485

Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 Fax: 34-324-13-50,...
4 downloads 4 Views 1MB Size
Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych

POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 Fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: [email protected] www.pozyton.com.pl

Tytuł:

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A / 10(60) A / 50 Hz TYPU LAP-A1/485 Wersja wykonania: v 06.03

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Dokument zawiera 2 7 stron.

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Spis treści

Str

1 BEZPIECZEŃSTWO .................................................................................................................................................3 2 INFORMACJE PODSTAWOWE.................................................................................................................................3 2.1 Podstawowe funkcje licznika LAP-A1/485.........................................................................................................3 2.2 Pomiar czasu......................................................................................................................................................3 2.3 Podział doby na strefy czasowe.........................................................................................................................4 2.4 Okresy rozliczeniowe i ich obsługa....................................................................................................................4 2.5 Inne funkcje........................................................................................................................................................4 2.6 WyposaŜenie......................................................................................................................................................4 2.7 Zasada pomiaru..................................................................................................................................................4 3 DANE TECHNICZNE..................................................................................................................................................5 4 OZNACZENIE KODOWE, OPISUJĄCE KONFIGURACJĘ SPRZĘTOWO – PROGRAMOWĄ LICZNIKÓW LAP-A1/485................................................................................................................................................................7 4.1 Człon 1................................................................................................................................................................7 4.2 Człon 2................................................................................................................................................................8 4.3 Człon 3................................................................................................................................................................8 5 BUDOWA LICZNIKA LAP-A1/485..............................................................................................................................9 5.1 Tabliczka znamionowa licznika LAP-A1/485......................................................................................................9 5.2 Wymiary licznika LAP-A1/485..........................................................................................................................10 5.3 Skrzynka zaciskowa – schemat podłączenia licznika LAP-A1/485..................................................................11 6 POLE ODCZYTOWE LICZNIKA LAP-A1/485..........................................................................................................11 6.1 Charakterystyka pola odczytowego..................................................................................................................11 6.2 Praca pola odczytowego..................................................................................................................................12 6.3 Wielkości prezentowane na wyświetlaczu licznika wraz z kodami OBIS........................................................14 6.4 Sygnalizacja stanu pracy licznika.....................................................................................................................15 6.5 Prezentacja wielkości na ekranach LCD..........................................................................................................16 7 REJESTRACJA WIELKOŚCI ROZLICZENIOWYCH (TARYFIKACJA) ORAZ INNYCH WIELKOŚCI POMOCNICZYCH....................................................................................................................................................21 7.1 Rejestracja energii............................................................................................................................................21 7.2 Pomiar i rejestracja najwyŜszej mocy uśrednionej...........................................................................................21 7.3 Rejestracja profilu mocy uśrednionej i energii.................................................................................................22 8 RĘCZNE ZAMYKANIE OKRESU ROZLICZENIOWEGO........................................................................................22 9 REJESTRACJA INFORMACJI O ODDZIAŁYWANIU SILNYM POLEM MAGNETYCZNYM..................................22 9.1 Dodatkowy rejestr energii.................................................................................................................................22 9.2 Rejestracja zdarzeń..........................................................................................................................................22 9.3 Informacja na ekranie wyświetlacza LCD........................................................................................................23 10 ODCZYT DANYCH POMIAROWYCH...................................................................................................................23 10.1 Odczyt tablicowy.............................................................................................................................................23 10.2 Odczyt rejestrowy...........................................................................................................................................23 11 ZMIANA NASTAW I PARAMETRÓW.....................................................................................................................23 11.1 Programowanie licznika za pośrednictwem głowicy optycznej OPTO w standardzie PN-EN 62056-21.......24 11.2 Opis nastaw i parametrów..............................................................................................................................24 12 KOD ZDALNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU.........................................................................................................25 13 ZESTAWIENIE „DOMYŚLNYCH” PARAMETRÓW TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH TYPU LAP-A1/485................................................................................25 13.1 Kolejność „domyślnych” ekranów licznika LAP-A1/485.................................................................................26 14 OBSŁUGA LICZNIKA PRZY POMOCY KOMPUTERA..........................................................................................27 14.1 Konfiguracja....................................................................................................................................................27 14.2 Odczyt licznika za pośrednictwem głowicy optycznej OPTO zgodnej z normą PN-EN 62056-21......................................................................................................................................27

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 2 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

1

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas eksploatacji licznika LAP-A1/485 naleŜy: • • •

2

zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi; stosować przepisy BHP oraz zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych; montaŜ i instalację zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.

INFORMACJE PODSTAWOWE

LAP-A1/485 jest elektronicznym licznikiem energii elektrycznej przeznaczonym do pomiaru energii czynnej [kWh] w układach bezpośrednich (230 V, 60 A, 50 Hz). LAP-A1/485 jest licznikiem wielotaryfowym z wewnętrznym przełączaniem stref czasowych. Licznik jest wyposaŜony w podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego oraz pamięci nieulotne EEPROM i Flash do zapisu zmierzonych wielkości, nastaw i parametrów. Dedykowany wyświetlacz typu LCD w liczniku prezentuje rejestrowane stany i wielkości. Licznik posiada moŜliwość komunikowania się z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego OPTO (optycznego). W zakresie lokalnego i zdalnego odczytu danych oraz ich prezentacji na wyświetlaczu LCD, licznik jest zgodny ze standardem OBIS (PN-EN 62056-61). Licznik LAP-A1/485 posiada znak CE i świadectwo zatwierdzenia typu PLT 067 wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie.

UWAGA: Wszystkie liczniki produkowane przez ZEUP Pozyton od 04.04.2005 są odporne na działanie podwyŜszonego pola magnetycznego, pochodzącego od magnesu neodymowego. 2.1

Podstawowe funkcje licznika LAP-A1/485

2.1.1 Pomiar i rejestracja energii zgodnie z normą PN-EN 62053-21 •

• •

niezaleŜny od kierunku przepływu prądu pomiar energii elektrycznej czynnej w układach bezpośrednich jednofazowych: ✔ prąd bazowy 10 A i przeciąŜalność 600 %; ✔ prąd bazowy 5 A i przeciąŜalność 1200 %; rejestracja pomiaru energii elektrycznej z podziałem na 4 strefy czasowe, zgodnie z rocznym programem podziału doby na strefy czasowe; rejestracja w pamięci licznika 26880 (lub 53760 w wykonaniu specjalnym) ostatnio zarejestrowanych stanów sumarycznego liczydła energii w cyklach 15 minutowych (tzw. profil energii – drugi kanał profilowy).

2.1.2 Pomiar i rejestracja mocy •2.2 • • •

pomiar i rejestracja najwyŜszej mocy uśrednionej (tzw. moc maksymalna) w 15 minutowych cyklach ze znacznikiem daty i czasu, moŜliwe jest zarejestrowanie jednej mocy maksymalnej dla danego okresu rozliczeniowego; pomiar i rejestracja mocy uśrednionych (tzw. profil mocy – pierwszy kanał profilu) w 15 minutowych cyklach, moŜliwe jest zarejestrowanie 26880 (lub 53760 w wykonaniu specjalnym) cykli.

Pomiar czasu wyświetlanie i rejestracja czasu letniego lub zimowego (korygowanego z układu pomiaru czasu rzeczywistego tzw. RTC); moŜliwość zablokowania funkcji zmiany czasu zima-lato, lato-zima; edycja daty i czasu poprzez interfejsy komunikacyjne (w przypadku interfejsu RS485 z zastosowaniem kodu zdalnej synchronizacji czasu, patrz pkt. 12).

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 3 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

2.3 •2.4 • • •

2.5 • • •

• • • • • •

2.6 • • • • • •

Podział doby na strefy czasowe zapis do pamięci rocznego programu podziału doby na strefy czasowe: ✔ 4 strefy czasowe; ✔ 15 minutowa rozdzielczość przełączania stref; moŜliwość selektywnego rozpoznawania dni powszednich, sobót, niedziel i świąt (w tym ruchomych przez programowalny kalendarz świąt).

Okresy rozliczeniowe i ich obsługa rejestracja w pamięci licznika wielkości rozliczeniowych z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych; automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego w określonym dniu w wybranych miesiącach roku; ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego przez operatora poprzez: ✔ wysterowanie (ok. 4 s) przycisku do przełączania ekranów; ✔ interfejsy komunikacyjne z wykorzystaniem oprogramowania (np. „SOLEN”).

Inne funkcje pomiar i wyświetlanie chwilowych wartości napięcia, prądu i mocy; dwukierunkowa komunikacja poprzez interfejsy komunikacyjne, umoŜliwiająca odczyt danych zarejestrowanych przez licznik oraz programowanie wybranych funkcji i parametrów; rejestracja w pamięci licznika 320 ostatnich 1 minutowych cykli zawierających wystąpienie następujących zdarzeń: programowanie licznika, ustawianie daty i czasu, otwarcie osłony skrzynki zaciskowej, oddziaływanie na licznik silnym polem magnetycznym i zanik napięcia pomiarowego; rejestracja zdarzeń i pomiar czynnej zliczanej w obecności zewnętrznego pola magnetycznego; sygnalizacja stanu baterii podtrzymujacej pracę zegara RTC; moŜliwość odczytu wyłączonego licznika (zasilanie bateryjne do odczytu danych z wyświetlacza LCD); pomiar przy odkształconych przebiegach prądu i napięcia; moŜliwość pracy w rozproszonym systemie pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej; dowolna pozycja pracy, szeroki zakres temperatur pracy oraz odporność na wstrząsy.

WyposaŜenie wyjście kontrolne – dioda LED impulsująca ze stałą 2400 imp./kWh; dedykowany, ośmiopozycyjny wyświetlacz, pozwalający na wyświetlanie rejestrowanych stanów i wielkości; przełącznik do sterowania pracą wyświetlacza (z moŜliwością plombowania); optyczny interfejs komunikacyjny OPTO (zgodny z normą PN-EN 62056-21); aktywny interfejs do transmisji szeregowej RS485; czujnik otwarcia osłony skrzynki zaciskowej.

Konstrukcja licznika zapewnia odporność na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych, pochodzących od magnesów o indukcji pola do 150 mT mierzonej w odległości 30 mm od jego powierzchni. 2.7

Zasada pomiaru

Pomiar energii w liczniku LAP-A1/485 realizowany jest za pomocą przetwornika analogowo–cyfrowego (Analog to Digital Converter) - ADC. Zmierzone wielkości napięcia i prądu przekazywane są do cyfrowego procesora sygnałowego (Digital Signal Procesor) – DSP, który wylicza energię i przesyła wynik do mikrokontrolera. Mikrokontroler przetwarza otrzymany wynik i zapisuje dane do pamięci.

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 4 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Wyjście kontrolne

Interfejsy komunikacyjne

LCD

Dzielnik napięcia

U

Pamięć EEPROM

CPU

Transformator prądowy

ADC

Pamięć Flash

DSP

I

RTC

Zasilacz + ochrona przeciwprzepięciowa

U

Zasilanie elektroniki

Rysunek 1. Schemat blokowy licznika LAP-A1/485

3

DANE TECHNICZNE

Wielkość mierzona

Energia czynna [kWh]

Klasa pomiaru energii

1 wg PN-EN 62053-21 230 V AC

Napięcie odniesienia Un Napięcie pracy

0,9 ... 1,1 Un

Graniczne napięcie pracy

0,8 ... 1,15 Un

Prąd bazowy

5A

10 A

Prąd maksymalny Prąd rozruchu

60 A < 20 mA

< 40 mA

Częstotliwość odniesienia

50 Hz

Zakres częstotliwości pracy

49 ÷ 51 Hz

Pobór mocy przez tor napięciowy

< 4 VA / < 1,5 W

Pobór mocy przez tor prądowy

< 0,05 VA Wyjście kontrolne

Typ wyjścia kontrolnego

Dioda LED umieszczona na płycie czołowej licznika

Stała impulsowa wyjścia kontrolnego

2400 imp./kWh Interfejsy komunikacyjne

Interfejs komunikacyjny optyczny zgodny z PN-EN 62056-21

Funkcje: odczyt danych pomiarowych, programowanie

Interfejs RS485

Funkcja: transmisja danych pomiarowych, podłączenie modułów komunikacyjnych GSM - 1/485 i GT - 1/485 Pole odczytowe – wyświetlacz

Typ wyświetlacza

LCD dedykowany

Wymiary

14 x 59 mm Zegar czasu rzeczywistego

Dokładność chodu zegara RTC

Lepsza niŜ ±0,5 s/ dobę

Podtrzymanie pracy zegara RTC Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Bateria litowa 3,6 V Strona 5 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Ustawianie daty i czasu

Programowe: ✔ przez interfejs optyczny ✔ interfejs RS485 (tylko z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu) Parametry mechaniczne obudowy

Materiał obudowy

Podstawa licznika -PC/ABS, Osłona skrzynki zaciskowej -PC/ABS, Skrzynka zaciskowa -PC/ABS, Osłona licznika- PC Wszystkie tworzywa z których wykonana jest obudowa są wysokoudarowe, trudnopalne, samogasnące,powtórnie przetwarzalne

Klasa ochronności

II

Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody

IP54 wg PN-EN 60529

CięŜar

0,8 kg Zakresy temperaturowe

Zakres temperatury pracy

-30 ... +60 °C

Graniczny zakres temperatury pracy

-34 ... +60 °C

Warunki składowania, transport

-40 ... +70 °C Stabilność elektryczna

Test izolacji

wg PN-EN 62053-21

Test udarowy

wg PN-EN 62053-21 Kompatybilność elektromagnetyczna Zgodnie z normą PN-EN 62052-11 Przewody przyłączeniowe

Maksymalna średnica przewodów przyłączeniowych bez izolacji

Dla torów prądowych i napięciowych: Ø = 6,5 mm (średnica otworu w zacisku) Dla obwodów pomocniczych (interfejs RS485): Ø = 3 mm (średnica otworu w zacisku)

Maksymalna długość końcówek przewodów przyłączeniowych bez izolacji

Dla torów prądowych i napięciowych: 26 mm (głębokość otworu w zacisku) Dla obwodów pomocniczych (interfejs RS485): 9 mm (głębokość otworu w zacisku) Taryfikacja

Strefy czasowe

4 strefy czasowe programowalne z rozdzielczością 15 minut

Czas uśredniania cyklu pomiaru mocy

15 minut

Kalendarz dni świątecznych Zamykanie okresu rozliczeniowego

Programowalny Automatyczne (w określonym dniu w wybranych miesiącach roku) lub ręczne (na Ŝądanie przez uŜytkownika) Rejestracja profilu

Czas uśredniania cyklu profilu Rejestrowane wielkości Pojemność pamięci

15 minut uśredniona moc czynna, stan liczydła energii czynnej (sumarycznego) wykonanie standardowe

wykonanie specjalne

280 dni

560 dni

Formaty danych prezentowanych w polu odczytowym i odczytanych przez wybrany interfejs komunikacyjny Liczydła energii/ jednostka

000000.00 / kWh (*)

Moc maksymalna / jednostka

00.00 / kW (*)

(*) format domyślny (na etapie kalibracji licznika istnieje moŜliwość skonfigurowania formatu liczydeł energii / rejestrów mocy na: 0000000.0 / 00.0 lub 00000.000 / 00.000)

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 6 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Charakterystyki metrologiczne.

Rysunek 2. Charakterystyki błędu pomiaru energii czynnej w funkcji prądu Ib dla licznika LAP-A1/485 kl. 1

4

OZNACZENIE KODOWE, OPISUJĄCE KONFIGURACJĘ SPRZĘTOWO – PROGRAMOWĄ LICZNIKÓW LAP-A1/485

Oznaczenie kodowe opisujące konfigurację sprzętowo – programową liczników LAP-A1/485 składa się z trzech członów, których znaczenie zostało opisane poniŜej. Kod literowo – cyfrowy umieszczony jest na tabliczce znamionowej licznika. Przykład: LAP–A1T35BCFMQ–E13EF603

1 L 4.1

A

2

PA1

T

35

B

3 C

F

Człon 1 Człon stały zawierający oznaczenie typu licznika:

L

A

PA1 Oznaczenie producenta Znak rozdzielający

Strefy: P – ilość stref czasowych programowana Rodzaj pomiaru: A – energia czynna Ilość układów pomiarowych: L – licznik 1 – układowy

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 7 z 27

M

QE

13

E

F

603

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

4.2

Człon 2

Człon o zmiennej ilości znaków, zawierający oznaczenie dodatkowych modułów, w które zostaje wyposaŜony licznik na etapie produkcji:

T

35

B

C

F

H

M

Q Q – licznik z moŜliwością odblokowania programowania daty i czasu na dodatkowych złączach komunikacyjnych

M – wskaźnik mocy maksymalnej H – licznik jednokierunkowy (z hamowaniem wstecznym) F – licznik z podwyŜszoną odpornością na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych C – czujnik otwarcia / zdjęcia osłony skrzynki zaciskowej B – kontrola stanu baterii Literowe i cyfrowe oznaczenie producenta

4.3

Człon 3

Człon o stałej ilości znaków, zawierający oznaczenie: generacji, rodzaju interfejsu komunikacyjnego, napięcia pracy, prądu bazowego i przeciąŜalności oraz wersji oprogramowania.E

13

E

F

603 Wersja oprogramowania Prąd bazowy i przeciąŜalność: A – 10(60) A F – 5(60) A

Napięcie pracy: E – 230 V Rodzaj interfejsu: 01 – brak 06 – złącze optyczne wg PN-EN 62056-21 13 – złącze optyczne wg PN-EN 62056-21, RS485 Generacja (oznaczenie płytki elektroniki): A – generacja pierwsza B – generacja druga C – generacja trzecia D – generacja czwarta E – generacja piąta Znak rozdzielający

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 8 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

5

BUDOWA LICZNIKA LAP-A1/485

5.1

Tabliczka znamionowa licznika LAP-A1/485

1

2

3

4

Rysunek 3. Wygląd tabliczki znamionowej licznika LAP-A1/485 (przykład tabliczki z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu, patrz pkt. 12) Opis uŜytych symboli numerycznych: wyświetlacz typu LCD, słuŜy do wizualizacji danych

1

⇒ Pole odczytowe

– rejestrowanych przez licznik;

2

⇒ Przełącznik ekranów

– wyświetlaczu licznika oraz do ręcznego zamykania okresu

przełącznik monostabilny, słuŜy do przełączania informacji na rozliczeniowego. Jest przystosowany do plombowania; 3

4

⇒ Wyjście kontrolneInterfejs komunikacyjny (OPTO)

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

czerwona dioda świecąca, która impulsuje zgodnie ze stałą

– podaną na tabliczce znamionowej licznika; –

optyczny zgodny z normą PN-EN 62056-21, słuŜący do komunikacji licznika z urządzeniami zewnętrznymi np. czytniki danych, przenośne komputery (odczyt danych, programowanie, zamykanie okresu rozliczeniowego). Strona 9 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

5.2

Wymiary licznika LAP-A1/485

Rysunek 4. Wymiary licznika LAP-A1/485 (szczegóły A i B przedstawiają otwory montaŜowe)

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 10 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

5.3

Skrzynka zaciskowa – schemat podłączenia licznika LAP-A1/485

Uwaga: Podczas eksploatacji licznika, zaciski 1 i 2 powinny być połączone elektrycznie. Rysunek 5. Schemat podłączenia licznika LAP-A1/485

6 6.1

POLE ODCZYTOWE LICZNIKA LAP-A1/485 Charakterystyka pola odczytowego

Polem odczytowym licznika LAP-A1/485 jest dedykowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny. SłuŜy on do wyświetlania informacji o stanie pracy i pomiarach. Elementy główne pola odczytowego

1

3

2

4

5

Symbole nr 1: Osiem symboli do wyświetlania wartości wielkości mierzonych, rozliczeniowych i konfiguracyjnych; Symbole nr 2: Cztery symbole do wyświetlania wartości kodów w standardzie OBIS; Symbole nr 3: Dwa symbole do sygnalizacji kierunku przepływu energii; Symbole nr 4: Osiem symboli uniwersalnych, opis znaczenia poszczególnych symboli znajduje się na tabliczce licznika: sygnalizacja aktywnej strefy doby, aktywnej transmisji (optozłącze lub RS485), wykrycie zewnętrznego pola magnetycznego, zdjęcie osłony skrzynki zaciskowej i wyświetlanie ekranu archiwum okresu rozliczeniowego; Symbol nr 5: Symbol do sygnalizacji stanu baterii (baterii RTC);

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 11 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

6.2

Praca pola odczytowego

Wyświetlanie ekranów w liczniku LAP-A1/485 odbywa się w sposób dynamiczny. Zmiana aktualnie wyświetlanego ekranu następuje automatycznie zgodnie z porządkiem zapisanym w pamięci licznika i po upływie zaprogramowanego czasu ekspozycji. UŜycie (wysterowanie przez czas ok. 1[s]) przełącznika ekranów (element 2 na Rysunku 3) powoduje przejście w tryb pracy statycznej, gdzie wyświetlanie ekranów wymuszane jest przez kolejne wysterowania przełącznika ekranów. Po upływie czasu powrotu od ostatniego uŜycia przełącznika ekranów (domyślnie 60 s), pole odczytowe wraca do trybu pracy dynamicznej. Algorytm sterowania pracą pola odczytowego został przedstawiony na Rysunku 6. Kolejność i ilość wyświetlanych ekranów programowana jest oddzielnie dla kaŜdego trybu pracy wyświetlacza, maksymalnie do 32 ekranów w kaŜdym trybie.

ekrany wyświetlane dynamicznie

N

czy uŜyto przełącznika ekranów ?

T

ekrany wyświetlane statycznie

T

czy minął ustalony czas powrotu (do wyświetlania dynamicznego) od ostatniego uŜycia przełącznika ekranów?

N

Rysunek 6. Dynamiczne i statyczne przełączanie ekranów UWAGA: Ze względu na dynamiczny tryb pracy pola odczytowego wymagane jest zaprogramowanie co najmniej jednego ekranu wyświetlanego dynamicznie. W przypadku braku zaprogramowanych ekranów wyświetlanych dynamicznie na wyświetlaczu licznika prezentowany jest na stałe ekran testowy. W przypadku ekranów z danymi archiwalnych okresów rozliczeniowych wyświetlanie rozpoczyna się od ostatnio zamkniętego okresu i po wyświetleniu ostatniego ekranu licznik rozpoczyna prezentację danych z kolejnego zamknięcia w poprzednio ustalonym porządku. Cykliczna prezentacja danych archiwalnych powtarzana jest aŜ do wyświetlania wszystkich zamknięć określonych w konfiguracji.

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 12 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Licznik LAP-A1/485 wyposaŜono w zasilanie bateryjne, umoŜliwiające przy braku napięcia pomiarowego przeglądanie danych zarejestrowanych przez licznik. Zainicjowanie pracy licznika zasilanego z baterii odbywa się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przełącznika ekranów. W trybie tym funkcje pomiarowe i komunikacyjne licznika są nieaktywne, a pole odczytowe pracuje wtedy w trybie dynamicznym – zmiana wyświetlanego ekranu następuje samoczynnie co ok. 5 sekund. Przeglądanie ekranów podczas zasilania licznika z baterii moŜliwe jest tylko przy ciągłym przytrzymaniu wciśniętego przełącznika ekranów, licznik zostaje automatycznie wyłączony po upływie ok. 5 sekund od ostatniego uŜycia przełącznika ekranów. Powrót napięcia pomiarowego w trakcie przeglądania danych z wykorzystaniem zasilania bateryjnego powoduje wyłączenie i ponowne włączenie licznika z aktywnymi wszystkimi funkcjami licznika (zasilanie z zasilacza sieciowego).

test aktywności przełącznika ekranów co ok. 5s

przełącznik ekranów aktywny ?

N

T kolejny ekran wyświetlany w trybie dynamicznym

Rysunek 7. Praca pola odczytowego przy zasilaniu z baterii

UWAGA: W czasie przeglądania danych pomiarowych na LCD gdy licznik jest zasilany z baterii: ✔ ekrany z bieŜącymi wartościami chwilowymi (moc czynna, napięcie i prąd) oraz ekrany z danymi archiwalnych okresów rozliczeniowych są niedostępne; ✔ sygnalizacja stanu pracy jest nieaktywna, symbole opisane w rozdziale 6.4 pozostają niewyświetlone.

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 13 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Wielkości prezentowane na wyświetlaczu licznika wraz z kodami OBIS Kod OBIS

Opis ekranu

0.9.2

BieŜąca data w liczniku (rok.miesiąc.dzień) w formacie: RRRR.MM.DD

0.9.1

BieŜący czas w liczniku (godzina:minuta:sekunda) w formacie: GG.MM.SS

15.8.1

Stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej mierzonej w kWh

15.8.2

Stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej mierzonej w kWh

15.8.3

Stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej mierzonej w kWh

15.8.4

Stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej mierzonej w kWh

15.8.0

Stan liczydła sumarycznego energii czynnej mierzonej w kWh Wartość najwyŜszej mocy czynnej mierzonej w kW

15.6.0

bieŜące

6.3

Data wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej (rok.miesiąc.dzień) w formacie: RR.MM.DD Czas wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej (godzina:minuta:sekunda) w formacie: GG.MM.SS

15.7.0

Wartość chwilowa mocy czynnej mierzonej w kW

12.7.0

Wartość chwilowa napięcia mierzonego w V

11 . 7 . 0

Wartość chwilowa prądu mierzonego w A

Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego (godzina:minuta:sekunda) w formacie: GG.MM.SS

15.8.1.xx (*)

Archiwalny stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej mierzonej w kWh

15.8.2.xx (*)

Archiwalny stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej mierzonej w kWh

15.8.3.xx (*)

Archiwalny stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej mierzonej w kWh

15.8.4.xx (*)

Archiwalny stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej mierzonej w kWh

archiwalne

0.1.2.xx (*)

Data zamknięcia okresu rozliczeniowego (rok.miesiąc.dzień) w formacie: RR.MM.DD

1 5 . 8 . 0 . x x ( * ) Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej mierzonej w kWh Wartość archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej mierzonej w kW Data wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej 1 5 . 6 . 0 . x x ( * ) (rok.miesiąc.dzień) w formacie: RR.MM.DD

0.2.2

Identyfikator grupy taryfowej (np. C12a, G11, itp.)

konfiguracyjne

Czas wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej (godzina:minuta:sekunda) w formacie: GG.MM.SS

(*) podczas wyświetlania ekranów archiwalnego okresu rozliczeniowego aktywny jest symbol uniwersalny opisany na tabliczce znamionowej jako 'Arch.', natomiast numer archiwum opisany powyŜej jako 'xx' (00÷99) wyświetlany jest przemiennie z pozostałą częścią kodu OBIS Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 14 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

6.4

Sygnalizacja stanu pracy licznika ●

strefa czasowa – aktualna strefa czasowa sygnalizowana jest przez wyświetlenie określonego symbolu uniwersalnego nad odpowiednim opisem na tabliczce znamionowej licznika „T1”, „T2”, „T3” lub „T4”.akumulacja mierzonej energii – wyróŜnione poniŜej symbole graficzne wyświetlane są na podstawie pomiarów jednostki obliczeniowej odczytywanych co 1[s]. ' – prawidłowy kierunek przepływu energii (kierunek pobór). ' – wsteczny kierunek przepływu energii.komunikacja po łączach szeregowych – aktywność interfejsów komunikacyjnych sygnalizowana jest przez wyświetlenie symbolu uniwersalnego opisanego na tabliczce znamionowej jako „TRX”.

' '

Symbol zostaje wyświetlony po wysyłaniu identyfikatora licznika i jest aktywny na czas połączenia licznika z urządzeniem odczytowym. ●

sygnalizacja zdjęcia osłony skrzynki zaciskowej licznika – symbol wyróŜniony na rysunku poniŜej i opisany na tabliczce znamionowej jako „Otw.” moŜe pracować w jednym z dwóch trybów w zaleŜności od uprzedniej konfiguracji programowej.

tryb 1 - symbol wyświetlany jest w sposób ciągły podczas otwarcia osłony skrzynki zaciskowej. symbol wyświetlany jest w sposób ciągły podczas otwarcia osłony skrzynki zaciskowej i impulsowo tryb 2 - po zamknięciu osłony, stan aktywności sygnalizatora kasowany jest za pomocą programu parametryzacyjnego.

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 15 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485stan czujnika zewnętrznego pola magnetycznego – wykrycie przez licznik zewnętrznego pola magnetycznego sygnalizowane jest przez wyświetlenie symbolu uniwersalnego wyróŜnionego na rysunku, natomiast impulsowa prezentacja tego symbolu informuje o aktywności flagi czujnika zewnętrznego pola magnetycznego (na licznik oddziaływano w przeszłości polem magnetycznym). Dodatkowe informacje o rejestracji oddziaływania na licznik silnym polem magnetycznym zostały opisane w rozdziale 9 instrukcji.stan baterii – niski poziom napięcia baterii (podtrzymującej pracę zegara RTC) sygnalizowany jest przez impulsową prezentację symbolu graficznego wyróŜnionego na rysunku, test stanu baterii wykonywany jest raz na dobę (godz.: 000 czasu zimowego) oraz po kaŜdym włączeniu licznika lub zamknięciu osłony skrzynki zaciskowej.dane okresu archiwalnego – podczas przeglądania danych archiwalnego okresu rozliczeniowego wyświetlany jest symbol uniwersalny wyróŜniony na rysunku poniŜej i opisany na tabliczce znamionowej jako „Arch.”:

6.5

Prezentacja wielkości na ekranach LCD Opis wielkości wyświetlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia bieŜącą datę w liczniku (rok.miesiąc.dzień) w formacie RRRR.MM.DD

Data

Przedstawia bieŜący czas w liczniku (godzina:minuta:sekunda) w formacie GG:MM:SS

Czas

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 16 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Opis wielkości wyświetlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej, jednostka pomiaru kWh

BieŜący stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej

Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej, jednostka pomiaru kWh BieŜący stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej

Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej, jednostka pomiaru kWh BieŜący stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej

Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej, jednostka pomiaru kWh BieŜący stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej

Przedstawia sumę wartości energii czynnej naliczonej w czterech strefach czasowych, jednostka pomiaru w kWh BieŜący stan liczydła sumarycznego energii czynnej

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 17 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Opis wielkości wyświetlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia wartość najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w bieŜącym okresie rozliczeniowym, jednostka pomiaru kW

Wartość najwyŜszej mocy czynnej

Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień – w formacie RR.MM.DD) wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w bieŜącym okresie rozliczeniowym Data wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej

Przedstawia czas (godzina:minuta – w formacie GG.MM) wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w bieŜącym okresie rozliczeniowym Czas wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej

Przedstawia wartość chwilową napięcia mierzonego w V

Wartość chwilowa napięcia

Przedstawia wartość chwilową prądu mierzonego w A

Wartość chwilowa prądu

Przedstawia wartość chwilową mocy czynnej mierzonej w kW

Wartość chwilowa mocy czynnej

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 18 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Opis wielkości wyświetlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie

Kody OBIS rejestrów archiwalnego okresu rozliczeniowego prezentowane są dynamicznie, numer archiwum wyświtlany jest przemiennie z pozostałą częścią kodu. PoniŜej przedstawiono przykładowe podwójne ekrany dla daty i czasu zamknięcia okresu rozliczeniowego Przedstawia datę zamknięcia okresu rozliczeniowego (rok.miesiąc.dzień – w formacie RR.MM.DD, numer archiwum – '00')

Data zamknięcia okresu rozliczeniowego

Przedstawia czas zamknięcia okresu rozliczeniowego (godzina:minuta – w formacie GG.MM, numer archiwum – '00')

Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego

Przedstawia stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej zapamiętany podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh Archiwalny stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej

Przedstawia stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej zapamiętany podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh Archiwalny stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 19 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Opis wielkości wyświetlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej zapamiętany podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh

Archiwalny stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej

Przedstawia stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej zapamiętany podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh Archiwalny stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej

Przedstawia sumę wartości energii czynnej naliczonej w czterech strefach czasowych zapamiętaną podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej

Przedstawia wartość najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym, jednostka pomiaru kW Archiwalna wartość najwyŜszej mocy czynnej

Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień – w formacie RR.MM.DD) wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym Data wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej

Przedstawia czas (godzina:minuta – w formacie GG.MM) wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym Czas wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 20 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

Opis wielkości wyświetlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia symboliczną nazwę zaprogramowanej taryfikacji (np.: 'G12nw')

Identyfikator grupy taryfowej

Wyświetlany impulsowo napis 'PPPPPPPP'

Ekran informacyjny trybu programowania

Samoczynnie wyświetlany napis '00000000' (czas ekspozycji ok. 5 s) Ekran informacyjny sygnalizujący ręczne zamknięcie okresu rozliczeniowego

Wyświetlone wszystkie segmenty wyświetlacza LCD

Ekran testowy

7

7.1

REJESTRACJA WIELKOŚCI ROZLICZENIOWYCH (TARYFIKACJA) ORAZ INNYCH WIELKOŚCI POMOCNICZYCH Rejestracja energii

Licznik moŜe mierzyć i rejestrować energię czynną w czterech strefach czasowych. RozróŜniamy dwa typy liczydeł: strefowe i sumaryczne, przy czym naliczanie energii odbywa się jednocześnie na odpowiednim liczydle strefowym i sumarycznym. Wszystkie rejestry energii posiadają swoje odpowiedniki w rejestrach archiwalnych dla 31 ostatnich zamkniętych okresów rozliczeniowych.

7.2

Pomiar i rejestracja najwyŜszej mocy uśrednionej

Licznik LAP-A1/485 realizuje pomiar i rejestrację najwyŜszej mocy uśrednionej w cyklu 15 minutowym. W pamięci licznika dla danego okresu rozliczeniowego zostaje zapisana jedna wartość mocy uśrednionej wraz ze znacznikiem daty i czasu niezaleŜnie od obowiązującej strefy doby.

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 21 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

7.3

Rejestracja profilu mocy uśrednionej i energii

Pamięć licznika LAP-A1/485 pozwala na rejestrację 26880 (lub 53760 w wykonaniu specjalnym) 15 minutowych cykli profilowych. KaŜdy cykl profilowy zawiera moc uśrednioną liczoną za czas trwania cyklu, stan sumarycznego liczydła energii czynnej zapamiętany na koniec cyklu oraz dane statusowe wraz ze znacznikiem daty i czasu. W ramach danych statusowych dla kaŜdego cyklu pomiarowego rejestrowane są następujące zdarzenia: • obecność napięcia pomiarowego (przekroczenie zadanego progu); • programowanie licznika oraz ustawianie daty i czasu; • zamknięcie okresu rozliczeniowego; • otwarcie osłony skrzynki zaciskowej; • wykrycie działania zewnętrznego silnego pola magnetycznego. Oprócz wyŜej wymienionych zdarzeń w danych statusowych rejestrowane są informacje dotyczące strefy doby obowiązującej w danym cyklu profilowym. Zestawienie danych statusowych z profilem energii, (zawierającym stany liczydeł energii bezstrefowej, rejestrowane w cyklach 15 minutowych) pozwala słuŜbom odczytowym na skojarzenie zdarzeń z datą i czasem oraz stanem liczydła energii bezstrefowej z dokładnością do cyklu uśredniania.

8

RĘCZNE ZAMYKANIE OKRESU ROZLICZENIOWEGO

Ręcznego zamknięcia okresu dokonuje się poprzez naciśnięcie przełącznika ekranów (element 2 na Rysunku 3) na czas ok. 4 s. Poprawność przyjęcia tego rozkazu licznik sygnalizuje wyświetleniem ekranu informacyjnego przedstawionego poniŜej na czas ok. 5 s.

Zamykanie okresu rozliczeniowego przy uŜyciu przełącznika ekranów wymaga wcześniejszego programowego uaktywnienia oraz określenia ilości dozwolonych zamknięć w miesiącu kalendarzowym za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego (z wykorzystaniem oprogramowania np. „SOLEN”). Zaprogramowanie wartości '0' oznacza zablokowanie ręcznych zamknięć okresu rozliczeniowego. Ręczne zamknięcie okresu rozliczeniowego przy uŜyciu przycisku akceptowane jest przez licznik tylko raz w ciągu doby.

9

REJESTRACJA INFORMACJI O ODDZIAŁYWANIU SILNYM POLEM MAGNETYCZNYM

Licznik LAP-A1/485 posiada sprzętowe i programowe wyposaŜenie, umoŜliwiające sygnalizację i rejestrację informacji o oddziaływaniu silnym zewnętrznym polem magnetycznym.

9.1 • • • •

9.2

Dodatkowy rejestr energii Licznik posiada dodatkowy rejestr energii czynnej o następujących właściwościach: rejestracja energii w tym rejestrze jest uruchamiana tylko w momencie oddziaływania na licznik silnym polem magnetycznym; rejestracja energii w tym rejestrze odbywa się równolegle z rejestracją w rejestrach podstawowych (rejestry energii w strefach czasowych i sumarycznej); rejestr ten nie posiada swoich odpowiedników w archiwach i nie jest reprezentowany na LCD; „zerowanie” powyŜszego rejestru, przeprowadza się specjalnym programem narzędziowym „Magneton” z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń programowych.

Rejestracja zdarzeń

Informacja o oddziaływaniu na licznik silnym polem magnetycznym wprowadzona jest do statusu profilowego oraz do statusu zdarzeń rejestrowanych w cyklach minutowych (tzw: „log” zdarzeń). Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 22 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

9.3

Informacja na ekranie wyświetlacza LCD

Oddziaływanie na licznik silnym polem magnetycznym sygnalizowane jest przez wyświetlenie specjalnego symbolu graficznego pola odczytowego (tzw. sygnalizatora) – patrz pkt 6.4. Wykrycie przez licznik zewnętrznego silnego pola magnetycznego powoduje stałe wyświetlenie sygnalizatora, natomiast pulsacyjne wyświetlanie sygnalizatora informuje o zaistniałym oddziaływaniu w przeszłości. Sygnalizacja oddziaływania silnym polem magnetycznym na licznik jest widoczna na kaŜdym ekranie, do czasu „zerowania” specjalnym programem narzędziowym „Magneton” z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń programowych.

10

ODCZYT DANYCH POMIAROWYCH

Sposób otrzymania danych pomiarowych za pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych zabudowanych w liczniku moŜna podzielić na dwie grupy: • odczyt tablic danych; • odczyt rejestrowy.

10.1 •• •Odczyt tablicowy

Licznik posiada 5 tablic o stałej określonej zawartości: Tablica 1: ✔ bieŜący okres rozliczeniowy; ✔ archiwalne okresy rozliczeniowe; ✔ profil zawierający 3360 ostatnich zarejestrowanych cykli profilowych. Tablica 2: ✔ bieŜący okres rozliczeniowy; ✔ archiwalne okresy rozliczeniowe. Tablica 3: ✔ bieŜący okres rozliczeniowy. Tablica 4: ✔ bieŜący okres rozliczeniowy; ✔ archiwalne okresy rozliczeniowe; ✔ profil zawierający wszystkie zarejestrowane cykle profilowe. Tablica 5: ✔ bieŜąca data i czas; ✔ numer licznika; ✔ bieŜący stan dodatkowego liczydła energii zliczanej podczas oddziaływania na licznik silnym polem magnetycznym wraz z określeniem stanu aktywności czujnika zewnętrznego pola magnetycznego; ✔ tzw: „log” zdarzeń (zestaw ostatnich 320 cykli) zawierający wystąpienie następujących zdarzeń: programowanie licznika, ustawianie daty i czasu, oddziaływanie na licznik silnym polem magnetycznym i zaniki napięć pomiarowych.

10.2

Odczyt rejestrowy

Odczyt rejestrowy umoŜliwia uzyskanie odpowiedniej wielkości przez określone zapytanie. Za pomocą odpowiednich programowych zapytań w liczniku LAP-A1/485 moŜna odczytać: • bieŜącą datę i czas; • aktualne stany liczydeł energii czynnej (strefowych i sumarycznego); • chwilowe wartości następujących wielkości – moc czynna, napięcie i prąd; • numer licznika; • informację o ingerencji na licznik silnym polem magnetycznym.

11

ZMIANA NASTAW I PARAMETRÓW

Sprzętowy interfejs komunikacyjny zabudowany w licznikach LAP-A1/485, oprócz funkcji odczytu danych, umoŜliwia takŜe dokonanie niezbędnych zmian nastaw i parametrów pośrednio i bezpośrednio wpływających na sposób taryfikacji czyli rozliczania. Zmianę nastaw i parametrów umoŜliwia oprogramowanie komputerowe „SOLEN”. Szczegółowe informacje na temat działania i zastosowania w/w oprogramowania zawarte są w jego instrukcji obsługi. Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 23 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

11.1

Programowanie licznika za pośrednictwem głowicy optycznej OPTO w standardzie PN-EN 62056-21

W celu zaprogramowania licznika urządzenie odczytowe nawiązuje połączenie z licznikiem w trybie rejestrowym z wymianą hasła zabezpieczającego. Licznik pracuje wtedy w trybie programowania (na wyświetlaczu widoczny ekran informacyjny trybu programowania, patrz pkt. 6.5).

11.2

Opis nastaw i parametrów

11.2.1 Data i czas Ustawienie daty i czasu wewnętrznego zegara RTC licznika LAP-A1/485 poprzez podstawowy interfejs komunikacyjny moŜliwe jest po podaniu hasła. Uwaga: MoŜliwe jest równieŜ ustawianie (synchronizowanie) daty i czasu wewnętrznego zegara RTC licznika LAP - A1/485 poprzez interfejs RS485 z zastosowaniem kodu zdalnej synchronizacji czasu (patrz pkt. 12).

11.2.2 Podział doby na strefy czasowe W licznikach LAP-A1/485 istnieje moŜliwość zadeklarowania podziału doby na 4 strefy czasowe: • •

4 tabele rozkładu stref w dobie z dokładnością do 15 minut; podział dni tygodnia na dni powszednie, soboty, niedziele i święta indywidualnie dla kaŜdego miesiąca w roku.

11.2.3 Kalendarz dni świątecznych Licznik posiada programowalny kalendarz dni świątecznych. W pamięci licznika moŜna zapisać maksymalnie 16 dni świątecznych, zarówno stałych jak i ruchomych tj. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY i BOśE CIAŁO, obowiązujących dla kaŜdego roku.

11.2.4 Okres rozliczeniowy Liczniki LAP-A1/485 posiadają zdolność zapamiętania danych 31 ostatnio zamkniętych okresów rozliczeniowych. KaŜdy archiwalny okres rozliczeniowy zawiera datę i czas zamknięcia, stany strefowych liczydeł energii i wartość najwyŜszej mocy uśrednionej wraz z datą i czasem wystąpienia. Okres rozliczeniowy w licznikach LAP-A1/485 moŜe być zamykany: • na Ŝądanie operatora przez optyczny interfejs komunikacyjny (z wykorzystaniem oprogramowania np. „SOLEN”); • ręcznie, poprzez naciśnięcie przełącznika ekranów (element 2 na Rysunku 3); • automatycznie-programowo, dla określonego dnia w wybranych miesiącach roku (np.: 20 stycznia, 20 marca, 20 maja, 20 lipca, 20 września i 20 listopada czyli co dwa miesiące w 20 dniu wybranych miesięcy).

11.2.5 Zmiana czasu zima-lato i lato-zima Licznik realizuje automatyczną zmianę czasu: zima-lato i lato-zima, wg następujących zasad: • •

zmianę czasu zima-lato w ostatnią niedzielę marca z godziny 0200 na 0300; zmianę czasu zima-lato w ostatnią niedzielę października z godziny 0300 na 0200.

MoŜliwe są następujące operacje związane ze zmianą czasu zima-lato i lato-zima: • •

ustawianie lub kasowanie programowej blokady zmiany czasu zima-lato i lato-zima; zaprogramowanie nowych dat zmiany czasu zima-lato i lato-zima (uŜycie tej opcji anuluje działanie wyŜej opisanego algorytmu).

11.2.6 Konto odbiorcy W liczniku istnieje moŜliwość wprowadzenia 10-znakowego ko nt a od bio r cy /rejestr: 0.0.0(...)/. Dopuszczalne są znaki: „0”..„9”, „A”..„Z”, „a”..„z”, „ ” (spacja) i „_”.

11.2.7 Prędkość transmisji interfejsu RS485 Prędkość transmisji interfejsu RS485 jest ustalana programowo. Dopuszczalne wartości 1200, 2400 lub 4800 bitów/sekundę.

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 24 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

12 KOD ZDALNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU Zastosowanie kodu zdalnej synchronizacji czasu pozwala na synchronizację w dowolnym czasie zegara czasu rzeczywistego z wykorzystaniem dowolnej platformy informatycznej (np; oprogramowania „SKADEN” autorstwa ZEUP POZYTON) oraz interfejsu RS485. Od 02.04.2012 w ZEUP Pozyton moŜna zamówić liczniki z aktywnym lub nieaktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu: ➔

liczniki z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu są programowane na etapie produkcji, tak aby moŜliwe było zdalne programowanie daty i czasu z zastosowaniem rozkazu opisanego w dokumencie „Opis kodu zdalnej synchronizacji czasu” dostępnego pod adresem www.pozyton.com.pl w zakładce „Zdalna synchronizacja czasu” (http://www.pozyton.com.pl/polskiepdf/opis_kodu_zdalnej_synchronizacji_czasu.pdf). Na tabliczce znamionowej takiego licznika znajduje się symbol graficzny aktywnej „synchronizacji”.

Rysunek 8. Symbol aktywnej „synchronizacji” ➔

liczniki z nieaktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu nie przyjmują rozkazu programowania daty i czasu opisanego w dokumencie „Opis kodu zdalnej synchronizacji czasu” dostępnego pod adresem www.pozyton.com.pl w zakładce „Zdalna synchronizacja czasu” (http://www.pozyton.com.pl/polskiepdf/ opis_kodu_zdalnej_synchronizacji_czasu.pdf).

Zestawienie „domyślnych” parametrów taryfikacji i parametrów funkcjonalnych programowanych w licznikach zawiera rozdział 13 instrukcji.

13

ZESTAWIENIE „DOMYŚLNYCH” PARAMETRÓW TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH TYPU LAP-A1/485

Lp.

BEZPOŚREDNI

Parametr

230 V, 5(60) A, 10(60) A

1

Konto odbiorcy

2

Konfiguracja zamknięć okresu rozliczeniowego

3

Dni świąteczne

4

Strefy doby / Identyfikator grupy taryfowej

5

Zmiana czasu zima-lato, lato-zima

Aktywna

6

Prędkość transmisji (dla modułu dodatkowego)

4800 bit/s

7

Czas bezczynności na interfejsach komunikacyjnych, po którym następuje automatyczne rozłączenie

8

Napięcie progowe dla statusu zaniku napięcia

9

Hasło do programowania licznika

10

Ekrany LCD

11

Kod zdalnej synchronizacji czasu

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Nie zaprogramowane zamknięcie automatyczne: na koniec kaŜdego miesiąca w roku zamknięcie ręczne (przyciskiem): aktywne, limit – jeden raz na miesiąc 1 i 6 stycznia, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, Zielone Świątki, BoŜe Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia Zgodnie z taryfą G11

Interfejs optyczny → 60 s Interfejs RS485 → 60 s 190 V Nie zaprogramowane Kolejność prezentacji ekranów zgodnie z pkt. 13.1 Czas ekspozycji ekranu dynamicznego – 10 s Czas powrotu do pracy dynamicznej – 60 s Aktywny

Strona 25 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

13.1

Kolejność „domyślnych” ekranów licznika LAP-A1/485

Lp.

Ekrany statyczne 1 Ekran testowy 2 Data 3 Czas 4 Stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej 5 Stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej 6 Stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej 7 Stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej 8 Stan liczydła sumarycznego energii czynnej 9 Wartość najwyŜszej mocy czynnej

10 Data wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej 11 Czas wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej 12 Wartość chwilowa mocy czynnej 13 Wartość chwilowa napięcia 14 Wartość chwilowa prądu 15 Data zamknięcia okresu rozliczeniowego (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 16 Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 17 Archiwalny stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 18 Archiwalny stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 19 Archiwalny stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 20 Archiwalny stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 21 Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 22 Wartość archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 23 Data wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 24 Czas wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 25 Identyfikator grupy taryfowej Lp.

Ekrany dynamiczne 1 Ekran testowy 2 Data 3 Czas 4 Stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej 5 Wartość najwyŜszej mocy czynnej 6 Data wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej 7 Czas wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej 8 Identyfikator grupy taryfowej

Uwaga: Wszystkie rejestry zapisane w pamięci licznika przed datą jego zakupu mogą zawierać niestandardowe, próbne i testowe wartości.

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 26 z 27

Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485

14

OBSŁUGA LICZNIKA PRZY POMOCY KOMPUTERA

14.1

Konfiguracja

Licznik typu LAP-A1/485 posiada moŜliwość wymiany informacji za pośrednictwem interfejsu optycznego OPTO zgodnego z normą PN-EN 62056-21. Operator wykorzystując ten interfejs moŜe odczytać dane zapisane w pamięci urządzenia, oraz skonfigurować wybrane parametry programu licznika. W zaleŜności od wybranego interfejsu komunikacyjnego, zakładany optymalny zestaw operatorski to: • •

głowica optyczna produkcji ZEUP Pozyton; dedykowane urządzenie mikroprocesorowe wyposaŜone w interfejs RS232 lub USB oraz zaimplementowane specjalizowane oprogramowanie operatorskie (SOLEN).

14.2

Odczyt licznika za pośrednictwem głowicy optycznej OPTO zgodnej z normą PN-EN 62056-21

Przeprowadzenie prawidłowego odczytu danych z licznika wyposaŜonego w optyczny interfejs komunikacyjny zgodny z normą PN-EN 62056-21 wymaga: • • • • •

przyłączenia do gniazda urządzenia odczytowego głowicy optycznej produkcji ZEUP Pozyton (dostępne warianty interfejsów: RS232, USB); uaktywnienia czytnika danych wraz z dedykowanym programem uŜytkowym; zamocowania głowicy optycznej w gnieździe odczytywanego licznika (przewodem skierowanym w kierunku osłony skrzynki zaciskowej); rozpoczęcia procesu odczytywania / zapisywania danych; poprawny odczyt zostaje potwierdzony odpowiednim komunikatem.

Wersja instrukcji: TK/3001/038/005

Strona 27 z 27