"How to manage university communication"

SPRAWOZDANIE z 21 Konferencji EUPRIO "How to manage university communication" Opracowanie:  Wioletta Samborska, Dyrektor Biura Promocji, Rzecznik...
9 downloads 2 Views 2MB Size
SPRAWOZDANIE z 21 Konferencji EUPRIO

"How to manage university communication"

Opracowanie:Wioletta Samborska, Dyrektor Biura Promocji, Rzecznik PrasowyMagdalena Dyderska-Grzech, Brand Manager

1 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Spis treści

Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication"

s. 3

EUPRIO

s. 4

PROM

s. 4

     

Sesja plenarna: "Jakie są Uniwersytety i czy ich komunikacja odzwierciedla ten stan?” Budowanie elastycznej sieci komunikacji Jak zrekrutować 30 tysięcy młodych ludzi na studia? Marka w 21 wieku Niepowtarzalny doświadczenie polski PRIO: jak zbudować model Wspólnoty Promocji Problemy i perspektywy (europejskim) akademickiego miejsca w Internecie

s. s. s. s. s. s.

5 8 10 12 14 16

Szkolnictwo wyŜsze w Portugalii

s. 18

Universidade de Aveiro

s. 19

Aveiro

s. 26

Porto

s. 30

Lizbona

s. 31

Wskazówki związane z działaniami wizerunkowymi i rozwojowymi dla Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej

s. 35

Nagroda

s. 37

2 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r.

W dniach 25 - 28 czerwca 2009 r. w portugalskim Aveiro odbyła się 21 Konferencja EUPRIO zatytułowana "How to manage university

communication", de Aveiro.

Universidade

którego W

organizatorem

konferencji

udział

był wzięły

przedstawicielki Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej Wioletta Samborska, Rzecznik Prasowy i Dyrektor Biura Promocji DSW oraz Magdalena Dyderska–Grzech, Brand Manager - w ramach programu Erasmus oraz jako członkinie reprezentujące ogólnopolskie Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PROM. W konferencji udział wzięło 200 przedstawicieli uczelni wyŜszych z 17 państw europejskich.

Cztery posiedzenia plenarne i 14 warsztatów stanowiły program pracy tegorocznej konferencji EUPRIO'09. Wśród prelegentów znalazły się nazwiska znanych osób zajmujących się komunikacją: 

Júlio Pedrosa - Przewodniczący Krajowej Rady ds. Edukacji i byłego rektora Uniwersytetu AveiroJoão Paulo Oliveira - Administrator Bosch Termotecnologia SAArja Suominen - wiceprzewodnicząca, odpowiedzialna za komunikację w NokiaYves Daccord - Dyrektor Komunikacji dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego KrzyŜa

W trakcie trwania konferencji, specjaliści w dziedzinie komunikacji i public relations z kilku uniwersytetów europejskich skupiali się na najlepszych sposobów komunikowania się. Uczestnicy dokonali przeglądu tego, co jest zrobione, a co naleŜy jeszcze wdroŜyć w szkolnictwie wyŜszym, jak komunikować się z róŜnorodnymi odbiorcami: potencjalnymi studentami, mediami, firmami i samorządem.

3 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .EUPRIO EUPRIO (European Uniwersitties Public Relations and Information Officers Association), to międzynarodowa organizacja, której głównym celem jest wspieranie działań specjalistów w zakresie promocji i informacji uczelni wyŜszych

poprzez

i uczestnikami

wymianę

corocznych

idei

oraz

konferencji.

technik

PR

między

Stowarzyszenie

członkami Urzędników

ds. Informacji i Stosunków ze Społeczeństwem Uniwersytetów Europejskich (EUPRIO) zostało utworzone 12 maja 1986 r. w Brukseli. Na czele organizacji stoi prezydent Paolo Pomati (Włochy). Działania organizacji wspierane są przez Wspólnotę Europejską. Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli uczelni wyŜszych z: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji oraz Włoch.PROM PROM

(Stowarzyszenie

PR

i Promocji

Uczelni

Polskich), które formalnie powstało 2006 r., zrzesza rzeczników prasowych i specjalistów ds. promocji uczelni wyŜszych. Głównym zadaniem członków Stowarzyszenia jest uczynienie wyŜszych uczelni w Polsce podmiotami otwartymi na komunikację zarówno

w

ujęciu

ogólnopolskim

jak

międzynarodowym.

PROM

na

stałe

współpracuje

z Stowarzyszeniem Public Relations uczelni europejskich EUPRIO. EUPRIO było wzorem i platformą, na której powstał PROM. Co głównych celów PROMu nelŜy: 

stworzenie szerokiej platformy komunikacji uczelni polskich ze społeczeństwem w celu powstania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy;prowadzenie działań zmierzających do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu informowania oraz promocji naszej edukacji i nauki poza granicami kraju;zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z wizerunkiem i sposobami informowania o uczelniach i nauce polskiej;integrację środowiska oraz wymianę idei, doświadczeń i stosowanych technik pracy w celu doskonalenia zawodowego coraz liczniejszej grupy profesjonalistów zajmujących się informacją i promocją nauki i wyŜszych uczelni.

4 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Sesja plenarna: "Jakie są Uniwersytety i czy ich komunikacja odzwierciedla ten stan?”

Prof. Júlio Pedrosa - Przewodniczący Portugalskiej Rady ds. Edukacji, były rektor Uniwersytetu w Aveiro i były minister edukacji

Według załoŜeń ogólnych uniwersytety mają spełniać funkcję doskonalenia zawodowego, a ich kluczowymi zadaniami jest studentów do Ŝycia zawodowego. Pomysł na uniwersytet, z misją, profesjonalną organizacją i zarządzaniem, zmieniający się z czasem w proces zazwyczaj postrzegany jest przez społeczeństwo i nawet samych zainteresowanych w róŜny sposób. JuŜ od ponad 900 lat uczelnia jawi się jako miejsce charyzmatyczne i intensywnie innowacyjne – mówił we wstępie swojego wykładu prof. Pedrosa. Wolność słowa i uczenia się były od początku kluczową ideą szkół wyŜszych. Poglądy te zagroŜone były wielokrotnie, ale jednak opór intelektualistów spowodował, Ŝe pozostały nadal najwaŜniejszą cechą. Rolę uniwersytetów w swoich dyskursach szeroko komentował Jan Henryk kardynał Newman (rektor Katolickiego Uniwersytetu Irlandzkiego). „Newman przypisuje uniwersytetowi zadanie nauczania wiedzy ogólnej, a nie prowadzenia badań naukowych, które uprawiać powinny akademie i towarzystwa naukowe, przyszły kardynał wyklucza z edukacji uniwersyteckiej nauczanie moralne czy wykształcenie religijne, uznając, Ŝe zadaniem uniwersytetu nie jest wychowanie ludzi cnotliwych. Za właściwy cel nauczania uniwersyteckiego uwaŜa formowanie osoby o szerokiej wiedzy, krytycznej inteligencji, wraŜliwości społecznej. Uniwersytet ma zatem kształcić dŜentelmenów. Newman rozumie przez to pojęcie styl Ŝycia, a nie przywilej społeczny. Uniwersytet nie jest zatem instytucją dla elit, ale instytucją kształtującą elity, a jednocześnie promującą kulturę intelektualną w społeczeństwie.”1 Ten pogląd na temat roli uniwersytetu jest raczej odmienny od tego proponowanego przez Wilhelma von Humboldta w protokole, który zainspirował fundament Uniwersytecie w Berlinie, w 1809 roku – podkreślał profesor. „Miał on łączyć w sposób nierozdzielny nauczanie i badania naukowe, poszukiwanie prawdy wolne od wszelkich uprzedzeń traktując jako nadrzędny imperatyw. SłuŜyć tej zasadzie miało takŜe wprowadzenie seminariów i laboratoriów do organizacji uniwersytetu i do systemu nauczania. Uniwersytet finansowany z budŜetu państwa związany miał teŜ być z duchem narodowym i słuŜyć państwu. Humboldtowski model uniwersytetu w ciągu następnych dwóch stuleci określał wyŜsze szkolnictwo w większości krajów europejskich, jak zresztą i na innych kontynentach, chociaŜ jego podstawowe elementy konstytutywne, a zwłaszcza powiązania nauczania i badania naukowego oraz

1

Bronisław Geremek, „Idea uniwersytetu”, Alma Mater, miesięcznik UJ, 2007.

5 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

etatystyczna filozofia instytucji uniwersyteckiej, były przedmiotem krytyki i przewartościowań.2 Autonomia instytucji i niezaleŜności intelektualnej w zakresie badań i stypendium jest nadal uwaŜane za warunek krytyczny dla uczelni, a które w naszych czasach, zdaniem Derridy, powinny funkcjonować "bez

warunku".

Nauczanie

i

uczenie

się,

edukacja

na

najwyŜszym

poziomie,

tworzenie

i rozpowszechnianie wiedzy, badań naukowych, w autonomicznych, niezaleŜnych ramach, było rzeczywiście znakiem czasu dla uniwersytetów. Te elementy toŜsamości były, zdaniem prof. Pedrosa, podstawowym czynnikiem umocnienia uniwersytetu jako jednostki. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat nastąpiły powaŜne zmiany priorytetów w szkolnictwie wyŜszym w Europie. Rodzący się trend zmierzał w kierunku reagowania na potrzeby gospodarki i społeczeństwa, w którym wiedza jest kluczowym zasobem i czynnikiem rozwoju. Transfer wiedzy do społeczeństwa, w szczególności do gospodarki, jest stałym elementem zmian. Ma on wpływ na programy nauczania kształcenia i rozwój uczelni. Stany Zjednoczone Ameryki znacznie wcześniej dostrzegły ten kierunek zmian. Wspierające tę ideę podejście doprowadziło to do przygotowania zróŜnicowanej oferty nauczania i badań naukowych uniwersytetów. Europa myślała podobnie, dlatego kierunki rozwoju charakteryzują się reaktywnym sposobem dostosowania się do nowych wymagań. Działo się w Wielkiej Brytanii w latach 1960's, w Portugalii w 1970 i 1980's, w Finlandii i Austrii w 1990's. Te i podobne wydarzenia w innych krajach powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie kształcenia i szkolenia zawodowego na wysokim poziomie. Proces przyjęty przez instytucje dla realizacji zaleceń Deklaracji Bolońskiej jest jedną z ostatnich demonstracji braku aktywności w europejskim szkolnictwie wyŜszym. W tym samym czasie w ramach współpracy ze społeczeństwem, za pośrednictwem transferu wiedzy i wymiany doświadczeń, pojawiła trzecia misja dla uniwersytetów. Organizacja, finansowanie i zarządzanie instytucjami zmienia strukturę rozwoju, start na rynku pracy. W sąsiedztwie pojawiają się inkubatory przedsiębiorczości

jawiące

się

jako

nowy

sposób

rozwoju

własności

intelektualnej.

Komunikacja i informatyzacja usług na uniwersytetach są – z punktu widzenia doświadczenia rektora kluczowym elementem zarówno dla jego Ŝycia wewnętrznego, jak i dla jego rozwoju, współpracy z partnerami zewnętrznymi. Wielość funkcji uniwersytetu była dobrze omówiona przez Clarka Kerna w jego wykładach na Harvardzie w 1963 roku. Jego uwagi zasługują takŜe dzisiaj na naszą uwagę i powinny zachęcać odbiorców do refleksji. "Uniwersytet jest jeden – jako wspólnota mistrzów i studentów. Jawi się on jako szereg wspólnot i działalności, prowadzonych pod marką, wspólnymi zasadami i celami.”. Cytat ten słuŜy – zdaniem profesora - do podtrzymania idei w zamyśle której władze odpowiedzialne za kreowanie i koordynowanie polityki komunikacyjnej uniwersytetu, za fundamentalną zasadą powinny uznawać misję uczelni i jej zadania konstytucyjne. To jest element niezbędny dla wspierania rozwoju wewnętrznego uniwersytetu jako instytucji HE, ale równieŜ waŜne jako baza dla potrzebujących zrozumienia, komunikacji i prezentacji tego pomysłu.

2

TamŜe, str. 5

6 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

Misja uniwersytecka – podkreślał na zakończenie swojego wykładu portugalski były Minister Edukacji – rozumiana jest wielorako, co w praktyce oznacza, Ŝe konkretne misje uniwersytetów mogą się od siebie róŜnić. Jednak bazą ich jest komunikacja wewnętrzna - niezbędna do tworzenia warunków dla wspólnej wizji instytucji, jej celów i sposobów ich realizacji. WaŜne jest równieŜ rozumienie potrzeb i zaangaŜowanie we współpracę partnerów zewnętrznych. Wzmacniają one strukturę zarządzania. Jest to – zdaniem profesora Pedrosa - prawdopodobnie najtrudniejsze wyzwanie dla komunikacji uniwersyteckiej, a próby rozwoju i umocnienia powinny stanowić wysoki priorytet na liście zadań uczelniach i odgrywać główną rolę w multiuniwersyteckiej komunikacji.

7 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Wykład: „Building a flexible communications network” Budowanie elastycznej sieci komunikacji

Arja Suominen, Senior Vice President Communications, NOKIA

Przed funkcją komunikacyjną na uniwersytetach stoją nowe wyzwania. Stare modele i struktury są juŜ niewydolne. Nowych rozwiązań komunikacyjnych uczelnie powinny się uczyć od innych organizacji. W sesji omówiono dobrze funkcjonującą strategię komunikacji firmy Nokia Corporation. Posiedzenie prowadził Jorma Laakkonen, Dyrektor Komunikacji Uniwersytetu w Helsinkach.

Case study firmy NOKIA: O firmie: 

numer 1 na rynku telefonów komórkowych, z ok. 40 proc. rynku światowego110,000 zatrudnionychSiedziba w FinlandiiProdukcja telefonów i infrastruktury do nich w 13 krajachSprzedaŜ w więcej niŜ 150 krajach5 marka na świecie (źródło: Interbrand 2008)Więcej niŜ 1 bilion ludzi uŜywa Nokii codziennie

Scentralizowana komunikacja gwarantuje zwiększenie znajomości marki, moŜliwość bezproblemowego wprowadzania produktów i usług na rynek, a takŜe utrzymanie wysokiej jakości pracowników i elastyczne zarządzanie zmianą. JednakŜe, prawidłowo funkcjonująca strategia zarządzaniu globalnym musi wziąć pod uwagę lokalne potrzeby odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Wówczas staje się doskonałą

okazją

do

zrobienia

kariery

zawodowej

i

rozwoju

kompetencji

pracowniczych.

Wykorzystując narzędzia społecznościowe, jak: skype, myspace, facebook, napster, Windows live, bloglines, Expedia.com, you tube, słuŜby PR otrzymują szybki kanał dystrybucji informacji, dostępny 24 h przez 7 dni w tygodniu. Nowe media wyprzedzając potencjałem i zasięgiem tradycyjne media, gwarantują lepszą współpracę i elastyczniejsze dostosowywanie się do potrzeb klienta. JednakŜe jedna oferta jest dedykowana tylko wybranej grupie klientów. Zespoły PR i MK w Nokii wydzieliły wśród swoich klientów następujące typy: Typ inwestycyjny - podejmujący ryzyko, lubiący testować, pionierski, ambitny i szybki Typ planujący - ruchliwy, Ŝwawy, zwinny, lubiący się integrować, ustalający priorytety, unikalny Typ liniowy – stabilny, przewidywalny, efektywny i wydajny, dobrzy specjaliści Typ integracyjny (wspólnotowy) – lubiący pracę i zabawę w grupie, troskliwi, wspierający.

8 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

Obok typologii klientów przygotowali takŜe sylwetkę sprawnego pracownika PR. Pracownik ten powinien wyróŜniać się miłą aparycją, dobrą komunikacją, otwartością, uczciwością, biznesową wyrozumiałością, elastycznością i zrozumieniem potrzeb konsumenta. Powinien odświeŜać swoje kompetencje zawodowe i stale poszukiwać nowych narzędzi pracy. JednakŜe jego najwaŜniejszą cechą powinna być lojalność i zaufanie.

9 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .How to bring 30 thousand youngsters to the campus Jak zrekrutować 30 tysięcy młodych ludzi na studia?

Warsztat

autorstwa

Margarida

Almeidakoordynatora

Komunikacji

Zewnętrznej

w Uniwersytecie w Aveiro

Przedstawiona przez autorkę strategia opierała się o idei promowania nauki w społeczeństwie. W akcję zaangaŜowane były

zazwyczaj jednostki PR, marketingu, komunikacji, IT i SIW Uniwersytetu

w Aveiro. Do waŜniejszych celów projektu naleŜy promocja nauki, spowodowana obniŜeniem zainteresowania młodzieŜy naukami ścisłymi, a takŜe tendencja narodowa i priorytety samego uniwersytetu.

Dodatkową

formą

jest

promowanie

instytucji,

poprzez

zobrazowanie

Ŝycia

uniwersyteckiego i obiektów w kampusie. Naczelne projekty omawiane na warsztacie to:Otwarty tydzień nauki i technologii

KaŜdego roku w listopadzie przez cały tydzień uniwersytet jest otwarty dla kaŜdego, kto chce zwiedzić go i uczestniczyć w róŜnych przedsięwzięciach, takich jak: wykłady, warsztaty, pokazy i wydarzenia kulturalne, itp. Akcja adresowana jest do kaŜdego w wieku od 3 do 18 lat.

W zeszłym roku

w Tygodniu Otwartym uczestniczyło 12 tys. osób w 500 sesjach: 12.000 (3-10 lat: 23%; 11- 13 lat - 27%; 14-18 lat: 37%; Inni: 13%)Uniwersytet w szkołach

Od 1996 roku szkoły średnie zapraszają do siebie szkoły średnie. Podczas tych wizyt studenci z UA rozmawiają z uczniami na temat uczelni oraz prowadzonych tam kursów i zajęć oraz Ŝycia w kampusie. Akcje organizowane są kaŜdego roku między listopadem a czerwcem. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół średnich między 15 a 18 rokiem Ŝycia. W 2008/2009 roku UA odwiedziło w całym kraju ponad 56 szkół.Targi edukacyjne

UA jest reprezentowany na róŜnych Targach Edukacyjnych w Portugalii. Tego typu przedsięwzięcie jest waŜne dla promowania działalności edukacyjnej. Za promocję UA na targach odpowiedzialni są studenci. Mają oni do dyspozycji stoisku oraz materiały promocyjne. W roku akademickim 2008/2009 UA uczestniczyło w trzech imprezach targowych na poziomie krajowym i 11 na poziomie lokalnym.Wizyty studyjne

10 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

SłuŜby MK i PR UA organizują wizyty studyjne w UA. Wizyty uczniów szkół średnich organizowane są na róŜne tematy – naukowe, kulturalne, instytucjonalne czy architektoniczne. Uczestnicy wizyt zazwyczaj Ŝądają pomocy nie tylko poradnictwa edukacyjnego, ale takŜe rozwinięcia na temat róŜnych akademickich projektów. Wizyty studyjne prowadzone są kaŜdego roku. Udział w nich biorą określone grupy ludzi, zarówno uczniów szkół średnich, poprzez zainteresowanych studentów, aŜ po specjalistycznego klienta i seniorów.Letnia Akademia

Letnia Akademia organizowana jest z myślą o uczniach szkół średnich, którzy chcą spróbować uniwersyteckiego Ŝycia przez dwa tygodnie w czasie wakacji. W programie szkoły znajdują się prace laboratoryjne, warsztaty, wykłady, a takŜe zorganizowany i aktywny czas wolny. Projekt prowadzony jest raz do roku w lecie. Uczestniczą w nim uczniowie między 13 a 18 rokiem Ŝycia. Organizowana jest takŜe Akademia Juniora dla dzieci między 10 a 12 rokiem. KaŜdego roku w projekcie uczestniczy 200 osób z 17 róŜnych części kraju.

Podsumowaniem projektu mogą być słowa Grahama Grena „Jest taki moment w dzieciństwie, w którym drzwi otwierają się ku przyszłości”. Istotne dla uczelni jest załoŜenie „twistera”, który umoŜliwi bezpłatne umieszczanie krótkich wiadomości tekstowych (opisów, odpowiedzi, prostych pytań, wprowadzonych w szkole zmian.

11 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Branding in the 21. century Marka w 21 wieku

Warsztat autorstwa Katrin Androschi

Marka to więcej niŜ logo. To połączenie strategii marketingowej, systemu identyfikacji wizualnej identyfikacji korporacyjnej, wizji, toŜsamości i wizerunku firmy. Marka powstaje w umysłach klientów i tylko dzięki nim istnieje. Budowanie marki opiera się na następujących trendach: profesjonalność, czyli unikatowe, typowe dla marki korzyści, które gwarantuje swoim nabywcom. Marka, Ŝeby odnieść sukces musi wyróŜniać się na tle konkurencji, oferując przy tym wszystko to, co inni. Rynek nagradza bowiem te brandy, których wizerunek zbudowany jest klarownie i uczciwie. WaŜnym składnikiem budowania wizerunku jest wiedza audytorium na temat marki. To dostosowanie przekazu marki do określonej grupy docelowej na róŜnych poziomach, sprawia, Ŝe podjęte działania są skuteczne. Odbiorcami usług edukacyjnych są: począwszy od aktualnych, poprzez przyszłych i międzynarodowych studentów, absolwenci, badacze, a takŜe dzieci – jako przyszli studenci. Do grupy odbiorców naleŜą równieŜ słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy uczelni, przedstawiciele mediów, biznesu i przemysłu i ich pracownicy. Kolejnym istotnym składnikiem budowania marki są anegdoty, opowieści, które się utrwaliły w procesie jej tworzenia, a które mają cel socjalizujący. UmoŜliwiają one odbiorcom uczestnictwo w minionych wydarzeniach i traktowane są jako zbiorowa mądrość, cenne wskazówki oraz porady łączące teraźniejszość z przeszłością. Storytelling to metoda, która moŜe polegać na przeprowadzaniu wywiadów, ze szczególnym naciskiem na historie z Ŝycia badanego, moŜe takŜe opierać się na analizie powtarzanych mitów (np. Ford „dostępny jest samochód w kaŜdym kolorze, byleby był czarny”). Typowymi identyfikatorami marki są: misja i przyjęty przez firmę system wartości. Misja jest elementem integrującym działanie i wartości. To przesłanie umoŜliwiające identyfikację zewnętrzną (sposób w jaki firma chce być postrzegana na zewnątrz), a takŜe szczególna obietnica dana klientom zewnętrznym i wewnętrznym. Misja rozumiana jest równieŜ jako zespół wspólnych wartości, które są uznawane przez pracowników, czyli filozofia, na której opiera się firma. Za wartości uznawane są przedmioty, stany rzeczy, sytuacje, które ludzie cenią i starają się je osiągnąć. Są one bowiem słuszne i określają, co właściwe i poŜądane, a takŜe zgodne z wartościami ludzi. Wartości mają charakter obligatoryjny, a ich zadaniem jest utrwalanie działania. Najpopularniejszym wsparciem dla marki jest jego ambasador, ale tylko wtedy kiedy istnieje związek między nim a brandem. Następnym wsparciem dla marki jest reputacja kraju czy określonego regionu. MoŜe ono objawiać się w nazwie, która np. wskazuje na określone pochodzenie produktu, lub w kampanii reklamowej. Osadzenie produktu w realiach lokalnych/regionalnych/krajowych/międzynarodowych wspiera i wzmacnia markę. WaŜnym elementem budowania brandu jest jego odpowiedzialność. Marka

12 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

jest gwarantem składanych konsumentowi obietnic, bo „marki definiowane są bardziej przez czyny niŜ słowa” (firma konsultingowa Prophet).

Prof. Katrin Androschin – jest głównym partnerem w Agencji "Embassy - design, branding communication" w Berlinie. Jest profesorem w Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Berlinie i profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Bolano (Włochy). Katrin Androschin to ekspert w zarządzaniu

systemami

identyfikacji

wizualnej

i

budowaniu

marek.

Zarządzała

wieloma

międzynarodowymi projektami w tym zakresie. Urodziła się w Austrii, pracowała w Londynie, San Francisco, Zurychu i Berlinie.

13 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .The unique experience of Polish UPRIO: how to build a Model of Community Promotion Niepowtarzalny doświadczenie polski PRIO: jak zbudować model Wspólnoty Promocji

Warsztat prowadzony przez Marka Zimnaka – Prezes PROM

Warsztat »The unique experience of Polish UPRIO: how to build a Model of Community Promotion» to case study, nagrodzonego przez EUPRIO, projektu wypracowanego przez PRom na X Konferencji w Kliczkowie "Model of Community Promotion". Prawie 120 specjalistów od promocji i PR pracowało nad strategią promocyjno-informacyjną dla gminy Osiecznica, na terenie której znajduje się Zamek Kliczków. Uczestnicy Konferencji przygotowali - w ramach warsztatów - i przekazali bezpłatnie wójtowi gminy Osiecznica: informacyjny portal oraz produkty promocyjne do codziennego zastosowania: Strategię Public Relations, System Identyfikacji Wizualnej, gminną tablicę informacyjną, folder reklamowy i reklamę prasową (materiały są udostępnione stronie www.osiecznica.pl/promocja). System identyfikacji wizualnej, w niektórych instytucjach tworzy się nawet 2 lata. Na konferencji specjalistom udało się go zaprojektować go w 2 dni. DuŜa odpowiedzialność, ale i moŜliwość kreacji, wykorzystania niekonwencjonalnych pomysłów i świadomość, Ŝe praca nie poszła na marne, dała uczestnikom poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Po raz pierwszy bowiem w trakcie konferencji wykorzystano nowatorską formułę warsztatów, która pozwoliła uczestnikom nie tylko zmierzyć się z „Ŝywym produktem”, jakim była gmina Osiecznica, ale równieŜ wykorzystać efekty ich pracy w praktyce. Autorzy projektu na co dzień pracują jako rzecznicy oraz pracownicy biur promocji polskich wyŜszych uczelni. Projekt zdobył drugą nagrodę w Europie za najlepszy projekt public relations realizowany przez specjalistów z wyŜszych uczelni. Istotnym elementem warsztatów była wymiana doświadczeń międzynarodowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia projektu.

Marek Zimnak - doktor nauk ekonomicznych, mgr filologii polskiej, absolwent Podyplomowego Polsko–Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej (1994, Central Connecticut State University Politechnika Wrocławska - Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni dziennikarz pism IT (red. nacz. CHIP, PC Kurier 1994-2000), twórca popularnych programów radiowych (Wrocławska WieŜa Babel 19911997), współtwórca wielu portali internetowych w latach 90-tych. Przez gazetę „Dziennik” uznany pierwszym bloggerem w Polsce (1996). Jako właściciel agencji public relations wspierał m.in. TP SA, Telefonię Dialog, wydawnictwo Axel Springer, Politechnikę Wrocławską. Autor dwóch skryptów uniwersyteckich i licznych artykułów, od 2002 związany z obszarem wyŜszej edukacji. Jako prezes zarządu kieruje pracami Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich,

jest równieŜ polskim

przedstawicielem w Komitecie Sterującym EUPRIO (European Universities Public Relations and Information Officers Association). Trener dyscyplin związanych z dziennikarstwem i public relations, stały publicysta „Polish Express” (Wielka Brytania), wykładowca na międzynarodowych konferencjach

14 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

o tematyce public relations. W 2006 roku uruchomił i prowadzi Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, dostępny przez portal www.WIEDZAinfo.pl. Społecznie szkoli i wspiera redakcje młodych dziennikarzy zgromadzone wokół Akademickiego Radia „Luz” i miesięcznika studentów UE „Best”.

15 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .PrzezwycięŜanie geograficznych i językowych barier w budowaniu marki on-line dla uniwersytetu w małym kraju Problemy i perspektywy (europejskim) akademickiego miejsca w Internecie

Warsztat autorstwa Aukse Balcytienne

Nowe media odgrywają kluczową rolę w procesie internacjonalizacji uczelni, a takŜe Ŝycia w ogóle. Obok promowania faktów i danych o szkołach, pracownikach, misji i wizji instytucji szkolnictwa wyŜszego, nowoczesne technologie oferują bogate doświadczenia i zachęcają do interakcji społecznych.

Badania

jednak

ujawniają

oczywiste

uchybienia

w

akademickiej

komunikacji

w Internecie: instytucje szkolnictwa wyŜszego mają tendencję do familiarności i brakuje im europejskiego spojrzenia. Podczas warsztatów zaprezentowano inne podejście do tematu. Szeroka dostępność online do akademickich źródeł informacji (instytucjonalnych witryn internetowych, mediów internetowych, internetowych baz danych, studentów i blogów nauczycielskich, web 2.0, itd.), moŜe stać się uŜytecznym środkiem w przezwycięŜaniu krajowych (kulturowe i geograficzne) barier w komunikacji akademickiej. Dostępne alternatywne źródła online to instytucjonalne witryny internetowe (www.vdu.lt), blogi, portale społecznościowe, sieci tematyczne. Technologiczne moŜliwości (afordancje) internetowe: 1. Magazynowanie i dystrybucja: a. wykorzystanie juŜ istniejących środków, dostępnych w Internecie, np.: bazy danych, Hyper-linki, wyszukiwarki; b. efekt długofalowy c.

treści

tworzone

przez

uŜytkowników

(wpisy,

komentarze

na

blogach,

fora

internetowe) 2. Zastosowanie: a. Stosowanie nowych narzędzi projektowania: przy uŜyciu multimediów (tekst, dźwięk i wideo) 3. Kontakt i komunikacja: a. Koncepcje zmiany w komunikacji - od struktur hierarchicznych i jednokierunkowej komunikacji (e-mail, czat i forum debaty) do mobilizacji uŜytkowników online (blogi, sieci społecznościowe) b. Zmiany koncepcyjne: i. Top-down: inicjatywy urzędnicze (organy), często obniŜenie kosztów, zwiększenia efektywności, przejrzystości i wygody; ii. Oddolne inicjatywy: obywateli i działaczy na najniŜszym szczeblu. Te reguły mają na celu zwiększenie przejrzystości, odpowiedzialności i wygodę, jak równieŜ do informowania, edukowania i przeprowadzania kampanii

16 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

iii. Od „One-way” - procesu komunikacji liniowej do dwukierunkowego procesu komunikacji sieciowej 4. PrzezwycięŜanie barier - wypracowanie wspólnego poczucia toŜsamości a. Powstanie nowych narzędzi technologicznych (róŜne, niezaleŜne źródła informacji, walka o wspólne interesy tych komunikacji, ponadnarodowe podejście) b. Uczestnictwo włącznie w spersonalizowanej komunikacji c.

Elementy toŜsamości europejskiej (hobby, rozrywka, sport)

5. Media społecznościowe a. narzędzie ułatwiające udział społeczeństwa w procesie komunikacji b. Dostęp do wiedzy c.

MoŜliwość publicznego wyraŜania opinii i idei oraz poglądów

d. Komunikacja w skali globalnej e. Tworzenie wirtualnych społeczności o wspólnych zainteresowaniach i interesach f.

zasoby ludzkie (edukacja dziennikarzy!)

g. interaktywność (komunikacja z publicznością)

Aukse Balcytienne – doktor, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa oraz wiceprzewodnicząca Biura Spraw Publicznych i Międzynarodowych na Uniwersytecie Vytautasa Magnusa w Kownie na Litwie. Posiada doświadczenie w planowaniu i koordynacji medialnych projektów badawczych, jak równieŜ projektów administracyjnych związanych z zarządzaniem instytucjami szkolnictwa wyŜszego. Prowadziła badania naukowe w róŜnych uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jej publikacje to ponad 70 artykułów i dwóch ksiąŜek. Jako wiceprzewodnicząca Biura Spraw Publicznych i Międzynarodowych nadzoruje realizację polityki komunikacyjnej uniwersytetu na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W 2008 roku została wybrana do litewskiej Rady Nauki, gdzie reprezentuje Humanistyczny Wydział Nauk Społecznych. Jest członkiem litewskiej Rady Radia i Telewizji.

17 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Szkolnictwo wyŜsze w Portugalii

Szkolnictwo wyŜsze w Portugalii obejmuje dwa typy szkół wyŜszych: 

uczelnie uniwersyteckie,uczelnie politechniczne.

Kształcenie uniwersyteckie daje następujące stopnie akademickie: 

bacharel – po trzyletnim kształceniu, z programem technicznym, kulturowym, uprawnia do wykonywania określonych zawodów;licenciado – czteroletni cykl kształcenia, z programem technicznym, kulturowym i specjalistycznym w danej dziedzinie;mestre – pogłębiona wiedza z danego obszaru naukowego oraz umiejętność prowadzenia badań;doutor – wysoki poziom kulturowy oraz zdolność prowadzenia badań w konkretnej dziedzinie wiedzy.

18 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Universidade de Aveiro

Universidade de Aveiro Campus Universitário de Santiago 3810-193 Aveiro , Portugalia tel. +351 234 370 200 fax. +351 234 370 985 http://www.ua.pt

TEORIA – RÓWNA SIĘ– PRAKTYKA

Uniwersytet w Aveiro (UA) z siedzibą w Aveiro jest publicznym uniwersytetem, który powstał w 1973 r. Obecnie jest wyznacznikiem jakości i postępu. Na czele władz Uniwersytetu stoi Rektor – Maria Helena Nazarè. Uniwersytet jest uznawany za jedną z najlepszych uczelni w Portugalii. Decyzję o studiowaniu tutaj podejmują nawet młodzi mieszkańcy Lizbony i Porto - miast, w których znajdują się uniwersytety i szkoły wyŜsze. Oprócz profilu uniwersyteckiego, posiada w swojej ofercie edukacyjnej równieŜ kierunki politechniczne. Na Uniwersytecie studiuje ponad 12 500 tysiąca studentów, którzy kształcą się na 58 kierunkach, w tym 40 kierunkach studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich) i na 25 kierunkach studiów doktoranckich. UA oferuje innowacyjne kursy, które są ściśle związane z regionalnym i krajowym rozwojem produkcji i przedsiębiorczością. NaleŜą do nich: inŜynieria, nauki ścisłe, humanistyczne, artystyczne, przedsiębiorczość w administracji, gospodarka i planowanie, edukacja, komunikacja, sztuki piękne i zdrowie. Obecnie, na niektóre kierunki studiów przypada 11 kandydatów na jedno miejsce. Uniwersytet zatrudnia 849 profesorów.

Uniwersytet w Aveiro kształci na: 

Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i InformatykiWydziale ChemiiWydziale Fizyki

19 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Wydziale Ceramiki i SzkłaWydziale Nauk o EdukacjiWydziale Ochrony ŚrodowiskaWydziale InŜynierii LądowejWydział MatematykiWydziale Mechanicznym

w strukturach Uczelni znajduje się takŜe: 

Departament Komunikacji i SztukiDepartament Zarządzania i InŜynierii PrzemysłowejZakład Języków i KulturAutonomiczna Sekcja Nauki dotycząca Zdrowia i Nauk BiomedycznychAutonomiczna Sekcja Nauk Politycznych i SprawiedliwościWyŜsza Szkoła Edukacji Północnej Aveiro (ESAN) – produkt i designInstytut Rachunkowości i Administracji na Uniwersytecie Aveiro (ISCA-UA) – rachunkowość, finanse, marketing, administracja publicznaInstytut Szkolnictwa WyŜszego technologicznego i Zarządzania Szkołami Águeda (ESTGA) (politechniczne sektora) – handel, dokumentacja i archiwum, elektrotechnika, technologie informacyjne, publiczne i lokalne zarządzanie

Uniwersytet w Aveiro obecnie stanowi zróŜnicowany asortyment usług biznesowych związanych ze szkoleniem zawodowym i kształceniem na odległość, do tworzenia nowych przedsięwzięć gospodarczych. Jednym z głównych celów UA jest krajowa i międzynarodowa wymiana studentów i pracowników. Uniwersytet podtrzymuje ideę, Ŝe wszyscy studenci mają niestacjonarne szkolenia, lub pewnego rodzaju Erasmusa jako postulowane doświadczenie w krajowych i zagranicznych uczelniach. Dlatego teŜ Uniwersytet zdecydowanie popiera mobilność studentów. Na szczeblu międzynarodowym, Uniwersytet ma nawiązane dobre stosunki z wieloma instytucjami szkolnictwa wyŜszego, indywidualnie lub poprzez członkostwo uniwersytetów sieci i konsorcjów z całego świata.

Campus Uniwersytetu w Santiago jest odzwierciedlaniem postępu i tworzy Ŝywą wystawę współczesnej architektury portugalskiej, który jest odwiedzany corocznie przez setki architektów i specjalistów pochodzących z róŜnych części świata. Ponad 30 nowoczesnych budynków tworzy zintegrowane małe miasto w mieście. Kampus zajmuje znaczny obszar miasta i połoŜony jest blisko centrum Aveiro. Jest jednym z największych kampusów w Europie. Kolor budynków - głównie pomarańczowy ma odzwierciedlać skojarzenia z inŜynierią i technologią.

20 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

Kampus, który otoczony jest naturalną przyrodą, tworzą budynki, w których odbywają się zajęcia i badania naukowe, domy dla studentów i wykładowców, bary i kawiarnie, biblioteka, księgarnia, sale konferencyjne i pokazy, galerie, w których odbywają się wystawy, hale sportowe, pralnie, poczty, przedszkola, banku i sklepów. Otwarta przestrzeń, brak bram i płotów Uniwersytet otwarty jest nie tylko dla środowiska naukowego, ale dla kaŜdego, kto ma ochotę do niego przyjść.

Uniwersytet w Aveiro posiada znaczną liczbę aktywnych jednostek badawczych ukierunkowanych na rozwijanie programów międzynarodowych zarówno dotyczących świata biznesu ale przede wszystkim mających wpływ na krajowy przemysł w podstawowych dziedzinach jak: fizyka, chemia, telekomunikacja, automatyka i robotyka, bioinformatyka, nauki morskie, materiałoznawstwo, projektowanie, a oraz inŜynieria przemysłowa. UA ma istotny wpływ na rozwój technologiczny nie tylko regionu, ale i całego kraju. Absolwenci Uniwersytetu są cenieni na rynku pracy i znajdują zatrudnienie w biznesie jako wykwalifikowana kadra w firmach międzynarodowych, które mają swoje siedziby w Portugali, naleŜą do nich: Portugal Telecom, EFACEC, Nokia Siemens Networks, Cisco Systems, Alcatel, Ericsson, Vodafone, BOSCH lub NEC.

W rankingach krajowych i międzynarodowych szkół wyŜszych, UA uznawany jest jako jedna z najlepszych uczelni w Portugalii, głównie w dziedzinie inŜynierii i high-tech. Razem z Uniwersytetem w Porto i Uniwersytetem w Mihno, Uniwersytet w Aveiro stanowi trzon studiów doktoranckich w Portugalii. Kadra naukowa Uniwersytetu zaangaŜowania jest w badania finansowane przez Komisję Europejską i realizowane przy interkontynentalnym partnerstwie dla potrzeb NATO – Centrum Badania Morza i Ochrony Środowiska (CESAM).

UA cieszy się takŜe duŜym zainteresowaniem wśród zagranicznych studentów i naukowców. W 2009 r. Rektor Uniwersytetu w Aveiro został wybrany członkiem zarządu w European University Association.

21 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Uniwersytet w Aveiro - KULTURA

Uniwersytet w Aveiro jest miejscem nauki, sztuki i kultury, Campus Uniwersytetu działa jako miejsce do krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, jak równieŜ pokazów twórczości artystycznej tradycyjnych i współczesnych nurtów. UA organizuje: 

Międzynarodowy Festiwal Uniwersyteckich Zespołów Muzycznych o nazwie Tuna (Festiwal Studenckich Tun). Obyczaj Tun wywodzi się z Hiszpanii, z czasów średniowiecza, kiedy to ubodzy studenci podąŜali z miasta do miasta za swoim mistrzem w celu zdobycia wykształcenia. W czasie wędrówki zarabiali muzyką i śpiewem na Ŝycie i kształcenie się. Członkowie Tun noszą czarne stroje z wyszytymi insygniami organizacji – medalami i orderami oraz czarne kapelusze. Muzyka tun jest zawsze nastrojowa i romantyczna – serenady, tradycyjne pieśni o miłości, ale równieŜ utwory klasyczne w aranŜacji na typowe instrumenty uŜywane przez te zespoły, czyli guitarry, banjo i mandoliny (co pozwalało na swobodną grę w trakcie wędrówki z miasta do miasta). To prawdziwy fenomen popularności i ogromnej liczebności tun, które istnieją jedynie w krajach, w których uŜywa się języków: hiszpańskiego i portugalskiego.Festiwale FIMA – Festival de Música de Aveiro (Międzynarodowy Festiwal Muzyki w Aveiro) Festiwal organizowany jest w partnerstwie z Teatro Aveirense w Aveiro. W trakcie jego trwania odbywają się koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu artystów i zespołów z całego świata. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1997 r. Więcej na: www.fjjm.ua.ptProjekty Specjalne Academia das ARTES DIGITALIS – (Akademia Digital Arts) - projekt realizowany w partnerstwie z Teatro Aveirense w Aveiro. Celem

projektu

jest

stymulowanie

procesu

wykorzystania

nowoczesnych

technologii

w zakresie sztuk wizualnych, tworzenie technicznego oraz kadrowego zaplecza niezbędnego do rozwoju projektów w zakresie cyfrowych i wirtualnych multimediów, promowanie, wspieranie oraz rozwój widowni zainteresowanej digital arts.Uniwersytet w Aveiro - Campus Europae

Głównym załoŜeniem Campus Europae jest rozwój studenckiej świadomości bycia obywatelami Europy. Dzięki programowi studenci mogą doświadczyć europejskiej „jedności w róŜnorodności” podczas ich edukacji uniwersyteckiej. Tym samym uczą się oni łączyć swoje kwalifikacje akademickie ze zdolnością do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym a takŜe z własną toŜsamością europejską. Obecnie sieć Campus Europae obejmuje 17 uniwersytetów z 16 róŜnych europejskich państw: 

Uniwersytet w Alcalá (Hiszpania)Uniwersytet w Ankarze (Turcja)Uniwersytet w Aveiro (Portugalia)

22 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie (Litwa) – Białoruski uniwersytet na uchodźstwieUniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy)Uniwersytet w Hamburgu (Niemcy)Uniwersytet w Joensuu (Finlandia)Uniwersytet Łódzki (Polska)Politechnika Łódzka (Polska)Uniwersytet w Luxemburgu (Luxemburg)Uniwersytet Henri Poincaré w Nancy I, (Francja)Uniwersytet w Novi Sad (Serbia)Uniwersytet w Örebro (Szwecja)Uniwersytet Łotewski w Rydze (Łotwa)Uniwersytet w Sankt Petersburgu (Rosja)Uniwersytet w Trento (Włochy)Uniwersytet Wiedeński (Austria)

Wyzwaniem dla europejskich uniwersytetów jest prowadzenie wysokiej jakości edukacji, która polepszyłaby perspektywy zatrudnienia ich absolwentów. Zdolność do pracy moŜe być skutkiem edukacji tylko wtedy, gdy teoretyczna nauka jest połączona z praktycznym doświadczeniem. Wówczas przejście ze środowiska akademickiego do pracy odbywa się naturalnie i płynnie. Europejska zdolność do pracy stanie się faktem, gdy młodzi absolwenci będą mieli doświadczenie akademickie i zawodowe zdobyte w kilku krajach europejskich. Aby to osiągnąć, trzeba stymulować i wspierać powszechną mobilność studentów w Europie zarówno ze strony środowiska akademickiego, jak i rynku pracy.

Program Campus Europae 

uniwersytety i poszczególne wydziały rozszerzają i konsolidują swoje sieci kontaktów z firmami i pracodawcami. Liczni studenci pracujący w partnerskich firmach ułatwiają tę współpracę, poniewaŜ pracodawcy i uczelnie nawzajem uczą się o wzajemnych potrzebach, oczekiwaniach i interesach;pracodawcy

mają

bezpośredni

dostęp

do

wysokowykształconych

i

zmotywowanych

studentów, gotowych wykorzystać swoją teoretyczną i praktyczną wiedzę. Międzynarodowy charakter praktykantów jest dla firmy wartością dodaną, nie tylko z kulturowego ale równieŜ z komercyjnego i technicznego punktu widzenia. Ponadto, pracodawcy zdobywają lepszą wiedzę o dalszej współpracy z uczelniami;

23 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .studenci, jeszcze przed ukończeniem studiów, zdobywają doświadczenie zawodowe, poprzez połączenie nauki z pracą. Wzbogaca to równieŜ ich doświadczenia obyczajowe i językowe. W dodatku otrzymają wsparcie materialne podczas swojego pobytu za granicą.

Kontakt Campus Europae: Prof. Dr. Christoph Ehmann, Secretary General tel.: + 352 – 261510 22 [email protected]

Joao Bacelar tel.: + 352 – 261510 21 [email protected] European University Foundation – Campus Europae Château de Munsbach 31, rue du Parc 5374 Munsbach Luxembourg

Kontakt lokalny: dr Witold Gerlicz Prezes- Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź 90-721 Łódź, Polska ul. Więckowskiego 13 email: [email protected] tel.: +48–42 632 72 92 fax.: +48 –42 632 72 92

24 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Uniwersytet w Aveiro – Polska

Uniwersytet w Aveiro współpracuje z następującymi uczelniami w Polsce: 

Politechnika Białostocka - Wydział InformatykiPolitechnika Świętokrzyska w KielcachUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Matematyki i InformatykiUniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny w ramach programu Campus EuropaeUniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Filologiczny

Uniwersytet Aveiro, połoŜony w średnim mieście Aveiro miasto tradycji, postępu i wysokiej jakości Ŝycia i stałej uwagi na przyszłość - odgrywa bardzo waŜną rolę we wzroście i rozwoju jednego z najpiękniejszych i obiecujących regionów Portugalii.

25 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Aveiro

Aveiro to miejscowość w Portugalii, leŜąca w dystrykcie Aveiro, w regionie Centrum w podregionie Baixo Vouga przy ujściu rzeki Vouga do Laguny Aveiro (Ocean Atlantycki). Miejscowość jest siedzibą gminy o tej samej nazwie. Ze względu na liczne kanały i pływające po nich barki zwana często portugalską Wenecją. Urocze i przytulne, ale w samym mieście brak wyraźnych zabytków i monumentów, choć pałacyk na wodzie i kolorowe łódki pływające po kanałach wyglądają bardzo urokliwie. W okolicach Aveiro znajduje się piękny pałac w Buçaco. Jeden z najlepszych przykładów sztuki manuelińskiej, w rzeźbie i zdobieniach pełne roślinnych motywów. Pochodzi ze złotego wieku Portugalii, uosabia jej rozkwit i bogactwo.

Podstawowe dane:

Powierzchnia

199,77 km²

PołoŜenie

40°37' N 08°38' W

Liczba ludności (2001)

73 335 mieszk.

Gęstość zaludnienia

367 mieszk./km²

Liczba sołectw

14

Region

Centrum

Podregion

Baixo Vouga

Dystrykt

Aveiro

Dawna prowincja

Beira Litoral

Kod pocztowy

3810 Aveiro

Wielką atrakcją niemal całego miasteczka są elewacje domów wyłoŜone ceramicznymi płytkami azulejos. Azulejo – cienkie ceramiczne płytki, najczęściej kwadratowe, pokryte nieprzepuszczalnym i błyszczącym szkliwem. Powierzchnia azulejo jest jedno lub wielokolorowa, gładka lub z fakturą. Płytek azulejo uŜywano jako elementów mozaik

26 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

składających się z wielu, czasem ponad kilku tysięcy elementów, pokrywających całe ściany, oraz jako oddzielnych kompozycji dekoracyjnych. Motywy wykonywane z azulejo miały postać scen historycznych, mitologicznych, ikonografii religijnej, oraz całej gamy elementów dekoracyjnych zarówno geometrycznych jak i roślinnych. Mozaiki bardzo często pokrywały całe ściany i podłogi w pałacach, ogrodach, kościołach, klasztorach, a takŜe mieszkaniach czy miejscach uŜyteczności publicznej. Płytki azulejo o bardzo róŜnych kształtach i kolorystyce stały się najbardziej charakterystycznym środkiem wyrazu i najbardziej ekspresyjnym rodzajem sztuki, głównie portugalskiej, rozwijanym i uŜywanym przez ponad pięćset lat, ale takŜe sztuki hiszpańskiej choć w mniejszym stopniu. Azulejo stały się czymś więcej niŜ tylko atrakcyjnym elementem dekoracyjnym. Wykonane z taniego materiału płytki stanowiły najlepszy sposób na podniesienie estetyki budynków, a takŜe nadanie im niepowtarzalnego wyglądu, a przede wszystkim zapewnienia higieny wnętrz. Obecnie ze względu na dekoracyjne własności i odporność na wodę, płytki azulejo stosuje się do wykładania ścian kuchni, łazienek, oraz innych pomieszczeń naraŜonych na wilgoć.

27 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Teatro Aveirense w Aveiro

Teatro Aveirense w Aveiro - Teatro jest profesjonalną miejską instytucją kultury, zlokalizowaną obok Ratuszu w samym centrum miasta. W obecnej formie Teatro działa od października 2003 r. W 2000 r. budynek Teatro zakupiony została przez Urząd Miasta Aveiro przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury. Poddany został generalnemu remontowi, który trwał trzy lata. Teatro

Aveirense

jest

kontynuatorem

tradycji

działającego w tym budynku przez lata teatru, załoŜonego pod koniec XIX wieku dzięki staraniom mieszkańców miasta. W Teatro pracuje około 20-sto osobowy zespół, składający się w większości z młodych, około 30- letnich pracowników. Myląca moŜe być sama nazwa Teatro Aveirense. Teatro nie posiada, bowiem swojej grupy teatralnej, za to na jej scenie często goszczą najlepsze krajowe i zagraniczne zespoły teatralne. Realizuje róŜnego rodzaju wydarzenia kulturalne powiązane z teatrem, tańcem, malarstwem, kinem itd. Sala teatralna (główna) pomieścić moŜe ponad 600 osób. Obok produkcji profesjonalnych odbywają się w nim koncerty i spektakle amatorskie w wykonaniu lokalnych grup artystycznych (m. in. uniwersyteckich).

Sala „Szlachecka - tu mają miejsce liczne wystawy, konferencje, jubileusze.

Zadania i cele: 

animowanie Ŝycia kulturalnego lokalnej społecznościorganizowanie wydarzeń oraz imprez kulturalnych na wysokim poziomie artystycznympogłębianie uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez docieranie do jak najszerszego grona odbiorcówstwarzanie forum do dialogu i debaty na temat sztuki współczesnejpromowanie i rozwijanie działalności krajowej sieci teatrów

28 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

Partnerzy: 

Uniwersytet w Aveiro (www.ua.pt)Krajowa Sieć TeatrówNarodowy Instytut MłodzieŜy (www.ipj.pt)Muzeum Miasta Aveiro (www.ipmuseus.pt)Fábrica da Ciência Viva (www.fabrica.ua.pt)Ministerstwo Kultury PortugaliiPOC –Narodowy Fundusz Wspierania Kultury (fundusz Unii EuropejskiejCine-clubw AveiroMałopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (www.mcksokol.pl)NiezaleŜni producenciPrzyjaciele i sponsorzy Teatro AveirenseInne instytucje kultury w Aveiro –stowarzyszenia i szkoły artystyczne

Z Teatro Averense w Aveiro współpracuje - SOKÓŁ Małopolskie Cetrum Kultury w ramach realizowanego projektuu wspólnie z instytucjami kultury w Portugalii, Francji i Belgii. Projekt INTERCULTURA zmierza do realizacji dwóch głównych celów: pierwszym jest podniesienie kwalifikacji pracowników MCK SOKÓŁ w zakresie wykorzystania mechanizmów promocji, marketingu oraz public relations w tworzeniu produktu kulturalnego, (realizacja w formie dziewięciotygodniowego staŜu w europejskich instytucjach kultury), drugim - budowanie międzynarodowej sieci partnerstwa europejskich instytucji kultury.

Kontakt: Teatro AveirenseRua Belém do Pará 3810-066 Aveiro tel.: 234 400 920 fax: 234 400 921 e-mail: [email protected] [email protected] www.teatroaveirense.pt

29 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Porto

PołoŜone na wzgórzu u ujścia rzeki Douro Porto znajduje się 70 km na północ od Aveiro. PodróŜ regionalnym pociągiem zajmuje niecałą godzinę. Miasto rzeczywiście robi wraŜenie. Czas jakby zatrzymał się tam w miejscu. Zaniedbane kamienice, wąskie uliczki i kręte schody, którymi pokonuje się róŜnice wzniesień między dolną a górną częścią miasta. WzdłuŜ rzeki Douro, ulokowane są tarasy winnic. To tam produkuje się słynące w całym świecie wino porto. Po drugiej stronie rzeki znajduje jest Gaia - miasto, gdzie swoje wina przechowują najwięksi światowi producenci. Idąc w stronę nabrzeŜa nie sposób nie zauwaŜyć połoŜonej na wzgórzu katedry, tym bardziej, Ŝe wygląda jak zamek.

30 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Lizbona

W portugalskiej metropolii mają swoją siedzibę międzynarodowe koncerny, uznane marki. Z jednej strony ruch, pośpiech i dynamizm, z drugiej wciąŜ portugalska natura. Kontrast nowoczesności z tradycją i kulturowością odzwierciedla nawet komunikacja. Stuletnie Ŝółte wagoniki tramwajów wspinających się ciasnymi uliczkami w zestawieniu ze świetnie rozwinięta i zorganizowaną siecią metra sprawiają, Ŝe klimat Lizbony staje się jeszcze bardziej magiczny. W krajobraz stolicy wpisały się równieŜ mosty: 

czerwony „25 de Abril”, który jest kopią Golden Gate z San Franciscoi biały, nowoczesny, najdłuŜszy w Europie (ponad 17 km!) „Vasco da Gama”

Lizbońska starówka – Baixa, zaczyna się nad brzegiem Tagu, rozległym placem, Praça do Comércio (Placem Handlowym). Jest to dawne serce miasta, poniewaŜ to tu właśnie

31 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

dopływały towary i wieści ze świata. Dalej, przechodząc pod imponującym łukiem triumfalnym zaczyna się Rua Augusta. Choć dość szeroka i zamknięta dla ruchu samochodowego, jest jedną z najtłoczniejszych lizbońskich ulic. Łączy ze sobą dwa rozległe place na Baixy: Comercio i Rossio. Rua Augusta pełna jest kawiarni i restauracji ze stolikami wystawionymi na ulice, sklepów i ulicznych sprzedawców, kwiaciarek i wszelkiej maści artystów.

Rossio to przestronny plac z duŜą fontanną i wysoką kolumną pośrodku, wyłoŜony „falującymi” kostkami. Miejsce spotkań lizbończyków i turystów, obfite w kawiarenki z wystawionymi stolikami i liczne sklepiki. Rossio łączy się z dwoma innymi placami: Restauradores i Praça da Figueira.

Na Baixa znajduje się teŜ słynna winda Elevador de Santa

Justa.

śelazna

konstrukcja

windy

zaprojektowanej przez ucznia Eiffla wyrasta sobie pośrodku

ślepej

uliczki,

pomiędzy

kamienicami.

32 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

dwoma

Castelo de São Jorge oferuje oprócz moŜliwości zwiedzenia ruin, fantastyczne widoki na miasto z lotu ptaka. Zamek góruje nad najstarszą dzielnicą Lizbony – Alfamą Z lizbońskich dzielnic must-see warto odwiedzić równieŜ Belém (czyli Betlejem) oraz Parque das Nações. obie połoŜone nad Tagiem, jedna za mostem 25 kwietnia (czerwony), druga przed mostem Vasco da Gama (biały).

Belém to oprócz znanych w całym kraju ciasteczek Pasteis de Belém, przede wszystkim Mosteiro dos Jerónimos (Klasztor Hieronimitów, przez samych Portugalczyków wybrany kilka lat temu jako najwaŜniejsza i najpiękniejsza budowla w kraju), Torre de Belém, dawna twierdza i więzienie oraz Centro Cultural de Belém - monumentalny, nowoczesny budynek centrum kulturalnego ze swoimi ekspozycjami, wystawami, koncertami czy przedstawieniami.

33 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .

Lizbona to takŜe - Padrão dos Descobrimentos - Pomnik odkrywców z Henrykiem śeglarzem na czele.

Prowizoryczna konstrukcja została zbudowana w 1940 na portugalską wystawę światową. Obecna konstrukcja została odsłonięta w 1960, dokładnie w pięćsetną rocznicę śmierci księcia Henryka śeglarza. Sama konstrukcja jest zbudowana z betonu, ma kształt karaweli i liczy sobie 52 metry wysokości.

Pomnik przedstawia waŜne postacie z okresu wielkich odkryć geograficznych,

zarówno

Ŝeglarzy

jak

i naukowców

i misjonarzy. Są to m.in. Henryk śeglarz, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan, Diogo Cão, Nuno Gonçalves, Luís de Camões, Bartolomeu Dias, Afonso de Albuquerque[.

Na samym szczycie pomnika jest mały taras widokowy, z którego widać dzielnicę Belém. Przed pomnikiem połoŜona jest marmurowa mozaika o średnicy 50 m, przedstawiająca mapę i trasy podróŜy portugalskich odkrywców. Mozaika ta została podarowana w 1960 r. przez RPA.

Na drugim krańcu Lizbony znajduje się z kolei jedna z najmłodszych i najnowocześniejszych dzielnic miasta. Powstała niejako z okazji Expo’98, jednak do dziś widać tam „młodzieńczego” ducha miasta. Niesamowita architektura dworca Oriente, największe europejskie Oceanarium, nowoczesny Park Narodów.

34 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Wskazówki związane z działaniami wizerunkowymi i rozwojowymi dla Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej

MoŜliwości współpracy z Uniwersytetem w Aveiro i DSWProgram Erasmus

Podczas spotkania z Niellem Powerem - dyrektorem działu zagranicznego Uniwersytetu w Aveiru, ustalono moŜliwość współpracy między Uniwersytetem w Aveiru i Dolnośląską Szkołą WyŜszą: w ramach PROGRAMU ERSMUS – wymiana studentów i pracowników naukowych z Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. UA zainteresowany jest wymianą międzynarodową zwłaszcza na kierunkach technicznych (nawigacja) i związanych z nowymi mediami (media cyfrowe). Wymiana ukierunkowana jest na studia II stopnia. Sugerowane działanie: podpisanie umowy o współpracy

Dane kontaktowe - dział zagraniczny uczelni Niall Power - International Office Universidade de Aveiro Campus Universitário de Santiago P-3810-193 Aveiro , Portugal tel. +351 234 370 064 fax. +351 234 370 985 e-mail: [email protected] 

Wydarzenia kulturalne

Uniwersytet w Aveiro jest ośrodkiem, który inicjuje wiele działań artystycznych, które zrelacjonowano we wcześniejszej części raportu. Ze względu na unikatowe kierunki studiów, które DSW ma w swojej ofercie, na szczególną uwagę zasługują projekty specjalne realizowane przez portugalski uniwersytet. Jest to, m.in. Academia das ARTES DIGITALIS – (Akademia Digital Arts), której celem jest stymulowanie procesu wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie sztuk wizualnych, tworzenie technicznego oraz kadrowego zaplecza niezbędnego do rozwoju projektów w zakresie cyfrowych i wirtualnych multimediów, promowanie, wspieranie oraz rozwój widowni zainteresowanej digital arts.

35 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Współpraca w zakresie studiów podyplomowych kształcących zarządców kultury

W Aveiro istnieje takŜe niepubliczna uczelnia IPAM - Portugalski Instytut Marketingu i Administracji, który realizuje studia podyplomowe na kierunku: marketing w kulturze. W projekt zaangaŜowany jest Teatr Aveirense.

Sekretarz naukowy studiów - Ana Carvalho. Pierwsza edycja studiów rozpoczęła się w roku akademickim 206/2007. Studia trwają 2 semestry i są odpłatne. Koszt wynosi ok. 3 600 €, co sprawia, Ŝe potrzebne jest spore zaangaŜowanie w pozyskiwanie zainteresowanych kształceniem na tym kierunku.Program Campus Europae

Idąc w ślady Uniwersytetu w Aveiru i Politechniki Łódzkiej proponujemy działania zmierzające do przystąpienia naszej Uczelni do Programu Campus Europae. Według załoŜeń Programu CE studenci powinni odbyć łącznie dwa lata studiów za granicą. Pierwszy rok powinien być zrealizowany podczas trwania pierwszego cyklu kształcenia (licencjat), drugi zaś w czasie drugiego cyklu (studia magisterskie).

Wskazówki dotyczące organizowania konferencji: 

Recepcja powinna być usytuowana z boku, a nie w centralnym miejscu holu – proponujemy, aby za kaŜdym razem recepcja znajdowała się w szatni. W takiej sytuacji przygotowane materiały będą niewidoczne i usprawni to logistykę obsługi uczestników konferencji.Proponujemy wprowadzenie identyfikatorów na sznureczkach z moŜliwością wymiany samych

środków.

Karteczki

wydrukowane

z

logotypami

organizatorów

do

własnoręcznego wypisania. 

Standardem na międzynarodowych konferencjach są materiałowe teczki z logotypami i nazwą konferencji (nazwa jest umieszczona na naklejkach).Zadbanie o szczegóły i atrakcyjność programu socjalnego konferencji.AngaŜowanie, w opiekę nad uczestnikami konferencji, studentów uczelni. KaŜdy student powinien mieć załoŜoną uczelnianą koszulkę.

36 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .Sukces Promu w Europie

„Promowski” projekt zdobył drugą nagrodę w Europie w konkursie EUPRIO AWARD za najlepsze przedsięwzięcie public relations, realizowane przez specjalistów z wyŜszych uczelni.

Zgłoszony przez Dolnośląską Szkołę WyŜszą w imieniu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich - projekt został wypracowany przez PRom na X Konferencji w Kliczkowie "Model of Community Promotion". Prawie 120 specjalistów od promocji i PR pracowało nad strategią promocyjno-informacyjną dla gminy Osiecznica, na terenie której znajduje się Zamek Kliczków. Uczestnicy Konferencji przygotowali - w ramach warsztatów - i przekazali bezpłatnie wójtowi gminy Osiecznica: informacyjny portal oraz produkty promocyjne do codziennego zastosowania: Strategię Public Relations, System Identyfikacji Wizualnej, gminną tablicę informacyjną, folder reklamowy i reklamę prasową (materiały są udostępnione stronie www.osiecznica.pl/promocja). Autorzy projektu na co dzień pracują jako rzecznicy oraz pracownicy biur promocji polskich wyŜszych uczelni.

Wręczenie nagród odbyło się 21 Konferencji EUPRIO w Aveiro. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli PRom-u: Wiola Samborska i Magda Dyderska-Grzech z Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej oraz dr Marek Zimnak z wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

37 Konferencja EUPRIO - "How to manage university communication" Aveiro (Portugalia), 25-28 czerwiec 2009 r .