Załącznik nr 4 do umowy o doradztwo Bydgoszcz, dnia ……..……………………….. ………………………….………………… (imię i nazwisko)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisana/ny, deklaruję udział w Projekcie „Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu” realizowanym w ramach priorytetu VIII, poddziałanie 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UM_SP.433.1.356.2013. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). W związku z obowiązkiem nałożonym przez Komisję Europejską na Państwa Członkowskie dotyczącym badania sytuacji beneficjentów ostatecznych 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu „Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu”. Wyrażam zgodę na to, by wszelkiego rodzaju dokumenty, materiały informacyjne oraz inne informacje związane z realizacją Projektu „Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu” były mi przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych adres. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach Projektu „Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu” (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

…..………………………. czytelny podpis

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu „Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, beneficjentowi realizującemu projekt – Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL/IW/IP lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL/IW/IP kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..……………………………………… MIEJSCOWOŚĆ I DATA

…………………………………………… CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich pracowników Dane wspólne Lp.

Nazwa 1

Tytuł projektu

Transfer wiedzy z UTP do gospodarki regionu

2

Nr projektu

WND-POKL.08.02.01-04-019/12

3

Priorytet, w ramach którego jest realizowany

VIII Regionalne kadry gospodarki

projekt 4

Działanie, w ramach którego jest realizowany 8.2 Transfer wiedzy projekt

5

6

Poddziałanie, w ramach którego jest

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i

realizowany projekt

przedsiębiorstw

Liczba osób niepełnosprawnych objętych

0

wsparciem w ramach projektu 7

Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych

0

wsparciem w ramach projektu Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS Lp.

Nazwa

1

Nazwa instytucji

2

NIP

Dane

3

REGON

podstawowe

4

Typ instytucji

5

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

6

Wielkość instytucji

7

Ulica

8

Nr budynku

9

Nr lokalu

10

Miejscowość

Dane

11

Obszar

teleadresowe

12

Kod pocztowy

13

Województwo

14

Powiat

15

Telefon kontaktowy

16

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

17

Rodzaj przyznanego wsparcia

Szczegóły

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcia

18

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

19

Data zakończenia udziału w projekcie

20

Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji Liczba osób objętych wsparciem w

21

ramach instytucji

Dane uczestników projektów (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Lp.

Nazwa

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Dane uczestnika

PESEL

6

Nazwa instytucji

7

Wykształcenie

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

9

Ulica

10

Nr domu

11

Nr lokalu

12

Miejscowość

13

Obszar

14

Kod pocztowy

15

Województwo

16

Powiat

17

Telefon stacjonarny

18

Telefon komórkowy

19 Dane dodatkowe

do projektu

5

8

Dane kontaktowe

Wiek w chwili przystępowania

20

Adres poczty elektronicznej (email) Zatrudniony w

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21

Rodzaj przyznanego wsparcia Wykorzystanie we wsparciu

22

technik: e-learning/blended learning

23

24

Data rozpoczęcia udziału w projekcie Data zakończenia udziału w projekcie Zakończenie udziału osoby we

25

wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego