Administracja systemem Windows XP

Administracja systemem Windows XP sposoby konfigurowania usług, zarządzania procesami i      zasadami bezpieczeństwa systemowego. Pr...
1 downloads 0 Views 103KB Size
Administracja systemem Windows XP sposoby konfigurowania usług, zarządzania procesami i     

zasadami bezpieczeństwa systemowego. Proces instalacji systemu Skróty klawiaturowe Polecenia konsoli tekstowej Nazwy plików i symbole wieloznaczne Potoki i filtry w konsoli Windows XP Diagnostyka i konfiguracja połączeń sieciowych Edycja rejestru Dzienniki systemowe Zarządzanie dyskami i partycjami MenedŜer zadań

Wiersz poleceń (Command Line Interface, CLI),

 jeden z najczęściej spotykanych

sposobów interakcji człowieka z komputerem. Inne przykłady 

interfejs tekstowy interfejs graficzny.

Wiersz poleceń Kontrola komputera poprzez wiersz poleceń

sprowadza się do wydawania poleceń ze ściśle określonego zestawu i określonej składni. Polecenia najczęściej wpisywane są z klawiatury lub zapisane są w skryptach. Programy komputerowe umoŜliwiające tego rodzaju pracę nazywane są często interpreterami.

Program (plik) wsadowy batch file - plik wsadowy w systemach MS-DOS lub Windows plik tekstowy zawierający serię poleceń, które ma wykonać interpreter komend (np. kasowanie, kopiowanie, uruchamianie). interpreter command.com DOS i Windows 95/98 cmd.exe nowe wer. Windows czyta plik i uruchamia kolejno zapisane w nim programy.

Program (plik) wsadowy Programy wsadowe systemu MS-DOS posiadają rozszerzenia .BAT lub .CMD. AUTOEXEC.BAT to specjalny program wsadowy uruchamiany podczas startu systemu. Podstawowe komendy wsadowe to: ECHO - wyświetlanie tekstu COPY - kopiowanie pliku DEL - usuwanie pliku DELTREE - usuwanie katalogu 

Pliki wsadowe Pliki tekstowe tworzone w edytorach

umoŜliwiających zapisanie pliku z określonym rozszerzeniem np .bat notatnik powitanie.bat @echo off set /p imie=Jak masz na imię? echo Witaj %imie% pause

datedir.bat :: datedir.bat :: Program zakłada katalog o nazwie

identycznej jak bieŜąca data

 @ECHO OFF MD %DATE%

Objaśnienia :: : wszystko na prawo komentarz. (Nie instrukcja dla komputera, ale informacja dla człowieka. Drugi dwukropek ułatwia odnalezienie komentarza

@ zapobiega wyświetleniu na początku polecenia pojedynczego wiersza z pliku wsadowego

Objaśnienia echo off powoduje wyłączenie wyświetlania na ekranie poleceń wydawanych komputerowi przez program

echo on powoduje włączenie wyłączonego wyświetlania na ekranie poleceń wydawanych komputerowi

echo . (. kropka) wyświetla pusty wiersz echo włączone

Objaśnienia MD %DATE% zawiera polecenie załoŜenia folderu o nazwie identycznej ze zmienną %DATE%. Zmiennej %DATE% przypisywana jest bieŜąca data. Folder zakładany jest w katalogu bieŜącym.

Zmienne dynamiczne %RANDOM% — powoduje przypisanie

zmiennej losowej liczby dziesiętnej z przedziału od 0 do 32767; %ERRORLEVEL% — powoduje przypisanie zmiennej wartości ERRORLEVEL; %CMDEXTVERSION% — powoduje przypisanie zmiennej wersji rozszerzeń procesora poleceń; %CMDCMDLINE% — powoduje przypisanie zmiennej oryginalnego wiersza polecenia wywołanego przez procesor poleceń.

katalog.bat :: katalog.bat :: Program zakłada katalog o nazwie wpisanej w odpowiedzi na pytanie

@echo off set /P kat="Wpisz nazwe katalogu:" if exist %kat% echo Katalog %kat% juŜ istnieje! & goto :END MD %kat% :END

Pliki wsadowe z parametrami :: przenies.bat :: Program przenosi pliki z katalogu źródłowego do docelowego

@echo off cls if %2X==X goto pomoc move %1 %2 Echo Pliki %1 zostaną przeniesione do %2 goto koniec

Pliki wsadowe z parametrami cd.. Rem --: pomoc Echo Program powinien być wywołany z dwoma parametrami Rem --: koniec Echo on

Plik wsadowy Info.bat REM Plik Info.bat ECHO Konfiguracja systemu MS-DOS ECHO [autoexec.bat] TYPE C:\autoexec.bat | MORE ECHO [config.sys] TYPE C:\config.sys | MORE ECHO [Dysk twardy C:] LABEL ECHO Naciśnij jakiś klawisz... PAUSE

Zadanie do wykonania Zakładamy dwa katalogi jacek i placek Do katalogu jacek kopiujemy pliki *.ini z

katalogu Winows Tworzymy plik wsadowy przenies.bat Uruchamiamy plik wsadowy z parametrami przenies.bat jacek placek podobnie przenies2.bat rd /s /q a:\

Uruchomianie jedenego z trzech programów (instrukcja if )      

@ECHO OFF :Start CLS ECHO _ ECHO _ ECHO ECHO ECHO ECHO ECHO _

[ 1 ]. Norton Commander [ 2 ]. Turbo Pascal [ 3 ]. Windows [ Q ]. Zakończ

Przykład: cd (instrukcja if ) CHOICE /C:123Q /N "Wybierz program do uruchomienia : " IF ERRORLEVEL 4 GOTO Koniec IF ERRORLEVEL 3 GOTO Windows IF ERRORLEVEL 2 GOTO Pascal  ECHO Trwa uruchamianie Norton Commandera... C:\NC\NC.EXE GOTO Start

Przykład: cd (instrukcja if )      

:Windows ECHO Trwa uruchamianie systemu Windows... C:\WINDOWS\WIN.COM GOTO Koniec :Pascal ECHO Trwa uruchamianie Turbo Pascala... C:\TP7\TURBO.EXE GOTO Start :Koniec

Instrukcja iteracyjna FOR pliku wsadowego jest pętlą o znanej liczbie powtórzeń i następującej składni:

 FOR %%X IN (lista) DO komenda

w linii poleceń FOR %X IN (lista) DO komenda

Przykłady Instrukcja FOR FOR %%A IN (1 2 3 4 5)

DO ECHO Wartość zmiennej = %%A FOR %A IN (1 2 3 4 5) DO ECHO Wartość zmiennej = %A FOR %%A IN (*.txt *.bak) DO COPY %%A C:\TEMP FOR %A IN (*.txt *.bak) DO COPY %A C:\TEMP

MOVE przeniesienie jednego lub więcej plików:

MOVE [/Y | /-Y] [dysk:][ścieŜka]nazwa_pliku1[,...] cel zmiana nazwy katalogu:

MOVE [/Y | /-Y] [dysk:][ścieŜka]katalog1 katalog2

call wykonanie innego pliku wsadowego i powrót

do aktualnie wykonywanego pliku wsadowego

Przykład call datedir.bat dir Po wykonaniu pliku wsadowego datedir.bat zostanie wykonane polecenie dir

datedir.bat dir Po wykonaniu pliku wsadowego datedir.bat nie zostanie wykonane polecenie dir

Potok (pipe)

 jeden z mechanizmów komunikacji

międzyprocesowej umoŜliwiający wymianę danych pomiędzy dwoma procesami. Odbywa się to najczęściej poprzez połączenie standardowego wyjścia jednego procesu ze standardowym wejściem drugiego

Potoki w konsoli Windows XP UmoŜliwiają przekierowanie 1. tekstu przesyłanego przez program na ekran do innego programu, pliku lub urządzenia 2. danych wejściowych z zewnętrznego pliku do innego programu lub urządzenia

Konstrukcja 1 program > cel dane wyprowadzone przez program

program do innego programu, pliku lub urządzenia cel C:\>help > pomoc.txt

Konstrukcja 2 program < źródło dane z zewnętrznego pliku, programu lub

urządzenia źródło do programu

program tak jakby został wprowadzony z klawiatury (wszystkie informacje pobierane są ze źródła )

C:\Windows >more < SchedLgU.txt

Filtry w konsoli Windows XP Modyfikują dane wyprowadzane przez program i przesyłają na ekran, do innego programu, pliku lub urządzenia Konstrukcja 

 program | filtr 

C:\Windows>dir *.txt | find /i ”setup”

Filtr FIND Szuka ciągu znaków w pliku lub wielu

plikach. FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "ciąg" [[dysk:][ścieŜka]plik[ ...]] Jeśli ścieŜka nie jest określona, polecenie FIND przeszukuje tekst wpisany w wierszu polecenia lub przetwarzany potokowo z innego polecenia.

Filtr FIND przełączniki /V Wyświetla wszystkie wiersze NIE zawierające

podanego ciągu. /C Wyświetla tylko liczby wierszy zawierających ciąg. /N Wyświetla wiersze i ich numery. /I Nie rozróŜnia wielkich i małych liter podczas wyszukiwania ciągów. /OFF[LINE] Nie pomija plików z ustawionym atrybutem przesunięcia. "ciąg" Określa ciąg tekstowy do znalezienia. [dysk:][ścieŜka]plik Określa pliki do przeszukiwania

more spacja kolejny ekran Enter kolejny wiersz (z

przełącznikiem /e) Ctrl + C przerywa działanie filtru Przykład C:\WINDOWS >type setupact.log | more /e

Spooling simultaneous peripheral operations on-line tryb zarządzania pracą urządzenia (np.. drukarka) dane wymagające przetworzenia przez dane urządzenie są umieszczane w buforze na dysku lub w pamięci komputera. Po umieszczeniu, urządzenie moŜe je pobierać i przetwarzać z dowolną prędkością. CPU nie musi nadzorować tego procesu, więc moŜe zająć się innymi zadaniami.

Spooling Przykład spooling związany z drukowaniem. dane

do drukowania umieszczane są w buforze, po czym dany proces kontynuuje normalne działanie. drukarka pobiera sekwencyjnie dane z bufora i drukuje wybrane elementy na bieŜąco. zapobiega to niechcianemu czekaniu komputera na zakończenie drukowania

Linia poleceń shutdown.exe -s -t 0 zamknięcie Windows control userpasswords2 winmsd rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation diskmgmt.msc msconfig dxdiag mmc

Windows: Reaktywacja Po zarejestrowaniu swej kopii Windows XP

odszukaj plik„wpa.dbl"- znajdziesz go w katalogu Windows\System32. Skopiuj go w inne miejsce, na przykład na dysk wymienny lub płytę CD-R