Drukarka etykiet

Zebra serii X844-Z INSTRUKCJA U YTKOWNIKA POMOC TECHNICZNA 018 44 00 777

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Budowa drukarki.................................................................................................................................................... 3 Elementy drukarki............................................................................................................................................ 3 Akcesoria ........................................................................................................................................................... 4 Media ...................................................................................................................................................................... 5 Typy mediów ..................................................................................................................................................... 5 Ładowanie mediów ........................................................................................................................................... 6 Wydruk z obcinaczem....................................................................................................................................... 9 Kalka..................................................................................................................................................................... 10 Ładowanie kalki .............................................................................................................................................. 10 Usuwanie zu ytej kalki ................................................................................................................................... 12 Etykieta konfiguracyjna....................................................................................................................................... 13 Kalibracja drukarki.............................................................................................................................................. 14 Konfiguracja drukarki ......................................................................................................................................... 15 Konserwacja drukarki.......................................................................................................................................... 16 Czyszczenie ...................................................................................................................................................... 16 Komunikacja ........................................................................................................................................................ 20 Konfiguracja interfejsu szeregowego ............................................................................................................ 20 Opis poł cze dla portu równoległego .......................................................................................................... 20 Opis poł cze dla portu USB ......................................................................................................................... 20

BCS Polska sp. z o.o.

2

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Budowa drukarki Elementy drukarki Budowa zewn trzna

Budowa wewn trzna Drukarka termiczna LP

BCS Polska sp. z o.o.

3

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Drukarka termotransferowa TLP

Akcesoria Drukarka powinna by wyposa ona w: 1. Zasilacz VAC 2. Płyt CD ze sterownikami 3. Rolk na kalk w przypadku wersji TLP

BCS Polska sp. z o.o.

4

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Media Zalecane jest stosowanie wył cznie sprawdzonych i zatwierdzonych przez BCS Polska materiałów eksploatacyjnych, zapewniaj cych dobr jako wydruku oraz dług ywotno sprz tu, zwłaszcza głowicy termo-transferowej. ywotno głowicy termo-transferowej mo e zosta zmniejszona przez stosowanie niewła ciwych materiałów eksploatacyjnych, o nierównej strukturze powierzchni, poszarpanych.

Typy mediów Media przerywane, nie-ci głe (WEB) Media nieci głe to media na których etykiety s przedzielone znacznikami. Poni sze rysunki pokazuj najcz ciej stosowane znaczniki:

Media przerywane, nie-ci głe (Black Mark) Jednym z wyj tkowych znaczników stosowanych w mediach nie-ci głych jest czarny znak (tzw. Black Mark) nadrukowany w spodniej cz ci mediów. Poni szy rysunek przedstawia przykład takich etykiet:

Media ci głe Media ci głe to media bez podziału na etykiety.

Składanka

Podczas przesyłki media mog si zabrudzi lub zakurzy . Odpowiednie przygotowanie mediów zapewni, e głowica i wałek dociskowy pozostan czyste przez dłu szy czas. Aby to zrobi , znajd etykiet mocuj c i usu obydwie etykiety do niej przyklejone oraz cał zewn trzn warstw etykiet.

BCS Polska sp. z o.o.

5

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Ładowanie mediów Procedura ładowania 1.

Wył cz drukark

2.

Otwórz pokryw

3.

Rozsu prowadnice

4.

Załó rolk z etykietami

BCS Polska sp. z o.o.

6

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

5.

Dostosuj prowadnice do szeroko ci mediów

6.

Zwolnij blokad pokrywy

7.

Zamknij pokryw

BCS Polska sp. z o.o.

7

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Ładowanie mediów w trybie z automatycznym odklejaniem 1.

Otwórz pokryw uchyl przedni

ciank i wł cz czujnik zdj cia etykiet

2.

Usu kilka etykiet i przesu podkład przez otwór

3.

Zamknij przednia ciank

4.

Zamknij pokryw i naci nij klawisz FEED

Podawanie etykiet ze składanki

BCS Polska sp. z o.o.

8

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Wydruk z obcinaczem Drukarki wyposa one w obcinacz mog wysuwa jedna b d wi cej etykiet, które nast pnie s automatycznie odcinane od reszty mediów.

Opcja ta pozwala na obcinanie mediów ci głych lub podkładu pomi dzy etykietami. Grubo mediów nie powinna by wi ksza ni 0.095mm, szeroko od 28mm do 108mm a długo pomi dzy ci ciami co najwy ej 19.1mm. G sto mediów powinna by nie wi ksza ni ycia no a wynosi ok. 1,000,000 ci . 120g/m2. Długo Do ustawiania obcinacza słu y komenda ^MMC natomiast do wyznaczania długo ci etykiety w przypadku mediów ci głych (^MMN) nale y u y komendy ^LL (opisy komend dost pne w ZPL Zebra Proggraming Guide). Uwaga: Je li nó b dzie ciał przez etykiety a nie w przerwach pomi dzy nimi, bardzo szybko dojdzie do zabrudzenia no a klejem co mo e spowodowa zablokowanie si obcinacza. Uwaga: Zawsze pami taj aby wył czy drukark i odł czy wszystkie kable (zasilaj ce i sygnałowe). Uwaga: Nó powinien by suchy. Nie nale y u ywa adnych specjalnych płynów do czyszczenia no a.

BCS Polska sp. z o.o.

9

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Kalka Kalka stosowana jest w wydruku termotransferowym. Nie powinna ona by w sza ni materiał zadrukowywany. Ograniczenie szeroko ci ta my barwi cej wył cznie do wymaganego obszaru zadruku mo e spowodowa szybkie uszkodzenie głowicy termotransferowej. Drukarka TLP umo liwia wydruk termo-transferowy za pomoc kalki ywicznej i/lub woskowej. Aby uruchomi drukark w trybie termo-transferowym nale y załadowa do drukarki odpowiedni kalk termiczn (etykiety i kalki do drukarek Zebra dost pne s w BCS Polska)

Ładowanie kalki 1.

Usu pasek klej cy zabezpieczaj cy kalk

2.

Przeprowad kalk przez mechanizm drukuj cy

3.

Załó rolk na uchwyty

BCS Polska sp. z o.o.

10

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

4.

Wyrównaj wgł bienia na rolce z wypustami na uchwytach

5.

Załó pusta rolk na uchwyty

6.

Wyrównaj wgł bienia na rolce z wypustami na uchwytach

7.

Zawi kalk na pusta rolk i naci gnij kalk aby usun

BCS Polska sp. z o.o.

zmarszczenia

11

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Usuwanie zu ytej kalki Kiedy kalka si sko czy w czasie trwania zadania drukowania, dioda statusu za wieci si na pomara czowo i drukarka zatrzyma si w celu wymiany kalki na now . Nie nale y wówczas wył cza zasilania tylko wymieni kalk post puj c zgodnie z powy sz procedur . Je li chcemy wymieni kalk na inn a poprzednia si jeszcze nie zu yła, nale y przeci zainstalowan kalk , wyci gn rolk i zało y now (patrz rysunki poni ej)

BCS Polska sp. z o.o.

12

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Etykieta konfiguracyjna Aby wydrukowa etykiet konfiguracyjn : 1. Wł cz drukark . 2. Naci nij i przytrzymaj klawisz FEED. 3. Zwolnij klawisz FEED jak dioda statusu mrugnie raz.

BCS Polska sp. z o.o.

13

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Kalibracja drukarki R czna kalibracja drukarki jest zalecana je li u ywasz przedrukowanych etykiet lub je li nie powiedzie si automatyczna kalibracja. 1. Upewnij si , e media s prawidłowo zało one. 2. Wł cz drukark . 3. Naci nij przycisk FEED do chwili kiedy zielona dioda statusu mignie raz, a nast pnie dwa razy. Pu przycisk FEED. 4. Drukarka ustawi czujnik mediów dla u ywanych etykiet. Po dostrojeniu wałek automatycznie wysunie etykiet pozycjonuj c j do głowicy drukuj cej. 5. Profil ustawie czujnika mediów zostanie wydrukowany (podobnie do poni szego przykładu). Po zako czeniu drukarka zapisze do pami ci nowe ustawienia i b dzie gotowa do normalnej pracy. 6. Naci nij przycisk FEED. Zostanie wysuni ta jedna cała pusta etykieta. Je li tak si nie stanie, spróbuj przywróci drukark do ustawie fabrycznych (zobacz sekwencj czterech migni diody statusu w dodatku A – Konfiguracja za pomoc klawisza FEED) i wykonaj ponown kalibracj drukarki. Uwaga: Wykonanie r cznej kalibracji powoduje wył czenie wykonywania automatycznej kalibracji. W celu wł czenia automatycznej kalibracji nale y przywróci drukark do ustawie fabrycznych (zobacz sekwencj czterech migni diody statusu w rozdziale: Konfiguracja za pomoc klawisza FEED).

BCS Polska sp. z o.o.

14

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Konfiguracja drukarki Drukarka mo e by konfigurowana za pomoc komend ZPL lub za pomoc sekwencji klawisza FEED. Tryb Power Off (Diagnostyka Komunikacji)

Przy wył czonej drukarce naci nij i przytrzymaj klawisz FEED, a nast pnie wł cz zasilanie. Drukarka wydrukuje etykiet konfiguracyjn . Po wydrukowaniu tej etykiety drukarka automatycznie przejdzie w stan diagnostyki, w którym b dzie drukowa literow reprezentacj otrzymywanych danych. Aby wyj z trybu diagnostyki nale y wył czy i ponownie wł czy drukark . Tryb Power On Przy wł czonej drukarce i zamkni tej głowicy, naci nij i przytrzymaj klawisz FEED na kilka sekund. Zielona dioda zacznie mruga sekwencyjnie po kilka razy (najpierw raz pó niej dwa razy, pó niej trzy... itp.). Poni szy wykaz przedstawia co stanie si je li pu cimy klawisz FEED po odpowiedniej sekwencji. Sekwencja Działanie * Wydrukowana zostanie etykieta konfiguracyjna * Kalibracja czujnika mediów i profil czujnika (zob. Kalibracja drukarki) ** * Aby przywróci ustawienia fabryczne: Nacisnij i zwolnij klawisz FEED podczas mrugania ** diody. *** Synchronizacja „autobaud”: Wy lij format ZPL do drukarki podczas mrugania diody. Kiedy drukarka zsynchronizuje si z komputerem, dioda zacznie wieci wiatłem ci głym (podczas synchronizacji etykiety nie s drukowane) * Przywrócenie ustawie fabrycznych, autokalibracji i zapisanie ustawie w pami ci. ** *** **** * Kalibracja szeroko ci drukowania. Podczas gdy dioda mruga na przemian wiatłem zielonym i ** ółtym, drukowana jest seria prostok tów. Kiedy prostok t jest drukowany na zewn trznych *** bokach etykiety, naci nij i zwolnij klawisz FEED. Szeroko etykiety i aktualne ustawienia **** komunikacji zostan zapisane do pami ci. ***** * Kalibracja nasycenia. Drukowana jest seria dziewi ciu próbnych etykiet od najja niejszej do ** najciemniejszej. Kiedy uzyskamy wymagane nasycenie koloru nale y nacisn i zwolni klawisz *** FEED. Warto nasycenia zostanie zapisana w pami ci. **** ***** ****** Je li klawisz FEED pozostanie naci ni ty po 7 mrugni ciach, drukarka ignoruje klawisz gdy zostanie on zwolniony.

BCS Polska sp. z o.o.

15

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Konserwacja drukarki Czyszczenie U ytkownik mo e samodzielnie czy ci głowic wałek dociskowy i elementy prowadz ce media. Wszystkie cz ci znajduj ce si na drodze mediów poza głowic mog by czyszczone mi kk ciereczk . Alkohol mo e pomóc usun klej pozostały po etykietach. Uwaga: mo liwo pora enia !!!! Zawsze wył czaj drukark przed jej czyszczeniem. Uwaga: Nie nale y dotyka głowicy gdy wyładowanie elektrostatyczne mo e ja uszkodzi . Uwaga: Nie nale y czy ci głowicy ostrymi materiałami. Zawsze u ywaj odpowiednich materiałów do czyszczenia. Obszar

Głowica

Płytka dociskowa rolki Pasek do odklejania etykiet (peel bar) Pasek do odrywania etykiet (tear bar) Obcinacz

Metoda

Po odczekaniu na wystygni cie głowicy (ok. 1min), nale y u y 70% alkoholu isopropylowego i przeciera od pocz tku do ko ca (elementy drukuj ce znajduj si na cienkiej zielonej linii na głowicy). Je li czysto głowicy nadal nie jest satysfakcjonuj ca spróbuj u y ta my czyszcz cej. Zapytaj dystrybutora o wi cej szczegółów. Obracaj r cznie rolk . Delikatnie oczyszczaj 70% alkoholem isopropylowym. Delikatnie oczyszczaj 70% alkoholem isopropylowym. Delikatnie oczyszczaj 70% alkoholem isopropylowym. Wył cz zasilanie. U yj p sety aby usun

media.

Obudowa zewn trzna Wytrzyj wilgotn od wody ciereczk . Wn trze

Czy

p dzlem lub strumieniem powietrza.

Kiedy?

Po ka dych pi ciu rolkach mediów lub kalki.

Je li zachodzi potrzeba. Je li zachodzi potrzeba. Je li zachodzi potrzeba. Je li zachodzi potrzeba. Je li zachodzi potrzeba. Je li zachodzi potrzeba.

Do czyszczenia nale y u ywa doł czonego pióra lub bawełnianych wacików !!! Czyszczenie głowicy Głowic mo na czy ci piórem dostarczonym z drukark b d zestawem czyszcz cym dost pnym w BCS Polska.

Przetrzyj piórem ciemne partie głowicy drukuj cej. Odczekaj chwile przed zamkni ciem pokrywy. Nie u ywaj pióra do czyszczenia wałków.

BCS Polska sp. z o.o.

16

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Czyszczenie wałka nap dowego Wałek nap dowy wymaga okresowego czyszczenia w zwi zku z jego zanieczyszczeniem klejem i pozostało ciami etykiet. Aby wykona operacje czyszczenia post puj nast puj co: - delikatnie przetrzyj wierzch wałka

-

obró wałek o ok. 600

- powtarzaj kroki do momentu całkowitego wyczyszczenia wałka. Pozostaw wałek do wyschni cia przed zało eniem mediów.

BCS Polska sp. z o.o.

17

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Usuwanie problemów Problem

Sposób zachowania i kolor diody statusu

Przyczyna i rozwi zanie Status drukarki

nie wieci

wył czona

zielone wiatłem ci głe

wł czona

ółte wiatło ci głe

wymaga obsługi

mrugaj ce wiatło zielone

normalna operacja

mrugaj ce wiatło czerwone

zatrzymana

podwójnie mrugaj ce wiatło zielone

pauza

mrugaj ce wiatło ółte

stan ró ny

migaj ce na przemian wiatła zielone i czerwone

wymaga obsługi

BCS Polska sp. z o.o.

Przyczyna i rozwi zanie

Drukarka nie jest podł czona do zasilania - sprawd czy wł czyłe zasilanie -sprawd poł czenia zasilacza z drukark i zasilacza z sieci Drukarka jest wł czona Drukarka otrzymała bł dny wynik wewn trznego testu po wł czeniu zasilania - je li bł d wyst pił zaraz po wł czeniu, skontaktuj si ze sprzedawc Wyst pił niedobór pami ci - je li bł d wyst pił podczas drukowania, wł cz i wył cz drukark a nast pnie doko cz drukowanie Drukarka przyjmuje dane - jak tylko dane zostan przesłane dioda zacznie wieci zielonym wiatłem ci głym a drukarka automatycznie doko czy zacz te zadanie Media lub kalka nie s zało one - załó rolk mediów lub kalki według instrukcji a nast pnie naci nij klawisz FEED w celu doko czenia drukowania Głowica jest otwarta - zamknij głowice i naci nij klawisz FEED w celu doko czenia drukowania Obcinacz jest zatkany - wył cz drukark i usu zalegaj ce etykiety z obcinacza a nast pnie wł cz drukark w celu doko czenia drukowania Drukarka jest w stanie pauzy - naci nij klawisz FEED aby doko czy drukowanie Głowica ma za nisk temperatur - kontynuuj drukowanie podczas gdy głowica osi gnie odpowiedni temperatur Głowica ma za wysok temperatur - drukowanie zostanie zatrzymane do czasu kiedy głowica nie zmniejszy temperatury do odpowiedniej warto ci, kiedy to nast pi drukarka doko czy drukowanie Pami FLASH nie jest oprogramowana - zwró drukark do autoryzowanego sprzedawcy

18

Instrukcja u ytkownika

Drukarka wydaje si pracowa poprawnie ale nic nie jest drukowane (dioda statusu wieci si na zielono) Druk jest niewyra ny b d złej jako ci Drukuje tylko cz etykiety lub opuszcza etykiety

Drukarka zatrzymuje si a dioda statusu wieci si na kolor bursztynowy lub czerwony

Drukarka nie zatrzymuje si po wydrukowaniu etykiety

Drukarka zatrzymała si po jednej etykiecie i po jej zdj ciu nie drukuje dalej Nó tnie poprzez etykiety zamiast obcina podkład pomi dzy etykietami Obcinacz został zablokowany przez etykiety Media nie s całkowicie obcinane lub nie s obcinane w ogóle

BCS Polska sp. z o.o.

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Operacja 1.Upewnij si e jest zało ony odpowiedni typ etykiet (termiczne). Dla etykiet nie termicznych nale y u y kalki termo-transferowej. 2.Upewnij si e strona do druku jest odpowiednio zwrócona. 3.Upewnij si , e górna pokrywa jest zamkni ta. 4.Upewnij si , e masz prawidłowy kabel sygnałowy. 5.Wyczy głowic piórem czyszcz cym. 1.Wyczy głowic piórem czyszcz cym. 2.Ustaw pr dko i nasycenie koloru wydruku. 1.Prawdopodobnie złe ustawienie czujników. Wykonaj procedur Auto Calibration. 2.Etykieta przyklejona do głowicy. Usu etykiet . 3.Pokrywa nie jest prawidłowo zatrza ni ta. 4.Prawdopodbny problem z oprogramowaniem. Sprawd konfiguracje pami ci drukarki. Skorzystaj z instrukcji programowania ZPL. 1.Prawdopodobnie złe ustawienie czujników. Wykonaj procedur Auto Calibration, 2.Prawdopodobnie złe media. U ywaj tylko etykiet zatwierdzonych przez BCS Polska. 3.Prawdopodobnie wyst pił zator etykiet. Oczy drog przesuwu mediów. 4.Sprawd czy media zało one s poprawnie. 5.Prawdopodbnie problem z oprogramowaniem - sprawd ustawienia pami ci drukarki, - skorzystaj z ZPL aby odpowiednio skonfigurowa drukark 6. Czujnik jest prawdopodobnie zabrudzony Automatyczne odklejanie etykiet 1.Upewnij si e czujnik zdj cia etykiet został wł czony. 2.Prawdopodobnie czujnik zdj cia etykiet został zabrudzony. Oczy czujnik. 3.Ustawione media ci głe. Sprawd ustawienia drukarki. Ustaw odpowiednie media korzystaj c z komend ZPL. 1.Sprawd czy ilo etykiet jest poprawnie ustawiona. Obcinacz 1.Sprawd ustawion długo

etykiety.

1.Wył cz kable zasilaj ce i sygnałowe. U yj pincety do usuni cia etykiet. 1.Upewnij si , e u ywasz prawidłowych mediów zatwierdzonych przez BCS Polska.. 2.Wymie obcinacz (skontaktuj si d działem technicznym BCS Polska)

19

Instrukcja u ytkownika

Zebra LP2844-Z, TLP2844-Z, TLP3844-Z

Komunikacja Konfiguracja interfejsu szeregowego Port szeregowy drukarki mo na ustawi za pomoc ZPL. Fabryczne ustawienia portu to: 9600 baud’ów, 8 bitów danych, 1 bit stopu i brak parzysto ci. Opis poł cze dla portu szeregowego

Opis poł cze dla portu równoległego

Opis poł cze dla portu USB Poni ej znajduje si tabela z opisem poł cze portu USB. Dodatkowe szczegóły dost pne s w specyfikacji USB (Universal Serial Bus Specification) Numer zł cza Sygnał Typowy kolor przewodu 1 2 3 4 obudowa

VBUS DD+ GND ekran

BCS Polska sp. z o.o.

czerwony biały zielony czarny oplot

20