Bankowe relacje z mediami

Bankowe relacje z mediami. Opinie dziennikarzy o bankach 2008. Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia analizuje opinie 50 dziennikarzy finansowych na t...
Author: Amelia Lisowska
4 downloads 0 Views 411KB Size
Bankowe relacje z mediami. Opinie dziennikarzy o bankach 2008.

Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia analizuje opinie 50 dziennikarzy finansowych na temat polityki informacyjnej, współpracy z biurami prasowymi i rzecznikami banków.

AŜ 94% przedstawicieli mediów kontaktowało się z bankiem częściej niŜ raz w miesiącu. Choć nadal zawodzą podstawowe elementy jak szczerość, dyspozycyjność czy rzetelność, bankowe relacje z mediami coraz częściej opierają się na wyszukanych formach.

Dziennikarze zajmujący się tematyką finansową są generalnie bardziej usatysfakcjonowani i otwarci na mniej formalne kontakty z bankami. Od relacji z biurami prasowymi banków oczekują teŜ szczerości i… fantazji.

Wizerunek banku okiem dziennikarza. Do pięciu najwaŜniejszych kryteriów oceny wizerunku banków (podobnie jak w 2006 roku) zdaniem dziennikarzy naleŜą: przejrzysta polityka informacyjna, sprawna współpraca z biurem prasowym banku, oferta produktowa, wyniki finansowe, nowoczesność i dynamika rozwoju.

Dziennikarze doceniają róŜnorodność źródeł informacji o finansach. Częściej niŜ dwa lata temu korzystają z dostępnych, sięgając po nowe. Dziennikarze zajmujący się tematyką finansową preferują informacje „z pierwszej ręki” biura prasowego czy działu PR banku (92%). Strony internetowe i internetowe biura prasowe cieszą się coraz większym powodzeniem (86%), jednak forma i ilość informacji na nich zawartych nadal nie satysfakcjonuje w pełni. Wykres 1. Źródła informacji dziennikarzy o rynku finansowym, bankach oraz ich produktach. Kontakt z biurem prasowym, działem PR

92%

Strony www banków lub Internetowe Biura Prasowe Banków

86%

Własne wywiady (np. przedstawiciele Banku, eksperci)

84%

Rozmowy nieoficjalne (np.przy okazji spotkań okolicznościowych)

84%

Internet – vortale o tematyce ekonomicznej, finansowej

Źródło: ARC Rynek i Opinia: „Opinie dziennikarzy o bankach 2008” (2008 N=50)

82%

O finansach… off the record. Na szczególną uwagę zasługuje rosnąca popularność mniej formalnych źródeł informacji. W porównaniu z 2006 r. dziennikarze obecnie znacznie większą wagę przywiązują do rozmów z ekspertami, czy kuluarowych dyskusji przy okazji okolicznościowych spotkań. Wymieniane obok tradycyjnych metod zdobywania informacji własne wywiady czy nieoficjalne rozmowy są praktykowane przez wyraźnie większą grupę dziennikarzy (84%) niŜ dwa lata temu (odpowiednio: 60% i 55%). Tu przedstawiciele mediów oczekują większej inicjatywy biur prasowych – sugerują z entuzjazmem organizację nieformalnych spotkań, dyskusji. BliŜszy i niekoniecznie sformalizowany kontakt z ekspertem jest w cenie. Zmiana jakościowa w PR finansów dotyczy takŜe zacieśniania relacji pomiędzy dziennikarzami, a biurami prasowymi czy ekspertami instytucji finansowych. Sformalizowany świat banków coraz częściej – z inicjatywy obu stron – otwiera się na nieoficjalne formy kontaktu. Dziennikarze to doceniają i obok postulatów o rzetelność i dostępność podstawowych informacji, oczekują komunikacji nieszablonowej.

Szczerość i fantazja w deficycie. Tam, gdzie spotyka się dziennikarz i rzecznik pojawiają się wzajemne oczekiwania. Listę Ŝyczeń przedstawicieli mediów otwierają: postulat konkretu, szczerości oraz kreatywności. To, co wydawałoby się podstawą dwustronnej komunikacji w finansowych media relations wciąŜ wymaga dopracowania. Grzechy bankowych relacji z mediami? Dziennikarze finansowi zaliczają do nich niekonkretne i niepełne odpowiedzi, ukrywanie chwilowej niekompetencji i… brak fantazji. Równie waŜna jak - podstawowa we współpracy – szczerość jest kreatywność i ciekawa forma nadsyłanych informacji – podkreślają badani dziennikarze.

Bądźmy w kontakcie. Coraz lepszym. Stały kontakt z biurami prasowymi banków (częstszy niŜ raz w miesiącu) deklaruje obecnie 94% dziennikarzy specjalizujących się w finansach i bankowości. Współpraca PRowców i dziennikarzy w branŜy finansowej jest więc częsta i regularna. Czy wzajemne relacje dziennikarzy i banków są więc juŜ bliskie ideałowi? Wykres 2. Częstość kontaktów dziennikarzy z biurami prasowymi banków.

2008

2006

94%

87%

częściej niŜ raz na miesiąc

6%

9%

2-3 razy na kwartał

Źródło: ARC Rynek i Opinia: „Opinie dziennikarzy o bankach 2008” (2008 N=50 2006 N=47)

Rosnące zainteresowanie tematyką finansową wzmaga natęŜenie kontaktów mediów z bankami, ale i niesie powaŜną zmianę jakościową. Ogólny poziom zadowolenia dziennikarzy z bezpośrednich kontaktów z biurami prasowymi banków wzrósł – przebieg współpracy satysfakcjonuje juŜ ¾ z nich. Dla porównania, w 2006 roku na brak zadowolenia w kontaktach z biurami prasowymi banków narzekał co piąty dziennikarz. Wykres 3. Zadowolenie z bezpośrednich kontaktów dziennikarzy z biurami prasowymi banków.

nie mam Ŝadnych odczuć 16%

niezadowolony/a 6%

2008

nie mam żadnych odczuć 13%

trudno powiedzieć 2%

zadowolony/a 76%

niezadowolony/a 18%

2006

Źródło: ARC Rynek i Opinia: „Opinie dziennikarzy o bankach 2008” (2008 N=50, 2006 N=47)

zadowolony/a 68%

Bankowe top tematy. Bankowość dla klientów indywidualnych (88%) i karty płatnicze (86%) to zagadnienia, którymi dziennikarze finansowi zajmują się najczęściej. Kolejne zwykle obecne w pracy dziennikarzy to: kredyty i konta bankowe oraz nowe produkty i usługi (ok. 80%). Najbardziej niszowe – na liście zainteresowań pojedynczych dziennikarzy – okazały się być działania marketingowe, strategie sprzedaŜy, czy controlling. Wykres 4. Tematy najczęściej obecne w pracy dziennikarzy finansowych. Bankowość dla klientów indywidualnych Karty płatnicze

88% 86%

Kredyty

80%

Konta bankowe

80%

Nowe produkty, usługi bankowe Źródło: ARC Rynek i Opinia: „Opinie dziennikarzy o bankach 2008” (2008 N=50)

78%

Do jakich informacji trudno jest dziennikarzom dotrzeć? Co drugi badany (54%) sygnalizuje utrudnienia w dostępie do wyników finansowych, prognoz, danych statystycznych, ale i dziedziny, o której najczęściej pisze czyli bankowości dla klientów indywidualnych.

Wyniki finansowe, analizy, prognozy, dane statystyczne: • „Brakuje rzetelnych danych o wielkości sprzedaŜy konkretnych produktów”. • „Zestawienia pozycji banków na rynku w poszczególnych segmentach”. • „Wyniki finansowe, np. z jakich powodów rosną”. • „Raporty przygotowane na podstawie analizy porównawczej banków”. • „Rzeczywista liczba kont, kart. Dane statystyczne na temat rynku bankowego”. • „ZBP i NBP mogłyby publikować więcej raportów i danych dotyczących instytucji finansowych” Bankowość dla klientów indywidualnych: • „Brakuje mi prostych informacji o oprocentowaniu rachunków, cenie wydania karty.” • „Opłaty, prowizje, koszty rachunku”. • „Rzetelne informacje produktowe, przejrzystość oferty”. • „Prawdziwe koszty, prowizje, ubezpieczenia, prawa klienta”. Inne: • „Forma i wysokość nakładów na reklamę i marketing”. • „Plany fuzji, ekspansje w kraju, emisje akcji”.

Wśród tytułów prasowych wymienianych spontanicznie i konkretnie z nazwy, wybieranych przez dziennikarzy jako źródła informacji dziennikarskiej o finansach i bankowości wyraźną przewagę odnotowuje Rzeczpospolita (80%). Wykres 5. Spontanicznie wymienione tytuły prasowe, z których dziennikarze najczęściej pozyskują informacje ekonomiczne i finansowe - TOP 5. 0%

20%

40%

60%

Rzeczpospolita

80,0%

Puls Biznesu

52,0%

Parkiet

48,0%

Gazeta Wyborcza

48,0%

Gazeta Prawna

80%

30,0%

Źródło: ARC Rynek i Opinia, „Opinie dziennikarzy na temat banków 2008” (N=50)

100%

Informacje o badaniu

Opinie dziennikarzy na temat banków 2008. Badanie przeprowadzone zostało w czerwcu i lipcu 2008 roku w ramach projektu badawczego „Opinie dziennikarzy na temat banków” na próbie N=50 dziennikarzy z agencji informacyjnych, redakcji dzienników ogólnopolskich, czasopism o tematyce ekonomicznej oraz magazynów opiniotwórczych, jak równieŜ portali internetowych o tematyce ekonomicznej oraz dziennikarzy związanych z telewizją i radiem. Badanie zostało zrealizowane jakościową metodą wywiadów standaryzowanych i podlegały mu wszystkie banki funkcjonujące na rynku. Raport zawiera porównanie z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego w 2006 roku.

ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. juŜ od 16 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaŜe opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynaleŜności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezaleŜne agencje badawcze – IriS - realizujemy projekty badawcze w większości państw europejskich. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u. http://www.arc.com.pl/ Więcej informacji: Aleksandra Szłamas Konsultant PR [email protected] kom: +48 507 154 158 tel.: +48 022 584 85 00

Suggest Documents