AT uyar nca, Madde 31

Sayfa: 1/7 MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Bask tarihi: 26.04.2011 Yeniden düzenleme tarihi: 13.11.2007 1 Ürün ve firma...
Author: Zeki Türker
3 downloads 0 Views 201KB Size
Sayfa: 1/7

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Bask tarihi: 26.04.2011

Yeniden düzenleme tarihi: 13.11.2007

1 Ürün ve firma tan mlamas · Ürün tan lay c · Ticari ad : FLB PRO SENT.SONKAT BOYA · Madde veya kar m n tan lanan ilgili kullan mlar ve tavsiye edilmeyen kullan m biçimleri · Maddenin Kullan m / Haz rlanmas METAL SANAY · Güvenlik Veri Dosyas n Veren Hakk nda Ayr nt lar · Üretici / Teslimat yapan: Betek Boya ve Kimya Sanayi A. . G.O.S.B. Tembelova Alan 3200 Sokak No:3206 41400 Gebze/ Kocaeli/ Türkiye Tel: 00 90 262 678 30 00 Fax: 00 90 262 641 21 68 [email protected] · Güvenlik hakk nda bilgiler veren kesim: AR-GE BÖLÜMÜ · Acil durum Telefon numaras : +9 0262 678 30 00

2 Muhtemel tehlikeler · Madde veya kar m n s n fland rmas · Düzenlemeye göre s n fland rma (EC) No 1272/2008 GHS02 Alev Flam. Liq. 3 H226 Yan c s v veya buhar. GHS08 Sa l k tehlikesi Repr. 2 H361d Suspected of damaging the unborn child. Asp. Tox. 1 H304 Yutulursa veya soluk yollar na girerse ölüme sebep olabilir. · Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye göre s n fland rma Xn; Sa l a zararl d r R48/20-63-65: Sa l a zararl d r: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri alt nda kal nd nda sa l a ciddi zararlar ba gösterme tehlikesi mevcuttur. Ana karn ndaki çocu a muhtemelen zarar verebilir. Sa l a zararl d r: Yutuldu u zaman akci er hasarlar na sebebiyet verebilir. R10-67: Tutu abilir. Buharlar uyku basmas na ve uyu uklu a yol açabilir. · nsan ve çevre için özel tehlike uyar lar : Üründe en son yay mlanm "Avrupa Birli inde Haz rlama Malzemeleri Genel S raland rma Talimatnamesinin" Hesaplama Yöntemine ba l olarak tan t c etiket olmas zorunludur. · Klasifikasyon sistemi: S n fland rma güncel Avrupa Toplulu u listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen al nan ve firmalarca verilen bilgilerle takviye edilmi tir. · Etiket elemanlar (içeri i) · AET direktiflerine göre i aretlendirme: Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeli ine göre s n fland r lm ve i aretlenmi tir. · Ürünün ifre harfi ve tehlike tan m : Xn Sa l a zararl d r · Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bile enler: toluen · Riziko uyar lar : 10 Tutu abilir 48/20 Sa l a zararl d r: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri alt nda kal nd tehlikesi mevcuttur

nda sa l a ciddi zararlar ba gösterme (Devam sayfa 2 'da) TR

DR

Sayfa: 2/7

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Bask tarihi: 26.04.2011

Yeniden düzenleme tarihi: 13.11.2007

Ticari ad : FLB PRO SENT.SONKAT BOYA (Sayfa 1 'n n devam )

63 65 67

Ana karn ndaki çocu a muhtemelen zarar verebilir Sa l a zararl d r: Yutuldu u zaman akci er hasarlar na sebebiyet verebilir Buharlar uyku basmas na ve uyu uklu a yol açabilir

· Güvenlik uyar lar : 2 Çocuklar n eline geçmemelidir 13 G da maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz 23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz 36/37 Çal rken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu giyim kullan n z 46 Yutulmas halinde derhal doktora ba vurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz) 56 Bu maddeyi ve kab n bunun için ruhsatl özel at k deposuna teslim ediniz · Di er tehlikeler · PBT ve vPvB de erlendirmesi sonuçlar · PBT: Uygulanamaz. · vPvB: Uygulanamaz.

3 Bile im / Bile enleri hakk nda bilgiler · Kimyevi tan mlama: Kar mlar · Tarifi: Mixture of substances listed below with nonhazardous additions. · htiva etti i tehlikeli maddeler: CAS: 108-88-3 toluen EINECS: 203-625-9 Xn R48/20-63-65; Xi R38; F R11 R67 GHS02 Flam. Liq. 2, H225; GHS08 Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; GHS07 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 · Ek uyar lar: belirtilmi olan tehlike i aretlerinin metnini Bölüm 16'dan al n z

%10-25

4 lk yard m önlemleri · lk Yard m Önlemlerinin Tan m · Genel uyar lar: Zehirlenme belirtileri birçok saat sonra ba gösterebilir. Bu nedenle doktor kontrolu bir kazadan en az 48 saat sonras na kadar sürdürülmelidir. · Teneffüs ettikten sonra: Temiz hava almas sa lanmal , sikâyetler halinde doktora gitmelidir. · Cilde temas ettikten sonra: Ürün, genelde cildi tahri etmez. · Gözlere temas ettikten sonra: Gözleri, gözkapaklar aç k bir ekilde birkaç dakika süreyle akan suyun alt na tutunuz. · Yuttuktan sonra: ikâyetlerin devam halinde doktora ba vurunuz.

5 Yang n söndürme önlemleri · Söndürme ortam · Elveri li söndürücü maddeler: CO2, kum, söndürme tozu. Su kullanmay n z. · Güvenlik aç s ndan elveri li olmayan söndürücü maddeler: S kma su · Yang nla mücadele edenler için tavsiyeler · Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin al nmas gerekmez. TR

(Devam sayfa 3 'da)

DR

Sayfa: 3/7

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Bask tarihi: 26.04.2011

Yeniden düzenleme tarihi: 13.11.2007

Ticari ad : FLB PRO SENT.SONKAT BOYA (Sayfa 2 'n n devam )

6 stenmeden çözülerek yay lmalarda al nacak önlemler · Ki isel önlemler, koruyucu donan mlar ve acil durum prosedürleri Koruyucu teçhizat tak n z. Korunmam ah slar yakla t rmay n z. · Çevresel önlemler: Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeralt suyuna kar mas n önleyiniz. · Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri: S v ba lay c malzemeyle (Kum, diyatomit, asit ba lay c , genel ba lay c , un halinde testere tala ) ile eminiz. Zararl madde kar m malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz. Yeterli havaland rma sa lay n z. Su ya da sulu temizlik maddeleriyle y kamay n z. · Di er bölümlere gönderiler Güvenli kullan m ile ilgili bilgileri 7. bölümden al n z. Ki isel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden al n z. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden al n z.

7 Kullan m ve depolama · Kullan m: · Güvenli elleçleme önlemleri Çal lan yerin iyi havalanmas n / havan n iyi emilmesini sa lay n z. Aerosol (bir gaz n içinde sis eklinde da lm s v ) olu umunu önleyiniz. · Yang n ve patlamadan korunmak için uyar lar: Tutu turucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz. Elektrostatik dolmaya kar önlemler al n z. · Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama ko ullar · Depolama: · Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli artlar aranmaz. · Birarada depolama ile ilgili uyar lar: Gerekli de il. · Depolama artlar ile ilgili di er bilgiler: Kab s zd rmayacak ekilde kapal tutunuz.

8 Kimyevi madde buharlar tesiri alt nda kal nmas n n s n rland r lmas ve ki isel koruyucu teçhizat · Teknik tesisatlar n ekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Ba ka bilgi yoktur, madde 7 'den bak n z. · Kontrol parametreleri · Çal ma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken s n r de erleri olan bile enler: 108-88-3 toluen PEL (USA) K sa zaman de eri: C 300; 500* ppm Uzun zaman de eri: 200 ppm *10-min peak per 8-hr shift REL (USA) K sa zaman de eri: 560 mg/m³, 150 ppm Uzun zaman de eri: 375 mg/m³, 100 ppm TLV (USA) (188) NIC-75 mg/m³, (50) NIC-20 ppm (Skin); (BEI) · Ek uyar lar: Düzenlendi i tarihte geçerli listeler esas al nm t r. · Maruz kalma kontrolü · Ki isel koruyucu teçhizat: · Genel koruyucu ve s hhi önlemler: G da maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. (Devam sayfa 4 'da) TR

DR

Sayfa: 4/7

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Bask tarihi: 26.04.2011

Yeniden düzenleme tarihi: 13.11.2007

Ticari ad : FLB PRO SENT.SONKAT BOYA (Sayfa 3 'n n devam )

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi y kay n z. · Nefes koruyucu önlemler: K sa süreli ya da dü ük ölçüde olumsuz tesir alt nda kal nd nda nefes filtre aleti, yo un bir ekilde ya da uzun süre etkisi alt nda kal nd nda çevredeki havadan ba ms z olan nefes koruyucu cihaz kullan n z. · Elleri koruyucu: Koruyucu eldivenler Eldiven malzemesi ürün / malzeme / haz rlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayan kl olmal d r. Testlerin yap lmam olmas nedeni ile ürün / haz rlanm madde / kimyasal kar m için lâz m olan eldiven imalat nda kullan lmas gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yap lamamaktad r. Eldiven imalat için kullan lan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlar n n ve bozulman n göz önüne al nmas gereklidir. · Eldiven malzemesi Uygun eldivenin seçiminde yaln z imalat malzemesi de il, ayn zamanda di er kalite özellikleri de dikkate al nmal d r ve bunlar imalatç dan imalatç ya de i iklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birle iminden meydana geldi i için eldivenlerin dayan kl l önceden hesaplanamamaktad r ve dolay s ile her eldiven kullan lmadan önce kontrole tabi tutulmal d r. · Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi Kesin delinme (a nma) süresi eldiven imalatç s ndan ö renilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir. · Gözleri koruyucu: Kenarlar tam kapatan koruyucu gözlük

9 Fiziksel ve kimyevi özellikler · Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakk nda bilgiler · Genel bilgiler · Görünü : S v ekilde Biçim: Ürün ad na göre Renk: Karakteristik · Koku: · Durum de i ikli i Belirlenmemi tir. Erime s s / Erime s alan : Kaynama s s / Kaynama s alan : 110°C · Alev alma s s :

> 23°C

· Tutu ma s s :

535°C

· Kendili inden tutu abilme özelli i:

Ürün kendili inden tutu maz niteliktedir.

· Patlama tehlikesi:

Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/ Hava kar mlar n n olu mas mümkündür.

· Patlama s n rlar : Alt: Üst:

1,2 Vol % 7,0 Vol %

· Buhar bas nc 20°C'de:

29 hPa (Devam sayfa 5 'da) TR

DR

Sayfa: 5/7

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Bask tarihi: 26.04.2011

Yeniden düzenleme tarihi: 13.11.2007

Ticari ad : FLB PRO SENT.SONKAT BOYA (Sayfa 4 'n n devam )

· Yo unluk:

Belirlenmemi tir.

· Çözülme kabiliyeti / kar ma kabiliyeti Tamamen kar t r labilir niteliktedir. suyla: · Çözücü madde oran : Organik çözücü madde: VOC (CE) Kat madde oran :

%18,8 18,75 % %26,8

10 Stabilite ve reaktivite · Reaktivite · Kimyasal stabilite (kararl l k) · Termik ayr ma / kaç n lmas gereken artlar: Usulüne uygun ekilde kullan ld · Tehlikeli tepki olas l klar Tehlikeli reaksiyonlar duyulmam t r. · Tehlikeli bozunma ürünleri: Ayr mda olu an tehlikeli ürünler duyulmam t r.

nda ayr ma olmaz.

11 Toksikoloji ile ilgili bilgiler · Toksikolojik etkileri hakk nda bilgiler · Akut toksisite: · S n fland rma için önemli olan LD/LC50 - de erleri (toksikolojik deney de erleri) 108-88-3 toluen A zdan LD50 5000 mg/kg (rat) Ciltten LD50 12124 mg/kg (rabbit) Nefesle LC50/4 h 5320 mg/l (mouse) · Asli tahri edici etkisi: · ciltte: Uyar c tesiri yoktur · gözde: Tahri edici tesiri yoktur. · Duyarl l k yaratma: Duyarl l artt r c tesiri duyulmam t r. · Ek toksikolojik uyar lar: Ürün, AT 'nin haz rlanan maddeler için Genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son geçerli metnine göre a a da belirtilen tehlikelere haizdir:

12 PBT-özellikleri · Toksisite · Su toksisitesi: Daha ba ka önemli bilgi mevcut de ildir. · Di er ökolojik uyar lar: · Genel uyar lar: Suyu tehdit s n f 2 (): suyu tehdit edicidir Yeralt suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ula mas n önleyiniz. Cüzi miktarlar n bile yeralt na akmas halinde içme suyunu tehdit eder. · PBT ve vPvB de erlendirmesi sonuçlar · PBT: Uygulanamaz. · vPvB: Uygulanamaz. TR

(Devam sayfa 6 'da)

DR

Sayfa: 6/7

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Bask tarihi: 26.04.2011

Yeniden düzenleme tarihi: 13.11.2007

Ticari ad : FLB PRO SENT.SONKAT BOYA (Sayfa 5 'n n devam )

13 Tasfiyesi ile ilgili uyar lar · At k ar tma yöntemleri · Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasakt r. Kanalizasyona ula mas n önleyiniz. · Temizlenmemi ambalajlar: · Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlar n yönetmeliklerine göre yap l r.

14 Nakliye ile ilgili bilgiler · Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle ta nmas ile ilgili uluslararas anla ma s n r ötesi / yurtiçi):

3 (F1) Tutu abilir s v maddeler · ADR/RID - s n f : · Kemler (tehlike) say s : 30 1263 · BM - numaras : III · Ambalaj gurubu: 3 · Tehlike pusulas : · UN uygun sevkiyat ad : PAINT MATERIAL(XYLENE) · Denizde gemi nakliyat MDG:

· MDG - s n f : · BM - numaras : · Label · Ambalaj gurubu: · EMS - numaras : · Marine pollutant: · Do ru teknik ismi:

3 1263 3 III F-E,S-E Hay r PAINT MATERIAL (XYLENE)

· Hava nakliyat CAO-T ve ATA-DGR:

· CAO/ ATA - s n f : · BM/ID numaras : · Label · Ambalaj gurubu: · Do ru teknik ismi:

3 1263 3 III PAINT MATERIAL(XYLENE)

· UN "Model Düzenleme": UN1263; PAINT; 3; III · Kullan c için özel önlemler Uyar : Tutu abilir s v maddeler TR

(Devam sayfa 7 'da)

DR

Sayfa: 7/7

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Bask tarihi: 26.04.2011

Yeniden düzenleme tarihi: 13.11.2007

Ticari ad : FLB PRO SENT.SONKAT BOYA (Sayfa 6 'n n devam )

15 Hükümler · Madde veya karu m için belirtilen güvenlik, sa l k ve çevre yönetmelikleri/mevzuat · Ulusal hükümler: S n f % olarak oran NK

18,8

· Kimyasal güvenlik de erlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik de erlendirmesi yap lmam t r.

16 Di er bilgiler Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat te kil etmezler ve akdî bir hukuki ili ki tesis etmezler. · Önemli terkipleri H225 Çok yan c s v veya buhar. H304 Yutulursa veya soluk yollar na girerse ölüme sebep olabilir. H315 Deri thri ine sebep olur. H336 Uyu ukluk ve ba dönmesine sebep olabilir. H373 Uzun süre ve tekrarlanan maruz kalmalar organlara hasar verebilir. R11 Kolay tutu abilir R38 Cildi tahri eder R48/20 Sa l a zararl d r: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri alt nda kal nd nda sa l a ciddi zararlar ba gösterme tehlikesi mevcuttur R63 Ana karn ndaki çocu a muhtemelen zarar verebilir R65 Sa l a zararl d r: Yutuldu u zaman akci er hasarlar na sebebiyet verebilir R67 Buharlar uyku basmas na ve uyu uklu a yol açabilir · Bilgi formunu düzenleyen bölüm: AR-GE BÖLÜMÜ · Ba vurulacak ki i ya da yer: AR-GE BÖLÜMÜ · K saltmalar ve: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent TR

DR

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.