Czy kamery nas chroni?

STRONA Kobiety zdecydowały: 9 Waciciel krematorium odpiera zarzuty ® Ukazuje si od 1956 r. w Bytomiu i Radzionkowie • 15 (3015) • 13.04.2015 PL...
25 downloads 6 Views 5MB Size
STRONA

Kobiety zdecydowały:

9

Waciciel krematorium odpiera zarzuty ®

Ukazuje si od 1956 r. w Bytomiu i Radzionkowie • 15 (3015) • 13.04.2015 PL ISSN 0239-2941 • NR INDEKSU 385050 • ROK LIX • NAKAD: 13.000 (udokumentowany)

Cena 1,80 z (w tym 8% VAT) www.zyciebytomskie.pl

Krzysztof Karwat Bytomianinem Roku czytaj str. 12

Czy kamery nas chroni? Czytaj str. 5

Czytaj str. 9

K A M P A N I A

E D U K A C Y J N A

N B P

Żyjemy coraz dłużej, choć przechodzimy na emeryturę nieco później. Podobnie jest w innych krajach, które również starają się zabezpieczyć przyszłość swoich obywateli. W tym celu prowadzą politykę gospodarczą, nawet jeśli programowo odżegnują się od wpływania na gospodarkę. 5   ! +       6      +      *  

       &  + 7  *      &     )! &

laureaci nagród Nobla, którzy przedstawili wizje gospodarki za 100 lat. Wynika                 !  "# $  % &  ' !( !    )   *  ! 

 + /& 233 4 Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

R E K L A M A

Wejd na nasz stron internetow Czytaj, komentuj, pole innym! www.zyciebytomskie.pl

Fot. ARCHIWUM

Ruch Bobrek przedwstpnie sprzedany

R

13.04.2015

ealizowana przez spók Tr a m w a j e l s k i e inwestycja to kolejna cz wielkiego, finansowanego ze rodków unijnych i prowadzonego od kilku lat projektu obejmujcego równie Bytom. Jego nazwa to „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnolskiej wraz z infrastruktura towarzyszc”. W naszym miecie w ramach tego przedsiwzicia gruntownie odnowiono ju midzy innymi szyny na ulicy Jagiello skiej, Powsta ców Warszawskich oraz Moniuszki. Wszdzie tam pojawiy si nowoczesne, bezpieczniejsze i zapewniajce wikszy komfort podrónym tory. Wszdzie te uoono nowe podoe. Teraz przyszed czas na liczcy 110 metrów odcinek ulicy Katowickiej. Czemu prace bd prowadzone na tak krótkim, cho bez wtpienia bardzo wanym dla naszego ukadu komunikacyjnego odcinku? Zgodnie z pierwotnymi planami Tramwaje lskie miay zmodernizowa torowisko na caej ulicy Katowickiej, a wic od Pogody do skrzyowania z Jagiello sk. Wadze naszego miasta niespodziewanie wycofay jednak zarezerwowane w budecie na ten cel pienidze. Caociowego remontu doczekamy si, ale najprawdopodobniej dopiero w roku 2016. Rozmowy w tej sprawie cay czas s prowadzone, miasto szuka dodatkowych

róde finansowania przedsiwzicia. Rozpoczta w minion sobot inwestycja ma by sfinalizowana do ko ca czerwca. Plan robót przewiduje midzy innymi wymian szyn na wspomnianym odcinku Katowickiej oraz na rozjazdach czcych j z placem Sikorskiego, a take z Jagiello sk. Robotnicy zajm si te fragmentem Katowickiej na wysokoci jej skrzyowania z ulic Piastów Bytomskich. Zadanie podzielono na dwa etapy. W pierwszej kolejnoci prace bd prowadzone na rozje dzie z Katowickiej w Jagiello sk

ycie miasta

Wyremontuj tory w dwóch etapach Uwaga pasaerowie! Znowu modernizuj torowisko tramwajowe w centrum Bytomia. 11 kwietnia rozpoczy si prace na ulicy Katowickiej na odcinku pomidzy placem Sikorskiego a ulic Jagiellosk. Zadanie podzielono na dwa etapy, jego realizacja skoczy si przed wakacjami. W tym czasie pasa erowie musz si przygotowa na spore zmiany.

Fot. ARCHIWUM

2

Kiedy doczekamy si remontu caej ulicy Katowickiej? oraz na pobliskim uku. To ma by wykonane do poowy maja. Drugi etap sprowadza si natomiast do odnowienia szyn w cigu Katowickiej od jej zbiegu z Jagiello sk do placu Sikorskiego, a take wiodcego na

niego rozjazdu. Ekipa remontowa zajmie si nie tylko samymi torami, ale równie ich podkadami, utwardzi podoe i odnowi jezdni. Szyny zostan umieszczone w specjalnych otulinach zrobionych z masy poliuretano-

wej. Ma ona tumi przykry dla mieszka ców haas powodowany przez przejedajce wagony. Ta sama metoda bya stosowana ju w naszym mieci i doskonale si sprawdzia. Jak twierdz lokatorzy budynków stojcych

wzdu torowisk, uciliwoci s znacznie mniejsze, ni wczeniej. Z kolei pasaerowie tramwajów przekonuj, e rozklekotane dotd wagony o wiele mniej si trzs. Zyski z kolejnego remontu s zatem trudne do przecenienia, zwaszcza e torowisko na Katowickiej od dawna jest w stanie opakanym, co doprowadzao do rozpaczy nie tylko osoby jadce tramwajem, ale równie kierowców. eby jednak byo dobrze, najpierw musi by le. Prace oznaczaj zmiany w organizacji ruchu, wyczenie fragmentów ulic, objazdy i kopoty dla pasaerów. Wraz z rozpoczciem inwestycji zawieszono ruch tramwajowy na wspomnianym odcinku Katowickiej. Zmianie ulegy rozkady jazdy linii nr: 5, 6, 7, 9, 17, 19, 29, 36 oraz 39, a poczenia na liniach 30 i 47 na jaki czas zawieszono. Tramwaje nie jed z placu Sikorskiego w stron Urzdu Miejskiego. W zamian KZK GOP uruchomi tymczasowa lini autobusow T-19, która czy Ratusz z placem Sikorskiego. Szczególnie ostroni powinni by kierowcy aut. W godzinach nocnych wagony zjedajce do zajezdni w Stroszku pojad ulic Moniuszki pod prd. Dla zachowania bezpiecze stwa kursy te maj by nadzorowane przez kontrolerów ruchu Tramwajów lskich. Jak zmiany nastpiy na liniach tramwajowych? Tras „pitki” wyduono i teraz je dzi ona z Zaborza do przystanku Chorzów-Ratusz. Wyczono natomiast z uytkowania przystanki w Bytomiu przy Jagiello skiej i na placu Sikorskiego. Cz kursów wieczornych oraz nocnych zawieszono, a ich obsug przeja linia nr 29. Linie nr 7 i 9 urywaj si na Jagiello skiej, który jest przystankiem ko cowym i pocztkowym. Linia nr 17 zostaa wyduona od przystanku agiewniki-Targowisko w stron Zabrza i Rudy lskiej. Trasy linii 6 i 19 skrócono. Tramwaje te jed z Katowic do placu Sikorskiego w Bytomiu. Linia 29 ma nowy rozkad jazdy, a tramwaj nr 39 zwikszon czstotliwo kursowania - co 10 minut. TOMASZ NOWAK

O G O S Z E N I E

Wymieni star sie, a potem odnowi jezdni BPK w akcji. Trwa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej biegncej pod ulic Magorzatki. Zgodnie z przyjtym planem roboty maj by ukoczone do sierpnia.

Z

ainicjowan w marcu inwestycj realizuje Bytomskie Przedsibiorstwo Komunalne, a wic spóka gminna odpowiedzialna za dostarczanie do naszych domów wody i odprowadzanie z nich cieków. W jej ramach midzy innymi tr zeba pr zebudowa liczca

niemal 400 metrów dugoci sie kanalizacji sanitarnej, 506 metrów sieci kanalizacji deszczowej, a take 844 metry sieci wodocigowej. P rojekt robót zakada te stworzenie 41 studni kanalizacyjnych, tym 16 sanitarnych oraz 25 deszczowych. Po za-

Seniorzy maj swoj rad Decyzj prezydenta. We wrze niu minionego roku radni poprzedniej kadencji powoali do ycia Bytomsk Rad Seniorów. Ostatnio prezydent Damian Bartyla wyda zarzdzenie powoujce jej czonków.

R

ada zgodnie z przyjtymi i spisanymi w jej statucie zaoeniami ma cile wspópracowa z wadzami naszego miasta, a wic prezydentem oraz Rad Miejsk. Jej podstawowe zadania to przede wszystkim rozwizywanie rónego rodzaju problemów dotykajcych osób starszych oraz biece rozpatrywanie ich potrzeb. Powoujc Rad rajcowie podkrelali, e jest ona koniecz-

na, gdy ju co pity bytomianin jest w podeszym wieku. Z czasem ta grupa bdzie stawaa si coraz wiksza i trzeba bdzie podejmowa coraz wicej wanych decyzji jej dotyczcych. Ju teraz potrzebuje ona swojej oficjalnej reprezentacji, któr jest wanie Rada. Ma ona dba o jej interesy. W ustanowionej przez prezydenta Bartyl Radzie Seniorów znalazo si miejsce dla osób,

ko czeniu prac BPK odtworzy rozkopan dzi jezdni, a dodatkowo odnowi przylegajce do niej chodniki oraz tereny zielone. Cao ma kosztowa niemal 600 tysicy zotych. Inwestycja sprawia mieszka com domów pooonych przy Magorzatki sporo kopotów komunikacyjnych, ale mimo to przede wszystkim ich cieszy. Remontowana obecnie stara sie bya bowiem w tak zym stanie technicznym, e korzystajcy z niej bytomianie od dawna uskarali si na wiele niedogodnoci, które mocno utrudniay im codzienne ycie. W sierpniu po problemach nie bdzie ju ladu, a na razie potrzebna jest izo cierpliwo.

które uko czyy 60. rok ycia. To lider wspórzdzcego naszym miastem ugr upowania Wspólny Bytom, byy wiceprezydent Kazimierz Bartkowiak, Stanisaw Chytra, Zbigniew Froski, Józef Kielman, Aleksander Kurnik, Elbieta So chacka (prezes Stowarzyszenia Absolwentów, Emerytów i Sympatyków Technikum Energetyczno-Elektronicznego), Zofia Czech (Liga Kobiet Nieobojtnych), Joachim Klimza (Cech Rzemios Rónych i Przedsibiorczoci), Elbieta Nawrot (Zwizek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom) i Hildegarda Tyburczyk (Centrum Ksztacenia Ustawicznego, a take Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku). Kadencja Rady potrwa cztery izo lata.

ycie miasta

P

rzedstawiciele Ratusza podkrelaj znaczenie szyny i korzyci wynikajce z jej posiadania: – To jest olbrzymie wyzwanie, bo dziki niemu atwiejsze stanie si zarzdzanie miejsk przestrzeni – mówi Wojciech Jeszka, naczelnik wydziau geodezji. – Zarówno cae miasto, jak i konkretne obszary, a wic dzielnice, kwarta czy ulice bdzie mona analizowa pod wieloma ktami. Na przykad gstoci zaludnienia, bezrobocia czy struktury wasnociowej. Tworzony w Bytomiu system jest unikatowy w skali naszego kraju. Ma on zawiera midzy innymi dane dotyczce geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomociami, zarzdzania przestrzennego i budownictwa, transportu, bezpiecze stwa, ochrony zdrowia, edukacji, kultury fizycznej, a take turystyki. Nie zabraknie w nim równie informacji pomagajcych w promocji. Wszystkie dane bd przechowywane w Centralnym Repozytorium Danych. Wojciech Jeszka uspokaja: – Oczywicie dostp do nich zostanie ograniczony. Te, które s chronione ustawowo, nie bd ujawniane. Do wikszoci wiadomoci dostp otrzymaj jedynie osoby uprawnione i to tylko w godzinach swego urzdowania. Przez ca dob natomiast bd mogli dysponowa nimi pracownicy sub mundurowych. Nowy system gromadzenia danych powinien przycign inwestorów. Dziki niemu bowiem niezalenie od tego, w którym miejscu wiata bd si akurat znajdowa, dowiedz si oni, do kogo naley interesujcy ich teren, czy objto go planem zagospodarowania, a jeli tak, to co w nim zapisano. Szef wydziau geodezji wyjania: – System umoliwi tworzenie rónych scenariuszy zagospodarowania terenu i pomoe okreli, jaki bdzie wpyw podejmowanych decyzji na planowanie przestrzenne. Scenariusze trafi do bazy danych, a na zewntrz udostpnimy je w ograniczonym zakresie. Planowane inwestycje pokaemy w trójwymiarze.

13.04.2015

Szyna pena danych Unikatowa sprawa. Szyna integracyjna – tak si nazywa tworzony wa nie w Bytomiu system gromadzenia ró nego rodzaju przydatnych danych. Posu y on urzdnikom i pracownikom gminnych instytucji, su bom mundurowym oraz mieszkacom.

Dziki szynie poznamy midzy innymi zmiany wysokoci terenu na przestrzeni lat. Mieszka com Bytomia szyna integracyjna take moe pomóc w zaatwieniu wielu wanych urzdowych spraw. Przede wszystkim atwiej i szybciej ni dotd uzyskamy potrzebne dokumenty i zawiadczenia. Co warte podkrelenia, nie stracimy czasu na stanie w kolejce, by za wyda-

nie owych dokumentów zapaci. – System zostanie zintegrowany z dwoma kanaami patnoci, które umoliwi uiszczenia zapaty poprzez bankowo internetow lub za porednictwem SMS – stwierdza Jeszka. Pienidze na przygotowanie szyny penej danych pozyskalimy

z Unii Europejskiej. Pocztkowo ten projekt wpisano na list rezerwow, ale ostatnio wadze województwa lskiego zdecydoway o objciu go dofinansowaniem. eby je zachowa, musimy zdy z zaatwieniem wszystkich formalnoci do wrzenia. Urzdnicy zapewniaj, e damy rad. ton

3

Miasto dotuje remont zabytków Radni zdecydowali. Dwie parafie otrzymay dotacje z kasy miejskiej. Przeznacz je na remont zabytkowych ko cioów.

D

ecyzje w tej sprawie podjli bytomscy radni zebrani na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Pierwsza z dotacji w wysokoci przeszo 21 tysicy zotych trafi do miechowickiej parafii pod wezwaniem w. Krzya. To poowa pienidzy potrzebnych do kompleksowej konserwacji portalu wejcia gównego do tej neogotyckiej wityni. Zbudowano j w latach 1856-1864 wedug projektu Augusta Sollera i za pienidze ofiarowane przez fundatork Mari Winckler z Domesów. Posiadajcy du warto historyczn koció jest jednym z elementów szlaku Matki Ewy i stanowi swoist pamitk po zasuonych dla rozwoju naszego miasta ludziach. Prob o przekazanie dotacji skierowaa do wadz naszego miasta sama parafia. Reszt niezbdnych do przeprowadzenia rewitalizacji portalu wyoy ona ze rodków wasnych. W podobny sposób o wsparcie samorzd poprosili przedstawiciele parafii pod wezwaniem w. Trójcy. Nalecy do niej koció, który wzniesiono w latach osiemdziesitych XIX wieku stanowi jedn z wizytówek naszego miasta. Zaprojektowa go Paul Jakisch, autor wielu górnolskich wity . Wnioskodawcy ubiegali si o 50 tysicy zotych. To przeszo 41 procent funduszy koniecznych do przeprowadzenia konserwacji czci wykonanej z cegy klinkierowej oraz piaskowca elewacji pónocnej usytuowanego przy ulicy Kwietniewskiego kocioa. Elewacja jest mocno zabrudzona i w wielu miejscach uszkodzona. Zaplanowane prace rewitalizacyjne ze wzgldu na ich spory koszt podzielono na etapy.

ton

R E K L A M A

Radni poczyli szkoy mistrzostwa sportowego Chtnych nie brakuje. Zespó Szkó Mistrzostwa Sportowego zainauguruje dziaalno wraz z nowym rokiem szkolnym. Placówk sw decyzj powoali do ycia bytomscy radni. Stao si to podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

A

ktualnie mamy w naszym miecie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz V Liceum Ogólnoksztacce Mistrzostwa Sportowego im. Kamili Skolimowskiej przy ulicy Powsta ców lskich. Pierwsza z wymienionych placówek zgodnie z wol radnych minionej kadencji powstaa 1 wrzenia poprzedniego roku. Drug stworzono po spowodowanym chci reorganizacji miejskiej owiaty przeksztaceniu V LO. W Gimnazjum obecne ksztaci si 138 uczniów. Uczszczaj oni do klas ko szykówki, judo, piki nonej, a take lekkoatletyki. Liceum z kolei ma 87 uczniów. Przyszli sportowcy doskonal swoje umiejtnoci w takich dyscyplinach, jak hokej na lodzie, pika nona, judo oraz lekkoatletyka. Poza prowadzonymi pr zez fachowców zajciami typowo sportowymi modzie realizuje standardowy program edukacyjny. – Zainteresowanie nasz placówka jest bardzo due. Bytom to miasto z tradycjami i pasj sportow. My tym

modym ludziom pomagamy je rozwija – mówi Iwona Olejnik, dyrektor Liceum. 1 wrzenia wraz z pocztkiem nowego roku szkolnego obydwie placówki scal si w jeden zespó. – Aby modzi sportowcy mogli rozwija swoje umiejtnoci, konieczna jest nie tylko rozwinita infrastr uktura sportowa i dobry sprzt, ale take codzienna praca z trenerem. To gwarancja sukcesu. Bytomianie mog go osign, uczc si i realizujc swoje pasje w Szkole Mistrzostwa Sportowego – tak decyzj rajców komentuje prezydent Bytomia Damian Bartyla. Dodaje on jednoczenie: – Powstanie szkó mistrzostwa sportowego ju spotkao si z wielkim zainteresowaniem bytomskiej modziey, która wanie tam chce kontynuowa nauk, rozwijajc przy tym swój talent sportowy. Teraz obie placówki zostay poczone w jeden organizm, co wpynie nie tylko na usprawnienie ich funkcjonowania, ale take pozwoli na racjonalizacj dotychczas ponoszonych wydatków finansowych. ton

Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Bytom Spóka z o.o. Realizacja budynków mieszkalnych przy ulicy Karpackiej 8, 8a, 8b i 4 otrzymaa nagrod w konkursie „Jako roku 2014” w kategorii Usuga Roku

NOWA INWESTYCJA W MIECHOWICACH UL. NOWA „Osiedle Zalesie” I Etap Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Bytom Sp. z o.o., w zwizku z realizacj inwestycji przy ul. Nowej w Bytomiu Miechowicach „Osiedle Zalesie”, zaprasza zainteresowane osoby do skadania wniosków na najem nowo powstajcych lokali mieszkalnych. Inwestycja obejmuje 3 budynki wielorodzinne, Aktualnie powstanie 1 budynek mieszkalny, piciokondygnacyjny skadajcy si z 20 lokali mieszkalnych, dwu- i trzypokojowych z azienk i aneksem kuchennym, o metraach od 53,00 m² do 65,00 m². Budynek z wind posiadajcy ukad klatkowy komunikujcy wszystkie poziomy obiektu. Termin oddania do uytkowania III kwarta 2015 r. Wysoko partycypacji wynosi 30% wartoci lokalu, któr przewiduje si na poziomie okoo 3.700,00 z Wskanik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni uytkowych budynków mieszkalnych w I kwartale 2015 r., ustalony dla województwa lskiego wynosi 3.658,00 z. Partycypacja patna bdzie w dwóch ratach: pierwsza rata patna po przydziale lokalu w wysokoci 20.000,00 z (sownie: dwadziecia tysicy 00/100 zotych), druga rata patna w terminie 5 dni od daty oddania budynku do uytkowania. Wicej informacji o inwestycji, rzuty lokali, kondygnacji, zasady naboru, regulamin przydziau oraz wnioski wraz z zacznikami dostpne na stronie www.tbsbytom.pl Termin zoenia wniosku wraz zacznikami – do 11. 05. 2015 r. Przy podpisaniu umowy o partycypacji obowizywa bdzie rzeczywisty wskanik kosztu budowy. Moliwe jest skadanie wniosku na wicej ni na jeden lokal, w siedzibie TBS Bytom Sp. o.o., ul. Rynek 21/3 Zarzd TBS Bytom Sp. z o.o.

Samo ycie

Napisali do nas. Zadzwonili

N

iejednokrotnie ju pisalicie o odorze unoszcym si nad Bobrkiem. Niestety, musz stwierdzi, e sytuacja si powtarza. W minion rod znowu w mojej dzielnicy tak cuchno, e mieszka cy dostawali ataków nudnoci. Sytuacja ta powtarza si od paru lat i dziwi si, i nikt w miecie nie jest w stanie sobie poradzi z tym problemem. Wszyscy mieszka cy Bobrka doskonale wiedz, skd dochodz te odory.

C

odziennie przejedam obok budowy przy ulicy Unii Europejskiej i jako nie jestem w stanie wyobrazi sobie ko ca tej inwestycji. Teren jest ogrodzony paskudnymi blachami a wewntrz wida jedynie ciki sprzt i góry ziemi.

P

rzeczytaam artyku o naszej oczyszczalni cieków przy ulicy Sikorskiego. Dobrze, e istnieje tak poyteczny obiekt, jednake trzeba by byo tam udoskonali system dostarczania odpadów, bowiem bardzo czsto na tej ulicy od strony oczyszczalni dolatuj nieprzyjemne zapachy. Dzieje si tak niestety od bardzo dawna, a my mamy problem

Internauci komentuj O zbiórce pienidzy na renowacj pomnika: Zbiórk to moemy zrobi, jak w kasie bytomskiej bdzie pusto. Póki co nie jest pusto. wiadcz o tym milionowe plany inwestycyjne Bartyli i spóki. I jeszcze jedno. Jako nie syszaem, eby B wzio si za odpowiedzialnych tego, co si stao z lwem. Pono mamy monitoring, który kosztowa dziesitki milionów zotych. Pono kto (stra miejska i policja) go obsuguje. To moe Pan redaktor zrobi dziennikarskie ledz-

z otwieranie okien. Tymczasem zblia si ciepa pora roku i sytuacja bdzie si nadal powtarzaa. Nie wspomn o sytuacji, gdyby kto z ulicy Sikorskiego chcia sprzeda dom. Jego cena zapewne byaby znacznie obniona.

B

ardzo podoba si wasz primaaprilisowy art dotyczcy ulicy Strzelców Bytomskich. Musz przyzna, e daem si nabra i uwierzyem, e ulica zostaa nagrodzona. Co prawda jej parametry pozostawiaj sporo do yczenia, jednak cao prezentuje si nie najgorzej. Problemem jest jedynie zbyt dua liczba sygnalizacji wietlnej. Sam trakt jest natomiast doskonale oznaczony i dobrze si po nim poruszam.

W

ci czytam informacje o oszustach w bezczelny sposób okradajcych emerytów metod na tzw. wnuczka. Z jednej strony dziwi mnie, i starsi ludzie s tak atwowierni. Z drugiej strony zadaj sobie pytanie, czy takie osoby nie maj bliskich krewnych, którzy zadbaliby o ich oszczdnoci. Emeryci z powodu zaniedbania przez krewnych trac czsto oszczdnoci caego ycia.

C

hciaem odnie si do tematu oszpecenia naszego lwa stojcego w Rynku. W War-

two i wskae mieszka com winnych, najlepiej z imienia i nazwiska (nagrania na pewno si zachoway i s archiwizowane). No, chyba eby okazao si, e monitoring to tylko taka ciema dla naiwnych. Kamery moe i s, ale niesprawne, albo na automacie, bo nie ma obsugi, a zapisy kasowane. A skoro tak, to co na to Tadeusz Ostrowski, penomocnik prezydenta ds. bezpiecze stwa? Miasto wydaje miliony nadaremno, sponsoruje policj (ponadnormatywne patrole, sprzt, nagrody), a wandale jak dziaali bezkarnie, tak dziaaj. Piotr Bruzda

szawie sta przez kilkadziesit lat i jako nikt go nie dewastowa. U nas wystarczy ten krótki okres, by dokona aktu wandalizmu. Nie dziwmy si wic, e w Warszawie bdziemy po raz kolejny omieszani i wyjdziemy na dzikusów. Niestety, najgorszym wrogiem tego miasta s jego mieszka cy, oczywicie nie wszyscy. Tymczasem lwa powinno si gdzie przenie, by nie kusi kolejnych barbarzy ców.

T

u przed rondem przy ulicy Strzelców Bytomskich – Autostrad i Dbrow Miejsk stoi walca si rudera. Budynek nie ma ju jednej bocznej ciany i stanowi zagroenie dla ewentualnych amatorów zbierania zomu i desek. Sam dom szpeci dodatkowo to zadbane miejsce. Nie wiem, dlaczego przy okazji porzdkowania okolicy o nim zapomniano.

D

laczego wspólnoty dziaajce w cigach budynków nie porozumiej si w kwestii remontów fasad. W praktyce wyglda to tak, e pomidzy odrapanymi kamienicami stoj budynki ocieplone i kolorowe. Dla urozmaicenia ich kolory bywaj róne. Tak sytuacj mona zaobserwowa na ko cu ulicy Kraszewskiego, przy skrzyowaniu z ulic Faata.

A tak na marginesie po co nam ziele miejska? Funkcjonowao to w MZDiMie i dao rad. Zobaczymy, ile w tym roku pienidzy wywal w boto na te durne w wielu wypadkach ukwiecenia, to dobre dla kogo z agiewnik, ale nie dla mylcych mieszka ców ródmiecia. bytomianka Wida, e jak si nie postawi czego na 5-metrowym cokole, to zawsze si znajd jakie cierwojady. Robienie jakichkolwiek zbiórek na takie cele jest mao efektywne, bo zaatwia spraw dora nie. Przecie dalej lew bdzie si brudzi, albo jakie

N

awizujc do tematu braku przejcia przy ul. Batyckiej, chciaam poruszy jeszcze jeden problem – samochodów tworzcych korki – przed godzin ósm rano. Rozumiem, e kady si spieszy, kady chce podwie swoje dziecko pod sam budynek szkoy. Mao tego, niektórzy kierowcy podjedaj pod sam bram szkoln, po czym usiuj cofa, aby móc skrci w lewo i wydosta si z tego labiryntu, za nimi oczywicie korek czasami a do ul. Tatrza skiej, albo i dalej. Wikszo kierowców nie zwraca uwagi na idce dzieci. Sama odprowadzam rano swoje dziecko do tej szkoy i jak widz co si dzieje, to a boj si pomyle, co bdzie, kiedy te maluchy zaczn chodzi same. Ostatnio byam wiadkiem sytuacji, kiedy pani cofajca nie zauwaya idcej z tyu grupki dzieci, o may wos nie doszo do tragedii. Niestety, wikszo tych kierowców to ludzie z pobliskich bloków tego osiedla, wic jaki sens pcha si w ten korek i za chwil wraca pod swój blok ? Nie kady kierowca wyrusza rano do pracy. Uwaam, e ten odcinek drogi powinien by zamknity dla ruchu koowego ze wzgldu na bezpiecze stwo dzieci, jak równie ich opiekunów.

Radni rzdzcy naszym miastem dostali od opozycji szans rehabilitacji. Mog w prosty sposób naprawi bd popeniony w politycznym zacietrzewieniu przed rokiem. Bd, za który, co bardzo ciekawe i symptomatyczne, krytykowa ich nawet prezydent Damian Bartyla. Rajcowie zajmowali si wówczas kwesti inicjatywy obywatelskiej. Ustalili, e bytomianie mog sami zgosi przygotowany oddolnie projekt uchway, jeli poprze go 13 tysicy osób. To okoo dziesi procent wszystkich mieszka ców uprawnionych do gosowania w wyborach. O absurdalnej wysokoci tego progu ju pisaem. Nie znam drugiego miasta, w którym stworzono by tak barier. 13 tysicy podpisów popierajcych jeden projekt prawa lokalnego? Przecie mniej gosów wystarczy, eby doprowadzi do zorganizowania referendum w sprawie odwoania wadz miasta, a wic wydarzenia o znacznie dalej idcych skutkach. Opozycja chce zmieni zasady i proponuje zredukowa liczb wymaganych podpisów do piciuset. To zdroworozsdkowe, powszechnie stosowane w innych miastach rozwizanie. Obecnie obowizujcy wysoki próg ustalono tylko dlatego, by zrobi na zo opozycji i pokaza jej dobitnie, kto tu rzdzi. Innych racjonalnych argumentów w tym przypadku nie widz. Postawiona przez radnych bariera zdaa egzamin. Nie mielimy dotd ani jednego obywatelskiego projektu uchway. Nikomu nie udao si zebra wymaganego poparcia, podjto zreszt tylko jedn prób. Jej inicjatorzy sporo si natrudzili, ale musieli si w ko cu podda. Inicjatywa obywatelska to w przypadku Bytomia kompletna fikcja i robienie ludzi w konia. Nie jestem zwolennikiem oddolnego pisania prawa. To nic innego, jak jeden z modnych dzi demokratycznych fetyszów. Wybralimy radnych i niech oni si mcz. Ale mimo wszystko namawiam majcych wikszo rajców koalicji rzdzcej, by si zreflektowali i na wniosek opozycji zmniejszyli wspomniany próg. Na ko cu to i tak wy gosujecie kady projekt. Jeli nie spodoba si wam to, co zaproponuj mieszka cy, to po prostu odrzucicie ich pomys. Potrzebn wikszo wszak macie.

FelieTON

13.04.2015

TOMASZ NOWAK [email protected]

[email protected]

cierwojady bd go celowo niszczy. Takie rzeczy co najmniej dwa razy w sezonie trzeba w czystoci utrzymywa.

Piotr Szeligowski

O planach budowy marketu w Karbiu: Kolejny market zagranicznego koncernu. Nikt nie myli o rodakach i ich maych sklepach. Jak tak dalej pójdzie, to emerytury bdziemy odbiera w bilonie. Jeden market zatrudniajcy 100 osób jest przyczyn zlikwidowania miejsc pracy 300 osobom w maych sklepach. Adam

Pióro na sztorc

4

ródo: www.zyciebytomskie.pl

Internetowa sonda ycia Bytomskiego Czy w Bytomiu mona znale atrakcyjn prac? Tak – 8.7% Nie – 91.3%

przeniosy do innych miast. Mamy jedynie niewielkie firmy, niedue przedsibiorstwa. Ich nie sta na zapewnienie wysokich uposae . Inny czytelnik mówi z kolei: – Atrakcyjna robota to tylko poza Bytomiem. Zreszt nie bez przyczyny tak wielu mieszka ców rano wyjeda z miasta. Pracuj gdzie indziej, bo u nas nikt im nie zapaci

tego, co chc. To smutna prawda, ale niewiele moemy w tej sprawie zrobi. Takie s bytomskie realia ekonomiczne i zapewne prdko si one nie zmieni. W tym tygodniu porozmawiajmy o bytomskim systemie monitoringu, a wic 38 kamerach zainstalowanych w rónych punktach. Szerzej piszemy o tej kwestii na stronie 5. Chcemy wiedzie, czy kamer y sprawiaj, e czuj si pa stwo bardziej bezpieczni chodzc po ulicach? Czy one daj wam gwarancj spokoju? Gosujemy jak zwykle na stronie internetowej www.zyciebytomskie.pl Gorco zachcamy do wypowiadania si i komentowania. Wyniki sondy przedstawimy w kolejnym wydaniu naszego tygodnika

MARCIN HAA [email protected]

Zasyszane

W naszej zeszotygodniowej sondzie internetowej sprawdzalimy, czy w Bytomiu mona znale atrakcyjn prac. Atrakcyjn, czyli tak, która zapewnia zarówno satysfakcj, jak i spore pienidze. Wyniki gosowania nie napawaj optymizmem, ale mona si byo ich spodziewa. Twierdzco na nasze pytanie odpowiedziao zaledwie niespena 9 procent gosujcych. Przygniatajca wikszo, bo ponad 91 proc. internatów wyrazio opini przeciwn. Ci ostatni komentowali midzy innymi: – Nie ma mowy o tym, by w naszym miecie wyszuka sobie dobrze patn posad. Czemu? Odpowied jest banalnie prosta. Nie ma tu firm, które mogyby paci swoim pracownikom konkretne pienidze. Kiedy byy, ale si

W caej Polsce trwa swoisty wycig – kto wicej „zaabsorbuje” rodków z Unii Europejskiej. Samorzdy oceniane s wanie przez ten pryzmat – który „zuy” wicej unijnych dotacji, ten lepszy. Mao kto patrzy, e niektóre projekty s mao potrzebne – byle wyda europejsk kas. We my przykad Bytom: te wszystkie systemy informacji kulturalnej, infokioski i citylighty z wiadomociami o „energii kultury” s miastu potrzebne moe nie tyle, co umaremu kadzido, ale w ostatniej kolejnoci sporód potrzeb. Inna rzecz, e wiele dotacji napdza tak naprawd gospodark najwikszych pa stw unijnych, np. Niemiec. Jak na doni wida to na przykad w rolnictwie, gdzie rolnik móg dosta dotacj na cignik, a dotacj otrzymywa najpewniej, kiedy by to cignik wyprodukowany w Niemczech. Bytom przygotowuje si do wielkiej konsumpcji 100 milionów euro. Ostatnio znalazem pewn analiz, której fragmenty pozwol sobie tutaj przytoczy: „Polacy zaczynaj powoli paci cen unijnych dotacji. Konieczno uzyskania wkadu wasnego do inwestycji wspófinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej sprawiy, i samorzdy zaduyy si cznie na 44 mld z. Wedug danych gazety „Wspólnota” w 2008 roku zaledwie 3 gminy miay zaduenie przekraczajce 60% dochodów budetowych. Tymczasem w 2013 byo ich ju 89. Ponadto o ile w 2004 roku, w którym weszlimy do UE, suma zobowiza samorzdów wynosia ok. 25 mld z, o tyle w 2013 roku byo to ju ok. 70 mld z. Rekord naley do gminy Rewal, której dugi 2 lata temu signy a 259% wpywów. W rezultacie jeden z wierzycieli, Nordea Bank, postawi wyegzekwowa pienidze od… mieszka ców. (...) Co prawda obecnie niewypacalno grozi na razie tylko nielicznym gminom, ale kolejne 300 mld z z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 sprawi, e ju wkrótce sytuacja samorzdów stanie si jeszcze gorsza. Co wicej, odsetki od zacignitych kredytów znacznie uszczupl budety po 2020 roku, co z kolei doprowadzi do zastoju inwestycyjnego w Polsce lokalnej.” Take w przypadku dotacji unijnych sprawdza si stare powiedzenie, e kady kij ma dwa ko ce. Nie chodzi wic tylko o to, aby jak najwicej dotacji wchon i przerobi. Chodzi o mdre, potrzebne inwestycje. A z tym bywa ju rónie.

Coraz trudniej znie poziom niektórych ycze wielkanocnych nadsyanych za porednictwem SMS. No bo co mona odpisa komu, kto w dzie zmartwychwstania serwuje nam peen hase w stylu „Wesoych i radosnych pisanek” wierszyk, zaczynajcy si od sów: „Pomalutku przez podwórze id dzieci kurze”? A to i tak nie szczyt moliwoci twórczych. Za taki w tym roku bez wtpienia mona uzna nastpujce yczenia: „Takie wita zwariowane, zajc gania si z bawanem. Kurczak nie chce wyj ze skorupy, bo pogoda jest do d…. Szron w koszyku na pisankach, baran je dzi se na sankach.” Uff…

ycie miasta

Czy kamery nas chroni? Miejski monitoring. 24 godziny na dob obserwuj i rejestruj to, co dzieje si na ulicach Bytomia. Policjanci twierdz, e si sprawdzaj i pomagaj im w pracy. Mieszkacy niejednokrotnie maj inne zdanie. Sprawdzamy, czy kamery tworzce miejski system monitoringu zwikszaj nasze bezpieczestwo.

Fot. ARCHIWUM

P

odwaliny systemu stworzono wiele lat temu, z czasem uzupeniajc go o kolejne urzdzenia. Dzi jest ich 38. S zamontowane na supach i elewacjach budynków w rónych punktach centrum Bytomia. Najczciej tam, gdzie przebywa najwicej ludzi lub w miejscach, w których najczciej dochodzio do niebezpiecznych zdarze . Obraz z kamer jest na bieco przekazywany do komendy policji przy ulicy Powsta ców Warszawskich. Tam urzdzono pomieszczenie, w którym na kilku monitorach mona oglda, co aktualnie dzieje si „na miecie”. Cao obsuguje zaledwie jedna osoba. To pracownik Stray Miejskiej. Moe on dowolnie przecza si na dowolna kamer oraz przyblia i oddala obserwowany obraz. Zgodnie z przepisami zapisy dokonane przez urzdzenia przechowywane s przez 30 dni. Potem si je usuwa. System monitoringu stworzono, by poprawi poziom bezpiecze stwa. Jego zwolennicy przekonywali, e ju sama obecno kamer zniechca do amania prawa, a jeli kto mimo wszystko si tego dopuci, to jego wyczyn zostanie zarejestrowany, co pomoe w zidentyfikowaniu oraz ujciu przestpcy. ycie pokazuje jednak, e kamery nie zawsze si sprawdzaj lub te nie potrafimy wykorzysta ich moliwoci. Ostatnio gono byo o sprawie zniszczenia rze by picego lwa. Stoi ona na bytomskim Rynku i jest stale obserwowana przez cztery kamery. Tymczasem kto pomalowa pomnik flamastrami i oderwa cz tylnej apy zwierzcia. To wydarzenie mocno

Obrazy rejerstrowane przez 38 kamer oglda zaledwie jedna osoba. poruszyo naszych czytelników. Wielu z nich pytao, jak to moliwe, e nie zdoano ochroni lwa przed wandalami? Dlaczego kamery w tym wypadku nie zday egzaminu? Dodatkowo wspominano o wstydzie. Wszak przez dugi czas walczylimy z Warszaw, która w tajemniczych okolicznociach zabraa nasz rze b, o jej odzyskanie, a kiedy do tego

doszo, nie ocalilimy jej przed zniszczeniem. Czy jednak jeden stranik miejski patrzcy jednoczenie na kilka monitorów i obraz z 38 kamer jest w stanie zauway, jak kto dewastuje rze b lub popenia jakie inne wykroczenie? Wtpliwoci zgaszaa chociaby radna Platformy Obywatelskiej Joanna Stpie. Zdarzenie z lwem skonio j do

5

13.04.2015

zastanowienia si nad skutecznoci systemu monitoringu. Mona te zapyta, czemu policjantom nie udao si ustali sprawców podczas odtwarzania nagra . Podobne, a nawet bardziej drastyczne przypadki odnotowano ju w przeszoci. Najpierw kamery, a dokadniej obsugujcy je stróe prawa nie zauwayli, e na awce na placu Kociuszki (Agory jeszcze

wówczas nie byo) zmar czowiek. Zgon nastpi w nocy, ciao zauwaono dopiero, jak si rozjanio. Niedawno ciki samochód uderzy w stojca u wylotu ulicy Dworcowej na plac Kociuszki rze b wietlika, uszkadzajc j powanie. W tym wypadku nagrywanie i obserwowanie te na nic si zdao. Sprawca pozosta nieznany. Policjanci o systemie monitoringu maj bardzo dobre zdanie. – Nie da si zaprzeczy, e znaczco pomaga on nam w codziennej pracy – mówi rzecznik prasowy komendy miejskiej asp. Tomasz Bobrek. – Obraz z kamer nieraz pozwoli na zidentyfikowanie i póniejsze ujcie sprawcy jakiego przestpstwa lub wykroczenia. Nie chodzi tu tylko o przypadki od razu zauwaone przez dyur ujcego przy monitorach stranika miejskiego, który w razie potrzeby powiadamia o wszystkim dyurnego policji, powodujc wysanie patrolu pod wskazany adres. Wiele daje równie póniejsze odtwarzanie nagra . Korzystamy z tego, jeli chcemy ustali przebieg jakiego zdarzenia lub zweryfikowa wersje podawane przez jego uczestników czy wiadków. Nieraz obraz mówi zupenie co innego, ni te osoby. Tomasz Bobrek podkrela te prewencyjne dziaanie kamer: – Jeli kto wie, e moe by obserwowany i dziki temu póniej zapany, to bez wtpienia dwa razy si zastanowi, zanim zamie przepisy. Rzecznika bytomskich policjantów zapytalimy o to, jak system dziaa w nocy: – Obraz jest niezy, chocia moe on by zakócany przez róne róda wiata. Chociaby przez lampy uliczne, owietlone wystawy sklepowe czy reflektory samochodów. One znaczco komplikuj odbiór – przyznaje Bobrek. Dodaje jednak: – Monitoring si sprawdza. Z naszego punktu widzenia im wicej kamer, tym lepiej.

TOMASZ NOWAK

O G O S Z E N I E

S POTKANIA

Z EKSPERTEM

W BIURZE PROMOCJI BYTOMIA              !  ! " "  " #!" $ % "&' # !(& &

23 KWIETNIA O 17.00 -   )! &" ! " ! *+,-!  ! ! .#!" / 0" 1 ! / &"  !/ /2/3%"    / , " !" 4 %"   "/ !

30 KWIETNIA O 17.00 -   !  ! " !  6 7/ #!" 0" 1   !/ , "8 "!8

     BIURO PROMOCJI BYTOMIA | RYNEK 7 ! 

13.04.2015

Awans nie w tym sezonie Koszykówka. Do koca rozgrywek finaowej grupy F drugiej ligi zostay dwie serie spotka. Lider bezpo rednio awansuje, drugi zespó stoczy dwa bara owe pojedynki.

T

rzy kolejki przed finiszem sezonu druyna KK Polonia Bytom ju tylko w teorii zachowaa szans dostania si na zaplecze ekstraklasy. Zajmowaa 5. miejsce, tracc 5 punktów do lidera AZS AWF Katowice oraz 2 pkt. do Nysy Kodzko i po 1 pkt. do Mickiewicza Katowice i Górnika Wabrzych. Bytomski zespó mia przed sob dwa mecze z teoretycznie sabszymi druynami – na wyje dzie z Muszkieterami Nowa Sól i u siebie z Basketem Suchy Las. Rozgrywki zako czy pojedynkiem w hali „Na Skarpie” z Górnikiem Wabrzych. Tymczasem Nys czeka wyjazd do Alby Chorzów oraz do Mickiewicza i gra na swoim parkiecie z AZS AWF Katowi-

ce. Polonia ju w pierwszej fazie rozgrywek mocno skomplikowaa swoj sytuacj, tracc punkty w spotkaniach z lokalnymi rywalami. Te poraki stosunkowo nisko usadowiy nasz druyn w tabeli finaowej grupy F. Straty okazay si nie do zniwelowania. Polonia definitywnie stracia szans awansu, przegrywajc wyjazdowy mecz z Muszkieterami Nowa Sól. Bytomianie udanie rozpoczli to spotkanie. Wysoko prowadzili po pierwszej kwarcie. Potem byo coraz gorzej. Ostatecznie przegrali 80:87 (27:16, 19:21, 18:27, 16:23). Dla Polonii punkty zdobyli: Wojciech Szpyrka 2, Pawe Jurczyski 18, Emil Podkowiski 32, Marcin Ecka 10, ukasz Nawrot

Wybierz si z Caten! Sport rowerowy. Bytomski Turystyczny Klub Kolarski Catena przy Oddziale PTTK rozpoczyna rajdowy sezon.

19

kwietnia o godzinie 10.15 z placu Jana III Sobieskiego, sprzed Muzeum Górnolskiego, wyruszy rajd rowerowy do Doliny Górnika. BTKK Catena zaprasza mioników dwóch kóek do wspólnej wycieczki. Zbiórka o godz. 10. Wpisowe wynosi 1 z od modziey szkolnej oraz 3 z Z A P R O S Z E N I E

od dorosych. Przyjazd na met rajdu przy restauracji „Bartek” w Chorzowie III przewidziano na godz. 11. W ramach wpisowego uczestnicy wycieczki otrzymaj pamitkow naklejk klubow i potwierdzenie punktów do Kolarskiej Odznaki Turystycznej. O godz. 11.30 zaczn si konkursy.

ycie sportowe 4, Jacek Wróblewski 0, Micha Nikiel 14, Krzysztof Woniak 0. Natomiast druyna wicelidera tabeli Doral Zetkama Nysa Kodzko wygraa w Chorzowie z Alb 63:52. Sowem, mistrzowie grup pierwszej fazy rozgrywek AZS AWF Katowice oraz Nysa Kodzko rozstrzygn midzy sob kolejno na dwóch pierwszych pozycjach w ko cowej fazie sezonu. Prowadzi AZS AWF przed Nys, która 3 punktami wyprzedzaa Mickiewicza Katowice, Górnika Wabrzych i Poloni Bytom. Na ewentualny awans bytomskiego zespou na zaplecze ekstraklasy trzeba poczeka rok. Na finiszu rozgrywek ekip KK Polonia Bytom prowadzon przez trenerski duet Radosaw Kuciski, Mariusz Bacik czekaj dwa pojedynki w hali „Na Skarpie” im. Józefa Winiewskiego. 18 kwietnia nasza druyna podejmie Biofarm Basket Suchy Las. Natomiast 24 kwietnia zmierzy si z Górnikiem Trans.eu TWS Mazbud Wabrzych.

Na zwycizców czekaj dyplomy i nagrody. Zamiarem organizatorów rajdu otwarcia sezonu jest uczczenie 65-lecia PTK, poznanie przyrody Bytomia i okolic, wspózawodnictwo sportowo-turystyczne, zdobycie odznak turystyki kwalifikowanej. Uczestnicy zlotu nienalecy do PTTK sami ubezpieczaj si na czas trwania imprezy. Rajd odbdzie si bez wzgldu na pogod. Dzieci i modzie bior udzia w rajdzie pod opiek dorosych. Szczegóowych informacji udziela Tadeusz Piekarz (tel. 696 969 666).

Fot. MKS-MOSM BYTOM

6

Wiktoria Klbowska i Natalia achowska biegn po zwycistwo.

Bytomianie specjalistami od biegów przeajowych Lekkoatletyka. W Korfantowie na Opolszczynie rozgrywano Midzywojewódzkie Biegi Przeajowe z udziaem przedstawicieli MKS-MOSM Bytom.

P

o wicemistrzostwie Polski w przeajach Oliwii Olszok, jej modsi klubowi koledzy nabrali chci na sukces w tej samej dyscyplinie. Podczas biegów w Korfantowie w grupie zawodników z rocznika 2002 i modszych udanie zaprezentowali si podopieczni trenera Dariusza Laksy, uczniowie klas sportowych SP nr 54 w Miechowicach. Najlepiej wypad Jakub Holeczko, zajmujc 3. miejsce w biegu na 1000 m. Natomiast na 5. pozycji finiszowa Adrian Romberg. W kategorii dziewczt cigajcych si na dystansie 1000 m szósta bya Natalia Arik. Do dekoracji stany szóstki czoowych lekkoatletów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Lekkoatleci z roczników 2000 i 2001 rywalizowali w ramach Midzywojewódzkich Mistrzostw Modzików. Zawodnicy MKSMOSM Bytom trenera Janusza Szczyrka zwyciyli w klasyfikacji druynowej. Na 2. pozycji znalaz si UKS Olimpia Zabrze. 3. miejsce zaj LUKS MGOKSIR

Korfantów. Konkurowao 18 klubów województw lskiego i opolskiego. Indywidualnie wród modziczek biegncych na 1500 m zwyciya Wiktoria Klbowska. Z 2. lokat finiszowaa Natalia achowska. Na dystansie 2500 m 3. miejsce zaja Dominika Michalik. Pita bya jej siostra Patrycja. W wycigu modzików na 2000 m pity okaza si Tomasz Kaps. Natomiast na dystansie 3000 m na 6. pozycji zosta sklasyfikowany Damian Tworek. Blisko 200 zawodniczek i zawodników wystartowao w 39. Ulicznym Biegu Sztafetowym Szlakiem Pomników Pamici Tadeusza Kociuszki. W imprezie od lat uczestnicz w wikszoci studenci oraz mieszka cy Krakowa i okolic, osoby niepenosprawne. Organizowany jest te bieg VIPów. Rywalizacj sztafet mczyzn wygra AZS AGH II Kraków przed AZS Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków, AZS AWF Kraków i Cracovi 1906. Wród kobiecych sztafet triumfowa MOSM Bytom przed AZS AWF Kraków i AZS AGH Kraków.

Stopniowo spuszczali z tonu Siatkówka. Z kocem minionego tygodnia odby si drugi finaowy turniej, wyaniajcy najlepsze dwie dru yny, które wezm udzia w bara u o drug lig.

D

o dwóch czoowych miejsc pretendoway cztery zespoy grupy I zasadniczego sezonu: lider tabeli Gmina Mykanów LKPS Borowno, KSS Bytom, MUKS Michakowice oraz UKS Trójka Mikoów. Bytomska druyna udanie rozpocza sezon. Dopóki nie trafia na reprezentacj podczstochowskiej gminy Mykanów. Pierwszy etap rozgrywek ekipa trenera Krzysztofa Materne zako czya na 2. miejscu. Zgodnie z regulaminem lskiego Zwizku Piki Siatkowej organizacja finaowych turniejów przypada wiceliderowi i liderowi. W Bytomiu KSS spisa si poniej oczekiwa . W hali ZSS 3 pokona Trójk Mikoów 3:1 (25:17, 25:20, 21:25, 25:23) oraz przegra z MUKS Michakowice 0:3 (20:25, 24:26, 19:25) i z Gmin Mykanów

LKPS Borowno 1:3 (17:25, 23:25, 25:20, 18:25). Po tych zawodach KSS Bytom plasowa si w tabeli na 3. pozycji. Ostateczna kolejno zespoów zostaa ustalona podczas drugiego finaowego turnieju, który odby si od pitku do niedzieli w Zespole Szkó w Starym Cykarzewie na granicy województwa lskiego. Pierwszego dnia sportowej imprezy KSS Bytom stara si zrewanowa zespoowi MUKS Michakowice za wczeniejsz porak, jednak przegra 1:3 (25:16, 20:25, 18:25, 20:25). Natomiast w sobot KSS spotka si z Trójk Mikoów, ulegajc 0:3 (16:25, 11:25, 24:26). W niedziel po poudniu rywalem bytomian byli gospodarze zawodów. Mecz zako czy si po zamkniciu numeru „ B”.

ycie sportowe

70-lecie wiey Babel

Polonia pod ostrzaem W

gay gwizdy. Natomiast Szombierki u siebie przegray z rezerwami Piasta Gliwice 0:3 (0:1). Zespó trenera Krzysztofa Górecko straci dwie bramki w ostatniej minucie spotkania. Prowadzca w tabeli Odra Opole rozniosa u siebie Swornic Czarnowsy 4:1, z któr Polonia poprzednio ledwie bezbramkowo zremisowaa na wyje dzie. Midzy pierwsz Odr a drug Poloni pozosta 4-punktowy dystans. Natomiast trzeci na licie BKS Stal Bielsko-Biaa zremisowa z czwartym Ruchem Zdzieszowice 1:1. Ju tylko 3 punkty dzieliy Szombierki od strefy spadkowej. W tym tygodniu Polonia pojedzie do GKS 1962 Jastrzbie oraz Szombierki wybior si do Swornicy Czarnowsy. W czwartej lidze Ruch Radzionków pauzowa. Z kolei w okrgówce agiewniki przegray na wyje dzie z Przemsz Siewierz 1:2. Silesia Miechowice zremisowaa w Miasteczku l. 2:2. Polonia II ulega Cyklonowi Rogo nik 0:2. W klasie A przegray Czarni Sucha Góra, Rodo Górniki i Nadzieja Bytom. Tylko Rozbark zremisowa w Bytomiu z Uni wierklaniec 1:1.

Fot. KRZYSZTOF KADIS

lesa (od 75. min. Mariusz Malec), Damian Michalik, Dawid Cempa (od 46. min. Adrian Krysian). W finale PP zaplanowanym na 22 kwietnia Niebiesko-Czerwoni zmierz si z przedstawicielem okrgówki KS agiewniki, który jesieni wyeliminowa „Cidry”. W sobot zostay rozegrane zawody 26. kolejki rozgrywek trzeciej ligi. Polonia podejmowaa Górnika Wesoa, zajmujcego miejsce w strefie spadkowej. Widownia liczya na efektowne zwycistwo druyny z Olimpijskiej. Tymczasem miejscowi wymczyli nik wygran 2:1, chocia od 22. minuty spotkania przyjezdni wystpowali w dziesitk. Gospodarze próbowali wykorzysta dogodn sytuacj. Zazwyczaj z marnym skutkiem. Dopiero od 38. minuty Polonia prowadzia po golu Michaa Zieliskiego. Wynikiem 1:0 dla Niebiesko-Czerwonych zako czya si pierwsza poowa meczu. W 56. min. Górnik wyrówna z rzutu karnego. Mnoyy si akcje pod bramk Wesoej. W 85. minucie zawodów Marcin Lachowski zaliczy trafienie, decydujce o ko cowym wyniku. Nic dziwnego, e z trybun dobie-

Powiedziane na ucho

Pika nona. Po haniebnym bezbramkowym remisie w ligowych rozgrywkach z zespoem bronicym si przed spadkiem, bytomski team dugo mczy si z dru yn z ni szej klasy w pófinale Pucharu Polski. W sobot kibice oczekiwali na zrewan owanie si zespou Jacka Trzeciaka za dwa wcze niejsze marne wystpy. poprzedni wtorek w Bytomiu odby si dwukrotnie przekadny mecz 1/2 Pucharu Polski na szczeblu podokrgu. Rywalem Polonii, wiceliderki opolsko-lskiej trzeciej ligi, by Gwarek Tarnowskie Góry, czwarty zespó czwartej ligi. Tarnogórzanie nie zdeprymowani wystpem na boisku utytuowanej i wyej sklasyfikowanej przeciwniczki do przerwy utrzymali bezbramkowy remis. W 54. minucie wyszli na prowadzenie po celnym trafieniu dowiadczonego napastnika Artura Opeldusa, majcego za sob gr midzy innymi w Piacie Gliwice, Ruchu Radzionków i Górniku Wesoa. Dopiero po stracie bramki Polonia zabraa si do roboty. W 60. min. i w 72. min. gole wbi ukasz Grube. Natomiast w 80. minucie wynik spotkania na 3:1 (0:0) dla Bytomia ustali Damian Michalik. Polonia wystpia w nastpujcym skadzie: Przemysaw Frckowiak – Rafa Sadowski (od 75. min. Kamil Bana ), Dawid Skrzypiski, Mariusz Holik, Dawid Krzemie, Kamil Makowski, Bartomiej Setlak (od 46. min. ukasz Grube), Micha Cyganek, Kamil Wa-

Micha Zieliski strzeli gola dla Polonii.

Amatorzy powalcz o zoto Hokej na lodzie. Kibice zapomnieli o minionych ligowych rozgrywkach kobiet i m czyzn. Przebrzmiay echa walnego zebrania TMH Polonia. Na placu boju pozostay amatorskie zespoy.

B

ytomska druyna bez poraki przebrna pierwsz rund rozgrywek lskiej Amatorskiej Ligi Hokeja. Tylko mecz z Naprzodem zako czy si niezwykym dla tej dyscypliny bezbramkowym remisem. W wierfinale fazy play-off ekipa prowadzona przez trenera Zbigniewa Bryjaka pokonaa Knights Tychy 3:2 oraz 6:0. Potem w 1/2 finau trzykrotnie spotkaa si z Zagbiem Sosnowiec, dwa razy przegrywajc u siebie po 2:5 oraz triumfujc na lodowisku rywala 3:0. Przed witami Polonia równie potrzebowaa trzech spotka , aby rozstrzygn na swoj korzy konfrontacj z Sielcem Sosnowiec o brz. W Bytomiu Sielec wygra 5:4. W rewanu Polonia triumfowaa na wyje dzie 6:1. Przysowiow kropk nad i postawia na swoim lodzie. Zwyciya 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Dwa pierwsze gole dla naszych strzeli Micha

Kamuda z podania Dariusza Lesia, kapitana zespou. Kolejne bramki dooyli: Radosaw Sikora z podania Michaa wierniaka, Micha Kamuda z pomoc Marka Poniatowskiego oraz Micha Kamuda przy wsparciu Radosawa Sikory i Dariusza Lesia. W minionym ligowym sezonie niebiesko-czerwonych barw bronili: bramkarze – Sebastian wienczek, Tomasz Pietrzyk, obro cy – Micha Guc, Bartosz Kaczmarek, Marek Kamuda, Andrzej Kocioek, Przemysaw ysy, Arkadiusz Rajca, Micha wierniak, napastnicy – Grzegorz Bebot, Kamil Hofman, Tomasz Hoówko, Jacek Jdryka, Grzegorz Kaczyski, ukasz Kamuda, Micha Kamuda, Dariusz Le , Tadeusz Mróz, Marek Poniatowski, Rafa Rzenno, Radosaw Sikora, Marcin Tkacz, Mariusz Tymczyszyn. Mistrzem lska zosta Pionier Tychy, gromic w finale Zagbie Sosnowiec 11:1.

Od tego czwartku do niedzieli w Nowym Targu odbd si Mistrzostwa Polski Amatorów. Przez pierwsze dwa dni turnieju toczy si bdzie walka w czterech grupach eliminacyjnych. Druyna TMH Polonia Bytom trafi do grupy A, w której za przeciwników bdzie miaa zespoy SKS Oliwa Hockey Team Gda sk, KRS TKKF Pionier Tychy i Naprzód Janów. Do Nowego Targu ekipa Polonii pojedzie w nastpujcym skadzie: bramkarze – Sebastian

wienczek, Janusz Chruciel, obro cy – Bartosz Kaczmarek, Przemysaw ysy, Micha Guc, Micha wierniak, Arkadiusz Rajca, napastnicy – Grzegorz Kaczy ski, Mariusz Tymczyszyn, Marek Poniatowski, Micha Kamuda, Radosaw Sikora, Dariusz Le, Marcin Tkacz, ukasz Kamuda, Kamil Hofman, Rafa Rzenno, trener Zbigniew Bryjak, kierownicy druyny Tomasz Pietrzyk, Janusz Secemski.

7

13.04.2015

Powiem Panu na ucho, Panie ssiedzie, e w soneczny, powielkanocny wtorkowy poranek zadzwoni do mnie leciwy przyjaciel. Dziwnie podekscytowany zapyta: – Serwus! Bye ju dzi na dworze? Czu wiosn! Poniewa jeszcze nie zdyem si w peni rozbudzi po witecznym obarstwie, odpowiedziaem na odczepne, e nie wszystkim i nie zawsze wiosna musi si kojarzy jednoznacznie mio. Dodaem: – Przypomnij sobie, e dokadnie przed 70 laty, jako dziecko, wraz z rodzin musiae opuci swoj synn kresow miejscowo... Moj gburowato skwitowa lwowskim: – A smutna ci twarz, zarazo! Rozczy si. W wydanej bodaje w 2013 roku ksice „Kresowianie na Górnym lsku” Bogusaw Tracz z katowickiego IPN informowa, e szacunkowo po II wojnie wiatowej z Kresów Wschodnich wysiedlono 1,7-1,9 mln obywateli polskich. Dodajmy, e pierwsze transporty wypdzonych wyjechay ju w 1944, po umowach marionetkowego rzdu, wystpujcego pod nazw Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, z sowieck Litw, Biaorusi i Ukrain. Buszujc w Internecie, znalazem midzy innymi takie zdania: „Wedug szacunkowych danych, w 1939 roku na wschodnich terenach drugiej Rzeczypospolitej, przyczonych w 1944 roku do ZSRR, mieszkao ok. 11.600.000 obywateli polskich, z czego zapewne ponad cztery miliony Polaków i ponad milion ydów. W cigu nastpnych lat ich liczba spada o poow, do ok. 2,4 mln: wskutek aresztowa , wysiedle , poboru do wojska, holocaustu, terroru, walk. Ci, którzy przeyli i pozostali, znale li si w wyniku uzgodnie „Wielkiej Trójki” w Teheranie jesieni 1943 roku – poza ojczyzn.” Kresowianie z województw lwowskiego, stanisawowskiego i tarnopolskiego trafili w przewaajcej czci na Górny i Dolny lsk oraz Opolszczyzn i pozostae tak zwane zachodnie i pónocno-zachodnie Ziemie Odzyskane. Tworzyli midzy innymi uniwersytet we Wrocawiu, politechnik w Gliwicach, oper w Bytomiu. Odbudowywali, w zasadzie tworzyli od nowa, poniemieckie fabryki, szpitale, instytucje, najczciej do ostatniej rubki rozszabrowane przez sowieckie wojska. Wierzyli w rychy powrót na utracon ojcowizn. Równoczenie starali sobie przemyci w now rzeczywisto namiastki dawnego ycia. Okrasi obce miejsca swojsko brzmicymi nazwami i symbolami. Postaway wic kluby sportowe, które nie mogc mianem nawizywa do kresowych stowarzysze , przynajmniej barw niebiesko-czerwon przypominay Lwów i jego kluby. Na pierwszych tableau klubów naszego miasta pojawiy si kontury Lwowa i Bytomia. Dla zderzonych wrog si dwóch grup mieszka ców: lzaków i Kresowian rzeczywisto pierwszych dni, miesicy i lat wspólnego bytowania okazaa si bardzo bolesna oraz niewygodna. lzacy i niedobitki tutejszych Niemców odebrali napyw Kresowian jako najazd obcych hord. Dla Kresowian przybycie na lsk stao si wypdzeniem z idealizowanej Krainy Wiecznej Szczliwoci, miodem i mlekiem pyncej, gdzie woda czysta, powietrze krystaliczne, krajobraz szeroki. Tutaj zastali inny klimat, odmienn gwar, zwyczaje, spojrzenie na codzienno, mod, styl bycia, rzeczywisto zawodow i spojrzenie na patriotyzm. To musiao rodzi konflikty. Zwaszcza e miejscowi nie odróniali kto Rosjanin, kto Kresowianin, Zagbiak, yd, Ukrainiec. Przybysze stawiali znak równoci midzy znienawidzonym Szwabem a przesiknitym niemieck kultur lzakiem. Jak Pan wie, Panie ssiedzie, spoeczno tego miasta nie dzielia si wycznie na tubylców i przybyszów ze Wschodu. Ju przed przybyciem Kresowian na lsk, puste miejsca po uciekajcych Niemcach oraz wywiezionych lzakach zajmowali zaradni ssiedzi zza Brynicy. W t ze zgrzytem dopasowujc si ludzk „miszkulancj” w dobie gierkowskiej wtoczona zostaa dla potrzeb socjalistycznej gospodarki kolejna pracownicza masa, pochodzca z rónych stron PRL. Od 70 lat ycie samo buduje skomplikowan ukadank. Niektóre regionalne i narodowe grupy prawie cakowicie znikny z tutejszej spoecznoci. Inne wtopiy si w nowe realia, zapominajc o dawnych korzeniach. Wielu trwa we wspomnieniach o minionych dobrych latach przed- i powojennych. Zwornikiem okazay si mieszane rodziny oraz wspólne kluby sportowe, czego dowodem w Bytomiu byy nie tylko Polonia i Czarni. Z czasem granice podziaów przestay przebiega na linii lsko-kresowej. Czego najdobitniejszym przykadem stao si wielokrotnie cytowane przeze mnie powiedzenie nieodaowanej pamici Kazimierza Trampisza o modszym koledze z mistrzowskiej druyny Ryszardzie Grzegorczyku: – Popatrz! Hanys, a jednak mój przyjaciel! Dlatego przy okazji sportowych jubileuszy, przypadajcych na ten rok, nie zapominajmy, Panie ssiedzie, e 70 lat temu midzy Syberi a Renem przemieszczay si ogromne ludzkie masy. Przepdzane setkami kilometrów z miejsca na miejsce nakazem sprawców wojennego nieszczcia oraz ich perfidnych kompanów. Bya to najwiksza migracja od czasu wielkiej wdrówki ludów u schyku staroytnoci.

Wiadomoci sportowe przygotowa WITOLD BRANICKI [email protected]

8

13.04.2015

ycie sportowe

Mistrzostwo dla Safariana

Rozpoczli marsz na podium

Pika wodna. UKS MOSM Bytom zainaugurowa wystpy Boks. Podczas Mistrzostw lska kadetów, juniorów i seniorów w Sosnowcu najlepiej spow Midzywojewódzkich Mistrzostwach Modzików. Nasz ród bytomian spisa si Oskar Safarian. zespó walczy w obronie zota.

W

mistrzostwach regionu omiu zawodników reprezentowao MOSM Bytom. Zdobyli medale zoty, srebrny oraz trzy brzowe. Po kontuzji Oskara Safariana nie pozostao ladu. Przed kilkoma tygodniami wygra pojedynek podczas midzynarodowego turnieju w Rybniku. Powrót do formy potwierdzi w Sosnowcu. W finale Mistrzostw lska kadetów, startujcy w kategorii wadze +80 kg bytomianin pokona 3:0 przedstawiciela Spartana Knurów Bartosza Sach. Natomiast wród juniorów Szymon Niemczyk (60 kg) w pierwszej walce znów trafi na wicemistrza Polski Konrada Biaasa Energetyk Jaworzno. W Rybniku Niemczyk przegra z Biaasem przez TKO w II rundzie. Tym razem nasz zawodnik stawia opór przez ca walk i uleg na punkty. Adrian Gacki (81 kg) w pierwszym pojedynku zwyciy przed czasem Wojciecha Haas Carbo Gliwice. W pófinale przegra

w II rundzie na skutek kontuzji barku z mistrzem kraju Alanem Tymiskim Górnik Sosnowiec, zdobywajc brzowy medal. W kategorii wagowej +91 kg juniorów nie doszo do pojedynku zawodnika MOSM Mikoaja Górskiego z mistrzem kraju Wojciechem Czarkowskim BKS Concordia Knurów. Mia to by rewan za wygran 2:1 naszego boksera w trakcie niedawnych midzynarodowych zawodów w Rybniku. W Sosnowcu lekarz nie dopuci Mikoaja Górskiego do walki. Mimo tego bytomianin zosta srebrnym medalist Mistrzostw lska oraz wraz z Wojciechem Czarkowskim zakwalifikowa si do Mistrzostw Polski juniorów, odbywajcych si od 12 do 17 kwietnia w Waczu. Pierwszy raz od 24 lat odbyy si Mistrzostwa lska seniorów. W tej kategorii wiekowej wystartowaa czwórka naszych modzieowców. Kolejny brz zapewni klubowi MOSM Bytom Robert Su-

chy (69 kg). Najpierw wygra 3:0 z Wiktorem Koziorzem MOSiR Mysowice. W pófinale uleg na punkty Pawowi Bednarzowi Garda Gieratowice. ukasz Przystalski (64 kg) wypunktowa Mateusza Gajd Chemik Kdzierzyn -Ko le. Nastpnie trafi na Karola Kostk RMKS Rybnik, który wczeniej pokona na punkty innego bytomskiego piciarza ukasza Heczko. Take Przystalski przegra z Gajd, zadowalajc si brzem. Sylwester Studziski uleg nieznacznie na punkty Mateuszowi Ruminowi Garda Gieratowice. W ostatnich weekend kwietnia caa czoówka MOSM Bytom we mie udzia w turnieju I Krok Bokserski w Dbrowie Górniczej. W Mistrzostwach lska w Sosnowcu wystartowa równie wychowanek sekcji Team Fighter Bytom, wystpujcy w barwach Naprzodu Lipiny Damian Stanisawki. Zaj 3. miejsce w grupie bokserów do 75 kg.

Od lewej: trener Marian agocki, Oskar Safarian, Robert Suchy, Mikoaj Górski oraz trener Marek Okroskowicz

Pod egid MSZS. O mistrzostwo miasta grali gimnazjali ci i juniorki w siatkówk, juniorzy w koszykówk oraz uczniowie podstawówek w pik rczn. Zawody zostay dofinansowane przez gmin Bytom.

D

ruyna Gimnazjum nr 14 pod wodz Józefa Potpy wygraa Mistrzostwa Bytomia w siatkówce chopców. Do turnieju stano dziewi z jedenastu reprezentacji zgoszonych szkó. W eliminacjach uczestnicy mistrzostw zostali rozlosowani do trzech grup, w których rywalizowano systemem kady z kadym. Do pófinau awansoway po dwa najlepsze zespoy. Fina odby si w Gimnazjum nr 10 z udziaem Gim. 7, Gim. 8, Gim. 14 i Gim. 10. Oto wyniki: Gim. 14 – Gim. 7 2:0, Gim. 10 – Gim. 8 0:2, mecz o 1. miejsce Gim. 14 – Gim. 8 2:1 (22:25, 25:20, 15:10), spotkanie o 3. lokat Gim. 10 – Gim. 7 2:1 (25:21, 19:25, 15:10). Na finiszu mistrzostw ostateczna kolejno druyn okazaa si nastpujca: 1. Gim. 14, opiekun – Józef Potpa, 2. Gim. 8, opiekun – Agnieszka Celta, 3. Gim. 10, opiekun – Jacek Tarkiewicz, 4. Gim. 7, 5. Gim. 2, 6. Gim. 1, 7. Gim. 15, 8. Gim. 3, 9. Gim. 11. Gimnazjum nr 14 grao w skadzie: Patryk Bonder, Kacper Gradek, Aleksander Grodecki, Marcin Krzesiski, Szymon Mak, Rafa

J

edenacie startujcych druyn zostao rozdzielonych do trzech eliminacyjnych grup. UKS MOSM znalaz si w ódzko-lskiej grupie B. W miniony weekend bytomianie byli gospodarzami zawodów w Krytej Pywalni OSiR przy ul. Parkowej. W sobot dwukrotnie konkurowali z STW ód . Najpierw UKS MOSM rozgromi rywala 18:6 (3:1, 5:1, 7:1, 3:3). W drugim meczu odzianie stawili wikszy opór. Ostatecznie spotkanie zako czyo si wygran naszych 9:7 (0:2, 5:1, 3:2, 1:2). Dla

druyny trenera Marka Broncla i Krzysztofa Paczyny gole strzelili: Micha Wi niowski, Pawe Wotzka - Jakub Walke 0, Miosz Chudy 6, Mateusz Bomba 0, Igor Broncel 2, Jakub Krawczyski 0, Jakub Siebler 1, Tymon Paweczyk 0, Aleksander Guzy 3, Radosaw Paczyna 15, Dawid Gilner 0, Piotr Roniewski 0. Natomiast w niedziel UKS MOSM dwa razy spotka si z Neptunem ód . W pierwszych zawodach bytomianie triumfowali 9:5. Drugi pojedynek sko czy si po zamkniciu numeru „ B”.

Zapowiada si pogrom Pika rczna. W lsko-Opolskiej III Regionalnej Lidze M czyzn MOSM Bytom pokona dru yn SPR Pogo Zabrze.

P

ocztkowo do najniszej ligi zgosio si osiem zespoów: UKS Imperium Katowice, MKKS Gloria Katowice, UKS Siódemka Mysowice, MGTS Siódemka Ozimek, KS Gwardia II Opole, ULKS Grom Jasienica, SPR Gr unwald II Ruda lska oraz MOSM Bytom. Nastpnie akces do grupy zgosiy kolejne dwie druyny – MKS Olimpia II Piekary l. oraz SPR Pogo Zabrze, co wprowadzio do rozgrywek niewielkie zamieszanie. lski Zwizek Piki Rcznej wyda salomonowy werdykt i sprawy potoczyy si swoim biegiem. Przed tygodniem odby si rewanowy mecz MOSM Bytom – Pogo Zabrze. Pierwsze spotkanie tych zespoów zako czyo si wyjazdowym zwycistwem bytomian 36:31 (18:16). Teraz nasi wykorzystali atut swojego boiska i triumfowali 35:27 (15:11). MOSM wreszcie zagra penym skadem, nie dajc rywalom szansy na wygran. Triumf móg by zdecydo-

wanie wyszy, gdyby zawodnicy MOSM wykorzystali kolejnych dwanacie okazji do zmiany wyniku. Najwaniejsze, e wida byo postp w grze, co cieszyo przed zbliajcymi si spotkaniami z druynami przewodzcymi w tabeli – Gwardi II Opole oraz MKS Olimpia II Piekary lskie. W pojedynku z Pogoni Zabrze barw MOSM Bytom bronili, gole strzelajc: bramkarze – Krzysztof epkowski, Marek Rozenbaum, zawodnicy pola – ukasz Klarowicz 7, Patryk Talaga 0, Dawid Kaczmarczyk 2, ukasz Kowalik 2, Rafa Kozie 4, Wojciech Kouch 4, ukasz Klimowicz 3, ukasz Marek 5, Marcin Zarba 1, Grzegorz Bartczyski 3, Dominik Imiolczyk 1, Micha Semeniuk 1, Tomasz Banaszkiewicz 1, Pawe Kita 1. MOSM Bytom plasowa si w tabeli na 3. miejscu. Druyna trenera Janusza Bykowskiego minionej niedzieli graa w Opolu z rezerwami Gwardii. Tydzie pó niej pojedzie do Gromu Jasienica.

Gorco byo na parkiecie, chocia niektórzy uniknli walki Mienkina, Dawid Mucha, Antoni Peruyski, ukasz Paza, Mateusz Stolarski, Dominik Stawarz, Daniel Waloszczyk, Jakub Zapiór. W imieniu Miejskiego Szkolnego Zwizku Sportowego siatkarskie zawody zorganizowa i przeprowadzi Jacek Tarkiewicz z Gim. 10 we wspópracy z Dorot Pawlus z Gim. 7 oraz Agnieszk Celt z Gim. 8. Natomiast w I LO im. Jana Smolenia toczyy si Mistrzostwa Bytomia w Siatkówce Juniorek przygotowane przez Agnieszk Machcisk-Krzemie z I LO. W eliminacyjnej grupie A VIII LO wygrao z PSB-ZS 2:0 (25:20, 25:18). ZST wycofa si z rozgrywek. W grupie B I LO przegrao z ZSAEiO 0:2 (21:25, 23:25) oraz pokonao Tech. 4 2:0 (25:9, 25:13). ZSAEiO zwyciyo Tech. 4 2:0 (25:12, 25:15). IV LO triumfowao w grupie C, pokonujc ZSG-H 2:0 (25:8, 25:10) oraz II LO 25:11, 25:16). Na 2. miejscu uplasowa si ZSG-H po wygranej w zacitym boju z II LO 2:1 (25:21, 10:25, 16:14). Rezultaty finaowych gier: IV LO – ZSAEiO 2:0 (25:11, 25:11), IV LO – VIII LO 2:0 (25:15, 25:5), ZSAEiO – VIII LO 2:0 (25:9, 25:13). 1. miejsce zaj zespó IV LO prowadzony przez

Krzysztofa Materne oraz Adama

witka, wyprzedzajc w kolejnoci: ZSAEiO, opiekun – Anita Adamek, VIII LO, opiekun – Józef Potpa, ZSG-H, I LO, PSB-ZS, II LO, Technikum nr 4. Barw IV LO broniy: Aleksandra Berg, Klaudia Drod, Magdalena Dziuk, Karolina Gajda, Julia Janus, Magdalena Kalinowska, Nicola Kolanek, Dominika Korzeniec, Wiktoria Mnich, Karolina Nowacka, Natalia Piskorz, Natalia Przybyszewska, Klaudia Stachewicz. Gorco byo pod „koszem”, gdy o prymat w miecie konkurowali juniorzy. Fina odby si w obecnym mateczniku bytomskiej koszykówki, hali OSiR przy ul. Kosynierów 17. ZSG-H przegra z ZSTiO 15:47 oraz z ZSAEiO 29:36. ZSTiO ograo ZSAEiO 54:33. Ko cowa klasyfikacja mistrzostw: 1. ZSTiO opiekun – Mariusz Kubiak, 2. ZSAEiO opiekun – Aleksander Sdzik, 3. ZSGH opiekun – Roman Olszowski, 4. ZSME, 5. II LO, 6. I LO, 7. IV LO, 8. PSB-ZS. Druyna ZSTiO zaprezentowaa si w takim zestawieniu: Damian Bolewski, Robert Knopik, Sebastian Kociski, Pawe Koczar, Kamil Kowalik, Mariusz Krawczyk, Tomasz Ludwiszewski, Dawid

Nykiel, Kamil Orawczyk, Micha Pietrzak, ukasz Samek, Remigiusz wierczyna. Turniej przygotowa Adam witek z IV LO. W hali OSiR przy ul. Strzelców Bytomskich Andrzej cierko organizowa Mistrzostwa Bytomia w pice rcznej dziewczt i chopców ze szkó podstawowych. W eliminacjach doszo do nastpujcych rozstrzygni: grupa I SP 51 – SP 5 4:9, SP 6 – SP 51 4:6, SP 5 – SP 6 10:5, grupa II SP 9 – SP 36 2:9, SP 9 – SP 21 4:7, SP 21 – SP 36 1:7, grupa III SP 33 – SP 32 5:8, SP 33 – SP 44 3:4, SP 44 – SP 32 5:9. W grupie IV pozostaa samotna SP 37, gdy pozostae ekipy nie stawiy si na zawody. Podajemy wyniki finau: SP 37 – SP 5 0:16, SP 32 – SP 36 5:5, SP 37 – SP 32 0:19, SP 5 – SP 36 4:6, SP 37 – SP 36 0:20, SP 32 – SP 5 4:1. Mistrzowski tytu zdobya SP 36 opiekun – Boena Polewiak. Na kolejnych miejscach znalazy si: 2. SP 32 opiekun – Beata Lempart, 3. SP 5 opiekunowie – Edyta Hanzel i Marta Prdka-Koruba, 4. SP 37, 5. SP 21, 6. SP 44, 7. SP 51, 8. SP 9, 9. SP 33, 10. SP 6. SP 36 graa w skadzie: Elbieta Bekowska, Marzena Dyczka, Kamila Dziuba, Julia Golik, Paulina Janica, Vanessa Patla, Agata Pawlus, Sabina

Sidorowicz, Marcelina Urbaczyk, Dominika Waldman. O zoto wród uczniów podstawówek walczyo trzynacie druyn. Rezultaty eliminacyjnych spotka : grupa I SP 37 – SP 9 9:5, SP 37 – SP 16 13:6, SP 9 – SP 16 4:1, grupa II SP 6 – SP 45 6:12, SP 36 – SP 32 0:7, SP 45 – SP 36 9:1, SP 6 – SP 32 7:6, SP 45 – SP 32 20:0 (wo), SP 6 – SP 36 5:4, grupa III SP 51 – SP 54 14:3, grupa IV SP 44 – SP 5 5:8, SP 44 – SP 21 12:3, SP 21 – SP 33 2:8, SP 33 – SP 5 7:15, SP 21 – SP 5 3:14, SP 33 – SP 44 5:11. Wyniki finaowych gier: SP 37 – SP 5 6:8, SP 51 – SP 45 3:9, SP 37 – SP 51 12:11, SP 5 – SP 45 8:10, SP 37 – SP 45 4:12, SP 5 – SP 51 11:5. Zawody wygraa SP 45 opiekun – Dariusz Gogowski, przed SP 5 opiekunowie – Edyta Hanzel i Marta Prdka-Koruba, SP 37, opiekun – Dariusz Grzegorczyk, SP 51, SP 6, SP 44, SP 9, SP 54, SP 32, SP 33, SP 16, SP 36, SP 21. SP 45 startowaa w skadzie: Dawid Duda, Adam Dziuk, ukasz Górka, Dawid Gryzik, Jakub Kamiski, Jakub Korman, Baej Mlejnek, Jakub Mocigemba, Piotr Morgaa, Jakub Nawrot, Matti Sacco, Pawe Sowa, Daniel Szymaski, Mateusz Wyskiel, Dawid Zaleny.

ycie miasta

13.04.2015

9

Ruch Bobrek przedwstpnie sprzedany Spisali umow. Dokona si pierwszy akt zapowiadanej sprzeda y cz ci ostatniej bytomskiej kopalni. Kompania Wglowa podpisaa ze spók Wglokoks Kraj przedwstpne porozumienie w sprawie sprzeda y Ruchu Bobrek.

Fot. ARCHIWUM

U

mow parafowano w miniony czwartek. Jej stronami byy zarzdy KW oraz WK, które jest spók zalen od Wglokoksu. Szef tej pierwszej, Krzysztof Sdzikowski podkrela, e transakcja doskonale wpisuje si w realizowany wanie program restrukturyzacji Kompanii oraz strategi nabywcy. Z kolei prezes Weglokoksu Krystian Kozakowski (notabene w przeszoci wiceprezydent Bytomia) przejcie naszej kopalni uzna za optymalne rozwizanie, stanowice o przyszoci i rozwoju zakadu. Jednoczenie Kozakowski zapewni, e jego firma planuje modernizacj kopal w zakresie produkcji, jak i sprzeday nowoczesnych produktów, odpowiadajcych aktualnym potrzebom rynku. Formalno -prawne przekazanie Ruchu Bobrek do Wglokoksu dokona si po spenieniu warunków zawartych w umowie przedwstpnej. Do sfinalizowania tego przedsiwzicia konieczna jest poza tym akceptacja ze strony Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wymagana jest te

Górnicy z Bobrka bd podlegali firmie Wglokoks.

Waciciel krematorium odpiera zarzuty Rozwodowa zemsta? Do zarzutów postawionych w programie telewizji TVN „Superwizjer” ustosunkowa si wa ciciel lskiego Zakadu Pogrzebowego Ryszard Walicki. Twierdzi, e s to pomówienia, za którymi stoi jego ona, wobec której zo y pozew rozwodowy.

R

eporta nadany pr zez TVN zbulwersowa opini publiczn w Polsce. Zarzuca on „jednej z firm pogrzebowych na lsku” powane nieprawidowoci w czasie kremacji zwok. Zarówno w reportau, jak i w sprowokowanych nim publikacjach prasowych pokazywano budynki majcego siedzib w Bytomiu lskiego Zakadu

T E K S T

pogrzebowego Ryszarda Walickiego. O sprawie napisalimy na amach „ ycia Bytomskiego” w ubiegym tygodniu. Wobec nagonienia sytuacji – Ryszard Walicki wyda owiadczenie, który umieci na stronie internetowej swojej firmy. Twierdzi, e za oskareniami stoi jego ona, wobec której w ubiegym roku zoy pozew rozwodowy.

Walicki wanie konflikt rodzinny wskazuje jako ródo jego kopotów. Wedug owiadczenia – jego ona zada miaa 7 milionów zotych za odejcie z firmy. Do konfliktu osobistego doj miay nieporozumienia biznesowe. „Powyszy konflikt przeoy si take na obecne zachowanie pasierbicy waciciela Firmy Walicki, która prowadzc zakad pogr zebowy w witochowicach zainteresowana jest usuniciem ojczyma z rynku usug pogrzebowych” – czytamy w owiadczeniu. Szef lskiego Domu Pogrzebowego zapewnia, i jego firma dochowywaa najwyszych standardów: „Autorzy kamstw

i pomówie , którzy nie baczc na uczucia i cierpienie wielu osób, a majc na celu wasn korzy podjli tak naganne dziaania – zostan pozwani do sdu w celu wycignicia surowych konsekwencji. Pragniemy zapewni wszystkie osoby, które w najtrudniejszych chwilach kor zystay z usug Firmy Walicki, e wiadczone byy z zachowaniem najwyszych standardów, poszanowaniem uczu i wartoci. Wiele osób potwierdza to dzisiaj, kierujc do nas sowa wsparcia i deklarujc potwierdzenie tego przed odpowiednimi subami.” Ryszard Walicki kwestionuje take rzetelno materiau przy-

zgoda rad nadzorczych i walnych zgromadze czonków obydwu przedsibiorstw. Dotd mówio si, i bytomska kopalnia zmieni waciciela w czerwcu. Ta transakcja to skutek wydarze ze stycznia tego roku. Wówczas to rzd ogosi zamiar likwidacji kilku kopal , w tym take i naszej. Po gwatownych protestach spoecznych zmieni jednak zdanie i podpisa ze zwizkami górniczymi porozumienie. Wanie na jego mocy Wglokoks kupi Ruch Bobrek. Druga cz kopalni, a wic Ruch Centrum z ko cem kwietnia trafi do Spóki Restrukturyzacji Kopal . Pracownicy doowi Bobrka i Centrum otrzymali gwarancje zatrudnienia. Cz z nich skorzysta te z pakietu osonowego, zapewniajcego midzy innymi moliwo wczeniejszego przejcia na emerytur. Nie wiadomo natomiast dokadnie, co stanie si z pracownikami powierzchni Ruchu Centrum. Wielu z nich obawia si o utrat zatrudnienia. Uspokajajce zapewnienia przedstawicieli KW nie robi na nich wraenia. ton

gotowanego przez TVN. „Film prezentowany w telewizji jest spreparowany. Fragmenty filmu pochodz z innych pomieszcze ni te, w których znajduj si piece kremacyjne. Pierwsze z nich wykonano w magazynie pustych tr umien, a kolejne w chodni, w której pr zechowywano ciaa przywiezione do zakadu pogrzebowego w nocy. Autor lub autorzy filmu zostan pozwani do sdu” – czytamy w owiadczeniu. Dodaje, e pracownicy, którzy udzielali informacji reporterom TVN-u „zostali z niej zwolnieni w zwizku z nieprawidowym wykonywaniem swoich obowizków pracowniczych, przypadków naduywania alkoholu i uwag zgoszonych przez klientów”. Równie w stosunku do nich Walicki zapowiada zoenie pozwów sdowych. (red)

P R O M O C Y J N Y

Rodzina wspólnotą życia

W

tym roku mija 10. rocznica śmierci naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Choć nie ma Go już z nami, to nadal żyją w nas Jego słowa, które mają prowadzić nas do świętości. W swojej posłudze Ojciec Święty kładł duży nacisk na wspieranie rodziny, którą uważał za „kolebkę i najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa”. W „Liście do rodzin” z 1994 roku napisał: „Rodzina jest drogą Kościoła. Rodzina jest organicznie zespolona z narodem, a naród z rodziną […] Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu”. Niestety, rodzina jest coraz bardziej zagrożona. Rozpad więzi, hedonistyczny styl życia lansowany w mass-mediach, ataki na rodzinę i wiarę powodują, że rodzina staje się coraz mniej znaczącą formą życia społecznego. Wpływowe, liberalne środowiska próbują wręcz zniszczyć tradycyjny model rodziny, lansując genderyzm, związki jednopłciowe, a nawet postulując, o zgrozo!, wycofanie religii ze szkół. Jeśli pozbawimy nasze dzieci lub wnuki możliwości uczenia się chrześcijańskiego kodeksu moralnego, to do czego nas to zaprowadzi? Czy naprawdę chcemy żyć w zlaicyzowanym kraju, w którym nie uznaje się żadnych świętości, nie liczy się z tradycją? Nie możemy ulec liberalnej modzie, nie możemy dać sobie narzucić głosu ludzi nieliczących się z chrześcijańskimi wartościami. Dlatego takiej

mocy nabierają słowa abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, skierowane do nas z okazji Świąt Wielkanocnych: „Niech płomień zmartwychwstania rozświetli ciemne regiony naszego świata. Myślę tu szczególnie o materializmie i nihilizmie, czyli o tej wizji świata, która nie jest w stanie wykroczyć poza to, co doświadczalne i niepocieszona kieruje się ku nicości, która miałaby być ostateczną przystanią ludzkiego istnienia. Faktycznie, jeśli wyeliminujemy Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, nie ma wyjścia dla człowieka, a każda jego nadzieja staje się iluzją. Tymczasem właśnie dzisiaj rozbrzmiewa z mocą przesłanie o zmartwychwstaniu, będące odpowiedzią na wątpliwości sceptyków. Tak, w paschalny poranek wszystko zostało odnowione. „Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Oto nowina, która przemienia egzystencję każdego, kto ją przyjmuje otwartym sercem”. Jako mieszkańcy Górnego Śląska jesteśmy silnie związani z rodziną. Jest ona dla nas nie tylko oparciem w trudnych chwilach, ale także filarem budującym naszą tożsamość. Od wieków przecież wyznacznikiem „śląskości” jest triada: rodzina, religijność i pracowitość. Niestety, nad każdym z tych elementów zbierają się dziś czarne chmury. O zagrożeniach rodziny i próbie zmarginalizowania życia religijnego już wspominałem. O zagrożeniach związanych z zatrudnieniem wiemy wszyscy z codziennych obserwacji i bolesnych doświadczeń związanych chociażby z emigracją młodych ludzi. Przerwanie tej pięknej triady sprawia, że nasz świat zaczyna się chwiać, traci stabilność. Aby zatrzymać te negatywne procesy, targające naszym życiem rodzinnym i społecznym, potrzeba kompleksowych zmian, nowego otwarcia w regionie. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższych latach wypracować nową wizję regionu, opartą symbolicznie na tych trzech filarach: rodzinie,

religijności i pracowitości. Dbajmy o rodziny, które jak powiedział papież Franciszek podczas jednego ze swoich wystąpień, są „motorem świata i historii” oraz niezastępowalnym „ośrodkiem miłości”, który umożliwia człowiekowi prawidłowe ukształtowanie osobowości, przekaz wartości oraz właściwe przygotowanie do pełnienia ról społecznych. Szcz Bo e Andrzej Sawik radny Sejmiku Województwa lskiego z klubu Ruch Autonomii lska www.aslawik.pl Dobro zawsze wygrywa ze złem czasami nie od razu.

10

Ogoszenia

13.04.2015 OBWIESZCZENIE

Komornik Sdowy przy Sdzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwizku z art. 955 kpc, e w dniu

13 maja 2015 r. o godz. 10.00 w Sdzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbdzie si

DRUGA LICYTACJA lokalu stanowicego odrbn nieruchomo pooonego w Bytomiu przy ul. Jainty 20/2, stanowicego wasno duniczki. Dla przedmiotowego lokalu o powierzchni uytkowej 112 m2 (3p+k) prowadzona jest przez Sd Rejonowy w Bytomiu ksiga wieczysta o nr KA1Y/00010059/4. Nieruchomo oszacowana jest na kwot 93. 000,00 z. Cena wywoawcza w powyszej licytacji wynosi 2/3 wartoci oszacowania, tj. kwot 62. 000,00 z. Przystpujcy do licytacji zobowizany jest zoy na dzie przed licytacj rkojmi w wysokoci 10% ceny oszacowania nieruchomoci, tj. 9. 300,00 z przelewem na rachunek bankowy komornika nr 54 1050 1230 1000 0022 6196 2969 (decyduje data wpywu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 2008/14, w postaci ksieczki oszczdnociowej banków upowanionych wedug prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upowanienie waciciela do wypaty caego wkadu stosownie do prawomocnego postanowienia sdu lub gotówk. Szczegóowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

BYTOMSKIE SPOTKANIA W zwizku z reorganizacj i rozwizaniem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów w Bytomiu powstao nowe stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR AKTYWNY CZOWIEK- KLUB PODRÓ NIKA GLOBTROTER Spotkania w rody o godz. 16.00, ul. Dworcowa 1 (pizzeria). W sprawach organizacyjnych tel. 698-401-140, 698-747-977. KLUB GLOBTROTERA wiat ludziom otwiera... W ramach promocji zdrowia odbdzie si kolejna prelekcja pn. Dlaczego nasze zdrowie jest coraz sabsze? SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Naprawa pralek

automatycznych i póautomatycznych oraz zmywarek wszystkich typów Tel. 32 281-56-84, 501-389-650

Ogoszenie Prezydent Bytomia zarzdzeniem nr 147 z dnia 1 kwietnia 2015 r. P ppowoa nastpujcy skad Bytomskiej Rady Seniorów: 1) osoby, b które któ ukoczyy 60 rok ycia, zamieszkae na terenie Bytomia: a) Kazimierz Bartkowiak, b) Stanisaw Chytra, c) Zbigniew Froski, d) Józef Kielman, e) Aleksander Kurnik, f) Elbieta Sochacka; 2) przedstawiciele podmiotów dziaajcych na rzecz osób starszych, w szczególnoci przedstawiciele organizacji pozarzdowych oraz podmiotów prowadzcych uniwersytety trzeciego wieku: a) b) c) d)

Zoa Czech – Liga Kobiet Nieobojtnych, Joachim Klimza – Cech Rzemios Rónych i Przedsibiorczoci w Bytomiu, Elbieta Nawrot – Zwizek Harcerstwa Polskiego Huec Bytom, Hildegarda Tyburczyk – Centrum Ksztacenia Ustawicznego, Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Serdecznie gratulujemy i yczymy owocnej pracy na rzecz osób starszych oraz naszego miasta.

Bytomska Spódzielnia Mieszkaniowa ogasza nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokali uytkowych: - ul. Mazurska 3 w Bytomiu, pow. 90,68 m2, instalacja elektryczna, c.o., wod-kan. Lokal pooony w pawilonie handlowo-usugowym. - ul. Orzegowska 13 w Bytomiu, pow. 299,00 m2, instalacja elektryczna, c.o., wod-kan. Lokal pooony w pawilonie handlowo-usugowym. Minimalna stawka za 1m2 powierzchni uytkowej lokali wynosi: - ul. Mazurska 3 – 10,00 z netto, - ul. Orzegowska 13 – 10,00 z netto. Stawki nie obejmuj opat za media. Warunkiem przystpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoci: - 1.900,00 z na lokal przy ul. Mazurskiej 3, - 5.700,00 z na lokal przy ul. Orzegowskiej 13, do dnia 27.04.2015 r. na rachunek Spódzielni w PKO BP SA Oddzia 1 Bytom nr 73 1020 2368 0000 2102 0320 8733 (potwierdzenie przelewu naley doczy do oferty). W przypadku nieprzystpienia do przetargu lub uchylenia si od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. Oferta powinna zawiera: - dat sporzdzenia, pen nazw oferenta, adres siedziby rmy, telefon kontaktowy, - krótk charakterystyk dotychczasowej dziaalnoci, - owiadczenie oferenta, i znany jest mu stan techniczny lokalu i ewentualny remont, odnowienie lokalu wykonane zostan przez niego we wasnym zakresie i na jego koszt , - owiadczenie oferenta, i zapozna si z wzorcem umowy najmu lokalu i akceptuje jego tre, - deklarowan stawk za 1m2 pow. uytkowej wraz z okreleniem dziaalnoci, jaka bdzie prowadzona w lokalu, - uwierzytelnion kserokopi aktualnego (z ostatnich 3 miesicy) odpisu z KRS lub wpisu do CEIDG oraz nadanego numeru REGON i NIP. Oferty w zamknitych kopertach z informacj, którego lokalu dotyczy oferta, naley skada w terminie do dnia 27.04.2015 r. do godz. 16.30 w siedzibie Bytomskiej Spódzielni Mieszkaniowej, 41-902 Bytom ul. Kolejowa 1a, pok.23. Komisyjne otwarcie ofert i wybór przyszego najemcy nastpi do dnia 30.04.2015 r. Wybrany najemca przed podpisaniem umowy i przejciem lokalu zobowizany bdzie do wpaty na rachunek Spódzielni kaucji zabezpieczajcej w wysokoci trzymiesicznego czynszu najmu lokalu brutto. Regulamin przetargu na najem lokali uytkowych oraz wzorzec umowy najmu znajduj si do wgldu w Zespole ds. Lokali Uytkowych, Sprzeday Usug i Wspólnot Mieszkaniowych (pokój nr 25) Spódzielni. Zarzd Bytomskiej Spódzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwoania lub uniewanienia przetargu w caoci lub w czci bez podania przyczyny i bez wyboru oferenta. Informacje o przedmiocie przetargu uzyska mona pod nr telefonu 32 281-12-91, wew. 30, 31.

PROMOCJA

Ciemna strona ycia KRONIKA POLICYJNA Informuje starszy sierant Anna Lenkiewicz, zastpca rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

3 kwietnia Wyniós tablet. Z mieszkania przy ulicy Wallisa nieustalony mczyzna, wykorzystujc stan nietrze woci lokatora, skrad tablet warty kilkaset zotych. Cenny rower. Ze strychu w budynku na Bobrku po zerwaniu skobla skradziono rower górski warty 1800 zotych. Niezy „wynik”. Po godzinie 20 na ulicy Feli skiego policjanci z Wydziau Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli opla. Jego kierowca mia 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Wpad z dziakami. Policjanci ze Stroszka zatrzymali na ulicy Okólnej 30-letniego mczyzn. Bytomianin mia przy sobie sze dziaek amfetaminy.

Wpadka podejrzanego. Policjanci z ko-

7 kwietnia

misariatu w Miechowicach zatrzymali na ulicy Chrobrego mczyzn podejrzanego o prób kradziey agregatu prdotwórczego z hipermarketu „Castorama”.

Kradn narzdzia. Przestpca dosta si przez okno do mieszkania przy ulicy Przemysowej, kradnc stamtd kable oraz elektronarzdzia warte 7,5 tysica zotych. Natomiast z terenu firmy przy ulicy Musialika zgino urzdzenie do czyszczenia rur.

6 kwietnia Zerwane kódki. Na ulicy Dworcowej zodziej zerwa kódki do pomieszczenia gospodarczego, a nastpnie skrad stamtd rower warty 700 zotych. Wdkarskie upy. Nieustalony jak dotd sprawca podway szy-

Wymontowa drzwi. Na ulicy Kotaja zatrzymano 19-latka, który zamierza skra drzwi z garau blaszaka.

Potuczony chopczyk. Na ulicy Hallera volkswagen wymuszajc, jak

Bdzie ledztwo. Od mniej wicej czterech lat mieszkacy Bobrka s nara eni na wdychanie smrodu bijcego z pobliskich nieu ytków. Jest on tak intensywny, e ludzie narzekaj na bóle gowy i nudno ci.

O

soby telefonujce do naszej redakcji opisuj odór jako pochodzenia organicznego. Kojarzy si on z gnijcym misem, wic mona przypuszcza, e wywoone s tam odpady pochodzenia zwierzcego z której z rze ni. Smród najintensywniej odczuwano nieopodal pawilonu „Biedronki” i na ulicach Piecucha, Stalowej oraz innych pobliskich. Powiadomieni po raz kolejny pracownicy Wydziau Ekologii Urzdu Miejskiego znaj ten temat nie od dzi. Jaki czas temu wykonywano tam nawet specjalistyczne odwierty w jednej z eksploatowanych had, by sprawdzi, co kryje si pod ziemi. Zdaniem Anny Selwet, naczelnik Wydziau Ekologii przyapanie winowajcy jest trudne, bowiem w rejon ten przyjeda mnóstwo ciarówek i trudno jest kontrolowa kad z nich. We wspomnianym rejonie dziaa równie kilka duych firm maj-

9 kwietnia Na gorcym uczynku. Na ulicy Siemianowickiej zatrzymano dwóch modych mczyzn, którzy usiowali wymontowa dwie metalowe bramy garaowe. Wszed do biura. Do biura w budynku przy

EDWARD TOMENKO

Amator czystych zbków. W pasau Centrum

Skrad telefon. Na ulicy Wrocawskiej nieustalony mczyzna skrad nalecy do kobiety telefon warty 550 zotych. Wandale i sklep. Na ulicy Pisudskiego dwóch wandali wybio szyb w drzwiach sklepowych.

b w zaparkowanym na ulicy Celnej fordzie, po czym skrad 4 wdki i dodatkowe wyposaenie do poowu ryb.

Cud, e nikt nie widzia. Wamano si do portierni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 przy alei Legionów. Zodzieje ukradli saszetk z dokumentami. Wypi na zakazie. Policjanci z „drogówki” zatrzymali na ulicy Rokitnickiej samochód renault. Kierowca mia 1,7 promila alkoholu, a ponadto posiada sdowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

wstpnie ustalili policjanci, pierwsze stwo przejazdu zderzy si z peugeotem prowadzonym przez mod kobiet. W wyniku uderzenia peugeot zako czy jazd na drzewie. Ranny zosta 4-letni chopiec jadcy peugeotem.

8 kwietnia Znowu zginy narzdzia. W piwnicy w budynku przy ulicy Glinki kto wyama skobel, a nastpnie skrad elektryczne narzdzia. up by warty 700 zotych. Otwarte okno. Do mieszkania na parterze budynku przy uli-

To nie bya urzdniczka Kolejna emerytka oszukana. Przedstawia si jako pracownica magistratu, po czym bezwzgldnie okrada 89-letni kobiet z gotówki i bi uterii. Sprawczyni to majca 25-35 lat krótko obcita brunetka o wzro cie okoo 165 centymetrów.

O

szustka zastukaa do drzwi starszej pani w budynku przy ulicy Wrocawskiej. Powiedzia-

a, e jest pracowniczk Urzdu Miejskiego i ma dla emerytki pienidze nalece si jej zmaremu

ulicy Energetyki dosta si zodziej, po czym z kasetki skrad 3,5 tysica zotych. Kradli energi. Skala kradziey energii elektrycznej w Bytomiu przybiera spore rozmiary. Praktycznie podczas kadej kontroli policja ujawnia kolejnych pajczarzy. Tym razem na oskarenie moe liczy kolejnych siedmiu lokatorów z mieszka przy ul. Mickiewicza, Rudzkiego, Pisudskiego, Chemo skiego i eromskiego. Za kradzie energii grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoci.

mowi. Dodaa jednak, e kobieta musi pokaza jej kilka rónych dokumentów w celu wypenienia protokou. Gospodyni spenia jej danie, a nieznajoma przez kilkadziesit minut skrztnie wszystko zapisywaa. Dopiero po jej wyjciu starsza pani zorientowaa si, e z mebli znikna biuteria i gotówka. W przypadku zatrzymania oszustce grozi kara do 5 lat wizienia. Eg.

Nie tylko api przestpców Morderczy bieg. Trójka bytomskich policjantów: komisarz Marek Klimczak, starszy sier ant Sawomir Sularz i sier ant Micha Janicki wzili udzia w XVI Pómaratonie „O Puchar Starosty ywieckiego”.

B

cych pozwolenia na eksploatacj i wywoenie w miejsce wybranych had rónych substancji. Pozwolenia te s sukcesywnie cofane i przykadowo miejscy ekolodzy wycofali ostatnio dwa z nich. W miniony poniedziaek w teren uda si przedstawiciel wydziau. Natomiast przybyli na miejsce stranicy miejscy zatrzymali ciarówk z odpadami komunalnymi po dokonanym sortowaniu. Bytomscy ekolodzy przekazali spraw do wyjanienia policji. Powodem jest wiele niejasnoci. Firma, która przywioza odpady, pochodzi z jednego z ssiednich województw. Jednak w dokumentacji istnieje szereg niejasnoci. Zatrzymany kierowca nie mia m.in. dokumentów przewozowych. Równie przedstawiciele pozabytomskiej instytucji, którzy mieli wyda pozwolenie na usugi transportowe, nie potwierdzili telefonicznie tego faktu. Spraw wyjani wic dopiero policyjne ledztwo. S.

mier na autostradzie

Zginy koa. W garau przy ulicy Pikarskiej zodziej wyama zamki, po czym skrad cztery koa samochodowe. Waciciel oszacowa straty na tysic zotych.

5 kwietnia

11

Smród nie daje y

cy Schenka zakrad si przez otwarte okno zodziej, kradnc nastpnie 800 zotych. Krad okucia. Policjanci z Miechowic zatrzymali na ulicy Racjonalizatorów mczyzn usiujcego skra metalowe elementy z wntrza budynku.

4 kwietnia

Handlowego „Plejada” przy alei Jeziora skiego zodziej skrad cztery elektryczne szczoteczki do zbów wraz z zapasowymi ko cówkami. Zdemolowa drzwi. Na ulicy Ustronie policjanci zatrzymali mczyzn, który zdemolowa domofon oraz drzwi do klatki schodowej.

13.04.2015

ieganie jest pasj trójki bytomskich policjantów i jeeli tylko mog, spdzaj w ten sposób czas na wolnym powietrzu. Tym razem zjawili si w ywcu, by wystartowa w biegu dugodystansowym obok dwóch tysicy innych zawodników reprezentujcych róne zawody.

Trasa biegu zostaa zorganizowana wokó Jeziora ywieckiego na dugoci ponad 21 kilometrów. Na co dzie Marek Klimczak pelni sub jako naczelnik Wydziau Prewencji, natomiast starszy sierant Sawomir Sularz jest dzielnicowym w komisariacie przy ulicy Chrzanow-

skiego. Sierant Marek Janicki pracuje w komisariacie w Szombierkach. Jak podkrelaj funkcjonariusze, bieganie pomaga im na relaks i zdystansowanie si od trudnej suby. Dla nich najwaniejszy by sam udzia w tej organizowanej od 16 lat imprezie. Eg.

Jecha pod prd. Do tragicznego w skutkach wypadku doszo w minion sobot po poudniu na bytomskim odcinku autostrady A1. Zgin w nim m czyzna, który jecha pod prd.

Z

darzenie miao miejsce okoo godziny 16.40 na wysokoci ulicy Celnej. Samochód ciarowy zderzy si tam czoowo z volkswagenem. Mczyzna siedzcy za kierownic drugiego z pojazdów zgin na miejscu. Drugi z uczestników kraksy z obraeniami zosta odwieziony do szpitala. Tam lekarze otoczyli go specjalistyczn opiek medyczn. Przybya na miejsce bytomska policja szybko zabraa si za szczegóowe wyjanianie

przyczyn tragedii. Ze wstpnych ustale wynika, e kierowca auta osobowego jecha pod prd. Nie wiadomo jednak na razie, dlaczego do tego doszo. Rozbite wozy cakowicie zablokoway autostrad. Ruch na A1 by w tym momencie do spor y, wic w krótkim czasie utworzy si spory korek. Policjanci z drogówki zorganizowali objazdy i kierowali ruchem. Utrudnienia trway do sobotniego wieczora. ton

Zodziej ucieka tramwajem Czujny lokator. 19-letni mieszkaniec Chorzowa wama si na strych w jednym z budynków przy ulicy Siennej. Ujto go dziki szybkiej reakcji lokatora budynku.

O

koo godziny 14 lokator usysza dochodzcy od strony korytarza trzask i kiedy wyszed zobaczy, co si dzieje, zauway modego mczyzn niebdcego mieszka cem bloku. Na jego widok nieznajomy rzuci si do ucieczki. Po chwili mczyzna stwierdzi, e kódki na strychu s zerwane. Na ulicy lokator zdy

jeszcze zobaczy, e modzieniec wskakuje do tramwaju. Wezwa wic policj podajc, w któr stron porusza si pojazd. Poniewa najbliej znajdowa si patrol Wydziau Ruchu Drogowego, to wanie ci policjanci dotarli najszybciej na miejsce i zatrzymali sprawc. Mieszka cowi Chorzowa grozi do 10 lat wizienia. Eg.

Faszywa pomoc przy wpatomacie Sprytnie to wymyli. Zaoferowa swoj pomoc, lecz zamiast tego dokona bezczelnego oszustwa. Podejrzany 50-latek zosta zatrzymany w ubiegym tygodniu.

M

niej wicej pod koniec stycznia tego roku z komisariatem przy ulicy Chrzanowskiego skontaktowaa si 67-letnia kobieta, twierdzc, e zostaa oszukana przez nieznajomego mczyzn. Zdarzyo si to w chwili, kiedy kobieta, bdc w oddziale jednego z banków, usiowaa wpaci 1400 zotych. Nieoczekiwanie jednak urzdzenie nie chciao przyj jednego z banknotów, co zdezorientowao kobiet.

Wtedy pomoc przy wpacie zaoferowa stojcy z tyu mczyzna. Po dokonaniu wpaty kobieta odesza mylc, i wszystko jest w porzdku. Mczyzna jednak nie zatwierdzi transakcji i zabra jej gotówk. Poniewa w banku znajduje si kamera monitoringu, policjanci na podstawie nagrania rozpoczli poszukiwania sprawcy. Ostatecznie rozpozna go jeden z dzielnicowych. Eg.

12

13.04.2015

rodek ycia

Karwat bytomianinem roku Kobiety wybray. Jest lzakiem z krwi, ko ci i dziaalno ci. Krzysztof Karwat – publicysta, poeta i dziennikarz zosta Bytomianinem Roku 2014. Tak zdecydoway panie zrzeszone w Lidze Kobiet Nieobojtnych.

Fot. ARCHIWUM

O

ile wybory Bytomianki Roku trwaj od 11 lat, to wybory Bytomianina Roku s wie inicjatyw. Wyoniono go dopiero po raz drugi. Bytomiank Roku sporód czterech kandydatek wybiera kapitua zoona z mczyzn. Wyboru „faceta roku” panie dokonuj samodzielnie. Rok temu zosta nim Piotr Mankiewicz – zaoyciel i waciciel Muzeum Chleba. W tym roku panie postanowiy „pój za ciosem” i wybray kolejnego stuprocentowego lzaka. Z jedn tylko rónic – o ile Mankiewicz jest czowiekiem z Rozbraku, to Krzysztof Karwat mieszka po drugiej stronie Bytomia – w Miechowicach. Jest poet, dziennikarzem i publicyst. Wyda trzy tomiki wierszy – „Powtórka z polskiego”, „Dowód osobisty” oraz „lad”. Jednak znany jest przede wszystkim jako specjalista od spraw lska. Teksty: eseje, felietony i polemiki na

Krzysztof Karwat i Piotr Mankiewicz: tegoroczny i zeszoroczny Bytomianin Roku. temat naszego regionu publikowa na amach wielu pism – od paryskiej „Kultury” do „ ycia Bytomskiego”. A take – przez wiele lat – w miesiczniku „lsk” oraz „Dzienniku Zachodnim”. Owocem tej pracy s m.in. dwie ksiki – „Ten przeklty lsk” oraz „Jak

hanys z gorolem”. Jest równie wspóautorem (z Wojciechem Sarnowiczem) filmów dokumentalnych: „Ko ca wojny nie byo” i „lsk wedug Bieniasza”. Krzysztof Karwat to take znawca teatru, od kilku lat konsultant programowy Teatru Rozrywki

Konferencja i warsztaty. Bytomska Poradnia PsycholoDwiecie lat! Stanisaw Kubiak jest jednym z najstarszych giczno-Pedagogiczna obchomieszkaców naszego miasta. 4 kwietnia witowa on dzi wa nie jubileusz 55-leswoje 102 urodziny. Z tej okazji otrzyma wiele ycze i usy- cia dziaalno ci. Z tej okazji organizuje ona konferencj sza mnóstwo miych sów. ostojny jubilat bra udzia kojnego ycia w dobrym zdrowiu. naukowo-szkoleniow.

102 lata pana Stanisawa

D

w II wojnie wiatowej. Do dzi jest aktywnym dziaaczem Zwizku Kombatantów RP i Byych Wi niów Politycznych. Po wojnie Stanisaw Kubiak osiedli si w Bytomiu. Przez wiele lat pracowa tu jako szewc. Oeni si pó no i nie doczeka potomstwa. Nie ma zatem bliskiej rodziny, ale sta opiek otaczaj go koledzy ze wspomnianego Zwizku. Oni te byli wród goci, którzy w dniu urodzin odwiedzili solenizanta. Prócz nich pojawi si te prezydent Bytomia Damian Bartyla. Podarowa on jubilatowi kwiaty i prezenty, a take zoy najserdeczniejsze yczenia spo-

Wczeniej wszyscy modlili si za Stanisawa Kubiaka podczas odprawionej specjalnie dla niego uroczystej mszy witej. Miaa ona miejsce w kociele pod wezwaniem Najwitszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Puaskiego. Pan Stanisaw nie jest najstarszym bytomianinem. Z danych wydziau spraw obywatelskich Urzdu Miejskiego wynika, e jeden z naszych mieszka ców sko czy 104 lata. Poza tym take mamy jednego stutrzylatka, szeciu studwulatków, a trójka bytomian uko czya 101 lat. Stulatków urzdnicy doliczyli si a dziewicioro. aure

O

dbdzie si ona 15 kwietnia w Teatrze Ta ca i Ruchu Rozbark przy ulicy Kilara. Konferencja jest elementem dziewitej edycji Bytomskich Spotka Edukacyjno-Wychowawczych, które bd trway od 13 do 24 kwietnia. W ich ramach zaplanowano szereg wykadów i zaj praktycznych przygotowanych przez psychologów, a skierowanych do przedszkolaków, uczniów szkó podstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli. Na ich miejsce wybrano placówki owiatowe. Prowadzcy opowiedz suchaczom midzy innymi o tym, jak skutecznie przygotowa si do klasówki lub egzaminu, jak

w Chorzowie i zarazem autor ksiki, opisujcej histori tej instytucji. Wanie na scenie Teatru Rozrywki Karwat prowadzi od wielu lat wieczory zatytuowane „Górny lsk – wiat najmniejszy”. To swoiste talk show na ywo, podczas których gocie

rozmawiaj o lsku, prezentowane s take filmy oraz wystpuj autorzy. Panie z Ligi Kobiet Nieobojtnych przypomniay m.in. jedn z opinii o Karwacie, której autorem jest nieyjcy ju Micha Smolorz: „Waciwie wszdzie, gdzie si pojawia, stawa si ródem nowych poszukiwa intelektualnych na polu lskoci. To wanie dziki niemu “Dziennik Zachodni” by bodaj pierwsz gazet codzienn w regionie, która otwara si na “tematy zakazane” lub przynajmniej “tematy nieznane” – bo u nas dawno zatara si rónica midzy prohibicj a ignorancj wiedzy o stronach rodzinnych.” Czasami komentuje si, e Karwat prezentuje opcj blisk Ruchowi Autonomii lska. Nie jest to do ko ca prawda. W wywiadzie dla „ ycia Bytomskiego” mówi m.in. – Nie da si ukry, e sowo „autonomia” brzydko pachnie i nie przestanie brzydko pachnie wikszoci Polaków. Dlatego w moim przekonaniu nie jest rozsdne oskaranie wszystkich, którym sowa „autonomia lska” le si kojarz – o antylsko czy brak zrozumienia dla potrzeb i aspiracji naszego regionu. Ju kilkanacie lat temu, w jednym z ostatnich wyda paryskiej „Kultury”, pisaem, e jeeli ostre postulaty dotyczce autonomii i narodowoci lskiej wybij si na plan pierwszy, to moe to zaway na negatywnym postrzeganiu istoty lskoci przez nie- lzaków. (m)

Psycholodzy i pedagodzy spotkaj si w teatrze pomóc dziecku sta si dobrym uczniem, a take w jaki sposób wspomaga rozwój emocjonalny maego czowieka. Poza tym poruszane bd kwestie zwizane ze zjawiskiem cyberprzemocy i trudnoci w nawizaniu kontaktu z nastolatkiem oraz roli konsekwencji i stanowczoci w wychowaniu. Szczegóowy plan wykadów i zaj znale mona na stronie internetowej www. ppp. bytom.pl. Sama konferencja naukowoszkoleniowa, któr patronatem honorowym otoczy prezydent naszego miasta Damian Bartyla, rozpocznie si o godzinie 10. Wówczas to jej uczestników powita dyrektor bytomskiej Poradni Wojciech ywczok. Po tem przewidziano wystpienia pracowników naukowych Uni-

wersytetu lskiego, Orodka Adopcyjnego „Szansa”, a take organizatora wydarzenia. Gos zabierze równie reprezentantka rudzkiego Stowarzyszenia w. Filipa Nereusza. Ma ona opowiada o tym, jak pomóc rodzinie przeywajcej rónego rodzaju problemy i jak rol w tym procesie odegra moe organizacja pozarzdowa. Pozostali specjalici zajm si kwestiami powszechnoci bdów w wychowywaniu dzieci, pomog rozróni wi

od wizów w rodzinie, a take wyjani, jak wspiera dziecko borykajce si z niepenosprawnoci. Jedna z zaplanowanych prelekcji ma te dotyczy samych poradni pedagogicznych, ich przeszoci, tera niejszoci oraz zada do zrealizowania w izo przyszoci.

Przypomnieli Mo dzierza Mistrz ekslibrisu. Prace nie yjcego od ponad 20 lat Kazimierza Modzierza przypomniano w galerii Baszta Bytomskiego Centrum Kultury.

K

azimierz Modzierz zmar 25 grudnia 1997 roku. Natomiast uro dzi si w 1918 roku we Lwowie. W 1945 roku jako wysiedleniec przyjecha do naszego miasta. Przez cae powojenne spdzone w Bytomiu ycie utrzymywa si z pracy artystycznej. Tworzy plakaty, rysunki i grafiki, ale najbardziej zasyn jako twórca drzeworytów i ekslibrisów. Ekslibrisów – znaków przynalenoci do czyjej biblioteki – wykona prawie dwiecie. To mudna zegarmistrzowska praca, trzeba male kim dutkiem w kawaku twardego drewna wyry wszystkie szczegóy rysunku, który bdzie potem odbijany jak stempel na papierze. Jeden zy ruch – i caa robota jest

popsuta, trzeba zaczyna od nowa. Przy malowaniu mona co zatrze, poprawi, namalowa powtórnie; przy r yciu w drzewie – nie sposób. Do tej techniki potrzebne s sprawne palce i doskonay wzrok. Mo dzierz musia w prac wkada tym wicej wysiku, e widzia tylko na jedno oko. Gdy mia sze lat, który z rówieników uderzy go ostr ym patykiem w oko i skutki tego wypadku odczuwa do ko ca ycia. Jego pasj bya te muzyka operowa i ksiki. Audycje woskiego radia emitujcego nagrania operowe sucha nawet o 3 w nocy, na „Nabucco” w Operze lskiej by ze dwadziecia razy. Zrobi sobie ekslibris z napisem „Ksiek nie poyczam”, cho jeliby kto go poprosi

– poyczyby i wasn koszul. Swoje prace rozdawa. – Ekslibrisy robi za darmo, od nikogo nie bra pienidzy – wspomina syn artysty Marek. – Tworzy, bo to kocha, a nie eby zarobi. Zapamitany zosta z wielu anegdot, jako pogodny czo wiek wspaniaego poczucia humoru. Ale by take bohaterem – w czasie II wojny wiatowej wraz z siostr Helen uratowa trzy ydówki, którym „zaatwi” aryjskie papiery i znalaz ukrycie. Za tak dziaalno grozia Polakom kara mierci. Kazimierz Mo dzierz zosta uhonorowany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie Medalem Sprawiedliwy wród Narodów wiata, przyznany osobom, które w czasie II wojny wiatowej (m) ratoway ydów.

rodek ycia

13.04.2015

13

Bd gra, bawi si i gono krzycze

O

rganizatorem imprezy s bytomskie koo Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upoledzeniem Umysowym oraz Orodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ulicy Reptowskiej. Turniej przygotowano z myl o osobach w wieku od 7 do 24 lat. Jego celem jest za propagowanie zdrowego stylu ycia w duchu sportowym oraz pokazanie, i niepenosprawni intelektualnie s penoprawnymi czonkami spoecznoci. Program turnieju jest niezwykle bogaty i gwarantuje

mnóstwo atrakcji. Oprócz spotka pikarskich, w któr ych zmier z si midzy innymi podopieczni PSOUU, ich rodzice, a take darczy cy i przyjaciele tej organizacji, przewidziano te liczne konkursy. Ich uczestnicy bd rywalizowali w strzelaniu rzutów karnych i malowaniu wielkich portretów, a take popisywali si sprawnoci fizyczn. Interesujco zapowiada si konkurs na najciekawszy i najbardziej donony okr zyk kibica. Dla zwycizców przygotowano puchary i nagrody. aure

Fot. ARCHIWUM

Turniej pikarski. Sporo bdzie si dziao w najbli szy pitek w szombierskiej hali sportowej „Na skarpie”. Zaplanowano tam siódm edycj Regionalnego Turnieju Piki No nej dla Dzieci i Modzie y Niepenosprawnej Intelektualnie.

Przed rokiem emocji nie brakowao. Teraz pewnie bdzie podobnie.

Maluchy zainspirowane muzyk klasyczn Walczyy o nagrod. Sze cioosobowe zespoy stany na starcie przeznaczonego dla bytomskich przedszkolaków konkursu zatytuowanego „Dziecice inspiracje muzyk klasyczn”.

Fot. KRZYSZTOF KADIS

J

Taniec i czekoladowy zajczek Dzieci miay frajd. Mody, zdolny i znany tancerz Sebastian Kowalczyk odwiedzi podopiecznych Domu Dziecka nr 1 w Miechowicach. Podarowa im wielkiego zajczka z czekolady i opowiedzia o swej mio ci do taca.

Fot. KRZYSZTOF KADIS

L

iczcy 21 lat Sebastian Kowalczyk pochodzi wprawdzie z Piekar lskich, ale zwizany jest przede wszystkim z Bytomiem. Od zawsze interesowa si ta cem: gównie hip hopem, ale take jego innymi nowoczesnymi odmianami. Tajniki poruszania si w rytm muzyki zgbia na profesjonalnym kursie, ale szybko go porzuci, uznajc, e sam rozwinie si lepiej. Szo mu bardzo dobrze, skoro zyska uznanie specjalistów oraz widzów. Wystpi w kilku tanecznych show realizowanych przez róne telewizje. Mona go byo oglda midzy innymi w „You can dance” czy „Mam talent”. adnego z nich nie wygra, ale zosta zapamitany, zauwaony i doceniony. Najwaniejsze, e zyska dowiadczenie oraz spor popularno, z której teraz skwapliwie korzysta. Sebastian Kowalczyk z powodzeniem prowadzi cieszce si wielkim zainteresowaniem warsztaty taneczne w bytomskim centrum handlowym Agora, uczy te ta ca pochodzce z ubogich rodzin dzieci z Bobrka. Na organizowane przez niego szkolenia przychodziy tumy. Ws p o m n i a n p o p u l a r n o  mody tancerz potrafi zdyskontowa take w inny sposób. Zagra ju w takich telewizyjnych produkcjach, jak „Ukryta praw-

Nagrod Grand Prix decyzj jury zdobyo Przedszkole Miejskie nr 8 w skadzie Anita Ambroy, Inka Marzda, Tymoteusz Chrobak, Katarzyna Do , Hanna Wach oraz Lena Zajc. Za przygotowanie dzieci do wystpu odpowiaday Iwona Dydek, Aleksandra ukomska oraz Edyta Goczo. I miejsce przypado w udziale podopiecznym Przedszkola Miejskiego nr 36, którymi opiekowaa si Hanna Wodniak. Ekipa ta zaprezentowaa si w nastpujcym skadzie: Wiktoria Gibaa, Szymon Zabocki, Amelia Szafarczyk, Julia wiadek, Maciej Berna oraz Nicolas Patalong. Na drugiej pozycji sklasyfikowano Nin Basisk, Alicj Rolsk, Pol Jasisk, Maj Gryglewicz, Maj Golus i Tymoteusz Mrówk z Przedszkola nr 29. Opiekunk dzieci bya Marta Wojtkoaure wiak.

u po raz czwarty zorganizowao go Przedszkole Miejskie nr 5. Pracujca w nim Gabriela Janerka tumaczy, i celem konkursu jest przygotowanie maych dzieci do rozumienia muzyki, rozbudzanie ich wraliwoci oraz zdolnoci muzycznych, a take inspirowanie do przeywania sztuki. W tym roku w rywalizacji wzio udzia 12 zespoów reprezentujcych 9 placówek. Zadanie maluchów polegao przede wszystkim na zaprezentowaniu interpretacji ruchowej poszczególnych utworów. Popisy i umiejtnoci oceniao jury zoone z nauczycieli i instruktorów ta ca, a take przedstawicieli Urzdu Miejskiego. Cao odbya si w sali widowiskowej Modzieowego Domu Kultury przy ulicy Powsta ców Warszawskich.

Sebastian Kowalczyk opowiada dzieciom o swojej pasji.

da”, „Szkoa”, a take „Trudne sprawy”. Poza tym regularnie wystpuje w teledyskach zespoów disco polo. Najbardziej ceni sobie jednak udzia w klipie nakrconym do piosenki pochodzcej z Bytomia znanej wokalistki Gosi Andrzejewicz. Na ycie zarabia równie jedc po Polsce i organizujc szkolenia dla pocztkujcych tancerzy. Na brak zainteresowanych nie moe narzeka. W miniony czwartek Sebastian Kowalczyk zawita do miechowickiego domu dziecka przy ulicy Matki Ewy. Znajcy go z telewizji i majcy uznanie dla jego umiejtnoci podopieczni placówki odwdziczyli si entuzjastycznym i gorcym przyjciem. Wdziczni byli te za podarowanego wielkiego czekoladowego zajczka. Tancerz nie tylko da widowiskowy pokaz talentu, ale take opowiada o pocztkach swojej kariery, cikiej codziennej pracy, któr musi wkada w swój rozwój oraz radoci, jak przynosi pó niejszy sukces. Dzieci pytay o kulisy kariery i wystpów telewizyjnych, a take prosiy o autografy. aure

14

13.04.2015

ycie dzielnic

Sztuka w wydaniu bardzo praktycznym Centrum. Kilkana cie batików, a wic wielowarstwowo barwionych tkanin artystycznych bdzie mo na oglda na wystawie zorganizowanej w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku.

U

rok batików mona doceni najbardziej, gdy przenika przez nie wiato. Mówi si, e to bardzo praktyczne dziea sztuki, bo maj wiele zastosowa . wietnie nadaj si chociaby na zasony, apaszki czy obrusy. Technika ich wykonania nie jest prosta. Wykonanie wielokolorowego wzoru niejednokrotnie wymaga kilkunastokrotnego powtórzenia zoonego procesu barwienia, woskowania, a pó niej suszenia. Bytomsk specjalistk od batiku jest ceniona artystka Aleksandra Herisz, zajmujca si take midzy innymi witraem, tkanin oraz wiklin unikatow. Pracujca w Modzieowym Domu Kultury nr 1przy ulicy Powsta ców Warszaw-

skich Herisz od dawna prowadzi warsztaty dla suchaczek Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich uczestnicy nie skupiaj si jedynie na batiku, ale take poznaj tajniki rysunku i malarstwa. Teraz przyszed czas na zorganizowanie wystawy powstajcych podczas warsztatów prac. Jej wernisa odbdzie si 14 kwietnia o godzinie 17. W BPM swe batiki i obrazy poka Anna Czajkowska, Antonina Czubek, Teresa Dominiak, Stanisawa Górny, Elbieta Marusiak, Helena Maszczyszyn, Ewa Paluch-Teodorowicz, Urszula Patschek, Anna Sokó, Teresa Uchaska, Kazimiera Wojtowicz, Krystyna Wróblewska. Ekspozycja bdzie czynna do 2 maja.

Jedna z prezentowanych na wystawie prac.

Przystanek potrzebny od zaraz Zamynie. Grupa mieszkaców naszego miasta domaga si stworzenia dodatkowego przystanku autobusowego przy ulicy Zabrzaskiej. Miaby on powsta w pobli u jej skrzy owania z ulic Magorzatki, a wic na Zamyniu. – Ten urzdzony na trasie w kierunku centrum miasta przystanek jest bardzo potrzebny, znaczco uatwiby on ycie wielu osobom – twierdz bytowanie, którzy w tej sprawie napisali do prezydenta Damiana Bartyli. Trudno si z autorami tego pisma nie zgodzi. Obecnie bowiem autobusy jadce z Szombierek w kierunku O G O S Z E N I E

ródmiecia (linie 146, 183, 127 i 227) ostatni przystanek przed dworcem maj w Szombierkach, nieopodal dawnej kopalni. Pasaerowie chccy dosta si do agiewnik maj wic spory problem. Pozostaj im do wyboru dwa wyjcia: wysi na wspomnianym przystanku lub te dojecha do dworca na placu Wolskiego i do-

piero potem pieszo dosta si na przystanek tramwajowy linii numer 7 przy ulicy agiewnickiej. W jednym i drugim przypadku trzeba na nogach pokona kilkaset metrów. – To kompletny absurd i niepotrzebne utrudnianie ycia ludziom, zwaszcza niepenosprawnym i starszym, dla których taka marszr uta to nie lada wyczyn, a najczciej bariera nie do pokonania – komentuj interweniujcy w naszej redakcji czytelnicy. – Albo bowiem trzeba przej przez teren dworca, niebezpieczny tunel zachodni i Zabrza sk dotrze do agiewnickiej, albo chodnikiem

wzdu Zabrza skiej zej z górki w Szombierkach. Jedna i druga droga zajmuj kilkanacie minut. Bytomianie maj pomys, jak zaatwi t spraw. – Nie potrzeba wielkiej filozofii, ale odrobiny zdrowego rozsdku – przekonuj. Proponuj, by przed dworcem autobusowym stworzy dodatkowy przystanek. Miaby on powsta na Zamyniu, nieopodal skrzyowania ulic Zabrza skiej i Magorzatki. – Wysiadajcy tam pasaerowie udajcy si do agiewnik musieliby pokona na nogach ledwie 150 metrów i ju byliby na przystanku tramwajowym „siódemki” – mówi. Zadanie nie wydaje si trudne do zrealizowania. Wspomniany przystanek ju bowiem istnieje. Zatrzymuje si na nim autobus komunikacji zastpczej linii 118,

który je dzi zamiast tramwaju nr 18. Przypomnijmy, e kursowanie tego ostatniego zawieszono na czas remontu wiaduktu w Rudzie lskiej. Autorzy pisma skierowanego do prezydenta Bartyli maj wszystko nie tylko przemylane, ale nawet wstpnie skalkulowane. – Urzdzenie nowego przystanku nie pociga za sob zbyt wielkich kosztów i nie obciy znaczco budetu naszego miasta – stwierdzaj. – Nie ma koniecznoci budowania zatoki dla zatrzymujcych si autobusów, bo na dwupasmowej jezdni jest wystarczajco duo miejsca. Jedyny wydatek to sfinansowanie postawienia wiaty chronicej oczekujcych pasaerów oraz wybrukowanie usytuowanego poza chodnikiem podoa. izo

Ogoszenia

13.04.2015

Alarmowy numer dla niepenosprawnych W Komendzie Wojewódzkiej Policji uruchomiono specjalny numer ratunkowy:

695 997 997 Za jego pomoc osoby niepenosprawne, gównie guchonieme, bd mogy wezwa policj, wysyajc wiadomo SMS-em. Zdaniem pomysodawców nowy numer ma poprawi komunikacj osób niepenosprawnych z policjantami. Ich obowizkiem bdzie odpowied na kade wezwanie z prob o pomoc. Funkcjonariusze ostrzegaj równoczenie ewentualnych dowcipnisiów, e nieprawdziwe wezwania bd karane.

Federacja Konsumentów Oddzia w Bytomiu Bytom, ul. Józefczaka 29, tel. 32/281 57 10 Biuro czynne: poniedziaek, wtorek w godz. 9-14, roda w godz. 10-16, czwartek w godz. 9-12 i 16-17 Polski Zwizek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bytomiu ul. Powsta ców Warszawskich 15 tel. 32/281-24-57 czynny: w poniedziaki od 9 do 14, we wtorki od 9 do 13, w rody od 9 do 14, w czwartki od 9 do 13.

15

16

Ogoszenia

13.04.2015 WIADECTWA energetyczne. 606307-123. 5/4/15

US UGI

TAPICER 696-951-402.

5/363/15

UKADANIE kostki brukowej. 501-450120, 32/289-38-68. 5/314/15

0 z dojazd! 32/281-14-33. DOMOWA NAPRAWA TELEWIZORÓW i LCD

USUGI stolarskie. 604-974-540.

1/284

AGD I RTV NAPRAWY w domu klienta. Dojazd bezpatny. 32/395-02-25, 694-031-092. ANTENY telewizyjne, satelitarne. Monta, naprawy, ustawienia. Domofony, alarmy. 32/281-58-42, 32/767-40-50. 5/245/15

ANTENY telewizyjne- monta, naprawa. 32/283-13-40, 503-733-256. 1/207 BARDZO tanio: malowanie, gadzie, panele, ogólnobudowlane. 798-579256. 1/286 CENTRALNE ogrzewanie, wkady kominowe, wodomierze, legalizacja, hydraulika, gaz, piecyki gazowe, panele, kafelkowanie. 32/280-81-81, 604-842560. 1/188 CENTRALNE ogrzewanie, wod.-kan., gaz. Tanio. 693-394-191. 5/252/15 CYKLINIARSKIE. Ukadanie. 32/28258-07, 501-604-735. 1/1149

1/157

WOD.-KAN, co, gaz. Uprawnienia. 32/286-61-03, 601-39-00-32. 1/283

NAUKA

PRZYJM na targowiska panie z dowiadczeniem, osoby operatywne. Dobre zarobki. 500440-914. 1/291

SALON fryzjerski wyposaony, do wynajcia, Miechowice. 501-012-907. 1/290 SPRZEDAWC (znajomo kasy fiskalnej, ksieczka sanepidowska) do sklepu warzywa-owoce zatrudni. 504-059402 (10.00-15.00). 1/282 STOLARZA z dowiadczeniem. 530555-448. 5/315/15

9 z/godz., matura, matematyka+ inne. 791-847-447. 5/148/15 ANGIELSKI indywidualnie, grupowo. Nauczycielka, wszystkie poziomy. 66475-10-10. 5/387/15 ANGIELSKI, korepetycje, dojazd: centrum, Szombierki, Miechowice. 512538-354. 1/278 FRANCUSKI, woski- korepetycje, tumaczenia. 606-630-262. 1/116 OD 10 z/godz. Matematyka, fizyka, mechanika, chemia. 501-941-512. 1/277

DAM PRAC

SZWALNIA. Zatrudni szwaczki. Bytom, 601-42-46-05, 32/281-11-25. 1/141 ZATRUDNI sprzedawców na stragany, targowiska, bazary, tel. 514-10-7752. 1/274 ZATRUDNIMY ekspedientki do sklepów DELIKATESY 24h Kubik, Spotkanie: ul. Powstaców Warszawskich 32, Bytom, poniedziaek-roda od 12.00, tel. 799-213-033. 1/265

CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy), wykadzin, tapicerek. 692-987-987. 5/394/15

GADZIE, malowanie, tapetowanie, panele. 32/282-33-81, 510-043-613. 1/287

1/47

PRZEPROWADZKI kompleksowe, utylizacja. 531-944-531, 32/22064-27. 5/386/15 PRZEPROWADZKI, transport, monta mebli. 502-560-211. 5/247/15 PRZEPROWADZKI- wywóz rzeczy niepotrzebnych. 607-219-491, 32/240-0401. 1/12

PRZEPROWADZKI. 32/252-9779. 5/55/15

DODATKOWY dochód dla osób, maestw 25-40 lat 513-186-585. FIRMA budowlana zatrudni dowiadczonych pracowników ogólnobudowlanych oraz brygadzistów z okolic m.Bytomia, praca na terenie caego kraju. Tel. 887-024-224 w godz. 8.00-18.00 pn-pt. CV e-mail: [email protected]

5/55/15

ROBOTY dekarsko-blacharskie. 508-525-564. 1/240

1/226

SZUKASZ kredytu, poyczki- nowoci bez sprawdzania baz. Przyjd do nas! Bytom, Kolejowa 1A, pokój 8, 501-3645-45. 1/228

SZUKAM PRACY

5/277/15

MYJNIA w Miechowicach zatrudni na atrakcyjnych warunkach. 503-088230.

DOWIADCZONA w handlu, poszukuje pracy na peny, lub 3/4 etatu z umow o prac. 535-990-733. 1/269

OPERATYWNE, miae, komunikatywne panie do sprzeday na targowiskach i bazarach zatrudni. 515-700-783. 1/274

DOWIADCZONY kierownik, uprawnienia budowlane, wod.-kan., prawo jazdy. Tel. 605-535-524. 1/241

PRACA dla opiekunek osób starszych w Niemczech. Legalne zatrudnienie, kursy niemieckiego, wysokie zarobki! Tiger Job, Tarnowskie Góry, Nakielska 35, [email protected], 32/768-27-12

PRACOWNIKÓW do robót brukarskich zatrudni. 696-317-327 1/289

PRZEPROWADZKI. 601-46-2408.

KUPI radia, wzmacniacze, kolumny. Odbiór zuytej elektroniki. 607-912559. 5/366/15

PO YCZKA w domu klienta. 780-116672. 5/368/15

1/202

PIT-y ROCZNE od 15 z!!!

KUPI Kolejki PIKO, HO, TT. 607-912-559.

10 z*

*Do powyszej ceny naley doliczy 23% podatek VAT. Promocji nie czymy z innymi bonifikatami. Promocja nie dotyczy firm. Maksymalna ilo sów w ogoszeniu - 15.

PO YCZKA gotówkowa. Szybko, pewnie! 221-230-000.

KAFELKOWANIE, instalacje. 502-947726. 1/37

Rozliczenie w domu klienta. Tel. 32/282-23-50, 603-649-877.

KUPNO/SPRZEDA

5/388/15

KAFELKOWANIE remonty ogólne. 733-916-767. 1/247

5/115/15

(2 cm x 4,6 cm) JEDNA EMISJA

NOWO ! Konsolidacje, odduenia, gotówki bez BIK, równie na owiadczenie, dla firm bez ZUS i US. Szybko i bez opat. 32/761-95-04, 501-303-041.

GADZIE bezpyowe, hydraulika, malowanie, panele. 501-815-416, www. fedax.pl 5/385/15

ODNAWIANIE wanien. 32/384-91-98.

TERAZ OGOSZENIE MODUOWE

5/283/15

5/300/15

5/1398/14

1/82

SAMOTNI

WOSY dugie kupi. 792-166164.

NOWE PO YCZKI

ELEKTRYCZNE tanio. 662-721-765.

AZIENKA kompleksowo- remonty mieszka. REM-MAX 507-055-024.

RÓNE

MINIMUM FORMALNOCI 516-516-611, 32/260-00-33.

DOCIEPLENIA budynków, remonty, malowanie elewacji. 607-969-200. 1/35

KUCHNIE, szafy. 509-448-453.

Szukasz swojej drugiej poowy? Skorzystaj z promocji w rubryce

CHWILÓWKI w domu klienta- natychmiastowa wypata. 32/793-05-81, 513056-051. 1/227

DO WYNAJCIA nowa koparkoadowarka KOMATSU z osprztem m.in. mot i yki rónej wielkoci. 80 z netto/h. Tel. 693-960-455, 609-607396. 5/116/15

KOMPUTEROPISANIE. 32/787-3131. 5/331/15

SAMOTNI

FINANSE

CHWILÓWKA. 515-632-064.

CZYSZCZENIE dywanów, karcher. 32/265-49-89. 1/79

KATERING. 795-622-509.

BESKIDY emeryci rencici i osoby 50+, 405 z (7 noclegów z wyywieniem 4x dziennie) w cenie 40% dofinansowanie, dowóz gratis. 33/870-30-50

ALE szybka gotówka – nawet 10.000 z! Proste zasady, bez zbdnych formalnoci. Provident Polska S.A. 600-400-295 (opata wg taryfy operatora)

CYKLINOWANIE 32/384-90-66, 501845-106. 1/1153

KAFELKOWANIE, remonty. 518-589555. 1/168

SKUP ksiek, pyt muzycznych, przedmiotów PRL-u. Dojazd. Gotówka. 508245-450. 5/1395/14

TURYSTYKA

PRZYJM kierownika budowy z uprawnieniami, praca na terenie caego kraju. Kontakt, tel. 500-695-098 w godz. 8.0014.00 pn-pt CV na e-mail: [email protected] 5/335/15

KIEROWCA, rencista ABCDE, komplet dokumentów. 724-409-147. 1/267

PROMOCJA!!! W RUBRYCE SZUKAM PRACY OGOSZENIE DROBNE JEDNA EMISJA

5 z* *Do powyszej ceny naley doliczy 23% podatek VAT. Promocji nie czymy z innymi bonifikatami. Maksymalna ilo sów w ogoszeniu-15.

OGŁOSZENIA DROBNE W PONIEDZIAŁEK W GAZECIE W ŚRODĘ W INTERNECIE! za 15% dopłatą do ceny ogłoszeń drobnych, ukazujących się w wydaniu papierowym, będziemy je zamieszczać również na naszej stronie internetowej www.zyciebytomskie.pl

Jeli chcesz dotrze ze swoj ofert do mieszka ców Bytomia i Radzionkowa, zareklamuj si w „ yciu Bytomskim”. Tylko u nas ogoszenie zo one nawet w pitek do godz. 14.30 uka e si jeszcze w najbli szym numerze!

Biuro Reklam i Ogosze tygodnika YCIE BYTOMSKIE czynne jest od poniedziaku do czwartku w godzinach 9-16, a w pitki od 9 do 15. Zapraszamy! ul. Powsta ców Warszawskich 15, telefon (32) 281-06-79, faks (32) 281-44-15. e-mail: [email protected]

Ogoszenia SPRZEDAM 2-pokojowe, 45 m2, Harcerska, czynsz 250 z! balkon, blok ocieplony, c.o. 500-42-42-98.

NIERUCHOMO CI

13.04.2015

AUTOSKUP osobowe i dostawcze do 3000 z, stan obojtny. 798-718-455. 1/11

1/258

200 m2 dom Miechowice. SPEKTRUM. 601-461-477.

SPRZEDAM 2-pokojowe, Wróblewskiego. 502-371-001. 1/285

3 pokojowe 62 m2 Szombierki Sprzedam SPEKTRUM. 601-461-477.

SPRZEDAM 37 m2, 69 tys., co, balkon, Ip. 721-095-061. 1/272

DO wynajcia kawalerka w Bytomiu. telefon 502-825-452 5/398/15

SPRZEDAM dom do remontu w Bytomiu- Stolarzowicach. tel. 505298-051 5/397/15

DO wynajcia lokale handlowe Jagieloska 7: 25 m2- 550 z, 18 m2- 400 z, 36 m2- 750 z. 506-144-254. 1/279 DO WYNAJCIA lokale handlowe przy ul. Piekarskiej 90 i 38. 799-213-033. 1/265

DO WYNAJCIA M3, Miechowice. 692450-447. 5/336/15 DO WYNAJCIA mieszkanie 799-011157. 1/261

DO WYNAJ CIA mieszkanie, Miechowice. 504-524-058. 5/372/15

DO WYNAJCIA mieszkanie, Piekary l. 70 m2. 605-206-170. 1/257 DO WYNAJCIA mieszkanie, Szombierki, 50 m2. 605-206-170. 1/257 DO WYNAJCIA mieszkanie. 693-690448. 5/371/15 DO WYNAJCIA, 47 m2, Orzegowska. 882-518-941. 1/250

SPRZEDAM dom w zabudowie szeregowej w Radzionkowie. Tel. 605-740841 1/280 SPRZEDAM lub zamieni na mniejsze mieszkanie umeblowane przy ul. Olimpijskiej 72 m2, 4 pokoje, blok 4 pitrowy na 4 pietrze. Tel. 604-961-501. 5/370/15 SPRZEDAM M5, Miechowice, Nickla. cena 175 tys. do negocjacji. tel. 690541-671. 1/268 SPRZEDAM mieszkanie, 112 m2, 3-pokojowe, Olejniczaka z dostpem do ogródka tel. 517-530-974. 1/270 SPRZEDAM mieszkanie, 48 m2, Miechowice, Reptowska vis-à-vis szkoy. 662-145-723. 1/275

MOTORYZACJA

GARA sprzedam, Smolenia. 692-485504. 1/281

KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI. ZADZWO 888-48-48-68 5/396/15

2

M4, uycka, 62 m , sprzedam, Real. 500-250-818

AUTOSKUP. Gotówka, transport. 50844-66-75. 1/223

AUTOSKUP. Pacimy gotówk . Najlepsze ceny, dojazd. 515274-430, 602-871-305. 1/154

AUTOSZYBY Bytom, ul. K. Miarki 68, tel. 32/281-22-88, kom. 695-869-350, www.mgautoserwis.pl, [email protected] 5/296/15

AUTOZOMOWANIE 515-274-430. AUTOZOMOWANIE. 660-476-276. 5/329/15

POMOC Z UNII EUROPEJSKIEJ

515-827-500. Autoskup. Kupi kade auto, równie uszkodzone, skorodowane, zaniedbane. Gotówka. Auta z gazem kupi. AUTA kupi, skorodowane, powypadkowe do wyrejestrowania. 507-572625. 1/262

(akcyza, VAT 24, tumaczenia, przegl d, rejestracja Wydz. Komunikacji)

602 399 343

AUTOHANDEL, kupi kady samochód osobowy, dostawczy. 509-796-001, 798-835341. AUTOHANDEL. Kupi kady samochód osobowy i dostawczy. 660-476-276, 32/793-94-11. 5/329/15

KUPUJCY NIE PACI PROWIZJI ***Kupimy mieszkania w Bytomiu

Najnowsze wiadomości z Bytomia i Radzionkowa na

www.zyciebytomskie.pl

ZDROWIE

ESPERAL, odtrucia. 504-170-902. 5/40/15

REHABILITACJA, masa w domu pacjenta. 509-303-387. 5/248/15

Halina Gatzka lic. nr 2905 Piekary l., Wyzwolenia 75 32/767-93-60, 605-098-298 www.domus.jn.pl WYBRANE MIESZKANIA NA SPRZEDA 1-POKOJOWE MATEJKI 35m2 parter/III 46 tys. MAGORZATKI 37,03m2 Ip. po remoncie 53 tys. 2 JÓZEFCZAKA 44m , IIIp. okna pcv 72 tys. STRZELCÓW BYT. ( Stroszek )36,44m2 IIp. CO sie 72 tys. 2 80 tys. MODRZEWSKIEGO 31m , IIIp. CO sie , balkon 2-POKOJOWE POWSTA CÓW WARSZ. 61,18m2 II/IIIp. 60 tys. DWORCOWA 71,15m2, II/IIIp. okna pcv 78 tys. 2 WITCZAKA 48,8m , I/IVp. okna pcv 80 tys. 2 FITELBERGA 36,32m , I/IVp. CO sie , nowe okna pcv 85 tys. DWORCOWA 75,72m2, IIIp. CO gazowe, balkon 98 tys. 99 tys. GLIWICKA 52,77m2, IIIp. CO sie , okna PCV, balkon WYCZÓKOWSKIEGO 48,6m2, IIp. 2 balkony 100 tys. CHORZOWSKA 35,2m2 parter/Xp. CO sie 105 tys. 2 107 tys. MATEJKI 49m , Vp. CO sie , okna pcv, balkon 2 CHRZANOWSKIEGO 47m , IVp. okna pcv, CO gaz 108 tys. PL.GRUNWALDZKI 36m2, Ip. okna pcv, ogrzew.gaz 110 tys. STRZELCÓW BYT. 59m2, Ip. ogrzewanie gazowe 110 tys. 2 KRUPI SKIEGO 46m , III/IVp. CO sie , okna pcv 114 tys. 2 LIG ZY 74,66 m , IIIp, nowe okna PCV, nowe CO 115 tys. MAACHOWSKIEGO, 45m2, 0/IVp. po remoncie 129 tys. CHROBREGO 95m2 IIp. po remoncie, b.adne, CO 199 tys. 3-POKOJOWE WORPIE, 51,14m2, Xp. CO sie , 2 balkony 85 tys. SIEMIANOWICKA, 57,65m2, parter, CO wglowe 95 tys. 2 99 tys. CHORZOWSKA 47,4m parter/Xp. CO siec 2 O WI CIMSKA 82m , 0/IVp. okna pcv 100 tys. WOJSKA POL. 46,3m2, IV/IVp. CO, balkon 105 tys. 114,9 tys. WO NIAKA 66,2m2, II/IIIp. CO gazowe RYNEK 55,3m2, IVp. blok, CO sie , okna pcv,balkon 120 tys. 2 WO NIAKA 78,55m , parter, CO gaz, okna pcv 125 tys. 2 WO NIAKA 69m , IIIp., CO gaz, okna pcv 135 tys. PITKA 47,11m2, I/IIIp. CO sie , z meblami 140 tys. LIG ZY 84m2, I/IVp. CO gazowe, balkon 145 tys. 2 150 tys. KATOWICKA 61,30m , IIIp. CO sie , balkon 155 tys. REPTOWSKA 58m2,0/IVp. CO sie , balkon, okna pcv 2 CHRZANOWSKIEGO 99.69m , parter/IVp. CO sie 238 tys. 4- i 5-POKOJOWE ORLT LW. 114,5m2 parter, CO wglowe 130 tys. CHROBREGO 94m2 parter, po remoncie, CO gazowe 156 tys. 2 HLONDA 74,2m , II/IVp., okna pcv, CO, duy balkon 187 tys. 2 MICKIEWICZA, 121,5m , III/IVp. 194 tys. ORLT LW. 107,87m2, IIIp. po remoncie, CO gazowe 229 tys. DOMY GÓRNIKI wolnostojcy, pow.140m2, dziaka 631m2 stan deweloperski 465 tys. NOWE CHECHO pow.ca 222m2, dziaka 770m2 645ys. DZIAKI 2 SUCHA GÓRA 928 m budowlana 129,9tys. STOLARZOWICE 761m2 budowlana, przy lesie 110 tys. RADZIONKÓW, 1856m2, budowlana 371 tys. DO WYNAJ CIA MUSIALIKA 29m2, 1 pokojowe, umeblowane, 600z/m-c 2 1100z/m-c STROSZEK 49m , 2 pokoje, umeblowane, CO gaz

Nie musisz już czekać do poniedziałku.

WWW.MOTODUDEK.PL

DERMATOLOG, lek. med. Anna Szaajda-Klich, przyjmuje Bytom, Dworcowa 1, 605-310-588, moliwo wizyt domowych, www.szalajda-klich.pl 5/189/15 1/154

POSZUKUJEMY mieszka oraz lokali uytkowych do wynajmu lub sprzeday z terenu Bytomia 601-461-477

AUTOSKUP za gotówk. Do 5 tys., stan obojtny. 507-572-625. 1/262

W REJESTRACJI POJAZDÓW

2

DZIAKA Sucha Góra, 625 m , uzbrojona, ogrodzona, 160 z/m2. 695-765-011. 1/271

AUTOSKUP wszystkie marki, pacimy lepiej ni konkurencja! 502752-634, 502-865-808. 5/158/15

1/154

ZAKAD fryzjerski z wyposaeniem do wynajcia. Grota Roweckiego 7/4, 1500 z/m-c. 799-213-033. 1/265

17

1 - pokojowe 2 , 5/10, co., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 tys. Witczaka, 26 m Matejki, 32 m2, 0/4 p., po remoncie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 tys. Piekary, Janty, 0/3 p, stan bdb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 tys. 2 - pokojowe Zabrzaska, 236 m2, P/W, co., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 tys. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 tys. Faata, 38 m , co, 4/4 Wyzwolenia, 45 m2, co., 2/4 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 tys. Krupiskiego 462 m2, 2/4, po rem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 tys. Woniaka, 46 m , 3/3p, co gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 tys. Wrocawska, 46 m2, ½ p, co gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 tys. Piekary, Konstytucji, 43 m2,2 ¾ p,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 tys. Piekary , Konstytucji, 42 m , 2/4 p, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 tys. Kossaka, 48 m2, 3/3, po remoncie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 tys. Piekary, Skodowskiej, 49 m2, super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 tys. Strzelców Byt. 51 m22, co gaz, 2/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 tys. Modrzewiowa, 51 m 2, 3/4p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 tys. Al. Legionów 51,6 m2 , co gaz., ¾ p.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 tys. Strzelców Byt. 53 m 1/2 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 tys. Strzelców Byt. 59 m2,I/III p., co gaz., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 tys. Piekary Os. Andaluzji, 40,5 m2, 2/4 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 tys. Piekary Sowików, 72 m2, 1p, super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 tys. Konstytucji, 103 m2, co., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 tys. 3- pokojowe A.Pitka, 43,5 m2,2 0/4 p, super, CO, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 tys. Reptowska, 48 m , 4/4 p., super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 tys. Piekary Papiea2JP II, 54 m2, IV p, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 tys. Solskiego, 58 m2 , 0/3 p, co., + gara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 tys. Woniaka, 58 m , 1 p,2co gaz, +gara . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 tys. Rydza migego 63 m ,0 /2p, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 tys. Woniaka 64 m3, 2/3 p, co, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 tys. Bawatkowa, 64 m2,2 1p, super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 tys. Gowackiego, 65 m , wysoki standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 tys. 2 , 3p, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 tys. Racjonalizatorów, 68 m Axentowicza, 75 m22, 3/4p, po rem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 tys. Olejniczaka, 102 m , co gaz., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 tys. 4 - pokojowe i wiksze Piekary, Armii Kraj.62 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 tys. 2 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 tys. Józefczaka, 95 m2, po rem., Chrzanowskiego, 114 m2, 2 p, co gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 tys. remontu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 tys. Prusa , 124 m2, III p do 2 Pl. Akademicki 132 m , 3p, co gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 tys. Puaskiego, 156 m22, po remoncie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 tys. Estreichera, 202 m , I p, co gaz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 tys. Wojkowice, Plaka, 76 m2 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 tys. Domy Bdzin, Mabodzka, 175 m2, dz. 466 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 tys. Dobieszowice, do rem., dziaka 438m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 tys. Bytom restauracja, tness, 700 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 mln Stroszek , budynek mieszkalnobiurowo-magazynowy PILNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 tys.

agiewniki, 120 m2,2dziaka 733 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 tys. Miechowice, 180 m p. u,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590 tys. Bytom Sucha Góra, 150 m , szereg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550 tys. Bobrowniki, dwurodzinny z lat 90 tych. . . . . . . . . . . . . . . . . . .650 tys. Stolarzowice, 156 m2, dz. 2 tys. nowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 tys. Ujsoy, dom w górach super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 tys. Orzech stan surowy otwarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 tys. Wymysów, 180m2, stan surowy zamkn. . . . . . . . . . . . . . . . . .420 tys. Piekary l. Pod Lipami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 tys. Piekary Kozowa Góra .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 tys. Piekary Józefka 180 m , super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890 tys. Piekary Brzeziny, kamienica 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 tys. Radzionków, Rojca szereg 128 m22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 tys. Radzionków, Rojca szereg 180 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470 tys. Tarnowskie Góry, 109 m2, dz. 614, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 tys. Oferty komercyjne Radzionków hala prod.-biurowa ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mln + VAT pow. 1361 m2 , dziaka 1,2 Szombierki, lokal 160 m2, na bank i in. . . . . . . . . . . . . . . .5000 z/m-c Reptowska, lokale handlowo – usugowe - 20 z/m2 Piekary l. biurowiec, hotel, dziaka 1,4 ha 1,2 mln z Piekary, piekarnia do wynajmu 100m2 . . . . . . . . . . .2000 z/m-c +VAT Bytom obiekt 700 m2 z restauracj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 mln Piekary Szarlej dziaka pod bud. wielomieszkaniowe 1673 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 tys. Wynajem Konstytucji, 2 pok., 1 p., . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100 z/m-c Gowackiego, 3 pok, 65 m , super, . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 z/m-c 2 Feliskiego, 50 m ,2 2 pok. Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1300 z/m-c Olejniczaka 102 m , co gaz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1300 z/m-c Wojkowice, Piaski 83 m3, 3 pok., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 z/m-c

tel. 32/ 281-06-79; tel./fax 32/ 281-44-15 e-mail: [email protected] 41-902 Bytom ul. Powstaców Warszawskich 15 Tygodnik lokalny ukazujcy si w Bytomiu i Radzionkowie. Wydawca: Bytomska Spódzielnia Pracy Dziennikarzy (nr KRS 0000 167 803). Redaguje zespó: Tomasz Nowak – redaktor naczelny oraz Witold Branicki, Marcin Haa , Jacek Sonczowski, tel./fax 32/ 281-26-63. Biuro reklam i ogosze : Mariola Kubica-Werschner, tel. 32/ 281-06-79 (centrala), fax 32/ 281-44-15, e-mail: [email protected]. Ksigowo: Elbieta Kowalska, tel.

32/ 281-30-16. Obsuga komputerów: Jacek Kaczyski. Biuro reklam i ogosze czynne od poniedziaku do czwartku w godz. 9-16 oraz w pitki od 9 do 15. Za tre ogosze redakcja nie odpowiada, materiaów niezamówionych nie zwraca, zastrzegajc sobie prawo do ich adiustacji i skrótów. Skad, korekta: Frodo ([email protected]). Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o. Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumerat w wersji papierowej i na e-wydania mona skada bezporednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierowa na adres e-mail: prenumerata@ ruch.com.pl lub kontaktujc si z Infolini Prenumeraty pod numerem: 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt poczenia wg taryfy operatora.

WANE TELEFONY POGOTOWIE RATUNKOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W RADZIONKOWIE POLICJA STRA PO ARNA

DY URNY STRA Y MIEJSKIEJ

999 32/281-44-44. 997, 112, 32/ 3888-200 998, 32/ 388-76-00 sekretariat: 32/ 388-76-20 986, 32/ 281-18-24 (przez ca dob) skargi SMS 726-466-100 (tylko dla osób guchoniemych)

ZGASZANIE AWARII WODOCI GÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ MIEJSKI ZARZ D DRÓG I MOSTÓW BYTOMSKIE PRZEDSIBIORSTWO KOMUNALNE

32/ 396-97-01

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA

ul. Moniuszki 25, 41-902 Bytom tel. 32 397-66-66 fax. 32 397-66-00 Poniedziaek - Pitek 7.30 - 15.05

POWIATOWE CENTRUM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO

32/ 388-76-15

994 (poczenie bezpatne)

32/ 396-71-00

POGOTOWIA: GAZOWE ENERGETYCZNE WODNO-KANALIZACYJNE Telefon zaufania AA we wtorki, rody, czwartki w godz. 17.30-19.30 NOVA Taxi

992, 32/ 281-29-00, 991, 32/ 303-09-91 32/ 396-71-74 (poczenie bezpatne) i 32/ 396-71-05 32/ 280-60-00 zamów bezpatnie 800-111-111

18

13.04.2015

Program telewizyjny

13 NAJPOPULARNIEJSZYCH STACJI PONIEDZIAŁEK, 13.04

TVprogram Programtelewizyjny telewizyjnyod15.04 Program 13.04--21.04.2015 19.04.2015

HITY TYGODNIA

80 milionów TVP 1, sobota, godz. 21.20 Oparta na faktach historia młodych działaczy Solidarności, którzy wypłacili z konta związku 80 milionów złotych, nie chcąc dopuścić, by zostały one skonfiskowane. Jesień 1981 roku. Władze PRL-u przygotowują się do wprowadzenia stanu wojennego. Wobec mnożących się prowokacji i rosnącego niepokoju Polacy zaczynają rozumieć, że zbliża się konfrontacja z komunistami. Tuż przed 13 grudnia za sprawą przewodniczącego dolnośląskiej Solidarności Władysława Frasyniuka (Filip Bobek) trzech młodych działaczy - Stanisław Huskowski (Wojciech Solarz), Piotr Bednarz (Maciej Makowski) i Józef Pinior (Krzysztof Czeczot) - wypłaca z wrocławskiego banku 80 milionów związkowych pieniędzy. Udaje im się uprzedzić służby, które 13 grudnia blokują konto. Władze podejmują gorączkowe działania, by odzyskać gotówkę. Rozpoczyna się fascynująca rozgrywka między esbekami a młodymi działaczami. Torby z milionami ukrywa w kurii ówczesny metropolita wrocławski, ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz (Adam Ferency)...

TVP 1

TVP 2

POLSAT

7.40 Życie dla Ciebie. 10 mniej. Zwolnij! 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.15 Polityka przy kawie 8.40 Jaka to melodia? 9.25 Klan (2734) - telenowela 9.55 Ojciec Mateusz (149) - Magiczne zwierciadło - serial 10.50 Wspaniałe stulecie (115) - serial 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.40 Przepis dnia - magazyn 12.45 Relacja z Greckokatolickiej Liturgii Wielkanocnej 2015 13.55 Autostrada do nieba (67) - Matka i córka - serial 15.00 Wiadomości, Pogoda 15.15 Okrasa łamie przepisy - Skarb mazurskich jezior - magazyn kulinarny 15.50 Wspaniałe stulecie (116) - serial 17.00 Teleexpress, Pogoda 17.25 Jaka to melodia? 17.55 Klan (2735) - telenowela 18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne 19.20 Przepis dnia - magazyn 19.30 Wiadomości, Sport 20.05 ME w podnoszeniu ciężarów - Tbilisi 2015 20.07 Tauron Lang Team Race 20.25 Sensacje XX wieku - Krew, miłość, HIT zdrada - widowisko 21.25 Oto historia - Czaszka z Katynia 22.35 O północy w Paryżu - komediodramat, USA, reż. Woody Allen, wyk. Owen Wilson, Rachel McAdams 0.20 Londyńczycy II (6 - 7) - serial 1.55 Notacje - Adam Zaleski. Kłamstwo katyńskie - cykl dok. 2.15 Południe - północ - dramat, Polska, reż. Łukasz Karwowski, wyk. Agnieszka Grochowska, Borys Szyc, Robert Więckiewicz, Stanisława Celińska, Bożena Kluska, Marta Bułacińska, Michał Czaja, Anna Kluska, Kamil Krawczyk 3.55 Autostrada do nieba (67) - Matka i córka - serial 4.40 Zagadkowa Jedynka 5.10 Zakończenie dnia

5.40 M jak miłość (767) - serial 6.30 Coś dla Ciebie - magazyn 7.05 M jak miłość (768) - serial 8.00 Pytanie na śniadanie 11.10 Barwy szczęścia (1271) - serial 11.45 Wieczernia Paschalna z cerkwii Św. Jerzego - relacja 12.45 Kabaret Ani Mru Mru - Urodzinowy strzał w dychę 13.50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - W krainie duchów (34) 14.20 Licencja na wychowanie (25) - serial 14.55 Na sygnale (24) - serial 15.25 Reporter Polski - magazyn 16.00 Panorama 16.20 Pogoda 16.30 O mnie się nie martw 2 (5) - serial 17.20 Tropem nieznanego - Sztuczna inteligencja - serial dok. 18.00 Panorama, Sport, Pogoda 18.50 Jeden z dziesięciu (9) - teleturniej 19.25 Barwy szczęścia (1271 - 1272) - serial

20.45 M jak miłość (1134) - serial 21.40 Kulisy serialu 21.50 Tomasz Lis na żywo 22.55 Czy świat oszalał? - Zrozumieć Ziemię - film dok. 0.05 Impostor - test na człowieczeństwo - film science fiction, USA, reż. Gary Fleder, wyk. Gary Sinise, Madeleine Stowe, Vincent D’Onofrio 1.50 Czas honoru - Powstanie (10) „Szyfr Inżyniera” - serial 2.45 Tomasz Lis na żywo 3.50 Zrozumieć Ziemię - film dok. 4.55 Zakończenie programu

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 Trudne sprawy 9.00 Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, który zmienił moje życie 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki 13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Dzień, który zmienił moje życie 15.50 Wydarzenia, Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.10 MEGA HIT - X - Men: Pierwsza klasa HIT - film sci - fi, USA, 2011, reż. Matthew Vaughn, wyk. James McAvoy, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon, Laurence Belcher, Michael Fassbender Początek lat sześćdziesiątych XX wieku. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR zaognia się. W każdej chwili może wybuchnąć wojna. Są tacy, którym zależy na tym, by stało się to jak najszybciej. Należą do nich członkowie elitarnego Hellfire Club, któremu przewodzi obdarzony potężnymi mocami Sebastian Shaw. 22.50 Eksperyment - thriller, USA, 2010, reż. Paul Scheuring, wyk. Adrien Brody, Clifton Collins jr, Forest Whitaker, Cam Gigandet, Maggie Grace 0.55 Adam - film 2009, reż. Max Mayer, wyk. Amy Irving, Frankie Faison, Hugh Dancy, Peter Gallagher, Rose Byrne 3.00 Tajemnice losu 5.00 Disco gramy

TVN

TVN 7

7.25 Odlotowy ogród 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 10.55 Szkoła - serial 12.00 Szpital - program obyczajowy 13.00 Piekielny hotel 14.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 15.00 Szkoła - serial 16.00 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 18.00 Szpital - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.10 Doradca smaku 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 20.50 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 21.30 You can dance - Po prostu tańcz! - program rozrywkowy

5.10 We Dwoje - program rozrywkowy 6.30 Męski Typ: Rafał Sonik - talk show 7.00 Julia - serial obyczajowy 7.35 Brzydula - serial obyczajowy 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 10.10 Dr House III - serial obyczajowy 11.15 Mango Telezakupy 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy 13.50 Szpital - program obyczajowy 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 15.50 Julia - serial obyczajowy 16.25 Brzydula - serial obyczajowy 17.00 Kobieta ze stali - telenowela 18.00 Dr House III - serial obyczajowy

Kac Vegas w Bangkoku Dwa lata po szalonej nocy w Las Vegas Stu (Ed Helms), Phil (Bradley Cooper), Doug (Justin Bartha) i Alan (Zach Galifianakis) wybierają się do Tajlandii, by wziąć udział w ślubie Stu z piękną Lauren (Jamie Chung). Niestety, zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach uroczystość może się zawalić, kiedy Stu daje się namówić kolegom na jedno piwo na mieście. Pomny wydarzeń z Vegas obiecuje sobie, że będzie to tylko jedno piwo, ale... Następnego dnia Phil, Stu i Alan budzą się obskurnym pokoju hotelowym w Bangkoku, w którym towarzyszą im gangster Leslie Chow (Ken Jeong) - znany przyjaciołom już z czasów ich wizyty w Las Vegas oraz paląca jak smok małpka kapucynka. To jednak nie koniec niespodzianek. Stu ma na twarzy tatuaż, Alan kompletnie ogoloną głowę, a co więcej przyjaciele nie mogą odnaleźć również Teddy’ego (Mason Lee) - młodszego brata żony Stu, po którym w pokoju pozostał tylko... odcięty palec. Oczywiście, nie trzeba dodawać, że ani Stu ani Alan nie mają pojęcia, co robili poprzedniej nocy.

Piękna i szalona TVP 1, niedziela, godz. 21.25

Podczas policyjnej obławy detektyw Conners zabija porywacza i jego zakładniczkę, która okazuje się córką ważnej osobistości. Conners zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków zawodowych. Niedługo po tym zdarzeniu dochodzi do zuchwałego napadu na bank, podczas którego grupa pod wodzą nieuchwytnego i nieobliczalnego złodzieja, Lorenza, bierze personel i klientów jako zakładników. Jedyną osobą, z którą przestępcy chcą negocjować jest Conners. Zwierzchnicy przywracają więc detektywa do służby, przydzielając mu jako partnera niedoświadczonego Dekkera, syna zasłużonego policjanta. W policyjnej akcji bierze również udział „Teddy” Galloway, oficer policji związana z jednym z funkcjonariuszy.

© www.telepress24.com [email protected]

Siedemnastoletnia Nicole, córka wpływowego kongresmana z nikim się nie liczy, notorycznie wagaruje, nie zna zasad, których nie mogłaby złamać. Poznaje przystojnego Carlosa, pochodzącego z latynoskiej rodziny, zdolnego ucznia o wielkich marzeniach i aspiracjach. Choć oboje pochodzą z odmiennych światów i różni ich stosunek do życia, zakochują się w sobie bez pamięci. Jednak nieodpowiedzialne zachowanie Nicole, brak aprobaty rodziny dla jej związku z Latynosem może zrujnować obiecującą przyszłość Carlosa. Czy ich namiętność wygra z obiekcjami obu rodzin...

Polsat, niedziela, godz. 22.05

TV 4 6.00 Istne szaleństwo 7.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 7.35 Jake i piraci z Nibylandii 8.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 8.35 Jake i piraci z Nibylandii 9.00 Garfield Show 10.00 Czarodzieje z Waverly Place 10.30 Czarodzieje z Waverly Place 11.00 Dzikie serce 12.00 Sekrety Sąsiadów 12.30 Sekrety Sąsiadów 13.00 Policjantki i Policjanci 14.00 STOP Drogówka 15.00 Dom nie do poznania 17.00 Dzikie serce 18.00 Sekrety Sąsiadów 19.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.00 Śmierć na talerzu 22.00 Galileo 23.00 Galileo 0.00 Spadkobiercy 1.00 STOP Drogówka 2.00 Graffiti 2.20 Gość wydarzeń 2.40 TAK czy NIE 3.05 Cafe Futbol 5.00 Disco Polo Life

TV PULS

22.30 Żony Hollywood 23.30 Following, The - serial sensacyjny, USA 0.30 Kamuflaż II - serial sensacyjny, USA 1.30 Co za tydzień - magazyn 2.10 Uwaga! - program interwencyjny 2.30 Sekrety Magii 3.50 Rozmowy w toku - talk show

20.00 Wydział wewnętrzny - film senHIT sacyjny, USA 1990, reż. Mike Figgis, wyk. Richard Gere, Andy Garcia, Nancy Travis, Laurie Metcalf, Richard Bradford, William Baldwin 22.25 Wybrani - serial sensacyjny, USA 23.25 W szponach korupcji - film sensacyjny, USA 1999, reż. James Foley, wyk. Chow Yun - Fat, Mark Wahlberg, Ric Young, Paul Ben - Victor, Jon Kit Lee 1.45 Sekrety Magii 3.50 Druga strona medalu - talk show

6.00 Złotopolscy -telenowela 7.00 Gliniarz i prokurator - serial 7.55 Detektyw Monk - serial 9.50 Sekret - telenowela 10.50 Twój Puls - program lifestylowy 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela 13.30 Królowa Serc - telenowela 14.30 Niania - serial 16.00 13 Posterunek 2 - serial 17.15 Wojciech Cejrowski. Boso 19.00 Pingwiny z  Madagaskaru - serial 19.30 Pingwiny z  Madagaskaru - serial 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 22.50 Anakonda - horror, USA, Brazylia, Peru 1997, reż. Luis Llosa, wyk. Danny Trejo, Ice Cube, Jennifer Lopez, Jon Voight, Owen Wilson 0.45 Taki jest świat 1.35 Kręcimy z gwiazdami, Polska 2012 2.35 Taki jest świat - pod lupą 3.30 Dyżur 3.50 JRG w akcji 4.15 Menu na miarę

TVN, sobota, godz. 21.55

Teoria chaosu

imieniny Przemysława, Idy

TV POLONIA A

TVP INFO TVP KATOWICE

Stopklatka

12.30 Łamigłówka 12.35 Wiadomości 12.50 Blondynka (32) - serial 13.45 Tygodnik.pl 14.40 Kulturalni PL 15.50 Karolina Kaczorowska. Nigdy tego nie zapomnę 16.05 To nie tak - To nie tak - Religia i przemoc - program publicystyczny 16.35 Umarła klasa - felieton 16.55 Baron24 (24) - serial 17.20 Polonia w  Komie 17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 17.55 Sensacje XX wieku - Beria - historia bezprawia, cz. 1 - cykl dok. 18.25 Studio Wschód 18.55 Barwy szczęścia (1213) - serial 19.25 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.40 Łamigłówka 20.50 Życie nad rozlewiskiem (2) - serial 21.45 Polonia w Komie 22.00 Racja stanu - 22.45 Tomasz Lis na żywo 23.45 Naszaarmia.pl (156)

5.59 Info, Pogoda, Serwis14.30 sportowy pół 14.15Serwis Przechodzień codzienny Ostatni- coświagodziny Puls Polski - magazyn 16.55z Polski Pogodek - film16.30 dok. 15.35 Co u nas? 15.45 Raport da Info regionów 17.15 Teleexpress Extra 17.32 OPP16.58 16.20Flesz Dziennik 16.30 Czas na Pracę! To jestnatemat 17.56 17.00 TwojeAstronarium Info 18.28 Praca Czasie!- magazyn (73) - magazyn Po przecinku - rozmowa 18.50 - magazyn 17.33 Aktualności FleszSerwis 17.41 Info Forum19.10 ReINFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.45 Pogoda gionu 18.30 Aktualności 18.53 Gość Aktualności 19.57 Dziś wieczorem 20.12 sportowe Minęła 20ta 19.05 Wieczorne wiadomości 19.2320.44 MaFlesz Serwis 20.03 Info 20.51 Pogoda 21.0020.15 Serwis Ingazyn- Meteo Eurowiadomości Schlefo Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn sien21.08 Journal 20.32 Kierunek zdrowie 21.0021.40 Echa Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panorama dnia 21.15 Dziennik Regionów 21.40 Dnia Echa21.50 dnia Panorama Dnia 22.01 22.48Aktualności Pogoda 22.55 po 21.57 Co u nas? 22.15Godzina Wieczorny magazyn -sportowy TVP Katowice 22.30 Echa Co u nas? godzinie podsumowanie dnia 23.45 sta22.40 Telekurier 23.15 Ostatni filmtemat dok. dionów 0.00 Teleexpress Extra świadek 0.25 To -jest Czas na Pracę! na Czasie! - maga-0.25 magazyn 0.55 DziśPraca wieczorem 1.10(73) Minęła 20ta zyn 0.55 dniaInfo 1.10 1.55 Dziennik Regionów 1.42 FleszEcha - Serwis Serwis Info

6.00 Prywatna historia kina 6.45 Rodzina Piratów Sezon 1 - Licencja - serial 7.15 Afryka - Serengeti - film dok. 8.10 Kobra: Oddział specjalny Sezon 7 odc - Łatwa zdobycz - serial 9.15 Katastrofy w przestworzach - Lot Egipt air - serial 10.35 Wybór Fieldera - film familijny, USA 12.25 Bicz boży - komedia obyczajowa, Polska 14.00 Pułapki umysłu Sezon II - Iluzje optyczne - serial 14.40 Zwariowana nauka - serial 15.25 Jańcio Wodnik - film poetycki, Polska 17.35 Tristan i Izolda - dramat, USA, Niemcy, Czechy, Wielka Brytania 20.00 Kino z historią 20.00 Ślicznotka z Memphis - dramat wojenny, Wielka Brytania22.15 Skazany na piekło - thriller, USA 0.10 Sekretarka - komediodramat, USA 2.30 Życiowe rozterki - komediodramat

POLSAT SPORT NEWS

TTV

TV6

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Piłka nożna Liga rosyjska 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Piłka nożna Puchar Polski 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Piłka nożna Puchar Polski 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Formuła 1 GP Chin 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn golfowy 20.00 Magazyn Puncher 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Magazyn Cafe Futbol 23.10 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Piłka nożna Liga ukraińska

5.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.00 Express - informacje 6.15 Blisko ludzi 6.45 Rozmowy w toku - talk show 7.40 Ukryta prawda 8.40 Ukryta prawda 9.40 Czarno na białym 10.15 Blisko ludzi 10.50 Sąd rodzinny 11.45 Kartoteka 12.45 Drogowi piraci 13.15 Sekretne operacje - serial 14.15 Odlotowy ogród 14.45 Remont w  stylu Vegas 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Remont dla zysku 18.40 Wojny magazynowe 19.45 Express - informacje 20.05 Uwaga! po Uwadze 21.10 Gogglebox. Przed telewizorem - magazyn 21.45 Express - informacje 22.00 Martyna i kobiety świata 23.00 DeFacto 23.30 DeFacto 0.00 Bagaż osobisty - talk show 0.30 Blisko ludzi

6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 11.00 Frank i dżungla 12.05 Miodowe lata 12.50 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Wojny parkingowe 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 19.05 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.35 Gangi Nowego Jorku - dramat, USA, 2002, reż. Martin Scorsese, wyk. Leonardo DiCaprio, Daniel Day - Lewis, Cameron Diaz, Jim Broadbent, John C. Reilly, Liam Neeson 1.25 Strażnik Teksasu 2.25 Rude Tube 2.55 Top 10 Lista Przebojów 3.55 America’s Got Talent 5.00 Top 10 Lista Przebojów

Program telewizyjny

WTOREK, 14.04

imieniny Justyny, Waleriana

19

13.04.2015

ŚRODA, 15.04

imieniny Anastazji, Bazylego

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

8.00 Wiadomości, Pogoda 8.15 Polityka przy kawie 8.35 Telezakupy 8.55 Jaka to melodia? 9.30 Klan (2735) - telenowela 9.55 Ojciec Mateusz (150) - Powrót - serial 10.50 Wspaniałe stulecie (116) - serial 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.40 Przepis dnia - magazyn 12.50 Dingo. Wróg czy przyjaciel? - film dok. 13.55 Autostrada do nieba (68) - - serial 15.00 Wiadomości, Pogoda 15.20 Okrasa łamie przepisy 15.50 Wspaniałe stulecie (117) - serial 17.00 Teleexpress, Pogoda 17.20 Jaka to melodia? 17.55 Klan (2736) - telenowela 18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne 19.20 Przepis dnia - magazyn 19.30 Wiadomości, Sport 20.04 GOL - felieton 20.05 ME w podnoszeniu ciężarów - Tbilisi 2015 20.10 Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix 20.15 Pogoda 20.25 Agenci T. A. R. C. Z. Y. (7) - serial 21.20 Poszukiwany, poszukiwana - komeHIT dia, Polska, reż. Stanisław Bareja, wyk. Adam Mularczyk, Wojciech Siemion, Jolanta Wołłejko, Bohdan Łazuka, Jerzy Januszkiewicz, Jan Kobuszewski, Wojciech Pokora, Jolanta Bohdaj, Maria Chwalibóg, Wiesław Gołas 23.00 Brat 2 - Droga do domu - dramat, Rosja, reż. Aleksiej Bałabanow, wyk. Siergiej Bodrow Jr, Viktor Sukhorukov, Alexander Diachenko, Sergiej Makowiecki, Kirill Pirogov 1.15 Londyńczycy II (8 - 9) - serial 3.00 Krystyna - Ostatnia klasówka - film dok. 3.55 Notacje - Bolesław Prorok. Kartki z Ostaszkowa - cykl dok. 4.10 Autostrada do nieba (68) - - serial 5.05 Zakończenie dnia

5.35 M jak miłość (768) - serial 6.30 Wyprzedzając swój czas - reportaż 7.05 M jak miłość (769) - serial 8.00 Pytanie na śniadanie 11.10 Barwy szczęścia (1272) - serial 11.45 Na dobre i na złe (512) - Inny punkt widzenia - serial 12.50 L jak Laskowik, T jak TEY - Najlepiej nam było przed wojną 13.45 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Polowanie z Buszmenami (35) 14.20 Licencja na wychowanie (26) - serial 14.55 Na sygnale (25) - serial 15.25 Rodzinka.pl (58) - Pstrykasz więc jesteś - serial 16.00 Panorama, Pogoda 16.30 M jak miłość (1134) - serial 17.20 Tropem nieznanego - Polowanie na planety - serial dok. 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.40 Pogoda 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej

7.40 Drogi dla Ciebie. 10 mniej. Zwolnij! 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.15 Polityka przy kawie 8.35 Telezakupy 8.55 Jaka to melodia? 9.25 Klan (2736) - telenowela 9.55 Ojciec Mateusz (151) - Zakochany Marczak - serial 10.50 Wspaniałe stulecie (117) - serial 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.25 Magazyn Rolniczy 12.40 Przepis dnia - magazyn 12.50 Ważki. Podniebni łowcy. - film dok. 13.55 Autostrada do nieba (69) - serial 15.00 Wiadomości, Pogoda 15.15 Okrasa łamie przepisy - Kuchnia płynąca winem - magazyn kulinarny 15.50 Wspaniałe stulecie (118) - serial 17.00 Teleexpress 17.15 Pogoda 17.25 Jaka to melodia? 17.55 Klan (2737) - telenowela 18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne 19.15 Przepis dnia - magazyn 19.30 Wiadomości,Sport 20.05 ME w podnoszeniu ciężarów - Tbilisi 20.08 Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix 20.10 Pogoda 20.25 Piłka nozna Liga Mistrzów - Paris St. Germain - FC Barcelona 23.00 Liga Mistrzów - skrót 23.45 Tajemnice początków Polski - Ukryte gniazdo dynastii - cykl dok. 0.45 As w rękawie - film fabularny, USA, HIT Wielka Brytania, Francja, reż. Joe Carnahan, wyk. Ryan Reynolds, Ray Liotta, Joseph Ruskin 2.35 Notacje - Władysław Stróżewski. Obowiązek Polaka - cykl dok. 2.50 Autostrada do nieba (69) - serial 3.45 Zagadkowa Jedynka 4.45 Zakończenie dnia

6.05 M jak miłość (769 - 770) - serial 8.00 Pytanie na śniadanie 11.20 Barwy szczęścia (1273) - serial 11.50 Na dobre i na złe (513) - W rozsypce - serial 12.50 Hity kabaretu - program rozrywkowy 13.50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 14.20 Licencja na wychowanie (27) - Są takie chwile w życiu żółwia - serial 14.55 Na sygnale (26) - serial 15.25 Rodzinka.pl (59) - Młodość nie zna strachu - serial 16.00 Panorama, Pogoda 16.30 M jak miłość (1135) - serial 17.20 Tropem nieznanego - Źródła autyzmu - serial dok. 18.00 Panorama, Sport , Pogoda 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 19.25 Barwy szczęścia (1273 - 1274) - serial 20.45 Na dobre i na złe (595) - serial 21.45 Na sygnale - sezon 3 (4) - serial

19.30 Barwy szczęścia (1272 - 1273) - serial 20.45 M jak miłość (1135) - serial 21.40 Kulisy serialu 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22.55 Świat bez fikcji - Pierwsza linia - film dok. 0.30 Krew z krwi 2 (1) - serial 1.30 Pitbull (3) - serial 2.25 Magazyn Ekspresu Reporterów 3.30 Pierwsza linia - film dok. 5.05 Aida (12) - serial 5.55 Zakończenie programu

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 Trudne sprawy 9.00 Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzie, . który zmienił moje życie 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki 13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Dzień, który zmienił moje życie 15.50 Wydarzenia, Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 21.35 Tajemniczy składnik 21.50 Dorwać gringo - dramat sensacyjny, HIT USA, 2012, reż. Adrian Grunberg, wyk. Daniel Giménez, Jesús Ochoa, Kevin Hernandez, Mel Gibson Po nieudanym skoku Kierowca trafia do nietypowego więzienia w Meksyku. Jest to właściwie małe, odizolowane od zewnętrznego świata miasteczko, w którym toczy się niemal normalne życie. Rządzą tu gangsterzy, ale wśród rezydentów nie brakuje kobiet w różnym wieku i dzieci. Jedno z nich - dziesięcioletni chłopiec - pomaga Kierowcy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 23.55 Kim jest Clark Rockefeller? - dramat, USA, 2010, reż. Mikael Salomon, wyk. Emily Alyn Lind, Eric McCormack, Regina Taylor, Sherry Stringfield, Stephen McHattie 1.55 Tajemnice losu 5.00 Disco gramy

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 Trudne sprawy 9.00 Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, który zmienił moje życie 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki 13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Dzień, który zmienił moje życie 15.50 Wydarzenia, Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.40 TOP CHEF 22.05 Kogel - Mogel - komedia, Polska, HIT 1988, reż. Roman Załuski, wyk. Ewa Kasprzyk, Grażyna Błęcka - Kolska, Katarzyna Łaniewska, Małgorzata Lorentowicz, Zdzisław Wardejn 0.15 Wszystko zostaje w rodzinie - komedia, Wielka Brytania, 2005, reż. Niall Johnson, wyk. Rowan Atkinson, Maggie Smith, Patrick Swayze, Tamsin Egerton, Kristin Scott Thomas Wielebny Walter Goodfellow powoli traci autorytet nie tylko w rodzinie, ale i w miasteczku. Sytuację stabilizuje zatrudnienie gosposi, starszej kobiety, która wielokrotnie ratować musi pastora przed mniejszymi i większymi katastrofami rodzinnymi. Dla zwariowanej rodziny jest niemalże zbawieniem 2.35 Tajemnice losu 5.00 Disco gramy

TVN

TVN 7

TVN

TVN 7

7.15 Detektywi - program kryminalny 7.50 Doradca smaku 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 10.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 11.25 Szkoła - serial 12.25 Szpital - program obyczajowy 13.25 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 14.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 15.00 Szkoła - serial 16.00 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 18.00 Szpital - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.10 Doradca smaku

4.55 We Dwoje - program rozrywkowy 6.15 W - 11 Wydział Śledczy - serial 7.00 Julia - serial obyczajowy 7.35 Brzydula - serial obyczajowy 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 10.10 Dr House III - serial obyczajowy 11.15 Mango Telezakupy 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy 13.50 Szpital - program obyczajowy 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 15.50 Julia - serial obyczajowy 16.25 Brzydula - serial obyczajowy 17.00 Kobieta ze stali - telenowela 18.00 Dr House III - serial obyczajowy

7.15 Detektywi - program kryminalny 7.50 Doradca smaku 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 10.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 11.25 Szkoła - serial 12.25 Szpital - program obyczajowy 13.25 Ugotowani 14.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 15.00 Szkoła - serial 16.00 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 18.00 Szpital - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.10 Doradca smaku 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 20.50 Ugotowani 21.30 Project Runway

5.10 We Dwoje - program rozrywkowy 6.30 Męski Typ 2: Przemysław Saleta 7.00 Julia - serial obyczajowy 7.35 Brzydula - serial obyczajowy 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 10.10 Dr House III - serial obyczajowy 11.15 Mango Telezakupy 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy 13.50 Szpital - program obyczajowy 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 15.50 Julia - serial obyczajowy 16.25 Brzydula - serial obyczajowy 17.00 Kobieta ze stali - telenowela 18.00 Dr House III - serial obyczajowy

TV 4 6.00 Istne szaleństwo 7.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 7.35 Jake i piraci z Nibylandii 8.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 8.35 Jake i piraci z Nibylandii 9.00 Garfield Show 10.00 Czarodzieje z Waverly Place 12.00 Sekrety Sąsiadów 12.30 Sekrety Sąsiadów 13.00 Policjantki i Policjanci 14.00 STOP Drogówka 15.00 Dom nie do poznania 17.00 Dzikie serce 18.00 Sekrety Sąsiadów 19.00 Policjantki i Policjanci 20.00 STOP Drogówka 21.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci 22.00 Czynnik kontroli - thriller, Kanada, HIT USA, 2003, reż. Nelson McCormick, wyk. Adam Baldwin, Elizabeth Berkley, Tony Todd 23.55 Spadkobiercy 0.55 Śmierć na 1000 sposobów 1.25 Interwencja 1.45 Graffiti 2.00 Gość wydarzeń 2.15 TAK czy NIE 2.50 Magazyn Puncher 2015 3.55 Magazyn Atleci Polsat Sport 2015

22.25 Raj dla par - komedia, USA, reż. HIT Peter Billingsley, wyk. Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau, Malin Akerman, Kristen Bell 0.25 O mnie się nie martw 2 (5) - serial 1.20 Świat bez tajemnic - Honorowe zabójstwo Banaz - film dok. 2.25 Wróżby kumaka - dramat, Polska, Niemcy, reż. Robert Gliński, wyk. Krystyna Janda, Matthias Habich, Dorothea Walda, Bhasker Patel, Udo Samel, Marek Kondrat, Mareike Carrriere, Joachim Krol, Zbigniew Zamachowski, Krzysztof Globisz 4.10 Paradoks (7) - Paluch - serial 4.55 Zakończenie dnia

TV 4 6.00 Istne szaleństwo 7.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 7.35 Jake i piraci z Nibylandii 8.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 8.35 Jake i piraci z Nibylandii 9.00 Garfield Show 10.00 Czarodzieje z Waverly Place 11.00 Dzikie serce 12.00 Sekrety Sąsiadów 13.00 Policjantki i Policjanci 14.00 STOP Drogówka 15.00 Dom nie do poznania 17.00 Dzikie serce 18.00 Sekrety Sąsiadów 19.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Na dnie piekła - film USA, 2010 21.55 Silent Hill: Apokalipsa 3D - horror, HIT Francja, Kanada, USA, 2012, reż. Michael Bassett, wyk. Adelaide Clemens, Kit Harington, Sean Bean 23.55 Spadkobiercy 0.55 Interwencja 1.55 Graffiti 2.10 Gość wydarzeń 2.30 TAK czy NIE 3.00 Dekoratornia 3.30 Dekoratornia 4.00 Disco Polo Life 5.00 Disco Polo Life

TV PULS

TV PULS

22.30 Księga ocalenia - film sensacyjny, HIT USA 2010, reż. Allen Hughes, wyk. Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson, Jennifer Beals, Michael Gambon, Tom Waits 0.55 Żony Hollywood 1.55 Uwaga! - program interwencyjny 2.15 Sekrety Magii 3.35 Rozmowy w toku - talk show

20.00 Trener - film obyczajowy, USA, HIT Niemcy 2005, reż. Thomas Carter, wyk. Samuel L. Jackson, Robert Ri’chard, Rob Brown, Ashanti, Debbi Morgan, Channing Tatum 22.55 Chwała dziwkom - film dok. 1.05 Wydział wewnętrzny - film sensacyjny, USA 1990, reż. Mike Figgis, wyk. Richard Gere, Andy Garcia, Nancy Travis, Laurie Metcalf, Richard Bradford, William Baldwin, Annabella Sciorra, Elijah Wood 3.30 Sekrety Magii

6.00 Złotopolscy -telenowela 7.00 Gliniarz i prokurator - serial 7.55 Detektyw Monk - serial 9.50 Sekret - telenowela 10.50 Twój Puls - program lifestylowy 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela 13.30 Królowa Serc - telenowela 14.30 Niania - serial 16.00 13 Posterunek 2 - serial 17.15 Wojciech Cejrowski. Boso 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Agenci bardzo specjalni - komedia, USA 2004 22.15 Dom Wróżek: ponad zmysłami - reality show, Polska 2015 23.15 American Horror Story: Asylum - serial 0.10 Przypadki Cezarego P. - serial 0.55 No problem! 1.40 W blasku fleszy 2.05 No problem! 2.40 Dyżur 3.05 JRG w akcji 3.30 Dyżur 3.55 JRG w akcji

20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 20.50 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 21.30 Prawo Agaty - serial obyczajowy 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 23.30 Superwizjer - magazyn reporterów 0.05 Na językach - magazyn 1.05 Agenci NCIS: Los Angeles - serial 2.05 Uwaga! - program interwencyjny 2.25 Sekrety Magii

20.00 Wykonać wyrok - film sensacyjny, HIT USA, Kanada 1990, reż. Deran Sarafian, wyk. Jean - Claude Van Damme, Robert Guillaume, Cynthia Gibb, George Dickerson, Art LaFleur 21.55 Żółtodziób - film sensacyjny, USA 1990, reż. Clint Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia, Sonia Braga, Tom Skerritt 0.30 Tajemnice Laury - serial 1.30 Fringe: Na granicy światów - serial 2.35 Sekrety Magii

6.00 Złotopolscy -telenowela 7.00 Gliniarz i prokurator - serial 7.55 Detektyw Monk - serial 9.50 Sekret - telenowela 10.50 Twój Puls - program lifestylowy 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela 13.30 Królowa Serc - telenowela 14.30 Niania - serial 16.00 13 Posterunek 2 - serial 17.20 Wojciech Cejrowski. Boso 19.00 Pingwiny z  Madagaskaru - serial 19.30 Pingwiny z  Madagaskaru - serial 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 22.50 Z Nation - serial 23.50 Piła 4 - horror, Kanada, USA 2007, reż. Darren Lynn Bousman 1.30 Rodzinny ogród 2.20 Taki jest świat 3.00 Muzyczne życzenia 3.40 Dyżur 4.05 JRG w akcji 4.30 Menu na miarę 5.05 Menu na miarę 5.30 Z archiwum policji

TV POLONIA

TVP TVPKATOWICE INFO

Stopklatka

TV POLONIA

TVP INFO TVP KATOWICE

Stopklatka

12.30 Łamigłówka 12.35 Wiadomości 12.50 1920. Wojna i miłość (4) - serial 13.50 Natury Dzieła Wybrane - Bełchatów (6) 14.30 Tomasz Lis na żywo 15.35 Śladami Podlasian 16.05 Tygodnik Kulturalny 16.55 Wszystko przed nami (5) - telenowela 17.20 Polonia w  Komie 17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 17.55 Sensacje XX wieku 18.25 Petersburski Music Show (20) 18.55 Barwy szczęścia (1214) - serial 19.25 Informacje kulturalne 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.40 Łamigłówka 20.50 Ojciec Mateusz (153) - serial 21.45 Polonia w  Komie 22.00 Halo Polonia - magazyn 22.45 DAAB - To co najlepsze, cz. 2 23.45 Rozkaz sumienia (5) - cykl dok. 0.10 Made in Poland - teleturniej

5.59 Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół 15.25Serwis Antenowe remanenty 15.45 Raport -z Polski godziny 16.30 regionów Puls Polski16.30 - magazyn 16.55 Pogo16.20 Dziennik Polska samorządna da Info 17.15 Extra 17.38 17.32 (70)16.58 17.00Flesz Dla rodziny 17.10Teleexpress Eurowiadomości To jestTelewizyjna temat - magazyn Twoje 1Info 18.28 Studio 1 - Studio17.56 Telewizyjna 14.4.2015 Po przecinku - rozmowa 18.50Studio Serwis Info 19.101 17.40 Aktualności Flesz 17.43 Telewizyjna INFOrozmowa 19.301 INFObiznes 19.45Ekosonda Pogoda - Studio Telewizyjna 14.4.2015 18.00 20.1218.53 Minęła 20.44 19.57 Dziś 18.30 wieczorem - magazyn Aktualności Gość20ta AktualnoInfo15020.51 21.00wiadomości Serwis InFlesz - Serwis ści 19.00 150 na 19.05Pogoda Wieczorne fo 21.08 Pogoda 21.15 Puls Meteo Polski - 20.02 magazyn 21.40 sportowe 19.20 Magazyn EurowiadomościLOTTO 20.2021.50 Szerokie tory- Panorama 20.47 Gramy Was Studio Flesz Dniadla21.51 21.00 EchaDnia dnia22.48 21.15 Pogoda Dziennik22.55 Regionów 21.40 Panorama Godzina po Echa dnia-21.57 Co u nas? 22.01 22.15 godzinie podsumowanie dnia Aktualności 23.45 Sportowy Wieczorny0.00 magazyn sportowy Katowice 22.25 Wieczór Teleexpress ExtraTVP 0.25 To jest temat u nas? 22.40 Telekurier 23.15 Bracia - film 20ta dok. -Comagazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 0.10 Antenowe remanenty 1.42 Flesz - Serwis Info 1.55 Serwis Info

6.00 Prywatna historia kina 6.45 Rodzina Piratów - serial 7.15 Z pamiętnika położnej Sezon 1 - serial 8.30 Kobra: Oddział specjalny Sezon 7 odc - Henryk i  Paweł - serial 9.40 Katastrofy w  przestworzach - Katastrofa w San Bernandino - serial 10.50 Tajemnicza dziewczyna - komedia, USA 12.40 Kochankowie roku tygrysa - melodramat, Polska, Chiny 14.55 Pułapki umysłu Sezon II - Walka płci - serial 15.35 Zwariowana nauka - serial 16.10 Policyjna opowieść 2 - film sensacyjny, Hong Kong 18.15 Pandemic - wirus zagłady cz. 1 - serial 20.00 Wieczór kawalerski 20.00 Stacja - film sensacyjny, Polska 22.05 Sekretarka - komediodramat, USA 0.30 Wielki szef - film sensacyjny, Hong Kong 2.40 Przekręt doskonały - film kryminalny, Kanada

12.30 Łamigłówka 12.35 Wiadomości 12.50 Życie nad rozlewiskiem (2) - serial 13.50 Teatr Telewizji - Daily Soup - spektakl teatralny 15.30 Sztuka życia - Małgorzata Pieczyńska 15.50 Zapiski Łazęgi - felieton 16.05 Hala odlotów - talk - show 16.55 Wszystko przed nami (6) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 17.55 Sensacje XX wieku 18.25 I kudłate i łaciate (13) 18.35 Dlaczego? Po co? Jak? 18.55 Barwy szczęścia (1215) - serial 19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 20.35 Pogoda 20.40 Łamigłówka 20.50 Teatr Telewizji - Daily Soup - spektakl teatralny 22.40 Polonia w Komie 22.50 Egzamin z życia (15) - serial 23.50 Poświęcając życie prawdzie - film dok.

5.59 Info, Pogoda, Serwis sportowy pół 14.20Serwis Przechodzień codzienny 14.24 Co- u  conas? godziny 16.30 Puls - magazyn 14.30 Naszym okiemPolski 15.45 Raport z 16.55 Polski Pogo16.20 Dziennik na 5 (3) 17.00 Na da 16.58regionów Flesz Info16.30 17.15Regiony Teleexpress Extra 17.32 liczniku. 10 mniej. Zwolnij (9) - magazyn 17.30 150 To jest temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28 na 150 17.40 Studio Telewizyjna - StudioInfo TelewizyjPo przecinku - rozmowa 18.501 Serwis 19.10 na 1 15.4.2015 17.42 Flesz19.45 17.45Pogoda Studio INFOrozmowa 19.30Aktualności INFObiznes Telewizyjna 1 - Studio Telewizyjna 1 15.4.2015 18.15 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Kronika MiastaInfo 18.30 Aktualności AktuFlesz - Serwis 20.51 Pogoda 18.53 21.00Gość Serwis Inalności 19.00 150 na 150 19.05 Wieczorne wiadofo 21.08 Pogoda 21.15 Twoja Sprawa - magazyn mości sportowe 19.20 Magazyn Meteo 20.03 Ma21.40 LOTTOTVP 21.50 Flesz - Panorama Dnia gazyn Studio Reporterów Katowice 20.30 Ocalony 21.51 Panorama Dnia 22.48 22.55 Godziświat (2) Leśny majestat - cyklPogoda dok. 21.00 Echa dnia na poDziennik godzinieRegionów - podsumowanie dniadnia 23.45 Spor21.15 21.40 Echa 21.57 Co towy Wieczór 23.59 Audiencja generalna papieża u nas? 22.01 Aktualności 22.15 Wieczorny magazyn Franciszka skrót 0.10 Teleexpress Extra 0.30 To sportowy TVP Katowice 22.30 Co u nas? 22.40 Tejest temat - magazyn wieczorem lekurier 23.15 Naszym1.00 okiemDziś 0.25 Regiony na 5 (3)

6.00 Prywatna historia kina 6.45 Rodzina Piratów - serial 7.15 Hans Christian Andersen cz. 1 - film fantastyczny, USA 9.10 Kobra: Oddział specjalny Sezon 7 odc - Sabotaż - serial 10.15 Katastrofy w przestworzach - Dziecko za sterami - serial 11.35 Ślicznotka z Memphis - dramat wojenny, Wielka Brytania, Japonia, USA 13.45 Zakazane piosenki - film wojenny, Polska 15.55 Pułapki umysłu Sezon II - Zobaczyć znaczy uwierzyć - serial 16.35 Zwariowana nauka - serial 17.05 Czterej pancerni i pies cz. 3 - Gdzie my - tam granica - serial 18.15 Pandemic - wirus zagłady cz. 2 - serial 20.00 Gra śmierci 2 - film sensacyjny, Hong Kong 21.55 Stacja - film sensacyjny, Polska 0.00 Efekt motyla 2 - thriller, USA 1.55 Zakazane piosenki - film wojenny, Polska

POLSAT SPORT NEWS

TTV

TV6

POLSAT SPORT NEWS

TTV

TV6

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Piłka nożna Liga holenderska 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Piłka nożna Puchar Polski 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Formuła 1 GP Chin 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 19.00 Koszykówka Magazyn koszykarski 19.07 Magazyn Atleci 19.50 Koszykówka Tauron Basket Liga 22.00 Polsat Sport News Sport Flash 23.00 Piłka nożna Liga rosyjska 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Magazyn Cafe Futbol

4.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 5.50 Express - informacje 6.05 Blisko ludzi 6.35 Uwaga! po Uwadze 7.40 Ukryta prawda 8.40 Ukryta prawda 9.40 Czarno na białym 10.15 Blisko ludzi 10.50 Sąd rodzinny 11.45 Kartoteka 12.45 Drogowi piraci 13.15 Sekretne operacje - serial 14.15 DeFacto 14.45 Remont w stylu Vegas 15.45 Express - informacje 16.00 Pogoda 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.00 Pogoda 18.05 Remont dla zysku 18.40 Wytapiacze fortuny 19.15 Wytapiacze fortuny 19.45 Express - informacje 20.00 Pogoda 20.05 Betlejewski. Prowokacje 20.35 24 godziny na alibi - serial 21.45 Express - informacje 21.57 Pogoda 22.00 Ostre cięcie 22.45 Handlarze 23.30 Usterka

6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 11.00 Frank i dżungla 12.05 Miodowe lata 12.50 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Wojny parkingowe 16.45 Customy Danny’ego 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 19.05 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.30 CSI.: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.30 Tunel śmierci - horror, USA, 2006, reż. Craig Singer, wyk. David Clayton, Jamie - Lynn Sigler, Patrick Renna 1.30 Strażnik Teksasu 2.30 Śmierć na 1000 sposobów 3.00 Disco Polo Life 4.00 America’s Got Talent

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Piłka nożna Liga holenderska 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 11.00 Koszykówka Magazyn koszykarski 11.07 Piłka nożna Liga angielska 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Magazyn Cafe Futbol 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Tenis ATP Masters Monte Carlo 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Tenis ATP Masters Monte Carlo 23.00 Formuła 1 GP Chin 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Piłka nożna Liga ukraińska

5.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.00 Express - informacje 6.15 Blisko ludzi 6.45 Rozmowy w toku - talk show 7.40 Ukryta prawda 8.40 Ukryta prawda 9.40 Czarno na białym 10.15 Blisko ludzi 10.50 Sąd rodzinny 11.45 Kartoteka 12.45 Drogowi piraci 13.15 Sekretne operacje - serial 14.15 DeFacto 14.45 Remont w stylu Vegas 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Remont dla zysku 18.40 Królowie lombardu 19.15 Królowie lombardu 19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Wojny przewoźników 21.45 Express - informacje 22.00 Kossakowski. Nieoczywiste 22.35 Betlejewski. Prowokacje 23.05 Świat bez fikcji 23.35 Martyna i kobiety świata 0.35 Blisko ludzi

6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 11.00 Frank i dżungla 12.05 Miodowe lata - serial komediowy 12.50 Miodowe lata - serial komediowy 13.45 Rodzina zastępcza - serial obyczajowy 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu - serial westernowy 16.15 Wojny parkingowe 16.45 Customy Danny’ego 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 19.05 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Legendarne potwory: Chupacabra - serial dok. 22.30 Zdobywcy świata 23.30 Breaking Bad 0.30 Breaking Bad 1.30 Strażnik Teksasu 2.30 Rude Tube 3.00 Disco Polo Life 4.00 America’s Got Talent 5.00 Top 10 Lista Przebojów

20

Program telewizyjny

13.04.2015

CZWARTEK, 16.04

imieniny Julii, Benedykta

PIĄTEK, 17.04

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

8.00 Wiadomości, Pogoda 8.15 Polityka przy kawie 8.35 Telezakupy 8.55 Jaka to melodia? 9.25 Klan (2737) - telenowela 9.55 Ojciec Mateusz (152) - Niania - serial 10.50 Wspaniałe stulecie (118) - serial 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.25 Smaki polskie - Sposób na kurczaka 12.40 Przepis dnia - magazyn 12.50 Głuptaki i sardynki - film dok. 13.55 Autostrada do nieba (70) - Rodzice i dzieci - serial 15.00 Wiadomości 15.10 Pogoda 15.15 Okrasa łamie przepisy - Chrupiący chleb z pieca - magazyn kulinarny 15.50 Wspaniałe stulecie (119) - serial 17.00 Teleexpress, Pogoda 17.25 Jaka to melodia? 17.55 Klan (2738) - telenowela 18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne 19.15 Przepis dnia - magazyn 19.30 Wiadomości, Sport 20.05 ME w podnoszeniu ciężarów - Tbilisi 20.10 Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix 20.15 Pogoda 20.30 Ojciec Mateusz (166) - Pogubieni HIT - serial 21.25 Sprawa dla reportera 22.20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem - Kate Middleton. Księżniczka czy książe? - film dok. 23.20 W garniturach (6) - serial 0.10 Druga szansa II (13) - serial 0.55 Naszaarmia.pl (156) - magazyn 1.25 Sprawa dla reportera 2.25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem - Kate Middleton. Księżniczka czy książe? - film dok. 3.10 Notacje - Barbara Ptak. W czepku urodzona - cykl dok. 3.30 Autostrada do nieba (70) - Rodzice i dzieci - serial 4.25 Zagadkowa Jedynka

6.05 M jak miłość (770) - serial 7.05 M jak miłość (771) - serial 8.00 Pytanie na śniadanie 11.15 Barwy szczęścia (1274) - serial 11.50 Na dobre i na złe (514) - Do dwóch razy sztuka - serial 12.50 Dzięki Bogu już weekend - program rozrywkowy 13.50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Wielbłąd 14.20 Licencja na wychowanie (28) - Matura - serial 14.55 Na sygnale - s. 2 (1) - Groźny kaszel - serial fabularyzowany TVP 15.25 Rodzinka.pl (60) - Gwiazda rocka - serial 16.00 Panorama, Pogoda 16.25 Na dobre i na złe (595) - Fajerwerki - serial 17.20 Tropem nieznanego - Klimat i jego zmiany - serial dok. 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.40 Pogoda 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 19.25 Barwy szczęścia (1274) - serial 20.05 Barwy szczęścia (1275) - serial 20.40 Daredevil - dramat, USA, reż. Marc Steven Johnson, wyk. Ben Affleck, Michael Clarke Duncan, Jennifer Garner 22.35 Dzień kobiet - film obyczajowy, HIT Polska, reż. Maria Sadowska, wyk. Katarzyna Kwiatkowska - Halina Radwan, Eryk Lubos, Grażyna Barszczewska, Klara Bielawka, Ewa Konstancja Bułhak, Julia Czuraj, Bartlomiej Firlet, Dorota Kolak, Agata Kulesza, Leonard Pietraszak 0.20 Raj dla par - komedia, USA, reż. Peter Billingsley, wyk. Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau, Malin Akerman, Kristen Bell 2.20 Dzień kobiet - film obyczajowy 4.05 Art Noc. “Uśmiechnij się” - koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni - koncert 4.50 Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 Trudne sprawy 9.00 Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, który zmienił moje życie 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki 13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Dzień, który zmienił moje życie 15.50 Wydarzenia,Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Zdrady 21.05 Przyjaciółki 22.05 28 dni - dramat, USA, 2000, reż. HIT Betty Thomas, wyk. Sandra Bullock, Azura Skye, Elizabeth Perkins, Steve Buscemi, Viggo Mortensen, Dominic West Gwen Cummings jest nowojorską dziennikarką, która uwielbia barwne, rozrywkowe życie. Eleganckie przyjęcia i całonocne eskapady po knajpach to dla niej i jej chłopaka, Jaspera, codzienność. Oboje lubią nowe wrażenia, więc nie ograniczają się tylko do alkoholu, eksperymentują też z narkotykami. Gwen nie zdaje sobie sprawy, że stopniowo uzależnia się od używek. 0.25 Sprawiedliwość dla Natalee Holloway - dramat, USA, 2011, reż. Stephen Kay, wyk. Stephen Amell, Amy Gumenick, Scott Cohen, Scott Cohen, Tracy Pollan 2.20 Tajemnice losu 5.00 Disco gramy

8.00 Wiadomości, Pogoda 8.15 Polityka przy kawie 8.35 Telezakupy 8.55 Jaka to melodia? 9.25 Klan (2738) - telenowela 9.55 Ojciec Mateusz (153) - Na zakręcie - serial 10.50 Wspaniałe stulecie (119) - serial 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.40 Przepis dnia - magazyn 12.50 Mali mistrzowie sztuki przetrwania - film dok. 13.55 Autostrada do nieba (71) - Nadzieja - serial 15.00 Wiadomości, Pogoda 15.20 Okrasa łamie przepisy - Królik po polsku - magazyn kulinarny 15.50 Wspaniałe stulecie (120) - serial 17.00 Teleexpress 17.15 Pogoda 17.25 Jaka to melodia? 17.55 Klan (2739) - telenowela 18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne 19.15 Przepis dnia - magazyn 19.30 Wiadomości, Sport 20.04 ME w podnoszeniu ciężarów - Tbilisi 20.06 Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix 20.10 Pogoda 20.15 Pogoda dla kierowców 20.25 Talianka (6) - serial 21.30 Weekendowy Hit Jedynki - ChłoHIT piec w pasiastej piżamie - dramat wojenny, USA, reż. Mark Herman, wyk. Vera Farmiga, Asa Butterfield, Jack Scanlon, Rupert Friend 23.10 Zemsta (19) - serial 23.55 Przyjęty - komedia, USA, reż. Steve Pink, wyk. Justin Long, Blake Lively, Columbus Short, Jonah Hill 1.30 W garniturach (6) - serial 2.20 Notacje - Symcha Ratajzer - Rotem. Obrazy z getta - cykl dok. 2.35 Autostrada do nieba (71) Nadzieja - serial 3.30 Zagadkowa Jedynka

6.05 M jak miłość (771) - serial 7.05 M jak miłość (772) - serial 8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Barwy szczęścia (1275) - serial 11.40 Na dobre i na złe (515) - To nawet nie jest początek - serial 12.40 Postaw na milion (103) - teleturniej 13.40 Nasi bracia na wschodzie… - film dok. 14.20 Licencja na wychowanie (29) - Parzysta kompatybilność - serial 14.55 Na sygnale - s. 2 (2) - Pszczoła a ustawa o ratownictwie medycznym - serial 15.20 Rodzinka.pl (61) - Biznes is biznes - serial 16.00 Panorama, Pogoda 16.20 WOK - Wszystko o kulturze 16.30 VIII Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe Igrzyska 2014 17.45 WOK - Wszystko o kulturze 18.00 Panorama, Sport, Pogoda 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 19.25 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 20.10 O mnie się nie martw 2 (6) - serial 21.05 Rodzinka.pl (141 - 142) - serial 22.15 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy - program rozrywkowy

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 Trudne sprawy 9.00 Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, który zmienił moje życie 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki 13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Dzień, który zmienił moje życie 15.50 Wydarzenia, Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami 22.05 Saga “Zmierzch”: Księżyc w nowiu HIT - film fantasy, USA, 2009, reż. Chris Weitz, wyk. Billy Burke, Anna Kendrick, Kristen Stewart, Michael Welch, Pattinson Robert, Taylor Lautner W dniu 18. urodzin Bella Swan nie jest w nastroju do świętowania. Dziewczyna nie może pogodzić się z faktem, że się zestarzeje. Tym samym oddala się od swojego chłopaka Edwarda Cullena, który jako wampir fizycznie zawsze pozostanie młody. Zgadza się jednak przyjść na przyjęcie zorganizowane przez Cullenów. W czasie urodzinowej imprezy Bella niechcący rozcina sobie palec. Na widok krwi jeden z członków rodziny wampirów, Jasper, nie wytrzymuje i atakuje dziewczynę. Edward w porę zażegnuje niebezpieczeństwo. 0.55 Tylko Muzyka. Must be the Music 2.55 Tajemnice losu

TVN

TVN 7

TVN

TVN 7

7.15 Detektywi - program kryminalny 7.50 Doradca smaku 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 10.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 11.25 Szkoła - serial 12.25 Szpital - program obyczajowy 13.25 Ugotowani 14.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 15.00 Szkoła - serial 16.00 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 18.00 Szpital - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.10 Doradca smaku 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 20.50 Ugotowani 21.30 Kuchenne rewolucje

6.30 Męski Typ 2: Marek Kamiński 7.00 Julia - serial obyczajowy 7.35 Brzydula - serial obyczajowy 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 10.10 Dr House III - serial obyczajowy 11.15 Mango Telezakupy 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy 13.50 Szpital - program obyczajowy 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 15.50 Julia - serial obyczajowy 16.25 Brzydula - serial obyczajowy 17.00 Kobieta ze stali - telenowela 18.00 Dr House III - serial obyczajowy

7.15 Detektywi - program kryminalny 7.50 Doradca smaku 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 10.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 11.25 Szkoła - serial 12.25 Szpital - program obyczajowy 13.25 Ugotowani 14.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 15.00 Szkoła - serial 16.00 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 18.00 Szpital - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.00 Shrek Trzeci - komedia, USA 2007, reż. Chris Miller, wyk. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Julie Andrews, John Cleese, Rupert Everett, Eric Idle, Justin Timberlake

5.10 We Dwoje - program rozrywkowy 6.30 Męski Typ 2: Zbigniew Lew - Starowicz 7.00 Julia - serial obyczajowy 7.35 Brzydula - serial obyczajowy 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 10.10 Dr House III - serial obyczajowy 11.15 Mango Telezakupy 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy 13.50 Szpital - program obyczajowy 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 15.50 Julia - serial obyczajowy 16.25 Brzydula - serial obyczajowy 17.00 Kobieta ze stali - telenowela 18.00 Dr House III - serial obyczajowy 19.00 Karol. Człowiek, który został papieżem - miniserial obyczajowy

TV 4 6.00 Istne szaleństwo 7.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 7.35 Jake i piraci z Nibylandii 8.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 8.35 Jake i piraci z Nibylandii 9.00 Garfield Show 10.00 Czarodzieje z Waverly Place 11.00 Dzikie serce 12.00 Sekrety Sąsiadów 13.00 Policjantki i Policjanci 14.00 STOP Drogówka 15.00 Dom nie do poznania 17.00 Dzikie serce 18.00 Sekrety Sąsiadów 18.30 Sekrety Sąsiadów 19.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Sahara - film wojenny, AustraHIT lia, USA, 1995, reż. Brian Trenchard - Smith, wyk. Alan David Lee, Angelo D’Angelo, Carrol Naish, Dan Duryea, James Belushi, Jerome Ehlers, Lloyd Bridges, Mark Lee 22.20 22 minuty - film akcji, Rosja, 2014, reż. Vasily Serikov, wyk. Sergey Aprelskiy, Vladimir Blagoy, Vladislav Demin 23.55 Spadkobiercy 0.55 Interwencja 1.55 Graffiti 2.10 Gość wydarzeń

imieniny Roberta, Patrycego

23.45 Daredevil - dramat, USA, 2003, reż, HIT Mark Steven Johnson, wyk. Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan, Colin Farrell 1.40 Człowiek w ogniu 2004 - film sensacyjny, USA, Wielka Brytania, reż. Tony Scott, wyk. Denzel Washington, Dakota Fanning, Marc Anthony, Radha Mitchell 4.10 Herkules (31) Obietnice - serial 4.55 Zakończenie dnia

TV 4 6.00 Istne szaleństwo 7.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 7.35 Jake i piraci z Nibylandii 8.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 8.35 Jake i piraci z Nibylandii 9.00 Garfield Show 9.15 Garfield Show 9.45 Garfield Show 10.00 Czarodzieje z Waverly Place 10.30 Czarodzieje z Waverly Place 11.00 Dzikie serce 12.00 Pamiętniki z wakacji 13.00 Pamiętniki z wakacji 14.00 STOP Drogówka 15.00 Dom nie do poznania 16.00 Dom nie do poznania 17.00 Dzikie serce 18.00 Pamiętniki z wakacji 20.05 Androidcop - film sci - fi, USA, 2014, HIT reż. Mark Atkins, wyk. Kadeem Hardison, Michael Jai White, Randy Wayne 21.55 STOP Drogówka 23.00 Kasyno grzechu - film erotyczny 1.25 Eliminacje ME 2016 Piłka nożna: Hiszpania - Ukraina (27.03.2015) 3.30 Dekoratornia 4.00 Disco Polo Life 5.00 Disco Polo Life

TV PULS

TV PULS

22.35 Los numeros - komedia, Polska 2011, HIT reż. Ryszard Zatorski, wyk. Lesław Żurek, Justyna Schneider, Tamara Arciuch, Weronika Książkiewicz 0.15 Superwizjer - magazyn reporterów 0.50 Uwaga! - program interwencyjny 1.15 Sekrety Magii 2.35 Rozmowy w toku - talk show

20.00 Gliniarz z Beverly Hills II - komeHIT dia, USA 1987, reż. Tony Scott, wyk. Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Jürgen Prochnow, Ronny Cox, Brigitte Nielsen, Allen G, Dean Stockwell 22.15 Mentalista III - serial 23.15 Autostopowicz - film sensacyjny, USA 2007, reż. Dave Meyers, wyk. Sean Bean, Sophia Bush, Zachary Knighton, Neal McDonough 1.00 Sekrety Magii 3.05 Druga strona medalu - talk show

6.00 Złotopolscy -telenowela 7.00 Gliniarz i prokurator - serial 7.55 Detektyw Monk - serial 9.50 Sekret - telenowela 10.50 Twój Puls - program lifestylowy 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela 13.30 Królowa Serc - telenowela 14.30 Niania - serial 16.00 13 Posterunek 2 - serial 17.20 Wojciech Cejrowski. Boso 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Asterix i Obelix: Misja Kleopatra - komedia 22.20 Snajper 2 - film akcji, USA 2002, reż. Craig R. Baxley, wyk. Bokeem Woodbine, Dennis Hayden, Erika Marozsán, Tom Berenger 2.10 Kręcimy z gwiazdami 3.05 JRG w akcji 3.30 Dyżur 3.55 Taki jest świat 4.40 Z archiwum policji 5.05 Menu na miarę

22.00 Surogaci - film S - F, USA 2009, reż. HIT Jonathan Moslow, wyk. Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, James Cromwell, Ving Rhames 23.50 Kuba Wojewódzki - talk show 0.55 Uwaga! - program interwencyjny 1.15 Sekrety Magii

21.10 Wzgórze Złamanych Serc - film HIT wojenny, USA 1986, reż. Clint Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett McGill, Moses Gunn, Eileen Heckart 23.55 Gliniarz z Beverly Hills II - komedia, USA 1987, reż. Tony Scott, wyk. Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Jürgen Prochnow, Ronny Cox 2.05 Mentalista III - serial

6.00 Rodzinny ogród 6.30 Złotopolscy -telenowela 7.00 Gliniarz i prokurator - serial 7.55 Detektyw Monk - serial 9.50 Sekret - telenowela 10.50 Twój Puls - program lifestylowy 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela 13.30 Królowa Serc - telenowela 14.30 Niania - serial 16.00 Przypadki Cezarego P. - serial 17.20 Wojciech Cejrowski. Boso 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Smak zemsty - film akcji, Kanada 2013, reż. Allan Ungar, wyk. Cody Hackman, Michael Biehn, Krzysztof Soszynski, Anderson Silva 22.10 Django - western, USA 2012, reż. Quentin Tarantino, wyk. Don Johnson, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington 1.25 Dyżur 2.05 No problem! 2.30 Dyżur

TV POLONIA A

TVP TVPKATOWICE INFO

Stopklatka

TV POLONIA

TVPKATOWICE INFO TVP

Stopklatka

12.30 Łamigłówka 12.35 Wiadomości 12.50 M jak miłość (1122) - serial 13.45 Egzamin z życia (15) - serial 14.35 Wilnoteka 15.00 Poświęcając życie prawdzie - film dok. 15.50 Legendy regionalne - Zbój z Wołczyna 16.05 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 16.35 Flesz historii (229) 16.55 Wszystko przed nami (7) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.45 Łamigłówka 17.55 Sensacje XX wieku. 18.25 KucinAlina - magazyn kulinarny 18.55 Barwy szczęścia (1216) - serial 19.25 Informacje kulturalne 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.40 Łamigłówka 20.50 Defekt (5) - serial 22.00 Halo Polonia - magazyn 22.45 Kabaret Śmierci - film dok.

15.30Serwis Antenowe 15.45 sportowy Raport z Polski 5.59 Info,remanenty Pogoda, Serwis -   co 16.20godziny Dziennik16.30 regionów (68) 16.55 17.00 pół Puls 16.30 Polski Relacje - magazyn Diagnoza16.58 zdrowia 17.30 na 150Teleexpress 17.38 StudioExtra TePogoda Flesz Info15017.15 lewizyjna 17.40 Aktualności Flesz17.56 17.43Twoje StudioInfo Te17.32 To 1jest temat - magazyn lewizyjna 18.00 Informator 18.1518.50 Magazyn Repor18.28 Po 1przecinku - rozmowa Serwis Interów TVPINFOrozmowa Katowice 18.3019.30 Aktualności 18.5319.45 Gość fo 19.10 INFObiznes Aktualności 19.00 na 150 19.05 Wieczorne wiaPogoda 19.57 Dziś150 wieczorem 20.12 Minęła 20ta domościFlesz sportowe Magazyn Meteo 20.44 - Serwis19.20 Info 20.51 Pogoda 21.0020.03 SerEurowiadomości 20.1521.15 Ślązaków portret własny wis Info 21.08 Pogoda Puls Polski - magazyn - Roman Kalarus 20.35 - smakuj życie 21.40 Studio LOTTO 21.50Lubelskie Flesz - Panorama Dnia 21.00Panorama Echa dniaDnia 21.1522.30 Dziennik Regionów 21.40 21.51 Jan Pospieszalski. Bliżej Echa dnia 21.57po Cogodzinie u nas? 22.01 Aktualności 22.15 23.15 Godzina - podsumowanie dnia Wieczorny magazyn sportowy Katowice 22.25 0.00 Sportowy Wieczór 0.15TVP Teleexpress Extra Co u nas? 22.40 Telekurier 23.101.20 Podróż Państwa 0.40 To jest temat - magazyn Dziś do wieczorem Środka (2) - 20ta Kultura 23.35 strefa 1.35 Minęła 2.07 FleszMęska - Serwis Info- magazyn

6.00 Prywatna historia kina 6.45 Rodzina Piratów Sezon 1 - Skarb McBerników - serial 7.20 Hans Christian Andersen cz. 2 - film fantastyczny, USA 9.15 Kobra: Oddział specjalny Sezon 7 odc - Wtyczka - serial 10.25 Katastrofy w przestworzach - Na kursie zbieżnym - serial 11.40 Z miłości do psa - film familijny, USA 13.40 Komedia małżeńska - komedia obyczajowa, Polska 15.45 Pułapki umysłu Sezon II - Siła perswazji - serial 16.15 Zwariowana nauka - serial 16.55 Czterej pancerni i pies cz. 4 - Psi pazur - serial 18.20 Grzanie ławy - komedia, USA 20.00 Czas humoru 20.00 Policyjna opowieść 3 - Super glina - film sensacyjny, Hong Kong 22.05 Paintball - thriller, Hiszpania 23.55 Przekręt doskonały - film kryminalny, Kanada, Niemcy, USA

12.25 Łamigłówka 12.35 Wiadomości 12.50 M jak miłość (1123) - serial 13.50 Defekt (5) - serial 14.55 Rozkaz sumienia - Golgota świętokrzyska - cykl dok. 15.20 Zapiski Łazęgi 15.30 Szperacze. tv - program rozrywkowy 16.00 Ex Libris 16.20 A la show - Urszula Dudziak - talk - show 16.55 Wszystko przed nami (8) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 17.55 Sensacje XX wieku 18.25 Kulturanek 18.55 Na sygnale (2) - serial 19.25 Cafe Historia 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 20.35 Pogoda 20.40 Łamigłówka 20.50 Na dobre i na złe (587) - Dedykacja - serial 21.45 Polonia w Komie 22.00 Wielki Tydzień - dramat 23.45 Opole 2013 - Gala Jubileuszowa

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis 14.30 sportowy -   co 14.20 Przechodzień codzienny Kobieta godziny- fi16.30 Puls15.45 Polski - magazyn 16.55 -pół bankomat lm dok. Raport z Polski 16.20 Pogoda 16.58 Flesz 16.30 Info 17.15 Teleexpress Extra Dziennik regionów Paragon (16) - maga17.3217.00 To jest temat - magazyn 17.56 Twoje Info zyn Wstęp wolny - z kultuą 17.33 Aktual18.28 Flesz Po przecinku - rozmowa Jury 18.5017.55 Serwis Info ności 17.40 Odkrywanie Trudny 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.45 Porynek - 17.4.2015 - magazyn 18.30 Aktualności goda 19.57 Dziś wieczorem Forumwiado20.44 18.50 Gość Aktualności 19.0520.12 Wieczorne mości 19.20 Magazyn Flesz -sportowe Serwis Info 20.51 PogodaMeteo 21.0020.03 SerwisMęInska strefaPogoda 20.25 Co, gdzie, - magazyn 20.35 fo 21.08 21.15 Kodkiedy? dostępu - program puMisja Gryf - Baza rakiet 21.49 21.00 Flesz Echa -dnia blicystyczny 21.40wyrzutni Studio LOTTO Pa21.15 Dziennik Regionów 21.40 Echa Aknorama Dnia 21.50 Panorama Dnia dnia 22.4822.01 Pogoda tualności 22.15 Wieczorny sportowy dnia TVP 22.55 Godzina po godziniemagazyn - podsumowanie Katowice 22.30 CoWieczór u nas? 0.00 22.40Teleexpress Telekurier 23.15 23.45 Sportowy Extra Sprawa 0.05 Najbardziej jad 0.25 To dla jestreportera temat - magazyn 0.55 Dziśzabójczy wieczorem świata, Wielka BratInfo Owad - film dok. 1.10 Forum 1.42Brytania Flesz - 1.05 Serwis

6.00 Prywatna historia kina 6.45 Rodzina Piratów - serial 7.15 Granice ryzyka - Granice ryzyka - śmigłowce bojowe - serial 8.20 Kobra: Oddział specjalny - serial 9.30 Katastrofy w przestworzach - Zderzenie czołowe - serial 10.45 Truskawkowe lato - film familijny, USA 12.35 Co lubią tygrysy - komedia, Polska 14.15 Pułapki umysłu Sezon II - Fokus pokus - serial 14.50 Zwariowana nauka - serial 15.20 Dinotopia cz. 1 - serial 17.10 Stawka większa niż życie cz. 3 - Hotel Excelsior - serial 18.30 Stawka większa niż życie cz. 4 - Cafe Rose - serial 20.00 Horror piątkowej nocy 20.00 Anakonda: Krwawe ślady - horror, Rumunia, USA 21.55 Amityville - horror, USA 23.50 Amityville II: Opetanie - horror, USA, Włochy, Meksyk

POLSAT SPORT NEWS

TTV

TV6

POLSAT SPORT NEWS

TTV

TV6

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Formuła 1 GP Chin 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga angielska 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Siatkówka PlusLiga 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Piłka nożna Liga holenderska 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn golfowy 20.00 Piłka ręczna Magazyn 21.30 Magazyn ATP World Tour Uncovered 23.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Kolarstwo Wyścig kolarski

5.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.00 Express - informacje 6.15 Blisko ludzi 6.45 Rozmowy w toku - talk show 7.40 Ukryta prawda 8.40 Ukryta prawda 9.40 Czarno na białym 10.15 Blisko ludzi 10.50 Sąd rodzinny 11.45 Kartoteka 12.45 Drogowi piraci 13.15 Sekretne operacje - serial 14.15 DeFacto 14.45 Damy i Wieśniaczki 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie przeprowadzki - serial 18.40 Wojny magazynowe 19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Wojny magazynowe 21.45 Express - informacje 22.00 Usterka 23.00 Handlarze 23.45 Królowie lombardu 0.15 Królowie lombardu 0.45 Ostre cięcie 1.30 Blisko ludzi 2.00 Ukryta prawda 2.50 Na poddaszu

6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 11.00 Frank i dżungla 12.05 Miodowe lata 12.50 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Wojny parkingowe 16.45 Customy Danny’ego 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 19.05 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.30 Tunel śmierci - horror, USA, 2006, reż. Craig Singer, wyk. David Clayton, Jamie - Lynn Sigler, Patrick Renna 1.30 Strażnik Teksasu 2.30 Śmierć na 1000 sposobów 3.00 Disco Polo Life 4.00 America’s Got Talent 5.00 Top 10 Lista Przebojów

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Piłka ręczna Magazyn 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Kolarstwo Wyścig kolarski 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Magazyn ATP World Tour Uncovered 14.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 14.55 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 15.55 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 16.40 Magazyn Puncher 18.10 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 19.05 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 20.05 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Kolarstwo Wyścig kolarski 23.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Piłka nożna

5.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.00 Express - informacje 6.15 Blisko ludzi 6.45 Rozmowy w toku - talk show 7.40 Ukryta prawda 9.40 Czarno na białym 10.15 Blisko ludzi 10.50 Sąd rodzinny 11.45 Kartoteka 12.45 Drogowi piraci 13.15 Tajemnice otyłości 14.15 Usterka 14.45 Damy i Wieśniaczki 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie przeprowadzki - serial 18.40 Wojny magazynowe 19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Królowie lombardu 21.10 Królowie lombardu 21.45 Express - informacje 22.00 Handlarze 22.45 Usterka 23.45 Kossakowski. Nieoczywiste 0.15 Jazda kontrolowana 1.20 Cena rozkoszy - serial 1.50 Mój pierwszy…

6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 11.00 Czarodzieje z Waverly Place 11.30 Czarodzieje z Waverly Place 12.00 Miodowe lata 12.50 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Wojny parkingowe 16.45 Customy Danny’ego 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 19.05 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.35 Agresja - thriller, USA, 2012 23.20 Gangi Nowego Jorku - dramat, USA, 2002, reż. Martin Scorsese, wyk. Leonardo DiCaprio, Daniel Day - Lewis, Cameron Diaz, Jim Broadbent, John C. Reilly, Liam Neeson 2.35 Strażnik Teksasu 3.30 Rude Tube 4.00 Disco Polo Life 5.00 Top 10

Program telewizyjny

SOBOTA, 18.04

imieniny Bogusławy, Bogumiły

21

13.04.2015

NIEDZIELA, 19.04

imieniny Adolfa, Tymona

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

6.35 Pełnosprawni (101) - magazyn dla niepełnosprawnych 6.55 Las bliżej nas (62) - Wycinka lasu - magazyn 7.20 Dzień dobry w sobotę - program poradnikowy 8.00 Rok w ogrodzie 8.25 Naszaarmia.pl (157) - magazyn 8.55 Jaka to melodia? 9.30 Czterej pancerni i pies (15) - Wysoka fala - serial 10.40 Weekendowy magazyn filmowy 11.05 Jak to działa - magazyn 11.35 Wiadomości naukowe - magazyn 11.45 Tata - gwiazda rocka, USA, reż. Ron Lagomarsino, wyk. Gary Cole, Sherilyn Fenn, David Jensen 13.30 Podróż życia - teleturniej 14.05 Okrasa łamie przepisy - Pieprzno i szafranno - magazyn kulinarny 14.45 Historia Świętego Antoniego, cz. 1 - film biograficzny, Włochy 15.55 Downton Abbey IV (6) - serial 17.00 Teleexpress 17.20 Pogoda 17.30 Ojciec Mateusz (166) - Pogubieni - serial 18.30 Ranczo (110) - Boska cząstka - serial 19.30 Wiadomości 20.00 Sport 20.05 ME w podnoszeniu ciężarów - Tbilisi 20.07 GOL - felieton 20.10 Pogoda 20.25 Strażacy (7) - serial 21.20 80 milionów - film sensacyjny, PolHIT ska, reż. Waldemar Krzystek, wyk. Filip Bobek, Marcin Bosak, Wojceich Solarz, Krzysztof Czeczot, Piotr Głowacki, Mariusz Benoit, Jan Frycz, Mirosław Baka, Agnieszka Grochowska, Adam Ferency 23.20 Oszustwo (6) - serial 0.15 Przebłysk geniuszu - dramat, USA, Kanada, reż. Marc Abraham, wyk. Greg Kinnear, Tim Eddis, Warren Belle 2.20 Downton Abbey IV (6) - serial 3.20 Glina (22) - serial

6.05 Prawo natury - Wśród traw - serial dok. 7.05 M jak miłość (1134) - serial 10.50 Program do czytania - magazyn literacki 11.05 Kultura, głupcze - magazyn 11.45 Przygarnij mnie - 3 - reality show 12.45 Kabaretowe Hity - 2014 roku 13.25 Sztuka życia (87) - magazyn 14.00 Familiada - teleturniej 14.35 Rodzinka.pl (141) - Zima zła - serial 15.15 O mnie się nie martw 2 (6) - serial 16.10 WOK - Wszystko o kulturze 16.20 Paranienormalni Tonight - program rozrywkowy 17.10 Słowo na niedzielę 17.15 Na sygnale - sezon 3 (3) - Marylin i Christiano - serial 17.45 WOK - Wszystko o kulturze 18.00 Panorama 18.35 Sport Telegram 18.45 Pogoda 18.55 Kulisy - Postaw na milion (104) 19.05 Postaw na milion (104) - teleturniej 20.05 Wakacje Jasia Fasoli - komedia, HIT Wielka Brytania, Francja, Niemcy, reż. Steve Bendelack, wyk. Rowan Atkinson, Emma de Caunes, Willem Dafoe 21.45 Człowiek w ogniu 2004 - film sensacyjny, USA, Wielka Brytania 0.20 Solidarity of Arts 2014 Esperanza Spalding + - koncert 1.55 WOK - Wszystko o kulturze 2.20 Show - film fabularny, Polska, reż. Maciej Ślesicki, wyk. Cezary Pazura, Joanna Pietrzak, Dorota Segda, Marian Dziędziel, Sonia Bohosiewicz, Piotr Zelt, Jerzy Stuhr 4.40 Cud purymowy - film TVP, Polska, reż. Izabella Cywińska, wyk. Sławomir Orzechowski, danuta Stenka, Grzegorz Małecki, Zygmunt Hobot, Andrzej Szopa, Eliza Ryciak, Mirosław Zbrojewicz, Cezary Kosiński, Karolina Muszalak, Przemysław Kaczyński 5.35 Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 Jeźdźcy smoków 8.15 Scooby Doo i Brygada Detektywów 10.15 Ewa gotuje 10.45 Nasz Nowy Dom 11.45 TOP CHEF 13.15 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 14.45 Dzień, który zmienił moje życie 15.45 Trudne sprawy 16.45 Dlaczego ja? 17.45 Słoiki 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Celebrity Splash! 22.05 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 0.05 Gala boksu Zawodowego z Legionowa Głównym wydarzeniem gali Wojak Boxing Night, która odbędzie się 18. kwietnia br. w Legionowie, będzie walka o pas WBC Baltic w kategorii półciężkiej pomiędzy Pawłem Głażewskim i Maciejem Miszkiniem, trwająca 10 rund. To pojedynek rewanżowy. Podczas ubiegłorocznego starcia Miszkinia z Głażewskim w Legionowie emocje sięgnęły zenitu za sprawą samego przebiegu walki, a przede wszystkim kontrowersyjnego werdyktu, przyznającego zwycięstwo, w tym bardzo wyrównanym pojedynku, Głażewskiemu. Eksperci i fani sportów walki zgodnie przyznają, że tamto starcie było absolutnym hitem 2014 roku. Pojedynek rewanżowy zapowiada się jeszcze ciekawiej! 1.05 Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami 3.05 Tajemnice losu 5.00 Disco gramy

5.40 Kopciuszek (54 - 55) - serial 6.30 My Wy Oni - magazyn 7.00 Transmisja Mszy Świętej 8.00 Tydzień 8.30 Magazyn Ligi Mistrzów 8.55 Droga do zdrowia. Magazyn biegacza 9.05 Ziarno - Prorok Ezechiel - magazyn 9.55 Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej 10.35 Agenci T. A. R. C. Z. Y. (7) - serial 11.25 Droga do zdrowia. Magazyn biegacza 11.45 Między ziemią a niebem 12.00 Regina Coeli 12.10 Między ziemią a niebem 13.00 BBC w Jedynce - Delfiny, cz. 2 - film dok. 14.10 Chłopiec w pasiastej piżamie - dramat wojenny, USA 15.50 Talianka (6) - serial 17.00 Teleexpress, Pogoda 17.30 Strażacy (7) - serial 18.30 Jaka to melodia? 19.20 Wiadomości naukowe - magazyn 19.30 Wiadomości, Sport 20.05 Cracovia Maraton - kronika 20.08 DOZ Maraton Łódzki PZU 20.15 Pogoda 20.25 Ranczo (111) - Istotny dysonans - serial

7.00 M jak miłość (1135) - serial 7.55 Barwy szczęścia (1272 - 1275) - serial 10.10 Słodkie maleństwa (1) - serial dok. 11.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Życie codzienne Indian 11.35 Makłowicz w podróży - Sardynia Odwieczna - magazyn kulinarny 12.15 Wakacje Jasia Fasoli - komedia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy 14.00 Familiada - teleturniej 14.35 Rodzinka.pl (142) - Śmierć w ogrodzie - serial 15.15 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy - program rozrywkowy 16.25 Na dobre i na złe (595) - serial 17.25 Na sygnale - sezon 3 (4) - serial 18.00 Panorama, Sport, Pogoda 18.55 Przygarnij mnie - 4 - reality show 19.55 Paranienormalni Tonight 20.05 Kabaretowa Scena Dwójki przedstawia - Czas na Hity Malickiego i Kmity - program rozrywkowy 21.10 Krew z krwi 2 (2) - serial 22.00 Paranienormalni Tonight - program rozrywkowy

21.25 Piękna i szalona - film obyczajowy, HIT USA, reż. John Stockwell, wyk. Kirsten Dunst, Jay Hernandez, Bruce Davison 23.10 Operacja Życie (45) - cykl dok. 23.40 80 milionów - film sensacyjny 1.35 Historia Świętego Antoniego, cz. 1 - film biograficzny, Włochy 2.40 Oszustwo (6) - serial 3.30 Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej

22.55 Ostre psy - komedia sensacyjna, HIT USA, reż. Edgar Wright, wyk. Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent, Paddy Considine, Martin Freeman 1.05 Pomiędzy niebem a ziemią - dramat, USA, Francja, reż. Oliver Stone, wyk. Tommy Lee Jones, Hiep Thi Le, Joan Chen 3.35 Show - film fabularny 5.40 Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 Garfield Show 8.00 Garfield Show 8.15 Scooby Doo i Brygada Detektywów 9.40 Dinozaur - film anim. 11.20 Karate Kid 2 - film familijny, USA, 1986, reż. John Avildsen, wyk. Ralph Macchio, Bruce Malmuth, Martin Kove, Pat E. Johnson, Rob Garrison, Tomita Tamlyn 13.45 Celebrity Splash! 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 17.45 Nasz Nowy Dom 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 19.30 Państwo w Państwie 20.05 Tylko Muzyka. Must be the Music 22.05 Teoria chaosu - thriller sensacyjny, HIT Kanada, USA, Wielka Brytania, 2005, reż. Tony Giglio, wyk. Jason Statham, Henry Czerny, Jessica Steen, John Cassini, Justine Waddell, Nicholas Lea, Rob LaBelle, Ryan Phillippe, Wesley Snipes Podczas policyjnej obławy detektyw Conners zabija porywacza i jego zakładniczkę, która okazuje się córką ważnej osobistości. Conners zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków zawodowych. Niedługo po tym zdarzeniu dochodzi do zuchwałego napadu na bank, podczas którego grupa pod wodzą nieuchwytnego i nieobliczalnego złodzieja, Lorenza, bierze personel i klientów jako zakładników. Jedyną osobą, z którą przestępcy chcą negocjować jest Conners. 0.20 Zdrady 1.20 Magazyn sportowy 3.20 Tajemnice losu 5.00 Disco gramy

TVN

TVN 7

TVN

TVN 7

7.55 Efekt domina 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 12.45 Mąż czy nie mąż - serial komediowy 13.20 Nie rób scen - serial komediowy 13.55 You can dance - Po prostu tańcz! 15.00 Project Runway 16.05 Mamy Cię! 17.25 Odlotowy ogród 18.00 Kuchenne rewolucje 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 20.00 Mali giganci

5.10 Szymon Majewski Show 6.25 Męski Typ 2: Michał Urbaniak 6.55 Mango - Telezakupy 9.00 Dwóch i pół - serial 9.30 Castle - serial 11.30 Bananowy doktor II - serial 12.30 Stalowy rycerz - film przygodowy, USA 1997, reż. Kenneth Johnson, wyk. Shaquille O’Neal, Annabeth Gish, Judd Nelson, Richard Roundtree, Irma P. Hall 14.40 Karol. Człowiek, który został papieżem - miniserial obyczajowy 16.45 Podróż przedślubna - komedia, USA 1999, reż. Bronwen Hughes, wyk. Ben Affleck, Sandra Bullock, Maura Tierney, Steve Zahn, Blythe Danner, Ronny Cox

7.55 Maja w ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.00 Efekt domina 11.35 Co za tydzień - magazyn 12.10 Prawo Agaty - serial obyczajowy 13.10 Mali giganci 15.00 Shrek Trzeci - komedia, USA 2007, reż. Chris Miller, wyk. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Julie Andrews, John Cleese, Rupert Everett, Eric Idle, Justin Timberlake 17.00 Ugotowani - dokładka - program kulinarno - rozrywkowy 18.00 Piekielny hotel 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 20.00 Mamy Cię! 21.20 Nie rób scen - serial komediowy, Polska 21.50 Mąż czy nie mąż - serial komediowy 22.25 Na językach - magazyn

6.20 Męski Typ 2: Artur Boruc - talk show 6.55 Mango - Telezakupy 9.00 Dwóch i pół - serial 9.35 Castle - serial 10.35 Bananowy doktor II - serial 11.35 Agenci NCIS VIII - serial 13.35 Angus, stringi i przytulanki - komedia, Wielka Brytania, USA, Niemcy 2008 15.45 Anioł zemsty - western, USA 1995, reż. Craig R. Baxley, wyk. Tom Berenger, James Coburn, Fay MastersonKevin Tighe, Jeffrey Jones, Leslie Hope 17.50 Prosto w serce - komedia, USA 2007, reż. Marc Lawrence, wyk. Hugh Grant, Drew Barrymore, Haley Bennett, Brad Garrett, Kristen Johnston, Campbell Scott

TV 4 6.00 Strażnik Teksasu 7.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 7.35 Jake i piraci z Nibylandii 8.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 8.35 Jake i piraci z Nibylandii 9.00 Garfield Show 9.25 Psu - braty - film familijny, Kanada, 2012, reż. Geoff Anderson 11.05 Inspektor Gadżet II - komedia familijna, USA, 2003, reż. Alex Zamm, wyk. Elaine Hendrix, French Stewart, Tony Martin 12.55 Wszystko o psach 13.55 STOP Drogówka 14.55 Przygody Merlina 16.55 Dracano - film fantasy, USA, 2012, reż. Kevin O’Neill, wyk. Corin Nemec, Gina Holden 19.00 Galileo 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 21.00 Hawaje 5 - 0 - serial 23.00 Krwiopijcy: Wojny wampirów - horror HIT sci - fi, Kanada, 2005, reż. Matthew Hastings, wyk. Dominic Zamprogna, Joe Lando, Natassia Malthe 1.00 Sekretne okno - thriller, USA, 2004, reż. David Koepp, wyk. Johnny Depp, Charles S. Dutton, Timothy Hutton, Maria Bello 3.00 Dekoratornia 4.00 Disco Polo Life

TV 4 6.00 Strażnik Teksasu 7.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 7.35 Jake i piraci z Nibylandii 8.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 8.35 Jake i piraci z Nibylandii 9.05 Inspektor Gadżet II - komedia familijna 11.00 Galileo 13.00 Przygody Merlina 15.00 Dracano - film fantasy, USA, 2012 17.15 Dracula - wampiry bez zębów - komedia, USA, Francja, 1995, reż. Mel Brooks, wyk. Leslie Nielsen, Mel Brooks, Peter Mac Nicol, Steven Weber, Amy Yasbeck, Harvey Korman 19.00 Galileo 20.00 Kuloodporny - komedia sensacyjna, HIT USA, 2003, reż. Paul Hunter, wyk. Yun - Fat Chow, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden, Victoria Smurfit 22.05 Frankenfish - horror, USA, 2004, reż. Mark A.Z. Dippé, wyk. Tory Kittles, China Chow, Donna Biscoe, Matthew Rauch, Reggie Lee, K.D. Aubert 23.50 Na granicy - dramat kryminalny, USA, 1998, reż. Bob Misiorowski, wyk. Casper Van Dien, Daniel Baldwin 2.00 Zbrodnie, które wstrząsnęły Polską 3.00 Dekoratornia

TV PULS

TV PULS

23.25 Robocop III - film sensacyjny, USA HIT 1993, reż. Fred Dekker, wyk. Robert Burke, Nancy Allen, Rip Torn, John Castle, Jill Hennessy 1.35 Uwaga! - program interwencyjny 1.55 Sekrety Magii

20.00 300 - film przygodowy, USA 2006, HIT reż. Zack Snyder, wyk. Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West, David Wenham, Vincent Regan, Michael Fassbender, Rodrigo Santoro 22.25 Tajemnice Laury - serial 23.25 Carrie - horror, USA 1976, reż. Brian De Palma, wyk. Sissy Spacek, Jeff Daniels, Keith Szarabajka, Morgan Freeman, Fred Dalton Thompson 1.35 Sekrety Magii

6.00 Rodzinny ogród 6.30 Allo Allo! - serial 9.00 Wojciech Cejrowski. Boso 10.00 Aukcja w ciemno 11.00 Łowcy okazji - serial dok. 12.05 Wielka bitwa Asterixa - film anim. 13.50 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: Król Drozdobrody - baśń 15.15 Vicky: wielki mały wiking - film familijny 16.50 Asterix i Obelix. Misja Kleopatra - komedia 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Babylon A.D. - thriller, Francja, Wielka Brytania 2008, reż. Mathieu Kassovitz, wyk. Gérard Depardieu, Mélanie Thierry, Michelle Yeoh, Vin Diesel 22.05 Czas surferów - komedia, Polska 2005, reż. Jacek Gąsiorowski, wyk. Agnieszka Maciąg, Bartosz Obuchowicz, Bogusław Linda 23.55 Agenci bardzo specjalni - komedia, USA 2004 2.25 Taki jest świat

21.55 Kac Vegas w Bangkoku - komedia, HIT USA 2011, reż. Todd Philips, wyk. Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong, Paul Giamatti, Mike Tyson 0.05 Łowca snów - horror, USA, Kanada 2003, reż. Lawrence Kasdan, wyk. Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee, Damian Lewis, Timothy Olyphant, Tom Sizemore, Donnie Wahlberg 2.50 Uwaga! - program interwencyjny 3.05 Sekrety Magii

19.00 Prosto w serce - komedia, USA 2007, HIT reż. Marc Lawrence, wyk. Hugh Grant, Drew Barrymore, Haley Bennett 21.15 Dzień dobry TV - komedia, USA 2010, reż. Roger Michell, wyk. Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton 23.35 300 - film przygodowy, USA 2006, reż. Zack Snyder, wyk. Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West, David Wenham 1.50 Chwała dziwkom - film dok. 3.50 Sekrety Magii

6.00 Niania - serial 7.00 Taki jest świat 7.50 Rodzinny ogród 8.20 Wojciech Cejrowski. Boso 10.50 Walka o bagaż - serial 11.45 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: Gwiazdy i dukaty - baśń 13.00 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: Żabi Król - baśń 14.10 Biały Kieł 2: Legenda o Białym Wilku - film familijny 16.15 13 Posterunek 2 - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Con Air: Lot skazańców - film sensacyjny, USA 1997, reż. Simon West, wyk. Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich 22.15 Łowcy umysłów - thriller, Finlandia, Holandia, USA, Wielka Brytania 2004, reż. Renny Harlin, wyk. Val Kilmer, Christian Slater, Jonny Lee Miller 0.35 Porąbani - horror, Kanada, USA 2009, reż. Eli Craig 2.30 Taki jest świat

TV POLONIA A

TVP KATOWICE TVP INFO

Stopklatka

TV POLONIA

TVPKATOWICE INFO TVP

Stopklatka

12.10 Łamigłówka 12.20 Pamiętaj o mnie 12.40 Ojciec Mateusz (153) - serial 13.30 KucinAlina - magazyn kulinarny 14.00 Na dobre i na złe (587) - serial 15.00 Wisła od źródła do ujścia (2). Od ujścia Dunajca do ujścia Narwi - film dok. 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@polski 17.25 Łamigłówka 17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość (1124) - serial 18.50 Wielki Turniej Kabaretowy - Kraków kontra reszta świata - widowisko 19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.30 Pogoda 20.45 1920. Wojna i miłość (5) - Braterstwo - serial 21.35 Pamiętaj o mnie 22.00 Polacy tu i tam - Magazyn polonijny - magazyn 22.40 Pokłosie - dramat obyczajowy, Polska, reż. Władysław Pasikowski, wyk. Maciej Stuhr, Ireneusz Czop

5.59 Info, Pogoda, sportowy -  co pół 13.00Serwis Zakochany anioł Serwis - komedia romantyczna godziny 16.30 Puls - magazyn 14.35 Naturalnie takPolski (73) 14.50 Życie 16.55 pisanePogoda podró16.58 17.05 Serwis16.00 sportowy 17.1516.16 Teżą - filmFlesz dok.Info 15.55 Co u nas? Reportaż 18.00 Wokół rybExtra 2015 (2) 16.30 16.45 Zaleexpress 17.32 PulsEurowiadomości Polski - magazyn piski Łazęgi 1200 Muzeów 17.33 Dej -pozór Debata po 17.00 europejsku 18.28 Po(6)przecinku roz18.00 Rączka gotuje 18.30 Aktualności19.30 18.50Serwis Gość mowa 18.50 Serwis Info weekend Aktualności19.33 19.05 Pogoda Wieczorne19.38 wiadomości sportowe sportowy Eurowiadomości 19.20 Magazyn Meteo 19.30 fabularny 20.20 19.53 Dziś wieczorem 20.08Serial Minęła 20ta 20.43 Rawa- blues Naturalnie tak 21.00 (73) -Serwis magazyn Flesz Serwis21.00 Info 20.50 Pogoda In21.15 Dziennik21.10 Regionów i widelcem fo weekend Pogoda21.45 21.15Nożem INFO Newsroom 22.01 Aktualności 22.15 Wiadomości sport weekend 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 22.45Panorama Gramy dlaDnia Was 23.05 (77) 21.51 22.48Kultowe Pogoda rozmowy 22.55 Godzi23.35 Zbrodni (32) - magazyn 0.10SporŻycie na po Archiwum godzinie - podsumowanie dnia 23.45 pisaneSobota podróżą0.05 - filmTeleexpress dok. 1.15 Naturalnie (73) towa Extra 0.30takINFO - magazyn 1.30 Regionów1.10 Minęła 20ta Newsroom 0.55Dziennik Dziś wieczorem

6.00 Prywatna historia kina 6.45 Laputa: Podniebny Zamek - film anim. 9.15 Koszykarz kung - fu - film familijny, Chiny, Hong Kong, Taiwan 11.30 Ostatni smok - film sensacyjny, USA 13.45 Czterej pancerni i pies cz. 3: Gdzie my - tam granica - serial 14.55 Czterej pancerni i pies cz. 4: Psi pazur - serial 16.05 Grzanie ławy - komedia, USA 17.55 I kto to mówi 3 - komedia, USA 20.00 Tożsamość - thriller, USA, 21.55 Anakonda: Krwawe ślady - horror, Rumunia, USA 23.50 Kruk IV - film sensacyjny, USA 1.50 Co lubią tygrysy - komedia, Polska 3.35 Biblia Króla Jakuba - księga, która odmieniła świat - film dok. 5.35 Przepraszam za ostatnią noc - etiuda 6.00 Zakończenie programu

12.00 Regina Coeli 12.10 Między ziemią a niebem 12.45 Pod Tatrami 13.00 Transmisja Mszy Świętej 14.20 Program rozrywkowy 15.20 Okrasa łamie przepisy 15.50 Alchemia zdrowia i urody - magazyn 16.05 Skarby prowincji - Kalwaria Pakoska 16.25 Natury Dzieła Wybrane - Warta (7) 16.55 Made in Poland - teleturniej 17.25 Łamigłówka 17.30 Teleexpress 17.50 M jak miłość (1125) - serial 18.45 Edyta Geppert w Teatrze Muzycznym w Gdyni, cz. 2 - koncert 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.30 Pogoda 20.45 Blondynka (33) - serial 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Tygodnik.pl 23.00 Jan Serce (3) - serial 0.15 Petersburski Music Show (16) 0.45 Łamigłówka 0.50 M jak miłość (1125) - serial

5.59 Serwis sportowy  co pół 13.15 Żużel -Info, PolskaPogoda, - TeamSerwis Słowiański 15.45-Powrót godziny 16.30(5) Puls- ZPolski - magazyn 16.55 Pogoda do przeszłości miłości do gwiazd - magazyn 16.58 Młodzież Flesz Infokontra 17.0517.00 SerwisByło, sportowy 17.1517.32 Te16.00 nie minęło 17.32dookoła Puls Polski - magazyn 18.00 Zleexpress TelewizjąExtra Katowice świata 18.00 Męska Reguły- magazyn gry - magazyn Po przecinku - rozstrefa 18.30 18.28 Aktualności 18.50 Czas na mowa- magazyn 18.50 Serwis weekendwiadomości 19.05 Reportaż jazdę 19.05Info Wieczorne sportowe 19.20- Magazyn MeteoSerwis 19.25sportowy Koncert życzeń TVP INFO reportaż 19.21 19.27 20.05 na 150Pożyteczni.pl podsumowanie 20.10 A życie Pogoda15019.30 - magazyn 19.53toczy Dziś się dalejÉ 20.45 21.00 Echa wieczorem 20.10Eurowiadomości Minęła 20ta 20.30 SerwistygoIndnia - kraj 21.15 Dziennik Regionów- magazyn 21.45 Reportaż fo weekend 20.40 Bez retuszu 21.40 22.01 22.15Flesz Wiadomości sportDnia weekend StudioAktualności LOTTO 21.48 - Panorama 21.50 22.45 Gramy dla 22.45 Was 23.00 Telekurier extra 23.35 Panorama Dnia Sportowa niedziela 23.15 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji IA - Kraków dnia 2015.0.00 PolGodzina po godzinie - podsumowanie ska - Włochy Dziennik Regionów 1.55 0.35 Brzezina Pogoda 0.05 1.30 Prawdę mówiąc - magazyn Te-leexpress dramat, Polska, reż. Andrzej Wajda Extra 1.00 Woronicza 17 2.05 Pogoda

6.00 Zwariowana nauka - serial 6.45 Zostańmy przyjaciółmi - komedia romantyczna, Kanada, Niemcy, USA 8.45 Ostatni smok - film sensacyjny, USA 11.00 I kto to mówi 3 - komedia, USA 13.05 Stawka większa niż życie cz. 3, “Hotel Excelsior” - serial 14.20 Stawka większa niż życie cz. 4, “Cafe Rose” - serial 16.00 Milioner - film obyczajowy, Polska 18.00 Rycerz pierwszej damy - komedia, USA 20.00 Wojna polsko - ruska - dramat, Polska 22.25 Tożsamość - thriller, USA 0.05 Dowódca - dramat, Włochy, Niemcy 2.30 Awantura o Basię - film młodzieżowy, Polska 4.25 Mój tata ciacho - film dok. 5.40 Samotność - etiuda 6.00 Zakończenie programu

POLSAT SPORT NEWS

TTV

TV6

POLSAT SPORT NEWS

TTV

TV6

7.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 8.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 9.10 Tenis ATP Masters Monte Carlo 9.30 Tenis ATP Masters Monte Carlo 10.10 Tenis ATP Masters Monte Carlo 11.20 Formuła 1 GP Bahrajnu 12.20 Formuła 1 GP Bahrajnu 13.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 14.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 15.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 15.30 Reportaż Kulisy sportu 16.00 Formuła 1 GP Bahrajnu 17.00 Formuła 1 GP Bahrajnu 18.00 Formuła 1 GP Bahrajnu 19.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 20.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 21.00 Gala boksu zawodowego UK 22.00 Gala boksu zawodowego UK 0.00 Piłka nożna Liga holenderska 2.00 Gala boksu zawodowego Golden Boy

5.25 Jeszcze raz Dzień Dobry 5.55 Express - informacje 6.10 Blisko ludzi 6.40 Bagaż osobisty 7.10 Betlejewski. Prowokacje 7.40 Kossakowski. Nieoczywiste 8.10 Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya 9.10 Inspektor Frejmut 10.15 Remont dla zysku 10.45 DeFacto 11.15 Usterka 12.15 Wojny przewoźników 13.15 Królowie lombardu 14.15 Wojny magazynowe 15.45 Express - informacje 16.00 Handlarze 16.45 Remont w stylu Vegas 17.45 Express - informacje 18.05 Kossakowski. Nieoczywiste 18.40 Wojny przewoźników 19.45 Express - informacje 20.00 Wojny magazynowe 21.00 Usterka 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.30 Kossakowski. Nieoczywiste 23.00 Ostre cięcie 23.45 Cena rozkoszy - serial

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Mega Chichot 7.30 Mega Chichot 8.00 Benny Hill 9.15 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 11.10 Wojny parkingowe 13.10 Customy Danny’ego 13.40 Customy Danny’ego 14.10 Customy Danny’ego 14.40 Customy Danny’ego 15.10 FX 2 - film akcji, USA, 1991, reż. Richard Franklin, wyk. Brian Dennehy, Bryan Brown, Joanne Gleason, Rachel Ticotin 17.25 Wszystko o psach 18.25 Najgroźniejsze zwierzęta świata 19.30 Barbie: Księżniczka i piosenkarka - film anim. 21.00 Rude Tube 21.30 Uwierz w duchy 22.30 Inwazja zombie - horror, Wielka Brytania, 2012 23.30 Breaking Bad 0.30 Breaking Bad 1.30 Śmierć na 1000 sposobów 2.00 Zagadki kryminalne 3.00 Disco Polo Life 4.00 I like it

7.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 7.30 Tenis ATP Masters Monte Carlo 8.00 Tenis ATP Masters Monte Carlo 8.30 Tenis ATP Masters Monte Carlo 9.10 Tenis ATP Masters Monte Carlo 10.10 Tenis ATP Masters Monte Carlo 11.20 Tenis FED CUP 12.20 Tenis FED CUP 13.20 Formuła 1 GP Bahrajnu 14.00 Formuła 1 GP Bahrajnu 14.30 Tenis ATP Masters Monte Carlo 15.30 Tenis ATP Masters Monte Carlo 16.30 Tenis ATP Masters Monte Carlo 17.00 Magazyn ATP World Tour Uncovered 17.30 Magazyn Atleci 18.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 19.20 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 20.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 21.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 22.20 Piłka nożna Liga holenderska 0.30 Piłka nożna Liga holenderska

5.55 Express - informacje 6.10 Jeszcze raz Dzień Dobry 6.40 Gogglebox. Przed telewizorem 7.10 Luksusowe zachcianki 8.10 Remont dla zysku 9.05 Odlotowy ogród 9.35 Martyna i kobiety świata 10.35 DeFacto 11.05 Królowie lombardu 12.00 Wojny przewoźników 14.00 Żywioły, które niosą śmierć 15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 16.40 Inspektor Frejmut 17.45 Express - informacje 18.00 Handlarze 18.45 Wojny magazynowe 19.45 Express - informacje 20.00 DeFacto 21.30 Kossakowski. Nieoczywiste 22.00 Betlejewski. Prowokacje 22.35 Bagaż osobisty - talk show 23.05 Taboo USA - serial 0.05 Nastoletnie matki. Teen mom Poland 0.35 Gogglebox. Przed telewizorem - magazyn

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Mega Chichot 7.30 Mega Chichot 8.00 Benny Hill 9.15 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 11.10 Barbie: Księżniczka i piosenkarka - film anim. 12.45 Hook - film familijny 15.40 Zaginiony wojownik - film biograficzny 18.05 Najgroźniejsze zwierzęta świata 19.15 Zaginiony skarb - film przygodowy, USA, 2003, reż. Jim Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby Ryan McLaughin 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 22.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.35 Jeden groźny telefon - thriller, USA, 2012, reż. Jack Snyder, wyk. Danielle Harris, Jason London, Kevin Sorbo, Lochlyn Munro 1.30 Śmierć na 1000 sposobów 2.00 Włatcy móch 3.00 Disco Polo Life

22

13.04.2015 c. Wspierana przez ma, kobieta wyrusza na spotkania z kolegami i koleankami z pracy. Ma tylko jeden weekend, by uratowa posad.

OPERA LSKA Wtorek 14 kwietnia, godz. 11: S. Prokofiew – „Kopciuszek”. Spektakl nagrodzony Zot Mask za najlepsz choreografi.

Dwa dni, jedna noc 13 – 16 kwietnia, godz. 17.30, 19.30 Projekcje filmu „Kopciuszek”. (13 kwietnia tylko o godz, 17.30). 17 – 19 kwietnia, godz. 18, 20: Projekcje filmu „Onirica”. 13 – 16 kwietnia, godz. 17 i 19.15: Projekcje filmu „Bóg nie umar”. Sala Ki-Nowa, II pitro. 17 – 19 kwietnia, godz. 17 i 19: Projekcje filmu „Heavy mental”. Sala Ki-Nowa, II pitro. Pitek 17 kwietnia, godz. 19: „Piosenki z tekstem” – koncert piosenki poetyckiej. Sala Akwarium.

Kopciuszek Sobota 11 kwietnia, godz. 18: „Co na polsk nut” – koncert muzyki polskiej a cappella w wykonaniu Chóru Opery lskiej. Premiera. Reyseria – Henryk Konwi ski, dyrygent – Krystyna Krzyanowska- oboda. Niedziela 19 kwietnia, godz. 11: Salon muzyki i poezji Anny Dymnej. Sala koncertowa im. Adama Didura. Godz. 18: W. A. Mozart – „Don Giovanni”.

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY Poniedziaek 13 kwietnia, godz. 19.30: „Dwa dni, jedna noc” – projekcja filmu w cyklu Becekino. Piciu pierwszych czytelników, którzy zadzwoni do redakcji „ ycia Bytomskiego” w poniedziaek 13 kwietnia i podadz haso „Sandra”, otrzyma dwuosobowe zaproszenia na seans. Na telefony czekamy od godz. 12. Bohaterka filmu „Dwa dni, jedna noc” Sandra staje przed zadaniem na pozór niemoliwym. Musi przekona wszystkich ludzi, z którymi pracuje, aby zrezygnowali ze swoich premii. Jeeli jej si nie powiedzie – ona sama straci pra-

ycie kulturalne nego lska. Lasy. Wody i mokrada”, „Z ycia ludu lskiego XIX-XX wieku”, „Galeria malarstwa polskiego XIX-XX wieku”. Wystawy czasowe: „Arcydziea ceramiki polskiej od XVIII do XXI wieku”, „Drohobycz – miasto jedyne na wiecie”. Gmach przy ul. Korfantego 34. Wystawy czasowe: „Bytom na dawnej pocztówce. Miasto i ludzie”, wystawy „EGGSpozycja. Górnolskie kroszonki 2015”. Wystawy czynne s w godz. 9-15, w rody 10-18, w soboty 11-16, w niedziele 11-15. W poniedziaki muzeum nieczynne. W niedziele na wystawy stae w gmachu gównym wstp bezpatny.

Bysk flesza Pierwsz premier w roku jubileuszu 70-lecia Opery lskiej bdzie koncert chóru a cappella. Zoliwi twierdz,

e to najuboszy sporód 70. sezonów bytomskiej Opery, bo zabrako budetu na orkiestr, balet i dekoracje. (MH)

MUZEUM CHLEBA (Radzionków) Staa ekspozycja Muzeum Chleba, Szkoy i Ciekawostek. Muzeum czynne od poniedziaku do pitku w godz. 10-16. Ul. Nakowskiej 5.

GALERIA STALOWE ANIO Y Wystawa i sprzeda prac plastycznych oraz sztuki uytkowej. Ul. Jainty 17.

MUZEUM GÓRNO LSKIE

LSKA GALERIA SZTUKI

Wtorek 14 kwietnia, godz. 17: „Ona z wionkiem, on z woniaczk. Pamitki lubu wczoraj i dzi” – pierwsze spotkanie z cyklu „Otwieramy skrzyni naszej (pra) babki”. Prowadzi: Magorzata Kych. Gmach gówny – wietlica muzealna, wejcie od ul. Pisudskiego. Wstp wolny.

roda 15 kwietnia, godz. 18: „Jabko pierzchliwej Atalanty. Owoc w sztuce i kuchni renesansu” – prelekcja Jolanty Zaczkowskiej. Gmach przy ul. Korfantego 34, sala kolumnowa. Wstp wolny. Czwartek 16 kwietnia, godz. 17: „Spa dla duszy cz 1, czyli rzecz o wodzie w zwyczajach rodzinnych”. Spotkanie prowadzi Urszula Batko. Gmach gówny – wietlica muzealna, wejcie od ul. Pisudskiego. Wstp wolny. Sobota, 18 kwietnia, godz. 11.30: „Mozaika” – warsztaty artystyczne dla dzieci. Gmach gówny – wietlica muzealna, wejcie od ul. Pisudskiego. Niedziela 19 kwietnia, godz. 12: „Historia architektury. Terminologia” – prelekcja Iwony Mohl. Gmach przy ul. Korfantego 34, sala kolumnowa. Wstp wolny. Gmach gówny (pl. Sobieskiego 2). Wystawy stae: „Przyroda Gór-

Prezentacja i sprzeda dzie sztuki i oryginalnych kolekcji. Ul. Jainty 14.

GALERIA KOLOR Ekspozycja i sprzeda prac lskich plastyków. Rynek 6.

KLUB BRAMA Czwartek 16 kwietnia, godz. 20: Jam session. Ul. Chrobrego 1. Wstp wolny.

CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” (Radzionków) Niedziela 19 kwietnia, godz. 16: Projekcja filmu „Kopciuszek”. Godz. 18: Projekcja filmu „Disco Polo”. Godz. 20: Projekcja filmu „Body/Ciao”.

Body/Ciao Redakcja nie odpowiada za ewentualne zmiany w repertuarach.

Piosenki z tekstem Kolejna dawka piosenki poetyckiej w Bytomskim Centrum Kultury. W koncercie „Piosenki z tekstem” wezm udzia uczestnicy spotka dziaajcej w podziemiach Bytomskiego Centrum Kultury grupy „Obok Sceny”: Wiktoria Lisicka, Karolina Zitek, Angelika Szcze niak, Weronika Gnida oraz Wiesaw Ciecierga i Jerzy Duda. Bytomska grupa poetycka „Obok Sceny” istnieje ju ponad 10 lat. Obecnie to kilkanacie osób w rónym wieku, którze poszukuj wasnego jzyka poetyckiego, a take posiadaj zdolnoci aktorskie albo wokalne. Trzon „Obok Sceny” stanowi mieszka cy Bytomia. Nieco dziwni, oryginalni – co jest jednoznaczne z tym, e kady z nich posiada ciekaw osobowo. Podczas koncertu „Piosenki z tekstem” publicznoci zaprezentuje si cz grupy, doskonalca swoje umiejtnoci w zakresie aktorstwa. Bdzie mona posucha piosenek znanych autorów, takich jak Jaromir Nohavica czy Jacques Brel, ale nie zabraknie te rodzimej twórczoci „Obok Sceny”, utworów napisanych przez czonków grupy – zarówno od strony tekstowej, jak i muzycznej. Koncert „Piosenki z tekstem” odbdzie si w pitek 17 kwietnia o godz. 19 w sali Akwarium.

Z A P R O S Z E N I E

Rytmy biologiczne, czyli chronobiologia Profesor Siero o medycynie i nie tylko… Chronobiologia wyja nia, jak wiat flory, fauny oraz my, ludzie, zale ni jeste my, najogólniej rzecz biorc, od pory roku i pory dnia.

O

statni okres czasu to dwa zdarzenia majce istotny wpyw na nasze samopoczucie, aktywno oraz ch do ycia. W ujciu rocznym bowiem rozpocza si wiosna. Lubiany czas, w którym przyroda si odradza , wród zwierzt rozpoczynaj si gody, a i ludzie spogldaj na siebie innym wzrokiem. Kobiety s jakby adniejsze, a mczy ni jakby bardziej przystojni, wic i randki na wiosn intensywniej. Jednak, zgodnie z zasad co za co, rozpoczyna si proces intensywnego poboru energii z zimowych zapasów naszego ciaa, co moe powodowa i wiosenne przesilenie, i osabienie. Ale mie! Dlatego chronobiologicznie wiosna naley do

najprzyjemniejszych okresów roku. Na to przesilenie wiosenne w ostatnich dniach naoya si zmiana czasu. Krócej pimy, natomiast wieczorem nie chce si nam spa w godzinach, o których zwykle zasypialimy poprzednio. Czas adaptacji do nowego rozkadu dnia nie jest krótki. Trwa od tygodnia nawet do miesica. Najlepiej adaptuj si do tego dzieci, natomiast osoby intensywnie pracujce, zwaszcza pracujce noc, maj ze zmian czasu duy problem. Chronobiologia to ciekawa nauka, poniewa mówi ona nie tylko o wpywie na nasze samopoczucie i sprawno naszego intelektu, ale take na procesy trawienne oraz prac serca. Chronobiologia tumaczy te relacje terapeutyczne, poniewa dawkowanie leków powinno uwzgldnia zalenoci czasowe. Dlatego lekarze prze-

pisujcy nam leki wyjaniaj, e optymalnym czasem zaycia leków na nadcinienia jest moment, gdy wstajemy z óka, a dla leczenia zapale dróg moczowych optymalnym czasem jest zaycie leków przed snem. Chronobiologia w wiecie zwierzt naley równie do fascynujcych zjawisk. Otó migrujce w Afryce dziesitki, jeli nie setki tysicy antylop i zebr rodz swoje mode na przestrzeni kilku dni. ówie skadaj swoje jaja dokadnie w tym samym czasie, a nietoperze wylatuj z niektórych jaski dokadnie o godzinie 18. Chronobiologia w sporej mierzy zaley od wiata sonecznego, wyznaczajc rytm ycia na naszej planecie i mimo tego, e nam, ludziom, wydaje si, e jestemy panami siebie, to jednak prawda wyglda inaczej.

ALEKSANDER SIERO

Rozmaitoci ycia

HOROSKOP

23

13.04.2015

ZDARZY O SI KIEDY W BYTOMIU

Kwiecie 1965

y Baran (21 marca – 20 kwietnia) Zastanów si dobrze, zanim powiesz „nie”. By mo e tracisz szans, która ju nie prdko si powtórzy. Bd jednak ostro ny z miosnymi obietnicami. Co przyrzekasz pod wpywem namitno ci – bdzie musiao zosta dotrzymane, gdy emocje ju

opadn. W pracy lub szkole czeka ci konflikt z jakim nieprzejednanym Strzelcem!

„Bohaterski górnik Wacaw Ciciara uratowa ycie 4-letniej Ewie Luba skiej” – informowao na pierwszej stronie „ ycie Bytomskie” 7 kwietnia 1965 roku. Wewntrz numeru reporter opisywa zdarzenie: Wacaw Ciciara by bardzo zmczony. Pracowa przez dwie dniówki i dlatego zdecydowa si wyjecha wczeniej na powierzchni. Gdy opuci szyb „Barbara” w Bobrku, w towarzystwie znajomego skierowa swoje kroki w stron domu. Wraca do ony i 3 córek. Minwszy wysoki tunel, usyszeli przera liwy krzyk: „O jej! Ratujcie!”. Odwrócili si i spostrzegli staczajc si z wysokiego nasypu dziewczynk. Wyej staa druga, okoo 7-letnia, wzywajca pomocy. Byo wiadomo, e pierwsza znajdzie si za par sekund nad kilkunastometrow przepaci i runie na kamienny bruk ulicy. mier bya nie do uniknicia. Znajdujcy si w pobliu ludzie stanli jak wryci i z przeraeniem w oczach czekali na ko cowy rezultat tej dramatycznej sceny. W momencie, kiedy ciao dziewczynki znajdowao si zaledwie kilka metrów nad betonowym brzegiem tunelu, Wacaw Ciciara – górnik strzaowy kopalni „Bobrek” rzuci trzymany pod pach klocek i pobieg w stron tunelu. Wszyscy obecni z napiciem ledzili ten wycig z czasem,

z Byk (21 kwietnia – 20 maja) Nie obarczaj siebie samego win za wszystkie losowe wypadki. Po prostu unikaj w przyszo ci wci tych samych bdów. Ty jestek OK. Tylko czasem los gra nie fair. W sprawach, które s domen Amora, rozpoczyna si cudowny okres. Ustan partnerskie nieporozumienia, usyszysz pikne sowa mio ci i oddania. Nie rób wydatków na konto oczekiwanych, przyszych zarobków.

A Bli nita (21 maja – 21 czerwca) Koczy si trudny okres wyborów yciowych i odpowiedzialnych decyzji. Zaczniesz wreszcie zbiera owoce swoich stara. Przekonasz si te , e prawdziwych przyjació poznaje si w biedzie. Nie pozwól wodzi si za nos rozkapryszonemu Rakowi. Przygotuj si za to na przyjcie presti owego stanowiska i zwizanych z tym sporych pienidzy. Podróz lepiej na razie odo y.

B Rak (22 czerwca – 22 lipca) Ju za kilka dni wpadniesz po uszy w szalony romas. Trzymaj si jednak cho troch realiów, bo nie wybrniesz póniej z konsekwencji miosnych uniesie. Ju teraz zrewiduj swoje plany. Cyz naprawd chcesz podró owa „solo”? W pobli u jest kto bardzo nadajcy si na kompana letniej wdrówki. Czeka tylko na twój sygna.

C Lew (23 lipca – 23 sierpnia) Czsto widzimy w innych wady, które przecie sami posiadamy. Zamiast patrze na blinich z wy szo ci – przeanalizuj wasne postpowanie. Twój przyjazny gest i dobre sowo spotkaj si z natychmiastowym odzewem. Wypróbuj t metod. Nie martw si o rezuttaty wa nych egzaminów. Wszystko pójdzie „ piewajco”.

D Panna (24 sierpnia – 23 wrzenia) Kryjesz si w „szklanym koszu” swoich kompleksów i uprzedze. Dlaczego odpychasz nawet kochajc ci osob, która pragnie wyrwa ci z tej samotni. Jest wiosna, wi przysza pora by i ty zazna prawdziwej mio ci. Musisz tylko powtarza jak mantr: „zasuguj na mio , nie musz ju ucieka przed wasnym szczsciem”.

E Waga (24 wrzenia – 23 pa dziernika) Naucz si klasyfikowa obowizki wedug ich wa no ci i...profitów. , które przynosz. Ostatnio wpade w chaos niedotrzymanych terminów i pitrzcych si spraw. Skoncentruj si na tym, co daje ci chleb. Inne zadania mog troch poczeka. Postaraj si by mniej zasadniczy w kontaktach z pci przeciwn. Wicej kokieterii i luzu pozwoli ci osnign cel, o którym marzysz.

zadajc sobie pytanie: czy Ciciara zdy pokona 10-metrow odlego, dzielc go od wylotu tunelu, zanim szybko koziokujce ciao dziewczynki runie w przepa. Jednak zdy. Kiedy ciao dziewczynki odbio si od górnej krawdzi tunelu i zaczo spada, Wacaw Ciciara by ju na miejscu. Ustawi si mocno i uchwyci spadajc dziewczynk w ramiona. Pó wieku temu bytomscy górnicy wydobywali nie tylko wgiel. W kwietniu 1965 roku „ ycie Bytomskie” donosio: Nasi fedruj w Szczawnicy... wod mineraln. Górnicy s czstymi gomi w Szczawnicy. Tym razem przyjechali na duej i bynajmniej nie jako kuracjusze. Przedsibiorstwo Robót Górniczych z Bytomia podjo si przeprowadzenia bada , majcych na celu okrelenie warunków hydrogeologicznych, co pozwoli na rekonstrukcj starych uj szczawnickich wód mineralnych oraz na wybudowanie uj zupenie nowych. W zwizku ze staym rozwojem Szczawnicy, w której leczone s tak typowe dla lska choroby dróg oddechowych oraz choroby przewodu

pokarmowego, górnicze badania maj wielkie znaczenie dla rozwoju i ywotnoci uzdrowiska. Powysza informacja bya wstpem do zamieszczonego na amach „ ycia Bytomskiego” fotoreportau. Podpis pod jednym ze zdj brzmia: W trakcie robót natrafiono na dwa wypywy mineralne wody. Aby ich nie „zgubi”, nie mona stosowa materiaów wybuchowych. Tward andezytow ska obrabia si wic rcznie. W chodniku poudniowym pracuje Teodor Gajda. I jeszcze yk ówczesnej propagandy sukcesu. „Czas renesansu. Takiego tempa robót Bytom nie przey w cigu caej swej historii” – gosi wieki tytu na pierwszej stronie „ ycia Bytomskiego” w kwietniu 1965. Obok zamieszczono fotografi z prac na Rynku i podpis: Gono pracuj silniki spychaczy, wtóruj im stuki motów pneumatycznych. Sporo zgieku czyni sprarki, a w efekcie plac Poli Maciejowskij zmienia si z godziny na godzin.

KRONIKARZ

Zgrabne stopy, kpiele w somie, peeling fenolem

F Skorpion (24 pa dziernika – 22 listopada) Nie pozwól wymkn si swemu szcz ciu, S osoby, które bardzo chciayby, eby i tym razem ci si nie powiodo. Nie suchaj plotek ani zych podszeptów. Twoja wiara i zaufanie ochroni wasz mio . W kwestiach finansowych szykuje si pewna o ywnienie. Nie trzeba bdzie a tak zaciska pasa, ale na rozrzutno nie mo esz sobie jeszcze pozwoli.

Operacje odchudzajce palce u stóp. Kobiety ogldajce idealne ciaa w gazetach, telewizji, na billboardach niejednokrotnie odczuwaj kompleksy i nikogo nie dziwi zmiany dotyczce wielkoci biustu czy pozbywanie si nadmiaru kilogramów, ale okazuje si, e s równie kobiety, które nie akceptuj swoich palców u stóp. Chirurgia plastyczna spenia oczekiwania nawet takich osób. O ile zabieg usunicia tuszczu z brzucha czy bioder nie budzi zdziwienia, to operacja odchudzajca palce u stóp moe lekko szokowa. Na razie zabieg wykonywany jest w USA, ale coraz wikszym zainteresowaniem zaczyna cieszy si w Europie. Zabieg polega na naciciu skóry wokó palców tak, by jej nadmiar mona byo atwo usun. Zabieg wzbudza jednak wiele kontrowersji. Wielu lekarzy uwaa, e w tym przypadku chirurgia przekracza pewne granice i posza o krok za daleko. Okres rekonwalescencji jest bardzo dugi, a sam zabieg bardzo drogi. Zabieg wie si take z duym ryzykiem, moe doj do powanych infekcji, a w skrajnych przypadkach do znacznej deformacji palców. Dlatego wielu lekarzy odradza tego typu zabieg, ale mimo to chtnych cigle przybywa. Podobnym zabiegiem jest liposukcja kostki. Podobnie wiele kompleksów jak te zwizane z ksztatem palców dotyczy za grubych kostek. Z ich okolic odsysa si nadmiar tuszczu, który nastpnie wstrzykiwany jest w doln cz stopy, by uatwi chodzenie na obcasach. Zabieg jest niebezpieczny, a dochodzenie do penej sprawnoci trwa dugo. Somiany wrap. Zabieg ten zaliczany jest do szokujcych zabiegów kosmetycznych. Cho do jego wykonania nie stosuje si drogocennych skadników, bynajmniej nie naley do zabiegów tanich, w Polsce mona go wykona za kilkaset zotych. Jego popularno zaskakuje, niegdy kpiele w sianie uwaane byy raczej za element kultury ludowej i wymiewane przez naukowców. Zalecane przez

G Strzelec (23 listopada – 21 grudnia) Pamitaj, e nie jest wa na to, co mówisz, ani jakie masz intencje. Ludzie i tak bd ci ocenia przede wszystkim na podstawie twoich czynów i tego, jak odnosisz si do innych. Czy nie móby wykrzesa z siebie wicej yczliwo ci i pogody ducha? Twoje cigl narzekanie dziaa przygnbiajco. W sprawach rodzinnych musisz zaj stanowcze, ale zupenie bezstronne stanowisko.

H Kozioroec (22 grudnia – 20 stycznia) Do ju biadolenia nad sob. Gowa do góry! Rozejrzyj si wokó. Czy wykorzystae wszystkie mo liwo ci, by uczyni swoje ycie atrakcyjniejszym? Cigle czekasz, a kto si w tobie zakocha. Mo e zacznij od tego, e to ty si kim powa nie zainteresuj. W yciu im wicej dajesz, tym wicej otrzymujesz.

I Wodnik (21 stycznia – 19 lutego) Znowu co pokrzy uje twoje plany wyjazdowe. Nie przejmuj si. Prawdziwa yciowa przygoda czeka ci na miejscu, bez konieczno ci woja owania. Ju w tych dniach staniesz si celem dla strzay Amora. Je li dotd nie wierzyes w mio od pierwszego wejrzenia – to teraz oka e si, e trwae w bdzie. Nie zadzieraj z Baranem na stanowisku, bo i tak znajdzie sposób, by ci dokuczy.

J Ryby (20 lutego – 20 marca)

Rys. EDWARD TOMENKO

Czy to wypada i przez wasne ycie w tak marnym nastroju i w dodatku samotnie? Zrób co z tym jak najprdzej. Nie narzekaj na brak obiektu westchnie. Ju w tym tygodniu, by mo e przy jakiej su bowej okazji, doznasz ol nienia. Przydaoby si razem z wiosn troch ruchu. Zapisz si na aerobik lub kup karnet na basen. Dostaniesz rewelacyjn wiadomo od Skorpiona.

lokalne znachorki, byy krytykowane przez lekarzy. Soma ma jednak dobroczynne waciwoci, co zostao docenione przez przemys kosmetyczny. Kiedy kpiele w sianie pomagay zregenerowa siy i poprawi nastrój, a zapach siana dziaa uspokajajco i poprawia humor. Jest to zabieg polecany mionikom natury i ekologii. Zabieg rozpoczyna si od szczelnego owinicia ciaa mokr i fermentujc som. Nastpnie owija si je bardzo ciasno specjaln foli i umieszcza w wannie z wod podgrzan do osiemdziesiciu stopni. Pod wpywem ciepa dochodzi do poprawy ukrwienia i nasilenia metabolizmu. Zabieg przyspiesza spalanie tkanki tuszczowej i redukuje cellulit. Dodatkowo pod wpywem wysokiej temperatury skóra bardzo dobrze przyswaja skadniki odywcze zawarte w sianie. Peeling fenolem. Peeling ten jest bardzo gboki, zwany równie chirurgicznym, wykonywany pod narkoz. Fenol jest najsilniejsz substancj stosowan w peelingach chemicznych. Po zabiegu skóra krwawi i wyglda jak dua rana. Naley nosi specjalny opatrunek oraz mask a do zagojenia si ran. Maska wykonana jest ze specjalnego pudru, który odpada od skóry po kilku dniach. Zabieg wykonywany jest tylko raz, nie trzeba dugo czeka i robi go kilka razy. Efekt uzyskuje si na bardzo dugo, nawet do dwudziestu lat. Przynosi bardzo wyra ne efekty przy zmarszczkach, plamach, bliznach. Kiedy rana si zagoi, wida wyra nie odmodzon i pozbawion niedoskonaoci skór. Po tym zabiegu ochrona przeciwsoneczna musi by stosowana przez cae ycie. Istnieje sporo przeciwwskaza do zabiegu, dlatego wykonuje si przed nim szczegóowe badania.

Kosmetolog Katarzyna Król

24

Reklama

13.04.2015 Anteny SAT i TV

RTV-AGD-SAT RATY 0% bez wpaty

Bytom-Bobrek, ul. Zabrzaska 134

tel. 32/282-98-79, 32/387-53-64 Stola&Stola ZAPRASZA DO

tel. 32/281-58-42, 32/767-40-50

Sat-Neon

SPRZEDAŻ, MONTAŻ, NAPRAWY Wszystkie typy anten!

w w w. s a t - n e o n . p l

KREDYT u?

Bank odmówił Ci

Elastyczny okres spłaty!

NOWY Przyjdź do nas! Mała rata! ODDZIAŁ! t także z komornikiem t niezależnie od BIK t także dla firm t bez ukrytych kosztów t na bieżące wydatki Zadzwoń! Czynne: pn. - pt. w godz. 9 -17, Bytom, ul. Podgórna 7-9

tel. 32 431 02 30, 32 431 02 31

KREDYT BANKOWY NA O WIADCZENIE DO 3.300 z OPROCENTOWANIE 10% BEZ UKRYTYCH KOSZTÓW. DLA KA DEGO.

TEL. 504 032 873 ul. Drzymay 8 41-902 Bytom

wejcie od ulicy Nawrota (witryna parter)

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

AXIS Sklep Medyczny realizacja wniosków NFZ Sklep czynny poniedziaek-pitek 9-17 Bytom, ul. Wo niaka 69 tel. 505-866-095, sklep 500-514-570 DOJAZD DO PACJENTA GRATIS!

„CENTROELEKTRYK” Bytom, ul. Piekarska 97 tel. 32/289-93-49, 32/281-77-83 OFERUJE: • PROMOCJA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH YDYp 3x1,5oraz 3x2,5 • kable i przewody • arówki • osprzt elektroinstalacyjny • osprzt odgromowy i wiele innych towarów elektrycznych. Wykonujemy rozdzielnie NN pod indywidualne potrzeby odbiorców. EGZAMINY SEP dla elektryków.

DO WYNAJ CIA pomieszczenia biurowe oraz pokoje dla pracowników. 695-929-404, 32/289-93-49.

Najszybszy internet w Bytomiu z tabletem oraz TV za 0zł.

Zadzwoń i odbierz gadżet 504-299-808.

CHWILÓWKA!!!

GABINET UROLOGICZNY+USG lek. Jan Wilczek specjalista urolog Przyjmuje: roda 16.30-18.00 ul. Katowicka 25 Tel. 32/282-83-38, 601-411-806

PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY

lek. dent. Wojciech Tatarczyk Bytom, ul. Chrobrego 30/1 - leczenie zachowawcze - protezy - korony - mosty - implanty

Zabiegi w narkozie Tel. 792 348 960

Prywatny Gabinet Dentystyczny Alicja Wieszoek Bytom, ul. Zamenhofa 2/2

Rej. tel. codziennie 32/281-17-38

gotówka bez zaświadczeń natychmiast w domu

Stomatologia estetyczna, endodoncja, korony, protezy. Umowa z NFZ. IMPLANTY. WYPENIANIE ZMARSZCZEK KWASEM HIALURONOWYM!

tel. 32 240 83 20 do 21 501 244 661 ADWOKAT JEST DROGI? MY CI POMOEMY! porady prawne-pisma-windykacja rozwody, alimenty, spadki, sprawy pracownicze, ZUS, sprawy karne, urzdowe, gospodarcze i inne. KANCELARIA „ART-LEX” Bytom, ul. Dworcowa 25-27, tel. 796-963-066

Potrzebujesz gotówki?

*KREDYTY*

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Wystarczy dowód osobisty Sprawd nas! Tel.

731 35 35 35

NZOZ

CHWILÓWKI Natychmiast bez zawiadcze

w domu Klienta

Tel. 32/280-40-70

ELAVITA

ul. Konstytucji 93 oferuje: PROFESJONALNE, SZYBKIE W ATRAKCYJNYCH CENACH: • leczenie w zakresie kardiologii i ginekologii • leczenie stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran • badania usg • masaże zdrowotne Rejestracja, tel. 32/280-28-63 www.elavita.eu

BEZPATNE ROZLICZANIE PIT 2014 (osoby mieszkajce na terenie Bytomia) Biuro Oddziau Rejonowego PCK Bytom tel. 32/281-36-81

STERYLIZACJA narzędzi i materiałów 731-245-851

DO WYNAJĘCIA gabinet lekarski,

Chrobrego 30/1, parter, 20 m2

Tel. 792-348-960.

Reklama w wymiarze 10 MODUŁÓW tylko 100 zł

[9,6 cm x 5 cm] Zadzwoń 32/281-06-79 napisz: [email protected]