EASTER SUNDAY, APRIL 8

190 APRIL 8 EASTER SUNDAY, APRIL 8 PROCESJA REZUREKCYJNA Kapłan, duchowieństwo i ministranci udają się do Grobu Pańskiego. W tym czasie chór lub wie...
4 downloads 0 Views 489KB Size
190

APRIL 8

EASTER SUNDAY, APRIL 8 PROCESJA REZUREKCYJNA Kapłan, duchowieństwo i ministranci udają się do Grobu Pańskiego. W tym czasie chór lub wierni mogą śpiewać antyfonę na wejście:

K. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. L. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki, alleluja. Po przybyciu do Grobu Pańskiego, kapłan przez chwilę adoruje Najświętszy Sakrament a następnie okadza Go. Później zwraca się twarzą do wiernych i pozdrawia ich słowami:

K. Chrystus zmartwychwstał. L. Prawdziwie zmartwychwstał. Procesja wyrusza ze śpiewem: Wesoły nam dzień dziś nastał lub Chrystus zmartwychwstał jest. Gdy procesja wróci do ołtarza, śpiewa się: Przez Twoje święte zmartwychwstanie, a jeżeli ta pieśń nie jest znana: Przed tak wielkim Sakramentem. W tym czasie celebrans okadza Najświętszy Sakrament, później śpiewa:

K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja. L. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kapłan błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem i chowa Go do tabernakulum. We Mszy św. odprawianej bezpośrednio po procesji opuszcza się: śpiew na wejście, akt pokuty i Panie, zmiłuj się nad nami. Śpiewa się: Chwała na wysokości Bogu.

ANT. NA WEJŚCIE Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, położyłeś na mnie swą rękę. Przedziwna jest Twoja wiedza. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ENTRANCE ANT. I have risen: I am with you once more; you placed your hand on me to keep me safe. How great is the depth of your wisdom, alleluia! OP. PRAYER God our Father, by raising Christ your Son you conquered the power of death and opened for us the way to eternal life. Let our celebration today raise us up and renew our lives by the Spirit that is within us. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE

FIRST READING

10:34, 37-43

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: "Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go

10:34a, 37-43

A reading from the Acts of the Apostles

Peter proceeded to speak and said: "You know what has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. This man God raised on the third day and granted that he be visible, not to all the people, but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commissioned us to preach to the people and testify that he is the one appointed by God as judge of the living and

191

APRIL 8

sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów". Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. PSALM RESP. 118(117):1-2, 16-17, 22-23 R/. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. lub: Alleluja, alleluja, alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi: "Jego łaska na wieki". R/. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. R/. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. R/. DRUGIE CZYTANIE 3:1-4 Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. lub: Czytanie z Pierw. Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 5:6b-8

Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

the dead. To him all the prophets bear witness, that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins through his name." The word of the Lord. Thanks be to God. RESP. PSALM 118:1-2, 16-17, 22-23. R/. This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad. or: R/. Alleluia Give thanks to the LORD, for he is good, for his mercy endures forever. Let the house of Israel say, "His mercy endures forever." R/. "The right hand of the LORD has struck with power; the right hand of the LORD is exalted. I shall not die, but live, and declare the works of the LORD." R/. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. R/. SECOND READING 3:1-4

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians Brothers and sisters: If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. The word of the Lord. Thanks be to God. or: A reading from the first Letter of St. Paul to the Corinthians5:6b-8 Brothers and sisters: Do you not know that a little yeast leavens all the dough? Clear out the old yeast, so that you may become a fresh batch of dough, inasmuch as you are unleavened. For our paschal lamb, Christ, has been sacrificed. Therefore, let us celebrate the feast, not with the old yeast, the yeast of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. The word of the Lord. Thanks be to God. SEQUENCE

Christians, to the Paschal Victim Offer your thankful praises! A Lamb the sheep redeems; Christ, who only is sinless, Reconciles sinners to the Father. Death and life have contended in that combat stupendous: The Prince of life, who died, reigns immortal.

192

APRIL 8

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. R/.

EWANGELIA J 20:1-9 lub Mk 16:1-7 K. Słowa Ewangelii według św. Jana L. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

Speak, Mary, declaring What you saw, wayfaring. "The tomb of Christ, who is living, The glory of Jesus' resurrection; Bright angels attesting, The shroud and napkin resting. Yes, Christ my hope is arisen; to Galilee he goes before you." Christ indeed from death is risen, our new life obtaining. Have mercy, victor King, ever reigning! Amen. Alleluia. R/. Alleluia, alleluia. Christ, our paschal lamb, has been sacrificed; let us then feast with joy in the Lord. R/. GOSPEL 20:1-9 or Mt 28:1-10, or Lk 24:43-35 + A reading from the holy Gospel according to John All: Glory to you, Lord.

On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first; he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the Scripture that he had to rise from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU

Renewal of Baptismal Promises

Drodzy bracia i siostry, przez tajemnicę paschalną zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby wraz z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu czterdziestodniowego postu, odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w swiętym Kościele katolickim. A zatem:

Dear friends, through the paschal mystery we have been buried with Christ in baptism, so that we may rise with him to a new life. Now that we have completed our lenten observance, let us renew the promises we made in baptism when we rejected Satan and his works, and promised to serve God faithfully in his holy Catholic Church. And so:

K. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? L. Wyrzekamy się.

P. Do you reject sin, so as to live in the freedom of God's children? All: I do.

193

APRIL 8

K. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? L. Wyrzekamy się. K. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? L. Wyrzekamy się. K. Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? L. Wierzymy. K. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? L. Wierzymy. K. Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? L. Wierzymy. K. Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże łaską swoją w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, na życie wieczne. L. Amen. Wszechmogący Boże, pełni MODL. NAD DARAMI wielkanocnej radości składamy Tobie Ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia, i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ANT. NA KOMUNIĘ Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, obchodźmy nasze święto w szczerej radości. Alleluja. Boże, Ty przez wielkanocne MODL. PO KOMUNII Sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. L. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

P. Do you reject the glamor of evil, and refuse to be mastered by sin? All: I do. P. Do you reject Satan, father of sin and prince of darkness? All: I do. P. Do you believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth? All: I do. P. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? All: I do. P. Do you believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? All: I do. P. God, the all-powerful Father of our Lord Jesus Christ, has given us a new birth by water and the Holy Spirit, and forgiven all our sins. May he also keep us faithful to our Lord Jesus Christ for ever and ever. All: Amen. Lord, with Easter joy we PRAYER OVER THE GIFTS offer you the sacrifice by which your Church is reborn and nourished through Christ our Lord. Amen. COMMUNION ANT. Christ has become our paschal sacrifice; let us feast with the unleavened bread of sincerity and truth, alleluia PRAYER AFTER COM. Father of love, watch over your Church and bring us to the glory of the resurrection promised by this Easter sacrament. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen.

P. Go in the peace of Christ, alleluia, alleluia. All. Thanks be to God, alleluia, alleluia.

194

APRIL 9

MONDAY IN THE OCTAVE OF EASTER, APRIL 9 ANT. NA WEJŚCIE Chrystus zmartwychwstał, jak zapewniał, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci Twojego Kościoła, spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań wypływających z sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. The Lord has risen from the dead, as he foretold. Let there be happiness and rejoicing for he is our King for ever, alleluia. OP. PRAYER Father, you give your Church constant growth by adding new members to your family. Help us put into action in our lives the baptism we have received with faith. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 2:14, 22-32; II, 255/Mt 28:8-15; II, 257

Read Acts 2:14, 22-33/Mt 28:8-15 (261)

Ps R/. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. lub: Alleluja. Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie, mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim". Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. R/. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. R/. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. R/. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. R/.

Ps R/. Keep me safe, O God; you are my hope. or: Alleluia. Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the LORD, “My Lord are you.” O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. R/. I bless the LORD who counsels me; even in the night my heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R/. Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; Because you will not abandon my soul to the nether world, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R/. You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. R/.

R/. Alleluia, alleluia. This is the day the Lord has made; let us be glad and rejoice in it. R/.

MODL. NAD DARAMI Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty osiągnął szczęście bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Father, you have given us new light by baptism and the profession of your name. Accept the gifts of your children and bring us to eternal joy in your presence. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Christ now raised from the dead will never die again; death no longer has power over him, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may the life we receive in these Easter sacraments continue to grow in our hearts. As you lead us along the way of eternal salvation, make us worthy of your many gifts. Grant this through Christ our Lord.

ANT. NA KOMUNIĘ Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nie ma już nad Nim władzy. Alleluja. Boże, Ty nas wprowadziłeś na MODL. PO KOMUNII drogę wiodącą do wiecznego zbawienia, spraw, niech wielkanocne Sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

195

APRIL 10

TUESDAY IN THE OCTAVE OF EASTER, APRIL 10

MODLITWA Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. If men desire wisdom, she will give them the water of knowledge to drink. They will never waver from the truth; they will stand firm for ever, alleluia. OP. PRAYER Father, by this Easter mystery you touch our lives with the healing power of your love. You have given us the freedom of the sons of God. May we who now celebrate your gift find joy in it for ever in heaven. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 2:36-41; II, 257/J 20:11-18; II, 259

Read Acts 2:36-41 / Jn 20:11-18 (262)

Ps. R/. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. lub: Alleluja. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. R/. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. R/. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie. R/.

Ps R/. The earth is full of the goodness of the Lord. or: Alleluia. Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the kindness of the LORD the earth is full. R/. See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R/. Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. R/.

R/. Alleluia, alleluia. This is the day the Lord has made; let us be glad and rejoice in it. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swoich wiernych i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajacie tego, co w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, dążcie do tego, co w górze. Alleluja. Wysłuchaj nas, wszechmogący MODL. PO KOMUNII Boże, i przygotuj do wiecznego szczęścia serca Twoich wiernych, którym udzieliłeś wielkiej łaski chrztu świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept these gifts from your family. May we hold fast to the life you have given us and come to the eternal gifts you promise. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. If you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God, alleluia.

ANT. NA WEJŚCIE Pan ich napoił wodą mądrości, tak ich umocnił, że się nie zachwieją; i na wieki ich wywyższy. Alleluja.

PRAYER AFTER COM. All-powerful Father, hear our prayers. Prepare for eternal joy the people you have renewed in baptism. We ask this through Christ our Lord.

196

APRIL 11

WEDNESDAY IN THE OCTAVE OF EASTER, APRIL 11 ANT. NA WEJŚCIE Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, doszli do szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Come, you whom my Father has blessed; inherit the kingdom prepared for you since the foundation of the world, alleluia. OP. PRAYER God our Father, on this solemn feast you give us the joy of recalling the rising of Christ to new life. May the joy of our annual celebration bring us to the joy of eternal life. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 3:1-10; II, 260/Łk 24:13-35; II, 261

Read Acts 3:1-10 / Lk 24:13-35 (263)

Ps. R/. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. lub: Alleluja. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozsławiajcie wszystkie Jego cuda. R/. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. R/. Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, i przysiędze danej Izaakowi. R/.

Ps R/. Rejoice, O hearts that seek the Lord. or: Alleluia. Give thanks to the LORD, invoke his name; make known among the nations his deeds. Sing to him, sing his praise, proclaim all his wondrous deeds. R/. Glory in his holy name; rejoice, O hearts that seek the LORD! Look to the LORD in his strength; seek to serve him constantly. R/. You descendants of Abraham, his servants, sons of Jacob, his chosen ones! He, the LORD, is our God; throughout the earth his judgments prevail. R/. He remembers forever his covenant which he made binding for a thousand generationsWhich he entered into with Abraham and by his oath to Isaac. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. R/.

R/. Alleluia, alleluia. This is the day the Lord has made; let us be glad and rejoice in it. R/.

MODL. NAD DARAMI Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę, przez którą Twój Syn nas odkupił, i udziel nam zdrowia duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Uczniowie poznali Pana przy łamaniu chleba. Alleluja.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept this sacrifice of our redemption and accomplish in us salvation of mind and body. Grant this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. The disciples recognized the Lord Jesus in the breaking of bread, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this sharing in the sacrament of your Son free us from our old life of sin and make us your new creation. We ask this in the name of Jesus the Lord.

MODL. PO KOMUNII Prosimy Cię, Boże, niech udział w paschalnym misterium Twojego Syna oczyści nas z pozostałości dawnej winy i przemieni w nowe stworzenie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

197

APRIL 12

THURSDAY IN THE OCTAVE OF EASTER, APRIL 12 ANT. NA WEJŚCIE Zgodnie wychwalali zwycięską rękę Twoją, Panie, mądrość bowiem otworzyła usta niemych, a języki niemowląt uczyniła wymownymi. Alleluja. Boże, Ty zjednoczyłeś różne narody w MODLITWA wyznawaniu Twojego imienia, spraw, aby wszyscy ochrzczeni zachowali jedność wiary w sercach i miłość w uczynkach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Your people praised your great victory, O Lord. Wisdom opened the mouth that was dumb, and made the tongues of babies speak, alleluia. OP. PRAYER Father, you gather the nations to praise your name. May all who are reborn in baptism be one in faith and love. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 3:11-26; II, 263/Łk 24:35-48; II, 265

Read Acts 3:11-26 / Lk 24:35-48 (264)

Ps R/. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie! lub: Alleluja. O Panie, Panie nasz, jak przedziwne jest imię Twoje po całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? R/. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy: R/. Owce i bydło wszelakie i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. R/.

Ps R/. O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth! or: Alleluia. O LORD, our Lord, how glorious is your name over all the earth! What is man that you should be mindful of him, or the son of man that you should care for him? R/. You have made him little less than the angels, and crowned him with glory and honor. You have given him rule over the works of your hands, putting all things under his feet. R/. All sheep and oxen, yes, and the beasts of the field, The birds of the air, the fishes of the sea, and whatever swims the paths of the seas. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. R/.

R/. Alleluia, alleluia. This is the day the Lord has made; let us be glad and rejoice in it. R/.

MODL. NAD DARAMI Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy jako dziękczynienie za łaski udzielone nowo ochrzczonym i z prośbą o Twoją pomoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Jesteście ludem odkupionym opowiadajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj MODL. PO KOMUNII nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept our gifts and grant your continuing protection to all who have received new life in baptism. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. You are a people God claims as his own, to praise him who called you out of darkness into his marvelous light, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this celebration of our redemption help us in this life and lead us to eternal happiness. We ask this through Christ our Lord.

198

APRIL 13

FRIDAY IN THE OCTAVE OF EASTER, APRIL 13 ANT. NA WEJŚCIE Pan wyprowadził swój lud z niewoli i wprowadził go do ziemi swej świętej. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący wieczny Boże, który przez misterium paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią nowe przymierze, spraw, aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. The Lord led his people out of slavery. He drowned their enemies in the sea, alleluia. OP. PRAYER Eternal Father, you gave us the Easter mystery as our covenant of reconciliation. May the new birth we celebrate show its effects in the way we live. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 4:1-12; II, 266/J 21:1-14; II, 268

Read Acts 4:1-12 / Jn 21:1-14 (265)

Ps R/. Kamień wzgardzony stał się fundamentem. lub: Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą: "Jego łaska na wieki". R/. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. R/. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. O Panie, Ty nas wybaw, o Panie, daj nam pomyślność. R/.

Ps R/. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. or: Alleluia. Give thanks to the LORD, for he is good, for his mercy endures forever. Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” Let those who fear the LORD say, “His mercy endures forever.” R/. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R/. O LORD, grant salvation! O LORD, grant prosperity! Blessed is he who comes in the name of the LORD; we bless you from the house of the LORD. The LORD is God, and he has given us light. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. R/.

R/. Alleluia, alleluia. This is the day the Lord has made; let us be glad and rejoice in it. R/.

MODL. NAD DARAMI Najłaskawszy Boże, przez wymianę darów dokonującą się w wielkanocnej Ofierze uwolnij nas od przywiązania do świata i daj nam pragnienie nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, bring to perfection the spirit of life we receive from these Easter gifts. Free us from seeking after the passing things in life and help us set our hearts on the kingdom of heaven. Grant this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. Jesus said to his disciples: Come and eat. And he took the bread, and gave it to them, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, watch over those you have saved in Christ. May we who are redeemed by his suffering and death always rejoice in his resurrection, for he is Lord for ever and ever.

A NT . NA K OMUNIĘ Jezus powiedział do swoich uczniów: Chodźcie, posilcie się. Wziął chleb i podał uczniom. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna, i spraw, aby trwali w radości z Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków.

199

APRIL 14

SATURDAY IN THE OCTAVE OF EASTER, APRIL 14 ANT . NA W EJŚCIE Pan wyprowadził lud swój z radością, z weselem wywiódł swoich wybranych. Alleluja. Boże, Ty w swojej dobroci pomnażasz MODLITWA szeregi wierzącego w Ciebie ludu, wejrzyj na Twoich wybranych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego i udziel im wiecznego szczęścia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. The Lord led his people to freedom and they shouted with joy and gladness, alleluia.

Czyt. Dz 4:13-21; II, 269/J 21:1-14; II, 268

Read Acts 4:13-21/ Mk 16:9-15 (266)

Ps R/. Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś. lub: Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą. R/. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych: "Prawica Pana wzniesiona wysoko prawica Pańska moc okazała". R/. Ciężko mnie Pan ukarał ale na śmierć nie wydał. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim Zbawcą. R/.

Ps R/. I will give thanks to you, for you have answered me. or: Alleluia. Give thanks to the LORD, for he is good, for his mercy endures forever. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just. R. “The right hand of the LORD is exalted; the right hand of the LORD has struck with power.” I shall not die, but live, and declare the works of the LORD. Though the LORD has indeed chastised me, yet he has not delivered me to death. R. Open to me the gates of justice; I will enter them and give thanks to the LORD. This is the gate of the LORD; the just shall enter it. I will give thanks to you, for you have answered me and have been my savior. R.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. R/.

R/. Alleluia, alleluia. This is the day the Lord has made; let us be glad and rejoice in it. R.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. A NT . NA K OMUNIĘ Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, give us joy by these Easter mysteries. Let the continuous offering of this sacrifice by which we are renewed bring us to eternal happiness. We ask this in the name of Jesus the Lord.

OP. PRAYER Father of love, by the outpouring of your grace you increase the number of those who believe in you. Watch over your chosen family. Give undying life to all who have been born again in baptism. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

COMMUNION ANT. All you who have been baptized have been clothed in Christ, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, look on your people with kindness and by these Easter mysteries bring us to the glory of the resurrection. We ask this in the name of Jesus the Lord.

200

APRIL 15

SECOND SUNDAY OF EASTER, APRIL 15 ANT. NA WEJŚCIE Radujcie się i dziękujcie Bogu, Który was wezwał do królestwa niebieskiego. Alleluja. MODLITWA Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest Chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE

5:12-16

ENTRANCE ANT. Rejoice to the full in the glory that is yours, and give thanks to God who called you to his kingdom, alleluia. OP. PRAYER God of mercy, you wash away our sins in water, you give us new birth in the Spirit, and redeem us in the blood of Christ. As we celebrate Christ’s resurrection increase our awareness of these blessings, and renew your gift of life within us. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

FIRST READING

5:12-16

Czytanie z Dziejów Apostolskich

A reading from the Acts of the Apostles

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Many signs and wonders were done among the people at the hands of the apostles. They were all together in Solomon's portico. None of the others dared to join them, but the people esteemed them. Yet more than ever, believers in the Lord, great numbers of men and women, were added to them. Thus they even carried the sick out into the streets and laid them on cots and mats so that when Peter came by, at least his shadow might fall on one or another of them. A large number of people from the towns in the vicinity of Jerusalem also gathered, bringing the sick and those disturbed by unclean spirits, and they were all cured. The word of the Lord. Thanks be to God. RESP. PSALM 118:2-4, 13-15, 22-24 R/. Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting. or: Alleluia.

PSALM RESP.

118(117):1 I 4, 13-14, 22 I 24

R/. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą: "Jego łaska na wieki". R/. Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą. R/. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. R/.

Let the house of Israel say, "His mercy endures forever." Let the house of Aaron say, "His mercy endures forever." Let those who fear the LORD say, "His mercy endures forever." R/. I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R/. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R/.

201

APRIL 15

DRUGIE CZYTANIE

1:9-11,12-13,17-19

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, ze względu na słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: "Co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji". I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowie-czego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym Go ujrzał, upadłem jak martwy do Jego stóp, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: "Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co potem musi się stać". Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. R/.

EWANGELIA 20:19-31 K. Słowa Ewangelii według św. Jana L. Chwała Tobie, Panie. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę".

SECOND READING

1:9-11A, 12-13, 17-19

A reading from the Book of Revelation

I, John, your brother, who share with you the distress, the kingdom, and the endurance we have in Jesus, found myself on the island called Patmos because I proclaimed God's word and gave testimony to Jesus. I was caught up in spirit on the Lord's day and heard behind me a voice as loud as a trumpet, which said, "Write on a scroll what you see." Then I turned to see whose voice it was that spoke to me, and when I turned, I saw seven gold lampstands and in the midst of the lampstands one like a son of man, wearing an ankle-length robe, with a gold sash around his chest. When I caught sight of him, I fell down at his feet as though dead. He touched me with his right hand and said, "Do not be afraid. I am the first and the last, the one who lives. Once I was dead, but now I am alive forever and ever. I hold the keys to death and the netherworld. Write down, therefore, what you have seen, and what is happening, and what will happen afterwards." The word of the Lord. Thanks be to God. R/. Alleluia, alleluia. You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord; Blessed are they who have not seen me, but still believe! R/. GOSPEL 20:19-31 + A reading from the holy Gospel according to John All: Glory to you, Lord.

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, although

202

APRIL 16

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu (i nowo ochrzczonych) i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ANT. NA KOMUNIĘ Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Alleluja. Wszechmogący Boże, spraw, MODL. PO KOMUNII aby działanie wielkanocnego Sakramentu, któryśmy przyjęli nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. L. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, through faith and baptism we have become a new creation. Accept the offerings of your people (and of those born again in baptism) and bring us to eternal happiness. Grant this through Christ our Lord. Amen COMUNION ANT. Jesus spoke to Thomas: Put your hand here, and see the place the nails. Doubt no longer, but believe, alleluia. PRAYER AFTER COM. Almighty God, may the Easter sacraments we have received live forever in our minds and hearts. We ask this through Christ our Lord. Amen. P. Go in the peace of Christ, alleluia, alleluia. All. Thanks be to God, alleluia, alleluia.

Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.

MONDAY, APRIL 16 ANT. NA WEJŚCIE Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, a śmierć nie ma już nad Nim władzy. MODLITWA Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane nam dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Christ now raised from the dead will never die again; death no longer has power over him, alleluia. OP. PRAYER Almighty and ever-living God, your Spirit made us your children, confident to call you Father. Increase your Spirit of love within us and bring us to our promised inheritance. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 4:23-31; II, 281/J 3:1-8; II, 283

Read Acts 4:23-31 / Jn 3:1-8 (267)

Ps R/. Błogosławiony, kto zaufał Panu. lub: Alleluja. Dlaczego się burzą narody, czemu ludy żywią daremne zamysły? Buntują się królowie ziemi i władcy spiskują wraz z nimi przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi. R/.

Ps R/. Blessed are all who take refuge in the Lord. or: Alleluia. Why do the nations rage and the peoples utter folly? The kings of the earth rise up, and the princes conspire together against the LORD and against his anointed: “Let us break their fetters and cast their bonds from us!” R/.

203

APRIL 17

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa. A potem do nich mówi w gniewie swoim i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę. R/. Wyrok Pański ogłoszę: On rzekł do Mnie: "Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w posiadanie Twoje". R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. R/. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Jezus stanął pośród swoich uczniów i rzekł do nich: Pokój wam. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

He who is throned in heaven laughs; the LORD derides them. Then in anger he speaks to them; he terrifies them in his wrath: “I myself have set up my king on Zion, my holy mountain.” I will proclaim the decree of the LORD. R/. The LORD said to me, “You are my Son; this day I have begotten you. Ask of me and I will give you the nations for an inheritance and the ends of the earth for your possession. You shall rule them with an iron rod; you shall shatter them like an earthen dish.” R/. R/. Alleluia, alleluia. If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. R/. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, receive these gifts from your Church. May the great joy you give us come to perfection in heaven. Grant this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. Jesus came and stood among his disciples and said to them: Peace be with you, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, look on your people with kindness and by these Easter mysteries bring us to the glory of the resurrection. We ask this in the name of Jesus the Lord.

TUESDAY, APRIL 17 ANT. NA WEJŚCIE Weselmy się i radujmy, i dajmy chwałę Bogu, bo zakrólował Pan, nasz Bóg wszechmogący. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący Boże, Ty w Sakramentach wielkanocnych dałeś nam zadatek nowego życia, spraw, abyśmy głosili moc Chrystusa zmartwychwstałego i mogli uczestniczyć w Jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Let us shout out our joy and happiness, and give glory to God, the Lord of all, because he is our King, alleluia. OP. PRAYER All-powerful God, help us to proclaim the power of the Lord’s resurrection. May we who accept this sign of the love of Christ come to share the eternal life he reveals, for he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 4:32-37; II, 283/J 3:7-15; II, 285

Read Acts 4:32-37 / Jn 3:7b-15 (268)

Ps. R/. Pan Bóg króluje, pełen majestatu. lub: Alleluja. Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan odział się w potęgę i nią się przepasał. Tak świat utwierdził że się nie zachwieje. R/. Twój tron niewzruszony na wieki, Ty od wieków istniejesz, Boże. Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, Twojemu domowi przystoi świętość, po wszystkie dni, o Panie. R/.

Ps R/. The Lord is king; he is robed in majesty. or: Alleluia. The LORD is king, in splendor robed; robed is the LORD and girt about with strength. R/. And he has made the world firm, not to be moved. Your throne stands firm from of old; from everlasting you are, O LORD. R/. Your decrees are worthy of trust indeed: holiness befits your house, O LORD, for length of days. R/.

204

APRIL 18

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. R/. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał i tak wszedł do swojej chwały. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj MODL. PO KOMUNII nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R/. Alleluia, alleluia. The Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. R/. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, give us joy by these Easter mysteries. Let the continuous offering of this sacrifice by which we are renewed bring us to eternal happiness. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Christ had to suffer and to rise from the dead, and so enter into his glory, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this celebration of our redemption help us in this life and lead us to eternal happiness. We ask this through Christ our Lord.

WEDNESDAY, APRIL 18 ANT. NA WEJŚCIE Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów, będę głosił swym braciom Twoje imię. Alleluja. Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeMODLITWA żywać misterium paschalne, dzięki któremu człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania, pokornie Cię prosimy, spraw, abyśmy przez wytrwałą miłość osiągnęli to, co z wiarą wspominamy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. I will be a witness to you in the world, O Lord. I will spread the knowledge of your name among my brothers, alleluia. OP. PRAYER God of mercy, you have filled us with the hope of resurrection by restoring man to his original dignity. May we who relive this mystery each year come to share it in perpetual love. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 5:17-26; II, 285/J 3:16-21; II, 287

Read Acts 5:17-26 / Jn 3:16-21 (269)

Ps. R/. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. lub: Alleluja. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą. R/. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. R/. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku. R/. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim cieczkę. R/. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Tak Bóg umiłował świat, że, dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. R/.

Ps R/. The Lord hears the cry of the poor. or: Alleluia. I will bless the LORD at all times; his praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the LORD; the lowly will hear me and be glad. R/. Glorify the LORD with me, let us together extol his name. I sought the LORD, and he answered me and delivered me from all my fears. R/. Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the LORD heard, and from all his distress he saved him. R/. The angel of the LORD encamps around those who fear him, and delivers them. Taste and see how good the LORD is; blessed the man who takes refuge in him. R/. R/. Alleluia, alleluia. God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that everyone who believes in him might have eternal life. R/.

205

APRIL 19

MODL. NAD DARAMI Boże, który przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, spraw, prosimy, abyśmy poznawszy Twoją prawdę dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Ja was wybrałem ze świata i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by trwał wasz owoc. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, przybądź z MODL. PO KOMUNII pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, i spraw, aby porzucił stare nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord God, by this holy exchange of gifts you share with us your divine life. Grant that everything we do may be directed by the knowledge of your truth. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. The Lord says, I have chosen you from the world to go and bear fruit that will last, alleluia. Merciful Father, may these PRAYER AFTER COM. mysteries give us new purpose and bring us to a new life in you. Grant this through Christ our Lord.

THURSDAY, APRIL 19 ANT. NA WEJŚCIE Boże, gdy szedłeś przed Twoim ludem, otworzyłeś mu drogę i z nim przebywałeś, zadrżała ziemia, niebo deszcz zesłało. Alleluja. MODLITWA Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. When you walked at the head of your people, O God, and lived with them on their journey, the earth shook at your presence, and the skies poured forth their rain, alleluia. OP. PRAYER God of mercy, may the Easter mystery we celebrate be effective throughout our lives. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 5:27-33; II, 288/J 3:31-36; II, 289

Read Acts 5:27-33 / Jn 3:31-36 (270)

Ps. R/. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. lub: Alleluja. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. R/. Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. R/. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. R/.

Ps R/. The Lord hears the cry of the poor. or: Alleluia. I will bless the LORD at all times; his praise shall be ever in my mouth. Taste and see how good the LORD is; blessed the man who takes refuge in him. R/. The LORD confronts the evildoers, to destroy remembrance of them from the earth. When the just cry out, the LORD hears them, and from all their distress he rescues them. R/. The LORD is close to the brokenhearted; and those who are crushed in spirit he saves. Many are the troubles of the just man, but out of them all the LORD delivers him. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. R/. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R/. Alleluia, alleluia. You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord; blessed are those who have not seen, but still believe! R/. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept our prayers and offerings. Make us worthy of your sacraments of love by granting us your forgiveness. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. I, the Lord, am with you always, until the end of the world, alleluia. PRAYER AFTER COM. Almighty and ever-living Lord, you restored us to life by raising Christ from death. Strengthen us by this Easter sacrament; may we feel its saving power in our daily life. We ask this through Christ our Lord.

206

APRIL 20

FRIDAY, APRIL 20 ANT. NA WEJŚCIE Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją, ludzi pochodzących z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Alleluja. Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez MODLITWA śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Czyt. Dz. 5:34-42; II, 290/J 6 :1-15; II, 292

ENTRANCE ANT. By your blood, O Lord, you have redeemed us from every tribe and tongue, from every nation and people: you have made us into the kingdom of God, alleluia. OP. PRAYER Father, in your plan of salvation your Son Jesus Christ accepted the cross and freed us from the power of the enemy. May we come to share the glory of his resurrection, for he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Read Acts 5:34-42 / Jn 6:1-15 (271)

Ps. R/. Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana. lub: Alleluja. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? R/. O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, przez wszystkie dni życia. Abym kosztował słodyczy Pana stale się radował Jego świątynią. R/. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. R/.

Ps R/. One thing I seek: to dwell in the house of the Lord. or: Alleluia. The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The LORD is my life’s refuge; of whom should I be afraid? R/. One thing I ask of the LORD; this I seek: To dwell in the house of the LORD all the days of my life, That I may gaze on the loveliness of the LORD and contemplate his temple. R/. I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. R/.

R/. Alleluia, alleluia. One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych, i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Chrystus, nasz Pan, został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna, i spraw, aby trwali w radości z Jego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept these gifts from your family. May we hold fast to the life you have given us and come to the eternal gifts you promise. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Christ our Lord was put to death for our sins; and he rose again to make us worthy of life, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, watch over those you have saved in Christ. May we who are redeemed by his suffering and death always rejoice in his resurrection, for he is Lord for ever and ever.

207

APRIL 21

SATURDAY, APRIL 21 - St. Anselm ANT . NA WEJŚCIE Jesteście ludem odkupionym, opowiadajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. MODLITWA (Św. Anzelma) Boże, Ty dałeś świętemu Anzelmowi, biskupowi, odkrywać i rozgłaszać głębie Twojej mądrości , spraw, aby wiara przyszła z pomocą naszemu rozumowi, a serca umiłowały prawdy, które podałeś nam do wierzenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

ENTRANCE ANT. You are a people God claims as his own, to praise him who called you out of darkness into his marvelous light, alleluia. OP. PRAYER God our Father, look upon us with love. You redeem us and make us your children in Christ. Give us true freedom and bring us to the inheritance you promised. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz. 6:1-7; II, 293/J 6:16-21; II, 294

Read Acts 6:1-7 / Jn 6:16-21 (272)

Ps R/. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. lub: Alleluja. Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. R/. Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. R/. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. R/.

Ps R/. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you. or: Alleluia Exult, you just, in the LORD; ``praise from the upright is fitting. Give thanks to the LORD on the harp; ``with the ten-stringed lyre chant his praises. R/. Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the kindness of the LORD the earth is full. R/ See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R/ R/. Alleluia, alleluia. Christ is risen, who made all things; he has shown mercy on all people. R/

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad ludźmi. R/. MODL. NAD DARAMI Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś. Alleluja. Boże, Ty nas posiliłeś M ODL . PO K OMUNII sakramentalnymi Darami, pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

OP. PRAYER (St. Anselm) Father, you called St. Anselm to study and teach the sublime truths you have revealed. Let your gift of faith come to the aid of our understanding and open our hearts to your truth. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

PRAYER OVER THE GIFTS Merciful Lord, make holy these gifts and let our spiritual sacrifice make us an everlasting gift to you. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Father, I want the men you have given me to be with me where I am, so that they may see the glory you have given me, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this eucharist, which we have celebrated in memory of your Son, help us to grow in love. We ask this in the name of Jesus the Lord.

208

APRIL 22

THIRD SUNDAY OF EASTER, APRIL 22 Ant. na Wejście Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie, alleluja. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha MODLITWA swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ENTRANCE ANT. Let all the earth cry out to God with joy; praise the glory of his name; proclaim his glorious praise, alleluia. God our Father, may we look forward OP. PRAYER with hope to our resurrection, for you have made us your sons and daughters, and restored the joy of our youth. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE

A reading from the Acts of the Apostles

5:27-32, 40-41

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Arcykanłan zapytał apostołów: "Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?" Odpowiedział Piotr i apostołowie: "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni". I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

PSALM RESP. 30(29): 2 i 4, 5-6ab, 11 i 12 a, i 13b R/. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. R/. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. R/. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. R/.

FIRST READING

5:27-32, 40b-41

When the captain and the court officers had brought the apostles in and made them stand before the Sanhedrin, the high priest questioned them, "We gave you strict orders, did we not, to stop teaching in that name? Yet you have filled Jerusalem with your teaching and want to bring this man's blood upon us." But Peter and the apostles said in reply, "We must obey God rather than men. The God of our ancestors raised Jesus, though you had him killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior to grant Israel repentance and forgiveness of sins. We are witnesses of these things, as is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him." The Sanhedrin ordered the apostles to stop speaking in the name of Jesus, and dismissed them. So they left the presence of the Sanhedrin, rejoicing that they had been found worthy to suffer dishonor for the sake of the name. The word of the Lord. Thanks be to God. RESP. PSALM 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13 R/. I will praise you, Lord, for you have rescued me. or: Alleluia. I will extol you, O LORD, for you drew me clear and did not let my enemies rejoice over me. O LORD, you brought me up from the netherworld; you preserved me from among those going down into the pit. R/ Sing praise to the LORD, you his faithful ones, and give thanks to his holy name. For his anger lasts but a moment; a lifetime, his good will. At nightfall, weeping enters in, but with the dawn, rejoicing. R/. Hear, O LORD, and have pity on me; O LORD, be my helper. You changed my mourning into dancing; O LORD, my God, forever will I give you thanks. R/.

209

APRIL 22

DRUGIE CZYTANIE

5:11-14

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: "Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo". A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: "Siedzącemu na tronie, i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków". A czworo Zwierząt mówiło: "Amen". Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad ludźmi. R/. EWANGELIA kr: 21:1-14; dł: 21:1-19 K. Słowa Ewangelii według św. Jana L. Chwała Tobie, Panie.

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: "Idę łowić ryby". Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z tobą". Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?" Odpowiedzieli Mu: "Nie". On rzekł do nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: "To jest Pan!" Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: "Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili". Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł

SECOND READING

5:11-14

A reading from the Book of Revelation

I, John, looked and heard the voices of many angels who surrounded the throne and the living creatures and the elders. They were countless in number, and they cried out in a loud voice: "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom and strength, honor and glory and blessing." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, everything in the universe, cry out: "To the one who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor, glory and might, forever and ever." The four living creatures answered, "Amen, " and the elders fell down and worshiped. The word of the Lord. Thanks be to God. R/. Alleluia, alleluia. Christ is risen, creator of all; he has shown pity on all people. R/. GOSPEL 21:1-19 + A reading from the holy Gospel according to John All: Glory to you, Lord. At that time, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We also will come with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore; but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered him, "No." So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat and you will find something." So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about a hundred yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught." So Simon Peter went over and dragged the net ashore full of one hundred fifty-three large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come, have breakfast." And

210

APRIL 22

do nich Jezus: "Chodźcie, posilcie się!" Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: "Kto Ty jesteś?", bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead.

Koniec krótszej formy

End of shorter form.

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" Odpowiedział Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: "Paś baranki moje". I powtórnie powiedział do niego: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?" Odparł Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: "Paś owce moje". Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?" Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz Mnie?" I rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz". To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: "Pojdź za Mną!" Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." He then said to Simon Peter a second time, "Simon, son of John, do you love me?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." Jesus said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that Jesus had said to him a third time, "Do you love me?" and he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted; but when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." He said this signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me."

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ANT. NA KOMUNIĘ Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał; w imię Jego będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, receive these gifts from your Church. May the great joy you give us come to perfection in heaven. Grant this through Christ our Lord. Amen. COMMUNION ANT. Christ had to suffer and to rise from the dead on the third day. In his name penance for the remission of sins is to be preached to all nations, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, look on your people with kindness and by these Easter mysteries bring us to the glory of the resurrection. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen.

211

APRIL 23

MONDAY, APRIL 23 - St. George; St. Adalbert ANT. NA WEJŚCIE Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł za lud swój. Alleluja. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło MODLITWA Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości; spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (Św. Jerzego) Boże, Ty dałeś świętemu Jerzemu moc do naśladowania naszego Zbawiciela w Jego męce, wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego Męczennika wspierał nas, słabych ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Modlitwa (Św. Wojciecha) Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

ENTRANCE ANT. The Good Shepherd is risen! He who laid down his life for his sheep, who died for his flock, he is risen, alleluia. OP. PRAYER God our Father, your light of truth guides us to the way of Christ. May all who follow him reject what is contrary to the gospel. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 6:8-15; II, 307/J 6:22-29; II, 308

Read Acts 6:8-15 / Jn 6:22-29 (273)

Ps R/. Błogosławieni, których droga prosta. lub: Alleluja. Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują, Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach. Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, moimi doradcami Twoje ustawy. R/. Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, poucz mnie o Twoich ustawach. Pozwól mi zrozumieć drogę Twoich postanowień, abym rozważał Twoje cuda. R/. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twego prawa. Wybrałem drogę prawdy, postawiłem przed sobą Twe wyroki. R/. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. R/.

Ps R/. Blessed are they who follow the law of the Lord! or: Alleluia. Though princes meet and talk against me, your servant meditates on your statutes. Yes, your decrees are my delight; they are my counselors. R/. I declared my ways, and you answered me; teach me your statutes. Make me understand the way of your precepts, and I will meditate on your wondrous deeds. R/. Remove from me the way of falsehood, and favor me with your law. The way of truth I have chosen; I have set your ordinances before me. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu i umocnij nasze serca Pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Op. Prayer (St. George) Lord, hear the prayers of those who praise your mighty power. As St. George was ready to follow Christ in suffering and death, so may he be ready to help us in our weakness. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

R/. Alleluia, alleluia. One does not live on bread alone but on every word that comes forth from the mouth of God. R/. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept our prayers and offerings. Make us worthy of your sacraments of love by granting us your forgiveness. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. The Lord says, peace I leave with you, my own peace I give you; not as the world gives, do I give, alleluia. PRAYER AFTER COM. Almighty and ever-living Lord, you restored us to life by raising Christ from death. Strengthen us by this Easter sacrament; may we feel its saving power in our daily life. We ask this through Christ our Lord.

212

APRIL 24

TUESDAY, APRIL 24 - St. Fidelis of Sigmaringen ANT. NA WEJŚCIE Chwalcie naszego Boga, wszyscy którzy się Go boicie, mali i wielcy, bo nastało zbawienie, potęga i władza Jego Pomazańca. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego, umocnij w łasce swoich wiernych, aby oczyszczeni z wszystkich grzechów osiągnęli dobra przez Ciebie obiecane. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (Św. Fidelis) Boże, Ty ozdobiłeś palmą męczeństwa świętego Fidelisa, który płonąc miłością ku Tobie szerzył wiarę, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ugruntowani w miłości razem z nim poznali potęgę zmartwychwstania Chrystusa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. All you who fear God, both the great and the small, give praise to him! For his salvation and strength have come, the power of Christ, alleluia. Op. Prayer Father, you open the kingdom of heaven to those born again by water and the Spirit. Increase your gift of love in us. May all who have been freed from sins in baptism receive all that you have promised. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Op. Prayer (St. Fidelis of Sigmaringen) Father, you filled St Fidelis with the fire of your love and gave him the privilege of dying that the faith might live. Let his prayers keep us firmly grounded in your love, and help us to come to know the power of Christ's resurrection. We ask this through our Lord Jesus Christ.

Czyt. Dz. 7:51--8:1a; II, 309/J 6:30-35; II, 311

Read Acts 7:51--8:1a / Jn 6:30-35 (274)

Ps R/. W ręce Twe Panie, składam ducha mego. lub: Alleluja. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię. R/. W ręce Twoje powierzam ducha mego: Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Ja zaś pokładam ufność w Panu. Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem. R/. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: wybaw mnie w swym miłosierdziu. Osłaniasz ich Twą obecnością od spisku mężów. R/.

Ps R/. Into your hands, O Lord, I commend my spirit. or: Alleluia. Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety. You are my rock and my fortress; for your name’s sake you will lead and guide me. R/. Into your hands I commend my spirit; you will redeem me, O LORD, O faithful God. My trust is in the LORD; I will rejoice and be glad of your mercy. R/. Let your face shine upon your servant; save me in your kindness. You hide them in the shelter of your presence from the plottings of men. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Jam jest chleb życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. R/.

R/. Alleluia, alleluia. I am the bread of life, says the Lord; whoever comes to me will never hunger. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij święteczne dary Kościoła, i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. A NT . NA K OMUNIĘ Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, receive these gifts from your Church. May the great joy you give us come to perfection in heaven. Grant this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. Because we have died with Christ, we believe that we shall also come to life with him, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, look on your people with kindness and by these Easter mysteries bring us to the glory of the resurrection. We ask this in the name of Jesus the Lord.

213

APRIL 25

WEDNESDAY, APRIL 25 - ST. MARK, EVANGELIST ANT . NA W EJŚCIE Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. MODLITWA Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki i wiernie naśladowali Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Go out to the whole world, and preach the gospel to all creation, alleluia. OP. PRAYER Father, you gave St. Mark the privilege of proclaiming your gospel. May we profit by his wisdom and follow Christ more faithfully. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. 1 P. 5:5-14; VI, 87/16:15-20; VI, 89

Read 1 Pt 5:5b-14 / Mk 16:15-20 (555)

Ps. R/. Będę na wieki sławił łaski Pana, lub: Alleluja. Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. R/. Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych. Bo któż na obłokach będzie równy Panu, kto z synów Bożych będzie doń podobny? R/. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. R/.

Ps R/. For ever I will sing the goodness of the Lord. or: Alleluia. The favors of the LORD I will sing forever; through all generations my mouth shall proclaim your faithfulness. For you have said, “My kindness is established for ever”; in heaven you have confirmed your faithfulness.R/ The heavens proclaim your wonders, O LORD, and your faithfulness, in the assembly of the holy ones. For who in the skies can rank with the LORD? Who is like the LORD among the sons of God? R/ Blessed the people who know the joyful shout; in the light of your countenance, O LORD, they walk. At your name they rejoice all the day, and through your justice they are exalted. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą. R/.

R/. Alleluia, alleluia. We proclaim Christ crucified; he is the power of God and the wisdom of God. R/.

MODL. NAD DARAMI Boże, oddając cześć świętemu Markowi składamy Tobie Ofiarę uwielbienia i pokornie Cię błagamy, aby Twój Kościół wytrwale głosił Ewangelię. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wszechmogący Boże, niech MODL. PO KOMUNII Sakrament przyjęty z Twojego ołtarza nas uświęci i umocni naszą wiarę w Ewangelię, którą głosił święty Marek. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, as we offer the sacrifice of praise on the feast of St. Mark, we pray that your Church may always be faithful to the preaching of the gospel. We ask this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. I, the Lord, am with you always, until the end of the world, alleluia. PRAYER AFTER COM. All-powerful God, may the gifts we have received at this altar make us holy, and strengthen us in the faith of the gospel preached by St. Mark. We ask this in the name of Jesus the Lord.

214

APRIL 26

THURSDAY, APRIL 26 ANT. NA WEJŚCIE Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. Alleluja. Wszechmogący, wieczny Boże, w tych MODLITWA dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć, spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Let us sing to the Lord, he has covered himself in glory! The Lord is my strength, and I praise him: he is the Savior of my life, alleluia.

Czyt. Dz 8:26-40; II, 313/J 6:44-51; II, 315

Read Acts 8:26-40 / Jn 6:44-51 (276)

Ps. R/. Niech cała ziemia chwali swego Boga. lub: Alleluja. Błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę, bo On życiem obdarzył naszą duszę i nie dał się potknąć naszej nodze. R/. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, opowiem, co uczynił mej duszy. Do Niego wołałem moimi ustami, chwaliłem Go moim językiem. R/. Bóg mnie wysłuchał, przyjął głos mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. R/.

Ps R/. Let all the earth cry out to God with joy. or: Alleluia. Bless our God, you peoples, loudly sound his praise; He has given life to our souls, and has not let our feet slip. R/. Hear now, all you who fear God, while I declare what he has done for me. When I appealed to him in words, praise was on the tip of my tongue. R/. Blessed be God who refused me not my prayer or his kindness! R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem chłebem żywym, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. R/

R/. Alleluia, alleluia. I am the living bread that came down from heaven, says the Lord; whoever eats this bread will live forever. R/.

MODL. NAD DARAMI Boże, który przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej Ofierze, czynisz nas uczestnikami swej boskiej natury, spraw prosimy, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Chrystus umarł za wszystkich po to, aby ci, co żyją nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, przybądź z MODL. PO KOMUNII pomocą Swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, i spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord God, by this holy exchange of gifts you share with us your divine life. Grant that everything we do may be directed by the knowledge of your truth. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Christ died for all, so that living men should not live for themselves, but for Christ who died and was raised to life for them, alleluia. Merciful Father, may these PRAYER AFTER COM. mysteries give us new purpose and bring us to a new life in you. Grant this through Christ our Lord.

OP. PRAYER Father, in this holy season we come to know the full depth of your love. You have freed us from the darkness of error and sin. Help us to cling to your truths with fidelity. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

215

APRIL 27

FRIDAY, APRIL 27 ANT. NA WEJŚCIE Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś poznać tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego; niech Twój Duch miłości sprawi, abyśmy powstali do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. The Lamb who was slain is worthy to receive strength and divinity, wisdom and power and honor, alleluia. OP. PRAYER Father, by the love of your Spirit, may we who have experienced the grace of the Lord’s resurrection rise to the newness of life in joy. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 9:1-20; II, 316/J 6:52-59; II, 318

Read Acts 9:1-20 / Jn 6:52-59 (277)

Ps R/. Całemu światu głoście Ewangelię. lub: Alleluja. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. R/. Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Jego trwa na wieki. R/. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją ma życie wieczne. R/.

Ps R/. Go out to all the world and tell the Good News. or: Alleluia. Praise the LORD, all you nations; glorify him, all you peoples! R/. For steadfast is his kindness toward us, and the fidelity of the LORD endures forever. R/.

MODL. NAD DARAMI Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Chrystus był ukrzyżowany, zmartwychwstał i nas odkupił. Alleluja.

PRAYER OVER THE GIFTS Merciful Lord, make holy these gifts and let our spiritual sacrifice make us an everlasting gift to you. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. The man who died on the cross has risen from the dead, and has won back our lives from death, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this eucharist, which we have celebrated in memory of your Son, help us to grow in love. We ask this in the name of Jesus the Lord.

Boże, Ty nas posiliłeś sakraMODL. PO KOMUNII mentalnymi Darami, pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R/. Alleluia, alleluia. Whoever eats my Flesh and drinks my Blood, remains in me and I in him, says the Lord. R/.

216

APRIL 28

SATURDAY, APRIL 28 - St. Peter Chanel ANT. NA WEJŚCIE Razem z Chrystusem zostaliście pogrzebani w chrzcie, w Nim także zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. Alleluja. MODLITWA Boże, który wierzących w Ciebie obdarzyłeś nowym życiem w sakramencie chrztu świętego, otaczaj odrodzonych w Chrystusie nieustanną opieką, aby odpierali ataki złego ducha i zachowali Twoją łaskę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (Św. Piotra Chanela) Boże, Ty dla wzrostu Twojego Kościoła dałeś świętemu Piotrowi, kapłanowi, chwałę męczeństwa, spraw, abyśmy w dniach paschalnej radości w pełni przeżywali misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, i stali się świadkami nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

ENTRANCE ANT. In baptism we have died with Christ, and we have risen to new life in him, because we believed in the power of God who raised him from the dead, alleluia. OP. PRAYER God our Father, by the waters of baptism you give new life to the faithful. May we not succumb to the influence of evil but remain true to your gift of life. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 9:31-42; II, 318/J 6:60-69; II, 320

Read Acts 9:31-42 / Jn 6:60-69 (278)

Ps. R/. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? lub: Alleluja. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. R/. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana Smierć Jego świętych. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego. R/.

Ps R/. How shall I make a return to the Lord for all the good he has done for me? or: Alleluia. How shall I make a return to the LORD for all the good he has done for me? The cup of salvation I will take up, and I will call upon the name of the LORD. R/. My vows to the LORD I will pay in the presence of all his people. Precious in the eyes of the LORD is the death of his faithful ones. R/. O LORD, I am your servant; I am your servant, the son of your handmaid; you have loosed my bonds. To you will I offer sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the LORD. R/. R/. Alleluia, alleluia. Your words, Lord, are Spirit and life; you have the words of everlasting life. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych, i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez Mękę Twojego Syna, i daj im udział w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept these gifts from your family. May we hold fast to the life you have given us and come to the eternal gifts you promise. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Father, I pray for them: may they be one in us, so that the world may believe it was you who sent me, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, watch over those you have saved in Christ. May we who are redeemed by his suffering and death always rejoice in his resurrection, for he is Lord for ever and ever.

OP. PRAYER (St. Peter Chanel) Father, you called St. Peter Chanel to work for your Church and gave him the crown of martyrdom. May our celebration of Christ’s death and resurrection make us faithful witnesses to the new life he brings, for he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

217

APRIL 29

FOURTH SUNDAY OF EASTER, APRIL 29 Ant. na Wejście Ziemia jest pełna łaski Pana, przez Jego słowo powstały niebiosa. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ENTRANCE ANT. The earth is full of the goodness of the Lord; by the word of the Lord the heavens were made, alleluia. OP. PRAYER Almighty and ever-living God, give us new strength from the courage of Christ our shepherd, and lead us to join the saints in heaven, where he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

CZYTANIE PIERWSZE

FIRST READING

13:14, 43-52

13:14, 43-52

Czytanie z Dziejów Apostolskich

A reading from the Acts of the Apostles

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: "Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Paul and Barnabas continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the sabbath they entered the synagogue and took their seats. Many Jews and worshipers who were converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to remain faithful to the grace of God. On the following sabbath almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and with violent abuse contradicted what Paul said. Both Paul and Barnabas spoke out boldly and said, "It was necessary that the word of God be spoken to you first, but since you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth. The Gentiles were delighted when they heard this and glorified the word of the Lord. All who were destined for eternal life came to believe, and the word of the Lord continued to spread through the whole region. The Jews, however, incited the women of prominence who were worshipers and the leading men of the city, stirred up a persecution against Paul and Barnabas, and expelled them from their territory. So they shook the dust from their feet in protest against them, and went to Iconium. The disciples were filled with joy and the Holy Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. RESP. PSALM 100:1-2, 3, 5

PSALM RESP. 100(99):1-2, 3, 4b-5ab R/. My ludem Pana i Jego owcami. lub: Alleluja. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. R/.

R/. We are his people, the sheep of his flock. or: Alleluia. Sing joyfully to the LORD, all you lands; serve the LORD with gladness; come before him with joyful song. R/.

218 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. R/. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. R/. DRUGIE CZYTANIE 7:9, 14-17 Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barnakiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: "To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu". Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

R/.Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a Moje Mnie znają. R/. EWANGELIA 10:27-30 K. Słowa Ewangelii według św. Jana L. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ANT. NA KOMUNIĘ Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić. Alleluja.

APRIL 29

Know that the LORD is God; he made us, his we are; his people, the flock he tends. R/. The LORD is good: his kindness endures forever, and his faithfulness, to all generations. R/.

SECOND READING

7:9, 14b-17

A reading from the Book of Revelation I, John, had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. Then one of the elders said to me, "These are the ones who have survived the time of great distress; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. "For this reason they stand before God's throne and worship him day and night in his temple. The one who sits on the throne will shelter them. They will not hunger or thirst anymore, nor will the sun or any heat strike them. For the Lamb who is in the center of the throne will shepherd them and lead them to springs of life-giving water, and God will wipe away every tear from their eyes."

The word of the Lord. Thanks be to God. R/. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd, says the Lord; I know my sheep, and mine know me. R/. GOSPEL 10:27-30 + A reading from the holy Gospel according to John All: Glory to you, Lord. Jesus said: "My sheep hear my voice; I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, restore us by these Easter mysteries. May the continuing work of our redeemer bring us eternal joy. We ask this through Christ our Lord. Amen. COMMUNION ANT. The Good Shepherd is risen! He who laid down his life for his sheep, who died for his ftock, he is risen, alleluia.

219

APRIL 30

MODL. PO KOMUNII Boże, Dobry Pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna, i wprowadź go na ucztę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PRAYER AFTER COM. Father, eternal shepherd, watch over the flock redeemed by the blood of Christ and lead us to the promised land. Grant this through Christ our Lord. Amen.

MONDAY, APRIL 30 - St. Pius V ANT. NA WEJŚCIE Chrystus powstawszy z martwych, więcej już nie umiera, śmierć nie ma już nad nim władzy. Alleluja. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego MODLITWA Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby wyzwoleni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (Św. Piusa V) Panie Boże, Ty dałeś Kościołowi św. Piusa, papieża, aby bronił wiary i czuwał nad odnową liturgii, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy uczestniczyli w świętych obrzędach z żywą wiarą i gorącą miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Christ now raised from the dead will never die again; death no longer has power over him, alleluia. OP. PRAYER Father, through the obedience of Jesus, your servant and your Son, you raised a fallen world. Free us from sin and bring us the joy that lasts for ever. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 11:1-18; II, 332/J 10:1-10; II, 334

Read.: Acts 11:1-18 / Jn 10:1-10 (279)

Ps

R/. Boga żywego pragnie dusza moja. lub: Alleluja. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? R/. Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą. Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. R/. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem i radością moją. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże mój, Boże. R/. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. R/.

Ps R/. Athirst is my soul for the living God. or: Alleluia. As the hind longs for the running waters, so my soul longs for you, O God. Athirst is my soul for God, the living God. When shall I go and behold the face of God? R/. Send forth your light and your fidelity; they shall lead me on And bring me to your holy mountain, to your dwelling-place. R/. Then will I go in to the altar of God, the God of my gladness and joy; Then will I give you thanks upon the harp, O God, my God! R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Jezus stanął pośród swoich uczniów i rzekł do nich: Pokój wam. Alleluja.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, receive these gifts from your Church. May the great joy you give us come to perfection in heaven. Grant this through Christ our Lord. Jesus came and stood among his COMMUNION ANT. disciples and said to them: Peace be with you, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, look on your people with kindness and by these Easter mysteries bring us to the glory of the resurrection. We ask this in the name of Jesus the Lord.

MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twój lud, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Op. Prayer (St. Pius V) Father, you chose St. Pius V as pope of your Church to protect the faith and give you more fitting worship. By his prayers, help us to celebrate your holy mysteries with a living faith and an effective love. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

R/. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd, says the Lord; I know my sheep, and mine know me. R/.

220

MAY 1

TUESDAY, MAY 1 - St. Joseph, worker ENTRANCE ANT. Let us shout out our joy and happiness, and give glory to God, the Lord of all, because he is our King, alleluia. Almighty God, as we celebrate the OP. PRAYER resurrection, may we share with each other the joy the risen Christ has won for us. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

ANT. NA WEJŚCIE Weselmy się i radujmy, i dajmy chwałę Bogu, bo zakrólował Pan, nasz Bóg wszechmogący. Alleluja. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy MODLITWA obchodząc zmartwychwstanie Chrystusa w pełni przeżywali radość z naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (Św. Józefa) Boże, Stwórco wszechświata, Ty nałożyłeś na ludzi obowiązek pracy, spraw, abyśmy za przykładem świętego Józefa i pod jego opieką wykonywali prace, które nam powierzasz, i otrzymali nagrodę przez Ciebie obiecaną. Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

OP. PRAYER (St. Joseph) God our Father, creator and ruler of the universe, in every age you call man to develop and use his gifts for the good of others. With St. Joseph as our example and guide, help us to do the work you have asked and come to the rewards you have promised. We ask this through our Lord Jesus Christ.

Czyt. Dz 11:19-26; II, 335/J 10:22-30; II, 337

Read Acts 11:19-26 / Jn 10:22-30 (280)

Ps. R/. Wszystkie narody, wysławiajcie Pana. lub: Alleluja. Na świętych górach Jego miasto: umiłował Pan bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże. R/. Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, co mnie znają, oto Filistea, Tyr, i Etiopia: nawet taki kraj tam się narodził. O Syjonie powiedzą: "Każdy człowiek urodził się na nim, a Najwyższy sam go umacnia". R/. Pan zapisuje w księdze ludów: "Oni się tam narodzili". I tańcząc śpiewać będą; "Wszystkie moje źródła są w tobie". R/.

Ps R/. All you nations, praise the Lord. or: Alleluia. His foundation upon the holy mountains the LORD loves: The gates of Zion, more than any dwelling of Jacob. Glorious things are said of you, O city of God! R/. I tell of Egypt and Babylon among those who know the LORD; Of Philistia, Tyre, Ethiopia: “This man was born there.” And of Zion they shall say: “One and all were born in her; And he who has established her is the Most High LORD.” R/. They shall note, when the peoples are enrolled: “This man was born there.” And all shall sing, in their festive dance: “My home is within you.” R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. R/.

R/. Alleluia, alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord; I know them, and they follow me. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, spraw abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, i tak wszedł do swojej chwały. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj MODL. PO KOMUNII nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, give us joy by these Easter mysteries; let the continuous offering of this sacrifice by which we are renewed bring us to eternal happiness. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Christ had to suffer and to rise from the dead, and so enter into his glory, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this celebration of our redemption help us in this life and lead us to eternal happiness. We ask this through Christ our Lord.

221

MAY 2

WEDNESDAY, MAY 2 - ST. ATHANASIUS ANT. NA WEJŚCIE Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy na wieki. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Atanazego, biskupa, na obrońcę wiary w bóstwo Twojego Syna, spraw, abyśmy dzięki jego nauce i opiece coraz lepiej Ciebie poznawali i gorącej miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. The learned will shine like the brilliance of the firmament, and those who train many in the ways of justice will sparkle like the stars for all eternity. OP. PRAYER Father, you raised up St. Athanasius to be an outstanding defender of the truth of Christ’s divinity. By his teaching and protection may we grow in your knowledge and love. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 12:24--13,5a; II, 337/J 12:44-50; II, 339

Read Acts 12:24-13:5a / Jn 12:44-50 (281)

Ps R/. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. lub: Alleluja. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. R/. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. R/. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. R/.

Ps R/. O God, let all the nations praise you! or: Alleluia. May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your salvation. R/. May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth you guide. R/. May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth fear him! R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. R/.

R/. Alleluia, alleluia. I am the light of the world, says the Lord; whoever follows me will have the light of life. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, wejrzyj na dary, które składamy obchodząc wspomnienie świętego Atanazego, spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę i przez świadectwo złożone Ewangelii osiągnęli zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. A NT . NA K OMUNIĘ My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Wszechmogący Boże, przez ten Sakrament udzielaj zawsze życia i siły Twojemu Kościołowi, który w łączności ze świętym Atanazym wyznaje prawdziwe bóstwo Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, look upon the gifts we offer on the feast of St. Athanasius. Keep us true to the faith he professed and let our own witness to your truth bring us closer to salvation. We ask this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. We preach a Christ who was crucified; he is the power and the wisdom of God. PRAYER AFTER COM. All-powerful God, we join St. Athanasius in professing our belief in the true divinity of Christ your Son. Through this sacrament may our faith always give us life and protection. We ask this through Christ our Lord.

222

MAY 3

THURSDAY, MAY 3 - ST. PHILIP AND JAMES; M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ, S . ANT. NA WEJŚCIE Bóg z miłości wybrał świętych Apostołów Filipa i Jakuba i dał im wieczną chwałę. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze święta Apostołów Filipa i Jakuba, za ich wstawiennictwem daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, abyśmy mogli na wieki oglądać Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. The Lord chose these holy men for their unfeigned love, and gave them eternal glory, alleluia. OP. PRAYER God our Father, every year you give us joy on the festival of the apostles Philip and James. By the help of their prayers may we share in the suffering, death, and resurrection of your only Son and come to the eternal vision of your glory. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. 1Kor. 15:1-8; VI, 106/J 14:6-14; VI, 107

Read 1 Cor 15:1-8 / Jn 14:6-14 (561)

Ps. R/. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. R/. Nie są to słowa ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano: Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. R/.

Ps R/. Their message goes out through all the earth. or: Alleluia. The heavens declare the glory of God; and the firmament proclaims his handiwork. Day pours out the word to day; and night to night imparts knowledge. R/. Not a word nor a discourse whose voice is not heard; Through all the earth their voice resounds, and to the ends of the world, their message. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą, prawdą i życiem; Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca. R/. MODL. NAD DARAMI Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy w święto apostołów Filipa i Jakuba, i spraw, abyśmy służyli Tobie w pobożności czystej i bez skazy. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Filipie, kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, oczyść nasze umysły, abyśmy jak apostołowie Filip i Jakub oglądali Ciebie w Twoim Synu i mogli posiąść życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R/. Alleluia, alleluia. I am the way, the truth, and the life, says the Lord; Philip, whoever has seen me has seen the Father. R/ PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept our gifts at this celebration in honor of the apostles Philip and James. Make our religion pure and undefiled. We ask this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. Lord, let us see the Father, and we shall be content. And Jesus said: Philip, he who sees me, sees the Father, alleluia. PRAYER AFTER COM. Father, by the holy gifts we have received free our minds and hearts from sin. With the apostles Philip and James may we see you in your Son and be found worthy to have eternal life. We ask this through Christ our Lord.

223

MAY 4

FRIDAY, MAY 4 ANT. NA WEJŚCIE Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją, ludzi pochodzących z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś nas królestwem naszego Boga. Alleluja. Boże, Tobie zawdzięczamy zbawienie i MODLITWA prawdziwą wolność, wysłuchaj nasze błagania i spraw, aby odkupieni Krwią Chrystusa od Ciebie czerpali życie i w Tobie znaleźli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. By your blood, O Lord, you have redeemed us from every tribe and tongue, from every nation and people: you have made us into the kingdom of God, alleluia. Father of our freedom and salvaOPENING PRAYER tion, hear the prayers of those redeemed by your Son’s suffering. Through you may we have life; with you may we have eternal joy. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 13:26-33; II, 342/J 14:1-6; II, 344

Read Acts 13:26-33 / Jn 14:1-6 (283)

Ps R/. Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem. lub: Alleluja. "Przecież to ja ustanowiłem swojego króla na Syjonie, świętej górze mojej". Wyrok Pański ogłoszę: On rzekł do Mnie: "Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem. R/. Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w posia-danie Twoje. Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, jak gliniane naczynie ich skruszysz". R/. A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią, ze drżeniem całujcie Mu stopy. R/.

Ps R/. You are my Son; this day I have begotten you. or: Alleluia. “I myself have set up my king on Zion, my holy mountain.” I will proclaim the decree of the LORD: The LORD said to me, “You are my Son; this day I have begotten you.” R/. “Ask of me and I will give you the nations for an inheritance and the ends of the earth for your possession. You shall rule them with an iron rod; you shall shatter them like an earthen dish.” R/. And now, O kings, give heed; take warning, you rulers of the earth. Serve the LORD with fear, and rejoice before him; with trembling rejoice. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. R/.

R/. Alleluia, alleluia. I am the way and the truth and the life, says the Lord; no one comes to the Father except through me. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNII Chrystus, nasz Pan, został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez Mękę Twojego Syna, i daj im udział w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept these gifts from your family. May we hold fast to the life you have given us and come to the eternal gifts you promise. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Christ our Lord was put to death for our sins; and he rose again to make us worthy of life, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, watch over those you have saved in Christ May we who are redeemed by his suffering and death always rejoice in his resurrection, for he is Lord for ever and ever.

224

MAY 5

SATURDAY, MAY 5 ANT. NA WEJŚCIE Jesteście ludem odkupionym, opowiadajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący wieczny Boże, Ty przez chrzest święty dałeś nam nowe życie, umacniaj w nas działanie wielkanocnego Sakramentu, abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. You are a people God claims as his own, to praise him who called you out of darkness into his marvelous light, alleluia. Father, may we whom you renew in OP. PRAYER baptism bear witness to our faith by the way we live. By the suffering, death, and resurrection of your Son may we come to eternal joy. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 13:44-52; II, 344/J 14:7-14; II, 346

Read Acts 13:44-52 / Jn 14:7-14 (284

Ps R/. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. lub: Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. R/. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. R/. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie. R/.

Ps

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. R/. MODL. NAD DARAMI Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNII Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś. Alleluja. Boże, Ty nas posiliłeś sakraMODL. PO KOMUNII mentalnymi Darami, pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R/. All the ends of the earth have seen the saving power of God. or: Alleluia. Sing to the LORD a new song, for he has done wondrous deeds; His right hand has won victory for him, his holy arm. R/. The LORD has made his salvation known: in the sight of the nations he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel. R/. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the LORD, all you lands; break into song; sing praise. R/.

R/. Alleluia, alleluia. If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, says the Lord. R/. PRAYER OVER THE GIFTS Merciful Lord, make holy these gifts and let our spiritual sacrifice make us an everlasting gift to you. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Father, I want the men you have given me to be with me where I am, so that they may see the glory you have given me, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this eucharist, which we have celebrated in memory of your Son, help us to grow in love. We ask this in the name of Jesus the Lord.

225

MAY 6

FIFTH SUNDAY OF EASTER, MAY 6 ANT . NA WEJŚCIE Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ENTRANCE ANT. Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous deeds; he has revealed to the nations his saving power, alleluia. OP. PRAYER God our Father, look upon us with love. You redeem us and make us your children in Christ. Give us true freedom and bring us to the inheritance you promised. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE

FIRST READING

14:21-27

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacnając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

PSALM RESP. 145(144):8-9, 10-11, 12-13ab R/. Będę Cię sławił, Boże mój i Królu. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. R/. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. R/. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. R./

14:21-27

A reading from the Acts of the Apostles

After Paul and Barnabas had proclaimed the good news to that city and made a considerable number of disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. They strengthened the spirits of the disciples and exhorted them to persevere in the faith, saying, "It is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God." They appointed elders for them in each church and, with prayer and fasting, commended them to the Lord in whom they had put their faith. Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia. After proclaiming the word at Perga they went down to Attalia. From there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work they had now accomplished. And when they arrived, they called the church together and reported what God had done with them and how he had opened the door of faith to the Gentiles. The word of the Lord. Thanks be to God. RESP. PSALM 145:8-9, 10-11, 12-13 R/. I will praise your name for ever, my king and my God. or: Alleluia. The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward all his works. R/ Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. R/. Let them make known your might to the children of Adam, and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is a kingdom for all ages, and your dominion endures through all generations. R/.

226 DRUGIE CZYTANIE

MAY 6

21:1-5a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: "Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie 'Bogiem z nimi'. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły". I rzekł Siedzący na tronie: "Oto czynię wszystko nowe". Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. R/. EWANGELIA 13:31-33, 34-35 K. Słowa Ewangelii według św. Jana L. Chwała Tobie, Panie.

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: "Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali". Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. MODL. NAD DARAMI Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej Ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ANT. NA KOMUNIĘ Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

SECOND READING

21:1-5a

A reading from the Book of Revelation

Then I, John, saw a new heaven and a new earth. The former heaven and the former earth had passed away, and the sea was no more. I also saw the holy city, a new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. I heard a loud voice from the throne saying, "Behold, God's dwelling is with the human race. He will dwell with them and they will be his people and God himself will always be with them as their God. He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, for the old order has passed away." The One who sat on the throne said, "Behold, I make all things new." The word of the Lord. Thanks be to God. R/. Alleluia, alleluia. I give you a new commandment, says the Lord: love one another as I have loved you. R/. GOSPEL 13:31-33a, 34-35 + A reading from the holy Gospel according to John All: Glory to you, Lord. When Judas had left them, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and God will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord God, by this holy exchange of gifts you share with us your divine life. Grant that everything we do may be directed by the knowledge of your truth. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. COMMUNION ANT. I am the vine and you are the branches, says the Lord; he who lives in me, and I in him, will bear much fruit, alleluia. Merciful Father, may these PRAYER AFTER COM. mysteries give us new purpose and bring us to a new life in you. Grant this through Christ our Lord. Amen.

227

MAY 7

MONDAY, MAY 7 ANT. NA WEJŚCIE Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić. Alleluja. Boże, Ty jednoczysz serca wiernych w MODLITWA dążeniu do Ciebie, daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. The Good Shepherd is risen! He who laid down his life for his sheep, who died for his flock, he is risen, alleluia. Father, help us to seek the values that OP. PRAYER will bring us eternal joy in this changing world. In our desire for what you promise make us one in mind and heart. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 14:5-18; II, 356/J 14:21-26; II, 358

Read Acts 14:5-18 / Jn 14:21-26 (285)

Ps R/. Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu. lub: Alleluja. Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za łaskę Twoją i wierność. Dlaczego mają pytać poganie: "Gdzie się ich Bóg znajduje?" R/. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, dzieło rąk ludzkich. R/. Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niebo jest niebem Pana, ziemię zaś dał synom ludzkim. R/.

Ps R/. Not to us, O Lord, but to your name give the glory. or: Alleluia. Not to us, O LORD, not to us but to your name give glory because of your mercy, because of your truth. Why should the pagans say, “Where is their God?” R/. Our God is in heaven; whatever he wills, he does. Their idols are silver and gold, the handiwork of men. R/. May you be blessed by the LORD, who made heaven and earth. Heaven is the heaven of the LORD, but the earth he has given to the children of men. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Duch Święty was wszystkiego nauczy; przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. R/.

R/. Alleluia, alleluia. The Holy Spirit will teach you everything and remind you of all I told you. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept our prayers and offerings. Make us worthy of your sacraments of love by granting us your forgiveness. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. The Lord says, peace I leave with you, my own peace I give you; not as the world gives, do 1 give, alleluia. PRAYER AFTER COM. Almighty and ever-living Lord, you restored us to life by raising Christ from death. Strengthen us by this Easter sacrament. We ask this through Christ our Lord.

228

MAY 8

TUESDAY, MAY 8 ANT. NA WEJŚCIE Chwalcie naszego Boga, wszyscy, którzy się Go boicie, mali i wielcy, bo nastało zbawienie, potęga i władza Jego Pomazańca. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne; umocnij naszą wiarę i nadzieję, abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. All you who fear God, both the great and the small, give praise to him! For his salvation and strength have come, the power of Christ, alleluia. Father, you restored your people to OP. PRAYER eternal life by raising Christ your Son from death. Make our faith strong and our hope sure. May we never doubt that you will fulfill the promises you have made. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 14:19-28; II, 359/J 14:27-31a; II, 360

Read Acts 14:19-28 / Jn 14:27-31a (286)

Ps R/. Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo. lub: Alleluja. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. R/. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. R/. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich dziełach swoich święty. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, a Jego święte imię niech wielbi wszystko, co żyje. R/.

Ps R/. Your friends make known, O Lord, the glorious splendor of your kingdom. or: Alleluia. Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. R/. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. A NT . NA K OMUNIĘ Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z nim również żyć będziemy. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Making known to men your might and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is a kingdom for all ages, and your dominion endures through all generations. R/. May my mouth speak the praise of the LORD, and may all flesh bless his holy name forever and ever. R/. R/. Alleluia, alleluia. Christ had to suffer and to rise from the dead, and so enter into his glory. R/. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, receive these gifts from your Church. May the great joy you give us come to perfection in heaven. Grant this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. Because we have died with Christ, we believe that we shall also come to life with him, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, look on your people with kindness and by these Easter mysteries bring us to the glory of the resurrection. We ask this in the name of Jesus the Lord.

229

MAY 9

WEDNESDAY, MAY 9 ANT. NA WEJŚCIE Niech moje usta będą pełne Twojej chwały. Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał. Alleluja. Boże, Ty miłujesz niewinność i przyMODLITWA wracasz ją grzesznikom, zwracaj ku sobie serca Twoich sług, wyzwolonych z ciemności niewiary, i nie dopuść, aby utracili światło Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Fill me with your praise and I will sing your glory; songs of joy will be on my lips, alleluia. OP. PRAYER Father of all holiness, guide our hearts to you. Keep in the light of your truth all those you have freed from the darkness of unbelief. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 15:1-6; II, 361/J 15:1-8; II, 362

Read Acts 15:1-6 / Jn 15:1-8 (287)

Ps. R/. Idźmy z radością na spotkanie Pana. lub: Alleluja. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: "Pójdziemy do domu Pana". Już stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem. R/. Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. R/.

Ps R/. Let us go rejoicing to the house of the Lord. or: Alleluia. I rejoiced because they said to me, “We will go up to the house of the LORD.” And now we have set foot within your gates, O Jerusalem. R/. Jerusalem, built as a city with compact unity. To it the tribes go up, the tribes of the LORD. R/. According to the decree for Israel, to give thanks to the name of the LORD. In it are set up judgment seats, seats for the house of David. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. R/. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Chrystus zmartwychwstał i oświecił tych, których odkupił krwią swoją. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R/. Alleluia, alleluia. Remain in me, as I remain in you, says the Lord; whoever remains in me will bear much fruit. R/. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, restore us by these Easter mysteries. May the continuing work of our Redeemer bring us eternal joy. We ask this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. Christ has risen and shines upon us, whom he has redeemed by his blood, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this celebration of our redemption help us in this life and lead us to eternal happiness. We ask this through Christ our Lord.

230

MAY 10

THURSDAY, MAY 10 - Bl. Damien ANT. NA WEJŚCIE Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. Alleluja. Modlitwa Boże, dzięki Twojej łasce grzesznicy stają się sprawiedliwi, a nieszczęśliwi odzyskują radość, utwierdź w nas dzieło Twojej miłości, strzeż Twoich darów i udziel mocy do wytrwania usprawiedliwionym przez wiarę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Let us sing to the Lord, he has covered himself in glory! The Lord is my strength, and I praise him: he is the Savior of my life, alleluia.

Czyt. Dz 15:7-21; II, 363/J 15:9-11; II, 365

Read Acts 15:7-21 / Jn 15:9-11 (288)

Ps. R/. Pośród narodów głoście chwałę Pana. lub: Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. R/. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy. R/.

Ps R/. Proclaim God's marvelous deeds to all the nations. or: Alleluia. Sing to the LORD a new song; sing to the LORD, all you lands. Sing to the LORD; bless his name. R/. Announce his salvation, day after day. Tell his glory among the nations; among all peoples, his wondrous deeds. R/. Say among the nations: The LORD is king. He has made the world firm, not to be moved; he governs the peoples with equity. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. R/.

R/. Alleluia, alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord; I know them, and they follow me. R/.

MODL. NAD DARAMI Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej Ofierze, czynisz nas uczestnikami swej boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Chrystus umarł za wszystkich po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, przybądź z MODL. PO KOMUNII pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord God, by this holy exchange of gifts you share with us your divine life. Grant that everything we do may be directed by the knowledge of your truth. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Christ died for all, so that living men should not live for themselves, but for Christ who died and was raised to life for them, alleluia. Merciful Father, may these PRAYER AFTER COM. mysteries give us new purpose and bring us to a new life in you. Grant this through Christ our Lord.

OP. PRAYER Father, in your love you have brought us from evil to good and from misery to happiness. Through your blessings give the courage of perseverance to those you have called and justified by faith. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. OP. PRAYER (Bl. Damien) Father of mercy, in Blessed Damien you have given a shining witness of love for the poorest and most abandoned. Grant that, by his intercession, as faithful witness of the heart of your Son Jesus, we too may be servants of the most needy and rejected. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

231

MAY 11-12

FRIDAY, MAY 11 ANT. NA WEJŚCIE Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Alleluja. Wszechmogący Boże, daj nam godnie MODLITWA przeżywać tajemnice wielkanocne, które z radością obchodzimy, a moc Chrystusa zmartwychwstałego, niech nam zapewni obronę i zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Entrance Antiphon The Lamb who was slain is worthy to receive strength and divinity, wisdom and power and honor, alleluia. Op. Prayer Lord, by this Easter mystery prepare us for eternal life. May our celebration of Christ’s death and resurrection guide us to salvation. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 15:22-31; II, 365/J 15:12-17; II, 367

Read Acts 15:22-31 / Jn 15:12-17 (289)

Ps. R/. Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów. Serce moje jest mocne, Boże, mocne jest moje serce, zaśpiewam psalm i zagram. Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. R/. Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, zaśpiewam Ci psalm wśród narodów, Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, a wierność Twoja po chmury. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, nad całą ziemię Twoja chwała. R/. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. R/.

Ps R/. I will give you thanks among the peoples, O Lord. or: Alleluia. My heart is steadfast, O God; my heart is steadfast; I will sing and chant praise. Awake, O my soul; awake, lyre and harp! I will wake the dawn. R/. I will give thanks to you among the peoples, O LORD, I will chant your praise among the nations. For your mercy towers to the heavens, and your faithfulness to the skies. Be exalted above the heavens, O God; above all the earth be your glory! R/.

MODL. NAD DARAMI Prosimy Cię, Boże, uświęć łaskawie te dary, złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Merciful Lord, make holy these gifts and let our spiritual sacrifice make us an everlasting gift to you. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. The man who died on the cross has risen from the dead, and has won back our lives from death, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this eucharist, which we have celebrated in memory of your Son, help us to grow in love. We ask this in the name of Jesus the Lord.

A NT . NA K OMUNIĘ Chrystus był ukrzyżowany, zmartwychwstał i nas odkupił. Alleluja. M ODL . PO K OMUNII Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, pokornie Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R/. Alleluia, alleluia. I call you my friends, says the Lord, for I have made known to you all that the Father has told me. R/.

SATURDAY, MAY 12 - St. Nereus and Achilleus, St. Pancras ANT. NA WEJŚCIE Razem z Chrystusem zostaliście pogrzebani w chrzcie, w Nim także zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. Alleluja. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w MODLITWA sakramencie chrztu obdarzyłeś nas życiem nadprzyrodzonym i razem z łaską uświęcającą dałeś nam nadzieję nieśmiertelności, spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. In baptism we have died with Christ, and we have risen to new life in him, because we believed in the power of God who raised him from the dead, alleluia. Loving Father, through our rebirth in OP. PRAYER baptism you give us your life and promise immortality. By your unceasing care, guide our steps toward the life of glory. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

232

MAY 12

Modlitwa (Św. Nereusza i Achillesa) Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy podziwiając pełne odwagi wyznanie wiary przez świętych męczenników Nereusza i Achillesa, doznali braterskiego wstawiennictwa u Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (Św. Pankracego) Wszechmogący Boże, niech się raduje Twój Kościół ufny w orędownictwo świętego Pankracego, męczennika, niech dzięki jego modlitwie trwa w oddaniu się Tobie i cieszy się pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Op. Prayer (St. Nereus and Achilleus) Father, we honor Saints Nereus and Achilleus for their courage in dying to profess their faith in Christ. May we experience the help of their prayers at the throne of your mercy. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Op. Prayer (St. Pancras) God of mercy, give your Church joy and confidence through the prayers of St. Pancras. Keep us faithful to you and steadfast in your service. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 16:1-10; II, 367/J 15:18-21; II, 369

Read Acts 16:1-10 / Jn 15:18-21 (290)

Ps. R/. Niech cała ziemia chwali swego Pana. lub: Alleluja. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem! Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. R/. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. R/. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, Jego wierność przez pokolenia. R/.

Ps R/. Let all the earth cry out to God with joy. or: Alleluia. Sing joyfully to the LORD, all you lands; serve the LORD with gladness; come before him with joyful song. R/. Know that the LORD is God; he made us, his we are; his people, the flock he tends. R/. The LORD is good: his kindness endures forever, and his faithfulness, to all generations. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. R/.

R/. Alleluia, alleluia. If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych, i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Miłosierny Boże, otaczaj opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez Mękę Twojego Syna, i daj im udział w chwale Chrystusa zmartwychwstałego. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept these gifts from your family. May we hold fast to the life you have given us and come to the eternal gifts you promise. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Father, I pray for them: may they be one in us, so that the world may believe it was you who sent me, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, watch over those you have saved in Christ. May we who are redeemed by his suffering and death always rejoice in his resurrection, for he is Lord for ever and ever.

233

MAY 13

SIXTH SUNDAY OF EASTER, MAY 13 Ant. na Wejście Głoście radosną nowinę, niech będzie słyszana, po krańce ziemi rozpowiadajcie, że Pan wyzwolił swój naród. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu, niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ENTRANCE ANT. Speak out with a voice of joy; let it be heard to the ends of the earth: The Lord has set his people free, alleluia OP. PRAYER Ever-living God, help us to celebrate our joy in the resurrection of the Lord and to express in our lives the love we celebrate. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE

FIRST READING

15:1-2, 22-29

15:1-2, 22-29

Czytanie z Dziejów Apostolskich

A reading from the Acts of the Apostles

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: "Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni". Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu, do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: "Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!". Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Some who had come down from Judea were instructing the brothers, "Unless you are circumcised according to the Mosaic practice, you cannot be saved." Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them, it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and elders about this question. The apostles and elders, in agreement with the whole church, decided to choose representatives and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas, and Silas, leaders among the brothers. This is the letter delivered by them: "The apostles and the elders, your brothers, to the brothers in Antioch, Syria, and Cilicia of Gentile origin: greetings. Since we have heard that some of our number who went out without any mandate from us have upset you with their teachings and disturbed your peace of mind, we have with one accord decided to choose representatives and to send them to you along with our beloved Barnabas and Paul, who have dedicated their lives to the name of our Lord Jesus Christ. So we are sending Judas and Silas who will also convey this same message by word of mouth: 'It is the decision of the Holy Spirit and of us not to place on you any burden beyond these necessities, namely, to abstain from meat sacrificed to idols, from blood, from meats of strangled animals, and from unlawful marriage. If you keep free of these, you will be doing what is right. Farewell.'" The word of the Lord. Thanks be to God.

234 PSALM RESP.

MAY 13

67(66):2-3, 5 I 8

R/. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. lub: Alleluia. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. R/ Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. R/.

DRUGIE CZYTANIE

21:10-14, 22-23

RESP. PSALM

67:2-3, 5, 6, 8

R/. O God, let all the nations praise you! or: Alleluia. May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your salvation. R/. May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth you guide. R/. May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth fear him! R/. 21:10-14, 22-23 SECOND READING

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

A reading from the Book of Revelation

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. R/. Alleluja, alleluja, alleluja, Jeśli Mnie kto miłuje będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. R/. EWANGELIA 14:23-29

The angel took me in spirit to a great, high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. It gleamed with the splendor of God. Its radiance was like that of a precious stone, like jasper, clear as crystal. It had a massive, high wall, with twelve gates where twelve angels were stationed and on which names were inscribed, the names of the twelve tribes of the Israelites. There were three gates facing east, three north, three south, and three west. The wall of the city had twelve courses of stones as its foundation, on which were inscribed the twelve names of the twelve apostles of the Lamb. I saw no temple in the city for its temple is the Lord God almighty and the Lamb. The city had no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gave it light, and its lamp was the Lamb. The word of the Lord. Thanks be to God. R/. Alleluia, alleluia. Whoever loves me will keep my word, says the Lord, and my Father will love him and we will come to him. R/. GOSPEL 14:23-29

K. Słowa Ewangelii według św. Jana L. Chwała Tobie, Panie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie,

+ A reading from the holy Gospel according to John All: Glory to you, Lord.

Jesus said to his disciples: "Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words; yet the word you hear is not mine but that of the Father

235

MAY 14

nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem. Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie". Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ANT. NA KOMUNIĘ Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a On wam da innego Pocieszyciela, aby z wami był na zawsze. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

who sent me. "I have told you this while I am with you. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I told you. Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, 'I am going away and I will come back to you.' If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father; for the Father is greater than I. And now I have told you this before it happens, so that when it happens you may believe." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept our prayers and offerings. Make us worthy of your sacraments of love by granting us your forgiveness. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. COMMUNION ANT. If you love me, keep my commandments, says the Lord. The Father will send you the Holy Spirit, to be with you for ever, alleluia. PRAYER AFTER COM. Almighty and ever-living Lord, you restored us to life by raising Christ from death. Strengthen us by this Easter sacrament; may we feel its saving power in our daily life. We ask this through Christ our Lord. Amen.

Monday, May 14 - St. Matthias, apostle ANT. NA WEJŚCIE Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili i by trwał wasz owoc. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona Apostołów, za jego wstawiennictwem otaczaj nas swoją miłością i przyjmij do wspólnoty wybranych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. You have not chosen me; I have chosen you. Go and bear fruit that will last, alleluia. OP. PRAYER Father, you called St. Matthias to share in the mission of the apostles. By the help of his prayers may we receive with joy the love you share with us and be counted among those you have chosen. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 1:15-17, 20-26; VI, 112/J 15:9-17; VI, 114

Read Acts 1:15-17, 20-26 / Jn 15:9-17 (564)

Ps. R/. Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. R/. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała. R/.

Ps R/. The Lord will give him a seat with the leaders of his people. or: Alleluia. Praise, you servants of the LORD, praise the name of the LORD. Blessed be the name of the LORD both now and forever. R/. From the rising to the setting of the sun is the name of the LORD to be praised. High above all nations is the LORD; above the heavens is his glory. R/.

236

MAY 15

Kto jest jak nasz Pan Bóg, co ma siedzibę w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię? R/. Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. R/.

Who is like the LORD, our God, who is enthroned on high and looks upon the heavens and the earth below? R/. He raises up the lowly from the dust; from the dunghill he lifts up the poor To seat them with princes, with the princes of his own people. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. R/.

R/. Alleluia, alleluia. I chose you from the world, to go and bear fruit that will last, says the Lord. R/.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w święto Macieja Apostoła, i przez tę ofiarę utwierdź nas w swojej łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ant. na Komunię To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Alleluja. Modl. po Komunii Boże, nasz Ojcze, napełniaj nas nieustannie Twoimi darami i za wstawiennictwem świętego Macieja Apostoła przyjmij nas do wspólnoty świętych w światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept the gifts your Church offers on the feast of the apostle, Matthias, and by this eucharist strengthen your grace within us. We ask this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. This is my commandment: love one another as I have loved you. PRAYER AFTER COM. Lord, you constantly give life to your people in this holy eucharist. By the prayers of the apostle Matthias prepare us to take our place among your saints in eternal life. We ask this through Christ our Lord.

TUESDAY, MAY 15 - St. Isidore ANT. NA WEJŚCIE Weselmy się i radujmy i dajmy chwałę Bogu, bo zakrólował Pan, nasz Bóg wszechmogący. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (Św. Izydora) Boże, wieczna Mądrości, Ty dałeś nam świętego Izydora jako nauczyciela wiary, wysłuchaj prośby, które zanosimy w dniu jego wspomnienia, i za jego wstawiennictwem otaczaj swój Kościół opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Let us shout out our joy and happiness, and give glory to God, the Lord of all, because he is our King, alleluia. God our Father, may we look forward OP. PRAYER with hope to our resurrection, for you have made us your sons and daughters, and restored the joy of our youth. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Op. Prayer (St. Isidore) Lord God, all creation is yours, and you call us to serve you by caring for the gifts that surround us. May the example of St. Isidore urge us to share our food with the hungry and to work for the salvation of mankind. We ask this through our Lord Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God for ever and ever.

Czyt. Dz 16:22-34, II, 381/J 16:5-11; II, 383

Ps R/. Your right hand saves me, O Lord. or: Alleluia. I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple, and give thanks to your name. R/. Because of your kindness and your truth, you have made great above all things your name and your promise. When I called, you answered me; you built up strength within me. R/.

Ps. R/. Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej. lub: Alleluja. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. R/. I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. R/.

Read Acts 16:22-34 / Jn 16:5-11 (292)

237

MAY 16

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R/. R/. Alleluia, alleluia. I will send to you the Spirit of truth, says the Lord; he will guide you to all truth. R/.

Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Poślę wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy. R/. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, i tak wszedł do swojej chwały. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj MODL. PO KOMUNII nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, give us joy by these Easter mysteries; let the continuous offering of this sacrifice by which we are renewed bring us to eternal happiness. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Christ had to suffer and to rise from the dead, and so enter into his glory, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this celebration of our redemption help us in this life and lead us to eternal happiness.We ask this through Christ our Lord.

WEDNESDAY, MAY 16 ENTRANCE ANT. I will be a witness to you in the world, O Lord. I will spread the knowledge of your name among my brothers, alleluia.

ANT. NA WEJŚCIE Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów, będę głosił swym braciom Twoje imię. Alleluja. Wszechmogący Boże, obchodzimy M ODLITWA uroczyście pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna, spraw, abyśmy dzielili radość wszystkich świętych, gdy On przyjdzie w chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

OP. PRAYER Lord, as we celebrate your Son’s resurrection, so may we rejoice with all the saints when he returns in glory, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 17:15; 22--18; 1; II, 383. 148/J 16:12-15; II, 385

Read

Ps. R/. Niebo i ziemia pełne chwały Twojej. lub: Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. R/. Królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, młodzieńcy i dziewice, starcy i dzieci. R/. Niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego ponad ziemią i niebem. I On pomnaża potęgę swego ludu. R/.

Ps R/. Heaven and earth are full of your glory. or: Alleluia. Praise the LORD from the heavens; praise him in the heights. Praise him, all you his angels; praise him, all you his hosts. R/. Let the kings of the earth and all peoples, the princes and all the judges of the earth, Young men too, and maidens, old men and boys. R/. Praise the name of the LORD, for his name alone is exalted; His majesty is above earth and heaven. R/. He has lifted up the horn of his people; Be this his praise from all his faithful ones, from the children of Israel, the people close to him. Alleluia. R/. R/. Alleluia, alleluia. I will ask the Father and he will give you another Advocate to be with you always. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze. R/.

Acts 17:15, 22 - 18:1 / Jn 16:12-15 (293)

238

MAY 17

MODL. NAD DARAMI Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej Ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Ja was wybrałem ze świata i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by trwał wasz owoc. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, przybądź z MODL. PO KOMUNII pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE G IFTS Lord God, by this holy exchange of gifts you share with us your divine life. Grant that everything we do may be directed by the knowledge of your truth. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. The Lord says, I have chosen you from the world to go and bear fruit that will last, alleluia. PRAYER AFTER COM. Merciful Father, may these mysteries give us new purpose and bring us to a new life in you. Grant this through Christ our Lord.

ASCENSION, MAY 17 (Moved in many dioceses) ANT. NA WEJŚCIE Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE

1:1-11

ENTRANCE ANT. Men of Galilee, why do you stand looking in the sky? The Lord will return, just as you have seen him ascend, alleluia. God our Father, make us joyful in the OP. PRAYER ascension of your Son Jesus Christ. May we follow him into the new creation, for his ascension is our glory and our hope. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

FIRST READING

1:1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

A reading from the beginning of the Acts of the Apostles

Pierwszą książkę napisałem Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: "Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym". Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?" Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi". Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywli się w Niego jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba,

In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God. While meeting with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for "the promise of the Father about which you have heard me speak; for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." When they had gathered together they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?" He answered them, "It is not for you to know the times or seasons that the Father has established by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth." When he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight. While they were looking intently at the sky as he was going, suddenly two men dressed in white garments stood

239

MAY 17

przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba". Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. PSALM RESP.

47(46):2-3, 6-7, 8-9

R/. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią. R/. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. R/. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. R/.

DRUGIE CZYTANIE

1:17-23 lub: Heb 9:24-28; 10:19-23

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. R/.

beside them. They said, "Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven." The word of the Lord. Thanks be to God. RESP. PSALM 47:2-3, 6-7, 8-9 R/. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord. or: Alleluia. All you people, clap your hands, shout to God with cries of gladness, For the LORD, the Most High, the awesome, is the great king over all the earth. R/. God mounts his throne amid shouts of joy; the LORD, amid trumpet blasts. Sing praise to God, sing praise; sing praise to our king, sing praise. R/. For king of all the earth is God; sing hymns of praise. God reigns over the nations, God sits upon his holy throne. R/. SECOND READING 1:17-23 or Heb 9:24-28; 10:19-23 A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians Brothers and sisters: May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a Spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to his call, what are the riches of glory in his inheritance among the holy ones, and what is the surpassing greatness of his power for us who believe, in accord with the exercise of his great might, which he worked in Christ, raising him from the dead and seating him at his right hand in the heavens, far above every principality, authority, power, and dominion, and every name that is named not only in this age but also in the one to come. And he put all things beneath his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of the one who fills all things in every way. The word of the Lord. Thanks be to God. R/. Alleluia, alleluia. Go and teach all nations, says the Lord; I am with you always, until the end of the world. R/.

240 EWANGELIA

MAY 18

24:46-53

K. Słowa Ewangelii według św. Łukasza L. Chwała Tobie, Panie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka". Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ANT . NA KOMUNIĘ Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Alleluja. Wszechmogący wieczny Boże, MODL. PO KOMUNII Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

GOSPEL 24:46-53 + A reading from the holy Gospel according to Luke All: Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples: "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold I am sending the promise of my Father upon you; but stay in the city until you are clothed with power from on high." Then he led them out as far as Bethany, raised his hands, and blessed them. As he blessed them he parted from them and was taken up to heaven. They did him homage and then returned to Jerusalem with great joy, and they were continually in the temple praising God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, receive our offering as we celebrate the ascension of Christ your Son. May his gifts help us rise with him to the joys of heaven, where he lives and reigns for ever and ever. Amen. COMMUNION ANT. I, the Lord, am with you always, until the end of the world, alleluia. Father, in this eucharist we PRAYER AFTER COM. touch the divine life you give to the world. Help us to follow Christ with love to eternal life where he is Lord for ever and ever. Amen.

FRIDAY, MAY 18 - St. John I ANT. NA WEJŚCIE Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją, ludzi pochodzących z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne, skieruj nasze dążenia ku Zbawicielowi, który zasiada po Twojej prawicy, i kiedy przyjdzie w chwale, obdarz nieprzemijającym szczęściem wszystkich odrodzonych przez sakrament chrztu świętego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (Św. Jana I) Boże, nagrodo Twoich wiernych, Ty uświęciłeś ten dzień przez męczeństwo św. Jana, papieża, wysłuchaj prośby Twojego ludu i spraw, abyśmy czcząc jego zasługi, naśladowali jego stałość w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. By your blood, O Lord, you have redeemed us from every tribe and tongue, from every nation and people: you have made us into the kingdom of God, alleluia. Father, you have given us eternal life OP. PRAYER through Christ your Son who rose from the dead and now sits at your right hand. When he comes again in glory, may he clothe with immortality all who have been born again in baptism. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. OP. PRAYER (St. John I) God our Father, rewarder of all who believe, hear our prayers as we celebrate the martyrdom of Pope John. Help us to follow him in loyalty to the faith. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

241

MAY 19

Czyt. Dz. 18:9-18; II, 395/J 16:20-23, II, 397

Read Acts 18:9-18 / Jn 16:20-23 (295)

Ps. R/. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. lub: Alleluja. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią. R/. On nam podaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Wybiera nam na dziedzictwo chlubę Jakuba, którego miłuje. R/. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. R/. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i wracam do Ojca. R/.

Ps R/. God is king of all the earth. or: Alleluia. All you peoples, clap your hands, shout to God with cries of gladness, For the LORD, the Most High, the awesome, is the great king over all the earth. R/. He brings people under us; nations under our feet. He chooses for us our inheritance, the glory of Jacob, whom he loves. R/. God mounts his throne amid shouts of joy; the LORD, amid trumpet blasts. Sing praise to God, sing praise; sing praise to our king, sing praise. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Chrystus, nasz Pan, został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna, i spraw aby trwali w radości Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept these gifts from your family. May we hold fast to the life you have given us and come to the eternal gifts you promise. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Christ our Lord was put to death for our sins; and he rose again to make us worthy of life, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, watch over those you have saved in Christ. May we who are redeemed by his suffering and death always rejoice in his resurrection, for he is Lord for ever and ever.

R/. Alleluia, alleluia. Christ had to suffer and to rise from the dead, and so enter into his glory. R/.

SATURDAY, MAY 19 ANT . NA WEJŚCIE Jesteście ludem odkupionym, opowiadajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. Alleluja. MODLITWA Boże, Twój Syn wstępując do nieba obiecał Apostołom Ducha Świętego, od Niego otrzymali niezliczone dary, pozwalające im przeniknąć prawdy objawione; prosimy Cię, udziel nam także darów Twojego Ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. You are a people God claims as his own, to praise him who called you out of darkness into his marvelous light, alleluia. Father, at your Son’s ascension into OP. PRAYER heaven you promised to send the Holy Spirit on your apostles. You filled them with heavenly wisdom: fill us also with the gift of your Spirit. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 18:23-28; II, 398/J 16:23b-28; II, 399

Read Acts 18:23-28 / Jn 16:23b-28 (296)

Ps R/. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. lub: Alleluja. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy jest straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią. R/. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. R/.

Ps R/. God is king of all the earth. or: Alleluia. All you peoples, clap your hands; shout to God with cries of gladness. For the LORD, the Most High, the awesome, is the great king over all the earth. R/. For king of all the earth is God; sing hymns of praise. God reigns over the nations, God sits upon his holy throne. R/.

242

MAY 20

Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga: On zaś jest najwyższy. R/. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i wracam do Ojca. R/. MODL. NAD DARAMI Składając Ofiarę uwielbienia prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętego Filipa z radością pracowali dla Twojej chwały i zbawienia bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. MODL. PO KOMUNII Posileni chlebem eucharystycznym prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Filipa zawsze pragnęli Chleba, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

The princes of the peoples are gathered together with the people of the God of Abraham. For God’s are the guardians of the earth; he is supreme. R/. R/. Alleluia, alleluia. I came from the Father and have come into the world; now I am leaving the world and going back to the Father. R/. PRAYER OVER THE GIFTS Merciful Lord, make holy these gifts, and let our spiritual sacrifice make us an everlasting gift to you. We ask this in the name of Jesus the Lord. COMMUNION ANT. Father, I want the men you have given me to be with me where I am, so that they may see the glory you have given me, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this eucharist, which we have celebrated in memory of your Son, help us to grow in love. We ask this in the name of Jesus the Lord.

SEVENTH SUNDAY OF EASTER, MAY 20 Note: In many dioceses Ascension is today

Ant. na Wejście Usłysz Panie, kiedy głośno wołam. O Tobie mówi moje serce: "Szukaj Jego oblicza". Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący Boże, wierzymy, że nasz Zbawiciel zasiada w chwale po Twojej prawicy, wysłuchaj nasze błagania i spraw, abyśmy zgodnie z Jego obietnicą odczuwali, że pozostaje z nami aż do skończenia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. PIERWSZE CZYTANIE 7:55-60

ENTRANCE ANT. Lord, hear my voice when I call to you. My heart has prompted me to seek your face; I seek it, Lord; do not hide from me. Alleluia.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

A reading from the Acts of the Apostles

Kiedy Szczepan był pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał, chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy. I rzekł: "Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga". A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamie-nowali Szczepana, który modlił się: "Panie Jezu, przyjmij ducha mego!" A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: "Panie, nie poczytaj im tego grzechu". Po tych słowach skonał. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Stephen, filled with the Holy Spirit, looked up intently to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God, and Stephen said, "Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God." But they cried out in a loud voice, covered their ears, and rushed upon him together. They threw him out of the city, and began to stone him. The witnesses laid down their cloaks at the feet of a young man named Saul. As they were stoning Stephen, he called out, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he fell to his knees and cried out in a loud voice, "Lord, do not hold this sin against them"; and when he said this, he fell asleep. The word of the Lord. Thanks be to God.

OPENING PRAYER Father, help us keep in mind that Christ our Savior lives with you in glory and promised to remain with us until the end of time. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

FIRST READING

7:55-60

243

MAY 20

PSALM RESP.

97(96):1, 2, 5-6

R/. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. lub: Alleluja. Pan króluje, wesel się ziemio, radujcie się liczne wyspy. Obłok i ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. R/. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. R/. DRUGIE CZYTANIE

22:12-14, 16-17, 20

RESP. PSALM

97:1-2, 6-7, 9

R/.The Lord is king, the most high over all the earth. or: Alleluia The LORD is king; let the earth rejoice; let the many islands be glad. Justice and judgment are the foundation of his throne. R/. The heavens proclaim his justice, and all peoples see his glory. All gods are prostrate before him. R/. You, O LORD, are the Most High over all the earth, exalted far above all gods. R/. 22:12-14, 16-17, 20 SECOND READING

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

A reading from the Book of Revelation

Ja, Jan, usłyszałem głos mówiący do mnie: "Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni. Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna". A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!" I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Mówi Ten, który o tym świadczy: "Zaiste, przyjdę niebawem". Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie zostawię was sierotami, powrócę do was i rozraduje się serce wasze. R/.

I, John, heard a voice saying to me: "Behold, I am coming soon. I bring with me the recompense I will give to each according to his deeds. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." Blessed are they who wash their robes so as to have the right to the tree of life and enter the city through its gates. "I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and offspring of David, the bright morning star." The Spirit and the bride say, "Come." Let the hearer say, "Come." Let the one who thirsts come forward, and the one who wants it receive the gift of life-giving water. The one who gives this testimony says, "Yes, I am coming soon." Amen! Come, Lord Jesus! The word of the Lord. Thanks be to God. R/. Alleluia, alleluia. I will not leave you orphans, says the Lord. I will come back to you, and your hearts will rejoice. R/. GOSPEL 17:20-26

EWANGELIA

17:20-26

K. Słowa Ewangelii według św. Jana L. Chwała Tobie, Panie.

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: "Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś; przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś

+ A reading from the holy Gospel according to John All: Glory to you, Lord.

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed saying: "Holy Father, I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you loved them even as

244

MAY 21

Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich". Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

you loved me. Father, they are your gift to me. I wish that where I am they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I made known to them your name and I will make it known, that the love with which you loved me may be in them and I in them." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże, przymij nasze modlitwy i dary, które składamy, i przez udział w świętej Ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ANT. NA KOMUNIĘ Ojcze, proszę, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Alleluja.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, accept the prayers and gifts we offer in faith and love. May this eucharist bring us to your glory. Grant this through Christ our Lord. Amen. COMMUNION ANT. This is the prayer of Jesus: that his believers may become one as he is one with the Father, alleluia. PRAYER AFTER COM. God our Savior, hear us, and through this holy mystery give us hope that the glory you have given Christ will be given to the Church, his body, for he is Lord for ever and ever. Amen.

Wysłuchaj nas, Boże, nasz MODLITWA PO KOMUNII Zbawicielu, i przez udział w Eucharystii umocnij naszą ufność, że cały Kościół zjednoczy się w chwale z Chrystusem, swoją Głową. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

MONDAY, MAY 21 ANT. NA WEJŚCIE Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc Jego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący Boże, niech zstąpi na nas moc Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę i wypełniali ją w życiu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will be my witnesses to all the world, alleluia. OP. PRAYER Lord, send the power of your Holy Spirit upon us that we may remain faithful and do your will in our daily lives. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 19:1-8; II, 408/J 16:29-33; II, 410

Read Acts 19:1-8 / Jn 16:29-33 (297)

Ps R/. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. lub: Alleluja. Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak dym przez wiatr rozwiany, jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, tak giną przed Bogiem grzesznicy. R/. A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, i rozkoszują radością. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków. R/. Ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych, jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. R/.

Ps R/. Sing to God, O kingdoms of the earth. or: Alleluia. God arises; his enemies are scattered, and those who hate him flee before him. As smoke is driven away, so are they driven; as wax melts before the fire. R/. But the just rejoice and exult before God; they are glad and rejoice. Sing to God, chant praise to his name; whose name is the LORD. R/. The father of orphans and the defender of widows is God in his holy dwelling. God gives a home to the forsaken; he leads forth prisoners to prosperity. R/.

245

MAY 22

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. R/.

R/. Alleluia, alleluia. If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. R/.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, niech niepokalana ofiara nas oczyści i umocni nasze dusze łaską z nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Nie zostawię was sierotami, znowu przyjdę do was i rozraduje się serce wasze. Alleluja.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, may these gifts cleanse us from sin and make our hearts live with your gift of grace. Grant this through Christ our Lord.

Boże, nasz Ojcze, przybądź z MODL. PO KOMUNII pomocą Swojemu ludowi, który nasyciłeś Najświętszym Sakramentem i spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

COMMUNION ANT. The Lord said: I will not leave you orphans. I will come back to you, and your hearts will rejoice, alleluia. PRAYER AFTER COM. Merciful Father, may these mysteries give us new purpose and bring us to a new life in you. Grant this through Christ our Lord.

TUESDAY, MAY 22 ANT. NA WEJŚCIE Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać, i uczyni z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Czyt. Dz 20:17-27; II, 411/J 17:1-11a; II, 412

Ps. R/. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. lub: Alleluja. Deszcz obfity zesłałeś, Boże, Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo. Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, które w swej dobroci dałeś ubogiemu. R/. Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony: Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze! Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, Pan nas ratuje od śmierci. R/. R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze. R/. MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy, i przez udział w świętej Ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ENTRANCE ANT. I am the beginning and the end of all things. I have met death, but I am alive, and I shall live for eternity, alleluia. God of power and mercy, send your OP. PRAYER Holy Spirit to live in our hearts and make us temples of his glory. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Read Acts 20:17-27 / Jn 17:1-11a (298)

Ps R/. Sing to God, O kingdoms of the earth. or: Alleluia. A bountiful rain you showered down, O God, upon your inheritance; you restored the land when it languished; Your flock settled in it; in your goodness, O God, you provided it for the needy. R/. Blessed day by day be the Lord, who bears our burdens; God, who is our salvation. God is a saving God for us; the LORD, my Lord, controls the passageways of death. R/. R/. Alleluia, alleluia. I will ask the Father and he will give you another Advocate to be with you always. R/. PRAYER OVER THE GIFTS Father, accept the prayers and offerings of your people and bring us to the glory of heaven, where Jesus is Lord for ever and ever. COMMUNION ANT. The Lord says, the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things, and remind you of all I have said to you, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this eucharist, which we have celebrated in memory of your Son, help us to grow in love. We ask this in the name of Jesus the Lord.

246

MAY 23

WEDNESDAY, MAY 23 ANT. NA WEJŚCIE Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. Alleluja. Modlitwa Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół zgromadzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym oddaniem i szczerze się starał trwać w jedności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. All nations, clap your hands. Shout with a voice of joy to God, alleluia. God of power and mercy, send your OP. PRAYER Holy Spirit to live in our hearts and make us temples of his glory. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz. 20:28-38; II, 413/J 17:11b-19; II, 415

Read Acts 20:28-38 / Jn 17:11b-19 (298)

Ps. R/. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. lub: Alleluja. O Boże, okaż swą potęgę, potęgę Bożą, której dla nas użyłeś. W Twej świątyni nad Jeruzalem, niech królowie złożą Tobie dary! R/. Śpiewajcie Bogu królestwa ziemi, zagrajcie Panu, który przemierza odwieczne niebiosa. Oto wydał głos swój, głos potężny: "Uznajcie moc Bożą!" R/. Jego majestat jest na Izraelem, a Jego potęga w obłokach. On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony. R/.

Ps R/. Sing to God, O kingdoms of the earth. or: Alleluia. Show forth, O God, your power, the power, O God, with which you took our part; For your temple in Jerusalem let the kings bring you gifts. R/. You kingdoms of the earth, sing to God, chant praise to the Lord who rides on the heights of the ancient heavens. Behold, his voice resounds, the voice of power: “Confess the power of God!” R/. Over Israel is his majesty; his power is in the skies. Awesome in his sanctuary is God, the God of Israel; he gives power and strength to his people. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć ich w prawdzie. R/.

R/. Alleluia, alleluia. Your word, O Lord, is truth; consecrate us in the truth. R/.

MODL. NAD DARAMI Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie i wy także świadczyć będziecie. Alleluja.

PRAYER OVER THE GIFTS Father, accept the prayers and offerings of your people and bring us to the glory of heaven, where Jesus is Lord for ever and ever.

Boże, nasz Ojcze, niechaj MODL . PO KOMUNII uczestnictwo w boskim Sakramencie zawsze nas darzy obfitymi łaskami i oczyszczając swoją mocą czyni nas godnymi tak wielkiego daru. Przez Chrystusa, Pana naszego.

COMMUNION ANT. The Lord says: When the Holy Spirit comes to you, the Spirit whom I shall send, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will bear witness to me, and you also will be my witnesses, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, may this eucharist, which we have celebrated in memory of your Son, help us to grow in love. We ask this in the name of Jesus the Lord.

247

MAY 24

THUSDAY, MAY 24 Ant. na Wejście Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Let us come to God’s presence with confidence, because we will find mercy, and strength when we need it, alleluia OP. PRAYER Father, let your Spirit come upon us with power to fill us with his gifts. May he make our hearts pleasing to you, and ready to do your will. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 22:30, 23:6-11;II, 416/J 17:20-26; II, 418

Ps. R/. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię do Pana:"Tyś jest Panem moim". Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. R/. Błogosławię Pana, bo dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. R/. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w krainie zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. R/. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. R/.

Ps R/. Keep me safe, O God; you are my hope. or: Alleluia. Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the LORD, “My Lord are you.” O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. R/. I bless the LORD who counsels me; even in the night my heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R/. Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; Because you will not abandon my soul to the nether world, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R/. You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. R/.

R/. Alleluia, alleluia. May they all be one as you, Father, are in me and I in you, that the world may believe that you sent me, says the Lord. R/.

MODL. NAD DARAMI Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę Go do was. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, niech nas MODL. PO KOMUNII oświeca Twoje słowo i niech udział w Ofierze, którą złożyliśmy, odnowi nasze siły, abyśmy mogli otrzymać dary Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Read Acts 22:30; 23:6-11 / Jn 17:20-26 (300)

PRAYER OVER THE GIFTS Merciful Lord, make holy these gifts, and let our spiritual sacrifice make us an everlasting gift to you. We ask this in the name of Jesus the Lord.

COMMUNION ANT. This is the word of Jesus: It is best for me to leave you; because if I do not go, the Spirit will not come to you, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, renew us by the mysteries we have shared. Help us to know you and prepare us for the gifts of the Spirit. We ask this through Christ our Lord.

248

MAY 25

FRIDAY, MAY 25 - St. Venerable Bede, St. Gregory VII, St. Mary Magdalene de Pazzi ANT. NA WEJŚCIE Chrystus nas miłuje, przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił królestwem i kapłanami Bogu Ojcu swojemu. Alleluja. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia MODLITWA wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (św. Bedy Czcigodnego) Boże, Ty dałeś swojemu Kościołowi jako nauczyciela wiary, świętego Bedę, kapłana, spraw łaskawie, niech nas oświeca światło jego miłości i wspomagają jego zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (św. Grzegorza VII) Wszechmogący Boże, daj swojemu Kościołowi ducha męstwa i umiłowania sprawiedliwości, którym zajaśniał święty Grzegorz, papież, spraw, aby Kościół odrzucał wszelką nieprawość i mógł w wolności pełnić to, co sprawiedliwe. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlitwa (św. Marii Magdaleny de Pazzi) Boże, miłośniku dziewictwa, Ty ozdobiłeś niebieskimi darami świętą Marię Magdalenę, dziewicę, gorącą miłością ku Tobie, spraw, abyśmy naśladowali w czystości i miłości Świętą, której dzisiaj cześć oddajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. Christ loved us and has washed away our sins with his blood, and has made us a kingdom of priests to serve his God and Father, alleluia. OP. PRAYER Father, in glorifying Christ and sending us your Spirit, you open the way to eternal life. May our sharing in this gift increase our love and make our faith grow stronger. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Op. Prayer (St. Venerable Bede) Lord, you have enlightened your Church with the learning of St. Bede. In your love may your people learn from his wisdom and benefit from his prayers. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Op. Prayer (St. Gregory VII) Lord, give your Church the spirit of courage and love for justice which distinguished Pope Gregory. Make us courageous in condemning evil and free us to pursue justice with love. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Op. Prayer (St. Mary Magdalene de Pazzi) Father, you love those who give themselves completely to your service, and you filled St. Mary Magdalene de Pazzi with heavenly gifts and the fire of your love. As we honor her today may we follow her example of purity and charity. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 25:13-21; II, 418/J 21:15-19; II, 420

Read Acts 25:13b-21 / Jn 21:15-19 (301)

Ps. R/. Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach. lub: Alleluja. Błogosław, duszo moja, Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. R/. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. R/. Pan utwierdził tron swój na niebiosach, a Jego panowanie obejmuje wszechświat. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy, potężni mocarze pełniący Jego rozkazy. R/.

Ps R/. The Lord has established his throne in heaven. or: Alleluia. Bless the LORD, O my soul; and all my being, bless his holy name. Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits. R/. For as the heavens are high above the earth, so surpassing is his kindness toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he put our transgressions from us. R/. The LORD has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Bless the LORD, all you his angels, you mighty in strength, who do his bidding. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Duch Święty wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. R/

R/. Alleluia, alleluia. The Holy Spirit will teach you everything and remind you of all I told you. R/.

249

MAY 26

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Ci składamy, i aby stały się Tobie miłe ześlij Twojego Ducha, który oczyści nasze serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ Gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Alleluja. Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy MODL. PO KOMUNII Najświętszy Sakrament, przez który nas oczyszczasz i odnawiasz nasze siły, spraw, aby ta Komunia pomogła nam osiągnąć życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Father of love and mercy, we place our offering before you. Send your Holy Spirit to cleanse our lives so that our gifts may be acceptable. We ask this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. When the Spirit of truth comes, says the Lord, he will lead you to the whole truth, alleluia. PRAYER AFTER COM. God our Father, the eucharist is our bread of life and the sacrament of our forgiveness. May our sharing in this mystery bring us to eternal life, where Jesus is Lord for ever and ever.

SATURDAY, MAY 26 - ST. PHILIP NERI ANT. NA WEJŚCIE Sprawiedliwy weseli się w Panu i do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią. MODLITWA Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom, spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, który przenikał serce świętego Filipa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. The Spirit of God is upon me; he has anointed me. He sent me to bring good news to the poor, and to heal the broken-hearted. Father, you continually raise up your OP. PRAYER faithful to the glory of holiness. In your love kindle in us the fire of the Holy Spirit who so filled the heart of Philip Neri. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Czyt. Dz 28:16-20; 30-31; II, 421/J 21:20-25; II, 422

Read Acts 28:16-20, 30-31/ Jn 21:20-25 (302)

Ps. R/. Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi. lub: Alleluja. Pan w świętym swoim przybytku na niebiosach tron Pana. Oczy Jego patrzą, a powieki śledzą synów ludzkich. R/. Bada Pan sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość. Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, ludzie prawi ujrzą Jego oblicze. R/.

Ps R/. The just will gaze on your face, O Lord. or: Alleluia. The LORD is in his holy temple; the LORD’S throne is in heaven. His eyes behold, his searching glance is on mankind. R/. The LORD searches the just and the wicked; the lover of violence he hates. For the LORD is just, he loves just deeds; the upright shall see his face. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Poślę wam Ducha prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy. R/.

R/. Alleluia, alleluia. I will send to you the Spirit of truth, says the Lord; he will guide you to all truth. R/.

MODL. NAD DARAMI Składając Ofiarę uwielbienia prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętego Filipa z radością pracowali dla Twojej chwały i zbawienia bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, help us who offer you this sacrifice of praise to follow the example of St. Philip. Keep us always cheerful in our work for the glory of your name and the good of our neighbor. Grant this through Christ our Lord. COMMUNION ANT. I, the Lord, am with you always, until the end of the world.

ANT. NA KOMUNIĘ Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. MODL. PO KOMUNII Posileni chlebem eucharystycznym prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Filipa zawsze pragnęli Chleba, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lord, strengthen us with the PRAYER AFTER COM. bread of life. May we always imitate St. Philip by hungering after this sacrament in which we find true life. We ask this in the name of Jesus the Lord.

250

MAY 27

PENTECOST SUNDAY, MAY 27, Vigil Mass ANT. NA WEJŚCIE Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Alleluja. MODLITWA Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres Pięćdziesiątnicy, spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, aby w każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ENTRANCE ANT. The love of God has been poured into our hearts by his Spirit living in us, alleluia.

Cz Rdz 11:1-9 or Wj 19:3-8a, 16-20b or Ez 37:1-14; Jl 3:1-5/Rz 8:22-27/J 7:37-39; II, 429

Read Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-20b or Ez 37:1-14 or Jl 3:1-5/ Rom 8:22-27/Jn7:37-39 (62)

Ps. R/. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. lub: Alleluja. Błogosław, duszo moja, Pana, o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna Twych stworzeń. R/. Gdy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. R/. Niech chwała Pana trwa na wieki niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. R/.

Ps R/. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. or: Alleluia. Bless the LORD, O my soul! O LORD, my God, you are great indeed! You are clothed with majesty and glory, robed in light as with a cloak. R/. How manifold are your works, O LORD! In wisdom you have wrought them all— the earth is full of your creatures; bless the LORD, O my soul! Alleluia. R/. Creatures all look to you to give them food in due time. When you give it to them, they gather it; when you open your hand, they are filled with good things. R/. If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. R/.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź, Duchu święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. R/.

R/. Alleluia, alleluia. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful and kindle in them the fire of your love. R/.

M ODL . NAD D ARAMI Panie, nasz Boże, niech błogosławieństwo Ducha Świętego zstąpi na te dary i wzbudzi w swoim Kościele taką miłość, aby wśród świata stawał się prawdziwym znakiem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANT. NA KOMUNIĘ W ostatnim dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Alleluja. MODL. PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, niech przyjęty Sakrament nas uświęci i da nam gorliwość płynącą od Ducha Świętego, którym w cudowny sposób napełniłeś swoich apostołów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRAYER OVER THE GIFTS Lord, send your Spirit on these gifts and through them help the Church you love to show your salvation to all the world. We ask this in the name of Jesus the Lord.

OP. PRAYER Almighty and ever-living God, you fulfilled the Easter promise by sending us your Holy Spirit. May that Spirit unite the races and nations on earth to proclaim your glory. Grant this through Christ our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

COMMUNION ANT. On the last day of the festival, Jesus stood and cried aloud: If anyone is thirsty, let him come to me and drink, alleluia. PRAYER AFTER COM. Lord, through this eucharist, send the Holy Spirit of Pentecost into our hearts to keep us always in your love. We ask this through Christ our Lord.

251

MAY 27

MASS DURING THE DAY ANT. NA WEJŚCIE Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę. Alleluja. MODLITWA Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ENTRANCE ANT. The Spirit of the Lord fills the whole world. It holds all things together and knows every word spoken by man, alleluia.

PIERWSZE CZYTANIE

FIRST READING

2:1-11

OP. PRAYER God our Father, let the Spirit you sent on your Church to begin the teaching of the gospel continue to work in the world through the hearts of all who believe. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. 2:1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

A reading from the Acts of the Apostles

Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże". Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. PSALM RESP. 104(103):1ab i 24ac, 29bc-30, 31 i 34

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty acts of God." The word of the Lord. Thanks be to God.

R/. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. lub: Alleluja. Błogosław, duszo moja, Pana, o Boże mój, panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna Twoich stworzeń. R/. Gdy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. R/.

R/. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. or: Alleluia. Bless the LORD, O my soul! O LORD, my God, you are great indeed! How manifold are your works, O LORD! the earth is full of your creatures; R/. May the glory of the LORD endure forever; may the LORD be glad in his works! Pleasing to him be my theme; I will be glad in the LORD. R/.

RESP. PSALM

104:1, 24, 29-30, 31, 34

252

MAY 27

Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. R/. 12:3-7, 12-13 lub Rz 8:8-17 DRUGIE CZYTANIE

If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. R/. SECOND READING 12:3b-7, 12-13 or Rom 8:8-17

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Brothers and sisters: No one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone. To each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit. As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień. O, najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę. Nagnij co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.

SEQUENCE

Come, Holy Spirit, come! And from your celestial home Shed a ray of light divine! Come, Father of the poor! Come, source of all our store! Come, within our bosoms shine. You, of comforters the best; You, the soul's most welcome guest; Sweet refreshment here below; In our labor, rest most sweet; Grateful coolness in the heat; Solace in the midst of woe. O most blessed Light divine, Shine within these hearts of yours, And our inmost being fill! Where you are not, we have naught, Nothing good in deed or thought, Nothing free from taint of ill. Heal our wounds, our strength renew; On our dryness pour your dew; Wash the stains of guilt away: Bend the stubborn heart and will; Melt the frozen, warm the chill; Guide the steps that go astray. On the faithful, who adore And confess you, evermore In your sevenfold gift descend;

253

MAY 27

Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.

Give them virtue's sure reward; Give them your salvation, Lord; Give them joys that never end. Amen. Alleluia.

R/. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych zapal w nich ogień swojej miłości. R/. 20:19-23 lub J 14:15-16,23b-26 EWANGELIA K. Słowa Ewangelii według św. Jana L. Chwała Tobie, Panie Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

R/. Alleluia, alleluia. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. R/. GOSPEL 20:19-23 or Jn 14:15-16, 23b-26 + A reading from the holy Gospel according to John All: Glory to you, Lord.

MODL. NAD DARAMI Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ANT. NA KOMUNIĘ Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili wielkie dzieła Boże. Alleluja. Boże, Ty udzielasz swojemu MODL. PO KOMUNII Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. K.Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. L. Bogu niech będ dzięki. Alleluja, alleluja.

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. PRAYER OVER THE GIFTS Lord, may the Spirit you promised lead us into all truth and reveal to us the full meaning of this sacrifice. Grant this through Christ our Lord. Amen. COMMUNION ANT. They were all filled with the Holy Spirit, and they spoke of the great things God had done, alleluia. PRAYER AFTER COM. Father, may the food we receive in the eucharist help our eternal redemption. Keep within us the vigor of your Spirit and protect the gifts you have given to your Church. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen.

P. Go in the peace of Christ, alleluia, alleluia. All: Thanks be to God, alleluia, alleluia.