GWARANCJA RENAULT RENAULT ASSISTANCE

Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte GWARANCJA RENAULT Lata, liczone od daty wydania pojazdu pierwszemu nab...
0 downloads 1 Views 259KB Size
Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

GWARANCJA RENAULT Lata, liczone od daty wydania pojazdu pierwszemu nabywcy 1 Gwarancja Producenta: Wady materiaáowe, montaĪowe, fabryczne , z wyjątkiem normalnego zuĪycia i czynnoĞci obsáugowych & Renault Assistance Gwarancja Lakiernicza: Wady potwierdzone Producenta

Gwarancja Antykorozyjna: Korozja Perforacyjna

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

WSZYSTKIE MODELE oprócz: Espace 4, Vel Satis, KOLEOS, Laguna 3 ESPACE 4*, KOLEOS*

VEL

SATIS*,

ograniczenie do przebiegu 150 000 km począwszy od 3 roku

przez WSZYSTKIE MODELE

– Importer pojazdu: Renault Polska Sp. z o.o.

MASTER (bez ramy pod silnikiem) POZOSTAàE MODELE

*

Gwarancja Renault nie wyáącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z odrĊbnych przepisów.

Gwarancja MobilnoĞci: w przypadku usterki objĊtej Gwarancją, wymagającej naprawy trwającej dáuĪej niĪ 1 godzina, moĪe byü PaĔstwu udostĊpniony samochód zastĊpczy na okres maksymalnie 3 dni, pod pewnymi warunkami.

Ul. Marynarska 13 02-674 Warszawa – Infolinia Renault Polska Sp. z o.o.: Tel: + 48 22 575 9999 e-mail: [email protected]

RENAULT ASSISTANCE Nr tel.: +48 22 575 9999 W celu udzielenia Ğwiadczenia w jak najkrótszym czasie, prosimy o przygotowanie poniĪszych informacji: – Dokáadne okreĞlenie miejsca usterki: nazwa i numer ulicy, numer drogi i okreĞlenie poáoĪenia, cechy okolicy… – Identyfikacja pojazdu: numer nadwozia umieszczony w ksiąĪce gwarancyjnej, numer rejestracyjny, typ silnika. – Numer telefonu kontaktowego Klienta.

Garantie TTY PLK

CEG 2008-1 TTY | PLK | Dos = 0 mm | 24 pages | 2 de Couv

RelationClient TTY PLK

CEG 2008-1 TTY | PLK | Dos = 0 mm | 24 pages | 3 de Couv

Gwarancja producenta Postanowienia wspólne dla gwarancji umownej (producenta), znajdujące zastosowanie w przypadku pojazdów z gamy RENAULT Wyciąg z Warunków Gwarancji figurujących w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Nowych Pojazdów Informacje o wszystkich warunkach gwarancyjnych są przekazywane klientowi podczas składania zamówienia. Informacje te można również uzyskać w każdym momencie w sieci Autoryzowanych Partnerów Renault. W jaki sposób Producenta?

działa

Gwarancja

Pojazdy z gamy Renault dostarczane jako nowe są objęte Gwarancją Producenta z tytułu wystąpienia wad materiałowych, montażowych lub produkcyjnych, licząc od daty wydania pojazdu, która jest wpisana w niniejszej Książce. Warunki Gwarancji są określone w tej książce.W celu skorzystania z Gwarancji Renault, Klient powinien zwrócić się do jednego z Autoryzowanych Partnerów Renault, którzy posiadają wyłączne upoważnienie do wykonywania napraw z tego tytułu. Klient musi okazać należycie wypełnioną Książkę przeglądów, potwierdzającą uprawnienia do korzystania z gwarancji, i udokumentować, możliwie jak najszybciej, za pośrednictwem serwisu Autoryzowanego Partnera Renault, istnienie wady objętej Gwarancją. Jeżeli pojazd jest unieruchomiony, Klient powinien zwrócić się do najbliższego Autoryzowanego Partnera Renault lub zwrócić się do Renault Assistance. Zakres stosowania Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z nieodpłatnego (części i robocizna) usunięcia wszelkiej wady materiałowej lub montażowej, stwierdzonej w pojeździe w sposób należyty, z inicjatywy Klienta, a także do ewentualnej naprawy szkód powstałych na skutek tej wady w innych częściach pojazdu.

Decyzja o tym, czy wadliwą część należy naprawić, czy wymienić, jest podejmowana przez Autoryzowanego Partnera Renault i przekazywana do wiadomości Klienta. W zamian za części dostarczone przez Renault z tytułu gwarancji producenta, elementy wymienione w ramach tej gwarancji stają się własnością Renault. Wszystkie naprawy, tj. części i robocizna, wykonane z tytułu gwarancji, są objęte gwarancją aż do upływu terminu jej ważności określonego w warunkach gwarancji producenta. Klient jest również uprawniony do korzystania ze świadczeń Assistance przez 24 godziny na dobę, w przypadku wystąpienia usterki powodującej unieruchomienie pojazdu.

Gwarancja producenta (ciąg dalszy) Zakres terytorialny Stosowaną gwarancją jest gwarancja obowiązująca w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany po raz pierwszy. Gwarancja ta znajduje zastosowanie dopóki pojazd porusza się i pozostaje zarejestrowany w jednym z krajów Unii Europejskiej* oraz w następujących państwach: Andora, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Monako, Norwegia, San Marino, Serbia i Czarnogóra, Szwajcaria.

Gwarancja nie ma zastosowania, a Renault i Autoryzowani Partnerzy Renault są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu w następujących przypadkach: – Pojazd był eksploatowany w warunkach niezgodnych z zaleceniami określonymi w instrukcji obsługi lub książce przeglądów pojazdu oraz w Ogólnych Warunkach Gwarancji (np. nadmierne obciążenie pojazdu lub używanie go w zawodach sportowych); – Ponadto, Gwarancji Producenta nie stosuje się, a Renault i Autoryzowani Partnerzy Renault są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy stwierdzone uszkodzenie wynika z błędów lub niezastosowania zaleceń producenta przy wykonywaniu napraw lub przeglądów pojazdu poza siecią Autoryzowanych Partnerów Renault. Przeniesienie prawa własności pojazdu nie ma wpływu na warunki zastosowania Gwarancji producenta.

* Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.Gwarancja na lakier / Gwarancja antykorozyjna Gwarancja na Lakier

Gwarancja Antykorozyjna

Renault zapewnia 3-letnią gwarancję na lakier nadwozia i elementy lakierowane (zewnętrzne lusterka wsteczne, zderzaki) w przypadku nowych pojazdów osobowych i dostawczych z gamy Renault.

Gwarancja Antykorozyjna ma zastosowanie począwszy od daty wydania pojazdu przez okres 12 lat, za wyjątkiem modelu Master (6 lat).

Gwarancja ta obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę elementów, w których występują wady lakiernicze uznane przez Producenta: uszkodzenie lakieru oraz wykończeniowego lakieru bezbarwnego, powstałe w wyniku wady materiałowej, produkcyjnej lub niewłaściwego zastosowania produktów. Przy wykonywaniu tej naprawy uwzględnia się ogólny stan pojazdu, biorąc pod uwagę jego wiek, przebieg i stopień zużycia.Gwarancja Antykorozyjna dotyczy nadwozia i płyty podłogowej wszystkich pojazdów z gamy Renault i obejmuje perforację od strony wewnętrznej wskutek korozji blachy, której przyczyną jest uznana przez Producenta wada produkcyjna, materiałowa lub niewłaściwe zastosowanie środków zabezpieczających. Gwarancja ta obejmuje naprawę lub wymianę elementów, w których występuje perforacja blachy. Decyzja o tym, czy elementy te należy naprawić, czy wymienić, jest podejmowana przez Autoryzowanego Partnera Renault i przekazywana do wiadomości Klienta. Rama silnika jest objęta zakresem gwarancji wyłącznie w przypadkach, gdy czas trwania gwarancji wynosi 12 lat.

Zastosowanie Gwarancji Antykorozyjnej Renault jest uwarunkowane przestrzeganiem zaleceń producenta i przeprowadzaniem kontroli antykorozyjnych nadwozia, ramy silnika i płyty podłogowej. Kontrole te muszą być wykonywane po osiągnięciu wartości przebiegów kilometrów określonych w Książce przeglądów, lecz nie rzadziej niż co dwa lata. Przeglądy okresowe wykonywane w sieci Autoryzowanych Partnerów Renault obejmują powyższe kontrole. Klient musi okazać należycie wypełnioną Książkę przeglądów, potwierdzającą posiadanie praw z tytułu gwarancji: z wpisaną datą wydania pojazdu i potwierdzonymi pieczęcią wykonanymi kontrolami antykorozyjnymi. Naprawy ewentualnych uszkodzeń muszą być wykonane w jak najkrótszym terminie. Przy wykonywaniu naprawy lub wymiany elementów uwzględnia się ogólny stan pojazdu, biorąc pod uwagę jego wiek, przebieg i stopień zużycia. Wykonane naprawy i elementy zamontowane z tytułu Gwarancji Antykorozyjnej są objęte tą gwarancją do chwili wygaśnięcia jej pierwotnego terminu ważności.

Renault Assistance Klient lub upoważniony kierowca, oraz przewożone przez niego nieodpłatnie osoby w ilości odpowiadającej liczbie miejsc wpisanej do dowodu rejestracyjnego, są uprawnieni do korzystania ze świadczeń Assistance, jeżeli pojazd został unieruchomiony wskutek wystąpienia nieprzewidzianej usterki mechanicznej, elektrycznej lub elektronicznej, objętej Gwarancją Producenta. Świadczenia Assistance są realizowane wyłącznie przez Renault Assistance. Od chwili przyjęcia zgłoszenia od Klienta i w zależności od jego sytuacji, Renault Assistance organizuje i pokrywa koszt przewidzianych świadczeń. Klient nie musi zaliczkowo pokrywać kosztów, za wyjątkiem kosztów połączenia oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztów holowania pojazdu na autostradzie lub drodze równorzędnej. W takim przypadku Klient jest zobowiązany powiadomić Renault Assistance, gdy zjedzie z autostrady lub drogi równorzędnej.

UWAGA: Renault Assistance nie pokrywa wydatków dokonanych przez Klienta bez wcześniejszej zgody Renault Assistance. W miarę możliwości Renault Assistance organizuje usunięcie awarii na miejscu i w jak najkrótszym czasie. Jeżeli awaria nie może być usunięta na miejscu i konieczne jest holowanie pojazdu, pojazd zostanie odholowany do najbliższego serwisu należącego do sieci Autoryzowanych Partnerów Renault, lub w razie jego braku, do najbliższego serwisu, który jest w stanie wykonać naprawę.

Jeżeli nie można naprawić pojazdu w ciągu dnia lub czas naprawy, zgodnie z tabelą normatywów czasowych Renault, przekracza 3 godziny, Klient jest uprawniony, w niektórych przypadkach, do skorzystania z dodatkowych świadczeń: nocleg, kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania, pojazd zastępczy. W przypadku robieżności pomiędzy niniejszymi warunkami a Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG), zastosowanie mają OWG. W przypadku użytkowników pojazdów Renault, które zostały dostarczone przez firmę zajmującą się wynajmem „krótkoterminowym”, jak również pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc siedzących, świadczenia obejmują wyłącznie usunięcie awarii i holowanie. Numer telefonu Renault Assistance znajduje się na początku tej książki.Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

GWARANCJA RENAULT Lata, liczone od daty wydania pojazdu pierwszemu nabywcy 1 Gwarancja Producenta: Wady materiaáowe, montaĪowe, fabryczne , z wyjątkiem normalnego zuĪycia i czynnoĞci obsáugowych & Renault Assistance Gwarancja Lakiernicza: Wady potwierdzone Producenta

Gwarancja Antykorozyjna: Korozja Perforacyjna

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

WSZYSTKIE MODELE oprócz: Espace 4, Vel Satis, KOLEOS, Laguna 3 ESPACE 4*, KOLEOS*

VEL

SATIS*,

ograniczenie do przebiegu 150 000 km począwszy od 3 roku

przez WSZYSTKIE MODELE

– Importer pojazdu: Renault Polska Sp. z o.o.

MASTER (bez ramy pod silnikiem) POZOSTAàE MODELE

*

Gwarancja Renault nie wyáącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z odrĊbnych przepisów.

Gwarancja MobilnoĞci: w przypadku usterki objĊtej Gwarancją, wymagającej naprawy trwającej dáuĪej niĪ 1 godzina, moĪe byü PaĔstwu udostĊpniony samochód zastĊpczy na okres maksymalnie 3 dni, pod pewnymi warunkami.

Ul. Marynarska 13 02-674 Warszawa – Infolinia Renault Polska Sp. z o.o.: Tel: + 48 22 575 9999 e-mail: [email protected]

RENAULT ASSISTANCE Nr tel.: +48 22 575 9999 W celu udzielenia Ğwiadczenia w jak najkrótszym czasie, prosimy o przygotowanie poniĪszych informacji: – Dokáadne okreĞlenie miejsca usterki: nazwa i numer ulicy, numer drogi i okreĞlenie poáoĪenia, cechy okolicy… – Identyfikacja pojazdu: numer nadwozia umieszczony w ksiąĪce gwarancyjnej, numer rejestracyjny, typ silnika. – Numer telefonu kontaktowego Klienta.

Garantie TTY PLK

CEG 2008-1 TTY | PLK | Dos = 0 mm | 24 pages | 2 de Couv

RelationClient TTY PLK

CEG 2008-1 TTY | PLK | Dos = 0 mm | 24 pages | 3 de Couv