Chief Executive Officer

P U S AT P E M E R I K S A A N K E N D E R A A N BERKOMPUTER SDN BHD (285985-U) puspakom Dari Kiri ke Kanan / From Left to Right : Sharbani Harun ...
Author: Chad Lynch
14 downloads 2 Views 731KB Size
P U S AT P E M E R I K S A A N K E N D E R A A N BERKOMPUTER SDN BHD

(285985-U)

puspakom

Dari Kiri ke Kanan / From Left to Right :

Sharbani Harun

Haji Salamat Wahit

Akauntan Kanan / Senior Accountant

Ketua Pegawai Eksekutif / Chief Executive Officer

Azlan Abu Samah

Aggus Salim Halmee Haldar

Pengurus Besar, Khidmat Sokongan Teknikal / General Manager, Technical Support Service

Pengurus Besar, Operasi / General Manager, Operations

Haji Abdullah Ismail

Pengurus Kanan, Pembangunan Perniagaan & Pemasaran / Senior Manager, Business Development & Marketing

Pengurus Besar, Sumber Manusia & Pentadbiran / General Manager, Human Resources & Administration

Mohd Zahid Lan

Abdul Latif Annuar Pengurus, Jaminan Kualiti / Manager, Quality Assurance

40

DRB-HICOM␣ BERHAD␣ (203430-W)

Hasil daripada pemulihan ekonomi, perolehan di tahun kewangan meningkat sebanyak 11% kepada RM48 juta, yang seterusnya menghasilkan prestasi yang lebih baik bagi industri automotif. Walaupun begitu, PUSPAKOM telah mencatatkan kerugian sebelum cukai sebanyak RM7.02 juta.

Sebagai syarikat yang pertama di Malaysia yang menyediakan pemeriksaan kenderaan berkomputer automatik bertaraf antarabangsa, PUSPAKOM hari Peralatan terbaru meningkatkan

ini menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 800,000 unit kenderaan setahun

daya pengeluaran.

yang dikendalikan di 28 buah pusat pemeriksaan berkomputer dan 3 buah Latest equipment enhances

pusat kenderaan boleh alih. Ia juga mengendalikan pemeriksaan di 21 buah

productivity.

stesyen di Pulau Langkawi, Pulau Pangkor dan di beberapa pekan kecil di Sabah dan Sarawak.

Turnover for the financial year increased by 11% to RM48 million as a result of the improved economic environment, which has in turn resulted in an improved performance for the automotive industry. Despite this, however, PUSPAKOM registered a pre-tax loss of RM7.02 million.

As the first company in Malaysia to provide world-class automated and computerised vehicles inspection, PUSPAKOM today inspects some 800,000 vehicles a year at its 28 permanent computerised inspection centres and three mobile centres. It also maintains 21 outstation sites in Pulau Langkawi, Pulau Pangkor and some small towns in Sabah and Sarawak.

Pemeriksaan identiti kenderaan. Vehicle identity checks.

DRB-HICOM␣ BERHAD␣ (203430-W)

41

Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Sdn Bhd (285985-U) PUSPAKOM

Dengan meningkatnya kesedaraan masyarakat bahawa perlunya kenderaan yang lebih selamat dan peka terhadap

Pemeriksaan kenderaan sedang dijalankan.

persekitaran, maka prospek terhadap

Vehicle inspection in

penggunaan kemudahan yang terdapat

progress.

di PUSPAKOM seperti pemeriksaan kenderaan, pemeriksaan asap keluar dan ciri-ciri keselamatan di jalan raya adalah lebih baik. Pada masa yang sama, kami akan terus membangunkan sektor ini dan kami percaya bahawa tahap kesedaran yang meningkat ini akan memberi kesan

With increased public awareness and the

positif kepada syarikat di tahun-tahun

realisation of the need for safe vehicles

akan datang.

and concern for the environment, there are good prospects to utilise PUSPAKOM’s facilities in the areas of vehicle inspection, emission testing and road-worthiness. We will continue to develop this sector, and we believe that the increased awareness level will have a positive impact on the company in the coming years.

Pemeriksaan motosikal secara berkomputer. Computerised motorcycle inspection.

42

DRB-HICOM␣ BERHAD␣ (203430-W)

I M AT E X B E R H A D

(6687-H)

imatex

Dari Kiri ke Kanan / From Left to Right :

Aris Kefli bin Mohamad Yusof

Ismail Awang

Pengurus, Kewangan / Manager, Finance

Ketua Pegawai Eksekutif / Chief Executive Officer

Zamuel bin Zainuddin Pengurus, Pembinaan / Manager, Construction

Puan Nor Khiriah bt. Senin

Muhammad Diah bin Haji Zanun

Penolong Pengurus, Sumber Manusia / Assistant Manager, Human Resources

Pengurus Kanan, Pembangunan Hartanah / Senior Manager, Property Development

Khairul Saleh Abd Kadir Pengurus, Projek / Manager, Project

DRB-HICOM␣ BERHAD␣ (203430-W)

43

Pembangunan positif di dalam ekonomi

The positive developments in the economy

dilihat sebagai kebangkitan di dalam sektor

has seen as resurgence in the property

hartanah, di mana permintaan yang tinggi

sector, where high demand has pushed

telah melonjakkan harga hartanah kembali

property prices to the pre-recession

ke paras sebelum kegawatan ekonomi.

levels. The property development arm of

Imatex, syarikat pembangunan hartanah

DRB-HICOM Bhd recorded a 10% increase

milik

telah

in turnover to RM21.65 million. Although

mencatatkan peningkatan sebanyak 10%

there was a pre-tax loss of RM10.43

di dalam perolehannya kepada RM21.65

million, this was a 68% improvement

juta. Walaupun mencatatkan kerugian

over the previous financial year’s loss.

DRB-HICOM

Berhad

Projek perumahan Taman Sri Puchong.

sebelum cukai sebayak RM10.43 juta, ia masih merupakan suatu peningkatan

The company has successfully sold off

Housing project at

sebanyak 68% berbanding kerugian di

its vacant industrial lots in Bandar Indera

Taman Sri Puchong.

tahun kewangan sebelumnya.

Mahkota in Kuantan, which caters for light industry requirements. Development

Imatex juga telah berjaya menjual lot-lot

in the area is expected to regenerate the

industri ringan yang terletak di Bandar

property market in the surrounding area.

Indera Mahkota, Kuantan. Pembangunan

Furthermore, the completed development

di kawasan tersebut dijangka akan

for Phase 2C of the Mak Mandin Light

menaikkan pasaran hartanah di kawasan

Industrial Park indicates the success of

sekitarnya. Penyempurnaan pembangunan

the company in penetrating the northern

Fasa 2C berdekatan Kawasan Perindustrian

region of the property market, especially

Ringan Mak Mandin adalah bukti kejayaan

in Penang.

syarikat dalam menembusi pasaran hartanah di kawasan Utara, terutamanya

Meanwhile, Desa Puchong Sdn Bhd,

di Pulau Pinang.

a wholly owned subsidiary of Imatex, is now a full fledged property developer,

Sementara itu, Desa Puchong Sdn Bhd,

which has the ongoing task of developing

syarikat subsidiari milik penuh Imatex kini

Taman Sri Puchong. The development of

merupakan pemaju hartanah sepenuhnya

Taman Sri Puchong will enhance the image

dengan tanggungjawab memajukan Taman

of the company as one of the leading

Sri Puchong. Pembangunan Taman Sri

property developers in the Klang Valley.

Puchong ini akan meningkatkan lagi imej syarikat sebagai salah sebuah pemaju

Imatex has benefited from an increased

terunggul di kawasan Lembah Klang.

demand in property as a result of the Government’s commitment in promoting

Imatex telah mendapat manfaat daripada

the property sector through various

permintaan hartanah yang meningkat,

incentives and measures such as the home

hasil daripada komitmen Kerajaan dalam

ownership campaign and the lowering of

44

DRB-HICOM␣ BERHAD␣ (203430-W)

Imatex Berhad (6687-H) IMATEX

mempromosikan sektor hartanah melalui

interest rates for house buyers. Imatex is

berbagai insentif dan langkah-langkah

now actively looking into the viability of

seperti Kempen Pemilikan Hartanah dan

participating in several joint development

penurunan kadar faedah untuk pembelian

projects with the Government, focusing on

rumah. Imatex juga pada masa ini sedang

low and medium cost housing.

berusaha untuk mengadakan beberapa projek pembangunan usahasama dengan

There are also plans to increase the land

Kerajaan serta menumpu kepada pembinaan

bank for future development and concentrate

rumah kos rendah dan sederhana.

on producing more light industrial and residential developments.

Imatex juga giat menjalankan usaha menambah pegangan hartanah untuk pembangunan akan datang dan menumpu dalam pembangunan industri ringan dan rumah-rumah kediaman. Imatex telah mendapat manfaat daripada permintaan hartanah yang meningkat. Imatex has benefited from an increased demand in property.

Imatex sedang menumpukan aktiviti kepada pembinaan rumah kos rendah dan sederhana.

Imatex is focusing its activites in the development of low and medium cost housing project.

DRB-HICOM␣ BERHAD␣ (203430-W)

45

Sumbangan Syarikat Bersekutu C O N T R I B U T I O N F R O M A S S O C I AT E D C O M PA N Y

Walaupun ekonomi negara semakin pulih

Despite the nation’s economy recovering

dari krisis kewangan yang melanda pada

from the effects of the financial crisis that

tahun 1997, krisis tersebut telah memberi

hit the region in 1997, the aftermath of the

kesan terhadap prestasi Kumpulan Gadek.

crisis had an impact on the performance

Kumpulan Gadek mencatatkan keuntungan

of the Gadek Group. The Group recorded

sebelum cukai dan perkara terkecuali

a profit before taxation and exceptional

sebanyak RM110 juta berbanding kerugian

items of RM110 million, compared to a loss

sebanyak RM138.7 juta pada tahun

of RM138.7 million in the previous year.

sebelumnya. Keputusan Kumpulan yang

The turnaround in the Group results was

tercatat ini adalah hasil daripada pertumbuhan

attributed mainly to better performance

yang lebih baik syarikat-syarikat subsidiari

by the subsidiaries involved in finance,

yang terlibat dalam sektor kewangan,

insurance and construction, as well as the

insurans dan pembinaan serta syarikatsyarikat bersekutu. Walaupun menunjukkan peningkatan, Kumpulan Gadek masih

46

DRB-HICOM␣ BERHAD␣ (203430-W)

Sumbangan Syarikat Bersekutu CONTRIBUTION FROM ASSOCIATED COMPANY

mencatatkan kerugian sebelum cukai dan

associate company. Despite the turnaround,

perkara terkecuali sebanyak RM542.4 juta.

the Group recorded a loss before taxation

Walau bagaimanapun, ini hanyalah untuk

and after exceptional items of RM542.4

sementara sahaja kerana Kumpulan

million. This, however, is a temporary

Gadek akan menghadapi era baru di

setback, as the Gadek Group faces a new

masa hadapan dalam persediaan sebagai

and exciting period ahead as it prepares

subsidiari kepada DRB-HICOM Berhad

to a subsidiary of the new and dynamic

yang lebih dinamik.

DRB-HICOM Berhad.

Sambutan yang memberangsangkan

The overwhelming response by shareholders

daripada para pemegang saham terhadap

to the Gadek Share Offer to become a

tawaran saham Gadek untuk menjadikannya

subsidiary of the enlarged DRB-HICOM

syarikat subsidiari DRB-HICOM Berhad

Berhad also demonstrates the continued

yang lebih besar, jelas menunjukkan

strength of the company and the confidence

keupayaan syarikat yang berterusan serta

of the shareholders in the vision and future

keyakinan pemegang-pemegang saham

of the new enlarged entity.

terhadap visi dan masa depan entiti yang baru dan lebih besar.

DRB-HICOM␣ BERHAD␣ (203430-W)

47

Suggest Documents