2003. sinamics SINAMICS G110

Instrukcja obsługi Wydanie 04/2003 sinamics SINAMICS G110 www.siemens.pl/napedy Dokumentacja do SINAMICS G110 Skrócona instrukcja obsługi W skróco...
2 downloads 3 Views 2MB Size
Instrukcja obsługi

Wydanie 04/2003

sinamics SINAMICS G110 www.siemens.pl/napedy

Dokumentacja do SINAMICS G110 Skrócona instrukcja obsługi W skróconej instrukcji obsługi znajdują się podstawowe informacje potrzebne dla szybkiej instalacji i uruchomienia SINAMICS G110.

Instrukcja obsługi Podaje informacje o instalacji, uruchamianiu, typach sterowania i strukturze parametrów systemowych SINAMICS G110, jak również o możliwościach diagnozy i danych technicznych. Ponadto instrukcja obsługi zawiera informacje o dostępnych opcjach przekształtnika SINAMICS G110

Lista parametrów Lista parametrów zawiera szczegółowy opis wszystkich parametrów SINAMICS G110 ułożony w porządku funkcjonalnym.

Katalog Katalog zawiera informacje do doboru i zamawiania przekształtników SINAMICS G110 oraz dodatkowych opcji wyposażenia.

SINAMICS G110 120 W - 3 kW

Instrukcja obsługi Dokumentacja Użytkownika

Przegląd

1

Instalacja

2

Uruchamianie

3

Użytkowanie przekształtnika SINAMICS G110

4

Parametry systemowe

5

Wykrywanie i usuwanie błędów

6

Dane techniczne

7

Opcje

8

Kompatybilność 9 elektromagnetyczna Ważne dla: Typ przekształtnika

SINAMICS G110

Wydanie 04/2003 Wersja oprogramowania

Załączniki

1.0

Indeks Wydanie 04/2003

A B C D E F

Ważne informacje

04/2003

Oprogramowanie oraz szkolenia prowadzone przez firmę Siemens są zgodne z normą zapewnienia jakości DIN ISO 9001, Nr Rej. 2160-01. Powielanie, przekazywanie lub używanie tej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone, włączając prawa patentowe i rejestracyjne urządzenia, prawa modelu lub wzornictwa. © Siemens AG 2003. Wszystkie prawa zastrzeżone. SINAMICS® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Siemens

Mogą być dostępne inne funkcje, które nie są opisane w tej dokumentacji. Fakt ten jednak nie zobowiązuje do udostępnienia tych funkcji z nowym sterowaniem lub przy pracach serwisowych. Zawartość tej dokumentacji odpowiada opisanej wersji sprzętu i oprogramowania. Mogą jednak wystąpić pewne różnice i nie gwarantuje się identyczności dokumentacji z otrzymanym sprzętem. Informacje zawarte w tej dokumentacji są regularnie sprawdzane. Uaktualnienia informacji lub inne niezbędne zmiany będą wprowadzone w następnym wydaniu. Oczekujemy uwag pozwalających na poprawę tekstu. Podręczniki firmy Siemens drukowane są na papierze bez zawartości chloru pochodzącym z uprawialnych i odnawialnych surowców. Do druku i oprawy nie używano żadnych rozpuszczalników. Dokumentacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania.

Symbol zam.: 6SL3298-0AA11-0AP0_PL

4

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

Siemens AG

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Przegląd

Ważne informacje OSTRZEŻENIE Przed instalacją i uruchomieniem przekształtnika uważnie przeczytać wszystkie Instrukcje Bezpieczeństwa i ostrzeżenia, oraz naklejki ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu. Należy uważać na utrzymanie naklejek ostrzegawczych w stanie czytelnym i brakujące lub uszkodzone naklejki wymienić na nowe.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie może być stosowane tylko zgodnie z przeznaczeniem podanym w tej instrukcji oraz tylko w połączeniu z urządzeniami i elementami zalecanymi i dopuszczonymi przez firmę Siemens.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kierować się do: Doradztwo techniczne tel.: (022) 870 91 12 lub (032) 208 41 73 fax: (022) 870 91 49 lub (032) 208 41 79 Od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 16.00

Adres internetowy Informacje ogólne oraz techniczne można uzyskać również pod poniższym adresem internetowym: http://www.siemens.pl/napedy

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

5

Przegląd

04/2003

Definicje NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że w przypadku niezastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa nastąpi śmierć, ciężkie obrażenia ciała lub znaczne szkody materialne. OSTRZEŻENIE oznacza, że w przypadku niezastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa może nastąpić śmierć, ciężkie obrażenia ciała lub znaczne szkody materialne. OSTROŻNIE z trójkątem ostrzegawczym oznacza, że w przypadku niezastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa mogą nastąpić lekkie obrażenia ciała lub szkody materialne. OSTROŻNIE bez trójkąta ostrzegawczego oznacza, że w przypadku niezastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa mogą wystąpić szkody materialne. UWAGA oznacza, że w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich wskazówek może wystąpić niepożądany skutek lub stan. WSKAZÓWKA oznacza ważną informację o produkcie lub podkreślenie części dokumentacji, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. Wykwalifikowany personel W rozumieniu niniejszej instrukcji lub wskazówek ostrzegawczych umieszczonych na tym produkcie są to osoby, które są zapoznane z ustawianiem, montażem, uruchamianiem i eksploatacją tego produktu oraz przez ich działalność dysponują odpowiednimi kwalifikacjami jak np.: 1. Przeszkolenie lub pouczenie lub też uprawnienie do załączania, wyłączania, uziemiania i oznaczania obwodów prądowych i urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 2. Wykształcenie lub pouczenie odnośnie zasad bezpieczeństwa i stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego. 1. Przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uziemienie ochronne PE używa obwodu prądowego przewodu ochronnego dla zwarć, przy czym napięcie nie wzrasta powyżej 50 V. Normalnie połączenie to służy do uziemienia przekształtnika. ¾

6

– Jest to połączenie uziemiające, przy czym potencjał odniesienia może być zgodny z potencjałem ziemi. Normalnie połączenie to służy do uziemienia silnika.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Przegląd

Instrukcje bezpieczeństwa Następujące ostrzeżenia, środki ostrożności i wskazówki służą dla Państwa bezpieczeństwa oraz dla uniknięcia uszkodzenia produktu lub komponentów związanych z urządzeniem. W rozdziale tym zestawiono razem ostrzeżenia i wskazówki, które obowiązują ogólnie przy obsłudze przekształtników SINAMICS G110. Zostały one podzielone na Informacje ogólne, Transport i przechowywanie, Uruchamianie, Praca, Naprawa, Demontaż i złomowanie. Specyficzne ostrzeżenia i wskazówki, które obowiązują dla określonych czynności, znajdują się na początku odnośnego rozdziału i są powtórzone lub uzupełnione przy kluczowych punktach wewnątrz tych rozdziałów. Należy uważnie przeczytać te informacje, ponieważ służą one dla Państwa osobistego bezpieczeństwa i pomagają w wydłużeniu żywotności przekształtników SINAMICS G110 i przyłączonych do nich urządzeń.

Informacje ogólne OSTRZEŻENIE ¾ W niniejszym urządzeniu występują niebezpieczne napięcia i steruje ono wirującymi częściami mechanicznymi, które również są niebezpieczne. Przy nieprzestrzeganiu tego ostrzeżenia, lub postępowaniu niezgodnym ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji, może nastąpić śmierć, ciężkie obrażenia ciała lub znaczne szkody materialne. ¾ Tylko odpowiednio wykwalifikowany personel może pracować przy tym urządzeniu. Personel ten musi być gruntownie zaznajomiony ze wszystkimi zawartymi w tej instrukcji wskazówkami bezpieczeństwa, warunkami i sposobem instalacji i pracy urządzenia oraz środkami utrzymania urządzenia w należytym stanie. Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia opiera się na właściwym transporcie, przepisowej instalacji, pracy i właściwym utrzymaniu. ¾ Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przyłącza sieciowe, silnikowe i obwodu pośredniego pozostają pod niebezpiecznym napięciem również po odłączeniu napięcia zasilania z powodu kondensatorów obwodu pośredniego. Dlatego zasadniczo po wyłączeniu należy odczekać 5 minut, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych przy urządzeniu tak, aby mogły się rozładować kondensatory obwodu pośredniego. Ponadto należy szczególnie uważać przy odłączaniu od sieci przekształtników, które są sprzęgnięte poprzez obwody pośrednie, ponieważ kondensatory obwodu pośredniego innego przekształtnika mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym. ¾ Podane wartości mocy bazują na silnikach z serii 1LA firmy Siemens i podane są jedynie dla orientacji; nie koniecznie odnoszące się do wartości mocy według standardów UL lub NEMA. ¾ Przy instalacji nie wolno odbiegać od instrukcji bezpieczeństwa! OSTROŻNIE ¾ Należy zapobiec dostępowi do urządzenia dzieciom i osobom postronnym! ¾ Urządzenie może być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem podanym przez wytwórcę. Jakiekolwiek przeróbki oraz stosowanie części zamiennych i akcesoriów, które nie są sprzedawane lub zalecane przez wytwórcę sprzętu mogą spowodować porażenia prądem elektrycznym oraz obrażenia ciała.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

7

Przegląd

04/2003

WSKAZÓWKI ¾ Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie przechowywać w pobliżu urządzenia i udostępnić dla wszystkich użytkowników. ¾ W przypadku konieczności wykonania pomiarów przy urządzeniu będącym pod napięciem, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa wg BGV A2, a w szczególności § 8 "Dopuszczalne odstępstwa podczas prac przy częściach znajdujących się pod napięciem". Należy używać właściwych przyrządów elektronicznych. ¾ Przed instalacją i uruchomieniem należy uważnie przeczytać niniejsze wskazówki bezpieczeństwa i wskazówki ostrzegawcze oraz naklejki ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu. Przestrzegać utrzymywania naklejek ostrzegawczych w stanie czytelnym i nie usuwać ich.

Transport i przechowywanie OSTRZEŻENIE Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia wymaga właściwego transportu, fachowego przechowywania, ustawiania i montażu, jak również uważnej obsługi i właściwego utrzymania. OSTROŻNIE Podczas transportu przekształtnik musi być chroniony przed uderzeniami mechanicznymi i drganiami. Należy zagwarantować również ochronę przed wodą (deszcz) i niedopuszczalnymi temperaturami (patrz rozdz.2.3, str. 18).

Uruchamianie OSTRZEŻENIE ¾ Prace przy urządzeniu/systemie podejmowane przez niewykwalifikowany personel lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń mogą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub znacznych szkód materialnych. Prace przy urządzeniu/systemie mogą być podejmowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel, który został przeszkolony pod względem ustawiania, instalacji, uruchamiania i obsługi produktu. ¾ Dopuszczalne są tylko przyłącza zasilające podłączone na stałe. Urządzenie musi być uziemione (IEC 536, Klasa 1, NEC i pozostałe stosowane normy). ¾ Wolno stosować tylko wyłączniki ochronne różnicowoprądowe typu B. ¾ Następujące zaciski mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem, również gdy przekształtnik nie pracuje: ♦ zaciski przyłącza zasilania L1 i L2/N. ♦ zaciski przyłącza silnika U, V, W i zaciski obwodu pośredniego DC+ i DC-. ¾ Urządzenie nie może być używane jako 'mechanizm wyłączenia bezpieczeństwa' (patrz EN 60204, 9.2.5.4). OSTROŻNIE Przewody zasilania, silnika i sterownicze należy podłączyć wg Rys. 2-8, strona 27. Tylko w ten sposób eliminowany jest wpływ zakłóceń indukcyjnych i pojemnościowych na prawidłowe funkcjonowanie przekształtnika.

8

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Przegląd

Praca OSTRZEŻENIE ¾ Przekształtniki SINAMICS G110 pracują z wysokimi napięciami. ¾ Przy pracy urządzeń elektrycznych siłą rzeczy określone części znajdują się pod wysokim napięciem. ¾ Mechanizmy wyłączenia bezpieczeństwa wg EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) muszą funkcjonować we wszystkich rodzajach pracy urządzenia sterującego. Odblokowanie mechanizmu wyłącznika bezpieczeństwa nie może prowadzić do niekontrolowanego lub niezamierzonego ponownego uruchomienia. ¾ W przypadkach, w których zwarcia w urządzeniu sterującym mogą prowadzić do znacznych szkód materialnych lub nawet ciężkich obrażeń ciała (tzn. zwarcia niebezpieczne potencjałowo), muszą być przewidziane zewnętrzne środki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub wymuszenia pracy nie powodującej niebezpieczeństwa przy wystąpieniu zwarcia (np. wyłącznik krańcowy, blokady mechaniczne itd.). ¾ Określone nastawy parametrów mogą spowodować automatyczne ponowne uruchomienie przekształtnika po zaniku napięcia zasilającego. ¾ Dla prawidłowej ochrony silnika przed przeciążeniem przy częstotliwościach większych od 5 Hz należy dokładnie skonfigurować parametry silnika. ¾ Urządzenie oferuje wewnętrzną ochronę silnika przed przeciążeniem wg UL508C, Rozdział 4.2. Patrz P0610 i P0335, kontrola i2t jest domyślnie aktywna. ¾ Urządzenie jest przystosowane do zastosowania w obwodach prądowych, które przy maksymalnym napięciu 230 V dostarczają prąd symetryczny najwyżej 10 000 A (wart. skut.), jeśli jest chronione przez bezpieczniki typu H lub K, lub też przez wyłącznik mocy albo przez zabezpieczający układ ochrony silnika. ¾ Urządzenia nie wolno używać jako 'mechanizm wyłączenia bezpieczeństwa’ (patrz EN 60204, 9.2.5.4).

Naprawy OSTRZEŻENIA ¾ Naprawy przy urządzeniu mogą być podejmowane tylko przez serwis firmy Siemens, warsztaty naprawcze, które zostały dopuszczone przez firmę Siemens lub przez wykwalifikowany personel, który został gruntownie zaznajomiony ze wszystkimi ostrzeżeniami i procedurami obsługi zawartymi w tym podręczniku. ¾ W razie potrzeby uszkodzone części lub elementy składowe muszą być zastąpione odpowiednimi częściami z oryginalnej listy części zamiennych. ¾ Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Zanim będzie wolno rozpocząć prace instalacyjne, należy odczekać 5 minut po wyłączeniu zasilania dla rozładowania kondensatorów obwodu pośredniego.

Demontaż i złomowanie WSKAZÓWKI ¾ Opakowanie urządzenia nadaje się do ponownego użytku. Opakowanie należy zachować do późniejszego użycia. ¾ Śruby i złączki zatrzaskowe pozwalają na łatwe rozebranie urządzenia na części składowe. Części te można przeznaczyć do powtórnego użycia lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami albo zwrócić je do wytwórcy.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

9

Przegląd

04/2003

Spis zawartości 1

Przegląd............................................................................................................. 13

1.1

SINAMICS G110 ................................................................................................. 13

1.2

Właściwości ........................................................................................................ 14

2

Instalacja ........................................................................................................... 15

2.1

Informacje ogólne................................................................................................ 16

2.2

Moc strat ............................................................................................................. 16

2.3

Warunki otoczenia pracy ..................................................................................... 16

2.4

Wyższe harmoniczne prądu ................................................................................ 18

2.5

Redukcja prądu wejściowego w zależności od częstotliwości pulsowania ............ 18

2.6

Przepięcie i progi wyłączeniowe .......................................................................... 18

2.7

Wyłączenie przeciążeniowe................................................................................. 18

2.8

Instalacja mechaniczna ....................................................................................... 19

2.9

Instalacja elektryczna .......................................................................................... 22

2.10

SINAMICS G110 z płaskim radiatorem ................................................................ 28

3

Uruchamianie .................................................................................................... 30

3.1

Schemat blokowy ................................................................................................ 31

3.2

Możliwości uruchamiania..................................................................................... 32

3.3

Uruchomienie standardowe ................................................................................. 33

3.4

Rozszerzone uruchamianie ................................................................................. 39

4

Użytkowanie przekształtnika SINAMICS G110 ................................................. 50

4.1

Wartość zadana częstotliwości (P1000)............................................................... 50

4.2

Źródła rozkazów (P0700)..................................................................................... 51

4.3

Funkcje wyłączania i hamowania......................................................................... 52

4.4

Rodzaje sterowania (P1300) ............................................................................... 53

4.5

Błędy i alarmy ..................................................................................................... 53

5

Parametry systemowe....................................................................................... 54

5.1

Wprowadzenie do parametrów systemowych SINAMICS G110 ........................... 54

5.2

Przegląd dostępnych parametrów........................................................................ 55

6

Wykrywanie i usuwanie błędów........................................................................ 56

6.1

Wykrywanie i usuwanie błędów przy pomocy diody LED...................................... 56

6.2

Wykrywanie i usuwanie błędów z panelem BOP.................................................. 56

7

Dane techniczne................................................................................................ 58

8

Opcje.................................................................................................................. 60

9

Kompatybilność elektromagnetyczna.............................................................. 60

10

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Przegląd

9.1

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)........................................................ 60

10

Załączniki........................................................................................................... 60

A

Odłączanie kondensatora ‘Y’ ............................................................................... 60

B

Adapter do montażu na szynie DIN ..................................................................... 60

C

Nakładanie panela obsługi BOP .......................................................................... 60

D

Opis panela obsługi BOP..................................................................................... 60

E

Obowiązujące normy........................................................................................... 60

Indeks

........................................................................................................................... 60

Spis ilustracji Rys. 2-1

Formowanie, zależnie od czasu przechowywania............................................................. 16

Rys. 2-2

Krzywe redukcyjne dla prądu i napięcia w zależności od wysokości zainstalowania........... 17

Rys. 2-3

Wymiary przekształtników SINAMICS G110..................................................................... 20

Rys. 2-4

Odstępy montażowe dla zabudowy wielu przekształtników SINAMICS G110..................... 21

Rys. 2-5

Zaciski przyłączeniowe przekształtnika SINAMICS G110.................................................. 24

Rys. 2-6

Zaciski przyłączeniowe DC przekształtnika SINAMICS G110............................................ 24

Rys. 2-7

Przyłącza zasilania i silnika.............................................................................................. 25

Rys. 2-8

Wytyczne okablowania dla minimalizacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych ............. 27

Rys. 2-9

SINAMICS G110 z płaskim radiatorem............................................................................. 28

Rys. 3-1

SINAMICS G110 - schemat blokowy................................................................................ 31

Rys. 3-2

Przełączniki DIP dla zmiany częstotliwości silnika i terminacji magistrali............................ 33

Rys. 3-3

Praca standardowa – wariant analogowy i USS................................................................ 34

Rys. 3-4

Panel BOP...................................................................................................................... 36

Rys. 3-5

Zmiana parametrów przy pomocy panela obsługi BOP ..................................................... 37

Rys. 3-6

Przykład tabliczki znamionowej silnika ............................................................................. 45

Rys. 3-7

Podłączenie czujnika PTC dla ochrony silnika .................................................................. 48

Rys. 5-1

Przegląd parametrów ...................................................................................................... 55

Spis tabel Tabela 2-1

Wymiary przekształtników SINAMICS G110 .................................................................... 19

Tabela 2-2

Momenty dokręcania dla śrub mocujących SINAMICS G110 ............................................ 21

Tabela 2-3

Moc strat i dane cieplne przekształtników SINAMICS G110 z płaskim radiatorem *) .......... 29

Tabela 3-1

Ustawienia fabryczne dla wariantu analogowego SINAMICS G110 ................................... 34

Tabela 3-2

Ustawienia fabryczne dla wariantu USS SINAMICS G110 ................................................ 35

Tabela 3-3

Rodzaje pracy ................................................................................................................. 40

Tabela 3-4

Przegląd uruchamiania .................................................................................................... 43

Tabela 7-1

SINAMICS G110 – dane mocy......................................................................................... 58

Tabela 7-2

Przekroje przewodów dla zacisków sterowniczych (bezśrubowe) ...................................... 59

Tabela 7-3

Momenty dokręcania – przyłącza siłowe........................................................................... 59

Tabela 7-4

Dane techniczne SINAMICS G110, wlk. obudowy A ......................................................... 59

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

11

Przegląd

04/2003

Tabela 7-5

Dane techniczne SINAMICS G110, wlk. obudowy B i C.................................................... 60

Tabela 7-6

Moc strat przekształtników SINAMICS G110 (230 V) *)..................................................... 60

Tabela 7-7

Wyższe harmoniczne prądu, przyłącze 1AC 230 V........................................................... 60

Tabela 7-8

Redukcja mocy w zależności od częstotliwości pulsowania............................................... 60

Tabela 9-1

Dopuszczalne emisje wyższych harmonicznych prądu...................................................... 60

Tabela 9-2

Przypadek 1 – Ogólne zastosowanie przemysłowe........................................................... 60

Tabela 9-3

Przypadek 2 – Zastosowanie przemysłowe z filtrem ......................................................... 60

Tabela 9-4 przemysłu

Przypadek 3 – Zastosowanie z filtrem dla obszaru mieszkalnego, rzemiosła i drobnego 60

Tabela 9-5

Klasyfikacja modeli.......................................................................................................... 60

12

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Przegląd

1

Przegląd

1.1

SINAMICS G110 Przekształtniki częstotliwości z serii SINAMICS G110 służą do regulacji prędkości obrotowej silników trójfazowych w zakresie mocy od 120 W do 3,0 kW przy zasilaniu z sieci jednofazowych. Przekształtniki są wyposażone w sterowanie mikroprocesorowe i wykorzystują najnowszą technologię IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor = tranzystor bipolarny z izolowaną bramką). Dzięki temu są one niezawodne i wszechstronne. Specjalny proces modulacji szerokości impulsów z programowalną częstotliwością nośną umożliwia cichą pracę silnika. Liczne funkcje ochrony oferują znakomitą ochronę dla przekształtnika i silnika. Przekształtnik SINAMICS G110 z ustawieniami fabrycznymi może być stosowany w dużej liczbie prostych aplikacji ze sterowaniem silnika typu U/f. Poprzez dodatkowe liczne ustawienia parametrów możliwe jest również dopasowanie SINAMICS G110 dla szerokiego zakresu aplikacji napędowych. Wartości parametrów dla SINAMICS G110 mogą być zmieniane do wyboru przez panel obsługi „BOP“ (Basic Operator Panel) lub przez złącze szeregowe USS. SINAMICS G110 występuje w dwóch wariantach: ¾ wariant USS ¾ wariant analogowy w danym wypadku z filtrem EMC lub bez oraz jako wykonanie z płaskim radiatorem. Przekształtnik SINAMICS G110 może być używany zarówno w pojedynczych aplikacjach, jak również może być zintegrowany w systemach automatyki.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

13

Przegląd

1.2

04/2003

Właściwości

Cechy główne ¾ Łatwa instalacja ¾ Łatwe uruchamianie ♦ Szybkie uruchamianie ♦ Funkcja „kasowania do ustawień fabrycznych“ (przywracanie fabrycznych ustawień parametrów) ¾ Wykonanie zgodne z dyrektywami kompatybilności elektromagnetycznej EMC ¾ Możliwość pracy w sieciach IT (dla wykonań bez filtra) ¾ 1 wyjście binarne – bezpotencjałowe ¾ 3 wejścia binarne – potencjałowe ¾ 1 wejście analogowe 0 – 10 V (tylko w wariancie analogowym), może służyć jako czwarte wejście binarne. ¾ Wysokie częstotliwości pulsowania dla cichej pracy silnika ¾ Informacje statusowe i alarmy wyświetlane są przez opcjonalny panel obsługi BOP (Basic Operator Panel) ¾ Panel BOP posiada funkcję kopiowania zestawów parametrów ¾ Złącze szeregowe RS-485 (tylko w wariancie USS) ¾ Opcjonalny zestaw połączeniowy PC-przekształtnik (RS232)

Właściwości funkcjonalne ¾ Krótkie czasy reakcji na sygnały sterujące ¾ Szybkie ograniczenie prądu (Fast Current Limit, FCL); gwarantuje niezawodną pracę bez błędnych wyłączeń ¾ Hamowanie prądem stałym ¾ Stałe częstotliwości ¾ Funkcja potencjometru silnikowego ¾ Ustawialne czasy ramp przyspieszania i hamowania z programowalnym zaokrąglaniem ¾ Programowalna charakterystyka U/f ¾ Przeciążalność 150 % przez 60 s ¾ Automatyczny ponowny rozruch po zaniku zasilania ¾ Lotny start

Właściwości ochronne ¾ ¾ ¾ ¾

Ochrona przed zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą przekształtnika Ochrona przed zwarciem doziemnym Ochrona przed zwarciem

¾ Ochrona termiczna silnika przez kontrolę i2t ¾ Ochrona przed utykiem silnika

14

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

2

Instalacja

Instalacja OSTRZEŻENIE ¾ Prace przy urządzeniu/systemie podejmowane przez niewykwalifikowany personel lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń mogą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub znacznych szkód materialnych. Prace przy urządzeniu/systemie mogą być podejmowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel, który został przeszkolony pod względem ustawiania, instalacji, uruchamiania i obsługi produktu. ¾ Dopuszczalne są tylko przyłącza zasilające podłączone na stałe. Urządzenie musi być uziemione (IEC 536, Klasa 1, NEC i pozostałe stosowane normy). ¾ Wolno stosować tylko wyłączniki ochronne różnicowoprądowe typu B. ¾ Przyłącza sieciowe, silnikowe i obwodu pośredniego pozostają pod niebezpiecznym napięciem również po odłączeniu napięcia zasilania z powodu kondensatorów obwodu pośredniego. Dlatego zasadniczo po wyłączeniu należy odczekać 5 minut, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych przy urządzeniu tak, aby mogły się rozładować kondensatory obwodu pośredniego. ¾ Urządzenie nie może być używane jako 'mechanizm wyłączenia bezpieczeństwa' (patrz EN 60204, 9.2.5.4). ¾ Przekrój przewodu ochronnego musi odpowiadać przynajmniej przekrojowi przewodu zewnętrznego kabla zasilającego. ¾ Przy instalacji nie wolno odbiegać od instrukcji bezpieczeństwa! OSTROŻNIE Przewody zasilania, silnika i sterownicze należy podłączyć wg Rys. 2-8, strona 27. Tylko w ten sposób eliminowany jest wpływ zakłóceń indukcyjnych i pojemnościowych na prawidłowe funkcjonowanie przekształtnika.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

15

Instalacja

2.1

04/2003

Informacje ogólne

Instalacja po dłuższym okresie przechowywania Po dłuższym okresie przechowywania kondensatory przekształtnika muszą być ponownie uformowane. Pamiętać przy tym, że czas przechowywania obliczany jest względem daty produkcji, a nie daty dostawy urządzenia. Wymagania są podane poniżej.

Rys. 2-1

Formowanie, zależnie od czasu przechowywania

Numer seryjny przekształtnika składa się 13 znaków i podaje datę produkcji, np.: XAP214-123456

2.2

XAP214-123456 XAP214-123456 XAP214-123456

znak 1 i 2: znak 3: znak 4:

XAP214-123456 XAP214-123456 XAP214-123456

znak 5 i 6: znak 7: znak 8 do 13:

miejsce produkcji rok produkcji, np.: R = 2003 miesiąc produkcji: (1 - 9 = Styczeń - Wrze, O = Paźdz, N = List, D = Grudz) dzień produkcji znak dzielący numer seryjny: 1 – 999999

Moc strat Dane o mocach strat zawiera Tabela 7-6, str. 60.

2.3

Warunki otoczenia pracy

Temperatura -10 ºC do +50 ºC dalsze informacje odnośnie współczynników redukcyjnych zawiera Tabela 7-8, str. 60.

Wilgotność powietrza Wilgotność względna ≤ 95 %, kondensacja wilgoci niedopuszczalna

16

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Instalacja

Wysokość zainstalowania Dla wysokości zainstalowania > 1000 m lub powyżej 2000 m n.p.m. obowiązują krzywe redukcyjne zgodnie z Rys. 2-2:

Rys. 2-2

Krzywe redukcyjne dla prądu i napięcia w zależności od wysokości zainstalowania

Uderzenia i drgania Przekształtnik nie może być narażany na przypadkowy upadek lub nagłe uderzenia. Nie należy instalować przekształtnika w obszarze, gdzie może on być narażony na ciągłe drgania. Wytrzymałość mechaniczna wg EN 60721-3-3 ¾ Wychylenie: 0,075 mm (10 Hz do 58 Hz) ¾ Przyspieszenie: 10 m/s2 (58 Hz do 200 Hz)

Promieniowanie elektromagnetyczne Nie należy instalować przekształtnika w pobliżu źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Zanieczyszczenia powietrza Nie należy instalować przekształtnika w środowisku zawierającym zanieczyszczenia powietrza takie, jak kurz, agresywne gazy itd.

Woda i wilgoć Przekształtnika nie wolno instalować w miejscach, w których może występować nadmierna wilgoć i kondensacja, np. pod rurami wodnymi.

Instalacja i chłodzenie OSTRZEŻENIE Aby zapewnić wymagane chłodzenie, przekształtnik musi być instalowany w pozycji pionowej. Należy upewnić się, czy żebra chłodzące przekształtnika nie są zasłonięte, ani zatkane. Wymagane odstępy montażowe przedstawiono na Rys. 2-4, str. 21.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

17

Instalacja

2.4

04/2003

Wyższe harmoniczne prądu Dane odnośnie wyższych harmonicznych prądu zawiera Tabela 9-1, str. 60.

2.5

Redukcja prądu wejściowego w zależności od częstotliwości pulsowania Dane odnośnie redukcji prądu wejściowego zawiera Tabela 7-8, str. 60.

2.6

Przepięcie i progi wyłączeniowe Przekształtnik chroni się przed zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem zasilania poprzez wyłączenie. OSTRZEŻENIE Pomimo tego, że przy prawidłowym uruchomieniu, przekształtnik jest chroniony przed przepięciem, to może on zostać uszkodzony przez podłączenie do bardzo wysokich napięć. Ponadto w takim przypadku może to spowodować ciężkie obrażenia ciała.

2.7

Wyłączenie przeciążeniowe Przekształtnik jest chroniony przed zwarciami między fazami silnika oraz między fazami, a ziemią. Jest on chroniony również przed wysokimi prądami, które mogą występować z powodu przeciążenia silnika.

18

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Instalacja

2.8

Instalacja mechaniczna OSTRZEŻENIE ¾ Dla zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia wymagane jest, aby było ono instalowane i uruchamiane przez wykwalifikowany personel przy całkowitym przestrzeganiu ostrzeżeń podanych w tej instrukcji obsługi. ¾ Szczególnie należy przestrzegać zarówno ogólnych, jak i lokalnych przepisów instalacji i bezpieczeństwa dla prac przy urządzeniach z niebezpiecznymi napięciami (np. EN 50178), jak również użycia fachowych narzędzi. Ponadto stosować się do przepisów o używaniu sprzętu ochrony osobistej. ¾ Nigdy nie wolno wykonywać wysokonapięciowej próby izolacji przewodów przyłączonych do przekształtnika. ¾ Przyłącza sieciowe, silnikowe i obwodu pośredniego pozostają pod niebezpiecznym napięciem również po odłączeniu napięcia zasilania z powodu kondensatorów obwodu pośredniego. Dlatego zasadniczo po wyłączeniu należy odczekać 5 minut, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych przy urządzeniu tak, aby mogły się rozładować kondensatory obwodu pośredniego. OSTROŻNIE Przewody sterownicze, zasilające i silnikowe muszą być układane oddzielnie. Nie wolno układać ich w tym samym kanale kablowym/instalacyjnym.

Tabela 2-1

Wymiary przekształtników SINAMICS G110 Wymiary

Wielkość obudowy

Moc wyjściowa

Wys. x Szer. x Gł.

Głębokość z nałożonym panelem BOP

Rozstaw otworów H1 x W2

mm A

120 W – 370 W

150 x 90 x 116

124

140 x 79

A

550 W – 750 W

150 x 90 x 131

139

140 x 79

A (płaski radiator)

120 W – 750 W

150 x 90 x 101

109

140 x 79

B

1,1 kW – 1,5 kW

160 x 140 x 142

150

135 x 127

C

2,2 kW – 3 kW

181 x 184 x 152

160

140 x 170

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

19

Instalacja

Rys. 2-3

20

04/2003

Wymiary przekształtników SINAMICS G110

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Rys. 2-4

Tabela 2-2 Wielkość obudowy

Instalacja

Odstępy montażowe dla zabudowy wielu przekształtników SINAMICS G110.

Momenty dokręcania dla śrub mocujących SINAMICS G110 Śruby mocujące (poza zakresem dostawy) Wlk.

Liczba

A

M4

2

B

M4

4

C

M5

4

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

Moment dokręcania 2,5 Nm z podkładkami 4,0 Nm z podkładkami

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

21

Instalacja

2.9

04/2003

Instalacja elektryczna OSTRZEŻENIE ¾ Dla zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia wymagane jest, aby było ono instalowane i uruchamiane przez wykwalifikowany personel przy całkowitym przestrzeganiu ostrzeżeń podanych w tej instrukcji obsługi. ¾ Nigdy nie wolno wykonywać wysokonapięciowej próby izolacji przewodów przyłączonych do przekształtnika ¾ Szczególnie należy przestrzegać zarówno ogólnych, jak i lokalnych przepisów instalacji i bezpieczeństwa dla prac przy urządzeniach z niebezpiecznymi napięciami (np. EN 50178), jak również użycia fachowych narzędzi. Ponadto stosować się do przepisów o używaniu sprzętu ochrony osobistej. ¾ Przyłącza sieciowe, silnikowe i obwodu pośredniego pozostają pod niebezpiecznym napięciem również po odłączeniu napięcia zasilania z powodu kondensatorów obwodu pośredniego. Dlatego zasadniczo po wyłączeniu należy odczekać 5 minut, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych przy urządzeniu tak, aby mogły się rozładować kondensatory obwodu pośredniego. ¾ Dla montażu wielu przekształtników obok siebie, koniecznie muszą być zachowane wymagane odstępy (patrz Rys. 2-4 21). OSTROŻNIE Przewody sterownicze, zasilające i silnikowe muszą być układane oddzielnie. Nie wolno układać ich w tym samym kanale kablowym/instalacyjnym.

2.9.1

Informacje ogólne OSTRZEŻENIE Przekształtnik musi być zawsze uziemiony. Brak odpowiedniego uziemienia może prowadzić do zniszczenia przekształtnika i powstania niebezpiecznych dla człowieka napięć. To samo obowiązuje również przy pracy w sieciach nieuziemionych.

Praca w sieciach nieuziemionych (sieci IT) ¾ Przekształtniki SINAMICS G110 z filtrem EMC nie mogą pracować w sieciach nieuziemionych. ¾ Przekształtniki SINAMICS G110 o wielkości obudowy A bez filtra, mogą pracować w sieciach IT. Zwarcie doziemne w fazie wyjściowej może spowodować wyłączenie z powodu przeciążenia prądowego (F001). ¾ Przekształtniki SINAMICS G110 o wielkościach obudowy B i C bez filtra, mogą pracować w sieciach IT. W tym celu musi być usunięty kondensator Y (patrz Załącznik A, 60). Doziemienie fazy wyjściowej może prowadzić do wyłączenia z powodu przeciążenia prądowego(F001).

22

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Instalacja

Praca z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym W przypadku zainstalowania zabezpieczenia różnicowo-prądowego przekształtniki pracują bez niepożądanych wyłączeń, jeśli spełnione są następujące warunki: ¾ Zastosowano wyłącznik różnicowo-prądowy typu B. ¾ Prąd zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego wynosi 300 mA. ¾ Przewód zerowy sieci jest uziemiony. ¾ Każdy przekształtnik jest chroniony przez własny wyłącznik różnicowoprądowy. ¾ Kable wyjściowe są krótsze niż 25 m (ekranowane) lub 50 m (nieekranowane).

Praca z długimi kablami Nieograniczona praca jest możliwa pod następującymi warunkami: ¾ Kable ekranowane: 25 m (przy wlk. obudowy A z filtrem: 10 m ) ¾ Kable nieekranowane: 50 m

2.9.2

Przyłącza zasilania i silnika OSTRZEŻENIE ¾ Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac przy przyłączach, należy odłączyć przekształtnik od zasilania. ¾ Sprawdzić, czy przekształtnik jest skonfigurowany dla właściwego napięcia zasilania: przekształtniki SINAMICS G110 są przeznaczone dla napięcia 1 AC 230 V i nie wolno ich podłączać do wyższych napięć zasilających. WSKAZÓWKA ¾ Upewnić się, że pomiędzy urządzeniem sieciowym, a przekształtnikiem zainstalowano odpowiednie wyłączniki ochronne/bezpieczniki, które są dobrane dla podanego prądu znamionowego (patrz rozdz. 7). ¾ Używać tylko przewodów miedzianych klasy 1 75 oC o przekrojach podanych w Tabeli 7-4 lub Tabeli 7-5, str. 59 i 60 (przynajmniej AWG 16 dla spełnienia wymagań UL). Dopuszczalne momenty dokręcania patrz Tabela 7-2 str. 59. ¾ Dla dokręcania przyłączy siłowych używać wkrętaka krzyżakowego (4 – 5 mm). ¾ Dla spełnienia wymagań UL, zaciski sterownicze SINAMICS-a G110 zgodnie z normami UL wolno podłączać tylko jednożyłowymi przewodami. ¾ Dla spełnienia wymagań UL, należy stosować, dopuszczone przez UL, pierścieniowe zaciski kablowe dla następujących przyłączy PE SINAMICS-a G110: Wlk. obudowy A: Przyłącze PE po stronie zasilania i po stronie silnika. Wlk. obudowy B i C: Przyłącze PE po stronie zasilania.

Dostęp do zacisków zasilania i silnika Rys. 2-5 na stronie 24 pokazuje rozmieszczenie przyłączy sterowniczych, sieciowych i silnikowych przekształtnika SINAMICS G110.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

23

Instalacja

04/2003

Rys. 2-5

Zaciski przyłączeniowe przekształtnika SINAMICS G110

Rys. 2-6

Zaciski przyłączeniowe DC przekształtnika SINAMICS G110

24

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Instalacja

Przyłącze obwodu pośredniego Dla uzyskania dostępu do zacisków obwodu pośredniego (DC+/DC-) przy wielkości obudowy A, należy przy pomocy wąskiego nożyka usunąć osłony otworowe uważając przy tym aby żadna część nie wpadła do przekształtnika (patrz Rys. 2-6). Przyłącze zaciskowe składa się z dwóch płaskich wtyków 6,3 x 8 mm. Gdy osłony otworowe zostaną usunięte i obwód pośredni nie jest podłączony, przekształtnik posiada stopień ochrony IP00. Przy wielkościach obudowy B i C zaciski obwodu pośredniego (DC+/DC-) znajdują się od dołu przekształtnika (patrz Rys. 2-6). Dla uzyskania dostępu do tych zacisków, należy przy pomocy wąskiego nożyka usunąć oba górne ząbki plastikowe uważając przy tym aby żadna część nie wpadła do przekształtnika. Sprzęgnięcie obwodów pośrednich dwóch przekształtników jest przewidziane tylko dla bardzo prostych zastosowań, np. proste urządzenie do nawijania/odwijania, przy którym oba przekształtniki są zasilane z tej samej sieci. OSTROŻNIE 1. Zacisk DC+ jednego przekształtnika musi być połączony z zaciskiem DC+ drugiego przekształtnika podobnie, jak oba zaciski DC-. Niewłaściwe połączenie przyłączy obwodu pośredniego może spowodować uszkodzenie obu przekształtników. 2. Przy zwarciu w jednym z dwóch przekształtników uszkodzeniu mogą ulec oba przekształtniki. 3. Przekształtniki powinny być montowane możliwie blisko siebie, aby zachować możliwie krótkie kable łączące obwody pośrednie. Zaciski kablowe dopuszczone przez UL są dostarczane wraz z przekształtnikiem i powinny być zaciskane odpowiednimi cęgami karbowanymi: ¾ Wlk. obudowy A – cęgi karbowane Molex 19285-0036 ¾ Wlk. obudowy B – cęgi karbowane Molex 64001-0200 lub 19285-0037 ¾ Wlk. obudowy C – cęgi karbowane Molex 64001-0200 lub 19285-0020 Dla przyłączy obwodu pośredniego należy stosować przewody o następujących przekrojach minimalnych: 2 ¾ Wlk. obudowy – 0,5 mm (20 AWG) 2 ¾ Wlk. obudowy – 1,5 mm (16 AWG) 2 ¾ Wlk. obudowy – 2,5 mm (12 AWG) L3 L2 L1 N

Ekranowanie kabli (jeśli występuje)

Zasilanie 1-fazowe Stycznik

Opcjonalny dławik sieciowy

Opcjonalny filtr (niski upływ)

SINAMICS G110

SILNIK

Bezpiecznik L1

L1

U V

L2/N PE

Rys. 2-7

PE

L2/N PE

W

U V W

PE

Przyłącza zasilania i silnika

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

25

Instalacja

2.9.3

04/2003

Unikanie zakłóceń elektromagnetycznych EMC Przekształtniki zostały zaprojektowane do pracy w środowisku przemysłowym, w którym spodziewane są wysokie poziomy zakłóceń elektromagnetycznych. Zwykle prawidłowa instalacja zapewnia bezpieczną i bezbłędną pracę. W przypadku wystąpienia trudności należy przestrzegać następujących wytycznych.

Wymagane środki ¾ Upewnić się, czy występuje dobrze przewodzące połączenie pomiędzy przekształtnikiem i (uziemioną) metaliczną płytą montażową. ¾ Upewnić się, czy wszystkie urządzenia w szafie są dobrze uziemione, podłączone przy pomocy krótkich przewodów uziemiających o dużym przekroju do wspólnego punktu uziemiającego, lub wspólnej szyny uziemiającej. ¾ Upewnić się, czy każde urządzenie sterujące podłączone do przekształtnika (np. sterownik PLC) jest podłączone przy pomocy krótkiego przewodu o dużym przekroju do tego samego uziemienia lub punktu uziemiającego co przekształtnik. ¾ Podłączyć przewód powrotny z silnika sterowanego przez przekształtnik bezpośrednio do przyłącza uziemiającego (PE) przynależnego przekształtnika. ¾ Preferowane są przewody płaskie, gdyż wykazują one niższą impedancję przy wyższych częstotliwościach. ¾ Końce przewodów należy zarabiać w sposób czysty. Uważać przy tym, aby nieekranowane przewody były możliwie jak najkrótsze. ¾ Kable sterownicze należy tak daleko, jak to możliwe, układać w oddzielnych kanałach kablowych niż kable siłowe. Skrzyżowania kabli siłowych i sterowniczych wykonywać pod kątem 90°. ¾ W miarę możliwości używać ekranowanych przewodów sterowniczych. ¾ Upewnić się, czy wszystkie styczniki w szafie eliminują zakłócenia, albo wyposażone są w układy RC przy stycznikach prądu przemiennego, albo diody rozładowcze przy stycznikach prądu stałego, gdzie pełnią one rolę środka tłumiącego przy cewkach. Skuteczne są także warystorowe ochronniki przeciwprzepięciowe. ¾ Do podłączenia silnika używać przewodów ekranowanych i uziemiać ekran na obydwu końcach kabla przy pomocy obejm kablowych. ¾ Dla instalacji zgodnej z wytycznymi EMC przy pomocy zestawu do montażu na szynie DIN, patrz Załącznik B, str. 60.

26

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Instalacja

Na Rys. 2-8 przedstawiono możliwe sposoby ekranowania przekształtnika.

Rys. 2-8

Wytyczne okablowania dla minimalizacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych

Legenda 1

Kabel silnikowy

3

Kabel zasilający

2

Obejmy do mocowania ekranu

4

Śruby mocujące przekształtnika

WSKAZÓWKA Dla pewnego mocowania ekranów kabli zasilających, silnikowych i sterowniczych, do metalowej tylnej ściany, stosować odpowiednie obejmy.

5

Dławik sieciowy

6

Kabel sterowniczy

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

27

Instalacja

2.10

04/2003

SINAMICS G110 z płaskim radiatorem Wariant SINAMICS G110 z płaskim radiatorem oferuje użytkownikom większe możliwości instalacji zarówno jako urządzenie pojedyncze, jak również jako część sytemu automatyki. W przypadku przekształtników z płaskim radiatorem należy zapewnić odpowiednie środki dla odprowadzania ciepła np. zewnętrzny radiator chłodzący na zewnątrz szafy sterowniczej. Informacje odnośnie wymiarowania patrz Tabela 2-3, strona 29. Instalacja mechaniczna i elektryczna musi być wykonana według instrukcji podanych w następującej części tego rozdziału oraz danych do instalacji dla SINAMICS G110, począwszy od str.17. Ponadto należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dotyczących odpowiednich rozdziałów.

Rys. 2-9

SINAMICS G110 z płaskim radiatorem

OSTRZEŻENIE Praca przy napięciu wejściowym niższym niż 230 V i 50 Hz lub z częstotliwością pulsowania większą niż 8 kHz powoduje dodatkowe obciążenie cieplne dla przekształtnika. Zależności te należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji i sprawdzić przez praktyczny test obciążenia.

Wymagania odnośnie chłodzenia 1. Zasięgnąć informacji u producenta szaf rozdzielczych odnośnie prawidłowego wymiarowania szaf i przestrzegać jego danych technicznych. 2. Do prawidłowego doboru zewnętrznego radiatora chłodzącego przestrzegać danych z Tabeli 2-1, str. 19. 3. W czasie pracy płyta montażowa musi być przystosowana dla temperatur przynajmnniej 95 °C i wytrzymywać odprowadzanie ciepła pod pełnym obciążeniem i przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia [-10 ºC do + 50 ºC. Dalsze informacje patrz Tabela 2-3, str. 29. 4. Należy koniecznie zachować minimalne odstępy boczne 30 mm i odstępy 100 mm powyżej i poniżej przekształtników. 5. Powierzchnia dla zewnętrznego radiatora chłodzącego na płycie montażowej powinna być przynajmniej tak duża, jak powierzchnia podstawy przekształtnika. 6. Montaż wielu przekształtników SINAMICS G110 z płaskim radiatorem obok siebie lub nad sobą jest niedopuszczalny.

Instalacja 1. Powierzchnię montażową dla SINAMICS G110 z płaskim radiatorem przygotować odpowiednio do wymiarów podanych w Tabeli 2-1, str. 19. 2. Upewnić się, czy otwory montażowe nie posiadają zadziorów. 3. Upewnić się, czy płaski radiator chłodzący przekształtnika jest czysty od kurzu i tłuszczu.

28

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Instalacja

4. Powierzchnia montażowa radiatora chłodzącego przekształtnika i ewentualnie zastosowanego zewnętrznego radiatora chłodzącego musi spełniać następujące kryteria: ♦ czysta od kurzu i tłuszczu. ♦ polerowana ♦ bez rys i otworów ♦ metalowa (stal lub aluminium). ♦ nie lakierowana ♦ bez śladów rdzy 5. Na radiator przekształtnika nanieść warstwę pasty przewodzącej ciepło. 6. Upewnić się, czy pasta jest naniesiona równomiernie. 7. Zamocować przekształtnik przy pomocy śrub M4. 8. Upewnić się, czy przekształtnik jest starannie zamocowany oraz, czy śruby M4 są dociągnięte z odpowiednim momentem dokręcania 2,5 Nm. 9. W razie potrzeby zamontować radiator zewnętrzny na tylnej stronie płyty montażowej przekształtnika i upewnić się, czy pasta przewodząca ciepło jest równomiernie naniesiona. 10. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić działanie chłodzenia poprzez wykonanie testu w warunkach obciążenia. 11. Sprawdzić, czy nie następuje wyłączenie z błędem F0004 (przegrzanie). Tabela 2-3

Moc strat i dane cieplne przekształtników SINAMICS G110 z płaskim radiatorem *)

Zakres temperatur pracy [°C]

120 W

250 W

370 W

550 W

750 W

-10 do +50

-10 do +50

-10 do +50

-10 do +50

-10 do +40

Straty łączne [W]

22

28

36

43

54

Straty po stronie zasilania i elektroniki sterującej [W]

9

10

12

13

15

Zalecany opór cieplny radiatora chłodzącego [K/W]

3.0

2.2

1.6

1.2

1.2

Zalecany prąd wyjściowy z zewnętrznym radiatorem [A]

0.9

1.7

2.3

3.2

3.9

*) Straty podane w Tabeli 2-3 obowiązują dla urządzeń z ekranowanymi przewodami przyłączeniowymi o długości do 25 m.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

29

Uruchamianie

3

04/2003

Uruchamianie Rozdział ten opisuje różne możliwości uruchamiania i różne rodzaje pracy przekształtnika SINAMICS G110. Wymaganiem wstępnym dla uruchamiania i pracy urządzenia jest zakończenie instalacji mechanicznej i elektrycznej wg rozdz. 2 i 3. OSTRZEŻENIE ¾ Przekształtniki SINAMICS G110 pracują z wysokimi napięciami. ¾ Przy pracy urządzeń elektrycznych siłą rzeczy określone części znajdują się pod wysokim napięciem. ¾ Mechanizmy wyłączenia bezpieczeństwa wg EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) muszą funkcjonować we wszystkich rodzajach pracy urządzenia sterującego. Odblokowanie mechanizmu wyłącznika bezpieczeństwa nie może prowadzić do niekontrolowanego lub niezamierzonego ponownego uruchomienia. ¾ W przypadkach, w których zwarcia w urządzeniu sterującym mogą prowadzić do znacznych szkód materialnych lub nawet ciężkich obrażeń ciała (tzn. zwarcia niebezpieczne potencjałowo), muszą być przewidziane zewnętrzne środki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub wymuszenia pracy nie powodującej niebezpieczeństwa przy wystąpieniu zwarcia (np. wyłącznik krańcowy, blokady mechaniczne itd.). ¾ Określone nastawy parametrów mogą spowodować automatyczne ponowne uruchomienie przekształtnika po zaniku napięcia zasilającego. ¾ Dla prawidłowej ochrony silnika przed przeciążeniem przy częstotliwościach większych od 5 Hz należy dokładnie skonfigurować parametry silnika. ¾ Urządzenie oferuje wewnętrzną ochronę silnika przed przeciążeniem wg UL508C, Rozdział 4.2. Patrz P0610 i P0335, kontrola i2t jest domyślnie aktywna. ¾ Urządzenie jest przystosowane do zastosowania w obwodach prądowych, które przy maksymalnym napięciu 230 V dostarczają prąd symetryczny najwyżej 10 000 A (wart. skut.), jeśli jest chronione przez bezpieczniki typu H lub K, lub też przez wyłącznik mocy albo przez zabezpieczający układ ochrony silnika. ¾ Urządzenia nie wolno używać jako 'mechanizm wyłączenia bezpieczeństwa’ (patrz EN 60204, 9.2.5.4). OSTROŻNIE Zmiana ustawień przez panel obsługi może być podejmowana tylko przez wykwalifikowany personel. Zawsze w szczególny sposób należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. WSKAZÓWKI ¾ SINAMICS G110 nie posiada wyłącznika głównego i znajduje się pod napięciem od razu po załączeniu zasilania. Przekształtnik oczekuje w stanie gotowości, aż do naciśnięcie przycisku ZAŁ napanelu BOP lub do momentu podania rozkazu ZAŁ przez wejście binarne (np. zacisk nr 3). ¾ Silnik jest załączany i wyłączany przez sygnały sterujące przekształtnika.

30

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

3.1

Uruchamianie

Schemat blokowy

Rys. 3-1

SINAMICS G110 - schemat blokowy

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

31

Uruchamianie

3.2

04/2003

Możliwości uruchamiania Uruchomienie standardowe dla przekształtnika SINAMICS G110 może być przeprowadzone jedną z niżej wymienionych metod. Jest ono przystosowane dla większości przypadków zastosowań. ¾ Zastosowanie przekształtnika z ustawieniami fabrycznymi, podawanie wartości zadanych i rozkazów poprzez wejścia analogowe i binarne lub przez złącze szeregowe RS-485. Patrz rozdz. 3.3.1, strona 34. ¾ Przy pomocy opcjonalnego panela obsługi BOP (Basic Operator Panel), patrz rozdz. 3.3.2, strona 36. Uruchomienie rozszerzone umożliwia użytkownikowi dopasowanie przekształtnika SINAMICS G110 do specyficznych zadań napędu. Dalsze informacje do następujących punktów znajdują się w rozdziale 3.4. ¾ Dla komunikacji przekształtnika SINAMICS G110 z nadrzędnym urządzeniem automatyki przez protokół USS. (patrz rozdz. 3.4.1, strona 39) ¾ Uruchamianie przekształtnika przy pomocy programu komputerowego STARTER (patrz rozdz. 3.4.1). ¾ Optymalne dopasowanie przekształtnika SINAMICS G110 przez ustawienie parametrów przy pomocy funkcji „szybkiego uruchamiania” (patrz rozdz. 3.4.4, strona 45). ¾ Kasowanie przekształtnika SINAMICS G110 do ustawień fabrycznych, (patrz rozdz. 3.4.5, strona 48). ¾ Podłączenie czujnika temperatury typu PTC do SINAMICS G110 (patrz rozdz. 3.4.6, 48). ¾ Kopiowanie zestawu parametrów przy pomocy panela obsługi BOP (patrz rozdz. 3.4.7, strona 48). WSKAZÓWKA Jeśli używane jest złącze USS, to wymagany jest wspólny potencjał 0 V dla wszystkich komponentów na magistrali USS. Można to zrealizować przez zacisk 10 listwy zaciskowej. SINAMICS G110 jest dostępny w dwóch wariantach: 1. Wariant analogowy Przystosowany do pojedynczych aplikacji. Podawanie rozkazów następuje przez zewnętrzne przełączniki dołączone do wejść binarnych, a wartość zadana podawana jest przez potencjometr dołączony do wejścia analogowego. Przełączniki i potencjometr nie należą do zakresu dostawy. 2. Wariant USS Przystosowany dla przekształtników połączonych w sieć. Podawanie rozkazów i wartości zadanych następuje przez złącze szeregowe RS485 z protokołem USS. W tym przypadku wiele przekształtników może być podłączonych do tej samej magistrali. Poszczególne warianty można rozróżnić przez symbole zamówieniowe (patrz tabliczka znamionowa na przekształtniku). Patrz Tabela 7-4 strona 59 oraz Tabela 7-5, strona 60. Dla obu wariantów przekształtnika SINAMICS G110 istnieją różne możliwości uruchamiania. Możliwości te opisano w kolejnych rozdziałach.

32

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

3.3

Uruchamianie

Uruchomienie standardowe SINAMICS G110 jest dostarczany ze wstępnie ustawionymi wartościami parametrów, które są przystosowane dla pracy o następujących wymaganiach: ¾ Dane znamionowe silnika; napięcie, prąd i częstotliwość są już wprowadzone do przekształtnika, aby zapewnić kompatybilność silnika i przekształtnika. (zalecany jest standardowy silnik firmy Siemens). ¾ Sterowanie liniowe U/f prędkości obrotowej silnika. Zadawanie prędkości potencjometrem analogowym przez wejście analogowe (wariant analogowy) lub przez złącze szeregowe RS485 (wariant USS). ¾ Najwyższa prędkość 3000 min-1 dla silnika 2-biegunowego przy 50 Hz (3600 min-1 przy 60 Hz) ¾ Czas rampy przyspieszania/hamowania = 10 s.

Dopasowanie do aplikacji z silnikami 60 Hz Fabrycznie przekształtniki SINAMICS G110 są ustawione dla silników o częstotliwości znamionowej 50 Hz. Przekształtniki te można jednak łatwo dopasować dla silników o częstotliwości znamionowej 60 Hz, poprzez przełącznik DIP umieszczony na frontowej stronie przekształtnika. Aby zmienić ustawienie przełącznika DIP, potrzebny jest mały płaski wkrętak. Przełącznik DIP 1 służy dla dopasowania do aplikacji z silnikami 50/60 Hz. W ustawieniach fabrycznych przełącznik ten znajduje się w pozycji 50 Hz. W tym przypadku moc wyjściowa wyświetlana jest w kW (jeśli nałożony jest panel BOP). Obliczenie specyficznych danych silnika następuje na bazie 50 Hz. Poprzez przestawienie tego przełącznika na pozycję 60 Hz przekształtnik jest dostosowywany do aplikacji 60 Hz. Przełącznik ten Rys. 3-2 Przełączniki DIP dla zmiany musi być przestawiony przed częstotliwości silnika i terminacji podaniem napięcia zasilającego. magistrali Przy podaniu napięcia sprawdzana jest pozycja przełącznika DIP i obliczane są następujące specyficzne parametry silnika: ¾ znamionowa częstotliwość silnika (P0310) ¾ maksymalna częstotliwość silnika (P1082) ¾ częstotliwość odniesienia (P2000)

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

33

Uruchamianie

3.3.1

04/2003

Ustawienia fabryczne Fabrycznie przekształtnik SINAMICS G110 jest ustawiony dla standardowych zastosowań U/f z 4-biegunowym trójfazowym silnikiem asynchronicznym, który posiada jednakową moc, jak przekształtnik. Sterowanie prędkości silnika następuje przez wejście analogowe w wariancie analogowym (przełączniki i potencjometr nie należą do zakresu dostawy przekształtnika) lub przez złącze szeregowe RS485 w wariancie USS (patrz Rys. 3-3).

Rys. 3-3

Praca standardowa – wariant analogowy i USS

Przekształtnik ze swoimi ustawieniami fabrycznymi może być już stosowany dla dużej części przypadków aplikacji. Ustawienia fabryczne dla wariantu analogowego przedstawiono w tabeli 3-1, a dla wariantu USS w tabeli 3-2. Przyporządkowanie zacisków pokazano na Rys. 3-3. WSKAZÓWKA Może być konieczne dopasowanie przekształtnika do aplikacji 50/60 Hz, jak opisano na stronie 33. Tabela 3-1

34

Ustawienia fabryczne dla wariantu analogowego SINAMICS G110

Opis

Zacisk

Parametry ustawień fabrycznych

Funkcja

Źródło zadawania częstotliwości

9

P1000 = 2

Wejście analogowe

Źródło rozkazów

3,4 i 5

P0700 = 2

(patrz niżej)

Wejście binarne 0

3

P0701 = 1

ZAŁ/WYŁ1

Wejście binarne 1

4

P0702 = 12

Zmiana kier. obrotów

Wejście binarne 2

5

P0703 = 9

Kwitowanie błędów

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Uruchamianie

W wariancie analogowym z ustawieniami fabrycznymi możliwe są następujące funkcje: ¾ Załączenie i wyłączenie silnika (DIN 0 przez zewn. przełącznik) ¾ Zmiana kierunku obrotów silnika (DIN 1 przez zewn. przełącznik) ¾ Kwitowanie błędów (DIN 2 przez zewn. przełącznik). Sterowanie prędkości silnika w wariancie analogowym może następować przez potencjometr (≥ 4,7 kΩ) na wejściu analogowym (przełączniki zewn. i potencjometr nie należą do zakresu dostawy), a w wariancie USS przez złącze szeregowe RS485 (patrz Rys. 3-3). Tabela 3-2

Ustawienia fabryczne dla wariantu USS SINAMICS G110 Funkcja

Opis

Zacisk

Parametry ustawień fabrycznych

Adres USS

8/9

P2011 = 0

Adres USS = 0

Szybkość transmisji USS

8/9

P2010 = 6

Szybkość tr. USS = 9600 bps

Długość części PZD telegramu USS

8/9

P2012 = 2

Dwa słowa 16-bitowe w części PZD telegramu USS. (PZD = dane procesowe)

Wartość zadana częstotliwości

8/9

P1000 = 5

Zadawanie częstotliwości przez protokół USS (HSW = główna wartość zadana)

Źródło rozkazów

8/9

P0700 = 5

Przez protokół USS (STW = słowo sterowania)

Sterowanie prędkości silnika w wariancie USS następuje przez złącze szeregowe RS485. Podłączenie, jak pokazano na Rys. 3-3 na stronie 34 (master USS lub narzędzia programowe nie należą do zakresu dostawy SINAMICS G110). Przy sterowaniu przekształtnika w wariancie USS dane procesowe są wymieniane w sposób ciągły pomiędzy urządzeniem master i slave. Część danych procesowych telegramu USS jest używana dla głównej wartości zadanej (HSW) i dla sterowania przekształtnika. Zależnie od kierunku komunikacji (dane procesowe -> ( ¾ lub słowo stanu (ZSW) i główna wartość aktualna (HIW) 0, parametr P0010 jest automatycznie przestawiany na wartość 0. Praca przekształtnika jest możliwa tylko przy P0010 = 0. WSKAZÓWKA Zaleca się uruchamianie zgodnie z tym schematem. Oczywiście doświadczony użytkownik może przeprowadzać uruchomienie przy pomocy parametru filtrującego P0004.

Dane silnika dla parametryzacji Rys. 3-6 pokazuje, gdzie można znaleźć odpowiednie dane na tabliczce znamionowej silnika. Rysunek ten służy tylko jako ilustracja. Rzeczywiste dane do wprowadzenia w przekształtniku znajdą Państwo na tabliczce znamionowej Państwa silnika.

Rys. 3-6

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

Przykład tabliczki znamionowej silnika

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

45

Uruchamianie

04/2003

WSKAZÓWKI ¾ P0308 lub P0309 są widoczne tylko wtedy, gdy P0003 = 3. Wyświetlany jest tylko jeden z dwóch parametrów – zależnie od ustawienia P0100. ¾ P0307 wskazywany jest w kW lub HP, zależnie od ustawienia P0100. Szczegółowe informacje znajdują się w liście parametrów. ¾ Zmiana parametrów silnika możliwa jest tylko przy P0010 = 1. ¾ Upewnić się, czy silnik jest prawidłowo skonfigurowany dla przekształtnika (w powyższym przykładzie połączenie w trójkąt na napięcie 230 V).

46

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Uruchamianie

Schemat przebiegu szybkiego uruchamiania (tylko poziom dostępu 1 - P0003=1)

P0010 Filtr parametrów uruchamiania 0 = Gotowość do pracy 1 = Szybkie uruchamianie (zalecane) 30 = Ustawienia fabryczne Wskazówka: Do pracy przekształtnika P0010 musi być zawsze ustawiony na ‘0’. Jeśli szybkie uruchamianie jest kończone przez P3900 = 1, 2 lub 3, wtedy P0010 zostanie automatycznie ustawiony na ‘0’.

P0100 Europa / Ameryka Północna 0 = Moc w kW; f standard 50 Hz 1 = Moc w hp; f standard 60 Hz 2 = Moc w kW; f standard 60 Hz Wskazówka: Ustawienie przełącznika DIP (50/60 Hz) musi być zgodne z ustawienniem P0100 (0 lub 1).

P0304 Napięcie znamionowe silnika 1 Zakres ustawień: 10 - 2000 V Napięcie znam. silnika (V) z tabliczki znamionowej.

P0305 Prąd znamionowy silnika 1 Zakres ustawień: 0 - 2 x prąd znam.przekształtnika (A) Prąd znamionowy silnika (A) z tabliczki znamionowej. P0307 Moc znamionowa silnika 1 Zakres ustawień: 0,12 kW - 3,0 kW Moc znamionowa silnika (kW) z tabliczki znamionowej Jeśli P0100 = 1, to wartości są podawane w hp.

P0310 Częstotliwość znamionowa silnika 1 Zakres ustawień: 12 Hz - 650 Hz Częstotliwość znam. silnika (Hz) z tabliczki znam.

P0311 Prędkość znamionowa silnika 1 Zakres ustawień: 0 - 40000 min-1 Prędkość znam. silnika (obr./min) z tabliczki znam.

P1000 Wybór zadawania częstotliwości 2 1 = Potencjometr silnikowy (panel BOP) 2 = Wejście analogowe (tyko wariant analogowy) 3 = Stała wartość zadana 5 = Złącze USS (tylko wariant USS)

P1080 Częstotliwość minimalna Zakres ustawień: 0 - 650 Hz Ustawia najniższą częstotliwość silnika, z jaką pracuje silnik niezależnie od wartości zadanej częstotliwości. Wartość ta obowiązuje dla obu kierunków obrotów.

P1082 Częstotliwość maksymalna Zakres ustawień: 0 - 650 Hz Ustawia najwyższą częstotliwość silnika, z jaką pracuje silnik niezależnie od wartości zadanej częstotliwości. Wartość ta obowiązuje dla obu kierunków obrotów.

P1120 Czas przyspieszania Zakres ustawień: 0 - 650 s Czas, jaki potrzebuje silnik dla przyspieszenia od stanu zatrzymania, aż do częstotliwości maksymalnej.

P1121 Czas hamowania Zakres ustawień: 0 - 650 s Czas, jaki potrzebuje silnik dla zahamowania od częstotliwości maksymalnej, aż do stanu zatrzymania .

P3900

Koniec szybkiego uruchamiania

0 = Kończy szybkie uruchamianie bez obliczeń silnika i bez kasowania do ustawień fabrycznych 1 = Kończy szybkie uruchamianie z obliczeniem silnika i kasuje do ustawień fabrycznych parametry nie należące do szybkiego uruchamiania (zalecane!) 2 = Kończy szybkie uruchamianie z obliczeniem silnika i kasuje ustawienia wejść/wyjść 3 = Kończy szybkie uruchamianie z obliczeniem silnika (bez kasowania innych ustawień).

P0700 Wybór źródła rozkazów 2 (ZAŁ / WYŁ / kierunek obrotów) 1 = Panel obsługi (BOP) 2 = Zaciski / wejścia binarne 5 = Złącze USS (tylko wariant USS)

1. Specyficzne parametry silnika - patrz tabliczka znamionowa silnika. 2. Parametry te oferują więcej możliwości ustawień niż tu przedstawiono. Dla dalszych możliwości ustawień patrz Lista parametrów

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

47

Uruchamianie

3.4.5

04/2003

Kasowanie do ustawień fabrycznych W celu skasowania wszystkich parametrów do ustawień fabrycznych należy wykonać następujące ustawienia parametrów: 1. ustawić P0010 = 30 (przywracanie ustawień fabrycznych) 2. ustawić P0970 = 1 (rozpoczęcie kasowania parametrów) UWAGA Proces kasowania może potrwać do 3 minut.

3.4.6

Zewnętrzna ochrona przed przegrzaniem silnika Przy pracy poniżej prędkości znamionowej zmniejszona jest skuteczność chłodzenia wentylatora zamontowanego na wale silnika. Z tego powodu dla ciągłej pracy przy niskich częstotliwościach dla większości silników wymagana jest redukcja mocy. Ochrona silnika przed przegrzaniem jest zagwarantowana pod warunkiem zastosowania w silniku czujnika temperatury typu PTC i podłączenia go do listwy zacisków sterujących przekształtnika, jak pokazano na Rys. 3-7. Dla uaktywnienia funkcji wyłączania należy ustawić jedno z wejść analogowych, P0701 (DIN0) lub P0702 (DIN1) lub P0703 (DIN2), na 29 (generuje błąd zewnętrzny F0085).

6 PTC silnik 3, 4 lub 5 1 kΩ

Zaciski sterowania przekształtnika

7

Rys. 3-7

Podłączenie czujnika PTC dla ochrony silnika

WSKAZÓWKA Z uwagi na zakłócenia elektromagnetyczne nie układać przewodów przyłączeniowych czujników PTC równolegle do kabli silnikowych i sterowniczych przekształtnika.

3.4.7

Kopiowanie zestawów parametrów z panelem BOP Zestaw parametrów może być odczytany (upload) z jednego przekształtnika SINAMICS G110 i zapamiętany w panelu BOP, następnie zestaw ten może być zapisany (download) do innego przekształtnika SINAMICS G110. W celu skopiowania zestawu parametrów należy wykonać następujące kroki: 1. Nałożyć panel BOP na przekształtnik, którego parametry mają być kopiowane. 2. Upewnić się, czy przekształtnik wolno zatrzymać 3. Zatrzymać przekształtnik 4. Ustawić P003 = 3 5. Ustawić P0010 = 30 (tryb kopiowania) 6. Ustawić parametr P0802 = 1, aby rozpocząć ładowanie parametrów z przekształtnika do panela BOP. 7. Podczas ładowania wyświetlany jest komunikat “BUSY” (ZAJĘTY). 8. Podczas ładowania ani panel BOP, ani przekształtnik nie reagują na jakiekolwiek rozkazy. 9. Po pomyślnym załadowaniu panel BOP powraca do normalnego wyświetlania; przekształtnik przechodzi do stanu gotowości. 10. Jeśli ładowanie nie zostało zakończone pomyślnie należy:

48

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Uruchamianie

a. spróbować ponownie b. lub przywrócić ustawienia fabryczne przekształtnika 11. Teraz można zdjąć panel BOP z przekształtnika. 12. Nałożyć panel BOP na przekształtnik, do którego ma być zapisany zestaw parametrów. 13. Upewnić się, czy podano napięcie zasilania przekształtnika. 14. Ustawić P003 = 3 15. Ustawić P0010 = 30 (tryb kopiowania) 16. Ustawić P0803 =1, aby rozpocząć ładowanie parametrów z panela BOP do przekształtnika. 17. Podczas ładowania wyświetlany jest komunikat “BUSY” (ZAJĘTY). 18. Podczas ładowania ani panel BOP, ani przekształtnik nie reagują na jakiekolwiek rozkazy. 19. Po pomyślnym załadowaniu panel BOP powraca do normalnego wyświetlania; przekształtnik przechodzi do stanu gotowości. 20. Jeśli ładowanie nie zostało zakończone pomyślnie należy: a. spróbować ponownie b. lub przywrócić ustawienia fabryczne przekształtnika 21. Teraz można zdjąć panel BOP z przekształtnika. Podczas odczytywania i zapisywania zestawów parametrów należy przestrzegać następujących ważnych ograniczeń: ¾ Tylko aktualny zestaw danych może być załadowany do panela BOP ¾ Nie można przerywać procesu kopiowania. ¾ Możliwe jest kopiowanie zestawów parametrów przekształtników o różnych napięciach i mocach. ¾ Jeśli przy ładowaniu do przekształtnika zostaną wykryty niekompatybilne dane, to zostaną ustawione wartości fabryczne dla tych parametrów przekształtnika. ¾ Przy ładowaniu zestawu parametrów do panela BOP, aktualne dane znajdujące się w panelu BOP są nadpisywane. ¾ Po błędnym odczycie lub zapisie zestawu parametrów nie można zagwarantować prawidłowego funkcjonowania przekształtnika. WSKAZÓWKA Po skopiowaniu parametrów pomiędzy różnymi wariantami przekształtnika (tzn. analogowy -> USS lub USS -> analogowy) muszą być sprawdzone następujące parametry: P0719 – wybór źródła rozkazów/wartości zadanej ¾ P1000 - wybór źródła wartości zadanej częstotliwości

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

49

Użytkowanie przekształtnika SINAMICS G110

4

04/2003

Użytkowanie przekształtnika SINAMICS G110 OSTRZEŻENIE ¾ Przy pracy urządzeń elektrycznych siłą rzeczy określone części znajdują się pod wysokim napięciem. ¾ Mechanizmy wyłączenia bezpieczeństwa wg EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) muszą funkcjonować we wszystkich rodzajach pracy urządzenia sterującego. Odblokowanie mechanizmu wyłącznika bezpieczeństwa nie może prowadzić do niekontrolowanego lub niezamierzonego ponownego uruchomienia. ¾ W przypadkach, w których zwarcia w urządzeniu sterującym mogą prowadzić do znacznych szkód materialnych lub nawet ciężkich obrażeń ciała (tzn. zwarcia niebezpieczne potencjałowo), muszą być przewidziane zewnętrzne środki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub wymuszenia pracy nie powodującej niebezpieczeństwa przy wystąpieniu zwarcia (np. wyłącznik krańcowy, blokady mechaniczne itd.). ¾ Przekształtniki SINAMICS G110 pracują z wysokimi napięciami. ¾ Określone nastawy parametrów mogą spowodować automatyczne ponowne uruchomienie przekształtnika po zaniku napięcia zasilającego. ¾ Dla prawidłowej ochrony silnika przed przeciążeniem przy częstotliwościach większych od 5 Hz należy dokładnie skonfigurować parametry silnika. ¾ Urządzenie oferuje wewnętrzną ochronę silnika przed przeciążeniem wg UL508C, Rozdział 4.2. Patrz P0610 i P0335, kontrola i2t jest domyślnie aktywna. ¾ Urządzenie jest przystosowane do zastosowania w obwodach prądowych, które przy maksymalnym napięciu 230 V dostarczają prąd symetryczny najwyżej 10 000 A (wart. skut.), jeśli jest chronione przez bezpieczniki typu H lub K, lub też przez wyłącznik mocy albo przez zabezpieczający układ ochrony silnika. ¾ Urządzenia nie wolno używać jako 'mechanizm wyłączenia bezpieczeństwa’ (patrz EN 60204, 9.2.5.4).

4.1

Wartość zadana częstotliwości (P1000) Przy pomocy parametru P1000 określane jest źródło wartości zadanej częstotliwości. SINAMICS G110 posiada własne ustawienia fabryczne dla wariantu analogowego i USS. Wariant analogowy ¾ Ustawienie fabryczne: ¾ Dalsze ustawienia:

2 – zacisk 9, (ADC, 0…10 V) patrz P1000 w liście parametrów

Wariant USS ¾ Ustawienia fabryczne: ¾ Dalsze ustawienia:

50

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

5 – zaciski 8 i 9, (RS485, protokół USS) patrz P1000 w liście parametrów

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

4.2

Użytkowanie przekształtnika SINAMICS G110

Źródła rozkazów (P0700) Przy pomocy parametru P0700 określane jest źródło dla rozkazów start/stop i zmiany kierunku obrotów. SINAMICS G110 posiada własne ustawienia fabryczne dla wariantu analogowego i USS (patrz „Schemat przebiegu szybkiego uruchamiania“, str. 47). UWAGA Czasy przyspieszania i hamowania, jak również funkcja wygładzania ramp oddziaływują na uruchamianie i zatrzymywanie silnika. Dalsze informacje do tych funkcji znajdują się w liście parametrów przy parametrach P1120, P1121 i P1130.

Uruchamianie silnika Wariant analogowy ¾ Ustawienie fabryczne: ¾ Dalsze ustawienia:

2 – zacisk 3 (DIN 0, wysoki) patrz P0701 do P0704 w liście parametrów

Wariant USS ¾ Ustawienie fabryczne: ¾ Dalsze ustawienia:

5 – zaciski 8 i 9 (RS485) patrz P0701 do P0703 w liście parametrów

Zatrzymywanie silnika Istnieje wiele możliwości zatrzymywania silnika: (szczegóły odnośnie WYŁ1 do WYŁ3 patrz str. 52): WSKAZÓWKA Sygnałem aktywnym dla wszystkich rozkazów WYŁ jest sygnał niski. Wariant analogowy ¾ Ustawienie fabryczne: ♦ WYŁ1 ♦ WYŁ2 ♦ WYŁ3 ¾ Dalsze ustawienia:

2 – zacisk 3 (DIN 0, niski) 2 – zacisk 3 (DIN 0, niski) przycisnąć dłużej (dwie sekundy) lub przycisnąć dwukrotnie przycisk WYŁ na panelu BOP brak standardowego ustawienia patrz P0700 do P0704 w liście parametrów

Wariant USS ¾ Ustawienie fabryczne: ♦ WYŁ1

5 – zaciski 8 i 9 (RS485) słowo sterowania 1 (r0054), bit 00

♦ WYŁ2

przycisnąć dłużej (dwie sekundy) lub przycisnąć dwukrotnie przycisk WYŁ na panelu BOP; słowo sterowania 1 (r0054), bit 01

♦ WYŁ3

słowo sterowania 2 (r0054), bit 02

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

51

Użytkowanie przekształtnika SINAMICS G110

04/2003

Zmiana kierunku obrotów silnika Wariant analogowy ¾ Ustawienie fabryczne: ¾ Dalsze ustawienia: Wariant USS ¾ Ustawienie fabryczne:

2 – zacisk 4 (DIN 1, wysoki) patrz P0701 do P0704 w liście parametrów 5 –zaciski 8 i 9 (RS485); słowo sterowania 1 (r0054), bit 11

4.3

Funkcje wyłączania i hamowania

4.3.1

Wyłączenie typu 1 (WYŁ1) Rozkaz ten powoduje przejście przekształtnika do stanu postoju w czasie wybranej rampy hamowania (rozkaz ten jest wywoływany przez zdjęcie występującego rozkazu ZAŁ). Parametr do zmiany czasu hamowania: patrz P1121 UWAGA ¾ Rozkaz ZAŁ i następujący po nim rozkaz WYŁ muszą mieć to samo źródło. ¾ Jeśli rozkaz ZAŁ/WYŁ1 ustawiono dla więcej niż jednego wejścia binarnego, to aktywne będzie tylko ostatnio ustawione wejście binarne. ¾ WYŁ1 może być łączone z hamowaniem prądem stałym.

4.3.2

Wyłączenie typu 2 (WYŁ2) Rozkaz ten powoduje swobodny wybieg silnika, aż do zatrzymania (blokada impulsów). WSKAZÓWKA Rozkaz WYŁ2 może być jednocześnie wyzwolony z każdego możliwego źródła.

4.3.3

Wyłączenie typu 3 (WYŁ3) Rozkaz ten powoduje szybkie zahamowanie silnika. ¾ Czas szybkiego hamowania: patrz P1135 WSKAZÓWKA WYŁ3 może być łączone z hamowaniem prądem stałym.

4.3.4

Hamowanie prądem stałym Hamowanie prądem stałym jest możliwe w połączeniu z rozkazem WYŁ1 i WYŁ3. Do uzwojenia silnika wstrzykiwany jest prąd stały, który szybko wyhamowuje silnik i utrzymuje pozycję wału do upływu ustawionego czasu trwania hamowania prądem stałym. Dla prawidłowej działania hamowania prądem stałym, musi być podana wartość rezystancji stojana w parametrze P0350. ¾ aktywacja hamowania prądem stałym: patrz P0701 do P0704 ¾ ustawianie czasu hamowania pr. st.: patrz P1233 ¾ ustawianie natężenia prądu ham. pr. st.: patrz P1232

52

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Użytkowanie przekształtnika SINAMICS G110

UWAGA Jeśli nie ustawiono żadnego wejścia binarnego na hamowanie prądem stałym i parametr P1233 ≠ 0, to hamowanie prądem stałym jest aktywne po każdym rozkazie WYŁ1 w czasie ustawionym w P1233.

4.4

Rodzaje sterowania (P1300) Różne rodzaje sterowania przekształtnika SINAMICS G110 regulują stosunek częstotliwości i napięcia dostarczanego do silnika. Poszczególne rodzaje sterowania przedstawiono poniżej. ¾ Sterowanie liniowe U/f, P1300 = 0 Może być stosowane w aplikacjach ze zmiennym i stałym momentem obrotowym (np. przenośniki i pompy odśrodkowe). ¾ Sterowanie kwadratowe U/f P1300 = 2 Ten rodzaj sterowania może być używany do aplikacji ze zmiennym momentem obrotowym (np. dmuchawy i pompy). ¾ Sterowanie wielopunktowe U/f P1300 = 3 Ten rodzaj sterowania może być używany dla dopasowania sterowania U/f do specjalnej charakterystyki momentu obr./prędkości silnika (np. dla silnika synchronicznego).

4.5

Błędy i alarmy

Przekształtnik bez panela obsługi Błędy i alarmy wyświetlane są przez diodę LED na przekształtniku; bliższe informacje podano w rozdz. 6.1.

Przekształtnik z nałożonym panelem obsługi W przypadku wystąpienia błędu lub alarmu, na nałożonym panelu BOP wyświetlany jest numer występującego błędu/alarmu z parametru r0947 lub r2110. Dalsze informacje znajdują się w liście parametrów.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

53

Parametry systemowe

04/2003

5

Parametry systemowe

5.1

Wprowadzenie do parametrów systemowych SINAMICS G110 Ustawienia parametrów mogą być zmieniane tylko przez opcjonalny panel obsługi BOP lub przez złącze szeregowe. Przy pomocy panela BOP można wprowadzać i zmieniać parametry w celu ustawienia zamierzonych właściwości przekształtnika jak np. czasy ramp, częstotliwość minimalna i maksymalna, itp. Wybrane numery parametrów i ustawienia wartości parametrów przedstawiane są na 5-cio pozycyjnym wyświetlaczu LCD. ¾ Parametry do podglądu są przedstawiane z rxxxx, parametry do ustawiania z Pxxxx. ¾ P0010 inicjalizuje „Szybkie uruchamianie“. ¾ Przekształtnik uruchomi się tylko wtedy, gdy P0010 będzie ustawione na 0. Funkcja ta przebiega automatycznie, gdy P3900 > 0. ¾ P0004 działa jak filtr umożliwiający dostęp do parametrów odpowiednio do ich funkcjonalności. ¾ Przy próbie zmiany parametru, który w danym trybie nie może być zmieniany (np. nie może być zmieniany podczas pracy lub może być zmieniany tylko przy . szybkim uruchamianiu), wyświetlane jest ¾ Komunikat zajętości W niektórych przypadkach przy zmianie wartości parametru na panelu BOP wyświetlane jest o wyższym priorytecie.

5.1.1

. Oznacza to, że przekształtnik jest zajęty zadaniami

Poziom dostępu Do dyspozycji użytkownika są trzy poziomy dostępu; Standardowy, Rozszerzony i Ekspert. Poziom dostępu ustawiany jest przez parametr P0003. Dla najczęstszych zastosowań wystarczają poziomy Standardowy (P0003 = 1) lub Rozszerzony (P0003 = 2). Ilość parametrów, które ukazują się wewnątrz każdej grupy funkcjonalnej (wybieranej przez P0004) zależy od poziomu dostępu ustawionego w parametrze P0003. Dalsze informacje o parametrach znajdują się w liście parametrów.

54

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

5.2

Parametry systemowe

Przegląd dostępnych parametrów

Rys. 5-1

Przegląd parametrów

Szczegółowy opis wszystkich parametrów znajduje się w Liście parametrów SINAMICS G110.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

55

Wykrywanie i usuwanie błędów

6

04/2003

Wykrywanie i usuwanie błędów OSTRZEŻENIE ¾ Naprawy przy urządzeniu mogą być podejmowane tylko przez serwis firmy Siemens, warsztaty naprawcze, które zostały dopuszczone przez firmę Siemens lub przez wykwalifikowany personel, który został gruntownie zaznajomiony ze wszystkimi ostrzeżeniami i procedurami obsługi zawartymi w tym podręczniku. ¾ W razie potrzeby uszkodzone części lub elementy składowe muszą być zastąpione odpowiednimi częściami z oryginalnej listy części zamiennych. ¾ Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Zanim będzie wolno rozpocząć prace instalacyjne, należy odczekać 5 minut po wyłączeniu zasilania dla rozładowania kondensatorów obwodu pośredniego.

6.1

Wykrywanie i usuwanie błędów przy pomocy diody LED Poniżej objaśniono różne stany diody LED i ich poszczególne znaczenia: ¾ przekształtnik wyłączony/brak napięcia sieci: dioda nie świeci ¾ załączony/gotowy:............................... 1000 ms włączona/1000 ms wyłączona ¾ przekształtnik pracuje:......................... dioda świeci ciągle ¾ Alarm: ................................................. 500 ms włączona / 200 ms wyłączona ¾ Błąd: ................................................... 100 ms włączona / 100 ms wyłączona

6.2

Wykrywanie i usuwanie błędów z panelem BOP W przypadku wyświetlenia na panelu BOP komunikatu błędu lub alarmu, należy sprawdzić opis do danego komunikatu w rozdz. „Błędy i alarmy” w liście parametrów. Znajdują się tam objaśnienia do wszystkich komunikatów, które mogą być wyświetlane na panelu BOP. W przypadku, gdy silnik nie startuje po wydaniu rozkazu ZAŁ należy: ¾ Sprawdzić, czy P0010 = 0. ¾ Sprawdzić, czy występuje ważny sygnał ZAŁ. ¾ Upewnić się, czy: P0700 = 1 (do sterowania przez panel obsługi BOP) lub P0700 = 2 (do sterowania przez wejście binarne) lub P0700 = 5 (do sterowania przez złącze USS – tylko przy wariancie USS) P0719 jest ustawiony na prawidłowe źródła rozkazów i wartości zadanej. ¾ Sprawdzić, czy występuje wartość zadana (0 do 10 V na zacisku 9) lub, czy wartość zadana została podana we właściwym parametrze, zależnie od źródła wartości zadanej (P1000). Dalsze informacje znajdują się w liście parametrów. Jeśli po tej korekcie parametrów silnik nadal się nie uruchamia, to należy wykonać następujące kroki: 1. Ustawić P0010 = 30 2. Ustawić P0970 = 1 aby przywrócić fabrycznie ustawiane wartości parametrów. 3. Nacisnąć 4. Załączyć przekształtnik przez przełącznik między zaciskami 3 i 6.

56

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Wykrywanie i usuwanie błędów

5. Teraz przekształtnik powinien osiągnąć wartość zadaną podawaną przez wejście analogowe lub złącze USS. WSKAZÓWKA Dane silnika muszą pasować do zakresu mocy i do napięcia przekształtnika.

Sprawdzanie rozkazu ZAŁ Jeśli np. wejście binarne 0 (DIN0) na zacisku 3 jest sparametryzowane jako źródło rozkazu ZAŁ, to w następujący sposób można sprawdzić czy ten rozkaz występuje. 1. Upewnić się, czy panel BOP jest nałożony na przekształtnik. 2. Ustawić P0003 = 3. 3. Wybrać parametr do podglądu r0722. 4. Wyświetlacz 7-segmentowy wyświetla aktywne bity następująco

5. Bit u dołu w prawym znaku wskazuje stan wejścia binarnego 0 (DIN0) „aktywny wysoki“, tzn. występuje rozkaz ZAŁ. Jeśli bit nie jest wyświetlany jako “aktywny wysoki”, to znaczy, że nie występuje rozkaz ZAŁ. W tym przypadku należy sprawdzić konfigurację sprzętową, w celu sprawdzenia, czy DIN0 jest faktycznie sparametryzowane dla rozkazu ZAŁ. Przykładowo przy sterowaniu przekształtnika przez RS485 (złącze USS) znaczący bit 02 ze słowa sterowania 1 (r0052) wyświetlany jest na następującej pozycji.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

57

Dane techniczne

7

04/2003

Dane techniczne

Tabela 7-1

SINAMICS G110 – dane mocy

Właściwość

Dane techniczne

Napięcie zasilania i zakres mocy Częstotliwość zasilania Częstotliwość wyjściowa

200 V do 240 V (±10%) 1AC

Cos φ Sprawność przekształtnika Przeciążalność Napięcia wyjściowe dla użytkownika Prąd ład. wstępnego Sposoby sterowania Częstotl. pulsowania Stałe częstotliwości Pomijane pasmo częst. Rozdzielczość wart. zad. Wejścia binarne Wejście analogowe (wariant analogowy) Wyjście binarne Złącze szeregowe (wariant USS) Długość kabli do silnika Kompatybilność elektromagnetyczna

Hamowanie Stopień ochrony Temperatura pracy Temp. przechowywania Wilgotność powietrza Wysokość instalacji Funkcje ochronne przekształtnika Zgodność z normami Oznaczenie CE Wymiary i ciężary (bez opcji)

47 do 63 Hz 0 Hz do 650 Hz ≥ 0,95 90% do 94% dla urządzeń < 750 W ≥ 95% dla urządzeń ≥ 750W Prąd przeciążenia = 1,5 x znam. prąd wyjściowy (tzn. 150 % przeciążenia) przez 60 s, następnie 0,85 x znam. prąd wyjściowy przez 240 s, czas cyklu 300 s 24 V na zaciskach 6 i 7 (50 mA nieregulowane): 10 V na zaciskach 8 i 10 (5 mA) Mniejszy niż znamionowy prąd wejściowy liniowe U/f; kwadratowe U/f; wielopunktowe U/f (programowalne) 8 kHz (standard); 2 kHz do 16 kHz (w krokach 2 kHz) 3, parametryzowalne 1, parametryzowalne 0,01 Hz cyfrowo, 0,01 Hz szeregowo, 10-bitów analogowo (potencjometr silnikowy 0,1 Hz) 3, parametryzowalne, potencjałowe; PNP, kompatybilne z SIMATIC, niski < 5, wysoki > 10 V, maksymalne napięcie wejściowe 30 V 1, dla wartości zadanej (0 V do 10 V, skalowalne lub używane jako 4-te wejście binarne) 1, izolowane wyjście optokopplerowe (DC 24 V, 50 mA obciążenie rezyst.), typ tranzystora NPN RS485, dla sterowania przez protokół USS maks. 25 m (ekranowane) lub maks. 50 m (nieekranowane) Wszystkie urządzenia ze zintegrowanym filtrem EMC dla systemów napędowych w kategorii instalacji C2 (ograniczona dostępność). Wartość graniczna odpowiada normie EN55011, Klasa A, Grupa 1. Ponadto wszystkie urządzenia z filtrem przy stosowaniu kabli ekranowanych o maks. długości 5 m spełniają wartości graniczne normy EN55011, dla Klasy B. Hamowanie prądem stałym IP20 –10 °C do +40 °C (do +50 °C z redukcją mocy) –40 °C do +70 °C 95 % (kondensacja wilgoci niedopuszczalna) do 1000 m n.p.m. bez redukcji mocy 2 Ochrona cieplna silnika I t • za niskie napięcie • za wys. napięcie • doziemienie • zwarcie • utyk silnika • przegrzanie silnika •przegrzanie przekształtnika UL, cUL, CE, c-tick Zgodnie z Dyrektywą Niskonapieciową 73/23/EWG Ciężar ok. [kg] Wys. x Szer. x Gł. Wielkość obudowy [mm] Bez filtra Z filtrem A A A płaski radiator A płaski radiator B C C

58

120 W do 3,0 kW

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

do 370W 550 i 750W do 370W 550 W i 750 W 1,1 kW i 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

150 x 90 x 116 150 x 90 x 131 150 x 90 x 101 150 x 90 x 101 160 x 140 x 142 181 x 184 x 152 181 x 184 x 152

0,7 0,8 0,6 0,7 1,4 1,9 2,0

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

0,8 0,9 0,7 0,8 1,5 2,1 2,2

04/2003

Dane techniczne

Tabela 7-2

Przekroje przewodów dla zacisków sterowniczych (bezśrubowe) 2

1

2

1,5

Minimalny przekrój przewodu

[mm ]

Maksymalny przekrój przewodu

[mm ]

Tabela 7-3

Momenty dokręcania – przyłącza siłowe Przyłącza siłowe i PE

Wielkość obudowy

Śruba

A

M3,5

0,96

B

M4

1,50

C

M5

2,25

Tabela 7-4

[Nm]

Dane techniczne SINAMICS G110, wlk. obudowy A

Napięcie wejściowe

1 AC 200 V – 240 V, ± 10 %

Zakres mocy

120 W - 750 W

Wielkość obudowy [kW] 1 [hp]

Moc znamionowa silnika

A

A

A

A

A

0,12 0,16

0,25 0,33

0,37 0,5

0,55 0,75

0,75 1,0

6SL3211-

Symbol zamówieniowy

Bez filtra

Ze zintegrowanym filtrem EMC

Analogowy

0AB11-2UA0* 0AB12-5UA0* 0AB13-7UA0* 0AB15-5UA0* 0AB17-5UA0*

USS

0AB11-2UB0* 0AB12-5UB0* 0AB13-7UB0* 0AB15-5UB0* 0AB17-5UB0*

Płaski rad., Analog.

0KB11-2UA0* 0KB12-5UA0* 0KB13-7UA0* 0KB15-5UA0* 0KB17-5UA0*

Płaski rad., USS

0KB11-2UB0* 0KB12-5UB0* 0KB13-7UB0* 0KB15-5UB0* 0KB17-5UB0*

Analogowy

0AB11-2BA0* 0AB12-5BA0* 0AB13-7BA0* 0AB15-5BA0* 0AB17-5BA0*

USS

0AB11-2BB0* 0AB12-5BB0* 0AB13-7BB0* 0AB15-5BB0* 0AB17-5BB0*

Płaski rad., Analog.

0KB11-2BA0* 0KB12-5BA0* 0KB13-7BA0* 0KB15-5BA0* 0KB17-5BA0*

Płaski rad., USS

0KB11-2BB0* 0KB12-5BB0* 0KB13-7BB0* 0KB15-5BB0* 0KB17-5BB0*

Prąd wyjściowy

2

[A]

0,9

1,7

2,3

3,2

Prąd wejściowy

3

[A]

2,3

4,5

6,2

7,7

[A]

10,0 3NA3803

10,0 3NA3803

10,0 3NA3803

10,0 3NA3803

16,0 3NA3805

Przekroje dla kabli wejściowych (sieć)

[mm2]

1,0 – 2,5

1,0 – 2,5

1,0 – 2,5

1,0 – 2,5

1,5 – 2,5

Przekroje dla kabli wyjściowych (silnik)

[mm2]

1,0 – 2,5

1,0 – 2,5

1,0 – 2,5

1,0 – 2,5

1,0 – 2,5

Zalecane bezpieczniki

3,9 (40ºC) 10,0

1

Dane mocy w [hp] obowiązują w odniesieniu do silników 1LA7 firmy Siemens, a nie dla silników z danymi mocy wg NEMA/UL.

2

O ile nie podano inaczej, prądy te obowiązują dla temperatury otoczenia 50 °C

3

Wartości odnoszą się do znamionowego napięcia sieci 230 V.

* ostatnia pozycja symbolu zamówieniowego może się różnić, zależnie od sprzętowych lub programowych zmian produktu

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

59

Dane techniczne

Tabela 7-5

04/2003

Dane techniczne SINAMICS G110, wlk. obudowy B i C

Napięcie wejściowe

1 AC 200 V – 240 V, ± 10 %

Zakres mocy

1,1 kW - 3,0 kW

Wielkość obudowy [kW] 1 [hp]

Moc znamionowa silnika

B

B

C

C

1,1 1,5

1,5 2,0

2,2 3,0

3,0 4,0

6SL3211-

Symbol zamówieniowy Bez filtra Ze zintegrowanym filtrem EMC

Analogowy

0AB21-1UA0*

0AB21-5UA0*

0AB22-2UA0*

0AB23-0UA0*

USS

0AB21-1UB0*

0AB21-5UB0*

0AB22-2UB0*

0AB23-0UB0*

Analogowy

0AB21-1AA0*

0AB21-5AA0*

0AB22-2AA0*

0AB23-0AA0*

USS

0AB21-1AB0*

0AB21-5AB0*

0AB22-2AB0*

0AB23-0AB0*

Prąd wyjściowy

2

[A]

6,0

Prąd wejściowy

3

[A]

14,7

7,8 (40ºC) 19,7

11,0

13,6 (40ºC)

27,2

32,0

[A]

20,0 3NA3807

25,0 3NA3810

35,0 3NA3814

50,0 3NA3820

Przekroje dla kabli wejściowych (sieć)

[mm2]

2,5 – 6,0

2,5 – 6,0

4,0 – 10

6,0 – 10

Przekroje dla kabli wyjściowych (silnik)

[mm2]

1,5 – 6,0

1,5 – 6,0

2,5 – 10

2,5 – 10

Zalecane bezpieczniki

1

Dane mocy w [hp] obowiązują w odniesieniu do silników 1LA7 firmy Siemens, a nie dla silników z danymi mocy wg NEMA/UL.

2

O ile nie podano inaczej, prądy te obowiązują dla temperatury otoczenia 50 °C

3

Wartości odnoszą się do znamionowego napięcia sieci 230 V.

* ostatnia pozycja symbolu zamówieniowego może się różnić, zależnie od sprzętowych lub programowych zmian produktu

Tabela 7-6

*)

60

Moc strat przekształtników SINAMICS G110 (230 V) *)

Wielkość obudowy

Moc wyjściowa (kW)

Straty (W)

A

0,12

22

A

0,25

28

A

0,37

36

A

0,55

43

A

0,75

54

B

1,1

86

B

1,5

118

C

2,2

174

C

3

210

Straty podane w tabeli 7-6 obowiązują dla urządzeń z ekranowanymi kablami przyłączeniowymi o dł. do 25 m.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Dane techniczne

Tabela 7-7

Wyższe harmoniczne prądu, przyłącze 1AC 230 V

Moc wyjściowa

Składowa podstawowa

3.

5.

Wyższe harmoniczne 7.

9.

11.

13.

kW

A

A

A

A

A

A

A

0,12

1,18

1,05

0,9

0,76

0,58

0,568

0,508

0,25

2,26

2,06

1,77

1,50

1,32

1,20

1,02

0,37

3,19

2,26

2,26

2,12

1,83

1,56

1,22

0,55

4,28

3,86

3,18

2,44

1,82

1,42

1,12

0,75

4,52

4,51

3,98

2,98

2,42

1,90

1,44

1,1

8,12

7,80

5,92

4,12

2,96

2,20

1,52

1,5

11,0

6,4

4,08

2,92

2,16

1,48

2,2

15,7

12,6

8,56

4,56

3,00

2,44

1,28

3,0

19,1

14,4

7,8

3,6

3,28

2,36

0,88

Tabela 7-8

9,04

Redukcja mocy w zależności od częstotliwości pulsowania

Moc wyjściowa [kW]

Znamionowy prąd wyjściowy* [A] przy czestotl. pulsowania [kHz] 2 kHz

4 kHz

6 kHz

8 kHz

10 kHz

12 kHz

14 kHz

16 kHz

0,12

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,25

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

0,37

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

0,55

3,2

3,2

3,2

3,2

3,0

2,7

2,5

2,2

0,75 (40ºC)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,6

3,3

3,0

2,7

0,75

3,2

3,2

3,2

3,2

3,0

2,7

2,5

2,2

1,1

6,0

6,0

6,0

6,0

5,9

5,7

5,6

5,4

1,5 (40ºC)

7,8

7,8

7,8

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

1,5

6,0

6,0

6,0

6,0

5,9

5,7

5,6

5,4

2,2

11,0

11,0

11,0

11,0

10,8

10,5

10,2

9,9

3,0 (40ºC)

13,6

13,6

13,6

13,6

13,3

12,9

12,6

12,3

3,0

11,0

11,0

11,0

11,0

10,8

10,5

10,2

9,9

*

O ile nie zaznaczono inaczej, współczynniki redukcyjne odnoszą się do temperatury otoczenia 50 °C.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

61

Opcje

8

04/2003

Opcje Następujące wyposażenie dodatkowe dla przekształtnika SINAMICS G110 jest dostępne opcjonalnie. Dalsze informacje można znaleźć w katalogu.

Opcje zależne od typu przekształtnika ¾ Dodatkowy filtr EMC klasy B ¾ Filtr EMC z obniżonymi prądami upływu klasy B ¾ Dławik sieciowy

Opcje niezależne od typu przekształtnika ¾ ¾ ¾ ¾

62

Panel obsługi BOP (z ang. Basic Operator Panel) Adapter do montażu na szynie standardowej DIN Zestaw połączeniowy komputer-przekształtnik Program uruchomieniowy „STARTER“

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Kompatybilność elektromagnetyczna

9

Kompatybilność elektromagnetyczna

9.1

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Wszyscy producenci / integratorzy urządzeń elektrycznych, które „w całości wykonują istotną funkcję i są umieszczane na rynku jako pojedyncze jednostki przewidziane dla użytkownika końcowego“ muszą spełniać wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EWG/89/336. Istnieją trzy drogi do wykazania spełnienia wymagań przez producenta/integratora, do których należą:

9.1.1

Certyfikacja własna Deklaracja producenta, że zachowane będą obowiązujące normy europejskie dla środowiska elektrycznego, dla którego zostało przewidziane to urządzenie. W deklaracji producenta mogą być przywoływane tylko takie normy, które zostały oficjalnie opublikowane w dzienniku urzędowym Wspólnoty Europejskiej.

9.1.2

Opis techniczny konstrukcji Dla danego urządzenia można wystawić techniczne dokumenty konstrukcyjne, które opisują jego charakterystyki EMC. Dokumenty te muszą być zatwierdzone przez „kompetentny organ“ wyznaczony przez odpowiednią europejską organizację rządową. Procedura ta pozwala na stosowanie norm, które znajdują się jeszcze w przygotowaniu. WSKAZÓWKA Przekształtnik SINAMICS G110 jest przeznaczony do użytku przez fachowych klientów końcowych posiadających odpowiednią wiedzę na temat EMC. Nie jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat EMC. Instrukcja obsługi podaje wystarczające informacje, które pozwalają fachowym użytkownikom końcowym na zastosowanie wszystkich potrzebnych środków do zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

63

Kompatybilność elektromagnetyczna

9.1.3

04/2003

Zgodność wytycznych EMC z przepisami o wyższych harmonicznych prądu Od stycznia 2001 wszystkie urządzenia elektryczne podlegające dyrektywie EMC muszą spełniać wymagania normy EN 61000-3-2 "Wartości graniczne emisji wyższych harmonicznych prądu (wejście urządzenia ≤ 16 A na fazę)". Wszystkie przekształtniki częstotliwości SINAMICS G110 firmy Siemens, które w rozumieniu normy są sklasyfikowane jako „zastosowania profesjonalne“, spełniają wymagania tej normy. Szczególne uwzględnienie istnieje dla napędów o mocy od 120 W do 550 W z zasilaniem 1 AC 230 V, które używane są w aplikacjach nieprzemysłowych. Dla urządzeń w tym zakresie napięcia i mocy obowiązuje następujące ostrzeżenie: ” Przyłączenie tego urządzenia do publicznej sieci energetycznej wymaga uzyskania zezwolenia od dostawcy energii.” Dalsze informacje znajdują się w normie EN 61000-3-12, Rozdział 5.3 i 6.4. 4 Dla urządzeń podłączanych do sieci przemysłowych , nie jest wymagane zezwolenie na przyłączenie (patrz EN 61800-3, Rozdział 6.1.2.2). Emisje wyższych harmonicznych prądu tych produktów podano w poniższej tabeli:

Tabela 9-1

Dopuszczalne emisje wyższych harmonicznych prądu

Moc znamionowa

Typowy prąd wyższej harmonicznej

Typowy prąd wyższej harmonicznej

Typowe zniekształcenie napięcia

(A)

(%)

Moc znamionowa transformatora rozdzielczego

7.

9.

11.

3.

5.

7.

9.

11.

10 kVA

100 kVA

1 MVA

THD* (%)

THD* (%)

THD* (%)

3.

5.

120 W 230 V 1AC

1,05

0,9

0,76

0,58

0,57

89

76

64

49

48

0,631

0,063

0,0063

250 W 230 V 1AC

2,06

1,77

1,50

1,32

1,20

91

78

66

58

53

1,297

0,13

0,013

370 W 230 V 1AC

2,26

2,26

2,12

1,83

1,56

71

71

66

57

49

1,673

0,167

0,0167

550 W 230 V 1AC

3,86

3,18

2,44

1,82

1,42

90

74

57

43

33

1,85

0,185

0,0185

* THD współczynnik zniekształcenia Dopuszczalne wyższe harmoniczne prądu dla „urządzeń do profesjonalnych zastosowań” o mocy wejściowej > 1 kW nie są jeszcze zdefiniowane. Z tego powodu każde urządzenie elektryczne zawierające powyższe napędy i posiadające moc wejściową >1 kW, nie wymaga zezwolenia na przyłączenie. Alternatywnie można uniknąć konieczności wnioskowania o zezwolenie na przyłączenie, przez zainstalowanie dławików wejściowych, które są zalecane w katalogu technicznym (poza urządzeniami 550 W 1 AC 230 V ).

4) Sieci przemysłowe są określane jako sieci, które nie zasilają budynków używanych do celów mieszkalnych.

64

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

9.1.4

Kompatybilność elektromagnetyczna

Trzy typowe przypadki stosowania zgodności z EMC

Przypadek 1: Ogólne zastosowanie przemysłowe Zgodność z normą europejską EN 61800-3 (norma EMC dla układów napędowych) dla stosowania w Środowisku Drugim (przemysłowym) i ograniczonej dostępności. Tabela 9-2

Przypadek 1 – Ogólne zastosowanie przemysłowe

Zjawisko EMC Emisje zakłóceń:

Odporność na zakłócenia:

Norma

Wartość graniczna

Wypromieniowywanie

EN 55011

Wartość graniczna grupy 1, klasa A

Emisje związane z przewodzeniem

EN 61800-3

Wartości graniczne odpowiadają EN55011, klasa A, grupa 2

Wyładowania elektrostatyczne

EN 61000-4-2

8 kV, wyładowanie w powietrzu

EN 61000-4-4

Kable siłowe 2 kV (poziom 3), kable sterownicze 1 kV (poziom 3)

EN 61000-4-3

26 - 1000 MHz, 10 V/m

Impulsy zakłócające Pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości

Przypadek 2: Zastosowanie przemysłowe z filtrem Przy tym zachowaniu zgodności z wytycznymi EMC producent/integrator może samodzielnie certyfikować swoje urządzenia odnośnie zachowania wytycznych EMC dla środowiska przemysłowego, pod względem charakterystyk jakości kompatybilności elektromagnetycznej układu napędowego. Wartości graniczne odpowiadają normom EN 50081-2 i EN 61000-6-2 dla generowanych emisji i odporności na zakłócenia w obszarze przemysłowym. Tabela 9-3

Przypadek 2 – Zastosowanie przemysłowe z filtrem

Zjawisko EMC Emisje zakłóceń:

Odporność na zakłócenia:

Norma

Wartość graniczna

Wypromieniowywanie

EN 55011

Wartość graniczna grupy 1, klasa A

Emisje związane z przewodzeniem

EN 61800-3

Wartości graniczne odpowiadają EN55011, klasa A, grupa 2

Zniekształcenia napięcia zasilania

EN 61000-2-4

Wahania napięcia, zaniki, asymetria, wahania częstotliwości

EN 61000-2-1

Wyładowania elektrostatyczne

EN 61000-4-2

8 kV, wyładowanie w powietrzu

EN 61000-4-4

Kable siłowe 2 kV (poziom 3), kable sterownicze 1 kV (poziom 4)

EN 61000-4-3

80 – 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM, kable siłowe i sterownicze

Impulsy zakłócające Pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, modulowane amplitudowo

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

65

Kompatybilność elektromagnetyczna

04/2003

Przypadek 3: Zastosowanie z filtrem dla obszaru mieszkalnego, rzemiosła i drobnego przemysłu Przy tym zachowaniu zgodności z wytycznymi EMC producent/integrator może samodzielnie certyfikować swoje urządzenia odnośnie zachowania wytycznych EMC dla obszarów mieszkalnych, środowiska rzemiosła i drobnego przemysłu, pod względem charakterystyk jakości kompatybilności elektromagnetycznej układu napędowego. Wartości graniczne jakości odpowiadają normom dla generowanych emisji przemysłowych i odporności na zakłócenia EN 50081-1 i EN 50082-1. Tabela 9-4

Przypadek 3 – Zastosowanie z filtrem dla obszaru mieszkalnego, rzemiosła i drobnego przemysłu

Zjawisko EMC

Wypromieniowywanie* Emisje zakłóceń:

Odporność na zakłócenia:

Norma

Wartość graniczna

EN 55011

Wartość graniczna dla urządzeń klasy B Kategoria C1: wartość graniczna odpowiada EN 55011, klasa B

Emisje związane z przewodzeniem

EN 61800-3

Zniekształcenia napięcia zasilania

EN 61000-2-4

Wahania napięcia, zaniki, asymetria, wahania częstotliwości

EN 61000-2-1

Wyładowania elektrostatyczne

EN 61000-4-2

8 kV, wyładowanie w powietrzu

Impulsy zakłócające

EN 61000-4-4

Kable siłowe 2 kV (poziom 3), kable sterownicze 1 kV (poziom 4)

Kategoria C2: wartość graniczna odpowiada EN 55011, klasa A

* Dla tych wartości granicznych decydujące jest, czy przekształtnik jest prawidłowo zainstalowany w obudowie rozdzielnicy z metalu. Wartości graniczne nie będą osiągnięte bez zabudowania przekształtnika. WSKAZÓWKA Aby uzyskać te wartości graniczne, nie wolno przekraczać fabrycznie ustawionej częstotliwości pulsowania.

66

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Kompatybilność elektromagnetyczna

Tabela 9-5

Klasyfikacja modeli

Model

Uwagi

Przypadek 1 – Ogólne zastosowanie przemysłowe

6SL3211-0****-*U*0

Przekształtniki bez filtra, wszystkie napięcia i moce. Norma produktowa EN 61800-3 +A11 dla „napędów elektrycznych z regulowaną prędkością obrotową, Część 3: Norma produktowa EMC włącznie ze specjalnymi metodami prób“ specyfikuje wartości graniczne dla emisji związanych z przewodzeniem, które nie są zachowywane w Środowisku 2 przez przekształtniki bez filtra. 2

Dla układów napędowych w instalacjach kategorii C3 muszą być instalowane przekształtniki z filtrem (jak opisano w przypadku 2). Stosowanie przekształtników bez filtra w środowisku przemysłowym jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy są one częścią systemu, który po stronie zasilania jest wyposażony w odpowiedni filtr. Przypadek 2 – Zastosowanie przemysłowe z filtrem

6SL3211-0****-*A*0 6SL3211-0****-*B*0

Wszystkie przekształtniki ze zintegrowanym filtrem dla ekranowanych kabli silnikowych o długościach do: 10 m

Klasa A – wielkość obudowy A

25 m

Klasa A – wielkości obudowy B i C

Przypadek 3 – Zastosowanie z filtrem dla obszaru mieszkalnego, rzemiosła i drobnego przemysłu

6SL3211-0****-*A*0 6SL3211-0****-*B*0

3

Kategoria C2 : Wszystkie przekształtniki ze zintegrowanym filtrem dla ekranowanych kabli silnikowych o długościach do: 10 m

Klasa A – wielkość obudowy A

25 m

Klasa A – wielkości obudowy B i C

Dla układów napędowych w instalacjach kategorii C2 wymagane jest następujące ostrzeżenie: „Jest to produkt o ograniczonej dostępności wg IEC61800-3. W obszarze mieszkalnym produkt ten może powodować zakłócenia elektromagnetyczne. W takim przypadku może być konieczne zastosowanie odpowiednich środków.“ Ponadto wszystkie przekształtniki ze zintegrowanym filtrem przy długościach kabli silnikowych do 5 m zachowują wartości graniczne według EN55011 Klasa B. * miejsce dla odpowiednich liter i cyfr

WSKAZÓWKA Przekształtniki bez filtra mogą być stosowane dla układów napędowych w 4 instalacjach kategorii C1 (ogólna dostępność), jeśli używane są filtry EMC z obniżonymi prądami upływu i przekształtnik jest zabudowany dodatkowo w metalowej obudowie. Dla wielkości obudowy B i C należy ponadto przestrzegać, że nie wolno usuwać kondensatora "Y" i przekształtnik musi pracować z częstotliwością pulsowania 16 kHz. 2

Kategoria C3: Układ napędowy (PDS) o napięciu znam. < 1000V. Dla stosowania w Środowisku 2. 3 Kategoria C2: Układ napędowy (PDS) o napięciu znam. < 1000V. Przy stosowaniu w Środowisku 1. Instalacja i uruchamianie tylko przez fachowców EMC. 4 Kategoria C1: Układ napędowy (PDS) o napięciu znam. < 1000V. Dla stosowania w Środowisku 1.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

67

Załączniki

04/2003

10

Załączniki

A

Odłączanie kondensatora ‘Y’ Dla stosowania przekształtnika SINAMICS G110 o wielkościach obudowy B i C w sieciach nieuziemionych, musi być usunięty mostek łączący do kondensatora Y. Wykonuje się to w następujący sposób. 1. Upewnić się, czy przekształtnik jest odłączony od sieci. 2. Przed zdjęciem obudowy przekształtnika odczekać 5 minut po wyłączeniu napięcia sieci, aby mogły się rozładować kondensatory obwodu pośredniego. 3. Wykręcić śrubę uziemiającą EMC jak pokazano na rys. 4. Zdjąć obudowę jak pokazano na rys. 5. Odnaleźć kondensator Y jak pokazano na rys. 6. Odłączyć mostek drutowy przy pomocy odpowiednich cęgów bocznych 7. Upewnić, czy ucięte końcówki drutu posiadają pomiędzy sobą minimalny odstęp 2 mm. 8. Z powrotem nałożyć obudowę przekształtnika – uważać przy tym, żeby nie pozaginać i nie uszkodzić kabli. 9. Wkręcić śrubę uziemiającą EMC (moment dokręcania 0,8 Nm)

68

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

B

Załączniki

Adapter do montażu na szynie DIN Przy pomocy tego adaptera przekształtniki SINAMICS G110 o wielkościach obudowy A i B mogą być montowane na standardowej szynie DIN. Adapter ten posiada następujący symbol zamówieniowy: 6SL3261-1BA00-0AA0. Zestaw montażowy składa się z następujących części: ¾ 1 x podstawa metalowa ¾ 6 x śruby M4 (maks. moment dokręcania 2,0 Nm) ¾ 2 x zaciski siodłowe ¾ 1 x bolec mocujący dla szyny DIN.

Montaż adaptera WSKAZÓWKA Poglądowy opis montażu adaptera szynowego odnosi się do rysunku B-1 str. 60. Szczegółowy opis jest dostarczany wraz z adapterem szynowym. Do montażu adaptera szynowego i nałożenia przekształtnika na szynę montażową należy postępować następująco: 1. Zamocować bolec mocujący szyny montażowej (n). 2. Upewnić się, czy bolec mocujący siedzi właściwie w szynach prowadnicy (o). 3. Zamocować adapter szynowy dwiema śrubami M4 do przekształtnika (p). 4. Nałożyć przekształtnik górnym noskiem adaptera szynowego na szynę montażową w kierunku strzałki 1(q). 5. Przycisnąć przekształtnik w kierunku strzałki 2 (q) aż do zatrzaśnięcia adaptera szynowego na szynie. 6. Sprawdzić, czy przekształtnik jest poprawnie nałożony. 7. Przygotować kable i przyłącza jak pokazano na rys. r i upewnić się, czy izolacja została usunięta, aby zagwarantować dobre uziemienie ekranu przez zaciski siodłowe – gdyby nastąpiło przez nie doziemienie. 8. Przy pomocy czterech śrub M4 przykręcić zaciski siodłowe dla przymocowania kabli do podstawy metalowej, jak pokazano na rys. r.

Zdejmowanie przekształtnika z szyny DIN Mechanizm do zwalniania przekształtnika z szyny montażowej, znajduje się na dolnym końcu podstawy metalowej s, bezpośrednio nad zaciskami siodłowymi (patrz Rys. B-1). Aby zwolnić przekształtnik z szyny montażowej, potrzebny jest płaski wkrętak 6 mm. Postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Upewnić się, czy przekształtnik jest wyłączony. 2. Chwycić jedną ręką przekształtnik 3. Wetknąć wkrętak w mechanizm zwalniający i nacisnąć do dołu. 4. Trzymając ręką za front przekształtnika pociągnąć go do przodu i następnie do góry, aby zwolnić przekształtnik z szyny montażowej.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

69

Załączniki

04/2003

Rys. B-1 Montaż przekształtnika z adapterem na szynę DIN

70

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

C

Załączniki

Nakładanie panela obsługi BOP

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

71

Załączniki

D

04/2003

Opis panela obsługi BOP

Panel/Przycisk

Funkcja

Działanie

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD pokazuje bieżące ustawienia statusu przekształtnika.

Naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie silnika.

UruchamiaPrzycisk ten nie jest fabrycznie aktywny. W celu uaktywnienia nie silnika

Zatrzymywanie silnika

Zmiana kierunku

Pełzanie silnika

Funkcje

ustawić P0700 = 1. WYŁ1 Naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie silnika w wybranym czasie rampy hamowania. W ustawieniach fabrycznych przycisk nie jest aktywny, aby go uaktywnić należy ustawić P0700 = 1. WYŁ2 Dwukrotne naciśnięcie (lub jednokrotne dłuższe naciśnięcie) przycisku powoduje swobodny wybieg silnika aż do zatrzymania. Funkcja ta jest zawsze aktywna. Naciśnięcie przycisku powoduje odwrócenie kierunku obrotów. Kierunek przeciwny będzie wskazywany przez znak (-) lub przez migającą kropkę dziesiętną. W ustawieniach fabrycznych przycisk nie jest aktywny, aby go uaktywnić należy ustawić P0700 = 1. Jeśli nie jest podany rozkaz ZAŁ, to naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie i pracę silnika z ustawioną wcześniej częstotliwością pełzania. Przy zwolnieniu przycisku silnik zatrzymuje się. Naciskanie tego przycisku przy wirującym silniku nie ma żadnego działania. Przycisk ten może być używany do przedstawienia dodatkowych informacji. Naciśnięcie tego przycisku przez 2 s podczas pracy, niezależnie od aktualnego parametru, wyświetli następujące informacje: 1. Napięcie obwodu pośredniego (oznaczone przez d – jednostka [V]). 2. Napięcie wyjściowe (oznaczone przez o – jednostka [V]). 3. Częstotliwość wyjściowa (Hz) 4. Wielkość wybrana w parametrze P0005 Dalsze naciskanie powoduje kolejne przechodzenie przez powyższe wielkości. Funkcja skoku Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku Fn można natychmiast przeskoczyć z każdego parametru (rXXXX lub PXXXX) do r0000. Można wtedy w razie potrzeby zmienić inny parametr. Po powrocie do r0000 naciśnięcie przycisku Fn powoduje powrót do punktu wyjściowego.

Dostęp do Naciśnięcie tego przycisku umożliwia dostęp do parametrów. parametrów Zwiększanie Naciskanie tego przycisku zwiększa wyświetlaną wartość. wartości ZmniejszaNaciskanie tego przycisku zmniejsza wyświetlaną wartość. nie wartości

72

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

E

Załączniki

Obowiązujące normy Europejska Dyrektywa Niskonapięciowa Paleta produktów SINAMICS G110 spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 73/23/EWG wraz z uzupełnieniem wprowadzonym przez Dyrektywę Niskonapieciową 98/68/EWG. Urządzenia są certyfikowane zgodnie z następującymi normami: EN 50178 Wyposażenie elektroniczne dla użytku w instalacjach siłowych EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn Europejska Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej Przy instalacji i doborze zgodnie z zaleceniami tej dokumentacji, przekształtnik SINAMICS G110 spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy EMC zgodnie z definicją normy produktowej EMC dla układów napędowych EN 61800-3. Underwriters Laboratories Według UL i CUL DOPUSZCZONE URZĄDZENIA PRZEKSZTAŁTNIKOWE 5B33 dla zastosowania przy stopniu zanieczyszczenia 2. ISO 9001 Firma Siemens posiada system zarządzania jakością, który spełnia wymagania normy ISO 9001. Wskazówka: Dyrektywa maszynowa Urządzenia nadają się do zabudowy w maszynach. Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 89/392/EC wymagana jest oddzielna deklaracja zgodności. Deklaracja ta musi być wydana przez firmę konstrukcyjną instalację lub firmę wprowadzającą maszynę do obrotu na rynku.

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

73

Załączniki

04/2003

Indeks Adres internetowy, 5 Błędy i alarmy, 53 Przekształtnik bez panela obsługi, 53 Przekształtnik z nałożonym panelem obsługi, 53 BOP, 41, 71 Cechy główne, 14 Dane silnika, 45 dane techniczne, 58 Definicje, 6 Definicje i ostrzeżenia wykwalifikowany personel, 6 Długie kable, 23 dopasowanie do aplikacji z silnikami 60 Hz, 33 Dopuszczalne emisje wyższych harmonicznych prądu, 64 Doradztwo techniczne, 5 Drgania, 17 EMC, 63 Funkcje wyłączania i hamowania, 52 Hamowanie, 52 Informacje diagnostyczne na przekształtniku, 35 Informacje ogólne, 16 Instalacja, 15 Instalacja elektryczna, 22 Instalacja i chłodzenie, 17 Instalacja mechaniczna, 19 Instalacja po dłuższym okresie przechowywania, 16 Instrukcje bezpieczeństwa demontaż i złomowanie, 9 Instrukcje bezpieczeństwa, 7 Informacje ogólne, 7 naprawy, 9 praca, 9 Transport i przechowywanie, 8 Uruchamianie, 8 Kasowanie do ustawień fabrycznych, 48 Kompatybilność elektromagnetyczna opis techniczny konstrukcji, 63 Kompatybilność elektromagnetyczna, 63 certyfikacja własna, 63 Komunikaty diagnostyczne, 39 Kondensator ‘Y’, 68 Kopiowanie zestawów parametrów, 48 Moc strat, 16 momenty dokręcania, 59 Nakładanie panela obsługi BOP, 71 Obowiązujące normy, 73 Dyrektywa Maszynowa, 73

74

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

Europejska Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej, 73 Europejska Dyrektywa Niskonapięciowa, 73 ISO 9001, 73 Underwriters Laboratories, 73 Opcje, 62 Opcje niezależne od typu przekształtnika, 62 Opcje zależne od typu przekształtnika, 62 Panel obsługi, 41 Parametry parametry systemowe, 54 Poziom dostępu, 54 Praca z długimi kablami, 23 Praca z zabezpieczeniem różnicowoprądowym, 23 Próg wyłączeniowy, 18 Program STARTER, 42 Promieniowanie elektromagnetyczne, 17 Przegląd, 13 Przegląd możliwości uruchamiania, 43 Przegląd parametrów, 55 Przegląd uruchamiania, 43 przekroje przewodów, 59 Przełącznik DIP, 44 Przepięcie, 18 Przyłącza silnika, 23 Przyłącza siłowe, 23 Przyłącza zasilania, 23 Przyłącze silnika, 25 Przyłącze zasilania, 25 Redukcja mocy w zależności od częstotliwości pulsowania, 61 Redukcja prądu wejściowego w zależności od częstotliwości pulsowania, 18 Rodzaje pracy, 39, 40 Rodzaje sterowania (P1300), 53 Rozszerzone uruchamianie, 39 Schemat blokowy, 31 SINAMICS G110 cechy główne, 14 Informacje ogólne, 13 Właściwości funkcjonalne, 14 Właściwości ochronne, 14 SINAMICS G110 z płaskim radiatorem, 28 Sterowanie kwadratowe U/f, 53 Sterowanie liniowe U/f, 53 Sterowanie wielopunktowe U/f, 53

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

04/2003

Załączniki

Szybkie uruchamianie, 45 Temperatura, 16 terminacja magistrali, 36 Trzy typowe przypadki stosowania zgodności z EMC, 65 Typowe przypadki stosowania zgodności z EMC ogólne zastosowanie przemysłowe, 65 zastosowanie przemysłowe z filtrem, 65 zastosowanie z filtrem dla obszarów mieszkalnych, rzemiosła i drobnego przemysłu, 66 Uderzenia i drgania, 17 Unikanie zakłóceń elektromagnetycznych EMC, 26 Uruchamianie, 30 Uruchamianie funkcji potencjometr silnikowy, 38 uruchamianie z panelem BOP, 36 Uruchomienie rozszerzone, 32 Uruchomienie standardowe, 32, 33 ustawienia fabryczne, 34, 35 Ustawienia fabryczne, 34 Użytkowanie przekształtnika SINAMICS G110, 50 wariant analogowy, 32 wariant USS, 32 Wartość zadana częstotliwości (P1000), 50 Warunki otoczenia pracy drgania, 17

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa

Warunki otoczenia pracy, 16 Ważne informacje, 5 Wilgotność powietrza, 16 Właściwości, 14 Właściwości funkcjonalne, 14 Właściwości ochronne, 14 Woda i wilgoć, 17 Wykrywanie i usuwanie błędów, 56 Wykrywanie i usuwanie błędów przy pomocy diody LED, 56 Wykrywanie i usuwanie błędów z panelem BOP, 56 Wykwalifikowany personel, 6 Wyłączenie przeciążeniowe, 18 Wymiary, 19 Wysokość zainstalowania, 17 Zaciski, 41 Zanieczyszczenia powietrza, 17 Zewnętrzna ochrona przed przegrzaniem silnika, 48 Zgodność wytycznych EMC z przepisami o wyższych harmonicznych prądu, 64 Złącze szeregowe, 41 Zmiana częstotliwości znamionowej silnika, 44 Zmiana parametrów przy pomocy panela BOP, 37 Zmiana pojedynczych pozycji wartości parametrów, 38 Źródła rozkazów (P0700), 51

tel. (022) 870 98 11 www.siemens.pl/napedy

75

W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy technicznej prosimy kierować się do:

Doradztwo techniczne: tel:

(022) 870 91 12

lub

(032) 208 41 73

fax:

(022) 870 91 49

lub

(032) 208 41 79

Adres internetowy: Informacje ogólne oraz techniczne można uzyskać również pod poniższym adresem internetowym:

http://www.siemens.pl/napedy

Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives Standard Drives 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11 tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49 www.siemens.pl/napedy

© Siemens AG 2003 Zmiany zastrzeżone 6SL3298-0AA11-0AP0_PL