Filozofia ekoinnowacji w programie CIP

Białystok, 29.05.2012 r. Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Aneta Maszewska KPK PB UE Ważne dokumenty ETAP czyli Plan Rozwoju Technologii Środo...
2 downloads 0 Views 5MB Size
Białystok, 29.05.2012 r.

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Aneta Maszewska KPK PB UE

Ważne dokumenty ETAP czyli Plan Rozwoju Technologii Środowiskowych (Przyjęty w 2004 roku przez Komisję Europejską) Poprawa warunków rynkowych

Od badań do rynku •

koncentracja na programach badawczo – rozwojowych

• Wprowadzenie kluczowych produktów na rynek

• Platformy Technologiczne

• instrumenty finansowe

• Sieci tematyczne

Działania na skalę globalną • Wspieranie technologii ekoinnowacyjnych

ETAP

• Schematy pomocy publicznej • Zielone zamówienia publiczne • Kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną, szkolenia

Ważne dokumenty - EcoAP

„Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystania zasobów – osiągnięcie więcej mniejszym kosztem – oraz zmniejszenie oddziaływania naszej działalności na środowisko. Europa musi jako pierwsza sprostać temu wyzwaniu, jeśli chcemy być konkurencyjni w świecie, w którym zasoby są coraz bardziej ograniczone. Światowy popyt na technologie, produkty i usługi przyjazne dla środowiska szybko rośnie nawet w obecnych trudnych czasach, a nie jest to obszar, w którym Europa ma wiele do zaoferowania. Plan ten będzie sprzyjać tworzeniu zielonych miejsc pracy i ekologicznemu wzrostowi gospodarczemu” Komisarz ds. Środowiska – Janez Potočnik

Ważne dokumenty - EcoAP Plan działania na rzecz ekoinnowacji – EcoAP Kluczowe aspekty nowego planu działania to: • •

• • • •Wykorzystanie polityki oraz przepisów w dziedzinie środowiska w celu promowania ekoinnowacji Wspieranie projektów pilotażowych oraz współpraca w zakresie wprowadzania na rynek obiecujących, inteligentnych i ambitnych technologii operacyjnych Opracowanie nowych standardów celem pobudzenia ekoinnowacji Mobilizacja instrumentów finansowych i usług wsparcia dla MŚP Propagowanie współpracy międzynarodowej Wspieranie rozwoju nowo powstałych kwalifikacji i miejsc pracy oraz związanych z nimi programów szkoleniowych w celu sprostania potrzebom rynku pracy Promowanie ekoinnowacji poprzez europejskie partnerstwa ekoinnowacyjne

Strategia Europa2020

Projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” •

Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznegoNowe technologie w transporcie z wykorzystaniem OZEWspieranie odnawialnych źródeł energii na jednolitym rynkuPrzyjęcie i realizacja zmienionego Planu na rzecz racjonalizacji zużycia energiiPrzejście na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku

Przyszłość - Strategia Europa2020

Priorytet „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ” •

Gospodarka niskoemisyjna efektywnie korzystająca z zasobów naturalnychOchrona środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodnościRozwój nowych, przyjaznych dla środowiska technologii

Wyzwania •

Roczne obroty ekoinnowacyjnego biznesu 319 miliardów euro = 2,5% PKB Unii Europejskiej3,4 mln zatrudnionych37% europejskich MŚP ma przynajmniej 1 pełny lub niepełny ekologiczny etatPrognozowany wzrost do roku 2050: - emisja gazów cieplarnianych 3x - przyrost śmieci w aglomeracjach 25% - przyrost ilości plastiku na wysypiskach 21% - zużycie metali oraz minerałów wzrost o 35%-40%

Eko-innowacje w Programie EIP

Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego

 Wsparcie dla innowacyjnych przyjaznych dla środowiska produktów i usług, które mogą zostać skomercjalizowane  Wsparcie wdrożenia na rynek  Rozwiązania powinny wykazywać potencjał do powielania i zastosowania na szeroką skalę  Budżet inicjatywy: 200 mln euro (2008-2013)

Eko-innowacje w Programie EIP

Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje

 Podział ryzyka dla ekoinowacyjnych rozwiązań (50%)  Ukierunkowanie na rynek  Zamknięcie luki między B+R a komercjalizacją  Bezpośrednie dofinansowanie (bez pośredników)  Rodzaj publicznych aniołów biznesu

Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu

Eko-innowacje w Programie EIP

Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje

 Analiza cyklu życia rozwiązania (Life Cycle Thinking)  Elastyczność – brak wymogu konsorcjum, konieczna europejska wartość dodana  Efekt dźwigni i potencjał do powielania  Średnia wartość projektu: 1,4 mln euro koszt całkowity

Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu

CIP-Eco-Innovation-2012

Projekty pilotażowe i powielania rynkowego: • Pierwsze zastosowanie lub powielanie rynkowe ekoinnowacyjnych technik, produktów i praktyk; nie dotyczą projektów ze sfery B+R; • Obszary priorytetowe: recycling materiałów, ekologiczne produkty budowlane, sektor żywności i napojów, woda, przedsiębiorstwa ekologiczne •Budżet: na lata 2008-2013 budżet inicjatywy wynosi 195 mln euro

Eko-innowacje w Programie EIP

Eco-Innowacje a 7. Program Ramowy  Zakończony etap badań

 Badania podstawowe

 Adaptacja do wejścia na rynek

 Badania stosowane

 Zastosowanie na skalę przemysłową

 Prototyp/ pierwsze zastosowanie praktyczne technologii

 Pierwsze komercyjne wdrożenie

 Demonstracja technologii

 Demonstracja na rynku

 Gromadzenie wiedzy

Eko-innowacje w Programie EIP

Eco-Innowacje a IEE  Pierwsza aplikacja i komercjalizacja  Promocja i upowszechnianie  Zintegrowane podejście sprawdzonych inteligentnych uwzględniające różne aspekty energetycznie rozwiązań środowiskowe (efektywność  Główny cel Energia: efektywność wykorzystania zasobów – energetyczna, odnawialne źródła wody, energii, surowców, itp..) energii, transport  Zachowanie cyklu życia (LCA)  Stymulowanie działań poprzez  MŚP i sektor prywatny jako główni znoszenie barier rynkowych beneficjenci i administracyjnych, szkolenia,  Demonstracja na rynku podnoszenie świadomości  Nie dla inwestycji i B+R  Cele energetyczne: EU 2020

Eko-innowacje w Programie EIP

Eco-Innowacje a LIFE+  Priorytet dla sektora prywatnego i biznesu  Objęte Programem CIP  Konkurencyjność na rynku, komercjalizacja  Kluczowe znaczenie replikacji  Zintegrowany wpływ na środowisko naturalne

 Głównie sektor publiczny  Tworzenie polityk i wdrażanie legislacji  Upowszechnianie, podnoszenie świadomości i kompetencji  Gospodarka powierzchnią ziemi i planowanie urbanistyczne;  Rozwiązania ekologiczne bez kluczowego znaczenia dla rynku

Podsumowanie konkursów

Źródło: First Overview of the call 2011 CIP Eco Innovation, EACI, December 2011

Przykładowe projekty – Projekt GreenUp

Przykład I: GreenUp – Poprawa procesu recyklingu poliestru i garbowania skóry w celu wytworzenia tapicerki samochodowej pochodzącej z recyklingu Cel projektu: produkcja i wdrożenie na rynek ekologicznej tapicerki Zadania do wykonania w projekcie: • Optymalizacja procesu garbowania skóry • Włókna PET recyklowalne w 100% • Recyklowalne tkaniny 3D • Recyklowalna i recyklowana skórzano-materiałowa tapicerka Rezultat projektu: opracowanie strategii recyklingu w procesach związanych z wytwarzaniem mebli tapicerowanych

Strona www projektu: http://www.greenup-project.eu/

Przykładowe projekty – Projekt REPHATER

Przykład II: REPHATER – Prototypowa instalacja elektrochemicznego oczyszczania ścieków w przemyśle nabiałowym z komponentem odzyskiwania fosforanu Cel projektu: Rozwiązanie problemu generacji dużej ilości ścieków powstających przy produkcji nabiału Rezultaty projektu: • Wyeliminowanie głównych zanieczyszczeń charakterystycznych dla przemysłu nabiałowego • 80% odzysku fosforanów • 100% ponownego wykorzystania wody • Eliminacja 70%-100% odpadów • 100% eliminacja czynników chemicznych • Możliwość zastosowania technologii w innych branżach przemysłu

Strona www projektu: http://www.leitat.org/projectes/rephater/

Przykładowe projekty – Projekt Glassplus

Przykład III:

Strona www projektu: http://www.glassplus.eu/home-en.aspx

Polecane Linki

Plan ETAP http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.html Plan EcoAP http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0899:EN:NOT

Strona Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji www.cip.gov.pl Dokumenty - Horyzont 2020, Unia Innowacji http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Małgorzata Snarska – Świderska [email protected] Aneta Maszewska [email protected] Katarzyna Walczyk-Matuszyk [email protected]

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 02-078 Warszawa

Tel.: 0 22 828 74 83 Fax: 0 22 828 53 70 e-mail: [email protected] Prezentacja ta ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje oficjalnych informacji zamieszczonych przez Komisję Europejską na oficjalnych stronach internetowych Programu CIP.