FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE (PKOIKE/2)

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach

wstawić znak „X”.

Pola obowiązkowe.

DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych danych należy wpisać dane przed zmianą) Imię

Nazwisko

– PESELI K E –

Numer rachunku IKE

ZMIANA DANYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO Niniejszym dokonuję zmian danych i wnoszę o wprowadzenie danych wskazanych poniżej do Rejestru PKO DFE Dane personalne Oszczędzającego (należy wpisać tylko dane, które ulegają zmianie lub uzupełnieniu) Imię

Drugie imię

Nazwisko

D D

PESEL –

M MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Rodzaj dokumentu tożsamości

Dowód osobisty

Paszport

Inny

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Seria i nr dokumentu tożsamości

DANE ADRESOWE OSZCZĘDZAJĄCEGO (wszystkie dotychczasowe dane adresowe zostaną zastąpione danymi podanymi poniżej) Adres zamieszkania Oszczędzającego (należy podać pełny adres) Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj Adres korespondencyjny Oszczędzającego (należy wypełnić tylko, gdy korespondencja z Funduszu ma być wysyłana na adres inny niż adres zamieszkania) Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj Dane kontaktowe Oszczędzającego Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres e-mail1 DYSPOZYCJA DOTYCZĄCA IMIENNEGO WSKAZANIA OSOBY LUB OSÓB, KTÓRYM W RAZIE ŚMIERCI OSZCZĘDZAJĄCEGO ZOSTANĄ WYPŁACONE ŚRODKI ZGROMADZONE NA IKE (wybór dyspozycji następuje poprzez wstawienie znaku „X” tylko w jednym z poniższych kwadratów; wstawienie znaków „X” w dwóch kwadratach będzie równoznaczne z niezłożeniem dyspozycji) Oświadczam, że w razie mojej śmierci środki zgromadzone na IKE należy wypłacić osobom (osobie) wskazanym imiennie w niniejszym formularzu (w przypadku, gdy Oszczędzający złożył w tym zakresie wcześniej jakąkolwiek dyspozycję, powyższym oświadczeniem zostaje ona odwołana) Oświadczam, że odwołuję poprzednio złożoną dyspozycję i nie wskazuję żadnych osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na IKE w razie mojej śmierci KONTYNUACJA WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH (załącznik do Umowy IKE) Dane osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych w Funduszu w razie śmierci Oszczędzającego Suma udziałów procentowych dla wszystkich osób uprawnionych musi się równać 100%. W przypadku nieokreślenia udziałów procentowych lub gdy suma udziałów procentowych nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały osób uprawnionych są równe.

Łączna liczba osób uprawnionych 1

adres e-mail, na który Fundusz będzie przesyłał korespondencję określoną w §4 Umowy o prowadzenie PKO IKE, w przypadku wyboru formy elektronicznej EGZEMPLARZ DLA FUNDUSZU

PKO IKE/2 strona 1 / 9

Pierwsza osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

Druga osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

Trzecia osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

Czwarta osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

ZMIANA SPOSOBU OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI Z FUNDUSZU Niniejszym dokonuję zmiany formy przesyłania korespondencji z Funduszu, zgodnie z §4 Umowy o prowadzenie IKE, na następujący: (należy wstawić znak „X” w polach wyboru w jednym z poniższych punktów)

1)

w formie elektronicznej, zgodnie ze Statutem, na wskazany przez Oszczędzającego adres poczty elektronicznej (e-mail), w tym dodatkowo informacje o każdym przeliczeniu Jednostek Rozrachunkowych na IKE wynikającym z Wpłaty, Wypłaty Transferowej, Wypłaty, Zwrotu lub Zwrotu Częściowego;

2)

w formie pisemnej, zgodnie ze Statutem, na wskazany przez Oszczędzającego adres korespondencyjny.

ZMIANA SPOSOBU ZWROTU NADPŁACONEJ KWOTY, W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA LIMITU WPŁAT NA IKE W przypadku przekroczenia limitu Wpłat na IKE, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, nadpłacona kwota zostanie przez Fundusz: (należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

zwrócona Oszczędzającemu poprzez przekazanie na IKZE, o ile Oszczędzający zawarł z Funduszem Umowę IKZE oraz saldo wpłat w roku kalendarzowym na IKZE nie będzie wyższe niż limit wpłat na IKZE; jednocześnie Oszczędzający oświadcza, że przekazanie nadpłaconej kwoty na IKZE zgodnie z pierwszym zdaniem jest wpłatą na IKZE Oszczędzającego; jeżeli Oszczędzający nie zawarł z Funduszem Umowy IKZE albo przekazanie środków na IKZE spowoduje przekroczenie limitu wpłat na IKZE, Fundusz przekaże nadpłatę (odpowiednio – w całości lub w części przekraczającej limit wpłat na IKZE) na rachunek bankowy Oszczędzającego, z którego dokonana została ostatnia Wpłata;

PKO IKE/2 strona 2 / 9 EGZEMPLARZ DLA FUNDUSZU

zwrócona na rachunek bankowy wskazany poniżej:

zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonana została ostatnia Wpłata. OŚWIADCZENIA DODATKOWE (wstawienie „X” w poniższych kwadratach jest dobrowolne)

Oszczędzający wyraża zgodę na przesyłanie mu przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. oraz inne spółki należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (zwane dalej łącznie jako „SGK”)², informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także na używanie przez SGK komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania mu oferty marketingowej. Oszczędzający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SGK, w tym na wzajemne udostępnianie innym podmiotom należącym do SGK, w celu prowadzenia przez każdą spółkę należącą do SGK marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dla celów statystycznych lub analitycznych.³ Oszczędzający przyjmuje do wiadomości, że podanie danych (wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w ww. celu) jest dobrowolne. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DYSPOZYCJĘ (jeśli dyspozycja jest składana przez Oszczędzającego wypełnianie tej części jest nieobowiązkowe) Oszczędzający

Przedstawiciel Oszczędzającego4

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Imię

Nazwisko

D D PESEL

M M

R R R R

Data urodzenia

Rodzaj dokumentu tożsamości

Dowód osobisty

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Paszport

Inny

Seria i nr dokumentu tożsamości

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj 1. Administratorem danych osobowych Oszczędzającego w związku z zawarciem Umowy IKE, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-872) przy ul. Chłodnej 52. 2. Dane osobowe Oszczędzającego będą przetwarzane przez Fundusz w celu realizacji Umowy IKE. Oszczędzającemu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zbierane są na podstawie art. 89 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 3. Oświadczam, że treść Statutu Funduszu, prospektu informacyjnego Funduszu oraz Regulaminu prowadzenia PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego jest mi znana. 4. PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-872) przy ul. Chłodnej 52, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe osób uprawnionych wskazanych w niniejszym formularzu, w celu realizacji Umowy IKE. 5. Oszczędzający oświadcza, że poinformował osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych w Funduszu w razie śmierci Oszczędzającego wskazane w niniejszym dokumencie, o przekazaniu danych osobowych PKO Dobrowolnemu Funduszowi Emerytalnemu, jako administratorowi danych osobowych, celu i zakresie zbierania danych osobowych, źródle danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 6. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i zgadzam się na to, że w przypadku, gdy złożona przeze mnie dyspozycja okaże się wadliwa (np. będzie niekompletna lub będzie zawierać braki formalne lub nie zostaną do niej załączone wymagane dokumenty), a przyczyna wadliwości tej dyspozycji nie zostanie usunięta w terminie 45 dni od dnia jej złożenia, dyspozycja ta zostanie przez Fundusz odrzucona i wówczas konieczne będzie złożenie nowej, niewadliwej dyspozycji.

D DM MData przyjęcia dyspozycji

R R R R

r.

Podpis osoby składającej dyspozycję

Imię i Nazwisko Przedstawiciela Funduszu przyjmującego dyspozycję

Nr POK

PESEL Przedstawiciela Funduszu

Czytelny podpis Przedstawiciela Funduszu

Aktualna lista SGK wraz z adresami siedziby dostępna jest na stronie internetowej www.pkobp.pl. W powyższym zakresie administratorem przekazanych danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest niezależnie każdy z podmiotów należących do SGK, któremu zostaną przekazane te dane i oddzielnie w stosunku do każdego z tych administratorów danych Oszczędzającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 3, art. 25 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 32 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. 4 Wymagane przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania Oszczędzającego. 2 3

EGZEMPLARZ DLA FUNDUSZU

PKO IKE/2 strona 3 / 9

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE (PKOIKE/2)

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach

wstawić znak „X”.

Pola obowiązkowe.

DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych danych należy wpisać dane przed zmianą) Imię

Nazwisko

– PESELI K E –

Numer rachunku IKE

ZMIANA DANYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO Niniejszym dokonuję zmian danych i wnoszę o wprowadzenie danych wskazanych poniżej do Rejestru PKO DFE Dane personalne Oszczędzającego (należy wpisać tylko dane, które ulegają zmianie lub uzupełnieniu) Imię

Drugie imię

Nazwisko

D D

PESEL –

M MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Rodzaj dokumentu tożsamości

Dowód osobisty

Paszport

Inny

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Seria i nr dokumentu tożsamości

DANE ADRESOWE OSZCZĘDZAJĄCEGO (wszystkie dotychczasowe dane adresowe zostaną zastąpione danymi podanymi poniżej) Adres zamieszkania Oszczędzającego (należy podać pełny adres) Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj Adres korespondencyjny Oszczędzającego (należy wypełnić tylko, gdy korespondencja z Funduszu ma być wysyłana na adres inny niż adres zamieszkania) Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj Dane kontaktowe Oszczędzającego Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres e-mail1 DYSPOZYCJA DOTYCZĄCA IMIENNEGO WSKAZANIA OSOBY LUB OSÓB, KTÓRYM W RAZIE ŚMIERCI OSZCZĘDZAJĄCEGO ZOSTANĄ WYPŁACONE ŚRODKI ZGROMADZONE NA IKE (wybór dyspozycji następuje poprzez wstawienie znaku „X” tylko w jednym z poniższych kwadratów; wstawienie znaków „X” w dwóch kwadratach będzie równoznaczne z niezłożeniem dyspozycji) Oświadczam, że w razie mojej śmierci środki zgromadzone na IKE należy wypłacić osobom (osobie) wskazanym imiennie w niniejszym formularzu (w przypadku, gdy Oszczędzający złożył w tym zakresie wcześniej jakąkolwiek dyspozycję, powyższym oświadczeniem zostaje ona odwołana) Oświadczam, że odwołuję poprzednio złożoną dyspozycję i nie wskazuję żadnych osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na IKE w razie mojej śmierci KONTYNUACJA WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH (załącznik do Umowy IKE) Dane osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych w Funduszu w razie śmierci Oszczędzającego Suma udziałów procentowych dla wszystkich osób uprawnionych musi się równać 100%. W przypadku nieokreślenia udziałów procentowych lub gdy suma udziałów procentowych nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały osób uprawnionych są równe.

Łączna liczba osób uprawnionych 1

adres e-mail, na który Fundusz będzie przesyłał korespondencję określoną w §4 Umowy o prowadzenie PKO IKE, w przypadku wyboru formy elektronicznej EGZEMPLARZ DLA FUNDUSZU

PKO IKE/2 strona 4 / 9

Pierwsza osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

Druga osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

Trzecia osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

Czwarta osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

ZMIANA SPOSOBU OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI Z FUNDUSZU Niniejszym dokonuję zmiany formy przesyłania korespondencji z Funduszu, zgodnie z §4 Umowy o prowadzenie IKE, na następujący: (należy wstawić znak „X” w polach wyboru w jednym z poniższych punktów)

1)

w formie elektronicznej, zgodnie ze Statutem, na wskazany przez Oszczędzającego adres poczty elektronicznej (e-mail), w tym dodatkowo informacje o każdym przeliczeniu Jednostek Rozrachunkowych na IKE wynikającym z Wpłaty, Wypłaty Transferowej, Wypłaty, Zwrotu lub Zwrotu Częściowego;

2)

w formie pisemnej, zgodnie ze Statutem, na wskazany przez Oszczędzającego adres korespondencyjny.

ZMIANA SPOSOBU ZWROTU NADPŁACONEJ KWOTY, W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA LIMITU WPŁAT NA IKE W przypadku przekroczenia limitu Wpłat na IKE, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, nadpłacona kwota zostanie przez Fundusz: (należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

zwrócona Oszczędzającemu poprzez przekazanie na IKZE, o ile Oszczędzający zawarł z Funduszem Umowę IKZE oraz saldo wpłat w roku kalendarzowym na IKZE nie będzie wyższe niż limit wpłat na IKZE; jednocześnie Oszczędzający oświadcza, że przekazanie nadpłaconej kwoty na IKZE zgodnie z pierwszym zdaniem jest wpłatą na IKZE Oszczędzającego; jeżeli Oszczędzający nie zawarł z Funduszem Umowy IKZE albo przekazanie środków na IKZE spowoduje przekroczenie limitu wpłat na IKZE, Fundusz przekaże nadpłatę (odpowiednio – w całości lub w części przekraczającej limit wpłat na IKZE) na rachunek bankowy Oszczędzającego, z którego dokonana została ostatnia Wpłata;

PKO IKE/2 strona 5 / 9 EGZEMPLARZ DLA FUNDUSZU

zwrócona na rachunek bankowy wskazany poniżej:

zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonana została ostatnia Wpłata. OŚWIADCZENIA DODATKOWE (wstawienie „X” w poniższych kwadratach jest dobrowolne)

Oszczędzający wyraża zgodę na przesyłanie mu przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. oraz inne spółki należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (zwane dalej łącznie jako „SGK”)², informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także na używanie przez SGK komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania mu oferty marketingowej. Oszczędzający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SGK, w tym na wzajemne udostępnianie innym podmiotom należącym do SGK, w celu prowadzenia przez każdą spółkę należącą do SGK marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dla celów statystycznych lub analitycznych.³ Oszczędzający przyjmuje do wiadomości, że podanie danych (wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w ww. celu) jest dobrowolne. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DYSPOZYCJĘ (jeśli dyspozycja jest składana przez Oszczędzającego wypełnianie tej części jest nieobowiązkowe) Oszczędzający

Przedstawiciel Oszczędzającego4

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Imię

Nazwisko

D D PESEL

M M

R R R R

Data urodzenia

Rodzaj dokumentu tożsamości

Dowód osobisty

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Paszport

Inny

Seria i nr dokumentu tożsamości

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj 1. Administratorem danych osobowych Oszczędzającego w związku z zawarciem Umowy IKE, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-872) przy ul. Chłodnej 52. 2. Dane osobowe Oszczędzającego będą przetwarzane przez Fundusz w celu realizacji Umowy IKE. Oszczędzającemu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zbierane są na podstawie art. 89 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 3. Oświadczam, że treść Statutu Funduszu, prospektu informacyjnego Funduszu oraz Regulaminu prowadzenia PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego jest mi znana. 4. PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-872) przy ul. Chłodnej 52, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe osób uprawnionych wskazanych w niniejszym formularzu, w celu realizacji Umowy IKE. 5. Oszczędzający oświadcza, że poinformował osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych w Funduszu w razie śmierci Oszczędzającego wskazane w niniejszym dokumencie, o przekazaniu danych osobowych PKO Dobrowolnemu Funduszowi Emerytalnemu, jako administratorowi danych osobowych, celu i zakresie zbierania danych osobowych, źródle danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 6. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i zgadzam się na to, że w przypadku, gdy złożona przeze mnie dyspozycja okaże się wadliwa (np. będzie niekompletna lub będzie zawierać braki formalne lub nie zostaną do niej załączone wymagane dokumenty), a przyczyna wadliwości tej dyspozycji nie zostanie usunięta w terminie 45 dni od dnia jej złożenia, dyspozycja ta zostanie przez Fundusz odrzucona i wówczas konieczne będzie złożenie nowej, niewadliwej dyspozycji.

D DM MData przyjęcia dyspozycji

R R R R

r.

Podpis osoby składającej dyspozycję

Imię i Nazwisko Przedstawiciela Funduszu przyjmującego dyspozycję

Nr POK

PESEL Przedstawiciela Funduszu

Czytelny podpis Przedstawiciela Funduszu

Aktualna lista SGK wraz z adresami siedziby dostępna jest na stronie internetowej www.pkobp.pl. W powyższym zakresie administratorem przekazanych danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest niezależnie każdy z podmiotów należących do SGK, któremu zostaną przekazane te dane i oddzielnie w stosunku do każdego z tych administratorów danych Oszczędzającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 3, art. 25 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 32 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. 4 Wymagane przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania Oszczędzającego. 2 3

EGZEMPLARZ DLA FUNDUSZU

PKO IKE/2 strona 6 / 9

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE (PKOIKE/2)

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach

wstawić znak „X”.

Pola obowiązkowe.

DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych danych należy wpisać dane przed zmianą) Imię

Nazwisko

– PESELI K E –

Numer rachunku IKE

ZMIANA DANYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO Niniejszym dokonuję zmian danych i wnoszę o wprowadzenie danych wskazanych poniżej do Rejestru PKO DFE Dane personalne Oszczędzającego (należy wpisać tylko dane, które ulegają zmianie lub uzupełnieniu) Imię

Drugie imię

Nazwisko

D D

PESEL –

M MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Rodzaj dokumentu tożsamości

Dowód osobisty

Paszport

Inny

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Seria i nr dokumentu tożsamości

DANE ADRESOWE OSZCZĘDZAJĄCEGO (wszystkie dotychczasowe dane adresowe zostaną zastąpione danymi podanymi poniżej) Adres zamieszkania Oszczędzającego (należy podać pełny adres) Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj Adres korespondencyjny Oszczędzającego (należy wypełnić tylko, gdy korespondencja z Funduszu ma być wysyłana na adres inny niż adres zamieszkania) Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj Dane kontaktowe Oszczędzającego Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres e-mail1 DYSPOZYCJA DOTYCZĄCA IMIENNEGO WSKAZANIA OSOBY LUB OSÓB, KTÓRYM W RAZIE ŚMIERCI OSZCZĘDZAJĄCEGO ZOSTANĄ WYPŁACONE ŚRODKI ZGROMADZONE NA IKE (wybór dyspozycji następuje poprzez wstawienie znaku „X” tylko w jednym z poniższych kwadratów; wstawienie znaków „X” w dwóch kwadratach będzie równoznaczne z niezłożeniem dyspozycji) Oświadczam, że w razie mojej śmierci środki zgromadzone na IKE należy wypłacić osobom (osobie) wskazanym imiennie w niniejszym formularzu (w przypadku, gdy Oszczędzający złożył w tym zakresie wcześniej jakąkolwiek dyspozycję, powyższym oświadczeniem zostaje ona odwołana) Oświadczam, że odwołuję poprzednio złożoną dyspozycję i nie wskazuję żadnych osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na IKE w razie mojej śmierci KONTYNUACJA WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH (załącznik do Umowy IKE) Dane osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych w Funduszu w razie śmierci Oszczędzającego Suma udziałów procentowych dla wszystkich osób uprawnionych musi się równać 100%. W przypadku nieokreślenia udziałów procentowych lub gdy suma udziałów procentowych nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały osób uprawnionych są równe.

Łączna liczba osób uprawnionych 1

adres e-mail, na który Fundusz będzie przesyłał korespondencję określoną w §4 Umowy o prowadzenie PKO IKE, w przypadku wyboru formy elektronicznej EGZEMPLARZ DLA OSZCZĘDZAJĄCEGO

PKO IKE/2 strona 7 / 9

Pierwsza osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

Druga osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

Trzecia osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

Czwarta osoba Imię

Nazwisko

D D PESELM MR R R R

Data urodzenia

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Udział procentowy

ZMIANA SPOSOBU OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI Z FUNDUSZU Niniejszym dokonuję zmiany formy przesyłania korespondencji z Funduszu, zgodnie z §4 Umowy o prowadzenie IKE, na następujący: (należy wstawić znak „X” w polach wyboru w jednym z poniższych punktów)

1)

w formie elektronicznej, zgodnie ze Statutem, na wskazany przez Oszczędzającego adres poczty elektronicznej (e-mail), w tym dodatkowo informacje o każdym przeliczeniu Jednostek Rozrachunkowych na IKE wynikającym z Wpłaty, Wypłaty Transferowej, Wypłaty, Zwrotu lub Zwrotu Częściowego;

2)

w formie pisemnej, zgodnie ze Statutem, na wskazany przez Oszczędzającego adres korespondencyjny.

ZMIANA SPOSOBU ZWROTU NADPŁACONEJ KWOTY, W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA LIMITU WPŁAT NA IKE W przypadku przekroczenia limitu Wpłat na IKE, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, nadpłacona kwota zostanie przez Fundusz: (należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

zwrócona Oszczędzającemu poprzez przekazanie na IKZE, o ile Oszczędzający zawarł z Funduszem Umowę IKZE oraz saldo wpłat w roku kalendarzowym na IKZE nie będzie wyższe niż limit wpłat na IKZE; jednocześnie Oszczędzający oświadcza, że przekazanie nadpłaconej kwoty na IKZE zgodnie z pierwszym zdaniem jest wpłatą na IKZE Oszczędzającego; jeżeli Oszczędzający nie zawarł z Funduszem Umowy IKZE albo przekazanie środków na IKZE spowoduje przekroczenie limitu wpłat na IKZE, Fundusz przekaże nadpłatę (odpowiednio – w całości lub w części przekraczającej limit wpłat na IKZE) na rachunek bankowy Oszczędzającego, z którego dokonana została ostatnia Wpłata;

PKO IKE/2 strona 8 / 9 EGZEMPLARZ DLA OSZCZĘDZAJĄCEGO

zwrócona na rachunek bankowy wskazany poniżej:

zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonana została ostatnia Wpłata. OŚWIADCZENIA DODATKOWE (wstawienie „X” w poniższych kwadratach jest dobrowolne)

Oszczędzający wyraża zgodę na przesyłanie mu przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. oraz inne spółki należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (zwane dalej łącznie jako „SGK”)², informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także na używanie przez SGK komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania mu oferty marketingowej. Oszczędzający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SGK, w tym na wzajemne udostępnianie innym podmiotom należącym do SGK, w celu prowadzenia przez każdą spółkę należącą do SGK marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dla celów statystycznych lub analitycznych.³ Oszczędzający przyjmuje do wiadomości, że podanie danych (wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w ww. celu) jest dobrowolne. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DYSPOZYCJĘ (jeśli dyspozycja jest składana przez Oszczędzającego wypełnianie tej części jest nieobowiązkowe) Oszczędzający

Przedstawiciel Oszczędzającego4

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Imię

Nazwisko

D D PESEL

M M

R R R R

Data urodzenia

Rodzaj dokumentu tożsamości

Dowód osobisty

Paszport

r.

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Inny

Seria i nr dokumentu tożsamości

(należy wstawić „X” w jednym z kwadratów)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

– Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj 1. Administratorem danych osobowych Oszczędzającego w związku z zawarciem Umowy IKE, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-872) przy ul. Chłodnej 52. 2. Dane osobowe Oszczędzającego będą przetwarzane przez Fundusz w celu realizacji Umowy IKE. Oszczędzającemu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zbierane są na podstawie art. 89 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 3. Oświadczam, że treść Statutu Funduszu, prospektu informacyjnego Funduszu oraz Regulaminu prowadzenia PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego jest mi znana. 4. PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-872) przy ul. Chłodnej 52, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe osób uprawnionych wskazanych w niniejszym formularzu, w celu realizacji Umowy IKE. 5. Oszczędzający oświadcza, że poinformował osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych w Funduszu w razie śmierci Oszczędzającego wskazane w niniejszym dokumencie, o przekazaniu danych osobowych PKO Dobrowolnemu Funduszowi Emerytalnemu, jako administratorowi danych osobowych, celu i zakresie zbierania danych osobowych, źródle danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 6. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i zgadzam się na to, że w przypadku, gdy złożona przeze mnie dyspozycja okaże się wadliwa (np. będzie niekompletna lub będzie zawierać braki formalne lub nie zostaną do niej załączone wymagane dokumenty), a przyczyna wadliwości tej dyspozycji nie zostanie usunięta w terminie 45 dni od dnia jej złożenia, dyspozycja ta zostanie przez Fundusz odrzucona i wówczas konieczne będzie złożenie nowej, niewadliwej dyspozycji.

D DM MData przyjęcia dyspozycji

R R R R

r.

Podpis osoby składającej dyspozycję

Imię i Nazwisko Przedstawiciela Funduszu przyjmującego dyspozycję

Nr POK

PESEL Przedstawiciela Funduszu

Czytelny podpis Przedstawiciela Funduszu

Aktualna lista SGK wraz z adresami siedziby dostępna jest na stronie internetowej www.pkobp.pl. W powyższym zakresie administratorem przekazanych danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest niezależnie każdy z podmiotów należących do SGK, któremu zostaną przekazane te dane i oddzielnie w stosunku do każdego z tych administratorów danych Oszczędzającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 3, art. 25 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 32 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. 4 Wymagane przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania Oszczędzającego. 2 3

EGZEMPLARZ DLA OSZCZĘDZAJĄCEGO

PKO IKE/2 strona 9 / 9