Edukacja alternatywna w XXI wieku

Bogusław Śliwerski - Publikacje Edukacja alternatywna w XXI wieku Autor: Bogusław Śliwerski ISBN: 978-83-7587-436-5 Dane techniczne: Wydanie I, Krak...
Author: Ryszard Nowacki
1 downloads 1 Views 787KB Size
Bogusław Śliwerski - Publikacje

Edukacja alternatywna w XXI wieku Autor: Bogusław Śliwerski

ISBN: 978-83-7587-436-5 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętośd 650 strony, Oprawa twarda, szyta. Książka zawiera płytę DVD!

Edukacja alternatywna rodzi liczne dylematy zarówno w teorii, jak i w praktyce, dlatego każda okazja do wymiany poglądów, idei, prezentacji rozwiązao teoretycznych i praktycznych, do prowadzenia sporów czy wzmacniania własnych celów i rodzajów zaangażowania – będzie wpisywad się w dobro wspólne, z którego w kolejnych latach będą mogli korzystad inni, chod i nam zapewne ten udział przyda się do czegoś istotnego (zapewne tu i teraz trudnego do wymienienia). Spór o pedagogikę i edukację alternatywną jest podtrzymywany w wielu publikacjach teoretyków i praktyków oświatowych, podczas konferencji, sesji, w mediach oraz w programach i w treściach kształcenia nauczycieli czy wychowawców, ponieważ jest on symptomem nieustającej walki o wolnośd w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Upominanie się różnych podmiotów oświatowych o prawo do niezależnej myśli i praktyki edukacyjnej jest dla jednych dopominaniem się przede wszystkim o podstawowe prawo człowieka do bycia sobą w każdej sytuacji, do bycia prawdziwym, indywiduum; dla innych zaś – wołaniem o powrót do źródeł i tradycji szkoły jako instytucji wszechwładzy i wszechwiedzy. *…+ Mamy nadzieję, że kolejny monograficzny tom studiów z pedagogiki alternatywnej uruchomi i podtrzyma debatę na jej temat. Zachęcamy do dyskusji, wymiany myśli, poglądów i nowych podejśd do edukacji. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski

Recenzja: Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski (red. naukowa) Edukacja alternatywna w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza ‘Impuls”, Kraków 2010, ss. 646 wraz z płytą DVD, Problemy

Bogusław Śliwerski - Publikacje

współczesnej edukacji-rekonstrukcja założeo polityki oświatowej oraz modeli kształcenia w ponowoczesnym świecie. Kierownik projektu badawczego – Bogusław Śliwerski. Recenzowana publikacja, to kolejne, imponujące dzieło pod redakcją naukową Zbyszko Melosika i Bogusława Śliwerskiego. Książka liczy ponad 640 stron i jest wzbogacona o płytę DVD z zapisem interesujących i niezwykle inspirujących intelektualnie rozmów z nauczycielami i uczniami warszawskiego Zespołu Szkół Niepublicznych „Bednarska”. Materiał filmowy został opracowany przez Piotra Sobczaka i Włodzisława Kuzitowicza w ramach projektu badawczego pod kierunkiem Bogusława Śliwerskiego "Problemy współczesnej edukacji demokratycznej – rekonstrukcja założeo polityki oświatowej oraz modeli kształcenia w ponowoczesnym świecie". Od roku 1992, co trzy lata, z inspiracji Profesora Bogusława Śliwerskiego odbywają się naukowe spotkania pedagogów, zaangażowanych w dyskusję nad kondycją edukacji (nie tylko polskiej) oraz możliwymi zmianami, dotyczącymi paradygmatu alternatywnego kształcenia i wychowania. Książka jest zapisem kolejnej konferencyjnej debaty, dotyczącej edukacji alternatywnej i jej współczesnego postrzegania. To zawiera kilka bloków tematycznych, zatytułowanych kolejno: spory teoretyczne, modele i praktyki edukacji alternatywnej, uwarunkowania edukacji alternatywnej, edukacja w świetle badao. Dzięki takiej strukturze publikacja staje się szerokim panelem dyskursu zarówno o teoretycznych i metodologicznych dylematach alternatywności pedagogiki i pedagogii, o ich afirmacji i krytyce, koncepcjach szkół alternatywnych i alternatyw edukacyjnych Polsce i wybranych krajach świata (opisy dotyczą m.in. Czech, Włoch, Norwegii, Rosji, Gwatemali, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn.) jak i o alternatywach dla edukacji szkolnej, takich jak: specjalna oświata dorosłych, ruch samorządowy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli itp. oraz społeczny ruch odnowy edukacji i oporu edukacyjnego (stowarzyszenia oświatowe, edukacyjne inicjatywy obywatelskie, subkultury edukacyjne). Tajemnica niezmienności dążeo reformatorskich, w tym również tych, związanych z ruchem alternatywnej edukacji, tkwi jak wynika z uzasadnieo Zbyszko Melosika i Bogusława Śliwerskiego, zawartych we wstępie do omawianej książki, nie tylko w ideologii pedagogicznego indywidualizmu, neoromantyzmu lub pedagogiki oporu, ale z coraz silniej odczuwanej przez szeroko pojmowanych wychowawców potrzeby odstąpienia od odczłowieczających struktur i praktyk edukacyjnych na korzyśd rzeczywistej, a nie tylko deklarowanej humanizacji procesu kształcenia i wychowania. Stąd też najprawdopodobniej tak szerokie zainteresowanie, tak wielu pedagogów, problematyką wielości dróg wiodących do edukacyjnego i wychowawczego powodzenia. Czterdziestu dziewięciu autorów, reprezentujących nie tylko uznane ośrodki akademickie w Polsce i za granicą, ale również różne szczeble oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz studenckie koła naukowe, ukazuje w swoich artykułach kwestie niezwykle istotne dla

Bogusław Śliwerski - Publikacje

współczesnej debaty o kondycji pedagogiki alternatywnej. Znajdziemy tu zatem cały wachlarz problemów: od zagadnieo teorii pedagogicznej do operacjonalizacji teoretycznych zagadnieo w szkolnej codzienności, od edukacji formalnej do nieformalnych projektów edukacyjnych, od opisu zależności, w jakie uwikłana jest szkoła, do autonomicznego tworzenia i urzeczywistniania celów kształcenia i wychowania, od ideologicznych postulatów pedeutologicznych do propozycji zmian w przygotowaniu nauczyciela do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Godnym uwagi jest, iż książkę „spinają” dwa niezwykle interesujące artykuły. Pierwszy z nich, to artykuł Czesława Kupisiewicza „Szkoła alternatywna – definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju, drugi – Bogusława Śliwerskiego „Ostrzeżenie zamiast zakooczenia, czyli o toksycznych doświadczeniach wychowanków Odenwaldschule”. Czesław Kupisiewicz z charakterystyczną dla siebie precyzją słowa i trafnością ocen porządkuje obecne w wielu publikacjach pedagogicznych teoretyczne spory, dotyczące definiowania i rozumienia edukacji alternatywnej, ukazując jej przemiany w historycznej perspektywie. Próba spojrzenia na dzieje i współczesnośd rozmaitych rozwiązao alternatywnych prowadzi czytelnika do konstatacji, że alternatywnośd ta była i jest obecnie rozmaicie pojmowana i przybiera niejednolitą postad. Również obraz ruchów alternatywnych w edukacji oraz oddziaływao tychże na modele współczesnej oświaty nie jest jednoznaczny. Tym bardziej syntetyczny i zarazem perspektywiczny wykład, dający czytelnikowi gruntowną, merytoryczną podstawę do namysłu nad współczesnymi znaczeniami alternatywności w wychowaniu i kształceniu jawi się jako absolutnie niezbędny. Jest to zarazem doskonałe w formie i treści wprowadzenie do problematyki poruszanej w kolejnych działach publikacji. Koocowy artykuł Bogusława Śliwerskiego jest wyraźnym sygnałem i, jak podkreśla sam autor, ostrzeżeniem dla pedagogów, czym może zakooczyd się niewłaściwe pojmowanie alternatywności w wychowaniu i kształceniu oraz jak łatwo jeden człowiek, a raczej stosowana przez niego „czarna pedagogika” może zniszczyd wieloletnią pracę wychowawczą poprzedników. Opisywana w artykule Odenwaldschule (szkoła alternatywna umocowana w duchu niemieckiej pedagogiki reformy) okazała się bowiem „ (…) zdradą wobec dzieci, zdradą wobec ich rodziców, zdradą wobec twórcy-założyciela szkoły, wobec placówki (…), jest to niewątpliwie też zdrada pedagogiki, której alternatywnośd polega na głębokim, autentycznym byciu po stronie dziecka, by wspólnie z nim odkrywad i wzmacniad jego człowieczeostwo.”1[1] Czy jest to zatem ostrzeżenie przed nadmiernym zaufaniem do tego, co w pedagogice odmienne? Wnikliwy czytelnik dostrzeże w opisanym przypadku nie tyle dowód na niespełnione obietnice alternatywnej edukacji, ile drogowskaz ukazujący wyraźnie, że żadna, chodby najśmielsza i najpiękniejsza w swej wymowie koncepcja pedagogiczna nie może byd właściwie urzeczywistniona bez pozytywnego „wcielenia”. To człowiek uszlachetnia dzieło, ale też człowiek może je łatwo

Bogusław Śliwerski - Publikacje

zniweczyd i skalad. Jeśli zatem mówimy o trosce o właściwą jakośd wychowania i kształcenia, to w pierwszym rzędzie należytą rangę nadad trzeba formacji pedagogów. To zagadnienie poruszane jest nie tylko w licznych artykułach książki (m. in. pisze o nim Zlatica Hulová, Mirosław Kowalski i Daniel Falcman, Jolanta Bonar) ale najdobitniej rozbrzmiewa w wypowiedziach nauczycieli i uczniów warszawskiego niepublicznego Zespołu Szkół „Bednarska”, zamieszczonych na płycie DVD, dołączonej do recenzowanej książki. Marta Ługowska - wieloletnia nauczycielka „Bednarskiej” mówi z przekonaniem, że nauczyciel musi byd wyrazisty, „jakiś”, po to, aby uczniowie również byli „jacyś” i nie ulegali powszechnej dziś homogenizacji myśli i postaw, twórczyni szkoły - Krystyna Starczewska przekonuje, że otaczana szacunkiem młodzież potrafi szanowad innych, a dyrektor Jan Wróbel dodaje, że „(…) nie można zrobid uczniowi gorszej krzywdy, niż zrobid z niego ucznia na całe życie.”2[2] Filmy prezentujące urzeczywistnioną ideę szkolnej demokracji nie są w książce „Edukacja alternatywna XXI wieku” jedynie wysmakowanym dodatkiem. Tworzą osobną, interesującą i zarazem pobudzającą intelektualnie wyprawę ku pełniejszemu rozumieniu edukacyjnej alternatywności dzisiaj. Alternatywności, w której pierwotne idee Nowego Wychowania splatają się z koniecznym współcześnie rozwijaniem samodzielności myślenia, autonomii celów i dążeo jednostki, personalistycznym kształtowaniem dojrzałej osobowości. Ten przegląd zagadnieo nie wyczerpuje prezentowanego w publikacji bogatego spectrum istotnych i aktualnych problemów, z jakimi boryka się edukacja alternatywna w świecie współczesnym. Zarówno wypowiedzi autorów w książce, jak i wywiady zamieszczone na płycie DVD uświadamiają czytelnikowi, iż stajemy dziś, nie po raz pierwszy zresztą, wobec wielkich edukacyjnych wyzwao, szans, ale także wobec konieczności podejmowania decyzji na rożnych szczeblach organizacji paostwa i społeczeostwa oraz w szkołach i uczelniach – jako podstawowych ogniwach zmiany edukacyjnej. Ukazują wyraźnie, iż trzeba nieustająco zdobywad wiedzę o reformowaniu edukacji oraz podejmowad próby rozwijania wyobraźni decydentów i realizatorów polityki edukacyjnej na temat jej efektów i relacji efektów do teoretycznych założeo. Nadzieja jest siłą sprawczą, ale powinna byd weryfikowana w społecznym dialogu, ponad podziałami politycznymi i środowiskowymi a ten postulat, jak pokazuje polska codziennośd, jest niezwykle trudny do realizacji. „Brak inwestycji w edukację to inwestycja w ignorancję” głosi hasło odbywającego się co roku w Warszawie Festiwalu Nauki. Trudno uwierzyd, jak często hasło to było głoszone, chod w innej formie, w ostatnich dziesięcioleciach. Jeszcze trudniej wyobrazid sobie jednak, że w najbliższym czasie mogłoby ono zostad zastąpione innym - bardziej optymistycznym. Tym bardziej potrzebny jest nieustanny namysł nad usprawnianiem polskiej szkoły, a także głośne eksplikowanie postulatów pedagogicznych dotyczących całościowej, rzetelnej, merytorycznie ugruntowanej, perspektywicznej zmiany edukacyjnej, uwzględniającej wielośd dróg prowadzących do wspomagania rozwoju autonomicznej, współodczuwającej, zdolnej do

Bogusław Śliwerski - Publikacje

współtworzenia i współistnienia z innymi jednostki. Recenzowana publikacja „Edukacja alternatywna w XXI wieku” jest dowodem na to, iż wymienione postulaty są żywe i coraz głośniej upominają się o należne sobie miejsce.

dr hab. prof. ChAT Renata Nowakowska-Siuta Chrześcijaoska Akademia Teologiczna Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny Katedra Pedagogiki Szkolnej Ruch Pedagogiczny, 2011, Nr 3-4

Spis treści: Wstęp

Spory teoretyczne Czesław Kupisiewicz Szkoła alternatywna – definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju Zlatica Hul’ová Alternatywne koncepcje jako podstawa dla innowacyjnych działao edukacyjnych trendów w kontekście badao eksperymentalnych Amadeusz Krause Pedagogika pobocza – złudzenia i nadzieje alternatywności w pedagogice specjalnej Mirosław Kowalski, Daniel Falcman Edukacyjne kierunkowskazy. Refleksje o współczesnej teorii pedagogicznej

Modele i praktyki edukacji alternatywnej Inetta Nowosad Przemiany koncepcji autonomii szkół publicznych w Europie

Bogusław Śliwerski - Publikacje

Hein Retter John Dewey jako pedagog reform i wychowania do demokracji Johannes Kiersch. Tradycja i postęp w pedagogice waldorfskiej Tomasz Gmerek Edukacja i procesy asymilacji mniejszości etnicznych na dalekiej Północy. Studium przypadku Saamów w Norwegii i Nieoców w Rosji Karolina Domagalska-Nowak Szkolnictwo średnie w Norwegii. Wybrane aspekty funkcji selekcyjnej Jarema Drozdowicz Edukacja językowa w Gwatemali – alternatywa edukacyjna, polityczna czy kulturowa? Aleksandra Maj Koncepcja edukacji przedszkolnej w Reggio Emilia we Włoszech Mirosława Cylkowska-Nowak Ijime, hikikomori i edukacja alternatywna w Japonii Sylwia Grzegorzewska Alternatywne sposoby realizowania edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie kształcenia zróżnicowanego – prezentacja wyników badao eksperymentalnych Iwona Paszenda Myślenie i działania twórcze jako forma alternatywnej edukacji studentów pedagogiki Anna Buła Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekao filozoficznych w kształceniu zintegrowanym Daria Hejwosz Społeczne funkcje Uniwersytetu Harvarda Krzysztof Wawrzyn Edukacja alternatywna jako forma wspierania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Maciej J. Wielobób System wychowawczy jogi klasycznej

Bogusław Śliwerski - Publikacje

Kamila Kocoo, Marta Hold Wykorzystanie gier symulacyjnych w edukacji międzykulturowej Janusz Moos, Małgorzata Sienna Kształcenie modułowe, standaryzacja kwalifikacji zawodowych we współczesnej szkole zawodowej Joanna Cukras-Stelągowska Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce

Uwarunkowania edukacji alternatywnej Zbyszko Melosik Słoneczne (pozakulturowe) wakacje – tożsamośd typu all inclusive Agnieszka Cybal-Michalska Społeczeostwo przyszłości w wyobrażeniach kolektywistyczna koncepcja społeczeostwa

młodzieży:

indywidualistyczna

vs.

Jarosław Bąbka Ciągłośd i zmiana w zakresie idei uczenia we współpracy Marek Gawrysiak Wytresowany pies czy autonomiczny konstruktywistycznej i konektywistycznej

kot?

O

edukacji

komputacjonalistycznej,

Jolanta Bonar Czy szkoła jest miejscem twórczości rzeczywiście stymulowanej? ..... Krystyna Kusiak Program kształcenia – obszar obowiązków i wolności Mirosława Nyczaj-Drąg „Sukcesowi trzeba pomóc”, czyli o edukacji dziecka w rodzinie klasy średniej Marek Budajczak Metoda Carden – klasyczna amerykaoska alternatywa edukacyjna

Bogusław Śliwerski - Publikacje

Andrzej Murzyn Pomiędzy rodziną i szkołą – w poszukiwaniu sensu pedagogiki alternatywnej Wojciech Kołodziej Edukacja polityczno-prawna społeczeostwa polskiego wobec współczesnych realiów

Edukacja w świetle badao Olga Czerniawska Andragogika z perspektywy badao biograficznych Aleksandra Nowak, Marcin Ograbek, Katarzyna Świniarska E-przedszkole – analiza skutków rozprzestrzeniania się e-learningu w nauczaniu dzieci Wiesława Martyniuk Alternatywy dla formalnego obrazu szkoły jako instytucji w uczniowskich metaforach Anita Famuła-Jurczak Pejzaż gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia Beata Bednarczuk Doświadczanie uczenia się w relacjach absolwentów klas Montessori – (przed)wstępne rozpoznanie Renata Machalska Czy szkoły ogólnodostępne rzeczywiście są alternatywą dla kształcenia segregacyjnego? Z opinii nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych Piotr Plichta Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Zatorska Warunki i możliwości zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole. Z opinii dyrektorów szkół ogólnodostępnych Lucyna Telka Ideologia w przekształcaniu przestrzeni społecznej placówki

Bogusław Śliwerski - Publikacje

Ewa Tłuczek-Tadla Edukacja obywatelska w oddolnych stowarzyszeniach młodzieżowych na przykładzie stowarzyszenia „Parlament Młodzieży” z Przemyśla (komunikat z badao) Katarzyna Bocheoska-Włostowska W poszukiwaniu umiejętności i doświadczenia. Idea Otwartej Akademii Umiejętności jako przykład edukacji alternatywnej Danuta Michałowska Kształtowanie wrażliwości na wartości etyczne metodami dramy i psychodramy Joanna Przybyszewska Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego na etapie kształcenia przedszkolnego i podstawowego w opiniach rodziców Paulina Wierzba Homoseksualizm jako alternatywny styl życia. Wybrane problemy i kontrowersje Mateusz Melosik Kohabitacja jako alternatywa dla małżeostwa. Wybrane problemy i kontrowersje Bogusław Śliwerski Ostrzeżenie zamiast zakooczenia, czyli o toksycznych doświadczeniach wychowanków Odenwaldschule Noty o autorach

Autor: Śliwerski Bogusław

Bogusław Śliwerski - Publikacje

Oficyna Wydawnicza IMPULS ul. Fatimska 53 B 31-831 Kraków tel./fax: 12-422-41-80

[email protected] www.impulsoficyna.com.pl