AnyRidge

®

System implantologiczny XXI wieku

AnyRidge 02 /03 ®

AnyRidge

®

➲ Budowa Mała ale wytrzymała śruba łącznika

Przeprowadź leczenie implantologiczne w skróconym czasie do 1/3, dzięki natychmiastowej stabilizacji i maksymalnej retencji implantu w kości. Implanty AnyRidge dzięki innowacyjnej budowie gwintu, są zaprojektowane tak aby przy minimalnej ingerencji w obrębie grzbietowej kości wyrostka zębodołowego oraz tkanek miękkich uzyskać wysoką stabilizację pierwotną implantu i lepszy efekt estetyczny dla Pacjenta nawet przy najbardziej wymagających zastosowaniach. Szeroki wybór rozmiarów implantów AnyRidge pozwoli Tobie dopasować odpowiedni implant do warunków kostnych w jamie ustnej Pacjenta. Implanty te dostępne są w trzech średnicach rdzeni i 10 średnicach zewnętrznych gwintu. Dzięki swojej budowie delikatnie i łatwo „wcinają” się w kość jednocześnie ją kondensując. Dzieki AnyRidge otrzymujesz narzędzie umożliwiające progresywną kondensację kości i ekspansję wyrostka zębodołowego, uzyskanie maksymalnej odporności na siły ściskające przy minimalizacji tworzenia sił poprzecznych. Unikalna powierzchnia Xpeed jest na każdym implancie. Jej sposób tworzenia w celu uzyskania matrycy kostnej na poziomie nano zapewnia szybką i silną integrację implantu. I co najważniejsze, implany AnyRidge zapewniają lepsze doświadczenie leczenia implantologicznego zarówno dla lekarza jak i dla Pacjenta.

Średnica 1.8mm

Grubsza ściana łącznika

®

Korzystniejsze przy opracowywaniu

®

®

®

®

- Chirurgia - Protetyka - Stabilność

AnyRidge® Implant

- Implant / Wymiar / Rozmiar / Opakowanie - Śruba zamykająca i śruba gojąca

AnyRidge® Wybór łączników

04 05 06 07

16 24 29 33 39 42 46

AnyRidge® Kasety chirurgiczne

47 53 55 56

Narzędzia dodatkowe

Swoboda 1mm

Biologiczna linia S

Biologiczna linia S zapewnia naturalnie wyglądający profil wyłaniania

Różna zbieżność ścian w zależności od średnicy łącznika ✔ Różna zbieżność ścian w zależności od średnicy łącznika (8°, 10°, 12°, 14°) ✔ Większa średnica ma większą zbieżność ścian!

Różne wysokości przezdziąsłowe 2, 3, 4, 5mm

Jedno połączenie

Ten sam rozmiar łącznika może być użyty na różnych średnicach implantów

Możliwe użycie większej średnicy implantu Przy węższym wyrostku

08 09 12 13

- Protetyka z poziomu implantu - Protetyka z poziomu łącznika / Protetyka na łączniku Solid / Protetyka na łączniku Octa / Protetyka na łączniku Multi-unit / Protetyka na łączniku Flat - Protezy overdenture / System Meg-Rhein - Zestaw łączników próbnych - Zestaw protetyczny - Zestaw BonEx - Zestaw Bone Profile

4.0, 5.5, 7.0, 9.0mm dla twojej wygody

1mm frezowalny brzeg daje swobodę dla odbudowy protetycznej bez zmian wymiaru policzkowo-językowego

➲ Spis treści Powierzchnia implantu Charakterystyka i zalety

Dostępne różne wysokości łącznika

- i-Gen - MEG-TORQ / MEGA ISQ - EZ Seal - Zestaw 911

59 61 62 63

Przewodnik wczesnego obciążenia implantów AnyRidge®

68

Maksymalna ochrona kości korowej Ważne dla estetyki i długoterminowej prognozy

Silne samogwintowanie przy braku tnących krawędzi ✔ Ostrzejsze wypustki przechodzą przez kość płynnie poszerzając ją stopniowo

✔ Brak chwiejności na stoku kości korowej przy implantacjach natychmiastowych w przednim odcinku

Budowa stożkowa

Łatwość wprowadzania i zawsze gwarancja wspaniałej stabilizacji pierwotnej

Mała średnica wierzchołkowa

Większa średnica implantu przy mniejszej preparacji otworu (mniej inwazyjna chirurgia) Ważne aby zachować biologię tkanki twardej i miękkiej

AnyRidge 04 /05 ®

➲ Powierzchnia S L A z dodatkiem Ca -

-

2+

➲ Charakterystyka i Zalety

MegaGen® opracowa³ powierzchniê implantu bazuj¹c¹ na technice S-L-A z w³¹czeniem wapnia. Jony wapnia tworz¹ na powierzchni implantu nanostrukturê CaTiO3 i aktywuj¹ osteoblasty do tworzenia ¿ywej kości. Ta wyspecjalizowana i unikalna powierzchnia zosta³a nazwana XPEED®.

1) Chirurgia

Szybka i Silna Osteointegracja

Wyższy wskaźnik BIC oznacza większy moment obrotowy przy usuwaniu implantu po jego osteointegracji ®

60

Kontakt kości z implantem (BIC) 58.0

%

50

Analiza histologiczna

S-L-A

52.8

40

37.5

30 10

100

S-L-A

RBM

Moment obrotowy usuwania implantu

Ncm

61.6

55.8

40

30.8

20 0

S-L-A

RBM

4.5 3.3

5.0 3.3

5.5 3.3

Średnica implantu

6.0 4.8

6.5 4.8

7.0 4.8

7.5 4.8

8.0 4.8

Średnica implantu Średnica rdzenia

Średnica rdzenia

1. Wprowadzanie implantu

• Miękka kość Super samotnący gwint i ta sama średnica rdzenia implantu oznacza, że możliwe jest wprowadzenie implantu o większej średnicy przy wykonaniu mniejszego otworu.

• Twarda kość Implant AnyRidge ze swoim samotnącym gwintem jest łatwiejszym do wprowadzenia niż inne tradycyjne implanty w tych samych warunkach. ®

RBM

*Uwaga!: Rozmiar średnicy otworu w kości dla wybranego implantu powinien osiągnąć rozmiar średnicy implantu, aby uniknąć zakleszczenia implantu w kości w trakcie jego wprowadzania.

Niebiesko zabarwiona powierzchnia jest dowodem czystości

Przyczep komórkowy

Średnica rdzenia

Średnica rdzenia mierzona 3.5mm poniżej platformy

Wyniki testu po 4 tygodniach na modelu zwierzêcym (królik)

Analiza histologiczna przekrojów implantów z po® wierzchniami XPEED , S-L-A i RBM pokazuje, że ® na powierzchni XPEED uzyskano największy kontakt kości (BIC). Powierzchnia kontaktu kości była mierzona na powierzchni implantów tytanowych.

80 60

4.0 3.3

Analiza histologiczna przekrojów implantów z ® powierzchniami XPEED , S-L-A i RBM pokazuje, że na ® powierzchni XPEED uzyskano największy kontakt kości (BIC). Powierzchnia kontaktu kości była mierzona na powierzchni implantów tytanowych.

20 0

3.5 2.8

®

XPEED wykazuje wyższy współczynnik BIC (Bone to Implant Contact) co wymaga użycia większej siły przy usuwaniu implantu niż przy standardowych powierzchniach takich jak RBM lub S-L-A. 70

Wspaniała stabilizacja pierwotna implantu, nawet przy małej gęstości kości. Implant AnyRidge wprowadzany jest w kość z dużą łatwością przy jednoczesnym jej kondensowaniu.

Podczas procesu produkcyjnego ® tworzenia powierzchni XPEED , powierzchnia SLA jest całkowicie neutralizowana aby usunąć resztki kwasowe. Niebieski kolor po® wierzchni XPEED jest symbolem czystości.

2. Indywidualna sekwencja wiercenia

• Implant AnyRidge nie ma stałego protokołu wykonywania odwiertu w kości. Wykonaj odwiert w kości zgodnie z jakością kości Pacjenta w taki sposób, aby uzyskać preferowaną stabilizację pierwotną implantu. Lub możesz najpierw wykonać otwór w kości adekwatnie dla zastanych warunków i następnie możesz zdecydować jaką średnicę implantu użyjesz przy danej gęstości kości. ®

Przykład 1) W przypadku kości miękkiej typu D4 można wprowadzić implant o średnicy 5mm po wykonaniu otworu o średnicy 2.9mm. Zostanie osiągnięta wspaniała stabilizacja Wiertło pilotowe pierwotna implantu.

Wiertło ze stoperem 2.8

Implant AnyRidge 5.0 ®

Nano struktura Przykład 2) W twardej kości zalecane jest wykonanie otworu o prawie tej samej średnicy co średnica implantu.

®

Powierzchnia XPEED różni się od powierzchni HA (hydroksyapatyt) uzyskiwanej tradycyjną techniką. Ponieważ jony wapnia Ca2+ są wbudowane w powierzchnię ® XPEED nie pojawia się zjawisko złuszczania lub wchłaniania HA po wprowadzeniu implantu.

S-L-A with nano Ca2+ incorporation

Implant

0.5 ~ 0.7um

Implant

powierzchnia HA 5~10um

➲ Wiertło pilotowe

➲ Wiertło ze stoperem 2.8

➲ Wiertło ze stoperem 3.3

➲ Wiertło znakowane 3.8

Implant AnyRidge 4.0

®

• Ulepszona budowa wierteł jest sekretem uproszczenia sekwencji wiercenia. Możesz nawet pobrać przeszczep kości autogennej używając tych specjalnie zaprojektowanych wierteł. (Rekomendowana prędkość: 50 obr/min, 50Ncm z chłodzeniem roztworem soli fizjologicznej) • Najlepszym sposobem na osiągnięcie idealnej stabilizacji pierwotnej jest wprowadzenie maszynowe implantu AnyRidge do momentu, gdy nad wyrostek zębodołowy będą wystawały 1 lub 2 gwinty. Wówczas najlepiej jest dokręcić implant do pożądanej głębokości z pomocą ratchety. ®

AnyRidge 06 /07 ®

2) Protetyka

Lepsze rezultaty estetyczne dzięki większej różnorodności elementów protetycznych. Przestań martwić się o poluzowane śruby!

3) Utrzymanie

Unikalna i mocna budowa zapewnia długoczasową stabilność uzyskanych rezultatów!

1. Brak poluzowywania się śrub, węższa szerokość biologiczna!

• Magiczna Piątka (5° wewnętrzne połączenie) Teraz możesz przestać się martwić o poluzowanie się śruby dzięki 5 stopniowemu stożkowi Morse’a, który daje perfekcyjne, hermetyczne uszczelnienie. Szerokość biologiczna jest zminimalizowana dzięki mikro szczelinie, dzięki czemu zachowane jest zdrowie kości korowej. AnyRidge

1. Gwarancja zachowania większej ilości kości korowej.

Si³a separacji miêdzy implantem a ³¹cznikiem po uzyskaniu zimnego spawu.

49.49 A

25.36

Naprê¿enie Naprê¿enie (MPa) (MPa)

45

Stabilizacja pierwotna implantów AnyRidge nie jest uzależniona od kości korowej! Zmniejszone naprężenie w okolicy kości korowej grzbietowej części wyrostka pomaga w jej utrzymaniu i ochronie przed resorpcją w następstwie wprowadzenia implantu. ®

Firma A 1.5° po³¹czenie B

11.46

AnyRidge 5° po³¹czenie Firma B 8° po³¹czenie

AnyRidge 4.5 x 10mm

Firma OS

AnyRidge 5.5 x 10mm

Firma NB

Rozk³ad Naprê¿eñ (Implant - Kośæ) AnyRidge 4.5 x 10mm Firma OS Grubośæ Kości Korowej 0.8mm Poziom Kości G¹bczastej - D4 AnyRidge 5.5 x 10mm Firma NB

35 45 25

Rozk³ad Naprê¿eñ (Implant - Kośæ) Grubośæ Kości Korowej 0.8mm Poziom Kości G¹bczastej - D4

35 15 25 5 15 -5 5 -5

0

2

4

6

D³ugośæ (mm)

0

2

4

6

D³ugośæ (mm) W oparciu o badanie na bazie analizy elementów skończonych w celu oceny naprężeń między implantem a kościa używając model ABAQUS 6.8 -Centrurm Badań i Rozwoju w firmie MegaGen Implant Co.,Ltd (2009)

(n=5) - Round faced and narrow thread design Przeprowadzony Test Retencji w celu oceny siły utrzymania elementów łącznika z implantem z użyciem Uniwersalnej Maszyny Testujacej - Dział Badań i Rozwoju w MegaGen Implant Ci. Ltd (2009)

• Więcej kości korowej = większa stabilność tkanki miękkiej = piękny zarys tkanki miękkiej AnyRidge

EZ Plus

- Round faced and narrow thread design

Rescue

Zaawansowana budowa implantu w części koronowej pozwala na maksymalną ochronę poziomu kości korowej wokół implantu. Poza osteointegracją, AnyRidge zapewnia piękne 250.0 linie dziąsłowe poprzez utrzymanie i podtrzymanie większej ilości kości korowej.

2. Biologiczna linia S

Pomaga uzyskać piękną, naturalną estetykę.

3. Optymalna wysokość hexa

Twoje palce wyczują różnicę połączenia w implancie AnyRidge. Zaczyna się to od pobrania wycisku i trwa do osadzenia finalnej odbudowy.

300.0

kgf

200.0

EZ Plus

AnyRidge

Rescue

300.0 150.0

- Less insertion torque - Excellent initial stabilization

250.0 100.0

2. Innowacyjna budowa gwintu

- Resistance to compressive force

200.0 50.0

kgf

4. Wszystkie wskazania, sze- roki wachlarz łączników

Każdy przypadek, każdy kształt, każdy rozmiar został dokładnie przemyślany, aby spełnić potrzeby Klinicysty.

150.0

0.0 3.5

4.0

6.0

(n=8)

Diameter

100.0 50.0

Różna wysokość łącznika

Wysokość przezdziąsłowa

0.0 3.5

4.0

Diameter

Całkowita i hermetyczna szczelność

Linia-S

[obraz mikroskopowy SEM] Połącznie magicznej piątki: 5° stożek Morse’a

6.0

(n=8)

Minimal Shear force creation Dzięki -unikalnemu ostrzu gwintu oraz super - Higher BIC - Less insertion torque samogwintującej budowie,możliwe jest - Excellent initialimplant stabilization uzyskanie przez lepszej stabilności - Resistance to compressive force pierwotnej niemalże w każdej dyskusyjnej - Minimal Shear force creation sytuacji kostnej. Oferuje on także pro- Higher BIC gresywną kondensację kości, ekspansję wyrostka, maksymalną odporność na siły zgniatające i zminimalizowaną produkcję sił ścinających.

AnyRidge 08 /09 ®

➲ AnyRidge Implanty ®

1) Wymiary

2) Rozmiary Związek pomiędzy średnicą platformy i średnicą stopnia

Wewnętrzny Hex: 2.3mm

Średnica platformy

(Ten sam rozmiar we wszysktich implantach)Średnica implantu (mm)

-Śruba zamykająca w komplecie.

Średnica stopnia Średnica platformy

Średnica stopnia

Wąski Ø3.5

3.5

Ø6.0~Ø8.0

Ø3.5

Nr katalogowy

7

FANIHX3507C

8.5

FANIHX3508C

10

FANIHX3510C

11.5

FANIHX3511C

13

FANIHX3513C

15

FANIHX3515C

Długość (mm)

Nr katalogowy

3 różne rozmiary - implanty 3.5mm : 3.5mm (platforma) / 3.8mm (stopień) - implanty 4.0~5.5mm : 3.5mm (platforma) / 4.0mm (stopień) - implanty 6.0~8.0mm : 5.0mm (platforma) / 5.5mm (stopień)

Największa średnica gwintu Średnica stopnia

Ø4.0~Ø5.5

Długość (mm)

4.0

2.8 L

3.5

Największa średnica gwintu jest: 0.5mm szersza dla implantu o średnicy 3.5mm 0.4mm szersza dla implantów o średnicach od 4.0 do 8.0mm

Średnica platformy

*Dla przykładu: Ø3.5 = średnica implantu + 0.5mm Ø4.0~Ø8.0 = średnica implantu + 0.4mm

Regularny Ø4.0Średnica implantu (mm)

-Śruba zamykająca w komplecie.

Średnica rdzenia zmierzona 3.5mm poniżej platformy

Długość *Rzeczywista długość implantu Ø3.5~5.5 implant : 0.8mm krótszy niż opisana długość Ø6.0~8.0 implant : 0.6mm krótszy niż opisana długość

Rdzeń

Mała średnica wierzchołkowa

4.0

Ważna informacja!

Potwierdzono lepszą odpowiedź korowej tkanki kostnej przy wprowadzeniu implantu 0.5 do 1.0mm poniżej poziomu wyrostka. W systemie AnyRidge osiągnięcie idealnej pozycji uzyskuje się bez dodatkowego pogłębiania odwiertu i unika się w ten sposób ryzyka uszkodzenia ważnych struktur anatomicznych.

Śruba żeńska

1.8mm średnica X 0.35mm skok gwintu

Ø3.5 : 1.8mm Ø4.0~5.5 : 2.3mm Ø6.0~8.0 : 3.8mm

Regularny Ø4.5Średnica implantu (mm)

- Śruba zamykająca w komplecie.

4.5

Średnica implantu [obraz z mikroskopu skaningowego]

4.4

7

FANIHX4007C

8.5

FANIHX4008C

10

FANIHX4010C

11.5

FANIHX4011C

13

FANIHX4013C

15

FANIHX4015C

4.0

Długość (mm)

Nr katalogowy

4.9

7

FANIHX4507C

8.5

FANIHX4508C

10

FANIHX4510C

11.5

FANIHX4511C

13

FANIHX4513C

15

FANIHX4515C

3.3 L

3.3 L

4.5

AnyRidge 10 /11 ®

Szeroki Ø5.0Średnica implantu (mm)

- Śruba zamykająca w komplecie.

5.0

Szeroki Ø5.5Średnica implantu (mm)

- Śruba zamykająca w komplecie.

5.5

Super szeroki Ø6.0Średnica implantu (mm)

- Śruba zamykająca w komplecie.

Długość (mm)

Nr katalogowy

7

FANIHX5007C

8.5

FANIHX5008C

10

FANIHX5010C

11.5

FANIHX5011C

13

FANIHX5013C

Super szeroki Ø6.5Średnica implantu (mm)

- Śruba zamykająca w komplecie.

6.5Średnica implantu (mm)

- Śruba zamykająca w komplecie.

3.3

7.0

L

7.4

Długość (mm)

Nr katalogowy

7

FALIHX7007C

8.5

FALIHX7008C

10

FALIHX7010C

11.5

FALIHX7011C

13

FALIHX7013C

Długość (mm)

Nr katalogowy

7

FALIHX7507C

8.5

FALIHX7508C

10

FALIHX7510C

FANIHX5015C

Długość (mm)

Nr katalogowy

7

FANIHX5507C

8.5

FANIHX5508C

10

FANIHX5510C

11.5

FANIHX5511C

11.5

FALIHX7511C

13

FANIHX5513C

13

FALIHX7513C

15

FANIHX5515C

Długość (mm)

Nr katalogowy

Długość (mm)

Nr katalogowy

7

FALIHX6007C

7

FALIHX8007C

8.5

FALIHX8008C

10

FALIHX8010C

11.5

FALIHX8011C

13

FALIHX8013C

Super szeroki Ø7.5

5.9

10

FALIHX6010C

11.5

FALIHX6011C

13

FALIHX6013C

Długość (mm)

Nr katalogowy

7

FALIHX6507C

8.5

FALIHX6508C

10

FALIHX6510C

11.5

FALIHX6511C

13

FALIHX6513CŚrednica implantu (mm)

- Śruba zamykająca w komplecie.

3.3

7.5

L

L

7.0

7.9

4.8 L

7.5

5.5

6.4

FALIHX6008C

4.8

5.0

15

8.5 6.0

Super szeroki Ø7.0

5.4

Super szeroki Ø8.0Średnica implantu (mm)

- Śruba zamykająca w komplecie. 4.8 L

6.0

6.9

4.8 L

6.5

8.0

8.4

4.8 L

8.0

AnyRidge 12 /13 ®3) Opakowanie implantu - Ampułka

4) Śruba zamykająca i śruba gojąca

Górna pokrywa

Ampułka została zaprojektowana w spo-

: dostęp do implantu

sób umożliwiający jej otwarcie jedną ręką!

Śruba zamykająca

Wysokość (mm)

* Śruba zamykająca w komplecie z implantem.

Implant

Wyjmowanie implantu

Wkrętak maszynowy Perfekcyjne dopasowanie do wewnętrznego połączenia implantu zabezpiecza przed przypadkowym spadnięciem!

Nr katalogowy

0.8

AANCSF3508

1.6

AANCSF3516

2.6

AANCSF3526

Wysokość

• Użyj śrubokręt ręczny (1.2 Hex). • Stosowane przy gojeniu zamkniętym. • Zabezpiecza wnętrze implantu. • Dobór wysokości jest uzależniony od pozycji implantu poniżej poziomu wyrostka. • Śruby zamykające o wysokościach 1,6mm i 2,6mm mogą być zakupione oddzielnie.

Dolna pokrywa

: dostęp do śruby zamykającej

Hexagonalne połączenie implantu AnyRidge ®

Śruba zamykająca

Wyjmowanie śruby zamykającej

Śruba gojąca

- Opisy na opakowaniu

Średnica profilu

Średnica profilu

Ø4.0 Wysokość

Różne kolory oznaczają różne średnice

3.5mm

Nazwa produktu Wąski

Ø3.5/ L=10

Ø = Średnica implantu L = Długość

(With Cover Screw)

MODEL NAME

FANHIX3510C

2014-05-13

123456789-01

2019-05-12

FANIHX3510

Do not reuse Do not resterilize

Caution

Ø5.0

4.0mm 4.5mm

Rozmiar

Mount-Free

Regularny

5.0mm 5.5mm

001

Szeroki

Rx Only

Do not use Consult if package Instructions is damaged for use rev.01 Implamedic a. Ltd. Fabijoni skiu 39 - 45, Vilnius LT-07120 , Lithuan ia Tel: +370 6 1237426 MegaGen Implant Co., Ltd. 472 Hanjanggun-ro Jain-myeon Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do Korea Repulbic of 712-852

Poziom platformy

Super Szeroki

6.0mm 6.5mm 7.0mm 7.5mm 8.0mm

Ø6.0

Wysokość (mm)

Nr katalogowy

3

AANHAF0403

4

AANHAF0404

Średnica profilu

Ø7.0

Wysokość (mm)

Nr katalogowy

3

AANHAF0703

4

AANHAF0704

5

AANHAF0405

5

AANHAF0705

6

AANHAF0406

6

AANHAF0706

7

AANHAF0407

7

AANHAF0707

3

AANHAF0503

3

AANHAF0803

4

AANHAF0504

4

AANHAF0804

5

AANHAF0505

5

AANHAF0805

6

AANHAF0506

6

AANHAF0806

7

AANHAF0507

7

AANHAF0807

3

AANHAF0603

3

AANHAF1003

4

AANHAF0604

4

AANHAF1004

5

AANHAF0605

5

AANHAF1005

6

AANHAF0606

6

AANHAF1006

AANHAF0607

7

AANHAF1007

7

Ø8.0

Ø10.0

• Użyj śrubokręt ręczny (1.2 Hex). • Stosowane przy gojeniu otwartym lub przy odsłonięciu implantu w drugim etapie. • Dobierz odpowiednią wysokość i średnicę śruby gojącej dopasowaną do warunków. • Pomaga uformować profił wyłaniania tkanek miękkich w trakcie gojenia dziąsła.

AnyRidge 14 /15 ®

▸▸ Połączenie z implantem

▸▸ W jaki sposób wyjąć łącznik1. Wszystkie elementy przej ściowe i tymczasowe mają ‘stopień’ na podstawie

ostateczny z implantu?

1. Z pomocą śrubokrętu ręcznego (1.2 Hex) odkręć śrubę łącznika. 2. Kontynuuj wykręcanie do momentu aż poczujesz kliknięcie związane z rozłączeniem elementów.

• Śruby zamykające, śruby gojące, transfery wyciskowe (do łyżki zamkniętej i otwartej), łączniki tymczasowe mają stopień na podstawie, który zabezpiecza przed powstaniem zimnego spawu z implantem. • Śrubokręty ręczne (1.2 Hex) lub śrubokręty do wycisków mogą z łatwością być użyte do przykręcania i odkręcania komponentów.

3. Wciśnij śrubokręt wgłąb, aby pewnie uchwycić śrubę łącznika. 4. Kontynuuj wykręcanie delikatnie unosząc jednocześnie śrubę łącznika do góry aż śruba złapie wewnętrzne zwoje gwintu łącznika.

2. Wszystkie docelowe łącz niki osiągną silne połączenie z implantem nawet gdy będą dokręcone z siłą palców!

• 25~35Ncm to rekomendowany moment obrotowy przy dokręcaniu docelowych łączników do implantu.• Ze względu na powstanie perfekcyjnego zimnego spawu, wyjęcie palcami osadzonego łącznika nie będzie możliwe nawet po odkręceniu i wyjęciu śruby łącznika. Gdy konieczne jest wyjęcie takie- go łącznika należy użyć specjalnie do tego celu zaprojektowany śrubokręt do wyjmowania łączników.

5. Wyjmij śrubę mocującą z łącznika. 6. Wprowadź “śrubokręt do wyjmowania łącznika” i kontynuuj wkręcanie do momentu aż łącznik wysunie się z implantu. Możesz poczuć opór podczas wkręcania śrubokrętu do wyjmowania łącznika, ale nie obawiaj się i przyłóż odrobinę więcej siły, aby wysunąć łącznik z implantu.

AnyRidge 16 /17 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

1) Protetyka z poziomu implantu

Transfer wyciskowy (Do pobierania wycisków techniką łyżki zamkniętej) Łącznik cerkonowy

Łącznik złoty

Łącznik CCM

EZ Post

Łącznik do frezowania

Łącznik kątowy

Średnica Wysokość (mm) Typ profilu

Ø4.0

Ø5.0

Extra EZ Post

Ø4.0

Ø5.0

12 16 12

Nr katalogowy

AANITH4012T 2-

Częściowy

AANITH4016T AANITH5012T

16

AANITH5016T

12

AANITH4012HT

2-

16

Częściowy

AANITH4016HT

12

Śrubokręt ręczny (1.2 Hex)

AANITH5012HT

16

16

12 3 Poziom platformy

Średnica profilu

AANITH5016HT

• Opływowy kształt; łatwy transfer. • Antyrotacyjne. • Powinien zostać dokręcony wkrętakiem transferów wyciskowych lub śrubokrętem ręcznym(1.2 Hex).

Łącznik tymczasowy [Metal]

Łącznik Fuse

Transfer wyciskowy (Do pobierania wycisków techniką łyżki zamkniętej)

Średnica Wysokość profilu (mm) Typ

Ø4.0

Ø5.0

Implant laboratoryjny

Ø4.0

Ø5.0

Wkrętak transferów wyciskowych

Transfer wyciskowy [łyżka zamknięta]

12

1-

Częściowy

16 12

AANITN4016 16

AANITN5016 1-

AANITN4012H

16

Częściowy

AANITN4016H

12

Śrubokręt ręczny (1.2 Hex)

AANITN5012H

16

12

AANITN5012

Średnica profilu

AANITN5016H

Transfer wyciskowy [łyżka otwarta]

Transfer wyciskowy (Do pobierania wycisków techniką łyżki otwartej) Śruba zamykająca

16

Nr katalogowy

AANITN4012

12

- Dostępne wysokości śrub : AANGPP0010 (7mm : Krótka) / AANGPP0015 (12mm : Długa / AANGPP0020 (20mm : Ekstra długa)

Śruba gojąca

Średnica Wysokość profilu (mm) Typ

Ø4.0

AANIPH4012T

16

AANIPH4016T

12

AANIPN4012T

16 7 Ø5.0

Śrubokręt do wyjmowania łączników

Nr katalogowy

12

2-

Częściowy

16

AANIPN4016T

12

AANIPH5007T

12

AANIPH5012T

7

AANIPN5007T

12

AANIPN5012T

• Struktura kwadratu ; silna antyrotacyjna budowa. • Zaprojektowane do łatwego i dokładnego pobierania wycisków techniką łyżki otwartej. • Ekstra długie śruby mogą być zakupione oddzielnie.

7 Poziom platformy

Średnica profilu

AnyRidge 18 /19 ®

Łącznik tymczasowy Fuse Abutment™

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

1) Protetyka z poziomu implantu

Implant Laboratoryjny (Poziom implantu)

Typ Kolor

Nr katalogowy

Basic

AANLAF4055

Blue

Prosty

Podobnie jak łączniki indywidualne stworzone w celu uzyskania wspaniałej estetyki!

Budowa łącznika Fuse Abutment™

• Wszystkie rozmiary implantów mają ten sam typ połączenia. • Wystarczający jest tylko jeden rozmiar analogu implantu. (Poza wyjątkowym przypadkiem)

Różne kąty:

15°

25°

Perfekcyjne dopasowanie brzeżne z czapeczką protetyczną Wyprofilowane pobrzeże

Linia S

Łącznik Tymczasowy

Wysokość Średnica profilu przezdziąsłowa (mm)

(Tytanowy) - Śruba Multi Post(AANMSF) w komplecie.

Ø4.0

2

z Hexem

Typ

Mesio-distal

bez Hexa

Nr katalogowy

z Hexem

AANTMH4012T

bez Hexa

AANTMN4012T

• Do wykonywania uzupełnień tymczasowych. • Zagłębienia na łączniku pozwalają uzyskać silne przyleganie żywic.

10 Labio-lingual 2

Eliptyczny kształt w przekroju podobny do naturalnego zęba

Wysokość platformy Ø4.0

Fakty o łączniku Fuse Abutment™ Badanie mikro ruchomości implantów

- Prosty, 15°, 25° ; śruba Multi Post(AANMSF) w komplecie + czapeczka Fuse Cap w komplecie. - Łącznik do frezowania ; śruba Multi Post(AANMSF) w komplecie

Średnica Labio- Mesio- C.H* (mm) -lingual

distal

5.5

Ø5.5 Ø5.5

Ø4.5

Ø5.0

P.H* (mm)

3

1

7 11

Typ

Prosty

25°

Do frezowania

Nr katalogowy Ø5.0

AFAP5535P

15°

AFAA5315P

25°

AFAA5325P

P.H*

D1

Fuse Abutment area

0.3

D2 D3

0.2

D4

0.1

0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 Si³aN)

Do frezowania AANTAH5012T

* C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa * P.H = Post Height - wysokość łącznika

0.4

11

C.H*

1

Test sił ściskających w celu oceny mikro ruchów w zależności od jakości kości z użyciem uniwersalnej maszyny testującej - Centrum Badań i Rozwoju w Megagen Implant Co.,Ltd (2012)

Poziom platformy Hex

Hex

Badanie na si³y ściskaj¹ce ³¹cznika Fuse 250

Mesiodistal

Mesiodistal Labio-lingual

Labio-lingual

200 Si³a ściskania(N)

Łącznik Fuse

15°

Przemieszczenie(mm)

0.5 Prosty

150 Average < 180N

100

Próbka 1 Próbka 2 Próbka 3 Próbka 4 Próbka 5

50 0

1

2

Test sił ściskających w celu oceny granicy plastyczności dla łacznika Fuse Przemieszczenie(mm) Abutment z użyciem uniwersalnej maszyny testującej - Centrum Badań i Rozwoju w Megagen Implant Co.,Ltd (2012)

W 1992 roku JB. Brunski ogłosił, że istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wytworzenia się połączenia fibrynowego zamiast kostnego z powierzchnią implantu gdy ruchomość implantu w trakcie procesu gojenia przekroczy wartości powyżej 100 mikronów. (John B. Brunski, Biomechanical factors affecting the bone-dental implant interface. Clinical Materials, Vol. 10, 153-201) Dlatego też, bardzo ważne jest, aby implant był zabezpieczony przed nadmierną ruchomościa w trakcie przeprowadzania natychmiastowego obciążenia implantu. Jednakże stopień obciążenia implantu nie jest łatwy do kontrolowania, nawet gdy zastosujemy uzupełnienie tymczasowe wykonane z materiałów kompozytowych na cylindrze tytanowym. Myślano częściowo, że powodem może być metalowy element łącznika tymczasowego, który może przenosić nadmierne siły na implant. Jest to jeden z powodów dlaczego klinicyści wahają się przed podjęciem decyzji o obciążeniu natychmiastowym implantu. Konieczne jest więc stworzenie specjalnego tymczasowego cylindra. Powinien on ulec złamaniu w przypadku przekroczenia sił mogących doprowadzić do wytworzenia integracji włóknistej lub zaburzenia integracji kostnej tak, aby zabezpieczyć implant. Dodatkowo preferowana jest łatwość wykonania korony tymczasowej na takim cylindrze tymczasowym. Przeprowadziliśmy próby, których celem było zmierzenie sił doprowadzających do powstania ruchomości implantu powyżej 100 mikronów

w kości o uśrednionej gęstości przy braku defektu. Implanty AnyRidge zostały wprowadzone w standardowy blok kostny z momentem obrotowym powyżej 40Ncm a następnie osadzono na nich łączniki. Przy pomocy urządzenia pomiarowego Instron mierzono siły wymagane do uzyskania ruchomości implantu na poziomie 100 mikronów. Średnia siła uzyskana w tym badaniu wyniosła 220N. Na tej podstawie ustalono wartość przy której nowy łącznik tymczasowy może być złamany i dzięki temu ochroni implant przed nadmierną ruchomością.

Ten eksperyment był podstawą do stworzenia specjalnego łącznika tymczasowego, którego wartość graniczna sił potrzebnych do jego złamania została osiągnięta poniżej 200N. Łącznik ten został nazwany Fuse Abutment. Dzięki zastosowaniu kształtów anatomicznych pozwala wykonać bardziej estetyczne uzupełnienia tymczasowe.

AnyRidge 20 /21 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

1) Protetyka z poziomu implantu z Hexem

Łącznik EZ Post

bez Hexu

Łącznik UCLA

- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST) w komplecie.

(Złoty)

P.H*

- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST) w komplecie. C.H* Wysokość platformy Średnica profilu Średnica Wysokość Wysokość profilu przezdziąsłowa łącznika Typ (mm) (mm)

AANEPH4025L

2

3

AANEPH4035L

3

AANEPH4045L

4

AANEPH4055L AANEPH4027L

Ø6.0

Typ

AANEPH6035L

5.5

5

AANEPH6045L z Hexem

2

AANEPH6055L AANEPH6027L

3 4

5

AANEPH4057L

5

AANEPH6057L

2

AANEPN4025L

2

AANEPN6025L

AANEPN4035L

3

AANEPN4045L

4

AANEPN4055L

5

4

5.5

5

bez Hexu

2 3

AANEPN4027L

Ø6.0

bez Hexu

AANEPN4057L

5

AANEPN6057L

2

AANEPH5025L

2

AANEPH7025L

3

AANEPH5035L

3

AANEPH7035L

AANEPH5045L

4

z Hexem

2 3

AANEPH5055L AANEPH5027L

Ø7.0

5.5

5

AANEPH7045L z Hexem

2

AANEPH7055L

4

5

AANEPH5057L

5

AANEPH7057L

2

AANEPN5025L

2

AANEPN7025L

3

AANEPN5035L

3

AANEPN7035L

AANEPN5045L

4

AANEPN5055L

5

5.5

5

bez Hexu

2 3 4

7

5 • Użyj śrubokręt ręczny (1.2 Hex). • Estetyczne barwienie kolorem złotym. • Dwie różne wysokości. (5.5, 7.0mm)

AANEPN5027L

Ø7.0

3

AANEPN5047L

4

AANEPN5057L

5

Ø5.0

Średnica profilu

1

11

z Hexem

Nr katalogowy

z Hexem

AANZAH4012L

P.H*

AANZAH5012L

• Wskazania estetyczne. • Presynteryzowana tuleja cerkonowa w naturalnym białym kolorze.

C.H*

Poziom platformy Średnica profilu

Łącznik do frezowania

Średnica profilu

- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST) w komplecie.

Ø4.0

Ø5.0

AANEPN7045L bez Hexu

AANEPN7055L

Ø6.0

AANEPN7027L AANEPN7037L AANEPN7047L AANEPN7057L

• Cztery różne średnice profilu. (Ø4.0, 5.0, 6.0, 7.0) • Cztery różne wysokości przezdziąsłowe. (2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm)

Wysokość przezdziąsłowa (mm)

Wysokość łącznika (mm)

2

AANEPH7047L

5.5

7

Ø4.0

AANEPH7037L

7

2

AANEPN5037L

Wysokość Wysokość Średnica profilu przezdziąsłowa łącznika Typ (mm) (mm)

AANEPH7027L

AANEPH5047L

4

C.H*

Poziom platformy

AANEPN6047L

3

7

• Przydatne przy wykonywaniu indywidualnych łączników w trudnych sytuacjach. • Wykonane ze stopów szlachetnych i nie szlachetnych. • Punkt topienia stopu złota: 1400 - 1450℃ • Karbowana powierzchnia tulei ułatwiająca modelowanie z żywicy/ wosku.

P.H*

AANEPN6037L

7

AANEPH5037L

4

AANGAN4012L

AANEPN6027L

5

5

AANGAH4012L

AANEPN6055L

4

5.5

z Hexem bez Hexu

AANEPN6045L

3

4

11

bez Hexu

AANEPN6035L

AANEPN4047L

7

- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST) w komplecie.

AANEPH6047L

5.5

2

Łącznik Zirconia

AANEPH6037L

7

AANEPN4037L

4

1

z Hexem

AANEPH6025L

AANEPH4047L

7

Ø4.0

Nr katalogowy

Nr katalogowy

AANEPH4037L

3

Ø5.0

z Hexem

2 4

Ø5.0

5.5

5 3

Ø4.0

Wysokość Wysokość Średnica profilu przezdziąsłowa łącznika (mm) (mm)

2 4 Ø4.0

Nr katalogowy

* C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa * P.H = Post Height - wysokość łącznika

Wysokość Wysokość Średnica profilu przezdziąsłowa łącznika Typ (mm) (mm)

Ø7.0

3 4

Nr katalogowy

AANMAH4029L 9

AANMAH4039L AANMAH4049L

5

AANMAH4059L

2

AANMAH5029L

3 4

9

AANMAH5039L

5

AANMAH5059L

2

AANMAH6029L

3 4

9

AANMAH6039L AANMAH6049L

5

AANMAH6059L

2

AANMAH7029L

3 4 5

9

P.H*

AANMAH5049L C.H* Poziom platformy Średnica profilu

AANMAH7039L AANMAH7049L AANMAH7059L

• Wysoki łącznik ułatwia jego indywidualizację w trakcie frezowania. * C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa * P.H = Post Height - wysokość łącznika

AnyRidge 22 /23 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

1) Protetyka z poziomu implantu Hex-E

15°

Łącznik kątowy

Hex

25°

15°

25°

- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST) w komplecie

Łącznik CCM - Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST) w komplecie.

P.H*

C.H*

Średnica Wysokość Wysokość profilu przezdziąsłowa łącznika (mm) (mm)

Typ

* C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa * P.H = Post Height - wysokość łącznika

2

AANAAH4215L

2

AANAAH4315L

3

AANAAH4415L

4

AANAAH4515L

5

AANAAE4215L

2

AANAAE4315L

3

AANAAE4415L

4

AANAAE4515L

5

Hex

5

15°

2 3

Hex-E

4 5 2

7

3

AANAAH4225L

Ø6.0

2

Typ

Kątowość Nr katalogowy

15°

AANAAE6315L

Hex-E

AANAAE6415L AANAAE6515L

7

AANAAH6225L

5

AANAAE4225L

2

AANAAE4325L

3

AANAAE4425L

4

5

AANAAE4525L

5

AANAAE6525L

2

AANAAH5215L

2

AANAAH7215L

AANAAH5315L

3

AANAAH5415L

4

AANAAH5515L

5

AANAAE5215L

2

AANAAE5315L

3

AANAAE5415L

4

Hex-E

4

3

Hex

4 5

15°

2 3

Hex-E

4 5 2 3 4

AANAAE5515L

7

AANAAH5225L Hex

5

25°

2 3 4 5

Hex-E

Ø7.0

5 2

AANAAH5325L

3

AANAAH5425L

4

AANAAH5525L

5

AANAAE5225L

2

AANAAE5325L

3

AANAAE5425L

4

AANAAE5525L

5

• Dwie różne kątowości. (15°, 25°) • Cztery różne średnice profilu. (Ø4.0, 5.0, 6.0, 7.0) • Cztery różne wysokości przezdziąsłowe. (2, 3, 4, 5mm) • Może być ustawiony w 12 różnych pozycjach. [sześć względem powierzchni Hexa, sześć względem krawędzi Hexa (Hex-E)]

AANCAN4012L

P.H*

C.H* Poziom platformy Średnica profilu

AANAAE6215L

AANAAH4525L

3

AANCAH4012L

AANAAH6515L

4

25°

z Hexem bez Hexu

bez Hexu

AANAAH6415L

3

2

11

z Hexem

AANAAH6315L

Hex

AANAAH4425L

5

1

Nr katalogowy

AANAAH6215L

AANAAH4325L

Hex

4

Ø5.0

Wysokość Wysokość Średnica przezdziąsłowa łącznika profilu (mm) (mm)

3 4

Ø4.0

Kątowość Nr katalogowy

Ø4.0

Typ

• Przydatne do wykonywania indywidualnych łączników w trudnych sytuacjach. • Mogą być odlewane z użyciem stopów nieszlachetnych (stopy Ni-Cr, Cr-Co). • Temperatura topnienia stopów nieszlachetnych: uzależniona od producenta stopu. • Karbowana powierzchnia tulei ułatwia modelowanie żywicą / woskiem. • Temperatura topnienia CCM : 1380 - 1420℃

Poziom platformy

Średnica profilu

Wysokość Wysokość Średnica profilu przezdziąsłowa łącznika (mm) (mm)

AANAAH6325L

Hex

- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST) w komplecie.

AANAAH6425L 25°

Wysokość Wysokość Średnica przezdziąsłowa łącznika profilu (mm) (mm)

Ø4.5 Ø5.5

Nr katalogowy

AANEEH4517L 1

7

AANAAH6525L AANAAE6225L

P.H*

AANEEH5517L AANEEH6517L

Ø6.5

• Wskazany w sytuacjach gdy profil wyłaniania tkanek miękkich jest niewystarczający ze względu na cienką śluzówkę lub płytko spozycjonowany implant. • Przydatny gdy implant wystaje powyżej linii dziąsła.

AANAAE6325L

Hex-E

C.H*

Poziom platformy Średnica profilu

AANAAE6425L

AANAAH7315L

Hex

AANAAH7415L 15°

AANAAH7515L AANAAE7215L AANAAE7315L

Hex-E

AANAAE7415L AANAAE7515L

7

AANAAH7225L AANAAH7325L

Hex

AANAAH7425L 25°

Hex-E

Łącznik Extra EZ Post

AANAAH7525L AANAAE7225L AANAAE7325L AANAAE7425L

Analog laboratoryjny do użytku z łącznikiem Extra EZ Post

Średnica profilu

Kolor

Nr katalogowy

Ø3.5

Fioletowy

Ø4.0 ~ Ø5.5

Niebieski

AANLAF4055

Ø6.0 ~ Ø8.0

Żółty

AANLAF6080

AANLAF35

• AANLAF35 stosowany razem z AANEEH4517. • AANLAF4055 stosowany razem z AANEEH5517. • AANLAF6080 stosowany razem z AANEEH6517.

AANAAE7525L

• Estetyczne barwienie kolorem złotym. • Zminimalizowana wysokość głowy śruby minimalizuje wystąpienie problemów w trakcie frezowania. * C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa * P.H = Post Height - wysokość łącznika

AnyRidge 24 /25 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®2) Protetyka z poziomu łącznika: protetyka na łączniku Solid

Łącznik Solid Wysokość łącznika Wysokość przezdziąsłowa Poziom platformy

Cylinder spalany bezresztkowo

Średnica profilu

Post Średnica Średnica Wysokość Wysokość łącznika (mm) Height profilu profilu przezdziąsłowa (mm) (mm)

Ref.C Nr katalogowy

Post Średnica Średnica Wysokość Wysokość łącznika (mm) Height profilu profilu przezdziąsłowa (mm) (mm)

Ref.C Nr katalogowy

2

AANSAL4024

2

AANSAL6024

3

AANSAL4034

3

AANSAL4044

4

5

AANSAL4054

5

AANSAL6054

2

AANSAL4025

2

AANSAL6025

3

AANSAL4035

Analog laboratoryjny

4

Ø4.0

4

Czapeczka Comfort

Zatrzaskowe transfery wyciskowe

5

AANSAL6055

2

AANSAL4027

2

AANSAL6027

AANSAL4037

3

AANSAL4047

4

5

AANSAL4057

5

AANSAL6057

2

AANSAL5024

2

AANSAL7024

AANSAL5034

3

7

4

4

AANSAL6037 AANSAL6047

AANSAL7034

AANSAL5044

4

AANSAL5054

5

AANSAL7054

2

AANSAL5025

2

AANSAL7025

3

AANSAL5035

3

4

5.5

AANSAL5045

Ø7.0

4

5.5

AANSAL7044

AANSAL7035 AANSAL7045

5

AANSAL5055

5

AANSAL7055

2

AANSAL5027

2

AANSAL7027

3

AANSAL5037

3

AANSAL5047

4

AANSAL5057

5

5

7

• Używany tylko przy pracach cementowanych. • Łącznik Solid powinien zostać osadzony w ustach Pacjenta przed pobraniem wycisku. • Jednoczęściowy łącznik (śruba + łącznik) • Dokręcenie przy pomocy wkrętaka do łączników Solid z momentem obrotowym: 35Ncm

Śrubokręt ręczny (1.2 Hex)

7

AANSAL6045

5

4

Śruba gojąca

AANSAL6035

AANSAL4055

4

Śruba zamykająca

5.5

AANSAL6044

5

3

Ø5.0

3

AANSAL6034

4

3

Łącznik Solid

5.5

Ø6.0

4

AANSAL4045

4

Wkrętak łączników Solid

4

7

AANSAL7037 AANSAL7047 AANSAL7057

• Cztery różne średnice profili. (Ø4.0/5.0/6.0/7.0) - Powinien być dokręcony specjalnym wkrętakiem do łączników Solid. - Szerszy profil ma większe nachylenie kątowe łącznika. (4mm - 8°, 5mm - 10°, 6mm - 12°, 7mm - 14°) • Cztery różne wysokości przezdziąsłowe. (2/3/4/5mm) • Trzy różne wysokości łączników. (4/5.5/7mm)

AnyRidge 26 /27 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®2) Protetyka z poziomu łącznika: protetyka na łączniku Solid

Zatrzaskowy transfer wyciskowyŚrednica profiluAnalog laboratoryjny

Nr katalogowy

Wysokość(mm)

Nr katalogowy

4

AANSLF440

5.5

AANSLF455

AANSIF470

7

AANSLF470

AANSIF540

4

AANSLF540

5.5

AANSLF555

AANSIF570

7

AANSLF570

AANSIF640

4

AANSLF640

5.5

AANSLF655

AANSIF670

7

AANSLF670

AANSIF740

4

AANSLF740

5.5

AANSLF755

7

AANSLF770

AANSIF440 Ø4.0

AANSIF455

Ø5.0

Ø4.0

AANSIF555

Ø6.0

Ø5.0

AANSIF655

Ø7.0

Średnica profilu

(Łącznika Solid)

Ø6.0

AANSIF755

Ø7.0

AANSIF770 • Do wycisków na łącznikach Solid. • 3 różne kolory dla różnych wysokości łączników. • 4 różne średnice dopasowane do średnic profili. (Ø4, 5, 6, 7) • Nie należy stosować, gdy łącznik został oszlifowany.

Czapeczka Comfort

Średnica profilu

Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0

Ø7.0

Wysokość łącznika (mm)

7

Średnica profilu

• Jest bezpośrednio montowany w zatrzaskowym transferze wyciskowym w wycisku, aby przygotować model gipsowy.

Średnica profilu

Cylinder spalany bezresztkowo

Nr katalogowy

Średnica profilu

Typ

Ø4.0

Nr katalogowy

AANBCB470

4

AANCCF440

5.5

AANCCF455

Ø5.0

7

AANCCF470

Ø6.0

4

AANCCF540

Ø7.0

AANBCB770

5.5

AANCCF555

Ø4.0

AANBCS470

7

AANCCF570

Ø5.0

4

AANCCF640

Ø6.0

5.5

AANCCF655

Ø7.0

7

AANCCF670

4

AANCCF740

5.5

AANCCF755

7

AANCCF770

• Osłania łącznik Solid i minimalizuje podrażnienia języka i śluzówki. • Może być osadzona w uzupełnieniu tymczasowym. • Kodowanie kolorystyczne zgodne z wysokością łącznika.

Wysokość

Wysokość łącznika

Średnica profilu

Wielopunktowe prace

Pojedyncze punkty

AANBCB570 AANBCB670

AANBCS570 AANBCS670 AANBCS770

• Pasuje do analogu laboratoryjnego łącznika Solid. • Łatwy do nawoskowania i precyzyjnego odlewania. • Biały cylinder do prac wielopunktowych. • Czerwony cylinder do koron pojedynczych.

Średnica profilu

AnyRidge 28 /29 ®

Pakiet All-In-One

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

Wybierz właściwy łącznik, a reszta pójdzie bez bólu głowy.1. Skład pakietu All-In-One

2. Zamawianie pakietu All-In-One

Łącznik Solid + Zatrzaskowy transfer wyciskowy + Czapeczka Comfort + Analog laboratoryjny + Cylinder spalany bezresztkowo (pojedynczy/most)

2) Protetyka z poziomu łącznika: protetyka na łączniku Octa

Cylinder złoty

Cylinder plastikowy

Cylinder CCM

‘A’

Nr katalogowy łącznika Solide +

Cylinder tymczasowy

Przykład)Solid Abutment AANSAL5025 = Średnica profilu = 5.0 / Wysokość przezdziąsłowa =2.0 / Wysokość łącznika = 5.5 Zamówienie pakietu All-In-One: AANSAL5025A = AANSAL5025 + AANSIF555 + AANCCF555 + AANSLF555 + AANBCS570 + AANBCB570 Analog laboratoryjny

Czapeczka Comfort

Zatrzaskowy transfer wyciskowy Transfer wyciskowy do łyżki zamkniętej

Łącznik Solid

Transfer wyciskowy do łyżki otwartej

Łącznik Octa

Cylinder spalany bezresztkowo (pojedynczy i most) Analog laboratoryjny (Łącznika Solid)

Śruba zamykająca

Czapeczka gojąca

Śruba gojąca

Cylinder EZ Post

AnyRidge 30 /31 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®2) Protetyka z poziomu łącznika: protetyka na łączniku Octa

Octa

Transfer wyciskowy

Średnica profilu

Łącznik Octa

Średnica profilu

Wysokość przezdziąsłowa(mm)

Nr katalogowy

1

AANOAF4010

2

AANOAF4020

3

AANOAF4030

4

AANOAF4040

5

AANOAF4050

1

AANOAF0010

2

AANOAF0020

3

AANOAF0030

4

AANOAF0040

5

AANOAF0050

1

AANOAF6010

2

AANOAF6020

3

AANOAF6030

4

AANOAF6040

5

AANOAF6050

Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0

(Łyżka otwarta) Wysokość przezdziąsłowa

- Śruba cylindra(IRCS200) w komplecie.Średnica profilu

Nr katalogowy

Ø4.0

AANOHC4000T

Ø5.0

IHC400T

Ø6.0

AANOHC6000T

10.0

- Śruba w komplecie

Ø4.0

Poziom platformy

12.0

Ø5.0 12.0

35°

Ø4.0

10.0

35°

Ø5.0

Ø6.0 12.0

Ø6.0

- Śruba mocująca w komplecie

7.5 Ø4.0 9.5 7.5 Ø5.0 9.5 7.5 Ø6.0 9.5

Typ

Cylinder tymczasowy - Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie. Średnica profilu

Octa

Nr katalogowy

EZ Post Cylinder

Non-Octa

Non-OctaAAOITN4010T

Octa

AAOITO4012T

Non-Octa

AAOITN4012T

Octa

AAOITO5010T

Non-Octa

AAOITN5010T

Octa

AAOITO5012T

Non-Octa

AAOITN5012T

Octa

AAOITO6010T

Non-Octa

AAOITN6010T

Octa

AAOITO6012T

Non-Octa

AAOITN6012T

AAOIPO4012T AAOIPN4012T AAOIPN5010T

Octa

AAOIPO5012T

Non-Octa

AAOIPN5012T

Octa

AAOIPO6010T

Non-Octa

AAOIPN6010T

Octa

AAOIPO6012T

Non-Octa

AAOIPN6012T

Octa

Non-Octa

Octa

Non-Octa

Ø4.0 Octa

AAOIPO5010T

Non-OctaŚrednica profilu

Nr katalogowy

Ø3.8

AANOLA4000

- Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie.

Ø4.0

Octa

Non-Octa

7.5

Non-Octa

Octa

Non-Octa

Ø5.0

Octa

Non-Octa

AANOTCO4010T

Non-octa

AANOTCN4010T

Octa

AANOTCO5010T

Non-octa

AANOTCN5010T

Octa

AANOTCO6010T

Non-octa

AANOTCN6010T

Ø4.0

7.0 5.5 7.0

2.5

Ø5.0

Octa

7.0 5.5 7.0 5.5

Non-Octa

Ø6.0

7.0 5.5 7.0

Ø6.0

4.8

5.8

Nr katalogowy

Typ

Octa

5.5

Ø5.0 Non-Octa

AANOLA6000

5.5 9.5

Ø5.0

IOA300

Ø5.8

Wysokość Średnica łącznika(mm) profilu

Ø4.0 Octa

Ø4.8

Średnica profilu

(Octa)

AAOITO4010T

Non-Octa

Octa Non-Octa

3.8

Analog laboratoryjny

Octa

Octa

AAOIPN4010T

Ø6.0

Ø6.0

(łyżka zamknięta)

Non-Octa

Non-Octa

12

10

Poziom platformy

• Chroni łącznik Octa oraz minimalizuje podrażnienie dla języka i błony śluzowej.

Średnica Wysokość profilu (mm)

AAOIPO4010T

Octa

Wysokość przezdziąsłowa

Ø5.0

Transfer wyciskowy Octa

Nr katalogowy

Octa

Octa

10.0

• Używane do wykonywania prac protetycznych wielopunktowych przykręcanych. • Kompatybilne z systemem łączników Octa Straumann. • Do przykręcania używaj wkrętak łączników Octa z siłą : 35Ncm • Maksymalna rozbieżność dla toru wprowadzania : 70˚

Czapeczka gojąca & Czapeczka ochronna łącznika Octa

Średnica Wysokość Typ profilu (mm)

Non-Octa

Octa

Non-Octa

Ø4.0

Octa

Octa Non-Octa Octa Non-Octa Octa Non-Octa

Octa

Ø6.0

Ø5.0

Octa

Typ

Non-Octa

Non-Octa

Nr katalogowy

AAOECO4005T

7.0

5.5

AAOECO4007T AAOECN4005T

Ø4.0

AAOECN4007T

Octa

Non-Octa

Octa

Non-Octa

AAOECO5005T AAOECO5007T AAOECN5005T

Ø5.0

AAOECN5007T AAOECO6005T AAOECO6007T AAOECN6005T AAOECN6007T

Ø6.0

Non-Octa

AnyRidge 32 /33 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

2) Poziom łącznika: rekonstrukcje wielopunktowe

Złoty Cylinder- Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie.

Średnica profilu

Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0

Typ

Nr katalogowy

Octa

AANGCO4000T

Non-octa

AANGCN4000T

Octa

IOGO100T

Non-octa

IOGN100T

Octa

AANGCO6000T

Non-octa

AANGCN6000T

• Do wykonania łączników indywidualnych do wielopunktowych prac przykręcanych. • Dostępne w dwóch wersjach: z oktą (czerwony) i bez okty (biały). • Punkt topnienia stopu złota: : 1400 - 1450˚C • Karbowania na cylindrze dają lepszą retencję dla żywic lub wosku. • Dostępne w trzech średnicach (Ø4.0, 5.0, 6.0). • Rekomendowany moment obrotowy : 30Ncm

Octa

Non-Octa

12

Ø4.0 Octa

Non-Octa

EZ Post Cylinder Octa

Ø5.0

Złoty Cylinder

CCM Cylinder

Plastikowy Cylinder

Non-Octa

Ø6.0

Tymczasowy Cylinder

CCM Cylinder

Średnica profilu- Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie.

Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0

OctaTyp

Non-Octa

Nr katalogowy

Octa

AANCCO4000T

Non-octa

AANCCN4000T

Octa

AANCCO5000T

Non-octa

AANCCN5000T

Octa

AANCCO6000T

Non-octa

AANCCN6000T

12

Analog laboratoryjny

Ø4.0 Octa

Non-Octa

Octa

Non-Octa

• Karbowania na cylindrze dają lepszą retencję dla żywic lub wosku. • Dostępny z oktą (różowy) i bez okty (żółty) oraz w trzech średnicach (Ø4.0, 5.0, 6.0). • Rekomendowany moment obrotowy : 30Ncm • Może być odlewany ze stopów nieszlachetnych (stopy NiCr, CrCo).

Transfer wyciskowy [do łyżki zamkniętej]

Ø5.0

Plastikowy Cylinder - Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie.Średnica profilu

Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0

Typ

Nr katalogowy

Octa

AAOTCO4010T

Non-octa

AAOTCN4010T

Octa

IOPH100T

Non-octa

IOPN100T

Octa

AAOTCO6010T

Non-octa

AAOTCN6010T

• Opcja ekonomiczna. • Używany w celu stworzenia łącznika indywidualnego do wielopunktowych prac przykręcanych. • Dostępne w dwóch wersjach: z oktą (czerwony) i bez okty (biały). • Karbowania na cylindrze dają lepszą retencję dla żywic lub wosku.

Transfer wyciskowy [do łyżki otwartej]

Ø6.0

Octa

Non-Octa

10

Łącznik Multi-unit [Prosty]

Ø4.0 Octa

Ø5.0

Non-Octa

Octa

Ø6.0

Non-Octa

Łącznik Multi-Unit kątowy [17°]

Łącznik Multi-Unit kątowy [29°]

Czapeczka gojąca

AnyRidge 34 /35 ®

Łącznik Multi-unit™

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

2) Poziom łącznika: rekonstrukcje wielopunktowe

Łącznik Multi-unit kątowy (17°) - Śruba Multi Post(MUMMSF/MUMMST) w komplecie.

Wysokość przezdziąsłowa (mm)

Typ

Nr katalogowy

1.0

AANMUH50117L

2.0

AANMUH50217L

3.0

Hex

C.H*

AANMUH50317L

4.0

AANMUH50417L

1.0

AANMUN50117L

2.0

AANMUN50217L

Non-Hex

Różna wysokość przezdziąsłowa

Hex

3.0

AANMUN50317L

4.0

AANMUN50417L

Kompatybilność protetyki

z łącznikami Multi-unit 3i z łącznikami Regular(Mega’Gen)

Typ prosty : 2, 3, 4, 5mm Typ kątowy : 1, 2, 3, 4mm

Ø5.0

Różne nachylenia kątowe

Non-Hex

Proste, 17°, 29°

Łącznik Multi-unit Budowa Firma MEGAGEN IMPLANT stworzyła specjalny łącznik o nazwie Multi-unit, który może być rozwiązaniem u pacjentów bezzębnych. Z wykorzystaniem 4 implantów umieszczonych w bezzębnym wyrostku oraz zamocowanej na nich protezy typu overdenture pacjent może uzyskać pełną rehabilitację protetyczną. Przykładowa rekonstukcja na łącznikach Multi-unit w żuchwie wykorzystuje 2 łączniki proste w przednim odcinku oraz 2 łączniki kątowe w odcinku bocznym.

Cechy

Łącznik Multi-unit kątowy (29°) - Śruba Multi Post(MUMMSF/MUMMST) w komplecie.

Wysokość przezdziąsłowa (mm)

Poniżej przeczytasz jak działa łącznik Multi-unit i jakie korzyści możesz uzyskać z jego zastosowaniem: Typ

AANMUH50129L

2.0

AANMUH50229L Hex

AANMUH50429L

1.0

AANMUN50129L Non-Hex

C.H*

AANMUH50329L

4.0

2.0

• 2 implanty dystalne są wprowadzone pod kątem i zintegrowane w kości gąbczastej. Funkcją tych implantów jest rozpraszanie obciążeń piono- wych w wyrostku zębodołowym.

Hex

1.0

3.0

Nr katalogowy

• W przypadku deficytów wyrostka zębodołowego lekarz często używa materiały kościozastępcze. Kątowe łączniki Multi-unit mogą okazać się pomocne przy korekcie ukośnie wprowadzonego implantu poprzez uzyskanie silnego i stabilnego podparcia dla protetyki.

Ø5.0 Non-Hex

AANMUN50329L

4.0

AANMUN50429L

• Dodatkowo, wprowadzenie implantów pod kątem pozwala ominąć zatoki szczękowe lub nerw zębodołowy dolny. • Użycie 4 implantów oznacza skrócenie czasu gojenia oraz prowadzi do obniżenia niedogodności.

AANMUN50229L

3.0

• Rozwiązanie z 4 implantami i łącznikami Multi-unit pozostawia dużo miejsca na wprowadzenie implantów przez chirurga. Dlatego też, łatwiej ci będzie wybrać odpowiednie miejsce dla 4 implantów zwłaszcza, gdy jest duża obfitość kości gąbczastej.

Korzyści dla Lekarza • Uzupełnienia protetyczne na tych łącznikach mogą być z łatwością zmieniane lub wy- mieniane w oparciu o dedykowane do nich cylindry.

Łącznik Multi-unit (Prosty) - Śruba łącznika Multi-unit w komplecie.

Wysokość przezdziąsłowa (mm)

Typ

2.0

Hex

AANMUH5020T

3.0 4.0

Nr katalogowy

AANMUH5030T Hex

C.H*

• Łącznik Multi-unit ma różne wysokości przezdziąsłowe (1~5): pozwala to na łatwy dobór kątowości i wysokości przezdziąsło- wej łącznika w różnych warunkach.

AANMUH5040T Ø5.0

5.0

AANMUH5050T

2.0

AANMUN5020T

3.0

Non-Hex

Non-Hex

AANMUN5030T

4.0

AANMUN5040T

5.0

AANMUN5050T

• Łącznik Multi-unit ma dwie dostępne kąto- wości: 17 stopni i 29 stopni. Oznacza to, że lekarz może dobrać odpowiednią opcję.

• Łącznik Multi-unit firmy MegaGen jest per- fekcyjnie kompatybilny z łącznikami Multi-unit firmy 3i. • Łącznik Multi-unit firmy MegaGen jest kompatybilny z łącznikiem ExFeel External Regular (MegaGen)

• Do przykręcania użyj śrubokręt Multi-unit. * C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa

AnyRidge 36 /37 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

2) Poziom łącznika: rekonstrukcje wielopunktowe Hex

Czapeczka gojąca

Tymczasowy Cylinder

Nr katalogowy

Średnica profilu

Ø5.0

Średnica profilu

- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.

REC600

Ø4.8 5.0

Typ

Non-Hex

Nr katalogowy

Hex

ETH100T

Non-Hex

ETN100T

4.8

Non-Hex

Transfer wyciskowy

Nr katalogowy

Średnica profilu

Ø4.8

(Łyżka zamknięta)

RITE480

Hex

EZ Post Cylinder

4.8

Średnica profilu

- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.

Ø5.0

Typ

Nr katalogowy

Hex

RCA900T

Non-Hex

RCA800T

Non-Hex

5.0

Transfer wyciskowy (Łyżka otwarta) - Śruba (RICG150) w komplecie.

HexWysokość (mm)9.4

Typ

Nr katalogowy

Hex

RIEH480T

Non-Hex

RIEN480T

Non-Hex

9.4

Złoty CylinderŚrednica profilu

- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.

Ø5.0

Analog Laboratoryjny

Średnica profilu

Ø4.8Kolor tulei

Nr katalogowy

Czerwony

REGC200T

Biały

REGC100T

• Przydatny przy wykonywaniu indywidualnych łączników w trudnych sytuacjach. • Stopy szlachetne i nieszlachetne. • Punkt topnienia złota: 1400 - 1450˚C • Karbowany cylinder ułatwia modelowanie z żywicy/ wosku.

Nr katalogowy

RELA300

4.8

Hex

5.0

Non-Hex

AnyRidge 38 /39 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

2) Protetyka z poziomu łącznika Flat

CCM CylinderŚrednica profilu- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.

Ø4.8

Kolor tulei

Nr katalogowy

Różowy

RCA5013HT

Żółty

RCA5013NT

• Przydatny przy wykonywaniu indywidualnych łączników w trudnych sytuacjach • Może być łączony ze stopami nieszlachetnymi (NiCr, CrCo stopy). • Temperatura punktu topnienia: zależy od producenta. • Karbowany cylinder ułatwia modelowanie z żywicy/ wosku. • Punkt topnienia podstawy łącznika CCM: 1380 1420˚C

Hex

Non-Hex

Flat EZ Post Cylinder

Flat Złoty Cylinder

Flat CCM Cylinder

Flat Plastikowy Cylinder

4.8

Flat Tymczasowy Cylinder

Hex

Plastikowy CylinderŚrednica profilu

- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.

Ø5.2Kolor tulei

Nr katalogowy

Czerwony

RPEH100T

Biały

RPEN100T

Non-Hex

Flat analog laboratoryjny

5.2

Flat transfer wyciskowy (Łyżka zamknięta)

Flat śruba gojąca

Flat transfer wyciskowy (Łyżka otwarta)

Flat śruba zamykająca

Łącznik Flat

AnyRidge 40 /41 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

2) Protetyka z poziomu łącznika Flat

Łącznik Flat

Wysokość przezdziąsłowa (mm) Nr katalogowy

Średnica profilu

1

Ø3.5

Flat Tymczasowy Cylinder - Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie.

AANFAL3510

2

AANFAL3520

3

AANFAL3530

4

AANFAL3540

5

AANFAL3550

4.0

3.5

Flat Śruba Gojąca

(Łyżka zamknięta)

FHA402

3

FHA403

4

FHA404

Ø3.5

Flat Złoty Cylinder

Nr katalogowy

Wysokość (mm)

Średnica profilu

Wysokość (mm)

9.5

Nr katalogowy

- Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie. H

(Łyżka otwarta)

Ø3.5

5.5

FEC4005T

7.0

FEC4007T

H

Wysokość (mm)

12

Flat CCM Cylinder - Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie.

Ø3.8

Nr katalogowy

FGC4012T

Średnica profilu

3.8

Ø3.8

Nr katalogowy

FCC4012T

• Przydatny przy wykonywaniu indywidualnych łączników w trudnych sytuacjach • Może być łączony ze stopami nieszlachetnymi (NiCr, CrCo stopy). • Temperatura punktu topnienia: zależy od producenta. • Karbowany cylinder ułatwia modelowanie z żywicy/ wosku. • Punkt topnienia podstawy łącznika CCM: 1380 1420˚C

Nr katalogowy

FIP4012T

Średnica profilu

9.5

FIT4012T 3.5

Średnica profilu

Nr katalogowy

• Przydatny przy wykonywaniu indywidualnych łączników w trudnych sytuacjach. • Stopy szlachetne i nieszlachetne. • Punkt topnienia stopu złota: 1400 - 1450˚C • Karbowany cylinder ułatwia modelowanie z żywicy/ wosku.

- Śruba (FGPT) w komplecie.

Flat Transfer Wyciskowy

Wysokość (mm)

FCS3510

2

Flat Transfer Wyciskowy

1

Nr katalogowy

Ø3.5

FTC4012T

3.5

- Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie.

Średnica profilu

Ø4.0

Nr katalogowy

C.H

Flat EZ Post Cylinder Flat Śruba Zamykająca

Średnica profilu

12

- Śruba (FGPP15) w komplecie.

3.8

3.5

Flat Plastikowy Cylinder Flat Lab Analog

Średnica profilu

Wysokość (mm)

Nr katalogowy

Ø3.5

12

FLA3512

- Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie.

Średnica profilu

Ø4.0

Nr katalogowy

FPC4012T

12 4.0 3.5

AnyRidge 42 /43 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

3) Protezy nakładowe: System Meg-Rhein

Zestaw Meg-RheinWysokość przezdziąsłowa (mm)

- 1 Łącznik Meg-Rhein - 1 Plastikowy Nośnik - 1 Gniazdo ze Stali Nierdzewnej - 3 Czapki Retencyjne (czarna, żółta, różowa)

Zestaw Czapek Retencyjnych

Nr katalogowy

0

ADR00P

1

ADR01P

2

ADR02P

3

ADR03P

4

ADR04P

5

ADR05P

6

ADR06P

• Kompatybilne z włoskim systemem Rhein83. • Rekomendowany moment obrotowy; 35Ncm.

Analog laboratoryjny

➲ Meg-Rhein Opcje 4 Czapki Retencyjne Transfer Wyciskowy

Łącznik Meg-Rhein

(Białe)

Nr katalogowy140CET • Biała czapka (1.8kg) - Jako uzupełnienie (4 sztuki w opakowaniu)

4 Czapki Retencyjne (Fioletowe)

Nr katalogowy140CEV • Fioletowa czapka (2.7kg) - Jako uzupełnienie (4 sztuki w opakowaniu)

2 Gniazda ze Stali Nierdzewnej

Nr katalogowy

141CAE • 2 sztuki w opakowaniuC.H

8.8

AnyRidge 44 /45 ®

System do protez nakładowych

➲ Meg-Rhein Opcje Narzędzie do osadzania

Nr katalogowy

Zestaw Meg-Rhein085IAC

83

* Plastikowy nośnik może być użyty jako transfer wyciskowy.

40

Ró żo wa Żó łta cz ap cz ka ap ka

Narzędzie do wyjmowania

Nr katalogowy

Cz ar Gn na Łą nie iaz cz c d pl z r ap dz o z as ni ka ew e tik k M ne Sta ow e g j li ym -R no hei śn n z ik ie m091EC 90

Zaleta

Transfer Wyciskowy ze Stali Nierdzewnej (Łyżka zamknięta)

Nr katalogowy044CAIN

5.5

• 2 sztuki w opakowaniu. • Produkty włoskiej firmy Rhein 83. • Służą do precyzyjnego pobierania wycisków techniką łyżki zamkniętej. • Metal ma rowki zabezpieczające przed kołysaniem.

1. Mały i łatwy w użyciu system mocowania

2. Rozbieżności kątowe oraz różne siły czapek retencyjnych systemu Meg-Rhein.

3. Niski współczynnik odkształceń i utraty siły retencyjnej. Przed

4.4mm

30º

2.1mm

27%

80

Meg-Rhein

• Do osadzenia w modelu gipsowym.

Meg-Rhein Produkt K

siła retencyjna (kg)

PLA

63

Produkt L

Produkt P

0

Produkt K & L62

20

2.25mm

Nr katalogowy

37%

51

40

5.5mm

38%

49% 73

60

Analog laboratoryjny

Po (1,000 Cykli)

100

5.2mm 2.3mm

Produkt P *Mniejsze i bardziej przekonywujące niż inne, z zastosowaniem sprawdzonej włoskiej technologii.

Żółta

(0.6kg)

Różowa (1.2kg)

Biała

(1.8kg)

Fioletowa (2.7kg)

*Dostępne jako oddzielny zakup

3 2

R2=0.85

1 0

1,000 Cykli

R2(Współczynnik determinacji) staje się bardziej przewidywalny, gdy jest bliski wartości „1”.

AnyRidge 46 /47 ®

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

4) Zestaw łączników próbnych (KANASG3000)

➲ AnyRidge Wybór łączników ®

1) Kaseta chirurgiczna standard (KANASG3000)

• Kolory oznaczają różne wysokości przezdziąsłowe (Żółty: 2mm, Biały: 3mm, Różowy: 4mm, Czerwony : 5mm) • Dla 2 sztuk w każdym pojemniku • Do sterylizacji w autoklawie

Wskaźnik Kierunkowy (do nawierconego otworu)

Ratchet

Wskaźnik Po³o¿enia (do osadzenia we wprowadzonym implancie)

Klucz Dynamometryczny

Wk³adka do Ratchety (TANRES)

Wiert³o Lancetowe

Wiert³o Korowe

Przed³u¿ka Wiert³a

Wkrêtak Maszynowy Implantu

Śrubokrêt Rêczny

Wkrêtak do Ratchety

Wkrêtak Maszynowy

Śrubokrêt do Wyjmowania £¹czników

Rêkojeśæ D³uta

Koñcówki D³uta

(TCMSC403)

opcja

Proste (Do doboru ³¹czników prostych typu EZ Post oraz Solid)

K¹towe (15°) (Do doboru ³¹czników k¹towych)

K¹towe (25°) (Do doboru ³¹czników k¹towych)

Wiert³o Lancowate (MGD100L)

Wiert³a Znakowane

(TANHCU) (TANHCS)

Wk³adka do Ratchety D³uga (TANREL)

AnyRidge 48 /49 ®

➲ Elementy Chirurgiczne

2) Kaseta chirurgiczna pełna (KARIN3001)

Wskaźnik Kierunkowy (do nawierconego otworu)

Ratchet

Wskaźnik Po³o¿enia (do osadzenia we wprowadzonym implancie)

Wiertło LancowateŚrednica

Typ

Ø2.0

Długie

Nr katalogowy

MGD100L

• Użyteczne przy rozpoczęciu wiercenia w kości korowej w celu zaznaczenia miejsca preparacji. • Zalecane jest wprowadzenie wiertła na głębokość zgodną z planowaną długością implantu.

Klucz Dynamometryczny

15

10

2.0

Wiert³o Korowe

Wiertło Znakowane

ŚrednicaTANTDF2018

Ø2.5

SD2518S 18

Ø3.3

Wkrêtak Maszynowy Implantu

Nr katalogowy

Ø2.0

Ø2.8

Wiert³o Lancetowe

Długość (mm)

SD2818S TANSDF3318

Ø3.8

TANSDF3818

Ø4.3

TANSDF4318

Ø4.8

TANSDF4815 15

Ø5.4 Ø5.9

TANSDF5415 TANSDF5915

• Każde wiertło ma znacznik głębokości od 7.0 do 18.0mm (TANSDF4815, TANSDF5415, TANSDF5915 mają znaczniki głębokości do 15.0mm) • Czytelne, podwójne znakowanie głębokości (nacięcie i znakowanie laserowe)

Wkrêtak do Ratchety

L

D

Przed³u¿ka Wiert³a Wiert³o Trepanowe Punktowe

Wiert³o Trepanowe

Śrubokrêt do Wyjmowania £¹czników

Śrubokrêt Rêczny

Wiertło ze Stoperem

Średnica

Ø2.0

Wiert³o Znakowane

Wiert³o ze Stoperem

Ø2.8

Ø3.3

Ø4.8Długość (mm)

Nr katalogowy

7

TANTDF2007

8.5

TANTDF2008

10

TANTDF2010

11.5

TANTDF2011

7

SD2807M

8.5

SD2808M

10

SD2810M

11.5

SD2811M

7

TANSDF3307

8.5

TANSDF3308

10

TANSDF3310

11.5

TANSDF3311

7

TANSDF4807

8.5

TANSDF4808

10

TANSDF4810

11.5

TANSDF4811

L

L D

AnyRidge 50 /51 ®

➲ Elementy Chirurgiczne

Wiertło Trepanowe Punktowe

Średnica

Wkrętak Maszynowy

Nr katalogowy

Ø5.0 (In.Ø4.0)

* Sprzedawane oddzielnie.

SPTB4050

5.0

Długość (mm)

Typ

Nr katalogowy

5

*Ultra krótki

TANHCU

10

Krótki

TANHCS

15

Długi

TANHCL

10

Krótki (MiNi)

HCS17

15

Długi (MiNi)

HCL17

• Umożliwia maszynowe wkręcenie implantu kątnicą. • Łatwe i bezpieczne wprowadzanie. • Stosowane, aby wprowadzić implant bez mocowania. • Oznaczenie na trzonku wskazuje pozycję platformy implantu, zwłaszcza przy chirurgii bezpłatowej.

Wiertło Trepanowe * Sprzedawane oddzielnie.

Średnica

Typ

Ø3.5 (in Ø2.5) Ø5.0 (in Ø4.0) Ø6.0 (in Ø5.0)

Krótki

*TANTBL6070

Długi

Ø3.5

L Opcja32

*TANTBE5060

Wkrętak Implantu na Ratchetę

*TANTBE6070

* Sprzedawane oddzielnie.

*TANTBE4050

• Minimalizuje ilość kroków wiercenia, zwłaszcza w przypadku implantów o dużej średnicy. • Pomocne przy pobieraniu kości autogennej. • Przydatne przy usuwaniu złamanych implantów. • Znaczniki głębokości to 7, 8.5, 10, 11.5 i 13mm, te same co długości implantów. (znaczniki oddają aktualną długość) wewnętrzną i zewnętrzną • Na trzonku oznaczono średnicę wiertła trepanowego.

Rozmiar śruby

MiNi

TANTBL4050 *TANTBL5060 *TANTBE2535

Ø7.0 (in Ø6.0)

Wiertło Korowe

Długi

TANTBL2535

Ø3.5 (in Ø2.5) Ø6.0 (in Ø5.0)

Krótki

Nr katalogowy

Ø7.0 (in Ø6.0) Ø5.0 (in Ø4.0)

Ultra krótki

D

38

Ø4.0~ Ø5.5

TANCDL4055

Ø6.0~ Ø8.0

TANCDL6080

Średnica 1 Średnica 2

Śrubokręt ręczny (1.2 Hex) * Sprzedawane oddzielnie.

• Usuwa kość korową i zwiększa średnicę otworu zwłaszcza w twardej kości. • Podobna funkcja do wierteł typu Countersink w innych systemach. • Każde wiertło ma dwa stopnie dla łatwiejszego użycia.

Typ

Nr katalogowy

6

*Ultra krótki

TANREU

10

Krótki

TANRES

15

Długi

TANREL

15

Krótki (MiNi)

RCS17

20

Długi (MiNi)

RCL17

Ultra krótki

Krótki

MiNi

Długi

L

Opcja

• Pozwala wkręcić lub wykręcić implant z pomocą ratchety. • Bezpieczne połączenie instrumentu między implantem a ratchetą lub przedłużką do ratchety. • Przyłożenie zbyt dużego momentu obrotowego może spowodować uszkodzenie połącznia hex w implancie. • Znaczniki na trzonku wskazują pozycję platformy implantu, zwłaszcza przy chirurgii bezpłatowej.

Nr katalogowy

TANCDL3500

Długość (mm)

Długość (mm)

Typ

Nr katalogowy

5

*Ultra krótki

TCMHDU1200

10

Krótki

TCMHDS1200

15

Długi

TCMHDL1200

20

*Extra-długi

TCMHDE1200

• Używany do przykręcania śrub zamykających, wszystkich śrub do łączników i wszystkich śrub gojących. • Dostępne w 4 długościach. • Śrubokręt ręczny może być bezpośrednio osadzony do ratchety bez dodatkowych adapterów. • Końcówka śrubokręta wytrzymuje moment obrotowy w przedziale 35-45Ncm bez odkształceń.

L

AnyRidge 52 /53 ®

GUIDE PIN

OPTION

Ø4

Ø5

Ø6

Ø7

➲ AnyRidge Kaseta Chirurgiczna ®

2) Kaseta Protetyczna (KANPK3000)

Śrubokręt do Wyjmowania Łączników * Sprzedawany oddzielnie.Nr katalogowy

Długość (mm)

17.5

TANMRD18

25.0

*TANMRD25

• Używany do wyjmowania finalnych łączników z implantu; należy użyć po wcześniejszym wyjęciu śruby mocującej łącznik. • Wprowadź prosto do łącznika i obracaj w prawo. • Długi śrubokręt do wyjmowania łączników jest używany do rozłączenia łącznika z zacementowaną na nim koroną.

Przedłużka Wiertła

L Ratcheta

Wkrêtak Wyciskowy

Śrubokrêt do Wyjmowania £¹czników

Nr katalogowy

MDE150 • Przedłuża wiertła oraz inne instrumenty maszynowe. • Nie używać momentu obrotowego powyżej 35Ncm: może ulec odkształceniu przy zbyt dużych siłach.

Ø2.8

Wskaźnik Kierunku

Długość (mm)

Nr katalogowy

Ø1.9 / Ø2.8

MDI2029

Ø3.2 / Ø4.7

MDI3348

• Potwierdza kierunek i oś podczas preparacji otworu w kości. • Pozwala sprawdzić głębokość odwiertu.

Wskaźnik Położenia

Wkrêtak do £¹czników Kulkowych

Ø4.7

8

8

2

2

8

8

Ø1.9

Ø3.2

Nr katalogowy

Długość (mm)

10

Wkrêtak Octa

TANPFF3580

L

• Po wprowadzeniu implantu, wskaźnik położenia może być połączony z implantem, aby sprawdzić równoległość względem innych implantów. • Głębokość osadzenia może być mierzona dzięki nacięciom, zwłaszcza w chirurgii bezpłatowej.

Klucz Dynamometryczny & Adapter * Sprzedawany oddzielnie.

Nr katalogowy

Typ

Klucz Dynamometryczny

MTW300A

*Adapter do Klucza Dynamometrycznego

TTAI100

Adapter do Klucza Dynamometrycznego

TTAR100

(Maszynowy) (Ratcheta)

• Klucz dynamometryczny ma kontrolę momentu obrotowego w zakresie od 15Ncm do 45Ncm i jest używany do końcowego dokręcania śruby łącznika w implancie.

Śrubokrêt Rêczny

Klucz Dynamometryczny

Adapter do klucza dynamometrycznego

Maszynowy

do Ratchety

Wkrêtak Solid

AnyRidge 54 /55 ®

➲ AnyRidge Kaseta Chirurgiczna

➲ Elementy Chirurgiczne

®

3) Kaseta BonEx (KBECS3000)

Wkrętak Solid

Średnica profilu Łącznika Solid

Długość (mm)

* Sprzedawany oddzielnie.

Ø4

Ø5

Ø6

Ø7

Expander

Nr katalogowyŚrednica Długość (mm)

Znacznik (mm)

Nr katalogowy

8.5

TANSDS400

13.5

*TANSDL400

8.5

TANSDS500

13.5

*TANSDL500

8.5

TANSDS600

13.5

*TANSDL600

Ø4.3

TCMBE4313

8.5

TANSDS700

Ø4.8

TCMBE4813

13.5

*TANSDL700

Ø2.4

TCMBE2413

Ø2.8

TCMBE2813

Ø3.3 13

L

Ø3.8

7 / 8.5 / 10 / 11.5

TCMBE3313 TCMBE3813

• Do osadzania łączników Solid. • Średnice profilu kodowane są kolorystycznie. (Ø4-fiolet, Ø5-niebieski, Ø6-żółty, Ø7-zielony) • Dwie różne wysokości. (8.5 / 13.5mm) • Osadzane bezpośrednio w kluczu dynamometrycznym.

Wkrętak Octa

Długość (mm)

Wk³adka do Ratchety (TANRES)

Nr katalogowy

7

MOD300S

13

MOD300L

L

• Może być połączony także z kluczem dynamometrycznym.

Wkrętak do Łączników Kulkowych * Sprzedawany oddzielnie.

TypNr katalogowy

*Wkrętak Maszynowy (Krótki)

Wkrętak Maszynowy

Wkładka do Ratchety

Wkrętak Dynamometryczny

TBH250S

*Wkrętak Maszynowy (Długi)

TBH250L

*Wkładka do Ratchety (Krótka)

TBR250S

*Wkładka do Ratchety (Długa)

TBR250L

*Wkrętak Dynamometryczny (Krótki)

TBT250S

Wkrętak Dynamometryczny (Długi)

TBT250L

Wkrêtak Maszynowy

Rêkojeśæ D³uta

Koñcówki D³uta

• Do osadzania łączników kulkowych w implancie. • Może być połączony z kątnicą, ratchetą lub kluczem dynamometrycznym. • Dostępny w dwóch długościach: Krótki i Długi.

(TCMSC403) (TANHCU) (TANHCS)

Wkrętak Wyciskowy Proste (Do doboru ³¹czników prostych typu EZ Post oraz Solid)

Długość (mm)

opcja

Nr katalogowy

Krótki

TCMID

Długi

TCMIDE

• Do transferów wyciskowych do łyżki zamkniętej. K¹towe (15°) • Działa na zasadzie tarcia. (Do doboru ³¹czników k¹towych) • Mały ale wytrzymały uchwyt.

K¹towe (25°) (Do doboru ³¹czników k¹towych)

Wiert³o Lancowate (MGD100L)

Wk³adka do Ratchety D³uga (TANREL)

AnyRidge 56 /57 ®

➲ Opcjonalne komponenty

4) Kaseta Bone Profiler (KARBP3000)

chirurgiczne

: nie są częścią kasety chirurgicznej : mogą być zakupione oddzielnie i przechowywane w kasecie chirurgicznej w wyznaczonym miejscu

Bone Profiler Kit

GUIDE PIN

OPTION

Ø4

Ø5

Stoper Wiertła Trepanowego

Ø6

Ø7

Połączenie Nr katalogowy

Długość (mm)

7.0

TANTSF2307

8.5

TANTSF2308

10.0

TANTSF2310

11.5

TANTSF2311

• Kontroluje głębokość trepanacji gdy stoper wprowadzony jest do wnętrza trepanu. • Bardzo użyteczne zwłaszcza w przypadkach ograniczonej wysokości kości.

Wkrętak Ręczny Frezy Bone Profiler & Pin prowadzący

Nr katalogowy

TANMI Średnica profilu

Ø4 Ø5 Ø6 Ø7

Długość (mm)

13

8

Frez

Nr katalogowy

• Specjalnie zaprojektowany do ręcznego wprowadzania implantów AnyRidge. • Bardzo przydatny przy natychiastowych implantacjach w przednim odcinku szczęki.

TANBPL40G TANBPL50G Pin prowadzący

TANBPS60G TANBPS70G

• Usuwa kość wokół iimplantu, aby możliwe było założenie odpowiedniego rozmiaru śruby gojącej. • Wprowadź pin prowadzący do implantu i wybierz odpowiednią średnicę freza dobraną do rozmiaru implantu. • Każdy zestaw zawiera frez Bone Profiler i pin prowadzący.

L

Ratcheta

Rozwiertak & Pin centralny

Średnica

Ø10.0

Typ

Rozwiertak

Ø6.0

Wkrêtak Wyciskowy

Ø7.0

TANRD TANRDJ40

Ø4.0 Ø5.0

Nr katalogowy

Pin centralny

TANRDJ50 TANRDJ60 TANRDJ70

• Usuwa wewnętrzny kołnierz nadlanego metalu po odlaniu cylindrów plastikowych dla łączników Solid. • Pin centralny ma 4 różne średnice zgodne ze średnicą profilu łączników Solid.

Trephine Bur Stopper

L

7

8.5

10

AnyRidge 58 /59 ®

➲ Dodatkowe produkty 1) i-Gen

Wiertło Denne

Średnica

Typ

Ø3.3

TCMBDS38 Krótkie (32mm)

TCMBDS58

Ø6.8

TCMBDS68

Ø3.3

TCMBDL33

Ø3.8

M1.8

TCMBDS48

Ø5.8

Ø4.8

TCMBDL48

Ø5.8

TCMBDL58

Ø6.8

TCMBDL68

7 (7.5)

Nr katalogowy

(2.0 Hex)

10

Krótki

TCMMUDS20

(Do Łączników Multi-unit)

15

Długi

TCMMUDL20

Długość (mm)

Typ

Nr katalogowy

10

Krótki

TCMHDS1600

Wkrętak Ręczny (1.6 Hex)

15

Klucz typu Ratchet

Długi

TCMHDL1600

2.0

IA1820

3.0

IA1830Typ

Wysokość (mm)

Nr katalogowy

Hex 1.2

1.0

ICS3510

1.0

L

Membrana i-Gen

Typ

BW Szerokość PL Policzkowa BL

L

BD

LL

Wymiar Długość Policzkowy LW Językowa Długość Szerokość Policzkowa Językowa

Szerokość Grzbietu

Nr katalogowy

A1

4

9

11

4.5

-

-

IG1W4509

A2

4

10

11

5.5

-

-

IG1W5510

A3

4

11

11

6.5

-

-

IG1W6511

B1

5

9

11

4.5

-

-

IG2W0918

B2

6.5

11

11

5.5

-

-

IG2W1120

-

IG2W1323

B3

9

13

11

6

-

Nr katalogowy

C1

5

9

11

4.5

6

4.25 IG3W0921

MRW040S

C2

6.5

11

11

5.5

8

4.25 IG3W1125

C3

9

13

11

6

10

• Używany w celu przeniesienia większych sił niż kątnica. • Bez systemu łożysk: nie ma ryzyka złamania i korozji. • W główce osadzane są przedłużki do rachety. • Strzałka wskazuje kierunek siły.

C.H

D

- Użyj śrubokręt ręczny (1.2 Hex)

Typ

IA1810

13 11.5 (13.5) (12) 8.5 10 (9) (10.5)

Śruba Zamykająca i-Gen Długość (mm)

1.0

• Dentsply Implants (Ankylos C/X Implant) • Zimmer (TSV) • Nobel Biocare (Nobel Replace Tapered Groovy)

Typ

TCMBDL38 Długie (38mm)

• Usuwa kość pozostałą na dnie preparacji uzyskanej z użyciem wierteł trepanowych. • Znaczniki laserowe odnoszą się do długości implantów np. 7, 8.5, 10, 11.5 i 13mm.

Wkrętak Multi-unit

Wysokość przezdziąsłowa (mm) Nr katalogowy

TypTCMBDS33

Ø3.8 Ø4.8

Śruba i-Gen

Nr katalogowy

9

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3 BD

IG3W1328 BW

PL

LW BL

LL

AnyRidge 60 /61 ®

i-Gen

2) MEG-TORQ / MEGA ISQ

Element SmartPeg jest mocowany w implancie. Z łatwością można go wkręcić do wnętrza implantu.

Teraz kompatybilne także z innymi systemami implantologicznymi!

Budowa i-Gen

Końcówka sondy stymuluje magnetycznie końcówkę SmartPeg z odległości bez fizycznego kontaktu.

>2.5mm

przedłużenie poziome potrzebne jest do stworzenia >2mm kości po stronie przedsionkowej po zakończeniu remodelingu.

Przedłużenie językowe powinna być rozwa żana przy większych defektach.

>100°tępe

≥2mm

Musi mieć co najmniej

1mm

kąty

SmartPeg

Nr katalogowy

Gwint (mm)

1.8

wraz z obecnością zaokrąglonego stopnia unika się podrażnienia tkanek miękkich.

przestrzeni nad platformą implantu: stwórz tę przestrzeń z użyciem dostępnej śruby np. śruba i-GenWartość pomiaru w postaci jednostek ISQ jest generowana i widoczna na wyświetlaczu. Pomiar odzwierciedla poziom stabilności na uniwersalnej skali ISQ mierzonej od 1 do 100. Im wyższa wartość ISQ tym większa stabilizacja implantu.

12

OSSTELL-AR67

• Rekomendowany moment obrotowy: 8~10Ncm • Przykręcany Wkrętakiem Maszynowym 3.0Hex

0.5~1.0mm Po usunięciu membrany pojawi się obkurczenie.

MEG-TORQ

Nr katalogowy

MEG-TORQ

Apical skirt powinie n być z aadoptowany do kontaktu z kością.

Ideał + membrana do regeneracji ⇒ membrana i-Gen

Linia idealnego poziomu regeneracji

1. Wprowadź implant w miejsce biorcze. 2. Przykręć do implantu śrubę i-Gen i załóż biomateriał. Zazwyczaj śruba i-Gen o wysokości 1mm jest wystarczająca dla podtrzymania wymiaru pionowego, jednakże dostępne są także śruby o wysokościach 2 i 3mm dla specyficznych przypadków. Objętość materiału do regeneracji powinna być wystarczająco duża aby wypełnić przestrzeń pomiędzy membraną a implantem. 3. Dobór membrany i-Gen i jej zakładanie. W zależności od rozmiaru defektu oraz jego kształtu wybierz membranę dostępną w 9 różnych kształtach. Dopasuj położenie otworu dla śruby w membranie z otworem w śrubie i-Gen. 4. Umocuj membranę na śrubie i-Gen. Wybierz w zależności od potrzeb śrubę zamykającą i-Gen lub śrubę gojącą Flat aby przykręcić mebranę. Szczelne zamknięcie płata tkanek miękkich jest zalecane. * Śruba gojąca Flat: P40

Wkrętak Maszynowy (3.0 Hex)Średnica (mm)

Nr katalogowy

4.2

RDI30U

13.5

4 4.2

1

2

MEGA ISQ

3

4

Nr katalogowy

OSSTELL-ISQ

AnyRidge 62 /63 ®

3) EZ Seal

4) 911 kit - pełny zestaw do usuwania śrub i implantów (KPSCS3000)

Jak uszczelnić/zamknąć otwór dostępu do śruby? Wypróbuj Easy Seal!

Nieprzyjemny zapach? Kolonizacja bakteryjna? Metaliczny odcień? Trudność usunięcia? Niewygodny w użyciu?

Łatwo założyc i usunąć

Hex

✓ Wygodne rozmiary : Średnica (Ø2.1, Ø2.2, Ø2.4, Ø3.1) Długość (1, 2, 3, 4, 5mm and free)

Hex

✓ Wygodne narzędzia : uchwyt EZ ✓ Usuwalny materiał (Silikon) Implant complet ed simple and conv in a enient way! 3m m 2m m 1m m

mm

1mm2

3mm FRE E

5m m 4m m

NT

IMPLA

4mm5

Carrie

mm

WSKAZÓWKA!

Free

Dobór EZ Seal

r

Resi

Wybierz długość EZ Seal tak aby pozostawić 3mm na kompozyt

n

Kompozyt 3mm

EZ Seal

Osadzenie protetyki w prosty i wygodny sposób!

- 911 zestaw do usuwania implantów (KPSFS3000) 1. Pomiar głębo- kości

Dobierz odpowiednio do używanego systemu.

2. Wypełnienie EZ Seal

3. Zamknięcie kompozytem

2.1 Resin

3mm

Compatible implants

2.1

Nobelbiocare

Astra

EZ Seal 2.2

Compatible implants MegaGen

Neobiotech

Dio

Straumann

Dentis

Nobelbiocare

Osstem

Neobiotech

Dentium

Implant completed in a simple and convenient way!

Ref. C : EZSP21K System : AnyRidge

Implant completed in a simple and convenient way!

Ref. C : EZSP22K System : AnyOne

Astra

Small Change Makes a Big Difference !!!

r rrie Ca

2.4

2.2 Resin

3mm

EZ Seal

r rrie Ca

r rrie Ca

r rrie Ca

MegaGen

4. Perfekcyjna protetyka

Resin

3mm

EZ Seal 2.4

Compatible implants MegaGen

Astra

Dio

3i

Dentis

Straumann

Osstem

Nobelbiocare

3.1 Resin

3mm

Dentis

3.1

Neobiotech

Implant completed in a simple and convenient way!

Small Change Makes a Big Difference !!!

Ref. C : EZSP24K System : EZ Plus, MegaFix

Compatible implants MegaGen

EZ Seal

Osstem Neobiotech

Implant completed in a simple and convenient way!

Ref. C : EZSP31K System : Rescue

Small Change Makes a Big Difference !!!

AnyRidge 64 /65 ®

➲ 911 kit Komponenty

Narzędzie do Usuwania Implantu

Średnica implantu

Ø3.0~Ø3.6

Ø3.7~Ø4.6

Ø4.7~Ø5.6

Ø5.7~Ø7.0

Długość (mm)

15

Narzędzie do Usuwania Łączników

Nr katalogowy

FSS3035

20

FSL3035

15

FSS3540

20

FSL3540

15

FSS4555

20

FSL4555

15

FSS6080

20

FSL6080Średnica gwintu wewnętrznego implantu

Nr katalogowy

M1.4(MiNi)

FSS14

M1.6(EZ Plus, ExFeel Ø3.3)

FSS16

M1.8(AnyRidge)

FSS18

M2.0(AnyOne, MegaFix, EZ Plus, ExFeel)

FSS20

M2.5(Rescue)

FSS25

Długość (mm)

ASL

L

Narzędzie do Usuwania Śrub

Długość (mm)

Nr katalogowy

30

SSS

45

SSL

L

• Do usuwania złamanych śrub. • Użyj śrub o średnicach M1.8 & M2.0.

Prowadnica dla Narzędzia do Usuwania Śrub

Średnica implantu

Wewnętrzna

Zewnętrzna

Długość (mm)

Nr katalogowy

10

SSIG10

16

SSIG16

22

SSIG22

22

SSIG22W

Hex 2.4

SSEG24

Hex 2.7

SSEG27

Hex 3.3

SSEG33

• Służy do bezpiecznego prowadzenia narzędzia do usuwania śrub w celu uniknięcia ruchów na boki w trakcie pracy.

Nr katalogowy

5

TD05

15

TD15

20

TD20

Typ

ASS

27• Do przykręcania śruby prowadzącej do implantu

Klucz Dynamometryczny

22

L

• Służy do połączenia implantu z narzędziem do usuwania implantu. • Rekomendowany moment obrotowy FSS14, FSS16 : 40~50 Ncm FSS18, FSS20, FSS25 : 70~80 Ncm.

Wkrętak Torx

Nr katalogowy

• Dla złamanych łączników. • Użyj śrub o średnicach M1.8 & M2.0.

• Stworzone do usuwania implantów. Przy doborze narzędzia należy sprawdzić średnicę zewnętrzną implantu. W przypadku implantu AnyRidge w którym gwint znajduje się poniżej platformy, dobór narzędzia do usuwania implantu dopasowany jest do średnicy platformy.

Śruba Mocująca dla Narzędzia do Usuwania Implantu

Długość (mm)

L

Uchwyt do Prowadnicy dla Narzędzia do Usuwania Śrub

Nr katalogowy

SSGH • Narzędzie ułatwiające pozycjonowanie prowadnicy dla narzędzia do usuwania śrub.

Nr katalogowy

300Ncm

TW500

70Ncm

TW70

• TW500: Pozwala kontrolować moment obrotowy w trakcie usuwania implantu. • TW70: Służy do kontroli momentu obrotowego w trakcie dokręcania śruby mocujacej dla narzędzia do usuwania implantów.

Hex Remover

Długość (mm)

Nr katalogowy

22

HSS

27

HSL

• Narzędzie do wykręcania elementów ze zniszczonym hexem takich jak śruba mocująca łącznik, śruba zamykająca implant lub śruba gojąca.

L

AnyRidge 66 /67 ®

911kit Narzędzie do Usuwania Implantu

Narzędzie do Usuwania Śrub

➲ Śruba mocująca dla Narzędzia do usuwania implantu jest do jednorazowego użytku. ➲ Nie używać w przypadku obecności szczeliny pomiędzy narzędziem do usuwania implantu a implantem.

Zdejmij uzupełnienie protetycz- Wybierz śrubę mocującą dla ne z implantu i odsłoń platfor- narzędzia do usuwania immę implantu. plantu zgodną ze średnicą wewnętrzną gwintu w implancie. Użyj wkrętaka Torx aby wkręcić śrubę w implant (40Ncm~70Ncm prawoskrętnie). Użycie momentu obrotowego poniżej 40Ncm dla śrub M1.6 i poniżej 60Ncm dla pozostałych średnic może powodować poluzowanie śruby mocującej.

Implant i narzędzie do jego usuwania są ze sobą ściśle połączone w miarę zwiększającej się siły. Zaleca się używanie ssaka, gdyż w trakcie wykręcania implantu mogą pojawić się opiłki metalu.

Używając klucza dynamometrycznego wykręć implant obracając w lewo. (Nie stosuj sił większych niż maksymalny moment obrotowy wskazywany na kluczu dynamometrycznym.

Dobierz narzędzie do usuwania implantu dopasowane do średnicy implantu. Nakręć lewoskrętnie narzędzie do usuwania implantu na śrubę mocującą do momentu aż dotknie powierzchni implantu. (W przypadku osiągnięcia momentu obrotowego powyżej 300Ncm zaleca się użycie trepanu.

Wyjmij złamaną część śruby mocującej łącznik z łącznika.

Wciskając narzędzie do usuwa- Wyjmij kawałki złamanej śruby nia śrub rozpocznij odkręcanie z wnętrza implantu używając (lewoskrętnie) w celu rozdzielenia kleszczyków. złamanej śruby od wewnętrznego gwintu implantu. (30-50 obr/min, moment obrotowy: 30Ncm)

Usunięty implant można usunąć z narzędzia poprzez chwycenie go kleszczami i wykonanie obrotu w prawo kluczem dynamometrycznym.

Narzędzie do Usuwania Łącznika

Dobierz odpowiedni rozmiar prowadnicy do średnicy połączenia, aby umocować ją w implancie.

Zabezpiecz pozycję prowadnicy wkładając dedykowany uchwyt do otworu w prowadnicy.

W celu rozdzielenia uchwytu od prowadnicy, naciśnij na prowadnicę zgodnie z obrazkiem.

Hex Remover

➲ Może być użyty do usuwania łączników w których śruba mocująca ma średnicę M1.8 do M2.0 ➲ Nie może być użyty do usuwania łączników ze śrubą mocującą o średnicach M1.6 i M2.5

Wprowadź narzędzie do usu- Używając Ratchety obróć wania łącznika do otworu w narzędziem w prawo w celu solidnego połączenia z łącznizłamanym łączniku. kiem. (Ratcheta jest na wyposażeniu kasety chirurgicznej)

Zabezpiecz wyjmowany złamany łącznik szczypcami. Aby rozdzielić usunięty łącznik od narzędzia chwyć szczypcami łącznik i wykonaj obrót w lewo.

Wykonaj narzędziem ruchy na boki wyciągając jednocześnie instrument. Użycie zbyt dużych sił może doprowadzić do uszkodzenia implantu lub kości.

Stosowany do wykręcania śrub zamykających, śrub gojących lub śrub mocujących łącznik w przypadku zniszczonego gniazda typu hex w śrubie.

Z pomocą ratchety obracaj narzędziem w lewo, aby zakotwiczyć je w usuwanym elemencie. (Stosuj moment obrotowy poniżej 40Ncm. Ratcheta znajduje się w kasecie chirurgicznej.

W celu rozłączenia instrumentu od wykręconego elementu, chwyć śrubę kleszczami i wykonaj obrót w prawo.

Early Loading Guide with AnyRidge

Przewodnik Wczesnego Obciążenia Implantów AnyRidge

®

Rozpocznij proces odbudowy protetycznej już po 4 tygodniach. Z pewnością! Obiektywnym dowodem jest pomiar wartości ISQ. Czerwona przerywana linia pokazuje średnią wartość ISQ dla innych implantów.

※ niezależnie przeprowadzone badania kliniczne setek przypadków pokazują stabilną lub stale wzrastającą wartość ISQ z zastosowaniem implantów AnyRidge. Badania i opis przypadków dostępne na życzenie: [email protected] imegagen.com

Wprowadzenie Implantu

Zdjęcie Szwów

Rozpoczęcie Wykonywania protetyki

(Tygodnie)

®

68 / 69

Early Loading Guide with AnyRidge

®

70 / 71

Loading time Determining Criteria and Conditions for Early Loading - Dr. Chang Hoon Han

Loading time To assess stability and osseointegration level of implants, many methods have been studied including the tensional test, push-out/pullout test, histomorphometric analysis, removal torque test, radiographic analysis, cutting resistance measurements, insertion torque test, percussion test, periotest, and resonance frequency analysis (RFA). First let’s go over some of the methods that can easily be used clinically. The percussion test is the simplest method to use clinically. It assesses the status of implant with the characteristics of sound by tapping the mount of implant or abutment using a dental instrument. However it relies on subjective judgment, thus, has the disadvantage of not being able to assess the stability of implant accurately. The radiographic test provides important information on the pre-op bone quality and quantity, and can relatively easily measure the changes of marginal bone surrounding the implant. However, its downside is it is difficult to standardize resolutions, grey-scale and radiograph taking method for accurate interpretation. a

d

Tensional

Insertional/Removal Torque

b

Push-out

c

Pull-out

e

Periotest

f

RFA

(Figure 3) OsstellTM

Next, there is the periotest (Simens AG, Bensheim, Germany) to measure the mobility of a natural tooth by assessing the damping effect of PDL. The periotest values (PTV) range -8 ~ +50. However, the values of successful implants are around -5~+5, which means its sensitivity is low, and there is a considerable variation of values depending on such things as the height of abutment, and the position and direction of the force applied.

(Figure 2) Periotest Ⓡ M

A More objective method would be the Resonance Frequency Analysis (RFA). In early days, the second generation of OsstellTM was cumbersome to use as it required connection of L- shapedtransducer to the implant.

(Figure 4) The application of OsstellTM electronic transducer to the implant

Loading Determining Criteria and Conditions for Early Loading

More recently developed OsstellTM Mentor and the most recently launched the fourth generation OsstellTM ISQ or Mega ISQ use a small magnetic resonance rod called SmartpegTM, making clinicians measure the stability of implants more simply.

(Figure 5) Osstell Mento™

(Figure 1) Periotest Ⓡ

The author uses the implant design that has narrow threads (knife threads) of the rounded face, which facilitates high initial stability at the time of implant placement. The KnifeThread design structure does not damage the unique architecture of cancellous bone and can minimize the compressive force on the surrounding bone.

Smart PegTM

(Figure 6) MegaGen Mega ISQ™

Principles of measuring implant stability using the RFA devices of the third or later generations will be discussed. First, we need to check and get ready the type of Smartpeg prefabricated for each type of implant system. Smartpeg is connected to an implant using a Smartpeg mount which is a screwdriver specific to the implant whose stability we are going to measure. Then, when the probe on the RFA device is brought near to the magnetic material at the top of Smartpeg, a magnetic field is formed between the coil in the probe connected to the device and the Smartpeg. Now the device senses the vibration from the Smartpeg and displays it with a number from 1 to 100. The value is called Implant Stability Quotient (ISQ). Usually the ISQ values at the time of implant placement are 55~75 in maxilla and 65~85 in mandible. ISQ value of an implant less than 60 at the time of implant placement can be considered as low in stability, and the surgeon should try to select a bigger diameter implant or implant designed for high initial stability. Successfully osseointegrated implants show over time the ISQ values of 60~85 in maxilla and 70 ~ 95 in mandible.

Generally 5 to 10 Ncm of force is recommended to connect Smartpeg to an implant. If an excessive force is applied, the screws on the Smartpeg will be damaged and error rate of the measured values will rise. Manufacturers of Smartpegs recommend to discard them after a one time use, and explain that the more they are used, the more unstable the measurements would become. However, a local study on the reuse of Smartpegs concludes that ISQ values do not change even as they are used repeatedly with 400 times of connecting and disconnecting the Smartpegs, and that they can be reused as long as their screw lines remain intact and magmatism stay unchanged. Another local study on the reuse of Smartpegs shows two or more times of high pressure steam sterilization reduces the stability of ISQ values. The author of this paper also experiences that Smartpegs can be reused after disinfection by a low temperature plasma sterilizer, provided their screw lines are not damaged and magnetism is not lost. These RFA devices are very useful in determining the loading time as changes of the initial stability of an implant can be measured repeatedly during a treatment period. And it can be said that RFA devices are required for long term maintenance of implants as implant stability changes can be continuously monitored. Implant stability can be divided into primary and secondary stability. The primary stability is mechanical stability obtained at the time of implant placement and is affected by bone quality and quantity at the implant site, the form, diameter, and length of an implant, and placement method. The secondary stability refers to the implant stability resulting from the bone regeneration and remodeling in the interface between the implant and the tissue after the implant is placed. The primary stability obtained shortly after the implant placement gradually decreases while the secondary stability increases, and the total stability is lowered with a dipping phenomenon. As demonstrated by many studies, ISQ values representing the stability of an implant go down until week 3 after the implant placement, fluctuate slightly up to week 6 to 8, and then slowly go up afterwards. So it has been reported that an implant should not be loaded around week 3, but recently many studies report that immediate or early loading can be tried when the bone quality at the implant site is favorable and the initial stability at the time of implant placement is good. For successful immediate or early loading, implants with the thread design and surface that can provide high initial stability and minimize the stability dipping should be chosen.

®

(Figure 7) KnifeThread

®

Also the implant surface is treated with XPEED , and processed with neutralization in the final step to remove the possibility of residual acid which has been a problem in the existing SLA surface treatment. Calcium ions on the fixture surface forms a calcium titanate nanostructure layer by a chemical reaction in uniform 0.5μm thickness, solving the problem of surface peeling during the placement or absorption of coated layer after the placement. So better BIC and removal torque values can be achieved compared to other RBM or SLA surface treatments. ®

(Figure 8) XPEED surface treatment ®

This design and surface treatment minimizes the dipping of stability and shortens the time necessary for osseointegration, making them a good choice for immediate or early loading.

Published in the Dental News April 7, 2014. (Mon)

Early Loading Guide with AnyRidge

Clinical Case Report 1

One of the methods that can most objectively assess the level of clinical implant stability and osseointegration is Resonance Frequency Analysis (RFA) using the OsstellTM device. The OsstellTM device indicates the Implant Stability Quotient (ISQ) values ranging from 1 to 100. The primary stability, the mechanical stability obtained at the time of implant placement, gradually decreases while the secondary stability by bone remodeling in the surrounding bone slowly increases, creating the dipping phenomenon where the total stability goes down. As reported by many studies, ISQ values representing implant stability go down until week 3 after implant placement, fluctuate slightly up to week 6 to 8, and then slowly go up afterwards. However the implants with thread design and surface that can minimize the compressive force on the surrounding bone do not have large post-op ISQ value reductions and the stability is maintained. If such implants are used clinically, immediate or early loading can be done because they can minimize the stability dipping and shorten the time necessary for osseointegration. For successful immediate or early loading, we need to pay attention to insertion torque together with ISQ values at the time of placement, and more than 45 N/cm of insertion torque and 75 or higher ISQ values are recommended. Let’s look at some cases of immediate or early loading in light of insertion torque and ISQ value changes.

- Dr. Chang Hoon Han

#16 AnyRidge 4x11.5mm

AnyRidge 4x11.5mm

100 90 AnyRidge 4.5x11.5mm

AnyRidge 4.5x11.5mm

(Figure 1)

(Figure 6)

(Figure 7) AnyRidge 8×10 mm IT 50N / ISQ 75

80 70 76

79

78

78

79

79

79

1W

2W

3W

4W

5W

6W

60 50 40 AnyRidge 4.5x11.5mm

AnyRidge 4.5x11.5mm

30 20

(Figure 8) OP + 2 weeks, SQ 75 → 75 (Figure 9) OP + 2 weeks, OP + 16months

10 0

AnyRidge 5x11.5mm

AnyRidge 5x11.5mm

(Figure 2)

OP

Case 3 : 47 years of age / Female

(Figure 15) ISQ Value in Healing Period

A 47 year old female patient lost the upper left first molar region. The pre-op CT showed relatively favorable bone quality and quantity. A 6 mm diameter implant was placed and the insertion torque was 50 N/ cm and ISQ value was 72 at the time of placement (figure 10). Impression was taken right after surgery, final prosthesis was delivered one week later, and the ISQ value increased to 77 (figure 11). During the follow-up period, good results were observed without any particular symptoms (figure 15).

Case 5 : 56 years of age / Male

10

11

A 56 year man received the final prosthesis 1 week post-op in the lower left second molar region (figure 16). At one week intervals after the delivery of final prosthesis, the prosthesis was disconnected and changes in ISQ values under loading were checked. The ISQ values were confirmed to be stable without big changes even after the loading (figure 17).

12

.

Case 1 : 60 years of age / Male The patient was a 60 year old man and it was planned to place implants 4 months after the bilateral sinus graft (figure 1). Eight implants were placed in the upper jaw in a one stage approach with immediate placement after extraction for the central incisor area (figure 2). ISQ values were measured right after the placement and also at one week intervals using OsstellTM. The initial stability at numbers 16, 24 and 26 where sinus lift was performed was low and ISQ values were also lower than other regions. However as time progressed, the stability did not go down much and maintained, and from week 3 continuously went up. In the upper central incisor area where immediate placement was performed, the initial stability was high and the ISQ values continuously increased as well from about 70 post-op (figure 3). Final prosthesis was delivered 9 week post-op (figure 4), and the results have been good during the follow-up period without distinct symptoms (figure 5).

72 / 73

®

(Figure 10) AnyRidge 6×10 mm, IT 50N / ISQ 72 (Figure 11) OP + 1 weeks, ISQ 72 → 77 / OP + 1 weeks (Figure 12) OP + 19months

(Figure 3)

Case 4 : 41 years of age / Female

(Figure 4)

(Figure 5)

Case 2 : 43 years of age / Male The patient was a 43 year old male. The broken implant screw at number 26 could not be removed despite various attempts, so it was decided to explant the fixture (figure 6). As the previous implant diameter was 5mm, the fixture was pulled out with a 6mm diameter trephine drill, and 8mm implant was immediately placed. The insertion torque at the time of placement was 50 N/cm and the ISQ value was 75 (figure 7). Impression was taken at 1 week post-op and the final prosthesis was delivered at week 2. The ISQ values at week 1 and at the time of prosthesis delivery were 75, little difference from the immediate postop (figure 8). During the follow-up period, good results were observed without any particular symptoms (figure 9).

A 41 year old female patient lost the upper right first molar region. The pre-op CT showed relatively favorable bone width and the height of the residual bone was about 6mm. Sinus lift was performed using a crestal approach and simultaneously 4.5x10mm implant was placed. The insertion torque was 45 N/cm and ISQ value was 76 at the time of placement (figure 13). Impression was taken right after surgery and final prosthesis was delivered one week later, and the ISQ value increased to 79 (figure 14). At one week intervals after the delivery of the final prosthesis, the prosthesis was disconnected and changes in ISQ values under loading were checked. The ISQ values were confirmed to be stable with no big changes even after the loading (figure 15). 13

14

(Figure 16) OP + 1 weeks

#36 100 90 80 70 60

72

70

OP

1W

73

73

75

77

78

78

78

2W

3W

4W

5W

6W

7W

8W

50 40 30 20 10 0

(Figure 17) ISQ Value in Healing Period (Figure 13) AnyRidge 4.5×10 mm, IT 45N / ISQ 76 (Figure 14) OP + 1 weeks, ISQ 76 → 79

Published in the Dental News April 14, 2014. (Mon)

Early Loading Guide with AnyRidge

Clinical Case Report 2

No clear objective criteria are established regarding appropriate implant loading time after surgery. The reality is most clinicians rely on radiographs or their data based on their experience for a specific surgery. A rule of thumb for the loading time is 3 to 6 months for the upper jaw and 2 to 4 months for the lower. Then, what are the more objective decision criteria for implant loading time? One of the methods that can most objectively assess the level of clinical implant stability and osseointegration is Resonance Frequency Analysis (RFA) using OsstellTM device. The OsstellTM device indicates the Implant Stability Quotient (ISQ) values ranging from 1 to 100. The primary stability, the mechanical stability obtained at the time of implant placement, gradually decreases while the secondary stability by bone remodeling in the surrounding bone slowly increases after implant placement, creating the dipping phenomenon where the total stability goes down. As reported by many studies, ISQ values go down until week 3 after the placement of an implant, fluctuate slightly up to week 6 to 8, and then slowly go up afterwards. Then, can we determine the implant loading time based on ISQ values as they represent implant stability? If there is no dipping phenomenon where ISQ values gradually decrease after placing the implant and the values are stable above a certain level without decreasing or even increasing, would immediate or early loading be possible? To put the conclusion first, ISQ values are one of the important objective indicators to determine the implant loading time but it cannot be the absolute criteria. In other words, the high immediate post-op ISQ values cannot guarantee the success of immediate or early loading. Even so, the ISQ values measured after a certain period of wound healing after surgery may have some clinical implications. If that is the case, what factors other than ISQ values need to be considered for immediate or early loading? First is the implant thread design and surface that can obtain high initial stability and minimize the compressive force on the surrounding bone. In fact, implants with such design show no considerable reduction in ISQ values in the initial stage after placing implants and the stability is maintained or even increased. If these implants are clinically applied, they would minimize the dipping of stability and reduce osseointegration time, which makes immediate or early loading possible. Along with the implant design, one of the important factors to be considered for immediate or early loading is the ITV (Insertion TorqueValue) at the time of placement. It may be even more important than ISQ values. Based on successful clinical results of immediate loading, 45 N/cm or higher insertion torque and 75 or higher ISQ values are recommended. Next comes the bone density. This should be considered together with ITV. Appropriate ITVs can be obtained by clinically modifying the drilling sequence when implants are inserted through accurately determining the bone density. Lastly patient’s occlusal factors and eating habit including a parafunction should also be taken into account.

®

74 / 75

- Dr. Seung Yup Lee

Let’s look at some clinical cases for factors we need to consider for immediate or early loading.

5

(Figure 10) Initial Examination (Figure 11) Immediate post-op, ISQ value : B/78, L/78 (Figure 12) 7 month follow-up, ISQ value : B/77, L/79

6

Discussion

(Figure 5) 3 Week Post-op, ISQ value: B/56, L/59 (Figure 6) 2 Month Post-op, ISQ value: B/75, L/78

◄ (Figure 13) CT Views of Each

Case 2 (Figure 1) Generally initial stability obtained at the time of placement varies depending on bone quality and loading time is roughly determined based on the stability.

An implant was planned in the upper left first molar region for a female patient in her 50s. Oral examination and radiograph showed sufficient vertical as well as horizontal bone quantity and well preserved keratinized tissue, therefore it was decided to have flapless surgery with a surgical stent. Both immediate post-op buccal and lingual ISQ values were low, below 70, so immediate or early loading was not chosen. According to the conventional healing protocol, we waited 3 months and measured the ISQ values again and they were 75 or above. As the values were stable, the implant was loaded with the customized abutment and temporary crown. After that, based on the stable ISQ measurements, final prosthesis was delivered. 8

7

(Figure 2) If we can achieve high initial stability at the time of implant placement regardless of bone quality, we can start loading almost at similar time which would benefit both patients and surgeons.

Case 1 The patient was a 30 year old man. An Implant was planned for the lower left second molar region which was extracted three years before. As oral and radiograph examination revealed sufficient bone width and quantity, flapless surgery was planned using a surgical stent. The immediate post-op ISQ values were very high with 80 or above on both buccal and lingual sides, so the initial stability was excellent. Therefore a customized abutment and a temporary crown fabricated considering the final prosthesis from the diagnostic stage of surgery were connected. As the patient complained a little discomfort three weeks later, loading was immediately stopped since the new ISQ measurements were lower below 60. Two month post-op, the ISQ value was above 75 again and stable, so the final prosthesis was delivered.

9

(Figure 7) Initial Examination, (Figure 8) Immediate Post-op (Figure 9) 4 month post-op, ISQ value: B/75, L/76

Case 3 A male patient in the 40s presented with slightly deficient keratinized tissue but good enough vertical and horizontal bone quantity, so flapless implant placement surgery with a surgical stent was planned for the lower left first molar region. The immediate post-op ISQ values were high with 75 or higher both buccaly and lingually. A customized abutment and a temporary crown fabricated considering the form of the final prosthesis from the diagnostic stage for the surgery were connected. The values were maintained without distinct decreases as time went by. Final prosthesis was delivered 4 week post-op. Favorable results were obtained during the 7 month follow-up. 10

11

(Figure 3) Initial Visit

12

(Figure 4) Immediate Post-op, ISQ value: B/86, L/88

What are the differences among the cases? Although in all three cases the implant treatment was successful, the first two cases can be viewed as failures in terms of immediate or early loading. As stated before, among the determining factors of immediate or early loading, ISQ values are important but not absolute. So, in addition to the ISQ values, other factors to achieve strong ITV (initial torque value) should be considered to perform a modified drilling protocol based on the accurate estimation of the bone density. Lastly proper adjustment of occlusion is also important. The best way to determine the bone density would be CT. Carl Misch (in 1988) also introduced it as the most useful method to determine cortical bone thickness and trabecular bone pattern. However, the black and white image on the conventional CT provides not enough information to determine accurate bone density. So, color coding relative density differences in anatomical structures with various colors would be of great help for clinicians to identify the relative bone density.

(Figure 14) Case 2. Color Coding using R2GATE software

The second case is color coded using R2GATE software for more accurate determination of relative density differences of the anatomical structures with color details compared to the conventional CT view (Figure 14). As in the figure, the bone density at the implant site is estimated to be not high. There still remain numerous issues in applying immediate loading, that is, the One Day Implant treatment in all cases. However, highly predictable treatment is definitely possible if implants with the thread design and surface that can achieve high initial stability, yet minimize the compressive force on the surrounding bone are used to maintain proper ITV and stable ISQ values and occlusion can be appropriately controlled. Published in the Dental News April 21, 2014. (Mon)

Early Loading Guide with AnyRidge

®

76 / 77

New Protocol for an Objective Evidence of Implant Stability

- Dr. Kwang Bum Park

In a series of articles for the last three weeks, Dr. Chang Hoon Han and Dr. Seung Yup Lee have shown objective ways to determine implant stability in bone and relevant clinical cases. It is well known that implants can be loaded earlier than before thanks to the advancement of implant design and surgical approaches, and the improvement of innovative surface treatment techniques. We are not really surprised or greatly impressed when we see speakers talk about 2 month or 3 month loading in a lecture or symposium. It is because many people have already published enough data on immediate loading. In spite of that, if we look back on what we individually have been doing in clinics, we need to contemplate on how often we really have used the immediate or early loading. No matter what others are saying, we, clinicians, prefer to remain in the comfort zone using the familiar method that we are used to and think minimizing side effects would be the best way. Breaking the habit would prove to be really challenging. The loading protocol concept professor Branemark proposed, that is, waiting 3 months for mandible and 6 months for maxilla is still vivid and alive among us, 50 years after the introduction of the concept. Let’s have a look at one more Chang Hoon Han’s case. When would you start loading in this case? Many people might think basically we need to wait for 6 months as it is maxilla but can load ‘a little earlier’ because the bone density looks pretty good on the radiograph.

In the end, the provisional crown was delivered at day 118, over 5 month post-op, and the final prosthesis was connected at 8.5 months. The results were also excellent during the follow-up.

Comparison in loading time between EZplus & AnyRidge

▲ AnyRidge implant system and Mega-ISQ should be ready. The patient’s lower number 36 is extracted due to cracks and implant treatment is planned.

An implant was placed immediately after extraction, which would be customarily done. 6.0x11.5mm implant was placed and superior stability was obtained despite it was fixed only by the buccal and lingual septal bone. After grafting the mesial and distal socket defect with allograft, and connecting the healing abutment, one-stage surgery was performed. When can you start loading in this case?

Pre-op

6 Week Post-op

3 Month Post-op

These are pre-op, 6 week and 3 month post-op intraoral radiographs. Are they ready to be load based on these pictures? Certainly bone is regenerated from month 3 picture but how much confidence can these pictures give us for loading? Z

5 Month Post-op

In this case, Dr. Chang Hoon Han delivered the final prosthesis in just 6 weeks in single crowns and not splinted! Many readers may think it is possible, but not many are ready to adopt this protocol in their clinic immediately from tomorrow. Why is that so? I think it is because of lack of solid objective criteria that can guarantee successful results.

(predictable 6 week loading protocol)

Even though the author realizes better than anybody else the AnyRidge implant compared to other existing implant systems is superior in terms of initial stability, does not lower but maintains the ISQ from the time of placement and facilitates osseointegration faster thanks to its Xpeed surface treatment, he did not attempt to load with confidence because of his attitude to play safe and not to risk any side effects. Any clinician can understand it.

Ez plus (without ISQ)

Case

(Table 2)

average loading time(D)

Max. implant

11

125.6

Mand. implant

9

105.8

Total

20

124.5

AnyRidge (without ISQ)

Case

average loading time(D)

AnyRidge (with ISQ)

Case

Max. implant

10

129.6

Max. implant

4

84.8

Mand. implant

9

112.8

Mand. implant

9

53.8

Total

19

Total

13

121.8

average loading time(D)

80.1

(Table 1)

Here two 4.0x10.0mm implants were placed with one stage surgical approach as the stability was excellent without any particular bony defect. Since you saw the surgical situation, can you determine the loading time? Many doctors I have met until now answered they would load at month 3. Even that is a great progress as the average 6 months has been reduced to 3 months!

A suggestion on the Loading Time with AnyRidge Implant

8.5 Month Post-op

1.5 Year Post-op Month

(Table 1) compares the average loading time of EZ Plus and AnyRidge. The number of days from placement to loading was calculated from twenty randomly selected cases and the results are surprising in that similar loading time is habitually used even in cases where the stability was found to be good during surgery. Compared to this, when ISQ values began to be used as an objective indicator, the loading time was cut almost by one third which is as much as 4 to 5 weeks. This proves again that old habits die hard. Now how about determining the loading time more objectively doing away from the habits? By doing so, I believe we can reduce the number of visits per patient considerably, and save your time accordingly too. This will eventually no doubt show you a new way to step ahead of your competitors. It may just be the author’s personal experience, on average 10 to 12 visits are required for the existing treatment pattern from surgery to completion of prosthesis delivery but they were reduced to half of it, 6 to 7 visits.

AnyRidge implant system and Mega-ISQ should be ready. The first ISQ values are measured on the day of implant placement right after surgery which requires just 2 to 3 minutes of clinic time. And ISQ is measured again at week 1 visit when the patient comes back to take the stitches out. This also takes less than 5 minutes, a simple step that can be often done by an assistant. The ISQ values are measured again at week 4 when soft tissue is almost healed. Now three ISQ values from a patient are prepared. Impressions can be taken If these 3 values are almost similar or increasing over time. Today intraoral scanners are available, so precise digital impressions can be taken easily without the need for you to pay much attention to it. Usually it would take about 1 or 2 weeks to prepare customized abutments and prosthesis. At most, 2 weeks will be enough. When the patient comes back 6 week post-op, ISQ values are measured one more time. If the values are not smaller than those at week 4, prosthesis can be confidently delivered. It is not important whether it is temporary or final. The stability of implant is already confirmed, so we can certainly proceed with the prosthesis. If you repeat this procedure a few times, your confidence in using the One-Day Implant will grow. Today implants are much different from those 2 or 3 decades ago. With a little attention and positive mindset to incorporate new changes, we will be able to make the implant procedures much more interesting and effective and that will contribute more to our business. ※ The clinical cases here are contained in ‘How to get a reliable ISQ value’in the clinical cases of www.R2GATE.com.

(Table 2) describes the author’s loading protocol used clinically. Although the One-Day Protocol of immediate loading right after implant placement using the R2Gate and Eureka System is already established and the success rate has been around 95% in about 2,000 cases for the last 2 years, I understand not a small number of people feel the preparatory stage rather complicated. Then, what about trying this protocol shown with the graph? It will definitely reduce the patient’s number of visits greatly, shorten the treatment time for you and contribute to your business quite a lot.

Published in the Dental News April 28, 2014. (Mon)

AnyRidge 78 /79 ®

Low Pain Anesthesia Delivery System

MEG-INJECT

➲ Characteristics & Components ® 1. Light and convenient handpiece - World’s first handpiece with controller - Single-handed operability without pedal - Light weight enables you to operate for a long time without fatigue.

PORTABLE / PAINLESS ANESTHESIA

HESIA

1. Handpiece with the control buttons 2. Various options of injection quantity controls included set dosage option 3. Easy control with Smart touch panel 4. Perfect waterproof with touch panel and wireless recharge technology

2. Contactless charging & Ultralight system - Holder is the charge cradle for cord less charge by electromagnetic induction. - Easy to use and easy to move(arm band included for convenient use) - 8 hours of continuous operation after being fully charged

PORTABLE / PAINLESS ANESTHESIA

3. Ergonomic design with easy-to understand control panel - Easy selection of the injection speed by touch panel. - Equipped with the constant voltage touch sensors and graphic indicators. (LED indicators let you make control easily.)

SMALL NO-OBLIG ATION

4. Various injection modes by clinical necessity - Safe and easy anesthesia by keeping constant injection amount and speed. (1/4, 1/2, F, S, H). - Efficient for block anesthesia or periodontal ligament organization.

5. More efficient to use dental needle and medical needle at the same time.

SMALL NO-OBLIG ATION

6. Voice guide / Aspiration function equipped.

More Products:

www.schmidt-dental.pl

To zmienia wszystko Szerszy implant w węższym wyrostku

Wąska szyjka Szerszy implant w węższym wyrostku Zapewnia maksymalną ochronę kości przez minimalizację naprężeń w części korowej

Maksymalizacja długoczasowego przetrwania implantów

Powierzchnia Gwint jak nóż

- Szybsza i silniejsza osteointegracja - Nowa technologia tworzenia powierzchni zawierającej jony Ca2+ wbudowane w powierzchnię SLA. - 100% eliminacja resztek kwasowych powstających w konwencjonalnym procesie tworzenia SLA.

- Łatwe wprowadzenie implantu i większa stabilizacja pierwotna - Brak tnącej krawędzi dla mniejszej inwazyjności - Idealne rozwiązanie przy miękkiej kości

Mała średnica wierzchołkowa

Stożkowy rdzeń

Łatwe wprowadzenie implantu w wąskich wyrostkach z techniką rozszczepiania.

Wspaniała budowa ułatwia wprowadzenie implantu i jego natychmiastowe obciążeni.

Schmidtdental

Schmidt Dental Oliver Schmidt Szymanowskiego 2 80-280 Gdańsk + 48 (58) 341 45 79 [email protected] www.schmidt-dental.pl