79

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego” PROJEKT ROZBIÓRKI 9 BUDYNKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W...
Author: Marta Kujawa
8 downloads 1 Views 4MB Size
Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

PROJEKT ROZBIÓRKI 9 BUDYNKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU NA POTRZEBY UTWORZENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODLASKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, działki nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 Inwestor: GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA ul. TRAUGUTTA 2 16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA Stadium:

PROJEKT ROZBIÓRKI

Obiekt:

HALA PRODUKCYJNA OZNACZONA LITERĄ „C” NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NR DZ. 1578/79

Numer projektu:

PT- 116/2009

Generalny Projektant:

PTASZYŃSKI-RUBIN ARCHITEKCI S.C. ROMAN PTASZYŃSKI, TOMASZ RUBIN 15-437 BIAŁYSTOK UL. DR I. BIAŁÓWNY 9/6 TEL./FAX.(085) 744 66 05

Projekt architektoniczny: Projektant:

mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

Współpraca:

mgr inż. arch. Kamila Kulik mgr inż. arch. Agnieszka Szczerbuk

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Tomasz Rubin

prawa autorskie zastrzeżone BIAŁYSTOK 17-08-2009

BŁ-POKK-11/2003

BŁ-POKK-12/2003

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA: Opis do projektu budowlanego rozbiórki, do projektu „ROZBIÓRKI 9 BUDYNKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU NA POTRZEBY UTWORZENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODLASKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, działki NR EWID. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 ” A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA C. INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI D. ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU E. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT BUDYNKU E.1. W warstwie funkcjonalnej E.2 W warstwie architektonicznej E.3. Powiązania zewnętrzne inwestycji E.4.Infrastruktura techniczna działki znajdująca się w pobliżu obiektu przewidzianego do rozebrania E.5. Zestawienie powierzchni F. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU F.1 Wyburzenia, demontaże i rozbiórki. F.1.1 Ściany zewnętrzne. F.1.2 Ściany wewnętrzne. F.1.3 Strop. F.1.4 Dach. F.1.5 Stolarka okienna. F.1.6 Stolarka drzwiowa. F.1.7 Rampa. F.1.8 Balustrady zewnętrzne F.1.9 Demontaż instalacji odgromowej. F.1.10 Rury spustowe i rynny, pasy podrynnowe, obróbki blacharskie. F.1.11 Kanały wentylacji grawitacyjnej. F.1.12 Demontaż wyposażenia zewnętrznego na elewacjach. F.1.13 Posadzki. G. INSTALACJE H. STAN TECHNICZNY BUDYNKU I. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH J. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA K. MASZYNY I URZĄDZENIA

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

L. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Ł. UWAGI KOŃCOWE II. CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA III. CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rys.A-1 Rzut parteru. Rys.A-2 Rzut dachu. Rys.A-3 Przekrój A-A Rys.A-3 Przekrój B-B Rys.A-4 Elewacja północna Rys.A-4 Elewacje południowa Rys.A-5 Elewacja wschodnia Rys.A-5 Elewacje zachodnia

Skala Skala Skala Skala Skala Skala Skala Skala

1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

A.

PODSTAWA OPRACOWANIA − Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Gminą Czarna Białostocka reprezentowaną przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej a f-mą „Ptaszyński – Rubin Architekci s.c.” − Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500. − Inwentaryzacja budowlana wykonana przez zespół autorski. − Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz.2016) wraz z przepisami wykonawczymi. − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr75, poz.690 z zmianami Dz. U. 2003 r., Nr 33, poz. 270, Dz. U. 2004r. Nr 109 poz. 1156. − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie − Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r. , poz. 628 z późniejszymi zmianami) − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003r. , nr 47, poz. 401) − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003r, nr 120, poz. 1126) − Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004 r w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (dz. U. Nr 128 z 2004r, poz. 1347) − Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. W sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Z dnia 31 października 2005r) − Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Z dnia 21 kwietnia 2004r) − Polskie Normy.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ Przedmiotem opracowania jest rozbiórka jednego z dziewięciu budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu w Czarnej Białostockiej, działki nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 , oznaczonego na planie zagospodarowania terenu literą „C”. Budynek hali produkcyjnej usytuowany jest na działce nr 1578/79, na którą dojazd możliwy jest z istniejącego zjazdu, z utwardzonej drogi o numerze ewid. 1578/78. Działka ma kształt wieloboku, teren wznosi się w kierunku północnym. Działka sąsiaduje z zabudową przemysłową. Oprócz budynku hali produkcyjnej „C” na działce znajdują się: stacja transformatorowa oznaczona literą „B” oraz budynek hydrofornii oznaczony literą „A”na planie zagospodarowania terenu. Teren pokrywa szata roślinna składająca się głównie z drzew iglastych i liściastych w postaci lasu oraz samosiejki. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej (cegła ceramiczna pełna). Budynek na rzucie prostokąta, składa się z czterech pomieszczeń: części socjalnej, wentylatorni, niewielkiej dobudówki zlokalizowanej od strony południowej oraz hali produkcyjnej. Część socjalna kryta jest dachem jednospadowym, hala produkcyjna kryta dachem dwuspadowym, natomiast dobudówka nie posiada przekrycia dachowego. Stan techniczny budynku jest zły, spękania widoczne są przede wszystkim przy cokole i gzymsie budynku oraz na ścianie szczytowej (ogniomur) wystającej ponad dachem jedno- i dwuspadowym. W niezadowalającym stanie technicznym jest żelbetowa rampa, której nawierzchnia jest znacznie uszkodzona z wyraźną agresją mikrobiologiczną (pęknięcia, kruszenie się). Stolarka okienna jednoszybowa w ramach konstrukcji drewnianej jest w złym stanie technicznym. Drzwi wewnętrzne znajdujące się w części socjalnej (5szt.- jednoskrzydłowe) w obudowie z płyt pilśniowych. Drzwi zewnętrzne prowadzące do dobudówki (1szt.- dwuskrzydłowe) wykonano ze stali- stan techniczny zły. Drzwi zewnętrzne prowadzące do hali produkcyjnej (8szt.- dwuskrzydłowe, 1szt.-jednoskrzydłowe) wykonano ze stali, są w stanie technicznym złym (po demontażu będą poddane segregacji i powtórnemu wykorzystaniu), oraz drzwi drewniane (2szt.- dwuskrzydłowe), są w stanie technicznym niezadowalającym. Tynki na ścianach zewnętrznych są również w złym stanie, z widocznymi spękaniami, śladami zawilgocenia i agresji mikrobiologicznej. Pokrycie zewnętrzne stropodachu w postaci papy termozgrzewalnej, w stanie technicznym niezadowalającym. Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej oraz orynnowanie, są w stanie ogólnie zadowalającym (po demontażu będą poddane segregacji i powtórnemu wykorzystaniu). Kominy wentylacyjne, o wkładzie stalowym, przekroju koła, są w stanie technicznym złym, ze śladami korozji.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

C.

INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI.

Temat: ROZBIÓRKA 9 BUDYNKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU NA POTRZEBY UTWORZENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODLASKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, działki nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

Inwestor:

GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA ul. TRAUGUTTA 2 16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA

Stadium:

PROJEKT ROZBIÓRKI

Obiekt:

HALA PRODUKCYJNA OZNACZONA LITERĄ „C” NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NR DZ. 1578/79

Numer projektu:

PT-116/2009

Projekt architektoniczny: Projektant:

mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

Współpraca:

mgr inż. arch. Kamila Kulik mgr inż. arch. Agnieszka Szczerbuk

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Tomasz Rubin

BŁ-11/03

BŁ-12/03

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

D. ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU Niniejsze opracowanie dotyczy projektu „ROZBIÓRKI 9 BUDYNKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU NA POTRZEBY UTWORZENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODLASKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, działki NR EWID. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80” HALA PRODUKCYJNA OZNACZONA LITERĄ „C” NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NR DZ. 1578/79 W ramach dokumentacji architektonicznej, opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem: - rzuty wszystkich kondygnacji - charakterystyczne przekroje, - rysunki elewacji, - ogólny opis konstrukcji budynku E. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT BUDYNKU. E.1. W warstwie funkcjonalnej: Budynek przemysłowy. E.2 W warstwie architektonicznej: Obiekt o którym mowa, to budynek murowany (cegła ceramiczna pełna), jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym nad częścią hali produkcyjnej, natomiast nad częścią socjalną kryty dachem jednospadowym. Budynek na rzucie prostokąta. E.3. Powiązania zewnętrzne inwestycji: Do obiektu będącego przedmiotem opracowywania prowadzi istniejący zjazd z drogi o nr ewid.1578/78. E.4. Infrastruktura techniczna przewidzianego do rozebrania: - sieć wodociągowa, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć elektryczna - sieć sprężonego powietrza, - sieć ciepłownicza,

działki

znajdująca

się

w

pobliżu

obiektu

E.5. Zestawienie powierzchni • • • • •

ZERO BUDYNKU powierzchnia działki powierzchnia zabudowy powierzchnia użytkowa kubatura obiektu

±0.00=155.09 m.n.p.m 11 541,00 m2 1761,43 m2 1627,11 m2 8 158,78 m3

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

• wysokość w kalenicy F. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

~4,78 m

F.1 Wyburzenia, rozbiórki i demontaże. F.1.1 Ściany zewnętrzne. Ściany zewnętrzne otynkowane, tynki są w złym stanie, z widocznymi przede wszystkim przy cokole i gzymsie budynku oraz na ścianie (ogniomur) wystającej ponad dachy. Ubytki tynku ukazały murowaną nadziemnej kondygnacji (cegła ceramiczna pełna), grubości 38cm (w produkcyjnej) i 50cm (w części socjalnej).

spękaniami szczytowej konstrukcję części hali

F.1.2 Ściany wewnętrzne. Ściany wewnętrzne otynkowane, pomalowane, grubości 25cm, z bloczków gazobetonowych. Farba odstaje od ściany, łuszczy się. Tynki są w stanie złym, z widocznymi spękaniami i ubytkami. F.1.3 Strop. W budynku w części hali produkcyjnej występuje strop żelbetowy wylewany oparty na belkach, natomiast w części socjalnej strop żelbetowy monolityczny. Stan techniczny wszystkich stropów ocenia się jako zły. F.1.4 Dach. Nad częścią hali produkcyjnej dach dwuspadowy, natomiast nad częścią socjalną jednospadowy - oba kryte papą termozgrzewalną. Stan techniczny dachów ocenia się jako zły. F.1.5 Stolarka okienna. Jednoszybowa w ramach konstrukcji drewnianej, w stanie technicznym złym. F.1.6 Stolarka drzwiowa. Drzwi wewnętrzne znajdujące się w części socjalnej (5szt.- jednoskrzydłowe) w obudowie z płyt pilśniowych - stan zły. Drzwi zewnętrzne prowadzące do dobudówki (1szt.- dwuskrzydłowe) wykonano ze stali- stan techniczny zły (po demontażu będą poddane segregacji i powtórnemu wykorzystaniu). Drzwi zewnętrzne prowadzące do hali produkcyjnej (8szt.- dwuskrzydłowe, 1szt.jednoskrzydłowe) wykonano również ze stali, są w stanie niezadowalającym (po demontażu będą poddane segregacji i powtórnemu wykorzystaniu), oraz drzwi drewniane (2szt.- dwuskrzydłowe), są w stanie technicznym złym. F.1.7 Rampa W niezadowalającym stanie technicznym jest żelbetowa rampa której nawierzchnia jest znacznie uszkodzona z wyraźną agresją mikrobiologiczną (pęknięcia, kruszenie się). F.1.8 Balustrady zewnętrzne Stalowe spawane, stan techniczny zły, korozja i spękania spawów.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

F.1.9

Demontaż instalacji odgromowej. Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować. rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność.

Przy

pracach

F.1.10

Rury spustowe, rynny, pasy podrynnowe, obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej oraz orynnowanie przeznaczone do demontażu, będą poddane segregacji i powtórnemu wykorzystaniu po przekazaniu wyspecjalizowanym firmom.

F.1.11

Kanały wentylacji grawitacyjnej. Kominy wentylacyjne, o wkładzie stalowym, przekroju koła, są w stanie technicznym złym, ze śladami korozji. Do rozbiórki.

F.1.12

Demontaż wyposażenia zewnętrznego na elewacjach. - oprawki elektryczne. - szafki elektryczne stalowe. - daszki blaszane na konstrukcji stalowej - żaluzje stalowe w otworach okiennych i wentylacyjnych - stalowe otwory wentylacyjne

F.1.13 Posadzki Betonowe zatarte gładko. G.

I NSTALACJE Budynek wyposażony jest następujące instalacje: - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja elektryczna, - instalacja sprężonego powietrza, - instalacja ciepłownicza

H.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU Ze względu na plany utworzenia Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej, Inwestor zakłada wyburzenie istniejących budynków objętych opracowaniem. Stan techniczny budynku ocenia się jako zły.

I.

OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH

I.1. Przygotowanie terenu rozbiórki Teren rozbiórki ostrzegawczymi postronnych. Z prowadzona jest

należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi i znakami a strefę rozbiórki zamknąć nie dopuszczając do wejścia osób uwagi na występujące w bliskim sąsiedztwie budynki, w których produkcja, należy je zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

gruzem wyburzeniowym, np. odeskować ściany. I.2. Przebieg robót Przed rozpoczęciem wyburzenia należy: − usunąć kolidujące z pracami drzewa. − przeprowadzić niwelację terenu w obrębie wyburzanego budynku w celu zapewnienia dojazdu pojazdom budowlanym – prace wykonać ze szczególną ostrożnością zwracając uwagę na występujące w terenie sieci infrastruktury technicznej. − odciąć dostawę wszystkich mediów − zdemontować stolarkę drzwiową i okienną − zdemontować pokrycie dachu − zdemontować wszystkie obróbki blacharskie, elementy stalowe, orynnowanie, żaluzje, kraty − zdemontować urządzenia, armaturę i instalacje wewnętrzne – demontaż instalacji elektrycznych rozpocząć od oprawek, wyłączników itp. a następnie przewodów − wszystkie zdemontowane materiały i urządzenia należy poddać segregacji i składować je w miejscach do tego wyznaczonych − ze względu na elewacje sąsiednich budynków, bezwzględnie należy uniknąć powstawania kurzu, ciągle polewając miejsca wyburzane wodą. I.3. Rozbiórka z użyciem ciężkich maszyn budowlanych Rozbiórkę budynku można przeprowadzić używając sprzętu ciężkiego. Należy zapewnić utwardzony dojazd do budynku. Wyburzenie przeprowadzić od dachu poprzez ściany i strop w taki sposób aby elementy burzone przewracały się do środka budynku. Jednocześnie trzeba zapewnić ciągłe polewanie wodą aby uniknąć powstania kurzu. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do sytuacji przewrócenia się ścian na budynki sąsiednie, stację transformatorową oraz drzewa. Przez cały czas należy obserwować powstające pęknięcia i w chwili stwierdzenia możliwości przewrócenia się ściany na sąsiedni budynek lub drzewa, dalszy fragment rozbiórki przeprowadzić ręcznie. W przypadku konieczności usytuowania sprzętu ciężkiego na gruncie nieutwardzonym, konieczne jest wcześniejsze ułożenie żelbetowych płyt prefabrykowanych. W miarę postępu robót wyburzeniowych należy wywozić gruz z budynku samochodami samowyładowczymi na legalne wysypisko zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na miejscu rozdrobnić przy użyciu kruszarek w celu powtórnego wykorzystania np. na podbudowę dróg. Ściany ław fundamentowych i ramp należy rozebrać do wys. ich posadowienia. Przed przystąpieniem do rozbiórki fundamentów należy grunt zabezpieczyć przed osunięciem wykonując np. ściankę szczelną z grodzi wzdłuż zewnętrznych ścian fundamentowych. Powstały po rozbiórce wykop należy uzupełnić gruntem pozostałym po dokonanych niwelacjach terenu. Podczas robót niwelacyjnych zachować szczególną ostrożność, należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości istniejących sieci infrastruktury

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

technicznej. Nie można dopuścić do ich uszkodzenia. Gruz należy załadować na samochody samowyładowcze i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. I.4. Rozbiórka sposobem mechaniczno - ręcznym Przed rozpoczęciem rozbiórki należy się zastosować do punktu I.2., a następnie wykonać prace wg podanej poniżej kolejności oraz wyszczególnionego sprzętu technicznego. ETAP 1 – ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI BUDYNKU DO POZIOMU BETONOWEJ PODŁOGI: 1. Rozbiórka pokrycia dachowego - pokrycie z papy można przecinać ostrym nożem, odrywając od poszycia, zwijać w rulony i układać na ziemi. 2. Demontaż ogniomuru, wywiewki kanalizacyjnej oraz kominów. 3. Rozbiórka stropu- podczas rozbiórki stropu należy podstemplować jego fragmenty w okolicy wycinanych otworów i wykonywanych wzmocnień oraz miejsca wzbudzające wątpliwości co do wytrzymałości. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 4. Ściany budynków należy rozbierać ręcznie przy zastosowaniu elektronarzędzi, młotków i przecinaków. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne rozbierać warstwami od góry do poziomu podłogi, rozpoczynając od skucia tynku. Prace wykonywać z podestów lub na lekkich przestawnych rusztowaniach. Najpierw rozebrać ściany zewnętrzne, umożliwiając ustawienie rynien do opuszczania cegieł na dół. UWAGA: SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z ODZYSKU WYKONAWCA UZGODNI Z ZAMAWIAJĄCYM. W TRAKCIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE NALEŻY GROMADZIĆ MATERIAŁÓW Z ODZYSKU W DUŻYCH ILOŚCIACH ANI NA STROPACH, ANI NA PLACU ROZBIÓRKI. MATERIAŁY NALEŻY WYWOZIĆ SUKCESYWNIE.

Wszystkie wymiary podane w dokumentacji rysunkowej projektu powinny być zweryfikowane na etapie wykonywania robót rozbiórkowych. ETAP 2 – ROZBIÓRKA PODŁÓG I FUNDAMENTÓW: 1. Rozbiórka podłoża betonowego podłogi, np. metodą udarową 2. Ściany fundamentowe należy rozebrać całkowicie, a powstałe wykopy należy zasypać gruntem.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

3. Rozbiórka żelbetowej rampy. 4. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. ETAP 3 – UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI:

− − −

Materiał rozbiórkowy należy usunąć z terenu rozbiórki. Miejsce po rozebranym budynku zasypać piaskiem, a na całą wyrównaną powierzchnię narzucić warstwę humusu (o gr. 15 cm). Oczyścić drogi transportowe z gruzu.

J. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA J. 1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników. J.2. Roboty powinny być prowadzone przez osoby przeszkolone przy pracach montażowych i demontażowych na wysokości i pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlano- montażowych w zakresie konstrukcji. J.3. Teren na którym będą prowadzone roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. J.4. Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. J.5. Strefa niebezpieczna, o której mowa, w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10 m. J.6. Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań. J.7. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę. J.8. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę. J.9. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

J.10. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę. J.11. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. J.12. Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązani do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. J.13. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość i podejrzenie przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. J.14. Gromadzący się materiał rozbiórkowy należy sukcesywnie wywozić np. na wysypisko śmieci lub rozdrabniać na miejscu przy użyciu kruszarek w celu ponownego wykorzystania np. na podbudowy dróg. PRZY KORZYSTANIU Z LINEK BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: - W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie, stanowisko pracy powinno być zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. - Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. - W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. - Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5m. - Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. - Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu podnośnika. - Prowadnica pionowa, o której mowa, powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. Wytyczne BHP przy robotach rozbiórkowych 1. Miejsce rozbiórki powinno być zabezpieczone ogrodzeniem. 2. W przejściach dla pracowników należy wykonać daszki ochronne. 3. Przy ograniczeniu lub wstrzymaniu ruchu kołowego wywiesić tablice ostrzegawcze (zgodnie z przepisami kodeksu drogowego).

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

4. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych sprawdzić, czy na terenie zagrożonym nie ma osób postronnych. 5. Przy rozbiórce ręcznej na wysokości należy zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości w szelki bezpieczeństwa oraz kaski ochronne. 6. Miejsce zsuwania i gromadzenia gruzu zabezpieczyć oporęczeniem. 7. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn stosować rynny spustowe z wykonanymi zabezpieczeniami przed wypadaniem gruzu na zewnątrz. 8. Zabrania się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych. 9. Gruz należy na bieżąco usuwać i opuszczać na poziom zerowy. 10. Zabrania się obalania ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie. 11. Obalanie ścian innych części budynku należy dokonywać pod nadzorem majstra budowy. 12. Rozbiórkę budowli za pomocą materiałów wybuchowych należy dokonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi przy robotach górniczych. 13. Zabrania się dokonywania rozbiórki za pomocą materiałów wybuchowych, jeżeli wskutek wybuchu mogłyby doznać uszkodzenia sąsiednie budynki lub inne obiekty. 14. Robotników zatrudnionych przy rozbiórce należy zabezpieczyć w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej jak: okulary, maski przeciwpyłowe, hełmy i szelki bezpieczeństwa. 15. Stropy, ściany i inne elementy budowy, na których będą opierały się drabiny lub schodnie w czasie rozbiórki winny posiadać odpowiednią wytrzymałość. 16. Przy szybkości wiatru ponad 10 m\sek. robót rozbiórkowych prowadzić nie wolno. 17. Roboty rozbiórkowe można prowadzić mając pozwolenie lub potwierdzone zgłoszenie w wydziale UA i NB oraz zatwierdzony projekt organizacji robót. 18. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, cieplną, elektryczną i inną. 19. Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i pouczeni o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 20. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodować spadania lub zwalenia innego. 21. W czasie rozbiórki przebywanie pracowników na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 22. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a umocowanie ich powinno być niezawodne. 23. Użytkowanie do obalenia liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem. Wytyczne BHP przy robotach ziemnych 1. Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z trasą, głębokością i szerokością wykopu. 2. Zapoznać się z podziemnym uzbrojeniem terenu. 3. Oznakować palikami trasy ciągów podziemnych. 4. W obrębie kabli energetycznych wykop wykonać pod nadzorem użytkownika lub gestora sieci. 5. W razie przypadkowego natrafienia na instalację podziemną – przerwać pracę. 6. Ponowne rozpoczęcie pracy jedynie za zgodą właściciela instalacji. 7. Wszystkie zagłębienia w terenie, wykopy, studzienki itp. należy zabezpieczyć poręczą na wys. 1,1 m. w odległości 1 m. Od krawędzi wykopu.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

8. Odspojonego gruntu nie wolno składować w odległości nie mniejszej niż 1,0 m. Od krawędzi wykopu przy ścianach obudowanych lub w granicach klina odłamu gruntu (przy ścianach nieumocnionych). 9. Wykop wąsko przestrzenny bez obudowy lub skarpowania wolno kopać do głębokości 1,0 m. 10. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć przed działaniem wody poprzez wykonanie spadków terenu umożliwiających łatwy dopływ wód opadowych w kierunku od wykopu. 11. Nad wykopem ułożyć kładkę komunikacyjną. 12. Ustawić tablice z napisem „Uwaga głębokie wykopy”. 13. Ściany wykopu zabezpiecza się dylami stalowymi lub balami drewnianymi grubości 50 mm, odrozpornice 63 mm, rozpory 12 cm. 14. W gruncie zwartym /o głębokości wykopów wąsko przestrzennych do 3 m. Można stosować obudowę ażurową. Obudowy tej nie wolno stosować w okresie zimowym. 15. Rozpory powinny być przycięte na miarę, a końce obciosane. 16. Rozstaw rozpór w pionie i poziomie winien wynosić: - w układzie pionowym do 1,0 m, - w układzie poziomym do 1,5 m. 17. Wzdłuż krawędzi wykopu pozostawić wolno pas terenu szerokości 1 m. 18. Przy odspajaniu gruntu zachować między pracownikami odległość, co najmniej 1,5 m. 19. Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione. 20. Do wykopu nie wolno rzucać żadnych przedmiotów ani narzędzi. 21. W porze nocnej wykopy w obrębie dróg i ścieżek należy oświetlić. 22. Podkopywanie ścian wykopu lub ich podcinanie jest niedozwolone. 23. Ściany wykopu szeroko przestrzennego należy zabezpieczyć przez skarpowanie. 24. Pochylenie skarp nieobciążonych dla różnych kategorii gruntu wynosi: Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji technicznej wówczas, gdy: - roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, - głębokość wykopu wynosi ponad 4 m, - gdy teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, - grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, - wykopy wykonuje się na terenie osuwiskowym. 25. Przy wykopach szeroko przestrzennych ziemię składować w odległości nie mniejszej niż 1/3 głębokości wykopu. 26. Do wykopu schodzić po studni obustronnie oporęczonej. 26. Przy odspajaniu ziemi musi być oznaczona strefa niebezpieczna. 27. Żaden pracownik nie może się znajdować w zasięgu łyżki koparki. 28. Koparka nie może pracować w zasięgu linii energetycznych. 29. Operatorowi koparki lub spycharki należy podać trasę i sposób wykonywania roboty. 30. Sprzęt ciężki zmieniający stanowisko pracy powinien być pilotowany. 31. Pamiętaj – nie wolno uruchamiać maszyn, osobom nie posiadającym stosownych uprawnień. 32. żurawiki „Pionier” muszą być ustawione przy wykopie na podwalinach. 33. Nie wolno przeciążać „Pionierka” ponad normę jego udźwigu. 34. W przypadku natrafienia przy odspajaniu gruntu na materiały wybuchowe – przerwać roboty, zabezpieczyć to miejsce i powiadomić przełożonego oraz odpowiednie służby. 35. Do zasypu wykopu nie wolno brać ziemi zanieczyszczonej odpadami.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

36. Wykop zasypuje się warstwami, grunt dobrze ubijać. 37. Odbudowę wykopu należy rozbierać partiami o wielkości zależnej od kategorii gruntu, stosując przebudowę deskowania. 38. W wykopie o głębokości ponad 2,0 m. Robotnicy muszą posiadać kaski ochronne. 39. Wykonując wykop w sąsiedztwie słupów energetycznych należy je zabezpieczyć. 40. Nie wolno podkopywać fundamentów budowli, wykonując wykop obok nich. 41. Pamiętaj, że nieprawidłowo wykonana obudowa wykopu stwarza duże zagrożenie. 42. Odkryte kable i rurociągi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 43. Oblodzone ścieżki wzdłuż wykopu należy posypać materiałem sypkim. 44. Przy ręcznym odspajaniu zmarzniętej ziemi, klin należy trzymać w uchwycie. 45. Długość drabiny – głębokość wykopu + 0,75 m. 46. Do pracy w wykopie nie wolno zatrudniać kobiet ani młodocianych. 47. Rozpalanie ogniwa w wykopie i palenie papierosów jest zabronione. 48. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykopy należy przykryć szczelnie balami. 49. Przy wykonywaniu robót ziemnym sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną. 50. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kąt wzniesienia terenu nie powinien być większy niż 30 stopni, a pochylenia bocznego do 15 stopni. 51. Praca spycharką jest dozwolona na spadkach podłużnych lub nachyleniach poprzecznych nieprzekraczających 30 stopni. 52. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podłużnych lub pochyleniach poprzecznych nieprzekraczających 10 stopni. Wytyczne BHP przy montażu i demontażu rusztowań typu „Warszawa” 1. Przed przystąpieniem do montażu rusztowań zapoznaj się z instrukcją producenta – celem opanowania zasad montażu. 2. Przygotuj podłoże pod rusztowanie. 3. Zapoznaj się z metodami budowy rusztowań w zależności od wysokości i jego zastosowania. 4. Zabezpieczaj prawidłowo pomosty i wejścia. 5. Przy ostatnim pomoście zakładaj bariery i bortnice. 6. Pamiętaj o zakotwieniu rusztowań przy ich wysokości ponad 5,0 m. 7. Montaż i demontaż rusztowania może być wykonywany wyłącznie przez pracowników odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych w kaski ochronne i pasy bezpieczeństwa. 8. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań muszą posiadać zdolności do pracy na wysokości potwierdzone orzeczeniem lekarskim. 9. Wchodzenie i schodzenie z pomostów roboczych może odbywać się wyłącznie po uprzednio wykonanych pionach komunikacyjnych. 10. Przy demontażu rusztowania typu „Warszawa” należy zachować odwrotną kolejność w stosunku do montażu. 11. Dopuszczalne obciążenie pomostu do 500 kg. 12. Maksymalna wysokość pomostu roboczego do 10,0 m. 13. Rusztowanie kolumnowo – przesuwne na kółkach: - maksymalna wysokość pomostu do 4,0 m, - dopuszczalne obciążenie pomostu do 500 kg.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

14. Rusztowanie kolumnowo – pomostowe: - podstawowym elementem jest szereg rusztowań kolumnowych połączonych pomostami, - długość pomostu między kolumnami do 2,5 m, - maksymalna wysokość pomostu do 10,0 m, - dopuszczalne obciążenie pomostu między kolumnami do 80 kg / m2, - rusztowanie mocować /kotwic/ do ściany kotwami w 3 pkt, - dopuszczalne obciążenie wysięgnika do 60 kg. Wytyczne BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych 1. Do obsługi urządzeń mechanicznych o napędzie elektrycznym lub elektronarzędzi, mogą być dopuszczeni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkoleni oraz zapoznani ze szczegółową instrukcją stanowiskową. 2. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia lub elektronarzędzia pracownik zobowiązany jest sprawdzić jego stan techniczny a to: - czy przewody zasilające nie posiadają widocznych uszkodzeń, - czy stan osprzętu do sterowania i załączania nie budzi zastrzeżeń, - czy przewody zasilające są prawidłowo zadławione, - czy urządzenie lub elektronarzędzie posiada ciągłość przewodu zerowego lub uziemiającego. 3. W pomieszczeniach lub terenie o szczególnym zagrożeniu porażeniem wolno używać elektronarzędzi o napięciu zasilania 24 V, lub innym nieprzekraczającym 100 V z zastrzeżeniami, że są to urządzenia o II klasie izolacji (izolacja podwójnie wzmocniona). 4. Przechowywanie elektronarzędzi winno się odbywać w suchych pomieszczeniach. 5. Wszelkie zauważone niedomagania lub uszkodzenia włącznie z wymianą bezpieczników, może usuwać jedynie elektromonter o odpowiednich kwalifikacjach. 6. Elektronarzędzia powinny być sprawdzone pod względem stanu izolacji w okresach jedno miesięcznych oraz każdorazowo przy zdawaniu lub odbiorze przez wyznaczonych elektromonterów. 7. Obsługujący urządzenia przenośne lub elektronarzędzie zobowiązany jest stosować kolejność włączania i wyłączani ze źródła zasilania. 8. Obsługujący urządzenie lub elektronarzędzie zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób przewody zasilające przed mechanicznym uszkodzeniem. 9. W przypadku odłączenia urządzenia ze źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki z gniazda, przewód zasilający należy wraz z wtyczką zwinąć w krąg, celem zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem. 10. W przypadku podjęcia akcji ratowniczo –gaśniczej należy pamiętać, że: - w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego, - wyłączyć w miarę możliwości dopływ prądu elektrycznego do urządzeń i pomieszczeń objętych pożarem, - do gaszenia instalacji urządzeń elektrycznych będących pod napięciem – stosować gaśnice śniegowe, proszkowe, halonowe, nigdy zaś gaśnic pianowych ani wody. Wytyczne BHP przy pracach na wysokości i na drabinach 1. Przy pracach na wysokości i na drabinach nie wolno zatrudniać pracowników uznanych przez lekarza za niezdolnych do wykonywania tych prac.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

2. Stanowisko pracy na wysokości należy skutecznie zabezpieczyć pasem bezpieczeństwa i liną asekuracyjną. 3. Pracownik przystępujący do pracy na wysokości winien posiadać pełną sprawność fizyczną i psychiczną. 4. Wszelkie materiały na stanowiskach na wysokości należy w sposób pewny zabezpieczyć przed ich upadkiem. 5. Narzędzia pracownik winien przechowywać w specjalnych torbach roboczych lub skrzynkach. 6. Nie wolno pozostawiać na czas przerw w pracy luźno ułożonych materiałów i narzędzi. 7. Nie wolno organizować w jednym pionie więcej niż jedno stanowisko pracy. 8. Przed przystąpieniem do robót na wysokości należy sprawdzić całą powierzchnię stanowiska pracy, celem usunięcia ewentualnych nieprawidłowości lub zagrożeń. 9. Liny asekuracyjne należy mocować na stałej konstrukcji budynku lub w specjalnie w tym celu zamontowanych elementów. 10. Transport materiałów na stanowiska pracy na wysokości nie może ograniczać ruchów pracownika lub kolidować z urządzeniami zabezpieczającymi go przed upadkiem. 11. Przejścia i dojścia do stanowisk pracy winny być zabezpieczone oporęczeniem i krawężnikami. 12. Pracownik wykonujący pracę bezpośrednio na niezabezpieczonej krawędzi, winien być ubezpieczony przez innego pracownika. 13. Nie wolno wykonywać pracy na wysokości podczas opadów atmosferycznych, mgły i wiatru przekraczającego 10 m. / sek. 14. Teren położony pod stanowiskiem pracy na wysokości winien być zabezpieczony przed dostępem innych osób za pomocą wygrodzenia strefy niebezpiecznej i oznaczony tablicami ostrzegawczymi. 15. Nie wolno z wysokości zrzucać żadnych materiałów lub narzędzi. 16. Nie wolno podejmować samowolnie prac na wysokości bez polecenia przełożonych i określenia warunków bezpiecznego ich wykonania. 17. W razie stwierdzenia podczas pracy jakichkolwiek zmian od warunków określonych poleceniem, pacę należy przerwać i zgłosić mistrzowi. 18. Na budowie można używać tylko drabin handlowych lub wykonanych na miejscu po uznaniu ich przez mistrza jako sprawne technicznie. 19. Drabiny przestawne należy ustawiać pod kątem 70 stopni, czyli 1 długości drabiny od punktu oparcia. 20. Szczeble drabiny winny być rozstawione w odległości nie większych jak 30 cm z prawidłowym zamocowaniem do podłużnic. 21. Przed wejściem na drabinę należy sprawdzić czy podłużnice są zamocowane ściągami, szczeble pewnie zamocowane, a drabina nie posiada mechanicznych uszkodzeń. 22. Drabinę po ustawieniu należy zabezpieczyć przed poślizgiem. 23. Nie wolno opierać drabin o niesprawdzone elementy budowli. 24. Każda drabina powinna posiadać taką długość, aby wystawała min. 75 cm ponad krawędź poziomu wyjściowego. 25. Drabiny o długościach ponad 6 m i ustawione pod kątem mniejszym jak 70 stopni winny posiadać dwustronne bariery. 26. Nie wolno łączyć drabin handlowych pomostami i obciążać ich materiałami. 27. Podczas pracy na drabinie nie wolno wychylać się na boki, gdyż grozi to utratą stateczności i upadkiem drabiny.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

28. Drabiny rozkładane malarskie winny posiadać ściągi zabezpieczające szerokość rozwarcia. 29. Wszelkie drabiny należy ustawiać jedynie na wyrównanym i utwardzonym terenie. 30. Drabiny ustawione przy rurach lub słupach należy wiązać linkami do tych elementów. 31. Nie wolno we własnym zakresie przerabiać drabin, celem przystosowania ich do ustawienia na schodach lub pochylniach. Instrukcja BHP przy pracach na wysokości Uwagi ogólne 1. Przez prace na wysokości należy rozumieć wykonywanie czynności lub przebywanie i poruszanie się na pomostach, stropach, galeriach, urządzeniach, których poziom wzniesiony jest pod poziomem lub innym roboczym więcej niż: - 2,0 m, gdy praca wykonywana ma charakter robót budowlano – montażowych, remontowych lub rozbiórkowych, - 1,0 m, gdy praca o charakterze stałym lub tymczasowym odbywa się w zakładach lub bazach zaplecza budowlanego, albo przy obsłudze maszyn. 2. Prace na wysokości może wykonywać osoba, która przeszła specjalistyczne badania lekarskie z wynikiem pozytywnym. 3. Prace na wysokości powyżej 2 m. jako prace szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane według ustaleń podanych w protokole z uwzględnieniem szczególnych warunków bhp, stosowanych zabezpieczeń i podziałem obowiązków. 4. Prace na wysokości należy wykonywać pod bezpośrednim nadzorem osoby wyznaczonej przez kierownika budowy. 5. Prace na wysokości można rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu szczegółowego instruktażu stanowiskowego, zapoznaniu z projektem technicznym, projektem robót (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz kartą analizy ryzyka. Przed rozpoczęciem pracy 1. Prace na wysokości wykonywać z pomostów roboczych, rusztowań oraz podestów ruchomych wiszących, na których powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości 1,1 m., krawężników o wys. 0,15 m. oraz poprzeczek umieszczonych w połowie wysokości balustrady. 2. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza obręb balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 3. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania pracy zastosowanie balustrad jest niemożliwe należy stosować inne skuteczne środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości np. szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamownym i urządzeniem kotwiącym. 4. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach należy w szczególności: - zapewnić stabilność rusztowań, odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, - zapewnić odpowiednią komunikację pionową i dojścia do stanowisk pracy, - dokonać odbioru technicznego, - zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowisk pracy.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

Czynności w czasie pracy: 1. Pomost roboczy powinien spełniać następujące wymagania; - Powierzchnia powinna być wystarczająca dla pomieszczenia pracowników, narzędzi i materiałów, - W sposób widoczny oznaczone dopuszczalne obciążenia, - Podłoga pomostu powinna być pozioma, nie śliska, równa oraz trwale umocowana. 2. Przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy usuwaniu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach na wysokości powyżej 2,0 m. nad poziomem terenu lub podłogi należy: - Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace: ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianę położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, - Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, - Zapewnić stosowanie przez pracowników kasków ochronnych. Wymagania te dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli praca wymaga od pracownika wychylania się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 3. Zabezpieczyć teren wokół rusztowań przed upadkiem materiałów, narzędzi przy pomocy siatki ochronnej. 4. Wyznaczyć strefę niebezpieczną w obrębie rusztowania (1/10 wysokości rusztowania nie mniej niż 6,0 m.). 5. Zabrania się składowania materiałów, narzędzi na pomostach roboczych ponad dopuszczalne obciążenia oraz pozostawiania ich po zakończeniu pracy. 6. W razie stwierdzenia sytuacji awaryjnej np.: uszkodzenia pomostu, urządzeń zabezpieczających, złych warunków atmosferycznych (mgła, ograniczona widoczność, prędkość wiatru przekraczająca 10 m/s) pracę na wysokości należy przerwać, a pracowników wycofać w bezpieczne miejsce. 7. O przerwaniu pracy i jego powodach należy powiadomić kierownika budowy. Postępowanie w razie awarii lub miejscowego zagrożenia: 1. Przerwać pracę, wycofać pracowników z miejsca zagrożenia, zawiadomić kierownika budowy. 2. Miejsce awarii lub zagrożenia skutecznie ogrodzić, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych w widoczny w dzień i w nocy sposób. 3. Przystąpić do usuwania awarii pod nadzorem kompetentnych osób lub służb. K. MASZYNY I URZĄDZENIA NA ETAPIE WYKONYWANIA ROZBIÓREK BĘDĄ WYKORZYSTYWANE NASTĘPUJĄCE MASZYNY I URZĄDZENIA PRACUJĄCE OKRESOWO: -młoty wyburzeniowe -nożyce tnąco -kruszące 2500kg,

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

-rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elektronarzędzia, kontenery na gruz,zwyżka, -dźwig min. 8t -hydrauliczne agregaty, piły, młoty, -samochody dostawcze i transportowe, -wywrotki, -koparka gąsienicowa, -koparko-ładowarka, -koparki z ramieniem wyburzeniowym, -miniładowarki. - kruszarki. L. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE - Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne. - Elementy stalowe - parapety, odróbki blacharskie, elementy balustrad, stalowe elementy drzwi - segregować i przekazać odpowiednim jednostkom zajmującym się odbiorem oraz skupem materiałów wtórnych. Ł. UWAGI KOŃCOWE − Do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,dopuszczające do stosowania w budownictwie. − W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. − W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. − Rozbiórkę pokrycia dachowego z eternitu zlecić specjalistycznej firmie. − Zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami. − Zabrania się gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu. − W przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić czy dana instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu potwierdzić wpisem do dziennika budowy. − Dopuszcza się stosowanie innej niż proponowana technologia rozbiórki pod warunkiem zachowania przepisów BHP po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym. − Przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz obowiązujących przepisów BHP. − Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Poz.401). − Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

− Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. − W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. − Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. − Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. − Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. − Roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. − Przed demontażem odkrytych elementów konstrukcyjnych należy dokonać ich przeglądu, a elementy budzące wątpliwości należy wzmocnić bądź podstemplować. − Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zabezpieczeni zgodnie z wymogami BHP. − Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” tom I z zaleceniami producentów materiałów budowlanych oraz z − zasadami sztuki budowlanej. − Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obecną wiedzą i warunkami wykonania i odbioru robót.

Opracował:

Sprawdził:

mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

mgr inż. arch. Tomasz Rubin

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

II.CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

Fot. 1.Widok elewacji południowej

Fot. 2. Widok elewacji północnej

Fot. 3. Widok elewacji wschodniej

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

Fot. 4. Widok wnętrza hali (0/9)

Fot. 5. Widok wnętrza hali (0/11)

Fot. 6. Widok stalowych kanałów wentylacyjnych na dachu

Gmina Czarna Białostocka „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”

II.CZĘŚĆ GRAFICZNA