HAFIZAN KONO BINTI JAM 11,

ý ... ý ý\t. t rs, }4 t 3? ii; SAK11WAK , i?'-.,.., ý...'d.(.b .. ., _". .. BAHASA ROJAK: SATU KAJIAN ANALISIS KANT)UNGAN TENTANG DI DALAM MAJALAH...
Author: Mervyn Harper
24 downloads 1 Views 786KB Size
ý

... ý

ý\t.

t rs, }4 t 3? ii; SAK11WAK , i?'-.,.., ý...'d.(.b .. ., _". ..

BAHASA ROJAK: SATU KAJIAN ANALISIS KANT)UNGAN TENTANG DI DALAM MAJALAH REMAJA PENGGUNAANNYA P. KHIDMATMAKLUMAT AKADEMIK UNIMAS

IIINIIIýIIIýIIIIIIIIIIII 1000143594

HAFIZAN

KONO BINTI

JAM 11,

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Muda Sains Sosial dengan Kepujian Sarjana Ijazah (Kajian Komunikasi)

Sains Sosial Fakulti MALAYSIA SARAWAK UNIVERSITI 2005

jj U$ii t ge El¬dillia

Ni. :.. MALAY: ý: UNIVERSITI 94'1(X) K.r)ta Samarathao

tii+;NAfZAi KANUIiN(.

AN halaman

1'%'.NGHARGAAN ABSTRAK SENARAI JADUAL SENARAI RA. IAH

II-III IV

V

BAB 1: PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1.1 Latarbelakang kajian 1.1.1 Bahasa 1.1.2 Media cetak 1.1.2.1 Majalah Remaja 1.1.3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka 1.2 Kenyataan masalah 1.3 Objektif umum 1.3.1 Objektif khusus

1-3 4

4-6

6-8 8-9 9 10-11 11 11-12

1.4 Kepentingan kajian 1.5 Limitasi kajian BAB 2: ULASAN 2.0 Pengenalan 2.1 Kaj ian 2.2 Kajian 2.3 Kajian

12-13 13

KARMA TERPILIH dan penggabungan Peristilahan/pertukaran teori penggunaan dan kepuasan media

kod bahasa

teori pembelajaran

BAB 3: METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pengenalan 3.1 Kaedah pengumpulan data 3.1.1 Data primer 3.1.2 Data sekunder 3.1.2.1 Buku rujukan 3.1.2.2 Jurnal, tesis dan majalah akademik 3.1.2.3 Lain-lain 3.2 Instrumen Kajian 3.2.1 Borang kod 3.3 Kaedah persampelan 3.4 Prosedur penganalisaan data 3.4.1 Statistik diskriptif 3.5 Persembalhan data 3.5.1 Graf dan carta pai 3.5.2 Jadual

14 14-19 19-23 23-28

29-30 31 31 31-32 32 32 32-33 33 33 33 34 34 34 34 35

BAR 4: f)aPa"f'aN f)aN P(+;k1i1N(: ANCaN 36 4.0 Pengenaian 36 4.1 Keputusan analisis kandungan 36-38 4.1.1 Frekuensi keseluruhan edisi 39-45 4.1.2 Perbandingan kekerapan BR berdasarkan edisi 4.1.3 Ruangan dan subjek yang sering menggunakan BR 46-58 59-64 4.1.4 Penulis yang sering menggunakan BR 65-69 bahasa digunakan dalam BR 4.1.5 Jenis yang sering 70-73 4.2 Perbincangan 73-76 4.2.1 Jenis bahasa 76-79 4.2.2 Ruangan dan topik 80-84 4.2.3 Penulis 84-86 4.3 Aplikasi teori BAB 5: CADANGAN DAN KESIMPULAN 5.0 Pengenalan 5.1 Cadangan 5.2 Kesimpulan BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

87 87-89 89-92

PENGHARGAAN

syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan

Alhamdulillah, berjaya menyiapkan SATU

KAJIAN

DALAM

Projek Tahun Akhir (PTA) yang bertajuk

ANALISIS

KANDUNGAN

REMAJA

MAJALAH

diselesaikan.

limpah kurniaNya,

tanpa

TENTANG

sekiranya

ROJAK:

PENGGUNAANNYA

kerumitan

sebarang

ini tidak akan tercapai

Kejayaan

BAHASA

saya

yang

tiada bantuan,

DI dapat

tidak tunjuk

ajar,

galakan, kerjasania dan sokongan daripada semua pihak. Di kesempatan

ini, saya ingin merakamkan

setinggi-tinggi

kepada

penghargaan

para pensyarah dan kakitangan Fakulti Sains Sosial terutama sekali kepada penyelia PTA saya. Beliau telah banyak membantu dan membimbing

saya dari awal kajian hingga akhir

kajian ini. Pelbagai motivasi dan panduan telah diberikan kepada saya agar saya tidak berputus asa untuk meneruskan PTA ini. Tidak dilupakan juga ucapan penghargaan keluarga dan rakan-rakan

seperjuangan

kepada kedua-dua

ibu bapa saya, ahli

yang telah banyak memberi sokongan,

dan semangat serta nasihat dan dorongan

galakan

yang berguna untuk bekalan saya pada masa

hadapan. Jutaan langsung Pengalaman

dan

terima tidak

kasih juga langsung

saya ucapkan dalam

dan tunjuk ajar sepanjang

kepada

membantu

saya

saya menjalankan

yang tidak temilai bagi diri saya. Sekian, terima kasih.

I

semua

yang terlibat

menyempurnakan

secara

PTA

ini.

PTA ini akan menjadi sesuatu

Abstrak

Pekembangan

bahasa rojak dalam media masa semakin menjadi kebimbangan

banyak pihak. Kajian ini dilakukan dalam media cetak iaitu majalah majalah

Remaja

penggunaan

dari bulan

untuk mengkaji Remaja. Analisa

Julai

bahasa rojak berdasarkan

paling kerap menggunakan

hingga

bahasa

corak penggunaan yang dibuat terhadap

September

2004

adalah

rojak

enam edisi

untuk

melihat

kekerapan setiap edisi, ruangan dan subjek yang

bahasa rojak, penulis dan jenis bahasa yang digabungkan

dengan Bahasa Malaysia. Hasil kajian mendapati

bahawa terdapat kekerapan

melebihi 50% daripada

muka surat yang dikaji. Selain itu, kajian iiii juga membuktikan asing yang digunakan

adalah Bahasa Inggeris.

Manakala

900

bahawa 97.7% bahasa

ruangan yang menunjukkan

kekerapan tinggi tidak tetap bagi setiap edisi namun ruangan Cerpen dan Novel bersiri menunjukkan

kekerapan tertinggi dalam beberapa edisi. Dominasi penulis wanita dalam

majalah ini menunjukkan

bahawa mereka banyak menulis menggunakan

Hasil kajian yang ditemui dikaitkan media serla teori pembelajaran

dengan teori penggunaan

Skinner

untuk meranialkan

kepada pembaca akibat kekerapan yang düemui berdasarkan yang disediakan.

II

bahasa rojak.

dan pemuasan

terhadap

kesan yang akan berlaku kerangka konseptual

teori

Abstract

The increase of usage of bahasa rojak in mass media has attracted society to look at the issue. This research is done to observe the pattern of its usage in a magazine named Remaja. Analyzing

six editions

examine the usage of bahasa

of the magazine,

from July to September

rojak according to its frequencies

and subject wrote using bahasa

2004, is to

in each edition, column

rojak, writer and types of language used as combination

to Bahasa Malaysia. The research found that there are frequent pattern of using bahasa rojak in more than half from 900pages analyzed. Furthermore, the highest used word in bahasa that uses bahasa

it is also found that English words are

rojak. Short stories and novel were among the column

rojak frequently in a few editions. It is also shown that female writer

used the most bahasa rojak than man in the magazine and they provide more articles in the magazine. This research also tries to correlate the uses and gratification

theory and

predict the effect of frequent usage of bahasa rojak with Skinner's theory of learning.

III

SENARAi

JADUAL

Jadua14.1.1(a):

Kekerapan

Jadual

4.1.1(b): Kekerapan

Jadual

4.1.1(c): Jumlah

Jadua14.1.2: Jadual

Jumlah

keseluruhan

data

edisi tanpa muka surat yang tidak mempunyai

BR dalam setiap edisi

kekerapan

BR keseluruhan

4.1.3(a): Kekerapan

ruangan

dalam edisi 429

Jadual 4.1.3(b): Kekerapan

ruangan

dalam edisi 430

Jadual

4.1.3(c): Kekerapan

ruangan

dalam edisi 431

Jadual

4.1.3(d): Kekerapan

ruangan

dalam edisi 432

Jadual

4.1.3(e): Kekerapan

ruangan

dalam edisi 433

Jadual

4.1.3(f): Kekerapan

ruangan

dalam edisi 434

Jadual

4.1.5: Keseluruha

Jadual

4.1.5(a) : Kekerapan

jenis bahasa

dalam edisi 429

Jadual

4.1.5(b) : Kekerapan

jenis bahasa

dalam edisi 430

Jadua14.1.5(c) Jadual

: Kekerapan

4.1.5(d) : Kekerapan

Jadua14.1.5(e) Jadua:

kekerapan

: Kekerapan

4.1.5(f) : Kekerapan

jenis bahasa

jenis bahasa dalam edisi 431 jenis bahasa

dalam edisi 432

jenis bahasa

dalam edisi 433

jenis bahasa dalam edisi 434

IV

BR

SENARAI

RAJAH

Rajah 2.3: Kerangka

konseptual

Skinner

Rajah 4.1.2(a): Kekerapan

BR dalam edisi 429

Rajah 4.1.2(b): Kekerapan

BR dalam edisi 430

Rajah 4.1.2 (c): Kekerapan

BR dalam edisi 431

Rajah 4.1.2 (c): Kekerapan

BR dalam edisi 432

Rajah 4.1.2 (c): Kekerapan

BR dalam edisi 433

Rajah 4.1.2 (c): Kekerapan

BR dalam edisi 434

Rajah 4.1.4(a): Kekerapan

penulis yang menggunakan

BR dalam edisi 429

Rajah 4.1.4(b): Kekerapan

penulis yang menggunakan

BR dalam edisi 430

Rajah 4.1.4(c): Kekerapan

penulis yang menggunakan

BR dalam edisi 431

Rajah 4.1.4(d): Kekerapan

penulis yang menggunakan

BR dalam edisi 432

Rajah 4.1.4(e): Kekerapan

penulis yang menggunakan

BR dalam edisi 433

Rajah 4.1.4(f): Kekerapan

penulis yang menggunakan

BR dalam edisi 434

Rajah 4.3: Aplikasi kerangka

konseptual

Skinner

V

BAHASA ROJAK:

SATU KAJIAN

ANALISIS

KANDUNGAN

TENTANG

PENGGUNAANNYA DI DALAM MAJALAH REMAJA

BAB I PENDAHULUAN

1.0

Pengenalan Pengaruh

bahasa

pertuturan

seharian

sudah

boleh

tidak

baur ini sebagai salah satu ragam bahasa basahan, iaitu bahasa yang

yang bercampur

sebagainya"

dalam

lagi. Seperti dakwaan Awang Sariyan (2004), "ahli bahasa melihat bahasa

dipertikaikan

digunakan

(BR)

rojak

untuk

urusan

tidak

(p. 9). Fenomena

rasmi,

seperti

dalain

perbualan,

ini juga berlaku di Indonesia

Melayu Indonesia gemar mengakronimkan

gurau

senda

apabila pengguna

istilah dan mencampurkannya

dan

Bahasa

dengan bahasa

sukuan yang tidak bertapis (Nassury, 29 November 2004). Malahan Tun Dr Mahathir juga bersetuju bahasa Melayu sering dicampur dengan bahasa lain seperti Bahasa Arab dan Inggeris kerana faktor kosa kata yang amat terhad dan tidak mencukupi juga menggalakkan

pada zaman yang serba canggih ini (Faiza, 29 April 2004). Beliau kajian tentang BR ni dilakukan

supaya dakwaan tentang fenomena

ini lebih berasas. Situasi

penggunaan

BR yang

semakin

berleluasa

ini menyebabkan

Bahasa

Malaysia semakin terpencil dan terpinggir bahkan oleh bangsa Melayu sendiri seperti dakwaan Datuk Aziz Deranian (Noor Azam, 23 Mei 2004). BR yang dikatakan sebagai "fesyen bahasa anak muda" dan "bahasa orang yang tidak pedulikan bahasa" ini adalah

I

satu isu sampingan kepada isu sebenar iaitu sikap bangsa Melayu sendiri yang tidak peka dengan

ketulenan

bahasa

BR

sekiranya

membangkang

tidak

penggunaanya

(Noor

harus

Azam, ini

16 Mei 2004).

digunakan

dipraktikkan

dalam

dalam

Rais bagaimanapun

pertuturan

majlis

tidak

seharian,

naniun

rasmi atau penulisan

(Awang

Sariyan, 2004). Selain sebagai bahasa penyatuan antara kaum, Bahasa Malaysia juga berperanan sebagai bahasa ilmu apabila ia digunakan di sekolah berikutan Laporan Razak 1956 yang Bahasa Malaysia

mencadangkan penghantar

dalam

menggunakan

sistem

pendidikan

Bahasa Malaysia.

Malaysia dalam aktiviti pendidikan Malaysia boleh mendapatkan

(ketika itu masih bahasa Melayu) digunakan negara.

Buku

Ini menunjukkan

teks

juga

dikarang

betapa pentingnya

di Malaysia. Selain pendidikan

peranan

sebagai dengan Bahasa

secara formal, rakyat

informasi secara tidak formal melalui pembacaan

bahan-

bahan lain seperti akhbar, majalah dan bentuk media lain. Satu kajian tentang tabiat dan minat membaca di kalangan rakyat Malaysia telah dijalankan pada tahun 1996. Kajian ini membincangkan

tabiat dan minat membaca rakyat

Malaysia yang berumur 10 tahun ke bawah dan rakyat 10 tahun ke atas. Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan

terdapat empat bahan bacaan utama yang dibaca oleh responden

iaitu suratkhabar, majalah, buku dan komik (p. 65). Bagi pembaca majalah, tujuan utama yang dicatatkan

hasil kaji selidik yang dibuat adalah untuk mendapatkan

baru atau maklumat

iaitu sebanyak

48% daripada

daripada Profil Membaca Rakyat Malaysia

semua pembaca

1996). Sehubungan

majalah

(sumber

itu, majalah merupakan

sumber pengetahuan yang penting bagi sesetengah penduduk di Malaysia.

2

pengetahuan

Namun begitu, apabila sebagai sumber pengetahuan,

ia perlu dipersoalkan.

media cetak yang berperanan

'Fambahan lagi majalah Remaja yang

slogan "Sensasi, glamor dan informatil: " Walaupun ia berkonsepkan

menggunakan

dalam menyampaikan dilazimkan.

BR turut mempengaruhi

informasi kepada khalavaknva,

pendekatan

BR tidak seharusnya

Tidak menjadi kesalahan untuk penerbit menggunakan

tersebut, tetapi konsep santai juga boleh diketengahkan

santai

BR dalam majalah

dengan Bahasa Malaysia yang

betul dari segi nahu dan tatabahasanya. Sekiranya

proses pelaziman

BR dipraktikkan

dalam semua media cetak yang

berkonsepkan hiburan dan santai, maka media cetak yang menggunakan

Bahasa Malaysia

yang betut hanyalah majalah berunsur akademik yang amat sedikit jumlah pembelinya (Pauzi,

3 Jun

memartabatkan

2004). Bahasa

Fenomena Malaysia

ini

tidak

seharusnya

harus dilaksanakan

berlaku

kerana

peranan

oleh semua media cetak tanpa

mengira konsep dan agenda media tersebut. lni disebabkan, penggunaan Bahasa Malaysia lebih mudah dikawal dengan penulisan berbanding pertuturan. Kajian ini dibuat untuk mengetahui umumnya tersebut

tahap penggunaan BR di dalam media cetak

dan majalah

Remaja

khasnya.

dan pengaruh

terhadap

pembaca tinggi,

penggunaannya.

Sekiranya

kadar kekerapan

ia harus dikawal

Ini demi membantu usaha kerajaan memartabatkan

taraf bahasa antarabangsa (Abdul Rahim, 2001) .

3

penggunaan ataupun

BR

dielakkan

Bahasa Malaysia ke

1.1

Latarbelakang

kajian dua subjek utama iaitu bahasa dan media cetak.

Kajian ini merangkumi

Kedua-dua aspek ini berkait rapat antara satu dengan lain.

1.1.1

Bahasa Bahasa

Malaysia

adalah

bahasa

kebangsaan

seperti yang tertakluk dalam perlembagaan urusan

seharian

sama ada formal

Negara

Malaysia. la digunakan dalam

atau tidak.

Bahkan,

Malaysia lebih daripada sekadar untuk berkomunikasi lain. Satu kenyataan

dalam akhbar menyatakan

fungsi

' jika ditinjau darf segi tiga kaum dalam

Malaysia dan jugs lebih 50 etnik darf Sabah dan Sarawak merdeka

47 tahun

yang

lalu"

Bahasa

antara satu dengan

sejarah, Bahasa Malaysia sudah menjadi alat menyatukan

Malaysia

Malaysia

(Unknown,

sejak negara

23 Mei

Pendapat ini disokong oleh Asmah (1982) yang juga mengatakan Malaysia adalah lingua franca

bagi penduduk

20041). Bahasa

di beberapa buah negara

seperti Malaysia, Indonesia, Selatan Filipina, Singapura dan Brunei. Bahasa sifatnya

Malaysia

yang mudah

mewujudkan

satu rgam

digunakan berubah

sebagai

dengan

bahasa

proses

kerana

perantaraan

adaptasi

dan

ini telah

bahasa yang dikenali sebagai BR (Asmah, 1982).

Ragam bahasa seperti ini juga dikenali sebagai bahasa pasar atau bahasa basahan dan telah wujud sejak zarnan dahulu lagi. Penggunaannya

terhad

kepada situasi tidak rasmi seperti di pasar dan di tempat-tempat

awam

(Awang Sariyan, 2004).

4

Dan segi definisinya, kamus

Dewan

Bahasa

bagaimanapun,

dan Pustaka

kebanyakan

yang bercampur-campur

tiada makna khusus untuk BR di dalam (Awang

Sariyan,

ahli bahasa mentafsirkan

seperti Bahasa Malaysia

2004).

Walau

BR sebagai bahasa dicampurkan

dengan

Bahasa Inggeris, Arab, Jepun dan lain-lain. Ragam bahasa seperti inilah yang didakwa

oleh Datuk Seri Dr. Rais Yatim sebagai bahasa "sekerat belut"

ular, sekerat

(Awang

Sariyan,

2004; p. 11). Beliau

contoh frasa "sure heboh" yang digunakan swasta untuk program yang diadakan. kepada

media

elektronik,

merebak ke media-media Bidang

bahasa

dialek

berlaku

dalam

masyarakat Lowenberg mengeratkan penukaran

linguistik

(Asmah, bahasa

mengkategorikan

bahasa

tersebut

1982). Menurut yang

p. 372)

perhubungan

bahasa

ragam

telah

ini sebagai

dua kod bahasa yang berlainan

dua bahasa

pula, dan

Asmah juga,

atau bahasa

sama

yang boleh bertutur (1991;

ragam

dakwaan itu ditujukan

lain seperti media cetak.

dan penggabungan

penukaran

oleh sebu: h stesen televisyen

Walaupun

penggunaan

mengambil

kebiasaan

kod pula untuk menanda

penukaran

kod

yang berlainan

bagi

(1982;

antara

perubahan

p. 128). Menurut

kod

penggabungan

termasuk

berlaku

penutur,

untuk

manakala

dalam hal-hal praktis"

(diambil daripada Preshous, 2001; p. 51). Holmes (1992) mengatakan

bahawa seseorang mungkin menukar

kod kerana kurang mahir dengan kosa kata bahasa asing yang digunakan. Selain itu antara faktor lain yang menyebabkan

5

berlakunya

penukaran kod

kata

adalah

pinjaman konsep

menerangkan

Proses

tersebut. Malaysia

atau

objek

daripada tidak

yang

kefahaman

memberikan

bahasa

lain dalam

terdapat

di kalangan

kod yang berlaku

penukaran

bertujuan

berasal

yang

lebih

yang

untuk bahasa

masyarakat jelas

dalam

komunikasi antara manusia (Asmah, 1982). Beberapa penukaran

kajian sosiolinguistik kod

clan penggabungan

ini. Trudgill

kod daripada

penukaran

untuk mengkaji

(1992)

mengatakan

dalam bidang ini cuba mencari faktor yang

beberapa kajian sosiolingustik mempengaruhi

telah dilakukan

bahasa

yang

lebih

dominan

dengan bahasa lain. Terdapat juga kajian berkaitan tatabahasa mengandungi

ayat yang

kod yang ditukar ke bahasa lain dan juga kajian tentang

sejauh mana penukaran

kod boleh dibezakan dengan pinjainan

perkataan

bahasa asing (Trudgill, 1992; pp. 16-17). Walaupun terdapat ahli akademik membezakan kod dan penggabungan kedua-dua penggunaan

ragam

kod bahasa,

bahasa

dua bahasa

tersebut

definisi adalah

secara serentak

tujuan yang tertentu. Kajian-kajian sebagai rujukan untuk memahami kajian tentang BR ini.

6

Trudgil proses

dalam

antara penukaran (1992) yang

terhadap

melibatkan

satu perbualan

dengan

yang telah dilakukan ini akan dijadikan konsep penukaran

kod bahasa dalam

1.1.2

Media cetak Media adalah satu bahan yang digunakan

untuk menyampaikan

mesej. Salah satu media yang terkenal di kalangan masyarakat adalah

informasi.

harian

akhbar

akademik,

daripada

cetak yang terdiri

media

dan

mingguan

Setiap media cetak ini mempunyai

Malaysia

pelbagai jenis

seperti

serta

juga

majalah

buku risalah

khalayak sasaran tersendiri

yang terdiri daripada golongan pembaca tertentu. Setiap media jenisnya

berdasarkan

cetak tersebut yang tersendiri.

sangat kuat pengaruhnya

fungsi-fungsi

menjalankan Menurut,

tertentu

Lasswell (1948) media

mudah disebarkan kerana ia mengumbang

dan

beberapa peranan sosial kepada masyarakat (Stanzen & Bowes, 1990; p. 95). Empat peranan sosial media menurutnya adalah sebagai pengawas kepada persekitaran,

terjemahan

kepada persekitaran,

dan sebagai agen perpindahan tersebut dikaitkan

kaitannya dengan peristiwa

budaya. Menurutnya

lagi, 'setiap peranan

dengan informasi yang disediakan

oleh media untuk

memastikan semua peranan tersebut dapat dicapai. Sebagai menyampaikan

contoh,

harian

akhbar

berita daripada

mempunyai

peranan

luar negara dan mengaitkannya

untuk dengan

peristiwa yang berlaku dalam negara. Begitu juga dengan media cetak lain seperti majalah dan bahan bacaan picisan lain. Terdapat juga majalah yang berunsurkan Mangga.

hiburan

semata-mata

seperti majalah

Setiap media cetak yang diterbitkan

7

Media Hiburan

mempunyai

dan

agenda dan

objektif

tersendiri

untuk

menyempumakan

kepada

peranannya

masyarakat. Media mencorakkan

juga

berperanan

sebagai

pembelajaran

sumber

yang

masyarakat, kerana media berpengaruh untuk mendidik hati,

akal, dan fizikal orang ramai (Zubli, 2004; p. 13). Dalam konteks media cetak, peranan ini dimainkan oleh penulis yang seharusnya aturan bahasa yang betul dan tidak bercampur-campur. kredibiliti

bahasa yang betul akan mencerminkan

lni kerana struktur

media tersebut

untuk

mereka kepada masyarakat.

memenuhi fungsi dan tanggungjawab

1.1.2.1 Majalah

menggunakan

Remaja

Media cetak yang dianalisa dalam kajian ini adalah majalah Remaja.

Majalah

yang

yang

diterbitkan

Kumpulan

oleh

Karangkraf Sdn. Bhd. Slogan majalah ini adalah "Sensasi, glamor dan informatif". Ditubuhkan

pada

1977 dengan

penerbitan

pertamanya

"Sejarah Melayu: Satu ulasan dan kajian", syarikat ini menerbitkan lebih kurang 28 buah majalah untuk pasaran di Malaysia. Selain majalah Remaja, Syarikat Karangkraf juga menerbitkan majalah

lain seperti Wanita,

Rasa dan Pesona

beberapa

Pengantin

serta

beberapa majalah akademik seperti Dewan Kosmik, Dewan Siswa dan Dewan Pelajar. (Sumber laman web karangkraf. com. my).

8

Majalah

yang

konsep

menampilkan

mesej ini menggunakan

menyampaikan

santai

dalam

Bahasa Malaysia sebagai

bahasa pengantar. Antara ruangan yang terdapat dalacn majalah ini adalah mode, rencana dan bicara hati pembaca. tidak ketinggalan

Majalah ini juga

isu yang berlainan

menampilkan

dalam setiap

edisi untuk menarik perhatian masyarakat tentang isu terkini yang berlaku dalam dan luar negara.

Peranan

1. 1.3

Dewan Bahasa dan Pustaka

Ditubuhkan pada 22 Jun 1956, Bewan Bahasa dan Pustaka adalah yang kemudiannya

sebuah badan kerajaan sebuah badan berkanun.

berubah

status kepada taraf

badan ini berfungsi sebagai sebuah

Penubuhan

badan yang memahami peranan bahasa dan persuratan khususnya dari segi pengisian pemikiran dan ilmu kepada masyarakat (Abdul Rahim, 2001). Matlamat utama Dewan Bahasa dan Pustaka adalah memajukan dan mengembangkan 2004) yang

.

bahasa kebangsaan (Nassury Ibrahim, 29 November

Oleh itu, untuk merealisasikan

dijalankan

adalah

matlamat tersebut, salah satu usaha

memantapkan

Bahasa

Malaysia

dari

sudut

sistemnya termasuk tatabahasa, ejaan peristilahan dan sebagainya. Dewan Bahasa

dan Pustaka

menerbitkan

bahan

bercetak

dan kini penerbitan

elektronik sebagai satu inisiatif untuk memasyarakatkan kepada seluruh lapisan rakyat (Abdul Rahim, 2001; p. 8).

9

Bahasa Malaysia

Selain itu, DBP juga memainkan peranan untuk merancang projek bahasa kebangsaan,

dan kegiatan perlaksanaan Bahasa Malaysia

memperluas

penggunaan

di sektor awam, swasta, media masa dan masyarakat

umum serta menjalankan kegiatan apresiasi sastera khalavak kanak-kanak, remaja,

masyarakat

umum,

masyarakat

bukan

Melayu

dan golongan

profesional (Salbiah, 8 Mei 2004).

1.2

Kenyataan

masalah BR atau lebih dikenali

Penggunaan

kod dalam

penukaran

pertuturan

dua bahasa di seharian memang diakui berlaku kepada masyarakat yang bertutur dunia (Asmah,

seluruh

begitu penggunaan

1982). Namun

BR dalam

penulisan di media cetak seperti majalah Remaja tidak memenuhi

bentuk

fungsi media

cetak sebagai pendidik dari aspek penggunaan Bahasa Malaysia yang tepat. Jika dikaji pengaruhnya tersebut

mendorong

memburukkan Kekerapan

kepada BR

penggunaan

pembaca, dalam

ada kemungkinan pertuturan

majalah

seharian.

Lebih

keadaan, sekiranya BR kerap kali diulang dalam majalah tersebut.

dan proses

mengulang

mungkin

akan menajamkan

tersebut.

Ini berkemungkinan

sesuatu

ingatan

seseorang

mempengaruhi

atau frasa berkali-kali

perkataan terhadap

pembaca

perkataan

atau frasa

menggunakannya

dalam

kehidupan seharian. Ini adalah satu strategi yang sering digunakan oleh pengiklan untuk

menarik

kekangan,

tidak

Sekiranya

perhatian

pembeli.

mustahil

satu masa nanti

membezakan Bahasa Malaysia tulen dan BR.

10

situasi

generasi

ini

berterusan

akan datang

tidak

tanpa tahu

Apabila Bahasa Malaysia yang tidak betul terlalu kerap digunakan untuk informasi

menyampaikan Bahasa

Malaysia

kepada pembaca,

itu sendiri

ini akan mencerminkan

pada kaca mata pembaca.

Kekuatan

kelemahan fakta yang

disampaikan dengan bahasa yang lemah dan bercampur dengan bahasa asing akan dipertikaikan.

Adalah lebih baik media tersebut menggunakan

informasi tersebut. Sekiranya

lebih sesuai untuk menyampaikan

mesej dengan

untuk menyampaikan

memilih

mengapa tidak menggunakan Selain itu, kredibiliti dipertikaikan

bahasa asing yang media tersebut

Bahasa

menggunakan

Malaysia,

Bahasa Malaysia yang tepat dan betul. penulis menggunakan

Bahasa Malaysia juga akan

oleh pembaca. Walaupun tidak mempraktikkan

sepenuhnya

pertuturan seharian, penulis dengan mudah dapat menggunakan

dalam

Bahasa Malaysia

yang betul dalam hasil penulisan mereka. Ini disebabkan

setiap bahan penulisan

akan melalui proses edit yang biasanya akan dilaksanakan

oleh editor.

Persoalan mengetengahkan digunakan

dalam

kelemahan

seperti

bahasa

dan

kredibiliti

penulis

dalam

Bahasa Malaysia yang betul timbul apabila terlalu banyak BR majalah

Remaja.

Adakah

hanya dengan

menggunakan

BR

secara kerap di dalam majalah Remaja sahaja yang dapat mencapai pendekatan santai seperti yang dicanangkan Bahasa

Malaysia

tulen

di dalam majalah tersebut? Adakah penggunaan

tidak dapat digunakan

untuk konsep santai tersebut?

Persoalan inilah yang cuba dijawab dalam kajian analisis kekerapan BR dalam majalah Remaja.

11

1.3

Objektif

Umum

Mengkaji kekerapan penggunaan BR dalam majalah Remaja.

1.3.1

Objektif

Khusus kekerapan

1. Mengkaji

penggunaan

BR dalam

setiap

edisi

majalah

bahasa asing yang sering digabungkan

dengan

Remaja yang dipilih. 2. Mengkaji jenis jenis Bahasa Malaysia. 3. Mengetahui jenis ruangan dan topik yang kerap menggunakan

BR di

dalam majalah Remaja. 4. Mengetahui

penulis yang sering menggunakan

BR dalam penulisan

mereka.

1.4

Kepentingan

Kajian kajian ini adalah untuk menganalisa

Kepentingan dalam

majalah

pendedahan dalani

Remaja.

terhadap

penerbitan

Malaysia

sekiranya

Hasil kajian

penggunaan

majalah

ini diharapkan

corak penggunaan dapat

memberikan

BR satu

BR dalam media cetak. Pihak yang terbabit

ini dapat

memperbaiki

hasil kajian membuktikan

tahap penggunaan

bahawa

penggunaan

Bahasa BR amat

ketara di dalam majalah ini. Selain itu, ia mungkin dapat membantu menjadikan Bahasa

penerbit majalah tersebut untuk

majalah Remaja sebagai satu majalah yang mengekalkan

Malaysia

dengan

pendekatan

12

konsep

santai

yang

ketulenan

diperkenalkan.

Sekiranya hasil yang diperolehi menunjukkan majalah

ini tidak keterlaluan,

bahawa BR yang digunakan dalarn

maka pihak berkuasa harus mengkaji

faktor lain

yang lebih banyak mendorong penggunaan BR dan cuba mencari jalan keluar. Pihak berkuasa juga dapat memantau

penggunaan

BR di dalam media

dengan fakta kekerapan yang diperolehi daripada kajian ini. Bagi pengkaji akan datang, kajian terhadap kesan penggunaan BR juga boleh dilakukan. Mereka juga boleh

langkah-langkah

mengkaji

penggunaannya

pencegahan

penularan

BR

sekiran-va

dalam media berada pada tahap kritikal dan bakal merosakkan

generasi masa hadapan.

1.5

Limitasi kajian Batasan dalam kajian ini adalah sampel yang dipilih hanya mewakili satu

per empat daripada jumlah majalah Remaja yang diterbitkan dalam masa setahun iaitu 24 terbitan. la juga hanya mengkaji

150 muka surat pertama dalam majalah

yang dipilih. Selain itu, BR daiam kajian ini hanya melibatkan yang

digabungkan

dengan

bahasa

asing.

Kajian

ini tidak

Bahasa Malaysia mengambil

kira

campuran antara dua bahasa lain seperti Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina atau lain-lain. Hasil kajian ini juga hanya boleh menerangkan BR dalam majalah

kekerapan penggunaan

Remaja sahaja dan tidak boleh digunakan

untuk mewakili

semua majalah yang diterbitkan di Malaysia ataupun semua majalah Remaja yang telah diterbitkan sebelum dan selepas ini.

13

BAB 2 ULASAN KARYA TERPILIH

2.0

Pengenalan Bab ini akan membincangkan

kajian terdahulu

ulasan daripada

tentang

konsep peristilahan atau kod penukaran bahasa. Ini disebabkan BR dalam konteks ini adalah struktur bahasa

yang hampir sama dengan

konsep penukaran

dan

peristilahan kod. Selain itu, kajian tentang teori penggunaan dan pemuasan media juga

diterangkan

menggunakan teori

kerana

salah

satu

sebab

informasi.

media adalah mendapatkan diterangkan

pembelajaran

untuk

yang

meramalkan

mendorong Manakala kesan

masyarakat

rangka konsep

daripada

analisa

kandungan hasil dapatan kajian dalam bab empat.

2.1

dan penggabungan

Kajian Peristilahan/penukaran Menurut Bonvillian

(1993), situasi penukaran

kod bahasa lazim berlaku di kalangan satu bahasa

daripada

individu menggunakan

kod bahasa

(p. 16). Penukaran dua bahasa

dan penggabungan yang bertutur

masyarakat kod berlaku

lebih

apabila seseorang

yang berbeza dalam satu perbualan

yang sama atau dalam penulisan (Benson, 2001; p. 23). Kajian perbezaan

oleh

Rekesh

Mohan

Bhatt

(1997)

susunan ayat antara bahasa melibatkan

menemui

penukaran

kesan daripada pengetahuan tatabahasa seseorang yang terhad.

14

bahawa

kod adalah

wusat Khidmat Makiumat Akademik UNIVFRSITI MALAYSIA SARAWAK 9430K1K.xa Samarahan

Scheu Inggeris

( 2000)

dan

yang

Spanish

yang

faktor seperti keadaan,

digunakan

oleh

Bahasa

penggunaan Puerto

penduduk

Rico

oleh beberapa

penutur dan topik yang diperkatakan.

kod menurutnya

penukaran

contoh

laku bahasa ini ditentukan

bahawa tingkah

mengatakan

mengambil

Definisi

yang digunakan

pula adalah satu alternatif

dalam satu perbualan, ayat atau keseluruhan situasi sebagai peraturan yang tingkah laku berbahasa (p. 7).

menentukan

lagi kajian

Satu

tandem learning

mengaitkan

dan kod bahasa

maksud bahasa

tentang

penukaran

yang dibuat untuk menganalisa

antara 29 penuntut

di German dan Selatan Amerika. projek

membuat

kajian

kod adalah

berkumpulan

dan

universiti

Penuntut

yang

penukaran

yang berlainan itu perlu

universiti

dengan

membentangkannya

perbincangan

secara online melalui internet. Menurut Kötter (2003) yang

menjalankan

kajian tersebut, konsep tandem learning mengesan

"semua

pasangan

pelajar

mendapat

kebaikkan

daripada

bahawa

kerjasania

walaupun dengan bahasa yang berlainan (p. 3). Kajian ini juga mendakwa sukar

untuk

menentukan

sebab

seseorang

itu menukar

kod

bahasa

daripada bahasa ibundanya kepada bahasa kedua atau sebaliknya. Penukaran kod bukan sahaja dikaji dari bidang pendidikan juga kesenian.

Seperti kajian

yang dilakukan

terhadap

bahkan

penukaran

kod

bahasa dalam genre muzik rai. Muzik rai adalah satu genre muzik yang menggabungkan

puisi yang panjang

dengan muzik

latar daripada

alat

muzik tradisional tempatan yang berasal daripada Barat Algeria hingga ke

15

Morocco (Abdeläli & Davies, 2002; p. 2). Menurut Bentahila dan Davies, kebiasaan

adalah menjadi

bagi masyarakat

Morocco

dan Arab Algeria

untuk meminjam perkataan daripada bahasa Perancis

serta Arab-Perancis

atau sebaliknya (2002: p. 4,). Fenomena ini turut berlaku dalam lirik lagu rai seperti yang dilakukan

oleh penyanyi

Cheb Hakim

iaitu memasukkan

elemen bahasa Spanish dan gabungan bahasa Arab dan English (p. 4). Situasi yang sama turut berlaku di kalangan penyanyi di Malaysia. Lirik lagu "Tipah Tertipu" ini bukan sahaja mengandungi

maksud langsung (Jaafar, 2004). Kajian

perkataan yang tidak nienipunyai ilmu saraf telah membuktikan pembinaan

bahasa,

walau bagaimanapun

minda.

sangat mempengaruhi

bahawa

Gazzaniga

dengan

nyanyian

dan lagu ada kaitan

mengaku

bahawa

keadaam-ºya, sama ada baik atau buruk

sama ada penukaran

ia dilakukan

selagi

meningkatkan

emosi atau perasaan yang bijaksana (2004). perbezaan

dengan

atau penggabungan

kod bahasa,

pengabungan

penggunaan

minda dan pemikiran manusia (Jaafar, 2004; p. 18 ).

Jaafar juga menyimpulkan

Terdapat

BR bahkan ada

antara

cara

maksud

yang betul,

penukaran

dua

ia dapat

kod

dan

kod seperti yang dijelaskan oleh Martin (1999). Penukaran

kod adalah penukaran bahasa antara ayat-ayat dalam perbualan iaitu intersentential penggunaan

switching, bahasa

manakala asing

dalam

switching (p. 5).

16

penggabungan sepotong

kod

ayat iaitu

pula

adalah

infra-sentenlial