AKADEMIA MORSKA W GDYNI

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Magdalena Bergańska Biuro Promocji Akademia Morska w Gdyni Raport z badania marketingowego na temat: Wdrożenia nowych i udos...
6 downloads 2 Views 758KB Size
AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Magdalena Bergańska Biuro Promocji Akademia Morska w Gdyni

Raport z badania marketingowego na temat: Wdrożenia nowych i udoskonalenia obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni.

Gdynia 2011

SPIS TREŚCI

WSTĘP ...................................................................................................................................... 3 1

CHARAKTERYSTYKA BADANIA ............................................................................. 4 1.1 Podmiot badania ............................................................................................................... 4 1.2 Metoda przeprowadzenia badania .................................................................................... 4 1.3 Struktura podmiotu badania ............................................................................................. 4

2

WYNIKI BADANIA ......................................................................................................... 5

ZALĄCZNIKI ........................................................................................................................ 14 SPIS TABEL I WYKRESÓW .............................................................................................. 15

WSTĘP Badania marketingowe są niezbędnym elementem planowania kampanii reklamowych. Pomagają określić preferencje rynku docelowego, środki przekazu reklamowego, a co najważniejsze stanowią podstawę do stworzenia skutecznego planu marketingowego. Akademia Morska w Gdyni, by wyprzedzić konkurencję nie tylko musi dbać o

zapewnienie

interesujących

specjalności,

profesjonalnej

kadry

dydaktycznej,

czy nowoczesnego wyposażenia. Musi również zainteresować swoją ofertą potencjalnych klientów, pokazać, że to ona jest najlepsza. Jak to uczynić? Oczywiście stosując skoordynowane działania marketingowe zaplanowane w oparciu o wyniki uzyskane z ilościowego badania marketingowego. Uczelnia systematycznie, co roku powinna przeprowadzać ilościowe badania marketingowe wśród kandydatów składających dokumenty w Komisjach Rekrutacyjnych Wydziału

Elektrycznego,

Mechanicznego,

Nawigacyjnego

oraz

Przedsiębiorczości

i Towaroznawstwa. Dane uzyskane przy pomocy przeprowadzonego w 2011 roku ilościowego badania marketingowego, które prezentuje niniejszy raport mają za zadanie pomóc we wdrożeniu nowych i udoskonaleniu obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni.

Życzę przyjemnej lektury.

3

1 CHARAKTERYSTYKA BADANIA 1.1 Podmiot badania Podmiotem badania marketingowego, którego wyniki prezentuje niniejszy raport są kandydaci na studia w Akademii Morskiej (AM) w Gdyni w roku 2011, którzy dobrani zostali do badania metodą doboru celowego1. 1.2 Metoda przeprowadzenia badania Każdy kandydat składający dokumenty w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa proszony był po złożeniu dokumentów o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety (Załącznik 1) i wrzucenie go do urny. Ilość kwestionariuszy ankiety pozostawionych w Biurach Rekrutacji: 241 szt. Kryteria doboru jednostek do próby: Kandydat składający dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Termin przeprowadzenia badania: od 20 czerwca 2011 roku do 22 lipca 2011 rok (I tura rekrutacji w Akademii Morskiej w Gdyni) 1.3 Struktura podmiotu badania Strukturę podmiotu badania prezentuje Tabela 1. Tabela 1 Struktura podmiotu badania L.p. Wydział 1. 2. 3. 4.

Elektryczny Mechaniczny Nawigacyjny Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Razem:

Liczba odpowiedzi (osoba) 106 24 166 187

Liczba odpowiedzi (proc.) 22% 5% 34% 39%

483

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonego marketingowego badania ilościowego.

Najliczniejszą grupę osób uczestniczących w badaniu stanowili kandydaci składający dokumenty

w

Komisjach

Rekrutacyjnych

Wydziału

Elektrycznego,

Mechanicznego

oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. 1

Dobór celowy, to dobór jednostek badanych w taki sposób, aby spełniały określone warunki/kryteria.

4

2

WYNIKI BADANIA W poniższej część raportu z ilościowego badania marketingowego przedstawione zostały

dane uzyskane przy pomocy kwestionariusza ankiety, który rozdawany był wśród kandydatów składających dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Pierwsze pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Skąd uzyskał(a) Pan/ Pani informacje o AM w Gdyni? Poszczególne możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez respondentów prezentuje Wykres 1. Wykres 1 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni 300

znajomi 218

Internet 40

targi edukacyjne

35

Źródlo

spotakanie z przedstawicielami uczelni informator uczelni

33

dzień otwarty uczelni

32 24

ulotki reklamowe

19

reklama w radiu inne źródlo

10 5

reklama w prasie 0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 Liczba odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonego ilościowego badania marketingowego. *Uwagi: Ze względu na możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi łączna liczba udzielonych na pytanie pierwsze odpowiedzi wynosi 716.

Z Wykres 1 wynika, iż wśród 483 osób poddanych w 2011 roku badaniu najczęstszym źródłem pozyskiwania informacji o Akademii Morskiej w Gdyni są znajomi. Odpowiedź tą wskazało 300 respondentów (42 proc.). Uczelnia powinna, zatem dbać o swój wizerunek w oczach obecnych studentów. Mowa tu o szanowaniu i respektowaniu przez wykładowców oraz pracowników administracyjnych praw studentów oraz o dążeniu do stworzenia im warunków sprzyjających rozwojowi intelektualnemu. Główne hasło przewodnie (motto, misja) przyświecające tym działaniom winno brzmieć „Dbamy o naszych studentów”. Zadowolony student będzie polecał uczelnię innym i zachęcał do podjęcia studiów.

5

Potencjalni studenci Akademii Morskiej w Gdyni pozyskiwali również informacje o uczelni w Internecie (30 proc. respondentów) oraz podczas targów edukacyjnych (6 proc. osób poddanych badaniu). Pojęcie „Internet” może być rozumiane szeroko, jednakże z całą pewnością obejmuje ono stronę internetową Akademii Morskiej w Gdyni, strony internetowe poszczególnych wydziałów, serwisy informacyjne (trojmiasto.pl, gdynia.pl, mmtrojmiasto.pl,

wp.pl,

onet.pl),

serwisy

edukacyjne

(uczelnie.pl,

pomaturze.pl,

kierunkistudiów.pl) i serwisy społecznościowe (facebook.pl). Z racji, iż Internet stanowi ogólnodostępne źródło informacji, a ponadto pozwala dotrzeć do dużej liczby odbiorców ze względu na brak ograniczeń geograficznych Akademia Morska w Gdyni powinna umieszczać i dbać o uaktualnianie informacji o uczelni w serwisach informacyjnych i edukacyjnych. Obecnie młodzi ludzie, a więc potencjalni studenci Akademii Morskiej w Gdyni spędzają dużo czasu dzieląc się przeżyciami ze swoimi rówieśnikami w serwisie spolecznościowym Facebook.pl. W serwisie tym profil posiada Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Powinny zostać również uruchomione profile Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego, gdyż jest to doskonałe miejsce do darmowej reklamy wydziału. Coraz większa popularnością cieszą się internetowe targi edukacyjne w których Akademia Morska w Gdyni również co roku powinna brać udział (edycja marcowa i wrześniowa). Umożliwiają one prezentację oferty edukacyjnej, zdjęć i filmów. Każda uczelnia ma możliwość zaproszenia uczestników targów do udziału w konkursie o uczelni w którym nagrodą są drobne upominki. Ponadto w ramach internetowych targów edukacyjnych funkcjonuje również forum dyskusyjne na którym osoby zainteresowane mogą zadawać pytania dotyczące uczelni, procesu rekrutacji. Co roku Akademia Morska w Gdyni organizuje dni otwarte, które również powinny stanowić jedno z głównych źródeł informacji, tym czasem odpowiedz dni otwarte wskazały jedynie 32 osoby (4 proc.) spośród 483 poddanych badaniu. Uczelnia powinna, zatem większą uwagę

zwrócić

również

na

reklamę

dni

otwartych

(prasa,

radio,

plakaty

na tablicach informacyjnych, rozdawanie ulotek). Wybrane szkoły ponadgimnazjalne należy zaprosić osobiście na specjalnie zorganizowaną dla nich wycieczkę po Akademii Morskiej w Gdyni. Dni otwarte powinny kojarzyć się z atmosferą festynu i zabawy poprzez którą osoby zainteresowane będą miały możliwość lepszego poznania uczelni. Ciekawą formą promocji są prezentacje dokonywane przez przedstawicieli Akademii Morskiej

w

Gdyni

w

szkołach

ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy

prezentacji

nie tylko zostają zapoznani z ofertą edukacyjną uczelni, ale mają również możliwość 6

zadawania pytań. A co najważniejsze mają bezpośredni kontakt z reprezentantami uczelni. Ważne, aby w takich prezentacjach prócz wykładowców uczestniczyli również sami studenci. Z przeprowadzonego w 2009 roku ilościowego badania marketingowego w Akademii Morskiej w Gdyni wynika, że uczestnicy prezentacji najbardziej zainteresowani są uzyskaniem informacji o: 1. oferowanych specjalnościach - nazwy poszczególnych specjalności wraz z sylwetką absolwenta (jaką teoretyczną i praktyczną wiedzę zdobywają studenci, do pełnienia jakich funkcji w przedsiębiorstwach zostają przygotowani, w jakich przedsiębiorstwach mogą poszukiwać po ukończeniu studiów pracy, jak kształtują się zarobki osób pracujących po ukończeniu oferowanych specjalności, jakie można uzyskać certyfikaty/dyplomy); 2. zasadach rekrutacji (terminy rekrutacji, potrzebne dokumenty i zaświadczenia, opłaty

rekrutacyjne,

progi

punktowe

na

poszczególne

specjalności,

które obowiązywały w poprzednich latach); 3. stypendiach (rodzaje stypendiów, warunki ich przyznawania, progi punktowe w przypadku stypendium za wyniki w nauce). Informacje, które również cieszą się zainteresowaniem ze strony potencjalnych kandydatów dotyczą także szeroko rozumianego życia studenckiego, a mianowicie organizacje studenckie i koła naukowe w których mogą udzielać się studenci (w tym względzie należy zwrócić uwagę potencjalnych odbiorców prezentacji na możliwość założenia przez każdego studenta własnego koła naukowego, które na swą działalność uzyska wsparcie finansowe z uczelni), wymiany międzynarodowe (podkreślenie współpracy z innymi uczelniami i międzynarodowego charakteru uczelni), a ponadto imprezy studenckie (klub Bukszpryt, cykliczne imprezy tematyczne organizowane przez samych studentów np. Dzień Hotelarza). Podczas

prezentacji

warto

również

przybliżyć

kadrę

dydaktyczną

Wydziału

(profesjonalizm, wyrozumiałość, oddanie studentowi, działanie dla studenta, łatwe przekazywanie skomplikowanych treści). Najrzadszym źródłem pozyskiwania informacji o Akademii Morskiej w Gdyni jest reklama prasowa, tą odpowiedź wskazało jedynie 5 osób spośród 483 poddanych badaniu. Tak mała liczba wskazań przez respondentów reklamy prasowej, jako źródła informacji o uczelni wynika z faktu, iż Akademia Morska w Gdyni stosunkowo rzadko korzysta z tej formy reklamy. Ludzie, a w szczególności ludzie młodzi nie przeglądają gazet takich jak: Gazeta Wyborcza, Dziennik Bałtycki. Coraz częściej sięgają oni po prasę kolorową. Akademia Morska w Gdyni nie powinna jednakże całkowicie rezygnować z reklamy prasowej, 7

gdyż wpływ na wybór szkoły często maja również rodzice, którzy są odbiorcami prasy informacyjnej. Codziennie również na ulicach rozdawane są bezpłatne egzemplarze gazety Metro, czy Echo. W tych gazetach Akademia Morska w Gdyni mogłaby zamieszczać okazjonalną reklamę wizualną i artykuły sponsorowane w okresie rekrutacji (I i II tura). Dla porównania również w 2009 roku głównymi źródłami informacji o Akademii Morskiej w Gdyni były: strona internetowa uczelni, znajomi, rodzina oraz targi edukacyjne. Drugie pytanie zamieszczona w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Jeśli korzystał(a) Pan/Pani ze strony internetowej Akademii Morskiej w Gdyni to jak ocenia Pan/Pani możliwość pozyskania z niej informacji? Poszczególne możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez respondentów prezentuje Wykres 2. Wykres 2 Ocena funkcjonalności strony internetowej Akademii Morskiej w Gdyni 207

dobra 172

Ocena

bardzo dobra 84

średnia 15

zła 5

bardzo zła 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Liczba osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonego ilościowego badania marketingowego.

Funkcjonalność strony internetowej Akademii Morskiej w Gdyni określona została, jako dobra przez 207 osób (43 proc.) spośród 483 poddanych badaniu co oznacza, że jest ona tak skonstruowana, informacje zawarte na niej zostały tak rozmieszczone, że potencjalny kandydat nie ma problemów z ich odszukaniem. Należałoby, jednakże ujednolicić strony wydziałowe pod kontem publikowanych na nich informacji. Każdy wydział Akademii Morskiej w Gdyni ma przypisaną barwę, która również powinna być widoczna na stronie internetowej. Trzecie pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Jaką gazetę najczęściej Pan/Pani czyta? Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez respondentów przedstawiono na Wykres 3.

8

Wykres 3 Najczęściej czytane gazety

208

Gazeta Wyborcza 149

Gazeta

Dziennik Baltycki

138

Metro 24

Echo Trójmiasta Perspektywy

16

Twoja Gazeta.pl

15 3

Inna gazeta 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Liczba osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonego ilościowego badania marketingowego. *Uwagi: Ze względu na możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi łączna liczba udzielonych na pytanie pierwsze odpowiedzi wynosi 553.

Najczęściej czytanymi przez respondentów uczestniczących w badaniu gazetami są: Gazeta Wyborcza

(208

respondentów),

Dziennik

Bałtycki

(149

respondentów)

i

Metro

(138 respondentów). Również w 2009 gazety te były najczęściej czytane przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Uczelnia ze względu na koszty powinna umieszczać swoją reklamę w Gazecie Wyborczej tylko okazjonalnie np. w okresie rekrutacji (reklama graficzna, artykuł, dodatek edukacyjny do gazety). Na uwagę zasługuje natomiast gazeta Metro, gdyż jest ona bezpłatna, ogólnie dostępna, a więc dociera do większego grana odbiorców, a koszty umieszczenia reklamy są dużo niższe w porównaniu z Gazetą Wyborczą. Wśród innych odpowiedzi respondenci wskazali takie gazety, jak: Gość Niedzielny, Newsweek, Fakt. Czwarte pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Jakiej stacji radiowej najczęściej Pan/Pani słucha? Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez respondentów przedstawiono na Wykres 4.

9

Wykres 4 Najczęściej słuchane stacje radiowe 178

Radio RMF MAXXX

162

Stacja radiowa

Radio Eska 127

Radio RMF FM 54

Radio Zet

40

Radio Gdańsk

38

Radio Kaszebe 16

Inne radio 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Liczba osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonego ilościowego badania marketingowego. *Uwagi: Ze względu na możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi łączna liczba udzielonych na pytanie pierwsze odpowiedzi wynosi 615.

Najczęściej słuchaną przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni stacją radiową jest Radio RMF MAXXX (29 proc. respondentów) i Radio Eska (26 proc. respondentów). Dla porównania w 2009 roku również te dwie stacje radiowe cieszyły się największą popularnością. Emitowane audycje, muzyka, ale także słownictwo używane przez prowadzących w Radiu RMF MAXXX i Radiu Eska sprawiają, że to właśnie te stacje radiowe są najczęściej słuchane przez ludzi młodych (między 18 -26 rokiem życia), a więc ludzi którzy mogą być potencjalnie zainteresowani studiowaniem w Akademii Morskiej w Gdyni. Na uwagę zasługuje również fakt, iż z tymi stacjami radiowymi mamy do czynienia na co dzień w autobusach, sklepach odzieżowych, pubach, restauracjach, a nawet i na plaży. Dlatego też należy w miarę możliwości podtrzymać dotychczasowe spoty reklamowe Akademii Morskiej w Gdyni w Radiu RMF MAXXX i Radiu Eska. Szczególnie powinny być w nich nagłaśniane dni otwarte uczelni oraz okres rekrutacji (I i II tura). Wśród innych stacji radiowych wskazanych przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni wyróżnia się: Trójkę Polskie Radio i Eskę Rock. Piąte pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Czym Pana/ Pani zdaniem różni się Akademia Morska w Gdyni od Akademii Marynarki Wojennej? Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 5.

10

Wykres 5 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej

299

kierunki i specjalności 221

Różnica

miejsce pracy po skończeniu studiów 76

zarobki w trakcie i po studiach 19

nazwa uczelni

16

niczym się nie różnią 1

Inne różnice 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Liczba osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonego ilościowego badania marketingowego. *Uwagi: Ze względu na możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi łączna liczba udzielonych na pytanie pierwsze odpowiedzi wynosi 632.

Akademia Morska w Gdyni w opinii respondentów różni się od Akademii Marynarki Wojennej głównie: kierunkami i specjalnościami (47 proc. respondentów), miejscem pracy w trakcie i po skończeniu studiów (35 proc.), zarobkami w trakcie i po studiach (12 proc.). Jedynie 16 respondentów (3 proc.) spośród 483 biorących udział w badaniu stwierdziło, że Akademia Morska w Gdyni nie różni się niczym od Akademii Marynarki Wojennej. Z powyższych danych wynika, że osoby składające dokumenty na Akademię Morską w Gdyni są na tyle zaznajomione z uczelnią, iż potrafią wskazać czynniki wyróżniające ją od Akademii Marynarki Wojennej. Podczas targów edukacyjnych, jednakże Akademia Morska w Gdyni często jest mylona, bądź utożsamiana z Akademią Marynarki Wojennej. Dlatego, też osoby reprezentujące uczelnie na targach edukacyjnych, podczas prezentacji w szkołach średnich powinny zawsze wskazywać na istotne różnice pomiędzy tymi dwoma uczelniami. Wśród innych różnic osoby uczestniczące w badaniu wskazały poziom kształcenia. Wśród młodzieży, jak i wśród maturzystów istnieje przekonanie, że w Akademii Morskiej w Gdyni jest wyższy poziom nauczania, niż w Akademii Marynarki Wojennej, a więc Akademia Morska w Gdyni jest uczelnią bardziej prestiżową, elitarną. Pytanie szóste zamieszczone w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Który z czynników zadecydował o wyborze przez Pana/Panią Akademii Morskiej w Gdyni? Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 6.

11

Wykres 6 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni interesujące specjalności

287 174

Czynnik

praca po studiach lokalizacja

135

polecenie uczelni przez innych

129 66

tradycja uczelni

58

wykwalifikowana kadra tradycje rodzinne

40

wyjazdy na stypendia zagraniczne

39

miejsce uczelni w rankingach

39 37

mundury

29

reklama uczelni

8

inny czynnik

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Liczba osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonego ilościowego badania marketingowego. *Uwagi: Ze względu na możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi łączna liczba udzielonych na pytanie pierwsze odpowiedzi wynosi 1041.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni są interesujące specjalności. Odpowiedź tą wskazało, aż 287 respondentów spośród 483 poddanych badaniu. Wśród pozostałych, najczęściej wskazywanych przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni czynników znalazły się: możliwości podjęcia pracy po studiach (17 proc. respondentów), lokalizacja (13 proc. respondentów), polecenie uczelni przez innych (12 proc.). Również w roku 2009 czynnikami decydującymi o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni były interesujące specjalności, lokalizacja i polecenie uczelni przez innych. Akademia Morska w Gdyni powinna, zatem corocznie wzbogacać ofertę specjalności na poszczególnych wydziałach, tak aby odpowiadała ona aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. W kampaniach reklamowych należy podkreślać możliwości znalezienia pracy po studiach, prezentować ścieżki kariery, a więc walory istotne i przesądzające o wyborze uczelni. Wśród innych czynników decydujących o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni respondenci wskazali: statki szkolne, praktyki morskie, podróże, pasje, zamiłowanie do morza.

12

Planując działania marketingowe należy również rozpoznać obszar geograficzny z którego pochodzą kandydaci składający podania w Komisjach Rekrutacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni (Wykres 7). Wykres 7 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej

Województwo

rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni 2225

pomorskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie mazowieckie zachodnio-pomorskie podlaskie lubelskie dolnośląskie wielkopolskie podkarpackie łódzkie śląskie świętokrzyskie malopolskie lubuskie opolskie

554 178 150 121 87 85 65 49 40 40 37 28 24 18 8 0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

Liczba osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni.

Najwięcej osób rejestrujących się w systemie elektronicznej rekrutacji, a więc najwięcej przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni pochodzi z województwa pomorskiego (60 proc.), a więc z województwa w którym zlokalizowana i dobrze znana jest uczelnia. Spora grupa

potencjalnych

studentów

Akademii

Morskiej

w

Gdyni

pochodzi

również

z województwa warmińsko – mazurskiego (15 proc.), kujawsko – pomorskiego (5 proc.), mazowieckiego (4 proc.), zachodnio – pomorskiego (5 proc.).

13

ZALĄCZNIKI Załącznik 1 Kwestionariusz ankiety Szanowni Państwo Badanie jest anonimowe. Obok wybranych odpowiedzi proszę wstawić znak „X”. Jeżeli instrukcja nie mówi inaczej to możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

P1. Skąd uzyskał(a) Pan/Pani informacje o AM w Gdyni?

P4. Jakiej stacji radiowej najczęściej Pan/Pani słucha?

1.

Internet

1.

Radio Gdańsk

2.

Znajomi

2.

Radio RMF MAXXX

3.

targi edukacyjne spotkanie z przedstawicielami AM w szkole ponadgimnazjalnej

3.

Radio Eska

4.

Radio Kaszebe

5.

dzień otwarty uczelni

5.

Radio RMF FM

6.

ulotki reklamowe

6.

Radio Zet

7.

informator uczelni

7.

inne, jakie?..............................................

8.

reklama w radiu

9. 10.

reklama w prasie inne, jakie?......................................................

4.

P2. Jeśli korzystał(a) Pan/Pani ze strony internetowej AM w Gdyni to jak ocenia Pan/Pani możliwość pozyskania z niej informacji?

P5. Czym Pana/Pani zdaniem różni się Akademia Morska w Gdyni od Akademii Marynarki Wojennej?

Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź. 1.

1. tylko nazwą 2. zarobkami w trakcie i po studiach

2.

bardzo dobrze Dobrze

3.

Średnio

4.

Źle

5.

bardzo źle

6.

nie korzystałem(am)

3. kierunkami i specjalnościami 4. miejscem pracy po skończeniu studiów

P3. Jaką gazetę najczęściej Pan/ Pani czyta?

1.

Gazeta Wyborcza

2.

Perspektywy

3.

Dziennik Bałtycki

4.

Metro

5. niczym się nie różni 6. inne, jakie?.................................................. P6. Który z czynników zadecydował o wyborze przez Pana/Panią Akademii Morskiej w Gdyni? 1.

interesujące specjalności

2.

tradycja uczelni

3.

reklama Akademii Morskiej w Gdyni polecenie uczelni przez innych możliwość znalezienia pracy po zakończeniu studiów

5.

Echo Trójmiasta

4.

6.

Twoja Gazeta.pl

5.

7.

inne, jakie?......................................................

6.

wykwalifikowana kadra

7.

lokalizacja

8.

miejsce uczelni w rankingach

9.

możliwość noszenia mundurów

10.

możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne

11.

tradycje rodzinne

12.

inne, jakie?......................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety  Proszę złożyć ankietę i wrzucić do urny.

14

SPIS TABEL I WYKRESÓW Tabela 1 Struktura podmiotu badania ....................................................................................... 4 Wykres 1 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni .................................................... 5 Wykres 2 Ocena funkcjonalności strony internetowej Akademii Morskiej w Gdyni ............... 8 Wykres 3 Najczęściej czytane gazety ....................................................................................... 9 Wykres 4 Najczęściej słuchane stacje radiowe ....................................................................... 10 Wykres 5 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej .................................................................................................................................................. 11 Wykres 6 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni ............................... 12 Wykres 7 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni ............................................................ 13

15