Aktualizacja

Aktualizacja 2008.00.2.2 środa, 22 lipca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Informujemy również o...
4 downloads 0 Views 330KB Size
Aktualizacja 2008.00.2.2 środa, 22 lipca 2009

Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Informujemy również o ukazaniu się kolejnego numeru bezpłatnego periodyku Informed. Szczegóły na stronie KAMSOFT lub bezpośrednio pod adresem: http://www.kamsoft.pl/uslugi/informed/index.htm?info.htm

Zawartość 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Zmiana przycisku w module Centrum Zdarzeo ............................................................ 2 Poprawa błędu przy usuwaniu wartości badanej ........................................................ 2 Badania z wynikiem typu formularz ............................................................................. 2 Normy - przedziały norm.............................................................................................. 2 Błąd dostępu do pamięci.............................................................................................. 2 Analityka - obszar widoku norm .................................................................................. 2 Administrator - nowa opcja REJ_WG_CZASU_RZ ........................................................ 3 Analityka - okno list roboczych .................................................................................... 3 Kontrakty ...................................................................................................................... 3 Rejestracja - okno dodawania zlecenia na badania ..................................................... 4 Administrator - nowe opcje: GEN_KP_WG_REJ, GEN_KP_WG_WYK .......................... 4 Zestawienia -> Księga pracowni - nowe komunikaty ................................................... 4 Administrator - nowa opcja W_WYNIK ........................................................................ 5 Administrator - nowa opcja DRUK_INTERPR_ZAWSZE ................................................ 5 Urządzenia - wprowadzanie nazw oraz skrótów urządzeo .......................................... 5 Naliczanie opłat - zestawienia ...................................................................................... 5 Odczyt kodów kreskowych ........................................................................................... 5 Urządzenia .................................................................................................................... 6 Analityka - okno wprowadzania wyników ................................................................... 6 Administrator - nowa opcja ZAP_ROZM_OKIEN_MIKR ............................................... 6 Urządzenia - Miditron Junior II..................................................................................... 6 Wydruki - dodano nowe pole: Norma - sama interpretacja ........................................ 6

str. 1

Opis zmian 1. Zmiana przycisku w module Centrum Zdarzeń Centrum Zdarzeń -> Zestawienia - zamiana przycisku z piktogramem błyskawicy (w prawym górnym rogu) na przycisk F4 Wybór zestawienia

2. Poprawa błędu przy usuwaniu wartości badanej Moduły Analityka, Mikrobiologia - Poprawiono błąd pojawiający się w przypadku próby usunięcia parametru, który nie ma przypisanej wartości badanej, przyciskiem F8 Usuń par.

3. Badania z wynikiem typu formularz Analityka -> Badania typu formularz - Poprawiono problem pojawiający się przy próbie dodania przez operatora (nie będącego administratorem) wpisu do słownika powiązanego z polem formularza (Przy próbie zapisu danych formularza pojawiał się komunikat: Niewystarczające uprawnienia... brak uprawnienia MD52-WYD40.").

4. Normy - przedziały norm Konfiguracja systemu -> Struktura badań -> Normy - Poprawiono problem związany z pokrywaniem się przedziałów norm.

5. Błąd dostępu do pamięci Wprowadzono modyfikacje w celu zwiększenia stabilności systemu pod kątem występowania „błędu dostępu do pamięci”.

6. Analityka - obszar widoku norm Moduł Analityka -> Zatwierdź zlecenia Alt + F12 - obszar widoku norm odświeża się automatycznie (wyświetla dane pierwszego parametru).

str. 2

7. Administrator - nowa opcja REJ_WG_CZASU_RZ Administrator -> Opcje -> REJ_WG_CZASU_RZ - daje ona możliwość wyboru czy po dorejestrowaniu badania do istniejącego zlecenia data rejestracji tego badania jest pobierana z daty systemowej lub daty serwera (czas rzeczywisty) czy tylko z daty rejestracji zlecenia.

8. Analityka - okno list roboczych Analityka -> Lista robocza (Ctrl + F5) Poprawa błędu dotyczącego Generowania list roboczych z błędnymi kodami (błędne wiązanie próbek). Dodano komunikat pojawiający się w przypadku usuwania wpisów: Uwaga! Usunięcie wpisów w systemie powoduje anulowanie wcześniej wydrukowanej listy kodów

9. Kontrakty Poprawiono błąd związany z opcją KOSZT_NDC, której ustawienie na TAK powodowało iż pozycje umowy wewnętrznej w kontraktach dla trybu “N” nie posiadały powiązań z produktami. Dla trybów “D” i “C” problem ten się nie pojawiał.

str. 3

10. Rejestracja - okno dodawania zlecenia na badania Dodano możliwość automatycznego oraz ręcznego (CTRL + Enter) wyszukiwania pacjentów po numerze PESEL (w takim przypadku numer ten składa się z 12 cyfr. 11 cyfr to numer PESEL a 12 to suma kontrolna).

11. Administrator - nowe opcje: GEN_KP_WG_REJ, GEN_KP_WG_WYK Dodano w module Administrator opcje związane z Księgą pracowni: GEN_KP_WG_REJ - Generuj KP wg dat rejestracji dla bieżącego roku GEN_KP_WG_WYK - Generuj KP wg dat wykonania dla bieżącego roku

12. Zestawienia -> Księga pracowni - nowe komunikaty Zestawienia -> Księga pracowni - dodano nowe komunikaty pojawiające się w przypadku gdy w module Administrator opcje: GEN_KP_WG_REJ oraz GEN_KP_WG_WYK są ustawione na NIE. 1. Po wybraniu przycisku F6 Twórz zest. pojawia się komunikat:

2. Po wybraniu przycisku SF9 Pokaż daty a następnie F6 Twórz zest. pojawia się komunikat:

str. 4

13. Administrator - nowa opcja W_WYNIK Dodano w module Administrator opcję W_WYNIK - za jej pomocą ustawiamy czy w oknie „Wprowadzanie wyników” (Analityka -> Shift + F6 Wykonaj widoczne -> "Wprowadzanie wyników") badania są domyślnie sortowane po nazwie (opcja na NIE) czy po skrócie (opcja na TAK).

14. Administrator - nowa opcja DRUK_INTERPR_ZAWSZE Dodano w module Administrator opcję DRUK_INTERPR_ZAWSZE - opcja ta jest związana z drukowaniem normy + interpretacji. Jeżeli ustawi się ją na TAK to norma + interpretacja jest drukowana zawsze, jeżeli na NIE, to interpretacja będzie drukowana jeżeli wynik jest w zakresie normy (obowiązuje przedział lewostronnie domknięty norm).

15. Urządzenia - wprowadzanie nazw oraz skrótów urządzeń Wprowadzono ograniczenie dotyczące wprowadzania znaków specjalnych takich jak np.: \, /, -; w nazwach oraz skrótach urządzeń.

16. Naliczanie opłat - zestawienia Poprawa błędu naliczania pola Antybiogram ilość w trybie „Pojedynczy wiersz”. Zestawienia > Zestawienia imienne -> Pojedynczy wiersz.

17. Odczyt kodów kreskowych Dodano zmiany w module pracowni przyspieszające odczyt kodów kreskowych.

str. 5

18. Urządzenia Dodano do listy urządzeń obsługiwanych przez system KS-SOLAB nowe urządzenia: Uryxxon Relax – do badania moczu, Cell Dyn Emerald – do morfologii krwi.

19. Analityka - okno wprowadzania wyników W oknie wprowadzania wyników w module Analityki, w celu zwiększenia czytelności wprowadzono zmianę, polegającą na tym iż został zmieniony podział okna na 1/2 do 1/2, a parametry są wyrównane teraz do lewej. Podział ten można dostosować do swoich potrzeb przeciągając pionową linię podziału za pomocą myszki w lewo lub w prawo.

20. Administrator - nowa opcja ZAP_ROZM_OKIEN_MIKR Administrator -> Opcje -> ZAP_ROZM_OKIEN_MIKR - daje ona możliwość zmiany rozmiaru okna w module Mikrobiologia -> F6 Wyniki -> F6 Badania mikrobiologiczne. Gdy opcja ta jest włączona daje możliwość ustawienia dowolnego rozmiaru okna Badania mikrobiologiczne, który następnie jest zapamiętywany. Rozmiar okna można ustawić dowolnie na różnych stanowiskach. W przypadku gdy opcja jest wyłączona okno jest ustawione zawsze na pełny ekran.

21. Urządzenia - Miditron Junior II Urządzenia - MIDITRON JUNIOR II - zabezpieczenie parsowania ramki wysłanej przez analizator przed pojawieniem się przypadkowego znaku.

22. Wydruki - dodano nowe pole: Norma - sama interpretacja Dodano do wydruków nowe pole: Norma - sama interpretacja, którego wyświetlanie jest zależne bezpośrednio od opcji DRUK_INTERPR_ZAWSZE. Umożliwia ono drukowanie samej interpretacji norm. Jeżeli ustawi się opcję DRUK_INTERPR_ZAWSZE na TAK to interpretacja jest drukowana zawsze, jeżeli na NIE, to interpretacja będzie drukowana jeżeli wynik jest w zakresie normy (obowiązuje przedział lewostronnie domknięty norm).

str. 6