Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia C...
3 downloads 1 Views 2MB Size
BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association

CPISRA Międzynarodowe przepisy Bocci 10 edycja 2009

WSTĘP Poniższy tekst opisuje reguły gry w Boccię. Przedstawione reguły odnoszą się do wszystkich oficjalnych międzynarodowych zawodów pod auspicjami Komitetu Bocci CPISRA (CPISRA Boccia Committee - CBC) . Obejmują one wszystkie zawody zaklasyfikowane jako kategorie A, B i C i zalicza się do nich Mistrzostwa Regionalne i Światowe, Puchar Świata oraz Igrzyska Paraolimpijskie i inne zawody CPISRA . O organizację tych zawodów mogą ubiegać się narodowe organizacje CPISRA zgłaszając się na 18 miesięcy przed rokiem, w którym odbędą się zawody. Organizacje na szczeblu krajowym mogą zamieścić dodatkowe objaśnienia reguł, jednak nie wolno zmieniać samych reguł gry i powinny one być przedłożone w formie pisemnej i zaaprobowane przez IBC. Duch gry Etyka i atmosfera gry są podobne do tych, które panują podczas gry w tenisa. Publiczność jest mile widziana, jednak widzowie oraz zawodnicy nie biorący udziału w grze powinni zachować ciszę w momencie, w którym zawodnik wykonuje rzut bilą.

1. DEFINICJE BIAŁA BILA ( Jack Biała bila ( Jack Ball) – cel . Ball ) Jedna z czerwonych lub niebieskich bil. BILA 1

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

STRONA

W rozgrywkach indywidualnych Bocci stroną określa się (1) jednego zawodnika. W rozgrywkach drużynowych i w parach stroną określa się (3) trzech lub (2) dwóch zawodników każdej Strony.

SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY

Boisko to wyznaczony liniami obszar, na którym odbywają się zawody. Obejmuje on również pola rzutu. Zawody między dwoma stronami, podczas których rozgrywana jest określona liczba rund. Rundą określa się część meczu, w której biała bila oraz wszystkie bile kolorowe obu stron zostały użyte w grze. Sprzęt używany przez zawodników w rozgrywkach BC3 wspomagający grę, np.: rynna.

ZŁAMANIE REGUŁ GRY

Każda akcja, która jest popełniona przez zawodnika, drużynę, zawodnika rezerwowego, asystenta lub trenera i jest niezgodna z regułami gry.

RZUT

Rzut bilą na boisko: oznacza rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu wspomagającego.

BOISKO MECZ RUNDA

BILA NIEWAŻNA (Dead Ball) PRZERWANA RUNDA LINIA V - LINIA BIAŁEJ BILI ŻÓŁTA KARTKA CZERWONA KARTKA

Bila, która została rzucona poza obszar boiska, lub bila, która została usunięta z boiska przez sędziego w konsekwencji złamania reguł gry, lub bila, która została rzucona po upływie limitu czasu przysługującego Stronie. Runda uznana jest za przerwaną, gdy układ bil na boisku został celowo lub przypadkowo zakłócony. Linia, którą musi przekroczyć biała bila, aby została uznana za ważną. Żółta kartka wykonana z twardego papieru lub plastiku o wymiarach ok.7 x 10 cm. pokazywana przez sędziego w celu udzielenia ostrzeżenia. Czerwona kartka wykonana z twardego papieru lub plastiku o wymiarach ok.7 x 10 cm. pokazywana przez sędziego w celu dyskwalifikacji.

2. SPRZĘT i URZĄDZENIA Kontrola sprzętu musi odbyć się przed rozpoczęciem zawodów. Przeprowadza ją sędzia główny i lub osoby przez niego wyznaczone w czasie określonym przez delegata technicznego , najlepiej 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów. Kontroli podlegają : bile, wózki, sprzęt wspomagający (rynny, kaski, naramienniki, ustniki) itp. Sprzęt może podlegać wyrywkowej kontroli dokonywanej przez sędziego głównego w dowolnym czasie. Jeżeli bila /e podczas wyrywkowej kontroli nie spełniają wymagań zgodnych z przepisami, wówczas zawodnik lub strona otrzymują ostrzeżenie zgodnie z punktem 10.4 . a zakwestionowane bile zostają odebrane przez HOC (Head of Classification) do czasu zakończenia zawodów. Ostrzeżenie zostaje odnotowane w protokole a uwaga wywieszona przy wejściu do Strefy Wyczekiwania ( Call Room) .

2

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

2.1. Zestaw bil do gry w Boccię składa się z 6 bil czerwonych, 6 niebieskich i jednej białej zwanej Jackiem ( Jack ball) . Bile używane podczas oficjalnych zawodów muszą spełniać kryteria ustalone przez Komitet CPISRA ( dalej CBC)

2.1.1. Bile - wymagania techniczne - Waga: 275 g. +/- 12 g. Obwód: 270 mm +/- 8mm. Nie jest wymagane umieszczanie na bilach oznaczenia producenta , zaświadczającego , że bile spełniają powyższe kryteria .

2.1.2. Podczas oficjalnych zawodów można używać jedynie bil w określonym czerwonym, niebieskim i białym kolorze. Bile muszą być w dobrym stanie, nie mogą posiadać żadnych wad lub uszkodzeń np. widocznych nacięć, które wskazywałyby, że zostały one w jakiś sposób zmodyfikowane. Niedozwolone jest także stosowanie naklejek na bilach. 2.2. Urządzenia pomiarowe – na czas każdych oficjalnych zawodów CBC dostarcza urządzenia pomiarowe Sędziemu Głównemu lub Delegatowi Technicznemu. 2.3. Tablica wyników – należy ją umieścić w takim miejscu, aby była widoczna dla wszystkich Zawodników. 2.4. Zegar – o ile to możliwe należy używać elektronicznego pomiaru czasu 2.5. Pojemnik na nieważne (dead) bile - należy zapewnić taki pojemnik i umieścić go w takim miejscu, aby wszyscy Zawodnicy widzieli ile bil znajduje się wewnątrz pojemnika. 2.6. Sygnalizator czerwono/niebieski - kształt podobny do paletki używanej w tenisie stołowym, wyraźnie sygnalizujący stronom, która z nich ma prawo do rzutu . 2.7. Boisko 2.7.1. Powierzchnia boiska powinna być płaska, gładka i czysta jak na przykład: parkiet w sali gimnastycznej. 2.7.2. Wymiary Boiska: 12.5m x 6m (zobacz: Załącznik 3 . Układ Boiska).

3

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

2.7.3. Wszystkie linie boiska powinny mieć szerokość od 2 cm do 5 cm i muszą być dobrze widoczne. Do wyznaczenia linii należy użyć taśmy samoprzylepnej. Taśma do wyznaczenia zewnętrznych granic boiska, lini rzutu oraz linii V powinna mieć szerokość od 4 cm do 5 cm. Taśma do wyznaczenia wewnętrznych linii, takich jak linie oddzielające pola rzutu oraz znak (+) „Krzyż” powinna mieć szerokość 2 cm. Ustalony wymiar „Krzyża” : 25 cm, wyznaczony taśmą o szerokości 2 cm. 2.7.4. Strefa rzutu jest podzielona na 6 mniejszych pól rzutu. 2.7.5. Jeśli biała bila wtoczy się na obszar pomiędzy linią rzutu a linią V( lub znajdzie się na linii V) - będzie uznana za bilę nieważną. 2.7.6. Znak (+) „Krzyż” w centrum oznacza miejsce, w którym zostanie umieszczona biała bila przywrócona do gry lub w momencie rozpoczęcia dogrywki. 2.7.7. Obszar boiska należy odmierzać od wewnętrznej strony taśmy użytej do oznaczenia jego granic. Linie wewnątrz boiska należy odmierzyć cienkim ołówkiem i poprowadzić taśmę symetrycznie po obu stronach wyznaczonej linii. Bliższa krawędź linii rzutu jest umieszczona w odległości 2,5 m. od początkowej linii boiska. (Zobacz: Załącznik 3. Układ Boiska). 3. ZASADY KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW

Zasady kwalifikacji zawodników zostały szczegółowo opisane w podręczniku „ Klasyfikacja zawodników w/g przepisów CPISRA ” . Podręcznik opisuje szczegółowo profil klasyfikacji medycznej zawodników, proces klasyfikacji i reklasyfikacji zawodników, oraz sposób odwoływania się od decyzji.

4. PODZIAŁ NA KLASY

4.1. Zasady ogólne Istnieje siedem rodzajów rozgrywek. W każdej mogą brać udział uczestnicy obu płci. Rozgrywki indywidualne BC 1 Rozgrywki indywidualne BC 2 4

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Rozgrywki indywidualne BC 3 Rozgrywki indywidualne BC 4 Rozgrywki w parach – dla zawodników sklasyfikowanych jako BC 3 Rozgrywki w parach – dla zawodników sklasyfikowanych jako BC 4 Rozgrywki drużynowe – dla zawodników sklasyfikowanych jako BC 1 i BC 2 4.2. Rozgrywki indywidualne BC1 – rozgrywane są między zawodnikami, którzy zostali sklasyfikowani jako zawodnicy klasy CP1 lub CP2 (zawodnicy grający kończynami dolnymi) zgodnie z systemem klasyfikacji zawodników CP-ISRA. Zawodnicy tej klasy mogą korzystać z pomocy jednego asystenta, który powinien znajdować się w wyznaczonym miejscu, poza polem gry. Zadaniem asystenta jest: 

ustawienie i stabilizacja krzesła zawodnikapodanie bili zawodnikowipodanie poprzez toczenie bili.

4.3. Rozgrywki indywidualne BC2 – rozgrywane są między zawodnikami, którzy zostali sklasyfikowani jako zawodnicy klasy CP2 (U) ( zgodnie z systemem klasyfikacji zawodników CPISRA). Zawodnicy tej klasy nie mogą korzystać z pomocy asystenta. Mogą jednak, w momencie gdy przysługuje im prawo do rzutu, zwrócić się o pomoc do sędziego w wejściu na boisko lub o podanie bili. 4.4. Rozgrywki indywidualne BC3 (zawodnicy korzystający ze sprzętu wspomagającego) – rozgrywane są między zawodnikami z ciężką niepełnosprawnością ruchową - czterokończynową będącą lub nie, wynikiem porażenia mózgowego. Zawodnicy nie są w stanie właściwie poruszać się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym są zdani na pomoc asystenta lub poruszają się na elektrycznym wózku inwalidzkim. Zawodnicy mają osłabione funkcjonowanie mięśni dłoni – bez zdolności chwytnej. Mogą poruszać ramionami jednak niedostatecznie, aby skutecznie rzucić bilą na boisko. Każdy z zawodników może mieć swojego asystenta, który pozostaje w polu rzutu , jednak jest zwrócony tyłem do boiska i nie obserwuje gry. (Zobacz: 11.1.3/ 13.1). 4.5. Rozgrywki indywidualne BC4 – rozgrywane są między zawodnikami z ciężką czterokończynową niepełnosprawnością ruchową pochodzenia pozamózgowego - połączoną ze słabą kontrolą tułowia. Zawodnik jest stanie zademonstrować wystarczającą zręczność, aby manewrować bilą i rzucić ją na boisko mimo osłabionej ewidentnie zdolności chwytnej dłoni.. Widoczny jest też brak kontroli płynności, szybkości oraz synchronizacji ruchów. Zawodnicy tej klasy nie mogą korzystać z pomocy asystenta. Mogą jednak, w momencie gdy przysługuje im prawo do rzutu, zwrócić się o pomoc do sędziego w wejściu na boisko lub o podanie bili.

5

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

4.6. Rozgrywki w parach BC3 - rozgrywane są między zawodnikami, którzy zostali zaklasyfikowani do klasy BC3. Para BC3 musi mieć zawodnika rezerwowego. CBC może odstąpić od tej reguły w wyjątkowych sytuacjach i jego decyzja jest ostateczna. W parze przynajmniej jeden zawodnik klasy CP musi grać na boisku. Każdy z zawodników ma prawo do asystenta zgodnie z regułami obowiązującymi w rozgrywkach indywidualnych. Reguły dla tych rozgrywek są takie same jak w rozgrywkach drużynowych z takim wyjątkiem, że pola rzutu 2-5 są używane w określonej kolejności. 4.7. Rozgrywki w parach BC4 - rozgrywane są między zawodnikami, którzy zostali zaklasyfikowani do klasy BC4. Para BC4 musi mieć zawodnika rezerwowego. CBC może odstąpić od tej reguły w wyjątkowych sytuacjach i jego decyzja jest ostateczna. Reguły dla tych rozgrywek są takie same jak w rozgrywkach drużynowych z takim wyjątkiem, że pola rzutu 2-5 są używane w określonej kolejności. 4.8. Rozgrywki drużynowe - rozgrywane są między zawodnikami, którzy zostali zaklasyfikowani do klasy BC1 lub BC2. W drużynie co najmniej jeden zawodnik klasy BC1 musi grać na boisku. Każda drużyna ma prawo do jednego (1) asystenta, którego obowiązują reguły gry stosowane w rozgrywkach indywidualnych BC1. Każda drużyna przystępuje do gry z trzema zawodnikami na boisku. W każdej drużynie może być jeden lub dwóch zawodników rezerwowych. Jeśli w drużynie jest dwóch zawodników rezerwowych, wówczas w grze musi brać dział dwóch zawodników BC1. 4.9. Trener – jeden trener na stronę może być obecny w wyznaczonej na czas zawodów strefie rozgrzewek lub w Strefie Wyczekiwania ( Call Room). 4.10. Więcej szczegółów na temat klasyfikacji medycznej zamieszczono w podręczniku opracowanym przez CPISRA ( „ Klasyfikacja zawodników w/g przepisów CPISRA ”. )

5. MECZ

5.1. Rozgrywki indywidualne W rozgrywkach indywidualnych mecz składa się z czterech (4) rund z wyjątkiem sytuacji, w której wynikiem meczu jest remis. Każdy zawodnik na zmianę ze stroną przeciwną rozpoczyna dwie rundy i ma prawo do rzutu białą bilą. Każdy zawodnik otrzymuje 6 kolorowych bil. Strona rzucająca bilami czerwonymi zajmuje pole rzutu nr 3. Strona rzucająca bilami niebieskimi zajmuje pole rzutu nr 4. Wchodząc do Strefy Wyczekiwania ( Call Room) każdy zawodnik może wnieść 6 bil czerwonych 6 bil niebieskich i 1 bile białą. 5.2. Rozgrywki w parach W rozgrywkach w parach mecz składa się z czterech (4) rund z wyjątkiem sytuacji, w której wynikiem meczu jest remis. Każdy zawodnik rozpoczyna jedną rundę rzucając białą bilą z pól rzutu 6

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

oznaczonych numerami 2 do 5 zachowując kolejność numeryczną. Każdy zawodnik otrzymuje 3 bile. Strona rzucająca bilami czerwonymi zajmuje pola rzutu o numerach 2 i 4. Strona rzucająca bilami niebieskimi zajmuje pola rzutu o numerach 3 i 5. 5.2.1. Liczba bil dla par : zawodnikowi przysługują maksymalnie 3 bile a parze - jedna biała bila. Pozostałe bile z zestawu oraz bile, które będą używane przez zawodników rezerwowych, należy umieścić w wyznaczonym miejscu. 5.3. Rozgrywki drużynowe W rozgrywkach drużynowych mecz składa się z sześciu (6) rund z wyjątkiem sytuacji, w której wynikiem meczu jest remis. Każdy zawodnik rozpoczyna jedną rundę rzucając białą bilą z pól rzutu oznaczonych numerami 1 do 6 zachowując kolejność numeryczną. Każdy zawodnik otrzymuje dwie bile. Strona rzucająca bilami czerwonymi zajmuje pola rzutu o numerach 1, 3 i 5. Strona rzucająca bilami niebieskimi zajmuje pola rzutu o numerach 2, 4 i 6. 5.3.1. Liczba bil dla drużyn Zawodnikowi przysługują najwięcej 2 bile a drużynie - jedna biała bila. Pozostałe bile z zestawu(ów) oraz bile, które będą używane przez zawodników rezerwowych, należy umieścić w wyznaczonym miejscu. 5.3.2 Wchodząc do Strefy Wyczekiwania każdy zawodnik włączając rezerwowych może wnieść 2 bile czerwone, 2 bile niebieskie i 1 bilę białą na drużynę.

6. GRA

Rozpoczęcie oficjalnych przygotowań do meczu zaczyna się w Strefie Wyczekiwania. Pierwsza runda otwierająca mecz rozpoczyna się przekazaniem białej bili zawodnikowi.

6.1. Rozpoczęcie gry Obie strony powiadomione zostają o czasie rozpoczęcia. Zawodnicy drużyn (Zobacz: 19.1.1) muszą stawić się w Strefie Wyczekiwania 15 minut przed rozpoczęciem meczu lub w czasie ustalonym przez organizatora zawodów i wyszczególnionym w oficjalnym Regulaminie Zawodów. Przed Strefą Wyczekiwania należy umieścić sprawny, dobrze widoczny zegar. O określonej porze wejście do Strefy powinno zostać zamknięte . Żadna osoba nie ma prawa tam wejść, ani też nie wolno wnosić tam żadnego sprzętu. Strona wnosząca do Strefy Wyczekiwania własne bile musi grać nimi podczas meczu. (O sytuacjach wyjątkowych decyduje sędzia główny lub wyznaczony delegat techniczny). Strona, która nie stawi się w Strefie Wyczekiwania w odpowiednim czasie przed meczem, zostanie zdyskwalifikowana. (Zobacz: 10.4.6.). 7

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

6.2. Bile 6.2.1. Każdy z zawodników/stron może używać własnych kolorowych bil. W rozgrywkach indywidualnych każdy zawodnik może używać własnej białej bili a w rozgrywkach w parach i rozgrywkach drużynowych każda strona może używać własnej bili białej.

6.2.2. Komitet organizacyjny zawodów powinien zapewnić własne zestawy bil spełniających kryteria zdefiniowane w punkcie 2.1 niniejszych przepisów , jeśli to możliwe dwa zestawy bil na jedno boisko. 6.2.3. Każda strona ma prawo sprawdzić bile (także bilę białą) przed meczem oraz przed i po rzucie monetą. 6.3. Rzut monetą Sędzia rzuca monetą, a wygrywająca strona wybiera kolor bil czerwony lub niebieski. 6.4. Rozgrzewka Zawodnicy ustawiają się w wyznaczonych polach gry. Każda strona może rozpocząć rozgrzewkę na znak sędziego. W ciągu 2 minut każdy zawodnik/strona może rzucić do 6 bil. Nie wolno rzucać białą bilą. Zawodnicy rezerwowi nie biorą udziału w rozgrzewce. 6.5. Rzut bila białą 6.5.1. Pierwszą rundę zawsze rozpoczyna strona grająca czerwonymi bilami. 6.5.2. Sędzia podaje białą bilę właściwemu zawodnikowi i daje słowny sygnał do rozpoczęcia gry. 6.5.3. Zawodnik musi rzucić białą bilę w taki sposób, aby została uznana za ważną. 6.6. Nieważna bila biała 6.6.1. Biała bila jest uznana za nieważną, jeśli: 

nie przekroczy linii V,Przekroczy linię V i powróci w pole martwe 8

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – BocciaZostanie wyrzucona/wytoczy się poza boisko,zawodnik rzucając białą bilą złamie reguły gry.

6.6.2. Jeśli biała bila jest uznana za nieważną, prawo do rzutu biała bilą otrzymuje zawodnik , który powinien rzucać w następnej rundzie. Jeśli bila rzucona przez ostatniego zawodnika zostanie uznana za nieważną prawo do rzutu ma zawodnik, który rzucał pierwszy. Rzuty biała bilą wykonywane są na zmianę tak długo, aż bila jednej ze stron będzie ważna. 6.6.3. W kolejnej rundzie białą bilą rzuca zawodnik , który powinien ją rzucać było nieważnych bil.

gdyby nie

6.7. Rzut pierwszą bilą na boisko 6.7.1. Zawodnik, który rzucał białą bilą, rzuca również pierwszą bilę kolorową. 6.7.2. Jeśli bila wytoczy się poza boisko lub zostanie usunięta z boiska wskutek złamania reguł gry strona kontynuuje rzuty , aż bila będzie ważna lub wszystkie bile zostaną rzucone. W rozgrywkach w parach oraz w rozgrywkach drużynowych zawodnik może rzucić drugą bilę na boisko. Decyduje o tym kapitan. 6.8.

Rzut pierwszą bilą ze strony przeciwnika 6.8.1. Następnie strona przeciwna wykonuje rzut. 6.8.2. Jeśli bila wytoczy się poza boisko lub zostanie usunięta z boiska wskutek złamania reguł gry strona kontynuuje rzuty , aż bila będzie ważna lub wszystkie bile zostaną rzucone. W rozgrywkach w parach oraz w rozgrywkach drużynowych rzuca zawodnik wyznaczony przez kapitana.

6.9. Rzuty pozostałymi bilami 6.9.1. Stroną, która posiada prawo rzutu jest ta, której bila znajduje się w większej odległości od bili białej, chyba że ta strona wyrzuciła już wszystkie swoje bile. Wówczas prawo rzutu przechodzi na stronę przeciwną.

9

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

6.9.2. Reguła gry 6.9.1. jest stosowana, aż wszystkie bile obu stron zostaną rzucone.

6.10. Zakończenie rundy. Gdy wszystkie bile obu stron zostaną rzucone, włączając również rzuty karne przyznane stronom, sędzia podliczy punkty ostatniej rundy (Zobacz: 7.). Sędzia słownie ogłasza zakończenie rundy. Zanim usunie jakiekolwiek bile z boiska musi zezwolić asystentom zawodników BC3 na odwrócenie się w stronę boiska. Jeśli asystent zawodnika BC3 obróci się w stronę boiska, wkroczy na boisko lub komunikuje się z zawodnikiem po tym jak wszystkie bile zostały wyrzucone włącznie z rzutami karnymi, on/ona otrzyma przyjazne ostrzeżenie i zostanie pouczona/y aby nie robić tego więcej. Jeśli wówczas zawodnik lub strona tego asystenta poproszą sędziego o dokonanie pomiaru, sędzia tego pomiaru nie wykonuje. 6.11. Przygotowania do kolejnej rundy Zawodnicy, ich asystenci lub osoby towarzyszące przygotowują bile do następnej rundy. Zaczyna się kolejna runda (Zobacz: 6.5.2.). 6.12. Rzut bilami 6.12.1. Zawodnik/ strona nie może rozpocząć gry bilą białą lub kolorową dopóki sędzia nie da znaku do rozpoczęcia gry lub wskaże jakiego koloru bila powinna zostać rzucona. 6.12.2. W momencie rzutu zawodnik, ani jego asystent, ani też żadna część wózka inwalidzkiego i innego sprzętu wspomagającego nie może dotykać linii wyznaczających obszary boiska, ani powierzchni innego obszaru niż pole rzutu zawodnika. 6.12.3. Kiedy bila jest wyrzucana zawodnik musi mieć bezpośredni kontakt przynajmniej jednym pośladkiem z siedziskiem krzesła/wózka z którego rzuca bilę. 6.12.4. W momencie, gdy bila jest wypuszczana nie może ona dotykać żadnej powierzchni boiska poza polem rzutu zawodnika. Jeśli bila zostanie rzucona i odbije się od rzucającego zawodnika, od innego zawodnika, lub sprzętu, bila ta pozostaje w grze. Jeśli bila potoczy się samoistnie bez dotykania czegokolwiek - pozostaje na boisku w tej pozycji, w której się zatrzyma. 6.13. Bile poza boiskiem 6.13.1. Każda bila, również biała bila, zostaje uznana za nieważną, jeśli dotknie lub przekroczy zewnętrzną linię boiska. 10

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

6.13.2. Bila, która dotknie lub przekroczy zewnętrzną linię boiska, a następnie wtoczy się na boisko, zostaje uznana za nieważną. 6.13.3. Wszystkie bile, które zostaną rzucone poza obszar boiska, z wyjątkiem przypadku opisanego w poz. 6.17. będą uznane za nieważne. 6.13.4. Każda bila, która wykroczy poza boisko jest uznana za straconą i zostanie umieszczona w pojemniku na stracone bile. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje sędzia. 6.14. Wybicie białej bili poza boisko 6.14.1. Biała bila wyrzucona poza boisko powraca do gry i zostaje umieszczona na “Krzyżu”. 6.14.2. Jeśli inna bila zajmuje jej miejsce w centrum “Krzyża”, należy umieścić białą bilę możliwie jak najbliżej tego miejsca, w przedniej części “Krzyża” między jego ramionami (za przednią część “Krzyża” uznaje się jego część od strony linii rzutu). 6.14.3. Kiedy biała bila wraca do gry, o tym która strona ma prawo do rzutu decyduje reguła opisana w punkcie .6.9.1. 6.14.4. Jeśli nie ma bil kolorowych na boisku po tym kiedy biała bila została umieszczona na “Krzyżu” , strona która wybiła białą bilę poza boisko, kontynuuje grę (Zobacz: 6.15.). 6.15. Bile w równej odległości od białej bili Jeśli dwie lub więcej bil w różnym kolorze znajduje się w takiej samej odległości od białej bili i nie ma żadnych innych bil bliżej , wówczas ta strona, która rzucała ostatnia ma prawo rzutu kolejną bilą. Strony będą rzucać na zmianę, aż do momentu, gdy bila jednej ze stron znajdzie się bliżej białej bili niż bile przeciwnika, lub jedna ze stron rzuci wszystkie swoje bile. Wówczas gra toczy się normalnym trybem. 6.16. Bile rzucone jednocześnie Jeśli strona, która ma prawo do rzutu rzuci więcej niż jedną bilą w tym samym czasie obie bile są uznane za ważne i pozostają na boisku. Jeśli jednak według sędziego rzut taki jest zamierzony ponieważ strona chce zyskać na czasie, wówczas obie bile zostaną usunięte z boiska . 6.17. Upuszczona bila Jeśli zawodnik upuści bilę przypadkowo, sędzia może zezwolić zawodnikowi na ponowny rzut. Sędzia decyduje o tym, czy bila była upuszczona przypadkowo, czy też była to próba rzutu bilą. Nie ma ograniczonej liczby ponownych rzutów i decyduje o tym jedynie sędzia. W tym przypadku odmierzanie czasu nie zostaje wstrzymane. 11

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

6.18. Błąd sędziego Jeśli w wyniku błędu sędziowskiego kolejność rzutu została przyznana stronie przeciwnej, i ta strona wykonała rzut/rzuty , bila/bile zostają zwrócona właściwemu zawodnikowi. W tym przypadku należy zatrzymać odmierzanie czasu i odpowiednio zrekompensować stracony czas. Jeśli w wyniku tego został zmieniony układ bil na boisku, wówczas należy tę rundę uznać za przerwaną (Zobacz: 12.). 6.19. Zawodnicy rezerwowi W klasach BC3 i BC4 w rozgrywkach w parach każda strona może zastąpić jednego zawodnika zawodnikiem rezerwowym w każdym meczu (Zobacz: 4.6.). W rozgrywkach zespołowych można zastąpić dwóch zawodników w ciągu tego samego meczu. Musi to nastąpić między rundami i o zamianie należy powiadomić sędziego. Zamiana zawodników nie może opóźnić gry. Jeśli zawodnik został zastąpiony zawodnikiem rezerwowym, nie może on powrócić do gry podczas tego samego meczu (Zobacz: 4.8.). 6.20. Ustawienie zawodników rezerwowych i trenerów Trenerzy i zawodnicy rezerwowi powinni stać na końcu boiska w wyznaczonym miejscu. Wyznaczenie miejsca należy do obowiązków organizatora zawodów i zależy od układu boiska.

7. PUNKTACJA 7.1. Sędzia liczy punkty po tym, gdy obie strony rzucą wszystkimi swoimi bilami wliczając rzuty karne, jeśli zostały przyznane. 7.2. Strona, której bila znajduje się bliżej białej bili otrzymuje jeden punkt za tą bilę i każdą inną, która znajduje się bliżej białej bili niż bila strony przeciwnej. 7.3. Jeśli dwie lub więcej bil różnych kolorów znajdują się w równej odległości od białej bili i żadna inna bila nie znajduje się bliżej białej bili, każda strona otrzymuje po jednym punkcie za każdą bilę. 7.4. Po zakończeniu każdej rundy sędzia powinien się upewnić, że wynik jest prawidłowo odnotowany w protokole meczu i na tablicy wyników. Zawodnicy oraz kapitanowie są odpowiedzialni za sprawdzanie na bieżąco czy odnotowana ilość punktów jest prawidłowa. 7.5. Po zakończeniu meczu punkty z każdej rundy zostaną dodane i strona, która zdobyła większą ogólną liczbę punktów jest zwycięzcą meczu. 12

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

7.6. Sędzia może wezwać kapitanów ( lub zawodników w rozgrywkach indywidualnych ) jeżeli ma być wykonany pomiar przed podjęciem werdyktu . 7.7. Jeśli mecz zakończył się remisem konieczna jest dogrywka. Punkty z dogrywki nie są doliczane do punktów z meczu, decydują one jedynie o tym, która strona jest zwycięzcą meczu.

8.

DOGRYWKA

8.1. Dogrywka składa się z dodatkowej pojedynczej rundy. 8.2. Zawodnicy pozostają na swoich polach gry. 8.3. W dogrywce zwycięzca rzutu monetą decyduje, która strona zacznie grać pierwsza. Biała bila drużyny rozpoczynającej dogrywkę zostaje umieszczona na „Krzyżu”. 8.4. Biała bila zostaje umieszczona na „Krzyżu”. 8.5. Dogrywka jest rozgrywana na takich samych zasadach jak zwykła runda. 8.6. Jeśli sytuacja opisana w punkcie 7.3. powtórzy się i każda ze stron zdobędzie tę samą ilość punktów w dogrywce, wyniki są zapisywane i należy rozegrać kolejną dogrywkę. Tym razem rozpoczyna strona przeciwna. Ta procedura jest powtarzana aż do pierwszego rzutu, dzięki któremu będzie można wskazać zwycięzcę meczu. 9. RUCHY NA BOISKU 9.1. Zawodnikom nie wolno przekraczać linii pola rzutu z wyjątkiem sytuacji, w której ustawia się wózek inwalidzki przed następnym rzutem. Zawodnicy muszą każdorazowo uzyskać zezwolenie sędziego przed opuszczeniem pola rzutu. 9.2. Zawodnicy muszą pozostać na swoich pozycjach w obszarze wyznaczonego pola rzutu podczas całego meczu. Zawodnicy mogą zwrócić się z prośbą do sędziego o pozwolenie na opuszczenie pola rzutu w następujących sytuacjach:

13

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

9.2.1. po tym jak sędzia dał znak, która strona ma prawo do rzutu, którykolwiek zawodnik tej strony może opuścić pole rzutu i wejść na boisko aby ocenić układ bil na boisku, (zawodnik zwracając się o pozwolenie opuszczenia pola rzutu może jedynie wejść na boisko, nie wolno wychodzić poza obszar boiska.) 9.2.2. w sytuacjach konfliktowych (wówczas należy wstrzymać odmierzanie czasu), 9.2.3. w czasie liczenia punktów na koniec rundy. 9.3 Zawodnicy klasy BC3 nie mogą wchodzić na inne pola podczas gdy przygotowują się do następnego rzutu lub ustawiają rynnę (Zobacz: 9.1. / 9.2.). Jeśli to się zdarzy sędzia prosi zawodnika , żeby wrócił na swoje pole zanim ustawi rynnę. 9.4 Jeśli jakiś zawodnik potrzebuje pomocy przy wejściu na boisko może zwrócić się o pomoc do sędziego lub sędziego liniowego.

10.

KARY

10.1. Zasady ogólne W przypadku gdy reguły gry zostaną złamane stosuje się następujące rodzaje kary:    10.2.

rzut karny, usunięcie bili z boiska, ostrzeżenie i wykluczenie z gry.

Rzut karny 10.2.1. Rzutem karnym jest rzut dwoma dodatkowymi bilami dla strony przeciwnej. Rzuty wykonane są na koniec rundy. 10.2.2. W rzutach karnych używa się straconych bil strony, która wykonuje rzuty karne. Jeśli ta strona nie ma wystarczającej ilości straconych bil, wówczas używa się bil tej strony znajdujących się najdalej od białej bili. 10.2.3. Jeśli do rzutu karnego trzeba użyć więcej niż jednej bili, strona decyduje, którą bilę wybrać. 14

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

10.2.4. Jeśli do rzutu karnego trzeba użyć bil, które decydują o wyniku rundy, wówczas sędzia powinien podliczyć punkty z tej rundy przed usunięciem bil do rzutu karnego. Punkty zdobyte w rzucie karnym będą dodane do ogólnej liczby punktów z rundy. Jeśli podczas rzutu karnego zawodnik rzuci bilą w taki sposób, że zmieni układ bil na boisku i bila strony przeciwnej znajdzie się bliżej białej bili, wówczas sędzia musi policzyć punkty z nowego układu bil. 10.2.5. Jeśli w jednej rundzie ta sama strona złamie reguły gry dwukrotnie lub więcej razy przyznaje się po dwa karne rzuty za każde złamanie reguł. W takim przypadku należy przygotować dwie bile do pierwszego karnego rzutu, rzucić nimi i pozyskać kolejne dwie bile do kolejnego karnego rzutu itd. 10.2.6. Jeśli obie strony złamią reguły gry tyle samo razy w czasie rundy, rzuty karne są anulowane. Dla przykładu, jeśli strona grająca czerwonymi bilami złamie reguły gry dwukrotnie w czasie rundy, a strona grająca bilami niebieskimi raz, wówczas stronie niebieskiej przysługuje tylko jeden rzut karny. 10.2.7. Jesli dojdzie do złamania reguł gry ( za które wykonywania rzutu karnego, wówczas sędzia:

otrzymuje się rzut karny) podczas

10.2.7.1. odbiera stronie rzucającej prawo do jednego rzutu karnego, jeśli tej stronie przyznano więcej niż jeden rzut karny lub 10.2.7.2. przyznaje rzut karny stronie przeciwnej. 10.3. Usunięcie bili z boiska: 10.3.1. Bila zostaje usunieta i uznana za nieważną jeśli została wyrzucona i podczas wykonywania rzutu zostało popełnione przewinienie . Należy umieścić ją w pojemniku na nieważne bile. 10.3.2. Usunięcie bili może być zastosowane tylko, gdy do złamania reguł gry dojdzie podczas rzucania bilą. 10.3.3. Jesli konsekwencją złamania reguł gry byłoby usunięcie bili, sędzia powinien starać się zatrzymać ją zanim zetknie się ona z innymi bilami na boisku i zmieni ich układ. 10.3.4. Jeśli sędzia nie zdąży zatrzymać bili i zmieni ona układ innych bil na boisku, wówczas rundę należy uznać za rundę przerwaną (Zobacz: 12.). 15

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

10.3.5. Usunięcie bili można zastosować jedynie w przypadku, gdy do złamania reguł gry dojdzie w momencie wypuszczenia bili. 10.4. Ostrzeżenie i wykluczenie z gry 10.4.1. Kiedy zawodnik otrzymuje ostrzeżenie, sędzia pokazuje mu żółtą kartkę i zostaje to odnotowane w protokole. 10.4.2. Jeśli zawodnik otrzyma drugie ostrzeżenie więcej niż jedno ostrzeżenie, zostaje wykluczony z gry. (Zobacz: 10.4.6). 10.4.3. Jeśli zawodnik w rozgrywkach indywidualnych lub w parach zostanie wykluczony z gry, wówczas strona przegrywa mecz (Zobacz: 10.4.6.). 10.4.4. Jeśli zawodnik bierze udział w rozgrywkach drużynowych zostanie zdyskwalifikowany, wówczas pozostałych dwóch zawodników drużyny kontynuuje grę. Bile nie użyte przez wykluczonego z gry zawodnika zostają umieszczone w pojemniku na stracone bile. Drużyna kontynuuje grę startując w każdej kolejnej rundzie z czterema bilami. Jeśli zdyskwalifikowany zawodnik jest kapitanem drużyny, inny zawodnik zostaje wyznaczony do tej funkcji. Jeśli drugi zawodnik tej samej drużyny zostanie wykluczony z gry, wówczas strona przegrywa mecz (Zobacz: 10.4.6.). 10.4.5. Zdyskwalifikowany zawodnik może zostać przywrócony do gry podczas tych samych zawodów. Jeśli zawodnik został wykluczony za niesportowe zachowanie o jego dalszym udziale w zawodach zadecyduje zespół sędziowski , w skład którego wchodzą sędzia główny, dwóch sędziów międzynarodowych nie biorących udziału w meczu i nie pochodzących z tego samego kraju co wykluczony zawodnik (Zobacz: 10.4.7). 10.4.6. Jeśli strona przegra mecz w wyniku dyskwalifikacji to wynik tego meczu jest 6:0 na korzyść strony przeciwnej. Jeśli natomiast strona przeciwna zdobyła w meczu więcej niż 6 punktów, wówczas liczą się punkty zdobyte. Strona zdyskwalifikowana otrzymuje 0 punktów. 10.4.7. W przypadku powtarzanych dyskwalifikacji komitet organizacyjny w porozumieniu z delegatem technicznym zobowiązany jest zastosować odpowiednią sankcję.

16

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

11. KONSEKWENCJE ŁAMANIA ZASAD GRY 11.1. Rzuty karne przyznaje się w następujących sytuacjach (Zobacz: 10.2.): 11.1.1. jeśli zawodnik opuści pole rzutu bez pozwolenia (Zobacz: 9.1.), 11.1.2. jeśli asystent w rozgrywkach indywidualnych BC3 lub w rozgrywkach w parach BC3 obróci się w stronę boiska podczas rozgrywanej rundy zanim sędzia ogłosi (słownie) jej zakończenie i zezwoli asystentom obrócić się w stronę boiska, 11.1.3. jeśli według sędziego komunikacja między zawodnikiem/zawodnikami i ich asystentami i/lub trenerami jest niewłaściwa (Zobacz: .13.1.), 11.1.4. jeśli zawodnik przygotowuje rzut ustawiając swoje krzesło/ wózek inwalidzki lub rynnę, lub rzuca bilą gdy prawo do rzutu przysługuje stronie przeciwnej (np. sytuacja, w której sędzia dał sygnał do gry dla strony rozgrywającej bilami niebieskimi, a zawodnik strony grającej czerwonymi bilami podnosi bilę i szykuje się do rzutu. Nie przyznaje się rzutu karnego w sytuacji w której zawodnik strony grającej czerwonymi bilami podniósł bilę i trzyma ją w ręce lub na kolanach zanim sędzia dał znak do gry stronie rozgrywającej niebieskim bilami), 11.1.5. asystent przesunie wózek, rynnę lub pchnie bilę nie poproszony przez zawodnika. 11.2. Rzuty karne oraz usunięcie bili przyznaje się w następujących sytuacjach: (Zobacz: 10.2. / 10.3.). 11.2.1. rzucenie bili gdy asystent, zawodnik lub sprzęt używany przez stronę rzucającą dotyka linii boiska lub części boiska innej niż pole rzutu strony (Zobacz: 6.12.2), 11.2.2. nie zmienienie w płaszczyźnie poziomej urządzenia wspomagającego po poprzednim rzucie bilą, 11.2.3. wyrzucenie bili, gdy sprzęt wspomagający wykracza poza linię rzutu, 11.2.4. wyrzucenie bili w pozycji, w której zawodnik nie ma bezpośredniego kontaktu przynajmniej jednym pośladkiem z krzesłem, z którego wykonuje ten rzut, 11.2.5. wyrzucenie bili, która styka się z powierzchnią boiska inną niż pole rzutu zawodnika, 17

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

11.2.6. rzucenie bilą, gdy asystent zawodnika zaklasyfikowanego do rozgrywek BC3 patrzy w kierunku boiska. 11.3. Rzuty karne oraz ostrzeżenie przyznaje się w następujących sytuacjach (Zobacz: 10.2./10.4.): 11.3.1. każde celowe działanie, które doprowadzi do rozproszenia koncentracji zawodnika, i tym samym wpłynie na jakość rzutu, 11.3.2. celowe dążenie do przerwania rundy. 11.4.

Sytuacje w jakich usuwa się bilę z boiska (Zobacz: 10.3.): 11.4.1. wykonanie rzutu bilą przed sygnałem sędziego. Jeśli jest to rzut białą bilą, wówczas jest ona uznana za nieważną, 11.4.2. wykonanie rzutu, gdy prawo do rzutu ma strona przeciwna, chyba że rzut jest wynikiem błędu sędziowskiego 11.4.3. jeśli bila zatrzyma się w rynnie po tym jak zostanie wypuszczona, 11.4.4. jeśli asystent klasy BC3 zatrzyma bilę w rynnie z jakiegokolwiek powodu, 11.4.5. jeśli zawodnik zaklasyfikowany do rozgrywek BC3 nie jest ostatnią osobą, która ma kontakt z bilą, którą wykonany jest rzut (Zobacz: to 16.3), 11.4.6. jeśli kolorowa bila jest rzucona przed bilą białą (Zobacz: 11.4.1).

11.5. Sytuacje w jakich zawodnik otrzymuje ostrzeżenie (Zobacz: 10.4.): 11.5.1. jeśli zawodnik powoduje przedłużanie meczu bez wyraźnego uzasadnienia, 11.5.2. zawodnik nie akceptuje decyzji sędziego i/lub działa na niekorzyść przeciwnika lub obsługi zawodów, 18

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

11.5.3. jeśli zawodnik złamie reguły gry między rundami meczu, na przykład opuści obszar boiska między rundami lub podczas „czasu dla strony” ( time out). 11.6. Kiedy zawodnik zachowa się niesportowo wobec sędziego lub strony przeciwnej, czego rezultatem będzie również natychmiastowe wykluczenie zawodnika z gry (Zobacz: 10.4.6.). 11.7. Jeśli do złamania reguł dojdzie podczas rzutu biała bilą, wówczas jest ona uznana za nieważną (Zobacz: 6.6.).

12. PRZERWANA RUNDA 12.1. Jeśli runda została przerwana w związku z błędem lub działaniem sędziego, który po konsultacji z sędzią liniowym przywraca poprzedni układ bil na boisku. Jeśli nie jest to możliwe, sędzia decyduje rozegranie rundy od początku. W tej kwestii decyzja sędziego jest ostateczna. 12.2. Jeśli runda została przerwana w wyniku błędu lub działania jednej ze stron, sędzia podejmie decyzję jak opisano w 12.1., może jednak zasięgnąć opinii strony poszkodowanej. 12.3. Jeśli runda została przerwana i przyznane zostały rzuty karne to wykonywane są one na końcu rundy. Jeśli zawodnik lub strona, której przyznano rzuty karne doprowadzili do przerwania rundy, wówczas zawodnik/strona tracą te rzuty karne.

13. POROZUMIEWANIE SIĘ 13.1. Zawodnik nie może porozumiewać się w żaden sposób ze swoim asystentem, trenerem ani zawodnikami rezerwowymi podczas rundy. Wyjątkiem są tylko sytuacje, gdy zawodnik na własne życzenie korzysta z pomocy asystenta, który może np. dopasować krzesło zawodnika, sprzęt wspomagający lub dostarczyć bile zawodnikowi. 13.2. W rozgrywkach w parach i rozgrywkach drużynowych zawodnicy nie mogą porozumiewać się między sobą, aż do momentu, gdy sędzia wskaże, że nadeszła kolej rzutu tej strony. 13.3. Zawodnicy mogą porozumiewać się ze sobą i ze swoimi asystentami podczas przerw między rundami, ale jedynie do momentu, gdy sędzia ogłosi początek kolejnej rundy. Sędzia nie pozwala na dyskusje, które mogłyby doprowadzić do wydłużenia gry. Kapitan/zawodnik nie może opuszczać pola gry między rundami, chyba, że zostanie zastąpiony zawodnikiem rezerwowym w „czasu dla strony” , lub za pozwoleniem sędziego (Zobacz: 6.19. / 13.4.). 19

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

13.4. Każdej stronie w rozgrywkach w parach i drużynowych, przysługuje jeden „czas dla strony” podczas jednego meczu. Może ją ogłosić trener albo kapitan między rundami. Przerwa trwa 2 minuty. W tym czasie zawodnicy mogą opuścić swoje pola rzutu, ale po zakończeniu przerwy wracają na swoje pozycje. Zawodnicy nie mogą jednak wychodzić poza obszar boiska. Jeśli złamią ten zakaz otrzymają pisemne ostrzeżenie z odpowiednią adnotacją w protokole zawodów (Zobacz: 11.5.3). 13.5. Zawodnik może zwrócić się z prośbą do innego zawodnika, aby zmienił pozycję, jeśli wkracza w tor rzutu. Nie może jednak prosić zawodnika o wyjście poza pole rzutu.

14. CZAS 14.1. Każdej stronie przyznany jest limit czasu na rozegranie każdej rundy. Czas odmierzany jest przez sędziego lub osobę odpowiedzialną za mierzenie czasu podczas zawodów. 14.2. Czas wykorzystany na rzucenie białą bilą nie jest wliczany do limitu czasowego przysługującego stronie.

14.3. Odmierzanie czasu dla strony rozpoczyna się w momencie, w którym sędzia wskaże stronie, że ma rozpocząć grę. 14.4. Czas strony jest liczony do momentu, gdy wyrzucona bila zatrzyma się na boisku lub przekroczy linię zewnętrzną boiska. 14.5. Jeśli stronie nie uda się rzucić bilą w przyznanym stronie limicie czasowym, ta bila oraz pozostałe niewykorzystane bile tej strony zostają umieszczone w pojemniku na stracone bile. 14.6. Jeśli strona rzuci bilę po upływie przyznanego limitu czasowego, sędzia usuwa tę bilę z boiska. Jeśli ta bila zmieniła układ innych bil na boisku, wówczas runda zostaje uznana za przerwaną. 14.7. Rzuty karne są wykonane poza przyznanym limitem czasowym. 14.8. Podczas każdej rundy pozostały czas dla każdej strony jest wyświetlany na tablicy wyników. Po 20

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

zakończeniu każdej rundy wykorzystany czas każdej strony zostaje odnotowany w protokole zawodów. 14.9. Jeśli podczas rozgrywającej się rundy czas na tablicy jest błędnie wyświetlany, sędzia jest odpowiedzialny za korektę oraz przyznanie dodatkowego czasu stronie. 14.10. W przypadku sytuacji konfliktowych sędzia może zadecydować o wstrzymaniu odmierzania czasu. Jeśli w czasie gry korzysta się z usług tłumacza, należy zatrzymać odmierzanie czasu podczas rundy. O ile to możliwe, tłumacz nie powinien wchodzić w skład tej samej drużyny, co wymagający tłumaczenia zawodnik. 14.11.

Limity czasowe w zależności od typu rozgrywek: BC1 5 minut /zawodnik/runda BC2, BC4 5 minut /zawodnik/runda BC3 6 minut /zawodnik/runda Pary BC3 8 minut /para/runda Pary BC4 6 minut /para/runda Drużyna 6 minut /drużyna/runda

14.12. Osoba odmierzająca czas oznajmia głośno i wyraźnie pozostały czas zaczynając od ostatniej minuty: ”1 minuta”, „30sekund” , „10 sekund” oraz „ Czas” – gdy minie czas przewidziany dla strony. 15. KRYTERIA / ZASADY DLA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO 15.1. Sprzęt wspomagający ( położony) powinien zmieścić się wewnątrz powierzchni pola rzutu o wymiarach 2,5 m x 1 m. Rynny i wszystkie dodatki powinny zostać maksymalnie rozciągnięte i ułożone w jednej linii podczas pomiaru. 15.2. Sprzęt wspomagający nie może być wyposażony w żadne mechaniczne ani inne urządzenie, które mogłyby przyspieszyć lub spowolnić ruch bili lub wpłynąć na kierunkowe ustawienie rynny ( lasery, poziomice, hamulce, urządzenia namierzające, wizjery itp.). W momencie wypuszczania bili nic nie może zakłócić jej ruchu. 15.3. Zawodnik musi mieć bezpośredni kontakt z bilą tuż przed jej wyrzuceniem na boisko. Bezpośredni 21

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

kontakt dotyczy również urządzenia przymocowanego do głowy, ramienia lub ust zawodnika. Odległość urządzenia od części ciała do której jest przymocowane nie może być większe niż 50 cm. Jeżeli urządzenie jest przymocowane do czoła zawodnika lub jego ust – mierzymy odległość od czoła lub ust. Jeżeli urządzenie jest przymocowane do ramienia zawodnika , odległość mierzymy od środka ramienia. 15.4. Po każdym rzucie urządzenie wspomagające musi wyraźnie zmienić położenie ( ruch w prawo i w lewo) w płaszczyźnie poziomej. Jeżeli rynna jest na stałe przymocowana podstawy , wówczas cała konstrukcja musi zmienić pozycję jak wyżej. 15.5. Zawodnik może używać więcej niż jednego urządzenia wspomagającego w czasie meczu. Zamiany można dokonać wyłącznie po ogłoszeniu przez sędziego prawa do rzutu jego strony. Wszystkie urządzenia używane podczas meczu muszą znajdować się w obszarze pola rzutu ( Zobacz 11.2.1.). 15.6. W trakcie każdej rundy sędzia / sędzia liniowy dostarczają bile zawodnikom wraz ze sprzętem wspomagającym, aby asystent nie odwracał się w stronę boiska. 15.7 Sprzęt nie może wystawać poza linię rzutu, podczas kiedy bila jest wypuszczana. 15.8. Jeśli rynna ulegnie uszkodzeniu podczas rozgrywek indywidualnych lub w parach, wówczas zawodnikowi przysługuje 10 minut na jej naprawę. W rozgrywkach parami zawodnicy mogą w parach używać tej samej rynny. Rynna może zostać wymieniona tylko pomiędzy rundami. Należy o tym powiadomić Sędziego Głównego .

16. WYJAŚNIENIA I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 16.1. Podczas meczu strona może odnieść wrażenie, że sędzia coś przeoczył lub podjął niewłaściwą decyzję, która miała bezpośredni wpływ na wynik meczu. W takiej sytuacji, zawodnik lub kapitan strony może zwrócić się do sędziego z prośba o wyjaśnienie tej sytuacji. Czas musi zostać zatrzymany. 16.2 W czasie meczu, zawodnik lub kapitan mogą poprosić Sędziego Głównego o wydanie ostatecznego werdyktu. 16.2.1 Zgodnie z przepisem 16.1 i 16.2 zawodnicy musza zgłosić sędziemu podczas meczu, że nie zgadzają się z jego werdyktem i proszą o wyjaśnienie. Zawodnicy musza także poprosić o werdykt sędziego głównego jeżeli chcą postąpić zgodnie z przepisem 16.3. 22

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

16.3 Po zakończeniu każdego meczu, strony biorące w nim udział zostają poproszone o podpisanie protokołu. Jeżeli strona nie zgadza się z postępowaniem lub decyzją sędziego lub sądzi, że podczas meczu postępował on niezgodnie z przepisami, wówczas nie podpisuje protokołu. 16.4 Czas zakończenia meczu zostaje odnotowany w protokole po umieszczeniu wyniku na tablicy wyników. Formalny pisemny protest musi zostać złożony w ciągu 30 min. od zakończenia meczu. Jeżeli protest w tym czasie nie zostanie złożony, wówczas wynik pozostaje bez zmian 16.5 Wypełniony formularz odwoławczy powinien zostać dostarczony do sekretariatu zawodów przez zawodnika, kapitana lub menadżera drużyny wraz z kwotą 150 Euro. Protest powinien zawierać szczegółowy opis okoliczności, uzasadnienie oraz zacytowany przepis, na który strona się powołuje. Sędzia Główny lub osoby przez niego wyznaczone powołują Zespół ds. Protestu ( Protest Panel) tak szybko jak to możliwe. W skład zespołu wchodzą:  Sędzia Główny  Dwóch niezaangażowanych w grę sędziów międzynarodowych i pochodzących z innych krajów niż strony zaangażowane w protest. 16.5.1 Przed wydaniem końcowej decyzji Zespół ds. Protestu powinien skonsultować się z sędzią który prowadził oprotestowany mecz. Zespół powinien obradować na niejawnym spotkaniu i cała dyskusja powinna zostać poufna. 16.5.2 Decyzja Zespołu ds. Protestu zostaje podjęta jak najszybciej i przekazana na piśmie zawodnikowi/ kapitanowi odwołującej się strony i strony przeciwnej. 16.6 Może się zdarzyć, że konieczne będzie złożenie apelacji od decyzji zespołu ds. protestu. Zostanie ona przyjęta po złożeniu dalszego wniosku odwoławczego. W takim przypadku obie zaangażowane strony powinny usłyszeć uzasadnienie apelacji, Delegat Techniczny lub osoba przez niego wyznaczona zwołuje Komisję Odwoławczą ( Jury of Appeal) w której skład wchodzą:  Osoba wyznaczona przez Delegata Technicznego  Dwóch niezaangażowanych w grę sędziów międzynarodowych i pochodzących z innych krajów niż strony zaangażowane w poprzedni protest. 16.6.1 Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna

23

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

16.7 Każda strona konfliktu może poprosić o wgląd do decyzji Zespołu ds. Protestu i złożyć odwołanie od decyzji Komisji Odwoławczej . Wraz z odwołaniem należy wnieść opłatę w wysokości 150 Euro. Odwołanie musi zostać złożone w ciągu 30 minut od otrzymania decyzji Zespołu ds. Protestu . Osoba wyznaczona przez Zespół ds. Protestu odnotowuje dokładną godzinę, o której decyzja w oryginale została dostarczona zawodnikowi, trenerowi, menadżerowi lub innej właściwej osobie (np. menadżerowi drużyny, trenerowi). Ta osoba musi swoim podpisem potwierdzić otrzymanie decyzji . Wszelkie dyskusje dotyczące protestu pozostają poufne.. 16.8. Jeśli decyzją komisji mecz powinien zostać rozegrany ponownie, zostaje on rozgrywany od początku rundy, w której zaistniała sytuacja konfliktowa prowadząca do odwołania. 16.9 Jeżeli przyczyna protestu jest znana przed rozpoczęciem meczu, protest powinien zostać złożony przed meczem. Sędzia Główny/ Delegat Techniczny powinni zostać powiadomieni o przyczynie złożenia protestu. Protest nie zostanie poddany analizie, jeżeli strona nie postąpiła wg niniejszego przepisu.

17.

WÓZKI INWALIDZKIE

17.1. Wózki inwalidzkie używane podczas zawodów powinny być najbardziej standardowymi wózkami. Dozwolone są jednak wszelkie modyfikacje, które zostały w nich wprowadzone dla ułatwienia czynności dnia codziennego. Wózki elektryczne są również dozwolone. 17.2. Maksymalna wysokość wózka wraz z poduszką lub podkładką wspomagającą wynosi 66 cm. od podłoża do najwyższego punktu, w którym udo lub pośladek pozostaje w kontakcie z poduszką

17.3. W razie wątpliwości ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem Technicznym. Decyzja jest ostateczna.

18.

OBOWIĄZKI KAPITANA DRUŻYNY

18.1. W rozgrywkach drużynowych i w parach każdej stronie przewodzi kapitan. Kapitan musi być przedstawiony sędziemu. Kapitan jest kierownikiem drużyny, reprezentuje stronę i jest odpowiedzialny za: 24

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

18.1.1. reprezentowanie drużyny/ pary podczas rzutu monetą i dokonanie wyboru jakimi bilami zagra jego drużyna/para, 18.1.2. podjęcie decyzji o tym, który z zawodników ma wykonać rzut, 18.1.3 podjęcie decyzji o tym, który z zawodników ma wykonać rzut karny, 18.1.4 prośbę o „czas dla strony”, 18.1.5 potwierdzenie decyzji sędziego podczas przyznawania punktów, 18.1.6. konsultacje z sędzią w przypadku przerwanej rundy lub w razie wątpliwości, 18.1.7 podpisanie protokołu lub wyznaczenie kogoś do podpisania, 18.1.8 Złożenie protestu 18.1.9 Kapitan reprezentuje drużynę ale każdy zawodnik może zadać pytanie sędziemu lub poprosić o wejście na boisko.

19. PROCEDURY ROZGRZEWKI 19.1 Przed rozpoczęciem każdego meczu zawodnicy mogą rozgrzewać się w wyznaczonej Strefie Rozgrzewki . Mogą z niej korzystać tylko zawodnicy przygotowujący się do rozpoczęcia meczu według planu rozgrywek określonego przez HOC. Zawodnicy, trenerzy i asystenci (oraz 1 tłumacz na kraj ) mogą poruszać się w Strefie Rozgrzewki tylko w czasie jej trwania. 19.2 Zawodnikowi w Strefie Rozgrzewki może towarzyszyć maksymalnie nast. liczba osób : BC1 – 1 trener , 1 asystent BC2- 1 trener BC3 - 1 trener , 1 asystent BC4 - 1 trener Pary BC3 - 1 trener , 1 asystent na osobę Pary BC4 - 1 trener Drużyny (BC1/2) 1 trener , 1 asystent. 25

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

19.3 W razie konieczności do Strefy Rozgrzewki może wejść tłumacz (1 osoba na 1 kraj)

20. STREFA WYCZEKIWANIA ( CALL ROOM ) 20.1. Oficjalny zegar czasu widocznym miejscu.

zostaje

umieszczony na zewnątrz Strefy

Wyczekiwania w wyraźnie

20.2. Przed wejściem do Strefy Wyczekiwania każdy zawodnik musi upewnić się, że jego numer zawodnika i identyfikator akredytacyjny są wyraźnie widoczne. Trenerzy i asystenci sportowi muszą także umieścić etykietę akredytacyjną w widocznym miejscu. Zaniedbanie tego skutkuje odmową wstępu do Strefy Wyczekiwania. 20.3. Rejestracja dokonywana jest w Strefie Wyczekiwania. Wszyscy zawodnicy muszą być zarejestrowani 30 do 15 minut przed rozpoczęciem konkretnej rozgrywki. 20.4. Trener może zarejestrować indywidualnego zawodnika tylko wtedy, gdy znajduje się on w granicach Strefy Wyczekiwania. Obie strony muszą znajdować się w tej strefie i oczekiwać na wskazanie boiska do rozegrania meczu. 20.5 Przepis 6.1. nie obowiązuje jeżeli opóźnienie jest spowodowane przez organizatorów. Jeśli z jakiegoś powodu mecze zostaną opóźnione to HOC powiadamia pisemnie kierowników wszystkich drużyn, najszybciej jak to możliwe. 20.6. W wyznaczonym czasie wejście do Strefy Wyczekiwania zostaje zamknięte i żadna osoba ani sprzęt nie mają wstępu po rejestracji. ( Wyjątki mogą być rozpatrywana przez Sędziego Głównego i/lub Delegata Technicznego).

20.7. Tłumacze mogą wejść do Strefy Wyczekiwania jedynie wtedy gdy zostaną poproszeni o to przez sędziego. 20.8. Zawodnikom może towarzyszyć określona liczba osób:  BC1 : 1 trener, 1 asystent  BC2 : 1 trener  BC3 : 1 trener, 1 asystent  BC4 : 1 trener 26

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

  

Pary BC3 : 1 trener, 1 asystent na sportowca Pary BC4 : 1 trener Drużyna (BC1/2) : 1 trener, 1 asystent

20.9. Sędziowie wchodzą do Strefy Wyczekiwania, aby przygotować Sie do meczu 15 min. przed wyznaczonym początkiem gry. 20.10. Sędzia może poprosić zawodników o pokazanie swoich numerów akredytacyjnych w celu potwierdzenia informacji.

i identyfikatorów

20.11. Po rejestracji zawodnicy, trenerzy ani asystenci nie mogą opuszczać Strefy Wyczekiwania. Jeżeli to zrobią , nie zostaną ponownie do niej wpuszczeni i nie wezmą udziału w meczu. ( Wyjątki mogą być rozpatrywane przez Sędziego Głównego i /lub Delegata technicznego. 20.12. Kontrola sprzętu sportowego i monety do losowania (zobacz 6.3) przeprowadzana jest w Strefie Wyczekiwania 20.12.1 Kontrola wyrywkowa sprzętu : 20.12.1.1. Bile , które nie spełniają przepisów zostają wykluczone do zakończenia zawodów. Zawodnicy mogą zastąpić je bilami przygotowanymi przez organizatorów zawodów. Po zakończeniu zawodów zwracają je sędziemu. 20.12.1.2. Kiedy bila/e nie przejdą wyrywkowej kontroli strona zostanie potraktowana według przepisu 10.4.1. 20.12.1.3. Jeżeli bila/e zawodnika nie będą zgodne z przepisami podczas drugiej kontroli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany zgodnie z przepisem 10.4.2 20.12.1.4. Zawodnicy i trenerzy mogą obserwować wyrywkową kontrolę. Jeśli ich zdaniem nie została poprawnie przeprowadzona sędzia musi wezwać sędziego głównego by kontrolę powtórzyć. 20.13 Dozwolona ilość bil znajdujących się w Strefie Wyczekiwania : 20.13.1 W grach indywidualnych każdy gracz może wnieść do Strefy Wyczekiwania 6 bil czerwonych, 6 bil niebieskich i 1 bilę białą (zobacz 5.1). 20.13.2. Każdy zawodnik pary (z rezerwowymi włącznie) może wnieść do Strefy Wyczekiwania 27

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

3 bile czerwone, 3 bile niebieskie i 1 bilę białą (zobacz 5.2.1). 20.13.3 Każdy zawodnik drużyny z rezerwowymi włącznie może wnieść do Strefy Wyczekiwania 2 bile niebieskie, 2 czerwone i 1 bilę białą (zobacz 5.3.1). 20.14 Bile organizatora zawodów mogą być używane przez zawodników tylko wtedy, jeśli nie dostarczyli swoich bil do Strefy Wyczekiwania lub wówczas gdy bile nie odpowiadały przepisom podczas wyrywkowej kontroli.

21. SYTUACJE WYJĄTKOWE 21.1. Jeśli zawodnik ulegnie kontuzji podczas rundy i sytuacja jest poważna możliwe jest przerwanie meczu, nie więcej jednak niż na 10 minut. W tym okresie możliwe jest udzielnie pomocy medycznej. Odmierzanie czasu musi zostać zatrzymane. 21.2. W rozgrywkach indywidualnych, jeśli zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry, strona przeciwna wygrywa mecz walkowerem. (Zobacz 10.4.7.). 21.3. W rozgrywkach w parach BC3 w czasie 10 minutowej przerwy przyznanej na udzielenie zawodnikowi pomocy medycznej , asystentowi zawodnika nie wolno obrócić się w stronę boiska. Jeśli jest to konieczne asystent może komunikować się z osobą udzielającą pomocy medycznej zawodnikowi. 21.4. W rozgrywkach drużynowych, jeśli zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry, rozgrywana runda zostanie dokończona bez kontuzjowanego zawodnika a jego niewykorzystane bile nie mogą być wykorzystane w grze. Zawodnik rezerwowy może przystąpić do gry tylko w przerwie między rundami (Zobacz: 6.19. i 10.4.5). 21.5. W rozgrywkach drużynowych, jeśli zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry, rozgrywana runda zostanie dokończona bez kontuzjowanego zawodnika a jego niewykorzystane bile nie mogą być wykorzystane w grze. Drugi zawodnik tej pary dysponujący bilami może rzucić nimi gdy przysługuje mu prawo do rzutu. Zawodnik rezerwowy może przystąpić do gry tylko w przerwie między rundami (Zobacz: 6.19.). Jeśli para nie ma zawodnika rezerwowego strona przeciwna wygrywa mecz walkowerem. (Zobacz: 10.4.7.). 21.6. W rozgrywkach w parach, jeśli kontuzji ulegnie jeden z asystentów, obaj zawodnicy korzystają z pomocy drugiego asystenta do końca rozgrywanej rundy. Asystent rezerwowy może przystąpić do gry tylko w przerwie między rundami. 28

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

_____________________________________________________________________________ Komitet Bocci CPISRA (CPISRA Boccia Committee - CBC) zdaje sobie sprawę z faktu, że w czasie zawodów mogą zaistnieć sytuacje, które nie zostały wymienione w powyższych regułach . Sytuacje te należy rozwiązywać na bieżąco w konsultacji z delegatem technicznym i/lub z sędzią głównym. _____________________________________________________________________________

Kolejne strony (Załączniki nr 1, 2 i 3 ) zawierają schematy gestów sędziego, wyjaśnienie procedur protestu i schemat boiska. Gesty sędziego zostały opracowane w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy sędziami i zawodnikami , dla ułatwienia zawodnikom interpretacji pewnych sytuacji. Zawodnicy nie mogą złożyć protestu, jeżeli sędzia zapomni użyć odpowiedniego gestu.

29

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

ZAŁĄCZNIK nr 1 - OFICJALNE GESTY/ZNAKI SĘDZIÓW Oficjalne gesty/znaki sędziego Sygnalizowana sytuacja Sygnalizacja do rzutu bila białą lub bilami w czasie rozgrzewki (przepis 6.4 6.5)

Opis gestu Ruch ręki by zasygnalizować rzut

Sygnalizacja do rzutu bili kolorowej (przepis 6.7,6.8,6.9)

Pokazanie koloru sygnalizatora zgodnego z kolorem strony, która ma prawo gry

Przerwa (przepis 13.4)

Położenie dłoni nad palcami drugiej dłoni skierowanej pionowo ku górze (szkic T) i informacja ustna , która strona prosi o czas (przykład przerwa dla imię zawodnika/nazwa drużyny / kraj/ kolor bil)

Gest jaki wykona sędzia

30

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Zmiana (przepis 6.19)

Obrót przedramienia pierwszej reki wokół przedramienia drugiej reki

Mierzenie

Ręce znajdują się obok siebie i zostają odsunięte od siebie, jeżeli używana jest miarka

Wezwanie zawodników do wejścia na boisko (przepis 7.6)

Wskazanie zawodników a następnie wskazanie na oczy sędziego

Niewłaściwy sposób komunikacji (przepis 11.1.3; 13)

Wskazanie ust i ruch palca wskazującego w kierunku drugiej ręki

31

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Bila nieważna bila/bila autowa (przepis 6.13)

Wskazywać piłkę i podnosić przedramię pionowo z otwartą dłonią i słowa autowa/nieważna bila i podniesienie piłki, która wyszła na aut

Wycofanie (przepis Wskazanie piłki i 10.3; podniesienie 11.2; 11.4) przedramienia z dłonią markującą chwyt bili przed podniesieniem piłki, (jeśli jest to możliwe)

Dwie karne piłki(przepis ( 10.2; 11.1; 11.2; 11.3)

Podniesione dwa palce

Ostrzeżenie(przepis 10.4; 11.3)

Żółta kartka

32

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Drugie ostrzeżenie i w konsekwencji dyskwalifikacja (przepis 10.4)

Pokazanie żółtej a następnie czerwonej kartki

Dyskwalifikacja (przepis 10.4,11.6)

Czerwona kartka

Kary anulują się wzajemnie (przepis 10.2.6)

Równoczesne podniesienie obu kciuków pionowo do góry

33

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Zakończenie rundy/ zakończenie meczu (odniesienie 6.10)

Wynik (przepis 7)

Skrzyżowanie opuszczonych rąk i odsunięcie rąk na zewnątrz

Połóż palce na odpowiednim kolorze sygnalizatora by pokazać wynik (przykład 3 punkty dla czerwonych)

34

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Przykładowe wyniki

3 punkty dla czerwonych

7 punktów dla czerwonych

10 punktów dla czerwonych

12 punktów dla czerwonych 35

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Oficjalne gesty/znaki sędziego liniowego Sygnalizowana sytuacja Prośba o konsultację z sędzią głównym.

Opis gestu

Gest, jaki wykona sędzia Liniowy

Podniesienie ramienia

Grafik: Francisca Sottomayor Przekład: Artur Cios

36

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

ZAŁĄCZNIK nr 2 - PROTESTY

37

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

38

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Przekład: Artur Cios

39

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

WSKAZÓWKI DOT. PROTESTÓW - Jeśli strona chce zgłosić protest poza limitem czasu (30 minut) sekretariat powinien informować , że limit czasu upłynął. Jeśli strona nalega by protest był przyjęty sekretariat go nie przyjmie; - Zdjęcia i/lub nagrania wideo nie są uwzględniane do poparcia protestu; - Powtórzenie gry z powodu protestu: sędzia rzuca monetą i strona, która wygrała wybiera kolor bil . Jeśli stronie zostały przyznane bile karne strona nie może nimi grać; - Ponowne rozpoczęcie rundy , w której miała miejsce sytuacja, która była powodem protestu: Gracze pozostają w takich samych polach rzutu i korzystają z bil tego samego koloru. W czasie rundy która jest powtarzana konsekwencje łamania zasad gry zadecydowane przez Zespół ds. Protestu nie są dalej ważne chyba, że zostały przedstawione jako ostrzeżenie w formie pisemnej lub dyskwalifikacja - Jeśli powód protestu jest prawidłowy , ale nie jest wystarczający aby powtórzyć grę (na przykład, proceduralny błąd w Strefie Wyczekiwania ), opłata protestacyjna nie zostaje zwrócona; - Opłaty protestacyjne nie zwrócone decyzją Zespołu ds. Protestu lub Komisji Odwoławczej zostają zatrzymane przez CBC.

40

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Protest Notification Nota protestacyjna This notification is to inform the Team Manager from Zawiadomienie dla kierownika drużyny z ………………….(nazwa kraju) ________________(name of country), that the match played between _________________ and _________________ (name of players or countries) że mecz rozegrany pomiędzy ……………….i………………....(nazwy drużyn lub krajów) on the ___/___/_____ ( insert date ), at ________ (time of match) in division ___________, has been w……/……/………...(wstaw datę) – ………( godzina meczu) w kategorii……………………. protested by ________________________ (name) został oprotestowany przez …………………………………. (imię, nazwisko ) from (z) _________________ (Country) ……………………….(Kraj). Brief explanation of the protest: Krótkie wyjaśnienie protestu ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Delivered at: ____ h___ m, on ___/___/_____ ( insert date ), Dostarczony w ………………………………. (wstaw datę) Delivered by: __________________________________________ Dostarczony przez Received by: __________________________________________ Odebrany przez

41

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

ZAŁĄCZNIK nr 3. UKŁAD BOISKA DO GRY W BOCCIĘ

A Linia V B Linia rzutu C Linie pola rzutu D Linie zewnętrzne E Krzyż Non valid area for the target ball – obszar , na którym jeśli wtoczy się biała bila, uznana jest za bilę nieważną. Throwing boxes – pola rzutu. 42

BOCCIA - DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2009 Section B - Sports Rules – Boccia

Opracowanie : Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w Poznaniu ul. Zacisze 2 60-831 Poznań tel/fax +48 61 8483 189 mail : [email protected] www.boccia-start.org.pl

D zia ła o d 19 61 r.

W w w .s ta r t. o r g . p l

BOCCIA ZOSTAŁA WPROWADZONA W POLSCE PRZEZ „START” w POZNANIU w 1992 roku

43

Suggest Documents