Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce → 1D-D...
23 downloads 0 Views 308KB Size
Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce → 1D-Drukarki → 1D-Drukarki w systemie . Najczęściej baza i oprogramowanie jest zainstalowane na serwerze , a poszczególne komputery to końcówki, które łączą się z serwerem poprzez emulator terminala. Instalacja drukarek jest uzależniona od systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na komputerze (końcówce) i rodzaju drukarki (drukarka igłowa, atramentowa, laserowa) Na rysunku 1 widoczna jest przeglądarka z przykładowymi standardowymi drukarkami (do przeglądarki na potrzeby niniejszej instrukcji została dodana kolumna 'Program/port”, w której widać przy pomocy jakiego mechanizmu następuje przesłanie wydruku z serwera na drukarkę lokalną podpiętą do konkretnego komputera).

Rys. 1 Program ZAFIR może skierować wydruki na różne typy drukarek tj. na drukarki igłowe, które posługują się sterownikiem EPSON, na drukarki które stosują sterownik HP-PCL lub np. na drukarki do drukowania nalepek (sterownik ELTRON). Zawsze można drukować w trybie graficznym przy wykorzystaniu programu Adobe Acrobat (sterownik PDF), który przejmuje zarządzanie wydrukiem i kieruje go na wskazaną lub domyślną drukarkę. Poza tym istnieje możliwość zdefiniowania drukarki, która wysyła wydruki na podaną skrzynkę email (sterownik MAIL). Drukarki można podpinać bezpośrednio do serwera, do sieci lub do dowolnego z komputerów w sieci. Jeżeli serwer ma takie wejście, to można drukarki podpiąć bezpośrednio do serwera LINUX, a nim skonfigurować tę drukarkę, taki typ instalacji jest pokazany w pierwszym wierszu przeglądarki w drukarce o symbolu druk. Takie podpięcie drukarki wymaga pewnej wiedzy na temat systemu LINUX i powinno być wykonywane przez informatyka. Najczęściej drukarki podpinane są do komputerów lokalnych czyli do stacji roboczych z których następuje połączenie z serwerem. UWAGA

Pierwszą czynnością powinno być zainstalowanie drukarek na komputerach lokalnych z systemem WINDOWS i sprawdzenie czy właściwie są drukowane strony testowe, a dopiero po tym można przystąpić do dodania drukarki do programu ZAFIR.

AUTOMATYCZNE DODAWANIE STANDARDOWYCH DRUKAREK W programie ZAFIR znajduje się mechanizm pozwalający na dodawanie do zbioru drukarek w ZAFIR i w WINDOWS podstawowych rodzajów drukarek a mianowicie drukarki igłowej ze sterownikiem EPSON i drukarek fiskalnych zgodnych z POSNET (sterownik THERMAL/2001) oraz z ELZAB (sterownik OMEGA). Funkcje do dodawania drukarek są zgrupowane w menu (rysunek 2), które jest dostępne z pierwszej planszy programu w zakładce → 4W-Konfiguracja klienta WINDOWS → 1D-Zainstaluj drukarkę

rys. 2 Uruchomienie funkcji „Tekstowa Generic” spowoduje dodanie kolejnej drukarki o nazwie drukarka, natomiast funkcje z obszaru 2 menu pozwalają na dodanie do zbioru drukarek fiskalnych w programie ZAFIR i do zbioru drukarek w WINDOWS drukarki o nazwie fiskalna oraz na ściągnięcie z serwera firmy INEKOM potrzebnych bibliotek i dodanie do programu ZAFIR drukarki fiskalnej ze sterownikiem OMEGA. UWAGA

Po skorzystanie z w/w funkcji do dopisywania drukarek fiskalnych do bazy należy bezwzględnie sprawdzić i ewentualnie poprawić parametry portu, do którego podłączona jest drukarka fiskalna oraz przypisać do założonych drukarek literowe oznaczenia stawek VAT. Czynności te zostały opisane w dalszej części niniejszej instrukcji DRUKARKA PODŁĄCZONA DO KOŃCÓWKI Z SYSTEMEM WINDOWS XP

Na końcówce z zainstalowanym systemem WINDOWS XP serwer, korzystając z serwera SAMBA, może wysyłać wydruki bezpośrednio na podany komputer i drukarkę zdefiniowaną i udostępnioną na tym komputerze. Taki typ instalacji pokazany jest na rysunku 1 w drukarkach o symbolu 008, 007, 005. W ten sposób można instalować drukarki igłowe (sterownik EPSON), do drukowana nalepek (sterownik ELTRON) i te które posługują się językiem HP-PCL (sterownik HP-PCL). Aby zainstalować drukarkę w programie ZAFIR w ten sposób należy: • zainstalować drukarkę na końcówce z WINDOWS XP i udostępnić ją do sieci po nazwą, która powinna być zwarta, bez znaków specjalnych i spacji (np. OKI, HP-LASER, ELTRON) • należy dodać drukarkę do programu ZAFIR, korzystając z kreatora dodawania drukarek. W kreatorze po wybraniu typu drukarki (zwykła, fiskalna), należy wybrać typ instalacji (w tym wypadku będzie to „wykorzystując sieć WINDOWS (dostępna)” lub „wykorzystując sieć WINDOWS (niedostępna)” ) i wybrać sposób drukowania (drukarka sieciowa). Następnie należy

wskazać nazwę grupy roboczej, komputer i drukarkę lub wpisać (gdy sieć jest niedostępna) nazwę komputera lub jego adres sieciowy i nazwę drukarki podpiętej do tego komputera. W kolejnym kroku należy wybrać z wyświetlonej listy sterownik drukarki i standard polskich znaków diakrytycznych oraz potwierdzić lub wpisać własną nazwę dla nowej drukarki. DRUKARKA DRUKUJĄCA GRAFICZNIE PODŁĄCZONA DO KOŃCÓWKI Z SYSTEMEM WINDOWS 7, 8, 10 Jeżeli na końcówce jest zainstalowany system operacyjny WINDOWS 7, 8, 10, wówczas dostęp do drukarek jest utrudniony, gdyż nie funkcjonuje serwer SAMBA. Przy realizacji zadań wydruków są wykorzystywane programy pośredniczące, który przejmują wydruki z serwera i kierują je na wybraną lub domyślną drukarkę zainstalowaną na danej końcówce. Mechanizm ten wymaga dwóch programów pośredniczących tj. programu „zafir usługi”, który odpowiada za przesyłanie plików z serwera na komputer pełniący rolę końcówki do wirtualnej drukarki zafir, która przekierowuje wydruk bezpośrednio do drukarki domyślnej komputera lub wyświetla wydruk w programie Adobe Acrobat, oraz właśnie programu Adobe Acrobat, który realizuje zadania wydruku. Wirtualna drukarka zafir jest dodawana do zbioru drukarek WINDOWS w procesie instalacji emulatora terminala. Aby to rozwiązanie funkcjonowało zawsze musi być uruchomiony program zafir usługi, a na końcówce musi być zainstalowany program Adobe Acrobat. Taki typ instalacji to drukarki Z01 i Z02 na rysunku 1. W programie standardowo są zainstalowane drukarki domyślne wykorzystujące te mechanizmy są to drukarki o nazwach: • Otwórz w Acrobat Reader • Drukuj na drukarce domyślnej • Zapisz w folderze WYDRUKI • Zapisz do pliku Zawsze też można dodać je do zbioru drukarek korzystając z opcji : → Dodaj drukarkę domyślną (pdf) - dodaje drukarkę domyślną → Dodaj drukarki najczęściej używane - dodaje wszystkie w/w drukarki DRUKARKA IGŁOWA LUB DO WYDRUKU KODÓW KRESKOWYCH PODŁĄCZONA DO KOŃCÓWKI Z WINDOWS 7, 8, 10 Dwie ostatnie drukarki na liście na rysunku 1 wykorzystują program „zafir usługi” i mechanizm przekierowania wydruku na drukarkę udostępnioną w sieci WINDOWS na wskazanym komputerze. Adres komputera w sieci i nazwa drukarki są zapisane w pliku drukarka.bat zlokalizowanym w katalogu c:\zafir\zadania\bin\. Jak widać ta konstrukcja może być wykorzystywana, aby np. skierować wydruk np. na drukarkę igłową ze sterownikiem EPSON podpiętą do komputera z systemem operacyjnym WINDOWS 7, 8, 10. To rozwiązanie wymaga aby drukarki były udostępniane do sieci pod kreśloną nazwą, a komputery do których te drukarki są podpięte miały stałe nazwy lub adresy IP. Aby zainstalować drukarkę w programie ZAFIR w ten sposób należy: • zainstalować drukarkę na końcówce z WINDOWS i udostępnić ją do sieci po nazwą, która powinna być zwarta, bez znaków specjalnych i spacji (np. OKI, ELTRON) • zmodyfikować plik drukarka bat, który znajduje się w katalogu c:\zafir\zadania\bin zgodnie z przykładem poniżej Przykład 1 Aby skierować wydruk na drukarkę podpiętą do końcówki na której pracujemy , a którą udostępniliśmy do sieci pod nazwą HP-L400 należy w pliku drukarka.bat dokonać następującego wpisu : set drukarka=\\127.0.0.1\HP-L4000 Przykład 2

Aby skierować wydruk na drukarkę np. OKI podpiętą do innej końcówki o adresie IP 192.168.1.75, którą udostępniliśmy do sieci pod OKI-ML3320 należy w pliku drukarka.bat dokonać następującego wpisu: set drukarka=\\192.168.1.75\OKI-ML3320 •

zainstalować w programie ZAFIR drukarkę tekstową . Można to zrobić korzystając z opcji : →Dodaj drukarkę Tekstową (igłową). Jeżeli jest to drukarka do wydruku kodów kreskowych, to należy po założeniu drukarki skorzystać z opcji i zamienić sterownik EPSON na ELTRON.

Korzystając z tego mechanizmu można także przekierować wydruk bezpośrednio na inny komputer w sieci, na którym uruchomiony jest program ZAFIR i „zafir usługi” . W tym wypadku należy pole Program (Port) uzupełnić wpisem: s/n=nr seryjny komputera . Numer ten jest widoczny po wywołaniu opisu programu zafir usługi (prawy przycisk myszy na ikonie programu zafir usługi zlokalizowanej na pasku zadań komputera , do którego jest podpięta drukarka – O programie) – rysunek 3.

rys. 3 Po uzupełnieniu pola Program (Port) zapis ten będzie przyjmował w tym wypadku następującą wartość: komputer drukarka s/n=YK9C088331 INSTALACJA DRUKARKI FISKALNEJ Osobną grupę drukarek stanowią drukarki fiskalne. Mechanizmy kierowania wydruków na drukarki fiskalne są analogiczne jak te, które zostały opisane przy kierowaniu zwykłych wydruków na drukarki igłowe. Zasadnicza różnica to sterownik drukarki, który jest zależny od modelu drukarki i należy go podebrać podczas instalacji z wyświetlonej listy. Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce → 1D-Drukarki → 1D-Drukarki w systemie → Filtr → G Pokaż drukarki fiskalne Przykładowy zbiór drukarek fiskalnych oraz sposoby ich zdefiniowania w programie ZAFIR są pokazane na rysunku 4.

rys. 4 Drukarka o nazwie fiskalna jest dodawana automatycznie do zbioru drukarek systemu WINDOWS podczas typowej instalacji programu ZAFIR na końcówce. Przyjęto, że drukarka fiskalna jest domyślnie podłączona do portu szeregowego COM1 (jako producent wybrana jest wartość GENERIC, typ drukarki Generic/Text Only). Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera poprzez port USB, to należy wyświetlić właściwości drukarki fiskalnej i przyporządkować drukarkę do właściwego portu. Standardowe ustawienia portu, do którego podłączamy drukarkę fiskalną pokazane są na rysunku 5.

rys. 5 Przyjęliśmy, że do komputera (końcówki roboczej) jest podpięta drukarka fiskalna, do której będą kierowane paragony fiskalne, stąd w programie ZAFIR zawsze jest zdefiniowana jedna drukarka fiskalna (na rysunku 4 jest to drukarka 006). Jeżeli paragony wystawiane na innych komputerach w sieci mają być fiskalizowane na drukarce podpiętej do jednego komputera, to należy za pomocą mechanizmów opisanych dla drukarek zwykłych przekierować wydruk do spoolera drukarki o nazwie fiskalna na komputer, do którego jest ona podpięta. Gdy zaistnieje konieczność dodania nowej drukarki fiskalnej do programu, należy to zrobić z przeglądarki drukarek fiskalnych korzystając z opcji: → Użyj kreatora dodawania - uruchamia kreator, który przeprowadzi przez proces instalacji drukarki . Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na wybór właściwego sterownika ze słownika kodów sterujących.Dodaj drukarkę typu POSNET - automatyczne dodanie nowej drukarki o parametrach analogicznych jak drukarka o symbolu 006

Zawsze po dopisaniu drukarki fiskalnej należy zdefiniować przypisanie stawek VAT do właściwych oznaczeń literowych, którymi posługuje się drukarka fiskalna. Kody te są standardowo wpisane w książce serwisowej drukarki. Należy korzystając z zakładki , dodać właściwe oznaczenia, przykładowe przypisania w oknie poniżej (rys. 6)

rys. 6 Zawsze na zakończenie instalacji drukarki fiskalnej należy sprawdzić komunikację serwera z drukarką. Funkcje testujące tę komunikację znajdują się pod przyciskiem : → T Wydruk strony testowej - testuje samą komunikację → 7 Test paragonu fiskalnego !!! - drukuje na drukarce podają ilość pojedynczych transakcji i zatrzymuje się z komunikatem błędu