2010 LITERATURA

Tematy ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej rok szkolny 2009/2010 LITERATURA D...
18 downloads 1 Views 94KB Size
Tematy ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej rok szkolny 2009/2010

LITERATURA Dydaktyzm w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory, zwróć uwagę na sposoby realizacji tej funkcji. 1.

2.

Wielcy moraliści w literaturze światowej. Przedstaw zagadnienie, analizując dzieła wybranych twórców z róŜnych okresów literackich. Porównaj wpływ światopoglądu epoki na poruszaną problematykę.

3.

„Kaskaderzy polskiej literatury”, „poeci przeklęci”. Analizując róŜne przykłady, wykaŜ oryginalność dorobku dwóch autorów. Porównaj związek biografii wybranych twórców z problematyką ich dzieł. Proces tworzenia źródłem róŜnorodnych emocji. Omów problem, odwołując się do utworów z róŜnych epok.

4.

5.

Proza paraboliczna w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory róŜnych autorów. Porównaj funkcję paraboli oraz celowość jej wykorzystania w przywołanych tekstach. Tren jako gatunek literacki. Omów ewolucję gatunku, analizując przykłady z róŜnych epok.

(lista OKE)

6.

7.

Poezja religijna – wczoraj i dziś. Interpretując wybrane przykłady, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyraŜania uczuć. (lista OKE)

8.

Proza awangardowa w literaturze współczesnej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła. Porównaj sposoby zrywania z tradycją. Powieść jako gatunek literacki. Omów ewolucję gatunku, analizując przykłady z róŜnych epok.

9.

10.

Optymizm i pesymizm jako dwa typy nastrojów w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory z róŜnych epok. Porównaj wykorzystane środki wyrazu.

11.

Literackie obrazy chorego dziecka. Omów problem, analizując wybrane utwory z róŜnych epok. Zwróć uwagę na specyfikę środków obrazowania.

12.

Konwencja oniryczna w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory, zwróć uwagę na sposoby prezentacji oraz pełnione funkcje.

13.

Mickiewicz w Wielkopolsce. Omawiając problem, uwzględnij listy poety, analizę celowo wybranych utworów literackich oraz prace badawcze. (lista OKE)

14.

Literatura stanu wojennego. Analizując wybrane teksty róŜnych twórców, przedstaw podejmowane tematy i sposoby wyraŜania refleksji.

15.

Od paraboli do groteski, od psychologicznej analizy do dokumentowania ludzkich zachowań. Analizując wybrane dzieła, przedstaw róŜne sposoby ukazywania człowieka i jego losu w wybranych utworach literackich.

1

16.

Twórczość W. Szekspira jako inspiracja polskich pisarzy. Omów , analizując wybrane utwory z dwóch, trzech okresów literackich. Zwróć uwagę na sposoby wykorzystania i pełnione funkcje.

17.

Literacki wizerunek człowieka zniewolonego. Odwołując się do celowo wybranych utworów, przedstaw ten typ bohatera. Zwróć uwagę na czynniki wpływające na jego sytuację.

18.

Legendy i mity narodowe w literaturze. Analizując wybrane utwory z dwóch, trzech epok, zwróć uwagę na celowość ich wykorzystania. Dramat jako gatunek literacki. Omów ewolucję gatunku, analizując przykłady z róŜnych epok.

19.

20.

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. (informator maturalny)

21.

Deformacja rzeczywistości w dziele literackim. Analizując wybrane utwory, przedstaw sposoby kreowania świata i funkcje deformacji w tekstach. (lista OKE)

22.

Groteska jako sposób przedstawiania rzeczywistości. Omów na przykładach wybranych utworów. Zwróć uwagę na celowość zastosowania i pełnione funkcje.

23.

Tragizm jako kategoria estetyczna i egzystencjalna. Omów, analizując teksty literackie z róŜnych epok. (propozycja OKE).

24.

Hołd dla wielkich ludzi i wielkich idei w literaturze. Omów zagadnienie, analizując celowo wybrane utwory z róŜnych epok. Zwróć uwagę na sposoby i funkcje ukazywania problemu

25.

Mitologizacja i demitologizacja w literaturze. Analizując wybrane utwory, omów sposoby zastosowania i pełnione funkcje. Obraz wsi polskiej w prozie współczesnej. Analizując wybrane dzieła róŜnych autorów, omów sposoby ujęcia tematu.

26.

27.

Program naprawy Rzeczypospolitej w literaturze róŜnych epok. Interpretując celowo wybrane przykłady tekstów, omów sposoby ujęcia tematu. Zwróć uwagę na kontekst historyczny.

28.

PRL - owska rzeczywistość w literaturze współczesnej. Omów sposób przedstawiania, interpretując celowo wybrane utwory.

29.

Wartości chrześcijańskie w literaturze współczesnej a problemy człowieka XX i XXI wieku. Analizując wybrane utwory, zaprezentuj podejmowane tematy i sposoby ich przedstawiania

30.

Parabola jako sposób przedstawiania rzeczywistości. Analizując wybrane utwory , zwróć uwagę na celowość zastosowania i pełnione funkcje.

31.

Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem, opracowując wybrane przykłady dzieł literackich. Zwróć uwagę na wpływ filozofii na idee wybranych utworów.

32.

Czas i wieczność w literaturze współczesnej Interpretując celowo wybrane utwory oraz odwołując się do kontekstów filozoficznych, przedstaw róŜne sposoby i funkcje prezentowania zagadnienia Inteligent wobec niewoli Polski .WskaŜ podobieństwa i róŜnice w kreacjach bohaterów , analizując wybrane utwory.

33.

2

34.

Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj problematykę publicystyki z dwóch, trzech epok. Porównaj wykorzystywane w nich środki wyrazu.

35.

Epistolografia dawna i współczesna. Omów tematykę i formę listów, analizując wybrane przykłady z dwóch epok. (lista OKE).

36.

Literackie obrazy „kraju lat dziecinnych”. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach z róŜnych epok.

37.

Tradycja antyczna i szekspirowska w polskim dramacie . Przedstaw problem, opracowując wybrane utwory . Zwróć uwagę na jej wpływ na ukształtowanie formy dzieł.

38.

Od Juliusza Verne’ a do Stanisława Lema. Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction. (lista OKE) Dokumentaryzm w literaturze współczesnej. Przedstaw róŜne formy, analizując wybrane przykłady.

39.

40.

Prowokacja w literaturze. Omów problem, analizując wybrane utwory. Zwróć uwagę na celowość zastosowanych zabiegów. Analizując celowo wybrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj róŜne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.

41.

42.

Niepokoje i nastroje ludzi schyłku wieków. Zaprezentuj i porównaj typ refleksji i sposoby ich wyraŜania. Odwołaj się do analizy wybranych utworów.

43.

Systemy totalitarne w literaturze XX wieku. Analizując celowo wybrane utwory, przedstaw mechanizmy i skutki ich działania. Mit arturiański w literaturze fantastycznej. Analizując celowo wybrane utwory, przedstaw jego funkcjonowanie.

44. Tytuł i motto w utworze literackim. WykaŜ wpływ na interpretację tekstu, analizując wybrane przykłady. 45.

46.

Kim jest artysta? Analizując wybrane teksty literackie i programy, porównaj koncepcje związane z rolą twórcy w róŜnych epokach.

47.

Czas i przestrzeń w utworze literackim. Przedstaw i zanalizuj róŜne sposoby prezentowania zagadnienia na podstawie celowo wybranych tekstów.

48.

Poeci pokolenia Kolumbów o dramacie swojej generacji. Analizując dzieła róŜnych twórców, przedstaw wyraŜane refleksje i sposoby ich artystycznej prezentacji. Aluzja literacka w utworach. Analizując wybrane utwory, przedstaw sposoby jej zastosowania i pełnione funkcje.

49.

50.

Literackie wizerunki mieszkańców miast. Analizując wybrane utwory z róŜnych epok, omów sposoby ich przedstawiania i pełnione funkcje.

51.

Obrazy rewolucji w literaturze. Analizując wybrane utwory, zwróć uwagę na sposób jej przedstawienia. Uwzględnij kontekst historyczny.

3

Nastrój w literaturze. Analizując wybrane utwory, omów sposoby jego tworzenia i celowość zastosowanych zabiegów. 52.

53.

Bohater Szekspirowski – bliski czy obcy współczesnemu odbiorcy? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

54.

Historie rodów, sagi rodzinne w literaturze polskiej i obcej. Interpretując wybrane utwory, omów sposoby ich przedstawiania. Zwróć uwagę na kontekst historyczny.

55.

Powieść realistyczna a powieść modernistyczna. Omów róŜnice, analizując wybrane przykłady dzieł.

56.

Motyw non omnis moriar. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty z róŜnych epok. Zwróć uwagę na sposoby wykorzystania i pełnione funkcje.

57.

Wolność i tyrania w literaturze róŜnych epok. Analizując wybrane utwory, scharakteryzuj sposoby podjęcia tematu. Zwróć uwagę na kontekst historyczny. Literatura wobec ograniczeń cenzury. Analizując celowo wybrane utwory z róŜnych epok, przedstaw metody pisarskie.

58.

59.

Literatura wobec odzyskania niepodległości. Analizując wybrane teksty z XX – lecia międzywojennego, zwróć uwagę na postawy autorów i sposoby przedstawiania rzeczywistości.

60.

Gatunki literackie typowe dla współczesności. Scharakteryzuj wybraną formę, analizując teksty róŜnych twórców. Zwróć uwagę na sposoby realizacji zasad gatunku.

61.

Dojrzewanie jako motyw literacki róŜnych epok. Analizując celowo wybrane przykłady, ukaŜ róŜne aspekty tego zjawiska.

62.

Literatura w słuŜbie idei. Analizując wybrane utwory z róŜnych okresów literackich, przedstaw ,w jaki sposób epoki narzucały tekstom słuŜebną rolę i oceń, jak wpłynęło to na ich wartość artystyczną. Powieść historyczna w literaturze róŜnych epok. Analizując teksty róŜnych twórców, omów formę dzieł i ich funkcje.

63.

64.

Pozycja narratora w literaturze przekazującej prawdę o obozach koncentracyjnych i łagrach. Zinterpretuj jej wpływ na wymowę wybranych dzieł. (lista OKE)

65.

Przeprowadź analizę porównawczą sposobów funkcjonowania wątku romansowego w wybranych przykładach literatury wysokiej i w harlequinach. (lista OKE)

66.

Jaką prawdę o bohaterach literackich poznajemy na podstawie przedmiotów, którymi się otaczają. Omów problem, interpretując przykłady z realistycznej prozy trzech róŜnych okresów literackich. (lista OKE)

67.

Literackie zabiegi z czasem. Interpretując róŜne przykłady z prozy polskiej i obcej, wyjaśnij mechanizm eksperymentów i określ ich funkcję artystyczną. (lista OKE)

68.

Cnota jako przedmiot dociekań filozofów i poetów. Interpretując celowo wybrane przykłady tekstów literackich oraz odwołując się do kontekstów filozoficznych, zaprezentuj ewolucję pojęcia. (lista OKE)

69.

RóŜne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literackie. (informator maturalny)

4

70.

71.

Relacje pomiędzy człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, analizując wybrane utwory autorów literatury współczesnej (np. P. Huelle, A. Stasiuk, W. Kuczok) (informator maturalny) RóŜne typy bohaterów w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj je na podstawie analizy wybranych utworów epickich. (informator maturalny) Scharakteryzuj cechy i sposoby kreowania wybranych bohaterów powieści poetyckich.

72.

73.

Porównaj sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecza w wybranych utworach literatury współczesnej. (informator maturalny)

74.

Związki współczesnej polskiej poezji z twórczością Jana Kochanowskiego. Określ charakter tych związków, analizując wybrane utwory liryczne. (informator maturalny)

75.

Analizując wybrane utwory pozytywizmu, przedstaw róŜne sposoby przekazywania prawdy historycznej w literaturze tej epoki. (informator maturalny)

76.

RóŜne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane powieści. (informator maturalny)

77.

Analizując wybrane utwory liryczne, scharakteryzuj róŜne sposoby rozrachunku poety z własną przeszłością. (informator maturalny)

78.

79.

Analizując „Kwiatki św. Franciszka” i utwory literatury współczesnej wyrastające z tradycji franciszkańskiej, przedstaw zawartą w nich koncepcję ludzkiego istnienia. (informator maturalny) Porównaj istotę symbolicznego wykorzystania motywu drogi krzyŜowej w literaturze romantycznej i współczesnej. (informator maturalny)

80.

Obrazy miejsc sakralnych w literaturze pozytywizmu. Przedstaw je o określ ich funkcje w budowaniu przesłania dzieła literackiego. Odwołaj się do wybranych tekstów. (informator maturalny)

81.

Oceny rozwoju cywilizacyjnego wyraŜone w tekstach literackich dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw je, analizując wybrane utwory. (informator maturalny)

82.

83.

Przedstaw znaczenie przedmiotów w budowaniu struktury wybranych nowel pozytywistycznych. (informator maturalny) Analizując wybrane przykłady reportaŜy literackich, zbadaj relacje między autorem a bohaterem. Sformułuj wnioski na temat dostrzeŜonych prawidłowości. (informator maturalny)

84.

Kreacja przestrzeni w utworach literatury fantastycznej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów współczesnych. Zwróć uwagę na funkcję, jaką miejsca pełnią w dziełach.

85.

Wizerunek femme fatale. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie z kilku epok. Zwróć uwagę na sposób ich przedstawienia.

86.

Obraz lekarza w literaturze róŜnych epok. Przedstaw sylwetki kilku postaci, zwracając uwagę na postawy przez nich przyjmowane.

87.

Antysemityzm jako przekleństwo XX wieku. Na podstawie wybranych tekstów literackich omów zagadnienie, zwracając uwagę na sytuację śydów na Kresach.

5

88.

Obraz miłości rodzicielskiej w literaturze. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory reprezentujące róŜne gatunki literackie.

89.

Mitologiczne kosmogonie. RozwaŜ problem, odwołując się do wierzeń staroŜytnych ludów z róŜnych stron świata. Zwróć uwagę na cechy aktu kreacji. Tradycja tyrtejska w literaturze. analizując wybrane przykłady, omów sposoby i celowość jej wykorzystania.

90.

91.

„Biblia” jako źródło wzorców osobowych. Analizując wybrane teksty, przedstaw kilka postaci i wskaŜ nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w literaturze europejskiej. Omów problem, analizując wybrane utwory.

92. Święty i świętość w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat, analizując wybrane przykłady z róŜnych epok. 93.

94.

Wygnanie i wykorzenienie jako źródło cierpień w literaturze polskiej XX wieku. Omów temat, analizując wybrane teksty. Moralność obozowa wobec moralności ludzi wolnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

95. Polacy w wielkich miastach świata. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie z róŜnych epok. 96.

97.

Inspiracje romantyczne w utworach kolejnych epok. Analizując wybrane przykłady, przedstaw sposoby nawiązywania dialogu z tradycją. Polscy pisarze o podróŜach do Ameryki. Analizując celowo wybrane teksty, przedstaw sposoby prezentowania tematu.

98. Kontrast jako element kompozycji utworu literackiego. Przedstaw temat, interpretując celowo wybrane przykłady. 99. Kreacje „małych ojczyzn”. Przedstaw temat, analizując wybrany materiał literacki z róŜnych epok. 100.

101.

Biesiadowanie, kult stołu, polska sztuka kulinarna. Analizując wybrane utwory, zwróć uwagę na sposób przedstawienia tematu. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.

102.

103.

104.

105.

(informator maturalny) My i wy. Analizując wybrane teksty, przedstaw spory programowe twórców przełomów epok. Zwróć uwagę na kontekst historyczny i kulturowy. Gatunki z pogranicza literatury, np. reportaŜ, felieton, esej. Omów cechy gatunkowe na przykładzie wybranych utworów z zakresu jednego gatunku, uwzględniając relacje między warstwą informacyjną a autorską interpretacją i oceną przedstawionych faktów. (informator maturalny) Motyw tańca w literaturze polskiej. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty z róŜnych epok. Zwróć uwagę na sposoby wykorzystania i pełnione funkcje.

6

106.

Postawy człowieka wobec Boga. Omów temat, analizując celowo wybrane utwory. Odwołaj się do róŜnych gatunków literackich. Litwa – jej przyroda i historia w literaturze róŜnych epok. Przedstaw zagadnienie, analizując celowo wybrane utwory.

107. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory z róŜnych epok. 108.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 109.

Komercjalizacja w sztuce współczesnej. Analizując celowo wybrane przykłady, omów zagadnienie. Zwróć uwagę na wpływ zjawiska na odbiorcę XXI wieku.

110.

Naturalizm jako konwencja artystyczna. Zanalizuj przykłady, zwracając uwagę na wykorzystane środki wyrazu typowe dla róŜnych dziedzin artystycznych.

111.

Echa średniowiecza w literaturze i sztuce późniejszych epok. Zanalizuj wybrane przykłady, zwracając uwagę na sposoby traktowania tradycji.

112.

Literackie i filmowe portrety dzieci i młodzieŜy. Analizując wybrane przykłady, porównaj sposoby kreowania postaci i pełnione funkcje.

113.

„Trylogia” H. Sienkiewicza a jej ekranizacja filmowa w reŜyserii J. Hoffmana. Analizując dzieła, zwróć uwagę na specyfikę środków obrazowania typowych dla róŜnych dziedzin. Afrodyta-Wenus. Motyw mitycznej bogini piękności w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

114.

115.

Barokowe ideały piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów na celowo wybranych tekstach literackich i kultury, uwzględnij ,jeśli to moŜliwe, zabytki architektoniczne twojego regionu. (lista OKE)

116.

Związek literatury i innych dziedzin sztuki ze światopoglądem wybranej epoki. Przedstaw temat , interpretując utwory literackie, obrazy, rzeźby czy dzieła muzyczne. Wizerunek Jezusa w literaturze i sztuce. Analizując wybrane dzieła, omów sposób przedstawiania i pełnione funkcje.

117.

118.

119.

120.

Dramat oraz jego realizacje filmowe i teatralne. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła. Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystane przez twórców reprezentujących róŜne dziedziny sztuki. Motyw Pasji. Interpretując wybrane przykłady realizacji tego motywu w literaturze, filmie i malarstwie, zwróć uwagę na specyfikę środków obrazowania typowych dla róŜnych dziedzin artystycznych. (lista OKE) Dzieło malarskie przywołane w dziele literackim. Skonfrontuj własną interpretację obrazów z wersją literacką. (lista OKE)

7

Tekst literacki a jego filmowa adaptacja. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła. 121.

122.

123.

Pędzlem i słowem malowane. Wizerunki pisarzy w literaturze i autoportrety. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. Literackie i fotograficzne świadectwa czasu wojny. Zaprezentuj i porównaj wartości poznawcze interpretowanych przykładów literatury faktu i zdjęć reportaŜowych. (lista OKE)

124.

Egzotyczne krajobrazy jako inspiracja twórców. Analizując przykłady dzieł literatury i sztuki, zwróć uwagę na specyfikę środków obrazowania typowych dla róŜnych dziedzin artystycznych.

125.

Motyw Ŝołnierza-tułacza w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, interpretując wybrane przykłady. Omów sposoby opisywania i prezentowania.

126.

Klasycyzm jako kanon estetyczny w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów na wybranych przykładach (jeśli to moŜliwe, uwzględnij zabytki architektoniczne swojego regionu). (lista OKE)

127.

„Dziady” A. Mickiewicza w filmie i na scenie. Przedstaw wybrane interpretacje, zwracając uwagę na kontekst historyczny. Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł.

(informator maturalny)

128.

129.

Polaków portret własny w satyrze i karykaturze literackiej oraz w malarstwie. Omów problem , analizując wybrane dzieła.

130.

Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze ,Twoim zdaniem wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłuŜyłeś przy wyborze. (informator maturalny) Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła. (informator maturalny)

131. Witkacy – artysta wszechstronny. Odwołując się do celowo wybranych dzieł, zaprezentuj jego sylwetkę twórczą. 132.

133.

Kicz i dzieło sztuki. Omówienie istoty dzieła sztuki i cech kiczu na przykładzie analizy wybranych utworów literackich i malarskich. (lista OKE) Współczesny kabaret. Analizując wybrane przykłady, przedstaw jego rodowód i korelację sztuk w nim funkcjonujących.

134.

135.

136.

Stanisław Wyspiański – malarz, dramaturg, poeta … Zaprezentuj sylwetkę twórczą artysty, analizując celowo wybrane dzieła. Symbolika stroju . Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i inne ( np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne…). (informator maturalny) Cztery pory roku w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

137. Teatr i dramat w XVIII w.. Przedstaw temat, analizując celowo wybrane przykłady. 138.

8

Repertuar dzisiejszego teatru – komercja czy Sztuka ? Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady. 139.

140.

Idealizacja i deheroizacja jako zabiegi artystyczne w utworach literackich i filmach dotyczących wojny. Analizując wybrane przykłady, omów środki, którymi posługują się twórcy obu dziedzin kultury. Stary człowiek w literaturze i sztuce. Analizując wybrane przykłady z róŜnych epok, omów, jak postrzegano starość.

141.

142.

Ruiny, groby, opustoszałe zamki w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, analizując celowo wybrane przykłady z róŜnych epok.

143.

PejzaŜ górski w twórczości artystów epoki romantyzmu. Analizując róŜne teksty kultury, omów sposób ujęcia tematu i pełnione funkcje.

144.

Nauczyciel, mistrz, mentor … Analizując wybrane utwory literackie z róŜnych epok, wyjaśnij, jaką rolę odgrywali oni w społeczeństwie i w Ŝyciu indywidualnych bohaterów.

145.

Porównaj sposoby charakteryzowania określonej warstwy społecznej w wybranych utworach literackich dwudziestolecia międzywojennego i ich ekranizacjach. (informator maturalny)

146.

Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, porównaj róŜne sposoby przedstawiania lęku w dziele sztuki. (informator maturalny)

147.

RóŜne sposoby tworzenia kolorytu lokalnego w literaturze i malarstwie. Zanalizuj wybrane przykłady z jednej epoki (np. romantyzmu). (informator maturalny)

148.

Rozrachunek z historią najnowszą w dziełach polskiej szkoły filmowej inspirowanych literaturą. Omów problem na podstawie ekranizacji wybranego utwory prozatorskiego. (informator maturalny)

149.

Symboliczne znaczenie barw w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury róŜnych epok.

150.

RóŜne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Porównaj je, analizując przykłady z literatury i sztuki wybranych epok.

151.

152.

Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystywane przez literaturę i film. (informator maturalny) Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym (analiza wybranego dzieła literackiego i jego realizacji scenicznej). (informator maturalny)

153.

Koń jako obiekt fascynacji artystów róŜnych epok. Analizując celowo wybrane przykłady z literatury i sztuki, omów sposoby przedstawiania.

154.

Wampiryzm jako zjawisko występujące w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady. Uwzględnij podania ludowe.

155.

Wampiry, duchy, wilkołaki – groźne postacie fantastyczne. Analizując wybrane przykłady, zwróć uwagę na sposoby ich przedstawienia w literaturze, sztuce i kinematografii. Literatura i sztuka awangardowa pierwszej połowy XX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

156.

9

Postawy Polaków wobec zagłady śydów. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literatury i sztuki. 157.

158.

Historia w dziełach literackich i filmowych adaptacjach. Omów zagadnienie, analizując i porównując wybrane powieści oraz ich ekranizacje. Tematyka Ŝydowska w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury.

159.

JĘZYK Neologizmy artystyczne i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie, analizując przykłady. 160.

161.

Język tekstów współczesnych utworów muzycznych. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj typowe środki artystycznego wyrazu.

162.

Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapoŜyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość. (informator maturalny)

163.

Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Odwołując się do analizy zgromadzonego materiału przykładowego, omów najczęściej występujące mechanizmy i wyjaśnij ich przyczyny. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

(informator maturalny)

164. Funkcja impresywna wybranych tekstów uŜytkowych. Omów zagadnienie ,analizując wybrane przykłady. 165. Funkcja ekspresywna tekstów. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 166.

167.

Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynaleŜność środowiskową i charakter. (informator maturalny)

168.

Językowe sposoby wyraŜania uczuć w listach Twojego pokolenia i korespondencji przedstawicieli innych epok. Przedstaw zagadnienie, analizując przykłady. (informator maturalny) Stylizacje modlitewne w literaturze róŜnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady.

169.

170.

Eksperymenty językowe w poezji polskiej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady. .Zwróć uwagę na sposoby realizacji i celowość zastosowanych zabiegów.

171.

Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach róŜnych autorów i epok. Analiza tekstów literackich. (lista OKE) Przysłowia i aforyzmy (sentencje) w utworach literackich, ich funkcja w tekście. Omów na wybranych przykładach.

172. (lista OKE)

10

173.

Barbaryzmy i wulgaryzmy w języku współczesnej młodzieŜy. Omów ,analizując wybrane filmy, teksty piosenek oraz wypowiedzi rówieśników.

174.

Tak mówią znani Polacy. Charakterystyka języka dwóch, trzech przedstawicieli świata polityki, kultury lub sportu – na podstawie analizy zgromadzonego materiału (teksty prasowe i/lub nagrania). (lista OKE) Nowomowa – obowiązujący język propagandy i środków masowego przekazu. Omów, analizując wybrane przykłady.

175. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłuŜyłeś. 176. Archaizacja w literaturze. Analizując wybrane utwory, omów funkcje i sposoby wprowadzania form tego typu do tekstu. 177. Dialektyzacja w literaturze polskiej. Analizując wybrane utwory, omów sposoby i celowość zastosowania. 178. Prozaizmy w poezji, poetyzmy w prozie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 179.

180.

Język miłości i zakochanych, zdradzonych i cyników w literaturze. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj zastosowane środki językowe.

ZróŜnicowanie języka polskiego mówionego ze względu na nadawcę. Omów problem na przykładzie badań róŜnych grup wiekowych i społecznych. 181.

182.

Ekspansja terminologii i internacjonalizacja jako tendencje rozwojowe współczesnego słownictwa polskiego. Omów temat, analizując celowo wybrane teksty prasowe.

183.

Kolokwializmy i słownictwo dosadne w literaturze.. Omów temat, analizując wybrane teksty z róŜnych epok. Zwróć uwagę na pełnione funkcje i zasadność ich uŜycia.

184.

Funkcje ezopowego języka w twórczości nowelistycznej jednego z pisarzy epoki pozytywizmu. Określ je, analizując wybrane utwory. (informator maturalny)

185.

Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka. Analiza celowo dobranych utworów. (informator maturalny)

186.

Określ funkcje retorycznych środków językowych, analizując wybrane dzieła literatury współczesnej. (informator maturalny)

187.

Język jako źródło wiedzy o Ŝyciu minionych pokoleń. Przedstaw zagadnienie, analizując warstwę językową wybranych utworów pamiętnikarskich z określonej epoki (np. baroku). (informator maturalny)

188.

Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady tekstów kabaretowych. (informator maturalny)

189.

RóŜne sposoby indywidualizacji języka poetyckiego. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach utworów poetów naleŜących do określonej grupy poetyckiej. (informator maturalny)

190.

Środki poetyckiego obrazowania w prozie XX wieku. Omów je na wybranych przykładach. (informator maturalny)

11

191.

192.

Przedstaw charakterystyczne cechy języka internautów, analizując przykłady wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych. (informator maturalny) RóŜne odmiany stylu publicystycznego. Porównaj je, analizując język i styl artykułów wybranych z aktualnej prasy i czasopism. (informator maturalny)

12