EC. BiH. User Manual. Upute za uporabu. Korisničko uputstvo. Navodila za uporabo. Udhëzime për shfrytëzim

User Manual Upute za uporabu Korisničko uputstvo Navodila za uporabo Udhëzime për shfrytëzim Упатствo за употреба HR Jamstveni list Servisna mje...
Author: Wesley Campbell
6 downloads 0 Views 3MB Size
User Manual

Upute za uporabu

Korisničko uputstvo

Navodila za uporabo

Udhëzime për shfrytëzim

Упатствo за употреба

HR Jamstveni list Servisna mjesta

BiH Garantni list Servisna mjesta

CG Garantni list Servisna mjesta

SR Garantni list Servisna mesta

МК Гарантен лист Список на сервиси

JC-301 RoHS 2002 / 95 / EC

ENG User manual Citrus Juicer

JC-301 RoHS 2002 / 95 / EC

JC-301

1

2 3

4

5

6

7

Parts Description: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lid Large Reamer Small Reamer Upper Sieve Lower sieve Cup Base Unit

JC-301

The two reamers are designed for squeezed various size citrus. A large size citrus need to press against the large reamer, if a small size citrus is squeezed, the large reamer is needed to remove and use the small reamer only. Adjust the relative position of upper and lower sieve can control the size of sieve hole into which the squeezed juice would flow through. Turning the knob on the handle toward left would enlarge the sieve hole as illustrated below.

Cord storage The power cord can be wrapped around the groove on the base unit for easier storage when not in use. Also the plug can be embedded into the bottom of base unit as illustrated above.

Important safeguards Before using the electrical appliance the following basic precautions should always be followed including the following: 1. Read all instructions before using. 2. Please the voltage in your wall outlet corresponds to the one marked on the rating plate of the appliance. 3. Do not operate the appliance if the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return it to the nearest authorized service center for repair or adjustment. 4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a qualified technician in order to avoid electric shock. 5. Place the appliance on the flat surface. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. 6. Do not let supply cord hang over the edge of table or counter. 7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting or taking off parts, and before cleaning the appliance. 8. Do not immerse cord, plug or the Power Base into water or other liquid in order to protect against fire, electric shock and injury to persons. 9. The use of accessory not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons. 10. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children. 11. Do not use appliance for other than intended use. 12. Do not use outdoors. 13. Save these instructions for future reference.

JC-301

Household use only

How to use Citrus Juicer Before first use wash the Citrus Juicer according to the instructions of below Cleaning Section. 1. Connect the Citrus Juicer to the power supply and adjust the respective position of lower and upper sieve to your desired sieve hole. 2. Cut the citrus into two halves and press the citrus halves against the reamer with a force that could make the motor rotate. Pressed until the flesh of citrus is squeezed. The motor will be de-energized once released. 3. Disconnect the power supply and remove Reamer, Upper & Lower Sieve out and pour out the juice to cup for serve once the squeezing process complete. Note: Do not operate the Citrus Juicer continuously for more than 1 minute.

Cleaning 1. Detach the Lid, Reamer, Sieve, Cup and immerse them in water for cleaning. Do not place them in dishwasher and no abrasive cleaner shall be used. 2. Never immerse the Base Unit and supply cord into water for cleaning as the electric shock may arise. 3. Dry all parts with soft dry cotton cloth and assemble them in position. Wrap the cord into the storage groove for easier storage.

HR BiH CG Upute za uporabu Sokovnik

JC-301 RoHS 2002 / 95 / EC

JC-301

1

2 3

4

5

6

7

Opis dijelova: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Poklopac Veliki vrh za cijeđenje Mali vrh za cijeđenje Gornje sito Donje sito Šalica Bazna jedinica

JC-301 Dva vrha su dizajnirana za cijeđenje agruma različitih veličina. Velike agrume treba cijediti pritiskom na veliki vrh. Za cijeđenje malih agruma treba koristiti mali vrh, pri čemu treba ukloniti veliki vrh kako bi se koristit samo mali vrh. Podešavanjem međusobnog položaja gornjeg i donjeg sita moguće je kontrolirati veličinu rupa kroz koje protiče iscijeđeni sok. Pomicanjem dugmeta na dršci ulijevo povećava veličinu rupe, kako je ilustrirano na donjoj slici.

Pohrana kabela napajanja Kabel napajanja je u svrhu lakše pohrane kada se uređaj ne koristi moguće namotati oko izbočine na dnu uređaja. Također je moguće učvrstiti utikač na način prikazan na gornjoj slici.

Važne predostrožnosti Prije uporabe električnog uređaja uvijek bi se trebalo pridržavati osnovnih predostrožnosti, uključujući sljedeće: 1. Prije uporabe pročitajte sva uputstva. 2. Uvjerite se da napon u Vašem kućanstvu odgovara naponu navedenom na pločici sa tehničkim podacima uređaja. 3. Ne koristite uređaj ukoliko se pokvari ili ukoliko je uređaj oštećen na bilo koji način. Vratite ga u najbliži ovlašteni servisni centar na popravak ili podešavanje. 4. Ukoliko je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili kvalificirani tehničar kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara. 5. Postavite uređaj na ravnu površinu. Ne postavljajte na ili u blizinu vrućih plinskih ili električnih plamenika, ili u zagrijanu pećnicu. 6. Ne dopuštajte da kabel napajanja visi preko ruba stola ili radne površine. 7. Isključite uređaj iz strujne utičnice kada se ne koristi i prije čišćenja. Prije postavljanja ili uklanjanja dijelova, te prije čišćenja dopustite da se uređaj ohladi. 8. Ne uranjajte kabel napajanja, utikač ili tijelo uređaja u vodu ili druge tekućine kako biste se zaštitili od požara, strujnog udara i osobnih ozljeda. 9. Uporaba dodataka koji nisu preporučeni od strane proizvođača može rezultirati požarom, strujnim udarom ili osobnim ozljedama. 10. Kada se uređaj koristi od strane ili blizu djece potreban je strog nadzor. 11. Koristite uređaj isključivo u namijenjene svrhe. 12. Ne koristite uređaj na otvorenom. 13. Sačuvajte ova uputstva za buduću uporabu.

Isključivo za kućnu uporabu

JC-301

Uporaba sokovnika Prije prve uporabe operite sokovnik sukladno uputstvima navedenim u poglavlju Čišćenje. 1. Uključite sokovnik u strujnu utičnicu i podesite međusoban položaj gornjeg i donjeg sita kako biste dobili željnu veličinu rupa. 2. Prerežite agrum na dvije polovice, te ih pritisnite na vrh za cijeđenje silom potrebnom da motor počne rotirati. Držite agrum pritisnut dok se sok iz njegova mesa ne iscijedi u potpunosti. Nakon otpuštanja motor prestaje sa radom. 3. Po završetku cijeđenja isključite uređaj iz strujne utičnice, uklonite vrhove za cijeđenje, gornje i donje sito, te izlijte iscijeđeni sok u šalicu. Napomena: Ne koristite sokovnik bez prekida dulje od 1 minute.

Čišćenje 1. Uklonite poklopac, vrhove za cijeđenje, sita i šalicu te ih uronite u vodu. Ne perite ih u perilici posuđa i ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. 2. Nikada ne uranjajte tijelo uređaja i kabel napajanja u vodu jer može doći do strujnog udara. 3. Osušite sve dijelove mekom pamučnom krpom te ih vratite na mjesto. Za jednostavniju pohranu namotajte kabel napajanja oko izbočine na dnu uređaja.

SR Korisničko uputstvo Sokovnik

JC-301 RoHS 2002 / 95 / EC

JC-301

1

2 3

4

5

6

7

Opis delova: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Poklopac Veliki vrh za ceđenje Mali vrh za ceđenje Gornje sito Donje sito Šoljica Bazna jedinica

JC-301 Dva vrha su dizajnirana za ceđenje agruma različitih veličina. Velike agrume treba cediti pritiskom na veliki vrh. Za cijeđenje malih agruma treba koristiti mali vrh, pri čemu treba ukloniti veliki vrh kako bi se koristito samo mali vrh. Podešavanjem međusobnog položaja gornjeg i donjeg sita moguće je kontrolirati veličinu rupa kroz koje protiče isceđeni sok. Pomeranjem dugmeta na dršci ulevo povećava se veličina rupe, kako je ilustrovano na donjoj slici.

Spremanje kabla napajanja Kabl napajanja je u svrhu lakšeg spremanja, kada se uređaj ne koristi, moguće namotati oko izbočine na dnu uređaja. Takođe je moguće učvrstiti utikač na način prikazan na gornjoj slici.

Važne predostrožnosti Pre uporabe električnog uređaja uvijek bi se trebalo pridržavati osnovnih predostrožnosti, uključujući sljedeće: 1. Prije upotrebe pročitajte sva uputstva. 2. Uverite se da napon u Vašem domaćinstvu odgovara naponu navedenom na pločici sa tehničkim podacima uređaja. 3. Ne koristite uređaj ukoliko se pokvari ili ukoliko je uređaj oštećen na bilo koji način. Vratite ga u najbliži ovlašćeni servisni centar na popravku ili podešavanje. 4. Ukoliko je kabl napajanja oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni serviser ili kvalifikovani tehničar, kako bi se izbegla opasnost od strujnog udara. 5. Postavite uređaj na ravnu površinu. Ne postavljajte na ili u blizini vrućih plinskih ili električnih plamenika, ili u zagrejanu rernu. 6. Ne dopuštajte da kabl napajanja visi preko ivice stola ili radne površine. 7. Isključite uređaj iz strujne utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja. Pre postavljanja ili uklanjanja delova, kao i pre čišćenja dopustite da se uređaj ohladi. 8. Ne potapapajte kabl napajanja, utikač ili telo uređaja u vodu ili druge tečnosti, kako biste se zaštitili od požara, strujnog udara i povreda. 9. Upotreba dodataka koji nisu preporučeni od strane proizvođača može rezultirati požarom, strujnim udarom ili povredama. 10. Kada se uređaj koristi od strane ili blizu dece potreban je strog nadzor. 11. Koristite uređaj isključivo u namenjene svrhe. 12. Ne koristite uređaj na otvorenom. 13. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

Isključivo za kućnu upotrebu

JC-301

Upotreba sokovnika Pre prve upotrebe operite sokovnik u skladu sa uputstvom navedenim u poglavlju Čišćenje. 1. Uključite sokovnik u strujnu utičnicu i podesite međusoban položaj gornjeg i donjeg sita kako biste dobili željnu veličinu rupa. 2. Prerežite agrum na dve polovine, pa ih pritisnite na vrh za ceđenje silom potrebnom da motor počne da rotira. Držite agrum pritisnut dok se sok iz njegovog mesa ne iscedi u potpunosti. Nakon otpuštanja motor prestaje sa radom. 3. Po završetku ceđenja isključite uređaj iz strujne utičnice, uklonite vrhove za ceđenje, gornje i donje sito, pa izlijte iscijeđeni sok u šoljicu. Napomena: Ne koristite sokovnik bez prekida duže od 1 minuta.

Čišćenje 1. Uklonite poklopac, vrhove za ceđenje, sita i šoljicu i potopite ih u vodu. Ne perite ih u mašini za pranje posuđa i ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. 2. Nikada ne potapajte telo uređaja i kabl napajanja u vodu, jer može doći do strujnog udara. 3. Osušite sve delove mekom pamučnom krpom i vratite ih na mesto. Za jednostavnije čuvanje, namotajte kabl napajanja oko izbočine na dnu uređaja.

SLO Navodila za uporabo Sokovnik

JC-301 RoHS 2002 / 95 / EC

JC-301

1

2 3

4

5

6

7

Opis delov: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pokrov Veliki vrh za ožemanje Mali vrh za ožemanje Zgornje sito Spodnje sito Skodelica Base Unit

JC-301

Dva vrha sta namenjena ožemanju različnih vrst citrusov. Velike citruse je treba ožemati s pritiskom na veliki vrh. Za ožemanje malih citrusov se uporablja mali vrh in je zato treba velikega odstraniti. Z medsebojnim nameščanjem položaja zgornjega in spodnjega sita je mogoče nadzirati velikost lukenj, skozi katere teče ožeti sok. S premikanjem gumba na ročaju v levo se povečuje velikost lukenj, kot je prikazano na spodnji sliki.

Shranjevanje napajalnega kabla Napajalni kabel je zaradi lažjega shranjevanja, ko naprave ne uporabljate, mogoče oviti okrog izbokline na dnu naprave. Ravno tako je mogoče pritrditi vtič, in sicer na način, prikazan na zgornji sliki.

Pomembni varnostni ukrepi Pred uporabo električne naprave je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi: 1. Pred začetkom uporabe naprave preberite vsa navodila. 2. Zagotovite, da napetost v Vašem gospodinjstvu ustreza napetosti, navedeni na ploščici s tehničnimi podatki naprave. 3. V koliko se naprava pokvari ali pa je na kakršenkoli način poškodovana, je ne uporabljajte. Odnesite jo v najbližji servisni center na popravilo ali nameščanje. 4. V kolikor je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščeni serviser ali kvalificirani tehnik, saj se tako izognete nevarnostim. 5. Napravo postavite na ravno površino. Ne postavljajte je na ali v bližino vročih plinskih ali električnih gorilnikov ali na segreto ploščo. 6. Ne dovolite, da napajalni kabel visi preko roba ali delovne površine. 7. Kadar naprave ne uporabljate in pred čiščenjem le-to izključite iz električne vtičnice. Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem delov in pred čiščenjem pustite, da se naprava ohladi. 8. Ne potapljajte napajalnega kabla, vtiča ali telesa naprave v vodo ali druge tekočine, saj lahko tako preprečite požar, električni udar in telesne poškodbe. 9. Uporaba dodatkov, ki niso priporočeni s strani proizvajalca, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe. 10. Kadar je naprava uporabljana s strani otrok ali v njihovi bližini, je nujen strogi nadzor. 11. Napravo uporabljajte izključno v namene, za katere je proizvedena. 12. Naprave ne uporabljajte na odprtem. 13. Ta navodila shranite za uporabo v prihodnje.

Izključno za uporabo v gospodinjstvu.

JC-301

Uporaba sokovnika Pred prvo uporabo sokovnik operite v skladu z navodili, navedenimi v poglavju Čiščenje. 1. Vključite sokovnik v električno vtičnico in nastavite medsebojni položaj zgornjega in spodnjega sita – tako boste dobili želeno velikost lukenj. 2. Citrus prerežite na dve polovici in ju pritisnite ob vrh za ožemanje s tolikšno močjo, da motor prične rotirati. Citrus naj bo pritisnjen vse dokler sok iz njegovega mesa ni do konca ožet. Po sprostitvi le-tega motor preneha delovati. 3. Po koncu ožemanja izključite napravo iz električne vtičnice, odstranite vrhove za ožemanje, zgornje in spodnje sito ter izlijte ožeti sok v skodelico. Opomba: Ne uporabljajte sokovnika brez prekinitve dalj od 1 minute.

Čiščenje 1. Odstranite pokrov, vrhove za ožemanje, sita in skodelico ter jih potopite v vodo. Ne perite jih v pomivalnem stroju in ne uporabljate abrazivnih sredstev za čiščenje. 2. Nikoli ne potapljajte telesa naprave in napajalnega kabla v vodo, saj lahko pride do električnega udara. 3. Vse dele naprave obrišite z bombažno krpo ter jih vstavite nazaj na njihova mesta. Za enostavnejšo uporabo ovijte napajalni kabel okrog izbokline na dnu naprave.

AL Udhëzime për shfrytëzim Shtrydhësen

JC-301 RoHS 2002 / 95 / EC

JC-301

1

2 3

4

5

6

7

Përshkrim i pjesëve: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kapaku Maja e madhe për shtrydhje Maja e vogël për shtrydhje Sita e epërme Sita e poshtme Ena kryesore

JC-301

Të dy majat janë të dizajnuara për shtrydhje të agrumeve me madhësi të ndryshme. Agrumet e mëdha duhet të shtrydhen duke e shtypur në majën e madhe. Për shtrydhjen e agrumeve të vogla, duhet të shfrytëzohet maja e vogël, gjatë së cilës maja e madhe largohet që të mund të shfrytëzohet vetëm ajo e vogla. Rregullimi i pozitës së përbashkët mes sitës së poshtme dhe të epërme mund të rregullon madhësinë e çarjeve nëpër të cilat do të rrjedhë lëngu i shtrydhur. Me lëvizjen e sustën në dorezë në të majtë e rrit madhësinë e çarjeve, siç është treguar në figurën më poshtë.

Ruajtja e kabllos për rrymë Kabllo për rrymë është shumë lehtë të ruhet kur nuk jeni duke e shfrytëzuar aparatin duke e lidhur rreth pjesës së poshtme të aparatit. Gjithashtu mund të përforconi prizën në mënyrën e dhënë në figurën më lart.

Paralajmërime të rëndësishme Para shfrytëzimit të aparatit elektrik çdoherë duhet të përmbaheni paralajmërimeve elementare, përfshirë edhe këto në vijim: 1. Para shfrytëzimit, lexoni këto udhëzime. 2. Kontrolloni a përputhet rryma në amvisërinë e juaj me rrymën e shënuar në pllakën për të dhëna teknike. 3. Mos shfrytëzoni aparatin nëse është i dëmtuar ose nëse paraqitet defekt në ndonjë mënyrë. Kthejeni në qendrën më të afërt për riparim të autorizuar për riparim ose për rregullime. 4. Nëse kabllo për rrymë është i dëmtuar, duhet të ndryshohet nga prodhuesi, riparuesi i autorizuar ose teknik i kualifikuar për të shmangur rrezikun nga shok elektrik. 5. Vendoseni aparatin në sipërfaqe të rrafshët. Mos vendoseni mbi ose në afërsi të ngrohësve me gaz ose elektrik, ose në afërsi të furrës pjekëse. 6. Mos lejoni që kabllo për rrymë të varret mbi tavolinë ose sipërfaqe punuese. 7. Ç’kyçeni aparatin nga priza për rrymë kur nuk jeni duke e shfrytëzuar dhe para pastrimit. Para rregullimit ose largimit të pjesëve, dhe para pastrimit leni një kohë për të u ftohur. 8. Mos zhyteni kabllon për rrymë, prizën ose trupin e aparatit në ulë ose lëng tjetër për të mbrojtur nga zjarri, shok elektrik ose lëndim të personave. 9. Shfrytëzimi i shtojcave që nuk janë të rekomanduara nga prodhuesi mund të rezultojnë me zjarr, shok elektrik ose lëndim të personave. 10. Kur aparati shfrytëzohet nga ana e fëmijëve ose në afërsi të tyre, është e nevojshme mbikëqyrje. 11. Shfrytëzojeni aparatin vetëm për qëllimin e synuar. 12. Mos shfrytëzoni aparatin jashtë. 13. Ruani këto udhëzime për shfrytëzim në të ardhmen.

Vetëm për shfrytëzim në amvisëri.

JC-301

Shfrytëzimi i shtrydhëses Para shfrytëzimit të parë, lajeni shtrydhësen sipas udhëzimeve të dhëna në kapitullin Pastrimi. 1. Kyçeni shtrydhësen në prizë për rrymë dhe rregulloni pozitën e përbashkët mes sitës së epërme dhe të poshtme për të fituar madhësinë e preferuar të çarjeve. 2. Preni agrumin në dy copa, dhe më pas shtypeni në majën për shtrydhje me fuqi e cila është e nevojshme që motori të rrotullohet. Mbajeni agrumin të shtypur deri sa lëngu të dalë nga ajo deri në fund. Pas lëshimit, motori do të ndalë së punuari. 3. Pas mbarimit të shtrydhjes, ç’kyçeni aparatin nga priza për rrymë, largojeni majat për shtrydhje, sitën e epërme dhe poshtme, dhe më pas derdheni lëngun e shtrydhur nga ena. Vërejtje: Mos shfrytëzoni shtrydhësen pa ndalje më gjatë se 1 minutë.

Pastrimi 1. Largojeni kapakun, majat për shtrydhje, sitën dhe enën dhe zhyteni në ujë. Mos i lani në makinë për larje enësh dhe mos shfrytëzoni mjete abrazive për pastrim. 2. Asnjëherë mos e zhytni trupin e aparatit dhe kabllon për rrymë në ujë sepse mund të vijë deri tek shok elektrik. 3. Thajeni të gjitha pjesët me leckë të butë prej pambuku dhe kthejeni në vendin. Për ruajtje, thjeshtë mbështillni kabllon për rrymë rreth pjesës së fundit të aparatit.

MAK Упатства за употреба Cоковникот

JC-301 RoHS 2002 / 95 / EC

JC-301

1

2 3

4

5

6

7

Опис на деловите: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Капак Голем врв за цедење Мал врв за цедење Горно сито Долно сито Чашка

JC-301

Двата врва се дизајнирани за цедење на агруми со различни големини. Големите агруми треба да е цедат со притисок на големиот врв. За цедење на малите агруми треба да се користи мал врв, при што треба да се отстрани големиот врв и да се отстрани само малиот. Со подесување на меѓусебната положба на горното и долното сито може да се контролира големината на дупката низ која тече исцедениот сок. Со движење на копчето на дршката налево се зголемува големината на дупката, како што е илустрирано на долната слика.

Чување на кабелот за напојување Кабелот за напојување е со намена за полесно чување кога уредот не се користи можно е да се намотаат околу испакнатините на дното на уредот. Исто така може да се прицврсти приклучокот на начинот кој е прикажан на горната слика.

Важни мерки на претпазливост Пред употреба на електричниот уред секогаш би требало да се придржувате на основните мерки на претпазливост, вклучувајќи ги и следните: 1. Пред употрева прочитајте ги следниве упатства. 2. Проверете дали напонот во Вашето домаќинство одговара на напонот наведен на плочката со технички податоци на уредот. 3. Не го користете уредот доколку се расипе или доколку уредот е оштетен на било кој друг начин. Вратете го во најблискиот овластен сервис на поправка или на подесување. 4. Доколку кабелот за напојување е оштетен, мора да го замени производителот, овластен сервисер или квалификуван техничар за да се избегне опасност од струен удар. 5. Поставете го уредот на рамна површина. Не го поставувајте на или во близина на вврели плински или електрични рингли или во загреана рерна. 6. Не дозволувајте кабелот за напојување да виси преку работ на столбот или работната површина. 7. Исклучете го уредот од струен штекер кога не се користи и пред чистење. Пред подесување или отстранување на деловите и пред чистење, дозволете уредот да се олади. 8. Не го ставајте кабелот за напојување, приклучокот или телото на уредот во вода или други течности за да се заштитите од пожар, струен удар и лични повреди. 9. Употеба на додатоци кои не се препорачани од страна на производителот може да резултира со пожар, струен удар или лични повреди. 10. Кога уредот се користи од страна или во близина на деца, потребен е строг надзор. 11. Користете го уредот само за намената за која е предвиден. 12. Не го користете уредот на отворено. 13. Сочувајте ги овие упатства за идна употреба.

HM-250

Исклучиво за куќна употреба

Употреба на соковникот Пред првата употреба измијте го соковникот согласно со упатствата наведени во поглавјето за Чистење. 1. Вклучете го соковникот во струјниот штекер и подесете ја меѓусебната положба на горното и долното сито за да ја добиете посакуваната величина на дупката. 2. Исечете го агрумот на две половини и притиснете на врвот за цедење со потребната сила за да може моторот да почне да ротира. Чувајте го агрумот притиснат додека сокот не се исцеди во потполност од него. По отпуштањето моторот престанува да работи. 3. Позавршувањето на цедењето исклучете го уредот од штекер, тргнете ги врвовите за цедење, горното и долното сито и излијте го исцедениот сок во чашката. Напомена: не го користете соковникот без престан подолго од 1 минута.

Чистење 1. Отстранете го капакот, врвовите за цедење, ситото и чашката и потопете ги во вода. Не ги мијте во машината за садови и не користете абразивни средства за чистење. 2. Никогаш не ги потопувајте уредот и кабелот за напојување во вода бидејќи може да дојде до струен удар. 3. Исушете ги сите делови со мека памучна крпа и вратете ги на место. За поедноставно чување намотајте го кабелот околу испакнатината на дното на уредот.

POŠTOVANI! Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom periodu bude potreban popravak proizvoda, molim savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!

JAMSTVENI LIST

HR

MODEL UREĐAJA SERIJSKI BROJ DATUM PRODAJE BROJ RAČUNA PRODAVATELJA

POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

1. Ovim jamstvom jamči proizvođač proizvoda, preko M SAN GRUPA d.d, kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici Hrvatskoj besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu. Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku. 2. UVJETI JAMSTVA Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 24 mjeseca za Vivax Home velike kućanske aprate ( perilice rublja, hladnjake , perilice posuđa, štednjake, ugradbenu tehniku ) , a 12 mjeseci za VIvax home male kućanske aparate ( uključujući mikrovalne pećnice , grijalice I radijatore ) . 3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja popravka. 4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja. 5. Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje. 6. JAMSTVO NE OBUHVAĆA Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.d. 7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima: Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe. Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen. 8. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. Naziv tvrtke davatelja jamstva : M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin, tel: 01/ 3654-961

SERVIS DATUM PRIMITKA UREĐAJA U SERVIS DATUM POPRAVKA DATUM PRIMITKA UREĐAJA U SERVIS DATUM POPRAVKA DATUM PRIMITKA UREĐAJA U SERVIS DATUM POPRAVKA M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin

tel: 01/ 3654-961 www.msan.hr

e-mail: [email protected]

POPIS SERVISNIH MJESTA Grad Bjelovar Cerna Čazma Daruvar Dubrovnik Dubrovnik-Mokošnica Đakovo Jastrebarsko Krapina Križevci Karlovac Koprivnica Korčula Kutina Makarska Mursko Središće Našice Nova Gradiška Novska Ogulin Osijek Osijek Otočac Pleternica Ploče Pula Rijeka Rijeka Samobor Sisak Sisak Slavonski Brod Slavonski Brod Slunj Split Šibenik Trilj-Sinj Varaždin Varaždin Vela Luka Velika Gorica Vinkovci/ Ivankovo Virovitica Zadar Zagreb Zagreb Zagreb-Velika Gorica

Servis Elektrotim Elkom Vreš servis Tehnoservis Družin Rec servis ** Marković Kvaldo Ž-servis Zvonček Elektro Babić Servis kućanskih aparata Kuhar SAT electronic SF Electro Borić Izi commerce Elkon Frigo Senior i Junior Electrico Konikom d.o.o. Elgra Loki servis Elektroservis Čirko Klima term d.o.o. Rudan servis Biomatic E.E.K.A servis GP elektro ETC servis Servis Kramarić Servis Brod Birotehna d.o.o. ** Vuki ** Andabaka d.o.o. Tehno Jelčić Pešo d.o.o. Bi-el Elektromehaničarski obrt Marković Piccolo Meštrović Servis Jozinović Ti-San Elmont Pušić Frljak Devito d.o.o.

HR Adresa J.Jelačića 12 Kralja Tomislava 13 F.Vidović 35 Gundulićeva 11 Obala Pavla Pape 2/7 Između Dolaca 10 Biskupa A.Mandića 29 A.D.Starčevića 39A Gajeva 28 Zagorska 86 Šulekova 12 Ludbreški odv. 14 Korčulanskih domobrana 12 Antuna Mihanovića 25 A.Starčevića bb Frankopanska 8 Trg I.Kršnjavoga 1 Strossmayerova 18 I.Meštrovića 11 Podvrh III/10 Županijska 21 Š.Petefija 44 Kralja Zvonimira 66 M.Budaka 38 Dalmatinska bb Marsovo polje 10 Pehlin 66 Baštijanova 36 Hamor 37 22 lipnja 4F Ante Starčevića 27 Strossmayerova 18 F.filipovića 50 d Trg F.Tuđmana 6 Gundulićeva 10 Sarajevska 9 Dubrovačka 1 Primorska 20

Telefon 043 242 225 032 844 944 043 771 924 043 331 003 020 418 500 020 452 327 031 812 455 091 2541 667 049 370 990 048 714 219 047 413 399 048 644 818 098/243-295 098 301 801 021 611086 040 543 392 031 615 090 035 362 299 044 601 601 047 525 777 031 250 569 031 302 100 053 772 204 034 251 666 098 285 006 098 225 686 051 269 898 051 228 401 091 191 6775 044 549 500 044 549 119 035 448 122 035 217 817 047 811 129 021 481 403 022 217 264 021 660 162 042 350 765

K.Filića 9

042 211 588

Ulica 41 br 15 Slavka Kolara 10 Gorjani 88 Strossmayerova 9 Josipa Basiolija 15 Vodnjanska 26 Rakovčeva 3 V.Nazora 18

020 813 218 01 6226-706 032 379 599 033 800 400 023 340 442 01 3028 226 098 638 737 098 747 459

tel: 01/ 3654-961 www.msan.hr

e-mail: [email protected]

** Ovlašteni servis samo za male kućanske uređaje

M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin

POŠTOVANI! Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban popravak proizvoda, molim savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!

GARANTNI LIST

BIH

MODEL UREĐAJA SERIJSKI BROJ DATUM PRODAJE BROJ RAČUNA PRODAVATELJA POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA 1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku. 2. UVJETI GARANCIJE Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i i traje 24 mjeseca za Vivax Home velike kućanske aprate ( perilice rublja, hladnjake , perilice posuđa, štednjake, ugradbenu tehniku ) , a 12 mjeseci za VIvax home male kućanske aparate ( uključujući mikrovalne pećnice , grijalice I radijatore ) . 3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravka. 4. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja. 5. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje. 6. GARANCIJA NE OBUHVAĆA Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o. 7. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima: Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe. Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen. 8. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez Tel. 030/718-844

SERVIS DATUM PRIMITKA UREĐAJA U SERVIS DATUM POPRAVKA

DATUM PRIMITKA UREĐAJA U SERVIS DATUM POPRAVKA

DATUM PRIMITKA UREĐAJA U SERVIS DATUM POPRAVKA

POPIS SERVISNIH MJESTA

BIH

GRAD

SERVIS

ADRESA

TELEFON

B.Krupa Banja luka Banja luka Bihać Bihać Bihać Bijeljina Bratunac Brčko Brčko Brčko Bugojno Bužim Cazin Čapljina Čapljina Doboj Doboj Goražde Jelah Kiseljak Kiseljak Ključ Ključ Livno Novi Grad Prijedor Prozor-Rama Sanski Most Sarajevo Sarajevo Sarajevo Tešanj Tešanj Travnik Trebinje Tuzla Tuzla Velika Kladuša Visoko Višegrad Vitez Vitez Vitez Zenica Zenica Zvornik

FRIGO SANI szer Preradović MCT ELECTRONIC d.o.o. Elektronik d.o.o. Techno-comp Medion doo FRIGEL MONT GOK MD Electronic Mijas Trade d.o.o. El.Servis RAIN SZR Servis KA Džiđo Elektrum el. Servis ELEKTRINSTALATER EL.Servis Blažević Elektro servis Turudić ARIS Elektonic doo Frigo Elektr SZR "MB" D.o.o. Tehnika Elektro mehanika M-Tehnik RTV Servis Ekran "RTV SERVIS" BRIŠ Z.R.ETS Eurolux d.o.o Klima Servis TEHNO-KOMERC SERVIS Dafta - Commerce T.R."ES" servis High Eurocam Servis Aspera Bosfor d.o.o SZR-RTV Servis Elektra Servis Elektromehanika RTV Servis SPEKTAR Iskra-Corona szr. Elektron Ellteh INFOTEHNA sztr Eltih Viting ELEKTROSERVIS SZR KLIMA EX SZR Elektro servis rtv servis BOKE

Hasana Kikića 2 Oplenička 2 Obilićeva 4 Trg Slobode 8 Alije Đerzeleza 10 Jablanska 64 Banjanska 2A Svetog Save bb ul. Braće Ćuskića 2 RDŽ Čauševića 52 Braće Čuskića 46 Kovačuša 5 Jurišnog bataljuna 14 Gen. Izeta Nanića 51 Tina Ujevića bb Modrič br 13 Dobojske Brigade 27 Nikole Pašića bb Mravinjac bb Gaziferhatbegova bb Sarajevska cesta bb Bana Jelačića 28 17 VKB 96b 17 VKB BR bb Obrnička bb Dobrile Grubor br 6 Svetosavska 5 Splitska 3/3 Prijedorska 76 Odobašina 57 Ruđera Boškovića 254 Zagrebačka 4C Ind. Zona Bukva 107 Jelah bb Lončarica bb Zasad bb Stupine bb Suteren Tržnog Centra Sjenjak Loc. 38 Trnovačka 8 Branilaca 63 Nikole Pašića bb Stjepana Radića 78 S.S. Kranjčevića 10 Stara Bila bb M.Serdarevića 9 Huseina Kulenovića 23a Braće Jugovića bb

037/471 807 051/280 500 051/585 793 037/222 626 061/319 621 037/315 196 055/222 650 056/411 446 065/532 001 049/ 233 500 065/621 645 030/251 841 037/410 349 037/511 590 036/826 611 036/826 550 053/203 433 065/966 576 038/822 222 032/662 792 030/807 105 030/879 098 037/661 063 037/663 468 034/203 184 052/720 401 065/543 921 036/771 303 037/682 444 033/213 513 033/650 277 033/222 234 061/135 531 061/791 427 030/511 278 059/260 694 061/149 284 035/276 228 037/770 514 032/735 310 058/630 440 030/711 630 030/710 809 030/716 410 032/403 112 032/240 057 063/973 742

KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez Tel. 030/718-844

[email protected]

www.kimtec.ba

POŠTOVANI! Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom periodu bude potreban popravak proizvoda, molim savjetujte se s ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!

GARANTNI LIST

CG

MODEL UREĐAJA SERIJSKI BROJ DATUM PRODAJE BROJ RAČUNA PRODAVAOCA POTPIS I PEČAT PRODAVAOCA 1. Ovom garancijom garantuje proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca garancije u Republici Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantujemo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku. 2. USLOVI GARANCIJE Garantni rok počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca, za Vivax Home velike kućne aparate (mašine za veš , frižidere,mašine za suđe,štednjake,ugradbenu tehniku) ,a 12 mjeseci za Vivax home male kućanske aparate (uključujući mikrotalasne pećnice,grijalice I radijatore) 3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravke. 4. Garancija se priznaje samo uz račun o kupovini, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavaoca. 5. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupovine. 6. GARANCIJA NE OBUHVATA Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o. 7. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima: Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupovini. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe. Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem. Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen. 8. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. Naziv preduzeća davataoca garancije : KIM TEC CG d.o.o., 4. Jul br. 60, Podgorica

OVLAŠĆENI CENTRALNI SERVIS: Frigoelektro, SKOJ- a br.9, Tel: 081 261 891, 081 268 890

SERVIS DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS DATUM POPRAVKA

DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS DATUM POPRAVKA

DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS DATUM POPRAVKA

POPIS SERVISNIH MJESTA

CG

Grad

Ovl. serviser

Adresa

Br. telefona

Bar

El.servis Tomba

Tomba bb.

069 331 153

Berane

SZR Frigosistem

Lužac bb.

069 085 791

Bijelo Polje

SZR Frigoelektro

Trsava br.51

084 431 091

Herceg Novi

Kompresor

Njegoševa 83

088 323 503

Kolašin

MG Elektoroservis

Breze 3

081 864 120

Nikšić

Elektrofrigo

Vuka Karadžića br.9

083 247 420

Pljevlja

Vlahovljak Refko

Ivana Milutinovića 18

068 220 894

Podgorica

Frigoelektro

SKOJ- a br.9

081 268 891

Podgorica

TV centar Đečević

Save Kovačevića 153

081 620 981

Tivat

Serviscomerc

Nikole Đurkovića

082 674 619

Ulcinj

Vision servis

Bulevar Dj.K.Skenderbeg

085 411 999

Tel:

www.kimtec-cg.com

Kim Tec CG d.o.o, Ul. 4 Jul 60, 81000 Podgorica, Crna Gora

+381 81 60 27 35

POŠTOVANI! Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom periodu bude potrebna popravka proizvoda, molimo da se posavetujete s ovlašćenim prodavcem, koji je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVO KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!

GARANTNI LIST

SR

* garantni list ne važi bez pečata KIM-TEC.D.O.O

Krajnji kupac Naziv uređaja Oznaka uređaja (p/n) Serijski broj uređaja (s/n) * popunjavaju distributeri i prodavci uređaja

GARANTNI ROK I USLOVI DUŽINA TRAJANJA GARANCIJE 12 meseci

24 meseca

36 meseci

* zaokružiti dužinu trajanja garancije

Datum isporuke uređaja sa veleprodajnog skladišta distributera

Pečat i potpis KIM-TEC.D.O.O

* popunjava distributer prilikom prodaje uređaja prodavcu uređaja

Datum prodaje krajnjem kupcu

Broj računa, fakture ovlašćenog prodavca

Potpis i pečat prodavca

KIM-TEC D.O.O garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno da funkcioniše ako njime budete rukovali prema priloženom uputstvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Garancija i garantni rok počinju danom kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim garantnim listom. KIM-TEC D.O.O se obavezuje da će na Vaš zahtev, izražen u garantnom roku, otkloniti u svojim odnosno ugovorenim servisnim odeljenjima kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji bi nastali prilikom normalne upotrebe, u vremenu za koje se garancija daje. Ukoliko kvar ili nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema uređaja od korisnika, KIM-TEC D.O.O se obavezuje da će neispravan uređaj zameniti istim takvim ispravnim ili uređajem sličnih karaktreistika. KIM-TEC D.O.O će izvršiti zamenu otkazanog uređaja novim uređajem u slučaju funkcionalnog kvara uređaja, koji nastane u roku od 7 (sedam) dana od datuma preuzimanja (datum na garantnom listu), a da tom prilikom funkcionalni kvar nije prouzrokovan neadekvatnom upotrebom i rukovanjem od strane korisnika. KIM-TEC D.O.O se obavezuje da će obezbediti servis uređaja u roku od 7(sedam) godina od dana kupovine.

Garancija ne važi u sledećim uslovima:

• Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i pravilnika o upotrebi proizvoda • Ako je kupac nestručno i nebrižljivo postupao sa proizvodom. • Ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba ili je oštećena kontrolna nalepnica. U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala (prema propisanom) mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava. U garanciju ne spadaju delovi koji se troše, valjci i toneri laserskih štampača, baterije mobilnih i stacionarnih telefona. KUPAC JE DUŽAN da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe - uređaja koji preuzima, jer naknadne reklamacije po navedenim elementima neće biti prihvaćene.

OBAVEZE KORISNIKA

1. Da se bez izuzetka striktno pridržava uslova garancije. 2. Da se bez izuzetka striktno pridržava eksploatacije opreme u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji. 3. Da obezbedi odgovarajući ambijent u kome će biti smeštena oprema: 0 • Temperatura vazduha 10-40 C • Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90% • Zaštita od direktnog sunčevog zračenja • Zaštita od prašine i kondenzujuće vlage • Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja 4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%). 5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala, pogotovu ako se radi o dislociranoj opremi koja je povezana ( LAN mreže, Unix/Xenix terminali i sl.).

6. Da obavezno sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju (i na štampanom i na elektromagnetnom medijumu) u toku trajanja garancije i da je u celini dostavi na uvid ovlašćenom servisu prilikom svake eventualne intervencije, kao i uredno overen garantni list. 7. Da sačuva originalnu ambalažu i da je obavezno koristi pri svakom internom i eksternom transportu. 8. Da opremu poveri na korišćenje licima obučenim za to i da ih pre prve upotrebe opreme upozna sa uslovima ove garancije i tehničkom dokumentacijom.

IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE

1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze davalac garancije će zameniti proizvod novim, ili vratiti novac. 2. Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primenjuju data tehnička uputstva. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniče ispravno. 3. Vlasnik aparata dužan je da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista bez čega garantni list ne važi. 4. Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 7 godina. 5. Za kvar na uređaju u roku od 7 dana od isporuke, servis se obavlja u roku od 24 sata.

USLOVI GARANCIJE

1. Garantni rok počinje danom prodaje aparata koji se unosi u garantni list, overava pečatom prodavnice i potpisom prodavca 2. Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. 3. Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma.

VAŽNE NAPOMENE

1. Pre uključivanja aparata pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki aparat. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć nekom od naših ovlašćenih servisa, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad aparata. 2. Ukoliko kvar na proizvodu ne bude otklonjen za 10 dana od dana prijave kvara, garantni rok će se produžiti za vreme čekanja. Ukoliko se popravka ne izvrši u roku od 45 dana od prijave kvara, davalac garancije će na zahtev kupca, proizvod zameniti novim proizvodom ili vratiti novac. 3. Sve popravke aparata obavljaju se isključivo u ovlašćenom servisu. 4. Uslovima garancije ne podleže software i drajveri koji je isporučen na računaru ili se nalazi na mediju koji ide uz uređaj.

SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA 1.

SR

Beograd – Kim Tec – Viline Vode bb, Slobodna zona – Tel:011/2070-668; Fax:2070-854

Ada Aleksandrovac Apatin Bačka Palanka Bački Petrovac Novi Banovci Bečej Bela Crkva Beograd Beograd Beograd Beograd Beograd Beograd Beograd N.Bgd Beograd Slavija Beograd-Batajnica Beograd-Karab. Beograd-Rakov. BeogradVoždovac Boljevac Bor Bosilegrad Čačak Čačak Čačak Donji Milanovac Golubinci Kladovo Kragujevac Kraljevo Kraljevo Kruševac Kruševac Kruševac Kruševac Kula Kula Leskovac Leskovac Loznica Mladenovac Negotin

Uniel elektroservis 063/547-939 Branka Radičevića 51/c Mitar elektro 037/554505 037/554914 29.novembra 64 Elektrozoki 025/778889 Stanka Opsenice 47 BAP Elektro 021/754093 Braće Ribnikar 16 SZTR Polar elektro 021/781088 Vajanskeho 6 CoeX 011/8480913 Partizanski put 123 G2 servis 021/6910505 Zmaj Jovina 15 Mig computers 013/853-786 I Oktobra 67 KIMTEC 011/2070668, 011/2070670 SL. ZONA BG L1214, V. Vode bb OZIRIS 011/3612377 2657238 Narodnog fronta 78 ETC O11/3222183 3222452 27. marta 105 FRIZ SERVIS 011/2422932 011/2422922 011/2412952 011/2694788Marka Oreškovića 21 Zvezdara Servis Apsolutna nula 011/2663-085 Crnotravska 11a Bulevar s.z.t.r. 011/2860-177 Bul. Kralja Aleksandra 488A, lok.30 FRIZ SERVIS 011/2694788 Džona Kenedija 10j Servis bele tehnike NIZ 011/2449705 Kneginje Zorke 52 INŽENJERING SISTEM 011/8486528 Šimanovačka 3 ENING energ.inž. 011/2782510 Slanački Put 26 FrigoKlima 011/3511590 Bogdana Žeraića 24/II VELPROM KLUB d.o.o. 011/3942495 Bogdana Bolte 30 SZTR Lupšić 030/61332 Đorđa Simeonovića 46 Servis Miki 030/458888 Nikole Pašića 12 IBER D.O.O. 017/877-661, 877-877 Slavčo Dinov 33 Quartz 032/348414 Obilićeva 33 Hladiša servis szr 032/311283 Kneza Vase Popovića 8 ALFACO inženjering 032/320400 Braće Stanića 47 Frigoterm 030/86232 Nikole Pašića 45 Žika Živko Ljubinković 022/381246 022/381206 Šimanovačka 45 SZTRK LIDA ELECTRONIC 019/82266 Milenka Stojkovića 35 FOKUS 034/314400 Ljubiše Bogdanovića 14 Servis Rade Končar 036/375151 Radnički bataljon 23 EXCALIBUR COM d.o.o 036/231252 Hajduk Veljkova 13/7 ELEKTRON 037/421792 428264 Stojana Miloševića 6 Frigooprema 037/441770 Predraga Stanojevića 7 Žisinvest 037/886324 Mihaila Živića 2 Servis za popravku bele tehnike Radmilo Milojevi037/456251 Miše Mitrovića 82 Eltek company doo 025/722224 Maršala Tita 272 Samostalni elektromehaničarski servis ESE 025/721213,721317 Josipa Kramera 42 SERVIS "EL" 016/250778 Cara Lazara 27/17 SZTR D&D 016/223332,016/222718 Gojka Zečevića 2 SZR Univerzal 015 873 692 Vojvode Putnika 9 SZTR Gile 064/6160292 Milosava Vlajića 56 ETC 019/545019 545 422 Vojvode Mišića 11

KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija [email protected]

Tel: 011/20 70 668 www.kimtec.co.yu,

Niš Niš Novi Pazar Novi Sad Novi Sad Novi Sad Obrenovac Obrenovac Opovo Padina Pančevo Pančevo Paraćin Pirot Požarevac Požarevac Prijepolje Prijepolje Prokuplje Rekovac Ruma Smederevo Smederevo Sombor Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica Sremski Karlovci Stara Pazova Subotica Subotica

MD SERVIS CENTAR 018/524072 018/575314 NLR servis 018/212263 Servis Elektro luks 020/383035 Lav Elektronik 021/6323054 sztr ERCEG 021/498104 SILER 021/505700 Šainović i Sinovi 011/8725799 DELTA FRIGO 011/8725180 Aleksandra SZTR 013/682280 Servis bele tehnike Padina 013/667573 Servis rashladnih sistema i trgovina Ratković FRIGO PEĐA 013/301-300 SR EUROKLIMA 035/570550 SZTR eko mraz 010/311141 SR AVS 012/556188 012/556189 Evizo doo 012/ 541 941 SZTR Polet 033/714773,714164 Elektro servis Pušica 033/713397 SOLON 027/325466 027/322821 MNDĆupić 035/711809 Delco doo 022/431055 Servis Alfa Frigo 026/660493 Pahulja servis i str 026/611104 Elektroselenča 025/442444 Frigo i elektro servis Delta 022/282044 Stepanov doo 022/228-165 SZR VAT 021883253 Termoplast SR 022/363057 AS elektronika 024/525885 Evetović d.o.o. 024/556-196

Svilajnac Šabac Šabac Trstenik Ub Valjevo Velika Plana Veliko Gradište Vranje Vrnjačka banja Vršac Vršac Zaječar Zrenjanin Aranđelovac Paraćin Novi Sad Kladovo Kikinda Srbobran Novi Sad Pančevo Kikinda Ljubovija Zaječar Subotica Ruma Beograd-Leštane Aleksinac Temerin Beograd-Palilula Jagodina Niš Kraljevo Beočin Prokuplje Novi Sad Leskovac Požarevac Beograd-Zemun Kula Niš Bela Crkva

Elektrodatalux C electronic PIXEL Slava sztr Pass com FRIGO elektro SZR Moma Elektro servis ESS Elektro frigo Frigo elektrik Lukić Beoservis szr SZTR Stoja Elax szr sr Art cool BJN computers Servis Tehno Obodinac elektro servis Servis PAJA Bus computers Elektroservis Peđa SZTR Hard computers Mlađa doo Miton ELIT servis rashladnih uređaja Elektroservis SZR Wmservis MSS tzr Frigodanfus Sky t.p. Frigo gas Royal Elektro doo Eltom EXCALIBUR COM d.o.o Softel SZR Gas-frigo tehnika Blue Rose sztur Moris d.o.o. Megaherc szr City service SONAR-PC Pansat ARENA PC KLUB

035/314138 015/319530, 015/319533 015/343739 037/718140 014/410465 014226964 220839 026/511568 012/62693 017/417876 036/612080 013/824126 013/83690 019/440492 023/530877 034/712-588 035/562030 021/402097 019/801125 0230/26-142, 0230/34-521 021/732162 021/636-19-11 013/334-003 0230/34-415 015/661-167 019/411-144 063/519505 022/ 490 014 011/8030601 018/805577 021/845448 011/2085-063 035/233708 018/511303 036/231252 021/872858 018/595017 021/827106 016/50095,016/54981 012/552176 011/3166800 025/729460 018/277183 013/852 - 830

KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija [email protected]

Knjaževačka 19 Tihomira Brankovića Joce 25 Ruđera Boškovića 15 Kopernikova 32 Branka Ćopića 215 Stanoja Glavaša 114 Nikole Vujačića 4 Vuka Karadžića 2 Lole Ribara bb MaršalaTita 32a 013/370126 013/370101 Semberijska 14 Karađorđeva 67 Vojvode Mišića 30 lokal 5 Dragoljuba Milenkovića 28 Kosančićeva 23 - 2 Moše Pijade bb Novovaroška 2 Ive Lole Ribara 265 Kruševačka 10 Karadjordjeva 22 Sremska 62 Kolarska 159 Đure Daničića 63 Fruškogorska A7 Selo Šuljam Slobadana Bajića Paje 53/a Kralja Petra I 87a Preradovićeva 14 Janka Baka 60 Matije Gupca 30 Karađorđev put 1 Svetog Save BB Prote Smiljanića 52 Mate Jeličić 22 Živadina Apostolovića 5 Prvomajska 2 lokal 4 Čegarska 11 Mileta Arsića Pačina 5 Karađorđeva 45 22.decembar 9 TC Pijaca lok. 11 Svetozara Miletića 84 Josipa Kolumba 33 Hajduk Veljka 119 Ivana Aćina 35 KRALJA PETRA I BB Knjaza Miloša 2 Braće Drobnjak 17 Obilićeva 22/11 Nemanjina 36 Miladina Jocića 18 Cara Dušana 24 Pelisterska 20 Svetosavska 23 Karađorđeva 69 Milana Miljkovića 20 Ruzmarina 2 Glavna 145 Drenjačka 18a Knjaza Miloša 864 Novosadska 96 Slanački put 136 Slavke Đurđević B-1/3 Obilićev venac 5 Hajduk Veljkova 13/7 Dositeja Obradovića 15 Jug Bogdanova 107 Rumenački put 87 Jug Bogdana 2 Vojske Jugoslavije 80 Romanijska 40 Maršala Tita 266 Vizantijski bulevar 86,lokal 5 Proleterska 2

Tel: 011/20 70 668 www.kimtec.co.yu,

NAPOMENA

Garancija važi samo ako je datum prodaje na garantnom listu potvrđen pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Prilikom reklamacije molimo Vas da uređaj i garantni list sa računom priložite najbližem ovlašćenom servisu. Prepravke na garantnom listu nisu dozvoljene !!!

SERVISNI KUPON Br. 1 Naziv :

Ser.br.:

Datum prijema :

Opis kvara :

Datum predaje :

Opis radova i ugrađeni delovi :

Servisirao :

SERVISNI KUPON Br. 2 Naziv :

Ser.br.:

Datum prijema :

Opis kvara :

Datum predaje :

Opis radova i ugrađeni delovi :

Servisirao :

SERVISNI KUPON Br. 3 Naziv :

Ser.br.:

Datum prijema :

Opis kvara :

Datum predaje :

Opis radova i ugrađeni delovi :

Servisirao :

Uvoznik i distributer: KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija Tel: 011/20 70 668, Fax: 011/20 70 854 www.kimtec.co.yu, [email protected] Distributer: INŽENJERING SERVIS d.o.o. Bul.N. Tesle 48, 11070 Novi Beograd, Srbija I Crna Gora Tel/Fax: 011/2 608 608 ; 011/260 8 260 www.vivax.co.yu, [email protected]

KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija [email protected]

Tel: 011/20 70 668 www.kimtec.co.yu,

ПОЧИТУВАНИ! Ви благодариме што купивте уред на „Vivax“ и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок се јави потреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ЈА ПРОЧИТАТЕ ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИ КОН ПРОИЗВОДОТ!

ГАРАНТЕН ЛИСТ

МК

МОДЕЛ НА УРЕД СЕРИСКИ БРОЈ ДАТУМ НА ПРОДАЖБА БРОЈ НА СМЕТКА ПРОДАВАЧ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОДАВАЧОТ

1. Со оваа гаранција производителот на производот, преку „ПАКОМ КОМПАНИ“ како увозник и извршител на гаранцијата во Република Македонија, гарантира бесплатна поправка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лоши материјали за изработка. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно поправен во овластениот сервис во гарантниот рок. 2. ГАРАНТНИ УСЛОВИ: Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае 24 месеци за Vivax Home големите апарати за домаќинство (машини за перење, ладилници, машини за перење садови, шпорети, техника за вградување) , и 12 месеци за VIvax home мали апарати ( вклучувајќи микробранови печки, греалки и радијатори ) . 3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција. се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 дена, ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраењето на поправката. 4. Гаранцијата се признава само со приложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополнет односно мора да ги содржи датумот на продажба, печат и потпис на продавачот. 5. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување. 6. ГАРАНЦИЈАТА НЕ ОПФАЌА: Редовни проверки, одржување и замена на потрошни материјали. Прилагодувања или промени за подобрување на производот за намени кои не се опишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласила „ПАКОМ КОМПАНИ“ д.о.о.е.л.Скопје 7. Гаранцијата не се признава во следниве случаи: Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и фискална сметка. Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот. Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица. Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл. Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт. Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот. 8. Оваа гаранција не ги менува законските потрошувачки права што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува производителот. Име на фирмата што ја извршува гаранцијата : ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л.,ул.15-ти Корпус бр.15 , 1000 Скопје тел. 02 3202 800 факс 02 3202 892 www.pakom.com.mk. Изјава: Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со гаранцијата.

СЕРВИС ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ ПАКОМ КОМПАНИ дооел Скопје

тел: 02 3202 800 www.pakom.com.mk

СПИСОК НА СЕРВИСИ

мк

Град

Сервис

Адреса

Телефон

Штип

Сарвис Кире

ул.Сутјеска ББ

032 392-539

Струмица

Техник сервис

Ново село

070 253 252

Велес

Бошков

Коле Неделковски 21

043 224 471

Кавадарци

Експерт

Висеница бр.6

043 416 869

Прилеп

Шампион

11 ти Окт омври ББ

048 415 584

Битола

Фригомонт

ул.Трифун Пановски бр.28

047 220 758

Охрид

Термо Фриз

ул.Славеј Планина бб

046 261 136

Скопје

Виком

Бул.Асном бр.54

02 2434 744

Св.Николе

ДПТУ С-М дооел

ул.Јане Сандански бр.13

032 444-280

Гевгелија

Еко Фриготерм

ул.Иво Лола Рибар бр.

034 216-948

ПАКОМ КОМПАНИ дооел Скопје

тел: 02 3202 800 www.pakom.com.mk

Warnings: 1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Upozorenja: 1. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu nadzirane ili upućene u način uporabe uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. 2. Djecu bi trebalo nadzirati kako se ne bi igrala sa uređajem. Upozorenje: 1. Ovaj uređaj nije namjenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu nadzirane ili upućene u način upotrebe uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. 2. Decu bi trebalo nadzirati, kako se ne bi igrala sa uređajem. Opozorila: 1. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi, mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen, v kolikor niso nadzirane ali o načinu uporabe naprave poučene s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. 2. Otroke je treba nadzirati in tako preprečiti igranje z napravo. Предупредување: 1.Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучително и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или со недостаток на искуство и знаење, освен ако не се надгледувани или упатени во начинот на употреба на уредот од страна на лицата одговорни за нивната безбедност. 2. Децата треба да бидат надгледувани за да не си играат со уредот. Paralajmërim: 1. Kjo pajisje nuk është paraparë për shfrytëzim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të zvogëluara fizike, mentale apo të ndijimeve, ose me persona me njohuri dhe përvojë të pamjaftueshme , përveç rasteve ku janë të mbikëqyrur ose drejtuar në mënyrën e shfrytëzimit të pajisjes nga ana e personave përgjegjës për sigurinë e tyre. 2. Fëmijët duhet mbikëqyrur që mos të luajnë me pajisjen.

www.vivax.com

www.vivax.com