D o s t a r c z a m y

k l i m a t

, n i e

u r z ą d z e n i a

Gdańsk, 2013-11-25

PROTOKÓŁ POKONTROLNY Obiekt: Hotel MIKOŁAJKI ***** budynek Apartamentowy, Usługowo-Magazynowy Zleceniodawca: Hotel MIKOŁAJKI***** Data Przeglądu: od 05-11-2013 do 15-11-2013

PODSTAWA WYKONANIA : 1. Umowa serwisowa 08/S/2013 2. Wymagania i zalecenia dotyczące kontroli i czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych , zgodnie z którymi dokonano przeglądu:  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ;  PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów ;  PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;  PN-EN 15239:2007 (oryg.) Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji;  PN-EN 15240:2007 (oryg.) Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji

ZAKRES WYKONANYCH USŁUG PRZY PRZEGLĄDZIE: Podczas kontroli stanu instalacji zgodnie z normą PN-EN 15240 wykonano:     

konserwację instalacji chłodniczych, w tym czyszczenie wymienników wewnątrz i na zewnątrz budynku konserwacji systemów doprowadzenia powietrza, w tym czyszczenie i wymianę filtrów i czyszczenia wymienników ciepła, w trakcie kontroli zewnętrznych urządzeń odprowadzających ciepło sprawdzono działanie zewnętrznych urządzeń odprowadzających ciepło sprawdzono czy nie występują przeszkody na drodze przepływu powietrza przez zewnętrzne urządzenia odprowadzające ciepło w trakcie kontroli efektywności wymiany ciepła w jednostkach wewnętrznych urządzeń chłodniczych w systemach typu split i z rozprowadzeniem czynnika pośredniczącego sprawdzono 1. wzrokowo stan i działanie urządzeń wewnętrznych , zwrócono uwagę, czy urządzenia mają wystarczający swobodny dostęp do powietrza wewnętrznego, usunięto osady i zlikwidowano zanieczyszczenia zatykające otwory przepływu powietrza – stosownie do sytuacji, A L P R O

Sp . z o. o.

Kunickiego 63 80–453 Gdańsk Polska tel/fax 058 306 66 75 t e l .k o m. 0 5 1 2 2 3 2 2 8 5 www.al–pro.pl email : [email protected]–pro.pl NIP 587–159–60–10 REGON 220053902 Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku,KRS numer Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN

0000233817

2.sprawdzono czy nie występują przeszkody na drodze przepływu powietrza we wlotach i wylotach usunięto osady i zlikwidowano zanieczyszczenia zatykające otwory przepływu powietrza – stosownie do sytuacji, 3. sprawdzono czy nie występują przeszkody na drodze przepływu powietrza przez wymienniki ciepła, usunięto osady i zlikwidowano zanieczyszczenia zatykające otwory przepływu powietrza – stosownie do sytuacji, 4. sprawdzono aktualny stan i jakość filtrów wlotowych powietrza, usunięto osady i zlikwidowano zanieczyszczenia zatykające otwory przepływu powietrza – stosownie do sytuacji, w trakcie kontroli systemów doprowadzenia powietrza w centralach wentylacyjnych/ klimatyzacyjnych i przyłączonej sieci przewodów: 1. oceniono aktualny stan czystości lub obłożenia filtrów, usunięto osady i zlikwidowano zanieczyszczenia zatykające otwory przepływu powietrza, wymieniono filtry – stosownie do sytuacji, 2. sprawdzono stan manometrów różnicowych filtrów 3. oceniono dopasowanie i uszczelnienie filtrów i obudowy urządzeń 5. sprawdzono, czy wymienniki ciepła nie są uszkodzone lub znacznie przez osady lub pył usunięto osady i zlikwidowano zanieczyszczenia zatykające otwory przepływu powietrza, – stosownie do sytuacji, 6. zbadano zwilżone i mokre elementy oraz tace ociekowe pod względem rdzy, osadów i zatkania rur W trakcie kontroli czerpni powietrza zewnętrznego: 1. sprawdzono, czy nie występują przeszkody lub obłożenie krat wlotowych, ekranów i filtrów wstępnych

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE ZAKRESU WYKONANYCH USŁUG PRZY PRZEGLĄDZIE: 1 CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE • oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia, • ocena stanu zespołu wentylatorowego, • ocena stanu wymiennika ciepła • kontrola parametrów pracy układu chłodniczego, • kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń - dot. rozdzielni VBW. • wymiana filtrów 2 Napowietrzanie i upust powietrza z klatek schodowych • oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia, • ocena stanu zespołu wentylatorowego, • kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń - dot. rozdzielni BSH. • pomiar skuteczności napowietrzania, 3 Układy wywiewne • oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia, • ocena stanu zespołu wentylatorowego, • pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej, • kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń - dot. rozdzielni alpro. • regulacja układów 4 Układy nawiewne • oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia, • ocena stanu zespołu wentylatorowego, • kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń- dot. rozdzielni alpro. • sprawdzenie poprawności działania nagrzewnicy

Strona 2 z 6

• sprawdzenie poprawności działania chłodnicy • wymiana filtrów, • kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń- dot. rozdzielni alpro. 6 Klimatyzatory • oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia, • ocena stanu zespołu wentylatorowego, • kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, • kontrola pracy i przetestowanie układu chłodniczego • czyszczenie zespołu chłodząco/grzewczego jedn. wew. • czyszczenie zespołu chłodząco/grzewczego jedn. zew. • czyszczenie filtrów, • odgrzybianie 6 Klimakonwektory • oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia, • ocena stanu zespołu wentylatorowego, • pomiar temperatury nawiewu II bieg • kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, • czyszczenie zespołu chłodniczego • czyszczenie filtrów, • odgrzybianie 7 Klapy i zawory p.poż • oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń,

OPINIA POKONTROLNA Zarówno obiekty: „budynek Apartamentowy” oraz „Usługowo-Magazynowy” jak i wszystkie instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne w nich zamontowane są instalacjami nowymi. Na urządzeniach zamontowanych w w/w obiektach stwierdzono przede wszystkim zabrudzenia filtrów. Filtry klimatyzatorów oraz klimakonwektorów jak i same urządzenia zgodnie z powyższym: „ZESTAWIENIEM SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESU WYKONANYCH USŁUG PRZY PRZEGLĄDZIE” zostały oczyszczone i odgrzybione Preparatem Coil Disinfectant [załączony atest higieniczny] przeznaczonym do czyszczenia parowników, filtrów powietrza, tac ociekowych, kanałów wentylacyjnych, pomp ciepła, powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki, powierzchni emaliowanych, który skutecznie usuwa brud, nalot, kurz, bakterie, grzyby i pleśń. W centralach wentylacyjnych wymieniono filtry na nowe. Uwagi szczegółowe: 1.) W apartamencie 005 brak czynnika grzewczego po stronie instalcji, brak możliwości pomiaru temperatury nawiewanego powietrza. W apartamencie 104 stwierdzono uszkodzenie siłownika klapy p.poż w łazience – wymieniono na nowy. W apartamencie 111 stwierdzono brak zasilania klapy p.poż w łazience – zgłoszenie przesłane do firmy zajmującej się na obiekcie TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O.w dniu 13/11/2013. W apartamencie 215 stwierdzono niepodłączoną klapę p.poż nad szafą – zgłoszenie przesłane do firmy zajmującej się SSP na obiekcie TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O. w dniu 13/11/2013. W apartamencie 307 stwierdzono nieprawidłowość w pracy sterownika [sterowanie siłowników na podejściach ciepłej i zimnej wody]. Sprawdzono pracę siłowników – praca poprawna. Niska temp. na podejściu do klimakonwektory. W apartamencie 316 stwierdzono odczuwalny hałas z instalacji wodnej [szum, tło 31,2 dB ]– klimakonwektory 32dB W apartamencie 322 stwierdzono brak rewizji w łazience. W apartamencie 325 stwierdzono za duży hałas tła na poziomie 38,2 dB [ instalacja wody]

Strona 3 z 6

W apartamencie 404 stwierdzono za duży hałas tła na poziomie 36,8 dB [ instalacja wody] W apartamencie 504 stwierdzono za duży hałas tła na poziomie 33,2 dB [ instalacja wody] , zbyt niska temperatura wody doprowadzanej do klimakonwektory, temp. nawiewu 23,3oC W apartamencie 601 stwierdzono za duży hałas tła na poziomie 33,8 dB [ instalacja wody] , zbyt niska temperatura wody doprowadzanej do klimakonwektory, temp. nawiewu 23,1oC i 23,5 oC. Powyższe nieprawidłowości z temperaturami nawiewanymi z klimakonwektorów mają zostać usunięte po spotkaniu, które ma odbyć się na obiekcie w dniu 27/11/2013 w gronie firm wykonawczych oraz przy obecności przedstawiciela GW firmy INPRO S.A. 2.) Dodatkowo sprawdzono poprawność działania klap p.poż. zgodnie ze zgłoszeniem firmy zajmującej się SSP z dnia 8/11/2013 i uzyskano następujące wyniki Piętro 1: Grupa 5 - klapa w łazience pok. 113 - klapy działają – (przewód nr 3 sygnalizacji krańcowej nie podłączony obcięty – do weryfikacji przez TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O.) Grupa 7 - klapa w łazience pok. 111 - klapy działają – (brak zasilania – obecnie jest 9V- powinno być 24V– do weryfikacji przez TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O.) Grupa 11 -klapa w łazience pok. 109 - klapy działają – do weryfikacji przez TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O. Grupa 21 - klapa w magazynie czystej bielizny (obok kl. K2) – klapa działa– do weryfikacji przez TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O. Piętro 2: Grupa 4 - klapa w łazience pok. 232 - klapa działa – do weryfikacji przez TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O. Grupa 7 - service room A.2.3.07 - klapy działają – do weryfikacji przez TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O. Grupa 18 - klapa w łazience pok. 213 - klapy działają– do weryfikacji przez TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O. Grupa 21- przy szachcie łazienkowym pok. 208 od strony - klapy działają– do weryfikacji przez TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O. Grupa 27 - nad drzwiami do pok. 208 od strony korytarza - klapy działają (zacięcie usunięte) Piętro 3: Grupa 5 - service room A.2.4.07 (WC) - (dalej brak rewizji) – klapa niepodpięta– do weryfikacji przez TELETECHNIKA SUCHECKI SP. Z O.O. Grupa 6 - hol po lewej od K1 – klapa działa – (była zapianowana – piana została oczyszczona) Grupa 23 - klapa w magazynie czystej bielizny (obok kl. K2) - klapy działają (zacięcie usunięte) 3.) Z uwagi na zbyt niski ciąg wentylacyjny okapu kuchennego w PUB Angielskim [zgodny z projektowym], który jest realizowany poprzez wentylator dachowy wspólnie z okapem z nad zmywaka przełączono i skierowano [zgodnie z życzeniem dyrektora hotelu] cały ciąg na okap kuchenny ograniczając do minimum ciąg z okapu z nad zmywaka. W przypadku powstania jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 0 503 400 155 lub z sekretariatem naszej firmy pod numerami telefonu 058 342 22 63 oraz email [email protected] Pomiarów dokonał

Kierownik Serwisu

Osoba odbierająca

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zlecającego

Załączniki 1.Uprawnienia do wykonywania czynności str 5 2.Atest na Preparat Coil Disinfectant str 6 3.Karty szczegółowe z przeglądu

Strona 4 z 6

Strona 5 z 6

Strona 6 z 6