Environmental Impact Assessment

No. 12203-0904/KOSICE03 Process of Environmental Impact Assessment Lecture: Ing. Lenka Zvijáková This project has been funded with support from the...
Author: Sherman Brooks
4 downloads 0 Views 4MB Size
No. 12203-0904/KOSICE03

Process of Environmental Impact Assessment Lecture:

Ing. Lenka Zvijáková

This project has been funded with support from the European Commission. This presentation/publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 nástroj environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v hospodársky vyspelých krajinách už 30 rokov.  jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej ekologickej politiky pre uskutočňovanie TUR.  predstavuje účinný preventívny systém starostlivosti o ŽP, ktorý vychádza z prognózy a hodnotenia očakávaných vplyvov plánovaných zámerov, projektov a rozvojových koncepcií na ŽP.

sdsd 

has been asserting in developed countries already more than 30 years.

 it is considered as one of the main apparatus in the international ecological politics for the implementation of SD.  it represents effective preventive method of environment preservation, which comes out from a prognosis and an assessment of the expected impacts of planned intents, projects and developed conceptions on environment.

 na medzinárodnej úrovni je posudzovanie vplyvov na životné prostredie upravené  Dohovorom EHK OSN o hodnotení vplyvov činností presahujúcich štátne hranice (Espoo 1991),  Smernicou Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvu niektorých verejných a súkromných projektov na ŽP a  Smernicou Rady 97/11/ES, meniacou Smernicu Rady 85/337/EHS.

 on the international level, the Environmental Impact Assessment is regulated by  the EEC UN Convention on the Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo, 1991),  the EU Directive 85/337/EEC on the Effects of Certain Public and  Private Projects on the Environment and by the Council Directive 97/11/EC amending the Directive 85/337/EEC.

 SK: Procesnosť posudzovania vplyvov na ŽP je v legislatíve Slovenskej republiky upravená zákonom NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, ktorý nadobudol účinnosť 14. decembra 2005.  PL: Zákon o poskytovaní informácií o ŽP a ochrany ŽP, účasti verejnosti na ochrane ŽP a o posudzovaní vplyvov na životné zo dňa 3. októbra 2008.  CZ: Zákon č. 100/2001 Zb., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zo dňa 20. februára 2001.

 SK: Environmental Impact Assessment procedure in Slovak legislation is adjusted by the Act No. 24/2006 Coll. of the National Council of the Slovak Republic on the Environmental Impact Assessment, which came into effect on 14st December 2005.

„So zákonmi je to podobné ako s párkami. Je lepšie, keď nevidíme ako sa  PL: The Act on Providing robia.” Information on the Environment

Otto Eduard Leopold von Bismarck

and Environmental Protection, Public Participation in Environmental Protection and on Environmental Impact Assessment dated 3 October 2008.  CZ: The Act No. 100/2001 Coll. on the assessment of environmental impacts dated 20th February 2001.

Why exist the Act ?

 Čo je účelom zákona ?  Komplexné odborné a verejné posúdenie navrhovaných stavieb, zariadení a iných činností pred rozhodnutím o ich povolení, ako aj návrhov niektorých rozvojových koncepcií a všeobecne záväzných právnych predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na životné prostredie.

 What is the purpose of the act?

What is the purpose of Act ?

 The purpose of the Environmental Impact Assessment is complete, expert and public assessment of planned constructions, facilities and activities before the decision on their permission under special provisions from the point of view of their presumed impact on the environment.

Przygotowanie przedsięwzięcia

Zámer

Powiadomienie właściwych organów

Zisťovacie konanie

Předběžné projednání

Rozsah hodnotenia a časový harmonogram

Oznámení Zjišťovací řízení

Správa o hodnotení činnosti

Zpracování dokumentace Odborný posudok Záverečné stanovisko

Rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti

Zpracování posudku Vydání stanoviska

Sreening Scoping

Badania ekologiczne ZłoŜenie informacji nt środowiska właściwym organom Weryfikacja adekwatnych informacji nt środowiska

Konsultacje z ustawowymi organami ochrony środ. i innymi zainter. oraz społ. Rozpatrzenie informacji nt środowiska przez właściwy organ Ogłoszenie decyzji

Poprojektová analýza

Monitoring po podjęciu decyzji o realizacji inwest.

 Čo sa posudzuje ?  Predmetom posudzovania sú stavby, zariadenia a činnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona z oblasti priemyslu, energetiky, infraštruktúry, vodného hospodárstva, poľnohospodárstva, lesnej výroby, dopravy a spojov, zmien vo využívaní krajiny, cestovného ruchu a vojenských zariadení.

 What is the subject of the assessment?

Assessment

 The subject of the assessment are constructions, facilities and activities in the field of industry, energy, infrastructure, water management, agriculture, forestry, transport and communications, changes in land use, tourism, military facilities.

 Kto je účastníkom procesu posudzovania ?  Proces posudzovania v SR riadi a usmerňuje MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP.  Ďalšími účastníkmi procesu sú: • • • • • • • •

Navrhovateľ Príslušný orgán Povoľujúci orgán Dotknutý orgán Dotknutá obec Verejnosť Odborne spôsobilé osoby Ostatní účastníci

 Who is the participant of the assessment process?  The assessment process in the SR is managed and regulated by the Ministry of the Environment of the SR, deparment of EIA.  Further participants of the process are: • • • • • • •

Proponent Competent authority Decision-maker Affected authority Affected municipality Public Professionally qualified persons • Others participants

 Veľká prednosť zákona:  proces je otvorený demokratickej kontrole,  umožňuje rôznym skupinám spoločnosti podieľať sa na rozhodovaní v oblasti ŽP.

 Účasť verejnosti v procese EIA umožňuje lepšie identifikovať verejné záujmy, potreby a hodnoty občanov v mieste, kde bude vykonávaná činnosť ešte pred vydaním záverečného stanoviska.

 High priority to the law:  process is open to democratic control,  allows different groups of society to participate in decisions on the environment.

 Public participation in the EIA process to better identify the public interests, needs and values ​of people in the place where the work performed prior to the final opinion.Volkswagen Slovakia - plan to build a car paint in Devínska Nová Ves.MŽP upustilo od variantnosti s podmienkou jeho doplnenia v prípade potreby.

Ministry of environment waived of alternative with conditions to the amendments, if necessary.V tejto fáze verejnosť o zámere nevedela, občianska iniciatíva a neskôr združenie vznikli až po zverejnení zámeru.

At this stage, the public did not know about intention, Initiative of people and later the association arose after publication of the plan.Public in the opinion of the plan noted that the proposed technology is BAT technology.Even under the pressure of public determine Ministry of environment , develop another alterative plan.The public interest advocate especially the public - caused a change of attitude of the investor, who developed alternative using modern, greener technologies.

Firma Volkswagen Slovensko - zámer na vybudovanie Lakovne v Devínskej Novej Vsi.

Verejnosť v stanovisku k zámeru upozornila, že navrhnutá technológia nie je BAT technológiou. Aj pod tlakom verejnosti určilo MŽP SR povinnosť, vypracovať ďalší variant zámeru. Verejný záujem obhajovala najmä verejnosť - vyvolala zmenu postoja investora, ktorý vypracoval variant s použitím moderných, šetrnejších technológií.

 Navrhovateľ výstavby hypermarketu Tesco v Považskej Bystrici navrhoval parkovisko so 498 stojiskami, pričom na povinné hodnotenie je limit 500 a viac stojísk ... V zisťovacom konaní sa rozhodlo, že EIA neprebehne.  Navrhovatelia využívajú aj niektoré nedostatočné definície, 

napr. pri návrhoch obchodných jednotiek definujú ako predajnú plochu iba tú, ktorá je pod projektovanými stojanmi s tovarom a ostatnú plochu definujú ako komunikácie alebo ako skladovacie plochy, iba preto aby sa vyhli posudzovaniu zámerov.

 Proposer of construction hypermarket Tesco in Považská Bystrica proposed with 498 parking stalls required for the evaluation of limit is 500 or more stands. The screening process, it was decided that EIA is not carried out.  Complainants also use some of the lack of definition, f.e. in the design of commercial units are defined as sales space only one that is projected under the stands of goods and other areas defined as communication or as a storage area, so just to avoid the assessment objectives.

 Pezinok – skládka odpadu - o verejnom prerokovaní mesto informovalo v miestnom mesačníku a rozhlase. Iba málo ľudí tušilo, čo sa vlastne deje. Niekoľko nezávislých občianskych skupín na vlastné náklady obstaralo malé plagáty a samolepky, ktoré informovali, prečo je dôležitá účasť občanov a čo sa môžu dozvedieť. Na prerokovanie prišlo viac ako 500 obyvateľov.  Dubnica nad Váhom – diaľnica verejné prerokovanie nebolo oznámené verejnosti. Oponenti výstavby dostali na „verejné prerokovanie“ osobné pozvánky. Prerokovanie sa potom nieslo v komornej atmosfére bez účasti ľudí z mesta.

 Pezinok – landfill - a public hearing on the city reported in a local monthly magazine and radio. Few people knew what was really going on. Several independent groups of citizens at the expense procured small posters and stickers to inform you why citizen participation is important and what they can learn. The hearing came more than 500 people.  Dubnica nad Váhom - highway - a public hearing was not announced publicly. Opponents of the construction given to the "public hearing" personal invitations. Consideration is then marked by intimate atmosphere without the participation of people from the city.

 Úlohy: Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 (február 2006):

 všestranná ochrana vôd a rozvoj zdrojov vody,  zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a ich odkanalizovane,  zásobovanie úžitkovou vodou a jej ďalšie využitie,  protipovodňová ochrana.

 Vodný zákon č. 364/2004 Z.z. § 48:  3/h: vytvárať podmienky pre odber povrchových vôd z vodných tokov na závlahy,  4/f: -//- na použitie pre pitné účely.

 The tasks: Concept of water management policy of the SK in force until 2015 (february 2006):

 all-round protecting of water and development of water resources,  supply of drinking water and its sewage,  potable water supply and its further use,  flood protection.

 Water Act. 364/2004 Coll. § 48:  3/h: create conditions for the collection of surface water from rivers for irrigation,  4/f: -//- to use for drinking purposes.stavebné a strojové zariadenie slúžiace na využitie  vodnej energie. Obsahuje zariadenie na prívod vody k turbíne, turbínu a zariadenie na odvod vody do riečišťa.Zoznam vodných diel v SR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Bátovce (vodná nádrž) Bešeňová (vodná nádrž) Boleráz (vodná nádrž) Budmerice (vodná nádrž) Buková (vodná nádrž) Bukovec (vodná nádrž) Čerenec Čierny Váh Dubník (vodná nádrž) Duchonka Gabčíkovo (vodné dielo) Horné Orešany (vodná nádrž) Vodná nádrž Hričov Hriňová (vodárenská nádrž) Hrhov (vodná nádrž) Hrušov (zdrž) Klenovec (vodárenská nádrž) Vodné dielo Kráľová Krpeľany (vodná nádrž)

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

construction and machinery used for hydropower. Includes equipment for supplying water to the turbine, the turbine and equipment to drain water into the stream.

Kunov (vodná nádrž) Kurinec (vodná nádrž) Liptovská Mara Ľuboreč (vodná nádrž) Malá Domaša (vodná nádrž) Malá Lodina (vodná nádrž) Málinec (vodárenská nádrž) Miková (vodná nádrž) Mikšová Môťová (vodná nádrž) Nemečky (vodná nádrž) Nitrianske Rudno (vodná nádrž) Nosice (Priehrada mládeže) Nová Bystrica (vodárenská nádrž) Oravská priehrada Palcmanská Maša (vodná nádrž) Petrovce (vodná nádrž) Pod Bukovcom (vodná nádrž)

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Ružín Ružiná (vodná nádrž) Selice (vodné dielo) Slepčany (vodná nádrž) Sĺňava Slnečné jazerá Starina (vodná nádrž) Tajch (Nová Baňa) Tajchy v Štiavnických vrchoch Teplý vrch (vodná nádrž) Turček (vodárenská nádrž) Tvrdošín (vodná nádrž) Unín (vodná nádrž) Veľká Domaša Veľké Kozmálovce (vodná nádrž) Vodné dielo Drahovce-Madunice Zemplínska šírava Vodné dielo Žilina

 Vodohospodárska výstavba š.p. osemdesiate roky minulého str.  1986-1989 - geometrické plány.  1987 - projekt stavby. Súbežne sa začali sa práce na výkupoch pozemkov, ktoré neboli ukončené vzhľadom na to, že roku 1989 bola príprava stavby pozastavená pre nedostatok finančných prostriedkov a následne územné rozhodnutie stratilo platnosť.  V tom čase sa už vykúpila podstatná časť pozemkov a nehnuteľností na území nádrže, vrátane rodinných domov v obci Slatinka, ktorá mala byť zatopená.

 Príprava VD Slatinka bola intenzívne obnovená v roku 1994.

 Construction of water management, s. e. - the eighties.  1986-1989 - geometric plans.  1987 - the construction project. Simultaneously, work has begun on the purchase of land that were not completed due to the fact that in 1989 was the preparation of construction is suspended for lack of funds, then planning permission has expired.  At that time, already redeemed a substantial portion of land and property within the tank, including the family home in the village Slatinka to be flooded.  Preparation WW Slatinka was heavily restored in 1994.

 Názov zámeru: Environmentálne hodnotenie nadlepšenia prietokov Hrona.

 Name of: The Environmental Assessment to improve the flow of Hron.

 Dôvody:

 Reasons:

 odoberanie časti prietoku v profile VD Veľké Kozmálovce pre • JEMO, • poľnohospodárske závlahy v oblasti dolného Hrona, • priemysel a rybníky v lokalite Levíc a • na zachovanie minimálneho bilančného (biologického) pri toku v Hrone pod týmto profilom.

 taking part in the flow profile of WW Veľké Kozmálovce for • nuclear power plant Mochovce, • agricultural irrigation in the lower Hron, • industry and ponds in the area of Levice, • to maintain a minimum balance sheet (biological) at flow in the Hron under this profile.

 Tri varianty:  variant č. 1 - vodné dielo Slatinka,  variant č. 2 - vodné dielo Horné Hámre,  nulový variant.

 The three alternatives:  alternative no. 1 - water work Slatinka,  alternative no. 2 - water work Horné Hámre,  zero alternative.

 Názov správy o hodnotení: Nadlepšenie prietokov Hrona.

 The name of the assessment report: To improve the flows of Hron.

 Obsahovala aj 3 hlavne prílohy: 

 

1. Nadlepšenie prietokov Hrona bez VD Slatinka - alternatívne riešenia. 2. Biota a jej ovplyvnenie vodným dielom Slatinka. 3. Práca s verejnosťou a sociologicky prieskum lokality VD Slatinka.

 Contained the 3 attachments: 

 

1. To improve the flows of Hron without WW Slatinka – alternatives solutions. 2. Biota and its effect on WW Slatinka. 3. Working with public and sociological survey sites of WW Slatinka.

 3 hlavné varianty:   

predkladané VD Slatinka, predkladané VD Mochovce, nulový variant.

 3 main alternative :   

presented WW Slatinka, presented WW Mochovce, zero alternative.

 Informačné stredisko pre verejnosť a uskutočnil sa

 Information center for the public and the sociodemographic survey conducted in locations

sociodemografický prieskum v lokalitách

 Zvolen Slatina,  Slatinka and  bungalow in flooded areas.

 Zvolenská Slatina,  Slatinka a  chatová osada v zátopovej oblasti.

 Prace s verejnosťou sa aktívne zúčastňovali aj viacerí členovia „Združenia Slatinka“ - k výstavbe VD zaujímali negatívne stanovisko.

 Opačné stanovisko zastavali najmä obyvatelia Slatinky.

„Vodné dielo Slatinka nie je prioritne protipovodňovou stavbou, ale naopak akumulačnou priehradou. Ak chceme investovať do protipovodňovej ochrany miest v tejto častí Slovenska, VD Slatinka je jednoznačne najdrahšie a najmenej efektívne riešenie.„ Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.

 Work with the public to actively participate and several members of the "Association Slatinka" - negative opinion interested to the construct of WW.  The opposite opinion held mainly people of Slatinka.

 poradie vhodnosti predkladaných variantov:  Vodohospodárske porovnanie A. VD Slatinka B. VD Mochovce C. nulový variant  Ekonomické hľadisko A. nulový variant B. VD Mochovce C. VD Slatinka  Z hľadiska vplyvov na ŽP – A. nulový variant B. VD Mochovce C. VD Slatinka  z vodohospodárskeho a ekonomického hľadiska je výhodnejšie stavať VD Slatinka, z env. hľadiska VD Mochovce.

 order submitted by the appropriate alternatives:  Water comparison A. WW Slatinka B. WW Mochovce C. zero alternative  Economic considerations A. zero alternative B. WW Mochovce C. WW Slatinka  In terms of impact on the environment A. zero alternative B. VD Mochovce C. VD Slatinka  from water and economically advantageous is to build WW Slatinka from environmentally WW Mochovce.

 v apríli 1996 MŽP SR vydalo záverečné stanovisko: odporúča realizovať VD Slatinka ako celkovo najvýhodnejší variant so súčasným zabezpečením viacerých opatrení.

 in April 1996, the Ministry of Environment SR issued a final opinion: recommended to implement WW Slatinka as the overall most advantageous alternative of the current number of security measures.

 MŽP SR odporučilo pred realizáciou vypracovať nasledujúcu dokumentáciu:

 ME SR recommended prior to implementation to develop the following documents:

 územný plán lokality VD Slatinka,  projekt sanácie sedimentov VN Môťova,  projekt celoplošného spomalenia odtoku a zlepšenia čistoty vôd v povodí Slatiny.

 Land Use Plan site WW Slatinka,  sediment remediation project WW Môťová,  project nationwide slowing runoff and improve water clarity in the Slativa basin.

 Už v priebehu posudzovania zámeru, ale aj neskôr, predstavitelia JEMO prehlásili v tlači, že nepotrebujú nadlepšenie prietokov Hrona.  Všetky alternatívne riešenia zabezpečenia vody bez VD Slatinka sú podrobne spracovane a prepočítané v správe o hodnotení, ktorá ma aj 150 stranovú prílohu.

 Already in the course of the assessment plan, but later, officials NPPMO declared in print that they do not need to improve the flows of Hron.  Any alternative solutions to ensure water without WW Slatinka are processed and converted in detail in the assessment report, which has a 150-page appendix.

 Dôvody na výstavbu VD Slatinka sa hľadajú už takmer polstoročie.  Obyvatelia obce už od roku 1955 nemohli pre uzáveru stavať ani upravovať domy, keďže sa uvažovalo o VD.  V roku 1999 sa pôvodní obyvatelia z obce vysťahovali.  Investor z dôvodu nedostatku finančných zdrojov pozastavil prípravu stavby, no požiadal o územné rozhodnutie.

 Reasons for the construction of WW Slatinka are looking for almost half a century.  People of the village since 1955 unable to build or modify lock houses, as contemplated by WW. In 1999, the original peoples of the municipality was evicted.  Investor due to lack of funds stopped training building, but has applied for planning permission.

 Súčasnosť: plánovaná výstavba VD Slatinka má súhlasné odporúčanie MŽP SR.

 Present: the planned the WW Slatinka have a favorable recommendation to the ME SR.

 Nádrž s objemom 27 mil. m3 a rozlohou 2,3 km2  má zlepšiť prietok vody v Slatine i Hrone tak, aby bolo v každom ročnom období zabezpečené dostatočné množstvo vody pre odberateľov a aj štand. prietok na fungovanie vod. ekosystému.

Reservoir with a capacity of 27 million m3 and an area of ​2.3 km2 have to improve water flow in Slatina and Hron, so that in all seasons provided enough water for customers and the standard flow rate of functioning of water ecosystems.

 The Construction

Legislation Environemnt

Investigator

Government

Public

[email protected]