ein iivinn FAALiynri olarak FETIH

isreNeul,: eiR isr,Avt snnni Halil iwetctN ein iiVINN Qeu. : ibrah,im KALIN FAALiynri oLARAK FETIH Mtisltimanlartn 624'te Filistin'de Bizans'a ...
Author: Su Bucak
4 downloads 0 Views 2MB Size
isreNeul,: eiR isr,Avt snnni Halil iwetctN

ein

iiVINN

Qeu.

:

ibrah,im KALIN

FAALiynri oLARAK FETIH

Mtisltimanlartn 624'te Filistin'de Bizans'a karqt gergekleqtirdikleri ilk askeri eylemin bizzat Hz. Peygamber tarafrndan dtizenlendiii soylenir'. Bu olaydan yalnrzca yirmi altr yol sonra, bir islAm ordusu istanbul kaprlarma ulagtr, Batrh bir gdzle bakildlfrnda isl6m gtiglerinin bir bakrma SasAni iran'tntn Grek impara- ' torlu$una kargr siirdurdtifiii kadim mi.icadeleye katrlmrq oldu$u dtiqiiniilebilir. Lakin istanbul'un fethinin onlara Allah tarafmdan takdir edildiSi inancr, mrislrimanlar arastnda Hz. Peygamber zamawndan beri mevcuttu, Osmanhlar bu inanct kendi mallart gibi benimsediler. Mtisliimanlar Bizans'ln bagkentine, 1453'teki nihAi fethinden evvel toplam on iki sefer d0zenlediler'. istanbul, isldm yayrhmrna karqt direniqin bir sembolii olarak o kadar giicltiydi.i ki, ,;ehrin mtisli.imanlar tarafrndan fethedildi['ini haber veren kimi sahih, kimi mevzu ve kimisi cle efshne tiiriinden bir dizi ehddis zuhur etti. Osmanhlar bu ehddis'den birini hattrlatacak ve her uygun frrsatta zikredecektir :