NR IND. 358800 ISSN 1232-4973

NR 3(250)

7 lutego 2003 r.

DWUTYGODNIK l

Fakty

Cena 2 z³ z VAT Nak³ad 1400 egz.

1

Opinie Komentarze

Fot. Marzena Kiryjczuk

[email protected]

[email protected]

www.ock.org.pl

2 Bêdzie supermarket? W³aœciciel terenu przy ul. Legionów uzyska³ z koñcem grudnia pozwolenie na budowê na terenie by³ej garbarni sklepu wielkopowierzchniowego o pow. 10 tys. m. kw. -Budowa „Galerii handlowo- us³ugowej Zasole „ rozpocznie siê prawdopodobnie z pocz¹tkiem wiosny- informuje prezydent Oœwiêcimia, Janusz Marsza³ek.- Aktualnie trwaj¹ przygotowania do przeprowadzenia koniecznych wyburzeñ. Temat supermarketu dyskutowany jest w Oœwiêcimiu od dawna. - Niektórzy dziwi¹ siê, dlaczego to niema³e przecie¿ miasto nie ma jeszcze du¿ego sklepu samoobs³ugowego- mówi prezydent. Inwestycji sprzeciwia siê œrodowisko lokalnych kupców i drobnych przedsiêbiorców.

Prezydent Janusz Marsza³ek prezentuje projekt galerii handlowo us³ugowej „Zasole” - Musimy po³¹czyæ oczekiwania spo³eczne potencjalnych klientów z oczekiwaniami przedsiêbiorców- informuje Janusz Marsza³ek . -Dlatego zorganizowaliœmy spotkanie , na które zaprosiliœmy inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych tematem m.in. prezesa PSS Spo³em, Henryka Arczyñskiego, cz³onków Stowarzyszenia Gospodarczego Ziemi Oœwiêcimskiej oraz przedstawicieli sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorców. Rozmawiano o mo¿liwoœciach ewentualnej wspó³pracy zainteresowanych stron. W³aœciciel terenów by³ej garbarni wyjaœni³, ¿e w planowanym centrum handlowo-us³ugowym a¿ 4 tys. m. kw. przeznaczono pod wynajem na galeriê sklepów o ró¿norodnym asortymencie. Pozosta³e 6 tys. m. kw. zajmie market spo¿ywczy. Ile czasu up³ynie zanim inwestor, który chce wybudowaæ supermarket przy ulicy Królowej Jadwigi faktycznie wbije szpadel w ziemiê? Przed nim jeszcze d³uga droga niezbêdnych uzgodnieñ.Póki co, uzyska³ on warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wiceprezydent Jacek Grosser podkreœla, ¿e na tym etapie, nie posiadaj¹c jeszcze pozwolenia na budowê, mo¿e siê on liczyæ z pewnymi utrudnieniami i zaskar¿eniami, co na pewno wyd³u¿y procedurê. Przy ulicy Królowej Jadwigi ma powstaæ market o pwierzchni 4,7 tys. m.kw. Wroc³awska firma, która realizuje inwestycje po zakoñczeniu budowy odsprzeda j¹ najprawdopodobniej jakiejœ zachodniej sieci. Oœwiêcimskich kupców nie staæ bowiem, aby wy³o¿yæ ponad 20 mln i odkupiæ supermarket, mimo ¿e taka opcja by³a równie¿ brana pod uwagê na spotkaniu z inwestorami. - Inwestor, który chce budowaæ supermarket przy ul. Królowej Jadwigi nie wyklucza mo¿liwoœci modu³owego poszerzenia obiektu na czêœæ przeznaczon¹ pod wynajem boksów handlowych dla lokalnych przedsiêbiorców- informuje Jacek Grosser.

Tekst MB, fot. Uli

ZUK posprz¹ta

Rok Górnickiego

Zak³ad Us³ug Komunalnych w Oœwiêcimiu wygra³ przetarg i w ci¹gu najbli¿szych trzech lat na jego barkach spoczywaæ bêdzie obowi¹zek utrzymania porz¹dku i czystoœci w mieœcie. Spó³ka zadba o utrzymanie letnie i zimowe 57,5 km dróg miejskich oraz 19,2 tys. m. kw. wszystkich ci¹gów pieszych. Us³ugi ZUK tylko w przysz³ym roku kosztowaæ bêd¹ miasto 1 mln333 tys. z³. Do zadañ miejskiej spó³ki nale¿y wywóz nieczystoœci z koszy ulicznych, utrzymanie porz¹dku na ulicach, chodnikach, placach, parkingach, ci¹gach pieszych oraz œcie¿kach rowerowych.ZUK zajmie siê tak¿e wywozem odpadów posegregowanych w workach z 1400 posesji prywatnych oraz 486 pojemników rozmieszczonych na oœwiêcimskich osiedlach. W tym roku ich iloœæ zwiêkszy siê o dodatkowe 70 sztuk. Wywóz odpadów posegregowanych na zbiornicê surowców wtórnych Sk³adowiska Odpadów Komunalnych odbywaæ siê bêdzie raz na dwa tygodnie, a w razie koniecznoœci czeœciej. Miejska spó³ka zajmie siê równie¿ wywozem odpadów wielkogabarytowych z 12 odkrytych kontenerów, obs³ug¹ szaletów miejskich i schroniska dla zwierz¹t, myciem ulicznych koszy i pojemników na odpady. Zak³ad Us³ug Komunalnych obs³ugiwaæ bêdzie równie¿ doroczn¹ akcjê „Sprz¹tania Œwiata” oraz zajmie siê obs³ug¹ imprez kulturalnych i œwi¹tecznych, organizowanych w Oœwiêcimiu, w tym dekoracj¹ miasta. – Zamierzamy porozumieæ siê ze starost¹ oœwiêcimskim w sprawie przekazania nam œrodków z funduszu ochrony œrodowiska, które chcemy przeznaczyæ w szczególnoœci na zakup dodatkowych pojemników na œmieci -informuje wiceprezydent Jacek Grosser.

Rada Miasta Oœwiêcim uchwa³¹ z dnia 9 paŸdziernika 2002 r. og³osi³a rok 2003 - Rokiem £ukasza Górnickiego. W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na poranek literacki pt. „Nie tylko Dworzanin polski”, który zainauguruje obchody Roku £ukasza Górnickiego. Spotkanie odbêdzie siê 13 lutego (czwartek) o godz. 9.00 w Bibliotece dla Dzieci i M³odzie¿y. Uroczystoœci pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Oœwiêcim odbywaj¹ siê w 400. rocznicê œmierci wybitnego humanisty epoki renesansu, który urodzi³ siê grodzie nad So³¹. W ramach jubileuszowych obchodów przygotowywane s¹ liczne wystawy, konkursy literackie, malarskie plenery, konferencje popularno-naukowe i uroczysta sesja. £ukasz Górnicki ¿y³ w latach 1527-1603. By³ synem mieszczanina, po studiach w Padwie zosta³ sekretarzem i bibliotekarzem króla Zygmunta Augusta, który obdarzy³ go szlachectwem. Górnicki jest twórc¹ polskiej prozy doby renesansu, autorem dzie³ politycznych, historycznych, t³umaczem dzie³ Seneki. Genialnie spolszczy³ tak¿e utwór Baltazara Castiglione’a, og³aszaj¹c dzie³o pod tytu³em „Dworzanin polski” - dla wspó³czesnych najbardziej charakterystyczny utwór polskiego humanisty rodem z Oœwiêcimia. Rocznicowe obchody zakoñczy w grudniu uroczystoœæ nadania imienia £ukasza Górnickiego Miejskiemu Gimnazjum nr 2 w Oœwiêcimiu.

MB

Profil sportowy? Dzia³acze Klubu Sportowego Dwory Unia chc¹ by oœwiêcimska Wy¿sza Szko³a Zawodowa oferowa³a swoim studentom równie¿ mo¿liwoœæ kszta³cenia na wydziale Turystyki i Wychowania Fizycznego. Swoj¹ propozycjê uzasadniaj¹ œwietnymi wynikami uzyskiwanymi przez miejscowych sportowców, a tak¿e doskona³ym zapleczem w postaci obiektów sportowych. Oœwiêcim pochwaliæ siê mo¿e bogat¹ tradycj¹ klubów i sekcji sportowych. Dysponuje tak¿e doœwiadczon¹ kadr¹ trenersk¹ oraz sprawdzonym systemem szkolenia dzieci i m³odzie¿y. Sam prezes Dworów Unii Kazimierz WoŸnicki to wieloletni wyk³adowca krakowskiej AWF. Wiadomo od lat, ¿e Oœwiêcim traci wielu sportowców, którzy wyje¿d¿aj¹ st¹d, by kontynuowaæ naukê i trenowaæ wyczynowo w innych oœrodkach. Wy¿sza Szko³a z kierunkami sportowymi powstrzyma³aby ten proceder. Zapytany o opiniê w tej sprawie prezydent Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek nie ukrywa, ¿e jest to dobry pomys³. - Jednak gdybyœmy na tym etapie poszerzyli wniosek o kolejne kierunki, wyd³u¿y³oby to zdecydowanie proces uruchomienia uczelni wy¿szej w Oœwiêcimiu.Sugestia wielu osób m.in. minister Krystyny £ybackiej jest taka, aby proponowana wstêpna lista kierunków nie by³a zbyt obszerna. Rozpocznijmy starania od dwóch, trzech, góra czterech kierunków. Nie widzê jednak przeszkód, aby w przysz³oœci ofertê szko³y poszerzyæ o dodatkowy profil- mówi Janusz Marsza³ek.

MB

MK

Plan obwodnicy – Je¿eli nie wp³yniemy na poprawê uk³adu komunikacyjnego miasta, nie mamy co liczyæ na poprawê jego sytuacji gospodarczej.Stan miejscowych dróg jest fatalny. Wielu inwestorów w³aœnie z tego powodu zrezygnowa³o z planowanych inwestycji. Mimo i¿ budowa obwodnicy to przedsiêwziêcie kosztowne i wieloletnie, jesteœmy zaanga¿owani w jego realizacjê. O tym, ¿e budowa obwodnicy jest szans¹ dla Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek przekonywa³ jeszcze zanim oficjalnie obj¹³ urz¹d prezydenta miasta. S³owo siê rzek³o. Obwodnica omawiana by³a na wielu sptkaniach m.in. z wojewod¹, marsza³kiem województwa, starost¹ i przedstawicielami gmin. W tej sprawie wys³ano tak¿e wiele pism m.in. do premiera oraz ambasad wielu krajów. Podczas ostatniej konferencji prezydent zaprezentowa³ trzyetapow¹ koncepcjê budowy obwodnicy. Koszt jednego odcinka przebiegaj¹cego najbli¿ej Oœwiêcimia to wydatek rzêdu 8090 mln. z³. Obwodnica docelowo ma zapewniæ szybki i bezpieczny dojazd do autostrady A4, a z drugiej do projektowanej drogi ekspresowej S1, wiod¹cej ze Œl¹ska na S³owacjê (Bielsko-Bia³a- Kosztowy). Pierwszy odcinek obwodnicy zaczyna siê w Rajsku i prowadzi czêœciowo obecn¹ obwodnic¹, potem wiedzie wzd³u¿ ulicy Chemików, przepraw¹ przez Wis³ê, a koñczy siê w Bobrku na wysokoœci koœcio³a. Drugi etap to droga z Bobrku do autostrady A4, a trzeci z Rajska do P³aw, do drogi S1. Jej powstanie uzale¿nione jest jednak od wprowadzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uregulowania w³asnoœci gruntów, przez które przebiegaæ bêdzie trasa. Obwodnica to inwestycja kosztowna. Janusz Marsza³ek liczy na poparcie w³adz ró¿nych szczebli przy jej realizacj, szuka równie¿ mo¿liwoœci zewnêtrznego sfinansowania inwestycji m.in. z funduszy przedakcesyjnych.

MB

3 Kulturalne nagrody Subtelna podwy¿ka

Dobry rok w „Dworach”

– To by³ dobry rok. Zak³adaliœmy , ¿e uzyskamy w 2002 roku zysk netto w wysokoœci 5 mln z³otych, a osi¹gnêliœmy wynik 12 mln z³. netto - powiedzia³ prezes Firmy Chemicznej Dwory S.A. Zdzis³aw Ingielewicz podczas noworocznego spotkania z dziennikarzami (na zdj.).

Na osi¹gniêcie takiego rezultatu niebagatelny wp³yw mia³y ni¿sze ni¿ przewidywano stopy procentowe, które prze³o¿y³y siê w oczywisty sposób na zmniejszenie poziomu zad³u¿enia spó³ki. O finansowym sukcesie zadecydowa³y tak¿e wy¿sze ceny i mar¿e na kauczuki oraz os³abienie z³otówki i ni¿szy od euro kurs dolara. - W przysz³ym roku planujemy wykazaæ zysk rzêdu19 mln z³ - informuje prezes Dworów S.A. O tym, ¿e bêdzie to mo¿liwe, œwiadczy wykonanie planu styczniowego na kilka dni przed koñcem miesi¹ca. Firma Chemiczna Dwory eksportuje jedn¹ trzeci¹ swojej produkcji. Mo¿e poszczyciæ siê nowoczesn¹ struktur¹, dobr¹ technologi¹ oraz elastycznoœci¹ na rynku chemicznym. Mimo panuj¹cej dekoniunktury oœwiêcimska spó³ka jako jedna z dwóch w kraju wykaza³a zyski. Pozosta³ych piêæ du¿ych firm bran¿y chemicznej odnotowa³o straty w wysokoœci 283 mln z³.

MB

Edukacja na targach Zarz¹d Powiatu Oœwiêcimskiego zaprasza na IV Powiatowe Targi Edukacyjne Oœwiêcim 2003, które odbêd¹ siê w dniach 25-26 lutego w Oœwiêcimskim Centrum Kultury. Podczas ich trwania ofertê edukacyjn¹ zaprezentuj¹ zespo³y szkó³ ponadgimnazjalnych a tak¿e liceum w Zatorze oraz placówki niepubliczne. Prezentowane bêd¹ równie¿ propozycje kszta³cenia dla doros³ych, dlatego zaproszeni s¹ te¿ absolwenci liceów, techników i szkó³ zawodowych. Na targach bêdzie mo¿na nabyæ informator szkolny 2003/2004. - Zapraszamy szczególnie rodziców uczniów koñcz¹cych gimnazja do odwiedzenia targów i zapoznania siê z ofert¹ wyboru dalszej drogi kszta³cenia swoich dzieci- zachêca Józef Ka³a, starosta powiatu oœwiêcimskiego. Targi trwaæ bêd¹ w godzinach od 10 - 20 (we wtorek) oraz od 9 do 17 (w œrodê).

mir

Veto likwidacji Podczas styczniowej sesji oœwiêcimscy radni przez aklamacjê poparli apel Rady Miejskiej w Kêtach w sprawie likwidacji oddzia³u G³ównego Urzêdu Statystycznego w Oœwiêcimiu, skierowany do prezesa tej instytucji. Do³¹czaj¹c siê do sprzeciwu kêckich rajców podkreœlili, ¿e z uwagi na potrzeby firm oraz dobro mieszkañców nie zgadzaj¹ siê na przejêcie kompetencji oœwiêcimskiej placówki przez oddzia³ w Chrzanowie.

joan

Nagrody pieniê¿ne za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zosta³y uroczyœcie wrêczone laureatom 23 stycznia przez w³adze Starostwa Powiatowego w Oœwiêcimiu. Artyœci odebrali równie¿ pami¹tkowe platy i dyplomy. Decyzj¹ Zarz¹du Powiatu w Oœwiêcimiu, ze wzglêdu na ogromny dorobek twórczy i liczne osi¹gniêcia na polu kultury, nagrody przyznano trzem twórcom i jednemu zespo³owi. Halina Kozio³, która nale¿y do najciekawszych twórców oœwiêcimskiego œrodowiska artystycznego i jest w³aœcicielk¹ wyj¹tkowego dla mi³oœników sztuki miejsca - Galerii Sztuki „Pro Arte”, otrzyma³a 3.000 z³. Rodzinna Kapela Bugajskich z Kêt, prezentuj¹c pieœni i melodie ludowe Beskidu ¯ywieckiego, przyczynia siê do podtrzymywania tradycji kulturowych i ma w tej dziedzinie wybitne osi¹gniêcia - zespó³ otrzyma³ tak¿e 3.000 z³. Wspó³za³o¿ycielowi oœwiêcimskiej „Ligi Dusz”, autorowi tekstów i muzyki Januszowi Centnarowi przyznano 2.940 z³. Tak¹ sam¹ kwotê otrzyma³ Pawe³ Warcho³ - wybitny twórca rysunku wspó³czesnego, laureat wielu nagród i wyró¿nieñ kulturalnych, którego dzie³a znajduj¹ siê w wielu muzeach i prywatnych kolekcjach.

Laureaci nagrody starosty

Fot. MK

Jak zapewni³ starosta Józef Ka³a, aby wyjœæ naprzeciw twórcom kultury w powiecie oœwiêcimskim nagrody za artystyczne osi¹gniêcia bêd¹ w dalszym ci¹gu przyznawane. MK

Umorz¹ d³ug?

Odpowiadaj¹c na interpelacjê radnego Romana Uchy³y, dotycz¹c¹ umorzenia zad³u¿enia w wys. ok. 12,7 tys. z³ z tytu³u najmu lokalu œwietlicom œrodowiskowym Towarzystwa Przyjació³ Dzieci przy ul. Broniewskiego i Olszewskiego, prezydent Janusz Marsza³ek podkreœli³, ¿e widzi potrzebê takiego posuniêcia. Zaznaczy³, ¿e w sprawie umorzenia TPD powinno z³o¿yæ formalny wniosek do Zarz¹du Budynków Mieszkalnych. joan

Oko³o 2,6% wzros³y w roku bie¿¹cym stawki op³at za us³ugi Zak³adu Us³ug Komunalnych w Oœwiêcimiu. – Zaproponowana zosta³a podwy¿ka górnych stawek op³at w odniesieniu do zbierania i transportu odpadów komunalnych z 19.00 z³/m3 na 19.50 z³/m3, a w odniesieniu do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych z 15.20 z³/ m3 na 15.60 z³/m3 dla gospodarstw domowych i z 16.20 z³/m3 na 16.60 z³/m3 – informuje prezes Zarz¹du Spó³ki Andrzej Bojarski. Podwy¿ka spowodowana jest wzrostem kosztów zwi¹zanych z wprowadzeniem op³at za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych, podwy¿szeniem kosztów z tytu³u sk³adki na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, napraw i bie¿¹cej eksploatacji pojazdów, a tak¿e dalsz¹ wymian¹ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zbierania odpadów komunalnych na zgodne z normami DIN. – Program ten jest realizowany przez Spó³kê od 2000 roku. Planowany termin jego zakoñczenia to rok 2004. Od 2000 r. wymienionych zosta³o 141 sztuk pojemników typu SM 1100 l, w roku 2001- 290 szt. pojemników typu GMT 120 l i 155 szt. pojemników typu SM 1100 l, a w 2002 300 szt. pojemników typu GMT 120 l i 7 szt. pojemników typu SM 1100 l – informuje A. Bojarski. – Do wymiany pozostaje ok. 800 sztuk pojemników typu GMT, 120 sztuk u klientów indywidualnych. Proponowane przez ZUK podwy¿ki wywo³a³y kontrowersje na forum Rady Miasta. Zbigniew Kloss t³umaczy³, ¿e nie widzi dla nich uzasadnienia. Argumentowa³, ¿e jest to druga, po op³atach za wodê i odbiór œcieków podwy¿ka, uderzaj¹ca bezpoœrednio w mieszkañców miasta. Podkreœla³, ¿e Spó³ka musi utrzymywaæ ceny na takim poziomie, by byæ konkurencyjna wobec np. przedsiêbiorstw œl¹skich, pojawiaj¹cych siê na naszym rynku. Jego zdaniem œrodków na pokrycie wiêkszych kosztów ZUK powinien szukaæ w wewnêtrznych oszczêdnoœciach. Teresa Lorek pyta³a, jak podwy¿ka wp³ynie na realizacjê wieloletnich umów zawartych przez Spó³kê. Prezes Bojarski wyjaœnia³, ¿e w tym przypadku bezpoœredniego wp³ywu nie ma, gdy¿ wszystkie umowy zak³adaj¹ wzrost cen o wskaŸnik inflacji. Radny Józef Krawczyk podkreœla³, ¿e podwy¿ka jest bardzo nieznaczna, a wynikaj¹ce z niej skutki finansowe bêd¹ mia³y znikomy wp³yw na poziom ¿ycia mieszkañców. – Spó³ka musi braæ pod uwagê ogólny wzrost cen np. paliw. Kiedyœ utrzymywaliœmy niski poziom cen wody, co spowodowa³o, ¿e musieliœmy dop³aciæ do PWiK. Wojciech Grubka uspokaja³, ¿e ZUK mo¿e byæ konkurencyjny, gdy¿ omawiane op³aty to stawki maksymalne, które zawsze mo¿na obni¿yæ. Przychylnie do proponowanych podwy¿ek odniós³ siê tak¿e Wydzia³ Nadzoru Kontroli i Analiz UM. Ostatecznie Rada przyjê³a uchwa³ê w tej sprawie.

joan

CZTERY DYCHY

Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 17 lutego 2003 r. o godz. 15.00 wylosujemy zwyciêzcê!

KUPON KONKURSOWY

3

3 lutego cztery dychy wylosowa³a p. Anna Obstarczyk z Oœwiêcimia

4

„Za sto dni matura...”

Studniówka - najbardziej wyczekiwany etap na drodze do egzaminu dojrza³oœci. Studniówkowe szaleñstwa na szkolnej sali gimnastycznej, bia³e koszule i grzecznej d³ugoœci spódnice dawno odesz³y do lamusa. Dla tegorocznych maturzystów studniówka to wielki bal. Uroczystoœæ, która z kilku przynajmniej powodów zostaje w pamiêci na d³ugo. Najpierw zaproszenia: musz¹ byæ eleganckie, takie „z klas¹”, bo dla (prawie) absolwenta szko³y œredniej. Pami¹tkowe znaczki wysz³y ju¿ z mody, nie wypada dziurawiæ piêknej kreacji. Na sali balowej trzeba siê przecie¿ pokazaæ w pe³nej gali: licealista w po¿yczonym od starszego brata lub kupionym specjalnie na tê niezapomnian¹ noc eleganckim garniturze, a kole¿anka ze szkolnej ³awy w b³yszcz¹cym i szeleszcz¹cym najczêœciej stroju, który rzadko przypomina³ klasyczn¹ czarn¹ sukienkê.

Z wizyt¹ w Niemczech

W ostatnim tygodniu stycznia przewodnicz¹ca Oœwiêcimskiego Towarzystwa Oœwiatowego Helena Wis³a oraz nauczyciel jêzyka niemieckiego Marek Homoncik przebywali w Niemczech. Celem wyjazdu by³ udzia³ w wystawie prac m³odzie¿y ze Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rajsku, Fredrich Ebert Gymnasium w Muhlheim i Gymnasium Bergschule w Apoldzie. Wystawê otwarto na apoldzkim zamku 27 stycznia 2003 roku . Ekspozycja prezentowana by³a kilka dni póŸniej w M³odzie¿owym Centrum Kultury w Muhlheim nad Menem . - Zamek „Schloss Apolda” jest g³ównym centrum kulturalnym miasta, podobnie jak w Oœwiêcimiu OCKinformuje Helena Wis³a.- M³odzie¿ z zaprzyjaŸnionych szkó³ wystawi³a tam swoje prace- w wiêkszoœci obrazy, plakaty, grafiki, zdjêcia i utwory literackie prezentuj¹ce sceny z obozu koncentracyjnego Auchwitz- Birkenau. W trakcie wystawy zaprezentowano albumik pt. „Cz³owieku, przypomnij sobie, co ci siê sta³o w Oœwiêcimiu” . Uroczystoœæ uœwietni³ spektakl, który pozwoli³ widzom przenieœæ siê w wykreowan¹ rzeczywistoœæ obozow¹. Zwróci³o to uwagê odbiorców na tragediê, która mia³a miejsce w KL Auschwitz. Zaproszeni goœcie - starosta i burmistrz Apoldy, w³adze szko³y Bergschule oraz uczniowie wraz z rodzicami wys³uchali przemówienia Heleny Wis³y, która podsumowa³a 10-letni¹ wspó³pracê szkó³ i realizacjê programu „Auschwitz”. Dyrektor OTO uczestniczy³a równie¿ w konferencjach dyrektorów wszystkich szkó³ wspó³pracuj¹cych. Na spotkaniach omawiano nowe propozycje realizacji wspólnych programów oraz organizacjê wystawy w Oœwiêcimiu z okazji 10-lecia wspó³pracy. Zaplanowano równie¿ przyjazd m³odzie¿y kerpeñskiej do Oœwiêcimia, a tak¿e wyjazd uczniów Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Szko³y Podstawowej im. T. Makowskiego na Dni Kerpen w paŸdzierniku 2003. Helena Wis³a zaprosi³a dyrektorów niemieckich szkó³ wspó³pracuj¹cych z oœwiêcimsk¹ szko³¹ do udzia³u w obchodach Œwiêta Miasta oraz do uczestnictwa w uroczystoœci nadania imienia Spo³ecznemu Liceum, która nast¹pi 4 wrzeœnia. Z³o¿y³a równie¿ do w³adz miasta wnioski o przyznanie Medali Miasta Oœwiêcim dyrektorom i nauczycielom szkó³, którzy w ci¹gu ostatnich 10 lat swojej dzia³alnoœci i wspó³pracy z Liceum Spo³ecznym w Rajsku przyczynili siê do kultywowania pamiêci Oœwiêcimia wœród m³odzie¿y niemieckiej i polskiej.

MB

- Dziewczyny rozgl¹da³y siê g³ównie za modnym gorsetem i spódnic¹. Wybiera³y coœ w kolorze bordowym, fioletowym, ciemnozielonym i z³otym. Czarne kreacje zosta³y na wieszakach, teraz trzeba b³ysz-

czeæ - podsumowa³a w³aœcicielka jednego z oœwiêcimskich butików odzie¿owych. Potem wizyta u fryzjera, bo podcinanie w³osów po studniówce Ÿle wró¿y na maturze. Do tego efektowny makija¿ i mo¿na by³o wyruszyæ na bal, który tradycyjnie otwierano tanecznym korowodem w rytmie poloneza. Nastêpne godziny na parkiecie przypomina³y bardziej dyskotekê. Tegoroczni maturzyœci ca³onocne szaleñstwo maj¹ ju¿ za sob¹ i ju¿ tylko o nauce pozosta³o im myœleæ, ale od czego wspomnienia... Poza tym zapobiegliwi nie zapomnieli o studniówkowych obyczajach, które pomagaj¹ bezboleœnie zdaæ egzamin dojrza³oœci. Na pytanie o najlepszy amulet oœwiêcimscy maturzyœci zgodnym chórem odpowiadali: „Czerwona bielizna!”. By³o mi³o, a teraz czas na odliczanie, bo „za sto dni matura...”. MK

OCK w Internecie

Plan pracy Rady

Strony internetowe Oœwiêcimskiego Centrum Kultury “s¹ w sieci” od paŸdziernika 1999 roku. Dzisiejszy dzieñ jest 2008 dniem, w którym mo¿na ³atwo i szybko zapoznaæ siê z ofert¹ programow¹ oœrodka. Strony www Oœwiêcimskiego Centrum Kultury, pod adresem www.ock.org.pl, znajduj¹ce siê w chwili obecnej na serwerze firmy ALTER, odwiedzane s¹ bardzo czêsto nie tylko przez mieszkañców Oœwiêcimia i okolicy, ale równie¿ przez internautów z ca³ej Polski i wielu zak¹tków œwiata. Statystyka odwiedzin stron Oœwiêcimskiego Centrum Kultury notuje ods³ony zainteresowanych ofert¹ oœrodka od Tatr po Ba³tyk i od krañców zachodnich po najdalej wysuniête okolice na wschodzie kraju. Obecny adres OCK www.ock.org.pl,(równie¿ ten wczeœniejszy www.um.oswiecim.pl/ock, przekierowywany przez serwer Urzêdu Miasta w Oœwiêcimiu)równie czêsto wybieraj¹ korzystaj¹cy z komputerów nie tylko z praktycznie wszystkich krajów europejskich, ale tak¿e z obu Ameryk, Australii i Afryki. Do chwili wydania numeru gazety serwis internetowy Oœwiêcimskiego Centrum Kultury liczy³ ponad osiem tysiêcy ods³on. Uzasadnione zainteresowanie stronami Oœwiêcimskiego Centrum Kultury spowodowane jest, jak zreszt¹ w przypadku innych instytucji, posiadaj¹cych swoje serwisy, chêci¹ bezpoœredniego i szybkiego docierania do oferty, przegl¹dania propozycji i wybierania dla siebie tego, co najbardziej interesuje. Strony Oœwiêcimskiego Centrum Kultury s¹ skarbnic¹ informacji o oœrodku. Oprócz wydarzeñ, propozycji, zaproszeñ, regulaminów konkursów miêdzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych, zawieraj¹ obszerne i wyczerpuj¹ce materia³y o instytucji, prowadzonych przez ni¹ dzia³aniach, realizowanych programach, sekcjach, grupach i zespo³ach. Zachêcamy Pañstwa do korzystania z serwisu internetowego Oœwiêcimskiego Centrum Kultury. Poni¿ej prezentujemy adresy poczty elektronicznej, pod które kierowaæ mo¿na korespondencjê: [email protected] (sekretariat) [email protected] (organizacja imprez) [email protected] (administracja) [email protected] (dzia³ finansowy) [email protected] (redakcja GZO) [email protected] (informacja o imprezach, kontakty z mediami) [email protected] (Forum Dzieciêcych Inicjatyw Pokojowych) [email protected] (inicjatywy europejskie) [email protected] (UTW) [email protected] (Szko³a Tañca) [email protected] (Zbiory Historyczno-Etnograficzne) [email protected] (DKF “Reksio”) ak

Zgodnie z przyjêtym harmonogramem zadañ na rok 2003, na najbli¿szej sesji Rada Miasta zajmie siê uchwaleniem bud¿etu na rok 2003. Radni bêd¹ dyskutowali tak¿e o statucie miasta Oœwiêcim oraz statutach rad osiedli. W marcu tematem sesji bêd¹ m. in. sprawozdania z realizacji zesz³orocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Rozwoju i Pomocy dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. W kwietniu radni zdecyduj¹ m. in. o udzieleniu absolutorium dla Zarz¹du Miasta za rok 2002 oraz nawi¹zaniu wspó³pracy z miastem Sambor na Ukrainie. Wœród innych planowanych na rok bie¿¹cy tematów spotkañ miejskich rajców znalaz³y siê m. in. informacja o renowacji i rekonstrukcji oœwiêcimskiego zamku czy uchwalenie wieloletniego programu inwestycyjnego. W tym roku planowane jest tak¿e uchwalenie 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzenie zarzutów i protestów do 5 projektów planów oraz przyst¹pienie do zmiany 6 planów.

joan

Nowy plan dla Zasola

Rada Miasta uchwali³a nowy plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiêdzy ulicami Konarskiego, Powstañców Œl¹skich, M³yñsk¹, Prusa, Dworcow¹, Garbarsk¹ i Legionów. Zgodnie z planem obszar ten przeznaczony zostanie pod zabudowê mieszkaniow¹: jedno i wielorodzinn¹ wraz z us³ugami towarzysz¹cymi (handel, gara¿e, parkingi), handlowo – us³ugow¹ (centrum handlowe) oraz us³ugi komercyjne. Projekt planu zosta³ opracowany przez Przedsiêbiorstwo Projektowania, Studiów, Us³ug i Realizacji „Terplan” z Katowic. Koszt opracowania wyniós³ 97,6 tys. z³. – W trakcie wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du, które odby³o siê w listopadzie i grudniu 2001 roku, z³o¿ono 21 zarzutów oraz 9 protestów. 12 zarzutów zosta³o przez Zarz¹d Miasta uwzglêdnionych w ca³oœci lub w czêœci, 3 protesty w ca³oœci – informuje kierownik Wydzia³u Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomoœci UM W³adys³aw Samolewicz. 26 czerwca ubieg³ego roku Rada Miasta odrzuci³a pozosta³e zarzuty i protesty. Wed³ug „prognozy skutków finansowych wprowadzenia ustaleñ zmiany planu” opracowanej przez wykonawcê projektu, koszt wprowadzenia planu: wykup gruntu oraz realizacja uzbrojenia, oœwietlenia, dróg itp. wyniesie 13,3 mln z³. joan

5

58. ROCZNICA WYZWOLENIA DŸwiêkiem syreny obozowej rozpoczê³y siê w niedzielê 26 stycznia na terenie by³ego obozu Auschwitz obchody 58. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i miasta Oœwiêcim. Wieczorne uroczystoœci tzw. Przedwieczerz M³odzie¿y, to widowisko s³owno - muzyczne w re¿yserii Augusta Kowalczyka, by³ego wiêŸnia obozu nr 6804, które skierowane zosta³o przede wszystkim do m³odego pokolenia. - /.../ Pyta³ mnie siê dzisiaj dziennikarz, czy Tegoroczne uroczystoœci w Auschwitz, to wyeksponowanie jednej z form samoobrony wiêŸniarskiej, przyszed³ czas do wybaczenia. Nigdy nie mo¿na jednej z form ruchu oporu wobec okrucieñstw tutaj siê wybaczyæ takim bandytom. Nie wolno im wybaczyæ. dziej¹cych. Takimi odruchami samoobrony by³y m.in. Dlaczego mamy im wybaczaæ? Czy ci, których tutaj ucieczki wiêŸniów. W scenerii zapadaj¹cego zmro- spalono, pozwol¹ nam wybaczyæ? Jak bêdzie wygl¹ku, rozœwietlonego blaskiem setek zniczy, swoje wo- da³o ca³e prawo na œwiecie, ca³a moralnoœæ, jak my jenne losy i ucieczki z obozu wspominali byli wiêŸnio- wybaczymy. Przecie¿ oni w wiêkszoœci jeszcze ¿yj¹, wie: Kazimierz Albin nr 118, Jerzy Bielecki nr 243 i maj¹ emerytury, maj¹ dzieci, maj¹ wnuków, takich Tadeusz Lucjan Chruœcicki nr 16655. W imieniu nie- samych, których tutaj spalili. - Polska i polski naród wchodzi teraz do Unii obecnego z powodu choroby œwiatowej s³awy artysty plastyka i re¿ysera teatralnego, uciekiniera z obozu Europejskiej. To bardzo wa¿ne. Mam nadziejê, ¿e Józefa Szajny nr 18729, list do uczestników uroczy- wam siê to uda. Ja ¿yczê, ¿eby wam siê uda³o. Ale 60 stoœci i dawnych kolegów odczyta³ dyrektor muzeum lat temu by³a tu inna unia miêdzynarodowa, wszystJerzy Wróblewski. Wieczorne obchody zakoñczono kich pañstw Europy. Pchali do tej fabryki œmierci ludzi z³o¿eniem kwiatów przy œcianie straceñ na dziedziñ- - ¯ydów i Polaków, Cyganów i ludzi innych narodów. I tutaj ich palili. Popatrzcie siê tutaj dooko³a, tu by³o cu os³awionego bloku 11. W poniedzia³ek 27 stycznia o godzinie 10.15 piek³o, wyspa na polskiej ziemi. Czy wolno wybaczyæ? na terenie by³ego obozu Birkenau, przy Miêdzynaro- To bêdzie niemoralnie jak im wybaczymy./.../ - mówi³ dowym Pomniku ku Czci Ofiar Faszyzmu rozpoczê³a w swoim wyst¹pieniu ambasador Izraela w Polsce prof. Szewach Weiss. siê druga czêœæ uroczystoœci. By³y wiêzieñ obozu August Kowalczyk wolno Tamte tragiczne czasy wspomina³a by³a wiêŸniarka obozu pani Christiane Borras nr 31650, która wyczytywa³ imiona i nazwiska by³ych wiêŸniów, któspecjalnie na tê uroczystoœæ przyjecha³a z Francji. rzy przybyli do Oœwiêcimia, aby z³o¿yæ ho³d tym Towarzyszy³ je Frederic Blanc syn francuskiej wiêŸ- wszystkim, którzy nie doczekali. Kwiaty na p³ycie niarki Simone Sampaix nr obozowy 31758. Dzisiaj z pomnika sk³adali m.in.: Józef Matynia nr 10970, Mitamtego transportu licz¹cego 230 wiêŸniarek politycz- ros³aw Firkowski nr 13181, Zofia £yœ nr 26816, Jerzy nych przywiezionych do obozu z Romainville w dniu Afanasjew nr 192722, Józef Mikusz 7794 i Kazimierz Wójtowicz nr 67173. 27 stycznia 1943 roku ¿yje 12 kobiet.

Program na nowy rok

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta uchwali³a Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na Terenie Miasta Oœwiêcim na rok 2003. Zadania programu bêd¹ finansowane ze œrodków pochodz¹cych z op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu. W roku bie¿¹cym zaplanowane zosta³y wp³ywy w kwocie 527 tys. z³. Wœród g³ównych zadañ tegorocznego programu znalaz³o siê m.in. zwiêkszanie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych. Na realizacjê tego zadania przewidziano 69 tys. z³. W ramach tych œrodków finansowana bêdzie dzia³alnoœæ grup terapeutycznych dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych od alkoholu w Poradni Odwykowej w Oœwiêcimiu, us³ugi Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie – Oddzia³ w Bulowicach, a tak¿e rozmowy interwencyjne, prowadzone przez Izbê WytrzeŸwieñ w Tychach. Z funduszy programu finansowana jest dzia³alnoœæ Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dzia³aj¹cy w strukturach MOPS-u punkt udziela pomocy przez ca³¹ dobê. Dostêpne s¹ tam miejsca noclegowe dla rodzin z dzieæmi, funkcjonuje tak¿e telefon informacyjno – doradczy. Koszty utrzymania placówki przewidziano w roku bie¿¹cym na 245 tys. z³. 92 tys. z³ przeznaczone zostan¹ na prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej g³ównie do dzieci i m³odzie¿y. Bêdzie ona polegaæ na organizowaniu zajêæ pozalekcyjnych o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w szko³ach oraz Miêdzyszkolnej Œwietlicy Terapeutycznej i Œwietlicy Œrodowiskowej im. Matki Ma³gorzaty w Oœwiêcimiu, a tak¿e pó³kolonii dla dzieci w czasie wakacji z blokiem programów profilaktycznych. Na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z wykonywaniem czynnoœci zmierzaj¹cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w Poradni Odwykowej, planowana jest kwota 21 tys. z³. W ramach tych œrodków finansowana bêdzie dzia³alnoœæ Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, opinie bieg³ego oraz wywiady œrodowiskowe. Gminny Program przewiduje tak¿e wspomaganie dzia³alnoœci instytucji i stowarzyszeñ: Stowarzyszenie Abstynencja, OST – Klub Abstynent, Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Stowarzyszenie Szansa, Oœwiêcimskie Towarzystwo Oœwiatowe, poprzez wspieranie ich dzia³añ maj¹cych na celu wspomaganie procesu powrotu do zdrowie osób uzale¿nionych i cz³onków ich rodzin. Na ten cel przewidziano 100 tys. z³.

joan

Wieñce i wi¹zanki kwiatów z³o¿yli równie¿ minister spraw wewnêtrznych i administracji Krzysztof Janik, starosta oœwiêcimski Józef Ka³a, prezydent Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek, wójt Gminy Oœwiêcim Andrzej Bibrzycki (na zdj.) oraz delegacje organizacji spo³ecznych i kombatanckich.

Uroczystoœci miejskie obchodów rocznicy wyzwolenia odby³y siê na placu T. Koœciuszki przed Pomnikiem Nieznanego ¯o³nierza. W swoim wyst¹pieniu prezydent miasta Janusz Marsza³ek powiedzia³, ¿e Oœwiêcim powinien staæ siê miastem pokoju, mi³oœci , tolerancji i braterstwa pomiêdzy narodami. Wówczas uprzedzenia rosowe, religijne nie znajda miejsca na ziemi. Podkreœli, ¿e pomimo terroru okupanta mieszkañcy Oœwiêcimia i ziemi oœwiêcimskiej zawsze spieszyli z pomoc¹ wiêŸniom obozu koncentracyjnego. Kilkoro z nich, za pomoc ¯ydom uhonorowano tytu³em i medalem „Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata”. Delegacje uczestnicz¹ce w uroczystoœciach z³o¿y³y na p³ycie Pomnika Nieznanego ¯o³nierza wieñce i wi¹zanki kwiatów.

Tekst M. Gi¿ycki, fot. MB

INTERWENCJA

Nowy œmietnik

Od jesieni ubieg³ego roku w¹tpliwej urody dekoracja zdobi jedno z drzew na os. Chemików. Poszarpana, czerwona niegdyœ taœma zabezpieczaj¹ca powiewa na wietrze miêdzy ga³êziami drzewa rosn¹cego u zbiegu ul. Olszewskiego i ul. Partyzantów. Jej pierwotnym przeznaczeniem by³o ogradzanie sporych rozmiarów dziury, która zosta³a wykopana tu¿ przy chodniku i ...tak pozostawiono j¹ do dnia dzisiejszego. Wykop jest dzie³em Telekomunikacji Polskiej S.A. w Oœwiêcimiu. Jeden z naszych czytelników postanowi³ jeszcze przed Bo¿ym Narodzeniem poinformowaæ firmê, ¿e wykop nie tylko jest niezabezpieczony i stanowi zagro¿enie dla mieszkañców, ale od d³u¿szego czasu pe³ni równie¿ rolê œmietnika. TP S.A. obieca³a szybko zaj¹æ siê spraw¹. Jest luty, a „choinkowa dekoracja” nadal straszy przechodniów. Tekst i fot.MK

Góralska kolêda Z kolêd¹ i noworocznymi ¿yczeniami przyby³ do naszej redakcji zespó³ „Zrzeszenie Ludzi z Gór”. Oœwiêcimscy górale postawili sobie za cel podtrzymywanie tradycji i obyczajów swoich przodków. Kultywowany przez zespó³ góralski folklor i rodzima gwara s¹ widoczne i cenione nie tylko w naszym mieœcie. Rozœpiewany korowód w tradycyjnych strojach, co roku odwiedza z dobrym s³owem wszystkie wa¿niejsze instytucje Oœwiêcimia. MK

6

N

a temat tragicznego losu oko³o piêtnastu tysiêcy jeñców sowieckich, skierowanych przez hitlerowców na zag³adê do KL Auschwitz, ukaza³o siê dotychczas kilka szczegó³owych opracowañ oraz zamieszczono szereg wzmianek w ró¿norodnych publikacjach poœwiêconych tematyce obozowej. Nikt jednak dotychczas nie pisa³, ¿e byli wœród nich Polacy. Jeñców sowieckich mordowano za drutami obozu oœwiêcimskiego wyj¹tkowo okrutnie. W przejmuj¹cy sposób ich tragediê opisa³ Jan Redzej (nr obozowy 5430), uciekinier z KL Auschwitz, który zgin¹³ w powstaniu warszawskim 5 sierpnia 1944 roku. Opis ten zawar³ w raporcie, który sporz¹dzi³ dla Komendy G³ównej AK w Warszawie jesieni¹ poprzedniego roku: „Koniec 1941 roku przyniós³ nam nowe zmiany. Odgrodzono drutami dziewiêæ bloków, porobiono wewn¹trz napisy w jêzyku niemieckim i rosyjskim, a nad bram¹ wychodz¹c¹ na nasz obóz umieszczono napis „Kriegsgefangenen Arbeitslager” i ju¿ w paŸdzierniku zaczêto zwoziæ z ró¿nych obozów bolszewickich jeñców wojennych. (...) ¯ywiono ich stokroæ gorzej od nas, okradaj¹c przy tym niemi³osiernie. G³odni, zmarzniêci, drêczeni musieli pracowaæ. (...)

Prze¿yæ pobyt w KL Auschwitz uda³o siê tak¿e czterem innym Polakom-jeñcom sowieckim. Oni równie¿ nie wrócili na Kresy. Byli to: Anatol Stankiewicz (nie wiadomo, z jakiej miejscowoœci pochodzi³), Miko³aj Krasucki ze Zborowa ko³o Tarnopola, a ponadto Piotr Czarnecki ze Stanis³awowa i Jan Komarzañski ze Lwowa. Dwaj ostatni zamierzali zbiec z KL Auschwitz wieczorem 6 listopada 1942 roku. Wspomniany Franciszek Gut-Biernat relacjonuje: „W tym czasie jeñcy pracowali w Brzezince przy budowie nowych, drewnianych baraków. Postanowiono wiêc w umówionym dniu podczas pracy ukryæ zw³oki jakiegoœ wiêŸnia ¯yda. (...) Plan ten zosta³ rzeczywiœcie zrealizowany. W miejscu pracy komanda zakopano zw³oki wiêŸnia na terenie niewykoñczonego baraku. Kiedy komanda powróci³y z pracy stwierdzono brak tego wiêŸnia”.

W OBCYM MUNDURZE Zamarzali masowo. (...) Nieraz auta i wozy zwozi³y zw³oki do pó³nocy. Koñczono ich w niezwykle szybkim tempie. Dzia³y siê przy tym dantejskie sceny. (...) Za miejscowoœci¹ P³awy, pod laskiem, oko³o 1 km w stronê Wis³y od obozu w Brzezince, kopano olbrzymie do³y, uk³adano w nich nagich bolszewików, przysypywano wapnem, a po zape³nieniu do³u zasypywano ziemi¹”. Jesieni¹ 1942 roku cia³a jeñców zosta³y na polecenie w³adz obozowych odkopane i spalone. Po wojnie na terenie by³ego KL Auschwitz II – Birkenau utworzono w tym miejscu cmentarz jeñców sowieckich, który istnieje do dzisiaj, zapomniany i obecnie rzadko odwiedzany. Wœród wymordowanych w bestialski sposób jeñców, których prochy g³ównie kryje ziemia tego cmentarza, znajdowa³a siê pewna grupa Polaków, byæ mo¿e nawet znaczna. Byli to mieszkañcy ziem zabu¿añskich, czyli przedwojennych Kresów Wschodnich, a tak¿e mieszkañcy Bia³egostoku i jego okolic, które równie¿ w³¹czono do Zwi¹zku Sowieckiego we wrzeœniu 1939 roku. Polakom zamieszka³ym na tych terenach nadano obywatelstwo sowieckie i w wyniku poboru wielu z nich przymusowo wcielono do Armii Czerwonej. Na ich nazwiska mo¿na natrafiæ przegl¹daj¹c materia³y Ÿród³owe zgromadzone w archiwum Pañstwowego Muzeum AuschwitzBirkenau w Oœwiêcimiu, np. czêœciowo zachowan¹ kartotekê jeñców sowieckich, czy te¿ obozow¹ ksiêgê zgonów. Z liczby oko³o piêtnastu tysiêcy jeñców sowieckich przywiezionych do obozu oœwiêcimskiego wolnoœci doczeka³o zaledwie kilkudziesiêciu, a wœród nich szeœciu Polaków. Dwaj z nich to: Stanis³aw Aleksandrowicz, urodzony w Równem na Wo³yniu, oznaczony numerem obozowym R-2123 i Franciszek Gut-Biernat, pochodz¹cy ze wsi Kretowce ko³o Zbara¿a (nr R-1261). Po wojnie obydwaj pozostali w Polsce.

Jeñcom sowieckim pracuj¹cym wraz z nim w tym samym komandzie budowlanym polecono przeszukaæ teren przyobozowy, aby odnaleŸæ rzekomego uciekiniera. Wœród nich znajdowali siê m.in. wymienieni poprzednio dwaj Polacy, jak równie¿ wspominany ju¿ Miko³aj Krasucki: „Grupa poszukuj¹cych jeñców liczy³a oko³o sto osób. Wœród nich by³em i ja osobiœcie. Rozci¹gniêci w tyralierê przeszukaliœmy teren buduj¹cego siê odcinka, póŸniej tzw. obozu mêskiego, w pobli¿u krematorium i obozu cygañskiego. Zmierzch szybko zapad³, a mg³a jesienna zmniejszy³a bardzo widocznoœæ. W pewnym momencie z przodu, gdzie posuwali siê koledzy, us³yszeliœmy ogromny zbiorowy krzyk „hurra”. Nie widzieliœmy nawet biegn¹cych, gdy¿ grupa oko³o dziesiêciu wiêŸniów, w której i ja by³em, zostaliœmy w tyle. Rozleg³y siê strza³y. Wówczas domyœliliœmy siê, ¿e nasi koledzy rzucili siê do ucieczki. My nie zdo³aliœmy tego zrobiæ, gdy¿ dzieli³a nas zbyt du¿a odleg³oœæ od zasadniczej grupy poszukuj¹cej. (...) W dniu tym zosta³o zastrzelonych dwóch naszych kolegów, jeden przyby³ razem ze mn¹ w transporcie (...). Nazwiska jego nie pamiêtam, na imiê mia³ Wo³odia, drugi mia³ na imiê Piotr. Nie przypominam sobie, aby kogoœ z uciekaj¹cych ujêto”. W powy¿szej grupie jeñców sowieckich, która nie zdo³a³a wzi¹æ czynnego udzia³u w ucieczce, wraz z Miko³ajem Krasuskim znajdowa³ siê tak¿e wspominany ju¿ Stanis³aw Aleksandrowicz oraz Kazimierz Nieradko, pochodz¹cy z Kowla na Wo³yniu, u którego na drugi dzieñ na apelu podczas rewizji znaleziono pude³ko z sol¹. Dokonuj¹cy rewizji Blockführer Perschel, który zna³ jêzyk polski (najprawdopodobniej pochodzi³ z £odzi), otworzy³ je i znajduj¹c¹ siê wewn¹trz sól sypn¹³ mu w oczy. Kazimierz Nieradko nie prze¿y³ wojny i najprawdopodobniej zgin¹³ w KL Auschwitz.

Pisz¹c o martyrologii Polaków z Kresów, którzy jako jeñcy sowieccy przebywali i ginêli w obozie oœwiêcimskim, nale¿y koniecznie przypomnieæ wydarzenie datowane na pierwsze dni wrzeœnia 1941 r. Wtedy to zabito oko³o 600 jeñców sowieckich i ponad 250 polskich wiêŸniów politycznych. Uœmiercono ich w podziemiach bloku nr 11 cyklonem B. W wiêkszoœci opracowañ zbrodnia ta jest opisana jako pierwsza próba masowego mordowania uwiêzionych w KL Auschwitz przy pomocy gazu. Jej œwiadectwem s¹ liczne zeznania, relacje i wspomnienia by³ych wiêŸniów, którzy na polecenie w³adz obozowych wynosili zw³oki zagazowanych z piwnic bloku nr 11, rozbierali je, a nastêpnie odwozili na platformach do krematorium nr 1. Pomordowani jeñcy sowieccy byli w mundurach, a w kieszeniach mieli m.in. dokumenty, fotografie rodzinne i ró¿ne drobiazgi. By³y wiêzieñ Kazimierz Ha³gas (nr 5670) zapamiêta³: „Wyjmowaliœmy te dokumenty, ogl¹dali i oddawali esesmanom.(...) W pewnej chwili zauwa¿y³em podpis pisany alfabetem ³aciñskim. (...) Co najmniej trzecia czêœæ tych dokumentów, co przesz³y przez moje rêce mia³a polskie podpisy i polskie imiona. Mariany, Kazimierze, Zbigniewy, Stanis³awy, Wojciechy powtarza³y siê bardzo czêsto. Byli to m³odzi ch³opcy z okolic Stanis³awowa, Stryja, Sambora i Lwowa”. Nie zachowa³y siê ¿adne dokumenty obozowe, które pozwoli³yby odtworzyæ wykaz nazwisk jeñców sowieckich wówczas pomordowanych. St¹d te¿ wspomniani Polacy na zawsze pozostan¹ anonimowymi ofiarami KL Auschwitz. Nigdy ju¿ nic bli¿ej nie dowiemy siê o ich kresowych korzeniach, podobnie jak i o pozosta³ych jeñcach sowieckich, którzy wraz z nimi zginêli. Cytowany poprzednio Kazimierz Ha³gas jeszcze wspomina: „Prawie wszyscy jeñcy radzieccy byli bardzo m³odzi, najczêœciej w granicach oko³o 18 lat i bez stopni wojskowych. (...) Spotyka³o siê najczêœciej nazwiska o polskim brzmieniu, ponadto by³y tak¿e nazwiska o brzmieniu rosyjskim i ukraiñskim. (...) Na korytarzach i w piwnicach, w których le¿a³y trupy, widoczne by³y porozsypywane jakieœ granulki. Zw³oki jeñców le¿a³y w ró¿nych pozycjach, (...). Esesmani bardzo nas popêdzali w pracy”. Kiedy 27 stycznia 1945 roku do obozów Auschwitz-Birkenau-Monowitz wkroczyli ¿o³nierze Armii Czerwonej, zastali w nich oko³o siedem tysiêcy chorych i wyczerpanych wiêŸniów, którzy ju¿ nie byli w stanie uczestniczyæ w morderczym, pieszym marszu ewakuacyjnym, nazwanym „marszem œmierci”. Na zakoñczenie warto przypomnieæ, ¿e w bezpoœrednich dzia³aniach wojennych, maj¹cych na celu oswobodzenie wiêŸniów KL Auschwitz i mieszkañców Oœwiêcimia, poleg³o ponad dwustu trzydziestu ¿o³nierzy sowieckich. Pochowano ich w zbiorowej mogile na cmentarzu w Oœwiêcimiu. Znajdowa³o siê wœród nich co najmniej kilku Polaków wcielonych przymusowo do Armii Czerwonej. Zapewne byli to: W³odzimierz Duda ze Lwowa, Piotr Kurelas i Eugeniusz ¯uk z okolic tego miasta, a tak¿e Józef Mielnik z okolic Drohobycza, W³odzimierz Mielnik z Kamionki Strumi³owej oraz Józef Ataczuk i Józef Rarycki z okolic Kamieñca Podolskiego. Adam Cyra Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu

7

Spotkanie

29 stycznia w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta odby³o siê uroczyste wrêczenie pieniêdzy, zebranych podczas aukcji judaików oraz prac wychowanków Pañstwowego Domu Dziecka im. K. Makuszyñskiego i Wioski Dzieciêcej im. J. Korczaka, towarzysz¹cej koncertowi charytatywnemu, który mia³ miejsce 18 stycznia br. Prezydent Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek zaprosi³ przedstawicieli obu placówek, pomiêdzy które rozdzielono uzyskan¹ kwotê 7100 z³. Pieni¹dze odebra³y: dyrektor Domu Dziecka Bo¿ena Bryg oraz Dagmara Krajzel i Joanna Marko z Wioski Dzieciêcej. Jeszcze nie postanowiono, na co dok³adnie przeznaczone bêd¹ otrzymane œrodki. Z pewnoœci¹ jednak znacz¹co zasil¹ napiête bud¿ety placówek. Dyrektor Domu Dziecka przewiduje, ¿e byæ mo¿e z tej puli sfinansowane zostan¹ rowerowe wakacje dla podopiecznych lub doposa¿enie czêœci mieszkalnej dla starszych wychowanków, którzy przygotowuj¹ siê do startu w doros³e ¿ycie.

artystów Polskiej Opery Kameralnej w £odzi (wiêcej na temat dzie³a w Miejskim Informatorzez Kulturalnym). Po spektaklu odbêdzie siê aukcja, z której dochód przeznaczony zostanie na potrzeby Towarzystwa Przyjació³ Dzieci oraz zak³ad opieki prowadzony przez siostry serafitki. Prace plastyczne, które zostan¹ na niej wystawione przygotuj¹ specjalnie na tê okazjê dzieci z PDD oraz Wioski Dzieciêcej.

w magistracie

Uczestników spotkania po³¹czy³a wola pomocy innym

Wspólne zdjêcie na pami¹tkê wizyty

Podczas spotkania w magistracie prezydent rozmawia³ z wychowankami obu placówek. Dzieci zadeklarowa³y chêæ pomocy w organizacji kolejnej imprezy charytatywnej. 21 lutego w Oœwiêcimskim Centrum Kultury odbêdzie siê premiera opery komicznej „Don Pasquale” Gaetano Donizettiego w wykonaniu

Podczas spotkania prezydent prosi³ m³odych goœci, by stali siê ambasadorami Oœwiêcimia, zarówno w swoim œrodowisku, jak i podczas wyjazdów i spotkañ z przyjació³mi. Podkreœli³, ¿e warto, by poznali historiê swojego miasta, jego znacz¹cy dorobek w wielu dziedzinach. Z pewnoœci¹ pomocne w tym bêd¹ materia³y dotycz¹ce grodu nad So³¹: foldery, znaczki z herbem miasta, pocztówki, które ka¿de z dzieci otrzyma³o od prezydenta.Na zakoñczenie rodzinnego spotkania, wszyscy jego uczestnicy po³¹czyli siê uœciskiem d³oni, wziesiono tak¿e toast - sokiem pomarañczowym - za pomyœlnoœæ miasta i jego mieszkañców, szczególnie tych najbardziej potrzebuj¹cych.

Tekst i fot. joan

DIETY ZRYCZA£TOWANE

Rada Miasta przyjê³a uchwa³ê w sprawie zasad ustalania i wyp³acania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych. Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ wyst¹pi³ Kazimierz £akomy, proponuj¹c formê rycza³tow¹, której wprowadzenie ma na celu racjonalizacjê wydatkowania œrodków publicznych, u³atwi tak¿e w³aœciwe zaplanowanie kwoty na ten cel w bud¿ecie miasta. Przewodnicz¹cy Rady Miasta Oœwiêcim otrzymuje dietê w wysokoœci 1804 z³. Jest to równowartoœæ maksymalnej diety, okreœlonej w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokoœci diet przys³uguj¹cych radnemu gminy. Wiceprzewodnicz¹cemu Rady przys³uguje 90% tej sumy czyli 1624 z³, przewodnicz¹cy komisji sta³ych Rady dostaj¹ 70% czyli 1263 z³, wiceprzewodnicz¹cy 65% (1173 z³). Radny bêd¹cy cz³onkiem dwóch komisji sta³ych otrzymuje 1082 z³ (60%), jednej - 631 z³ (35%). Za ka¿d¹ nieobecnoœæ na posiedzeniu komisji dieta ulega obni¿eniu o 15%, absencja na sesji „kosztuje” 20%. Jeœli radny podczas sesji jest nieobecny d³u¿ej ni¿ przez po³owê czasu jej trwania, jego dieta zostaje obciêta o 5%. Dieta nie przys³uguje w przypadku, gdy radny nie uczestniczy³ w ¿adnym posiedzeniu komisji lub w sesji w danym miesi¹cu. Dodatkowo za wyjazdy s³u¿bowe, zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, radnym przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i diety zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nale¿noœci z tytu³u zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych radnych gminy. W przypadku podró¿y samochodem prywatnym zwrot kosztów nastêpuje wed³ug stawek za jeden kilometr przebiegu. joan

Rehabilitacja w Multimedzie

28 stycznia na czwartym piêtrze Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej „Multimed” Sp. z o.o. uroczyœcie otwarto Oddzia³ Rehabilitacji Medycznej. Przedsiêwziêcie sfinansowano ze œrodków w³asnych i zaci¹gniêtego kredytu inwestycyjnego. Na 22-³ó¿kowym oddziale zajmuj¹cym pow. 611 m. kw. o rehabilitacjê pacjentów dbaæ bêdzie wykwalifikowany zespó³, kierowany przez lek. specjalistê rehabilitacji medycznej - Urszulê Drzy¿d¿yk.

Oddzia³ dysponuje 22-oma ³ó¿kami rehabilitacjê na nowo otwartym oddziale Multimedu. Nie jest to jednak kwota wysoka. Za 40 z³ czeka ich a¿ piêæ godzin specjalistycznych zabiegów, æwiczeñ i masa¿y. Oddzia³ dysponuje 9-cioma salami, wyposa¿onymi w sprzêt do æwiczeñ indywidualnych, ma³¹ sal¹ gimnastyczn¹ do æwiczeñ grupowych i nauki chodze-

Prezes FCh Dwory Zdzis³aw Ingielewicz, ks. dziekan Krzysztof Straub oraz starosta Józef Ka³a oficjalnie otwarli ORM

-O sukcesie tego przedsiêwziêcia bêdzie mo¿na mówiæ wówczas, gdy Multimed zakontraktuje œwiadczenia w kasach chorych i pacjenci otrzymaj¹ mo¿liwoœæ korzystania z rehabilitacji ca³odobowej bezp³atnie- w ramach ubezpieczenia zdrowotnego- informuje prezes zarz¹du spó³ki, Adam Szlachcic. Do tego czasu pacjenci bêd¹ musieli zap³aciæ za

Ma³a sala gimnastyczna

Zadbano o komfort i wygodê pacjentów nia, elektroterapi¹, pr¹dami wysokiej czêstotliwoœci, zmiennym polem magnetycznym, ultradŸwiêkami, œwiat³olecznictwem, laseroterapi¹, krioterapi¹ miejscow¹ i wodolecznictwem. W sk³ad zespo³u ORM wchodz¹ specjaliœci: rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, neurolog, mgr rehabilitacji ruchowej, technicy fizjoterapii oraz pielêgniarki. Do tej pory rehabilitacj¹ pacjentów z terenu powiatów: oœwiêcimskiego, wadowickiego i suskiego (382 tys. mieszkañców) zajmowa³ siê jedyny na tym terenie oddzia³ ZZOZ-u Oœwiêcim. Hospitalizowa³ on rocznie 400 pacjentów , czyli ok.38 proc. faktycznego zapotrzebowania. - Powstanie Oddzia³u Rehabilitacji Medycznej Multimed ma skróciæ œrednio 3-miesiêczny okres oczekiwania na hospitalizacjê, a tym samym daæ pacjentom mo¿liwoœæ wczesnej, kompleksowej i ci¹g³ej rehabilitacji- informuje Adam Szlachcic. MB

8 * MROCZNA STRONA ¯YCIA * MROCZNA STRONA ¯YCIA * MROCZNA STRONA ¯YCIA * go nr 6 przy ulicy Kiliñskiego kilka minut po godzinie Przez balkon Grasuj¹ rozbójnicy

Dwaj nieznani sprawcy pobili i okradli mieszkañca oœwiêcimskiego osiedla Zasole. Do napadu dosz³o oko³o godziny 21.15 na ulicy Powstañców Œl¹skich nieopodal dworca PKP. 22-letniego oœwiêcimianina napadli dwaj m³odzi mê¿czyŸni. Dotkliwie pobili i skopali po ca³ym ciele swoj¹ ofiarê. Nastêpnie ukradli mieszkañcowi Zasola telefon komórkowy „Panasonic” i dyktafon „Sony”. Do kolejnego rozboju dosz³o w bia³y dzieñ. Id¹cej ulic¹ Pi³sudskiego mieszkance Oœwiêcimia drogê zast¹pi³ m³ody mê¿czyzna. Rozbójnik kilkakrotnie uderzy³ swoj¹ ofiarê w twarz, po czym skrad³ jej torbê podró¿n¹ z aparatem fotograficznym, discmanem, telefonem komórkowym i kilkoma drobiazgami. Kobieta wyceni³a poniesione straty na 3,5 tysi¹ca z³otych. Na ulicy M³yñskiej nieustalony na razie mê¿czyzna napad³ na mieszkankê Che³mka. W wyniku rozboju kobieta straci³a cztery pierœcionki, telefon komórkowy, dokumenty i pieni¹dze. Straty oszacowano na 250 z³otych. Do zdarzenia dosz³o o godzinie 1 w nocy.

Wypadek i kolizja

Na skrzy¿owaniu ulic Obozowej i WiêŸniów Oœwiêcimia niespe³na 18-letni Piotr W. z Jaworzna, prowadz¹cy daewoo lanosa zjecha³ z jezdni i z du¿¹ si³¹ uderzy³ w s³up energetyczny. Pasa¿erka samochodu dozna³a skrêcenia stawu biodrowego, trafi³a do Szpitala Powiatowego w Oœwiêcimiu. Kierowcy nic siê nie sta³o. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ zdarzenia by³ brak doœwiadczenia kieruj¹cego oraz zaparowane i niedok³adnie oczyszczone ze szronu szyby. Ostatecznie ustali to policyjne dochodzenie. Pijany kierowca spowodowa³ kolizjê w Oœwiêcimiu. 63-letni Ryszard ¯. jecha³ maluchem ulic¹ D¹browskiego w kierunku Firmy Chemicznej Dwory. Mia³ zielone œwiat³o. Nieustalony na razie kierowca opla kadetta wjecha³ na skrzy¿owanie z ulicy Szpitalnej mimo, ¿e dla tego kierunku ruchu œwieci³o siê czerwone. Dosz³o do zderzenia samochodów. - Kiedy otworzy³em drzwi kadetta zobaczy³em i poczu³em, ¿e kierowca jest kompletnie pijany. Próbowa³em odebraæ mu kluczyki, ale zdo³a³ ruszyæ i odjechaæ - mówi³ na miejscu zdarzenia Ryszard ¯. Samochód jest zarejestrowany na mieszkankê Przeciszowa. To, kto prowadzi³ go w chwili kolizji, ustal¹ policjanci z oœwiêcimskiej drogówki.

W przychodni

Pewien oœwiêcimianin, który odwiedzi³ przychodniê lekarsk¹ przy ulicy Chemików, pozostawi³ swoj¹ kurtkê na korytarzu. Gdy wyszed³ z gabinetu po kurtce nie by³o ju¿ œladu. Oprócz okrycia wierzchniego mê¿czyzna straci³ dokumenty i kluczyki do samochodu. Straty wynios³y 200 z³otych.

11. Przedstawi³ dowód osobisty i ksi¹¿eczkê PKO. Chcia³ wyp³aciæ 300 z³otych. Poniewa¿ mê¿czyzna nie by³ podobny do tego ze zdjêcia w dowodzie, kasjerka zatrzyma³a dokumenty i wysz³a z kasy, by sprawdziæ, czy te¿ nie zosta³y zastrze¿one. Gdy wróci³a, po mê¿czyŸnie nie by³o ju¿ œladu. Okaza³o siê, ¿e ksi¹¿eczka by³a zastrze¿ona przez Bank PKO BP, jako utracona przez prawowitego w³aœciciela.

Bez ko³paków

Na ulicy ¯wirki i Wigury z zaparkowanego tam volkswagena polo nieznany sprawca zdemontowa³ i ukrad³ cztery oryginalne firmowe ko³paki. Poszkodowany wyceni³ straty na tysi¹c z³otych.

Kieszonkowiec

Z niezamkniêtego pomieszczenia socjalnego przy ulicy Powstañców Warszawy przestêpca skrad³ dowód osobisty, kartê bankomatow¹ i telefon komórkowy na szkodê mieszkañca osiedla Zasole. W³aœciciel oszacowa³ szkody na 700 z³otych.

Buty i fotele

Do wnêtrza budynku gospodarczego przy ulicy Jana Paw³a II z³odziej wszed³ po wybiciu szyby w oknie. Ukrad³ buty narciarskie i cztery fotele ogrodowe. Straty zosta³y wycenione na 450 z³otych.

Dwa górale

Nieustalony dot¹d sprawca wszed³ do bloku przy ulicy Budowlanych, zszed³ do korytarza piwnicznego, a nastêpnie zdj¹³ z zawiasów drzwi zabezpieczaj¹ce jedn¹ z piwnic. W³amywacz ukrad³ warte 950 z³otych dwa rowery górskie.

W³amanie do szatni

Nieznani sprawcy w³amali siê do szatni Szko³y Podstawowej nr 5 przy ulicy Kaliciñskiego. Przestêpcy po wybiciu szyby kamieniem weszli do wnêtrza i zabrali: kurtki, spodnie, swetry, torbê sportow¹ oraz telefony komórkowe „Siemens” i „Alcatel”. Trzej poszkodowani mieszkañcy Oœwiêcimia oszacowali szkody na 3,5 tysi¹ca z³otych.

Zawy³ alarm

Nie wy³udzi³

Nieznany sprawca usi³owa³ na poczcie w Oœwiêcimiu wy³udziæ pieni¹dze. Dziêki refleksowi kasjerki przestêpca nie wzbogaci³ siê o 300 z³otych. Mê¿czyzna w œrednim wieku przyszed³ do Urzêdu Pocztowe-

Wzi¹³ wózek

Nieustalony na razie z³odziej skrad³ pozostawiony w klatce schodowej bloku przy ulicy Fika wózek dzieciêcy. Straty wynios³y 500 z³otych.

W poci¹gu

W poci¹gu na trasie Krzeszowice-Oœwiêcim kieszonkowiec okrad³ mieszkañca Osieka. Mê¿czyŸnie skradziono plecak z dowodem osobistym i odzie¿¹.

Nieudana kradzie¿

Z³oczyñca usi³owa³ ukraœæ kasê fiskaln¹ ze sklepu przy ulicy Olszewskiego. Zosta³ jednak sp³oszony przez sprzedawcê. Sprawca tak wystraszy³ siê ekspedienta, ¿e upuœci³ kasê i uszkodzi³ urz¹dzenie. W³aœciciel oszacowa³ szkody na 3 tysi¹ce z³otych.

Okradziony Niemiec

Drzwi dwóch pokoi w Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y przy ulicy Legionów by³y otwarte. Lokatorzy spali. Z³odziej wykorzysta³ tê sytuacjê i skrad³ aparaty fotograficzne „Canon”, kurtki zimowe, gotówkê w walucie euro oraz dokumenty. Mieszkaniec niemieckiego Kerpen poniós³ tym samym straty w wysokoœci ponad 2,3 tysi¹ca z³otych.

Po papierosy

Na ulicy Staffa sprawca przeci¹³ kratê zabezpieczaj¹c¹ drzwi hurtowni tytoniowej. Ukrad³ papierosy warte 12 tysiêcy z³otych.

Szed³ po z³oto?

W³amywacz zerwa³ k³ódkê w drzwiach piwnicy, a nastêpnie wyku³ otwór w œcianie oddzielaj¹cej pomieszczenie od biura podatkowego i sklepu jubilerskiego. Sprawca musia³ salwowaæ siê ucieczka, gdy¿ w³¹czy³ siê system alarmowy. Do zdarzenia dosz³o na ulicy D¹browskiego.

Zabra³ ciuchy

Nieznany sprawca wybi³ otwór w tylnej œcianie kiosku przy ulicy Ba³andy. Wszed³ do wnêtrza, jednak niemal od razu musia³ siê salwowaæ ucieczk¹, gdy¿ uruchomi³ siê system alarmowy. Wyrz¹dzone przez w³amywacza straty oœwiêcimski Ruch wyceni³ na 300 z³.

Nieznany sprawca wy³ama³ zamki i pokona³ metalow¹ sztabê zabezpieczaj¹c¹ drzwi kiosku przy ulicy Dworcowej. Przestêpca skrad³ spodnie d¿insowe oraz swetry, warte oko³o 5 tysiêcy z³otych.

Do wnêtrza gara¿y przy ulicy Szpitalnej z³oczyñca dosta³ siê wy³amuj¹c zamki i k³ódki w drzwiach. Z wnêtrza skrad³ warte 5 tysiêcy z³otych elektronarzêdzia.

Na ulicy Staszica dokonano w³amania do fiata seicento. W³amywacz wybi³ szybê w klapie baga¿nika, a nastêpnie skrad³ dwa foteliki do przewozu dzieci. W³aœciciel wyceni³ straty na 500 z³otych. (nik)

Do gara¿u

Akcja Pieszy

Akcjê pod kryptonimem Pieszy przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu oraz podleg³ych jej komisariatów w Brzeszczach, Che³mku, Kêtach i Zatorze. Skontrolowano 23 kieruj¹cych samochodami, 17 pieszych uczestników ruchu drogowego i 10 rowerzystów. Funkcjonariusze ujawnili trzy wykroczenia w relacjach pieszy-kieruj¹cy. Na³o¿yli siedem mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê 1030 z³otych, pouczyli siedmiu pieszych i 10 rowerzystów. Zatrzymali te¿ jednego nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem. Mê¿czyzna mia³ w wydychanym powietrzu 2,36 promila alkoholu. Podczas akcji policjanci rozdali 110 elementów odblaskowych dzieciom z Zatorszczyzny.

Do mieszkania na parterze bloku przy ulicy WiêŸniów Oœwiêcimia przestêpca dosta³ siê, wypychaj¹c drzwi balkonowe. Po wejœciu do wnêtrza ukrad³ z³ot¹ i srebrn¹ bi¿uteriê. Lokatorka wyceni³a straty na 4 tysi¹ce z³otych.

Serdecznie dziêkujemy Lekarzom i Pielêgniarkom Oddzia³ów Chirurgii i Anestezjologii Szpitala Powiatowego w Oœwiêcimiu, kierowanych przez dr. J. Kalaciñskiego i dr. A. Wojdy³ê, za determinacjê w ratowaniu ¿ycia naszego Mê¿a i Ojca

œp.Tadeusza Sobali ¯ona, Syn, Synowa i Wnuki

Bez fotelików

Dziêkujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze i po¿egnaniu naszego Mê¿a, Ojca i Dziadka œp.Tadeusza Sobali Rodzina

9

le siê pañstwo bawicie

Wielce szanowne grono szeœciorga architektów rodem z Wydzia³u Architektury Politechniki Krakowskiej, uzna³o za stosowne poinformowaæ nas (GZO 1/03), czyli opiniê publiczn¹, ¿e nie podoba mu siê wygl¹d elewacji Oœwiêcimskiego Centrum Kultury po przeprowadzonym remoncie. Ich prawo. Gorzej, i¿ prawem kaduka wypowiadaj¹ siê w imieniu tzw. Spo³eczeñstwa, a nawet samorz¹du, które ich zdaniem chce „zmiany wizerunku miasta”, oczywiœcie w kierunku wskazanym przez szacowne grono. Tymczasem wygl¹da na to, i¿ przeciêtny oœwiêcimianin nie zauwa¿y³ nawet, ¿e jakiœ zniszczony piaskowiec, którego to z uporem godnym lepszej sprawy broni¹ architekci, zosta³ pokryty warstw¹ tynku. Zauwa¿y³ natomiast, ¿e œciana mi³o pojaœnia³a. Œwiadcz¹ o tym choæby g³osy z sondy redakcyjnej. Podobnie z oknami. Osobiœcie uwa¿am, i¿ tak jak jest teraz, czyli zamiast ogromnych tafli szk³a kiedyœ, wiêksza iloœæ mniejszych okien, nadaje œcianie frontowej budynku bardziej „ludzki” wymiar i sympatyczny wygl¹d. Zupe³nie nie rozumiem, po co siê czepiaæ podjazdu dla niepe³nosprawnych. Jest on przesuniêty w prawo wzglêdem g³ównego wejœcia i praktycznie niewidoczny na tle wielkiej œciany frontowej. I dobrze spe³nia swoj¹ funkcjê. Najwa¿niejszy zaœ element fasady, czyli piêkna, kolorowa mozaika, zosta³ zachowany w nienaruszonym stanie. Jeœli mo¿na coœ architekturze OCK zarzuciæ, to marnotrawstwo przestrzeni wewn¹trz budynku. Nie wiadomo, o co w³aœciwie chodzi tym architektom. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Nie wystarczy im, ¿e projekt remontu wykona³ inny architekt i zatwierdzi³ miejski wydzia³ architektury. Chc¹, aby zlecaæ koreferat, a mo¿e nawet kokoreferat i zwo³ywaæ jak¹œ Radê Techniczn¹. A te koreferaty i uczestnictwo w radzie nie za darmo rzecz jasna. Ma³o tego, d¹¿¹ do zmian ustawowych, które dawa³yby im mo¿liwoœæ kwestionowania decyzji w³adz samorz¹dowych wybieraj¹cych taki, a nie inny projekt. Tyle ¿e co innego krytyka, a co innego uzurpowanie sobie prawa do narzucania w³asnego zdania. I jeszcze nadania temu ustawowej rangi. Czyli w³adze miasta mia³yby bez szemrania p³aciæ za projekty, które w poczuciu niczym nieskrêpowanej fantazji twórczej i finansowej bêd¹ im dostarczaæ architekci. Bo przecie¿, jak sami stwierdzili, to nie ekonomia ma decydowaæ. W sytuacji, gdy brakuje pieniêdzy na podstawow¹ pomoc spo³eczn¹, oœwiatê, wspomaganie przedsiêbiorczoœci i tworzenie miejsc pracy, pewne grupy zawodowe i spo³eczne, z szumnymi has³ami troski o dobro publiczne na ustach, walcz¹ w istocie rzeczy o w³asne, egoistyczne interesy. Lub tak¹ egoistyczn¹ pozycjê ju¿ uda³o im siê wywalczyæ. Powo³uj¹ siê autorzy listu na ustawê o prawie autorskim, a jej przepisy interpretuj¹ w doœæ dowolny, wygodny dla siebie, no i cokolwiek niedorzeczny sposób. Zbudowany wg projektu architekta obiekt, to nie to samo, co treœæ ksi¹¿ki lub filmu. Podlega fizycznemu starzeniu, wymaga remontów, pojawiaj¹ siê nowe technologie i materia³y, ulega te¿ zmianom kanon estetyki architektonicznej. Wed³ug autorów jakiekolwiek przeróbki takiego obiektu wymagaj¹ zgody jego projektanta. Nawet po czterdziestu latach. Nawet po jego œmierci? Kogo, jego spadkobierców? A mo¿e architekci w nowej ustawie zagwarantuj¹ sobie prawo do tantiem od mieszkañców miasta? Skoro mo¿na je braæ za doznania zwi¹zane ze s³uchaniem muzyki w jakimkolwiek miejscu publicznym, to pewnie mo¿na równie¿ za te codzienne wzruszenia wzrokowe doznawane przy mijaniu np. fasady OCK? Bardziej serio, jeœli ktoœ kupuje projekt budynku, to staje siê jego w³aœcicielem. Je¿eli po jakimœ czasie

Nasi milusiñscy To ja - Paulina Plata. Zamieszkam w Che³mku, gdzie czekaj¹ na mnie rodzice: Barbara i Robert z moim braciszkiem Sebastianem. Przysz³am na œwiat 2 lutego, a moje wymiary to: 3000 g i 53 cm.

Nazywam siê Miko³aj Bartyzel. Oczka otworzy³em 1 lutego. Mia³em wtedy wymiary: 3600 g i 54 cm. Buziaczki dla brata Wiktora oraz siostrzyczek: Weroniki i Natalii. Do domu w Oœwiêcimiu zabior¹ mnie rodzice: El¿bieta i Leszek. wyst¹pi koniecznoœæ remontu czy modernizacji zbudowanego obiektu, mo¿e on to zrobiæ we w³asnym zakresie - a w przypadku wiêkszych przeróbek po uzgodnieniu z lokalnym architektem, by koñcowy efekt komponowa³ siê z otoczeniem. Skoñczy³a siê przebudowa tzw. przedpola pomnika na pl. Koœciuszki. Za doœæ du¿e w skali miasta pieni¹dze, wydane najpierw na projekt, nastêpnie na wykonanie, osi¹gniêty zosta³ mizerny efekt. Kanciaste, bia³e klosze lamp nijak nie wspó³graj¹ z innymi na Starym Mieœcie, choæby z tymi stoj¹cymi na zachodnim brzegu placu. Ca³kiem z innej bajki. Niemal w poprzek przedpola pojawi³y siê dwa stopnie. Dla ¿artu? Dla draki? Dla sportu? Chyba tylko po to, ¿eby siê o nie potkn¹æ i krzywdê sobie zrobiæ. No i po to, by koledzy z bratniej politechniki w Gliwicach mogli wzi¹æ za projekt wiêksze pieni¹dze. Jakoœ trudno domagaæ siê wynagrodzenia za projektowanie p³askiego... W efekcie bêd¹c na tym placu przed pomnikiem, ma siê wra¿enie pobytu nie tyle, mówi¹c w przenoœni, w przytulnym pokoju, ile w futurystycznym holu, w dodatku na przeci¹gu. A wystarczy³o odgrodziæ plac od strony ruchliwej ulicy D¹browskiego szerokim na trzy metry pasem wysokiej zieleni, zostawiaj¹c tylko przejœcie dla pieszych. Przedpole pokryæ now¹ kostk¹, a wjazd na nie (zak³adaj¹c, ¿e jest w ogóle potrzebny) móg³by byæ od strony koœcio³a MBB. Powsta³aby bariera wizualna i akustyczna, co stworzy³oby klimat odpowiadaj¹cy zarówno charakterowi tego miejsca, jak i bardziej przyjazny dla ludzi. I ca³kiem niewiele by to kosztowa³o, (ale nie o to przecie¿ chodzi³o). Czemu wtedy pañstwo architekci nie protestowali? Napisa³em wczeœniej, i¿ to na w³adzach miasta spoczywa obowi¹zek wyboru najlepszej pod wzglêdem finansowym, funkcjonalnym i wizualnym oferty architektonicznej. Ale sposób, w jaki wykonuj¹ czêsto ten obowi¹zek, wo³a o pomstê do nieba. Oto np. w takim Krakowie oddano ostatnio dwa mosty drogowe przez Wis³ê. Z powodu swojej udziwnionej formy kosztowa³y co najmniej dwa razy dro¿ej ni¿ powinny (Polityka 20/02). Nie powiem, podwieszona konstrukcja mostu Kotlarskiego prezentuje siê doœæ oryginalnie. Tylko czy przypadkiem most nie powinien przede wszystkim s³u¿yæ komunikacji, do czego tradycyjne, sprawdzone, oparte na belkowym przêœle konstrukcje nadaj¹ siê najlepiej? Do tego póŸniejsze remonty takiego mostu bêd¹ dro¿sze i trudniejsze w wykona-

Witajcie! Jestem Piotr Karaœ. Pozdrawiam moich kochanych rodziców: Krystynê i Przemys³awa oraz rodzeñstwo: Olê i Tomka. Zamieszkam z nimi w Oœwiêcimiu. Na œwiecie pojawi³em siê 1 lutego, wa¿y³em 3100 g i mia³em 53 cm. Jestem Dawid Przyby³a. Bêdê mieszkaæ w Grojcu z Lucyn¹ i Wies³awem - moj¹ mam¹ i moim tat¹ oraz bratem Damianem. Kiedy siê urodzi³em 1 lutego, mia³em takie wymiary: 3200 g i 50 cm.

Fotoreporta¿: Marzena Kiryjczuk

niu. Krótko mówi¹c zamiast czegoœ, co nazywa siê przepraw¹ drogow¹ przez rzekê, poprzednie w³adze Krakowa wraz z architektem postawi³y sobie - w¹tpliwej wartoœci - pomnik za ¿ycia. Architekt ten sobie nie ¿a³owa³; jeœli siê bierze honorarium w proporcji do wartoœci inwestycji, nie ma miejsca na powœci¹gliwoœæ. Ten od mostu Kotlarskiego inspirowa³ siê nawet jazzem. Pomyli³ zawody, czy te¿ koñczy³ WA PK? Czêœæ prasy równie¿ pia³a z zachwytu, mimo i¿ na co dzieñ zdarza siê opisywaæ przypadki ludzkich dramatów z powodu braku czasem drobnych pieniêdzy. A Kraków siê zad³u¿y³ i szuka teraz wyjœcia z tej niedobrej sytuacji. Czemu wtedy ¿aden z architektów nie protestowa³? Tak po ludzku powiem, ¿e trochê mi ¿al tych architektów. Chcieliby pewnie tworzyæ plany czegoœ tak strzelistego jak np. wie¿e World Trade Center albo romantycznego jak gmach opery w Sydney, a tu w budownictwie zastój, zaœ przy projektowaniu blaszanych pude³ supermarketów trudno wykazaæ wiêksz¹ inwencjê. No wiêc chodz¹ sfrustrowani po mieœcie, ogl¹daj¹ przez lupê œciany budynków, coœ im nie pasuje i protestuj¹. Ca³kiem jak ekolodzy. Na dodatek wymachuj¹ nam przed oczami swoimi dyplomami Wydzia³u Architektury PK, na który „nie by³o ³atwo siê dostaæ ani go ukoñczyæ”. Zapewne po to, by nikt spoza bran¿y nie oœmieli³ siê mieæ innego zdania i podj¹æ polemikê. No có¿, oœmieli³em siê. Szanowni wspó³mieszkañcy, nie dajcie siê wodziæ za nos grupce ludzi maj¹cych na wzglêdzie g³ównie w³asne interesy. To za wasze pieni¹dze chcieliby realizowaæ swoje niekoniecznie rozs¹dne i przemyœlane pomys³y i postulaty. Szanowny samorz¹dzie, nie pozwól siê nikomu terroryzowaæ, nawet gdyby wymachiwa³ dyplomem ukoñczenia uniwersytetu Harwarda. Szanowny sejmie, po aferze Rywina mo¿e ju¿ doœæ bêdzie uchwalania ustaw na zamówienie ró¿nych grup interesu. A te ju¿ uchwalone w taki sposób czas zacz¹æ weryfikowaæ.

Andrzej Miku³a

PS Aha, proszê nie przyje¿d¿aæ i fotografowaæ mojego domu. Fakt, wygl¹da tak sobie, adekwatnie do spe³nianej funkcji i mo¿liwoœci finansowych. Chêtnie jednak poprawiê jego wygl¹d - jeœli pañstwo architekci podrzuc¹ trochê kasy. Mo¿e nawet uwzglêdniê wtedy jakieœ ich sugestie...

10

G£OS EUROPY To jest zapowiedŸ nowej rubryki naszego oœwiêcimskiego G³osu. G³os Europy mo¿e wydobywaæ i wydawaæ siê wszêdzie, jednak najlepiej, je¿eli dzieje siê to gdzieœ w Europie. A jeszcze lepiej, je¿eli w miejscu prawdziwie europejskim, takim de facto, a nie z jakiegoœ nadania. To co w tej chwili przedstawiam, mo¿e wydawaæ siê zupe³nie oczywiste, jednak mo¿e dobrze bêdzie, gdy te oczywistoœci stan¹ siê naoczne wszystkim. Otó¿ Oœwiêcim ma centralne po³o¿enie w Europie, ponadto po³o¿ony jest w du¿ym europejskim kraju i z pewnoœci¹ w najbardziej znanym regionie. To w³aœnie w Ma³opolsce, blisko naszego zamieszkiwania, znajduj¹ siê 3 najbardziej znane w Europie (i œwiecie) miejsca na terenie Polski: Wieliczka, Kazimierz i Auschwitz. Ludnoœæ zamieszkuj¹ca Oœwiêcim nale¿y do europejskiej rasy S³owian, a w³aœciwie rasy europejskiej czyli europeidów - zawê¿onej, bia³ej odmiany cz³owieka. Gdy chodzi o jêzyk, którym siê pos³ugujemy, to wywodzi siê z wielkiego zespo³u jêzyków indoeuropejskich, z których z kolei najwiêksze znaczenie wœród s³owiañskich odegra³ rosyjski, lecz nasz jêzyk polski jest bezsprzecznie w rodzinie europejskich. W ci¹gu historii oœwiêcimska ludnoœæ jak wszêdzie podlega³a migracjom, te najistotniejsze dla wielkich przemian - miêdzykontynentalne, w zasadzie by³y poza nami, oprócz wyjazdów do Ameryki. Przyp³ynê³a tu fala migracji miêdzypañstwowych, jednak nastêpowa³o to wewn¹trz Europy, dotyczy³o to

g³ównie ¯ydów. W latach II wojny œwiatowej ta czêœæ spo³ecznoœci oœwiêcimskiej za spraw¹ niemieckiego okupanta bezpowrotnie odesz³a. W obecnym kszta³cie ludnoœæ Oœwiêcimia uformowa³a siê na skutek migracji wewnêtrznej, spowodowanej industrialnym rozwojem miasta. Ca³y czas pozostajemy w krêgu Europy. Ludnoœæ Oœwiêcimia ma wszystko co potrzeba: zamek, przemys³, rzekê i co najwa¿niejsze historiê. Du¿o o niej ju¿ napisano i powiedziano, jest ona rzeczywiœcie europejska; mamy jako miasto zwi¹zki z Czechami, S³owacj¹, Austri¹, Wêgrami, Niemcami i Rosj¹. Przewijaj¹ siê w¹tki francuskie, szwedzkie i w³oskie. W czasach najwiêkszej œwietnoœci szukaliœmy swej europejskiej drogi nie chc¹c zwierzchnoœci króla. Têdy przebiega³ wielki europejski trakt z pó³nocy na po³udnie kontynentu. Mieliœmy sk³ady europejskiego towaru (soli najwy¿szej klasy).Europejczycy ( oœwiêcimianie) jeŸdzili i poznawali, uczyli siê i robili interesy. Szkoda, ¿e wspó³czeœni nie dopisali, autostrady zosta³y wytyczone poza najlepszymi, sprawdzonymi traktami. Od wieków Oœwiêcim ma nawet nazwê w jednym z oficjalnych jêzyków unijnych, czasami przysparza mu ona problemów. Jest to chyba najwy¿szy czas na potraktowanie tego w kategoriach atutu. Poza tym, jak wielu tego oczekuje, jesteœmy miastem przeciêtnym; przeciêtna wielkoœæ, przeciêtny dochód, przeciêtne bezrobocie. Lecz jest te¿ wiele nieprzeciêtnoœci: Mistrz Polski w tym i owym czy œwia-

W bud¿ecie

ZACISKANIE PASA

2 mln 88 tys. 304 z³ - tak¹ sumê oszczêdnoœci w tegorocznym bud¿ecie zaproponowa³ prezydent Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek . Kwota ma zrównowa¿yæ niedobór spowodowany ni¿szymi ni¿ zak³adano wp³ywami do miejskiej kasy.

-Utrzymanie na niezmienionym poziomie stawek podatków lokalnych w 2003 roku, obni¿enie udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejszenie subwencji oœwiatowej spowodowa³o ograniczenie planowanych dochodów miasta- informuje Janusz Marsza³ek.- Jednoczeœnie do bud¿etu miasta wprowadzono nowe zadania. Zgodnie z decyzj¹ Ministerstwa Edukacji i Sportu musimy wy³o¿yæ 600 tys. z³ na powy¿kê wynagrodzeñ w szko³ach-dodaje prezydent. - Wraz z kierownikami wydzia³ów oraz dyrektorami miejskich jednostek szukaliœmy oszczêdnoœcimówi wiceprezydent, Jacek Grosser.

Ponownej analizie poddano przygotowany przez poprzedni Zarz¹d Miasta projekt bud¿etu na rok 2003. Opracowano autopoprawkê. - Postanowiliœmy ograniczyæ wydatki bie¿¹ce o kwotê 336 tys. z³- informuje wiceprezydent, Jacek Grosser. - O 129 tys. z³ zmniejszyliœmy wydatki na utrzymanie dróg. Zapewniam jednak, ¿e wszystkie prace zwi¹zane z utrzymaniem czystoœci na ulicach i wokó³ nich np. koszenie traw i inne prace porz¹dkowe zostan¹ wykonane. Zmuszeni byliœmy jednak zrezygnowaæ z wysypania ¿wirem ulicy Jesionowej, biegn¹cej wzd³u¿ wa³u-( ³¹cz¹cej os. B³onie z k³adk¹ na Sole- przyp. w³). W tamtym rejonie prowadzone bêd¹ prace zwi¹zane z poszerzaniem wa³u. Wrócimy wiêc do tematu ul. Jesionowej, gdy siê zakoñcz¹. Zrezygnowaliœmy z remontu drugiego pasa ulicy £ukasiewicza. Uznaliœmy, ¿e nie jest to tak pilne zadanie i mo¿emy odst¹piæ od jego realizacji - wyjaœnia wiceprezydent.

towej s³awy Muzeum. Je¿eli myœlimy o integracji z Uni¹ Europejsk¹, to popatrzmy na to w ten sposób: Polska z pewnoœci¹ ma do nadrobienia pewien dystans. Jednak ten problem sk³ada siê z wielu segmentów, Oœwiêcim jest jednym z klocków tej uk³adanki. Je¿eli granice Unii w pewnym momencie obejm¹ Polskê, to wyrównywanie poziomów nastêpowa³o bêdzie miejscowo. Jedni osi¹gn¹ zadowalaj¹cy poziom szybciej, inni mog¹ go nie osi¹gn¹æ przez d³ugie lata. Tu wa¿na jest œwiadomoœæ dystansu, miejsca, w którym jesteœmy. Wiêkszy niepokój powinien ogarniaæ tych, którzy maj¹ do pokonania d³u¿sz¹ drogê. W przypadku Oœwiêcimia mo¿e okazaæ siê, ¿e ró¿nice nie s¹ a¿ tak wielkie. Warto dokonaæ analizy zasobów i dorobku, aby zorientowaæ siê, w którym jesteœmy miejscu, co potrzebujemy zrobiæ i z jakiej pomocy skorzystaæ. Tematów jest wiele; jest to praca i zwi¹zany z ni¹ rozwój gospodarczy, ochrona œrodowiska, edukacja, kultura, dzieci i m³odzie¿, instytucje, sklepy, media lokalne, organizacje pozarz¹dowe, spêdzanie wolnego czasu. To tak¿e samochody, którymi jeŸdzimy, komórki, z których dzwonimy, ale i udzia³ w ¿yciu publicznym, dawanie siebie w ró¿nych formach aktywnoœci spo³ecznej. Stara³ siê bêdê poruszaæ i analizowaæ te zagadnienia, mi³o bêdzie spotkaæ siê z reakcj¹ czytelników, pamiêtajmy, ¿e to jest nasze europejskie miasto. Og³aszane s¹ ró¿ne programy grantowe, wœród nich s³u¿¹ce tematom integracji czy budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego, teraz skoñczy³y siê jedne z nich, nastêpny jest otwarty do maja, jeœli jakaœ organizacja czy osoba nie uczestniczy twórczo w programach, a chce i ma pomys³, zapraszamy do G³osu. Jacek Urbiñski Zmniejszono tak¿e dotacjê przedmiotow¹ dla Zarz¹du Budynków Mieszkalnych. Zaoszczêdzono w ten sposób 133 tys. z³. O 80 tys. z³ ograniczono wydatki na planowanie przestrzenne. W³adze miasta zrezygnowa³y z wykonania elewacji budynku przy ul. Jagie³³y 23 oraz innych drobnych remontów, co pozwoli³o na zaoszczêdziæ 150 tys. z³. Odst¹piono tak¿e od szczepieñ przeciw grypie, które za kwotê 50 tys. z³ mia³ realizowaæ dla czêœci pacjentów Zak³ad Lecznictwa Ambulatoryjnego. O 400 tys. z³ zmniejszono dodatki mieszkaniowe, a dotacjê podmiotow¹ dla Oœwiêcimskiego Centrum kultury uszczuplono o 50 tys. z³. W³adze miasta ograniczy³y wydatki maj¹tkowe. Zrezygnowano z remontów ulic: Berka Joselewicza ks. Knycza i ks. Bosko, ( które bêd¹ finansowane z OSPR), odst¹piono równie¿ od opracowania projektu budowlanego nowego budynku Urzêdu Miasta. Polityka zaciskania pasa wymusi³a rezygnacjê w roku bie¿¹cym z planów budowy Domu Kultury na Zasolu oraz przebudowy zamku.

MB

OKIEM

PEP ASIA

11

Dawny Oœwiêcim w obiektywie ze zbiorów Tadeusza Firczyka

Oœwiêcim23.07.1942 rok. Szykanowanie ksiê¿y z parafii WNMP w Oœwiêcimiu przez w³adze okupacyjne. Na zdjêciu ks. proboszcz Jan Skarbek i ks. W³adys³aw Grohs. W œrodku stoi komendant policji kryminalnej w Oœwiêcimiu

W bogatej historii Ksiêstwa Oœwiêcimskiego znaleŸæ mo¿na liczne przyk³ady œwiadcz¹ce o roztropnoœci i przytomnoœci mieszkañców, którzy niejednokrotnie ratowali swoje grody oraz domostwa przed kataklizmem i zniszczeniem.

Legenda o Zatorze i nawa³nicy tatarskiej

Latem 1240 r. Mongo³owie, plemiona koczownicze przyby³e z dalekiej Azji pod wodz¹ Batu-chana, zajêli Ruœ oraz czêœæ Wêgier, a póŸniej ruszyli ku wschodnim rubie¿om Królestwa Polskiego. W owym czasie pañstwo polskie zmaga³o siê z k³opotami wewnêtrznymi, wywo³anymi przez zwalczaj¹ce siê ksiêstwa dzielnicowe. Waœnie te by³y przyczyn¹ osamotnienia i os³abienia kraju. Z pocz¹tkiem nastêpnego roku czêœæ Z³otej Ordy pod dowództwem Baidara ruszy³a na Œl¹sk, zdoby³a i spali³a Kraków, Sandomierz jak równie¿ znaczniejsze miasta i grody.

rys. K. Knurowski

Oœwiêcim- 23.07.1942r. Podwórze magistratu. Prezentacja „skonfiskowanych” artyku³ów ¿ywnoœciowych. Ks. Jan Skarbek (z lewej) trzyma garnek z mas³em, a ks. W³adys³aw Grohs garnek z jajami. Ksiê¿a zostali przyprowadzeni z plebanii przez pijanych ¿andarmów

Oœwiêcim 23.07.1942. Podwórze magistratu. Zagrabione mienie koœcio³a pw. WNMP

Do wszystkich zak¹tków kraju dociera³y wieœci o barbarzyñstwie i okrucieñstwie najeŸdŸców. Strwo¿ona ludnoœæ opuszcza³a swoje siedziby, kryj¹c siê w lasach i miejscach niedostêpnych. Niewielu rycerzy pozosta³o do obrony grodów. Dlatego te¿, gdy pierwsze wrogie podjazdy dotar³y do przeprawy przez Wis³ê w rejonie Zatora, nie napotka³y oporu. Przesz³y traktem po œladach za cofaj¹cym siê wojskiem ksi¹¿êcym do Oœwiêcimia. Jak to siê mog³o staæ, ¿e Mongo³owie-Tatarzy ominêli Zator, nie próbuj¹c go zdobywaæ? Otó¿ wieczorem, gdy zauwa¿ono zbli¿aj¹ce siê wojska nieprzyjacielskie, rycerze pozostaj¹cy do obrony grodu d³ugo rozwa¿ali wszelkie sposoby odparcia wroga i ocalenia warowni przed zag³ad¹. Stoczenie bezpoœredniej bitwy z Tatarami, z uwagi na zbyt s³ab¹ liczebnie za³ogê, by³o bezcelowe, a i pomoc kasztelana oœwiêcimskiego wydawa³a siê w¹tpliwa. Pozostawieni i opuszczeni przez wszystkich przystali w koñcu na plan przechytrzenia przeciwnika. Noc¹ czêœæ obroñców wyjecha³a konno i pod¹¿y³a szlakiem w kierunku zachodnim. Przybywszy do rozwidlenia dróg, gdzie pe³no by³o innych œladów, przekuli koniom kopyta, zak³adaj¹c podkowy odwrotnie. Wracaj¹c têdy do warowni zostawiali œlady u³o¿one w sposób wskazuj¹cy jazdê w kierunku przeciwnym, czyni¹c wra¿enie , ¿e ca³a jazda opuœci³a ten teren i uciek³a przed najeŸdŸc¹. W ciszy i spokoju przeczekali tatarsk¹ nawa³nicê, a gdy zagro¿enie minê³o otworzyli bramy dla uchodŸców. Powracaj¹cy opowiadali o strasznym losie, jaki spotka³ wsie i grody kasztelanii oœwiêcimskiej, o tym, ¿e Tatarzy wdar³szy siê do Oœwiêcimia z³upili go i spalili, a ludnoœæ wymordowali. Dziêki przebiegliwoœci obroñców ocala³ i gród nad Skaw¹ po³o¿ony, i ludzie, którzy uniknêli niewoli jasyrem zwanej. Pamiêæ o tym wydarzeniu przetrwa³a wieki. Historia ta przekazywana z pokolenia na pokolenie zawsze by³a powodem do dumy. A i dzisiaj jeszcze niektórzy mieszkañcy Zatora z ni¹ ³¹cz¹ nazwê swojego miasta: Tatarzy pod¹¿aj¹c ZA TOREM, za œladami kopyt koñskich, zostawionymi przez obroñców, obeszli miasto nie niszcz¹c go.

Legendê napisa³ i opracowa³ przewodnik terenowy i beskidzki Leszek ¯ak

12

Zapraszamy na wyk³ad:

- Sprzedam maszynê do pisania z d³. wa³kiem (mechaniczna). Cena 200 z³. Tel. 0-33/842-53-88 - Sprzedam M-2 (36 m 2 II p.), ul. B. Chrobrego. Cena 42 000 z³. Tel. 0-34/324-62-57, 363-45-12 (wieczorem), 324-01-51 - Wynajmê gara¿ przy ul. Chemików 40. Cena 50 z³. Tel. 0-33/842-43-29 - Sprzedam ³adê samarê 1990 r. Cena 2.900 z³. Tel. 842-62-01, 608-469-178

uTaniutkie Urz¹dzenie Wielofunkcyjne!Fax, skaner, drukarka, kopiarka w jednym. Idealne dla biuraHP Office Jet M350. Cena 400 z³. Tel 501425813. POWIATOWY URZ¥D PRACY W CHRZANOWIE, ul. Oœwiêcimska 9, tel. 0-32/623-36-37

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY bran¿a okienna

Wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie. prawo jazdy. ¯yciorys wraz z udokumentowanym przebiegiem nauki i pracy przes³aæ:

–cieœla, wykszt. zawod., sta¿ pracy –dekarz, wykszt. zawod., sta¿ pracy –in¿. mechanik, wym. doœwiadczenie –mistrz rem. kot³ów, wykszt. œr. tech. oraz upr. kwalif. “D”

Alu System Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Leœna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

“FITOHORMONY – bezpieczna terapia hormonalna” Proponujemy preparaty zio³owe oparte na recepturach medycyny chiñskiej. Oferujemy wspó³pracê.

11 lutego 2003 r. (wtorek), godz. 18.00 Klub “Relax”, os. B³onie, ul. Ba³andy 4, tel. 0/601-866-612

KRZY¯ÓWKA Z PSS „SPO£EM” A B C D E F G H I J K L £ M N O P Poziomo: 1) Z niego woda sodowa; 15

6 19

21

16 3

22

23 9 7 10 8

5 12

17 1 25

20

3

KUPON KRZY¯ÓWKI

24 18 4

14

2) Kawa³owa miejscowoœæ; * Szuka³ ich pan Hilary; 3) Adam, polski poeta; 4) Takka, roœlina ozdobna; * Spisek, knowanie; 5) Urz¹dzenie dzia³. jak serce; 6) Stan odrêtwienia, przygnêbienie; * Frontowa elewacja; 7) Gryzoñ, utrapienie dzia³kowców; 8) £ódka z pnia; * Gatunek; 9) Dawniej podrzêdny poeta; 10) Przysmak biedronki; * Nie zawodowiec; 11) Najstarsze polskie miasto; 12) Wiano; 13) Jan Nepomucen, genera³; 14) Wynik nierozstrzygniêty; 15) Przek³ada utwór na inny jêzyk; 16) Pieñ drzewa bez ga³êzi; 17) Ukrop;

13

2 11

Pionowo: A) Buraczki z chrzanem; * Gwarancja; B) Element mostu; C) Bryk; * Umowny znak; D) Kuzynka karpia; E) Atena lub Hera; * Imiê Holoubka; F) Eskimoski skafander; G) Zdzierany przez Apacza; * Werwa, zapa³; H) Tetryk, wapniak; I) Kuriozum, unikat; * Zupa w proszku; J) Sytuacja bez wyjœcia; K) Producent znanych telefonów; * Stowarzyszenie; L) Niedorzecznoœæ, kpina; £) Wierzchnie okrycie; M) Na twarzy kominiarza; N) Rz¹dzi³a Rosj¹; O) Smocza palma; P) Ssak z d³ug¹ szyj¹;

Litery uporz¹dkowane od 1 do 25 utworz¹ rozwi¹zanie, na które czekamy do 17.02.2003 r. Nagrodê - bon towarowy o wartoœci 50 z³ 3.02 wylosowa³a: Kazimiera Dzierwa z Oœwiêcimia. Prosimy o osobisty odbiór nagrody w siedzibie redakcji.

Has³o poprzedniej krzy¿ówki brzmi: „Zmarszczki - okopy skóry”

PSS „SPO£EM” - KA¯DEGO DNIA JESTEŒMY Z TOB¥

13 Nie ka¿dy w³aœciciel czworonoga wie, ¿e jego pupil potrzebuje prawie takiej samej higieny jak on sam. I nie chodzi tu tylko o regularn¹ psi¹ k¹piel. Nasz przyjaciel powinien mieæ wyczyszczone zêby i uszy, obciête pazury, a czasem ... wst¹piæ do fryzjera.

Z psem do... fryzjera Taki gabinet pielêgnacji zwierz¹t istnieje w Oœwiêcimiu od siedmiu lat. Mieœci siê obok lecznicy lek. wet. Joanny Jaworowskiej przy ul. D¹browskiego 147. Jego klientami s¹ najczêœciej psy, ale tak¿e koty, a nawet króliki angorki. Od roku o pielêgnacjê oœwiêcimskich, ale równie¿ tyskich, pszczyñskich, a nawet bielskich czworonogów dba Dagmara Równicka - Ciszewska. Ma wielu sta³ych klientów, którzy œrednio cztery razy w roku odwiedzaj¹ jej gabinet z psami, które wychodz¹ w stylowej fryzurce. A sprawne rêce i ostre no¿yczki potrafi¹ zdzia³aæ naprawdê wiele. Najczêœciej strzy¿one s¹ psy ras d³ugow³osych i szorstkow³osych np. grupa terierów, sznaucery, pudle itd. Jakie psy powinny byæ poddawane strzy¿eniu oraz jak powinny wygl¹daæ ich fryzury, szczegó³owo okreœla wzorzec rasy. Jednak myli siê ten, który s¹dzi, ¿e tylko rasowe psy poddawane s¹ strzy¿eniu. Niektóre mieszañce maj¹ taki typ sierœci, ¿e mo¿na je przeistoczyæ np. w „oryginalne” sznaucerki albo strzyc jak pudla. I takich klientów pani Dagmara tak¿e miewa.

Czasem nale¿y siê ma³a przerwa

Pierwsze strzy¿enie powinno nast¹piæ, gdy pies ma ukoñczone 6 miesiêcy. Zdarza siê jednak, ¿e w³aœciciele przyprowadzaj¹ psy do fryzjera znacznie póŸniej. - Mam tylko jednego pieska, który zasypia na stole, gdy go obcinam. Reszta stoi zazwyczaj spokojnie, bo w wiêkszoœci psy s¹ karne i pos³uszne. Psy, ktore wyj¹tkowo Ÿle znosz¹ strzy¿enie i bardzo siê denerwuj¹, mog¹ byæ - w porozumieniu z w³aœcicielem i pod kontrol¹ lekarza -uspokojone ³agodnymi

Ca³us na do widzenia lekami. Nieliczne pieski strzygê w pe³nej narkozie, ale dotyczy to jedynie psów wyj¹tkowo Ÿle znosz¹cych zabiegi. Zabieg trwa od godziny (tyle strzy¿e siê np. teriera) a¿ do 5 godzin (nowofunland). Wbrew pozorom najtrudniejsza praca to strzy¿enie „miniaturek”. -Przygotowanie yorkshire teriera trwa tyle, co praca przy sznaucerze olbrzymie, a ró¿nica wagi miêdzy nimi wynosi a¿ 60 kg! Niektórzy w³aœciciele wymagaj¹ fryzur „extra”. I pani Dagmara strzy¿e np. pudelka w pomponiki- rzeŸbi mu kulki na ogonku, ³apkach etc. -S¹ jednak granice, których nie przekraczammówi. -Nie zgadzam siê na farbowanie psów, a z takimi wymaganiami spotka³am siê kilkakrotnie. Nie wyra¿am tak¿e zgody na obciêcie, które w mojej ocenie doprowadzi do oszpecenia psa lub utrudni mu ¿ycie. W³aœciciele psów s¹ elastyczni, wiedz¹, czego chc¹, a jednoczeœnie poddaj¹ siê moim sugestiom. Mam wykszta³cenie plastyczne i bardzo lubiê zwierzêta, tym samym uda³o mi siê po³¹czyæ dwie wielkie mi³oœci, gdy¿ praca, któr¹ wykonujê, to poniek¹d rzeŸba w psiej sierœci, choæ nie mogê przekraczaæ w najmniejszym stopniu wzorca psiej szaty - podkreœla - Trochê wiêcej pola do popisu daje stylizacja mieszañca, bo w tym przypadku trzeba zaprojektowaæ now¹ fryzurê, bior¹c pod uwagê np. bardzo zakrêcony ogonek. Najbardziej pracoch³onne jest przygotowywanie psa do wystawy. Odbywa siê to wieloetapowo. Dwa miesi¹ce przed wystaw¹ np. strzy¿e siê psu ³apy, poŸniej grzbiet a, na koñcu g³owê. Na efekt warto jednak poczekaæ.

Po ka¿dym zabiegu na czworonoga czeka psi przysmak. Wielu w³aœcicieli odwiedza gabinet, aby swojego psa porz¹dnie wyczesaæ lub poddaæ szczegó³owej kosmetyce, obejmuj¹cej k¹piel przeciwinsektow¹, kosmetyczn¹,czyszczenie zêbów i uszu, a tak¿e obcinanie pazurków. Niektóre psy nie pozwalaj¹, aby wykonaæ im te zabiegi w domu. Tutaj czuj¹ respekt, nie przebywaj¹ na swoim terenie, wiêc bez wiêkszych przeszkód poddaj¹ siê pielêgnacji. Niektórzy przychodz¹ do psiego fryzjera po poradê. Ich pupil ma np. problem z przesuszon¹ , matow¹ sierœci¹. -A niekiedy przyczyna nie tkwi w z³ej pielêgnacji tylko np. w nieodpowiedniej diecie i wystarczy np. ³y¿ka oleju do pokarmu, by poprawiæ kondycjê sierœci - wyjaœnia Dagmara Równicka- Ciszewska. - Niekiedy pies ma np. sfilcowany w³os, a okazuje siê, ¿e jego legowisko wykonane jest z niew³aœciwej tkaniny. Otoczenie, dieta i pos³anie - to wiele mówi o psie i decyduje o jego wygl¹dzie - wyjaœnia pani Dagmara. Urzymanie sierœci naszego pupila w doskona³ej formie, wbrew obiegowym opiniom jest dostosowane do ka¿dej kieszeni. Gabinet pani Dagmary czynny jest ca³y tydzieñ, równie¿ w niedzielê i œwiêta. - Je¿eli nasz przyjaciel ubrudzi siê w czasie niedzielnego spaceru wystarczy jeden telefon, by umówiæ siê na k¹piel. Nie jest to dla mnie problem. Dysponujê w³asnym bezp³atnym transportem, a w wyj¹tkowych sytuacjach decydujê siê na wizyty domowe- zapewnia . - Czy mam swoich pupili ? Oczywiœcie, ¿e tak - to wszystkie moje pieski. Mój dom te¿ jest pe³en zwierz¹t - mam suczkê rasy west highland, kotka, ¿ó³wia i chomika, i na szczêœcie kochanego mê¿a, który dzieli ze mn¹ obowi¹zki opieki nad ca³¹ rodzink¹- mówi pani Dagmara. Je¿eli chcesz, aby twój pupil mia³ piêkn¹ fryzurê - zadzwoñ - 0602 73 66 52 lub do lecznicy - 847 20 82. Uwaga! Wszyscy, którzy zg³osz¹ siê do gabinetu pielêgnacji zwierz¹t z tym numerem „G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej”, otrzymaj¹ rabat na zabieg pielêgnacyjny lub strzy¿enie w wsokoœci 30%. Zadbaj o swojego czworonoga. I koniecznie kup GZO.

Monika Bartosz

14

Mie Pski Inf #rmat #r Sp #rt #wy Wygrali juniorami

Coroczn¹ tradycj¹ w Oœwiêcimiu jest rozgrywanie derbowego meczu w weekend, najbardziej zbli¿ony do daty 27 stycznia. Jest to oczywiœcie zwi¹zane z rocznic¹ wyzwolenia miasta, a taka potyczka to jeszcze jedna z form przypomnienia tej wa¿nej dla mieszkañców naszego miasta daty. Taki w³aœnie pojedynek rozegra³y dru¿yny Unii i So³y, równie¿ w tym roku. Faworytem spotkania, tak jak wielokrotnie wczeœniej, by³a dru¿yna Unii. Tym razem nie wynika³o to jednak z faktu, ¿e Unici reprezentuj¹ wy¿sz¹

Unia gór¹

Fot. P. Mordan

klasê rozgrywkow¹, bo oba teamy wystêpuj¹ w okrêgówce, ale po prostu z personalnie mocniejszego sk³adu. Dzia³acze So³y zwietrzyli nadziejê na zwyciê-

stwo, kiedy okaza³o siê, ¿e trzon dru¿yny ich przeciwników oparty jest na zawodnikach, wystêpuj¹cych na co dzieñ w Ma³opolskiej Lidze Juniorów. Nie mogli siê jednak bardziej pomyliæ. Przekonali siê o tym boleœnie, sromotnie przegrywaj¹c. Najbardziej zdziwieni tym, co siê dzieje na boisku byli zawdnicy So³y, którzy sprawiali wra¿enie jakby momentami grali w oœmiu, a do tego nie bardzo wiedz¹c o co w tym kopaniu chodzi. W efekcie “unijna” m³odzie¿ okaza³a siê trzykrotnie lepsza od seniorów So³y, i by³ to tego dnia najni¿szy wymiar kary, jaki mog³a otrzymaæ dru¿yna ze wschodniej strony naszej rzeki. Puchar Prezydenta Miasta dru¿ynie Unii z dum¹ wrêczyli Janusz Chwierut i dyrektor oœwiêcimskiego MOSiRu Kazimierz Homa. Unia Oœwiêcim - So³a Oœwiêcim 6-2 (2-1) 1-0 Bylicki 12, 1-1 Dziuba 25, 2-1 Szymeczko 41, 3-1 Joñczyk 48, 4-1 Barciak 53, 5-1 Barciak 60, 5-2 Kurkiewicz 60, 6-2 P³onka 71. Sêdziowa³ Piotr Nosal z Oœwiêcimia. Widzów 200. Unia: Pêdlowski - Szymeczko, Gajewski, Bukowski, Kirejczyk - Joñczyk, Barciak, P³onka, Bylicki Oleksy, Za³obodzy oraz Pawe³ Maciesza, Opala, Piotr Nosal. So³a: Hryncyszyn - Wajdzik, Ga³uszka, Pacyga Ha³at, Tobik Kania, Chomicz, Mycyk - Dziuba, Mazur oraz Kurkiewicz, Nowak, Stachura, Ciborowski, Majkut, K. Przyby³a, Naraz.

Unia zdobywc¹ Pucharu Polski! Dwory Unia - Stoczniowiec 6-2

Ludzie odpowiedzialni w Firmie Chemicznej Dwory za promocjê stwierdzili, ¿e rozegranie fina³u Pucharu Polski w Warszawie, jest dla nich ogromn¹ okazj¹ do wypromowania swojej firmy. Urz¹dzono wiêc w stolicy show, maj¹cy na celu przedstawienie samej firmy, jak i jej produktów. Oczywiœcie, aby takie dzia³ania mia³y odpowiedni¹ “moc”, potrzebne by³o w tym finale zwyciêstwo, sponsorowanej przez “Dwory”, dru¿yny Unii. Podopieczni Karela Suchanka bynajmniej nie mieli zamiaru robiæ zawodu swoim mecenasom i zwyciê¿yli dru¿ynê znad morza 6:2, przez ca³y mecz kontroluj¹c to, co dzieje siê na lodzie. Przypominamy, ¿e w zesz³ym roku unitom nie uda³o siê zdobyæ pucharu. Odpadli w fazie pó³fina³owej, przegrywaj¹c z tyskim GKS. Dwory Unia Oœwiêcim - Stoczniowiec Gdañsk 6-2 (2-0, 2-1, 2-1). Bramki dla Unii: Dulêba 4, Puzio 14, Rzimsky 25, Klisiak 33, Gonera 54, Laszkiewicz 60 - dla Stoczniowca: Justka 38, Jankowski 47. Sêdziowa³ L. Wiêckowski z Warszawy. Kary: 18 - 4. Widzów 700.    Dwory: Jaworski - Dulêba, Gonera; Klisiak, Parzyszek, Puzio - Zamojski, £abuz; Laszkiewicz, Stebnicki, Rozum - K³ys, Gabryœ; Kelner, Rzimsky, Jakubik oraz Jaros.    Stoczniowiec: Jakubowski - Sokó³, R. Fraszko; Myszka, Bagiñski, Justka - Smeja, Leœniak; Juraszek, Raszczyñski, Moskal - Bukowski, Cychowski; Jankowski, B³a¿owski, Wróbel - Zaleski, Soliñski, A. Fraszko.    

redaguje Albert Bartosz

Pierwsza tegoroczna pora¿ka

GKS Katowice - Dwory Unia Oœwiêcim 5-4

Wed³ug trenera Suchanka przyczyna pora¿ki, jak¹ ponios³a Unia w Katowicach, le¿a³a w braku dyscypliny taktycznej. Mo¿na jednak œmia³o wysun¹æ tezê, ¿e nawet niezdyscyplinowana taktycznie Unia mog³a tego dnia z Katowicami wygraæ. Niestety nie mo¿na wygraæ jakiegokolwiek meczu, pope³niaj¹c tak kuriozalne b³êdy. Niespotykanymi na pierwszoligowych taflach, niestety w jak najgorszym tego s³owa znaczeniu, zagraniami popisali siê Kelner i Jaworski. Do tego z 10 min. kar, jakie dostali oœwiêcimianie, logiczne uzasadnienie mia³y mo¿e dwie. W efekcie pierwsza tegoroczna przegrana. Oby ostatnia. GKS Katowice - Dwory Unia Oœwiêcim 5-4 (2-0, 1-3, 2-1). Bramki dla GKS: Szymañski 6, Wo³kowicz 14, Urban 30, Labryga 49, Trybuœ 51 - dla Dworów: Kelner 27, £abuz 29, Klisiak 36, Rzimsky 57. Sêdziowa³ K. Rzerzycha z Krakowa. Kary: 4 - 10 minut.  Dwory: Jaworski - Dulêba, Gonera; Klisiak, Parzyszek, Puzio - Zamojski, £abuz; Rozum, Stebnicki, Wojtarowicz - K³ys, Gabryœ; D. Laszkiewicz, Rzimsky, Kelner oraz Cinalski i Jakubik.

Dwory Unia - GKS Tychy 4-2

Przed spotkaniem z dru¿yn¹ z Tychów, w œrodowisku hokejowym du¿o mówi³o siê o mo¿liwoœci “pod³o¿enia siê” unitów w meczu z tyszanami. Za³o¿enie by³o nastêpuj¹ce; hokeiœci z po³udnia kraju robi¹ koalicjê przeciwko Stoczniowcowi w celu wyeliminowania mêcz¹cych wyjazdów nad morze w fazie play-of. Niektórzy do tego stopnia byli przekonani, ¿e “coœ jest na rzeczy”, ¿e w zak³adach bukmacherskich coraz mniej op³aca³o siê stawiaæ na dru¿ynê z Tychów. Wbrew wszelkim spiskowym teori¹, oœwiêcimianie mecz wygrali, choæ przez dwie tercje pozostawiali kibiców w niepewnoœci, remisuj¹c. Jak powiedzia³ mi nieoficjalnie jeden z hokeistów, na wchodzenie w uk³ady z Tychami nie pozwala honor. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e przy wchodzeniu w uk³ady z innymi zespo³ami, honor ujawni siê równie¿.    Dwory Unia Oœwiêcim - GKS Tychy 4-2 (1-2, 1-0, 2-0). Bramki: Rzimsky 14, Gonera 30, Jakubik 52, Parzyszek 57 dla Dworów Unii; Belica, S³aboñ dla GKS. Kary: 6 i 4 min. Sêdziowa³ Zawadzki z Katowic. Dwory Unia: Jaworski (21 Witek) - £abuz, Zamojski, Rozum, Stebnicki, Kelner - Gabryœ, K³ys, Laszkiewicz, Rzimsky, Jakubik - Dulêba, Gonera, Klisiak, Parzyszek, Puzio oraz Jaros, Wojtarowicz, Cinalski.    

Ze Stoczniowcem na remis

Stocz. Gdañsk - Dwory Unia 2:2

Fot. Pawe³ Mordan

Bez czterech podstawowych zawodników wystêpowa³a Unia w meczu ze Stoczniowcem w Gdañsku. Gonera, Parzyszek i Puzio byli przeziêbieni i przed wtorkowym finalem Pucharu Polski trenerzy dali im odpocz¹æ, natomiast Jaros³aw K³ys w sobotê bra³ œlub. W okrojonym sk³adzie oœwiêcimianie podjêli równorzêdn¹ walkê z hokeistami znad morza, czego efektem by³ koñcowy wynik. Dwory Unia: Jaworski - £abuz, Zamojski, Rozum, Stebnicki, Kelner - Gabryœ, K³ys, Laszkiewicz, Rzimsky, Jakubik - Dulêba, Jaros, Wojtarowicz, Cinalski.

# 1 „ 4 Z U a w J @ H % . ? I

15

Mie Pski Inf #rmat #r Sp #rt #wy Oœwiêcimska Liga Koszykówki

Wyniki i odrobina statystyki po 11 i 12 kolejce spotkañ Oœwiêcimskiej Ligi Koszykówki. Na coraz wiêksze uznanie zas³uguj¹ wystêpy dru¿yny „Bez Kogoœ”. Ta dru¿yna, która do niedawna sk³ada³a siê z weteranów OLK, po wzmocnieniach sta³a siê nieobliczalna. Najpierw, jak równy z równym, walczy³a przez pól spotkania z wy¿ej notowan¹ dru¿yn¹ Iskry. By tydzieñ póŸniej nie pozostawiæ w¹tpliwoœci co do tego, która dru¿yna jest lepsza w konfrontacji z Salezjanami. Do tego nale¿y dodaæ, ¿e „Bez Kogoœ” nie jest jeszcze do koñca dru¿yn¹ zgran¹. Nale¿y wiêc przewidywaæ, ¿e czas bêdzie dzia³a³ na jej korzyœæ.

KOLEJKA XI OLK z dnia 18/01/03

BEZ KOGOΠ- SALEZJANIE 56-52 (14:9;21:5;8:22;13:16)

Bez Kogoœ: Krzysztof Bakalarski 30(4), £ukasz Konarzewski 10, Grzegorz Rusin 10, Daniel Formas 2, Grzegorz Mitoraj 2, Andrzej Jakimko 2 Salezjanie: £ukasz Paluch 17(3), Piotr Wróblewski 14(2), Dawid Szwed 11, Maciej Sierpniak 6, Emil Brodowski 3(1), Maciej Piotrowski 1

ISKRA - NIWA 2002 (17:7;9:10;32:9;15:10)

73-36

Iskra: Marek Ignaczak 15, Marcin Musia³ 13, Miros³aw Smrek 11, Micha³ Wojtala 9, Piotr Stachura 8 Bartek Tokarz 6, Jaros³aw Smrek 5, Bartek Wojtala 4, Tomasz Zawadzki 2 Niwa2002: Przemys³aw Olszewski 15, Marek Janik 8, Tomasz Wolas 4, Dawid Knapik 3, S³awomir Janik 2, Marcin Sadkowski 2, Jakub £azik 2

NASZ TYDZIEÑ - SEWERA 59-50 (14:9;20:11;7:12;17:18)

Nasz Tydzieñ: Marek Jaremko 20, Damian Pruksa 13, Robert Rojek 10(2), Wojciech Plawecki 5, Krzysztof Ziarkowski 5, Rafa³ Pruksa 2, Przemys³aw Mrozek 2, Marcin Kaczmarski 2 Sewera: S³awomir Klocek 16(1), Konrad Drzyzdzyk 11, Andrzej Kulka 9, Marcin Papla 8(1), Wojciech G³¹b 5, Tomasz Jackowski 1

BLACHY - KONAR (18:7;23:7;23:8;21:14)

85-36

Blachy: Daniel Krechowicz 26, Pawe³ Swies 23, £ukasz Firlejczyk 23(4), Dariusz Szulc 7, Micha³ Sobczyk 4, Mariusz Koziel 2 Konar: Micha³ ¯urek 19(5), Tomasz Pi¹tek 6, S³awomir Zajas 5, Tomasz Ludwin 4, Sebastian Olejarz 2

KOLEJKA XII z dnia 25/01/03

BLACHY - NASZ TYDZIEÑ 60-47 (12:13;16:17;15:10;17:7)

Blachy: Daniel Krechowicz 25, £ukasz Firlejczyk 14(2), Maciej Matusiak 11, Pawe³ Swies 8, Ireneusz Dlubis 2

Nasz Tydzieñ: Rafa³ Pruksa 16(2), Krzysztof Ziarkowski 10,Pawe³ Kuœ 8(1), Marcin Leœny 5(1), Przemys³aw Mrozek 4, Arkadiusz Langier 2, Wojciech Plawecki 2

KONAR - SALEZJANIE (18:7;13:12;12:6;15:16)

58-35

Konar: Micha³ ¯urek 20(3), Tomasz Ludwin 12, Sebastian Olejarz 8, Andrzej Dorywalski 7, S³awomir Bulwan 6, Tomasz Pi¹tek 5, Salezjanie: Maciej Sierpniak 10, Mariusz Kulas 7(1), Piotr Wróblewski 5(1), Emil Brodowski 5, Maciej Piotrowski 4, Zbigniew Baguda 2, £ukasz Paluch 2

ISKRA - BEZ KOGOΠ50-34 (11:11;6:6;17:6;16:11)

Iskra: Micha³ Wojtala 20(3), Piotr Stachura 16(2), Marek Ignaczak 10, Marcin Musia³ 2, Bartek Tokarz 2 Bez Kogoœ: Grzegorz Rusin 13, Dariusz Kajor 6, Andrzej Jakimko 6, Grzegorz Mitoraj 4, Krzysztof Bakalarski 3(1), Piotr Mrowiec 2

SEWERA - NIWA2002 (18:6;16:7;26:9;20:8)

80-30

Sewera: Marcin Papla 25(1), S³awomir Klocek 16, Konrad Drzyzdzyk 10, Andrzej Kulka 8, Marek Gunia 6, Tomasz Jackowski 6, Wojciech G³¹b 4, Tomasz Karcz 2, Micha³ Bibrzycki 2, Sebastian Kaleta 1 Niwa2002: Przemys³aw Olszewski 15, Marek Janik 8, Tomasz Wolas 4, Krystian Strug 2, Wojciech Porêbski 1

TABELA PO XII KOLEJCE: 1.Sewera 2.Blachy 3.Iskra 4.Nasz Tydzieñ 5.Konar 6.Bez Kogoœ 7.Niwa2002 8.Salezjanie

12 12 12 12 12 12 12 12

23 21 20 18 18 18 14 12

894 - 567 698 - 499 702 - 537 680 - 482 526 - 522 559 - 595 376 - 813 421 - 804

NAJSKUTECZNIEJSI PO XII KOLEJCE: 1. Marcin Papla (Sewera) 2. S³awomir Klocek (Sewera) 3. Pawe³ Swies (Sewera) 4. Marek Ignaczak (Iskra) 5. Krzysztof Bakalarski (Bez Kogoœ) 6. Rafa³ Pruksa (Nasz Tydzieñ) 7. Micha³ Wojtala (Iskra) 8. Konrad Drzyzdzyk (Sewera) 9. Andrzej Kulka (Sewera) 10.£ukasz Firlejczyk (Blachy)

298 290 218 176 169 151 149 136 132 131

Wspó³praca przy tekœcie - Marcin Papla

redaguje Albert Bartosz

Oœwiêcim – figurowe mocarstwo W poprzedni weekend na lodowisku w Sosnowcu odby³a siê II edycja Pucharu Miast Polski Po³udniowej w ³y¿wiarstwie figurowym. Podczas wspomnianych zawodów, oœwiêcimianie “roznieœli” swoich rywali, zdobywaj¹c a¿ piêæ z szeœciu mo¿liwych pierwszych miejsc. Czêstym zjawiskiem by³o równie¿ okupowanie przez naszych m³odych ³y¿wiarzy ca³ego podium. Dziêki tak dobrej postawie, czêœæ z nich zapewni³a sobie prawo udzia³u w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y. Co dziwne, w Sosnowcu oœwiêcimianie spisali siê lepiej ni¿ podczas poprzednich tego typu zawodów, rozgrywanych na w³asnej tafli.    W klasie z³otej dziewcz¹t na najwy¿szym podium stanê³a Julia Szczerbowska, tu¿ za ni¹ znalaz³y siê Katarzyna Dusik i Aneta Micha³ek. W tej samej kategorii wiekowej wœród ch³opców zwyciê¿y³ Kamil Bia³as, przed Remigiuszem Staraczewskim, i Rados³awem Chruœciñskim.    W klasie srebrnej z dziewcz¹t najlepsza by³a Krystyna Klimczak, wyprzedzaj¹c Kajê Magierê i Karolinê D¹browê. Tu¿ za podium by³y Agnieszka Klimek i Aleksandra Wac³aw.    W srebrnej ch³opców zwyciê¿y³ Sebastian Lofek, przed Micha³em Jafernikiem i Szymonem Paluchowskim. Jacek Dombkowski by³ 5.  Tylko w klasie br¹zowej oœwiêcimianie oddali nieco pola rywalom. Co prawda wœród dziewcz¹t wygra³a Karolina Noworyta, ale pozosta³e miejsca zajê³y zawodniczki spoza Oœwiêcimia. Na usprawiedliwienie „tylko” jednego medalu w tej kategorii nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e tutaj iloœæ wystêpuj¹cych zawodniczek by³a najwiêksza. Na starcie stanê³y bowiem 22 solistki. W br¹zowej ch³opców Kamil Dymowski by³ 2, a Mateusz Dombkowski by³ 5.

Pod patronatem Prezydenta

Pomimo tego, ¿e kolarze terenowi s¹ przygotowani do walki na trudnym terenie, podczas ostatnich zawodów które odby³y siê w Oœwiêcimiu, warunki jazdy by³y szczególnie trudne. Wp³yw na to mia³y zamarzniête grudy b³ota rozsiane na ca³ej trasie. Podobnie jak w latach ubieg³ych tak i w tym roku, w zawodach zwyciê¿y³ Zbigniew Adamus z klubu B³êkitni Kozieg³owy. W imprezie pod patronatem Prezydenta Miasta rozgrywanej wokó³ stadionu Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji z bardzo dobrej strony pokazali siê zawodnicy Oœwiêcimskiego Towarzystwa Cyklistów. Wœród juniorów zwyciêstwo odniós³ faworyt miejscowych kibiców - Krzysztof Sporek. Jego trener, Jerzy Rzepka, stwierdzi³, ¿e ten m³ody cyklista robi bardzo widoczne postêpy, a to zwyciêstwo jest ich efektem. W kategorii juniorów m³odszych Mateusz Fikus by³ 5, a jego brat Micha³ by³ 7 wœród m³odzików. Nagrody najlepszym zawodnikom wrêcza³ prezydent Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek.

# 1 „ 4 Z U a w J @ H % . ? I Sk³ad i druk: Dwutygodnik za³o¿ony w 1991 r. przez Radê Miejsk¹ w Oœwiêcimiu Wydawca: Oœwiêcimskie Centrum Kultury, Dyrektor: Ryszard Strutyñski Oœwiêcim, Redaguj¹: Monika Bartosz (red. nacz.), Joanna Klêczar (red.), Jadwiga Z¹broñ (sekr. red.) oraz wspó³pracownicy. ul. Bema 12 Spec. d/s reklamy : 0 602 246 954 Redakcja i biuro og³oszeñ: Œniadeckiego 24; 32-602 Oœwiêcim; tel./fax 842-25-75, 842-44-61, 842-44-63, e-mail: [email protected] Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczonych reklam.

16 Ferie na Ferie na weso³o weso³o

Konkursy w MBP

Majsterkowicze w MG nr 2

Na parkiecie w OCK ...

Zajêcia rekreacyjno-sportowe w OCK

Surfowanie po internecie w MBP

Ferie ”po angielsku” w MDK

Zajêcia plastyczne w parafii p.w. œw. Maksymiliana

Zajêcia sportowe w OCK Tydzieñ na ³y¿wach Roztañczone ferie w OCK

Fotoreporta¿: M. Kiryjczuk

U ksiê¿y salezjan ...