NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

CZĘŚĆ 2 temat:

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium:

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY adres:

SZCZECIN, UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 23, DZIAŁKA NR: 70, 22/13, OBRĘB 1035 inwestor:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 23 PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO zamawiający:

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE spis załączników: nr

zawartość

Z1

Dokumentacja fotograficzna

5

Z2

Kopia aktualnego zaświadczenia Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności oraz kopia uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Projektanta - mgr inż. Radosław Michniewicz

3

nr tomu:

ilość stron

branża:

KONSTRUKCYJNA wykonał:

mgr inż. Radosław Michniewicz

nr egz.

Branża

nr uprawnień

konstrukcja

ZAP/0124/POOK/06

podpis

egzemplarz:

Inwestora

Urzędu

Archiwalny

miejsce, data:

SZCZECIN, maj 2010

1

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU, Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

1. DANE OGÓLNE

1.1

Przedmiot i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i ele-mentów części wspólnych budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego budynku mieszkalnego w Szczecinie, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23. Celem „Ekspertyzy” jest ocena przydatności budynku do projektowanego re-montu części wspólnych budynku - tj. remontu elewacji, podanie zakresu niezbędnych robót remontowo – modernizacyjnych. 1.2

Podstawa opracowania.

Projekt wykonany został w oparciu o: 

zlecenie Głównego Projektanta,Ocena techniczna dokonana przez autora opracowania w trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w kwietniu 2010, niezbędne pomiary inwentaryzacyjne, fotografie,obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

2.1 OPIS OGÓLNY Przedmiotowy budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym, zamieszkałym, podpiwniczonym z poddaszem częściowo użytkowym. Wiek budynku ocenia się na około 100 lat. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej, strop nad piwnicą ceramiczny, pozostałe stropy drewniane ze ślepy pułapem. Klatki schodowe o konstrukcji masywnej, więźba dachowa o konstrukcji drewnianej.

2.2 STAN TECHNICZNY 2.2.1 Podłoże gruntowe – Poniżej poziomu posadowienia, zgodnie z uzyskanymi informacjami, podłoże stanowią grunty nośne zbudowane z piasków gliniastych i 2

glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Poziom wody gruntowej w podłożu występuje poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 2.2.2 Konstrukcja fundamentów i ścian piwnic– Fundamenty budynku nie były odkopywane. Dokonano oględzin ścian fundamentowych w piwnicach. Ściany piwniczne wykonane z cegły pełnej. Widoczne zawilgocenia, powierzchniowa erozja cegły i zaprawy, łuszczenie się cegły. Brak/niesprawna wentylacja w pomieszczeniach piwnicy. Stan techniczny zadowalający. 2.2.3 Ściany zewnętrzne budynku - murowane z cegły pełnej. Stan techniczny ścian kondygnacji naziemnych określa się jako zadowalający. Elewacja frontowa. Stwierdzono ubytki tynku na elewacji frontowej, w szczególności na trzeciej i czwartej kondygnacji oraz poddaszu, zdjęcie Z.2-Z.9. Tynk na tych kondygnacjach jest mocno zerodowany, słabo związany z murem, zniszczony, w całości do odbicia. Na dwóch najniższych kondygnacjach drobne ubytki tynku. Bardzo mocno zniszczone, częściowo wybrakowane są różne elementy dekoracyjne na elewacji, zdjęcie Z.2-Z.9. Obróbki dekarskie, parapety również w większości uszkodzone i niesprawne. Nie stwierdzono znacznych rys czy pęknięć na elewacji frontowej. Stwierdzono znaczne pęknięcie muru, w narożniku kondygnacji poddasza, od strony budynku Bohaterów Warszawy 22, patrz zdjęcie Z.13. Kierunek pęknięcia oraz wielkość może wskazywać na odchylenie się ściany elewacji frontowej, w części kondygnacji poddasza. Wymaga naprawy. Elewacja od strony dziedzińca. Drobne ubytki tynku w na całej elewacji. Od strony dziedzińca tynk jest w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono brak części parapetów. Stwierdzono istnienie komina z lokalu na trzeciej kondygnacji. Jest to prawdopodobnie komin dymowy, czego z uwagi na brak dostępu do lokalu nie udało się stwierdzić. Należy sprawdzić zgodność jego wykonania z Warunkami Technicznymi. Stwierdzono pęknięcia muru w paśmie okiennym, nad oknem II, III, IV kondygnacji, patrz zdjęcie Z.12. Ogólnie stan techniczny ocenia się jako zadowalający. 2.2.4 Dach i odprowadzenie wody. Poszycie dachu wraz z obróbkami dekarskimi było w ostatnich latach naprawiane. Pokrycie dachu –papa oraz gonty bitumiczne, brak śladów uszkodzeń. Konserwacji wymaga okap dachu od strony ulicy, szcze-

3

gólnie jego drewniana podbitka, która jest uszkodzona i słabo zabezpieczona, zdjęcie Z.2, Z.13. Stan techniczny dobry. 2.2.5 Teren przy budynku – od strony ulicy jak i od strony podwórka utwardzony. Od strony podwórka odwodnienie placu sprawne, nie ma śladów uszkodzeń spowodowanych uszkodzeniem. 2.2.6 Przegrody zewnętrzne budynku – ściany – nie spełniają wymogów termoizolacyjnych obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Ściany wykazują się dużym współczynnikiem przenikania ciepła. Zaleca się wykonanie termorenowacji.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO I ZALECENIA DO PRAC 3.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO Na podstawie oceny technicznej stwierdza się, iż stan techniczny elementów konstrukcji jak i całego budynku jest zadowalający. Możliwe jest wykonanie renowacji i napraw elewacji, przy których należy wykonać wskazane niezbędne wzmocnienia i naprawy. Przewidywane prace renowacyjne nie spowodują pogorszenia warunków obciążeniowych całego budynku. Nie przewiduje się znacznego zwiększenia obciążeń na ściany i fundamenty, w związku z czym warunki posadowienia również nie ulegną pogorszeniu. Nie zachodzi konieczność wymiany i wzmocnienia elementów nośnych istniejącej konstrukcji. Ogólnie należy stwierdzić, że stan techniczny budynku i elementów konstrukcji wraz ze stanem podłoża gruntowego jest zadowalający i nadaje się do projektowanej przebudowy.

3.2 ZALECENIA DO PRAC BUDOWLANYCH 3.2.1 Dach – należy dokonać sprawdzenia dachu i obróbek dekarskich. Sprawdzić prawidłowy odbiór wody deszczowej przez kanalizację deszczową. Wszystkie obróbki dekarskie mają zapewniać szybkie odprowadzenie wody z dachu do kanalizacji deszczowej i nie powinny powodować zacieków elewacji. Należy dokonać naprawy podbitki (deskowania) okapu od stropu ulicy, elementy zgniłe i zniszczone usunąć i zastąpić nowymi. Całość zabezpieczyć preparatami grzybochronnymi i wodochronnymi wielowarstwowo (polakierować). 3.2.2 Ściany zewnętrzne budynku –Zwietrzałe, zerodowane tynki na ścianie elewacji frontowej budynku należy zbić, na trzeciej i czwartej kondygnacji oraz 4

poddaszu usunąć tynk całkowicie, w pozostałych miejscach tylko miejsca uszkodzone i osłabione. Miejsca zagrzybione naprawić za pomocą odpowiednich preparatów przeciwgrzybicznych. Należy również odbić i oczyścić wszystkie luźne i niezwiązane części cegieł i zaprawy, zerodowaną zaprawę usunąć. Wszystkie ubytki w spoinach i cegle należy, należy naprawić wykorzystując odpowiednie zaprawy renowacyjne. Pęknięcie muru, w narożniku kondygnacji poddasza, od strony budynku Bohaterów Warszawy 22, patrz zdjęcie Z.13, wymaga naprawy. Po zabezpieczeniu, należy przemurować część muru, na wysokości: od dachu budynku sąsiedniego do dachu przedmiotowej kamienicy (ok. 1,2m), na długości ok. 2,5m. Mur wykonać z cegły pełnej klasy 15, na zaprawie marki 5. Zwieńczyć wieńcem żelbetowym, o wys. 15cm, szer. muru, zbrojonym podłużnie stalą A-IIIN 4Ø12, strzemiona A-0, Ø8 co 15cm. Po wyschnięciu wykonać warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem Architektury. Od strony dziedzińca zbić uszkodzone i osłabione fragmenty tynków. Nowe tynki wykonywać po osuszeniu i zabezpieczeniu ścian. Stosować systemy materiałów służące do renowacji tynków na zawilgoconych i zasolonych ścianach. Podłoże powinno być odpowiednio mocne, równe, odtłuszczone i osuszone (zgodnie z technologią). Zaleca się dokonywanie napraw nanosząc kolejne warstwy podkładowe i zapraw cementowych na całe powierzchnie elewacji (każda z warstw powinna zostać odebrana przez Inspektora Nadzoru). W miejscu stwierdzonych pęknięć, do strony dziedzińca, należy odkuć tynk w rejonie pęknięcia. W przypadku stwierdzenia pęknięcia muru na głębokość 1/2 cegły lub większej, należy przemurować nadproże/gzymsy i po związaniu wykonywać kolejne warstwy wykończeniowe. Należy wykonać nowe parapety i obróbki dekarskie gzymsów, elementów dekoracyjnych. Zwrócić uwagę na jakość cegieł stanowiących element nośny gzymsów i ozdób. W przypadku osłabienia przemurować z nowej cegły pełnej, marki 15. Wykonać izolację pionową zewnętrznych ścian przyziemia i ścian piwnic, zapewniając odprowadzenie wilgoci ze ścian – tynki dyfuzyjne. Przy wykonaniu docieplenia ścian, zastosować systemy zapewniające odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. Zaleca się w przypadku wykonywania ocieplenia elewacji, usunięcie tynku zewnętrznego przed ociepleniem ścian.

5

W przypadku niemożliwości wykonania ocieplenia od zewnątrz, zaleca się wykonać termoizolację od wewnątrz pomieszczeń. Należy jednak stosować odpowiednie rozwiązania, które uniemożliwią wykraplanie się pary wodnej. 3.2.4 Teren przy budynku – należy sprawdzić i oczyścić odwodnienie terenu przy budynku, w szczególności kanalizację deszczową odbierającą wody opadowe z powierzchni dziedzińca. Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odwodnienie zaniżenia przy oknach piwnicy.

4. UWAGI KOŃCOWE Opracowanie nie stanowi podstawy do rozpoczęcia prac. Prace wykonywać na podstawie Projektu Budowlanego, który należy opracować oraz stosownego pozwolenia. Należy wykonać przegląd pomieszczeń przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego i przed przystąpieniem do prac budowlanych. Należy również dokładnie określić zakres i wielkość napraw. Ekspertyza jest ważna dwa lata. Jeśli po upływie terminu ważności niniejszej ekspertyzy nie zostaną rozpoczęte prace budowlane należy ponownie opracować ekspertyzę techniczną.

Opracował:

mgr inż. Radosław Michniewicz Maj 2010

6

ZAŁĄCZNIK. FOTOGRAFIE BUDYNKU

Z.1

Z.2

Z.3

7

Z.4

Z.5

Z.6

8

Z.7

Z.8

Z.9

9

Z.10

Z.11

Z.12

10

Z.13

11