230

Instrukcja obsługi kamery kolorowej z menu ekranowym VOCC3560 VOCC3560/230 Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksp...
10 downloads 0 Views 1MB Size
Instrukcja obsługi kamery kolorowej z menu ekranowym

VOCC3560 VOCC3560/230

Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŜy wnikliwie zapoznać się z poniŜszą instrukcją. Instrukcję naleŜy zachować w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby moŜna było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki.

Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, [email protected]

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

-2-

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA! ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU

UWAGA!!!

PAMIETAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIECIOWEJ Kamery jako elementy w znacznym stopniu naraŜone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej.

W kwestii doboru urządzeń słuŜących do ochrony zapraszamy na naszą stronę internetową www.volta.com.pl do działu Pomocy Technicznej >> Pytania i odpowiedzi, lub do konsultacji z Działem Technicznym: [email protected] Kamera, która została uszkodzona w wyniku braku urządzeń ochrony przepięciowej w instalacji

NIE PODLEGA GWARANCJI. Funkcje kamery w zaleŜności od wersji oprogramowania, mogą się róŜnić od tych podanych w instrukcji.

-3-

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

Spis treści 1. Uwagi Eksploatacyjne.....................................................................................5 2. Instrukcja Instalacji .........................................................................................7 3. Opis i uŜytkowanie funkcji OSD kamery .........................................................9 4. Zanim skontaktujesz się z serwisem ............................................................13 5. Parametry Techniczne ..................................................................................14 6. Podręczny słowniczek ..................................................................................15

-4-

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

1. Podstawowe Informacje • Nigdy nie ustawiać kamery prosto w kierunku słońca Nie naleŜy wystawiać obiektywów dokładnie w kierunku słońca lub na silne źródło światła –działania takie mogą spowodować powaŜne uszkodzenia kamery. • Zachowaj ostroŜność przy transporcie NaleŜy unikać rzucania oraz nieostroŜnego obchodzenia się z kamerą • UŜywaj kamery w odpowiednich dla niej warunkach Kamera przeznaczona jest do instalacji zewnętrznych/wewnętrznych – moŜe ona poprawnie pracować w zakresie temperatur: 0C ~ +50C przy wilgotności względnej do 95%. •

Sprawdź źródło zasilania kamery

• Stosuj elementy ochrony przeciwprzepięciowej Kamery CCTV jako elementy w znacznym stopniu naraŜone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: [email protected] lub tel. 22 572 90 48 • Zanieczyszczenia NaleŜy unikać bezpośredniego kontaktu wszelkich cieczy oraz ciał obcych z kamerą, co w rezultacie moŜe doprowadzić do zwarcia elektrycznego, a nawet poŜaru. • Serwis kamery Naprawę kamery naleŜy powierzyć wyspecjalizowanej jednostce - pod Ŝadnym pozorem nie naleŜy osobiście zdejmować obudowy korpusu kamery oraz dokonywać napraw osobiście – grozi to poraŜeniem elektrycznym a takŜe utratą gwarancji. • W przypadku wystąpienia awarii: Odłączyć kamerę od źródła zasilania oraz dostarczyć ją serwisowi w razie wystąpienia następujących zjawisk: - JeŜeli kabel zasilający lub wtyczka jest uszkodzona, - JeŜeli do korpusu kamery dostała się ciecz niewiadomego pochodzenia lub inne ciała obce - JeŜeli kamera została zalana duŜą ilością wody - JeŜeli kamera w wyniku upadku z duŜej wysokości uległa uszkodzeniu - JeŜeli kamera zachowuje się anormalnie i jej funkcjonowanie nie przebiega prawidłowo • W przypadku problemów technicznych z kamerą JeŜeli widzisz, Ŝe z wnętrza kamery wydobywa się dym lub wyczuwasz dziwną woń bądź odnosisz wraŜenie, Ŝe kamera działa wadliwie — nie uŜywaj dalej tej kamery. Natychmiast wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający, po czym zgłoś problem u sprzedawcy urządzenia lub w serwisie firmy VOLTA

-5-

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

• Nie otwieraj obudowy kamery Otwieranie obudowy kamery moŜe być niebezpieczne oraz moŜe grozić uszkodzeniem urządzenia. Wszelkie naprawy urządzenia mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. • Chroń kamerę UwaŜaj, by do kamery nie dostały się jakiekolwiek przedmioty, ani substancje. Próba eksploatacji kamery z ciałami obcymi wewnątrz, moŜe zakończyć się poŜarem, powstaniem zwarć lub innymi uszkodzeniami. Chroń kamerę przed wodą i wilgocią. Gdyby do wnętrza kamery dostała się woda/ciecz, natychmiast wyłącz zasilanie w kamerze i odłącz jej kabel zasilający i zgłoś się do serwisu. • Instaluj kamerę z dala od źródeł pól magnetycznych Kamera znajdująca się w polu magnetycznym moŜe pracować niestabilnie.

-6-

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

2. Instrukcja instalacji 2.1 Instalacja kamery Podłączanie zasilania

Podłączenie Sygnału Wideo

Uszczelnianie połączeń elektrycznych. Zalecane, jeśli nie jest stosowana hermetyczna puszka połączeniowa.

Ustawianie uchwytu – zakresy regulacji NaleŜy skorzystać z śrubokręta gwiazdkowego w celu poluzowania połączeń uchwytu. Po ustawieniu kierunku obserwacji, połączenia naleŜy ponownie skręcić.

2.2 Zasilanie kamery Przed przyłączeniem zasilania upewnij się, co do parametrów źródła prądu wymaganych przez kamerę. Kamera występuje w dwóch wersjach zasilających dualnej VOCC3560 - 12VDC/24VAC lub VOCC3560/230 - 230VAC. Zaleca się, aby wydajność prądowa źródła zasilania była wyŜsza o około 20% od wartości znamionowej poboru prądu kamery podanego w danych katalogowych.

-7-

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

2.3 Podłączenie kamery do monitora Przed wykonaniem połączeń wizyjnych upewnij się, Ŝe urządzenia są wyłączone z zasilania. Połącz złącze wizyjne z pomocą dołączanego kabla zasilająco/wizyjnego z wejściem wizyjnym monitora lub rejestratora cyfrowego.

2.4 Podłączenie Obiektywu Do kamery moŜemy zamocować obiektywy z mocowaniem C (mocowanie z dołączonym pierścieniem) lub CS, oraz obiektywy z automatyczną przysłoną typu Wideo lub DC. Schemat złączy Pin podany jest w poniŜszej tabeli.

DC DRIVE

VIDEO DRIVE

Pin 1 (Red)

Drive -

Volt +

Pin 2 (N.C)

Drive +

N.C

Pin 3 (White)

Damp +

IRIS

Pin 4 (Black)

Damp -

GND

-8-

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

3. Opis i uŜytkowanie funkcji OSD kamery Kamera VOCC3560 posiada Menu ekranowe, które pozwala uŜytkownikowi płynnie dostosować ustawienia kamery. Wywołanie menu ekranowego kamery odbywa się poprzez przyciśnięcie przycisku SET. Poruszanie się w menu ekranowym moŜliwe jest za pomocą przycisków funkcyjnych góra dół lewo prawo SET (zatwierdź). Pole wyboru ze znakiem oznacza moŜliwość wejścia do podmenu danej funkcji kamery.

3.1 Drzewo menu kamery

-9-

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

3.2 Funkcje OSD kameryLENS (Obiektyw) – wybór rodzaju uŜywanego obiektywu. Manual – naleŜy wybrać Manual, jeŜeli uŜywamy obiektywu z ręczną przesłoną. VIDEO – naleŜy wybrać Video, jeŜeli uŜywamy obiektywu z automatyczną przysłoną typu Video DC – naleŜy wybrać DC, jeŜeli uŜywamy obiektywu z automatyczną przysłoną typu DCSHUTTER (Migawka) – zmiany prędkości migawki zaleŜą od warunków oświetleniowych występujących na planie obserwacyjnym. FLK – funkcja redukująca migotanie obrazu związane z róŜną częstotliwością pracy systemu CCTV oraz zasilania lub problemów związanych z migotaniem od opraw oświetleniowych typu świetlówki. Gdy funkcja jest włączona prędkość migawki ustawiona jest na 1/120 sek. MANUAL – naleŜy wybrać Manual, gdy chcemy ręcznie na stałe ustawić prędkość elektronicznej migawki kamery UWAGA!!! Stosując krótkie czasy ekspozycji (poniżej 1/250sek) należy pamiętać o obniżeniu czułości kamery. AUTO – naleŜy wybrać Auto, jeŜeli chcemy by migawka była kontrolowana automatycznie (opcja zalecana dla obiektywów z ręczną przysłoną)BLC (Kompensacja Tylnego Światła) – Kompensacja tylnego światła pozwala nam zniwelować silne światło oświetlające obserwowany obiekt by dokładnie oddać jego szczegóły. Gdy funkcję ustawimy w tryb BLC mamy moŜliwość zaznaczenia strefy, w której kompensacja światła tylnego będzie działała.

- 10 -

Kamera Kolorowa z Menu EkranowymAGC – automatyczna korekta wzmocnienia obrazu. Włączając funkcję AGC mamy moŜliwość płynnej regulacji poziomu wzmocnienia.

UWAGA!!! NaleŜy pamiętać, Ŝe wyŜszy poziom wzmocnienia powoduje zwiększenie poziomu szumów na obrazie. •

WHITE BAL (Balans Bieli) - Konfiguracja parametrów Balansu Bieli umoŜliwia precyzyjne dostosowanie warunków pracy kamery do rodzaju i barwy światła na planie. UŜytkownik z pomocą kilku opcji do wyboru jest w stanie zachować najbardziej wiarygodną i prawidłową reprodukcję barw na obrazie z kamery. Kamera oferuje nam następujące nastawy balansu bieli: • ATW (Auto Tracking White Balance): - OUTDOR: Te nastawy mogą być uŜyte przy temperaturze światła w zakresie około 1800~10500⁰K (lampy fluoroscencyjne, lampy sodowe) - INDOR: Te nastawy mogą być uŜyte przy temperaturze światła w zakresie około 3000~10500⁰K. • AWB (Auto White Balance Control) Balans bieli jest automatycznie ustawiany przy specyficznych warunkach oświetlenia poprzez pomiar. Aby uzyskać najlepszy efekt naleŜy w polu widzenia kamery (około75% pola widzenia) ustawić np. białą kartkę i przycisnąć SET. Kamera ustawi parametry zgodnie z zastosowanym oświetleniem. Przy zmianie oświetlenia naleŜy ponownie dokonać nastawy balansu bieli. • MANUAL - Ręczne nastawienie balansu bieli. MoŜemy dokładnie nastawić poziomy kolorów niebieskiego (B-GAIN) i czerwonego (R-GAIN) tak, aby uzyskać jak najlepsze oddawanie kolorów

• FUNCTION – ustawienia tej opcji pozwalają na konfigurację dodatkowych nastaw kamery typu strefy prywatności, ustawienia wyświetlania nazwy kamery.

- 11 -

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

• CAMERA ID - Podmenu Kamera ID pozwala nam na wprowadzenie nazwy kamery i ustawienie pozycji wyświetlania nazwy kamery na ekranie.MIRROR – funkcja odbicia lustrzanego wyświetlanego obrazu.DAY/NIGHT – Kamera oferuje nam trzy tryby pracy: AUTO – W czasie dnia kamera pracuje w trybie kolorowym i automatycznie przełącza się w tryb czarno-biały po spadku natęŜenia oświetlenia na planie. COLOR – kamera pracuje zawsze w trybie kolorowym. B/W – kamera pracuje zawsze w trybie czarno-białym.

• MOTION – podmenu kamery, w którym moŜemy włączyć detekcję ruchu w kamerze. Gdy detekcja ruchu w kamerze będzie włączona i w polu widzenia kamery znajdzie się poruszający się obiekt kamera wyświetli na ekranie ostrzeŜenie.

Detekcję ruchu w kamerze moŜemy konfigurować poprzez zmianę strefy działania detekcji oraz zmianę czułości działania detekcji ruchu • PRIVACY (Strefy Prywatności) - Podmenu PRIVACY pozwala nam ustawić strefy prywatności. Mamy do dyspozycji cztery strefy. MoŜemy dostosować kolor maskowanej strefy oraz dokładne jej połoŜenie na ekranie. •

RESET – przywraca ustawienia fabryczne kamery.

- 12 -

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

4. Zanim skontaktujesz się z serwisem PoniŜej podana jest lista najbardziej podstawowych problemów, które moŜna wyeliminować samodzielnie bez ingerencji fabrycznego Serwisu.

Problem Brak obrazu

Obraz jest niewyraźny, zniekształcony, przebarwiony

Obraz jest widoczny ale bardzo ciemny

Obudowa kamery jest bardzo gorąca lub/i pojawiają się wyraźne pasy na obrazie

Obraz migocze

Jak wyeliminować? • Sprawdź zasilanie • Sprawdź podłączenia (kabel, wtyczki)sygnału wideo • Sprawdź czystość układu optycznego (kurz oraz ślady palców na soczewkach obiektywu mogą powodować powstawanie plam, smug i refleksów na obrazie) i ewentualnie usuń je z pomocą miękkiej ściereczki; • Sprawdź nastawy monitora lub rejestratora (jaskrawość, kontrast, nasycenie); • Sprawdź czy kamera nie ma w polu obserwacji silnych źródeł światła (np. słońce lub jego refleksy), przesuń pole obserwacji kamery tak aby je wyeliminować ze planu; • Sprawdź nastawy monitora lub rejestratora (jaskrawość, kontrast) • Jeśli układ jest typu przelotowego naleŜy sprawdzić terminację układu; • Sprawdź czy napięcie zasilania jest prawidłowe i posiada nominalną wartość na zaciskach kamery, naleŜy sprawdzić spadek napięcia na okablowaniu lub wydajność źródła zasilania; • Sprawdź długość kabli wizyjnych, odległości powyŜej 300m (kabel RG59 lub UTP5) mogą powodować obniŜenie wartości sygnału wizyjnego, naleŜy zastosować dodatkowy wzmacniacz lub skrócić drogę kablową; • Sprawdź źródło zasilania, zbyt wysokie napięcie lub zbyt duŜe tętnienia mogą wywoływać zakłócenia i przegrzewanie się kamery, naleŜy wymienić źródło zasilania • Sprawdź czy kamera nie obserwuje bezpośrednio słonca lub innego źródła światła, naleŜy zmienić kierunek obserwacji kamery • Sprawdź czy plan jest oświetlony lampami wyładowczymi zasilanymi napięciem 50Hz, naleŜy włączyć funkcję Flickerless

- 13 -

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

5. Parametry techniczne kamery. System Przetwornik Ilość pikseli

PAL SHARP 1/3" High Resolution CCD 768(H)x494(V)

Wyjście Video Rozdzielczość horyzontalna Czułość Stosunek S/N Balans bieli (AWB) Mocowanie Obiektywu Kompensacja tła (BLC) Funkcje podstawowe Migawka Kontrola Wzmocnienia (AGC) ID kamery Detekcja ruchu Funkcje dodatkowe

Strefy zastrzeŜone Odbicie lustrzne Wyostrzanie Funkcja dzień/noc

1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm 540TVL(kolor) 0,3Lux (kolor) / F2.0 > 50dB (AGC wył.) Tak, (18000K ~ 105000K) auto/manual C, CS Wył. – wł (BLC – 64 strefy dzialania) Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem Wył. – wł (płynna regulacja) wł./wył – 15 znaków . wł./wył. (regulacja połoŜenia, rozmiaru, czułości pól detekcji) wł./wył. (4 obszary, regulacja połoŜenia, rozmiaru, koloru stref) wł./wył. wł./wył – Płynna regulacja Elektroniczna funkcja

Pobór mocy Zasilanie Temperatura pracy Warunki pracy Waga Wymiary dł x szer x wys.

2W VOCC3560: 12VDC/24VAC VOCC3560/230: 230VAC -10°C ~ +50°C Wilgotność względna: < 95% 0,5kg 125x64x46mm

- 14 -

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

6.

Podręczny słowniczek

AES - automatyczna, elektroniczna migawka, standardowa funkcja kaŜdej kamery CCTV pozwala na dostrojenie się ekspozycji kamery do warunków oświetleniowych panujących na planie obserwacyjnym. Standardowo pracuje w zakresie od 1/50 do 1/100.000 sek. AGC - automatyczna korekta wzmocnienia obrazu, dzięki tej funkcji kamery mogą pracować w złych warunkach oświetleniowych; niekorzystną cechą funkcji AGC jest zwiększony poziom szumów obrazu. ATW (AWB) - automatyczna korekcja poziomu bieli (występuje tylko w kamerach kolorowych); jej zadaniem jest dostrojenie parametrów pracy kamery do temperatury barwowej źródeł światła (odcienia światła) uŜytych na planie obserwacyjnym. Auto Iris typu VIDEO - automatyczna przysłona obiektywu przystosowana do sterowania sygnałem Wideo. Układ regulacji i wykonawczy znajduje się w obiektywie. Auto Iris typu DC - automatyczna przysłona obiektywu przystosowana do sterowania sygnałami prądowymi. Układ regulacji znajduję się w kamerze, obiektyw jest wyposaŜony tylko w układ wykonawczy (silnik przysłony). BLC - kompensacja oświetlenia tylnego; układ korygujący ekspozycję kamery mający za zadanie poprawienia rozpoznawalności ciemnych obiektów pojawiających się na jasnym tle. C/CS - skrót określający standard mocowania obiektywów w kamerach typu kompakt. CCD - przetwornik fotoelektryczny przetwarzający sygnał świetlny na sygnał elektryczny oparty na technologii półprzewodnikowej. Czułość kamery - najbardziej popularną definicją jest to minimalna wartość oświetlenia sceny przy którym sygnał wizyjny z kamery powinien osiągnąć wartość uŜyteczna określoną na 50IRE Rozdzielczość kamery - wartość podawana w jednostkach linie telewizyjne TVL, określa zdolność przenoszenia szczegółów przez kamerę CCTV. WDR – funkcja poprawiająca rozpoznawalność szczegółów bardzo kontrastowych planów obserwacyjnych, umoŜliwia jednoczesna obserwację fragmentów ciemnych oraz jaskrawych Zasięg promiennika IR – maksymalny zasięg świecenia promiennika podczerwieni na plan o współczynniku odbicia >90%, przy którym sygnał wizyjny z kamery ma wartość >50IRE. Wielkość przetwornika CCD - wartość przekątnej przetwornika, podawana w calach (np. 1/3"). Informacja niezbędna do wyliczenia wielkości planu obserwacyjnego oraz prawidłowego doboru obiektywu. Wielkość planu obserwacyjnego - podstawowy parametr który powinien być podawany w kaŜdym projekcie systemu Telewizji Dozorowej. SłuŜy do określenia wymiarów sceny która będzie obserwowana przez dany punkt kamerowy. Do jego obliczenia moŜna korzystać ze wzorów podanych poniŜej.

CCD 1/4" CCD 1/3" CCD 1/2"

f = 3.2 x L / W lub f = 2.4 x L /H f = 4.9 x L / W lub f = 3.7 x L /H f = 6.4 x L / W lub f = 4.8 x L /H

- 15 -

Kamera Kolorowa z Menu Ekranowym

Dystrybutorem urządzeń Optiva jest: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl Salony firmowe: Bydgoszcz: 052 515 60 31 Gdańsk: 058 511 02 91 Katowice: 032 730 22 03 Kraków: 012 650 20 01 Lublin: 081 747 98 71 Łódź: 042 678 12 41 Poznań: 061 830 64 14 Szczecin: 091 482 08 30 Warszawa: 022 572 90 21 Warszawa II: 022 628 09 30 Wrocław: 071 349 24 89 Rzeszów: 017865 45 87 Copyright © 2010 Volta. All rights reserved.

- 16 -