NR 11(258)

13 czerwca 2003 r.

Cena 2 z³ z VAT Nak³ad 1400 egz.

1

NR IND. 358800 ISSN 1232-4973

DWUTYGODNIK l

Fakty

Opinie Komentarze

2 Konkurs

Ukwiecony ogródek Rada i Zarz¹d Osiedla „Po³udnie” oraz Zarz¹d Budynków Mieszkalnych ZUM II og³aszaj¹, wzorem lat ubieg³ych, konkurs na upiêkszenie kwiatami i krzewami ozdobnymi terenów przed budynkami mieszkalnymi. Konkurs trwaæ bêdzie od 1 czerwca br. do 31 sierpnia br. Ogródki oceniaæ bêdzie specjalna komisja. Do wygrania dwie wycieczki autokarowe w Beskid Œl¹ski i ¯ywiecki. O wynikach konkursu poinformujemy na naszych ³amach. MB

Bezp³atne badania

Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Oœwiêcimiu zaprasza panie w wieku 30 - 59 lat, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, na bezp³atne badania cytologiczne, których celem jest wczesne wykrywanie stanów przedrakowych i raka szyjki macicy. Akcja prowadzona jest od 5 maja, potrwa do koñca br. do wyczerpania limitu œwiadczeñ. Badania prowadzone s¹ w przyszpitalnej poradni ginekologicznej w budynku Oddzia³u Psychiatrii ZZOZ w Oœwiêcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 do 15.00. Do uzyskania œwiadczenia nie jest wymagane skierowanie, nale¿y natomiast mieæ przy sobie dowód osobisty.

joan

Zbiórka trwa Zebrano ju¿ niebagateln¹ kwotê 117 tys.135 z³, ale Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu nie ustaje w dzia³aniach i wci¹¿ kontynuuje akcjê „Mammografia - dajmy nadziejê”, której celem jest pozyskanie œrodków na zakup mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oœwiêcimiu. -Mamy nadziejê, ¿e dziêki wra¿liwoœci i hojnoœci mieszkañców naszego powiatu, uda siê zebraæ pe³n¹ kwotê (ok. 200 000 z³) i sfinalizowaæ tak potrzebny zakup, jakim jest mammograf- mówi wicestarosta Grzegorz Go³dynia. O du¿ym zaanga¿owaniu mieszkañców powiatu w tê akcjê mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e stale poszerza siê grono darczyñców, do którego do³¹czyli tak¿e: Maria Wojtaszek - Apteka w Oœwiêcimiu (100 z³), Ma³gorzata Nguen Hong - Pizza-Hit w Oœwiêcimiu (200 z³), Wies³awa Sz³apa - Modema w £êkach (500 z³), Adam Klêczar - firma Aksam z Osieka (100 z³), Stanis³aw Dzy¿d¿yk - prezes firmy Chemorozruch (500 z³), Aleksandra Jarosz - ALEKSANDRA w £êkach (500 z³), Firma Koœcielnik Rajsko (100 z³), METCHEM Sp. z o.o. Kêty (1000 z³), Górnicze PUH MINING SERVICE Brzeszcze (200z³), Zak³ad Betoniarski w Bielanach (50 z³), Ma³gorzata Sokó³ - Apteka w Oœwiêcimiu (500 z³). Wicestarota Grzegorz Go³dynia serdecznie dziêkuje darczyñcom i zwraca siê ponownie do wszystkich, którzy mog¹ wesprzeæ tê wa¿n¹ dla zdrowia kobiet akcjê.

MB

CZTERY DYCHY

Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 23 czerwca 2003 r. o godz. 15.00 wylosujemy zwyciêzcê!

KUPON KONKURSOWY

11

9 czerwca cztery dychy wylosowa³a p. Hilaria Salaz Oœwiêcimia

Na gruzach Haberfelda

Zakoñczy³a siê rozbiórka budynków Haberfelda znajduj¹cych siê przy ulicy D¹browskiego 2,4 i 6. W miejscu, gdzie jeszcze niedawno sta³a zabytkowa kamienica, pozosta³o ju¿ tylko gruzowisko. Trudno nie myœleæ z sentymentem o tym historycznym budynku, od ponad stu lat wkomponowanym w pejza¿ miasta. Faktem jednak jest, ¿e jego stan zagra¿a³ ¿yciu i zdrowiu mieszkañców. W³aœciciele nie palili siê do pomys³u renowacji kamienicy. Budynek niszcza³. Sytuacjê trzeba by³o jakoœ rozwi¹zaæ. Prezydent Janusz Marsza³ek uczyni³ problem budynku Haberfelda za jeden z punktów swojego programu wyborczego. S³owa jak widaæ dotrzyma³.S³a³ pisma do Prokuratury Rejonowej, która jednak sprawê oddali³a, nie widz¹c realnego zagro¿enia w tym miejscu. Odwo³a³ siê do Prokuratora Okrêgowego- jednak bezskutecznie. -Stanowisko reprezentowane przez prokuraturê by³o niedopuszczalne. Zbagatelizowano ogromne zagro¿enie. To oburzaj¹ce, ¿e nie wykorzystano mo¿liwoœci prawnych i nie zareagowano w tak wa¿nej sprawie, choæ ja ze swego doœwiadczenia mogê dowieœæ, jak szybko i sprawnie dzia³a prokuratura w sprawach mniejszej wagi, ¿eby nie powiedzieæ zupe³nie drobnych- powiedzia³ Janusz Marsza³ek, przypominaj¹c sprawê zarekwirowania przez prokuraturê butelek z alkoholem w restauracji Art Deco.

Wiêcej pracy - lepsze drogi

45 bezrobotnych znalaz³o pracê przy realizacji programu pod has³em „Wiêcej pracy - lepsze drogi”. Bezrobotni zostali zatrudnieni w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w Oœwiêcimiu. W sezonie od 19 maja do 15 paŸdziernika br. pracownicy bêd¹ œcinaæ i uzupe³niaæ pobocza dróg powiatowych, czyœciæ przepusty dop³ywów i odp³ywów, wycinaæ krzewy i samosiejki, czyœciæ i malowaæ mosty i wiadukty, dbaæ o chodniki, jezdnie i kratki na drogach, naprawiaæ zniszczone oznakowania, podcinaæ drzewa, prostowaæ i ustawiaæ porêcze energoch³onne oraz regenerowaæ rowy. Zainicjowane przez zarz¹d powiatu przedsiêwziêcie jest finansowane przez ministra pracy i polityki spo³ecznej, który przekaza³ na ten cel 222 tys. z³ z rezerwy Funduszu Pracy.O dotacjê na ten cel ubiega³ siê pose³ Stanis³aw Rydzoñ. W realizacjê programu aktywnie w³¹czy³ siê oœwiêcimski Zarz¹d Dróg Powiatowych oraz Powiatowy Urz¹d Pracy.

MB

Sukces modelarzy

8 cz³onków Kó³ka Modelarskiego dzia³aj¹cego przy ZSZ Towarzystwa Salezjañskiego w Oœwiêcimiu uczestniczy³o w Miêdzywojewódzkich Zawodach Modeli P³ywaj¹cych, które odby³y siê 31 maja w Skawinie. II miejsce w klasie F1 m³odzików zdoby³ Marcin Bochaczyk, a w grupie seniorów Stanis³aw Cichoñ. W zawodach uczestniczy³o oko³o 60 modelarzy. Po zakoñczeniu startów cz³onkowie oœwiêcimskiego kó³ka modelarskiego dali pokaz modeli p³ywaj¹cych z napêdem spalinowym oraz modelu lataj¹cego akrobacyjnego zdalnie sterowanego.

MB

Gruz po zburzonej kamienicy Haberfelda przewo¿ony jest na ulicê WiêŸniów Oœwiêcimia Fot. AB Zawalenie siê jednej ze œcian budynku od strony ul. Berka Joselewicza przyspieszy³o bieg sprawy. Do Oœwiêcimia przyjecha³a specjalna komisja powo³ana przez Ministerstwo Kultury wraz z konserwatorem zabytków, która na miejscu zapozna³a siê ze stanem faktycznym budowli. Na podstawie przygotowanego przez komisjê raportu Minister Kultury powzi¹³ decyzjê o wykreœleniu kamienicy z listy zabytków województwa ma³opolskiego. To z kolei umo¿liwi³o Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przygotowaæ decyzjê o rozbiórce. - Jesteœmy ju¿ wolni od trosk, czy komuœ nie stanie siê krzywda w zwi¹zku z fatalnym stanem budynku. Problem zosta³ rozwi¹zany. Firma wynajêta przez w³aœciciela kamienicy usuwa gruz i wywozi go na ulicê WiêŸniów Oœwiêcimia. Miasto nie ponosi z tego tytu³u ¿adnych kosztów- wyjaœnie prezydent Janusz Marsza³ek. - Gruz wype³ni nierównoœci, zostanie przysypany ziemi¹, wyplantowany i obsiany traw¹. Powstanie w tym miejscu Zasola ³adny, zadbany zak¹tek- dodaje wiceprezydent Jacek Grosser. Co powstanie w miejscu zwalonej kamienicy? Jedno jest pewne, je¿eli w³aœciciele terenu zdecyduj¹ o budowie nowego budynku, bêdzie on musia³ nawi¹zywaæ do istniej¹cej w tym miejscu architektury.

MB

Gor¹cy telefon G£OSU ZIEMI OŒWIÊCIMSKIEJ

842-25-75 (w.23) Wiesz coœ , czego my nie wiemy - zadzwoñ

3 Bêdzie Skate Park? M³odzi ludzie z osiedla Zasole chc¹, by w Oœwiêcimiu powsta³ Skate Park. Zebrali na ten cel ju¿ 2 tys. z³. Do swojego pomys³u przekonali blisko 1,5 tys. rówieœników, którzy podpisali siê pod listem do w³adz miasta. Wsparcie przy realizacji przedsiêwziêcia zaoferowali przedsiêbiorcy.

Janusz Marsza³ek rozmawia³ z entuzjastami Skate Parku

M³odzi entuzjaœci Skate Parku spotkali siê z prezydentem Januszem Marsza³kiem, aby przedstawiæ mu swoj¹ koncepcjê i zwrócili siê o pomoc w przygotowaniu parku. Ich zdaniem bêdzie to odpowiednie miejsce do doskonalenia umiejêtnoœci jazdy na rolkach, deskorolkach czy rowerach. Teraz mi³oœnicy tej formy rekreacji wykorzystuj¹ do tego celu chodniki i ulice, a to stwarza du¿e zagro¿enie dla bezpieczeñstwa mieszkañców. - Bardzo podoba mi siê Wasza inicjatywa. Teraz my rozpoczniemy dzia³ania, aby sfinalizowaæ to, o czym marzycie -mówi³ do uczestników spotkania prezydent Janusz Marsza³ek, który na petycji z³o¿y³ podpis pod tysiêcznym numerem. Podczas rozmowy m³odzie¿ zaproponowa³a wstêpn¹ lokalizacj¹ parku w pobli¿u terenów zielonych na osiedlu Zasole. Pomys³odawcy zapoznali siê ju¿ z funkcjonowaniem podobnego parku, prowadzonego przez Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. MB

Plan przyjêty

Podczas majowej sesji Rada Miasta uchwali³a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego na osiedlu Stare Stawy, pomiêdzy ulic¹ Zatorsk¹ a potokiem PaŸdziory. Zgodnie z ustaleniami planu, du¿a czêœæ ww. obszaru bêdzie mia³a charakter ogólnomiejski, zostanie przeznaczona pod us³ugi publiczne (m.in. us³ugi nauki i oœwiaty, kultury i sztuki, kubaturowe urz¹dzenia kultury fizycznej, sportu i inne), przewidywane s¹ równie¿ tereny pod prowadzenie us³ug komercyjnych, g³ównie handlu, gastronomii, rzemios³a, turystyki. Plan przewiduje tak¿e tworzenie parkingów i dojazdów, wyznaczono tereny zieleni urz¹dzonej, wytyczono przebieg tras drogowych, ciagów pieszych i œcie¿ek rowerowych. Do prac nad uchwaleniem planu dla tego obszaru Rada Miasta przyst¹pi³a w kwietniu 2000 r. Dla terenów miêdzy ul. Zatorsk¹ a potokiem PaŸdziory przewidziano funkcjê zaplecza komunikacyjnego, hotelowego i us³ug komercyjnych. Projekt zosta³ opracowany przez Urbanistyczno-Architektoniczne Studio “£ad” z Krakowa, jego koszt to 48.800 z³. Dwa zarzuty, wniesione podczas wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du w dniach 25.03 23.04. 2002 r., zosta³y uwzglêdnione przez Zarz¹d Miasta. Przewidywany koszt wprowadzenia planu: wykup gruntów, realizacja uzbrojenia, oswietlenia, dróg, to ok. 5.775 tys. z³.

jk

Przychodnie do remontu

Zak³ad Lecznictwa Ambulatoryjnego wci¹¿ boryka siê z problemem jakoœci oœwiêcimskich przychodni zdrowia. Fatalny jest stan budynków, korytarzy, sanitariatów i gabinetów. Wymogi Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej jasno okreœlaj¹, jak maj¹ wygl¹daæ miejsca, w których œwiadczona jest pomoc lekarska. Niestety wiêkszoœæ oœwiêcimskich przychodni nie spe³nia tych kryteriów. – Od 2000 roku realizujemy program, który ma na celu dostosowaæ nasze przychodnie do wymogów ministerialnych- mówi dyrektor ZLA, Wojciech Wokulski. -Jesteœmy na pó³metku programu. Liczymy, ¿e zakoñczy siê on w 2004 roku. W roku bie¿¹cym na realizacjê prac modernizacyjnych w budynkach ZLA przeznaczono z bud¿etu miasta i gminy dotacjê w wysokoœci 390 tys. z³. W ramach tych œrodków przeprowadzone zostan¹ niezbêdne remonty.

Dosyæ k¹sania ! Trwa walka w³adz miasta Oœwiêcim z plag¹ komarów. Uci¹¿liwe owady da³y siê mocno we znaki mieszkañcom latem 2001 roku. W ubieg³ym roku, po czterokrotnym zabiegu odkomarzania zastoisk wodnych i skupisk krzewów, ich iloœæ znacznie siê zmniejszy³a. Dlatego w tegorocznym bud¿ecie zabezpieczono kwotê 20 tys. z³, które pozwol¹ na spryskanie preparatem komarobójczym g³ównych rozlewisk, koryt potoków i rowów na terenie Oœwiêcimia.

Miejmy nadziejê, ¿e tegoroczna walka z komarami przyniesie jeszcze lepsze efekty ni¿ w roku ubieg³ym Fot. AB

W Przychodni Rejonowej nr 1 (na zdj.) zaplanowano modernizacjê ca³ego skrzyd³a , w którym znajduje siê poradnia dzieciêca. Przebudowany zostanie gabinet lekarski w celu zwiêkszenia jego powierzchni do normatywnych 12 m kw. Zamienione zostan¹ pomieszczenia poczekalni i gabinetu zabiegowego, wybudowana zostanie izolatka z wêz³em sanitarnym, przebudowana wózkarnia z przedsionkiem, rejestracja, filtr, œluza umywalkowo-fartuchowa, ci¹gi komunikacyjne oraz toalety dla pacjentów Poradni Dzieci Chorych.W „jedynce” zmodernizowana zostanie równie¿ instalacja wywiewna pracowni rentgenowskiej. – W Przychodni Rejonowej nr 2 aktualnie sporz¹dzana jest dokumentacja i kosztorys w celu dostosowania budynku do wymogów sanitarnych. Planuje siê wykonanie remontu instalacji kanalizacyjnej,adaptacjê pomieszczeñ po mieszkaniu s³u¿bowym na cele medyczne oraz wymianê okien w gabinetach lekarsko- pielêgniarskich. W „Trójce” modernizowana bêdzie poradnia dzieciêca. Czêœæ Poradni Dzieci Chorych( gabinet lekarski i poczekalnia) zaadaptowana zostanie na potrzeby Poradni Dzieci Zdrowych. Wybudowany zostanie filtr z wózkami w obecnym przedsionku Poradni D1. Zmodernizowana zostanie izolatka, a drzwi wejœciowe do poradni zostan¹ poszerzone. – W Przychodni Rejonowo- Przemys³owej nr 4 przewidziano najmniej prac- informuje dyrektor Wokulski.- To najm³odsza przychodnia, oddana do u¿ytku w 1992 roku, wiêc modernizacja bêdzie niewielka. Prace maj¹ zapewniæ zmywalnoœæ œcian w stosownych pomieszczeniach, poprzez zak³adanie fartuchów glazurowych i p³ytkowanie ca³ych pomieszczeñ. Zmodernizowane zostanie g³ówne wejœcie do Przychodni oraz czêœciowo wymienione okna. W Wiejskim Oœrodku Zdrowia we W³osienicy, w czêœci piwnicznej, zmodernizowana zostanie posadzka zniszczona po powodzi oraz wybudowana toaleta dla personelu . MB

- W ubieg³ych latach, jeszcze jako radny powiatowy szuka³em sprzymierzeñców wœród radnych, wójtów i burmistrzów do walki z komarami. Dziêki zaanga¿owaniu Rady Osiedla Zasole oraz Anny Ko³odziej z Urzêdu Miasta uda³o siê zmniejszyæ populacjê tych uci¹¿liwych owadów. Œrodki przeznaczone na akcjê odkomarzania miasta s¹ niewielkie, a my ju¿ odczuwamy efekty tych dzia³añ. Powoli w proces têpienia komarów w³¹czaj¹ siê tak¿e okoliczne gminy informuje prezydent Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek. 16 maja zakoñczy³ siê pierwszy etap odkomarzania polegaj¹cy na têpieniu larw komarów w ich miejscach lêgowych. Wlewkami objêto oko³o 32 ha terenów zielonych m.in. potok Klucznikowski, potok przep³ywaj¹cy przez potok Salezjañski, skupiska zieleni na PaŸdziorach, rowy na osiedlu B³onie, Pod Krukami, zbiornik wodny Kamieniec. W³adze miasta i specjaliœci zapewniaj¹ mieszkañców, i¿ u¿ywany do dezynfekcji œrodek pod nazw¹ Simulin nale¿¹cy do IV klasy szkodliwoœci nie jest groŸny dla ludzi, zwierz¹t, ryb i œrodowiska naturalnego. Co wa¿ne- preparat dzia³a tak¿e na pojawiaj¹ce siê coraz czêœciej i równie uci¹¿liwe meszki. Spryskanie miejsc lêgowych powinno przynieœæ wymierne skutki tak¿e w najbli¿szych latach, gdy¿ larwy komarów potrafi¹ przetrwaæ uœpione nawet kilka lat. W miesi¹cach letnich rozpocznie siê walka z doros³ymi komarami lataj¹cymi w parkach i du¿ych skupiskach roœlinnoœci. Zostan¹ one spryskane preparatem Trebon Mega. Odkomarzanie miasta powierzono tak jak w roku ubieg³ym Specjalistycznemu Zak³adowi Dezynsekcji, Deratyzacji, Têpienia Szkodników „Robak” ze Œwinoujœcia. Uwaga: ogromne iloœci komarów „hoduj¹” równie¿ w³aœciciele ogródków dzia³kowych, przetrzymuj¹cy beczki i kompostowniki z wod¹. Aby zmniejszyæ iloœæ nieproszonych owadów sanepid zaleca regularne koszenie traw, likwidacjê niepotrzebnych zbiorników wody, udro¿nianie rynien itp.

MB

4 Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowa Komenda Policji, Jednostka Wojskowa, Powiatowa Komenda Stra¿y Po¿arnej, Komenda Stra¿y Miejskiej oraz Zak³ad Lecznictwa Ambulatoryjnego zapraszaj¹ na Festyn Promocji S³u¿b Mundurowych „BEZPIECZNE LATO”. Impreza odbêdzie siê 28 czerwca br. w godz.od 15.00 - 22.00 na stadionie MOSiR-u w Oœwiêcimiu.

Mi³o, zdrowo, wybuchowo

W programie festynu przewidziano mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy dru¿yn¹ Jednostki Wojskowej a dru¿yn¹ po³¹czonych si³ pozosta³ych uczestników festynu, prezentacje przygotowane przez wspó³organizatorów, obejmuj¹ce znakowanie rowerów, pokazy walki i poœcigów policyjnych, armat, karabinów itp. Dla najm³odszych zaplanowano program animacyjny - „kotek zdrowotek”, konkursy artystyczne i sprawnoœciowe o tematyce zdrowotnej oraz gry i zabawy dla ca³ych rodzin. Uczestnicy imprezy bêda mogli zmierzyæ sobie ciœnienie têtnicze,skorzystaæ z porady lekarskiej, dokonaæ pomiaru ciê¿aru cia³a. W programie przewidziano ponadto rozegranie turnieju w w bule ( jue de bouls ), koncert zespo³u muzycznego, poczêstunek i inne atrakcje. MB

Jesteœ samodzielny, operatywny i komunikatywny, lubisz wyzwania,

zadzwoñ

842-25-75 (w.23)

Stypendium dla maturzystów

Od trzech lat przy fundacji na rzecz Miêdzynarodowego Domu Spotkañ M³odzie¿y dzia³a fundusz im. Stanis³awa i Marii Neumannów. Celem funduszu jest wspieranie ponadprzeciêtnie uzdolnionej m³odzie¿y z miasta i gminy Oœwiêcim. Mog¹ z niego korzystaæ uczniowie szkó³ œrednich, którzy chc¹ kontynuowaæ naukê na studiach wy¿szych, ale sytuacja materialna uniemo¿liwia im dalsz¹ edukacjê. Pomoc udzielana jest w formie rocznych bezzwrotnych stypendiów. Do 18 czerwca w MDSM-ie przyjmowane bêd¹ podania od uzdolnionych m³odych ludzi, zawieraj¹ce œwiadectwo, list motywacyjny, rekomendacje oraz dokumenty potwierdzaj¹ce osi¹gniêcia naukowe i artystyczne oraz zaœwiadczaj¹ce o ponadprzeciêtnych zdolnoœciach.Warunkiem uruchomienia przyznanego stypendium jest przed³o¿enie zaœwiadczenia o przyjêciu na studia. MB

Rotacja w fundacji MDSM W zwi¹zku z rezygnacj¹ Marii Pêdrak z cz³onkowstwa w Radzie Fundacji na rzecz Miêdzynarodowego Domu Spotkañ M³odzie¿y radni stosunkiem g³osów 11 za i 9 przeciw zadecydowali, i¿ zast¹pi j¹ Józef Krawczyk. Kandytaturê tê zg³osi³ Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. Projekt uchwa³y przedstawiony przez prezydenta, który zak³ada³ powo³anie w sk³ad Rady Fundacji MDSM Marty Pieczki, zosta³ w g³osowaniu odrzucony.

MB

Przeciwdzia³aæ alkoholizmowi Radni zdecydowali o tym, jak rozdysponowaæ kwotê 37.900 z³ na realizacjê zadañ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowe œrodki, które zasil¹ program, wynikaj¹ z wiêkszych od planowanych wp³ywów z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych w roku ubieg³ym i bie¿¹cym. Zgodnie z decyzj¹ RM, z ogólnej kwoty 37.900 z³, 5 tys. z³ przeznaczone zostanie dla Komendy Powia-

towej Policji w Oœwiêcimiu na zakup kserokopiarki, niezbêdnej do realizacji programów profilaktyczno edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, 20 tys. otrzyma Stra¿ Miejska na realizacjê programu profilaktycznego „TAO”. 4.900 z³ przekazano na szkolenia cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Pozosta³e 8 tys. z³ przekazane bêdzie w formie dotacji dla stowarzyszeñ i instytucji zajmuj¹cych siê rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych.

jk

Prezydent odpowiada na

Interpelacje i zapytania radnych W sprawie: Objêcia przez radn¹ Wandê Smoliñsk¹ funkcji zastêpcy dyrektora MZK (OR/b-0058/ 34/03 Interpelacja zg³oszona 2003-05-28 na sesji Rady Miasta Oœwiêcim przez Samorz¹dow¹ Ligê Prawicy Prawo i Sprawiedliwoœæ (SLPPiS) W imieniu radnych klubu Samorz¹dowej Ligi Prawicy PiS w oparciu o przepisy § 39, rozdzia³ 4 Statutu Miasta Oœwiêcim oraz art. 24a. ust. 2, art. 24b ust. l i 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym sk³adam interpelacjê. Zwracam siê z proœb¹ do Pana Prezydenta o wyjaœnienie sprawy radnej Wandy Smoliñskiej, dotycz¹cej objêcia przez ni¹ stanowiska zastêpcy dyrektora Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Oœwiêcimiu z dniem 9 kwietnia 2003. Proszê o niezale¿n¹ opiniê prawn¹ np. z dzia³u prawnego „Wspólnoty Samorz¹dowej”, czy w zaistnia³ej sytuacji nie dosz³o do wygaœniêcia mandatu lub nie zachodzi koniecznoœæ jego z³o¿enia przez pani¹ Wandê Smoliñsk¹.

OdpowiedŸ Prezydenta Miasta Oœwiêcim udzielona w dniu 2003-06-03: Szanowni Pañstwo. Odpowiadaj¹c na interpelacjê z³o¿on¹ na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2003 roku, a przes³an¹ pismem znak: OR/b-0058/34/03, informujê: poleci³em przeprowadzenie kontroli w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Oœwiêcimiu i wyjaœnienia w zwi¹zku z tym sprawy radnej Rady Miasta p. Wandy Smoliñskiej. W toku badania dokumentacji ustalono, ¿e z propozycj¹ zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego MZK dyrektor tego zak³adu wyst¹pi³ do Prezydenta Miasta zgodnie z przepisami statutu MZK. Wprowadzone zmiany regulaminu organizacyjnego obejmowa³y miêdzy innymi ustalenie zastêpstwa dyrektora w czasie jego nieobecnoœci w pracy. Obowi¹zki te powierzono kierownikowi Dzia³u S³u¿by Pracowniczej, Organizacji i Administracji.

Zrzek³ siê mandatu

Rada Miasta podjê³a uchwa³ê dotycz¹c¹ wygaœniêcia mandatu radnego Leszka Szustera. 30 kwietnia 2003 roku dyrektor Miêdzynarodowego Domu Spotkañ M³odzie¿y, wybrany do Rady Miasta w Okrêgu Wyborczym nr 1 z listy nr 14 zg³oszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska pisemnie zrzek³ siê mandatu. Decyzjê tê t³umaczy³ niemo¿noœci¹ pogodzenia obu tych funkcji oraz wzglêdami osobistymi.

Tekst MB, fot. AB

Pokieruje urzêdem Podczas ostatniej sesji, radni powo³ali nowego Sekratarza Miasta Oœwiêcim. Stosunkiem g³osów 19 za, 1 wstrzymuj¹cy siê funkcjê tê z dniem 28 maja 2003 roku objê³a Marta Pieczka. Marta Pieczka w 1983 roku ukoñczy³a studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Posiada 15-letni sta¿ pracy zawodowej, w tym 13 lat pracy w samorz¹dzie. W Urzêdzie Miasta pracuje od 1990 roku. W 1991 roku zosta³a kierownikiem Wydzia³u Organizacyjnego. W 1991 roku przez szeœæ miesiêcy pe³ni³a obowi¹zki Sekretarza Miasta. – Pani Marta Pieczka posiada umiejêtnoœci organizacyjne i ma predyspozycje kierownicze- pisze w uzasadnieniu swojej decyzji prezydent Janusz Marsza³ek. - Jest osob¹ samodzieln¹, konsekwentn¹, o du¿ym poczuciu odpowiedzialnoœci za powierzone jej zadania.Szczególnie wysoko oceniæ nale¿y jej zachowanie w sytuacjach trudnych oraz w kontaktach z interesantami. Cechy te w po³¹czeniu z szerok¹ wiedz¹ z zakresu funkcjonowania samorz¹du terytorialnego i doœwiadczeniem, daj¹ gwarancjê w³aœciwego realizowania obowi¹zków Sekretarza Miasta Oœwiêcim. Marta Pieczka mieszka w Babicach, ma trzech synów.

MB

W tym czasie obowi¹zki kierownika tego dzia³u pe³ni³a p. Wanda Smoliñska - radna Rady Miasta Oœwiêcim. Jako radna nie mog³a pe³niæ obowi¹zków zastêpcy dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej. Zawiadomi³a o tym fakcie dyrektora MZK pismem z dnia 24.04.2003 roku. W zwi¹zku z tym, na zasadzie porozumienia stron, w dniu 28.04.2003 r. dyrektor MZK powierzy³ p. Wandzie Smoliñskiej obowi¹zki starszego specjalisty ds. kadr i szkolenia zawodowego. Obowi¹zki kierownika Dzia³u S³u¿by Pracowniczej, Organizacji i Administracji powierzono na zasadzie porozumienia stron p. Bogus³awie Wojtas. Na podstawie badania istniej¹cej dokumentacji stwierdzono, ¿e radna p. Wanda Smoliñska przesta³a pe³niæ w MZK obowi¹zki kierownika dzia³u, któremu powierzono obowi¹zki zastêpowania dyrektora jednostki podczas jego nieobecnoœci, w dniu wejœcia w ¿ycie Zarz¹dzenia Nr 0151/14/03 Prezydenta Miasta Oœwiêcim, t. j. 28.04.2003 roku. Nie zachodzi wiêc koniecznoœæ z³o¿enia przez p. Wandê Smoliñska mandatu radnej Rady Miasta Oœwiêcim.

5

OŒWIÊCIMIANIE MÓWI¥ UNII

TAK

TAK 86%

numer

Wyszczególnienie

obwodu

osoby upr.

wydano

karty

do g³os.

kart

wa¿ne

NIE 14%

frekwencja

g³osy

g³osy

g³osy g³osy

niewa¿ne

wa¿ne

na TAK na NIE

1.

SP nr 5, ul. Kaliciñskiego 5

1 003

692

692

68.99%

3

689

560

129

2.

PZ nr 4 SE-G , ul. Obozowa 39

1 984

1 369

1 368

68.95%

7

1 361

1 187

174

3.

PZ nr 5 SB, ul. Obozowa 40

2 080

1 281

1 281

61.59%

10

1 271

1 098

173

4.

PM nr 4, ul. Pow. Warszawy 1A

1 639

1 137

1 137

69.37%

6

1 131

989

142

5.

MG nr 4, ul. Wyzwolenia 3

571

351

351

61.47%

3

348

286

62

6.

PZ nr 1 SO, ul. Konarskiego 24

1 148

755

755

65.77%

2

753

647

106

7.

„Budowlanka”, ul. Ba³andy 4A

1 666

1 092

1 092

65.55%

6

1 086

906

180

8.

MG nr 3, ul. Krasickiego 16

1 770

1 244

1 243

70.23%

5

1 238

1 088

150

9.

SP nr 1, ul. Królowej Jadwigi 12

1 114

691

691

62.03%

10

681

524

157

10.

PM nr 1, ul. Koœcielecka 1

1 714

1 224

1 224

71.41%

4

1 220

1 068

152

11.

SP nr 9, ul. Budowlanych 68

1 471

1 019

1 019

69.27%

4

1015

883

132

12.

PM nr 15, ul. Budowlanych 43

962

691

691

71.83%

2

689

591

98

13.

PM nr 14,ul. Broniewskiego 12

1 487

1 087

1 086

73.03%

8

1 078

957

121

14.

SP nr 4, ul. Œniadeckiego 26

1 871

1 375

1 374

73.44%

4

1 370

1 185

185

15.

SPOTO, ul. Zwyciêstwa 75

1 117

731

731

65.44%

9

722

588

134

16.

MG nr 2, ul. Olszewskiego 2

1 694

1 180

1 180

69.66%

13

1 167

998

169

17.

PM nr 16, ul. Pilata 1

1 931

1 356

1 356

70.22%

7

1 349

1 213

136

18.

OCK, ul. Œniadeckiego 24

1 520

1 029

1 029

67.70%

5

1 024

892

132

19.

SP nr 11, Al. S³owackiego 2A

1 720

1 223

1 223

71.10%

11

1 212

1 081

131

20.

PM nr 9, ul. Wróblewskiego 1

1 795

1 199

1 198

66.74%

8

1 190

996

194

21.

PM nr 7, Al. S³owackiego 8

781

541

541

69.27%

6

535

462

73

22.

ZBM, ul. Bema 12

1 675

1 149

1 149

68.60%

5

1 144

993

151

23.

PZ nr 2 SOMSiT, ul. Bema 8

1 020

767

767

75.20%

5

762

632

130

24.

ZZOZ, ul. Wysokie Brzegi 4

261

108

108

41.38%

2

106

87

19

Ogó³em

33994

23291

23286

68.50%

145

23141

19911

3230

Opracowano na podstawie danych Pañstwowej Komisji Wyborczej

6 Rozmawiamy z pos³em na Sejm RP, Stanis³awem Rydzoniem - Od niemal dwóch lat mo¿emy Pana ogl¹daæ na Wiejskiej. Oœwiêcimianie mog¹ siê poszczyciæ, ¿e maj¹ swojego przedstawiciela w parlamencie. Proszê powiedzieæ, jakie kluczowe, wa¿ne dla naszego miasta sprawy uda³o siê dziêki m. in. Pana interwencjom rozwi¹zaæ? - Jako parlamentarzysta wspó³pracowa³em w interesie miasta najpierw z panem prezydentem Józefem Krawczykiem, a obecnie z panem prezydentem Januszem Marsza³kiem. W okresie minionego 1,5 roku nawi¹zaliœmy wiele nici wspó³pracy i kilka istotnych spraw uda³o nam siê wspólnie rozwi¹zaæ. Koronnymi przyk³adami s¹: budowa mostu kolejowego w Oœwiêcimiu - Babicach w kierunku Katowic, budowa bloków w ramach Oœwiêcimskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, z których pierwszy ju¿ stoi. W obu przypadkach wspiera³em dzia³ania samorz¹dowców w krêgach najwy¿szych w³adz kraju: w pierwszym przypadku chodzi³o o uzyskanie pozwolenia na budowê, w drugim o uzyskanie œrodków finansowych. Wspiera³em w³adze jeœli chodzi o budowê wiaduktu pod lini¹ kolejow¹ na Kraków - P³aszów. Interpelacje w tej sprawie wysy³a³em osobiœcie do pana ministra Krzysztofa Janika i rozmawia³em z nim w tej sprawie. Uda³o siê uzyskaæ znacz¹ce œrodki na remonty szkó³. Dla przyk³adu, w grudniu ubieg³ego roku 500 tys. zl pozyska³em w Ministerstwie Edukacji Narodowej na remonty dachów w Liceum im. S. Konarskiego oraz Powiatowego Zespo³u nr 3, dawnego „Chemika”. Aktualnie na biurku mam kolejne wnioski o wsparcie remontów, zarówno ze starostwa, jak i miasta na kilka mln z³. Mam nadziejê, ¿e dla obu tych samorz¹dów na remonty szkó³ uda siê pozyskaæ sumê 1,5 - 2 mln z³. Dla ca³ej Polski rezerwa ministra wynosi 200 mln, kwota wspomniana przed chwil¹ by³aby znacz¹cym wk³adem dla Oœwiêcimia. Trafi³ do mnie równie¿ wniosek o dofinansowanie remontu dróg powiatowych oraz dofinansowanie s³u¿by zdrowia. W bie¿¹cym tygodniu bêdê siê stara³ doprowadziæ do spotkania w sprawie ruroci¹gu Krak z udzia³em starosty oœwiêcimskiego i wiceministra skarbu. Muszê podkreœliæ, ¿e wspó³praca miêdzy mn¹ a starostwem powiatowym uk³ada siê znakomicie. Podj¹³em wiele inicjatyw, wiele spraw uda³o siê za³atwiæ. Jedn¹ z nich pozyskanie prawie 300 tys. z³ dla Powiatowego Urzêdu Pracy: pod koniec ubieg³ego roku 70 tys., a ostatnio 222 tys. z³ na zatrudnianie bezrobotnych przy pracach drogowych. Uda³o mi siê tak¿e za³atwiæ kontrakt na prowadzenie rehabilitacji dla Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej „Multimed”. Bardzo chcia³bym zacieœniæ wspó³pracê tak¿e z w³adzami miejskimi. Myœlê, ¿e móg³bym s³u¿yæ pomoc¹ w rozwi¹zaniu kilku wa¿nych spraw,takich jak np. uruchomienie szko³y wy¿szej, budowa obwodnicy. Czekam jednak na gest ze strony pana prezydenta Janusza Marsza³ka. Oczywiœcie, pomagam w rozwi¹zywaniu problemów innych miejscowoœci naszego i s¹siednich powiatów. Jednym z ostatnich sukcesów by³o uzyskanie kontraktu na rezonans magnetyczny dla szpitala w Suchej Beskidzkiej. Chcia³bym wspomnieæ, ¿e od piêciu miesiêcy jestem praktycznie oderwany od pracy z powodu udzia³u w sejmowej komisji œledczej. Od 10 stycznia bywam w Oœwiêcimiu tylko w niedziele, w zwi¹zku z tym nie uczestniczê tutaj w spotkaniach,

naradach, rzadziej przyjmujê wyborców. Jest mi przykro z tego powodu, ale najprawdopodobniej z koñcem czerwca komisja ta zakoñczy pracê i bêdê móg³ wróciæ do normalnych obowi¹zków. - Á propos komisji. Przeci¹gaj¹ce siê przes³uchania, pojawianie siê coraz to nowych w¹tków, powoduje, ¿e widzowie s¹ komisj¹ znudzeni, nie wierz¹ do koñca, ¿e uda siê w z tej ca³ej gmatwaniny wy³uskaæ prawdê, dojœæ do jakieœ konkretnych efektów. Jak Pan, jako cz³onek komisji, widzi fina³ jej pracy? - Komisja za³o¿y³a sobie trzy zadania. Pierwsze z nich to zbadanie okolicznoœci towarzysz¹cych ofercie korupcyjnej Lwa Rywina, drugie to zbadanie przebiegu prac nad nowelizacj¹ ustawy o radiofonii i telewizji i trzeci aspekt to zbadanie postawy funkcjonariuszy reprezentuj¹cych najwy¿sze w³adze pañstwowe: pana premiera, ministra sprawiedliwoœci i pana prezydenta, w zwi¹zku z wiadomoœci¹ o aferze korupcyjnej. Sprawê dotyczac¹ prac nad ustaw¹ o radiofonii i telewizji mamy ju¿ doœæ dok³adnie wyjaœnion¹ i mo¿emy ju¿ pisaæ sprawozdanie w tej sprawie. Jeœli chodzi o aspekt zwi¹zany z obowi¹zkiem powiadomienia prokuratury przez funkcjonariuszy pañstwowych, praktycznie równie¿ mamy sprawê zbadan¹, ale domniemywam, ¿e ka¿da opcja polityczna repre-

„mniejsi”, niepewni, okazuj¹ normalne, ludzkie cechy. To niezwykle wa¿ne. Jednoczeœnie chcê powiedzieæ, ¿e wielu œwiadków zeznaj¹cych przed komisj¹ nie mówi³o prawdy, mimo ¿e sk³adali zeznania pod przysiêg¹, nie mamy sposobu na to, by to udowodniæ. Spo³eczeñstwo zobaczy³o, jak wygl¹da rz¹dzenie krajem, jaka jest kultura, myœlê, ¿e najwy¿sze sfery ju¿ nigdy nie bêd¹ postrzegane tak, jak do tej pory. - Wróæmy zatem do spraw bardziej nam bliskich. W Oœwiêcimiu, przy ul. Sienkiewicza 5 od pocz¹tku kadencji parlamentu funkcjonuje Pana biuro poselskie. Proszê przybli¿yæ, z jakimi sprawami i problemami przychodz¹ do Pana mieszkañcy? - Chcia³bym podkreœliæ, ¿e jako jeden z nielicznych pos³ów mam bardzo wiele biur poselskich, jest ich ³¹cznie 13. Mam 43 asystentów spo³ecznych, powa¿nie potraktowa³em swoich wyborców i w ka¿dej gminie w powiecie oœwiêcimskim. W Oœwiêcimiu znajduje siê biuro g³ówne, zatrudniam tam 2 pracowników oraz dodatkowo prawnika na pó³ etatu. Przyjmujemy mieszkañców we wszelkich sprawach, za wyj¹tkiem spraw s¹dowych, poniewa¿ uwa¿am, ¿e jest to odrêbna w³adza, której nie powinniœmy kontrolowaæ. Oko³o pó³ roku temu zajmowaliœmy siê du¿¹ iloœci¹ spraw - zwi¹zanych z odszkodowaniami z Funduszu Polsko - Niemieckie Pojednanie. Pomagaliœmy ludziom, którzy nie mogli wystarczaj¹co udokumentowaæ swojego pobytu w obozach czy pracy przymusowej. Wszystkie nasze interwencje by³y skuteczne. Bardzo du¿o wniosków jest zwi¹zanych z prac¹. Te wnioski przesy³am do Powiatowego Urzêdu Pracy, gdy¿ jako pose³ nie mam mo¿liwoœci ich za³atwienia. Mieszkañcy przychodz¹ tak¿e po pomoc w rozwi¹zaniu problemów zwi¹zanych ze sprawami urzêdowymi: z ZUSem, Urzêdem Skarbowym, urzêdami miast i gmin. Wiele z nich mo¿e byæ rozwi¹zanych za poœrednictwem radnych i wówczas korzystam z pomocy radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkiego. Jest te¿ sporo spraw, w których muszê interweniowaæ osobiœcie. Bardzo czêsto wystêpujê z interpelacj¹ czy zapytaniem do konkretnych ministerstw w sytuacjach, gdy tu „na dole” mamy problemy z interpretacj¹ prawa. Z proœb¹ o pomoc zwraca siê do mnie bardzo du¿o instytucji, np. w sprawach zwi¹zanych z dostêpem do Ÿróde³ œrodków w ró¿nych funduszach wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ. - Ta ró¿norodnoœæ oraz du¿a iloœæ spraw, z którymi zg³aszaj¹ siê mieszkañcy, udowadnia, ¿e wszystkie Pana biura s¹ bardzo potrzebne. - Rzeczywiœcie, s¹ one potrzebne, i to w³aœnie jest dziwne. Gdyby wszystkie instytucje pracowa³y jak nale¿y, w granicach prawa, nie mielibyœmy nic do roboty. By³em we Francji w ramach wymiany parlamentarzystów i dowiedzia³em siê, ¿e tam parlamentarzyœci nie maj¹ przedstawicielstw terenowych. Biura znajduj¹ siê jedynie w Pary¿u, za rozwi¹zywanie lokalnych problemów odpowiedzialne s¹ samorz¹dy, które w wystarczaj¹cym stopniu wype³niaj¹ te funkcje. Oznacza to, ¿e nasza demokracja jeszcze ci¹gle „kuleje”, skoro interwencje poselskie w tak wielu sprawach ni¿szego szczebla s¹ potrzebne. Natomiast bardzo du¿a iloœæ spraw dotyczy pomocy samorz¹dom lokalnym, o czym mówiliœmy poprzednio. - W ubieg³y weekend Polacy w znacznej wiêkszoœci opowiedzieli siê za przyst¹pieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Wœród mieszkañców Oœwiêcimia by³o nie inaczej: 86% powiedzia-

Na biurku mam kolejne wnioski... zentowana w komisji bêdzie j¹ przedstawiaæ inaczej. Moje osobiste zdanie jest takie, ¿e w nat³oku przeró¿nych afer, przestêpstw, malwersacji, które wychodz¹ na jaw, zarówno premier, jak i mninister mogli przypuszczaæ, ¿e jest to kolejna afera, jakich wiele, tym bardziej, ¿e na pierwszy rzut oka mia³a ona charakter zupe³nie absurdalny. Nie by³a skonsumowana, nikt nic nie wzi¹³, nikogo nie oszukano, natomiast obiecywano pewne korzyœci. Ja uwa¿am, ¿e ani premier ani minister sprawiedliwoœci nie zachowali siê nagannie. Natomiast koledzy z prawej strony bêd¹ uwa¿aæ odwrotnie, i w zwi¹zku z tym ktoœ bêdzie musia³ przedstawiæ w sprawozdaniu komisji g³os odrêbny. Na pytanie, kto pos³a³ Lwa Rywina z propozycj¹ korupcyjn¹, komisja nie zna odpowiedzi. Mo¿emy tylko domniemywaæ. Domniemywamy tak¿e, ¿e prokutarura równie¿ tego nie wie, skoro zawnioskowa³a jedynie o trzy lata wiêzienia, stawiaj¹c zarzut p³atnej protekcji, l¿ejszy ni¿ ³apówkarstwa. W najbli¿szym czasie planujemy jeszcze dokoñczyæ przes³uchanie pana premiera, gdy¿ do tej pory zadawa³o mu pytania jedynie trzech cz³onków komisji, szefa agencji bezpieczeñstwa wewnêtrznego pana Barcikowskiego. Odnoœnie propozycji przes³uchania prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego zdania w komisji s¹ podzielone i nie bêdzie przewagi jakiejœ znacz¹cej w jednym lub drugim kierunku. Wniosek w tej sprawie, zg³oszony przez pos³ankê Renatê Beger z Samoobrony, ma byæ rozpatrywany po przes³uchaniu Leszka Millera. Uwa¿am, ¿e z uwagi na zniecierpliwienie spo³eczeñstwa, prace komisji powinny siê ju¿ skoñczyæ, najpóŸniej do koñca czerwca. W lipcu pisalibyœmy sprawozdanie, które przed³o¿ymy Sejmowi. Osobiœcie uwa¿am, ¿e abstrahuj¹c od konkretnych efektów pracy komisji, uwypuklono dziêki niej wa¿ny aspekt socjologiczny. Pokazaliœmy spo³eczeñstwu w sposób jawny, jak przedstawiciele w³adz, niezale¿nie od reprezentowanej opcji politycznej, postêpuj¹, jak siê bawi¹, jaki maj¹ stosunek do prawa, zwyczajów, biznesu. Okaza³o siê, ¿e ci ludzie, prezentuj¹cy siê nieskazitelnie na ró¿nych forach publicznych, przed komisj¹ œledcz¹ s¹ du¿o

7 ³o Unii tak, frekwencja przekroczy³a 68%. Jak Pan skomentuje te wyniki? - Powiat oœwiêcimski, w tym miasto Oœwiêcim, prezentuje siê w skali województwa na drugim miejscu po Krakowie, jeœli chodzi o frekwencjê wyborcz¹. Iloœæ g³osuj¹cych za akcesj¹ do UE jest rewelacyjna. 86% to znakomity wynik, œrednia krajowa to ok. 78%. Œwiadczy to o têsknocie naszych mieszkañców do powrotu do normalnoœci.Na naszym terenie jest znaczne bezrobocie. Ludzie licz¹ na to, ¿e po otwarciu granic Unii, znajd¹ tam pracê. Ja te¿ bardzo liczê na to, ¿e bezrobocie zmniejszy siê dziêki temu i byæ mo¿e wp³yn¹ do nas jakieœ pieni¹dze, które pozwol¹ na rozwój przedsiêbiorczoœci. Nie chcia³bym tutaj politycznie wskazywaæ, ale wydaje mi siê, ¿e pewne aspekty polityczne jednak o tym wyniku zdecydowa³y. W ostatnich wyborach samorz¹dowych Liga Polskich Rodzin i Samoobrona nie odnios³y na naszym terenie sukcesów, a to s¹ te partie, które wystêpowa³y przeciwko integracji Polski z UE. Po prostu nie ma chyba tu gleby dla tych w³aœnie ugrupowañ, co t³umaczy poniek¹d wyniki referendum. Spo³eczeñstwo jest najwyraŸniej bardzo dojrza³e i stwierdzi³o, ¿e wejœcie do Unii jest korzystne. Referendum europejskie mo¿na porównaæ do chrztu Polski w 966 roku - to niezwykle wa¿na data. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e bra³em udzia³ w pracach nad ustaw¹ o referendum w podkomisjach i komisji i do koñca walczyliœmy nad zapisami, m.in. poprawek wniesionych przez pos³a Pêka. Na szczêœcie uda³o siê przeforsowaæ najistotniejsz¹ poprawkê mówi¹c¹ o tym, ¿e po pierwszym dniu g³osowania poda siê dane. Uwa¿am, ¿e 18%, które by³o po pierwszym dniu to bardzo dobry wskaŸnik. Trudniejsza sytuacja pojawi³aby siê, gdyby w sobotê zag³osowa³o powiedzmy 40% uprawnionych. Mog³oby to os³abiæ motywacjê do pójœcia do urn wyborczych w drugim dniu, referendum. Natomiast niewysoki wynik po pierwszym dniu zmobilizowa³ wyborców. Sam g³osowa³em w niedzielê po mszy œwiêtej i muszê przyznaæ, ¿e by³o bardzo du¿o ludzi. - Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Joanna Klêczar

Wielka promocja z nagrodami

od 14.04.2003 do 21.06.2003 zdjêcia do dokumentów: /PASZPORT, DOWÓD, PRAWO JAZDY/

stara cena 4 szt.- 17z³, teraz tylko 15z³ atrakcyjne ceny zdjêæ amatorskich przy odbitkach wywo³anie filmu gratis! Zbli¿a siê maj, zapraszamy równie¿ do zdjêæ komunijnych

Wielkie losowanie nagród 21.06. 2003 roku do wygrania: aparat fotograficzny, albumy, ramki, filmy fotograficzne ufundowane przez Foto Centrum - Barbara Medoñ W losowaniu bior¹ udzia³ klienci, którzy zamówi¹ zdjêcia do dokumentów oraz studyjne pozowane. Losowanie odbêdzie siê w Studio Foto Centrum w obecnoœci personelu zak³adu. Wylosowane osoby zostan¹ powiadomione telefonicznie Zapraszamy! Wykorzystaj swoj¹ szansê ju¿ dziœ. Kolejna promocja letnia ju¿ od 22. 06. 2003 r.

Spacer i rywalizacja 24 maja br. odby³ siê XXVII Turystyczny Rajd sprawnoœciowo - obronny, którego organizatorami byli: Komisja Turystyki Pieszej Oddzia³u PTTK Ziemi Oœwiêcimskiej, Zarz¹d Rejonowy LOK-u w Oœwiêcimiu oraz Komenda Hufca ZHP im. WiêŸniów Oœwiêcimia. Komandorem rajdu by³ przewodnicz¹cy Rady Miasta W³odziemierz Paluch. W imprezie uczestniczy³o ³¹cznie 139 osób: cz³onków dru¿yn, opiekunów oraz obs³ugi rajdu.

dali tak¿e las ³êgowy nad rzek¹ So³¹. Na mecie w okolicy zajazdu „Kamieniec” odby³y siê pozosta³e konkurencje sprawnoœciowe. Zorganizowano tak¿e konkurs ekologiczny, w którym fundatorem nagród by³ Urz¹d Miasta, Wydzia³ Gospodarki Miejskiej. Podczas wspólnych gier i spacerów nie zabrak³o piosenki turystycznej i marszowej, a aura okaza³a siê ³askawa. W klasyfikacji koñcowej I miejsce przypad³o dru¿ynie „Zdarte buty”z SP w Brzezince (137 pkt), II „W³óczykijom” z MG nr 4 w Oœwiêcimiu (119,5 pkt). III pozycjê wywalczy³y „Rekiny” z 11 WDH z Oœwiecimia (116,5 pkt) przed SKKT „Konar” z LO im. S. Konarskiego (115 pkt). Kolejne lokaty, z niewielkimi punktowymi stratami zajê³y: ZHP „Coœ wiêcej” Oœwiêcim, SKKT „Traperzy” z SP nr 5, „Raperzy” z SP w Babicach,

Organizatorzy ... Rajd rozpocz¹³ siê o godz. 8.00 przy strzelnicy LOK. Po zapoznaniu siê z programem, tras¹ i zadaniami rajdowymi, dru¿yny wystartowa³y w konkurencjach rzut granatem i strzelanie. Podczas spaceru po mieœcie uczestnicy zwiedzili Zbiory Historyczno - Etnograficzne oraz podziemia góry zamkowej, zapoznali siê z najwa¿niejszymi zabytkami Oœwiêcimia, z³o¿yli kwiaty w miejscach pamiêci narodowej, ogl¹-

... i uczestnicy SKKT ze SP w Zatorzeoraz SKKT z SP w Polance Wielkiej.

joan

O szkole coraz g³oœniej W³adze województwa ma³opolskiego planuj¹ ju¿ w czerwcu br. przed³o¿yæ Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystynie £ybackiej nowy wniosek w sprawie utworzenia w Oœwiêcimiu Wy¿szej Szko³y Zawodowej. Je¿eli wniosek bêdzie prawid³owy Rada Ministrów bêdzie mog³a podj¹æ decyzjê o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2004 uczelni w Oœwiêcimiu. Nowy dokument respektuje zmiany przepisów prawnych dotycz¹cych wy¿szego szkolnictwa zawodowego oraz uwzglêdnia uwagi Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, obejmuj¹ce zapisy zawarte w pierwszym wniosku z 2001 roku. W przeddzieñ sesji Rady Powiatu w Oœwiêcimiu, nadszed³ list od Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego, Janusza Sepio³a w sprawie wspó³finansowania w przysz³ym roku Wy¿szej Szko³y Zawodowej. Deklaracja, o któr¹ zwróci³ siê marsza³ek Sepio³ w skierowanym do starosty oœwiêcimskiego liœcie, brzmi nastêpuj¹co: „Rada Powiatu w Oœwiêcimiu popiera inicjatywê powstania Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej na terenie Oœwiêcimia. Jednoczeœnie deklaruje pomoc w procesie finansowania powstaj¹cej uczelni i w tym zakresie w miarê posiadanych mo¿liwoœci, ujêcie w projekcie bud¿etu na rok 2004 partycypacji w realizacji przedmiotowej inwestycji.” Radni zadecydowali o dodaniu tego punktu do porz¹dku obrad i uchwa³ê w tej sprawie przyjêli jednog³oœnie. -Rz¹d RP jest zainteresowany stworzeniem w Oœwiêcimiu instytucji, które w zdecydowany sposób wp³yn¹ na wielofunkcyjny rozwój miasta nad So³¹, jak równie¿ powiatu oœwiêcimskiego. Do nich zaliczono Miêdzynarodowe Centrum Edukacyjne oraz Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ - informuje rzecznik starostwa, Ryszard Tabaka. Zgodnie z za³o¿eniami obie placówki maj¹ powstaæ w bliskim s¹siedztwie by³ego obozu zag³ady KL Auschwitz. Na ich siedzibê przeznaczono obiekty

Ju¿ w czerwcu na biurku Minister Edukacji Narodowej i Sportu znajdzie siê drugi wniosek w sprawie powo³ania w Oœwiêcimiu Wy¿szej Szko³y Zawodowej fot. AB po zlikwidowanym Monopolu Tytoniowym. Wed³ug marsza³ka Sepio³a koszty zwi¹zane z dalsz¹ adaptacj¹ budynków dla potrzeb tych nowych instytucji, powinny byæ pokryte przede wszystkim ze œrodków rz¹dowych w ramach Oœwiêcimskiego Strategicznego Programu Rz¹dowego. W liœcie marsza³ek przekonuje, ¿e polityka pañstwa w zakresie tworzenia nowych wy¿szych szkó³ zawodowych zak³ada aktywny udzia³ spo³ecznoœci lokalnych w procesie finansowania i funkcjonowania powsta³ych uczelni. Dlatego te¿ przewiduje on, ¿e samorz¹dy gminne ziemi oœwiêcimskiej aktywnie w³¹cz¹ siê we wspó³finansowanie wy¿szej uczelni, co pozwoli uzupe³niæ œrodki przekazane na ten cel przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Samorz¹d województwa ma³opolskiego równie¿ zobowi¹za³ siê z³o¿yæ deklaracjê poparcia finansowego dla powstaj¹cej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Oœwiêcimiu. MB

8 Bush w Oœwiêcimiu

Miejsce, które powinien zobaczyæ ka¿dy cz³owiek Rozmowa z pani¹ Teres¹ Œwiebock¹, kustoszem w Pañstwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu

- Kiedy dowiedzia³a siê pani, ¿e bêdzie oprowadzaæ po Pañstwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu prezydenta Stanów Zjednoczonych G. W. Busha? - Jakieœ trzy tygodnie przed wizyt¹ prezydenta Buscha w Polsce. Powiadomi³ mnie o tym dyrektor muzeum. - Czy strona amerykañska mia³a jakieœ specjalne ¿yczenia co do pobytu prezydenta Busha w Oœwiêcimiu? - Tak. Nie by³ to tak zwany standard, wed³ug którego oprowadzane s¹ delegacje zagraniczne. Oni chcieli zobaczyæ coœ wiêcej, g³êbiej prze¿yæ tê tragediê. Prezydent Bush chcia³ w spokoju mo¿liwie najdok³adniej zapoznaæ siê z tym miejscem. Dlatego mia³am do wy³¹cznej dyspozycji dawne budynki obozowe i sale ekspozycyjne. Osoby towarzysz¹ce prezydentowi, nawet te najbli¿sze w osobach sekretarza stanu genera³a Colina Powella i doradcy prezydenta Condolezzy Rice sz³y za nami w odleg³oœci oko³o 50 metrów. Prezydent zwiedza³ ekspozycjê w blokach nr 4, 5,11 oraz jedyne zachowane krematorium i komorê gazow¹. W bloku 11 obejrza³ celê, w której zgin¹³ ojciec Maksymilina Kolbe oraz celê nr 22, na której œcianach zachowa³y siê oryginalne rysunki wydrapane przez wiêŸniów. Natomiast przy Œcianie Straceñ z³o¿y³ wieniec od narodu amerykañskiego. Na zakoñczenie pobytu w by³ym obozie Auschwitz I wpisa³ siê do ksiêgi pami¹tkowej. - Jak d³ugo trwa³o zwiedzanie muzeum przez parê prezydenck¹? - Tereny by³ego obozu Auschwitz I zwiedzali oko³o 45 minut. Natomiast Birkenau ponad 30 minut. - Czy prezydent Bush o coœ pyta³, czymœ by³ specjalnie zainteresowany?

Przy Œcianie Straceñ

- Pytañ by³o rzeczywiœcie sporo. Œwiadczy³o to o du¿ej wiedzy na ten temat. Jestem przekonana, ¿e prezydent Bush zosta³ wczeœniej bardzo dok³adnie poinformowany czym by³ obóz nie tylko dla ¯ydów, ale tak¿e dla Polaków. Pyta³, a tak¿e pani Laura Bush, czy spotykamy siê z przypadkami negacji tego, co siê tutaj sta³o, z akcjami neonazistów. Prezydenta interesowa³y tak¿e sprawy dzieci przetrzymywanych w obozie. Bardzo zainteresowa³ prezydenta i jego ma³¿onkê model komory gazowej, który znajduje siê na ekspozycji w bloku nr 4. Zauwa¿y³am, ¿e zrobi³ na nim du¿e wra¿enie. Wyjaœni³am, ¿e kopia tego modelu znajduje siê m.in. w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Równie du¿e wra¿enie zrobi³y na prezydencie fotografie wykonane nielegalnie w obozie, i dziêki pomocy polskiej ludnoœci z okolic Oœwiêcimia przes³ane potajemnie do Krakowa. Zrobione zosta³y na terenie krematorium nr 5 przez wiêŸnia - ¯yda z Sonderkomando i dokumentuj¹ zag³adê ¯ydówek wêgierskich. - Natomiast w Brzezince prezydent chcia³ przejœæ czêœæ trasy zwiedzania pieszo - by³ to odcinek od centrum rampy do krematoriów i komór gazowych. Samochody podjecha³y drog¹ tylko do pewnego miejsca, a stamt¹d para prezydencka, dawn¹ ramp¹, tak jak kiedyœ ludzie skazani na œmieræ, posz³a w stronê krematoriów nr 2 i nr 3. Pozosta³e osoby sz³y drog¹ obok rampy. Przy Miêdzynarodowym Pomniku ku Czci Ofiar Faszyzmu prezydent z³o¿y³

Pañstwo Bush na terenie by³ego obozu Auschwitz I. Z lewej p. Teresa Œwiebocka Fot.: Lidia Foryciarz drugi wieniec. W miejscu sk³adania wieñców tak w Oœwiêcimiu, jak i Brzezince asystowali mu oprócz ¿o³nierzy polskich, dwaj ¿o³nierze amerykañskiej piechoty morskiej. - Widzia³em, ¿e jecha³a pani do Brzezinki limuzyn¹ prezydenta. Ustalono wczeœniej, ¿e pojedzie pani innym samochodem... - Tak by³o ustalone. Ale po zakoñczeniu zwiedzania by³ego obozu w Oœwiêcimiu, szef protoko³u podszed³ do mnie i powiedzia³, ¿e do swojej limuzyny zaprasza mnie prezydent. By³ to bardzo mi³y gest. Jechaliœmy do Brzezinki we czworo. Tzn. prezydent Bush z ma³¿onk¹, gen. Colin Powell i ja. - Jak wygl¹da wewn¹trz limuzyna prezydenta USA? - Tak naprawdê z wra¿enia nie zwróci³am na wiele szczegó³ów uwagi. Limuzyna prezydencka jest bardzo przestronna. Tapicerka ciemna. Szyby lekko przyciemnione. Kierowca i agent bezpieczeñstwa oddzieleni szyb¹. Ja siedzia³am ty³em do jazdy, podobnie jak gen. Colin Powell. Dok³adniej nic nie zapamiêta³am dlatego, ¿e w czasie przejazdu do Brzezinki udziela³am wyjaœnieñ, miêdzy innymi o wysiedleniach Polaków, zajêciu czêœci budynków po Polakach przez SS oraz o akcji pomocy dla wiêŸniów organizowanej samorzutnie przez okoliczn¹ ludnoœæ od pierwszych chwil istnienia obozu. - W trakcie swojej pracy w muzeum mia³a pani okazjê oprowadzaæ tak¿e innych mê¿ów stanu? - Muzeum Auschwitz, to takie miejsce, do którego przyje¿d¿a wielu znanych ludzi, w tym polityków. Z regu³y s¹ to oficjalne wizyty. Moje kole¿anki i koledzy, pracownicy muzeum pe³ni¹ wówczas rolê przewodników. Ja osobiœcie oprowadza³am m.in. senatora Edwarda Kennedy`ego, premiera i prezydenta Izraela. - Jaka by³a reakcja prezydenta Busha po zwiedzeniu muzeum? - Tym, co zobaczy³, by³ bardzo poruszony. Muzeum zrobi³o na nim wra¿enie. Podobnie na jego ma³¿once. Powiedzia³ mi po zakoñczeniu zwiedzania, ¿e jest to miejsce, które powinien zobaczyæ ka¿dy cz³owiek, ka¿dy polityk. - Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³: Marek Gi¿ycki Fot.: Lidia Foryciarz

Ju¿ za dwa tygodnie: – Jak, gdzie i za ile- czyli wakacje oœwiêcimian – Nowe lokum dla stra¿aków – Toaleta dla czworonoga – Holenderskie szkolenie

Kup G³os Ziemi Oœwiêcimskiej - swoj¹ lokaln¹ gazetê

PROSTO z przedszkola ...

„Dlaczego obchodzimy Dzieñ Dziecka i co jest w nim najlepszego?” - zapytaliœmy przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 18 w Oœwiêcimiu.

Dzieci z grupy „œredniaków” i „starszaków” w towarzystwie Wioletty Markowskiej, która pe³ni obowi¹zki dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 18 w Oœwiêcimiu

Antysemityzm i ekstremizm Geneza antysemityzmu i prawicowego ekstremizmu oraz formy przemocy z nimi zwi¹zane bêd¹ przedmiotem dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Miêdzynarodowy Komitet Oœwiêcimski we wspó³pracy z Miêdzynarodowym Domem Spotkañ M³odzie¿y oraz Pañstwowym Muzeum AuschwitzBirkenau. Debata toczyæ siê bêdzie 16 i 17 czerwca w MDSM-ie. G³os zabior¹ referenci z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. S³owo wstêpne wyg³osz¹: Christoph Heubner, wiceprezydent Miêdzynarodowego Komitetu Oœwiêcimskiego oraz Krystyna Oleksy, wicedyrektor Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. David Jones, psychoterapeuta z Oxfordu, wyg³osi wyk³ad „Geneza przemocy i agresji” a dr Robert Eaglestone z Royall Holloway Universiti w Londynie zajmie siê tematem „Postmodernizm, rasizm i zaprzeczenie Holokaustu: proces przeciwko Davidowi Irvingowi”. O prawicowym ekstremizmie jako wspó³czesnym i wieloaspektowym zjawisku miêdzynarodowym mówi³ bêdzie dr Thomas Grumke z Freie Universitat w Berlinie, natomiast zagadnienia zwi¹zane z tematyk¹ skrajnej prawicy, rasizmu i neofaszyzmu we wspó³czesnej Polsce zreferuje Rafa³ Pankowski z Warszawy. Ca³oœæ moderowa³ bêdzie Christoph Heubner.

MB

¯eby serce by³o jak dzwon... ZZOZ oraz Zak³ad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oœwiêcimiu s¹ organizatorami programu pierwotnej prewencji choroby niedokrwiennej serca, realizowanego na podstawie umowy z Ma³opolskim Oddzia³em Wojewódzkim NFZ w Krakowie. W Polsce choroba niedokrwienna serca ma znamiona epidemii: cierpi na ni¹ ok. miliona osób, ka¿dego roku u 100 tys. wystêpuje zawa³ serca. Zapobieganie temu niebezpiecznemu schorzeniu polega na wczesnym wykrywaniu czynników ryzyka, takich jak zaburzenia lipidowe, podwy¿szony poziom cukru we krwi, nadciœnienie têtnicze, palenie tytoniu, oty³oœæ, stres oraz ich eliminowaniu. - Do udzialu w programie prozdrowotnym zaproszone bêd¹ imiennie osoby, które w tym roku koñcz¹ 45 lat, 50 lat, 55 lat, 60 lat i 65 lat zadeklarowane w ZLA, nale¿¹ce do Ma³opolskiego Oddzialu Wojewódzkiego NFZ - informuje Barbara Wikiera z ZZOZ-u. - Zapraszamy osoby, które nie lecz¹ siê w poradni kardiologicznej i cukrzycowej. Pomiary i badania bêd¹ wykonane bezp³atnie w dwóch zaproponowanych terminach do wyboru w Szpitalu im. œw. Maksymiliana w Oœwiêcimiu. Oceny wyników badañ dokona lekarz specjalista chorób wewnêtrznych z doœwiadczeniem kardiologicznym. Pacjent otrzyma tak¿e wskazówki odnoœnie dalszego postêpowania.

joan

9 Oskar KaŸnica, lat 7 bêdzie mia³ - To jest dzieñ, ¿eby dzieci trochê rozweseliæ, ¿eby siê bawiæ. Mo¿na iœæ nad morze, przychodziæ na wakacje... Mama kupi³a mi kolorowankê ze z³ot¹ rybk¹, no i te¿ loda. Fajnie by³o! Powinno byæ takie œwiêto! Justynka Kapa³a, lat 6 - Dzieñ Dziecka jest, ¿eby siê dzieci cieszy³y. Dzieci dostaj¹ wtedy prezenty, ró¿ne zabawki od rodziców, ale od innych te¿ mog¹ dostaæ. Bo to jest ich œwiêto, ono jest potrzebne, bo siê dzieci bawi¹, tylko dzieci wtedy. Paulinka Rydzikowska, lat 7 i pó³ - S¹ zawody, jest dyskoteka, siê maluje, dostaje siê prezenty. Chyba doroœli wymyœlili to œwiêto, ¿eby dzieci rozbawiæ... Najbardziej lubiê dyskoteki! Dosta³am prezent od cioci, wujka, od babci, dziadka i od mamy, i taty te¿. Kinga Krzywda, lat 7 i pó³ - Dzieci siê mog¹ bawiæ, œpiewaæ ró¿ne piosenki, mog¹ tañczyæ sobie w kó³ku...mog¹ siê cieszyæ, opowiadaæ sobie kawa³y, dostawaæ prezenty od doros³ych. Dzieci siê ciesz¹ wtedy, mog¹ iœæ do zoo... W tym roku p³ywa³am nad morzem, bo by³am w Mielnie, jak by³ Dzieñ Dziecka.

Fotoreporta¿: Marzena Kiryjczuk

MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI W OŒWIÊCIMIU ul. Legionów 15, 32-600 tel. (033) 84-343-39 fax (033) 84-347-27

og³asza przetarg nieograniczony

wg procedury uproszczonej na:

wykonanie rekonstrukcji trybun ziemnych na stadionie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji ul. Legionów 15 w Oœwiêcimiu Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Oœwiêcimiu ul. Legionów 15, pok. 26. Cena specyfikacji: 7,00 z³ p³atne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z Oferentami s¹: Zbigniew Zacharko tel. (033) 84-343-39 Ewa Momot tel. (033) 84-343-39 Ofertê nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, ul. Legionów 15, pok. 26 do dnia 4.07.2003r. do godz. 10.00 . Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 4.07.2003r. o godz. 11.00, ul. Legionów 15

10 Z OSTATNIEJ CHWILI

n 40 osób protestowa³o wczoraj na terenie Pañstwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau wyra¿aj¹c sprzeciw wobec blokowaniu przez PMAB zapisów OSPR dotycz¹cych reorganizacji Muzeum, szczególnie w zakresie strefy ciszy na terenie Pomnika Mêczeñstwa- oraz wykorzystywanie tego miejsca do celów komercyjnych. Protestuj¹cy chc¹ wyprowadzenia z PMAB wszelkiej dzia³alnoœci gastronomicznej i handlowej oraz likwidacji parkingu- wiêcej o sprawie w nastêpnym numerze GZO. n Zapowiadana od dawna miêdzynarodowa konferencja „ Edukacyjna rola Oœwiêcimia” mimo ¿e Oœwiêcimia dotyczy ( konkretnie utworzenia tu Wy¿szej Szko³y Zawodowej i Miêdzynarodowego Centrum Edukacyjneggo) w Oœwiêcimiu siê nie odbêdzie.- To brak szacunku dla organizatorów, którzy od miesiêcy przygotowywali siê do tego wydarzenia- mówi prezydent Janusz Marsza³ek. Konferencja odbêdzie siê w Krakowie- o tym fakcie, na kilka dni przed jej rozpoczêciem, poinformowa³o w³adze miasta Oœwiêcim MSWiA – wiêcej o sprawie w nastêpnym „G³osie” MB

Szkolne festiwale „Szko³a z klas¹” to has³o ogólnopolskiego programu, do którego przyst¹pi³o niemal 2 tysi¹ce szkó³. Jego organizatorem by³o Centrum Edukacji Obywatelskiej, a patronat nad imprez¹ obj¹³ prezydent Aleksander Kwaœniewski. Tak¿e oœwiêcimskie placówki w³¹czy³y siê do akcji, która mia³a wp³yn¹æ przede wszystkim na polepszenie klimatu szkolnego i sposobu nauczania w polskich szko³ach. Drog¹ do celu by³y ró¿norakie zadania, które odbywa³y siê najczêœciej w formie festiwali lub festynów. Szko³a Podstawowa nr 1 w Oœwiêcimiu od wrzeœnia ubieg³ego roku realizowa³a zadania dotycz¹ce przede wszystkim III zasady konkursu zatytu³owanej „Szko³a uczy myœleæ i rozumieæ œwiat”. 30 maja zorganizowano imprezê pod has³em „Euroszko³a jest weso³a”. G³ównym celem festiwalu by³a prezentacja uczniowskich projektów, dotycz¹cych ró¿nych dziedzin nauki - oczywiœcie z uwzglêdnieniem problematyki integracji europejskiej. Na goœci czeka³ wiêc pokaz tañców ludowych naszego regionu, przedstawienia teatralne, wystawy, czy te¿ popisy gimnastyczne. By³o to po³¹czenie prawdziwej edukacji i dobrej zabawy. Nieco inn¹ drogê konkursu wybrali uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 1. Zorganizowali festyn, którego tematem przewodnim by³o has³o „Poznajemy Wszechœwiat”. Impreza nawi¹zywa³a do zadania dotycz¹cego poprawy relacji miêdzy rodzicami uczniów a miejscem, w którym kszta³c¹ siê ich pociechy. Symbolicznym dniem „otwarcia siê” szko³y dla rodziców, lokalnej spo³ecznoœci i radnych by³ 31 maja - og³oszony Œwiêtem Polskiej Szko³y. Festyn w ZS nr 1 okaza³ siê dos³ownie i w przenoœni kosmosem. Uczniowie przygotowali miêdzy innymi prototypy rakiet kosmicznych, prawdopodobnie po to, aby jak najszybciej odlecieæ na wakacyjn¹ wyprawê kosmiczn¹. Œwietnym balastem dla podró¿ników okaza³o siê „Kosmiczne Ciasto”. W pamiêci niektórych na d³ugo pozostanie tak¿e „super facet”, czyli goœæ z radia RMF FM. W kosmicznych rozgrywkach sportowych nareszcie uczniom uda³o siê wzi¹æ górê nad szacownym gronem pedagogicznym. Szkolne imprezy to nie tylko realizowanie za³o¿eñ konkursu. To równie¿ œwietna okazja do promowania placówki, zaprezentowania tego, co w szkole najlepsze i co mo¿e zaciekawiæ nie tylko uczniów. A ju¿ nied³ugo oka¿e siê, która szko³a bêdzie szczyci³a siê dyplomem „Szko³y z klas¹”. MK

Czytali dzieciom

Urodziny Koziolka Mato³ka oraz “Lokomotywa” to dwa wspólne elementy tegorocznego II Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego przez Fundacjê ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego, która ju¿ od dwóch lat prowadzi kampaniê spo³eczn¹ “Ca³a Polska czyta dzieciom”.

W Oœwiêcimiu II OTCD realizowany by³ przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. £. Górnickiego – Filiê nr 5 dla Dzieci i M³odzie¿y przy wspó³udziale Miejskich Przedszkoli nr 15 i 16, Prywatnego Przedszkola “Bajka”, Szko³y Podstawowej nr 4 oraz Domu Dziecka im. K. Makuszyñskiego. Tegoroczna edycja przebiega³a pod znakiem twórczoœci Kornela Makuszyñskiego i 70. urodzin Kozio³ka Mato³ka. W dniach 1 – 6 czerwca dzieci s³ucha³y, jak o przygodach sympatycznego Kozio³ka (i nie tylko) czytaj¹ m. in. przedstawiciele w³adz miejskich i powiatowych oraz dziennikarze lokalnych mediów: redaktor naczelny “Oœwiêcimskiego Chemika” Agata Koœcielnik, redaktor Gazety Krakowskiej Rafa³ Lorek oraz redaktor naczelny “G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej” Monika Bartosz. Bohaterowie dzieciêcych lektur: Kozio³ek Mato³ek, Tytus i Gal Asterix odwiedzili maluchy na Oddziale Dzieciêcym Szpitala Powiatowego. 4 czerwca podsumowano konkurs na gazetkê szkoln¹, og³oszony przez WBP – Filia w Oœwiêcimiu przy wspó³udziale filii dla dzieci i m³odzie¿y MBP oraz Dziennika Polskiego. Fragment ksi¹¿ki “Panna z mokr¹ g³ow¹” przeczyta³a zespo³om redakcyjnym wicedyrektor oddzia³u oœwiêcimskiego Dziennika Polskiego, Alicja Bartuœ. W pi¹tek 6 czerwca w ogródku przedszkola nr 15 odby³a siê parada kozio³ków i innych postaci literackich. Nie zabrak³o tak¿e czasu na wspóln¹ zabawê, œpiew i inscenizacje w wykonaniu przedszkolaków. fot.AB joan

SPROSTOWANIE

do artyku³u „Czy Firma Chemiczna DWORY troszczy siê o przysz³e pokolenia” (GZO nr 10 z dnia 23. maja 2003 roku) Prawdopodobnie w wyniku pewnych skrótów myœlowych, w artykule znalaz³o siê kilka niejasnoœci, które pragniemy wyjaœniæ: - Pani Halina Garbuz pe³ni w naszej Firmie funkcjê Kierownika Zespo³u Zarz¹dzania Œrodowiskiem; - w latach 90-tych Firma podjê³a szereg dzia³añ inwestycyjnych, technologicznych oraz prawnych, w wyniku których w roku 2001 uzyska³a certyfikat zgodnoœci z ISO 14001, a w 2002 roku decyzjê o skreœleniu jej z „Listy 80”, a nie jak mo¿na by wnioskowaæ z treœci notatki, w latach 90-tych; - Firma posiada dwa systemy kanalizacji, z których jeden zbiera wody poch³odnicze i deszczowe, odprowadzaj¹c je do rzeki, a ich parametry chemiczne s¹ zdecydowanie lepsze ni¿ wód odbiornika - Wis³y; drugi system odprowadza œcieki chemiczne do Miejsko-Przemys³owej Oczyszczalni Œcieków (spó³ka MPOŒ), stamt¹d oczyszczone trafiaj¹ do potoku Macocha, a nastêpnie do rzeki Wis³y - parametry oczyszczonych œcieków równie¿ przewy¿szaj¹, jeœli chodzi o czystoœæ, wody Wis³y. Treœæ notatki sugeruje natomiast, ¿e Dwory S.A. odprowadzaj¹ œcieki wprost do rzek, a ich parametry s¹ lepsze od wód przez rzeki przep³ywaj¹cych, co nie jest zgodne z prawd¹.

Medal dla pedagoga Prezydent Janusz Marsza³ek wrêczy³ Medal Miasta Juergenowi Richersowi – pedagogowi jednej ze szkó³ zawodowych w Hanowerze, przebywaj¹cemu obecnie wraz z grup¹ nauczycieli i m³odzie¿y w Oœwiêcimiu. Szko³a w Hanowerze od 10 lat wspó³pracuje z Powiatowym Zespo³em nr 3 Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. W tym czasie niemal tysi¹c uczniów skorzysta³o z obustronnej wymiany. – Chcia³bym podziêkowaæ za mi³e przyjêcie i za wspania³¹ nagrodê. Medal przyjmujê w imieniu wszystkich osób, które uczestniczy³y w projekcie – powiedzia³ Juergen Richers. Projekt ten dotyczy poszukiwania mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzy m³odzie¿¹ z obu krajów poprzez wymiany i wspóln¹ pracê. M³odzi Niemcy, którzy goszcz¹ obecnie w Grodzie nad So³¹, wraz z polskimi kolegami pracuj¹ m. in. w Wiosce Dzieciêcej w Rajsku, odnawiaj¹c plac zabaw. We wrzeœniu uczniowie oœwiêcimskiej placówki pojad¹ z rewizyt¹ do Hanoweru. joan

Rodzinne peda³owanie

Oko³o 1,5 tys. amatorów czterech kó³ek wystartowa³o w tegorocznym V Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego i Prezydenta Miasta Oœwiêcim. Uczestników nie odstraszy³ nawet trzydziestopniowy upa³. W granatowym peletonie (taki kolor mia³y tegoroczne koszulki) dostrzec mo¿na by³o wiele znajomych twarzy. Na rowerow¹ wycieczkê, która wiod³a z Oœwiêcimia do Grojca i z powrotem z przystankiem w Rajsku ( ³¹cznie 33 km) wybrali siê m.in. pose³ Janusz Lisak, przew. Unii Pracy Bogus³aw Sobala, dyrektorzy miejskich placówek: Kazimierz Tobiczyk, Andrzej Bojarski, a tak¿e niektórzy radni. Tradycyjnie peda³owa³y ca³e oœwiêcimskie rodziny. Tempo rajdu utrzymywa³o siê na poziomie 12 km/h. Organizatorzy imprezy: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Oœwiêcimiu, Stowarzyszenie na rzecz Szko³y Zarz¹dzania i Handlu w Oœwiêcimiu, przygotowali dla rowerzystów wiele atrakcji. W Grojcu utrudzeni podró¿¹ otrzymali pyszne jogurty, batoniki i wodê mineraln¹. Degustacja przebiega³a w mi³ej atmosferze. By³y wystêpy dzieci z przedszkola w Grojcu, formacji tanecznych, zespo³ów folklorystycznych, a tak¿e konkursy. Uczestnicy mogli skosztowaæ pysznych ciast upieczonych przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Po dwugodzinnym odpoczynku peleton ruszy³ w kierunku Rajska. Tu w Wiosce Dzieciêcej Maja rozpocz¹³ siê rajdowy festyn. By³a pyszna ¿o³nierska grochówka i koncert Knabenkapelle z niemieckiego Auerbach dyrygowany uwaga (!) przez prezydenta Janusza Marsza³ka oraz pos³a Janusza Lisaka. Tutaj tak¿e rozlosowano atrakcyjne nagrody, m.in. 4-osobowe wczasy dla ca³ej rodziny, rowery i nie tylko. Tradycyjnie rozstrzygniêto tak¿e konkurs na najstarszego i najm³odszego uczestnika rajdu, najm³odsze ma³¿eñstwo, najoryginalniejszy rower oraz najliczniejsza rodzinê. Patronat medialny nad KRRR sprawowa³ „G³os Ziemi Oœwiêcimskiej”. MB

Dla najm³odszych

Do koñca czerwca mo¿na jeszcze zapisaæ dzieci do Dziennego Oœrodka Opiekuñczego przy ul. Czecha 8. Oœrodek przymuje dzieci rodziców zamieszka³ych na terenie gminy miejskiej Oœwiêcim, w wieku od 4 miesi¹ca do trzech lat. Odp³atnoœæ za pobyt dzieci w ¿³obku obejmuje wy¿ywienie (4 posi³ki), us³ugi wychowawcze, opiekuñcze, pielêgnacyjne oraz organizacjê zabaw i uroczystosci okolicznoœciowych dla dzieci. Decyzj¹ prezydenta miasta Janusza Marsza³ka od pocz¹tku czerwca br. dotychczasowe stawki za pobyt dziecka w oœrodku zosta³y obni¿one o 15% i wynosz¹ w zale¿noœci od dochodów rodziny od ok. 78 do 195 z³ miesiêcznie. Dzieci pochodz¹ce z najubo¿szych rodzin s¹ zwolnione z op³at. joan

11

Dawny Oœwiêcim w obiektywie ze zbiorów Tadeusza Firczyka

Oœwiêcim - widok na zak³ad ksiê¿y Salezjanów od strony rzeki So³y

Oœwiêcim - Panorama miasta w okresie okupacji, widok od strony rzeki So³y

Oœwiêcim - dworzec kolejowy w okresie okupacji Karty zosta³y wydane przez Niemców w czasie okupacji

TEATR W POWOJENNYM OŒWIÊCIMIU Wywiad z ks. Leonem Musielakiem przeprowadzony w czerwcu 1992r., w Szczyrku

Ks. Leon Musielak - pedagog, nauczyciel jêzyka polskiego w Liceum i Gimnazjum im. ks. Bosko w Oœwiêcimiu oraz Salezjañskiej Szkole Rzemios³. Prze¿y³ Katyñ. Re¿yser wiêkszoœci przedstawieñ teatralnych, granych przez amatorski teatr salezjañski w okresie powojennym, animator ¿ycia kulturalnego m³odzie¿y zrzeszonej przy Zak³adzie Salezjañskim. Jeden z za³o¿ycieli ( wznowienie dzia³alnoœci ) gimnazjum w Oœwiêcimiu. Wiêzieñ polityczny lat 50- tych. M.A. Wiadomo mi, ¿e Ksi¹dz by³ re¿yserem wielu sztuk teatralnych, wystawianych na scenie Zak³adu Salezjañskiego. Jakie posiada³ Ksi¹dz przygotowanie? L.M. By³em polonist¹ i historykiem. W 1937r. ukoñczy³em studia na Uniwersytecie Poznañskim. W 1945r. rozpocz¹³em pracê w szkole salezjañskiej. Pierwszy rok pracy szko³y 1945/46 to szko³a wyrównawcza. M.A. W kronikach salezjañskich znalaz³am informacjê, ¿e istnia³o przy szkole tzw. oratorium. Czym by³o i jak¹ dzia³alnoœæ prowadzi³o? L.M. Tak, obok szko³y funkcjonowa³o oratorium salezjañskie - otwarta œwietlica. Oratorium zosta³o za³o¿one w celu urozmaicenia czasu wolnego m³odzie¿y. Przy oratorium zosta³y zorganizowane: orkiestra dêta, bitowa, chórek, sekcja sportowa pi³ki no¿nej. M.A. W jakim celu prowadzona by³a amatorska twórczoœæ artystyczna? L.M. Dzia³alnoœæ w zakresie twórczoœci artystycznej nie dawa³a zysku. Skierowana by³a na pomoc dla ubogiej m³odzie¿y, zorganizowanie kolonii w czasie wakacji; mia³a wype³niaæ czas wolny. Sztuki teatralne mia³y wychowywaæ i umoralniaæ. Oprócz tego urz¹dzano wenty po³¹czone z zabawami. Byli tak¿e sponsorzy popieraj¹cy tê dzia³alnoœæ. M.A. Jakie przedstawienia o treœci religijnej prezentowa³a prowadzona przez Ksiêdza sekcja teatralna? L.M. „Jase³ka” i „Mêka Pañska”. By³ to „ ¿elazny” repertuar. Przedstawienia grane by³y w niedziele, niekiedy nawet trzy razy w ci¹gu dnia. W przedstawieniach wystêpowa³o 40 - 50 ch³opców. Misteria powi¹zane by³y z orkiestr¹ symfoniczn¹. M.A. Czy grano tak¿e œwieckie utwory dramatyczne? Proszê wymieniæ jakie? L.M.Po sezonie „Jase³ek” i „Mêki Pañskiej” dawaliœmy przedstawienia ze œwieckiego repertuaru. Graliœmy klasyków, m.in. Wyspiañskiego. W latach 1945 1950 wystawiliœmy nastêpuj¹ce spektakle: „Ma³y Polak” - ks. Franciszka Harazima, „Nowa gwiazda ekranu”, „Dwaj sier¿anci”, „W jaskini zbójców”, „Za czerwonym kordonem”, „W okopach cesarstwa”, „W s¹dzie” ( jednoaktówka ), bajkê pt. „Serce matki”, „U szewca” ( o ks. Bosko ), „Dwa przeciwne charaktery”, „Z³oty miecz”, „Awantura o Kaœkê”, „Jak Jaœkowi zachcia³o siê byæ panem”. M.A. Proszê powiedzieæ, czy te przedstawienia cieszy³y siê popularnoœci¹? L.M. Cieszy³y siê one du¿¹ popularnoœci¹. Bilety by³y kupowane tak¿e przez ludnoœæ z Katowic, Bielska, Œl¹ska. Sztuki o tematyce religijnej grano tylko na scenie zak³adowej. Na przedstawienia przychodzi³o zazwyczaj od 800 do 1000 osób. M.A. Przedstawienia wystawiano, jak Ksi¹dz wspomnia³, na scenie zak³adowej. Jak ona wygl¹da³a? L.M. W czasie dzia³añ wojennych w 1945r. alianckie bomby zniszczy³y jedn¹ trzeci¹ sali teatralnej. PóŸniej odremontowano j¹. By³y w niej: lo¿e, balkony, du¿a scena, szatnie ( w miejscu dawnego w.c. ). Sala mieœci³a kilkaset osób. M.A. W owym czasie nie by³o wielu posiadaj¹cych du¿e zbiory bibliotek. Sk¹d zatem zaczerpniêty by³ repertuar sztuk teatralnych? L.M. Repertuar czêœciowo by³ zaczerpniêty z biblioteki archiwalnej, któr¹ zabezpieczy³ przed Niemcami jeden z uczniów o nazwisku Petecki. Schowa³ on ksi¹¿ki na chórze, pod schodami, w koœciele. M.A. Jakie losy spotka³y szko³ê rzemieœlnicz¹ i gimnazjum? L.M. Gimnazjum dzia³a³o do 1953 r. W 1954r. zosta³o zlikwidowane. Urz¹dzono w nim szpital, a póŸniej szko³ê pielêgniarsk¹. Przetrwa³a szko³a rzemieœlnicza. M.A. Przy Zak³adzie Salezjañskim dzia³a³o Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej, które mia³o tak¿e amatorsk¹ sekcjê teatraln¹. Jaka to by³a organizacja? L.M. KSMM by³o organizacj¹ katolick¹. Zosta³o zlikwidowane w 1952r. Mia³o ono na celu: pog³êbiaæ œwiadomoœæ wiary, rozwijaæ ¿ycie kulturalne, organizowaæ oazy. KSMM- y pomaga³y w pracy dydaktycznej Uniwersytetom Ludowym, prowadzi³y wyk³ady z rolnictwa, etyki. Organizowa³y tak¿e œwietlice i teatrzyki. Prowadzi³y akcjê katolick¹, która przyczyni³a siê te¿ do propagowania polskiego dorobku kulturalnego. M.A. Dziêkujê za rozmowê.

Wywiad przeprowadzi³a Ma³gorzata Antos

12

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Oœwiêcimiu

ZARZ¥D BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W OŒWIÊCIMIU og³asza przetarg w dniu 01.07.2003 roku o godz. 11.00 na wynajem na dowoln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lokalu: - przy ul. Wróblewskiego 28 (po sklepie rowerowym) o pow. u¿ytkowej 90,02 m kw. + 29,52 m kw. piwnica.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 02.06.2003 roku trwaj¹ zapisy do Dziennego Oœrodka Opiekuñczego dla Ma³ych Dzieci w Oœwiêcimiu przy ul. Czecha 8 (¿³obek) dla dzieci od 4 miesi¹ca ¿ycia do 3 lat na rok opiekuñczy 2003/2004. Dzieci mog¹ przebywaæ w Oœrodku od godziny 6.00 do 16.00. W czasie pobytu gwarantujemy fachow¹ opiekê pielêgniarsko-opiekuñcz¹, prawid³owe ¿ywienie oraz mi³¹ i rodzinn¹ atmosferê. Szczegó³owych informacji udziela Kierownik Oœrodka: tel. 841-17-80

Szczegó³y w og³oszeniu w siedzibie przy ul. Bema 12 lu telefonicznie pod numerem 842-29-26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

* Kobieta lat 30 podejmie siê opieki na dzieckiem lub osob¹ starsz¹. Tel. 0/605-340-128 * Absolwentka zarz¹dzania i maketingu, znajomoœæ j. angielskiego, obs³uga komputrea, pe³na dyspozycyjnoœæ, podejmie pracê. Tel. 0-32/62778-02 * Szukam mieszkania do wynajêcia na terenie Oœwiêcimia. Tel. 847-39-99 * Sprzedam VW passata combi, silnik poj. 1.6, kolor grafitowy metalik, rok prod. 1988, instalacja gazowa, hak - w bardzo dobrym stanie. Cena 13 tys. z³, tel.0/606-808-927 * Sprzedam toyotê corollê, pojemnoœæ 1.4, rok 1998, przebieg 130 tys. - ¿ó³ta, wersja podstawowa, stan bardzo dobry, pierwszy w³aœciciel, ksi¹¿ka serwisowa, baga¿nik, radioodtwarzaæ „Sony”. Cena 27 tys. z³, tel. 0-33/844-10-45, kom.0/605-853-410 * Sprzedam przyczepê campingow¹ Mobby 460, dwa przesionki, lodówka, ogrzewanie, dwie sypialnie, rej. seztermin., stan dobry. Cena 6,5 tys. z³, tel. 0/601-818-817 * Sprzedam fotelik samochodowy dla dziecka (plastikowy, rozk³adany, w kolorze granatowym, nie zniszczony) 0 - 19 kg. Cena ok. 90,00 z³. Tel. 0 606 974 228 lub 844 57 60 w godz. 8.00 15.00. - Sprzedam sukniê œlubn¹ - rozmiar 36, bia³a, czterowarstwowa (tiul), ozdobiona ró¿yczkami w kolorze ³ososiowym wokó³ dekoltu oraz pasa. Cena do uzgodnienia, tel. 843-14-35 - Sprzedam mieszkanie (pokój z wnêk¹ + widna kuchnia), parter, pow. 30,6 m kw. przy ul. D¹browskiego. Tel. 0/608-756-540 po godz. 20.00 - Tychy - w³asnoœciowe 38 m kw. zamieniê na podobne w Oœwiêcimiu. Tel. 0-32/217-69-04

KRZY¯ÓWKA Z „SPO£EM” PSS A B C D E F G H I J K L £ M N O P Poziomo: 1) Przeciwnik; 6 17 2

1 7

13

16 8 11 3

15

12

9

2) Zebranie harcerzy; * Dochód króla; 3) Turecka niewola; 4) Sta³y goœæ; *Supe³ek; 5) Szeroka ulica; 6) Mi³osne spotkanie; * Izraelska z³otówka; 7) Coœ z dziczyzny; 8) Skrawek urwanego materia³u; * S³ynne Ravela; 9) Pododdzia³ lotnictwa; 10) Miêczak z rogami; * Stolica Albanii; 11) Amerykañski myœliwy; 12) Weranda; 13) Wiejski fartuch; 14) Kubañski taniec; 15) Naturalny satelita ziemi; 16) Oberwanie chmury; 17) Gra z fantami;

14 4

11

KUPON KRZY¯ÓWKI 10

5

Pionowo: A) Przyprawa kuchenna; * ...podjadek, kuzyn œwierszcza; B) Zatoka Morza Œródziemnego u wybrze¿y Turcji; C) Mieszkaniec Wilna; * Zaczerwienienie skóry; D) Lekki sen; E) Futerkowy amator marchewki; * Pustynny pies; F) Punkt widzenia; G) Dawniej radny; * Nowe wydanie ksi¹¿ki; H) Pola, polska aktorka; I) Film z Indianami; * Korzysta z tramwaju; J) Pañstwo w Azji; K) Faza rozwojowa owada; * Odzew, oddŸwiêk; L) Zlot czarownic; £) Artyleryjski wóz amunicyjny; M) Ciastko lub zamek b³yskaw.; N) Uchwyt kosza; O) Bia³y w kinie; P) Cienka tkanina bawe³niana;

Litery uporz¹dkowane od 1 do 17 utworz¹ rozwi¹zanie, na które czekamy do 23. 06. 2003 r. Nagrodê - bon towarowy o wartoœci 50 z³ 9.06 wylosowa³: Kazimierz Skoœ z Oœwiêcimia. Prosimy o osobisty odbiór nagrody w siedzibie redakcji.

„SPO£EM” PSS - JESTEŒMY Z TOB¥ KA¯DEGO DNIA

13 Na luzie

The Avalanche - muzyka na bis

Muzykê oœwiêcimskiej formacji The Avalanche graj¹ wszystkie wiêksze ogólnopolskie rozg³oœnie. Zespó³ nagra³ niedawno p³ytê promocyjn¹ oraz singiel. Posypa³y siê te¿ pierwsze nagrody... - Po kilku próbach i po wspólnej rozmowie postanowiliœmy z Bartkiem S³atyñskim za³o¿yæ zespó³. Wkrótce do³¹czyli do nas pozostali muzycy i tak zaczê³a siê nasza przygoda. Nasz styl muzyczny mo¿na okreœliæ jako rock gitarowy. Jest on wypadkow¹ tego, czego s³uchamy, a wiêc dobrej muzyki w szerokim pojêciu - mówi Sebastian Boba, perkusista zespo³u. Niew¹tpliwie dobre duchy kr¹¿¹ nad oœwiêcimsk¹ formacj¹ The Avalanche. Zespó³ wystêpuj¹cy w sk³adzie: Bartosz S³atyñski - gitary, œpiew, Tomasz Go³uchowski - gitary, Tomasz Gregorczyk - bass, Sebastian Boba - perkusja, mimo ¿e istnienieje dopiero od listopada ubieg³ego roku, ma ju¿ na swoim koncie kilka znacz¹cych sukcesów. Na pocz¹tku maja grupa zdoby³a Grand Prix na festiwalu rockowym w Lidzbarku Warmiñskim. Ta sama nagroda przypad³a te¿ soliœcie Bartoszowi S³atyñskiemu. - Bartek pisze teksty, które przez bran¿ê muzyczn¹ s¹ oceniane bardzo wysoko. Potrafi wywa¿yæ s³owo, aby nie by³o zbyt banalne. Teksty s¹ prawdziwe. Opowiadaj¹ o wydarzeniach, które mia³y miejsce w jego ¿yciu. Si³¹ ich jest brak fikcji, ekspresja i mocny emocjonalny przekaz - mówi menager zespo³u, Tomasz Klimaczak. Grupa zakwalifikowa³a siê do fina³owej „dwudziestki” jednego z najwiêkszych festiwali rockowych, który odbêdzie siê w dniach 2 - 3 maja w Wêgorzewie. Zespó³

„...Reaktywacja” braci Wachowskich Wspó³czesny cz³owiek jest coraz bardziej zagubiony w chaosie informacji. Potop technicznej popkultury doprowadza do narodzin wielu nowych obaw. Jedn¹ z nich jest w¹tpliwoœæ w obiektywizm postrzegania tego, co widzimy. Lekarstwem wydaje siê znalezienie wskazówek, gotowego schematu ¿yciowej filozofii. Deficyt idei zestawiony z fikcj¹ materialnego œwiata i rodz¹cym siê lêkiem przed cywilizacj¹ maszyn zastêpuj¹cych cz³owieka, tworz¹ szkielet konstrukcyjny losów bohaterów „Reaktywacji”. Kilkanaœcie lat temu Stanis³aw Lem w swoich powieœciach kreœli³ literackie obrazy rzeczywistoœci science-fiction. Wówczas nie móg³ przewidzieæ, ¿e jego wizje oka¿¹ siê proroczymi, a œwiat poprzez sferê science stopniowo bêdzie zmierza³ ku przestrzeni fiction. Bracia Wachowscy, tworz¹c cztery lata temu kultowy film „Matrix” i kontynuuj¹c podjêty w¹tek, dokonuj¹ podobnego zabiegu, tyle ¿e na szklanym ekranie... „Matrix.Reaktywacja” realizuje typowy schemat opatrzony logiem sequel. Film potwierdza wiêc, ¿e rzadko dublowanie prowadzi do sukcesu innego ni¿ komercyjny. Z perspektywy „Matrixa” cz³owiek jest tylko czêœci¹ programu komputerowego, którego fina³em jest eliminacja ludzkiego gatunku. Mo¿na uczestniczyæ w pochodzie ku samozag³adzie, albo zostaæ „wyrwanym” -na wzór Alicji z Krainy Czarów-z wirtualnego œwiata. Jednak œwiadomoœæ w³asnego po³o¿enia staje siê niemal przekleñstwem. Prawda „Matrixa” jest bolesna... Po takim wstêpie wielbiciele nowej filozofii oczekiwali jej kontynuacji. Jednak w miejsce spodziewanej refleksji intelektualnej pojawi³y siê jedynie obrazy efektów specjalnych. „Reaktywacje” to fenomenalne widowisko utrzymane w klimacie fiction. Widzowie, którzy oczekuj¹, ¿e Keanu Reeves ponownie wcieli siê w rolê „wirtualnego mesjasza”, opuszcz¹ sale kinowe z uczuciem niedosytu. Tym razem Neo skupia siê raczej na kaskaderskich scenach walk ze sklonowanymi agentami, ni¿ na misji ocalenia œwiata.Czy jednak filozofia „Matrixa” bezpowrotnie straci³a swój mroczny, nieprzewidywalny klimat przekonamy siê w listopadzie, kiedy na ekranach kin pojawi siê ostatnia czêœæ „Matrix. Rewolucje”. Miejmy nadziejê, ¿e trylogia Wachowskich w ca³oœciowym ujêciu zas³u¿y na miano manifestu m³odego pokolenia. Jesteœmy ciekawi waszych opinii. „Matrix. Reaktywacja” rozczarowa³ czy zachwyci³?

Alicja Myœliwiec

koncertowa³ te¿ m.in. na Cieszynaliach i w Mega Klubie w Katowicach. Utwory takie jak „Obojêtnoœæ”, „W cieniu nocy” „¯o³nierze” czy „Po³¹czenie”, s¹ od kilku tygodni grane w polskich stacjach radiowych. W „Radio Katowice” grupa wyst¹pi³a w godzinnej audycji autorskiej. Zespó³ obecnie podbija listy przebojów „Radia Bielsko” i „Radia Flash”, plasuj¹c siê na nich bardzo wysoko. Utwory graj¹ te¿ w swych ramówkach „Radio M” i „Mega FM”. Oœwiêcimska formacja mocno promuje siê w warszawskich rozg³oœniach radiowych, miêdzy innymi w PR. III Polskiego Radia, w „Radio Kolor”, „Radio 94”. Grupa nagra³a swoj¹ pierwsz¹ p³ytê promocyjn¹ pt. The Avalanche. Niedawno powsta³ te¿ singiel p.t „Obojêtnoœæ” - Utwory na p³ycie s¹ w klimacie rocka brytyjskiego - opowiada Tomek Klimczak - traktujemy tych piêæ utworów œpiewanych w jêzyku polskim, jako materia³ promocyjny. Nagraliœmy je w „cyberstudio” w Katowicach, z którym wspó³pracowa³y m.in. takie zespo³y jak Lenny Walentino i Negatyw. Masteringu, czyli podniesienia jakoœci nagrañ, dokonaliœmy w studio „B - T Reckors” w Katowicach. Jesteœmy te¿ po nagraniach w tych samych dwóch studiach singla pt. „Obojêtnoœæ”. Na nim, oprócz tytu³owego nagrania, znalaz³ siê te¿ utwór „W cieniu nocy”. Do pierwszego numeru na tym wydawnictwie nakrêciliœmy teledysk plenerowy rozgrywaj¹cy siê na górze ¯ar. W pracy artystycznej zespo³u pomagaj¹ nam nasi przyjaciele, tacy jak Muniek Staszczyk (T. Love), który próbuje wypromowaæ nasz zespó³ w Warszawie. Do takich osób nale¿y równie¿ Artur Gadowski (IRA), który zaproponowa³ nam wspólne koncerty ze swoim zespo³em. Du¿¹ pomoc w promocji œwiadczy nam te¿ Miêtall Waluœ z mys³owickiej grupy Negatyw. Prowadzê te¿ rozmowy z dwiema najwiêkszymi wytwórniami p³ytowymi w Polsce, póki co nie chcê zdradzaæ szczegó³ów tego przedsiêwziêcia - stwierdza menager zespo³u. W t³umaczeniu z jêzyka angielskiego „Lawina” ju¿ nied³ugo, bo szóstego lipca bêdzie mog³a zaprezentowaæ siê oœwiêcimskiej publicznoœci podczas „Polsko niemieckich Dni Otwartych” w MDSM - ie. Wczeœniejsze plany koncertowe zespo³u to Mys³owice (14 czerwca w klubie „MC Broda” o godz. 20.00), Warszawa (Klub Jazgot, 12 czerwca),Bielsko Bia³a (klub Farbiarnia 21 czerwca) oraz ponownie Mys³owice28 czerwca.Wspomniane wy¿ej Wêgorzewo 2 - 5 lipca. Zespó³ przygotowuje siê do tych koncertów podczas prób w Oœwiêcimskim Centrum Kultury. Wszyscy fani zespo³u mog¹ nabyæ p³ytê „The Avelanche” w Pubie Mefisto i slepach muzycznych w Oœwiêcimiu i Bielsku Bia³ej.

M. Tokarz

14

Mie Pski Inf #rmat #r Sp #rt #wy Przygotujemy coœ ekstra

- W poprzednim sezonie, w trakcie jednego z wyiadów, prezes WoŸnicki stwierdzi³ ¿e, - „gdyby Wojtarowicz i Jaros grali w podstawowym sk³adzie od poczatku sezonu, to na jego koniec byliby nie gorsi od graj¹cych u nas Czechów”. Co s¹dzicie o tej wypowiedzi? -Trudno coœ o tym precyzynie powiedzieæ. Faktem jest, ¿e od kiedy wywalczyliœmy miejsce w pierwszym sk³adzie, ani przez moment nasz status nie by³ zagro¿ony. Mamy nadziejê, ¿e do³o¿yliœmy swoj¹ cegie³kê do zdobycia mistrzostwa kraju. Niestety nie jestesmy pewni, ¿e utrzymamy swoj¹ pozycjê w nastêpnym sezonie. Musimy walczyæ o miejsce w sk³adzie. - Co s¹dzicie o pomyœle stworzenia drugiej dru¿yny graj¹cej w pierwszej lidze? -Pomys³ wydaje siê byæ O.K. Dziêki temu zatrzymamy w Oœwiêcimiu m³odych graczy, którzy w innej sytuacji musieliby prawdopodobnie szukaæ innych Ÿróde³ utrzymania. A tak mo¿e bêd¹ mogli dalej rozwijaæ siê sportowo. - Bezapelacyjnie, w zesz³ym sezonie, wygraliœcie klasyfikacjê, na najlepszych showmenów w zespole. Wiem, ¿e istnieje grupa kibiców (niekoniecznie przeciwnej p³ci), która przychodzi na mecze, specjalnie ,aby was ogl¹daæ. Czy opracowujecie swoje pokazy, które prezentujecie po zdobytych bramkach? -Zawsze mamy coœ w zanadrzu. Pokazy, wraz z Jakubikem, o ile oczywiœce gramy w jednej pi¹tce, przygotowujemy na ka¿dy mecz. Jesteœmy szczêœliwi je¿eli jest okazja do ich pokazania. Je¿eli nie, prezentujemy to w nastêpnym meczu. Wiemy, ¿e podoba siê

Turniej szachowy

Podczas meczów Wojtarowicz z Jarosem oraz Jakubikiem okazuj¹ radoœæ niezwykle ekspresyjnie to publicznoœci, i obiecujemy, ¿e o ile bêdziemy mieli okazjê, w tym sezonie przygotujemy coœ ekstra. - Jak oceniacie m¿liwoœc uczestniczenia Dworów Unii w rozgrywkach miêdzynarodowych, bez wzglêdu na to jak¹ bêd¹ nosi³y nazwê? - Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu w zespole bêdzie potrzebna wiêksza iloœæ zawodników. Podniesie to równie¿ poziom polskiego hokeja, uatrakcyjni go medialnie. W tej chwili przecie¿, ¿adna stacja telewizyjna nie transmituje naszych rozgrywek. A to Ÿle. - Na zakoñczenie. Zbli¿aj¹ siê wakacje, jak zamierzacie je spêdziæ? -Mamy zamiar wyjechaæ nad morze. Gdyby jakieœ nastolatki z Oœwiêcimia chcia³y nas odnaleŸæ, proszê szukaæ na pla¿y w Mielnie. Ale przede wszystkim, chcemy wypocz¹æ. 63 rocznica przybycia pierwszego transportu polskich wiêŸniów politycznych, do KL Auschwitz oraz popularyzacja „królewskiej gry”, to g³ówne cele 4 Miêdzynarodowego Turnieju Szachowego rozegranego w naszym mieœcie. 7 i 8 czerwca w OCK zebrano 34 zawodników, wœród których by³o kilka szachowych gwiazd. Po dziewiêciorundowym pojedynku, najlepszym szachist¹ okaza³ siê byæ m³ody, i wed³ug fachowców, niezwykle perspektywiczny, Pawe³ Czarnota z Olkusza (na zdj.). Jak siê okaza³o, pan Pawe³ to nie jedyny dobry szachista w rodzinie, poniewa¿ wœród kobiet zwyciê¿y³a jego siostra Dorota. Dobry wynik osi¹gn¹³ £ukasz Goc z Oœwiêcimia, który wœród juniorów do lat 10 zaj¹³ pierwsze miejsce. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajêli równie¿ Oskar Nieœpielak i jego siostra Kamila. Podczas turnieju na tytu³ „Najlepszego Szachisty Ziemi Oœwiêcimskiej” zas³u¿y³ Jan Karweta. Organizatorami zawodów byli; Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Ziemi Oœwiêcimskiej wraz z MDK i Stowarzyszeniem „Europa” z Bielska Bia³ej. Nagrody wrêcza³ starosta Józef Ka³a, który obj¹³ patronatem imprezê, wraz z prezydentem Januszem Marsza³kiem.

redaguje Albert Bartosz

V liga wadowicka

Oœwiêcimskie dru¿yny walcz¹ o utrzymanie W korespondencyjnym pojedynku pomiêdzy Iskr¹ Uni¹ a So³¹ zdecydowanie lepsza by³a tym razem dru¿yna z Brzezinki. Oba zespo³y walcz¹ o utrzymanie w V lidze i oba nie mog¹ byæ niczego pewne. Jeszcze tydzieñ temu dyspozycja solarzy upowa¿nia³a do spekulacji na temat ich pozostania w gronie pi¹toligowców. Niestety zdecydowana przegrana w Barwa³dzie, 1:5, ka¿e zweryfikowaæ te opinie. Natomiast zwyciêstwo Iskry w Andrychowie mo¿e siê okazaæ najwa¿niejsz¹ wygran¹ w tym sezonie. Bramkê dla dru¿yny z Brzezinki zdoby³ jej graj¹cy kapitan, Grzegorz P³awny, i choæ niektórzy twierdz¹, ¿e wpad³a przypadkowo, to po utrzymaniu siê Iskry Unii w V lidze, nikt o tym nie bêdzie pamiêta³. Janina Libi¹¿ - KS Olkusz 4-0 (4-0), Iskra Klecza Dolna - KS Che³mek 3-1 (2-1), dla Che³mka - Mleczek 23; Hejna³ Kêty - Skawa Wadowice 1-1 (1-0), Dla Kêt ¯muda 44 Beskidy Andrychów - Iskra Unia Oœwiêcim Brzezinka 0-1 (0-1), Dla Iskry P³awny 3; ¯arek Barwa³d - So³a Oœwiêcim 5-1 (3-0), Dla So³y - Ha³at 86; Strumieñ Polanka Wielka - Leskowiec Rzyki 3-0 (10), Dla Polanki Dzidek 15, Ga³gan 47 i 49 ; Zgoda Malec - B³yskawica Marcówka 3-0 (0-0), Ruch M³oszowa - Boles³aw Bukowno 3-2 (1-1), 1. Klecza 27 54 46-26 2. Janina 27 53 65-33 3. Skawa 27 53 61-37 4. Bukowno 27 51 47-34 5. Marcówka 27 47 54-31 6. Malec 27 47 42-33 7. Barwa³d 27 39 38-38 8. Polanka 27 37 34-32 9. Kêty 27 35 42-43 10. Olkusz 27 30 33-34 11. Andrychów 27 30 33-45 12. Iskra Unia 27 29 28-39 13. Che³mek 27 28 41-53 14. So³a Oœw. 27 27 32-56 15. M³oszowa 27 20 38-66 16. Rzyki 27 18 20-54

Jak nazywa siê przeparat do walki z komarami? Na odpowiedŸ czekamy do 23 czerwca. 9.06.03 nagrodê wygra³a

p. Hanna Skowron z Oœwiêcimia

11 # 1 „ 4 Z U a w J @ H % . ? I

15

Mie Pski Inf #rmat #r Sp #rt #wy

A - klasa Oœwiêcim

Cenny punkt z Cracovi¹

Ma³opolska Liga Juniorów Unia Oœwiêcim - Cracovia 2-2 (2-1) 1-0 Za³obodzy 34, 1-1 Biegaj³o 39, 2-1 Za³obodzy 43, 2-2 Biegaj³o 57. Sêdziowa³ Piotr Nosal z Oœwiêcimia. ¯ó³te kartki: Kirejczyk - Firek, Stêpiñski. Widzów 150. Unia: Liszka - Knapik, M. Gajewski, Malinkiewicz, Kirejczyk - Przyby³a (82 Gaszczyk), Snadny (46 Adamski), Za³obodzy, Opala (69 ¯abiñski) - Bylicki, Oleksy.

Pawe³ Za³obodzy przyjmuj¹cy gratulacje od ojca Dru¿yna oœwiêcimskich juniorów w meczu z Cracovi¹ zdecydowanie nie by³a faworytem, ale rewelacyjna postawa dwóch zawodników w po³¹czeniu z bardzo dobr¹ pozosta³ych, zapewni³a naszej dru¿ynie remis, który mo¿na nazwaæ nieszczêœliwym. Ci dwaj, którzy zagrali chyba najlepsze mecze w karierze, to szesnastoletni bramkarz Liszka i zdobywca obu bramek Za³obodzy. Ten ostatni móg³ w ostatniej minucie spotkania zapewniæ swojej dru¿ynie zwyciêstwo, ale po wymanewrowaniu obroñcy i bramkarza goœci, trafi³ w s³upek. Niestety oba zespo³y, z którymi nasz zespó³ walczy o utrzymanie: Dalin i Garbarnia, wygra³y swoje mecze. Wszystko wiêc rozstrzygnie siê w ostatniej kolejce, gdzie Unii bêdzie bardzo trudno o punkty, bo jedzie na ciê¿ki mecz do Tarnowa. - Jest co jest i z tego siê trzeba cieszyæ - tymi s³owami mecz skomentowa³ po 90 minutach trener Henryk Snadny. Trudno polemizowaæ z t¹ opini¹, choæ jeszcze jedna bramka gwarantowa³aby pozostanie w rozgrywkach. Szkoda.

Poni¿ej prezentujemy wywiad z bohaterem omawianego meczu -Paw³em Za³obodzym. - Po dzisiejszym meczu mo¿e siê okazaæ, ¿e twoja rewelacyjna dyspozycja mo¿e zapewniæ dru¿ynie utrzymanie w MLJ. Sk¹d dziœ taka forma? - Có¿ mogê powiedzieæ. Mo¿e moja forma wynika ze œwietnej gry moich kolegów. Przecie¿ bramki strzela³em po podaniach kolegów z dru¿yny - Przyby-

redaguje Albert Bartosz

³y i Malinkiewicza. Myœlê, ¿e wszyscy zagraliœmy dziœ œwietne spotkanie. Ja mia³em to szczêœcie, ¿e strzela³em bramki. Ale to dziêki ca³ej dru¿ynie zdobyliœmy tak wa¿ny punkt. - Jaka by³a twoja „pi³karska droga”? Czy od pocz¹tku by³eœ zwi¹zany z Uni¹? - W pi³kê gram ju¿ trzynaœcie lat. Rozpocz¹³em w drugiej klasie szko³y podstawowej. Przez ca³y czas gram w³aœnie dla Unii, a moim trenerem, praktycznie od pocz¹tku, jest Henryk Snadny. Na razie, nie zamierzam zmieniaæ barw klubowych. - Kiedy trenerzy przed sezonem, próbowali kaperowaæ pi³karzy do waszego teamu, twierdzili, ¿e wystêpy w MLJ to doskona³a promocja dla m³odych pi³karzy. Czy zgadzasz siê z t¹ opini¹? - Wydaje mi siê, ¿e tak. Poziom gry reprezentowany przez kilka dru¿yn w MLP mo¿na porównaæ do poziomu czwartej, pi¹tej ligi. Do tego, graj¹c na przyk³ad z Wis³¹, Hutnikiem czy Cracovi¹, cz³owiek ma szanse pokazaæ siê dzia³aczom z lokalnej centrali. A wiadomo, ¿e czasem wystarczy jeden dobry mecz, ¿eby zainteresowaæ swoj¹ osob¹ inny klub. Moi koledzy z dru¿yny z rocznika 85: Adamski, Snadny i Gajewski dostali siê do kadry Ma³opolski, a ten ostatni w lipcu ma jechaæ na kadrê Polski. - Jaka panuje atmosfera w dru¿ynie? Wszyscy znamy siê od lat. Wiêkszoœæ chodzi do tej samej szko³y. Bywamy na tych samych prywatkach (niezwykle rzadko!!!). Mo¿na powiedzieæ, ¿e jesteœmy paczk¹ kumpli, a nawet przyjació³. Oczywiœcie, jak w ka¿dym œrodowisku, tak i miêdzy nami dochodzi do spiêæ, ale nigdy nie by³y to powa¿ne problemy, i szybko o nich zapominaliœmy. - Prezes, Janusz Chwierut, robi wszystko, ¿eby stworzyæ seniorsk¹ dru¿ynê Unii, i chcia³by, ¿eby jej trzon by³ oparty w³aœnie o wasz zespó³. Czy s¹dzisz, ¿e ty i twoi koledzy bêdziecie zainteresowani takim rozwi¹zaniem? - Myœlê, ¿e nie mo¿na tutaj zapomnieæ o dyrektorze MOSiR-u Kazimierzu Homie, bo on razem z panem Chwierutem bardzo nam pomagaj¹. Natomiast podstawowym problemem mog¹ siê okazaæ pieni¹dze. I chcia³bym tutaj zaznaczyæ, ¿e wiêkszoœæ z nas, zdaje sobie sprawê z tego, ¿e na razie nie ma szans na wiêksz¹ kasê. Natomiast, jestem przekonany, ¿e nie mo¿na prowadziæ klubu pi³karskiego bez pieniêdzy na sprzêt i wyjazdy. Je¿eli takie siê znajd¹, to na nas mo¿na liczyæ, poniewa¿ kochamy grê w pi³kê. - Pierwsze skojarzenie po us³yszeniu nazwiska Snadny. - Trener, kumpel, œwietny goœæ, ale osoba z autorytetem. - Czego ci ¿yczyæ na koniec? - Na pewno rozwoju kariery. Sezonu bez kontuzji. Wielu bramek i awansu Unii Oœwiêcim do......ekstraklasy.

Kolejna pora¿ka Broszkowic

W³osienica - Broszkowice 4-0 (2-0), Zdeb 15, T. ¯ak 37 sam., Oczkowski 81, K. Stachura II 88

Pi³karze z Broszkowic szukali ró¿nych sposobów na zatrzymanie gospodarzy

W upalne niedzielne popo³udnie, na niezwykle trudnym do odnalezienia boisku we W³osienicy, lokalny zespó³ podejmowa³ dru¿ynê z Broszkowic. Poziom tego spotkania, szczególnie w wykonaniu przyjezdnych, by³ adekwatny do stanu murawy. Ró¿nica wzniesieñ na tamtejszym boisku wynosi oko³o metra, a teren jest zaiste geometrycznie urozmaicony. Je¿eli chodzi zaœ o stronê sportow¹, to wy¿szoœæ gospodarzy ani przez moment nie podlega³a dyskusji. Zaaplikowali oni Broszkowicom po dwie bramki w ka¿dej po³owie, co odpowiada³o ró¿nicy umiejêtnoœci obu teamów. Wobec faktu, ¿e Broszkowice w ostatnich dwóch meczach straci³y 9 bramek nie strzelaj¹c ¿adnej, mog¹ mieæ one powa¿ny problem z zajêciem wy¿szej, ni¿ 12 pozycji.

Pozosta³e wyniki i tabela

Grojec - Brzezinka 1-0 (1-0), Adamus 40; Podolsze - Jawiszowice 2-3 (1-3), Ciemiera 42, P. Polanek 85 - K. Jarosz 27, Kudzia 29, W³odarski 36; Zator Zaborze 0-2 (0-0), Zajas 48, 70; Rajsko - Piotrowice 3-2 (0-0), Ulczok 50, Staroñ 55 (karny), Ma³ek 70 Fr¹czek 48, Krawczyk 90; Bulowice - Przeciszów 13 (1-0), Janeczko 35- Jaromin, Cygan 80, Jarosz 85; Osiek - Nowa Wieœ 0-1 (0-1), Tla³ka 35. 1. Nowa Wieœ 23 53 53-24 2. Jawiszowice 23 47 39-20 3. Rajsko 23 46 51-26 4. Przeciszów 23 45 60-34 5. Piotrowice 23 33 35-34 6. Zaborze 23 33 38-39 7. W³osienica 23 32 42-35 8. Zator 23 31 31-33 9. Osiek 23 30 40-33 10. Grojec 23 28 36-44 11. Bulowice 23 24 33-40 12. Broszkowice 23 19 34-61 13. Podolsze 23 17 29-52 14. Brzezinka 23 12 21-68

# 1 „ 4 Z U a w J @ H % . ? I Sk³ad i druk: Dwutygodnik za³o¿ony w 1991 r. przez Radê Miejsk¹ w Oœwiêcimiu Wydawca: Oœwiêcimskie Centrum Kultury, Dyrektor: Ryszard Strutyñski Oœwiêcim, Redaguj¹: Monika Bartosz (red. nacz.), Joanna Klêczar (red.), Jadwiga Z¹broñ (sekr.red.) oraz wspó³pracownicy. ul. Bema 12 Spec. ds. reklamy : 0 602 246 954 Redakcja i biuro og³oszeñ: Œniadeckiego 24; 32-602 Oœwiêcim; tel./fax 842-25-75, 842-44-61, 842-44-63, e-mail: [email protected] Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczonych reklam.

Pod patronatem GZO

16

Rodzinne peda³owanie