FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAARAUTZEN DUEN ORDENANTA FISKALA

URDULIZKO UDALA OGASUN ETA ONDAREA 5 HACIENDA Y PATRIMONIO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA TRAKZIO M...
10 downloads 0 Views 632KB Size
URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

5

HACIENDA Y PATRIMONIO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAARAUTZEN DUEN ORDENANTA FISKALA

I. XEDAPEN OROKORRAK

I. DISPOSICIONES GENERALES

Urdulizko Udalak Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga eskatuko du Ordenantza honetan xedatuaren arabera eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan eta zerga honi buruzko 7/89 Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz. Ordenantzaren eranskinean jasotzen dira aplikagarri diren tarifak.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Bizkaia y en la Norma Foral 7/1989 de 30 de junio particular del tributo, exige el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en los términos de la presente Ordenanza, de conformidad con las tarifas que se determinan en el Anexo.

1. ARTIKULUA

ARTICULO 1.

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el Término Municipal.

II. ZERGAGAIA

II. HECHO IMPONIBLE

2. ARTIKULUA

ARTICULO 2.

Ondorengo zergagaiak:

hauek

dira

Zergaren

Constituye Impuesto:

el

hecho

imponible

del

Bat.- Bide publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikoko ibilgailuen titulartasuna, direnak direla ibilgailuen mota eta kategoria, Zirkulazio Baimenean agertzen den helbidea Udalbarruti honetakoa denean.

Uno.- La titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas cualquier que sean su clase y categoría, cuando el domicilio que conste en el Permiso de Circulación corresponda a este Término municipal

Bi.- Zirkulatzeko gai den ibilgailutzat joko da dagokion erregistro publiko egokietan matrikulatua izan dena, berauetan baja ematen ez zaion bitartean. Zergaren ondorioetarako, aldi baterako baimena duten ibilgailuak eta turismo-matrikula dutenak ere zirkulatzeko gai diren ibilgailutzat joko dira.

Dos.- Se considera vehículo apto para circular el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrículas turísticas.

Hiru.- Jarraikoak ez daude zerga honen kargapean:

Tres.- No están sujetos a este Impuesto:

a) Ereduaren antzinatasunagatik erregistroetan baja jaso duten ibilgailuak,

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por Página 1

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

baina honelako izaerakoei mugatutako erakustaldi, lehiaketa edo lasterketak direla eta salbuespen gisa zirkulatzeko baimenduak izan daitezkeenak.

antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitados a los de esta naturaleza.

b) Trakzio mekanikoko ibilgailuek herrestan eramateko 750 kg. edo gutxiagoko zama erabilgarria duten atoiak eta erdiatoiak.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica, cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

III. SALBUESPENAK

III. EXENCIONES

3. ARTIKULUA

ARTICULO 3.

Bat.- Zergatik salbuetsita daude ondoren azalduko direnak:

Uno.- Estarán exentos del Impuesto:

a) Estatuko, Euskal Autonomia Erkidegoko, Bizkaiko Lurralde Historikoko eta toki erakundeetako herritarren defentsarako edo segurtasunerako ibilgailu ofizialak.

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco, Territorio Histórico y de Entidades Locales adscritos a la defensa o a la seguridad ciudadana.

b) Bestelako herrialdeetako ordezkari diplomatikoen, kontsul-bulegoetako kideen eta kreditatuta dauden agente diplomatikoen eta kontsul-funtzionarioen ibilgailuak, baldin eta herrialde horietako herritarrak badira, ibilgailuak kanpoaldean identifikatuta badaude eta herrialde horiek hedapen eta maila bereko elkarrekiko salbuespena eskaintzen badute.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos países,externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Era berean, salbuetsiak izango dira Espainiar estatuan bulegoa edo egoitza duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta diplomazi estatutua duten bertako funtzionarioenak eta estatutu diplomatikoa duten kideenak.

Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oficina en el Estado Español y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Nazioarteko itunen edo hitzarmenen bidez salbuetsita dauden ibilgailuak.

c) Los vehículos respectos de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.

d) Anbulantziak eta osasun-laguntzeko ibilgailuak eta zaurituak edo gaixoak garraiatzeko erabiltzen diren bestelako ibilgailuak.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren bidez onartutako Ibilgailuen Araudi Orokorreko II. eranskineko A letran

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2.822/1998 de 23 de diciembre, Página 2

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

adierazitakoak, baldin eta desgaitasuna duen pertsona baten izenean matrikulatuta badaude. Halaber, salbuetsita daude ezindu baten izenean matrikulatutako 14 zerga zalditik beherako ibilgailuak, ezinduak erabiltzeko baizik ez direnak. Salbuespen hau inguruabar horiek hala irauten duten artean aplikatuko da, eta aplikatu ere urrituek eurek gidatzen dituzten ibilgailuei zein haiek garraiatzeko erabiltzen direnei aplikatuko zaie.

matriculados a nombre de personas con discapacidad.

Aurreko bi paragrafoetan ezarritako salbuespenak ezin dira aplikatu batera, hots, onuradun bakoitzari ez zaio bat baizik aplikatuko, ibilgailu bat baino gehiago eduki arren.

Las exenciones previstas en los párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

Idatz-zati honetan xedatutakoaren ondoriotarako, hauexek hartuko dira desgaitasuna duten pertsonatzat:

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las siguientes:

a’) %33-65 bitarteko desgaitasun-gradua onartuta dutela mugitzeko gaitasuna murriztuta daukaten pertsonak; halakotzat joko dira minusbaliotasun gradua aintzatetsi, adierazi eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren III. eranskineko baremoko A, B edo C letretan adierazitako egoeretako batean daudenak eta baremo horretako D, E, F, G edo H letran 7 puntu edo gehiago dituztenak.

a’) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que figura como Anexo III del Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración o calificación del grado de discapacidad, o que obtengan 7 o más puntos en las letras D, E, F, G o H del citado baremo.

b’) %65eko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonak.

b’) Aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

Aurreko a’) eta b’) letretan sartuta dauden pertsonen artean, 1971/1999 Errege Dekretuko III.Eranskin gisa agertzen den baremoan A letrako mugitu ezintasunaren egoeran daudenei, ez zaie aplikatuko 14 zerga zaldien muga, baldin eta ibilgailua gurpil-aulkiekin erabiltzeko egokituta badago.

A las personas incluidas en las letras a’) y b’) anteriores que se encuentren en situación carencial de movilidad reducida calificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo III del mencionado Real Decreto 1971/1999, no les será de aplicación el límite de 14 caballos fiscales, siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso con silla de ruedas.

f) Gidaria barne bederatzi plaza baino gehiago dituzten eta hiriko garraio

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al

Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Página 3

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

publikorako diren autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak.

g) Nekazaritzako Ikuskapenaren Txartela duten traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta makinak.

HACIENDA Y PATRIMONIO

servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

Bi.- Artikulu honetako bat. ataleko e) eta g) letretan ezarritako salbuespenen onuradun izateko, interesatuek bidezko den salbuespen-eskaria egin behar dute, eta horretarako, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia azaldu behar dute. Udal administrazioak salbuespena onartu eta gero, salbuespen hori egiaztatzeko agiria emango zaio interesatuari.

Dos.- Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado uno de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración Municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

Aurreko atalean aurreikusitakoari dagokionez eta salbuespena eskatzeko, interesatuek idazkia aurkez dezakete udaletxeko Erregistro Orokorrean ondorengo agiri hauek erantsita:

A los efectos previstos en el apartado anterior, los interesados podrán solicitar la exención mediante escrito cursado a través del Registro General de la Corporación, debiendo acompañar los siguientes documentos:

a) Ibilgailuen Araudi Orokorreko II. Eranskineko A letran adierazitakoaren arabera mugikortasun urritua duten pertsonen ibilgailuak direnean eta baita elbarrituaren izenean matrikulatutako eta elbarrituak berak eta ez beste inork erabiltzeko diren ibilgailuak direnean kasuan:

a) En el supuesto de los vehículos para personas de movilidad reducida, según letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, y de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo:

 

 

Zirkulazio baimenaren fotokopia. Urritasunaren eta, behar denean, mugitu ezintasunaren ziurtagiria, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak emandakoa; ez da nahikoa izango ezintasunak baloratzeko taldeek egindako irizpen tekniko-fakultatiboa aurkeztea. Urdulizko errolda agiria. Zinpeko aitorpena, ibilgailua ezinduak eta ez beste inork erabiliko duela adieraztekoa.

Martxoaren 26ko 7/2003 Foru Araua indarrean jarri aurretik Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren salbuespena zuten ibilgailuek lehenagoko idazketan aurreikusitako salbuespenerako

 

 

Fotocopia del Permiso de Circulación. Certificado de la Discapacidad y en su caso del estado carencial de movilidad reducida emitido por el Organo Competente de la Diputación Foral de Bizkaia, no siendo título suficiente el dictamen técnicofacultativo emitido por los equipos de valoración correspondientes. Declaración de empadronamiento en el municipio de Urduliz. Declaración jurada de que el vehículo va a estar destinado exclusivamente a uso del minusválido.

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Norma Foral 7/2003 de 26 de marzo, estuviesen exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica continuarán teniendo Página 4

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

eskubidea izango dute, salbuespen hori izateko eskatutako betekizunak betetzen jarraitzen duten bitartean bederen.

derecho a la exención prevista en la redacción anterior, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.

b) Traktore, atoi, erdiatoi nekazaritzako makinen kasuan:

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:

  eta

Zirkulazio baimenaren fotokopia. Ikuskapen Teknikoaren Txartel ziurtagiriaren fotokopia. Ezinbestean ibilgailuaren titularra denaren izenean joango den Nekazaritza Ikuskaritzako Txartelaren fotokopia. Urdulizko errolda agiria.

   

_Fotocopia del Permiso de Circulación. Fotocopia de laTarjeta de Inspección Técnica Fotocopia de la Cartilla de Inscripción Agrícola, expedida necesariamente a nombre del titular del vehículo. Declaración de empadronamiento en el municipio de Urduliz.

Nekazaritzako traktoreak, atoiak eta erdiatoiak nekazaritzakoak ez diren gaiak edo ekoizkinak garraiatzeko erabiltzen direla egiaztatzen badu udal administrazioak, ez da bidezkoa izango traktore, atoi eta erdiatoi horiei salbuespenik aplikatzea.

No procederá la aplicación de esta exención cuando por la Administración Municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican al transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola.

Oro har, eskabidea egin eta hurrengo urtealdian izango du eragina salbuespenak eta ez du atzeraeraginik izango.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud, y no puede tener carácter retroactivo.

IV. HOBARIAK

IV. BONIFICACIONES

4. ARTIKULUA

ARTICULO 4.

25 urteko edo hortik gorako antzinatasuna duten ibilgailuen kasuan, kuotaren %100eko hobaria ezarri da. Fabrikatu zeneko egunetik kontatuko da ibilgailuaren antzinatasuna eta fabrikazio data ezagutzen ez bada lehen aldiz matrikulatu zeneko egunetik kontatuko da edo, bestela, mota edo aldaki hori egiteari utzi zitzaion egunetik. Atal honetako hobaria eskuratzeko ezinbesteko baldintza izango da esandako ibilgailu horiek historikotzat aitortuak izatea edo, bestela, antzinako ibilgailuen legezko elkarte bateko kide izatea.

Gozarán de bonificación del 100 % de la cuota los vehículos históricos o aquéllos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. Para disfrutar de esta bonificación será condición indispensable que estos vehículos estén reconocidos como históricos o pertenezcan en virtud de su antigüedad a una asociación de vehículos antiguos legalmente constituida.

Oro har, eskabidea egin eta hurrengo urtealdian izango du eragina hobariak eta

Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a Página 5

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

ez du atzeraeraginik izango. Atal honetan aurreikusitakoari dagokionez eta salbuespena eskatzeko, interesatuek idazkia aurkez dezakete udaletxeko Erregistro Orokorrean ondorengo agiri hauek erantsita:    

Zirkulazio Baimenaren fotokopia. Ezaugarri Teknikoen Ziurtagiriaren fotokopia (Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren txartela). Urdulizko errolda agiria. Jatorrizko ziurtagiria, antzinako ibilgailuen legezko elkarte bateko kide izatea ziurtatzen duena, eta, urtealdi bakoitzean, abenduaren 31 baino lehen eguneratu eta aurkeztu behar dena.

HACIENDA Y PATRIMONIO

partir del ejercicio siguiente al de la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo. A los efectos previstos en este apartado, los interesados deberán solicitar la bonificación mediante escrito cursado a través del Registro General de la Corporación, debiendo acompañar los siguientes documentos:  Fotocopia del Permiso de Circulación.  Fotocopia del Certificado de Características Técnicas (ficha I.T.V).  Declaración de empadronamiento en el municipio de Urduliz.  Certificado original de la pertenencia del vehículo al club o asociación de vehículos antiguos legalmente constituida, que deberá ser actualizado mediante su presentación antes del 31 de diciembre de cada ejercicio económico.

V. SUBJEKTU PASIBOA

V. SUJETO PASIVO

5. ARTIKULUA

ARTICULO 5.

Ondorengo hauek dira zerga honen subjektu pasiboak: pertsona fisikoak, pertsona juridikoak eta Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 34. eta 35. artikuluetan aipatzen dituen erakundeak, zirkulazioko baimenean ibilgailua beraien izenean agertuz gero.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

VI. KUOTA

VI. CUOTA

6. ARTIKULUA

ARTICULO 6.

Bat.- Eranskinean azaldutako tarifataularen arabera eskatuko da zergakuota.

Uno.- El Impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que se contiene en el Anexo.

Bi.- Ibilgailu mota zehazteko, arau bidez ezarritakoari egingo zaio jaramon, eta gainera kontuan hartuko dira ondoko arauak ere:

Dos.- Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a lo que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta, además las siguientes reglas:

a) “Furgoneta” , “furgón” edo “ibilgailu misto-moldagarritzat” hartuko dira ondoko hauek: pertsonak eta gauzak batera garraiatu ahal izateko moldatutako turismo-ibilgailuak, zenbait jesarleku eta kristal kendu zaizkienak, ateen neurriak

a) Se entenderá por “furgoneta”, “furgón” o “vehículo mixto adaptables” el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o Página 6

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

edota kokaera aldatu, eta bestelako aldaketak egin zaizkienak, baina jatorrizko ibilgailuaren modeloaren ezaugarriak funtsean aldatu gabe.

disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que deriva.

“Furgoneta”, “furgón” edo “Ibilgailu mistomoldagarriengatik” turismoak balira bezala ordainduko da Zerga, euren zergapotentziaren arabera, ondorengo kasuetan izan ezik:

Las “furgonetas”, ”furgones” y “vehículos mixtos adaptables” tributarán como turismos, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:

Lehena.Txoferra barne izanik bederatzi pertsona baino gehiago garraiatzeko baimendua bada, ibilgailuak autobus gisa ordainduko du dagokion zerga.

Primero.- Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús.

Bigarrena.- 525 kg baino gehiagoko zama erabilgarria garraiatzeko baimendua bada, ibilgailuak kamioi gisa ordainduko du dagokion zerga.

Segundo.- Si el vehículo estuviese habilitado para transportar más de 525 kilogramos de carga útil tributará como camión.

b) Zerga honen ondoreetarako, motogurdiak motozikletatzat hartuko dira; beraz, duten zilindradaren arabera ordainduko da Zerga.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.

c) Ibilgailu artikulatuen kasuan, Zergak aldi berean eta bereiz kargatuko ditu arraste indarra duen ibilgailua eta hark herrestan daramatzan atoiak eta erdiatoiak.

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre, los remolques y semirremolques arrastrados.

d) Duten edukieragatik matrikulatu beharrik ez duten atoi eta erdiatoien kasuan, zirkulatzeko gai diren ibilgailutzat joko dira Industriako Ordezkaritzak horren ziurtagiria ematen duenetik edo, ibilgailua zirkulatzen hasten denetik, kasuan kasukoa.

d) En el caso de los remolques, semirremolques, que por su capacidad no vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como aptos para la circulación desde el momento que se haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación de Industria, o en su caso, cuando realmente estén en circulación.

e) Trakzio mekanikoko ibilgailuek garraiatu edo herrestan eramanak izan gabe bide publikoetatik zirkula dezaketen makina autopropultsatuengatik, traktoreei dagozkien tarifen arabera ordainduko dira zergak.

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.

f) Nolanahi ere, D) letran agertzen den "traktoreak" izen orokorrak barne hartzen ditu hala kamioi traktoreak nola obra eta

f) En todo caso, la rúbrica genérica de “tractores” a que se refiere la letra D de las tarifas, comprende a los tracto Página 7

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

zerbitzuetako traktoreak.

camiones y a los tractores de obras y servicios.

g) Zaldipotentzia fiskala zaldi fiskaletan adierazten da eta Ibilgailuen Arautegi Orokorraren V. eranskinean xedatuaren arabera ezarriko da.

g) La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo V del Reglamento General de Vehículos.

h) Autokarabanek tributatuko dute.

moduan

h) Las autocaravanas tributarán como turismos.

I)Quad-ek, euren ezaugarri teknikoen arabera tributatuko dute eta desberdina izango da quad motaren arabera. Ondorioz, jarraian adierazten den tarifa taularen arabera zerga aplikatzeko ibilgailuaren azterketa teknikoko txartelean edota ezaugarrien egiaztagirian “ibilgailuarean sailkapena” atalean agertzen diren lehenengo bi digitoak erabakigarriak izango dira:

I )Los quads tributarán, en función de las características técnicas de los mismos, que serán diferentes en función del tipo de Quad de que se trate. Por tanto, serán determinantes los dos primeros dígitos del apartado “clasificación del vehículo” de la tarjeta de inspección técnica o el certificado de características para aplicar el impuesto con arreglo al cuadro de tarifas:  

turismo

06-Kuatrizikloa: motor-bizikleta edota motozikleta bezala tributatuko du, bere zilindradaren arabera. 64-Ibilgailu berezia: traktore moduan tributatuko du zerga potentziaren arabera. 03-Ziklomotorea 66-Quad-ATV: traktore moduan tributatuko du zerga potentziaren arabera

   

06-Cuatriciclo: tributará como ciclomotor o motocicleta de acuerdo con su cilindrada. 64-Vehículo especial: tributará como tractor de acuerdo con su potencia fiscal. 03-Ciclomotor 66-Quad-ATV: tributará como tractor de acuerdo con su potencia fiscal

J) Lurroko ibilgailuek turismo ibilgailuen kontsiderazioa edukiko dute eta ordainduko dute zerga benetan duten potentzia fiskalaren arabera.

J)Los vehículos todoterrenos tendrán la consideración de turismo y tributarán por su potencia fiscal.

VII. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA

VII. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

7. ARTIKULUA

ARTICULO 7.

Bat.- Zergaldia egutegiko urtea izango da, ibilgailua lehendabizikoz eskuratzen denean edo ibilgailuari baja ematen zaionean izan ezik. Izan ere horrelakoetan, zergaldia eskuraketaren egunean hasiko da edo ibilgailuari Trafiko Buruzagitzan baja ematen zaion egunean amaituko da, hurrenez hurren.

Uno.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición o baja de los vehículos. En estos casos el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca la baja en la Jefatura de Tráfico, respectivamente.

Bi.- Zergaldiaren lehen egunean sortuko

Dos.- El impuesto se devenga el primer Página 8

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

da Zerga.

día del período impositivo.

Hiru.- Zergaren kuotaren zenbatekoa egutegiko hilekotan lainduko da ibilgailuaren lehenengo eskuraketaren edo behin-betiko baxaren kasuetan. Bertan sartuta dago alta edo baxa gertatzen den egunari dagokiona.

Tres.- El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por meses naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo, incluido el que corresponda a la fecha en que se produzca el alta o la baja.

Era berean, kuota horrela lainduko da, ibilgailua ostu edo lapurtzeagatiko aldi baterako baxarik gertatzen bada, beharrezko erregistro publikoan aldi baterako baxa hor gertatzen den unetik.

También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.

VIII. KUDEAKETA

VIII. GESTION

8. ARTIKULUA

ARTICULO 8.

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean agertzen den bizilekuko udalari dagokio zerga kudeatzea,likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, bai eta zerga kudeaketan agindutako egintzak berrikustea ere.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

9. ARTIKULUA

ARTICULO 9.

Udalak zerga hau autolikidazio araubidean eskatu ahal izango du.

El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

Autolikidazioak egiaztatu egingo dira: behin behinekoak izango dira, eta behin betiko likidazioa egin ostean ateratako kuotaren kontura ordainduko dira.

Las autoliquidaciones estarán sujetas a comprobación y tendrán el carácter de provisionales y a cuenta de la cuota que resulte al practicarse la liquidación definitiva

Aitorpen-kitapenari, Ikuskapen Teknikoaren Txartela eta subjektu pasiboa nor den kreditatzeko agiriren bat erantsiko zaizkio ezinbestez, hala nola, NAN, IFK, pasaportea, gidatzeko txartela, etab.

A la autoliquidación se le acompañará inexcusablemente de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo y documento que acredite la personalidad del sujeto pasivo como DNI , CIF, Pasaporte, Carnet de conducir, etc.

Ordenantza honetako 3. artikuluko e) eta g) ataletan begietsitako salbuespenetan, onuradunak ezingo balitu autolikidazioa egiterakoan salbuespen-eskubideaz gozatzeko agiriak aurkeztu, berehala alta emango zaio eta aldi berean zerga ordainaraziko. Hala ere, onuradunak 30 astegun luzaezin izango ditu, egoki diren agiriak ekartzeko eta, bidezkoa denean,

En el caso de las exenciones contemplados en el artículo 3 apartado e) y g) de esta Ordenanza, si se diera la circunstancia de que el beneficiario no pudiera presentar en el momento de la autoliquidación los documentos justificativos que le dieran derecho a la exención, se procederá al alta y simultáneamente al pago del impuesto, Página 9

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

salbuespena onartuko zaio, autolikidazioa egindako eguna kontuan hartuz, eta itzuliko, ordaindutako zenbatekoa.

pero no obstante el beneficiario dispondrá de un plazo improrrogable de 30 días naturales para aportar los documentos oportunos, en cuyo caso y cuando ello proceda, se concederá la exención desde el momento en que se produjo la autoliquidación y la devolución del importe abonado.

10. ARTIKULUA

ARTICULO 10.

Udal administrazioak emandako ordainagiria izango da Zerga ordaindu delako frogagiria.

Será instrumento acreditativo del pago del impuesto el recibo expedido por la Administración Municipal.

11. ARTIKULUA

ARTICULO 11.

Zerga honela ordainduko da:

El pago del impuesto se realizará:

a) Lehendik matrikulaturiko ibilgailuen nahiz aurreko epealdietan zirkulatzeko gaitzat emanak izan ziren ibilgailuen likidazioak taldeka jakinaraziko dira, eta kuota hura onartzeko baimena duten erakundeetan sartuko da, dagokion errolda fiskala onartutakoan, BAOko iragarkia argitaratutako epean, edo hala badagokio, subjektu pasiboak berak eskatzen duen unean.

a) Tratándose de vehículos que ya estuvieran matriculados o declarados aptos para la circulación en periodos anteriores, se consideraran de notificación colectiva y el ingreso de la cuota se realizará en las entidades autorizadas para su admisión, una vez aprobado el padrón fiscal correspondiente, en el plazo que se publique en el anuncio del BOB o, en su caso, en el momento que lo solicite el propio sujeto pasivo.

b) Ibilgailuak berriak direnean edo zerga ondoreetarako sailkapena alda diezaieketen aldarazpenak egindako ibilgailuak direnean, zenbatekoa eta autolikidazioa aldi berean sartuko dira, haiek onartzeko baimena duten erakundeetan.

b) Tratándose de vehículos nuevos o de modificaciones en el vehículo que alteren su clasificación a efectos tributarios, el ingreso de su importe se realizará simultáneamente con la autoliquidación en las entidades autorizadas para su admisión

12. ARTIKULUA

ARTICULO 12.

Bat.- Trafiko Buruzagitzari Ibilgailua matrikulatzeko, zirkulaziorako gaitasunaren ziurtagiria emateko edo ibilgailuari behin betiko baja emateko eskatzen diotenek, aldez aurretik, Zerga ordainduta dutela frogatu behar dute. Hamabost urte edo gehiago dituen ibilgailu bati behin betiko baja eman nahi bazaio, ez dago ezer frogatu beharrik.

Uno.- Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del impuesto. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Bi.- Gauza bera egin beharko dute ibilgailuen titularrek Trafiko Buruzagitzari ibilgailuaren eraldaketaren berri ematen diotenean, baldin eta eraldaketak zerga

Dos.- A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma de los mismos, siempre Página 10

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

honen ondoreetarako ibilgailuak duen kalifikazioa aldatu badu, bai eta ibilgailuaren zirkulazio baimena eskualdatzen bada edo bertan ageri den egoitza aldatzen bada ere.

que altere su clasificación a efectos este Impuesto, así como también en casos de transferencia y de cambio domicilio que conste en el permiso circulación del vehículo.

de los de de

Hiru.- Trafiko Buruzagitzek ez dute ibilgailuen bajei edo eskualdeketei buruzko espedienterik tramitatuko aldez aurretik zerga hau ordainduta dagoela frogatzen ez bazaie., aurreko 1 idatzzatian xedatutako kasuetan izan ezik.

Tres.- Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto, salvo lo dispuesto en el apartado 1 anterior.

13. ARTIKULUA

ARTICULO 13.

Ibilgailuak berriak direnean edo ibilgailuan zerga-ondoreak dituen aldaketak egin direnean, subjektu pasiboek zergaren autolikidazioa aurkeztu beharko dute Udal Administrazioko Ekonomia eta Ogasuna Arloan. Autolikidazioak zerga zerrendaren elementuak eta kuota ezartzeko beharrezkoak eta ezinbestekoak diren gainerako datuak izango ditu.

Cuando se trate de vehículos nuevos o de modificaciones en el vehículo que alteren su clasificación a efectos tributarios los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración Municipal, Área de Economía y Hacienda, la autoliquidación del Impuesto que contendrá los elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para el señalamiento de la cuota.

IX. XEDAPEN GEHIGARRIAK

IX. DISPOSICION ADICIONAL

Aurrekontuei buruzko Foru Arauen bidez zein zuzenean aplikagarri diren bestelako arau edo xedapenen bidez Zergaren araubidean gertatzen diren aldaketek Ordenantza Fiskal honen aldaketa eragingo dute, besterik gabe.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Normas Forales de Presupuestos o por cualesquiera otras normas o disposiciones y que resulten de aplicación directa, producirán en su caso la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

X. AZKEN XEDAPENA

X. DISPOSICION FINAL

Honako Ordenantza hau 2015ko urtarrilaren lehenetik sortuko ditu ondorioak eta indarrean iraungo du harik eta aldatzea edo indargabetzea erabaki arte. Ordenantza fiskal honen zati bat aldatuz gero, aldatu gabeko gainontzeko artikuluek indarrean iraungo dute.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2015 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

XI. XEDAPEN INDARGABETZAILEA

XI. - DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Ordenantza honek indar barik isten dau aurrekoa.

Esta Ordenanza deroga a la anterior

Página 11

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

Página 12

URDULIZKO UDALA

OGASUN ETA ONDAREA

HACIENDA Y PATRIMONIO

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO CUOTA

POTENTZIA ETA IBILGAILU MOTA KUOTA

A) TURISMOS

A) AUTOAK

De menos de 8 C.F. De 8 hasta 11,99 C.F De 12 hasta 13,99 C.F. De 14 hasta 15,99 C.F De 16 hasta 19,99 C.F. De 20 C.F.en adelante

25,50€ 65,35 € 141,05 € 141,40 € 153,95 € 206,85 €

8 zerga-zaldi baino gutxiago 8-11,99 tarteko ZZ 12-13,99 tarteko ZZ 14-15,99 tarteko ZZ 16-19,99 tarteko ZZ 20 Zerga-zaldi eta gehiago

25,50€ 65,35 € 141,05 € 141,40 € 153,95 € 206,85 €

B) AUTOBUSES De menos de 21 plazas De 21 a 50 plazas De más de 50 plazas

165,35 € 212,95 € 266,10 €

B) AUTOBUSAK 21 plaza baino gutxiago 21-50 plaza 50 plaza baino gehiago

165,35 € 212,95 € 266,10 €

C) CAMIONES De menos de 1.000 kgs. de carga útil De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil De 3.000 kg. a 9.999 kgs. de carga úti De más de 9.999 kgs. de carga útil

82,20 € 163,15 € 208,40 € 260,60 €

C) KAMIOIAK 1000 kg-tik beherako zama erabilgarria 1000 - 2999 kg bitarteko zama erabilgarria 3000 - 9999 kg bitarteko zama erabilgarria 9999 kg-tik gorako zama erabilgarria

82,20 € 163,15 € 208,40 € 260,60 €

D) TRACTORES De menos de 16 C.F. De 16 a 24,99 C.F. De 25 C.F. en adelante

34,35 € 54,00 € 162,10 €

D) TRAKTOREAK 16 zerga-zaldi baino gutxiago 16 - 24,99 bitarteko zerga-zald 25 zerga-zaldi baino gehiago i

34,35 € 54,00 € 162,10 €

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

E) TRAKZIO MEKANIKODUN ATOIAK ETA ERDIATOIAK

De menos de 1.000 kgs. de carga útil De 1000 a 2.999 kgs. de carga útil De más de 2.999 kgs. de carga útil

34,35 € 54,00 € 162,10 €

1000 kg-tik beherako zama erabilgarria 1000 - 2999 kg bitarteko zama erabilgarria 2999 kg-tik gorako zama erabilgarria

34,35 € 54,00 € 162,10 €

F) OTROS VEHICULOS Ciclomotores Motocicletas hasta 125 c.c. Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c... Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.. Motocicletas de más de 500 hasta1000 c.c.. Motocicletas de más 1.000 c.c

8,25 € 8,25 € 14,40 € 29,25€ 58,60 € 117,35€

F) BESTE IBILGAILU BATZUK Ziklomotorrak 125 cc arteko motozikletak 125 cc baino gehiagotik 250 cc arteko motozikletak 250 cc baino gehiagotik 500 cc arteko motozikletak 500 cc baino gehiagotik 1000 cc arteko motozikletak 1000 cctik gorako motozikletak

8,25 € 8,25 € 14,40 € 29,25€ 58,60 € 117,35€

Página 13

Suggest Documents