Effective Teaching Effective Learning

Effective Teaching Effective Learning Oferta promocyjna Express Publishing / Egis dla prywatnych szkó³ jêzykowych 2012/2013 Obowi¹zuje od 1 czerwca 2...
Author: Judyta Stasiak
3 downloads 4 Views 5MB Size
Effective Teaching Effective Learning

Oferta promocyjna Express Publishing / Egis dla prywatnych szkó³ jêzykowych 2012/2013 Obowi¹zuje od 1 czerwca 2012 roku

Szanowni Pañstwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ wydawnicz¹ i promocyjn¹ Express Publishing / Egis przygotowan¹ specjalnie dla prywatnych szkó³ jêzykowych. Wœród propozycji wydawniczych znajd¹ Pañstwo wiele nowych tytu³ów, takich jak: Fun with English, Star Kids czy FCE for Schools. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, ¿e wiêkszoœci serii wydawniczych towarzysz¹ nowoczesne, cyfrowe komponenty, np.: oprogramowania do tablic interaktywnych oraz interaktywne eBooki. Ich funkcjonalnoœæ, szeroka gama mo¿liwoœci i potwierdzona skutecznoœæ w nauczaniu zapewni³y naszemu wydawnictwu niekwestionowan¹ pozycjê lidera na rynku cyfrowych pomocy dydaktycznych. W ramach oferty promocyjnej proponujemy bezp³atnie m.in. obszerne zestawy lektorskie i oprogramowania do tablic interaktywnych. Oferujemy tak¿e mo¿liwoœæ zakupu przenoœnych i stacjonarnych tablic interaktywnych w bardzo korzystnych cenach! Zachêcamy do skontaktowania siê z naszym reprezentantem, dok³adnego poznania oferty wydawniczej i omówienia szczegó³ów oferty promocyjnej. Zawsze staramy siê dostosowaæ do indywidualnych potrzeb szko³y! Zespó³ Express Publishing / Egis

Dane kontaktowe reprezentantów regionalnych znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej www.egis.com.pl

2

Express Publishing / Egis partner 4. edycji programu British Council dla instytucji Addvantage

Happy Hearts Happy Hearts to kurs, który podbija serca przedszkolaków, a ich nauczycieli wyposa¿a w bardzo szerok¹ gamê ró¿norodnych materia³ów dydaktycznych – od ksi¹¿ki nauczyciela i plakatów, przez p³yty z piosenkami i filmami, po oprogramowanie do tablic interaktywnych! Dzieci szybko zaprzyjaŸniaj¹ siê z sympatycznymi bohaterami serii, dziêki czemu bardzo chêtnie bior¹ udzia³ w grach i zabawach, wykonuj¹ prace plastyczne, œpiewaj¹ i tañcz¹. Niepostrze¿enie, w przyjaznej atmosferze ucz¹ siê jêzyka angielskiego. Formy i techniki nauczania opieraj¹ siê na elementach metody naturalnej i metody reagowania ca³ym cia³em (TPR). Polecamy wszystkim nauczycielom, którzy pracuj¹ z przedszkolakami i poszukuj¹ materia³ów, które pomog¹ im sprostaæ wyzwaniu, jakim jest praca z dzieæmi w tym wieku. Komponenty dla ucznia: Pupil's Pack (Pupil's Book + Songs CD + DVD), Activity Book (dotyczy Happy Hearts 1 i 2) Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Bag: Pupil's Pack, Activity Book (dotyczy Happy Hearts 1 i 2), Teacher's Book, Class Audio CD, Story Cards, Picture Flashcards, Posters, Teacher's Resource CD-ROM, Kenny Puppet, Little Stamps Oprogramowanie do tablic interaktywnych GRATIS*

Happy Rhymes Happy Rhymes to kurs przeznaczony dla przedszkolaków oraz, jako materia³ uzupe³niaj¹cy, dla uczniów klas 1-3. Baz¹ kursu s¹ tradycyjne, ³atwo wpadaj¹ce w ucho rymowanki. Podczas zajêæ uczniowie ogl¹daj¹ filmy, pracuj¹ z kartami obrazkowymi, s³uchaj¹ i œpiewaj¹ oraz wykonuj¹ ró¿norodne æwiczenia sprzyjaj¹ce zrozumieniu i zapamiêtaniu s³ownictwa zwi¹zanego z tematyk¹ rymowanki. Seria z pewnoœci¹ spodoba siê nauczycielom poszukuj¹cym publikacji, które w oryginalny sposób przedstawiaj¹ i utrwalaj¹ materia³ jêzykowy. Komponenty dla ucznia: Pupil's Pack (Pupil's Book + Audio CD + DVD) Zestaw lektorski GRATIS*: Pupil's Pack (Pupil's Book + Audio CD + DVD), Teacher's Book, Big Story Book * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y.

3

Fun with English 1-6 Poziom A1 Fun with English to nowa seria do nauki jêzyka angielskiego dla dzieci z klas 1-3 szko³y podstawowej. Mo¿e stanowiæ uzupe³nienie ka¿dego kursu na poziomie primary lub materia³ wiod¹cy na zajêciach dodatkowych albo krótkich – np. wakacyjnych – kursach. Ta sk³adaj¹ca siê z szeœciu czêœci seria jest tak zaprojektowana, aby dzieci potraktowa³y naukê jêzyka angielskiego jak znakomit¹ zabawê. Sprzyja temu w³aœciwe tempo pracy idealnie dostosowane do wieku i mo¿liwoœci uczniów oraz mistrzowska prostota w przedstawianiu zagadnieñ jêzykowych. Dzieciêc¹ uwagê przykuwa tak¿e tematyka, bogaty wybór ró¿norodnych æwiczeñ i piêkna szata graficzna. Niezwykle atrakcyjnym dodatkiem, dostêpnym bezp³atnie w pakiecie z ksi¹¿k¹, jest Multi-ROM, który zawiera œcie¿ki dŸwiêkowe oraz materia³y interaktywne, takie jak: gry jêzykowe, piosenki karaoke, animowane filmy i s³owniczek. Idealne po³¹czenie publikacji tradycyjnej i materia³u cyfrowego! Komponenty dla ucznia: Pupil's Book + Multi-ROM Zestaw lektorski GRATIS*: Pupil's Book + Multi-ROM, Answer Key

Skills Builder 1-6

Poziom A1-A2

Skills Builder to seria, która przedstawia i utrwala zagadnienia jêzykowe zwykle znajduj¹ce siê w podrêcznikach dla szko³y podstawowej na ca³ym œwiecie. Zawarte w poszczególnych czêœciach zadania daj¹ okazjê do gruntownego æwiczenia umiejêtnoœci s³uchania, mówienia, czytania i pisania. Polecamy wszystkim, którzy poszukuj¹ dodatkowych materia³ów do æwiczeñ oraz tym, którzy prowadz¹ kursy przygotowuj¹ce do egzaminu YLE. Regularne korzystanie z tych materia³ów to tak¿e znakomity sposób na oswojenie uczniów z sytuacj¹ egzaminacyjn¹ przed sprawdzianem po szóstej klasie szko³y podstawowej, który zaplanowano na 2015 rok. Komponenty dla ucznia: Student's Book Zestaw lektorski GRATIS*: Student's Book, Teacher's Book, Class Audio CDs * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y.

4

O NOW

ή

Star Kids 1-3 Poziom A1 Star Kids to nowy kurs dla uczniów klas 1-3, który wydawnictwo Express Publishing przeznacza wy³¹cznie do prywatnych szkó³ jêzykowych! Seria jest znakomit¹ propozycj¹ dla nauczycieli, którzy poszukuj¹ dobrze skonstruowanych podrêczników z bogat¹ obudow¹ metodyczn¹ i atrakcyjnymi, cyfrowymi komponentami. Kurs k³adzie nacisk na rozwijanie umiejêtnoœci komunikacyjnych, regularne powtórki materia³u i poszerzanie ogólnej wiedzy o œwiecie. Wykorzystuje ró¿ne metody nauczania i nowoczesne pomoce dydaktyczne, co sprawia, ¿e zajêcia staj¹ siê przestrzeni¹ doskona³ej zabawy. Oprogramowanie do tablic interaktywnych, zawieraj¹ce m.in. wszystkie elementy podrêcznika i zeszytu æwiczeñ, stanowi bogate Ÿród³o perfekcyjnie opracowanych interaktywnych materia³ów! Natomiast do³¹czony do podrêcznika interaktywny eBook dajê uczniom mo¿liwoœæ pracy z kursem w tak lubiany przez nich sposób – przy komputerze. Star Kids to gwarancja, ¿e dzieci nie tylko posi¹d¹ okreœlone umiejêtnoœci jêzykowe, ale tak¿e polubi¹ uczenie siê jêzyka angielskiego.

Oή W NO

Komponenty dla ucznia: Pupil's Book + interaktywny eBook, Activity Book, Vocabulary & Grammar Practice (dotyczy Star Kids 2 i 3) Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Book (interleaved) + plakaty + interaktywny eBook, Activity Book, Vocabulary & Grammar Practice (dotyczy Star Kids 2 i 3), Teacher's Resource Pack & Tests, Class Audio CDs, Picture Flashcards Oprogramowanie do tablic interaktywnych GRATIS* * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y.

5

FCE Use of English 1-2 Poziom B2 FCE Listening & Speaking Skills 1-2 Poziom B2 Klasyczne publikacje w nowej ods³onie! Teraz ksi¹¿kom towarzyszy bezp³atny, cyfrowy podrêcznik interaktywny, który zawiera pe³ny materia³ z drukowanej wersji oraz nagrania, ilustracje i odpowiedzi do zadañ. Jest przeznaczony zarówno do pracy indywidualnej w domu na komputerze, jak i do wykorzystania w szkole na tablicy interaktywnej. Cyfrowy podrêcznik zwiêksza efektywnoœæ nauczania oraz uczenia siê i u³atwia pracê. Polecamy wszystkim, którzy chc¹ osi¹gn¹æ wysoki wynik na egzaminie. Komponenty dla ucznia: Student's Book + podrêcznik interaktywny Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Book (overprinted) + podrêcznik interaktywny / Student's Book + podrêcznik interaktywny, Teacher's Book, Class Audio CD

Wishes B2.1-B2.2 Poziom B2.1-B2.2 Podrêczniki z serii Wishes zosta³y opracowane z myœl¹ o osobach przygotowuj¹cych siê do egzaminu FCE lub do innych egzaminów na podobnym poziomie. Aktywna nauka jêzyka, ciekawe, pochodz¹ce z autentycznych Ÿróde³ teksty, ogromny wybór æwiczeñ oraz regularne powtórki materia³u to niepodwa¿alne zalety serii. Ale to nie wszystko. Wœród komponentów znajduje siê oprogramowanie do tablic interaktywnych oraz, do³¹czony bezp³atnie do uczniowskich podrêczników, interaktywny eBook.

ÓTC WKR

E

Komponenty dla ucznia: Student's Book + interaktywny eBook, Workbook Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Book (overprinted) + interaktywny eBook,, Teacher's Workbook (overprinted), Class Audio CDs, Workbook Audio CDs Oprogramowanie do tablic interaktywnych GRATIS*

Mission IELTS 1-2 Poziom C1 Mission IELTS to sk³adaj¹cy siê z dwóch czêœci kurs, którego celem jest rozwijanie umiejêtnoœci jêzykowych i skuteczne przygotowanie do IELTS – egzaminu uznawanego przez pracodawców i uczelnie na ca³ym œwiecie. Komponenty dla ucznia: Student's Book (Academic), Student's Book (General Training Supplement), Workbook + Audio CD Zestaw lektorski GRATIS*: Student's Book (Academic), Student's Book (General Training Supplement), Teacher's Book, Class Audio CDs, Workbook + Audio CD

6

* Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y.

TCE Ó R WK

Matura repetytorium. Poziom podstawowy Matura repetytorium. Poziom rozszerzony Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej Repetytoria i Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej to nowe publikacje, które skutecznie przygotowuj¹ do matury w formule obowi¹zuj¹cej od 2012 r. Dodatkowym, bezp³atnym komponentem Repetytoriów s¹ zbiory testów Test Pack. For and beyond the matura exam, które mo¿na otrzymaæ od naszych reprezentantów. Komponenty Repetytoriów dla ucznia: Student's Book + Audio CDs Zestaw lektorski do Repetytoriów GRATIS*: Student's Book + Audio CDs, Teacher's Book

Career Paths Poziom A1-B1 Rewelacyjna seria podrêczników dla osób pragn¹cych poznaæ jêzyk angielski lub pog³êbiæ jego znajomoœæ w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. O unikalnoœci serii stanowi przede wszystkim jej szeroki zakres – niemal¿e ka¿da specjalnoœæ zawodowa znalaz³a swoje miejsce wœród tytu³ów. Ponadto podrêczniki zosta³y zaprojektowane tak, aby w zintegrowany sposób rozwijaæ wszystkie cztery umiejêtnoœci jêzykowe, bazuj¹c na materia³ach œciœle zwi¹zanych z dan¹ specjalnoœci zawodow¹. Znakomita propozycja wydawnicza dla prowadz¹cych kursy ESP! Dostêpne tytu³y to m.in.: Accounting, Agriculture, Air Force, Banking, Beauty Salon, Business English, Command & Control, Engineering, Hotels & Catering, Information Technology, Law, Medical, Navy, Nursing, Police, Secretarial, Tourism.

tylko ³ 0z 39,9

Komponenty dla ucznia: Student's Book, s³owniczki angielsko-polskie do wybranych tytu³ów dostêpne bezp³atnie na www.egis.com.pl Zestaw lektorski GRATIS*: Student's Book, Teacher's Book, Class Audio CDs * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y.

7

KET for Schools, PET for Schools i FCE for Schools to miêdzynarodowe egzaminy polecane dla m³odzie¿y w wieku 11-17 lat. Zagadnienia i ujêcie tematów s¹ dopasowane do zainteresowañ i doœwiadczeñ tej grupy wiekowej, a wydawane certyfikaty nie ró¿ni¹ siê od certyfikatów w wersji klasycznej (KET, PET, FCE) na tym samym poziomie i uznawane s¹ przez te same instytucje. Dlaczego warto zdawaæ KET / PET / FCE for Schools? ü ü ü ü ü

S¹ specjalnie dostosowane do zainteresowañ uczniów. To zwiêksza ich motywacjê do uczenia siê jêzyka angielskiego. Wykorzystuj¹ znane uczniom tematy i sytuacje. Daje to m³odzie¿y wiêksz¹ pewnoœæ siebie w pos³ugiwaniu siê jêzykiem angielskim. Umo¿liwiaj¹ rodzicom i nauczycielom wiarygodn¹ i precyzyjn¹ ocenê tego, w jakim stopniu dzieci opanowa³y jêzyk angielski. Mobilizuj¹ dzieci do osi¹gania kolejnych kwalifikacji jêzykowych. Daj¹ uczniom przewagê w zdobywaniu dobrego wykszta³cenia. www.britishcouncil.org/pl/poland

TCE Ó R WK

TCE Ó R WK

O NOW

FCE for Schools. Practice Tests. Poziom B2 Zbiór 10 testów opracowanych zgodnie z za³o¿eniami egzaminu FCE for Schools. Zawarte w publikacji teksty pochodz¹ z autentycznych Ÿróde³, a dobór tematów i sytuacji odpowiada zainteresowaniom oraz doœwiadczeniom nastolatków. Polecamy jako materia³ przygotowuj¹cy do egzaminu FCE for Schools oraz innych egzaminów i testów na poziomie B2. Komponenty dla ucznia: Student's Book Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Book (overprinted), Class Audio CDs * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y.

ή