79

P2 Zamawiający: MIASTO GLIWICE Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Temat: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termo i hy...
Author: Filip Kania
11 downloads 1 Views 173KB Size
P2 Zamawiający:

MIASTO GLIWICE Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Temat:

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termo i hydrol izolacji podpiwniczenia budynku Ratusza w Gliwicach.

Stadium i zakres:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Data:

maj 2010r.

CPV: 45000000-7 45100000-8 45110000-1 45300000-0 45320000-6 45324000-4 45400000-1 45410000-4 45450000-6 45453000-7

Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne Roboty instalacyjne w budynkach Roboty izolacyjne Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty remontowe i renowacyjne

Generalny Projektant: mgr inż. arch. Ewa Przybył upr. proj. w spec. architektonicznej 32/03/SLOKK/II

Projektant branża elektryczna: mgr inż. Piotr Czelny upr. proj. w spec. elektrycznej 552/79

Projektant branża instalacyjna: mgr inż. Krystyna Janina Fryc upr. proj. w spec. sanitarnej nr 420/80; 498/

Jednostka Projektowa:

Termo i hydroizolacja podpiwniczenia budynku ratusza w Gliwicach. Projekt budowlano-wykonawczy.

Spis rysunków NR RYSUNKU 1 2 3 4 5 6 7 8

TREŚĆ RYSUNKU INWENTARYZACJA TARAS RATUSZA IZOLACJE PIWNIC PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI DESZCZWEJ DRENAŻ OPASKOWY RATUSZA SZCZEGÓŁY PROWADZENIA PRZEWODÓW GRZEJNYCH W RYNNACH I RURACH SPUSTOWYCH SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZENIA OBWODÓW REGULATORA ORAZ SYGNALIZACJI AWARII I USZKODZENIA SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI 400/230 V TB-5

REWIZJA

SKALA 1:100/1:50 1:50/1:20/1:10 1:100/1:50/1:20 1:500 1:100 -

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

OPIS TECHNICZNY........................................................................................................................... 2 I. INFORMACJE WSTĘPNE ......................................................................................................... 2 1. Przedmiot opracowania ....................................................................................................... 2 2. Zamawiający....................................................................................................................... 2 3. Lokalizacja .......................................................................................................................... 2 4. Podstawa opracowania ....................................................................................................... 2 5. Podstawy prawne opracowania ........................................................................................... 2 6. Cel i zakres opracowania .................................................................................................... 2 7. Warunki gruntowo – wodne ................................................................................................. 3 8. Stan istniejący..................................................................................................................... 3 8.1. Granica terenu opracowania................................................................................................ 3 8.2. Opis budynku Ratusza ........................................................................................................ 3 8.3. Infrastruktura podziemna..................................................................................................... 4 9. Rozbiórki ............................................................................................................................ 4 II. PROJEKT TERMO I HYDROIZOLACJI PODPIWNICZENIA RATUSZA .................................... 6 1. Prace przygotowawcze ............................................................................................................ 7 2. Wykonanie izolacji poziomej na poziomie posadzki piwnicy – iniekcja ciśnieniowa............ 8 3. Wykonanie izolacji pionowej od strony zewnętrznej murów fundamentowych .................... 9 4. Wykonanie izolacji poziomej na stropach podziemnych poza obrysem budynku .............. 12 5. Wykonanie izolacji pionowej cokołu ..................................................................................... 14 6. Wykonanie tynków szerokotorowych wewnętrznych ........................................................... 18 7. Wykonanie drenażu opaskowego oraz wymiana żeliwnych przyposadzkowych odcinków rur spustowych .......................................................................................................................... 18 III. PROJEKT REMONTU TARASU RATUSZA ......................................................................... 19 IV. PROJEKT ODLADZANIA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH .................................................. 20 1. Zagadnienia BHP.............................................................................................................. 22 2. Uwagi końcowe ................................................................................................................. 22

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 1 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

OPIS TECHNICZNY I.

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji: „Dokumentacja projektowo kosztowa term i hydroizolacji podpiwniczenia budynku Ratusza w Gliwicach”

2. Zamawiający Miasto Gliwice Urząd Miasta w Gliwicach Ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

3. Lokalizacja Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działce nr 924 oraz 1671 obręb Stare Miasto w Gliwicach.

4. Podstawa opracowania • • • • • •

• •

Umowa pomiędzy Urzędem Miasta w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice a firmą Usługi Architektoniczno - Budowlane Venit Ewa Przybył ul. Lompy 1/5 44-100 Gliwice z dnia 15.02.2010r Kopia mapy zasadniczej wydana przez Urząd Miasta w Gliwicach Dokumentacja geotechniczne, opracowana przez „Geotest” Zakład robót geologiczno - inżynierskich 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sowińskiego 56/1, biuro 43-100 Tychy, ul. Begonii 12 Uzgodnienia branżowe Uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące rozwiązań technicznych i materiałowych Ekspertyza techniczna w zakresie konieczności i możliwości wykonania hydroizolacji podpiwniczenia murów budynku Ratusza w Gliwicach wraz z ich ociepleniem oraz modernizacją instalacji kanalizacji deszczowej wykonana na zlecenie Urzędu Miasta w Gliwicach opracowana przez prof. Pol. Śl. Dr hab. Inż. Jacka Pieczyrak z sierpnia 2009 Projekt przebudowy ratusza miejskiego w Gliwicach opracowany przez Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego z marca 1979r. Inwentaryzacja

5. Podstawy prawne opracowania • • •

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami/. Rozporządzenie MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. /Dz. U. nr 120 poz. 1133/. 6. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej - termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku Ratusza wraz z drenażem opaskowym oraz tynkami szerokotorowymi wewnętrznymi

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 2 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

- remont tarasu Ratusza - podejścia rynien i rur spustowych do nowej kanalizacji deszczowej oraz projekt instalacji rozmrażania rynien i rur spustowych Przewiduje się wykonanie prac etapowo. Etap I Termo i hydroizolacji podpiwniczenia wraz z drenażem opaskowym, podejścia rynien i rur spustowych do nowej kanalizacji deszczowej oraz projekt instalacji rozmrażania rynien i rur spustowych budynku Ratusza Etap II Remont tarasu Ratusza Etap III Wykonanie tynków szerokotorowych wewnętrznych podpiwniczenia Ratusza

7. Warunki gruntowo – wodne W podłożu stwierdzono występowanie powierzchniowej warstwy nasypów oraz gruntów rodzimych czwartorzędowych plejstoceńskich. W obrębie Rynku tworzą je kolejne nawierzchnie: płyty betonowe stanowiące aktualną nawierzchnię placu, warstwa kostek granitowych. Nawierzchnie przedzielone warstwami podsypek. Poniżej zalegają grunty rodzime reprezentowane w górnej części przez piaski drobne oraz piaski średnie i grube. W dolnej partii miejscowo plastyczne gliny oraz twardoplastyczne gliny i pyły piaszczyste. Miejscami w stropie piasków występują soczewki miękkoplastycznych piasków gliniastych i twardoplastycznych pyłów piaszczystych i piasków gliniastych z domieszką humusu. Wodę nawiercono w piaskach rzecznych. Lustro wody o charakterze swobodnym kształtuje się na głębokości średnio 6,0m p.p.t. Poziom wody może ulegać okresowym wahaniom w zależności od warunków atmosferycznych. Nośność rodzimego podłoża, na większości terenu, przy dobrych warunkach wodnych można zaliczyć do grupy G1, w rejonie występowania soczewek gruntów małospoistych nośność podłoża należy zaliczyć do grupy G3. Istniejące warunku gruntowe należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych .

8. Stan istniejący 8.1. Granica terenu opracowania Granicą opracowania jest budynek Ratusza znajdujący się na działce nr 924 obręb Stare Miasto w Gliwicach wraz z teren bezpośrednio przyległym do ścian budynku, działka 1671 o. Stare Miasto. 8.2. Opis budynku Ratusza Pierwszy ratusz w Gliwicach wybudowano już pod koniec XIII wieku najprawdopodobniej o konstrukcji drewnianej typowej dla ówczesnych czasów. W połowie wieku XIV przebudowany na murowany jednak obecny budynek ratusza został wybudowany w XV wieku. Jego wysokość wynosi 41,5 metra. W piwnicach fragmenty gotyckich fundamentów, a także ściany zewnętrzne, kryjące pod tynkiem gotycki wątek ceglany, dowodzą średniowiecznego rodowodu tej budowli. Po roku 1601 ratusz odbudowano, nadając mu efektowną formę renesansową, a wieżę zwieńczono charakterystycznym dwuprzeźroczowym hełmem. Kolejne pożary zniszczyły całkowicie renesansowy wystrój budowli. Dzisiejsza postać ratusza pochodzi z przebudowy jego form z XVI-XVIII w. W średniowieczu i wiekach późniejszych na parterze ratusza usytuowana była sala sądowa, pokoje pisarza miejskiego i straży miejskiej, a na pierwszym piętrze główna sala obrad rajców miejskich i poczekalnia. Drugie piętro stanowiły strychy pełniące rolę magazynów, a w piwnicach prowadzono wyszynk piwa i wina. W kolejnych wiekach miały miejsce dalsze przebudowy, a wynikiem XX-wiecznej jest przewaga cech klasycystycznych budowli. W roku 1842 przebudowie uległa wieża dokonana przez radcę budowlanego Uhliga (Uhlicha?) według własnego projektu. Wówczas to zamontowano na wieży zegar miejski, hełm wieży pokryto miedzianą blachą, a na szczycie umieszczono nową gałkę z iglicą. Mury fundamentowe ratusza jak można sądzić pochodzą z XVI wieku a więc dzisiaj mają co najmniej 400 lat. Autorem powojennej odbudowy i rewaloryzacji gliwickiego rynku był prof. Architekt Franciszek Maurer. W 1979 roku dokonano przebudowy ratusza według projektu Gliwickiego Biura Projektów Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 3 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

budownictwa Przemysłowego powiększając taras zewnętrzny oraz zewnętrzną klatkę schodową do piwnic. Poziom 0,00 parteru odpowiada wysokości bezwzględnej 222,91m n p m. z treści udostępnionej ekspertyzy pana prof. Pol. Śl. Dr hab. Inż. Jacka Pieczyrak z sierpnia 2009 wynika iż posadzka piwnicy ratusza znajduje się na poziomie – 3,40m tj od 2,7 do 3,0m poniżej wybrukowanej nawierzchni rynku. Poziom posadowienia fundamentów dobudowanego tarasu w latach 70-tych wynosi 3,45m Dostępna (posiadana przez Urząd Miasta) dokumentacja archiwalna nie określa kształtu, głębokości posadowienia fundamentów kamiennych, można więc przypuszczać iż poziom posadowienia jest co najmniej równy lub głębszy od części dobudowanej. Poziom posadzki pomieszczenia znajdującego się poza obrysem części naziemnej od strony południowo-wschodniej jest położona około 80cm poniżej poziomu posadzki pomieszczeń znajdujących się wewnątrz obrysu naziemnego budynku ratusza. Można więc sądzić iż poziom posadowienia fundamentów jest o około 80cm głębszy tj. 4,25m. 8.3. Infrastruktura podziemna Przedmiotowy obiekt zaopatrzony jest w przyłącza - sieci wodociągowe, - sieci kanalizacji deszczowej, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieci elektro-energetyczne, - sieci teletechniczne, - sieć ciepłowniczą Prace w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej prowadzić ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. Dokładną lokalizację istniejących sieci ustalić z pomocą przekopów kontrolnych. Wszelkie naruszenie istniejących sieci i przyłączy infrastruktury technicznej będzie obciążać Wykonawcę robót. Prace należy wykonywać pod nadzorem odpowiedniego przedstawiciela właściciela sieci infrastruktury technicznej. Z uwagi na możliwość równoczesnego wykonywania robót modernizacyjnych podpiwniczenia budynku Ratusza z planowanym remontem płyty rynku oraz sieci infrastruktury technicznej, wykonawca prac budowlanych winien skoordynować harmonogram wykonania robót z właścicielami oraz firmami wykonawczymi sieci infrastruktury technicznej, znajdujących się w obszarze opracowania oraz wykonawcą prac związanych z remontem płyty Rynku 9. Rozbiórki Podstawowe warunki rozpoczęcia robót rozbiórkowych: Rozbiórkę prowadzić od góry do poziomu fundamentu. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy spełnić następujące warunki: a) wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla budynku i ciężkiego sprzętu b) wywiesić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujące o robotach rozbiórkowych c) na terenie rozbiórki powinno znajdować się wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz niezbędny sprzęt p. pożarowy d) powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi e) załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze:hełmy, szelki bezpieczeństwa, właściwe narzędzia i sprzęt ręczny, niezbędny do bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej f) należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki g) na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: • najbliższej straży pożarnej • najbliższego punktu lekarskiego • posterunku policji h) wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 4 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

zawartymi w: • rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93) • rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) • ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr. 89, poz. 414) Lista rozbiórek: W celu wykonania prac modernizacyjnych należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe oraz ziemne:

Prace ziemne - odkopać fundamenty z zachowaniem stateczności budynku tj. wykopy należy prowadzić odcinkami długości maksymalnej 3m do głębokości posadowienia. Dopuszcza się równoczesne wykonanie kilku wykopów lecz nie więcej niż jednocześnie jeden wykop o długości 3m przy jednej ścianie. Podkopywanie budynku jest zabronione. Dopuszczalna maksymalna szerokość wykopu 1,5m. Skarpę wykopu należy umocnić w celu zapobiegnięcia obsuwaniu się ziemi. Dobór sposobu wzmocnienia ścian wykopu pozostawia się wykonawcy po wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru. Szacowana średnia głębokość wykopu 4,5m

Prace rozbiórkowe Fundamenty - Rozebrać cokół kamienny budynku po obrysie zewnętrznym w celu wykonania izolacji strefy cokołowej z należytą starannością z uwagi na ponowny montaż cokołu. Wykonawca prac zapewni miejsce na przechowanie elementów kamiennych. Projekt zakłada iż w trakcie prac rozbiórkowych może zostać uszkodzone tylko 20% cokołu. W przypadku większej ilości wykonawca pokryje koszt nowych elementów ponad tą wartość. - Z uwagi na zły stan techniczny spoiny oraz elementów ceramicznych murów fundamentowych projektuje się usunąć nienośne fugi oraz luźne, zniszczone elementy ceramiczne (cegłę), luźne elementy kamienne zachować do ponownego użytku. Usunąć nienośną spoinę na głębokość minimum 20mm - Usunąć w 100% tynki wewnętrzne oraz okładziny ścienne pomieszczeń wewnętrznych. Usunąć elementy nie murowe w strefie przy murowej w celu wykonania tynku szerokotorowego. Staranie odczyścić powierzchnię muru szczotkami drucianymi oraz usunąć nienośną spoinę na głębokość minimum 20mm. Płyty stropowe - Rozebrać płytę betonową wierzchnią 10cm oraz warstwę wierzchnia cegieł 15cm pomieszczenia piwnicznego poza obrysem zewnętrznym od strony arkad na wprost ulicy Zwycięstwa. Powierzchnię odsłonięte staranie odczyścić szczotkami drucianymi mechanicznie. - Staranie odczyścić płytę betonową wierzchnią pomieszczenia piwnicznego poza obrysem zewnętrznym od strony tarasu ratusza metodą piaskowania po zdjęciu nawierzchni oraz odkopaniu - usunąć w 100% tynki oraz okładziny stropowe wewnętrzne. Usunąć elementy nie murowe w strefie przy stropowej w celu wykonania tynku szerokotorowego. Staranie odczyścić powierzchnię stropów szczotkami drucianymi oraz usunąć nienośną spoinę w stropach ceglanych na głębokość minimum 20mm.

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 5 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Taras - przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zdemontować urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne zlokalizowanych na tarasie Ratusza z należytą starannością w celu ponownego montażu. UWAGA: Wykonawca zapewni miejsce do przechowania zdemontowanych urządzeń na czas prowadzenia prac budowlanych. Urządzenia znajdujące się na tarasie objęte są gwarancją firmy montującej i producenta. Wykonawca zdemontuje urządzenia pod nadzorem i w uzgodnieniu z gwarantem oraz inwestorem w celu zapewnienia ciągłości gwarancji. Koszt nadzoru gwarancyjnego należy przewidzieć w ofercie. W przypadku zniszczenia urządzeń wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą oraz zapewnieniem ciągłości gwarancji. - Rozebrać warstwy posadzkowe tarasu w 100% do płyty stropowej oraz cokół do muru ceglanego. Płytę stropową wypiaskować. UWAGI: W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOLANYCH MOGĄ WYSTĄPIĆ ELEMENTY NIEPRZEWIDZIANE O ZNACZENIU HISTORYCZNYM. W PRZYPADKU NAPOTKANIA JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU NALEŻY NATYCHMIASTOWO PRZERWAĆ ROBOTY I WEZWAĆ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY NADZORU KONSERWATORSKIEGO, ARCHEOLOGICZNEGO, NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ PROJEKTANTA W CELU PODIĘCIA DECYZJI O SPOSOBIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH, ZMIANIE TECHNOLOGI WYKONANIA LUB ZMIANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. II.

PROJEKT TERMO I HYDROIZOLACJI PODPIWNICZENIA RATUSZA

W celu wykonania sprawnej i szczelnej termo i hydroizolacji fundamentów budynku Ratusza projektuje się wykonanie prac budowlanych: - wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej wszystkich murów fundamentowych po obrysie zewnętrznym oraz izolacji poziomej na wysokości posadzki piwnic w formie iniekcji ciśnieniowej dla murów kamienno ceglanych wewnętrznych i zewnętrznych. - wykonanie izolacji stropów pomieszczeń podziemnych poza obrysem naziemnych od zewnątrz - wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych – szerokotorowych (odsalających) mających pochłonąć wykrystalizowaną sól powstałą w wyniku zawilgocenia oraz mających przejąć wilgoć zgromadzoną w murach na wszystkich ścianach oraz stropach wewnętrznych murowanych oraz monolitycznych. - wykonać izolację części cokołowej w celu zabezpieczenia budynku przed wodą rozbryzgową na wykonanym uprzednio podkładzie z tynku renowacyjnego – szerokotorowego (odsalającego). - wykonać hydrofobizację okładziny cokołowej po wcześniejszym ujednoliceniu barwy. - wykonać drenaż opaskowy z odprowadzeniem wód opadowych z naświetli piwnicznych - wykonać malowanie elewacji od poziomu cokołu do pierwszej boni farbą zolowo – krzemianową elewacyjną.

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 6 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

1. Prace przygotowawcze 1.1. Prace przygotowawcze zewnętrzne a) Wykopy Wykopy wykonać zgodnie z punktem roboty rozbiórkowe - wykopy b) Odczyszczenie odsłoniętych murów fundamentowych Mury fundamentowe kamienno ceglane oraz ceglane po odkopaniu należy staranie odczyścić z zabrudzeń, ziemi mechanicznie z użyciem szczotek drucianych. Luźne niezwiązane oraz zmurszałe elementy ceglane usunąć zastępując je cegłą ceramiczną pełną klinkierową. Luźne niezwiązane elementy kamienne wbudować ponownie. W przypadku stwierdzenia braku nośności zaprawy spoinującej (fug) usunąć fugi na głębokość min 20mm wraz z wyczyszczeniem ich boków. Odpylić za pomocą sprężonego powietrza. Wymienione elementy ceramiczne oraz luźne elementy kamienne wmurować za pomocą materiału mineralnego hydrofobowego Koester Sperrmortel Fix z dodatkiem zwiększającym przyczepność do podłoża Koester SB Haftemulsion – 30 % w stosunku do wody zarobowej lub równoważnik c) Odczyszczenie stropów pomieszczeń piwnicznych poza obrysem zewnętrznym budynku strop kamienny / ceglany oraz betonowy po odkopaniu z zabrudzeń, ziemi mechanicznie z użyciem szczotek drucianych. Luźne niezwiązane elementy odkuć, usunąć. Strop betonowy wypiaskować w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności projektowanych warstw Po odkopaniu należy skontaktować się z projektantem oraz inspektorem nadzoru w celu sprawdzenia stanu technicznego stropu. d) Odczyszczenie cokołu Mury nadziemne na wysokości cokołu należy staranie odczyścić z tynku na całej powierzchni, usunąć zabrudzenia mechanicznie z użyciem szczotek drucianych. Luźne niezwiązane elementy odkuć po czym uzupełnić ubytki materiałem tożsamym. W przypadku stwierdzenia braku nośności zaprawy spoinującej (fug) usunąć fugi na głębokość min 20mm wraz z wyczyszczeniem ich boków. Odpylić za pomocą sprężonego powietrza. Wymienione elementy wmurować za pomocą materiału mineralnego hydrofobowego Koester Sperrmortel Fix z dodatkiem zwiększającym przyczepność do podłoża Koester SB Haftemulsion – 30 % w stosunku do wody zarobowej lub równoważnik e) Uzupełnienie ubytków Puste oraz odczyszczone fugi wypełnić materiałem mineralnym hydrofobowym Koester Sperrmortel Fix z dodatkiem zwiększającym przyczepność do podłoża Koester SB Haftemulsion – 30 % w stosunku do wody zarobowej lub równoważnik Charakterystyka materiałów: Koester Sperrmortel Fix lub równoważnik to wodoszczelna, szybkowiążąca, lekko pęczniejąca zaprawa naprawcza, o bardzo dobrej przyczepności, również do starych materiałów budowlanych. Z dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion lub równoważnik stosowana jest jako zaprawa naprawcza typu PCC (Polymer Cement Concrete). Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1073/01/2006. Dane techniczne Gęstość zaprawy ok. 1,8 kg/dm3 Czas wykorzystania materiału 10÷15 min. Koester SB Haftemulsion lub równoważnik - dyspersja tworzyw sztucznych, która zastosowana jako modyfikator dodawany do zapraw mineralnych i tynków, emulsja działa uelastyczniająco, zwiększa mrozoodporność oraz redukuje wchłanianie wody przez zaprawy mineralne. Sposób wykonania Worek 30 kg zaprawy KÖSTER Sperrmortel Fix lub rownoważnik należy zmieszać z ok. 3÷3,5 l wody oraz z 1 kg KÖSTER SB Haftemulsion lub równoważnik. Gotową zaprawę trzeba Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 7 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

wykorzystać w ciągu 10÷15 min. stosując przy tym zwykłe narzędzia murarskie. Gotową zaprawą murarską należy wypełnić odczyszczone fugi oraz ubytki z zachowaniem 1cm głębokości fugi, ubytku względem muru, stopu istniejącego zapewniając tym samym lepszą przyczepność tynku

1.2. Prace przygotowawcze wewnętrzne a) Wszystkie tynki wewnętrzne skuć na całej powierzchni, usunąć wszystkie okładziny ścienne i sufitowe w strefie przymurowej oraz przy stropowej. b) Odczyścić odsłonięte płaszczyzny murów oraz stropów Mury fundamentowe kamienno ceglane, ceglane oraz stropy po usunięciu tynków należy staranie odczyścić z zabrudzeń mechanicznie z użyciem szczotek drucianych. Luźne niezwiązane elementy odkuć, usunąć. W przypadku stwierdzenia braku nośności zaprawy spoinującej (fug) usunąć fugi na głębokość min 20mm wraz z wyczyszczeniem ich boków. Odpylić za pomocą sprężonego powietrza c) Uzupełnienie ubytków Znaczne ubytki materiału z którego wykonano mury, stropy uzupełnić z materiału tożsamego. Puste oraz odczyszczone fugi wypełnić materiałem mineralnym szybkowiążącym hydrofobowym Koester Sperrmortel Fix lub równoważnik z dodatkiem zwiększającym przyczepność do podłoża Koester SB Haftemulsion lub równoważnik – 30 % w stosunku do wody zarobowej lub równoważnik Charakterystyka materiałów: Koester Sperrmortel Fix lub równoważnik oraz Koester SB Haftemulsion wg punktu 1.1. 2. Wykonanie izolacji poziomej na poziomie posadzki piwnicy – iniekcja ciśnieniowa Ponieważ mury piwnic są wykonane z kamienia oraz cegły na zaprawie wapiennej projektuje się zastosowanie techniki zapewniającej : - jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję – jak najmniejsza średnica wierconych otworów - użycie materiału odcinającego podciąganie kapilarne wilgoci oraz wzmacniającego strukturalnie materiał z którego wykonano ściany piwnic - użycie materiału pozwalającego na pracę przy wysokim stopniu zawilgocenia i zasolenia ( bez konieczności wstępnego osuszania ) - użycie materiału, który podczas aplikacji jest w stanie uszczelnić rysy, mikropęknięcia, mniejsze pustki występujące w podłożu – materiał wstępnie żelujący w podłożu Otwory iniekcyjne Otwory należy wykonać pod kątem 10%– ok. 15 - 20 cm powyżej poziomu posadzki . Średnica otworów 12 max. 14 mm . Głębokość otworów mniejsza 5-10 cm od grubości murów , rozstaw osiowy 12-15 cm. W przypadku grubości murów powyżej 100 cm otwory należy wiercić dwustronnie. Dla murów fundamentowych mniejszych niż 100cm iniekcję wykonać jednostronnie. Uwaga : w przypadku murów zewnętrznych szerszych niż 100cm jeśli prace będą prowadzone etapowo tj osobno prace wewnętrzne i prace zewnętrzne ze względu na podział na etapy należy zinwentaryzować umieszczenie otworów wiertniczych. Jest to operacja konieczna aby można było wykonać nawierty wewnętrzne lub zewnętrzne w drugim etapie. !!!! Projektuje się użycie dwóch preparatów iniekcyjnych: KOESTER Mautrol Bohrloch Suspension lub równoważnik będący drobnoziarnistą zaprawą do wypełniania pustych przestrzeni przed odtworzeniem izolacji poziomej w formie iniekcji, posiada działanie krzemionkujące. Po zmieszaniu suchej mieszanki Mautrol Bohrloch Suspension lub równoważnik z wodą uzyskuje się zaprawę o dużej rozpływności. Zaprawa może penetrować w nawet najmniejsze ubytki i pęknięcia. Zaprawa działa wzmacniająco na materiał budowlany.

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 8 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Dane techniczne Czas na wykorzystanie po zmieszaniu z wodą ok. 1 godz. Ponowne wiercenie od ok. 30 min Porowatość 20 N/mm2 Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 5,0 N/mm2 Przyczepność > 1,5 N/mm2 Odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej) do 13 bar Współczynnik oporu dyfuzyjnego 60 Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 10 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Czas obróbki ok. 2 godz. Możliwość wchodzenia po ok. 2 dniach Pełne obciążenie po ok. 2 tygodniach Sposób wykonania Mikrozaprawę uszczelniającą KOESTER NB 1 lub równoważnik mieszać z wodą (ok. 8 l wody na worek 25 kg materiału) przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Nakładanie materiału wykonywać przynajmniej w dwóch cyklach roboczych za pomocą szczotki lub natrysku z uwagi na nierówność podłoża KOSTER Deuxan 2K lub równoważnik – dwuskładnikowa, pokrywająca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna niezawierającą polistyrenu (KMB) – do hydroizolacji budowli KOSTER Deuxan 2K lub równoważnik jest trwale elastyczny, pokrywa rysy w podłożu i uszczelnia je. Tworzy barierę przeciw radonowi. Dane techniczne Baza materiałowa bitumiczno-kauczukowa z proszkiem reaktywnym Gęstość mieszanki 1,07 g/cm3 Odporność na wysokie temperatury +70°C Wydłużenie przy zerwaniu 100% Wodoszczelność po utwardzeniu 5 bar (zgodnie z DIN 1048 cz.5) Czas utwardzania 24 godziny (przy temp. +20şC) Temperatura min. podczas utwardzania +2°C Czas mieszania min. 3 minuty Czas na wykorzystanie materiału ok. 90 min. Temperatura stosowania od +5°C do + 35°C Temperatura podłoża od +5°C do + 30°C Efektywność działania przeciw radonowi - powłoka jest szczelna Sposób użycia Składnik suchy dodawać porcjami do składnika płynnego i mieszać intensywnie przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania wolnej od grudek, jednorodnej masy o konsystencji pasty (czas mieszania ok. 3 minut). KOSTER Deuxan 2K lub równoważnik nanosić w dwóch krokach roboczych. Warstwy nakładać szpachlą lub blichówką w krótkich odstępach czasowych. Uszczelnienie musi być wykonane bez usterek, równomiernie i na odpowiednią grubość. Minimalna grubość warstwy w żadnym miejscu nie może być mniejsza niż 4mm po wyschnięciu i jednocześnie nie może też zostać przekroczona o 100%. Przygotowaną masę wykorzystać w ciągu 90 min. od zmieszania (przy temp. +20°C). Nie wykonywać uszczelnienia w temperaturze poniżej +5°C. Do momentu wyschnięcia chronić materiał przed działaniem deszczu, mrozu, obciążenia wodą i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Na narożnikach, załamaniach i powierzchniach mocno narażonych na zarysowanie zastosować tkaninę zbrojącą KOESTER Flexband lub równoważnik Uszczelnienie dylatacji wykonać przez montaż elastycznej taśmy dylatacyjnej KOESTER Bikuplan Spezial Fugenband lub równoważnik zatopionej w warstwie materiału bitumicznego. W wszystkich narożach wklęsłych wykonać fasetę 3x3cm z materiału izolacyjnego. KOESTER SD lub równoważnik Folia ochronno-drenażowa do ochrony hydroizolacji bitumicznych wytłaczana z zespoloną włókniną filtracyjną oraz warstwą poślizgową w postaci folii polietylenowej. Folia KOESTER SD lub równoważnik umożliwi skuteczne odprowadzenie wody infiltracyjnej do drenażu obwodowego budynku. Folia jest odporna na działanie wody agresywnej, kwasów humusowych, grzybów i bakterii, nie podlega gniciu. Dane techniczne Baza materiałowa folia wytłaczana HDPE Włóknina PP Folia poślizgowa LDPE Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 11 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Wysokość kubełków 8 mm Gramatura ok. 700 g/m2 Wytrzymałość na ściskanie ok. 400 N/mm2 Objętość powietrza między wytłoczeniami ok. 5,5 l/m2 Wydajność drenażu ok. 3,3 l/(m·s) UWAGA: Detale wykonania izolacji zgodnie z rysunkiem wykonawczym

4. Wykonanie izolacji poziomej na stropach podziemnych poza obrysem budynku Po wykonaniu praca przygotowawczych powierzchnie poziome stropów należy wyizolować w następującym układzie warstw: Dla stropu przy tarasie - Nawierzchnia płyty rynku - podbudowa płyty rynku - Zasypka piaskowa 10cm - Płyta dociskowa beton B20 na kruszywie drobnym zbrojona siatką Q233 zakład 300mm 7-10cm - Płyty z pianki polistyrenowej twardej np. Flormate 400 lub równoważnik 5cm - Izolacja, paroizolacja powłokowa zbrojona siatką z włókna szklanego gramatury 145-165 np. Koester Deuxan 2K lub równoważnik grubość warstwy po wyschnięciu 4mm - Grunt bitumiczny np. Koester Bitumen Emulsion lub równoważnik rozcieńczony z wodą w stosunku 1/5 - Warstwa spadkowa beton B20 na kruszywie drobnym z dodatkiem zbrojenia monofilemntowego 2kg /m3 np. RUREDIL X Fiber 19 lub równoważnik zatarta na gładko minimalny spadek powierzchniowy 1,0% na zewnątrz 5-8cm - Warstwa szczepna do betonu np. Deitermann Eurolan FK20 lub równoważnik - Płyta betonowa istniejąca wypiastowana. Pozostałe stropy - Nawierzchnia płyty rynku - Podbudowa piasek stabilizowany cementem – 8cm - Płyta dociskowa beton B20 na kruszywie drobnym zbrojona siatką Q233 zakład 300mm 7-12cm - Płyty z pianki polistyrenowej twardej np. Flormate 400 lub równoważnik 5cm - Izolacja, paroizolacja powłokowa zbrojona siatką z włókna szklanego gramatury 145-165 np. Koester Deuxan 2K lub równoważnik grubość warstwy po wyschnięciu 4mm - Grunt bitumiczny np. Koester Bitumen Emulsion lub równoważnik rozcieńczony z wodą w stosunku 1/5 - Warstwa spadkowa beton B20 na kruszywie drobnym z dodatkiem zbrojenia monofilemntowego 2kg /m3 np.RUREDIL X Fiber 19 lub równoważnik oraz siatką Q233 zakład 300mm zatarta na gładko minimalny spadek powierzchniowy 1,0% na zewnątrz 7-12cm. Charakterystyka materiałów: Deuxan 2K lub równoważnik jak w punkcie 3. KOESTER Bitumen Emulsion lub równoważnik - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do stosowania na zimno. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych Dane techniczne Zawartość substancji stałych 60% masy Wartość pH 10,5 Wysychanie (+20şC) 24 godziny Nakładanie następnej warstwy (+20şC) po 3÷4 godzinach Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 12 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Temperatura stosowania od +5şC do +30şC Sposób wykonania Jako grunt pod masy bitumiczne emulsję bitumiczną nakładać się w jednej warstwie, po uprzednim rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1÷1:5 metodą pędzlowania DEITERMANN Eurolan FK20 lub równoważnik – niezawierająca rozpuszczalników żywica na bazie epoksydów, odznaczająca się doskonałą przyczepnością do betonu, odporna na wodą, chemikalia, oleje. Dane techniczne Baza

żywica epoksydowa

Rozpuszczalniki

brak

Barwa

bezbarwna

Konsystencja

płynna

Gęstość

ok. 1,1 kg/dm3

Sposób nanoszenia

malowanie, nanoszenie wałkami, szpachlowanie

Proporcja mieszania

masa podstawowa (A) : utwardzacz (B) wagowo 10 : 3,5

Czas zużycia

ok. 35 min. w temp. +23°C i przy 10-kg pojemniku

Wymagana liczba powłok

1 do 2

Zużycie

malowanie ok. 200-400 g/m2 i warstwę warstwa sczepna ok. 400-700 g/m2

Czas pomiędzy kolejnymi malowaniami

0,5-10 godzin

Możliwość chodzenia

po 1 dniu przy +20°C

Czas pełnego utwardzenia

3-4 dni przy +20°C

Temperatura otoczenia i obiektu w czasie obróbki

+8°C do +35°C

Współczynnik paroprzepuszczalności

µ H2O ok. 50 000

Odporność na temperaturę po stwardnieniu

+140°C (suche ciepło) +80°C (wilgotne ciepło)

Składowanie

dobrze zamknięte pojemniki

Czas składowania

1 rok

Rozpuszczalnik, środek czyszczący

rozpuszczalnik AX

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 13 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Sposób wykonania W 2-komponentowych pojemnikach utwardzacz znajduje się w pojemniku B, zasadnicza masa znajduje się w pojemniku A. Nie należy stosować ilości cząstkowych. Za pomocą stalowego przebijaka należy przebić w dwóch miejscach dno górnego pojemnika i pozwolić przelać się całkowicie utwardzaczowi do pojemnika dolnego. Niedokładności w dozowaniu są tym samym automatycznie wykluczone. Mieszanie połączonych dwóch mas następuje w dolnym pojemniku przy zastosowaniu wiertarki o średnich obrotach, w której osadzone jest mieszadło (polecane jest mieszadło Deitermanna nr 1 lub 2 w zależności od wielkości pojemnika). Po wykonaniu mieszania nie mogą występować smugi. Mieszaniem należy objąć szczególnie uważnie masę zalegającą na dnie i przy ściankach pojemnika. Czas mieszania wynosi około 2 minuty. Tak przygotowaną mieszaninę można przelać do nowego, pustego pojemnika i jeszcze raz mieszać przez około 1 minutę, przez co osiąga się pewność należytego wymieszania. Przy stosowaniu mas cząstkowych zawartych w osobnych pojemnikach (oryginalnych) należy zachować proporcje wagowe 10 (masa podstawowa) : 3,5 (utwardzacz). Tak przygotowaną żywicę należy nakładać na czyste chłonne oraz suche podłoże metodą pędzlowania szczotką malarską. Warstwę betonową wykonać na nałożonej żywicę maksymalnie w okresie 2 godzin. UWAGA: Detale wykonania izolacji zgodnie z rysunkiem wykonawczym

5. Wykonanie izolacji pionowej cokołu Po wykonaniu prac przygotowawczych powierzchnie pionowe ścian naziemnych na poziomie cokołu należy wyizolować w następującym układzie warstw: - Mur istniejący odczyszczony z tynku z uzupełnionymi brakami fug - Obrzutka np Koester Senierputz spritzbewurf lub równoważnik max. 50% powierzchni - Tynk dwuwarstwowy szerokotorowy (renowacyjny) a) Warstwa podkładowa np tynk Koester porengrundputz lub równoważnik minimalny grubość 10mm b) Warstwa wierzchnia np tynk Koster Sanierputz S lub równoważnik minimalny grubosć min. 10mm - Grunt np. Koester Polysil TG 500 lub równoważnik - Szlam izolacyjny np Koester NB1 lub równoważnik dwie warstwy grubość po wyschnięciu min 3mm - Cokół istniejący mocowany za pomocą kleju elastycznego do płyt kamiennych na pełne wypełnienie np. Koester Klebermortel 2K lub równoważnik - Ujednolicenie kolorystyki za pomocą mieszaniny farb np. Keim Restauro Fixativ + Keim Restauro Lasur lub równoważnik – zestaw materiałów krzemianowych do uzyskanie prześwitującej kolorystyki na elementach z kamienia naturalnego. Kolory wg. wzorników Keim - hydrofobizacja cokołu np. Keim Silangrund lub równoważnik Charakterystyka materiałów: KOESTER NB 1 lub równoważnik oraz KOESTER Polysil TG 500 lub równoważnik wg punktu 3.

KOESTER Sanierputz lub równoważnik - obrzutka do przygotowania powierzchni pod tynki renowacyjne posiada bardzo dobrą przyczepność na mocno zawilgoconych i zasolonych podłożach. Dane techniczne Gęstość nasypowa 1,5 kg/dm3 Nakładanie kolejnych warstw (mineralnych) po ok. 24 godz. Sposób wykonania Suchą zaprawę mieszać z wodą przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. Dodatek wody zarobowej wynosi ok. 4,5÷4,8 l na 30 kg worek. Po wymieszaniu z wodą obrzutkę renowacyjną nakładać na grubość ok. 5 mm, w formie siatki, tak, aby Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 14 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

pokryć maksymalnie 50% powierzchni – wytwarza się w ten sposób pomost przyczepny pod warstwę tynku renowacyjnego. Obrzutka może być narzucana kielnią lub natryskiwana przy użyciu specjalnych agregatów. Nie należy wypełniać całkowicie obrzutką spoin. KOESTER Porengrundputz lub równoważnik wyrównawczy i magazynujący sole tynk na bardzo stosowany do renowacji mocno zasolonych i zawilgoconych powierzchni murów, posiada zwiększoną porowatość, która gwarantuje możliwość wykrystalizowania się dużych ilości soli bez szkody dla tynku. Tynk jest odporny na sole budowlane i nie zawiera lekkich wypełniaczy. Dane techniczne Gęstość świeżej zaprawy 1,3 kg/dm3 Wytrzymałość na ściskanie ok. 4,0 N/mm2 Porowatość > 45% objętościowo Następna warstwa najwcześniej po 24 godz. Sposób wykonania Tynk należy zmieszać z wodą, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej najlepiej przy użyciu mieszarek ślimakowych. Na 30 kg worek tynku należy dodać ok. 4,5 l czystej wody. Należy przestrzegać czasu mieszania – ok. 5 min. Obróbka może być wykonana przy użyciu zwykłych narzędzi tynkarskich tynkarskich agregatów tynkarskich z mieszaniem wtórnym. KOESTER Sanierputz „S” lub równoważnik nawierzchniowy tynk renowacyjny z dodatkiem wapna na zawilgocone i zasolone mury. Jest fabrycznie przygotowanym, hydrofobowym tynkiem renowacyjnym o bardzo dobrej urabialności i znakomitych właściwościach wykonawczych. Dzięki właściwościom hydrofobowym tynk jest trudno zwilżalny przez wodę. Dane techniczne Spoiwo wapno/cement Gęstość świeżej zaprawy 1,5 kg/dm3 Zawartość porów (w świeżej zaprawie) 31% objętościowo Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach) > 2,5 N/mm2 Wytrzymałość na zginanie (po 7 dniach) > 1,4 N/mm2 Porowatość > 40% objętościowo Początek wiązania po ok. 3 godz. Sposób wykonania Produkt należy mieszać z woda do uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej (najlepiej przy użyciu mieszarki o mieszaniu wymuszonym). Mieszać przez ok. 3 min. Na jeden worek tynku (30 kg) należy dodać ok. 4,0 l czystej wody. Z reguły tynkowanie wykonywane jest w dwóch warstwach na łączną grubość 2,5 cm; łączna grubość tynku nie powinna być mniejsza niż 2,0 cm. Po nałożeniu tynku należy go wyrównać przy pomocy łaty, a następnie zastrzec. W przypadku, gdy tynk nakładany jest w kilku warstwach, należy niezwłocznie po stężeniu nadąć szorstkość spodnim warstwom KOESTER Klebemortel 2K lub równoważnik -dwuskładnikowa mineralna zaprawa klejowa, składająca się z mineralnego składnika w proszku oraz składnika płynnego. Zaprawa cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do wszystkich podłoży mineralnych. Dane techniczne: Składnik w proszku: Gęstość objętościowa: 1,9 g/ cm³ Kolor: szary Składnik płynny: Wartość pH 10,5-11,5 Zaprawa po utwardzeniu Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 15 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) ≥ 35N/mm² Wytrzymałość na zginanie (28 dni) ≥ 13N/mm² Obróbka Należy wlać ok 5-6 kg składnika płynnego do czystego pojemnika. Składnik w proszku należy dosypywać w trakcie mieszania. Na koniec należy uzyskać wymaganą konsystencję poprzez dolanie reszty składnika płynnego. Mieszać do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Nakładanie odbywa się za pomocą szpachli, kielni i innych. Wymieszany produkt nakłada się na grubość 2 do 5 mm. Płyty mineralne mogą być klejone punktowo. KEIM Restauro-Fixativ lub równoważnik jest uniwersalnym środkiem rozcieńczającym i gruntującym na bazie zolowokrzemianowej, Dane techniczne: Gęstość: 1,05 g/cm3 Kolor: bezbarwny, klarowny KEIM Restauro-Lasur lub równoważnik jest uniwersalną farbą cienkowarstwową na bazie zolowokrzemianowej, w szczegolności do warstw laserunkowych na kamieniu naturalnym. KEIM Restauro – Lasur posiada właściwości hydrofobowe Dane techniczne: Ciężar właściwy: 1,15 g/cm3 Wspołczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd≤ 0,01 m Obróbka Podłoże mineralne musi być oczyszczone z kurzu i suche. Stare powłoki o małej przyczepności muszą być usunięte. Silnie chłonne lub piaszczące się podłoża wymagają wstępnego utrwalenia bezbarwnym, nierozcieńczonym KEIM Restauro-Fixativ lub równoważnik Na powierzchniach zewnętrznych, ze względu na oddziaływanie warunkow atmosferycznych, wymagane jest dwukrotne nałożenie warstwy laserunkowej. Warstwa podkładowa Podkładowa warstwa laserunkowa powinna być nakładana pędzlem laserunkowym, przy stosunkowo dużym rozcieńczeniu - w stosunku od 1:1 do 1:20 KEIM Restauro-Fixativ lub KEIM Spezial-Fixativ lub równoważniki. Warstwa wierzchnia Wierzchnia warstwa laserunkowa KEIM Restauro- Lasur lub rownoważnik może być nakładana nierozcieńczona lub, w zależności od oczekiwanego efektu laserunkowego, rozcieńczona KEIM Restauro-Fixativ lub KEIM Spezial-Fixativ lub równowazniki. KEIM Silangrund lub równoważnik -hydrofobizujący środek gruntujący na bazie krzemowodoru w roztworze alkoholowym (gotowy do użycia). Dane techniczne: Postać: bezbarwny płyn Gęstość: ok. 0,8 g/cm3 Temp. zapłonu: 4°C Obróbka Przy stosowaniu KEIM Silangrund lub równoważnik powierzchnia materiału budowlanego musi posiadać otwarte pory, być czysta, sucha i oczyszczona z kurzu. Przeznaczone do pokrycia powierzchnie należy obficie nasączyć dwukrotnie, metodą „mokre na mokre”, w odstępach ok. 10 min. preparatem KEIM Silangrund za pomocą szczotki (nie rozpylać). Warunki/temperatura nanoszenia Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 16 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Od +5°C do maks. +20°C temperatury podłoża, względnie do maks. 30°C temperatury powietrza. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz silnych wiatrow. UWAGA: Detale wykonania izolacji zgodnie z rysunkiem wykonawczym

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 17 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

6. Wykonanie tynków szerokotorowych wewnętrznych Po wykonaniu praca przygotowawczych powierzchnie wewnętrzne murów oraz stropów należy pokryć tynkiem szerokotorowym (renowacyjnym) w następującym układzie warstw - Obrzutka np Koester Senierputz spritzbewurf lub równoważnik max. 50% powierzchni - Tynk dwuwarstwowy szerokotorowy (renowacyjny) a) Warstwa podkładowa np tynk Koester porengrundputz lub równoważnik minimalny grubość 10mm b) Warstwa wierzchnia np tynk Koster Sanierputz S lub równoważnik minimalny grubosć min. 10mm - Farba Keim Solprim lub równoważnik

Uwaga: Powłoki wykończeniowe na tynkach renowacyjnych muszą być wysoceparoprzepuszczalne –opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd< 0,20m zgodnie z PN –EN 998-1-2004 Materiały spełniające ten parametr to materiały oparte na wiązaniu silikatowym ( krzemianowym ) np. farby i wyprawy silikatowe . Charakterystyka materiałów: Koester Senierputz spritzbewurf lub równoważnik, Koester porengrundputz lub równoważnik oraz Koster Sanierputz S lub równoważnik wg punktu 5. KEIM Soliprim lub równoważnik –silikatowa farba do wnętrz, na bazie kombinacji spoiw hydrozolu i zolu krzemionkowego. Dane techniczne: Ciężar właściwy: ok. 1,03 g/cm3 Opor dyfuzyjny Sd: < 0,01 m Wartość pH: ok. 9 Zaw. części organicznych: < 5 % Obróbka Podłoże musi być suche, czyste i odtłuszczone. Należy nanosić nierozcieńczony KEIM Soliprim lub równoważnik za pomocą pędzla. Dopuszcza się również stosowanie wałka lub aparatu natryskowego. Warunkiem stosowania jest nanoszenie farby w temperaturze powietrza i podłoża powyżej +5°C. 7. Wykonanie drenażu opaskowego oraz wymiana żeliwnych przyposadzkowych odcinków rur spustowych Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i związane z tym nawilgocenie ścian zachodzi konieczność wykonania drenażu opaskowego Ratuszu. Zaprojektowano drenaż opaskowy z rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy Øw 113 mm ułożonych ze spadkiem 0,3%. Rury drenarskie układać w 30 cm obsypce żwirem o maksymalnej średnicy zastępczej Ø 32 mm. Następnie wykop należy zasypać materiałem przepuszczającym wodę – piaskiem kopanym. Na załomach drenażu budynku zaprojektowano studzienki rewizyjne drenarskie z rur karbowanych Ø 315 mm z przykryciem pokrywą kwadratową z nawierzchnią do brukowania zgodnie z projektem nawierzchni płyty Rynku. Na końcówce drenażu opaskowego zaprojektowano centralną studzienkę zbiorczą Ø 425 z przykryciem jak wyżej. Odprowadzenie wód ze studni D25 do projektowanej kanalizacji ujęto w odrębnym opracowaniu.

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 18 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Na wlocie do studnio D22 zabudować klapę przeciw-zalewową , co uniemożliwi cofanie się wód do drenażu w trakcie ulewnych deszczy- ujętą w odrębnym opracowaniu. Do drenażu należy podpiąć naświetla okiennych za pomocą rur PVC fi 75mm zakończonych w naświetlu koszem zamontowanym w wpuscie uniemożliwiającym zanieczyszczenie rurażu. Projektuje się wymianę przyposadzkowych żeliwnych odcinków rur spustowych wraz z wyczystkami na nowe żeliwne. UWAGA: Drenaż należy wykonywać odcinkami 3,00m wraz z wykonaniem izolacji ścian budynku.

Zestawienie podstawowych materiałów. /Wavin lub równoważny / 1. Rura drenarska z filtrem z włókna syntetycznego Ø 113 mb 2. Studzienki rewizyjne drenarskie z rur karbowanych z przykryciem zg z proj. nawierzchni płyty Rynku Ø 315 szt. 3. Centralna studnia zbiorcza z rur karbowanych z przykryciem zg z proj. nawierzchni płyty Rynku Ø 425 szt. 4. Złączki do rur drenarskich- łączenie co 3,0m szt 5. Rury PVC wraz z kolanami i koszami Ø 75 mb 6. Żwir na obsypkę rur drenarskich 7. Piasek na obsypkę studzienek drenarskich / 2 m3/studzienkę/ 8. Rury żeliwne kolor ciemno zielony długości 2,5m szt. 9. Wpust z osadnikiem żeliwny kolor zielony szt. III.

102,00 8 1 34 50

4 4

PROJEKT REMONTU TARASU RATUSZA

W celu zapewnienia szczelności tarasu Ratusza projektuje się wykonanie posadzki oraz izolacji w formie dachu odwróconego z posadzką z płyt granitowych 50x50x4 o strukturze płomieniowanej /granit jasno szary Strzegom/ z opaską 18-12cm z otoczaków frakcji 16-32mm . Ponadto projektuje się ocieplenie tarasu płytami z pianki polistyrenowej twardej z uwagi na zmianę sposobu użytkowania podcieni pod tarasem, możliwość wykraplania w wyniku wystąpienia punktu rosy. Sposób zmiany użytkowania podcieni nie jest przedmiotem projektu. Z uwagi na potrzebę wykonania ocieplenia tarasu, grubość warstw posadzkowych ulega zwiększeniu co pociąga za sobą potrzebę wykonanie progu drzwiowego zapobiegającego przedostawaniu się wody do wnętrza ratusza wg detalu rysunkowego. Projekt nie przewiduje wykonanie pochwytu balustrady w celu zachowania wysokości 110cm od posadzki stosownie z pozwoleniem konserwatorskim nr 402/2010 z dnia 22.04.2010. Urządzenia techniczne znajdujące się na tarasie należy na czas prowadzenia prac remontowych zdemontować, po wykonaniu posadzki oraz izolacji zamontować ponownie zgodnie z zapisami punktu roboty rozbiórkowe. Projektuje się wykonanie przeróbki dwóch podejść do jednostek wentylacyjnych zgodnie z rysukiem detalu z uwagi na zmianę poziomu posadzki oraz wykonanie elementów podporowych pod stopami urządzeń wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem detalu Posadzkę tarasu projektuje się o następującym układzie warstw: - Płyty granitowe płomieniowane 50x50x4 lub otoczaki frakcji 16-32mm - Podkładki dystansowe (woreczki z zaprawą cementową M20) w przypadku nawierzchni granitowej - Geowłóknina filtracyjna - Płyty z pianki polistyrenowej twardej np. Flormate 400 lub równoważnik z naciętymi rowkami diagonalnie 1x1cm co 5cm 6-16cm - izolacja, paroizolacja powłokowa zbrojona siatką z włókna szklanego gramatury 145-165, grubość warstwy po wyschnięciu 4mm np. Koester Deuxan 2K lub równoważnik grubość warstwy po wyschnięciu 4mm - Grunt bitumiczny np. Koester Bitumen Emulsion lub równoważnik rozcieńczony z wodą w stosunku 1/5

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 19 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

- Warstwa spadkowa beton B20 na kruszywie drobnym z dodatkiem zbrojenia monofilemntowego 2kg /m3 np. RUREDIL X Fiber 19 lub równoważnik zatarta na gładko minimalny spadek powierzchniowy 1,0% do wpustu - Warstwa szczepna do betonu np. Deitermann Eurolan FK20 lub równoważnik - Płyta betonowa istniejąca wypiaskowana - Żużel piecowy istniejący - Sklepienie kolepkowe istniejące Charakterystyka materiałów: Materiały użyte do wykonania izolacji cieplej oraz hydroizolacji jak w dziale II PROJEKT TERMO I HYDROIZOLACJI RATUSZA Wpusty tarasowe np. wpust firmy HL POLAND lub równoważnik składający się z następujących elementów: a) Wpust dachowy HL 62 BH1 lub równoważnik b) Nadstawka z kołnierzem HL65 lub równoważnik c) Pierścień odwadniający HL 160 lub równoważnik d) Nadstawka wpustu z kratką nierdzewną 150X150mm część składowa HL62BH lub równoważnik UWAGA: Detale wykonania izolacji oraz posadzki zgodnie z rysunkiem wykonawczym

IV.

PROJEKT ODLADZANIA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

W celu zapobiegnięciu tworzeniu się sopli lodowych w trakcie okresu zimowego oraz uniknięcia zamarzania rynien i rur spustowych projektuje się wykonanie instalacji odladzania rynien i rur spustowych za pomocą kabli grzejnych firmy ELEKTRA lub równoważnik Uwaga: Wiązki kabli grzejnych montować do podłoża za pomocą systemowych łączników klejonych PVC z zachowaniem stałej odległości między wiązkami kabli zgodnie z kartą techniczną producenta. Wiązki kabli nie mogą krzyżować się.

1.1. Zasilanie instalacji ogrzewania rynien Dla zasilania projektowanej instalacji ogrzewania rynien zaprojektowwno rozdzielnie 400/230V TB-5 Rozdzielnia ta zasilana będzie z istniejącej rozdzielni 400/230V TB-4 zabudowanej na poziomie poddasz W tym celu należy w rozdzielni TB-4 wyposażyć nowy obwód 3 fazowy w rozłącznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/CB/3 In = 63A z bezpiecznikami zwłocznymi 20A . Z tak wyposażonego obwodu należy wyprowadzi przewodem YDY żo 5 x 2,5 zasilanie do projektowanej rozdzielni TB-5. Rozdzielnię TB-5 należy zabudować w pomieszczeniu serwerowi przy istniejącym szachcie technicznym umożliwiającym wyprowadzenie przewodów poprzez strop do pomieszczenia strychu nad pomieszczeniem poddasza . Przewidywana moc zapotrzebowana w rozdzielni TB-5 P zapotrzebowane = 6kW Prąd obciążenia 3 fazowego rozdzielni I = 9A Dobrano zabezpieczenie – bezpieczniki zwłoczne 20A 1.2. Ochrona przeciwporażeniowa . Dla zachowania warunków ochrony przeciwporażeniowej obwody zasilania przewodów grzejnych wyposażono w wyłączniki różnicowoprądowe z wyzwalaczami nadprądowymi typu P313, B,10A ,30mA Przewody grzejne wyposażone są w ekrany które przyłączone będą do obwodu PE dodatkowo chroniąc Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 20 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

przed porażeniem w przypadku przetarcia lub szkodzenia przewodu . Ze względu na zachowanie poprawnej pracy przewodów grzejnych przy uszkodzeniu jednego z obwodów każdy z przewodów grzejnych wyposażono w własne zabezpieczenie . 1.3. Ochrona przeciwprzepięciowa . Zgodnie z dokumentacją powykonawcza budynek wyposażony jest w czynna instalacje odgromową rozdzielnia główna budynku oraz rozdzielnia TB-4 ( rys nr E-13 ) z której zasilana jest rozdzielnia TB-5 wyposażona jest w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej oraz obwody połączeń wyrównawczych . 1.4. Obwody sygnalizacji . Dla zapewnienia kontroli poprawnej pracy instalacji ogrzewania rynien zaprojektowano obwód sygnalizacji optycznej i akustycznej . W tym celu z rozdzielni TB-b należy wyprowadzić obwód sygnalizacyjny przewodem YLY 2 x 1,0 który należy doprowadzić do pomieszczenia recepcji na poziomie parteru . W pomieszczeniu recepcji na ścianie bocznej należy zabudować lampę sygnalizacyjną oraz wyłącznik 1 biegunowy . W przypadku uszkodzenia regulatora ( styk nr 1-2 ) lub zadziałania zabezpieczeń zasilania przewodów grzejnych ( styki pomocnicze 11-12 ) zostanie pobudzona lampa sygnalizacyjna wraz z sygnałem akustycznym . Obsługa po stwierdzeniu awarii łącznikiem 1 fazowym zabudowanym przy lampie może wyłączyć sygnał akustyczny i przystąpić do usunięcia awarii . Uszkodzony obwód należy : - wyłączyć rozłącznikiem FR 301 - zabezpieczenie tego obwodu ( P302 ) ustawić w pozycji załącz - ponownie załączyć sygnalizację akustyczna Poprawny stan instalacji sygnalizowany jest zanikiem sygnalizacji optycznej . 1.5 Instalacja przecizamarzaniowa do rynien oraz rur spustowych Instalacja wykonana będzie samoregulującymi przewodami grzejnymi SelfTec PRO o mocy 20 W/mb w 10ºC. Rdzeń przewodu wykonany jest z polimeru z dodatkiem węgla, usieciowany, rozpięty pomiędzy równoległymi żyłami zasilającymi, jednostronnie zasilany. Samoregulujący przewód grzejny na całej swej długości jest ekranowany, a następnie przyłączony do szyny PE System ochrony ELEKTRA SelfTec PRO lub równoważnik dostosowany jest do typowego napięcia zmiennego w sieci jednofazowej ~ 230V. Regulacja ciepła wydzielanego przez przewód na zewnątrz odbywa się samoczynnie, dzięki temu przewód może nachodzić na siebie lub się krzyżować. Przewody należy mocować w rynnach oraz rurach spustowych za pomocą specjalnych linek z uchwytami do rynien oraz do rur spustowych. W przypadku rynien oraz rur o średnicy większej niż DN 120 przewody układać w postaci dwóch nitek w wyniku czego otrzyma się moc 40 W/mb. Systemem sterować będzie regulator ETOR 2 Elektra lub równowąznik. 2 Z regulatora należy wyprowadzi przewodem YDYżo 3 x1,5mm obwód czujnika temperatury ETF (w komplecie z regulatorem temp.) który należy doprowadzić do ścianie północnej w wierzy ratusza . Obwód czujnika wilgotności ETOR lub równoważnik należy doprowadzić do rynny po stronie południowej budynku oraz umieścić w niej czujnik. Z regulatora należy wyprowadzić przewodami YDYżo 3 x 2,5 mm2 obwody zasilania przewodów grzejnych zamontowanych w rynnach oraz rurach spustowych. Połączenie przewodu zasilającego z przewodem grzejnym wykonać poprzez puszki instalacyjne na tynkowe wyposażone w listę zaciskową do przewodu do 10mm2 IP 54 osadzone na strychu poddasza . Przed rozpoczęciem montażu należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją produktu oraz wymaganiami producenta.

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 21 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Uwaga 1. Dla zachowania zwiększonego ogrzewania podłoża w rejonie spustów wody z tarasu przy spustach należy ułożyć dodatkowe „ zwoje przewodu ” tak by umożliwić spływ wody z tarasu w rejonie zamocowania górnej części spustu . 2. Wykonanie ogrzewania spustu i ułożenie przewodu grzewczego w posadzce tarasu - należy uzgodnić z projektantem branży architektonicznej oraz przedstawicielem Inwestora . INFORMACJE OGÓLNE

1.

Zagadnienia BHP

Użyte materiały winny posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności dopuszczającą do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Roboty budowlane i konstrukcyjne należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych , instrukcjami wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów budowlanych, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) . Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

2.

Uwagi końcowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Prace prowadzić przy ścisłej współpracy oraz nadzorze przedstawiciela technicznego producenta przyjętych materiałów. W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do zastosowania. Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgoda Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi oraz uzyskać pisemne uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków na zmianę materiałów. Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych, w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia, zapewnienia bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. W celu wyrażenia akceptacji na zastosowanie materiału zamiennego wykonawca przedstawi projektantowi oraz inspektorowi karty techniczne oraz certyfikaty wraz z wszystkimi parametrami technicznymi w jednostkach materiału zaprojektowanego w celu porównania. Brak jakiegokolwiek parametru porównawczego oraz jednostek w których został on określony dyskwalifikuje materiał zamienny. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji powykonawczej. Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń.

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 22 z 23

Dokumentacja projektowo kosztowa termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku oraz remont tarasu Ratusza w Gliwicach Projekt budowlano - wykonawczy

Jeżeli wprowadzenie na wniosek Wykonawcy jakiegokolwiek materiału zamiennego lub zamiennej technologii wykonania będzie wpływało na przyjęte rozwiązania projektowe, Wykonawca wykona te prace w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości inwestycji. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach prowadzonych prac. Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej.

Podstawą do wykonania robót budowlanych jest dokumentacja techniczna wszystkich branż, które należy rozpatrywać łącznie.

Usługi Architektoniczno – Budowlane VENIT Ewa Przybył, ul. Lompy 1/5 , 44-100 Gliwice Strona 23 z 23