Polski

Spis treści Charakterystyka kamery Slim 2020AF

1

Instalowanie kamery Slim 2020AF

2-3

Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius

3-16

1. Menu główne

4-8

2. Tryb zdjęciowy

9-11

3. Tryb wideo

12-13

4. Tryb monitorowania

13-16

Praca z MSN Messenger, Yahoo Messenger i AOL

16-17

Program CrazyTalk Avatar Creator

18-41

Program CrazyTalk CamSuite

42-70

Wykrywanie i usuwanie usterek 71-72

kamery internetowej

i

Polski Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie. Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich: z Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych. z W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Charakterystyka kamery Slim 2020AF Kamera internetowa Slim 2020AF posiada optyczny obiektyw z funkcją automatycznego ustawiania ostrości (auto-focus) i jest w stanie zapewnić transmisję w czasie rzeczywistym ostrego i czytelnego obrazu. Niezależnie od tego jak daleko siedzisz od ekranu, twoja postać zawsze znajduje się w polu ostrości.

1.Przycisk migawki Naciśnięcie migawki wykonuje zdjęcie z poziomu aplikacji.

2.Obiektyw auto focus Funkcja auto focus automatycznie ustawia ostrość obiektu. 3.Mikrofon

4.Wskaźnik LED Slim 2020AFpodłącza się do portu USB komputera. Pracę aplikacji wideo sygnalizują diody LED.

5.Podstawa obrotowa na klips Regulowana podstawa na klips pasuje niemal do wszystkiego – notebooka, monitora CRT lub LCD. -1-

Polski Instalowanie kamery Slim 2020AF Kamera Slim 2020AFobsługuje standard UVC (USB Video Class), co oznacza, że można ją podłączyć (plug and play) w systemie Windows XP SP2, Vista lub wyższym bez instalowania sterownika. 1. Upewnij się, że system operacyjny zainstalowany na twoim komputerze to Windows XP SP2, Vista lub wyższy. 2. Ustaw kamerę i podłącz kabel USB do wolnego portu USB w swoim komputerze. System Windows automatycznie rozpozna urządzenie.

3.

Kamera Slim 2020AFjest obecnie gotowa do pracy z dowolnym programem. Kamera jest w stanie właściwie współpracować z dowolnym komunikatorem wideo obsługującym funkcje wideo.

4.

5.

W systemie Windows Vista: W celu przechwytywania obrazu w czasie rzeczywistym lub nagrywania można skorzystać z oprogramowania firmy Genius. Urządzenie może też spełniać proste funkcji ochrony. W czasie pracy z oprogramowaniem firmy Genius działać będzie funkcja migawki. W systemie Windows XP SP2: a. Dwukrotnie kliknij ikonę Mój komputer. Ewentualnie możesz też kliknąć Start →Mój komputer. b. Wybierz „USB Video Device” (urządzenie wideo USB), kliknij je dwukrotnie. Na ekranie automatycznie wyświetlone zostanie wideo. -2-

Polski UWAGA „

„

Aby sprawdzić, czy system Windows XP posiada dodatek SP2 (Service Pack 2): − Kliknij na pulpicie lub w pasku Start systemu Windows ikonę Mój komputer. − Gdy pojawi się menu, kliknij Właściwości. Jeśli twój system Windows XP nie ma zainstalowanego dodatku SP2 (Service Pack 2), wejdź na stronę: http://microsoft.com w celu dokonania aktualizacji.

Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius pozwala na przechwytywanie obrazu w czasie rzeczywistym oraz nagrywanie. Oprogramowanie może pełnić proste funkcje monitoringu.

UWAGA „

Po zainstalowaniu oprogramowania firmy Genius system automatycznie utworzy katalog (C:\WINDOWS\Album lub C:\WINNT\Album), w którym zapisywane będą obrazy rejestrowane za pomocą programu.

„

Oprogramowanie firmy Genius przewidziane jest do pracy w systemach Windows Vista/XP/2000.

-3-

Polski Menu główne

Pozycja

Tryb

Opis Tryb Tryb wykonywania zdjęć. zdjęciowy Tryb wideo

Tryb nagrywania sekwencji wideo.

Tryb Tryb monitorowania kontrolnego. monitorowania Wybór

Wybór jednej z różnych dostępnych

urządzenia

kamer internetowych. -4-

Polski Pozycja

Tryb

Opis Wybór rozdzielczości w zależności od urządzenia. Ustawienie rozdzielczości

YUY2: 1280x1024, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 pikseli

Strona

Ustawianie właściwości lub

właściwości

sprawdzanie ustawień. Zakończenie pracy z interfejsem

Koniec użytkownika programu firmy Genius.

-5-

Polski Strona właściwości Strona właściwości pozwala na dostosowanie ustawień kamery internetowej do własnych potrzeb. - Zakładka Video Proc Amp (przetwarzanie obrazu)

Pozycja

Opis Opcja Brightness (jasność) pozwala na dostosowanie jasności wyświetlanego obrazu lub wideo zgodnie z własnymi preferencjami.

-6-

Polski Pozycja

Opis Opcja Contrast (kontrast) pozwala na regulację poziomu szarości zgodnie z własnymi preferencjami odnośnie stosunku czerni do bieli. Opcja Hue (barwa) pozwala wybrać dowolny odcień – jeden z wszystkich kolorów tęczy. Opcja Saturation (nasycenie) pozwala zgodnie z własnymi preferencjami ustawić nasycenie: od obrazu czarno-białego po w pełni kolorowy obraz lub wideo. Opcja Sharpness (ostrość) pozwala zmiękczać lub wyostrzać obraz, co umożliwia osiągnięcie różnych efektów. Opcja Gamma (korekcja gamma) pozwala na rozjaśnianie ciemnych obszarów wyświetlanego obrazu lub wideo, a przez to wydobycie dodatkowych szczegółów, bez prześwietlania jasnych punktów obrazu. Włączenie opcji Backlight Comp (kompensacja tła) polepszy jakość obrazu w sytuacjach, w których tło jest bardziej naświetlone niż temat ujęcia (np. gdy siedzisz przed silnym źródłem światła). Opcja ta pozwala wybrać właściwą częstotliwość, zgodnie ze standardem przyjętym w kraju, w którym wykorzystywana jest kamera. (* )

Uwaga: * : Funkcja nie jest dostępna w systemie Windows XP SP2 (Service Pack 2). -7-

Polski - Zakładka Camera Control (ustawienia kamery)

Pozycja

Opis Aktywowanie funkcji automatycznego ustawiania ostrości (Auto Focus) zapewnia ostrość, jasność i dobrą jakość uzyskanego obrazu. Niezależnie od odległości w jakiej siedzisz od ekranu, twój obraz zawsze pozostanie ostry. Aby ustawić ostrość ręcznie należy użyć suwaka.

-8-

Polski 1. Tryb zdjęciowy Tryb zdjęciowy pozwala na błyskawiczne zrobienie zdjęcia i przesłanie go do przyjaciół.

Pozycja

Tryb

Opis Zdjęcie

Tryb wykonywania zdjęć. Wykonywanie zdjęć wielokrotnych

Zdjęcie seryjne

w oparciu o parametr liczba zdjęć seryjnych. -9-

Polski Pozycja

Tryb

Opis Poczta

Przesłanie zdjęcia pocztą e-mail. Wybór ramki zdjęciowej, która

Dodawanie zostanie dodana wewnątrz zdjęcia. ramki (*) Naciśnięcie tego przycisku powoduje automatyczne wyświetlenie się ekranu w obrębie ramki. Oglądając wyświetlany obraz

Śledzenie

użytkownik powinien zobaczyć w

twarzy

nim własną twarz. W trybie automatycznego wyświetlania stereoskopowego obraz będzie automatycznie powiększany lub pomniejszany zoomem cyfrowym. Obrót obrazu o 45 stopni zgodnie z

Obrót ruchem wskazówek zegara. (*) Przywrócenie pionowej pozycji Centrowanie obrazu. (*) Obrót obrazu o 45 stopni przeciwnie Obrót do ruchu wskazówek zegara. (*) Liczba zdjęć

Wybór liczby zdjęć seryjnych w

seryjnych

zakresie od 2 do 10.

-10-

Polski Pozycja

Tryb

Opis Wyświetlanie obrazu z kamery sieciowej na całym ekranie. Tryb pełnoekranowy

Naciśnięcie klawisza ESC lub lewego przycisku myszy powoduje opuszczenie trybu pełnoekranowego i powrót do normalnego trybu wyświetlania.

Odświeżanie

Odświeżenie obrazu w kamerze

urządzenia

sieciowej.

Kasowanie Kasowanie wybranych plików. pliku Obrót o 90 stopni obrazu na liście Obrót obrazu tytułów. Przesłanie pliku pocztą elektroniczną

Dołączenie wybranego pliku graficznego do wiadomości e-mail.

Wydruk

Drukowanie obrazu z wybranego

zdjęcia

pliku.

Uwaga: * Funkcja wymaga rozdzielczości 640x480 lub 320x240. Przed użyciem funkcji należy upewnić się, że ustawienie rozdzielczości jest właściwe.

-11-

Polski

2. Tryb wideo Tryb wideo pozwala nagrywać w czasie rzeczywistym sekwencje wideo.

Pozycja

Tryb

Opis Przycisk pozwala rozpocząć Nagrywanagrywanie obrazu wideo z kamery nie: Start / Stop

sieciowej. Kliknięcie przycisku zatrzymuje nagrywanie obrazu. -12-

Polski Pozycja

Tryb

Opis Ustawianie parametrów urządzenia audio.

Ustawienia audio

Wybór tej opcji powoduje wyświetlanie Wyświetlanie czasu nagrania. Format wyświetlania: czasu „00:00:00” oznacza kolejno: godziny, nagrania minuty, sekundy.

3. Tryb monitorowania Dzięki funkcji detekcji ruchu możliwe jest automatyczne nagrywanie wszelkich ruchów pojawiających się przed ekranem. Urządzenie może prowadzić nieprzerwane nagrywanie aż do momentu zapełnienia dysku. W sytuacji braku ruchu urządzenie automatycznie przerywa nagrywanie po upływie czterech sekund. Rejestracja zostanie wznowiona z chwilą ponownego wykrycia ruchu. -13-

Polski

Pozycja

Tryb

Opis Przycisk pozwala rozpocząć Nagrywanagrywanie obrazu wideo z kamery nie: Start / Stop

sieciowej. Kliknięcie przycisku zatrzymuje nagrywanie obrazu.

Ustawienia

Ustawianie parametrów urządzenia

audio

audio.

-14-

Polski Pozycja

Tryb

Opis

W tym oknie możliwe jest ustawienie dni i godzin, w których prowadzone będzie monitorowanie.

Planowanie nagrywania

Alarm e-mail

Gdy przycisk jest wciśnięty, w sytuacji wystąpienia alarmu system automatycznie wysyła wiadomość -15-

Polski Pozycja

Tryb

Opis e-mail informującą o alarmie. Ustawianie stopnia zmienności Regulacja czułości

nagrywanego obrazu wideo (zmienność liczona na sekundę). System wyśle sygnał ostrzegawczy w przypadku przekroczenia tej wartości.

Wybór ostrzeżenia dźwiękowego Wyświetlanie czasu nagrania

Ustawianie różnych rodzajów dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych. Wybór tej opcji powoduje wyświetlanie czasu nagrania. Format wyświetlania: „00:00:00” oznacza kolejno: godziny, minuty, sekundy.

Praca z MSN Messenger, Yahoo Messenger i AOL „

MSN Messenger a. Funkcja wideo na żywo wymaga programu MSN Messenger w wersji 6 lub późniejszej. Jeśli nie masz takiej wersji na komputerze, pobierz ją ze strony: http://messenger.msn.com. b. Wpisz w usłudze MSN Messenger swój identyfikator oraz hasło. c. Wybierz z listy kontaktów osobę i kliknij „OK”, aby potwierdzić. d. Kliknij dwa razy jedną z aktualnie dostępnych w sieci osób. Kliknij ikonę kamery internetowej. e. Twój rozmówca otrzyma w tym momencie informacje z zaproszeniem. Gdy potwierdzi swoją gotowość, rozpocznie się -16-

Polski wideo-rozmowa. f. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://messenger.msn.com.

„

Yahoo Messenger a. Ze strony http://messenger.yahoo.com pobierz program Yahoo Messenger i dokończ rejestracji, o ile jeszcze tego nie zrobiłeś. b. Wpisz w usłudze Yahoo Messenger swój identyfikator oraz hasło. c. Z poziomu okna głównego kliknij menu Tools (narzędzia), następnie wybierz „Start My Webcam” (uaktywnij moją kamerę). d. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Messenger List (lista kontaktów) i wybierz „View Webcam” (oglądaj kamerę). e. Twój rozmówca otrzyma w tym momencie informację z zaproszeniem. Jeśli kliknie YES (tak), rozpocznie się wideo-rozmowa. f. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://messenger.yahoo.com

„

AOL Instant Messenger a. Program AOL Instant Messenger możesz pobrać bezpłatnie ze strony http://www.aim.com. Dokończ rejestracji, o ile jeszcze tego nie zrobiłeś. b. Wpisz w usłudze AOL Instant Messenger swój identyfikator oraz hasło. c. Kliknij „Show Messenger Lists” (pokaż listę kontaktów) i aby zacząć wideo-rozmowę, wybierz osobę. d. Twój rozmówca otrzyma informację z zaproszeniem. Gdy potwierdzi swoją gotowość, rozpocznie się wideo-rozmowa. e. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.aim.com

UWAGA „ „

Przed uruchomieniem programu do obsługi wideo-konferencji lub wideo-rozmowy sprawdź, czy kamera jest podłączona do komputera. Przed uruchomieniem programu do obsługi wideo-konferencji lub wideo-rozmowy upewnij się też, czy zamknąłeś inne programy wykorzystujące kamerę internetową.

-17-

Polski

CrazyTalk Avatar Creator - wprowadzenie Informacje ogólne Program CrazyTalk Avatar Creator jest innowacyjnym i łatwym w użytkowaniu narzędziem do tworzenia animowanych mówiących postaci oraz cyfrowych gospodarzy plików wideo i pocztówek z pozdrowieniami – wszystko to na bazie własnego zdjęcia lub kolekcji obrazów cyfrowych. Łatwe w obsłudze, profesjonalne narzędzie do edycji jakim jest CrazyTalk Avatar Creator pozwala animować każdą osobę, zwierzę lub ilustrację. Zdjęcia zostaną ożywione za pomocą zaskakujących animacji, korzystających ze specjalnie opracowanej dla programu CrazyTalk Avatar Creator technologii morfingu twarzy Facetrix. Kolejnym stadium pracy z programem CrazyTalk Avatar Creator jest dodanie do zdjęć głosu oraz synchronizacja ruchów ust z nagraniami audio oraz głosowymi wiadomościami tekstowymi. Na tym etapie wykorzystywana jest wyłączna technologia animacji mowy Expressix. Gdy tylko projekt jest juz gotowy, CrazyTalk Avatar Creator proponuje bardzo innowacyjne wsparcie w dziedzinie obróbki wideo pocztówek okolicznościowych. Swojego mówiącego posłańca lub pocztówkę dźwiękową wysyłać można w różnych formatach, m.in. jako pliki .cab, .mht lub pliki filmowe .AVI.

-18-

Polski

Rozpoczęcie pracy System operacyjny •

Windows Vista/XP/2000

Program CrazyTalk Avatar Creator pozwala zaimportować dowolne cyfrowe zdjęcie, obraz lub podobiznę twarzy, a następnie, za pomocą innowacyjnej technologii morfingu obrazu w czasie rzeczywistym oraz technologii NaturalVoice i/lub TTS (Text-To-Speech, konwersja tekstu na mowę), sprawić, aby ulubione zdjęcie nabrało życia! Bazując na skojarzonej z mówiącym obrazem wiadomości postać stworzona w programie CrazyTalk Avatar przekazuje daną informację przyjaciołom i -19-

Polski znajomym użytkownika programu. Użytkownik ma do wyboru wiele formatów wyjściowych. Możliwe jest m.in. rozsyłanie animowanych pocztówek z pozdrowieniami, a nawet – ponownie korzystając z programu CrazyTalk Avatar Creator – eksportowanie plików z zapisanymi w różnych formatach filmami.

Rozpoczęcie pracy - tworzenie modelu CrazyTalk Avatar Creator Przyjmując jako punkt wyjścia dowolny obraz cyfrowy program pozwala na stworzenie własnej, niepowtarzalnej postaci modelowej Crazy Talk Avatar. Aby rozpocząć tworzenie modelowej postaci, Crazy Talk Avatar Creator, naciśnij przycisk Edit/Model (edycja/model).

-20-

Polski Aby stworzyć model CrazyTalk Avatar Creator: 1.

2.

Kliknij przycisk Import image (Import obrazu) . Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe Open (otwórz). Wybierz żądany plik graficzny i aby go otworzyć, kliknij przycisk Open (otwórz). Powyższa czynność spowoduje automatyczne uruchomienie narzędzi Image Processing (przetwarzanie obrazu).

‹

Kadrowanie obrazu

: Wybór, według własnych

potrzeb, pola obrazu. ‹

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek przeciwnie do ruchu wskazówek

/Obrót : Obrót

obrazu o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. ‹

Odbicie lustrzane

: Obrót obrazu w poziomie na

zasadzie odbicia lustrzanego. -21-

Polski ‹

Korekta automatyczna

: Automatyczna korekta

kolorów obrazu. ‹

Poziom kolorów

: Ręczne dopasowanie

poziomów jasności, kontrastu, barwy i nasycenia obrazu. ‹

Równowaga kolorów

: Ręczne dopasowanie

równowagi kolorów. 3.

Kliknij przycisk Next (dalej). Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe Auto-Fit Anchor Points (punkty zaczepienia procedury auto-dopasowania). Posługując się przykładowym obrazem po prawej stronie zaznacz 4 punkty procesu dopasowania.

-22-

Polski 4.

Okno Background Mask Editing (edycja maski tła)

:

Zmodyfikuj maskę obrazu (znaną również jako kanał alfa), aby określić część obrazu, która nie ma podlegać żadnym zmianom.

o

Narzędzie Brush Tool (pędzel): Zwiększanie

: Służy do powiększania obszaru tła w

obrazie. Zmniejszanie

: Służy do wymazywania części maski

tła. -23-

Polski o

Opcja Brush Size (rozmiar pędzla): Przesuwając suwak można regulować wielkość pędzla. Okno Advanced Facial Settings (zaawansowane ustawienia parametrów twarzy): Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego z czterema zakładkami.

Oczy: Dodawanie wirtualnych oczu i ustawianie kolorów każdej z części oka.

-24-

Polski

Zęby: Dodawanie wirtualnych zębów lub ich korekta.

-25-

Polski

Usta: Korekta kolorystyki wnętrza ust.

-26-

Polski

Wargi: Zamykanie otwartych ust i pozycjonowanie warg.

-27-

Polski

Rozpoczęcie pracy – tworzenie skryptu CrazyTalk Avatar Creator Strona Script (skrypt) jest najważniejszą częścią procesu tworzenia modelowej, mówiącej postaci CrazyTalk, będącej w stanie przybierać różne wyrazy twarzy, wyposażonej w mimikę i posiadającej wiele efektów specjalnych. Wybierz opcję Edit/Script (edycja/skrypt):

Aby stworzyć mówiącą wiadomość: 1.

Sposoby określania tekstu, który postać ma wypowiedzieć:Nagrywanie głosu menu nagrywania głosu.

-28-

: Kliknięcie powoduje otwarcie

Polski

Aby rozpocząć nagrywanie ze wskazanego źródła audio, kliknij przycisk Record (nagrywaj).Importowanie pliku Wave

: Importowanie pliku

z przemową w formacie PCM WAV. Plik zostanie wykorzystany jako podkład tekstowy.Edycja za pomocą narzędzia Text-To-Speech (konwersja tekstu na mowę)

: Kliknięcie

powoduje otwarcie okna dialogowego TTS.

-29-

Polski

Wpisz tekst. Aby wybrać rodzaj głosu dla swojej postaci, kliknij listę rozwijaną Voice Mode (tryb głosu). Aby uzyskać naturalny efekt, ustaw suwakami parametry Volume (głośność), Pitch (ton) oraz Speed (szybkość). Aby odsłuchać nagranie, kliknij przycisk Preview (podgląd)

.

UWAGA „

Konwerter tekstu na mowę należy pobrać z witryny firmy Microsoft lub zapoznać się ze stroną firmy Reallusion, w celu uzyskania dalszych informacji. 2.

Aby dodać jako tło muzykę, kliknij przycisk Background Audio (nagranie audio w tle)

.

-30-

PolskiBrowse (przeglądaj): Kliknij ikonę, aby wybrać plik PCM WAV z muzyką, która będzie stanowiła tło.Volume (głośność): Suwak służy do regulowania głośności.Fade In/Fade Out (wzmacnianie/wyciszanie): Zaznaczenie tych opcji powoduje, że nagranie będzie stopniowo wzmacniane i wyciszane.Loop (pętla): Zaznaczenie tej opcji powoduje, że nagranie będzie automatycznie powtarzane.Preview (podgląd): Kliknięcie przycisku pozwala odsłuchać nagranie.

-31-

Polski 3.

Kliknij zakładkę Emotives (wyrażanie emocji) i kliknij dwukrotnie żądany profil, który ma zostać zastosowany do modelu postaci. Projekt zostanie automatycznie odtworzony.

4.

Za pomocą suwaka ustaw siłę ekspresji modelu.

5.

Kliknij zakładkę Timeline (edytor liniowy). Spowoduje to wyświetlenie zachęty do aktualizacji oprogramowania do pełnej wersji edytora Timeline.

6.

Kliknij przycisk Save (zapisz), aby zapisać bieżący skrypt jako indywidualny profil.

Rozpoczęcie pracy – tworzenie pocztówki z pozdrowieniami CrazyTalk Avatar Creator Program pozwala tworzyć pocztówki z życzeniami z mówiącym obrazem, dodawać osobiste wiadomości i efekty specjalne. Pocztówkę można zapisać w formacie .MHT (wielozadaniowy format HTML – osadzony w wiadomości e-mail lub stronie Html) lub .CAB (plik skompresowany).

-32-

Polski

Aby stworzyć pocztówkę, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz w programie CrazyTalk Avatar model postaci z określonymi rysami i ruchami twarzy oraz mimiką. 2. Aby określić animację i wypowiadane słowa, stwórz skrypt programu CrazyTalk Avatar. 3. Kliknij zakładkę Output/Greeting (wyjście/pozdrowienia). 4. W galerii pocztówek dwukrotnie kliknij ten szablon pocztówki, który chcesz zastosować wraz ze swoim modelem. Za pomocą funkcji odtwarzania obejrzyj swoją pocztówkę. 5.

: Dostosuj wielkość modelu tak,

Zmiana rozmiaru modelu

aby zmieścił się w ramce pocztówki. 6.

Obracanie modelu

7.

Przesuwanie modelu

: Obracanie mówiącego obrazu. : Przemieszczenie obrazu do

wewnątrz ramki pocztówki. 8.

Resetowanie modelu

: Anulowanie wszystkich

wprowadzonych w modelu zmian i rozpoczęcie pracy od nowa. -33-

Polski 9.

10.

11. 12. 13. 14.

Wpisz w pola pocztówki tekst (Enter Receiver (wprowadź odbiorcę), Type Your Message (wpisz treść wiadomości), Enter Your Name (wprowadź swoje imię). Narzędzia edycji tekstu (Text Editing Tools) pozwalają zastosować indywidualne style tekstu. Reset Text (Resetowanie tekstu): Anulowanie wszystkich zmian w tekście. Card Settings (Ustawienia pocztówki): ‹ Image Effect (efekty obrazu): Wybierz efekt JavaScript, który ma być wprowadzony w pocztówce. ‹ Auto Play (automatyczne odtwarzanie): Automatycznie odtwórz pocztówkę w chwili otwarcia. Image Quality (jakość obrazu): Aby ustawić jakość obrazu, przesuń suwak lub podaj wartość liczbową w polu edycji. Sound Quality (jakość dźwięku): Aby ustawić jakość dźwięku, przesuń suwak. Preview (podgląd): Kliknij, aby odtworzyć pocztówkę. (przy zaznaczonej opcji Auto Play). Create (utwórz): Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Save As (zapisz jako). Podaj nazwę, lokalizację i typ pliku (.MHT – do osadzania w wiadomościach e-mail i stronach internetowych i .CAB – plik skompresowany) pocztówki, kliknij przycisk Save (zapisz), aby utworzyć pocztówkę.

Rozpoczęcie pracy –eksportowanie plików filmowych Program CrazyTalk Avatar Creator obsługuje następujące formaty plików filmowych: AVI, Real Media (RM), WAV, Sequence BMP/TGA, Animation GIF oraz Windows Media (WMV).

-34-

Polski UWAGA „ W celu eksportowania plików w formacie WMV należy zainstalować enkoder WMVEncoder9 - do pobrania ze strony internetowej firmy Microsoft.

Aby wyeksportować film, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz w programie CrazyTalk Avatar model z określonymi rysami i ruchami twarzy oraz mimiką. 2. Utwórz skrypt programu CrazyTalk Avatar, tak aby określić animację i wypowiadane słowa. 3. Kliknij zakładkę Output/Movie (wyjście/film). 4. Na ekranie pojawi się pole kadrowania. Przesuwaj je lub skaluj (przeciągaj ramkę lub edytuj pole Output Size (wielkość obrazu wyjściowego)), tak aby uzyskać odpowiedni do wyeksportowania fragment obrazu. -35-

Polski 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

Kliknij listę rozwijaną Format (format) i wybierz format mediów. Zaznacz opcję Original Resolution (rozdzielczość pierwotnego obrazu), aby otrzymać obraz o takiej samej rozdzielczości jak obraz w pliku źródłowym. Zaznacz opcję Target (plik docelowy), aby określić rozdzielczość odpowiednią do formatu mediów. Zaznacz opcję Use Full Image (użyj pełnego obrazu), aby wyeksportować media wraz z całym obrazem. Zaznacz opcję Crop (kadrowanie), jeśli zamierzasz przyciąć mówiący obraz na brzegach. Kliknij pole Background Color (kolor tła), aby wybrać tło z palety kolorów. Określ rozmiary docelowej ramki wprowadzając wysokość i szerokość w pikselach w polu Output Size (wymiary wyjścia). Określ liczbę klatek na sekundę w polu Frame Rate (szybkość przesuwu klatek). Opcje HTML można określić, jeśli w polu formatu mediów wybrane zostały pliki RM lub WMV. • Zaznacz opcję Produce HTML Page (stwórz stronę HTML), aby stworzyć stronę HTML z zawartością multimedialną (w tym samym katalogu, co plik mediów). • Zaznacz opcję Preview HTML Page (obejrzyj stronę HTML), aby podejrzeć stronę HTML przed wyeksportowaniem. Kliknij przycisk Export (eksportuj), aby wyeksportować wybrany mówiący obraz do formatu multimedialnego.

Wskazówki i sugestie dotyczące dopasowania parametrów twarzy • W jaki sposób dopasować obraz modelu, tak aby ruchy twarzy były bardziej realistyczne? -36-

Polski a. Kluczowymi punktami kontroli siatki morfingu twarzy są punkty 1, 2, 3 i 4. Punkty 1, 2 kontrolują siłę ruchów w pionie, punkty

3, 4 – siłę

ruchów w poziomie.

b. Na stronie dotyczącej modelu naciśnij przycisk Motion Settings (ustawienia ruchu) i zaznacz opcję Head Motion Preview (podgląd ruchu głowy), aby zobaczyć uzyskane efekty. Jeśli nie są w pełni satysfakcjonujące, możesz zamknąć okno dialogowe i zmienić lokalizację punktów kontrolnych 1-4.Jak w czasie mówienia osiągnąć większą naturalność ruchów podbródka? a.

Przeciągnij punkt kontrolny podbródka na zewnątrz twarzy. -37-

Polski

Dobrze

Źle

b. W dalszym ciągu, korzystając z opcji Head Motion Preview (podgląd ruchu głowy), weryfikuj otrzymane rezultaty i przeciągaj mysz w dół, aby zobaczyć jak przy pochyleniu głowy wyglądają otwarte usta.

• Jak sprawić, aby oczy wyglądały bardziej naturalnie? Jeśli nie korzystasz z funkcji wirtualnych oczu, ale zachowujesz oczy pochodzące z oryginalnego zdjęcia, przesuń punkty kontrolne poza powieki, co da jeszcze bardziej realistyczny efekt mrugania powiekami. -38-

Polski

Niewłaściwe rozmieszczenie punktów

Właściwe rozmieszczenie punktów

Jeśli używasz oczu z biblioteki oczu programu CrazyTalk, punkty kontrolne należy umieścić we wnętrzu oczu. Poprawia to naturalność ich mrugania.

Niewłaściwe rozmieszczenie punktówWłaściwe rozmieszczenie punktów

Jak polepszyć sposób poruszania ustami w przypadku zdjęcia z otwartymi ustami? Zastosuj tryb Detailed Facial Mode (szczegółowy tryb twarzy), aby utrzymać rozdział między górną i dolną wargą. Zastosuj funkcję Force to Close (wymuś zamknięcie), aby zamknąć usta w czasie mówienia. Ilustracja poniżej pokazuje jak rozmieścić punkty kotwiczenia.Jak uniknąć poruszania się tła bez wprowadzania zmian w oryginalnym tle?

-39-

Polski Należy posłużyć się przyciskiem Background Mask Editing (edycja maski tła), i rozszerzyć tło posługując się narzędziami pędzla i gumki. Nie przybliżaj maski zbyt blisko obszaru twarzy i upewnij się, że strefa zaznaczona jako tło nie zachodzi na głowę modelowej postaci.

NiewłaściweWłaściwe

Jak korzystać z opcji Close Mouth Points (punkty zamykania ust), w celu przyspieszenia dopasowywania parametrów twarzy? Naciśnięcie przycisku Close Mouth Points

(punkty zamykania

ust) powoduje, że usta zamykają się a punkty zaznaczone na górnej i dolnej wardze zwierają się w jedną linię. Jeśli postać ma już zamknięte usta, uaktywnij tę opcję tak, aby między wargami nie było widać ciemnego paska, gdy usta są zamknięte. Jeśli model ma usta otwarte,

-40-

Polski zablokuj tę funkcję, tak aby możliwe było dopasowanie punktów w okolicach górnej i dolnej wargi.

Przed zamknięciemPo zamknięciu

Jak rozróżnić, które punkty kontrolne są górnymi, a które dolnymi punktami kontrolnymi? Kolor żółty oznacza górne punkty kontrolne.

Punkty kontrolne powieki

Punkty kontrolne górnej wargi

-41-

Polski

CrazyTalk CamSuite - wprowadzenie

Informacje ogólne Witamy w programie CrazyTalk Cam Suite, animowanym komunikatorze wyposażonym w indywidualnie dostosowywane, wyrażające emocje animacje twarzy, dające dużo więcej zabawy z prowadzenia rozmów niż konwencjonalne komunikatory i aplikacje do prowadzenia wideo-konferencji. Dzięki programowi CrazyTalk Cam Suite możesz rozpocząć prowadzenie rozmów wideo równie dobrze posiadając kamerę, jak i nie posiadając kamery sieciowej zainstalowanej w swoim komputerze. Dzięki prostemu interfejsowi programu CrazyTalk Cam Suite, tym co widzą twoim sieciowi znajomi jest wybrany przez ciebie awatar poruszający w twoim imieniu ustami, wyrażający twoje emocje w błyskawicznie wprowadzanych animacjach i również oferujący efekty specjalne. Jako alternatywę możesz im pokazać zdjęcie własnej twarzy wyrażające różne nastroje i przetworzone za pomocą różnych efektów specjalnych dostarczonych w zakładce MagicMirror. Różne elementy dotyczące awatarów można pobrać z witrymy firmy Reallusion. Korzystając z programu CrazyTalk Avatar Creator możliwe jest także stworzenie własnego awatara na podstawie własnego zdjęcia. Każde zdjęcie, czy to twoje własne, czy to kogoś z rodziny, przyjaciela, ulubionego zwierzaka, postać z komiksów lub kreskówek, w sposób magiczny zostanie obdarzona życiem jako animowana postać w twoim komunikatorze. W celu uzupełnienia własnej bibliotek na stronie można też kupić dodatkowe wyrazy twarzy i efekty komiczne. I nie trzeba chyba dodawać, że zabawa tylko się

-42-

Polski rozkręci, gdy ten niezwykły program przekażesz również wszystkim znajomym, z którymi rozmawiasz za pomocą komunikatora!

Rozpoczęcie pracy System operacyjny •

WindowsVista/XP/2000

Aby w swoim komunikatorze szybko zacząć korzystać z programu CrazyTalk Cam Suite prosimy zapoznać się z poniższymi punktami. Więcej szczegółów odnośnie sposobu używania poszczególnych funkcji programu CrazyTalk Cam Suite znajduje się w pomocy dostępnej w Internecie. 1.

Jeśli masz już w swoim systemie operacyjnym zainstalowany komunikator, prosimy ręcznie zmienić ustawienia urządzeń audio/wideo.

2.

W zakładce Avatar (awatar) możesz zastosować funkcję rysów twarzy. i.

Aby podejrzeć wideo z awatarem, kliknij wybrany emotikon. Możesz też rozpocząć rozmowę wideo i sprawdzić wideo z awatarem wyświetlające się w oknie wideo komunikatora.

ii.

Aby wybrać rodzaj uczucia z pola Emotions (emocje), kliknij wybrany emotikon.

-43-

Polski Funkcja wyrażania emocji pozwala wybrać obraz twarzy pokazujący uczucia takie jak radość, smutek, zdziwienie, przestrach, złość lub płacz. Kliknij, aby zastosować wybrane uczucie do swojego awatara wraz z efektami dźwiękowymi. Jeśli korzystasz z wideo-konferencji, rozmówca widzi zarówno synchronizację ust jak i wyrażającą emocje animację. iii.

Kliknij, aby wybrać awatara w polu Avatars (awatarowie). W oknie podglądu wyświetlony zostanie wybrany awatar.

Pole Avatars (awatarowie) pokazuje domyślnych awatarów dostarczonych wraz z programem CrazyTalk Cam Suite oraz wszystkich innych zaimportowanych awatarów. Aby zobaczyć awatara, kliknij go, co spowoduje, że zostanie on wyświetlony w oknie podglądu. Jeśli prowadzisz sesję wideo, twój rozmówca będzie mógł zobaczyć awatara oraz animację, nawet jeśli nie ma on u siebie zainstalowanego programu CrazyTalk Cam Suite. 3.

Jako alternatywa istnieje możliwość użycia własnej twarzy z zastosowanymi na niej różnymi efektami z zakładki MagicMirror. i.

Kliknij na wyraz twarzy, aby zastosować go do swojej twarzy. Wynik zastosowanych zmian wyświetlony zostanie zarówno w oknie podglądu zakładki MagicMirror jak i w oknie rozmowy komunikatora. Biblioteka wyrazów twarzy pozwala na wybór spośród wielu dostępnych opcji takich jak np. obcy, byk, młody, chudy, smutny

-44-

Polski itd. Zależnie od tematu rozmowy, wyraz twarzy możesz w każdej chwili przełączać. ii.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć siłę ekspresji wyrazu twarzy, przesuń wskaźnik suwaka Strength (siła). Pojedynczy schemat wyrazu twarzy generuje wówczas różne warianty.

iii.

Opcjonalnie możesz kliknąć szablony Comic (efekty komiczne), np. po to, aby w czasie prowadzonej wideo-rozmowy wywołać na rozmówcy nagły efekt. Biblioteka efektów komicznych zawiera m.in. efekty takie jak: ogień, piorun, deszcz, pot itp. Kliknij dany efekt komiczny. Zostanie on natychmiast zastosowany do twojej twarzy i będzie widoczny w oknie podglądu.

-45-

Polski 4.

Włącz mikrofon. Awatar natychmiast dostosuje ruchy swoich warg do wszystkiego, co tylko powiesz.

5.

Korzystając z komunikatora możesz teraz dodawać do swojego awatara wideo wiele różnych animowanych wyrazów twarzy. Więcej informacji o programie CrazyTalk Cam Suite znaleźć można w innych częściach niniejszej pomocy sieciowej.

-46-

Polski

Informacje o Interfejsie Poniższa ilustracja pokazuje wszystkie elementy interfejsu programu CrazyTalk Cam Suite:

Interfejs zakładki Avatar: 1. 2. 3.

Tryby Dodaj zawartość ze strony internetowej Przycisk odtwarzania

4.

Emotikony

5.

Więcej emotikonów

6.

Awatarowie

7.

Więcej awatarów

8.

Ustawienia

9.

Pomoc

10. Sterowanie audio 11.

Włączenie śledzenia twarzy

12. Podgląd -47-

Polski

Interfejs zakładki MagicMirror: 1.

Tryby

2.

Dodaj zawartość ze strony internetowej

3.

Morfing twarzy

4. 5. 6.

Więcej wyrazów twarzy Efekty komiczne Więcej efektów komicznych

7.

Sterowanie audio

8.

Ustawienia

9.

Pomoc

10. Podgląd

-48-

Polski

Awatar Wybór emocji Do swojego awatara można dodać animacje wyrażające emocje, co w trakcie wideo-rozmowy prowadzonej za pomocą komunikatora stwarza możliwość przekazania dodatkowych sygnałów. Dzięki zaawansowanej technologii morfingu możliwe jest sterowanie ruchami warg awatara oraz jego wyrazem twarzy, użytkownik może też wyrażać emocje takie jak: radość, smutek lub złość. Możliwe jest ponadto mruganie powiekami lub puszczanie oka, zaciśnięcie ust, zmarszczenie nosa i ruchy policzków. Dodatkowo wszystkim tym emocjom towarzyszą efekty dźwiękowe, co zwiększa ich ekspresję.

Aby wybrać dla swojego awatara rodzaj emocji, zastosuj jedną z poniższych metod: •

Wybierz emotikon. Awatar natychmiast przybierze odpowiedni wyraz twarzy.Kliknięcie przycisku

(więcej) pokazuje więcej dostępnych

opcji wyboru.

-49-

Polski

o

W oknie dialogowym dostępne są następujące zakładki: Default Emotions (emocje domyślne), My Emotions (moje emocje) oraz Online Content (zawartość sieciowa). W zakładce Default Emotions (emocje domyślne) znajdują się emocje dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknięcie zakładki My Emotions (moje emocje) pokazuje emocje kupione na stronie firmy Reallusion lub stworzone kreatorem CrazyTalk Avatar Creator. W zakładce Online Content (zawartość sieciowa) możesz odtworzyć i podejrzeć najnowsze wersje awatarów wyposażonych

-50-

Polski

o o o

o o

o

w emocje lub przejść do witryny sklepowej, aby kupić dodatkowe elementy. Dwukrotne kliknięcie dowolnego emotikonu w zakładce More Emotions (więcej emocji) spowoduje, że twój awatar natychmiast przybierze wybrany wyraz twarzy. Kliknięcie Online Content (zawartość sieciowa) otwiera witrynę w której można dokonać zakupu dodatkowych treści. W witrynie można kupić najnowsze, modne i aktualne dodatki. Jeśli masz zainstalowany program CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Add Emotions (dodaj emocje), co spowoduje wyświetlenie elementów dostępnych w programie CrazyTalk Avatar Creator. Więcej szczegółów w części „Importowanie emocji”. Aby skasować emocję, zaznacz wybrany emotikon i naciśnij przycisk Delete (kasuj). Wybierz emotikon i kliknij przycisk To Favorite (przenieś do ulubionych). Emocja zostanie dodana do listy Favorite Content; (ulubione), a samo pole z ulubionymi emocjami zostanie wyświetlone w głównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite, co bardzo podnosi wygodę korzystania z ulubionych funkcji. Wybierz emotikon z listy Favorite Content (ulubione) i kliknij przycisk Clear (wyczyść). Emocja zostanie usunięta z listy Favorite Content (ulubione). Uwaga: Emocja nie zostaje trwale skasowana, zostaje tylko usunięta z listy ulubionych (Favorite Content).

Importowanie emocji Program CrazyTalk Cam Suite pozwala na importowanie skryptów typu customized script (.cts) z kreatora CrazyTalk Avatar Creator i wykorzystywanie ich jako własnych emocji. Funkcja ta bardzo rozszerza bibliotekę emocji, gdyż możesz wybrać pliki audio lub nagrać własny głos i w ten sposób stworzyć emocje.

-51-

Polski Oprócz tworzenia własnych emocji możesz też pobrać nowe emocje z witryny firmy Reallusion.

Aby zaimportować nowe emocje: 1. Kliknij przycisk

(dodaj emocje), co spowoduje

wyświetlenie opcji importowania.

2. Kliknij przycisk Template (szablon) i przejrzyj katalogi, aby wybrać skrypt (.cts) spośród domyślnych skryptów szablonów programu CrazyTalk Cam Suite. Alternatywnie możesz kliknąć przycisk Custom (własne), aby przejrzeć indywidualnie opracowane skrypty. Aby nauczyć się tworzenia

-52-

Polski własnych skryptów, zajrzyj do pomocy online programu CrazyTalk Cam Suite. 3. Wybierz szablon lub własny skrypt i aby zobaczyć plik skryptu, kliknij przycisk Preview (podgląd). Jeśli zaznaczone jest pole Auto Play (auto odtwarzanie), skrypt zostanie automatycznie wykonany. 4. Kliknij OK aby użyć go jako emocji programu CrazyTalk Cam Suite. Emotikon zostanie wyświetlony w oknie My Emotions (moje emocje) w oknie dialogowym More Emotions (więcej emocji). 5. Aby utworzyć nowe emocje przy pomocy programu CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Launch Editor (włącz edytor), co uruchomi program CrazyTalk Avatar Creator. Nowo tworzone emocje zapisywane są w zakładce Custom (własne). 6. Aby pobrać emocje z witryny firmy Reallusion, kliknij przycisk Add from Web (dodaj z sieci). Nowe emocje zapisywane są w zakładce My Emotions (moje emocje).

Wybór awatara Program CrazyTalk Cam Suite pozwala wybrać własny, indywidualny obraz stworzony kreatorem CrazyTalk Avatar Creator i wykorzystywać go w wideo-rozmowach prowadzonych z użyciem komunikatora.Wybierz awatara z biblioteki Avatars (awatarowie). Wybrany awatar pojawi się w oknie podglądu. Jeśli przeprowadzasz wideo rozmowę, zobaczysz go w swoim komunikatorze.

-53-

Polski •

Aby wyświetlić więcej awatarów, możesz kliknąć przycisk (więcej):

W oknie dialogowym More Avatars (więcej awatarów) pojawią się zakładki: Default Avatars (awatarowie domyślni), My Avatars (moi awatarowie) oraz Online Content (zawartość sieciowa). Zakładka Default Avatars (awatarowie domyślni) wyświetla domyślne postacie dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknięcie zakładki My Avatars (moi awatarowie) spowoduje wyświetlenie postaci kupionych w sklepie internetowym firmy Reallusion oraz zaimportowanych awatarów stworzonych w kreatorze CrazyTalk Avatar Creator. W zakładce Online Content (zawartość sieciowa) możliwe jest odtworzenie i podgląd najnowszych wyposażonych w emocje awatarów lub przejście do sklepu internetowego w celu zakupu dodatkowych elementów. Podwójne kliknięcie awatara wybranego z okna dialogowego More Avatars (więcej awatarów) powoduje wyświetlenie go w oknie podglądu. Jeśli przygotowujesz wideo rozmowę, awatar i animacja będą widoczne dla twojego rozmówcy nawet jeśli nie ma on zainstalowanego programu CrazyTalk Cam Suite. -54-

Polski • •

• •Zakładka Online Content (zawartość sieciowa) prowadzi do witryny ze sklepem internetowym firmy Reallusion. Można tu kupić nowe, modne i aktualne elementy do tworzenia awatarów. Jeśli masz zainstalowany program CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Add Avatars (dodaj awatarów). Spowoduje to wyświetlenie zawartości kreatora CrazyTalk Avatar Creator. Więcej szczegółów w części „Importowanie awatarów”. Aby skasować awatara, zaznacz go i kliknij przycisk Delete (kasuj). Wybór awatara i kliknięcie przycisku To Favorites (przenieś do ulubionych) powoduje dodanie awatara do listy Favorite Content (ulubione), która wyświetlana jest bezpośrednio w głównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite. Pozwala to na wygodne korzystanie z wybranych awatarów w przyszłości. Wybór awatara z listy Favorite Content (ulubione) i kliknięcie przycisku Clear, powoduje usunięcie awatara z listy ulubionych. Uwaga: Nie powoduje to skasowania zawartości pakietu CrazyTalk Cam Suite; powoduje to tylko usunięcie danego awatara z listy ulubionych.

Importowanie awatara Program CrazyTalk Cam Suite pozwala na importowanie indywidualnie opracowanych obrazów lub zdjęć z programu CrazyTalk Avatar Creator i wykorzystywanie ich jako własnych awatarów. Funkcja ta bardzo rozszerza bibliotekę własnych awatarów, gdyż jako swojego awatara można wybrać własne zdjęcie lub nawet zdjęcie ulubionej gwiazdy filmowej. Oprócz tworzenia własnych awatarów możesz też pobrać nowe modele awatarów z witryny firmy Reallusion.

Aby dokonać importu, wykonaj następujące kroki: 1. Kliknij przycisk

(dodaj awatarów), co spowoduje

wyświetlenie opcji importowania. -55-

Polski

2. Kliknij przycisk Template (szablon) i przeglądaj katalogi, aby wybrać model postaci spośród domyślnych szablonów obrazów programu CrazyTalk Cam Suite. Alternatywnie możesz kliknąć przycisk Custom (własne), aby przejrzeć indywidualnie opracowane modele. Aby nauczyć się tworzenia własnych modeli, zajrzyj do pomocy programu CrazyTalk Cam Suite dostępnej w Internecie. 3. Wybierz szablon lub własny model i kliknij przycisk OK, aby użyć go jako swojego awatara. Awatar zostaje wyświetlony w zakładce My Avatars (moi awatarowie). 4. Aby utworzyć nowych awatarów przy pomocy programu CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Launch Editor (włącz edytor), co uruchomi program CrazyTalk Avatar Creator. Nowo utworzeni awatarowie zapisywani będą w zakładce Custom (własne). -56-

Polski 5. Aby pobrać emocje z witryny firmy Reallusion, kliknij przycisk Add from Web (dodaj z sieci). Nowe emocje zapisywane są w zakładce My Avatars (moi awatarowie).

MagicMirror Korzystanie z funkcji morfingu twarzy Korzystając z technologii Face Morph (morfing twarzy), możesz udoskonalić swój obraz nadając swojej twarzy różne wyrazy. W ten sposób możliwe jest korygowanie obrazu twarzy, tak że z różnymi wojowniczymi lub szelmowskimi „minami” wygląda ona szczuplej, młodziej i bardziej zabawnie.

Aby użyć funkcji morfingu twarzy: •

Aby użyć określonego szablonu wyrazu twarzy do swojego zdjęcia, zaznacz pole wyboru Apply Expression (zastosuj wyraz twarzy). Odznacz pole wyboru, aby zrezygnować z użycia szablonu.

• •

Kliknij wybrany wyraz twarzy. Przesuń suwak Strength (siła), w prawo, aby wzmocnić efekt, lub w lewo, aby go osłabić.

-57-

PolskiKliknij przycisk Preview (podgląd), aby otworzyć okno podglądu.Pole Web Camera (kamera internetowa) pokazuje pierwotny wygląd twojej twarzy.

• •

Po prawej stronie pokazany jest obraz z zastosowaniem wybranej funkcji. W polu MagicMirror można jednocześnie wyświetlić efekt zastosowania funkcji Expression (wyraz twarzy) oraz Comic (efekty komiczne).Zaznacz opcję Horizontal Mirror (odbicie lustrzane w poziomie), aby odwrócić obrazy w obu polach w płaszczyźnie poziomej. Możesz wtedy kontaktować się z obrazem wyświetlanym w Cam Suite dużo bardziej na zasadzie lustra.

-58-

Polski Wybór dodatkowych wyrazów twarzy MagicMirror pozwala dostosować liczbę szablonów wyrazów twarzy. Ponadto, można też dodawać, usuwać i kupować opcje wyrazu twarzy i w ten sposób zmieniać zawartość biblioteki wyrazów twarzy Favorite (ulubione).Aby uzyskać dostęp do większej ilości wyrazów twarzy, prosimy kliknąć przycisk

o

(więcej).

W oknie dialogowym pojawią się zakładki: Default Expressions (domyślne wyrazy twarzy), My Expressions (moje wyrazy twarzy) oraz Online Content (zawartość sieciowa). W zakładce Default Expressions (domyślne wyrazy twarzy) znajdują się szablony dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknięcie zakładki -59-

Polski My Expression (moje wyrazy twarzy) spowoduje wyświetlenie elementów zakupionych w sklepie internetowym firmy Reallusion. W zakładce Online Content (zawartość sieciowa) możliwe jest odtworzenie i podgląd najnowszych wyrazów twarzy lub przejście do sklepu internetowego w celu zakupu dodatkowych elementów.

o

Dwukrotne kliknięcie szablonu w oknie dialogowym More Expressions (więcej wyrazów twarzy) powoduje, że zdjęciu twojej twarzy nadany zostaje wyraz twarzy z szablonu.

o

Kliknięcie zakładki Online Content (zawartość sieciowa) prowadzi do witryny ze sklepem internetowym. Można tu kupić nowe, modne i aktualne elementy.

o

Aby skasować szablon wyrazu twarzy, wybierz dany element i naciśnij przycisk Delete (kasuj)

o

Wybór szablonu z wyrazem twarzy i kliknięcie przycisku To Favorites (przenieś do ulubionych) powoduje dodanie elementu do listy Favorite Content (ulubione), która wyświetlana jest bezpośrednio w głównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite. Pozwala to na wygodne korzystanie z wybranych szablonów w przyszłości.

o

Wybór szablonu z wyrazem twarzy z listy Favorite Content (ulubione) i kliknięcie przycisku Clear (wyczyść) powoduje usunięcie szablonu z listy ulubionych elementów. Uwaga: Nie powoduje to skasowanie samego elementu; powoduje to tylko usunięcie danego szablonu z listy ulubionych.

-60-

Polski Wybór efektów komicznych Możesz wybrać interesujące efekty komiczne, które będą stanowiły rozrywkę dla ciebie i twoich rozmówców. Za pomocą efektów wyrazisz swój nastrój, emocje, uczucia lub nawet dodasz do swojej twarzy dodatkowe akcesoria.

Aby użyć funkcji efektów komicznych: •

Aby zastosować efekty komiczne do swojej twarzy, zaznacz pole wyboru Apply Comic (zastosuj efekty komiczne). Odznacz pole wyboru, aby zrezygnować z użycia wybranych efektów.Kliknij wybrany przez siebie efekt.Aby otworzyć okno podglądu, kliknij przycisk Preview (podgląd).

-61-

PolskiPole Web Camera (kamera internetowa) pokazuje pierwotny wygląd twojej twarzy.Po prawej stronie, w polu MagicMirror, pokazany jest obraz z zastosowaniem wybranego efektu.W polu MagicMirror można jednocześnie wyświetlić efekt zastosowania funkcji Expression (wyraz twarzy) oraz Comic (efekty komiczne).Zaznacz opcję Horizontal Mirror (odbicie lustrzane w poziomie), aby odwrócić obrazy w obu polach w płaszczyźnie poziomej. Możesz wtedy kontaktować się z obrazem wyświetlanym w Cam Suite dużo bardziej na zasadzie lustra.

Wybór dodatkowych efektów komicznych MagicMirror pozwala dostosować liczbę posiadanych efektów komicznych. Ponadto, można też dodawać, usuwać i kupować dodatkowe efekty komiczne i w ten sposób zmieniać zawartość biblioteki efektów komicznych Favorite (ulubione).Aby uzyskać dostęp do większej ilości efektów komicznych, prosimy kliknąć przycisk

(więcej).

-62-

Polski

o

W oknie dialogowym pojawią się zakładki: Default Comics (domyślne efekty komiczne), My Comics (moje efekty komiczne) oraz Online Content (zawartość sieciowa). W zakładce Default Comics (domyślne efekty komiczne) znajdują się ikony efektów komicznych dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknięcie zakładki My Comics (moje efekty komiczne) spowoduje wyświetlenie elementów zakupionych w sklepie internetowym firmy Reallusion. W zakładce Online Content (zawartość sieciowa) możliwe jest odtworzenie i podgląd najnowszych efektów komicznych lub przejście do sklepu internetowego w celu zakupu dodatkowych elementów.

-63-

Polski o

Dwukrotne kliknięcie ikony efektu komicznego w oknie dialogowym More Comics (moje efekty komiczne) powoduje, że do zdjęcia twojej twarzy natychmiast zostanie zastosowany

o o o

o

wybrany efekt komiczny. Kliknięcie zakładki Online Content (zawartość sieciowa) prowadzi do witryny ze sklepem internetowym. Można tu kupić nowe, modne i aktualne efekty komiczne. Aby skasować określony efekt komiczny, wybierz element i naciśnij przycisk Delete (kasuj). Wybór efektu komicznego i kliknięcie przycisku To Favorites (przenieś do ulubionych) powoduje dodanie elementu do listy Favorite Content (ulubione), która wyświetlana jest bezpośrednio w głównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite. Pozwala to na wygodne korzystanie z wybranych efektów komicznych w przyszłości. Wybór efektu komicznego z listy Favorite Content (ulubione) i kliknięcie przycisku Clear (wyczyść) powoduje usunięcie efektu z listy ulubionych. Uwaga: Nie powoduje to skasowanie samego elementu; powoduje to tylko usunięcie danego efektu komicznego z listy ulubionych.

-64-

Polski

Sterowanie dźwiękiem W trakcie prowadzenia rozmowy pole Audio Control (sterowanie dźwiękiem) umożliwia kontrolę ustawień audio w czasie rzeczywistym.Suwak Volume (głośność) pozwala ustawiać poziomu głośności w trakcie rozmowy.Aby ściszyć sygnał audio, kliknij

; aby go zgłośnić, kliknij przycisk. Suwak Mixer (mikser) pozwala regulować równowagę audio między efektami muzycznymi/dźwiękowymi a mikrofonem. Aby zgłośnić efekty muzyczne/dźwiękowe i przyciszyć mikrofon, kliknij. przycisk Aby przyciszyć efekty muzyczne/dźwiękowe i zgłośnić mikrofon, kliknijprzycisk

.

Śledzenie twarzy Niniejszy rozdział dotyczy elementów związanych z funkcją śledzenia twarzy.

Włączanie śledzenia twarzy: 1. Przełącznik Enable facial Tracking (Włączanie śledzenia twarzy) służy do włączania/wyłączania funkcji śledzenia twarzy. -65-

Polski 2. Porusz głową/myszą, aby spowodować, że będzie za nią podążał awatar. Wskazówka: Informacje dotyczące obiektu, który ma być naśladowany przez awatara, znajdują się w części „Ustawienia". Aby otworzyć okno podglądu, naciśnij przycisk Preview (podgląd). W oknie pojawią się dwie części, pole Web Camera (kamera internetowa) i pole Avatars (awatarowie).

Zaznaczenie pola Horizontal Mirror (odbicie lustrzane w poziomie) spowoduje lustrzane odbicie obrazu w każdym z pól. W ten sposób przy poruszaniu się twoje lustrzane odbicie poruszać się będzie w tym samym kierunku.

Ustawienia Program CrazyTalk Cam Suite pozwala na ustawienie stanu domyślnego: •

Kliknięcie przycisku

Settings (ustawienia) powoduje wyświetlenie

okna ustawień. W oknie tym można zmieniać ustawienia ogólne. -66-

Polski

-67-

Polski Ustawienia ogólne •

Opcja Change Language (zmiana języka) pozwala na zmianę języka interfejsu na język wybrany przez użytkownika.Jeśli na używanym komputerze zainstalowany jest komunikator, ustawienia urządzenia audio/wideo zmienia się ręcznie. Na przykład, w programie Skype 3.0 należy otworzyć okno dialogowe wybierając kolejno Tools/Options (Narzędzia/Opcje). Polom Audio In (wejście audio) oraz Video/Select webcam (wideo/wybór kamery internetowej) należy przypisać odpowiednio Reallusion Virtual Audio (wideo wirtualne Reallusion) oraz Reallusion Virtual Camera (kamera wirtualna Reallusion).

Śledzenie twarzy •

Zaznacz opcję Face/Mouse tracking to trigger head movement (śledzenie twarzy/myszy w celu włączenia ruchu głową), tak że głowa i oczy awatara będą podążać za ruchami twojej głowy albo za ruchami myszy.Opcja Select Camera (wybierz kamerę) pozwala wybrać kamerę domyślną. Jeśli na komputerze zainstalowanych jest więcej niż jedna kamera, konieczny jest wskazanie jednej z nich.Zaznaczenie pola wyboru Popup confirm dialog when change your avatar (pokaż okno potwierdzenia przy zmianie awatara) spowoduje wyświetlanie okna z pytaniem o potwierdzenie przy każdej zmianie awatara.

-68-

Polski

Ustawienia urządzeń W celu połączenia komunikatora z programem CrazyTalk Cam Suite, urządzenia audio/wideo należy ustawić ręcznie. Na przykład, w przypadku programu Skype: 1. Przed włączeniem komunikatora uruchom program CrazyTalk Cam Suite. 2. Upewnij się, że jesteś zalogowany w swoim komunikatorze. 3. Aby otworzyć okno dialogowe z opcjami programu, kliknij Tools/Options... (narzędzia/opcje...). 4. Wybierz opcję Sound Devices (urządzenia dźwiękowe) i ustaw pole Audio In (wejście audio) na Reallusion Virtual Audio (wideo wirtualne Reallusion).

-69-

Polski

5. Wybierz opcję Video (wideo) i ustaw pole Select webcam (wybierz kamerę) na Reallusion Virtual Camera (kamera wirtualna Reallusion).

6. Kliknij przycisk Save (zapisz). Komunikator będzie teraz pobierał strumienie audio i wideo z programu CrazyTalk Cam Suite.

-70-

Polski

Wykrywanie i usuwanie usterek kamery internetowej Pytanie 1: Mój komputer nie wykrywa kamery internetowej przy podłączeniu przez przedłużacz USB. Aby rozwiązać ten problem:Podłącz kamerę bezpośrednio do portu USB komputera. Upewnij się, że kamera internetowa jest podłączona do portu USB na tylniej ściance komputera. Niektóre porty USB umieszczone z przodu komputera mogą dostarczać urządzeniu zbyt niskiego zasilania.

Pytanie 2: Brak dostatecznych zasobów systemowych zarezerwowanych dla portu USB powoduje, że system nie jest w stanie pracować. W systemie zainstalowano zbyt wiele urządzeń. Powoduje to problemy dotyczące przerwań (IRQ) kontrolera USB systemu. Wykonaj następujące czynności:Sprawdź, jakiej wersji systemu operacyjnego Windows używasz. Kamera Slim 2020AFpracuje w systemie Windows XP SP2, Vista i wyższych.

• • •

Usuń z systemu część urządzeń podłączonych przez porty USB. Ponownie uruchom komputer. Komputer przydzieli zasoby na nowo.

-71-

Polski Pytanie 3: Bez żadnych widocznych powodów kamera internetowa nie zapala się, a komputer się nie włącza. Może się zdarzyć, że urządzenia USB pobierają z komputera za dużo energii. Sytuacja taka może wystąpić zwłaszcza w przypadku podłączenia urządzeń USB do pasywnego lub zasilanego własnym zasilaniem koncentratora USB. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Przekroczenie zasilania koncentratora USB. Spróbuj:Podłączyć kamerę internetową bezpośrednio do portu USB twojego komputera.Użyć koncentratora USB z zewnętrznym zasilaniem.

-72-