EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM  DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011‐2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI    BİLİMSEL HAZIR...
Author: Can Kinali
6 downloads 0 Views 149KB Size
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM  DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011‐2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI    BİLİMSEL HAZIRLIK  GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu 

Dersin Adı 

TUK 

Dersin Türü

EGB501  EGB503  EGB505  EGB507 

Program Geliştirmeye Giriş  Öğretim İlke ve Yöntemleri  Gelişim Psikolojisi  Türk Eğitim Tarihi 

3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3 

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu

TUK 

Dersin Türü

BAHAR YARIYILI DERSLERİ  Dersin Kodu 

Dersin Adı 

EGB502 

Ölçme ve Değerlendirme 

3 0 3 

Zorunlu 

EGB504  EGB506  EGB508 

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Sınıf Yönetimi  Öğrenme Psikolojisi 

3 0 3  3 0 3  3 0 3 

Zorunlu Zorunlu Zorunlu

 

YÜKSEK LİSANS  GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu  EGB509  EGB511  EGB513  EGB515  EGB517  EGB519  EGB521  EGB523  EGB525  EGB527  Dersin Kodu  EGB510  EGB512  EGB514  EGB516  EGB518  EGB520  EGB522  EGB524  EGB526  EGB528  EGB530             

Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme –I Eğitimde Ölçme Teknikleri  Öğrenme‐Öğretme Süreçleri Çağdaş Eğitim Akımları  Eğitim Programları ve İnternet İlköğretim ve Ortaöğretim Programları Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi  Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar

TUK  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3 

Dersin Türü Zorunlu Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli

BAHAR YARIYILI DERSLERİ  Dersin Adı Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme –II Eğitimde İstatistiksel Teknikler Anabilim Dalı Semineri  Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Programları  Avrupa Ülkelerinde Eğitimde Yenilikler Yükseköğretim Programlarında Gelişmeler Eğitim Programlarının Psikolojik Temelleri Öğretim Tasarımı ve Materyal Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar Öğrenme‐Öğretme Stilleri  Yabancı Dil Eğitimi Programları İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi

TUK  3 0 3  3 0 3  0 3 0  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3  3 0 3 

Dersin Türü Zorunlu Zorunlu Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM  DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ    BİLİMSEL HAZIRLIK   

GÜZ DÖNEMİ  EGB501‐Program Geliştirmeye Giriş (3 0 3)  İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde programların yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması,  örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması.  EGB503‐ Öğretim İlke ve Yöntemleri (3 0 3)  Öğretimle  ilgili  temel  kavramlar,  öğrenme  ve  öğretim  ilkeleri,  öğretimde  planlı  çalışmanın  önemi  ve  yararları,  öğretimin  planlanması  (ünitelendirilmiş  yıllık  plan,  günlük  plan  ve  etkinlik  örnekleri),  öğrenme  ve  öğretim  stratejileri,  öğretim  yöntem  ve  teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi,  öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve  sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.  EGB505‐ Gelişim Psikolojisi (3 0 3)  Gelişim‐Psikoloji  ilişkisi,  gelişim  psikolojisinin  tanımı  ve  işlevleri,  öğrenme  ve  gelişim  ile  ilgili  temel  kavramlar,  gelişim  özellikleri  (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının  öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve  bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).  EGB507‐Türk Eğitim Tarihi (3 0 3)  Batıda  eğitimin  kuruluşu  ve  gelişimi;  Türklerde  eğitim  geleneği;  Osmanlı  İmparatorluğunda  eğitim  sistemi,  medreseler,  sıbyan  mektepleri, Enderun, askeri mektepler; Tanzimat, Mutlakıyet ve Meşrutiyet dönemlerinde eğitimde gelişmeler ve eğitimde Batı  etkisi; Türk Eğitim Devrimi, Tevhid‐i Tedrisat Kanununun tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde  laikleşme;  Yazı  Devrimi,  millet  mektepleri,  halk  evleri;  Türkiye  Cumhuriyeti  eğitim  sisteminin  dayandığı  temel  ilkeler;  Köy  Enstitüleri,  Eğitim  Enstitüleri  ve  Yüksek  Öğretmen  Okulları.  Üniversiteler  ve  öğretmen  yetiştirme.  Yakın  dönem  Türk  eğitim  alanındaki gelişmeler; Ulus devletlerin kuruluşundan günümüze dünyada eğitim kurumları aracılığıyla vatandaş yetiştirme anlayışı.  Avrupa Birliği vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığını içeren çoklu kimlik anlayışının gelişimi ve bu anlayışın eğitime yansımaları. 

 

 

BAHAR DÖNEMİ  EGB502‐Ölçme ve Değerlendirme (3 0 3)  Eğitimde  ölçme  ve  değerlendirmenin  yeri  ve  önemi,  ölçme  ve  değerlendirme  ile  ilgili  temel  kavramlar,  ölçme  araçlarında  bulunması  istenen  nitelikler  (güvenirlik,  geçerlik,  kullanışlılık),  eğitimde  kullanılan  ölçme  araçları  ve  özellikleri,  geleneksel  yaklaşımlara  dayalı  olan  araçlar  (yazılı  sınavlar,  kısa  yanıtlı  sınavlar,  doğru‐yanlış  tipi  testler,  çoktan  seçmeli  testler,  eşleştirmeli  testler,  sözlü  yoklamalar,  ödevler),  öğrenciyi  çok  yönlü  tanımaya  dönük  araçlar  (gözlem,  görüşme,  performans  değerlendirme,  öğrenci  ürün  dosyası,  araştırma  kağıtları,  araştırma  projeleri,  akran  değerlendirme,  öz  değerlendirme,  tutum  ölçekleri),  ölçme  sonuçları  üzerinde  yapılan  temel  istatistiksel  işlemler,  öğrenme  çıktılarını  değerlendirme,  not  verme,  alanı  ile  ilgili  ölçme  aracı  geliştirme.  EGB504‐Kaynak Tarama ve Rapor Yazma (3 0 3)  Kütüphane sistemlerini tanıma, kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, ödev ve  rapor yazım kuralları.  EGB506‐Sınıf Yönetimi (3 0 3)  Sınıf  yönetimi  ile  ilgili  temel  kavramlar,  sınıf  içi  iletişim  ve  etkileşim,  sınıf  yönetiminin  tanımı,  sınıf  yönetimi  kavramının  sınıfta  disiplini  sağlamadan  farklı  yanları  ve  özellikleri,  sınıf  ortamını  etkileyen  sınıf  içi  ve  sınıf  dışı  etkenler,  sınıf  yönetimi  modelleri,  sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın  yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).  EGB508‐ Öğrenme Psikolojisi (3 0 3)  Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen etkenler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme yöntem ve teknikleri. 

 

 

YÜKSEK LİSANS    GÜZ DÖNEMİ  EGB509‐Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3 0 3)  Araştırmanın Kuramsal Temelleri: Araştırma, Kuram ile ilgili kavramlar, Eğitim araştırmasının niteliği, Araştırmanın Planlanması ve  Öneri: Hazırlama, Giriş, Literatür taraması, Araştırma hipotezleri ve soruları, Örnekleme Kuramı: Giriş, Örnekleme türleri, Ölçme  ve Ölçekleme: Giriş, Geçerlilik, Güvenilirlik, Ölçek türleri, Veri Toplama Teknikleri: Anket, Mülakat, Gözlem, Araştırma Verilerinin  Çözümlenmesi:  İstatistiksel  kestirim,  Araştırma  desenleri  ve  istatistiksel  analizleri,  Araştırma  Etiği:  Etik  sorunları  ve  etik  standartları, Bilimsel Raporların Hazırlanması: Tezin bölümleri, Kaynak geliştirme, Uygulama örnekleri, Raporun yazılması.    EGB511‐Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme –I (3 0 3) Eğitim  programları,  program  geliştirme,  program  değerlendirme,  eğitim  programlarının  oluşturulmasında  göz  önünde  bulundurulan sosyal, siyasal ve kültürel süreçler, program değerlendirme yaklaşımları.  EGB513‐Eğitimde Ölçme Teknikleri (3 0 3)  Ölçme ve değerlendirme, eğitimde ölçme yöntemleri, istatistik çalışmaları, ölçme ve değerlendirmenin özellikleri, işlevi, gerekliliği,  ölçme ve değerlendirme yaparken dikkat edilmesi gereken özel noktalar.  EGB515‐Öğrenme‐Öğretme Süreçleri (3 0 3)  Öğrenme,  öğretme  kavramları,  bu  kavramların  birbirleri  ile  ilişkisi,  öğrenme  süreçleri,  öğretme  süreçleri,  etkili  öğrenme,  etkili  öğretim.  EGB517‐Çağdaş Eğitim Akımları (3 0 3)  Felsefe ve Eğitim: Felsefenin Alanları, Eğitim, Ders Programı, öğretim Metodolojisi, öğretmenler ve Öğrenciler, eğitim Felsefeleri,  İdealizm ve Eğitim, Realizm ve Eğitim, Tek Tanrıcı Realizm ve Eğitim, Naturalizm ve Eğitim, Pragmatizm ve Eğitim, Varoluşçuluk ve  Eğitim,  Liberalizm  ve  Eğitim,  Essensializm  ve  Eğitim,  Prennializm  ve  Eğitim,  Progressivizm  ve  Eğitim,  Toplumsal  Yeniden  Yapılanmacılık ve Eğitim.  EGB519‐Eğitim Programları ve İnternet (3 0 3)  Eğitim  programları  ve  internet  uygulamaları  arasındaki  ilişki,  internet  tabanlı  eğitim  programları,  e‐öğrenme,  uzaktan  eğitim  çalışmaları, internet tabanlı eğitim programlarının nitel analizi, verimliliği, maliyeti, kazançları.  EGB521‐İlköğretim ve Ortaöğretim Programları (3 0 3) Türkiye’de ilköğretimin ve ortaöğretimin gelişimi (Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet’ten günümüze), Cumhuriyet’ten günümüze  uygulanan  ilköğretim  programları  ve  temel  özellikleri,  hali  hazırda  uygulamada  olan  programların  programın  öğeleri  ve  çağdaş  program geliştirme yaklaşımları yönünden incelenmesi, uygulama çalışmaları.  EGB523‐Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar (3 0 3) Öğretimin  düzenlenmesinde  yeni  yönelimlerin  incelenmesi  etkin  öğrenme,  yaratıcılık,  yaratıcı  düşünme,  düşünme  becerileri,  eleştirel düşünme ve kurmacılık yaklaşımları.  EGB525‐İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi (3 0 3)  Eğitim  ve  insan,  insan  hakları  bilinci  oluşturma,  Türkiye  ve  Avrupa’da  insan  hakları  eğitimi,  demokrasi  ve  eğitim,  demokrasi  kültürü, insan hakları ve demokrasi bilinci oluşturmada eğitim programları, insan hakları ve demokrasi bilinci oluşturmada eğitim  programlarının önemi, insan hakları ve demokrasi bilinci oluşturma konusunda programlar hazırlanırken dikkat edilecek hususlar.  EGB527‐ Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar (3 0 3) Eğitim‐  öğretim  faaliyetlerinin  sorunları,  sorunlara  çözüm  önerilerinin  belirlenmesi,    eğitimde  yaşanan  güncel  sorunların  kaynakları, sorun çözmenin maliyeti, öğretim programlarının sorun çözme yetkinliği. 

 

 

BAHAR DÖNEMİ  EGB510‐Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme –II (3 0 3) Program  Geliştirmede  Temel  Kavramlar  (eğitim  programı,  öğretim  programı,  ders  programı,  örtük  program,  program  geliştirme...),  Program  Geliştirmenin  Kuramsal  Temelleri:  Program  geliştirmenin  tarihi  temelleri,  Program  geliştirmenin  felsefi  temelleri,  Program  geliştirmenin  psikolojik  temelleri,  Program  geliştirmenin  toplumsal  temelleri.Eğitim  Programı  Tasarımı  ve  Modelleri;  Program  tasarımı  yaklaşımları,  Konu  merkezli  program  tasarımları,  Öğrenen  merkezli  tasarımlar,  Sorun  merkezli  tasarımlar;  Program  Geliştirmenin  Planlanması,  Program  Tasarısı  Hazırlama,  Programın  Denenmesi,  Program  Değerlendirilmesi,  Programa Süreklilik Kazandırılması, Program Geliştirmede Yeni Yönelimler: Çoklu Zeka Kuramı, Etkin Öğrenme, İşbirliğine Dayalı  Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme, Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Kurmacılık.  EGB512‐Eğitimde İstatistiksel Teknikler (3 0 3)  Nicel  araştırma  desenleri  ve  veri  analizi,  temel  kavramlar.  Betimsel  istatistikler.  Örnekleme  dağılımı  kuramı.  Güven  aralığı  tahminleri. İstatistiksel hipotez testi. Basit doğrusal korelasyon teknikleri. Kısmi korelasyon. Basit doğrusal regresyon analizi, çoklu  regresyon  analizine  giriş.  İlişkisiz  örneklemler  ve  ilişkili  örneklemler  için  t‐testi.  İlişkisiz  örneklemler  ve  tekrarlı  ölçümler  için  tek  faktörlü ANOVA. Parametrik olmayan istatistikler ve uygulamaları.  EGB514‐Anabilim Dalı Semineri (0 3 0)    Anabilim  Dalında  son  yıllarda  yapılmış  araştırmaların  incelenmesi,  Araştırmalarda  uygulamalı  ölçme  aracı  geliştirme  çalışmaları,  Tez Önerisi hazırlanmasına ilişkin bilgiler ve örnek bir tez önerisi hazırlama. Yapılmış olan bir araştırmanın bulgu, yorum, sonuç ve  önerilerinin nasıl yazılacağı üzerinde çalışmalar.  EGB516‐Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Programları (3 0 3) Türk  eğitim  sisteminde  öğretmen  yetiştirme  programlarının  incelenmesi,  öğretmenlik  mesleğinin  gelişim  süreçleri,  öğretmen  yetiştirme sisteminde yaşanan yenilikler.  EGB518‐Avrupa Ülkelerinde Eğitimde Yenilikler (3 0 3) Avrupa  ülkelerinin  eğim  sistemleri,  Avrupa  ülkelerinin  eğitim  sistemlerinin  geçirdiği  gelişim  dönemleri,  Avrupa  eğitiminde  modernleşme, Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerinin, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişimler açısından analizi.  EGB520‐Yükseköğretim Programlarında Gelişmeler (3 0 3) Türkiye’de  yüksek  öğretim,  Avrupa’da  yüksek  öğretim,  yüksek  öğretim  programlarının  gelişimi,  yüksek  öğretim  programlarının  geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, yüksek öğretim programlarının tarihi gelişimi.  EGB522‐Eğitim Programlarının Psikolojik Temelleri (3 0 3) Eğitim  programları  türleri,  eğitim  programlarının  gelişimi,  eğitim  programlarının  psikolojik  açıdan  değerlendirilmesi,  eğitim  programlarının psikolojik açıdan temellendirilmesi.    EGB524‐Öğretim Tasarımı ve Materyal Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar (3 0 3) Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri  ve  kullanımı,  okulun  ya  da  sınıfın  teknoloji  ihtiyaçlarının  belirlenmesi,  uygun  teknoloji  planlamasının  yapılması  ve  yürütülmesi,  öğretim  teknolojileri  yoluyla  iki  ve  üç  boyutlu  materyaller  geliştirilmesi  öğretim  gereçlerinin  geliştirilmesi  (çalışma  yaprakları,  etkinlik  tasarlama,  tepegöz  saydamları,  slaytlar,  görsel  medya  (VCD,  DVD)  gereçleri,  bilgisayar  temelli  gereçler),  eğitim  yazılımlarının  incelenmesi,  çeşitli  nitelikteki  öğretim  gereçlerinin  değerlendirilmesi,  İnternet  ve  uzaktan  eğitim,  görsel  tasarım  ilkeleri,  öğretim  materyallerinin  etkinlik  durumuna  ilişkin  araştırmalar,  Türkiye’de  ve  dünyada  öğretim  teknolojilerinin  kullanım  durumu.  EGB526‐Öğrenme‐Öğretme Stilleri (3 0 3)  Öğrenme stilleri nelerdir? Öğretme stilleri nelerdir? Öğrenme ve öğretme arasındaki ilişkilerin ayrıntılı incelenmesi, etkili öğrenme  becerilerinin gelişimi, etkili öğretme becerilerinin gelişimi, modern öğretim metotları.  EGB528‐ Yabancı Dil Eğitimi Programları (3 0 3)  Türkiye’de  yabancı  dil  eğitiminin  önemi,  yabancı  dil  eğitiminin  gerekliliği,  dünyada  yabancı  dil  eğitimi,  yabancı  dil  eğitim  programlarının geliştirilmesi, yabancı dil eğitim programlarının değerlendirilmesi, mevcut yabancı dil eğitim programlarının analizi,  yabancı dil eğitiminde karşılaşılan sorunlar. 

EGB530‐İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi (3 0 3) Türkiye’de  ilköğretimin  gelişimi  (Cumhuriyet  öncesi  ve  Cumhuriyet’ten  günümüze),  Cumhuriyet’ten  günümüze  uygulanan  ilköğretim  programları  ve  temel  özellikleri,  hali  hazırda  uygulamada  olan  programların  programın  öğeleri  ve  çağdaş  program  geliştirme yaklaşımları yönünden incelenmesi, uygulama çalışmaları.