Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

INDEX 1. MEMÒRIA 1.1. AGENTS A. PROMOTOR B. ARQUITECTE C. SEGURETAT I SALUT D. ALTRES TÈCNICS I AGENTS 1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA A. OBJECTE DEL PROJECTE B. EMPLAÇAMENT 1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE A. DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ B. QUADRE DE SUPERFÍCIES 1.4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA A. SISTEMA ESTRUCTURAL B. SISTEMA ENVOLVENT C. SISTEMA COMPARTIMENTACIONS I ACABATS D. SISTEMA D’ACONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS

2. COMPLIMENT DEL CTE 3. RUNES I PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 4. LLISTAT DE PLÀNOLS 5. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 6. PLECS DE CONDICIONS 7. ESTAT D'AMIDAMENTS 8. CONTROL DE QUALITAT 9. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 10. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

1. MEMÒRIA 1.1. AGENTS A. PROMOTOR El promotor del present projecte és el Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) amb CIF. Q0801353D i amb domicili a l’Avinguda Ciutat de Màlaga, 18-20, de Castelldefels, Barcelona. B. ARQUITECTE L’Arquitecte encarregat de la redacció del present projecte és Carlos Bermúdez Velasco, col·legiat núm. 44414-6 per l'il·lustre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb NIF: 38561969-P, i domicili al Carrer Doctor Ferran 35, 3r 1a de la localitat de Castelldefels 08860 Barcelona. C. SEGURETAT I SALUT El tècnic redactor de l’Estudi bàsic de seguretat i salut serà el mateix arquitecte. El coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra serà designat per part de la Propietat en el moment d’acceptar el Pla de seguretat i salut presentat pel contractista adjudicatari. D. ALTRES TÈCNICS I AGENTS L’arquitecte director de l’obra serà el mateix arquitecte. L’empresa encarregada de la construcció de l’obra està encara per determinar.

Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA

A. OBJECTE DEL PROJECTE Degut a raons funcionals i després d'una reforma i ampliació de la planta inferior del CAP El Castell a on es van traslladar les Urgències, la planta primera, que acollia aquesta unitat, ha quedat sense ús. Es tracta per tant, de reformar uns espais en desús per a transformarlos en la unitat d’Assir. Els canvis a realitzar consisteixen en la creació de 2 consultes, d’una sala polivalent, dos magatzems, un espai de neteja i la reforma de 2 consultes més i d’uns lavabos. La resta d'espais existents a la planta no es modifiquen. B. EMPLAÇAMENT Les obres es realitzaran a la Planta Primera del CAP El Castell, situat al Carrer G. Marconi cantonada amb l’Av. Doctor Marañón de Castelldefels (veure plànols).

Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

A. DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ. L’execució de la reforma es realitzarà en una sola fase i consistirà en les següents activitats: S'enderrocaran alguns fals sostres deixant-ne vistes les instal·lacions i l'estructura del forjat. També s'enderrocaran els envans afectats i els revestiments dels paraments perimetrals. S'anul·laran totes les instal·lacions excepte la de Climatització, ja que s'acopiaran els terminals per posterior col·locació. Després de realitzar els enderrocs, es procedirà al tancament de l'ala afectada de la planta per iniciar l'estesa de les instal·lacions, formació de les compartimentacions, aplicació dels revestiments i muntatge de les portes en aquest ordre. Es renoven les instal·lacions de veu i dades, detecció contraincendis, megafonia i elèctrica seguint les normatives vigents. Aquest expedient no afecta a la instal·lació de Climatització ni als recorreguts i sortides d’emergència un cop finalitzades les obres. B. SUPERFÍCIES DE LA CONSTRUCCIÓ La superfície útil total de l’actuació és d'uns 251,25 m², subdividint els diversos usos en: Quadre de superfícies existents Passadís 1 Lavabos Espai 1 Espai 2 Consulta 3 Consulta 4 Annexes Sala espera Recepció urgències Espera urgències RX Zones descans personal Lavabos urgències Passadís 2 Brut Sales

Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

Quadre de superfícies proposta m m m m m m m m m m m m m m m m

2

249,44 m

2

57,08 15,49 7,26 9,12 14,15 13,08 6,70 12,21 7,45 13,02 19,40 44,58 3,92 8,10 6,47 11,41

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Passadís Lavabos Consulta 1 Consulta 2 Consulta 3 Consulta 4 Sala espera Sala polivalent Magatzem 1 Magatzem 2 Brut

m m m m m m m m m m m

2

251,25 m

2

63,61 10,86 13,35 13,82 14,35 13,60 12,21 68,35 14,50 22,67 3,93

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1.4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA A. SISTEMA ESTRUCTURAL A.1.FONAMENTACIÓ No es veurà afectada a les obres. A.2.ESTRUCTURA PORTANT L’estructura portant no es veurà afectada. A.3.ESTRUCTURA HORITZONTAL L’estructura horitzontal no es veurà afectada.

B. SISTEMA ENVOLVENT Exterior EXT No es veurà afectat.

C. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS

COMPARTIMENTACIONS INTERIORS Totes les portes interiors seran d'una fulla de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell emmarcat en DM xapades a ambdues cares amb DM per pintar tipus B-s1 d0 de reacció davant al foc. Els tancaments interiors seran amb guix laminat, sent tots ells amb una placa de guix laminat de 15 mm de gruix a cada cara de tipus hidròfug (color verd a les zones humides), estructura d'acer galvanitzat de 70mm amb aïllament de llana de roca de 60mm al seu interior.

REVESTIMENTS EXTERIORS Ni la façana ni la coberta no es veuran afectades. REVESTIMENTS INTERIORS VERTICALS Els paraments verticals del passadís afectats seran amb DM per pintar igual a l’existent, i la sala d'espera s'alicatarà fins a una alçada de 2,10 m. Fins el fals sostre, situat a 2,50 m es pintaran els paraments que no tinguin els acabats anteriors.

Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

A l'interior de les consultes reformades s’alicataran fins a una alçada de 2,10 m. A la sala polivalent es revestirà amb DM per pintar fins a una alçada de 1,30 m. HORITZONTALS El fals sostre serà renovat parcialment. El nou instal·lat serà enregistrable de 60x60 cm amb estructura vista lacada de color blanc. Es conserva el paviment de terratzo existent majoritari, procedint a polir-ne la totalitat i amb una previsió d'un 20 % per substituir-ne aquelles peces malmeses.

D. SISTEMA D’ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS SEGURETAT: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS Se substituiran els detectors volumètrics de la detecció d'incendis instal·lats i caldrà instal·lar-ne de nous, mantenint la central sempre operativa. Els nous detectors hauran de ser compatibles amb el sistema actual. La centraleta caldrà que sigui programada un cop estigui tota la instal·lació finalitzada. SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS:

FONTANERIA Instal·lació de dos lavabos per a minusvàlids, segons plànols, amb alimentació i desguassos des dels lavabos actuals; eliminació d’un lavabo al brut i canvi d'una dutxa per un inodor. La instal·lació es realitzarà pel fals sostre de la planta actual i de la planta inferior. Les dimensions dels tubs, recorreguts, claus de pas, etc. estan grafiades en els plànols. El pas dels desguassos a la planta inferior es realitzarà amb forats en el forjat, i segellat posterior, per evitar filtracions. El retorn de l'aigua calenta es manté, i que no actuem en cap zona nova. Les instal·lacions obsoletes s'anul·laran per evitar possibles fuites. S’anul·laran tots aquelles derivacions que provinguin de plantes diferents a la reformada (P1). Totes les estances amb aquesta instal·lació tindran una clau de pas per a poder independitzar-la en cas d’avaria i per no afectar a la resta de la planta. ELECTRICITAT I ENLLUMENAT Es desmuntaran totes les instal·lacions elèctriques actuals, i es muntaran posteriorment amb la nova disposició incloent-hi un quadre elèctric, canalitzacions, cablejat, mecanismes i qualsevol accessori necessari.

Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

Les instal·lacions es realitzaran pel fals sostre, mitjançant canal regiband i tub corrugat reforçat, caixes de superfície i instal·lació encastada fins als mecanismes. El cablejat i canalitzacions, es realitzarà amb cable 750 V, lliure d'halògens (RZ1). Els mecanismes seran de la marca SIMON, sèrie 28 o similar. Tota la il·luminació fluorescent serà amb reactància electrònica. Les lluminàries seran del tipus ILUSOL model DO VA amb difusor V brillant, i tubs fluorescent ton 840; downlights de 2x18W amb vidre protector opac CO; downlights de 2x26W amb vidre protector opac CO. Les Canals elèctriques de superfície seran del tipus UNEX, model 93 PVC, amb els seus corresponents accessoris que seran els recomanats pel fabricant. Els interruptors diferencials seran del tipus SI (super immunitzats). El quadre serà de superfície, de la marca Merlin Guerin, model PRISMA amb pany i clau. Caldrà que tingui un mòdul IGA+limitador de sobretensió permanent i transitòria. Es modifica el quadre existent segons l'esquema adjunt, deixant les instal·lacions en les zones no afectades. El quadre s'adaptarà totalment a normativa, i la part corresponent a les zones no afectades, simplement es canviaran les proteccions. En tot moment la zona no afectada per les obres i que s’alimenten des del quadre modificat romandran connectades i en servei. L'enllumenat de les zones comunes (passadissos i sala d'espera) serà amb telerruptor i 3 enceses (veure plànols). Lluminària autònoma d’emergència i senyalització permanent de 160 lúmens inclosa la p.p. de línia d’alimentació independent, de la marca Legrand ref. 061512 amb ròtul de senyalització i p.p. de tub, cables i caixes. La instal·lació dels diversos punts de treball, dades i bases aniran col·locats a les canals de PVC UNEX, en el cas de les consultes. Sempre que es pugui s’encastaran. Cada punt de treball estarà composat per dues bases blanques i dues vermelles (previsió de connexió a futur SAI). Els mecanismes seran de la marca Simon, sèrie 28 o similar. L'alimentació elèctrica de socors, farà servir el cable actual de la de xarxa, 5 x 10 lliure d'halògens, mentre que la de xarxa, s'instal·larà un nou cable amb les proteccions corresponents, en el quadre general. Les línies de distribució aniran segons el que indiquen els esquemes; simplement les línies de SAI, aniran des del quadre general amb proteccions generals perquè en un futur es pugui col·locar un SAI general. CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ L’única intervenció que es realitzarà en aquesta instal·lació serà el desmuntatge i posterior instal·lació de 3 aparells interiors d’expansió directa de diverses estances situades a la mateixa zona afectada fins la sala polivalent a reformar. Els aparells exteriors es deixaran a la seva situació existent (veure plànols) i només s’adaptaran les canalitzacions de Cu, l’alimentació elèctrica i el desguàs.

Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

La climatització existent es manté i simplement es revisarà l’aportació d’aire exterior i la disposició de les boques de sortida i retorn. VEU I DADES El cablatge fins l’usuari final ha de ser categoria 6A, ha de poder donar serveis Ethernet a 100 Mbps i a 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) i s'efectuarà la corresponent certificació dels punts, del panell de parcheo i s'aportarà l'homologació del instal·lador. Per satisfer les especificacions pròpies del Centre, s'instal·larà un sistema de cablatge estructurat. Aquest sistema es basa en l'armari existent en el Centre (Planta 2) donant servei a l'usuari mitjançant cablatge UTP categoria 6A. A cada usuari li arriben dues línies de cablatge horitzontal, acabades en una roseta amb dos connectors RJ45 femella. Es col·locarà un panell de pegats, al rack de la planta quarta, i es connectaran a aquest tots els nous punts, i s'eliminaran d’on estiguin connectats tots els existents que quedin obsolets de la planta primera. Els punts de dades també s'hauran de connectar a la Planta 4, però en aquest cas al Rack de comunicacions de dades. El tipus de connector serà RJ45 femella MGS-400 (GigaSPEED) per a noves instal·lacions i per a ampliacions d’instal·lacions. Tota la instal·lació es realitzarà amb cable i tub lliure d'halògens, els cables de dades a més seran de categoria 6, i s'efectuarà la corresponent certificació dels punts i s'aportarà l'homologació del instal·lador. La canalització fins el punt es realitzarà mitjançant tub corrugat de doble capa amb les mides adequades a cada cas. La instal·lació de llocs de treball, dades i bases, es realitzarà per canal de PVC de doble compartiment, amb mecanismes encastats en la mateixa, i amb baixants encastats. La resta de llocs aniran encastats tant els baixants com els mecanismes. Cada punt de treball constarà de 3 punts de veu/dades. Se subministraran els “latiguillos” necessaris tant per al tauler de pegats com per a la connexió dels equips.

INSTAL·LACIONS ESPECIALS Es consideraran instal·lacions especials les corresponents a: 1. Projector i la pantalla corresponent 2. Llum passi esperi de cada consulta. 3. Altaveus en els laterals de la pantalla. Totes les connexions amb connectors adequats, col·locats a mecanismes i segons les indicacions de la DF. L'amplificador de megafonia estarà situat a la Sala polivalent, les sortides als altaveus respectius de planta seran de 100V, amb altaveus encastats a la sala d’espera i passadís, i entrades de micròfon a cadascuna de les 4 consultes, els cables i tubs seran lliures d'halògens.

Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

S'instal·larà un sistema de passada - esperi amb comandament a la taula del despatx i amb senyalització en el exterior de la sala. Els mecanismes per a l'exterior seran iguals a la resta de mecanismes instal·lats i els de sobretaula, de referències indicades SISTEMA D’ALARMA Es manté la instal·lació actual, així com els equips, simplement es desplaça el teclat a nova ubicació. Es realitzarà una prova general de tota la planta, fins i tot transmissions amb la central d'alarma si n'hi ha DETECCIÓ CONTRAINCENDIS Es realitzarà nova, la zona 4 existent, actualment correspon a la planta primera, amb tub, cable trenat de 2 x 1,5 mm, ambdós lliures d'halògens, detectors òptics, amb sòcol intercanviable, polsadors i campana general, tot compatible amb la central actual, KILSEN. L'alarma de planta enviarà un senyal a la mateixa, per efectuar el tall de les màquines d'aire, evitant la propagació del fum per la planta. Els polsadors actuaran sobre la mateixa zona que els detectors. Se substituirà el BIE 45 mm existent a la zona dels lavabos, per un altre de 25 mm, instal·lat al mateix lloc; aquesta actuació comporta l'avís a manteniment perquè prengui les mesures oportunes mentre duri la feina, alhora que l'obra adoptés mesures suplementàries contra. Els extintors es mantindran els existents, només es canvien d'ubicació amb els criteris de la DF.

PRODUCTES Coma a mínim una família de productes de la construcció de l’edifici,haurà de disposar d’un dels següents: -Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya -Etiqueta ecològica de la Unió Europea -Marca AENOR medioambiente -Etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001) -Etiqueta ecològica tipus III(UNE 150.025/2005 IN)

Hash: XD0mGcvZfafHKX1jHo7E6SY0DEg=

2. COMPLIMENT DEL CTE

SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI El projecte per a garantir el requisit bàsic de "Seguretat en cas d'incendi" i protegir els ocupants de l'edifici dels riscs originats per un incendi, no contemplarà cap modificació de l’estat actual que l’impedeixi complir amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques: SI1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. No es modifica la composició ni els tancaments que defineixen els sectors d’incendi existents. Segons l’ús Hospitalari i tenint en compte que la planta no supera els 1.500 m2 i l’alçada d’evacuació és inferior a 15 m la resistència al foc de parets i sostres és EI 90. Els magatzems de productes farmacèutics i clínics (01 i 02) tenen un volum de 92,25 m3, per tant, es consideren zones de risc especial baix: Resistència al foc de l’estructura: Resistència al foc de parets i sostres: Vestíbul d’independència: Portes de comunicació amb resta d’edif.: Màxim recorregut d’evacuació fins sortida local:

R90 EI 90 -EI2 45-C5 < 25 m

compleix compleix compleix compleix

Tots els revestiments de parets i fals sostre seran de reacció davant al foc B-s1 d0. SI2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. No es modifica l'envolvent exterior. SI3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d'evacuació adequats per que els ocupants puguin abandonar l'edifici. No es modifica cap dels recorreguts d’evacuació existents ni les distàncies ni les sortides d'emergència. La màxima distància a aquestes és de menys de 50 m. SI4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients per a possibilitat la detecció, el control i l'extinció de l'incendi. Els dos equips de BIE existents no es modifiquen (veure situació als plànols); els extintors (1 cada 15m), la senyalització, polsadors i sirenes són modificats segons plànols complint els requeriments exigits; la instal·lació de detecció es modifica desplaçant-ne els detectors, (veure plànols). SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció. No es modifiquen els accessos a l'edifici. SI6 Resistència estructural a l'incendi, per garantir la resistència al foc de l'estructura durant el temps necessari per fer possible tots els paràmetres anteriors. Compleix la resistència al foc de R90 ja que pertany a l’ús Hospitalari i amb una alçada d’evacuació