BIBLIOGRAFIA 2012 MONOGRAFIE: 1. Białecki, Konrad, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956 – 1991, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2012, ss. 481, 2. Chmielarz, Małgorzata, Cudowne uzdrowienia w Historii Kościoła Sozomenosa, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań, 2012, ss. 95, 3. Czamańska, Ilona, Dokumenty klasztoru oo. Kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi. Katalog, Wydawnictwo Nauka i innowacje, Poznań, 2012, ss. 159, 4. Domańska, Ewa, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, PWN, Warszawa, 2012, ss. 224, 5. Domańska, Ewa, Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. [Historia a współczesna humanistyka. Studia z teorii wiedzy o przeszłości], przeł. na ukraiński Volodymyr Sklokin, Київ: Ніка-Центр, 2012, ss. 264, 6. Dorna, Maciej, Die Brüder des Deutschen Ordens in Preußen 1228 – 1309. Eine prosopographische Studie, Böhlau Verlag, 2012, ss.472, 7. Franz, Maciej, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, wyd. V, ISBN 978-83-7780-230-4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, ss. 255, 8. Galuba, Rafał, Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2012, ss. 636, 9. Gładysiak, Łukasz, Zabijajcie wszystkich. Einsatzgruppen 1938-1941, Wydawnictwo Demart, Warszawa, 2012, ss. 360, 10. Gładysiak, Łukasz; Niewęgłowski, Wojciech, BMW R 75 and other BMW Motorcycles in the German Army 1930-1945, Wydawnictwo Kagero, Lublin, 2012, ss. 56, 11. Heruday-Kiełczewska, Magdalena, Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 - styczeń 1982, IPN, Warszawa, 2012, ss. 208, 12. Jankowiak, Stanisław; Kościański, Rafał; Makowski Edmund; Reczek, Rafał, Poznański Czerwiec 1956. Wybór dokumentów, Wydawnictwo IPN, Poznań, 2012, ss. 600, 13. Jurkiewicz, Jan, Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy, cz. I: W kręgu latopisów litewskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, s. 301, 14. Kołacki, Jerzy, Bolesne punkty historii. „Wypędzenia” i „Wypędzeni” w polskim piśmiennictwie naukowym w latach 1945-2005 (Schmerzliche Punkte der Geschichte. „Vertreibung“ und „Vertriebene“ im wissenschaftlichen Schrifttum Polens 1945-2005), Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 390, 15. Kołodziej, Robert; Zwierzykowski, Michał, Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, Wydawnictwo Poznańskie, 2012, ss. 210,

16. Niestrawski, Mariusz, Samolot myśliwski Fokker D.VII w lotnictwie wielkopolskim (1919-1921), Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań, 2012, ss. 16, 17. Niestrawski, Mariusz; Bączyk, Jarosałw, Generał Tadeusz Kutrzeba. Zarys biografii, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań, 2012, ss. 143, 18. Olszewski, Wiesław, Jeńcy i internowani w obozie w Strzałkowie w latach 1915-1929, Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 2012, ss. 272, 19. Paczos, Sebastian, Kręte drogi myśli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego (1764 – 1843) Wybór pism, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2012, ss. 527, 20. Paszkiewicz, Jędrzej, Grecja a bezpieczeństwo międzynarodowe na Bałkanach 1923– 1936, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s.317, 21. Pentek, Zdzisław, Teodor Tyc (1896-1927). Biografia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2012, s. 155, 22. Płowy, Damian, Od Konstantynowa do Piławiec. Działania wojenne na ziemiach ukrainnych od czerwca do września 1648 roku, Wydawnictwo Infort Editions, Zabrze Tarnowskie Góry, 2012, ss. 224, 23. Przybylski, Marek, Odpowiedzialność karna dyrektora i nauczyciela w zakresie naruszenia przepisów BHP w szkole, Wydawnictwo Rys, Poznań, 2012, ss. 152, 24. Rzepa, Krzysztof, Zbąszyń na dawnej pocztówce, Starostwo Powiatowe, Nowy Tomyśl, 2012, ss. 160, 25. Sierpowski, Stanisław, Historia Włoch i stosunki polsko-włoskie w XX wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 448, 26. Sikorski, Dariusz Andrzej, Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źródło historyczne do dziejów Kościoła w Polsce), Wydawnictwo PTPN, Poznań, 2012, ss. 223, 27. Sikorski, Dariusz Andrzej, Początki Kościoła w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo PTPN, Poznań, 2012, ss. 340, 28. Skotarczak, Dorota, Historia wizualna, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, ss. 262, 29. Werner, Wiktor, Wprowadzenie do historii, PWN, Warszawa, 2012, ss. 239, 30. Witkowski, Rafał, Sources on the History of the Carthusian Order in Central Europe, Part 1, edited and annotated by Raphael Witkowski, Analecta Cartusiana, t. 286, Institut für Anglistik und Amerikanistik Universität Salzburg, 2012, , 31. Witkowski, Rafał, Sources on the History of the Carthusian Order in Central Europe, Part 2: Carthusian Necrologies, edited and annotated by Raphael Witkowski, Analecta Cartusiana, t. 286, Institut für Anglistik und Amerikanistik Universität Salzburg, 2012, , 32. Witkowski, Rafał, Jacob Lang, Notitia Carthusianorum Anglorum, transcribed, edited and annotated by Raphael Witkowski, Analecta Cartusiana, t. 288, Institut für Anglistik und Amerikanistik Universität Salzburg, 2012, , 33. Witkowski, Rafał, Prospectus historiae Ordinis Carthusiani. Additum est breve Chronicon monasterii S. Stephani de Nemore eiusdem Ordinis nec non series Carthusiarum per orbem auctore Camillo Tutino presbytero Neapolitano, Viterbii [1660],

transcribed and annotated by Rapha, Institut für Anglistik und Amerikanistik Universität Salzburg, 2012, , 34. Witkowski, Rafał; Piramidowicz, D., The Charterhouse of Domus Sanctae Crucis and its Chronicle “Historia Centum Annorum” (1748), Analecta Cartusiana, t. 287, Institut für Anglistik und Amerikanistik Universität Salzburg, 2012, , 35. Wojtkowiak, Jakub, Z dziejów terroru w państwie radzieckim 1917-1953. Wybór źródeł., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2012, ss.146, 36. Wryk, Ryszard, Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, 2012, ss. 252, 37. Wrzosek, Wojciech, Kultura i istoriceskaja istina, Izdatielstwo Krug, Moskwa, 2012, ss. 334, 38. Wrzosek, Wojciech, Istorija – Kultura – Metafora. Postajanija neklasicnoj istoriografii. Pro istoricne mislenija, Nika-Centr, Kiiv, 2012, ss. 295, ROZDZIAŁ W MONOGRAFII: 1. Balbuza, Katarzyna, Główne nurty w ideologii władzy cesarza Galby, [w:] Studia Flaviana 2, pod red. L. Mrozewicza, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2012, s. 45-64, 2. Biernacki, Andrzej B., Early Byzantine Iron Helmets from Novae (the Diocese of Thrace) in: Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, red. Beate Böhlendorf-Arslan, Alessandra Ricci, Deutsches Archäologisches Institut Istambul 2012, 2012, s. 91-104, 3. Biniaś-Szkopek, Magdalena, Z czego książę zwolnił mnichów? Elementy prawa książęcego w średniowiecznych dokumentach, [W:] Powtórka przed… VI spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 161-163, 4. Budzińska, Justyna; Skórzyńska, Izabela, Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Polityka historyczna. Historia i pamięć, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, red. Andrzej Czyżewski, Sławomir N. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Joanna Żelazko, IPN Łódź, 2012, s.331-367, 5. Bugajewski, Maciej, Spojrzenie z przeszłości. Uwagi o hermeneutycznej funkcji zapośredniczenia, [w]: Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, pod red. V. Julkowskiej, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań, 2012, s. 63-68, 6. Bugajewski, Maciej, Mediacja pamięci historycznej [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić...” Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), pod red. M. Foryckiego i innych, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań, 2012, s. 347-357, 7. Bugajewski, Maciej, Historiozoficzne wymiary dekonstrukcji mitu, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy, pod red. R. Stobieckiego i innych, Wydawnictwo IPN, Warszawa-Łódź, 2012, s. 39-44, 8. Chmielarz, Małgorzata, Aktorki i tancerki w Bizancjum - uczciwy zawód czy margines społeczny[W:] "Powtórka przed...". VI Spotkania z historią dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych, red. Józef Dobosz, Danuta Konieczka-Śliwińska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań, 2012, s. 143-144, 9. Czamańska, Ilona, Situaţia unei femei între domnie şi violenţa. Cazul Ruxandei fiică lui Vasile Lupu [w:] Factorul feminin in istorie. Culegere de studii si documente, Academia de Știinţa Moldovei, Chișinău, 2012, ss. 257-262, 10. Danielewski, Marcin, Funkcje militarne grodów z terenu wczesnośredniowiecznych Kujaw (wybrane aspekty problematyki), [W:] TERRA INCOGNITA. Wokół inowrocławskich grodzisk, red. Ł. Oliwkowski, Pozkal, Inowrocław, 2012, s. 17-23, 11. Dobek, Rafał, Polacy w Komunie Paryskiej 1871 r.[w:] Polska lewica. Koncepcje – ludzie – działalność, t.II, red. E.Krasucki, T. Sikorski, A.Wątor., Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. Wrocław, 2012, s. 7-29, 12. Dobek, Rafał, Polacy i francuskie rewolucje 1848 i 1871 roku [w:] Kontakty, tradycje i stosunki polsko-francuskie od XVI do początków XX wieku. Zbiór studiów, red. J. Orzeł, M.Mróz., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 217-245, 13. Dobek, Rafał, Sojusz tronu z ołtarzem we Francji w okresie Burbonów (1815-1830) i II Cesarstwa (1852-1870) [w:] Od Rewolucji Francuskiej do Nowej Ewangelizacji. Wokół osoby i charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda (1782-1861) w 150 rocznicę śmierci, red. P. Zając (OMI)., Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań, 2012, s.65-83, 14. Dobosz, Józef, Jan Długosz o początkach państwa i Kościoła polskiego, [w:] „Powtórka przed…” VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 99-109, 15. Dobosz, Józef, Biskup w średniowieczu, [w:] Królowie i biskupi w średniowieczu, red. M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań-Ląd, 2012, s. 36-48, 16. Domańska, Ewa, Biohistory and the Contemporary Human and Social Sciences [w:] Historia y globalización, ed. by Francisco Javier Caspistegui, Eunsa, Pamplona, 2012, s. 167180, 17. Domańska, Ewa, Epistemologie pograniczy, [w:] Na pograniczach literatury, pod red. Jarosława Fazana i Krzysztofa Zajasa, Universitas, Kraków, 2012, s. 85-101, 18. Domańska, Ewa, [z Przemysławem Urbańczykiem], Archeologia i historia, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot, Anna Zalewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2012, s. 852868, 19. Dorna, Maciej, Historiografia zakonu krzyżackiego, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s. 221-230, 20. Dorna, Maciej, Państwo zakonu krzyżackiego, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s. 601-667, 21. Falkowski, Tomasz, Historia literatury w ujęciu Rolanda Barthes’a jako specyficzna formacja dyskursywna, [w:] Historia - Interpretacja - Reprezentacja red. nauk. M. Żmudzka-

Brodnicka. M. Brodnicki, J. Serkowska-Mąka, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk, 2012, s. 149-160, 22. Falkowski, Tomasz, Szaleństwo jako fenomen historyczny. Przykład „szalonych cezarów”, [w:] Wokół rozumienia szaleństwa. Szkice z zakresu humanistyki, pod red. P. Prus i A. Stelmaszyka, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2012, s. 175-185, 23. Forycki, Maciej, From fraternity to domination: the mythical origins of the Slavic people, [w:] Notions of the Self. The search for identity in the East Central Europe in the 18th century, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Posdam-Zielona Góra, 2012, s. 7-18, 24. Forycki, Maciej, La pratique des langues étrangères dans une famille noble polonaise, les Leszczyński, [w:] Les langues étrangères en Europe. Apprentissages et pratiques (14501700), M. Zuili, S. Baddeley (red.), Presses de l’Univérsité Paris-Sorbonne, Paris, 2012, s. 205217, 25. Forycki, Maciej, Polityka w ujęciu Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, [w:] Sic erat in fatis, E. Kościk, R. Żerelik, P. Badyna, F. Wolański (red.), t. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 191-200, 26. Forycki, Maciej, Ignacy Massalski et les physiocrates français, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), M. Forycki, A. Perłakowski, F. Wolański (red.), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 21-40, 27. Forycki, Maciej, Między merkantylizmem a liberalizmem ekonomicznym. Wokół przemian gospodarczo-społecznych w XVIII stuleciu, [w:] „Powtórka przed…”, J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska (red.), t. VI, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 4958, 28. Forycki, Maciej, Próby utworzenia uczelni o europejskiej renomie w osiemnastowiecznym Poznaniu, [w:] Vivat Academia! 400 lat tradycji akademickich Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, 2012, s. 65-78, 29. Forycki, Maciej; Michalski, Maciej, W blasku korony Bolesława Chrobrego. Tradycje gnieźnieńskich koronacji w okresie staropolskim, [w:] Gniezno – miasto królów, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 2012, s. 85-104, 30. Franz, Maciej, Ideologia religijna a sojusze polityczne Kozaczyzny w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, Instytut Badań nad dziedzictwem kulturowym Europy, 2012, s. 317328, 31. Franz, Maciej, The Chinese Fleet of Aircraft Carriers in 21st Century (Asia, a Giant with Feet of Clay), [w:] Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Politics, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 79-98, 32. Franz, Maciej, Metodologia badań historyczno-wojskowych epoki nowożytnej (kilka uwag krytycznych), [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych (studia i szkice), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012, s. 47-51,

33. Franz, Maciej, Pierwsze powstania kozackie przeciw Rzeczypospolitej – próba oceny aspektów militarnych, [w:] Od armii komputowej do narodowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2012, s. 7-26, 34. Franz, Maciej, Lotniskowce na Śródziemnomorskim teatrze działań wojennych w drugim okresie wojny (grudzień 1941 – październik 1944), [w:] Wojskowość Bezpieczeństwo Wychowanie, Wydawnictwo UPH, Siedlce, 2012, s. 42-50, 35. Galuba, Rafał, Materiały archiwalne, dokumentacja i archiwa PZPR w polskim prawie archiwalnym [W:] Partia komunistyczna w Polsce. Struktury - ludzie - dokumentacja, red. D. Magier, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Archiwum Państwowe w Lublinie, Radzyń Podlaski-Lublin, 2012, s. 553-576, 36. Galuba, Rafał, Problemy wartościowania i selekcji dokumentacji w archiwach wyodrębnionych [W:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 133-157, 37. Gąsowski, Jerzy, Psychologiczne aspekty wykorzystania fotografii w edukacji historycznej [W]: Fot-historia. Fotografia w edukacji historycznej, red. V. Julkowska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, s.13-22, 38. Gąsowski, Jerzy; Konieczka-Śliwińska, Danuta, Psychologiczno - dydaktyczne uwarunkowania kształcenia umiejetności wyjaśniania pojęć historycznych u dzieci i młodzieży [W]:"Powtórka przed…", red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, s.111-122, 39. Gis Kacper, Quos Deus coniunxit, homo non separet – Katarzyna Jagiellonka jako królewna polska i księżna finlandzka na tle systemu dynastycznego, [w:] Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2012, 2012, s. 67-86, 40. Gładysiak, Łukasz, Stan badań i wybrane problemy w pracy nad dziejami ochotników francuskich w armii niemieckiej podczas walk na Pomorzu Zachodnim w roku 1945, [w:] Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 10, 41. Gładysiak, Łukasz, Rola rzeki w kształtowaniu infrastruktury obronnej miast na przykładzie Poznania, [w:] Trzymajmy się morza! Kołobrzeski Skansen Morski, Wydawnictwo Jasne, Kołobrzeg, 2012, s. 6, 42. Górczak, Zbyszko, Historia społeczna, Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 2012, s. 469-475, 43. Górczak, Zbyszko, Osadnictwo na prawie niemieckim w średniowiecznej Polsce, „Powtórka przed…”. VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Wydawnictwo IH UAM, 2012, s. 27-48, 44. Górczak, Zbyszko, Kariera majątkowa rodziny Brudzewskich herbu Pomian w XV i początkach XVI w., Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, t. XII, red. S. Górzyński, Wydawnictwo DiG , Warszawa, 2012, 2012, s. 135-189,

45. Górczak, Zbyszko, Las w gospodarce średniowiecznej Polski, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, t. 11, red. D.J. Gwiazdowicz, Wydawnictwo Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2012, s. 51-70, 46. Górczak, Zbyszko, Miasta, Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 2012, s. 476-479, 47. Górczak, Zbyszko, Gospodarka, Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 2012, s. 487-493, 48. Górczyńska-Przybyłowicz, Bożena, Monolit zniweczył jego wielkość? Der Monolith hat seine Gestalt verdeckt, w: B. Górczyńska-Przybyłowicz (red.), Polityka Otto von Bismarcka wobec Polaków i Francuzów. Materiały z sesji naukowej odbytej w 2010 r. w Warcinie., Centrum Edukacji Regionalnej, Warcino, 2012, s. 3-25, 49. Górecki, J.; Wyrwa, Andrzej M., The staurotheke from Ostrów Lednicki, [w:] M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska (red.), Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWO-WS, IHKM PAN w Krakowie przy współudziale innych, 2012, s. 173-191, 50. Grzelczak, Piotr, Poznański Czerwiec 1956 w partyjnym dyskursie czasów gomułkowskich na przykładzie poznańskich struktur PZPR, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Referaty, red. P. Gasztold-Seń, Ł. Kamiński, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 2012, s. 133-142, 51. Grzelczak, Piotr, Za fasadą ludowego entuzjazmu. Obchody siedemdziesiątej rocznicy urodzin Józefa Stalina w Wielkopolsce w 1949 roku, [w:] Przez źródło do przeszłości. Materiały z II Sesji naukowej doktorantów Wydziału Historycznego UAM, Poznań 12-15 kwietnia 2008 roku, re, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 95-108, 52. Heruday-Kiełczewska, Magdalena, Powstanie ośrodków NSZZ "Solidarność" w krajach zachodnich, w: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011., Warszawa, 2012, , 53. Hinc, Alina, Nagroda Herdera, [w:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, red. P. Matusik, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 211-216, 54. Hinc, Alina, Die Kulturpolitik gegenüber dem deutschen und dem polnischen Theater in Posen in den Jahren 1793-1918, [w:] Kulturpolitik und Theater. Die kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich, pod red. P. Ther, Oldenbourg, Böhlau, 2012, s. 265-286, 55. Ilski, Kazimierz, Cena zwierząt w późnej starożytności [W:] Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, red. K.Ilski, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 19-31, 56. Ilski, Kazimierz, Posiadanie jako źródło prestiżu społecznego, [W:] „Powtórka przed…” VI spotkania z Historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. Józef Dobosz, Danuta Konieczka-Śliwińska, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 17-25, 57. Jakś-Kubiak, Magdalena, "...bo każdy przecie powinien wiedzieć czy, co i gdzie można u swoich nabyć” - czyli „swój do swego” w poznańskiej praktyce z przełomu XIX i XX wieku, [w:] „Powtórka przed...” VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 18-19 września ora, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 156-168,

58. Jakś-Kubiak, Magdalena, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu. Źródła do dziejów poznańskiego środowiska naukowego, [w:] Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. red. Agnieszka Jakuboszczak, Przemysław Matusik, Michał Zwierzykowski, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 79-96, 59. Jakś-Kubiak, Magdalena, Obraz miasta Poznania przełomu XIX i XX wieku w źródłach ikonograficznych, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, tom IX. Wizualizacje historii, red. St. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń, 2012, , 60. Jakuboszczak, Agnieszka, Kobieta - morderczyni. Sprawa o mężobójstwo na przykładzie osiemnastowiecznego procesu Konstancji Dobrowolskiej, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce - w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. JustyniarskaChojak, S. Konarska-Zimnicka, Warsz, Wydawnictwo DiG, 2012, s. 311-318, 61. Jakuboszczak, Agnieszka, A la recherche de la féminité. La femme aux yeux des Français à l’époque moderne [w:] "Trzeba dyscypliny-bez niej nie da się pasji skladnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012, s. 193-204, 62. Jankowiak, Stanisław, Migracje ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego w latach 1945-1960 [w:] Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego red. M. Machałek, J. Macholak, E. Włodarczyk, Wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin, 2012, s. 137 - 161, 63. Jankowiak, Stanisław, Fotografia w PRL jako element propagandy. Zarys problemu, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012, s. 165-173, 64. Jasiński, Tomasz, Dyplomatyka, [w:] Vademecum historyka mediewisty, pod red. Jarosława Nikodema, Dariusza Andrzeja Sikorskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 58-73, 65. Jasiński, Tomasz, Od Konstantyna Wielkiego do Galla Anonima. Przyczynek do studiów nad genezą veloxu "czasownikowego", [w:] Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasza Jurka, t. 2, Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", Kraków, 2012, s. 1275 1291., 66. Julkowska, Violetta, Polski esej historyczny w XIX i XX wieku. Cz. II Funkcje dwudziestowiecznej eseistyki historycznej, [w:] Kilo Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX -XX wieku, red. Andrzej Wierzbicki, Instytut Historii PAN Warszawa, 2012, s. 11-31, 67. Julkowska, Violetta, Od fotografii dokumentującej do reprezentacji miejsc pamięci. "na obcej ziemi"- studium przypadku, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 53-62, 68. Julkowska, Violetta, Poruszyć wyobraźnię historyczną uczniów. Fotografia lotnicza w edukacji historycznej, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s.119-134,

69. Julkowska, Violetta, Działalność edukacyjna IPN w latach 2000-2010, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, red. Andrzej Czyżewski, Sławomir N. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Joanna Żelazko, Instytut Pamięci Narodowej Łódź, 2012, s. 307-330, 70. Julkowska, Violetta, Dekonstrukcja mitu Kozaczyzny w "Dwu latach dziejów naszych" Karola Szajnochy [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. Andrzej Czyżewski, Rafał Stobiecki, Leonid Zaszkilniak, Tomasz Toborek, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa, Łódź, 2012, s.393-407, 71. Julkowska, Violetta, Fotografia w akademickiej refleksji dydaktyki historii i w edukacji historycznej. Problemy i perspektywy badawcze, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, s. 7-12, 72. Julkowska, Violetta; Bugajewski, Maciej, Fotografia jako dokument, przedstawienie i zastąpienie przeszłości, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska,, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, s.7-12, 73. Jurkiewicz, Jan, Rękopisy prac genealogicznych Michałą Szęciłły i obraz w nich początków Litwy, [w:] Lietuvos Didžiosios Kuniogaikštystės istorijos kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių ribkinys. Skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65-mečiui. Sudarytoja R. migelskytė – S, Vilnius, 2012, s. 115-146, 74. Kaczmarek, Krzysztof, Szkolnictwo [w:] Vademecum historyka mediewisty, pod red. J. Nikodema i D.A. Sikorskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 514-519, 75. Kaczmarek, Krzysztof, Historia Kościoła powszechnego. Późne średniowiecze [w:] Vademecum historyka mediewisty, pod red. J. Nikodema i D.A. Sikorskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 684-585, 76. Kaczmarek, Krzysztof, Historia Kościoła powszechnego. Monastycyzm [w:] Vademecum historyka mediewisty, pod red. J. Nikodema i D.A. Sikorskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 698 – 705, 77. Kaczmarek, Krzysztof, Kościół w Polsce XIII – XV w. [w:] Vademecum historyka mediewisty, pod red. J. Nikodema i D.A. Sikorskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 711 - 717, 78. Kapica, Bartłomiej, Władysław Bieńkowski - współpracownik Komitetu Obrony Robotników i członek Towarzystwa Kursów Naukowych [w:] "Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, [red] Polak W., Kufel J., Ruchlewski P., Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 2012, s. 513 - 530, 79. Kapica, Bartłomiej, Problem rewizjonizmu marksizmu na łamach centralnej prasy partyjnej w latach 1956-1959 [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011, Wydawnictwo IPN, Warszawa, 2012, s. 143 - 150, 80. Kielban, Łukasz, Honor and Masculinity in the Polish Officer Corps during the World II [in:] Women and Men at War. A Gender Perspective on World War II and its Aftermath in Central and Eastern Europe, pod red. M. Roeger, R. Leiserowitz, Fibre, Osnabruek, 2012, s. 97-115,

81. Kielban, Łukasz, Eugenika w świadomości społeczeństwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Między nieobcnością a nadmiarem. O niedopowiedzeniu i nienasyceniu we współczesnej kulturze, pod red. M. Kraska, A. Gumowskiej, J. Wróbla,, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdasńskiego, Gdańsk, 2012, s. 97-115, 82. Kołacki, Jerzy, Autorytet dla moich dzieci, [w]: Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, red. Przemysław Matusik, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 233-239, 83. Konieczka-Śliwińska, Danuta, Elementy historii lokalnej i regionalnej w nauczaniu wczesnoszkolnym, [w:] Teatr w edukacji regionalnej najmłodszych. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów. Red. D. Konieczka-Śliwińska, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, 2012, s. 29-37, 84. Konieczka-Śliwińska, Danuta, Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu w szkolnej edukacji regionalnej, [w:] Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, red. D. Konieczka-Śliwińska, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, 2012, s. 202-215, 85. Konieczka-Śliwińska, Danuta, Filmy i programy telewizyjne w edukacji regionalnej, [w:] Film jako materiał pomocniczy w edukacji regionalnej. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów. Red. D. Konieczka-Śliwińska, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, 2012, s. 23-28, 86. Konieczka-Śliwińska, Danuta, Kilka uwag o kształceniu umiejętności wyjasniania pojęć historycznych, [w:] Wokół problemów edukacji … Red. J. Wojdon, B. Techmańska, Wydawnictwo Chronikon, Wrocław, 2012, s. 279-290, 87. Konieczka-Śliwińska, Danuta, Historia regionalna. Opracowanie autorskiego wątku tematycznego w ramach przedmiotu "Historia i społeczeństwo. Dzidziectwo epok", [w:] "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok". Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej po 2013 roku. Red. M. Fic, Wydawnictwo CUM LAUDE, Katowice Bielsko-Biała, 2012, s. 260-272, 88. Konieczka-Śliwińska, Danuta, Z naszego albumu. Wykorzystanie fotografii w edukacji regionalnej, [w:] Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, red. V. Julkowska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 135-146, 89. Konieczka-Śliwińska, Danuta; Gąsowski, Jerzy, Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania kształcenia umiejętności wyjaśniania pojęć historycznych u dzieci i młodzieży szkolnej. [w:] Powtórka przed… VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 18-19 września oraz 20-21 września 2012. Re, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 111-122, 90. Korten, Christopher, A Divine Language, (Trans)National, (Post)Colonial and (Auto)Thematic (Re)Considerations and Re(Visions, PASE, pod red. G. Konecznika, Toruń, 2012, s. 78-89, 91. Korten, Christopher, The Conclave of 1830/1, [in:] Gregorio XVI: tra oscurantismo i innovantismo, Universita di Perugia, 2012, s. 33-55, 92. Korten, Christopher, A Divine Language: The role of English in the Roman Catholic Church in the 18th and 19th centuries., University of Cambridge, 2012, s. 137-139,

93. Kościelniak, Karol, Stosunki chińsko-wietnamskie po 1945 roku i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Wietnamu w XXI wieku, [w:] Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, pod red. J. Marszałek-Kawy i R. Gawłowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 38-59, 94. Kościelniak, Karol, Chinese-Vietnamese Relations after 1945 and Their Influence on the Internal Security of Vietnam In the 21st. Century, [in:] Is The 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Security, edited by J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 36-56, 95. Kościelniak, Karol, Metody i problemy badawcze w określaniu składu armii koronnej pierwszej połowy XVII wieku, [w:] Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 30-40, 96. Kościelniak, Karol, Zacofanie czy rzeczywistość. Polska gospodarka wobec wojen ze Szwecją, za panowania Zygmunta III Wazy, [w:] Barbarzyńcy u bram. Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. M. Franz, Z. Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 381-399, 97. Kościelniak, Karol, Przez pole bitwy do magnaterii. Przyczynek do kariery społecznej w Rzeczypospolitej I połowy XVII wieku, [w:] Wobec Króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Wydawnictwo Avalon, Kraków, 2012, s. 757-772, 98. Kościelniak, Karol, Koncepcje obrony południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej w pracach Szymona Starowolskiego, [w:] Wojskowość, bezpieczeństwo, wychowanie, tom 1, pod red. A. Niewęgłowskiej, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2012, s. 21-29, 99. Kotłowska, Anna, Wzniosłość cierpienia w mysim świecie? ‘Wojna kociomysia’ Teodora Prodroma, [W:] Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, red. K. Ilski., Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 33-39, 100. Kotłowska, Anna, Karl Krumbacher, [W:] Mediewiści 2, red. Jerzy Strzelczyk, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, , 101. Kotłowska, Anna, Księga Eparcha jako dokument bizantyński regulujący gospodarkę Konstantynopola [W:] "Po"Powtórka przed...". VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. Józef Dobosz, Danuta Konieczka-Śliwińska, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 142-143, 102. Kotłowska, Anna, „Ty, która posiadasz wszelki piękna wdzięk” – Ideał kobiecości w romansie bizantyńskim, [W:] Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, pod red. Agnieszki Jakuboszczak i Przemysława Matusika, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s.39-50, 103. Kraszewski, Igor, Deputaci do Trybunału Koronnego w latach 1626-1646. Przyczynek prozopograficzny, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 229271,

104. Kraszewski, Igor; Stróżyk, Paweł, Tradycje heraldyczne akademickiego Poznania, [w:] Vivat Academia! 400 lat tradycji akademickich Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, 2012, s. 113-129, 105. Krawiec, Adam, Las pełen cudów. Las jako miejsce niezwykłości w kulturze średniowiecznej, Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, 2012, s. 145-162, 106. Królczyk, Krzysztof, Bunt Windeksa, [w:] Studia Flaviana II, red. L. Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2012, s. 19-43, 107. Kruszyński, Bartosz, Amerykańska 24th Infantry Division (Mechanized) w I wojnie w Zatoce Perskiej 1990-1919, [w:] Wojskowość – Bezpieczeństwo – Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę Urodzin, t. 2, red. Małgorzata Wiśniewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Katedra Historii i Teorii Wychowania, Siedlce, 2012, s. 161-171, 108. Krzyżaniak, Wojciech, Z dziejów pewnego albumu. Przyczynek do roli fotografii w propagandzie nazistowskiej, [w:] V. Julkowska (red.), Foto-Historia. Fotografia w przedstawianiu historii, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 141-149, 109. Kujawiński, Jakub, Paleografia [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 47-54, 110. Kujawiński, Jakub, Kodykologia [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 54-58, 111. Kujawiński, Jakub, Historiografia italska [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 208-212, 112. Kujawiński, Jakub, [Przewodnik bibliograficzny] Italia [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 657-661, 113. Kujawiński, Jakub, ‘Ystoire de li Normant – una testimonianza del secolo XI?’ [w:] La Reliquia del Sangue di Cristo: Mantova, l’Italia e l’Europa al tempo di Leone IX, red. Arturo Calzona, Glauco Maria Cantarella, Scripta, Verona, 2012, s. 359-371, 114. Macyra, Roman, Bankowe związki Dolnego Śląska z Wielkopolską: od NBP do BZ WBK (z perspektywy WBK), [w:] Pieniądz i Banki na Śląsku. Studia na dziejami pieniądza i bankowości w Polsce” pod. red. W. Garbaczewski, R. Macyra, t. 2, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań, 2012, s. 399-414, 115. Macyra, Roman, Aspekt finansowy odbudowy poznańskich zabytków w latach 19451950 – ku uwadze, Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, red. nauk. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2012, s. 169-186, 116. Macyra, Roman, Garbaczewski W., Pieniądz i banki na Śląsku – wprowadzenie [w:] Pieniądz i Banki na Śląsku. Studia na dziejami pieniądza i bankowości w Polsce” pod. red. W. Garbaczewski, R. Macyra, t. 2, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań, 2012, s. 9-19, 117. Macyra, Roman; Błażejczyk-Majka ,Lucyna, „Nieprzemysłowa” Wielkopolska 19561970: uwagi wstępne [w:] Z dziejów przemysłu po 1945 roku, pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego, GAJT Wydawnictwo, Wrocław, 2012, s. 197-211,

118. Macyra, Roman; Lisiecki S., O socjologiczno-historyczny kontekst badań nad rewitalizacją [w:] Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, red. nauk. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2012, s. 291-307, 119. Makowski, Krzysztof, Honorowy Prezydent Commission Internationale des Études Historiques Slaves, [w:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, red. Przemysław Matusik, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 201-205, 120. Malinowski Józef, Strzelecki, W., Etyka medyczna w świetle życia i dzieła Alberta Schweitzera i Józefa Okińczyca [W:] Zdrowy człowiek i społeczeństwo w wizjach Alberta Schweitzera i Ericha Fromma, red. B. Stelcer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2012, w druku, 121. Mamczak-Gadkowska, Irena, Co zawdzięczamy archiwom z okresu dwudziestolecia międzywojennego? [W:] Archiwa polskie wczoraj i dziś, red. K. Kozłowski, W. Stępniak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, 2012, s. 100-109, 122. Mamczak-Gadkowska, Irena, Archiwa warszawskie w Polsce niepodległej (19181939) [W:] Wkład archiwów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, red. A. Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012, s. 23-43, 123. Mania, Elżbieta, Dzieje i zasób Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [w:] "Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa", red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, M. Zwierzykowski, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 46-78, 124. Mania, Elżbieta, Znaczenie POP w procesie sowietyzacji uczelni (1948-1956). Przypadek Uniwersytetu Poznańskiego" [w:] "Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011", Komisja Ścigania zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, red. Przemysław Gasztold-Seń, Ł. Kamiński, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 2012, s. 19-30, 125. Manyś, Bernadetta, Przezacny wodzu Litwy Palemonie, Twoja stolica często w ogniu płonie”. Obraz Wilna po pożarach z 1748 i 1749 roku na podstawie relacji Bazylego Bonifacego Jachimowicza, [w:] "Trzeba dyscypliny-bez niej nie da się pasji skladnie wyrazić…”. Studia z dziejów, Wydawnictwo Instytut Historii UAM, 2012, s. 287-303, 126. Manyś, Bernadetta, Ze spuścizny archiwalnej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, [w:] Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. [Seria dydaktyczna Instytutu Historii UAM. t. I], Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012, s. 235-256, 127. Marchlewicz, Krzysztof, "Śmierć niesłychanie ponętna". Uwagi nad okolicznościami samobójstw uchodźców polistopadowych w Anglii, w: Prace Komisji PAU do Badan Diaspory Polskiej, t. 1, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 2012, s. 49-60, 128. Mariani, Andrea, Typologie źródłowe i metody archiwizowania w Rzymskim Archiwum Towarzystwa Jezusowego, [w:] Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. [Seria dydaktyczna Instytutu Historii UAM. T.1], Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012, s. 209-234, 129. Matusik, Przemysław, Jak zostałem XIX-wiecznikiem, [w:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, red. P. Matusik, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 185-188,

130. Matusik, Przemysław, Zamiast uniwersytetu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1857-1919, [w:] Vivat Academia! 400 lat tradycji uniwersyteckich Poznania, Poznań, 2012, s. 79-92, 131. Matusik, Przemysław, Mieszczańskość, nowoczesność, nacjonalizm: o Poznaniu Moritza Jaffego, [w:] Moritz Jaffe, Poznań pod panowaniem pruskim, redakcja naukowa, przygotowanie tłumaczenia do druku i indeks osób Przemysław Matusik, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań, 2012, s. 8-24, 132. Mazurczak, Dorota, "Dom jest światem kobiety". Amely Bolte o przygotowaniu niemieckich dziewcząt do prowadzenia gospodarstwa domowego na łamach "Die Gartenlaube" w połowie XIX stulecia, w: K. Sierakowska, G. Wyder (red.), Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na t, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2012, s. 77-86, 133. Menz, Mariusz, Od "śpiącej królewny" do Holocaustu. Fotografia na lekcjach historii [w:] Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, red. V. Julkowska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, s. 49-63, 134. Michalski, Maciej, Przeszłość wynaleziona. Analiza ilustracji i ich opisów, zamieszczona w albumie grunwaldzkim Jasława z Bratkowa, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 105-111, 135. Michalski, Maciej, The Slavic history as a remedy for the contemporary disasters. The project of the study by Wawrzyniec Surowiecki. An outline of the question, w: Nations of the Self. The search for identity in the East Central Europe in the 18th century, red. D. Dolański,, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra-Potsdam, 2012, s. 85-95, 136. Michalski, Maciej; Forycki, Maciej, W blasku korony Bolesława Chrobrego. Tradycje gnieźnieńskich koronacki w okresie staropolskim, [w:] Gniezno – miasto królów, red. S. Pasiciel, D. Stryniak, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gniezno, 2012, s. 85-104, 137. Mikołajczyk, Marek, Europa francusko-niemiecka w koncepcjach generała de Gaulle'a po roku 1958, w: M. Kardas, J. Kojkoł (red.), Człowiek w Europie. W poszukiwaniu różnorodności, Toruń, 2012, s. 106-132, 138. Molik Witold, Stan i potrzeby badań na dziejami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, [w:] Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, red. W. Molik, A. Hinc, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2012, s. 7-16, 139. Molik, Witold, O moich spotkaniach i rozmowach z Waldkiem Łazugą, [w:] Album Amicorum Waldemara Łazugi, red. M. Menz, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 49-52, 140. Molik, Witold, Garść wspomnień, [w:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, red. P. Matusik, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 139-148, 141. Musielak, Maria, Prowincja Dalmacja za panowania dynastii flawijskiej [w:] Studia Flaviana II, red. L. Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2012, s. 123-130,

142. Napierała, Anita, Fotografia prasowa "Światowida" jako dokument życia społecznego, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 113-125, 143. Niestrawski, Mariusz, Znaczenie literatury wspomnieniowej w badaniach nad kampanią wrześniową na przykładzie bitwy nad Bzurą, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, pod red. K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 307-323, 144. Nikodem, Jarosław, Wskrzeszenie Królestwa. Gnieźnieńskie koronacje Przemysła i Wacława II [w:] Gniezno - miasto królów, Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2012, s. 29-48, 145. Nikodem, Jarosław, Historiografia czeska [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 163-171, 146. Nikodem, Jarosław, Historiografia litewska [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 172-176, 147. Nikodem, Jarosław, "Roczniki" Jana Długosza [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 276-288, 148. Nikodem, Jarosław, Myśl polityczna [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 509-514, 149. Nikodem, Jarosław, Przewodnik bibliograficzny. Historia Polski [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. S. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 565-609, 150. Nikodem, Jarosław, Przewodnik bibliograficzny. Czechy [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. S. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 618-626, 151. Nikodem, Jarosław, Przewodnik bibliograficzny. Litwa [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, PWN, Warszawa, 2012, s. 630-638, 152. Pacanowska, Regina, Samorządowe szkoły. Kontrowersje wokół lokalnej polityki oświatowej w: Oblicza edukacji XIX i XX wieku, pod red. P.Barczyk, I. Sochy, Górnośląska Szkoła Pedagogiczna, Myslowice, 2012, s. 95-114, 153. Pacanowska, Regina, Poznań know how? Wizerunek Poznania w opiniach młodych ludzi [w:] Miasto w perspektywie badań interdyscyplinarnych, pod red. A. W. Brzezińskiej, A. Chwieduk,, Tipi, Wielichowo, 2012, s. 159-171, 154. Pacanowska, Regina, "Kremowy biznes". Ewolucja polskich firm z branży kosmetycznej po 1989 roku na przykładach Kolastyny i Laboratorium Kosmetyczne dr Ireny Eris [w:] Z dziejów przemysłu, pod red. E. Kościk, R. Klementowskiego,, Wydawnictwo Gajt, Wrocław, 2012, s. 287-309, 155. Pacanowska, Regina, Bankowość komunalna II Rzeczypospolitej. Śląska perspektywa [w:] Studia na dziejami pieniądza i bankowości, t. 2, pod red. W. Garbaczewskiego, R. Macyry, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu, 2012, s. 333-354, 156. Paczos, Paczos, Koncepcje narodu i państwa w polskiej myśli politycznej XIX wieku (zarys problematyki), [w:] Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, (red.) K. Święcicki, Gnieżnieska Szkoła Wyższa Milenium, Gniezno, 2012, s. 153-166.,

157. Paczos, Paczos, Idealizm i realizm polityczny - dwa typy moralności politycznej, [w:] Wartości w świecie polityki, (red.) J. Miluska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2012, s. 6776, 158. Paczos, Paczos, Spuścizna po Józefie Kalasantym Szaniawskim w zbiorach Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów i Archiwum Prowincji Polski Południowej w Krakowie, [w:] (oddane do druku), Wydawnictwo PTPN, Poznań, 2012, ss.528, 159. Paczos, Paczos, O słabościach instytucji państwa i braku myśli państwowej. Publicystka Rafał Matyi na łamach "Nowego Państwa" [w:] Z dziejów Prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła, (red.) W. Mich, B. Borowik, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012, s. 187-204, 160. Paszkiewicz, Jędrzej, Miejsce dialogu międzyreligijnego w serbsko-chorwackich relacjach historycznych po II wojnie światowej [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, 2012, s. 35–47, 161. Pentek, Zdzisław, Genealogia; [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 73-76, 162. Pentek, Zdzisław, Główne edycje źródłowe, [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 128-138, 163. Pentek, Zdzisław, Historiografia francuska, [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 193-197, 164. Pentek, Zdzisław, Historiografia południowosłowiańska, [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 206-208, 165. Pentek, Zdzisław, Historiografia hiszpańska; [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 212-216, 166. Pentek, Zdzisław, Historiografia Bizancjum; [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 440-442, 167. Pentek, Zdzisław, Islam i kraje muzułmańskie; [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 458-464, 168. Pentek, Zdzisław, Muzyka średniowieczna; [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 524-527, 169. Pentek, Zdzisław, Wyprawy krzyżowe, [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 479-483, 170. Pentek, Zdzisław, Przewodnik bibliograficzny-Francja,[W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 647-650, 171. Pentek, Zdzisław, Kraje Półwyspu Iberyjskiego, [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 656-657, 172. Pentek, Zdzisław, Kościoły wschodnie, [W:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 692-693, 173. Pluciński, Przemysław, Jednostka a społeczeństwo. Etyczny socjalizm Edwarda Abramowskiego [w:] rasucki E., Sikorski T., Wątor A. (red.), Lewica polska. Koncepcje – ludzie – działalność, t. I-II, KWydawnictwo ATUT, Wrocław, 2012, s. 83-99,

174. Pluciński, Przemysław, Uniwersytet i duch epoki. Wątpliwości wokół starej idei w nowych kontekstach [w:] Żuk P. (red.), Wiedza-władza-ideologia. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2012, s. 197-214, 175. Pokora, Piotr, Mediewistyczne zasoby polskich archiwów [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s. 40-46, 176. Pokora, Piotr, Heraldyka [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s. 76-86, 177. Pokora, Piotr, Sfragistyka [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s. 87-97, 178. Przybylski, Marek, Publiczna egzekucja Arthura Greisera w poznańskiej prasie [w:] Media wobec śmierci, red. K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcicki, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2012, s. 119-133, 179. Pukianiec, Mikołaj, Proces informacyjny biskupa Andrzeja Opalińskiego w 1606 roku, [w:] "Trzeba dyscypliny-bez niej nie da się pasji skladnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), Wydawnictwo Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 221-227, 180. Pukianiec, Mikołaj, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, [w:] Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. [Seria dydaktyczna Instytutu Historii UAM. T.1], Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 33-45, 181. Rajewski, Adam, Fotografia i jej rola edukacyjna w prezentacji najnowszej historii Polski, [w:] Foto-Historia. Fotografia w edukacji historycznej, pod red. V. Julkowska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, s. 105-114, 182. Rydz, Romuald, Fotografia na łamach Przeglądu Sportowego w latach 1921-1924 jako źródło poznania historii polskiego sportu w okresie międzywojennym, [w:] Foto-Historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 125-140, 183. Rzepa, Krzysztof, Zbąszyńscy Żydzi. Jews of Zbąszyń, w: I. Skórzyńska, W. Olejniczak (red.), Do zobaczenia za rok w Jerozolimie: deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia. See you next year in Jerusalem: deportations of Polish Jews from Germany in 1938, Wydawnictwo Fundacji Tres Poznań-Zbąszyń., 2012, s. 53-69, 184. Sajkowski, Wojciech, Barbarzyńcy czy "szlachetni dzikusi" - obraz Słowian Południowych w Wielkiej Brytanii czasów Oświecenia, [w:] Poznać Bałkany. Historia-PolitykaKultura-Metafora, red. Katarzyna Taczyńska, A. Twardowska, Toruń, 2012, s. 25-32, 185. Sajkowski, Wojciech, Granice cywilizacji, postępu i nowoczesności na zachodnim pograniczu Turcji europejskiej według autorów francuskiego Oświecenia, [w:] Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska – perspektywa europejska, red. E. Paczoska, J. Kulas, M. Gołubiewski, Warszawa, 2012, s. 37-48, 186. Sajkowski, Wojciech, Elementy pieśni hajduckiej w historii Sočivicy autorstwa Giovanniego Lovrica oraz francuska interpretacja tego dzieła [w:] Narracja w humanistyce i naukach społecznych, red. B. Bokus, Z. Kloch, Warszawa, 2012, s. 232-241,

187. Sajkowski, Wojciech, Origin of south Slavs in French XVIII century literature – the influence of south Slavic historiography and the theories of Claude Charles de Peyssonnel [w:] Notions of the Self. The search for identity in the East Central Europe in the 18th century, red, Zielona Góra-Poczdam, 2012, s. 39-51, 188. Schramm, Tomasz, Europa wersalska i możliwości polskiej polityki zagranicznej, w: M. Kornat (red.), Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918-1940), IH PAN, Warszawa, 2012, s. 25-34, 189. Schramm, Tomasz, La reconstitution de l'Etat polonais et la guerre polono-sovietique - quel fut son vrai enjeu?, w: A. Fleury, F. Knipping, D. Kovac, T. Schramm (red.), Formation et decomposition des Etats en Europe au 20e siecle. Formation and Disintegration of European, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2012, s. 271-287, 190. Schramm, Tomasz, Miejsce okresu międzywojennego w "długim trwaniu" stosunków polsko-rosyjskich, w: J. Kłapeć (red.), W służbie Klio… Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012, s. 375-386, 191. Serwański, Maciej, Présence de la langue française en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles, [w:] Les langues étrangères en Europe. Apprentissages et pratiques (1450-1700), Marc Zuili et Susan Baddeley (dir.) avec la collaboration de Jean-François Chappuit, Presses de l’Univers, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, Paris, 2012, s. 195-204, 192. Serwański, Maciej, Francuska architektura i sztuka w oczach Polaków w XVII w., [w:] Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, redakcja naukowa Elżbieta Kościk, Rościsław Żerelik, Piotr Badyna, Filip Wolański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 452-464, 193. Serwański, Maciej, Racja stanu – element legitymizacji władzy politycznej w czasach nowożytnych, [w:] Wartości w świecie polityki. Redakcja naukowa Jolanta Miluska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2012, s. 19-33, 194. Sierpowski, Stanisław, Spory o Wysokich Komisarzy Ligi Narodów w Gdańsku (19191939) [W:] Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane Prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. M. Machałek, J. Macholak, E. Włodarczy, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Szczeciński, Warszawa-Szczecin, 2012, s. 59-72, 195. Sierpowski, Stanisław, Dramat rozbitego narodu: Italia 1943-1945 [W:] Powtórka przed… VI spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 69-86, 196. Sierpowski, Stanisław, Społeczeństwo włoskie wobec mussoliniańskiego rasizmu [W:] W służbie Klio… Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, red. J. Kłapś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2012, s. 487-502, 197. Sikorski, Dariusz A.; Wyrwa, Andrzej M., Archeologia [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 394408,

198. Sikorski, Dariusz Andrzej, Grzegorz z Tours, Historie (Historia Franków), tł. K. Liman, T. Richter, wstęp, opracowanie, komentarz Dariusz A. Sikorski, wyd. II poprawione, 2012, ss. 545, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków-Tyniec, 2012, s.7-67, 199. Sikorski, Dariusz Andrzej, Archeologia i historia we wzajemnych relacjach i praktyce naukowej badaczy wczesnego średniowiecza [w:] Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam, red. M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski, Wydawnictwo PTPN, Poznań, 2012, s. 49-78, 200. Sikorski, Dariusz Andrzej, Pomocnik mediewisty [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 24-34, 201. Sikorski, Dariusz Andrzej, Historiografia anglosaska i angielska [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 197-201, 202. Sikorski, Dariusz Andrzej, Historiografia skandynawska [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 216-221, 203. Sikorski, Dariusz Andrzej, Filologia łacińska średniowiecza [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, 2012, s. 119-127, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 119-127, 204. Sikorski, Dariusz Andrzej, Historiografia merowińska i karolińska [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 185-193, 205. Sikorski, Dariusz Andrzej, Prawo kanoniczne [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 367-376, 206. Sikorski, Dariusz Andrzej, Archeologia (razem z A. M. Wyrwą) [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 394-408, 207. Sikorski, Dariusz Andrzej, Antropologia historyczna [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 532-536, 208. Sikorski, Dariusz Andrzej, Anglia [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 650-655, 209. Sikorski, Dariusz Andrzej, Skandynawia [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 643-647, 210. Sikorski, Dariusz Andrzej, Francja (razem z Z. Pentkiem) [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 647-650, 211. Sikorski, Dariusz Andrzej, Historia Kościoła powszechnego [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 673-682 212. s. 686-692, 213. Sikorski, Dariusz Andrzej, Historia Kościoła w Polsce [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A.Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 706-711, 214. Skibiński, Edward, Pojęcie „kronika”, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 231-235,

215. Skibiński, Edward, Kronika polska Anonima tzw. Galla, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 235-245, 216. Skibiński, Edward, Kronika polska Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 245-258, 217. Skibiński, Edward, Kronika Dzierzwy (dawniej określana jako kronika Mierzwy), [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 258-260, 218. Skibiński, Edward, Kronika wielkopolska, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem D.A. Sikorski, Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 260-265, 219. Skibiński, Edward, Historiografia śląska, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 266-274, 220. Skibiński, Edward, Roczniki, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem D.A. Sikorski, Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 274-276, 221. Skoczyński, Michał, Fundacja klasztoru dominikanów w Sochaczewie - stan badań i próba nowego spojrzenia, [W:] Między infuła, a koroną - władza świecka i religia w średniowieczu. Materiały ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, Uniwersytet Wrocławski 11-, Oficyna Księgarska Maria Mucha, Jacek Uchmanowicz, Piaseczno, 2012, s. 17, 222. Skoczyński, Michał, Księżne, włościanki, heretyczki. Kobiety w kręgu dominikańskiego klasztoru św. Mikołaja w Sochaczewie (XIII-XIX w.), [W:] Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań, 2012, s. 17, 223. Skotarczak, Dorota, Czeska szkoła filmowa (1963-1968) [w:] Czechosłowacka Nowa Fala, pod red. M. Matla i L. Nemeth-Vitova, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 29-36, 224. Skotarczak, Dorota, Co to jest historia wizualna [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 175-181, 225. Skotarczak, Dorota, O powieści milicyjnej pozytywnie [w:] Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989, pod red. K. Stańczak-Wiślicz, Wydawnmictwo IBL, Warszawa, 2012, s. 177-188, 226. Skowronek, Anna, From ball to church. Customs in courty of empress Elizabeth [w:] Factorul Feminin în istoria Women’s factor in History, red. Lilia Zabolotnaia, Academia de Știinţa Moldovei, Chișinău, 2012, s. 289-294, 227. Skowronek, Anna, Polacy w Besarabii na podstawie dokumentów Besarabskiego Dworiańskiego Zgromadzenia Deputackiego, [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich, red. Karolina Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Związek Polaków w Rumunii, Suceava, 2012, s. 66-75, 228. Skórzyńska, Izabela, Teatr i widowisko jako strategie uczestnictwa dziecka w lokalnej kulturze historycznej, [w:] Teatr w edukacji regionalnej najmłodszych. Materiały

poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów, red. D. Konieczka-Śliwińska, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, 2012, s. 39-43, 229. Skórzyńska, Izabela, See You in a book/Do zobaczenia w książce, [w:] red. I.Skórzyńska, W. Olejniczak, See You Next Year in Jerusalem. Deportation Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938, Wydawnictwo Fundacji Tres Poznań-Zbąszyń, 2012, s. 29-34, 230. Skórzyńska, Izabela; Budzińska, Justyna, Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Polityka historyczna. Historia i pamięć, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, red. Andrzej Czyżewski, Sławomir N. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Joanna Żelazko, IPN Łódź, 2012, s. 331-367, 231. Skórzyńska, Izabela; Wachowiak, Anna, Myth-Making and Myth-Breaking in PolishGerman Relationships after WW II Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities Proceedings of the Conference Held at the University of Bucharest, 6-8 October 2011, Edited by Claudia-Florentina Dobre. Ionuţ Epurescu-Pascovici, Cristian Emilian Ghiţăhttp://www.unibuc.ro/n/resurse/myth-maki-and-myth-brea-in-hist-andthehuma/docs/2012/iul/02_12_54_31Proceedings_Myth_Making_and_Myth_Breaking_in_ History.pdf,, 2012, , 232. Solarska, Maria, Kilka uwag o przestrzeni w poznaniu historycznym, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…” Studia z dziejów nowożytnych (XVIXVIII w.), pod red. Macieja Foryckiego, Adama Perłakowskiego, Filipa Wolańskiego, IH UAM, Poznań, 2012, s. 359-365, 233. Stróżyk, Paweł, The Ducal Headgear of Archbishops of Gniezno, w: Rechtsikonographie geistlicher und weltlicher Macht, hg. A. Gulczyński (Signa Iuris. Beiträge zur Rechtsikonographie, Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde, hg. G. Kocher, H. Lück, C. Schott, Bd. 10), Peter Junkermann Verlag, Halle an der Saale, 2012, 171-178, 234. Stróżyk, Paweł, Zwierzęta w polskiej heraldyce rycerskiej okresu średniowiecza, w: Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, 41-56, 235. Stryjkowski, Krzysztof, Dokumentacja masowa i jej wartościowanie w archiwach wybranych krajów frankońskich (na przykładzie akt osobowych) [W:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 79-102, 236. Stryjkowski, Krzysztof, Banki i ich dokumentacja archiwalna, [W:] Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce t. 2, red. W. Garbaczewski, R. Macyra, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań, 2012, s. 439-455, 237. Strykowska, Justyna, Znaczenie mediów społecznościowych w procesie komunikowania i uczenia się, [w:] Media Edukacja Kultura. W stronę edukacji medialnej., pod red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Uniwersytet Rzeszowski, Poznań – Rzeszów, 2012, s. 321330, 238. Strykowska, Justyna; Kujawska, Maria, Class management as a desirable teacher’s skill, [w:]From to the Professional Activity, pod red. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczyk, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec, 2012, s. 117 - 129,

239. Strzelczyk, Jerzy, Koronacje pierwszych Piastów, [w:] Gniezno - miasto królów, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 2012, s.13-28, 240. Strzelczyk, Jerzy, Mediewistyka - pojęcie i zakres chronologiczny, [w:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s.15-23, 241. Strzelczyk, Jerzy, Historiografia niemiecka [w:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s.141-149, 242. Strzelczyk, Jerzy, Historiografia celtycka [w:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s.201-206, 243. Strzelczyk, Jerzy, Hagiografia insularna (celtycka i anglosaska) [w:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s.295-299, 244. Strzelczyk, Jerzy, Hagiografia merowińska, karolińska-ottońsko-salicka [w:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s.299304, 245. Strzelczyk, Jerzy, Nauka w średniowieczu, [w:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s.465-468, 246. Strzelczyk, Jerzy, [Przewodnik bibliograficzny] Starożytności słowiańskie, germańskie i celtyckije [w:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s.559-564, 247. Strzelczyk, Jerzy, [Przewodnik bibliograficzny] Niemcy [w:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s.626-630, 248. Strzelczyk, Jerzy, [Przewodnik bibliograficzny] Irlandia [w:] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s.655, 249. Strzelczyk, Jerzy, Sprawozdania z podróży nierzeczywistych, [w:] Historia narrat Studia mediewistyczne ofiarowane prof. Jackowi Banaszkiewiczowi, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012, s.221-226, 250. Tarasewicz, Radosław, Pozycja prawna babilońskiej kobiety [W:] A. Jakuboszczak i P.Matusik (red.), Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet., Instytut Historii UAM, 2012, s. 25-37, 251. Tarasewicz, Radosław, Nowobabilońskie archiwa z Ur [w:] A. Jakuboszczak, P. Matusik i M. Zwierzykowski (red.), Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. [Seria dydaktyczna Instytutu Historii UAM. T.1], Instytut Historii UAM, 2012, s. 169-171, 252. Witkowski, Rafał, Ryszard Marciniak – in memoriam, w: Krotoszyn i okolice, t. 8, Krotoszyn, 2012, 231-241, 253. Witkowski, Rafał, Rekonstrukcje księgozbiorów trzech klasztornych bibliotek: benedyktynów w Lubiniu, jezuitów w Poznaniu i kamedułów w Bieniszewie. Rekonstrukce tří řádových knižních fondů - benediktského v Lubini, jezuitského v Poznani a kamaldulského v Bieniszewu, w: Bib, Olomouc, 2012, 161-168, 254. Witkowski, Rafał, Żydzi w średniowieczu, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 445-457,

255. Witkowski, Rafał, Żydzi w zachodniej Wielkopolsce w latach 1938-1939, w: Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. See you next year in Jerusalem, red. I. Skórzyńska, W. Olejniczak, Zbąszyń, 2012, 35-49, 256. Wojciechowska, Joanna, Fotografia i wizualizacja w asyriologii [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Instytut Historii UAM, 2012, s. 181-188, 257. Woniak, Katarzyna, (Пере)осмысление «Дня освобождения в Лобезе и Злотуве – сравнительный анализ ритуальной практики в локальном пространстве, в: Костяшов, Юрий; Курило, Ольга (Изд.): „Между Одером и Неманом: проблемы исторической памяти” / Zmiany pojęcia „Dnia Wyzwolenia”, Kaliningrad, 2012, s. 43-50, 258. Wróżyńska, Halina; Czaja, Ewa, W podziękowaniu za „troskę o ludzi, troskę o Matkę Ziemię i troskę o jutro” [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Edukacja. Oczekiwania a rzeczywistość, red. J. Grzesiak, A. Karpińska, J. Mastalski, UAM Kalisz, 2012, s.303 - 312, 259. Wróżyńska, Halina; Czaja, Ewa, Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Kontekst praktyczny [w:] Wielkopolskie Forum Pedagogiczne w obliczu ewaluacji i innowacji, red. K. Denek, L. Pawelski, B. Urbanek, K. Wenta, UAM, PSNT, Kalisz-Szczecinek, 2012, s. 157 - 169, 260. Wryk, Ryszard, Sport polski w latach drugiej wojny światowej w badaniach naukowych Bogdana Tuszyńskiego, [w:] Bogdan Tuszyński, Wydawnictwo Fundacja Dobrej Książki, 0, s. 181 - 186, 261. Wrzosek, Wojciech, O nieobhodimosti kulturologiceskoj distancji w istortiograficeskih issledowanijah, (w:) Istoriceskoje poznanije i istoriograficeskaja situacja na rubieże XX – XXI ww., IWI RAN, RGGU, Moskwa, 2012, s. 62-70, 262. Wrzosek, Wojciech, Osiem tez o obecności mitu w historii, (w:) Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego, Rafała Stobieckiego, Tomasza Toborka, Leonida Zaszkilniaka, Wydawnictwo IPN, Warszawa-Łódź, 2012, s. 35-38, 263. Wyrwa, Andrzej M., Aktywne formy prezentacji przeszłości dla kształtowania postaw patriotycznych społeczeństwa w świetle wybranych działań i animacji historycznych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szre, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawi oraz na: http://www.edukacjamuzealna.pl/multimedia.aspx?o=5, 2012, s. 216222, 264. Wyrwa, Andrzej M., Pecten, inter ministeria sacra… Parament do liturgicznej czystości ciała i ducha, w: Liturgiczny grzebień z Ostrowa Lednickiego. Studium analityczne, red. J. Górecki, A.M. Wyrwa, Dziekanowice-Lednica 2012, s. 7-10, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2012, s. 7-10, 265. Wyrwa, Andrzej M., Pecten, inter ministeria sacra… A parament for liturgical purity of the Body and Soul, w: Liturgiczny grzebień z Ostrowa Lednickiego. Studium analityczne, red. J. Górecki, A.M. Wyrwa, Dziekanowice-Lednica 2012, s. 11-13, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2012, s. 11-13,

266. Wyrwa, Andrzej M., Gdecz i jego „anielski” kościół. Wprowadzenie, w: Kościół, który zbudowali aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia NMP w Gieczu, red. E. Indycka, Andrzej M. Wyrwa, Dziekanowice – Lednica 2012, s. 9-12;, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2012, s. 9-12, 267. Wyrwa, Andrzej M., Gdecz and Its „Angel Chorch”. Introduction, w: Kościół, który zbudowali aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia NMP w Gieczu, red. E. Indycka, Andrzej M. Wyrwa, Dziekanowice – Lednica 2012, s. 13-15, Muzeum Pierwszych Piastów na lednicy, 2012, s. 13-15, 268. Wyrwa, Andrzej M., Drogi św. Jakuba w Polsce: uwarunkowania historyczne a współczesna praktyka pielgrzymowania, w: Drogi Jakubowe i inne szlaki pątnicze w Polsce i Czechach. Svatojakubské cesty a jiné poutní stezky v Polsku a Česku, red. Štěpán Sittek, ks. Norbert Widok, Op, Uniwersytet w Opolu, 2012, s. 11-32, 269. Wyrwa, Andrzej M., Svatojakubské cesty v Polsku: historické souvislosti a současná poutní praxe, w: Drogi Jakubowe i inne szlaki pątnicze w Polsce i Czechach. Svatojakubské cesty a jiné poutní stezky v Polsku a Česku, red. Štěpán Sittek, ks. Norbert Widok, Opole 2012, Z Dz, Uniwersytet w Opolu, 2012, s. 33- 45, 270. Wyrwa, Andrzej M., [głos w dyskusji - I Ogólnopolskie spotkanie Opiekunów Pomników Historii. Dyskusja – 1 czerwiec 2011], w: Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce. I Ogólnopolskie Spotkanie Opiekunów Pomników Historii, red. B. Szmygi, WKZ w Lublinie, 2011, s. 227-231, 271. Wyrwa, Andrzej M., Symbolika ryby i miejsce ryb w diecie klasztornej. Zarys problemu, w: Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego. Szkic historyczny i badania hydrobiologiczne, red. A. M. Wyrwa, Bydgoszcz 2012, s. 8-48, Wydawnictwo Pejżaż w Bydgoszczy, 2012, s. 8-48, 272. Wyrwa, Andrzej M., Przeszłość i jej poznanie, czyli o potrzebie badań interdyscyplinarnych w naukach historycznych, w: Archeologia versus historiam – historia versus archeologiam, czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, red. M. Brzostowicz, M. Przybył, D. A. Sikorski, Po, Wydawnictwo PTPN, Poznań, 2012, s. 137-152, 273. Wyrwa, Andrzej M., [głos w dyskusji], w: Archeologia versus historiam – historia versus archeologiam, czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, red. M. Brzostowicz, M. Przybył, D. A. Sikorski, Poznań 2012, Dyskusja – część II, s. 206-207, Wydawnictwo PTPN, Poznań, 2012, s. 206-207, 274. Zawadzki, Stefan, Nabonidus and Sippar. 52e Rencontre Assyriologique Internationale International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology, Münster, 17.-21. Juli 2006, AOAT 401, 2012, , 275. Zielazek-Szeska, Karolina, Rola sztuki w multimedialnych wystawach historycznych, w: Doświadczyć historii - nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu wiedzy historycznej, pod red. B. Kosińskiego, J. Kozła, Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Meritum", Kraków, 2012, 61-75, 276. Ziółkowski, Konrad, Różnice metodyczne między techniką wojskową a bronioznawstwem średniowiecznym [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-

wojskowych. Studia i szkice, red. Kościelniak K., Pilarczyk Z., Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 117-135, 277. Ziółkowski, Konrad, Wpływy wojskowości husyckiej na polską - problemy i postulaty badawcze [w:] Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, red. Kościelniak K., Pilarczyk Z., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 18-29, 278. Zwierzykowski, Michał, Satyra na popis powiatu nakielskiego w 1696 r., czyli o schyłku pospolitego ruszenia w Wielkopolsce, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), red. M. Forycki, A. Perłakowski, F. W, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012, s. 71-92, REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH: 1. Białecki, Konrad; Handke, Waldemar, [red] NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, t.I (1980 – 1981), Wydawnictwo IPN, Poznań, 2012, ss. 411, 2. Bugajewski, Maciej, [red] O pamięci historycznej - II, pod red. M. Bugajewskiego i I. Skórzyńskiej, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, vol. VI, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, 2012, ss. 208, 3. Czamańska, Ilona, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, t. XIX, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss.340, 4. Danielewski, Marcin, Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, Wydawnictwo PTPN, Poznań, 2012, ss., 5. Dobosz, Józef, „Powtórka przed…” VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss.191, 6. Dobosz, Józef, G. Labuda, Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań, 2012, ss. 345, 7. Forycki, Maciej; Perłakowski, A.; Wolański, F., „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), Wydawnictwo Instytut Historii UAM, 2012, ss. 376, 8. Franz, Maciej, [red] Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Barbarzyńcy u bram. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, ss. 628, 9. Górczyńska-Przybyłowicz, Bożena, Polityka Otto von Bismarcka wobec Polaków i Francuzów. Materiały z sesji naukowej odbytej w 2010 r. w Warcinie, Centrum Edukacji Regionalnej, Warcino, 2012, ss.136, 10. Ilski Kazimierz, Kotłowska Anna, [red.]Wipszycka Ewa, Jak kształtował się autorytet mnichów egipskich, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss.38, 11. Ilski Kazimierz, Kotłowska Anna, [red.] Kosiński Rafał, Spór mesaliański w późnym antyku, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss.33, 12. Indycka, E; Wyrwa, Andrzej M., Kościół, który zbudowali aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia NMP w Gieczu, red. E. Indycka, Andrzej M. Wyrwa, Dziekanowice – Lednica 2012, ss. 153, Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy, 2012, ss. 153,

13. Jakuboszczak, Agnieszka; Matusik, Przemysław; Zwierzykowski, Michał, [red.] Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 290, 14. Jakuboszczak, Agnieszka; Matusik Przemysław; Zwierzykowski, Michał, Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. [Seria dydaktyczna Instytutu Historii UAM, t. I], A. Jakuboszczak, P. Matusik, M. Zwierzykowski (red.), Wydawinctwo Instytutu Historii UAM, 2012, ss. 292, 15. Jakuboszczak, Agnieszka; Matusik, Przemysław, Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, A. Jakuboszczak, P. Matusik (red.), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012, ss. 273, 16. Jakuboszczak, Agnieszka; Matusik, Przemysław, [red.] Kluturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 332, 17. Julkowska, Violetta, [red]Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 196, 18. Julkowska, Violetta, [red] Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 200, 19. Konieczka-Śliwińska, Danuta, [red] Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, 2012, ss. 376, 20. Konieczka-Śliwińska, Danuta, [red] Film jako materiał pomocniczy w edukacji regionalnej. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, 2012, ss. 70, 21. Konieczka-Śliwińska, Danuta, [red.] Teatr w edukacji regionalnej najmłodszych. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, 2012, ss. 79, 22. Konieczka-Śliwińska, Danuta; Dobosz, Józef, [red.] Powtórka przed… VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 18-19 września oraz 20-21 września 2012, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 194, 23. Konieczka-Śliwińska, Danuta; Dobosz, Józef, [red.] Powtórka przed… Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tom I-VI (lata 2008-2012), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 976, 24. Kościelniak, Karol, [red] Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk, Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, ss. 356, 25. Kościelniak, Karol, [red] Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk, Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 351, 26. Makowski, Krzysztof, [red.]: Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Ani-macji Kultury, Poznań, 2012, ss. 239,

27. Mamczak-Gadkowska, Irena; Stryjkowski, Krzysztof, [red.] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski,, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 241, 28. Mamczak-Gadkowska, Irena; Stryjkowski, Krzysztof, [red.] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski,, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 241, 29. Marchlewicz, Krzysztof, Tak schodził czas… Tak zejdzie czas. Księga wspomnień i życzeń ofiarowana Profesorowi Przemysławowi Hauserowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss.256, 30. Matusik, Przemysław, [red. prowadzący:] „Kronika Miasta Poznania” 2012 nr 1: Poznań – Warszawa, wspólna sprawa, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2012, , 31. Matusik, Przemysław, [współ. red.:] Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, M. Zwierzykowski, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss.290, 32. Matusik, Przemysław, [współ. red.:] Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss.240, 33. Matusik, Przemysław, [red:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 336, 34. Matusik, Przemysław, [red:] Moritz Jaffe, Poznań pod panowaniem pruskim, redakcja naukowa, przygotowanie tłumaczenia do druku i indeks osób Przemysław Matusik, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań, 2012, ss. 483, 35. Menz, Mariusz, Album amicorum Waldemara Łazugi, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 274, 36. Molik, Witold, [red.] z Aliną Hinc, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2012, ss. 248, 37. Musielak, Maria, (red.) Xenia Posnaniensia. Series altera, 40: H. Brandt, Starcy w demokratycznych Atenach – grupa wykluczona?, Wydawnictwo Contact, Poznań, 2012, ss. 24, 38. Musielak, Maria, (red.) Xenia Posnaniensia. Monografie, vol. 7: Agata A. Kluczek , ROMA MARMOREA. W poszukiwaniu śladów działalności budowlanej „cesarzy wojskowych, Wydawnictwo Contact, Poznań, 2012, ss. 55, 39. Musielak, Maria, (red.) Fontes Historiae Antiquae, vol. XXIII: Orfeusza Kerygmata o kamieniach, Sokratesa i Dionizjusza o kamieniach, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2012, ss. 70, 40. Musielak, Maria, (red.) Fontes Historiae Antiquae, vol. XXIV: Julian Apostata przeciw Galilejczykom, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2012, ss. 94, 41. Musielak, Maria, (red.) Fontes Historiae Antiquae, vol. XXV: Aulus Gelliusz Noce attyckie 2.24. O dawnej oszczędności i o starożytnych ustawach dotyczących wydatków, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2012, ss. 52,

42. Pilarczyk, Zbigniew, [red] Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Barbarzyńcy u bram. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, ss. 628, 43. Pilarczyk, Zbigniew, [red] Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk, Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, ss. 356, 44. Pilarczyk, Zbigniew, [red] Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk, Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 351, 45. Pilarczyk, Zbigniew, [red] Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 148, 46. Praczyk, Małgorzata, Przez źródło do przeszłości. Materiały z II sesji naukowej doktorantów Wydziału Historycznego UAM, Poznań 12-15.04.2008, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 257, 47. Schramm, Tomasz, Formation et decomposition des Etats en Europe au 20e siecle. Formation and Disintegration of European States in th 20th Century, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2012, , 48. Schramm, Tomasz, Tak schodził czas… Tak zejdzie czas. Księga wspomnień i życzeń ofiarowana Profesorowi Przemysławowi Hauserowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 256, 49. Sierpowski, Stanisław, [red.] Rocznik Leszczyński, Rocznik Leszczyński 12, 2012, ss. 360, 50. Sikorski, Dariusz Andrzej, razem z M. Brzostowicz, M. Przybył, Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam, Wydawnictwo PTPN, Poznań, 2012, ss. 239, 51. Sikorski, Dariusz Andrzej; Nikodem Jarosław, [red.] Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, ss. 770, 52. Skórzyńska, Izabela, [red] Zbigniew Cynkutis. Aktor. Animator twórczych procesów, Wydawnictwo PWSTiF w Łodzi, 2012, ss. 298, 53. Skórzyńska, Izabela; Bugajewski, Maciej, [red] O pamięci historycznej II "Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne", VI (2012/1), Oficyna Wydawnicza EPIGRAM, Bydgoszcz, 2012, ss. 208, 54. Skórzyńska, Izabela; Olejniczak, Wojciech, [red] See You Next Year in Jerusalem. Deportation Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938, Wydawnictwo Fundacji Tres Poznań-Zbąszyń., 2012, ss. 215, 55. Tomczak, Juliusz, Bull Run 1861. Kampania i bitwa, wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim, 2012, ss. 204, 56. Wrzosek, Wojciech, [red.] Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne. Vol. VI, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, 2012, ss. 208, 57. Wrzosek, Wojciech, [red.] Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne. Vol. VII, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, 2012, ss. 193, 58. Wrzosek, Wojciech, [red.] Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne. Vol. VIII, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, 2012, ss. 141,

59. Wrzosek, Wojciech, [red.] Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne. Vol. IX, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, 2012, ss. 216, 60. Wyrwa, Andrzej M., Liturgiczny grzebień z Ostrowa Lednickiego. Studium analityczne, red. J. Górecki, A.M. Wyrwa, Dziekanowice-Lednica 2012, ss. 99, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2012, ss.99, 61. Wyrwa, Andrzej M., Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego. Szkic historyczny i badania hydrobiologiczne, red. A. M. Wyrwa, Bydgoszcz 2012, ss. 96, Wydawnictwo Pejzaż w Bydgoszczy, 2012, ss. 96, ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE: 1. Bajer, Jakub, Le Grand Tour du dernier élu de Pologne, "Studia Europaea Gnesnensia", t. VI, 2012 Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012, s. 241-260, 2. Bajer, Jakub, La maison de Saxe et la reconnaissance du roi Stanislas-Auguste par les cours du Sud (1764-1766), "Studia Europaea Gnesnensia",t. V, 2012, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012, s. 257-277, 3. Białecki, Konrad, Życie niezwykłe (Abp. Antoni Baraniak), „Przewodnik Katolicki” nr 32, 2012, , 4. Biniaś-Szkopek, Magdalena, Kolejny efekt „śnieżnej kuli”, czyli czy możemy mówić o wpływach czeskich w Polsce u progu rozbicia dzielnicowego, Historia Slavorum Occidentis, Czasopismo Historyczne, nr 2 (3), 2012, s. 103-118, 5. Błażejczyk-Majka, Lucyna, Współczesne źródła informacji – Eurostat, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 2012, s. 321-324, 6. Błażejczyk-Majka, Lucyna; Kala, Radosław, Labour force as a factor improving efficiency of agricultural economic activity in the EU., Studia Historiae Oeconomicae 30, 2012, s.71-91, 7. Budzińska, Justyna, Mit, stereotyp i fantazmat - między szablonem a inną wizją przeszłości w szkolnym kursie historii (przypadek ikonografii), Klio. Czasopismo poswięcone dziejom Polski i powszechnym, 21 (2), 2012, s. 57-76, 8. Budzińska, Justyna, Planimetria obrazu, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, VI (2012/1), 2012, s. 115-132, 9. Danielewski, Marcin, Romańskie zabytki architektury sakralnej Inowrocławia i Strzelna w świetle fotografii Meydenlendera z 1887 roku, Archiwa Biblioteki Muzea Kościelne, t. 98, 2012, s. 27-50, 10. Domańska, Ewa, [z Piotrem Piotrowskim i Jackiem Leociakiem], „Czy sztuka może nas uratować?”, Zagłada Żydów. Studia i materiały, vol. 8, 2012, s. 505-521, 11. Domańska, Ewa, Куди прямує сучасна гуманітаристика?, Український гуманітарний огляд, Вип. 16-17, 2012, s. 116-131, 12. Forycki, Maciej, Napoleon w Wielkopolsce, „Problemy Oświaty i Wychowania” nr 3, 2012, s. 3-4,

13. Franz, Maciej, The role of a historical comic book in the contemporary Word, „Історичний Архів”, Наукові студї, Випуск 8, 2012, s. 79-85, 14. Gładysiak, Łukasz, "Kurica nie ptica…" - kilka słów o orłach na czapki Wojska Polskiego na Wschodzie, Gazeta Muzealna. Biuletyn Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, nr 7, 2012, ss. 1, 15. Gładysiak, Łukasz, Ostatni polscy ułani. 1. Warszawska Brygada Kawalerii, Gazeta Muzealna. Biuletyn Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, nr 7, 2012, ss. 2, 16. Gładysiak, Łukasz, 1. Armia Wojska Polskiego, Gazeta Muzealna. Biuletyn Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, nr 8, 2012, ss. 1, 17. Gładysiak, Łukasz, Na drodze stała Odra… 16 kwietnia 1945 r., Gazeta Muzealna. Biuletyn Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, nr 8, 2012, ss. 2, 18. Gładysiak, Łukasz, Motocykle Zundapp w służbie III Rzeszy, Militaria XX wieku, nr 3(48), 2012, ss. 8, 19. Gładysiak, Łukasz, Zarys działań 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii w bitwie o Borujsko, Militaria XX wieku, nr 3(48), 2012, ss. 6, 20. Gładysiak, Łukasz, Motocykle BMW w armii niemieckiej w latach 1930-1945, Militaria XX wieku, nr 5(50), 2012, ss. 10, 21. Gładysiak, Łukasz, Najwierniejszy towarzysz żołnierza Wehrmachtu - Brotbeutel 31, Militaria XX wieku, nr 6(51), 2012, ss. 4, 22. Gładysiak, Łukasz, Bagnety czechosłowackie wz. 1958, Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 24, 2012, ss. 6, 23. Gładysiak, Łukasz, Sturmtiger. Samobieżny moździerz rakietowy kalibru 380 mm, Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 24, 2012, ss. 16, 24. Gładysiak, Łukasz, Walki na froncie zachodnim. Kalendarium (15 stycznia - 9 maja 1945 r.), Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 24, 2012, ss. 5, 25. Gładysiak, Łukasz, Tygrysy w Tunezji. Z dziejów 501. batalionu czołgów ciężkich, Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 25, 2012, ss. 15, 26. Gładysiak, Łukasz, Wojna w Afryce Północnej 1942-1943. Kalendarium, Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 25, 2012, ss. 9, 27. Gładysiak, Łukasz, II Seminarium Muzealnictwa Wojskowego, Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 26, 2012, ss. 3, 28. Gładysiak, Łukasz, Saksońska "krowa" - 15 cm Nebelwerfer 42, Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 26, 2012, ss. 10, 29. Gładysiak, Łukasz, Bawarska wojna domowa 1919 r., Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 26, 2012, ss. 8, 30. Gładysiak, Łukasz, Einsatzgruppe A w Operacji Barbarossa, Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 26, 2012, ss. 18, 31. Gładysiak, Łukasz, Operacja Barbarossa. Kalendarium (22 czerwca - 11 grudnia 1941 r.), Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 26, 2012, ss. 3, 32. Gładysiak, Łukasz, Walki na froncie włoskim. Kalendarium część I (1 lipca 1943 r. - 18 maja 1944 r.), Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 27, 2012, ss. 7,

33. Gładysiak, Łukasz, Wybuch wojny w Koszalinie, Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 28, 2012, ss. 2, 34. Gładysiak, Łukasz, Feldflasche - manierki niemieckich wojsk lądowych 1935-1945, Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 28, 2012, ss. 10, 35. Gładysiak, Łukasz, Kampania bałkańska. Kalendarium (28 października 1940 r. - 29 kwietnia 1941 r.), Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne nr 28, 2012, ss. 5, 36. Graban, Marcin, Labour Unions Postulates and Development of Federal Labour Legislation to the New Deal Era in the United States of America, Studia Historiae Oeconomicae 30, 2012, s. 153-173, 37. Grzelczak, Piotr, W hołdzie Poznaniowi. Warszawskie obchody dwudziestej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956, „Kronika Miasta Poznania", nr 1, 2012, s. 232-244, 38. Grzelczak, Piotr, Lech Poznań i Legia Warszawa. Święte wojny kibiców, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2012, s. 270–290, 39. Grzelczak, Piotr, „Nie żałuję tego przemówienia”. Józef Cyrankiewicz w Poznaniu 28– 30 VI 1956 r., „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 2012, s.202-210, 40. Hinc, Alina, Rok ks. Piotra Skargi, „Winieta. Pismo Biblioteki Raczyńskich”, nr 3(61), 2012, s. 1, 41. Idzikowska-Czubaj, Anna, Rock i polityka. Historia trudnej znajomości, Komunizm: system-ludzie-dokumentacja. Rocznik Naukowy, nr 1, 2012, s. 5-18, 42. Ilski, Kazimierz, Symbolika drzew w świecie starożytnym, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 11, 2012, s. 71-88, 43. Jakś-Kubiak, Magdalena, Poznańsko-warszawskie historie akademickie 1919-1939, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2012, s. 170-183, 44. Jakś-Kubiak, Magdalena, Prof. Stefan Tadeusz Studniarski, „Przegląd Wielkopolski” nr 96 (2), 2012, s. 61-62, 45. Jakś-Kubiak, Magdalena, Środowisko naukowe Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939, „Przegląd Wielkopolski”nr 96 (2), 2012, s. 53-60, 46. Jakuboszczak, Agnieszka, Livres de compte de la princesse Sanguszkowa (XVIIIe siècle): la vie quotidienne au château en Pologne, "Theatrum historiae" 10 (2012)., Univerzita Pardubice, 2012, s. 167-178, 47. Jakuboszczak, Agnieszka, O życiu rodzinnym i edukacji córek księcia Franciszka Ksawerego de Saxe w świetle dokumentów Archives departemantales de l’Aube, "Biuletyn Historii Wychowania" 28 (2012)., Wydawawnictwo Eruditus, 2012, s. 21-34, 48. Janicki, Tadeusz, Granica, kryzys i polityka. Łamanie prawa i jego uwarunkowania w powiecie nowotomyskim w latach 30. XX wieku., Przegląd Nowotomyski. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, R. VI nr 1(21), 2012, s. 3-16, 49. Janicki, Tadeusz, Zalesianie jako element germanizacji krajobrazu Kraju Warty (19391945), Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Tom 11., 2012, s. 89-108, 50. Jaroszyk-Pawlukiewicz, Joanna, Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii, Przegląd Politologiczny, nr 2, 2012, s. 107-113,

51. Jaśkowska, Zuzanna, Archiwa Uniwersytetu w Saragossie. Historia, zasób, organizacja, Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 15, 2012, s. 113-129, 52. Julkowska, Violetta, Projekt krytycznej dydaktyki historii, Sbornik praci Pedagogicke fakulty Masarykovy uniwerzity, rada Spolecenskych ved, 2(26), 2012, s. 309-314, 53. Julkowska, Violetta, Między pamięcia a historią. Przypadek historii rodzinnych, Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne, VI (2012/1), 2012, s. 77-91, 54. Julkowska, Violetta; Kąkolewski, Igor; Traba, Robert, Jak dydaktyzować historię regionalną?, Borussia. Kultura.Historia.Literatura, nr 52, 2012, s.178-192, 55. Kaczmarek, Krzysztof, Święcenia duchowieństwa przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego, Folia Historica Cracoviensia 118 (2012), 2012, s. 15-30, 56. Kaczmarek, Krzysztof, Szkoły dominikanów poznańskich w XVI – XIX wieku, Nasza Przeszłość 117 (2012), 2012, s. 229 - 243, 57. Kaczmarek, Krzysztof, Studia cystersów pelplińskich w średniowieczu i dobie nowożytnej, Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 7 (2012),, 2012, s. 148 – 165, 58. Kapica, Bartłomiej, Warszawscy wykładowcy Uniwersytetu Latającego i Towarzystwa Kursów Naukowych w Poznaniu w latach 1977-1980, "Kronika Miasta Poznania" 2012, nr 1, 2012, s. 245 - 255, 59. Konieczka-Śliwińska, Danuta, Od podręcznika drukowanego do elektronicznego. Koncepcja dydaktyczna szkolnego podręcznika historii w Polsce i próby jej modernizacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, KLIO, T.21 (2), 2012, s. 77-92, 60. Konieczka-Śliwińska, Danuta, Didakticke podminky vyuziti filmu a telewiznich programu ve vyuce dejepisu, Sbornik praci Pedagogicke Fakultuy Masarykovy Univerzity. Rada spolecenskich ved., 2012, s. 54-60, 61. Kościelniak, Karol, The Socialist Republic of Vietnam in Polish political and economic perspective, Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts”, nr 3, 2012, s. 112-126, 62. Kotłowska, Anna, Lennart Rydén (1931-2002) i bizantynistyka w Szwecji, Nowy Filomata 16, 2012, s. 303-312, 63. Kotłowska, Anna, Las w literaturze bizantyńskiej, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 11, 2012, s. 131-144, 64. Kotłowski, Tadeusz, Problemy unifikacji i integracji II Rzeczypospolitej., "Poznańskie Zeszyty Humanistyczne", t. 18, 2012, ss. 21-36, 65. Kruszyński, Bartosz, Garnizon poznański na odsiecz Radzie Ministrów i Prezydentowi RP w czasie przewrotu majowego w 1926 roku, Kronika Miasta Poznania 1/2012, Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2012, s. 156-169, 66. Kryszak, Anna, Rola Pawła Tetery w zawarciu ugody perejasławskiej w 1654 roku, O kształt Europy Środkowo-Wschodniej "Nowożytnicze Zeszyty Historyczne", z. 3, 2011, s. 3946, 67. Kryszak, Anna, Sprawozdanie z XI Ogolnopolskiego Forum Historyków Wojskowości "Mity i legendy w polskiej historii wojskowości" Kielce 29-30 czerwca 2012 roku, Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, t. XII, 2012, s. 141-145,

68. Kuska, Krzysztof, Co dalej z F-22?, Aaeroplan 2(95)'12, 2012, s. 22-28, 69. Kuska, Krzysztof, Hawks' Nest, Air Forces Monthly September 2012, 2012, s. 80-82, 70. Kuska, Krzysztof, Jerzy Hedinger – oficer nawigacyjny ORP „Ryś”, Militaria Nr 3(48), 2012, s. 24-17, 71. Kuska, Krzysztof, Messerschmitty z JG 77 w walkach nas Sycylią, Militaria Wydanie Specjalne Nr 27, 2012, s. 24-35, 72. Łazuga, Waldemar; Menz, Menz, Kontinuita nebo změna? Haličští konzervativci vůči projevům demokratizace, emancipace a modernizace v Rakousku na přelomu 19. a 20. Století, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. Století, t. 20 (2), 2012, s. 235-244, 73. Macyra, Roman, Handel drewnem II Rzeczypospolitej: próba spojrzenia na zagadnienie, „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” 11, 2012, s. 163-188, 74. Makowski, Krzysztof, Biblioteka Cyfrowa Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca w Warszawie, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 72, 2012, s. 325-328, 75. Malinowski, Józef, Kształtowanie wizerunku marszałka Ferdinanda Focha w Wielkopolsce po I wojnie światowej, Rocznik Leszczyński 12, 2012, s. 111-118, 76. Marchlewicz, Krzysztof, Wojna krymska na tle innych konfliktów zbrojnych połowy XIX wieku, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", nr 3, 2012, s. 7-18, 77. Mariani, Andrea, Jezuici w Inflantach i w Kurlandii (1700-1773). Między wielką polityką a elitą lokalną, „Zapiski Historyczne”, LXXVII (2012), zesz. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2012, s. 8-32, 78. Mariani, Andrea, Udział elit w bractwach jezuitów prowincji polskiej i litewskiej. Kontrola z góry czy organizacja od dołu?, „Zapiski Historyczne”, LXXVII (2012), zesz. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2012, s. 25-39, 79. Mariani, Andrea, L’insegnamento delle scienze nelle scuole dei Gesuiti polacchi. Fra popolarizzazione e applicazioni pratiche (1740-1773), „History of Education and Children’s Literature”, VII (2012), Nr. 1, University of Macerata (Italy), 2012, s. 319-339, 80. Mariani, Andrea, Modelli di comportamento sociale nell’omiletica gesuita polacca. Fra Societas Christiana e sarmatismo illuminato, „Studia Europaea Gnesnensia”, VI (2012), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012, s. 21-47, 81. Matusik, Przemysław, Poznań – Warszawa: opowieść o dwóch miastach, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2012, s. 7-26, 82. Matusik, Przemysław, Miasta przeciw Hohenzollernom, „Polityka. Wydanie specjalne:Pomocnik historyczny. Prusy. Wzlot i upadek”, nr 3, 2012, s. 67-70, 83. Matusik, Przemysław, Prus kłopoty z Polakami, Polaków kłopoty z Prusami, „Polityka. Wydanie specjalne:Pomocnik historyczny. Prusy. Wzlot i upadek”, nr 3, 2012, s. 102-106, 84. Michalak, Paweł, Bitwa pod Kumanowem na łamach gazety „Politika”, Balcanica Posnaniesia. Acta et studia, t. XIX, 2012, s. 169-179, 85. Miłosz, Jan, Local government and local labour economics in Pila in the late 20th centry and the beginning of the 21st centry, Studia Historiae Oeconomicae 30, 2012, s.111128,

86. Miłosz, Jan, Lasy prywatne a lasy państwowe - nacjonalizacja, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 11, 2012, s.189-205, 87. Molik, Witold, Jak wygląda „poznańska ciemnota“. Życie kulturalne w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku w opiniach publicystów warszawskich, „Kronika Miasta Poznania“ , nr 1, 2012, s. 94-106, 88. Molik, Witold, Polnische regionalgeschichtliche Synthesen. Historiografische Traditionen, methodologische Probleme und ein Vorschlag fuer ein neues Modell, Historie. Jahrbuch des Zentrums fuer Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Folge 5, 0, s. 30-73, 89. Napierała, Anita, Ciemne strony modrnizacji. Państwo i naukowa wobec problemów społecznych i narodowych. Rec. "Eugenika-biopolityka-państwo. Z historii europejskich ruchów eugenicznych", red.M.Gawin i K. Uzarczyk, Warszawa 2010, "Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym", 21:2(2012), 2012, s. 237-244, 90. Niestrawski, Mariusz, Lotnictwo w zamachu majowym 12-15 maja 1926, Aeroplan, r. 2012, nr 2, 2012, s. 4-9, 91. Niestrawski, Mariusz, Lotnisko wojskowe Ławica (1919-1939), Kronika Miasta Poznania, 2012, nr 2, 2012, s. 180-201, 92. Niestrawski, Mariusz, Problematyka bitwy nad Bzurą na łamach „Wojskowego Przeglądu Historycznego w latach 1956-1990”, Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t. XIII 2012, 2012, s. 85-108, 93. Niestrawski, Mariusz, Wkład Wielkopolski w budowę wojsk lotniczych II Rzeczypospolitej w ocenie publicystów „Przeglądu Lotniczego”, Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t. XIII, 2012, 2012, s. 39-53, 94. Nikodem, Jarosław, Dlaczego jesienią 1430 r. Witold zrezygnował z planów koronacyjnych?, Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historica, R. 14, Wydawnctwo Naukowe UAM, Poznań, 2012, s., 95. Pastorek, Anna, Holenderskie księgi sygnałowe w I połowie XVII wieku na przykładzie księgi sygnałowej wiceadmirała Wemmera van Berchem z 1628 roku, Studia z dziejów wojskowości, T. 1, 2012, s. 89-99, 96. Paszkiewicz, Jędrzej, Regional cooperation in Western Balkans: a view from inside the European Union. The Premises and obstacles, “Journal of Social Sciences (Sosyal Bilimler Dergisi)”, (Special Issue on Balkans), December 2012, 2012, s. 149–161, 97. Pluciński, Przemysław, Tożsamościowe pułapki nowego kapitalizmu, Kultura Współczesna, nr 3(74), 2012, s. 214-219, 98. Pluciński, Przemysław, Metroengelsizm, czyli o Engelsowskich korzeniach krytycznych badań nad miastem, Nowa Krytyka, nr 26-27 / 2012, 2012, s. 103-121, 99. Pluciński, Przemysław, „Prawo do miasta” jako ideologia ‘radykalnych’ miejskich ruchów społecznych, Przegląd Zachodni, nr 1/2012, 2012, s. 17-42, 100. Pokora, Piotr, Nieznana pieczęć opata wągrowieckiego Adama Rzewuskiego z 1763 r., Archiwista Polski, z. 1(65), 2012, s. 19-24,

101. Pokora, Piotr, Refleksje o Pieczęciach królów i królowych Polski, Studia Źródłoznawcze, t. 50, 2012, s. 112-122, 102. Praczyk, Małgorzata, Poznańskie pomniki początku XXI w. jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej, "Sensus Historiae", t. 6, nr 1, 2012, s. 133-150, 103. Prostko-Prostyński, Jan, Dio’s immortal cognomen: Cocceianus, Palamedes. The Journal of Ancient History, 7, 2012, 2012, s. 187-189, 104. Prostko-Prostyński, Jan, Notunculae Ablabianae, U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze, 11 (2012), 2012, s. 127-136, 105. Przybylski, Marek, Wielkopolscy wojskowi kapelani pomocniczy w latach 1919-39, "Przegląd Wielkopolski", 96:2(2012), 2012, 23-29, 106. Rajewski, Adam, Obchody Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 roku w Gnieźnie i Poznaniu, Przegląd Wielkopolski , nr 1 (95), 2012, s. 29-33, 107. Rajewski, Adam, Recenzja książki 35 lat BWA w Lesznie. Spotkanie z artystami, spotkanie ze sztuką, Rocznik Leszczyński , t. 12, 2012, s. 299-302, 108. Serwański, Maciej, Nauczyciel historii wobec rzeczywistości postkomunistycznej. Modele interpretacji przeszłości Polski w podręcznikach szkolnych z lat 1948-1992, "Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym", 21:2(2012), 2012, s. 143-157, 109. Sierpowski, Stanisław, Tradycje prywatnego mecenatu. Historyczny zarys problematyki, Rocznik Leszczyński 12, 2012, s. 7-18, 110. Sikorski, Dariusz Andrzej, Dlaczego naukowe opisy wierzeń wczesnośredniowiecznych ludów "Barbaricum" są tak różnorodne?, Pruthenia, 6, 2012, s. 723, 111. Sikorski, Dariusz Andrzej, O długim trwaniu pewnej teorii – idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumézila w świetle krytyki, Slavia Antiqua, 53, 2012, s. 24-49, 112. Skibiński Edward, Średniowieczny kronikarz wobec tradycji oralnej – walka Luczan z Czechami w Kronice Czechów Kosmasa, Historia Slavorum Occidentis 2012, nr 1(2), 2012, s. 85 – 93, 113. Skibiński Edward, Projekt źródłoznawstwa według Brygidy Kürbis, Historia Slavorum Occidentis 2012, nr 1(2), 2012, s. 11 – 21, 114. Skibiński Edward, Udowodnić Czechom, Historia Slavorum Occidentis 2012, nr 2(3), 2012, s. 155 – 166, 115. Skibiński, Edward, Uniwersalne klucze i stare metody, Kwartalnik Historyczny 119, 2012, s. 541-553, 116. Skibiński, Edward, O Gallu Anonimie rozmaicie, Rocznik Leszczyński 12, 2012, s. 4551, 117. Skibiński, Edward, Uwagi o polemikach na marginesie dyskusji nad pochodzeniem Anonima Galla, Studia Europaea Gnesnensia 6, 2012, s. 477-487, 118. Skibiński, Edward, Antyk w „Kronice polskiej” Anonima tzw. Galla i w translacji Świętego Mikołaja tzw. mnicha z Lido jako problem badawczy, Studia Europaea Gnesnensia 6, 2012, s. 345-359,

119. Skotarczak, Dorota, Film i media audiowizualne w refleksji polskich historyków, "Kultura i Historia", t. 22 http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4298, 2012, , 120. Skotarczak, Dorota, The image of the West in the films of socialist Poland (PRL), "Our Europe. Ethnography - Ethnology - Anthropology of Culture", vol. 1, 2012, s. 33-37, 121. Skotarczak, Dorota, Historyk ogląda film, "Porówniania", 2012, s. 276-281, 122. Sosnowski, Miłosz, Prusowie a pszczoły- średniowieczna metaforyzacja ustroju społecznego w tzw. Pasji z Tegernsee, Pruthenia 6, 2012, s. 203-220, 123. Sosnowski, Miłosz, Anonimowa Passio s. Adalperti martiris (BHL 40) oraz Wiperta Historia de predication episcopi Brunonis (BHL 1471) - komentarz, edycja, przekład, Rocznik Biblioteki Narodowej 43, 2012, s. 5-73, 124. Stróżyk, Paweł, Decus Almae Academiae Posnaniensis. O herbie poznańskiej Akademii Lubrańskiego, Roczniki Historyczne, 78, 2012, s. 255-270, 125. Stryjkowski, Krzysztof, Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu Archiwów Toledo, 24-29 października 2011, Archiwista Polski 2 (66), 2012, s. 111-121, 126. Strykowska, Justyna, Młodzieżowy świat agresywnych emocji i myśli., Hygeia Public Health 47(3), 2012, s. 324-329, 127. Strzelczyk, Jerzy, We własnym imieniu. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk, nr 4(28), 2012, s12-15, 128. Strzelczyk, Jerzy, Współpraca historyków i archeologów w oczach historyka, [w:] Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze?, PTPN Prace Komisji Archeologicznej, 29, Poznań, 2012, 21-25, 129. Strzelczyk, Jerzy, Las jako miejsce grozy, Studia i materiały Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, 11, 2012, s.207-215, 130. Syska, Ewa, W sprawie poprawnego wizerunku średniowiecznego herbu nowomarchijsko-pomorskich Kenstelów, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 19, 2012, s. 101-104, 131. Syska, Ewa, Dokument Zulisa von Wedel dla komtura joannitów z Suchania z 1371 roku, Roczniki Historyczne 78, 2012, s. 213-220, 132. Tarasewicz, Radosław, On the Hazannu in the Neo-Babylonian and Persian Periods, Palamedes 7 (2012), 2012, s. 25-42, 133. Tatarkiewicz, Anna, Caenis. Augusta in all but name, Leadership in Antiquity: Langauge - Institutions – Representations, Classica Cracoviensia XV, 2012, 2012, s. 223-229, 134. Tomczak, Juliusz, North Carolina i Mississippi – pancerne taranowce konfederackiej marynarki wojennej, Okręty 1/2012, 2012, s. 4-13, 135. Werner, Wiktor, [z Malwiną Chudą-Granat] Идея всеединства Льва Платоновича Карсавина – между историческим и сверхисторическим мышлением, История И Современность, № 1 (15) Март 2012, 2012, s. 3-16, 136. Witkowski, Rafał, Wieś Ławica w czasach średniowiecza i okresie staropolskim, Kronika Miasta Poznania, 2012, nr 2, 2012, s. 21-30, 137. Witkowski, Rafał, Dzieje szkoły powszechnej na Ławicy, Kronika Miasta Poznania, 2012, nr 2, 2012, s. 94-124,

138. Witkowski, Rafał, Plany budowy gmachów uniwersyteckich na Marcelinie, Kronika Miasta Poznania, 2012, nr 2, 2012, s. 266-276, 139. Witkowski, Rafał, Ślady żydowskiej obecności w średniowiecznej Wielkopolsce, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. 5 (2012), 2012, s. 105-124, 140. Wojtkowiak, Jakub, Polacy w radzieckiej generalicji wojskowej w latach 1935-1941., "Echa Przeszłości", t. 13, 2012, s. 285-308, 141. Wyrwa, Andrzej M., In die festivitatis monumentorum historiae, Studia Lednickie Dziekanowice – Lednica 2012, t. XI, s. 25- 27;, Studia Lednickie , t. XI; wyd. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2012, s. 25-27, 142. Zawadzki, Stefan, The End of the Neo-Babylonian Empire: New Data concerning Nabonidus's order to send the statues of gods to Babylon, JNES 71, 2012, s. 47-51, 143. Ziółkowski, Konrad, Wojskowość i wojny husyckie na kartach polskiej historiografii, Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, XIII, 2012, s. 11-27, INNE: 1. Balbuza, Katarzyna, Monografia mennictwa Trajana. Bernhard Woytek, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98-117). Moneta Imperii Romani 14. 2 Bände (Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission 48 = Denkschriften der PhilosophischHistorische Klasse der Österreichische, Studia Europaea Gnesnensia nr V, 2012, s. 295-300, 2. Balbuza, Katarzyna, Atlas personifikacji żeńskich, męskich i geograficznych na imperialnych monetach rzymskich. Franziska Schmidt-Dick, Typenatlas der römischen Reichsprägung von Augustus bis Aemilianus. Erster Band: Weibliche Darstellungen. (Veröffentlichungen der Numismati, Studia Europaea Gnesnensia nr VI, 2012, s. 454-457, 3. Balbuza, Katarzyna, Strona internetowa Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM, www.zhsa.amu.edu.pl, 0, , 4. Balbuza, Katarzyna, Liberalitas (szczodrobliwość) w propagandzie cesarzy rzymskich (ze szczególnym uwzględnieniem cesarza Galby), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 146-150, 5. Białecki, Konrad; Handke, Waldemar, Wstęp [w:] NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, t.I (1980 – 1981), Wydawnictwo IPN, Poznań, 2012, ss. 411, 6. Biernacki Andrzej B., Tadeusz Sarnowski with contributions by Andrzej B.Biernacki, Martin Lemke, Agnieszka Tomas, Pavlina Vladkova, Novae.An Archaeological Guide to a Roman Legionary Fortess and Byzantine Town on the Lower Danube, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, ss.125, 7. Biernacki, Andrzej B., Сектор X (полски) – Епископска базилика и резиденция и легионни терми, w: Римски военен лагер и ранновизантийски град Novae w: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ през 2011, Българска Академия на Науките, София, 2012, s. 264-265, 8. Biernacki, Andrzej B.; Klenina, E., Иследования квартала 45 в центральной части Херсонесского городища. ,w: Археологічні Дослідження в Україні 2011, Інститут Археології Національна Aкадемія Наук Украіни, Київ, 2012, s. 50-52,

9. Biernacki, Andrzej B.; Klenina, E., Херсонес Таврический. Путеводитель по Городищу (książka popularno-naukowa), СПД АРЕФЬЕВ, Севастополь, 2012, ss. 68, 10. Biniaś-Szkopek, Magdalena, Bibliotheca Patria w XXI wieku, Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 1 (29) 2012, 2012, s. 48-50, 11. Biniaś-Szkopek, Magdalena, [rec.] W. Iwańczak, Jan Luksemburski. Dzieje burzliwego żywota i bohaterskiej śmierci króla Czech i hrabiego Luksemburga w 21 odsłonach, Historia Slavorum Occidentis, Czasopismo Historyczne, nr 2 (3), 2012, s. 258-262, 12. Bittner, Karolina, D. Jędryszak, Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 19761989, t. II, Stowarzyszenie Pokolenie, Katowice, 2012, s. 161, 13. Bittner, Karolina, P. Kozacki, Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. II, Stowarzyszenie Pokolenie, Katowice, 2012, s. 205, 14. Bittner, Karolina, R. Majewski, Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. II, Stowarzyszenie Pokolenie, Katowice, 2012, s. 252, 15. Bittner, Karolina, P. Walerych, Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. II, Stowarzyszenie Pokolenie, Katowice, 2012, ss. 474-475, 16. Bittner, Karolina, J. Włodarczyk, Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 19761989, t. II, Stowarzyszenie Pokolenie, Katowice, 2012, ss. 484-485, 17. Błażejczyk-Majka, Lucyna; Kala Radosław; Maciejewski, Krzysztof, Do field crop farms and mixed farms of EU members improve productivity at the same rate?, Paper prepared for presentation at the EAAE 2011 Congress, Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources.http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/114254/2/BlazejczykMajka_Lucyna_120.pdf, 2012, , 18. Bugajewski, Maciej, Wprowadzenie [z V. Julkowską] [w:] Fotografia jako dokument, przedstawienie i zastąpienie przeszłości, w: Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, pod red. V. Julkowskiej, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań, 2012, s. 7-10, 19. Czamańska, Ilona, [rec.] Daniel Hrenciuc, Cu ochii la răsărit: Relaţiile româno-polone în perioada interbellică (1919-1939), Tipo Moldova Iași 2012, ss. 602, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, t. XIX, 2012, s.339-340, 20. Dobosz, Józef, O mediewistycznych dokonaniach Profesora Jerzego Strzelczyka słów kilka, [w:] J. Strzelczyk, W świecie średniowiecznych myśli i emocji,, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 5-12, 21. Dobosz, Józef, Wprowadzenie, [w:] „Powtórka przed…” VI Spotkania z historią,[wspólnie z D. Konieczka-Śliwińską], Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, ss. 7-10, 22. Dobosz, Józef, Posłowie, [w:] G. Labuda, Pierwsze wieki monarchii piastowskiej,, Wyd. Nauka i Innowacje, 2012, ss. 315-326, 23. Domańska, Ewa, «Виклики сучасного світу і майбутнє історії». Дискусія за участі Еви Доманської, Володимира Маслійчука, Володимира Склокіна та Наталі Яковенко (Київ, книгарня «Є», 5 березня 2012 року) [“Vyklyky suczasnoho svitu i majbutnie istorii”. Dyskusia za uczasti E, (Kyiv, knyharnia “Є”, 5 bereznia 2012 roku] , 2012, s. 5-19, 30. Domańska, Ewa, Історія може колись зникнути з університетів, як зникли алхімія чи астрологія”. Ева Доманська - Ганна Трегуб, Українська правда”, 14.04.2012 http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/04/14/81118/>, 2012, , 31. Falkowski, Tomasz, [tłum.] Joanna Nowicki, O Barbarze Skardze, http://barbaraskarga.org/content/joanna-nowicki-o-barbarze-skardze, 2012, , 32. Falkowski, Tomasz, [tłum.] Etienne Balibar, Idee Europy. Tożsamość, cywilizacja, konstytucja, http://orgiamysli.pl/node/454, 2012, , 33. Falkowski, Tomasz, [tłum. wraz z Wiesławą Duży, Pawłem Hanczewskim i Katarzyną Pękacką-Falkowską] Bernard O’Connor, Historia Polski, pod red. Pawła Hanczewskiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, 2012, ss. 680, 34. Franz, Maciej, Recenzja książki Gao Ertai, W poszukiwaniu ojczyzny. Wspomnienia z chińskiego obozu pracy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ss. 304, „Colloqium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych”, Colloqium, 1/2012, 2012, s. 123-128, 35. Franz, Maciej, Krzysztof Zalewski (1966-2012) – historyk, marynista, miłośnik lotnictwa, „Infolotnicze”, https://www.infolotnicze.pl/2012/12/11/krzysztof-zalewski-19662012-historyk-marynista-milosnik-lotnictwa/ (2012-12-11), 2012, , 36. Franz, Maciej, Jacques Marseille, Tygři Sedmi Moří, cz. 1, Francouzští korzàři 13401697, Praha 2011, Wydawnictwo CeskyCestovatel.cz, ss. 136, Infolotnicze,

https://www.infolotnicze.pl/2012/12/14/tygri-sedmi-mori-cz-1-francouzsti-korzari-13401697-recenzja/ (2012-12-14), 2012, , 37. Franz, Maciej, Ivan Brož, Pearl Harbor, Praha 2011, Wydawnictwo OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, ss. 192, Infolotnicze, https://www.infolotnicze.pl/2012/12/15/ivan-brozpearl-harbor-recenzja/ (2012-12-15), 2012, , 38. Franz, Maciej, Wstęp, [w:] Barbarzyńcy u bram. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 9-16, 39. Gładysiak, Łukasz, 14-15.02.1943 r. - Bitwa pod Sidi bou Zid, Custodes Memoriae, www.historia.amu.edu.pl, 2012, , 40. Gładysiak, Łukasz, 15.06.1945 r. - Zakończenie formowania 1. Warszawskiej Dywizji Kawalerii, Custodes Memoriae, www.historia.amu.edu.pl, 2012, , 41. Gładysiak, Łukasz, 1.08.1944 r. - Wybuch Powstania Warszawskiego, Custodes Memoriae, www.historia.amu.edu.pl, 2012, , 42. Gładysiak, Łukasz, SS-Streifendienst, die-freiwilligen.pl, 2012, , 43. Gładysiak, Łukasz, Żółto-białe proporczyki znaczyły tu historię, Głos Koszaliński, 24.01.2012, 2012, ss. 1, 44. Gładysiak, Łukasz, Uczestnicy walk o miasto: 18. Kołobrzeski Pułk Piechoty, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 14.10.2012, 2012, ss. 1, 45. Gładysiak, Łukasz, 7. Kołobrzeski Pułk Piechoty, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 14.12.2012, 2012, ss. 1, 46. Gładysiak, Łukasz, Polskie czołgi pomogły zdobyć Festung Kolberg, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 16.03.2012, 2012, ss. 1, 47. Gładysiak, Łukasz, 12. Kołobrzeski Pułk Piechoty, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 16.11.2012, 2012, ss. 2, 48. Gładysiak, Łukasz, Kołobrzeski pułk Wehrmachtu, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 21.09.2012, 2012, ss. 1, 49. Gładysiak, Łukasz, Bornholm skapitulował w maju 1945 r. w Kołobrzegu, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 21.12.2012, 2012, ss. 1, 50. Gładysiak, Łukasz, Karol Wielki w Kołobrzegu, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 23.03.2012, 2012, ss. 1, 51. Gładysiak, Łukasz, Miasto stało się twierdzą, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 23.11.2012, 2012, ss. 1, 52. Gładysiak, Łukasz, Ostatnie lato wojny na Pomorzu Środkowym, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 24.08.2012, 2012, ss. 1, 53. Gładysiak, Łukasz, 23. Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 26.10.2012, 2012, ss. 1, 54. Gładysiak, Łukasz, Pruski obrońca Kołobrzegu, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 28.09.2012, 2012, ss. 1, 55. Gładysiak, Łukasz, Dzieje 5. (3.) Kołobrzeskiego Pułku Artylerii Lekkiej, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 28.12.2012, 2012, ss. 1,

56. Gładysiak, Łukasz, Gdy nasi zdobywali miasto, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 30.11.2012, 2012, ss. 1, 57. Gładysiak, Łukasz, Kampfgeschwader Lutzow czyli Bagicz na planie filmowym, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 31.08.2012, 2012, ss. 1, 58. Gładysiak, Łukasz, Kołobrzeski 54. pułk piechoty, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 5.10.2012, 2012, ss. 1, 59. Gładysiak, Łukasz, Niemieccy lotnicy z Bagicza w bojach nad Polską, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 7.09.2012, 2012, ss. 1, 60. Gładysiak, Łukasz, Kolberg za pięć dwunasta, Głos Koszaliński/Głos Kołobrzegu, 9.03.2012, 2012, ss. 1, 61. Gładysiak, Łukasz, Francuski odwrót ze Szczecinka, Głos Koszaliński/Głos Szczecinka, 21.09.2012, 2012, ss. 1, 62. Gładysiak, Łukasz, Grupa Korpuśna "von Tettau" i wyłamanie spod miejscowości Niechorze, www.infolotnicze.pl, 2012, , 63. Gładysiak, Łukasz, Dywizja Zapasowa Koszalin, www.infolotnicze.pl, 2012, , 64. Hinc, Alina, Szenic Stanisław, Polski słownik biograficzny, t. 48/2, z. 197, WarszawaKraków, 2012, s. 194-195, 65. Hinc, Alina, Szmyt Lucjan, Polski słownik biograficzny, t. 48/3, z. 198, WarszawaKraków, 2012, s. 442, 66. Hinc, Alina, Szmyt Józef, Polski słownik biograficzny, t. 48/3, z. 198, WarszawaKraków, 2012, s. 440-441, 67. Idzikowska-Czubaj, Anna, Czterdzieści lat z życia partii - niezjednoczonej i nierobotniczej, rec. książki Bohdana Halczaka, „Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (19491989)", Oficyna Wydawnicza Un, Porównania nr 10/2012, 2012, s. 281-288, 68. Ilski, Kazimierz, Wstęp [W:] Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, red. K.Ilski, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, 7-8, 69. Jakś-Kubiak, Magdalena, Bibliografia prac prof. dr. hab. Lecha Trzeciakowskiego za lata 1955-2011, [w:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, red. Przemysław Matusik, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 13-55, 70. Jakuboszczak, Agnieszka, Informator Instytutu HistoriiUAM[w:] Powtórka przed…”. VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 18-19 września oraz 20-21 września 2012, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012, s. 175-191, 71. Jasiński, Tomasz, Opinia o dorobku naukowym Prof. dra hab. Jerzego Strzelczyka w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym poprzedzającym nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, [w:] Doctor Honoris Causa Akademii im. Jana Długosza w Cz, Częstochowa, 2012, s. 11-17, 72. Jaśkowska, Zuzanna, [rec.] Stanisław Malepszak, Gmina Włoszakowice. 800 lat dziejów, Włoszakowice 2010, ss. 400, Rocznik Leszczyński 12, 2012, s. 292-294,

73. Julkowska, Violetta, Schlbuch Geschichte. Ein deutsch-polnisches Projekt. Empfehlungen, Gemeinsame Deutsche- Polonische Schulbuchkommission (Hg.), Eckert, Expertise Band 1, Gőttingen, 2012, ss. 64, 74. Konieczka-Śliwińska, Danuta, Od redaktora naukowego, [w:] Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, red. D. KonieczkaŚliwińska, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, 2012, s. 14-16, 75. Konieczka-Śliwińska, Danuta; Dobosz, Józef, Wprowadzenie, [w:] Powtórka przed… VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 18-19 września oraz 20-21 września 2012. Red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 7-10, 76. Kościelniak, Karol, Socjalistyczna Republika Wietnamu z perspektywy politycznej i gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, https://www.infolotnicze.pl/2012/09/04/socjalistyczna-republika-wietnamu-z-perspektywypolitycznej-i-gospodarczej-rzeczpospolitej-polskiej/, 2012, , 77. Kotłowski, Tadeusz, [rec.] Omówienie książki Antoniego Czubińskiego pt. Spory o historię, prawdę i o nas. Wstęp i wybór S. Sierpowski. Poznań 2011., "Rocznik Leszczyński", 2012, , 78. Kotłowski, Tadeusz, Garść wspomnień, w: T. Schramm, P. Okulewicz, K. Marchlewicz (red.),Tak schodził czas… Tak zejdzie czas. Księga wspomnień i życzeń ofiarowana Profesorowi Przemysławowi Hauserowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin., Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 35-38, 79. Krawiec, Adam, Penitencjały, PWN, Warszawa, 2012, s. 325-326, 80. Krawiec, Adam, Kazania, PWN, Warszawa, 2012, s. 326-329, 81. Krawiec, Adam, Źródła prozopograficzne, PWN, Warszawa, 2012, s. 330-333, 82. Krawiec, Adam, Uniwersytety, PWN, Warszawa, 2012, s. 519-524, 83. Krawiec, Adam, Życie codzienne, PWN, Warszawa, 2012, s. 527-531, 84. Krawiec, Adam, "Zwrot przestrzenny" w mediewistyce, PWN, Warszawa, 2012, s. 536-540, 85. Krawiec, Adam, Historia pojęć, PWN, Warszawa, 2012, s. 540-545, 86. Królczyk, Krzysztof, Rzymska polityka dynastyczna w okresie dynastii julijskoklaudyjskiej, Studia Europaea Gnesnensia VI, 2012, 510-513, 87. Królczyk, Krzysztof, H. Brandt, Starcy w demokratycznych Atenach – grupa wykluczona? (opracowanie), Wydawnictwo Contact, Poznań, 2012, 24s., 88. Kryszak, Anna, Konsekwencje kulturowe i polityczne rady w Nizynie. Kartka z dziejów narodzin tożsamości ukraińskiej, Ukraińcy - historia i kultura, 2011, 81-86, 89. Krzyżaniak, Wojciech, Hauseriana, czyli Przemkowiny (albo odwrotnie) z Grzybowem w tle, [w:] T. Schramm, P. Okulewicz, K. Marchlewicz (red.),Tak schodził czas… Tak zejdzie czas. Księga wspomnień i życzeń ofiarowana Profesorowi Przemysławowi Hauserowi w siedemdziesiątą rocznicę, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 47-49, 90. Kujawiński, Jakub, [rec] Paolo Cherubini, Alessandro Pratesi, Paleografia latina. L’avventura grafica del mondo occidentale, Littera antiqua, 16, Scuola Vaticana di

Paleografia, Diplomatica e Achivistica, Città del Vaticano 2010, ss. XI + 785, ill.; Paleografia latina. Tavo, Studia Źródłoznawcze, 50, 2012, 142-145, 91. Kuska, Krzysztof, Działko MK 108 30mm, https://www.infolotnicze.pl/2012/05/11/dzialko-mk-108-30mm/, 2012, , 92. Kuska, Krzysztof, Działko Mauser MG 151/15 / MG-151/20, https://www.infolotnicze.pl/2012/05/24/dziako-mauser-mg-151-mg-15120/, 2012, , 93. Linetty, Jakub, Zainteresowania archeologiczne Karola Ferdynanda Neya (1809 1850), Myśl - percepcja i ekspresja, red. D. Kobiałka, K. Kajda [Materiały z XIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Sesji Studentów Archeologii Myśl – percepcja i ekspresja] Poznań, 2012, s. 59 - 91, 94. Makowski, Krzysztof, Wstęp, [w:] Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, red. Krzysztof A. Makowski, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Ani-macji Kultury, Poznań, 2012, s. 19-63, 95. Mamczak-Gadkowska, Irena; Stryjkowski, Krzysztof, Wstęp [W:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski,, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 7-11, 96. Mamczak-Gadkowska, Irena; Stryjkowski, Krzysztof, Wstęp [W:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski,, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 7-11, 97. Mania, Elżbieta, Wykaz przewodów doktorskich, których promotorem był prof. L.Trzeciakowski [w:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, pod red. Przemysława Matusika, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 57-62, 98. Manyś, Bernadetta, Publiczne czy prywatne obchody dnia imienin króla Augusta III w Wilnie? Analiza wybranych zagadnień z obyczajowości staropolskiej, [w:] Powtórka przed…”. VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 18-19 września oraz 20-21 września 2012, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012, s. 153-155, 99. Marchlewicz, Krzysztof, [Rec] Iwona Sakowicz-Tebinka - Imperium barbarzyńców. Rosja Aleksandra II w brytyjskich opiniach prasowych, "Kwartalnik Historyczny", nr 4, 2012, ss. 843-847, 100. Marchlewicz, Krzysztof, [Rec] Richard Mullen, James Munson - The Smell of the Continent. The British Discover Europe 1814-1914, "Przegląd Historyczny", nr 1, 2012, ss. 223-226, 101. Marchlewicz, Krzysztof, Profesor Przemysław Hauser, czyli z egzaminu na Przełęcz Okraj, w: T. Schramm, P. Okulewicz, K. Marchlewicz (red.),Tak schodził czas… Tak zejdzie czas. Księga wspomnień i życzeń ofiarowana Profesorowi Przemysławowi Hauserowi w siedemdziesiątą rocznicę uro, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 157-159, 102. Matusik, Przemysław, Wstęp: Od redakcji, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2012, s. 5-6, 103. Matusik, Przemysław, Wstęp, [w:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, red. P. Matusik, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s. 5-12,

104. Matusik, Przemysław, Wstęp, [w:] Moritz Jaffe, Poznań pod panowaniem pruskim, redakcja naukowa, przygotowanie tłumaczenia do druku i indeks osób Przemysław Matusik, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań, 2012, s. 5-7, 105. Mazurczak, Dorota, Obiady z Profesorem Trzeciakowskim, w: P. Matusik (red.), Album Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 149-151, 106. Mazurczak, Dorota, Okruchy wspomnień, w: M. Menz (red.), Album Amicorum Waldemara Łazugi. Profesorowi w 60 rocznicę urodzin, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 55-57, 107. Mazurczak, Dorota, Dawno, dawno temu…, w: T. Schramm, P. Okulewicz, K. Marchlewicz (red.),Tak schodził czas… Tak zejdzie czas. Księga wspomnień i życzeń ofiarowana Profesorowi Przemysławowi Hauserowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 45-46, 108. Menz, Mariusz, [rec.]: Bogusława Jodłowska."Pedagogika sokratejska", Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012, ss. 294, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 21 (2), 2012, s. 197-202, 109. Michalak, Paweł, [rec] Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, књ. 1-3, Београд 2010, ss. 1177, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, t. XIX, 2012, , 110. Michalski, Maciej, Czy fundacja klasztoru to dobry biznes? O ekonomii zbawienia w średniowiecznej Polsce, [w:] „Powtórka przed…”. VI spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 18-19 września oraz 20-21 września 2012, red. J. Dobosz, D. KonieczkaŚliwińska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, 152-153, 111. Michalski, Maciej, Czasopisma mediewistyczne, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 34-37, 112. Michalski, Maciej, Internet dla mediewisty, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 37-40, 113. Michalski, Maciej, Hagiografia, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 289-295, 114. Michalski, Maciej, Hagiografia polska, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 308-324, 115. Michalski, Maciej, Mediewalizm w kulturze nowożytnej i staropolskiej, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 545-548, 116. Michalski, Maciej, Historia kobiet i gender history, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 548-555, 117. Miłosz, Jan, Miron Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Gazownie, tom I: Zarys dziejów, tom II: Katalog, Łódź 2011, Rocznik Leszczyński 12, 2012, s.282-287,

118. Molik, Witold, [rec]: Isabel Roskau-Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772-1918. Kariery zawodowe – środowisko – akulturacja i asymilacja. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, ss. 440, „Roczniki Historyczne“ LXXVIII, 2012, s. 338-340, 119. Moszyński, Maciej, Endecja, Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Band 5. Organisationen, Institutionen, Bewegungen, W. Benz (red.), Berlin, 2012, s. 232-234, 120. Moszyński, Maciej, "A quarter of a century of struggle" of the "Rola" weekly. "The great alliance" against the Jews, Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, nr 3, www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=297, 2012, , 121. Napierała, Anita, Między sztuką a rzemiosłem. Historia o wielkopolskich introligatorach. Recenzja: L. Rosadziński, Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów, Poznań 2011, Przegląd Wielkopolski nr 98/2012, 2012, s.77, 122. Napierała, Anita, Wspaniałe czasy Panowie? O społecznych skutkach rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku[w:] „Powtórka przed…”. VI spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 18-19 września oraz 20-21 września 2012, red. J. Dobosz, D. Konieczka-, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, 167-169, 123. Niestrawski, Mariusz, Gen. Gustaw Macewicz (1879-1933). Pierwszy dowódca Wojsk Lotniczych II Rzeczypospolitej, https://www.infolotnicze.pl/2012/03/08/gen-gustawmacewicz-1879-1933-pierwszy-dowodca-zjednoczonych-wojsk-lotniczych-iirzeczypospolitej/, 2012, , 124. Niestrawski, Mariusz, PZL P.24E, https://www.infolotnicze.pl/2012/03/18/pzl-p24e/, 2012, , 125. Niestrawski, Mariusz, Ansaldo A.1 Balilla, https://www.infolotnicze.pl/2012/03/26/ansaldo-a-1-balilla/, 2012, , 126. Niestrawski, Mariusz, Generał pilot Władysław Kalkus, https://www.infolotnicze.pl/2012/04/02/general-pilot-wladyslaw-kalkus/, 2012, , 127. Niestrawski, Mariusz, Lotnicze kalendarium obrony Lwowa 5-21 listopada 1918 r., https://www.infolotnicze.pl/2012/04/10/lotnicze-kalendarium-obrony-lwowa-5-21listopada-1918-r/, 2012, , 128. Niestrawski, Mariusz, Kapitan pilot Stefan Bastyr. Cichy bohater wojny polskoukraińskiej (1918-1919), https://www.infolotnicze.pl/2012/04/16/kapitan-pilot-stefanbastyr-cichy-bohater-wojny-polsko-ukrainskiej-1918-1919/, 2012, , 129. Niestrawski, Mariusz, 4. wielkopolska eskadra lotnicza bojowa (15. eskadra myśliwska), https://www.infolotnicze.pl/2012/05/04/4-wielkopolska-eskadra-lotniczabojowa-15-eskadra-mysliwska/, 2012, , 130. Niestrawski, Mariusz, 112. eskadra myśliwska (132. eskadra myśliwska), https://www.infolotnicze.pl/2012/05/07/112-eskadra-mysliwska-132-eskadra-mysliwska/, 2012, ,

131. Niestrawski, Mariusz, III. grupa lotnicza w operacji „Jazda” (19-20 IV 1919), https://www.infolotnicze.pl/2012/05/13/iii-grupa-lotnicza-w-operacji-jazda-19-20-iv-1919/, 2012, , 132. Niestrawski, Mariusz, Wypadki śmiertelne na samolotach Ansaldo A.300 w Polsce – 1922-1925, https://www.infolotnicze.pl/2012/05/21/wypadki-smiertelne-na-samolotachansaldo-a-300-w-polsce-1922-1925/, 2012, , 133. Niestrawski, Mariusz, Lotnisko w Ławicy. Początki (1913-1919), https://www.infolotnicze.pl/2012/05/28/lotnisko-w-lawicy-poczatki-1913-1919/, 2012, , 134. Niestrawski, Mariusz, Bitwa nad Bzurą, a polskie lotnictwo – obraz w historiografii PRL, https://www.infolotnicze.pl/2012/06/04/bitwa-nad-bzura-a-polskie-lotnictwo-obraz-whistoriografii-prl/, 2012, , 135. Niestrawski, Mariusz, 7. eskadra myśliwska im. T. Kościuszki w walce z 1. Armią Konną (maj-wrzesień 1920), https://www.infolotnicze.pl/2012/06/12/7-eskadra-mysliwskaim-t-kosciuszki-w-walce-z-1-armia-konna-maj-wrzesien-1920/, 2012, , 136. Niestrawski, Mariusz, 1. wielkopolska eskadra lotnicza polna (12. eskadra wywiadowcza) – 1919-1925, https://www.infolotnicze.pl/2012/07/09/1-wielkopolskaeskadra-lotnicza-polna-12-eskadra-wywiadowcza-1919-1925/, 2012, , 137. Niestrawski, Mariusz, Fokker D.VII, https://www.infolotnicze.pl/2012/07/16/fokkerd-vii/, 2012, , 138. Niestrawski, Mariusz, Fabryka „Samolot” 1924-1931, https://www.infolotnicze.pl/2012/08/04/fabryka-samolot-1924-1931/, 2012, , 139. Niestrawski, Mariusz, Działania lotnictwa na Froncie Wielkopolskim w okresie autonomii Wielkopolski, https://www.infolotnicze.pl/2012/08/07/lotnictwo-na-fronciewielkopolskim-w-okresie-autonomii-wielkopolski-styczen-wrzesien-1919-r/, 2012, , 140. Niestrawski, Mariusz, Wielkopolskie eskadry w wojnie polsko-ukraińskiej, https://www.infolotnicze.pl/2012/08/13/wielkopolskie-eskadry-w-wojnie-polskoukrainskiej/, 2012, , 141. Niestrawski, Mariusz, PZL.37B „Łoś”, https://www.infolotnicze.pl/2012/08/26/pzl37b-los/, 2012, , 142. Niestrawski, Mariusz, Samolot szkolny Bartel BM.5a, https://www.infolotnicze.pl/2012/09/29/samolot-szkolny-bartel-bm-5a/, 2012, , 143. Niestrawski, Mariusz, Gen. bryg. pil. Włodzimierz Ostoja-Zagórski, https://www.infolotnicze.pl/2012/10/21/gen-bryg-pil-wlodzimierz-ostoja-zagorski/, 2012, , 144. Niestrawski, Mariusz, Gen. pil. Ludomił Rayski, https://www.infolotnicze.pl/2012/11/16/gen-bryg-inz-pil-ludomil-rayski/, 2012, , 145. Niestrawski, Mariusz, Lotnictwo w czasie agresji Państw Osi na Jugosławię (6-17 IV 1941). Rys popularnonaukowy, https://www.infolotnicze.pl/2012/11/30/atak-na-jugoslawie6-17-iv-1941-dzialania-lotnictwa-rys-popularnonaukowy/, 2012, , 146. Olszewski, Wiesław, Indeksy do Listy Strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń, 2012, ss. 774,

147. Pastorek, Anna, Śmierć na morzu oczami marynarzy holenderskich i niemieckich, https://www.infolotnicze.pl/2012/07/07/smierc-na-morzu-oczami-marynarzyholenderskich-i-niemieckich/, 2012, , 148. Pentek, Zdzisław, Jacek Bonarek, Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku, Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2011, ss. 296, mapy, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, t. XIX, 2012, , 149. Piesiak-Robak, Anna, Album amicorum Waldemara Łazugi, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, 106-108, 150. Pilarczyk, Zbigniew, wstęp, [w:] Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 7-17, 151. Pilarczyk, Zbigniew, Wstęp, [w:] Metodologia i metodyka badań historycznowojskowych. Studia i szkice, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 7-20, 152. Pilarczyk, Zbigniew, Wstęp, "Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej", Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2012, s. 7-9, 153. Pokora, Piotr, Burzliwą walkę o herb wygrali poznaniacy, Głos Wielkopolski 14-15 I 2012 r., nr 11, 2012, s. 8, 154. Pokora, Piotr, Przywilej dla Żydów z Chodzieży i Margonina w świetle dokumentu Adama Rzewuskiego, w: „Powtórka przed....VI”, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, s. 163-164, 155. Prostko-Prostyński, Jan, [rec.] Simon J. J. Corcoran, After Krüger: Observations on Some Additional or Revised Justinian Code Headings and Subscripts, Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung Bd. 126, 2009, s. 423-439, Studia Źródłoznawcze 50 (2012), 2012, s. 184-185, 156. Prostko-Prostyński, Jan, [rec.] Mario Gallina, La descrizione delle Nea Ecclesia nella Vita Basilii tra propaganda dinastica e retorica letteraria, Studii Medievali, serie terza, anno LII, fasc. 1, 2011, s. 347-373, Studia Źródłoznawcze 50 (2012), 2012, s.185, 157. Prostko-Prostyński, Jan, [rec.] Początki kultu relikwii na Zachodzie, red. R. Wiśniewski, Warszawa 2011, Studia Źródłoznawcze 50 (2012), 2012, s. 145-146, 158. Prostko-Prostyński, Jan, [rec.] Człowiek w świecie zwierząt-zwierzęta w świecie człowieka, red. K. Ilski, Poznań 2012, Wydawnictwo Naukowa UAM, Poznań, 2012, ss. 137, 159. Schramm, Tomasz, Confrontation: Etats-nations et Empires en Europe au XX siecle, w:A. Fleury, F. Knipping, D. Kovac, T. Schramm (red.), Formation et decomposition des Etats en Europe au 20e siecle. Formation and Disintegration of European States in th 20th Century, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2012, ss. 11-15, 160. Schramm, Tomasz, Dla Przemka - o nim samym i o Tomku słów kilka przy niecodziennej okazji [w:] T. Schramm, P. Okulewicz, K. Marchlewicz (red.),Tak schodził czas… Tak zejdzie czas. Księga wspomnień i życzeń ofiarowana Profesorowi Przemysławowi Hauserowi w siedemdziesiątą, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss. 39-40,

161. Serwański, Maciej, (rec.) Wiesław M. Malinowski, Jerzy Styczynski, La Pologne et les Polonais dans la littérature française (XIVe-XIXe siècles), L’Harmattan, Collection « Espaces littéraires », Paris 2008, ss. 516, „Studia Źródłoznawcze”,, 2012, 247-251, 162. Serwański, Maciej, O akcencie ornitologicznym w „curriculum vitae” Waldemara Łazugi i wielu innych sprawach, [w:] Album amicorum Waldemara Łazugi. Profesorowi w 60 rocznicę urodzin, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 212, 26-30, 163. Sierpowski, Stanisław, Rekomendacja [W:] M. Urbaniak, Leszczyńskie koszary w latach 1901-1905 na planach budowlanych Archiwum Państwowego w Lesznie, Archiwum Państwowe w Lesznie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Leszno-Warszawa, 2012, s. 7-8, 164. Sierpowski, Stanisław, [art. rec.] Liga Narodów wybranych, red. M. F. Gawrycki, A. Bógdoł-Brzezińska, Wyd. Uniwerystetu Warszawskiego, Warszawa 2010, Dzieje Najnowsze XLIV (1), 2012, s. 187-193, 165. Sierpowski, Stanisław, Przedmowa [W:] Podróże… VI Konkurs Humanistyczny scrinium, red. M. Ptaszyńska, Leszno, 2012, s. 3-6, 166. Sierpowski, Stanisław, [rec.] Wojciech Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2010, ss. 559, Przegląd Zachodni 4 (2012), 2012, s. 270273, 167. Sierpowski, Stanisław, [rec.] Tadeusz Kwapisz, Duchowieństwo Leszna 1945-2011, Leszno 2011, ss. 244, Rocznik Leszczyński 12, 2012, s. 306-308, 168. Sierpowski, Stanisław, Ad memoriam. Antoni Kuśnierek 1927-2011, Rocznik Leszczyński 12, 2012, s. 351-353, 169. Sierpowski, Stanisław; Mocek,Z, Sprawozdanie z działalności LTPN 2008-2011, Rocznik Leszczyński 12, 2012, s. 329-336, 170. Sikorski, Dariusz Andrzej, Roger II [w:] Encyklopedia Katolicka, 17, KUL, 2012, s. 679680, 171. Sikorski, Dariusz Andrzej, Robert Guiscard [w:] Encyklopedia Katolicka, 17, KUL, 2012, s. 598, 172. Sikorski, Dariusz Andrzej, Robert Andegaweński [w:] Encyklopedia Katolicka, 17, KUL, 2012, s. 578-579, 173. Skibiński, Edward, Jak czytać środkowoeuropejskie kroniki średniowieczne, w: Powtórka przed..., t. VI (2012), red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Instytut Historii UAM, Poznań, , 89-97, 174. Skibiński, Edward, Teraz, Świętokrzyski miesięcznik kulturalny, R. 9 (wrzesień 2012), 2012, , 175. Skotarczak, Dorota, Wprowadzenie od redaktora naukowego, w: P. Burke, Historia kulturowa, Wydawnictwo UJ, Kraków., 2012, VII-XII, 176. Skórzyńska, Izabela, Do zobaczenia za rok w Jerozolimie…, „Słowo Żydowskie” 9/(487), 2012, s. 22-25., 177. Skórzyńska, Izabela, Pamięć przyszłości. Tradycja poznańskiej kultury studenckiej, IKS. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny, 10/(252), 2012, s.6-9.,

178. Skórzyńska, Izabela, Słowo wstępne, [w:] I. Skórzyńska (red.) , Zbigniew Cynkutis. Aktor. Animator twórczych procesów,, Wydawnictwo PWSTiF w Łodzi, 2012, s. 20-24, 179. Sługocki, Wojciech, Czołg lekki 7TP – spojrzenie krytyczne, Infolotnicze.pl, internetowe, 2012, , 180. Sługocki, Wojciech, Karabin przeciwpancerny (specjalny) – czy na pewno „Cudowna Broń”?, Infolotnicze.pl, internetowe, 2012, , 181. Sługocki, Wojciech, T. Pawłowski, Armia Marszałka Śmigłego – recenzja, Infolotnicze.pl, internetowe, 2012, , 182. Sługocki, Wojciech, J. Bączyk, M. Niestrawski, Generał Tadeusz Kutrzeba (1886-1947). Zarys biografii – recenzja, Infolotnicze.pl, internetowe, 2012, , 183. Solarska, Maria, [red. i tłum., wraz z Karoliną Polasik-Wrzosek przy współpracy Martyny Borowicz] Ilana Löwy, Okowy rodzaju. Męskość, kobiecość, nierówność, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, 2012, ss. 239, 184. Stróżyk, Paweł, Tradycje heraldyczne akademickiego Poznania, w: Vivat Academia! 400 lat tradycji akademickich Poznania (Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu. Materiały. Dokumentacje. Projekty, z. 6), Poznań, 2012, 41-56, 185. Strzelczyk, Jerzy, Otton III 980-1002. O Ottonie III prof. Jerzy Strzelczyk opowiada Adamowi Leszczyńskiemu, Ale historia [dodatek do Gazety Wyborczej] nr 2, 2012, s.3-5, 186. Strzelczyk, Jerzy, Przybysław-Henryk [w:] Encyklopedia Katolicka, t.16, KUL, 2012, kol. 739, 187. Strzelczyk, Jerzy, Rekkared [w: ]Encyklopedia Katolicka, t.16, KUL, 2012, kol.1365, 188. Strzelczyk, Jerzy, Rugiowie [w:] Encyklopedia Katolicka, t.16, KUL, 2012, kol.571-572, 189. Strzelczyk, Jerzy, Samon [w:] Encyklopedia Katolicka, t.16, KUL, 2012, kol. 982-983, 190. Strzelczyk, Jerzy, Sarmacja [w:] Encyklopedia Katolicka, t.16, KUL, 2012, kol.1118, 191. Strzelczyk, Jerzy, Sasi, Saksonowie [w:] Encyklopedia Katolicka, t.16, KUL, 2012, kol. 1134-1136, 192. Strzelczyk, Jerzy, [rec.] V.Drška, Dĕjiny Burgundska. Nomen Burgundiae v středovĕku, České Budĕjovice 2011, Kwartalnik Historyczny 119,,2, 2012, s.374-377, 193. Strzelczyk, Jerzy, [rec.] Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland in hohen und späten Mittelalter, Wiesbaden 2010, Kwartalnik Historyczny 119,1, 2012, s.142-146, 194. Strzelczyk, Jerzy, Dzieje Europy są znacznie bardziej zróżnicowane niż to się potocznie sądzi. Z członkami PAU rozmawia Andrzej M. Kobos, t.5, Kraków, PAU, 2012, 375-405, 195. Strzelczyk, Jerzy, [rec.] Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit (Vorträge und Forschungen, 74), Ostfildern 2011, Roczniki Historyczne 77, 2011, 2012, s.248-250, 196. Strzelczyk, Jerzy, [rec.] H.-D.Kahl, Streifzüge durch das Mittelalter des Ostalpenraums. Ausgewählte Abhandlungen (1980-2005), Ljubljana 2008; Heidenfrage und Slawenfrage im deutschen Mittealter. Ausgewählte Studien 1953-2006, Leiden-Boston 2011, Roczniki Historyczne 77, 2011, 2012, s.239-243, 197. Strzelczyk, Jerzy, [rec.] Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden, t.IV, z.1, Stuttgart 2011, Roczniki Historyczne 77, 2011, 2012, s.299-300,

198. Strzelczyk, Jerzy, W świecie średniowiecznych myśli i emocji. Wybór prac, Wydawnictwo IH UAM, Poznań, 2012, ss.347, 199. Tarasewicz, Radosław, Rola zwierząt w gospodarce pozainstytucjonalnej w Babilonii w I tys. p.n.e. [W:], Józef Dobosz i Danuta Konieczka-Śliwińska (red.), "Powtórka przed …". VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 18-19 września oraz 20-21 września 2012., Instytut Historii UAM, 2012, 137-138, 200. Tatarkiewicz, Anna, Dzień handlowy w mieście rzymskim, [w:]„Powtórka przed…” 201. IV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych18-19 i 20-21 września 2012, Poznań 2012, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Instytut Historii UAM, Poznań, 2012, s.138-140, 202. Tomczak, Juliusz, Armia rzymska od frontu i od kuchni, Studia Europaea Gnesnensia 5/2012, 2012, s. 301-310, 203. Tomczak, Juliusz, "Naturalna obrona wolnego kraju". Armia regulanra, ochotnicy i milicje stanowe przed wybuchem wojny secesyjnej, www.infolotnicze.pl, 2012, , 204. Wiśniewski, Jarosław, [rec.] Jarosław Wawrzyniak, Leszczyńska lista katyńska, Leszno 2011, ss. 72., Rocznik Leszczyński 12, 2012, s. 298, 205. Witkowski, Rafał, Sarbin (Sarbinus) Paweł, Encyklopedia Katolicka, t. 17 (2012), 2012, kol. 1112-1113, 206. Witkowski, Rafał, The Jews of Poznań. A Brief Guide to Jewish History and Cultural Sights, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań, 2012, ss.152, 207. Witkowski, Rafał, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań, 2012, ss.153, 208. Witkowski, Rafał, Juden in Posen. Führer zu Geschichte und Kulturdenkmäler, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań, 2012, ss.152, 209. Wrzosek, Wojciech, Predislovije k russkomu izdaniju, [w:] Wrzosek W., Kultura i istoriceskaja istina, Izdatielstwo Krug,, Izdatielstwo Krug, Moskwa, 2012, s. 3-6, 210. Wrzosek, Wojciech, Peredmowa [W:] Wojciech Wrzosek, Культура – Історія – Метафора. Про історичне мислення, Nika-Centr, Kiiv, 2012, 1 ark., 211. Wrzosek, Wojciech, Peredmowa do ukrainskogo widannija knizki Jezi Topolskogo "Jk mi piszemo i rozumiemo istorju. Tajemnici istoricnoj narraci, [w:] Jezi Topolskij, "Jk mi piszemo i rozumiemo istorju. Tajemnici istoricnoj narraci, Widawnictwo "K.I.C." Kiiw, 2012, s. 13-21, 212. Wyrwa, Andrzej M., Ginący głos ludu czyli o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Olandia 10-11. 05 2012 Konferencja "Dziedzictwo dla Przyszłości", w: http://wielkopolskie.ksow.pl/prezentacje/olandia-10-11052012.html, http://wielkopolskie.ksow.pl/prezentacje/olandia-10-11052012.html, 2012, 213. Wyrwa, Andrzej M., Castrum et Monasterium – wielka , zapomniana historia grodu i klasztoru cysterskiego w Łeknie, Poznań – Biskupin 2012, ss. 8; projekt i skład P. Namiota (Katalog wystawy poświęconej badaniom archeologicznym w Łeknie - 14. 04. - 29. 07. 2012), katalog wystawy, 2012, ss. 8,

214. Wyrwa, Andrzej M., O fascynacjach duchową wizją „świata zza opłotków”, w: Ludowe pasje ze zbiorów Stanisława Pasiciela, Lednica 2012, katalog wystawy Muzeum Pierwszych Pisatów na lednicy, 2012, s. 9, 215. Wyrwa, Andrzej M., Wielkopolskie, pałuckie Łekno – oknem na świat wczesnośredniowiecznej Polski i Europy, Gazeta Biskupińska 1, nr 149, rok XVII, 15, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 2012, s. 2-3, 216. Wyrwa, Andrzej M., Muzeum jako organizacja pracy twórczej, czyli o potrzebie wieloaspektowych badań naukowych muzealiów i o upowszechnianiu ich wyników”, w: Biuletyn Programowy NIMOZ, nr 1, Warszawa 2012, s. 15-29 – wersja internetowa:, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; oraz na [email protected], 2012, 15-29, 217. Wyrwa, Andrzej M., Wielka, zapomniana historia, Życie Uniwersyteckie nr 5(224), maj 2012 , s. 22-23 [o retrospektywnej wystawie w Biskupinie obrazującej badania w Łeknie], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Życie Uniwersyteckie 5(224), 2012, 22-23, 218. Wyrwa, Andrzej M., Słowo z lednickiej Custodii w 200. rocznicę urodzin „Ojca powieści polskiej”, „entuzjasty idylli prasłowiańskiej”, w: Chram boga Nii na Ostrowie Lednickim. Świat wierzeń w „Starej baśni” J. I. Kraszewskiego, Lednica 2012, s. 5-10 (Katalog wystawy), , 2012, s. 5-10,