4. Rzeczpospolita Polska

1. 2. 3. 4.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucyjne zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej Zasady wyborów organów władzy państwowej i samorządowej w RP Katalog konstytucyjnych obowiązków, praw i wolności człowieka i obywatela w RP 5. Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej; kompetencje 6. Samorząd terytorialny; ustrój, zadania, organy stanowiąco – kontrolne i wykonawcze 7. Udział obywateli w Ŝyciu publicznym stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, partie polityczne – cechy, funkcje, rodzaje, przykłady, formy działania przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz państwowych i samorządowych w Polsce

7. Udział obywateli w Ŝyciu publicznym

Organizacje pozarządowe – organizacje niezaleŜne od administracji publicznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Organizacje poŜytku publicznego – organizacja pozarządowa prowadząca działalność w jednym z obszarów poŜytku publicznego określonego w ustawie. Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna i systematyczna działalność na rzecz innych lub całego społeczeństwa. OBSZARY DZIAŁANIA ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO działalność charytatywna działalność edukacyjna – np. prowadzenie szkół działalność naukowa działalność kulturalna pomoc społeczna działalność na rzecz mniejszości narodowych ochrona zdrowia wspieranie rozwoju spo9łeczności lokalnych upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ochrony tradycji ekologii przeciwdziałanie patologiom społecznym ochrony wolności i praw człowieka działania wspomagające rozwój demokracji pomoc ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych ochrony praw konsumentów FORMY DZIAŁANIA: tworzenie centrów leczenia, tworzenie sieci punktów konsultacyjnych, zakładanie schronisk oraz prowadzenie – Monar zbiórki odzieŜy, Ŝywności, róŜnego rodzaju darów dla ludzi biednych, domów dziecka, bezdomnych, schronisk dla zwierząt itp. organizacja akcji, reklama w środkach masowego przekazu – działalność profilaktyczna i informacyjna prowadzenie akcji edukacyjnych prowadzenie szkół udzielanie stypendiów zdolnym naukowcom zakup sprzętu naukowego, medycznego itp.

1

 

organizacja szkoleń, kursów prowadzenie akcji, manifestacji, wieców, konkursów propagujących cele danego stowarzyszenia lub fundacji produkcja ulotek i innych gadŜetów, które propagują cele stowarzyszenia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie – to dobrowolna i samorządna organizacja , która opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Stowarzyszenie ma na celu: chronić wspólne interesy swoich członków, spełniać nadzieje i oczekiwania zrzeszonych w niej członków CECHY organizacja pozarządowa organizacja dobrowolna organizacja niezarobkowa posiada osobowość prawną (rejestrowe), nie posiada osobowości prawnej (zwykłe) stowarzyszeniem kieruje zarząd posiada organy kontroli wewnętrznej stowarzyszenie rejestrowe moŜe prowadzić działalność gospodarczą ale cały dochód musi być przeznaczony na dalsza działalność stowarzyszenia i nie moŜe być dzielony między członków RODZAJE rejestrowe – tworzone przez co najmniej 15 osób , posiadają osobowość prawną, mogą prowadzić działalność gospodarcza oraz przyjmować spadki i darowizny zwykłe – tworzone przez co najmniej 3 osoby; nie maja osobowości prawnej , nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, ich majątek moŜe pochodzić tylko ze składek ZAŁOśENIE STOWARZYSZENIA REJESTROWEGO: stowarzyszenie rejestrowe moŜe załoŜyć grupa nie mniej niŜ 15 osób członkowie tej grupy muszą być obywatelami polskimi (cudzoziemcy mogą utworzyć stowarzyszenie pod warunkiem, Ŝe mieszkają w Polsce) muszą posiadać pełnię praw obywatelskich i publicznych załoŜyciele muszą uchwalić statut oraz powołać komitet załoŜycielski. komitet załoŜycielski składa wniosek do sądu okręgowego (w zaleŜności od adresu siedziby stowarzyszenia) z prośbą o zarejestrowanie stowarzyszenia. Do wniosku o rejestrację powinien być dołączony: o statut stowarzyszenia o imienna lista członków załoŜycieli (imiona, nazwiska) o protokół z wybory komitetu załoŜycielskiego o informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia sąd okręgowy (rejestrowy) wpisuje stowarzyszenie do rejestru stowarzyszeń. Dopiero wówczas nabywa ono mocy prawnej – staje się osobą prawną. PrzynaleŜność do stowarzyszenia jest dobrowolna. Członkami stowarzyszenia moŜe być kaŜdy obywatel, równieŜ osoba nieletnia (od 16 roku Ŝycia);

2

PRZYKŁADY STOWARZYSZEŃ Nazwa Polski Związek Piłki NoŜnej (PZPN)

Logo

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (PTTK)

Caritas Polska – koordynuje działania dobroczynne Kościoła katolickiego. pomaga rodzinom, bezdomnym, chorym i innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów (NSZ) Monar – załoŜona przez Marka Kotańskiego pomaga narkomanom, bezdomnym i nosicielom wirusa HIV

Fundacje

Fundacja organizacja ustanowiona przez załoŜycieli (fundatorów) dla realizacji określonych celów społecznie uŜytecznych takich jak ochrona zdrowia, rozwój oświaty i kultury, pomoc społeczna. CECHY: organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą lecz cały dochód musi być przeznaczony na realizację celu wymienionego w statucie posiada osobowość prawną fundacją kieruje zarząd jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie ma członków ZAŁOśENIE FUNDACJI: fundację mogą załoŜyć tak osoby fizyczne jak i osoby prawne fundator musi złoŜyć oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji, które ma formę aktu notarialnego. Wyjątek stanowi powołanie fundacji na mocy testamentu. Oświadczenie woli fundatora powinno zawierać: o określenie celu, któremu fundacja ma słuŜyć o określenie środków finansowych, które pozwolą ten cel osiągnąć (pieniądze, papiery wartościowe, majątek ruchomy, nieruchomości) fundator składa wniosek o rejestrację do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Sąd bada czy statut fundacji i jej cele są zgodne z konstytucją; moŜe odmówić rejestracji. Wraz z rejestracją fundacja otrzymuje osobowość prawną.

3

PRZYKŁADY FUNDACJI: Nazwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Logo

Polska Akcja Humanitarna Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Fundacja „Nasza Ziemia”

Związki zawodowe Związek zawodowy - organizacja zrzeszająca pracowników, stawiająca sobie za cel ochronę ich interesów. W negocjacjach w pracodawcami związki zawodowe starają się zapewnić jak najlepsze warunki pracy i jak najwyŜsze płace. Strajk – zbiorowe, dobrowolne zaprzestanie pracy i przerwanie produkcji przez pracowników. Jest to forma walki o realizacje Ŝądań pracowników PRZYKŁADY – NAJWIĘKSZE ZWIĄZKI ZAWODOWE W POLSCE NSZZ Solidarność, (NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Reprezentują swoich członków, bronią ich godności praw oraz interesów materialnych i moralnych tak zbiorowych jak i indywidualnych. Prawo opiniowania załoŜeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw – mają wpływ na tworzenie ustawodawstwa socjalnego Prawo do publicznego wyraŜania tej opinii Prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związku zawodowego Prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych w imieniu wszystkich (takŜe niezwiązkowców) w sprawie ustalenia wysokości płac, programów opieki socjalnej czyli opieki zdrowotnej, świadczeń emerytalnych, kursów kwalifikacyjnych dla bezrobotnych, systemu zapomóg; w sprawie bezpieczeństwa pracy, moŜliwości awansu zawodowego, zwolnień grupowych i dyscypliny pracy.

4

 

Prawo wnoszenia rewizji nadzwyczajnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Prawo do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

FORMY I SPOSOBY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

  

negocjacje z pracodawcą (rokowania) mediacje - forma pokojowego załatwiania sporów, która polega na tym, Ŝe trzecia siła pośredniczy w porozumieniu stronom pozostającym w sporze przez próby formułowania propozycji ugody. arbitraŜ - rozstrzyganie zaistniałego sporu przez osobę (arbitra, superarbitra) wskazaną przez wszystkich uczestników sporu; strajk ostrzegawczy strajk - strajk moŜe przybrać róŜną formę: strajk włoski - pracownicy nie porzucają pracy, ale zwalniają tempo, obniŜają wydajność i Ŝądają normalnej płacy. Strajk okupacyjny - pracownicy przerywają pracę i pozostają na terenie zakładu. Strajk głodowy - pracownicy (lub ich reprezentacja) powstrzymują się od jedzenia. Strajk czarny - pracę porzucają nawet pracownicy odpowiedzialni za bezpieczne funkcjonowanie zakładów. Strajki mogą obejmować pracowników jednego lub wielu zakładów (strajki grupowe), określonej branŜy (np. nauczycieli), a takŜe całego kraju (strajki generalne). Strajk moŜe być dziki (Ŝywiołowy) lub zorganizowany (zwykle przez związki zawodowe), legalny lub nielegalny. Partie polityczne

Partia polityczna – to grupa społeczna o wyodrębnionej strukturze organizacyjnej, mająca przywództwo, określony system wartości, program polityczny i cel, którym jest zdobycie władzy w państwie bądź jej utrzymanie i umocnienie. Partia polityczna – to dobrowolna organizacja, skupiająca ludzi o podobnych celach politycznych, którzy by te cele zrealizować dąŜą do zdobycia i utrzymania władzy w państwie. Partia polityczna funkcjonuje w oparciu o program polityczny, który odnosi się m.in. do ustroju politycznego państwa, systemu gospodarczego, stosunków międzynarodowych, aktualnych problemów społecznych. Partie polityczne pośredniczą między społeczeństwem a państwem. W państwach demokratycznych zapewniają obywatelom udział we władzy państwowej. FUNKCJE funkcja wyborcza – budowa programów wyborczych, selekcja kandydatów oraz uczestniczenie w wyborach funkcja rządzenia – wykonuje partia, która wygrała wybory, dzięki czemu samodzielnie lub w koalicji z innymi partiami obsadza decydujące stanowiska w państwie kształtowanie opinii społecznej - propagowanie programów partyjnych, pozyskiwanie zwolenników RODZAJE PARTII POLITYCZNYCH Ze względu na funkcję rządzenia wyróŜniamy: partie koalicyjne – popierają rząd i uczestniczą w sprawowaniu władzy partie opozycyjne – nie mają bezpośredniego wpływu na władzę i występują przeciwko polityce rządu Ze względu na programy polityczne odwołujące się do konkretnych ideologii wyróŜniamy

5

Typ partii partie liberalne

Wartości

System gospodarczy

 wolność jednostki

 swobodna działalność gospodarcza, minimalna ingerencja państwa w gospodarkę wolna konkurencja podatek liniowy – jeden stopień podatkowy zwolennicy gospodarki rynkowej

partie konserwatywne Przywiązanie do tradycji religii rodziny

partie socjaldemokratyczne

 równouprawnienie wszystkich grup społecznych

 gospodarka wolnorynkowa duŜa ingerencja państwa w gospodarkę podatki progresywne – stopnie podatkowe uzaleŜnione od dochodów wolna gospodarka rynkowa

partie chrześcijańsko wartości chrześcijańskie – demokratyczne

 solidaryzm społeczny godność człowieka

partie komunistyczne

 równość wszystkich ludzi za wszelką cenę

 gospodarka centralnie planowana zniesienie własności prywatnej

partie ekologiczne

  

 sprzeciw wobec energii jądrowej

partie nacjonalistyczne

partie chłopskie

ochrona środowiska rozbrojenie pokój naród

 gospodarka wolnorynkowa

 nawiązują do agraryzmu – ziemia najwaŜniejszą wartością

 gospodarka rynkowa ochrona warstwy chłopskiej

Państwo samorządne, sprawne niewielki zakres kompetencji

 silne państwo, tak wewnątrz jak i na zewnątrz zwolennicy silnej władzy wykonawczej rozdział państwa i Kościoła rozbudowana opieka socjalna państwa wyrównanie szans edukacyjnych

 subsydiarność państwa – państwo powinno pomagać tam gdzie obywatele sobie nie radzą przejmuje pełną kontrolę nad obywatelami ingeruje we wszystkie dziedziny Ŝycia

 silna władza wykonawcza rasizm – prześladowanie mniejszości narodowych ksenofobia – strach przed „obcymi” winno wspierać obszary wiejskie wyrównywanie szans edukacyjnych

PRZYKŁADY – NAJWAśNIEJSZE POLSKIE PARTIE POLITYCZNE – PREZENTACJA

TYPY SYSTEMÓW PARTYJNYCH: System partyjny – to partie polityczne działające w danym państwie oraz całokształt zachodzących między nimi powiązań, jak równieŜ całokształt norm regulujących stosunki zachodzące miedzy partiami a organami państwa. 

system jednopartyjny – w państwie legalnie działa tylko jedna partia, która sprawuje rządy. System monopartyjny był charakterystyczny w państwach totalitarnych (w państwach

6

faszystowskich i w państwie komunistycznym). Do partii funkcjonujących w tym systemie zaliczaliśmy Narodową Partię Faszystowską we Włoszech czy Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotników w Niemczech. Partie te doprowadziły do delegalizacji wszystkich innych partii w państwie. Obecnie moŜemy się z nim spotkać w państwach postkolonialnych. system dwupartyjny – spośród wielu partii funkcjonujących w społeczeństwie tylko dwie mają szansę na zdobycie władzy. System ten wpływa na stabilizację sytuacji politycznej gdyŜ Ŝadne ugrupowania skrajne (prawicowe bądź lewicowe) nie mają wpływu na politykę państwa; rząd stworzony przez partię, która wygrała wybory moŜe pełnić swe funkcje nieprzerwanie przez całą kadencję. System ten występuję w USA (Partia Demokratyczna, Partia Republikańska) oraz w W. Brytanii (Partia Konserwatywna i Partia Pracy). system wielopartyjny – realne szanse na zdobycie władzy w państwie mają co najmniej 3 partie polityczne. System ten występuje w większości państw demokratycznych. Wielopartyjność jest skutkiem znacznego zróŜnicowania poglądów politycznych obywateli. Rządy w państwach, w których funkcjonuje system wielopartyjny są moŜliwe tylko dzięki porozumieniom między partiami – dzięki zawieraniu koalicji. Rządy te nie są stabilne gdyŜ kaŜda z partii, która wchodzi do koalicji godzi się na kompromis w pewnych kwestiach. Umowa koalicyjna w kaŜdej chwili moŜe zostać zerwana. System ten funkcjonuje w państwie polskim. Wpływ obywateli na decyzje władz państwowych i samorządowych w Polsce

MOśLIWOŚCI WPŁYWANIA OBYWATELI NA WŁADZE SAMORZĄDOWE Podstawą samorządu terytorialnego jest przekazywanie lokalnym społecznościom prawa do decydowania o szerokim zakresie spraw publicznych, które samorząd potrafi załatwić efektywniej niŜ instytucje działające na wyŜszych szczeblach. Władza znajduje się blisko obywateli, co umoŜliwia wywieranie na nią bardzo bezpośredniego wpływu: obywatele wyłaniają władze lokalne w wyborach powszechnych mają bezpośredni wpływ na wybór wójta, burmistrza czy prezydenta obywatele mogą wyraŜać swoja wolę poprze referendum (gminne, powiatowe czy wojewódzkie) obywatele mają prawo do informacji o decyzjach i planowanych działaniach władz samorządowych obywatele mają prawo kontrolować organy samorządu – mogą złoŜyć skargę na działalność urzędnika lub organu gminy czy przeprowadzić referendum w sprawie odwołania rady gminy, mogą równieŜ uczestniczyć w sesji rady gminy mieszkańcy mają bezpośredni kontakt z radnymi – mogą składać wnioski i petycje obywatele mogą zaskarŜyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały i decyzje organów gminy / powiatu / samorządu wojewódzkiego obywatele mogą napisać list do radnego lub list otwarty drukowany np. w prasie obywatele mogą złoŜyć petycję czyli zbiorową prośbę na ręce radnego. Do petycji winni dołączyć waŜne dla sprawy dokumenty pikieta – ustawienie w pobliŜu urzędu transparentów z hasłami wiec – obywatele mogą zorganizować wiec, w trakcie którego przedyskutowują problem lub wyraŜają wobec niego swoje stanowisko. Na przeprowadzenie wiecu konieczna jest zgoda władz dotycząca jego czasu i miejsca demonstracja – forma zbiorowego protestu. Potrzebna jest zgoda władz, a takŜe powiadomienie policji.

7