Aktualna sytuacja humanitarno-migracyjna w Syrii

Źródło: http://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/9279,Aktualna-sytuacja-humanitarno-migracyjna-w-Syrii.html Wygenerowano: Środa, 10 lutego 2016, 22:41 A...
Author: Guest
0 downloads 2 Views 264KB Size
Źródło: http://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/9279,Aktualna-sytuacja-humanitarno-migracyjna-w-Syrii.html Wygenerowano: Środa, 10 lutego 2016, 22:41

Aktualna sytuacja humanitarno-migracyjna w Syrii W związku z przedłużającym się konfliktem w Syrii, przedstawiamy Państwu krótką charakterystykę aktualnej sytuacji humanitarnej i migracyjnej w kraju wraz z komentarzami na temat możliwych scenariuszy jej rozwoju. ●

Według szacunków UNHCR, co najmniej milion osób przebywających w Syrii potrzebuje pilnej pomocy. Dotyczy to osób rannych podczas walk; rodzin, które utraciły swoich żywicieli lub opuściły swoje domy; społeczności przyjmujących osób przesiedlonych, a także tych, których tradycyjne źródła utrzymania oraz dostęp do podstawowych usług zostały utracone lub zagrożone.W następstwie konfliktu, dotychczas ok. 90 tys. Syryjczyków uciekło za granicę szukając schronienia w sąsiednich krajach (wszystkie kraje stosują politykę „otwartych granic” dla osób uciekających przed przemocą w Syrii).Liczba Syryjczyków szukających schronienia w Libanie wyniosła niespełna 30 tys. osób, co sprawia że kraj ten w największym stopniu został dotknięty ruchami migracyjnymi z Syrii. Najwięcej Syryjczyków przebywa obecnie w północnej części Libanu. Wielu uchodźców syryjskich przebywających w Jordanii i Libanie pochodzi z okolic miasta Talkalakh i Homs, do którego wojska

STRONA GŁÓWNA EMN

rządowe wkroczyły na początku marca br. po prawie 4 tygodniach bombardowania. ●

Z uwagi na niedostateczną obecność organizacji pomocowych na terenie Libanu, z których znakomita większość koncentruje się na północy kraju, widoczne są znaczne niedostatki oferowanej migrantom pomocy (głównie żywieniowej i w postaci odpowiedniego schronienia). Już teraz rejestruje się przypadki wyjazdu z tego powodu z Libanu w kierunku Turcji. Można zatem przypuszczać, że w sytuacji utrzymywania się podobnych problemów w przyjmowaniu migrantów w Libanie, coraz większa liczba osób będzie wybierać powyższy kierunek ucieczki z kraju. Istnieją równieżobawy, że utrzymywanie otwartej granicy z Syrią w obliczu zwiększonej fali przyjazdów Syryjczyków mogłoby wywołać protesty ze strony niektórych członków rządu (głównie przez przywódców Hezbollahu, których pozostanie u władzy przez lata wspierał Assad). Mimo, iż Liban nie sprzeciwia się obecnie napływowi Syryjczyków do kraju, aktualna sytuacja może wskazywać, jak niezwykle drażliwą kwestią w polityce krajowej może stać się kwestia napływu uchodźców do tego kraju. Potwierdzać to może stanowisko władz libańskich, w związku z którym UNHCR może nieść pomoc humanitarną bardzo ostrożnie, przekazując ją poszczególnym rodzinom, u których zatrzymują się syryjscy uchodźcy (nie ma możliwości zorganizowania obozu dla uchodźców, tak jak w Turcji czy Jordanii).Według stanu na dzień 14 czerwca br., w obozach dla uchodźców w Turcji znajdowało się niespełna 29 tys. osób. Prognozując rozwój wydarzeń, coraz częściej mówi się o scenariuszu, zgodnie z którym liczba uchodźców może w ciągu kolejnych miesięcy osiągnąć poziom nawet pół miliona osób. Zdecydowana większość Syryjczyków przebywających w Turcji pochodzi z północno-zachodniej części kraju. Wśród osób opuszczających Syrię w kierunku Turcji znajdują się również kolejni dezerterzy z armii rządowej, którzy przekroczyli granicę w celu połączenia się z siłami opozycji zlokalizowanymi w prowincji Hatay; warto przy tym zaznaczyć, iż dotychczas do Turcji uciekło kilkunastu wysokich rangą syryjskich wojskowych, większość z nich to jednak szeregowi i podoficerowie.Od początku marca br. skala przyjazdów do Jordanii widocznie wzrasta. UNHCR podaje, że dotychczas do Jordanii uciekło ok. 24

tys. Syryjczyków. Dodatkowo, UNCHR i lokalne NGOs zidentyfikowały ponad 30 tys. kolejnych osób, które potrzebują pomocy. W dniu 22 maja br., liczba uchodźców w Jordanii przekroczyła zdolności absorpcyjne kraju. Aby złagodzić tę sytuację, podjęto decyzję o budowie nowych obozów dla uchodźców. ●

Najniższy napływ ludności z Syrii odnotował jak dotąd Irak i w połowie czerwca br. wyniósł on ok. 5 tys. osób.Siły rządowe skutecznie usiłują uniemożliwić Syryjczykom dostęp do granic z krajami sąsiednimi strzelając do próbujących ucieczki osób oraz odmawiając wyjazdu z kraju na przejściach granicznych. Ponadto zgodnie z relacjami organizacji Human Rights Watch, reżim zaminował granice z Jordanią i Turcją, a także zniszczył most, którym ludność z okolic miasta Homs przedostawała się do Libanu. W mediach światowych pojawiają się informacje na temat prób rozminowywania granic podejmowanych przez władze w Ankarze.UNICEF szacuje, że około połowa wszystkich uciekających Syryjczyków to rodziny (liczące ok. 6-7 członków), w tym dzieci i młodzież. Taka struktura wiekowa tworzy zatem wyjątkowo młodą populację uchodźców (niespełna 50% osób ma poniżej 18 lat).ONZ i rząd syryjski osiągnęły porozumienie w sprawie zwiększenia skali prowadzonych działań humanitarnych, w rezultacie którego zostaną ustanowione cztery stałe biura dla przedstawicieli ONZ-u. Nadal jednak podkreśla się, że świadczona obecnie pomoc (w Syrii oraz w sąsiadujących z nią krajach) nie odpowiada rzeczywistym potrzebom osób.Na terytorium Syrii od wielu lat mieszka tysiące uznanych uchodźców głównie z Iraku, Somalii i Afganistanu – około 1 milion osób, którzy korzystając z możliwości jakie daje genewski dokument podróży mogą chcieć przenieść swoje centrum życiowe do innych krajów, w tym do Unii Europejskiej. Obecnie jednak, mimo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej (rosnące ceny żywności oraz jej niedostatki odnotowywane w niektórych częściach kraju), stan populacji irakijskich uchodźców w Syrii pozostaje niezmieniony.Szacuje się, że liczba cudzoziemskich pracowników przybywających obecnie w Syrii wynosi150 tys.osób, z których zdecydowana większość przybyła do kraju nielegalnie,

poszukujączarówno pracyjak i licząc na tranzyt doinnych państw. Większość migrantów zarobkowychmieszkaw Damaszku lub w jego pobliżu.Pozostałe szacunki statystyczne wskazująna obecność w kraju setek tysięcy innychobywateli państw trzecich, którzy w razieeskalacjiprzemocy również mogą potrzebowaćpomocy humanitarnej. ●

W związku z pogarszającą się sytuacją w Syrii, zwiększenie liczby syryjskich uchodźców jest bardzo prawdopodobne. W każdym z możliwych scenariuszy sąsiednie obszary w Turcji i Libanie nadal będą narażone na zwiększone przepływy uchodźców z Syrii.UNHCR ostrzega, iż Syryjczycy uciekający przed niepokojami społecznymi w kraju mogą próbować dotrzeć do Włoch drogą morską i wezwał władze włoskie do odpowiedniego przygotowania infrastruktury na Lampeduzie. Zdaniem organizacji do Libii przybyło już ponad 2 tys. syryjskich uchodźców, skąd mogą próbować przedostać się do Włoch.Liczba Syryjczyków ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową w krajach UE, wzrasta systematycznie od początku syryjskiego konfliktu (marzec 2011 roku). W okresie od marca 2011 do kwietnia 2012 w UE złożyli oni 10 565 wniosków uchodźczych (wg danych Eurostatu; nie jest to jednak całkowita liczba wniosków, gdyż dane publikowane przez Eurostat są niekompletne, dotyczy to w szczególności danych za rok 2012), z czego 33% zostało zarejestrowanych w trakcie czterech pierwszych miesięcy 2012 roku. W lutym br. zarejestrowano jak dotąd największą liczbę wniosków składanych w UE przez Syryjczyków - 970 osób. Dla porównania, w 2011 r. obywatele Syrii składali średnio 650 wniosków w ciągu miesiąca, podczas gdy w 2010 r. liczba ta utrzymywała się na poziomie około 400 wniosków.Krajem UE, który odnotował największą liczbę wniosków uchodźczych składanych w 2011 r. przez obywateli Syrii były Niemcy, z łączną liczbą 3 440 wniosków (w okresie od stycznia do kwietnia br. zarejestrowano aż 1 540 wniosków). Pozostałymi krajami UE, do których najchętniej udają się uchodźcy z Syrii jest Szwajcaria (1 265 wniosków azylowych w okresie od marca 2011 do kwietnia 2012), Szwecja (1 256), Belgia (845) oraz Wielka Brytania (625).Znaczących wzrostów w przepływie Syryjczyków do UE będzie

można spodziewać się w sytuacji, gdy większość państw członkowskich w świetle eskalacji masowej przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii zdecyduje się na liberalną politykę azylową w stosunku do obywateli syryjskich. Jak dotąd, Belgia podjęła decyzje o zawieszeniu wydawania decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy wobec obywateli Syrii przywołując argument o braku wiarygodnych informacji na temat aktualnej sytuacji w kraju oraz niemożności zidentyfikowania osób, którym grozi prawdziwe niebezpieczeństwo. Podobną praktykę stosują Niderlandy oraz Szwecja, które ogłosiły wstrzymanie egzekwowania decyzji wydaleniowych wydanych Syryjczykom. ●

Odnotowano istotny wzrost liczby Syryjczyków zatrzymanych za nielegalne przekroczenie granicy grecko-tureckiej (liczba ta uległa podwojeniu na przestrzeni ostatnich sześciu tygodni).Turcja od lat jawi się jako kraj tranzytowy dla migrantów w drodze do krajów UE. W tym kontekście należy zatem spodziewać się prób wjazdu głównie przez granicę grecko-turecką, ale również przez zewnętrzne granice lotnicze, w szczególności z lotnisk w Libanie, Jordanii, Turcji i Zatoki Perskiej. Warto przy tym zaznaczyć, iż przed próbą ewentualnego wjazdu do Grecji, Syryjczycy aby sfinansować kolejny etap podróży, mogą podjąć pracę w Stambule spędzając tam nawet do kilku miesięcy.

Suggest Documents