2019

Problematyka prac magisterskich realizowanych na kierunku Turystyka i Rekreacja Do wyboru w roku 2018/2019 1. Katedra: Turystyki i Prozdrowotnej Aktyw...
5 downloads 0 Views 459KB Size
Problematyka prac magisterskich realizowanych na kierunku Turystyka i Rekreacja Do wyboru w roku 2018/2019 1. Katedra: Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Lp.

Promotor

Problematyka

1.

Prof. Tomik Rajmund

1. Motywy i bariery podejmowania aktywności turystycznej. 2. Badanie atrakcyjności turystycznej wybranych atrakcji.

2.

Dr hab. Grabara Małgorzata

1. Ocena aktywności fizycznej na tle zaleceń prozdrowotnych. 2. Czynniki determinujące aktywność fizyczną człowieka. 3. Wpływ aktywności fizycznej na wybrane aspekty zdrowia i sprawności fizycznej. 4. Sprawność funkcjonalna i jakość życia seniorów w aspekcie podejmowanej aktywności fizycznej. 5. Postawa ciała człowieka, czynniki wpływające na postawę ciała ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ukierunkowanej aktywności fizycznej. Postawa ciała sportowców. 6. Hatha joga jako forma fitness i prozdrowotna forma aktywności fizycznej. Wpływ ćwiczeń hatha jogi na wybrane aspekty zdrowia i sprawności fizycznej.

3.

Prof. Cholewa Jarosław

1. Charakterystyka wysiłku fizycznego w kajakarstwie. 2. Motywy i bariery uprawiania turystyki kajakowej. 3. Zagospodarowanie turystyczne szlaków kajakowych

4.

Prof. Iskra Janusz

5.

Prof. Mynarski Władysław

6.

Dr Dębska Małgorzata

1. Biegowa aktywność ruchowa w świetle wiedzy dzieci, młodzieży i studentów (badania ankietowe). 2. Rekreacyjne biegi uliczne – historia, charakterystyka, rozwój. 3. Gry i zabawy ruchowe w imprezach rekreacyjnych. 4. Aktywność ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym. Urlop zdrowotny

1. Ocena aktywności fizycznej w odniesieniu do rekomendacji prozdrowotnych. 2. Aktywność fizyczna a wybrane pozytywne mierniki zdrowia (jakość życia, sprawność fizyczna). 3. Samoocena jakości życia związanej ze stanem zdrowia osób w różnym wieku. 4. Aktywność rekreacyjna różnych grup społecznych. 5. Humanistyczne aspekty uczestnictwa w rekreacji ruchowej (determinanty, motywy, bariery). 6. Prozdrowotne zachowania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Lp.

Promotor

7.

Dr Nawrocka Agnieszka

8.

Dr Rozpara Michał

9.

Dr Polechoński Jacek

10.

Dr Magiera Artur

11.

Dr Wyszkowska Ewa

Problematyka Wyłącznie prace badawcze i studium przypadku 1. Ocena sprawności funkcjonalnej osób w różnym wieku 2. Ocena zachowań zdrowotnych osób dorosłych i starszych 3. Diagnostyka i ocena aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych w świetle zaleceń prozdrowotnych. 4. Ocena zachowań zdrowotnych osób ze schorzeniami cywilizacyjnymi (nadciśnienie tętnicze, otyłość osteoporoza i inne). 5. Efekty realizacji ukierunkowanego programu aktywności fizycznej. 1. Poziom jakości życia ocenianej w konwencji zdrowia u osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 2. Zachowania zdrowotne osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo. 3. Diagnostyka poziomu aktywności fizycznej w kontekście jej wpływu na zdrowie osób dorosłych i starszych. 4. Identyfikacja biologicznych i środowiskowych uwarunkowań podejmowania aktywności fizycznej przez ludzi dorosłych i starszych. 5. Ocena skuteczności programów AF ukierunkowanych na kreację zdrowia ludzi w różnym wieku i z różnych warstw społecznych. 6. Efektywność różnorodnych strategii żywieniowosuplementacyjnych w pierwotnej i wtórnej profilaktyce schorzeń cywilizacyjnych. 1. Intensywność wysiłków fizycznych podczas korzystania z multimedialnych aplikacji sterowanych ruchami ciała w wirtualnej rzeczywistości w świetle prozdrowotnych zaleceń. 2. Aktywne gry wideo i interaktywne programy treningowe jako forma aktywności fizycznej człowieka. 3. Możliwości wykorzystania techniki komputerowej i aplikacji mobilnych w diagnozowaniu zdolności motorycznych. 4. Wykorzystanie aplikacji mobilnych i konsumenckich monitorów wysiłku fizycznego do oceny aktywności fizycznej człowieka. 1. Sporty ekstremalne – charakterystyka, uwarunkowania. 2. Zagospodarowanie turystyczne wybranego obszaru.

1. Diagnozowanie sprawności motorycznej testem FMS osób w różnych grupach wiekowych/sportowych/rekreacyjnych. 2. Diagnozowanie obrazu ciała osób w różnych grupach wiekowych/sportowych/rekreacyjnych. 3. Diagnozowanie osobowości osób w różnych grupach wiekowych/sportowych/rekreacyjnych.

Lp.

Promotor

Problematyka

12.

Dr Vierek Aleksandra

1. Ekologiczne uwarunkowania turystyki/rekreacji w wybranej gminie/powiecie. 2. Koncepcja szlaków/ścieżek turystycznych w wybranej części woj. śląskiego lub dowolnego regionu. 3. Badanie świadomości przyrodniczej turystów w parkach narodowych/parkach krajobrazowych. 4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w kierunku turystyki i rekreacji – wybrane przykłady. 5. Formy ochrony przyrody i ich rola w rozwoju turystyki (na wybranych przykładach). 1. Przestrzeń turystyczna i waloryzacja przestrzeni. 2. Geograficzne i kulturowe aspekty turystyki. 3. Rozwój turystyki w czasie i przestrzeni. 4. Problematyka turystyki na obszarze Śląska.

13.

Dr Kosmala Gerard

14.

Dr Ryśnik Jakub

15.

Dr Żylak Danuta

16.

Dr Górska Katarzyna

----------------------

17.

Dr Staszkiewicz Adam

----------------------------

1. Działalność marketingowa na przykładzie hotelu/sieci hotelarskiej X. 2. Jakość usług hotelarskich na przykładzie wybranego hotelu/ wybranej sieci hotelarskiej. 3. Nowoczesne metody promocji usług hotelarskich z użyciem sieci Internet. 4. Analiza i ocena funkcjonowania wybranej Lokalnej (Regionalnej) Organizacji Turystyczna (lub innej organizacji typu DMO Destination Management Organization lub klastra turystycznego). 5. Analiza wybranego segmentu rynku turystycznego na tle gospodarki turystycznej kraju. 6. Motywy uczestnictwa kibiców w turystyce sportowej ze szczególnym uwzględnieniem wielkich wydarzeń sportowych. 7. Analiza i ocena atrakcyjności turystycznej uzdrowiska statutowego na przykładzie. 1. Ochrona ubezpieczeniowa sektora turystycznego: - rola ubezpieczeń dla przedsiębiorców turystycznych, - rola ubezpieczeń dla turystów, - ubezpieczenia w turystyce aktywnej. 2. Polityka turystyczna w kraju i na świecie 3. Charakterystyka działalności organizatorów turystyki. 4. Przedsiębiorczość w turystyce.

2. Katedra: Teorii i Praktyki Sportu Lp.

Promotor

Problematyka

1.

Dr Artur Gołaś

5. Analiza aktywności mięśniowej. 6. Zmiana wzorca aktywności mięśniowej. 7. Wzmocnienie poaktywacyjne w treningu siły mięśniowej.

2.

Dr Karina Nowak

3.

Dr Damian Herman

1. Predyspozycja zawodowe studentów AWF Katowiceocena poziomu gibkości. 2. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży województwa śląskiego trenujących sporty walki. 3. Ilościowy pomiar sprawności motorycznej na przykładzie różnych form reakcji ruchowej. 1. Aplikacje mobilne. Zastosowanie w różnych aspektach. 2. Wykorzystanie sieci społecznościowych w promocji, kreowaniu wizerunku.

4.

Dr Jakub Chycki

1. Neuroendykrynne aspekty wysiłku fizycznego. 2. Trening oporowy w warunkach hipoksji normobarycznej. 3. Narzędzia indywidualizacji Treningu sportowego.

5.

Dr Michał Wilk

6.

Dr inż. Robert Roczniok

7.

Dr Małgorzata Michalczyk

1. Wpływ wysiłku o charakterze siłowym na zmiany stężenia hormonów anabolicznych i katabolicznych. 2. Wpływ tempa ruchu w ćwiczeniu siłowym na proces adaptacji treningowej. 3. Wpływ okluzji mięśniowej na proces adaptacji w Treningu siły mięśniowej. 1. Problematyka związana z parametrami budowy somatycznej, wydolności tlenowej i beztlenowej oraz sprawnością ogólną i specjalną w grach zespołowych na poziomie amatorskim. 2. Optymalizacja Treningu w oparciu o wyznaczone progi oraz wyznaczone strefy obciążeń treningowych w sporcie amatorskim. 3. Metody wyznaczania VO2 max oraz progu Lt i ich zastosowanie w sporcie amatorskim. 4. Metody porządkowania liniowego i konstruowania syntetycznej zmiennej zależnej w postaci wskaźnika rozwoju zawodniczego w oparciu o metody wzorca, antywzorca lub algorytm Helwiga w grach zespołowych trenowanych rekreacyjnie. 1. Epigenetyczne działanie składników diety. 2. Nutrigenetyczne różnice w metabolizmie składników energetycznych i odżywczych.

8.

Dr Dagmara Gerasimuk

1. Problematyka dotycząca sportów zimowych przede wszystkim biathlonu, biegów narciarskich w zakresie metodyki, analizy obciążeń, analizy wyników na imprezach mistrzowskich i innych. 2. Analiza obciążeń treningowych w wybranych sportach.

Lp. 9.

Promotor

Problematyka

Dr Przemysław Pietraszewski

1. Charakterystyka zawodnika walki sportowej i Treningu na różnych poziomach zaawansowania sportowego w wybranych dyscyplinach sportu. 2. Wpływ obciążeń wysiłkowych (treningowych, meczowych, startowych parametrów przygotowania motorycznego ( w wybranych dyscyplinach sportu). 3. Uwarunkowania wyniku sportowego w sporcie.

3. Katedra Motoryczności Człowieka Lp.

Promotor

1.

prof. dr hab. Grzegorz Juras

2.

prof. dr hab. Janusz Błaszczyk

3.

dr hab. Bogdan Bacik prof. nadzw.

Problematyka 1. Kontrola motoryczna. 2. Uwarunkowania motoryczności.

1. Biomechaniczna analiza ruchów sportowych. 2. Lokomocja człowieka 3. Posturografia.

4.

dr hab. Henryk Król prof. nadzw.

1. Badania struktury ruchu różnych dyscyplin sportowych. 2. Ćwiczenia specjalne w doskonaleniu ruchów startowych. 3. Wpływ różnych czynników na efektywność ruchu. 4. Cechy ruchu w ocenie czynności ruchowych (sportowych). 5. Mechanizm rzutu piłką za głowę.

5.

dr hab. Kajetan Słomka prof. nadzw.

1. Wpływ treningu o różnym charakterze na koordynację motoryczną. 2. Kontrola motoryczna w aspekcie zakłóceń zewnętrznych. 3. Diagnoza sportowca. 4. Rzetelność nowych metod pomiarowych. 5. Kognitywne aspekty działalności sportowca i ich znaczenie dla wyniku sportowego. 6. Propriocepcja i jej kształtowanie w kontekście nowoczesnych form treningu sportowego. 7. Kontrola postawy ciała w kontekście deficytów oraz specjalizacji sportowej. 8. Aspekty motoryczności człowieka w przestrzeni wirtualnej 3D.

6.

dr inż. Grzegorz Sobota

1. Ocena kinetyczna chodu osób z nadmierną masą ciała. 2. Koszt lokomocji chodu i biegu człowieka. 3. Stabilność pionowej postawy ciała w warunkach statycznych.

Lp.

Promotor

Problematyka 4. Stabilność pionowej postawy ciała w warunkach dynamicznych. 5. Obiektywna analiza oddziaływania wybranych ćwiczeń fizycznych na poziom aktywności mięśniowej. 6. Biomechaniczna analiza ruchu wybranych czynności sportowych i utylitarnych. 7. Adaptacja organizmu w różnych formach lokomocji w aspekcie energetycznym.

4. Katedra Sportów Indywidualnych Lp.

Promotor dr Jakub Karpiński

Problematyka 1. Analiza poziomu sportowego w pływaniu 2. Sport pływacki osób niepełnosprawnych 3. Trening na lądzie/przygotowanie motoryczne w pływaniu 4. Wybrane formy aktywności fizycznej w środowisku wodnym

dr Henryk PIETRZAK

8. Historia wszystkich form kultury fizycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. 9. Teoria i metodyka nauczania sportów wodnych.

dr Michał Skóra

1. Porównanie wyników z zawodów pływackich w Polsce i na świecie. 2. Analiza karier sportowych najlepszych pływaków w Polsce i na świecie. 3. Wiek osiągania maksymalnych wyników sportowych w pływaniu. 4. Periodyzacja treningu pływackiego.

dr Magdalena Głowacka

1. Ocena sprawności fizycznej, funkcjonalnej przedstawicieli różnych form rekreacyjnej aktywności fizycznej. 2. Poziom aktywności fizycznej, zachowań zdrowotnych przedstawicieli różnych form rekreacyjnej aktywności fizycznej. 3. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i po porodzie. 4. Ocena sprawności fizycznej ogólnej, specjalnej oraz funkcjonalnej w wybranych dyscyplinach sportu na tle grupy porównawczej.

dr Artur Fredyk

Tematyka prac dotyczy: rekreacji ruchowej poprzez techniki taneczne, rytmikę i ćwiczenia muzyczno-ruchowe. Teorii i praktyki wszelakich form i technik tańca oraz ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Gimnastyki rytmicznej (rytmiki), choreoterapii, emisji głosu oraz zasad kompozycji tańca i ruchu. Prace mogą dotyczyć również ruchu w aspekcie naukowym jak i artystycznym.

Lp.

Promotor

Problematyka

dr Łucja Płatek

10. Temat 1 Motywacje i korzyści wynikające z udziału w zajęciach w środowisku wodnym 11. Temat 2 Wpływ zajęć w środowisku wodnym na organizm człowieka 12. Temat 3 Pływanie niemowląt i małych dzieci

dr Bartłomiej Szade

1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych 2. Zdrowotne aspekty wybranych form aktywności fizycznej osób w różnym wieku 3. Ocena aktywności fizycznej osób w różnym wieku

dr Ryszard Grzywocz

1. Trening zdrowotny osób w różnym wieku 2. Ocena poziomu sprawności fizycznej osób w różnym wieku

dr Alicja Stachura

1. Styl życia, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 2. Aktywność ruchowa oraz formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzieży i osoby starsze. 3. Poziom sprawności motorycznej dzieci i młodzieży z wybranych szkół i środowisk. 4. Współczesne kierunki rozwoju aktywności fizycznej. 5. Dieta i jej wpływ na zdrowie człowieka. 6. Wpływ różnorodnych form aktywności ruchowej na sprawność i zdrowie. 4. Rozwój sportów indywidualnych i form aktywności fizycznej na przestrzeni lat. 5. Ocena oraz kształtowanie sprawności fizycznej w poszczególnych dyscyplinach sportowych, głównie w sportach indywidualnych. 6. Aktywność i sprawność fizyczna w określonych środowiskach społecznych. 7. Ocena parametrów somatycznych w sporcie wyczynowym i w rekreacji ruchowej. 8. Znaczenie aktywności fizycznej w życiu współczesnego człowieka. 9. Metodyka nauczania a efektywność procesu dydaktycznego w sportach wyczynowych i w. 10. 1. Rozwój sportów indywidualnych i form aktywności fizycznej na przestrzeni lat. 2. Ocena oraz kształtowanie sprawności fizycznej w poszczególnych dyscyplinach sportowych, głównie w sportach indywidualnych. 3. Aktywność i sprawność fizyczna w określonych środowiskach społecznych. 4. Ocena parametrów somatycznych w sporcie wyczynowym i w rekreacji ruchowej. 5. Znaczenie aktywności fizycznej w życiu współczesnego człowieka. 6. Metodyka nauczania a efektywność procesu dydaktycznego w sportach wyczynowych i w.

dr Jerzy Trzaska

dr Paweł Kamiński

Lp.

Promotor dr Renata Firak

Problematyka 1.Porównanie wybranych zdolności motorycznych dziewczynek trenujących gimnastykę artystyczną z rówieśniczkami 2.Gibkość jako element treningu w różnych dyscyplinach sportu

dr Barbara Olsza

1. Tenis jako forma rekreacji ruchowej w każdym wieku. 2. Zabawy i gry ruchowe w tenisie. 3. Ocena poziomu gry osób rekreacyjnie uprawiających tenis.

dr Wojciech Olsza

1. Tenis rekreacyjny. 2. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w tenisie. 3. Zapobieganie urazom i kontuzjom w tenisie.

dr hab. Arkadiusz Stanula prof. nadzw.

Ratownictwo wodne:   

     

przyczyny i okoliczności utonięć w akwenach, analiza dynamiki rozwoju sportowego ratownictwa wodnego, analiza skuteczności i efektywność technik ratowniczych (holowanie, posługiwanie się sprzętem podręcznym, pływającym), analiza programów szkolenia w ratownictwie wodnym, motywy podjęcia zawodu ratownika, poszukiwanie idealnego wzoraca ratownika wodnego, nowości sprzętowe i ich wykorzystanie w ratownictwie wodnym, ocena kompetencji oraz jakości pracy ratowników wodnych, ocena wpływu zmęczenia na skuteczność akcji ratowniczych.

2. Hokej na lodzie:     

analiza intensywności gry podczas meczu hokejowego, analiza czynności podejmowanych przez zawodników podczas walki sportowej, testowanie sprawności specjalnej hokeistów na lodzie, ocena wydolności tlenowej i beztlenowej hokeistów na lodzie, poszukiwanie zależności między sprawnością fizyczną a wynikiem sportowym.

3. Pływanie:     

 

analiza rozwoju pływania sportowego na podstawie wyników, analiza podstawowych parametrów somatycznych zawodników – uczestników najważniejszych imprez pływackich, ocena wybranych programów treningowych w kontekście uzyskiwanych wyników, trening siły, szybkości i wytrzymałości w pływaniu i ocena wpływu na wyniki sportowe, programowanie treningu na podstawie prędkości krytycznej (critical velocity), maksymalnej prędkości tlenowej (maximal aerobic speed), analiza strategi rozkładu tempa pływania, analiza parametrów kinematycznych w pływaniu sportowym.

Lp.

Promotor

Problematyka

5. Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych: Lp. 1.

Promotor Dr hab. Aleksandra Żebrowska prof. nadzw.

Problematyka 1. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na ryzyko występowania astmy u sportowców. 2. Zmiany wydolności fizycznej w warunkach hipoksji wysokościowej. 3. Zmiany funkcjonalne płuc osób trenujących różne formy nurkowania.

2.

Dr Krzysztof Malewski

1. Ocena zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego wybranego obszaru Polski 2. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju turystyki

3.

Dr hab. Ilona Pokora prof. nadzw.

4.

Dr Rafał Mikołajczyk

1. Termiczne i hemodynamiczne zmiany w odpowiedzi na działanie stresu wysiłkowego w warunkach stosowania wybranych bodźców środowiska u kobiet i mężczyzn. 2. Wpływ wybranych form aktywności fizycznej na ilość wody w organizmie i jej rozmieszczenie w przedziałach wodnych ciała u osób o zróżnicowanym BMI. 1. Zmiany czynnościowe układu krążenia u sportowców 2. Epidemiologia urazów sportowych