NR IND. 358800 ISSN 1232-4973

www.um.oswiecim.pl/ock

NR 15(240)

6 wrzeœnia 2002r.

DWUTYGODNIK l

Fakty

1

Cena 2 z³ z VAT

Opinie Komentarze

1 wrzeœnia przed Hal¹ Lodow¹ mieszkañcy naszego miasta pozowali do wspólnej fotografii pn. „PORTRET W£ASNY OŒWIÊCIMIAN POCZ¥TKU TRZECIEGO TYSI¥CLECIA” Fot. Uli

WYGRAJ APARAT CYFROWY I TELEWIZOR KOLOROWY We¿ udzia³ w konkursie fotograficznym

„Z G³osem w kadrze”

Nastêpny numer uka¿e siê 20 wrzeœnia

szczegó³y wewn¹trz numeru

2

REMONTY W MIEŒCIE Urz¹d w nowej szacie

Dobra passa trwa Firma Chemiczna Dwory S.A. zosta³a skreœlona z Listy Hot-Spotów Programu Ba³tyckiego. Dwory figurowa³y na niej pod numerem 91. Lista Hot-Spotów zawiera wykaz Ÿróde³ punktowych i ska¿eñ obszarowych, uci¹¿liwych dla œrodowiska Morza Ba³tyckiego, po³o¿onych w ca³ej jego zlewni. Niedawno firma zniknê³a z „Listy 80”, czyli najbardziej uci¹¿liwych zak³adów dla œrodowiska w skali kraju. Decyzjê w tej sprawie podpisa³ G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska, zwracaj¹c uwagê na dzia³ania, jakie Firma zrealizowa³a na rzecz ochrony œrodowiska oraz fakt, i¿ posiada w pe³ni uregulowany stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze œrodowiska oraz prowadzi dzia³alnoœæ zgodnie z wymogami jego ochrony. To nie koniec dobrych wiadomoœci p³yn¹cych z „Dworów”. Otrzymaliœmy informacjê, i¿ Firma podpisa³a dwuletni kontrakt na dostawy kauczuku z czo³owym producentem opon na œwiecie, firm¹ Michelin. -Dosz³o do niego w wyniku wieloletnich kontaktów miêdzy obiema firmami oraz dziêki konkretnym atutom Dworów S.A., jako dostawcy, tzn. sta³ej, dobrej jakoœci produktu oraz us³ug serwisu logistycznego- informuje specjalista d/s public relations Marek Rzempiel. Kontrakt opiewa na dostawy rzêdu 12 tys. ton w skali roku z mo¿liwoœci¹ ich zwiêkszenia, jeœli Michelin zg³osi tak¹ potrzebê. Dostawy bêd¹ kierowane przede wszystkim do fabryk Michelin’a w Zachodniej Europie. MB

Kolejne tytu³y

Oœwiêcimskie piêknoœci: Ewelina Walczyk i Dorota Pieñkoœ podbi³y serca nowos¹deczan podczas ma³opolskiego fina³u konkursu Miss Nastolatek, który odby³ siê 31 sierpnia. Dorota Pieñkoœ zosta³a wyró¿niona tytu³em Miss Elegancji, jej kole¿ankê Ewelinê swoj¹ królow¹ wybra³a publicznoœæ. joan

CZTERY DYCHY

Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 16 wrzeœnia 2002 r. o godz. 15.00 wylosujemy zwyciêzcê!

KUPON KONKURSOWY

15

2 wrzeœnia cztery dychy wylosowali p. Bogus³awa Gworek z Oœwiêcimia

Zakoñczy³a siê renowacja elewacji zewnêtrznej Urzêdu Miasta w Oœwiêcimiu. Budynek pokryty zosta³ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze pastelowym, zgodnym z planem kolorystycznym ca³ej Starówki. -Teraz nie bêdziemy siê ju¿ wstydziæ, gdy odwiedzaæ nas bêd¹ zagraniczne delegacje- mówi prezydent Oœwiêcimia, Józef Krawczyk. Mieszkañcy Oœwiêcimia mog¹ podziwiaæ now¹ elewacjê UM Fot. J. Bebak Magistrat bez trudu odwiedzaæ mog¹ tak¿e niepe³nospraw- zlokalizowane na parterze budynku i dostoni. W tym celu poszerzono g³ówne wejœcie do sowano je do potrzeb osób niepe³nosprawbudynku, a wewn¹trz zamontowano rozsu- nych. -Staramy siê, jak tylko mo¿liwe, uczywane, szklane drzwi na fotokomórkê oraz niæ budynek magistratu bardziej dostêpnym i specjalny wyci¹g mechaniczny dla wózków przyjaznym mieszkañcom miasta- wielokrotinwalidzkich. Przebudowano tak¿e toalety nie powtarza³ prezydent. MB

Kolejne rondo w mieœcie

W poniedzia³ek, 26 sierpnia, oficjalnie oddano do u¿ytku kolejne rondo, które zast¹pi³o jedno z bardziej niebezpiecznych skrzy¿owañ w mieœcie. Nowe, jednopasmowe rondo u zbiegu ulic: Chemików, Olszewskiego i Fabrycznej nie doczeka³o siê jeszcze estetycznej oprawy zieleni, ale i tak zachêca do korzystania z przejazBudowa nowego ronda kosztowa³a 350 tys. z³ du, chocia¿by ze wzglêdu na spore rozmiary. Pojawi³y siê wyPrace remontowe trwa³y od 8 lipca. Inwestysepki, nowe znaki, ochronne s³upki, a tak¿e – cjê finansowano ze œrodków Generalnej Dyrekponadplanowo – chodnik, który nieco wyd³u- cji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarz¹du ¿y okolicznym mieszkañcom drogê dojazdo- Dróg Powiatowych w Oœwiêcimiu. w¹, ale w zamian ma poprawiæ bezpieczeñTekst i fot. MK stwo na kolejnym, oœwiêcimskim rondzie.

Wygraj aparat cyfrowy i telewizor kolorowy! Za namow¹ naszych Czytelników wracamy do ubieg³orocznego pomys³u. Og³aszamy drug¹ edycjê konkursu fotograficznego “Z G³osem w kadrze”. My mamy cenne nagrody do rozdania, a Pañstwo na pewno wiele ciekawych pomys³ów, którymi chcecie siê z nami podzieliæ. A wiêc zapraszamy do zabawy!!! Do koñca wrzeœnia czekamy na du¿e lub ma³e, kolorowe b¹dŸ czarnobia³e, œmieszne lub zaskakuj¹ce, oryginalne, ciekawe zdjêcia z Oœwiêcimia, Polski lub ze œwiata. Mamy tylko 1 warunek- na zdjêciu

musi byæ widoczna ok³adka “G³osu”. Iloœæ nades³anych prac dowolna. Jak zwykle liczy siê pomys³owoœæ i zaanga¿owanie. Prace prosimy dostarczyæ osobiœcie, b¹dŸ przes³aæ poczt¹ (tak¿e elektroniczn¹) z dopiskiem “Z G³osem w kadrze”. Wszystkie niezbêdne informacje( adres, e-mail znajdziecie Pañstwo w stopce redakcyjnej). Wasze prace zaprezentujemy na wystawie, a najlepsze zdjêcia opublikujemy w naszej gazecie. Nie przegapcie okazji do œwietnej zabawy! Monika Bartosz

3

Pomys³ na pi¹tkê

Od dwóch miesiêcy na terenie Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dzia³a Miejski Punkt Informacji Turystycznej. Jego pracownicy nie mog¹ narzekaæ na brak zajêæ. Tylko w lipcu i sierpniu punkt odwiedzi³o ponad siedem tysiêcy turystów. –Punkt okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. Jest oblegany przez rzesze turystów i pielgrzymów. Dominuj¹ca grupa odwiedzaj¹ca “MPIT” to turyœci zagraniczni, operuj¹cy jêzykiem angielskim, francuskim oraz niemieckim. Wed³ug statystyk w lipcu punkt odwiedzi³o 998 turystów z Polski, a a¿ 2564 ze œwiata- informuje prezydent Józef Z pomocy MPIT skorzysta³o ju¿ ponad 7 tys. turystów Krawczyk. Fot. MB Punkt otwarty jest w godzinach od 8.00 promocyjne dotycz¹ce historii miasta, infordo 18.00 przez siedem dni w tygodniu. Jego matory, m.in.:Oœwiêcimskiego Centrum Kulpracownicy s³u¿¹ pomoc¹ i udzielaj¹ turystom tury, Miêdzynarodowego Domu Spotkañ niezbêdnych informacji na temat miasta. In- M³odzie¿y, Centrum Dialogu i Modlitwy, formuj¹, gdzie w Oœwiêcimiu mo¿na przeno- Edukacyjnego Centrum ¯ydowskiego, Cencowaæ, gdzie zjeœæ obiad, co zobaczyæ. trum Ojca Kolbego w Harmê¿ach, Galerii Pro -Polecamy turystom miejsca warte od- Arte oraz foldery instytucji i firm zwi¹zanych wiedzenia np. obiekty historyczne niezwi¹za- z obs³ug¹ ruchu turystycznego np. hoteli, rene z czasami okupacji, np. oœrodki kultury i stauracji. Ju¿ nieraz pracownikom MPIT uda³o siê sportu, muzea, galerie- informuj¹ pracownicy MPIT . -Du¿e zainteresowanie turystów zatrzymaæ turystów w Oœwiêcimiu, odwieœæ wzbudza komunikacja miejska i po³¹czenia ich od planu wyjazdu do Krakowa i nak³oniæ miêdzymiastowe wszystkimi mo¿liwymi œrod- do poznania miasta. kami lokomocji-dodaj¹. - Miejski Punkt Informacji Turystycznej W Punkcie Informacji Turystycznej tury- ma tylko jedn¹ wadê- zosta³ otwarty za póŸno MB œci mog¹ otrzymaæ mapy miasta, materia³y - dodaje prezydent.

Plebiscyt rozstrzygniêty Informujemy wszystkich czytelników, i¿ plebiscyt na “Oœwiêcimianina Roku” zosta³ rozstrzygniêty. 2 wrzeœnia br. Kapitu³a dokona³a podliczenia nades³anych kuponów. Zwyciêzcê plebiscytu poznacie Pañstwo podczas obchodów Œwiêta Miasta- w niedzielê 8 wrzeœnia oko³o 16.30 na stadionie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji przy ul.

Legionów. Tam oficjalnie og³osimy wyniki konkursu oraz rozlosujemy nagrody wœród osób, które nadsy³a³y do naszej redakcji kupony konkursowe. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich kandydatów oraz czytelników do udzia³u w imprezie. Redakcja GZO

Czynsz OTBS Rada Miasta przyjê³a stawkê czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Oœwiêcimskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego. Wyniesie ona 6,60 z³ za 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej lokalu. W ramach tej sumy uwzglêdniono koszty eksploatacji i remontów oraz sp³atê kredytu budowlanego. Maksymalna wysokoœæ czynszów w zasobach mieszkaniowych TBS-ów w Ma³opolsce, zgodnie z rozporz¹dzeniem wojewody, w I kwartale 2002 r. wynosi 6,80z³/m kw. W naszym rejonie stawki czynszu w TBS-ach kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: Wadowice – 6,5 z³/m kw., Bielsko-Bia³a – 7,2 z³/m kw., Chrzanów – 7,42 z³/m kw, Tychy – 7,10 z³/m kw., Olkusz – 7,6 z³/m kw. joan

ZBIÓRKA PCK Polski Czerwony Krzy¿ Zarz¹d Rejonowy w Oœwiêcimiu organizuje akcjê ph. “Wyprawka dla ¿aka”, której celem jest wyposa¿enie najbiedniejszych dzieci w szkolne przybory. Apelujemy do w³aœcicieli hurtowni, sklepów oraz osób prywatnych o przekazywanie artyku³ów szkolnych lub dokonywanie wp³at na ich zakup. Liczymy na zrozumienie charytatywnych dzia³añ naszego stowarzyszenia. Po zakoñczeniu akcji poinformujemy o jej wynikach – powiedzia³ Jerzy P³aszczyca, prezes ZR PCK. Dary przyjmowane s¹ w siedzibie ZR PDK w Oœwiêcimiu przy ul. M. Curie-Sk³odowskiej 8 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00 do 15.00. Wp³at pieniê¿nych mo¿na dokonywaæ na konto ZR PCK w BPH Oœwiêcim nr 10601129-320000352593 z dopiskiem “Wyprawka dla ¿aka”. MK

Bezp³atne badania W najbli¿sz¹ sobotê, 7 wrzeœnia, Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Oœwiêcimiu organizuje bezp³atne badania przeznaczone dla kobiet, które osi¹gnê³y 55 rok ¿ycia oraz dla mê¿czyzn ju¿ od 45 roku ¿ycia. Badania bêd¹ obejmowaæ oznaczanie poziomu cholesterolu i cukru we krwi, poziomu ciœnienia têtniczego krwi oraz wzrostu wagi cia³a z obliczaniem wskaŸnika BMI. Osoby pal¹ce tytoñ mog¹ w tym dniu wykonaæ testy na stopieñ uzale¿nienia od nikotyny, a tak¿e test motywacyjny do zaprzestania palenia. Z bezp³atnych us³ug medycznych mo¿na korzystaæ w ramach programu profilaktycznego “Zdrowe serce naszym celem”, który zostanie przeprowadzony w Poradni Kardiologicznej oœwiêcimskiego ZZOZ-u. W trakcie akcji lekarze bêd¹ udzielaæ informacji i porad, jak nale¿y zapobiegaæ chorobom uk³adu kr¹¿enia. Badania odbêd¹ siê w budynku szpitala (specjaliœci – I p.) w godzinach od 8.00 do 13.00. Program jest sponsorowany z bud¿etu powiatu. MK

4

Stypendium Miejski mecenat dla maturzystów

Od 2 lat przy fundacji na rzecz Miêdzynarodowego Domu Spotkañ M³odzie¿y dzia³a fundusz im. Stanis³awa i Marii Neumannów, wspieraj¹cy ponadprzeciêtn¹ m³odzie¿ z powiatu oœwiêcimskiego, która pochodzi z rodzin o niskich dochodach, a chce kontynuowaæ naukê na studiach wy¿szych. Pomoc udzielana jest w formie rocznych, bezzwrotnych stypendiów. W roku 2000 stypendium w wys. 3 tys. z³ otrzyma³a Edyta Ko³odziej, na kontynuacjê studiów matematycznych na Uniwersytecie Jagielloñskim. W ubieg³ym roku stypendia przyznano czterem osobom: Sebastianowi Jaroszowi, na studia farmaceutyczne, Patrycji Saternus na studia ekonomiczne, Aleksandrze Toczek na studia polonistyczne oraz Fatimie Azizie na studia muzyczne w Julliard School w Nowym Jorku. Tak¿e w tym roku MDSM przyjmowa³ podania od uzdolnionych, m³odych ludzi, zawieraj¹ce œwiadectwo oraz dokumenty potwierdzaj¹ce ich osi¹gniêcia naukowe i artystyczne, zaœwiadczaj¹ce o ponadprzeciêtnych zdolnoœciach. Kapitu³a Funduszu œp. Stanis³awa i Marii Neumannów w sk³adzie: Leszek Szuster, Alicja Bartuœ , Halina Kozio³ i Janusz Toczek, bior¹c pod uwagê ponadprzeciêtne osi¹gniêcia naukowe i artystyczne kandydatów oraz ich sytuacjê finansow¹, postanowi³a przyznaæ w tym roku dwa stypendia w wysokoœci 2000 z³ ka¿de. Uroczystoœæ wrêczenia nagród pieniê¿nych odby³a siê 30 sierpnia o godz. 9.00 w MDSM-ie. Pierwsz¹ stypendystk¹ funduszu Marii i Stanis³awa Neumannów zosta³a Katarzyna Mitoraj,wychowanka Domu Dziecka w Oœwiêcimiu, absolwentka Liceum Ekonomicznego w Brzeszczach, która od paŸdziernika bêdzie kontunuowaæ naukê w Akademii Ekonomicznej na kierunku przedsiêbiorczoœæ i innowacje. O wyborze kandydatki zadecydowa³a wysoka œrednia ocen na œwiadectwie maturalnym (4,5) oraz zaanga¿owanie w wiele zajêæ pzaszkolnych. Katarzyna Mitoraj m.in. wypracowa³a koncepcjê artystyczn¹ Domu Dziecka w Oœwiêcimiu, pracowa³a w Stowarzyszeniu na rzecz Zapobiegania Sieroctwu Rodzinnemu „Dom i Rodzina”, zasiada³a w Radzie Wychowanków DD oraz redagowa³a gazetkê szkoln¹ „Gilotyna”. Stypendium w wysokoœci 2000 z³ otrzyma³a tak¿e Ewelina Mi³oñ- absolwentka Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. St. Konarskiego w Oœwiêcimiu, która bedzie studiowaæ pedagogikê w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ewelina pochwaliæ siê mo¿e wysok¹ œredni¹ na œwiadectwie maturalnym (4,76). Od lat wspó³pracuje z MDSMem. By³a wspó³redaktorem „Fajki”, uczestniczy³a w wielu przedsiêwziêciach, np. opera „Brundibar”.Zaanga¿owa³a siê w organizacjê imprez na rzecz œrodowiska, bra³a udzia³ w konkursach literackich. Pracowa³a z dzieæmi chorymi i niepe³nosprawnymi w ramach Fundacji Zeus.Uczestniczy³a w IV Oœwiêcimskich Recitalach Organowych .Jest cz³onkiem zespo³ów artystycznych Concentus oraz „Projekt Eden”, dzia³aj¹cych przy parafii œw. Maksymiliana, oraz Wariant Mw Oœwiêcimskim Centrum Kultury. MB

W œwiecie kwiatów

Wzorem lat ubieg³ych firma Plantpol zaprasza mieszkañców Oœwiêcimia na Dni Otwarte, które odbêd¹ siê 6 i 7 wrzeœnia w godz. 10.0017.00. Jak co roku przygotowana zosta³a i tym razem kolekcja nowoœci w poszczególnych grupach gatunkowych. Wœród tegorocznych hitów znajd¹ siê na pewno d³ugo oczekiwane przez wielbicieli kwiatów czerwone surfinie z dwóch serii SURFINIA RED I SURFINIA BABY RED. Jak zapewniaj¹ organizatorzy, s¹ to pierwsze roœliny z tego gatunku o czystym czerwonym kolorze kwiatów i wysokiej odpornoœci na niekorzystne warunki atmosferyczne. – Mamy nadziejê, ¿e ten kwiat, zaprezentowany po raz pierwszy w 2002 roku, tak w Plantpolu, jak i na ca³ym œwiecie, odœwie¿y zainteresowanie klienta t¹ grup¹ petunii kaskadowych - twierdz¹ przedstawiciele Plantpolu. To oczywiœcie tylko jedna z wielu nowych odmian, które mo¿na bêdzie obejrzeæ podczas Dni Otwartych. Wielbiciele roœlin bêd¹ mieli okazjê zapoznaæ siê z ca³¹ ofert¹ Spó³ki, zarówno w szklarni, jak i na zewn¹trz. – Atmosfera pikniku przy wspólnym grillowaniu z pewnoœci¹ sprzyjaæ bêdzie licznym dyskusjom i wymianie doœwiadczeñ – zapowiadaj¹ organizatorzy. Oby tylko wrzeœniowa pogoda nie zawiod³a. joan

Podczas sesji oœwiêcimscy radni przyjêli uchwa³y w sprawie sprawowania przez miasto mecenatu nad sportowcami oraz twórcami kultury. Zawieraj¹ one regulaminy przyznawania nagród Miasta Oœwiêcim za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i kultury fizycznej oraz nagród okolicznoœciowych Prezydenta Miasta Oœwiêcim, zwi¹zanych z wydarzeniami sportowymi lub artystycznymi o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim i miêdzynarodowym, które promuj¹ miasto. Twórcy kultury mog¹ tak¿e ubiegaæ siê o jednorazowe stypendium, którego wys. nie przekracza 2 tys. z³. - Zmiana dotychczasowej uchwa³y RM z 30 sierpnia 2000 r. dotycz¹cej sprawowania przez miasto mecenatu w dziedzinach kultury i kultury fizycznej podyktowana jest zg³aszanymi na posiedzeniach Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która wnioskowa³a o rozdzielenie ustanawiania i przyznawania nagród rzeczowych lub pieniê¿nych dla laureatów lub zdobywców punktowanych miejsc podczas organizowanych w Oœwiêcimiu przedsiêwziêæ o miejskim, ogólnopolskim czy miêdzynarodowym wymiarze, od nagród przyznawanych za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i sportu oraz udzielania pomocy rzeczowej i finansowej twórcom, artystom i sportowcom w formie jednorazowego stypendium- informuje Mariola Talewicz, kierownik Wydzia³u Komunikacji Spo³ecznej i Promocji Miasta. – Ustalenie tych nagród pozwoli realizowaæ zamierzenia oraz wydarzenia artystyczne i sportowe, a tak¿e stworzy mo¿liwoœæ dodatkowej formy promocji miasta. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na tê formê wspierania sportowców i twórców kultury bêdzie corocznie okreœlana przez Radê Miasta w uchwale bud¿etowej i uzale¿niona od mo¿liwoœci finansowych bud¿etu. Nagrody za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury fizycznej przyznawane s¹ za wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym, w uznaniu ca³okszta³tu dzia³alnoœci oraz z okazji jubileuszy sportowych. Przyznawaæ bêdzie je raz w roku Zarz¹d Miasta, który ustala równie¿ ich wysokoœæ w ramach posiadanych na ten cel œrodków, z tym, ¿e nie mo¿e przekroczyæ ona kwoty 5 tys. z³. Nagrody wraz z listem gratulacyjnym wrêczane bêd¹ z okazji obchodów Œwiêta Miasta. Kandydatów mog¹ zg³aszaæ zarówno komisje Rady Miasta, jak i osoby prawne i fizyczne w terminie do 30 kwietnia ka¿dego roku. Nagrody specjalne, w formie pieniê¿nej lub rzeczowej, o maksymalnej wartoœci do 3 tys. z³, przyznaje Prezydent Miasta. Mog¹ siê o nie ubiegaæ sportowcy, osoby prawne, dru¿yny i jednostki organizacyjne, nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Nagrodzony mo¿e otrzymaæ tylko jedn¹ nagrodê za okreœlone osi¹gniêcie, jednak jej otrzymanie nie wyklucza przyznania za to samo osi¹gniêcie nagrody Miasta Oœwiêcim w roku nastêpnym. Wnioski o przyznanie nagrody mog¹ sk³adaæ organizatorzy imprez, zawodów i innych przedsiêwziêæ oraz jednostki organizacyjne miasta, zajmuj¹ce siê sprawami sportu. Dodatkowo organizator mo¿e staraæ siê o objêcie przedsiêwziêcia patronatem Prezydenta Miasta Oœwiêcim. W dziedzinie kultury nagrody przyznawane bêd¹ w uznaniu ca³okszta³tu dzia³alnoœci, z okazji jubileuszy lub za wybitne osi¹gniêcia w twórczoœci artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury. Mog¹ byæ przyznane osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym, nieposiadaj¹cym osobowoœci prawnej, których siedzib¹ lub terenem dzia³ania jest Oœwiêcim. Zasady ustalania ich wysokoœci, wrêczania oraz zg³aszania kandydatów s¹ analogiczne jak w przypadku wyró¿nieñ w dziedzinie sportu, z tym, ¿e pierwszeñstwo w typowaniu kandydatów maj¹ jednostki organizacyjne miasta, zajmuj¹ce siê sprawami kultury. Podobnie rzecz siê ma z nagrodami okolicznoœciowym Prezydenta Miasta, maksymalna wys. nagrody mo¿e wynieœæ 2 tys. z³. Ponadto oœwiêcimscy twórcy, których dzia³alnoœæ przyczynia siê do rozwoju kultury oraz promocji miasta w kraju i za granic¹, mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie jednorazowego stypendium o wysokoœci do 2 tys. z³. Jedna osoba mo¿e otrzymaæ je raz w roku, po z³o¿eniu wniosku, który rozpatrywaæ bêdzie Zarz¹d Miasta. joan

5

W paŸdzierniku SZPITAL PO NOWEMU otwarcie

W paŸdzierniku przy ul. Czecha 8 w Oœwiêcimiu, zainauguruje dzia³alnoœæ Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepe³nosprawnych. Dom przygotowany jest na przyjêcie 50 osób. Bêdzie funkcjonowa³ od poniedzia³ku do pi¹tku. Swoim podopiecznym zapewni wy¿ywienie oraz pobyt w ciep³ej, domowej atmosferze. Pensjonariuszom udostêpniona zostanie odrêbna kuchnia, gdzie bêd¹ mogli przygotowywaæ sobie drobne przek¹ski czy upiec ciasto. Do dyspozycji u¿ytkowników domu bêdzie ponadto sala gimnastyczna i rehabilitacyjna, œwietlica z telewizorem, k¹cik czytelniczy oraz du¿y ogród. -Jak wynika ze statystyk, w ca³ej wspó³czesnej Europie zachodz¹ zjawiska powolnego starzenia siê spo³eczeñstw- informuje Anna Pierzcha³a, zastêpca dyrektora Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.Z roku na rok wzrasta liczba osób starszych w stosunku do ludzi m³odych. Za oko³o 30 lat co trzeci mieszkaniec bêdzie liczy³ 60 lat. Sytuacja ta nie ominie naszego miasta. Dostrzegaj¹c ten proces, w³adze miasta podjê³y starania w celu zorganizowania w Oœwiêcimiu oœrodka wsparcia dla osób starszych i niepe³nosprawnych. DDP powo³any zosta³ uchwa³¹ Rady Miasta Oœwiêcim 30 sierpnia 2000 r. na wniosek Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przy pe³nej akceptacji Zarz¹du Miasta. –Celem domu jest wsparcie i pomoc ludziom starszym i niepe³nosprawnym, profilaktyka zmierzaj¹ca do przeciwdzia³ania patologii ¿ycia spo³ecznego ludzi starszych oraz zapobieganie marginalizacji poziomu ich ¿ycia -informuje zastêpca dyrektora MOPS-u. -Dom ten wyznaczy³ sobie równie¿ zadania, do których nale¿¹ m.in.; zapewnienie opieki, organizacja i aktywacja ¿ycia, pobudzanie do aktywnoœci intelektualnej i motorycznej. W DDP zostanie wykorzystany szeroki zakres metod pracy socjalnej, pomoc psychologiczna, rehabilitacja i terapia zajêciowa. Na bie¿¹co bêd¹ rozwijane metody pracy, dostosowywane do potrzeb pensjonariuszy domu- dodaje Anna Pierzcha³a. MB

Sygna³ na komórkê -Co prawda nie docieraj¹ do nas sygna³y o podwy¿szonym stanie wód na Wiœle i Sole, jednak pamiêtaj¹c powódŸ sprzed lat, chcemy zabezpieczyæ miasto przed tak¹ ewentualnoœci¹- informuje prezydent Józef Krawczyk. Firma Alter przedstawi³a miastu ofertê instalacji na okolicznych rzekach specjalnych systemów, monitoruj¹cych poziom wód. Poziomowskaz elektroniczny na bie¿¹co informowaæ bêdzie o poziomie rzek, przesy³aæ informacje drog¹ internetow¹ i radiow¹. Bêdzie wysy³aæ sygna³y dŸwiêkowe i zawiadamiaæ osoby odpowiedzialne za ochronê przeciwpowodziow¹ miasta. Osoby te otrzymaj¹ tak¿e komunikat bezpoœrednio na telefon komórkowy. Miasto zamierza zakupiæ dwa urz¹dzenia jeszcze jesieni¹ tego roku i zamontowaæ je na Sole oraz Wiœle. -Chcemy namówiæ naszych s¹siadów, okoliczne gminy do podobnych zakupów. Gdyby takie poziomowskazy posiada³y np. Kêty, wówczas sygna³ o nadchodz¹cej fali pozwoli³by na rozpoczêcie akcji przeciwpowodziowej z dwugodzinnym wyprzedzeniem - dodaje prezydent. Jeden poziomowskaz elektroniczny, monitoruj¹cy poziom wód to koszt rzêdu ponad 10 tys. z³. MB

ZAPROSZENIE Zapraszamy w ramach akcji wczesnego wykrywania zaburzeñ wêglowodanowych i cukrzycy do oznaczania sobie bezp³atnie HbA1C, cukru we krwi oraz bezp³atnej konsultacji lekarskodietetycznej w dniu 14.09.2002 od godz. 9.00 do 13.00 w OCK w Oœwiêcimiu na osiedlu Chemików przy ulicy Œniadeckiego. Zapraszamy szczególnie osoby po 40. roku ¿ycia z nadciœnieniem têtniczym, dolegliwoœciami sercowymi, oty³oœci¹ oraz tych, którzy mieli w rodzinie chorych na cukrzycê. Poradnia Cukrzycowa w Oœwiêcimiu dr nauk med. K. Ptaszkowski

Na godzinê jedenast¹ zaplanowano dziœ w oœwiêcimskim szpitalu uroczyste otwarcie nowoczesnej izby przyjêæ oraz oddzia³u ratunkowego. Koncepcja zmodernizowania szpitala powsta³a w roku 1999. Od tego czasu placówka zmieni³a nie tylko wygl¹d i zaplecze, ale równie¿ patrona – od 6 wrzeœnia bêdzie to oficjalnie Szpital Powiatowy im. œw. Maksymiliana w Oœwiêcimiu. Remont kosztowa³ prawie 1,5 mln z³. Wiêkszoœæ pieniêdzy pochodzi³o z kasy powiatu, 480 tys. z³ z bud¿etu pañstwa przeznaczono na wyposa¿enie nowych pomieszczeñ.

W oœwiêcimskim szpitalu otwarto nowoczesn¹ izbê przyjêæ Fot. MK

–Jest to wa¿na inwestycja, poniewa¿ pierwszy kontakt pacjenta ze szpitalem jest najistotniejszy, decyduje o ¿yciu i zdrowiu. By³o wielu sceptyków. Myœlê jednak, ¿e nowoczesna izba przyjêæ i oddzia³ ratunkowy bêd¹ dobrze s³u¿y³y mieszkañcom – podsumowa³ Grzegorz Go³dynia, wicestarosta powiatu. Przekazanie zmodernizowanych oddzia³ów rozpocznie siê od uroczystej sesji Rady Powiatu i ods³oniêcia na budynku g³ównym nowej nazwy szpitala. Potem zaplanowano otwarcie izby przyjêæ i oddzia³u ratunkowego. Atrakcj¹ bêdzie na pewno pokaz ratownictwa medycznego, jeœli pogoda pozwoli – z u¿yciem helikoptera. Udzia³ w uroczystoœci weŸmie m.in. ks. bp Tadeusz Rakoczy, wojewoda i marsza³ek województwa ma³opolskiego. Na zakoñczenie przewidziano koncert w Szkole Muzycznej w Oœwiêcimiu. MK

TOALETA DLA PETENTA

Wnioski, zaœwiadczenia, rozliczenia i ca³a masa innych, pocz¹tkowo trudnych do zrozumienia formularzy podatkowych, które trzeba prawid³owo wype³niæ; do tego kolejki przed ka¿dym okienkiem, gdzie pod czujnym okiem pracownika nale¿y te skomplikowane dokumenty z³o¿yæ. Z takim obrazem wielu ludziom kojarz¹ siê urzêdy skarbowe, najczêœciej ta wizja przystaje do codziennej rzeczywistoœci. Jednej z naszych czytelniczek spotkania z oœwiêcimskim fiskusem od kilku tygodni kojarz¹ siê z jeszcze jednym utrapieniem. –Co miesi¹c muszê iœæ do urzêdu, ¿eby rozliczyæ swoje dochody. Prawie zawsze trzeba czekaæ w kolejce albo i dwóch: do kasy i ¿eby oddaæ druki. Jestem ju¿ osob¹ w starszym wieku, za¿ywam stale leki, które powoduj¹, ¿e muszê doœæ czêsto korzystaæ z toalety, tak¿e w urzêdzie. Zawsze mo¿na by³o zejœæ do WC na dole, kartka na drzwiach g³osi³a, ¿e klucz nale¿y wzi¹æ od pani, która sprzedaje na stoisku z ksi¹¿kami. Ale ostatnio powiedziano mi, ¿e klucza ju¿ nie ma – ze smutkiem w g³osie opowiada³a kobieta, która zadzwoni³a do naszej redakcji, prosz¹c równoczeœnie o zachowanie jej danych w tajemnicy. - Ochroniarz gburowato poinformowa³ mnie, ¿e “szalety s¹ na mieœcie”. Roz¿alona, zg³osi³am siê do sekretarki oœwiêcimskiego Urzêdu Skarbowego, która pozwoli³a mi skorzystaæ z ³azienki dla personelu. Przy okazji us³ysza³am, ¿e WC na dole jest zamkniête, “bo petenci brudz¹ i sprz¹taczki nie chc¹ sprz¹taæ”. Postanowiliœmy skontaktowaæ siê w tej sprawie z pracownikiem podatkowej instytucji, który ze zdziwieniem stwierdzi³, ¿e ów magiczny klucz nadal jest dostêpny dla petentów. Nic nie wiedzia³ tak¿e o problemach z utrzymaniem czystoœci. –Owszem, postanowiliœmy zamykaæ ³azienkê, poniewa¿ niektóre osoby traktowa³y j¹ jak miejskie szalety. Zaraz zejdê na dó³ i sprawdzê, czy rzeczywiœcie petenci nie mog¹ ostatnio korzystaæ z WC i wyjaœniê sprawê klucza – telefonicznie zapewni³a urzêdniczka. Informacjê na temat niedostêpnej od dwóch miesiêcy toalety potwierdzi³y inne osoby, które zg³aszaj¹ siê czêsto do urzêdu. Postanowiliœmy sami zrobiæ rozeznanie i efekt by³ ten sam – WC dla osób z zewn¹trz nie ma. Nasza interwencja w tej sprawie okaza³a siê skuteczna, tak wiêc w Urzêdzie Skarbowym w Oœwiêcimiu petenci (w razie nag³ej potrzeby) ponownie mog¹ korzystaæ z “ustronnego miejsca” ...jak w ka¿dej, publicznej instytucji, „przyjaznej obywatelom”. MK

6

PREFERENCJE DLA ABSOLWENTÓW

W bie¿¹cym roku Powiatowy Urz¹d Pracy w Oœwiêcimiu przeznacza 100 tys. z³ na preferencyjne po¿yczki dla bezrobotnych absolwentów, którzy planuj¹ rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Œrodki pochodz¹ z programu „Pierwsza Praca”. Zarejestrowani w poœredniaku absolwen- wsparcia oraz skierowanie na bezp³atne szkoci mog¹ staraæ siê o po¿yczki do maksymal- lenie z zakresu prowadzenia w³asnej firmy. nej wysokoœci 40 tys. z³. Okres sp³aty nie –Absolwent, który podejmie dzia³alnoœæ mo¿e przekroczyæ 48 miesiêcy, a karencja 6 gospodarcz¹ po 04 sierpnia 2002, na swój miesiêcy. Oprocentowanie udzielanej przez wniosek podlega zwolnieniu z obowi¹zku PUP po¿yczki wynosi wed³ug stanu na dzieñ op³acania sk³adek na ubezpieczenie emery30 sierpnia bie¿¹cego roku 5,25 %. Po dwóch talne przez okres 12 miesiêcy od dnia podjêlatach prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej cia tej dzia³alnoœci. Wniosek nale¿y sk³adaæ istnieje mo¿liwoœæ umorzenia d³ugu do 50 %. w ZUS-ie. Absolwenci w okresie zwolnienia z Aby uzyskaæ tego typu finansowe wsparcie, obowi¹zku op³acania sk³adek na ubezpieczenale¿y spe³niaæ kilka warunków: nie emerytalne nie s¹ równie¿ zobowi¹zani n mieæ pomys³ na dzia³alnoœæ gospo- do przyst¹pienia do otwartego funduszu emedarcz¹, rytalnego. Absolwent zwolniony z obowi¹zku n z³o¿yæ wniosek wraz z opisem przed- op³acania ubezpieczenia emerytalnego mo¿e zg³osiæ w ZUS-ie rezygnacjê z tego zwolniesiêwziêcia (biznesplanem), nia – poinformowa³ Ryszard Rogucki, kien dysponowaæ zabezpieczeniem sp³a- rownik Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêty po¿yczki (preferowane jest porêczenie cimiu. osób trzecich). Osoby zainteresowane po¿yczk¹ mog¹ Absolwentom staraj¹cym siê o po¿yczkê zg³aszaæ siê do Powiatowego Urzêdu Pracy w urz¹d zapewnia dok³adne informacje o pro- Oœwiêcimiu, ul. Wyspiañskiego 10, p. 109 cedurach i kryteriach udzielania pieniê¿nego lub 111, tel. 33/842-57-71. MK

ZAWIADOMIENIE

Zarz¹d Miasta Oœwiêcim informuje, ¿e og³oszony zosta³ na dzieñ17.09.2002 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ wolnego lokalu mieszkalnego, po³o¿onego przy ul. M. C. Sk³odowskiej 4/5 w Oœwiêcimiu: •Przetarg na lokal przy ul. M. C. Sk³odowskiej odbêdzie siê o godz. 13.00 w siedzibie Urzêdu Miasta, ul. Zaborska 2, pok. Nr 15, I p. •Cena wywo³awcza zbywanego lokalu – 33.855,98 z³. •Wadium w wysokoœci 4.000 z³ w gotówce nale¿y wp³aciæ 12.09.2002 r. na konto Urzêdu Miasta Oœwiêcim nr 10601129-330000234803 w BPH PBK S.A. O/Oœwiêcim lub w kasie Urzêdu Miasta Oœwiêcim, ul. Zaborska 2. Zaprasza siê osoby zainteresowane do udzia³u w przetargu.

Nadzieja nie tonie 8 wrzeœnia o godz. 18.00 w Oœwiêcimiu odbêdzie siê koncert na rzecz powodzian w Austrii. Na p³ycie Rynku G³ównego wyst¹pi¹ laureaci II Muzycznego Parkingu: Aleja z Przecieszyna, Jedyny Sensowny Wybór z Brzeszcz oraz Liga Dusz. Organizatorem koncertu s¹: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Oœwiêcimskich Inicjatyw Kulturalnych Ziemi Oœwiêcimskiej, Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie Rodzin Oœwiêcimskich, Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku oraz Prawo i Sprawiedliwoœæ w Oœwiêcimiu. MB

Zegar tyka, mieszkania czekaj¹ Tylko do koñca roku mieszkañcom zdecydowanym wykupiæ mieszkanie komunalne na w³asnoœæ przys³ugiwaæ bêdzie 85procentowa bonifikata. W przypadku, gdy wszyscy najemcy w budynku zwróc¹ siê z wnioskiem o nabycie lokali mieszkalnych, wówczas zni¿ka siêgnie 95 procent. -Rada Miasta zdecydowa³a przyj¹æ uchwa³ê o podwy¿szonej bonifikacie, obserwuj¹c spadek liczby chêtnych zainteresowanych wykupem mieszkania na w³asnoœæ- informuje cz³onek Zarz¹du Miasta, Janusz Chwierut . W roku 1999 mieszkania komunalne wykupi³o 300 najemców, rok póŸniej chêtnych by³o ju¿ tylko 124, a w roku ubieg³ym miasto sprzeda³o zaledwie 78 lokali mieszkalnych. Uchwa³a wprowadzaj¹ca bonifikatê przynios³a ju¿ pierwsze ¿niwo. Do lipca wnioski o nabycie mieszkania komunalnego na w³asnoœæ z³o¿y³o 262 najemców. -Sprzedaliœmy ju¿ 65 mieszkañ- informuje Janusz Chwierut. – Zachêcamy wszystkich zainteresowanych wykupem w³asnego M, aby uczynili to jeszcze w tym roku kalendarzowym. Bonifikata obowi¹zuje tylko w tym roku, a wszystkie wnioski, z³o¿one po 31 grudnia 2002, roku rozpatrywane bêd¹ na starych zasadach. Dotychczas miasto zby³o 2,8 tys. mieszkañ, czyli prawie 45 procent posiadanych zasobów komunalnych. -W pierwszym pó³roczu 2002 roku dochody bud¿etu miasta z tytu³u sprzeda¿y nieruchomoœci wynios³y 2,482 mln z³, co pozwoli³o zrealizowaæ plan roczny w 67, 5 proc. Z tego wp³ywy ze sprzeda¿y lokali mieszkalnych w pierwszym pó³roczu br. to kwota 412 tys. z³, a dochody ze sprzeda¿y lokali u¿ytkowych oko³o 2 mln z³otych- wylicza Janusz Chwierut.

MB

7 W Oœwiêcimiu

Ma³o budujemy

Jak przedstawiaj¹ siê zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Oœwiêcimia na przestrzeni ostatnich czterech lat? Rada Miasta postanowi³a oceniæ wizerunek przestrzenny miasta.

Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe

-Stwierdziliœmy znacz¹cy wzrost jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w roku 1999, co spowodowane by³o zapewne chêci¹ uzyskania ulgi podatkowej z tego tytu³u- informuje prezydent Józef Krawczyk.- W latach 2000-2002 odnotowaliœmy spadek tego rodzaju budownictwa. Przyczyna le¿y zapewne w pog³êbiaj¹cej siê pauperyzacji spo³eczeñstwa i wci¹¿ wysokich kredytach mieszkaniowych. W roku 1999 miasto wyda³o 43 decyzje o warunkach zabudowy pod budownictwo jednorodzinne, w roku 2000 ju¿ ponad po³owê mniej, bo17 decyzji, w 2001- 14 osób by³o zainteresowanych budow¹ w³asnego domu, a w 2002 tylko 5. O ma³ym zainteresowaniu mieszkañców tym typem budownictwa œwiadcz¹ nieudane przetargi na zakup dzia³ek budowlanych pod zabudowê jednorodzinn¹, szeregow¹ i wolno stoj¹c¹. Najwiêcej domków jednorodzinnych pojawi³o siê na osiedlu Stare Stawy oraz w pó³nocnej czêœci miasta, w rejonie ulicy Wysokie Brzegi. Ich zabudowa ma raczej zwarty charakter. S¹ to g³ównie domki szeregowe i tzw. bliŸniaki. Nieco lepiej kszta³tuje siê poziom adaptacji i przebudowy istniej¹cych budynków mieszkalnych. W roku 1991 miasto wyda³o 8 zezwoleñ na przebudowê b¹dŸ rozbudowê domów istniej¹cych, w roku 2000- 5 , w 2001 -13, a w I po³owie 2002 – 6 decyzji. -Rozwój budownictwa jednorodzinnego wymusi³ przebudowê i rozbudowê istniej¹cych oraz budowê nowych sieci infrastruktury technicznej oraz dróg- informuje prezydent.Obecnie odnotowujemy ma³e zainteresowanie budownictwem wielorodzinnym w mieœcie. Analizujemy ten problem. Niepokoi nas zw³aszcza migracja oœwiêcimian na tereny gminy.

Budynki handlowe i us³ugowe

Wzrasta iloœæ wydanych decyzji na budowê budynków handlowych i us³ugowych. Nie powstaj¹ co prawda nowe zak³ady produkcyjne, ale sukcesywnie rozbudowywane s¹ ju¿ te istniej¹ce, g³ównie na terenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. -W mieœcie wci¹¿ brakuje nowych, uzbrojonych terenów pod rozwój dzia³alnoœci gospodarczej. Byæ mo¿e rozwi¹zaniem tego problemu bêdzie powstanie Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej oraz uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie lodowiska, ul. Królowej Jadwigi, Podzamcza, Zasola I i II oraz przy ul. Zatorskiej. Aktualnie prowadzimy rozmowy z

OŒWIÊCIMSKIE CENTRUM KULTURY 32-600 Oœwiêcim, ul. Œniadeckiego 24, tel./fax 842-25-75, 842-44-63 OG£ASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA SPRZEDA¯

ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH: 1. FSO POLONEZ 2D TURBO, rok prod. 1993, nr rejestr. KOSM 935, cena wywo³awcza 2 000 z³ (brutto), termin wa¿noœci badania technicznego up³yn¹³15.05.2002 r. 2. DAEWOO ESPERO 1,8 CD, rok prod. 1997, nr rejestr. KOSU 594, cena wywo³awcza 9 600 z³ (brutto).

W ostatnich latach w Oœwiêcimiu nie wybudowano nowych obiektów u¿ytecznoœci publicznej inwestorami zainteresowanymi tymi terenamiinformuje prezydent Józef Krawczyk.

Obiekty u¿ytecznoœci publicznej

W ci¹gu ostatnich lat w Oœwiêcimiu nie wybudowano nowych obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Planuje siê jednak budowê nowej siedziby biblioteki publicznej oraz osiedlowego oœrodka kultury na osiedlu Zasole. W Oœwiêcimiu ma tak¿e powstaæ nowy Urz¹d Miejski oraz Urz¹d Skarbowy. Planowana jest tak¿e budowa Hospicjum oraz przebudowa szpitala. MB

Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 10 % ceny wywo³awczej, najpóŸniej w przededniu przetargu w kasie OCK lub na konto BPH PBK Kraków O/ Oœwiêcim 10601129-320000352522. Przetarg odbêdzie siê w dniu 23.09.2002 r. o godz. 10.00 w budynku OCK, ul. Œniadeckiego 24 w Oœwiêcimiu. Pojazdy mo¿na ogl¹daæ na 3 dni przed przetargiem, po uprzednim zg³oszeniu osobistym lub telefonicznym. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli ¿aden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie wywo³awczej. W przypadku uchylenia siê osoby, która wygra³a przetarg od zawarcia umowy kupna, wadium ulega przepadkowi. Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od przetargu lub jego uniewa¿nienia bez podania przyczyny. Informacji udziela kierownik Dzia³u Administracyjno-Technicznego – tel. 842-25-75, wew. 24. Regulamin przetargu znajduje siê w Dziale Administracyjno-Technicznym OCK.

APEL Poszukujê ¿o³nierzy Batalionu Obrony Narodowej “Oœwiêcim” (kompanii ON “Brzeszcze”, “Kêty”, “Oœwiêcim”)- uczestników walk pod Kobiórem w dniach 1-3 wrzeœnia 1939 roku. Proszê o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 0*33 8424944 w godz. 20.00-21.00 lub 0605690380

8 CIEMNA STRONA ¯YCIA q CIEMNA STRONA ¯YCIA q CIEMNA STRONA ¯YCIA

Podwójne usi³owanie zabójstwa

42-letni pijany oœwiêcimianin ugodzi³ no¿em kuchennym swoj¹ konkubinê i jej znajomego. Mê¿czyzn¹ kierowa³a chorobliwa zazdroœæ. Bogus³aw O. przyszed³ póŸnym wieczorem do mieszkania swojej konkubiny przy ulicy Zamkowej w Oœwiêcimiu. 39-letnia kobieta spo¿ywa³a tam alkohol ze swoim znajomym. Po krótkiej utarczce s³ownej dosz³o do awantury. Rozwœcieczony i pijany napastnik chwyci³ za nó¿ kuchenny i dwukrotnie ugodzi³ nim konkubinê w klatkê piersiow¹ i brzuch. Zada³ te¿ cios w jamê brzuszn¹ przebywaj¹cemu w mieszkaniu 39-letniemu mê¿czyŸnie. Nastêpnie wyszed³, zapuka³ do s¹siadki i poprosi³, by zadzwoni³a po pogotowie. Sam wezwa³ policjê i usiad³ na schodach, gdzie czeka³ na przyjazd funkcjonariuszy. Ofiary no¿ownika zosta³y przewiezione do szpitala. Trafi³y na blok operacyjny. U kobiety stwierdzono uszkodzenie prawej komory serca, jelita grubego i dwunastnicy. Jej stan lekarze okreœlaj¹ jako ciê¿ki, ale stabilny. Mê¿czyzna mia³ uszkodzon¹ jamê brzuszn¹ i krwotok wewnêtrzny. No¿ownika osadzono w policyjnej izbie zatrzymañ Komendy Powiatowej Policji. Policjanci ustalili, ¿e napastnik w chwili zdarzenia by³ nietrzeŸwy. Mia³ w wydychanym powietrzu 2,43 promila alkoholu. Po wytrzeŸwieniu trafi³ przed oblicze prokuratora rejonowego, który przedstawi³ mu zarzut podwójnego usi³owania zabójstwa. Bogus³aw O. przyzna³ siê do zarzucanego mu czynu i potwierdzi³, ¿e kierowa³a nim chorobliwa zazdroœæ o kobietê. S¹d Rejonowy w Oœwiêcimiu tymczasowo aresztowa³ podejrzanego na okres trzech miesiêcy.

Chcia³ siê powiesiæ

41-letni mê¿czyzna osadzony w policyjnej izbie zatrzymañ Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu usi³owa³ pope³niæ samobójstwo. Niedosz³ego samobójcê odratowano. Trafi³ na oddzia³ psychiatryczny oœwiêcimskiego szpitala powiatowego. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Brzeszczach wraz z pracownikami ochrony Kopalni Wêgla Kamiennego zatrzymali 41-letniego mê¿czyznê, który usi³owa³ ukraœæ kabel elektryczny na szkodê KWK Brzeszcze. Przewieziono go do oœwiêcimskiej komendy i osadzono w pomieszczeniach dla zatrzymanych. Nieca³e dwie godziny póŸniej podczas obchodu oficer dy¿urny KPP ujrza³ osadzonego wisz¹cego na pêtli przymocowanej do siatki zabezpieczaj¹cej okno celi. Pêtlê 41-latek zrobi³ z podszewki poduszki. Policjanci odciêli mê¿czyznê, udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Podejrzewany o kradzie¿, w stanie okreœlanym przez lekarzy jako dobry, trafi³ na oddzia³ psychiatryczny szpitala powiatowego. Sprawê bada Prokuratura Rejonowa.

Kolizja na œwiat³ach

kowymi „Nokia”, dwoma siemensami, kartami startowymi, piecz¹tkami, drukami przelewów i polisami ubezpieczeniowymi. W³aœciciel wyceni³ straty na 15 tysiêcy z³otych.

W³amanie do autobusu

Na skrzy¿owaniu ulic Zatorskiej, Jagie³³y i Mostu Piastowskiego w Oœwiêcimiu dosz³o do kolizji drogowej. 31-letni Arkadiusz T. z Przecieszyna, skrêcaj¹c polonezem z mostu w lewo w ulicê Jagie³³y, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo jad¹cemu ulic¹ Zatorsk¹ na wprost audi 100, za kó³kiem którego siedzia³ 33-letni mieszkaniec Krakowa. W czasie zdarzenia sygnalizacja œwietlna na skrzy¿owaniu by³a w³¹czona i funkcjonowa³a prawid³owo. Podczas kolizji na szczêœcie nikt nie odniós³ obra¿eñ. Ucierpia³y jedynie samochody.

W nocy z narkotykami

20-letniego oœwiêcimianina, posiadaj¹cego przy sobie œrodki odurzaj¹ce, zatrzyma³ patrol Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu. By³o kilka minut po pó³nocy, kiedy funkcjonariusze kryminalki nieoznakowanym radiowozem wjechali na parking przy ulicy Ba³andy. Obje¿d¿anie osiedlowych parkingów przez tajniaków mia³o œcis³y zwi¹zek z nasileniem siê w ostatnich dniach kradzie¿y samochodowych. Na ulicy Ba³andy policjanci dostrzegli dwóch m³odych mê¿czyzn, siedz¹cych w samochodzie. Postanowili ich wylegitymowaæ i skontrolowaæ. Podczas przeszukania u jednego z mê¿czyzn znaleŸli zamykany na tzw. strunê woreczek z marihuan¹. Drugi m³odzieniec by³ „czysty”. 20-letni Rafa³ Dz. trafi³ do policyjnej izby zatrzymañ oœwiêcimskiej Komendy Powiatowej Policji.

Drogowi przestêpcy

Dwóch nietrzeŸwych kierowców maluchów zatrzymali funkcjonariusze Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu. Pierwszy - 53-letni Adam W. - wpad³ na ulicy Jagie³³y. Mia³ w wydychanym powietrzu 1,44 promila alkoholu. Pomiar 30-letniego Piotra M. ujêtego na ulicy Szpitalnej to 1,71 promila. Obaj promilenci ju¿ wkrótce stan¹ przed obliczem S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu i odpowiedz¹ za pope³nienie przestêpstwa drogowego.

Wyku³ sejf

Nieznany sprawca dokona³ w³amania z kradzie¿¹ do sklepu przy ulicy Mickiewicza. Najpierw wybi³ otwór w ceglanej œcianie i przedosta³ siê do wnêtrza. Nastêpnie wyku³ ze œciany i ukrad³ sejf z trzema telefonami komór-

Do wnêtrza autobusu, stoj¹cego na parkingu przy ulicy Obozowej, w³amywacz dosta³ siê po wybiciu szyby. Ukrad³ radioodtwarzacz ze wzmacniaczem oraz odtwarzacz wideo. Mieszkaniec Polanki Wielkiej straci³ tym samym 3,5 tysi¹ca z³otych.

Ktoœ zamówi³?

Z kolei z fiata merea, zaparkowanego na ulicy Pi³sudskiego, z³odziej wymontowa³ i ukrad³ poduszkê powietrzn¹. Sprawca dosta³ siê do auta po wy³amaniu zamka. Straty zosta³y oszacowane na 2 tysi¹ce z³otych.

Rower górski

Na ulicy Chemików nieznany sprawca ukrad³ rower górski Maveric. Mia³ u³atwione zadanie, gdy¿ bicykl nie by³ przypiêty, a w³aœciciela nie by³o w pobli¿u. Szkody zosta³y wycenione na 300 z³otych.

W hotelu

Przestêpca wszed³ do niezamkniêtego biura hotelu przy ulicy Powstañców Œl¹skich i ukrad³ saszetkê z pieniêdzmi, dokumentami i telefonem komórkowym na szkodê mieszkañca Pszczyny. Straty oszacowano na 1,5 tys. z³.

Domena zatrzyma³a

Pracownicy firmy ochroniarskiej Domena z³apali na terenie Firmy Chemicznej Dwory 47letniego Wies³awa D. i 35-letniego Roberta M. Obaj mê¿czyŸni po pokonaniu zabezpieczeñ weszli do budynku jednej ze spó³ek. Kiedy w³¹czy³ siê alarm, próbowali salwowaæ siê ucieczk¹. Bezskutecznie. Mê¿czyŸni zostali przekazani policji i osadzeni w policyjnej izbie zatrzymañ.

Dwa górale

Nieznany sprawca dokona³ w³amania do piwnicy bloku przy ulicy Budowlanych. Otworzy³ drzwi nieustalonym na razie narzêdziem i ukrad³ dwa rowery górskie - „Freunig Miu 2” oraz „Magnum”. W³aœciciel bicykli wyceni³ straty na 500 z³.

Przez nieuwagê

Z³odziej wykorzysta³ nieuwagê kasjerki w sklepie przy ulicy S³owackiego i ukrad³ z kasy blisko 800 z³otych w gotówce.

Wypoczywa³

Wypoczywaj¹cemu nad So³¹ mieszkañcowi Oœwiêcimia skradziono rower górski „Terminator Strong” wart 800 z³otych.

(nik)

„KORONA” „KORONA”

9 W ROCZNICÊ WRZEŒNIA

POZYCJA KOBIÓR

Podró¿uj¹c samochodem star¹ drog¹, ³¹cz¹c¹ Pszczynê z Tychami, przeje¿d¿amy przez lasy kobiórskie oraz znajduj¹c¹ siê w samym ich œrodku rozleg³¹ polanê, na której mijamy miejscowoœæ Kobiór. Ma³o kto pamiêta dziœ, ¿e osada ta zwi¹za³a siê przesz³o 60 lat temu z ziemi¹ oœwiêcimsk¹ poprzez zmagania wojenne walcz¹cego tu we wrzeœniu 1939r. Batalionu Obrony Narodowej „Oœwiêcim” (kompanie ON: „Oœwiêcim”, ”Brzeszcze” i „Kêty”) z 55 rez. Dywizji Piechoty (DP). W zwi¹zku z zaostrzaj¹c¹ siê sytuacj¹ geopolityczn¹ i rosn¹cym zagro¿eniem ze strony III Rzeszy z rozkazu Naczelnego Wodza marsza³ka Rydza-Œmig³ego rozpoczêto bezpoœrednie przygotowania do obrony granic Rzeczpospolitej. W kwietniu 1939 roku wytyczona zosta³a przysz³a g³ówna linia obrony wojsk polskich, a w czerwcu podjêto decyzjê o budowie wzd³u¿ niej fortyfikacji polowych. Po³udniowo-zachodnich rubie¿y kraju broniæ mia³a Armia „Kraków”. Na styku dzia³ania jej dwóch Grup Operacyjnych: „Œl¹sk” i „Bielsko” znalaz³a siê „pozycja Kobiór”. £¹czy³a ona znajduj¹c¹ siê na pó³noc „liniê rzeki Gostyñki”, wchodz¹c¹ w sk³ad Obszaru Warownego Œl¹sk, z umocnieniami rejonu Pszczyny (pocz¹wszy od miejscowoœci Piasek). Wa¿ne znaczenie, jakie przypisywano lasom kobiórskim podnosi³ dodatkowo fakt, i¿ têdy mia³y wycofywaæ siê równie¿ polskie oddzia³y broni¹ce Rybnika i ¯or. Pierwotnie licz¹ca ok. 8 km „pozycja Kobiór” wchodzi³a w zakres operacyjny krakowskiej 6 DP i st¹d te¿ umocnienia ziemne przygotowywane by³y pocz¹tkowo przez saperów tej¿e jednostki. Wizytuj¹cy umocnienia pp³k W³adys³aw Adamczyk (dca 201 rez. pp.) z podziwem wyra¿a³ siê o solidnej robocie, jaka zosta³a tu wykonana.

Okopy w lesie kobiórskim

1 IX o œwicie „pozycja Kobiór” pozostawa³a nieobsadzona. Patrole niemieckiej kawalerii zmotoryzowanej z 28 DP zaczê³y wypieraæ pracuj¹cy przy jej wykañczaniu pluton pionierów, który broni³ siê w pó³nocnych zabudowaniach Kobióru. W tej sytuacji pad³ rozkaz odbicia i utrzymania pozycji. Dokona³y tego w godzinach popo³udniowych jednostki podleg³e pp³k. Adamczykowi, których trzon stanowi³ Batalion ON „Oœwiêcim” (dca - kpt. Jan Skrzypek ). Oddzia³y polskie obsadzi³y umocnienia i zaczê³y zwiêkszaæ swój stan, zbieraj¹c rozbitków wycofuj¹cych siê zw³aszcza

Œcie¿ki rowerowe pe³ne

Na budowê œcie¿ek pieszych i rowerowych wzd³u¿ rzeki So³y od stadionu pi³karskiego do Kamieñca w ci¹gu ostatnich dwóch lat miasto Oœwiêcim przeznaczy³o kwotê 825tys. z³. W ramach inwestycji finansowanej ze œrodków Oœwiêcimskiego Rz¹dowego Programu Strategicznego, wybudowano œcie¿ki o ³¹cznej d³ugoœci ponad 3 km o nawierzchni z kostki brukowej lub kruszywa ³amanego. Czêœæ z nich prowadzi w obszarze lasu ³êgowego. Z myœl¹ o turystach przyje¿d¿aj¹cych do Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wybudowano dodatkowo parking dla samochodów, placyki wypoczynkowe, zamontowano tak¿e ³awki z kwietnikami. Wykonane œcie¿ki rowerowe s¹ czêœci¹ projektu pod nazw¹ Park Pojednania Narodów, zapisanego w OSPR. W jego ramach w przysz³oœci ma powstaæ jeszcze k³adka przez rzekê So³ê, która wychodzi³aby przy Muzeum. W ten sposób turyœci, po zwiedzeniu by³ego obozu, bêd¹ mogli oddaæ siê refleksji na ³onie przyrody na drugim brzegu So³y. - Przysz³oœæ poka¿e, czy uda siê zrealizowaæ ten pomys³. Póki co, z rowerowych œcie¿ek z zadowoleniem korzystaj¹ mieszkañcy Oœwiêcimia – informuje Rados³aw Folga z UM. joan

Stanowisko dla strzelca w okopie od strony Rybnika. Wsparcie artyleryjskie zapewni³a naszym oddzia³om 5-ta bateria 23 PAL. Dysponowano tak¿e plutonem dzia³ek przeciwpancernych, które zniszczy³y 7 niemieckich czo³gów. Mimo, ¿e w lasach kobiórskich z uwagi na lokaln¹ przewagê nieprzyjaciela walczono nieraz ze zmiennym szczêœciem (wg relacji ¿yj¹cych œwiadków tamtych wydarzeñ – p. W³adys³awa £abzy z komp.ON „Oœwiêcim” i p. Stefana Adamusa z komp.ON „Kêty”)„pozycja Kobiór” po zagiêciu obu skrzyde³ zosta³a utrzymana i opuszczono j¹ dopiero na wyraŸny rozkaz przys³any przez kuriera (³¹cznoœæ telefoniczna by³a ju¿ przerwana). Po wielu latach od tych wydarzeñ lasy kobiórskie nadal ukrywaj¹ sw¹ tajemnicê. Mimo up³ywu czasu oraz prowadzonych po wojnie na terenie Nadleœnictwa Kobiór prac doœwiadczalnych nad nowymi metodami zalesiania, do dnia dzisiejszego zachowa³y siê du¿e fragmenty polskich umocnieñ z 1939 roku (okopy, ziemianki, stanowiska strzeleckie). Ci¹gn¹ siê one wzd³u¿ linii kolejowej ³¹cz¹cej Pszczynê z Tychami. Obecnoœæ pozosta³oœci umocnieñ ziemnych stwierdzono w kierunku na pó³noc od Kobióru (ok.600 m), przy miejscowoœci Piasek (ok.200 m) oraz w innych miejscach wzd³u¿ torów (kilkudziesiêciometrowe fragmenty). Zachowa³ siê tak¿e wysoki na oko³o 1 metr nasyp ziemny z czêœciowo widocznymi wewn¹trz transzejami (ok.110 m), ci¹gn¹cy siê prostopadle do torów na skraju lasu wzd³u¿ po³udniowego krañca polany kobiórskiej. Trudno dziœ z uwagi na up³yw czasu odtworzyæ pe³ny przebieg polskiej pozycji obronnej. Okopy prawdopodobnie nie tworzy³y jednej ci¹g³ej linii, lokalnie jednak znajdowa³y siê tak¿e na pozycji ty³owej lub wysuniêtej. Nie ma ju¿ zasieków z drutów kolczastych, o których wiadomo, ¿e by³y. Najlepiej zachowany fragment umocnieñ polowych znajduje siê niedaleko rzeki Gostyñki. Ci¹g³a linia okopów biegnie tu w formie zygzaków (ka¿dy o d³ugoœci 6~8 metrów), które dodatkowo tworz¹ rodzaj wielkiej nieregularnej sinusoidy z dobrze jeszcze czytelnymi stanowiskami strzeleckimi, kilkoma ziemiankami oraz rozbudowanymi gniazdami RKM. G³êbokoœæ okopów w wielu miejscach nadal siêga 1 metra, a szerokoœæ dochodzi do 1,5m. Przy odrobinie fantazji nawet dziœ us³yszeæ mo¿na tu jeszcze echo wystrza³ów, uzmys³awiaj¹c sobie fakt, i¿ to w³aœnie tutaj nasi krajanie walczyli kiedyœ za Polskê... Tekst i fot. Jaros³aw Ptaszkowski

10 Pamiêci pielgrzyma i przyjaciela ks. Piotra BIEGUSA

Pielgrzymka szlakiem walki i mêczeñstwa Polaków na Wschodzie

Prawie 5 tys. km mia³a do pokonania grupa pielgrzymów zorganizowana przez proboszcza parafii Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych w Oœwiêcimiu ks. Jerzego Szkierta. Trasê wyznacza³y cele zwi¹zane z kultem maryjnym – drogim wielu Polakom oraz miejsca kaŸni i mêczeñstwa polskich ¿o³nierzy zamordowanych przez oprawców z NKWD. Pierwszym etapem podró¿y by³a Œwiêta Lipka, koœció³ i klasztor bêd¹cy miejscem pielgrzymowania ludnoœci zaboru pruskiego, a dziœ tysiêcy Polaków z kraju i zagranicy. W okresie ponad 150-cio letniej niewoli koœció³ ten, jak równie¿ œwi¹tynia protestancka w Ostródzie, stanowi³y centra polskoœci na Warmii i Mazurach. Dalej trasa wiod³a przez Krainê Wielkich Jezior Mazurskich na Litwê – do Wilna – kolebki polskiego romantyzmu. Dziêki goœcinie u¿yczonej przez salezjañsk¹ parafiê w Szumsku, pielgrzymi mieli czas na odpoczynek i mogli zapoznaæ siê z problemami ludnoœci polskiej okrêgu wileñskiego. Natomiast w nastêpnym dniu najwiêkszym prze¿yciem by³a msza koncelebrowana przez trzech oœwiêcimskich ksiê¿y przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Resztê czasu uczestnicy spêdzili na spacerze zwiedzaj¹c wileñsk¹ Starówkê, cmentarz na Rosie, katedrê, koœció³ œw. Piotra, kaplicê i muzeum b³. Faustyny oraz podziwiaj¹c panoramê miasta ze Wzgórza Trzykrzyskiego.

Msza przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej

PóŸnym wieczorem grupa uda³a siê przez Bia³oruœ do Rosji. Nastêpnego dnia w godzinach popo³udniowych przyby³a do Katynia – miejsca mordu polskich oficerów, uwiêzionych w Kozielsku po napaœci ZSRR na Polskê 17 wrzeœnia 1939r. Brama, krzy¿e, tablice w kolorze zakrzep³ej krwi z nazwiskami pomordowanych. Wszystko to potêgowa³o dramat, a jednoczeœnie zmusza³o do zadumy nad tragedi¹, która wydarzy³a siê tutaj w 1940r. Msz¹, odprawion¹ przez ksiê¿y salezjanów, zapalonymi zniczami i g³osem Dzwonu Pamiêci oddano ho³d polskim ¿o³nierzom. I dalsza podró¿ przez Smoleñsk do Moskwy – stolicy by³ego Imperium. Kilka dni pobytu w mieœcie da³o mo¿liwoœæ zapoznania siê z jak¿e odmienn¹ kultur¹, z Kremlem oraz innymi zabytkami, soborami i cerkwiami, bestialsko niszczonymi przez komunizm, now¹ socrealistyczn¹ zabudow¹, przekonywuj¹c¹ o dobrobycie i sprawiedliwoœci. Obecnie licz¹ca prawie 12 mln mieszkañców metropolia w bardzo ma³ym stopniu przypomina by³e centrum ideologii marksistowskiej. O minionej epoce œwiadcz¹ jedynie pomniki wodza rewolucji. W drugim dniu pobytu w Moskwie pielgrzymi udali siê do oddalonego o 200 km na pó³noc Miednoje - nastêpnej zbiorowej mogi³y polskich jeñców wojennych, wziêtych do niewoli we wrzeœniu 1939r. Osadzeni w Ostaszkowie funkcjonariusze policji, ¿andarmerii i stra¿y granicznej zostali skrytobójczo zamordowani w katowni NKWD w Twerze. Ich zw³oki przewieziono samochodami do Miednoje. Podobna sceneria: brama, krzy¿e, tablice w rdzawym kolorze, znicze i msza odprawiona przez oœwiêcimskich kap³anów za pomordowanych. Bo i tu, podobnie jak w Katyniu, obok siebie znajduj¹ siê mogi³y ofiar komunizmu, obok siebie spoczywaj¹ obywatele Kraju Rad i polscy ¿o³nierze. Ciszê cmentarza przepe³ni³ ton Dzwonu Pamiêci, wzywaj¹cy do apelu. Pó³metek. Powrót do kraju. Na trasie pielgrzymki przez Rosjê pozosta³ Kozielsk, ma³a mieœcina, w której prawie nikt nie s³ysza³ o obozie polskich oficerów. Uczestnicy udali siê do monastyru – klasztoru, w którym przetrzymywani byli polscy jeñcy wojenni z wojny obronnej 1939r. Ku zdziwieniu wszystkich, ani w Kozielsku, ani w monastyrze nie

Cmentarz Orl¹t Lwowskich znaleziono ¿adnej informacji o wiêŸniach. A by³o ich tam 4 i pó³ tysi¹ca. Sukcesywnie wywo¿ono ich w grupach 200 – 250 osób do Katynia, ob³udnie zapewniaj¹c, i¿ wracaj¹ do domów. Jednym z tych, którzy prze¿yli Kozielsk by³ salezjanin ks. Leon Musielak, który w latach nasilenia terroru komunistycznego zrelacjonowa³ gehennê kozielsk¹. Po modlitwie za zmar³ych grupa z mieszanymi uczuciami uda³a siê w kierunku granicy ukraiñskiej. Zmêczeni 9-dniow¹ podró¿¹ oraz odprawami granicznymi pielgrzymi przybyli do Kijowa – stolicy Ukrainy. Trzyipó³milionowe miasto wspaniale po³o¿one w rozlewisku Dniepru, pamiêtaj¹ce pocz¹tki chrzeœcijañstwa Rusi, okraszone wspania³ymi zabytkami z £awr¹ Peczersk¹, soborem Sofijskim i Z³otymi Wrotami na czele, da³o chwilê oddechu po znojach tu³aczki po drogach i bezdro¿ach Rosji. Z ¿alem rozstawano siê z tym piêknym miastem. Rano znowu pakowanie siê i wyjazd w dalsz¹ drogê przez ¯ytomierz, Równe, Brody do Przemyœlan k. Lwowa. I tu, podobnie jak na Litwie, maleñka polska parafia salezjañska u¿yczy³a pielgrzymom goœciny. Niektórzy z nich przyjechali w rejony, sk¹d pochodz¹ ich rodzice, inni mieli mo¿liwoœæ spotkania siê z bliskimi. Nastêpny dzieñ to zwiedzanie Lwowa – miasta przez wiele stuleci zwi¹zanego z Polsk¹, miejsca, gdzie Jan Kazimierz z³o¿y³ œluby, obieraj¹c Matkê Bosk¹ Królow¹ Polski. Zabudowa Rynku i jego okolicy, to obiekty przypominaj¹ce swoj¹ histori¹ d³ugoletnie zwi¹zki z macierz¹, o które upomnia³a siê lwowska m³odzie¿ w chwili odzyskiwania przez Polskê niepodleg³oœci. W kaplicy na Cmentarzu Orl¹t zosta³a odprawiona przez naszych ksiê¿y msza za poleg³ych w obronie Lwowa. Wieczorem, zmêczeni zwiedzaniem i upa³em, uczestnicy powrócili do Przemyœlan, gdzie by³a jeszcze jedna mi³a niespodzianka – wystêpy przygotowane przez dzieci z polskiej parafii. Trzynasty dzieñ podró¿y. Granica i nareszcie Polska. Z Przemyœla grupa uda³a siê w kierunku Kalwarii Pac³awskiej, by pok³oniæ siê przed obrazem Matki Boskiej Kamienieckiej i podziêkowaæ Jej za opiekê w czasie pielgrzymki. Rano po mszy rozpocz¹³ siê ostatni etap podró¿y – przez Ar³amów, Ustrzyki Dolne, ma³¹ pêtlê bieszczadzk¹ do Oœwiêcimia.

LESZEK ¯AK

Ks. Jerzy Szkiert i œp. ks. Piotr Biegus w Miednoje przed tablic¹ Micha³a Ptaszkowskiego, dziadka oœwiêcimianina Karola Ptaszkowskiego

11

Dawny Oœwiêcim w obiektywie

ze zbiorów Tadeusza Firczyka

Co s³ychaæ w starostwie? ZANEGOWANE KIERUNKI

Po raz kolejny otwarcie Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Oœwiêcimiu stanê³o pod znakiem zapytania. Po niekoñcz¹cych siê problemach z planowaniem pomieszczeñ dla przysz³ej uczelni, rozpoczê³y siê k³opoty merytoryczne. W pierwszej kolejnoœci Komisja Akredytacyjna zanegowa³a dwa z czterech proponowanych kierunków: zarz¹dzanie finansami i zarz¹dzanie. Nastêpnie odrzuci³a wniosek koryguj¹cy w tej sprawie i zakwestionowa³a pozosta³e dwa profile OWSH, czyli niemcoznawstwo i politykê regionaln¹. Jak poinformowa³ starosta Adam Bilski, w utworzenie szko³y zaanga¿owa³ siê prof. Andrzej Zoll. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje dzia³ania, których celem jest przygotowanie nowych specjalizacji kszta³c¹cych przysz³ych studentów w dziedzinach zwi¹zanych z prawami cz³owieka. Projekt uczelni nadal pozostaje jednym z zadañ Oœwiêcimskiego Strategicznego Programu Rz¹dowego na lata 2002-2006. Tymczasem przeznaczone na szko³ê budynki by³ego Monopolu Tytoniowego s¹ dewastowane, dochodzi do w³amañ i kradzie¿y zamontowanych ju¿ instalacji.

SZKOLNY MONITORING

Oœwiêcim- wrzesieñ 1939 roku. Grupa niemieckich ¿o³nierzy na tle ruin mostu na rzece Sole

Monta¿ systemów monitoringu w powiatowych szko³ach ma byæ jednym z czynników, które bêd¹ wp³ywaæ na poprawê stanu bezpieczeñstwa na terenie tych placówek. Jak poinformowa³ wicestarosta Grzegorz Go³dynia, z dotychczasowych obserwacji wynika, ¿e szkolny monitoring powoduje spadek iloœci drobnych kradzie¿y w szkole, a przede wszystkim poprawia poczucie bezpieczeñstwa wœród uczniów. System monitoringu instalowany jest na obszarze placówek podleg³ych powiatowi w ramach programu “Bezpieczna szko³a”. We wrzeœniu kamery maj¹ ju¿ funkcjonowaæ w Powiatowym Zespole nr 2 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Mistrzostwa Sportowego i Technicznych. Sprzêt ma tak¿e zostaæ za³o¿ony w kolejnych oœwiêcimskich placówkach: w PZ nr 3 Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych oraz w PZ nr 4 Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych.

GODZINY POZALEKCYJNE

Od pewnego czasu do ³ask wróci³y szkolne “kó³ka zainteresowañ”. M³odzie¿ na nowo zaczê³a braæ udzia³ w pozalekcyjnych zajêciach, dlatego powiat zdecydowa³ siê finansowaæ dodatkowe godziny, które uczniowie spêdzaj¹ w szkole. Pozalekcyjne spotkania nie tylko pomagaj¹ m³odzie¿y zorganizowaæ wolny czas, ale równie¿ wyzwalaj¹ w nich nowe pomys³y – szko³y coraz czêœciej zwracaj¹ siê do starostwa z kolejnymi propozycjami. Systematycznie organizowane s¹ seminaria z udzia³em pedagogów i uczniów na temat bezpieczeñstwa czy zdrowia. Przewidziano te¿ dodatkowe lekcje wychowawcze. MK

Koniec nudy...

Oœwiêcim- wrzesieñ 1939 roku. Niemieccy saperzy buduj¹ prowizoryczny drewniany most na rzece Sole- pod zamkiem

Oœwiêcim- okupacja. Grupa niemieckich ¿o³nierzy maszeruje ul. W³adys³awa Jagie³³y

Zespó³ Szkó³ nr 1 organizuje wielki, rodzinny pikniku pod has³em “Koniec nudy czas do budy”. Impreza, na któr¹ zaproszono uczniów, absolwentów i przyjació³ szko³y, odbêdzie siê 14 wrzeœnia na skwerze przy p³ywalni Sport-Olimp. Organizatorzy pikniku zafunduj¹ zaproszonym goœciom wiele atrakcji. Dyskotekê z prawdziwego zdarzenia poprowadzi gwiazda RMF FM i Telewizji TVN, Micha³ Figurski. Pomiêdzy uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz absolwentami gimnazjum rozegrany zostanie pierwszy w po³udniowej Polsce czwórmecz pi³ki no¿nej w wodzie na wolnym powietrzu. Nie zabraknie tak¿e aukcji przedmiotów nale¿¹cych do gwiazd show-biznesu i sportu. Licytowane bêd¹ m.in.: koszulka Mariusza Czerkawskiego oraz p³yty z autografami cz³onków zespo³u Budka Suflera, Lombard, Varius Manx. Organizatorzy zadbali, aby na miejscu mo¿na by³o skosztowaæ doskona³ych wypieków i skorzystaæ z bogatej oferty gastronomicznej. – Bêdzie to impreza zamkniêta.Przewidujemy, ¿e weŸmie w niej udzia³ oko³o 3 tysiêcy osób, g³³ównie uczniów, rodziców, absolwentów i przyjació³ szko³y- informuje dyrektor ZS nr 1, Halina Musia³. -W atmosferze dobrej zabawy przyst¹pimy w tym dniu do akcji “Gazety Wyborczej” i rozpoczniemy starania o uzyskanie tytu³u “Szko³a z klas¹”. Za pomoc¹ telebimu gwiazdy przeka¿¹ uczestnikom pikniku swoje ¿yczenia. T¹ drog¹ bêdzie mo¿na równie¿ poznaæ dokonania szko³y w ci¹gu ostatnich lat i przekonaæ siê, ¿e szko³a ma siê czym pochwaliæ. -Nasza szko³a stwarza w³aœciwe warunki sprzyjaj¹ce uprawianiu sportu przez dzieci uzdolnione sportowo- informuje Halina Musia³. -Posiadamy wysoko wykwalifikowan¹ kadrê nauczycielsko-trenersk¹ i wspó³pracujemy z wieloma instytucjami lokalnymi. Nieustannie d¹¿ymy do podnoszenia jakoœci szkolenia sportowego poprzez polepszanie warunków, koniecznych do w³aœciwej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz treningowego- dodaje dyrektor szko³y. Organizatorzy pragn¹, by 14 wrzeœnia sta³ siê œwiêtem wszystkich, którym le¿y na sercu dobro dzieci oraz troska o ich wszechstronny rozwój, czyli -ludzi z klas¹. MB

12 OFERTY PRACY PUP Chrzanów ul. Oœwiêcimska 9, tel. 0 (prefiks) 32 623-22-01

Jêzyk angielski na wszystkich poziomach n Kursy dla pocz¹tkuj¹cych (doroœli) n Intensywne kursy jêzyka angielskiego dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich n Kursy przygotowuj¹ce do matury (starej i nowej) n Kursy przygotowuj¹ce do egzaminów na wy¿sze uczelnie n Kursy przygotowuj¹ce do PET, FCE, CAE, Proficiency n Angielski dla dzieci w wieku przedszkolnym n Kursy dla firm i instytucji. Konwersacje Zajêcia w ma³ych grupach (indywidualne na ¿yczenie)

n nauczyciel sztuki, wykszt. wy¿sze, upr. pedagogiczne n nauczyciel techniki, wykszt. wy¿sze pedagogiczne w zakresie techniki i informatyki n piekarz, praca dla osoby niepe³nosprawnej ze sta³¹ grup¹ inwalidzk¹ n kierowca samochodu ciê¿arowego, wykszt. zawod. n projektant, wykszt. œrednie lub wy¿sze budowlane n praca dla absolwentów n kucharz wykszt. œrednie gastronomiczne

ZADZWOÑ DO NAS

844-16-74

0609-066-665

Oœwiêcim, ul. Sienkiewicza 9

Matematyka – korepetycje, pe³ny zakres, tel. 0 608 316 290 Jêzyk niemiecki – korepetycje, pe³ny zakres, tel. 0 606 821 266 SAMOTNY POSZUKUJE pokoju do wynajêcia, tel. 847-33-74 (dzwoniæ od 7.00-15.00)

Kupiê stare pocztówki, zdjêcia, dokumenty miasta Oœwiêcim (do 1945r.) tel: 0501 50 86 65, 845 45 49 (po 19.00)

F SPRZEDAM WALKMAN (Panasonic), aluminiowy full logic, podbicie basów, sterowanie ze s³uchawek (pilot), futera³, na gwarancji. Cena 150 z³, tel. 844-08-63

13

ZARZ¥D MIASTAOŒWIÊCIM INFORMUJE ¿e og³oszony zosta³ na dzieñ 24.09.2002 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych, po³o¿onych przy ulicy Jagie³³y 4, Rynek G³ówny 16 w Oœwiêcimiu:

1. PRZETARG NA LOKAL U¯YTKOWY PRZY UL. JAGIE££Y 4 ODBÊDZIE SIÊ O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZÊDU MIASTA, UL. ZABORSKA 2, POK. NR 15, I PIÊTRO. - cena wywo³awcza zbywanego lokalu 100.000,00 z³otych - wadium w wys. 15.000,00 z³ w gotówce nale¿y wp³aciæ do dnia 20.09.2002r. na konto Urzêdu Miasta Oœwiêcim nr 10601129-330000234803 w BPH BPK S.A. O/Oœwiêcim lub w kasie Urzêdu Miasta Oœwiêcim, ul. Zaborska 2 2. PRZETARG NA LOKAL U¯YTKOWY O POWIERZCHNI 36,47 M2 PRZY RYNKU G£ÓWNYM 16 ODBÊDZIE SIÊ O GODZ. 13.00 W SIEDZIBIE URZÊDU MIASTA, UL. ZABORSKA 2 POK. NR 15, I PIÊTRO. - wadium w wys. 2.000,00 z³ w gotówce nale¿y wp³aciæ do dnia 20.09.2002r. na konto Urzêdu Miasta Oœwiêcim nr 10601129-330000234803 w BPH BPK S.A. O/Oœwiêcim lub w kasie Urzêdu Miasta Oœwiêcim, ul. Zaborska 2. 3. PRZETARG NA LOKAL U¯YTKOWY O POWIERZCHNI 38,03 M2 PRZY RYNKU G£ÓWNYM 16 ODBÊDZIE SIÊ O GODZ. 13.00 W SIEDZIBIE URZÊDU MIASTA, UL. ZABORSKA 2, POK. NR 15, I PIÊTRO. - wadium w wys. 2.000,00 z³ w gotówce nale¿y wp³aciæ do dnia 20.09.2002r. na konto Urzêdu Miasta Oœwiêcim nr 10601129-330000234803 w BPH BPK S.A. O/Oœwiêcim lub w kasie Urzêdu Miasta Oœwiêcim, ul. Zaborska 2. Zaprasza siê osoby zainteresowane do udzia³u w przetargu. Pi³ka no¿na

Punkt nadziei SO£A Oœwiêcim – BESKIDY Andrychów 1:1 (0:1) Bramki: Ga³uszka 81 – Tomsia 21. Dopiero w szóstej kolejce wadowickiej V ligi pi³karze oœwiêcimskiej So³y zanotowali na swoim koncie pierwszy punkt. W meczu z Beskidami Andrychów na 9 minut przed koñcem do siatki trafi³ Daniel Ga³uszka, doprowadzaj¹c do remisu 1:1. Po pierwszej po³owie nic nie wskazywa³o na to, ¿e oœwiêcimianom uda siê przerwaæ passê pora¿ek. Na boisku dominowali goœcie. W 21 minucie w polu karnym So³y z ³atwoœci¹ uwolni³ siê Tomsia i nie da³ najmniejszych szans bardzo dobrze graj¹cemu Piotrowi Hryncyszynowi. - W pierwszych 45 minutach gra by³a zbyt chaotyczna. W drugiej nie mieliœmy ju¿ nic do stracenia i poszliœmy na ca³oœæ. Zdawaliœmy

sobie sprawê z faktu, ¿e ewentualna pora¿ka mog³a mieæ op³akane skutki. To punkt nadziei, który ma ogromne znaczenie. Myœlê, ¿e pozwoli uwierzyæ ch³opakom we w³asne si³y – mówi³ po meczu trener solarzy Dariusz Kot. Sytuacja kadrowa w Sole w dalszym ci¹gu jest bardzo kiepska. Wielu pi³karzy narzeka na kontuzje, dlatego o ka¿dy punkt w lidze bêdzie niezwykle ciê¿ko. Nie by³ zadowolony z rezultatu trener andrychowian Erwin Wojty³ko. Jego zespó³, który jeszcze w ubieg³ym sezonie gra³ na czwartym froncie tylko zremisowa³ w Oœwiêcimiu. – Tak to ju¿ jest w sporcie, ¿e niewykorzystane sytuacje lubi¹ siê mœciæ. Dok³adnie tak by³o w spotkaniu z So³¹. Losy spotkania powinniœmy rozstrzygn¹æ w pierwszej po³owie, ale brakowa³o wykoñczenia pod bramk¹ rywala. Pod koniec spotkania myœla³em, ¿e uda siê trzy punkty dowieŸæ do koñca meczu, ale sta³o siê inaczej – powiedzia³ Erwin Wojty³ko.

(zyg.)

Hokej na lodzie

Czas na ligê DWORY SA UNIA Oœwiêcim - ORLIK Opole 9:2 (1:1, 3:1, 5:0) Bramki: 1:0 Jaros 5, 1:1 Bernacki 15, 2:1 Stebnicki 24, 2:2 Stachura 26, 3:2 Stebnicki 34, 4:2 Puzio 36, 5:2 Puzio 41, 6:2 Wojtarowicz 42, 7:2 Kelner 45, 8:2 Klisiak 46, 9:2 Klisiak 58. Sêdziowa³ Jacek Chadziñski z Krakowa. Kary 28 i 26. Widzów 700. DWORY UNIA: Jaworski (21 Witek, 50 Sza³aœny) - Gonera, Cinalski, Klisiak, Parzyszek, Puzio - £abuz, Zamojski, Rozum, Stebnicki, Kelner - Kozak, Dulêba, Kotoñski, Rzimski, Wojciechowski - Noworyta, Gabryœ, Wojtarowicz, Jakubik, Jaros oraz Baka i Szarzec. Przed ostatnim sparingiem mistrzów Polski odby³a siê oficjalna prezentacja zespo³u Dworów Unii, a ka¿dy z zawodników mia³ okazjê przywitaæ siê z publicznoœci¹. Prezes oœwiêcimskiego klubu, a zarazem wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Hokeja na Lodzie Kazimierz WoŸnicki przed meczem ¿yczy³ opolanom awansu do ekstraligi. W spotkaniu z Orlkiem na lodzie pojawili siê te¿ kadrowicze, którzy wrócili z turnieju z W³och. Trener Karel Suchanek po pierwszej tercji da³ im jednak odpocz¹æ. Sam mecz nie dostarczy³ wielu emocji. Opolanie trzymali siê dzielnie przez dwie tercje. Bramki posypa³y siê w ostatniej tercji. Kibice wiêcej ni¿ o samym meczu rozmawiali o sposobie prowadzenia spotkania przez sêdziów. Jacek Chadziñski, w myœl nowych przepisów bardzo rygorystycznie traktowa³ ka¿de zagranie faul. W sumie zawodnicy obu dru¿yn z³apali a¿ 54 karne minuty. W zespole bia³o-niebieskich zagra³ Igor Szarzec z III-ligowego Frydka Mistka, ale nie do³¹czy on do zespo³u. (zyg.)

Pi³ka no¿na – juniorzy

Cztery mecze – dziesiêæ punktów UNIA Oœwiêcim - HEJNA£ Kêty 3:1 (1:1) Bramki: Mydlarz 30 (samobójcza), P³onka 52, Oleksy 60 - B¹ba 35 UNIA: Ciszkowicz - Malinkiewicz, Gajewski, Szymeczko, Kirejczyk - Przyby³a, Adamski (79 Opala), P³onka, Za³obodzy - Bylicki (76 Knapik), Oleksy (86 ¯abiñski). Bardzo dobrze w rozgrywkach Ma³opolskiej Ligi Juniorów spisuj¹ siê pi³karze beniaminka – oœwiêcimskiej Unii. Podopieczni Henryka Snadnego w czterech spotkaniach odnieœli trzy zwyciêstwa, a raz w meczu z Garbarni¹ Kraków u siebie pad³ wynik bezbramkowy. W czwartej kolejce rywalem bia³o-niebieskich by³ kêcki Hejna³. Derby powiatu zakoñczy³y siê wygran¹ oœwiêcimian 3:1. Ju¿ po 10 minutach gry gospodarze mogli obj¹æ prowadzenie, ale próba lobu w wykonaniu Bylickiego by³a nieskuteczna i golkiper Hejna³u zdo³a³ z³apaæ pi³kê. Kibice na gola doczekali siê po pó³ godzinie gry. Po strzale Przyby³y pi³ka odbi³a siê od obroñcy Hejna³u Mydlarza i wpad³a do siatki. Przed przerw¹ za spraw¹ B¹by odpowiedzieli kêczanie. 4 minuty po tym trafieniu sytuacjê sam na sam zmarnowa³ Przyby³a. Losy meczu rozstrzygnê³y siê w drugiej po³owie. Po zagraniu Przyby³y do siatki trafi³ P³onka, a asystê przy golu Oleksego zapisa³ Bylicki. W meczu juniorów m³odszych Unia Oœwiêcim pokona³a Hejna³ Kêty 4:0 (1:0)

(zyg.)

14

Mie Pski Inf #rmat #r Sp #rt #wy £ukasz Kuby nie zobaczy...

Chodzi oczywiœcie o oœwiêcimskiego boksera Iskry Brzezinka £ukasza Wawrzyczka. Po ostatnich bardzo dobrych wystêpach w kadrze Kleofasa Katowice, do którego jest wypo¿yczony, £ukasz znalaz³ siê wœród kandydatów do wyjazdu na Mistrzostwa Œwiata juniorów w Hawanie. Niestety z powodu ciêæ bud¿etowych w Polskim Zwi¹zku Bokserskim, juniorzy na Kubê nie polec¹. Jest to bardzo smutna wiadomoœæ dla wszystkich oœwiêcimian kibicuj¹cych Wawrzyczkowi, poniewa¿ jego kariera rozwija³a siê bardzo dynamicznie, a wyjazd do Hawany móg³ go wzbogaciæ o kolejne, cenne, doœwiadczenia. Nastêpn¹ szansê na pokazanie siê w kadrze £ukasz bêdzie mia³ podczas testmeczów, które maj¹ byæ rozegrane w Irlandii, W³oszech i Grecji. Oczywiœcie na razie nikt nie jest w stanie zagwarantowaæ, ¿e na te wyjazdy pieni¹dze siê znajd¹. W ka¿dym razie o dalszych losach naszej bokserskiej “nadziei” bêdziemy Pañstwa informowaæ na bie¿¹co.

Derby dla Iskry Unii

Po raz pierwszy od 13 lat na tym samym poziomie ligowym spotka³y siê zespo³y Iskry Unii Oœwiêcim Brzezinka i So³y Oœwiêcim. W tej wewn¹trzoœwiêcimskiej konfrontacji lepsi okazali siê Unici, zwyciê¿aj¹c w stosunku 2:0. Bramki dla dru¿yny “Unii” zdobywali Kubielas i Waluszek. Choæ wynik jest doœæ przekonuj¹cy, a zawodnicy “Unii” przystêpowali do tego spotkania w roli faworytów, jak to zawsze bywa przy okazji derbów, pojedynek by³ pasjonuj¹cym widowiskiem. Niech o widowiskowoœci tego spotkania œwiadczy fakt, ¿e niektóre zagrania z tego spotkania by³y porównywane do s³ynnych wystêpów reprezentacyjnych Jana Furtoka (choæ gola rêk¹ zdobyæ siê nie uda³o). Je¿eli do tego dodamy efektowne strza³y z dystansu, agresywn¹ grê na ca³ej szerokoœci boiska i dynamiczne kontry, bêdzie to chyba najlepsza reklama dla tego typu spotkañ, do ogl¹dania których serdecznie zapraszamy.

Ci¹gle na czele

Wyniki klasy “A”

Oœwiêcimska za³oga rajdowa: Piotr Adamus i Magdalena Zacharko ci¹gle jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Peguota, Rajdowo – Samochodowych Mistrzostw Polski. W ostatnim, rozgrywanym na malowniczych drogach Podkarpacia, rajdzie rzeszowskim Piotr z Magd¹ uplasowali siê na dziewi¹tym miejscu, w samym pucharze byli zaœ drudzy. Walka w tym wyœcigu od pocz¹tku by³a wrêcz za¿arta. Po pierwszym dniu liderowali rajdowcom zawodnicy gospodarzy, którzy wystêpowali tam zreszt¹ w roli faworytów. O 13 sekund ustêpowali im nasi zawodnicy. Drugi dzieñ to jeszcze wiêksze emocje. Znaj¹ca swoje drogi za³oga rzeszowska systematycznie powiêksza³a swoj¹ przewagê, natomiast oœwiêcimianie znaleŸli siê przez chwilê nawet na 4 pozycji. Jednak dziêki brawurowemu atakowi uda³o im siê obroniæ pozycjê wicelidera rajdu i lidera pucharu. Ostatecznie Piotr Adamus i Magda Zacharko stracili do liderów 38 sekund, a trzeci team wyprzedzili o 3,5 sekundy. Po piêciu eliminacjach maj¹ oni 107, a nastêpne za³ogi odpowiednio 103 i 100 pkt. Do koñca Pucharu Peguota pozosta³y jeszcze trzy eliminacje.

4 kolejka: Jawiszowice – Broszkowice 1:3, Brzezina Osiek – Solavia Grojec 5:0, Zaborze – Bulowice 5:0, Przeciszów – Brzezinka 5:1, Nowa Wieœ – Piotrowice 4:2, Zator – W³osienica 0:2, Podolsze – Rajsko 1:2, 5 kolejka: Broszkowice – Nowa Wieœ 1:3, Brzezinka – Zaborze 1:3, Rajsko – Zator 5-1, Piotrowice – Przeciszów 2:1, Bulowice – Osiek 2:2, Grojec – Podolsze 5:2, W³osienica – Jawiszowice 2:2 1.Grojec 5 12 15-9 2. Nowa Wieœ 5 12 13-7 3. Jawiszowice 5 10 12-6 4.Rajsko 5 10 12-10 5.Osiek 5 9 15-7 6. Zaborze 5 9 13-12 7.Zator 5 7 9-8 8. Przeciszów 5 6 13-9 9.W³osienica 5 6 7-6 10.Piotrowice 5 6 7-12 11.Broszkowice 5 4 7-13 11.Bulowice 5 4 7-13 13.Podolsze 5 2 6-12 14.Brzezinka 5 1 3-15

W ojczyŸnie sportu

2 kolejka: Górnik II Brzeszcze – Palczowice 3:0, Skidziñ – Bobrek 0:3, Che³mek II – Porêba 1:3, £êki – Harmê¿e 1-2, G³êbowice – Przecieszyn 2:2, 3 kolejka: Harmê¿e – G³êbowice 7:0, Palczowice – £êki 5:1, Porêba – Brzeszcze II 3:1, Bobrek – Che³mekII 2:1, Gorzów – Skidziñ 3:1, 1.Harmê¿e 3 9 14-1 2.Porêba 3 9 12-4 3.Bobrek 3 9 8-1 4.Palczowice 3 6 9-4 5.Przecieszyn 2 4 9-2 6.Gorzów 2 3 3-4 7.Brzeszcze II 3 3 4-8 8.G³êbowice 2 1 2-9 9. Che³mek II 3 0 2-9 10.Skidziñ 3 0 3-12 11.£êki 3 0 2-14

Pod gor¹cym niebem Hellady bêd¹ mieli okazjê przygotowywaæ siê do zbli¿aj¹cego sezonu p³ywacy Unii Oœwiêcim. Do Grecji wyjecha³a 23 -osobowa grupa sportowców oraz ich trenerzy. Na miejscu spêdz¹ 10 dni. Oœwiêcimianie zakotwicz¹ na Riwierze Olimpijskiej. Wraz z dru¿yn¹ jest kilku nowych zawodników, z których najbardziej znanym jest £ukasz Borel miêdzy innymi mistrz Europy juniorów. Do kraju p³ywacy powróc¹ 12 wrzeœnia i do koñca miesi¹ca trenowaæ bêd¹ na w³asnym basenie. Ju¿ w paŸdzierniku bêd¹ zaœ mogli udowodniæ skutecznoœæ przygotowañ w pierwszych startach Grand Prix Polski. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wyjazd do Grecji jest równie¿ nagrod¹ dla zawodników za doskona³e, ubieg³oroczne wystêpy.

Œwietni juniorzy

Bardzo dobrze na pocz¹tku rozgrywek ma³opolskiej ligi juniorów spisuj¹ siê pi³karze Zasola Unii Oœwiêcim. W inauguracyjnym pojedynku uda³o im siê odnieœæ wrêcz spektakularne zwyciêstwo, na trudnym terenie w Nowym S¹czu, z tamtejszym “Startem” 6:2. Natomiast w ostatniej kolejce tych rozgrywek, oœwiêcimianie wywieŸli bardzo cenny remis z boiska krakowskiej “Garbarni” – 0:0. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e dru¿yna ta jest uwa¿ana za jednego z faworytów tych rozgrywek. Jak widaæ doœwiadczenie trenerskie Henryka Snad-

redaguje Albert Bartosz

nego w zestawieniu z 100% zaanga¿owaniem m³odych oœwiêcimian, póki co, daje znakomite efekty. Oceniaj¹c sprawê przez pryzmat faktu, ¿e oœwiêcimianie w tych rozgrywkach s¹ beniaminkiem, po raz pierwszy od kilku lat mo¿emy zacz¹æ czuæ siê dumni z naszych pi³karzy. Oby tak dalej ... W trzecim meczu ma³opolskiej ligi juniorów pi³karze Zasola Unii Oœwiêcim pokonali na wyjeŸdzie drug¹ dru¿ynê, reprezentuj¹c¹ w tych rozgrywkach Nowy S¹cz - “Start” 2:1.

Wyniki klasy “B”

¯aki do boju ...

Ju¿ w tym tygodniu ruszaj¹ rozgrywki oœwiêcimskiej ligi ¯aków. Jest to ju¿ trzecia edycja tych rozgrywek. Bior¹ w niej udzia³ ch³opcy z rocznika 1990 i m³odsi. Organizatorami rozgrywek s¹: Oœwiêcimskie Stowarzyszenie Promocji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Zasole, Szko³a Podstawowa nr 5, oraz Miejski Oœrodek Sportu i Rekraacji. W tegorocznych zmaganiach bior¹ udzia³; LKS Zaborze, Iskra Brzezinka, Górnik Brzeszcze, Pionier Pisarzowice, LKS W³osienica, LKS Jawiszowice, LKS Skidziñ, KS Che³mek i LKS Gorzów. Mecze rozgrywane bêd¹ w poniedzia³ki.

9 PYTANIE KONKURSOWE: Kiedy i gdzie zostan¹ og³oszone wyniki plebiscytu „Oœwiêcimianin Roku 2001”? Informacje na stronach GZO. 2.09 nagrodê wylosowa³a p. Janina Wojewoda z Oœwiêcimia.

# 1 „ 4 Z U a w J @ H % . ? I

15 Pi¹tek 6 wrzeœnia 2002 14.00 Milner 15.30 Trucizna 17.00 Muzyka 17.15 Wiadomoœci Lokalne 17.25 Pogoda 17.30 X wspó³pracy MDSM 17.50 Muzyka 18.00 Spotkanie z...Bogus³awem Wo³oszañskim 18.20 Muzyka 18.30 Szary obywatel 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka 20.30 Mi³oœci Kafki 22.30 Chora energia 00.30 Z archiwum seksu Sobota 7 wrzeœnia 2002 14.00 Siódma pieczêæ 16.00 Mistrzowie 18.00 Czarni baronowie 20.00 Dokument. Za kulisami 20.30 Zdradliwi jak woda 22.30 Brat 00.30 Emmanuelle 2000 Niedziela 8 wrzeœnia 2002 14.00 Skarlet Pimpernel 16.30 Tak tu cicho o zmierzchu 20.00 Dokument. Za kulisami 20.30 Brat 22.30 Zabójczy przymus 00:30 Nadchodz¹ panny m³ode Poniedzia³ek 9 wrzeœnia 2002 14.00 Tak tu cicho o zmierzchu 17.15 Wiadomoœci Lokalne i Pogoda 17.30 Per³a nocy 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka 20.30 Dziesiêæ tysiêcy dni 22.30 Czerwone i czarne 00.30 Mi³oœci, które zabijaj¹ Wtorek 10 wrzeœnia 2002 14.00 Same gwiazdy 16.00 Muzyka 16.15 Spotkanie z...Jackiem Santorskim 16.45 Muzyka 16.50 Koloryt polski 17.05 Muzyka 17.15 Wiadomoœci Lokalne 17.25 Pogoda 17.30 O nowy wizerunek Oœwiêcimia 17.50 Muzyka 18.00 Uœmiech nocy 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka

20.30 Budapeszteñskie opowieœci 22.00 Czerwone i czarne 00.00 Morza Po³udniowe Œroda 11 wrzeœnia 2002 14.00 Skandal 16.00 Muzyka 16.15 Oratorium Oœwiêcimskie 16.45 Muzyka 16.50 Strach 17.05 Wiadomoœci Lokalne 17.25 Pogoda 17.30 Pamiêæ 17.55 Muzyka 18.00 Sindbad 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka 20.30 Œwiat³a i cienie 22.30 Stan pierwotny 00.30 Z archiwum seksu Czwartek 12 wrzeœnia 2002 14.00 Karambole 15.30 Drzewko kolibrów 17.00 Muzyka 17.15 Wiadomoœci Lokalne 17.25 Pogoda 17.30 Wêdrówki z kamer¹ 17.45 Muzyka 17.55 Dieter Kalka 18.15 Muzyka 18.30 Ostatni numer iluzjonisty 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka 20.30 Wojenna przyjaŸñ 22.30 Zabójstwo Trockiego 00.30 M¹¿ idealny Pi¹tek 13 wrzeœnia 2002 14.00 Galijczyk 16.00 Muzyka 16.15 Mniejszoœci 16.35 Muzyka 16.50 Tropem przygody 17.05 Muzyka 17.15 Wiadomoœci Lokalne 17.25 Pogoda 17.30 Wêdrówki z kamer¹ 17.45 Muzyka 18.00 Iluzjoniœci 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka 20.30 Zapico 22.30 Zak³adnik 00.30 Z archiwum seksu Sobota 14 wrzeœnia 2002 14.00 Wymarzony dom 16.00 Granica 18.00 B³azen i królowa 20.00 Dokument. Za kulisami 20.30 Dziewiêæ miesiêcy 22.00 Czas Cyganów 23.00 Trucizna 00.30 Emmanuelle 2000 Niedziela 15 wrzeœnia 2002 14.00 Ostatni romans 16.30 Mam dwadzie-

œcia lat 20.00 Dokument. Sylwetki gwiazd 20.30 Bambino Mio 22.00 Nauczyciel tañca 00:00 Sekrety serca Poniedzia³ek 16 wrzeœnia 2002 14.00 Mam dwadzieœcia lat 17.15 Wiadomoœci Lokalne 17.30 Kim 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka 20.30 M¹¿ idealny 22.00 Ten dzieñ to prezent 23.30 Guy de Maupassant Wtorek 17 wrzeœnia 2002 14.00 Sen Maureen 16.00 Muzyka 16.15 Spotkanie z...Augustem Kowalczykiem 16.55 Muzyka 17.15 Wiadomoœci Lokalne 17.25 Pogoda 17.30 Wêdrówki z kamer¹ 17.45 Muzyka 18.00 Przygody Arsena Lupin’a 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka 20.30 Ja, twój syn 22.00 Mi³oœci Kafki 00.00 Trójk¹t Œroda 18 wrzeœnia 2002 14.00 Bambino Mio 15.30 Gdzie siê podzia³a siódma kompania? 17.00 Muzyka 17.15 Wiadomoœci Lokalne 17.25 Pogoda 17.30 Wêdrówki z kamer¹ 17.45 Muzyka 17.55 Pasjonaci 18.20 Muzyka 18.30 Karambole 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka 20.30 Szepty i krzyki 22.00 Havanera 00.30 Z archiwum seksu Czwartek 19 wrzeœnia 2002 14.00 Per³a nocy 16.30 Muzyka 16.40 Królewska puszcza 17.00 Muzyka 17.15 Wiadomoœci Lokalne 17.30 Wspomnienia-rzeczywistoœæ-marzenia 17.55 Muzyka 18.00 Zapico 20.00 Wiadomoœci Lokalne - powt. 20.15 Pogoda 20.20 Muzyka 20.30 Czerwone i czarne 00.30 Celina

KRZY¯ÓWKA Z PSS „SPO£EM” Poziomo: A B C D E F G H I J K L £ M N O P 1) Kuzyn wróbla; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8

12 17

19

3 2

22 20

10

16 4 11

9 15

13

7

24

1

15

21 18 6

5 23

14

Pionowo: A) Drzewo parkowe; * 2) Impertynent; * Nasz Drewniana ³y¿ka; B) Koza, karmicielka wschodni s¹siad; Zeusa; 3) Czêœæ grilla; 4) Rycerz z Bogdañca;* C) „Stopa konia”; * SytuStan wielkiego zachwytu; acja bez wyjœcia; 5) Niekontrolowany ogieñ; D) Kilka pu³ków; 6) Potê¿ne, afrykañskie E) Jednokó³ka na budodrzewo; * Najd³u¿sza rze- wie; * Pustynny pies; F) Metal w arkuszu; ka Azji; G) Oddziela kondygnacje; 7) Cukier mleczny; 8) Potocznie o grubasie; * * Sposób dziedziczenia; H) Grecka wyspa; S¹siek, czêœæ stodo³y; 9) James, autor „Szarej I) Darmozjad, pró¿niak; * Diabe³, szatan; wilczycy”; 10) Ponoæ ma wielkie oczy; J) Festiwalowe miasto; * Pañstwo w Pirenejach; K) Dowodzi nim szyper; * Samochód z NRD; 11) Talizman; 12) Zagra³ Wokulskiego; L) Konnica, kawaleria; 13) Z wakacji w albumie; £) Grzyb jak czekoladka; M) Mo¿e byæ na cztery ko³a; 14) Na koñcu lassa; 15) Ozdobna butelka na N) Kolega knedla; O) Dodawany do wybiewódkê; laczy; 16) Drzewo owocowe; 17) ¯yje z pracy piórem; P) Ucieczka z lekcji; Litery uporz¹dkowane od 1 do 24 utworz¹ rozwi¹zanie, na które czekamy do 16.09.2002 r. Nagrodê KUPON - bon towarowy o wartoœci 40 z³ 2.09 KRZY¯ÓWKI wylosowa³a p. Renata Mleczko z Oœwiêcimia. Prosimy o osobisty odbiór nagrody w siedzibie redakcji.

Has³o poprzedniej krzy¿ówki brzmi: „¯ycie bez radoœci jest jak lampa bez oliwy”

PSS „SPO£EM” - KA¯DEGO DNIA JESTEŒMY Z TOB¥ Sk³ad i druk: Dwutygodnik za³o¿ony w 1991 r. przez Radê Miejsk¹ w Oœwiêcimiu Wydawca: Oœwiêcimskie Centrum Kultury, Dyrektor: Ryszard Strutyñski Oœwiêcim, Redaguj¹: Monika Bartosz (red. nacz.), Joanna Klêczar (red.), Jadwiga Z¹broñ (sekr. red.) oraz wspó³pracownicy. ul. Bema 12 Spec. d/s reklamy : 0 602 246 954 Redakcja i biuro og³oszeñ: Œniadeckiego 24; 32-602 Oœwiêcim; tel./fax 842-25-75, 842-44-61, 842-44-63, e-mail: [email protected] Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczonych reklam.

ŒWIÊTO MIASTA 16 OŒWIÊCIM 3 WRZEŒNIA 2002

Dyrektor OCK Ryszard Strutyñski odebra³ III tom Kroniki Oœwiêcimia

Na zakoñczenie Sesji wyst¹pi³ kwartet Ensemble Mondial z Kerpen Fot. J. Bebak

Tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Oœwiêcim otrzyma³ August Kowalczyk Fot. J. Bebak

Fot. J. Bebak Uroczyst¹ Sesjê Rady Miasta uœwietni³o wielu znakomitych goœci Fot. J. Bebak

Podczas wernisa¿u wystawy „Tadeusz Makowski i jego epoka” toast wzniós³ prezydent Józef Krawczyk Fot. J. Bebak

Jan D³ubisz uhonorowany zosta³ wpisem do Ksiêgi Dobra Forum Dzieciêcych Inicjatyw Pokojowych. Fot. M. Talewicz

Koncert w Intencji Pokoju w wykonaniu ¯ywy obraz - „Orkiestra dzieciêca” zespo³u TGD Fot. M Talewicz T. Makowskiego Fot. M. Talewicz

SPONSORZY ŒWIÊTA MIASTA:

- SPONSOR IMPREZY

PATRONI MEDIALNI: