79, Warszawa

załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy PZP załącznik nr 1 do UMOWY nr...
6 downloads 0 Views 311KB Size
załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy PZP

załącznik nr 1 do UMOWY nr 4/SZ - BU//2013 na usługi szkoleniowe z zakresu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Warszawa, 26.04.2013 1

Zapytanie ofertowe nr 24/2013 1. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi szkoleniowej (przeprowadzenie szkoleń) z tematu: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa II. Przedmiot zamówienia: Usługi szkoleniowe (przeprowadzenie szkoleń) Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – Usługi szkoleniowe - 80500000-9 1. Szkolenie w części A: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zostanie zrealizowane na warunkach jak niżej: a) liczba uczestników : 56 osób (2 grupy x 28 osób) b) czas szkoleń: 2 – dniowe tj.16 godzin dydaktycznych c) Koszt max. 17.000 zł netto = brutto d) Zakres tematyczny część A : PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Zmiany w systemie zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją z 14 września 2012r., (nie związane z zamówieniami w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa): 1) zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 5), 2) zmiany w zakresie wykluczania nierzetelnych wykonawców zamówień (art. 24 ust. 1 pkt. 1), 3) wykluczanie z postępowań podmiotów powiązanych, 4) wprowadzenie dialogu technicznego - formy oficjalnego uzyskiwania od wykonawców pomocy przy określaniu warunków zamówienia, 5) zmiana kryteriów prekwalifikacji w trybach takich jak przetarg ograniczony, 6) zmiany dotyczące sprawozdania o udzielonych zamówieniach, 7) nowe rozporządzenie o dokumentach, których można żądać od wykonawców. 2. Podstawowe zasady udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków UE a zamówienia publiczne. 3. Opis przedmiotu zamówienia – problemy, SIWZ, w tym: 1) opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, 2) opis poprzez wskazanie znaków towarowych, 3) definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego.

1

numer otrzymywany w Wydziale Prawnym.

1

załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy PZP

załącznik nr 1 do UMOWY nr 4/SZ - BU//2013 na usługi szkoleniowe z zakresu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia (ustalenie rodzaju zamówienia, zamówienia w ramach projektu) oraz dzielenie zamówienia na części, w tym: 1) zaniechanie stosowania przepisów właściwych dla łącznej wartości szacunkowej poszczególnych części zamówienia, 2) praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, 3) problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia, 4) udostępnienie szczegółowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia wykonawcom w momencie szacowania wartości zamówienia. 5. Kryteria oceny ofert , ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów pozacenowych – na ile precyzyjny musi być sposób oceny ofert? Przykłady wadliwych kryteriów w orzecznictwie KIO. 6. Warunki udziału w postępowaniu, w tym związanie warunku z przedmiotem zamówienia i jego proporcjonalność do przedmiotu zamówienia. 7. Przesłanki wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, w tym: 1) zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, 2) zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, 3) zamówienia dodatkowe i uzupełniające, w tym problem braków i błędów w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówienie dodatkowe a roboty zamienne, zamówienie dodatkowe a wynagrodzenie ryczałtowe, czy możliwa jest zmiana technologii wykonania robót między zamówieniem podstawowym a uzupełniającym, 4) przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę. 8. Uzupełnianie dokumentów, w tym: 1) przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność, 2) katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu, 3) uzupełnienie dokumentów, a zmiana treści oferty, 4) nieprawdziwe informacje, a uzupełnianie dokumentów w świetle najnowszego orzecznictwa sądów okręgowych, 5) ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, 6) termin na uzupełnienie dokumentów, 7) skutki uzupełnienia dokumentów samodzielnie przez zamawiającego, 8) uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego. 9. Termin związania ofertą - czy można zawrzeć umowę po jego upływie ? 10. Poprawianie omyłek w treści oferty w orzecznictwie i wynikach kontroli, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce. 11. Procedury wszczęcia i zakończenia postępowania. 12. Inne najczęściej spotykane błędy w zakresie udzielenia zamówień publicznych, w tym dotyczące: 1) ogłoszenia o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia (braki w treści ogłoszenia, niezgodność ogłoszeń, zmiana ogłoszenia, termin na przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia),

2

załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy PZP

załącznik nr 1 do UMOWY nr 4/SZ - BU//2013 na usługi szkoleniowe z zakresu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2) wykluczania wykonawców z postępowania za niewniesienie wadium (wniesienie wadium w gotówce, wady gwarancji wadialnych), 3) odrzucania ofert, 4) zakresu świadczenia wykonawcy - czy umowa może być zawarta na innych warunkach niż wynikające z siwz i oferty, 5) wyłączania osób wykonujących czynności w postępowaniu, 6) wadliwych zapisów w siwz. 2. Szkolenie w części B: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - „Zasada konkurencyjności w projektach PO KL” zostanie zrealizowane na warunkach jak niżej: a) liczba uczestników : 23 osoby, b) czas szkolenia: 1 – dniowe (8 godzin dydaktycznych), c) Koszt max. 5.000 zł netto = brutto d) Zakres tematyczny część B : PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - „Zasada konkurencyjności w projektach PO KL” 1. Wybór wykonawcy a) Zasady prawidłowego przygotowania zapytania ofertowego b) Prawidłowe udokumentowanie rozesłania/upublicznienia zapytania ofertowego c) Dopuszczalne kryteria oceny Wykonawców d) Dokumentacja wymagana od Wykonawcy e) Prawidłowe określenie terminu złożenia ofert 2. Prawidłowe dokumentowanie wyboru wykonawcy: a) zakres i forma protokołu i załączników; w tym w szczególności interpretacja oświadczeń składnych przez Wykonawcę i Beneficjenta w zakresie braku wzajemnych powiązań osobowych i kapitałowych b) dokumentowanie procesu informowania wykonawców o wynikach postępowania 3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą - niezbędne elementy umowy. 4. Stosowanie zasady konkurencyjności w kontekście zatrudniania personelu projektu PO KL na podstawie umów cywilnoprawnych. 5. Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów PO KL w zakresie stosowania zasady konkurencyjności przy realizacji projektów. - w trakcie prowadzenia szkolenia wykonawca jest zobowiązany omawiać poszczególne zakresy tematyczne przede wszystkim w oparciu o sprecyzowane przykłady, „case study , znane dobre praktyki III. Miejsce realizacji zmówienia: siedziba Zamawiającego – tj. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa IV. Termin realizacji zamówienia: 1. Szkolenie w części A: 1) 20 - 21 maja 2013r. (termin podstawowy) lub 25 - 6 czerwca 2013r. 3

załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy PZP

załącznik nr 1 do UMOWY nr 4/SZ - BU//2013 na usługi szkoleniowe z zakresu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2) 11 - 12 czerwca 2013r. 2. Szkolenie w części B: 1) 14 czerwca 2013r. (termin podstawowy) lub 7 czerwca 2013r V. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 1. Warunki udziału w postępowaniu: Wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na: 1) przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek z zakresu procedury zamówień publicznych, zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych wprowadzanymi nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 12 października 2012r., nie związanymi z zamówieniami w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, i ich praktycznymi konsekwencjami, 2) rozwiązanie wybranych problemów proceduralnych z jakimi spotykają się pracownicy zamawiającego w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceną w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie - w szczególności w zakresie środków unijnych, Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe: a) co najmniej 5 -letnie w prowadzeniu szkoleń, b) w przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń z zakresu Zamówień Publicznych (podanie tematu, terminu szkolenia oraz liczby uczestników). 2. Prosimy o: 1) podanie kosztu szkolenia: dla części A a. całościowego - łącznie dla 56 osób - ……………… b. jednostkowego - dla 1 uczestnika - ……………… dla części B a. całościowego - łącznie dla 23 osób - ……………… b. jednostkowego - dla 1 uczestnika - ………………

zł. netto = brutto zł. netto = brutto zł. netto = brutto zł. netto = brutto

2) Potwierdzenie Wykonawcy, że przyjmuje do wiadomości, że łączny koszt szkoleń nie może przekroczyć: 1) W części A: 17.000 zł netto = brutto ( 4. 229, 27 Euro) 2) W części B: 5.000 zł netto = brutto ( 1. 233 Euro)

Za nieprzekroczenie kwoty w roku 2013 odpowiada Centrum RZL. 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

4

załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy PZP

załącznik nr 1 do UMOWY nr 4/SZ - BU//2013 na usługi szkoleniowe z zakresu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

3.

Sposób przygotowania oferty: Wykonawca powinien sporządzić do niniejszego zapytania ofertę szkolenia wraz z przedstawieniem osoby trenera w odniesieniu do pkt.1 (wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe)

4.

Warunki płatności: 1) Zamawiający zapłaci kwotę wynagrodzenia przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu całości szkolenia tj. części A lub B, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 2) Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

5. W ramach usługi szkoleniowej Wykonawca zapewni: a) przygotowanie szczegółowego programu szkoleń i harmonogramu realizacji Przedmiotu umowy, b) wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców/trenerów, c) przygotowanie materiałów szkoleniowych, d) certyfikaty ukończenia szkolenia, e) ewaluację szkolenia, f) wykonawca będzie odpowiedzialny za potwierdzenie uczestnictwa osób w szkoleniu. Fakt uczestnictwa w szkoleniu musi zostać potwierdzony przez uczestników własnoręcznym podpisem, złożonym na udostępnionej przez Zamawiającego liście. Oryginały list obecności uczestników po odbytym szkleniu zastaną przekazane Zamawiającemu. 6. Certyfikaty i materiały szkoleniowe 1) Uczestnicy otrzymają od Wykonawcy certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Wzór certyfikatu zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag w terminie do 10 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści i formie certyfikatów uwag Zamawiającego. VI. Kryteria oceny oferty: 1. Kryteria oceny ofert: Cena: 100% - rozumiana jako całościowy koszt usługi (osobno: dla części A lub B) 2. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta o najniższym koszcie całościowym usługi dla części A lub B, spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

VII. Zawartość oferty: 1. Imię i Nazwisko/Nazwa oferenta, 2. Kwota netto = brutto za realizację zamówienia dla części …….. (A lub B) 3. Usługa zwolniona z VAT. 4. Oświadczenia oferenta o:

5

załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy PZP

załącznik nr 1 do UMOWY nr 4/SZ - BU//2013 na usługi szkoleniowe z zakresu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszeniu do niego żadnych zastrzeżeń spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli takie ustalono); 2) zobowiązaniu się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w przypadku wyboru oferty; 3) braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym ( według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego). 5. Sposób przygotowania oferty: Wykonawca powinien sporządzić do niniejszego zapytania ofertę szkolenia wraz z przedstawieniem osoby trenera w odniesieniu do poz. V pkt.1 (wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) VIII.Wybór oferty: 1.

2. 3.

Ofertę cenową z adnotacją „szkolenie z tematu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: część …. (A lub B)” należy przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub złożyć w siedzibie CRZL Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa do dnia 9.05.2013r. do godziny 15:00 Termin otwarcia ofert 10.05.2013r, o godzinie 13:00 w siedzibie Centrum RZL. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Elżbieta Wielądek - Gł. Specjalista –tel. 22/237- 00 - 29 [email protected] IX. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. X. Uwagi końcowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 4. Ofertę oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. 7. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru. 8. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.

6

załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy PZP

załącznik nr 1 do UMOWY nr 4/SZ - BU//2013 na usługi szkoleniowe z zakresu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

10.

11.

12.

Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Załączniki: 1. wzór oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 4 do regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum RZL) 2. wzór umowy 3. wzór protokołu odbioru czynności na podstawie umowy (załącznik nr 1 do regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum RZL)

7