1.Kimlik bilgileri Ad:

1.Kimlik bilgileri Ad: Soyad: Doğum Yeri ve Tarihi: Askerlik Durumu: Lise:(Başlama ve bitiş tarihi) Üniversite: (Başlama ve bitiş tarihi) Uzmanlık...
Author: Müge Başar
3 downloads 0 Views 2MB Size
1.Kimlik bilgileri Ad:

Soyad:

Doğum Yeri ve Tarihi:

Askerlik Durumu:

Lise:(Başlama ve bitiş tarihi) Üniversite: (Başlama ve bitiş tarihi) Uzmanlık eğitim programına girdiği TUS dönemi ve TUS puanı Bildiği yabancı diller ve dil düzeyini gösterir sınav sonuçları

2. Eğitim sorumluları Programı Yöneticisi

Eğitim Danışmanı

3.Tıpta uzmanlık süreci a. Atama işlemlerinden sonra, uzmanlık öğrencisine tıp fakültesi sekreterliğince kurum bilgileri, özlük hakları, çalışma düzeni hakkında bilgi verilir, kimlik kartı ve uzmanlık karnesi teslim edilir. Öğrenci eğitim alacağı programın sorumlusu ve öğretim üyeleri ile tanışır. Öğrencinin eğitim danışmanı belirlenir. b. Uzmanlık öğrencileri göreve başlamalarının ilk yılı içinde oryantasyon eğitim programlarına katılması sağlanır. Programda, kurumun tanıtımı, tıpta uzmanlık yönetmenliği, eğitim sürecinde haklar, görevler ve sorumluluklar, bilimsellik, bilimsel araştırma, iletişim, hasta hekim hakları, tıp hukuku, iş sağlığı güvenliği, acil ve olağanüstü hallerde davranış, kayıt tutma, epikriz yazma, kurumdaki bilişim sistemleri ve benzeri konuları içerir. c. Uzmanlık öğrencisi, karnesini muhafaza etmek, eğitim aşamalarında gerekli alanları eğiticilerine doldurtmak ve onaylatmaktan sorumludur. Uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmek için tamamlanmış karne şarttır. d. Eğitim süresinin yarısını dolduranlara uzmanlık tezi tez danışmanı belirlenir. Tez üç aylık aralıklarla tez danışmanı tarafından takip edilir. Tez bitince tez değerlendirme jürisi belirlenir ve tezin kabulü için gereken işlemler yapılır.

4. Tanımlamalar ve açıklamalar Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir programın uygulaması gereken asgari eğitim ve öğretim. Genişletilmiş eğitim programı: Her program için çekirdek eğitim müfredatını da içeren ve o programa özgü eğitim ve öğretim. Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisi olan kişiler. Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitime yönelik eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış fonksiyonel yapı. Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eğitici. Yeterlik: (Requirement) Belirli bir konuda gerekli asgari koşulu gösterir. Bu koşul uzmanlık eğitimi veren kurum ve program, eğitici, uzmanlık öğrencisi, kaynaklar, ölçme ve değerlendirme, vb. hakkında olabilir. Yeterlilik: (Qualification) Geçerliliği kabul edilen bir yükseköğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme kazanımlarına ulaşıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir.

Yetkinlik: (Competence); Bilgiyi kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir. “yetkinlik”, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, öğrenme yetkinliği, iletişim ve sosyal yetkinlik, alana özgü ve mesleki yetkinlik kavramları ile tanımlanır. Tıp eğitiminde yetkinlikler 7 temel alanda toplanmışlardır. Yedinci temel alan olan ‘Hizmet Sunucusu’ alanına ait yetkinlikler klinik yetkinlikler ve girişimsel yetkinlikler olarak ikiye ayrılırlar. Sağlık hizmeti sunumu ile doğrudan ilişkili ‘Hizmet Sunucusu’ alanını oluşturan yetkinlikler diğer 6 temel alana ait yetkinlikler olmadan gerçek anlamlarını kazanamazlar ve verimli bir şekilde kullanılamazlar. Bu temel yetkinlik alanları aşağıda sıralanmıştır; 1. Yönetici 2. Ekip Üyesi 3. Sağlık Koruyucusu 4. İletişim Kuran 5. Değer ve Sorumluluk Sahibi 6. Öğrenen ve Öğreten 7. Hizmet Sunucusu a.Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi kararlar konusunda kullanabilme yeteneğidir; b.Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi girişimler konusunda kullanabilme yeteneğidir. Yetkinlik Düzeyleri: Yetkinlik düzeyi ifadesi “Hizmet Sunucusu” temel alanındaki yetkinlikler için kullanılır. Yetkinlik düzeyi denilirken kastedilen uzmanlık öğrencisinin eğitimini tamamlayıp uzman olduğunda o yetkinlikteki ulaşması beklenen derinliktir. Klinik yetkinlikler için; üç ana düzey ve iki adet ek düzey tanımlanmıştır. Öğrencinin ulaşması gereken düzeyler bu üç ana düzeyden birini mutlaka içermelidir. T ve TT düzeyleri A ve K ile birlikte kodlanabilirken B düzeyi sadece K düzeyi ile birlikte kodlanabilir. B, T ve TT düzeyleri birbirlerini kapsadıkları için birlikte kodlanamazlar. B: Hastalığa ön tanı koyma ve gerekli durumda hastaya zarar vermeyecek şekilde ve doğru zamanda, doğru yere sevk edebilecek bilgiye sahip olma düzeyini ifade eder. T: Hastaya tanı koyma ve sonrasında tedavi için yönlendirebilme düzeyini ifade eder.

TT: Ekip çalışmasının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe gereksinim duymadan hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme düzeyini ifade eder. Klinik yetkinliklerde bu düzeylere ek olarak gerekli durumlar için A ve K yetkinlik düzeyleri eklenmektedir: A: Hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa özel acil tedavi girişimini uygulayabilme düzeyini ifade eder. K: Hastanın birincil, ikincil ve üçüncül korunma gereksinimlerini tanımlamayı ve gerekli koruyucu önlemleri alabilme düzeyini ifade eder. Girişimsel Yetkinlikler için dört düzey tanımlanmıştır. 1: Girişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olma ve bu konuda gerektiğinde açıklama yapabilme düzeyini ifade eder. 2: Acil bir durumda, kılavuz veya yönerge eşliğinde veya gözetim ve denetim altında bu girişimi yapabilme düzeyini ifade eder. 3: Karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder. 4: Karmaşık olsun veya olmasın her tür olguda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder. Yetkinlik kazanılacak öğrenme alanları: Yetkinlik kazanılacak üç öğrenme alanı vardır: Bilgi, beceri, tutum/davranış. Bilgi: (Knowledge) Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Verilerin öğrenme yoluyla özümsenmesidir. Beceri: (Skill); Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilme yeteneğidir. Tutum / Davranış:( Attitude / Behavior); Tutulan yol, tavır / Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Tutum, uzmanlık öğrencisinin bir konu hakkında edindiği tavır ve inançların gerçek yaşamdaki mesleki uygulamalarına etkisidir. Kıdem: Ulusal yeterlilik çerçevesinde yer alan seviyelere ait sahip olunması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik tanımıdır. TUKMOS’ta kıdem, 1’inci kıdem ve 2’nci kıdem olarak iki düzeyde ele alınması önerilmektedir. Kıdem, müfredat içeriğinde bulunan yetkinliklerin eğitim sürecinde kazanılma önceliğini göstermesi açısından önemlidir. 1’inci kıdem yetkinlikleri eğitim sürecinde öncelik verilmesi gereken yetkinliklerdir. 1’inci kıdem yetkinlikler; mortalitesi, morbiditesi ve prevalansı/insidansı yüksek olan klinik

problemleri çözmek için gereken yetkinlikler ile sık uygulanan ve karmaşık olmayan girişimsel yetkinliklerdir. TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve öğretme yöntemleri üçe ayrılmaktadır: “Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri” (YE), “Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri” (UE) ve “Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri” (BE). 1.Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) 1.1. Sunum Bir konu hakkında görsel işitsel araç kullanılarak yapılan anlatımlardır. Bu yöntemde eğitici öğrencide eksik olduğunu bildiği bir konuda ve öğrencinin pasif olduğu bir durumda anlatımda bulunur. 1.2. Seminer Sık görülmeyen bir konu hakkında deneyimli birinin konuyu kendi deneyimlerini de yansıtarak anlatması ve anlatılan konunun karşılıklı soru ve cevaplar ile geçmesidir. Sunumdan farkı konuyu dinleyenlerin de kendi deneyimleri doğrultusunda anlatıcı ile karşılıklı etkileşim içinde olmasıdır. 1.3. Olgu tartışması Bir veya birkaç sık görülen olgunun konu edildiği bir küçük grup eğitim aktivitesidir. Bu eğitim aktivitesinin hedefi, farklı düzeydeki kişilerin bir olgunun çözümlenmesi sürecini tartışmalarını sağlayarak, tüm katılımcıların kendi eksik veya hatalı yanlarını fark etmelerini sağlamak ve eksiklerini tamamlamaktır. 1.4. Makale tartışması Makalenin kanıt düzeyinin anlaşılması, bir uygulamanın kanıta dayandırılması ve bir konuda yeni bilgilere ulaşılması amacıyla gerçekleştirilen bir küçük grup etkinliğidir. Makalenin tüm bölümleri sırası ile okunur ve metodolojik açıdan doğruluğu ve klinik uygulamaya yansıması ile ilgili fikir üretilmesi ve gerektiğinde eleştirilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar. 1.5. Dosya tartışması Sık görülmeyen olgular ya da sık görülen olguların daha nadir görülen farklı şekilleri hakkında bilgi edinilmesi, hatırlanması ve kullanılmasını amaçlayan bir eğitim yöntemidir. Eğitici, dosya üzerinden yazı, rapor, görüntü ve diğer dosya eklerini kullanarak, öğrencinin olgu hakkında her basamakta karar almasını sağlar ve aldığı kararlar hakkında geribildirim verir. Geribildirimler öğrencinin doğru kararlarını devam ettirmesi ve gelişmesi gereken kararlarının açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilerek geliştirmesi amacıyla yapılır.

1.6. Konsey Olgu ya da olguların farklı disiplinler ile birlikte değerlendirilmesi sürecidir. Olgunun sık görünürlüğünden çok karmaşık olması öğrencinin karmaşık durumlarda farklı disiplinlerin farklı bakış açılarını algılamasını sağlar. 1.7. Kurs Bir konu hakkında belli bir amaca ulaşmak için düzenlenmiş birden fazla oturumda gerçekleştirilen bir eğitim etkinliğidir. Amaç genellikle bir veya birkaç klinik veya girişimsel yetkinliğin edinilmesidir. 2. Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) 2.1. Yatan hasta bakımı 2.1.1. Vizit Farklı öğrenciler için farklı öğrenme ortamı oluşturan etkili bir eğitim yöntemidir. Hasta takibini yapan ve yapmayan öğrenciler vizitten farklı şekilde faydalanırlar. Hastayı takip eden öğrenci hasta takibi yaparak ve yaptıkları için geribildirim alarak öğrenir, diğer öğrenciler bu deneyimi izleyerek öğrenirler. Vizit klinikte görülen olguların hasta yanından çıktıktan sonra da tartışılması ve olgunun gerçek ortamda gözlemlenmesiyle öğrenmeyi sağlar. 2.1.2. Nöbet Öğrencinin sorumluluğu yüksek bir ortamda derin ve kalıcı öğrenmesine etki eder. Olguyu yüksek sorumluluk durumunda değerlendirmek öğrencinin var olan bilgisini ve becerisini kullanmasını ve eksik olanı öğrenmeye motive olmasını sağlar. Nöbet, gereken yetkinliklere sahip olunan olgularda özgüveni arttırırken, gereken yetkinliğin henüz edinilmemiş olduğu olgularda bilgi ve beceri kazanma motivasyonunu arttırır. Nöbetlerde sık kullanılması gereken yetkinliklerin 1’inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmış olmaları bu açıdan önemlidir. 2.1.3. Girişim Tanı ve tedaviye yönelik tüm girişimler, eğitici tarafından gösterildikten sonra belli bir kılavuz eşliğinde basamak basamak gözlem altında uygulama yoluyla öğretilir. Her uygulama basamağı için öğrenciye geribildirim verilir. Öğrencinin doğru yaptıklarını doğru yapmaya devam etmesi, eksik ve gelişmesi gereken taraflarını düzeltebilmesi için öğrenciye zamanında, net ve yapıcı müdahalelerle teşvik edici ve destekleyici ya da uyarıcı ve yol gösterici geribildirimler verilmelidir. Her girişim için öğrenciye önceden belirlenmiş yetkinlik düzeyine ulaşacak sayıda tekrar yaptırılması sağlanır. 2.1.4. Ameliyat İçinde çok sayıda karar ve girişim barındıran müdahale süreçleridir. Her karar ve girişimin ayrı ayrı gereken yetkinlik düzeylerine ulaşması amacıyla en az riskli/karmaşık olandan en riskli/karmaşık olana doğru olacak şekilde

ameliyat sürecinin tüm basamakları yüksek gözlem altında öğretilir. Öğrencinin tüm basamaklarda gereken yetkinlik düzeyine ulaşması için yeterli sayıda tekrar yaptırılması sağlanır. 2.2. Ayaktan hasta bakımı Öğrenci gözlem altında olgu değerlendirmesi yapar ve tanı, tedavi seçeneklerine karar verir. Öğrencinin yüksek/orta sıklıkta görülen acil veya acil olmayan olguların farklı başvuru şekillerini ve farklı tedavi seçeneklerini öğrendiği etkili bir yöntemdir. 3. Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) 3.1. Yatan hasta takibi Yatarak takip edilen bir olgu hakkında yeterliğe erişmemiş bir öğrencinin gözetim ve denetim altında, yeterliğe ulaşmış bir öğrencinin gözlem altında yaptığı çalışmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir olmasından eğitici sorumludur. 3.2. Ayaktan hasta/materyal takibi Ayaktan başvuran acil veya acil olmayan bir olgu hakkında gereken yetkinlik düzeyine erişmemiş bir öğrencinin gözetim ve denetim gözlem altında, eğitici eşliğinde ve gereken yetkinlik düzeyine ulaşmış bir öğrencinin yüksek gözlem altında yaptığı çalışmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. 3.3. Akran öğrenmesi Öğrencinin bir olgunun çözümlenmesi veya bir girişimin uygulanması sırasında bir akranı ile tartışarak veya onu gözlemleyerek öğrenmesi sürecidir. 3.4. Literatür okuma Öğrencinin öğrenme gereksinimi olan konularda literatür okuması ve klinik uygulama ile ilişkilendirmesi sürecidir. 3.5. Araştırma Öğrencinin bir konuda tek başına veya bir ekip ile araştırma tasarlaması ve bu sırada öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. 3.6. Öğretme Öğrencinin bir başkasına bir girişim veya bir klinik konuyu öğretirken bu konuda farklı bakış açılarını, daha önce düşünmediği soruları veya varlığını fark etmediği durumları fark ederek öğrenme gereksinimi belirlemesi ve bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir.

5. Temel Yetkinlikler 5.1.YÖNETİCİ Alt yeterlilikler

1.Sağlık hizmetinin etkinliğini arttırmayı önemser ve katılır 2.Klinik yönetimini genel/yerel mevzuata uygun yürütür 3.Kısıtlı kaynakları etkili kullanır 4.Gereğinde liderliği üstlenir 5.Profesyonellik ilkelerine uygun davranır

Yöntem

Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs, çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.

Yetkinlik konusunda alınan eğitim belgesi

Değerlendirilecek yetenekler

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

1.Analız ve çözüm yeteneği 2.Organizasyon ve koordinasyon yeteneği

5.2. EKİP ÜYESİ Alt yeterlilikler

1.Ekibe uygun ve etkili katılım sağlar 2.Ekip içi çatışmalarda çözümcül olur 3.Ekip içi görevlerini tam ve zamanında yapar

Yöntem

Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs, çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.

Yetkinlik için alınan eğitim belgesi

Değerlendirilecek yetenekler

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

1.Ekip çalışmasında uyumlu 2.Ekip çalışmasında sorumlu

5.3. SAĞLIK KORUYUCUSU Alt yeterlilikler

1.Hizmet alanın (Hasta, çalışan) sağlığını korur ve geliştirir 2.Yakın bölgedeki nüfusun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde yer alır 3.Ülke nüfusunun sağlık göstergelerinin tespitinde yer alır 4.Ülke nüfusunun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde yer alır

Yöntem

Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs, çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.

Yetkinlik için alınan eğitim belgesi

Değerlendirilecek yetenekler

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

1.Bireyin ve toplumun sağlığını koruma 2.Sağlık göstergelerinin tespitinde yer alma

5.4. İLETİŞİM KURAN Alt yeterlilikler

Yöntem

1.Hizmet alanın sorununun anlaşıldığına ve çözüldüğüne kanaat getirmesini önemser 2.izmet alan ve yakınlarının bilgi ve görüşlerini dinler ve dikkate alır 3.Hizmet alanla ilgili tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve görüşlerini dikkate alır 4.Hizmet alana, yakınlarına ve ilgili sağlık çalışanlarına uygun sözlü bilgilendirme yapar 5.Hizmet alan için tüm paydaşların katılımı ile bakım/gelişim planı oluşturur 6.Hizmetle ilgili uygun yazılı kayıt ve bilgilendirme yapar Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs, çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.

Yetkinlik için alınan eğitim belgesi

Değerlendirilecek yetenekler

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

1.Hizmet alan ve yakınları ile bilgi, görüş ve çözüm olanaklarını paylaşma 2.Sağlık çalışanları ile bilgi, görüş ve çözüm olanaklarını paylaşma

5.5. MESLEKİ DEĞER VE SORUMLULUK Alt yeterlilikler

1.Tıp etiğine ve mesleki kurallara uyar 2.Mesleğinin gelişimine katkı verir 3.Kendisinin ve meslektaşlarının sağlığını koruyarak hizmeti süreklileştirir

Yöntem

Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs, çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.

Yetkinlik için alınan eğitim belgesi

Değerlendirilecek yetenekler

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

1.Tıp etiğine uyumu 2.Uzmanlık dalının gelişimine katkısı

5.6. ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN Alt yeterlilikler

1.Sürekli öğrenmeyi önemser ve öğrenir (bilgi ve deneyimini geliştirir) 2.Tıbbi bilgiyi eleştirel gözle değerlendirir 3.Kendisi dışındakilerin de öğrenmesini destekler 4.Bilimsel veri eksikliğini fark eder, araştırır ve yaygınlaştırır 5. Bilimsel araştırma kurallarını bilir ve yapabilir

Yöntem

Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs, çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.

Yetkinlik için alınan eğitim belgesi

Değerlendirilecek yetenekler

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

1.Öğrenme becerisi 2.Öğretme becerisi

5.7.HİZMET SUNUCUSU 5.7.1. klinik yetkinlikler ÜROLOJİK HASTANIN PRE- PERİ- POST- OPERATİF İZLEMİ Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

1.HASTA SEÇİMİ, PREOPERATİF İNCELEMELER 2.SIVI VE ELEKTROLİT TEDAVİSİ 3.ANESTEZİ SEÇİMİ, PREMEDİKASYON

Yöntem

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1.

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitici tarafından imzalanacak) Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

2. 3.

T TT T

1 1 1

ÜROGENİTAL SİSTEM ANOMALİLERİ Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

Yöntem

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

1.RENAL AGENEZİ, DİSPLAZİ, EKTOPİ VE HİPOPLAZİ 2.ATNALI BÖBREK 3.POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI 4.ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE OBSTRUKSİYONU 5.ÜRETEROSEL, EKTOPİK ÜRETER, MEGA ÜRETER 6.HİPOSPADİYAS 7.EPİSPADİAS, EKSTROFİ VEZİKALİS 8.POSTERİOR ÜRETRAL VALV

2

T T T T T T T,A

2 2 2 2 2 1 1

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

T

ÜROONKOLOJİ Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

Yöntem

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

1.BÖBREK KANSERLERİ TTA,K 2 2.ÜST ÜROTELİAL KANSERLER TTA,K 2 3.MESANE KANSERLERİ TTA,K 2 4.PROSTAT KANSERLERİ TTA,K 2 5.BENİN PROSTAT HİPERPLAZİSİ TTA,K 2 6.TESTİS KANSERLERİ TTA,K 2 7.PENİS KANSERLERİ TTA,K 2 8.ÜROLOJİK KANSERLERİDE KEMOTERAPİ T 2 9.ÜROLOJİK KANSERLERDE RADYOTERAPİ T 2 10.SÜRRENAL TÜMÖRLERİ T 2 UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

1.TAŞ HASTALIĞINDA TANI VE DEĞERLENDİRME 2.TAŞ HASTALIĞINDA NEDENLER 3.TAŞ HASTALIĞINDA TEDAVİ ALTERNATİFLERİ 4.TAŞ HASTALIĞINDA MEDİKAL TEDAVİ 5.ESWL

Yöntem

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1.

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

TT TT TT TT TT

1 1 1 1 2

ÜRİNER SİSTEMİN SPESİFİK VE NONSPESİFİK ENFEKSİYONLARI Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

Yöntem

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

1.SİSTİTLER, ÜRETRİTLER VE PROSTATİTLER TT,K 1 2.PYELONEFRİT, DİĞER BÖBREK ENFEKSİYONLARI TT, A 1 3.CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR TT,K 1 4.ÜROGENİTAL SİSTEM TÜBERKÜLOZU TT,K 2 5.PARAZİTER VE FUNGAL ENFEKSİYONLAR TT,K 2 6.FOURNİER GANGRENİ TT,A 1 7.ÜROSEPSİS TT,A 1 8.GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLAR T 2 9.EPİDİDİMOORŞİTLER, BALANİT, BALANOPOSTİT TT 1 10.GENİTAL ORGANLARIN CİLT HASTALIKLARI T 1 UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

ÜROLOJİK ACİLLER-TRAVMALAR Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

1.BÖBREK TRAVMASI 2.ÜRETER TRAVMASI 3.MESANE TRAVMASI 4.ÜRETRA TRAVMASI 5.PENİL VE SKROTAL TRAVMA 6.TESTİS TORSİYONU 7.PRİAPİZM 8.PENİS FRAKTÜRÜ 9.RENAL KOLİK

Yöntem

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1.

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

TT,A TT,A TT,A TT,A TT,A TT,A TT,A TT,A TT,A

2 2 2 2 2 2 2 2 2

ANDROLOJİ Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

Yöntem

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

1.EREKTİL DİSFONKSİYON 2.PEYRONİ HASTALIĞI VE PENİL KURVATÜR 3.KADIN SEKSÜEL DİSFONKSİYONLARI 4.PREMATÜR EJAKÜLASYON 5.RETROGRAD EJAKÜLASYON, ANEJAKÜLASYON, 6.GECİKMİŞ EJAKÜLASYON 7.ORGAZM BOZUKLUKLARI 8.ERKEK İNFERTİLİTESİ

2 2 2 1 2

TT

2

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

TT TT TT TT TT

KADIN ÜROLOJİSİ VE NÖRO-ÜROLOJİK BOZUKLUKLAR Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

1.ÜRİNER İNKONTİNANS 2.İŞEME BOZUKLUKLARI 3.NÖROJENİK MESANE BOZUKLUKLARI 4.PELVİK AĞRI SENDROMLARI 5.VEZİKO VAJİNAL VE DİĞER FİSTÜLLER 6.İNTERSTİSYEL SİSTİT

Yöntem

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1.

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

2. 3. 4. 5. 6.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

TT TT TT TT T TT

1 2 2 2 2 2

PEDİYATRİK ÜROLOJİ Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

Yöntem

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

1.PEDİYATRİK TÜMÖRLER 2.ÜRETEROPELVİK DARLIK 3.VEZİKOURETERAL REFLÜ 4.İNMEMİŞ TESTİS 5.PEDİYATRİK İŞEME DİSFONKSİYONLARI 6.AMBİGİOUS GENİTALLER 7.PARAFİMOZİS 8.FİMOSİZ

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

T TT TT TT TT B TT,A TT

2 2 2 1 2 1 1 1

DİĞER KLİNİK YETKİNLİKLER Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

Yöntem

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

5.7.2. Girişimsel yetkinlikler 1.ÜROLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ İDRAR ANALİZİ, SPERMİOGRAM, MİKROBİYOLOJİ, BİYOKİMYA VE DİĞER LABORATUVAR ÖRNEKLERİ ALMA Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Laboratuvar Eğitimcisi tarafından imzalanacak) Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

2 Kıdem 1 Uzmanlık öğrencisi kurumdaki laboratuvarları ziyaret ederek yukarıdaki işlemlerin yapılmasını izler, eğitimci gözetiminde yapar.

ÜRODİNAMİ Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı

Sayı 1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

1

ÜRİNER- SKROTAL ULTRASONOGRAFİ (USG) Düzey

3

Kıdem

Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan Uygulamalar

4 hastada eğitim gözetiminde bizzat üriner sistem usg scrotal usg yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

RETROGRAD- ANTEGRAD PYELOGRAFİ Düzey Yöntem, Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

1

İŞEME SİSTOÜRETROGRAFİSİ Düzey Yöntem Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

1

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ VE PROSTAT BİYOPSİSİ Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

1

2.GENEL ÜROLOJİ UYGULAMALARI PERKUTAN SİSTOSTOMİ Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

1

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

PERKUTAN NEFROSTOMİ UYGULAMALARI Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

ÜRETRAL DİLATASYON Düzey Yöntem, Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

1

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

ÜRİNER DİVERSİYON (VEZİKOSTOMİ, ÜRETEROSTOMİ) Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

URETROTOMİ İNTERN Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

SİSTOÜRETROSKOPİ (TANISAL) Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

1

ÜRETERORENOSKOPİ (URS) (TANISAL) Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan ygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

1

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

ÜRETERAL KATETER YERLEŞTİRİLMESİ Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan ygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

1

HİDROSELEKTOMİ Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

1

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

LAPAROSKOPİK CERRAHİ (TEDAVİ EDİCİ) Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı

Sayı 1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

3.ANDROLOJİ VARİKOSELEKTOMİ Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı

Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

1

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve tarih

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI (TESE VB.) Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı

Sayı 1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

PENİS PROTEZ UYGULAMASI Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 hastada ameliyata bizzat katılmalı ve asiste etmeli. Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

PEYRONİ HASTALIĞI VE EDİNSEL KURVATÜRÜN CERRAHİ TEDAVİSİ Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 hastada ameliyatı izlemeli ve asiste etmeli Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

PENİL KURVATÜR TAMİRİ Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

4.ÜRO-ONKOLOJİ RADİKAL NEFREKTOMİ, PARSİYEL NEFREKTOMİ, NEFROURETEREKTOMİ Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 Yukarıdaki ameliyatları 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı. Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve tarih

RADİKAL PROSTATEKTOMİ VE RADİKAL SİSTEKTOMİ Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı

Sayı 1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

RADİKAL ORŞİEKTOMİ Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Kıde

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve tarih

PENİS VE URETRA KANSERİ Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

2 2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat izlemeli ve asiste etmeli Sayı 1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

Kıde

TRANSURETRAL MESANE TÜMÖRÜ REZEKSİYONU(TUR- TM) Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve tarih

TRANSURETRAL PROSTAT REZEKSİYONU Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

5.ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ Düzey

3

Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Kıdem

Tarih

2

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

LAOPAROSKOPİK TAŞ AMELİYATLARI (URETEROLİTOTOMİPYOLOLİTOTOMİ) Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

AÇIK PYELOLİTOTOMİ, ÜRETEROLİTOTOMİ Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

TRANSURETRAL SİSTOLİTOTOMİ-URETROLİTOTOMİ Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

ÜRETERORENOSKOPİ (URS) (TEDAVİ EDİCİ) Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

ESWL Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

6.PEDİYATRİK ÜROLOJİ HİPOSPADİYAS TAMİRİ Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve tarih

TESTİKÜLER EKTOPİ VE KRİPTORŞİDİZM AMELİYATLARI Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı

Sayı 1. 2. 3. 4. 5.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

1

PYELOPLASTİ Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

VEZİKOURETERAL REFLÜ MADDE INJEKSİYONU Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

VEZİKOURETERAL REFLÜDE ANTİREFLÜ AMELİYATI Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Uygulamalar

3 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

7.KADIN ÜROLOJİSİ MESANE BOYNU ASKI OPERASYONLARI Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

ÜRİNER SİSTEM FİSTÜLLERİ Yetkinlik konusu Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

8.ÜROLOJİK ACİLLER BÖBREK TRAVMASINDA NEFREKTÖMİ VEYA ONARIM Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

2

Eğitici Onayı

1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve tarih

ÜRETER TRAVMASINA CERRAHİ MÜDAHALE Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

MESANE TRAVMASINDA CERRAHİ MÜDAHALE Düzey Yöntem ve asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

ÜRETRA TRAVMASI Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Kıdem

Eğitici Onayı

1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

PENİL VE SKROTAL TRAVMA Düzey Yöntem ve Asgarı uygulama Uygulamalar

3 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

TESTİS TORSİYONU Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

4 Kıdem 3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

1

Eğitici Onayı

1. 2. 3.

Program yöneticisi onayı ve tarih

PRİAPİZM Düzey Yöntem ve Asgari uygulama Yetkinliği kanıtlayan uygulamalar

3 Kıdem 2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı Sayı 1. 2.

Program yöneticisi onayı ve tarih

Tarih

Hasta protokol ve uygulama adı

Eğitici Onayı

2

6. Rotasyon eğitimleri 6.1 Nefroloji Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

Yöntem

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

1.BÖBREK PARANKİM HASTALIKLARI, SON T,K 2 DÖNEM BÖBREK HASTALIĞI 2.DİYALİZ T 2 3.RENAL TRANSPLANTASYON T 2 4.HİPERTANSİYON T 2 5.DİABETES MELLİTUS T 2 5.CUSHİNG SENDROMU, ADRENAL YETMEZLİĞİ B 2 PRİMER HİPERALDOSTERONİZM 6.İMMÜN YETMEZLİK B 2 UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi Tıpta uzmanlık öğrencisi rotasyon eğitimine devam etmiş, asgari yetkinlikleri kazanmış, yapılan yazılı sınavda ………………not alarak eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Rotasyon Eğitim sorumlusu: Tarih: Onay:

6.2.Genel Cerrahi Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

1.AKUT BATIN 2.TOTAL PARENTERAL BESLENME 3.REKTUM VE KOLON KANSERİ 4.FITIK 5.İNTESTİNAL DİVERSİYONLAR

Yöntem

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1.

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

Düzey: 1 TT-AK Düzey:1 Düzey:3 Düzey:1

Kıdem:2 Kıdem:2 Kıdem:2 Kıdem:2 Kıdem:2

2. 3. 5. 5.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi Tıpta uzmanlık öğrencisi rotasyon eğitimine devam etmiş, asgari yetkinlikleri kazanmış, yapılan yazılı sınavda ………………not alarak eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Rotasyon Eğitim sorumlusu Tarih:

6.3. Pediyatrik üroloji Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

1.PEDİYATRİK İNGUİNAL HERNİ 2.PEDİYATRİK DİVERSİYONLAR 3.PEDİYATRİK KONSTİPASYONA YAKLAŞIM 4.PEDİYATRİK AKUT BATIN

Yöntem

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır. 1.

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

Düzey: 4 Düzey: 1 TT-AK Düzey: 2

Kıdem:2 Kıdem:2 Kıdem:2 Kıdem:2

2. 3. 4.

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi Tıpta uzmanlık öğrencisi rotasyon eğitimine devam etmiş, asgari yetkinlikleri kazanmış, yapılan yazılı sınavda ………………not alarak eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Rotasyon Eğitim sorumlusu Tarih:

6.4. ……………………. Yetkinlik konusu, düzeyi ve kıdem

Yöntem

UE, YE, BE Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.

Yetkinliği kanıtlayan deneyimler (Eğitimci tarafından imzalanacak)

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi Tıpta uzmanlık öğrencisi rotasyon eğitimine devam etmiş, asgari yetkinlikleri kazanmış, yapılan yazılı sınavda ………………not alarak eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Rotasyon Eğitim sorumlusu Tarih:

7. Sınavlar Tıpta uzmanlık öğrencisi 6 ayda bir kez yazılı sınava alınır. Sınav özellikleri eğitim sorumlusu tarafından belirlenir. Sınav evrakları uzmanlık öğrencisinin kişisel dosyasında muhafaza edilmek üzere tıp fakültesi dekanlığına gönderilir. Sınav tarihi

Sınav konusu

Aldığı not (100 üzerinden)

Program yöneticisi onayı ve onay tarihi

8. Tez Tez konusu

Tezin verildiği Tarih

Tez danışmanı

Tarih

Tez süreci ile ilgili gelişmeler (üç ayda bir tezdeki gelişme aşamaları kaydedilecek)

Tez danışmanı (imza)

Tez jürisi

Tez savunması tarihi

Tez savunmasının sonucu

9. Katıldığı bilimsel toplantılar a. Dinleyici olarak katıldığı bilimsel toplantılar: Uzmanlık öğrencisi en az üç kongreye katılmalıdır Tarih Katıldığı ulusal kongre ve tarihi Program yöneticisi onayı

b. Sunu yaptığı bilimsel toplantılar: Uzmanlık öğrencisi alanı ile ilgili bilimsel toplantılarda en az üç sunu yapmalıdır. Tarih Sunu yaptığı toplantı ve sunu Program yöneticisi konusu onayı

10. Bilimsel çalışmalar-makaleler Uzmanlık öğrencisi eğitim süresinde biri birinci isim olmak üzere üç araştırma makalesi yayınlamalıdır. Makale adı Yayınlandığı dergi adı, Program yöneticisi sayısı, sayfası onayı