NR IND. 358800 ISSN 1232-4973

NR 15(262)

12 września 2003 r.

Cena 2 zł z VAT Nakład 1400 egz.

1

DWUTYGODNIK G

Fakty

Opinie

Komentarze

2 Dzieci sponsorom

Utrzymać bonifikatę

Na terenie miasteczka komunikacyjnego odby³a siê impreza rekreacyjna dla dzieci, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació³ Dzieci i Radê Powiatow¹ Unii Pracy. - Jest to forma podziêkowania dla sponsorów, którzy w znacznym stopniu przyczynili siê do ich wyjazdu na kolonie i pó³kolonie - informuje Maciej Buliñski, wspó³organizator przedsiêwziêcia. Podczas uroczystego otwarcia, dzieci wrêcza³y sponsorom okolicznoœciowe dyplomy i skromne upominki. Milusiñscy pod okiem policji doskonalili jazdê na rowerze, pokonuj¹c tory przeszkód. Zorganizowano równie¿ plenerowy konkurs plastyczny pt. „Wspomnienia z wakacji”. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê konkurencje sprawnoœciowe, takie jak wyœcigi z woreczkiem na g³owie, skoki na skakance. Równie¿ dla tych najm³odszych zorganizowano wyœcig na plastikowych rowerkach. Odby³ siê te¿ konkurs rysowania twarzy z zawi¹zanymi oczami. Dzieci mog³y sprawdziæ siê w konkurencjach si³owych, jak np. przeci¹ganie liny itp. Dla maluchów przygotowano specjalne nagrody. By³y s³odycze, plecaki, globusy, piórniki. W ten sobotni poranek z dzieæmi spotka³ siê równie¿ Janusz Lisak, pose³ na Sejm RP. Wypoczynek dzieci, które przebywa³y na dwóch turnusach w Targanicach (³¹cznie 110 osób), oraz na organizowanych w mieœcie pó³koloniach ( oko³o100 dzieci) by³ mo¿liwy dziêki takim sponsorom jak: Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Przyjació³ Dzieci, Zarz¹d Ma³opolski TPD w Krakowie, minister MENiS Krystyna £ybacka, Urz¹d Miasta Oœwiêcim, Miejska Przepompownia Wody i Kanalizacji, Zak³ad Us³ug Komunalnych, Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej, Sklep „Agnes”, Sklep Severa, Ma³opolskie Kuratorium Oœwiaty w Krakowie, Hurtownia Spo¿ywcza Marek i Wojciech Nowak, Sklep „Lotos”, M. Tokarz Sklep Audio Video - Zbigniew Leœ.

-W pierwszej po³owie tego roku miasto sprzeda³o 120 mieszkañ. Na rozpatrzenie czeka kolejnych 500 wniosków o wykup mieszkania komunalnego - informuje prezydent Janusz Marsza³ek. Do tej pory miasto zby³o blisko po³owê istniej¹cych zasobów komunalnych. Tak du¿y wzrost sprzeda¿y mieszkañ komunalnych spowodowany by³ obowi¹zuj¹c¹ w 2002 roku 85procentow¹ bonifikat¹ przy ich wykupie. W sytuacji, gdy wszyscy lokatorzy w bloku zainteresowani byli nabyciem mieszkania, w³asne lokum mo¿na by³o kupiæ nawet za piêæ procent jego wartoœci.

Szkoły pod nowymi dachami Podczas wakacji Wydzia³ Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Oœwiêcimiu przeprowadzi³ remonty kapitalne dachów na budynkach dwóch szkó³ ponadgimnazjalnych. Jedn¹ z nich by³ Powiatowy Zespó³ nr 4 Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oœwiêcimiu, gdzie przeprowadzono renowacjê dachu na gmachu g³ównym placówki. Wykonawc¹ prac by³a Firma Jar-Bud z Bierunia, koszt inwestycji to 69 tys. z³. W ramach prac usuniêto stare pokrycie, dokonano obróbek blacharskich, kominiarskich, rynien i rur spustowych. Naprawione zosta³y wylewki betonowe. Ca³¹ powierzchniê (1000 m2) pokryto pap¹ termozgrzewaln¹, za³o¿one zosta³y nowe komplety obróbek blacharskich, rynien, naprawiono tak¿e wszystkie trzony kominowe. Prace modernizacyjne dachów przeprowadzono równie¿ na trzech budynkach internatu przy ul. Bema. Zadanie kosztowa³o ok. 200 tys. z³. Po usuniêciu starego pokrycia oraz zniszczonych obróbek blacharskich, rynien i instalacji odgromowej, po³o¿one zosta³y nowe ³aty i kontr³aty, folia i dachówka typu Braas. Przeprowadzono tak¿e remont kominów, polegaj¹cy na ich udro¿nieniu, otynkowaniu i wykonaniu obróbki blacharskiej. Wykonawc¹ prac by³a firma remontowo-budowlana z Przeciszowa.

Rada Miasta uchwali³a tak wysokie bonifikaty zaniepokojona spadkiem zainteresowania wœród mieszkañców wykupem mieszkañ na w³asnoœæ. W roku 99 miasto sprzeda³o 269 mieszkañ. W 2000 chêtnych do wykupu w³asnego M by³o ju¿ ponad po³owê mniej (121), a rok póŸniej zaledwie 75. W roku 2003 uchwa³a o preferencyjnych zni¿kach straci³a sw¹ moc. Obecnie obowi¹zuje tak jak wczeœniej 70-procentowa bonifikata przy wykupie mieszkañ. W tym roku kalendarzowym skorzysta³o z niej 20 najemców lokali komunalnych. Prezydent Janusz Marsza³ek chce przywróciæ ubieg³oroczny poziom zni¿ek i przed³o¿yæ Radzie Miasta stosowny projekt w tej sprawie. -Wynika to miêdzy innymi z zapytañ i wniosków mieszkanców miasta- informuje. Starania o wykup mieszkania komunalnego nale¿y rozpocz¹æ od z³o¿enia podania wraz z adnotacj¹ Administracji Domów Mieszkalnych, ¿e jest siê najemc¹ lokalu i nie zalega siê z op³at¹ czynszow¹. PóŸniej zostaje przygotowana inwentaryzacja budowlana budynku, w którym znajduje siê mieszkanie przeznaczone do wykupu. Na podstawie inwentaryzacji ZBM wystêpuje do starostwa powiatowego o zaœwiadczenie o samodzielnoœci mieszkania. Na tej podstawie bieg³y przygotowuje operat szacunkowy na koszt Urzêdu Miasta. Pod uwagê bierze siê stan techniczny budynku, standard i eksploatacjê urz¹dzeñ. Na wycenê mieszkañ w tym roku miasto zabezpieczy³o 60 tys. z³otych.

Dni otwarte w Plantpolu

SUNSATIA - kwitnąca rewelacja Tradycyjnie ju¿ pocz¹tkiem wrzeœnia mi³oœnicy kolorowych rabatek, ogrodowych kompozycji, ukwieconych okien, tarasów i balkonów mieli niew¹tpliw¹ przyjemnoœæ zwiedzenia pól handlowych i szklarni Firmy „Plantpol” z Zaborza, która na dwa dni uchyli³a drzwi dla osób zainteresowanych roœlinnymi nowoœciami. Goœcie mogli „na ¿ywo” zapoznaæ siê z ofert¹ spó³ki i atrakcjami, które przygotowano na sezon 2004. A by³o co podziwiaæ: wizytówk¹ firmy jest od kilku lat surfinia i jej nowoczeœniejsza wersja - conchita, kwitn¹cym przebojem promowanym na nowy rok jest zaœ sunsatia. - Jest to rewelacyjna grupa roœlin w szerokim zakresie kolorystyki, od czerwonego, ¿ó³tego, kremowego, do bia³ego, z wszechstronnym jej zastosowaniem zarówno do obsadzeñ indywidualnych, jak i fantastycznych zestawieñ z innymi roœlinami - informuje Jerzy Starzyñski, prezes „Plantpolu”.

Było sporo odwiedzających Roœlinne aran¿acje i barwne kompozycje kwiatowe s¹ dla handlowców z Polski i zagranicy inspiracj¹ na wyeksponowanie handlowej oferty. Amatorzy ró¿nobarwnych fuksji, poinsecji, pelargonii, a tak¿e wrzosów, iglaków i bylin czuli siê jak na wystawie roœlinnej. Przygotowaniem imprezy zajmuj¹ siê specjaliœci, wiêc efekt jest wymierny. Profesjonalne aran¿acje kwiatów i krzewów ozdobnych w urzekaj¹cych kompozycjach zarówno w pomieszczeniu, jak i na terenie otwartym, uzupe³nia fachowy katalog firmy na nowy sezon.

MB, fot. AB

joan

CZTERY DYCHY

Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 22 wrzeœnia 2003 r. o godz. 15.00 wylosujemy zwyciêzcê!

KUPON KONKURSOWY

15

8 wrzeœnia cztery dychy wylosowa³ p. Andrzej Piwowarczyk z Oœwiêcimia

Nowość na sezon 2004 Plantpol nale¿y do elitarnej grupy producentów, hodowców i popularyzatorów roœlin o nazwie PROVEN WINNERS. Umo¿liwia to spó³ce wspó³pracê z wybitnymi hodowcami na ca³ym œwiecie oraz dostêp do ogrodniczych nowoœci rynkowych, które mo¿na by³o podziwiaæ w czasie dni otwartych. Tekst i fot. maki

3 W DWÓCH ZDANIACH Lot nad muzeum 4 wrzeœnia nale¿¹ce do izraelskich si³ powietrznych trzy myœliwce F-15 przelecia³y nad ramp¹ by³ego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. Lot by³ form¹ oddania ho³du ofiarom zag³ady przez ¿o³nierzy Izraela. Pojawienie siê myœliwców uznane zosta³o równoczeœnie za przejaw demonstracji si³y militarnej i spotka³o siê z protestem dyrektora Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, akcji nie popar³ te¿ prezydent Janusz Marsza³ek, a pozwolenie na przelot przysz³o „z góry”.

Włoscy goście 18-osobowa grupa z Segni, w³oskiego miasta po³o¿onego w pobli¿u Rzymu, przebywa³a z wizyt¹ w Oœwiêcimiu. By³a to ju¿ druga wizyta W³ochów w naszym mieœcie. Oprócz wizyty w Pañstwowym Muzeum Auchwitz-Birkenau W³osi zwiedzili Stare Miasto. Jak podkreœla³ Alfredo Serangeli, przedstawiciel burmistrza Segni, uczestnicy wycieczki byli zauroczeni miastem, jego klimatem oraz zabytkami. Zapowiedzieli kolejny przyjazd du¿ej grupy, reprezentuj¹cej region, w którym le¿y Segni w styczniu przysz³ego roku.

Parking zawieszony Happening pod has³em „Pogrzeb Muzycznego Parkingu” zast¹pi³ w tym roku kolejn¹ edycjê fina³ Festiwalu „Muzyczny Parking. Brak dotacji z miejskiej kasy spowodowa³, ¿e Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Ziemi Oœwiêcimskiej postanowi³o odwo³aæ fina³owy festiwal muzyki m³odzie¿owej i zlot motocyklistów.

Uczący się nauczyciele 1 wrzeœnia kolejnych 15 pedagogów rozpoczê³o pracê w miejskich placówkach na stanowisku nauczyciela mianowanego. Uzyskiwanie stopni zawodowych, czyli ci¹g³e dokszta³canie nauczycieli to dzisiaj w szko³ach koniecznoœæ. Nauczyciele podnosz¹ wiêc swoje kwalifikacje, dokumentuj¹c przebieg pracy, który jest nastêpnie oceniany przez specjaln¹ komisjê, przyznaj¹c¹ awanse zawodowe.

Inwestycje miejskie

Czecha wyremontowana Zakoñczy³a siê przebudowa ulicy Czecha. Poszerzono jezdniê tak, aby na ca³ym odcinku droga by³a dwukierunkowa. Wzmocniono istniej¹c¹ nawierzchniê, przebudowano uzbrojenie podziemne. Droga boczna, ³¹cz¹ca ulice Czecha i £ukasiewicza zosta³a równie¿ poszerzona do 5 m. Przy jezdni wykonano miejsca postojowe. Przebudowano tak¿e chodniki. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w ramach w³asnych œrodków wymieni³o ruroci¹g ciep³owniczy. Wykonano równie¿ dodatkowe roboty elektryczne. Na wniosek mieszkañców oraz Zak³adu Us³ug Komunlanych, który sygnalizowa³ trudnoœci w wywozie œmieci,obni¿ono krawê¿niki. Inwestycja kosztowa³a bud¿et miasta 355 tys.z³otych. Obecnie rozpocz¹³ siê remont kanalizacji opadowej metod¹ bezwykopow¹. Jest on mo¿liwy z uwagi na mniejsze ni¿ przewidywano koszty przebudowy ulicy Czecha.

Wysokie Brzegi Rozpoczê³a siê budowa drogi dojazdowej wraz z oœwietleniem ulicznym na Wysokich Brzegach. Wczeœniej wybudowano tu kanalizacjê sanitarn¹, deszczow¹ oraz sieæ wodoci¹gow¹.Teraz rusza drugi etap prac zwi¹zanych z uzbrojeniem terenów przy ulicy Wysokie Brzegi. Inwestycja zakoñczy siê w listopadzie i kosztowaæ bêdzie 188 tys. z³.

Kolektor w budowie Od trzech lat wody opadowe z osiedla B³onie s¹ przyjmowane do przepompowni. Teraz konieczne jest pod³¹czenie do niej Zasola. Pozwoli na to budowa kolektora deszczowego. Od lipca trwaj¹ prace przy jego budowie na pó³kilometrowym odcinku od przepompowni na B³oniach do ulicy Jesionowej. Wykonanie pierwszego etapu prac pozwoli przej¹æ wody opadowe z osiedla Zasole i przes³aæ je do przepompowni. Inwestycja zakoñczy siê w listopadzie. W drugim etapie planuje siê doprowadziæ kolektor do ulicy Konarskiego, a w trzecim do ulicy Wyzwolenia. Wykonawc¹ pierwszego etapu robót jest firma Wod-Kan-Bud. Miasto zap³aci MB firmie ponad milion z³otych.

Graffiti na zamówienie Ponad 100 metrów do tej pory szaroburego muru szpitalnego przykry³o kolorowe graffiti, wykonane przez grupê m³odych spray’owców z Oœwiêcimia, Katowic i Andrychowa. Barwny projekt powsta³ za przyzwoleniem dyrekcji oœwiêcimskiego szpitala i stra¿y miejskiej oraz przy wsparciu Ryszarda Bartnika, który przekonywa³ do malunku okolicznych mieszkañców.

Pełne ręce roboty Dwuosobowy patrol Stra¿y Miejskiej zatrzyma³ nietrzeŸwego mê¿czyznê, który uszkodzi³ automaty telefoniczne. Tydzieñ wczeœniej patrol SM uj¹³ piêciu mê¿czyzn, z których najm³odszy mia³ 16 lat, a najstarszy 25. Zatrzymano ich pod zarzutem zak³ócania porz¹dku publicznego, zachowañ nieobyczajnych i u¿ywania s³ów wulgarnych w miejscu publicznym oraz picie alkoholu w miejscu niedozwolonym. W trakcie zatrzymania nast¹pi³a czynna napaœæ na stra¿ników i groŸby pod ich adresem. M³odych ludzi zawieziono do izby wytrzeŸwieñ w Tychach. Sprawê skierowano do prokuratury i s¹du.

Turystyczna wystawa „Turystyka i krajoznawstwo w Polsce” - to tytu³ wystawy, która prezentowana jest w siedzibie Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej. Na niecodziennej ekspozycji zgromadzono archiwalne proporczyki, znaczki, odznaki, które mo¿na zdobyæ tylko w czasie górskich wêdrówek i krajoznawczych wypraw.

Maki, MB

Rondo ukończone Zakoñczono remont skrzy¿owania ul. Zaborskiej i Królowej Jadwigi, wiêc ruch w kierunku centrum miasta i osiedla Chemików odbywa siê poprzez kolejne rondo i kierowcy mog¹ ju¿ korzystaæ z nowego, bezpieczniejszego rozwi¹zania komunikacyjnego.

Nowe rondo aktualnie obsadzane jest kwiatami Fot. AB Przebudowa skrzy¿owania jest ostatnim etapem modernizacji ul. Królowej Jadwigi, druga ulica wci¹¿ czeka na remont, lecz w najbli¿szym czasie roboty planowane s¹ na odcinku ul. D¹browskiego - od mostu Piastowskiego, do ul. Chopina. Mieszkañcy musz¹ znowu przygotowaæ siê na utrudnienia w ruchu, gdy¿ prace maj¹ trwaæ 50 dni roboczych. Samochody bêd¹ przeje¿d¿a³y wahad³owo, ale nie obêdzie siê bez wy³¹czenia z ruchu na kilka dni remontowanego odcinka drogi. Pocz¹tek modernizacji zaplanowano na 15 wrzeœnia.

maki

Przystanek Oświęcim TRAS¥: Harmê¿e - (Centrum Ojca Kolbego) P³awy - (by³y obóz zag³ady Birkenau) - Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - Centrum Dialogu i Modlitwy - ul. WiêŸniów Oœwiêcimia - park nad So³¹ Bulwary (kaplica œw.Jacka, zamek) - Rynek G³ówny D¹browskiego - cmentarz ¿ydowski - D¹browskiego Kaplica Hallerów we Dworach - kana³ przy œluzie na Wiœle- przebiegaæ bêdzie szlak rowerowy typu Greenway. Zielony korytarz po³¹czy Wiedeñ z Krakowem. -Projekt utworzenia szlaku dziedzictwa KrakówMorawy-Wiedeñ - europejskiego korytarza, tworzonego w oparciu o sieæ szlaków rowerowych i pieszych, pojawi³ siê w 2001 roku. W za³o¿eniu ma promowaæ regiony pod wzlêdem turystycznym i kulturalnym. To w sumie blisko 600 km tras ³¹cz¹cych zabytkowe miasta i miejsca godne zobaczenia- informuje rzecznik prasowy prezydenta miasta, Katarzyna Kwiecieñ. Projektowi towarzyszyæ bêdzie akcja „posadŸ drzewo”. Wiosn¹ w³adze miasta podpisa³y deklaracjê udzia³u w projekcie oraz utrzymania w stanie niepogorszonym oznakowania atrakcji turystycznych w Oœwiêcimiu. -Projekt szlaku Greenway uzyska³ dotacjê z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz z programu Systemu Identyfikacji Atrakcji Turystycznych IDENTUR, na oznakowanie g³ównej nitki szlaku jeszcze w tym roku. Og³oszenie przetargu na wykonawcê g³ównego oznakowania szlaku bêdzie mo¿liwe po ostatecznym ustaleniu trasy przebiegu szlaku na ca³ej linii w Polsce. Dlatego na pocz¹tku wrzeœnia zorganizowane zostanie w Urzêdzie Miasta w Oœwiêcimiu spotkanie zainteresowanych stron z organizatorami i koordynatorami projektu- dodaje Katarzyna Kwiecieñ.

Trwa wymiana okien w OCK Fot. maki

Jesteś samodzielny, operatywny i komunikatywny, lubisz wyzwania, zadzwoń

842-25-75 (w.23)

MB

4

MAJĄ CIEPŁO I CZYSTO 15 - tu czworono¿nych mieszkañców schroniska na Kamieñcu doczeka³o siê niezbêdnych remontów w swoim tymczasowym domu. Modernizacja pomieszczeñ miejskiego przytuliska kosztowa³a 10 tys. z³ . W ramach tych pieniêdzy zainstalowano urz¹dzenia do mycia i dezynfekcji psich misek, wymieniono ogrodzenia boksów, pomalowano i wymieniono wyk³adziny pod³ogowe w pomieszczeniach gospodarczych, zainstalowano umywalki wraz z armatur¹. Zamurowano i zabezpieczono tak¿e zbêdne otwory drzwiowe i okienne. Remont przeprowadzi³ Zak³ad Us³ug Komunalnych, który administruje schroniskiem.

-Do po³owy paŸdziernika zostanie zlikwidowana brama do pomieszczenia, w którym znajduj¹ siê boksy dla psów. W jej miejsce zostanie wybudowana œciana, co pozwoli unikn¹æ du¿ych strat ciep³a w okresie jesienno - zimowym - informuje prezydent Janusz Marsza³ek.

Wielogłos

Jak rozwiązać problem bezpańskich psów? Prawdopodobnie na paŸdziernikowej sesji radni zajm¹ siê uchwa³¹ reguluj¹c¹ obowi¹zki wszystkich w³aœcicieli czworonogów, która ma tak¿e rozwi¹zaæ problem bezpañskich psów, wa³êsaj¹cych siê po ulicach miasta i zagra¿aj¹cych bezpieczeñtwu jego mieszkañców. - Myœlê, ¿e problem bezpañskich psów rozwi¹za³yby elektroniczne chipy wczepiane czworonogom- mówi Janusz Marsza³ek, prezydent Oœwiêcimia. Po z³apaniu takiego pieska bardzo szybko uzyskalibyœmy informacjê, kto jest jego w³aœcicielem, gdzie mieszka i kiedy pies by³ szczepiony. Koszt takiego chipu wraz z wczepieniem to ok.25 z³. Chcia³bym poznaæ zdanie mieszkañców naszego miasta na ten temat.

Czy chipy to dobry pomysł? Informacjê o schronisku dla bezpañskich psów na Kamieñcu znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Miasta. £¹cz¹c siê z adresem www.um.oswiecim.pl/pl_pieski mo¿na uzyskaæ dane o przebywaj¹cych w schronisku czworonoW boksach jest teraz czysto ... Schronisko na Kamieñcu miasto prowadzi od 1995 roku. Pokrywa koszty zwi¹zane z wy¿ywieniem psów,opiek¹ weterynaryjn¹, zatrudnieniem osoby opiekuj¹cej siê zwierzêtami. Rocznie na schronisko przeznaczane jest z miejskiej kasy 60 tys. z³otych. Schronisko czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.30 do 16.00, w soboty od 9.00 do 14.00, a w niedziele i œwiêta od godziny 12.30 do 15.00. Telefony kontaktowe 8431201 Schronisko, 8423097, 8423280 - ZUK Sp. z o.o. 8444642 - Wydzia³ Gospodarki Miejskiej Urzêdu Miasta.

gach. Bêd¹ tam równie¿ prezentowane zdjêcia piesków. Strona bêdzie aktualizowana raz w mieMB, fot. AB si¹cu.

Dzień turystyki w Oświęcimiu W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Œwiatowym Dniem Turystyki, Powiatowy Zespó³ nr 4 Szkó³ EkonomicznoGastronomicznych i Oœwiêcimski Instytut Naukowy organizuj¹ 24 wrzeœnia br. taki dzieñ w Oœwiêcimiu. Jest to zwi¹zane z d¹¿eniem do lepszego wykorzystania turystycznych mo¿liwoœci Oœwiêcimia, jak równie¿ z prowadzon¹ tu obecnie dzia³alnoœci¹ i edukacj¹ na te potrzeby. W godzinach przedpo³udniowych popularny „Ekonomik” bêdzie miejscem spotkañ, wyk³adów, prezentacji i dyskusji tematycznych. W godzinach popo³udniowych w Oœwiêcimskim Centrum Kultury odbêdzie siê Wieczór Akademicki poœwiêcony temu tematowi. Wszystkich chêtnych (osoby, instytucje i organizacje), którzy chcieliby braæ udzia³ w organizacji, prezentacji, promocji prosimy o kontakt z sekretariatem ZSEG tel. 8432515 lub e-mail: [email protected] Wiêcej informacji dostêpne bêdzie w terminie póŸniejszym, ale ju¿ teraz organizatorzy zachêcaj¹ do udzia³u. Komitet Organizacyjny V Rodzinnego Rajdu Rowerowego sk³ada serdeczne podziêkowania za udzielon¹ pomoc podczas organizacji Rajdu wszystkim osobom, instytucjom, sponsorom i darczyñcom którzy przyczynili siê do sukcesu imprezy. Byli to: Zarz¹d Miejsko - Gminny Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej, Hufiec ZHP Oœwiêcim, Komenda Powiatowej Policji, So³ectwo Grojec, Nadwiœlañskia Agencja Turystyczna Sp. z o.o. TYCHY, Inspektorat PZU S.A. Oœwiêcim, PSS Spo³em Oœwiêcim, Energetyka DWORY Sp. z o.o. Oœwiêcim, PLANTPOL Zaborze, SKAWA Wadowice, DANONE Bieruñ Stary, NASTLE POLSKA, HOOP SA Tychy, ¯YWIEC ZDRÓJ, TWÓJ DOM Oœwiêcim, ROBSTAN Oœwiêcim, ALIANT Sp. z o.o., Oœrodek Szkolenia Motorowego „ELKA” St.T, Oœwiêcim, KLUB MENAGO, S³awomir Wiertel, Oœwiêcim, AS-Ben, Oœwiêcim, ASTRA SC Krystyna i Wies³aw Bogacz, Oœwiêcim, CHROMAT, Oœwiêcim, Restauracja Pizzeria TAWERNA, Agnieszka Czerwik, Oœwiêcim, RAPSODIA Bar kawowy, Oœwiêcim, AVON COSMETICS POLSKA, okrêg nr 209, Lucyna Pude³ko, Wyroby cukiernicze , Alfred Ko³aczek, PETEX Service Spó³ka Ekspertów, Bielsko - Bia³a, FH TEMPO Adam Nawalany, Rajsko, Salon Rowerowy, Zaborze, KENTPOL, KOMABUD, Kowalski, Mazur, Oœwiêcim, JAMAJKA pp. Trzeciak, Siemianowice Œl., Stacje Benzynowe BP, Oœwiêcim, Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA M. i J. Hyciek, Oœwiêcim, PEC Sp z o.o , Oœwiêcim, OCK Oœwiêcim, ZUK Sp. zo.o. Oœwiêcim, Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y Oœwiêcim, Miejska Biblioteka Publiczna Oœwiêcim, Libi¹skie Centrum Kultury. Mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê na trasie rajdu za rok!!!

O opiniê w tej sprawie zapytaliœmy zatem oœwiêcimian. Oto, co powiedzieli: TADEUSZ LISZEWSKI - pracownik Oœwiêcimskiego Centrum Kultury Uwa¿am, ¿e bezpañskich psów w ogóle powinno nie byæ. A pomys³ wszczepiania chipów takim psom jest po prostu nierealny. CZES£AW STACHURA - pracownik wypo¿yczalni kaset wideo Myœlê, ¿e to dobry pomys³. Jednak nie jestem przekonany, czy w praktyce siê on sprawdzi. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ludzie w obawie przed np. karami pieniê¿nymi w razie znalezienia b³¹kaj¹cego siê psa, nie bêd¹ chcieli przyjmowaæ go z powrotem. ROMA SZOSTAK - w³aœcicielka szko³y tañca Jeœli nie jest to szkodliwe dla samych zwierz¹t - jestem za. Przecie¿ zdarza siê, ¿e piesek czasem ucieknie i trudno go znaleŸæ, a taki system znakowania umo¿liwia³by szybk¹ identyfikacjê w³aœciciela. ANNA JASZCZYK - uczennica szko³y œredniej Myœlê, ¿e w chwili obecnej jest to pomys³ trochê abstrakcyjny. Nie wiem te¿, czy to siê sprawdzi. Jednak sam pomys³ uwa¿am za dobry - dziêki chipowi by³oby wiadomo, czyj pies siê w³óczy, co u³atwi³oby mo¿liwoœæ oddania go w³aœcicielowi. KAROLINA HAT£AS - studentka Trudno mi siê wypowiadaæ na ten temat, poniewa¿ nie mam psa, ale wydaje mi siê, ¿e pomys³ jest dobry. Chocia¿by z tego powodu, ¿e taki system pomóg³by rozwi¹zaæ problem b³¹kaj¹cych siê bezpañsko psów.

Wysłuchała joan, fot. AB

5 Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych ma prawie rok

JAK

W

5 listopada minie rok od momentu uruchomienia w Oœwiêcimiu Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepe³nosprawnych. Mieœci siê on przy ul. Czecha 8, na parterze ¿³obka. Od kilkunastu miesiêcy DDP jest drugim domem dla oko³o 50 jego pensjonariuszy. Jesieñ ¿ycia mo¿e byæ ciekawa. Pensjonariusze DDP wiedz¹ o tym najlepiej. Aktywnie spêdzaj¹ czas. Uczestnicz¹ w terapii plastycznej, muzycznej, kulinarnej oraz rehabilitacji ruchowej. Spotykaj¹ siê, rozmawiaj¹. Czytaj¹ i szyde³kuj¹. Znajduj¹ równie¿ czas na zabawê. Ogl¹dam kronikê domu. Widzê zdjêcia ze spotkañ, wyjazdów, wspólnych imprez. Andrzejki, sylwester, walentynki... Potworzy³y nam siê ju¿ nawet pierwsze pary-s³yszê ukradkiem.

RODZINIE

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne Pensjonariuszami Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepe³nosprawnych s¹ ludzie samotni b¹dŸ niepe³nosprawni, którzy s¹ mieszkañcami Gminy Miejskiej Oœwiêcim. Ci, którzy nie mog¹ siê tu zjawiæ o w³asnych si³ach, s¹ przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej dowo¿eni na miejsce. Najstarsza u¿ytkowniczka domu ma 91 lat, najm³odsza liczy 52 lata. -Œrednia wieku w naszym domu to oko³o 73-74 lata- informuje kierownik domu.

Czas na ruch Spędzają czas w domowej atmosferze -Mijaj¹ce miesi¹ce na pewno nie by³y ³atwe. Wiele nas nauczy³y. Spêdziliœmy je bardzo aktywnie i da³o nam to sporo satysfakcji, zw³aszcza gdy widzieliœmy postêp w aktywizowaniu naszych pensjonariuszy i przywracaniu ich spo³ecznoœci lokalnej- mówi kierownik DDP Ireneusz Jarnot.

Wyjść do ludzi -S¹ u nas osoby, które od jakiegoœ czasu ¿y³y w izolacji. Zamyka³y siê. Jedna z pensjonariuszek od czterech lat nie opuszcza³a swego mieszkania. Teraz regularnie nas odwiedza. Razem z pracownikami socjalnymi diagnozujemy takie osoby i staramy siê je przekonaæ, aby do nas przysz³y - informuje I. Jarnot.

IRENEUSZ JARNOT - oœwiêcimianin. 28 lat, ¿onaty, 3- letnia córka. Ukoñczy³ studia na WydzialePolitologii i Nauk Spo³ecznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplonowe na kierunku: Zarz¹dzanie Placówkami S³u¿by Zdrowia w Górnoœl¹skiej Wy¿szej Szkole Handlowej. Pracowa³ w Ma³opolskiej Regionalnej Kasie Chorych. Od 15 czerwca 2001 roku pe³ni funkcjê kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepe³nosprawnych w Oœwiêcimiu.

Dom dziennego pobytu jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 6.00- do 16.00. Czas zajêæ miêdzy posi³kami jest szczelnie wype³niony. Pod okiem fizjoterapeutki pensjonariusze korzystaj¹ z rehabilitacji ruchowej. Æwicz¹ na specjalnym ³ó¿ku rehabilitacyjnym, bie¿niach, rowerkach, przy stoliku rehabilitacji manualnej . Wielu korzysta z gimnastyki ogólnorozwojowej. Osoby z lekarskim skierowaniem, poddawane s¹ równie¿ leczniczym masa¿om. Dom zapewnia dwa posi³ki dziennie- œniadanie i obiad. Niektórzy pensjonariusze przynosz¹ tak¿e swój prowiant i sami przygotowuj¹ przek¹ski. Mog¹ tak czyniæ, gdy¿ do ich u¿ytku przeznaczono gólnodostêpn¹, piêknie wyposa¿on¹ kuchniê. Przynajmniej raz w miesi¹cu jest ona miejscem terapii kulinarnej. Tutaj wyczarowywane s¹ jakieœ domowe smako³yki z przepisów „pani domu”. W okresie letnim pensjonariusze domu g³ównie grilluj¹ i pra¿¹ na œwie¿ym powietrzu. Zim¹ mog¹ siê wykazaæ w nieco ambitniejszym repertuarze kulinarnym.

Sala rehabilitacji ruchowej

W plenerze i nie tylko W ramach terapii turystycznej Dom zorganizowa³ dla swych pensjonariuszy wyjazdy w plener. By³y wiêc wycieczki do kopalnianych oœrodków na pra¿one do

Skidzinia i pyszny gulasz w Szyjkach. -Bardzo pomocny przy organizacji tych wyjazdów by³ Miejski Zak³ad Komunikacji, który szybko i tanio za³atwi³ naszym pensjonariuszom przewóz- mówi Ireneusz Jarnot. Pensjonariuszom zaoferowano wiele form spêdzania wolnego czasu. Jedn¹ z nich jest muzykoterapia prowadzona w grupach 4, 6 - osobowych, a tak¿e ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem zajêcia plastyczne.- Wielu pensjonariuszy dopiero tutaj,w naszym domu odkry³o w sobie talent plastyczny. Daj¹ upust swojej pasji, wykonuj¹c i maluj¹c odlewy gipsowe, tkaj¹c barwne makaty, tworz¹c skórzane kompozycje kwiatowe,czy akwarelki przedstawiaj¹ce g³ównie pejza¿e. Chcielibyœmy w najbli¿szym czasie urz¹dziæ w Oœwiêcimskim Centrum Kultury wystawê prezentuj¹c¹ dorobek artystyczny naszych pensjonariuszy- informuje kierownik DDP. W tym domu nie ma czasu na nudê. Jak nie personel, to pensjonariusze na pewno wymyœl¹ coœ ciekawego. Nie brak oczywiœcie amatorów gier stolikowych. S¹ wiêc partyjki remika no i oczywiœcie poker. Du¿ym powodzeniem ciesz¹ siê seanse filmowe. Wielbiciele szklanego ekranu ogl¹daj¹ na video film, a nastêpnie organizuj¹ „dyskusyjny klub filmowy”. Raz w tygodniu praktykowane jest tak¿e „krótkie czytanie”. Najczêœciej lektur¹ jest jakiœ prasowy felieton lub opowiadanie czy nowela. Kiedy tylko robi siê cieplej, domownicy korzystaj¹ z ogrodu. Wypoczywaj¹ na œwie¿ym powietrzu, za¿ywaj¹ s³oñca, siedz¹ na ³aweczkach. Przed oknami domu wygospodarowali miejsce i uprawiaj¹ skalniak. Nieopodal pojawi³ siê tak¿e ma³y warzywniak. Pensjonariusze sami przynieœli nasiona, zasiali, na bie¿¹co plewi¹ i dbaj¹ o ogródek... Wszystko po to, by poczuæ siê jak u siebie, zupe³nie jak ... w drugim domu.

Monika Bartosz, fot. AB

KATARZYNA PTASZYÑSKA - pensjonariuszka DDP (pierwsza z lewej na zdj.) -Wszyscy znaleŸliœmy tutaj raj na ziemi. Ca³y personel z kierownikiem na czele dba o nas nale¿ycie. Jedzenie jest pyszne, a zajêcia ciekawe. Najwa¿niejsze, ¿e cz³owiek jest miêdzy ludŸmi, a tego mi brakowa³o. Tu jestem w swoim ¿ywiole, mogê rozmawiaæ. Wykonujemy ró¿ne robótki, haftujemy, malujemy. Teraz przygotowujemy siê do obchodów Dnia Seniora. Jesteœmy jedn¹ wielk¹ rodzin¹. Wystarczy, ¿e ktoœ podejdzie, uca³uje i mi³e s³owo powie, i od razu jest cz³owiekowi raŸniej.Wszyscy siê przyjaŸnimy i jak komuœ trzeba pomóc, to pomagamy. Powinno byæ wiêcej takich domów dla osób samotnych.

6

MEDALOWA SESJA

W

ielu znakomitych goœci zaszczyci³o swoj¹ obecnoœci¹ Uroczyst¹ Sesjê Rady Miasta, która odby³a siê tradycyjnie 3 wrzeœnia w sali widowiskowej Oœwiêcimskiego Centrum Kultury. Prowadzi³ j¹ przewodnicz¹cy Rady Miasta , W³odzimierz Paluch. Przypomnia³, ¿e ponad siedem wieków temu w³aœnie 3 wrzeœnia miastu nadano prawa miejskie.- Rada Miasta przyjê³a tê datê i utrwali³a j¹ jako oficjalny Dzieñ Miasta- powiedzia³. Prezydent Janusz Marsza³ek w swoim przemówieniu przypomnia³, ¿e Oœwiêcim wroœniêty jest w europejski kr¹g kulturowy od samych pocz¹tków historii naszego miasta. - Znamy swoje zwi¹zki z Czechami, Austri¹, Niemcami i Rosj¹. W historii przewijaj¹ siê w¹tki szwedzkie, tatarskie, francuskie. Przez nasze miasto przebiega³ wielki europejski trakt ³¹cz¹cy pó³noc z po³udniem kontynentu. Zwróci³ uwagê, i¿ oœwiêcimianie potwierdzili swoj¹ europejskoœæ w unijnym referendum.- Jetem dumny z dojrza³ej postawy mieszkañców, którym przysz³oœæ Oœwiêcimia g³êboko le¿y na sercu- mówi³. -Oœwiêcimianie pewnie czêsto zadaj¹ sobie nurtuj¹ce pytania.Jak postrzegaæ Oœwiêcim wobec globalnych zmian europejskich? Czy nasze miasto czeka rewolucyjny zwrot? Czy trwa³e zwi¹zanie losów Oœwiêcimia z rodzin¹ integruj¹cych siê narodów Europy stanie siê bodŸcem do rozwoju czy przyczyn¹ upadku? Co zmieni siê w naszym ¿yciu? czy sobie z tym poradzimy? Pytañ i odpowiedzi jest wiele. Osobiœcie uwa¿am, ¿e nie powinniœmy jednak siê obawiaæ.- zapewnia³. Mówi³ o sukcesach miasta i dokonananiach dzia³aj¹cych tu instytucji i organizacji. Przypomnia³ o umowach partnerskich z niemieckim Kerpen i francusk¹ wspólnot¹ Gmin La Confluence.

wy by³o okazj¹ do wzajemnej wymiany podarków. Piêkny gest wykona³ samborzanin Andrzej Winogrodzki, nasz wieloletni wspó³pracownik - cz³owiek, który bezinteresownie przekaza³ ukraiñskim goœciom19 fotografii z prze³omu wieków, karty, koperty, etykiety, zaproszenia œlubne i wiele innych cennych rodzinnych pami¹tek z Sambora, które wzbogac¹ zasoby tamtejszego muzeum.

Medale miasta

W czasie uroczystej sesji udekorowano Sztandar Miasta Z³otym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa. Wrêczono równie¿ piêæ Medali Miasta Oœwiêcim. To honorowe wyró¿nienie przyznawane jest obywatelom miasta lub cudzoziemcom za szczególny wk³ad w rozwój lub promocjê miasta w dziedzinie gospodarczej, spo³ecznej i kulturalnej, a tak¿e za czyny budz¹ce powszechne uznanie i podnosz¹ce presti¿ Oœwiêcimia w kraju i poza jego granicami. Otrzymali je : Juergen Bartholome, Dietel Riel i Gert Vogt za zaanga¿owanie w budowanie wzajemnych pozytywnych relacji w spo³eczeñstwie obywatelskim, przezwyciê¿anie uprzedzeñ zwi¹zanych ze wspóln¹ przesz³oœci¹ naszych narodów, za organizacjê wspó³pracy m³odzie¿y polskiej i niemieckiej w Miejscu Pamiêci - by³ym KL Auschwitz i w Oœwiêcimiu - Œwiatowym Centrum Pokoju oraz za promocjê naszego miasta i ziemi oœwiêcimskiej poza granicami Polski. Bernhard Ripp otrzyma³ Medal Miasta za ogromny wk³ad i zaanga¿owanie w organizacjê wspó³pracy m³odzie¿y polskiej i niemieckiej w Miejscu Pamiêci - by³ym KL Auschwitz i w Oœwiêcimiu - Œwiatowym Centrum Pokoju, w dowód przyjaŸni oraz w podziêkowaniu za ogromne zaanga¿owanie i pomoc w podtrzymywaniu sta³ych kontaktów pomiêdzy Oœwiêcimiem i Kerpen, a tak¿e budowaniu pozytywnego wizerunku naszego miasta za granic¹. Hansowi Hermanowi Straussowi przyznano wyró¿nienie poœmiertnie za wieloletni ogromny wk³ad i zaanga¿owanie w organizacjê wspó³pracy m³odzie¿y polskiej i niemieckiej w Miejscu Pamiêci - by³ym KL Auschwitz i w Oœwiêcimiu - Œwiatowym Centrum Pokoju oraz za budowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta poza granicami Polski. Medal Miasta wrê-

Pakt z Samborem

Podczas sesji oficjalnego podpisania aktu porozumienia pomiêdzy Oœwiêcimiem a trzecim ju¿ partnerem Oœwiêcimia: ukraiñskim miastem Sambor. Parafowali j¹ Prezydent Miasta Oœwiêcim Janusz Marsza³ek oraz Mer Miasta Sambor Taras Tersowczyn- Cieszê siê z faktu podpisania umowy z miastem, które wesz³o ju¿ do Europy- mówi³ mer Sambora -Mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo bêdziemy w niej razem, a

wschodnie granice Europy bêd¹ przebiega³y na wschodnich granicach Ukrainy. Na koniec mer zaprosi³ wszystkich na Œwiêto Miasta Sambora, które rozpocznie siê w najbli¿szy weekend i potrwa tydzieñ. Podpisanie umo-

czono holenderskiemu ma³¿eñstwu Janinie i Edwardowi Kouw w podziêkowaniu za wieloletni trud i zaanga¿owanie w organizowanie zbiórek charytatywnych odzie¿y, ¿ywnoœci i sprzêtu rehabilitacyjnego oraz za ofiarne niesienie pomocy bezdomnym, najubo¿szym i najbardziej potrzebuj¹cym mieszkañcom ziemi oœwiêcimskiej.Odebra³ go ich pod nieobecnoœæ Jan D³ubisz.Od dwudziestu lat bez przerwy przesy³ali Polskiemu Komitetowi Pomocy Spo³ecznej w Oœwiêcimiu dary, sprzêt rehabilitacyjny, odzie¿. Niedawno rozwi¹zali stowarzyszenie, o czym z ¿alem informujê.

Nagrody miasta Tego wyj¹tkowego dnia wrêczone zosta³y równie¿ nagrody miasta za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i sportu w 2002 roku. Otrzymali je: w³aœcicielka galerii Pro Arte Halina Kozio³, oœwiêcimska para rajdowa Magdalena Zacharko i Piotr Adamus, Mistrz Polski Juniorów w ³y¿wiarstwie figurowym Mateusz Chruœciñski. Na zakoñczenie uroczystoœci wyst¹pi³ zespó³ Woluminki, który przygotowa³ program nawi¹zuj¹cy do obchodzonego w tym roku w naszym mieœcie Roku £ukasza Górnickiego. Z okazji Œwiêta Miasta imprezy plenerowe zorganizowali Oœwiêcimskie Centrum Kultury i Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacjipiszemy o nich w MIK-u.

Monika Bartosz Dzień Miasta na kliszy fotograficznej utrwalił Albert Bartosz

7 CZYNIĄC DOBRO Dzia³aj¹ca przy Oœwiêcimskim Centrum Kultury wspólnota Forum Dzieciêcych Inicjatyw Pokojowych postanowi³a po raz kolejny uhonorowaæ wpisem do „Ksiêgi Dobra” osobê, która w ich oczach daje œwiatu „Œwiadectwo Dobra”. 3 wrzeœnia podczas obchodów Œwiêta Miasta decyzj¹ Kapitu³y Forum i przedstawicieli Zarz¹du Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Oœwiêcimskich Inicjatyw Pokojowych „Œwiadectwo Dobra” odebra³ Ryszard Bartnik, cz³onek oœwiêcimskiej spo³ecznoœci, honorowy krwiodawca. Jego nazwisko znajduje siê na pi¹tej stronie Ksiêgi, poniewa¿” od wielu lat dzieli siê z potrzebuj¹cymi najcenniejszym darem - krwi¹. Bezinteresownie daje siebie innym, zachêca do aktywnej pracy i realizowania marzeñ, tych codziennych i tych wielkich, do których m³odzi ludzie d¹¿¹ przez ca³e ¿ycie. Im wiêcej dajesz, tym wiêcej otrzymujesz - to miara jego cz³owieczeñstwa. Kocha ¿ycie, uwielbia dzieci, zara¿a optymizmem i serdecznoœci¹. W jego sercu znajdzie miejsce ka¿dy ma³y cz³owiek” - uzasadnili wybór cz³onkowie Forum. - Dziêkujê. Bardzo dziêkujê, nie spodziewa³em siê takiego wyró¿nienia - mówi³ ze wzruszeniem Ryszard Bartnik, odbieraj¹c „Œwiadectwo Dobra” z r¹k Piotra

Dyrektor OCK Piotr Matusiak i Sylwia Pieczka z FDIP wręczają świadecto Dobra Ryszardowi Bartnikowi Matusiaka, dyrektora OCK i Sylwii Pieczki, przedstawicielki FDIP. Na kartach Ksiêgi uwieczniono do tej pory sylwetkê Jana Paw³a II, Janiny Ochojskiej, Jurka Owsiaka, Jana D³ubisza oraz poœmiertnie Marka Kotañskiego. Karty „Ksiêgi Dobra” zape³niane s¹ nazwiskami ludzi niezwyk³ych, którzy daj¹ siebie innym, potrzebuj¹cym, którzy dzia³aj¹ na rzecz innych w œwiecie, w naszym kraju, wœród oœwiêcimskiej spo³ecznoœci. tekst i fot. maki

„Wszystkie Ryœki to fajne ch³opy”, to oczywiœcie fragment dialogu z filmu „Miœ” Stanis³awa Barei, nale¿¹cego do grupy polskich filmów kultowych. I choæ juz staro¿ytni uwa¿ali, ¿e imiê nadaje ¿yciu pewien profil, na pewno nie zdawali sobie sprawy, ¿e za spraw¹ „Misia - Rysia”, wszystkie Ryœki w Polsce bêd¹ bardziej lubiane. Inn¹, a przy okazji ci¹gle zastanawiaj¹c¹ spraw¹ jest fakt, ¿e wiêkszoœæ z nich, na te pozytywne emocje zas³uguje. Na pewno natomiast zas³uguje na nie bohater niniejszego artyku³u, Ryszard Bartnik, uhonorowany w zesz³ym tygodniu „Œwiadectwem Dobra”, przyznawanym przez dzieci z dzia³aj¹cego w Oœwiêcimskim Centrum Kultury Forum Dzieciêcych Inicjatyw Pokojowych. W ten symboliczny sposób podziêkowano Panu Ryœkowi za 42 lata oddawania krwi, co przeliczaj¹c, w nasz ulubiony narodowy sposób na litry, daje liczbê 74.

RYSIEK! Jak sam mówi - „Szczególnie mnie cieszy, ¿e ta nagroda jest od dzieci. One s¹ w swoich intencjach bardzo szczere, wiem wiêc, ¿e nagrodê dosta³em ze szczerego serca. Bardzo lubiê obcowaæ i rozmawiaæ z dzieæmi. One jakby lepiej patrz¹ na œwiat. Mam ju¿ 59 lat i aktywne ¿ycie jest mi bardzo potrzebne. Mam przyjació³, bêd¹cych moimi rówieœnikami, którzy postanowili zacz¹æ ju¿ powoli „umieraæ”. Wiêkszoœæ czasu spêdzaj¹ w fotelu przed telewizorem, a ja tak nie potrafiê. To, ¿e jestem zwi¹zany z Honorowymi Krwiodawcami w zasadzie od pocz¹tku powstania ich stowarzyszenia, bardzo mi w tym pomaga. Œwiadomoœæ tego, ¿e moja krew mo¿e uratowaæ czyjeœ ¿ycie, wprowadza mnie w doskona³y nastrój. Zreszt¹ mam bardzo dobre ¿ycie. Wychowa³em syna i córkê i mam najlepsz¹ na œwiecie ¿onê, której, wykorzystuj¹c okazjê, za wszystko chcê podziêkowaæ. I na mój temat to tyle. Mówienie nie jest moj¹ specjalnoœci¹.” Ryszard Bartnik, pomimo prawie 60 -tki na karku, jest bardzo aktywny. Wiêkszoœæ plakatów rozwieszonych na s³upach og³oszeniowych, znalaz³o siê tam dziêki niemu. Ci¹gle jest te¿ zwi¹zany z inn¹ pasj¹ swojego ¿ycia - kinem. Jako kinooperator pracuje ju¿ kilkadziesi¹t lat, a na filmowych projektorach „zjad³ zêby”. Nieustannie prezentuje szerokiej publicznoœci dorobek œwiatowego kina w naszej oœwiêcimskiej „Lunie”. Czuæ rêkê fachowca, bo kiedy „za sterami” stoi Pan Rysiek, ciê¿ko dostrzec „przejœcia” miêdzy filmowymi rolkami. -Pracujemy ze sob¹ bardzo d³ugo - mówi kie-

rowniczka kina „LUNA” Gra¿yna Pietraszek - Po raz pierwszy spotkaliœmy siê w nieistniej¹cym od lat kinie „Przodownik”. Zawsze by³ cz³owiekiem obowi¹zkowym, poœwiêcaj¹cym siê temu, co robi. Nigdy mi nie odmówi³ wykonania pracy, nawet je¿eli wychodzi³a poza ramy jego obowi¹zków. Ale chyba nie to jest najwiêksz¹ si³¹ „Ryœka”. Cz³owiek ten ma zupe³nie magiczn¹ zdolnoœæ „odstresowania œrodowiska, w którym akurat siê znajduje. Gdziekolwiek siê pojawia, rozsiewa setki uœmiechów, wprowadza weso³¹ atmosferê i wszystkich obsypuje ¿artami. A zna ich bez liku. W towarzystwie tego cz³owieka nie sposób siê nie uœmiechaæ. Do tego posiada tak niezliczone pok³ady energii, ¿e zazdroœciæ mu ich mo¿e niejeden nastolatek, o trzydziestokilkulatku pisz¹cym ten tekst nie wspominaj¹c. Ja zreszt¹ mam szczêœcie znaæ Pana Ryœka od dobrych kilku lat, poniewa¿ kiedyœ pracowaliœmy razem. O klasie jego dowcipu niech œwiadcz¹ s³owa wypowiedziane do mnie po wrêczeniu przez dzieci z Forum Dzieciêcych Inicjatyw Pokojowych „Œwiadectwa Dobra”. Kiedy reporterzy z okolicznych gazet skoñczyli ju¿ robiæ mu zdjêcia, a redaktor Monika Paw³owska z Telewizji Lokalnej szykowa³a siê, aby przeprowadziæ z nim wywiad, Pan Rysiek puœci³ do mnie oko i powiedzia³: „Albert, ja to teraz bêdê s³awny, wiêc ty siê mnie blisko trzymaj, bo jak coœ, to bêdziesz u mnie podsekretarz”. Z przyjemnoœci¹ Ryœku, kiedy tylko sobie za¿yczysz. Tekst i fot. Albert Bartosz

Wesołe dni ! Ju¿ jesienny mamy wrzesieñŒwiêto Miasta czas ten niesie! Wed³ug historycznych badañ w ten czas œwiêtowaæ wypada! Czas to zabaw i radoœci oraz wizyt wielu goœci! W tê odœwiêtn¹ miasta porê podpisano pakt z Samboremo przyjaŸni i wspó³pracy miast odleg³ych - i bliŸniaczych! By³o wiele s³ów szacunku i wymiana podarunków! By³o du¿o imprez mi³ych i piêkne wystêpy by³y! By³y sesje i wystawy, moc dla ducha zdrowej strawy, a dla miasta wiêkszej chwa³y w niebo ognie wzlatywa³y! Jest weso³o w naszym mieœcie, mieszkañcy- siê z tego cieszcie! Choæ powoli was ubywa, na rozrywkach wam nie zbywa! Cieszmy siê - a radoœæ st¹d, ¿e ju¿ mamy o s i e m rond! W miejskich ulic szybkim pêdzie kolejne mo¿e przybêdzie, bowiem rondem wnet siê stanie ka¿de miejskie skrzy¿owanie! Tylko nadal tu¿ przy moœcie kupê gruzu widz¹ goœcie! S¹ tam ci¹gle, tak jak by³y, ¿eby znik³y - nie ma si³y! Tu¿ przy starym zamku blisko le¿y to pobojowisko! Lecz nie minie lat dziesi¹tek, a zawita tam porz¹dek!

A-W

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

śp. Michała Gębołysia rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom za modlitwę, zamówione msze święte, za słowa pokrzepienia oraz złożone kwiaty dziękują Żona z Synami

8 Spotkanie pod ratuszowym zegarem

CMENTARZ TAJEMNIC 26 sierpnia br. w lokalu Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej odby³o siê kolejne spotkanie „Pod Ratuszowym Zegarem” poœwiêcone naszym oœwiêcimskim sprawom. Tym razem tematyka dotyczy³a cmentarza parafialnego. Udzia³ w nim wziêli pp. Jan Knycz, Jacek Kotulek, Rafa³ Lorek, Ludwika Jarosz, Wies³awa Lehnert, Józef Janeczko, Mieczys³aw Iskierka, Tadeusz Firczyk, Kazimierz Mentelski, Eugeniusz Daczyñski, Henryk Lehnert, Marian Neumann, Jan Tobiasz i Jacek Urbiñski. Pomimo wczeœniejszych zapowiedzi udzia³u, ró¿ne przeszkody nie pozwoli³y na przybycie innym, w tym szczególnie oczekiwanym, takim jak gospodarz cmentarza - ks. proboszcz Jerzy Broñka czy szczególny znawca tematu p. Roman Bañko. Wybór tego tematu by³ wa¿ny z wielu powodów. Po pierwsze jest to miejsce wspomnieñ o ludziach i zwi¹zanych z nimi wydarzeniach. Po drugie taki cmentarz jest, a przynajmniej powinien byæ zabytkiem mocno zwi¹zanym z histori¹ miasta; skarbnic¹ wiedzy i pamiêci. Zadaliœmy wiêc sobie pytanie; jaki jest nasz cmentarz i co o nim wiemy?

Co wydarzy³o siê na oœwiêcimskim cmentarzu parafialnym, ¿e tych piêknych pomników przesz³oœci tak ma³o na nim pozosta³o. Pewnie w jakimœ stopniu przys³u¿y³a siê temu II wojna œwiatowa, w czasie której cmentarz przery³y niecelnie zrzucone bomby alianckie. Jednak nie jest to g³ówny powód. Zapis o zabytkach cmentarza parafialnego powsta³ grubo po wojnie. Stare pomniki utkwi³y w pamiêci oœwiêcimian równie mocno jak fakt zalegania na nim pozosta³oœci figury œw. Jana Nepomucena. Kamienne czêœci usuniêtej z Rynku przez Niemców figury œwiêtego przez d³ugie lata pokutowa³y na cmentarzu, by pewnie na wieki ukryæ siê przed ludŸmi w jego po³udniowej skarpie. Nikt ju¿ dziœ nie potrafi na ten temat powiedzieæ nic nowego - figura jako zabytek i pami¹tka, acz zachowana w pamiêci, jest raczej stracona dla potomnych.

OdpowiedŸ na to pytanie sprawia pewn¹ trudnoœæ. Cmentarz jaki jest ka¿dy widzi. Trochê inaczej wygl¹da on w oficjalnych publikacjach. Podaj¹ one, ¿e jest to cmentarz z I po³owy XIX wieku, na którym znajduje siê 210 nagrobków zabytkowych z 2 po³owy XIX wieku i 1 po³owy XX wieku, które otacza siê ochron¹.

Oœwiêcim mia³ swój okres dynamicznego rozwoju, kwit³ przemys³ i postêpuj¹ce za nim budownictwo na potrzeby szybko powiêkszaj¹cej siê populacji. Jednak dla prawid³owego rozwoju miasta zabrak³o kilku wa¿-

nych spraw, które rzutowa³y na jego przysz³oœæ. Do takich spraw nale¿a³ problem nowego cmentarza. Zbyt póŸne otwarcie nowego, komunalnego, spowodowa³o znaczne straty w zabytkowej materii parafialnego i jego nadmierne zagêszczenie. By³o to naturalne zjawisko, ludzie umierali, miejsca pochówku brakowa³o, nastêpowa³a wymiana miejsc i nagrobków. Podobnie panuj¹ce wówczas trendy polityczne nie sprzyja³y zachowaniu wywodz¹cej siê sprzed wojny pamiêci. Swoje zrobi³a moda i tendencje, które w ka¿dym okresie zaznaczaj¹ trwale swój œlad, w tym równie¿ w budowlach cmentarnych. Prawdziwy niepokój jednak budz¹ postêpuj¹ce zmiany, które teraz ju¿ trudno usprawiedliwiæ i wyt³umaczyæ. Wygl¹da na to, ¿e likwiduje siê nadal sporo starych nagrobków, a jednoczeœnie nie sposób zauwa¿yæ prowadzonych dzia³añ ochronnych, konserwacyjnych czy nawet katalogowych. Tak zastany problem wymaga reakcji. Co mo¿na zrobiæ? Przede wszystkim zweryfikowaæ stan istniej¹cy ze skatalogowanym kiedyœ. Na szczêœcie jest dostêpne opracowanie autorstwa p. Romana Bañko, cz³owieka wielkich zas³ug w temacie zachowania oœwiêcimskiej nekropolii i pamiêci. Pozwoli to mieæ wiedzê o dniu dzisiejszym cmentarza, o poniesionych stratach i o mo¿liwoœciach uratowania zapomnianych pami¹tek. Kolejnym krokiem powinno byæ okreœlenie stanu tego, co warto chroniæ i opracowanie metodologii postêpowania. Dalej zbiórka pieniêdzy i odnowienie wybranych nekropolii. Tu wielk¹ rolê mog¹ odegraæ oœwiêcimianie skupieni w Towarzystwie, mo¿na wœród nich zaobserwowaæ wolê kwestowania, i kto wie czy nie wydarzy siê to w tegoroczne Œwiêto Zmar³ych. Wszystko to jest nies³ychanie cenne, lecz jednak doraŸne. Temat nekropolii spaja siê z problemem stosunku do oœwiêcimskich zabytków. Póki co, nie widaæ instytucji ani osób odpowiedzialnych i anga¿uj¹cych siê w odnowê oraz ich utrzymanie. Konieczne jest stworzenie funkcji odpowiedzialnej za stan miejskich zabytków, mo¿e ona byæ nawet spo³eczna, byle z namaszczenia i powa¿ania w³adzy. Nikt lepiej jej nie wype³ni, ni¿ grono osób skupionych w Towarzystwie Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej b¹dŸ kole miejskim PTTK. Bardzo w tym mo¿e pomóc wywo³ana rzeczowa dyskusja. Czy bêdzie mieæ dalszy ci¹g i czy prze³o¿y siê na dzia³anie to ju¿ inny temat. Tymczasem jednak zapraszamy na nastêpne spotkanie, które poœwiêcone bêdzie wspomnieniom o oœwiêcimskich szko³ach, a odbêdzie siê w siedzibie Towarzystwa (Rynek G³. 2) w dniu 29 wrzeœnia o godz. 18-tej.

Jacek Urbiński i Jan Tobiasz Fot. AB

Spojrzenia

Pomógłbyś! Jak to wygl¹da faktycznie? Otó¿ faktu zabytkowoœci cmentarza nie sposób potwierdziæ, a na pewno wyczytaæ z okolicznoœciowej tablicy, która nie widnieje ju¿ na murze cmentarnym, tu¿ obok bramy wejœciowej. Nie sposób równie¿ doszukaæ siê owych 210 nagrobków zabytkowych. Faktycznie mo¿na mówiæ o kilkudziesiêciu zachowanych obiektach, które mo¿na oszacowaæ jako zabytkowe i istotne dla historii tego miejsca i miasta. Obiektów œwiadcz¹cych o naszej kulturze i dziedzictwie. Kilka z nich, a szczególnie nagrobki: Saganów, Stankiewiczów, Or³owskiego i Rusockiego wymienianych jest przez wszystkich zgodnie jednym tchem jako najwartoœciowsze i najpilniejsze dla zachowania.

Mój znajomy, który ma pecha i mieszka na parterze, opowiada³, ¿e pewnego wieczoru ciszê w jego mieszkaniu zak³óci³ potê¿ny rumor. Okaza³o siê, ¿e „nieczynny” ju¿ o tej porze s¹siad bez powodzenia próbowa³ dostaæ siê do œrodka. Wprawdzie wszed³, ale tu¿ za drzwiami przewróci³ siê... i tak ju¿ zosta³. Znajomy zrobi³ groŸn¹ minê, aby s¹siad zrozumia³, ¿e zak³óci³ mu ciszê, a tego robiæ nie nale¿y. A s¹siad na to - no co, pomóg³byœ wstaæ! Dlatego ja nie odzywam siê w takich sytuacjach. Równie¿ wtedy, gdy czekam na poci¹g na oœwiêcimskim dworcu. A ¿e jest to miejsce spotkañ okolicznych wyrostków, dzieje siê tam sporo. Wyzwiska i wulgarne s³owa, kradzie¿e, pobicia i wy³udzenia oraz ma³o wyrafinowana konwersacja to codziennoœæ. Interwencje policji, choæ czêste, nie pomog¹. Poniewa¿ nikt dooko³a na ogó³ „nie widzi” co robi¹

owe grupki (kto nie boi siê odwetu?) i ja udajê, ¿e nic siê nie dzieje. Zw³aszcza, ¿e pamiêtam zdarzenie znajomego i nie chcê, aby kradn¹cy pasa¿erowi portfel wyrostek za¿¹da³ ode mnie - no co, pomóg³byœ! Ale zastanawiam siê czêsto, jak to siê sta³o, ¿e dworzec jest ulubionym miejscem spotkañ m³odych ludzi. I co siê dzieje na dworcach Warszawy, Krakowa czy Katowic, jeœli w stosunkowo niewielkim Oœwiêcimiu kradzie¿y czy wy³udzeñ jest bez liku? No i dlaczego m³odzi pl¹cz¹ siê po stacji, a nie s¹ w tym czasie w szkole, pracy, bibliotece czy kinie? A ¿e jestem socjologiem, odpowiedŸ w³aœciwie znam. Wiem, ¿e przemoc, agresja i alkoholizm to w wielu rodzinach „chleb powszedni”. Ka¿dy m³ody cz³owiek w pewnym wieku szuka miejsca dla siebie. Ale dlaczego akurat na dworcu?

RUMSK

9

PROSTO z przedszkola ... „Po co jest szkoła?” - zapytaliśmy dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 9 w Oświęcimiu

Grupa IV z Miejskiego Przedszkola nr 9. Sześciolatkami opiekują się: Ewa Kulig i Ewa Szczecina-Barcińska Fotoreportaż: M. Kiryjczuk

OLGA LECH, LAT 6 - Szko³a jest, ¿eby siê uczyæ du¿o i do pracy ³adnie chodziæ. W szkole siê czyta, poznaje siê nowe dzieci. Jak pójdê do szko³y, to bêdê mia³a du¿o ocen, szóstki! Chcê iœæ do szko³y, bo w przedszkolu trzeba siê du¿o bawiæ, a w szkole siedzieæ i siê uczyæ. SEBASTIAN GÊBCZYK, LAT 6 - Szko³a to jest ten, co siê uczy dzieci. Panie ucz¹ dzieci literek, pisaæ, czytaæ, liczyæ, religii. Chcia³bym chodziæ do szko³y, bo tam nie trzeba rysowaæ, wolno poznawaæ siê, przyrodê mo¿na poznawaæ... A szko³a jest taka pod³u¿na. DOMINIK ¯O£DAK, LAT 6 - Szko³a jest, aby siê uczyæ i poznawaæ wiele pytañ, ¿eby poznawaæ ró¿ne literki i ¿eby czytaæ. Robi siê te¿ plastykê, robi siê porz¹dnie w ksi¹¿kach, nie wyje¿d¿a siê w ksi¹¿ce za linie. Chcê chodziæ do szko³y, bo chcê siê nauczyæ wreszcie! Ja te¿ wiem, ¿e w szkole jest taka mapa powieszona i patrzeæ mo¿na na ró¿ne miejscowoœci. Jest te¿ taka tablica, ¿eby pani mia³a na czym pisaæ kred¹ ró¿ne wyrazy. JUSTYNA BARTUŒ, LAT 6 - To jest takie coœ, co siê tam uczy. Pani uczy pisania i czytania. Chcê iœæ do szko³y, bo jest fajna. Tam s¹ klasy, ale nie wiem jeszcze, do jakiej pójdê. Szko³a to jest taki du¿y budynek, s¹ takie sto³y na dwie osoby, tablica do pisania. Tam siê tylko uczy!

* MROCZNA STRONA ŻYCIA * MROCZNA STRONA ŻYCIA * MROCZNA STRONA ŻYCIA * Oœwiêcimiu telefon komórkowy „Motorola” oraz konso- rowca zgin¹³ na miejscu. Prokurator, obecny na miejWłamania do kiosków Nieznany sprawca w³ama³ siê do kiosku przy ul. Powstañców Œl¹skich w Oœwiêcimiu po wybiciu szyby wystawowej i ukrad³ papierosy oraz karty do telefonów komórkowych o ³¹cznej wartoœci ok. tysi¹ca z³. Do kolejnego w³amania dosz³o na ul. WiêŸniów Oœwiêcimia. Tym razem z³odziej przeci¹³ kratê zabezpieczaj¹c¹, a nastêpnie wybi³ szybê wystawow¹ kiosku, z którego zniknê³y papierosy oraz bilon. Straty - 300 z³.

lê do gier. Poszkodowana w³aœcicielka sklepu wyceni³a straty na ok. tysi¹c z³.

„Pożyczyła” biżuterię?

Do przyczepy kempingowej

Zamieszka³a w bloku przy ul. Chrobrego w Oœwiêcimiu kobieta zg³osi³a w komendzie policji, ¿e znana jej z imienia i nazwiska osoba ukrad³a z jej mieszkania bi¿uteriê o wartoœci 1,1 tys. z³.

Z³odziej dosta³ siê do zaparkowanej na placu targowym przy ul. D¹browskiego przyczepy kempingowej wybijaj¹c szybê. Ukrad³ stamt¹d 14-calowy telewizor o wartoœci 170 z³.

Kradzież z OSW Niemal 6,3 tys. z³ wynios³y straty, jakie w wyniku w³amania i kradzie¿y poniós³ Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Oœwiêcimiu. Nieznany sprawca wyrwa³ kratê, wypchn¹³ dyktê zabezpieczaj¹c¹ okno w gara¿u i ukrad³ ok. 200 koszulek oraz narzêdzia ogrodnicze.

Okradli Szweda i Angielkę

Stracił portfel

Mieszkaniec Szwecji przebywaj¹cy w naszym mieœcie pad³ ofiar¹ z³odziei, którzy ukradli mu torbê podró¿n¹ z aparatem fotograficznym, lornetk¹ oraz ubraniami. £¹czne straty to 700 z³. Kolejn¹ poszkodowan¹ by³a obywatelka Wielkiej Brytanii, której kieszonkowcy zabrali portfel z dokumentami i gotówk¹.

Ofiar¹ kieszonkowca pad³ mieszkaniec Oœwiêcimia. Do zdarzenia dosz³o przy ul. Obozowej. Sprawca zabra³ portfel z dowodem osobistym, dokumentami oraz 100 z³ w gotówce.

Po papierosy i artykuły spożywcze Do sklepu nale¿¹cego do PSS Spo³em w Oœwiêcimiu przy ul. Chemików w³amywacz dosta³ siê, odginaj¹c blachê w tylnej œcianie budynku. Jego ³upem pad³y papierosy i artyku³y spo¿ywcze o ³¹cznej wartoœci 2,5 tys. z³.

Pod nieuwagę personelu Wykorzystuj¹c nieuwagê pracowników, nieznany sprawca „zwin¹³” z lady sklepu przy Rynku G³ównym w

Tragedia w Zatorze 37-letni mieszkaniec Oœwiêcimia zgin¹³ w wypadku drogowym, do którego dosz³o 5 wrzeœnia w Zatorze w godzinach popo³udniowych. 31-letni mieszkaniec Chrzanowa, kieruj¹cy ciê¿arowym samochodem pomocy drogowej „Renault” holuj¹cym stara, jecha³ w kierunku Wadowic drog¹ krajow¹ nr 28. Z przeciwka nadjecha³ dostawczy renault master, za kierownic¹ którego siedzia³ 37-letni oœwiêcimianin. Prawdopodobnie podczas mijania renault master uderzy³ w burtê i tyln¹ oœ holowanego pojazdu. Uderzenie by³o tak silne, ¿e samochód, mocno uszkodzony, wpad³ do rowu. Kie-

scu tragedii, zdecydowa³ o przeprowadzeniu sekcji zw³ok oraz poleci³ zabezpieczyæ wszystkie uczestnicz¹ce w wypadku pojazdy do badañ technicznych. W zwi¹zku z wypadkiem droga krajowa nr 28 na tym odcinku by³a nieprzejezdna przez niemal 4 godziny.

Na nocną przejażdżkę Nieznany amator czterech kó³ek „wypo¿yczy³” sobie fiata cinquecento, który sta³ zaparkowany przy ul. Szarych Szeregów. Po kilkukilometrowej przeja¿d¿ce porzuci³ samochód w stanie nieuszkodzonym.

Z gabinetu Ktoœ wszed³ do gabinetu lekarskiego w szpitalu przy ul. Wysokie Brzegi przez otwarte drzwi balkonowe. Z³odziej zabra³ dokumenty, piecz¹tkê i telewizor. Straty to ok. 600 z³.

Śmierć na drodze 7 wrzeœnia w Grojcu w rowie przy ul. Beskidzkiej odnalezione zosta³y zw³oki 74-letniej Janiny R. Policja ustali³a, ¿e kobieta zosta³a potr¹cona przez samochód. Sprawca wypadku zg³osi³ siê do oœwiêcimskiej komendy z matk¹. Okaza³o siê, ¿e 22-latek przyzna³ siê do potr¹cenia mieszkanki Grojca w sobotê ok. godz. 21, kiedy jecha³ fiatem cinquecento w stronê Kêt. Do tragedii dosz³o podczas wyprzedzania. Przemys³aw O. zosta³ osadzony w policyjnej izbie zatrzymañ. Pokurator okrêgowy, który zadecyduje, czy wyst¹piæ do s¹du z wnioskiem o zastosowanie tzw. œrodka zapobiegawczego np. dozoru policyjnego wobec zatrzymanego.

007

10 ROCZNICE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

W POWOJENNYM OŒWIÊCIMIU Uroczyste obchodzenie okreœlonych rocznic wydarzeñ historycznych poprzez organizowanie œwi¹t pañstwowych stanowi³o i stanowi jeden z elementów odzwierciedlaj¹cych tendencje w zakresie polityki, gospodarki, kultury i oœwiaty wystêpuj¹ce w okreœlonej rzeczywistoœci. Poprzez odpowiedni dobór i interpretacje zdarzeñ historycznych mo¿na wp³yn¹æ na kszta³towanie siê œwiadomoœci spo³ecznej, tym bardziej, jeœli grupy propaguj¹ce nowe wartoœci posiadaj¹ nie tylko w³adzê, ale i umiejêtnoœæ kierowania i organizowania ¿ycia kulturalno- oœwiatowego. Imprezy masowe, a w szczególnoœci wyznaczone œwiêta pañstwowe s¹ wyk³adnikiem sytuacji spo³eczno - polityczno - ekonomicznej charakterystycznym dla ka¿dej formacji spo³ecznoekonomicznej, nie tylko socjalizmu. Zmiana ustroju, wprowadzenie nowego porz¹dku, a co za tym idzie tworzenie nowego systemu wartoœci kszta³tuj¹cego postawy spo³eczne wi¹¿e siê nierozerwalnie z krytyk¹ starego porz¹dku i burzeniem, przynajmniej w za³o¿eniach, wszystkiego, co œwiadczy o niechlubnej przesz³oœci. Powy¿sze zjawisko mo¿na zaobserwowaæ w okresach przejœciowych miêdzy jedn¹ formacj¹ a drug¹, do których mo¿na zaliczyæ m.in. lata 1945 - 1950, nie tylko w ¿yciu politycznym czy gospodarczym, ale tak¿e kulturalno - oœwiatowym. Rola, jak¹ Zwi¹zek Radziecki odegra³ w czasie II wojny œwiatowej, jego zas³ugi w realizowaniu myœli socjalistycznej w pañstwach demokracji ludowej oraz dzieje ruchu robotniczego i wszystkie dotycz¹ce go wydarzenia wyznacza³y, obok rocznic zwi¹zanych z najbli¿sz¹ przesz³oœci¹ ówczesnej Polski, harmonogram dni przeznaczonych na obchody okreœlonych œwi¹t pañstwowych i rocznic. Wydarzenia uwzglêdniaj¹ce historyczne znaczenie ZSRR, nie tylko na arenie miêdzynarodowej, ale jako sojusznika, „przyjaciela” i nieod³¹cznego partnera dziejowego Polski wesz³y do repertuaru œwi¹t obchodzonych uroczyœcie w latach 1945 1950 w Polsce, a tym samym w Oœwiêcimiu. Zaliczyæ do nich nale¿a³oby: podpisanie paktu o przyjaŸni, wzajemnej pomocy i wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a ZSRR, rocznicê reformy rolnej, rocznicê powstania Armii Czerwonej, rocznicê bitwy pod Lenino, rocznicê rewolucji paŸdziernikowej, rocznicê utworzenia Krajowej Rady Narodowej. Podczas tych uroczystoœci na wszystkich budynkach pañstwowych i samorz¹dowych wywieszane by³y flagi pañstwowe i partyjne, urz¹dzano uroczyste akademie, w programie których by³y prelekcje, wystêpy chórów szkolnych, tañce, deklamacje oraz popisy zespo³ów instrumentalnych. Przeprowadzane w zak³adach pracy odczyty i pogadanki mia³y charakter propagandowy ukazuj¹cy prze³omowy cel wprowadzania reform, korzyœci, jakie daje gospodarce nowy system zarz¹dzania oraz role klasy robotniczej, nowej w³adzy ludowej i Zwi¹zku Radzieckiego podczas wojny i po jej zakoñczeniu w tworzeniu trwa³ego pokoju, przyjaŸni i jednoœci na œwiecie. Na terenie ziemi oœwiêcimskiej, a tak¿e i w Oœwiêcimiu uroczyœcie obchodzono rocznice wydarzeñ dotycz¹cych najnowszej historii Polski, a mianowicie: napaœci Hitlera na Polskê ( 1 wrzeœnia ), œwiêto oswobodzenia ziemi bialskiej ( 13 marca ), Dzieñ Zwyciêstwa ( 9 maja ). Z tej okazji powo³ywano odpowiedzialne za przebieg uroczystoœci Komitety Obchodu. W kwietniu 1946r. ówczesny Minister Informacji i Propagandy Stanis³aw Matuszewski wyda³ okólnik dotycz¹cy obchodów 9 maja. Punktem zasadniczym obchodów Dnia Zwyciêstwa mia³y byæ uroczystoœci wojskowe, budynki winny byæ udekorowane flagami pañstw sprzymierzonych. Nale¿a³o organizowaæ bezp³atne seanse filmowe na placach, w ogrodach i w urzêdach, masowe zabawy ludowe, koncerty i tañce,

przeprowadziæ sk³adanie kwiatów i wieñców na grobach poleg³ych ¿o³nierzy i ofiar wojny. Dla podkreœlenia zwi¹zku Œwiêta Zwyciêstwa z ostateczn¹ klêsk¹ hitleryzmu i faszyzmu nale¿a³o zorganizowaæ symboliczne spalenie sztandaru hitlerowskiego, kuk³y Hitlera, przestêpców norymberskich. „Œwiêto to winno mieæ charakter zabawy ludowej, a nie urzêdowej”. We wszystkich szko³ach, zak³adach pracy urz¹dzano uroczyste akademie. Przyk³adem mo¿e byæ zachowany w archiwach program akademii przygotowanej przez Szko³ê Ogólnokszta³c¹c¹ Towarzystwa Salezjañskiego w 1949r. z okazji 10-tej rocznicy napadu Hitlera na Polskê. Akademie zorganizowa³a m³odzie¿ szkolna pod kierunkiem nauczycieli. Jej program stanowi³ monta¿ poetycki z wykorzystaniem wierszy wybitnych poetów polskich miêdzy innymi: B. S³onimskiego, J. Tuwima, W. Broniewskiego. H. Smolarskiej, H. HortkiewiczJerzykowskiej, Œwiêtope³ka-Korpiñskiego i innych. Zezwolenia na zorganizowanie okreœlonej akademii wydawa³ Starosta Powiatowy po uprzednim ocenzurowaniu jej programu oraz wszelkich imprez sportowych, rozrywkowych itp. przez Grodzki Urz¹d Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Bielsku. Uroczyste akademie urz¹dzano nie tylko z myœl¹ o m³odzie¿y szkolnej czy robotnikach miejscowych zak³adów przemys³owych, ale tak¿e dla reszty mieszkañców Oœwiêcimia i pobliskich okolic. Przyk³adem mo¿e byæ sprawozdanie Zarz¹du Gminnego w Oœwiêcimiu z 1950r.: „22 stycznia 1950r. odby³o siê wspólne posiedzenie miejskiej i gminnej Rady Narodowej z okazji uroczystoœci 5- cio lecia oswobodzenia ziemi krakowskiej. W dniu 29 stycznia 1950r. odby³a siê uroczysta akademia mieszkañców miasta i wsi w celu uczczenia 5- cio lecia oswobodzenia ziemi oœwiêcimskiej, frekwencja by³a bardzo du¿a”. Rocznice uroczyœcie obchodzone w latach 1945 1950 na terenie ziemi oœwiêcimskiej obejmowa³yby tak¿e repertuar œwi¹t maj¹cych swoje uzasadnienie w okresie miêdzywojennym, gdyby polityka kulturalna Polski nie wynika³a z nowych, dokonywanych przeobra¿eñ i rozliczeñ przesz³oœci historycznej. Dlatego czêœæ uroczystoœci zosta³a wykreœlona z objêtych planem uczczenia dni, miêdzy innymi 15 sierpnia: „Dzieñ 15 sierpnia by³ obchodzony w Polsce do roku 1939, jako

œwiêto ¿o³nierza na pami¹tkê „Cudu nad Wis³¹” z okresu wojny Polsko- Radzieckiej. Reakcyjne i sprzeczne z interesami narodu czynniki ówczesnej antyradzieckiej polityki polskiej spowodowa³y utratê niepodleg³oœci i niemiecki zabór. Sojusz ze Zwi¹zkiem Radzieckim przywróci³ Polsce utracon¹ niepodleg³oœæ i jest gwarancj¹ naszej wolnoœci i niepodleg³ego bytu pañstwowego, co potwierdza wynik konferencji poczdamskiej. Kontynuowanie tradycji œwiêta 15-go sierpnia w zaprzyjaŸnionej ze Zwi¹zkiem Radzieckim Polsce nie mo¿e mieæ miejsca...” Nowe w³adze polskie, dostrzegaj¹c si³ê tradycji narodowej, a przede wszystkim jej elementy wyp³ywaj¹ce z ducha religijnego i narodowego, wykorzystywa³y to, ³¹cz¹c nowo wprowadzone œwiêta pañstwowe z uroczystoœciami czy obrzêdami religijnymi. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ fakt, i¿ w pierwszych latach po wojnie, w Oœwiêcimiu, a tak¿e na terenie powiatu bialskiego, œwiêta pañstwowe, okolicznoœciowe uroczystoœci, zebrania, manifestacje, poprzedzone by³y nabo¿eñstwami w koœciele np.: w kwietniu 1946r. Stronnictwo Pracy urz¹dzi³o w Oœwiêcimiu w sali Ratusza zebranie na tematy gospodarcze i polityczne, które by³o poprzedzone nabo¿eñstwem w koœciele. Zorganizowana przez Urz¹d Informacji i Propagandy 17 czerwca 1945r. w Oœwiêcimiu manifestacja ku czci ofiar obozu koncentracyjnego rozpoczyna³a siê msz¹ polow¹. Uroczystoœæ ods³oniêcia God³a Pañstwowego na zamku w Oœwiêcimiu 14 paŸdziernika 1945r.,w której brali udzia³ przedstawiciele partii, organizacji, mieszkañcy miasta i okolic, równie¿ poprzedzi³a msza œwiêta. Przeprowadzanie obrzêdów i praktyk religijnych nie napotyka³o na ¿adne przeszkody ze strony w³adz zwierzchnich, o ile dzia³alnoœæ ta nie przekracza³a ram zarezerwowanych wy³¹cznie dla instytucji koœcielnych.

Małgorzata Antos Bibliografia: Pisma Woj. Urz. Inf. i Prop. do pow. Urz. Inf. i Prop. z 13.08, 21.08 i 27.12.1945r. A. P. w Oœw. Pisma Starosty Pow. do Urz. Woj. sprawozdania za styczeñ i luty 1948r. A. P. w Oœw. StB 54c, StB 54d Okólnik Ministra Inf. i Prop. z kwietnia 1946r. A. P. w Oœw. StB 54c. Pismo Zarz¹du Gminnego w Oœw. do Starosty Pow. sprawozdanie za styczeñ 1950r. A. P. w Oœw. StB 54d. Pismo ZMW Zarz¹d Miejski w Oœw.do Starostwa Pow. z dn 5.06.1945r. A. P. w Oœw. StB 66. Pismo Starosty Pow. do Urz. Woj. sprawozdanie za kwiecieñ 1946r. A. P. w Oœw. StB 54a. Pismo Zarz¹du Gminnego w Oœw. do Starosty Pow. z dn.8.10.1945r. A. P. w Oœw. StB 66a.

Szkoła Tańca OCK zaprasza w sezonie artystycznym 2003/2004 1.DZIECIÊCA SZKÓ£KA TAÑCA - w grupach wiekowych 6-12 lat 2.STUDIO TAÑCA, GRACJI I WDZIÊKU - w grupie wiekowej 16-24 lat (taniec, modeling, konkursy piêknoœci) 3.STUDIO TAÑCA - dziewczêta i ch³opcy w wieku 13-15 lat (World Dance Programe, Disco Dance, Modern Dance, Dance Revia) 4.KURS TAÑCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROS£YCH - dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych (tañce standardowe, latynoamerykañskie, popularne) 5. KLUB MI£OŒNIKÓW TAÑCA DLA DOROS£YCH - HOBBY DANCE (po kursach tañca towarzyskiego) 6. RELAX DANCE (dla doros³ych pañ) 7.ZESPO£Y: - MAJORETKI (dziewczêta, wzrost minimum 165 cm) - LA SHOW DANCE (dziewczêta, wzrost minimum 160 cm) - DZIECIÊCA FORMACJA LA (pary) - M£ODZIE¯OWA FORMACJA LA (pary) 8. FAMILY DANCE (zajêcia taneczne dla ca³ych rodzin) Wszystkie zajêcia odbywaj¹ siê w cyklu rocznym Zapisy przyjmuje i informacji udziela, do dnia 19 wrzeœnia, w godzinach od 10:00 do 20:00 Punkt Informacyjny Oœwiêcimskiego Centrum Kultury ul. Œniadeckiego 24 (hol na parterze)

11

Dawny Oœwiêcim w obiektywie ze zbiorów Tadeusza Firczyka

Oświęcim- Hotel Zator w czasie okupacji został zamieniony na hotel dla Niemców; w budynky tym obecnie znajduje się restauracja Skorpion

Oświęcim- Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. ks. Stanisława Konarskiego z okresu okupacji niemieckiej

KADRY P AMIÊCI PAMIÊCI Koñcz¹c letni tryptyk wspomnieniowy ujêty w cykl „Kadry pamiêci” opowiem jeszcze jedn¹ historiê z dawnych lat. W tej samej kamienicy, w której rozegra³ siê nocny dramat ucieczki Halinki, prawie drzwi w drzwi zamieszkiwa³a rodzina z³o¿ona z trzech osób: matki i dwóch córek. Matka, wówczas kobieta w œrednim wieku, by³a córk¹ hrabiego Antoniego Poniatowskiego, ofiary mordu katyñskiego. Córki, wówczas licealistki, to pe³na weso³oœci trzpiotka Irena i nieco stateczniejsza Emilia. Obie zalicza³y siê do ³adniejszych w tamtym czasie oœwiêcimianek. Matka by³a wdow¹ po poruczniku legionów, Emilu Gawronie rodem z Oœwiêcimia. Zgin¹³ on 13 wrzeœnia 1944 - w tych dniach przypada wiêc 59. rocznica tego wydarzenia - w czasie alianckiego nalotu na niemieck¹ fabrykê chemiczn¹ IG-Farben, prekursorkê „chemii” w naszym mieœcie. Jedna z bomb, zrzucanych bardzo niecelnie, upad³a na tê czêœæ zak³adu salezjañskiego, gdzie mieœci³ siê wówczas szpital, w którym Emil Gawron pracowa³ jako sanitariusz. By³ on jedyn¹ ofiar¹ œmierteln¹ tego nalotu. Czêœæ koœcielna kompleksu budynków salezjañskich nie uleg³a najmniejszemu uszkodzeniu. Wdowie maj¹cej na utrzymaniu dorastaj¹ce córki nie powodzi³o siê najlepiej. Powojenna bieda by³a powszechna i dojmuj¹ca, ale ludzka solidarnoœæ i pomoc œwiadczona sobie w tamtych trudnych czasach ³agodzi³a nieco skutki ogólnej biedy. Matka dorabia³a trochê jako krawcowa, a m³odsza z córek wnet znalaz³a zatrudnienie w urzêdzie pocztowym. Starsza po zam¹¿pójœciu przenios³a siê do Warszawy. To druga „dziewczêca” historia z wydarzeniami o rzeczywiœcie dramatycznym wymiarze, zwi¹zana z kamienic¹ przy ulicy Jagie³³y, bêd¹ca jednym z rozdzia³ów zamierzonej o niej monografii. Czasami odwiedzam jedn¹ z „dziewcz¹t z tamtych lat”, by w czasie s³odkich od wyœmienitego ciasta rozmów powspominaæ z nut¹ goryczy dawno minione dzieje.

Andrzej Winogrodzki

Oświęcim w pocztówkach „50 lat pocztówki z Oœwiêcimia”- taki tytu³ nosi ekspozycja prezentowana w holu Oœwiêcimskiego Centrum Kultury. Z³o¿y³o siê na ni¹ 218 kart pochodz¹cych z prywatnej kolekcji Tadeusza Firczyka. Ten znany kolekcjoner starych fotografii z Oœwiêcimia, posiadaj¹cy w swoich zbiorach oko³o 800 zdjêæ prezentuj¹cych miasto w okresie miêdzywojennym i w czasach okupacji, wspó³pracownik naszej redakcji, swoj¹ przygodê z pocztówk¹ rozpocz¹³ 22 lata temu.- Do pe³nej kolekcji brakuje mi 10-15 kart. Wszystkie s¹ dla mnie cenne- mówi. Pocztówki dokumentuj¹ historiê Oœwiêcimia. Zmiany, które zachodzi³y w jego architekturze. Ukazuj¹ wa¿niejsze budynki, zabytki, ciekawe pejza¿e miasta. Na wystawie podziwiaæ mo¿emy zarówno karty czarno-bia³e jak i kolorowe. - Najczêœciej fotografowano rynek, a szczególnie kamienicê Œlebarskich (obecny budynek s¹du ), w którym dawniej znajdowa³a siê siedziba PZPR- informuje kolekcjoner. Kamienicê Œlebarskich uwieczniono równie¿ na pierwszej, czarno-bia³ej karcie,wydanej w 1953 r. -Mam j¹ w swojej kolekcji- mówi Tadeusz Firczyk. Pocztówki drukowane by³y przez Krajow¹ Agencjê Wydawnicz¹, Wydawnictwo Ruch, wschodnioniemiecki Druk DDR oraz prywatnych wydawców.

fot. AB, tekst MB

OKIEM

Oświęcim- szkoła przy ulicy Krasickiego (Karty zostały wydane przez okupanta niemieckiego )

PEPASIA

12

OG£OSZENIA DROBNE n Kurs zio³olecznictwa od 27-28.09.03r. Aniela Janda. Informacje: tel. 032/ 737-32-22 n Rabka Zdrój, komfortowy oœrodek, 10 dni: paŸ-

dziernik – 450 z³, listopad – 350 z³, (0-18)267-77-77 * Sprzedam pilnie, bardzo tanio palmê (wys. ponad 2,5 m). Wiadomoœæ 0-33/843-04-93 (wieczorem). Cena do uzgodnienia * Sprzedam rower „sk³adak” czerwony, oœwietlenie, baga¿nik, stan dobry. Cena 60 z³, tel. 0/691-537-759 * Sprzedam mieszkanie M-2 (36 m kw., II p.), ul. B. Chrobrego. Cena 38.000 (do negocjacji), tel. 0-34/32-46-257, 36-34-512 * Tychy - w³asnoœciowe, 38 m kw. zamieniê na Oœwiêcim. Tel. 0-32/ 217-69-04 * Sprzedam „Encyklopediê Bia³ych Plam”, 10 tomów (A-L), kontynuacja w PWE, cena 30 z³/1 tom, tel. 842-42-24

KRZY¯ÓWKA Z „SPO£EM” PSS A B C D E F G H I J K L £ M N O P Poziomo: 1) Wrz¹tek, war; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 22

6

20

1 15

14 23

9

5

12 8 3

17 18 11

10

13

15

2 21

4 16 7

2) Setna czêœæ; * Ch³odziarka; 3) Centralny punkt cyrku; 4) Œrednica pocisku; *Leœny ptak ³owny; 5) Gospodarz pod reglami; 6) Delikatny materia³; * Zwa³, stos; 7) Rozs¹dek; 8) Wynik dzielenia; * Wyznawany w konfesjonale; 9) Nimb; 10) Flirt, mi³ostka; * Peleng; 11) Pasemko w³osów; 12) Brat ojca; 13) Narzêdzie do spulchniania gleby; 14) Smaczna ryba morska; 15) Popularny sznycel; 16) Waæpani; 17) Antypatia;

KUPON KRZY¯ÓWKI

Pionowo: A) Cisza, milczenie; * Muzu³mañski w³adca; B) Herbert, z³oty medalista IO w 1960r.; C) Zdanie, opinia; * Z Ludmi³¹ w tytule poematu Puszkina; D) Strategiczna gra planszowa; E) Pañstwo pojugos³owiañskie; * Pachn¹cy krzew; F) Œwit; G) Podliczany w sklepowej kasie; * KrawêdŸ, skraj; H) Projekt, plan; I) Miasto wojewódzkie nad Wis³okiem; * Ho³ota; J) Zaloty, umizgi; K) Nadmierna liczba; * Zysk; L) Du¿y garnek; £) Œwiêto patrona koœcio³a; M) Biokatalizator; N) Nibygwiazda; O) Barwny ³uk na niebie; P) W³adys³aw, zagra³ Kargula;

Litery uporządkowane od 1 do 23 utworzą rozwiązanie, na które czekamy do 22.09. 2003 r. Nagrodę - bon towarowy o wartości 50 zł 8.09 wylosowała: Maria Bałut z Tarnowa. Prosimy o osobisty odbiór nagrody w siedzibie redakcji.

Hasło z nr 14: „Nie ma miodu bez jadu”

„SPO£EM” PSS - JESTEŒMY Z TOB¥ KA¯DEGO DNIA

13

O futbolu, muzyce i przyszłości Do Oœwiêcimia z okazji „Œwiêta Miasta” zawita³ jeden z najpopularniejszych zespo³ów rockowych T.Love. Zespó³, którego liderem jest Muniek Staszczyk, powsta³ w 1982 roku. Pierwsza nazwa zespo³u brzmia³a Teenage Love Alternative (Stad obecna skrócona nazwa zespo³u). Sam wokalista zaczyna³ przygodê z muzyk¹ w takich formacjach jak Opozycja i Dzieci Œmierci. Do tej pory z zespo³em T. Love nagra³ dwa nieoficjalne albumy „Nasz Bubelon”(84'), i „Chamy id¹ (85”)”, po których do tej pory ukaza³o siê trzynaœcie wydawnictw, w tym miêdzy innymi „King” i „Ch³opaki nie p³acz¹”. S¹ to p³yty, które zespo³owi przynios³y najwiêksz¹ popularnoœæ. Oœwiêcimska publicznoœæ mog³a wys³uchaæ kilku numerów pochodz¹cych miêdzy innymi z tych albumów. Du¿o kompozycji przearan¿owanych zosta³o w stylu reagge np. „Wychowanie”. Zespó³ zaprezentowa³ siê przed oœwiêcimsk¹ publicznoœci¹ w sk³adzie: Muniek Staszczyk, wokal (tym razem bez z³amanego statywu, co czêsto na koncertach siê zdarza). Na garach wybija³ rytm Jarek Polak, akompaniowa³ mu na basie Pawe³ Nazimek, a ca³y ten poci¹g pod nazw¹ T.Love ci¹gnê³y dwie gitary:Jacek Perkowski i Maciek Majchrzak. Tu¿ po koncercie Muniek Staszczyk udzieli³ naszej gazecie krótkiego wywiadu.

Muniek chętnie pozował do zdjęć z fanami Mirek Tokarz: Zespó³ T.Love nagra³ materia³ na p³ytê podsumowuj¹c¹ dwudziestolecie dzia³alnoœci. Jak dosz³o do jej powstania? M. Staszczyk: Materia³ na ten podwójny album pochodzi z ubieg³orocznego koncertu w klubie Stodo³a w Warszawie. T. Live, bo taki nosi on tytu³, wymyœlili nasi fani, którzy koresponduj¹ z nami za poœrednictwem Internetu. Jest to specyficzna p³yta, na której zagra³o kilku zaproszonych goœci, miêdzy innymi Robert Brylewski (Brygada Kryzys), czy Graba¿ (Pid¿ama Porno). Nie zabrak³o te¿ muzyków, którzy kiedyœ tworzyli T. Love. Materia³ zawiera dwadzieœcia jeden numerów, ³¹cznie oko³o stu minut muzyki. P³ytê wzbogacaj¹ trzy nowe kompozycje, takie jak Europolska, Pozytyw i Polish bojfriend. Dwuczêœciowa p³yta uka¿e siê ósmego listopada tego roku i bêdzie sprzedawana w cenie jednego kr¹¿ka. Tak¹ mamy umowê z wytwórni¹. M.T: W 1993 roku przyznano Ci nagrodê Fryderyka za najlepsze autorskie teksty. Kto jest dla ciebie wa¿ny, jeœli chodzi o pisanie piosenek? M.S: Przede wszystkim Bob Dylan jest dla mnie absolutnym fenomenem w tym temacie. Z zagranicznych autorów ceniê sobie równie¿ Boba Marleya. Z polskich podobaj¹ mi siê teksty Tomka Lipiñskiego. Ceniê te¿ Marka Grechutê. W ostatnim czasie ws³uchujê siê uwa¿nie w hip -hop. Uwa¿am, ¿e jest to prawdziwy g³os buntu m³odych ludzi. W moich rankingach prym wiedzie Kaliber 44.W tekstach szukam przede wszystkim prawdy. Fa³sz jest zaraz uchwycony. Podoba mi siê bardziej ¿yciowa uliczna twórczoœæ, prezentowana przez zespo³y z podziemia. M.T: T. Love kojarzy siê z grup¹ muzyków z du¿ym poczuciem humoru. Jak to stwierdzenie ma siê do rzeczywistoœci? M.S:Czasem, choæ ju¿ rzadko lubimy ostro zabalangowaæ. Nie uwa¿amy siê za kabareciarzy, a jak ju¿ œmiejemy siê, to gorzko. Wiele naszych piosenek powsta³o jako pastisze, id¹ce w stronê absurdalnego humoru Monty Pythona. Polskiej rzeczywistoœci nigdy nie traktowaliœmy w sposób gniewny, jak inne zespo³y typu Dezerter czy Siekiera. Mo¿e w tym tkwi nasza si³a przekazu. Œmialiœmy siê zawsze z g³upoty i przyjmo-

waliœmy postawê m¹drego b³azna. Jesteœmy te¿ doros³ymi ludŸmi, którzy podczas pracy czasem wkurzaj¹ siê na siebie. Wówczas dochodzi do psychicznych rêkoczynów. Tak naprawdê to kocham tych ludzi, z którymi wystêpujê na scenie i to samo pewnie oni powiedzieliby o mnie. Jestem przede wszystkim tekœciarzem i wokalist¹. Koledzy z zespo³u s¹ w pe³ni profesjonalnymi muzykami. I dlatego bez nich T. Love ju¿ dawno by nie istnia³. M.T: Na mistrzostwa œwiata w Korei napisa³eœ hymn, w utworze Ajrish œpiewasz, ¿e Polska pokona Angliê. Czy w twoim ¿yciu futbol odgrywa szczególn¹ rolê? M.S: Muszê stwierdziæ, ¿e jestem chory na futbol. Moje serce jest od szesnastu lat z³amane dla reprezentacji narodowej (z ma³¹ przerw¹ na kadrê trenera Jerzego Engela). Mia³em lecieæ do Korei na mistrzostwa œwiata, ale dobrze siê sta³o, ¿e zosta³em w kraju. By³em na meczu wyjazdowym ze Szwecj¹, gdzie prze¿y³em jako kibic prawdziwe upokorzenie. Pojecha³em te¿ na Stadion Œl¹ski, gdzie podejmowaliœmy Wêgry. Po tych meczach powiedzia³em mojemu synowi Jankowi, który jest wielkim fanem reprezentacji, ¿e siê z niej ca³kowicie wy³¹czam. I tak to wy³¹czenie podczas dzisiejszego koncertu wygl¹da³o, ¿e miedzy utworami by³em na bie¿¹co informowany o przebiegu meczu na £otwie. Pozytywne emocje u mnie siêgaj¹ zenitu, gdy gra te¿ Legia Warszawa. Ale ¿adnej piosenki ju¿ na temat futbolu nie napiszê.

W rytmie hip-hop Przez dwa dni m³odzi ludzie bawili siê na p³ycie oœwiêcimskiego rynku, gdzie zosta³ dla nich zorganizowany pierwszy HIP-HOP Festiwal. Impreza przyci¹ga³a nie tylko m³odzie¿, która ogl¹da³a, s³ucha³a i tañczy³a w dobrze znanych rytmach. Rymowanie przez mikrofon z muzycznym podk³adem oraz niemal akrobatyczne pokazy break-dance zaciekawi³y wielu mieszkañców Oœwiêcimia.

Hip-hopowe akrobacje

M.T: Na rynek ksiêgarski trafi³o wydawnictwo miêdzy innymi z Twoim udzia³em. M.S: Jest to ksi¹¿ka Miko³aja Lizuta pod tytu³em PRL ( Punk Rock Later). S¹ to wywiady zebrane z Gazety Wyborczej, w których miêdzy innymi ja, Kazik Staszewski (Kult), Tomek Lipiñski (Tilt), Tomek Budzyñski (Armia) Grabarz (Pid¿ama Porno), Robert Brylewski (Brygada Kryzys), Krzysztof Grabowski (Dezerter) opowiadamy jak nasze zespo³y funkcjonowa³y w latach osiemdziesi¹tych. Pokazane jest te¿ nasze spojrzenie na dzisiejsz¹ Polskê i na politykê. Ka¿dy z nas o tych sprawach mówi inaczej. Uwa¿am, ¿e jest to bardzo ciekawa ksi¹¿ka i traktujê j¹ jako interesuj¹c¹ socjologiê kultury wspó³czesnej . Do ksi¹¿ki do³¹czona jest równie¿ p³yta, na której umieszczone s¹ niepublikowane piosenki wszystkich prezentowanych zespo³ów. Jest na niej te¿ nasz kawa³ek „Teraz Polska”. M.T: A plany zespo³u na przysz³oœæ? M.S: Ju¿ w listopadzie planujemy trasê koncertow¹ promuj¹c¹ p³ytê T.Live. Mamy te¿ nadziejê, ¿e zagramy w Oœwiêcimiu, w Klubie Menago. Za rok nagrywamy nastêpn¹ p³ytê studyjn¹, na któr¹ jest ju¿ przygotowany materia³. Oczywiœcie bêdzie te¿ jej koncertowa promocja. Po niej mamy ju¿ zaplanowan¹ oko³o pó³toraroczn¹ przerwê w dzia³alnoœci zespo³u. By³a to moja inicjatywa, chcia³bym odpocz¹æ od coraz bardziej pog³êbiaj¹cego siê schematu mojej pracy: koncerty - studio - promocja. Od dwunastu lat moje ¿ycie wiruje wokó³ tych spraw. Bez dwóch zdañ szanujê swoj¹ publicznoœæ, bo to dla niej gramy. Zespó³ T.Love jest jak przedsiêbiorstwo, trzeba byæ ca³y czas skoncentrowanym na swojej pracy. Nie nale¿y traktowaæ tego, jako rozwi¹zania zespo³u, bo nie staæ mnie na taki ruch w kategoriach emocjonalnych. Jesteœmy jak ma³¿eñstwo, które czasem musi od siebie odpocz¹æ. Mam nadziejê, ¿e taka przerwa doda mi jeszcze wiêcej energii do tworzenia lepszych piosenek. Chcia³bym poczuæ ponownie g³ód muzyki. Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê w imieniu czytelników i ca³ej redakcji nastêpnych dwudziestu lat dzia³alnoœci zespo³u. Mirek Tokarz – Pomys³ promowania hip-hopu pojawi³ siê, poniewa¿ ten rodzaj muzyki staje siê coraz bardziej popularny. Fajnie by³o, przychodzi³o du¿o ludzi, dobrze siê bawili, wiêc impreza udana. Wszystko zorganizowaliœmy w³asnymi si³ami, zabrak³o œrodków na wiêksz¹ reklamê, ale mamy nadziejê, ¿e za rok rozkrêcimy siê jeszcze lepiej - obieca³ Robert Ko³odziejczyk, wspó³organizator festwialu. Koncerty prowadzili: DJ Cloud, DJ Lobo i DJ Nubira. Na rêkach, na g³owie tañczyli i wirowali m³odzi ludzie z Sosnowca, Jaworzna, Krakowa, no i oczywiœcie nasi lokalni break-dance’owcy. Naprawdê na dobrym poziomie zaprezentowa³y siê sk³ady: Alternatywa, Graffiti Jam, Bita Sztama, Furia, S.Z.O.K., Emiter, Cut Pro, Grad Gromów, Aura, Eco i Metro Sk³ad. Efektownym popisom towarzyszy³ równie¿ pokaz graffiti. – W Oœwiêcimiu hip-hop zapocz¹tkowa³ NTA w 1995 roku, powoli dochodzi³y nowe grupy, dzisiaj dzia³a 6 sk³adów, a zainteresowanych jest bardzo du¿o osób. To ruch typowo undergroundowy, tak samo o w³asnych si³ach wydajemy p³yty. Jeszcze w tym roku pojawi siê sk³adanka „Anomalia” - doda³ DJ Nubira, jeden z organizatorów muzycznych szaleñstw. Mi³oœnicy hip-hopowego brzmienia chc¹, aby festiwal by³ imprez¹ cykliczn¹.

Tekst i fot. maki

14

Mie 3ski Inf rmat r Sp rt wy Nareszcie będzie normalnie?

Od kilku ju¿ lat w Oœwiêcimiu rozgrywane s¹ zawody amatorów w pi³ce no¿nej. Liga amatorska na pocz¹tku dzia³a³a pod opiek¹ miasta, ale po pewnym czasie, w zwi¹zku z tym, ¿e nie zosta³a przekszta³cona w jak¹kolwiek formê prawn¹, musia³a dzia³aæ na zasadach amatorskich. Co prawda, osoba, która by³a za rozgrywki odpowiedzialna, na pocz¹tku radzi³a sobie z nimi doœæ dobrze, ale po pewnym czasie zaczê³o dochodziæ do niesnasek. A to nie rozliczono jakiegoœ turnieju, potem dru¿yna mistrzowska nie dosta³a nale¿nego jej pucharu, z kolei okazywa³o siê, ¿e sêdziowie pracuj¹ za zbyt wygórowane stawki. Niestety, jako ¿e ca³a liga by³a dzia³alnoœci¹ prywatn¹ nikt nie mia³ formalnego wp³ywu na to, co siê z ni¹ dzieje. Organizator obiecywa³ ju¿ od dwóch lat stworzenie stowarzyszenia, ale jakoœ nie udawa³o siê nigdy doprowadziæ spraw formalnych do koñca, a pretensje narasta³y. Koniec koñców grupa inicjatywna w sk³adzie; Marek Piotrowski, Dawid Stalica i Piotr Bartuœ postanowi³a wzi¹æ sprawy w swoje rêce i zarejestrowaæ stowarzyszenie, które zajmie siê rozgrywkami amatorskiej pi³ki w naszym mieœcie i odci¹¿y w obowi¹zkach osobê zajmuj¹c¹ siê tym do tej pory. Co prawda by³a szansa na to ¿eby przej¹æ ju¿ tocz¹ce siê rozgrywki letnie, ale sprawa utknê³a w martwym punkcie. Prowadz¹cy do tej pory ligê argumentowa³, ¿e nie zrezygnuje z prowadzenia aktualnych rozgrywek bo... nie i ju¿. Tym sposobem nowe stowarzyszenie zacznie swoje dzia³ania od zimy, czyli rozgrywek halowych. Co prawda w zwi¹zku z

OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA OŚWIĘCIM W KOSZYKÓWCE ULICZNEJ Ju¿ 14. 09.2003r.(niedziela) od godziny 11.00 KLUB SPORTOWY „NIWA” zaprasza wszystkich chêtnych do udzia³u w rozgrywkach koszykówki ulicznej 4- osobowej (3+1). Impreza odbêdzie siê na parkingu przed Oœwiêcimskim Centrum Kultury. Zdaniem organizatorów bêdzie to szansa na zweryfikowanie pogl¹dów o w³asnych umiejêtnoœciach dla wszystkich, odbijaj¹cych pomarañczow¹ pi³kê w naszym mieœcie. Zawody bêd¹ rozgrywane w nastêpuj¹cych grupach wiekowych: I. Ch³opcy rocznik 1990 i m³odsi II. Ch³opcy rocznik 1985 - 1987 III. Open ZAPISY BÊD¥ PRZYJMOWANE OD GODZINY 10.00 / 14.09.2003r/ W BIURZE ORGANIZACYJNYM PRZY OCK. WPISOWE WYNOSI 10 Z£ OD DRU¯YNY!!! DLA NAJLEPSZYCH DRU¯YN PRZEWIDZIANO ATRAKCYJNE NAGRODY. Serdecznie zapraszamy.

planowanym remontem hali by³ego Technikum Chemicznego jeszcze nie wiadomo gdzie bêd¹ one rozgrywane, ale wszyscy licz¹ na wyrozumia³oœæ Pani Bogumi³y Goryczki dyrektor LO Konarskiego, poniewa¿ tylko tam s¹ warunki do rozgrywania meczów. Niestety je¿eli Pani dyrektor nie wyrazi zgody, nie bardzo jest jakakolwiek alternatywa. A oto nowe w³adze stowarzyszenia, czyli Ci, do których bêdzie mo¿na mieæ pretensje, je¿eli coœ nie wyjdzie lub podziêkowaæ im za zaanga¿owanie, je¿eli wszystko bêdzie OK. Na szczêœcie znaj¹c tych ludzi mo¿na byæ dobrej myœli. Amatorska pi³ka w Oœwiêcimiu wydaje siê mieæ przed sob¹ œwietlan¹ przysz³oœæ. Prezes - Piotr Bartuœ Wiceprezes - Dawid Stalica Wiceprezes - Tomasz Kantyka Sekretarz - Sebastian Stachura Skarbnik - Stanis³aw Biernat Cz³onkowie zarz¹du: Artur Papciak Marek Orzechowski Piotr Machalica Grzegorz Sawicki Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej-Stanis³aw Ko³aczek Cz³onkowie komisji rewizyjnej: Wojciech Paprzyca Marek Chowaniec

Grand

Prix w tenisie stołowym

Wyniki I Grand Prix Oœwiêcimia w tenisie sto³owym rozegranego w dniach 6 - 7.09.2003r. w Gimnazjum nr 2 w Oœwiêcimiu Kategoria juniorzy : 1. Wojciech Dziura LKS Wis³a Rz¹ska 2. Krzysztof Malcherek Anders ¯ywiec 3. Mateusz Zagajewski Anders ¯ywiec Kategoria kobiety : 1. Karolina Sarna UKS Polfin Oœwiêcim 2. Agnieszka Wasiuta Jaroszowiec 3. Urszula Kowal LKS Wis³a Rz¹ska Kategoria seniorzy : 1. Ryszard Sarna UKS Polfin Oœwiêcim 2. Kamil Sikora ZSZ Radocza 3. Henryk Pietrzak Skoczów Kategoria weteranów : 1. Henryk Pietrzak Skoczów 2. Franciszek Ka³u¿a TKKF Kraków 3. W³adys³aw £opatka TKKF Kraków Dzisiaj na stadionie MOSiR-u rozpoczn¹ siê Mistrzostwa Miasta w lekkoatletyce „pi¹tki lekkoatletyczne” o godz. 16.00. Jutro na kortach tenisowych rozpoczn¹ siê Mistrzostwa Miasta w tenisie ziemnym o godz. 10.00. Turniej indywidualny.

redaguje Albert Bartosz

Siatkówka plażowa w Oświęcimiu...

Nie mo¿liwe? A jednak! Ju¿ w najbli¿szy weekend 13 i 14 WRZEŒNIA firmy; Sport Olimp oraz Dwory Unia S.S.A. zapraszaj¹ na „Dni Otwarte”. Jedn¹ z najatrakcyjniejszych czêœci imprezy ma byæ turniej siatkówki pla¿owej. Podobnie jak w zesz³ym roku, organizatorzy oczekuj¹ na wasze zg³oszenia. Zapraszaj¹ 2 - osobowe zespo³y. Nie ma ¿adnych grup wiekowych. Gwarantuj¹ najwy¿szej jakoœci morski piasek, i to a¿ po same kostki! Mecze rozgrywane bêd¹ na terenie rekreacyjnym przy p³ywalni. Bli¿sze informacje do uzyskania pod nr tel. 847 22 75. A oto ca³y plan dni otwartych:

13 września (sobota) P³ywalnia i teren rekreacyjny: 9.00 - 17.00 - Turniej siatkówki pla¿owej 12.00 - 16.00 - P³ywalnia, wstêp wolny dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej 17.00 - Wystêpy Szko³y Tañca Presti¿ (formacje taneczne Swing, Szanta¿, Impuls i Scooby-doo) 18.00 - 23.00 - Wieczór z DJ QBA (rezydent klubu Menago)

14 września (niedziela) P³ywalnia i teren rekreacyjny: 9.00 - 16.00 - Turniej siatkówki pla¿owej 12.00 - 16.00 - P³ywalnia, wstêp wolny dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej Hala Lodowa: 16.45 - Dwory Unia S.S.A. - Inauguracja sezonu sportowego 2003/2004 - Oficjalna prezentacja zespo³u Dwory S.A. Unia Oœwiêcim 17.00 - Mecz hokejowy - wstêp wolny: Mistrz Polski Dwory S.A. Unia - Wicemistrz Polski GKS Katowice - Wystêpy ³y¿wiarzy figurowych 20.00 - 22.00 - œlizgawka dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej ( wstêp wolny).

Mistrzostwa Dzielnic Przypominamy naszym czytelnikom, ¿e ju¿ jutro (13 wrzeœnia, sobota) na bocznym boisku oœwiêcimskiego MOSiR-u zostan¹ rozegrane pierwsze Mistrzostwa Oœwiêcimia Dzielnic. Patronat nad imprez¹ obj¹³ przewodnicz¹cy Rady Miasta W³odzimierz Paluch, redakcja G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej i oczywiœcie MOSiR w osobie swojego dyrektora Kazimierza Homy. Obszerne informacje na temat turnieju znajdziecie Pañstwo w poprzednim numerze GZO lub bezpoœrednio w MOSiR-ze. Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców, i pamiêtajcie, ¿e wystarczy 8 osób, ¿eby wasza dzielnica mia³a swoj¹ reprezentacjê. Dla zwyciêzców i uczestników oczywiœcie mamy nagrody.

Kto odebrał Świadectwo Dobra? Na odpowiedŸ czekamy do 22 wrzeœnia. 8.09.03 nagrodê wylosowa³

p. Grzegorz Laskowski z Oświęcimia

15 8DZ-# #+ ",   =8

15

Mie 3ski Inf rmat r Sp rt wy

Huśtawka nastrojów!

Oświęcimska klasa „B” Unia Oświęcim - Podolsze 0:0 Przed meczem z Podolszem w budynku klubowym niektórzy dzia³acze zastanawiali siê nad tym, czy w tym spotkaniu jest mo¿liwy wynik dwucyfrowy. Ju¿ po pierwszych czterdziestu piêciu minutach zweryfikowali ni swoje pogl¹dy i odprawiali wszelkie mo¿liwe mod³y o chocia¿ jedn¹ bramkê. Niestety opatrznoœæ by³a tego dnia nieub³agana i chyba s³usznie, poniewa¿ wynik remisowy nale¿a³ siê przyjezdnym choæby za ambicjê. Oczywiœcie oœwiêcimianie byli lepsi technicznie i wiêkszoœæ czasu spêdzali pod bramk¹ rywali, ale ich ataki przypomina³y bicie g³ow¹ o œcianê. Pod koniec spotkania, kiedy zawodnicy Unii “siedli”, podolszanie mieli nawet dwie dobre sytuacje do zdobycia bramki. Na szczêœcie ich nie wykorzystali, bo pora¿ka lidera na w³asnym boisku z dru¿yn¹ zamykaj¹c¹ tabelê na pewno wywo³a³aby wiele kontrowersji. Remis mo¿na by³o prze¿yæ.

redaguje Albert Bartosz

Małopolska Liga Juniorów

Dwa zwyciêstwa odnieœli juniorzy starsi w meczach rozgrywanych w ramach Ma³opolskiej Ligi Juniorów. Zdecydowanie poprawi³o to humor prezesa Janusza Chwieruta, który us³yszawszy przez telefon informacjê o zwyciêstwie w Gorlicach stwierdzi³ – teraz w tabeli jakoœ to bêdzie wygl¹daæ. Rzeczywiœcie, po doœæ pechowej przegranej z Tarnowem i jak najbardziej zas³u¿onym zwyciêstwie z Nowym S¹czem do naszych zawodników uœmiechnê³o siê szczêœcie, które w wydatny sposób pomog³o im pokonaæ dru¿ynê krakowskiego Hutnika. Inna sprawa, ¿e w tym spotkaniu mo¿na by³o ju¿ dostrzec jakieœ zal¹¿ki zorganizowanej gry, a przede wszystkim ogromne zaanga¿owanie. Bramki dla MOSiR Unii w spotkaniu z Hutnikiem Kraków zdobywali Opala, Bylicki i Knapik, a ca³y mecz zakoñczy³ siê rezultatem 3:2. Zupe³nie inaczej wygl¹da³a sytuacja w pojedynku z Glinikiem w Gorlicach. Zespó³, który by³ du¿o wy¿ej notowany od oœwiêcimian wydawa³ siê byæ trudnym przeciwnikiem. Wœród kadry trenerskiej nikt tego na g³os nie mówi³, ale wiadomo by³o, ¿e w tym przypadku przegrana by³a niejako “wliczona w koszty “. Tym wiêksze by³o zaskoczenie, kiedy okaza³o siê, ¿e ”m³odzi” z gor¹cego terenu w Gorlicach przywieŸli trzy punkty. Œwietny mecz przeciw Glinikowi rozegra³ Gajewski,

którego wczeœniejsza forma by³a trosk¹ trenerów. Wydawa³o siê, ¿e po powo³aniach do kadry Ma³opolski naszemu najbardziej perspektywicznemu stoperowi, do g³owy “uderzy³a woda sodowa”, ale zdaje siê wszystko wraca do normy. Summa summarum jest nieŸle, bo po czterech meczach z trudnymi rywalami mamy szeœæ punktów i pozycjê w œrodku tabeli. Gdyby taka sytuacja zosta³a utrzymana na koniec sezonu, wszyscy bêd¹ zadowoleni. Nikt w naszym mieœcie nie ma z³udzeñ co do mo¿liwoœci rywalizowania na przyk³ad z Wis³¹ Kraków. Mo¿e kiedyœ ...

Pierwszy oficjalny mecz Orlik Opole - Dwory Unia Oświęcim 3-9 (0-1, 0-4, 3-4)

Zawodnicy Unii w natarciu Monowice – Unia Oświęcim 2:6 Tydzieñ po opisywanym wy¿ej meczu Unici pojechali na mecz wyjazdowy do Monowic. Niezwykle mobilizuj¹co przed tym spotkaniem podzia³a³a na nich informacja o tym, ¿e tego dnia juniorzy pokonali Glinik Gorlice 2:0. Co prawda w zwi¹zku z wyjazdem juniorów na meczu nie móg³ kierowaæ zespo³em trener Henry Snadny, ale wszyscy wierzyli, ¿e bêdzie dobrze. By³o bardzo dobrze, przynajmniej w pierwszej po³owie, bo po jej zakoñczeniu oœwiêcimianie wygrywali 5:0. Wynik podzia³a³ na nich relaksuj¹co i w drugiej ods³onie oddali inicjatywê gospodarzom. Œwietny mecz rozegra³ Dariusz Krzemieñ, który skompletowa³ Hat – Tricka oraz Marcin Barciak, który oprócz zdobycia bramki przy kilku innych asystowa³. Niestety ci¹gle nie mo¿e siê prze³amaæ ten, na którego liczono, ¿e bêdzie gwiazd¹ tego zespo³u, czyli Pawe³ Za³obodzy. Nasz m³ody napastnik, który w sparingach bramki zdobywa³ seryjnie, w lidze jeszcze nie trafi³. Trzeba jednak mieæ nadziejê, ¿e ten m³ody cz³owiek wkrótce siê prze³amie, poniewa¿ jest to osoba niezwykle dojrza³a emocjonalnie jak na swoje 19 lat i obdarzona naprawdê ponadprzeciêtnymi umiejêtnoœciami pi³karskimi. Wszyscy mamy nadziejê, ¿e “Era Za³obodzego” nadejdzie ju¿ wkrótce.

Hokejowy Puchar Polski Bardzo dobrze zaprezentowali siê hokeiœci Dworów S.A. Unii w pierwszym oficjalnym pojedynku rozgrywanym w tym sezonie. Oœwiêcimianie pewnie pokonali dru¿ynê Orlika Opole 9:3, kontroluj¹c przez ca³e spotkanie wydarzenia na lodzie. Dopiero pod koniec spotkania “nasi” pozwolili na nieco wiêcej hokeistom z Opola, czego efektem by³y zdobyte przez nich braæmi. Nie mia³o to ju¿ jednak wp³ywu na koñcowy wynik spotkania a zarazem na awans naszego zespo³u do nastêp-

nej rundy. Tam czeka ju¿ zespó³ nowotarskiego Podhala, w konfrontacji z którym zapewne nie bêdzie ju¿ tak lekko, ³atwo i przyjemnie. Wszyscy jesteœmy jednak dobrej myœli i wierzymy, ¿e Dwory S.A. Unia znów zakoñczy sezon w podwójnej koronie. Bramki dla Unii: Filipi 26, JóŸwik 16, L. Laszkiewicz 28, Dulêba 33, Rzimsky 35, Radwan 43, Filipi 51, Wo³kowicz 54, Gabryœ 54. Widzów 300. Sk³ad Unii: Witek - Dulêba, Gabryœ, JóŸwik, Klisiak, Puzio - Kozak, Noworyta; D. Laszkiewicz, Stebnicki, L. Laszkiewicz - Cinalski, Javin; Wo³kowicz, Rzimsky, Filipi - Maj, Radwan, Stachura.

8DZ-# #+ ",   =8 Skład i druk: Dwutygodnik założony w 1991 r. przez Radę Miejską w Oświęcimiu Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury, Dyrektor: Piotr Matusiak Oświęcim, Redagują: Monika Bartosz (red. nacz.), Joanna Klęczar (red.), Jadwiga Ząbroń (sekr.red.) oraz współpracownicy. ul. Bema 12 Redakcja i biuro ogłoszeń: Śniadeckiego 24; 32-602 Oświęcim; tel./fax 842-25-75, 842-44-61, 842-44-63, e-mail: [email protected] Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.

16