140

-oj ISSN 1428-047 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY LISTOPAD 2010 NR 7/140 , Niechaj wszyscy wezmą udział w tej naradzie, By jako ten ojciec dbał o swoich lu...
Author: Henryk Walczak
15 downloads 0 Views 15MB Size
-oj

ISSN 1428-047

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

LISTOPAD 2010 NR 7/140

,

Niechaj wszyscy wezmą udział w tej naradzie,

By jako ten ojciec dbał o swoich ludzi,

Kto ma rządzić w Szczyrku - w Urzędzie i w Radzie.

Żeby w swym działaniu czymś się nam nie zbrudził.

Bo dwudziesty pierwszy, to mamy wybory,

Pamiętajcie wszyscy, że po tych wyborach

A przecież obecność dla nas ma być wzorem.

Nadchodzi dla radnych pełna pracy pora

Wybierzcie najlepszych do tej naszej Rady,

I jak w tych wyborach teraz wybierzecie,

Żeby z nowym merem nie mieli już zwady,

To tak w naszym Szczyrku sobie pożyjecie.

By mądrze myśleli, dobra Szczyrku chcieli,

Wszystkim nam zależy, żeby dobrze było,

A nie tylko swoje interesy mieli.

Żeby była zgoda, pięknie, no i miło,

By burmistrz z wyboru nas reprezentował,

By dobrze pisano w prasie, w intemetach -

By dobrze to miasto na zewnątrz promował,

Tego życzy wszystkim "Szczyrkowska Gazeta". Marian Konior

GAZETA SZCZYRKOWSKA

PODKOWIEC MAŁY-

DUZY PROBLEM

W szyscy oczekujemy na obiecaną przebudowę górnego od­

tezy stawiane przez ekologów z Malinki. Wiarygodność badań

cinka kolei krzesełkowej na Skrzyczne oraz modernizację trasy

uzyskuje się dopiero po l2-miesięcznym ich przeprowadzeniu. W ramach prac specjaliści poszukują od lipca jakichkolwiek

FIS. Miasto przekazało COS-owi tereny na Jaworzynie, Ośro­ dek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku otrzymał

śladów pobytu skrzydlatych ssaków, w tym ich od­

ministerialną dotację na inwestycję i gdy pierw­

chodów. Pomagają im w tym echolokatory reje­

sze prace miały ruszyć, zgłosili się ekolodzy z

strujące ruch nietoperzy. Jak na razie żadnych

sąsiedniej Wisły Malinki. Zawiadomili oni

śladów ani ruchu nie odnotowano.

nasz Urząd Miejski, że w jaskiniach i szcze­

Badania zakończą się dopiero w poło­

linach skalnych w rejonie trasy FIS żyją naj­

wie przyszłego roku. Do tego czasu nie ru­

mniejsze polskie nietoperze. Gatunek ten

szy przebudowa trasy FIS. Oczywiście w

nazywa się podkowiec mały. Jego dorosłe

przypadku potwierdzenia, że nietoperze u

osobniki osiągają 4 cm długości. Jest to

nas żyją, poszerzenia trasy nie będzie.

rzadki gatunek, zagrożony wyginięciem.

Miejmy nadzieję, że wiślańscy zieloni nie

Modernizacja trasy mogłaby zniszczyć sie­

pokrzyżują planów budowy nowego wy­

dliska nietoperzy, a tym samym skazać je

c i ą g u k a n a p o w e g o z Jawo r z y n y n a

na śmierć.

Skrzyczne.

Chcąc nie chcąc władze miasta musiały

Kiedy u nas poszukiwane są podkowce

wstrzymać postępowanie administracyjne

małe, w Wiśle powstają nowe wyciągi. Nic

dotyczące inwestycji na Skrzycznem. A in­ westor, czyli COS, zlecił naukowcom z No­ wego Sącza przeprowadzenie niezbędnych badań, które mają potwierdzić lub odrzucić

Podkowiec mały trafił w tym roku na srebrną monetę o wartości 20,- zł, wydaną przez Narodowy Bank Polski.

więc dziwnego, że pojawiają się głosy mó­ wiące, że działanie ekologów z Malinki mia­ ło na celu utrudnienie Szczyrkowi realizacji dużej inwestycji narciarskiej.

KANCELARIA ADWOKACKA W BIELSKU-BIAŁEJ, PLAC ŚW. MIKOŁAJA 5 www.adwokatfordey.com

Zaprasza na bezpłatne porady prawne w poniedziałki

i środy

w

god;,. 12.00-14.00

Wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem

695772388

(J.

Ż.)

GAZETA SZCZYRKOWSKA

ZWIĄZEK El\1ERYTÓW I RENCISTÓW W SZCZYRKU ZAPRASZA NA SPOTKANIE ANDRZEJKOWE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W KINIE "BESKID"

W DNIU 25.11.2010 (CZWARTEK) OD GODZ. 16.00

SESJA

SESJA

SESJA

SESJA

SESJA

SESJA- 28.09.2010

PIERWSZE PODSUMOWANIA

W związku z końcem kadencji samorządowej na sesję przybył

Folo: J.Żaba

wicestarosta bielski Mirosław Szemla. Przedstawił on statystycz­ ne podsumowanie dotacji kierowanych z powiatu do Szczyrku. W poszczególnych latach w dziale Kultura i Turystyka dotacje te rosły od kwoty

7.500,- zł w roku 2006 do 12.600,- zł w roku

bieżącym. Dotacje na kulturę fizyczną i sport w Szczyrku wahały się w tych samych latach od

12.500,- zł do 28.500,- zł. Znacz­

nie wyższe kwoty szły na remonty dróg powiatowych położo­ nych na terenie naszego miasta. Najniższą kwotę przeznaczoną na ten cel odnotowano w 2008 roku bieżącym roku

-

10.400,- zł, a najwyższą w 39.872,- zł. Poza tym starostwo w roku 2008

remontowało drogę wojewódzką od uL Olimpijskiej w stronę Soli­ ska za sumę

51.000,- zł. Natomiast w latach 2008-2009 powiat

remontował ul. Uzdrowiskową. Wartość tej inwestycji wyniosła

Kwiaty dla wicestarosty od burmistrza i przewodniczących Rady Miasta

1.032.585,- zł (w tym dofinansowanie miasta: 480.000,- zł). W uczelnianym semestrze letnim roku akademickiego 2006/ 2007 oraz w roku akademickim 2008/2009 starosn",o realizowało

ne są na bieżącą konserwację, malowanie pokrycia dachowego

projekt unijny skierowany do studentów zamieszkujących w

i ścian zewnętrznych.

W sparcie remontu wynosi 40.000,- zł. Pieniądze te przeznaczo­

powiecie bielskim i znajdujących się w trudnej sytuacji finanso­ wej. Dzięki temu projektowi

491 studentów otrzymywało sty­

pendium. Na ten cel przeznaczono łącznie 836.310,- zł. Program

NA SPRZEDAŻ

Szerszą dyskusję wywołała propozycja sprzedaży budynku położonego przy uL Beskidzkiej 99 (znany jako "Stara gmina")

objął między innymi 37 studentów ze Szczyrku.

2008-

wraz z otaczającymi go działkami. Radny Krystian Harazin za­

2010 przeznaczony był dla szczególnie uzdolnionych gimnazja­ 26 uczniów, którzy otrzymali takie stypendia, było 4 ze Szczyrku.

pytał: - Dlaczego nagle rzutem na taśmę, na koniec kadencji,

W odpowiedzi na wystąpienie wicestarosty, bunnistrz Woj­

ży, bo dla miasta ten teren jest bardzo ważny. Sam budynek jest

Podobny projekt stypendialny realizowany w latach listów i licealistów. Wśród

mamy podjąć decyzję o sprzedaży tej nieruchomości? Radny Stanisław Matlak dodał: - Jestem przeciwny sprzeda­

ciech Bydliński powiedział, że Szczyrk ma najmniejszy budżet

niewiele wart w stosunku do wartości gruntu. Może rozwalmy

w powiecie bielskim. Dlatego każda taka pomoc jest podwójnie

ten budynek i zróbmy tam parking, który na pewno się przyda

doceniana. Dziękując za współpracę i szybkie udzielanie pomo­

podczas wielkich imprez sportowych czy kulturalnych w rejonie

cy w sytuacjach nagłych, burmistrz poprosił o pomoc i jak naj­

estrady i skoczni.

szybsze wyremontowanie muru oporowego na uL Wiślańskiej, zniszczonego podczas powodzi. Radny Andrzej Jastrzębski nawiązał do dawnych zarzutów

Obu radnym odpowiedział przewodniczący Antoni Byrdy:

-

Gdybyśmy chcieli zachować ten budynek, to musimy wydać na jego remont ogromne kwoty. I co dalej? Gdybyśmy natomiast

stawianych starosnvu: - Wydawaliście zezwolenia na budowę

mieli go wyburzyć, to czy na pewno opłacalna jest budowa par­

w Szczyrku niezgodne z naszym planem zagospodarowania prze­

kingu, który służyć będzie podczas jednej większej imprezy spor­

strzennego. Kto był silniejszy i kto miał większą siłę przebicia,

towej i kilku koncertów? Boję się, że jak nie podejmiemy dziś

ten wszystko sobie załatwiał, a maluczkim się nie udawało.

decyzji, to przy ul. Beskidzkiej powstanie kolejny dom socjalny,

Wicestarosta odpowiedział, że powiat nie może wydawać ze­

do którego miasto będzie ciągle dopłacać. Przypominam, że pie­

zwoleń niezgodnych z planem zagospodarowania: - Zorganizu­ jemy dodatkowe spotkanie i sprawdzimy szczegółowo decyzje

niądze uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości nie pójdą na " przejedzenie, lecz na rozbudowę kina i "Szarotki , by przenieść

wydane przez powiatowy nadzór budowlany.

do tych obiektów Ośrodek Kultury, bibliotekę i infonnację tury­ styczną. Trzeba mieć odwagę podejmować decyzje nawet na

KONSERWACJA ZABYTKU

miesiąc przed wyborami.

Radni jednomyślnie przyznali dotację na prace konserwator­

Radny Andrzej Jastrzębski poparł takie stanowisko: - Mia­

skie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele św. Jakuba.

sto ma za duży majątek, który musi utrzymywać. Nas na to nie

GAZETA SZCZYRKOWSKA SESJA

SESJA

SESJA

SESJA

SESJA

Burmistrz przekazał infonnację, że wyciągi ON Czyma-Solisko

Foto: J.Żaba

będą w nadchodzącym sezonie zimowym czynne na zasadzie

-

wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Alicja Kołaszewska zwróciła uwagę na szereg spraw, z któ­

rych prezentujemy tylko niektóre: - Potok płynący niedaleko domków socjalnych jest zamulony i wylewa. Dachy w tychże domkach są nieszczelne i deszcze zalewają mieszkania. Miesz­ kańcy i klienci sklepu Biedronka postulują utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości tego sklepu. Przy wyjeździe z mostu z ul. Granicznej jest słaba widoczność ograniczona blaszanymi barierami, trudno więc włączyć się do ruchu na głównej ulicy. Ostatnio zanotowano tam kilka kolizji samochodowych. Część spraw bunnistrz przyjął jako postulaty do realizacji, na część natomiast odpowiedział wiceburmistrz Wojciech Kufel: - Potok Radni pocijęli ostateczną decyzję o sprzedaży nieruchomości

ul.

99.

stać. Decyzja nie jest łatwa, wszyscy mamy wątpliwości, ale w końcu zdecydujmy się. Radna Dorota Walaszek zapytała o zabezpieczenie dojścia do pomnika poległych w Szczyrku czerwonoarmistów. Przedstawi­ ciel urzędu Tomasz Laszczak poinfonnował, że będzie wydzielo­ na służebność dojazdu do poczty i dojścia do pomnika. Wicebur­ mistrz Wojciech Kufel dodał, że już dawno temu ciała poległych żołnierzy zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz żoł­ nierzy rosyjskich w Bielsku-Białej. Zachodzi więc pytanie, czy warto utrqmywać pomnik w tak nieciekawym miejscu. Za sprzedażą nieruchomości głosowało 10 radnych, l wstrzy­ mał się od głosu, a l był przeciw. ZAPYTANIA I INTERPELACJE Dorota Walaszek zapytała między innymi o przyszłość

przy domkach socjalnych należy do ODGW w Żywcu. Instytu­ cja ta nie ma pieniędzy na czyszczenie zamulonych potoków, więc musiebśmy częściowo sami to zrobić. W domkach socjalnych prze­ maka, bo w poprzednich latach zaistniały błędy projektowe i wyko­ nawcze. Przykładem tego są płaskie dachy pokryte papą. Nie ma szans, żeby takie dachy w górach nie przemakały. Poza tym część mieszkańców domków źle eksploatuje swoje mieszkania, zatykając wszelkie nawet najmniejsze otwory wentylacyjne. Budynek trzeba wciąż osuszać, bo był budowany z mokrych pustaków. Krystyna Radecka postulowała, aby władze miasta zwróciły

się do nadleśnictwa w celu zniesienia na okres zimowy zakazu parkowania na terenach przy pętli autobusowej w Biłej i przy ul. Górskiej. Do jesieni tereny te służą jako składowisko drewna zwożonego z lasu. Później można by te miejsca odśnieżać, dzięki czemu powstałby parking dla samochodów należących do miesz­ kańców, którzy zimą nie są w stanie dojechać do swych domów. Szymon Wawrzuta przypomniał, że przebywający w Szczyr­

ku latem mOImoni posprzątali na szlakach turystycznych śmieci,

"Włókniarza" oraz wyciągów ON Czyma-Solisko. Bunnistrz

spakowali je do worków, które nikt nie wywiózł. Wkrótce cała

Wojciech Bydłiński poinformował, że trwają przygotowania do

praca naszych gości może pójść na mame. Burmistrz przekazał

zbycia Włókniarza", równolegle trwają przygotowania do upo­ " rządkowania komunikacji w tym rejonie. Miasto chciałoby stwo­

natychmiast infonnację Przedsiębiorstwu Komunalnemu.

rzyć połączenie drogowe pomiędzy ulicami Zdrowia i Willową.

wego na skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej i Narciarskiej.

SESJA 27.10.2010

Danuta Kubaszek złożyła wniosek o postawienie lustra drogo­

(1. Ż.)

o bezpieczeństwie z tragedią na drodze w tle

WIZYTAKOMENDANTA

Podczas p3Ździemikowej sesji na pytania radnych odpowiadał

Foto: J.Żaba

komendant komisariatu Policji w Szczyrku podinsp. Artur Ca­ piak. Na wstępie przedstawił on - zgodnie z tradycją - dane staty­

styczne, potwierdzające tezę, że nie ma u nas dużej przestępczo­ ści, że żyje się bezpiecznie, a wykrywalność jest wysoka. Przewodniczący rady Antoni Byrdy przyznał, że zaprosił ko­ mendanta ze względu na wzrastające poczucie zagrożenia bez­ pieczeństwa wśród mieszkańców. Przykładem tego były dwie groźne bójki w październiku. A najświeższym przykładem był wypadek, który wydarzył się przed sesją w samym centrum mia­ sta. Pędzące auto wpadło na kobietę przechodzącą przez przej­ ście dla pieszych. Gdy zaczynała się sesja ofiara była wciąż re­ animowana. Podczas dyskusji Alicja Kolaszewska zapytała, co policjanci robią w celu zapobieżenia bójkom przed dyskotekami. A. Capiak

kotekami, pozostałe miejsca zostaną niezabezpieczone. A trzeba

odpowiedział, że stawiając stróżów prawa przed lokalami i dys-

pamiętać, że wśród notowanych zdarzeń kryminalnych najwię­

GAZETA SZCZYRKOWSKA SESJA

SESJA

SESJA

SESJA

SESJA

cej jest włamań i kradzieży: - Ludzie natychmiast pytaliby nas,

Foto: J.Żaba

dlaczego stoimy pod dyskotekami,a nie chronimy mienia ludzi. Andrzej Łaciak pytał o sklep z dopalaczami w naszym mie­

ście,zaproponował utworzenie przejścia dla pieszych przy skle­ pie Biedronka w Skalitem i równocześnie przypomniał obietnice komendantów miejskich z Bielska-Białej o zwiększeniu patroli w Szczyrku: - Wywiązania się z tych obietnic nie widać. Niech te patrole będą widoczne,zwłaszcza wieczorami i w nocy. A Capiak poinformował, że sklep z dopalaczami został zaplombowany, wykonano też kontrolę wspólnie z Sanepidem, przy czym część towaru sklepowego została skonfiskowana. Komendant poinformował również,że nasz komisariat wysłał pismo do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w sprawie re­ klamy salonu gier w Szczyrku Centrum,gdzie migający neon jest w kolorach zielonym i czerwonym, czyli dokładnie takich,jakie używane są w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Reklama salonu jest bardzo myląca dla nadjeżdżających kierowców. Po omówieniu wielu kwestii związanych z naszym bezpieczeń­ stwem Bożena Dziedzic poprosiła o podanie numeru telefonu,któ­

rza ",odpowiedział Tomasz Laszczak z Urzędu Miasta: - Obec­ nie jest wykonywany operat wyceniający działkę i budynek przy

ul. Beskidzkiej. W przypadku "Włókniarza" wykonane zostaną

równocześnie dwa operaty - jeden przez nasz urząd, a jeden przez starostwo powiatowe.

ry zostałby nocą odebrany przez policjantów w Szczyrku i Bielsku­

Andrzej Łaciak zapytał,czy zostały odnalezione jakiekol­

Białej. Oto podane przez komendanta numery (poza standardowym

wiek ślady 4-centymetrowego nietoperza na Skrzycznem. Ewen­

997): Bielsko-Biała 33 8121255, Szczyrk 33 8121206. Dyskusję podsumował burmistrz Wojciech Bydliński pyta­

tualne zamieszkiwanie tam chronionego ssaka uniemożliwiło­ by modernizację trasy FIS. Zgodnie z tradycją radny zapytał

jąc, dlaczego statystyki dotyczące bezpieczeństwa wzrastają, a

też o działania związane ze ściąganiem należności od dłużni­

mieszkańcy mają odczucie,że jest na odwrót. Burmistrz zapewnił

ków miasta. Burmistrz potwierdził infonnacje prasowe,że na­

też: - Miasto jest otwarte dla działań prewencyjnych, bo na pew­

dal w rejonie trasy FIS nie odnaleziono żadnych śladów nieto­

no nigdy nie zgodzimy się na to,żeby było otwarte dla bandytów.

perzy. Natomiast radca prawny Grzegorz W iderski poinfor­

W chwilę później przewodniczący rady ogłosił wstrząśnięty,

mował,że największy dłużnik spłacił już większość zadłużenia

że pochodząca z Podmagury 27-letnia ofiara wypadku zmarła.

i w tej chwili stan jego zaległości wobec miasta wynosi około

Zgromadzeni w sali sesyjnej uczcili jej pamięć minutą ciszy.

400.000,- zł plus karne odsetki w wysokości 110.000,- zł. Natomiast drugi co do wielkości kwoty dłużnik spłacił wszyst­

PODATKI ANNO DOMINI Wll

kie swoje zaległości.

Radni przyjęli szereg uchwał określających wysokość podat­

Jan Wala wyraził swe zaniepokojenie faktem, że najprawdo­

ków lokalnych na rok 20 l O. Tegoroczne stawki wzrosną od l

podobniej również i tej zimy nie będzie uruchomiony wyciąg

stycznia o wskaźnik inflacji, który wynosi 2,6%.

narciarski na Beskidzie. W związku z tym wezwał władze miasta do podjęcia rozmów z właścicielami wyciągu i skłonienia ich do

NASZADUMA

uruchomienia obiektu.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do realizacji w latach 2011-2012 projektu "Przedszkole naszą dumą" . W ramach tego projektu Europejski Fundusz Społeczny dofinansuje nasze przed­

ustawić lustro dla kierowców wyjeżdżających z ul. Kwiatowej.

szkole kwotą 4 87.729,- zł. Wkład własny miasta stanowić bę­

aktualnie zatoczki autobusowe w centrum miasta? Terminy za­

dzie 1 ,5% środków wydatkowanych na realizację projektu i wy­

kończenia prac zostały już dawno przekroczone.

niesie w roku 2011 3.713,- zł, a w roku 2012 - 3.602,- zł. -

Alicja Kołaszewska przekazała postulat mieszkańców, aby Stanisław Matlak zapytał : - Co to za flffi1a-kogucik buduje

Burmistrz poinformował,że oddanie do użytku miało nastą­ pić 30 września,jednak nadzór inwestorski kategorycznie naka­

ZAPYTANIAIINTERPELACJE

Na pytanie Doroty Walaszek, na jakim etapie jest proces sprzedawania nieruchomości przy ul. Beskidzkiej i "Włóknia­

zał rozbiórkę i ponowne ułożenie kostki na podłożu spełniają­ cym przyjęte w projekcie parametry. Kara finansowa za niedo­ trzymanie terminu wynosi około 700,- zł dziennie.

(J. Ż.)

Regionalny Zespół ONDRASZEK zaprasza na jubileusz 45-lecia w dniu 27 listopada 2010 Plan iInprezy:

Zapisy chętnych do udziału w imprezie prosimy składać

17.00 Msza Święta w kościele Św. Piotra i Pawła 18.30 Część oficjalna wraz z występem jubileuszowym

Koszt udziału w zabawie: 40,- zł od osoby. Bliższe informacje

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczyrku.

w hotelu Zacisze w Szczyrku

pod telefonem 33 81 78 713 lub 696 498 782

20.30 Bankiet i zabawa w hotelu Zacisze

lub pod adresem mailowym: [email protected]

GAZETA SZCZYRKOWSKA

DYSKUSJA NAD PLANEM GONDOLI Przedstawiciele Pracowni Projektowej Architektury Krajobra­

schodki będzie się wchodzić

zu JANUSZÓWKA z Bielska-Białej zapoznali radnych z rozwią­

na szlak turystyczny z wy­

zaniami projektowymi zadania "Wytyczenie szlaku turystyczne­

równanym podłożem posy­

go oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei

panym żwirem. Natomiast

gondolowej Szczyrk-Górka w kierunku Klimczoka. Dolna stacja

na górze wybudowana zo­

tego odcinka wyciągu gondolowego ma się znajdować obok " "Włókniarza , a górna na parkingu od strony zachodniej obok " hotelu "Orle Gniazdo . Niestety obecny projekt dofinansowany

stanie 3D-metrowa wieża wi­ dokowa. Całość uzupełnio­ na zostanie położeniem no­

ze środków unijnych nie obejmuje budowy wyciągu. Na to trze­

wej nitki wodociągu idące­

ba będzie poczekać. Na szczęście zrealizowany zostanie szereg

go wzdłuż ul. Turystycznej.

budowli towarzyszących przyszłej inwestycji. Przy dolnej stacji

Wieża widokowa może

powstaną parkingi. Następnie poprzez stylizowaną bramę i

się stać atrakcją szlaku. Bę­ dzie ona na tyle wysoka, że widok z niej będzie obejmo­ wał również dolinę Biłej. Sam taras widokowy będzie się znajdował na poziomie 26 m nad terenem, a prowa­

dzić do niego będą schody i przeszkłona winda. Szkoda, że pierwszy wy­ ciąg kanapowy w Szczyrku wywozi jedynie skoczków

Fragment projektu wieży widokowej, która stanie na wysokości "Orlego Gniazda".

narciarskich na skocznię Skalite, a pierwszy wyciąg gondolowy będzie wywoził turystów i pielgrzymów. Niestety nadal nie po­ Burmistrz i radni przyglądający się planom budowy szlaku

wstają nowe wyciągi dla narciarzy, z których głównie żyje Szczyrk.

turystycznego i kolejki gondolowej.

(J. Ż.)

o SZKOŁACH I PRZYCHODNI Z posiedzenia Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

-

18.10.2010 PUSTKI W KASIE SZKÓŁ

to u nas na poziomie gminy długów by nie było.

Członkowie komisji oraz dyrektorzy naszych placówek oświa­

Przewodniczący A. Byrdy odniósł się do tych słów i złożył

towych przedyskutowali sytuację budżetową w szkolnictwie.

obietnicę pomocy szkołom: - Dla pani minister to niczym nie

Do zamknięcia tegorocznego budżetu brakuje szkołom ponad

skutkuje. Jedynie my tu na dole odczuwamy brak pieniędzy na

600.000,- zł. Jak podkreślali dyrektorzy, nie mogło skończyć się

utrzymanie szkół. Miasto znajdzie dodatkowe pieniądze i zapłaci

inaczej, skoro budżety na rok 2010 konstruowano dodając do

za rzeczy niezbędnie do funkcjonowania szkół.

zeszłorocznych wydatków tylko l %, a potem kwoty te obcięto 010%.

FUNKCJONOWANffiOŚRODKAZDRO

Przewodniczący rady Antoni Byrdy przyznał, że pieniędzy

Goszczący na posiedzeniu komisji dyrektor Niepublicznego

brakuje: - Miasto musi jednak zabezpieczyć chociaż podstawo­

Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" S.C. Joachim

we potrzeby szkół. Dyrektorzy placówek niech określą najpil­

Godula przedstawił aktualny stan zaawansowania budowy win­

niejsze zadania i niech myślą o poszukaniu jeszcze większych

dy. Do końca bieżącego roku miała być gotowa dokumentacja i

oszczędności. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Dorota Wala­

zatwierdzenie projektu. Jednak inwestor wyprzedził te plany. Budowa już trwa i wkrótce będzie skończony szyb windy, zosta­

szek potwierdziła: - Z doświadczenia wiem, że do końca roku

nie też zbudowane zadaszenie i wybrukowane dojście. Reszta

będą pieniądze jedynie na wypłaty i energię elektryczną. Na

prac wykończeniowych uzależniona jest od pogody. W ramach

resztę nie ma.

tej inwestycji trzeba było przebudować instalację grzewczą i elek­

Dyrektor szkoły nr l Janusz Makuch stwierdził, że w okrojo­ nym budżecie podległej mu placówki trzeba było znaleźć jeszcze

tryczną w budynku. Całość inwestycji zostanie zakończona w roku przyszłym.

dodatkowe 120.000,- zł na ustawowe podwyżki pensji nauczy­

Lekarz J. Goduła przedstawił organizacyjne zmiany w codzien­

cielskich. Dyskusję podsumował wiceburmistrz Wojciech Ku­

nej pracy przychodni. Z powodu nowych programów kompute­

fel: - Gdyby pani minister edukacji wywiązywała się z obietnic,

rowych konieczne jest każdorazowe przychodzenie do lekarza z

GAZETA SZCZYRKOWSKA kartą magnetyczną. W przeciwnym przypadku nie będzie się dało

Niestety ekonomia rządzi naszym

wydrukować recepty. Lepiej więc zawczasu sprawdzić, czy przy­

tego powodu pogotowie w Szczyrku nie ma przesłanek do utwo­

padkiem karta nie jest uszkodzona lub rozmagnesowana.

rzenia gipsowni na sezon zimowy. J. Godula przypomniał,że w

Od paździemika, podobnie jak w wielu innych przychodniach,

ciągu dnia w naszym pogotowiu nie ma ambulatorium, jest tylko

18.00-7.00 istnieje moż­

najeży się wcześniej zapisywać na badania laboratoryjne. Ośro­

zespół wyjazdowy. Dopiero w godzinach

dek w Szczyrku jest jedynie punktem pobierania materiałów do

liwość skorzystania z porady lekarza, ale tylko w nagłych przy­

l:">adań. Materiały zbierane są tylko w godzinach 8.00-9.15.Akażdą

padkach i bez wypisywania recept.

próbkę trzeba wpisać do dwóch ksiąg. Ograniczenia czasowe pociągnęły za sobą ograniczenia liczby osób, od których przyj­

(J. Ż.)

Foto: J.taba

mowany jest materiał do badań. Przewodniczący A. Byrdy przekazał uwagi mieszkańców doty­ czące trudności z uzyskaniem skierowań do lekarzy specjalistów. J. Godula przedstawił w odpowiedzi przede wszystkim stronę fi­

nansową tego problemu: - Gdyby w lecznictwie była wystarczają­ ca ilość pieniędzy, to najchętruej specjalistyczną diagnostykę zle­ całbym innym placówkom. Niestety pieniędzy jest mało i są one tylko zapewnieniem funkcjonowania podstawowego lecznictwa. Każde badanie dodatkowe pociąga za sobą wysokie koszty po­ krywane ze stałego ryczałtu idącego za pacjentem.Aza pacjentem przychodzi do nas 96,- zł rocznie, czyli tylko 8,- zl na miesiąc! A przykładowo tylko wykonanie zdjęcia rentgenowskiego wycinka kręgosłupa kosztuje co najmniej 35,- zł, a zdjęcie płuc 40,- zł.

wynosi miesięcznie 8,- zl na jednego mieszkańca. Kwotę taką

28.069 osób. Miesięcznie przez nasz Ośrodek Zdrowia prze­ wijało się w 2010 roku prawie 2.500 pacjentów! 3. Przybliżone roczne koszty badań laboratoryjnych, rent­

mnoży się przez tzw. współczynnik korygujący, zależny od

genowskich, USG i innych wynosiły w poszczególnych la­

1,0 (od

tach: 2007 rok 39.600,- zł, 2008 rok- 42.300,- zl, 2009 rok ­ 49.800,- zł. .

OŚRODEK ZDROWIA W STATYSTYCE l. Stawka na lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

wieku pacjenta (najwięcej jest osób ze współczynnikiem

7. do 65. roku życia). Stawka na pielęgniarkę POZ wynosi 2,02 zł (na całość opieki pielęgniarskiej), a na położną POZ­ 3,20 zł. Pieniądze "idą" tylko za pacjentami, którzy zadeklaro­

wali się w naszej przychodni, tzn. wypełnili i złożyli stosowne

-

Potocznie mówimy Ośrodek Zdrowia, choć tak naprawdę

obecnie takiego określenia nie ma. Oficjalna nazwa brzmi: Przy­ chodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,w której zakres wcho­

deklaracje (nie jest to l 00% mieszkańców).

dzi opieka nad pacjentami zadeklarowanymi w zakresie medy­

2. Roczna liczba przyjęć pacjentów: 2006 rok - 22.189 osób, 2007 rok - 25.775 osób, 2008 rok - 25.904 osób, 2009 rok -

cyny rodzinnej (obejmującej zarówno dzieci,jak i dorosłych). Stomatologia i ginekologia są kontraktowane osobno.

PRZYSZŁY KSZTAŁT PARKU cisze" szeregu estetycznych domków, .które miałyby charakter handlowo-usługowy, natomiast nie gastronomiczny. Pozostałą należącą do nich część parku chcieliby zmodernizować, budując nowe ławki, poprawiając stan zieleni i oczywiście zachowując dojście do pomnika ofiar II wojny światowej. A. Łaciak przedstawił stanowisko komisji: miasto musiałoby

się stać właścicielem pomnika, jego obejścia i dojścia do monu­ mentu. Najchętniej miasto nabyłoby ten teren nieodpłatnie. W ten sposób gmina chce zabezpieczyć przyszłość pomnika, który nie byłby zależny od osób prywatnych. Mówiąca w imieniu grupy właścicieli Ewa Białogórska zgo­ Temat przyszłości parku Zwierzyniec był jednym z tematów

dziła się wstępnie na takie rozwiązanie: - Jesteśmy otwarci na

poruszonych podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia

rozmowy i równocześme prosimy o sprecyzowanie propozycJI.

Komisji Gospodarki Miejskiej. Prowadzona przez Andrzeja

Na pewno nie chcemy żadnego zagrożenia dla pomnika, który

Łaciaka komisja ma bardzo szeroki i trudny zakres działań . Po­

zamierzaliśmy utrzymywać na własny koszt. Skoro miasto chce

chodzący z Łodygowic wiceburmistrz Wojciech Kufel stwier­

go przejąć, to proszę bardzo,ale czekamy na szczegóły. Nie chce­

dził, że na początku kadencji nie znał topografii Szczyrku, ale

my, żeby się okazało, że mamy miastu oddać na przykład

dzięki Komisji Gospodarki Miejskiej poznał ją bardzo dokładnie.

naszej własności.

3/4

Park Zwierzyniec jest własnością osób prywatnych. Część

Jak podkreślali w dalszej dyskusji pozostali radni, intencje

właścicieli przyszła na spotkanie z radnymi. Właściciele ci są

obu stron są zbieŻlle i trzeba mieć nadzieję, że problem zaniedba­

zainteresowani wybudowaniem wzdłuż granicy z ośrodkiem ,,za­

nego parku nareszcie zostanie rozwiązany.

(J. Ż.)

GAZETA SZCZYRKOWSKA

Z RÓŻNYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

Kończy się kadencja samorządowa 2006-2010. Chciałbym przy­

Kolejnym tematem winnym wyjaśnienia jest budżet miasta

bliżyć początki tej kadencji oraz zadania, które są w toku realizacji.

(właściwie dziura budżetowa). Sytuacja nie jest łatwa, ale nie

To od następców w nowej kadencji będzie zależało,jakie zadania

należy dramatyzować. Ogrom wydatków, jakie miasto musiało

będą kontynuowane. Nie bez znaczenia będzie fakt,jaka liczba rad­

ponieść w tej kadencji, znalazł odzwierciedlenie w budżecie.

nych obecnej rady zostanie ponownie wybrana. Cztery lata temu

Zaczęło się od przeniesienia przedszkola, pilnej potrzeby dachu

14 radnych startowało z komitetu ówczesnego bunnistrza Czesła­

w ZSPiG Nr l . Likwidacja przedszkola wiązała się z powstaniem

wa Marka. Panowało przekonanie, że dobra współpraca uzupełnio­

kompleksu skoczni Skalite,który bezpośrednio nie przekłada się

nej wtedy Rady Miejskiej oraz nakreślone zadania, stanowią dobry

na liczbę turystów w Szczyrku, ale jest wizytówką i promocją

fundament i winny być kontynuowane. Panowało przekonanie, że

miasta w mediach. Następnie potrzebny był wkład własny w

jedna kadencja butmistrza to zbyt mało, aby właściwie ocenić jego

kanalizację o wartości zadań 10 milionów zł, wykup ziemi pod

prace. Mnie osobiście odpowia­

inwestycje, zakup Szarotki". " Dziura budżetowa się powięk­

da model niemiecki,gdzie kaden­

cja rady trwa 4 lata, a burmistrza

szyła, ale wartość majątku

8 lat. W roku 2006 mieszkańcy

gminy wzrosła dwukrotnie.

zadecydowali inaczej. Nowy

Głównymi zadaniami inwe­

bunnistrz i 8 radnych z byłej

stycyjnymi dla nowej Rady

rady - czyli zgodnie ze szczyr­

Miejskiej będzie realizacja za­

kowską tradycją"Co cztery lata

dań z Projektu Kluczowego.

nowy tata". Każdy nowy bur­

One muszą być w nadchodzą­

mistrz potrzebuje czasu, aby

cej kadencji zrealizowane i

ogarnąć to miasto i jego proble­

rozliczone.

my. Jeśli dodamy do tego, że

Te inwestycje wzbogacą w

każdy nowy wyrasta z reguły na

istotny sposób ofertę i wy­

negacji dokonań poprzed.rllka,

gląd miasta, ale nie będą ma­

to możemy wyobrazić sobie, że

Na początku kadencji największy spór toczył się o wizję

te początki nie są łatwe dla niko­

nowego centrum Szczyrku.

go. r.

gnesem przyciągającym zimą narciarzy, a w lecie rowerzy­ stów, paralotniarzy, amatorów

Na początku stycznia 2007

pieszych wędrówek. Nasz naj­

wybuchła sprawa z oświad­

większy magnes, atut, kapitał

czeniami majątkowymi. Burmi­

ciągle leży na łopatkach. Mamy

strzowi i 6 radnym groziła utra­

wspaniałe góry i stojące na nich

ta mandatów. To też był czyn­

złomy. I to jest dla mnie osobi­

nik niesprzyjający twórczej i

ście najbardziej bolesny temat.

wytężonej pracy. W tedy to

Dziesiątki spotkań, rozmów z

doszło do pierwszych niepo­

ludźmi, którzy stwarzali choćby

rozumień w realizacji Projektu

namiastkę nadziei, że pomogą

Kluczowego, dokładnie cho­

rozwiązać ten problem. Prawie

dziło o Centmm Szczyrku. W

2.500 mieszkańców poparło na­

koncepcji przewidziana była

sze działania. Wyjazdy do War­

tam częściowa zabudowa.

szawy, rozmowy z ministrami,

Według burmistrza zabudowa

posłami, senatorami - i wszyst­

ta nie wpisyvvała się w możli­ wość finansowania tego pro­

Szczyrk żyje z twystów i narciarzy. Dlatego inwestycje muszą pójść w kienmku budowy nowoczesnych wyciągów.

jektu. Zresztą sprawa ta do dzisiaj jest różnie interpretowana w

ko na nic. Byłem przekonany, że ta sprawa w tym czteroleciu zo­

stanie załatwiona. Chciałbym uczulić przyszłych włodarzy tego

zależności kto skąd przychodzi. Każdy broni swojego poglądu.

ośrodka, że muszą mieć poważny kapitał, bo jeśli zakładają że

Osobiście nie wpisuję się w ten konflikt. To, że dzisiaj nie reali­

skupią się tylko na malowaniu i kosmetyce tego złomu, to w

zuje się tam zabudowy, nie oznacza, że ona tam kiedyś nie może

czasie ogromnych oczekiwań na zmianę, inwestycje, każdy musi

powstać, tym bardziej, że teren będzie uzbrojony we wszystkie

się liczyć ze skrajnymi formami niezadowolenia. Inaczej się ma

media. Minusem tej sytuacji jest fakt, że straciliśmy niepotrzeb­

sprawa z COS. Inwestycje na Skalitem budzą szacunek. Ale

nie bezcenny czas. Niejednokrotnie powtarzałem,że dojdzie do

Szczyrk żyje z góry Skrzyczne. I tutaj pragnę poinformować, że

spiętrzenia zadań, co także utmdni finalizację projektów bo na­

są w toku prace nad zmianą planu zagospodarowania dotyczące

stąpi kondensacja wydatków. Zostało wtedy nadszarpnięte za­

właśnie Skrzycznego, tak aby była możliwość poszerzenia trasy

ufanie między poszczególnymi stronami - radni,pracownicy, bur­

FIS, poszerzenia Kaskady i wyznaczenia nowej trasy od buta" " w stronę Jaworzyny,którą roboczo nazwano FIS 2. Aż się prosi

mistrz. Ale to był jeden taki największy punkt sporny. Resztę kadencji ja osobiście uznaję,że współpraca układała się popraw­

o wytyczenie szerokiej trasy z Jaworzyny pod wyciągiem przez

nie, a zdania na poszczególne tematy nigdy nie są jednakowe i

Hondraski, ŚliwiackąŁąkę. Tam prawie już nie ma drzewostanu.

to jest normalne. Często też przyczyną mocnych" spraw może " być niewiedza i bynajmniej nie dotyczy to tylko radnych.

zachętą do zatrzymania się w tym ośrodku. Współpraca z COS­

Gdyby była ona oświetlona i naśnieżana, byłaby magnesem i

GAZETA SZCZYRKOWSKA em trwa i winna być kontynuowana. Potrzebne jest wspólne

"

Foto: JŻaba

działanie, aby wyznaczyć trasę zjazdową dla rowerzystów bo to co się dzieje teraz, jest nie do przyjęcia. Każdy jeździ jak chce, gdzie chce, często po szlakach turystycznych. I tu musi być zrealizowane we współdziałaniu z Lasami Państwowymi. Kolejnym tematem wymagającym kontynuacji jest cmentarz. Sprawy posuwają się dość szybko. Dokończyć należy zmiany w planie zagospodarowania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że za­ kładając wersję pesymistyczną można uzyskać około 100 miejsc pochówku, a optymistyczną - do 500 miejsc. Kontynuacji wy­ maga też wcielenie w życie wniosków zawartych w protokole z posiedzeń Komisji d/s zagospodarowania obiektów miejskich. Obecny stan posiadania, a przede wszystkim sposób ich wyko­ rzystania, przekracza możliwości finansowe miasta.

Na razie w pięknych górach mamy złomowisko. Na zdjęciu górna stacja orczyków Ju/iany

Pozostaje jeszcze park Zwierzyniec. Prowadzone są rozmowy i podejmowane działania celem ocalenia chociaż części tego te­ renu. Pozwoli to na sensowne zagospodarowanie tego miejsca,

aby współpraca między radą, a burmistrzem dobrze się układa­

bo to nie tylko park, ale i miejsce, gdzie w czasie wojny pozba­

ła i nie była tematem gorszących dyskusj i w mieście. To samo

wiono ludzi życia. Potrzebna jest dobra wola wszystkich stron.

mogę powiedzieć o drugiej stronie. Bywały różne pomysły,

Obecny stan tego terenu jest nie do zaakceptowania, fatalnie

czasem odmienne. Burzliwe dyskusje pozostały jednak w czte­

świadczy o Szczyrku. Po v.'Yborach należy podjąć próbę rozmów

rech ścianach gabinetu burmistrza. Z obecnej rady w wybo­

z gminą Wilkowice na temat Bien.iatki, ponieważ w obecnym ukła­

rach wystartuje 13 radnych, 9 z komitetu obecnego burmistrza

dzie samorządu nie było przyzwolenia na uregulowanie tego pro­

i 4 z komitetu byłego burmistrza. Każdy musiał dokonać nieła­

blemu.

twego wyboru. Prawda jest też taka, że startuje się z tego komi­

Kończąc pragnę wszystkim podziękować za współpracę, w

tetu, z którego otrzymało się taką propozycję.

tym radnym, przewodniczącym Zarządów Osiedli, mieszkańcom

Po wyborach ostatecznie zostanie l burmistrz i 15 rad­

mojego Osiedla Nr 6, dzięki którym zostałem wybrany do tej

nych. Nieistotne będzie, kto przyjdzie z którego komitetu.

rady. Dziękuję za wszystkie uwagi i podpowiedzi, jakie usłysza­

Będą musieli ze sobą współpracować. Bardzo gorąco zachę­

łem podczas zebrań w osiedlach czy podczas przyjmowania

cam mieszkańców do udziału w wyborach, aby włożyć swoją

mieszkańców w środy w Urzędzie Miejskim. Dziękuję za wyrozu­

małą cegiełkę w rozwój naszego, wspólnego dobra, jakim jest

miałość i każde dobre słowo.

Szczyrk.

Miasto jest jak rodzina, w której są plany, marzenia, a do

Przewodniczący Rady Miejskiej

tego potrzeb bez liku. I niestety na wszystko nie starcza środ­

w Szczyrku

ków, zawsze jest coś za coś lub kosztem czegoś. Starałem się,

Antoni Byrdy

KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W LICZBACH Skrót obszernego materiału obejmującego lata 2006-2010 W okresie kadencji od 12 listopada 2006 r. do dnia 12.11.20 lOr. Rada Miejska w Szczyrku odbyła 69 sesji (w tym 25 sesji nadzwy­ czajnych), podczas których podjęto 378 prawomocnych uchwał. Działające Komisje resortowe odbyły łącznie 165 posiedzeń,

W okresie kadencji odbyły się 4 wspólne posiedzenia komisji stałych. Skład rady tworzyło 15 radnych (5 kobiet, 10 mężczyzn), w tym: 2 radnych - trzecia kadencja, 6 radnych - druga kadencja,

z czego:

7 radnych - po raz pierwszy zasiedli w Radzie Miasta.

Komisja Budżetu i Finansów - 26 Komisja Gospodarki Miejskiej - 42

Uchwałami Rada Miejska zatwierdziła nabycie nieruchomości:

Komisja Ochrony Środowiska - 18

Pod trasy biegowe - 2,19 ha

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej Turystyki i Promocji - 29

Ścieżki rowerowo-piesze - 0,5025 ha

Komisja Oświaty, ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - 31

Szlak turystyczny Szczyrk-Górka - 2,7 ha (planowane)

Komisja Rewizyjna - 19

Cmentarz - 0,2365 ha

Po interwencjach władz naszego miasta od dnia 1 grudnia w soboty oraz niedziele autobus PKS kursujący na linii z Bielska-Białej na Biały Krzyż (odjazd z Bielska o godz. 7.20) będzie jeździł przez Szczyrk Bilą. Dorota Walaszek

J

GAZETA SZCZYRKOWSKA MATERIAŁ Y URZĘDU MIEJSKIEGO ,

OSWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK ,

DOTYCZĄCE HALI SKRZYCZENSKIEJ W ostatnim okresie pojawiły się informacje o działaniach

W takich okolicznościach zleciłem dokładne zbadarrie wszyst­

Burmistrza Miasta Szczyrk Wojciecha Bydlińskiego skierowa­

kich posiadanych przez Urząd Miasta dokumentów oraz zapisów w

nych na przejęcie terenów Hali Skrzyczeńskiej na rzecz miasta.

rejestrach gruntu i księgach wieczystych dotyczących tego terenu.

Pragnę wyjaśnić,że nigdy takich działań nie podejmowałem. W

Z badania zapisów i historii Księgi Wieczystej nr BB 1B/

grudniu 2006 roku po objęciu funkcji burmistrza, zastałem pe­

00072062/2/4 w wersji papierowej wynika: z odpisu zupełnego

wien stan postępowania urzędu w stosunku do przedstawicieli

z Księgi Wieczystej liczba wykazu hipotecznego ILwh/ 637gm.

dwóch grup osób rywalizujących o miano prawowitych gospo­

kat. Szczyrk w Karcie Stanu Posiadania widnieją zapisy doty­

darzy tego terenu,którzy posiłkując się szeregiem zgromadzo­

czące

nych w dotychczasowym sporze dokumentów,nie byli skłonni

20.03.1974 roku prawo własności wpisane było na rzecz Fun­

porozumieć się. W toczący się już od kilku lat spór włączyłem się jako nego­

Hali Skrzyczeńskiej. W Karcie Własności z dnia

duszu Gminnego Gminy Szczyrk, a na podstawie wniosku Urzę­ du Miasta i Gminy w Szczyrku z dnia 10.07.1986 roku dopisa­

cjator, mając świadomość negatywnych skutków, jakie mogąsię

no w zarządzie Naczelnika Miasta i Gminy Szczyrk. Wykaz ten

pojawić w przyszłości w sytuacji braku rozstrzygnięć. Wielo­

zamknięto i przepisano do Księgi Wieczystej 72062.

krotne spotkania z poszczególnymi przedstawicielami,uzgad­ nianie wspólnych stanowisk, spowodowało znaczne zbliżenie

12 października 2006 roku Księga Wieczysta 72062 została

utworzona w formie elektronicznej,a 16 października 2006 roku

wzajemnych oczekiwań i pojawiła się nadzieja na stworzenie

księga ta została uwidoczniona. W miejsce dotychczasowego

wspólnej listy członków wspólnoty gwarantującej zatwierdze­

zapisu własności,przypomnę "Fundusz Gminny Szczyrk w Za­ rządzie Naczelnika Miasta i Gminy Szczyrk",wpisano jako wła­ ściciela "Gminę Szczyrk". Tak więc po wielu latach toczącego się wokół Hali Skrzy­

nie jej przez starostę. Gdy praktycznie było wszystko uzgodnio­ ne,jedna ze stron kategorycznie zakwestionowała cały mister­ nie przygotowany kompromis. Sytuacja taka nie dawała żadnej nadziei na polubowne załatwienie tematu gospodarza Hali Skrzy­

czeńskiej sporu, okazuje się, że temat jej właściciela został ure­

czeńskiej. Dodatkowo inicjowała dalsze postępowania sądowe,

gulowany przed objęciem przez moją osobę urzędu burmistrza.

które niczego nie rozwiązywały,a tylko opierając się na pobocz­ nych tematach, komplikowały całą sytuację. W "nagrodę" za poświęcenie czasu i zaangażowanie się w rozwiązanie konfliktu,

wienia takiej sytuacji, pozostawiam do Państwa interpretacji.

burmistrz znalazł się w kręgu podejrzanych o bezprawne prze­

postępowania wyjaśniającego, poinformuję Państwa w kolej­

trzymywanie, ukrywanie i niszczenie dokumentów jednej ze spół­

nym oświadczeniu.

ek. Powołany przez urząd miasta komisarz do dzisiaj uczestniczy w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym!

Dlaczego do dzisiaj nikt nie podjął się wyjaśnienia i przedsta­ Jakie jeszcze inne tereny pojawią się podczas toczącego się

Wojciech Bydliński Burmistrz Miasta Szczyrk

INFORMACJA (SKRÓT) O URZĘDZIE W LATACH 2006-2010 1. Na dzień 15 października 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Szczyrku zatrudnionych jest : -

37 pracowników na podstawie umowy o pracę (2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym),

- 3 osoby na podstawie umowy-zlecenia - l prawnik na podstawie umowy o obsługę prawną Urzędu.

2. Przeprowadzono łącznie 14 naborów na wolne stanowiska urzędnicze. 3. Posiadane środki transportowe: - autobus szkolny AUTO SAN służący do dowozu dzieci do szkół na terenie miasta - samochody osobowe: a) FIAT DUCATO PANORAMA - użyczony Klubowi LKS SSR " " SOKÓŁ w Szczyrku, b) VW TRANSPORTER - ShlŻąCy do przewozu dzieci niepeł­ nosprawnych do szkół i ośrodków opiekuńczych w Bielsku­

Białej i Łodygowicach,

Foto: J.Żaba

GAZETA SZCZYRKOWSKA MATERIAŁY

URZĘDU

MIEJSKIEGO

wych Przejść Granicznych w Zwardoniu w dniu 7 grud­

c) OPEL VECTRA przekazany nieodpłatnie decyzją dyrekto­ -

ra generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kato­

nia 2007 r. Natomiast samochód FIAT BRAVA został przekazany proto­

wicach z dnia 12 marca 2008 r. d) OPEL VECTRA - przekazany nieodpłatnie decyzją dyrekto­

kołem zdawczo-odbiorczym nieodpłatnie do Miejskiego Ośrod­

ra generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kato­

ka Kultury, Promocji i Informacji w dniu 29 maja 2008 r. przez

wicach z dnia 9 listopada 2008 r.

Urząd Miejski w Szczyrku.

e) ŁADA NIVA - przekazany nieodpłatnie na podstawie

4. Zakupiono, zainstalowano i uruchomiono na budynku Urzę­

protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zakład Drogo­

du Miejskiego system telewizji przemysłowej.

PRACE INTERWENCYJNE WYKONANE PRZEZ PRACOWNIKÓW BEZROBOTNYCH W okresie minionej kadencji zatrudniono na podstawie

stawie porozumienia z PUP do realizacji prac społecznie

umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publicz­

użytecznych, bezrobotnych według zestawienia w tabeli

ne, na prace interwencyjne, staż absolwencki oraz na pod­

poniżej:

Stażyści Roboty Publiczne

2007

2008

2009

2010

9

4

5

4

14

19

14

20

3

3

12

12

10

2

2

2

Pracli! Interwencyjne

2

ll

Prace spolecznieużyteczne wojskowa służbą zastępcza

l

3 12

I

O

roku 2010 na podstawie umowy pomiędzy Miastem

pętli autobusowej w Biłej, obok Galerii przy zjeździe na ul.

Szczyrk, a Powiatovvym Urzędem Pracy, zatrudnionych było 20

Uzdrowiskową, placu u Kowalskiego obok SP nr 4 i wielu

bezrobotnych w ramach robót publicznych w okresie od I kwiet­

innych miejscach.

W

nia 20 lOr. do 30 września 20 lO r. ,4 stażystów przez okres 6 miesięcy od kwietnia do września bieżącego roku, 3 pracowni­ ków interwencyjnych od 30 marca 20 lOr. do 7 października 20 lO r., 12 osób bezrobotnych v.rykonuje prace społeczno-użyteczne (pracując 10 godzin tygodniowo) i są zatrudnieni od 15 marca 20 lOr. do 15 grudnia 2010 roku. Wyżej wymienieni pracownicy byli zatrudnieni bezpośred­ nio w Urzędzie Miasta oraz w Przedsiębiorstwie Komunalnym. Wykonywali prace remontowe, porządkowe i inne, które przy­ czyniły się do utrzymania ładu i porządku na obiektach publicz­ nych Miasta. Do najważniejszych prac wykonanych przez wyżej wymie­ nionych pracowników zaliczyć należy:

5. Systematyczne utrzymanie w należytym porządku miejskich tablic ogłoszeniowych. 6. Wykonanie oprysków zachwaszczeń na chodnikach, bo­

iskach, ulicach i innych obiektach publicznych. 7. Wykonanie drewnianych ogrodzeń terenu na pętli autobu­ sowej w Salmopolu, uporządkowanie całego terenu włącznie z wyprofilowaniem i zagospodarowaniem skarp. 8. Remont i malowanie pomieszczeń w budynku byłej szkoły nr4. 9. Remont i malowanie sal lekcyjnych, pracowni, korytarzy,

sal gimnastycznych, pomieszczeń socjalno-bytowych we wszystkich szkołach podczas wakacji, remont ogrodzeń ,chod­ ników i boisk przyszkolnych.

l. Wykonanie pozimowych prac porządkowych na ulicach,

10. Zabezpieczenie i pomoc przy przygotowywaniu organiza­

skwerach, przy budynkach komunalnych, wzdłuż cieków wod­

cji wszystkich imprez organizowanych przez miasto, a po ich

nych i innych obiektach i miejscach publicznych.

zakończeniu wykonywanie prac porządkowych.

2. Remont wszystkich ogólniedostępnych placów zabaw po­

11. Czynny i bardzo aktywny udział przy akcji powodziowej

legający na wymianie zniszczonych i brakujących elementów w

w maju i wrześniu oraz przy usuwaniu skutków tych powodzi,

poszczególnych urządzeniach, czyszczeniu wszystkich elemen­

co zasługuje na słowa ogromnego uznania.

tów,konserwowaniu i malowaniu. 3. Wycinka krzewów i chwastów wieloletnich na różnego ro­

Trudno wymienić wszystkie ich prace na rzecz miasta, bo było ich jeszcze bardzo wiele, tych mniejszych i większych, ale

dzaju obiektach komunalnych - skwery, mury oporowe przy ul.

za wszystkie należą się im ogromne słowa uznania i podzięko­

Beskidzkiej od strony Buczkowic, pod cmentarzem i kościołem

wania, bo wszystkie przyczyniły się do poprawy wizerunku na­

św. Jakuba, przy ul. Salmopolskiej i innych. 4. Systematyczne koszenie trawy, sadzenie kwiatów i in­

szego miasta w oczach gości i bezpieczeństwa (powódź) wszyst­ kich mieszkańców Szczyrku.

nych roślin ozdobnych obok budynku Urzędu Miasta, na

Wojciech Kufel

skwerach pod kościołem św. Jakuba , przy ul. Górskiej na

Zastępca Burmistrza Miasta

GAZETA SZCZYRKOWSKA

MATERIAŁ Y URZĘDU MIEJSKIEGO

I I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ KOMUNALNYCH

w kadencji 2006-2010 (skrót)

Majątek Gminy Szczyrk: ROK2006

17.196.213,- zł

ROK2007

17.607.877,- zł

ROK2008

28.897.573,- zł

ROK2009

30.206.707,- zł

ROK2010 (stan na 30.09.201 Or.)

37.164.684,- zł

Foto: J.Żaba

W latach 2006-2010 nastąpił wzrost majątku miasta o 19.968.471,- zł l!!

Nakłady finansowe związane z pracami

na obiektach sakralnych: Na obiekt kościoła św. Jakuba otrzymano dotację z Minister­ stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachu prze­ prowadzony w 2007r. w wysokości 210.385,91 zł W latach 2007-2010 łączne nakłady wyniosły:

408.285,04 zł

w tym środki miasta:

197.899,13 zł

w tym środki ministerstwa:

210.385,91 zł Foto: J.Żaba Zadania współrealizowane: Rok 2009: Ulica Uzdrowiskowa Rok 2010: Remont ul. Malinowej, budowa zatok autobuso­

wych w Szczyrku Centrum, Remont ul. Klimczoka oraz części ul. Słonecznej W latach 2007-2010 współrealizowano zadania drogowe za kwotę: 2.441.331,10 zł; w tym środki własne: 861.001,66 zł

Remonty mostów na terenie miasta Rok 2007 l. przy ul. Świerkowej- koszt realizacji zadania

148.296,44 zł

2. przy ul. Kolorowej- koszt realizacji zadania

885,72 zł

Inwestycje drogowe na terenie Miasta Szczyrk w latach 2007-2010 Remonty dróg z płyt ażurowych: łączna długość wykonanych dróg - 1.536 mb, koszt 565.870,- zł

Remonty cząstkowe dróg gminnych nawierzchni asfaltowych: łączny koszt - 229.494,45 zł Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych: łączny koszt­ 136.420,43 zł Łącznie remonty dróg asfaltowych 2007-2010: 365.914,88 zł

(Kwota nie obejmuje zadań współrealizowanych). Łączny koszt realizac'i inwestycji i remontów w latach 2007-2010r.

,��IIJJ) /' '!i

�l� .:.ruh :{l l"

Oświetlenie

Łączny koszt inwestycji

Mosty i kładki

Drogi

446.029,31 zł

166.223,12 zł

279.806,19 zł

- - -

553.232,69 zł

182.110,33 zł

261.334,56 zł

109.787,80 zł

1.426.956 73 zł

8.038,58 zł

1.343.339,15 zł

75.579,00 zł

1.246.604,40 zł

-----

1.246.604,40 zł

3.672.823 13 zł

356.372,03 zł

3.131.084,30 zł

-

-

-----

185.366,80 zł

GAZETA SzeZYRKOWSKA

MATERIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

5. Remont mostu w ciągu ul. Poziomkowej (nad Klimczokiem) ­ koszt realizacji zadania: 140.000,- zł (wartość kosztorysowa)

ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI

(kosztorysowa): 608.699,64 zł

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wojewody Śląskiego 100.000,- zł , MSWiA - 460.000,- zł

-

Foto: J.Żaba

3. przy ul. Wierzbowej -koszt realizacji zadania

8.515,60 zł

4. ul. Deptak nad Żylicą ul. Spacerowa - koszt realizacji zadania 8.525,36 zł Rok 2008 5. do Os. Za Hańderka - koszt realizacji zadania

182.110,33 zł

Rok 2009 6. ul. Deptak Nad Żylicą - koszt realizacji zadania

8.038,58zł

W latach 2007-2010 łączny koszt remontów mostów: 356.372,03 zł

Zakup wyrobów kamiennych (klińca) Łącznie w latach 2007-2010 zakupiono 343,8 t klińca za

Regulacja stanu prawnego nieruchomości drogowych 2007-2010 :

kwotę: 17.957,40 zł

Zakup i naprawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

Zakończone postępowania: Łączna suma powierzchni nieru­

chomości drogowych stanowiących własność Gminy, nabytych w procesie regulacji stanu prawnego dróg - 1,3615 ha

Łącznie w latach 2007-2010 na poprawę bezpieczeństwa na

Trwające postępowania: Łączna suma powierzchni nierucho­

drogach wydano: 30.600,81zł

mości drogowych w stosunku, do których toczą się postępowa­

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta: Łącznie w latach 2007-2010 zainstalowano 61 lamp ulicznych za kwotę: 185.366,80 zł

nia administracyjne oraz cywilne dot. regulacji stanu prawnego dróg

-

2,6279 ha.

Planowane wszczęcie procedury regulacji nieruchomości

Budowa odwodnienia:

drogowych: Łączna suma powierzchni nieruchomości drogowych,

Łącznie w latach 2007-2010 koszty odwodnienia wyniosły:

co do których planuje się w najbliższym czasie wszczęcie proce­ dury regulacji stanu prawnego - 0,6315 ha.

30.832,97 zł

W związku ze stratami powodziowymi, jakie wystą­ piły w tym roku na terenie Gminy, miasto planuje do końca 2010 r. zrealizować: l. Remont mostu w cią",ou ul. Poziomkowej - koszt realizacji zada­

nia: 244.674,01 zł (wartość ofertowa)

Drogi leśne: Tutejszy Urząd po przeprowadzonych na terenie

dróg leśnych w Szczyrku wizjach lokalnych otrzymał stosowną opinię od Nadleśnictwa Bielsko w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, na cele nieleśne dot. przedmiotowych odcinków dróg. Kolejnym eta­ pem w postępowaniu będzie wystąpienie z wnioskiem do Mini­

2. Remont mostu w ciągu ul. Pasterskiej + naprawa skarpy drogi

stra Środowiska po uprzednim zaopiniowaniu przez Marszałka

i remont ul. Pasterskiej - koszt realizacji zadania: 117.981,38 zł

Województwa Śląskiego oraz Okręgową Dyrekcję Lasów Pań­

(wartość kosztorysowa)

stwowych w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie grun­

3. Remont ul. Skrzyczeńskiej oraz zbiornika rumoszowego - koszt

realizacji zadania: 63.250,73 zł (wartość kosztorysowa)

4. Remont ul. Kolorowej oraz kładki przy ul. Kolorowej - koszt realizacji zadania: 42.793,52 zł (wartość kosztorysowa) ..... .... "' .... .. ..... ..

.;ł] '11 11 11 �r�

_ ..... .... -- "

• __.. .....

- ..... -.

...... ..

tów leśnych na cele nieleśne, zajętych pod drogi dojazdowe do osiedli, przyczółków i enklaw na terenie Miasta Szczyrk. Proces ten będzie realizowany w przypadku przeznaczenia przez Radę Miasta Szczyrk na ten cel środków w budżecie .

--- l

---

--_., -"'-

.....

-• _.

"'_. •

...... , .

..

-------

-

.

Utwardzenie nawierzchni

Utwardzenie / remont

Wykonanie nowych

kliniec

nawierzchni

nawierzchni

132 t

(ażury)

-'" - "' -

Oświetlenie

asfaltowych 638,5mb 36 lamp

131,8 t

455 mb

45 t

407 mb

1.505 mb

35 t

36mb

2.152 mb

343,8 t

1.536,5 mb

3.657 mb

25 lamp 61 lamp

GAZETA SZCZYRKOWSKA MATERIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W SPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO SZCZYRK W LATACH 2006-2010 I. ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku" Projekt zakończony. Okres realizacji: V 2007 -V 2008. Środ­

85%) 86.552,98 zł, środki z budżetu Państwa (10%) - 10.182,70 zł, środki z budżetu Miasta (5%) -5.091,35 zł. finansowania

-

ki na realizację przedsięwzięcia - łączny koszt inwestycji: 9.723.102,52 zł. Środki zewnętrzne: Zintegrowany Program Ope­

racyjny Rozwoju Regionalnego: wania)

(74,21%

-

wartość dofinanso­

6.316.201,10 zł, środki wojewódzkiego Funduszu

-

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -1.952.955,09 zł w Ka­ towicach, środki z budżetu Miasta -1.453.946,33 zł. D. ,'przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług i integracji z SEKAP" Projekt zakończony. Okres realizacji: II 2008 -VI 2009. Środ­ ki na realizację przedsięwzięcia - łączny koszt inwestycji:

Iv. Jutro nie umiera nigdy - kompleksowy program aktywi­ "

zacji zawodowej i społecznej"

Projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji: IV 2010 III 2012. Łączny koszt inwestycji: 1.030.477,17 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. -

V. Marzyciele, odkrywcy, artyści" " Projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji: IX

20II. Łączny koszt inwestycji:

20I O -II

33.650,- zł. Projekt jest w 100%

fmansowany ze środków Unii Europejskiej.

173.484,- zł Środki zewnętrzne: Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne­ go Województwa Śląskiego -147.461,40 zł

(85% - wartość do­

finansowania), środki z budżetu Miasta - 26.266,60 zł.

VI. Edukacja integracyjna dla dzieci z Miasta Szczyrk" " Projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji: l II 2009 - 31 12011.

Środki na realizację przedsięwzięcia: 2009 rok -288.829,- zł, 20 l O

rok 250.114,- zł, 2011 rok -19.514,- zł. Łączny koszt inwestycji: -

ID. Wykonanie i modernizacja informacji turystycznej, " infrastruktury szlaków górskich w Szczyrku" Foto:JŻaba

558.520,- zł. (85% -wartość dofmansowania z EFS) -474.742,- zł,

środki z budżetu państwa - 75.400,20 zł,

(1,5%)

środki własne

-

8.377,80 zł. Vll. ,,Równy start - równe szanse"

2010 XlI 20II. Łączny koszt inwestycji: 1.197.900,52 zł. 100% finanso­ Projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji: IV

-

wane zUE.

PROJEKT KLUCWWY Inwestycje z zakresu Rozwoju infrastruktury turystycz­ " nej Subregionu Południowego" w ramach RPO WSL 20072013 zaplanowano na najbliższe lata.

Całkowity koszt realizacji inwestycji Miasta Szczyrk w ra­ Rękaw wskazujący silę i kierunek wialni nad szlakiem turystycznym prowadzącym na szczyt Skrzycznego

Projekt zakończony. Okres realizacji: IV 2009 -VIII 2009. Środ­ ki na realizację przedsięwzięcia - łączny koszt inwestycji:

mach Projektu Kluczowego wyniesie 30.977.373,88 zł, z cze­ go wkład miasta wyniesie 6.389.363,52 zł. I. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) Projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji: IV- X

2010.

101.827,03 zł. Środki zewnętrzne: Europejski Fundusz Rozwoju

Łączny koszt inwestycji: 5.519.360,98 zł. Wkład własny:

Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów (wartość do­

1.528.387,03 zł, koszty niekwalifikowane: 725.398,28 zł.

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w Szczyrkuł'II

ZPORR

9.806.172,79 zł

9.806.172,79 zl

POWT RCz-RP

101.827 03 zł

101.827,03 zl

1.466.406,87 zł 5.091,35 zł

RPO WSL 2007-2013

260.760,36 zł

5.519.360,98 zł

25.578.012 90 zł

31.358.134,24 zł

6.446.721,57 zł

549.131,- zł

3.020.839 69 zł

149.996,- zł

3.719.966,69 zł

43.402 97 zł

60.000, zł

Miasto Szczyrk planuje realizację kolejnych projektów przy udziale środków z Unii Europejskiej.

GAZETA SZClYRKOWSKA MATERIAŁ Y

URZĘDU

Foto: J.taba

MIEJSKIEGO

N. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu w Centrum Miasta Projekt planowany do realizacji. Okres realizacji: XI 2010IX 2011. Łączny koszt inwestycji: 9.092.705,01 zł, środki wła­

sne: 1.363.905,76 zł. V. Wytyczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i

uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk ­ Górka w kierunku Klimczoka Projekt planowany do realizacji. Okres realizacji: rv- XII 2012. Realizatorem projektu jest Urząd Miejski w Szczyrku. Łączny koszt inwestycji: 5.998.776,23 zł, środki własne: 1.788.254,13 zł.

D. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z

parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru Projekt planowany do realizacji. Okres realizacji: IV 2011IX 2012. Łączny koszt inwestycji: 8.740.729,37 zł. Środki wła­

sne: 1.464.946,25 zł. m. Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala

Pośrednia, Skalite) Projekt planowany do realizacji. Okres realizacji: rv- X 2012 r.

Łączny koszt inwestycji: 1.625.802,29 zł, środki własne:

243.870,35 zł.

W miejscu zakreślonym czerwonym kolem powstanie w przyszłości dolna stacja kolejki gondolowej.

Materiały przesłane przez Urząd Miasta obejmują również szczegółowy opis projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo­ łecznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Międzygminnego Klubu Sporto­ " wego "Skrzyczne Szczyrk, placówki oświatowe w Szczyrku. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, opisy te nie znalazły się na łamach naszej gazety. Więcej informacji i szczegółów znaj­ dziecie Państwo na stronie internetowej www.um.szczyrk.pl w Parking na Pośrednim zostanie zmodernizowany dzięki funduszom unijnym.

zakładce dotyczącej podsumowania działań samorządu miasta Szczyrk w kadencji 2006-2010.

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

DLA GMINY SZCZYRK REALIZOWANY

W LATACH 2006-2010

Pojęcie "niska emisja" oznacza wprowadzanie do atmos­ fery pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z domowych

najczęściej obszary o zwartej, niskiej zabudowie mieszkanio­ wej, tak jak w Szczyrku.

pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w któ­

Łącznie w latach 2007-2010 zmodernizowano 88 kotłow­

rych spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób.

ni oraz wykonano montaż 48 kolektorów słonecznych wy­

Zanieczyszczenia wprowadzane są do atmosfery przez komi­

korzystując środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro­

ny o niewielkiej wysokości, co powoduje, że szkodliwe sub­

dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości

stancje gromadzą się wokół miejsca ich powstawania, a są to

852.804, - zł.

GAZETA SZCZYRKOWSKA MATERIAŁ Y

URZĘDU

MIEJSKIEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z 0.0. powstało na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 29 grudnia 1992 roku jako jednooso­ bowa spółka gminna, po przekształceniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Kapitał zakładowy wynosi 513.000,- zł i dzieli się na 540 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 950,- zł każdy. Właścicielem jest Miasto Szczyrk - jedyny wspólnik posiadający 100% udziałów. Obroty Spółki: W latach 2006-2009 obroty firmy utrzymują się na stałym poziomie około 1.320.000,- zł.

Inwestycje Przedsiębiorstwa Komunalnego W 2007 roku:

Gospodarka odpadami Z roku na rok rośnie ilość wywożonych śmieci. W roku 2009

Modernizacja budynku bazy - koszt zadania: 44.252, 04 zł Powiększenie placu manewrowego przeładunku kontenerów na surowce segregowane - koszt zadania: 2.922, 70 zł Zakup wagi samochodowej najazdowej - koszt zadania:

11.942, 35 zł

wywieziono od nas 1.800 ton nieczystości. Najwięcej odpadów " "wyprodukowały podmioty gospodarcze - 792 tony i gospo­ darstwa domowe - 638 ton. Śmieci komunalne ważyły 61 ton. Tyleż samo uzbierano posegregowanych surowców wtórnych. Koszty wywozu śmieci rosły od 171.600,- zł w roku 2006 do

W 2008 roku:

349.000,- zł w roku 2009.

Zakup wagi najazdowej 60-tonowej - koszt z dania: 79.931,

85 zł

Kosz wywozu nieczystości bytowych na wysypisko śmieci wyniósł: 2006 - 171.596,11 zł, 2007 - 172.573,98 zł, 2008 -

Powiększenie placu manewrowego, wykonanie nowego chod­

313.135,44 zł, 2009

-

349.063,45 zł.

nika, zakończono remont i adaptację pomieszczenia wagowego - łączny koszt: 33.264, 61 zł Zakończono budowę boksów na materiały sypkie - koszt za­ dania: 30.084, 01 zł Zmieniono część ogrodzenia, wykonano nową bramę auto­ matyczną - koszt zadania: 11.833, 65 zł W 2009 roku :

Zakupiono samochód ciężarowy z napędem na dwie osie marki Renault Trafie 4x4 do wywozu nieczystości Zakupiono samochód ciężarowy Peugeot Partner XT do Dzia­ łu Zaopatrzenia Wymieniono dystrybutory na Stacji Paliw - 2 sztuki Zakupiono betoniarkę do Działu Budowlanego Drogowego Kontynuacja utwardzania placu manewrowego Łączna wartość wymienionych inwestycji wyniosła

49.503,48 zł W 2010 roku:

Zakupiono w formie leasingu operacyjnego samochód do wywozu nieczystości stałych marki mercedes 1715

Ilość zawartych umów na odbiór odpadów Do końca 2009 roku podpisano 1.588 umów na vvywóz śmie­ ci. Tym samym objęto umową 4.790 mieszkańców. Do końca września 20 1 O podpisano dodatkowo kolejne 99 umów. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego prowadzona jest w Szczyrku od ubiegłego roku. Za pierwszym razem mieszkańcy przynieśli do wyznaczonych miejsc 6,5 tony takiego sprzętu. W

tym roku przynieśli już 25 ton! Akcja ta będzie prowadzona dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

Odpady wielkogabarytowe Urząd Miejski w Szczyrku wraz z Przedsiębiorstwem Komu­ nalnym przeprowadzają co roku zbiórkę odpadów wielkogaba­ rytowych, w ramach której mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać stare meble, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. według ustalonego harmonogramu. W poszcze­ gólnych latach podczas akcji zebrano: rok 2007 - 11,8 t, rok 2008 - 59,0 t, rok 2009 - 43,6 t, rok 2010 - 44,0 t.

DZIAŁANIA OSP SZCZYRK W LATACH 2006-2010 Grupa operacyjna oSP liczy 36 strażaków, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - 12 członków. W 1995 roku jednostka OSP Szczyrk została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) i jest dysponowana do zdarzeń na terenie powiatu oraz województwa. W kadencji 2006-2010 doposażono ze środków Miasta Jed­ nostkę OSP w następujący sprzęt: samochód G AZELA, sprzęt ochrony dróg oddechowych, 2 radiotelefony, pompę pływającą MEWA, opony do Magirusa, umundurowanie, agregat Honda, 6 siekier Fiskars, nożyce CU4035, bramę garażową, wyremonto­ wano zawieszenie w samochodzie bojowym MAGIRUS. Na utrzymanie gotowości bojowej jednostki straży Miasto przeznaczyło: łącznie 304.861.49 zł -

Jednostka OSP interweniuje w różnych zdarzeniach około

70 razy w roku. Strażacy przepracowali w roku: 2007 - 290 godzin, 2008 - 569 godzin, 2009 - 513 godzin, 2010 (do 30 wrze­ śnia) - 1.876 godzin . •

Foto: J.Żaba

GAZETA SZCZYRKOWSKA MATERIAŁY

URZĘDU

MIEJSKIEGO

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRE SU OŚWIATY W LATACH 2006-2010 Jest tezą udowodnioną, że następstwem nieuzasadnionych

W okresie tym poczyniono starania o przyznanie dodatko­

oszczędności czynionych kosztem oświaty i kultury, jest

wych środków finansowych na zadania w zakresie oświaty. W

wzrost przestępczości i patologii społecznych. W roku 2007

kolejnych latach wysokość tych środków kształtowała się na­

przeprowadzona została dokładna analiza funkcjonowania

stępująco:..

oświaty w naszym mieście pod względem poziomu nauczania oraz stanu technicznego obiektów szkolnych. Na tej podsta­ wie przygotowano strategię działania na lata 2007-2011. Re­ alizacja prowadzona była w oparciu o środki budżetu miasta, Ministerstwa Oświaty, Ministerstwa Sportu, Urzędu Woje­ wódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i środki unijne. Nie­

2007 rok

368.721,74 zł

2008 rok

145.748,77 zł

2009 rok

1.934.308,75 zł

2010 rok

644.986,00 zł

W latach 2007-20 l O łączna wysokość pozyskanych dodatko­

oceniona jest tutaj pomoc rodziców i zaangażowanie grona

wych środków finansowych na zadania w zakresie oświaty wy­

pedagogicznego.

niosła: 3.093.765.26 zł. Kwota wydatkowana

W placówkach oświatowych realizowa­ no szereg projektów współfinansowanych

w tym środki pozyskane z Lp

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wojewódzkiego

Opis zadania Razem

Wodnej

dotacja

w Katowicach

Łączna wartość projektów: 1.748.520,- zł, środki własne tylko 8.377,80 zł.

pożyczka

Zmiana sposobu użytkowania części l.

pomieszczeń Szkoły Podstawowej

nr 3 na

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Szczyrku -

Inwes tycje w placówkach oświatowych - zł

849.150,62 zl

w latach 2007 - 2010

zl

Na bieżąco wykonywane są dalsze pra­

Bilej

ce remontowe płatne ze środków finanso­

Zmiana konstrukcji dachu na budynku 2.

szkolnym ZSPiG Nr

l

w Szczyrku oraz

ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu­ ro pejskiego Funduszu S połe czn ego.

448.797,15 zl

1.509,- zl

133.020,- zł

wych otrzymanych Z wniosków składanych przez Urząd Miasta do Ministerstwa Edu­

docieplenie byłego stropodachu

kacji Narodowej z 0,6% rezerwy subwencji 3.

4.

Remont dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

nr

2 w Szczyrku

Tennomodernizacja przegród budowlanych

11.192,69 zł

-

1.827,- zł

440_500,54 zł

16.420,- zł

budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i

oświatowej.

Łączna wysokość pozyskanych dodat­ kowych środków finansowych na

Gimnazjum Nr 2 - etap l (nadbudowa oraz

zadania w zakresie oświaty

zmiana konstrukcji dachu)

w latach 2007-2010: 3.093.765,26 zł.

Termomodernizacja przegród budowlanych 5.

6.

7.

budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szczyrku - etap l

Termowodemizacja budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego - etap 2 + remont odgromienia

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 - etap l i 2

85.130,92 zł

3.674,- zl

45.135,-

zl

0,6 % rezerwy subwencji

79_156,83 zł

oświatowej

Finansowane z umorzenia

170_274,69 zl

pożyczek z WFOSiGW

Podana powyżej kwota stanowi zbior­ 8.

Remont wjazdu i wejścia do budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2

0,6 % rezerwy subwencji

2 8.400,- zł

oświatowej

cze zestawienie realizowanych przez urząd działań na rzecz poprawy stanu technicz­ nego placówek oświatowych w Szczyrku oraz pozyskanych środków na poszerzenie

9.

Remont

wejścia do budynku

0,6 % rezerwy subwencji

15.000,- zł

oświatowej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

zajęć dydaktycznych w tych placówkach. Jest skrót obszernego materiału dokonany na potrzeby prezentacji w "Gazecie Szczyr­

RAZEM:

2.127.603,44 zł

-

7.010,- zł

194.575,- zl

kowskiej".

GAZETA SZCZYRKOWSKA MATERIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W skład Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informa­ cji wchodzą: Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska, Biuro Pro­ " mocji, Punkt Informacji T urystycznej, Kino "Beskid , Amfite­

zamian za powierzchnie reklamowe, 80.000,- zł - akcja Wędruj z Hi-Teciem.

atr "Skalite". ROK

Budżet MOKPI

Przychody

Pozostałe

Środki

własne

dotacje

unijne

2006

989.780,- zł

287.880,- zł

37.200,- zł

- zł

2007

982.052,- zł

273,073,- zł

36.200,- zI

- zł

2008

1.246.885,- zł

308.278,- zl

38.100,- zł

14,458,- zł

2009

1.362.954,- zł

229.950,- zł

32.200,- zl

52.862,- zł

2010

1.342.408,- zł

291.700,- zł

30.187,- zł

138.189,- zł

Tabela nie zawiera umów z Radiem ZET na kwotę ok. 500.000,- zł,jak również współpracy z Hi-Teciem obejmującą umowę barterową na kwotę: 20.000,- zł - odzież reklamowa w

BUDŻET MIASTA - DOCHODY W LATACH 2006-2010 Dochody 2006

Dochody 2007

Dochody 2008

Dochody 2009

Dochody 20 l O do III kwartału

11.951.263,94 zł

17.260.370 72 zł 18.56l.061,61 zł

13.528.061,78 zł

14.013.427,86 zł

Dochody 20 l O

I planowane 1 23.084.962,- zł

BUDŻET MIASTA - DOCHODY W LATACH 2006-2010 Wydatki 2006 13.69l.631,59 zł

Wydatki 2007 17.71l.082,26 zł

Wydatki 2008 18.993.495,09 zł

Wydatki 2009 16.887.710,56 zł

Wydatki 2010 do

Wydatki 2010

III kwartahl

planowane

16.373.739,80 zł

32.018.293,- zł

GAZETA SZCZYRKOWSKA MATERIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

KANALIZACJA By inwestycja ta mogła się zrealizować skorzystano ze środ­ ków unijnych w postaci dofinansowania z Europejskiego Fun­ duszu Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ­ 6.319.320,04,- zł Środki własne miasta stanowiły kwotę (w tym pożyczka z WFOŚ) - 3.549.480,86,- zł Całkowita wartość inwestycji wyniosła 9. 868.800,90,- zł -

Już same kwoty stanowią obraz wielkości zrealizowanej in­ westycji, ale to jeszcze nie wszystkie obciążenia związane z tym przedsięwzięciem. Część mieszkańców,

r:t_

w przybliżeniu określić po dodaniu ich do ilości już wcześniej posiadających kanalizację, że łącznie stanowią 80% wszyst­ kich gospodarstw zlokalizowanych na terenie Szczyrku. W sytuacji zbliżającego się wymogu dotyczącego uregulowa­ nia przez samorządy gospodarki ściekowej, możemy wykazać już dzisiaj nasze zaangażowanie. Efekt ekologiczny tej inwe­ stycji przy określeniu - na podstawie średniego miesięczne­ go zrzutu ścieków przez gospodarstwo na poziomie 10 m3 jest łatwy do wyliczenia i o tyle mamy czyściejszą wodę i całe środowisko. W skali roku jest to 33.720 m3 ścieków, które do tej pory spływały doliną! Sieć kanalizacyjna sięgnęła pozio­ mu 690 metrów n.p.m.

, ,"" ...,

....,

których prace wykonawcze doświadczy­

ły, wiedzą że zasadzone wcześniej drzew­ ka, krzewy, kwiaty, elementy architektury ogrodowej, bramy, płoty itp. wymagały mimo starań wykonawcy dodatkowych

kosztów i pracy, by przywrócić ich pier­ wotny wygląd . Urząd podobne lecz na inną skalę takie działania podjął, a najważ­ niejszym ich elementem był remont ulicy Uzdrowiskowej. Długości nowo powstałej sieci kanali­ zacyjnej przedstawiają się następująco: główne ciągi kanalizacyjne -11.537,73 metrów przyłącza sanitarne 3.548,35 metrów -

razem

-

15.086,08 metrów (ponad 15

kilometrów) Do nowo wybudowanej sieci podłą­ Kanalizacja powstała także pod ul. Zwalisko

czonych zostało 281 budynków. Można

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2006-2010 2008 rok -1.919.380,41 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku jest samo­

2009 rok 1.997.520,52 zł

dzielną jednostką organizacyjną gminy, funkcjonującą od 1990 roku. MOPS pracuje w dziewięcioosobowym składzie. Wszy­

-

20 l O rok (za III kwartał) 1.670.562,20 zł -

scy pracownicy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz kwa­ liftkacje zawodowe wymagane przepisami ustawy.

Wysokość pozyskanych dodatkowych środków finanso­

Na wydatki MOPS składają się między innymi: świadczenia

wych z Europejskich Funduszy Społecznych na realizację pro­

rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez­

jektu "ŚClEŻKADO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno­

pieczenia społecznego oraz zaliczka alimentacyjna, zasiłki i po­ moc w naturze, utrzymanie MOPS, pomoc państwa w zakresie

zawodowa mieszkańców Szczyrku" ksztahowała się w poszcze­ gólnych latach następująco:

dożywiania - obiady dla dzieci i zasiłki celowe na żywność. W

2008 rok 41.729,23 zł

poszczególnych latach wydatki MOPS wynosiły:

2009 rok 137.428,73 zł

20 l O rok 133.942,- zł

2007 rok -1.949.305,15 zł

-

-

-

Więcej informacji i szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej

www.um.szczyrk..pl

w zakładce dotyczącej podsumowania działań samorządu miasta Szczyrk w kadencji 2006-2010.

GAZETA SZCZYRKOWSKA ,

POSWIĘCENIE SZTANDARU NA WAWELU

Pro! Krzysztof Ożóg wpisuje się do księgi pamiątkowej szkoły nr 2 w Szczyrku.

Młodzież szkolna i nauczyciele przechodzą na Wawel.

14 września 2010 roku przejdzie do historii Zespołu Szkoły

strzowie Szczyrku, przewodniczący Rady Miasta, dyrektorzy

Podstawowej i Gimnazjum nr 2, a także do historii Szczyrku. W

szkół szczyrkowskich), poczty sztandarowe: Związku Podhalan,

100-letniej tradycji naszej szkoły był to dzień wyjątkowy i wspa­

Bractwa Jakubowego, OSP, GOPR, ZSPiG nrl w Szczyrku).

niały. Uczniowie, nauczyciele, księża katecheci, rodzice i absol­

Najbardziej wzruszającą częścią Mszy było z pewnością po­

wenci udali się 6 autokarami (nie licząc samochodów prywat­

święcenie sztandaru szkoły. Na ufundowanym przez rodziców

nych) do Krakowa, miasta tak moc­

sztandarze widnieje portret naszej

no związanego z życiem i działal­

patronki i słowa hymnu Szkoły:

nością naszej Patronki - Świętej

"Tyś dla nas jest wzorem". W ka­

Królowej Jadwigi.

zaniu ks. proboszcz

rane

Odwiedziliśmy najpierw kra­ kowskie Łagiewniki i modliliśmy

Andrzej Lo­

podkreślił mądrość i wiarę

naszych przodków, którzy wybrali

się w Sanktuarium Bożego Miło­

na patronkę szkoły

sierdzia. Następnie wysłuchaliśmy

Jadwigę. Na zakończenie modlili­

nr

2 Królową

w Auli Collegium Novum Uniwer­

śmy się przy relikwiach Świętej Ja­

sytetu Jagiellońskiego wykładu

dwigi Królowej pod "Czarnym"

Krzysztofa Ożoga poświęco­

Krzyżem, pod którym ona sama

nego Królowej Jadwidze, która

niejednokrotnie zawierzała Bogu

przyczyniła się do odnowienia naj­

swój los i los naszej Ojczyzny.

prof.

starszej polskiej Alma Mater i była opiekunką profesorów i żaków.

Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy uczestniczyli \-"raz z nami w

O godz. 16.30 w Katedrze Wawelskiej, w miejscu niezwykle

tym ważnym wydarzeniu. Szczególnie wdzięczni jesteśmy naj­

ważnym dla naszej historii i kultury, odbyła się uroczysta Msza

starszym absolwentom naszej szkoły za to, że zaszczycili nas

Św, którą koncelebrowali: ksiądz proboszcz Andrzej Lorane oraz

swym udziałem w uroczystościach w Krakowie. Już dzisiaj za­

Jakub Kruczek, absolwent naszej szkoły.

praszamy na uroczyste obchody 100-lecia ZSPiG nr 2, które od­

ojciec dominikanin

Wokół ołtarza zgromadzili się: cała społeczność szkolna, dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście (m. in. bunni­

będą się 4 czerwca 2011 roku. (K.B.)

.------�

GAZETA SzeZYRKOWSKA

11

Udział władz miasta i innych pocztów sztandarowych ze Szczyrku podkreślał rangę uroczystości.

Uczniowie klasy fIl a z dumą pozowali do zdjęcia przy nowym sztandarze szkolnym.

MŁODZI NA KULTURALNYM ZJEŹDZIE

Dnia 9 października w siedzibie Sokolni w Buczkowieach odbył się VI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych, od­ bywający się corocznie pod patronatem starosty bielskiego Andrzeja Płonki. Zjazd został zorganizowany ;Jrzez aktywnie

działające w gminie Buczkowice Towarzystwo Społeczno-Kul­ turalne "Zagroda" przy wsparciu wójta Buczkowic Józefa Ca­ puty. Tegoroczny zjazd cieszył się dużym zainteresowaniem,

przybyły liczne delegacje kulhualnych towarzystw i stowarzy­ szeń działające na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i ż)I\"ieckiego. Nie zabrakło także szczyrkowskich organizacji. Nasze miasto reprezentowały m.in. Stowarzyszenie "Młodzi dla Szczyrku" oraz Związek Podhalan oddział w Szczyrku. Ponad­ to swoim przybyciem imprezę uświetnili: starosta powiatu biel­ skiego Andrzej Płonka, wicestarosta Mirosław Szemla, prze­

Stefan Przybyta, BO/ys Matlak i Adrian Szkaradn podczas obrad Zjazdu Towarzystw Regionalnych.

wodniczący Rady Powiatu Roman Migdał, europoseł Małgo­ rzata Handzlik. Wśród przybyłych gości referat wiodący zjaz­

Oprawę artystyczną zjazdu uświetnił m.in. występ szczyrkow­

du pt. "Bogactwo kultury pogranicza wartością czy proble­

skiej Kapeli Antoniego Gluzy. Zjazd był wspaniałą okazją do

mem" wygłosiła Małgorzata Kiereś, dyrektor Muzeum w

spotkania i wysłuchania wielu lokalnych aktywistów, którzy

Żywcu. Dalsza część programu objęła podsumowanie doko­

działają na rzecz swoich społeczności przyczyniając się tym sa­

nań Euroregionu Beskidy w zakresie pozyskiwania środków

mym do promowania ich historii i kultury, a także pobudzania

europejskich. Dyrektor Euroregionu Marcin Filip zachęcał

rozwoju. Był to odpowiedni czas dla poznania się, ""Ymiany

obecnych do współpracy tłumacząc, że Euroregion może być

poglądów i doświadczeń, które mam nadzieję w przyszłości za­

partnerem także dla regionalnych towarzystw.

procentują również dla organizacji szczyrkowskich. (B.M.)

GAZETA SZCZYRKOWSKA

MALINOWY TORT NA UL MALINOWEJ

Przecięcia wstęgi dokonali: nadleśniczy Hubert Kobarski i burmistrz Wojciech Bydliński

W pierwszą sobotę jesieni otwarto uroczyście zmodernizo­

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7 Danuta Kubaszek otrzymała nową tablicę informacyjną.

śli startowali z Soliska, biegli ulicą Malinową do końca nawierzch­

waną ulicę Malinową. Część oficjalna była tylko pretekstem do

ni asfaltowej, potem tą samą trasą wracali, by w końcu biec pod

zorganizowania pikniku rodzinnego, zawodów sportowych, róż­

Golgotę. Złote Narty zdobył Tomasz Klisz z Bielska-Białej, któ­

norakich koncertów i degustacji potraw regionalnych.

ry przebiegł ulicę Malinową tam i z powrotem oraz stromy odci­

Piknik został zorganizowany przez Zarząd Osiedla nr 7 oraz

nek pod Golgotą w czasie 16 m in 55 sek. Zwycięzca nie był

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji. Najważniejszym

przypadkową osobą. Zawodnik ten od kilku już lat bierze udział

.

wydarzeniem sportowym był Bieg o Złotą Nartę. Dzieci pokony­

w różnego rodzaju górskich biegach przełajowych. Ostatnio po­

wały 600-metrową trasę z Soliska pod Golgotę,a młodzież i doro­

konał 96-kilometrową trasę wokół masywu Mont Blanc.

Po złote narty biegnie zwycięzca zawodów Tomasz Klisz z Biel$ka-Bialej.

Nagrodę główną ufundowali: Szczyrkowski Ośrodek Nar­ ciarski SA oraz CONTRAKT SNOWBOARDS. Sponsorami malinowej imprezy byli: PPHU KARGUL, Go­ ściniec Salmopolski,Hotel Exploris,Zajazd Biały Krzyż,Gale­

Jamo,Handw rker,Świeboda, a także \vłaściciele gruntów: Lasy Państwowe oraz pani Czesława Krupa, panowie: Ma­ rian Więzik, Andrzej Fiedor, Bogdan Fiedor, Stanisław Fie­ dor, państwo: Więzik i Staśkiewicz.

ria Beskidzka, THF Polskie Schroniska Turystyczne, Serwis

,W organizacji imprezy pomagali: Urząd Miasta,Miejski

Narciarski Jacek Przybyła i Dariusz Gorzawski, Serwis Nar­

Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji,Punkt Informacji Tu­

ciarski państwo Wawrzuta, Gliwicka Agencja Turystyczna

rystycznej,Beskidzka Grupa.GOPR,zespół Mały Ondraszek,

S.A., Centralny Ośrodek Sportu, hotel Gronik,EURO MAR­

panie: Halina Chudy,PauJina Jakuszko, Urszula Konior,Ka­

KET, firma RAJBI,Restauracja ALiSA,firma RAJBIT, pań­

tarzyna Konior,Maja Gębala,Maria Chudy,Małgorzata Skow-'

stwo: Baran, Smolan'ik,Soberka, Tutaj,Klisz, Staszewscy, Skup

ron, Bożena Dziedzic, Marcelina Puchała, Wikt ria Socała,

jagód,Parafia Ewangelicka, LKS Klimczok Bystra,FAMILY

Halina Kruczek, Kinga Kruczek,Elżbieta Kot,Katarzyna Dżie­

RELAX,IGLO BAR,APM Sp. z 0.0., BLASTEX,FORTY-FO­

dzic,panowie: Jakub Wałęga,Kazimierz Pijak; Antoni Przy­

UR.pl Zabawę sponsorowali też mieszkańcy ul, Malinowej: pań­ stwo Konior, Gębala, Fiedor, Lindert, Romanowscy, Pirug,

była,pastor Jan Byrt, państwo: Bartyzel, Waluś, Gębala"Fie- , dor, Ochman,Tutaj, Tamawa, Lindert. Wszystkim za wszelką pomoc dziękuje Zarząd Osiedlanr 7.

GAZETA SZCZYRKOWSKA Organizatorzy zapewnili sportowe emocje również naj­ młodszym uczestnikom piknik u . Było w i e l e sprawdzia­ n ó w spr a w n o ś c i o w y c h , rywalizacji, śmi e c h u i nagród. Gromkim braw ami przyjęto w ystępy zespołów grających

brała przewo dnicząca Zarządu Osiedla nr 7 Danuta Ku­

b a s z ek.

Oficjalnego przecięcia wstęgi nad nową drogą dokonali: bur­

mistrz Szczyrku Wojciech Bydliński i nadleśniczy Hubert Kobar­

muzyk ę k lasyczną, szanty żeglarskie i oczywiście naszą

ski. Asfaltowa nawierzchnia służyć będzie nie tylko mieszkańcom

muzykę folklorystyczną. Na miłośników dobrego jedze­

Malinowa, ale przyciągnie też z pewnością miłośników jazdy na

nia czekały potrawy regionalne i tort mali n o w y. Za w y­

rowerze wśród ciszy beskidzkich lasów.

śmienitą organizację imprezy najwięcej podziękowań ze-

(J. Ż.)

Panie z Górnego Szczyrku upiekły

Burmistrz Szczyrku pokroił tort malinowy

znakomite ciasta.

udekorowany marcepanem imitującym drogę.

KArlA WlC6Mlrr pOII 6rKlIIZlA W ostatnią sobotę września w bielskim ho­ telu Vienna odbyły się tegoroczne finały kon­ kursu Miss Polonia Podbeskidzia. Do rywali­ zacji stanęło 15 najpiękniejszych dziewczyn z naszego regionu. W śród nich była 17-letnia Kasia Marek ze Szczyrku. I to właśnie nasza

reprezentantka zdobyła najwięcej tytułów.Naj­ ważniejszym z nich był oczywiście tytuł Pierw­ szej Wicemiss Podbeskidzia. Kasia została tak­ że Miss Osobowości, Miss Kroniki Beskidz­ kiej, Miss Babski Raj, Miss AS&J Internatio­ nal.

Kasia uczęszcza do liceum w Buczkowicach.

Jest córką byłego bunnistrza Szczyrku Czesła­ wa Marka.

(J. Ż.)

5 grudnia godz. 15.30 ... ·; i.;r.�·

W show prowadzonym przez Elfy mnóstwo konkursów i zabaw W reszcie nadchodzi oczekiwa

takichJak:

;; , :Z '-'("'JL>' l;'Mikołajowe narty

r ;;Ua:

Wchodzi uśmiechnięty Św. Mikołaj i .......

Gwiazdkowe kalambury

Koszt zabawy: 30 zł/dziecko

Turniej - jaka to kolęda

Cena obejmuje: 2-godzinną zabawę, poczęstunek.

Warsztaty ozdób świątecznych

Uwaga rodzice!

Orkiestra kolęd

Święty Mikołaj wręczy przygotowane przez Was prezenty.

Zagadki świąteczne Wyścig reniferów " "Mikołaj Dance - nauka ta ' ..r-' . -t-- ,Waflowe marzenie

Rezerwacje przyjmujem y do 30 listopada: tel.(033) 817 88 74; recepcja@m eta-hotel.pl

:; ;

GAZETA SzeZYRKOWSKA

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Kandydaci na Burmistrza Miasta Szczyrk l. BYDLIŃSKIWojciech Władysław, lat 55, wykształcenie wy­

3. FRANASIK Renata Urszula, lat 56, wykształcenie wyższe,

ższe, zam. Szczyrk

zam. Szczyrk

zgłoszony przez K W W SZCZYRK NA MEDAL

zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

nie należy do partii politycznej 2. FABIA Tadeusz Franciszek, lat 70, wykształcenie średnie,

członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej popierana przez PlatformęObywatelskąRzeczypospolitej Polskiej 4. M A RE K Czesław, lat 50, wykształcenie wyżs,?e, zam. Szczyrk

zam.Szczyrk zgłoszony przez KW PRAWO l SPRAWlEDLlWOŚĆ

zgłoszony przez KWW PRZYJAZNY SZCZYRK

członek Prawa i Sprawiedliwości

członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Kandydaci do Rady Miasta Szczyrk

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 28 -KW KOLIB A l. KORZENIOWSKA Magdalena, lat 28, zam. Szczyrk

Lista nr 4-KW PLATFORM A OBYWATELSKARP

popierana przez SWK "KOLIBA" Szczyrk

1. FRANA SIK Łukasz Kazimierz, lat 32, zam. Szczyrk 2. BUJA K Izabela, lat 43, zam. Szczyrk Lista nr5-KW PRAWO I SPRAW IEDLIWOŚĆ 1. G AW EŁ A gnieszka Ka tarzyna, lat24, zam. Szczyrk

Okręg Wyborczy Nr 3 Lista nr4-KW PLATFOR1VIA OB YWATELSKARP l. PINKAWA Marian, lat 54, zam. Szczyrk 2. GÓRl\ry Grzegorz Rafał, lat 33, zam. Szczyrk

Lista nr 25-KWW SZCZYRK NA MEDAL 1. KOŁA SZEWSKA A l icja, lat 52, zam. Szczyrk 2. ŁA CI A K A ndrzej Bron isław, lat 53, zam. Szczyrk

Lista nr 5-KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. KRU CZE K Marian Józef, lat 44, zam. Szczyrk 2. PRZYBYŁA Michał, lat 40, zam. Szczyrk

Lista nr 26-KWW NOW E POKOLENIE 1. ZEMANEK W ik tor, lat 26, zam. Szczyrk

Lista nr 25-KWW SZCZYRK NA MEDAL

Lista nr 27-KWW PRZYJA ZNY SZCZYRK

2. STRZELCZY K P io tr Stanisław, lat 46, zam. Szczyrk

1. CEMBALA Bolesław Kazimierz, lat 74, zam. Szczyrk 1. KUDŁA CIK Magdalena, lat 25, zam. Szczyrk Lista nr 26-KWW NOW E PO KOLENIE

Okręg Wyborczy Nr 2 Lista nr4-KW PLATFORMA OBYWATELSK A RP

1. PRZYB YŁA Stefan, lat 27, zam. Szczyrk Lista nr 27 -KWW PRZYJA ZNY SZCZYRK

l. MAGDZIARZ Jolan ta, lat47, zam. Szczyrk

l. HARAZIN Krystian Franciszek, lat 62, zam. Szczyrk

2. KR AJEWSK I Krzysz tof Jan, lat 27, zam. Szczyrk

2. WA CH Marek W iesław, lat 49, zam. Szczyrk

3. CEMB A LA Janina A nna, lat 60, zam. Szczyrk Lista nr 28 -KW KOLIBA Lista nr5-KW PRAWO I SPRAWI EDLIWOŚĆ 1. SOB CZY K Jan, lat 63, zam. Szczyrk Lista nr 25

-

KWW SZCZYRK NA MEDAL

1. KRUPIŃSKI Marcin A dam, lat 32, zam. Szczyrk popierany przez SWK "KOLIBA" Szczyrk

Okręg Wyborczy Nr 4

1. JA STRZĘBSKI A ndrzej Marek, lat 53, zam. Szczyrk 2. WAWRZUTA Szymon, lat 26, zam. Szczyrk

Lista nr4-KW PLATFORMA OBYWATELSKARP

Lista nr 26-KWW NOW E PO KOLENIE

2. U CHERRafał, lat 29, zam. Szczyrk

1. ZGOBISZ Barbara Stan isława, lat 46, zam. Szczyrk 1. SZKARADNIKAdr ian, lat 25, zam. Szczyrk 2. NIKIEL Krzysz tof, lat 53, zam. Szczyrk

Lista nr 25-KWW SZCZYRK NA MEDAL

Lista nr 27-KWW PRZYJA ZNY SZCZYRK

2. WALA SZE K Doro ta, lat 32, zam. Szczyrk

1. RADE CKA Krystyna W ik toria, lat 59, zam. Szczyrk 1. MATLA K Stan isław Florian, lat 59, zam. Szczyrk 2. ZEMANEK Edyta Wik toria, lat 76, zam. Szczyrk 3. JA KUB IE C Sylwia Magdałena, lat 48, zam. Szczyrk

Lista nr 28 -KW KOLIBA 1. RZE P A Marcin Józef, lat 42, zam. Szczyrk popierany przez SWK "KOLIBA" Szczyrk

GAZETA SzeZYRKOWSKA Okręg Wyborczy Nr 6

Okręg Wyborczy Nr 5 Lista nr 4

-

Lista nr 4

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

-

KW PLATFORi\1A OBYWATELSKA RP

l. HELLER Krzysztof, lat41, zam. Szczyrk

l. CEMBALAlwona Weronika, lat 29, zam. Szczyrk

2. HA BIERSKA Joanna Maria, lat 39, zam. Szczyrk

2. KARWOWSKI Szczepan, lat 28, zam. Szczyrk

3. ŁACIAK Anna, lat 51, zam. Szczyrk Lista nr5 -KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Lista nr5-KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. BIENIEK Jan Karol, lat 63, zam. Szczyrk

l. WIECZOREK A rtur Bartłomiej, lat 23, zam. Szczyrk 2. PAKOS Marzena, lat 40, zam. Szczyrk

2. HOŁDYS Kazimierz, lat 45, zam. Szczyrk 3. PILARZ Stefan Jakub, lat48, zam. Szczyrk

Lista nr25-KWW SZCZYRK NA MEDAL

Lista nr25-KWW SZCZYRK NA MEDAL

l. BYRDY A ntoni, lat47, zam. Szczyrk

l. KUBA SZEK Danuta Ewa, lat41, zam. Szczyrk 2. DZIEDZIC Bożena Ewa, lat47, zam. Szczyrk 3. OLSZOWSKI Leszek, lat 44, zam. Szczyrk

Lista nr26 -KWW NOWE POKOLENIE 1. MATLAK Borys, lat 27, zam. Szczyrk

Lista nr26 -KWW NOWE POKOLENIE 1. CEMBALA Ryszard, lat 43, zam. Szczyrk

Lista nr27-KWW PRZYJAZ�SZCZYRK

Lista nr27-KWW PRZYJAZNY SZCZYRK

l. PRZYBYŁA Jacek, lat 41, zam. Szczyrk

1. SOBERKA Waldemar Józef, lat 52, zam. Szczyrk Lista nr28 - KW KOLffiA

Lista nr 28 - KW KOLffiA

1. TRACZ Bożena Alicja, lat 35, zam. Szczyrk

1. PRZYBYŁA Barbara, lat46, zam. Szczyrk

popierana przez SWK "KOLIBA" Szczyrk

popierana przez SWK "KOLIBA" Szczyrk

Kandydaci do Rady Powiatu Bielskiego Janusz Nikiel-42 lata. Pre­

Kubica Jacek

zes Szczyrkowskiego Związku

48 lat

Stowarzyszeń Sportowych sku­

Szczyrk ul. Śnieżna l

piającego wszystkie najsilniejsze kluby sportowe w Szczyrku. Jed­

Bezpartyjny

nocześnie pracuje z młodzieżą uzdolnioną sportowo w UKS COS

Prowadzi działalność

OLIMP Szczyrk, którego jest za­

gospodarczą

łożycielem i sekretarzem. Jest współinicjatorem budowy skocz­ ni przy Szkole Podstawowej

nr

Wykształcenie średnie

l

w Szczyrku. Prowadzi własną dzia­

Żona Elżbieta, córki Anna

łalność gospodarczą. Aktywnie działa w Szczyrkowskiej Izbie

i Alicja oraz syn Grzegorz

Gospodarczej. Jest instruktorem ZHP. Organizuje wypoczy­ nek dla dzieci i młodzieży Hufca Beskidzkiego i klubów spor­ towych. Pod hasłem Ojczyzna, Nauka, Cnota wychował wielu młodych ludzi potrafiących samodzielnie pokonywać różne t rudności. Jest żonaty i ma dwie córki - Justynę i Karolinę.

W radzie powiatu chciałbym się zaj ąć: •

warunkami dla roz\v oju przedsiębiorczościstanem utrzymania drógfunkcjonowaniem administracji powiatubezpieczeństwem mieszkańcówrozbudową tras narciarskich

Zgodnie z zamiłowaniami w Przyszłej Radzie Powiatu chce opracować program wspierania rozwoju sportu w szkołach oraz klubach sportowych i promować udzielanie pomocy utalentowanej młodzieży szczególnie w Szkołach Mistrzo­ stwa Sportowego. Będzie też działał na rzecz bazy sportowej wyczynowej i rekreacyjnej na terenie Szczyrku.

Lista nr 2 Miejsce nr

3

Lista nr 2 Miejsce nr

6

GAZETA SZCZYRKOWSKA

Józef Krajewski

Szanowni Wyborcył

,

49 lat, żonaty, dwóch

Urodziłem si w Szczyrku w dniu 27.01.1986 roku. Jestem prawnikiem.

dorosłych

synów, wykształcenie średnie, własna działalność

W trakcie kadencji zamierzam zająć się w szczególności:

gospodarcza Przez byłem

dwie

edukaCją, rozwojem j kształceniem dzieci oraz młodzieży,szerzeniem bezpłatnej pomocy prawnej i wsparciem osób bezrobotnych,zwiększeniem bezpieczeństa na terenie powiatu,rozwojem turystycznym naszego regionu.

21 listopada 2010 roku - Twoja

kadencje

radnymszansa na dobry wybór!

RadyMiejskiej w Szczyrku. W

okresie

tym,

pełniłem

funkcję

Burmistrza Szczyrk,

Miasta

a

w nastę­

pnej kadencji Przewodniczącego Rady Miejskiej, potem zastępcy Burmistrza Miasta Szczyrk. Zdobyte doświadczenie w pracy zawodowej oraz samorządowej chciałbym wykorzystać jako państwa przedstawiciel w Radzie Powiatu Bielskiego

reprezentując

mieszkańców

Miasta

Szczyrk,

Gmin

-

Buczkowice i Wilkowice. Po

uzyskaniu

mandatu

Radnego

Powiatowego

główny

nacisk

w zakresie moich obowiązków będę kładł na:

Aktywizację rynku pracy poprzez wspieranie rozwoju malej i średnie przedsiębiorczości, Maksymalne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowych

I funduszy , głownie Unii Europejskiej do aktywnej walki z bezrobociem, •

Współpracę z organizacjami pozarządowymi w aktywizacji życiaPoprawę bezpieczeństwa mieszkońców naszego powiatu,

społecznego. Promocję powiatu przy uwzględnieniu walorów kulturowych

i turystycznych

KOLO EMERYTÓW I RENCISTÓW W SZCZYRKU NASZAKANDYDATKA DO RADY POWIATU -

AGATAMYSŁAJEK

KAROLKEMPNY Lat 57. Żonaty. Mieszka w

-

Szczyrku. Dwoje dzieci. Wy­ kształcenie średnie - technik

Mam średnie wykształcenie i jestem osobą aktywną zawodowo. Poza rodziną

mechanik.

moją drugą pasją jest praca społeczna na rzecz ludzi potrzebujących i dla tych, któ­

wadził działalność gospo­

Od 1979 do 2009 roku pro­

rzy weszli w trzeci wiek. To dla nich podję­

darczą. Obecnie pracuje jako

łam się przewodniczenia Kołu Emerytów i Rencistów w Szczyrku; działam w Zespole Charytatywnym przy Parafij św. Jakuba i

przedstawiciel DSA Financial Group SA Od 1986 roku pełni spo­

w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej.

łecznąfunkcję wiceprezesa Pol­

Jestem inicjatorką i współorganizatorem wielu przedsięwzięć i akcji na rzecz miesz­ kańców naszego miasta, m. in. programu unijnego ,,Pora na Seniora", corocznych zbiórek dla potrzebujących ,,Dar Serca na Święta", wycie­ czek krajoznawczych, turystycznych, a także szlakiem tradycji. Jestem wulkanem pomysłów, a jednym z nich jest stworzenie w Szczyrku Uniwersytetu T rzeciego Wieku. I to będzie jeden z najważniejszych moich tematów, jako radnej Powiatu. Chciałabym lepiej pomagać potrzebującym oraz uaktywniać grupy zamkniętych społecznie ludzi. Będę pilnowała, aby wszystkie zaplanowane projekty dla na­ szej gminy, dotyczące rozwoju turystyki były konsekwentnie realizowane i zakańczane z pozytywnym skutkiem.

ZMIERZAĆ PROSTĄ I SKUTECZNĄ DROGĄ DO CELU

LISTANR5 MIEJSCENR5

pl s

Prawo i Sprawiedliwość

skiego Związku Wędkarskiego Koła,,żylica" w Buczkowicach.

PROGRAM: Stawiam na pracę, bezpieczeństwo mieszkańców, ochro­ nę środowiska - czysta woda, powietrze, sprawiedliwy po­ dział funduszy unijnych na rozwój gospodarczy, sport, tu­ rystykę, kulturę i oświatę. Wzmocnić pragnę współpracę pomiędzy gminami powiatu. Nasza przyszłość zależy od nas samych. Za każdy głos poparcia dziękuję.

LISTANR 5 POZYCJA 7

P1 S

Prawo i Sprawiedliwość

GAZETA szeZYRKOWSKA

YDATDORADYPO

TU

JÓZEF PRZYBYŁA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA - PRAWO - WSPÓLNOTA

Rodowity Szczyrkowianin, wykształcenie zawodowe, ren­ cista. Moją pasją był zawsze sport i

SŁUCHAM WASZYCH GŁOSÓW, BO JESTEŚCIE NAJWAŻNIEJSI!

pomoc potrzebującym. Dzisiaj zajmuję się szkoleniem sporto­ wym dzieci i młodzieży. Zakła­

dałem i byłem wieloletnim Prze­ wodniczącym Gminnej Komi­

Urodziłam się w Szczyrku. Tutaj mieszkam ze swoją rodziną i pracuję. Mam wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ukończyłam Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Od wielu lat pracuję w pomocy społecznej w Szczyrku.

sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Znam potrze­ by mieszkańcówSzczyrku, po­ nieważ byłem miejskim radnym oraz członkiem Zarządu Miasta w latach

2000 - 2004.

W Powiecie chciałbym zajmować się sprawami sportu i turystyki oraz młodzieży. Na pewno nie zapomnę o ludziach potrzebujących pomocy i jak zawsze mogą oni na mnie liczyć.

DZIĘKUJĘ ZA DOTYCHCZASOWE ZAUFANIE!

LISTANR 5

Pl S

MIEJSCENR8

Jestem radną od początku istnienia Powiatu. Pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Działam także w Społecznej Radzie Beskidzkiego Centrum Onkologii. Głosy, które oddaliście na moją osobę w poprzednich latach są dla mnie wielkim wyróżnieniem i wyrazem Waszego zaufania. Dziękuję Wam za to i nie zawiodę Was w przyszłości, bo mogę być mądra tylko siłą mądrości mieszkańców Szczyrku i budować dobroć w oparciu o Waszą dobroć oraz jasne I przejrzyste cele społeczne. Helena Byrdy-Przybyła

MIEJSCE NR 2

LISTA NR 24

Prawo i Sprawiedliwość

JEDYNY KANDYDAT ZE SZCZYRKU W WYBORACH DO SEJMIKU ŚLĄSKIEGO

Nina ROMAN

;:..s

lat 50, szczyrkowianka. Kandydatka na radną powiatu

bielskiego z Komitetu Wyborcze­

_1

goSLD.

Zamężna, córka studiuje naAka­ demii Techniczno Humanistycz­

:M"

nej w Bielsku-Białej. Wykształcenie średnie.

Aktualnie pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji wSzczyrku.

ł

Interesują mnie sprawy społeczne, komunalne i warunki

I ł

życia ludności. Chciałabym też, działać na rzecz naprawy szkód popowo­

j

dziowych oraz konserwacji brzegów naszych górskich potoków.

LISTA NR 1 MIEJSCENR3

-.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

,'

".

.

Kandydat do Sejmiku

Województwa 51ąsiy'hoIog J podagog

GAZETA SzeZYRKOWSKA

Burmistrz Szczyrku

WOJCIECH BYDLIŃSKI oraz Kandydaci do Rady Miejskiej

ISTr Bolesław Cambala

Piotr Strzelczyk

Emeryt

AlicJa Kołaszewska

Kierowca mechanik

Przewodnicząca Komisji Ojwlaty I Zdrowia

Andrzej Łaciak

Przewodniczący Komisji Gospodarki

Bożena Dziedzic Położna

NR

Antoni Byrdy

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Bydliński Burmistrz Szczyrku

w

Szczyrku

25 Leszek Olszowski

Lokalny przedsiębiorca

Ołłnuta Kubaszek

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7

Szymon Wawrzuta

Ratownik GOPR, student

OQrota Walaszek

Przewodnicząca Komisji Budźetu I Finansów

Andrzej Jastrzębski

Przewodniczący Komisji Ochrony Srodowlska

Radecka Krystyna Emerytka

GAZETA SZCZYRKOWSKA

Szanowni Mieszkańcy Szczyrku!

miał łączyć wiele ważnych miejsc, między innymi amfiteatr, COS, skocznie.

Z radością witam Państwa na łamach Gazety Szczyrkowskiej wraz z komitetem wyborczym KWW PRZYJAZNY SZCZYRK.

Pragnę również przypomnieć, że zostawiłem budżet miasta

w

dobrej kondycji finansowej. Organy kontrolujące pracę poprzed­ Decyzję o ponownym kandydowaniu na stanowisko burmi­

niej kadencji potwierdziły rzetelność moich działań jako Burmi­

strza podjąłem przede wszystkim po to, by kontynuować zmiany

strza Miasta. Takiej oceny dokonała Komisja Dyscypliny Finan­

zapoczątkowane w 2002 roku w trakcie mojej pierwszej kadencji.

sów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, Warszawski Sąd

Tak jak i dla Państwa, dla mnie Szczyrk jest czymś więcej niż

Administracyjny, Sąd Apelacyjny w Bielsku Białej. Tak pozy­

miejscem, miastem. Tutaj się urodziłem i wychowałem i chcę, by

tywnej weryfikacji życzę obecnym włodarzom miasta, jednak

w tej pięknej okolicy dorastały również moje dzieci. Jestem głębo­

wszyscy wiemy, że obecnie zadłużenie Szczyrku sięga ok.

ko i emocjonalnie związany ze Szczyrkiem i jego mieszkańcami.

9200 000 zł.

Właśnie dzięki Wam zrozumiałem, że najbliższą przestrzeń życiową tworzą przede wszystkim ludzie. Nasze relacje i poczucie wspól­

Dlaczego więc warto ponownie na mnie zagłosować? Swoją

nej odpowiedzialności za rozwój Szczyrku dają mi motywację i

poprzednią kadencji udowodniłem, że jestem sprawnym i sku­

energię do działania, bo słowa krytyki, choć są potrzebne, nie zbu­

tecznym samorządowcem. Mam serce i siłę do pracy dla Szczyr­

dują lepszego życia. Potrzebne są konkretne działania. Właśnie

ku. Biorę pełną odpowiedzialność za słowa, czyny i decyzje, bo

takie chciałbym Państwu obiecać.

wiem jak osiągnąć sukces i sprowadzić Nasze Miasto z powrotem na właściwe tory.

Jako jeden z dowodów mogę przytoczyć niewątpliwy wspól­ ny sukces: mój jako Burmistrza i Rady Miasta - zarówno tej pierw­

Na zakończenie słów kilka o mojej wiedzy i doświadczeniu.

szej, która częściowo ustąpiła i tej w uzupełnionym składzie. Wła­

Wieloletnia praca w samorządzie, studia podyplomowe w tym

śnie w latach 2002 - 2006 pozyskaliśmy największe w historii

kierunku, praca w różnych organizacjach potwierdzają moją decy­

naszego miasta środki zewnętrzne, przygotowaliśmy dla miasta

zję. Moje motto to ludzie i praca dla nich, wiem jak osiągnąć suk­

dobre i odważne plany inwestycyjne i zabezpieczyliśmy na nie

ces dla Naszego Miasta. Biorę pełną odpowiedzialność za słowa,

środki finansowe w projekcie kluczowym RPO na ponad 30 mln

decyzje i czyny.

zł. To właśnie te działania spowodowały, że Szczyrk w 2006 roku zajął pierwsze miejsce w Powiecie Bielskim w pozyskiwaniu środ­ ków unijnych.

Proszę Was o głosy, które pozwolą, aby Szczyrk powrócił na właściwe tory. Proszę o głos dla mnie i dla kandydatów do Rady Miasta z mojego komitetu PRZYJAZNY SZCZYRK. Jak

Cieszy mnie, że wiele realizowanych zadań obecnie to efekt

pokazuje historia, będą to dobrze wykorzystane głosy.

działań i pracy osób związanych z poprzednią kadencją. Przykła­

Z wyrazami szaclInkll

dem mogą być takie inwestycje jak np. kanalizacja sanitarna, na

Czesław Marek

którą pozyskaliśmy 6,3 mln zł ze środków unijnych, promesa na środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ter­ momodernizację obiektów oświatowych, rozpoczęty program Ograniczenia Niskiej Emisji wymiany kotłów grzewczych.

l. Konsekewentny, planowy rozwój Szczyrku w oparciu o efek­ tywne wykorzystanie środków zewnętrznych i szeroki dialog

Najbardziej szkoda jednak inwestycji, które mimo pełnej doku­ mentacji umożliwiającej realizację utknęły za czasów kadencji obec­

społeczny.

2. Realizacja kluczowych dla Miasta inwestycji:

nych władz głęboko w szafach. Są to m.in. zagospodarowanie tere­

Centrum Miasta z bulwarem wzdłuż Żylicy,

nu wokół Estrady Skalite, remont chodnika przy ulicy Salmopol­

teren wokół Estrady Skalite,

skiej, winda w Ośrodku Zdrowia, budowa chodnika wraz z zatoką

remont chodnika przy ul. Salmopolskiej,

od Zajazdu Beskid do przystanku autobusowego w Buczkowi­

rozbudowa kanalizacji sanitarnej.

cach. Fakt, że urzeczywistnienie tych wszystkich planów znajdo­ wało się na liście obietnic wyborczych obecnych władz mówi sam

3. Stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju lokalnej przed­ siębiorczości.

za siebie. Proszę mi wierzyć, że do realizacji tych zadań wystar­

4. Wspieranie w rozwoju organizacji, stowarzyszeń, klubów dzia­

czyło narawdę trochę więcej wysiłku, zdecydowania i doświad­

łajaych na terenie Szczyrku, pomoc w pozyskiwaniu fundu­

czenia samorządowego.

szy unijnych.

5. Wspomaganie działalności na rzecz osób w wieku emerytal­ Kolejny istotny dla miasta ciągle nie rozwiązany problem to

nym.

kwestia wyciagów. Osobiście na koniec kadencji infonnowałem na

6. Kreowanie pozytywnego wizerunku Szczyrku.

łamach Gazety Szczyrkowskiej o możliwościach prawnych prze­

7. Efektywne działania na rzecz obniżenia cen wody i ścieków.

jęcia wyciągów przez Miasto. Niestety tej okazji również obecne

8. Troska o edukację i bezpieczeństwo mieszkańców.

władze nie wykorzystały. Realizacja przedstawionych zadań będzie możliwa dzięki ak­ Istotną motywacją do działania jest możliwość uratowania ele­ mentów projektu kluczowego, takich jak Centrum,

Deptak nad

Żylicą z wszystkimi jego składnikami, który zgodnie z założeniem

tywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

w

tym głównje

Unii Europejskiej oraz racjonalnemu gospodarowaniu środkamj budżetu Miasta.

GAZETA SZCZYRKOWSKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

[p

UJJ

u © © u Lista

nr

{j

wum l?@ Czesław MAREK lat 50 żona Ewa, trzy córki, rodowity szczyrkowianin, wykształcenie wyższe Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Studia podyplomowe w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania w urzędach administracji publicznej. W latach 1999 2000 Zastępca Burmistrza Miasta Szczyrk w latach 2002 - 2006 Burmistrz Miasta Szczyrk

i c:J

g

-

D@@Q UDCID[P[?CIDW [? ([)@[}u Q

J

J J .sJ JJ jJ J J.J .sJ.J J S j j

§

@

GAZETA SZCZYRKOWSKA

"Szczyrk nie jest już narciarską stolicą Polski. Czyrna-Solisko... ma opinię skansenu. Mieszkańcy z zazdrością patrzą na sąsiednią Wisłę,

gdzie w ostatnich latach powstało kilka nowoczesnych kolejek linowych."Gazeta Wyborcza 15.10.20 lOr. To jeden z wielu artykułów

podsumowujących dotychczasową strategię rozwoju Naszego Miasta. Szczyrk jako miejscowość wypoczynkowa skazana jest na

turystykę aktywną, która powinna być głównym kierunkiem działań inwestycyjnych. Postanowiłiśmy wystawić w wyborach

pierwszą niezależną listę Szczyrkowskiej Młodzieży, by nie wikłając się w waśnie, rzetelnie pracować dla naszego wspólnego

dobra, jakim jest Szczyrk. Wokół naszego komitetu zgromadzili się zarówno ludzie młodzi, prężni i chętni do działania, jak i

ludzie doświadczeni, mający wyrobiony pogląd na szereg probłemów nurtujących mieszkańców Szczyrku. Nasi kandydaci

nie są ludźmi z przypadku, wiedzą czego chcą, cały czas interesują się sprawami Miasta, nie tylko przy okazji wyborów, a

przy tym aktywnie włączają się w działalność społeczną. W nowej radzie chcielibyśmy podjąć konstruktywną współpracę z

nowo wybranym burmistrzem, ale też rzetelnie oceniać jego działania. Należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalność

podejmowanych decyzji inwestycyjnych w ramach funduszy unijnych! Popieramy wszelkie dążenia w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Naszym zdaniem jednak, niektóre z decyzji podejmowane są zbyt pochopnie, co może mieć

bardzo negatywne skutki dla Szczyrku w przyszłości. Miasto decyduje się w większości na inwestycje bezzwrotne, nie dające

wpływów do budżetu,

co

więcej generujące dodatkowe koszty, co w sytuacji ponad 8mln zad/użenia jest bardzo ryzykowne.

Koncentrujemy się na studium wykonalności a nie bierzemy pod uwagę rentowności, kosztów utrzymania itp. Brakuje nam

promocji gospodarczej Miasta, która mogłaby przyciągnąć inwestora, z którym na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego

można by np. wreszcie wybudować aquapark, jak czyniq to z powodzeniem inne mniejsze miejscowości. Chcielibyśmy wspierać

różne formy aktywności sportowej w Naszym Mieście, dążyć do poprawy funkcjonowania Urzędu Miasta w oparciu o standardy

150, angażować się i promować inicjatywy proekologiczne. Oczywiście nie możemy zapominać o bieżących problemach

mieszkańców: dalszej modernizacji i rozbudowie szkół, dokończeniu kanalizacji, zapomnianym Salmopolu (kanalizacja, chodniki,

oświetlenie), konieczności poprawy bezpieczeństwa w całym Mieście.

Stefan Przybyła - 27 lat, przedsiębiorca, prezes Związku Podhalan w Szczyrku, aktywny działacz społeczny. "Poprawić odśnieżanie, regulacja stanu prawnego dróg! Uważam, iż Radzie potrzeba świeżego spojrzenia - nowego pokolenia:'

Wiktor Zemanek - 27 lat, pełnomocnik i manager Agencji promocji i roz­ woju sportu Arthizm, fascynat letnich i zimowych aktywności sportowych ... Moją misją jest dbać o interes wyborców oraz wzbogacenie oferty turystycznej Miasta o dodatkowe atrakcje aby przyciągnąć więcej turystów:'

O.W. nr 1 SkalIte

GAZETA SZCZYRKOWSKA KOMITET WYBORCZY KOLIBA ZOSTAŁ POWOŁANY PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPIERANI A KULTURY "KOLIBA"

KOMITET WYBORCZY

\SI'4

l{OllBA

211

NOWY

NR

SZCZYRK Z TRADYCJĄ 'O\\ć

Głównym zadaniem jakie postawił sobie komitet wyborczy Koliba w nadchodzących wyborach jest rozwój turystyczny Szczyrku z zachowaniem tradycji. Chcemy budować wspólnie z partnerami w Szczyrku nową infrastrukturę. Zadbajmy o to, aby Szczyrk piękniał przez nowe inwestycje korzystne zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Jesteśmy gronem ludzi, którzy nie są związani z konkretną opcją polityczną dlatego gwarantujemy Państwu, że jako radni będziemy popierać wszelkie sensowne projekty, które mają na celu rozwój naszego miasta, niezależnie z jakiej opcji politycznej wypłyną. Nasi kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie, dzięki czemu będzie nam łatwiej rozwiązywać lokalne problemy i wspomagać mieszkańców, aby wspólnie żyło się nam lepiej. Postawmy na nowoczesny Szczyrk, gdzie turyści z chęcią przyjeżdżają nie tylko odpoczywać zimą, ale również latem.

Stwórzmy miasto, gdzie razem będzie nam żyło się wygodniej i lepiej! Nasi kandydaci na Radnych miasta Szczyrk Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 3

Magdalena Korzeniowska - lat28,

Marcin Krupiński

mgr inż. informatyki, obecnie pracuje w spółce korporacyjnej jako specjalista asystent dyrektora. W swojej pracy spotyka się z problemami doty­ czącymi zarządzania pionem produkcyjnym. Pięć lat temu dzięki stażowi studenckiemu w naszym Urzędzie Miejskim udało się jej poznać charakterystykę pracy Rady Miejskiej, problemy z jakimi się zmaga i schematy ich rozwiązywania. Turystyka jest podstawą utrzymania dużej części mieszkańców naszego miasta, dlatego też z uwagi na fakt, iż jej praca magisterska dotyczyła promo­

wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia. Od 11 lat prowadzi firmę internetową w Szczyrku, jest również właścicielem znanego portalu o mieście Szczyrk. Przez wiele lat wykładowca w jednej z największych polskich firm szkoleniowych. Pochodzi z rodziny z szerokimi tradycjami samorządowymi, dzięki czemu jest dobrze zaznajomiony z problemami Szczyrku. Swoje kwalifikacje z dziedziny zarządzania i pracy z ludźmi chce wykorzystać w pracy samorządowej. Chciałby doprowadzić do tego, aby Szczyrk był

wania miasta turystycznego w Internecie, swoje działania w Radzie chcę skupić na skutecznym promowaniu naszego miasta.

ważnym miejscem na turystycznej mapie Polski o każdej porze roku. Będzie chciał poruszać problemy nowych, ale przemyślanych inwestycji w Szczyrku, dzięki którym nasze miasto stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem dła mieszkańców i turystów,

Okręg Wyborczy nr 4

Okręg Wyborczy nr 5

i Marcin Rzepa - lat42, wykształcenie wyższe na kierunku marketing i zarządzanie, mieszka w Szczyrku od 1996 roku w Dolinie Biłej, gdzie założył rodzinę. Zawodowo od 10 lat pełni funkcje kierownicze w międzynarodowych korporacjach, VI których wysoki standard pracy jest zawsze wykładnikiem efektywności i sprawności działań. Właśnie ten typ działań chciałby przelać na nasz lokalny teren, aby sprawy ważne dla Nas - Mieszkańców Szczyrku - były sprawnie, szybko wdrażane i realizowane. Odpowiedzialny, gospodarny, świetny organizator

-

lat32,

Barbara Przybyła lat 46, dyplomowana pielęgniarka o wielu specjalno­ ściach, wykształcenie średnie. Pracuje w Przy­ chodni Rejonowej w Szczyrku. Jest pielęgniarką rodzinną i środowiskową z długoletnim stażem, niezwykle zaangażowana w swej pracy. Zawsze jest tam, gdzie oczekuje się od niej pomocy. Energiczna, miła, dyspozycyjna. Znająca świetnie mieszkańców, jak i ich problemy społeczne. Zależy jej bardzo na propagowaniu profilaktyki zdrowia, rekreacji i sportu. -

zdolny menager. Uważa, że nie jest sztuką użalać się nad problemami ale trzeba Im wyjść naprzeciw i zacząć działać. Czas abyśmy pomogłi sobie nawzajem,

Okręg Wyborczy nr 6 i Bożena Alicja Tracz - lat35, z wykształcenia magister inżynier inżynierii środowiska. W Szczyrku mieszka na stałe. Zawodowo zajmuje się inżynierią środowiska oraz ochroną środowiska. Jako radna chce dbać o to, aby życie codzienne stało się łatwiejsze i bezpieczniejsze. Będzie wspierać i inicjować Inwestycje, które uregulują gospodarkę wodno­ ściekową oraz gospodarkę odpadami na terenie miasta. ważne są dla niej działania, które dopro­ wadzą do odzyskania przez miasto utraconego tytułu: "Stolicy Sportów Zimowych". Jej hasło wyborcze "Ułatwiajmy nasze codzienne :tycie".

GŁOSUJCIE NA NAS DZIĘKUJEMY! www.koliba.szczyrk.info

GAZETA SZCZYRKOWSKA SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

KOLEJNE SUKCESY KRZYSZTOFA STECA Powołanie do kadry narodowej seniorów Uroczyste obchody 75-lecia narciarstwa w Szczyrku, podczas których poświęcono

nowy sztandar "Sokoła", były doskonałą okazją do wyróżnienia zasłużonych działaczy i najlepszych sportowców. Wśród nagrodzonych za wysokie wyniki sportowe, był również

Krzysztof Stec. Jest on obecnie zawodnikiem klubu sportowego AZS AWF Katowice. Jednak swoje pierwsze sukcesy odnosił jako uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Zawodnik jest od 2007 roku członkiem młodzieżowej kadry narodowej. Startując w kategorii junior (do roku 2009) zajmował miejsca medalowe w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Uczestniczył w Uniwersjadzie w Chinach oraz Mistrzostwach Świata Junio­ rów. Od sezonu sportowego 2009/2010 Krzysztof Stec staruje w kategorii senior, gdzie również osiąga liczne sukcesy. W Pucharze Polski na nartorolkach zajmował miejsca: II, IV oraz dwukrotnie V, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski uzyskał III lokatę. W tym samym sezonie zawodnik ze Szczyrku poczynił znaczące postępy w formie i poziomie sportowym. Startując w zawodach międzynarodowych uzyskał ilość FIS-punktów dają­ cych uprawnienia do startu w zawodach Pucharu Świata. Z międzynarodowych startów najważniejszy był udział w rywalizacji na Mistrzostwach Świata U23 w Niemczech. Starty krajowe to przede wszystkim Młodzieżowe Mistrzostwa Polski uwieńczone dwukrotnie medalami srebrnymi oraz medalem brązowym. Rywalizując na Mistrzostwach Polski na poziomie AZS oraz SMS Krzysztof dwukrotnie odbierał złote medale. W biegach narciarskich w ramach SLAVIC CUP 201O zdobył dwa srebrne krążki, a w klasyfikacji generalnej zajął III miejsce. W rankingu Pucharu Polski w kategorii młodzieżowiec zdobył II miejsce, a w kategorii senior był VI. Ukoronowaniem wszystkich sukcesó\'. sportowych w biegach narciarskich było powołanie na nowy sezon 201012011 do kadry narodowej seniorów. Taka liczba sukcesów to marzenie każdego młodego sportowca. Tym większajest nasza radość, że Krzysztof jest wychowankiem szkół szczyrkowskich i godnie reprezentuje nasze miasto w Polsce i na świecie.

POD UMOWANIE ROKU W MKS

Lucyna Stec

KRZVCZNE"

Poprzedni sezon zimowy zakończyliśmy 21 marca ostatnimi

Nasz naj młodszy zawodnik Bartek Sanetra wygrał zawody

zawodami w ramach Młodzieżowego Pucharu Polski. Poza wie­

Koziołka Matołka, Puchar Diabełka, zajął III miejsce w Lidze Za­

loma sukcesami indywidualnymi naszych zawodników, osiągnę­

kopiańskiej i II miejsce w Lidze Śląskiej. W swoim roczniku oka­

liśmy wspaniały sukces drużynowy - na 46 staltujących klubów

zał się bezkonkurencyjny.

zajęliśmy wysokie 3. miejsce. Wśród sukcesów poprzedniej zimy wyliczyć należy: druży­ nowe 3. miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach UKS PZN w Kluszkowcach, starty w Beskidzkich Nadziejach, Ogólnopolskim Finale Lig Alpejskich 2010, Śląskiej Lidze Narciarskiej, Lidze Szczyrkowskiej i wielu innych zawodach, gdzie zdobywaliśmy

W sierpniu młodzież wypoczywała, a zarazem trenowała w Augustowie. Nasi podopieczni korzystali tam między ion 'Illi z nart wodnych. A od września zawodnicy przygotowują się do sezonu zimo­ wego 20 l 012011 na alpejskich lodowcach. Jako prezes klubu gratuluję wszystkim zawodnikom. Te osiągnię­

wysokie punktowane miejsca.

cia są wynikiem wspólnej ciężkiej pracy dzieci i młodzieży, trenera

Zawodnik naszego klubu kategorii Junior Przemek Gałusz­ ka wywalczył pełne dofinansowanie zdobywając II klasę spor­

oraz rodziców. W imieniu klubu dziękuję wszystkim darczyńcom, spon­

tową. Osiągnął też limit FIS-punktów. Zawodniczka kategorii

Urząd Gminy Wtlkowice, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej), bez

Juniorka Klaudia Przybyła osią",onęła I klasę sportową i została

których życzliwości uzdolniona młodzież nie miałaby szans na reali­

zakwalifikowana do szerokiej kadry na EYOF (Zimowy Olimpij­

zację sportowych marzeń i ambicji.

sorom i urzędom (Urząd Miasta Szczyrk, Urząd Gminy Buczkowice,

Prezes MKS "Skrzyczne"

ski Festiwal Młodzieży Europy) 2011 w Libercu.

Jacek Przybyła

W związku z zamieszczeniem w bieżącym numerze "Gazety Szczyrkowskiej"

obszernych materiałów na temat podsumowania kadencji i wyborów samorządowych,

zapowiadany artykuł i fotoreportaż na temat 75-1ecia narciarstwa w Szczyrku

ukaże się w następnym numerze naszej gazety, przed świętami Bożego Narodzenia.

GAZETA SZCZYRKOWSKA SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

BRĄZ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Sportowa rywalizacja szkół, jak co roku, rozpoczęła się od sztafetowych biegów przełajowych. Zawody odbyły się na sta­

chłopcy z gimnazjum ulegając jedynie uczniom ze Szkoły Mi­ strzostwa Sportowego.

dionie oraz terenie przyległym do Centralnego Ośrodka Sportu

Reprezentanci szkoły podstawowej to: Katarzyna Baruciak,

w Szczyrku. W rywalizacji wzięło udział pięć szkół z Rybarzowic,

Grażyna Zygmunt,Anna Hołdys, Marcela Gawęda, Klaudia Wę­

Buczkowic oraz Szczyrku. Wśród szkół podstawowych ucznio­

grzynkiewicz, Paulina Surma, opiekun Leszek Chrobak, a

wie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku

wśród chłopców Andrzej Habierski, Dominik Sowula, Mate­

zwyciężyły drużyny zarówno dziewczynek, jak i chłopców, na­

usz Fiedor, Jan Kastelik, Mateusz Rajda, Marek Kapała, opie­

tomiast awans do zawodów powiatowych uzyskali również

kun Jakub Wałęga. Przedstawicielami gimnazjum byli: Joanna Chrobak, Maria Krysmalska, Marta Hołdys, Magdałena Łaciak, Patrycja Wę­ grzynkiewicz, Dominika Płoszaj, opiekun Aneta Chrobak, a

wśród chłopców Dominik Kopaczka, Paweł Posiłek, Jan chmu­ ra, Patryk Sowula, Stanisław Kapała, Franciszek Kastelik,

opiekun Jakub Wałęga. Zawody powiatowe odbyły się na specjałnie przygotowanej tra­ sie biegowej w Zabrzegu. Na tym poziomie do rywalizacji stanęło 12 szkół. Wśród chłopców szkoły podstawowej nasi uczniowie zdobyli brązowe medale w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełąjowych, dziewczyn.kj - miejsce IV, a chłopcy z gimn

um - miejsce VI. Gratulu­

jemy wszystkim zawodnikom, a szczególnie chłopcom, którzy uzy­ skali pozycje medalową.

Aneta Chrobak

OSIĄGNI Ę CIA MŁODYCH " SOKOŁÓW

"

2 października na Magurce Wilkowickiej odbył się IV Jesien­

nik Sowuła, w grupie 13-15 lat: II miejsce Łukasz Mamot. W

ny Bieg Przełajowy "Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy". W za­

październiku nie próżnowali również młodzi skoczkowie.

wodach tych uczestniczyli młodzi zawodnicy naszego "Soko­

16.10.20 l O na skoczni Beskidek odbył się korn.."UIS skoków "Szu­

ła", osiągając duży sukces. Wśród dziewczynek liczące się miej­

kamy Mistrza - Nadzieje Beskidzkie". W poszczególnych gru­

sca zdobyły: w grupie wiekowej 9-10 lat: I miejsce Izabela Ma­ mot, w grupie 11-12Iat: VII miejsce Sylwia Tarnawa, w gru pie

pach wiekowych zawodnicy Sokoła" zajęli następujące miej­ " sca: rocznik ł997 -98: II miejsce Dawid Krupa, III miejsce Bartek

13-15 lat: I miejsce Daria Krupa, III miejsce Agnieszka Lasz­

Drewniak, rocznik 1999-2000: VI miejsce Robert Łaciak, VII

czak. Wśród chłopców czołowe miejsca zajęli: w grupie 9-l O lat:

miejsce Mateusz Rajda. Jedyną dziewczynką startującą w tym

II miejsce Nikodem Waluś, w grupie 1 1 - 1 2 I a t: I miejsce Domi­

konkursie była Kinga Rajda.

(Z. G.)

RAJD IM. STANISŁAWA HULI 11 września 20l O roku z inicjatywy radnej powiatowej Renaty Franasik oraz koła PO w Szczyrku, odbył się Rajd im. Stanisła­

wa Huli. Mimo niesprzyjającej pogody na zbiórce stawiła się liczna grupa uczniów szkół nr l i nr 2 ze Szczyrku oraz z Mesznej i Bystrej. Towarzyszyli im nauczyciele, rodzice, przedstawiciele GOPR-u oraz koła PO z senatorem Sławomirem Kowalskim. Na samym początku rajdu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przy obelisku StanisławaHuli obok Urzędu Miasta Tam też był czas na wspomnienia o naszym wspaniałym przewodniku, miłośniku gór, przy­ jacielu dzieci i młodzieży, z którymi przemierzał liczne szlaki Beskidów. Następnie udaliśmy się w kierunku Szczyrku Biłej do Sanktu­ arium na Górce, skąd przeszliśmy trasą na stadion COS-u. Tam czekał na wszystkich pyszny, ciepły posiłek oraz liczne atrakcje. Były nagrody i dyplomy dla rodzin, dla naj młodszego i naj star­

Nad bezpieczeństwem uczestników rajduczuwali goprowcy:

B. Hula, A. Hula, Ł. Franasik, A:. Hula i G Dz,iurowicz . .

szego uczestnika rajdu oraz dla najliczniejszej zorganizowanej

mał też pamiątkową plakietkę. Zakończenie rajdu uświetnił wy­

grupy. Ten ostatni dyplom wraz z piłką zdobyli uczniowie ZSPiG

stęp Zespołu Regionalnego ,,Klimczok". Dziękujemy wszystkim

nr 2 w Szczyrku. Wręczenia nagród dokonały córki Stanisława

za udział i zapraszamy za rok na kolejny Rajd im. StanisławaHuli

Huli - Elżbieta Korpanty i Beata Grzesica. Każdy uczestnik otrzy-

w Szczyrku.

Maryla Pilarz

GAZETA SZCZYRKOWSKA

I SZKOL Y

SZKOL Y

SZKOL Y

SZKOL Y

SZKOL Y

INTECRACJA ,

U BRATANKOW W dniach 15-17 października pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego udali się na coroczną wycieczkę integracyjną W tym roku był to wyjazd do Budapesztu. Wycieczka była bardzo udana, gdyż pogoda u naszych bra­ tanków była śliczna, a urok węgierskich za­ bytków nabierał jeszcze większego blasku w jesiennym słońcu i temperaturze + 15 oc.

WI

T

CH EB W J CHACI

Dnia 4 i 13 października wszystkie przedszkolaki ze Szczyrku

jadło. Po zdrowym posiłku dzieci udały się do stodoły, gdzie za­

odwiedziły "Chlebową Chatę", położoną w malowniczej beskidz­

poznały się z podstawowymi zbożami i ich zastosowaniem. Wiele

kiej dolinie rzeki Brennicy w Górkach Małych. Tam przeniosły

emocji wywołały zabytkowe maszyny, dawniej wykorzystywane

się w odległe czasy, aby poznać codzienne życie ludzi dawnej

przy uprawie i obróbce ziarna. Dzieci próbowały młocki cepami.

wsi. Honorowym miejscem w "Chlebowej Chacie" jest piec. Ja­

mielenia zboża na żarnach, osiewania maku oraz poznały procesy

dwiga i Marian Dudysowie wypiekają w nim chleb, korzystając z

powstawania masła i twarogu. Największe zainteresowanie wśród

tradycyjnego, znanego od stuleci przepisu. Przy fachowej po­

chłopców wzbudziły kolasy, traktory i motory, które stały się do­

mocy gospodarzy, przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem

skonałym elementem sesji zdjęciowej. Jedząc pyszny miodek, dzieci

przygotowały i wypiekły podpłomyki, aby następnie spałaszo­

poznały sposób jego pozyskiwania, dowiedziały się także wielu

wać je z dodatkiem masła i smalcu domowej roboty, oraz miodu z

ciekawych informacji na temat życia pszczół. Wycieczka była

miejscowej pasieki. Była także pyszna kawa ze świeżutkim mle­

smaczna i bardzo pouczająca. Renata Marek

kiem. Wiele dzieci stwierdziło, że takich smakołyków w życiu nie

,

PZREDSZKOLAKI W MILOWCE Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, a nasze przed­

nie w ogrodzie w postaci oczek wodnych z rybami. Wędrując

szkole, korzystając z jesiennej pogody pojechało na wycieczkę

krętymi ścieżkami ogrodu wśród rzeźb wykonanych z drewna

do Leśnego Grodu w Milówce. Tam dzieci miały okazję podzi­

świerkowego, nawiązujących w swej tematyce do kultury Ma­

wiać rzeźbę cztemastometrowego Świętowita, wyrytego w 400­

jów, Azteków i Inków, a także postaci zaczerpniętych z baśni,

letniej topoli. Przechadzały się też po orientalnym ogrodzie ja­

dzieci podziwiały spacerujące pawie, bażanty chińskie i tybe­

pońskim i ścieżkach Feng Shui, podziwiały liczne odmiany ro­

tańskie. Wycieczki nasze mogły być zrealizowane dzięki progra­

ślin orientalnych. Bawiły się przesuwając pionki na szachowni­

mowi Edukacja integracyjna dla dzieci z miasta Szczyrk", " którym przedszkole bierze udział już drugi rok.

cy długiej i szerokiej na kilka metrów. Woda będąca symbolem

w

Bronisława Wa łęga

życia i rozwijającej się przyrody, również znalazła odzwierciedle­

PRZEDSZKOLAKI KOCHAJĄ ZIEMNIAKI Wszystkie przedszkolaki kochają ziemniaki" - brzmi hasło śpie­ " wane przez dzieci. Następnie krótka część artystyczna ku pochwale

koracyjnymi. Rodzice wykonali ziemniaczane stemple oraz rywalizo­

jesieni oraz przeplatane rymowankami konkursy i zawody. Cóż to za

wali w kategorii ,,najdłuższa obierka". W innej części ogrodu trwały

impreza? Oczywiście Święto pieczonego ziemniaka" w Przedszkolu " Publicznym w Szczyrku. Zorganizowane przez nauczycieli grupy ,,star­

celowarue ziemniakiem do wiadra i szukanie ziemniaków w różnych

stycznym powstawały ziemniaki-cudaki, ozdabianie elementami de­

ziemniaczane zawody, g. wyścig z ziemniakiem na drewnianej łyżce,

szaków" - Renatę Marek i Anetę Kastełik. Pikniki sąjuż tu tradycją,

zakątkach ogrodu. Zabawa trwała do późnego popołudnia. Tak uro­

a króluje na ruch przez jedno popołudnie ziemniak w każdej postaci.

czyście i smacznie rozpoczęta jesień pomoże nam przetrwać nadcho­

W przedszkolnej kuchni przygotowano ziemniaki w folii do ogrliska,

dzące chłody.

które płonęło przez cały czas trwania imprezy. Przy stanowisku pla­

Małgorzata Pietraszko Dyrektor ZSP

SzeZYRKOWSKA

KLIMCZOK W SZOLNOKU We wrześniu Regionalny Zespół "Kl imczok" ze Szczyrku wy­

kilka godzin. Tworzyli go pod kierunkiem węgierskiego choreografa,

jechał z delegacją Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej do

wykorzystując własną inwencję i elementy taneczne naszego folklo­

Szolnoku. Do partnerskiego miasta naszego powiatu na Węgrzech

ru, do pięknej węgierskiej muzyki. Obok tancerzy węgierskich nasze

zjechało wiele zaprzyjaźnionych delegacji z różnych stron Europy

pary zostały wybrane do elementów solowych w tym fantastycznym

- Niemiec, Francji, Estonii, Anglii, Norwegii, Rumunii, a także in­

układzie tanecznym. Aplauz publiczności podczas tego tańca czytel­

nych regionów Węgier. Spotkanie miało na celu przybliżenie po­

nicy Gazety Szczyrkowskiej" mogą tylko sobie wyobrazić. " To niełatwe lecz piękne spotkanie z folklorem można nazwać

przez prezentacje tańca czy konferencje naukowe sens budowa­ nia sieci tanecznej na świecie, a także odpowiedź na pytania "Jaka

ucztą dla tancerzy i ludzi kochających taniec ludowy. Mamy

jest rola tańca ludowego w walce ze społecznym wykluczeniem"

nadzieję na ponowne spotkanie pod hasłem ,,FOLKDANCENET

oraz Jak taniec ludowy może przyczynić się do utrzymania róż­ " norodności kulturowej mniejszości. Zadaniem naszego zespołu

FOREVER".

Kierownik zespołu Małgorzata Hołdys

było jak najlepsze zaprezentowanie rodzimego folkloru, a zarazem udokumentowanie naszą postawą, jak mocno taniec ludowy, tra­ dycja i kultura naszych ojców wpłynęła na nasze życie codzienne. Niełatwo było występować obok najlepszych zespołów wę­ gierskich i rumuńskich. Współzawodniczyć z fantastycznie brzmiącymi kapelami romskimi. A także prezentować nasz kostium obok bardzo dobrze ubranych i zmieniających kostiumy grup z innych krajów. Ale wspaniałe brawa, które towarzyszyły naszemu koncertowi i kilkakrotnie go przerywały, pozwoliły nam uwierzyć, że polski folklor w naszym wykonaniu jest piękny i porywający. A Polacy za kulisami ze łzami w oczach potwierdzili tę tezę. Bardzo dużo pozytywnych emocji wzbudził wspólny europejski taniec, który nasi tancerze wraz z innymi zespołami budowali przez

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ .

SZCZYRKSALMOPOL, 1077 m2 Cena: 125.000,- zł TEL: 603 581 579

KAPITAŁ LUDZKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramacb Europejskiego Funduszu Spolecznego

NAROOOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Spotkanie informacyjne dla osób niepelnosprawnych oraz organizacji zajmujących się wspieraniem osób niepelnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej zapraszają osobyniepeł­ nosprawne, organizacje zajmujące się wspieraniem osób niepełnospraw­ nych orazinne zainteresowane osoby i instytucje z terenu Gminy Szczyrk na

spotkanie poświęcone problematyce osób niepełnospravmych.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 listopada 2010 roku o godzinie 9.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

W programie spotkania między innymi: Formy wsparcia realizowane dla osób niepełnosprawnych w projektach: Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i za­ " wodowa mieszkańców powiatu bielskiego" i,,Mobilni przez łącza". Rola i zadania doradcy do spraw osób niepełnosprawnych w powiecie bielskim. Formy pomocy dofinansowywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Projekty: Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i " zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego" i Mobilni przez " łącza" współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GAZETA SZCZYRKOWSKA

KANCELARIA PRAWNO - PODATKO WA

JOANNA SZYMAŃSKAdoradztwo podatkowe i obsługa prawnausługi księgowe i kadroweBHP i ochrona środowiskaszkolenia tematyczne

Profesjonalna obsługa - zarówno w naszej Kancelarii jak i w siedzibie Klienta. Możliwość odbioru dokumentów z dowolnego miejsca.

ZAPRASZAMY

Kancelaria Prawno - Podatkowa"FOKUS"

".

ul. Upowska, 43- 376 Godziszka; tel. 33 470 67 62; 470 67 64, fax. 33 44517 17 tel. kom. 602 532 441; e-mail: [email protected] Kancelaria posiada Filię w Katowicach

łupowlI

www.targtO.pl

GAZETA SZCZYRKOWSKA

mobilem

STUDIO "ODNOWA"

Sauna, solarium, peelingi, okłady na ciało, masaże.

,

\"./,,

,.. ,

,,

Czynne od poniedziałku do piątku w godz.

,,, ,

16.00-20.00

GABINET KOSMETYCZNY Czynny w środy w godz.

Stacjonarne zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 12101.

16.00-20.00 GRONIE EXPLORIS

angielski

Szczyrk ul. Salmopolska 30 Tel. 501 776158

niemiecki hiszpański francuski

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

wtoskiw Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 129 zaprasza do dokonywania przeglądów diagnostycznych

)

wszystkich typów pojazdów.

' - kursy weekendowe

"

Dodatkowo wykonujemy naprawy pOjazdów

):,

('

. konwersacje dla matek z małymi dziećmi

OO : :

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywajq sle w Klubie Przedszkolaka "Żyrafo" w Szcryrku przy ulicy 8eskidzklej 360 (Obok hotelu Alpin).

( \

kom: 601 772447

***

hotel

resort

&:1J'hUi $S"j:Ja

McYA

OKNA

NOWOŚĆ!

- jednorazowe korepetycje i pomoc w nauce

Tel.: 33 821 12 55

tAETAL-PLAST

NOWOŚĆ!

młodzieży oraz dorosłych ,

w soboty: godz. 7.00-14.00

:' "-- ' ,

- kursy z dojazdem do domu dla dzieci.

pojazdów do 3,5 tony.

Stacja czynna:

dlo dzieci

- kurs języko angielskiego dla dzieci z Native Speakerem

oraz ustawienia zbieżności i geometrii kół

od poniedziałku do piątku: godz. 7.00-21.00

0:",\ ---':

PONADTO OFERUJEMY:

lVww."",',,-holc/.f>/

Wyjątkowy prestiż w wyjątkowej cenie!!!

PROFILE NIEMIECKIE 5, 6 KOMOROWE: VEKA,GELAN,REHAU Okna typowe i nietypowe w tej samej cenie Szyby niskoemisyjne U=1,0

Zapraszamy na wyjątkowe i niepowtarzalne imprezy.

Okucia Maco i Roto

U nas zorganizują Państwo wesele,

Najwyższa jakość, niskie ceny

uroczysty obiad, przyjęcie okolicznościowe.

Pomiary i dostawa gratis li! 28 lat doświadczenia i praktyki na terenie całej Europy

Nowość - desery lodowe. Polecamy usługi hotelowego SPA i Oazy Relaksu.

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

-

zimny i ciepły profil zamki GERDA

Dla mieszkańców Szczyrku specjalny rabat 20 %

Krzysztof Walczak

Zapraszamy!

PLASTIKOWE - wielokomorowe GERDA - zewn. antywłamaniowe

+

Szczyrk Biła ul. Jagodowa 2 Tel. 510 132288 Tel./Fax. (033) 81 78053

Tel. 33/817 88 74 do 76 e-maił: [email protected]

GAZETA SZCZYRKOWSKA ••••••

••••

••••••••••••••••••••

•••••

W bieżącym wydaniu Klubu Starej Fotografii przedstawiamy dwa zdjęcia z kolekcji osoby chcącej zachować anonimo­

wość. Górne zdjęcie pochodzi z czasów II wojny światowej i przedstawia widok ze zboczy Magury na dolinę Żylicy i otaczające ją góry. Po lewej widoczne jest centrum miejscowości, nad nim rozległe łąki Zapalenicy. Po prawej stronie łagodnie opadają zbocza Beskidka, a za nim rozpościera się Górny Szczyrk. Drugie zdjęcie zrobione zostało w okresie powojennym. Owce pasą się obok bacówki na zboczach Małego Skrzycznego. W głębi widać (od lewej) zalesione stoki Kotarza, polany na Migdalskim, Beskid, a na końcu Magurę z łąkami ciągnącymi

się aż po Bieniatkę.

GAZETA SZCZYRKOWSKA

Miejski Miesięcznik Informacyjny Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Infonnacji w Szczyrku Dyrektor MOKPI: Sabina Bugaj Redaktor naczelny: Jacek Żaba Redakcja: Mirosław Butor, Antoni Byrdy, Krystian Harazin (przedstawiciel Rady Miasta), Mateusz Kurowski Stale współpracują: pastor Jan Byrt, ks. Marek Dąbek, Piotr Więzik (zdjęcia), Marian Konior, Halina Kubica (rysunki) Kolportaż: MOKP!. Szczyrk ul. Myśliwska 34 Adres redakcji: MOKP!. Szczyrk ul. Myśliwska 34 Skład i druk: Wydawnictwo "Prasa Beskidzka" Bielsko-Biała, ul. Dubois 4

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytulów