EKO - TEATR KONKURS TEATRALNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

EKO - TEATR KONKURS TEATRALNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ EKO - TEATR KONKURS TEATRALNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ ZałoŜenia Organizatorzy VI PIKNIKU EKOL...
10 downloads 1 Views 127KB Size
EKO - TEATR KONKURS TEATRALNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

EKO - TEATR KONKURS TEATRALNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

ZałoŜenia Organizatorzy VI PIKNIKU EKOLOGICZNEGO POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich działaniach przykładają ogromną wagę do kwestii edukacji ekologicznej, szczególne tej adresowanej do dzieci i młodzieŜy. Wyrabianie nawyków segregowania odpadów, dokonywanie świadomych zakupów – w ten między innymi sposób tłumaczymy najmłodszym co oznacza dbałość o środowisko naturalne. Zorganizowanie konkursu szkolnego EKO-TEATR ma na uwadze upowszechniać prawidłowe nawyki ekologiczne wśród młodych ludzi. EKO - TEATR

świetnie wpisze się równieŜ w VI PIKNIK

EKOLOGICZNY POWIATU STASZOWSKIEGO.

„EKO – TEATR” to pomysł na dotarcie do dzieci. Cele • kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie, wpojenie młodym ludziom nawyków odnośnie postępowania z odpadami, • aktywizacja dzieci i młodzieŜy do działań na rzecz środowiska, • nauka praktycznych umiejętności segregowania odpadów, ich przygotowania do zbiórki oraz kształtowanie w tym zakresie nawyków proekologicznych, • aktywizacja uczniów na rzecz promowania idei zbiórki surowców wtórnych wśród szkolnej / lokalnej społeczności, • aktywna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy, podniesienie świadomości w zakresie zrównowaŜonej konsumpcji oraz gospodarki odpadowej, • podnoszenie osobistej odpowiedzialności dzieci i młodzieŜy za dbałość o dobro środowiska naturalnego poprzez odpowiednie wykorzystanie odpadów, • ukształtowanie i utrwalenie aktywnych postaw oraz pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieŜy, •

rozszerzenie oferty metodycznej dla nauczycieli w dziedzinie edukacji ekologicznej

podczas zajęć szkolnych oraz pozalekcyjnych.

EKO - TEATR Konkurs przedstawienie o tematyce ekologicznej

2

Oczekiwane rezultaty 

Promocja selektywnej zbiórki odpadów, świadomych zakupówUzyskanie nowych narzędzi do prowadzenia dalszej działalności edukacyjnejZainteresowanie lokalnej opinii społecznej i środków masowego przekazu ideą selektywnej zbiórki odpadów i jej promotorami.

Organizatorzy 1.

Starostwo Powiatowe w Staszowie.

2.

EKOPOL-ś sp. z o.o

Przedmiot Przedstawienie w formie krótkiej sceny teatralnej / skeczu treści związanych z recyklingiem, zbiórką selektywną odpadów opakowaniowych, znakiem Zielonego Punktu, promowaniem właściwych nawyków proekologicznych, a takŜe ochroną środowiska, itp. Adresaci Konkurs jest przeznaczony dla 1) uczniów szkół podstawowych, 2) uczniów gimnazjum

Promocja 

Media: regionalne, branŜowe (ekologia, ochrona środowiska, edukacja itp.), dziecięcePortale internetowe: branŜowe (ekologia, ochrona środowiska, edukacja itp.), dziecięce (szkolne)Promocja wewnętrzna organizatorów: strona internetowa, materiały reklamowePromocja u Partnerów projektu: portale internetowe, materiały reklamoweListy do szkół

Nagrody Przyznane zostaną 3 nagrody grupowe (I, II, III miejsce) oraz wyróŜnienie. Przewidziane są równieŜ upominki dla pozostałych osób biorących udział w konkursie.

Jury W skład jury konkursowego wejdą: organizatorzy, patroni, osoby związane

z tematyką

ekologii, osoby znane w społeczności lokalnej. Harmonogram konkursu EKO - TEATR Konkurs przedstawienie o tematyce ekologicznej

3

1. Ogłoszenie konkursu 6 maj 2013 2. Nadsyłanie kart zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2013 3. Prezentacja prac konkursowych (25 lipiec 2013) 4. Przyznanie

nagród

na

VI

EKOLOGICZNYM

PIKNIKU

POWIATU

STASZOWSKIEGO (25 lipiec 2013) Zasady i tryb konkursu 1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1) Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia naleŜy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2013 roku na adres: EKOPOL-ś Sp. z o.o. Zawada 26 28-230 Połaniec Z DOPISKIEM „EKO – TEATR” 2. Projekt pracy konkursowej nie ma ograniczeń ilości autorów 3. Przedstawienie teatralne/skecz nie moŜe przekraczać limitu czasowego (15 minut) 4. Jury będzie oceniało pracę konkursową według następujących kryteriów: 

zgodność z przedmiotem konkursuprzekaz, prezentacja, aranŜacja, interpretacja, oryginalność

5. Oceny prac dokona Jury. W jego skład wejdą organizatorzy, patroni, osoby związane z tematyką ekologii, osoby znane w społeczności lokalnej.

Postanowienia końcowe 1. Aktualne informacje o konkursie dostępne pod numerem telefonu 609 178 158. Pytania

dotyczące

konkursu

moŜna

takŜe

wysyłać

na

adres

e-mail:

[email protected]

EKO - TEATR Konkurs przedstawienie o tematyce ekologicznej

4

EKO – TEATR KONKURS PRZEDSTAWIENIE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Karta zgłoszenia (Załącznik nr1)

1. Szkoła ……………………………………………………………………….…. …………............................................................................................................................... 2. Klasa ………………………………………………………..………………………

3. Imię i nazwisko koordynatora projektu …………………….…………………..…………..

4. Adres koordynatora/opiekuna projektu (ulica, numer, kod pocztowy)……………………. ……………………………………………………………………………………………… 5. Numer telefonu koordynatora projektu ……………………………………………………. 6. Adres e-mail koordynatora projektu…………………………………………………….......

7. Imię i nazwisko autora/autorów……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

8. Tytuł pracy konkursowej (przedstawienia /skeczu)………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

9. Czas trwania przedstawienia teatralnego/skeczu…………………………………………..

Proszę przesłać na adres: EKOPOL-ś Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec najpóźniej do 25 czerwca 2013

EKO - TEATR Konkurs przedstawienie o tematyce ekologicznej

5