Nummer 45/11

9 november 2011

Nummer 45/11

1

9 november 2011

Inleiding

Introduction

Hoofdblad

Patent Bulletin

Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop NL Octrooicentrum is geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken.

The Patent Bulletin appears on the 3rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings.

Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in electronische vorm via de website van NL Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken hebben.

Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers.

Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:

Subscription rates per calendar year:

Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in electronische vorm op de website van NL Octrooicentrum.

Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office.

Adres: NL Octrooicentrum Patentlaan 2 Postbus 5820 2280 HV Rijswijk Telefoon: 088-6026656 Telefax: 088-6029024 Bankrekeningnummer: Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098 Iban: NL08RBOS0569994098 BIC: RBOSNL2A

Address: Netherlands Patent Office 2 Patentlaan Post Office Box: 5820 2280 HV Rijswijk Telephone: +31(0)88 602656 Telefax: +31(0)88 6029024 Account: Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098 Iban: NL08RBOS0569994098 BIC: RBOSNL2A

Nummer 45/11

2

9 november 2011 Page

Inhoudsopgave

Blz.

Content

Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet 1995.

5

Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act 1995.

5

Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet 1995.

8

Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act 1995.

8

Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen.

11

Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications.

11

Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien.

12

Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands.

12

Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet 1995.

155

Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act 1995.

155

Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten.

205

Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates.

205

Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten.

206

Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products.

206

Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet 1995.

207

Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law.

207

Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

208

Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made.

208

Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten.

209

Heading OV Contains data concerning registered assignments.

209

Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen.

211

Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors.

211

Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen.

212

Heading MED Contains data concerning other communications.

212

Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring

213

Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment.

213

Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties.

229

Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications.

229

Nummer 45/11

3

9 november 2011

Overzicht van Inid codes INID CODES

INID CODES

Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.

“INID” Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. “INID” is an acronym for “Internationally agreed Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below:

(11) Octrooinummer (13) Soort document volgens WIPO standaard 16

(11) (13)

(15) (21) (22) (23) (25)

Correctie informatie Octrooiaanvraagnummer Datum van indiening Datum tentoonstelling Taal van indiening

(15) (21) (22) (23) (25)

(26) (30) (31) (32) (33)

Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd Voorrangsgegevens Nummer voorrang Datum voorrang Land van herkomst voorrang

(26) (30) (31) (32) (33)

(34) Oorspronkelijk land van indiening

(34)

(40) Datum van inschrijving (41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag

(40) (41)

(42) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking)

(42)

(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd

(43)

(44) Datum van openbaarmaking

(44)

(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45) in Nederland (46) Inschrijvingsdatum conclusies

(46)

(47) Verleningsdatum octrooi (48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (54) Korte aanduiding (62) Nummer moeder aanvraag

(47) (48)

(68) Nummer basis octrooi (71) Naam aanvrager(s) (72) Naam uitvinder(s)

(68) (71) (72)

(51) (54) (62)

Patent number Kind of document code according to WIPO standard ST.16 Patent correction information Application number Date(s) of filing application(s) Date of exhibition Language in which the published application was originally filed Language in which the application is published Priority Data Number(s) assigned to priority application(s) Date(s) of filling of priority application(s) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. Date(s) of making available to the public Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document Date from which the patent takes effect Date of issuance of a corrected patent document International Patent Classification Title of the invention Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out Number of the basic patent Name(s) of the applicant(s) Name(s) of the inventor(s) if know to be such

Nummer 45/11

4

(73) Naam octrooihouder(s) (74) Naam gemachtigde (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn

(73) (74) (75)

(81) Aangewezen landen volgens de PCT (83) Informatie over micro organismen

(81) (83)

(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien

(84)

(86) Nummer van omgezette aanvraag

(86)

(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel

(87) (92)

(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93) een geneesmiddel (94) Expiratiedatum voor een topografie (95) Certificaten: naam van het product

(94) (95)

9 november 2011 Name(s) of grantee(s) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) Designated States(s) according to the PCT Information concerning the deposit of microorganisms Designated Contracting States under regional patent conventions Apllication number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application Publication date and number of a PCT application For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community Calculated date of expiry of the topography Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

Nummer 45/11

5

9 november 2011

Rubrieken NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (51) (21) (22) (54)

(72) Pim van der Pol te ARNHEM A61M 5/24 Dirk Gerrit Eindhoven te EDE 1037929 Rogier Vincent van Voorst te 28.04.2010 MAARSSEN Wouter Moors te DEINZE, België Inrichting voor het afzonderlijk (BE) opslaan, mengen en injecteren Wouter Sijsmans te RUMST, van twee verschillende stoffen in België (BE) het menselijk lichaam.

(71) Bluelarix Designworks LTD te AMSTERDAM (72) Eelco Siebring te AMSTERDAM Andreas Knol te AMSTERDAM Karl Reinholtz te AMSTERDAM

(21) 1037934

(21) 1038236

(74) Drs. Griebling te Tilburg

(31) 1037935 (32) 30.04.2010 (33) Nederland (41) 01.11.2011 (51) C09D 5/24 B05D 1/06 (21) 2004623 (22) 28.04.2010

(71) Naber Beheer B.V. te Waalwijk

(21) 2004637 (22) 29.04.2010 (54) Inrichting en werkwijze voor het reinigen van een betonmixer. (71) Ballast Nedam Mileutechniek te SOEST

(72) Jasper Boter te ZUTPHEN

(21) 2004618 (22) 27.04.2010 (54) Propeller for liquid displacement apparatus. (71) Brain Mining Factory B.V. te MAASBREE (74) drs. Derks te Amsterdam

(72) Wilhelmus Cornelis Maria Naber te Waalwijk

(72) Wijnand Peeters te MAASBREE Wilhelmus van den Elshout te SITTARD

(41) 01.11.2011

(41) 28.10.2011

(51) C02F 11/12 B30B 9/12 B01D 29/25

(51) B65D 17/00

(21) 2004626 (22) 28.04.2010 (54) Ontwateringsinrichting voor mest. (71) Josephus Petrus Maria van Aaken te VESSEM (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Josephus Petrus Maria van Aaken te VESSEM

(41) 01.11.2011 (54) Method and use of a binder for providing a metallic coat covering (51) B44D 3/14 a surface. (21) 2004638 (71) De Heller Design B.V. te (22) 29.04.2010 ENSCHEDE (54) Houder voor een verfblik. (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (71) Kristel Groenenboom Beheer (72) Robert Alexander Jonker te BVBA te SCHOTEN, België (BE) Enschede (74) Ir. Verhees te Nuenen Arnoldus Gijsbertus Wilhelmus van Andel te Oosterhout (72) Kristel Groenenboom te SCHOTEN, België (BE) (41) 31.10.2011 (51) B60S 3/04 B28C 5/42 B08B 3/02 B08B 17/00 B08B 13/00 B03B 9/06

(71) Jasper Boter te ZUTPHEN

(51) B63H 1/26

(54) Packaging tray and method for manufacturing a packaging tray.

(72) Ronald Gijsbertus Duijneveld te BEVERWIJK

(54) Inrichting voor losmaakbare montage van een krat aan een stang of rek.

(41) 01.11.2011

(51) D06F 58/28 A62C 3/16 A62C 2/10

(71) Ronald Gijsbertus Duijneveld te BEVERWIJK

(22) 29.04.2010

(51) B65D 81/20 B65D 79/00 B29C 45/06 (22) 29.04.2010

(54) Sprinklerinstallatie voor wasdrogers.

(21) 1037932

(41) 02.11.2011

(41) 31.10.2011

(22) 17.08.2010

(51) B62J 7/08

(41) 01.11.2011 (51) B62B 3/06 B62B 3/04 B62B 3/02

(21) 2004639 (22) 29.04.2010 (54) Beverage can with a pull tab an element provided near the pull tab. (71) Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. te ROTTERDAM (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Hajo Harald Ouweneel te ROTTERDAM (41) 01.11.2011 (51) B66F 9/19 B65G 67/20 (21) 2004634 (22) 29.04.2010 (54) Laadinrichting, systeem en werkwijze voor het verplaatsen van goederen. (71) Gebr. Meijer St. Jabik B.V. te SINT JACOBIPAROCHIE (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Hendrik Meijer te Westhoek Folkert de Graaf te Deinum (41) 01.11.2011 (51) B66D 1/74

(21) 1037933

(21) 2004631

(22) 29.04.2010

(22) 29.04.2010

(54) Transporthulp. (71) Gerardus Johannes Maria Pikker te Tiel

(54) Traction device and method for paying out and retrieving a flexible line.

(72) Gerardus Johannes Maria Pikker te Tiel

(71) Heerema Marine Contractors Nederland B.V. te Leiden

(41) 01.11.2011

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

Nummer 45/11

6

(72) Thomas Balder te LEIDEN vloerelementen. Cornelis van Zandwijk te (71) Lodewijk Bernardus Maria Pol te Waddinxveen SAASVELD Cornelis Benard te VLAARDINGEN (72) Lodewijk Bernardus Maria Pol te (41) 01.11.2011 SAASVELD (51) C12N 9/10 (41) 01.11.2011 C12N 15/82 (51) E06B 9/32 A01H 5/00 (21) 2004641 (21) 2004624 (22) 28.04.2010

(22) 30.04.2010

(54) A new glycosyltransferase protein (54) Stelsel en werkwijze voor het gelijktijdig instellen van een and its role in the metabolism of individuele voorafbepaalde phenylpropanoid volatiles in positie van een aantal schermen tomato. middels externe (71) Stichting Dienst Landbouwkundig bedieningselementen. Onderzoek te Wageningen (71) Coulisse B.V. te Enter (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (72) Arnaud Guillaume Bovy te (72) Cornelis Bernardus Johannes WAGENINGEN Gradussen te Tiel Yury Tikunov te WAGENINGEN (41) 01.11.2011 (41) 01.11.2011 (51) G01N 33/34 D21G 9/00

(51) F03D 3/06

(21) 2005475

(22) 05.01.2011

(22) 07.10.2010

(54) Windmill.

(21) 1038491

(71) (54) Apparatus and method for determining Young's modulus of a web. (72) (71) Bumaga B.V. te Arnhem (31)

9 november 2011 verwarming systeem. (71) GasTerra B.V. te GRONINGEN (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Jacobus Johannes Overdiep te HAREN (41) 01.11.2011 (51) F24F 13/062 F24C 15/20 (21) 2004636 (22) 29.04.2010 (54) Device and method for controling airflow in an exhaust channel. (71) Intell Properties B.V. te DUIVEN (74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (72) Xander Antonius Henricus Maria Gunnewijk te LICHTENVOORDE Jan Willem Dik te ARNHEM Erwin Cornelis Johannes Slappendel te ARNHEM (41) 01.11.2011 (51) G03F 7/20 (21) 2006336 (22) 03.03.2011

(54) Architectenbureau Dijkstra B.V. te Edam (71) Tjaard Dijkstra te Edam 1037928

Lithographic Apparatus and Device Manufacturing Method. ASML Netherlands B.V. te VELDHOVEN

(74) ir. Maas te Veldhoven

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(32) 28.04.2010

(72) Marc van Kemenade te Waalre

(72) Pieter Veenstra te Assendelft

(33) Nederland

(31) 61/329251

(41) 02.11.2011

(41) 31.10.2011

(32) 29.04.2010

(51) E03F 5/04

(51) F03D 3/06 F03D 3/00

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) 2004630 (22) 29.04.2010

(21) 2004627

(51) G03F 7/20

(54) Combinatie van een uitgesneden (22) 29.04.2010 plaat breekbaar en/of (54) Turbine. vervormbaar materiaal en een (71) West 6 B.V. te Huisduinen afvoebak. (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (71) Easy Sanitairy Solutions B.V. te Losser

(72) Cornelis Groot te Huisduinen

(74) Jong te ENSCHEDE

(41) 01.11.2011

(72) Jurgen Hendrik Peter Jozeph Keizers te Losser

(51) F21V 29/00 F21V 23/04 F21S 8/04 F21S 8/00

(41) 01.11.2011 (51) E04F 13/08 E04C 2/284 E04B 2/92 E04B 2/58

(21) 2004633 (22) 29.04.2010

(41) 01.11.2011 (21) 2006506 (22) 31.03.2011 (54) A Component of an Immersion System, an Immersion Lithographic Apparatus and a Device Manufacturing Method. (71) ASML Netherlands B.V. te VELDHOVEN (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Nina Dziomkina te Eindhoven Johannes Jacobs te HEEZE Michel Riepen te Veldhoven Fabrizio Evangelista te Eindhoven

(41) 01.11.2011

(54) Luifelverlichting geschikt voor het (31) 61/328976 van bovenaf verlichten van een 61/385816 terrein onder een luifel. (32) 28.04.2010 (71) Bever Innovations B.V. te 23.09.2010 ZIERIKZEE (33) Verenigde Staten van Amerika (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG Verenigde Staten van Amerika (72) Rutger Emiel van Dierendonck te (41) 31.10.2011 VLISSINGEN (51) G09F 7/18 (41) 01.11.2011 G09F 15/00 (51) F24D 12/02 (21) 2004617

(51) E04F 21/22

(21) 2004629

(22) 27.04.2010

(22) 29.04.2010

(54) Construction for supporting at least one plate of a display.

(21) 2004640 (22) 30.04.2010 (54) Systeem en werkwijze voor het samenstellen van een buitenwand van een gebouw. (71) Jan Wind te Musselkanaal (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (72) Jan Wind te Musselkanaal

(21) 1037930 (22) 28.04.2010 (54) Inrichting voor het plaatsen van

(54) Werkwijze voor het aanpassen van een centrale-verwarming systeem, alsmede een centrale-

(71) Signworld B.V. te Amsterdam

Nummer 45/11 (72) Edo Smitshuijzen te ACOUSTE SUR SYE, Frankrijk (FR)

7

9 november 2011 (41) 28.10.2011

Nummer 45/11

8

9 november 2011

NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. (51) A43D 1/02 (21) 2004613 (22) 27.04.2010 (54) Body measurement system and method for determining outer dimensions of a person's lower extremity. (73) The Red Boot Holding B.V. te APELDOORN (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Charles Arnoldus Maria Bergmans te SPRANG CAPELLE (47) 28.10.2011 (51) A61M 5/24 (21) 1037929 (22) 28.04.2010

(54) Method and use of a binder for providing a metallic coat covering a surface. (21) (73) De Heller Design B.V. te (22) ENSCHEDE (54) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Robert Alexander Jonker te Enschede Arnoldus Gijsbertus Wilhelmus van Andel te Oosterhout (47) 31.10.2011 (51) B60S 3/04 B28C 5/42 B08B 3/02 B08B 17/00 B08B 13/00 B03B 9/06 (21) 2004637

(22) 29.04.2010 (54) Inrichting voor het afzonderlijk (54) Inrichting en werkwijze voor het opslaan, mengen en injecteren reinigen van een betonmixer. van twee verschillende stoffen in (73) Ballast Nedam Mileutechniek te het menselijk lichaam. SOEST (73) Bluelarix Designworks LTD te (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG AMSTERDAM (72) Pim van der Pol te ARNHEM (72) Eelco Siebring te AMSTERDAM Dirk Gerrit Eindhoven te EDE Andreas Knol te AMSTERDAM Rogier Vincent van Voorst te Karl Reinholtz te AMSTERDAM MAARSSEN (47) 31.10.2011 Wouter Moors te DEINZE, België (BE) (51) D06F 58/28 Wouter Sijsmans te RUMST, A62C 3/16 België (BE) A62C 2/10

B30B 9/12 B01D 29/25 2004626 28.04.2010 Ontwateringsinrichting voor mest.

(73) Josephus Petrus Maria van Aaken te VESSEM (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Josephus Petrus Maria van Aaken te VESSEM (47) 01.11.2011 (51) B44D 3/14 (21) 2004638 (22) 29.04.2010 (54) Houder voor een verfblik. (73) Kristel Groenenboom Beheer BVBA te SCHOTEN, België (BE) (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Kristel Groenenboom te SCHOTEN, België (BE) (47) 01.11.2011 (51) B62B 3/06 B62B 3/04 B62B 3/02 (21) 1037933 (22) 29.04.2010 (54) Transporthulp.

(21) 1038236

(47) 02.11.2011

(73) Gerardus Johannes Maria Pikker te Tiel

(22) 17.08.2010

(51) B23K 35/40 B23K 35/02

(72) Gerardus Johannes Maria Pikker te Tiel

(54) Sprinklerinstallatie voor wasdrogers.

(21) 2004289

(47) 01.11.2011

(73) Ronald Gijsbertus Duijneveld te BEVERWIJK

(22) 23.02.2010

(51) B62J 1/16 B60N 2/28

(72) Ronald Gijsbertus Duijneveld te BEVERWIJK (31) 1037935

(73) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) te KOBE, Japan (JP)

(32) 30.04.2010

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(33) Nederland

(72) Shinichi Nishimoto te IBARAKI, Japan (JP)

(54) Flux filling method.

(21) 1037980 (22) 27.04.2010 (54) Babycarrier voor op de fiets. (73) Johannes Cornelis Nieuwlaat te HILVERSUM

(51) A63F 7/22 A44B 15/00

(31) 2009-044278

(72) Johannes Cornelis Nieuwlaat te Hilversum

(32) 26.02.2009

(47) 28.10.2011

(21) 1037918

(33) Japan

(51) B62J 7/08

(22) 27.04.2010

(47) 01.11.2011

(21) 1037932

(47) 01.11.2011

(54) Inrichting voor het verzamelen en (51) B65D 81/20 presenteren van knikkers en B65D 79/00 kleine ballen. B29C 45/06 (73) Edison International concept & (21) 1037934 agencies B.V. te BUNSCHOTEN (22) 29.04.2010 Petrus Franciscus Henricus Maria (54) Packaging tray and method for Fennis te HILVERSUM manufacturing a packaging tray. (72) Petrus Franciscus Henricus Maria (73) Naber Beheer B.V. te Waalwijk Fennis te Hilversum (74) Drs. Griebling te Tilburg (47) 28.10.2011

(22) 29.04.2010

(72) Wilhelmus Cornelis Maria Naber te Waalwijk

(22) 27.04.2010

(51) C09D 5/24 B05D 1/06

(54) Inrichting voor losmaakbare montage van een krat aan een stang of rek. (73) Jasper Boter te ZUTPHEN (72) Jasper Boter te ZUTPHEN (47) 01.11.2011 (51) B63H 1/26 (21) 2004618

(21) 2004623

(47) 01.11.2011

(54) Propeller for liquid displacement apparatus.

(22) 28.04.2010

(51) C02F 11/12

(73) Brain Mining Factory B.V. te

Nummer 45/11 MAASBREE (74) drs. Derks te Amsterdam (72) Wijnand Peeters te MAASBREE Wilhelmus van den Elshout te SITTARD (47) 28.10.2011 (51) B63H 25/38 (21) 2004616 (22) 27.04.2010

9

9 november 2011

(72) Thomas Balder te LEIDEN (22) 30.04.2010 Cornelis van Zandwijk te (54) Systeem en werkwijze voor het Waddinxveen samenstellen van een Cornelis Benard te VLAARDINGEN buitenwand van een gebouw. (47) 01.11.2011 (73) Jan Wind te Musselkanaal (51) C12N 9/10 C12N 15/82 A01H 5/00 (21) 2004624

(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (72) Jan Wind te Musselkanaal (47) 01.11.2011

(22) 28.04.2010

(51) E04C 2/04

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(21) 2004639

(72) Arnaud Guillaume Bovy te WAGENINGEN Yury Tikunov te WAGENINGEN

(22) 29.04.2010

(47) 01.11.2011

(54) Beverage can with a pull tab an element provided near the pull tab.

(51) G01N 33/34 D21G 9/00

(54) Traction device and method for paying out and retrieving a flexible line.

(47) 01.11.2011

(47) 28.10.2011

(51) E04F 13/08 E04C 2/284 E04B 2/92 E04B 2/58

(51) F03D 3/06

(54) Schip, en roer voor een dergelijk schip. (73) Aqua Logic te SLUISKIL (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Frans van Meerendonk te SLUISKIL (47) 28.10.2011 (51) B65D 17/00

(54) A new glycosyltransferase protein (21) 2004614 and its role in the metabolism of (22) 27.04.2010 phenylpropanoid volatiles in (54) Method for prefabricating and tomato. setting up angled wall panel assemblies. (73) Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen (73) Calduran Kalkzandsteen B.V. te Harderwijk (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Jan Hendrik Hamberg te Dwingeloo Marcellus Hermanus Petronellus Kraaijevanger te ZEVENAAR John Peter Blank te MEDEMBLIK

(47) 28.10.2011 (21) 2005475 (73) Coca-Cola Enterprises Nederland (51) E04F 21/22 (22) 07.10.2010 B.V. te ROTTERDAM (21) 1037930 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (54) Apparatus and method for determining Young's modulus of a (22) 28.04.2010 (72) Hajo Harald Ouweneel te web. (54) Inrichting voor het plaatsen van ROTTERDAM vloerelementen. (73) Bumaga B.V. te Arnhem (47) 01.11.2011 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (73) Lodewijk Bernardus Maria Pol te (51) B65D 88/16 SAASVELD (72) Pieter Veenstra te Assendelft B65D 30/04 (72) Lodewijk Bernardus Maria Pol te (47) 02.11.2011 (21) 1037925 SAASVELD (51) E01C 19/52 (22) 27.04.2010 (47) 01.11.2011 E01C 19/00 (54) Method for packing hot liquid (51) E06B 9/32 B65G 65/16 substances. B65G 47/84 (21) 2004641 (73) Johannes Petrus Wortelboer te (21) 1037924 (22) 30.04.2010 ANDEREN (22) 27.04.2010 (54) Stelsel en werkwijze voor het (72) Johannes Petrus Wortelboer te gelijktijdig instellen van een (54) Inrichting voor het opstellen van Anderen individuele voorafbepaalde opnieuw gebruikte straatstenen. (47) 28.10.2011 positie van een aantal schermen (73) TEMTEC B.V. te LEXMOND middels externe (51) B66F 9/19 (74) Ir. Reynvaan te Dordrecht bedieningselementen. B65G 67/20 (72) Mark Maarten Veenendaal te (73) Coulisse B.V. te Enter (21) 2004634 Lexmond (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (22) 29.04.2010 (47) 28.10.2011 (72) Cornelis Bernardus Johannes (54) Laadinrichting, systeem en (51) E03F 5/04 Gradussen te Tiel werkwijze voor het verplaatsen van goederen. (21) 2004630 (47) 01.11.2011 (73) Gebr. Meijer St. Jabik B.V. te SINT (22) 29.04.2010 (51) F01C 1/20 JACOBIPAROCHIE (54) Combinatie van een uitgesneden (21) 1037926 (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG plaat breekbaar en/of (22) 27.04.2010 vervormbaar materiaal en een (72) Hendrik Meijer te Westhoek (54) De vereenvoudiging voor nieuw afvoebak. Folkert de Graaf te Deinum verbrandingsmotoren. (73) Easy Sanitairy Solutions B.V. te (47) 01.11.2011 (73) Jan Blonk te Kralendijk, BES Losser (51) B66D 1/74 EILANDEN (BQ) (74) Jong te ENSCHEDE (21) 2004631 (72) Jan Blonk te Kralendijk, BES (72) Jurgen Hendrik Peter Jozeph EILANDEN (BQ) (22) 29.04.2010 Keizers te Losser

(73) Heerema Marine Contractors Nederland B.V. te Leiden (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(21) 2004640

(21) 1038491 (22) 05.01.2011 (54) Windmill.

Nummer 45/11

10

9 november 2011

(73) Architectenbureau Dijkstra B.V. te airflow in an exhaust channel. ringvormige belichtingsapertuur. Edam (73) Intell Properties B.V. te DUIVEN (73) Carl Zeiss NTS GmbH te (72) Tjaard Dijkstra te Edam Oberkochen, BONDSREPUBLIEK (74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam DUITSLAND (DE) (31) 1037928 (72) Xander Antonius Henricus Maria (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (32) 28.04.2010 Gunnewijk te LICHTENVOORDE (33) Nederland (47) 31.10.2011 (51) F03D 3/06 F03D 3/00 (21) 2004627 (22) 29.04.2010 (54) Turbine. (73) West 6 B.V. te Huisduinen (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Cornelis Groot te Huisduinen (47) 01.11.2011 (51) F21V 29/00 F21V 23/04 F21S 8/04 F21S 8/00 (21) 2004633 (22) 29.04.2010

Jan Willem Dik te ARNHEM Erwin Cornelis Johannes Slappendel te ARNHEM

(47) 01.11.2011

(31) 102008037698

(51) G06F 19/00

(32) 14.08.2008

(21) 1037922

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 27.04.2010

(47) 01.11.2011

(54) De Incontinentie Zorg Service bestaat uit incontinentie verpleegkundige zorg gecombineerd met een medisch diagnostisch expert systeem voor vrouwen met ongewenst urine verlies.

(51) H02M 7/04

(73) Marcellinus Johannus Franciscus Marie de Bruin te Roermond Incocure B.V. te ROERMOND (72) Marcellinus Johannus Franciscus Marie de Bruin te Roermond

(54) Luifelverlichting geschikt voor het (47) 28.10.2011 van bovenaf verlichten van een (51) G09B 1/16 terrein onder een luifel. (21) 1037923 (73) Bever Innovations B.V. te (22) 27.04.2010 ZIERIKZEE (54) Inrichting voor educatieve (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG doeleinden. (72) Rutger Emiel van Dierendonck te (73) Judy-Leigh Deborah Salmon te VLISSINGEN LEIDEN (47) 01.11.2011 (72) Judy-Leigh Deborah Salmon te (51) F24D 12/02 LEIDEN (21) 2004629 (47) 28.10.2011 (22) 29.04.2010 (54) Werkwijze voor het aanpassen van een centrale-verwarming systeem, alsmede een centraleverwarming systeem. (73) GasTerra B.V. te GRONINGEN (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Jacobus Johannes Overdiep te HAREN (47) 01.11.2011 (51) F24F 13/062 F24C 15/20

(72) Gerd Benner te Aalen, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) G09F 7/18 G09F 15/00 (21) 2004617 (22) 27.04.2010 (54) Construction for supporting at least one plate of a display. (73) Signworld B.V. te Amsterdam (72) Edo Smitshuijzen te ACOUSTE SUR SYE, Frankrijk (FR) (47) 28.10.2011 (51) H01J 37/26

(21) 2004636

(21) 2003342

(22) 29.04.2010

(22) 11.08.2009

(54) Device and method for controling (54) Deeltjesstraaltoestel met

(21) 1037912 (22) 22.04.2010 (54) De Energiecirculatiebox. (73) Johannes Engelbert Schneider te RENSWOUDE Jannigje Bos te RENSWOUDE (72) Johannes Engelbert Schneider te RENSWOUDE (47) 28.10.2011 (51) H04N 7/24 (21) 1034433 (22) 27.09.2007 (54) Werkwijze voor het overbrengen van data en inrichting voor het gelijktijdig weergeven van meerdere bewegende beeldinhouden, en werkwijze en inrichting voor het gelijktijdig weergeven van meerdere bewegende beeldinhouden. (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON, Zuid-Korea (KR) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Myoung-soon Choi te Yongin, Zuid-Korea (KR) Hyok-sung Choi te Yongin, ZuidKorea (KR) Seung-hun Jeon te Seoul, ZuidKorea (KR) Su-hyun Kim te Seoul, Zuid-Korea (KR) Seong-kook Shin te Seoul, ZuidKorea (KR) (31) 10-2006-0117914 (32) 27.11.2006 (33) Zuid-Korea (47) 01.11.2011

Nummer 45/11

11

9 november 2011

EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11)

Datum Publicatie Europese aanvrage (43)

IPC klasse (51)

Naam/Woonplaats aanvrager (71)

Nummer 45/11

12

9 november 2011

EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. (51) A01D 41/12 (11) EP2149288 (21) EP09166173.6 (22) 23.07.2009 (31) 85249 P (32) 31.07.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Spanje Spanje

(21) EP09734246.3

(54) Gel used for moisturizing plants or parts thereof

(31) 1035351

(47) 02.11.2011

(73) Deere & Company te MOLINE, IL 61265-8098, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 25.04.2008

(33) Nederland (73) Nuria Sardá Cortés, S.L. te 08023 (54) DEVICE FOR AND METHOD OF BARCELONA, Spanje (ES) BRUSHING LIVESTOCK (72) Dotti Sardà, José Luis te 08023 (47) 02.11.2011 BARCELONA, Spanje (ES) Dotti Sardà, Joan te 08023 BARCELONA, Spanje (ES)

(54) Grain tank seal (47) 02.11.2011

(22) 21.04.2009

(51) A01H 5/00 (11) EP1433378 (21) EP03078990.3

(73) Lely Patent N.V. te 3147 PA MAASSLUIS

(72) HULS, Michel Hubert Johan te 2624 BH DELFT (51) A01K 63/04 (11) EP1793664

(72) Temple, Douglas G. te FULTON, IL 61252, Verenigde Staten van Amerika (US) Gerber, Merle R. te MOLINE, IL 61265, Verenigde Staten van Amerika (US) Nelson, Ronald W. te GENESEO, IL 61254, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 23.12.2003

(33) Nederland

(31) 611649 P

(51) A01D 41/12

(73) Nunhems B.V. te 6083 AC NUNHEMS

(73) Mars Fishcare North America, Inc. te CHALFONT, PA 18914, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2232976 (21) EP10155038.2 (22) 01.03.2010 (31) 102009001917 (32) 26.03.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Erntegutrestehäcksel und -verteilanordnung für einen Mähdrescher (47) 02.11.2011 (73) Deere & Company te MOLINE, IL 61265-8098, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Lauer, Friedrich te 66894, KRÄHENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Pohlmann, Norbert te 66482, ZWEIBRÜCKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Weichholdt, Dirk te 57200, WOELFLING LES SARREGUEMINES, Frankrijk (FR) Priesnitz, Rico te 66822, LEBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Klein, Oliver te 55740, SAARLOUIS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A01G 9/10 A01G 31/00 (11) EP1769675 (21) EP06380128.6 (22) 24.05.2006 (31) 200502440 P 200600035 P (32) 28.09.2005 09.01.2006

(31) 1022270 (32) 24.12.2002

(21) EP05798852.9 (22) 20.09.2005

(32) 20.09.2004 (54) Resistance to powdery mildew infection and absence of necrosis (33) Verenigde Staten van Amerika in cucumber, Cucumis sativus (54) Aquarium filter cartridge (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011

(72) Heuvelmans, Paul te 5988 KG HELDEN (51) A01K 15/02 A01J 5/007 (11) EP1943898 (21) EP07100544.1 (22) 15.01.2007 (54) Verfahren zur individuellen Stimulation von Kühen zum Aufsuchen eines Melkstandes (47) 02.11.2011 (73) Lemmer Fullwood GmbH te 53790 LOHMAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) CHAUQUET, Jacques, Jean te F74134 AYZE, Frankrijk (FR) GROSSE, Yves, André, René te 74540 MURES, Frankrijk (FR) JONES, Gary, Lee te OTTSVILLE, PA 19002, Verenigde Staten van Amerika (US) GOLDSTEIN, Joel, Martin te LOWER GWYNEDD, PA 19002, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61L 9/03 A01M 1/20 (11) EP1549139

(72) Lemmer, Jan-Eric te 53790, LOHMAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP03759280.5

(51) E04D 13/17 A01K 1/00

(32) 08.10.2002

(11) EP2190283

(22) 19.09.2003 (31) 266546 (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 02.09.2008

(54) WICK-BASED DELIVERY SYSTEM WITH WICK HAVING SECTIONS OF VARYING POROSITIES

(31) 0706312

(47) 02.11.2011

(32) 10.09.2007

(73) S. C. Johnson & Son, Inc. te RACINE, WI 53403, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP08849228.5

(33) Frankrijk (54) STRUCTURE DE TOIT VENTILE

(72) LAKATOS, Kara, L. te RACINE, WI 53406, Verenigde Staten van Amerika (US) Joris Ide NV te 8750 ZWEVEZELE, VARANASI, Padma, P. te RACINE, België (BE) WI 53402, Verenigde Staten van BERGEZ, Philippe te F-79300 Amerika (US) BRESSUIRE, Frankrijk (FR) (51) C12N 5/07 A01K 13/00 C12N 5/00 EP2271203 C12M 3/00

(47) 02.11.2011 (73) (72) (51) (11)

Nummer 45/11 C12M 1/34 C12M 1/00 A01N 1/02 (11) EP1569510 (21) EP03798803.7 (22) 29.09.2003 (31) 414065 P 414258 P 414102 P (32) 27.09.2002 27.09.2002 27.09.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

13 C07C 233/65 A01N 43/78 A01N 43/60 A01N 43/56 A01N 43/40 A01N 43/32 A01N 43/10 A01N 43/08 A01N 37/10 (11) EP2215908 (21) EP10156885.5 (22) 08.12.2005 (31) 102004059725 (32) 11.12.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) MICROFLUIDIC DEVICE FOR CELL (54) 2-Alkyl-cycloalk(en)ylSEPARATION AND USES THEREOF carboxamide und ihre Verwendung als Fungizide (47) 02.11.2011 (73) THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION te BOSTON, MA 02114, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 02.11.2011

(73) Bayer CropScience AG te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) TONER, Mehmet te WELLESLEY, (72) Dunkel, Ralf, Dr. te 42799 MA 02481, Verenigde Staten van LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) TRUSKEY, George te DURHAM, NC Elbe, Hans-Ludwig, Dr. te 42329 27701, Verenigde Staten van WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) KAPUR, Ravi te STOUGHTON, MA Greul, Jörg, Nico, Dr. te 42799 02072, Verenigde Staten van LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) Hartmann, Benoit te 69110 STE (51) A01N 53/00 FOY LES LYON, Frankrijk (FR) A01N 51/00 Gayer, Herbert, Dr. te 40789 A01N 47/22 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK A01N 25/34 DUITSLAND (DE) (11) EP1763301 Seitz, Thomas, Dr. te 40764 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK (21) EP05758033.4 DUITSLAND (DE) (22) 16.06.2005 Wachendorff-Neumann, Ulrike, Dr. (31) 102004031325 te 56566 NEUWIED, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (32) 29.06.2004 (DE) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Dahmen, Peter, Dr. te 41470 (54) WIRKSTOFFHALTIGE FESTE NEUSS, BONDSREPUBLIEK FORMKÖRPER ZUR ÄUßERLICHEN DUITSLAND (DE) ANWENDUNG GEGEN PARASITEN Kuck, Karl-Heinz, Dr. te 40764 AN TIEREN LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 (73) Bayer Animal Health GmbH te 51368 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SIRINYAN, Kirkor te 51467 BERGISCH GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LÖHR, Reinhold te 51469 BERGISCH GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07F 7/08 C07D 333/38 C07D 327/06 C07D 307/24 C07D 277/56 C07D 241/24 C07D 231/14 C07D 213/82 C07D 207/34

(51) A01P 19/00 A01N 43/78 (11) EP2136636 (21) EP08719635.8 (22) 11.03.2008 (31) 200702086 200704073 200708349 (32) 12.03.2007 21.05.2007 01.10.2007 (33) Zuid-Afrika Zuid-Afrika Zuid-Afrika (54) PEST ATTRACTANT (47) 02.11.2011 (73) Activetrad (Proprietary) Limited te 7340 CITRUSDAL, Zuid-Afrika (ZA)

9 november 2011 (72) SMIT, Christoffel, Jakobus te 7340 CITRUSDAL, Zuid-Afrika (ZA) (51) A01N 43/80 (11) EP2148567 (21) EP08758528.7 (22) 15.05.2008 (31) 07010768 07014175 (32) 31.05.2007 19.07.2007 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) A METHOD OF PROTECTING A PLANT PROPAGATION MATERIAL, A PLANT, AND/OR PLANT ORGANS (47) 02.11.2011 (73) Syngenta Participations AG te 4058 BASEL, Zwitserland (CH) (72) RENOLD, Peter te CH-4332 STEIN, Zwitserland (CH) HUETER, Ottmar, Franz te CH4332 STEIN, Zwitserland (CH) MAIENFISCH, Peter te CH-4332 STEIN, Zwitserland (CH) ZAMBACH, Werner te CH-4332 STEIN, Zwitserland (CH) PITTERNA, Thomas te CH-4332 STEIN, Zwitserland (CH) GRIMM, Christoph te CH-4332 STEIN, Zwitserland (CH) (51) A01N 43/90 (11) EP1889540 (21) EP06756816.2 (22) 31.05.2006 (31) 2005161019 (32) 01.06.2005 (33) Japan (54) PEST CONTROL AGENT (47) 02.11.2011 (73) Meiji Seika Pharma Co., Ltd. te TOKYO 104-8002, Japan (JP) The Kitasato Institute te TOKYO 108-8642, Japan (JP) (72) GOTO, Kimihiko, c/o Meiji Seika Kaisha, Ltd. te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN 222-8567, Japan (JP) HORIKOSHI, Ryo, c/o Meiji Seika Kaisha, Ltd. te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN 222-8567, Japan (JP) TSUCHIDA, Mariko, c/o Meiji Seika Kaisha, Ltd. te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN 2222-8567, Japan (JP) OYAMA, Kazuhiko, c/o Meiji Seika Kaisha, Ltd. te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN 222-8567, Japan (JP) OMURA, Satoshi te TOKYO 1570076, Japan (JP) TOMODA, Hiroshi te TOKYO 1820035, Japan (JP) SUNAZUKA, Toshiaki te FUNABASHI-SHI, CHIBA -KEN 2730043, Japan (JP) (51) C07D 487/04

Nummer 45/11 A61P 35/00 A61K 31/519 A01N 43/90

14

9 november 2011

(54) Verfahren zur Herstellung einer länglichen stangenartig ausgebildeten Backware

(54) METHOD, APPARATUS AND KNIFE FOR AUTOMATICALLY CUTTING OUT A JOWL OF A CARCASS

(11) EP2201840

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(21) EP10155834.4

(73) Griesson - de Beukelaer GmbH & (73) Teknologisk Institut te 2630 Co. KG te 56751 POLCH, TAASTRUP, Denemarken (DK) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) JENSEN, Niels, R. te 2900 (DE) HELLERUP, Denemarken (DK) (72) Zydek, Wolfgang te 56626 (51) A22C 13/00 ANDERNACH, BONDSREPUBLIEK A22C 11/00 DUITSLAND (DE) (11) EP1817962 Bode, Günther te 56341 FILSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP07002837.8 (DE) (22) 09.02.2007 Koch, Ingolf te 56154 BOPPARD, (31) 102006006042 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 09.02.2006

(22) 28.12.2006 (31) 826720 P 828590 P (32) 22.09.2006 06.10.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Inhibitors of Bruton's Tyrosine Kinase (47) 02.11.2011 (73) Pharmacyclics, Inc. te SUNNYVALE, CA 94086, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Honigberg, Lee te SAN FRANCISCO, CA 94110, Verenigde Staten van Amerika (US) Verner, Erik te SAN MATEO, CA 94401, Verenigde Staten van Amerika (US) Pan, Zhengying te ALPHARETTA, GA 30005, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A21C 1/06 (11) EP1787517 (21) EP05727023.3 (22) 22.03.2005 (31) 2004241680 (32) 27.07.2004

(51) A23L 1/164 A21D 13/08 A21D 13/00

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2053922

(54) Nicht getrocknete Rohwurst in wasserdampfundurchlässiger Hülle

(21) EP07841272.3

(47) 02.11.2011

(22) 23.08.2007

(73) Wiberg GmbH te 5020 SALZBURG, Oostenrijk (AT)

(31) 823320 P (32) 23.08.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BAKED FRUIT FILLED BAR FORTIFIED WITH OMEGA-3 FATTY ACIDS AND PROCESS FOR MAKING SAME (47) 02.11.2011 (73) Kellogg Company te BATTLE CREEK, MI 49016-3599, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Loidl, Anton te 4820 BAD ISCHL, Oostenrijk (AT) Durmus, Claudia, Dr. te 83457 BAYERISCH GMAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A22C 21/00 (11) EP2218333 (21) EP10150056.9 (22) 04.01.2010

(31) 2002524 1036646 (72) FLOYD, Cherie te PAGEWOOD, NSW 2019, Australië (AU) (32) 13.02.2009 (54) MIXER FOR COMBINING POWDER BELLO, Anthony te CARROLLTON, 27.02.2009 MATERIAL WITH LIQUID MATERIAL TX 75006, Verenigde Staten van (33) Nederland (47) 02.11.2011 Amerika (US) Nederland (73) Falxer Co., Ltd. te KANAGAWA NEMETH, Katy te BATTLE CREEK, 253-0036, Japan (JP) MI 49015, Verenigde Staten van (54) Filleting device and method for harvesting fillets Amerika (US) (72) HAYABUSA, Kyoko te CHIGASAKI(47) 02.11.2011 SHI, KANAGAWA-KEN, Japan (JP) (51) A22B 5/00 (73) Meyn Food Processing Technology (51) A21C 3/06 (11) EP1937077 B.V. te 1511 AE OOSTZAAN A21C 3/02 (21) EP06775964.7 (72) de Vos, Ferdinand Allard te 1511 (11) EP1613162 (22) 01.09.2006 AE, OOSTZAAN (21) EP04723112.1 Vonk, Pieter Willem te 1511 AE, (31) 200501239 (22) 24.03.2004 OOSTZAAN (32) 06.09.2005 Waasdijk, Martinus Casper (31) 1023001 (33) Denemarken Melchior Balthasar te 1511 AE, (32) 24.03.2003 OOSTZAAN (54) APPARATUS AND METHOD FOR (33) Nederland Koopman, Michael George CUTTING-FREE OF TENDERLOIN Lourentius te 1511 AE, (54) DEVICE FOR FORMING A DOUGH (47) 02.11.2011 OOSTZAAN PORTION (73) Teknologisk Institut te 2630 (51) A61P 1/00 (47) 02.11.2011 TAASTRUP, Denemarken (DK) A61K 33/06 (73) Kaak, Johan Hendrik Bernard te (72) IVERSEN, Thomas, Peter te 2630 A61K 33/04 7011 DZ GAANDEREN TAASTRUP, Denemarken (DK) A61K 31/715 (72) PASCH, Lothar te NL-7061 WV (51) A22B 5/00 A61K 31/59 TERBORG A61K 31/202 (11) EP1874121 A23L 1/10 (51) A21C 9/02 (21) EP06722870.0 A23B 4/044 A21C 15/00 (22) 29.03.2006 A23B 4/03 (11) EP2324711 (31) 200500435 (11) EP1898712 (21) EP09014428.8 (32) 30.03.2005 (21) EP06759955.5 (22) 18.11.2009 (33) Denemarken (22) 16.05.2006 (33) Japan

Nummer 45/11 (31) 130008 (32) 16.05.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) FORTIFIED CEREAL BRAN TO PROMOTE DIGESTIVE HEALTH (47) 02.11.2011 (73) Hoffpauer, Diane Wright te CROWLEY, LA 70527-0393, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Hoffpauer, Diane Wright te CROWLEY, LA 70527-0393, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A23B 4/28 A22C 9/00

15 Herstellung eines Käses oder einer Käsezubereitung sowie Käse oder Käsezubereitung (47) 02.11.2011 (73) Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG te 82166 GRÄFELFING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Lingg, Armin te 87437 KEMPTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Prinz, Franz te 87463 DIETMANNSRIED/ PROBSTRIED, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1747727

(51) A23F 5/24 A23F 5/02

(21) EP06014518.2

(11) EP1875807

(22) 13.07.2006

(21) EP06729914.9

(31) 202005012005 U

(22) 24.03.2006

(32) 30.07.2005

(31) 2005086883

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 24.03.2005

(54) Vorrichtung zur Bearbeitung von Lebensmitteln mit Injektionsnadeln

(33) Japan

(47) 02.11.2011 (73) Schröder Maschinenbau KG te 33824 WERTHER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Umbach, Christoph te 33824 WERTHER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A23L 1/30 A23K 1/16 A23K 1/00 A23J 3/32 A23C 9/20 (11) EP1643845 (21) EP04740692.1 (22) 06.07.2004 (31) 03016054 (32) 15.07.2003 (33) Europees Octrooi Bureau

9 november 2011 BRITTANNIË (GB) (51) A23G A23G A23G A23G A23G

3/54 3/50 1/54 1/50 1/22

(11) EP2166869 (21) EP08773504.9 (22) 19.06.2008 (31) 102007031369 (32) 05.07.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SÜSSWAREN-PRODUKT (47) 02.11.2011 (73) Mederer GmbH te 90763 FÜRTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MEDERER, Herbert te 90768 FÜRTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A23L 1/305 A23J 3/34 A23J 3/18

(54) METHOD OF PROCESSING GREEN (11) EP2117338 COFFEE BEANS BY USING (21) EP08717517.0 SURFACE-TREATED COFFEE (22) 07.03.2008 CHERRIES (31) 07103956 (47) 02.11.2011 (32) 12.03.2007 (73) Suntory Holdings Limited te KITAKU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, (33) Europees Octrooi Bureau Japan (JP) (54) PARTIALLY HYDROLYSED CEREAL PROTEIN (72) YONEZAWA, Takeshi te 14, Japan (JP) (47) 02.11.2011 YOMO, Hideko te OSAKA (73) Cargill, Incorporated te WAYZATA, 5600082, Japan (JP) MN 55391, Verenigde Staten van NAKAJIMA, Toshiharu te TOKYO Amerika (US) 1830006, Japan (JP) (72) DE SADELEER, Jos Willy Ghislain (51) A23G 1/00 Corneel te B-3220 HOLSBEEK, A23F 5/40 België (BE) A23F 5/38 KARLESKIND, Daniele MarieA23F 3/30 Antoinette te B-1970 WEZEMBEEK-OPPEM, België (BE) (11) EP1505879 MCCRAE, Catharina Hillagonda te (21) EP03726724.2 B-3060 BERTEM, België (BE) (22) 09.05.2003 MEHEUS, Elisa Margriet Maria te B-9000 GENT, België (BE) (31) 152347

(54) POWDEROUS FORMULATIONS OF (32) 22.05.2002 FAT-SOLUBLE ACTIVE (33) Verenigde Staten van Amerika INGREDIENTS (54) AN INSTANT DRY MIX (47) 02.11.2011 COMPOSITION FOR PROVIDING A (73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE FOAMED BEVERAGE HEERLEN (47) 02.11.2011 (72) FUNDA, Elger te 79639 (73) Kraft Foods Global Brands LLC te GRENZACH-WYHLEN, NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Staten van Amerika (US) (DE) HUBER, Torsten te 4312 MAGDEN, (72) WRAGG, Anthony te BANBURY, Zwitserland (CH) OXON, GROOT BRITTANNIË (GB) VELISSARIOU, Maria te (51) A23C 19/082 SHOTTESWELL, OXON, GROOT A23C 19/08 BRITTANNIË (GB) A23C 19/06 EDWARDS, Paul, Martin te A23C 19/02 MIDDLETON CHENEY OX17 2NA, (11) EP2289345 GROOT BRITTANNIË (GB) BROWN, Phillip, Keith te (21) EP09010255.9 CHIPPING WARDEN, (22) 07.08.2009 OXFORDSHIRE, GROOT (54) Verfahren und Vorrichtung zur

(51) A23L 1/212 A23L 1/187 A23L 1/00 A23C 9/154 A23C 17/00 A23C 13/12 (11) EP1518465 (21) EP04022279.6 (22) 18.09.2004 (31) 10346193 (32) 29.09.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Gekühltes Fertigdessert und Verfahren zu seiner Herstellung (47) 02.11.2011 (73) FrieslandCampina Germany GmbH te 74078 HEILBRONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 45/11 (72) Hubinger, Konrad, Dipl.-Ing. te 33332 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Humfeld, Martin, Dipl.-Ing te 33334 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A23L 1/236 A23L 1/22 (11) EP2134195 (21) EP08717407.4 (22) 05.03.2008 (54) VERFAHREN ZUR GESCHMACKSMODULATION VON STOFFLICHEN ZUSAMMENSETZUNGEN, DIE MINDESTENS EINEN HIGH INTENSITY SWEETENER (HIS) ENTHALTEN

16 (11) EP1933652 (21) EP06795551.8 (22) 14.08.2006 (31) 707964 P (32) 15.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) GRAVURE-PRINTED BANDED CIGARETTE PAPER (47) 02.11.2011 (73) Philip Morris Products S.A. te 2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)

(72) SHERWOOD, Timothy S. te MIDLOTHIAN, VA 23114, Verenigde Staten van Amerika (US) RASOULI, Firooz te MIDLOTHIAN, VA 23113, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Ping te GLEN ALLEN, VA (47) 02.11.2011 23059, Verenigde Staten van (73) B.R.A.I.N. Biotechnology Research Amerika (US) And Information Network AG te MISER, Don, E. te CHESTERFIELD, 64673 ZWINGENBERG, VA 23838, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (DE) MOHAJER, Joe te MIDLOTHIAN, VA (72) MATUSCHEK, Markus te 69469 23113, Verenigde Staten van WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) WAYMACK, Bruce, E. te PRINCE ZINKE , Holger te 64673 GEORGE, VA 23875, Verenigde ZWINGENBERG, Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PHAN, Tony, A. te RICHMOND, VA (DE) 23236, Verenigde Staten van KROHN, Michael te 64653 Amerika (US) LORSCH,, BONDSREPUBLIEK MADISON, Tracy, L. te DUITSLAND (DE) RICHMOND, VA 23231, Verenigde KLEBER, Alice te 64625 Staten van Amerika (US) BENSHEIM,, BONDSREPUBLIEK TILLEY, John, R. te DUITSLAND (DE) CHESTERFIELD, VA 23838, JAGER, Martin, B. te 67677 Verenigde Staten van Amerika ENKENBACH-ALSENBOM,, (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PITHAWALLA, Yezdi, B. te (DE) MIDLOTHIAN, VA 23112, Verenigde Staten van Amerika (51) A23L 2/52 (US) A23L 1/308 A23L 1/307 (51) A41D 13/11 A23L 1/305 (11) EP2175751 (11) EP2073649 (21) EP08731790.5 (21) EP07842649.1 (22) 10.03.2008 (22) 18.09.2007 (31) 743734 (31) 2006257887 (32) 03.05.2007 525829 (33) Verenigde Staten van Amerika (32) 22.09.2006 (54) MAINTENANCE-FREE RESPIRATOR 25.09.2006 THAT HAS CONCAVE PORTIONS (33) Japan ON OPPOSING SIDES OF MASK Verenigde Staten van Amerika TOP SECTION (54) LOW-CALORIE FOOD AND (47) 02.11.2011 BEVERAGES (73) 3M Innovative Properties (47) 02.11.2011 Company te SAINT PAUL, MN (73) The Coca-Cola Company te 55133-3427, Verenigde Staten ATLANTA, GA 30313, Verenigde van Amerika (US) Staten van Amerika (US) (72) FACER, John M., te BRACKNELL (72) HIRANO, Masahiro te TOKYO, 110BERKSHIRE RG12 8HT, GROOT 0003, Japan (JP) BRITTANNIË (GB) TSURUTA, Akifumi te TOKYO 145HENDERSON, Christopher P. te 0064, Japan (JP) BRACKNELL BERKSHIRE RG12 8HT, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A24D 1/02 LEONARD, Peter S., te A24C 5/00

9 november 2011 BRACKNELL BERKSHIRE RG12 8HT, GROOT BRITTANNIË (GB) CURRAN, Desmond T., te BRACKNELL BERKSHIRE RG12 8HT, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B65D 33/16 A61F 13/15 A45C 5/06 A45C 13/10 A41D 27/20 A41D 27/10 (11) EP2236049 (21) EP10170184.5 (22) 12.05.2005 (31) 845479 (32) 14.05.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Overlapping element (47) 02.11.2011 (73) Nike International Ltd. te BEAVERTON, OREGON 970056453, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Funk-Danielson, Brenda, K. te BEAVERTON, OR 97005, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61F 5/01 A43B 7/14 A43B 17/18 A43B 13/14 A43B 13/12 (11) EP1959778 (21) EP06841925.8 (22) 13.12.2006 (31) 0512671 (32) 14.12.2005 (33) Frankrijk (54) CHAUSSURE THERAPEUTIQUE (47) 02.11.2011 (73) DJO France te 64990 MOUGUERRE, Frankrijk (FR) (72) DETERME, Patrice te F-31400 TOULOUSE, Frankrijk (FR) LAFFENETRE, Olivier te F-33000 BORDEAUX, Frankrijk (FR) CERMOLACCE, Christophe te F13008 MARSEILLE, Frankrijk (FR) COILLARD, Jean-Yves te F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR, Frankrijk (FR) (51) A43B 13/41 A43B 13/40 (11) EP1718177 (21) EP05713187.2 (22) 10.02.2005 (31) 787888 (32) 27.02.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ARTICLE OF FOOTWEAR WITH PERFORATED COVERING AND REMOVABLE COMPONENTS (47) 02.11.2011 (73) Nike International Ltd. te

Nummer 45/11 BEAVERTON, OREGON 97005, Verenigde Staten van Amerika (US)

17

9 november 2011

(72) Gasperin, Bruno te 20039 VAREDO (MI), Italië (IT) Gasperin, Diego te 20039 (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. VAREDO (MI), Italië (IT) (72) CLARKE, Richard, D. te te 5621 BA EINDHOVEN PORTLAND, OR 97223, Verenigde (51) B60N 2/64 (72) KINDERMANN, Sebastian, A. te Staten van Amerika (US) B60N 2/62 NL-5656 AE EINDHOVEN CLEGG, Damon te PORTLAND, OR B60N 2/48 MÜLLER, Ingo te NL-5656 AE 97219, Verenigde Staten van B60N 2/46 EINDHOVEN Amerika (US) B60N 2/44 ROGATSCHNIG, Johann te NLLOTTI, Martin, M. te BEAVERTON, B60N 2/30 5656 AE EINDHOVEN OR 97008, Verenigde Staten van A47C 3/027 PÖTSCHER, Erich te NL-5656 AE Amerika (US) (11) EP1590196 EINDHOVEN MELLOR, Stephen te PORTLAND, (21) EP04704418.5 OR 97229, Verenigde Staten van (51) B65D 83/14 Amerika (US) A45D 40/10 (22) 22.01.2004 NEWSON, Marc, A. te LONDON (11) EP2220960 (31) 349525 W14 9TO, GROOT BRITTANNIË 361475 (21) EP10305160.3 (GB) 663194 REGISTER, Nicolas te CANNON (22) 17.02.2010 (32) 22.01.2003 HILL, LONDON NW6 1JT, GROOT (31) 0951025 10.02.2003 BRITTANNIË (GB) 165981 P 16.09.2003 (51) A44B 18/00 (32) 17.02.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika 02.04.2009 (11) EP1729609 Verenigde Staten van Amerika (33) Frankrijk Verenigde Staten van Amerika (21) EP05764674.7 Verenigde Staten van Amerika (54) AN AUTOMATICALLY ACTUATING (22) 02.03.2005 (31) 791204 (32) 02.03.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) TOUCH FASTENER PRODUCTS (47) 02.11.2011 (73) VELCRO INDUSTRIES B.V. te CURACAO, Nederlandse Antillen (AN) (72) LINE, Kevin, Keith te PORT SEVERN, ONTARIO, Canada (CA) JANZEN, Daniel, Lee te BRAMPTON, ONTARIO L6Y 4J7, Canada (CA) VOIGT, Paul, Joseph te WATERDOWN, ONTARIO L0R 2H3, Canada (CA) (51) A44B 19/26 (11) EP2063733 (21) EP07719165.8 (22) 04.07.2007 (31) 2006904773 P (32) 01.09.2006 (33) Australië (54) TAMPER EVIDENT DEVICE (47) 02.11.2011 (73) Harcor Security Seals Pty.Ltd. te FRENCH FOREST NSW 2086, Australië (AU) (72) BORTZ, Gary te NORTH RYDE, NSW 2113, Australië (AU) (51) A45D 26/00 (11) EP2247214 (21) EP09713107.2 (22) 16.02.2009

ATTACHMENTS

(47) 02.11.2011

(54) Dispositif de support d'un article cosmétique et procédé associé (47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk (FR)

(73) L & P Property Management Company te SOUTH GATE, CA 90280, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Drugeon, Lionel te 92250, LA GARENNE-COLOMBES, Frankrijk (FR) Maire, Stéphane te 94360, BRYSUR-MARNE, Frankrijk (FR) (51) A47B 5/02 (11) EP2220961 (21) EP10001386.1 (22) 10.02.2010 (31) 102009010062 (32) 21.02.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) A47B 88/06 A47B 49/00 (11) EP2201862 (21) EP09014157.3 (22) 12.11.2009 (31) MI20082202 (32) 12.12.2008 (33) Italië

(32) 22.02.2008 (33) Europees Octrooi Bureau

(47) 02.11.2011

(54) EPILATOR WITH INTERCHANGEABLE

(72) MCMILLEN, Robert, J. te TECUMSEH, ONTARIO N8N 2N4, Canada (CA) COLJA, Robert, R. te WINDSOR, ONTARIO N9G 2G7, Canada (CA) ZELJKO, Lukic te WINDSOR, ONTARIO N9A 7A2, Canada (CA) (51) A47C A47C A47C A47C

(11) (54) Befestigungseinrichtung für einen (21) Sonnenschirm und einen Tisch (22) (47) 02.11.2011 (31) (73) Cvjetkovic, Ivica te 22339 (32) HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) (72) Cvjetkovic, Ivica te 22339 (54) HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47)

(54) Equipment for the partial and temporary extraction of a corner furniture chariot

(31) 08151784

ERGONOMIC SUPPORT SYSTEM FOR A FOLD DOWN SEAT

7/46 7/18 7/14 4/54

EP2210528 EP10000665.9 22.01.2010 102009006276 27.01.2009 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Arbeitsstuhl mit luftgepolsterten Stützflächen 02.11.2011

(73) Klöber GmbH te 88696 OWINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Bernauer, Jörg te 88662 ÜBERLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Navratil, Josef te 88696 OWINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Klöck, Erwin te 88634 HERDWANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) A47C 19/00 (73) G.L. di GASPERIN LORENZO S.n.c. (11) EP2042058 te 20814 VAREDO (MB), Italië (IT)

Nummer 45/11

18

(21) EP08165011.1

(11) EP2087819

(22) 24.09.2008

(21) EP08169454.9

(31) 0702141

(22) 19.11.2008

(32) 25.09.2007

(31) 202008001636 U

(33) Zweden

(32) 05.02.2008

(54) Load-bearing device for bed

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

(54) Maschine zur Zubereitung eines Getränks

(73) Carpe Diem Beds of Sweden AB te 453 38 LYSEKIL, Zweden (SE) (72) Jansson, Ulf te 453 31, LYSEKIL, Zweden (SE) (51) H02K 7/116 H02K 7/06 H02K 16/00 A47C 20/04 (11) EP1900309 (21) EP06019290.3 (22) 14.09.2006 (54) Lifter

(47) 02.11.2011

(11) EP1986533 (73) Moteck Electric Corp. te SHIJR (21) EP07709084.3 CITY TAIPEI HSIEN, TAIWAN, China (22) 23.02.2007 (CN) (31) 20060018345 (72) Wu, Jung-Jen te HSIN-YI DISTRICT 20060018346 TAIPEI CITY TAIWAN, China (CN) 20060110210 (51) A47C 27/06 (32) 24.02.2006 24.02.2006 (11) EP2002759 08.11.2006 (21) EP07011755.1 (54) Energy storing spring from wood (47) 02.11.2011 (73) Szabó, Imre, Dr. te 3508 MISKOLC, Hongarije (HU) Eckhart, László te 1078 BUDAPEST, Hongarije (HU) Czél, György, Dr. te 3525 MISKOLC, Hongarije (HU) (72) Szabó, Imre, Dr. te 3508 MISKOLC, Hongarije (HU) Eckhart, László te 1078 BUDAPEST, Hongarije (HU) Czél, György, Dr. te 3525 MISKOLC, Hongarije (HU)

(33) Zuid-Korea Zuid-Korea Zuid-Korea

(54) POUCH PACK WITH CONTROLLED TEMPERATURE (47) 02.11.2011 (73) Harvest Charmfoods Co. Ltd. te SEOUL 135-010, Zuid-Korea (KR) (72) CHO, Byoung-Kwon te SEOUL 135-230, Zuid-Korea (KR) CHO, Byoung-Gu te SEOUL 135230, Zuid-Korea (KR) (51) A47J 42/50 A47J 42/02 (11) EP2205134

(51) A47F 1/12

(21) EP07857988.5

(11) EP2242401

(22) 20.12.2007

(21) EP09703688.3

(31) PCT/IB2007/055372

(22) 22.01.2009

(32) 12.10.2007

(31) 62571

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(32) 25.01.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

(54) PRODUCT MANAGEMENT DISPLAY (54) GRINDING SYSTEM, GRINDING MILL FOR SUCH GRINDING SYSTEM WITH TRACKLESS SYSTEM, RELOAD CARTRIDGE PUSHER MECHANISM FOR SUCH GRINDING SYSTEM, (47) 02.11.2011 METHOD FOR DISTRIBUTING MATERIAL TO BE GROUND, (73) RTC INDUSTRIES, INC. te ROLLING METHOD FOR SELLING THE SAME MEADOWS, IL 60008, Verenigde AND METHOD FOR GRINDING THE Staten van Amerika (US) SAME (72) HARDY, Stephen, N. te WADSWORTH OH 44281, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A47J 31/44 A47J 31/10

SUR SEINE, Frankrijk (FR) (51) B67D 1/04 A47J 47/16 A47J 43/12 (11) EP2252186 (21) EP09719720.6 (22) 03.02.2009 (31) 0800652 (32) 07.02.2008

(33) Frankrijk (73) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GmbH & Co. (54) APPAREIL DE CUISINE DU GENRE Kommanditgesellschaft te 32427 SIPHON À CRÈME CHANTILLY MINDEN, BONDSREPUBLIEK AVEC SUPPORT DE RANGEMENT DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 (72) Sachtleben, Andreas te 32427, (73) Mastrad te 75012 PARIS, Frankrijk MINDEN, BONDSREPUBLIEK (FR) DUITSLAND (DE) (72) LION, Mathieu te F-75012 PARIS, (51) B65D 81/34 Frankrijk (FR) A47J 36/30 (51) A47K 5/00 A47J 36/28

(47) 02.11.2011

(22) 15.06.2007

9 november 2011

(11) EP1694574 (21) EP04814305.1 (22) 15.12.2004 (31) 737869 (32) 16.12.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ELECTRONICALLY KEYED DISPENSING SYSTEMS AND RELATED METHODS OF INSTALLATION AND USE (47) 02.11.2011 (73) Kanfer, Joseph S. te RICHFIELD, OHIO 44286, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SAYERS, Richard te AKRON, OHIO 44312, Verenigde Staten van Amerika (US) OBITTS, Shane te ELYRIA, OHIO 44035, Verenigde Staten van Amerika (US) HUDGINS, William te STOW, OHIO 44224, Verenigde Staten van Amerika (US) WATERHOUSE, Paul te HAMILTON, ONTARIO, Canada (CA) DOLAN, Michael te AKRON, OHIO 44333, Verenigde Staten van Amerika (US) ALLEN, Spencer te WEXFORD, PENNSYLVANIA 15090, Verenigde Staten van Amerika (US) SULKOWSKI, Victor, R. te HOUSTON, PENNSYLVANIA 15342, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A47K 10/24 (11) EP1638437 (21) EP04753810.3 (22) 28.05.2004 (31) 448617 (32) 30.05.2003

(47) 02.11.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Bich, François te 92200 NEUILLY SUR SEINE, Frankrijk (FR)

(54) WET AND DRY TOWEL DISPENSER

(72) Bich, François te 92200 NEUILLY

(73) Nester, LLC te MANCHESTER, NH

(47) 02.11.2011

Nummer 45/11 03101, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) FITZSIMONS, Ryan te BEDFORD, NH 03110, Verenigde Staten van Amerika (US) BASSETT, Timothy te DUNBARTON, NH 03046, Verenigde Staten van Amerika (US) COLLINS, Timothy te LEBANON, NH 03766, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A47L A47L A47L A47L

9/32 9/28 9/22 5/24

(11) EP2040597 (21) EP07733475.3 (22) 05.07.2007 (31) 0614235 (32) 18.07.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) A CLEANING APPLIANCE (47) 02.11.2011 (73) Dyson Technology Limited te MALMESBURY WILTSHIRE SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) DYSON, James te MALMESBURY WILTSHIRE SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË (GB) HICKMOTT, Richard, Morgan te MALMESBURY WILTSHIRE SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË (GB) GAMMACK, Peter, David te MALMESBURY WILTSHIRE SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) D06F 39/00 A47L 15/06 (11) EP2273909 (21) EP09726579.7 (22) 27.03.2009 (31) 102008016479 (32) 31.03.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) HAUSHALTSSTANDGERÄT, INSBESONDERE GESCHIRRSPÜLMASCHINE (47) 02.11.2011 (73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

19

9 november 2011

(31) 0202590

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 30.08.2002

(54) CONTAINER SYSTEM FOR RELEASABLY STORING A SUBSTANCE

(33) Zweden (54) DISH WASHING MACHINE (47) 02.11.2011 (73) ASKO CYLINDA AB te S-534 82 VARA, Zweden (SE)

(47) 02.11.2011 (73) DNA Genotek Inc. te OTTAWA, ONTARIO K2G 5W6, Canada (CA)

(22) 10.04.2007

(72) MUIR, Rod te SOUTH MOUNTAIN, ONTARIO K0E 1W0, Canada (CA) KIRKLAND, Derek te CHELSEA, QUEBEC J9B 2E8, Canada (CA) CURRY, Ian te KANATA, ONTARIO K2K 1X7, Canada (CA) SUNSTRUM, Roy te RICHMOND, ONTARIO K0A 2Z0, Canada (CA) LEM, Paul te OTTAWA, ONTARIO K1N 8Y3, Canada (CA) BIRNBOIM, H. Chaim te OTTAWA, ONTARION K1H 6P2, Canada (CA)

(31) 06112699

(51) A61B 5/00

(32) 18.04.2006

(11) EP1696790

(33) Europees Octrooi Bureau

(21) EP04811579.4

(54) OPTICAL MEASUREMENT DEVICE

(22) 19.11.2004

(72) SVENSSON, Bernt te S-532 38 SKARA, Zweden (SE) KARLSSON, Kent te S-535 92 KVÄNUM, Zweden (SE) (51) G01N 21/49 G01N 21/47 A61B 5/00 (11) EP2010043 (21) EP07735441.3

(47) 02.11.2011

(31) (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (32) te 5621 BA EINDHOVEN (33) (72) WADMAN, Sipke te 5656 AA (54) EINDHOVEN (51) A61B 5/05 A61B 5/00 (11) EP1694197 (21) EP04709566.6 (22) 10.02.2004

523646 P 19.11.2003 Verenigde Staten van Amerika Methods for assessing metabolic substrate utilization and effectiveness of a therapy

(47) 02.11.2011 (73) Entelos, Inc. te FOSTER CITY, CA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 02.12.2003

(72) POLIDORI, David te RANCHO SANTE FE, CA 92067, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(51) B25J 9/00 A61H 1/00 A61B 5/00

(31) PCT/CH03/00795

(54) A DEVICE AND METHOD FOR MEASURING A PROPERTY OF LIVING TISSUE (47) 02.11.2011

(11) EP2238894 (21) EP09425130.3 (22) 07.04.2009

(73) Solianis Holding AG te 6300 ZUG, (54) System for controlling an exoskeleton haptic device for Zwitserland (CH) rehabilitation purposes, and (72) CADUFF, Andreas te CH-8005 corresponding exoskeleton haptic ZÜRICH, Zwitserland (CH) device BUSCHOR, Stephan te CH-8052 (47) 02.11.2011 ZÜRICH, Zwitserland (CH) TRUFFER, Pascal te CH-8049 (73) Syco Di Hedvig Haberl & C. S.A.S. ZÜRICH, Zwitserland (CH) te TORINO, Italië (IT) HIRT, Etienne te CH-6330 CHAM, (72) Menga, Giuseppe te 10090 Zwitserland (CH) VILLARBASSE, Italië (IT) STALDER, Gianluca te CH-8489 (51) A61B 5/0484 WILDBERG, Zwitserland (CH)

(72) FETZER, Gerhard te 89423 GUNDELFINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) B65D 81/32 (DE) B65D 47/36 HOTZ, Dieter te 89561 B01L 3/14 DISCHINGEN, BONDSREPUBLIEK A61J 1/05 DUITSLAND (DE) A61B 5/15 KÜCÜK, Cengiz te 89428 A61B 5/00 SYRGENSTEIN, BONDSREPUBLIEK (11) EP1956969 DUITSLAND (DE) (21) EP06846923.8 (51) A47L 15/14 (22) 11.12.2006 (11) EP1549196 (31) 748977 P (21) EP03791537.8 (32) 09.12.2005 (22) 29.08.2003

(11) EP1638458 (21) EP04755539.6 (22) 18.06.2004 (31) 479684 P 557230 P (32) 19.06.2003 29.03.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DEVICE AND METHOD FOR AN AUTOMATED E.E.G. SYSTEM FOR

Nummer 45/11 AUDITORY EVOKED RESPONSES

20 (22) 19.08.2008

9 november 2011 A61B 17/00

(47) 02.11.2011

(31) 07016808

(11) EP2223657

(73) Neuronetrix Solutions, LLC te LOUISVILLE KY 40204, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 28.08.2007

(21) EP10166593.3

(33) Europees Octrooi Bureau

(22) 23.09.2004

(72) Abreu, Marcio Marc Aurelio Martins te NORTH HAVEN, CT 06473, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 0703316

(11) EP1970012

(32) 09.05.2007

(21) EP08102428.3

(33) Frankrijk

(22) 10.03.2008

(51) A61B 5/15

(54) HOUSSE STERILE POUR PARAVENT EN MATERIAU RADIOPROTECTEUR

(31) FI20070060

(31) 506536 P (72) FADEM, Kalford, C. te LOUISVILLE, 540811 P KY 40206, Verenigde Staten van (47) 02.11.2011 (32) 26.09.2003 (73) Roche Diagnostics GmbH te Amerika (US) 30.01.2004 68305 MANNHEIM, (51) A61B 5/1455 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Verenigde Staten van Amerika (11) EP1818008 (DE) Verenigde Staten van Amerika F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (54) Device for suturing intracardiac (21) EP07008827.3 BASEL, Zwitserland (CH) defects (22) 20.08.2001 (72) KONYA, Ahmet te 67165 (47) 02.11.2011 (31) 790653 WALDSEE, BONDSREPUBLIEK (73) Abbott Laboratories te ABBOTT (32) 23.02.2001 DUITSLAND (DE) PARK, ILLINOIS 60064-6008, SCHÖTTLE, Klaus te 77731 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika WILLSTÄTT, BONDSREPUBLIEK (54) Noninvasive measurements of (US) DUITSLAND (DE) chemical substances (72) Mcintosh, Scott, A. te (51) G21F 3/00 (47) 02.11.2011 SUNNYVALE, CA 94087, A61B 6/10 Verenigde Staten van Amerika (73) Abreu, Marcio Marc Aurelio (11) EP2144565 (US) Martins te NORTH HAVEN, CT 06473, Verenigde Staten van (21) EP08805741.9 (51) A61B 17/34 Amerika (US) (22) 05.05.2008 A61B 17/02

(11) EP2160980 (21) EP09011973.6 (22) 21.05.2004 (31) 447578 (32) 29.05.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Lancet device (47) 02.11.2011 (73) Abbott Laboratories te ABBOTT PARK IL 60064-3500, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) D'Agostino, Daniel M. te AUSTIN TEXAS 78746-6254, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61B 5/15 (11) EP2042097 (21) EP08164907.1 (22) 23.09.2008 (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51) (11) (21)

(54) STECHSYSTEM

(47) 02.11.2011 (73) LEMER PROTECTION ANTI-X PAR ABREVIATION SOCIETE LEMER PAX te 44470 CARQUEFOU, Frankrijk (FR)

(32) 14.03.2007 (33) Italië (54) Trocar for thoracic surgery (47) 02.11.2011 (73) AB Medica S.p.A. te 20020 LAINATE (MI), Italië (IT)

(72) LEMER, Pierre-Marie te F-44000 NANTES, Frankrijk (FR)

(72) Ferrari, Danilo te 52100, AREZZO, Italië (IT)

(51) G01S 15/89 G01N 29/22 G01B 17/06 A61B 8/12

(51) H03K 3/356 A61B 17/068 A61B 17/064 A61B 17/00

(11) EP2090229

(11) EP1718217

(21) EP09001941.5

(21) EP05723210.0

(22) 12.02.2009

(22) 17.02.2005

(31) 102008010582

(31) 787073

(32) 16.02.2008

(32) 24.02.2004

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) CLOSURE DEVICE (54) Anordnung und Verfahren zur 995588 P Bestimmung der Kombination von (47) 02.11.2011 27.09.2007 Krümmungsradien und (73) ABBOTT LABORATORIES te Abständen an akustischen Verenigde Staten van Amerika ABBOTT PARK, IL 60064-6008, Grenzflächen in Messobjekten Phlebotomy Needle with Shape Verenigde Staten van Amerika mittels Ultraschall Memory Alloy Flashback Sensor (US) (47) 02.11.2011 02.11.2011 (72) CARLEY, Michael, T. te SAN JOSE, (73) Technische Universität Dresden te CALIFORNIA 95123, Verenigde Tyco Healthcare Group LP te 01062 DRESDEN, Staten van Amerika (US) MANSFIELD, MA 02048, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GINN, Richard, S. te GILROY, Verenigde Staten van Amerika (DE) CALIFORNIA 95020, Verenigde (US) Staten van Amerika (US) Chelak, Todd te WESTBOROUGH, (72) Kühnicke, Elfgard te 01239 SAGASTEGUI, Javier te CASTRO DRESDEN, BONDSREPUBLIEK MA 02048, Verenigde Staten van VALLEY, CALIFORNIA 94552, DUITSLAND (DE) Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika Trier, Hans-Georg te 53125 A61B 5/151 (US) BONN, BONDSREPUBLIEK JABBA, Ronald, J. te REDWOOD DUITSLAND (DE) EP2194872 CITY, CALIFORNIA 94062, (51) A61B 17/06 EP08801620.9 Verenigde Staten van Amerika A61B 17/04

Nummer 45/11

21

(US) ALDRICH, William te NAPA, CALIFORNIA 94558, Verenigde Staten van Amerika (US) BELEF, Martin, W. te SAN JOSE, CALIFORNIA 95125, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61B 17/10 (11) EP1909672 (21) EP06789465.9 (22) 03.08.2006 (31) 705624 705569 754265 745131 810065

P P P P P

(32) 04.08.2005 04.08.2005 28.12.2005 19.04.2006 01.06.2006 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten

(21) EP06252324.6

(54) STABILIZATION RODS

(22) 02.05.2006

(47) 02.11.2011

(31) 121345

(73) INGENIUM, S.A. te PANAMA CITY, Panama (PA)

(32) 03.05.2005

(72) RANDOL, David, S. te ODESSA FL 44556, Verenigde Staten van (54) Articulating anastomotic ring Amerika (US) applier WALSH, David A. te READING MA (47) 02.11.2011 01867, Verenigde Staten van Amerika (US) (73) ETHICON ENDO-SURGERY, INC. te KNOBLOCH, Carl, A. te OVIEDO FL CINCINNATI, OHIO 45242, 32765, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (US) (33) Verenigde Staten van Amerika

(72) Ortiz, Mark S. te OHIO 45150, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A61B 17/88 A61B 17/70

(51) A61B 17/22 A61B 17/12

(21) EP08751047.5

(11) EP1513462

(31) PI20080010

(21) EP03746549.9 van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) IMPLANT INTRODUCER (47) 02.11.2011

9 november 2011

(22) 21.03.2003 (31) 163077

(11) EP2249726 (22) 28.05.2008 (32) 07.02.2008 (33) Italië

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) INTERSPINOUS VERTEBRAL DISTRACTOR FOR PERCUTANEOUS IMPLANTATION

(54) ANGIOPLASTY DEVICE

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) Calvosa, Giuseppe te 56123 PISA, Italië (IT)

(32) 04.06.2002

(73) C.R.Bard, Inc. te MURRAY HILL, NJ (73) KLETSCHKA, Harold D. te MINNEAPOLIS, MN 55422-4158, 07974, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (US) (72) MEADE, Noah te ATLANTA, GA (72) KLETSCHKA, Harold, D. te 30350, Verenigde Staten van MINNEAPOLIS, MN 55422-4158, Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika EVANS, Doug te SNELLVILLE, GA (US) 30039, Verenigde Staten van PACKARD, Brian, M. te Amerika (US) MONTICELLO, MN 55362, (51) A61B 17/115 Verenigde Staten van Amerika A61B 17/11 (US) (11) EP2153781 (51) A61M 25/01 A61B 17/32 (21) EP09251972.7 A61B 17/22 (22) 11.08.2009

(72) BARTALESI, Raphael te I-50122 FIRENZE, Italië (IT) TENUCCI, Miria te I-55100 LUCCA, Italië (IT) (51) A61B 17/88 A61B 17/72 (11) EP1725177 (21) EP05702292.3 (22) 19.01.2005 (31) PCT/IB2004/000677 (32) 11.03.2004

(31) 88055 P 512342

(11) EP1545344

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(21) EP03766931.4

(54) REPOSITIONSWERKZEUG

(32) 12.08.2008 30.07.2009

(22) 28.07.2003

(47) 02.11.2011

(31) 211418

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(32) 02.08.2002

(73) Synthes GmbH te 4436 OBERDORF, Zwitserland (CH)

(54) Surgical tilt anvil assembly (47) 02.11.2011 (73) Tyco Healthcare Group, LP te NORTH HAVEN, CT 06473, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Milliman, Keith L. te BETHEL, CT06801, Verenigde Staten van Amerika (US) Wenchell, Thomas te DURHAM CT06422, Verenigde Staten van Amerika (US) Roy, Philip C. te ORANGE CT 06477, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61F 5/00 A61B 17/11 (11) EP1719451

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) THERAPEUTIC ULTRASOUND SYSTEM (47) 02.11.2011 (73) Flowcardia, Inc. te SUNNYVALE, CA 94085, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) NITA, Henry te REDWOOD SHORES, CA 94065, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) SCHWER, Stefan te 79540 LÖRRACH, Zwitserland (CH) BAPST, Reto te 6010 KRIENS, Zwitserland (CH) (51) A61B 18/14 A61B 18/12 (11) EP1788963 (21) EP05774070.6 (22) 19.08.2005 (31) 102004041681

(51) A61B 17/70 A61B 17/00

(32) 20.08.2004

(11) EP2257233

(54) VORRICHTUNG ZUM ELEKTROCHIRURGISCHEN VERÖDEN VON KÖRPERGEWEBE

(21) EP09725315.7 (22) 24.03.2009 (31) 53924 (32) 24.03.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011 (73) Celon AG Medical Instruments te 14513 TELTOW,

Nummer 45/11 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) DESINGER, Kai te 12157 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROGGAN, André te 12163 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STEIN, Thomas te 14513 TELTOW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PREZEWOWSKY, Thomas te 14513 TELTOW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61N 5/06 A61B 18/20 (11) EP1903970 (21) EP05803910.8 (22) 15.11.2005 (31) 05105141 (32) 13.06.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (54) ELECTROMAGNETIC RADIATION DELIVERY APPARATUS (47) 02.11.2011 (73) (72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

22 (32) 21.05.2008 (33) Zwitserland (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR AMELIORATION VON AUSNEHMUNGEN (47) 02.11.2011 (73) Nexilis AG te 2540 GRENCHEN, Zwitserland (CH) (72) SCHLOTTIG, Falko te CH-4414 FÜLLINSDORF, Zwitserland (CH) WERNER, Uwe te CH-8142 UITIKON WALDEGG, Zwitserland (CH) (51) A61D 1/02 A61B 17/068 (11) EP1811918 (21) EP05826318.7 (22) 10.11.2005 (31) 988931 (32) 15.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

9 november 2011 Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ZILLA, Peter te CAPE TOWN, ZuidAfrika (ZA) RAFIEE, Nasser te ANDOVER, MA 01810, Verenigde Staten van Amerika (US) BEZUIDENHOUT, Deon te 8001 CAPE TOWN, Zuid-Afrika (ZA) FRANZ, Thomas te 8001 VREDEHOEK, Zuid-Afrika (ZA) YEOMAN, Mark te 7700 RONDEBOSCH, Zuid-Afrika (ZA) BOWLES, Helmut te 7441 BLOUBERGRANT, Zuid-Afrika (ZA) DOUK, Nareak te MINNEAPOLIS, MN 55432, Verenigde Staten van Amerika (US) WOLF, Michael te GOLDEN VALLEY, MN 55426, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C22C 14/00 A61L 27/06 A61F 2/06

(54) HEATLESS BLOOD VESSEL HARVESTING DEVICE

(11) EP1663071

(47) 02.11.2011

(22) 20.09.2004

(73) Genovesi, Mark H te NEW YORK, Koninklijke Philips Electronics N.V. NY 10024, Verenigde Staten van te 5621 BA EINDHOVEN Amerika (US) FERTNER, Rembert te NL-5656 AA (72) Genovesi, Mark H te NEW YORK, EINDHOVEN NY 10024, Verenigde Staten van ROBERT, Harald te NL-5656 AA Amerika (US) EINDHOVEN (51) A61F 2/01 A61B 19/00 A61B 17/22 A61B 17/00 (11) EP1825833 EP2008607 (21) EP07075439.5 EP08009665.4 (22) 13.09.2000 28.05.2008 (31) 400159 102007030310 (32) 21.09.1999 29.06.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) A collapsible vascular filter Kupplungsvorrichtung zum system Festlegen medizinischer (47) 02.11.2011 Instrumente an einer (73) Tyco Healthcare Group, LP te Haltevorrichtung MANSFIELD, MA 02048, 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika Karl Storz GmbH & Co. KG te (US) 78532 TUTTLINGEN, (72) Kusleika, Richard S. te EDEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PRAIRIE, MN 55346, Verenigde (DE) Staten van Amerika (US) Hermle, Rainer te 78559 Finander, Brian V. te VADNAIS GOSHEIM, BONDSREPUBLIEK HEIGHTS, MN 55127, Verenigde DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) Efinger, Andreas te 78604 (51) A61F 2/06 RIETHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) EP1626679

(21) EP04784496.4 (31) 672891 (32) 26.09.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BALLOON-EXPENDABLE STENT AND METHODS OF MAKING SAME (47) 02.11.2011 (73) Boston Scientific Limited te CHRIST CHURCH, Barbados (BB) (72) STINSON, Jonathan, S. te MINNEAPOLIS, MN 55447, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61F 2/06 (11) EP1651140 (21) EP04777920.2 (22) 08.07.2004 (31) 485766 P (32) 09.07.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) LAMINATED DRUG-POLYMER COATED STENT AND METHOD THEROF (47) 02.11.2011 (73) Medtronic Vascular, Inc. te SANTA ROSA, CA 95403, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) F16B 13/12 B29C 65/56 B29C 65/08 B29C 65/06 A61C 8/00 A61B 17/88

(21) EP04760409.5

(72) THORNTON, Ronan Medtronic Vascular Galway te BALLYBRIT GALWAY, Ierland (IE)

(22) 28.04.2004

(51) A61F 2/16

(31) 466226 P

(11) EP2039324

(32) 28.04.2003

(21) EP07018277.9

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 18.09.2007

(11) EP2282695

(54) COMPLIANT VENOUS GRAFT

(54) Intraokularlinse

(21) EP09749742.4

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(22) 13.05.2009

(73) Kips Bay Medical, Inc. te MINNEAPOLIS, MN 55447,

(73) Amon, Michael te 1090 WIEN, Oostenrijk (AT)

(31) 760082008

Nummer 45/11 (72) Amon, Michael, Prof., Dr. te 1090 WIEN, Oostenrijk (AT) Serester, Alexander, Dipl.-Ing., te 93077 BAD ABBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

23 A61F 2/82 (11) EP2221027 (21) EP10165058.8 (22) 06.01.2005 (31) 753715

(51) A61F 2/24

(32) 08.01.2004

(11) EP2237747

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP09700437.8

(54) Medical device delivery systems

(22) 02.01.2009

(47) 02.11.2011

(31) 10012

(73) Boston Scientific Limited te BARBADOS, Barbados (BB)

(32) 04.01.2008

9 november 2011 (72) Gerg, James te LAKE FOREST, CA 92630, Verenigde Staten van Amerika (US) Reisin, Carina R. te TUSTIN, CA 92782, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G02C 9/04 G02C 7/10 A61F 9/02 (11) EP1949878 (21) EP07023096.6 (22) 29.11.2007

(31) 202007001104 U (72) Gunderson, Richard, C. te MAPLE (32) 25.01.2007 GROVE, MN 55311, Verenigde DEVICE FOR REGULATING BLOOD Staten van Amerika (US) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FLOW (51) A61F 2/90 (54) Brille, insbesondere Sportbrille 02.11.2011 (11) EP2210574 (47) 02.11.2011 Deep Vein Medical, Inc. te (21) EP10003611.0 CAMBELL HALL, NY 10916, (73) ALPINA SPORTS GmbH te 86316 Verenigde Staten van Amerika FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK (22) 25.07.2005 (US) DUITSLAND (DE) (54) Endolumenal prosthesis KALMANN, Menno te NL-8075 PD (72) Grau, Werner te 86316 (47) 02.11.2011 ELSPEET HABERSKIRCH, BONDSREPUBLIEK (73) Invatec S.p.A. te 25030 HINCHLIFFE, Peter, W.J. te DUITSLAND (DE) RONCADELLE, BRESCIA, Italië (IT) CAMPBELL HALL, NY 10916, Gehring, Martin te 86655 Verenigde Staten van Amerika HARBURG/MÜNDLING, (72) Venturelli, Andrea te 25060 (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CONCESIO, BRESCIA, Italië (IT) LEHMAN, Adam, I. te (DE) Schaffner, Silvio te 8267 NORTHFORD, CT 06472, BERLINGEN, Zwitserland (CH) (51) A61N 1/05 Verenigde Staten van Amerika A61F 11/04 (51) A61F 5/00 (US) (11) EP1476104 (11) EP1858457 A61F 2/46 (21) EP03742445.4 (21) EP06736059.4 A61F 2/36 (22) 24.02.2003 (22) 24.02.2006 EP1986578

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) (47) (73)

(72)

(51) (11)

(21) EP07717506.5 (22) 01.02.2007 (31) 346069 (32) 02.02.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) HIP STEM CENTRALIZER DATUM GUIDE (47) 02.11.2011 (73) Zimmer Technology, Inc. te WARSAW, IN 46580, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HOAG, Stephen, H. te WARSAW, IN 46580, Verenigde Staten van Amerika (US) CRUMLEY, James, L. te FORT WAYNE, IN 46845, Verenigde Staten van Amerika (US) STEFFENSMEIER, Scott te WARSAW, IN 46582, Verenigde Staten van Amerika (US) JOHNSON, Erin, M. te COLUMBIA CITY, IN 46725, Verenigde Staten van Amerika (US) COOK, Kevin, S. te WARSAW, IN 46582, Verenigde Staten van Amerika (US) NEWSOME, Archie, W. te MENTONE, IN 46539, Verenigde Staten van Amerika (US) CHAN, Bobby te WARSAW, IN 46580, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61M 25/00 A61F 2/84

(31) 656029 P 276345 (32) 24.02.2005 24.02.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) LINKED SLIDEABLE AND INTERLOCKABLE ROTATABLE COMPONENTS (47) 02.11.2011 (73) Morphogeny, LLC te PICKNEY, MICHIGAN 48169, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ZWIRKOSKI, Paul te BRIGHTON, MICHIGAN 48116, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F04B 43/12 F04B 23/04 A61F 9/007 (11) EP2191798

(31) 2002000720 2002000721 2002000722 2002000723 2002000724 2002001877 2002951152 (32) 22.02.2002 22.02.2002 22.02.2002 22.02.2002 22.02.2002 22.04.2002 02.09.2002 (33) Australië Australië Australië Australië Australië Australië Australië

(21) EP10153823.9

(54) AN INSERTION DEVICE FOR AN ELECTRODE ARRAY

(22) 05.09.2007

(47) 02.11.2011

(31) 530306

(73) Cochlear Limited te LANE COVE, NSW 2066, Australië (AU)

(32) 08.09.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Systems and methods for power and flow rate control (47) 02.11.2011 (73) Abbott Medical Optics Inc. te SANTA ANA, CA 92705-4933, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) DADD, Fysh te MEADOWBANK, NSW 2114, Australië (AU) GIBSON, Peter te SOUTH COOGEE NSW 2034, Australië (AU) MACKIEWICZ, Miroslaw te RYDE, NSW 2112, Australië (AU) MEAGHER, Katherine te MANLY, NSW 2095, Australië (AU) TREABA, Claudiu te

Nummer 45/11 WOLLSTONECRAFT, NSW 2065, Australië (AU) TSUI, Henry, Hon, Sang te MORTDALE, NSW 2223, Australië (AU) MCCUSKER, Desmond te BALMAIN NSW 2041, Australië (AU)

24 WISCONSIN 54915, Verenigde Staten van Amerika (US)

9 november 2011 Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A61F 13/42

(51) A61H 23/02

(11) EP2268247

(11) EP1726282

(21) EP09732202.8

(21) EP06010285.2

(22) 16.04.2009

(22) 18.05.2006

(31) 08154613

(31) TO20050346

(32) 16.04.2008

(32) 20.05.2005

(33) Europees Octrooi Bureau

(33) Italië (54) Massage vibrator apparatus

(31) 721685 P

(54) METHOD AND SYSTEM FOR ALERTING THE OCCURRENCE OF WETNESS

(32) 29.09.2005

(47) 02.11.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Nederlandse Organisatie voor Toegepast -Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO te 2628 VK DELFT

(51) A61F 13/15 (11) EP1928381 (21) EP06821168.9 (22) 28.09.2006

(54) SIDE SEAM FOR DISPOSABLE GARMENT (47) 02.11.2011 (73) The Procter & Gamble Company te CINCINNATI, OH 45202, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ASHTON, Gregory te OHIO 45242, Verenigde Staten van Amerika (US) DAVIS, Mary, Elizabeth te OHIO 45243, Verenigde Staten van Amerika (US) CUCKNELL, Alan, John Edward te CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE CB1 3SL, GROOT BRITTANNIË (GB) AGER, Colin, Dennis te CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE CB2 2AW, GROOT BRITTANNIË (GB) WILKINSON, Robert, James te COMBERTON CAMBRIDGESHIRE CB3 7AP, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A61F 13/42 (11) EP1968514 (21) EP06844732.5 (22) 30.11.2006 (31) 303222 (32) 15.12.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) GARMENTS WITH EASY-TO-USE SIGNALING DEVICE (47) 02.11.2011 (73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. te NEENAH, WI 54956, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MOSBACHER, Richard, D. te NEENAH, WISCONSIN 54956, Verenigde Staten van Amerika (US) OLSON, Christopher, P. te NEENAH, WISCONSIN 54956, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHLAUPITZ, Robert te NEW LONDON, WISCONSIN 54961, Verenigde Staten van Amerika (US) LONG, Andrew, M. te APPLETON,

(72) DAANEN, Henricus Adrianus Maria te NL-3769 EB SOESTERBERG (51) B60P 1/44 A61G 3/06 (11) EP2178484 (21) EP08830623.8 (22) 11.07.2008 (31) 0705100 (32) 13.07.2007 (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF ELEVATEUR POUR FAUTEUIL ROULANT

(47) 02.11.2011 (73) Becchis, Luigi te 10022 CARMAGNOLA TO, Italië (IT) (72) Becchis, Luigi te 10022 CARMAGNOLA TO, Italië (IT) (51) A61K 6/08 (11) EP1531778 (21) EP03792084.0 (22) 15.08.2003 (31) 146002 (32) 23.08.2002 (33) Zwitserland (54) PRÄPARAT ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM NATÜRLICHEN ZAHNTEIL ODER ZAHN UND ENTSPRECHENDES BEFESTIGUNGSVERFAHREN (47) 02.11.2011 (73) Woodwelding AG te 6304 ZUG, Zwitserland (CH)

(72) MAYER, Jörg te CH-5702 NIEDERLENZ, Zwitserland (CH) (73) Bourgeois, Alain te DUNGARVAN, AESCHLIMANN, Marcel te CHCO. WATERFORD, Ierland (IE) 2514 LIGERZ, Zwitserland (CH) (72) DE ABREU, Maxime te F-76600 LE TORRIANI, Laurent te CH-2516 HAVRE, Frankrijk (FR) LAMBOING, Zwitserland (CH) ADDE, Bastien te F-61800 (51) C09D 183/04 TINCHEBRAY, Frankrijk (FR) C08L 83/04 (47) 02.11.2011

(51) A61G 7/05

(11) EP1876926 (21) EP06759237.8 (22) 05.05.2006 (31) 678319 P (32) 06.05.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) TRANSFER SYSTEM AND TRANSFER DEVICE (47) 02.11.2011 (73) American Sterilizer Company te MENTOR, OH 44060, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BALLY, Alexander te BARRINGTON, RI 02806, Verenigde Staten van Amerika (US) COLBURN, Eric, R. te WEXFORD, PA 15090, Verenigde Staten van Amerika (US) GOUNARIS, George te WEST PALM BEACH, FL 33405, Verenigde Staten van Amerika (US) STERN, Douglas, E. te PROVIDENCE, RI 02906,

A61Q 11/00 A61K 8/89 A61K 6/093 A61K 6/083

(11) EP1727508 (21) EP05722066.7 (22) 21.03.2005 (31) 4075907 (32) 19.03.2004 (33) Nederland (54) POLY(DIALKYLSILOXANE) FOR IMPROVING SURFACE OF DENTAL FILLINGS (47) 02.11.2011 (73) Stichting Glass for Health te 2343 JX OEGSTGEEST (72) VAN DEN BOSCH, Willem, Frederik te NL-2343 JX OEGSTGEEST VAN DUINEN, Raimond, Nicolaas, Bruno te NL-2552 XV DEN HAAG (51) A61Q 19/08 A61P 17/18 A61K 8/49 A61K 8/35 A61K 31/353

Nummer 45/11 A61K 31/122 (11) EP2070513 (21) EP09155233.1 (22) 06.12.2003 (31) 10259014 (32) 16.12.2002 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Antioxidans-Kombinationen von Xanthophyllen dotiert mit 6,7disubstituierten 2,2Dialkylchromanen oder -chromenen

25

9 november 2011

B29C 31/00 A61K 9/20

(22) 04.05.2005

(11) EP1996163

(32) 07.05.2004

(21) EP07726820.9 (22) 12.03.2007 (31) 06004999 781398 P (32) 10.03.2006 10.03.2006 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika

(31) 04101982 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PHARMACEUTICAL DOSAGE FORM COMPRISING PELLETS AS WELL AS ITS MANUFACTURING PROCESS (47) 02.11.2011 (73) Nycomed GmbH te 78467 KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) PROCESS FOR PRODUCING A SOLID DISPERSION OF AN ACTIVE (72) ANSTETT-KLEIN, Isabel te 70771 INGREDIENT LEINFELDEN - ECHTERDINGEN, (73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 (DE) DUITSLAND (DE) (73) Abbott GmbH & Co. KG te 65205 SCHILLER, Marc te 78315 WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK (72) Yücel, Sevda te 41470, NEUSS, RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) (DE) (72) KESSLER, Thomas te 67105 (51) A61P 1/04 Waldmann-Laue, Marianne te SCHIFFERSTADT, A61P 1/00 40789, MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND A61K 31/40 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) A61K 31/00 (DE) BREITENBACH, Jörg te 68199 (11) EP2059234 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK (51) A61K 9/00 DUITSLAND (DE) (21) EP07814746.9 A61K 47/26 SCHMIDT, Christoph te 8002 A61K 47/10 (22) 07.09.2007 ZURICH, Zwitserland (CH) A61K 47/02 DEGENHARDT, Matthias te 67071 (31) 825075 P (11) EP2068822 827807 P LUDWIGSHAFEN-RUCHHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP07842914.9 (32) 08.09.2006 (DE) 02.10.2006 (22) 20.09.2007 ROSENBERG, Jörg te 67158 (33) Verenigde Staten van Amerika (31) 826529 P ELLERSTADT, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika 827411 P DUITSLAND (DE) (54) METHOD FOR REDUCING OR KRULL, Harald te 67061 (32) 21.09.2006 ALLEVIATING INFLAMMATION IN LUDWIGSHAFEN, 28.09.2006 THE DIGESTIVE TRACT BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Verenigde Staten van Amerika (DE) (47) 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika (73) Ore Pharmaceuticals Inc. te (51) A61K 9/52 (54) SELF PRESERVED AQUEOUS GAITHERSBURG, MD 20879, A61K 47/38 PHARMACEUTICAL Verenigde Staten van Amerika A61K 31/485 COMPOSITIONS (US) (11) EP1417960 (47) 02.11.2011 (72) TARTAGLIA, Louis, Anthony te (21) EP02760617.7 (73) Alcon Research, Ltd. te FORT NEWTON, MA 02459, Verenigde WORTH, TX 76134-2099, (22) 12.08.2002 Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika BARNES, Thomas, Michael te (31) 2001248426 (US) BROOKLINE, MA 02446, (32) 17.08.2001 (72) KABRA, Bhagwati P. te EULESS, Verenigde Staten van Amerika TEXAS 76039, Verenigde Staten (33) Japan (US) van Amerika (US) (54) SUSTAINED RELEASE COOPERSMITH, Robert, Mark te CHOWHAN, Masood A. te MICROPELLETS AND PROCESS CHESTNUT HILL, MA 02467, ARLINGTON, TEXAS 76016, FOR PRODUCING THE SAME Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 02.11.2011 (US) MALSTROM, Scott, Edward te (73) Fujimoto Co., Ltd. te MATSUBARASCHNEIDER, L. Wayne te READING, MA 01867, Verenigde SHI, OSAKA 580-0011, Japan (JP) CROWLEY, TEXAS 76036, Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (72) YONEDA, Fumio, te MATSUBARAWHITE, David, William te (US) SHI, OSAKA 580-0011, Japan (JP) NORWELL, MA 02061, Verenigde HAN, Wesley Wehsin te HAMANO, Fumiya, te Staten van Amerika (US) ARLINGTON, TEXAS 76006, MATSUBARA-SHI, OSAKA 580PICARELLA, Dominic te SUDBURY, Verenigde Staten van Amerika 0011, Japan (JP) MA 017776, Verenigde Staten van (US) KITANO, Eisaku, te MATSUBARAAmerika (US) SHI, OSAKA 580-0011, Japan (JP) (51) B29C 47/82 (51) A61P 17/02 HOSONO, Tetsuya, te B29C 47/76 A61K 31/167 MATSUBARA-SHI, OSAKA 580B29C 47/64 A61K 31/045 0011, Japan (JP) B29C 47/60 (11) EP2046310 B29C 47/40 (51) A61K 9/62 (21) EP07788039.1 B29C 47/38 A61K 9/26 B29C 47/10 (22) 30.07.2007 (11) EP1746980 B29C 47/00 (31) 06291239 (21) EP05743110.8 (47) 02.11.2011

Nummer 45/11 834163 P

26

9 november 2011

(21) EP06735710.3

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 31.07.2006 31.07.2006

(22) 21.02.2006

(33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika

(32) 18.02.2005

(54) COMPOUNDS, COMPOSITIONS AND METHODS OF INHIBITING ASYNUCLEIN TOXICITY

(31) 654245 P

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) TREATMENT AND PREVENTION OF (54) COMBINATIONS AND MODES OF EXCESSIVE SCARRING ADMINISTRATION OF (47) 02.11.2011 THERAPEUTIC AGENTS AND (73) Besins Healthcare Luxembourg COMBINATION THERAPY SARL te 1331 LUXEMBOURG, (47) 02.11.2011 Luxemburg (LU) (73) Abraxis BioScience, LLC te LOS (72) MASINI-ETEVE, Valérie te 92340 ANGELES, CA 90025, Verenigde BOURG LA REINE, Frankrijk (FR) Staten van Amerika (US) LENESTOUR, Elisabeth te PARIS, (72) DESAI, Neil, P. te LOS ANGELES, 75019, Verenigde Staten van CALIFORNIA 90025, Verenigde Amerika (US) Staten van Amerika (US) BUA, Jay te HERNDON, VA 20170, SOON-SHIONG, Patrick te LOS Verenigde Staten van Amerika ANGELES, CALIFORNIA 90049, (US) Verenigde Staten van Amerika (51) A61P 11/06 (US) A61P 11/02 (51) A61P 29/02 A61K 31/573 A61P 29/00 A61K 31/522 A61K 45/06 A61K 31/137 A61K 39/395 (11) EP1201242 A61K 31/4725 (21) EP02001144.1 A61K 31/4709 A61K 31/4439 (22) 26.01.1995 A61K 31/4184 (31) 188372 A61K 31/404 (32) 27.01.1994 A61K 31/343 (33) Verenigde Staten van Amerika (11) EP2051710 (54) Use of mometasone furoate in an (21) EP07813637.1 adjuvant therapy (22) 01.08.2007 (47) 02.11.2011 (31) 836078 P (73) Schering Corporation te (32) 07.08.2006 KENILWORTH, NJ 07033, (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (US) (54) COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING, REDUCING, (72) Sequeira, Joel A. te EDISON , NEW AMELIORATING, OR ALLEVIATING JERSEY 08820, Verenigde Staten POSTERIOR-SEGMENT van Amerika (US) OPHTHALMIC DISEASES Cuss, Francis M. te BASKING RIDGE, NEW JERSEY 07920, Verenigde Staten van Amerika (US) Nolop, Keith B. te MILBURN, NEW JERSEY 07041, Verenigde Staten van Amerika (US) Chaudry, Imtiaz A. te NORTH CALDWELL, NEW JERSEY 07006, Verenigde Staten van Amerika (US) Nagabhushan, Nagamani te PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, Verenigde Staten van Amerika (US) Patrick, James E. te BELLE MEADE, NEW JERSEY 08502, Verenigde Staten van Amerika (US) Cayen, Mitchell te BEDMINISTER, NEW JERSEY 07921, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A61P 35/00 A61K 38/22 A61K 31/7068 A61K 31/555 A61K 31/337 (11) EP1853250

(47) 02.11.2011

(73) Bausch & Lomb Incorporated te ROCHESTER, NY 14604-2701, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KERPPOLA, Raili te ANN ARBOR, MI 48104, Verenigde Staten van Amerika (US) PHILLIPS, Gary te PITTSFORD, NY 14534, Verenigde Staten van Amerika (US) HU, Zhenze te PITTSFORD, NEWYORK 14534, Verenigde Staten van Amerika (US) WARD, Keith Wayne te ONTARIO, NY 14519, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61K A61K A61K A61K

31/44 31/425 31/42 31/415

(11) EP1802303 (21) EP05813951.0 (22) 16.09.2005 (31) 610796 P (32) 17.09.2004

(47) 02.11.2011 (73) WHITEHEAD INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH te CAMBRIDGE, MA 02142, Verenigde Staten van Amerika (US) Foldrx Pharmaceuticals, Inc. te CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LINDQUIST, Susan, L. te CHESTNUT HILL, MA 02467, Verenigde Staten van Amerika (US) OUTEIRO, Tiago te CAMBRIDGE, MA 02141-1136, Verenigde Staten van Amerika (US) LABAUDINIERE, Richard te SHERBORN, MA 01770, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61P 37/06 A61K 9/16 A61K 9/14 A61K 31/436 (11) EP1663216 (21) EP04762794.8 (22) 30.08.2004 (31) 200301232 200301837 529793 P 200400079 200400463 200400467 (32) 29.08.2003 11.12.2003 15.12.2003 21.01.2004 23.03.2004 23.03.2004 (33) Denemarken Denemarken Verenigde Staten van Amerika Denemarken Denemarken Denemarken (54) MODIFIED RELEASE COMPOSITIONS COMPRISING TACROLIMUS (47) 02.11.2011 (73) Veloxis Pharmaceuticals A/S te 2970 HØRSHOLM, Denemarken (DK) (72) HOLM, Per te DK-2720 VANLOSE, Denemarken (DK) NORLING, Tomas te DK-2800 LYNGBY, Denemarken (DK) (51) A61P 43/00 A61P 13/00 A61P 1/12 A61K 31/445 (11) EP1965800 (21) EP06847186.1 (22) 20.12.2006 (31) 0513163

Nummer 45/11 (32) 22.12.2005 (33) Frankrijk (54) DERIVES DE PIPERIDINE POUR LEUR UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DES INCONTINENCES (47) 02.11.2011 (73) UROSPHERE SAS te 31682 LABÈGE CEDEX, Frankrijk (FR) (72) LLUEL, Philippe te F-31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, Frankrijk (FR) PALEA, Stefano te F-31400 TOULOUSE, Frankrijk (FR) (51) C07D 401/04 A61K 31/445 (11) EP1667682 (21) EP04783095.5 (22) 03.09.2004 (31) 499723 P (32) 04.09.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) POLYMORPHIC FORMS OF 3-(4AMINO-1-OXO-1,3 DIHYDROISOINDOL-2-YL)-PIPERIDINE-2,6DIONE (47) 02.11.2011 (73) CELGENE CORPORATION te SUMMIT, NJ 07901, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) CHEN, Roger, Shen-Chu te EDISON, NJ 08820, Verenigde Staten van Amerika (US) MULLER, George, W. te RANCHO SANTA FE, CA 92067, Verenigde Staten van Amerika (US) JAWORSKY, Markian, S. te HOPEWELL, NJ 08525-1001, Verenigde Staten van Amerika (US) SAINDANE, Manohar, T. te MONMOUTH JUNCTION, NJ 08852, Verenigde Staten van Amerika (US) CAMERON, Louise, M. te EAST WINDSOR, NJ 08520, Verenigde Staten van Amerika (US) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

27 Zwitserland (CH) Novartis Pharma GmbH te 1230 WIEN, Oostenrijk (AT) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. te 00144 ROMA, Italië (IT) (72) ZAKNOEN, Sara te HOBOKEN, NEW JERSEY 07030, Verenigde Staten van Amerika (US) WOO, Margaret Ma te RARITAN, NEW JERSEY 08869, Verenigde Staten van Amerika (US) VERSACE, Richard William te WANAQUE, NEW JERSEY 07465, Verenigde Staten van Amerika (US) PISANO, Claudio te I-04011 APRILIA (LT), Italië (IT) VESCI, Loredana te I-00128 ROMA, Italië (IT) (51) C07D 491/22 C07D 491/20 C07D 491/147 C07D 491/107 C07D 491/052 C07D 487/04 C07D 471/10 C07D 471/04 C07D 401/12 C07D 239/70 A61P 35/00 A61K 31/527 A61K 31/519 A61K 31/517 (11) EP2278973 (21) EP09730921.5 (22) 06.04.2009 (31) 123279 (32) 07.04.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) GEM-DISUBSTITUTED AND SPIROCYCLIC AMINO PYRIDINES/PYRIMIDINES AS CELL CYCLE INHIBITORS (47) 02.11.2011

9 november 2011 Amerika (US) MCGEE, Lawrence, R. te PACIFICA CA 94044, Verenigde Staten van Amerika (US) SHARMA, Rajiv te FREMONT CA 95439, Verenigde Staten van Amerika (US) WANG, Xiaodong te MILLBRAE CA 94030, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 487/14 A61P 31/14 A61K 31/551 (11) EP2278977 (21) EP09725965.9 (22) 24.03.2009 (31) 39961 P (32) 27.03.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AROMATIC HETEROCYCLIC FUSED INDOLOBENZADIAZEPINE HCV NS5B INHIBITORS (47) 02.11.2011 (73) Bristol-Myers Squibb Company te PRINCETON, NJ 08543-4000, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BENDER, John, A. te WALLINGFORD, CT 06492, Verenigde Staten van Amerika (US) YANG, Zhong te WALLINGFORD, CT 06492, Verenigde Staten van Amerika (US) KADOW, John, F. te WALLINGFORD, CT 06492, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07K C07K C07K A61K

7/00 14/00 1/00 31/573

(11) EP1734971

(21) EP04750134.1 (73) Amgen Inc. te THOUSAND OAKS, (22) 15.04.2004 CA 91320-1799, Verenigde Staten (54) POLYMER-BASED SUSTAINED van Amerika (US) RELEASE DEVICE (72) CONNORS, Richard, V. te A61P 35/00 (47) 02.11.2011 PACIFICA CA 94044, Verenigde A61K 39/395 Staten van Amerika (US) (73) Alkermes, Inc. te WALTHAM MA A61K 33/24 DAI, Kang te ALBANY CA 94706, 02451, Verenigde Staten van A61K 31/555 Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) A61K 31/53 (US) Amylin Pharmaceuticals, Inc. te A61K 31/4745 EKSTEROWICZ, John te SAN SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde A61K 31/427 FRANCISCO CA 94131, Verenigde Staten van Amerika (US) A61K 31/337 Staten van Amerika (US) (72) WRIGHT, Steven, G. te MADEIRA, A61K 31/282 FAN, Pingchen te FREMONT, CA OH 45243, Verenigde Staten van 94539, Verenigde Staten van EP1827437 Amerika (US) Amerika (US) EP05853820.8 CHRISTENSON, Troy te MASON, FISHER, Benjamin te SAN MATEO, OH 45040, Verenigde Staten van 13.12.2005 CA 94403, Verenigde Staten van Amerika (US) Amerika (US) 636439 P YEOH, Thean, Y. te FOXBORO, MA FU, Jiasheng te FOSTER CITY, CA 15.12.2004 02035, Verenigde Staten van 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) RICKEY, Michael, E. te MORROW, COMBINATIONS OF THERAPEUTIC LI, Kexue te MOUNTAIN VIEW CA OH 45142, Verenigde Staten van AGENTS FOR TREATING CANCER 94040, Verenigde Staten van Amerika (US) Amerika (US) 02.11.2011 HOTZ, Joyce, M. te CINCINNATI, LI, Zhihong te MILLBRAE, CA OH 45249, Verenigde Staten van Novartis AG te 4056 BASEL, 94030, Verenigde Staten van

Nummer 45/11 Amerika (US) KUMAR, Rajesh te MARLBOROUGH, MA 01752, Verenigde Staten van Amerika (US) COSTANTINO, Henry, R. te WOODINVILLE, WA 98021, Verenigde Staten van Amerika (US) SMITH, Christine te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) LOKENSGARD, David te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) ONG, John te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61P 17/16 A61K 9/107 A61K 31/662 (11) EP1339412 (21) EP01983307.8 (22) 14.11.2001 (31) 247997 P PR549901 (32) 14.11.2000 06.06.2001

28 Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07H 19/167 A61K 31/7076 A61K 31/70 (11) EP1802316 (21) EP05798096.3 (22) 19.09.2005 (31) 611669 P (32) 20.09.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PURINE DERIVATIVES AND METHODS OF USE THEREOF (47) 02.11.2011 (73) Inotek Pharmaceuticals Corporation te LEXINGTON, MA 02421, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) JAGTAP, Prakash te NORTH ANDOVER, MA 01845, Verenigde Staten van Amerika (US) SALZMAN, Andrew, L. te BELMONT, MA 02478, Verenigde Staten van Amerika (US) SZABO, Csaba te SEATTLE, WASHINGTON 98199, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika Australië

(51) A61K 31/7008

(54) FORMULATION CONTAINING PHOSPHATE DERIVATIVES OF ELECTRON TRANSFER AGENTS

(21) EP06742888.8

(47) 02.11.2011

(11) EP1890710 (22) 12.05.2006 (31) 05104038

(32) 13.05.2005 (73) Vital Health Sciences Pty Ltd. te MELBOURNE, VIC 3000, Australië (33) Europees Octrooi Bureau (AU) (54) PRODUCTION OF GLUCOSAMINE FROM PLANT SPECIES (72) WEST, Simon, Michael te WILLIAMSTOWN, VIC 3016, Australië (AU)

(51) C07H 19/12 C07H 19/06 A61K 31/70 (11) EP1100512 (21) EP99935854.2 (22) 23.07.1999 (31) 93869 P (32) 23.07.1998

(47) 02.11.2011 (73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH) (72) COURTOIS, Didier te F-37550 STAVERTIN, Frankrijk (FR) MICHAUX, Stéphane te F-37380 MONNAIE, Frankrijk (FR) GOULOIS, Eric te F-37530 CHARGE, Frankrijk (FR) (51) A61P 1/12 A61K 35/74

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2296677 (54) USE OF THIOARABINOFURANOSYL (21) EP09749319.1 COMPOUNDS (22) 20.05.2009 (47) 02.11.2011 (31) 2962008 U (73) Southern Research Institute te BIRMINGHAM ALABAMA 35205, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SECRIST, John, A., III te BIRMINGHAM, AL 35243, Verenigde Staten van Amerika (US) TIWARI, Kamal, N. te BIRMINGHAM, AL 35242, Verenigde Staten van Amerika (US) MONTGOMERY, John, A. te BIRMINGHAM, AL 35206,

9 november 2011 TULLN, Oostenrijk (AT) HENIKL, Sabine te A-3213 FRANKENFELS, Oostenrijk (AT) (51) C12Q 1/02 A61K 35/74 A23L 1/30 A23C 9/123 (11) EP1796698 (21) EP05788495.9 (22) 21.09.2005 (31) 0409966 (32) 21.09.2004 (33) Frankrijk (54) STRAIN OF LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS HAVING ANALGESIC PROPERTIES IN THE GASTROINTESTINAL SYSTEM (47) 02.11.2011 (73) DANISCO A/S te 1001 COPENHAGEN K., Denemarken (DK) (72) DESREUMAUX, Pierre te F-59800 LILLE, Frankrijk (FR) CARCANO, Didier te F-75005 PARIS, Frankrijk (FR) (51) A61K 36/899 (11) EP1011702 (21) EP98944602.6 (22) 28.08.1998 (31) 57409 P (32) 29.08.1997 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) STABILIZED RICE BRAN DERIVATIVES FOR TREATING DIABETES (47) 02.11.2011 (73) The RiceX Company, Inc. te EL DORADO HILLS, CA 95762, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) McPEAK, Patricia te EL DORADO HILLS, CA 95762, Verenigde Staten van Amerika (US) CHERUVANKY, Rukmini te FOLSOM, CA 95630, Verenigde Staten van Amerika (US) CHERUKURI, Reddy, Sastry, V. te FOLSOM, CA 95630, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07K 14/475 A61P 25/00 A61K 38/00

(32) 23.05.2008

(11) EP2195013

(33) Oostenrijk

(21) EP09776234.8

(54) PROBIOTISCHER FUTTERMITTEL- (22) 07.07.2009 UND/ODER TRINKWASSERZUSATZ (31) 200801036 UND VERWENDUNG 83316 P (47) 02.11.2011 (32) 24.07.2008 24.07.2008 (73) Erber Aktiengesellschaft te 3130 HERZOGENBURG, Oostenrijk (AT) (33) Denemarken Verenigde Staten van Amerika (72) KLOSE, Vivane te A-1210 WIEN, Oostenrijk (AT) (54) THERAPEUTIC USE OF A GROWTH SCHATZMAYR, Gerd te A-3430 FACTOR, METRNL TULLN, Oostenrijk (AT) (47) 02.11.2011 BINDER, Eva, Maria te A-3430

Nummer 45/11 (73) NsGene A/S te 2750 BALLERUP, Denemarken (DK)

29 (32) 18.08.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(72) JØRGENSEN, Jesper, Roland te DK- (54) ANTI-H5N1 INFLUENZA ACTIVITY 2000 FREDERIKSBERG, OF THE ANTIVIRAL PROTEIN Denemarken (DK) CYANOVIRIN FJORD-LARSEN, Lone te DK-2610 (47) 02.11.2011 RØDOVRE, Denemarken (DK) (73) Government of the United States WAHLBERG, Lars, Ulrik te of America, Represented by the TIVERTON, RI 02878, Secretary, Department of Health Denemarken (DK) and Human Services te ANDRADE, Nuno, Miguel Gomes ROCKVILLE, MARYLAND 20852, te 1180 VIENNA, Oostenrijk (AT) Verenigde Staten van Amerika JOHANSEN, Teit, E. te DK-2970 (US) HØRSHOLM, Denemarken (DK) (72) O'KEEFE, Barry R. te FREDERICK, (51) C07K 7/00 MARYLAND 21702, Verenigde C07K 19/00 Staten van Amerika (US) C07K 16/22 MCMAHON, James B. te C07K 14/515 FREDERICK, MARYLAND 21701, A61P 29/00 Verenigde Staten van Amerika A61K 39/395 (US) A61K 38/00 (11) EP1615952 (21) EP04759343.9 (22) 08.04.2004 (31) 410998 (32) 09.04.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika

(51) A61P 9/10 A61K 9/16 A61K 38/39 A61K 35/60 (11) EP2276504 (21) EP09750681.0

(22) 19.05.2009 (54) METHODS OF TREATMENT OF (31) 2008131621 INFLAMMATORY DISEASES USING (32) 20.05.2008 SPECIFIC BINDING AGENTS OF (33) Japan HUMAN ANGIOPOIETIN-2 (54) Medicament and formulations (47) 02.11.2011 thereof for use in reducing or (73) AMGEN INC. te THOUSAND OAKS, preventing atherosclerosis CA 91320-1799, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 02.11.2011

9 november 2011 (31) 556421 556422 625049 651098 657514

P P P P P

(32) 24.03.2004 24.03.2004 03.11.2004 07.02.2005 28.02.2005 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) USE OF ANTI-ALPHA5BETA1 ANTIBODIES TO INHIBIT CANCER CELL PROLIFERATION (47) 02.11.2011 (73) Abbott Biotherapeutics Corp. te REDWOOD CITY CA 94063, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) RAMAKRISHNAN, Vanitha te BELMONT, CALIFORNIA 94002, Verenigde Staten van Amerika (US) BHASKAR, Vinay te SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94131, Verenigde Staten van Amerika (US) HO, Sun te FREMONT, CALIFORNIA 94536, Verenigde Staten van Amerika (US) MURRAY, Richard te CUPERTINO, CALIFORNIA 95014, Verenigde Staten van Amerika (US) LAW, Debbie te SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) OLINER, Jonathan, Daniel te NEWBURY PARK, CA 91320, Verenigde Staten van Amerika (US) MIN, Hosung te NEWBURY PARK, CA 91320, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Ishii, Hikaru te TOKYO 103-0024, Japan (JP)

(51) A61P 25/00 A61K 38/48

(11) EP1843787

(51) C07K 14/435 A61K 38/08

(11) EP2282766

(22) 26.01.2006

(21) EP09727789.1

(31) 200500856

(11) EP2173371

(22) 31.03.2009

(32) 28.01.2005

(21) EP08789703.9

(31) 62372

(33) Zuid-Afrika

(22) 24.07.2008

(32) 03.04.2008

(31) 951485 P

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 24.07.2007

(54) SUTURE LINE ADMINISTRATION TECHNIQUE USING BOTULINUM TOXINS

(54) LIPID AND NITROUS OXIDE COMBINATION AS ADJUVANT FOR THE ENHANCEMENT OF THE EFFICACY OF VACCINES

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) Ishii, Hikaru te TOKYO 103-0024, Japan (JP)

(51) A61K 39/39 (21) EP06710759.9

(47) 02.11.2011 (54) PEPTIDES DERIVED FROM (73) North-West University te 2531 (47) 02.11.2011 PLASMINOGEN ACTIVATOR POTCHEFSTROOM, Zuid-Afrika (73) Allergan, Inc. te IRVINE, CA INHIBITOR-1 AND USES THEREOF (ZA) 92612, Verenigde Staten van (47) 02.11.2011 (72) GROBLER, Anne te 2531 Amerika (US) (73) Thrombotech Ltd. te 74047 NESS POTCHEFSTROOM, Zuid-Afrika (72) BLUMENFELD, Andrew, M. te DEL ZIONA, Israël (IL) (ZA) MAR, CA 92014, Verenigde Staten KOTZE, Abraham Frederik te 2531 (72) HIGAZI, Abd Al-Roof te 99761 van Amerika (US) POTCHEFSTROOM, Zuid-Afrika MOBILE POST SHIMSHON, Israël (51) C07K 16/00 (ZA) (IL) A61K 49/00 (51) C12N 5/18 (51) A61P 31/16 A61K 39/395 C12N 5/16 A61K 38/16 A61K 39/00 C12N 5/12 A61K 38/00 (11) EP2051730 C12N 5/10 (11) EP1755659 (21) EP07814209.8 C12N 15/64 (21) EP05744016.6 C12N 15/63 (22) 17.08.2007 C12N 15/12 (22) 24.03.2005 (31) 838712 P C07K 16/24

Nummer 45/11 C07K 14/47 A61K 39/44 A61K 39/395 (11) EP1425389 (21) EP02796411.3 (22) 23.08.2002 (31) 314731 P (32) 23.08.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) HUMAN ANTIBODIES SPECIFIC FOR INTERLEUKIN 15 (IL-15) (47) 02.11.2011 (73) Genmab A/S te 1260 COPENHAGEN K, Denemarken (DK) (72) VAN DE WINKEL, Jan, G., J. te NL3707 CK ZEIST VAN DIJK, Marcus, Antonius te NL3722 ZH BILTHOVEN SCHUURMAN, Janine te NL-1098 SP AMSTERDAM GERRITSEN, Arnout, F. te NL-3981 TB BUNNIK BAADSGAARD, Ole te S-21122 MALMÖ, Zweden (SE) (51) C08G 63/91 A61K 47/34 (11) EP1742665 (21) EP05739818.2 (22) 06.05.2005 (31) 568945 P (32) 06.05.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DELIVERY SYSTEM FOR BIOACTIVE AGENTS ON THE BASIS OF A POLYMERIC DRUG CARRIER COMPRISING AN AMPHIPHILIC BLOCK POLYMER AND A POLYLACTICACID DERIVATIVE (47) 02.11.2011

30 (54) Promoters exhibiting endothelial cell specificity and methods of using same for regulation of angiogenesis

(11) EP2174668 (21) EP09168899.4 (22) 14.11.2005 (31) 988487 (32) 14.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1677841 (21) EP04786678.5 (22) 29.09.2004

(47) 02.11.2011

(31) 2443059

(73) Vascular Biogenics Ltd. te 60376 OR YEHUDA, Israël (IL)

(32) 29.09.2003 (33) Canada

(72) Harats, Dror te 53765 RAMAT GAN, Israël (IL) Greenberger, Shoshana te 71700 MODILN, Israël (IL) Breitbart, Eyal te 73127 HASHMONAIM, Israël (IL) Bangio, Livnat te 49317 PETACHTIKVA, Israël (IL) Peled, Michael te 52315 RAMATGAN, Israël (IL)

(54) POLYSACCHARIDE PHYLLOSILICATE ABSORBENT OR SUPERABSORBENT NANOCOMPOSITE MATERIALS (47) 02.11.2011 (73) Archer-Daniels-Midland Company te DECATUR, IL 62526, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 102005059751

(72) BERRADA, Mohammed te LONGUEUIL, QUEBEC J4M 2M5, Canada (CA) CHEVIGNY, Stéphane te VARENNES, QUEBEC J3X 1L4, Canada (CA) THIBODEAU, Claude te LACHINE, QUEBEC H8T 2L7, Canada (CA)

(32) 09.12.2005

(51) A61L 17/14

(51) A61K 49/18 (11) EP1960002 (21) EP06830457.5 (22) 07.12.2006

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) WÄSSRIGE DISPERSION VON SUPERPARAMAGNETISCHEN EINDOMÄNENTEILCHEN, DEREN HERSTELLUNG UND VERWENDUNG ZUR DIAGNOSE UND THERAPIE (47) 02.11.2011 (73) Pilgrimm, Helga te 14193 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) PILGRIMM, Herbert te 14193 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61K 9/19 A61K 51/12 (11) EP1503805 (21) EP03750103.8

(22) 09.05.2003 (73) Samyang Corporation te JONGROGU, SEOUL 110-470, Zuid-Korea (31) 379581 P (KR) (32) 10.05.2002 (72) YI, Yil-Woong te DAEJEON-CITY (33) Verenigde Staten van Amerika 305-390, Zuid-Korea (KR) (54) LYOPHILIZED EDIBLE FOOD LEE, Sa-Won te DAEJEON-CITY INCORPORATING A MARKER 305-345, Zuid-Korea (KR) (47) 02.11.2011 YU, Jeong-Il te DAEJEON-CITY 305345, Zuid-Korea (KR) (73) Advanced Breath Diagnostics, CHANG, Dong-Hoon te SEOUL LLC te BRENTWOOD, TN 37027, 138-121, Zuid-Korea (KR) Verenigde Staten van Amerika SEO, Min-Hyo te DAEJEON-CITY (US) 302-122, Zuid-Korea (KR) (72) BUSH, Kerry te BRENTWOOD, TN KANG, Hye-Won te DAEJEON-CITY 37027, Verenigde Staten van 305-348, Zuid-Korea (KR) Amerika (US) KIM, Jae-Hong te DAEJEON-CITY EVANS, Keith, Darrel te 305-311, Zuid-Korea (KR) BRENTWOOD, TN 37027, (51) C12N 15/85 A61K 48/00

9 november 2011

Verenigde Staten van Amerika (US) KONOPKA, Stanley, John te FRANKLIN, TN 37064, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) B01J 20/22 A61L 15/60 A61L 15/28 A61L 15/22

(11) EP1964581 (21) EP07018993.1 (22) 27.09.2007 (31) 102006051093 (32) 25.10.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Chirurgisches Nahtmaterial mit antimikrobieller Oberfläche und Verfahren zur antimikrobiellen Beschichtung chirurgischen Nahtmaterials (47) 02.11.2011 (73) Heraeus Kulzer GmbH te 63450 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Vogt, Sebastian, Dr. te 99092 ERFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Büchner, Hubert, Dr. te 64354 REINHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kühn, Klaus-Dieter, Dr. te 35041 MARBURG-ELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C09J 4/00 C08F 299/00 A61L 24/04 (11) EP1100380 (21) EP00937941.3 (22) 30.05.2000 (31) 136731 P (32) 28.05.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BIOABSORBABLE BLENDS AND SURGICAL ARTICLES THEREFROM (47) 02.11.2011 (73) Tyco Healthcare Group LP te NEW HAVEN, CT 06511, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ZHANG, Guanghui te BELLE

Nummer 45/11 MEAD, NJ 08502, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61L 27/16 A61L 24/06 (11) EP1736179 (21) EP06011580.5 (22) 03.06.2006 (31) 102005029218 102005033210

31

9 november 2011

MAASTRICHT SHIPPY, James, Lee te MAPLE GROVE, MN 55311, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61L A61L A61L A61L A61L A61L

31/16 31/10 29/16 29/08 27/54 27/34

DUITSLAND (DE) Volkmer, Dominik te 78567 FRIDINGEN A.D., BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bacher, Uwe te 78532 TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61M 1/36 A61M 1/34

(32) 22.06.2005 13.07.2005

(11) EP1265650

(11) EP2319554

(21) EP00992538.9

(21) EP10015768.4

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 29.11.2000

(22) 14.01.2004

(54) PolymethylmethacrylatKnochenzement

(31) 461846

(31) MI20030212

(32) 15.12.1999

(32) 07.02.2003

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Italië

(47) 02.11.2011 (73) Heraeus Kulzer GmbH te 63450 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Kühn, Klaus-Dieter te 35041 MARBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Vogt, Sebastian te 99092 ERFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61L 27/50 A61L 27/16 A61L 24/06 (11) EP1741455 (21) EP06010459.3 (22) 20.05.2006 (31) 102005032110 (32) 07.07.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) POLYMER COMPOSITIONS (54) CONTAINING COLLOIDS OF SILVER SALTS (47) (47) 02.11.2011 (73) (73) C.R. BARD, INC. te MURRAY HILL NEW JERSEY 07974, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) TERRY, Richard te CONYERS, GA 30094, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F16K 5/06 F16K 5/04 A61M 39/22 A61M 25/01 A61M 1/00 (11) EP2168611 (21) EP09170847.9 (22) 21.09.2009

(31) 241442 (54) Gefärbter Polymethylmethacrylat- (32) 30.09.2008 Knochenzement und Verfahren zu (33) Verenigde Staten van Amerika seiner Herstellung (54) Ball Valve Actuation Mechanism (47) 02.11.2011 (73) Heraeus Kulzer GmbH te 63450 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Kühn, Klaus-Dieter, Dr. te 35041 MARBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Vogt, Sebastian, Dr. te 99084 ERFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 02.11.2011

(73) Tyco Healthcare Group LP te MANSFIELD, MA 02048, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Graham, Joseph te CANTON, MA 02021, Verenigde Staten van Amerika (US)

Extracorporeal blood treatment machine 02.11.2011 Gambro Lundia AB te 220 10 LUND, Zweden (SE)

(72) Chevallet, Jacques te 69360 SÉRÉZIN DU RHONE, Frankrijk (FR) Duchamp, Jacques te 69500 BRON, Frankrijk (FR) Aberkane, Aziz te 69150 DECINES, Frankrijk (FR) Meyssonnier, Gabriel te 38460 DIZIMIEU, Frankrijk (FR) Pouchoulin, Dominique te 01390 TRAMOYES, Frankrijk (FR) Ribolzi, Francesco te 21100 VARESE, Italië (IT) Delnevo, Annalisa te 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE, Italië (IT) Tonelli, Claudio te 41100 MODENA, Italië (IT) Zaccarelli, Massimo te 41038 SAN FELICE SUL PANARO, Italië (IT) Baraldi, Vincenzo te 46026 QUISTELLO, Italië (IT) (51) A61M 1/34 (11) EP1729836 (21) EP05718459.0 (22) 15.04.2005 (31) 521508 P (32) 07.05.2004

(51) A61L 27/54 A61L 27/34

(51) A61M 39/12 A61M 39/02 A61M 1/00

(11) EP1965842

(11) EP2113265

(21) EP06847497.2

(21) EP09004828.1

(54) BLOOD TREATMENT EQUIPMENT AND SOFTWARE PROGRAM FOR CONTROLLING INFUSION.

(22) 04.12.2006

(22) 01.04.2009

(47) 02.11.2011

(31) 322905

(31) 202008005899 U

(32) 30.12.2005

(32) 29.04.2008

(73) Gambro Lundia AB te 22010 LUND, Zweden (SE)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) MEDICAL DEVICES HAVING MULTIPLE CHARGED LAYERS

(54) Handgriff für ein medizinisches Instrument

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) Boston Scientific Limited te CHRIST CHURCH, Barbados (BB)

(73) Karl Storz GmbH & Co. KG te 78532 TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) ATANASOSKA, Liliana te EDINA, (DE) MN 55436, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Blocher, Martin te 78532 WEBER, Jan te NL-6228 GJ TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) STERNBY, Jan, Peter te S-22652 LUND, Zweden (SE) (51) A61M 1/36 (11) EP2268339 (21) EP09733190.4 (22) 10.04.2009 (31) 102427 (32) 14.04.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

Nummer 45/11

32

(54) System for optimized apheresis draw and return (47) 02.11.2011 (73) Haemonetics Corporation te BRAINTREE, MA 02184, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) PAGES, Etienne te F-01170 CESSY, Frankrijk (FR) (51) RAGUSA, Michael te HINGHAM MA 02043, Verenigde Staten van (11) Amerika (US) (21) (51) A61M 1/36 (11) EP1960017 (21) EP06754727.3 (22) 14.07.2006 (31) 102005058012 (32) 05.12.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUM FREIBLASEN EINES BENETZTEN HYDROPHOBFILTERS UND VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51) (11)

(22) 27.05.2005 (31) 0412054

(47) (73) (72)

(32) (33)

(54) MEDICATION DELIVERY DEVICE

(11) EP1885418

(47) 02.11.2011

(21) EP06726242.8

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH te 65926 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 13.03.2006

(73) Tyco Healthcare Group LP te MANSFIELD, MA 02048, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Weilbacher, Eugene te CHESTERFIELD, MO 63005, GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika INJECTION DEVICE (US) 02.11.2011 Chebator, Casey te WEYMOUTH, MA 02191, Verenigde Staten van Cilag GmbH International te 6300 Amerika (US) ZUG, Zwitserland (CH) (51) G01N 1/00 JOHNSTON, David te B01L 3/02 ROBBINSVILLE, NJ 08691,

(32) 28.05.2004 (54)

(31)

Verenigde Staten van Amerika A61M 5/34 (US) (11) EP2205299 HABESHAW, Rosemary, Louise te (21) EP08832176.5 CAMBRIDGE CB1 7TS, GROOT (22) 19.09.2008 BRITTANNIË (GB) HARRISON, Nigel, David te (31) 202007013096 U LINTON CAMBRIDGE CB1 6YN, (32) 19.09.2007 GROOT BRITTANNIË (GB) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND A61M 5/315 (54) SPRITZE MIT WECHSELBARER A61M 5/24 NADEL EP2274029 (47) 02.11.2011 EP09737821.0 (73) Hamilton Bonaduz AG te 7402 17.04.2009 BONADUZ, Zwitserland (CH) 08008353 (72) LECKEBUSCH, Klaus te CH-7425 02.05.2008 MASEIN, Zwitserland (CH) Europees Octrooi Bureau (51) A61M 5/44

(72) HARMS, Michael te 65926 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 02.11.2011 (DE) Fresenius Medical Care RAAB, Steffen te 65926 Deutschland GmbH te 61352 BAD FRANKFURT AM MAIN, HOMBURG, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) (DE) KOPPERSCHMIDT, Pascal te WEBBER, Dominic, George te 97456 DITTELBRUNN, CAMBRIDGE CB1 7TT, GROOT BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BRITTANNIË (GB) (DE) HOWARTH, James, Robert te CAMBRIDGE CB4 5ER, GROOT A61M 5/145 BRITTANNIË (GB) EP2073868 BECKETT, Trevor, John te CAMBRIDGE CB4 6DZ, GROOT EP07838824.6 BRITTANNIË (GB) 25.09.2007 GRAY, Geoffrey, Philip te HERTS 850892 P HP4 2EG, GROOT BRITTANNIË (GB) 11.10.2006 CROSS, John, David te COVENTRY Verenigde Staten van Amerika CV5 8GJ, GROOT BRITTANNIË INJECTOR HAVING LOW INPUT (GB) POWER (51) A61M 5/32 02.11.2011 (11) EP2168621 Mallinckrodt LLC te HAZELWOOD, MO 63042, Verenigde Staten van (21) EP09170852.9 Amerika (US) (22) 21.09.2009 NEER, Charles S. te CINCINNATI, (31) 237722 OHIO 45202, Verenigde Staten (32) 25.09.2008 van Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika A61M 5/32 (54) Safety Shield for Medical Needles A61M 5/20 (47) 02.11.2011 EP1753490

(21) EP05746490.1

(33)

(22)

9 november 2011

(31) 0550936 (32) 12.04.2005 (33) Frankrijk (54) TUBE IMPLANTABLE DESTINÉ À L'INJECTION NOTAMMENT DE FLUIDE CALOPORTEUR DANS TOUT OU PARTIE D'UN TISSU HUMAIN OU ANIMAL (47) 02.11.2011 (73) CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE MEDICALE D'ARCHAMPS te 74160 ARCHAMPS, Frankrijk (FR) (72) MEHIER, Henri te 69002 LYON, Frankrijk (FR) (51) A61M 16/04 A61M 16/00 (11) EP1385567 (21) EP02750908.2 (22) 08.05.2002 (31) 10123278 (32) 10.05.2001 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zur Beatmung mit einem Endotrachealtubus (47) 02.11.2011 (73) Reissmann, Hajo te 22765 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) REISSMANN, Hajo te 22765 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61M 16/06 (11) EP1923091 (21) EP07022026.4 (22) 13.11.2007 (31) 865685 P (32) 14.11.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Nebulizer mask for delivery of aerosolized and nebulized medications (47) 02.11.2011

Nummer 45/11 (73) Southmedic Incorporated te BARRIE, ONTARIO L4M 5K3, Canada (CA) (72) Hajgato, Julius te RR2 SHANTY BAY ONTARIO L0L 2L0, Canada (CA) McDonald, Lee te BARRIE ONTARIO L4M 7S5, Canada (CA) (51) A61M 25/04 A61F 5/445 (11) EP1900390 (21) EP07024569.1 (22) 28.09.2000 (54) Improved colostomy device (47) 02.11.2011 (73) HOLLISTER INCORPORATED te LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Kim, Jae-Hwang te DAEGU 706090, Zuid-Korea (KR) (51) A61M 25/09 A61M 25/06 A61M 25/01 (11) EP2015826

33 (54) MULTI-DIMENSIONAL LOOP TIP ELONGATE WIRE GUIDE (47) 02.11.2011

MCLAREN, Douglas E. te WINSTON-SALEM, NC 27106, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A61M 25/10 A61M 16/04 A61L 2/16 (11) EP1694399 (21) EP04809058.3 (22) 15.12.2004 (31) 0303364 0401498 (32) 15.12.2003 11.06.2004 (33) Zweden Zweden (54) DEVICE FOR ADMINISTERING THERAPEUTIC AGENTS

(22) 23.04.2007

(47) 02.11.2011

(31) 793787 P

(73) Nitricare HB te 757 57 UPPSALA, Zweden (SE)

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) GUIDEWIRE PLACEMENT DEVICE (47) 02.11.2011

(72) LUNDBERG, Jon te 182 62 DJURSHOLM, Zweden (SE) WEITZBERG, Eddie te 114 46 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(73) Abbott Laboratories te ABBOTT PARK, ILLINOIS 60064-3502, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G06T 7/60 A61N 1/05

(72) VON OEPEN, Randolf te LOS ALTOS, CALIFORNIA 94024, Verenigde Staten van Amerika (US) COFFEY, Lorcan te 72076 TUBINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NEWHAUSER, Richard te REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94062, Verenigde Staten van Amerika (US) RIETH, Thomas te 72145 HIRRLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) YRIBARREN, Travis te SAN MATEO, CALIFORNIA 94401, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP09705199.9

(51) A61M 25/09 A61M 25/01 A61M 25/00 A61B 17/22

(72) GOETZ, Steven, M. te NORTH OAKS, MN 55127, Verenigde Staten van Amerika (US) NG, Andrew te CINCINNATI, OH 45242, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2083899 (21) EP07867428.0 (22) 15.11.2007 (31) 859208 P (32) 15.11.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 28.04.2009 (33) Frankrijk

(54) (73) Cook Medical Technologies LLC te BLOOMINGTON, IN 47402, Verenigde Staten van Amerika (47) (US) (73) (72) HARDIN, David M. te WINSTONSALEM, NC 27106, Verenigde (72) Staten van Amerika (US)

(21) EP07776058.5

(32) 21.04.2006

9 november 2011

(11) EP2249916 (22) 23.01.2009 (31) 25158 25168 (32) 31.01.2008 31.01.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) ELECTRODE-TO-LEAD ASSOCIATION USING POSTIMPLANT IMAGING (47) 02.11.2011 (73) MEDTRONIC, INC. te MINNEAPOLIS, MN 55432-5604, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A61N 1/05 (11) EP2246091 (21) EP10154737.0 (22) 25.02.2010 (31) 0952766

Sonde intracardiaque de stimulation ou de défibrillation du type à vis rétractable 02.11.2011 Sorin CRM SAS te 92541 MONTROUGE, Frankrijk (FR) Ollivier, Jean-François te 91190, VILLIERS LE BACLE, Frankrijk (FR)

(51) A61N 1/18 A61N 1/08 (11) EP1663384 (21) EP04781627.7 (22) 18.08.2004 (31) 495901 P (32) 18.08.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND APPARATUS FOR REMOTE ACTIVATION OF IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES (47) 02.11.2011 (73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS, MN 55432-5604, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DINSMOOR, David A. te ST. PAUL, MN 55104, Verenigde Staten van Amerika (US) CARNEY, James K. te EDEN PRAIRIE, MN 55347, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61N 1/32 A61N 1/30 (11) EP1820533 (21) EP05814574.9 (22) 06.12.2005 (31) 2004357313 172372 (32) 09.12.2004 30.06.2005 (33) Japan Verenigde Staten van Amerika (54) ION-TOPHORETIC APPARATUS (47) 02.11.2011 (73) TTI ellebeau, Inc. te TOKYO 1500022, Japan (JP) (72) TANIOKA, Akihiko te 1450061, Japan (JP) MATSUMURA, Akihiko te TOKYO 140-0002, Japan (JP) MATSUMURA, Takehiko te TOKYO 140-0002, Japan (JP) NAKAYAMA, Mizuo te TOKYO 1400002, Japan (JP) AKIYAMA, Hidero te TOKYO 1400002, Japan (JP) (51) A61N 1/36 (11) EP1357970 (21) EP02714682.8 (22) 02.01.2002 (31) 753758 (32) 02.01.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika

Nummer 45/11

34

(54) TREATMENT OF OBESITY BY SUB- (32) DIAPHRAGMATIC NERVE (33) STIMULATION (54) (47) 02.11.2011 (73) Cyberonics, Inc. te HOUSTON, TX 77058, Verenigde Staten van (47) Amerika (US) (73) (72) BARRETT, Burke, T. te HOUSTON, TX 77059, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ROSLIN, Mitchell, S. te NEW YORK, NY 11694, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61N 1/375 (11) EP2280762 (21) EP09734449.3 (22) 14.01.2009 (31) 107828 (32) 23.04.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

9 november 2011

27.04.2006

(32) 11.02.2008

Frankrijk

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

UTILISATION DE L'ALPHALACTALBUMINE POUR LA REGULATION DE LA GLYCEMIE

(54) ANORDNUNG ZUM HERSTELLEN EINER ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT, INSBESONDERE FÜR EINEN SPRINKLER AN EINER BETONODER STAHLBETONDECKE, UND VERFAHREN HIERZU

02.11.2011 Compagnie Laitiere Europeenne te 50890 CONDE-SUR-VIRE, Frankrijk (FR) TOME, Daniel te F-75013 PARIS, Frankrijk (FR) HUNEAU, Jean-François te F75013 PARIS, Frankrijk (FR) MIKOGAMI, Takashi te 35300 FOUGERES, Frankrijk (FR) LAPLAIZE, Benoît te 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, Frankrijk (FR)

(51) A61P 31/18 A61K 38/38 A61K 38/36 A61K 35/16

(54) LEAD RETENTION ASSEMBLY FOR (11) EP1684868 IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE (21) EP03816771.4 (47) 02.11.2011 (22) 25.04.2003 (73) Medtronic, Inc te MINNEAPOLIS, MN 55432, Verenigde Staten van (54) BEKÄMPFUNG VON HI-VIRUS Amerika (US) INFEKTIONEN MIT DURCH HYPOCHLORIGE SÄURE (72) DEININGER, Steve, T. te BLAINE OXIDIERTEM MENSCHLICHEM MN 55449, Verenigde Staten van BLUTPLASMA Amerika (US) CLAYTON, Jeffrey, J. te RAMSEY (47) 02.11.2011 MN 55303, Verenigde Staten van (73) Hamburger Stiftung zur Amerika (US) Förderung von Wissenschaft und PETERS, Charles, E. te BLAINE MN Kultur te 20354 HAMBURG, 55434, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (DE)

(47) 02.11.2011 (73) Rehau AG + Co te 95111 REHAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WEGESIN, Johannes te 91325 ADELSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REUTER, Stefan te 90556 SECKENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A62D 5/00 (11) EP2225005 (21) EP08869723.0 (22) 03.11.2008 (31) 102008003253 102008012937 (32) 04.01.2008 06.03.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) FUNKTIONELLES SCHUTZMATERIAL MIT REAKTIV AUSGERÜSTETER MEMBRAN UND HIERMIT HERGESTELLTE SCHUTZBEKLEIDUNG (47) 02.11.2011 (73) Blücher GmbH te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) H03H 7/01 A61N 5/02 A61B 18/18

(72) KEHREL, Beate te 48161 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2161055 (21) EP09169377.0

(51) A62B 17/04 A62B 17/00

(22) 03.09.2009

(11) EP2142260

(31) 203734

(21) EP08707554.5

(72) VON BLÜCHER, Hasso te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BÖHRINGER, Bertram te 42115 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 03.09.2008

(22) 05.02.2008

(51) A63B 53/04

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 102007020626

(11) EP1991324

(54) Shielding for an isolation apparatus used in a microwave generator

(32) 30.04.2007

(21) EP07751952.8

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 01.03.2007

(47) (73)

(72)

(51)

(11) (21) (22) (31)

(54) BEKLEIDUNGSSTÜCK MIT KAPUZE (31) 367750 02.11.2011 UND SCHUTZMASKE (32) 06.03.2006 Vivant Medical, Inc. te BOULDER, (47) 02.11.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika CO 80301, Verenigde Staten van (73) Blücher GmbH te 40699 Amerika (US) (54) GOLF CLUBS AND GOLF CLUB ERKRATH, BONDSREPUBLIEK HEADS HAVING FEEL ALTERING Behnke, Robert J. te ERIE, CO DUITSLAND (DE) SYSTEMS 80516, Verenigde Staten van (72) BÖHRINGER, Bertram te 42115 Amerika (US) (47) 02.11.2011 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK McMunigal, Tom E. te MEAD, CO (73) Nike International Ltd. te DUITSLAND (DE) 80542, Verenigde Staten van BEAVERTON, OR 97005, BERGMEIER-GRIMM, Birgit te Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika 85221 DACHAU, (US) A61P 3/10 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND A61K 38/38 (72) TAVARES, Gary, G. te (DE) A61K 35/20 BEAVERTON, OR 97005-6453, (51) A62C 35/68 A23L 1/305 Verenigde Staten van Amerika (11) EP2247346 (US) EP2029231 STITES, John, T. te BEAVERTON, (21) EP09710950.8 EP07731348.4 OR 97005-6453, Verenigde (22) 06.02.2009 24.04.2007 Staten van Amerika (US) (31) 102008008570 BOYD, Robert te BEAVERTON, OR 0603810

Nummer 45/11 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) KAWAGUCHI, Hiroshi te BEAVERTON, OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B62M 23/02 B62K 3/00 B62K 17/00 B60L 15/20 B60L 11/18 A63C 17/12 (11) EP1791609 (21) EP05800866.5 (22) 13.09.2005 (31) 939955 (32) 13.09.2004

35 (33) Verenigde Staten van Amerika

9 november 2011 (21) EP08005927.2

(54) Blackjack tournaments with rules (22) 28.03.2008 encouraging card counting and (31) 102007025540 broadcasts thereof (32) 31.05.2007 (47) 02.11.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Waterleaf Ltd. te DOUGLAS ISLE (54) Filtervorrichtung zum Filtern von OF MAN IM1 1JA, GROOT Flüssigkeiten BRITTANNIË (GB) (72) Naicker, Theo te SUNNINGDALE, 4019 DURBAN, Zuid-Afrika (ZA) (51) E04B 2/22 A63H 33/08 A63F 9/12 (11) EP2190541 (21) EP09769613.2 (22) 25.06.2009

(47) 02.11.2011

(73) Eichelmann, Larissa te 14513 TELTOW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Eichelmann, Klaus te 14513 TELTOW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B01D B01D B01D B01D

7/02 35/16 29/64 29/07

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 20080100422

(54) CONTROL OF A PERSONAL TRANSPORTER BASED ON USER POSITION

(32) 25.06.2008 (33) Griekenland

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(22) 02.05.2006

(73) DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP te MANCHESTER, NH 03101-1108, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Mantikas, Dimitrios te 84600 PYRGI MYKONOS, Griekenland (GR)

(31) 2005902237 (32) 03.05.2005

(72) Mantikas, Dimitrios te 84600 PYRGI MYKONOS, Griekenland (GR)

(54) A DEVICE FOR CLEANING A FILTER ELEMENT

(72) KAMEN, Dean te BEDFORD, NH 03110, Verenigde Staten van Amerika (US) AMBROGI, Robert, R. te MANCHESTER, NH 03104, Verenigde Staten van Amerika (US) DATTOLO, James, J. te SOMERVILLE, MA 02144, Verenigde Staten van Amerika (US) DUGGAN, Robert, J. te STRAFFORD, NH 03884, Verenigde Staten van Amerika (US) FIELD, Douglas, J. te FRANCESTOWN, NH 03043, Verenigde Staten van Amerika (US) HEINZMANN, Richard Kurt te FRANCESTOWN, NH 03043, Verenigde Staten van Amerika (US) MCCAMBRIDGE, Matthew, M. te BEDFORD, NH 03110, Verenigde Staten van Amerika (US) MORRELL, John, B. te HAMDEN, CT 06517, Verenigde Staten van Amerika (US) PIEDMONTE, Michael, D. te WARRENTON, VA 02186, Verenigde Staten van Amerika (US) ROSASCO, Richard, J. te MILLERVILLE, MD 21108, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A63F 1/18 (11) EP1900401 (21) EP07253661.8 (22) 14.09.2007 (31) 521967 (32) 14.09.2006

(54) STRUCTURAL ELEMENT

(51) A63G 27/04 (11) EP1833584 (21) EP05810876.2 (22) 15.11.2005 (31) 1027510 (32) 15.11.2004 (33) Nederland

(11) EP1885472 (21) EP06721451.0

(33) Australië

(47) 02.11.2011 (73) Pool Systems Pty Ltd te BRENDALE, QLD 4500, Australië (AU) (72) HEATHCOTE, Warwick te BRENDALE, QUEENSLAND 4500, Australië (AU) SMITH, Jeremy te BRENDALE, QUEENSLAND 4500, Australië (AU)

(54) FAIRGROUND ATTRACTION HAVING A HEIGHTWISE MOVABLE (51) F24C 15/20 PEOPLE CARRIER B08B 15/02 B01D 45/16 (47) 02.11.2011 (11) EP2040817 (73) K.I.G. Heerenveen B.V. te 8449 EC TERBAND (21) EP07764765.9 (72) KNIJPSTRA, Hette te NL-8449 BA TERBAND

(22) 21.06.2007

(51) B01D 19/02

(32) 23.06.2006

(11) EP1520610

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP04017460.9

(54) FILTERVORRICHTUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN, ABLUFTHAUBEN, UMLUFTHAUBEN ODER DERGLEICHEN

(22) 23.07.2004 (31) re20030093 (32) 30.09.2003 (33) Italië (54) An improved foam removal device (47) 02.11.2011

(31) 102006029303

(47) 02.11.2011 (73) Langner, Manfred H. te 60318 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Langner, Manfred H. te 60318 (73) Acqua & Co Srl. te 42023 FRANKFURT AM MAIN, CADELBOSCO DI SOPRA (REGGIO BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EMILIA), Italië (IT) (DE) (72) Corradi, Cesare te 42023 CADELBOSCO DI SOPRA, REGGIO (51) F02M 35/08 EMILIA, Italië (IT) B01D 46/24 B01D 46/04 (51) B01D 33/41 (11) EP1866054 B01D 33/11 B01D 33/04 (21) EP06740277.6 (11) EP2000192

(22) 30.03.2006

Nummer 45/11 (31) 666781 P 678092 P (32) 31.03.2005 05.05.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) AIR CLEANER ASSEMBLY (47) 02.11.2011 (73) DONALDSON COMPANY, INC. te MINNEAPOLIS, MN 55440-1299, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GILLINGHAM, Gary Ray te PRIOR LAKE, MN 55372, Verenigde Staten van Amerika (US) WAHLQUIST, Fred, H. te BLOOMINGTON, MN, 55431, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C10L 3/10 C10J 3/82 C01B 3/50 B01D 53/00 (11) EP2215009 (21) EP08801846.0 (22) 05.09.2008 (31) 102007056625 (32) 23.11.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG EINES CO2 ENTHALTENDEN PROZESSGASSTROMS (47) 02.11.2011

36 Staten van Amerika (US) BURCH, Steven, D. te HONEOYE FALLS, NY 14472, Verenigde Staten van Amerika (US) HILL, Frederick, B., Jr. te ROCKFORD, MI 49341, Verenigde Staten van Amerika (US) PENNEY, Terry, R. te LAKEWOOD, CO 80228, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C01B 17/56 B01D 53/64 (11) EP1347818 (21) EP01999417.7 (22) 07.12.2001 (31) 20002698 (32) 08.12.2000 (33) Finland (54) METHOD FOR REMOVING MERCURY FROM GAS (47) 02.11.2011

(21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(11) EP2253368 (21) EP09006810.7 (22) 20.05.2009 (54) Membranes having improved performance (47) 02.11.2011 (73) Gambro Lundia AB te 220 10 LUND, Zweden (SE) (72) Krause, Bernd te 72414 RANGENDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zweigart, Carina te 72355 SCHÖMBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07C 11/06 C07C 1/20 B01J 8/04 (11) EP2032245 (21) EP07724448.1

(22) (73) Outokumpu Oyj te 02200 ESPOO, (31) Finland (FI) (32) (72) PELTOLA, Heljä te FIN-28430 (33) PORI, Finland (FI) TASKINEN, Pekka te FIN-28220 PORI, Finland (FI) TAKALA, Heikki te FIN-28130 PORI, Finland (FI) NYBERG, Jens te FIN-67100 KOKKOLA, Finland (FI) NATUNEN, Harri te FIN-67100 KOKKOLA, Finland (FI) PANULA, Jorma te FIN-67400 KOKKOLA, Finland (FI)

(73) Lurgi GmbH te 60439 FRANKFURT (51) B01D 65/10 AM MAIN, BONDSREPUBLIEK B01D 63/10 DUITSLAND (DE) (11) EP1793915 (72) KOSS, Ulrich te 8702 ZOLLIKON, Zwitserland (CH) (21) EP05777606.4 MEYER, Manfred te 61381 (22) 29.07.2005 FRIEDRICHSDORF, (31) 606065 P BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 31.08.2004 SCHRIEFL, Alexander te 60385 (33) Verenigde Staten van Amerika FRANKFURT/MAIN, (54) METHOD FOR TESTING BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SEPARATION MODULES (DE) (47) 02.11.2011 (51) F01N 3/20 (11)

9 november 2011

21.04.2007 102006026103 03.06.2006 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) REAKTOR ZUR HERSTELLUNG VON C2- BIS C8- OLEFINEN AUS EINEM OXYGENAT, WASSERDAMPF UND EINEN ODER MEHRERE KOHLENWASSERSTOFFE ENTHALTENDEM STOFFSTROM (47) 02.11.2011 (73) Lurgi AG te 60295 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) BACH, Hermann te 56412 HEILIGENROTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BREHM, Lothar te 61138 NIEDERDORFELDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BOHLE, Jürgen te 60596 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) QUASS, Gunter te 60435 (73) Dow Global Technologies LLC te B01D 53/34 FRANKFURT AM MAIN, MIDLAND, MI 48674, Verenigde EP1194213 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Staten van Amerika (US) (DE) EP00911602.1 FILMTEC CORPORATION te HEINZ, Günther te 65618 21.01.2000 MINNEAPOLIS MINNESOTA 55435, SELTERS-EISENBACH, Verenigde Staten van Amerika 116839 P BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (US) (DE) 22.01.1999 (72) JONS, Steven, D. te EDEN BARTELS, Katja te 60599 Verenigde Staten van Amerika PRAIRIE, MN, Verenigde Staten FRANKFURT AM MAIN, Vacuum-insulated exhaust van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND treatment device with phase JOHNSON, Jon, E. te PLYMOUTH, (DE) change materials and thermal MN 55447, Verenigde Staten van DÖRR, Heinrich te 64668 management systems. Amerika (US) RIMBACH, BONDSREPUBLIEK FIALKOWSKI, Michael te DUITSLAND (DE) 02.11.2011 MIDLAND, MI 48642, Verenigde KÖMPEL, Harald te 63263 NEUBenteler Automotive Corporation Staten van Amerika (US) ISENBURG, BONDSREPUBLIEK te GRAND RAPIDS, MI 49503DUITSLAND (DE) (51) D01F 1/08 2656, Verenigde Staten van B01D 71/68 Amerika (US) (51) B01J 13/02 B01D 71/40 A61K 9/16 BIEL, John, P., Jr. te GRAND B01D 69/08 RAPIDS, MI 49505, Verenigde (11) EP1631375 B01D 67/00

Nummer 45/11 (21) EP03789852.5 (22) 04.12.2003 (31) 440646 P (32) 17.01.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INJECTABLE HYDROGEL MICROSPHERES FROM AQUEOUS TWO-PHASE SYSTEM (47) 02.11.2011

37 (73) Qiagen GmbH te 40724 HILDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) FECKLER, Christian te 52076 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07C 209/16 B01J 23/08 B01J 23/00 B01J 21/14 B01J 21/12 B01J 21/08

(73) CORNELL RESEARCH FOUNDATION, INC. te ITHACA, NY (11) EP1471998 14850, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP02790001.8 (72) CHU, Chih-Chang te ITHACA, NY (22) 04.12.2002 14850-9874, Verenigde Staten (31) 340658 P van Amerika (US) 124925 ZHANG, Xian-Zheng, PhD. Key (32) 14.12.2001 Laboratory Biomedical te WUHAN 18.04.2002 UNIVERSITY, WUHAN 430072, China (CN) (33) Verenigde Staten van Amerika WU, Da-Qing te RICHMOND, VA Verenigde Staten van Amerika 23238, Verenigde Staten van (54) ADVANCES IN AMINATION Amerika (US) CATALYSIS (51) B01L 3/00 B01J 19/00

(11) EP1979086 (21) EP06831524.1 (22) 22.12.2006 (31) 0501206 (32) 23.12.2005 (33) Hongarije (54) FLOW-TYPE LABORATORY OZONOLYSIS APPARATUS AND METHOD OF PERFORMING OZONOLYSIS REACTION (47) (73)

(72)

(51)

(47) 02.11.2011 (73) Huntsman Petrochemical LLC te THE WOODLANDS, TX 77380, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) RENKEN, Terry, L. te AUSTIN, TX 78759, Verenigde Staten van Amerika (US) FORKNER, Matthew, W. te AUSTIN, TX 78717, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07C 7/167 C07C 7/163 B01J 35/10 02.11.2011 B01J 23/66 Thalesnano Nanotechnológiai Zrt. B01J 23/50 te 1031 BUDAPEST, Hongarije B01J 23/48 (HU) B01J 23/44 SZALAY, Dániel te H-1062 (11) EP1773487 BUDAPEST, Hongarije (HU) (21) EP05772277.9 VARGA, Norbert te H-2800 TATABÁNYA, Hongarije (HU) (22) 07.07.2005 BONCZ, Ferenc te H-1133 (31) 900446 BUDAPEST, Hongarije (HU) (32) 27.07.2004 DARVAS, Ferenc te H-1016 BUDAPEST, Hongarije (HU) (33) Verenigde Staten van Amerika KARANCSI, Tamás te H-1124 (54) SELECTIVE HYDROGENATION BUDAPEST, Hongarije (HU) CATALYST DESIGNED FOR RAW GÖDÖRHÁZY, Lajos te H-2030 GAS FEED STREAMS ÉRD, Hongarije (HU) (47) 02.11.2011 ÜRGE, László te H-1029 BUDAPEST, Hongarije (HU) (73) Sud-Chemie, Inc. te LOUISVILLE, KY 40232, Verenigde Staten van G01N 30/00 Amerika (US) C07K 1/16 B01J 20/00

(11) EP2268392 (21) EP09732211.9 (22) 09.04.2009 (31) 102008019338 (32) 16.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR ISOLIERUNG VON POLYPEPTIDEN (47) 02.11.2011

9 november 2011 (11) EP1773497 (21) EP05782022.7 (22) 30.06.2005 (31) 0451400 (32) 01.07.2004 (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF DE DEPLACEMENT ET DE TRAITEMENT DE VOLUMES DE LIQUIDE (47) 02.11.2011 (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (72) MARCHAND, Gilles te F-38119 PIERRE CHATEL, Frankrijk (FR) FOUILLET, Yves te F-38340 VOREPPE, Frankrijk (FR) CLEMENTZ, Philippe te F-68400 RIEDISHEIM, Frankrijk (FR) (51) B01L 3/00 (11) EP1792656 (21) EP06124369.7 (22) 20.11.2006 (31) 05111522 (32) 30.11.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Integrally built, linear array of cuvettes, two dimensional array of cuvettes and system comprising two or more twodimensional arrays of cuvettes (47) 02.11.2011 (73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 BASEL, Zwitserland (CH) Weidmann Plastics Technology AG te 8640 RAPPERSWIL, Zwitserland (CH) (72) Kansy, Manfred te 79111, FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zumstein, Thomas te 79576, WEIL AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01J 49/00 G01N 1/28 B01L 3/06 (11) EP2106858 (21) EP08006553.5 (22) 31.03.2008 (54) Substrate and target plate

(47) 02.11.2011 (72) BLANKENSHIP, Steven, A. te (73) Sony DADC Austria AG te 5081 RADCLIFF, KY 40160, Verenigde ANIF, Oostenrijk (AT) Staten van Amerika (US) BOYER, Jennifer, A. te PROSPECT, (72) Lucic, Ivan te 1200 WIEN, Oostenrijk (AT) KENTUCKY 40059, Verenigde Hausberger, Peter te 6240 Staten van Amerika (US) RADFELD, Oostenrijk (AT) GILDERT, Gary, R. te HOUSTON, Balika, Werner te 5201 TX 77062, Verenigde Staten van SEEKIRCHEN AM WALLERSEE, Amerika (US) Oostenrijk (AT) (51) F04B 19/00 Poeschl, Christian te 5202 B01L 7/00 NEUMARKT, Oostenrijk (AT) B01L 3/00 (51) B02C 4/32

Nummer 45/11 B02C 4/02

38

9 november 2011

(21) EP09009653.8

(51) B06B 1/06

(11) EP2043787

(22) 25.07.2009

(11) EP1901857

(21) EP07765201.4

(31) 102008039603

(21) EP06762076.5

(22) 13.07.2007

(32) 23.08.2008

(22) 19.06.2006

(31) 102006032362

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 102005032212

(32) 13.07.2006

(54) Fliehkraftabscheider

(32) 09.07.2005

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) ROLLENPRESSE INSBESONDERE ZUR GUTBETTZERKLEINERUNG

(73) Kronotec AG te 6006 LUZERN, Zwitserland (CH)

(47) 02.11.2011

(72) Dobras, Stanislaw te 68-200 ZARY, Polen (PL) Przygodzki, Krzysztof te 68-213 LIPINKI LUZYCKIE, Polen (PL) Janiszewski, Miroslaw te 68-200 ZARY, Polen (PL) Grunwald, Dirk, Dr. te 38108 BRAUNSCHWEIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) UNTERWASSERANTENNE MIT EINER AUS EINER MEHRZAHL VON ELEKTROAKUSTISCHEN WANDLERN BESTEHENDEN WANDLERANORDNUNG

(73) KHD Humboldt Wedag GmbH te 51067 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HAGEDORN, Alexander te 50259 PULHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SPLINTER, Christian te 50259 PULHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FRANGENBERG, Meinhard te 51515 KÜRTEN-ENGELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MERSMANN, Matthias te B-4731 LICHTENBUSCH, België (BE)

(51) B05B 11/02 B05B 11/00 (11) EP2054162 (21) EP07789292.5 (22) 21.08.2007

(51) B03C 1/14 B03C 1/08 B03C 1/00

(31) 0616918

(11) EP2150349

(54) DOSAGE DISPENSING CANISTER

(21) EP08723870.5

(47) 02.11.2011

(22) 04.04.2008

(73) Norwich Pharma Technologies Limited te NORWICH NR4 7UH, GROOT BRITTANNIË (GB)

(31) 1033644 (32) 04.04.2007 (33) Nederland (54) PROCESS TO SEPARATE STEELCONTAINING PARTS FROM A METAL-SLAG WASTE STREAM, USING A HIGH-GRADIENT MAGNETIC SEPARATION UNIT (47) 02.11.2011 (73) Recco B.V. te 2111 BT AERDENHOUT

(32) 26.08.2006 (33) GROOT BRITTANNIË

(72) ROSS, Calvin John te NORWICH NR4 7UH, GROOT BRITTANNIË (GB) SANSOM, Steven John te NORWICH NR4 7UH, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B05B 15/00 B05B 11/00 (11) EP2197590

(21) EP08801309.9 (72) GROOTHOFF, Jan, Andreas te NL(22) 08.09.2008 2111 BT AERDENHOUT (31) 102007046625 (51) B04B 3/04 B04B 1/20

(32) 27.09.2007

(11) EP2262588

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP09724458.6

(54) VORRICHTUNG ZUM GETRENNTEN AUFBEWAHREN EINER SUBSTANZ, VORZUGSWEISE EINES MEDIZINISCHEN ODER PHARMAZEUTISCHEN WIRKSTOFFS, UND EINER FLÜSSIGKEIT, UND ZUM MISCHEN DERSELBEN VOR DER ABGABE

(22) 26.03.2009 (31) 40254 (32) 28.03.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SCREEN BOWL CENTRIFUGE (47) 02.11.2011

(73) Andritz Separation Inc. te (47) 02.11.2011 ARLINGTON, TX 76001, Verenigde (73) Gaplast Gmbh te 82442 Staten van Amerika (US) ALTENAU, BONDSREPUBLIEK (72) FROHLICH, Nicholas, Robert te DUITSLAND (DE) LEBANON OH 45036, Verenigde (72) KNEER, Stephan te 82490 Staten van Amerika (US) FARCHANT, BONDSREPUBLIEK (51) B04C 5/22 B04C 5/13 (11) EP2156896

DUITSLAND (DE) KNEER, Roland te 82490 FARCHANT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 02.11.2011 (73) ATLAS Elektronik GmbH te 28309 BREMEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) THEUERKAUF, Nils te 26122 OLDENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B06B 1/16 (11) EP2266713 (21) EP09008359.3 (22) 26.06.2009 (54) Schwingungserreger (47) 02.11.2011 (73) ABI AnlagentechnikBaumaschinen-Industriebedarf Maschinenfabrik und Vertriebsgesellschaft mbH te 63843 NIEDERNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Heichel, Christian te 63843 NIEDERNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kleibl, Albrecht, Dr.-Ing. te 02747 GROSSHENNERSDORFS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B07B 4/08 B07B 4/02 B03B 4/06 (11) EP1640075 (21) EP05020914.7 (22) 26.09.2005 (31) 613137 P 54574 (32) 24.09.2004 09.02.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Vibratory material separator having an adjustable air knife and a separation tube (47) 02.11.2011 (73) GENERAL KINEMATICS CORPORATION te CRYSTAL LAKE, IL 60014, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Guptail, William G. te ELGIN, IL 60123, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B07C 5/342 B07C 5/12

Nummer 45/11 (11) EP1747821 (21) EP06012718.0 (22) 21.06.2006 (31) 102005035868 (32) 30.07.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Inspektionsvorrichtung für Leergutkästen und die in diesen enthaltenen Behälter (47) 02.11.2011

39 HOWLETT, Michael te 8010 GRAZ, (47) Oostenrijk (AT) (73) (51) C22C 33/02 B22F 3/00 (72) B22F 1/00 (11) EP1773526 (21) EP05756261.3 (22) 01.07.2005 (31) 0401778 (32) 02.07.2004

(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND, (33) Zweden BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) POWDER METALLURGICAL (DE) COMPOSITION COMPRISING CARBON BLACK AS FLOW (72) Weisgerber, Martin, Dr. te 52222 ENHANCING AGENT STOLBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 Menke, Herbert te 56659 (73) HÖGANÄS AB te 263 83 BURGBROHL, BONDSREPUBLIEK HÖGANÄS, Zweden (SE) DUITSLAND (DE) (72) SOLIMNJAD, Naghi te S-263 54 (51) F24J 2/46 LERBERGET, Zweden (SE) B08B 1/04 (51) B23Q 7/00 A47L 11/38 B23B 3/10 A46B 13/04 (11) EP2046508

(11) EP2033725

(21) EP07801173.1

(21) EP07405274.7

(22) 26.07.2007

(22) 10.09.2007

(31) 202006011627 U 202007001488 U

(54)

(32) 29.07.2006 26.01.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) (73)

(54) REINIGUNGSVORRICHTUNG FÜR PHOTOVOLTAIK-, SOLARANLAGEN (72) UND /ODER DACHFLÄCHEN (47) 02.11.2011 (73) Hettinger, Gerd te 74538 ROSENGARTEN-RIEDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1852200 (21) EP07008590.7

(51) F02F 1/38 B22D 19/00

(33) Oostenrijk

(31) 3602006 (32) 03.05.2006

(11) EP2024116

(54) Schneideinsatz zur spanabhebenden Bearbeitung

(21) EP07718459.6

(47) 02.11.2011

(22) 24.05.2007

(73) CERATIZIT Austria Gesellschaft m.b.H. te 6600 REUTTE /TIROL, Oostenrijk (AT)

(33) Oostenrijk Oostenrijk (54) ZYLINDERKOPF FÜR EINE BRENNKRAFTMASCHINE (47) 02.11.2011 (73) AVL List GmbH te 8020 GRAZ, Oostenrijk (AT)

SECO - E.P.B. te 67330 BOUXWILLER, Frankrijk (FR) TUGEND, Raymond te F-67350 UBERACH, Frankrijk (FR) FREYERMUTH, Alain te F-67350 PFAFFENHOFFEN, Frankrijk (FR)

(51) F16H 35/10 F16H 3/08 F16D 7/10 F16D 43/208 B23B 45/00 (11) EP2184123 (21) EP10153080.6 (22) 14.08.2008 (31) 853435 (32) 11.09.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Transmission and variable radially expanding spring clutch assembly (47) 02.11.2011 (73) Black & Decker Inc. te NEWARK, DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US)

B23D 49/16 B23D 47/02

(51) B23B 27/14

(22) 27.04.2007

(32) 26.05.2006 07.12.2006

02.11.2011

(72) Bodine, Thomas Jay te GLENWOOD, MD 21738, Verenigde Staten van Amerika Dispositif d'alimentation et de (US) déchargement automatique Plato, Barry E. te BEL AIR, MD MD universel de pièces pour 21015, Verenigde Staten van machine-outil Amerika (US) 02.11.2011 Agan, Kevin S. te FALLSTON, MD Samsys GmbH te 98544 ZELLA21047, Verenigde Staten van MEHLIS, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) Norona, Joao te BALTIMORE, MD 21224, Verenigde Staten van Geiser, Marc S. te 98528 Amerika (US) GOLDLAUTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B23D 51/10

(72) Hettinger, Gerd te 74538 ROSENGARTEN-RIEDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 9162006 20332006

9 november 2011

(11) EP2199001 (21) EP08106027.9 (22) 22.12.2008 (54) Stichsäge mit einer Sägeblattaufnahme (47) 02.11.2011 (73) CEKAtec AG te 9630 WATTWIL, Zwitserland (CH) (72) Zurkirchen, Marco te 8608 BUBIKON, Zwitserland (CH) (51) G02B 7/04 B23K 26/38 B23K 26/14 B23K 26/06

(72) Hofegger, Alfred te 6600 PFLACH, Oostenrijk (AT) Urschitz, Harald te 6600 (11) BREITENWANG, Oostenrijk (AT) (21) (51) B23B 31/107 B23B 29/034

EP2032303 EP07733693.1

(22) 17.05.2007

(11) EP1784271

(31) 0610305

(21) EP05793365.7

(32) 24.05.2006

(22) 28.07.2005

(33) GROOT BRITTANNIË

(31) 0409225

(54) LASER CUTTING HEAD WITH AN INLET FOR PRESSURISED GAS AND A LENS HOLDER AXIALLY DISPLACEABLE AWAY FROM A NOZZLE

(72) ROITHINGER, Robert te 4300 ST. (32) 31.08.2004 VALENTIN, Oostenrijk (AT) LANGMAYR, Franz te 8020 GRAZ, (33) Frankrijk Oostenrijk (AT) (54) TETE A ALESER

Nummer 45/11

40

9 november 2011

(47) 02.11.2011

(32) 25.03.2008

(DE)

(73) The BOC Group Limited te THE SURREY RESEARCH PARK GUILDFORD SURREY GU2 7XY, GROOT BRITTANNIË (GB)

(33) Frankrijk

(51) (54) PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE AUBE CREUSE (11) (47) 02.11.2011 (21)

B23Q 17/00 B23Q 1/00

(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk (22) (FR) (31) (72) BERTRAND, Françoise te F-91220 (32) BRETIGNY SUR ORGE, Frankrijk (33) (FR) DUCLOS, Guillaume te F-77550 (54) MOISSY CRAMAYEL, Frankrijk (FR) FRANCHET, Jean-Michel, Patrick, Maurice te F-75018 PARIS, Frankrijk (FR) MOLINARI, Olivier, Michaël te F77210 AVON, Frankrijk (FR) (47)

16.01.2009

(72) JOHNSON, Andrew, Neil te GUILDFORD SURREY GU2 7XY, GROOT BRITTANNIË (GB) RAND, Christopher, Peter te GUILDFORD SURREY GU2 7XY, GROOT BRITTANNIË (GB) FIERET, Jim te GUILDFORD SURREY GU2 7XY, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B23K 26/38 (11) EP2076354 (21) EP07872717.9 (22) 26.07.2007 (31) 839211 P (32) 22.08.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(51) B25B 5/14 B23Q 1/52 B23P 19/00 B23K 37/04 B21J 15/42 B21D 39/02

(54) SYSTEM FOR EMPLOYING SCANNERS IN AN X-Y HIGH SPEED (11) DRILLING SYSTEM (21) (47) 02.11.2011 (22) (73) GSI Group Corporation te BEDFORD, MA 01730-1409, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31)

(72) PINARD, Adam, I. te CARLISLE, MA 01741, Verenigde Staten van Amerika (US) PELSUE, Kurt te WAYLAND, MA 01778, Verenigde Staten van Amerika (US) STUKALIN, Felix te SOUTHBOROUGH, MA 01772, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54)

(51) B23K 35/30 (11) EP1775060 (21) EP06300991.4 (22) 27.09.2006 (31) 0553020 (32) 05.10.2005 (33) Frankrijk (54) Fil fourré sans laitier pour soudage en position verticale descendante

(32) (33)

(47) (73)

(72)

(51) B23Q 11/08 (11) EP1597511 (21) EP04710013.6 (22) 11.02.2004 (31) 10308024 (32) 24.02.2003

(73) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude te 75007 PARIS, Frankrijk (FR) AIR LIQUIDE WELDING FRANCE te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) F01D 5/18 B23P 15/02 B21K 3/04 (11) EP2254729 (21) EP09728172.9 (22) 17.03.2009 (31) 0801598

EP09709185.4 1872008 06.02.2008 Oostenrijk KUPPELEINRICHTUNG ZUM AUTOMATISIERTEN ANKUPPELN EINES WERKZEUGHALTERS AN EINEN WERKZEUGAUFNEHMER AUF EINER HANDHABUNGSEINRICHTUNG 02.11.2011

(73) Siemens VAI Metals Technologies GmbH te 4031 LINZ, Oostenrijk (AT)

(72) EBNER, Helmut te A-4331 NAARN I.M., Oostenrijk (AT) PENN, Johann te A-4203 EP2001632 ALTENBERG, Oostenrijk (AT) POEPPL, Johann te A-4202 EP07723691.7 KIRCHSCHLAG, Oostenrijk (AT) 28.03.2007 SCHORN, Christian te A-4040 102006014279 LINZ, Oostenrijk (AT) 28.03.2006 SHAN, Guoxin te A-4020 LINZ, Oostenrijk (AT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TANZER, Suzanne te A-4060 Kombination einer LEONDING, Oostenrijk (AT) SPANNVORRICHTUNG ZUM THOENE, Heinrich te A-4020 LINZ, AUFNEHMEN UND SPANNEN VON Oostenrijk (AT) BAUTEILEN und eines WIMMER, Franz te A-4752 Roboterarms RIEDAU, Oostenrijk (AT) 02.11.2011 (51) B24B 9/02 EDAG GmbH & Co. KGaA te B24B 29/00 36039 FULDA, BONDSREPUBLIEK (11) EP1813384 DUITSLAND (DE) (21) EP06714241.4 REITH, Stefan te 36145 (22) 15.02.2006 HOFBIEBER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) 2005073365 KÖRBEL, Christian te 36093 (32) 15.03.2005 KÜNZELL, BONDSREPUBLIEK (33) Japan DUITSLAND (DE)

(47) 02.11.2011

(72) Leduey, Bruno te 95000 CERGY, Frankrijk (FR)

EP2240295

(54) LÄNGENVARIABLE SCHUTZABDECKUNG (47) 02.11.2011 (73) HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH te 63500 SELIGENSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WALTER, Dieter te 63500 SELIGENSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WALTER, Steffen te 63110 RODGAU-JÜGESHEM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) GRINDING DEVICE AND GRINDING SYSTEM (47) 02.11.2011 (73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP) (72) IGA, Kiyoshi te , TOYOTA-SHI, AICHI, 4718571, Japan (JP) (51) B24D 9/08 B24D 18/00 B24D 13/20 B24B 37/04 (11) EP1504846 (21) EP04354026.9 (22) 03.08.2004 (31) 0309764 (32) 08.08.2003 (33) Frankrijk (54) Plateau de polissage comportant un tissu de polissage n'adhérant qu'horizontalement au support

Nummer 45/11 (47) 02.11.2011

41 (11) EP2226159

(73) Procédés et équipements pour les (21) EP10167203.8 sciences et l'industrie te 38320 (22) 01.04.2005 BRIE ET ANGONNES, Frankrijk (31) 559343 P (FR) 68344 (72) Grisel, Lucien te 38320 HERBEYS, (32) 02.04.2004 Frankrijk (FR) 28.02.2005 Roulet, Jean te 38560 JARRIE, (33) Verenigde Staten van Amerika Frankrijk (FR) Verenigde Staten van Amerika (51) B24B 55/04 (54) A trigger assembly for a power (11) EP2159003 tool. (21) EP09010094.2 (47) 02.11.2011 (22) 05.08.2009 (73) Black & Decker Inc. te NEWARK, (31) 202008011512 U DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US) (32) 29.08.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Schutzhaube für ein rotierendes Objekt (47) 02.11.2011 (73) Metabowerke GmbH te 72622 NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Grommel, Helmut te 49767 TWIST, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Engelmann, Marcus te 49716 MEPPEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B25C 1/00 (11) EP2226158 (21) EP10167201.2 (22) 01.04.2005 (31) 559343 P 68344 (32) 02.04.2004 28.02.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Contact trip mechanism for nailer

(72) Schell, Craig te STREET, MD 21154, Verenigde Staten van Amerika (US) Baskar, Ashok te LUTHERVILLE, MD 21093, Verenigde Staten van Amerika (US) Gross, Paul Gerard te WHITE MARSH, MD 21162, Verenigde Staten van Amerika (US) Brandenbaugh IV, Charles L te YORK, PA 17402, Verenigde Staten van Amerika (US) Berry, Robert A te FINCASTLE, VA 24090, Verenigde Staten van Amerika (US) Tomayko, David C. te ELLICOTT CITY, MD 21042, Verenigde Staten van Amerika (US) Xu, Li te WOODSTOCK, MD 21163, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B25C 5/15 B25C 1/06 (11) EP1729929 (21) EP05733194.4 (22) 31.03.2005

(47) 02.11.2011

(31) 559344 P 95725

(73) Black & Decker Inc. te NEWARK, DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 02.04.2004 31.03.2005

(72) Schell, Craig te STREET, MD 21154, Verenigde Staten van Amerika (US) Baskar, Ashok te LUTHERVILLE, MD 21093, Verenigde Staten van Amerika (US) Gross, Paul Gerard te WHITE MARSH, MD 21162, Verenigde Staten van Amerika (US) Brandenbaugh IV, Charles L te YORK, PA 17402, Verenigde Staten van Amerika (US) Berry, Robert A te FINCASTLE, VA 24090, Verenigde Staten van Amerika (US) Tomayko, David C. te ELLICOTT CITY, MD 21042, Verenigde Staten van Amerika (US) Xu, Li te WOODSTOCK, MD 21163, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B25C 1/04 B25C 1/00

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DRIVER CONFIGURATION FOR A POWER TOOL (47) 02.11.2011 (73) Black & Decker Inc. te NEWARK, DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BERRY, Alan te FINCASTLE, VIRGINIA 24090, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHELL, Craig, A te MARYLAND 21154, Verenigde Staten van Amerika (US) BRADENBAUGH, Charles, L. te YORK, PENNSYLVANIA 17402, Verenigde Staten van Amerika (US) KENNEY, James J. te BALTIMORE, MARYLAND 21237, Verenigde Staten van Amerika (US) GROSS, Paul, G te WHITE MARSH, MARYLAND 21162, Verenigde

9 november 2011 Staten van Amerika (US) (51) F02B 71/04 F02B 63/02 B25C 1/08 (11) EP2142341 (21) EP08732747.4 (22) 24.03.2008 (31) 896957 P 73139 (32) 26.03.2007 29.02.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) EXHAUST CHECK VALVE AND PISTON RETURN SYSTEM (47) 02.11.2011 (73) Illinois Tool Works Inc. te GLENVIEW, IL 60026, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ADAMS, Joseph, S. te GLENVIEW, IL 60026, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B25F 5/00 (11) EP2253430 (21) EP10005204.2 (22) 19.05.2010 (31) 102009022088 (32) 20.05.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Elektrowerkzeugmaschine, insbesondere handgeführter Bohrhammer (47) 02.11.2011 (73) Friedrich Duss Maschinenfabrik GmbH & Co. KG te 75387 NEUBULACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Schroth, Gerhardt te D-75387 NEUBULACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Nothacker, Frank te D-75385 SOMMENHARDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B25F 5/02 B24B 55/10 (11) EP2163356 (21) EP09008423.7 (22) 27.06.2009 (31) 102008046947 (32) 12.09.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Hand-Werkzeugmaschine mit einer Abdeckhaube und einem Staubabfuhranschluss (47) 02.11.2011 (73) Protool GmbH te 73240 WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Blazek, Jiri te 47001 CESKA LIPA, Tsjechië (CZ) Novotny, Jiri te 47001 CESKA LIPA, Tsjechië (CZ)

Nummer 45/11 (51) B25J 9/16 (11) EP2366502 (21) EP10154799.0 (22) 26.02.2010

42 (54) HANDSCHUHANORDNUNG FÜR PRODUKTIONSEINRICHTUNG

(11) EP2138283

(47) 02.11.2011

(22) 26.06.2009

(73) Robert Bosch GmbH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Robot with hand-object movement correlations for online (72) Kuehnle, Albrecht te 74589 temporal segmentation of SATTELDORF, BONDSREPUBLIEK movement tasks DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 Sigwart, Bernd te 74564 (73) Honda Research Institute Europe CRAILSHEIM, BONDSREPUBLIEK GmbH te 63073 DUITSLAND (DE) OFFENBACH/MAIN, Hertfelder, Thomas te 74586 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FRANKENHARDT, (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Gienger, Dr. Michael te 63165, Stadelmann, Florian te 91578 MÜHLHEIM AM MAIN, LEUTERSHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (DE) Mühlig, Manuel te 63165, MÜHLHEIM AM MAIN, (51) B26B 19/04 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2035195 (DE) (21) EP07725346.6 (51) G05B 19/401 (22) 18.05.2007 B25J 9/16 (31) 102006030947 (11) EP1345099 (21) EP02017503.0 (22) 06.08.2002 (31) 10209220 10231530

(54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

(32) 05.07.2006

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ELEKTRISCHER TROCKENRASIERAPPARAT

(21) EP09163892.4 (31) 2008168806 (32) 27.06.2008 (33) Japan (54) Rotary electric shaver (47) 02.11.2011 (73) IZUMI PRODUCTS COMPANY te MATSUMOTO NAGANO, Japan (JP) (72) Shimizu, Tetsuhiko te MATSUMOTO NAGANO, Japan (JP) (51) B26B 21/22 B26B 21/00 (11) EP1711318 (21) EP05702550.4 (22) 04.01.2005 (31) 04100259 (32) 26.01.2004 (33) Europees Octrooi Bureau (54) A SAFETY RAZOR APPARATUS HAVING A PIVOTABLE GRIP PORTION (47) 02.11.2011 (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN

(72) WESTERHOF, Willem, A. te NL5656 AA EINDHOVEN (73) Braun GmbH te 61476 VAN EIBERGEN SANTHAGENS, KRONBERG, BONDSREPUBLIEK Robert, A. te NL-5656 AA BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) EINDHOVEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HOEXUM, Everhardus, J. te NL(72) EICHHORN, Reinhold te 65510 Verfahren zur Bestimmung der 5656 AA EINDHOVEN IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK Lage eines Objektes und eines BRADA, Ype, B. te NL-5656 AA DUITSLAND (DE) Werkstücks im Raum zur EINDHOVEN GLEICH, Detlef te 61381 automatischen Montage des STEUNENBERG, Roelof te NLFRIEDRICHSDORF, Werkstücks am Objekt 5656 AA EINDHOVEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 02.11.2011 WEVERS, Dirk, H. te NL-5656 AA (DE) EINDHOVEN VMT Vision Machine Technic JUNK, Peter te 61389 SCHMITTEN, Bildverarbeitungssysteme GmbH BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) B31F 1/07 te 68219 MANNHEIM, (DE) B31B 1/14 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND KLEEMANN, Christof te 65760 B26D 7/26 (DE) ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK (11) EP1731277 DUITSLAND (DE) Schnell, Michael, Prof. te 64625 ODEMER, Michael te 61194 (21) EP05012515.2 BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK NIDDATAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 10.06.2005 DUITSLAND (DE) Neddermeyer, Werner, Prof. Dr. te (54) Station de transformation pour POHL, Thorsten te 63165 64367 MÜHLTAL, une machine de production MÜHLHEIM A.M., BONDSREPUBLIEK DUITSLAND d'emballages BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 (DE) Mikeska, Harald Manfred Günter SCHWARZ, Tobias te 61389 te 68219 MANNHEIM, (73) BOBST S.A. te 1001 LAUSANNE, SCHMITTEN, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Zwitserland (CH) DUITSLAND (DE) (DE) (72) Bapst, Sylvain te 1638 MORLON, VERSTEGE, Thomas te 60435 Grünewald, Frank, Dr.-Ing. te Zwitserland (CH) FRANKFURT AM MAIN, 69488 BIRKENAU, Clement, Philippe te 1305 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PENTHALAZ, Zwitserland (CH) (DE) (DE) VITT, Martin te 60385 FRANKFURT (51) B26F 1/14 B25J 21/02 AM MAIN, BONDSREPUBLIEK (11) EP2239112 DUITSLAND (DE) EP2282875 (21) EP10166992.7 WOLF, Jürgen te 65830 KRIFTEL, EP09737960.6 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 20.09.2005 01.04.2009 (DE) (31) 945929 ZEGULA, Christoph te 63322 102008001411 RÖDERMARK, BONDSREPUBLIEK (32) 22.09.2004 28.04.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Biasing assembly for a punching (51) B26B 19/14

(32) 04.03.2002 12.07.2002 (33)

9 november 2011

(47) 02.11.2011

Nummer 45/11 device (47) 02.11.2011 (73) Amada Tool America Inc. te BATAVIA, NY 14020, Verenigde Staten van Amerika (US)

43 (73) Stemke Kunststofftechnik GmbH te 04720 DÖBELN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) STEMKE, Lothar te 04720 DÖBELN, BONDSREPUBLIEK (72) Sugizaki, Fumitaka te KANAGAWA DUITSLAND (DE) 258-0024, Japan (JP) (51) B29C 45/64 Iizuka, Hitoshi te ODAWARA, B29C 33/30 KANAGAWA, 250-0865, Japan (JP) B29C 33/20 Dries, Edward A. te LEROY NEW B22D 17/22 YORK 14482, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP1534488

9 november 2011 NAUHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B29C 44/14 (11) EP1907187 (21) EP06762712.5 (22) 17.07.2006 (31) 102005034257 (32) 18.07.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) B65D 81/38 B65D 81/26 B65D 1/34 B65D 1/28 B65D 1/26 B32B 7/02 B32B 27/18 B32B 1/04 B26F 1/40

(21) EP03791932.1

(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERBUNDTEILS MIT MEHRFARBIGER OBERFLÄCHE

(22) 29.08.2003

(47) 02.11.2011

(31) 407324 P 649069 (32) 30.08.2002 27.08.2003

(73) Faurecia Innenraum Systeme GmbH te 76767 HAGENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(72) GONZÀLEZ, Luis te 90300 APPZACO TLAXCALA, Mexico (MX)

(11) EP1541303 (21) EP03771360.9

(54) POSITIONING DEVICE WITH BEARING MECHANISM

(51) B29C 45/46 B29C 45/17

(22) 25.07.2003

(47) 02.11.2011

(11) EP1733863

(31) 2002217342

(73) Extreme Components, L.P. te EL PASO, TX 79936, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP05727115.7

(32) 25.07.2002 (33) Japan (54) METHOD OF CUTTING MULTILAYER BODY (47) 02.11.2011

(31) 2004087482 (72) Bokich, Michael S. te EL PASO, TX (32) 24.03.2004 79936, Verenigde Staten van Amerika (US) (33) Japan

(51) (73) Toyo Seikan Kaisha, Ltd. te TOKYO 100-8522, Japan (JP) (11) (72) MATSUOKA, Kikuo, Toyo Seikan (21) Kaisha te YOKOHAMA-SHI, Japan (22) (JP) TANAKA, Shinji, Toyo Seikan (31) Kaisha te YOKOHAMA-SHI, Japan (32) (JP) MATSUMURA, Yasuyo, Toyo Seikan (33) Kaisha te YOKOHAMA-SHI, Japan (54) (JP) TAKAI, Toshihiro, ASANO LABORATORIES CO., LTD. te (47) AICHI-GUN, AICHI 47-0151, Japan (73) (JP) MIZOGICHI, Kenichi, ASANO LABORATORIES CO., LTD te AICHIGUN, AICHI 470-0151, Japan (JP) USAMI, Hideki, ASANO LABORATORIES CO., LTD. te AICHI-GUN, AICHI470 -0151, Japan (JP) HARUTA, Tomoaki, ASANO LABORATORIES CO., LTD. te AICHI-GUN, AICHI 470-0151, Japan (JP)

(51) B29C 45/73 B29C 33/04 (11) EP2282880

B29C 41/04 B29C 33/38

(54) Injection molding apparatus

EP2155458

(73) Shinko Sellbic Co., Ltd. te OTA-KU TOKYO 1430022, Japan (JP)

EP08760639.8 06.06.2008 07109981 11.06.2007 Europees Octrooi Bureau METHOD FOR MINIMISING SHRINKAGE AND WARPAGE IN ROTOMOULDING APPLICATIONS

(11) EP1882576 (21) EP07014474.6 (31) 820213 P 781126

(72) MAZIERS, Eric te B-7180 SENEFFE, België (BE) (51) B60R 21/215 B29C 37/00

(32) 24.07.2006 20.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(22) 22.01.2008

(54) Vented optic power insert bushings and related systems and methods for producing ophthalmic lens molds and ophthalmic lenses

(31) 102007011842

(47) 02.11.2011

(32) 12.03.2007

(73) CooperVision International Holding Company, LP te ST MICHAEL, Barbados (BB)

(11) EP1970183 (21) EP08001106.7

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

(32) 29.02.2008

(73) GM Global Technology Operations LLC te DETROIT, MI 48265-3000, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 02.11.2011

(51) B29D 11/00 B29C 45/34 B29C 45/26

Total Petrochemicals Research Feluy te 7181 SENEFFE (FELUY), België (BE)

(31) 102008000452

(54) KÜHLMITTELVERTEILUNG ZUR WERKZEUGKÜHLUNG

(72) TAKEUCHI, Hiroshi te 1430022, Japan (JP)

(22) 24.07.2007

(22) 27.02.2009

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

02.11.2011

(54) Nichtsichtbare Airbagklappe, Vorrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung

(21) EP09714736.7

(22) 24.03.2005

(72) Kuhlmann, Klaus te 64569

(72) Edwards, David te HAMBLE SOUTHAMPTON SO31 4NH, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B65D 65/02 B29L 23/00 B29K 27/00 B29C 55/28 B29C 47/88 (11) EP2123428

Nummer 45/11 (21) EP08721950.7 (22) 12.03.2008 (31) 2007061380 (32) 12.03.2007 (33) Japan (54) POLYVINYLIDENE CHLORIDE RESIN WRAP FILM AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME (47) 02.11.2011 (73) Asahi Kasei Chemicals Corporation te TOKYO 101-8101, Japan (JP) (72) YATSUZUKA, Michihiro te TOKYO 100-8440, Japan (JP) KOBAYASHI, Hisaaki te TOKYO 100-8440, Japan (JP) (51) B65B 51/30 B29C 65/74 (11) EP2236270 (21) EP09156765.1 (22) 30.03.2009 (54) Sealing element for heat sealing packaging material for producing sealed packages of food products pourable within a tube of packaging material (47) 02.11.2011

44 (54) AUSSCHNITTSVERSTÄRKUNG FÜR (72) KERNVERBUNDE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG (51) (47) 02.11.2011 (73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ENDRES, Gregor Christian te 85276 PFAFFENHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WEBER, Hans-Jürgen te 27283 VERDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F04D 13/06 F04D 13/02 B29D 22/00 B29C 70/86 B29C 70/30 B29C 69/00 B29C 57/00 B29C 53/14 (11) EP1584452 (21) EP05002759.8 (22) 10.02.2005 (31) 102004017418

(32) (73) Tetra Laval Holdings & Finance SA (33) te 1009 PULLY, Zwitserland (CH) (54) (72) Babini, Andrea te 41100 MODENA, Italië (IT) Palmquist, Roland te 232 54 ÅKARP, Zweden (SE) (51) G06F 17/50 B29C 70/54 B29C 70/30 B29C 70/20 (11) EP2271479 (21) EP09738412.7 (22) 14.04.2009 (31) 0807643 (32) 28.04.2008 (33) GROOT BRITTANNIË (54) METHOD OF DESIGNING A COMPOSITE PANEL (47) 02.11.2011 (73) Airbus Operations Limited te BRISTOL BS99 7AR, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) KROG, Lars te BRISTOL BS99 7AR, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B29C B29C B29C B29C

70/86 70/24 70/22 70/08

(11) EP2280821 (21) EP09745619.8 (22) 24.03.2009 (31) 102008001826 127850 P (32) 16.05.2008 16.05.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika

9 november 2011

08.04.2004 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

BABBINI, Lionello, Morando te I47010 GALEATA (FORLI'CESENA), Italië (IT) F16L 11/04 B32B 27/34 B32B 1/08

(11) EP2051847 (21) EP07803372.7 (22) 10.09.2007 (31) 102006049805 (32) 23.10.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) DRUCKLUFTBREMSLEITUNG (47) 02.11.2011 (73) Evonik Degussa GmbH te 45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) DOWE, Andreas te 46325 BORKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BÖER, Michael te 59399 OLFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16L 11/04 B32B 27/34 B32B 27/08 B32B 1/08 (11) EP2094481

(21) EP07858735.9 Verfahren zum Herstellen eines (22) 26.11.2007 formstabilen, hohlkörperförmigen (31) 0655218 Elementes mit einem 874934 P Bodenbereich und Verwendung eines solchen Elementes (32) 30.11.2006 14.12.2006 (47) 02.11.2011 (33) Frankrijk (73) GRUNDFOS A/S te 8850 Verenigde Staten van Amerika BJERRINGBRO, Denemarken (DK) (72) Hansen, Jorn Toftegaard te 8600 SILKEBORG, Denemarken (DK) Nielsen, Tonny Ring te BIRGITTELYST 8800 VIBORG, Denemarken (DK) Orsnaes, Morten Vammen te 8850 BJERRINGBRO, Denemarken (DK) Langgaard, Gunnar te 8800 VIBORG, Denemarken (DK) Andreasen, Bjorn V. te 8850 BJERRINGBRO, Denemarken (DK) (51) B30B 9/26 B30B 9/16 B30B 11/24 B01D 35/30 B01D 29/35 (11) EP1663632 (21) EP04763770.7 (22) 03.08.2004 (31) RE20030079 (32) 12.09.2003 (33) Italië (54) SCREW PRESS FOR PRESSING FIBROUS MATERIAL, IN PARTICULAR SUGAR BEET PULP (47) 02.11.2011 (73) Domus International S.A. te 1510 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)

(54) UTILISATION D'UNE STRUCTURE MULTICOUCHE POUR LA FABRICATION DE CONDUITES DE GAZ, NOTAMMENT DE METHANE (47) 02.11.2011 (73) ARKEMA FRANCE te 92700 COLOMBES, Frankrijk (FR) (72) BRULE, Benoît te 27170 BEAUMONT-LE-ROGER, Frankrijk (FR) BENET, Sylvain te 92705 COLOMBES CEDEX, Frankrijk (FR) (51) B32B 5/28 (11) EP2285563 (21) EP09732418.0 (22) 02.04.2009 (31) 0806921 (32) 16.04.2008 (33) GROOT BRITTANNIË (54) COMPOSITE LAMINATE WITH SELF-HEALING LAYER (47) 02.11.2011 (73) Airbus Operations Limited te FILTON BRISTOL BS99 7AR, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) COSENTINO, Enzo te BRISTOL BS99 7AR, GROOT BRITTANNIË (GB)

Nummer 45/11 (51) B65D 65/40 B32B 27/36 B32B 27/08 (11) EP1985443 (21) EP08154742.4 (22) 17.04.2008

45 (21) EP10158141.1 (22) 29.03.2010 (31) 2009083712 (32) 30.03.2009 (33) Japan

(32) 26.04.2007

(54) Lithographic printing plate precursor and plate making method thereof

(33) Europees Octrooi Bureau

(47) 02.11.2011

(54) Stack sealable heat shrinkable film

(73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)

(31) 07107035

9 november 2011 Durchschlageffektes bei Tintenstrahl-Eindrucken auf dünnen Bedruckstoffen (47) 02.11.2011 (73) manroland AG te 63012 OFFENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Schulmeister, Peter te 85276 PFAFFENHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) B41J 2/05 B41J 2/045 (72) Kuramoto, Mamoru te SHIZUOKA, Japan (JP) (11) EP1695827 (73) Flexopack S.A. Plastics Industry te 19400 KOROPI-ATTIKI, (51) B41F 13/06 (21) EP06003731.4 Griekenland (GR) B41F 13/00 (22) 23.02.2006 (72) Gkinosatis, Dimitris te KOROPI (11) EP2310203 (31) 2005046639 ATTICA, 19400, Griekenland (GR) (21) EP09780954.5 (32) 23.02.2005 (51) B32B 27/32 (22) 23.07.2009 (33) Japan B32B 27/10 (31) 102008041238 (54) Driver, droplet discharge device (11) EP1572455 (32) 13.08.2008 and method of driving the same (21) EP03787125.8 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011 (22) 24.11.2003 (54) DRUCKEINHEIT EINER (73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha (31) 428293 P DRUCKMASCHINE SOWIE te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 467718906 VERFAHREN ZUR VERWENDUNG 8561, Japan (JP) (32) 22.11.2002 EINER DRUCKEINHEIT Kyocera Corporation te KYOTO21.11.2003 SHI, KYOTO-FU 612-8501, Japan (47) 02.11.2011 (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika (73) Koenig & Bauer Verenigde Staten van Amerika (72) Iwao, Naoto c/o Brother Kogyo Aktiengesellschaft te 97080 Kabushiki Kaisha te NAGOYA-SHI (54) IMPROVED FLAVOR BARRIER WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK AICHI-KEN 467-8561, Japan (JP) DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 Matsumoto, Ayumu c/o Kyocera (72) SCHMITT, Christoph, Alfons te (73) BRPP, LLC te CANTON, NC 28716, Corporation te KYOTO-SHI KYOTO97456 DITTELBRUNN / HAMBACH, Verenigde Staten van Amerika FU 612-8501, Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (US) (51) B41J 2/165 (DE) (72) CABLE, Kevin te WAYNESVILLE, (11) EP2230082 NC 28786, Verenigde Staten van (51) B41F 27/12 (21) EP10156904.4 Amerika (US) (11) EP1663650 (22) 18.03.2010 (51) B41C 1/00 (21) EP04765162.5 (47) 02.11.2011

(11) EP2223803

(22) 14.09.2004

(31) 2009068555

(21) EP10152343.9

(31) 10342740

(32) 19.03.2009

(22) 02.02.2010

(32) 16.09.2003

(33) Japan

(31) 393230

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Inkjet recording apparatus

(32) 26.02.2009

(54) METHOD OF CHANGING THE MOUNTING CONDITION OF A PRINTING MASTER ON A PRINTING MASTER CYLINDER

(47) 02.11.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Preparation of flexographic printing masters using an additive process (47) 02.11.2011 (73) Xerox Corporation te ROCHESTER, NY 14644, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Keoshkerian, Barkev te THORNHILL ONTARIO L4J 7E8, Canada (CA) Belelie, Jennifer L. te OAKVILLE ONTARIO L6N 4A5, Canada (CA) Chopra, Naveen te OAKVILLE ONTARIO L6H 5W4, Canada (CA) Chretien, Michelle te MISSISSAUGA ONTARIO L5N 1J2, Canada (CA)

(47) 02.11.2011

(73) FUJIFILM Corporation te TOKYO 106-8620, Japan (JP) (72) Inoue, Hiroshi te KANAGAWA-KEN, Japan (JP)

(73) Goss International Montataire S.A. (51) B41J 2/175 te 60160 MONTATAIRE, Frankrijk (11) EP2233298 (FR) (21) EP10153616.7 (72) BOCQUET, Jacques te F-60510 (22) 15.02.2010 LINZ, Frankrijk (FR) MENU, Patrick te F-60600 BREUIL (31) 2009080590 LE VERT, Frankrijk (FR) (32) 27.03.2009 (51) B41J 2/205 B41J 2/04

(11) EP2039514 (21) EP08016412.2 (22) 18.09.2008 (31) 102007044947 (32) 20.09.2007

(51) B41C 1/10

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2236291

(54) Verfahren zum Reduzieren eines

(33) Japan (54) Ink supply devices (47) 02.11.2011 (73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561, Japan (JP) (72) Kanbe, Tomohiro te NAGOYA-SHI AICHI 467-8562, Japan (JP) Kondo, Hirofumi te NAGOYA-SHI AICHI 467-8562, Japan (JP)

Nummer 45/11 Kato, Yasuhiro te NAGOYA-SHI AICHI 467-8562, Japan (JP) Nakamura, Hirotake te NAGOYASHI AICHI 467-8562, Japan (JP) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73) (72)

(51) (11) (21) (22) (31)

46

9 november 2011

(47) 02.11.2011

(32) 16.03.2001

(73) Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. te KYOTO 602-8585, Japan (JP)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP1509402

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP03726985.9

(54) WERTDOKUMENT, HERSTELLUNG UND PRÜFUNG VON WERTDOKUMENTEN

(54) Wert- und/oder (72) Nomura, Seiya te KYOTO 602Sicherheitsdokument B41J 2/175 8585, Japan (JP) (47) 02.11.2011 Wada, Yoshitomo te KYOTO 602EP2062732 (73) Bundesdruckerei GmbH te 10969 8585, Japan (JP) EP09153857.9 BERLIN, BONDSREPUBLIEK Fukuyama, Katsuki te KYOTO 602DUITSLAND (DE) 10.05.1999 8585, Japan (JP) (72) Muth, Oliver, Dr. te 12277 12737698 (51) B41J 31/05 BERLIN, BONDSREPUBLIEK 11963499 (11) EP1704055 DUITSLAND (DE) 11.05.1998 Brockmann, Helge te 73087 (21) EP04814415.8 27.04.1999 BOLL, BONDSREPUBLIEK (22) 16.12.2004 Japan DUITSLAND (DE) Japan (31) 737353 Schmidt, Wolfgang te 13593 BERLIN, BONDSREPUBLIEK Ink container with dual negative (32) 16.12.2003 DUITSLAND (DE) pressure producing members (33) Verenigde Staten van Amerika Bailleu, Anett, Dr. te 13127 urged together (54) THERMAL PRINTING AND BERLIN, BONDSREPUBLIEK 02.11.2011 CLEANING ASSEMBLY DUITSLAND (DE) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO (47) 02.11.2011 Brauer, Gabriele te 12355 146-8501, Japan (JP) BERLIN, BONDSREPUBLIEK (73) International Imaging Materials DUITSLAND (DE) Udagawa, Kenta te TOKYO 146Inc. te AMHERST, NY 14228-2396, Paeschke, Manfred, Dr. te 16352 8501, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika BASDORF, BONDSREPUBLIEK Hattori, Shozo te TOKYO 146(US) DUITSLAND (DE) 8501, Japan (JP) Ahlers, Benedikt, Dr. te 10997 Yamamoto, Hajime te TOKYO 146- (72) JOHNSON, Jennifer te MIDDLEPORT, NY 14105, BERLIN, BONDSREPUBLIEK 8501, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) Shimizu, Eiichiro te TOKYO 146(US) Franz-Burgholz, Arnim te 14612 8501, Japan (JP) HARRISON, Daniel, J. te FALKENSEE, BONDSREPUBLIEK Hinami, Jun te TOKYO 146-8501, PITTSFORD, NY 14534, Verenigde DUITSLAND (DE) Japan (JP) Staten van Amerika (US) Zerbel, Hans te 13437 BERLIN, Iwanaga, Shuzo te TOKYO 146VENTOLA, Jim te BUFFALO, NY BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 8501, Japan (JP) 14207, Verenigde Staten van (DE) Inoue, Chiyoshi te TOKYO 146Amerika (US) 8501, Japan (JP) (51) G07D 7/12 MARGINEAN, Barry, L. te B42D 15/00 B41J 2/21 SCOTTSVILLE, NY 14546-1306, B41J 2/205 Verenigde Staten van Amerika (11) EP1910089 (US) EP1582358 (21) EP06762672.1 GAMBON, Dennis te ALPHARETTA, EP05251800.8 GEORGIA 30022-1841, Verenigde (22) 18.07.2006 23.03.2005 Staten van Amerika (US) (31) 102005033598 814724 (32) 19.07.2005 (51) B42D 15/00

(32) 30.03.2004

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Formation of images (47) 02.11.2011 (73) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te HOUSTON, TX 77070, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Donovan, David te SAN DIEGO, CA 92131, Verenigde Staten van Amerika (US) Hudson, Kevin R. te CAMAS WASHINGTON 98607, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B41J 29/393 B41J 2/21

(22) 12.05.2003 (31) 7362002 (32) 14.05.2002 (33) Oostenrijk (54) WERTDOKUMENT MIT EINEM OPTISCHEN SICHERHEITSBEREICH

(72)

(11) EP2106915 (21) EP09004369.6 (22) 26.03.2009

(51)

(31) 2008092337 (32) 31.03.2008 (33) Japan (54) Image forming apparatus and image forming method

(11) (21) (22) (31)

(73) Giesecke & Devrient GmbH te 81677 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) SCHOLZ, Ulrich te 84428 BUCHBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Oesterreichische Banknoten- und GRAUVOGL, Gregor te 82041 Sicherheitsdruck GmbH te 1096 OBERHACHING, WIEN, Oostenrijk (AT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DEINHAMMER, Harald te A-1170 (DE) WIEN, Oostenrijk (AT) MAGG, Ulrich te 85232 LOOS, Franz te A-1140 WIEN, FELDGEDING, BONDSREPUBLIEK Oostenrijk (AT) DUITSLAND (DE) GIERING, Thomas te 85614 G07D 7/12 KIRCHSEEON, BONDSREPUBLIEK B42D 15/00 DUITSLAND (DE) B41M 3/14 MÜLLER, Franz te 81373 EP1241021 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK EP02005017.5 DUITSLAND (DE) THIERAUF, Klaus te 81825 06.03.2002 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK 10113266

(47) 02.11.2011 (73)

(47) 02.11.2011

Nummer 45/11 DUITSLAND (DE) (51) B42F 15/04 B42F 15/02 (11) EP2275280 (21) EP10013646.4 (22) 13.03.2008 (54) Hängeregistratur (47) 02.11.2011 (73) Steelcase Werndl AG te 83026 ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Brodbeck, Stefan te 80538 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65D 21/08 B43K 31/00 (11) EP1632361 (21) EP05356112.2 (22) 24.06.2005 (31) 0409358 (32) 03.09.2004 (33) Frankrijk (54) Pot à crayons formant étui de transport (47) 02.11.2011 (73) MAPED te 74370 ARGONAY, Frankrijk (FR) (72) Bardet, Jean te 74330 CHOISY, Frankrijk (FR) Racamier, Daniel te 74330 LA BALME DE SILLINGY, Frankrijk (FR) Carrier, Jérome te 74000 ANNECY, Frankrijk (FR) (51) B60B 39/00 (11) EP2004426 (21) EP07724210.5 (22) 12.04.2007 (31) 202006005979 U (32) 12.04.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SCHLEUDERKETTENSYSTEM (47) 02.11.2011 (73) Karl Hildebrand GmbH te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KOCKEL, Wolfgang te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HILDEBRAND, Cyril te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60C 11/00 (11) EP2108530 (21) EP09154375.1 (22) 05.03.2009 (31) 102008018339 (32) 11.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Fahrzeugluftreifen (47) 02.11.2011

47 (73) Continental Reifen Deutschland GmbH te 30165 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Weber, Christian, Dr. te 30826 GARBSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kramer, Thomas, Dr. te 31832 SPRINGE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Carl, Wilfried, Dr. te 12159 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Haufe, Matthias, Dr. te 31535 NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60C 11/12 B60C 11/03 B60C 11/00 (11) EP1630004 (21) EP04019999.4

9 november 2011 (72) Fischer, Markus te 30823, GARBSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60C 11/13 B60C 11/11 (11) EP2230103 (21) EP09175625.4 (22) 11.11.2009 (31) 102009003642 (32) 19.03.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Laufflächenprofil eines Fahrzeugluftreifens (47) 02.11.2011 (73) Continental Reifen Deutschland GmbH te 30165 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Fahrzeugluftreifen

(72) Schlittenhard, Jan te 30900, WEDEMARK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 02.11.2011

(51) B60C 11/13

(73) Continental Reifen Deutschland GmbH te 30165 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1926610

(22) 24.08.2004

(72) Heine, Stefan te 30163 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Röger, Bernhard te 30823 GARBSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kachel, Uwe te 38527 MEINE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60C 11/13 B60C 11/04 (11) EP2116397

(21) EP06776187.4 (22) 11.07.2006 (31) 102005042903 (32) 08.09.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) LAUFFLÄCHENPROFIL MIT ASYMMETRISCHEN UMFANGSNUTEN (47) 02.11.2011 (73) Continental Reifen Deutschland GmbH te 30165 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) B60C 11/13 B60C 11/11

(72) KACHEL, Uwe te 38527 MEINE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GÜLICH, Bernd te 31315 WUNSTORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMIDT ZUM BERGE, Meike te 30177 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WELSER, Joachim te 31535 NEUSTADT A. RBGE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BOGENSCHÜTZ, Peter te 30900 WEDEMARK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1870258

(51) B60C 23/04

(21) EP07859952.9 (22) 21.12.2007 (31) 2007019741 (32) 30.01.2007 (33) Japan (54) PNEUMATIC TIRE (47) 02.11.2011 (73) Bridgestone Corporation te TOKYO 104-8340, Japan (JP) (72) KAWAGOE, Kenji te KODAIRA-SHI TOKYO 187-8531, Japan (JP)

(21) EP07106903.3 (22) 25.04.2007 (31) 102006029048 (32) 24.06.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Fahrzeugreifen (47) 02.11.2011 (73) Continental Reifen Deutschland GmbH te 30165 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1587697 (21) EP04701412.1 (22) 12.01.2004 (31) 03100125 (32) 22.01.2003 (33) Europees Octrooi Bureau (54) ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEM (47) 02.11.2011 (73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN

Nummer 45/11

48

(72) NOWOTTNICK, Jürgen c/o Philips Intell.Property te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GIESLER, Thomas c/o Philips Intell.Property te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 15.10.2009

(51) B62D B62D B62D B60G B60G

21/15 21/11 21/02 7/02 3/20

(11) EP1900554 (21) EP07017369.5 (22) 05.09.2007 (31) 102006044151 (32) 15.09.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Einzelradaufhängung vom Doppelquerlenker-Typ (47) 02.11.2011 (73) ThyssenKrupp Automotive Systems GmbH te 45145 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 02.11.2011

(54) Anhänger für einen Trailerzug (47) 02.11.2011

(73) QLT Co., Ltd. te SEOUL 136-701, Zuid-Korea (KR)

(73) LR Intralogistik GmbH te 84079 BRUCKBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Lee, Chang Seop te SEOUL 137060, Zuid-Korea (KR) (51) B60J 5/04

(72) Berghammer, Fritz te 84079, BRUCKBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2202109

(51) F16B 2/06 B60G 21/055 (11) EP1657085 (21) EP05292344.8 (22) 04.11.2005 (31) 0412096 (32) 15.11.2004

(47) 02.11.2011

(73) VALEO VISION te 93012 BOBIGNY CEDEX, Frankrijk (FR)

(47) 02.11.2011

(31) 8162005 (32) 30.11.2005 (33) Oostenrijk (54) UNABHÄNGIGE RADAUFHÄNGUNG FÜR KRAFTFAHRZEUGE

(22) 14.01.2003 (31) 0202433 (32) 02.02.2002 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Frameless and transparent vehicle door (47) 02.11.2011

(73) CNH U.K. LIMITED te BASILDON, ESSEX S14 3AD, GROOT (54) Agencement pour la liaison entre BRITTANNIË (GB) un capteur angulaire et une barre (72) Woollett, Nicholas Andrew te anti-devers CHELMSFORD, ESSEX CM2 7ER,

(51) B60G 3/28 B60G 21/05 B60G 11/06

(22) 30.11.2006

(21) EP10158132.0

(33) Frankrijk

(72) Bailly, Stéphane te 49100 ANGERS, Frankrijk (FR) Bariller, Florian te 49540 TIGNE, Frankrijk (FR)

(21) EP06827950.4

other

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) Schmitt, Michael te 33829 BORGHOLZHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kreisig, Ralf te 33729 BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wennekamp, Fabian te 44787 BOCHUM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zhao, Jihua te 47443 MOERS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ziesing, Dirk te 44892 BOCHUM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1957297

9 november 2011

(51) B60H 1/00 (11) EP2154013 (21) EP09166696.6 (22) 29.07.2009 (31) 0804580 (32) 13.08.2008 (33) Frankrijk (54) Appareil de chauffage, ventilation et/ou climatisation à acoustique améliorée (73) Valeo Systèmes Thermiques te 78321 LE MESNIL SAINT DENIS CEDEX, Frankrijk (FR) (72) Naji, Said te 78990, ELANCOURT, Frankrijk (FR) Brosseron, Laurent te 78180, MONTIGNY LE BRETONNEUX, Frankrijk (FR) Vincent, Philippe te 28230, EPERNON, Frankrijk (FR) Legot, Laurent te 75020, PARIS, Frankrijk (FR)

(51) B60N 2/46 B60J 7/043 (73) Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG B60J 3/02 & Co. KG te 8041 GRAZ, (11) EP2191992 Oostenrijk (AT) (21) EP10156538.0 (72) MICHELITSCH, Martin te A-8062 KUMBERG, Oostenrijk (AT) (22) 30.06.2006 (47) 02.11.2011

GROOT BRITTANNIË (GB) Scotti, Allessandro te 41100 MODENA, Italië (IT)

(51) B60J 5/06 (11) EP2117862 (21) EP08708977.7 (22) 14.02.2008 (31) 202007002499 U (32) 16.02.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SCHIEBETÜRSYSTEM FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG (47) 02.11.2011 (73) Kabelschlepp GmbH te 57482 WENDEN-GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) EUL, Werner te 53844 TROISDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B62D 65/06 B60J 5/06 (11) EP2070750 (21) EP08170630.1 (22) 03.12.2008 (31) 0759754 (32) 11.12.2007 (33) Frankrijk (54) Procédé de montage d'un ouvrant lateral coulissant d'un véhicule automobile permettant d'ajuster les positions relatives des eléments assurant le coulissement et le maintien de l'ouvrant a une position de fermeture

(51) B62D 63/06 B60G 17/06

(31) 20050069268

(11) EP2311673

(33) Zuid-Korea

(21) EP10187673.8

(54) A mechanism for changing relative positions and attitudes of (72) Demougin, Luc te 92310 SÈVRES, two objects connected to each Frankrijk (FR)

(22) 15.10.2010 (31) 202009013359 U

(32) 29.07.2005

(47) 02.11.2011 (73) Peugeot Citroën Automobiles SA te 78943 VÉLIZY-VILLACOUBLAY CEDEX, Frankrijk (FR)

Nummer 45/11 (51) B60K 6/20 (11) EP1877273 (21) EP06743850.7 (22) 27.04.2006 (31) 0551146 (32) 02.05.2005

49 MODULE DE REFROIDISSEMENT ET VEHICULE MUNI D'UN TEL SYSTEME (47) 02.11.2011 (73) Peugeot Citroën Automobiles te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, Frankrijk (FR)

9 november 2011 DUITSLAND (DE) (51) G05B 19/02 G05B 13/04 G05B 13/02 B60L 15/20 (11) EP2102029

(21) EP07871889.7 (72) BERNAUDIN, Matthieu te F-75015 (22) 07.12.2007 PARIS, Frankrijk (FR) (54) DISPOSITIF DE COMMUTATION (31) 0655485 AUDRY, Clarisse te F-92350 LE POUR VEHICULE AUTOMOBILE ET PLESSIS ROBINSON, Frankrijk (FR) (32) 13.12.2006 UTILISATION DE CE DISPOSITIF (33) Frankrijk (51) B60K 26/02 (47) 02.11.2011 (54) PROCEDE DE COMMANDE D'UN (11) EP2261071 (73) Peugeot Citroën Automobiles MOTEUR ELECTRIQUE DE Société Anonyme te 78140 (21) EP10002444.7 VEHICULE HYBRIDE OU VELIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk (22) 09.03.2010 ELECTRIQUE (FR) (31) 2009079822 (47) 02.11.2011 (72) BELMONT, Serge te F-92100 2009269902 BOULOGNE-BILLANCOURT, (73) Peugeot Citroën Automobiles SA (32) 27.03.2009 Frankrijk (FR) te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, 27.11.2009 Frankrijk (FR) (51) B60K 7/00 (33) Japan (72) LE NEINDRE, Yvan te F-75017 (11) EP2218604 Japan PARIS, Frankrijk (FR) (21) EP10153133.3 (54) Reacting force imparting system COLLEDANI, Frédéric te F-75150 (33) Frankrijk

(22) 10.02.2010

(31) 2009031960 2009053976 (32) 13.02.2009 06.03.2009 (33) Japan Japan (54) Transaxle (47) 02.11.2011 (73) KANZAKI KOKYUKOKI MFG. CO., LTD. te AMAGASAKI-SHI, HYOGO, Japan (JP)

and reacting force imparting method of vehicle accelerator pedal

(47) 02.11.2011

(51) B60N 2/28

(73) Nissan Motor Co., Ltd. te KANAGAWA 221-0023, Japan (JP)

(11) EP2233348

(72) Sugano, Takeshi c/o Nissan Motor Co., Ltd. te ATSUGI-SHI, KANAGAWA 243-0123, Japan (JP) Taira, Yasuhisa c/o Nissan Motor Co., Ltd. te ATSUGI-SHI, KANAGAWA 243-0123, Japan (JP)

(22) 17.03.2010

(51) B60K 7/00 B60K 17/04

(51) G05G 9/047 G05G 1/08 G05G 1/02 G05G 1/01 B60K 37/06

(11) EP2329983

(11) EP1826056

(21) EP10163630.6

(21) EP06003851.0

(22) 21.05.2010

(22) 24.02.2006

(31) 629204

(54) Multifunction input device

(32) 02.12.2009

(47) 02.11.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Harman Becker Automotive Systems GmbH te 76307 KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Ishii, Norihiro te AMAGASAKI-SHI HYOGO, Japan (JP)

(54) Wheel drive assembly and a spindle carrier (47) 02.11.2011

LE CHESNAY, Frankrijk (FR) GUERIN, Stéphane te F-75013 PARIS, Frankrijk (FR)

(72) Peissner, Maria te 80804 (73) Fairfield Manufacturing Company, MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK Inc. te SOUTH LAFAYETTE IN DUITSLAND (DE) 47903, Verenigde Staten van Metternich-Heider, Barbara te Amerika (US) 70794 FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Schoon, Benjamin Warren te (DE) LAFAYETTE, IN 47905, Verenigde Roessger, Peter, Dr. te 72631 Staten van Amerika (US) AICHTAL, BONDSREPUBLIEK (51) B60K 11/04 DUITSLAND (DE) (11) EP1957305 Preissner, Olaf te 73230 KIRCHHEIM UNTER TECK, (21) EP06842086.8 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 04.12.2006 (DE) (31) 0553805 Fritz, Sandra te 70794 FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK (32) 09.12.2005 DUITSLAND (DE) (33) Frankrijk Johannsen, Ulrike te 70565 (54) SYSTEME DE FIXATION D'UN STUTTGART, BONDSREPUBLIEK

(21) EP10156789.9 (31) MI20090453 (32) 24.03.2009 (33) Italië (54) Child car seat with lateral stabilizers (47) 02.11.2011 (73) ARTSANA S.p.A. te 22070 GRANDATE (COMO), Italië (IT) (72) Damiani, Osvaldo te 24035, CURNO (BG), Italië (IT) (51) B60N 2/36 B60N 2/30 (11) EP2269862 (21) EP10163118.2 (22) 18.05.2010 (31) 493613 (32) 29.06.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Vehicular seat assembly and vehicles including same (47) 02.11.2011 (73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO 107-8556, Japan (JP) (72) Whalen, Kelly Michael te RAYMOND, OH 43067, Verenigde Staten van Amerika (US) Parker, Grey Burchfield te RAYMOND, OH 43067, Verenigde Staten van Amerika (US) Morris, Todd Alan te RAYMOND, OH 43067, Verenigde Staten van Amerika (US) Daume, Eric Dustin te RAYMOND, OH 43067, Verenigde Staten van Amerika (US)

Nummer 45/11 Marquette, Brooks G. te RAYMOND, OH 43067, Verenigde Staten van Amerika (US) Wolfe, Matthew W. te RAYMOND, OH 43067, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B60N 2/36 B60N 2/30 B60N 2/22 (11) EP1945477 (21) EP06792059.5 (22) 14.09.2006 (31) 717492 P (32) 15.09.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SECOND ROW SEAT ASSEMBLY HAVING FOLD FLAT MECHANISM WITH FORWARD CUSHION MOVEMENT (47) 02.11.2011

50 GROOT BRITTANNIË (GB) (72) STEVENS, Robert te TACOLNESTON, NORFOLK NR161BS, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B60N 2/52 B60N 2/50 (11) EP2228254 (21) EP10152825.5 (22) 05.02.2010 (31) 0900973 (32) 04.03.2009

(11) EP1749694 (21) EP06118190.5 (22) 31.07.2006 (31) MI20051505 (32) 01.08.2005 (33) Italië (54) Auxiliary seat for a driver's cab, especially for the cab of an industrial vehicle, and a driver's cab equipped with said auxiliary seat (47) 02.11.2011 (73) IVECO S.p.A. te 10156 TORINO, Italië (IT) (72) Ropolo, Bruno te 14010, SAN PAOLO SOLBRITO, Italië (IT) Raviola, Claudio te 10040, RIVALTA DI TORINO, Italië (IT) (51) B60N 2/42 (11) EP2183128 (21) EP08762625.5 (22) 30.06.2008 (31) 0717311 0805836 (32) 06.09.2007 01.04.2008 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) EXPLOSION INDUCED G-FORCE ABSORBTION APPARATUS (47) 02.11.2011 (73) Jankel Armouring Limited te WEYBRIDGE KT13 8XR SURREY,

(21) EP10164675.0 (22) 01.06.2010 (31) 478064 (32) 04.06.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Apparatus for controlling liquid in a cup holder (47) 02.11.2011 (73) Honeywell International Inc. te MORRISTOWN, NJ 07962, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Schrock, Kevin te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, Verenigde Staten van Amerika (US) Onstine, Elliott J. te 02.11.2011 MORRISTOWN, NJ 07962-2245, Verenigde Staten van Amerika Parker Hannifin France S.A.S. te (US) 74100 ANNEMASSE, Frankrijk (FR) Rodney, Sr., Michael J. te Viste, Jean-François te 27190, LA MORRISTOWN, NJ 07962-2245, BONNEVILLE SUR ITON, Frankrijk Verenigde Staten van Amerika (FR) (US) B60N 2/68 Zahrndt, Zachary te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, EP2213509 Verenigde Staten van Amerika EP10152154.0 (US) 29.01.2010 (51) B60P 1/44 2009018391 (11) EP2196356 2009018450 (21) EP10002274.8 29.01.2009

(33) Frankrijk

(54) Dispositif de réglage et maintien de la hauteur d'un siège (47) (73) (72)

(73) Magna Seating (Germany) GmbH te 63877 SAILAUF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) (DE) (11) (72) VENTURA, Kevin, J. te 63739 (21) ASCHAFFENBURG, (22) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) (51) B62D 33/06 B60N 2/34 B60N 2/30

9 november 2011

(32)

29.01.2009

(33) Japan Japan (54) Seat back frame for vehicle

(22) 16.06.2006

(31) 102005028009 102005034954 102006000994

(32) 16.06.2005 22.07.2005 (73) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA te 05.01.2006 KARIYA-SHI, AICHI-KEN 448-8650, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Yamada, Yukifumi te KARIYA-SHI, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AICHI-KEN 448-8650, Japan (JP) (54) Ladebordwand Goto, Naoki te KARIYA-SHI, AICHI(47) 02.11.2011 KEN 448-8605, Japan (JP) (47) 02.11.2011

(51) B60N 3/02 (11) EP1900568 (21) EP07114185.7 (22) 10.08.2007 (31) 202006014468 U (32) 18.09.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Handstange (47) 02.11.2011

(73) Peter Maier Leichtbau GmbH te 78224 SINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Maier, Peter te 78224 SINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60P 3/39 B60P 3/36 B60P 3/32 (11) EP2263913

(21) EP10164749.3 (73) Bombardier Transportation GmbH (22) 02.06.2010 te 10785 BERLIN, (31) 0954006 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 16.06.2009 (72) Michel, Nicole te 14469 (33) Frankrijk POTSDAM, BONDSREPUBLIEK (54) Véhicule automobile habitable DUITSLAND (DE) comportant une banquette Lange, Thomas te 13088 BERLIN, centrale et des sièges latéraux BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011 (DE) (51) B60R 11/02 B60N 3/10

(73) Trigano VDL te 75019 PARIS, Frankrijk (FR)

(11) EP2258585

(72) Job, Guy te 26800, ETOILE SUR RHÔNE, Frankrijk (FR)

Nummer 45/11 (51) B60P 7/08 (11) EP2168809 (21) EP08016964.2

51 (54) Antrieb für ein zu verstellendes Bauteil (47) 02.11.2011

(73) Magna Auteca AG te 8160 KROTTENDORF/WEIZ, Oostenrijk Haltevorrichtung zur Befestigung (AT) von Gepäckstangen (72) Schadler, Bernhardt te A-8261 02.11.2011 SINABELKIRCHEN, Oostenrijk (AT) YMOS GmbH te 55743 IDARDornhofer, Hermann te A-8190 OBERSTEIN, BONDSREPUBLIEK BIRKFELD, Oostenrijk (AT) DUITSLAND (DE) (51) B60R 1/074 Kley, Frank te 55767 (11) EP1711372 GIMBWEILER, BONDSREPUBLIEK (21) EP05704611.2 DUITSLAND (DE)

(22) 26.09.2008 (54) (47) (73)

(72)

(51) B60Q 1/40 (11) EP2017125 (21) EP08012918.2 (22) 17.07.2008 (31) 0713834 (32) 17.07.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Vehicle turn indicators (47) 02.11.2011 (73) AGCO GmbH te 87616 MARKTOBERDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Ensslin, Johannes te 87616 MARKTOBERDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bauer, Stefan te 87468 AITRANGE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F21Y 101/02 F21V 21/30 F16M 11/14 B64D 11/00 B60Q 3/02 (11) EP2110282 (21) EP09005433.9 (22) 16.04.2009 (31) 2008109445 2009064937 (32) 18.04.2008 17.03.2009 (33) Japan Japan (54) Lighting apparatus (47) 02.11.2011 (73) Toshiba Lighting & Technology Corporation te SHINAGAWA-KU, TOKYO 140-8640, Japan (JP) Kabushiki Kaisha Toshiba te MINATO-KU, TOKYO 105-8001, Japan (JP)

(22) 04.02.2005 (31) 1025437 (32) 06.02.2004 (33) Nederland

(11) EP2208641 (21) EP09075019.1 (22) 14.01.2009

(72) D'Alessandro, Anthony te RAY TOWNSHIP, MI 48096, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B60R 9/06 (11) EP2163432 (21) EP09010889.5 (22) 26.08.2009 (31) 102008047110 (32) 12.09.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Hecklastträgerkupplung und Hecklastträger (47) 02.11.2011 (73) WESTFALIA - Automotive GmbH te 33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) HINGE ACTUATOR

(72) Aufderheide, Reinhold te 33397 RIETBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73) MCi (Mirror Controls International) Hermbusch, Gerhard te 34449 Netherlands B.V. te 3417 XJ LANGENBERG, BONDSREPUBLIEK MONTFOORT DUITSLAND (DE) (72) BROUWER, Stefan, Frits te NLPeitz, Jürgen te 33378 RHEDA2871 DJ SCHOONHOVEN WIEDENBRÜCK, BRINK VAN DEN, Albertus te NLBONDSREPUBLIEK DUITSLAND 3773 AC BARNEVELD (DE) HAMMING, Peter, Alexander te (51) F16M 13/00 NL-8331 DB STEENWIJK B60R 11/02 ROOSE, Marinus te NL-3432 AS (11) EP2271517 NIEUWEGEIN SCHALKWIJK, Andreas, Johannes, (21) EP09734482.4 Petrus te NL-3447 BZ WOERDEN (22) 15.04.2009 SLAGMAAT VAN, Eric, Gerardus, Paulus te NL-3446 WH WOERDEN (31) 202008005583 U STIPHOUT VAN, Paulus, Gerardus, (32) 22.04.2008 Maria te NL-3446 ZK WOERDEN (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011

(51) B60R 1/078

(54) TAXAMETERSYSTEM

(11) EP1966004

(47) 02.11.2011

(21) EP06841416.8

(73) Kienzle Argo Taxi International GmbH te 12103 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 18.12.2006 (31) 1030804 (32) 29.12.2005 (33) Nederland (54) AUXILIARY MIRROR FOR A VEHICLE (47) 02.11.2011 (73) Sterping Ltd. te 3905 KW VEENENDAAL (72) VAN SOLDT, René Paul te NL3904 JX VEENENDAAL (51) B60R 7/04 (11) EP2165887 (21) EP09168330.0 (22) 20.08.2009

(31) 235852 (72) Ono, Keisuke te TOKYO 140-8640, (32) 23.09.2008 Japan (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika (51) B60R 1/072 B60R 1/066 B60H 1/34

9 november 2011

(54) Console assembly for a vehicle (47) 02.11.2011 (73) Faurecia Interior Systems U.S.A., Inc. te AUBURN HILLS, MI 48326, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) SCHMIDT, Joachim te 10587 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60R 13/02 (11) EP1934071 (21) EP06831221.4 (22) 22.09.2006 (31) 0510012 (32) 30.09.2005 (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF ET PROCEDE POUR FIXER UNE GARNITURE SUR LE MONTANT DE BAIE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE (47) 02.11.2011 (73) Renault SAS te 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Frankrijk (FR) (72) GUERLIN, Philippe te F-91540 MENNECY, Frankrijk (FR) MOSSU, Stéphane te F-78114 MAGNY-LES-HAMEAUX, Frankrijk (FR)

Nummer 45/11 (51) H02G 3/04 H02G 11/00 B60R 16/02

52 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2128947

(51) B60R 25/10 B60R 21/015

(21) EP08721068.8

(11) EP1745986

(22) 29.02.2008

(21) EP06076269.7

(31) 2007051917

(22) 20.06.2006

(32) 01.03.2007

(31) 183639

(33) Japan

(32) 18.07.2005

(54) FEEDING DEVICE AND HARNESS ROUTING STRUCTURE EMPLOYING IT

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 02.11.2011

(54) Occupant detection and temperature forewarn safety system and method

9 november 2011 2008093055 2008093056 2009069198 (32) 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008 20.03.2009 (33) Japan Japan Japan Japan Japan (54) SEATBELT RETRACTOR

(47) 02.11.2011 (73) Yazaki Corporation te MINATO-KU (47) 02.11.2011 (73) Ashimori Industry Co., Ltd. te TOKYO 108-8333, Japan (JP) (73) Delphi Technologies, Inc. te TROY, OSAKA-SHI OSAKA 550-0014, Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha MICHIGAN 48007, Verenigde Japan (JP) te TOYOTA-SHI AICHI 471-8571, Staten van Amerika (US) Japan (JP) (72) KANEKO, Shinya te SETTSU-SHI (72) Hules, Frank J. te CALABASAS, CA OSAKA 566-0001, Japan (JP) (72) TERADA, Tomoyasu te KOSAI-SHI 91302, Verenigde Staten van NAKAOKA, Takatoshi te OSAKA SHIZUOKA 431-0431, Japan (JP) Amerika (US) 567-0001, Japan (JP) NAGASAKI, Makoto te KARIYA-SHI Hoshide, Brian A. te SIMI VALLEY, KATAYAMA, Takao te OSAKA 565AICHI 448-8666, Japan (JP) CA 93063, Verenigde Staten van 0821, Japan (JP) KOUKETU, Akihito te KARIYA-SHI Amerika (US) TANAKA, Masataka te SETTSU-SHI AICHI 448-8666, Japan (JP) OSAKA 566-0001, Japan (JP) (51) B60R 21/205 (51) H01R 35/02 YAMANE, Eri te SETTSU-SHI (11) EP2221223 B60R 16/027 OSAKA 566-0001, Japan (JP) (21) EP09002579.2 (11) EP2274183 (51) B60R 22/46 (22) 24.02.2009 (21) EP09728025.9 (11) EP2265473 (54) Luftsackmodul (22) 02.04.2009 (21) EP09728178.6 (47) 02.11.2011 (31) 08154042 (22) 27.03.2009 (73) Delphi Technologies, Inc. te TROY (32) 03.04.2008 MI 48007, Verenigde Staten van (31) 2008093051 (33) Europees Octrooi Bureau (32) 31.03.2008 Amerika (US) (54) MODULE DE COMMANDE SOUS (33) Japan (72) Crohn, Detlef te 13158 BERLIN, VOLANT ET METHODE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SEATBELT RETRACTOR D'ASSEMBLAGE ASSOCIEE (DE) (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 Lutter, Gerhard te 16562 (73) Delphi Technologies, Inc. te TROY, MICHIGAN 48007, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) (72) TUAL, Nicolas te F-67100 (11) STRASBOURG, Frankrijk (FR) (21) BIACCHI, Michael te F-67440 (22) LOCHWILLER, Frankrijk (FR) CORDIER, Emmanuel te F-67190 (31) GRENDELBRUCH, Frankrijk (FR) (32) (51) G08C 15/12 (33) G08C 15/10 (54) B60R 21/01 (11) EP2125443 (21) EP08716738.3 (22) 07.01.2008 (31) 102007008383 (32) 21.02.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) STEUERGERÄT FÜR DEN PERSONENSCHUTZ UND VERFAHREN ZUR ANSTEUERUNG VON MITTELN ZUM PERSONENSCHUTZ

BERGFELDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

B60R 22/20 EP2165892 EP09305822.0 08.09.2009 0805100 17.09.2008 Frankrijk

(72) NAKAOKA, Takatoshi te OSAKA 567-0001, Japan (JP) KANEKO, Shinya c/o ASHIMORI INDUSTRY CO. LTD. te SETTSU-SHI OSAKA 566-0001, Japan (JP) YAMANE, Eri c/o ASHIMORI INDUSTRY CO. LTD. te SETTSU-SHI OSAKA 566-0001, Japan (JP)

(51) B60R 22/46 Guide sangle pour ceinture de sécurité et dispositif pour fixer ce (11) EP2265474 guide sangle à un pied milieu (21) EP09728595.1 d'un véhicule automobile (22) 27.03.2009 (47) 02.11.2011 (31) 2008093268 (73) Renault S.A.S. te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR)

(72) Guerlin, Philippe te 91540, MENNECY, Frankrijk (FR) Hudry, Efflam te 75013, PARIS, Frankrijk (FR) (51) B60R 22/46

(47) 02.11.2011

(11) EP2265472

(73) Robert Bosch GmbH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP09726990.6

(72) WEISS, Timo te 70825 KORNTAL,

(73) Ashimori Industry Co., Ltd. te OSAKA-SHI OSAKA 550-0014, Japan (JP)

(22) 27.03.2009 (31) 2008093053 2008093054

(32) 31.03.2008 (33) Japan

(54) SEATBELT RETRACTOR (47) 02.11.2011 (73) Ashimori Industry Co., Ltd. te OSAKA-SHI OSAKA 550-0014, Japan (JP) (72) HAYASHI, Shizuna c/o ASHIMORI INDUSTRY CO. LTD. te SETTSU-SHI OSAKA 566-0001, Japan (JP) KATAYAMA, Takao te SUITA-SHI OSAKA 565-0821, Japan (JP)

Nummer 45/11

53

(51) B60R 22/46

(32) 07.09.2007

(11) EP2253518

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP09160713.5

(54) SENSORMODUL

(22) 20.05.2009

(47) 02.11.2011

(54) Pre-tensioner arrangement

(73) Magna Electronics Europe GmbH & Co. KG te 63877 SAILAUF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 02.11.2011 (73) Autoliv Development AB te 447 83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE) (72) Bråse, Dan te 447 32, VÅRGÅRDA, Zweden (SE) Hjerpe, Erik te 423 61, TORSLANDA, Zweden (SE) (51) B60R 22/46 (11) EP2181021 (21) EP08803168.7 (22) 22.08.2008 (31) 102007040254 (32) 23.08.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) STEGMANN, Rainer te 63768 HÖSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HERIBERT, Werner te 63796 KAHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60T 8/26 B60T 8/172 B60T 8/17

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31)

(54) HYDRAULIC FLUID SYSTEM BREATHER WITH INDEPENDENT INLET/OUTLET FLOW PATHS (47) 02.11.2011 (73) Parker-Hannifin Corporation te CLEVELAND, OHIO 44124-4141, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) CELLA, Albert te SYLVANIA OH 43560, Verenigde Staten van Amerika (US) GEMBOLIS, Donald te TOLEDO OH 43617, Verenigde Staten van Amerika (US) TROTT, John te CHICAGO IL 60618, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2127974

(51) B60T 17/22 B60T 17/18

(21) EP08703277.7

(11) EP2323882

(22) 16.01.2008

(21) EP09779630.4

(31) 2007014367

(22) 04.06.2009

(54) ANTRIEBSEINRICHTUNG ZUR (32) 24.01.2007 ERZEUGUNG EINER GURTSTRAFFBEWEGUNG IN EINER (33) Japan SICHERHEITSGURTVORRICHTUNG (54) BRAKING CONTROLLER (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (73) Adomeit, Heinz-Dieter te 10623 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Chris Cintos De Segurança LTDA te SÃO PAULO 04768-000 SP, Brazilië (BR)

9 november 2011

(73) Hitachi Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO 100-8280, Japan (JP)

(31) 102008040969 (32) 04.08.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR FUNKTIONSPRÜFUNG EINES BREMSSYSTEMS IN EINEM FAHRZEUG

(72) YOKOYAMA, Atsushi c/o HITACHI LTD. te HITACHINAKA-SHI IBARAKI (47) 02.11.2011 312-0034, Japan (JP) (73) Robert Bosch GmbH te 70442 MORIKI, Hidekazu c/o HITACHI STUTTGART, BONDSREPUBLIEK JULIA SENAR, David te 46530 LTD. te HITACHINAKA-SHI IBARAKI DUITSLAND (DE) PUZOL VALENCIA, Spanje (ES) 312-0034, Japan (JP) (72) KINDER, Ralf te 71522 ADOMEIT, Julius te 10961 BERLIN, ITO, Masaru c/o HITACHI LTD. te BACKNANG, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HITACHINAKA-SHI IBARAKI 312DUITSLAND (DE) (DE) 8503, Japan (JP) (51) B60W 20/00 B60R 25/02 (51) B60T 8/17 B60W 10/10 EP2305521 B60T 17/22 B60W 10/08 B60T 13/66 EP10173339.2 B60W 10/02 (11) EP2280854 B60L 11/14 19.08.2010 B60K 6/547 (21) EP09732563.3 102009045224 B60K 6/445 (22) 09.04.2009 30.09.2009 B60K 6/365 (31) 102008018873 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2088047 (32) 14.04.2008 Fahrzeug(21) EP07832087.6 Lenkungsverriegelungsbaugruppe (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 19.11.2007 mit einer ein Verriegelungs(54) STEUERVORRICHTUNG FÜR EIN (31) 2006315680 Freigabesignal empfangenden SCHIENENFAHRZEUG Sicherheitsschaltung (32) 22.11.2006 (47) 02.11.2011 02.11.2011 (33) Japan (73) Bombardier Transportation GmbH Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. (54) POWER OUTPUT DEVICE, te 10785 BERLIN, KG te 42551 VELBERT, AUTOMOBILE WITH THE POWER BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OUTPUT DEVICE, AND METHOD (DE) (DE) OF CONTROLLING POWER (72) DÄMMIG, André te 68259 OUTPUT DEVICE Finzel, Jörg te 40699, ERKRATH, MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011 DUITSLAND (DE) (DE) (73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (51) B60T 17/22 Gornik, Christian te 45549, te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571, B60T 17/06 SPROCKHÖVEL, Japan (JP) B60T 11/26 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) KATSUTA, Hiroshi c/o TOYOTA (DE) (11) EP2282918 JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te B60S 1/08 (21) EP09751538.1 TOYOTA-SHI AICHI 471-8571, Japan (JP) EP2185388 (22) 21.05.2009 OBA, Hidehiro c/oTOYOTA EP08829017.6 (31) 54862 JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te 28.08.2008 (32) 21.05.2008 TOYOTA-SHI AICHI 471-8571, 102007042694 (33) Verenigde Staten van Amerika

Nummer 45/11 Japan (JP) (51) B60W 30/18 (11) EP1923290 (21) EP07022148.6 (22) 14.11.2007 (31) 2006310070 (32) 16.11.2006 (33) Japan (54) Control system and vehicle including the same (47) 02.11.2011 (73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha te SHIZUOKA-KEN SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP) (72) Watanabe, Hiroto te IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan (JP) (51) B61B 13/10 (11) EP1628867 (21) EP04754257.6

54 (33) GROOT BRITTANNIË

(11) EP2168845

(47) 02.11.2011

(21) EP09171088.9

(73) SCT Europe Limited te KIRKCALDY (22) 23.09.2009 FIFE KY1 3UF, GROOT BRITTANNIË (31) 102008048971 (GB) 102009033001 (72) Aitken, William Alan te LEVEN (32) 25.09.2008 FIFE FY8 5PS, GROOT BRITTANNIË 02.07.2009 (GB) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) B61K 5/04 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2161177 (54) Verbindungselement für eine elastische Verbindung zweier (21) EP08163974.2 Bauteile (22) 09.09.2008 (54) A lifting device (47) 02.11.2011 (73) EuroMaint AB te 171 29 SOLNA, Zweden (SE) (72) Björklund, Arne te 522 94 TIDAHOLM, Zweden (SE)

(31) 476486 P (32) 05.06.2003

(11) EP1912846

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP06776525.5

(54) IMPROVED ELEVATED RAIL TRANSPORTATION SYSTEM

(22) 31.07.2006

(47) 02.11.2011

(32) 01.08.2005

(73) Flight Rail Corporation te UKIAH, CA 95482, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SCHLIENGER, Max, P. te UKIAH, CA 95482, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B61D 17/20 (11) EP2161175 (21) EP09005903.1 (22) 29.04.2009 (31) 08014905 (32) 22.08.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Brücke eines Übergangs mit einem Balg zwischen zwei gelenkig miteinander verbundenen Fahrzeugen, z. B. eines Einschienenfahrzeuges (47) 02.11.2011 (73) Hübner GmbH te 34123 KASSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

B62D 24/04 B62D 24/02

(54) Suspension for a bogie of a rail vehicle

(51) E05F 15/00 B61L 15/00 B61D 19/02

(22) 04.06.2004

9 november 2011

(31) 12932005

(47) 02.11.2011

(73) Westrick, Ludger te 46342 VELEN-RAMSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Westrick, Ludger te 46342 VELEN-RAMSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B62D 25/08 B62D 25/04 B60R 21/13 (11) EP2172387 (21) EP09009470.7 (22) 22.07.2009

(33) Oostenrijk

(31) 102008049985

(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM AUSSER-BETRIEB-SETZEN DEFEKTER TÜREN

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011 (73) Knorr-Bremse Gesellschaft mit beschränkter Haftung te 2340 MÖDLING, Oostenrijk (AT) (72) BRAMAUER, Johann te A-3341 YBBSITZ, Oostenrijk (AT) REDER, Karl te A-4020 LINZ, Oostenrijk (AT) (51) B62D 17/00 (11) EP2213549 (21) EP10151878.5 (22) 28.01.2010 (31) 0950674 (32) 03.02.2009 (33) Frankrijk

(32) 01.10.2008 (54) Fahrzeugtragstruktur für ein Kraftfahrzeug (47) 02.11.2011 (73) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG te 70435 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Fröschle, Mathias te 73760 OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B62D 29/00 B62D 25/08 (11) EP1335849 (21) EP01983653.5 (22) 30.10.2001 (31) 0014192

(54) Procédé de contrôle du braquage (32) 06.11.2000 (33) Frankrijk des roues arrière d'un véhicule automobile. (54) FACE AVANT DE VEHICULE (72) Jünke, Volker te 34587 FELSBERG, AUTOMOBILE COMPRENANT UNE (47) 02.11.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND POUTRE PARE-CHOCS (DE) (73) Peugeot Citroën Automobiles SA Engel, Torsten te 34260 KAUFUNGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) B61F 5/34 B61F 5/30 (11) EP1985517 (21) EP08007811.6 (22) 23.04.2008 (31) 0708257 (32) 28.04.2007

te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, Frankrijk (FR)

(72) Mornet, Mickael te 78330, FONTENAY LE FLEURY, Frankrijk (FR) Campo, Marc te 92320, CHATILLON, Frankrijk (FR) (51) F16F 1/44 F16F 1/38 F16B 5/02 B62D 27/04

(47) 02.11.2011

(73) VALEO SYSTEMES THERMIQUES te 78320 LE MESNIL SAINT-DENIS, Frankrijk (FR) (72) LESTAVEL, Jérôme te F-75017 PARIS, Frankrijk (FR) GUINEHUT, Sébastien te F-75014 PARIS, Frankrijk (FR) GUYOMARD, Jean-Nicolas te F27930 LE MESNIL FUGUET, Frankrijk (FR)

Nummer 45/11 (51) B62D B62D B62D B62D

25/14 25/08 25/04 21/15

(11) EP2158118 (21) EP08805821.9 (22) 21.05.2008 (31) 0755991 (32) 25.06.2007 (33) Frankrijk (54) STRUCTURE DE CAISSE DE VEHICULE AUTOMOBILE (47) 02.11.2011 (73) Peugeot Citroën Automobiles SA te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, Frankrijk (FR)

55 (21) EP06726141.2 (22) 23.03.2006 (31) 0503129 (32) 31.03.2005 (33) Frankrijk (54) SYSTEME DE FIXATION D' UNE ROUE DE SECOURS D' UN VEHICULE

(21) EP09742250.5

(11) EP1564115

(31) 0852620

(31) 521065 P (32) 13.02.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Fender assembly and mounting clamp therefor (47) 02.11.2011 (73) Fleet Engineers, Inc. te MUSKEGON, MICHIGAN 49442, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 07.04.2009 (32) 17.04.2008 (33) Frankrijk (54) GABARIT DE MISE EN PLACE D'ELEMENTS DE CARROSSERIE DE LA FACE AVANT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE (47) 02.11.2011 (73) Peugeot Citroën Automobiles SA te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, Frankrijk (FR)

(72) TANGUY, Thierry te F-93100 MONTREUIL, Frankrijk (FR) BOUTONNET, Alain te F-25200 (72) Eklund, Wesley K. te MUSKEGON, MONTBELIARD, Frankrijk (FR) MICHIGAN 49444, Verenigde HEUCLIN, Stéphane te F-78280 Staten van Amerika (US) GUYANCOURT, Frankrijk (FR) Hartmann, Andrew te (51) E05B 71/00 MUSKEGON, MICHIGAN 49441, E05B 67/28 Verenigde Staten van Amerika B62K 19/40 (US) B62H 5/14 (51) B62D 33/04 (11) EP2159138 B62D 23/00 (11) EP2078665 (21) EP08020794.7 (22) 29.11.2008 (31) 102008003719 (32) 09.01.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Gerippekonstruktion eines Omnibusses (47) 02.11.2011 (73) MAN Truck & Bus AG te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Übelacker, Andreas te 82281 EGENHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B62D 43/10 B60R 11/06 (11) EP1863698

(54) Straddle-ride type vehicle (47) 02.11.2011 (73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO 107-8556, Japan (JP)

(72) Namiki, Hideo te SAITAMA 3510193, Japan (JP) Kuroki, Kazuyoshi te SAITAMA (73) PEUGEOT CITROËN 351-0193, Japan (JP) AUTOMOBILES S.A. te 78140 Misaki, Kenichi te SAITAMA 351VÉLIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk 0193, Japan (JP) (FR) Kawano, Sunao te SAITAMA 351(72) PERROT, Olivier te F-92500 RUEIL 0193, Japan (JP) MALMAISON, Frankrijk (FR) Furuse, Hiroshi te SAITAMA 351DEMONTANT, Daniel te 91100 0193, Japan (JP) CORBEIL ESSONNES, Frankrijk (51) B62M 9/12 (FR) (11) EP1342658 (51) B62D 65/02 (21) EP03005131.2 B62D 25/08

(51) B62D 25/18 B62D 25/16

(22) 11.02.2005

09.09.2009 (33) Japan Japan

(47) 02.11.2011

(72) DESPLANCHES, Patrice te F78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, Frankrijk (FR) BRETON, Clément te F-13100 AIX EN PROVENCE, Frankrijk (FR) (11) EP2265487

(21) EP05002962.8

9 november 2011

(21) EP09168550.3 (22) 25.08.2009 (31) 2001916 (32) 25.08.2008 (33) Nederland

(54) Wheel fork with integrated lock (47) 02.11.2011

(22) 07.03.2003 (31) 94477 317939 (32) 07.03.2002 11.12.2002

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Bicycle rear derailleur (47) 02.11.2011 (73) SHIMANO INC. te OSAKA 5908577, Japan (JP) (72) Shahana, Satoshi te OSAKA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Oseto, Shinya te SAKAI-SHI, OSAKA, Japan (JP) Fujii, Kazuhiro te KAWACHINAGANO-SHI, OSAKA, Japan (JP) (51) B63B 21/04 (11) EP2209703 (21) EP08806432.4 (22) 26.09.2008 (31) 0719197 (32) 02.10.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) MOORING APPARATUS (47) 02.11.2011 (73) Cole, David Arthur te ST HELIER JERSEY JE23WA, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Cole, David Arthur te ST HELIER JERSEY JE23WA, GROOT BRITTANNIË (GB)

(73) STENMAN HOLLAND B.V. te 3903 (51) B63B 21/04 AV VEENENDAAL (11) EP1977967 (72) Bol, Jurriaan Gerrit te 6905 JS ZEVENAAR (21) EP08103369.8 (51) B62J 27/00

(22) 04.04.2008

(11) EP2236400

(31) 696339

(21) EP10152914.7

(32) 04.04.2007

(22) 08.02.2010

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 2009084394 2009208642

(54) Link for joining mooring lines having an eye

(32) 31.03.2009

(47) 02.11.2011

Nummer 45/11 (73) Moorlink AB te S-417 80 GÖTEBORG, Zweden (SE) (72) Palmquist, Björn te 436 50 HOVAS, Zweden (SE) (51) B63B B63B B63B B63B B63B

39/00 21/48 21/22 21/04 21/00

(11) EP1764300 (21) EP06120831.0 (22) 18.09.2006 (31) 15392005 (32) 19.09.2005 (33) Oostenrijk (54) Verfahren und Einrichtung zum Vermindern des Schwojens von Schiffen (47) 02.11.2011 (73) Intellectual Capital and Asset Management GmbH te 2352 GUMPOLDSKIRCHEN, Oostenrijk (AT)

56 (54) Anordnung von zwei Rumpfzellenhäuten eines Flugzeugs und einer Verbindungsstruktur zur Verbindung der Rumpfzellenhäuten (47) 02.11.2011 (73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) TACKE, Stefan te 21614 BUXTEHUDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROMING, Thorsten te 21709 HIMMELPFORTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EDELMANN, Klaus te 28199 BREMEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B64C 1/14

9 november 2011 Co. KG te 74523 SCHWÄBISCH HALL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SPEH, Andreas te 88444 UMMENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BAUMANN, Jürgen te 78531 BODMAN-LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHWEIZER, Oliver te 88161 LINDENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B64D 29/06 (11) EP2057071 (21) EP07803822.1 (22) 02.07.2007 (31) 0607647 (32) 31.08.2006 (33) Frankrijk

(21) EP07729698.6

(54) SYSTEME DE VERROUILLAGE POUR CAPOT MOBILE DE NACELLE

(22) 31.05.2007

(47) 02.11.2011

(31) 102006025930 810247 P

(73) Aircelle te 76700 GONFREVILLE L'ORCHER, Frankrijk (FR)

(51) F16D 3/06 F16D 1/10 B63H 25/24 B63H 25/20 B63H 25/10

(32) 02.06.2006 02.06.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika

(72) VAUCHEL, Guy Bernard te F76610 LE HAVRE, Frankrijk (FR) BOURET, Georges Alain te F76133 EPOUVILLE, Frankrijk (FR)

(54) FUSELAGE STRUCTURE

(51) B65B 7/28

(11) EP1972546

(47) 02.11.2011

(11) EP2250094

(21) EP08151989.4

(73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP09719796.6

(72) Wallner, Gerold te 2352, GUMPOLDSKIRCHEN, Oostenrijk (AT)

(22) 27.02.2008 (31) TO20070140 (32) 27.02.2007 (33) Italië (54) Assembly to command and control a steering means of a marine craft (47) 02.11.2011 (73) AVIO S.p.A. te 10040 TORINO, Italië (IT) (72) Civardi, Massimo te 10143, TORINO, Italië (IT) Carabelli, Stefano te 10054, CESANA TORINESE, Italië (IT) Cavalli, Fabio te 15100, ALESSANDRIA, Italië (IT) Festini, Andrea te 10093, COLLEGNO, Italië (IT) Tonoli, Andrea te 10051, AVIGLIANA, Italië (IT) (51) F16B 5/06 B64C 1/12 B64C 1/06 (11) EP2212191 (21) EP08849841.5 (22) 13.11.2008 (31) 987497 P 102007054053 (32) 13.11.2007 13.11.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2024228

(72) PAHL, Guenter te 22589 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 12.03.2009 (31) 381082008 (32) 14.03.2008 (33) Zwitserland

(21) EP09400040.3

(54) VERFAHREN ZUM ABFÜLLEN EINES KUNSTSTOFFBEHÄLTERS MIT BEHÄLTERHALS UND DAS ANBRINGEN EINER KAPSEL DARAUF

(22) 27.08.2009

(47) 02.11.2011

(54) A retractable undercarriage for a rotary wing aircraft (47) 02.11.2011

(73) RM BETEILIGUNGS AG te 8260 STEIN AM RHEIN, Zwitserland (CH)

(73) Recaro Aircraft Seating GmbH &

(47) 02.11.2011

(51) B64C 25/52 (11) EP2289797

(73) Eurocopter Deutschland GmbH te (72) MUEHLEMANN, Rolf te 8255 SCHLATTINGEN, Zwitserland (CH) 86609 DONAUWÖRTH, TEICHER, Daniel te 6405 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IMMENSEE, Zwitserland (CH) (DE) EPP, René te 6055 ALPNACH(72) Koletzko, Wolfram te 83059 DORF, Zwitserland (CH) KOLBERMOOR, BONDSREPUBLIEK (51) B65B 57/00 DUITSLAND (DE) B65B 19/28 (51) B64D 11/06 (11) EP2177439 (11) EP2117930 (21) EP09011406.7 (21) EP08701025.2 (22) 05.09.2009 (22) 09.01.2008 (31) 102008051779 (31) 102007001962 (32) 17.10.2008 (32) 13.01.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Fertigungseinheit sowie Verfahren (54) SITZVORRICHTUNG zum Betreiben der (47) 02.11.2011 Fertigungseinheit

Nummer 45/11 (73) Focke & Co. (GmbH & Co. KG) te 27283 VERDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

57 3206, Japan (JP)

(72) Iwasa, Seisaku te SHIGA 5203206, Japan (JP) Motoki, Takayama te SHIGA 520(72) Grundmann, Eckhard te 27305 3206, Japan (JP) BRUCHHAUSEN-VILSEN, Arimatsu, Tatsuya te SHIGA 520BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 3206, Japan (JP) (DE) Yokota, Yuji te SHIGA 520-3206, Linke, Wolfgang te 13467 BERLIN, Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Kondo, Takashi te HAYWARD, CA (DE) 94545-1132, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B65B 61/02 B65B 57/00 (51) B65C 3/06 B65B 25/04 (11) EP2019043 B23K 26/03 (21) EP08167179.4 (11) EP2300323 (22) 25.02.2005 (21) EP08749209.6 (31) PR20040018 (22) 29.04.2008 (32) 09.03.2004 (54) A PROCESS FOR MAKING PERFORATIONS IN A PLASTIC FILM (33) Italië (54) Welding process MATERIAL (47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) PerfoTec B.V. te 3641 SG MIJDRECHT

(73) Sidel International AG te 6331 HÜNENBERG, Zwitserland (CH)

(72) DE BRUIN, Martijn Willem te 3628 (72) Zacché, Vanni te 46037, RONCOFERRARO (MANTOVA), BC KOCKENGEN Italië (IT) GROENEWEG, Bastian, Rinke, Panzetti, Luigi te 43100, PARMA, Antony te 3235 CG ROCKANJE Italië (IT) (51) B65B 9/13 (51) B65D 35/08 B65B 27/12 B65D 1/02 B65B 11/58

9 november 2011 MONTÉLIMAR, Frankrijk (FR) (51) B65D 85/64 B65D 81/113 B65D 5/50 (11) EP2208683 (21) EP09000381.5 (22) 14.01.2009 (54) Verpackung für eine Spüle (47) 02.11.2011 (73) BLANCO GmbH + Co KG te 75038 OBERDERDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Kühnle, Andreas te 71254 DITZINGEN-HIRSCHLANDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kocsis, Tibor te 75015 BRETTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65D 5/74 B65D 5/54 (11) EP2125541 (21) EP07824748.3 (22) 29.11.2007 (31) 0625011 (32) 15.12.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) CONTAINER

(11) EP2134608

(11) EP2043917

(47) 02.11.2011

(21) EP09722627.8

(21) EP07765612.2

(22) 18.03.2009

(22) 26.06.2007

(31) 202008003760 U

(31) 102006034318

(73) Cadbury Holdings Limited te UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1DH, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 18.03.2008

(32) 21.07.2006

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) VERPACKUNGSEINRICHTUNG UND (54) MEHRSCHICHTIGE VERPACKUNG VERPACKUNGSVERFAHREN (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (73) AUTEFA automation GmbH te DUITSLAND (DE) 86316 FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) MÜLLER-GRÜNOW, Rolf te 51427 (DE) BERGISCH GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) FALISE, Dirk te 86916 (DE) KAUFERING, BONDSREPUBLIEK WIETZKE, Andreas te 80469 DUITSLAND (DE) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK SAUERWEIN, Norbert te 86169 DUITSLAND (DE) AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65D 77/04 B65D 5/50 B65D 5/32

(51) B65G 47/28 B65B 35/44 B65B 35/40

(11) EP2248729

(11) EP2218646

(21) EP10160923.8

(21) EP10153719.9

(22) 23.04.2010

(22) 16.02.2010

(31) 0952979

(31) 2009032826 229889 P

(32) 05.05.2009

(32) 16.02.2009 30.07.2009 (33) Japan Verenigde Staten van Amerika (54) Packaging apparatus (47) 02.11.2011 (73) Ishida Co., Ltd. te SHIGA 520-

(72) MOHDA, Asit te LONDON, GROOT BRITTANNIË (GB) DAVIS, William John te BATH BA1 6EF, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B65D 83/08 B65D 83/04 B65D 5/72 (11) EP2121458 (21) EP08724617.9 (22) 18.01.2008 (31) 881729 P 920641 P (32) 22.01.2007 29.03.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) PACKAGE HAVING A DISPENSEING OPENING AND FOLD OVER FLAP (47) 02.11.2011 (73) Cadbury Adams USA LLC te PARSIPPANY, NJ 07054, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Finega te 26126 MONTELIMAR, Frankrijk (FR)

(72) ALDRIDGE, Allen, S. te SOUTH ORANGE, NJ 07079, Verenigde Staten van Amerika (US) BOWERS, Paul, K. te LONG VALLEY, NJ 07853, Verenigde Staten van Amerika (US) SUN, Lingli te BEIJING 100176, China (CN)

(72) Autajon, Gérard te 26200

(51) B65D 8/04

(33) Frankrijk (54) Emballage de type étui pour bouteilles et/ou flacons (47) 02.11.2011

Nummer 45/11

58

(11) EP1954576 (21) EP06815649.6 (22) 27.09.2006 (31) 163412 (32) 18.10.2005

(51)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(US) (33) Frankrijk HUANG, Chow-chi te WEST (54) Couvercle pour la fermeture d'un CHESTER, OHIO 45069, Verenigde pot de préparation de yaourt ou Staten van Amerika (US) de fromage blanc B65D 85/36 (47) 02.11.2011 B65D 43/16 (73) Lagrange te 69390 VOURLES, B65D 25/02 Frankrijk (FR) EP2230187 (72) Lagrange, Charles te 69004 LYON, EP09305239.7 Frankrijk (FR) Thomas, Marie te 69007 LYON, 17.03.2009 Frankrijk (FR) Boîte transparente à couvercle

(54) BOTTLE AND CUP/LID COMBINATION

(11)

(47) 02.11.2011

(22)

(73) THE COCA-COLA COMPANY te ATLANTA GA 30313, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54)

(72) BOHEN, Jeremie, F. te MANLY VALE, NSW 2093, Australië (AU) BAIDA, Donna Birkett te LONDON SW6 6HB, GROOT BRITTANNIË (GB) MCLAUGHLIN, Paul te BUCKINGHAMSHIRE SL9 0DF, GROOT BRITTANNIË (GB)

(47) 02.11.2011

(51) B65D B65D B65D B65D

85/48 25/10 19/16 19/12

(11) EP2266884 (21) EP10166702.0 (22) 21.06.2010 (31) 200904924 (32) 24.06.2009 (33) Turkije (54) An apparatus for transportation (47) 02.11.2011 (73) Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. te 45030 MANISA, Turkije (TR)

(21)

(21) EP09733561.6 (22) 24.03.2009 (31) 08425255 (32) 16.04.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) COMPACT POURING CLOSURE (47) 02.11.2011

(31) 894222 (32) 20.08.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BASE CUP FOR A PRESSURIZABLE CONTAINER (47) 02.11.2011 (73) The Procter & Gamble Company te CINCINNATI, OH 45202, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SMITH, Scott, Edward te CINCINNATI, OHIO 45247, Verenigde Staten van Amerika (US) MARTIN, Matthew, John te CALIFORNIA, KENTUCKY 41007, Verenigde Staten van Amerika (US) GIRARDOT, Richard, Michael te WEST CHESTER, OHIO 45069, Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2155579 EP08761159.6 18.06.2008 07110699 20.06.2007 Europees Octrooi Bureau WRAPPED BUNDLE OF SMOKING ARTICLES 02.11.2011

(73) Philip Morris Products S.A. te 2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) (72) LUTZIG, Bodo-Werner te 1373 CHAVORNAY, Zwitserland (CH) SCHMITT, Eduardo te 96825-030 SANTA CRUZ DO SUL-RS, Brazilië (BR)

(51) B65D 75/58 B65B 9/04 B65B 61/18 ARECCO, Mauro te I-15020 VILLA B65B 61/06 DEL FORO ALESSANDRIA, Italië (11) EP2228316 (IT) (21) EP10002360.5 B65D 51/22 (22) 08.03.2010 EP2177452 (31) 202009003104 U EP10152455.1 (32) 09.03.2009 05.06.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Closure for a sealed container of (54) Verpackungsmaschine und a pourable food product, and Verfahren zur kontinuierlichen method of producing thereof Herstellung von 02.11.2011 Kunststofffolienverpackungen mit Etikett Tetra Laval Holdings & Finance SA te 1009 PULLY, Zwitserland (CH) (47) 02.11.2011

(73) Guala Closures Patents B.V. te 1071 CM AMSTERDAM (72)

(54)

(21) EP08807383.8 (22) 20.08.2008

articulé rigidifiée par un bandeau (51) B65D 85/10 interne B65D 65/14

(73) Groupe Guillin te 25290 ORNANS, (21) Frankrijk (FR) (22) (72) Guillin, François te 25920 (31) MOUTHIER-HAUTE-PIERRE, (32) Frankrijk (FR) (33) (51) B65D 49/04 (54) B65D 47/40 B65D 47/12 (47) (11) EP2262697

(72) Hamarat, Seref te 45030 MANISA, (51) Turkije (TR) (11) Yücedag, Sermet te 45030 (21) MANISA, Turkije (TR) (22) (51) B65D 23/00 (11) EP2178768

9 november 2011

(47) (73)

(72) Benedetti, Paolo te 41100 MODENA, Italië (IT) Qvarford, Mats te 224 71 LUND, Zweden (SE) Pucci, Fabrizio te 40023 CASTELGUELFO DI BOLOGNA, Italië (IT) Parrinello, Fiorenzo te 40059 MEDICINA, Italië (IT) Falzoni, Alessandro te 40026 IMOLA, Italië (IT) (51) B65D 51/24 B65D 43/02 (11) EP2251275 (21) EP10162140.7 (22) 06.05.2010 (31) 0953160 (32) 13.05.2009

(73) VARIOVAC PS SystemPack GmbH te 19246 ZARRENTIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Pohle, Claus te 21244 BUCHHOLZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65D 77/02 (11) EP1979249 (21) EP06848557.2 (22) 12.12.2006 (31) 301964 (32) 12.12.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Method of packaging comestible products (47) 02.11.2011

Nummer 45/11 (73) WM. WRIGLEY JR. COMPANY te CHICAGO, ILLINOIS 60611-4287, Verenigde Staten van Amerika (US) (72)

(51) (11) (21) (22) (31)

59 (54) Verpackung für eine Spüle (47) 02.11.2011

9 november 2011 BLANK THEREOF (47) 02.11.2011

(73) BLANCO GmbH + Co KG te 75038 (73) Japan Tobacco Inc. te TOKYO 105OBERDERDINGEN, 8422, Japan (JP) ISHIKAWA, Yoichiro te GLENVIEW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) SENDO, Makoto te SUMIDA-KU, ILLINOIS 60025, Verenigde Staten (DE) TOKYO 130-8603, Japan (JP) van Amerika (US) (72) Kühnle, Andreas te 71254 WOLFF, James, W. te CHICAGO, (51) B65D 85/42 DITZINGEN-HIRSCHLANDEN, ILLINOIS 60630, Verenigde Staten B65D 5/50 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND van Amerika (US) (11) EP2246273 (DE) FLUEGEL, Heather, L. te Kocsis, Tibor te 75015 BRETTEN, (21) EP09159063.8 CHICAGO, ILLINOIS 60657, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (22) 29.04.2009 (DE) (US) (54) Verpackung (51) B65D 81/34 B65D 77/06 (47) 02.11.2011 B65D 5/54 B65D 75/58 (73) Dividella AG te 9472 GRABS, B65D 5/02 EP1453737 Zwitserland (CH) (11) EP1960289 EP02793913.1 (72) Specker, Erich te 9450 (21) EP06848542.4 ALTSTÄTTEN, Zwitserland (CH) 12.11.2002 (22) 07.12.2006 Hammer, Christoph te 8200 332463 P SCHAFFHAUSEN, Zwitserland (31) 748638 P 37295 (CH) (32) 08.12.2005 291344 (51) B65D 85/72 B65D 77/28

(32) 09.11.2001 21.12.2001 08.11.2002

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 02.11.2011

(21) EP05752403.5

(73) Graphic Packaging International, Inc. te MARIETTA, GA 30067, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 24.05.2005

(54) FLEXIBLE PLASTIC CONTAINER (47) 02.11.2011

(54) PACKAGE WITH REMOVABLE PORTION

(72) FITZWATER, Kelly, R. te LAKEWOOD, CO 80226, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) WILFORD, Michael te CHICAGO, IL 60605, Verenigde Staten van (51) B67D 7/02 Amerika (US) B65D 83/00 (73) Rapak, LLC te ROMEOVILLE, IL 60446, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G04D 1/06 B65D 85/40 B65D 81/02 B65D 25/10 (11) EP2102074 (21) EP07847843.5 (22) 05.12.2007 (31) 19982006 (32) 07.12.2006

(47) (73)

(72)

(51)

(11) (21)

(21) EP08834381.9 (22) 18.09.2008 (31) 1034419 1034805

(54) A DISPOSABLE BEVERAGE CONTAINER AND THE CONTAINER CAP THEREOF (47) 02.11.2011 (73) Hau, Pakman te SHENZHEN, GUANGDONG 518031, China (CN) (72) Hau, Pakman te SHENZHEN, GUANGDONG 518031, China (CN) (51) B65D 85/804 (11) EP1986934 (21) EP07715842.6 (22) 16.02.2007 (31) 1031177

(32) 22.09.2007 10.12.2007

(32) 17.02.2006

(33) Nederland Nederland

(54) CARTRIDGE AND SYSTEM FOR PREPARATION OF A FOOD PRODUCT SUCH AS A BEVERAGE

(33) Nederland

(54) CONTAINER WITH DEFORMABLE INNER CONTAINER AND METHOD (47) 02.11.2011 BOÎTE PROTECTRICE POUR LE FOR MANUFACTURE THEREOF TRANSPORT OU LE STOCKAGE (73) CupSystem Company B.V. te (47) 02.11.2011 D'UNE PIÈCE AYANT LA FORME 1411 DE NAARDEN D'UNE PLAQUE PERCÉE D'UNE (73) Dispensing Technologies B.V. te (72) VERBEEK, Roland Waldemar te OUVERTURE 5705 DE HELMOND 1216-JP BLARICUM 02.11.2011 (72) MAAS, Wilhelmus Johannes (51) B65D 88/52 Joseph te NL-5711 KV SOMEREN Montres Breguet SA Manufacture (11) EP2132111 HURKMANS, Petrus, Lambertus, te 1344 L'ABBAYE, Zwitserland (21) EP08720168.7 Wilhelmus te NL-5712 NR (CH) SOMEREN (22) 17.03.2008 CADAU, Stéphane te 1348 LE BRASSUS, Zwitserland (CH) (51) B65D 85/10 (31) DE07852007 BOURRET, Pascal te 39220 LES (11) EP1588633 (32) 09.04.2007 ROUSSES, Frankrijk (FR) (21) EP03782914.0 (33) India B65D 85/64 (22) 26.12.2003 (54) AN APPARATUS AND A METHOD B65D 81/113 FOR FOLDING AND UNFOLDING A (31) 2003011362 B65D 5/50 FOLDABLE TRANSPORT (32) 20.01.2003 EP2208688 CONTAINER (33) Japan EP09000382.3 (47) 02.11.2011

(33) Zwitserland (54)

(11) EP2203362

(11) EP1889796

(22) 14.01.2009

(54) TONGUE LID TYPE PACK FOR BAR- (73) Indian Institute Of Technology, LIKE SMOKING ARTICLE AND

Nummer 45/11 Delhi te NEW DELHI 110 016, India (IN) Simpri Investments Limited te HONG KONG, China (CN) (72) CHAWLA, Anoop te NEW DELHI 110 016, India (IN) MUKHERJEE, Sudipto te NEW DELHI 110 016, India (IN) (51) B65G 1/10 A61J 7/00 (11) EP2060511 (21) EP07120610.6 (22) 13.11.2007 (54) Vorrichtung zum geordneten Lagern zylindrischer Behälter (47) 02.11.2011 (73) Rowa Automatisierungssysteme GmbH te 53539 KELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

60 (22) 15.12.2006 (31) 202005019907 U (32) 19.12.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

9 november 2011 (54) Verfahren zum Überführen einer laufenden Faserstoffbahn auf einen Wickelkern sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

(54) UMSETZVERFAHREN UND UMSETZEINRICHTUNG FÜR STÜCKGÜTER, INSBESONDERE FLASCHEN

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(72) Wohlfahrt, Matthias te 89522, HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Madrzak, Zygmunt te 89522, HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) AUTEFA automation GmbH te 86316 FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ASAM, Hubert te 86453 DASING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Voith Patent GmbH te 89522 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) B65H 39/16 B65H 23/02

(51) B65G 61/00

(11) EP1980516

(11) EP2070849

(21) EP08153141.0

(21) EP08171477.6

(22) 20.03.2008

(72) Wagner, Rudolf M. te 54550 DAUN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 12.12.2008

(31) 102007055087 102007017885

(51) B65G 1/137

(32) 14.12.2007 31.10.2008

(11) EP2019797 (21) EP07725436.5

(31) TO20070900 TO20080809

(33) Italië Italië

(32) 16.11.2007 13.04.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 102006025620

(54) Compact,manually controlled depalletizing machine

(54) Messverfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Lage von Materialbahnen

(32) 24.05.2006

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(22) 23.05.2007

(73) OMA S.r.l. te 37069 VILLAFRANCA (73) WIFAG Maschinenfabrik AG te 3001 BERN, Zwitserland (CH) DI VERONA, Italië (IT) (72) Munz, Curt te 3510, (72) BALDI, Giampietro te 37069, KONOLFINGEN, Zwitserland (CH) VILLAFRANCA DI VERONA, Italië 02.11.2011 (IT) (51) B65H 29/58 SSI Schäfer Noell GmbH LagerB65H 29/04 und Systemtechnik te 97232 (51) B65H 9/10 B41F 13/54 GIEBELSTADT, BONDSREPUBLIEK B65H 5/08 DUITSLAND (DE) B65H 29/04 (11) EP1954615 B65H 11/00 SCHÄFER, Gerhard te 57290 (21) EP06804881.8 NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (11) EP2059468 (22) 22.11.2006 DUITSLAND (DE) (21) EP07800624.4 (31) 19162005 B65G 39/04 (22) 30.08.2007 (32) 02.12.2005 B29C 63/04 (31) 14092006 (33) Zwitserland B27D 5/00 (32) 03.09.2006 (54) VERFAHREN UND EINRICHTUNG EP2042450 (33) Zwitserland ZUR WAHLWEISEN BEARBEITUNG EP08016707.5 VON DRUCKPRODUKTEN (54) REGISTEREINZUGSVORRICHTUNG 23.09.2008 (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 102007046794 (73) Ferag AG te 8340 HINWIL, (73) Gietz AG te 9200 GOSSAU, 29.09.2007 Zwitserland (CH) Zwitserland (CH) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) STAUBER, Hans, Ulrich te CH(72) KÄGI, Beat te CH-9248 BICHWIL, 8624 GRÜT, Zwitserland (CH) Transport device in a profile Zwitserland (CH) coating machine BRÜHWILER, Urs te CH-9535 (51) B65H 81/00 WILEN BEI WIL, Zwitserland (CH) 02.11.2011 (11) EP1836117 MARKOVIC, Bozidar te CH-9200 Düspohl Maschinenbau GmbH te (21) EP05772815.6 GOSSAU, Zwitserland (CH) 33758 SCHLOSS HOLTE(22) 15.07.2005 STUKENBROCK, (51) B65H 19/28

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) REGALLAGER UND KOMMISSIONIERVERFAHREN (47) (73)

(72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Wagner, Uwe te 33335 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65G 47/08 (11) EP1963214 (21) EP06829638.3

B65H 19/26

(31) PCT/US2004/043314

(11) EP1621496

(32) 17.12.2004

(21) EP05105905.3

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(22) 30.06.2005 (31) 102004037436 (32) 30.07.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) APPARATUS AND METHODS FOR MAKING PILE ARTICLES (47) 02.11.2011

Nummer 45/11

61

(73) Ultrafab, Inc. te FARMINGTON, NY (72) Gonzales Alemany, Miguel Angel 14425, Verenigde Staten van te 33007 OVIEDO (ASTURIAS), Amerika (US) Spanje (ES) Gonzalez Pantiga, Juan Domingo (72) CHERNYAK, Alexander, Z. te te 33212 GIJON (ASTURIAS), PITTSFORD, NY 14534, Verenigde Spanje (ES) Staten van Amerika (US) Alonso Cuello, Manuel te 33212 ARVIDSON, Richard, T. te GIJON (ASTURIAS), Spanje (ES) FARMINGTON, NY 14425, Ojeda Arenas, José te 33429 LA Verenigde Staten van Amerika RESNEDA-SIERO (ASTURIAS), (US) Spanje (ES) DEMELLO, Alan, J. te NEWMARKET, NH 03857, Verenigde Staten van Amerika (US) WYLIE, Grant, E. te HEMLOCK, NY 14466, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 20.01.2009 (31) 0850490

(21) EP05713007.2

(54) DISPOSITIF DE LEVAGE ET DEPLACEMENT D'UN OBJET COMPRENANT UN PALIER MOTORISE

(72) TERRY,, Harry te AVON, CT 06001, Verenigde Staten van Amerika (US) CHRISTY, Theresa te WEST HARTFORD, CO 06107, Verenigde Staten van Amerika (US) SANSEVERO, Frank te GLASTONBURY, CT 06033, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B66B 13/14 (11) EP1775250 (21) EP04746544.8 (22) 22.06.2004 (54) DOOR DEVICE OF ELEVATOR (47) 02.11.2011 (73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA te CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, Japan (JP) (72) Yoshikawa, Masami te CHIYODAKU, TOKYO 100-8310, Japan (JP)

(47) 02.11.2011 (73) Saipem SA te 78180 MONTIGNYLE-BRETONNEUX, Frankrijk (FR) (72) ARISTAGHES, Pierre te F-78960 VOISINS LE BRETONNEUX, Frankrijk (FR) BLANCHET, Valérie te F-78720 CERNAY LA VILLE, Frankrijk (FR) (51) B67D 7/02 (11) EP1385756 (21) EP02731283.4 (22) 03.04.2002 (31) 827070 (32) 04.04.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CORROSIVE RESISTANT LIQUID EXTRACTION APPARATUS (47) 02.11.2011 (73) Micro Matic U.S.A. te NORTHRIDGE, CA 91324-3397, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ROKKJAER, Henrik te NORTHRIDGE, CA 91324, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B68B 1/02

(51) B66B 29/06

(11) EP1117614

(11) EP2058264

(21) EP99928525.7

(21) EP08380206.6

(22) 11.06.1999

(22) 08.07.2008

(31) 88889 P 329617

(31) 200702957 (32) 07.11.2007 (33) Spanje (54) Moving walkway (47) 02.11.2011 (73) ThyssenKrupp Elevator (ES/PBB) Ltd. te STAINES LONDON TW18 3PA, GROOT BRITTANNIË (GB) ThyssenKrupp Elevator Innovation Center S.A. te 33203 GIJÓN ASTURIAS, Spanje (ES)

(21) EP06815382.4 (22) 22.09.2006 (31) 239973 (32) 30.09.2005 (54) Surfaces physically transformable by environmental changes

(21) EP09706770.6

(33) Frankrijk

(73) Otis Elevator Company te FARMINGTON, CT 06032, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1948555

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 25.01.2008

(47) 02.11.2011

(51) B81B 1/00

(11) EP2231498

(11) EP1853506

(54) ANNOUNCEMENTS INDICATING ONE CAR IS WAITING FOR ANOTHER CAR IN THE SAME HOISTWAY

(72) Roberts, Marvin E. te SOLVANG, CA 93463, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) B66C 13/04

(51) B66B 3/00

(22) 04.02.2005

9 november 2011

(32) 11.06.1998 10.06.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) CONTROLLING HALTER FOR ANIMALS (47) 02.11.2011 (73) Roberts, Marvin E. te SOLVANG, CA 93463, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 02.11.2011 (73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS, Frankrijk (FR) (72) AIZENBERG, Joanna te NEW PROVIDENCE, NJ 07974, Verenigde Staten van Amerika (US) KRUPEKIN, Thomas Nikita te WARREN, NJ 07059, Verenigde Staten van Amerika (US) SYDORENKO, Oleksander te PAINTED POST, STEUBEN NY 14870, Verenigde Staten van Amerika (US) TAYLOR, Joseph, Ashley te SPRINGFIELD, NJ 07081, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H05K 3/10 C23C 26/00 C09D 1/00 C01B 6/02 (11) EP1640338 (21) EP04745922.7 (22) 09.06.2004 (31) 2003164666 (32) 10.06.2003 (33) Japan (54) METHOD FOR PRODUCING METAL HYDRIDE FINE PARTICLE, LIQUID DISPERSION CONTAINING METAL HYDRIDE FINE PARTICLE, AND METALLIC MATERIAL (47) 02.11.2011 (73) Asahi Glass Company, Limited te CHIYODA-KU TOKYO 100-8405, Japan (JP) (72) HIRAKOSO, Hideyuki c/o Asahi Glass Company, Limite te KANA GAWA 2218755, Japan (JP) ABE, Keisuke c/o Asahi Glass Company, Limited te KANAGAWA 218755, Japan (JP) SANADA, Yasuhiro c/o Asahi Glass Company, Limited te KANAGAWA 2218755, Japan (JP) TSUNOZAKI, Kentarou c/o Asahi Glass Company, Limit te AGAWA 2218755, Japan (JP) (51) C01B 15/029 B01J 8/02 (11) EP1308416 (21) EP02019947.7 (22) 05.09.2002

Nummer 45/11

62

(31) 10153546

(31) TO20090162

(32) 30.10.2001

(32) 03.03.2009

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Italië

(54) Direktsynthese von (54) Wasserstoffperoxid und deren Integration in Oxidationsprozesse (47) 02.11.2011 (73) Evonik Degussa GmbH te 45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) (73)

(33) Frankrijk

(54) SUBSTRAT, NOTAMMENT SUBSTRAT VERRIER, PORTANT UNE COUCHE A PROPRIETE Protected hollow glassware takePHOTOCATALYTIQUE MODIFIEE out device, in particular for a POUR POUVOIR ABSORBER DES hollow glassware molding PHOTONS DU VISIBLE machine (47) 02.11.2011 02.11.2011 (73) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE te Bottero S.p.A. te 12100 CUNEO, 92400 COURBEVOIE, Frankrijk Italië (IT) (FR) Kuz, Zdenko te 6312 (72) NADAUD, Nicolas te F-94250 STEINHAUSEN, Zwitserland (CH) GENTILLY, Frankrijk (FR) Borsarelli, Gianclaudio te 12100 LABROUSSE, Laurent te F-93120 CUNEO, Italië (IT) LA COURNEUVE, Frankrijk (FR) Barolo, Maurizio te 12045 GUENEAU, Laeticia te F-94300 FOSSANO, Italië (IT) VINCENNES, Frankrijk (FR)

(72) Haas, Thomas, Dr. te 60322 (72) FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Stochniol, Guido, Dr. te 63571 GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Rollmann, Jürgen te 63762 (51) C03B 37/018 PFLAUMHEIM, BONDSREPUBLIEK (11) EP1988065 DUITSLAND (DE) (21) EP08007993.2 (51) C02F 1/461 B01D 35/06

9 november 2011

(22) 25.04.2008

(11) EP1773722

(31) 1033783

(21) EP05756821.4

(32) 01.05.2007

(22) 01.07.2005

(33) Nederland

(51) C04B 28/12 (11) EP1564194 (21) EP05104192.9 (22) 24.07.1997 (31) MI961722 (32) 07.08.1996

(33) Italië (54) Apparatus for carrying out (54) Hydraulic lime for cement plasma chemical vapour 02.07.2004 compositions containing deposition and method of photocatalyst particles Zweden manufacturing an optical preform (47) 02.11.2011 PURIFICATION DEVICE, INSERT (47) 02.11.2011 AND METHOD OF PURIFYING A (73) ITALCEMENTI S.p.A. te 24100 (73) Draka Comteq B.V. te 1083 HJ LIQUID BERGAMO, Italië (IT) AMSTERDAM 02.11.2011 (72) Cassar, Luigi te 20097 SAN (72) Van Stralen, Mattheus Jacobus DONATO MILANESE, Italië (IT) Nordaq Water Filter System AB te Nicolaas te 5036 ST TILBURG Pepe, Carmine te 24123 103 11 STOCKHOLM, Zweden Milicevic, Igor te 5707 PW BERGAMO, Italië (IT) (SE) HELMOND (51) C04B 35/486 KOOS, Paul te S-243 30 HÖÖR, Hartsuiker, Johannes Antoon te C04B 35/443 Zweden (SE) 5624 KL EINDHOVEN C04B 35/44 HAHMANN, Robert te S-116 40 (51) C03B 37/03 C04B 35/14 STOCKHOLM, Zweden (SE) C03B 37/028 C04B 35/111 KOOS, Paulina te S-243 30 HÖÖR, (11) EP1516861 Zweden (SE) (11) EP1910246 (21) EP04022367.9 E21B 41/02 (21) EP06800553.7

(31) 0401752 (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51)

E21B 37/00 E21B 17/00 C02F 1/48

(11) EP2054347 (21) EP07789163.8

(22) 20.09.2004 (31) 10344207 (32) 22.09.2003

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 09.08.2007

(54) Vorrichtung und Verfahren zum Konfektionieren optischer Fasern

(31) 0615987

(47) 02.11.2011

(32) 11.08.2006

(73) Schott AG te 55122 MAINZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) GROOT BRITTANNIË (54) TREATING LIQUIDS IN OIL EXTRACTION (47) 02.11.2011 (73) Hydropath Holdings Limited te LONDON WC2R 0LR, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) STEFANINI, Daniel te NOTTINGHAM NG9 3DB, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C03B 9/447 B65G 47/90 (11) EP2226298 (21) EP10155386.5 (22) 03.03.2010

(72) Els, Wolfgang te 65527 NIEDERNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Willms, Lothar te 65375 HALLGARTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 28.07.2006 (31) 704718 P (32) 02.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD FOR PRODUCING DENSE BLOCKS (47) 02.11.2011 (73) MOGILEVSKY, Radion te LAKE FOREST IL 60045, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MOGILEVSKY, Radion te LAKE FOREST IL 60045, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C04B 35/484 C04B 35/043 C04B 35/04

(51) C03C 17/36 C03C 17/23

(11) EP2285751

(11) EP1748965

(22) 21.03.2009

(21) EP05748639.1

(31) 102008019529

(22) 07.04.2005

(32) 18.04.2008

(31) 0450728

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 09.04.2004

(21) EP09732021.2

Nummer 45/11 (54) FEUERFESTES KERAMISCHES ERZEUGNIS UND ZUGEHÖRIGES FORMTEIL (47) 02.11.2011 (73) Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG te 1100 WIEN, Oostenrijk (AT) (72) NILICA, Roland te A-8715 FEISTRITZ, Oostenrijk (AT) MÜLLER, Mira-Annika te A-8793 EDLING-GAI, Oostenrijk (AT) (51) E04G 23/02 C04B 41/53 (11) EP2276716 (21) EP09729434.2 (22) 03.04.2009 (31) 08154186 43232 P 200801406 (32) 08.04.2008 08.04.2008 06.10.2008 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika Denemarken

63 (11) EP1764354

(11) EP1694625

(21) EP06017017.2

(21) EP04814898.5

(22) 16.08.2006

(22) 17.12.2004

(31) 102005040618 102005052444

(31) 741386

(32) 27.08.2005 03.11.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) Reuter, Knud te 47800 KREFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zell, Friedrich te 79618 RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ebner, Martina te 79730 MURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07C 45/00

(47) 02.11.2011

(22) 03.12.2009

(72) RÖRIG-DALGAARD, Inge te DK3450 ALLERØD, Denemarken (DK) OTTOSEN, Lisbeth, M. te DK-3400 HILLERØD, Denemarken (DK) (51) C07C 23/46 C07C 13/615 (11) EP1960330 (21) EP06828601.2 (22) 04.12.2006 (31) 102005058357 (32) 06.12.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SUBSTITUIERTEN DIAMANTANEN (47) 02.11.2011 (73) Justus-Liebig-Universität Gießen te 35390 GIESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 19.12.2003 (54) A PROCESS FOR PRODUCING AN UNSATURATED CARBOXYLIC ACID FROM AN ALKANE

(54) Verfahren zur Herstellung (47) 02.11.2011 hochreiner Zirkonium-, Hafnium-, (73) Saudi Basic Industries Tantal- und Niobalkoxide Corporation te RIYADH 11422, (47) 02.11.2011 Saoedi-Arabië (SA) (73) Heraeus Clevios GmbH te 63450 (72) HAZIN, Paulette N. te HOUSTON, HANAU, BONDSREPUBLIEK TX 77083, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Amerika (US)

(54) METHOD AND DEVICE FOR REMOVING AN IONIC IMPURITY FROM BUILDING STRUCTURES (73) Technical University of Denmark te 2800 LYNGBY, Denemarken (DK)

9 november 2011

(11) EP2194035 (21) EP09177828.2 (31) 102008060958 (32) 06.12.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Hydroxytetralone (47) 02.11.2011 (73) Saltigo GmbH te 40764 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Kreis, Michael te 51373, LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schlummer, Björn te 53115, BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Mindach, Olaf te 51379, LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07C C07C C07C C07C

51/25 45/52 45/35 29/60

(11) EP1981834 (21) EP07731583.6 (22) 06.02.2007

(72) SCHREINER, Peter R., Prof. Dr. te 35435 WETTENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FOKIN, Andrey, A. te 35398 GIESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 0601059

(51) C23C 16/40 C07F 9/00 C07C 31/28 C07C 29/94 C07C 29/88 C07C 29/80

(73) ARKEMA FRANCE te 92700 COLOMBES, Frankrijk (FR)

(32) 07.02.2006 (33) Frankrijk (54) PROCEDE DE PREPARATION D'ACROLEINE (47) 02.11.2011

(72) DUBOIS, Jean-Luc te F-69390 MILLERY, Frankrijk (FR) (51) C07C 51/215

GALLOWAY Jr., Frederick Merrill te TOMBALL, TX 77469, Verenigde Staten van Amerika (US) LEDFORD, John S. SABIC Technologie Center te SUGAR LAND, TX 77478, Verenigde Staten van Amerika (US) NUYEN, Andy H. te HOUSTON, TX 77469, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07C 59/153 C07C 51/27 (11) EP2262755 (21) EP09703703.0 (22) 21.01.2009 (31) 0850473 (32) 25.01.2008 (33) Frankrijk (54) PROCESS OF PREPARATION OF GLYOXYLIC ACID AQUEOUS SOLUTION (47) 02.11.2011 (73) Clariant Specialty Fine Chemicals (France) te 92000 NANTERRE, Frankrijk (FR) (72) BLEGER, François te F-67118 GEISPOLSHEIM GARE, Frankrijk (FR) SIMON, Olivier te F-60880 JAUX, Frankrijk (FR) SCHOUTEETEN, Alain te F-95460 EZANVILLE, Frankrijk (FR) (51) C07C 69/01 C07C 67/055 B01J 8/02 B01J 19/32 B01J 19/30 (11) EP2265568 (21) EP09734735.5 (22) 21.04.2009 (31) 102008001366 (32) 24.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON UNGESÄTTIGTEN CARBONSÄUREESTERN (47) 02.11.2011 (73) Wacker Chemie AG te 81737 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK

Nummer 45/11 DUITSLAND (DE)

64

9 november 2011

(33) GROOT BRITTANNIË

(22) 05.09.2008

(72) WESTERMAYER, Heribert te 84489 BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WAGNER, Johann te 84489 BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DAFINGER, Willibald te 94133 RÖHRNBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOLL, Peter te 84547 EMMERTING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) CYCLOAKYLIDENE- (ORTHO SUBSTITUTED PHENYL) -ACETONITRILES AND THEIR USE AS ODORANTS

(31) 967914 P

(51) C07D 307/42 C07C 311/17 C07C 311/04 C07C 275/24 C07C 271/18 C07C 237/22 C07C 237/20 A61P 3/10 A61P 29/00 A61P 15/10 A61K 31/34 A61K 31/325 A61K 31/18 A61K 31/17

(51) C07D 333/10 C07C 259/04 A61K 31/38 A61K 31/19

(11) EP1642888

(47) 02.11.2011

(21) EP05076535.3

(73) GlaxoSmithKline LLC te PHILADELPHIA, PA 19102, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 25.05.2001 (31) 207343 P 799317 (32) 30.05.2000 05.03.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Compounds for modulating the RAGE receptor (47) 02.11.2011 (73) TransTech Pharma Inc. te HIGH POINT, NC 27265, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Mjalli, Adnan te JAMESTOWN, NC 27282, Verenigde Staten van Amerika (US) Gopalaswamy, Ramesh te HIGH POINT, NC 27282, Verenigde Staten van Amerika (US) Avor, Kwasi te HIGH POINT, NC 27265, Verenigde Staten van Amerika (US) Wysong, Christopher te WINSTON-SALEM, NC 27104, Verenigde Staten van Amerika (US) Patron, Andrew te ENCITAS, CA 92024, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C11D 3/50 C11B 9/00 C07C 255/37 C07C 255/34 A61K 8/40 (11) EP1890999 (21) EP06741647.9 (22) 15.06.2006 (31) 0512284 (32) 16.06.2005

(47) 02.11.2011 (73) Givaudan SA te 1214 VERNIER, Zwitserland (CH) (72) FLACHSMANN, Felix te CH-8600 DUEBENDORF, Zwitserland (CH) BACHMANN, Jean-Pierre te CH8820 WÄDENSWIL, Zwitserland (CH)

(11) EP1399416 (21) EP02756123.2 (22) 04.06.2002 (31) 295963 P (32) 05.06.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PEPTIDE DEFORMYLASE INHIBITORS

(32) 07.09.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) GUANIDINE-CONTAINING COMPOUNDS USEFUL AS MUSCARINIC RECEPTOR ANTAGONISTS (47) 02.11.2011 (73) Theravance, Inc. te SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) JI, Yu-Hua te REDWOOD CITY CALIFORNIA 94065, Verenigde Staten van Amerika (US) HUSFELD, Craig te REDWOOD CITY CALIFORNIA 94061, Verenigde Staten van Amerika (US) MU, YongQi te LOS ALTOS CALIFORNIA 94022, Verenigde Staten van Amerika (US) LEE, Rick te DALY CITY CALIFORNIA 94015, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Li te SUNNYVALE CALIFORNIA 94087, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 211/88 (11) EP1626961 (21) EP04733494.1

(72) CHRISTENSEN, IV, Siegfried, B. te (22) 17.05.2004 COLLEGEVILLE, PA 19426, (31) 2003031451 Verenigde Staten van Amerika 2003031450 (US) 2004031841 CUMMINGS, Maxwell, D. te 2004032263 STRAFFORD, PA 19087, Verenigde 2004033388 Staten van Amerika (US) 2004033387 KARPINSKI, Joseph, M. te (32) 17.05.2003 COLLEGEVILLE, PA 19426, 17.05.2003 Verenigde Staten van Amerika 06.05.2004 (US) 07.05.2004 12.05.2004 (51) C12P 13/12 12.05.2004 C07C 323/58 C07C 319/28 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea (11) EP1958933 Zuid-Korea (21) EP08150940.8 Zuid-Korea (22) 01.02.2008 Zuid-Korea Zuid-Korea (31) 102007007333

(54) Verfahren zur Reinigung von LCystein

(54) NOVEL 2-OXO-HETEROCYCLIC COMPOUNDS AND THE PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) Wacker Chemie AG te 81737 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology te DAEJEON 305-806, Zuid-Korea (KR)

(32) 14.02.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) Böhm, Andreas te 81829, MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D C07D C07D C07D

277/28 231/12 213/38 209/14

(11) EP2197841 (21) EP08830536.2

(72) KHO, Yung Hee te GYEONGGI-DO, 467-882, Zuid-Korea (KR) HAN, Gyoon Hee te HWASEONGSI, GYEONGGI-DO 445-98 3, ZuidKorea (KR) LEE, Ho Jae te DAEJEON 302-150, Zuid-Korea (KR) PARK, Bum Woo; te YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150-

Nummer 45/11 783, Zuid-Korea (KR) CHUN, Hyo Kon te DAEJOEN 305330, Zuid-Korea (KR) KIM, Hwan Mook te DAEJEON 305755, Zuid-Korea (KR) PARK, Song Kyu te YUSEONG-GU, DAEJEON 305-720, Zuid-Korea (KR) HAN, Sang Bae te CHUNGCHEONGBUK-DO 361-827, Zuid-Korea (KR) RYU, Dong Kyu te DAEJEON 305804, Zuid-Korea (KR) CHUN, Tae Gyu te YUESONG-GU, DAEJON 305-701, Zuid-Korea (KR) LEE, Jin Ha te DAEJEON 305-822, Zuid-Korea (KR) LEE, Chang Woo te YUSEONG-GU DAEJEON 305-721, Zuid-Korea (KR) LEE, Ki Hoon te DAEJEON 305762, Zuid-Korea (KR) LEE, Hee Yoon te DAEJEON 305755, Zuid-Korea (KR) (51) C07D 405/10 C07D 215/18 (11) EP2178841 (21) EP08773959.5 (22) 10.07.2008 (31) 07013810 (32) 13.07.2007 (33) Europees Octrooi Bureau

65 PEREZ CRESPO, Daniel te E-8024 BARCELONA, Spanje (ES) (51) C07D 498/08 C07D 495/04 C07D 487/04 C07D 471/08 C07D 471/04 C07D 413/10 C07D 413/06 C07D 401/14 C07D 401/06 C07D 221/26 A61P 3/00 A61K 31/55 (11) EP2245014

(11) EP2013183 (21) EP07724531.4 (22) 24.04.2007 (31) 200601082 (32) 27.04.2006

(21) EP05715944.4 (22) 11.03.2005 (31) 102004015007 (32) 26.03.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

(33) Europees Octrooi Bureau

(73) AiCuris GmbH & Co. KG te 42117 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) UREA DERIVATIVES OF BENZOMORPHANES AND RELATED SCAFFOLDS, MEDICAMENTS CONTAINING SUCH COMPOUNDS AND THEIR USE (47) 02.11.2011 (73) Boehringer Ingelheim International GmbH te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C07D 233/24 A61P 13/10 A61K 31/40 (11) EP2238115

(21) EP09708902.3 (22) 26.01.2009 (31) 25836 P

(54) DERIVATIVES OF 4-(2-AMINO-1HYDROXIETHYL)PHENOL AS AGONISTS OF THE BETA2 ADRENERGIC RECEPTOR

(54) NOVEL IMIDAZOLINYLMETHYL ARYL SULFONAMIDES

(72) PUIG DURAN, Carlos te E-08024 BARCELONA, Spanje (ES) PRAT QUINONES, Maria te E08003 BARCELONA, Spanje (ES)

(11) EP1732901

(32) 12.02.2008

(32) 04.02.2008

(73) Almirall, S.A. te 08022 BARCELONA, Spanje (ES)

(51) C07D 403/12 C07D 401/12 C07D 233/90 A61P 31/12 A61K 31/4164

(31) 08151295

(22) 10.02.2009

(33) Spanje

(47) 02.11.2011

Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) 4-AMINOCARBONYLAMINOSUBSTITUTIERTE IMIDAZOLVERBINDUNGEN MIT ANTIVIRALER WIRKUNG

(21) EP09709660.6

(54) PROCESS AND INTERMEDIATE (72) ECKHARDT, Matthias te 55216 FOR THE PRODUCTION OF A INGELHEIM AM RHEIN, TERTIARY ALCOHOL AS AN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND INTERMEDIATE IN THE SYNTHESIS (DE) OF MONTELUKAST HIMMELSBACH, Frank te 55216 (47) 02.11.2011 INGELHEIM AM RHEIN, (73) Lonza Ltd te 4052 BASEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Zwitserland (CH) (DE) (72) McGARRITY, John te CH-3902 HAMILTON, Bradford te 55216 BRIG-GLIS, Zwitserland (CH) INGELHEIM AM RHEIN, DJOJO, Francis te CH-3930 VISP, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Zwitserland (CH) (DE) PETERS, Stefan te 55216 (51) C07D 401/12 INGELHEIM AM RHEIN, C07D 215/40 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C07C 275/62 (DE) C07C 215/04 A61K 31/435 A61K 31/075

9 november 2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) ZIMMERMANN, Holger te 42113 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRÜCKNER, David te 45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEIMBACH, Dirk te 40629 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HENDRIX, Martin te 51519 ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HENNINGER, Kerstin te 42115 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEWLETT, Guy te 42327 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROSENTRETER, Ulrich te 42349 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KELDENICH, Jörg te 42113 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LANG, Dieter te 42553 VELBERT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RADTKE, Martin te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 239/47 C07D 239/36 (11) EP2170837 (21) EP08771774.0 (22) 24.06.2008 (31) 947256 P (32) 29.06.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

(54) PROCESS FOR PREPARING 2-(3{6-[2-(2,4-DICHLOROPHENYL)(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 ETHYLAMINO]-2BASEL, Zwitserland (CH) METHOXYPYRIMIDIN-4-YL)(72) O'YANG, Counde te SUNNYVALE PHENYL)-2-METHYLPROPIONIC CALIFORNIA 94087, Verenigde ACID Staten van Amerika (US) (47) 02.11.2011 YASUDA, Dennis Mitsugu te (73) SANOFI te 75013 PARIS, Frankrijk CAMPBELL CALIFORNIA 95008, (FR) (47) 02.11.2011

Nummer 45/11 (72) HUANG, Bao-Guo te BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807, Verenigde Staten van Amerika (US) HANNA, Reda G. te BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807, Verenigde Staten van Amerika (US) SECORD, Elizabeth te BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807, Verenigde Staten van Amerika (US) POWERS, Matthew R. te BRIDGEWATER, NEW JERSEY 088007, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51)

66 (11) EP1535913 (21) EP03791398.5 (22) 28.08.2003 (31) 2002248586 2002364725 (32) 28.08.2002 17.12.2002 (33) Japan Japan

9 november 2011 DUITSLAND (DE) KLASEN-MEMMER, Melanie te 67259 HEUCHELHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 327/00 (11) EP2036899 (21) EP07745255.5 (22) 14.06.2007

(54) NOVEL QUATERNARY AMMONIUM (31) 2006168643 COMPOUNDS (32) 19.06.2006 (47) 02.11.2011 (33) Japan (73) Asahi Kasei Pharma Corporation (54) METHOD FOR PRODUCING CYCLIC te TOKYO 101-8101, Japan (JP) DISULFONIC ACID ESTER C07D 251/70 (72) SASAHARA, Takehiko te NUMAZU- (47) 02.11.2011 EP1896432 SHI, SHIZUOKA 410-0105, Japan (73) Wako Pure Chemical Industries, (JP) EP06763482.4 Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA 540MOHRI, Mitsunobu te MISHIMA8605, Japan (JP) 02.06.2006 SHI, SHIZUOKA 411-0831, Japan (72) OKAMOTO, Kuniaki te KAWAGOE102005025899 (JP) SHI SAITAMA 350-1101, Japan (JP) 06.06.2005 (51) C07D 405/06 WATAHIKI, Tsutomu te KAWAGOEC07D 303/14 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SHI SAITAMA 350-1101, Japan (JP) C07D 301/02 SUMINO, Motoshige te KAWAGOEVERFAHREN ZUR AUFBEREITUNG C07D 249/08 SHI SAITAMA 350-1101, Japan (JP) EINES ALKOXYCARBONYLAMINOTRIAZIN (11) EP1535914 (51) C07D 401/04 ENTHALTENDEN (21) EP03730869.9 A61K 31/454 REAKTIONSGEMISCHES (22) 10.06.2003 (11) EP1994019 02.11.2011 (31) 2002180610 (21) EP06743381.3 BASF SE te 67056 2002313317 (22) 26.04.2006 LUDWIGSHAFEN, 2002318833 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 05009556 (32) 20.06.2002 (DE) (32) 30.04.2005 28.10.2002 SCHNEIDER, Jörg te B-1970 31.10.2002 (33) Europees Octrooi Bureau WEZEMBEEK-OPPERN, België (BE) (33) Japan (54) NOVEL PIPERIDIN - SUBSTITUTED SCHERR, Günter te 67065 Japan INDOLES AND THEIR USE AS CCRLUDWIGSHAFEN, Japan 3 MODULATORS BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) PROCESSES FOR PRODUCING (DE) (47) 02.11.2011 EPOXYTRIAZOLE DERIVATIVE AND (73) Boehringer Ingelheim EHRHARDT, Rainer te 68199 INTERMEDIATE THEREFOR MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK International GmbH te 55216 DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 INGELHEIM AM RHEIN, EICHFELDER, Andreas te 67133 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Sumitomo Chemical Company, MAXDORF, BONDSREPUBLIEK (DE) Limited te TOKYO 104-8260, DUITSLAND (DE) Boehringer Ingelheim Pharma Japan (JP) REIF, Martin te 67354 GmbH & Co. KG te 55216 (72) WANG, Weiqi c/o Sumitomo RÖMERBERG, BONDSREPUBLIEK INGELHEIM AM RHEIN, Chemical Co. Ltd. te OSAKA-SHI, DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OSAKA 555-0021, Japan (JP) HIRSCH, Stefan te 67435 (DE) IKEMOTO, Tetsuya c/o Sumitomo NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK (72) MARTYRES, Domnic te 88400 Chemical Co. Ltd. te OSAKA-SHI, DUITSLAND (DE) BIBERACH, BONDSREPUBLIEK OSAKA 555-0021, Japan (JP) SIEDER, Georg te 67098 BAD DUITSLAND (DE) DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK (51) C09K 19/34 POUZET, Pascale te 88400 DUITSLAND (DE) C07D 311/80 BIBERACH, BONDSREPUBLIEK HOLTMANN, Thomas te 67346 (11) EP1963298 DUITSLAND (DE) SPEYER, BONDSREPUBLIEK HOENKE, Christoph te 55216 (21) EP06818979.4 DUITSLAND (DE) INGELHEIM AM RHEIN, CIPRIAN, Jürgen te 67071 (22) 05.12.2006 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND LUDWIGSHAFEN, (31) 102005062100 (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SEITHER, Peter te 88400 (32) 22.12.2005 (DE) BIBERACH, BONDSREPUBLIEK ASCHERL, Hermann te 67246 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) DIRMSTEIN, BONDSREPUBLIEK (54) Benzochromenderivate HOBBIE, Silke te 88400 DUITSLAND (DE) BIBERACH, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 C07D 417/12 DUITSLAND (DE) (73) Merck Patent GmbH te 64293 C07D 281/10 BOUYSSOU, Thierry te 88447 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK A61P 9/10 WARTHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) A61P 43/00 DUITSLAND (DE) A61P 3/06 (72) TAUGERBECK, Andreas te 64285 (51) C07D 417/14 A61P 1/16 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK C07D 417/04 A61K 31/554

Nummer 45/11 C07D 413/14 C07D 413/04 C07D 409/14 C07D 405/14 C07D 405/04 C07D 401/04 A61K 31/519 A61K 31/506 A61K 31/501 A61K 31/498 A61K 31/497 A61K 31/496 A61K 31/4709 (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

67

9 november 2011

(11) EP2294063

PARISS, Frankrijk (FR) RINALDI-CARMONA, Murielle te F75013 PARIS, Frankrijk (FR)

(21) EP09761673.4 (22) 08.06.2009 (31) 08157952 (32) 10.06.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PYRROLIDINE ETHER DERIVATIVES AS NK3 RECEPTOR ANTAGONISTS (47) 02.11.2011

(51) C07D 409/14 C07D 401/12 A61P 3/00 A61P 25/00 A61K 31/473 A61K 31/4725 (11) EP1960387 (21) EP06829734.0

(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (22) EP1758883 BASEL, Zwitserland (CH) (31) EP05750076.1 (72) JABLONSKI, Philippe te F-68440 (32) STEINBRUNN-LE-HAUT, Frankrijk 16.05.2005 (33) (FR) 572266 P KAWASAKI, Kenichi te FUJISAWA- (54) 18.05.2004 SHI KANAGAWA-KEN 251-0052, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika KNUST, Henner te 79618 Substituted 2-quinolyl-oxazoles RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK useful as PDE4 inhibitors DUITSLAND (DE) 02.11.2011 LIMBERG, Anja te CH-4058 (47) Schering Corporation te BASEL, Zwitserland (CH) (73) KENILWORTH, NJ 07033-0530, NETTEKOVEN, Matthias te 79639 Verenigde Staten van Amerika GRENZACH-WYHLEN, (72) (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUANG, Rongze te GREEN RATNI, Hasane te F-68440 BROOK, NEW JERSEY 08812, HABSHEIM, Frankrijk (FR) Verenigde Staten van Amerika RIEMER, Claus te 79102 (US) FREIBURG, BONDSREPUBLIEK BLYTHIN, David te NORTH DUITSLAND (DE) CALDWELL, NEW JERSEY 07006, (51) Verenigde Staten van Amerika (51) C07D 401/14 (US) C07D 401/12 SHIH, Neng-Yang te WARREN, C07D 401/06 NEW JERSEY 07059, Verenigde C07D 211/64 Staten van Amerika (US) C07D 211/62 (11) SHUE, Ho-Jane te HENDERSON, C07D 211/38 (21) NEVADA 89044, Verenigde Staten C07D 207/38 (22) van Amerika (US) C07D 207/34 CHEN, Xiao te EDISON, NEW A61P 3/00 (31) JERSEY 08820, Verenigde Staten A61P 29/00 van Amerika (US) A61P 25/00 CAO, Jianhua te EDISON, NEW A61P 1/00 (32) JERSEY 08820, Verenigde Staten A61K 31/4545 van Amerika (US) A61K 31/454 GU, Danlin te KIRKLAND, A61K 31/4025 (33) WASHINGTON 98033, Verenigde (11) EP2283008 Staten van Amerika (US) (21) EP09750014.4 HUANG, Ying te BERKELEY HEIGHTS, NEW JERSEY 07922, (22) 07.05.2009 (54) Verenigde Staten van Amerika (31) 0802553 (47) (US) (32) 09.05.2008 (73) SCHWERDT, John, H. te LAKE HIAWATHA, NEW JERSEY 07034, (33) Frankrijk Verenigde Staten van Amerika (72) (54) DERIVES DE 4,5(US) DIPHENYLEPYRROLE-2TING, Pauline, C. te NEW YLCARBOXAMIDE, LEUR PROVIDENCE, NEW JERSEY PREPARATION ET LEUR 07974, Verenigde Staten van UTILISATION COMME Amerika (US) ANTAGONISTES DES RECEPTEURS WONG, Shing-Chun te UNION, CB1 DES CANNABINOIDES NEW JERSEY 07083, Verenigde (47) 02.11.2011 Staten van Amerika (US) XIAO, Li te CRANBURY, NEW (73) SANOFI te 75013 PARIS, Frankrijk JERSEY 08512, Verenigde Staten (FR) van Amerika (US) (72) BARTH, Francis te F-75013 PARIS,

(51) C07D 401/14 C07D 401/12 A61P 25/00 A61K 31/445

Frankrijk (FR) CONGY, Christian te F-75013 PARIS, Frankrijk (FR) JEANJEAN, Audrey te F-75013

22.11.2006 05111248 24.11.2005 Europees Octrooi Bureau DERIVES DE ISOQUINOLINE ET BENZO[H]ISOQUINOLINE, LEUR PREPARATION ET LEUR UTILISATION EN THERAPEUTIQUE EN TANT QU ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L HISTAMINE H3 02.11.2011 SANOFI te 75013 PARIS, Frankrijk (FR) DIAZ MARTIN, Juan Antonio te F75013 PARIS, Frankrijk (FR) ESCRIBANO ARENALES, Beatriz te F-75013 PARIS, Frankrijk (FR) JIMENEZ BARGUENO, Maria Dolores te F-75013 PARIS, Frankrijk (FR) C07D 413/04 A61P 3/10 A61P 3/04 A61K 31/454 EP2114931 EP08700184.8 04.01.2008 0700124 0708740 0719762 04.01.2007 08.05.2007 10.10.2007 GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË PIPERIDINE GPCR AGONISTS 02.11.2011 PROSIDION LTD te OXFORD, OX4 6LT, GROOT BRITTANNIË (GB) BERTRAM, Lisa, Sarah te OXFORD OXFORDSHIRE OX4 6LT, GROOT BRITTANNIË (GB) FYFE, Matthew, Colin, Thor te OXFORD OXFORDSHIRE OX4 6LT, GROOT BRITTANNIË (GB) JEEVARATNAM, Revathy, Perpetua te OXFORD OXFORDSHIRE OX4 6LT, GROOT BRITTANNIË (GB) KEILY, John te OXFORD OXON OX4 6LT, GROOT BRITTANNIË (GB) SWAIN, Simon, Andrew te WATLINGTON OXFORDSHIRE OX4 6LT, GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) C07D 413/14 C07D 413/04

Nummer 45/11 A61P 37/00 A61K 31/4245 (11) EP2222668 (21) EP08861137.1 (22) 15.12.2008 (31) 8079 (32) 18.12.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) TETRAHYDROCYCLOPENTA[B]IND OL-3-YL CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES USEFUL IN THE TREATMENT OF AUTOIMMUNE AND INFLAMMATORY DISORDERS (47) 02.11.2011 (73) Arena Pharmaceuticals, Inc. te SAN DIEGO, CA 92121-3223, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) JONES, Robert, M. te SAN DIEGO CALIFORNIA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) BUZARD, Daniel, J. te SAN DIEGO CALIFORNIA 92129, Verenigde Staten van Amerika (US) KAWASAKI, Andrew, M. te SAN DIEGO CALIFORNIA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) LOPEZ, Luis, A. te SAN DIEGO CALIFORNIA 92154, Verenigde Staten van Amerika (US) MOODY, Jeanne, V. te SAN DIEGO CALIFORNIA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) THORESEN, Lars te SAN DIEGO CALIFORNIA 92107, Verenigde Staten van Amerika (US) ULLMAN, Brett te SAN DIEGO CALIFORNIA 92105, Verenigde Staten van Amerika (US) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

68

9 november 2011

KELDENICH, Jörg te 42113 FUJIFILM Corporation te MINATOWUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK KU TOKYO 106-8620, Japan (JP) DUITSLAND (DE) (72) IHARA, Masataka te SENDAI-SHI, VAKALOPOULOS, Alexandros te MIYAGI 9820021, Japan (JP) 40721 HILDEN, BONDSREPUBLIEK TAKASU, Kiyosei te SENDAI-SHI, DUITSLAND (DE) MIYAGI 9820036, Japan (JP) SÜSSMEIER, Frank te 42277 PUDHOM, Kanitha te SENDAI-SHI, WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK MIYAGI 9820836, Japan (JP) DUITSLAND (DE) KITAGUCHI, Hiroshi te KANAGAWA ZIMMERMANN, Katja te 40470 2500193, Japan (JP) DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK KAWAKAMI, Masayuki te DUITSLAND (DE) KANAGAWA 2500193, Japan (JP) LANG, Dieter te 42553 VELBERT, SATO, Kozo te KANAGAWA BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 2500193, Japan (JP) (DE) (51) C07D 471/04 MEIBOM, Daniel te 51373 A61K 31/437 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) EP2294068 (51) C07D 417/12 A61P 3/10 A61K 31/505 (11) EP1623984 (21) EP05077388.6 (22) 14.03.2003 (31) MA01802002 (32) 15.03.2002 (33) India

(21) EP09738348.3 (22) 17.04.2009 (31) 0802195 (32) 21.04.2008 (33) Frankrijk (54) DERIVES DE 1,3-DIHYDRO-2HPYRROLO(3,2-b) PYRIDIN-2-ONE, LEUR PREPARATION ET LEURS APPLICATIONS EN THERAPEUTIQUE

(54) Polymorphic form I of 5-[4-[[3(47) 02.11.2011 methyl-4-oxo-3,4(73) SANOFI te 75013 PARIS, Frankrijk dihydroquinazolin(FR) 2yl]methoxy]benzyl] thiazolidine2,4-dione potassium salt (72) COUTURIER Cédric te F-75013 PARIS, Frankrijk (FR) (47) 02.11.2011 FOULON Loïc te F-75013 PARIS, (73) Dr. Reddy's Laboratories Limited Frankrijk (FR) te HYDERABAD 500 016, ANDHRA SERRADEIL-LEGAL Claudine te FPRADESH, India (IN) 75013 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Potlapally, Rajender Kumar, VALETTE Gérard te F-75013 PARIS Custom Chem. Services te - FRANCE, Frankrijk (FR) 500016 HYDERABAD ANDHRA (51) C07D 471/08 PRADESH, India (IN) A61P 25/00 C07D 419/14 Srisilla, Raju, Custom Chemical A61K 31/439 C07D 413/14 Services te 500016 HYDERABAD C07D 413/12 ANDHRA PRADESH, India (IN) (11) EP1966208 A61P 9/06 Mamillapalli, Ramabhadra S., (21) EP06840977.0 A61K 31/40 Custom Chem. Services te (22) 14.12.2006 500016 HYDERABAD ANDHRA EP2185550 PRADESH, India (IN) (31) 0525673 EP08774012.2 Gaddam, Om Reddy, Custom (32) 16.12.2005 17.07.2008 Chem. Services te 500016 HYDERABAD ANDHRA PRADESH, (33) GROOT BRITTANNIË 102007035367 India (IN) (54) (1-AZA-BICYCLO[3.3.1]NON-4-YL)27.07.2007 [5-(1H-INDOL-5-YL)(51) C07D 417/14 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HETEROARYL]-AMINES AS C07D 277/84 CHOLINERGIC LIGANDS OF THE SUBSTITUIERTE ARYLOXAZOLE C07D 277/66 N-AChR FOR THE TREATMENT OF UND IHRE VERWENDUNG A61P 33/00 PSYCHOTIC AND A61K 31/4709 02.11.2011 NEURODEGENERATIVE A61K 31/4439 Bayer Pharma Aktiengesellschaft DISORDERS A61K 31/428 te 13353 BERLIN, (47) 02.11.2011 (11) EP1818334 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Novartis AG te 4056 BASEL, (DE) (21) EP05788281.3 Zwitserland (CH) NELL, Peter te 42115 (22) 29.09.2005 (72) FREDERIKSEN, Mathias te CHWUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK (31) 2004291996 4053 BASEL, Zwitserland (CH) DUITSLAND (DE) FEUERBACH, Dominik te 79379 (32) 04.10.2004 HÜBSCH, Walter te 42113 MÜLLHEIM, BONDSREPUBLIEK WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK (33) Japan DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) (54) ANTI-TRYPANOSOMIASIS AGENT HURTH, Konstanze te F-68300 ALBRECHT-KÜPPER, Barbara te SAINT LOUIS, Frankrijk (FR) (47) 02.11.2011 42289 WÜLFRATH, KOLLER, Manuel te CH-3098 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Ihara, Masataka te MIYAGI 982SCHLIERN, Zwitserland (CH) (DE) 0021, Japan (JP)

Nummer 45/11

(51)

(11) (21) (22) (31)

69

9 november 2011

ROY, Bernard, Lucien te CH-1700 (32) 22.02.2005 FRIBOURG, Zwitserland (CH) (33) Europees Octrooi Bureau C07D 487/04 (54) NEW SYNTHESIS OF A A61P 35/00 CAMPTOTHECIN SUBUNIT A61K 31/517 (47) 02.11.2011 EP2007767 (73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 EP07712872.6 BASEL, Zwitserland (CH) 09.03.2007 (72) PETERS, Rene te CH-8050 ZUERICH, Zwitserland (CH) 0604944 0617789 (51) C07D 491/048

(32) 11.03.2006 09.09.2006

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

A61P 35/00 A61P 29/00 A61K 31/519 A61K 31/5025 A61K 31/4355

(54) PYRROLOPYRIMIDINE DERIVATIVES USED AS HSP90 INHIBITORS

(11) EP2069354

(47) 02.11.2011

(22) 20.08.2007

(73) VERNALIS (R&D) LTD te BERKSHIRE RG41 5UA, GROOT BRITTANNIË (GB)

(31) 839161 871591 917623 944741

(72) BROUGH, Paul, Andrew te BERKSHIRE RG41 5UA, GROOT BRITTANNIË (GB) DRYSDALE, Martin, James te BERKSHIRE RG41 5UA, GROOT BRITTANNIË (GB) DAVIES, Nicholas, Gareth, Morse te BERKSHIRE RG41 5UA, GROOT BRITTANNIË (GB) FOLOPPE, Nicolas, Noel te BERKSHIRE RG41 5UA, GROOT BRITTANNIË (GB) STOKES, Stephan te BERKSHIRE RG41 5UA, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C07D 487/04 A61P 9/04 A61K 31/5025 (11) EP1924585 (21) EP06813757.9 (22) 24.08.2006 (31) 712153 P (32) 29.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NOVEL CRYSTALLINE FORM OF A PYRIDAZINO [4 , 5-B] INDOLE DERIVATIVE (47) 02.11.2011 (73) Sanofi-Aventis U.S. LLC te BRIDGEWATER, NJ 08807-2854, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ROCCO, William, L. te READING, PA 19606, Verenigde Staten van Amerika (US) HIGGINS, John, D. te BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 491/22 C07D 491/04 (11) EP1856124 (21) EP06706913.8 (22) 14.02.2006 (31) 05101338

(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. te TOKYO 101-8311, Japan (JP) (72) LI, Bei te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) SZARDENINGS, Anna Katrin te TORRANCE, CA 90503, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1049117 (21) EP00108862.4 (22) 26.04.2000 (31) 11782899 16756499 37560999

P P P P

(32) 26.04.1999 14.06.1999 28.12.1999

(32) 21.08.2006 22.12.2006 11.05.2007 18.06.2007 Staten Staten Staten Staten

(47) 02.11.2011

(51) H01L 51/46 H01G 9/20 C07F 15/00

(21) EP07814272.6

(33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

(54) CYANOAMINOQUINOLONES AS GSK-3 INHIBITORS

(33) Japan Japan Japan van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) Ruthenium complex dye (47) 02.11.2011 (73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)

(54) Aza-benzofuranyl compounds and (72) Takizawa, Hiroo te MINAMImethods of use ASHIGARA-SHI, KANAGAWA-KEN, (47) 02.11.2011 Japan (JP) Kubota, Tadahiko te MINAMI(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN ASHIGARA-SHI, KANAGAWA-KEN, FRANCISCO CA 94080-4990, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) PRICE, Stephen te HARLOW ESSEX CM19 5TR, GROOT BRITTANNIË (GB) WILLIAMS, Karen te HARLOW ESSEX CM19 5TR, GROOT BRITTANNIË (GB) SAVY, Pierre Pascal te HARLOW ESSEX CM19 5TR, GROOT BRITTANNIË (GB) DYKE, Hazel Joan te HARLOW ESSEX CM19 5TR, GROOT BRITTANNIË (GB) MONTANA, John Gary te HARLOW ESSEX CM19 5TR, GROOT BRITTANNIË (GB) STANLEY, Mark S. te PACIFICA, CALIFORNIA 94044, Verenigde Staten van Amerika (US) BAO, Liang te FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07H 15/24 C07H 13/08 C07C 62/32 A23L 2/60 A23L 1/236 (11) EP2190854 (21) EP08799148.5 (22) 04.09.2008 (31) 856274 (32) 17.09.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) STEVIOL GLYCOSIDE ISOMERS (47) 02.11.2011 (73) PepsiCo, Inc. te PURCHASE, NEW YORK 10577, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LEE, Thomas te SCARSDALE NY 10583, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07D 498/06 A61P 25/00 A61K 31/4741

(51) C07K 1/08 C07K 1/06

(11) EP2203458

(21) EP02077875.9

(21) EP08830095.9 (22) 11.09.2008 (31) 993346 P (32) 11.09.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1277761 (22) 15.07.2002 (31) 01202751 (32) 19.07.2001 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Process for the preparation of

Nummer 45/11 peptides

70 (11) EP2064234

(47) 02.11.2011

(21) EP07875175.7

(73) N.V. Organon te 5349 AB OSS

(22) 18.09.2007

(72) Eggen, Ivo Franci te 5340 BH OSS (31) 845606 P Ten Kortenaar, Paulus Bernardus 846421 P Wilhelmus te 5340 BH OSS 851591 P (51) C07K 14/00 (11) EP2114990 (21) EP08726179.8 (22) 27.02.2008 (31) 903694 P (32) 27.02.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 18.09.2006 21.09.2006 12.10.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) BIOACTIVE PEPTIDES AND METHOD OF USING SAME

(47) 02.11.2011 (54) Method for predicting the (73) Compugen Ltd. te 69512 TEL response of NSCLC-patients to AVIV, Israël (IL) treatment by an EGFR-TK inhibitor (72) COHEN, Yossi te TEL AVIV, Israël (47) 02.11.2011 (IL) (73) Nuclea Biomarkers LLC te SHEMESH, Ronen te 71700 PITTSFIELD, MA 01201, Verenigde MODIIN, Israël (IL) Staten van Amerika (US) TOPORIK, Amir te 37016 KARKUR, (72) MURACA, Patrick, J. te PITTSFIELD, Israël (IL) MA 01201, Verenigde Staten van LEVINE, Zurit te HERZLIYA, Israël Amerika (US) (IL) WOOL, Assaf te KIRIAT ONO, (51) C12N 5/10 Israël (IL) C12N 15/48 DAHARY, Dvir te TEL AVIV 69270, C07K 14/15 Israël (IL) A61P 35/00 HECHT, Iris te TEL VIV, Israël (IL) A61P 15/00 BEIMAN, Merav te NES ZIONA, A61K 48/00 Israël (IL) A61K 39/21 ROTMAN, Galit te HERZLIYA, (11) EP1212359 Israël (IL) (21) EP00960783.9 AYALON-SOFFER, Michal te 47 210 RAMAT HASHARON, Israël (IL) (22) 01.09.2000 (51) C12N 5/00 C12N 15/12 C07K 14/71 01.09.1999 A61P 9/10 15.09.1999 A61P 35/00 Frankrijk A61P 3/10 Frankrijk A61P 29/00 PROCEDE DE DETECTION DE A61P 27/02 L'EXPRESSION D'UNE PROTEINE A61P 17/06 D'ENVELOPPE D'UN RETROVIRUS A61K 39/00 ENDOGENE HUMAIN ET A61K 38/17 UTILISATIONS D'UN GENE (11) EP2014678 CODANT POUR CETTE PROTEINE (21) EP08018875.8 02.11.2011 (22) 12.09.2003 BIO MERIEUX te 69280 MARCY (31) 2002267285 L'ETOILE, Frankrijk (FR) 2003062003 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE 2003167042 ET DE LA RECHERCHE MEDICALE

(31) 9911141 9911793 (32) (33) (54)

(47) (73)

(INSERM) te 75654 PARIS CÉDEX 13, Frankrijk (FR) (72) MALLET, François te F-69100 VILLEURBANNE, Frankrijk (FR) COSSET, François-Loic te 69004 LYON, Frankrijk (FR) BLOND, Jean-Luc te F-69005 LYON, Frankrijk (FR) LAVILLETTE, Dimitri te 69007 LYON, Frankrijk (FR) BOUTON, Olivier te 69110 STE FOY LES LYON, Frankrijk (FR) RUGGIERI, Alessia te 69115 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07K 14/43

(32) 12.09.2002 07.03.2003 11.06.2003 (33) Japan Japan Japan

(54) KDR peptides and vaccines comprising the same (47) 02.11.2011 (73) Oncotherapy Science, Inc. te KAWASAKI-SHI KANAGAWA 2130012, Japan (JP) (72) Tahara, Hideaki te TOKYO 1138654, Japan (JP) Wada, Satoshi te SAITAMA 338-

9 november 2011 8553, Japan (JP) Tsunoda, Takuya te TOKYO 1080071, Japan (JP) (51) C07K 14/71 (11) EP1311290 (21) EP01965932.5 (22) 14.08.2001 (31) 638834 (32) 14.08.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) EXPRESSION OF HERSTATIN, AN ALTERNATIVE HER-2/NEU PRODUCT, IN CELLS THAT EXPRESS EITHER P185HER-2 OR THE EGF RECEPTOR INHIBITS RECEPTOR ACTIVITY AND CELL GROWTH (47) 02.11.2011 (73) Oregon Health and Science University te PORTLAND, OREGON 97201, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) CLINTON, Gail M. te PORTLAND, OR 97201, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07K 14/775 C07K 14/02 A61P 43/00 A61K 39/385 (11) EP1756143 (21) EP05721957.8 (22) 18.03.2005 (31) 2004018551 (32) 18.03.2004 (33) Zuid-Korea (54) ANTI-OBESE IMMUNOGENIC HYBRID POLYPEPTIDES AND ANTIOBESE VACCINE COMPOSITION COMPRISING THE SAME (47) 02.11.2011 (73) SJ Biomed Inc. te ANSAN-SI, GYEONGGI-DO 426-791, ZuidKorea (KR) (72) KIM, Hyo-Joon te ANSAN-SI GYEONGGI-DO 426-767, ZuidKorea (KR) (51) C12N 5/12 C12N 15/13 C07K 16/28 A61P 37/00 A61P 35/00 A61P 31/00 A61K 39/395 (11) EP1836225 (21) EP06701729.3 (22) 06.01.2006 (31) 200500021 (32) 06.01.2005 (33) Denemarken (54) KIR-BINDING AGENTS AND METHODS OF USE THEREOF (47) 02.11.2011 (73) NOVO NORDISK A/S te 2880 BAGSVAERD, Denemarken (DK)

Nummer 45/11 Innate Pharma te 13009 MARSEILLE, Frankrijk (FR) (72) PADKÆR, Søren, Berg te DK-3500 VÆRLØSE, Denemarken (DK) WAGTMANN, Peter, Andreas, Nicolai, Reumert te DK-2960 RUNGSTED KYST, Denemarken (DK) SPEE, Pieter te DK-3450 ALLERØD, Denemarken (DK) ZAHN, Stefan te DK-2750 BALLERUP, Denemarken (DK) KJæRGAARD, Kristian te DK-2750 BALLERUP, Denemarken (DK) Svensson, Anders te S-217 46 MALMÖ, Zweden (SE) (51) C07K 16/28 A61K 39/395 (11) EP1572746 (21) EP03808487.7 (22) 16.12.2003 (31) 320094 (32) 16.12.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) HUMAN MONOCLONAL ANTIBODIES TO EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR (EGFR) (47) 02.11.2011 (73) Genmab A/S te 1260 COPENHAGEN K, Denemarken (DK)

71

9 november 2011

Company of the Hebrew (51) C08F 4/70 University of Jerusalem te C08F 4/02 JERUSALEM 91390, Israël (IL) C08F 10/00 DIMES-Dipartimento do Medicina (11) EP1913034 Sperimentale te 16132 GENOVA, (21) EP06777985.0 Italië (IT) (22) 26.07.2006 (72) LEVI-SCHAFFER, Francesca te (31) 05291668 93509 JERUSALEM, Israël (IL) BACHELET, Ido te 93307 (32) 03.08.2005 JERUSALEM, Israël (IL) (33) Europees Octrooi Bureau MUNITZ, Ariel te 93715 (54) ACTIVATING FLUORINATED JERUSALEM, Israël (IL) SUPPORTS WITH IRON-BASED MORETTA, Lorenzo te I-16145 NON-METALLOCENE COMPLEXES GENOVA, Italië (IT) MORETTA, Alessandro te I-16145 (47) 02.11.2011 GENOVA, Italië (IT) (73) TOTAL PETROCHEMICALS (51) C07K 16/28 RESEARCH FELUY te 7181 A61P 37/08 SENEFFE (FELUY), België (BE) A61P 37/06 CENTRE NATIONAL DE LA A61P 35/02 RECHERCHE SCIENTIFIQUE A61K 39/395 (CNRS) te 75016 PARIS, Frankrijk (FR) (11) EP1985634 (72) PRADES, Floran te B-1400 (21) EP08012718.6 NIVELLES, België (BE) (22) 13.03.2002 SPITZ, Roger te F-69006 LYON, (31) 310196 P Frankrijk (FR) 51497 BOISSON, Christophe te F-69100 VILLEURBA, Frankrijk (FR) (32) 03.08.2001 SIROL, Sabine te B-1440 18.01.2002 WAUTHIER-BRAINE, België (BE) (33) Verenigde Staten van Amerika RAZAVI, Abbas te B-7000 MONS, Verenigde Staten van Amerika België (BE) (54) Antibody binding p-selectin (51) D06M 15/285 glycoprotein ligand 1 (PSGL-1) for D06M 15/233 use in treating allergic disease D04H 1/64 (47) 02.11.2011 C09D 135/06 (73) AbGenomics Coöperatief U.A. te C09D 125/08 1077 ZX AMSTERDAM C08F 8/32 C03C 25/26 (72) Rong-Hwa, Lin te PALO ALTO, CA

(72) VAN DE WINKEL, Jan, G., J. te NL3707 CK ZEIST VAN DIJK, Marcus, Antonius te NL3722 ZH BILTHOVEN HALK, Edward te SUNNYVALE, CA 94087, Verenigde Staten van 94306, Verenigde Staten van (11) EP2029633 Amerika (US) Amerika (US) (21) EP07783269.9 GERRITSEN, Arnout, F. te NL-3981 Chung-Hsiun, Wu te NEIHU (22) 04.05.2007 TD BUNNIK TAIPEI, Taiwan (TW) PETERSEN, Jorgen te DK-2960 Pei-Ling, Hsu te LITTLE ROCK, AZ (31) 454326 RUNGSTED KYST, Denemarken 72212, Verenigde Staten van (32) 16.06.2006 (DK) Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika BAADSGAARD, Ole te S-211 22 (51) C08L 101/00 (54) FORMALDEHYDE FREE BINDER MALMÖ, Zweden (SE) C08J 9/20 BLEEKER, Willem, Karel te NL(47) 02.11.2011 C08F 6/10 AMSTERDAM C08F 2/44 (73) Georgia-Pacific Chemicals LLC te PARREN, Paul te NL-3984 PR C08F 2/18 ATLANTA GA 30303, Verenigde ODIJK Staten van Amerika (US) (11) EP1831261 (51) C07K 16/42 (72) SRINIVASAN, Ramji te (21) EP05812028.8 C07K 16/28 ALPHARETTA, GEORGIA 30022, (22) 02.12.2005 A61P 37/08 Verenigde Staten van Amerika A61K 39/395 (31) 04106826 (US) (11) EP1730194 GABRIELSON, Kurt te LILBURN, (32) 22.12.2004 GEORGIA 30047, Verenigde (21) EP05718931.8 (33) Europees Octrooi Bureau Staten van Amerika (US) (22) 30.03.2005 (54) CHEMICAL COMPOSITION AND HINES, John B. te ATLANTA, PROCESS (31) 557377 P GEORGIA 30307, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 02.11.2011 (32) 30.03.2004 HAGIOPOL, Cornel te LILBURN, (73) Akzo Nobel N.V. te 6800 SB (33) Verenigde Staten van Amerika GEORGIA 30047, Verenigde ARNHEM (54) BI-SPECIFIC ANTIBODIES FOR Staten van Amerika (US) Eka Chemicals AB te 445 80 TARGETING CELLS INVOLVED IN BOHUS, Zweden (SE) (51) C08L 23/16 ALLERGIC-TYPE REACTIONS, C08F 210/18 (72) NORDIN, Jan te S-862 32 COMPOSITIONS AND USES KVISSLEBY, Zweden (SE) (11) EP2115018 THEREOF GRATZ, Susanne te DE-52391 (21) EP08707570.1 (47) 02.11.2011 VETTWEISS, BONDSREPUBLIEK (22) 06.02.2008 (73) Yissum Research Development DUITSLAND (DE)

Nummer 45/11 (31) 07002711 07009118

72 C08G 18/63 C08F 279/02

(32) 08.02.2007 07.05.2007

(11) EP1101780

(33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau

(22) 09.11.2000

(54) ELASTOMERIC COMPOUND (47) 02.11.2011 (73) Lanxess Elastomers B.V. te 6167 AC GELEEN

(21) EP00124211.4 (31) 19955129 (32) 17.11.1999 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Festkörperreiche Bindemittelkombinationen und deren Verwendung

(72) VAN DOREMAELE, Gerardus Henricus Josephus te NL-6132 HN (47) 02.11.2011 SITTARD KRANENBURG, Mirko te NL-6215 (73) Bayer MaterialScience AG te 51368 LEVERKUSEN, JC MAASTRICHT BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DULLAERT, Konraad te B-3001 (DE) HEVERLEE, België (BE) (72) Wamprecht, Christian, Dr. te (51) C08L 33/02 41472 NEUSS, BONDSREPUBLIEK C08J 3/24 DUITSLAND (DE) C08F 220/06 Sonntag, Michael, Dr. te 51519 (11) EP2125917 ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK (21) EP08722551.2 DUITSLAND (DE) Mundstock, Holger te 42929 (22) 14.03.2008 WERMELSKIRCHEN, (31) 2007069634 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 2007071627 (DE) (32) 16.03.2007 (51) C08J 7/16 19.03.2007 C08F 4/40 (33) Japan C08F 292/00 Japan C08F 2/50 (54) WATER ABSORBENT RESIN (11) EP1778770 PRODUCTION METHOD, WATER ABSORBENT RESIN, AND USAGE (21) EP05775678.5 THEREOF (22) 02.06.2005 (47) 02.11.2011

(31) 0405937

(73) Nippon Shokubai Co., Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA 541-0043, Japan (JP)

(32) 02.06.2004

(72) TORII, Kazushi te HIMEJI-SHI HYOGO 671-1242, Japan (JP) KOBAYASHI, Taishi te HIMEJI-SHI HYOGO 671-1242, Japan (JP) (51) C08F 220/32 (11) EP1569970 (21) EP03769789.3 (22) 07.11.2003 (31) 0213999 (32) (33) (54)

(47) (73) (72)

(51)

(33) Frankrijk (54) MATÉRIAU DE SURFACE MODIFIÉE, SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ET SES UTILISATIONS (47) 02.11.2011 (73) Universite Paris 7-Denis Diderot te 75251 PARIS CEDEX 05, Frankrijk (FR) Alchimedics te 91300 MASSY, Frankrijk (FR)

(72) CHEHIMI, Mohamed, Mehdi te F08.11.2002 75020 PARIS, Frankrijk (FR) PINSON, Jean te F-94120 Frankrijk FONTENAY-SOUS-BOIS, Frankrijk COPOLYMERE DISPOSANT D'AU (FR) MOINS UNE FONCTION GREFFEE CHARLEUX, Bernadette te FALKOXY OU HYDROXY 94300 VINCENNES, Frankrijk (FR) POLYALKYLENE GLYCOL ET SON BUREAU, Christophe te F-92150 UTILISATION SURESNES, Frankrijk (FR) 02.11.2011 TRONCHE, Christopher te F78000 VERSAILLES, Frankrijk (FR) OMYA DEVELOPMENT AG te 4665 MATRAB, Tarik te F-95014 CERGY, OFTRINGEN, Zwitserland (CH) Frankrijk (FR) GANE, Patrick te CH-4852 PERRUCHOT, Christian te F-78800 ROTHRIST, Zwitserland (CH) HOUILLES, Frankrijk (FR) BURI, Matthias te CH-4852 CABET-DELIRY, Eva te F-75020 ROTHRIST, Zwitserland (CH) PARIS, Frankrijk (FR) KAESSBERGER, Michael te CHSAVE, Maud te F-92130 ISSY-LES6204 SEMPACH, Zwitserland (CH) MOULINEAUX, Frankrijk (FR) C09D 175/04 (51) C09J 175/08 C09D 151/04 C08G 18/75 C08L 51/04

9 november 2011 C08G 18/48 C08G 18/12 C08G 18/08 B01J 19/18 (11) EP2313445 (21) EP09779791.4 (22) 16.06.2009 (31) 08162049 (32) 08.08.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) HERSTELLUNG VON SILYLIERTEN POLYURETHANEN UND/ODER POLYHARNSTOFFEN (47) 02.11.2011 (73) Construction Research & Technology GmbH te 83308 TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KLAPDOHR, Simone te 83022 ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WALTHER, Burkhard te 84518 GARCHING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MACK, Helmut te 83278 TRAUNSTEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) CAI, Zhizhong te 83308 TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MARC, Laurent te F-77850 HERICY, Frankrijk (FR) MEZGER, Jochen te 84518 GARCHING AN DER ALZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) AUSTERMANN, Tobias te 48153 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FLAKUS, Silke te 85560 EBERSBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C08L 75/06 C08L 67/04 C08G 18/42 (11) EP2217635 (21) EP08855721.0 (22) 28.11.2008 (31) 102007057768 (32) 30.11.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) BIODEGRADABLES VERBUNDSYSTEM UND DESSEN VERWENDUNG (47) 02.11.2011 (73) Universität Ulm te 89081 ULM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SELIGER, Hartmut te 89275 ELCHINGEN-THALFINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HÄBERLEIN, Hans te 86368 GERSTHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C09D 175/06 C08G 18/80

Nummer 45/11 C08G 18/79 C08G 18/08 (11) EP1641860 (21) EP04739943.1 (22) 16.06.2004 (31) 10328994 (32) 27.06.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) BLOCKIERTE POLYISOCYANATE (47) 02.11.2011 (73) Bayer MaterialScience AG te 51368 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MAZANEK, Jan te 51061 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) THIEBES, Christoph te 50670 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MEIXNER, Jürgen te 47803 KREFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FLECK, Olaf te 51467 BERGISCH GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÜLLER, Heino te 51375 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

73 (31) 102008031555 (32) 07.07.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) POLYMERISIERBARE ZUSAMMENSETZUNG ENTHALTEND ANORGANISCHE PARTIKEL MIT ORGANISCHER HÜLLE

9 november 2011 (72) Yamane, Yuji te ANNAKA-SHI GUNMA 379-0224, Japan (JP) Koike, Noriyuki te ANNAKA-SHI GUNMA 379-0224, Japan (JP) Kishita, Hirofumi te ANNAKA-SHI GUNMA 379-0224, Japan (JP) Yamaguchi, Koichi te ANNAKA-SHI GUNMA 379-0224, Japan (JP)

(51) D04H 1/54 D01F 6/80 C09J 177/00 (73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 C08G 69/36 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) EP2338928 (72) KREILING, Stefan te 69214 (21) EP09015622.5 EPPELHEIM, BONDSREPUBLIEK (22) 17.12.2009 DUITSLAND (DE) (54) Bindefaser zur Verfestigung von TADEN, Andreas te 40597 Naturfasern enthaltenden DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK Flachmaterialien DUITSLAND (DE) SCHÖNFELD, Rainer te 40221 (47) 02.11.2011 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (73) EMS-PATENT AG te 7013 DOMAT / DUITSLAND (DE) EMS, Zwitserland (CH) (47) 02.11.2011

(51) C08G 63/02 (11) EP1802681

(21) EP05793090.1 (22) 06.09.2005 (31) 609280 P (32) 13.09.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(72) Bender, Klaus, Dr. te 7402 BONADUZ, Zwitserland (CH) Schäch, Gunther te 7000 CHUR, Zwitserland (CH) Kinkelin, Eberhard, Dr. te 7000 CHUR, Zwitserland (CH) (51) C08G 77/42 C08G 77/16 C08G 77/08

(51) C08G 59/68 C08G 59/18

(54) SINGLE SOLVENT POLYMER EXTRACTION METHODS

(11) EP2158250

(47) 02.11.2011

(21) EP07120543.9

(21) EP08760685.1

(73) METABOLIX, INC. te CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 13.11.2007

(22) 06.06.2008 (31) 07110279 (32) 14.06.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) KATALYSATOR FÜR DIE HÄRTUNG VON EPOXIDEN (47) 02.11.2011 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WITTENBECHER, Lars te 40545 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DEGEN, Georg te 64653 LORSCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HENNINGSEN, Michael te 67227 FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MAASE, Matthias te MENDHAM, NEW JERSEY, 07945, Verenigde Staten van Amerika (US) DÖRING, Manfred te 76744 WÖRTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ARNOLD, Ulrich te 76646 BRUCHSAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C08G 61/12 (11) EP2297222 (21) EP09780234.2 (22) 07.07.2009

(72) ANDERSON, Erik te SOMMERVILLE, MA 02144, Verenigde Staten van Amerika (US) LICATA, John te WAKEFIELD, MA 01880, Verenigde Staten van Amerika (US) WALSEM, Johan van te ACTON, MA 01720, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C09D C09D C08G C08G C08G

7/00 171/00 65/336 65/22 65/00

(11) EP2316869 (21) EP10188316.3 (22) 21.10.2010

(11) EP1935920

(31) 102006061353 (32) 22.12.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren zur Umsetzung von Polyorganosiloxanen und deren Verwendung (47) 02.11.2011 (73) Evonik Goldschmidt GmbH te 45127 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Neumann, Thomas te 44869 BOCHUM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Knott, Wilfried te 45355 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C08J 7/06 C01G 23/04 B05D 7/24

(31) 2009247032 2010225128

(11) EP1857499

(32) 27.10.2009 04.10.2010

(22) 26.01.2006

(33) Japan Japan

(32) 31.01.2005

(54) Fluorooxyalkylene groupcontaining polymer composition, a surface treatment comprising the same and an article treated with the agent (47) 02.11.2011 (73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te TOKYO 100-0004, Japan (JP)

(21) EP06712416.4 (31) 2005024386 (33) Japan (54) METHOD FOR PRODUCING RESIN SUBSTRATE COATED WITH TITANIC ACID FILM (47) 02.11.2011 (73) Otsuka Chemical Co., Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA 540-0021, Japan (JP)

Nummer 45/11

74

(72) YAMAMOTO, Minoru c/o OTSUKA (22) 04.07.2007 CHEMICAL CO., LTD. te (31) 06017792 TOKUSHIMA, 771-0193, Japan (JP) 06014331 SUZUKI, Daisuke c/o OTSUKA (32) 11.07.2006 CHEMICAL CO., LTD. te 11.07.2006 TOKUSHIMA, 771-0193, Japan (JP) (33) Europees Octrooi Bureau (51) C08L 61/06 Europees Octrooi Bureau C08K 5/34 (54) COMPOSITION WITH A POLYMER C08K 3/18 AND AN OXIDATION-CATALYST C08J 9/14 C08J 9/00 (47) 02.11.2011 (11) EP1887032

(73)

(21) EP06747195.3 (22) 31.05.2006

(72)

(31) 2005161771 (32) 01.06.2005 (33) Japan (54) EXPANDABLE RESOL-TYPE PHENOLIC RESIN MOLDING MATERIAL AND PHENOLIC RESIN FOAM (47) 02.11.2011

(51)

(11) (21) (22)

9 november 2011 21322297 31336897 32983097 (32) 13.12.1996 15.05.1997 17.07.1997 07.08.1997 14.11.1997 01.12.1997

(33) Japan Japan Japan DSM IP Assets B.V. te 6411 TE Japan HEERLEN Japan GIJSMAN, Pieter te 6191 NM BEEK Japan JANSEN, Johan Franz Gradus (54) ABSORBENT SHEETS BASED ON Antonius te 6165 AP GELEEN HIGHLY ABSORBENT COMPOSITE H01B 3/44 COMPOSITIONS AND PROCESS C08K 5/17 FOR PRODUCING THE SAME C08K 5/07 (47) 02.11.2011 EP2163576 (73) DSG International Limited te EP08015869.4 ROAD TOWN, TORTOLA, Britse Maagdeneilanden (VG) 09.09.2008

(73) Asahi Organic Chemicals Industry (54) Polyolefin composition for medium/high/extra high voltage Co., Ltd. te NOBEOKA-SHI, cables comprising MIYAZAKI 882-8688, Japan (JP) benzophenone-type voltage (72) TAKAHASHI, Hiroo te 274-0065, stabiliser CHIBA, Japan (JP) KATO, Toshiyuki te KORIYAMA-SHI, (47) 02.11.2011 FUKUSHIMA 963-8041, Japan (JP) (73) Borealis AG te 1220 VIENNA, Oostenrijk (AT) NONAKA, Takashi te KORIYAMASHI, FUKUSHIMA 963-8071, Japan (72) Hjertberg, Thomas te 45691 (JP) KUNGSHAMN, Zweden (SE) UEDA, Yasuhiro, c/o Asahi Organic Englund, Villgot te 416 64 Chem. Ind. Co., Ltd. te NIWAGÖTEBORG, Zweden (SE) GUN, AICHI 480-0105, Japan (JP) (51) C08L 67/04 (51) C08K 5/526 C08K 9/08 C08K 5/1525 C08K 3/26 C08K 5/00 (11) EP2285890 C07F 9/12 (21) EP09734590.4 C07D 305/06

(72) SUZUKI, Migaku te KAMAKURASHI KANAGAWA 247, Japan (JP) MATSUMOTO, Ryoichi te TOKYO 186, Japan (JP) MORI, Shingo te TOKYO 145, Japan (JP) (51) D01F 2/02 C08L 1/02 C08K 5/00 (11) EP2155817 (21) EP07833004.0 (22) 13.09.2007 (31) 20070056840 (32) 11.06.2007 (33) Zuid-Korea

(11) EP1516015

(22) 21.04.2009

(54) CELLULOSE-BASED YARN, AND METHOD OF PREPARING THE SAME

(21) EP03742189.8

(31) 08154888

(47) 02.11.2011

(22) 24.06.2003

(32) 21.04.2008

(31) 391365 P

(33) Europees Octrooi Bureau

(73) Kolon Industries Inc. te KYUNGKIDO 427-709, Zuid-Korea (KR)

(32) 25.06.2002

(54) POLYMER COMPOSITION COMPRISING POLYLACTIDE

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) LOW ACIDITY PHOSPHATE ESTERS (47) 02.11.2011 (73) PURAC Biochem BV te 4206 AC (47) 02.11.2011 GORINCHEM (73) ICL-IP America Inc. te ARDSLEY, (72) DE VOS, Siebe Cornelis te NLNY 10502, Verenigde Staten van 6846 JL ARNHEM Amerika (US) (51) D06M 15/05 (72) BRIGHT, Danielle, Angrand te C08L 1/00 NEW CITY, NY 10956, Verenigde B05C 5/02 Staten van Amerika (US) B05C 3/18 WEIL, Edward, D. te NEW YORK, A61L 15/60 NY 10022, Verenigde Staten van A61L 15/28 Amerika (US) A61L 15/00 PIRRELLI, Ronald, L. te MAHOPAC, A61F 13/15 NY 10541-2936, Verenigde Staten A41B 13/00 van Amerika (US) (51) C09K C08K C08K C08K

15/08 5/08 5/07 5/00

(11) EP2038341 (21) EP07785892.6

(11) EP0947549 (21) EP97947937.5 (22) 15.12.1997 (31) 33352096 12462397 19215997

(72) MOON, Sang-Hyun te DAEGU 702-250, Zuid-Korea (KR) PARK, Hyun-Jung te DAE-GU 703016, Zuid-Korea (KR) OH, Young-Se te BUSAN 616-120, Zuid-Korea (KR) (51) C08L 9/06 C08L 9/00 B60C 1/00 (11) EP2204406 (21) EP09178295.3 (22) 08.12.2009 (31) 336773 (32) 17.12.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Rubber composition and pneumatic tire with a tread with such a rubber composition (47) 02.11.2011 (73) The Goodyear Tire & Rubber Company te AKRON, OH 443160001, Verenigde Staten van

Nummer 45/11

75

Amerika (US) (54) Composite materials based on carbon nanotubes and polymer (72) Thielen, Georges Marcel Victor te matrices and processes for L-4995, SCHOUWEILER, obtaining same Luxemburg (LU) Schmitz, Frank te L-7782, BISSEN, (47) 02.11.2011 Luxemburg (LU) (73) Arkema France te 92700 Costantini, Nicola te L-7733, COLOMBES, Frankrijk (FR) COLMAR-BERG, Luxemburg (LU) Centre National de la Recherche Scientifique te 75794 PARIS (51) C08L 61/04 CEDEX 16, Frankrijk (FR) C08L 21/00 C08K 5/3477 (72) Guerret, Olivier te 69890, LA B60C 1/00 TOUR DE SALVIGNY, Frankrijk (FR) Guerret-Piecourt, Christelle te (11) EP2141199 64230, MAZEROLLES, Frankrijk (21) EP09013380.2 (FR) (22) 12.06.2007 Billon, Laurent te 64110, SAINTFAUST, Frankrijk (FR) (31) 2006186351 Datsyuk, Vitaliy te 12249 BERLIN, (32) 06.07.2006 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Japan (DE) (54) Rubber composition and tire (51) C09D 11/10 using same C09D 11/02 (47) 02.11.2011

(73) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. te HYOGO-KEN, Japan (JP) (72) Miyazaki, Tatsuya te KOBE-SHI HYOGO-KEN, Japan (JP)

C09D 11/00 C08L 63/02 C08L 63/00 C08L 39/00

(11) EP1745104

(51) C08L 33/06 C08L 25/14 C08J 3/22 C08J 11/06 C08G 85/00 C08G 81/02

(21) EP05725345.2

(11) EP1590402

(54) COMB-LIKE POLYETHERALKANOLAMINES IN INKS

(21) EP04705416.8 (22) 27.01.2004 (31) 354134 (32) 29.01.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SOLID CONCENTRATE COMPOSITION FOR POLYMERIC CHAIN EXTENSION

(22) 10.03.2005 (31) 570600 P (32) 13.05.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 02.11.2011 (73) Huntsman Petrochemical LLC te THE WOODLANDS, TX 77380, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) KLEIN, Howard, P. te AUSTIN, TEXAS 78759, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 02.11.2011 NGUYEN, Duy, T. te AUSTIN, (73) Clariant Finance (BVI) Limited te TEXAS 78717, Verenigde Staten ROAD TOWN, TORTOLA, van Amerika (US) Britse Maagdeneilanden (VG) WHEWELL, Christopher, J. te GEORGETOWN, TEXAS 78628, (72) BLASIUS, William, G., Jr. te Verenigde Staten van Amerika CHARLTON, MA 01507, Verenigde (US) Staten van Amerika (US) KARAYAN, Vahe te POTOMAC (51 C08L 83/04 FALLS, VA 20165, Verenigde ) C08K 9/04 Staten van Amerika (US) (11 EP2199345 DODDS, David, R., Jr. te LACRESCENT, MINNESOTA 55947, ) Verenigde Staten van Amerika (21 EP09178968.5 (US) ) (51) C09D 5/26 C09D 5/24 C08L 33/08 C08K 3/04

(22 11.12.2009 )

(11) EP2275487

(32 19.12.2008 )

(21) EP10180899.6 (22) 10.05.2005 (31) 0405120 (32) 11.05.2004 (33) Frankrijk

(31 102008055041 )

(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND )

9 november 2011 (47 02.11.2011 ) (73 Wacker Chemie AG te 81737 ) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72 Hierstetter, Thomas te 84489, ) BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schuster, Johann te 84547, EMMERTING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Birneder, Richard te 84359, SIMBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C09B 69/00 C09B 47/04 C07D 487/22 A61P 35/00 A61K 49/04 A61B 5/055 A01N 55/02 (11) EP1931735 (21) EP05807302.4 (22) 26.09.2005 (54) HIGH-PURITY TEXAPHYRIN METAL COMPLEXES (47) 02.11.2011 (73) Pharmacyclics, Inc. te SUNNYVALE, CA 94086, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MADDEN, Hugo te PALO ALTO, CA 94306, Verenigde Staten van Amerika (US) HEMMI, Greg te SUNNYVALE, CA 94085, Verenigde Staten van Amerika (US) MODY, Tarak te SUNNYVALE, CA 94086, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C09B 69/06 C09B 67/00 (11) EP2292700 (21) EP10008076.1 (22) 22.07.2004 (31) 10338834 10338933 10357360 10357359 102004007611 102004007610 (32) 21.08.2003 21.08.2003 09.12.2003 09.12.2003 17.02.2004 17.02.2004 (33) BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK

DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND

(54) Cyanoborat-Farbstoffe

(47) 02.11.2011 (54 Kontinuierliches Verfahren zur (73) Merck Patent GmbH te 64293 ) Herstellung von DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK Organopolysiloxanzusammensetzu DUITSLAND (DE) ngen

Nummer 45/11 (72) Ignatyev, Nikolai (Mykola), Dr. te 47058 DUISBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Welz-Biermann, Urs, Prof. Dr. te DALIAN 116021, China (CN) Willner, Helge, Prof. Dr. te 45481 MUELHEIM/RUHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Finze, Maik, Dr. te 31582 NIENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bernhardt, Eduard, Dr. te 42107 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kucheryna, Andriy, Dr. te KYIV 4215, Oekraïne (UA) (51) C09C 3/06 C09C 1/00 (11) EP1780245 (21) EP05752501.6 (22) 09.06.2005 (31) 200410051129 (32) 10.08.2004 (33) China (54) PIGMENT HAVING ANGLE DEPENDENCE OF THE INTERFERENCE COLORS AND ITS PRODUCTION PROCESS (47) 02.11.2011 (73) Shantou Longhua Pearl Lustre Co., Ltd. te GUANGDONG, China (CN)

76 HILDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BERGMANN, Edda te 53859 NIEDERKASSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C09D 5/16 (11) EP1496089 (21) EP04024250.5 (22) 20.03.2001 (31) 2000088292 2000334417 2001045740 (32) 28.03.2000 01.11.2000 21.02.2001 (33) Japan Japan Japan (54) Antifouling coating (47) 02.11.2011 (73) Nippon Paint Co., Ltd. te OSAKASHI, OSAKA 531-0077, Japan (JP)

(21) EP04024249.7

(51) C09D 7/06 C09D 5/02 C08K 5/10

(32) 28.03.2000 01.11.2000 21.02.2001

(22) 20.03.2001 (31) 2000088292 2000334417 2001045740

(21) EP08749093.4

(33) Japan Japan Japan

(22) 24.04.2008

(54) Antifouling coating

(31) 102007021139

(47) 02.11.2011

(32) 03.05.2007

(73) Nippon Paint Co., Ltd. te OSAKASHI, OSAKA 531-0077, Japan (JP)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERWENDUNG VON ESTERN ALS KOALESZENZMITTEL (47) 02.11.2011 (73) Cognis IP Management GmbH te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BENE, Peter te 50765 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FROMMELIUS, Harald te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHULTE, Heinz-Günther te 41564 KAARST, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MEINHOLD, Annemarie te 40721

(47) 02.11.2011 (73) Akzo Nobel Coatings International B.V. te 6824 BM ARNHEM (72) Worthington, Willow Minke te READING RG1 3JT, GROOT BRITTANNIË (GB) De Veer, Michiel Antonius Josephus te 5243 WD ROSMALEN Van Eek, Gerrit Benjamin te 4204 CM GORINCHEM Koolhaas, Gerard Jan Antonie te 2415 BD NIEUWERBRUG (51) C09D 11/00 (11) EP2024450 (21) EP07724743.5 (22) 30.04.2007 (31) 102006022450 (32) 13.05.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) AQUEOUS CARBON BLACK FORMULATIONS FOR INK JET (47) 02.11.2011

(73) LANXESS Deutschland GmbH te (72) Yamamori, Naoki te KYOTANABE51369 LEVERKUSEN, SHI KYOTO 610-0351, Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Okamoto, Satoshi te OSAKA 572(DE) 0021, Japan (JP) Higo, Kiyoaki te IKOMA-SHI NARA (72) SOMMERMANN, Thomas te 51467 BERGISCH GLADBACH, 630-0201, Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Matsuda, Masayuki te OSAKA-SHI (DE) OSAKA 538-0051, Japan (JP) HERRMANN, Udo te 41541 (51) C09D 5/16 DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) EP1496088

(72) FU, Jiansheng te SHANTOU, GUANGDONG, China (CN) PENG, Yiting te SHANTOU, GUANGDONG, China (CN) TIAN, Xiaohui te SHANTOU, GUANGDONG, China (CN)

(11) EP2142606

9 november 2011

(72) Yamamori, Naoki te KYOTANABESHI KYOTO 610-0351, Japan (JP) Okamoto, Satoshi te OSAKA 5720021, Japan (JP) Higo, Kiyoaki te IKOMA-SHI NARA 630-0201, Japan (JP) Matsuda, Masayuki te OSAKA-SHI OSAKA 538-0051, Japan (JP) (51) C09D 9/02 C09D 9/00 (11) EP2042566 (21) EP08016178.9 (22) 15.09.2008 (31) 0718356 (32) 20.09.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Stripping composition

(51) C09D 11/18 B43K 7/02 B43K 7/00 (11) EP1544264 (21) EP03797715.4 (22) 19.09.2003 (31) 2002275736 2002275812 2002275834 (32) 20.09.2002 20.09.2002 20.09.2002 (33) Japan Japan Japan (54) OIL-BASED INK COMPOSITION FOR BALLPOINT PEN USING OILBASED INK (47) 02.11.2011 (73) MITSUBISHI PENCIL Co., Ltd. te TOKYO 140-8537, Japan (JP) (72) ICHIKAWA, Shuji te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 224-0066, Japan (JP) SHOJI, Miyuki te ARAKAWA-KU, TOKYO 116-0003, Japan (JP) (51) F16L 58/10 C09D 123/10 (11) EP2098576 (21) EP08003577.7 (22) 27.02.2008 (54) Coated pipe and propylene

Nummer 45/11 polymer composition therefor (47) 02.11.2011 (73) Borealis Technology Oy te 06101 PORVOO, Finland (FI) (72) Leidén, Leif te 07130 ANTTILA, Finland (FI) Purmonen, Jouni te 06100 PORVOO, Finland (FI) Alastalo, Kauno te PORVOO, Finland (FI) (51) E01F 9/04 C09D 7/12 C09D 133/00 (11) EP2135902 (21) EP09305558.0 (22) 17.06.2009 (31) 0854110 (32) 20.06.2008 (33) Frankrijk (54) Produits de marquage routier à propriétés photocatalytiques, autonettoyantes et à surface hyperhydrophile renouvelable (47) 02.11.2011 (73) COLAS te 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, Frankrijk (FR)

77 29.02.2008 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) ADHESIVE POLYMER COMPOSITION (47) 02.11.2011

(21) EP07291507.7 (22) 12.12.2007 (31) 20070024620 (32) 13.03.2007 (33) Zuid-Korea (54) Adhesive film for stacking semiconductor chips (47) 02.11.2011 (73) Toray Advanced Materials Korea Inc. te GUMI-SI GYEONGSANGBUK-DO 730-350, Zuid-Korea (KR) (72) Sim, Chang-Hoon te YANGCHEON-GU SEOUL, ZuidKorea (KR) Jun, Hae-Sang te SEOCHO-GU SEOUL, Zuid-Korea (KR) Moon, Ki-Jeong te YANGCHEONGU SEOUL, Zuid-Korea (KR) Lee, Jun-Ho te UIJEONGBU-SI GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Park, Yun-Min te YEONGDEUNGPO-GU SEOUL, Zuid-Korea (KR) (51) H01B 3/44 C09J 151/06 C08F 10/02 (11) EP2134801 (21) EP09712473.9 (22) 18.02.2009 (31) 08002944 67655 P (32) 18.02.2008

D06M 15/27 D06M 15/267 C09K 3/00 C09D 5/16 C09D 5/14 C08F 220/24 C08F 2/38

(73) Basell Polyolefine GmbH te 50389 (11) EP2149591 WESSELING, BONDSREPUBLIEK (21) EP08753058.0 DUITSLAND (DE) (22) 21.05.2008 (72) VOGT, Heinz te 65929 (31) 2007143463 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 30.05.2007 MIHAN, Shahram te 65812 BAD (33) Japan SODEN, BONDSREPUBLIEK (54) STAIN-PROOFING AGENT DUITSLAND (DE) COMPOSITION, METHOD FOR MANNEBACH, Gerd te 56294 PRODUCING THE SAME AND MÜNSTERMAIFELD, ARTICLE PROCESSED WITH THE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SAME (DE) MEIER, Gerhardus te 60320 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BERTHOLD, Joachim te 83224 GRASSAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HECKER, Manfred te NEUSTADT WIED, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Bricout, Xavier te 78960 VOISINS (51) C09J 163/00 LE BRETONNEUX, Frankrijk (FR) (11) EP2104721 (51) H01L 25/065 (21) EP08713823.6 C09J 7/00 (11) EP1970422

9 november 2011

(47) 02.11.2011

(73) Asahi Glass Company, Limited te CHIYODA-KU TOKYO 100-8405, Japan (JP) (72) HARA, Hiroyuki te TOKYO 1008405, Japan (JP) SUGIMOTO, Shuichiro te TOKYO 100-8405, Japan (JP) HIRONO, Takao te TOKYO 1008405, Japan (JP) MAEKAWA, Takashige te TOKYO 100-8405, Japan (JP) (51) C09K 3/18

(22) 18.01.2008

(11) EP1945732

(31) 0700960

(21) EP06825059.6

(32) 18.01.2007

(22) 21.09.2006

(33) GROOT BRITTANNIË

(31) 719624 P 533568

(54) HIGH STRENGTH EPOXY ADHESIVE AND USE THEREOF (47) 02.11.2011 (73) 3M Innovative Properties Company te SAINT PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 22.09.2005 20.09.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DEICING COMPOSITION

(47) 02.11.2011 (72) GOEB, Siegfried te D-41453 (73) FMC CORPORATION te NEUSS, BONDSREPUBLIEK PHILADELPHIA, PA 19103, DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika HASENBERG, Dirk te D-41453 (US) NEUSS, BONDSREPUBLIEK Clemson University te ANDERSON DUITSLAND (DE) SC 29625, Verenigde Staten van KLONINGER, Christian te D-41453 Amerika (US) NEUSS, BONDSREPUBLIEK (72) STOKES, David, B. te NORTH DUITSLAND (DE) CAROLINA 28150, Verenigde KOLOWROT, Dirk te D-41453 Staten van Amerika (US) NEUSS, BONDSREPUBLIEK JOHNSTON, Daniel, Person te DUITSLAND (DE) SOUTH DAKOTA 57501, Verenigde TRASER, Steffen te D-41453 Staten van Amerika (US) NEUSS, BONDSREPUBLIEK RANGARAJU, Prasada, Rao te DUITSLAND (DE) SOUTH CAROLINA 29631, GORODISHER, Ilya te STILLWATER Verenigde Staten van Amerika MINNESOTA 55082, Verenigde (US) Staten van Amerika (US) MEHTA, Vijay, C. te NORTH POCIUS, Alphonsus V. , Dr. te CAROLINA 28054, Verenigde MAPLEWOOD, MINNESOTA 55119, Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika MANISSERO, Claudio, E. te (US) NORTH CAROLINA 28650, (51) D06M 16/00 Verenigde Staten van Amerika D06M 15/285 (US) D06M 15/277 (51) C09K 19/42 D06M 15/273 C09K 19/30

Nummer 45/11 C09K 19/04 (11) EP2183336 (21) EP08785370.1 (22) 06.08.2008

78 (54) ARTIFICIAL FIRELOG USING OIL AND/OR FAT-RETAINING MATERIALS (47) 02.11.2011

9 november 2011 Amerika (US) Van Dam, Willem te NOVATO, CA 94947, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Duraflame, Inc. te STOCKTON, CA (51) C11B 3/00 C11B 1/06 95203, Verenigde Staten van A61K 8/92 03.09.2007 Amerika (US) A61K 36/185 Europees Octrooi Bureau (72) CAVERO, Jr., Alexander U. te STOCKTON, CA 95209, Verenigde (11) EP2171024 CALAMITIC MESOGENIC Staten van Amerika (US) (21) EP08772746.7 COMPOUNDS LEACH, Gary W. te ESCALON, CA (22) 10.06.2008 02.11.2011 95320, Verenigde Staten van (31) 0704621 Merck Patent GmbH te 64293 Amerika (US) DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DE OLIVEIRA, Willer te (32) 27.06.2007 DUITSLAND (DE) STOCKTON, CA 95209, Verenigde (33) Frankrijk Staten van Amerika (US) ADLEM, Kevin te SOUTHAMPTON ZACHARY, Alan te OAKDALE, CA (54) PROCESS FOR PREPARING SO16 7QD, GROOT BRITTANNIË SAPUCAINHA OIL OR BUTTER, 95361, Verenigde Staten van (GB) COSMETIC OR PHARMACEUTICAL Amerika (US) PARRI, Owain, Llyr te COMPOSITION AND USE OF THE SOUTHAMPTON SO16 7QD, (51) C10L 5/48 SAPUCAINHA OIL OR BUTTER GROOT BRITTANNIË (GB) C10L 5/44 (47) 02.11.2011 SKJONNEMAND, Karl te (11) EP2274406 SOUTHAMPTON SO16 8LH, (73) Natura Cosméticos S.A. te 06882(21) EP09738228.7 GROOT BRITTANNIË (GB) 700 ITAPE CERICA DA SERRA SP, WILKES, David te SOUTHAMPTON (22) 30.04.2009 Brazilië (BR) SO15 8QD, GROOT BRITTANNIË (72) FERNANDES DE OLIVEIRA, (31) 102008021722 (GB) Amanda te CEP: 13033-195 102008035222 F02M 65/00 CAMPINAS - SP, Brazilië (BR) (32) 02.05.2008 F02M 61/18 ROESLER, Roberta te CEP: 1306629.07.2008 F02B 77/04 002 CAMPINAS - SP, Brazilië (BR) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C10L 10/18 CAGNON, José Renato te CEP: BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C10L 10/02 66640-590 BELÉM - PARÁ, Brazilië C10L 1/238 (54) Verfahren und Vorrichtung zur (BR) C10L 1/226 Herstellung von Brennstoff aus CASTELLANI, Débora Cristina te C08F 8/30 feuchter Biomasse CEP: 13209-140 JUNDIAÍ - SP, C07C 241/04 Brazilië (BR) (47) 02.11.2011

(31) 07017201 (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51)

(11) EP2088185

(21) EP09160925.5 (22) 03.07.2007 (31) 06118488 (32) 04.08.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

(73) Werner, Hans te 81825 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C11D 7/50 C11D 11/00

(72) Werner, Hans te 81825 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP07862747.8

(51) C10N 10/04 Diesel fuel composition C10M 163/00 C10M 159/22 02.11.2011 C10M 141/02 Infineum International Limited te C10M 129/00 ABINGDON OXFORDSHIRE OX13 (11) EP1489159 6BB, GROOT BRITTANNIË (GB) (21) EP04252967.7 Breakspear, Angella Priscilla, Dr. te ABINGDON OXFORDSHIRE, (22) 20.05.2004 OX13 6BB, GROOT BRITTANNIË (31) 444764 (GB) (32) 22.05.2003 Caprotti, Rinaldo te ABINGDON OXFORDSHIRE, OX13 6BB, (33) Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË (GB) (54) Unsulfurized additive composition Thomson, Russell Martin te comprising salicylates for ABINGDON OXFORDSHIRE, OX13 lubricating oils 6BB, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 02.11.2011 C10L 5/48 (73) Chevron Oronite Company LLC te C10L 5/44 SAN RAMON, CA 94583-2324, EP2108034 Verenigde Staten van Amerika EP07863177.7 (US) Chevron Oronite Technology B.V. 19.12.2007 te 3196 KD VONDELINGENPLAAT, 875983 P ROTTERDAM 4252 (72) Boons, Cornelis Hendrikus Maria 19.12.2006 te BREDA, NOORD BRABANT 18.12.2007 Spala, Eugene te FAIRFIELD, CA Verenigde Staten van Amerika 94534, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2099891 (22) 11.12.2007 (31) 874365 P (32) 12.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AZEOTROPE-LIKE MIXTURES COMPRISING HEPTAFLUOROCYCLOPENTANE (47) 02.11.2011 (73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY te WILMINGTON, DE 19898, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BARTELT, Joan Ellen te WILMINGTON, DE 19809, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C11D C11D C11D C11D

3/50 3/40 17/06 17/00

(11) EP2195409 (21) EP08804758.4 (22) 25.09.2008 (31) MU20342007 08150097 (32) 12.10.2007 08.01.2008

Nummer 45/11 (33) India Europees Octrooi Bureau (54) IMPROVED VISUAL CUES FOR PERFUMED LAUNDRY DETERGENTS (47) 02.11.2011 (73) Unilever PLC te LONDON EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM (72) CUTRONA, Janette te 1309 SAO PAULO - SP, Brazilië (BR) DRIEL VAN, Rudolf, Govert te 04789040 SAO PAULO, Brazilië (BR) GEERSE, Kees, Bert te 3133 AT VLAARDINGEN LEMPERS, Edwin, Leo, Mario te MUMBAI 400 099, India (IN) (51) C11D C11D C11D C11D C11D C11D C11D

3/50 3/40 3/37 17/06 17/02 1/29 1/14

(11) EP2201093 (21) EP08804759.2 (22) 25.09.2008 (31) MU20352007 08150099 (32) 12.10.2007 08.01.2008 (33) India Europees Octrooi Bureau (54) LAUNDRY DETERGENT WITH PRETREATMENT ADDITIVE AND ITS USE (47) 02.11.2011 (73) Unilever PLC te LONDON EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM

79 (72) Fortunato, Vittorio te 84091 BATTIPAGLIA (SA), Italië (IT) Fortunato, Sabato te 84091 BATTIPAGLIA (SA), Italië (IT) Fortunato, Luca te 84091 BATTIPAGLIA (SA), Italië (IT) (51) C12N 5/00 C12N 15/12 C07K 19/00 C07K 17/00 C07K 14/705 C07K 14/54 C07K 14/525 C07K 14/495 C07K 14/465 C07K 14/36 A61P 37/00 A61P 35/00 A61K 35/28 A61K 35/14 (11) EP1299522

9 november 2011 Staten van Amerika (US) Rathore, Keerti S. te COLLEGE STATION, TX 77845, Verenigde Staten van Amerika (US) Emani, Chandrakanth te COLLEGE STATION, TX 77840, Verenigde Staten van Amerika (US) Kumpatla, Siva Prasad te ZIONSVILLE, IN 46077, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12N 5/078 C12N 5/077 (11) EP2013730 (21) EP07759733.4 (22) 29.03.2007 (31) 787431 P (32) 30.03.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 02.07.2001

(54) MINERALIZED THREEDIMENSIONAL BONE CONSTRUCTS

(31) 215580 P

(47) 02.11.2011

(21) EP01984107.1

(32) 30.06.2000

(73) Clarke, Mark te HOUSTON, TX 77062, Verenigde Staten van Amerika (US) (54) ALTERATION OF CELL MEMBRANE Sundaresan, Alamelu te (47) 02.11.2011 SUGARLAND, TX 77479, (73) UNIVERSITY OF LOUISVILLE Verenigde Staten van Amerika RESEARCH FOUNDATION, INC. te (US) LOUISVILLE, KENTUCKY 40292, Pellis, Neal te PEARLAND, TX Verenigde Staten van Amerika 77584, Verenigde Staten van (US) Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika

(72) SHIRWAN, Haval te LOUISVILLE, KY 40245, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2083072

(72) Clarke, Mark te HOUSTON, TX 77062, Verenigde Staten van Amerika (US) Sundaresan, Alamelu te SUGARLAND, TX 77479, Verenigde Staten van Amerika (US) Pellis, Neal te PEARLAND, TX 77584, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP09159953.0

(51) C12N 5/077

(51) C12N 5/10 C12N 5/04 C12N 15/82 C07K 14/415 A01H 1/00

(72) CUTRONA, Janette te 1309 SAO PAULO, Brazilië (BR) DRIEL VAN, Rudolf, Govert te 04789040 SAO PAULO, Brazilië (BR) GEERSE, Kees, Bert te NL-3133 AT VLAARDINGEN LEMPERS, Edwin, Leo, Mario te MUMBAI 400 099, India (IN) MACEDO CAMPIGLIA DE, Ligia te VALINHOS, Brazilië (BR)

(22) 05.01.2004

(51) C12P 7/56 C12M 1/12

(73) THE TEXAS A & M UNIVERSITY SYSTEM te COLLEGE STATION, TX (47) 02.11.2011 77843, Verenigde Staten van Amerika (US) (73) Assistance Publique - Hôpitaux de Paris te 75004 PARIS, Frankrijk (72) Mirkov, T. Erik te HARLINGTON, (FR) TX 77840, Verenigde Staten van INSTITUT DES VAISSEAUX ET DU Amerika (US) SANG te 75475 PARIS CEDEX 10, Damaj, Mona B. te COLLEGE Frankrijk (FR) STATION, TX 77840, Verenigde

(11) EP2280061 (21) EP09425302.8 (22) 29.07.2009 (54) Installation et procédé pour la fermentation du sérum de lait destiné à la production d' acide lactique, ferments et bioprotéines (47) 02.11.2011 (73) Ars Nova sas di Franca Pipolo & C. te 84091 BATTIPAGLIA, Italië (IT)

(31) 437890 P (32) 03.01.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Stem-regulated, plant defense promotor and uses thereof in tissue-specific expression in monocots (47) 02.11.2011

Staten van Amerika (US) Reddy, Avutu Sam te CARMEL, IL 46032, Verenigde Staten van Amerika (US) Thomas, Terry L. te COLLEGE STATION, TX 77845, Verenigde

(11) EP1934333 (21) EP06808166.0 (22) 19.09.2006 (31) 0509557 (32) 19.09.2005 (33) Frankrijk (54) PROCEDE D'OBTENTION DE CELLULES MUSCULAIRES LISSES HUMAINES ET LEURS APPLICATIONS

(72) LE RICOUSSE, Sophie te F-94500 CHAMPIGNY, Frankrijk (FR) LACASSAGNE, Marie-Noëlle te F75018 PARIS, Frankrijk (FR) MAROLLEAU, Jean-Pierre te F80000 AMIENS, Frankrijk (FR)

Nummer 45/11 (51) G01N 33/50 C12N 5/0784 (11) EP2199384 (21) EP10151003.0 (22) 21.12.2006 (31) 752033 P (32) 21.12.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A porous membrane device that promotes the differentiation of monocytes into dendritic cells (47) 02.11.2011 (73) Sanofi Pasteur VaxDesign Corporation te ORLANDO, FL 32826, Verenigde Staten van Amerika (US)

80 DODERER, Albert te NL-2380 BB ZOETERWOUDE CAMERON-MILLS, Varena te DK2500 VALBY, Denemarken (DK) SKADHAUGE, Birgitte, Carlsberg Research Laboratory te DK-3460 BIRKEROED, Denemarken (DK) BECH, Lene, Molskov te DK-2765 SMORUM, Denemarken (DK) SCHMITT, Nathalie te NL-2584 ET DEN HAAG HEISTEK, Jolanda Carolina te NL3132 VA VLAARDINGEN VAN MECHELEN, Johannes Reinier te NL-1013 HD AMSTERDAM

(51) C12P 3/00 C12N 9/08 C12N 11/00 C12M 1/40 (72) Drake, Donald III te ORLANDO FL A61L 2/16 32804, Verenigde Staten van A01N 63/00 Amerika (US) A01N 59/24 Moe, David te ORLANDO FL (11) EP1390480 32810, Verenigde Staten van (21) EP02738292.8 Amerika (US) Li, Conan te SAN JOSE CA 95129, (22) 31.05.2002 Verenigde Staten van Amerika (31) 0107344 (US) (32) 31.05.2001 Fahlenkamp, Heather te CLEVELAND, OKLAHOMA 74020, (33) Frankrijk Verenigde Staten van Amerika (54) PROCEDE DE PRODUCTION (US) ENZYMATIQUE D'UN AGENT DE Sanchez-Schmitz, Guzman te TRAITEMENT A L'ETAT FLUIDE ORLANDO FL 32825, Verenigde (47) 02.11.2011 Staten van Amerika (US) Higbee, Russell te ORLANDO FL (73) TMI Europe te 69120 VAULX EN 32825, Verenigde Staten van VELIN, Frankrijk (FR) Amerika (US) (72) CASEZ, Hervé te F-69480 Parkhill, Robert te ORLANDO FL POMMIERS, Frankrijk (FR) 32828, Verenigde Staten van (51) C12N 9/22 Amerika (US) C12N 15/85 Warren, William, L. te ORLANDO C12N 15/82 FL 32828, Verenigde Staten van C12N 15/63 Amerika (US) (11) EP1504092 (51) C12N 9/02 C12N 15/82 (21) EP03714379.9 A01H 5/10 (22) 20.03.2003 (11) EP1346030

(21) EP01902597.2 (22) 22.01.2001 (31) 751687 PCT/IB00/02045 (32) 29.12.2000 29.12.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) (47) (73)

(72)

9 november 2011 (21) EP03784929.6 (22) 06.08.2003 (31) 215337 (32) 08.08.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BUFFER POLYMERS, CO-IMMOBILE BUFFER AND ENZYME POLYMERS AND METHODS OF SYNTHESIS THEREOF (47) 02.11.2011 (73) Agentase, LLC te PITTSBURGH, PA 15213, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LEJEUNE, Keith, E. te PITTSBURGH, PA 15214, Verenigde Staten van Amerika (US) ALLINSON, Bryan te PITTSBURGH, PA 15237, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12N 15/10 (11) EP2222849 (21) EP08863554.5 (22) 18.12.2008 (31) TO20070929 (32) 21.12.2007 (33) Italië (54) METHOD FOR THE IDENTIFICATION OF TARGETS FOR CANCER THERAPY (47) 02.11.2011 (73) Medico, Enzo te 10131 TORINO, Italië (IT) (72) CANTARELLA, Daniela te I-10145 TORINO, Italië (IT) MARTELLI, Maria, Luisa te I-10146 TORINO, Italië (IT) MEDICO, Enzo te 10131 TORINO, Italië (IT) (51) C12N 15/11 (11) EP2098594

(31) 367114 P

(21) EP07832419.1

(32) 21.03.2002

(22) 22.11.2007

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 2006317113

(54) METHODS AND COMPOSITIONS FOR USING ZINC FINGER ENDONUCLEASES TO ENHANCE HOMOLOGOUS RECOMBINATION

(32) 24.11.2006

(47) 02.11.2011

(33) Japan (54) NUCLEIC ACID MOLECULE CAPABLE OF BINDING TO RABBITDERIVED IgG ANTIBODY

(73) Sangamo BioSciences, Inc. te (47) 02.11.2011 RICHMOND, CA 94804, Verenigde (73) NEC Soft, Ltd. te TOKYO 136Staten van Amerika (US) 0082, Japan (JP) LOW-LIPOXYGENASE 1 BARLEY (72) LILJEDAHL, Monika te LA JOLLA, (72) YOSHIDA, Yoshihito te TOKYO 02.11.2011 CA 92037, Verenigde Staten van 136-0082, Japan (JP) Amerika (US) Carlsberg Research Laboratory te FURUICHI, Makio te TOKYO 136ASPLAND, Simon, Eric te SAN 2500 COPENHAGEN, Denemarken 0082, Japan (JP) DIEGO, CA 92109, Verenigde (DK) WAGA, Iwao te TOKYO 136-0082, Staten van Amerika (US) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES Japan (JP) SEGAL, David, J. te SAN DIEGO, B.V. te 2380 BB ZOETERWOUDE MIZUNO, Hiroshi te TOKYO 136CA 92107, Verenigde Staten van Brasseries KRONENBOURG 0082, Japan (JP) Amerika (US) Société dite : S.A. te 67037 (51) C12N 15/13 STRASBOURG CEDEX 2, Frankrijk (51) C12N 11/08 (FR) (11) EP1869182 C08G 18/64 C08G 18/10 DOUMA, Anna Christiana te NL(21) EP06721715.8 3707 SB ZEIST (11) EP1543051 (22) 24.03.2006

Nummer 45/11

81

(31) 664954 P

CHEN, Yancheng te BEIJING 100871, China (CN) LI, Fengmei te BEIJING 100871, China (CN) TIAN, Zhexian te BEIJING 100871, China (CN) LIN, Min te BEIJING 100871, China (CN) WANG, Yiping te BEIJING 100871, China (CN)

(32) 25.03.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD FOR ISOLATION OF SOLUBLE POLYPEPTIDES (47) 02.11.2011 (73) NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA te OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, Canada (CA) (72) TANHA, Jamshid te ORLEANS, ONTARIO K1C 7M6, Canada (CA) (51) G01N 33/68 C12N 15/24 C07K 16/24 C07K 14/54 A61K 38/20 (11) EP1895006 (21) EP07014088.4

(51) C12P 13/22 C12N 15/67 (11) EP1484410 (21) EP04013158.3 (22) 03.06.2004 (31) 2003161181 (32) 05.06.2003 (33) Japan

(31) 228822

(54) Fermentation methods using modified bacteria with increased byproduct uptake.

(32) 11.01.1999

(47)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73)

(22) 10.01.2000

(54) Interleukin-17 related mammalian cytokines. Polynucleotides encoding them. Uses

(72)

(47) 02.11.2011 (73) Schering Corporation te KENILWORTH, NJ 07033-0530, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51)

(72) Gorman, Daniel, M. te NEWARK CA 94560, Verenigde Staten van Amerika (US) Bazan, J., Fernando te MENLO PARK CA 94025, Verenigde Staten van Amerika (US) Kastelein, Robert, A. te REDWOOD CITY, CA 94062, Verenigde Staten van Amerika (US) Zurawski, Gerard te MIDLOTHIAN TX 76065, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21)

(51) C12N 15/63 C12N 15/52 C07K 14/21 (11) EP1510581 (21) EP02760041.0 (22) 05.08.2002 (31) 02117647 02117991 (32) 10.05.2002 28.05.2002 (33) China China (54) NOVEL GLYPHOSATE-TOLERANT 5ENOLPYRUVYLSHIKIMATE-3PHOSPHATE SYNTHASE AND GENE ENCODING IT (47) 02.11.2011 (73) Peking University te BEIJING 100871, China (CN) (72) SUN, Yicheng te BEIJING 100871, China (CN)

(11) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73) (72)

9 november 2011 C07K 14/415 A01H 5/00 (11) EP1230344 (21) EP00980390.9 (22) 14.11.2000 (31) 166228 P 197899 P 227439 P (32) 17.11.1999 17.04.2000 22.08.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Plant biochemistry-related genes (47) 02.11.2011 (73) Mendel Biotechnology, Inc. te HAYWARD, CA 94545, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) CREELMAN, Robert te CASTRO VALLEY, CA 94546, Verenigde 02.11.2011 Staten van Amerika (US) YU, Guo-Liang te BERKELEY, CA Ajinomoto Co., Inc. te CHUO-KU, 94705, Verenigde Staten van TOKYO 104-8315, Japan (JP) Amerika (US) Yamamoto, Yoko te KAWASAKI-SHI ADAM, Luc te HAYWARD, CA KANAGAWA 210-8681, Japan (JP) 94545, Verenigde Staten van Ito, Hisao te KAWASAKI-SHI Amerika (US) KANAGAWA 210-8681, Japan (JP) RIECHMANN, Jose Luis te C12P 13/08 PASADENA, CA 91101, Verenigde C12N 15/77 Staten van Amerika (US) C12N 1/21 HEARD, Jacqueline te SAN MATEO, CA 94402, Verenigde EP0841395 Staten van Amerika (US) EP96916305.4 SAMAHA, Raymond te CAPITOLA, 05.06.1996 CA 95010, Verenigde Staten van Amerika (US) 14061495 PILGRIM, Marsha te FREMONT, CA 07.06.1995 94536, Verenigde Staten van Japan Amerika (US) PINEDA, Omaira te VERO BEACH, METHOD OF PRODUCING L-LYSINE FL 32960, Verenigde Staten van 02.11.2011 Amerika (US) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 104JIANG, Cai-Zhong te FREMONT, 8315, Japan (JP) CA 94555, Verenigde Staten van Amerika (US) OTSUNA, Seiko te KAWASAKI-KU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 210(51) C12N 15/82 8681, Japan (JP) (11) EP1863334 SUGIMOTO, Masakazu te KAWASAKI-KU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 210-8681, Japan (JP) IZUI, Masako te KAWASAKI-KU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 2108681, Japan (JP) HAYAKAWA, Atsushi te KAWASAKIKU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 210-8681, Japan (JP) NAKANO, Eiichi te KAWASAKI-KU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 2108681, Japan (JP) KOBAYASHI, Masaki te KAWASAKIKU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 210-8681, Japan (JP) YOSHIHARA, Yasuhiko Ajinomoto Co., Inc. Technology te KAWASAKI-KU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 210-8681, Japan (JP) NAKAMATSU, Tsuyoshi te KAWASAKI-KU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 210-8681, Japan (JP)

(51) C12N 15/82

(21) EP06739467.6 (22) 21.03.2006 (31) 664035 P (32) 21.03.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHODS TO GENERATE DROUGHT-RESISTANT PLANTS (47) 02.11.2011 (73) The Regents of The University of California te OAKLAND, CA 94607-5200, Verenigde Staten van Amerika (US) Technion Research & Development Foundation te HAIFA 32000, Israël (IL) (72) GEPSTEIN, Shimon te 34814 HAIFA, Israël (IL) GEPSTEIN, Amira te 34814 HAIFA, Israël (IL) BLUMWALD, Eduardo te DAVIS,

Nummer 45/11 CALIFORNIA 95616, Verenigde Staten van Amerika (US)

82 (31) 939304 P 990138 P

(51) C12N 15/82 C07H 3/06 A01H 5/10 A01H 5/00

(32) 21.05.2007 26.11.2007

(11) EP1600509

(54) NOVEL SIMIAN T-CELL LYMPHOTROPIC VIRUS

(21) EP04716353.0

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

9 november 2011 (FR) (51) C12P 7/10 (11) EP1690944 (21) EP06290147.5 (22) 20.01.2006 (31) 0501371 (32) 09.02.2005

(47) 02.11.2011

(33) Frankrijk (73) The Gov. Of The USA As (54) Procédé de production d'enzymes Represented By The Secretary Of cellulolytiques et 03.03.2003 The Dept. Of Health & Human hémicellulolytiques utilisant les Japan Services te ATLANTA, GA 30341, résidus de distillation de Verenigde Staten van Amerika TRANSGENIC PLANT HAVING fermentation éthanolique (US) FRUCTOOLIGOSACCHARIDE d'hydrolysats enzymatiques de The Johns Hopkins University te ACCUMULATED THEREIN AND materiaux (ligno-)cellulosiques BALTIMORE, MD 21218, Verenigde (47) 02.11.2011 PROCESS FOR CONSTRUCTING Staten van Amerika (US) THE SAME (73) Institut Français du Pétrole te (72) SWITZER, William, M. te STONE 02.11.2011 92852 RUEIL MALMAISON CEDEX, MOUNTAIN, GA 30087, Verenigde Meiji Seika Kaisha Ltd. te TOKYO Frankrijk (FR) Staten van Amerika (US) 104-8002, Japan (JP) (72) Warzywoda, Michel te 92500 HENEINE, Walid te ATLANTA, GA NAKAMURA, Hirofumi, Meiji Seika RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR) 30345, Verenigde Staten van Kaisha, Ltd. te SAKADO-SHI, Ballerini, Daniel te 78100 ST. Amerika (US) SAITAMA 3500289, Japan (JP) GERMAIN EN LAYE, Frankrijk (FR) FOLKS, Thomas, M. te HELOTES, KUBOTA, Hidetoshi, Meiji Seika Monot, Frédéric te 92000 TX 78023, Verenigde Staten van Kaisha, Ltd. te SAKADO-SHI, NANTERRE, Frankrijk (FR) Amerika (US) SAITAMA 3500289, Japan (JP) WOLFE, Nathan, D. te SAN (51) C12P 17/18 KAWAI, Shinya, c/o Tokyo Uni. FRANCISCO, CA 94104-4923, A23L 1/302 Agri. & Tech. te FUCHU-SHI, Verenigde Staten van Amerika (11) EP2227552 TOKYO 1838509, Japan (JP) (US) MITSUNARI, Takashi, c/o Tokyo (21) EP08857768.9 BURKE, Donald, S. te Uni. Agri. & Tech. te FUCHU-SHI, PITTSBURGH, PA 15261, (22) 05.12.2008 TOKYO 1838509, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika (31) 07122444 FUKUTOMI, Daisuke, c/o Tokyo (US) 992829 P Uni. Agri. & Tech. te FUCHU-SHI, SINTASATH, David, M. te TOKYO 1838509, Japan (JP) (32) 06.12.2007 ATLANTA, GA 30324, Verenigde 06.12.2007 Staten van Amerika (US) C12N 15/82 (33) Europees Octrooi Bureau A01H 5/08 (51) C12N 7/01 Verenigde Staten van Amerika C12N 5/10 EP1589807

(22) 02.03.2004

(31) 2003055220 (32) (33) (54)

(47) (73) (72)

(51) (11)

(21) EP03790354.9 (22) 05.12.2003 (31) 431323 P (32) 06.12.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Transgenic pineapple plants with modified carotenoid levels and methods of their production (47) 02.11.2011 (73) Del Monte Fresh Produce Company te CORAL GABLES, FL 33134, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) YOUNG, Thomas, R. te VERO BEACH, FL 32966, Verenigde Staten van Amerika (US) FIROOZABADY, Ebrahim te PLEASANT HILL, CA 94523, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 33/50 C12Q 1/68 C12N 7/00 C12N 15/867 C07K 14/155 (11) EP2147110 (21) EP08755984.5 (22) 20.05.2008

C12N 15/867 A61K 48/00

(11) EP1792997 (21) EP07000486.6 (22) 10.10.2000 (31) 158387 P (32) 12.10.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Lentiviral triplex DNA, and vectors and recombinant cells containing lentiviral triplex DNA (47) 02.11.2011

(54) Increased folate production levels by fermenting melon juice with Lactobacillus (47) 02.11.2011 (73) Purac Biochem B.V. te 4206 AC GORINCHEM (72) WEGKAMP, Hendrikus te NL-1403 JS BUSSUM DE SANTOS, Filipe Branco te NL1073 TW AMSTERDAM SMID, Eilt Johannes te NL-6708 LG WAGENINGEN HUGENHOLTZ, Jeroen te NL-6721 MR BENNEKOM

(73) INSTITUT PASTEUR te 75724 (51) C12P 21/08 PARIS CEDEX 15, Frankrijk (FR) C07K 16/46 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (11) EP1034298 (INSERM) te 75654 PARIS CÉDEX (21) EP98960758.5 13, Frankrijk (FR) (22) 04.12.1998 (72) Charneau, Pierre te 75005 PARIS, (31) 986016 Frankrijk (FR) Zennou, Véronique te NEW YORK, (32) 05.12.1997 NY 10009, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (54) HUMANIZATION OF MURINE Pflumio, Françoise te 94400 VITRY ANTIBODY SUR SEINE, Frankrijk (FR) (47) 02.11.2011 Sirven, Aude te 75013 PARIS, Frankrijk (FR) (73) THE SCRIPPS RESEARCH Dubart Kupperschmitt, Anne te INSTITUTE te LA JOLLA, CA 94600 CHOISY LE ROI, Frankrijk 92037, Verenigde Staten van

Nummer 45/11 Amerika (US) (72) BARBAS, Carlos, F., III te SAN DIEGO, CA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) RADER, Christoph te SAN DIEGO, CA 92111, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 33/574 G01N 33/569 G01N 33/554 G01N 33/53 G01N 33/48 G01N 33/00 G01N 21/76 G01N 21/75 G01N 21/00 C12Q 1/00 A61K 49/00 (11) EP1461449 (21) EP02806289.1 (22) 31.12.2002 (31) 345699 P (32) 31.12.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM FOR MONITORING BACTERIAL TUMOR TREATMENT (47) 02.11.2011 (73) AntiCancer, Inc. te SAN DIEGO, CA 92111, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ZHAO, Ming, M.D., Ph.D. te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Xiao-Ming, M.D., Ph.D. te SAN DIEGO, CA 92117, Verenigde Staten van Amerika (US) YANG, Meng, M.D., Ph.D. te SAN DIEGO, CA 92129, Verenigde Staten van Amerika (US) XU, Mingxu, M.D. te LA JOLLA, CA 92037, Verenigde Staten van Amerika (US) JIANG, Ping, M.D. te SAN DIEGO, CA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Lingna, M.D. te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73) (72)

TAVIER, België (BE) DUPONT, Ginette te B-4020 LIEGE, België (BE) FRANCK, Thierry te B-4350 REMICOURT, België (BE) KOHNEN, Stéphane te B-4031 ANGLEUR, België (BE) (51) C12Q 1/04 C12Q 1/02 C12N 5/07 C12M 3/00 (11) EP2014773 (21) EP07741467.0 (22) 12.04.2007 (31) 2006109545 (32) 12.04.2006 (33) Japan (54) METHOD OF DETERMINING CELL PEELING, METHOD OF PEELING CULTURED CELLS, DEVICE FOR DETERMINING CELL PEELING AND AUTOMATED CELL CULTURE APPARATUS (47) 02.11.2011

9 november 2011 (21) EP06774977.0 (22) 14.09.2006 (31) 717148 P (32) 14.09.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ASSAY FOR A HEALTH STATE (47) 02.11.2011 (73) Human Genetic Signatures PTY Ltd te NSW 2113, Australië (AU) (72) MILLAR, Douglas, Spencer te REVESBY, NSW 2212, Australië (AU) MELKI, John, R. te DOLLS POINT, NSW 2219, Australië (AU) MIKLOS, George, L., Gabor te NEWPORT, NSW 2106, Australië (AU) (51) C12Q 1/68 (11) EP1498492 (21) EP03016057.6 (22) 15.07.2003 (54) PROBENZUBEREITUNGSEINHEIT

(47) 02.11.2011 (73) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA te KOBE SHI, HYOGO 650- (73) Bestmann, Lukas te 8406 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) 8670, Japan (JP) Dual, Jürg te 8126 ZUMIKON, (72) OHJI, Osamu c/o Kawasaki Zwitserland (CH) Jukogyo Kabushiki Kaisha te (72) Bestmann, Lukas te 8406 HYOGO 673-8666, Japan (JP) WINTERTHUR, Zwitserland (CH) DOI, Toshihisa c/o Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha te HYOGO 673-8666, Japan (JP)

(51) C12Q 1/68 (11) EP1456412

(51) G01N 33/574 C12Q 1/68 C07K 16/18 A61P 35/00

(21) EP02788208.3

(11) EP2126136

(32) 21.12.2001

(21) EP08701643.2

(33) GROOT BRITTANNIË

(22) 23.01.2008

(54) IMPROVEMENTS IN AND RELATING TO INTERPRETING DNA

(31) 881830 P (32) 23.01.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER

(22) 20.12.2002 (31) 0130674

(47) 02.11.2011 (73) Forensic Science Service Ltd te LONDON EC3N 2AA, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) FOREMAN, Lindsey, The Forensic Science Service te LONDON SE1 7LP, GROOT BRITTANNIË (GB) (73) Centre National de la Recherche EVETT, Ian, The Forensic Science Scientifique (CNRS) te 75016 Service te LONDON SE1 7LP, PARIS, Frankrijk (FR) GROOT BRITTANNIË (GB) Centre Paul Strauss te 67000 EP2167676 POPE, Susan, The Forensic STRASBOURG, Frankrijk (FR) Science Service te LONDON SE1 Université Louis Pasteur, U.L.P. te EP08760386.6 7LP, GROOT BRITTANNIË (GB) 67000 STRASBOURG, Frankrijk 02.06.2008 BUCKLETON, John, ESR, Mt. Albert (FR) 07112893 Science Centre te MT. ALBERT, (72) WASYLYK, Bohdan te F-67400 AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ) 20.07.2007 ILLKIRCH, Frankrijk (FR) CURRAN, James, University of ZAMBRANO, Alberto te E-28700 Europees Octrooi Bureau Waikato te HAMILTON, NieuwMADRID, Spanje (ES) Kit for the sequential Zeeland (NZ) ABECASSIS, Joseph te 67085 measurement of (1) the TRIGGS, Christopher, University STRASBOURG, Frankrijk (FR) enzymatically active fraction and of Auckland te AUCKLAND, KLOCKER, Helmut te A-6401 (2) the total amount of an Nieuw-Zeeland (NZ) INZING, Oostenrijk (AT) enzyme SCHALKEN, Jack, A. te NL-6524 (51) C12Q 1/68 02.11.2011 LH NIJMEGEN (11) EP2132337 Université de Liège te 4000 (51) G01N 33/574 (21) EP09730842.3 LIÈGE, België (BE) C12Q 1/68 (22) 08.04.2009 SERTEYN, Didier te B-4163 (11) EP1943353

(51) G01N 33/573 G01N 33/543 C12Q 1/28 C12Q 1/00 (11)

83

(47) 02.11.2011

Nummer 45/11 (31) 123753 P (32) 09.04.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD OF DETECTING CANINE EXERCISE-INDUCED COLLAPSE (47) 02.11.2011 (73) Laboklin GmbH & Co. KG te 97688 BAD KISSINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MICKELSON, James R. te ROSEVILLE, MINNESOTA 55113, Verenigde Staten van Amerika (US) MINOR, Katie te SAINT PAUL, MINNESOTA 55126-4019, Verenigde Staten van Amerika (US) TAYLOR, Susan M. te SASKATOON, SASKATCHEWAN S7K3J9, Canada (CA) PATTERSON, Edward Earl te SAINT PAUL, MINNESOTA 55105, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12Q 1/68 C07H 21/00 (11) EP1852512 (21) EP06290698.7 (22) 02.05.2006 (54) Microorganisms detection and enumeration method (47) 02.11.2011 (73) UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE te 75005 PARIS, Frankrijk (FR) Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) te 75794 PARIS CEDEX 16, Frankrijk (FR)

84 LIMBURGERHOF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schröder, Hartwig te 69226 NUSSLOCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Haefner, Stefan te 67346 SPEYER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G06F 19/00 G01N 33/574 C12Q 1/68

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) PEF-TS EXPRESSIONSEINHEITEN BEI CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM (47) 02.11.2011 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Zelder, Oskar te 67346 SPEYER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Klopprogge, Corinna te 68239 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kröger, Burkhard te 67117

(CA) (72) Thomson, Barton A. te ONTARIO P6B 6K7, Canada (CA) Johnston, James W. te ONTARIO P6B 5J2, Canada (CA) (51) C22B 5/12 C22B 11/06 C22B 11/02 C01G 5/02 (11) EP2235223 (21) EP08859591.3

(11) EP2039782

(22) 09.12.2008

(21) EP08163947.8

(31) 200711234

(22) 09.09.2008

(32) 10.12.2007

(31) 2007243989

(33) Zuid-Afrika

(32) 20.09.2007

(54) SILVER RECOVERY BY REDUCTION OF METAL CHLORIDE

(33) Japan

(54) Method and apparatus for judging (47) 02.11.2011 (73) PRIOR Engineering Services AG te the presence or absence of 9444 DIEPOLDSAU, Zwitserland cancer cell (CH) (47) 02.11.2011 (73) Sysmex Corporation te KOBE-SHI, (72) MOSTERT, Philippus, Jacobus te 2007 SENDERWOOD, Zuid-Afrika HYOGO 651-0073, Japan (JP) (ZA) (72) Otomo, Yasuhiro te KOBE-SHI Prior,Adalbert te A-6840 MADER, HYOGO 651-0073, Japan (JP) Oostenrijk (AT) Nakabayashi, Kaduki te KOBE-SHI (51) C22C 1/00 HYOGO 651-0073, Japan (JP) C22B 34/12 Shoji, Kayo te KOBE-SHI HYOGO C01G 23/00 651-0073, Japan (JP) Takata, Hideki te KOBE-SHI (11) EP2177636 HYOGO 651-0073, Japan (JP) (21) EP10000646.9 (51) C14B 17/14 C14B 1/40 (11) EP2260114 (21) EP09715123.7 (22) 02.03.2009 (31) VI20080052

(72) Baudart, Julia te 66650 BANYULS (32) 29.02.2008 SUR MER, Frankrijk (FR) (33) Italië Lebaron, Philippe te 66650 BANYULS SUR MER, Frankrijk (FR) (54) IMPROVED SURVEY DEVICE FOR LEATHER TREATMENT PLANTS (51) C12Q 1/68 (47) 02.11.2011 C07K 14/34 (73) Erretre S.p.A. te 36071 (11) EP1942198 ARZIGNANO (VICENZA), Italië (IT) (21) EP07123761.4 (72) GALIOTTO, Ruggero te I-36071 (22) 16.07.2005 ARZIGNANO (VI), Italië (IT) (31) 102004035065 (51) C21D 8/02 (32) 20.07.2004

9 november 2011

(11) EP1574588 (21) EP05251465.0 (22) 10.03.2005 (31) 2460399 2473765 (32) 10.03.2004 12.07.2004

(22) 14.12.2005 (31) 200500819 (32) 27.01.2005 (33) Zuid-Afrika (54) A method of producing titanium powder (47) 02.11.2011 (73) Peruke (Proprietary) Limited te 2001 JOHANNESBURG, ZuidAfrika (ZA) (72) Pretorius, Gerard te 0157 LYTTELTON, Zuid-Afrika (ZA) (51 F16C 33/14 ) F16C 33/12 C22F 1/08 C22C 9/10 C22C 9/06 B32B 15/20 (11 EP1883714 ) (21 EP06753597.1 ) (22 13.05.2006 )

(33) Canada Canada

(31 102005023309 )

(54) HIGH STRENGTH STEEL PRODUCT WITH IMPROVED FORMABILITY AND STEEL MANUFACTURING PROCESS

(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND )

(47) 02.11.2011

(32 13.05.2005 )

(54 GLEITLAGERVERBUNDWERKSTOFF, VERWENDUNG UND (73) Essar Steel Algoma Inc. te SAULT ) HERSTELLUNGSVERFAHREN STE. MARIE, ON P6A 7B4, Canada

Nummer 45/11 (47 02.11.2011 )

85 (47 02.11.2011 )

(73 Federal-Mogul Wiesbaden GmbH te (73 Federal-Mogul Wiesbaden GmbH te ) 65201 WIESBADEN, ) 65201 WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72 WILHELM, Maik te 55270 OBER(72 ANDLER, Gerd te 65307 BAD ) OLM, BONDSREPUBLIEK ) SCHWALBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) LEHMANN, Uwe te 55232 ALZEY, (51) C22C 38/32 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) C22C 38/26 ANDLER, Gerd te 65307 BAD C22C 38/22 SCHWALBACH, BONDSREPUBLIEK C22C 38/18 DUITSLAND (DE) (11) EP2154261 DAMOUR, Philippe te 60489 FRANKFURT/MAIN, (21) EP09165678.5 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 16.07.2009 GRAHAM, Neil te 65189 (31) 11742008 WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 25.07.2008 (51 F16C 33/14 ) F16C 33/12 C22F 1/08 C22C 9/10 B32B 15/01 (11 EP1883712 ) (21 ) (22 ) (31 ) (32 ) (33 ) (54 ) (47 ) (73 ) (72 ) (51 )

(11 )

(33) Zwitserland (54) Hochtemperaturlegierung (47) 02.11.2011 (73) Alstom Technology Ltd te 5400 BADEN, Zwitserland (CH)

9 november 2011 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KÄPPELER, Johannes te 52146 WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MARTIN, Conor te CROWS NEST 2065 SW, SYDNEY, Australië (AU) (51) C25C 1/12 C22B 15/00 (11) EP1812625 (21) EP04814242.6 (22) 13.12.2004 (31) 623199 P (32) 29.10.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PROCESS FOR MULTIPLE STAGE DIRECT ELECTROWINNING OF COPPER (47) 02.11.2011 (73) Freeport-McMoRan Corporation te PHOENIX AZ 85004-4464, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Nazmy, Mohamed te 5442, (72) BREWER, Robert, E. te PARK CITY, FISLISBACH, Zwitserland (CH) UTAH 84060, Verenigde Staten EP06753590.6 Künzler, Andreas te 5400, BADEN, van Amerika (US) Zwitserland (CH) ROBERTSON, Joanna, M. te 13.05.2006 Bandiera, Giuseppe te 5420, THATCHER, ARIZONA 85552, EHRENDINGEN, Zwitserland (CH) Verenigde Staten van Amerika Zinn, Hanspeter te 5406, 102005023308 (US) RÜTIHOF, Zwitserland (CH) MARSDEN, John, O. te PHOENIX, ARIZONA 85022, Verenigde 13.05.2005 (51) C22C 38/46 Staten van Amerika (US) C22C 38/44 BAUGHMAN, David, R. te C22C 38/24 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GOLDEN, COLORADO 80401, C22C 38/22 Verenigde Staten van Amerika (11) EP1044287 GLEITLAGERVERBUNDWERKSTOFF, (US) VERWENDUNG UND (21) EP99946245.0 THOMPSON, Philip te WEST HERSTELLUNGSVERFAHREN VALLEY CITY, UTAH 84120, (22) 28.09.1999 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika (31) 9812209 (US) (32) 30.09.1998 HAZEN, Wayne, W. te Federal-Mogul Wiesbaden GmbH te LAKEWOOD, CALIFORNIA 80215, (33) Frankrijk 65201 WIESBADEN, Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) PROCÉDÉ DE FABRICATION DE (US) PIECES NITRURÉES ANDLER, Gerd te 65307 BAD BEMELMANS, Christel, M., A. te SCHWALBACH, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 INDIAN HILLS, COLORADO 80454, DUITSLAND (DE) (73) AUBERT & DUVAL te 75755 PARIS Verenigde Staten van Amerika CEDEX 15, Frankrijk (FR) (US) F16C 33/14 F16C 33/12 (72) DUBOIS, Philippe te F-91480 (51) C25D 5/08 C22F 1/08 QUINCY-SOUS-SÉNART, Frankrijk C25D 3/66 C22C 9/10 (FR) C25D 21/18 C22C 9/06 C25D 17/28 (51) C23C 16/455 B32B 15/01 (11) EP2250301 (11) EP1954853 EP1883713 (21) EP09715063.5 (21) EP06830064.9

(21 EP06753591.4 )

(22) 21.11.2006

(22) 20.02.2009

(31) 102005056320

(31) 102008011204

(22 13.05.2006 )

(32) 25.11.2005

(32) 26.02.2008

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) CVD-REAKTOR MIT EINEM GASEINLASSORGAN

(54) BESCHICHTUNGSVERFAHREN FÜR EIN WERKSTÜCK

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(31 102005023306 ) (32 13.05.2005 )

(73) Aixtron SE te 52134 (33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HERZOGENRATH, ) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54 GLEITLAGERVERBUNDWERKSTOFF, (DE) ) VERWENDUNG UND (72) DAUELSBERG, Martin te 52074 HERSTELLUNGSVERFAHREN

(73) EWALD DÖRKEN AG te 58313 HERDECKE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KRUSE, Thomas te 44229 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK

Nummer 45/11 DUITSLAND (DE) REUSMANN, Gerhard te 45259 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BÖHM, Sandra te 58256 ENNEPETAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C25F 3/22 (11) EP1903132 (21) EP07018326.4 (22) 18.09.2007 (31) 102006045221 (32) 25.09.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

86 COLOMBES, Frankrijk (FR) Centre National de la Recherche Scientifique te 75016 PARIS, Frankrijk (FR) (72) GAILLARD, Patrice te F-64370 HAGETAUBIN, Frankrijk (FR) PICCIONE, Patrick te BERKSHIRE SL6 4SB, GROOT BRITTANNIË (GB) MIAUDET, Pierre te F-64110 JURANCON, Frankrijk (FR) POULIN, Philippe te F-33400 TALENCE, Frankrijk (FR) PERROT, Carine te F-77220 LIVERDY EN BRIE, Frankrijk (FR)

(54) Elektropolierverfahren für Kobalt und Kobaltlegierungen

(51) D01F 8/14 D01F 6/92 D01F 6/62

(47) 02.11.2011

(11) EP2201162

(73) POLIGRAT GMBH te 81829 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP08833834.8

(72) Pießlinger-Schweiger, Siegfried te 85591 VATERSTETTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Böhme, Olaf te 85435 ERDING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) D04H D04H D01D D01D

3/16 3/10 5/36 5/08

(11) EP2179081 (21) EP08828670.3 (22) 01.08.2008 (31) 953564 P (32) 02.08.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NONWOVEN FABRICS MADE FROM MIXED FIBERS (47) 02.11.2011

(22) 26.09.2008 (31) 995899 P

(21) EP09772726.7 (22) 25.06.2009 (31) 0854512

Schmid, Günter te 90475, NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H05B 3/34 D02G 3/44 D02G 3/12 B60N 2/56 (11) EP2300648 (21) EP09757495.8 (22) 29.05.2009 (31) 08157728 08157727 (32) 06.06.2008 06.06.2008 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) MULTIBUNDLE YARN WITH REDUCED TORSIONS (47) 02.11.2011 (73) NV Bekaert SA te 8550 ZWEVEGEM, België (BE)

(32) 28.09.2007

(72) DE GREVE, Kris te B-8800 ROESELARE, België (BE) AMILS, Xavier te B-8550 (54) POLYLACTIDE STEREOCOMPLEX ZWEVEGEM, België (BE) CONJUGATE FIBERS VERSTRAETEN, Steve te B-2018 (47) 02.11.2011 ANTWERPEN, België (BE) (73) NatureWorks LLC te MINNETONKA SPELEERS, Pol te B-8790 MN 55345, Verenigde Staten van WAREGEM, België (BE) Amerika (US) (51) H05B 3/34 (33) Verenigde Staten van Amerika

(72) GREEN, Robert, A. te CARY NC 27519, Verenigde Staten van Amerika (US) KAMANN, Chad, Henry te CARVER MN 55315, Verenigde Staten van Amerika (US) KOLSTAD, Jeffrey, John te WAYZATA MN 55391, Verenigde Staten van Amerika (US) RYAN, Christopher, M. te COLORADO 80126, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) D02G 1/08 (73) North Carolina State University te D02G 1/06 RELEIGH, NORTH CAROLINA (11) EP2295621 27695, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP10171587.8 (72) POURDEYHIMI, Behnam te CARY, (22) 02.08.2010 NC 27511, Verenigde Staten van (31) 102009040864 Amerika (US) (32) 09.09.2009 (51) D01F 6/60 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND D01F 1/09 (54) Friktions-Motorspindel D01D 10/02 C01B 31/02 (47) 02.11.2011 (11) EP2294253

9 november 2011

(73) Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG te 91074 HERZOGENAURACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

D02G 3/44 D02G 3/12 B60N 2/56

(11) EP2300649 (21) EP09757496.6 (22) 29.05.2009 (31) 08157728 08157727 (32) 06.06.2008 06.06.2008 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) ELECTRICALLY CONDUCTIVE YARN WITH REDUCED TORSIONS (47) 02.11.2011 (73) NV Bekaert SA te 8550 ZWEVEGEM, België (BE) (72) DE GREVE, Kris te B-8800 ROESELARE, België (BE) AMILS, Xavier te B-8550 ZWEVEGEM, België (BE) VERSTRAETEN, Steve te B-2018 ANTWERPEN, België (BE) SPELEERS, Pol te B-8790 WAREGEM, België (BE) (51) D06F 39/02

(32) 03.07.2008

(11) EP1870507

(33)

(21) EP07110715.5

(54)

(47) (73)

(72) Egbers, Johann te 91074, HERZOGENAURACH, Frankrijk BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PROCEDE DE FABRICATION DE (DE) FIBRES CONDUCTRICES Junginger, Uwe te 91217, COMPOSITES, FIBRES OBTENUES HERSBRUCK, BONDSREPUBLIEK PAR LE PROCEDE ET UTILISATION DUITSLAND (DE) DE TELLES FIBRES Mümmler, Jürgen te 91096, 02.11.2011 MÖHRENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Arkema France te 92705

(22) 21.06.2007 (31) 0605727 (32) 21.06.2006 (33) Frankrijk (54) Machine à laver le linge équipée d'une boite pour des produits de lavage

Nummer 45/11

87

(47) 02.11.2011

D07B 1/06 B29C 70/16 (73) FagorBrandt SAS te 92500 RUEILMALMAISON CEDEX, Frankrijk (11) EP1457596 (FR) (21) EP04100571.1 (72) Schneller, Justin te 69006 LYON, (22) 13.02.2004 Frankrijk (FR) (31) 372438 (51) F16P 7/02 (32) 21.02.2003 F02B 77/08 (33) Verenigde Staten van Amerika D06F 58/08

9 november 2011 (22) 14.04.2004 (31) 20030568 (32) 15.04.2003 (33) Finland (54) PROCESS FOR MANUFACTURING OF PAPER (47) 02.11.2011 (73) Kemira Oyj te 00180 HELSINKI, Finland (FI)

(11) EP1521880

(54) Reinforcing structure

(21) EP03763599.2

(47) 02.11.2011

(22) 09.07.2003

(73) The Goodyear Tire & Rubber Company te AKRON, OH 443160001, Verenigde Staten van (51) D21H 25/12 Amerika (US) D21H 23/40 Tunis, George C., III te BERLIN, MD 21811, Verenigde Staten van (11) EP1960602 Amerika (US) (21) EP06829615.1 (72) Haislet, Gary Allen te ASHEBORO, (22) 14.12.2006 NC 27205, Verenigde Staten van (54) AUFTRAGSWERK ZUM Amerika (US) AUFBRINGEN EINER Gooding, Emmanuel Albert te HOCHABRASIVEN ASHEBORO, NC 27203, Verenigde BESCHICHTUNGSMASSE AUF EINE Staten van Amerika (US) LAUFENDE TRÄGERBAHN Tunis, George C, III te BERLIN, MD 21811, Verenigde Staten van (47) 02.11.2011 Amerika (US) (73) Grenzebach BSH GmbH te 36251

(31) 10231078 (32) 10.07.2002 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SENSOR FÜR RIEMENRISS (47) 02.11.2011 (73) Marquardt GmbH te 78604 RIETHEIM-WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MÜLLER, Heinrich te 78532 TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LONAU, Manfred te 78604 RIETHEIM-WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) D06F 58/28 (11) EP2152952 (21) EP08735325.6 (22) 18.04.2008 (31) 07107266 (32) 30.04.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD OF CONTROLLING A TUMBLE LAUNDRY DRIER (47) 02.11.2011 (73) Electrolux Home Products Corporation N.V. te 1130 BRUSSEL, België (BE) (72) DREOSSI, Giuseppe te 30026 PORTOGRUARO, Italië (IT) UGEL, Maurizio te I-33080 FIUME VENETO, Italië (IT) (51) D06F 67/00 D06F 65/10 (11) EP1788143 (21) EP06123513.1 (22) 06.11.2006 (31) 102005054689 (32) 16.11.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zum Mangeln von Flachwäschebahnen (47) 02.11.2011 (73) Krause, Joachim te 96486 LAUTERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Krause, Joachim te 96486 LAUTERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) D07B 1/10

(51) D21C 11/12 (11) EP1728919 (21) EP06114407.7

(72) AHLGREN, Jonni te FI-02200 ESPOO, Finland (FI) STRENGELL, Kimmo te FI-65230 VAASA, Finland (FI)

BAD HERSFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 20055279

(72) WILHELM, Hardt te 36251 BAD HERSFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 02.06.2005

(51) E01C 9/08

(33) Finland

(11) EP2107161

(54) Arrangement in recovery boiler

(21) EP08425209.7

(47) 02.11.2011

(22) 31.03.2008

(73) Metso Power Oy te 33900 TAMPERE, Finland (FI)

(54) Device for preventing trampling and for protecting driveways, particularly on grassy areas, pieces of land and the like

(22) 23.05.2006

(72) Raukola, Antti te 36200, KANGASALA, Finland (FI) Haaga, Kari te 33610, TAMPERE, Finland (FI) Hakulinen, Aki te 33580, TAMPERE, Finland (FI) (51) D21F 1/60 D21F 1/46 (11) EP2288748 (21) EP09736031.7 (22) 17.04.2009 (31) 202008005526 U (32) 22.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) RUNDSIEBZYLINDER (47) 02.11.2011 (73) Woollard And Henry Ltd. te ABERDEENSHIRE AB217DZ, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) BOWDEN, Frederick, James te ABERDEENSHIRE AB158BY, GROOT BRITTANNIË (GB)

(47) 02.11.2011 (73) Tenax S.p.A. te 23897 VIGANÒ (LECCO), Italië (IT) (72) Abbiati, Marco te 23891 BARZANÒ (LECCO), Italië (IT) (51) E01F 13/06 (11) EP2118379 (21) EP08716253.3 (22) 05.03.2008 (31) MI20070470 (32) 09.03.2007 (33) Italië (54) Bar barrier with bar weight offset system (47) 02.11.2011 (73) Genius S.p.A te 24050 GRASSOBBIO (BG), Italië (IT) (72) MAZZOCCHI, Mario, Luca te IT24044 DALMINE BG, Italië (IT)

(51) D21H 21/28 D21H 17/69

(51) E01F 15/04

(11) EP1620599

(21) EP07253255.9

(21) EP04727307.3

(22) 17.08.2007

(11) EP1892333

Nummer 45/11

88

9 november 2011

(31) 0616337

(21) EP06796789.3

(32) 17.08.2006

(22) 25.08.2006

(33) GROOT BRITTANNIË

(31) 2006067815

(54) Impact resisting post

(32) 13.03.2006

(47) 02.11.2011

(33) Japan

(51) E03D 9/05 E03D 11/13

(73) Gerrard, Robert te FOLESHILL COVENTRY CV6 5NN, GROOT BRITTANNIË (GB) Gerrard, Marcus te FOLESHILL COVENTRY CV6 5NN, GROOT BRITTANNIË (GB)

(54) EXCAVATING MACHINE

(11) EP1621690

(47) 02.11.2011

(21) EP05101904.0

(73) Yanmar Co., Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA 530-0013, Japan (JP)

(22) 11.03.2005

(72) Gerrard, Robert te FOLESHILL COVENTRY CV6 5NN, GROOT BRITTANNIË (GB) Gerrard, Marcus te FOLESHILL COVENTRY CV6 5NN, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) E02D 5/44 E02D 3/08 E02D 27/28 (11) EP1252397 (21) EP01903183.0 (22) 22.01.2001 (31) 490670 (32) 24.01.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SOIL REINFORCEMENT METHOD AND APPARATUS (47) 02.11.2011 (73) Geopier Global Limited te SHADSWORTH INDUSTRIAL ESTATE BLACKBURN BB1 2QX, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) FOX, Nathaniel S. te SCOTTSDALE, AZ 85259, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) E02D 29/02

(72) NOBAYASHI, Takafumi c/o Yanmar Construction Equipment Co.,LTD te 833-0055 FUKUOKA, Japan (JP) OYAMADA, Yasuyuki c/o Yanmar Construction Equipment Co.,LTD te 833-0055 FUKUOKA, Japan (JP) IKEDA, Takahiro c/o Yanmar Construction Equipment Co.,LTD te 833-0055 FUKUOKA, Japan (JP) NISHIHARA, Keiichi c/o Yanmar Construction Equipment Co.,LTD te 833-0055 FUKUOKA, Japan (JP) NAGATA, Masao c/o Yanmar Construction Equipment Co.,LTD te 833-0055 FUKUOKA, Japan (JP) KONDOU, Saizou c/o Yanmar Construction Equipment Co.,LTD te 833-0055 FUKUOKA, Japan (JP) MIYANISHI, Masami c/o Yanmar Construction Equipment Co.,LTD te 833-0055 FUKUOKA, Japan (JP) (51) F28F 1/32 E02F 9/06 (11) EP2233645 (21) EP10167376.2 (22) 02.06.2006 (31) 200500293 (32) 06.06.2005 (33) België

(11) EP1505211

(54) Apparatus with flexibly mounted spud carriage.

(21) EP04027081.1

(47) 02.11.2011

(22) 07.09.2001

(73) Dredging International N.V. te 2070 ZWIJNDRECHT, België (BE)

(31) 20015651 U 20112979 U (32) 08.09.2000 13.08.2001

(11) EP2136004

(54) WC mit Geruchsabsaugung (47) 02.11.2011 (73) VILLEROY & BOCH AG te 66688 METTLACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Czapla, Christian te 66793, SAARWELLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Becker, Ralf te 66663, MERZING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E03F 1/00 (11) EP1818463 (21) EP07250490.5 (22) 07.02.2007 (31) 771417 P (32) 08.02.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Water drain tank or channel module (47) 02.11.2011 (73) Brentwood Industries, Inc. te READING, PENNSYLVANIA 19603, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) E04B 2/74

(54) Hydrant mit zwei Abgängen

(11) EP2286040

(47) 02.11.2011

(21) EP09776682.8

(73) Erhard GmbH & Co. KG te 89522 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 04.06.2009

(22) 25.06.2010

(51) E02F 9/16 E02F 9/08 E02F 9/00 E02F 3/34 B62D 25/10

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) E03B 9/04

(54) Steinkorb

(72) Weber, Rainer te 54578 WALSDORF-ZILSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 30.07.2004

(32) 25.06.2009

(72) Clymans, Etienne te B2830, WILLEBROEK, België (BE) (11) EP2278079

(73) Legi GmbH te 47445 MOERS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Legi GmbH te 48445 MOERS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 202004012065 U

(72) Krichten, David te ALLENTOWN PENNSYLVANIA 18104, Verenigde Staten van Amerika (US) Chernuta, David te BURGETTSTOWN PENNSYLVANIA 15021, Verenigde Staten van Amerika (US) Garrett, Michael te READING PENNSYLVANIA 19607, Verenigde Staten van Amerika (US) Whittemore, Michael R. te LEESPORT PENNSYLVANIA 19533, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011

DUITSLAND (DE) Mühlbeyer, Alexander te 89073 ULM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP10006612.5 (31) 102009030666

(72) Jäger, Oliver te 89520 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Müller, Matthias te 89420 HÖCHSTÄDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ludwig, Peter te 89537 GLENGEN, BONDSREPUBLIEK

(31) 202008009270 U (32) 10.07.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) WANDFÖRMIGES STANDMÖBEL (47) 02.11.2011 (73) Steelcase Werndl AG te 83026 ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 45/11 (72) PREISS, Jürgen te 83064 RAUBLING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E04C 5/065 E04B 5/36 E04B 5/19 (11) EP2006463 (21) EP08103590.9

89

9 november 2011

(21) EP08171214.3

(32) 16.03.2009

(22) 10.12.2008

(33) Frankrijk

(54) Suspended ceiling structure (54) Marche d'escalier métallique, connected to a construction procédé de fabrication d'une telle element and method of mounting marche et escalier comprenant a construction element to a une telle marche suspended ceiling structure (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (73) Bombrun te 07430 VERNOSC LES

(73) Rockwool International A/S te ANNONAY, Frankrijk (FR) 2640 HEDEHUSENE, Denemarken (72) Bombrun, Camille te 07430 (DK) VERNOSC-LES-ANNONAY, (32) 19.06.2007 (72) Andersen Thorsted, Michael te Frankrijk (FR) (33) Italië 2605 BRØNDBY, Denemarken (51) F16B 5/02 (DK) (54) Composite article for constructing F16B 13/00 floors (51) E04C 3/26 E04F 13/08 (22) 17.04.2008

(31) VA20070053

(47) 02.11.2011

(73) PLASTEDIL S.A. te 6830 CHIASSO, Zwitserland (CH) (11) (72) Cretti, Piero te 6835, MORBIO (21) SUPERIORE, Zwitserland (CH) (22) (51) E04G 11/36 E04G 11/08 E04B 5/32 (11) EP1422355 (21) EP03025904.8 (22) 12.11.2003 (31) 19582002 (32) 21.11.2002 (33) Zwitserland (54) Abschalungsplatte sowie Verfahren zu ihrer Herstellung und Befestigung (47) 02.11.2011 (73) Ankaba AG te 8306 BRÜTTISELLEN, Zwitserland (CH) (72) Portmann, Stefan te 8122 BINZ, Zwitserland (CH) Krüger, Harald te 6331 HÜNENBERG, Zwitserland (CH) (51) E04B 7/20 (11) EP1624125 (21) EP05450132.5 (22) 02.08.2005 (31) 13272004 5842005

E04C 3/22 E04C 3/20

EP1930520 EP07122044.6 30.11.2007

(31) 102006056866 (32) 01.12.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Modulare Fachwerkkonstruktion aus Beton (47) 02.11.2011

(11) EP1724412 (21) EP06007785.6 (22) 13.04.2006 (31) 102005022449 (32) 14.05.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Abstandshalter und Verfahren für die Befestigung eines Gegenstandes an einem eine Dämmschicht aufweisenden Untergrund

(47) 02.11.2011 (73) Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG te 92369 (73) fischerwerke GmbH & Co. KG te SENGENTHAL, BONDSREPUBLIEK 72178 WALDACHTAL, DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Tue, Nguyen Viet te 04416, MARKKLEEBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Henze, Stefan te 39110, MAGDEBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Küchler, Michael te 63584, GRÜNDAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) E06B 9/24 E04H 9/14 E04F 13/12 E04F 10/08 E04D 13/17 E04D 13/00 (11) EP2111492

(32) 03.08.2004 06.04.2005

(21) EP07700664.1

(33) Oostenrijk Oostenrijk

(54) Dispositif de protection d'une paroi

(54) Fertigteildachbaukasten

(47) 02.11.2011

(22) 23.01.2007

(47) 02.11.2011

(73) Pigerre, Jacques te 97300 CAYENNE, Frankrijk (FR) (73) Hödlmoser, Rudolf te 4866 UNTERACH AM ATTERSEE, (72) Pigerre, Jacques te 97300 Oostenrijk (AT) CAYENNE, Frankrijk (FR) Lukas Lang Building Technologies GmbH te 1130 WIEN, Oostenrijk (51) E04F 11/16 E04F 11/112 (AT) B21D 53/00 (72) Prutscher, Hans-Christoph te B21D 47/00 1130 WIEN, Oostenrijk (AT) B21D 13/10 Hödlmoser, Rudolf te 4866 (11) EP2230363 UNTERACH AM ATTERSEE, Oostenrijk (AT) (21) EP10156504.2 (51) E04B 9/00

(22) 15.03.2010

(11) EP2196590

(31) 0951648

(72) Daly, Aaron te 72285 PFALZGRAFENWEILER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E04F 15/02 (11) EP1621673 (21) EP05076501.5 (22) 30.06.2005 (31) 1026750 (32) 30.07.2004 (33) Nederland (54) Floor construction (47) 02.11.2011 (73) Pooltechnics B.V. te 5145 PE WAALWIJK

(72) De Jong, Leonardus Johannes te 5152 RX DRUNEN (51) E04G 21/14 E04B 1/41 (11) EP2169144 (21) EP08016817.2 (22) 25.09.2008 (54) Transportanker für Betonfertigteile und Verfahren zur Herstellung eines solchen Transportankers (47) 02.11.2011 (73) HALFEN GmbH te 40764 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Fröhlich, Klaus te 75177 PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK

Nummer 45/11 DUITSLAND (DE) HEIDOLF Thorsten, Dr.-Ing. te D99423 WEIMAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

90 HÖLÖ, Zweden (SE) Mattsson, Johnny te 542 42 MARIESTAD, Zweden (SE)

9 november 2011 E05B 17/20 (11) EP1580358 (21) EP05102200.2

(51) E04G 23/02

(51) E05B 1/00 B60R 25/04 B60R 25/00

(11) EP1159132

(11) EP1595043

(32) 25.03.2004

(21) EP00914562.4

(21) EP04711592.8

(33) Frankrijk

(22) 09.02.2000

(22) 17.02.2004

(31) 248670

(31) 10307237

(32) 11.02.1999

(32) 20.02.2003

(54) Protection pour dispositif d'entrainement pour l'actionnement d'une serrure par un verrou

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

(22) 18.03.2005 (31) 0403054

(54) USER FRIENDLY CRACK-FILLING (54) SCHLIESSSYSTEM, SYSTEM AND METHOD FOR INSBESONDERE FÜR EIN FILLING CRACKS WITH FOAMABLE KRAFTFAHRZEUG POLYURETHANE PREPOLYMER (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (73) Marquardt GmbH te 78604

(73) Valeo Sécurité Habitacle te 94046 CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR)

(72) BRAUN, Robert te NEW LENOX, IL (72) MÜLLER, Karl te 78628 60051, Verenigde Staten van ROTTWEIL-NEUFRA, Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DOBREZ-FLOREZ, Diana te CREST (DE) HILL, IL 60435, Verenigde Staten MATTES, Johannes te 78567 van Amerika (US) FRIDINGEN, BONDSREPUBLIEK GARCIA, Jess te WARRENVILLE, IL DUITSLAND (DE) 60447, Verenigde Staten van HIPP, Uwe te 72514 INZIGKOFENAmerika (US) ENGELWIES, BONDSREPUBLIEK SCHUTTER, Deborah te MINOOKA, DUITSLAND (DE) IL 60447, Verenigde Staten van WEISSER, Dietmar te 78532 Amerika (US) TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E04H 4/08 GEBER, Michael te 72574 BAD E04H 4/06 URACH, BONDSREPUBLIEK E04H 4/00 DUITSLAND (DE) (11) EP2002072 RUTHER, Markus te 73760 OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK (21) EP07752819.8 DUITSLAND (DE) (22) 12.03.2007 POHLMANN, Andreas te 71263 (31) 781898 P WEIL DER STADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (32) 13.03.2006 (DE) (33) Verenigde Staten van Amerika REINHARDT, Matthias te 71067 (54) COVERED POOL SINDELFINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011 (DE) (73) Lifestyle Ventures, Inc. te

(51) E05B 19/04

(73) Flexible Products Company te MARIETTA, GA 30062, Verenigde Staten van Amerika (US)

ENCINITAS CA 92024, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) KANETIS, Stefan te DEL MAR, CA 92014, Verenigde Staten van Amerika (US)

RIETHEIM-WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) E05B E05B E05B E05B

9/08 9/04 17/20 15/16

(11) EP1966453

(51) E04H 12/22

(21) EP06847087.1

(11) EP1613821

(22) 20.12.2006

(21) EP04718781.0

(31) 0512996

(22) 09.03.2004

(32) 20.12.2005

(31) 0300639

(33) Frankrijk

(32) 11.04.2003

(54) DISPOSITIF DE PROTECTION DE VERROU DE PORTE

(33) Zweden

(72) Dorlet, Jacques Service Propriété Industrielle te 94042, CRETEIL, Frankrijk (FR) Planteline, Bernard Service Propriété Industrielle te 94042, CRETEIL, Frankrijk (FR) (11) EP2142732 (21) EP08749183.3 (22) 28.04.2008 (31) 0703177 (32) 03.05.2007 (33) Frankrijk (54) Ensemble de clé et de boîtier (47) 02.11.2011 (73) Johnson Controls Technology Company te HOLLAND, MI 49423, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ACAS, Thierry te F-60240 FRESNE LEGUILLON, Frankrijk (FR) BOX, Benoît te F-95620 PARMAIN, Frankrijk (FR) DONNEN, Eric te F-94130 NOGENT SUR MARNE, Frankrijk (FR) RIEU, Jean-Michel te 78500 SARTROUVILLE, Frankrijk (FR) (51) E05B 27/00 (11) EP2119853 (21) EP09445013.7 (22) 13.09.2004 (31) 504202 P 913519 (32) 22.09.2003 09.08.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Key for use in a lock and key system with extra code combinations (47) 02.11.2011

(54) ADJUSTMENT DEVICE FOR A FOUNDATION

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(72) Widén, Bo te 644 36 TORSHÄLLA, (72) GIACOMIN, Fabrice te 94042 Zweden (SE) CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR) (51) E05B 65/12 CANARD, Louis te 94042 CRÉTEIL E05B 47/00 CÉDEX, Frankrijk (FR) E05B 17/22 (51) E05B 65/20 B60R 7/06

(73) Johansson, Roland te 153 71 HÖLÖ, Zweden (SE) Mattsson, Johnny te 542 42 MARIESTAD, Zweden (SE) (72) Johansson, Roland te 153 71

(73) Valeo Sécurité Habitacle te 94046 CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR)

(73) Winloc AG te 6304 ZUG, Zwitserland (CH)

Nummer 45/11

91

9 november 2011

(11) EP1871965

(31) 10147782

(21) EP06763384.2

(32) 27.09.2001

(22) 30.05.2006

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 102005026167

(54) INSTRUMENTENTAFEL

(54) Betätigungsgetriebe, insbesondere Schloss für einen Treibstangenbeschlag sowie Treibstangenbeschlag mit einem solchen Betätigungsgetriebe

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(21) EP08102248.5

(73) Faurecia Innenraum Systeme GmbH te 76767 HAGENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge te 71254 DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 04.03.2008

(72) PROKOP, Jürgen te 76829 LANDAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KOBER, Steve te 08233 TREUEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRAUN, Marco te 76848 LUG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Gründler, Daniel Dipl.-Ing. te 71063 SINDELFINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Dieners, Udo te 71723 GROSSBOTTWAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Beisswenger, Frank te 71263 WEIL DER STADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 06.06.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) E05B 65/20 E05B 65/12 (11) EP2206859 (21) EP09180515.0 (22) 23.12.2009 (31) 2009002548 (32) 08.01.2009 (33) Japan (54) Vehicle door handle device (47) 02.11.2011 (73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO 107-8556, Japan (JP)

(51) E05F 5/12 (11) EP1544395 (21) EP04028652.8 (22) 03.12.2004 (31) 10360039 (32) 18.12.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zur Schliessfolgeregelung für zweiflügelige Drehtüren

(72) Takagai, Hiroyuki te SAITAMA (47) 02.11.2011 351-0193, Japan (JP) Tashima, Yuujiro te SAITAMA 351- (73) GEZE GmbH te 71229 LEONBERG, BONDSREPUBLIEK 0193, Japan (JP) DUITSLAND (DE) Tanaka, Hiroshige te SAITAMA 351-0193, Japan (JP) (72) Glänzer, Manfred te 71229 LEONBERG, BONDSREPUBLIEK (51) G08B 13/14 DUITSLAND (DE) E05B 73/00 Müller, Martin te 71229 A47F 7/024 LEONBERG, BONDSREPUBLIEK (11) EP2236709 DUITSLAND (DE) (21) EP10002676.4 (51) E05F 15/14 (22) 15.03.2010

E05D 15/06

RIFFENMATT, Zwitserland (CH) NYFFENEGGER, Jürg te CH-3150 SCHWARZENBURG, Zwitserland (CH) (51) G07C 9/00 E05F 15/20 B60R 25/00 (11) EP2098670

(54) Kraftfahrzeug mit einem automatisch in eine Offen- und eine Schließstellung verstellbaren Fahrzeugteil (47) 02.11.2011 (73) Hella KGaA Hueck & Co. te 59552 LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Weghaus, Ludger te 59556, LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Reimann, Martin te 59071, HAMM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E06B 5/10 E06B 3/58 (11) EP1553257 (21) EP05290066.9 (22) 11.01.2005 (31) 0400240 (32) 12.01.2004 (33) Frankrijk (54) Menuiserie blindée avec vitrage lié directement à la plaque de blindage (47) 02.11.2011 (73) ASSA ABLOY Côte Picarde te 80460 OUST MAREST, Frankrijk (FR) (72) Theillet, Christophe Laurent te 76260 EU, Frankrijk (FR) Machu, Laurent Gilbert François te 76630 GUILMECOURT, Frankrijk (FR) (51) E06B 9/15 (11) EP2248986

(31) 202009004265 U

(11) EP1725729

(21) EP10005560.7

(32) 31.03.2009

(21) EP05706538.5

(22) 19.05.2004

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 02.03.2005

(31) 20308239 U

(54) Präsentationseinrichtung, insbesondere für Brillen

(31) 4002004

(32) 23.05.2003

(47) 02.11.2011

(32) 10.03.2004

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Zwitserland

(54) Profilelement zum bilden eines Rolladens

(73) concept-s Ladenbau & (54) AUFHÄNGUNGSSYSTEM FÜR Objektdesign GmbH te 73614 SCHIEBETÜR SCHORNDORF, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 DUITSLAND (DE) (73) Gilgen Door Systems AG te 3150 (72) Schroll, Lukas te 73614 SCHWARZENBURG, Zwitserland SCHORNDORF, BONDSREPUBLIEK (CH) DUITSLAND (DE) (51) E05D 15/56 E05C 9/00 (11) EP1298269 (21) EP02019849.5 (22) 09.09.2002

(72) THÜLER, Jürg te CH-3114 WICHTRACH, Zwitserland (CH) HEINIGER, Beat te CH-3150 SCHWARZENBURG, Zwitserland (CH) PFEUTI, Andreas te CH-3156

(47) 02.11.2011 (73) Rehau AG & Co te 95111 REHAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Völkel, Christian te 95168 MARKTLEUTHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bräuer, Stefan te 95100 SELB, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Griesshammer, Klaus te 95111

Nummer 45/11 REHAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E06B 9/327 (11) EP2236728

92 HAVING BORON CARBIDE PARTICLES IN ALUMINUM OR ALUMINUM-BASED ALLOY MATRIX MATERIALS, AND METHODS FOR FORMING SUCH BITS

(21) EP10450043.4

(47) 02.11.2011

(22) 18.03.2010

(73) BAKER HUGHES INCORPORATED te HOUSTON TX 77210-4740, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 4482009 (32) 20.03.2009 (33) Oostenrijk (54) Beschattungsvorrichtung mit Lamellen (47) 02.11.2011 (73) Rankl, Gerald te 5322 HOF, Oostenrijk (AT) (72) Rankl, Gerald te 5322 HOF, Oostenrijk (AT) (51) E06B 9/70 E06B 1/00 (11) EP1582691 (21) EP05006837.8 (22) 30.03.2005 (31) 202004005161 U (32) 30.03.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Endkappe (47) 02.11.2011 (73) ROTO GLUSKE-BKV GmbH te 42281 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Braun, Andreas te 42899 REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) CHOE, Heman te THE WOODLANDS, TX 77382, Verenigde Staten van Amerika (US) STEVENS, John H. te SPRING, TX 77382, Verenigde Staten van Amerika (US) WESTHOFF, James C. te THE WOODLANDS, TX 77381, Verenigde Staten van Amerika (US) EASON, Jimmy W. te THE WOODLANDS, TX 77382, Verenigde Staten van Amerika (US) OVERSTREET, James L. te TOMBALL, TX 77377, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) E21B E21B E21B E21B

43/26 43/04 33/134 33/12

(11) EP1565644 (21) EP03783484.3 (22) 13.11.2003 (31) 298698 (32) 18.11.2002

(51) E06C 5/40 B66F 11/04

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2071120

(47) 02.11.2011

(21) EP08291121.5

(73) ExxonMobil Oil Corporation te IRVING, TX 75039-2298, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 28.11.2008 (31) 0708616 (32) 11.12.2007 (33) Frankrijk

(54) WELL TREATING PROCESS

(72) JONES, Lloyd, G. te GRANBURY, TX 76049, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Dispositif élévateur aérien et véhicule équipé d'un tel dispositif (51) E21B 43/04 (47) 02.11.2011 (11) EP1856374 (73) Gimaex International te 94100 (21) EP06734420.0 SAINT MAUR DES FOSSES, (22) 03.02.2006 Frankrijk (FR) (31) 649594 P (72) Bruneau, Michel te 94350 (32) 04.02.2005 VILLIERS SUR MARNE, Frankrijk (FR)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(51) E21B 10/54 E21B 10/50 E21B 10/42

(54) A COMPOSITION AND METHOD FOR MAKING A PROPPANT

(11) EP2079898

(73) Oxane Materials, Inc. te HOUSTON, TX 77018, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP07839095.2 (22) 28.09.2007 (31) 540912 (32) 29.09.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) EARTH-BORING ROTARY DRILL BITS INCLUDING BIT BODIES

(47) 02.11.2011

(72) SMITH, Russell, J. te ROGERS, ARKANSAS 72758, Verenigde Staten van Amerika (US) LOSCUTOVA, John, R. te HOUSTON, TEXAS 77007, Verenigde Staten van Amerika

9 november 2011 (US) WHITSITT, Elizabeth, A. te HOUSTON, TEXAS 77018, Verenigde Staten van Amerika (US) COKER, Christopher, E. te HOUSTON, TEXAS 77008, Verenigde Staten van Amerika (US) BARRON, Andrew, R. te HOUSTON, TEXAS 77007, Verenigde Staten van Amerika (US) WEISNER, Mark te RALEIGH, NORTH CAROLINA 27601, Verenigde Staten van Amerika (US) COSTANTINO, Stephen, A. te READING, PENNSYLVANIA 19604, Verenigde Staten van Amerika (US) BORDIA, Raj te SEATTLE, WASHINGTON 98115, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) E21D 9/14 E21D 11/00 E02D 29/045 (11) EP2317074 (21) EP09075489.6 (22) 03.11.2009 (54) Tunnel multi-storey (47) 02.11.2011 (73) Pompeu Santos, Silvino te 1600419 LISBOA, Portugal (PT) (72) Pompeu Santos, Silvino te 1600419 LISBOA, Portugal (PT) (51) F03B 3/12 F03B 3/02 F01D 5/04 (11) EP2242908 (21) EP09709923.8 (22) 13.02.2009 (31) 0850995 (32) 15.02.2008 (33) Frankrijk (54) ROUE POUR MACHINE HYDRAULIQUE ET MACHINE HYDRAULIQUE COMPRENANT UNE TELLE ROUE (47) 02.11.2011 (73) Alstom Hydro France te 92300 LEVALLOIS PERRET, Frankrijk (FR) (72) MAZZOUJI, Farid te F-38210 VOUREY, Frankrijk (FR) COUSTON, Michel Henri te F38180 SEYSSINS, Frankrijk (FR) HOUDELINE, Jean Bernard te F38850 CHIRENS, Frankrijk (FR) LAVIGNE, Sylvain te F-38320 EYBENS, Frankrijk (FR) SEGOUFIN, Claire te F-38000 GRENOBLE, Frankrijk (FR) (51) F01D 5/08 F01D 1/32 (11) EP1004748 (21) EP99121823.1 (22) 04.11.1999

Nummer 45/11 (31) 19854908 (32) 27.11.1998 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Laufrad für eine Strömungsmaschine (47) 02.11.2011

93 F02B 37/00 F01D 25/16 F01D 25/00 (11) EP2163731 (21) EP09169280.6 (22) 02.09.2009

(73) Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co (31) 208494 KG te 15827 DAHLEWITZ, (32) 11.09.2008 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Verenigde Staten van Amerika (DE) (54) High performance thrust bearing (72) Negulescu, Dimitrie, Dr. te 14163 pad BERLIN, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 DUITSLAND (DE) (73) Honeywell International Inc. te Lötzerich, Michael, Dr. te 79793 MORRISTOWN, NJ 07962, HORHEIM, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (US) (51) F01D 5/18 (72) Petit Jean, Dominique te 88155, F01D 5/14 THAON-LES-VOSGES, Frankrijk (11) EP2245273 (FR) (21) EP09713896.0 Dupont, Guillaurne te 52320, VILLERS SUR MARNE, Frankrijk (22) 18.02.2009 (FR) (31) 08003728 Ruquart, Anthony te 86000, (32) 28.02.2008 EPINAL, Frankrijk (FR) Arnold, Philippe te 88155, (33) Europees Octrooi Bureau THAON-LES-VOSGES, Frankrijk (54) TURBINENSCHAUFEL FÜR EINE (FR) STATIONÄRE GASTURBINE (47) 02.11.2011 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) AHMAD, Fathi te 41564 KAARST, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DANKERT, Michael te 63069 OFFENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WALZ, Günther te 45475 MÜLHEIM AN DER RUHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F01D 5/30 (11) EP2300685 (21) EP09754051.2 (22) 27.03.2009 (31) 0802925 (32) 29.05.2008 (33) Frankrijk (54) ROTOR DE SOUFFLANTE POUR UNE TURBOMACHINE (47) 02.11.2011 (73) SNECMA te 75724 PARIS CEDEX 15, Frankrijk (FR)

9 november 2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Weber, Jürgen te 91058 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Krauss, Andreas te 91469 HAGENBÜCHACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F01L 9/02 F01L 1/28 (11) EP1588026 (21) EP04706957.0 (22) 30.01.2004 (31) 444532 P (32) 31.01.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES (47) 02.11.2011 (73) LIM Technology LLC te GLEN BURNIE, MD 21060, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1930559

(72) KLEIN, Jeffrey, F. te MILLERSVILLE, MD 21108, Verenigde Staten van Amerika (US) MIKHAILOV, Konstantin te PASEDENA, MD 21122, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP07023073.5

(51) F01L 9/02

(22) 28.11.2007

(11) EP1694945

(31) 2006328601

(21) EP04821255.9

(32) 05.12.2006

(22) 02.12.2004

(33) Japan

(31) 726688

(54) Rocker arm installed module

(32) 04.12.2003

(47) 02.11.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(51) F02F 1/38 F01L 1/18

(73) Otics Corporation te NISHIO-SHI AICHI 444-0392, Japan (JP)

(54) SYSTEM AND METHOD FOR PREVENTING PISTON-VALVE COLLISION ON A NON(72) Yamamoto, Naoyuki te NISHIOFREEWHEELING INTERNAL CITY AICHI 444-0392, Japan (JP) COMBUSTION ENGINE Sakurai, Masahide te NISHIO-CITY AICHI 444-0392, Japan (JP) (47) 02.11.2011 Miyoshi, Tomoki te NISHIO-CITY (73) MACK TRUCKS, INC. te AICHI 444-0392, Japan (JP) ALLENTOWN, PA 18105-1907, Hiramatsu, Naoki te NISHIO-CITY Verenigde Staten van Amerika AICHI 444-0392, Japan (JP) (US) (51) F01L 1/344 F01L 1/34

(11) EP2273077 (21) EP10166020.7 (22) 15.06.2010 (31) 102009034787

(32) 25.06.2009 (72) MILLIER, Xavier, Louis, Barthélèmy te F-77720 SAINT (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MERY, Frankrijk (FR) (54) Vorrichtung zur Veränderung der SERVANT, Régis, Eugène, Henri te relativen Winkellage einer F-91270 VIGNEUX SUR SEINE, Nockenwelle gegenüber einer Frankrijk (FR) Kurbelwelle einer VERSEUX, Philippe te F-91210 Brennkraftmaschine DRAVEIL, Frankrijk (FR) (47) 02.11.2011 (51) F16C 33/10 (73) Schaeffler Technologies GmbH & F16C 32/06 Co. KG te 91074 F16C 17/04 HERZOGENAURACH, F02C 6/12

(72) TAI, Chun te HAGERSTOWN, MARYLAND 21742, Verenigde Staten van Amerika (US) SUDER, Timothy, A. te GREENCASTLE, PENNSYLVANIA 17225, Verenigde Staten van Amerika (US) JACQUES, Watler, Curtis te SMITHSBURN, MARYLAND 21783, Verenigde Staten van Amerika (US) SHADE, Benjamin, C. te MASONTOWN, WEST VIRGINIA 26542, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F01N 3/20 B01D 53/94 (11) EP2253814 (21) EP10168050.2

Nummer 45/11 (22) 12.06.2007 (31) 06253655 (32) 12.07.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Insulated reagent dosing device (47) 02.11.2011 (73) Delphi Technologies Holding S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE, Luxemburg (LU) (72) Cooke, Michael te GILLINGHAM, KENT ME7 1DR, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) F01N 3/20 (11) EP2192283 (21) EP08169996.9 (22) 26.11.2008

94

9 november 2011

(54) VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VORRICHTUNG AUFWEISEND (54) Abgaskrümmer mit Leitblech ZUMINDEST EINEN ELEKTRISCH (47) 02.11.2011 BEHEIZBAREN WABENKÖRPER (73) Benteler Automobiltechnik GmbH (47) 02.11.2011 te 33102 PADERBORN, (73) Emitec Gesellschaft für BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Emissionstechnologie mbH te (DE) 53797 LOHMAR, (72) Grussmann, Elmar te 33184 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ALTENBEKEN-BUKE, (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) HODGSON, Jan te 53840 (DE) TROISDORF, BONDSREPUBLIEK Fricke, Fabian te 33102 DUITSLAND (DE) PADERBORN, BONDSREPUBLIEK BRÜCK, Rolf te 51429 BERGISCH DUITSLAND (DE) GLADBACH, BONDSREPUBLIEK Naubert, Ralph te 92318 DUITSLAND (DE) NEUMARKT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F02M 25/07 F01N 3/20 (51) F01N 3/20

(54) Mounting Arrangement for an Exhaust System

(11) EP2107223

(21) EP09002265.8

(11) EP2189633

(47) 02.11.2011

(22) 18.02.2009

(21) EP08020355.7

(73) Delphi Technologies Holding S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE, Luxemburg (LU)

(31) 102008014852

(22) 22.11.2008

(32) 18.03.2008

(54) Vorrichtung zum Austrag von Harnstofflösung in eine Abgasleitung

(72) Wright, Keith te CHATHAM, KENT ME5 7RS, GROOT BRITTANNIË (GB) Cooke, Michael te GILLINGHAM, KENT ME7 1DR, GROOT BRITTANNIË (GB) (51 F16L 11/127 ) F01N 3/20 (11 EP2247834 ) (21 EP09715110.4 ) (22 05.01.2009 ) (31 102008011464 )

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Brennkraftmaschine mit einem Abgassystem, dem mittels einer Dosiereinheit ein Zusatzstoff zudosierbar ist (47) 02.11.2011

(11) EP2339140

(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND )

(31) 102009058171

(22) 12.10.2010 (32) 15.12.2009

(54 ABGASNACHBEHANDLUNGSSYSTEM (33) ) MIT VERBESSERTEM HEIZKONZEPT (54) (47 02.11.2011 ) (47) (73 Robert Bosch GmbH te 70442 (73) ) STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2310643 (21) EP09779960.5 (22) 26.06.2009 (31) 102008035561 (32) 30.07.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Grundfos Management A/S te 8850 BJERRINGBRO, Denemarken (DK)

(72) Diouf, Cheikh te 57950 MONTIGNY LES METZ, Frankrijk (FR) Supernat, Frédéric te 57260 (72) Held, Wolfgang, Dr. te 91289 DIEUZE, Frankrijk (FR) SCHABELWAID, BONDSREPUBLIEK Maguin, Georges te 57530 ARS DUITSLAND (DE) LAQUENEXY, Frankrijk (FR) Raab, Gottfried te 4320 PERG, Gammelgaard, John Jessen te Oostenrijk (AT) 8600 SILKEBORG, Denemarken (DK) (51) F01N 13/08

(32 27.02.2008 )

(51) F01N 9/00 F01N 3/20 B01J 35/00

(47) 02.11.2011

(73) MAN Truck & Bus AG te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP10013535.9

(72 KLENK, Wolfgang te 74369 ) LOECHGAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FRISSE, Hans-Peter te 74354 BESIGHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

F01N 13/18

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Hydraulisch betätigte Abgasklappe 02.11.2011

(51) F02B 19/18 F02B 19/16 F02B 19/10 (11) EP2265806 (21) EP09733895.8 (22) 15.04.2009 (31) 20085374 (32) 25.04.2008 (33) Finland

Benteler Automobiltechnik GmbH (54) PRE-CHAMBER UNIT OF A COMBUSTION ENGINE te 33102 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011 (DE) (73) Wärtsilä Finland Oy te 65380 (72) Richter, Björn te 33106 VAASA, Finland (FI) PADERBORN, BONDSREPUBLIEK (72) RÖSGREN, Carl-Erik te FI-65480 DUITSLAND (DE) VIKBY, Finland (FI) Przybylski, Sven te 33104 LAIHO, Jani te FI-65300 VAASA, PADERBORN, BONDSREPUBLIEK Finland (FI) DUITSLAND (DE) (51) F02B 29/08 (51) F01N 13/14 (11) EP2307682 F01N 13/10 (11) EP2333265 (21) EP10014314.8 (22) 05.11.2010 (31) 102009058047 (32) 14.12.2009

(21) EP09780518.8 (22) 13.07.2009

(31) 102008033885 102008056199 (32) 18.07.2008 06.11.2008

Nummer 45/11 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VENTILEINRICHTUNG FÜR EINE BRENNKRAFTMASCHINE SOWIE BRENNKRAFTMASCHINE (47) 02.11.2011 (73) Mahle International GmbH te 70376 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

95 F02B 37/16 (11) EP2079914 (21) EP07848866.5 (22) 09.11.2007 (31) 2006305220 (32) 10.11.2006 (33) Japan (54) INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND INTERNAL COMBUSTION ENGINE CONTROL METHOD

(72) ELSÄSSER, Alfred te 75210 KELTERN, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 DUITSLAND (DE) (73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha GRASS, Uwe te 70569 te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 471STUTTGART, BONDSREPUBLIEK 8571, Japan (JP) DUITSLAND (DE) (72) SOEJIMA, Shinichi te TOYOTA-SHI MAHR, Bernd te 73207 AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP) PLOCHINGEN, BONDSREPUBLIEK IRISAWA, Yasuyuki te TOYOTA-SHI DUITSLAND (DE) AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP) WARTH, Marco te 73614 NOGAWA, Shinichiro te TOYOTASCHORNDORF, BONDSREPUBLIEK SHI AICHI-KEN 471-8571, Japan DUITSLAND (DE) (JP) (51) F02M 31/125 (51) F02D 41/02 F02M 21/02 F01N 3/023 F02D 19/06 F02D 19/02 (11) EP2224117 (11) EP1866536

(21) EP09153751.4

(21) EP06725648.7

(22) 26.02.2009

(22) 07.04.2006 (31) 102005016281

(54) Method of regenerating an exhaust after treatment device

(32) 08.04.2005

(47) 02.11.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Delphi Technologies Holding S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE, Luxemburg (LU)

(54) BETRIEBSVERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EINE GASBETRIEBENE BRENNKRAFTMASCHINE (47) 02.11.2011

(72) Parmentier, Michael te 6747 CHATILLON, België (BE) Schmitt, Julien te 57970 KUNTZIG, Frankrijk (FR)

(73) Continental Automotive GmbH te (51) F02D 41/22 30165 HANNOVER, F02D 41/20 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND F02D 41/06 (DE) (11) EP2006518 (72) SCHÜLE, Harry te 92431 NEUNBURG V. WALD, (21) EP07252534.8 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 22.06.2007 (DE) (54) Detection of faults in an injector (51) F02D 41/30 arrangement F02D 41/26 (47) 02.11.2011 F02D 41/02 (73) Delphi Technologies Holding F02D 31/00 S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE, (11) EP2143917 Luxemburg (LU) (21) EP08159831.0 (72) Perryman, Louisa J. te KENT, ME8 (22) 07.07.2008 0BH, GROOT BRITTANNIË (GB) (54) Control device for retrofitting a (51) F02D 41/38 diesel engine fuel injection F02D 41/24 system F02D 41/12 (47) 02.11.2011

(73) PSI Luxembourg S.A. te 9911 TROISVIERGES, Luxemburg (LU) (72) Schumacher, Christian te 4784, SANKT VITH, België (BE) Fogen, René te 4780, SANKT VITH, België (BE) (51) F02D 9/04 F02D 41/00 F02D 37/02 F02D 23/02 F02B 37/18

(11) EP2273092 (21) EP10165432.5 (22) 09.06.2010 (31) BO20090374 (32) 09.06.2009 (33) Italië

9 november 2011 (73) Magneti Marelli S.p.A. te CORBETTA (MI), Italië (IT) (72) Prodi, Giovanni te 40137 BOLOGNA, Italië (IT) Betro', Roberto te 88068 SOVERATO, Italië (IT) Angelotti, Serino te 40134 BOLOGNA, Italië (IT) Nesci, Walter te 40037 SASSO MARCONI, Italië (IT) (51) F02G 5/02 F01K 23/06 B60H 1/32 (11) EP2177742 (21) EP10000669.1 (22) 31.01.2008 (31) 102007006420 (32) 05.02.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Antriebsstrang mit einer fluidoder dampfgetriebenen Expansionsmaschine (47) 02.11.2011 (73) Voith Patent GmbH te 89522 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Bartosch, Stephan te 89192 RAMMINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Berger, Jürgen te 89547 GERSTETTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F02K 1/72 (11) EP2179165 (21) EP08830917.4 (22) 20.06.2008 (31) 0705895 (32) 20.08.2007 (33) Frankrijk (54) CAPOT MOBILE D'INVERSEUR DE POUSSEE ET INVERSEUR DE POUSSEE EQUIPE D'UN TEL CAPOT (47) 02.11.2011 (73) Aircelle te 76700 GONFREVILLE L'ORCHER, Frankrijk (FR) (72) METEZEAU, Fabrice te F-76290 MONTIVILLIERS, Frankrijk (FR) VALLEROY, Laurent te F-76600 LE HAVRE, Frankrijk (FR) (51) F02K 9/94 F02K 9/58 F02K 9/52 (11) EP2143928 (21) EP09164989.7 (22) 09.07.2009 (31) 0854777 (32) 11.07.2008 (33) Frankrijk

(54) (54) Method for parameter learning of a control valve of a high pressure variable delivery fuel pump (47) (47) 02.11.2011 (73)

Dispositif d'injection de monoergol à forte modulation du débit 02.11.2011 SNECMA te 75015 PARIS,

Nummer 45/11 Frankrijk (FR)

96 (47) 02.11.2011

(72) Goislot, Hervé te 75002, PARIS, Frankrijk (FR)

(73) Magneti Marelli S.p.A. te CORBETTA (MI), Italië (IT)

(51) F02M 25/07

(31) 102008050466

(72) Fornara, Stefano te 41100 MODENA, Italië (IT) Davitti, Andrea te 10121 TORINO, Italië (IT) Pecora, Michele te 85100 POTENZA, Italië (IT)

(32) 04.10.2008

(51) F02M 37/10

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2016275

(54) Ventileinrichtung zur Steuerung eines Abgasstromes

(21) EP07776248.2

(47) 02.11.2011

(31) 796601 P

(11) EP2172638 (21) EP09010362.3 (22) 12.08.2009

(22) 25.04.2007

(73) Gustav Wahler GmbH u. Co.KG te (32) 01.05.2006 73730 ESSLINGEN, (33) Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) FUEL PUMP WITH INNER (DE) CHANNEL PRIMING (72) von Gregory, Jens, Dipl.-Ing. te (47) 02.11.2011 73630 REMSHALDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Blank, Thomas, Dipl.-Ing. (FH) te 71334 WAIBLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Krieger, Björn, Dipl.-Ing. (BA) te 73776 ALTBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) F02M 35/024 (11) EP1520975 (21) EP04104750.7 (22) 29.09.2004 (31) 10345684 (32) 01.10.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Luftfilteranlage im Ansaugtrakt einer Brennkraftmaschine (47) 02.11.2011 (73) MANN + HUMMEL GMBH te 71638 LUDWIGSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Continental Automotive Systems US, Inc. te AUBURN HILLS, MICHIGAN 48326-2980, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) WATTAI, John te ROCHESTER HILLS, MICHIGAN 48306, Verenigde Staten van Amerika (US) VOGEL, Matthias te ROCHESTER HILLS, MICHIGAN 48306, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F02M 37/22 (11) EP2304216 (21) EP09766145.8 (22) 26.05.2009 (31) 0811144 0821889 (32) 18.06.2008 02.12.2008

9 november 2011 Consortile per Azioni te 70010 VALENZANO, Italië (IT) Stucchi Sergio, c/o C.R.F. Società Consortile per Azioni te 70010 VALENZANO, Italië (IT) De Michele Onofrio, c/o C.R.F. Società Consortile per Azioni te 70010 VALENZANO, Italië (IT) Lepore Domenico, c/o C.R.F. Società Consortile per Azioni te 70010 VALENZANO, Italië (IT) Gargano Marcello, c/o C.R.F. Società Consortile per Azioni te 70010 VALENZANO, Italië (IT) (51) F16L 55/033 F02M 55/04 F02M 55/02 F02M 55/00 (11) EP2072801 (21) EP08305937.8 (22) 15.12.2008 (31) 0708897 (32) 19.12.2007 (33) Frankrijk (54) Manchon d'absorption des vibrations pour un coude de tuyau d'injection (47) 02.11.2011 (73) Renault s.a.s. te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR) (72) Bourachot, Jean-Luc te 91590, CERNY, Frankrijk (FR) Paquien, Marc te 92190, MEUDON, Frankrijk (FR) Pourceau, Jean-Michel te 72400 LA FERTE BERNARD, Frankrijk (FR) (51) F16K 31/06 F02M 63/00 F02M 61/16 F02M 47/02

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(11) EP2256335

(54) A LIQUID DRAIN SYSTEM

(22) 26.03.2010

(72) Maurer, Hermann te 71720, OBERSTENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Stotz, Michael te 75242, NEUHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Dirnberger, Timo te 71672, MARBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 02.11.2011

(31) 102009003208

(73) Parker Hannifin (UK) Limited te HEMEL HEMPSTEAD HP2 4SJ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 19.05.2009

(51) F02M 35/10

(11) EP1923562

(11) EP2224122 (21) EP10154776.8 (22) 26.02.2010 (31) BO20090114 (32) 27.02.2009 (33) Italië (54) Intake manifold with integrated canister circuit for a supercharged internal combustion engine

(72) CORE, Phillip, Robert te DEWSBURY YORKSHIRE WF12 7RD, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) F02M 37/22 F02M 37/00 (21) EP06425782.7 (22) 16.11.2006 (54) Fuel adjustment and filtering device for a high-pressure pump (47) 02.11.2011 (73) C.R.F. Società Consortile per Azioni te 10043 - ORBASSANO (TORINO), Italië (IT) (72) Ricco, Mario te 70010 CASAMASSIMA, Italië (IT) Ricco, Raffaele c/o C.R.F. Società

(21) EP10158000.9

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren zur Einstellung des Ventilhubes (47) 02.11.2011 (73) Robert Bosch GmbH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Howey, Friedrich te 71254 DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F02M F02M F02M F02M F02M F02M

69/04 63/00 61/04 59/46 57/02 51/06

(11) EP2198149 (21) EP08806356.5 (22) 22.09.2008

Nummer 45/11

97

9 november 2011

(31) 0718371 0814982

(22) 30.12.2008

(22) 28.02.2005

(32) 20.09.2007 15.08.2008

(31) 102008004761 (32) 16.01.2008

(31) 102004010104 102004022299

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) A FLUID INJECTOR HAVING A REED VALVE

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) LUFTTURBINE FÜR EIN WELLENKRAFTWERK (47) 02.11.2011

(32) 27.02.2004 04.05.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

(54) Blitzschutzeinrichtung für Windenergieanlagen

(73)

(47) 02.11.2011

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47)

(73) Voith Patent GmbH te 89522 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK Scion-Sprays Limited te NORFOLK DUITSLAND (DE) NR14 8FB, GROOT BRITTANNIË (72) ARLITT, Raphael te 89077 ULM, (GB) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND RAVENHILL, Paul, Bartholomew te (DE) DEREHAM NORFOLK NR19 2BP, BANZHAF, Hans-Ulrich te 89522 GROOT BRITTANNIË (GB) HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK HOOLAHAN, Richard, Matthew te DUITSLAND (DE) BUNWELL NORFOLK NR16 1SP, STARZMANN, Ralf te 89555 GROOT BRITTANNIË (GB) SÖHNSTETTEN, ALLEN, Jeffrey te ATTLEBOROUGH BONDSREPUBLIEK DUITSLAND NORFOLK NR17 2DQ, GROOT (DE) BRITTANNIË (GB) BISKUP, Frank te 73527 BARRACLOUGH, Steven te SCHWÄBISCH GMÜND, WYMONDHAM NORFOLK IP21 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 4BN, GROOT BRITTANNIË (GB) (DE) F03B 13/10 (51) F03C 1/04 F03B 13/08 (11) EP2221473 EP1492955 (21) EP10075075.1 EP03709793.8 (22) 22.02.2010 18.03.2003 (31) MI20090257 5492002 (32) 24.02.2009 10.04.2002 (33) Italië Oostenrijk (54) Rotating disk with asymmetrical TURBINE MIT EINEM balancing eyelets for distributing STROMABWÄRTS an actuating fluid to propulsion ANSCHLIESENDEN ROHR members of motors 02.11.2011 (47) 02.11.2011

(73) Andritz Hydro GmbH te 1141 WIEN, Oostenrijk (AT) (72) NICHTAWITZ, Alois te A-4050 TRAUN, Oostenrijk (AT) (51) F03B 17/06 F03B 13/18

(73) REpower Systems AG te 22335 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Stemmann-Technik GmbH te 48465 SCHÜTTORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Letas, Heinz-Hermann te 23701 SÜSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Limbeck, Volker te 26670 UPLENGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Scheibe, Klaus te 24111 KIEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Lehmann, Eberhard te 24103 KIEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wilmes, Thomas te 49090 OSNABRÜK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Venker, Michael te 48465 SCHÜTTORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F03D 11/00 (11) EP2044327 (21) EP07764462.3

(73) PARKER HANNIFIN S.r.l. te 20094 CORSICO (MI), Italië (IT)

(22) 03.07.2007

(72) De Leonardis, Loris te 20094 CORSICO (MI), Italië (IT)

(32) 03.07.2006

(31) 200600912 (33) Denemarken

(11) EP1339982

(51) F03D 11/00 F03D 1/06 F03D 1/00

(21) EP01998735.3

(11) EP1934473

(54) A TEST BENCH COMPRISING ANGLE ADJUSTMENT MEANS AND METHODS FOR TESTING WIND TURBINE EQUIPMENT

(22) 03.12.2001

(21) EP06791416.8

(47) 02.11.2011

(31) 1016766

(22) 20.09.2006

(32) 01.12.2000

(31) 200501312

(73) Vestas Wind Systems A/S te 8940 RANDERS, Denemarken (DK)

(33) Nederland

(32) 21.09.2005

(54) METHOD AND DEVICE FOR THE UTILISATION OF WAVE ENERGY

(33) Denemarken

(47) 02.11.2011 (73) Ecofys Investments B.V. te 3072 AP ROTTERDAM Rossen, Eric Arthur te 2000 FREDRIKSBERG, Denemarken (DK) (72) ROSSEN, Eric, Arthur te DK-2000 FREDRIKSBERG, Denemarken (DK) SCHEIJGROND, Peter, Cornelis te NL-2806 JA GOUDA (51) F03B 13/24 (11) EP2232058 (21) EP08870974.6

(72) JENSENS, Jan, Bisgaard te 8800 VIBORG, Denemarken (DK)

(51) F16F 15/26 (54) WIND TURBINE BLADE WITH F04B 39/14 ATTACHMENT DEVICES ON IT AND F04B 39/00 A METHOD OF SERVICING THIS F04B 27/02 WIND TURBINE BLADE UTILISING F04B 25/00 THESE DEVICES (11) EP1315906 (47) 02.11.2011 (73) LM GLASFIBER A/S te 6640 LUNDERSKOV, Denemarken (DK)

(21) EP01965149.6

(72) GRABAU, Peter te DK-6000 KOLDING, Denemarken (DK)

(31) 10042216

(51) H02G 13/00 H01R 39/64 F03D 11/00

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP1568883 (21) EP05004279.5

(22) 30.07.2001 (32) 28.08.2000 (54) KOLBENKOMPRESSOR MIT DYNAMISCH MASSENAUSGEGLICHENER KURBELWELLE, INSBESONDERE

Nummer 45/11 FÜR SCHIENENFAHRZEUGE (LÖSBARE AUSGLEICHSMASSE)

98

9 november 2011

(33) Turkije

TSUCHIURA-SHI, IBARAKI 30057562 HERDORF, 0011, Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HIRATA, Toichi te USHIKU-SHI, (DE) IBARAKI 300-1233, Japan (JP) (72) Frings, Michael te 57562 ARAI, Yasushi te TSUCHIURA-SHI, HERDORF, BONDSREPUBLIEK IBARAKI 300-0012, Japan (JP) DUITSLAND (DE) KOWATARI, Yoichi te NIIHARI-GUN, Petri, Wolfgang te 57290 IBARAKI 300-0121, Japan (JP) NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK FURUNO, Yoshinori te DUITSLAND (DE) TSUCHIURA-SHI, IBARAKI 300Heck, Mike te 57520 DERSCHEN, 0837, Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND YASUDA, Gen, Tsukuba-ryo, 4-1 te (DE) NIIHARI-GUN, IBARAKI 315-0055, Schulz, René, Dr. te 57299 Japan (JP) BURBACH, BONDSREPUBLIEK WATANABE, Hiroshi te USHIKUDUITSLAND (DE) SHI, IBARAKI 300-1236, Japan (JP) (51) F15B 19/00 (51) F04D 29/66 F15B 15/26 F04D 29/32 (11) EP2213884 F01D 5/16 (21) EP09013734.0 (11) EP1826413 (22) 31.10.2009 (21) EP07103096.9

(54) A COMPRESSOR

(22) 27.02.2007

(47) 02.11.2011

(31) MI20060341

(73) Arçelik Anonim Sirketi te 34950 ISTANBUL, Turkije (TR)

(32) 27.02.2006

(72) ABDIK, Bora te 34950 ISTANBUL, Turkije (TR) TURFAN, Mehmet Erdem te 34950 ISTANBUL, Turkije (TR) KARA, Serkan te 34950 ISTANBUL, Turkije (TR) OZKAN, Erkan te 34950 ISTANBUL, Turkije (TR) FIDAN, Umit te 34950 ISTANBUL, Turkije (TR)

(54)

(47) 02.11.2011 (73) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH te 80809 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HARTL, Michael te 82008 UNTERHACHING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F04B 39/02 (11) EP2281118 (21) EP09738019.0 (22) 17.04.2009 (31) 200803077 (32) 02.05.2008

(51) F04B 43/12 F04B 43/08 (11) EP2243957 (21) EP10159700.3 (22) 13.04.2010 (31) 2009098189 (32) 14.04.2009 (33) Japan (54) Peristaltic tube pump (47) (73) (72) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(31) 102009007107 (32) 02.02.2009

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Klemmeinheit und Verfahren zum Überwachen der Klemmkraft bei Rotor blade for a ninth phase of a einer solchen compressor (47) 02.11.2011 02.11.2011 (73) SITEMA GmbH & Co. KG te 76135 Nuovo Pignone S.p.A. te 50127 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK FLORENCE, Italië (IT) DUITSLAND (DE) NOVORI, Alessio te FLORENCE, (72) Back, Gunnar te 76547 Italië (IT) SINZHEIM, BONDSREPUBLIEK ARINCI, Paolo te 50032, FIRENZE, DUITSLAND (DE) Italië (IT) Betz, Willi te 76287 LORUSSO, Salvatore te RHEINSTETTEN, FLORENCE, Italië (IT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Italië

(47) (73) (72)

(51) F16K 31/42 F15B 13/043

(DE)

(11) EP2240698

(51) F24J 2/52 F16B 5/02

(21) EP08780365.6

(11) EP1956250

(22) 07.01.2008

(21) EP08002477.1

(54) SOLENOID VALVE ASSEMBLY

(22) 11.02.2008

(47) 02.11.2011

(31) 202007002232 U

(73) VANDERBILT UNIVERSITY te (32) 12.02.2007 02.11.2011 NASHVILLE, TN 37235, Verenigde (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Neuberg Company Limited te Staten van Amerika (US) (54) Schienenartiges Profil TOKYO 1100016, Japan (JP) (72) GOLDFARB, Michael te NASHVILLE Ogawa, Kenji te TOKYO 180-0003, TN 37235, Verenigde Staten van (47) 02.11.2011 Japan (JP) (73) IDEEMATEC Deutschland GmbH Amerika (US) te 94574 WALLERFING, SHEN, Xiangrong te F04B 49/06 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TUSCALOOSA, AL 35406, F04B 49/00 (DE) Verenigde Staten van Amerika F02D 29/04 (US) (72) Kufner, Johann te 94527 EP1533524 AHOLMING/TABERTSHAUSEN, (51) F15B 13/06 EP03792822.3 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND F15B 13/02 (DE) 25.08.2003 (11) EP1801426 2002245041 (51) F16B 5/02 (21) EP06025774.8 F16B 37/00 26.08.2002 (22) 13.12.2006 (11) EP2034193 Japan (31) 102005061259 (21) EP08163579.9 SIGNAL PROCESSING DEVICE OF (32) 20.12.2005 CONSTRUCTION MACHINERY (22) 03.09.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 02.11.2011 (31) 102007042034 (54) Hydraulische oder pneumatische Hitachi Construction Machinery (32) 05.09.2007 Schaltungsanordnung Co., Ltd. te BUNKYO-KU TOKYO (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011 112-0004, Japan (JP) (54) Fastening system for fastening (73) THOMAS MAGNETE GmbH te NAKAMURA, Kazunori te

Nummer 45/11 components, in particular for motor vehicles (47) 02.11.2011 (73) Newfrey LLC te NEWARK, DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US)

99 TORSLANDA, Zweden (SE) (51) F16C 1/26 (11) EP2220386 (21) EP07859461.1 (22) 19.12.2007

9 november 2011 OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16C 33/10 F16C 11/06 (11) EP1851453

(21) EP06709525.7 (54) CONNECTING DEVICE FOR (72) Rosemann, Frank te 35516, TRANSMISSION CABLE IN VEHICLE (22) 20.02.2006 MÜNZENBERG, BONDSREPUBLIEK (31) 0550474 DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 (73) Kongsberg Automotive AB te 565 (32) 21.02.2005 (51) F16B 7/14 A63B 22/08

(11) EP2169241 (21) EP09171537.5 (22) 28.09.2009 (31) RA20080040 (32) 29.09.2008 (33) Italië (54) Regulating device (47) 02.11.2011 (73) Technogym S.p.A. te 47035 GAMBETTOLA (FORLI' CESENA), Italië (IT) (72) Gorza, Roberto te 32032 FELTRE (BL), Italië (IT) (51) F16B 23/00 B25B 15/00 B21K 1/46 (11) EP2013491 (21) EP06824330.2 (22) 09.11.2006 (31) (32) (33) (54) (47) (73) (72)

28 MULLSJÖ, Zweden (SE)

(72) JUNVIK, Peter te 564 91 BANKERYD, Zweden (SE) THEANDER, Adam te 564 91 BANKERYD, Zweden (SE) (51) F16C 7/02 (11) EP1724476 (21) EP06010300.9 (22) 18.05.2006 (31) 2005148606 2005150953 (32) 20.05.2005 24.05.2005

(11) EP2143962 (21) EP08159843.5 (22) 07.07.2008 (54) Connecting device arranged in a motor vehicle and a method for controlling the same (47) 02.11.2011 (73) Autoliv Development AB te 447 83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE) Volvo Car Corporation te 405 31 GÖTEBORG, Zweden (SE) (72) Östling, Martin te 507 33, BRÄMHULT, Zweden (SE) Fermér, Mikael te 433 49, PARTILLE, Zweden (SE) Ljungquist, Henrik te 423 36, TORSLANDA, Zweden (SE) Ebbinger, Henrik te 418 36, GÖTEBORG, Zweden (SE) Olsson, Henrik te 423 50,

(54) ORGANE DE GUIDAGE AUTOLUBRIFIANT (47) 02.11.2011 (73) H.E.F. te 42160 ANDRÉZIEUXBOUTHÉON, Frankrijk (FR) (72) BARLERIN, Jean-claude te F42170 SAINT-JUST-SAINTRAMBERT, Frankrijk (FR) CHADUIRON, Eric te F-42140 VIRICELLES, Frankrijk (FR) (51) F16C 33/20 (11) EP1717469

(33) Japan Japan

(21) EP06007233.7

(54) Split-type connecting rod

(31) 7342005 16252005

(47) 02.11.2011 (73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)

(72) Kubota, Tsuyoshi te IWATA-SHI 0608062 SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan (JP) 24.04.2006 Yamagata, Hiroshi te IWATA-SHI GROOT BRITTANNIË SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan SCREW HEAD AND TOOL FOR USE (JP) THEREWITH (51) F16C 33/48 02.11.2011 F16C 33/40 F16C 29/04 TTAPDRIVE AS te 4637 A47B 88/04 KRISTIANSAND, Noorwegen (NO) (11) EP2208901 EDLAND, Jone te N-0757 OSLO, Noorwegen (NO) (21) EP10150602.0

(51) F42B 3/00 F16B 37/08 F16B 31/00 B60R 21/0132

(33) Frankrijk

(22) 13.01.2010 (31) 102009003364 (32) 20.01.2009

(22) 06.04.2006

(32) 29.04.2005 05.10.2005 (33) Oostenrijk Oostenrijk (54) Lagerelement (47) 02.11.2011 (73) Miba Gleitlager GmbH te 4663 LAAKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (72) Lang, Hubert te 4332 AU AN DER DONAU, Oostenrijk (AT) (51) F16C 33/20 E04B 1/36 E01D 19/04 (11) EP2179189 (21) EP08786114.2 (22) 14.07.2008 (31) MI20071434

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 17.07.2007

(54) Wälzkörperkäfig für eine Möbelauszugsführung und Verfahren zur Montage eines Wälzkörperkäfigs

(33) Italië (54) SLIDING BEARING FOR STRUCTURAL ENGINEERING AND MATERIALS THEREFOR

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) Paul Hettich GmbH & Co. KG te 32278 KIRCHLENGERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) CVI Engineering S.R.L. te 22100 COMO CO, Italië (IT)

(72) Hoffmann, Andreas te 32257 BÜNDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Klaus, Stefan te 32257 BÜNDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Gaede, Christian te 32278 KIRCHLENGERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Stein, Bastian te 49080

(51) F16C 33/52 F16C 33/36

(72) TAVECCHIO, Charlotte te I-23485 COSTA MASNAGA LC, Italië (IT)

(11) EP2242936 (21) EP09704455.6 (22) 17.01.2009 (31) 102008005376 (32) 22.01.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 45/11 (54) LAGERKÄFIG MIT ROLLENFÖRMIGEN WÄLZKÖRPERN (47) 02.11.2011 (73) Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG te 91074 HERZOGENAURACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MESSERSCHMIDT, Rainer te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VAN DER KNOKKE, Henri te 97464 NIEDERWERRN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16J 15/34 F16C 33/74 F16C 11/04 E02F 9/00 E02F 3/40 (11) EP1281882 (21) EP02703929.6 (22) 07.03.2002 (31) 2001070279 (32) 13.03.2001 (33) Japan (54) SEALING DEVICE (47) 02.11.2011 (73) Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. te BUNKYO-KU TOKYO 112-0004, Japan (JP) NIPPON VALQUA INDUSTRIES, LTD. te SINJUKU-KU, TOKYO 1630406, Japan (JP) (72) AKITA, Hideki te TSUCHIURA-SHI, IBARAKI 300-0051, Japan (JP) SUZUKI, Ryohei te NIIHARI-GUN, IBARAKI 315-0111, Japan (JP) GOKITA, Osamu te NIIHARI-GUN, IBARAKI 315-0051, Japan (JP) TAKAMURE, Tatsuo te IZUMI-SHI, OSAKA 594-1151, Japan (JP) MURAKI, Hiromasa te YAMATOTAKADA-SHI, NARA 6350095, Japan (JP) ANDO, Noriyuki te SAITAMA-SHI, SAITAMA 331-0045, Japan (JP) (51) F16C 35/077 F16C 35/06 F16C 35/04 D06F 39/00 B21D 22/20 (11) EP2240702 (21) EP08871090.0 (22) 18.11.2008 (31) MC20080007 (32) 16.01.2008 (33) Italië (54) WASHING MACHINE (47) 02.11.2011 (73) Meccanica Generale S.R.L. te 60038 SAN PAOLO DI JESI (AN), Italië (IT) (72) MANCINI, Stefano te I-60035 JESI

100 (AN), Italië (IT) BACELLI, Stefano te I-60035 JESI (AN), Italië (IT) (51) F16C 35/077 F16C 25/08 (11) EP1908972 (21) EP08000885.7 (22) 25.02.2003 (31) 10208995 (32) 28.02.2002

9 november 2011 F16D 55/2265 (11) EP2233767 (21) EP10155166.1 (22) 02.03.2010 (31) 102009011935 (32) 10.03.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Bremssattelführung für eine Scheibenbremse sowie Sicherungsring

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011 (54) Entkopplungsvorrichtung für eine (73) BPW Bergische Achsen KG te Lagerung einer Welle an einem 51674 WIEHL, BONDSREPUBLIEK Grundkörper sowie DUITSLAND (DE) Radialwellfeder (72) Abt, Christian te 51643 (47) 02.11.2011 GUMMERSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Schaeffler Technologies GmbH & (DE) Co. KG te 91074 HERZOGENAURACH, (51) F16D 65/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2151596 (DE) (72) Faust, Hartmut, Dr.-Ing. te 77815 BÜHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Friedmann, Oswald te 77839 LICHTENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Linnenbrügger, André, Dr. te 77815 BÜHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Glas, Ronald te 77880 OBERSASBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bauer, Christian te 77886 LAUF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wodtke, Hans-Walter, Dr. te 53773 HENNEF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP08163370.3

(51) F16D 7/04 B23B 45/16

(51) F16D 65/14 B23K 20/12

(11) EP2132453

(11) EP2282074

(21) EP08708420.8

(21) EP10171569.6

(22) 30.01.2008

(22) 02.08.2010

(31) 102007010182

(31) 2009180822

(32) 02.03.2007

(32) 03.08.2009

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Japan

(54) GETRIEBEVORRICHTUNG

(54) Disk brake

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) Robert Bosch GmbH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Hitachi Automotive Systems, Ltd. te HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128503, Japan (JP)

(72) ULLRICH, Andre te 70794 FILDERSTADT-BERNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BERNHARDT, Thomas te 72631 AICHTAL-GROETZINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HERR, Tobias te 70569 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Nanri, Keisuke te KAWASAKI-SHI KANAGAWA 210-0011, Japan (JP) Nagasawa, Junichi te KAWASAKISHI KANAGAWA 210-0011, Japan (JP) Kobayashi, Yuichi te KAWASAKISHI KANAGAWA 210-0011, Japan (JP) Matsui, Yoshimasa te KAWASAKISHI KANAGAWA 210-0011, Japan (JP)

(51) F16J 3/04 F16D 65/00

(51) F16J 15/32 F16D 65/14

(22) 01.09.2008 (31) 08161543 (32) 31.07.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Vorrichtung zum Auffangen und/oder Zurückhalten von Bremsabrieb einer Bremseinheit sowie entsprechende Bremseinheit (47) 02.11.2011 (73) Baumüller Nürnberg GmbH te 90482 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Lemke, Peter te 91126 SCHWABACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 45/11 F16D 65/00 (11) EP2213903 (21) EP10151923.9 (22) 28.01.2010 (31) 2009020760 (32) 30.01.2009 (33) Japan (54) Disk brake

101 (31) 102008037775 102008037774

(51) F16H 7/12

(32) 14.08.2008 14.08.2008

(21) EP08776412.2

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SCHEIBENBREMSE (47) 02.11.2011

(73) Wabco Radbremsen GmbH te 68229 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Hitachi Automotive Systems, Ltd. (DE) te KAWASAKI-KU KAWASAKI, KANAGAWA, Japan (JP) (72) JUNGMANN, Hans-Christian te 69517 GORXHEIMERTAL, Nanri, Keisuke te KANAGAWA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Japan (JP) (DE) Kono, Kimiyasu te KANAGAWA, KELLER, Marcus te 69469 Japan (JP) WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK F16D 65/18 DUITSLAND (DE) EP1913280 (51) F16F 15/123

(47) 02.11.2011 (73)

(72)

(51) (11)

(21) EP06763704.1 (22) 14.06.2006

(31) 102005035597 (32) 29.07.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) FALTENBALG FÜR EINE SELBSTVERSTÄRKENDE, ELEKTROMECHANISCHE SCHEIBENBREMSE UND SCHEIBENBREMSE MIT EINEM DERARTIGEN FALTENBALG (47) 02.11.2011 (73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) CAO, Chi-Thuan te 70825 KORNTAL-MUENCHINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BAUMANN, Dietmar te 71282 HEMMINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOFMANN, Dirk te 70439 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VOLLERT, Herbert te 71665 VAIHINGEN/ENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NAGEL, Willi te 71686 REMSECK/HOCHDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HENKE, Andreas te 34474 DIEMELSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FOITZIK, Bertram te 71636 LUDWIGSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GOETZELMANN, Bernd te 71063 SINDELFINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16D 65/56 F16D 65/16 (11) EP2315966 (21) EP09777593.6 (22) 31.07.2009

9 november 2011

(11) EP2162638 (22) 26.05.2008 (31) VI20070150 (32) 25.05.2007 (33) Italië (54) DEVICE FOR TENSIONING FLEXIBLE ANNULAR MEMBERS AND TENSIONING ASSEMBLY COMPRISING SUCH DEVICE (47) 02.11.2011 (73) SIMEC S.P.A. te 31030 CASTELLO DI GODEGO (TREVISO), Italië (IT) (72) STANGHERLIN, Ampelio te I31030 CASTELLO DI GODEGO (TV), Italië (IT) (51) F16H 15/42 C10M 171/00

(11) EP1988306

(11) EP2146113

(21) EP08006912.3

(21) EP09008857.6

(22) 07.04.2008

(22) 07.07.2009

(31) 102007020383

(31) 102008033329

(32) 30.04.2007

(32) 16.07.2008

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Kupplungsscheibe

(54) Reibringgetriebe mit einem Reibring und Verfahren zum Herstellen eines Reibkegels

(47) 02.11.2011 (73) Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG te 91074 HERZOGENAURACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Lehmann, Steffen te 76275 ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Sieber, Dimitri te 76275 ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16F 15/14 (11) EP2220395 (21) EP08865839.8 (22) 18.12.2008 (31) 102007062423 102008006782 (32) 20.12.2007 30.01.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011 (73) Rohs, Ulrich te 52351 DÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Rohs, Ulrich te 52351 DÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16H 25/24 F16H 25/22 F16H 25/20 (11) EP2112402 (21) EP09290261.8 (22) 09.04.2009 (31) 0802198 (32) 21.04.2008 (33) Frankrijk (54) Actionneur à tige principale et tige auxiliaire (47) 02.11.2011

(54) VERBESSERTER SCHWINGUNGSTILGER FÜR ROTIERENDE WELLEN

(73) Messier-Bugatti-Dowty te 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk (FR)

(47) 02.11.2011

(72) Liegeois, Pierre-Yves te 92150 SURESNES, Frankrijk (FR) Bucheton, Daniel te 78150 LE CHESNAY, Frankrijk (FR)

(73) Neapco Europe GmbH te 52351 DÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HÖKS, Luis te 52249 ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHWAB, Marco te 50823 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FELCHNER, Christian te 42369 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) F16H 33/10 (11) EP2118520 (21) EP07848750.1 (22) 27.12.2007 (31) 0700658 (32) 12.01.2007 (33) GROOT BRITTANNIË

Nummer 45/11 (54) GYROSCOPIC TORQUE CONVERTER (47) 02.11.2011 (73) Harrison, Duncan James te EALING LONDON W7 2JB, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Harrison, Duncan James te EALING LONDON W7 2JB, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) F16H 35/00 (11) EP2252810

102 Katsuno, Koutarou te IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan (JP) Takeda, Fumio te IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan (JP) Oosawa, Takunori te IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan (JP) Kimura, Yoshifumi te IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan (JP)

(22) 13.03.2009

(51) H02P 9/04 F16H 59/68 F16H 59/36

(31) 4472008

(11) EP1834113

(32) 21.03.2008

(21) EP05789400.8

(33) Oostenrijk

(22) 27.09.2005

(21) EP09723303.5

(54) MÖBELANTRIEB ZUM ANTREIBEN (31) 2479890 EINES BEWEGBAREN MÖBELTEILS (32) 27.09.2004 (47) 02.11.2011 (33) Canada (73) Julius Blum GmbH te 6973 HÖCHST, Oostenrijk (AT)

(54) Mechanical transmission system and method for controlling a variablel transmission

(72) HUBER, Edgar te A-6971 HARD, Oostenrijk (AT) (47) 02.11.2011 FRIESENECKER, Gerald te A-6923 (73) S.O.E. Technologies Inc. te STELAUTERACH, Oostenrijk (AT) JULIE (QUÉBEC) J3E 1Z8, Canada (51) F16H 57/02 (CA) F16H 47/04 Beaudoin, Samuel te MONTSAINT-HILAIRE QC J3H 5W7, (11) EP2215381 Canada (CA) (21) EP08854316.0 (22) 24.11.2008 (31) 102007057534 (32) 29.11.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 04.03.2008 (31) 2007054481 (32) 05.03.2007 (33) Japan

an automatic manual transmission with twin clutch (47) 02.11.2011 (73) FERRARI S.p.A. te MODENA, Italië (IT) (72) Marcigliano, Francesco te 41053, MARANELLO, Italië (IT) Montosi, Davide te 41043, FORMIGINE, Italië (IT) (51) F16H 63/30 F16H 61/32 (11) EP2250408 (21) EP09720127.1 (22) 20.02.2009 (31) 102008000646 (32) 13.03.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ANORDNUNG ZUM SCHALTEN VON ZUMINDEST ZWEI LOSRÄDERN (47) 02.11.2011 (73) ZF Friedrichshafen AG te 88038 FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) REISCH, Matthias te 88214 RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RIEGER, Wolfgang te 88048 FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) BEAUDOIN, Samuel te MONT(DE) SAINT-HILAIRE, QUÉBEC J3H 5W7, Canada (CA) (51) F16H 63/32 (51) F16H 61/686 F16H 61/06

(54) BAUKASTENSYSTEM FÜR EIN (11) EP1953424 HYDROSTATISCH MECHANISCHES (21) EP08001118.2 LASTSCHALTGETRIEBE (22) 22.01.2008 (47) 02.11.2011 (31) 102007005662 (73) Hytrac GmbH te 45139 ESSEN, (32) 31.01.2007 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) TOLKSDORF, Detlef te 45141 (54) Verfahren zur Steuerung des ESSEN, BONDSREPUBLIEK Schaltdrucks in einem Stellglied DUITSLAND (DE) eines elektrohydraulisch TRAUTMANN, Nils te 45739 OERgesteuerten ERKENSCHWICK, Kraftfahrzeuggetriebes BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011 (DE) (73) Voith Patent GmbH te 89522 (51) F16H 55/56 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) EP1967768 (21) EP08250732.8

9 november 2011

(72) Höfig, Bernhard te 89518 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hudelmaler, Wolfgang te 81247 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2278194 (21) EP10167175.8 (22) 24.06.2010 (31) 102009034336 (32) 23.07.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Schaltvorrichtung (47) 02.11.2011 (73) Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG te 91074 HERZOGENAURACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Maier, Waldemar te 91074, HERZOGENAURACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16K 99/00 (11) EP2246602 (21) EP10161194.5 (22) 27.04.2010 (31) 0952859

(54) Continuously variable transmission

(51) F16H 61/688

(47) 02.11.2011

(21) EP10159071.9

(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha te SHIZUOKA-KEN SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)

(22) 02.04.2010

(54) Vanne microfluidique à usage unique

(31) BO20090222

(47) 02.11.2011

(72) Aoyami, Atsushi te IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan (JP)

(11) EP2239484

(32) 06.04.2009

(32) 30.04.2009 (33) Frankrijk

(73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, (54) Control method of shifting gear in (33) Italië

Nummer 45/11 Frankrijk (FR) Université Joseph Fourier te 38041 GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk (FR) (72) Allain, Marjolaine te 38420 DOMÈNE, Frankrijk (FR) Basrour, Skandar te 38100 GRENOBLE, Frankrijk (FR) Berthier, Jean te 38240 MEYLAN, Frankrijk (FR) Pouteau, Patrick te 38240 MEYLAN, Frankrijk (FR) (51) F16L 3/14

103 DUITSLAND (DE) (51) F16L 7/00 (11) EP1740868 (21) EP05734398.0 (22) 28.04.2005 (31) 102004021245 598263 P (32) 30.04.2004 03.08.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika

9 november 2011 (47) 02.11.2011 (73) NORMA Germany GmbH te 63477 MAINTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Hartig, Günther te BERWICK, VIC 3806, Australië (AU) Williams, Steve te FREELAND WITNEY OXON OX29 8QP, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) F16L 37/14 F16L 37/098 F16L 25/00

(54) SPACER FOR COAXIALLY SHEATHED FUEL PIPES

(11) EP2012052

(47) 02.11.2011

(22) 18.06.2008

(73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 102007028061

(11) EP1669651

(21) EP09711504.2

(21) EP05405565.2

(22) 13.01.2009

(22) 30.09.2005

(31) 102008009598 102008055480

(51) F16L 27/047 F16L 27/02 E03C 1/04

(11) EP2103855 (21) EP09290177.6 (22) 12.03.2009 (31) 0801457 (32) 18.03.2008 (33) Frankrijk

(21) EP08011060.4

(32) 19.06.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Kupplungssystem (72) DEHARDE, Joachim te 24632 LENTFÖHRDEN, (47) 02.11.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. 02.11.2011 (DE) Kirchner GmbH & Co. KG te KP1 te 84000 AVIGNON, Frankrijk BECKS, Ralf te 21075 HAMBURG, 97486 KÖNIGSBERG, (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Goumarre, Florent te 30200 (DE) ORSAN, Frankrijk (FR) (51) F16L 11/08 (72) Schröter, Sören te 96103 F16L 11/04 HALLSTADT, BONDSREPUBLIEK F16L 5/00 DUITSLAND (DE) E04G 15/06 (11) EP2252821

(54) Suspente de conduites d'évacuation (47) (73) (72) (51)

(31) 04028971 (32) 07.12.2004 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Schalung für das Vergiessen eines Deckendurchbruchs (47) 02.11.2011 (73) Geberit International AG te 8645 JONA, Zwitserland (CH) (72) Kipfer, Richard te 8706 MEILEN, Zwitserland (CH) Bauer, Thomas te 8645 JONA, Zwitserland (CH) Bründl, Adelheid te 82362 WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16L 7/00 F16L 11/20 F16L 11/15 (11) EP2146125 (21) EP08290698.3 (22) 17.07.2008 (54) Flexibles Leitungsrohr (47) 02.11.2011

(11) EP1837578

(32) 15.02.2008 05.12.2008

(21) EP06018706.9

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 102006013803

(73) ContiTech MGW GmbH te 34346 HANNOVERSCH-MÜNDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) OLDOPLAST KUNSTSTOFFPROFILE GMBH & CO. KG te 45772 MARL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) LUDWIG, Ligia te 34119 KASSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WILL, Gerhard te 34346 HANNOVERSCH-MÜNDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DILL, Robert te 37081 GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) F16L F16L F16L F16L

(22) 06.09.2006

(32) 24.03.2006 (54) FLEXIBLER SCHLAUCH FÜR HOHE (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DRÜCKE UND TEMPERATUREN, INSBESONDERE LADELUFT- ODER (54) Anschlussstutzen zum drehbaren Anschluss eines Sanitärschlauchs KÜHLWASSERSCHLAUCH (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011

(51) F16L 23/20 F16L 23/08 (73) Nexans te 75008 PARIS, Frankrijk (FR) (11) EP2270381 (72) Frohne, Christian te 30657 (21) EP10009860.7 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK (22) 30.09.2005 DUITSLAND (DE) (31) 102004050302 Baldermann, Marc te 31619 BINNEN, BONDSREPUBLIEK (32) 15.10.2004 DUITSLAND (DE) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Lange, Stephan te 30900 (54) Dichtring für eine Verbindung WEDEMARK, BONDSREPUBLIEK zweier Rohre

(72) Börgel, Helmut Vitus te 45772 MARL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 55/115 37/14 33/00 21/08

(11) EP1647756 (21) EP05109249.2 (22) 05.10.2005 (31) 102004049847 (32) 13.10.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Leitung eines Spritzgestänges (47) 02.11.2011 (73) John Deere Fabriek Horst B.V. te 5961 PT HORST (72) Beeren, Joseph Marie Henrie te 5961 SB, HORST

Nummer 45/11 Grotenberg, Casper te 5961 KH, HORST

104 (22) 04.05.2009

9 november 2011 GUYANCOURT, Frankrijk (FR)

(31) 11692008

(51) F16L 33/01

(51) F17C 13/02

(32) 29.07.2008

(11) EP2252823

(11) EP2243995

(33) Oostenrijk

(21) EP09723210.2 (22) 03.03.2009 (31) 0801251 (32) 07.03.2008 (33) Frankrijk (54) METHODE ET INSTALLATION DE MONTAGE D'UN EMBOUT DE RACCORDEMENT (47) 02.11.2011 (73) Technip France te 92400 COURBEVOIE, Frankrijk (FR) (72) DEMANZE, Frédéric te F-76490 CAUDEBEC EN CAUX, Frankrijk (FR) PINSARD, Christophe te F-76000 ROUEN, Frankrijk (FR) PECKEU, Grégory te F-76380 CANTELEU, Frankrijk (FR) (51) F16L 35/00 E21B 17/01 (11) EP2078893 (21) EP08166477.3 (22) 13.10.2008 (31) 0724594 (32) 18.12.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Heat dissipation (47) 02.11.2011 (73) Wellstream International Limited te TYNE AND WEAR NE6 3PF, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Sheldrake, Terence H. te NEWCASTLE-UPON-TYNE, TYNE AND WEAR NE6 3PF, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) F16L 37/28 F16K 37/00 (11) EP1996851 (21) EP07752971.7 (22) 13.03.2007 (31) 743468 P (32) 13.03.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CONNECTION STATE SENSING FOR COUPLING DEVICE

(21) EP10305379.9 (54) Vorrichtung zum Anschluss eines (22) 13.04.2010 Kunststoffrohes an einem (31) 0952553 Anschlussnippel (32) 20.04.2009 (47) 02.11.2011 (33) Frankrijk (73) KE-KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H. te 4017 LINZ, (54) Dispositif de détection de fuites dans une installation de Oostenrijk (AT) distribution de GPL (72) Egger, Karl te 4017 LINZ, (47) 02.11.2011 Oostenrijk (AT) (51) F16L 53/00 F16L 25/00 F16L 21/06 (11) EP2171337 (21) EP08775341.4 (22) 24.07.2008 (31) 202007010502 U (32) 26.07.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) KONFEKTIONIERTE MEDIENLEITUNG (47) 02.11.2011 (73) Voss Automotive GmbH te 51688 WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ISENBURG, Marco te 40885 RATINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PETERS, Frank te 51789 LINDLAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STELLUTO, Michele te 42859 REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRANDT, Josef te 51688 WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROSENFELDT, Sascha te 44137 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLEHR, Adrian te 58802 BALVE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Tokheim Holding B.V. te 5531 AD BLADEL (72) Cloutier, Philippe te 14320, MAY SUR ORNE, Frankrijk (FR) (51) H05B 33/08 H04N 9/73 F21S 8/00 (11) EP1785665 (21) EP05024819.4 (22) 14.11.2005 (54) Operationsleuchte (47) 02.11.2011 (73) TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG te 07318 SAALFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Marka, Rudolf Dr. te 81479 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Vogel, Markus te 82008 UNTERHACHING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F21S 8/00 (11) EP2187110 (21) EP09014067.4 (22) 10.11.2009 (31) 2008289966 (32) 12.11.2008 (33) Japan (54) Illumination device

(51) F17C 3/02

(47) 02.11.2011

(11) EP2283272

(73) Toshiba Lighting & Technology Corporation te YOKOSUKA-SHI KANAGAWA, Japan (JP) Kabushiki Kaisha Toshiba te MINATO-KU TOKYO, Japan (JP)

(21) EP09761917.5 (22) 19.05.2009 (31) 0853288 (32) 21.05.2008

(72) Nezu, Kenji te YOKOSUKA-SHI KANAGAWA, Japan (JP) (33) Frankrijk (73) COLDER PRODUCTS COMPANY te (51) F21Y 101/02 (54) FIXATION PAR COLLAGE DE ST. PAUL MN 55114, Verenigde F21W 101/10 BLOCS ISOLANTS POUR CUVE DE Staten van Amerika (US) F21V 29/00 STOCKAGE DE GAZ LIQUEFIES A (72) RANKIN, William, John te F21S 8/10 L'AIDE DE CORDONS ONDULES BURNSVILLE, MN 55337, (11) EP2229555 (47) 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP08707877.0 (73) GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ te 78470 SAINT RÉMY LÈS (51) F16L 47/12 (22) 14.01.2008 CHEVREUSE, Frankrijk (FR) F16L 37/088 (54) ANORDNUNG ZUR KÜHLUNG VON F16L 33/22 (72) CANLER, Gery te F-78720 LA HALBLEITERLICHTQUELLEN UND CELLE DES BORDES, Frankrijk (11) EP2154411 SCHEINWERFER MIT DIESER (FR) ANORDNUNG (21) EP09450092.3 EZZARHOUNI, Adnan te F-78280 (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011

Nummer 45/11

105

9 november 2011

(73) Osram AG te 81543 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 02.11.2011

(11) EP1939530

(72) BIEBL, Alois te 93358 ST. JOHANN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DIETZ, Stefan te 83624 OTTERFING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Ichikoh Industries, Ltd. te TOKYO 141-8627, Japan (JP) (72) Ookubo, Yasuhiro te KANAGAWAKEN 259-1192, Japan (JP) Abe, Toshiya te KANAGAWA-KEN 259-1192, Japan (JP)

(22) 28.12.2007

(51) F21S 8/10 B60Q 1/26 (11) EP2179216 (21) EP08720181.0 (22) 04.01.2008 (31) RM20070408 RM20070531 (32) 25.07.2007 08.10.2007 (33) Italië Italië

(51) F21Y 101/02 F21W 101/14 F21V 19/00 F21S 8/10 (11) EP2103871 (21) EP09154839.6 (22) 11.03.2009 (31) TO20080206 (32) 18.03.2008

F24B 7/00 (21) EP07025173.1 (31) 102006062535 (32) 29.12.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Zusatzeinrichtung für Kaminöfen (47) 02.11.2011 (73) Wolf, Karl-Heinz te 06844 DESSAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Wolf, Karl-Heinz te 06844 DESSAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Italië

(51) F24C 15/04

(54) Illumination device, in particular for motor vehicle lights

(21) EP07124130.1

(54) LIGHTING DEVICE, IN PARTICULAR (47) 02.11.2011 (73) Tyco Electronics AMP Italia S.r.l. te LIGHT SIGNALLING 10093 COLLEGNO (TORINO), SUPPLEMENTARY DEVICE FOR Italië (IT) RESCUE AND EMERGENCY PRIORITARY VEHICLES (72) Genta, Alessandro te 10093 ALPIGNANO (TORINO), Italië (IT) (47) 02.11.2011 Briccarello, Alessandro te 10141 (73) Intav S.R.L. te 00040 ARICCIA TORINO, Italië (IT) ROMA, Italië (IT)

(11) EP2075509 (22) 28.12.2007 (54) Oven door (47) 02.11.2011 (73) Vestel Beyaz Esya Sanayi Ve Ticaret A.S. te 45030 MANISA, Turkije (TR) (72) Osmanoglu, Erman te 35140 IZMIR, Turkije (TR) Kumbaraci, Ates te 35540 KARSIYAKA, IZMIR, Turkije (TR)

(72) FRANCESCHELLI, Luciano te I00040 ARICCIA - ROMA, Italië (IT) FRANCESCANGELI, Maurizio te I00040 ARICCIA - ROMA, Italië (IT) MANCINI, Angelo te I-00040 ARICCIA - ROMA, Italië (IT)

(51) F23M 5/00

(51) F21Y 101/02 F21W 101/10 F21V 5/00 F21S 8/12

(32) 16.03.2001

(51) F24C 15/20 B08B 15/02 B01D 50/00 B01D 47/06 B01D 46/10

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1543273

(54) Refractory lined vessel with expansion gap assembly

(21) EP03788220.6

(47) 02.11.2011

(31) 200204963

(11) EP1983253 (21) EP08103559.4 (22) 16.04.2008 (31) 102007018988

(11) EP1370805 (21) EP02753606.9 (22) 08.03.2002 (31) 810053

(73) GE Energy (USA), LLC te ATLANTA, GA 30339, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) GROEN, John, Corwyn te FISHKILL, NY 12524, Verenigde BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Staten van Amerika (US) Scheinwerfer für Fahrzeuge BROOKER, Donald, Duane te KINGSPORT, TENNESSEE 37660, 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika Hella KGaA Hueck & Co. te 59552 (US) LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F23N 5/12 Eichhorn, Karsten te 59329 (11) EP1460338 WADERSLOH, BONDSREPUBLIEK (21) EP04006848.8 DUITSLAND (DE) (22) 22.03.2004 Kloos, Gerhard te 59597 ERWITTE, BONDSREPUBLIEK (31) 10312669 DUITSLAND (DE) (32) 21.03.2003

(32) 21.04.2007 (33) (54) (47) (73)

(72)

(51) F21V 14/06 F21S 8/12

(22) 08.08.2003 (32) 16.08.2002 (33) Singapore (54) SELF-CLEANING EXHAUST SYSTEM AND METHOD (47) 02.11.2011 (73) So, Kim Lui te 119000 SINGAPORE, Singapore (SG) (72) So, Kim Lui te 119000 SINGAPORE, Singapore (SG) (51) F24H 9/12 F16L 41/00 F16L 15/00 (11) EP1593917 (21) EP05445024.2 (22) 27.04.2005

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 20041923 (32) 05.05.2004

(21) EP09178584.0

(54) Schaltungsanordnung zur Ermittlung des Flammenstromes eines Brenners

(22) 10.12.2009

(47) 02.11.2011

(31) 2008329516

(73) HONEYWELL B.V. te 1101 EA AMSTERDAM Z.O.

(11) EP2202459

(32) 25.12.2008 (33) Japan (54) Vehicle headlamp

(33) Noorwegen (54) Method for establishing a pipe sleeve connection in a water heater steel storage tank (47) 02.11.2011

(72) Vegter, Derk te 7833 BH NIEUWAMSTERDAM

(73) OSO Hotwater AS te 3300 HOKKSUND, Noorwegen (NO)

(51) F28D 21/00

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

Nummer 45/11

106

(72) Braathen, Chris R. te 0759 OSLO, Noorwegen (NO)

secondary drying in a freezedrying process

(51) H01L 31/058 H01L 31/042 F24J 2/46

(47) 02.11.2011

(11) EP2221556

(72) Fissore, Davide te 12042, BRA (CUNEO), Italië (IT) Barresi, Antonello te 10093 COLLEGNO (TORINO), Italië (IT) Pisano, Roberto te 12033 MORETTA (CUNEO), Italië (IT)

(21) EP10075015.7 (22) 10.01.2010 (31) 102009010225 (32) 23.02.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L. te 08226 TERRASSA, Spanje (ES)

(51) (54) Solaranlage aus zumindest einem Solarmodul mit einer federnden Lagerung der Abdeckplatte (11) (47) 02.11.2011 (21)

F26B 21/12 F26B 21/08 F26B 21/04 EP2224196 EP10153205.9

9 november 2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUPPER, Detlev te 48291 TELGTE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LAGAR GARCIA, Luis te 48149 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOPPE, Andreas te 59555 LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) THIEMEYER, Heinz-Werner te 59320 ENNIGERLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLEGRAF, Daniel te 59602 RÜTHEN-WESTEREIDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DECK, Thomas te 59320 ENNIGERLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RICHTER, Stefanie te 32756 DETMOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) SOLON SE te 12489 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 10.02.2010

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 26.09.2007

(47) 02.11.2011

(54) KÄLTEGERÄT

(31) 102006046660

(47) 02.11.2011

(32) 29.09.2006

(73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Panalytical B.V. te 7600 AA ALMELO XRF Scientific Limited te OSBORNE PARK, WA 6017, Australië (AU)

(31) PD20090028

(32) 25.02.2009 (72) Schwarze, Sascha Oliver te 12277 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (33) Italië DUITSLAND (DE) (54) Dehumidification method of Schäfer, Maik te 12247 BERLIN, materials in granular form (51) F27B 17/02 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011 F27B 14/08 (DE) (73) Moretto S.p.A. te 35010 C03B 5/06 (51) F25D 17/06 MASSANZAGO PD, Italië (IT) (11) EP2270410 (11) EP1846707 (72) Moretto, Renato te I-35010, (21) EP09164580.4 MASSANZAGO, PADOVA, Italië (IT) (21) EP06725308.8 (22) 03.07.2009 (22) 24.03.2006 (51) F26B 25/18 (54) Furnace and method for making (31) 102005021613 (11) EP1906124 beads for X-ray fluorescence (32) 10.05.2005 (21) EP07018897.4 analysis

(72) GÖRZ, Alexander te 73432 AALEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) IHLE, Hans te 89537 GIENGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F26B 5/06 F26B 25/00 (11) EP1756499 (21) EP05747354.8 (22) 06.06.2005 (31) 0413117 (32) 11.06.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) FREEZE DRYER (47) 02.11.2011

(54) Vorrichtung zum Trocknen von Gegenständen (47) 02.11.2011 (73) Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG te 57290 NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) F27D 17/00

(22) 25.06.2008

(47) 02.11.2011

(31) 102007037281

(73) Dürr Systems GmbH te 70435 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 07.08.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) DAMEN, Franciscus Antonius te NL-5107 NE DONGEN (51) F26B 5/06

(47) 02.11.2011

(11) EP2148158 (22) 23.07.2008

(73) ThyssenKrupp Polysius AG te 59269 BECKUM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Method for monitoring the

(72) GEORG, Verena te 59071 HAMM,

(21) EP08013243.4

(11) EP1794526 (21) EP04811593.5

(22) 18.11.2004 (72) Eckhardt, Thorsten te 57290 (31) 818315 NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (32) 05.04.2004 DUITSLAND (DE) (33) Verenigde Staten van Amerika (51) F27B 7/20 (54) BAKEOUT OF REGENERATIVE (11) EP2106518 THERMAL OXIDIZERS DURING (21) EP08761375.8 NORMAL OPERATION

(54) VORRICHTUNG ZUR SEPARIERUNG VON EINEM FESTSTOFF UND EINEM GAS SOWIE ANLAGE ZUR ZEMENTHERSTELLUNG

(73) IMA LIFE S.r.l. te 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO), Italië (IT)

(72) Prossor, Stephen te GLEN IRIS, VICTORIA 3146, Australië (AU)

(72) AHN, Sunjung te ANN ARBOR, MI 48108, Verenigde Staten van Amerika (US) MCAnespie, Donald, I. te TECUMSEH, ON N8N 4H7, Canada (CA) SCHROEDER, Jason, T. te NEW HUDSON, MI 48165, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F28D 7/02 (11) EP1525426

Nummer 45/11 (21) EP03766245.9 (22) 22.07.2003

107 Verenigde Staten van Amerika (US)

9 november 2011 (US)

(31) 10234043

(51) G01M 11/02 G01B 1/00

(32)

(11) EP1474648

(33) (54)

(47) (73)

(72)

(51)

(72) LOWELL, Reid F. te ONTARIO, CALIFORNIA 92399, Verenigde 26.07.2002 Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BROWN, Kenneth W. te YUCAIPA, CALIFORNIA 92399, Verenigde MIKROSTRUKTURAPPARAT ZUM Staten van Amerika (US) ERHITZEN UND ZERSTÄUBEN REYNOLDS, A-Lan V. te TUCSON, EINES FLUIDS ARIZONA 85742, Verenigde 02.11.2011 Staten van Amerika (US) Karlsruher Institut für Technologie RATTRAY, Alan A. te ALTA LOMA, te 76131 KARLSRUHE, CALIFORNIA 91737, Verenigde BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Staten van Amerika (US) (DE) (51) F42B 1/036 SCHUBERT, Klaus te 76227 F42B 1/032 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK (11) EP2195602 DUITSLAND (DE) (21) EP08831623.7 BRANDNER, Jürgen te 69115 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (22) 17.09.2008 DUITSLAND (DE) (31) 973032 P F28F 13/16 211426 F28D 20/02 (32) 17.09.2007

(11) EP2304371

(21) EP09760075.3 (22) 10.06.2009 (31) 102008040281 (32) 09.07.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR KÜHLUNG VON BAUTEILEN MITTELS MAGNETISIERBAREM PHASENWECHSELMATERIAL

16.09.2008

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) INJECTION MOLDED SHAPED CHARGE LINER (47) 02.11.2011 (73) Baker Hughes Incorporated te HOUSTON, TX 77210-4740, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) HETZ, Avigdor te HOUSTON, TX 77096, Verenigde Staten van (73) Robert Bosch GmbH te 70442 Amerika (US) STUTTGART, BONDSREPUBLIEK WENDT, Clarence, W. te DUITSLAND (DE) BELLVILLE, TX 77418, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DANNER, Reinhold te 72108 LOEHR, John, D. te NEEDVILLE, TX ROTTENBURG, BONDSREPUBLIEK 77461, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Amerika (US) LISCHECK, Andre te 71665 BETANCOURT, David te CYPRESS, VAIHINGEN/ENZ, TX 77429, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (DE) SCHULZ, Udo te 71665 (51) F42B 12/60 VAIHINGEN/ENZ, (11) EP1502075 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP02799148.8 (DE) PROEPPER, Thomas te 72762 (22) 04.06.2002 REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK (31) 295731 P DUITSLAND (DE) 938022 BARTH, Heinrich te 71229 (32) 04.06.2001 LEONBERG, BONDSREPUBLIEK 23.08.2001 DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011

(51) F41H 13/00 (11) EP1922522 (21) EP06813501.1 (22) 17.08.2006 (31) 207049 (32) 18.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) WEAPON HAVING LETHAL AND NON-LETHAL DIRECTED-ENERGY PORTIONS

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) WARHEAD WITH ALIGNED PROJECTILES (47) 02.11.2011 (73) RAYTHEON COMPANY te LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) LLOYD, Richard, M. te MELROSE, MA 02176, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 02.11.2011 FACCINI, Ernest, C. te (73) Raytheon Company te WALTHAM, LONDONERRY, NH 03053, MASSACHUSETTS 02451-1449, Verenigde Staten van Amerika

(21) EP03707796.3 (22) 10.02.2003 (31) 357610 P (32) 15.02.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEMS AND METHODS FOR INSPECTION OF OPHTHALMIC LENSES (47) 02.11.2011 (73) CooperVision International Holding Company, LP te ST. MICHAEL, Barbados (BB) (72) LEPPARD, Kirk, Stuart te SOUTHAMPTON, SOMERSET SO45 4LP, GROOT BRITTANNIË (GB) HAZELL, Mike, Stuart te CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB4 1JD, GROOT BRITTANNIË (GB) TOWNSEND, Christopher, Andrew te MITCHELDEAN, GLOUCESTERSHIRE GL17 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) HOYLE, Mark, S. te SOUTHAMPTON, SOMERSET SO45 2GZ, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G01R 33/04 G01P 3/487 G01D 5/22 G01B 7/30 G01B 7/14 (11) EP1183498 (21) EP00930811.5 (22) 18.05.2000 (31) 315205 (32) 19.05.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) POSITION ENCODER UTILIZING FLUXGATE SENSORS (47) 02.11.2011 (73) Tiax LLC te CAMBRIDGE, MA 02140, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) FOWLER, J., Thomas te MARBLEHEAD, MA 01945, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01B 7/34 G01B 21/30 (11) EP2227670 (21) EP08807713.6 (22) 18.09.2008 (31) 10382607 (32) 18.09.2007 (33) Portugal (54) MONITORING AND DETECTION SYSTEM FOR SCUFFING BETWEEN PISTONS AND LINERS IN RECIPROCATING MACHINES (47) 02.11.2011

Nummer 45/11

108

(73) Tecnoveritas - Serviços De GEODÄTISCHEN INSTRUMENTES Engenharia E Sistemas (47) 02.11.2011 Tecnológicos, Lda. te P-2640-486 (73) Leica Geosystems AG te 9435 MAFRA, Portugal (PT) HEERBRUGG, Zwitserland (CH) (72) GOMES ANTUNES, Jorge, Manuel (72) EULER, Hans-Jürgen te CH-9435 te P-2665-101 GRADIL, Portugal HEERBRUGG, Zwitserland (CH) (PT) (51) G01C 15/00 (51) G01B 11/24 G01C 1/00 F01D 5/14 (11) EP2294358 (21) EP09776735.4 (22) 16.06.2009 (31) 0812478 (32) 09.07.2008 (33) GROOT BRITTANNIË

(21) EP09732163.2 (22) 02.04.2009 (31) 08154793 46153 P (32) 18.04.2008 18.04.2008 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND COMPUTER PROGRAM FOR IMPROVING THE DIMENSIONAL ACQUISITION OF AN OBJECT (47) 02.11.2011 (73) 3D SCANNERS LTD te CASTLE DONINGTON DERBY DE74 2SA, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 22.09.2003 (33) Europees Octrooi Bureau (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER AKTUALPOSITION EINES

(22) 07.09.2005 (32) 23.10.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 10319369

(54) Verfahren zur Pilotenunterstützung bei Landungen von Helikoptern im Sichtflug unter Brown-Out oder White-Out Bedingungen

(32) 29.04.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

(72) Ströl, Klaus te 85652 GELTING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01C 19/56 (11) EP2166308 (21) EP09170018.7 (22) 11.09.2009 (31) 284421 (32) 22.09.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Control component for planar resonator

(47) 02.11.2011 (73) EADS Deutschland GmbH te 85521 OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Scherbarth, Stefan, Dr. te 88677 MARKDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01D 5/20 (11) EP1828722 (21) EP05820580.8 (22) 20.12.2005 (31) 0427761 0508535 (32) 20.12.2004 27.04.2005 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) INDUCTIVE POSITION SENSOR

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011 (73) Northrop Grumman Guidance and (73) Howard, Mark Anthony te Electronics Company, Inc. te WORLINGTON, SUFFOLK IP28 WOODLAND HILLS, CA 91367, 8SQ, GROOT BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika (72) KREIT, Darran te CAMBRIDGE CB2 (US) 6RY, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Stewart, Robert E. te WOODLAND (51) G01F 25/00 HILLS, CA 91364, Verenigde G01F 1/66 Staten van Amerika (US) (11) EP1731883 (51) G01C 21/36 (21) EP05012517.8 (11) EP1983303 (22) 10.06.2005 (21) EP08002441.7 (54) Verfahren zur Erfassung einer (22) 11.02.2008 Geometrieänderung eines (31) 102007018880 Ultraschalldurchflussmesskanals 102007020434 (47) 02.11.2011

(72) VAN COPPENOLLE, Bart te B-3210 (32) 19.04.2007 27.04.2007 LINDEN, België (BE) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) G01C 11/04 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP1673589 (54) Verfahren zum Betrieb einer (21) EP04764982.7 Einrichtung, insbesondere einer Navigationseinrichtung (22) 09.09.2004 (31) 03021133

(21) EP05019389.5

(22) 01.04.2004

(73) Prüftechnik Dieter Busch AG te 85737 ISMANING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2277000

(11) EP1650534

(31) 102004051625

(47) 02.11.2011

(51) G06T 17/00 G01S 17/89 G01B 11/24

(51) G01S 17/89 G01C 23/00

(21) EP04007930.3

(54) Verfahren zur Bestimmung des Niveaus mehrerer Messpunkte sowie Anordnung dafür

(72) ROBINSON, Craig te DURHAM DH1 3QD, GROOT BRITTANNIË (GB) ROCHE, Stephen te NOTTINGHAM NG7 1 DW, GROOT BRITTANNIË (GB) FEE, Conall te DERBY DE1 3FD, GROOT BRITTANNIË (GB) BAUER, David te CALGARY ALBERTA T2L 1L3, Canada (CA)

Schliermann, Christian te 97246 EIBELSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1473540

(54) AN APPARATUS AND A METHOD OF MEASURING EROSION OF AN EDGE OF A TURBOMACHINE AEROFOIL (73) Rolls-Royce plc te LONDON SW1E 6AT, GROOT BRITTANNIË (GB)

9 november 2011

(73) Landis+Gyr GmbH te 90459 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Reissinger, Achim te 91522 ANSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Rother, Stephan te 90451 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 DUITSLAND (DE) (73) Navigon AG te 20251 HAMBURG, Gärtner, Franz-Georg te 90461 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK (DE) DUITSLAND (DE) (72) Haag, Dominik te 96050 Grünleitner, Johann te 90482 BAMBERG, BONDSREPUBLIEK NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE)

Nummer 45/11

109

(51) G01G 23/02 G01G 21/30 G01G 21/28

(73) Liepold, Gerhard te WATCHUNG, NJ 07060, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2230495

(72) Liepold, Gerhard te WATCHUNG, NJ 07060, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP10002322.5 (22) 05.03.2010 (31) 102009013545 (32) 19.03.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) G01L 1/14 F16C 19/00 D06F 37/04 D06F 37/00

9 november 2011 (33) Japan (54) METHOD OF DETECTING AMOUNT OF AXIS DISPLACEMENT IN DRIVING FORCE TRANSMISSION MECHANISM USING AUTOMATIC SELF-ALIGNING ENGAGEMENT CLUTCH (47) 02.11.2011 (73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. te TOKYO 108-8215, Japan (JP)

(54) Dichtmechanismus für eine Waage

(11) EP1695056 (21) EP04805702.0

(72) TAKEDA, Kenyu te TOKYO 1088215, Japan (JP)

(47) 02.11.2011

(22) 14.12.2004

(51) G01N 1/22

(73) WIPOTEC Wiege-und Positioniersysteme GmbH te 67657 KAISERSLAUTERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 0314673 0404989

(11) EP2224223

(32) 15.12.2003 07.05.2004

(22) 05.02.2010

(72) Hauck, Timo te 67663 KAISERSLAUTERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zinke, Bernd te 66399 MANDELBACHTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01K 1/12 G01K 1/10 (11) EP1955035 (21) EP06830231.4 (22) 30.11.2006

(33) Frankrijk Frankrijk

TOURS, Frankrijk (FR) DE MONTGOLFIER, Antoine te F07100 ANNONAY, Frankrijk (FR)

(32) 30.11.2005 (33) Frankrijk

(11) EP1920229

(54) CANNE DE MESURE DE TEMPERATURE

(21) EP06802137.7

(47) 02.11.2011 (73) Areva NC te 75009 PARIS, Frankrijk (FR) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (72) BRUN, Patrice te F-30200 SAINTMICHEL D'EUZET, Frankrijk (FR) HOLLEBECQUE, Jean-François te F-30400 VILLENEUVE-LESAVIGNON, Frankrijk (FR) LACOMBE, Jacques te F-30131 PUJAUT, Frankrijk (FR) PETITJEAN, Valérie te F-92140 CLAMART, Frankrijk (FR) (51) G01K 1/14 (11) EP1782028 (21) EP05792358.3 (22) 26.08.2005 (31) 605303 P 636386 P (32) 27.08.2004 15.12.2004

(22) 22.08.2006 (31) 210309 (32) 24.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 10.02.2009

(72) Gauthier, Philippe Jean te FULLERTON CA 92833, Verenigde Staten van Amerika (US) Widmer, Neil Colin te SAN CLEMENTE CA 92672, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 1/28 (11) EP2052231 (21) EP06796236.5 (22) 27.07.2006

(54) DEVICE AND METHOD FOR THE PREPARATION OF BIOLOGICAL SAMPLES FOR CYTOLOGICAL AND HISTOLOGICAL ANALYSES

(54) PRESSURE SENSORS AND METHODS OF MAKING THE SAME (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (73) Valenziano, Susanna te 20127 (73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te MILANO, Italië (IT) SCHENECTADY, NY 12345, (72) Valenziano, Susanna te 20127 Verenigde Staten van Amerika MILANO, Italië (IT) (US) (51) G01N 1/36 (72) CHU, Stanley te CUPERTINO, CA G01N 1/31 95014, Verenigde Staten van (11) EP2291632 Amerika (US) GAMAGE, Sisira Kankanam te (21) EP09753509.0 FREMONT, CA 94538, Verenigde (22) 21.04.2009 Staten van Amerika (US) KWON, Hyon-jin te FREMONT, CA (31) 102008025787 94538, Verenigde Staten van (32) 29.05.2008 Amerika (US) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) G01M 13/02 G01B 21/24 F16D 11/14 F16D 11/00 F01K 23/14

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2261631

(54) AN IMPROVED HOLDER AND A PLACEMENT TOOL THEREFOR

(22) 17.03.2009

(47) 02.11.2011

(31) 368347

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Dispositif de mesure de charge sur un palier, palier à roulement à (54) Removal Of Particulates From Gas Sampling Stream dispositif de mesure de charge et machine à tambour rotatif (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (73) General Electric Company te SCHENECTADY, NY 12345, (73) Aktiebolaget SKF te 41 550 Verenigde Staten van Amerika GÖTEBORG, Zweden (SE) (US) (72) NIARFEIX, François te F-37000

(51) G01L 9/00 G01L 19/00 B81B 3/00

(31) 0553658

(21) EP10152743.0

(21) EP09728980.5 (31) 2008090139 (32) 31.03.2008

(54) VORRICHTUNG ZUM ENTFERNEN VON ÜBERSCHÜSSIGEM EINBETTMEDIUM (47) 02.11.2011 (73) pfm medical ag te 50966 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KRAUS, Steffen te 69 207 SANDHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 45/11 SCHNEIDER, Erwin te 69226 NUSSLOCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01N 1/31 (11) EP1811281 (21) EP07100808.0 (22) 19.01.2007 (31) 336468 (32) 20.01.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

110 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DIFFERENTIAL REFLECTION SPECTROSCOPY METHODS FOR DETECTING EXPLOSIVES (47) 02.11.2011 (73) University of Florida Research Foundation, Incorporated te GAINESVILLE, FLORIDA 32611, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Automated system of processing (72) HUMMEL, Rolf, E. te GAINESVILLE, FL 32603, Verenigde Staten van biological specimens and method Amerika (US) (47) 02.11.2011 FULLER, Ann, Marie te ARLINGTON, VA 22202, Verenigde (73) SAKURA FINETEK U.S.A., INC. te Staten van Amerika (US) TORRANCE, CA 90501, Verenigde SCHOLLHORN, Dr. Claus te 99096 Staten van Amerika (US) ERFURT, BONDSREPUBLIEK (72) Lefebvre, Gilles te SAN DUITSLAND (DE) CLEMENTE, CA 92672, Verenigde HOLLOWAY, Paul, H. te Staten van Amerika (US) GAINESVILLE, FL 32606, (51) G06F 17/17 Verenigde Staten van Amerika G06F 15/18 (US) G01N 3/08 (51) G03H 1/28 (11) EP1248095 G03H 1/18 G01N 21/75 (21) EP02006597.5

9 november 2011 China (CN) LI, Yuanjing te 100084, BEIJING, China (CN) ZHANG, Li te 100084, BEIJING, China (CN) LIU, Yinong te 100084, BEIJING, China (CN) WANG, Xuewu te 100084, BEIJING, China (CN) QIU, Lijun te 100084, BEIJING, China (CN) ZHANG, Hong te 100084, BEIJING, China (CN) (51) G01N 25/28 (11) EP1516173 (21) EP03762116.6 (22) 26.06.2003 (31) 392338 P (32) 27.06.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) MEASURING THE FLAMMABILITY OF MIXTURES OF COMBUSTIBLE GASES AND OXYGEN (47) 02.11.2011 (73) Control Instruments te FAIRFIELD, NJ 07004-3295, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 22.03.2002

(11) EP1244902

(31) 10116773

(21) EP01900488.6

(32) 04.04.2001

(22) 08.01.2001

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 0000209

(54) Verfahren zur Ermittlung von Spannungs-Dehnungs-Kurven mittels Splineinterpolation auf Basis charakterischer Punkte und unter dem Einsatz neuronaler Netze

(32) 07.01.2000

(47) 02.11.2011

(22) 12.05.2007

(47) 02.11.2011

(73) Smart Holograms Limited te MILTON ROAD CAMBRIDGE CB4 0WF, GROOT BRITTANNIË (GB)

(31) 510942

(73) Underwriters Laboratories Inc te NORTHBROOK, IL 60062-2096, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Loosen, Roland, Dr. te 50374 ERFSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Mrziglod, Thomas, Dr. te 51467 BERGISCH GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wanders, Martin, Dr. te 51063 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Salewski, Klaus te 47802 KREFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Sarabi, Bahman, Dr. te 47803 KREFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01N 33/22 G01N 21/55 G01N 21/31

(33) GROOT BRITTANNIË (54) SENSOR WITH HOLOGRAPHIC MULTIPLEXED IMAGE DISPLAY

(32) 10.03.2006 11.04.2006

(11) EP1895293 (21) EP07009576.5

(32) 28.08.2006

(72) Blok, Edward J. te WADSWORTH, OHIO 44281, Verenigde Staten van Amerika (US) 29.06.2007 Starling, Jared te MANSFIELD, China OHIO 44907, Verenigde Staten van Amerika (US) Method and device for inspection Ramamurthy, Praveen C. te of drugs concealed in liquid MANSFIELD, OHIO 44907, articles Verenigde Staten van Amerika 02.11.2011 (US) Tsinghua University te BEIJING Amadio, Blase S. te MANSFIELD, 100084, China (CN) OHIO 44903, Verenigde Staten Nuctech Company Limited te van Amerika (US) TONGFANG BUILDING, (51) G01N 27/327 SHUANGQINGLU HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, China (11) EP2069771 (CN) (21) EP07836189.6 KANG, Kejun te 100084, BEIJING, (22) 23.07.2007 China (CN) (31) 461725 CHEN, Zhiqiang te 100084, (32) 01.08.2006 BEIJING, China (CN) HU, Haifeng te 100084, BEIJING, (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 22.03.2008

(31) 200710118145 (32) (33) (54)

(47) (73)

(21) EP07840142.9 (31) 784623 P 401791

(51) G01N 27/12

(33) Verenigde Staten van Amerika (72) MILLINGTON, Roger, Bradley te (54) Vapor sensor and materials HUNTINGDON, CAMBS PE29 6UR, therefor GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 02.11.2011 (51) G01V 5/00 (73) Therm-O-Disc Incorporated te G01N 23/10 MANSFIELD, OHIO 44907-5500, (11) EP2009428 Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP08153187.3

(11) EP1996919 (22) 12.03.2007

(72) SCHAEFFER, Christopher, G. te CEDAR GROVE, NJ 07009, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72)

Nummer 45/11 (54) ANALYTE SENSORS AND METHODS

111 PRODUCT AND METHOD OF IDENTIFYING SAME

9 november 2011 te NL-6231 HS SITTARD

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(51) G01N 33/00 G01N 21/64

(73) Abbott Diabetes Care Inc. te ALAMEDA, CA 94502, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) SICPA HOLDING SA te 1008 PRILLY, Zwitserland (CH)

(11) EP1671118

(72) TILLER, Thomas te CH-1030 BUSSIGNY, Zwitserland (CH) MARGUERETTAZ, Xavier te CH1920 MARTIGNY, Zwitserland (CH) JAQUIER, Sylvain te 1623 SEMSALES, Zwitserland (CH)

(22) 16.09.2004

(72) WANG, Yi te SAN RAMON, CA 94582, Verenigde Staten van Amerika (US) FELDMAN, Benjamin, J. te OAKLAND, CA 94618, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 33/487 G01N 27/333

(51) G01N 29/02

(11) EP1747451

(21) EP00983454.0

(21) EP05747397.7 (22) 11.05.2005 (31) 572071 P (32) 17.05.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1410007 (22) 16.11.2000 (31) 990960 (32) 16.11.1999 (33) Ierland

(54) POINT OF CARE HEPARIN DETERMINATION SYSTEM

(54) APPARATUS AND METHOD FOR MEASURING A PROPERTY OF A LIQUID

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS, MN 55432-5604, Verenigde Staten van Amerika (US) (72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(21) EP04788753.4 (31) 503689 P (32) 17.09.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CYANIDE SENSING COMPOUNDS AND USES THEREOF (47) 02.11.2011 (73) University of Maryland, Baltimore County te BALTIMORE, MD 21250, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GEDDES, Chris, D. te BEL AIR, MD 21014, Verenigde Staten van Amerika (US) BADUGU, Ramachandram te BALTIMORE, MD 21230, Verenigde Staten van Amerika (US) LAKOWITZ, Joseph, R. te ELLICOTT, MD 21042, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Mason, Julian te HAWKSHILL LEATHERHEAD SURREY KT22 (51) G01N 33/06 9DC, GROOT BRITTANNIË (GB) A23K 1/18 Augousti, Andy te HERON'S BONNEMA, Kelvin te BROOKLYN CLOSE FELBRIDGE SURREY RH10 (11) EP2158484 PARK, MINNESOTA 55444, 3HF, GROOT BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika (21) EP09756121.1 (US) (72) MASON, Julian te KENNINGTON (22) 24.06.2009 HOBOT, Christopher, M. te TONKA LONDON SE11 5DQ, GROOT (31) 0854230 BAY, MINNESOTA 55331, BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika AUGOUSTI, Andy te HAMPSHIRE (32) 25.06.2008 (US) SURREY GU46 7RW, GROOT (33) Frankrijk MEYER, Randy te SAINT LOUIS BRITTANNIË (GB) (54) PROCÉDÉ D'ÉVALUATION DE LA PARK, MINNESOTA 55416, MCMILLAN, Norman te CARLOW QUANTITÉ DE MÉTHANE Verenigde Staten van Amerika COUNTY CARLOW, Ierland (IE) PRODUITE PAR UN RUMINANT (US) SMITH, Stuart te BLESSINGTON LAITIER ET PROCÉDÉ POUR NIPPOLDT, Douglas, Dean te COUNTY WICKLOW, Ierland (IE) DIMINUER ET CONTRÔLER CETTE CENTERVILLE, MINNESOTA 55038, BAKER, Michael te CARLOW QUANTITÉ Verenigde Staten van Amerika COUNTY CARLOW, Ierland (IE) (US) (47) 02.11.2011 (51) G01N 30/86 QIN, Wei te WOODBURY, MN (73) Valorex te 35210 COMBOURTILLE, G01N 30/46 55125, Verenigde Staten van Frankrijk (FR) (11) EP2265941 Amerika (US) (72) WEILL, Pierre te F-35770 VERN RAMAMURTHY, Narayanan te (21) EP09733513.7 SUR SEICHE, Frankrijk (FR) GERMANTOWN, MD 20874, (22) 16.04.2009 CHESNEAU, Guillaume te F-35133 Verenigde Staten van Amerika LUITRE, Frankrijk (FR) (31) 45722 P (US) CHILLIARD, Yves te F-63122 08154720 SITKO, Vitaly, G. te MEDINA, CEYRAT, Frankrijk (FR) MINNESOTA 55340, Verenigde (32) 17.04.2008 DOREAU, Michel te F-63450 Staten van Amerika (US) 17.04.2008 SAINT SATURNIN, Frankrijk (FR) YE, Quingshan (Sam) te (33) Verenigde Staten van Amerika MARTIN, Cécile te F-63450 SAINT PLYMOUTH, MINNESOTA 55441, Europees Octrooi Bureau SATURNIN, Frankrijk (FR) Verenigde Staten van Amerika (54) Method for adjusting operating (US) (51) G01N 33/487 parameters in comprehensive CHEEK, Daniel S. te PLYMOUTH, G01N 27/416 two-dimensional chromatography MN 55447, Verenigde Staten van (11) EP1714148 Amerika (US) (47) 02.11.2011 (21) EP05713272.2 (73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE G01N 27/333 (22) 04.02.2005 HEERLEN EP1639325 (31) 542364 P (72) MOMMERS, Johannes Helena EP04733772.0 Michael te NL-6231 JP MEERSSEN (32) 06.02.2004 19.05.2004 KNOOREN, Jeroen Albert (33) Verenigde Staten van Amerika Angelicus te NL-6447 CE 03015010 (54) ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR MERKELBEEK 02.07.2003 MENGERINK, Ynze te NL-6361 HH (47) 02.11.2011 Europees Octrooi Bureau VEASRADE (73) Bayer HealthCare LLC te WILBERS, Arnold Theodor Marie METHOD OF MARKING A TARRYTOWN, NY 10591,

Nummer 45/11

112

Verenigde Staten van Amerika (US)

HEARING LOSS (AISNHL) AND DEVELOPMENT OF TESTS FRO DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF AISNHL

(72) HUANG, Dijia te GRANGER, INDIANA 46530, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 02.11.2011 CHARLTON, Steven, C. te (73) THE REGENTS OF THE OSCEOLA, INDIANA 46561, UNIVERSITY OF MICHIGAN te ANN Verenigde Staten van Amerika ARBOR, MICHIGAN 48109-1280, (US) Verenigde Staten van Amerika GEORGE, Suny, J. te GRANGER, (US) INDIANA 46530, Verenigde Staten (72) CAREY, Thomas, E. te DEXTER, MI van Amerika (US) 98130, Verenigde Staten van EDELBROCK, Andrew, J. te Amerika (US) GRANGER, INDIANA 46530, NAIR, Thankam, S. te ANN Verenigde Staten van Amerika ARBOR, MI 48105, Verenigde (US) Staten van Amerika (US) (51) G01N 33/53 BECKMAN, Jennifer, Gray te FALLS G01N 33/50 CHURCH, VA 22042, Verenigde G01N 33/15 Staten van Amerika (US) C12Q 1/68 (51) G01R 33/12 C12N 15/09 G01R 33/09 (11) EP1850130 G01R 33/02 (21) EP06702618.7 G01N 33/543 (22) 13.01.2006

(11) EP2018563

(31) 2005006728

(21) EP07735804.2

(32) 13.01.2005

(22) 08.05.2007

(33) Japan

(31) 06113768

(54) GENE MARKERS AND UTILZATION (32) OF THE SAME (33) (47) 02.11.2011 (54) (73) Keio University te TOKYO 1088345, Japan (JP)

(72) TANIGAWARA, Yusuke, c/o Keio University School of Medicine te TOKYO, 1608582, Japan (JP) NOMOTO, Maiko, c/o Keio University School of Medicine te TOKYO, 1608582, Japan (JP) MIHARA, Kiyoshi, c/o Keio University School of Medicine te TOKYO, 1608582, Japan (JP) IKETANI, Osamu, c/o Keio University School of Medicine te TOKYO, 1608582, Japan (JP) TANABE, Minoru, c/o Keio University School of Medicine te TOKYO, 1608582, Japan (JP) HOSHINO, Ken, c/o Keio University School of Medicine te TOKYO, 1608582, Japan (JP) SHIMAZU, Motohide, c/o Keio University School of Medicine te TOKYO, 1608582, Japan (JP) MORIKAWA, Yasuhide, c/o Keio University School of Medicine te TOKYO, 1608582, Japan (JP) (51) G01N 33/53 C07K 16/00 C07K 14/00 A61K 39/00 (11) EP1508043 (21) EP03799763.2 (22) 06.05.2003 (31) 139496 (32) 06.05.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ANTIGENIC TARGETS OF AUTOIMMUNE SENSORINEURAL

(47)

9 november 2011 (21) EP09720139.6 (22) 30.01.2009 (31) 0800552 (32) 01.02.2008 (33) Frankrijk (54) PROCEDE DE DETECTION ET/OU DE QUANTIFICATION ET/OU D'IDENTIFICATION IN VITRO DE BACTERIES DANS UN MATERIAU BIOLOGIQUE (47) 02.11.2011 (73) Apoh Technologies SA te 34280 LA GRANDE MOTTE, Frankrijk (FR) (72) STEFAS, Ilias te F-34280 LA GRANDE MOTTE, Frankrijk (FR) (51) G01N 33/68 G01N 33/569 (11) EP2255196 (21) EP09718993.0 (22) 30.01.2009 (31) 0800553 (32) 01.02.2008 (33) Frankrijk

(54) PROCEDE DE DETECTION ET/OU DE QUANTIFICATION ET/OU 10.05.2006 D'IDENTIFICATION IN VITRO DE COMPOSES INFECTIEUX DANS UN Europees Octrooi Bureau MATERIAU BIOLOGIQUE A magnetic system for biosensors (47) 02.11.2011 02.11.2011

(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (73) Apoh Technologies SA te 34280 LA GRANDE MOTTE, Frankrijk (FR) te 5621 BA EINDHOVEN (72) STEFAS, Ilias te F-34280 LA (72) VAN LANKVELT, Petrus Johnnes GRANDE MOTTE, Frankrijk (FR) Wilhelmus te 5656 AA EINDHOVEN

(51) G01N 33/543 C12Q 1/68 C07H 21/04 B23B 9/04 B05D 3/00 (11) EP1664722 (21) EP04784773.6 (22) 22.09.2004 (31) 504716 P (32) 22.09.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SURFACE IMMOBILIZED POLYELECTROLYTE WITH MULTIPLE FUNCTIONAL GROUPS CAPABLE OF COVALENTLY BONDING TO BIOMOLECULES (47) 02.11.2011

(51) G01N 33/68 (11) EP1519195 (21) EP04104644.2 (22) 24.09.2004 (31) 506634 P 506579 P 531377 P 804592 922560 (32) 25.09.2003 26.09.2003 19.12.2003 19.03.2004 19.08.2004 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(73) Bioarray Solutions Ltd te WARREN, NJ 07059, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Methods for reducing albumin in samples

(72) WANG, Xinwen te BUFFALO, NY 14228, Verenigde Staten van Amerika (US) BANERJEE, Sukanta te PENNINGTON, NJ 08534, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Becton, Dickinson and Company te FRANKLIN LAKES, NEW JERSEY 07417, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G01N 33/68 G01N 33/569 (11) EP2255197

(47) 02.11.2011

(72) Galbraith, William te PAXTON, MA 01612, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 33/68 (11) EP2142933

Nummer 45/11 (21) EP08750051.8

113

9 november 2011 (51) H04B 17/00 G01R 21/00

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) RIDKER, Paul, M. te CHESTNUT HILL, MA 02467, Verenigde Staten van Amerika (US) MANSON, JoAnn, E. te BEVERLY, MA 01915, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) MULTI-IMMUNOAFFINITY BASED ANTIGEN IDENTIFICATION

(51) G01N 33/94 G01N 33/68

(31) 146904

(47) 02.11.2011

(11) EP1682907

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Biosystems International SAS te 91000 EVRY, Frankrijk (FR)

(21) EP04765681.4 (22) 27.09.2004

(54) Passive mixer power detector method and apparatus

(72) TAKACS, Laszlo te NEWBURY PARK, CA 91320, Verenigde Staten van Amerika (US) KADAS, Janos te H-4024 DEBRECEN, Hongarije (HU) GUTTMAN, Andras te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 03078161

(47) 02.11.2011

(32) 09.10.2003

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(22) 05.05.2008 (31) 915941 P (32) 04.05.2007

(51) G06F 19/00 G01N 33/68 (11) EP1680681 (21) EP04791642.4 (22) 01.10.2004 (31) 0325817 (32) 05.11.2003 (33) GROOT BRITTANNIË (54) METHOD AND APPARATUS FOR ASSESSING POLYPEPTIDE AGGREGATION

(33) Europees Octrooi Bureau

(11) EP2304448 (21) EP09769138.0 (22) 15.06.2009 (32) 26.06.2008

(54) METHOD FOR IDENTIFYING A (72) ARNBORG, Torkel te S-114 36 SUBJECT AT RISK OF DEVELOPING STOCKHOLM, Zweden (SE) HEART FAILURE BY DETERMINING (51) G01R 31/28 THE LEVEL OF GALECTIN-3 OR G01R 31/12 THROMBOSPONDIN-2 G01R 31/06 (47) 02.11.2011 G01R 27/02 (73) Universiteit Maastricht te 6200 (11) EP2093577 MD MAASTRICHT (21) EP08003364.0 (72) PINTO, Yigal, M. te 1186 BR AMSTELVEEN

(51) G01N 35/00 (11) EP1909107 (21) EP08001047.3 (22) 04.08.2004 (31) 0319671

(22) 25.02.2008

(54) Verfahren und Vorrichtung zum Prüfen einer energietechnischen Einrichtung (47) 02.11.2011 (73) Omicron electronics GmbH te 6833 KLAUS, Oostenrijk (AT)

(47) 02.11.2011

(32) 21.08.2003

(73) Cambridge Enterprise Limited te TRINITY LANE CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE CB2 1TN, GROOT BRITTANNIË (GB)

(33) GROOT BRITTANNIË

(72) Kaufmann, Friedrich te 6721 THÜRINGERBERG, Oostenrijk (AT)

(54) Apparatus for processing a fluid sample

(51) G01R 31/14 G01R 31/12

(47) 02.11.2011

(11) EP2281206

(72) DOBSON, Christopher te CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB2 1SB, GROOT BRITTANNIË (GB) CHITI, Fabrizio te 50018 SCANDICCI, FIRENZE, Italië (IT) ZURDO, Jesus te CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB5 8LL, GROOT BRITTANNIË (GB) VENDRUSCOLO, Michele te LENSFIELD ROAD, CAMBRIDGE CB2 1EW, GROOT BRITTANNIË (GB) DUBAY, Kateri, Hayashi te BERKELEY, CA 94709, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) The Secretary of State for (21) EP09753307.9 Defence te SALISBURY WILTSHIRE (22) 20.05.2009 SP4 0JQ, GROOT BRITTANNIË (GB) (31) 8562008 (72) Squirrell, David James te (32) 28.05.2008 SALISBURY WILTSHIRE SP4 0JG, (33) Oostenrijk GROOT BRITTANNIË (GB) Bown, Kevin John te SALISBURY (54) VLF-PRÜFGENERATOR WILTSHIRE SP4 0JG, GROOT (47) 02.11.2011 BRITTANNIË (GB) (73) Mohaupt High Voltage GmbH te Walsh, Philip te BRISTOL BS1 6142 MIEDERS, Oostenrijk (AT) 5BU, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G01R 33/032 G01R 15/24

(72) Mohaupt, Peter te 6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT)

(11) EP2306212

(51) G01R 31/14 G01R 31/12

(51) G01N 33/68

(21) EP09171889.0

(11) EP1386165

(22) 30.09.2009

(21) EP01991098.3 (31) 255632 P

(54) Temperature compensated fiber optic current or magnetic field sensor with insensitivity to variations in sensor parameters

(32) 14.12.2000

(47) 02.11.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) ABB Research Ltd. te 8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH)

(22) 14.12.2001

(54) INFLAMMATORY MARKERS FOR DETECTION AND PREVENTION OF (72) Wüest, Robert te CH-8037, DIABETES MELLITUS ZÜRICH, Zwitserland (CH) Frank, Andreas te CH-8037, (47) 02.11.2011 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (73) THE BRIGHAM AND WOMEN'S Bohnert, Klaus te CH-5452, HOSPITAL, INC. te BOSTON, MA OBERROHRDORF, Zwitserland 02115, Verenigde Staten van (CH) Amerika (US)

(11) EP2281207 (21) EP09753308.7 (22) 20.05.2009 (31) 8572008 (32) 28.05.2008 (33) Oostenrijk (54) VLF-PRÜFGENERATOR (47) 02.11.2011 (73) Mohaupt High Voltage GmbH te 6142 MIEDERS, Oostenrijk (AT) (72) Mohaupt, Peter te 6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT) (51) G01R 31/311 G01R 31/30

Nummer 45/11

114

G01R 31/28 G01R 31/02

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2185943

(54) Method and apparatus for accurately determining height coordinates in a satellite/laser positioning system

(21) EP08836167.0 (22) 05.09.2008 (31) 0757389 (32) 06.09.2007 (33) Frankrijk (54) PROCEDE DE CARACTERISATION DE LA SENSIBILITE AUX INTERACTIONS ENERGETIQUES D'UN COMPOSANT ELECTRONIQUE (47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

9 november 2011 (47) 02.11.2011 (73) E2V Technologies (UK) Limited te CHELMSFORD, ESSEX CM1 2QU, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Bell, Raymond Thomas te STANMORE MIDDLESEX HA7 3PQ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(73) Topcon Positioning Systems, Inc. te LIVERMORE CA 94551, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) H03F 3/45 G01V 1/18 B06B 1/06

(72) Brabec, Vernon Joseph te LIVERMORE, CALIFORNIA 94550, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP02027737.2

(11) EP1347310 (22) 11.12.2002 (31) 10212291

(51) H04B 1/16 (73) European Aeronautic Defence G01S 13/76 and Space Company EADS France te 75781 PARIS CEDEX 16, (11) EP2069820 Frankrijk (FR) (21) EP07808578.4 (72) BUARD, Nadine te F-92190 (22) 14.09.2007 MEUDON, Frankrijk (FR) MILLER, Florent te F-75005 PARIS, (31) 1032507 Frankrijk (FR) (32) 15.09.2006 HEINS, Patrick te F-81140 (33) Nederland CASTELNAU DE MONTMIRAL, (54) METHOD AND TRANSMITTERFrankrijk (FR) RECEIVER DEVICE FOR CARRIERE, Thierry te F-78510 RECEIVING A FULL-DUPLEX TRIEL SUR SEINE, Frankrijk (FR) SIGNAL (51) G01R 33/028 (47) 02.11.2011 G01R 33/022 (73) N.V. Nederlandsche (11) EP2226643 Apparatenfabriek NEDAP te 7141 (21) EP10155245.3 DC GROENLO (22) 02.03.2010 (72) STEKELENBURG, Jan Cornelis te

(32) 20.03.2002

(32) 06.03.2009

(11) EP2286277

(31) 0951424 (33) Frankrijk

7101 CJ WINTERSWIJK

(51) G01S 13/87 G01S 13/78

(54) Gradiometre à aimant permanent (11) EP1751580 (21) EP05735198.3 (47) 02.11.2011 (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) Institut Polytechnique de Grenoble te 38000 GRENOBLE, Frankrijk (FR) (72) Walther, Arnaud te 38000 GRENOBLE, Frankrijk (FR) Cuchet, Robert te 38930 MONESTIER DE PERCY, Frankrijk (FR) Delamare, Jérôme te 38000 GRENOBLE, Frankrijk (FR) Msaed, Aline te 38029 GRENOBLE, Frankrijk (FR) Albertini, Jean-Baptiste te 38120 SAINT EGREVE, Frankrijk (FR)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Unterwasserantenne mit mindestens einem Hydrofon und einer dem Hydrofon zugeordneten Verstärkungsschaltung (47) 02.11.2011 (73) ATLAS ELEKTRONIK GMBH te 28305 BREMEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Krüger, Siegfried te 27243 KIRCHSEELTE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wittschief, Norbert te 28832 ACHIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01V 1/38 (21) EP09742352.9 (22) 06.05.2009 (31) 151488

(22) 10.05.2005

(32) 07.05.2008

(31) RM20040249

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 17.05.2004

(54) METHOD FOR ATTENUATING LOW FREQUENCY NOISE IN A DUALSENSOR SEISMIC STREAMER

(33) Italië (54) HIGH PRECISION SURVEILLANCE SYSTEM BY MEANS OF MULTILATERATION OF SECONDARY SURVEILLANCE RADAR (SSR) SIGNALS (47) 02.11.2011 (73) Universita' degli Studi di Roma " Tor Vergata" te 00173 ROMA, Italië (IT) (72) Galati, Gaspare te VIA ORAZIO RAIMONDO 9, I-00173 ROMA, Italië (IT)

(47) 02.11.2011 (73) PGS Geophysical AS te 1366 LYSAKER, Noorwegen (NO) (72) TURNBULL, Neil te EDINBURGH EH3 6RG, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G02B 1/04 (11) EP2122390 (21) EP08708741.7 (22) 06.02.2008

(51) G01S 17/46 G01S 1/14 G01C 15/00

(51) G01T 1/29 G01T 1/24

(31) 07102104

(11) EP1746442

(33) Europees Octrooi Bureau

(11) EP1918732

(21) EP06253831.9

(21) EP07015975.1

(22) 21.07.2006

(54) CROSS-LINKABLE POLYIONIC COATINGS FOR CONTACT LENSES

(22) 14.08.2007

(31) 0514998

(31) 856710 P 821058

(32) 21.07.2005

(32) 03.11.2006 20.06.2007

(54) Sensor with trigger pixels for imaging of pulsed radiation

(33) GROOT BRITTANNIË

(32) 09.02.2007

(47) 02.11.2011 (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (72) GONZALEZ FERREIRO, Maria te 10119 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 45/11 KRÖHNE, Lutz te 10439 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MUELLER, Achim te 63762 ASCHAFFENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NIKOLAUS, Katharina te 63739 ASCHAFFENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VOIGT, Andreas te 12621 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G02C 7/08 G02B 3/14 (11) EP2255230 (21) EP09716704.3 (22) 04.03.2009 (31) 0804091 0900639 (32) 04.03.2008 15.01.2009 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) VALVE DEVICE FOR A VARIABLE FOCUS LENS (47) 02.11.2011 (73) Adlens Ltd te OXFORD OX2 8BP, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) STOREY, Gregor te OXFORD OX2 8BP, GROOT BRITTANNIË (GB) JOHNSON, William te OXFORD OX2 8BP, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G02B 3/14 (11) EP1979771 (21) EP07705497.1 (22) 31.01.2007 (31) 06356010 (32) 01.02.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) MULTI-PHASE LIQUID COMPOSITION AND VARIABLEFOCUS OPTICAL LENS DRIVEN BY ELECTROWETTING THAT INCORPORATES THE SAME (47) 02.11.2011 (73) Varioptic SA te 69007 LYON, Frankrijk (FR)

115 (32) 14.10.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Telephoto-type zoom lens comprising four lens groups

(54) Optisches Beobachtungsgerät mit (47) 02.11.2011 einer Vorrichtung zum Schutz (73) FUJIFILM Corporation te TOKYO, gegen einfallende Störstrahlung Japan (JP) (47) 02.11.2011

(72) Ori, Tetsuya te KITA-KU SAITAMASHI SAITAMA, Japan (JP) (73) Carl Zeiss Sports Optics GmbH te 35576 WETZLAR, (51) G02C 7/04 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP1421431 (DE) (21) EP02744875.2 (72) Claudi, Volker te 35633 LAHNAU, (22) 18.07.2002 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) 910491 Heller, Matthias te 35644 (32) 20.07.2001 HOHENAHR, BONDSREPUBLIEK (33) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (54) CONTACT OR INTRAOCULAR LENS (51) G02B 6/44 AND METHOD FOR ITS G02B 6/38 PREPARATION (11) EP1546780 (47) 02.11.2011 (21) EP03754840.1 (73) CooperVision International (22) 23.09.2003 Holding Company, LP te ST. MICHAEL, Barbados (BB) (31) 256799 (32) 27.09.2002

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) FERMIGIER, Bruno te F-75011 PARIS, Frankrijk (FR) LEGRAS, Richard te F-92350 LE PLESSIS, Frankrijk (FR) CHATEAU, Nicolas te F-75013 PARIS, Frankrijk (FR)

(54) OPTICAL POLARITY MODULES AND SYSTEMS (47) 02.11.2011 (73) Corning Cable Systems LLC te HICKORY, NC 28603, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DEL GROSSO, Steve, C. te MOORESVILLE, NC 28117, Verenigde Staten van Amerika (US) SHOOK, JR., Larry, K. te HUDSON, NC 28638, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H02G 9/06 H02G 1/08 G02B 6/44 (11) EP2202857 (21) EP10157322.8 (22) 22.09.2000 (31) 400778 (32) 22.09.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Conduit insert for optical fiber cable

(47) 02.11.2011 (72) AMIOT, Franck te F-74100 (73) Milliken & Company te VETRAZ-MONTHOUX, Frankrijk SPARTANBURG, SC 29303, (FR) Verenigde Staten van Amerika MALET, Géraldine te F-69100 (US) VILLEURBANNE, Frankrijk (FR) (72) Morris, David Drew te NEWNAN, LIOGIER D'ARDHUY, Gaëtan te FGA 30265, Verenigde Staten van 69800 SAINT-PRIEST, Frankrijk Amerika (US) (FR) (51) G02B 27/64 (51) G02B 5/28 G02B 15/173 G02B 5/22 G02B 5/20 G02B 5/04

9 november 2011

(51) G02F 1/1335 (11) EP2097785 (21) EP07855159.5 (22) 14.12.2007 (31) 618254 (32) 29.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) LCD WITH COMPLIMENTARY HETEROGENEOUS POLARIZERS FOR POLARIZATION LIGHT RECYCLING (47) 02.11.2011 (73) Bhalla, Jagmohan te WASHINGTON, DC 20009, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Bhalla, Jagmohan te WASHINGTON, DC 20009, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H05B 33/08 H01L 33/00 H01L 27/15 G02F 1/13357 (11) EP1965251 (21) EP08101946.5 (22) 25.02.2008 (31) 2007051710 (32) 01.03.2007

(11) EP1843187

(33) Japan

(21) EP07007076.8

(11) EP1647846

(22) 04.04.2007

(54) LED backlight device and LCD device

(21) EP05019738.3

(31) 2006105111

(47) 02.11.2011

(22) 10.09.2005

(32) 06.04.2006

(31) 102004050165

(33) Japan

(73) Oki Data Corporation te TOKYO 108-8551, Japan (JP)

Nummer 45/11 (72) Toyama, Hiroshi te TOKYO 1938550, Japan (JP) Nakamura, Yukio te TOKYO 1938550, Japan (JP) (51) G09F 9/37 G02F 1/167 C09D 11/00 B41J 3/407

116 (51) H04N 5/232 G03B 17/18 (11) EP1912096

(31) (32) (33) (54)

(22) 08.07.2009 (31) 102008032610 (47)

(73) (54) MIKROKAPSEL, MIKROKAPSELN UMFASSENDES SYSTEM, VERFAHREN ZUR (72) ZUSTANDSÄNDERUNG VON ZUMINDEST EINER MIKROKAPSEL (51) (47) 02.11.2011 (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MARGUTTI, Simona te 72764 REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROTHFUSS, Florian te 70469 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RATH, Karola te 64289 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VOIGT, Simon te 70178 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN

(72) DONA, Marinus, J., J. te NL-5656 AA EINDHOVEN BLEES, Martin, H. te NL-5656 AA 20060099868 EINDHOVEN 13.10.2006 DECRE, Michel, M. J. te NL-5656 AA EINDHOVEN Zuid-Korea VAN EERD, Patrick, P., J. te NLPortable composite apparatus 5656 AA EINDHOVEN and method of controlling SCHROERDERS, Richard, J., M. te photographing modes based on a NL-5656 AA EINDHOVEN time information table HEIJMANS, Teunis, J., A. te NL02.11.2011 5656 AA EINDHOVEN JANSSEN, Chris, L., J. te NL-5656 Samsung Electronics Co., Ltd. te AA EINDHOVEN SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidSLIKKERVEER, Peter, J. te NL-5656 Korea (KR) AA EINDHOVEN Lim, Chae-hoon te SEOUL, ZuidRENS, Bas, J., E. te NL-5656 AA Korea (KR) EINDHOVEN H01L 33/00 (51) G03F 7/039 G03B 21/14 G03F 7/004 G02F 1/133 (11) EP2144116 G02B 27/00 (21) EP09009031.7 EP1881367

(22) 22.05.2007

(21) EP09777036.6

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

(21) EP07108648.2

(11) EP2300873

(32) 11.07.2008

9 november 2011

(11)

(21) EP06746018.8

(22) 10.07.2009

(22) 02.05.2006

(31) 2008181787

(31) 2005137692 2005229341

(32) 11.07.2008

(32) 10.05.2005 08.08.2005

(54) Chemically-amplified positive resist composition and patterning process using the same

(33) Japan Japan

(33) Japan

(47) 02.11.2011 (54) PROJECTOR DEVICE, MULTILAYER (73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te LIGHT-EMITTING DIODE DEVICE, TOKYO 100-0004, Japan (JP) AND REFLECTIVE LIGHT-EMITTING (72) Takeda, Takanobu te JYOETSU-SHI DIODE UNIT NIIGATA-KEN, Japan (JP) G03H 1/08 (47) 02.11.2011 Watanabe, Satoshi te JYOETSUG03H 1/02 SHI NIIGATA-KEN, Japan (JP) (73) Iwasaki Electric Co., Ltd te TOKYO G02F 3/00 Ohsawa, Youichi te JYOETSU-SHI 105-0014, Japan (JP) NIIGATA-KEN, Japan (JP) EP1979786 (72) HATANAKA, Mitsuyuki te HIKIOhashi, Masaki te JYOETSU-SHI EP07756494.6 GUN, SAITAMA 3550315, Japan NIIGATA-KEN, Japan (JP) (JP) 29.01.2007 Kinsho, Takeshi te JYOETSU-SHI SATO, Takashi te SAITAMA 365NIIGATA-KEN, Japan (JP) 763427 P 0032, Japan (JP) 30.01.2006 (51) G03F 7/105 YAMAMOTO, Kazuo te 3610025, G03F 7/027 Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika C09D 11/00 SAITO, Yukimasa te 3470001, OPTICALLY VARIABLE DEVICE Japan (JP) (11) EP1892573 MASTERING SYSTEM, METHOD OF UCHIDA, Koji te 3480028, Japan AUTHENTICATING ARTICLES (21) EP07016391.0 (JP) EMPLOYING THE SAME, AND (22) 21.08.2007 KAWANABE, Yasufumi te RESULTANT ARTICLE 3610045, Japan (JP) (31) 2006225548 02.11.2011 (51) G03F 7/00 (32) 22.08.2006 3dcd, Llc te DENVER, COLORADO B41K 1/02 (33) Japan 80202, Verenigde Staten van (11) EP1511632 Amerika (US) (54) Photopolymerizable composition (21) EP03727761.3 comprising fine particles of ABRAHAM, Nigel C. te organic pigment HIGHLANDS RANCH, COLORADO (22) 26.05.2003 80129, Verenigde Staten van Amerika (US) HOFMANN, Holger te THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320, Verenigde Staten van Amerika (US) KEATING, Raymond L. te TOPANGA, CALIFORNIA 90290, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 02077079 02077087 (32) 27.05.2002 27.05.2002 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau

(47) 02.11.2011

(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO 106-8620, Japan (JP) (72) Sugai, Masaharu te HAIBARA-GUN SHIZUOKA 4210396, Japan (JP)

(51) (54) METHOD AND DEVICE FOR TRANSFERRING A PATTERN FROM (11) A STAMP TO A SUBSTRATE (21)

G03F 7/039 C07H 13/04 EP2196853 EP09178831.5

Nummer 45/11

117

(22) 11.12.2009

(51) G03F 7/20

(31) 2008317752 2008317753 2008317754 2009054291 2009091616 2009122470 2009131275 2009251478

(11) EP1653284

(32) 12.12.2008 12.12.2008 12.12.2008 06.03.2009 03.04.2009 20.05.2009 29.05.2009 30.10.2009 (33) Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan (54) Polymerizable compound and polymer compound obtained by using the same (47) 02.11.2011 (73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)

(21) EP05111460.1 (22) 27.01.2004 (31) 2003025152 2003045000 2003062531 2003125244 2003157257 2003195403 2003426939 2004017355 (32) 31.01.2003 21.02.2003 07.03.2003 30.04.2003 02.06.2003 10.07.2003 24.12.2003 26.01.2004 (33) Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan (54)

(47) (72) Hirano, Shuji te SHIZUOKA, Japan (73) (JP) Iwato, Kaoru te SHIZUOKA, Japan (JP) (72) Saegusa, Hiroshi te SHIZUOKA, Japan (JP) Iizuka, Yusuke te SHIZUOKA, Japan (JP) (51) G03F 7/20 (11) EP2238513 (21) EP08865442.1 (22) 13.12.2008 (31) 16019 P (32) 21.12.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Illumination method (47) 02.11.2011 (73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447 OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHUBERT, Erich te 73479 ELLWANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KOHL, Alexander te 73460 HÜTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZIEGLER, Gerhard-Wilhelm te 73432 AALEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PATRA, Michael te 73447 OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DEGÜNTHER, Markus te 73432 AALEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LAYH, Michael te 73432 AALEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

9 november 2011 Iwashita, Jun c/o TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD te KAWASAKI-SHI KANAGAWA, 211-0012, Japan (JP) Ishiduka, Keita c/o TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD te KAWASAKI-SHI KANAGAWA 211-0012, Japan (JP) (51) G03F 7/20 (11) EP1486827 (21) EP04253325.7 (22) 04.06.2004 (31) 03253694 820227 (32) 11.06.2003 08.04.2004 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) Lithographic apparatus and device manufacturing method (47) 02.11.2011 (73) ASML Netherlands B.V. te 5504 DR VELDHOVEN

(72) De Smit, Joannes Theodoor te 5642 NB EINDHOVEN Banine, Vadim te 5704 NK HELMOND Bisschops, Theodorus Hubertus Josephus te 5600 CE EINDHOVEN Evaluation method of resist Modderman, Theodorus Marinus composition based on sensitivity te 5672 HW NUENEN 02.11.2011 Dierichs, Marcel Mathijs Theodore Marie te 5914 WR VENLO TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 211- (51) G03F 7/20 0012, Japan (JP) (11) EP1720074 Hirayama, Taku c/o TOKYO OHKA (21) EP06252309.7 KOGYO CO., LTD te KAWASAKI-SHI KANAGAWA, 211-0012, Japan (JP) (22) 28.04.2006 Yamada, Tomotaka c/o TOKYO (31) 120176 OHKA KOGYO CO., LTD te (32) 03.05.2005 KAWAWSAKI-SHI KANAGAWA, (33) Verenigde Staten van Amerika 211-0012, Japan (JP) Takayama, Toshikazu c/o TOKYO (54) Lithographic apparatus and OHKA KOGYO CO., LTD te device manufacturing method KAWASAKI-SHI KANAGAWA, 211(47) 02.11.2011 0012, Japan (JP) (73) ASML Netherlands B.V. te 5504 Yoshida, Masaaki c/o TOKYO DR VELDHOVEN OHKA KOGYO CO., LTD te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA, 211- (72) Streefkerk, Bob te 5038 PE 0012, Japan (JP) TILBURG Hada, Hideo c/o TOKYO OHKA Donders, Sjoerd Nicolaas KOGYO CO., LTD te KAWASAKILambertus te 5211 HN SSHI, KANAGAWA, 211-0012, Japan HERTOGENBOSCH (JP) de Graaf, Roelof Frederik te 5508 Fujimura, Satoshi c/o TOKYO MX VELDHOVEN OHKA KOGYO CO., LTD te Hoogendam, Christiaan KAWASAKI-SHI, KANAGAWA, 211Alexander te 5509 NC 0012, Japan (JP) VELDHOVEN Iwai, Takeshi c/o TOKYO OHKA Leenders, Martinus Hendrikus KOGYO CO., LTD te KAWASAKI, Antonius te 3039 ER ROTTERDAM KANAGAWA, 211-0012, Japan (JP) Mertens, Jeroen Johannes Sophia Sato, Mitsuru c/o TOKYO OHKA Maria te 5525 BC DUIZEL KOGYO CO., LTD te KAWASAKIRiepen, Michel te 2661 SE SHI, KANAGAWA, 211-0012, Japan BERGSCHENHOEK (JP) (51) G03H 1/08 Takasu, Ryoichi c/o TOKYO OHKA G03F 7/20 KOGYO CO., LTD te KAWASAKI-SHI KANAGAWA, 211-0012, Japan (JP) (11) EP2005251 Tachikawa, Toshikazu c/o TOKYO (21) EP07727797.8 OHKA KOGYO CO., LTD te (22) 04.04.2007 KAWASAKI-SHI KANAGAWA, 211(31) 102006015609 0012, Japan (JP)

Nummer 45/11 (32) 04.04.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER VORRICHTUNG ZUR MIKROSTRUKTURIERUNG EINES SPEICHERMEDIUMS (47) 02.11.2011 (73) tesa scribos GmbH te 69126 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) NOEHTE, Steffen te 69469 WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) THOMANN, Robert te 69121 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

118 2003198662 (32) 11.04.2003 17.07.2003 (33) Japan Japan (54) Image forming apparatus for preventing image deterioration caused by fallen conductive brush and scatter of developer

(22) 09.06.2009

(72) Suzuki, Yuji te TOKYO 143-8555, Japan (JP)

(32) 18.06.2008

(51) G03G 15/08

(54) MOUVEMENT HORLOGER COMPRENANT UN VARIATEUR DE COUPLE ET PIECE D'HORLOGERIE MUNIE D'UN TEL MOUVEMENT

(11) EP1840666 (22) 06.03.2007

(21) EP03021009.0

(31) 2006085924 2007011597

(33) Japan Japan (54) Method of making lithographic printing plate (47) 02.11.2011 (73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP) (72) Takamiya, Shuichi te YOSHIDACHO, HAIBARA-GUN, SHIZUOKAKEN,, Japan (JP)

(32) 27.03.2006 22.01.2007 (33) Japan Japan (54) Processing unit, toner box and image forming apparatus (47) 02.11.2011 (73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 4678561, Japan (JP) (72) Takagi, Takeyuki c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA te AICHI-KEN, 467-8562, Japan (JP) (51) G03G 15/08

(51) G03F 7/38 G03F 7/004

(11) EP1621937

(11) EP1122611

(22) 28.07.2005

(21) EP01300869.3

(31) 2004222535 2004222537

(22) 31.01.2001 (31) 2000028328 (32) 04.02.2000 (33) Japan

(11) EP2288967 (21) EP09765552.6

(11) EP1400856

(32) 20.09.2002 20.09.2002

(51) G04F 7/08 G04B 1/22

(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 143-8555, Japan (JP)

(21) EP07004607.3

(31) 2002275050 2002275052

Kishi, Isao c/o BROTHER KOGYO K.K. te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, 467-8561, Japan (JP) Fuwazaki, Takeshi c/o BROTHER KOGYO K.K. te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, 467-8561, Japan (JP)

(47) 02.11.2011

(51) G03F 7/32

(22) 17.09.2003

9 november 2011

(21) EP05016466.4

(32) 29.07.2004 29.07.2004 (33) Japan Japan

(54) Method of reducing surface (54) Developing apparatus, process defects of a patterned resist layer cartridge and image forming and use of aqueous acidic apparatus solution in said method (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha (73) TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. te te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 467KAWASAKI-SHI, KANAGAWA-KEN, 8561, Japan (JP) Japan (JP) (72) Sato, Fumikazu c/o BROTHER (72) Nitta, Kazuyuki te KAWASAKI-SHI, KOGYO K.K. te NAGOYA-SHI, KANAGAWA, Japan (JP) AICHI-KEN, 467-8561, Japan (JP) Nakao, Taku te KAWASAKI-SHI, Ishii, Masahiro c/o BROTHER KANAGAWA, Japan (JP) KOGYO K.K. te NAGOYA-SHI, Maemori, Satoshi te KAWASAKIAICHI-KEN, 467-8561, Japan (JP) SHI, KANAGAWA, Japan (JP) Nakaya, Yukiko c/o BROTHER Matsumi, Tatsuya te KAWASAKIKOGYO K.K. te NAGOYA-SHI, SHI KANAGAWA, Japan (JP) AICHI-KEN, 467-8561, Japan (JP) Fukuta, Hiroya c/o BROTHER (51) G03G 15/02 KOGYO K.K. te NAGOYA-SHI, (11) EP1467261 AICHI-KEN, 467-8561, Japan (JP) (21) EP04008633.2 Itabashi, Nao c/o BROTHER KOGYO K.K. te NAGOYA-SHI, (22) 08.04.2004 AICHI-KEN, 467-8561, Japan (JP) (31) 2003107786

(31) 941082008 (33) Zwitserland

(47) 02.11.2011 (73) La Fabrique Du Temps te 1214 VERNIER, Zwitserland (CH) (72) BARBASINI, Enrico te F-74100 AMBILLY, Frankrijk (FR) NAVAS, Michel te CH-127 CAROUGE, Zwitserland (CH) (51) G04B 19/26 (11) EP1677165 (21) EP04031017.9 (22) 30.12.2004 (54) Pièce d'horlogerie à calendrier mécanique chinois (47) 02.11.2011 (73) ASULAB S.A. te 2074 MARIN, Zwitserland (CH) (72) Vuilleumier, Alain te 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Zwitserland (CH) Meylan, Frédéric te 2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) (51) G04B 27/02 G04B 19/25 (11) EP2214066 (21) EP09151965.2 (22) 03.02.2009 (54) Dispositif de correction pour pièce d'horlogerie munie de deux organes d'indication de temps (47) 02.11.2011 (73) Blancpain S.A. te 1348 LE BRASSUS, Zwitserland (CH) (72) Rochat, Marco te 1348, LE BRASSUS, Zwitserland (CH) (51) G04F 5/06 G04C 3/00 (11) EP1890204 (21) EP06118973.4 (22) 16.08.2006 (54) Montre électronique comprenant un résonateur (47) 02.11.2011 (73) ETA SA Manufacture Horlogère Suisse te 2540 GRENCHEN, Zwitserland (CH)

Nummer 45/11

119

(72) Meier, Thomas te 2500 BIENNE 4, Zwitserland (CH) Zwitserland (CH) (72) WINKLER, Yves te CH-3185 Blondeau, Fabrien te 2525, LE SCHMITTEN, Zwitserland (CH) LANDERON, Zwitserland (CH) MEYLAN, Frédéric te CH-1348 LE Zanetta, André te 2000, BRASSUS, Zwitserland (CH) NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) GRUPP, Joachim te CH-2073 Fleury, Emmanuel te CH-2740, ENGES, Zwitserland (CH) MOUTIER, Zwitserland (CH) (51) G08C 19/02 Dalla Piazza, Silvio te 2610, STG05B 19/042 IMIER, Zwitserland (CH) Meister, Pierre-André te 2502, (11) EP2092397 BIENNE, Zwitserland (CH) (21) EP07847177.8 (51) G04F 5/14 (22) 15.11.2007

9 november 2011 (11) EP2232344 (21) EP08867576.4 (22) 19.12.2008 (31) 0708910 (32) 20.12.2007 (33) Frankrijk (54) PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'UNE VARIATION ANGULAIRE D'UNE TRAJECTOIRE DE COMMANDE SUR UNE SURFACE TACTILE ET MODULE DE COMMANDE CORRESPONDANT

(11) EP2220541

(31) 102006055396

(21) EP08860180.2

(47) 02.11.2011

(32) 22.11.2006

(22) 10.12.2008

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) DAV te 94000 CRETEIL, Frankrijk (FR)

(31) 0759743

(54) SIGNALTRENNEINHEIT FÜR EINE ZWEI-LEITERPROZESSREGELSCHLEIFE

(32) 11.12.2007 (33) Frankrijk

(54) HORLOGE ATOMIQUE REGLEE PAR (47) 02.11.2011 (73) Endress+Hauser Wetzer UN CHAMP STATIQUE ET DEUX GmbH+CO. KG te 87484 CHAMPS OSCILLANTS NESSELWANG, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 DUITSLAND (DE) (73) Commissariat à l'Énergie Endress+Hauser (Deutschland) Atomique et aux Énergies AG+Co. KG te 79576 WEIL AM Alternatives te 75015 PARIS, RHEIN, BONDSREPUBLIEK Frankrijk (FR) DUITSLAND (DE) (72) LE PRADO, Matthieu te F-26260 (72) WÖHRLE, Markus te 87637 CHARMES SUR L'HERBASSE, EISENBERG, BONDSREPUBLIEK Frankrijk (FR) DUITSLAND (DE) LEGER, Jean-Michel te F-38190 (51) G06F 17/50 VILLARD BONNOT, Frankrijk (FR) G05B 19/042 (51) G04G 9/04 G05B 17/00 G04G 9/00 (11) EP2009525 G04G 17/08 (21) EP08104497.6 (11) EP2149074 (21) EP08747898.8 (22) 20.05.2008 (31) 8352007 (32) 25.05.2007 (33) Oostenrijk

(22) 20.06.2008

(33) (54)

(47)

(72) Krieger Franz te DECEASED, Oostenrijk (AT)

(72) Bruski, Nicola Dr. te 33102 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Leinfellner, Robert te 33098 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Große Börger, Ralf te 33102 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Miller, Eduard te 33154 SALZKOTTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wölfer, Thomas te 33098 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 20.04.2009 (31) 08155390 (32) 29.04.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) CAPTEUR DE PRESSION AYANT UNE MEMBRANE COMPRENANT UN MATERIAU AMORPHE (47) 02.11.2011 (73) The Swatch Group Research and Development Ltd. te 2074 MARIN,

(21) EP09735363.5 (22) 21.04.2009 (31) 46788 P (32) 21.04.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) VALVE BODY WITH DUAL SENSE MECHANISM (47) 02.11.2011 (73) Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. te MCKINNEY, TX 75070, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) MEVIUS, Jason, S. te MCKINNEY TX 75070, Verenigde Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HAWKINS, James, Chester te ALLEN TX 75002, Verenigde Testvorrichtung zum Testen Staten van Amerika (US) wenigstens eines elektronischen KRANZ, Seth te MCKINNEY TX Steuerungssystems und 75070, Verenigde Staten van Verfahren dazu Amerika (US) 02.11.2011 FOUST, Gregory, Lawrence te dSPACE digital signal processing PLANO TX 75074, Verenigde and control engineering GmbH te Staten van Amerika (US) 33102 PADERBORN, (51) G06F 1/14 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Krieger, Martin te 1040 WIEN, Oostenrijk (AT) Krieger, Sylvia te 1030 WIEN, Oostenrijk (AT) Geyer, Michael te 1120 WIEN, Oostenrijk (AT)

(21) EP09738027.3

(11) EP2279366

(32) 22.06.2007

(47) 02.11.2011

(11) EP2271903

(51) G05D 16/06

(31) 102007029285

(54) ELEKTRONISCH GESTEUERTE UHR

(51) G04G 21/02

(72) COTTAREL, Bruno te F-74106 ANNEMASSE, Frankrijk (FR) DE VAUX BIDON, Florent te F74106 ANNEMASSE, Frankrijk (FR) CHARTRAIN, Cédric te F-74106 ANNEMASSE, Frankrijk (FR)

(73)

(DE)

(51) G06F 3/045 G05B 19/042

(11) EP1261905

(21) EP01911232.5 (22) 06.03.2001 (31) 1532000 (32) 06.03.2000 (33) Oostenrijk (54) VERFAHREN ZUM SYNCHRONISIEREN VON COMPUTERUHREN IN NETZWERKEN FÜR DIE INFORMATIONSÜBERTRAGUNG, EINRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DIESES VERFAHRENS SOWIE FÜR DIE SYNCHRONISATION VON COMPUTERUHREN GEEIGNETES DATENPAKET

Nummer 45/11

120

(47) 02.11.2011

(11) EP1828877

(73) Kerö, Nikolaus te 1120 WIEN, Oostenrijk (AT) Schmid, Ulrich te 1040 WIEN, Oostenrijk (AT) Horauer, Martin te 1040 WIEN, Oostenrijk (AT)

(21) EP05804092.4

(72) Kerö, Nikolaus te 1120 WIEN, Oostenrijk (AT) Schmid, Ulrich te 1040 WIEN, Oostenrijk (AT) Horauer, Martin te 1040 WIEN, Oostenrijk (AT)

(54) METHODS AND SYSTEMS FOR DETECTING NOISE IN A POSITION SENSOR USING MINOR SHIFTS IN SENSING FREQUENCY

(51) G06F 3/048 G06F 1/16 (11) EP1818754 (21) EP07075035.1 (22) 12.01.2007 (31) 20060010071

(22) 30.09.2005 (31) 13220 (32) 14.12.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 02.11.2011

9 november 2011 Amerika (US) BULAT, Bulent te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) LESSARD, Bruce A. te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) TAYLOR, Gordon F. te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Synaptics Incorporated te SANTA (51) G06F 3/047 CLARA CA 95054, Verenigde (11) EP2287717 Staten van Amerika (US) (21) EP10173325.1 (72) HARGREAVES, Kirk te MOUNTAIN (22) 18.08.2010 VIEW, CALIFORNIA 94043, (31) 200910305804 Verenigde Staten van Amerika (US) (32) 19.08.2009 (51) G06F 3/042

(33) China

(33) Zuid-Korea

(11) EP1234225

(54) Apparatus and method for controlling speed of moving between menu list items

(21) EP00993284.9

(54) Touch panel having an insulation layer

(22) 04.12.2000

(47) 02.11.2011

(31) 168509 P

(47) 02.11.2011

(32) 02.12.1999

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Chimei InnoLux Corporation te CHU-NAN 350 MIAO LI 350, Taiwan (TW)

(32) 02.02.2006

(72) Sohn, Jun-il, c/o Samsung Advanced inst. of Techn te YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR) Kim, Dong-yoon, Samsung Advanced inst. of Techn te YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR) Bang, Won-chul, Samsung Advanced inst. of Techn te YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR) Choi, Eun-seok, Samsung Advanced inst. of Techn te YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR) Cho, Sung-jung, Samsung Advanced inst. of Techn te YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR) (51) G06F 3/01 (11) EP2201441 (21) EP08829026.7 (22) 05.09.2008 (31) 07115882 (32) 07.09.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) IDENTIFYING MOBILE DEVICES (47) 02.11.2011 (73) Nederlandse Organisatie voor Toegepast -Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO te 2628 VK DELFT (72) BEUTE, Berco te NL-9727 DS GRONINGEN (51) G06F 3/044 G06F 3/041

(54) APPARATUS AND METHOD TO IMPROVE RESOLUTION OF INFRARED TOUCH SYSTEMS (47) 02.11.2011 (73) Tyco Electronics Corporation te BERWYN, PA 19312, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MASTERS, Timothy, E. te GEORGETOWN, TX 78628, Verenigde Staten van Amerika (US) KNETSCH, Robert, W. te LEXINGTON, TX 78947, Verenigde Staten van Amerika (US) GRICE, Henry, A., Jr. te AUSTIN, TX 78728, Verenigde Staten van Amerika (US) DEACON, John te AUSTIN, TX 78228, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G06F 3/044 (11) EP1886211 (21) EP06760542.8 (22) 26.05.2006 (31) 141228 (32) 31.05.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DETECTION OF AND COMPENSATION FOR STRAY CAPACITANCE IN CAPACITIVE TOUCH SENSORS

(72) Huang, Po-Shan te 350 CHU-NAN, Taiwan (TW) Chao, Chih-Han te 350 CHU-NAN, Taiwan (TW) Shih, Po-Sheng te 350 CHU-NAN, Taiwan (TW) Cheng, Jia-Shyong te 350 CHUNAN, Taiwan (TW) (51) G06F 3/048 (11) EP2126678 (21) EP08713567.9 (22) 04.01.2008 (31) 883801 879253 879469 945858 946971 937993 956969

P P P P P P

(32) 07.01.2007 07.01.2007 08.01.2007 22.06.2007 28.06.2007 29.06.2007 14.12.2007 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) LIST SCROLLING AND DOCUMENT TRANSLATION, SCALING, AND (73) 3M Innovative Properties ROTATION ON A TOUCH-SCREEN Company te ST. PAUL, MN 55133DISPLAY 3427, Verenigde Staten van (47) 02.11.2011 Amerika (US) (73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA (72) PETERSON, Richard A., Jr. te 95014, Verenigde Staten van SAINT PAUL, MINNESOTA 55133Amerika (US) 3427, Verenigde Staten van (47) 02.11.2011

Nummer 45/11

121

(72) ORDING, Bas te SAN FRANCISCO, (32) 08.10.2008 CA 94131, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (54) Zero downtime maintenance (51) G06F 7/72 using a mirror approach (11) EP2296086 (47) 02.11.2011 (21) EP10173752.6 (22) 23.08.2010 (31) 0956122 (32) (33) (54)

(47) (73) (72) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73) (72) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(73) SAP AG te 69190 WALLDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Driesen, Volker te 69190 09.09.2009 WALLDORF, BONDSREPUBLIEK Frankrijk DUITSLAND (DE) Brodkorb, Thomas te 69190 Protection d'une génération de WALLDORF, BONDSREPUBLIEK nombres premiers contre des DUITSLAND (DE) attaques par canaux cachés Abitbol, Roy te 69190 WALLDORF, 02.11.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Proton World International N.V. te (DE) 1930 ZAWENTEM, België (BE) Ben-Zeev, Miki te 69190 WALLDORF, BONDSREPUBLIEK Cuypers, Frank te 9000, DE DUITSLAND (DE) PINTE, België (BE) Herbas, Franklin te 69190 G06F 9/28 WALLDORF, BONDSREPUBLIEK G06F 12/06 DUITSLAND (DE) EP1481319 (51) G06F 9/445 EP03702962.6 (11) EP2318920 28.02.2003 (21) EP09780184.9 94518 (22) 06.07.2009 07.03.2002 (31) 102008041360 Verenigde Staten van Amerika (32) 20.08.2008 METHOD AND APPARATUS FOR (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PARALLEL ACCESS TO MULTIPLE (54) STEUERGERÄT FÜR EIN MEMORY MODULES FAHRZEUG UND VERFAHREN FÜR 02.11.2011 EINE DATENAKTUALISIERUNG FÜR Nokia Corporation te 02150 EIN STEUERGERÄT FÜR EIN ESPOO, Finland (FI) FAHRZEUG TAKALA, Jarmo te FIN-33710 (47) 02.11.2011 TAMPERE, Finland (FI) (73) Robert Bosch GmbH te 70442 G06F 9/30 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK G06F 15/76 DUITSLAND (DE) EP1873630 (72) FISLAGE, Markus te 71229 LEONBERG, BONDSREPUBLIEK EP07111352.6 DUITSLAND (DE) 16.08.1996 (51) G06F 11/00 516036 G01R 31/3185 16.08.1995 (11) EP1978446 Verenigde Staten van Amerika (21) EP08159782.5 General purpose, programmable (22) 13.02.2004 media processor

(47) 02.11.2011

(31) 447637 P 506499 P

(73) MicroUnity Systems Engineering, Inc. te SANTA CLARA, CA 95050, (32) 13.02.2003 26.09.2003 Verenigde Staten van Amerika (33) Verenigde Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (72) Hansen, Craig te SANTA CLARA, CA 95050, Verenigde Staten van Amerika (US) Moussouris, John te SANTA CLARA, CA 95050, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G06F 9/445 G06F 17/30 G06F 11/14 (11) EP2175365 (21) EP09007840.3 (22) 15.06.2009 (31) 247978

(54) Compressing test responses using a compactor (47) 02.11.2011

(73) Mentor Graphics Corporation te WILSONVILLE, OR 97070, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Rajski, Janusz te WEST LINN, 97068, Verenigde Staten van Amerika (US) Tyszer, Jerzy te PL-61-249, POZNAN, Polen (PL) Wang, Chen te TIGARD, OR

9 november 2011 97223, Verenigde Staten van Amerika (US) Mrugalski, Grzegorz te WILSONVILLE, OR 97070, Verenigde Staten van Amerika (US) Pogiel, Artur te PL-89-200, SZUBIN, Polen (PL) (51) G06F 11/00 (11) EP2283426 (21) EP09741788.5 (22) 26.03.2009 (31) 102008022839 (32) 08.05.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KORREKTUR VON DIGITAL ÜBERTRAGENEN INFORMATIONEN (47) 02.11.2011 (73) dSPACE digital signal processing and control engineering GmbH te 33102 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHÜTTE, Steffen te 31552 APELERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G06F 11/16 G05B 9/03 (11) EP2251789 (21) EP10159301.0 (22) 08.04.2010 (31) 0953128 (32) 12.05.2009 (33) Frankrijk (54) Module d'entrées/sorties pour capteurs et/ou actionneurs échangeant des informations avec deux unités centrales (47) 02.11.2011 (73) ABB AG te 68309 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Pleche, Philippe te 69740, GENAS, Frankrijk (FR) (51) G06F 11/20 (11) EP2211268 (21) EP10151605.2 (22) 26.01.2010 (31) 2009014207 (32) 26.01.2009 (33) Japan (54) Redundant I/O module control system, controller, I/O module and control method for said controller (47) 02.11.2011 (73) Yokogawa Electric Corporation te TOKYO 180-8750, Japan (JP) (72) Kase, Noriko te TOKYO 180-8750, Japan (JP) (51) G06F 12/12 (11) EP1654660

Nummer 45/11

122

(21) EP04740650.9

(47) 02.11.2011

(22) 05.07.2004

(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, Frankrijk (FR)

(31) 03017835 (32) 05.08.2003 (33) Europees Octrooi Bureau (54) A METHOD OF DATA CACHING (47) 02.11.2011 (73) SAP AG te 69190 WALLDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHRETER, Ivan te 69181 LEIMEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G06Q 90/00 G06K 7/00 G06F 13/24 G06F 13/10 (11) EP2203835 (21) EP08864836.5 (22) 29.09.2008 (31) 0706779 0706778 (32) 27.09.2007 27.09.2007 (33) Frankrijk Frankrijk

(72) CHARRAT, Bruno te F-13090 AIX EN PROVENCE, Frankrijk (FR) (51) G06F 13/16

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Nextenders (India) Private (54) METHOD AND APPARATUS FOR Limited te MUMBAI 400 049, India IMPROVING THE PERFORMANCE (IN) OF USB MASS STORAGE DEVICES (72) SHEVADE, Ravindra, Waman te IN THE PRESENCE OF LONG MAHARASHTRA 400 601, India TRANSMISSION DELAYS (IN) (47) 02.11.2011 (51) G06F 21/24 (73) Icron Technologies Corporation te (11) EP2289016 BURNABY, BRITISH COLUMBIA (21) EP09727662.0 V5C 5T5, Canada (CA) (22) 16.02.2009 (72) MCLEOD, John, Alexander te SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A (31) 102008000895 8Z1, Canada (CA) (32) 31.03.2008 G06F 17/27 G06F 17/21 EP1577791 EP04006205.1 16.03.2004 XML content monitoring

(73)

(72)

(51)

(22) 19.12.2008 (11)

(32) 21.12.2007

(21) EP09769251.1

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 23.06.2009

(54) HIERARCHICAL BLOCK-IDENTIFIED (31) 08158870 08161479 DATA COMMUNICATION FOR UNIFIED HANDLING OF (32) 24.06.2008 STRUCTURED DATA AND DATA 30.07.2008 COMPRESSION (33) Europees Octrooi Bureau (47) 02.11.2011 Europees Octrooi Bureau (73) Hicamp Systems te MENLO PARK, (54) SECURE MEMORY MANAGEMENT CA 94025, Verenigde Staten van SYSTEM AND METHOD Amerika (US) (47) 02.11.2011 (72) CHERITON, David, R. te PALO (73) Nagravision S.A. te 1033 ALTO CA 94301, Verenigde Staten CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, van Amerika (US) Zwitserland (CH) (51) G06F 13/40 (72) GREMAUD, Fabien te CH-1618 (21) EP08290287.5 (22) 27.03.2008 (54) Method for rmotely managing an ATCA System

(54) VERWENDUNG EINES MOBILEN TELEKOMMUNIKATIONSGERÄTS ALS ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSKARTE (47) 02.11.2011

(73) CompuGroup Medical AG te 56070 KOBLENZ, Microdasys Inc. te LAS VEGAS NV BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 89119, Verenigde Staten van (DE) Amerika (US) (72) GOTTHARDT, Frank te 56337 Baumhof, Andreas te 81379 EITELBORN, BONDSREPUBLIEK MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) (51) G06K 9/22 G06F 21/02 G03B 17/00 G06F 21/00 G03B 13/32 EP2310976 (11) EP1956519

(31) 8657 P

(11) EP2105842

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 02.11.2011

(11) EP2235637 (21) EP08868722.3

MONTPREVEYRES, Zwitserland (CH) FUCHS, Pascal te CH-1005 LAUSANNE, Zwitserland (CH)

(72) Lantoine, Eric c/o ALCATEL LUCENT te 75008 PARIS, Frankrijk (51) G06F 21/24 (FR) (11) EP1984866 Le Vot, Yann c/o ALCATEL LUCENT (21) EP06727110.6 te 75008 PARIS, Frankrijk (FR) (22) 12.05.2006 (51) G06F 13/40 (31) MU01832006 (11) EP1866778 (32) 07.02.2006 (21) EP06721712.5 (33) India (22) 10.03.2006 (54) DOCUMENT SECURITY (31) 76993 MANAGEMENT SYSTEM (32) 11.03.2005 (47) 02.11.2011

(54) PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE (51) GESTION DE DONNÉES D'APPLICATION DANS UN (11) SYSTÈME NFC EN RÉPONSE À L'ÉMISSION OU LA RÉCEPTION DE (21) DONNÉES SANS CONTACT (22) (47) 02.11.2011 (54) (73) Inside Secure te 13856 AIX-ENPROVENCE CEDEX 3, Frankrijk (FR)

9 november 2011

(21) EP08103020.7 (22) 15.12.2004 (31) 0303351 529118 P 586083 P 0401802 (32) 15.12.2003 15.12.2003 08.07.2004 08.07.2004 (33) Zweden Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Zweden (54) A sensor boresight unit and a modular unit

CHÂTEL-ST-DENIS, Zwitserland (47) 02.11.2011 (CH) GOGNIAT, Christophe te CH-1032 (73) Anoto AB te 227 22 LUND, ROMANEL-SUR-LAUSANNE, Zweden (SE) Zwitserland (CH) (72) Craven-Bartle, Thomas te 226 57 BELLOCCHIO, Marc te CH-1081 LUND, Zweden (SE)

Nummer 45/11 Wasswik, Ola te 223 64 LUND, Zweden (SE) Gredinger, Peter te 274 94 SKURUP, Zweden (SE) Strömberg, Ola te 245 91 STAFFANSTORP, Zweden (SE) (51) G06K G06K G06K G06K

7/14 7/10 19/06 1/12

(11) EP2043026 (21) EP07790986.9 (22) 19.07.2007 (31) 2006196705 2007164286 2007186573

123 (11) EP1897037 (21) EP06753857.9 (22) 24.05.2006 (31) 102005030627 (32) 30.06.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SICHERHEITS-/WERTDOKUMENT MIT KONTAKTLOSEM INTERFACE UND BISTABILEM DISPLAY (47) (73)

(72)

(32) 19.07.2006 21.06.2007 18.07.2007 (33) Japan Japan Japan (54) OPTICAL SYMBOL, ARTICLE TO WHICH THE OPTICAL SYMBOL IS ATTACHED, METHOD FOR ATTACHING OPTICAL SYMBOL TO ARTICLE, AND OPTICAL RECOGNITION CODE RECOGNIZING METHOD (47) 02.11.2011 (73) B-Core Inc. te TOKYO 101-0065, Japan (JP) (72) KIMURA, Akiteru te TOKYO 1010065, Japan (JP) MATSUDA, Masayuki te KOKUBUNJI-SHI, TOKYO 185-0032, Japan (JP) KANDO, Kunio te TOKYO 1010065, Japan (JP) (51) G06K 19/073 G06K 19/07 (11) EP2264646 (21) EP10010205.2 (22) 05.12.2005 (31) 25711 (32) 29.12.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) RFID device with visual indicator (47) 02.11.2011 (73) Avery Dennison Corporation te PASADENA, CA 91103-3596, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Forster, Ian J. te CHELMSFORD ESSEX CM 1 6LA, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H05K 3/00 G09G 3/36 G09G 3/34 G09F 9/37 G06K 19/07 G03G 17/04 G02F 1/167 G02F 1/139 B41J 3/407 B41J 2/16 B41J 2/14

(51)

9 november 2011 Verenigde Staten van Amerika (54) AUTOMATED SEGMENTATION OF IMAGE STRUCTURES (47) 02.11.2011 (73) General Electric Company te SCHENECTADY, NY 12345, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) CLINE, Harvey Ellis te SCHENECTADY, NEW YORK 02.11.2011 12309, Verenigde Staten van Amerika (US) Bundesdruckerei GmbH te 10958 MENDONCA, Paulo Ricardo te BERLIN, BONDSREPUBLIEK CLIFTON PARK, NEW YORK 12065, DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika PAESCHKE, Manfred te 16352 (US) BASDORF, BONDSREPUBLIEK CAN, Ali te TROY, NEW YORK DUITSLAND (DE) 12180, Verenigde Staten van MUTH, Oliver te 12277 BERLIN, Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TAO, Xiaodong te NISKAYUNA, (DE) NEW YORK 12309, Verenigde LEOPOLD, André te 10119 Staten van Amerika (US) BERLIN, BONDSREPUBLIEK (51) G06T 7/00 DUITSLAND (DE) KUHN, Christian te 75005 PARIS, (11) EP2297700 Frankrijk (FR) (21) EP09749383.7 DRESSEL, Olaf te 14641 WUSTERMARK, BONDSREPUBLIEK (22) 13.05.2009 DUITSLAND (DE) (31) 767082008 HOPPE, Andreas te 12683 (32) 21.05.2008 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (33) Zwitserland DUITSLAND (DE) BEYER-MEKLENBURG, Günter te (54) OPTISCHES 16816 NEURUPPIN, KONTROLLVERFAHREN BEI DER BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DRUCKWEITERVERARBEITUNG (DE) (47) 02.11.2011 PFLUGHOEFFT, Malte te 13347 (73) Ferag AG te 8340 HINWIL, BERLIN, BONDSREPUBLIEK Zwitserland (CH) DUITSLAND (DE) KUNATH, Christian te 12203 (72) MAEDER, Carl Conrad te CH-8335 BERLIN, BONDSREPUBLIEK HITTNAU ZH, Zwitserland (CH) DUITSLAND (DE) (51) G06T 7/00 G06K 19/077 (11) EP2234064

(11) EP2175401

(21) EP08166450.0 (22) 13.10.2008 (54) Transponder (47) 02.11.2011

(21) EP10003180.6 (22) 25.03.2010 (31) 412452 (32) 27.03.2009

(33) Verenigde Staten van Amerika (73) STEAG Energy Services GmbH te (54) Method for estimating 3D pose of 45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK specular objects DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 (72) Offermann, Wolfgang te 45257 (73) Mitsubishi Electric Corporation te ESSEN, BONDSREPUBLIEK TOKYO 100-8310, Japan (JP) DUITSLAND (DE) Stephan, Dr. Martin te 47445 MOERS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) G06T 7/00

(72) Chang, Ju Young te GILEUM-DONG SEONGBUK-GU SEOUL, ZuidKorea (KR)

(11) EP2070047

(51) G06T 7/20 G06T 5/00

(21) EP07840517.2

(11) EP1946270

(22) 26.07.2007

(21) EP06850118.8

(31) 500028 606582 680063

(22) 08.11.2006

(32) 07.08.2006 30.11.2006 28.02.2007

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(31) 736345 P (32) 12.11.2005 (54) TIME-LAPSE CELL CYCLE ANALYSIS OF UNSTAINED NUCLEI (47) 02.11.2011

Nummer 45/11

124

9 november 2011

(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te (73) Continental Automotive GmbH te (54) NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde 30165 HANNOVER, Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) (DE) (72) RITTSCHER, Jens te BALLSTON (73) LAKE, NEW YORK 12019, (72) Hertzner, Alfred, Dr. Dipl.Verenigde Staten van Amerika Physiker te 78089 (US) UNTERKIRNACH, PADFIELD, Dirk R. te ALBANY, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) NEW YORK 12209, Verenigde (DE) Staten van Amerika (US) Gruler, Martin, Dipl.-Ing. (FH) te SEBASTIAN, Thomas te 78554 AIXHEIM, FLEMINGTON, NEW JERSEY BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 08822, Verenigde Staten van (DE) Amerika (US) Gutsch, Werner, Dipl.-Physiker te THOMAS, Nicholas te CF14 7YT, 78126 KÖNIGSFELD, GROOT BRITTANNIË (GB) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G06T 17/10 (11) EP1872337 (21) EP06721556.6 (22) 07.04.2006 (31) 0507204 (32) 08.04.2005 (33) GROOT BRITTANNIË (54) METHOD AND SYSTEM FOR PREOPERATIVE PREDICTION (47) 02.11.2011

(51) G07C 9/00 E05B 49/00 (11) EP1805721

(21) EP05777278.2 (22) 05.09.2005 (31) 0402263 (32) 16.09.2004 (33) Zweden (54) A LOCKING SYSTEM AND A METHOD AT A LOCKING SYSTEM

(73) Medicim N.V. te 2800 MECHELEN, (47) 02.11.2011 België (BE) (73) Steab Stendal El AB te 721 31 (72) SUETENS, Kevin te B-2820 VÄSTERAS, Zweden (SE) BONHEIDEN, België (BE) SUETENS, Paul te B-2820 BONHEIDEN, België (BE) MOLLEMANS, Wouter te B-2811 LEEST, België (BE) SCHUTYSER, Filip te B-9100 SINTNIKLAAS, België (BE) LOECKX, Dirk te B-3010 KESSELLO, België (BE) MASSELUS, Vincent te B-9041 OOSTAKKER, België (BE) DUTRE, Philip te B-3000 LEUVEN, België (BE)

(51) G07B 15/00 (11) EP2275995 (21) EP09008896.4 (22) 08.07.2009 (54) System zur Benutzung von Parkflächen und Verfahren zum Betreiben des Systems (47) 02.11.2011 (73) SkiData AG te 5083 GRÖDIG/SALZBURG, Oostenrijk (AT)

Münzgerät mit mehreren Münztuben 02.11.2011 National Rejectors, Inc. GmbH te 21614 BUXTEHUDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Göpel, Stig te 21756 OSTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Meyer-Weingärtner, Heinz-Werner te 21698 HOLLENBECK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Laudahn, Peter te 21614 APENSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) G07F 11/42 (11) EP2038854 (21) EP07725950.5 (22) 11.06.2007 (31) VI20060194 (32) 26.06.2006 (33) Italië (54) DISTRIBUTOR DEVICE FOR SOLID PRODUCTS (47) 02.11.2011 (73) DAINT S.R.L. te 36070 CASTELGOMBERTO, Italië (IT)

(72) STENDAL, Fredrik te S-723 48 VÄSTERÅS, Zweden (SE)

(72) GUGLIELMI, Roberto te I-36015 SCHIO, Italië (IT)

(51) G07C 9/00 B60R 25/00

(51) G08G 1/017 G07C 5/08 G07C 5/00

(11) EP1999725 (21) EP07726947.0 (22) 15.03.2007 (31) 102006015212 (32) 30.03.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUM SCHUTZ EINES BEWEGLICHEN GUTES, INSBESONDERE EINES FAHRZEUGS, GEGEN UNBERECHTIGTE NUTZUNG

(11) EP2064889 (21) EP07805491.3 (22) 19.08.2007 (31) 530511 (32) 11.09.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) TRAFFIC LAW VIOLATION RECORDING AND TRANSMITTING SYSTEM (47) 02.11.2011

(73) Izakov, Doron te 69584 TEL AVIV, Israël (IL) (73) Bundesdruckerei GmbH te 10958 (72) Izakov, Doron te 69584 TEL AVIV, BERLIN, BONDSREPUBLIEK Israël (IL) DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011

(51) G08G 5/02 G08G 5/00

(32) 27.02.1997

(72) ZISKA, Andreas te 12107 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÜFFELMANN, Gunda te 15566 SCHÖNEICHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KÜTER, Joachim te 10179 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BORTFELDT-HERKENDELL, Shirley te 10117 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) G07D 1/00

(47) 02.11.2011

(54) Verfahren zur Registrierung von Unfallereignissen

(11) EP2023300

(47) 02.11.2011

(22) 26.07.2007

(73) THE BOEING COMPANY te CHICAGO, IL 60606-2016, Verenigde Staten van Amerika

(72) Wass, Clemens, Dr. te 5020 SALZBURG, Oostenrijk (AT) (51) G07C 5/08 (11) EP0862146 (21) EP98102997.8 (22) 20.02.1998 (31) 19707847

(21) EP07014654.3

(11) EP2023310 (21) EP08075571.3 (22) 23.06.2008 (31) 828800 (32) 26.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Method and apparatus for managing instrument missed approaches

Nummer 45/11

125

(US)

Display Device Using the Pixel

(72) Peterson, Mark A. te MOUNTLAKE (47) 02.11.2011 TERRACE WA, 98243, Verenigde (73) Samsung Mobile Display Co., Ltd. Staten van Amerika (US) te YONGIN-CITY, GYUNGGI-DO 446-711, Zuid-Korea (KR) (51) G09F 3/03 G02C 11/00 (72) Kang, Chul-Kyu te GYUNGGI-DO, E05B 73/00 446-711, Zuid-Korea (KR) Choi, Sang-Moo te GYUNGGI-DO, (11) EP2016573 446-711, Zuid-Korea (KR) (21) EP07734462.0 Kim, Keum-Nam te GYUNGGI-DO, (22) 03.05.2007 446-711, Zuid-Korea (KR) (31) MI20060893 (51) G09G 3/36 (32) 05.05.2006 (33) Italië (54) ANTI-THEFT DEVICE FOR EYEGLASSES AND PROCESS FOR ITS PREPARATION (47) 02.11.2011

(11) EP1058232 (21) EP00112042.7 (22) 02.06.2000 (31) 9920721 (32) 04.06.1999

(33) (73) PLASTI-MAX SpA te 24064 GRUMELLO DEL MONTE BG, Italië (54) (IT) (47) (72) MAZZUCCHELLI, Corrado te I(73) 24064 GRUMELLO DEL MONTE, Italië (IT) (51) G09F 7/00 B41M 3/00 A63B 63/00 A63B 61/00

9 november 2011

Zuid-Korea Liquid crystal display 02.11.2011 Samsung Electronics Co., Ltd. te YEONGTONG-GU SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)

EDEY, Mark te OTTAWA, ONTARIO K2H 3H2, Canada (CA) KIRKLAND, Derek te CHELSEA, QUÉBEC J9B 2E8, Canada (CA) (51) G10L 15/08 G10L 15/06 (11) EP2308042 (21) EP09769712.2 (22) 17.06.2009 (31) 08159166 (32) 27.06.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD AND DEVICE FOR GENERATING VOCABULARY ENTRIES FROM ACOUSTIC DATA (47) 02.11.2011 (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN (72) SAFFER, Zsolt te NL-5656 AE EINDHOVEN (51) H04J 3/06 G10L 19/00 (11) EP2201565

(72) Kwon, Oh-kyong te SEOUL, 138240, Zuid-Korea (KR)

(21) EP08807463.8 (31) 969347 P

(21) EP05787966.0

(51) G09G 3/36 G09G 3/34 G09G 3/20 G02F 1/133

(22) 20.09.2005

(11) EP1847984

(31) 102004046019

(21) EP06712089.9

(32) 21.09.2004

(22) 20.01.2006

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 2005017388

(54) VERFAHREN ZUM BESCHICHTEN EINES NETZES, INSBESONDERE FÜR DEN SPORT UND FREIZEITBEREICH SOWIE NETZ HERGESTELLT NACH EINEM SOLCHEN VERFAHREN

(32) 25.01.2005

(11) EP1803111

(47) 02.11.2011 (73) Arnold, Uwe te 67069 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Arnold, Freddy te 67069 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Arnold, Uwe te 67069 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Arnold, Freddy te 67069 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Japan

(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)

(33) Zuid-Korea (54) Pixel and Organic Light Emitting

(47) 02.11.2011 (73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) OJALA, Pasi te FIN-02400 KIRKKONUMMI, Finland (FI) LAKANIEMI, Ari te FIN-00330 HELSINKI, Finland (FI) G10L 19/02 EP1697931

(21) EP05707481.7 (22) 17.02.2005

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP1597719

(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ERMITTELN EINES SCHÄTZWERTS

(21) EP03788739.5 (22) 23.12.2003 (31) 2419912 (32) 26.02.2003 (33) Canada

(47) 02.11.2011

(32) 17.04.2009

(54) SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING AMR-WB DTX SYNCHRONIZATION

(51) G10D 3/18

(11) EP2242039

(31) 20090033571

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) MIZUMAKI, Hidetaka te NARA-SHI, (31) 102004009949 NARA 630-8114, Japan (JP) (32) 01.03.2004

(54) VIOLIN OR THE LIKE SHOULDER REST

(22) 25.03.2010

(32) 31.08.2007

(72) (54) DISPLAY DEVICE, INSTRUMENT PANEL, AUTOMATIC VEHICLE, AND METHOD OF DRIVING DISPLAY DEVICE (51) (47) 02.11.2011 (11)

(51) G09G 3/32 (21) EP10157732.8

(22) 28.08.2008

(47) 02.11.2011 (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) SCHUG, Michael te 91056 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK (73) The Kun Shoulder Rest Inc. te DUITSLAND (DE) OTTAWA, ONTARIO K2P 0L6, HILPERT, Johannes te 90411 Canada (CA) NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK (72) MUIR, Rod te SOUTH MOUNTAIN, DUITSLAND (DE) ONTARIO K0E 1W0, Canada (CA) GEYERSBERGER, Stefan te 97076 BUSSCHAERT, Jason te TOWSON, WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK MARYLAND 21286, Verenigde DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) NEUENDORF, Max te 90408

Nummer 45/11 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G10L 19/02 (11) EP2192577

126 Förderung der angewandten Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) BAYER, Stefan te 90425 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 01.12.2008 DISCH, Sascha te 90766 FÜRTH, Optimization of MP3 encoding BONDSREPUBLIEK DUITSLAND with complete decoder (DE) compatibility GEIGER, Ralf te 90409 02.11.2011 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RESEARCH IN MOTION LIMITED te FUCHS, Guillaume te 91058 WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8, ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK Canada (CA) DUITSLAND (DE) Wu, Guixing te ONTARIO, N2L NEUENDORF, Max te 90402 3Y1, Canada (CA) NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK Yang, En-hui te ONTARIO, N2T DUITSLAND (DE) 2R8, Canada (CA) SCHULLER, Gerald te 99089 G10L 19/02 ERFURT, BONDSREPUBLIEK G06F 17/14 DUITSLAND (DE) EDLER, Bernd te 30419 EP1709627 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK EP05711553.7 DUITSLAND (DE) 14.01.2005 (51) G10L 21/04 766681 G10L 19/02 27.01.2004 (11) EP2257944

9 november 2011 G11B 5/02 G11B 11/00 (11) EP1656663 (21) EP04748537.0

(21) EP08170396.9

(22) 13.08.2004

(22)

(31) 2003056540 2003065628

(54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP09776908.7 (54) IMPROVED CODING TECHNIQUES (22) 01.07.2009 USING ESTIMATED SPECTRAL MAGNITUDE AND PHASE DERIVED (31) 79873 P 103820 P FROM MDCT COEFFICIENTS (32) 11.07.2008 (47) 02.11.2011 08.10.2008 (73) DOLBY LABORATORIES LICENSING (33) Verenigde Staten van Amerika CORPORATION te CALIFORNIA Verenigde Staten van Amerika 94103-4813, Verenigde Staten (54) TIME WARP CONTOUR van Amerika (US) CALCULATOR, AUDIO SIGNAL (72) CHENG, Corey, I. Dolby ENCODER, ENCODED AUDIO Laboratories Licensing te SAN SIGNAL REPRESENTATION, FRANCISCO, CA 94103-4813, METHODS AND COMPUTER Verenigde Staten van Amerika PROGRAM (US)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47)

(47) 02.11.2011 SMITHERS, Michael, J. Dolby Laboratories te SAN FRANCISCO, (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur CA 94103-4813, Verenigde Staten Förderung der angewandten van Amerika (US) Forschung e.V. te 80686 LATHROP, David, N. Gallagher & MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK Lathrop Suite 1111 te SAN DUITSLAND (DE) FRANCISCO, CA 94108-2805, (72) BAYER, Stefan te 90425 Verenigde Staten van Amerika NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK (US) DUITSLAND (DE) G10L 21/04 DISCH, Sascha te 90766 FÜRTH, G10L 19/02 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EP2257945 GEIGER, Ralf te 90409 EP09776909.5 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK 01.07.2009 DUITSLAND (DE) FUCHS, Guillaume te 91058 79873 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK 103820 DUITSLAND (DE) 11.07.2008 NEUENDORF, Max te 90402 08.10.2008 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika SCHULLER, Gerald te 99089 ERFURT, BONDSREPUBLIEK AUDIO SIGNAL DECODER, TIME DUITSLAND (DE) WARP CONTOUR DATA PROVIDER, EDLER, Bernd te 30419 METHOD AND COMPUTER HANNOVER, BONDSREPUBLIEK PROGRAM DUITSLAND (DE) 02.11.2011

(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur

(51) G11B 7/007

(32) 14.08.2003 22.09.2003 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea (54) RECORDING MEDIUM, METHOD OF CONFIGURING CONTROL INFORMATION THEREOF, RECORDING AND REPRODUCING METHOD USING THE SAME, AND APPARATUS THEREOF (47) 02.11.2011 (73) LG ELECTRONICS INC. te YOUNGDUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR) (72) KIM, Jin Yong, 504-803, Tapmaeul Jindeok Apt. te SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (51) G11B 7/006 G06F 7/24 (11) EP1759386 (21) EP05756966.7 (22) 22.06.2005 (31) 581717 P 2004085288 (32) 23.06.2004 25.10.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Zuid-Korea (54) METHOD AND APPARATUS FOR OVERWRITING DATA ON RECORDING-MEDIUM AND THE RECORDING MEDIUM (47) 02.11.2011 (73) LG Electronics Inc. te YOUNGDUNGPO-KU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR) (72) PARK, Yong Cheol, 402-803, Jugong APT. te GWACHEON-SI, GYEONGGI-DO, 427-731, ZuidKorea (KR) PARK, Sung Wan, LG Electronics Inc., IP Group 16 te SEOUL 137724, Zuid-Korea (KR) (51) G11B 7/24 G11B 7/013 (11) EP2260490 (21) EP09717740.6 (22) 06.03.2009 (31) 08102389 (32) 07.03.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) OPTICAL STORAGE MEDIUM COMPRISING INVERTED SUPERRESOLUTION PITS AND LANDS (47) 02.11.2011 (73) Thomson Licensing te 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk (FR)

Nummer 45/11 (72) PILARD, Gael te 78087 MOENCHWEILER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOELZEMANN, Herbert te 78048 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VON RIEWEL, Larisa te 78050 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FERY, Christophe te 78078 NIEDERESCHACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G11B 7/135 G11B 7/125 G11B 7/12 (11) EP1688938 (21) EP06101131.8 (22) 01.02.2006 (31) 200510066 (32) 03.02.2005 (33) Zuid-Korea

127 G06F 13/16

(72) Heor, Tae-youn te YEONGTONGGU GYEONGGI-DO SUWON-SI, Zuid-Korea (KR)

(31) 120748

(21) EP07719712.7

(32) 10.04.2002

(22) 07.05.2007

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 477659

(54) APPARATUS AND METHOD TO GENERATE AND CONTROL OPTICAL TRAPS TO MANIPULATE SMALL PARTICLES

(32) 30.06.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYNCHRONOUS MEMORY READ DATA CAPTURE

(73) Arryx, Inc. te CHICAGO, IL 60601, Verenigde Staten van Amerika (73) Mosaid Technologies Incorporated (US) te OTTAWA, ON K2K 2X1, Canada (72) GRIER, David te NEW YORK, NY (CA) 10011, Verenigde Staten van (72) GILLINGHAM, Peter te KANATA, ONTARIO K2K 2K9, Canada (CA) MCKENZIE, Robert te OTTAWA, ONTARIO K1S 5P3, Canada (CA)

(51) H01B 17/28

(11) EP2291848

(21) EP08803835.1

(21) EP09754332.6 (22) 24.05.2009 (31) 127136

(47) 02.11.2011

(73) SanDisk IL Ltd. te 44425 KFAR SABA, Israël (IL)

(11) EP1930893

(51) G21G 4/06

(21) EP06797161.4

(11) EP2149888

(22) 31.08.2006

(21) EP09166958.0

(31) 2005252426 2005284693 2005284692 2006230545 2006232021

(22) 31.07.2009

(32) 31.08.2005 29.09.2005 29.09.2005 28.08.2006 29.08.2006

(54) Flood source with pigmentless active area and visible border

(47) (73) (72)

(51)

Amerika (US) LOPES, Ward te CHICAGO, IL 60614, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G11C 16/32 G11C 16/26

(51) G11B 7/26 G11B 7/24

(54)

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(72) MURIN, Mark te 44425 KFAR SABA, Israël (IL) SHLICK, Mark te 44425 KFAR SABA, Israël (IL)

(33)

(22) 10.04.2003

(11) EP2036090

(54) Optical pickup which is compatible with multiple types of (32) 27.05.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika media (54) INCREASING READ THROUGHPUT (47) 02.11.2011 IN NON-VOLATILE MEMORY (73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. te SUWON-SI, GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)

9 november 2011

(31) 85106 P (32) 31.07.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 02.11.2011

(11) EP2203922 (22) 08.09.2008 (31) 07119369 (32) 26.10.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) HIGH-VOLTAGE OUTDOOR BUSHING (47) 02.11.2011 (73) ABB Research Ltd. te 8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (72) ROCKS, Jens te CH-8807 FREIENBACH, Zwitserland (CH) TILLIETTE, Vincent te CH-8049 ZÜRICH, Zwitserland (CH) ODERMATT, Walter te CH-5502 HUNZENSCHWIL, Zwitserland (CH) GERIG, Willi te CH-5504 OTHMARSINGEN, Zwitserland (CH) (51) H01B 17/54 H01B 17/38 (11) EP2245639 (21) EP09712010.9 (22) 17.02.2009 (31) 08151725

(73) Eckert & Ziegler Isotope Products, (32) 21.02.2008 Inc. te VALENCIA CA 91355-3427, (33) Europees Octrooi Bureau Japan Verenigde Staten van Amerika (54) HOCHSPANNUNGSISOLATOR Japan (US) (47) 02.11.2011 Japan (72) Short, Jason te VALENCIA, CA Japan (73) ABB Technology AG te 8050 91355, Verenigde Staten van Japan ZÜRICH, Zwitserland (CH) Amerika (US) OPTICAL DISC AND METHOD FOR Cutrer, L. Michael te VALENCIA, (72) WIDMER, Bruno te CH-8645 JONA, MANUFACTURING SUCH OPTICAL CA 91355, Verenigde Staten van Zwitserland (CH) DISC Amerika (US) MAUROUX, Jean-Claude te CHPalatas, Mike te VALENCIA, CA 5502 HUNZENSCHWIL, 02.11.2011 91355, Verenigde Staten van Zwitserland (CH) FUJIFILM Corporation te MINATOAmerika (US) LAKNER, Martin te CH-5412 KU TOKYO 106-8620, Japan (JP) Gabler, Jeff te VALENCIA, CA GEBENSTORF, Zwitserland (CH) SHIBATA, Michihiro te ODAWARA91355, Verenigde Staten van RITZER, Leopold te CH-5417 SHI, KANAGAWA 2500001, Japan Amerika (US) UNTERSIGGENTHAL, Zwitserland (JP) (CH) (51) G21K 1/00 KUBO, Hiroshi te MINATO-KU WEDER, Reto te CH-5245 (11) EP1500311 TOKYO 107-0052, Japan (JP) HABSBURG, Zwitserland (CH) (21) EP03721600.9 G11C 7/10 (51) H01L 43/10

Nummer 45/11 H01F 1/00 (11) EP1382046 (21) EP02722119.1 (22) 22.02.2002

128 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 10108760 10157172

(72) KRÄMER, Hans-Peter te 91058 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 23.02.2001 22.11.2001

(51) H01F 7/18 A01G 25/00

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP1863042

(54) VERBINDUNGEN MIT RIESENMAGNETWIDERSTAND UND SPINPOLARISIERTEM TUNNELN, IHRE HERSTELLUNG UND VERWENDUNG (47) 02.11.2011 (73) International Business Machines Corporation te ARMONK, NY 10504, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) FELSER, Claudia te 55268 NIEDER-OLM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BLOCK, Thomas te 47058 DUISBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01F 6/06 (11) EP1691381

(21) EP07108919.7 (22) 25.05.2007 (31) MI20061059 (32) 31.05.2006 (33) Italië (54) A control device for driving AC solenoids and DC bistable solenoids, specifically for electrovalves of irrigation systems. (47) 02.11.2011 (73) CLABER S.P.A. te I-33080 FIUME VENETO PORDENONE, Italië (IT) (72) Brundisini, Andrea te 40137, BOLOGNA, Italië (IT) Milan, Franco te 33070, CANEVA (PN), Italië (IT)

9 november 2011 Amerika (US) (72) Brendel, Richard L. te CARSON CITY, NEVADA 89706, Verenigde Staten van Amerika (US) Stevenson, Robert A. te CANYON COUNTY, CALIFORNIA 91351, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01G 9/20 C07F 15/00 (11) EP1052661 (21) EP00110055.1 (22) 12.05.2000 (31) 13502599 17326999 (32) 14.05.1999 18.06.1999 (33) Japan Japan (54) Metal complex dye for a photoelectrochemical cell (47) 02.11.2011 (73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP) (72) Takizawa, Hiroo, c/o Fuji Photo Film Co., Ltd. te MINAMI-SHIGARASHI, KANAGAWA-KEN, Japan (JP) (51) H01H 9/16 H01H 3/02

(32) 12.09.1997

(51) H01F 38/00 H01F 27/42 H01F 27/38 G01R 15/18 G01R 15/14 G01R 1/20

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1108260

(31) 102008008224

(54) Fault current limiting superconducting coil

(21) EP00946885.1

(32) 08.02.2008

(22) 29.06.2000

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 343456

(54) Anzeigevorrichtung

(32) 30.06.1999

(47) 02.11.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Eaton Industries GmbH te 53115 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP06075543.6 (22) 03.09.1998 (31) 928901

(47) 02.11.2011 (73) American Superconductor Corporation te DEVENS MA 01432, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Kalsi, Swarn S. te SHREWSBURY MASSACHUSETTS 01545, Verenigde Staten van Amerika (US) Snitchler, Gregory L. te SHREWSBURY MASSACHUSETTS 01545, Verenigde Staten van Amerika (US) Seuntjens, Jeffrey M. te SINGAPORE 809352, Singapore (SG) (51) H01F 6/06

(54) DUAL-RATED CURRENT TRANSFORMER CIRCUIT (47) 02.11.2011 (73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te SCHENECTADY, NY 12345, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2088605 (21) EP09000914.3 (22) 23.01.2009

(72) Bruchschmidt, Frank te 56132 DAUSENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Lotz, Oliver te 56132 DAUSENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) DEPUY, Robert, P. te CHERRY (51) H01H 13/70 HILL, NJ 08034, Verenigde Staten (11) EP1523022 van Amerika (US) (21) EP04021401.7 (51) H01G 4/35 A61N 1/375

(11) EP2289077

(11) EP1191556

(21) EP09769046.5

(21) EP01118707.7

(22) 09.04.2009

(22) 03.08.2001

(31) 102008029722

(31) 657123

(32) 23.06.2008

(32) 07.09.2000

(22) 09.09.2004

(31) 10344917 102004004247 (32) 17.09.2003 21.01.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Tastenanordnung für eine (54) Internally grounded feedthrough Bedienblende (54) LEITERANORDNUNG FÜR EIN filter capacitor with improved RESISTIVES SCHALTELEMENT MIT (47) 02.11.2011 ground plane design for human WENIGSTENS ZWEI (73) PAS Deutschland GmbH te 16816 implant and other applications LEITERVERBÜNDEN AUS NEURUPPIN, BONDSREPUBLIEK SUPRALEITENDEN (47) 02.11.2011 DUITSLAND (DE) LEITERBÄNDERN (73) Greatbatch Ltd. te CLARENCE, NY (72) Geiger, Peter te 72800 ENINGEN (47) 02.11.2011 14031, Verenigde Staten van (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 45/11 U.A., BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hegewald, Ronald te 93164 LAABER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Seikel, Michael, Dr. te 10829 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H02B 1/18 H01H 85/20 H01H 31/12 (11) EP1921645 (21) EP08003637.9 (22) 08.04.2005 (31) 36704904 (32) 09.04.2004 (33) Polen (54) Sockeleinheit mit Ableitschiene (47) 02.11.2011 (73) APATOR S.A. te 87100 TORUN, Polen (PL)

129 ABSICHERUNG EINES STROMKREISES (47) (73)

(72)

(51)

(11) EP2020014 (21) EP07710525.2 (22) 21.03.2007 (31) 6752006 (33) Oostenrijk

(47) 02.11.2011

(54) SCHALTEINRICHTUNG

(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te TOKYO, Japan (JP)

(47) 02.11.2011

(21) EP07858220.2

(22) 02.07.2008

(22) 28.12.2007

(31) 20070066540

(31) 06445079

(32) 03.07.2007

(32) 29.12.2006

(33) Zuid-Korea

(33) Europees Octrooi Bureau

(54) Plasma display panel

(54) HIGH-VOLTAGE DISCONNECTING CIRCUIT BREAKER AND METHOD OF OPERATING THE SAME

(47) 02.11.2011

(51) H01H 73/26 (11) EP1859466 (21) EP06706602.7 (22) 03.02.2006 (31) PCT/DE2005/004002 PCT/DE2005/004409 (32) 12.03.2005 18.03.2005 (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) SCHUTZSCHALTER ZUR

(33) Japan Japan (54) High voltage type image display apparatus

(21) EP08159529.0

(72) ÅKESSON, Ulf te S-771 42 LUDVIKA, Zweden (SE) HOLGERSSON, Per L te S-77135 LUDVIKA, Zweden (SE) OLOFSSON, Magnus N te S-771 33 LUDVIKA, Zweden (SE) HÖGLUND, Leif te S-783 93 STORA SKEDVI, Zweden (SE)

(32) 05.03.2002 18.02.2003

(32) 20.04.2006

(11) EP2097915

(73) ABB Technology Ltd te 8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH)

Zuid-Korea (KR)

(72) Hong, Sang Min te 02.11.2011 KYUNGSANGBUK-DO 730-360, Zuid-Korea (KR) Ellenberger & Poensgen GmbH te D-90518 ALTDORF, (51) H01J 31/12 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H01J 29/46 (DE) H01J 17/49 ULLERMANN, Wolfgang te 91126 (11) EP1347489 SCHWABACH, BONDSREPUBLIEK (21) EP03004747.6 DUITSLAND (DE) (22) 04.03.2003 H02H 3/33 (31) 2002058573 H02H 3/10 2003039804 H01H 83/02

(72) Szarzynski, Krzysztof te 88-320 (73) Eaton GmbH te 3943 SCHREMS, STRZELNO, Polen (PL) Oostenrijk (AT) Luczak, Robert te 87-800 (72) BARTONEK, Michael te 1080 WLOCLAWEK, Polen (PL) WIEN, Oostenrijk (AT) Nowakowski, Henryk te 87-100 DOBUSCH, Gerhard te 1180 TORUN, Polen (PL) WIEN, Oostenrijk (AT) Wiatrowski, Wladyslaw te 87-100 TORUN, Polen (PL) (51) H01J 17/49 (51) H01H 33/12 (11) EP2020671

(47) 02.11.2011

9 november 2011

(72) Onishi, Tomoya te OHTA-KU, TOKYO, Japan (JP) (51) H01J 37/26 H01J 37/153 (11) EP2169702 (21) EP09252208.5 (22) 17.09.2009 (31) 2008244927 (32) 24.09.2008 (33) Japan (54) Aberration corrector and charged particle beam system equipped therewith (47) 02.11.2011

(73) JEOL Ltd. te AKISHIMA, TOKYO 196-8558, Japan (JP) (73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150(72) Sawada, Hidetaka te TOKYO 190721, Zuid-Korea (KR) 0004, Japan (JP) (72) Park, Bumhee te 730-727 Kondoh, Yukihito te AKISHIMAGYOUNGSANGBUK-DO, ZuidSHI, TOKYO 196-0024, Japan (JP) Korea (KR) (51) H01J 37/32 Cho, Yoonlae te 730-727 GYOUNGSANGBUK-DO, Zuid(11) EP1630849 Korea (KR) (21) EP05076917.3 Hwang, Sangchul te 730-727 (22) 22.08.2005 GYOUNGSANGBUK-DO, ZuidKorea (KR) (31) 604951 P (51) H01J 17/49

(32) 27.08.2004

(11) EP2061065

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP08253633.5

(54) Localized plasma processing

(22) 06.11.2008

(47) 02.11.2011

(31) 20070116680 20070116681 20070116682

(73) FEI COMPANY te HILLSBORO, OREGON 97124-5793, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 15.11.2007 15.11.2007 15.11.2007

(72) Chandler, Clive D. te PORTLAND OREGON 97212, Verenigde Staten van Amerika (US) Smith Noel te LAKE OSWEGO OREGON 97035, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Zuid-Korea Zuid-Korea Zuid-Korea (54) Plasma display panel device (47) 02.11.2011 (73) LG Electronics, Inc. te SEOUL,

(51) H01J 61/33 H01J 61/073 (11) EP1648021

Nummer 45/11

130

(21) EP05021136.6

(21) EP02730404.7

(22) 28.09.2005

(22) 14.05.2002

(31) 0423096

(31) 0106863

(32) 18.10.2004

(32) 14.05.2001

(33) GROOT BRITTANNIË

(33) Frankrijk

(54) Hochleistungsentladungslampe

(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE DOPAGE, DIFFUSION ET OXYDATION DE PLAQUETTES DE SILICIUM A PRESSION REDUITE

(47) 02.11.2011 (73) Heraeus Noblelight Ltd. te CAMBRIDGE CB4 0GQ, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Krönert, Uwe, Professor Dr. te 67752 WOLFSTEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Woffendin, Jeremy te CHERRY HINTON CAMBRIDGE, CB1 9XF, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H01J 61/86 H01J 61/073 G03B 21/14 (11) EP2257966 (21) EP08735646.5 (22) 01.04.2008 (54) VERFAHREN ZUM BEREITSTELLEN EINER HOCHDRUCKENTLADUNGSLAMPE, VERFAHREN ZUM BEREITSTELLEN VON LICHT MITTELS EINER HOCHDRUCKENTLADUNGSLAMPE SOWIE DIGITALER VIDEOPROJEKTOR (47) 02.11.2011 (73) Osram AG te 81543 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BAACKE, Swen-Uwe te 86633 NEUBURG/DONAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LÖFFLER, Gerhard te 85072 EICHSTÄTT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROSENTHAL, Dirk te 85080 GAIMERSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SEITZ, Wolfgang te 85072 EICHSTÄTT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01L 21/00 (11) EP2276057 (21) EP09400026.2 (22) 29.05.2009 (54) In-line gas-phase diffusion furnace (47) 02.11.2011 (73) Roth & Rau AG te 09337 HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Scheit, Uwe, Dr. te 15232 FRANKFURT/ODER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01L 21/00 C30B 35/00 (11) EP1393351

(47) 02.11.2011

9 november 2011 (51) H01L 21/306 H01L 21/00 (11) EP1883954 (21) EP06808235.3 (22) 18.05.2006 (31) 0505015 (32) 19.05.2005 (33) Frankrijk (54) PROCEDE DE GRAVURE CHIMIQUE UNIFORME

(73) Semco Engineering S.A. te 34196 (47) 02.11.2011 MONTPELLIER CEDEX 5, Frankrijk (73) S.O.I.TEC Silicon on Insulator (FR) Technologies S.A. te 38190 (72) PELLEGRIN, Yvon te F-34000 BERNIN, Frankrijk (FR) MONTPELLIER, Frankrijk (FR) (72) DELATTRE, Cécile te F-38660 (51) H01L 21/00 SAINT HILAIRE DU TOUVET, B08B 3/04 Frankrijk (FR) B08B 1/04 (51) H01L 21/321 B08B 1/02 H01L 21/3105 (11) EP1952427 (11) EP0905755 (21) EP06829090.7 (21) EP98118245.4 (22) 22.11.2006 (22) 25.09.1998 (31) 102005057109 (31) 940808 (32) 26.11.2005 (32) 30.09.1997 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Verenigde Staten van Amerika (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN (54) Process to improve dishing FÜR NASSCHEMISCHES resistance PROZESSIEREN FLACHER, (47) 02.11.2011 DÜNNER SUBSTRATE IM DURCHLAUFVERFAHREN (73) Qimonda AG te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 02.11.2011 (DE) (73) acp-advanced clean production GmbH te 75446 WIERNSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) KUNZE-CONCEWITZ, Horst te 75446 WIERNSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01L 21/768 H01L 21/288 (11) EP2051295 (21) EP09001151.1 (22) 23.03.2005 (31) 822030 (32) 08.04.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Semiconductor processing method for forming electrical contacts, and semiconductor structure

(72) Huckels, Kai te POUGHKEEPSIE, NY 12603, Verenigde Staten van Amerika (US) Ilg, Matthias te RICHMOND, VA 23220, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01L 29/737 H01L 29/40 H01L 21/331 (11) EP2062291 (21) EP07826193.0 (22) 29.08.2007 (31) 06300911 (32) 31.08.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD OF MANUFACTURING A BIPOLAR TRANSISTOR (47) 02.11.2011

(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN

(47) 02.11.2011

(72) DONKERS, Johannes, J., T., M. te REDHILL SURREY RH1 5HA, GROOT BRITTANNIË (GB) NUTTINCK, Sebastien te REDHILL SURREY RH1 5HA, GROOT (72) Sinha, Nishant te BOISSE ID BRITTANNIË (GB) 83716, Verenigde Staten van BOCCARDI, Guillaume L., R. te Amerika (US) REDHILL SURREY RH1 5HA, Chopra, Dinesh te CAMBRIDGE GROOT BRITTANNIË (GB) MA 02140, Verenigde Staten van NEUILLY, Francois te REDHILL Amerika (US) SURREY RH1 5HA, GROOT Fishburn, Fred D. te BRITTANNIË (GB) WOODBRIDGE VA 22193, (73) Micron Technology, INC. te BOISE, ID 83716, Verenigde Staten van Amerika (US)

Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) H01L 21/67 (11) EP1928764

Nummer 45/11

131

9 november 2011

(21) EP06815463.2

ID 83706-9632, Verenigde Staten (72) Nakamura, Akio, Oko Electric van Amerika (US) Industry Co., Ltd. te MINATO-KU TOKYO, Japan (JP) (72) DERRAA, Ammar te BOISE, ID 720778 P 83706, Verenigde Staten van (51) H01L 23/498 720762 P Amerika (US) H01L 23/13 720777 P SHARAN, Sujit te CHANDLER, AZ (11) EP2243161 774537 P 85226, Verenigde Staten van 774391 P (21) EP09706541.1 Amerika (US) 27.09.2005 CASTROVILLO, Paul te BOISE, ID (22) 30.01.2009 27.09.2005 83706, Verenigde Staten van (31) 25668 P 27.09.2005 Amerika (US) 18.02.2006 (32) 01.02.2008 (51) H01L 23/29 18.02.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika H01L 21/20 Verenigde Staten van Amerika (54) SEMICONDUCTOR PACKAGE AND (11) EP1517368 Verenigde Staten van Amerika ITS MANUFACTURE Verenigde Staten van Amerika (21) EP04104539.4 (47) 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika (22) 20.09.2004 Verenigde Staten van Amerika (73) IMEC te 3001 LEUVEN, België (31) 0350585 (BE) RETICLE POD Katholieke Universiteit Leuven (32) 22.09.2003 02.11.2011 K.U. Leuven R&D te 3000 (33) Frankrijk ENTEGRIS, INC. te BILLERICA, MA LEUVEN, België (BE) (54) Protection de la surface du SiC 01821, Verenigde Staten van Universiteit Gent te 9000 GENT, par une couche de GaN Amerika (US) België (BE) KOLBOW, Steven, P. te CHASKA, (47) 02.11.2011 (72) LIMAYE, Paresh te B-3000 MN 55318, Verenigde Staten van (73) Commissariat à l'Énergie LEUVEN, België (BE) Amerika (US) Atomique et aux Énergies VANFLETEREN, Jan te B-9050 MCMULLEN, Kevin te Alternatives te 75015 PARIS, GENTBRUGGE, België (BE) SHOREWOOD, MN 55331, Frankrijk (FR) BEYNE, Eric te B-3001 LEUVEN, Verenigde Staten van Amerika België (BE) (72) DAUDIN, Bruno te 38700, LA (US) TRONCHE, Frankrijk (FR) (51) H01L 29/78 TIEBEN, Anthony, M. te JORDAN, BRAULT, Julien te 69008, LYON, H01L 29/423 MN 55352, Verenigde Staten van Frankrijk (FR) H01L 29/10 Amerika (US) H01L 29/08 (51) H01L 23/34 KUSZ, Matthew te MINNEAPOLIS, H01L 29/06 F24H 3/06 MN 55406, Verenigde Staten van H01L 21/336 Amerika (US) (11) EP1855317 (11) EP1890336 ANDERSEN, Christian te CARVER, (21) EP07008722.6 MN 55315, Verenigde Staten van (21) EP06017292.1 (22) 28.04.2007 Amerika (US) (22) 18.08.2006 WANG, Huaping te EDEN PRAIRIE, (31) 202006007436 U (54) High-voltage MOS transistor MN 55347, Verenigde Staten van (32) 10.05.2006 device and method of making the Amerika (US) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND same CISEWSKI, Michael te HUTCHINSON, MN 55350, (54) Heizvorrichtung für elektronische (47) 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika Bauelemente in militärischen (73) austriamicrosystems AG te 8141 (US) Fahrzeugen, insbesondere UNTERPREMSTÄTTEN, Oostenrijk JOHNSON, Michael, L. te Kampfpanzern (AT) MINNEAPOLIS, MN 55417, (47) 02.11.2011 (72) Park, Jong Mun te 8010 GRAZ, Verenigde Staten van Amerika (73) Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Oostenrijk (AT) (US) Co. KG te 80997 MÜNCHEN, Röhrer, Georg te 8010 GRAZ, HALBMAIER, David, L. te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Oostenrijk (AT) SHOREWOOD, MN 55331, (DE) Knaipp, Martin te 8141 Verenigde Staten van Amerika UNTERPREMSTÄTTEN, Oostenrijk (US) (72) Föhst, Stefan te 34376 (AT) LYSTAD, John te BLOOMINGTON, IMMENHAUSEN, MN 55438, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) H01L 29/786 Amerika (US) (DE) H01L 21/336 H01L 21/20 H01L 23/532 (51) H01L 23/495 H01L 21/768 (11) EP1119053 (11) EP1528595 EP1412976 (21) EP01200990.8 (21) EP05002373.8

(22) 27.09.2006 (31)

(32)

(33)

(54) (47) (73)

(72)

(51) (11)

(21) EP02765900.2 (22) 30.07.2002 (31) 918919 (32) 31.07.2001

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 25.07.1997

(22) 15.02.1994

(31) 4315697

(31) 4853193 4853393 4853593

(32) 27.02.1997 (33) Japan

(54) Lead frame, wire-bonding stage (54) BORON-DOPED TITANIUM NITRIDE and method for fabricating a LAYER FOR HIGH ASPECT RATIO semiconductor apparatus SEMICONDUCTOR DEVICES (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011

(73) Micron Technology, Inc. te BOISE,

(73) Oki Electric Industry Co., Ltd. te TOKYO 135, Japan (JP)

(32) 15.02.1993 15.02.1993 15.02.1993 (33) Japan Japan Japan (54) Method for fabricating TFT

Nummer 45/11 semiconductor device (47) 02.11.2011 (73) Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan (JP) (72) Yamazaki, Shunpei te TOKYO 1570066, Japan (JP) Takemura, Yasuhiko te SHIGA-KEN 520-0846, Japan (JP) Zhang, Hongyong te KANAGAWAKEN 211-0044, Japan (JP) Takayama, Toru te KANAGAWAKEN 243-0035, Japan (JP) Uochi, Hideki te KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan (JP) (51) H01L 31/18 H01L 31/0224 H01B 1/22 G02F 1/1343 C23F 11/02 (11) EP1947702 (21) EP08103191.6 (22) 14.08.2006 (31) 707675 P 796027 P 798878 P (32) 12.08.2005 28.04.2006 08.05.2006

132 (51) H01L 33/20 H01L 33/00 B23K 26/40 B23K 26/06 (11) EP1733438 (21) EP05711773.1 (22) 24.01.2005 (31) 815293 (32) 01.04.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) LASER PATTERNING OF LIGHT EMITTING DEVICES AND PATTERNED LIGHT EMITTING DEVICES (47) 02.11.2011 (73) CREE, INC. te DURHAM, NC 27703, Verenigde Staten van Amerika (US)

C04B 35/74

(11) EP2025010 (21) EP07722641.3 (22) 01.06.2007 (31) 200600758

(54) Method of fabricating nanowire based transparent conductors

(54) HIGH CRITICAL TEMPERATURE SUPERCONDUCTING ARTICLE WITH IMPROVED MECHANICAL STRENGTH

(32) 02.06.2006 (33) Denemarken

(73) Cambrios Technologies Corporation te MOUNTAIN VIEW, (47) 02.11.2011 CA 94043-1107, Verenigde Staten (73) Danmarks Tekniske Universitet te van Amerika (US) 2800 KGS. LYNGBY, Denemarken (DK) (72) Alden, Jonathan te MOUNTAIN VIEW, 94041-1170, Verenigde (72) GRIVEL, Jean Claude te DK-4330 Staten van Amerika (US) HVALSØ, Denemarken (DK) Dai, Haixia te MOUNTAIN VIEW, CA 94043, Verenigde Staten van (51) H02N 2/02 H01L 41/09 Amerika (US) E05B 47/00 Knapp, Michael R te EMERALD HILLS, CA 94062, Verenigde Staten van Amerika (US) Na, Shuo te SAN JOSE, CA 95148, Verenigde Staten van Amerika (US) Pakbaz, Hash te HAYWARD, CA 94542, Verenigde Staten van Amerika (US) Pschenitzka, Florian te SAN FRANCISCO, CA 94110, Verenigde Staten van Amerika (US) Quan, Xina te SARATOGA, CA 95070, Verenigde Staten van Amerika (US) Spaid, Michael, A te MOUNTAIN VIEW, CA 94041, Verenigde Staten van Amerika (US) Wolk, Jeffrey te HALF MOON BAY, CA 94019, Verenigde Staten van Amerika (US) Winoto, Adrian te 94123 SAN FRANCISCO, Verenigde Staten van Amerika (US)

TRIBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wilmer, Martin te 77948 FRIESENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Johansson, Stefan te 75450 UPPSALA, Zweden (SE) Larson, Anders te 75450 UPPSALA, Zweden (SE) (51) H01L 41/187 C04B 35/475 (11) EP1843987 (21) EP05851837.4 (22) 18.11.2005 (31) 629872 P (32) 19.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(54) LEAD-FREE FERROELECTRIC/ELECTROSTRICTI (72) DONOFRIO, Matthew te RALEIGH, VE CERAMIC MATERIAL NORTH CAROLINA 27613, (47) 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika (US) (73) The University of Akron te AKRON, OH 44325, Verenigde (51) H01L 39/24 Staten van Amerika (US) H01L 39/14

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 02.11.2011

9 november 2011

(72) CHEN, Ang te HUDSON, OHIO 44236, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHI, Yu te HUDSON, OHIO 44236, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01L 41/22 B06B 1/06 (11) EP2147470 (21) EP08745065.6 (22) 04.04.2008 (31) 911108 P 849411 (32) 11.04.2007 04.09.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) ACOUSTIC STACK FOR ULTRASONIC TRANSUCERS AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(11) EP2107622

(47) 02.11.2011

(21) EP08006688.9

(73) GE Inspection Technologies, LP te LEWISTOWN, PA 17044, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 01.04.2008 (54) Shock recognition system in a doorlock using a linear electromechanical motor

(72) YETTER, Kelley, E. te LEWISTOWN, PA 17044, (47) 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika (73) MINEBEA CO.,LTD. te KITASAKU(US) GUN, 389-0293 NAGANO, Japan BARSHINGER, James, Norman te (JP) SCOTIA, NY 12302, Verenigde PiezoMotor Uppsala Aktiebolag te Staten van Amerika (US) 754 50 UPPSALA, Zweden (SE) CORCELIUS, Brian, Van te BURNHAM, PA 17009, Verenigde (72) Schneider, Helmut te 78658 Staten van Amerika (US) ZIMMERN-FLÖZLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) H01L 51/00 (DE) (11) EP1639659 Trietz, Thomas te 78050 (21) EP04743225.7 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 02.07.2004 (DE) (31) 0315477 Schmid, Guido te 78098

Nummer 45/11 (32) 02.07.2003 (33) GROOT BRITTANNIË (54) METHOD OF FABRICATING ORGANIC RECTIFYING DIODES (47) 02.11.2011 (73) Plastic Logic Limited te CAMBRIDGE CB4 0FX, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) CAIN, Paul, A. te CAMBRIDGE CB1 1DP, GROOT BRITTANNIË (GB) SIRRINGHAUS, Henning te COTON, CAMBRIDGE CB3 7PW, GROOT BRITTANNIË (GB) MENON, Anoop te CAMBRIDGE CB4 1TA, GROOT BRITTANNIË (GB) RAMSDALE, Catherine te CAMBRIDGE CB4 2QW, GROOT BRITTANNIË (GB) WERNE, Tim, Von te 5 HOOPER STREET, CAMBRIDGE CB1 2N, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H01M 2/10 (11) EP2240972 (21) EP08862328.5 (22) 12.12.2008 (31) 07024488 (32) 18.12.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PROTECTIVE JACKET (47) 02.11.2011 (73) NMC S.A. te 4731 EYNATTEN, België (BE) (72) ZAMORANO, Rafael te B-4633 MELEN-SOUMAGNE, België (BE) MEESSEN, Silvain te B-4840 WELKENRAEDT, België (BE) MAYERES, Jean-Pierre te B-4700 EUPEN, België (BE) JOB, Denis te B-4031 ANGLEUR, België (BE) (51) H01M 4/88 H01M 4/86 (11) EP2012381 (21) EP08159614.0 (22) 03.07.2008 (31) 20070067286 (32) 04.07.2007 (33) Zuid-Korea (54) Electrode-Electrolyte Composite Particles for a Fuel Cell and Method for the Preparation thereof (47) 02.11.2011 (73) Korea Institute of Science and Technology te SEOUL 136-791, Zuid-Korea (KR) (72) Lee, Jong Ho te 143-751, SEOUL, Zuid-Korea (KR) Lee, Hae Weon te 137-864, SEOUL, Zuid-Korea (KR) Song, Hue Sup te 140-060, SEOUL, Zuid-Korea (KR) Kim, Joo Sun te 411-310, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Son, Ji Won te HAWOLGOK-2-

133 DONG, SEONGBUK-GU 136-130, SEOUL, Zuid-Korea (KR) Kim, Hae Ryoung te 136-130, SEOUL, Zuid-Korea (KR) Jung, Hwa Young te 402-041, INCHEON, Zuid-Korea (KR) (51) H01M 8/00 H01M 4/90 (11) EP1922777 (21) EP06851628.5 (22) 01.08.2006 (31) 193694 (32) 01.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika

9 november 2011 5013923, Japan (JP) KAGA, Nobuyuki; c/o SHISHIAIKABUSHIKIGAISHA te GIFU 5013923, Japan (JP) (51) H01P 3/18 H01P 3/16 A61B 6/03 (11) EP2263282 (21) EP09723416.5 (22) 12.03.2009 (31) 08152969 (32) 19.03.2008 (33) Europees Octrooi Bureau

(54) (54) ELECTROCATALYSTS HAVING GOLD MONOLAYERS ON PLATINUM NANOPARTICLE CORES, (47) AND USES THEREOF (73) (47) 02.11.2011 (73) Brookhaven Science Associates te UPTON, NY 11973, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ADZIC, Radoslav, R. te EAST SETAUKET, NY 11733, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHANG, Junliang te STONY BROOK, NY 11790, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01M 8/10 H01M 8/02 H01B 13/00 H01B 1/06 C08J 7/18 (11) EP2202832 (21) EP08792149.0 (22) 04.08.2008 (31) 2007207430 2007312051 (32) 09.08.2007 03.12.2007 (33) Japan Japan

WAVEGUIDE AND COMPUTED TOMOGRAPHY SYSTEM WITH A WAVEGUIDE 02.11.2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN Philips Intellectual Property & Standards GmbH te 20099 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) PINTER, Robert te NL-5656 AE EINDHOVEN MUEHLSTEFF, Jens te NL-5656 AE EINDHOVEN THIJS, Jeroen, A., J. te NL-5656 AE EINDHOVEN (51) H01P 9/00 H01P 1/18 (11) EP1723690 (21) EP04718788.5 (22) 09.03.2004 (54) AN IMPROVED TUNEABLE DELAY LINE (47) 02.11.2011 (73) Telefonaktiebolaget L- M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(54) SOLID POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, MEMBRANE-ELECTRODE ASSEMBLY FOR FUEL CELL, AND FUEL CELL

(72) KUYLENSTIERNA, Dan te S-412 54 GÖTEBORG, Zweden (SE) JACOBSSON, Harald te S-426 74 VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE) LEWIN, Thomas te S-439 94 ONSALA, Zweden (SE) GEVORGIAN, Spartak te S-411 11 GÖTEBORG, Zweden (SE)

(47) 02.11.2011

(51) H01P 11/00

(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te TOKYO 100-0004, Japan (JP)

(11) EP1433221

(21) (72) TAKAHASHI, Norifumi te ANNAKA- (22) SHI GUNMA 379-0195, Japan (JP) (31) (51) H01M 8/04 (32) C09K 5/00 (33) (11) EP1739775 (21) EP04723053.7 (22) 24.03.2004 (54) COOLING FLUID COMPOSITION FOR FUEL CELL (47) 02.11.2011

EP02752720.9 07.08.2002 963637 27.09.2001 Verenigde Staten van Amerika

(54) WAVEGUIDE IN A PRINTED CIRCUIT BOARD (47) 02.11.2011 (73) Intel Corporation te SANTA CLARA, CA 95052, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Shishiai-Kabushikigaisha te SEKI- (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG SHI, GIFU 501-3923, Japan (JP) (72) BRIST, Gary te YAMHILL, OR (72) EGAWA, Hiroshi; c/o SHISHIAI97148, Verenigde Staten van KABUSHIKIGAISHA te GIFU

Nummer 45/11 Amerika (US) MEJIA, Charles te PORTLAND, OR 97219, Verenigde Staten van Amerika (US) ALGER, William te PORTLAND, OR 97229, Verenigde Staten van Amerika (US) LONG, Gary te ALOHA, OR 97007, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01R 11/28 (11) EP2127032 (21) EP08708208.7 (22) 25.01.2008 (31) 200700132 (32) 26.01.2007 (33) Denemarken (54) A HIGH CURRENT CONNECTOR

134 09.05.2003 (33) Australië Australië (54) ELECTRICAL CONNECTION DEVICE (47) 02.11.2011 (73) Head Electrical International PTY Ltd. te DUDLEY, NEW SOUTH WALES 2290, Australië (AU)

9 november 2011 SCHLEIFRINGE (47) 02.11.2011 (73) Schleifring und Apparatebau GmbH te 82256 FÜRSTENFELDBRUCK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) H01R 13/646

(72) SCHLICHTHERLE, Johann te 87600 KAUFBEUREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MASCH, Raimund te 82275 EMMERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1661211

(51) H01R 43/042

(21) EP04780590.8

(11) EP2294661

(22) 10.08.2004

(21) EP09772523.8

(31) 640472

(22) 02.07.2009

(72) WELLS, Mark te DUDLEY, NEW SOUTH WALES 2290, Australië (AU)

(47) 02.11.2011

(32) 12.08.2003

(32) 22.11.2006

(51) H01R 33/06

(33) Japan

(11) EP1511132

(54) Water resistant connector and connection connector

(21) EP04017002.9

(47) 02.11.2011

(31) 10339594

(31) 102008031346 102009004209 (33) Verenigde Staten van Amerika (73) Vestas Wind Systems A/S te 8940 RANDERS SV, Denemarken (DK) (54) TRIAXIAL BULKHEAD CONNECTOR (32) 02.07.2008 09.01.2009 (72) CHRISTOFFERSEN, Viggo Kofod te (47) 02.11.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 6950 RINGKØBING, Denemarken (73) ADC Telecommunications, Inc. te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DK) EDEN PRAIRIE, MN 55344-2252, (54) CRIMPZANGE Verenigde Staten van Amerika (51) H01R 13/52 (US) (47) 02.11.2011 (11) EP1926181 (72) KHEMAKHEM, M'hamed, Anis te (73) Rennsteig Werkzeuge GmbH te (21) EP07018017.9 MINNETONKA, MN 55343, 98547 VIERNAU, (22) 13.09.2007 Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (US) (DE) (31) 2006316341

(73) SMK Corporation te TOKYO 1428511, Japan (JP) (72) Arai, Atsushi te 939-2366 TOYAMA-SHI TOYAMA, Japan (JP)

(22) 19.07.2004 (32) 26.08.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) H01R 13/53

(54) Lampensockel für eine Hochdruckentladungslampe und Hochdruckentladungslampe

(11) EP2319132

(47) 02.11.2011

(21) EP09785565.4

(73) Osram AG te 81543 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 02.09.2009 (31) 0816121

(72) Behr, Gerhard te 89174 ALTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GROOT BRITTANNIË (DE) Burkhardt, Matthias te 85662 MULTISPUR FIELDBUS BARRIER HOHENBRUNN, BONDSREPUBLIEK ARRANGEMENT DUITSLAND (DE) 02.11.2011 Helbig, Peter te 89567 Cooper Technologies Company te SONTHEIM, BONDSREPUBLIEK HOUSTON, TX 77002, Verenigde DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) Rupp, Arnulf te 82024 TAUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK ESPOSITO DE LA TORELLA, DUITSLAND (DE) Frederic te LUTON BEDFORDSHIRE LU2 7QB, GROOT (51) H01R 39/24 BRITTANNIË (GB) (11) EP2272138 H01R 13/639 (21) EP09735449.2 EP1597800 (22) 23.04.2009 EP04703316.2 (31) 102008001361 20.01.2004 (32) 24.04.2008 2003900291 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 2003902257 (54) MEHRFACHBÜRSTE FÜR 20.01.2003

(32) 04.09.2008 (33) (54) (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32)

(72) LUTZE, Peter te 98587 BERMBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOFMANN, Horst te 98587 UNTERSCHÖNAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WAGNER, Thomas te 98587 BERMBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LEGLER, Mathias te 98587 ALTERSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRÜCKNER, Michael te 98587 STEINBACH-HALLENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01S H01S H01S H01S

3/23 3/098 3/0941 3/00

(11) EP1905140 (21) EP06741601.6 (22) 22.05.2006 (31) 135093 (32) 23.05.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CW-PUMPED MULTIPASS AMPLIFIER FOR A SLICED TRAIN OF MODE-LOCKED LASER PULSES (47) 02.11.2011 (73) Time-Bandwidth Products AG te 8005 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (72) KLIMOV, Igor te CH-8951 FAHRWEID, Zwitserland (CH) AMMANN, Hubert te CH-8006

Nummer 45/11 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (51) H01S 5/06 (11) EP2179481 (21) EP08780264.1

135 Chapon, Michel te 07300 GLUN, Frankrijk (FR) Andre, Patrick te 08000 LA FRANCHEVILLE, Frankrijk (FR)

(31) 880386

(51) H03H 9/02 H02B 13/00 G01K 11/26

(32) 20.07.2007

(11) EP2283553

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP09745838.4

(54) ALIGNMENT METHOD IN WAVELENGTH-CONVERTED, WAVELENGTH-MODULATED SEMICONDUCTOR LASERS

(22) 15.05.2009

(22) 18.07.2008

(47) 02.11.2011 (73) Corning Incorporated te CORNING, NY 14831, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ALMORIC, Etienne te F-77210 AVON, Frankrijk (FR) BHATIA, Vikram te PAINTED POST, NEW YORK 14870, Verenigde Staten van Amerika (US) GOLLIER, Jacques te PAINTED POST, NEW YORK 14870, Verenigde Staten van Amerika (US) PIKULA, Dragan te HORSEHEADS, NEW YORK 14845, Verenigde Staten van Amerika (US) RICKETTS, Daniel O te CORNING, NEW YORK 14830, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01T 13/52 H01T 13/50

(31) 0853184 (32) 16.05.2008

(72) JUGE, Patrice te F-74150 MARCELLAZ ALBANAIS, Frankrijk (FR) FOURNET, Claude te F-73100 AIXLES-BAINS, Frankrijk (FR) (51) H02G 3/12 (11) EP1950858 (21) EP07360003.3 (22) 23.01.2007

(22) 24.12.2009

(73) AB Plast S.r.l. te 25018 MONTICHIARI, Italië (IT)

(47) 02.11.2011 (73) NGK Spark Plug Co., Ltd. te NAGOYA-SHI, AICHI 4678525, Japan (JP) (72) SAKAKURA, Yasushi te NAGOYA AICHI, Japan (JP) (51) H05K 7/14 H02G 3/08 H02B 1/26 (11) EP1641094 (21) EP05356176.7 (22) 26.09.2005 (31) 0410198 (32) 27.09.2004 (33) Frankrijk (54) Coffret de raccordement de câbles conducteurs (47) 02.11.2011

(54) SOFTWARE-CONTROLLED EVALUATION OF FAULT CURRENT FOR PROTECTION AND MONITORING SYSTEMS (47) 02.11.2011 (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) H02H 3/33

(73) AREVA T&D SAS te 92084 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, Frankrijk (FR)

(47) 02.11.2011

(54) Ignition Plug and Ignition System

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 02.11.2011

(21) EP09180742.0

(33) Japan

(32) 09.06.2000

(54) MESURE DE TEMPERATURE A L'INTERIEUR D'ENVELOPPES DE MATERIELS ELECTRIQUES SOUS TENSION.

(11) EP2202854

(32) 26.12.2008

(31) 590098

(72) GIES, Stefan te 93055 REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMID, Reinhard te 93051 REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Frankrijk

(54) Dispositif de fixation pour des appareillages électriques comportant des griffes

(31) 2008332805

9 november 2011

(72) Lorenzetto, Giorgio te 25045 CASTEGNATO (BS), Italië (IT) (51) H02G 9/06 H02G 3/04 H02G 1/08 G02B 6/44 (11) EP2202858 (21) EP10157323.6 (22) 22.09.2000 (31) 400778 (32) 22.09.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Conduit insert for optical fiber cable (47) 02.11.2011

(11) EP1912303 (21) EP07114891.0 (22) 23.08.2007 (31) 0654136 (32) 06.10.2006 (33) Frankrijk (54) Dispositif permettant d'intervenir sur un organe de coupure associé à un dispositif différentiel résiduel en assurant la continuité de l'alimentation électrique d'une charge située en aval (47) 02.11.2011 (73) Société Française du Radiotéléphone-SFR te 75008 PARIS, Frankrijk (FR) Eduwatt te 75019 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Brasse, Sylvain te 78130 LES MUREAUX, Frankrijk (FR) Moraine, Jean-Claude te 14370 BELLENGREVILLE, Frankrijk (FR) Eddi, François te 75020 PARIS, Frankrijk (FR) Louvet, Jean-Claude te 78230, LE PECQ SUR SEINE, Frankrijk (FR) (51) H02J 3/38 (11) EP2151034 (21) EP08736820.5 (22) 09.04.2008 (31) 20075388 (32) 30.05.2007 (33) Finland

(73) Milliken & Company te SPARTANBURG, SC 29303, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) REGULATION SYSTEM

(72) Morris, David Drew te NEWNAN, GA 30265, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) RIIHIMÄKI, Vesa te FI-65320 VAASA, Finland (FI)

(51) H02H 3/33 (73) Mecelec te 07300 MAUVES, H02H 1/00 Frankrijk (FR) Nexans te 75008 PARIS, Frankrijk (11) EP1287599 (FR) (21) EP01947325.5 (72) Rageau, Laurent te 26600 LA (22) 29.05.2001 ROCHE DE GLUN, Frankrijk (FR)

(47) 02.11.2011 (73) Wärtsilä Finland Oy te 65380 VAASA, Finland (FI)

(51) H02K 5/24 F04D 29/66 F04D 25/12 (11) EP1816728 (21) EP05808081.3 (22) 25.10.2005

Nummer 45/11 (31) 200402565 (32) 26.10.2004 (33) Spanje

136

9 november 2011

EINEN GLEICHSTROMMOTOR MIT EINER H-BRÜCKE UND EINER MOTORBREMSSCHALTUNG

STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KOSS, Thomas te 72768 REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SUELZLE, Helmut te 71691 FREIBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 02.11.2011 (54) AXIAL FLOW AIR EXTRACTOR FOR (73) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. BATHROOMS AND SIMILAR KG te 42551 VELBERT, (47) 02.11.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Soler & Palau, S.A. te 17500 (DE) RIPOLL (BARCELONA), Spanje (ES) (72) HIRCHE, Mark te 42549 VELBERT, (51) H03F 1/56 H03F 1/02 (72) PALAU FRANCAS, Josep te EBONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2293433 17500 RIPOLL GERONA, Spanje (DE) (ES) FINZEL, Jörg te 40699 ERKRATH, (21) EP09169181.6 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) H02M 7/00 (22) 01.09.2009 (DE) (11) EP2151913 (54) Envelope tracking RF power GORNIK, Christian te 45549 amplifier unit and method for SPROCKHÖVEL, (21) EP09161467.7 power amplification of an RF BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 29.05.2009 signal (DE) (31) 2008195339 ZECH, Michael te 42553 (47) 02.11.2011 VELBERT, BONDSREPUBLIEK (32) 29.07.2008 (73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS, DUITSLAND (DE) (33) Japan Frankrijk (FR) USELLI, Gianni te 42553 (54) Power conversion apparatus and (72) Machinal, Robin te 70197 VELBERT, BONDSREPUBLIEK electric vehicle STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) (47) 02.11.2011 (51) H02P 9/30 Wiegner, Dirk te 71409 (73) Hitachi Ltd. te CHIYODA-KU H02P 9/10 SCHWAIKHEIM, BONDSREPUBLIEK TOKYO 100-8280, Japan (JP) H02K 19/16 DUITSLAND (DE) (72) Nakatsu, Kinya te CHIYODA-KU Luz, Gerhard te 74321 (11) EP2286510 TOKYO 100-8220, Japan (JP) BIETIGHEIM-BISSINGEN, (21) EP09784574.7 Suzuki, Hideyo te CHIYODA-KU BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 12.05.2009 TOKYO 100-8220, Japan (JP) (DE) Nishikimi, Fusanori te CHIYODA(31) 0810400 (51) H03F 1/26 KU TOKYO 100-8220, Japan (JP) (32) 09.06.2008 (11) EP1872472 Matsuo, Takeshi te CHIYODA-KU (33) GROOT BRITTANNIË TOKYO 100-8220, Japan (JP) (21) EP06749797.4 Yukita, Atsushi te CHIYODA-KU (54) A SYNCHRONOUS ELECTRICAL (22) 12.04.2006 TOKYO 100-8220, Japan (JP) MACHINE (31) 401530 (47) 02.11.2011 (51) H02N 11/00 670907 P G03B 9/02 (73) Rolls-Royce plc te LONDON SW1E (32) 11.04.2006 6AT, GROOT BRITTANNIË (GB) (11) EP2146425 13.04.2005 (72) CULLEN, John, James, Anthony te DERBY DE24 8BJ, GROOT BRITTANNIË (GB) 2007101760 TRAINER, David, Reginald te DERBY DE24 OAQ, GROOT 09.04.2007 BRITTANNIË (GB) Japan LONG, Stephen, Andrew RollsACTUATOR BODY AND THROTTLE Royce Corporation te MECHANISM INDIANAPOLIS INDIANA 4620602.11.2011 0420, Verenigde Staten van Amerika (US) Eamex Corporation te SUITA-SHI MOODIE, Angus, George, Lewis te OSAKA 564-0062, Japan (JP) GLASGOW G5 ORH, GROOT NAKAYAMA, Minoru te SUITA-SHI BRITTANNIË (GB) OSAKA 564-0062, Japan (JP) (51) H02P 9/10 TANAKA, Noboru te SUITA-SHI OSAKA 564-0062, Japan (JP) (11) EP2248253 YAMAGUCHI, Koichi te SUITA-SHI (21) EP09715859.6 OSAKA 564-0062, Japan (JP) (22) 17.02.2009 H02P 3/14 (31) 102008011224 H02P 3/12 (32) 26.02.2008 H02H 7/08 H02H 3/24 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP08721992.9 (22) 13.03.2008 (31) (32) (33) (54) (47) (73) (72)

(51)

(11) EP2269296 (21) EP09732633.4 (22) 15.04.2009 (31) 102008001233 (32) 17.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ANSTEUERSCHALTUNG FÜR

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) ADAPTIVE PREDISTORTION LINEARIZED AMPLIFIER SYSTEM EMPLOYING SELECTIVE SAMPLING (47) 02.11.2011 (73) Powerwave Technologies, Inc. te SANTA ANA, CA 92705, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BRAITHWAITE, Richard, Neil te ORANGE, CALIFORNIA 92867, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H03F 3/217 H03F 1/30 (11) EP2211460 (21) EP10151472.7 (22) 22.01.2010 (31) 2009012341

(32) (54) GENERATORVORRICHTUNG MIT (33) ÜBERSPANNUNGSÜBERWACHUNG (54) (47) 02.11.2011 (47) (73) Robert Bosch GmbH te 70442 (73) STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HERZ, Michael te 70469

22.01.2009 Japan Amplifier circuitry 02.11.2011 CANON KABUSHIKI KAISHA te OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan (JP)

(72) Maeda, Yasushi te OHTA-KU

Nummer 45/11 TOKYO, Japan (JP) (51) H03F 3/217 H02M 3/00 (11) EP2074694 (21) EP08755123.0 (22) 07.05.2008 (31) 928051 P (32) 07.05.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AUTOMATIC ZERO VOLTAGE SWITCHING MODE CONTROLLER (47) 02.11.2011 (73) Harman International Industries, Inc. te NORTHRIDGE, CA 91329, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) STANLEY, Gerald R. te OSCEOLA, IN 46561, Verenigde Staten van Amerika (US)

137 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHODS AND SYSTEMS FOR FREQUENCY GENERATION FOR WIRELESS DEVICES

9 november 2011 (54) INTERNAL CHARGE TRANSFER FOR CIRCUITS (47) 02.11.2011

(73) International Business Machines Corporation te ARMONK, NY 10504, Verenigde Staten van (73) Ericsson Inc. te PLANO, TX 75024, Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KIM, Moon, Ju te ENDICOTT, NEW YORK 13760, Verenigde Staten (72) NORTHCUTT, John, W. te CHAPEL van Amerika (US) HILL, NC 27516, Verenigde Staten KIM, Daeik te HOPEWELL van Amerika (US) JUNCTION, NEW YORK 12533DENT, Paul, Wilkinson te 6683, Verenigde Staten van PITTSBORO, NC 27312, Verenigde Amerika (US) Staten van Amerika (US) CHO, Choongyeun te ENDICOTT, SHULL, Eric, Alan te RALEIGH, NC NEW YORK 13760, Verenigde 27606, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) Amerika (US) CORBIN, Elmer, Kenneth te ZIEN, Harvey te SAN DIEGO, CA WINCHESTER HAMPSHIRE SO21 92128, Verenigde Staten van 2JN, GROOT BRITTANNIË (GB) Amerika (US) (47) 02.11.2011

(51) H03K 4/00 H03K 3/00

(51) H03K 19/003

(11) EP1966889

(21) EP03729296.8

(21) EP06842462.1

(22) 09.01.2003

(22) 12.12.2006

(31) 02000759

(31) 05112458

(32) 12.01.2002

(32) 20.12.2005

(33) Europees Octrooi Bureau

(33) Frankrijk

(33) Europees Octrooi Bureau

(54) LOW VOLTAGE CIRCUIT FOR INTERFACING WITH HIGH VOLTAGE ANALOG SIGNALS

(54) ELECTRONIC CIRCUIT WITH LOW NOISE DELAY CIRCUIT

(54) CIRCUITS WITH IMPROVED POWER SUPPLY REJECTION

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN (72) WANG, Zhenhua, Philips I.P. & Standards GmbH te 52066 (72) FRAMBACH, Johannes, P., A. te AACHEN, BONDSREPUBLIEK REDHILL SURREY RH1 5HA, DUITSLAND (DE) GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) H03F 3/45 (11) EP1639701 (21) EP04753501.8 (22) 27.05.2004 (31) 0307629 (32) 24.06.2003

(73) ATMEL CORPORATION te SAN JOSE, CA 95131, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DUPUY, Christian te DOMAINE LES MICHEL, 13790 PAYNIER, Frankrijk (FR) AMRANI, Hafid te 13011 MARSEILLE, Frankrijk (FR) CORDONNIER, Hubert te 13012 MARSEILLE, Frankrijk (FR) (51) H03G 1/00 (11) EP2277264 (21) EP09732663.1 (22) 25.03.2009 (31) 0807149

(51) H03K 17/16 H03K 17/0412 H02M 1/088 H02J 3/00 H02J 1/00 (11) EP2013956 (21) EP07809031.3 (22) 27.04.2007 (31) 415756 (32) 01.05.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 18.04.2008

(54) REGENERATIVE GATE DRIVE CIRCUIT FOR A POWER MOSFET

(33) GROOT BRITTANNIË

(47) 02.11.2011

(54) LOW NOISE AMPLIFIER (47) 02.11.2011 (73) Elonics Limited te LIVINGSTON, LOTHIAN EH54 7EG, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) WILSON, David te DUNFERMLINE FIFE KY12 0PW, GROOT BRITTANNIË (GB)

(11) EP1535393

(47) 02.11.2011 (73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN

(51) H03K 19/0185 (11) EP2143206 (21) EP08719837.0 (22) 26.03.2008 (31) 07105143 (32) 28.03.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) ELECTRONIC DEVICE WITH A HIGH VOLTAGE TOLERANT UNIT (47) 02.11.2011 (73) Synopsys, Inc. te MOUNTAIN VIEW, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) NEDALGI, Dharmaray, M. te NL(73) Raytheon Company te WALTHAM, 5656 AG EINDHOVEN MASSACHUSETTS 02451-1449, (51) H03L 7/081 Verenigde Staten van Amerika (11) EP1913696 (US) (21) EP06780203.3 (72) JACOBSON, Boris, S. te WESTFORD, MA 01886, Verenigde (22) 25.07.2006 Staten van Amerika (US) (31) 05107151 (51) H03K 19/00

(32) 03.08.2005

(51) H03L 1/02 H03J 7/04

(11) EP2297854

(33) Europees Octrooi Bureau

(21) EP09782812.3

(11) EP1133825

(54) DELAY-LOCKED LOOP

(22) 09.09.2009

(21) EP99948404.1

(47) 02.11.2011

(31) 275521

(22) 22.09.1999

(32) 21.11.2008

(31) 200051

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Philips Intellectual Property & Standards GmbH te 20099 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 25.11.1998

Nummer 45/11

138

Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN (47) (72) PETKOV, Pavel, Philips IP (73) &Standards GmbH te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) CONDER, Jim, Philips IP &Standards GmbH te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GERFERS, Friedel, Philips IP (51) &Standards GmbH te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK (11) DUITSLAND (DE) (21) (51) H03L 7/085 (22) H03D 13/00 (31) (11) EP2291914 (21) EP09766253.0 (22) 11.06.2009 (31) 08158395 (32) 17.06.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) FAST-LOCKING BANG-BANG PLL WITH LOW OUTPUT JITTER (47) 02.11.2011

COMPRESSION

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

02.11.2011

(54) ELEKTRISCHE SCHALTUNG

Slipstream Data Inc. te (47) 02.11.2011 WATERLOO, ON N2L 5V4, Canada (73) Plättner Elektronik GmbH te (CA) 38889 BLANKENBURG, YANG, En-Hui te WATERLOO, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ONTARIO N2T 2R8, Canada (CA) (DE) WANG, Longji te WATERLOO, (72) BLANK, Jürgen te 06507 ONTARIO N2K 2V1, Canada (CA) GERNRODE, BONDSREPUBLIEK H04B 7/00 H04B 1/06 EP1787398 EP05798668.9 08.09.2005 608441 P 189941

(32) 09.09.2004 26.07.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(33) Italië (54) Control apparatus for a load supply device (47) 02.11.2011

(51) H04B 7/005 (11) EP2143211 (21) EP08719749.7

(47) 02.11.2011

(32) 28.03.2007

(11) EP1868297 (21) EP07016723.4 (22) 24.04.2003 (31) 393191 P 353548

(73) STMicroelectronics Srl te 20041 (32) 02.07.2002 AGRATE BRIANZA (MB), Italië (IT) 29.01.2003 (72) Maiocchi, Giuseppe te 22070 (33) Verenigde Staten van Amerika CAPIAGO INTIMIANO (CO), Italië Verenigde Staten van Amerika (IT) (54) Filters for combined (51) H04N 7/50 radiotelephone/GPS terminals H03M 7/40 (47) 02.11.2011 G06F 17/00 (73) ATC Technologies, LLC te RESTON (11) EP1766783 VA 20191-5413, Verenigde Staten (21) EP05763556.7 van Amerika (US) (22) 13.07.2005 (72) Karabinis, Peter D. te CARY, NC 27512, Verenigde Staten van (31) 587555 P Amerika (US) 588380 P (32) 14.07.2004 16.07.2004

(51) H04B 3/54

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(21) EP07801356.2

(54) METHOD, SYSTEM AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR OPTIMIZATION OF DATA

DUITSLAND (DE) HILDEBRANDT, K.-Ulrich te 06507 GERNRODE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GÖDE, Lothar te 06507 GERNRODE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PLÄTTNER, Helmut te 06507 GERNRODE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) PROACTIVE GAIN CONTROL SYSTEM FOR COMMUNICATIONS RECEIVERS

(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN (73) Cisco Technology, Inc. te SAN JOSE, CA 95134, Verenigde (72) BEEK, Remco Cornelis Herman Staten van Amerika (US) van de te REDHILL SURREY RH1 (72) JIN, Hang te PLANO, TX 75025, 1DL, GROOT BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika (51) H03M 3/02 (US) H03M 1/82 GRABNER, John te PLANO, TX H03M 1/08 75025, Verenigde Staten van H03F 3/217 Amerika (US) G06F 1/025 HUANG, Jun te COLUMBUS, OH G05F 3/16 43235, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2202886 HO, Daniel, Wee, Teck. te (21) EP09180404.7 GARLAND, TX 75044, Verenigde (22) 22.12.2009 Staten van Amerika (US) (31) MI20082319 (51) H04B 1/38 (32) 24.12.2008

9 november 2011

(11) EP2067270 (22) 20.09.2007 (31) 102006046629 (32) 29.09.2006

(22) 18.03.2008 (31) 07105142 (33) Europees Octrooi Bureau (54) WIRELESS TRANSMISSION POWER CONTROL METHOD AND SYSTEM (47) 02.11.2011 (73) ST-Ericsson SA te 1228 PLAN-LESOUATES, Zwitserland (CH) (72) DEMAJ, Pierre te REDHILL SURREY RH1 5HA, GROOT BRITTANNIË (GB) TOMATIS, Fabrizio te REDHILL SURREY RH1 5HA, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H04B 7/06 (11) EP1719265 (21) EP05710863.1 (22) 11.02.2005 (31) 543404 P 2004009397 2004054802 (32) 11.02.2004 12.02.2004 14.07.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Zuid-Korea Zuid-Korea (54) A METHOD AND SYSTEM FOR TRANSMITTING AND RECEIVING DATA STREAMS (47) 02.11.2011 (73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR) (72) KIM, Bong Hoe te ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, 426-180, ZuidKorea (KR) SEO, Dong Youn te GANGNAMGU, SEOUL, 135-830, Zuid-Korea (KR) AHN, Joon Kui te DONGJAK-GU, SEOUL, 156-781, Zuid-Korea (KR) KIM, Hak Seong te DONGJAK-GU, SEOUL, 156-833, Zuid-Korea (KR)

Nummer 45/11 WON, Seung Hwan te GWACHEON-SI, GYEONGGI-DO, 427-732, Zuid-Korea (KR) ROH, Dong Wook te GWANAK-GU, SEOUL, 151-870, Zuid-Korea (KR) (51) H04B 7/185

139 (22) 12.09.2008 (31) 47596

(22) 10.11.2003 (31) 319687 P

(72) Wang, Yingmin c/o DaTang Mobile Com. Equip. Co.Ltd te BEIJING 100083, China (CN) AUTOMATIC OPTIMIZATION OF RF Ran, Xiaolong c/o DaTang Mobile RECEIVER INTERFERENCE Com. Equip. Co.Ltd te BEIJING PERFORMANCE 100083, China (CN) 02.11.2011 (51) H04J 14/02 H04B 10/155 Sony Ericsson Mobile H04B 10/08 Communications AB te 221 88 LUND, Zweden (SE) (11) EP1964298 DAI JAVAD, Patrik te S-112 40 (21) EP06828629.3 STOCKHOLM, Zweden (SE) (22) 08.12.2006 H04J 3/06 (31) 102005060256

(33) Verenigde Staten van Amerika (54)

(47) (73)

(32) 11.11.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika

(72)

(54) AIRCRAFT FLIGHT DATA MANAGEMENT SYSTEM AND CORRESPONDING METHOD

(51)

(47) 02.11.2011

(21) EP07872829.2

(73) Aeromechanical Services Ltd te CALGARY, ALBERTA T2E 6Z2, Canada (CA) (72) KOLB, Kurt te CALGARY, ALBERTA T2E 6Y7, Canada (CA) JACOBS, Kent te CALGARY, ALBERTA T2E 6Y7, Canada (CA) JACOBS, Darryl te CALGARY, ALBERTA T2E 6Y7, Canada (CA) (51) H04B 10/08 (11) EP1878143 (21) EP06754829.7 (22) 25.04.2006 (31) 0508825 (32) 03.05.2005 (33) GROOT BRITTANNIË

(11) EP2140590

(22) 20.12.2007 (31) 0705327 (32) 20.03.2007 (33) GROOT BRITTANNIË

(72) RODBRO, Christoffer Asgaard te S-11266 STOCKHOLM, Zweden (SE) JENSEN, Soren Skak te S-118 28 STOCKHOLM, Zweden (SE) ANDERSEN, Soren Vang te L-2732 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU) (51) H04J 3/06

(47) 02.11.2011

(21) EP07290802.3

(72) GOETZER, Martin te 71522 BACKNANG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H04B 10/10 (11) EP1726109 (21) EP05723278.7 (22) 18.02.2005 (31) 790093 (32) 02.03.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2009821 (22) 28.06.2007 (54) Method of distributing a clock signal in a circuit emulation service network (47) 02.11.2011 (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Pascale, Emanuele Antonio te 54100 MASSA, Italië (IT) Gerosa, Marzio te 20038 SEREGNO, Italië (IT) De Blasio, Giuseppe te 00135 ROMA, Italië (IT)

(54) METHOD AND APPARATUS FOR FREE SPACE OPTICAL COMMUNICATION USING INCOHERENT LIGHT

(51) H04L 1/06 H04J 13/00 H04B 1/707

(47) 02.11.2011

(21) EP03729806.4

(73) ITT Manufacturing Enterprises, Inc. te WILMINGTON, DELAWARE 19801, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 16.12.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KANALANGEPASSTEN SIGNALÜBERTRAGUNG IN OPTISCHEN NETZEN

(47) 02.11.2011 (54) METHOD OF TRANSMITTING DATA (73) Deutsche Telekom AG te 53113 IN A COMMUNICATION SYSTEM BONN, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 DUITSLAND (DE) (73) Skype Limited te DUBLIN 2, (72) VORBECK, Sascha te 64347 Ierland (IE) GRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK

(54) PASSIVE OPTICAL TEST TERMINATION (73) Ericsson AB te 164 80 STOCKHOLM, Zweden (SE)

te HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100191, China (CN)

(32) 13.03.2008

(11) EP1563616 (21) EP03773401.9

9 november 2011

(11) EP1533928 (22) 02.06.2003 (31) 02121410 (32) 20.06.2002

(72) WINSOR, Robert, S. te ROUND (33) China HILL, VA 20141, Verenigde Staten (54) SPACE-TIME CODING/DECODING van Amerika (US) METHOD FOR FREQUENCY SELECTIVE FADING CHANNEL (51) H04B 15/00 (11) EP2277273

(47) 02.11.2011

(21) EP08804154.6

(73) China Academy of Telecommunications Technology

DUITSLAND (DE) LEPPLA, Ralph te 64285 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHNEIDERS, Malte te 64289 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GUNKEL, Matthias te 64291 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WEIERSHAUSEN, Werner te 64859 EPPERTSHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) H04L H04L H04L H04L

1/24 1/20 1/16 1/00

(11) EP1861943 (21) EP06707561.4 (22) 15.03.2006 (31) 102005012978 102005016585 (32) 21.03.2005 11.04.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER FEHLERRATE UND ENTSPRECHENDES TESTGERÄT (47) 02.11.2011 (73) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG te 81671 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BRAUN, Thomas te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BÄDER, Uwe te 85521 OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK

Nummer 45/11 DUITSLAND (DE) SEEBACHER, Pirmin te 83022 ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H04L 1/06 H04L 1/00 (11) EP1933492 (21) EP08002667.7 (22) 24.09.2004 (31) 20030068307 (32) 01.10.2003 (33) Zuid-Korea

140

9 november 2011

Japan (JP) (72) Golitschek Edler von Elbwart, Alexander te 63225 LANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wengerter, Christian te 63225 LANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schmitt, Michael Philipp te 63225 LANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Seidel, Eiko te 63225 LANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Method of controlling signal (51) H04L 7/00 transmission in multi-input/multi- (11) EP1599963 output system (21) EP04717377.8 (47) 02.11.2011 (22) 04.03.2004 (73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150(31) 451799 P 721, Zuid-Korea (KR)

24.09.2007 24.09.2007 17.09.2008 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

(47) 02.11.2011 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Song, Bongyong te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 12/18

(72) Kim, Bong Hoe te ANSAN-SI GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Seo, Dong Youn te SEOUL, ZuidKorea (KR)

(11) EP2230795

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP10168605.3

(54) CLOCK AND DATA RECOVERY METHOD AND APPARATUS

(22) 19.09.2008

(51) H04L 1/18 H04L 1/16

(47) 02.11.2011

(21) EP10007397.2 (22) 24.06.2009 (31) 75322 P 87992 P 99206 P 20090049805 (32) 24.06.2008 11.08.2008 23.09.2008 05.06.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Zuid-Korea (54) Method for transmitting uplink signals

(73) Timelab Corporation te SALEM, NH 03079, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ALLEN, Daniel, J. te DERRY, NH 03038, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 12/14 (11) EP1382154 (21) EP02721805.6 (22) 23.04.2002 (31) 841700 (32) 23.04.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND METHOD FOR COMPUTER SECURITY USING MULTIPLE CAGES (47) 02.11.2011

(31) 974800 P 974808 P 974814 P 212505 (32) 24.09.2007 24.09.2007 24.09.2007 17.09.2008 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) Multicast communications within a wireless communications network (47) 02.11.2011 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) (73) SYMANTEC CORPORATION te (73) LG ELECTRONICS INC. te CUPERTINO, CA 95014, Verenigde YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150Staten van Amerika (US) (51) 721, Zuid-Korea (KR) (72) SORKIN, Stephen te MENLO PARK, (72) Lee, Dae Won te ANYANG-SI CA 94025, Verenigde Staten van GYEONGGI-DO (431-749), ZuidAmerika (US) (11) Korea (KR) LYLE, Michael te SAN JOSE, CA Kim, Ki Jun te ANYANG-SI (21) 95121, Verenigde Staten van GYEONGGI-DO (431-749), ZuidAmerika (US) (22) Korea (KR) ROSS, Robert, F. te MOUNTAIN (31) Ahn, Joon Kui te ANYANG-SI VIEW, CA 94041, Verenigde GYEONGGI-DO (431-749), Zuid(32) Staten van Amerika (US) Korea (KR) MARICONDO, James, R. te PALO (33) ALTO, CA 94303, Verenigde (51) H04L 27/34 (54) Staten van Amerika (US) H04L 1/18 (47) 02.11.2011

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) Multicast communications within a wireless communications network

(32) 04.03.2003

(11) EP2242202

van van van van

Song, Bongyong te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) H04L 12/56 H04L 12/26 H04L 12/24 EP1764951 EP06300951.8 14.09.2006 226328 15.09.2005 Verenigde Staten van Amerika Statistical trace-based method, apparatus, node and system for real-time traffic classification

(11) EP1760928

(51) H04L 12/18

(21) EP06021982.1

(11) EP2230796

(47) 02.11.2011

(22) 21.02.2001

(21) EP10168606.1

(54) Hybrid ARQ method with mapping rearrangement of the signals constellation

(22) 19.09.2008

(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, Frankrijk (FR)

(47) 02.11.2011 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,

(31) 974800 P 974808 P 974814 P 212505 (32) 24.09.2007

(72) Olesinski, Wladyslaw te KANATA ONTARIO K2M 2L9, Canada (CA) Rabinovitch, Peter te KANATA ONTARIO K2K 2R1, Canada (CA) (51) H04L 29/06

Nummer 45/11 H04L 12/26

141 (21) EP08750641.6

9 november 2011 GYEONGGI-DO 430-811, ZuidKorea (KR) CHO, Jae-Hee te SEONGNAMCITY, GYEONGGI-DO 463-809, Zuid-Korea (KR) RYU, Byung-Han te DAEJEON-CITY 305-755, Zuid-Korea (KR) HWANG, Seung-Ku te SEOUL 135969, Zuid-Korea (KR)

(11) EP1898556

(22) 19.05.2008

(21) EP07115681.4

(31) 07254099

(22) 05.09.2007

(32) 16.10.2007

(31) 517362

(33) Europees Octrooi Bureau

(32) 08.09.2006

(54) BANDWIDTH ASSIGNMENT

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 02.11.2011

(54) System, method and computer program product for extracting information from remote devices through the HTTP protocol

(73) BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company te LONDON EC1A 7AJ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) H04L 12/56

(47) 02.11.2011

(72) FITCH, Michael, Robert te FELIXSTOWE, SUFFOLK IP11 2UJ, GROOT BRITTANNIË (GB) MITCHELL, Paul, Daniel te TOLLERTON, YORK YO61 1QW, GROOT BRITTANNIË (GB)

(22) 24.04.2006

(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 143-8555, Japan (JP) (72) Motoyama, Tetsuro Ricoh Americas Corporation te WEST CALDWELL, NJ 07006, Verenigde Staten van Amerika (US) Fong, Avery Curtis Ricoh Americas Corporation te WEST CALDWELL, NJ 07006, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 12/46 H04L 12/28 H04L 12/24 (11) EP2232780 (21) EP09730303.6 (22) 08.04.2009 (31) 43157 P 415735 (32) 08.04.2008 31.03.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73) (72) (51) (11)

(51) H04L 12/56 (11) EP1647115 (21) EP04774144.2 (22) 16.07.2004 (31) 2003000049 2004000027 (32) 18.07.2003 21.04.2004 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea (54) METHOD AND DEVICE FOR ALLOCATING RADIO RESOURCES IN WIRELESS PORTABLE NETWORK SYSTEM (47) 02.11.2011

(73) Electronics and Telecommunications Research ENCAPSULATING LARGE Institute te DAEJEON-CITY 305ETHERNET FRAMES 350, Zuid-Korea (KR) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 02.11.2011 LTD. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO Huawei Technologies Co., Ltd. te 442-742, Zuid-Korea (KR) LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN SK Telecom Co., Ltd. te SEOUL GUANGDONG 518129, China (CN) 110-728, Zuid-Korea (KR) SULTAN, Robert te NEW YORK KT Corporation te SEONGNAM10589, Verenigde Staten van CITY, KYUNGKI-DO 463-711, ZuidAmerika (US) Korea (KR) DUNBAR, Linda te TEXAS 75025, KTFreetel Co., Ltd. te 135-280 Verenigde Staten van Amerika SEOUL, Zuid-Korea (KR) (US) Hanaro Telecom, Inc. te SEOUL 100-733, Zuid-Korea (KR) H04L 12/28 (72) KIM, Jae-Heung te DAEJEON-CITY EP1943779 305-390, Zuid-Korea (KR) EP06833849.0 LIM, Soon-Yong te DAEJEON-CITY 305-755, Zuid-Korea (KR) 24.11.2006 YOON, Chul-Sik te SEO-GU, 2005342228 DAEJEON-CITY 302-120, Zuid28.11.2005 Korea (KR) YEO, Kun-Min te YUSEONG-GU, Japan DAEJEON-CITY 305-345, ZuidCommunication apparatus, Korea (KR) control method for SHIN, Seok-Joo te GWANGJU-CITY communication apparatus, and 500-712, Zuid-Korea (KR) communication system SONG, Boong-Gee te SEONGNAM02.11.2011 CITY, GYEONGGI-DO 463-919, Canon Kabushiki Kaisha te OHTAZuid-Korea (KR) KU TOKYO, Japan (JP) EOM, Kwang-Seop, 406-103 Sangrokmaeulboseong apt. te OTSUKA, Mitsuru te OHTA-KU, SEONGNAM-CITY, GYEONGGI-DO TOKYO, Japan (JP) 463-787, Zuid-Korea (KR) H04L 12/56 CHO, Min-Hee te ANYANG-CITY, EP2210380

(11) EP2184896 (21) EP10152781.0 (31) 676345 P 683214 P 408415 (32) 29.04.2005 20.05.2005 21.04.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) MAC multiplexing and TFC selection procedure for enhanced uplink (47) 02.11.2011 (73) INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION te WILMINGTON, DE 19810, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Terry, Stephen E. te NORTHPORT, NY 11768, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 12/56 (11) EP1307015 (21) EP02292235.5 (22) 12.09.2002 (31) 0113804 (32) 25.10.2001 (33) Frankrijk (54) Système de routage IS-IS tolérant aux fautes et procédé correspondant (47) 02.11.2011 (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Mongazon-Cazavet, Bruno te 91240 ST. MICHEL-SUR-ORGE, Frankrijk (FR) Rombeaut, Jean Pierre te 59600 MAUBEUGE, Frankrijk (FR) (51) H04L 29/12 H04L 29/08 H04L 12/58 (11) EP1873987 (21) EP07111377.3 (22) 29.06.2007 (31) 102006030237 (32) 30.06.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren zum Managen von Nachrichten zwischen zumindest zwei Teilnehmern (47) 02.11.2011

Nummer 45/11

142

(73) Vodafone Holding GmbH te 40213 (33) Verenigde Staten van Amerika DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (54) Channel estimation of a received DUITSLAND (DE) multipath CDMA signal (72) Haiges, Sven te 85622, (47) 02.11.2011 FELDKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (73) Qualcomm Incorporated te SAN DUITSLAND (DE) DIEGO, CA 92121-1714, Maretzke, Michael te 82272, Verenigde Staten van Amerika MOORENWEIS, BONDSREPUBLIEK (US) DUITSLAND (DE) (72) Malladi, Durga Prasad te SAN (51) H04L 17/00 DIEGO, CA 92128, Verenigde (11) EP1481519 Staten van Amerika (US) Wei, Yongbin te SAN DIEGO, CA (21) EP03711260.4 92129, Verenigde Staten van (22) 26.02.2003 Amerika (US) (31) 361493 P Blanz, Josef J. te 67157 WACHENHEIM, BONDSREPUBLIEK (32) 04.03.2002 DUITSLAND (DE) (33) Verenigde Staten van Amerika

9 november 2011 WEI, Yongbin te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92129, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 27/26 H04L 25/03 (11) EP1829311 (21) EP04809119.3 (22) 21.12.2004 (54) TRANSMITTER APPARATUS AND METHOD FOR TRANSMITTING PACKET DATA UNITS IN A COMMUNICATION SYSTEM (47) 02.11.2011 (73) Telefonaktiebolaget L- M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(11) EP1926266

(72) LARSSON, Peter te S-169 71 SOLNA, Zweden (SE)

(21) EP07022606.3

(51) H04L 27/26

(22) 21.11.2007 (73) Glowlink Communications (31) 20060116146 Technology, Inc. te LOS ALTOS, CA (32) 23.11.2006 94022-1408, Verenigde Staten van Amerika (US) (33) Zuid-Korea

(11) EP1642433

(72) CHU, Jeffrey, C. te LOS ALTOS, CA (54) Channel estimating apparatus 94022-1408, Verenigde Staten and method for use in a van Amerika (US) broadband wireless DOWNEY, Michael, L. te LOS communication system ALTOS, CA 94022-1408, (47) 02.11.2011 Verenigde Staten van Amerika (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te (US) SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Zuid(51) H04L 25/02 Korea (KR) H04B 1/707 (72) Oh, Jeong-Tae te YONGIN-SI (11) EP1913745 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Byun, Myung-Kwang te SUWON-SI (21) EP06801274.9 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (22) 10.08.2006 Jeon, Jae-Ho te SEONGNAM-SI (31) 707673 P GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) 492605 Maeng, Seung-Joo te SEONGNAMSI GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (32) 12.08.2005 24.07.2006 (51) H04L 27/26

(32) 08.07.2003

(54) DETECTING AND MEASURING INTERFERENCE CONTAINED WITHIN A DIGITAL CARRIER (47) 02.11.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) CHANNEL ESTIMATION FOR WIRELESS COMMUNICATION (47) 02.11.2011

(73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LUO, Tao te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) DAMNJANOVIC, Aleksandar te DEL MAR, CALIFORNIA 92014, Verenigde Staten van Amerika (US) MALLADI, Durga, Prasad te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92128, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 25/02 (11) EP2247048 (21) EP10173292.3 (22) 18.02.2004 (31) 368765 (32) 18.02.2003

(51) H04L 25/02

H03M 13/15

(11) EP2055063 (21) EP07813558.9 (22) 30.07.2007 (31) 833941 P 841361 P 843111 P (32) 28.07.2006 30.08.2006 09.09.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Data encoding method and apparatus for flash-type signaling (47) 02.11.2011 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BHUSHAN, Naga te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92129, Verenigde Staten van Amerika (US) GAAL, Peter te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92126, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP04741889.2 (22) 25.06.2004 (31) 0308339 (33) Frankrijk (54) METHODE D'ESTIMATION DE RESIDU DE LA PORTEUSE, ESTIMATEUR ET SYSTEME DE MODULATION AVEC ASSERVISSEMENT DE LA PORTEUSE L'UTILISANT (47) 02.11.2011 (73) Thomson Licensing te 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk (FR) (72) EYRIES, Julien te F-94117 ARCUEIL, Frankrijk (FR) BLAISE, René te F-94117 ARCUEIL, Frankrijk (FR) (51) H04L 29/06 (11) EP1493258 (21) EP03715638.7 (22) 31.03.2003 (31) 2002103674 (32) 05.04.2002 (33) Japan (54) CONTENT USING SYSTEM (47) 02.11.2011 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP) (72) HIGASHI, Akio te TAKATSUKI-SHI, OSAKA 569-1022, Japan (JP) TOKUDA, Katsumi te IKEDA-SHI, OSAKA 563-0038, Japan (JP) OHMORI, Motoji te HIRAKATA-SHI, OSAKA 573-0071, Japan (JP) INOUE, Mitsuhiro te OSAKA-SHI, OSAKA 555-0011, Japan (JP) (51) H04L 29/06 (11) EP1974524 (21) EP07704922.9 (22) 18.01.2007

Nummer 45/11 (31) 0601026

143 different priorities into a packet

9 november 2011 (51) H04L 29/06

(32) 18.01.2006

(47) 02.11.2011

(11) EP2149244

(33) GROOT BRITTANNIË

(73) Wecomm Limited te AUSTIN FRIARS, LONDON EC2N 2HA, GROOT BRITTANNIË (GB)

(21) EP07747293.4

(54) TELECOMMUNICATIONS SYSTEM AND METHOD

(22) 26.04.2007

(54) A METHOD OF AND A SYSTEM (72) Sturrock, Oliver te LONDON W12 FOR ESTABLISHING A CALL OVER 8NT, GROOT BRITTANNIË (GB) AN IP MULTI MEDIA FRANCE TELECOM te 75015 Wentford, Timothy John te COMMUNICATIONS SYSTEM AND PARIS, Frankrijk (FR) PINNER HA5 1NB, GROOT A CIRCUIT SWITCHED CHEN, Xiaobao te SWINDON BRITTANNIË (GB) COMMUNICATIONS SYSTEM WILTSHIRE SN5 5DQ, GROOT Russell, Peter George Fisher te (47) 02.11.2011 BRITTANNIË (GB) BASINGSTOKE RG22 4TU, GROOT (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson BRITTANNIË (GB) H04L 29/06 (publ) te 164 83 STOCKHOLM, (51) H04L 29/06 EP2059001 Zweden (SE) (11) EP1085725 EP07291337.9 (72) NOLDUS, Rogier, August, Caspar, (21) EP00402148.1 Joseph te NL-5052 BM GOIRLE 07.11.2007 DEN HARTOG, Jos te NL-2904 SE (22) 27.07.2000 Multitype SIP processing element CAPELLE A/D IJSSEL (31) 9910430 02.11.2011 (51) H04L 29/08 (32) 12.08.1999 Alcatel Lucent te 75008 PARIS, H04L 1/00 Frankrijk (FR) (33) Frankrijk (11) EP2266296 Sienel, Jürgen te 71229 (54) Procédé pour faire communiquer LEONBERG, BONDSREPUBLIEK un utilisateur avec au moins une (21) EP09730250.9 DUITSLAND (DE) base de données. (22) 09.04.2009 Drewniok, Marc te 73728 (47) 02.11.2011 (31) 08300177 ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, (32) 11.04.2008 DUITSLAND (DE) Frankrijk (FR) Schumann, Roberto te 70193 (33) Europees Octrooi Bureau STUTTGART, BONDSREPUBLIEK (72) Mahiddini, Patrice te 92700 (54) SYSTEM AND METHOD FOR DUITSLAND (DE) COLOMBES, Frankrijk (FR) IMPROVING THE FILE Steinbrenner, Michael te 71065 TRANSMISSION RELIABILITY (51) H04L 29/06 SINDELFINGEN, (47) 02.11.2011 (11) EP1515518 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Thomson Licensing te 92130 (DE) (21) EP04255500.3 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk (22) 10.09.2004 H04L 29/06 (FR) (31) 2003321804 EP1753200 (72) BICHOT, Guillaume te F-92648 2004211423 EP06117631.9 BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR) (32) 12.09.2003 HOWSON, Christopher te F-92648 21.07.2006 20.07.2004 BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR) 2005073433 ALLEAUME, VINCENT te F-92648 (33) Japan 10.08.2005 BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR) Japan Zuid-Korea (54) Method of setting digital (51) H04L 29/08

(47) 02.11.2011 (73) (72)

(51) (11) (21) (22) (54) (47) (73) (72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

(54) Mode-based access control method and device

certificate to authenticate communication apparatus

(47) 02.11.2011

(47) 02.11.2011

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)

(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 143-8555, Japan (JP)

(72) Son, Kyoung-Ho te SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Yook, Hyun-gyoo te SEOCHO-GU, SEOUL, Zuid-Korea (KR) Lee, Sung-min te YEONGTONGGU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Oh, Seung-jae te GANGNAM-GU, SEOUL, Zuid-Korea (KR) Han, Se-hee te GANGNAM-GU, SEOUL, Zuid-Korea (KR) (51) H04L 29/06 (11) EP1631041 (21) EP05255080.3 (22) 17.08.2005 (31) 0418368 (32) 18.08.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Encapsulation of data with

(11) EP1913755 (21) EP06780107.6 (22) 17.07.2006 (31) 704022 P

(72) Imai, Tatsuya te TOKYO, Japan (JP) (32) 29.07.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (51) H04L 29/06

(22) 11.11.2005

(54) SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT DEPENDENT SERVICE DISCOVERY FOR MOBILE MEDICAL DEVICES

(31) 10047

(47) 02.11.2011

(32) 10.12.2004

(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN

(11) EP1670204 (21) EP05024720.4

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) SUN, Xiaolu Room 602, Bldg. 16, No. 89 Mudan Road te SHANGHAI 201203, China (CN) BALDUS, Heeribert te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK (47) 02.11.2011 DUITSLAND (DE) KLABUNDE, Karin te 52066 (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, AACHEN, BONDSREPUBLIEK Frankrijk (FR) DUITSLAND (DE) (72) Damm, Gerard Louis Jacques Paul FENG, Lei te SHANGHAI 200233, te PLANO, TX 75093, Verenigde China (CN) Staten van Amerika (US) (54) Distributive system for marking and blocking video and audio content related to video and audio programs

(51) H04L 29/08

Nummer 45/11 (11) EP1959639 (21) EP08009257.0 (22) 15.02.2006 (54) Ausfallsicheres System zum Verwalten von Client-ServerKommunikation (47) 02.11.2011 (73) Software AG te 64297 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

144 (73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) (72) STRAWN, Andrew te FLEET, HANTS GU51 3JB, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H04M 1/23 H04M 1/02 (11) EP2141896 (21) EP09162833.9 (22) 16.06.2009

9 november 2011 DUITSLAND (DE) LARIMA-BELLINGHOVEN, Pirjo te 47608 GELDERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H04Q 3/00 H04M 3/42 (11) EP2109335 (21) EP08715316.9 (22) 25.03.2008 (31) 200710075566

(72) Bein, Kerstin te 67227 FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schmidt, Wolfgang te 64673 ZWINGENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 200810302512

(51) H04L 29/12 H04L 29/08

(47) 02.11.2011 (73) Shenzhen Futaihong Precision (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te Industry Co., Ltd. te SHENZHEN LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE GUANGDONG 518129, China (CN) 518109, China (CN) FIH (Hong Kong) Limited te HONG (72) SUN, Wei te SHENZHEN, KONG, Hong Kong (HK) GUANGDONG 518129, China (CN)

(11) EP2160885 (21) EP08763396.2 (22) 20.06.2008 (31) 07110843 08100159 (32) (33) (54)

(47) (73) (72) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

(32) 03.07.2008 (33) China (54) Portable terminal with keypad lifting mechanism (47) 02.11.2011

(72) Zou, Zhi-Gang te 518109, SHENZHEN CITY GUANGDONG, 22.06.2007 China (CN) 07.01.2008 Shi, Zhi-Qiang te 518109, SHENZHEN CITY GUANGDONG, Europees Octrooi Bureau China (CN) Europees Octrooi Bureau Yin, Tao te 518109, SHENZHEN NETWORK DEVICE AND METHOD CITY GUANGDONG, China (CN) OF TRANSMITTING CONTENT Chen, Zhi-Lan te 518109, FROM A FIRST NETWORK DEVICE SHENZHEN CITY GUANGDONG, TO A SECOND NETWORK DEVICE China (CN) 02.11.2011 Peng, Zhi-Gang te 518109, SHENZHEN CITY GUANGDONG, NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN China (CN) TABAALOUTE, Zahra te A-1102 (51) H04M 1/60 VIENNA, Oostenrijk (AT) H04M 1/24 H04L 29/08 (11) EP2204972 EP2279601 (21) EP08022531.1 EP09751273.5 (22) 30.12.2008 18.05.2009 (54) Automatic permutation setup and 54440 P gain calibration of a headset 19.05.2008 interface unit Verenigde Staten van Amerika (47) 02.11.2011

(54) METHODS AND SYSTEMS FOR (73) GN Netcom A/S te 2750 ENABLING FEATURES PROVIDED BALLERUP, Denemarken (DK) BY A FIRST PRESENTATION LAYER (72) Frandsen, Otto te 2100 PROTOCOL IN A SESSION COPENHAGEN Ø, Denemarken IMPLEMENTED ACCORDING TO A (DK) SECOND PRESENTATION LAYER (51) H04M 1/247 PROTOCOL G09G 5/26 (47) 02.11.2011 (11) EP1829339 (73) Citrix Systems, Inc. te FORT (21) EP04806420.8 LAUDERDALE, FL 33309, Verenigde Staten van Amerika (22) 22.12.2004 (US) (54) IN-CAR USER INTERFACE FOR (72) WOOKEY, Michael te NORTH MOBILE PHONES RYDE, NSW 2113, Australië (AU) (47) 02.11.2011 (51) H04M 1/02 (73) Nokia Corporation te 02150 (11) EP1867143

ESPOO, Finland (FI)

(32) 03.08.2007 (33) China (54) PERFORMING METHOD, DEVICE AND SYSTEM OF SERVICE OPEN INSTRUCTIONS

(51) H04M 3/51 (11) EP2222068 (21) EP09153252.3 (22) 19.02.2009 (54) Personal call center (47) 02.11.2011 (73) Research In Motion Limited te WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada (CA) (72) Gisby, Douglas te REDWOOD CITY, CA CALIFORNIA 94065, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04M 3/533 H04L 12/54 (11) EP1834471 (21) EP05791294.1 (22) 30.09.2005 (31) 638386 P (32) 27.12.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND SYSTEM TO ENABLE SUBMISSION AND SUBSEQUENT RETRIEVAL OF ENHANCED VOICE MAIL MESSAGES (47) 02.11.2011 (73) BCE Inc. te MONTREAL QUEBEC H3B 4Y7, Canada (CA) (72) CLARK, David, William te CARP, ONTARIO K0A 1L0, Canada (CA) LAM, Gregory, A. te TORONTO, ONTARIO M6S 3E4, Canada (CA) MURRAY, Sean, M. te TORONTO, ONTARIO M4V 1T4, Canada (CA) (51) H04M 9/08

(11) EP2044762 (72) SCHMITZ, Uwe te 40229 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (21) EP07700635.1 (22) 06.04.2005 DUITSLAND (DE) (22) 18.01.2007 (54) EXTENSIBLE MOBILE ELECTRONIC KRUMMEL, Holger te 44789 (31) 490528 DEVICE BOCHUM, BONDSREPUBLIEK (32) 21.07.2006 (47) 02.11.2011 (21) EP05718363.4

Nummer 45/11

145

(33) Verenigde Staten van Amerika

on type of image apparatus and image apparatus adopting the (54) ECHO CANCELLATION AND NOISE same REDUCTION ADAPTATION DURING RINGING SIGNAL PLAYBACK (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (73) Sony Ericsson Mobile Communications AB te 221 88 LUND, Zweden (SE)

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO 442742, Zuid-Korea (KR)

9 november 2011 (32) 10.09.2008 (33) Zuid-Korea (54) Broadcast receiver for displaying explanation of terminology included in digital caption and method for processing digital caption using the same

(72) Bae, Dae-gyu te SUWON-SI (47) 02.11.2011 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (72) STENMARK, Fredrik te S-21152 (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te Kim, In-hwan te SUWON-SI MALMO, Zweden (SE) GYEONGGI-DO 442-742, ZuidGYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) HISELIUS, Per te S-22467 LUND, Korea (KR) Kim, Dong-young te SEONGNAMZweden (SE) SI GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (72) Yoon, Yeo-ri te GYEONGGI-DO, GUSTAVSSON, Stefan te N2G 4Z9 Zuid-Korea (KR) KITCHENER, ONTARIO, Canada (51) H04N 7/24 Kwon, Yong-hwan te GYEONGGI(CA) H04N 5/50 DO, Zuid-Korea (KR) H04N 5/44 Lee, Sang-hee te SEOUL, Zuid(51) H04M 9/08 Korea (KR) (11) EP1987668 (11) EP2018034 Lee, Jeong-yeon te GYEONGGI(21) EP07717643.6 (21) EP07013893.8 DO, Zuid-Korea (KR) (22) 21.02.2007 Park, Mi-ju te SEOUL, Zuid-Korea (22) 16.07.2007 (KR) (31) 775441 P (54) Method and system for Kim, Won-il te GYEONGGI-DO, processing sound signals in a (32) 21.02.2006 Zuid-Korea (KR) vehicle multimedia system (33) Verenigde Staten van Amerika Hwang, Woo-seok te SEOUL, (47) 02.11.2011 Zuid-Korea (KR) (54) RAPID TUNING IN MULTIMEDIA (73) Nuance Communications, Inc. te APPLICATIONS (51) H04N 5/74 BURLINGTON, MA 01803, (47) 02.11.2011 G03B 21/00 Verenigde Staten van Amerika (73) QUALCOMM Incorporated te SAN (11) EP1793600 (US) DIEGO, CA 92121, Verenigde (21) EP05782394.0 (72) Haulick, Tim te 89143 Staten van Amerika (US) BLAUBEUREN, BONDSREPUBLIEK (22) 12.09.2005 (72) WALKER, Gordon Kent te POWAY, DUITSLAND (DE) (31) 2004273417 CALIFORNIA 92064, Verenigde Hoff, Viola te 89073 ULM, 2004273427 Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 2004273428 RAVEENDRAN, Vijayalakshmi R. te (DE) 2004273429 SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, Schmidt, Gerhard te 89081 ULM, 2004273433 Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 2004273435 (US) (DE) DEVICO, Michael te SAN DIEGO, (32) 21.09.2004 (51) H04M 17/00 CALIFORNIA 92130, Verenigde 21.09.2004 Staten van Amerika (US) 21.09.2004 (11) EP1623564 21.09.2004 (21) EP04731690.6 (51) H04N 5/445 21.09.2004 (22) 07.05.2004 (11) EP2274908 21.09.2004 (31) 200303551 (21) EP09730475.2 (33) Japan Japan (32) 08.05.2003 (22) 08.04.2009 Japan (33) Zuid-Afrika (31) 99380 Japan (54) CALL MANAGEMENT PROTOCOL (32) 08.04.2008 Japan FOR INSUFFICIENT CREDIT Japan (33) Verenigde Staten van Amerika (47) 02.11.2011 (54) PROJECTOR DEVICE, MOBILE (54) VIDEO MULTIVIEWER SYSTEM (73) Starscriber Corporation te SCOTTSDALE, AZ 85266, Verenigde Staten van Amerika (US)

USING DIRECT MEMORY ACCESS (DMA) REGISTERS AND MULTI PORTED BLOCK RAM AND RELATED METHOD

TELEPHONE, AND CAMERA

(47) 02.11.2011 (73) NIKON CORPORATION te CHIYODA-KU TOKYO 100-8331, Japan (JP)

(72) Kahn, Ari te 2193 (47) 02.11.2011 JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA) (73) Harris Corporation te (72) NOZAKI, Hirotake, c/o NIKON MELBOURNE, FL 32919, (51) H04N 5/775 CORPORATION te TOKYO Verenigde Staten van Amerika H04N 5/77 1008331, Japan (JP) (US) H04N 5/445 OHTA, Tadashi, c/o NIKON H04N 5/232 CORPORATION te TOKYO (72) CAMER, Cristian te YORK, ON M6B H04L 12/28 1008331, Japan (JP) 4B5, Canada (CA) MITSUHASHI, Setsu, c/o NIKON KOMOROWSKI, Marcin te (11) EP2068554 CORPORATION te TOKYO TORONTO, ON M4G 2S3, Canada (21) EP08170401.7 1008331, Japan (JP) (CA) (22) 01.12.2008 NITTA, Keiichi, c/o NIKON (51) H04N 5/445 CORPORATION te TOKYO (31) 20070127118 (11) EP2164250 1008331, Japan (JP) (32) 07.12.2007 OHMURA, Akira, c/o NIKON (21) EP09165348.5 (33) Zuid-Korea CORPORATION te TOKYO (22) 13.07.2009 1008331, Japan (JP) (54) Method for providing information (31) 20080089305

Nummer 45/11 FUJINAWA, Nobuhiro, c/o NIKON CORPORATION te TOKYO 1008331, Japan (JP) (51) H04N 7/173 H04N 7/16 (11) EP1207695 (21) EP01129011.1 (22) 02.12.1993 (31) 991074 (32) 09.12.1992 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Targeted advertising in a cable television system

146 (73) QUALCOMM Incorporated te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 18.04.2002 22.11.2002

(72) KARCZEWICZ, Marta te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Video decoding method and apparatus

(51) H04N H04N H04N H04N

7/50 7/36 7/32 7/26

(11) EP1798985 (21) EP07006020.7

(47) 02.11.2011

(22) 18.04.2003

(73) Comcast IP Holdings I, LLC te WILMINGTON, DE 19801, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 2002116718 2002340042 (32) 18.04.2002 22.11.2002

(72) Hendricks, John S. te POTOMAC, (33) Japan MD 20854, Verenigde Staten van Japan Amerika (US) (54) Video decoding method and Bonner, Alfred E. te BETHESDA, apparatus MD 20817, Verenigde Staten van (47) 02.11.2011 Amerika (US) (73) Kabushiki Kaisha Toshiba te (51) H04N 7/167 TOKYO 105-8001, Japan (JP) H04N 7/16 H04N 5/00

(11) EP1723788 (21) EP05716761.1 (22) 22.02.2005 (31) 04100702 (32) 23.02.2004 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PROCÉDÉ DE GESTION DU TRAITEMENT DE DONNÉES À ACCÈS CONDITIONNEL PAR AU MOINS DEUX DÉCODEURS (47) 02.11.2011 (73) Nagravision SA te 1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, Zwitserland (CH) (72) KUDELSKI, Henri te CH-1091 GRANDVAUX, Zwitserland (CH) LE BUHAN, Corinne te CH-1619 LES PACCOTS, Zwitserland (CH) MOREILLON, Guy te CH-1042 BIOLEY-ORJULAZ, Zwitserland (CH) (51) H04N 7/26 (11) EP2135458

9 november 2011

(33) Japan Japan

(47) 02.11.2011 (73) Kabushiki Kaisha Toshiba te TOKYO 105-8001, Japan (JP) (72) Chujoh, Takeshi te TOKYO 1510061, Japan (JP) Koto, Shinichiro te TOKYO, Japan (JP) Kikuchi, Yoshihiro te TOKYO, Japan (JP) (51) H04N H04N H04N H04N

7/50 7/36 7/32 7/26

(11) EP1798983 (21) EP07006018.1 (22) 18.04.2003 (31) 2002116718 2002340042 (32) 18.04.2002 22.11.2002

(72) Chujoh, Takeshi te TOKYO 151(33) Japan 0061, Japan (JP) Japan Koto, Shinichiro te TOKYO, Japan (54) Video encoding method and (JP) apparatus Kikuchi, Yoshihiro te TOKYO, Japan (47) 02.11.2011 (JP) (73) Kabushiki Kaisha Toshiba te (51) H04N 7/50 TOKYO 105-8001, Japan (JP) H04N 7/36 (72) Chujoh, Takeshi te TOKYO 151H04N 7/32 0061, Japan (JP) H04N 7/26 Koto, Shinichiro te TOKYO, Japan (11) EP1798989 (JP) (21) EP07006032.2 Kikuchi, Yoshihiro te TOKYO, Japan (JP) (22) 18.04.2003 (31) 2002116718 2002340042 (32) 18.04.2002 22.11.2002

(51) H04N H04N H04N H04N

7/50 7/36 7/32 7/26

(33) Japan Japan

(11) EP1798986 (21) EP07006021.5

(54) Video decoding method and apparatus

(22) 18.04.2003

(47) 02.11.2011

(31) 2002116718 2002340042

(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te TOKYO 105-8001, Japan (JP)

(32) 18.04.2002 22.11.2002

(72) Chujoh, Takeshi te TOKYO 151(33) Japan 0061, Japan (JP) Japan Koto, Shinichiro te TOKYO, Japan (54) Video encoding method and 04.03.2008 (JP) apparatus 893586 P Kikuchi, Yoshihiro te TOKYO, Japan 867985 (47) 02.11.2011 (JP) 07.03.2007 (73) Kabushiki Kaisha Toshiba te (51) H04N 7/50 05.10.2007 TOKYO 105-8001, Japan (JP) H04N 7/36 Verenigde Staten van Amerika (72) Chujoh, Takeshi te TOKYO 151H04N 7/32 Verenigde Staten van Amerika 0061, Japan (JP) H04N 7/26 Koto, Shinichiro te TOKYO, Japan COMBINED RUN-LENGTH CODING (11) EP1798984 (JP) OF REFINEMENT AND (21) EP07006019.9 Kikuchi, Yoshihiro te TOKYO, Japan SIGNIFICANT COEFFICIENTS IN (JP) SCALABLE VIDEO CODING (22) 18.04.2003 ENHANCEMENT LAYERS (31) 2002116718 (51) H04N 7/50

(21) EP08743676.2 (22) (31) (32) (33) (54)

(47) 02.11.2011

2002340042

H04N 7/36

Nummer 45/11 H04N 7/32 H04N 7/26 (11) EP1798987 (21) EP07006030.6 (22) 18.04.2003 (31) 2002116718 2002340042 (32) 18.04.2002 22.11.2002 (33) Japan Japan (54) Video encoding method and apparatus (47) 02.11.2011 (73) Kabushiki Kaisha Toshiba te TOKYO 105-8001, Japan (JP)

147 (51) H04Q 11/00 (11) EP1761102 (21) EP05255352.6 (22) 01.09.2005 (54) Scalable multi-granular optical node architecture (47) 02.11.2011 (73) Lucent Technologies Nederland B.V. te 1200 BD HILVERSUM

9 november 2011 NIELSEN, Johan, Ludvig te N-1152 OSLO, Noorwegen (NO) (51) H04R 3/00 H04R 1/40 G10L 21/02 (11) EP2293594 (21) EP10166119.7 (22) 16.06.2010 (31) 0955133

(72) Jennen, Jean Gerardus Leonardus (32) 23.07.2009 te 1273 BT HUIZEN (33) Frankrijk (51) H04Q 11/04 H04B 3/02 (11) EP1898663 (21) EP06300937.7

(54) Procédé de filtrage des bruits latéraux non-stationnaires pour un dispositif audio multimicrophone, notamment un dispositif téléphonique "mains libres" pour véhicule automobile

(22) 08.09.2006 (72) Chujoh, Takeshi te TOKYO 151(54) A filter device for passing (47) 02.11.2011 0061, Japan (JP) telephony signals Koto, Shinichiro te TOKYO, Japan (73) Parrot te 75010 PARIS, Frankrijk (JP) (47) 02.11.2011 (FR) Kikuchi, Yoshihiro te TOKYO, Japan (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, (72) Vitte, Guillaume te 75003 PARIS, (JP) Frankrijk (FR) Frankrijk (FR) (51) H04N 7/64 Seris, Julie te 75013 PARIS, (72) Orr, Bruce Francis te NEW SOUTH Frankrijk (FR) WALES 2093, Australië (AU) (11) EP1181829 Pinto, Guillaume te 75004 PARIS, (21) EP01907562.1 (51) H04Q 11/04 Frankrijk (FR) H04L 12/56 (22) 23.02.2001 (51) H04R 3/02 (11) EP0979022 (31) 00400604 (11) EP1519618 (21) EP99306201.7 (32) 07.03.2000 (21) EP03021578.4 (22) 04.08.1999 (33) Europees Octrooi Bureau (22) 24.09.2003 (31) 129284 (54) RESYNCHRONIZATION METHOD (54) Verfahren und FOR DECODING VIDEO (32) 05.08.1998 Kommunikationsgerät mit Mitteln (47) 02.11.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika zur Entstörung von Audiosignalen (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (54) Method and apparatus for a (47) 02.11.2011 te 5621 BA EINDHOVEN simple explicit rate indication (73) Hewlett-Packard Development algorithm (SERIA) (72) DUFOUR, Cecile te NL-5656 AA Company, L.P. te HOUSTON, TX EINDHOVEN (47) 02.11.2011 77707, Verenigde Staten van RAMANZIN, Yves te NL-5656 AA Amerika (US) (73) Ericsson AB te 164 80 EINDHOVEN STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) Lorenz, Frank te 46397 BOCHOLT, (51) H04Q 1/02 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Vishnu, Meenarachagan te (DE) CRANBERRY, PA 16066, Verenigde (11) EP2266323 Pörschmann, Christoph, Dr. te Staten van Amerika (US) (21) EP09727012.8 45966 GLADBECK, Basak, Debashis te ALLISON (22) 25.03.2009 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PARK, PA 15101, Verenigde (DE) (31) 200810091819 Staten van Amerika (US) Kim, Hyong S. te PITTSBURG, PA (51) H04R 17/00 (32) 03.04.2008 15215, Verenigde Staten van (11) EP1471769 (33) China Amerika (US) (21) EP04250778.0 (54) EMBEDDED COMMUNICATION (51) H04R 1/38 ENCLOSURE (22) 13.02.2004 H04M 1/62 (47) 02.11.2011 (31) 2003118025 (11) EP2235966 2003427166 (73) 3M Innovative Properties (21) EP08863800.2 Company te SAINT PAUL, MN (32) 23.04.2003 (22) 24.09.2008 55133-3427, Verenigde Staten 24.12.2003 van Amerika (US) (31) 20076609 (33) Japan (72) XU, Zhiyong te SHANGHAI (32) 21.12.2007 Japan 200336, China (CN) (33) Noorwegen (54) Surface-mountable electronic YU, Bin te SHANGHAI 200336, component (54) MICROPHONE DEVICE China (CN) (47) 02.11.2011 LIN, Min te SHANGHAI 200336, (47) 02.11.2011 China (CN) (73) MURATA MANUFACTURING CO., (73) Tandberg Telecom AS te 1366 BONVALLAT, Pierre te F-95006 LTD. te NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO LYSAKER, Noorwegen (NO) CERGY PONTOISE CEDEX, 617-8555, Japan (JP) (72) ENDSTAD, Gisle te N-1366 Frankrijk (FR) (72) Kami, Keiichi, (A170) te SANDVIKA, Noorwegen (NO) GHAZY, Ahmed, M. te ST. PAUL, NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO-FU GRAVERMOEN, Tore te N-0752 MN 55144-1000, Verenigde 617-8555, Japan (JP) OSLO, Noorwegen (NO) Staten van Amerika (US) Ishimasa, Mitsunori, (A170) te

Nummer 45/11 NAGAOKAKYO-SHI, KKYOTO-FU 617-8555, Japan (JP) Sunita, Manabu, (A170) te NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO-FU 617-8555, Japan (JP) (51) H04R 19/08 H04R 19/01 (11) EP2150075 (21) EP09166605.7 (22) 28.07.2009 (31) 97128995 98116129 (32) 31.07.2008 15.05.2009 (33) Taiwan Taiwan (54) Electro-acoustic transducer and electronic device (47) 02.11.2011

148

9 november 2011

(73) Dolby Sweden AB te 113 30 STOCKHOLM, Zweden (SE) (11) Koninklijke Philips Electronics N.V. (21) te 5621 BA EINDHOVEN (22) (72) VILLEMOES, Lars te S-175 56 JÄRFÄLLA, Zweden (SE) KJÖRLING, Kristofer te S-170 75 SOLNA, Zweden (SE) BREEBAART, Jeroen te NL-5621 BA EINDHOVEN

(51) H04W 4/00 H04L 29/06 (11) EP2227918 (21) EP08775784.5 (22) 27.06.2008 (31) 0712622 0715794 0718936 0805913

(32) 29.06.2007 14.08.2007 28.09.2007 01.04.2008 (72) Lee, Fang-Ching te TAOYUAN CITY 330 TAOYUAN COUNTY, Taiwan (33) GROOT BRITTANNIË (TW) GROOT BRITTANNIË Cheng, Yi-Tsung te TAOYUAN CITY GROOT BRITTANNIË 330, TAOYUAN COUNTY, Taiwan GROOT BRITTANNIË (TW) (54) METHOD AND NODE TO CONTROL ACCESS TO A (51) H04R 25/00 TELECOMMUNICATIONS (11) EP1718113 NETWORK CORE (21) EP06112918.5 (47) 02.11.2011 (22) 21.04.2006 (73) Vodafone Group PLC te NEWBURY (31) 102005019149 BERKSHIRE RG14 2FN, GROOT BRITTANNIË (GB) (32) 25.04.2005 (73) HTC Corporation te TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan (TW)

H04L 12/28 EP2245870 EP08807248.3 31.07.2008

(31) 25155 (32) 04.02.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INTELLIGENT INTERACTION BETWEEN A WIRELESS PORTABLE DEVICE AND MEDIA DEVICES IN A LOCAL NETWORK (47) 02.11.2011 (73) Sony Ericsson Mobile Communications AB te 221 88 LUND, Zweden (SE) (72) HÅFF, Olle te 221 88 LUND, Zweden (SE) CAHNÉ, Max te S-SE-214 36 MÄLMO, Zweden (SE) (51) H04W 4/06 H04L 12/18 (11) EP1878275 (21) EP06732881.5 (22) 27.04.2006 (31) 20050037714 (32) 04.05.2005 (33) Zuid-Korea (54) METHOD OF TRANSMITTING AND RECEIVING POINT-TO-MULTIPOINT SERVICE IN MOBLE COMMUNICATION SYSTEM (47) 02.11.2011

(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150(72) BATKIN, Jonathon te WILTSHIRE 721, Zuid-Korea (KR) SN4OBN, GROOT BRITTANNIË Hörhilfevorrichtung mit (72) LEE, Young Dae te HANAM-SI, (GB) Kompensation von akustischen GYEONGGI-DO 465-804, ZuidCARRIZO MARTINEZ, Jose, Luis te und elektromagnetischen Korea (KR) BERKSHIRE RG14 2FN, GROOT Rückkopplungssignalen CHUN, Sung Duck 601-1007, BRITTANNIË (GB) 02.11.2011 Saetbyeol Hanyang Apt. te (51) H04W 4/00 ANYANG-SI, GYEONGGI-DO 431Siemens Audiologische Technik (11) EP2074854 719, Zuid-Korea (KR) GmbH te 91058 ERLANGEN, JUNG, Myung Cheul te DONGJAKBONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP07820321.3 GU, SEOUL 156-832, Zuid-Korea (DE) (22) 19.09.2007 (KR) Hamacher, Volkmar te 91077, (31) KA09912006 FISCHER, Patrick te F-92340 NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK BOURG, LA REIN, Frankrijk (FR) (32) 27.09.2006 DUITSLAND (DE) Puder, Henning te 91052, (51) H04W 4/24 (33) India ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK (11) EP2160052 (54) METHOD FOR TRACKING A DUITSLAND (DE) MOBILE STATION, (21) EP08015397.6 CORRESPONDING H04S 3/00 (22) 01.09.2008 TELECOMMUNICATIONS EP1999999 NETWORK, NETWORK NODE AND (54) Method, system and adapter for EP06777145.1 connecting a plurality of devices PREDICTION DATABASE 01.09.2006 (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22)

(31) 0600674 744555 P (32) 24.03.2006 10.04.2006 (33) Zweden Verenigde Staten van Amerika (54) GENERATION OF SPATIAL DOWNMIXES FROM PARAMETRIC REPRESENTATIONS OF MULTI CHANNEL SIGNALS (47) 02.11.2011

(73) Nokia Siemens Networks GmbH & (73) Co. KG te 81541 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) (72) AGARWAL, Salil te BANGALORE 560076, India (IN) M, Niranjana te BANGALORE 560020, India (IN) (51) SANGAM, Praveen te TUMKUR 572102, India (IN) (51) H04W 4/02 H04L 29/06

Vodafone Holding GmbH te 40213 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Koraichi, Najib te 6333 CT SCHIMMERT Montaner, Javier te 10-B, 50008 ZARAGOZA, Spanje (ES) H04W 8/16 H04M 1/725 H04L 29/08

(11) EP1410652

Nummer 45/11

149

(21) EP02750369.7

(47) 02.11.2011

(22) 22.07.2002

(73) LG Electronics Inc. te SEOUL, Zuid-Korea (KR)

9 november 2011 (31) 948882 P 147083

(32) 10.07.2007 26.06.2008 (72) Yi, Seung-June te SEOUL, ZuidKorea (KR) (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Yeo, Woon-Young te ANYANG, Verenigde Staten van Amerika Methods and systems of blocking KYUNGKI-DO, Zuid-Korea (KR) (54) METHOD, DEVICE AND and/or disregarding data and Lee, So-Young te GUNPO, COMPUTER READABLE MEDIUM related wireless terminals and GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) FOR MAINTAINING A wireless service providers Han, Hyo-Sang te INCHEON, ZuidCONNECTION IDENTIFIER Korea (KR) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (51) H04W 12/04 Ericsson, Inc. te RESEARCH (73) QUALCOMM Incorporated te SAN H04L 29/06 TRIANGLE PARK, NC 27709, DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (11) EP1774424 Verenigde Staten van Amerika (US) (US) (21) EP05771720.9 ANDERSON, David, R. te FOREST, (72) LAROIA, Rajiv te SAN DIEGO, CA (22) 14.07.2005 VA 24551, Verenigde Staten van 92121, Verenigde Staten van (31) 588203 P Amerika (US) Amerika (US) (32) 14.07.2004 LI, Junyi te SAN DIEGO, CA 92121, H04W 8/24 Verenigde Staten van Amerika (33) Verenigde Staten van Amerika EP2113114 (US) (54) A METHOD AND APPARATUS FOR EP08729507.7 WU, Xinzhou te SAN DIEGO, CA DELIVERING KEYS 92121, Verenigde Staten van 11.02.2008 (47) 02.11.2011 Amerika (US) 678286 TAVILDAR, Saurabh te SAN (73) Qualcomm Incorporated te SAN 23.02.2007 DIEGO, CA 92121, Verenigde DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US)

(31) 915712

(32) 26.07.2001 (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

(54) RFID TAG MANAGEMENT AND OPERATION

(72) WINGERT, Christopher, R. te DEL (51) H04W 24/02 MAR, CA 92014, Verenigde Staten (11) EP1936872 van Amerika (US) (47) 02.11.2011 (21) EP07123563.4 (51) H04W 12/12 (73) Cisco Technology, Inc. te SAN (22) 19.12.2007 JOSE CA 95134-1706, Verenigde (11) EP2206375 (31) 0655893 Staten van Amerika (US) (21) EP08835161.4 (32) 22.12.2006 (72) CAM-WINGET, Nancy te (22) 16.09.2008 MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA (33) Frankrijk (31) 905242 94040, Verenigde Staten van (54) Réseau radio flexible Amerika (US) (32) 28.09.2007 (47) 02.11.2011 THOMSON, Allan te PLEASANTON, (33) Verenigde Staten van Amerika CALIFORNIA 94566, Verenigde (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, (54) METHOD AND SYSTEM FOR Staten van Amerika (US) Frankrijk (FR) CORRELATING IP LAYER TRAFFIC (51) H04W 12/00 AND WIRELESS LAYER ELEMENTS (72) Bereski, Philippe te 91390, MORSANG SUR ORGE, Frankrijk (11) EP1247411 IN A UMTS/GSM NETWORK (FR) (21) EP01911500.5 (47) 02.11.2011 Soulie, Antoine te 75014, PARIS, Frankrijk (FR) (22) 15.01.2001 (73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS, Frankrijk (FR) (31) 00850007 (51) H04W 28/06 (72) BU, Tian te EDISON NJ 08817, (32) 15.01.2000 (11) EP1724977 Verenigde Staten van Amerika (33) Europees Octrooi Bureau (21) EP06010254.8 (US) (54) METHOD AND APPARATUS IN A GAYDE, Ruth, Schaefer te (22) 18.05.2006 TELECOMMUNICATIONS SYSTEM NAPERVILLE IL 60565, Verenigde (31) 594921 P Staten van Amerika (US) (47) 02.11.2011 MILLER, Scott, C. te FREEHOLD NJ (32) 18.05.2005 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson 07728, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Amerika (US) (54) Method and apparatus of data Zweden (SE) MOCZULEWSKI, Kathleen, Ellen te segmentation in a mobile (72) CHARAS, Philippe te S-194 78 WARRENVILLE IL 60555, communications system UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE) Verenigde Staten van Amerika (47) 02.11.2011 (US) (51) H04W 12/02 (73) Innovative Sonic Limited te MOUKALLED, Alex, Ibrahim te (11) EP1337125 TORTOLA, NAPERVILLE IL 60565, Verenigde Britse Maagdeneilanden (VG) Staten van Amerika (US) (21) EP03003405.2 NORDEN, Samphel te WEST (72) Jiang, Sam Shiaw-Shiang te (22) 14.02.2003 ORANGE NJ 07052, Verenigde PEITOU TAIPEI CITY TAIWAN, (31) 2002008341 Staten van Amerika (US) China (CN) (32) 16.02.2002 (51) H04W 16/14 (51) H04W 36/00 (33) Zuid-Korea (11) EP2168333 (11) EP2151142 (54) Method of SRNS relocation and (21) EP08772378.9 (21) EP09744587.8 corresponding Radio Network (22) 02.07.2008 Controller (22) 29.05.2009

Nummer 45/11

150

(31) 200801653

(32) 08.03.2005 17.06.2005

(32) 02.06.2008

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Methods and apparatus for (54) Pilot grouping and set sending data packets to and from management in multi-carrier mobile nodes communication systems (47) 02.11.2011 (47) 02.11.2011 (73) Media Patents, S. L. te 08011 (73) Qualcomm Incorporated te SAN BARCELONA, Spanje (ES) DIEGO, CA 92121-1714, (72) FERNÀNDEZ GUTIÉRREZ, Àlvaro Verenigde Staten van Amerika te 08021 BARCELONA, Spanje (US) (ES) (72) Rezaiifar, Ramin te SAN DIEGO, (51) H04W 36/32 92121-1714, Verenigde Staten H04W 36/08 van Amerika (US) Parag Arun, Agashe te SAN (11) EP2360967 DIEGO, CA, 92121-1714, (21) EP10290072.7 Verenigde Staten van Amerika (22) 15.02.2010 (US) (54) A method for communicating in a (51) H04W 36/32 wireless communication network (11) EP2272282 (47) 02.11.2011 (21) EP09739072.8 (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, (22) 31.03.2009 Frankrijk (FR) (31) 48820 P (72) Ohm, Michael te 70372 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK (32) 29.04.2008 DUITSLAND (DE) (33) Verenigde Staten van Amerika Schmidt, Michael te 70499 (54) METHOD AND ARRANGEMENT STUTTGART, BONDSREPUBLIEK FOR HANDOVER OR CELL DUITSLAND (DE) RESELECTION EVALUATION Wild, Thorsten te 70435 (33) Spanje

STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) H04W 36/30 H04W 36/18 (21) EP00964863.5

(51) H04W 84/18 H04W 40/24

(22) 15.09.2000 (31) 153947 P 153946 P 154577 P 545872

(11) EP1624625 (21) EP05016984.6 (22) 04.08.2005

(32) 15.09.1999 15.09.1999 17.09.1999 06.04.2000 Staten Staten Staten Staten

(31) 2004231597 2004231608 van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) INTER-FREQUENCY MEASUREMENT AND HANDOVER FOR WIRELESS COMMUNICATIONS (47) 02.11.2011 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) MÜLLER, Walter te S-194 62 UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE) (51) H04W 36/18 (11) EP2219404 (21) EP10163287.5 (22) 07.03.2006 (31) 659856 P 156202

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) KAZMI, Muhammad te S-167 39 BROMMA, Zweden (SE)

(11) EP1212918

(33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

(47) 02.11.2011

(32) 06.08.2004 06.08.2004 (33) Japan Japan

9 november 2011 Fujise, Masayuki te KOGANEI-SHI TOKYO, Japan (JP) (51) H04W 48/18 (11) EP1905263 (21) EP06773113.3 (22) 13.06.2006 (31) 691947 P 217925 (32) 17.06.2005 31.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM SELECTION AND ACQUISITION FOR WWAN AND WLAN SYSTEMS (47) 02.11.2011 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KHANDELWAL, Deepak te SAN DIEGO, CA 92131, Verenigde Staten van Amerika (US) JAIKUMAR, Selvaraj te SAN DIEGO, CA 92128, Verenigde Staten van Amerika (US) UCHIDA, Nobuyuki te SAN DIEGO, CA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) COOPER, Rotem te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 48/18 (11) EP1622409 (21) EP05022037.5 (22) 15.12.1994 (31) 167002 167003 (32) 15.12.1993 15.12.1993 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Wireless communication system including a plurality of independent wireless service networks (47) 02.11.2011

(73) MLR, LLC te FALLS CHURCH, VA (54) Constructing a tree-structured 22043, Verenigde Staten van multi-hop radio system by Amerika (US) selecting a host connection (72) Sainton, Joseph B. te ZHENAN accepting radio node based on RD., CHANGAN, DONGGUAN number of hops and either root GUANGDONG, China (CN) radio node information or number Robinson, Eric J. te HEMDON, VA of connected radio nodes 20171, Verenigde Staten van (47) 02.11.2011 Amerika (US) Leedom, Charles M., Jr. te FALLS (73) Panasonic Corporation te CHURCH, VA 22043, Verenigde KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Staten van Amerika (US) Japan (JP) National Institute of Information (51) H04W 52/40 and Communications Technology H04W 52/34 te KOGANEI-SHI, TOKYO, Japan H04W 52/24 (JP) (11) EP1741204 (72) Kawakami, Tetsuya te (21) EP05732734.8 YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 234(22) 25.04.2005 0051, Japan (JP) Suzuki, Yoshihiro te MACHIDA-SHI (31) 836128 TOKYO 194-0041, Japan (JP)

Nummer 45/11 (32) 30.04.2004

151

9 november 2011

(54) Synchronous and asynchronous interference managment

(21) EP07746437.8

(54) SYSTEM, APPARATUS, COMPUTER (47) 02.11.2011 PROGRAM PRODUCT AND (73) Qualcomm Incorporated te SAN METHOD FOR CONTROLLING DIEGO, CA 92121-1714, TERMINAL OUTPUT POWER Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 02.11.2011

(31) 809845 P 20060064641 20060066573 20070044692

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 09.05.2007

(32) 01.06.2006 (72) Horn, Gavin, Bernhard te SAN 10.07.2006 DIEGO, CA, 92121-1714, 14.07.2006 Verenigde Staten van Amerika 08.05.2007 LUNDELL, Antero te FIN-20900 (US) (33) Verenigde Staten van Amerika TURKU, Finland (FI) Sampath, Ashwin te SAN DIEGO, Zuid-Korea KANGASSUO, Tommi te FIN-24800 CA, 92121-1714, Verenigde Zuid-Korea HALIKKO, Finland (FI) Staten van Amerika (US) Zuid-Korea Nanda, Sanjiv te SAN DIEGO, CA, H04W 52/36 (54) Group advertisement method in a 92121-1714, Verenigde Staten H04W 52/24 SIP based message service van Amerika (US) H04W 52/14 (47) 02.11.2011 EP1912345 (51) H04W 74/08 (73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150H04B 7/26 EP07116063.4 721, Zuid-Korea (KR) H04B 1/707 11.09.2007 (72) HUH, Kang-Suk te BUNDANG-GU, (11) EP2058994 545312 GYEONGGI-DO, 463-921, Zuid(21) EP09002947.1 Korea (KR) 10.10.2006 (22) 04.03.1993 SON, Sung-Mu te JUNG-GU, Verenigde Staten van Amerika SEOUL, 100-452, Zuid-Korea (KR) (31) 847152 Method of adjusting transmission (32) 05.03.1992 (51) H04W 88/02 power using the uplink power headroom to calculate the uplink (33) Verenigde Staten van Amerika (11) EP2194752 path loss (54) Apparatus and method for (21) EP10001334.1

(73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) (72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) 02.11.2011

(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Jard, Alexandre te 92150, SURESNES, Frankrijk (FR) Corbel, Jean-Marc te 75015, PARIS, Frankrijk (FR) Morette, Michael te 92140, CLAMART, Frankrijk (FR) (51) H04W 52/40 (11) EP1419591 (21) EP02763523.4 (22) 22.08.2002 (31) 935525 (32) 22.08.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND APPARATUS FOR COMBINING POWER CONTROL COMMANDS RECEIVED IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM (47) 02.11.2011

reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a CDMA cellular communications system

(47) 02.11.2011 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Edward G. Tiedemann, Jr. te SAN DIEGO CALIFORNIA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) Weaver, Lindsay A. Jr. te BOULDER COLORADO 80303, Verenigde Staten van Amerika (US) Padovani, Roberto te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 76/02 H04M 7/00

(11) EP2196066 (73) QUALCOMM INCORPORATED te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde (21) EP08803691.8 Staten van Amerika (US) (22) 04.09.2008 (72) SUBRAHMANYA, Parvathanathan (31) 970103 P te SUNNYVALE, CA 94086, (32) 05.09.2007 Verenigde Staten van Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 10.03.1998 (31) 815299 (32) 11.03.1997 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Wireless programmable subscriber unit (47) 02.11.2011 (73) InterDigital Technology Corporation te WILMINGTON DE 19801, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Ozluturk, Fatih te PORT WASHINGTON, NY 11050, Verenigde Staten van Amerika (US) Jacques, Alexander te LEVITTOWN, NY 11756, Verenigde Staten van Amerika (US) Lomp, Gary te CENTERPORT, NY 11721, Verenigde Staten van Amerika (US) Kowalski, John te CAMAS, WA 98607, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 88/08 (11) EP2150090 (21) EP09290585.0 (22) 24.07.2009 (31) 0804353

(51) H04W 72/08 H04B 1/10

(54) Dynamic transcoder placement

(32) 30.07.2008

(47) 02.11.2011

(33) Frankrijk

(11) EP2178333

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(54) Terminal multimode à connextions optimisées

(72) KAMPMANN, Dirk te NL-6291 GP VAALS (51) H04W 84/04

(73) Societé Française du Radiotéléphone te 75008 PARIS, Frankrijk (FR)

(11) EP2033457

(72) Bruzzone, Raoul te 78280

(21) EP10151215.0 (22) 31.03.2008 (31) 27849 (32) 07.02.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 02.11.2011

Nummer 45/11 GUYANCOURT, Frankrijk (FR) Lebas, Stéphanie te 92700 COLOMBES, Frankrijk (FR) Marsot, Rodolphe te 38000 GRENOBLE, Frankrijk (FR) (51) H05B 3/00 F24C 7/06 F24C 7/04 (11) EP1714092 (21) EP04708301.9

152

9 november 2011

(22) 19.04.2006

(47) 02.11.2011

(31) 05103534 05105627

(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN

(32) 28.04.2005 23.06.2005

(72) DIEDERIKS, Elmo, Marcus, Attila te NL-5656 AA EINDHOVEN LUCERO, Andres, Antonio te NL5656 AA EINDHOVEN LASHINA, Tatiana te NL-5656 AA EINDHOVEN

(33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) IMPROVED LIGHTING SYSTEM (47) 02.11.2011

(51) (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (11) te 5621 BA EINDHOVEN RADIATOR APPARATUS (21) (72) DEURENBERG, Peter, H., F. te NL02.11.2011 (22) 5656 AA EINDHOVEN BERGMAN, Anthonie, H. te NLWorldbest Corporation te ROAD (31) 5656 AA EINDHOVEN TOWN TORTOLA, CORTENRAAD, Hubertus, M., R. te Britse Maagdeneilanden (VG) NL-5656 AA EINDHOVEN CHAN, Kam Ching Paul te MID(32) FRANSE, Jelm te NL-5656 AA LEVELS, HONG KONG, China (CN) EINDHOVEN H05B 6/64 (51) H05B 33/08 (33) EP2273848 (11) EP2232949 EP10181292.3 (21) EP09702654.6 03.02.2006 (54) (22) 16.01.2009 MO20050022 (31) 0800755 MO20050023 (32) 16.01.2008 MO20050024 (47) (33) GROOT BRITTANNIË 03.02.2005 (73) 03.02.2005 (54) IMPROVEMENTS IN AND 03.02.2005 RELATING TO LOW POWER (72) LIGHTING Italië Italië (47) 02.11.2011 (51) Italië (73) Melexis NV te 8900 IEPER, België Apparatus for processing food (BE) (11) products (72) MELNYK, Oleksander te 03115 (21) 02.11.2011 KIEV, Oekraïne (UA) (22) General Vending - S.P.A. te 21058 (51) H05B 33/12 SOLBIATE OLONA (VA), Italië (IT) (31) (11) EP1651011 Amoruso, Michele te 21052 (32) (21) EP04745997.9 BUSTO ARSIZIO (VA), Italië (IT) (33) (22) 16.06.2004 H05B 33/26 (54) (31) 2003190630 H05B 33/14 H05B 33/12 (32) 02.07.2003 (47) H05B 33/02 (33) Japan (73) EP1734792 (54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT EP05726966.4 DEVICE AND DISPLAY USING (72) SAME 23.03.2005

H05B 41/30

(22) 05.02.2004

EP2181568

(54)

EP08737204.1

(47) (73)

(72) (51) (11) (21) (22) (31)

(32)

(33)

(54) (47) (73) (72) (51)

(11) (21) (22)

(31) 2004092618

(47) 02.11.2011

(32) 26.03.2004

(73) IDEMITSU KOSAN CO., LTD. te TOKYO 100-8321, Japan (JP)

(33) Japan (54) ORGANIC LIGHT EMITTING ELEMENT (47) 02.11.2011

(72) FUKUOKA, Kenichi te CHIBA 2990293, Japan (JP) HOSOKAWA, Chishio te CHIBA 2990293, Japan (JP)

(73) Rohm Co., Ltd. te KYOTO-SHI, (51) H05B 37/02 KYOTO 615-8585, Japan (JP) G06F 3/048 Panasonic Electric Works Co., Ltd. G06F 3/041 te KADOMA-SHI OSAKA, Japan (JP) (11) EP1967050 (72) IDE, Nobuhiro, te OSAKA 571(21) EP06842470.4 8686, Japan (JP) (22) 13.12.2006 ENDO, Jun, c/o Int. Man. & Eng. ServicesCo. Ltd. te KANAGAWA (31) 05112804 2520811, Japan (JP) KIDO, Junji te 9920062, Japan (JP) (32) 22.12.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (51) H05B 33/08 (54) USER INTERFACE AND METHOD (11) EP1878319 FOR CONTROL OF LIGHT (21) EP06727966.1 SYSTEMS

21.04.2008 200700578 200700582 0717322 20.04.2007 20.04.2007 06.09.2007 Denemarken Denemarken GROOT BRITTANNIË DRIVE CIRCUIT FOR A DISCHARGE TUBE AND A METHOD OF DRIVING A DISCHARGE TUBE 02.11.2011 Cyden Ltd. te SWANSEA SA1 8PH, GROOT BRITTANNIË (GB) SIMONSEN, Jan te DECEASED, Denemarken (DK) H05C 3/00 H05C 1/04 EP1908338 EP06774735.2 21.07.2006 200506380 22.07.2005 Zuid-Afrika ELECTRIC FENCE ENERGISER OUTPUT ENERGY CONTROL 02.11.2011 Hurly, Leslie, Sean te 1709 JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA) Hurly, Leslie, Sean te 1709 JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)

(51) H05G 2/00 (11) EP1502485 (21) EP03712605.9 (22) 22.04.2003 (31) 10219173 (32) 30.04.2002 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) METHOD OF GENERATING EXTREME ULTRAVIOLET RADIATION (47) 02.11.2011 (73) Philips Intellectual Property & Standards GmbH te 20099 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN (72) DERRA, Günther Hans, c/o Philips

Nummer 45/11 IP & Standards GmbH te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NIEMANN, Ulrich, c/o Philips IP & Standards GmbH te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H05H 1/12 G21B 1/00

153 (22) 15.12.2005 (31) 2004363135 2005303039 2005360283 (32) 15.12.2004 18.10.2005 14.12.2005

9 november 2011 SHENZHEN GUANGDOND, China (CN) (51) H05K 7/20 H02M 7/00 (11) EP2229044 (21) EP10156044.9 (22) 10.03.2010

(11) EP1641327

(33) Japan Japan Japan

(21) EP05112596.1

(54) PRINTED WIRING BOARD

(33) Finland

(22) 18.03.2002

(47) 02.11.2011

(31) 277374 P 297086 P 76793

(73) Ibiden Co., Ltd. te OGAKI-SHI GIFU KEN 503-0917, Japan (JP)

(54) Arrangement for a motor controller

(32)

(33)

(54) (47) (73)

(31) 20095265 (32) 13.03.2009

(47) 02.11.2011 (72) NAKAI, Toru, c/o IBIDEN CO., LTD. (73) ABB Oy te 00380 HELSINKI, 19.03.2001 te IBI-GUN, GIFU 5010695, Japan Finland (FI) 08.06.2001 (JP) (72) Kauranen, Matti te 02750, 14.02.2002 TAMAKI, Masanori, c/o IBIDEN ESPOO, Finland (FI) CO., LTD. te IBI-GUN, GIFU Verenigde Staten van Amerika Silvennoinen, Mika te 02610, 5010695, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika ESPOO, Finland (FI) Verenigde Staten van Amerika (51) H05K 1/02 (51) H05K 7/20 Plasma-electric power generation H01L 23/36 H01R 13/00 system (11) EP2294902 (11) EP2277365 02.11.2011 (21) EP09757480.0 (21) EP09747753.3 The Regents of The University of (22) 29.05.2009 (22) 18.05.2009 California te OAKLAND, CA (31) 102008026627 94607, Verenigde Staten van (31) 53686 P (32) 03.06.2008 Amerika (US) (32) 16.05.2008 University of Florida Research (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Verenigde Staten van Amerika Foundation, Inc. te GAINESVILLE, FL 32611-5500, Verenigde Staten (54) KÜHLSYSTEM FÜR LED-CHIP(54) MODULAR HIGH-POWER DRIVE ANORDNUNG van Amerika (US) STACK COOLED WITH

(72) Rostoker, Norman te 92612, IRVINE, Verenigde Staten van Amerika (US) Monkhorst, Hendrik J. te 32607, GAINESVILLE, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H05H 1/24 (11) EP2110007 (21) EP08762026.6 (22) 01.02.2008 (31) 0753289 (32) 15.02.2007 (33) Frankrijk

(47) 02.11.2011

(73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) GERHARD, Detlef te 81829 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H05K 1/02 (11) EP1981314 (21) EP08153217.8 (22) 25.03.2008 (31) 200710090909 200710127769

(54) DISPOSITIF POUR GÉNÉRER UN (32) 23.03.2007 PLASMA FROID DANS UNE 28.06.2007 ENCEINTE SOUS VIDE ET (33) China UTILISATION DU DISPOSITIF POUR China DES TRAITEMENTS THERMOCHIMIQUES (54) Printed circuit board, fabrication method thereof and mainboard of (47) 02.11.2011 terminal product (73) H.E.F. te 42160 ANDREZIEUXBOUTHEON, Frankrijk (FR)

(72) MAURIN-PERRIER, Philippe te F42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ, Frankrijk (FR) CHAVANNE, Hervé te F-42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT, Frankrijk (FR) POIGT, Laure te F-42350 LA TALAUDIERE, Frankrijk (FR) (51) H05K 3/46 H05K 1/02 (11) EP1835790 (21) EP05819875.5

(47) 02.11.2011

VAPORIZABLE DIELECTRIC FLUID

(47) 02.11.2011 (73) PARKER-HANNIFIN CORPORATION te CLEVELAND, OHIO 441244141, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HOWES, Jeremy te CHARLOTTE NC 28278, Verenigde Staten van Amerika (US) LEVETT, David te CHARLOTTE NC 28278, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H05K 7/20 (11) EP1993337 (21) EP08104939.7 (22) 07.03.2006 (31) 176596 (32) 07.07.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Thermal dissipation system for portable electronic devices

(47) 02.11.2011 (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (73) GrafTech International Holdings LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN Inc. te PARMA, OH 44130, GUANGDONG 518129, China (CN) Verenigde Staten van Amerika (72) Shen, Xiaolan Huawei (US) Technologies Co., Ltd. te 518129, (72) Smalc, Martin David te PARMA, SHENZHEN GUANGDONG, China OH 44130, Verenigde Staten van (CN) Amerika (US) Ye, Qingsong Huawei Shives, Gary D. te BRUNSWICK, Technologies Co., Ltd. te 518129, OH 44212-4388, Verenigde SHENZHEN GUANGDONG, China Staten van Amerika (US) (CN) Reynolds, Robert Anderson, III te Wei, Konggang Huawei BAY VILLAGE, OH 44140-2524, Technologies Co., Ltd. te 518129, Verenigde Staten van Amerika

Nummer 45/11 (US)

154 (22) 10.04.2009

(51) H05K 7/20

(31) 08154716

(11) EP2104411

(32) 17.04.2008

(21) EP08005434.9

(33) Europees Octrooi Bureau

(22) 22.03.2008

(54) THERMALLY CONDUCTIVE MOUNTING ELEMENT FOR ATTACHMENT OF PRINTED CIRCUIT BOARD TO HEAT SINK

(54) Kühlsystem zur Kühlung von Flachdisplays mit einer Vorsatzscheibe (47) 02.11.2011

(47)

(73) (73) Conrac GmbH te 97990 WEIKERSHEIM, BONDSREPUBLIEK (72) DUITSLAND (DE) (72) Bernhardt, Jürgen te 97990 WEIKERSHEIM, BONDSREPUBLIEK (51) DUITSLAND (DE) (51) H05K 7/20

(11)

(11) EP2269429

(21)

(21) EP09732751.4

(22)

9 november 2011 von Leistungs-Bauelementen an einer Kühlfläche (47) 02.11.2011 (73) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG te 74673 MULFINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Best, Dieter te 74653, INGELFINGEN, BONDSREPUBLIEK 02.11.2011 DUITSLAND (DE) Koninklijke Philips Electronics N.V. Heinze, Mark te 74585, ROT AM te 5621 BA EINDHOVEN SEE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REBERGEN, Johannes, A. te NLFiedler, Erich te 91616, NEUSITZ, 5656 AE EINDHOVEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H05K 7/20 (DE) H01L 23/40 Egner, Thilo te 74653, INGELFINGEN-STACHENHAUSEN, EP2227078 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP09154274.6 (DE) 04.03.2009

(54) Klemmbauteil zum Andrücken

Nummer 45/11

155

9 november 2011

EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995. (51) C05F 3/06 C02F 11/12 C02F 1/38 B04B 11/08 B01D 21/26 A01C 3/00 (11) EP1941792 (21) EP07022256.7 (22) 16.11.2007 (31) 102006057163 (32) 01.12.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Method for separating a dispersion containing biological material. (73) Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG te 46395 BOCHOLT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Knuf, Paul te 46397 BOCHOLT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 03.08.2011 (51) A01F 29/22 A01D 90/06 A01D 75/08

(72) Smith, Kevin M. te NARVON, PA 17555, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 17.08.2011 (51) A01M 21/04 A01G 3/08 (11) EP1809092 (21) EP05792005.0 (22) 11.10.2005 (31) 200400501 (32) 13.10.2004 (33) België (54) Beperker voor de groei van klimplanten. (73) Gesché, Luc te 1480 TUBIZE, België (BE) (72) Gesché, Luc te 1480 TUBIZE, België (BE) (47) 17.08.2011

C07C 57/02 C07C 53/126 A01H 5/10 A01H 1/06 A01H 1/00 (11) EP1714543 (21) EP06075031.2 (22) 13.12.1996 (31) 572027 (32) 14.12.1995 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Plants having mutant sequences that confer altered fatty acid profiles. (73) CARGILL, INCORPORATED te WAYZATA, MINNESOTA 55391, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(22) 12.10.2009

(72) Debonte, Lorin R. te FORT COLLINS, CO 80525, Verenigde Staten van Amerika (US) Fan, Zhegong te COLORADO SPRINGS, CO 80918, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 2002081

(47) 17.08.2011

(32) 10.10.2008

(51) C12N 5/07 A01N 1/02

(51) A01G 9/02 (11) EP2174539 (21) EP09172775.0

(11) EP1621065

(33) Nederland

(21) EP05016269.2

(54) Assembly for growing a plant, plurality of such assemblies and method for growing a plant.

(11) EP1956896

(32) 30.07.2004

(73) WPS Horti Systems B.V. te 2678 AC DE LIER

(31) 102005057106

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(22) 27.07.2005 (31) 102004037212

(54) Agrarische oogstmachine.

(72) Van der Meijs, Richard Petrus te 3155 DE, MAASLAND (73) Maschinenfabriken Bernard Krone Dijkshoorn, Lars te 3141 BB, GmbH te Spelle, MAASSLUIS BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.07.2011 (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (51) A01G 31/00 (72) Krone, Bernard, Dr.-Ing. E.h. te 48480 SPELLE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Horstmann, Josef, Dr.-Ing. te 49479 IBBENBÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 02.04.2008 (51) A01F 15/08 (11) EP2100498 (21) EP09154768.7 (22) 10.03.2009 (31) 45631 (32) 10.03.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1599088 (21) EP04709782.9 (22) 10.02.2004 (31) 1022683 1023354 (32) 14.02.2003 07.05.2003 (33) Nederland Nederland (54) METHOD OF MANUFACTURING A GROWTH SUBSTRATE. (73) Van der Sluis Cigar Machinery B.V. te Kampen (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(54) Hydraulic bale kicker with weighing device.

(72) LANGEZAAL, Lucas, Everhardus, Maria te NL-3818 WE AMERSFOORT

(73) CNH Belgium N.V. te 8210 ZEDELGEM, België (BE)

(47) 14.11.2007

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(51) C12N 15/00 C07C 57/03

(21) EP06818357.3 (22) 03.11.2006 (32) 25.11.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) CRYOPRESERVATION OF HEPATOCYTES. (73) Cytonet GmbH & Co. KG te 69469 WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag (72) ARSENIEV, Lubomir te 30625 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ALEXANDROVA, Krassimira te 30625 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BARTHOLD, Marc te 30171 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KAFERT-KASTING, Sabine te 30173 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LAUBE, Britta te 30539 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 10.08.2011 (51) G01N 1/42 B01L 3/00 A01N 1/02 (11) EP2108258

Nummer 45/11 (21) EP09008073.0 (22) 19.01.2007 (31) 102006003995 (32) 27.01.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Sample holder and sample storage unit, in particular for cryogenic conservation of biological samples. (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

156 FRANKFURT A.M., BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 10.08.2011 (51) B02C 9/00 B02B 3/00 A21D 2/26 A21D 13/02 (11) EP1800541 (21) EP05425911.4 (22) 23.12.2005 (54) Soft wheat flour with high bran content, process for its production and bakery products containing it.

(72) Fuhr, Günter R., Prof. Dr. te 13187 (73) Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. te 43100 PARMA, Italië (IT) BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM Zimmermann, Heiko, Prof. Dr. te (72) Arlotti, Guido c/o Barilla G. e R. 66386 ST. INGBERT, Fratelli S.p.A. te 43100 PARMA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Italië (IT) (DE) Codovilli, Flavio c/o Barilla G.e (47) 10.08.2011 R.Fratelli S.p.A te 43100 PARMA, Italië (IT) (51) A01N 43/80 Petronio, Michela c/o Barilla G.e A01N 25/04 R.Fratelli S.p.A te 43100 PARMA, (11) EP2170041 Italië (IT) (21) EP08759061.8 Ranieri, Roberto c/o Barilla G.e R. Fratelli S.p.A te 43100 PARMA, (22) 06.06.2008 Italië (IT) (31) 07012075 (47) 28.09.2011 (32) 21.06.2007 (51) A23N 12/04 (33) Europees Octrooi Bureau A23B 7/06 (54) ACTIVE INGREDIENT (11) EP1911353 SUSPENSIONS IN GLYCERINE. (21) EP07370022.1 (73) Bayer CropScience AG te 40789 (22) 12.10.2007 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) 0608946 (72) PATEL, Smita te 65817 EPPSTEINBREMTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BAUMGÄRTNER, Joachim te 65931 FRANKFURT A.M, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 31.08.2011 (51) A01N A01N A01N A01N A01N

47/38 47/36 43/40 25/04 25/02

(11) EP1951049

(32) 12.10.2006 (33) Frankrijk

simplifiée te 59173 RENESCURE, Frankrijk (FR)

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Maureaux, Alain te 59173 RENESCURE, Frankrijk (FR) Luchini, François te 59173 RENESCURE, Frankrijk (FR)

(73) BAYER CROPSCIENCE AG te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHNABEL, Gerhard te 63820 ELSENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HAASE, Detlev te 65929

(51) A61K 31/205 A23L 2/00 A23L 1/305 A23L 1/29 A23L 1/22 (11) EP1906766 (21) EP06776274.0 (22) 18.07.2006 (31) 102005034043 (32) 18.07.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Laag-glycemische mengsels. (73) Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt te 68165 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Quintelier te DIEGEM (72) HAUSMANNS, Stephan te 65185 WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KOWALCZYK, Jörg te 67304 EISENBERG/STEINBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 14.09.2011 (51) C11C 3/08 A23L 1/30 A23L 1/29 A23D 9/00 A23C 11/04 (11) EP1681945 (21) EP04791829.7

(54) HUMAN BREAST MILK LIPID MIMETIC AS DIETARY SUPPLEMENT. (73) Enzymotec Ltd. te MIGDAL HAEMEK 23106, Israël (IL)

(32) 01.07.2008

(47) 09.03.2011

(33) GROOT BRITTANNIË

(51) A24D 1/02

(54) CRUMB COATING FOR FOOD PRODUCTS.

(11) EP1352574

(73) Crisp Sensation Holding SA te 1208 GENEVA, Zwitserland (CH)

(22) 09.01.2002

(51) A23P 1/14 A23P 1/12 A23L 1/176

(54) DIFLUFENICAN-CONTAINING OIL SUSPENSION CONCENTRATES..

(47) 03.08.2011

(31) 0811970

(22) 23.09.2006

(33) Europees Octrooi Bureau

(72) PICKFORD, Keith, Graham te WHITEFIELD MANCHESTER, LANCASHIRE M45 7QF, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) MEIRI-BENDEK, Iris te 17906 SHIMSHIT, Israël (IL) BEN DROR, Gai te 30835 MOSHAV OFER, Israël (IL) LAOUZ, Hala te 15235 KFAR KANA, Israël (IL) YAAKOBI, Dov te BENYAMINA 30500, Israël (IL) BAR-ON, Zohar te 21950 KARMIEL, Israël (IL) SHULMAN, Avidor te 36090 KIRYAT TIVON, Israël (IL)

(47) 27.07.2011

(32) 08.10.2005

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(22) 21.10.2004 (54) Processing method; in particular (31) 15855503 blanching and/or cooking of food (32) 22.10.2003 products in bulk. (33) Israël (73) Bonduelle Société par actions

(21) EP06805824.7 (31) 05021997

9 november 2011

(11) EP2207434 (21) EP09772781.2 (22) 30.06.2009

(21) EP02729377.8 (31) 2001006763

Nummer 45/11 (32) 15.01.2001

157 (FR)

(33) Japan

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(54) CIGARETTE.

(72) DUCAUCHUIS, Jean-Pierre te F44100 NANTES, Frankrijk (FR) MARCHE, Thierry te F-44450 LA CHAPELLE BASSE MER, Frankrijk (FR)

(73) Japan Tobacco Inc. te TOKYO 1058422, Japan (JP) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) TSUTSUMI, Takeo c/o JAPAN (47) 20.07.2011 TOBACCO INC. te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 227-0052, Japan (JP) (51) A47B 87/00 A47B 81/00 MIURA, Keigo c/o JAPAN TOBACCO A47B 47/02 INC. te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 227-0052, Japan (JP) (11) EP2210524 (47) 24.08.2011 (21) EP09151374.7 (51) A41D 13/00

(22) 27.01.2009

(11) EP1819245

(54) Block shelf for storing vehicle wheel sets.

(21) EP05853024.7 (22) 06.12.2005 (31) 5526 (32) 06.12.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) GARMENT BACKPACK. (73) MVC IP Holdings LLC te DOVER DE 19904, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Irega AG te 4528 ZUCHWIL, Zwitserland (CH) (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag (72) Scholz, Gottfried te 65207 HOFHEIM-LANGENHAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 28.09.2011 (51) F25D 15/00 A47F 3/04

9 november 2011 (72) KOELING, Hendrik, Cornelis te 3826 BE AMERSFOORT BROUWER, Gustaaf, Frans te NL3862 KC NIJKERK (47) 27.07.2011 (51) A47J 42/40 (11) EP2116161 (21) EP08155653.2 (22) 05.05.2008 (54) Hakmachine voor voedingsmiddelen en werkwijze om deze te gebruiken. (73) Mahlkönig GmbH & Co. KG te 22047 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Quintelier te DIEGEM (72) Hointza, Mario te 21732 KRUMMENDEICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Roock, Hans-Jürgen te 22761 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 03.08.2011

(21) EP09002303.7

(51) B65D 51/32 B65D 43/02 A47J 43/07 A47J 43/042

(22) 18.02.2009

(11) EP1929909

(31) PCT/EP2008/001325

(21) EP08003340.0

(32) 20.02.2008

(22) 09.08.2004 (31) 0318584

(31) 102005038564

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(32) 12.08.2005

(54) Sales furniture.

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Carrier Corporation te FARMINGTON, CONNECTICUT 06034-4015, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Mixing apparatus.

(72) Hood Tony te VERNON HILLS, IL 60061, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 21.09.2011 (51) A43C 17/00 (11) EP1752056 (21) EP06115398.7 (22) 13.06.2006

(54) Spur with protective layer. (73) HERM. SPRENGER GmbH & Co. KG te D-58644 ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Sprenger, Peter te 58644, ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Völlmecke, Valentin te 58640, ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Baumann, Heinz te 58640, ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.07.2011 (51) A44B 18/00 (11) EP2157878 (21) EP08805578.5 (22) 16.05.2008 (31) 0704202 (32) 13.06.2007 (33) Frankrijk (54) AUTOMATIC GRIPPING DEVICE WITH EXTREMELY FLEXIBLE HOOKS. (73) Aplix te 75008 PARIS, Frankrijk

(11) EP2092861

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Finkenauer, Harry te 55246 MAINZ-KOSTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 03.08.2011 (51) A47J 31/06 (11) EP1786298 (21) EP05772867.7 (22) 12.08.2005 (31) 1026834 (32) 12.08.2004 (33) Nederland (54) Systeem voor het bereiden van een drank, alsmede een restrictie-element en een pad kennelijk bestemd voor een dergelijk systeem, alsmede een werkwijze voor het bereiden van drank en een gebruik van het systeem voor het bereiden van drank. (73) Sara Lee/DE N.V. te 3532 AA UTRECHT (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(32) 07.08.2003 (33) GROOT BRITTANNIË (73) McGill Technology Limited te ME19 4YU, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) McGill, Shane Robert te WEST MALLING KENT ME19 4YU, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 03.08.2011 (51) A47J 43/10 A47J 31/44 (11) EP2198762 (21) EP09179854.6 (22) 18.12.2009 (31) MI20082281 (32) 19.12.2008 (33) Italië (54) Device for the preparation of hot beverages, in particular milkbased beverages such as cappuccino, chocolate and similar. (73) Lavazza S.P.A. te 10154 TORINO, Italië (IT) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Vanni, Alfredo te 17020 MAGLIOLO, Italië (IT) Arcangeli, Marcello te 10145 TORINO, Italië (IT)

Nummer 45/11 Viarizzo, Francesco te 10134 TORINO, Italië (IT) (47) 10.08.2011 (51) A61B 5/048 (11) EP1820444 (21) EP06110089.7 (22) 17.02.2006 (54) Detection of epileptiform activity. (73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te SCHENECTADY, NY 12345, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Quintelier te DIEGEM (72) Särkelä, Mika te 00400 HELSINKI, Finland (FI) (47) 21.09.2011 (51) A61B 17/12 A61B 17/00 (11) EP1949859 (21) EP08008502.0 (22) 06.11.1992 (31) 789704 846322 (32) 08.11.1991 05.03.1992 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Hemostatic puncture closure system. (73) KENSEY NASH CORPORATION te EXTON, PA 19341, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Kensey, Kenneth te HONEY BROOK, PA 19344, Verenigde Staten van Amerika (US) Nash, John te CHESTER SPRINGS, PA 19425, Verenigde Staten van Amerika (US) Evans, Douglas te DOWNINGTON, PA 19335, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73)

158

9 november 2011

KLENK, Alan, R. te SAN JOSE, CA 95129, Verenigde Staten van Amerika (US) KREIDLER, Marc, S. te SUNNYVALE, CA 94086, Verenigde Staten van Amerika (US) KUME, Stewart, M. te BELMONT, CA 94002, Verenigde Staten van Amerika (US) OGI, Darrell, H. te SUNNYVALE, CA 94087, Verenigde Staten van Amerika (US) ROUE, Chad, C. te FREMONT, CA 94536, Verenigde Staten van Amerika (US) VAN DER BURG, Erik, J. te SUNNYVALE, CA 94087, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Oral care device with a multifunction switch. (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN (72) JANSSEN, Jozef, Johannes, Maria te NL-5656 AE EINDHOVEN GOTTENBOS, Bart te NL-5656 AE EINDHOVEN DE LEEUW, Petrus, Henricus te NL-5656 AE EINDHOVEN (47) 07.09.2011 (51) A61F 2/01 (11) EP1853197 (21) EP05801111.5 (22) 15.09.2005 (31) 610899 P

(47) 17.08.2011

(32) 17.09.2004

(51) A61B 18/20

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1401347

(54) SHAPE MEMORY THIN FILM EMBOLIC PROTECTION DEVICE.

(21) EP02731925.0

(73) Nitinol Development Corporation te FREMONT, CALIFORNIA 94539, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 23.05.2002 (31) 292827 P 52474 363798 P 363871 P

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(32) 23.05.2001 18.01.2002 12.03.2002 12.03.2002 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) COOLING SYSTEM FOR A PHOTOCOSMETIC DEVICE. (73) Palomar Medical Technologies, Inc. te BURLINGTON, MA 01803, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(72) ALTSHULER, Gregory, B. te WILMINGTON, MA 01887, 10.08.2011 Verenigde Staten van Amerika A61B 17/12 (US) A61B 17/08 CARUSO, Joseph, D. te READING, MA 01867, Verenigde Staten van EP1441649 Amerika (US) EP02801803.4 ZENZIE, Henry, M. te DOVER, MA 21.10.2002 02030, Verenigde Staten van Amerika (US) 33371 BURKE, James, III te 19.10.2001 LONDONDERRY, NH 03053, Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (US) ADJUSTABLE LEFT ATRIAL EFROFEEV, Andrei, V. te N. APPENDAGE OCCLUSION DEVICE. ANDOVER, MA 01845, Verenigde ev3 Endovascular, Inc. te Staten van Amerika (US) PLYMOUTH, MN 55442, Verenigde (47) 24.08.2011 Staten van Amerika (US)

(74) Ir. Metman te AMSTERDAM

(51) A61C 17/02

(72) KHAIRKHAHAN, Alexander, K. te PALO ALTO, CA 94301, Verenigde Staten van Amerika (US) FRAZIER, Andrew, G., C. te MOUNTAIN VIEW, CA 94040, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2240118 (21) EP08862383.0 (22) 09.12.2008 (31) 14489 (32) 18.12.2007

(72) DINH, Minh Q. te UNION CITY, CALIFORNIA 94587, Verenigde Staten van Amerika (US) RUSSELL, Scott M. te SAN JOSE, CALIFORNIA 95125, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 17.08.2011 (51) A61F 9/007 A61F 2/14 (11) EP1581093 (21) EP03731270.9 (22) 20.05.2003 (31) 381851 P (32) 20.05.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINING A POSITION FOR A SCLERAL POCKET FOR A SCLERAL PROSTHESIS. (73) Refocus Group, Inc. te DALLAS, TX 75231, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) SCHACHAR, Ronald, A. te DALLAS, TX 75229, Verenigde Staten van Amerika (US) CUDMORE, Donald, P. te EULESS, TX 76040, Verenigde Staten van Amerika (US) MUNCK, William, A. te MCKINNEY, TX 75070, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 03.08.2011 (51) A61F 2/16 (11) EP1448119 (21) EP02783249.2 (22) 28.11.2002 (31) 0128762

Nummer 45/11

159

9 november 2011

(32) 30.11.2001

(72) FABO, Tomas te S-435 41 amphoteric surfactant and MÖLNLYCKE, Zweden (SE) hyaluronic acid. SÖDERSTRÖM, Bengt te S-431 31 (73) Bausch & Lomb Incorporated te INTRAOCULAR LENS. MÖLNDAL, Zweden (SE) ROCHESTER, NY 14604-2701, Rayner Intraocular Lenses SVENSBY, Anna te S-413 14 Verenigde Staten van Amerika Limited te CHESHAM, BUCKS HP5 GÖTEBORG, Zweden (SE) (US) 1DJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 28.09.2011 (74) Ir. Heuvel c.s. te 'SQuintelier te DIEGEM HERTOGENBOSCH (51) A61F 5/448 CLAOUE, Charles te A61F 5/445 (72) Xia, Erning te PENFIELD, NY BLACKHEATH, LONDON SE3 0NN, 14526, Verenigde Staten van (11) EP2108346 GROOT BRITTANNIË (GB) Amerika (US) (21) EP09166659.4 31.08.2011 Burke, Susan E. te BATAVIA, NY (22) 06.12.2006 14020, Verenigde Staten van A61F 2/24 Amerika (US) (31) 748029 P EP1441672 Venkastesh, Srini te PITTSFORD, (32) 07.12.2005 NY 14534, Verenigde Staten van EP02804403.0 (33) Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) 11.10.2002 Barniak, Vicki te FAIRPORT, NY (54) Ostomy coupling. 975750 14450, Verenigde Staten van (73) ConvaTec Technologies Inc. te Amerika (US) 11.10.2001 LAS VEGAS, NV 89169-6754, Tyle, Praveen te PITTSFORD, NY Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika 14534, Verenigde Staten van (US) IMPLANTABLE PROSTHETIC Amerika (US) VALVE. (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (47) 12.10.2011 Edwards Lifesciences PVT, Inc. te (72) Blum, John te TOMS RIVER, NJ (51) A61K 9/72 IRVINE, CA 92614, Verenigde 08757, Verenigde Staten van A61K 9/14 Staten van Amerika (US) Amerika (US) A61K 9/00 Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (47) 07.09.2011 (11) EP1337240 SPENSER, Benjamin te (51) A61F 6/04 (21) EP01998328.7 CAESEREA, Israël (IL) (11) EP2101696 BENICHU, Netanel te HOF(22) 30.11.2001 (21) EP07848643.8 CARMEL, Israël (IL) (31) 0029261 BASH, Assaf te 37808 GIVAT ADA, (22) 20.12.2007 0030946 Israël (IL) PCT/GB01/01606 (31) 0625551 ZAKAI, Avraham te ZICHON 0124010 (32) 21.12.2006 YAACOV, Israël (IL) (32) 30.11.2000 (33) GROOT BRITTANNIË 14.09.2011 19.12.2000 (54) THIN CONDOM. 09.04.2001 A61F 5/00 (73) LRC Products Limited te SLOUGH, 05.10.2001 EP1255518 BERKSHIRE SL1 3UH, GROOT (33) GROOT BRITTANNIË EP01904761.2 BRITTANNIË (GB) GROOT BRITTANNIË 14.02.2001 (74) Ir. Hoeben te Utrecht World Intellectual Property

(33) GROOT BRITTANNIË (54) (73)

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73)

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22)

(31) 504047

(72) HILL, David Michael te BISHOPS STORTFORD HERTFORSHIRE CM22 6LT, GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika (GB) Behandelinrichting van brandend BRODIN, Christophe te maagzuur en reflux. CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE Obtech Medical AG te 6341 CB24 6ZD, GROOT BRITTANNIË BAAR, Zwitserland (CH) (GB) FORSELL, Peter te CH-6313 (47) 27.07.2011 MENZINGEN, Zwitserland (CH) (51) A61K 8/90 24.08.2011 A61K 8/81 A61K 8/73 A61L 24/04 A61K 8/44 A61F 5/443 A61K 8/43 A61F 13/02 A61K 8/41 A61B 19/08 A61K 8/20 EP1845912 A61K 8/19 EP06700864.9 (11) EP2130527

(32) 14.02.2000 (33) (54) (73) (72) (47) (51)

(11) (21)

(22) 09.01.2006 (31) 0500061 (32) 11.01.2005 (33) Zweden

(54) SEALING FILM DRESSING. (73) Mölnlycke Health Care AB te 402 52 GÖTEBORG, Zweden (SE)

(21) EP08167027.5

Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) GROOT BRITTANNIË

(54) METHOD OF MAKING PARTICLES FOR USE IN A PHARMACEUTICAL COMPOSITION. (73) Vectura Limited te CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 6FH, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) STANIFORTH, John, Nicholas te BATH BA2 2ST, GROOT BRITTANNIË (GB) GREEN, Matthew, Michael, James te SURREY CR3 5FD, GROOT BRITTANNIË (GB) MORTON, David, Alexander, Vodden te BATH BA2 4QR, GROOT BRITTANNIË (GB)

(22) 20.10.2008

(47) 27.07.2011

(31) 23509 203384

(51) C07C 211/42 A61K 9/20 A61K 31/135

(32) 31.01.2008 03.09.2008

(11) EP2246321

(21) EP10166534.7 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (22) 22.01.2010 (74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (54) Ophthalmic compositions with an (31) 689044

Nummer 45/11

160

455976 456001 456029 456031 205833 P

(54) Remmers van DNAschadereparatie voor de behandeling van kanker. (73) Kudos Pharmaceuticals Limited te LONDON W2 6BD, GROOT BRITTANNIË (GB) The Institute of Cancer Research te LONDON, GREATER LONDON SW7 3RP, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 18.01.2010 09.06.2009 09.06.2009 09.06.2009 09.06.2009 23.01.2009 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde (54) (73)

(74) (72)

(47)

Staten Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) ASHWORTH, Alan te LONDON GREATER LONDON SW7 3RP, GROOT BRITTANNIË (GB) JACKSON, Stephen te MACCLESFIELD CHESHIRE SK10 4TG, GROOT BRITTANNIË (GB) Delayed release rasagiline MARTIN, Niall te MACCLESFIELD formulation. CHESHIRE SK10 4TG, GROOT BRITTANNIË (GB) Teva Pharmaceutical Industries SMITH, Graeme te MACCLESFIELD Ltd te 49131 PETAH TIQVA, Israël CHESHIRE SK10 4TG, GROOT (IL) BRITTANNIË (GB) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (47) 24.08.2011 Safadi, Muhammad te 16164, (51) A61P 31/00 NAZARETH, Israël (IL) A61P 17/00 Licht, Daniella te 54041, GIVATA61L 2/18 SHMUEL, Israël (IL) A61K 9/08 Cohen, Rachel te 38100, A61K 47/34 HADERA, Israël (IL) A61K 47/12 Frenkel, Anton te 42268, A61K 47/10 NETANYA, Israël (IL) A61K 31/155 Zholkovsky, Marina te 59496, A01N 47/44 BAT-YAM, Israël (IL) A01N 37/02 Koltai, Tamas te 42758, NETANYA, A01N 25/02 Israël (IL) (11) EP1634589 03.08.2011

(51) A61K 9/36 A61K 9/32 A61K 31/4439

(21) EP04734736.4

(11) EP2032126

(32)

(21) EP07764889.7 (22) 27.06.2007 (31) 06013440

(33) (54)

(32) 29.06.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) RABEPRAZOLE FORMULATION.

(73)

(73) LEK Pharmaceuticals d.d. te 1526 LJUBLJANA, Slovenië (SI) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) JURECIC, Rok te 1000 LJUBLJANA, (74) Slovenië (SI) JAKLIC, Miha Tomaz te 1262 DOL (72) PRI LJUBLJANI, Slovenië (SI) (47) 27.07.2011 (51) A61P 35/00 A61K 31/502 A61K 31/00 (11) EP1684736 (21) EP04798705.2 (22) 30.11.2004 (31) 526244 P 0327844 (32) 01.12.2003 01.12.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË

TOKUSHIMA 771-0205, Japan (JP) TSUBOUCHI, Hidetsugu te TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA 7700862, Japan (JP) ISHIKAWA, Hiroshi te OTSU-SHI, SHIGA 5200225, Japan (JP) OKAMURA, Takashi, Editaun Gomaihama D-10 te NARUTO-SHI, TOKUSHIMA 772-0017, Japan (JP) IWATA, Koushi, Sanraunjihaitsu 205 te NARUTO-SHI, TOKUSHIMA 772-0015, Japan (JP) (47) 23.02.2011 (51) A61P 5/16 A61K 9/28 A61K 45/06 A61K 31/215 A61K 31/185 (11) EP2004168 (21) EP07723634.7 (22) 27.03.2007 (31) 0606212 (32) 28.03.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) STABLE ORAL PHARMACEUTICAL COMPOSITION CONTAINING THYROID HORMONE RECEPTOR AGONISTS. (73) KARO BIO AB te 141 57 HUDDINGE, Zweden (SE) Bristol-Myers Squibb Company te PRINCETON NJ 08543-4000, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) GARG, Neeraj te S-141 57 HUDDINGE, Zweden (SE) RAO, VENKATRAMANA M. te 2003150846 EDISON, NJ 08820, Verenigde 28.05.2003 Staten van Amerika (US) Japan GANDHI, Rajesh, B. te AQUEOUS OLANEXIDINE PLAINSBORO, NJ 08536, SOLUTION, METHOD OF Verenigde Staten van Amerika PREPARING THE SAME, AND (US) DISINFECTANT. WASHBURN, William N. te TITUSVILLE, NJ 08560, Verenigde OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., Staten van Amerika (US) LTD. te CHIYODA-KU TOKYO 101KOEHLER, Konrad te 30161 8535, Japan (JP) HANNOVER, BONDSREPUBLIEK OTSUKA PHARMACEUTICAL DUITSLAND (DE) FACTORY, INC. te NARUTO-SHI, MALM, Johan te S-142 66 TOKUSHIMA 772-8601, Japan (JP) TRÄNGSUND, Zweden (SE) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (47) 03.08.2011 MIYATA, Kazuyoshi te ITANO-GUN, TOKUSHIMA 771-0219, Japan (JP) (51) A61P 5/26 A61P 13/08 INOUE, Yasuhide te NARUTO-SHI, A61K 31/32 TOKUSHIMA 772-0014, Japan (JP) A61K 31/277 HAGI, Akifumi te TOKUSHIMA-SHI, A61K 31/165 TOKUSHIMA 770-0043, Japan (JP) KIKUCHI, Motoya te TOKUSHIMA- (11) EP1480634 SHI, TOKUSHIMA 770-0052, Japan (21) EP03737647.2 (JP) (22) 06.02.2003 OHNO, Hitoshi te NARUTO-SHI, TOKUSHIMA 772-0051, Japan (JP) (31) 354300 P HASHIMOTO, Kinji te NARUTO362997 P SHI, TOKUSHIMA 772-0015, Japan (32) 07.02.2002 (JP) 11.03.2002 OHGURO, Kinue, Guran Kawauchi (33) Verenigde Staten van Amerika Tower 1304 te TOKUSHIMA-SHI, Verenigde Staten van Amerika TOKUSHIMA 771-0142, Japan (JP) SATO, Tetsuya te ITANO-GUN, (54) Selective androgen receptor

(22) 25.05.2004 (31)

9 november 2011

Nummer 45/11 modulators (SARMs) for treating benign prostate hyperplasia.

161 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(73) University of Tennessee Research (54) Pirfenidone therapy avoiding Foundation te KNOXVILLE, TN fluvoxamine. 37996, Verenigde Staten van (73) Intermune, Inc. te BRISBANE, CA Amerika (US) 94005-1021, Verenigde Staten (72) STEINER, Mitchell, S. te van Amerika (US) GERMANTOWN, TN 38138, (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven Verenigde Staten van Amerika (72) Bradford, Williamson Ziegler te (US) ROSS, CALIFORNIA 94957, VEVERKA, Karen, A. te CORDOVA, Verenigde Staten van Amerika TN 38018, Verenigde Staten van (US) Amerika (US) Szwarcberg, Javier te SAN MILLER, Duane, D. te MATEO, CALIFORNIA 94402, GERMANTOWN, TN 38139, Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (US) (US) (47) 28.09.2011 DALTON, James, T. te UPPER ARLINGTON, OH 43221, (51) A61P 9/12 Verenigde Staten van Amerika A61P 9/10 (US) A61P 9/00 CHUNG, Kiwon te COLLIERVILLE, A61P 41/00 TN 38017, Verenigde Staten van A61P 31/00 Amerika (US) A61P 3/10 GAO, Wenqing te COLUMBUS, OH A61P 3/04 43221, Verenigde Staten van A61P 29/00 Amerika (US) A61P 25/28 (47) 03.08.2011

(51) C07D 233/90 A61P 3/10 A61P 3/00 A61K 31/4164 (11) EP2040702 (21) EP07725977.8 (22) 12.06.2007 (31) 0606415 (32) 13.07.2006 (33) Frankrijk

A61P 25/16 A61P 15/10 A61P 11/00 A61P 1/16 A61P 1/04 A61K 31/4425

(11) EP1713480 (21) EP05726215.6 (22) 07.01.2005 (31) 36434804 (32) 12.01.2004 (33) Polen

(54) Gebruik van AMPK-activerende (54) THE USE OF QUATERNARY imidazolderivaten, PYRIDINIUM SALTS AS bereidingswerkwijze daarvoor en VASOPROTECTIVE AGENTS. farmaceutische samenstellingen (73) Pharmena SA te 93-231 LÓDZ, omvattende deze. Polen (PL) (73) Merck Patent GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) MOINET, Gérard te F-91400 ORSAY, Frankrijk (FR) MARAIS, Dominique te F-78250 MEULAN, Frankrijk (FR) HALLAKOU-BOZEC, Sophie te F92120 MONTROUGE, Frankrijk (FR) CHARON, Christine te F-91940 GOMETZ-LE-CHATEL, Frankrijk (FR)

(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM (72) GEBICKI, Jerzy te PL-94-217 LÓDZ, Polen (PL) CHLOPICKI, Stefan te PL-30-047 KRAKOW, Polen (PL)

9 november 2011 (72) BAR-OR, David te ENGLEWOOD, COLORADO 80113, Verenigde Staten van Amerika (US) MELAMED, Isaac te ENGLEWOOD, COLORADO 80111, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) A61P 25/36 A61P 25/34 A61P 25/32 A61P 25/30 A61K 31/454 (11) EP2089030 (21) EP07830236.1 (22) 16.10.2007 (31) 06122336 (32) 16.10.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) AGENT FOR PROPHYLAXIS OR TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE OR DRUG DEPENDENCE. (73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation te OSAKA 541-8505, Japan (JP) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) TESHIMA, Koji te OSAKA-SHI OSAKA 541-8505, Japan (JP) CICCOCIOPPO, Roberto te 62032 CAMERINO (MC), Italië (IT) MASSI, Maurizio te 62032 CAMERINO (MC), Italië (IT) (47) 14.09.2011 (51) A61P 25/14 A61K 31/485 (11) EP1781291 (21) EP05754710.1 (22) 01.06.2005 (31) 04013469 (32) 08.06.2004 (33) Europees Octrooi Bureau (54) OPIOIDS FOR THE TREATMENT OF THE RESTLESSNESS OF THE LOWER LIMBS. (73) EURO-CELTIQUE S.A. te 1653 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)

(47) 14.09.2011

(74) Quintelier te DIEGEM

(51) A61P 37/00 A61K 31/4458 A61K 31/445 A01N 43/40

(72) FLEISCHER, Wolfgang te 55218 INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REIMER, Karen te 65582 HAMBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GAWORA, Karin te 35080 BAD ENDBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1845780 (21) EP06719144.5

(47) 27.07.2011

(22) 20.01.2006

(51) A61P 11/00 A61K 31/4412

(31) 645778 P (32) 20.01.2005

(47) 03.11.2010

(11) EP2324831

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP10250379.4

(54) USES OF METHYLPHENIDATE DERIVATIVES.

(51) A61P 25/28 A61P 25/00 A61K 31/57

(22) 03.03.2010 (31) 266815 P 684879 (32) 04.12.2009 08.01.2010

(73) Institute for Molecular Medicine, Inc. te ENGLEWOOD CO 80110, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(11) EP1871382 (21) EP06739662.2 (22) 24.03.2006 (31) 664728 P 729663 P

Nummer 45/11 (32) 24.03.2005 24.10.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) METHODS FOR THE TREATMENT OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM INJURY VIA A TAPERED ADMINISTRATION OF PROGESTERONE. (73) Emory University te ATLANTA, GEORGIA 30322, Verenigde Staten van Amerika (US)

162 (74) Drs. Jilderda te Utrecht (72) OHARA, Yasuhiro te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 244-0812, Japan (JP) SUZUKI, Masashi te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 244-0812, Japan (JP) TAKANO, Norikazu te TOKYO 1708633, Japan (JP) MITSUYAMA, Shunpei te TOKYO 1708633, Japan (JP) (47) 03.08.2011

9 november 2011 A61K 38/19 (11) EP1578439 (21) EP03809644.2 (22) 24.10.2003 (31) 421262 P (32) 24.10.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) LOW DOSE METHODS FOR TREATING DISORDERS IN WHICH TNF-ALPHA ACTIVITY IS DETRIMENTAL.

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(51) A61K 36/235

(72) STEIN, Donald, G. te ATLANTA, GEORGIA 30306, Verenigde Staten van Amerika (US) CUTLER, Sarah, Melissa te ATLANTA, GEORGIA 30316, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1615651

(73) Abbott Biotechnology Ltd te HM 11 HAMILTON, Bermuda (BM)

(21) EP04722572.7

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(22) 23.03.2004

(47) 17.08.2011

(54) A PROCESS FOR THE PREPARATION OF FERUTININE FROM FERULA GENUS PLANTS.

(72) KAYMAKCALAN, Zehra te WESTBOROUGH, MA 01581, Verenigde Staten van Amerika (US) KAMEN, Robert te SUDBURY, MA 01776, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A61P 3/00 A61K 31/765 A61K 31/575 A61K 31/205 (11) EP1758590 (21) EP05722895.9 (22) 08.02.2005 (31) 572879 P (32) 19.05.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) USE OF A DETERGENT FOR THE NON-SURGICAL REMOVAL OF FAT. (73) Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center te TORRANCE, CA 902502064, Verenigde Staten van Amerika (US) The Regents of the University of California te OAKLAND, CA 94607-5200, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM (72) KOLODNEY, Michael, S. te LOS ANGELES, CA 90094, Verenigde Staten van Amerika (US) ROTUNDA, Adam, M. te LOS ANGELES, CA 90066, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 24.08.2011 (51) A61P 17/00 A61K 8/891 A61K 8/26 A61K 33/06 (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(31) MI20030661 (32) 04.04.2003 (33) Italië

(47) 27.07.2011 (73) INDENA S.p.A. te 20139 MILANO, (51) C12N 9/98 Italië (IT) A61P 29/00 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag A61P 1/00 A61K 38/45 (72) BOMBARDELLI, Ezio te I-27027 A23L 1/305 GROPPELLO CAIROLI, Italië (IT) FONTANA, Gabriele te I-20139 MILANO, Italië (IT) CRISTONI, Aldo te I-20139 MILANO, Italië (IT) MERCALLI, Enrico te I-20139 MILANO, Italië (IT)

(21) EP08703523.4 (22) 21.01.2008 (31) 2007016892 (32) 26.01.2007

(47) 27.07.2011

(33) Japan

(51) A61K 47/48 A61K 38/09

(54) Glycosyltransferase for treating Inflammatory Bowel Disease.

(11) EP1878437

(32) 11.12.1996

(73) Amano Enzyme Inc. te NAGOYASHI AICHI 460-0003, Japan (JP) Joh, Takashi te AICHI 467-0046, Japan (JP) Sasaki, Makoto te AICHI 4630035, Japan (JP)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(54) Pharmacuetical formulations for sustained drug delivery.

(72) JOH, Takashi te NAGOYA-SHI AICHI 467-0046, Japan (JP) SASAKI, Makoto te NAGOYA-SHI AICHI 463-0035, Japan (JP) KOIKEDA, Satoshi te KAKAMIGAHARA-SHI GIFU 5090108, Japan (JP)

(21) EP07019134.1 (22) 11.12.1997 (31) 762747

(73) GlaxoSmithKline LLC te PHILADELPHIA, PA 19102, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Quintelier te DIEGEM

(72) Gefter, Malcolm L. te LINCOLN MA 01773, Verenigde Staten van Amerika (US) Musso, Gary te HOPKINTON MA EP1846010 01748, Verenigde Staten van EP05811402.6 Amerika (US) Barker, Nicholas te 25.11.2005 SOUTHBOROUGH MA 01772, 2004371895 Verenigde Staten van Amerika 22.12.2004 (US) Japan Molineaux, Christopher J. te BROOKLINE MA 02146, Verenigde EXTERNAL SKIN AGENT Staten van Amerika (US) COMPRISING MODIFIED CLAY FOR PREVENTING INFLAMMATION. (47) 20.07.2011

(73) Pola Chemical Industries Inc. te SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA 4200914, Japan (JP)

(11) EP2127668

(51) C07K 16/24 C07K 14/715 A61K 39/395

(47) 17.08.2011 (51) C07K 16/24 A61K 39/395 (11) EP1578936 (21) EP03777635.8 (22) 16.10.2003 (31) 419057 P 479241 P (32) 16.10.2002 17.06.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) HUMAN ANTI-IFN-GAMMA NEUTRALIZING ANTIBODIES AS SELECTIVE IFN-GAMMA PATHWAY INHIBITORS.

Nummer 45/11 (73) AMGEN INC. te THOUSAND OAKS, CA 91320, Verenigde Staten van Amerika (US) Medarex, Inc. te PRINCETON, NJ 08540-1437, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) WELCHER, Andrew, A. te VENTURA, CA 93001, Verenigde Staten van Amerika (US) CHUTE, Hilary, T. te CALABASAS, CA 91302, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Yue-Sheng te THOUSAND OAKS, CA 91360, Verenigde Staten van Amerika (US) HUANG, Haichun te FREMONT, CA 94538-5919, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 17.08.2011 (51) A61P 27/00 A61K 45/00 (11) EP1803468 (21) EP07105047.0 (22) 17.12.2004 (31) 531770

163 C12N 15/00 C12N 1/12 C12N 1/00 C07K 1/00 C07H 21/04 C07H 21/02 A61K 49/00 A61K 39/38 A61K 39/04 A61K 39/02 A61K 39/00

9 november 2011 HO, Kicherl te NEWTON, MA 02464, Verenigde Staten van Amerika (US) GANATRA, Amit te ATTLEBORO, MA 02703, Verenigde Staten van Amerika (US) WILLIAMS, Simon, F. te SHERBORN, MA 01770, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 17.08.2011

(21) EP05852317.6

(51) A61L 31/00 A61L 29/00 A61L 27/00

(22) 29.11.2005

(11) EP1011743

(31) 631977 P

(21) EP98939379.8

(32) 01.12.2004

(22) 13.08.1998

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 910136

(54) ELECTROPORATION OF MYCOBACTERIUM AND OVEREXPRESSION OF ANTIGENS IN MYCOBACTERIA.

(32) 13.08.1997

(11) EP1817061

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) LOADING AND RELEASE OF WATER-INSOLUBLE DRUGS.

(73) Aeras Global Tuberculosis Vaccine (73) Boston Scientific Limited te ST. Foundation te BETHESDA, MD MICHAEL, BARBADOS, WEST 20814, Verenigde Staten van INDIES, Barbados (BB) Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) SUN, Ronggai te ELLICOTT CITY, (72) BARRY, James te MARLBORO, MA 01752, Verenigde Staten van MD 21042, Verenigde Staten van Amerika (US) Amerika (US) (54) Agents for treatment of PALASIS, Maria te WELLESLEY, MA HONE, David, Michael te glaucomatours retinopathy and 02181, Verenigde Staten van ROCKVILLE, MD 20850, Verenigde optic neuropathy. Amerika (US) Staten van Amerika (US) (73) Novartis AG te 4056 BASEL, SADOFF, Jerald, C te (47) 27.07.2011 Zwitserland (CH) WASHINGTON, DC 20012, (51) A61L 31/14 Verenigde Staten van Amerika (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven A61L 31/10 (US) (72) Landers, Robert te TEXAS, TX (11) EP1839687 (47) 27.07.2011 76012, Verenigde Staten van (21) EP07251266.8 Amerika (US) (51) C08L 67/04 Pang, Iok-Hou te TEXAS, TX (22) 24.03.2007 A61L 31/04 75052, Verenigde Staten van A61L 29/04 (31) 395474 Amerika (US) A61L 27/26 (32) 31.03.2006 (47) 07.09.2011 A61L 17/12 (33) Verenigde Staten van Amerika A61L 15/22 (51) A61P 9/00 (54) Plasma-treated vascular (11) EP1993621 A61K 45/06 occlusion devices and methods. (21) EP07763255.2 (11) EP1507558 (73) CODMAN & SHURTLEFF INC. te (22) 06.02.2007 (21) EP03730064.7 RYNHAM, MA 02767, Verenigde (31) 765808 P Staten van Amerika (US) (22) 16.05.2003 765840 P (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (31) 381546 P 747144 P (72) Yang, Chunlin te BELLE MEAD NJ (32) 17.05.2002 (32) 07.02.2006 08502, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika 07.02.2006 Amerika (US) 12.05.2006 (54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION Li, Yufu te BRIDGEWATER NJ COMPRISING A RENIN INHIBITOR, (33) Verenigde Staten van Amerika 08807, Verenigde Staten van A CALCIUM CHANNEL BLOCKER Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) AND A DIURETIC Verenigde Staten van Amerika Do, Hiep te SINKING SPRING, PA (73) Novartis AG te 4002 BASEL, 19608, Verenigde Staten van (54) TOUGHENED POLYLACTIC ACID Zwitserland (CH) Amerika (US) POLYMERS AND COPOLYMERS. Gounis, Matthew te WALTHAM MA (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (73) Tepha, Inc. te LEXINGTON, 02453, Verenigde Staten van MASSACHUSETTS 02421, (72) FELDMAN, David, Louis te Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika TEANECK, NJ 07666, Verenigde Chun, Iksoo te PRINCETON NJ (US) Staten van Amerika (US) 08540, Verenigde Staten van WEBB, Randy, Lee te (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven Amerika (US) FLEMINGTON, NJ 08822, Davis III, Richard Champion te (72) RIZK, Said te SALEM, NH 03079, Verenigde Staten van Amerika PLANTATION FL 33317, Verenigde Verenigde Staten van Amerika (US) Staten van Amerika (US) (US) (47) 17.08.2011 Sherman, Darren R. te FORT MARTIN, David, P. te ARLINGTON, LAUDERDALE FL33301, Verenigde MA 02474, Verenigde Staten van (51) C12N 15/74 Staten van Amerika (US) Amerika (US) (32) 22.12.2003

(33) Verenigde Staten van Amerika

Nummer 45/11

164

(47) 07.09.2011 (51) A61M 25/08 A61M 25/02 (11) EP1781364 (21) EP05757679.5 (22) 01.06.2005 (31) 858485 (32) 01.06.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

GRACE, Lori, A. te LINO LAKES, MN 55014, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) FERRY, Steven, J. te MAPLE GROVE, MN 53369, Verenigde Staten van Amerika (US) FINNEY, Jennifer, R. te ST. LOUIS, MO 63108, Verenigde Staten van Amerika (US) HABEGER, Cam te MAPLE GROVE, MN 53369, Verenigde Staten van Amerika (US) HACKENMUELLER, Vincent te MAPLE GROVE, MN 53369, Verenigde Staten van Amerika (US) HALL, Andrew, F. te ST. LOUIS, MO 63108, Verenigde Staten van Amerika (US) HOUGE, Reed, A. te MAPLE GROVE, MN 53369, Verenigde Staten van Amerika (US) KLIMEK, Scott, G. te MAPLE GROVE, MN 53369, Verenigde Staten van Amerika (US) PIKUS, Michael, J. te MAPLE GROVE, MN 53369, Verenigde Staten van Amerika (US)

Amerika (US) CHOPRA, Suman te MONROE, NJ 08831, Verenigde Staten van Amerika (US) PAN, Guisheng te PHILADELPHIA, PA 19114, Verenigde Staten van Amerika (US) PRENCIPE, Michael te WEST WINDSOR, NJ 08550, Verenigde Staten van Amerika (US) IBRAHIM, Sayed te SOMERSET, NJ 00873, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 03.08.2011 (51) A61N 1/36 A61N 1/32 A61N 1/04 (11) EP1871467 (21) EP06744722.7

(22) 23.03.2006 (54) SYSTEMS AND METHODS FOR (31) 0505940 MEDICAL DEVICE ADVANCEMENT (32) 23.03.2005 AND ROTATION. (73) Stereotaxis, Inc. te ST. LOUIS, MI (33) GROOT BRITTANNIË 63108, Verenigde Staten van Amerika (US)

9 november 2011

(47) 24.08.2011

(51) (54) NERVE STIMULATION APPARATUS. (11) (73) BMR Research and Development (21) Limited te GALWAY, Ierland (IE) (22) (74) ir. Zeeuw te GLASGOW

(21) EP02741422.6 (22) 05.07.2002 (31) 2001204791 2001204792 (32) 05.07.2001 05.07.2001 (33) Japan Japan (54) ORAL PREPARATION. (73) SUNSTAR INC. te TAKATSUKI-SHI, OSAKA 569-1195, Japan (JP) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) FUJISAWA, Koichi te TAKATSUKISHI, OSAKA 569-1046, Japan (JP)

EP1748780 EP05751896.1 19.05.2005

(31) 572879 P

(72) CONOR, Minogue te KINVARA, CO. (32) CALWAY, Ierland (IE) (33) (47) 27.07.2011 (54) (51) A61Q 11/00 A61K 8/25 (11) EP1410789

A61Q 19/06

19.05.2004 Verenigde Staten van Amerika METHODS AND RELATED COMPOSITIONS FOR REDUCTION OF FAT.

(73) Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center te TORRANCE, CA 902502064, Verenigde Staten van Amerika (US) The Regents of the University of California te OAKLAND, CA 94607-5200, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM (72) KOLODNEY, Michael, S. te LOS ANGELES, CA 90094, Verenigde Staten van Amerika (US) ROTUNDA, Adam, M. te LOS ANGELES, CA 90066, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 03.08.2011

(47) 10.08.2011

(47) 21.09.2011

(51) A61N 1/30

(31) 371851

(51) A61Q 11/00 A61K 8/81 A61K 8/38 A61K 8/34 A61K 8/22 A61K 8/02

(32) 21.02.2003

(11) EP1771227

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 01.06.2004

(21) EP05774938.4

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP1599255 (21) EP03749699.9 (22) 16.09.2003

(54) IONTOPHORETIC DRUG DELIVERY (22) SYSTEM. (31) (73) Travanti Pharma Inc te MENDOTA (32) HEIGHTS, MN 55120, Verenigde (33) Staten van Amerika (US) (54) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) ANDERSON, Carter, R. te INVER GROVE HEIGHTS, MN 55077, Verenigde Staten van Amerika (US) MORRIS, Russell, L. te LINDSTROM, MN 55045, Verenigde Staten van Amerika (US) ANDERSON, Clayton, J. te BURNSVILLE, MN 55337, Verenigde Staten van Amerika (US)

21.07.2005 902720 29.07.2004

(51) B01D 53/00 B01D 5/00 (11) EP1602401 (21) EP05104633.2 (22) 30.05.2005 (31) 102004026909

(54) Method and apparatus for partial condensation which is poor in aerosols.

(73) Messer Group GmbH te 65843 SULZBACH, BONDSREPUBLIEK ORAL CARE COMPOSITIONS WITH DUITSLAND (DE) FILM FORMING POLYMERS. (72) Herzog, Friedhelm te 47803, (73) Colgate-Palmolive Company te KREFELD, BONDSREPUBLIEK NEW YORK NY 10022-7499, DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika (47) 27.07.2011 (US) Verenigde Staten van Amerika

(74) Quintelier te DIEGEM

(51) B01D 53/14

(11) (72) MAITRA, Prithwiraj te MORRISTOWN, NJ 07960, (21) Verenigde Staten van Amerika (22) (US) ZAIDEL, Lynette te CRANFORD, NJ (31) 07016, Verenigde Staten van (32)

EP2032234 EP07730122.4 13.06.2007 06115408 13.06.2006

Nummer 45/11

165

(33) Europees Octrooi Bureau

(33) GROOT BRITTANNIË

(54) REMOVAL OF CARBON DIOXIDE FROM FLUE GASES.

(54) A tinting machine system and method.

(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Akzo Nobel Coatings International B.V. te 6824 BM ARNHEM

(72) ASPRION, Norbert te 67063 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) CLAUSEN, Iven te 68199 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LICHTFERS, Ute te 76187 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 10.08.2011 (51) B01D 53/50 B01D 53/14 (11) EP2260922

(72) OAKES, Ian David te READING, BERKSHIRE RG7 3DY, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 03.08.2011 (51) C10G 49/00 B01J 8/02 B01J 8/00 B01D 3/00

9 november 2011 5282 RANSHOFEN, Oostenrijk (AT) JAEGER, Emmerich te A-4532 ROHR IM KREMSTAL, Oostenrijk (AT) (47) 27.07.2011 (51) C07C 231/10 B01J 29/40 B01J 29/06 B01J 29/04 (11) EP1314475 (21) EP02079730.4 (22) 13.11.2002

(11) EP2170494

(31) MI20012470

(21) EP08774160.9

(32) 23.11.2001

(22) 20.06.2008

(33) Italië

(31) 945461 P

(54) Process for the preparation of MFI-Type zeolitic catalysts.

(32) 21.06.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Polimeri Europa S.p.A. te 20097 SAN DONATO MILANESE (MI), Italië (IT)

(54) REACTOR FOR PERFORMING A THREE-PHASE REACTION OF A (22) 14.05.2009 FLUID AND A GASEOUS PHASE ON (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven A PACKED BED CATALYST. (72) Balducci, Luigi te 27036 (54) Sulfite/sulfate-oxidation MORTARA (PAVIA), Italië (IT) accelerator unit. (73) BASF SE te 67056 Dalloro, Leonardo te 20021 LUDWIGSHAFEN, (73) AE & E Lentjes GmbH te 40880 BOLLATE (MILAN), Italië (IT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND RATINGEN, BONDSREPUBLIEK Cesana, Alberto te 20048 CARATE (DE) DUITSLAND (DE) BRIANZA (MILAN), Italië (IT) (72) BECHTEL, Marcus te 69123 (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam Buzzoni, Roberto te 10099 SAN HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (72) Kehrmann, Kai Matthias te 44629 MAURO TORINESE (TORINO), DUITSLAND (DE) HERNE, BONDSREPUBLIEK Italië (IT) HEPFER, Benjamin te 68163 DUITSLAND (DE) (47) 27.07.2011 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK Brass, Manuel te 44579 DUITSLAND (DE) (51) C10G 50/00 CASTROP-RAUXEL, WILLE, Michael Hyatt Regency C07C 2/36 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Xian, te 710001 XIAN, China (CN) C07C 11/02 (DE) DAISS, Andreas te 67146 B01J 31/24 (47) 31.08.2011 DEIDESHEIM, BONDSREPUBLIEK B01J 31/18 DUITSLAND (DE) (51) F04B 7/06 B01J 31/16 GEIER, Reiner te 68199 B01F 5/12 (11) EP1765495 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK (11) EP2170493 (21) EP05746327.5 DUITSLAND (DE) (21) EP08736055.8 ISELBORN, Stefan te 67227 (22) 13.06.2005 FRANKENTAL, BONDSREPUBLIEK (31) 200404839 (22) 10.04.2008 DUITSLAND (DE) (31) 833040 SAUTER, John te BLOOMFIELD, NJ (32) 18.06.2004 (32) 02.08.2007 07003-3002, Verenigde Staten (33) Zuid-Afrika van Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika (54) OLIGOMERISATION IN THE (47) 17.08.2011 (54) DUAL CHAMBER MIXING PUMP. PRESENCE OF BOTH A TETRAMERISATION CATALYST AND (73) Fluid Management Operations (51) C05B 11/06 A FURTHER OLIGOMERISATION LLC te WHEELING IL 60090-5776, B01J 19/26 CATALYST. Verenigde Staten van Amerika B01J 19/24 (21) EP09006520.2

(US)

(74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) HOGAN, Tim Patrick te ROUND LAKE BEACH, ILLINOIS 60073, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 24.08.2011 (51) G01G 19/22 B01F 15/04 B01F 13/10 (11) EP1802386 (21) EP05790098.7 (22) 30.09.2005 (31) 0422787 (32) 14.10.2004

B01J 19/00 B01F 5/04

(73) Sasol Technology (Pty) Ltd te JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)

(11) EP1945348

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(21) EP06818430.8

(72) BOLLMANN, Annette te 1962 HENLEY-ON-KLIP, Zuid-Afrika (ZA) MAUMELA, Hulisani te BROADACRES PARK EXT.1, 2055 JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA) BLANN, Kevin te 1449 ALBERTON, Zuid-Afrika (ZA)

(22) 07.11.2006 (31) 102005053892 (32) 08.11.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) PROCESS FOR PRODUCING SULPHUROUS NITROGEN FERTILIZER.

(47) 07.09.2011

(51) (73) Borealis Agrolinz Melamine GmbH te 4021 LINZ, Oostenrijk (AT) (11) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (21) (72) BRUCKBAUER, Christina te A-

C10G 45/08 B01J 31/28 EP1380343 EP03291489.7

(22) 19.06.2003

Nummer 45/11 (31) 0208343

166 (47) 31.08.2011

(32) 03.07.2002

(51) C08J 7/06 C03C 17/30 B05D 7/24 (54) Hydrotreating catalyst comprising B05D 1/18 a nitrogen-containing organic (11) EP1621258 compound and its use.

9 november 2011 (54) Zaagblad met afdekking voor oscillatieaandrijving.

(33) Frankrijk

(73) C. & E. Fein GmbH te 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP04727374.3 (73) Institut Français du Pétrole te 92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, (22) 14.04.2004 Frankrijk (FR) (31) 2003109835 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk 2003109719 2003321893 (72) Diehl, Fabrice te 92500 RUEIL 2003323173 MALMAISON, Frankrijk (FR) 2004058778 Bouchy, Christophe te 92500 2004108732 RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR) Cseri, Tivadar te 92400 (32) 15.04.2003 COURBEVOIE, Frankrijk (FR) 15.04.2003 Kasztelan, Slavik te 92500 RUEIL 12.09.2003 MALMAISON, Frankrijk (FR) 16.09.2003 03.03.2004 (47) 10.08.2011 01.04.2004 (51) B01L 9/02 (33) Japan (11) EP1685904 Japan (21) EP06001208.5 Japan Japan (22) 20.01.2006 Japan (31) 102005003712 Japan (32) 27.01.2005 (54) METHOD FOR PRODUCING

(74) Ir. Metman te AMSTERDAM

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

ORGANIC THIN FILM.

(72) Thomaschewski, Walter te 70794 FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 28.09.2011 (51) B23F 9/10 B23F 5/20 B23F 21/22 B23C 5/06 (11) EP2181790 (21) EP09159654.4 (22) 07.05.2009 (31) 08167925 (32) 30.10.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Method for producing bevel gears with hypocycloid toothing by face milling using a corresponding face mill cutter. (73) Klingelnberg AG te 8023 ZÜRICH, Zwitserland (CH)

(54) Verzorgingssysteem voor de (73) NIPPON SODA CO., LTD. te (74) Ir. Metman te AMSTERDAM terbeschikkingstelling van media CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, op werkplaatsen. (72) Müller, Hartmuth, Dr. te 42857 Japan (JP) REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK (73) Laborbau Systeme Hemling (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag DUITSLAND (DE) GmbH te 48683 AHAUS, (72) KIMURA, Nobuo, te ICHIHARA-SHI, Hünecke, Carsten, Dr. te 31787 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CHIBA 290-00, Japan (JP) HAMELN, BONDSREPUBLIEK (DE) FUJITA, Yoshitaka, te ICHIHARADUITSLAND (DE) (74) Quintelier te DIEGEM SHI, CHIBA 290-00, Japan (JP) (47) 20.07.2011 NAKAMOTO, Norifumi, te (72) Hemling, Bernd te 48683 AHAUS, ICHIHARA-SHI, CHIBA 290-00, (51) H02M 9/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Japan (JP) B23K 9/073 (DE) HIDAKA, Tomoya, te ICHIHARA(11) EP1745880 (47) 10.08.2011 SHI, CHIBA 290-00, Japan (JP) (21) EP06729011.4 (51) B02C 7/16 (47) 27.07.2011 B02C 4/42 (22) 14.03.2006 (51) B21C 37/09 B02C 25/00 (31) 2005116866 B21C 37/08 B02C 18/38 (32) 14.04.2005 B02C 18/24 (11) EP2285508 B02C 17/24 B02C 13/30

(11) EP2172270 (21) EP09011113.9 (22) 31.08.2009 (31) 102008049897 (32) 03.10.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP09776794.1 (22) 19.06.2009 (54) PRODUCTION-OPTIMIZED METHOD FOR PRODUCING A MULTILAYERED TUBE. (73) Bergrohr GmbH Siegen te 57076 SIEGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) BERG, Bernd te 57076 SIEGEN, (54) Use of a brake in a driving device BONDSREPUBLIEK DUITSLAND of a crusher. (DE) (73) Metso Lindemann GmbH te (47) 17.08.2011 40231 DÜSSELDORF, (51) B27B 19/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND B23D 61/02 (DE) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(11) EP1859884

(72) Köhl, Erich te 40667 MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) van der Beek, August te 41515 GREVENBROICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP07009648.2 (22) 15.05.2007 (31) 102006025068 (32) 23.05.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Japan

(54) CONSUMABLE ELECTRODE ARCWELDING MACHINE. (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP) (74) Dr. Huygens te IJsselstein (72) NAGANO, Motoyasu te CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 540-6319, Japan (JP) SHIMABAYASHI, Shinsuke te CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 540-6319, Japan (JP) (47) 03.08.2011 (51) B25B 5/06 B23Q 3/06 B23Q 11/00 B23B 31/30 (11) EP2131998 (21) EP08718606.0 (22) 05.03.2008 (31) 0704298

Nummer 45/11 (32) 06.03.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) ADAPTIVE DESIGN OF FIXTURE FOR THIN-WALLED SHELL/CYLINDRICAL COMPONENTS. (73) The University Of Sheffield te SHEFFIELD S10 2TN, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Ir. Klavers te Almere (72) GENG, Zunmin te NOTTINGHAM NG8 1JQ, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 17.08.2011

167 Murthy, Sankarshan N. te COCKEYSVILLE, MD 21030, Verenigde Staten van Amerika (US) Stauffer, Joseph te CONOWINGO, MD 21918, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 31.08.2011 (51) G01F 11/24 B65G 65/48 B29C 31/06 B29B 7/88 B29B 7/38 B01F 7/00 B01F 3/12

(51) B24D 7/06 B24D 5/06

(11) EP1883518

(11) EP1791678

(22) 17.05.2006

(21) EP05808496.3

(31) 20050043208 20060042832

(22) 13.09.2005 (31) 10200040073 (32) 15.09.2004 (33) Zuid-Korea

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

(32) 23.05.2005 12.05.2006 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea

CHAPONOST, Frankrijk (FR) Alric, Jerôme te 38080 L'ISLE D'ABEAU, Frankrijk (FR) Auvray, Thierry te LANCASTER, PA 17601, Verenigde Staten van Amerika (US) Kroushl, Paul te LANCASTER, PA 17601, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 14.09.2011 (51) B29C 44/56 B26D 3/28 (11) EP1827789 (21) EP05849461.8 (22) 22.11.2005 (31) 997041 (32) 23.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SURFACE SHAPING OF COMPRESSIBLE CELLULAR POLYMERS WITH CONTINUOUS ROTARY METHOD.

(73) Foamex Innovations Operating Company te MEDIA, PA 19063(54) QUANTITATIVE POWDER 2076, Verenigde Staten van Sewon Tech Co., Ltd. te INCHEON SUPPLYING DEVICE AND METHOD Amerika (US) 404-250, Zuid-Korea (KR) OF QUANTITATIVE SUPPLYING THE (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk POWDER. Ir. Hoeben te Utrecht (72) CONTRERAS, Jose, D. te (73) Fine Technics Co., Ltd. te GIMPUPARK, Rin-soon te BUCHEON-SI, FONTANA, CA 92335, Verenigde CITY, GYEONGGI-DO 415-802, GYEONGGI-DO 421-200, ZuidStaten van Amerika (US) Zuid-Korea (KR) Korea (KR) (47) 03.08.2011 (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam 27.07.2011 (51) B29C 51/46 (72) BACK, Seung Hoon te B25B 21/02 B29C 51/38 GWANGMYUNG-CITY, GYEONGGIEP2168724 B29C 51/26 DO 423-733, Zuid-Korea (KR) B29C 51/04 EP09171399.0 (47) 03.08.2011 (11) EP1497100 25.09.2009 (51) H01B 3/44 (21) EP03725052.9 100091 P C08J 9/06 566046 (22) 17.04.2003 C08F 14/26 B29C 47/00 25.09.2008 (31) 20206601 U B29C 44/34 24.09.2009 10218486 20206600 U (11) EP2065155 Verenigde Staten van Amerika 10218511 Verenigde Staten van Amerika (21) EP08305287.8

(54) GRINDING WHEEL. (73)

(21) EP06768504.0

9 november 2011

(54) Hybrid Impact Tool.

(22) 19.06.2008

(73) Black & Decker Inc. te NEWARK, DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 07291426

(74) Quintelier te DIEGEM

(32) 29.11.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) High processing temperature foaming polymer composition.

(72) Puzio, Daniel te BALTIMORE, MD 21234, Verenigde Staten van (73) Nexans te 75008 PARIS, Frankrijk Amerika (US) (FR) Cleanthous, Aris C. te BALTIMORE, MD 21239, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk Verenigde Staten van Amerika (72) Brix, Susanne te 90542 (US) ECKENTAL, BONDSREPUBLIEK Rudolph, Scott M. te ABERDEEN, DUITSLAND (DE) MD 21001, Verenigde Staten van Müller, Friedrich te 91207 LAUF, Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Gehret, Robert S. te HAMPSTEAD, (DE) MD 21074, Verenigde Staten van Lankes, Christian te 90537 Amerika (US) FEUCHT, BONDSREPUBLIEK Zhang, Qiang J. te BALTIMORE, DUITSLAND (DE) MD 21234, Verenigde Staten van Gemmel, Alfred te 90562 Amerika (US) KALCHREUTH, BONDSREPUBLIEK Hayes, James D. te DUITSLAND (DE) WYNNEWOOD, PA 19096, Pinto, Oliver te 69003 LYON, Verenigde Staten van Amerika Frankrijk (FR) (US) Abeguile, Mikael te 69630

(32) 25.04.2002 25.04.2002 25.04.2002 25.04.2002

(33) BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK

DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND

(54) THERMOFORMING INSTALLATION AND METHOD FOR PRODUCING MOULDED BODIES CONSISTING OF PLASTIC FILM. (73) KUHNE ANLAGENBAU GmbH te D53757 SANKT AUGUSTIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) SCHLÖSSER, Helmut te 53343 WACHTBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ASSELBORN, Peter te 51465 BERGISCH GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 45/11 (47) 27.07.2011 (51) F41H 1/08 B32B 27/32 B29C 70/46 B29C 70/08 B29C 70/04 B29C 53/38 B29C 53/36 B29C 51/14 (11) EP2014444 (21) EP08012138.7 (22) 04.07.2008 (31) 827298 (32) 11.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

168 CHARLOTTE NC 28269, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(51) H01M 8/18 H01M 8/02 B32B 9/00

(11) EP2065187

(11) EP2176064

(31) 06007154

(21) EP08802947.5

(54) Method and device for (51) B41M 5/36 manufacturing a composite web B41C 1/10 on the basis of at least two webs. (11) EP1655132 (73) Beiler Beheer B.V. te 5032 EG (21) EP05024849.1 TILBURG (22) 05.08.1997 (74) Drs. Griebling te Tilburg

(47) 20.07.2011 (51) D04H 5/08 D04H 1/46 B32B 7/08 B32B 5/26 (11) EP1684972 (21) EP04811137.1 (22) 17.11.2004 (31) 523443 P (32) 19.11.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika

Japan (JP) Murata, Akihisa, Yokohama Research Center te AOBA-KU YOKOHAMA KANAGAWA 227, Japan (JP)

(72) MOODY, III, Ralph te CHARLOTTE, NC 28117, Verenigde Staten van (47) 12.10.2011 Amerika (US) RICK, Augustine te SHERRILLS (51) B42D 15/00 FORD, NC 28673, Verenigde B41M 3/14 Staten van Amerika (US) B41M 1/10 B41F 11/02 (47) 17.08.2011

(22) 31.07.2008 (54) Three dimensional molded thermoplastic article and method (31) 102007037435 of its manufacturing. (32) 08.08.2007 (73) Milliken & Company te (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SPARTANBURG, SC 29303, (54) LAYERED MATERIAL. Verenigde Staten van Amerika (73) SGL Carbon SE te 65203 (US) WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag DUITSLAND (DE) (72) Hayes, Heather J. te CHESNEE, SC (72) CHRIST, Martin te 86159 29323, Verenigde Staten van AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) Eleazer, Howell B. te MOORE, SC ÖTTINGER, Oswin te 86405 29369, Verenigde Staten van MEITINGEN, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) Cates, Elizabeth te DUNCAN, SC LANGER, Werner te 86450 29334, Verenigde Staten van ALTENMÜNSTER, Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 07.09.2011 (DE) MECHEN, Sylvia te 86405 (51) B29C 70/54 MEITINGEN, BONDSREPUBLIEK B29C 70/20 DUITSLAND (DE) (11) EP1719609 BACHER, Jürgen te 86637 (21) EP06009039.6 WERTINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 02.05.2006 HUDLER, Bastian te 86641 RAIN, (31) 1028977 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (32) 04.05.2005 (DE) (33) Nederland (47) 27.07.2011

(72) Van den Aker, Martinus Cornelus Adrianus te 5032 EG TILBURG

9 november 2011

(31) 20701396 30272296 926497 (32) 06.08.1996 14.11.1996 22.01.1997 (33) Japan Japan Japan

(21) EP09151257.4 (22) 29.03.2007 (32) 04.04.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Process for producing security papers, intaglio printing press for implementing said process, and security paper produced according to said process. (73) KBA-NotaSys SA te 1000 LAUSANNE 22, Zwitserland (CH) (74) Quintelier te DIEGEM (72) Schaede, Johannes Georg te 97074 WURZBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Foresti, Jean-François te 1024 ECUBLENS, Zwitserland (CH) Moreau, Vincent te 1003 LAUSANNE, Zwitserland (CH) (47) 31.08.2011 (51) B41F 31/04 (11) EP1872947 (21) EP07075559.0 (22) 28.06.2007 (31) 2006177797 (32) 28.06.2006 (33) Japan (54) Ink fountain key position adjusting method and apparatus for printing press. (73) Komori Corporation te SUMIDA-KU TOKYO, Japan (JP) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Okada, Shigeru te TSUKUBA-SHI, IBARAKI, Japan (JP) Miyagi, Iwao te TSUKUBA-SHI, IBARAKI, Japan (JP) Hara, Shunsuke te TSUKUBA-SHI, IBARAKI, Japan (JP) Inde, Akihiro te TSUKUBA-SHI, IBARAKI, Japan (JP) Hirano, Masahiro te TSUKUBASHI, IBARAKI, Japan (JP)

(54) Positive photosensitive lithographic printing plate.

(47) 31.08.2011

(73) AGFA GRAPHICS NV te 2640 MORTSEL, België (BE) Pakon, Inc. te MINNETONKA, MN 55345-5961, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2262648

(54) THREE-DIMENSIONAL NONWOVEN FABRIC WITH (72) Nagasaka, Hideki, Yokohama IMPROVED LOFT AND RESILIENCY. Research Center te AOBA-KU YOKOHAMA KANAGAWA 227, (73) Polymer Group, Inc. te

(51) B42D 15/00 (21) EP09716332.3 (22) 28.02.2009 (31) 102008013073 (32) 06.03.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 45/11

169

(54) METHOD FOR PRODUCING A FILM (22) ELEMENT. (31) (73) Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG (32) te 90763 FÜRTH, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) (DE) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) BREHM, Ludwig te 91325 ADELSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KATSCHOREK, Haymo te 90578 OBERMICHELBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LAUS, Norbert te 90768 FÜRTHBURGFARMBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73)

(74) (72)

(47) 31.08.2011 (51) G02B 27/00 B44C 1/17 B44C 1/16 B42D 15/00 (11) EP1871620 (21) EP06724242.0 (22) 11.04.2006 (31) 102005017170 (32) 13.04.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) TRANSFER FILM. (73) OVD Kinegram AG te 6301 ZUG, Zwitserland (CH)

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

9 november 2011

27.05.2009

(21) EP09711599.2

102008031775

(22) 18.02.2009

04.07.2008

(31) 2001308

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 21.02.2008

Meerpunts arminrichting voor een (33) Nederland voertuigchassis van een (54) VEHICLE CAB TILTING DEVICE bedrijfsvoertuig alsook WITH TELESCOPIC TILTING dragerconsole en dwarsdrager CYLINDER. voor een meerpunts (73) Actuant Corporation te arminrichting. GLENDALE, WISCONSIN 53209MAN Truck & Bus AG te 80995 3703, Verenigde Staten van MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) MALLAN, Roeland te NL-7534 JM Schmitt, Peter te 80937 ENSCHEDE MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK REININK, Ivo Gert-Jan Maria te NLDUITSLAND (DE) 7574 AA OLDENZAAL Hopfner, Johannes te 85560 (47) 31.08.2011 EBERSBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B62D 53/08 Rossol, Martin te 80997 B60R 25/00 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (11) EP2252497 DUITSLAND (DE) (21) EP09715430.6 14.09.2011 (22) 25.02.2009 B60N 2/28 (31) 102008011835 EP1880893 (32) 27.02.2008 EP07380208.4 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 13.07.2007 (54) Diefstalbeveiligingsinrichting voor 200601679 U een voertuigkoppeling. 14.07.2006 (73) Jost-Werke GmbH te 63263 NEUISENBURG, BONDSREPUBLIEK Spanje DUITSLAND (DE) A base for fitting infant seats to

(54) (74) Ir. Metman te AMSTERDAM motorcars. (72) STAUB, René te CH-6332 (72) ALGÜERA GALLEGO, José Manuel (73) Jané S.A. te 08184 PALAU SOLITA HAGENDORN, Zwitserland (CH) te 63739 ASCHAFFENBURG, I PLEGAMANS, Spanje (ES) HANSEN, Achim te CH-6300 ZUG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk Zwitserland (CH) (DE) ATTNER, Juri te 90559 (72) Jane Santamaria, Manuel c/o SAUPE, Swen te 55122 MAINZ, BURGTHANN, BONDSREPUBLIEK JANE, S.A. te 08184 PALAU SOLITA BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) I PLEGAMANS BARCELONA, (DE) Spanje (ES) (47) 03.08.2011 (47) 21.09.2011 (47) 31.08.2011 (51) B60C 7/14 (51) B62K 27/00 (51) B60R 22/26 (11) EP1968809 B62J 27/00 B60R 22/18 (21) EP06759394.7 (11) EP1398261 B60R 22/03 (22) 08.05.2006 (21) EP03019143.1 B60R 22/02 (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(31) 123808

(32) 06.05.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NON-PNEUMATIC VEHICLE TIRE. (73) New Tech Tire LLC te BOCA RATON, FL 33433, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2074000

(22) 25.08.2003

(21) EP07800334.0

(31) 10242197

(22) 19.09.2007

(32) 10.09.2002

(31) 846572 P

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 22.09.2006

(54) Bicycle trailer.

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Zwei plus zwei GmbH te 50933 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) SEATBELT RETENTION DEVICE AND SYSTEM.

(72) MOON, Michael te CHICAGO, IL 60613-5300, Verenigde Staten (73) Tummy Shield Holdings Pty van Amerika (US) Limited te CARINGBAH, NSW CORN, Morris te BOCA RATON, FL 2229, Australië (AU) 33433, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Quintelier te DIEGEM (47) 27.07.2011 (72) BALADI, George, Joseph te KYLE BAY, NSW 2221, Australië (AU) (51) B62D 21/02 B60G 9/00 (47) 03.08.2011 B60G 7/02 (51) F15B 15/16 (11) EP2141035 B62D 33/067 (21) EP09007056.6 (11) EP2244931

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Sutherland, Scott te HOOD RIVER OREGON, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) B62M 1/14 B62D 17/00 (11) EP1824724 (21) EP05812565.9 (22) 20.10.2005

Nummer 45/11

170

9 november 2011

(31) 621489 P

(22) 12.09.2008

(11) EP2107987

(32) 22.10.2004

(54) Propulsion and steering arrangement.

(21) EP05742690.0

(73) Wärtsilä Netherlands B.V. te 8017JE ZWOLLE Becker Marine Systems GmbH & Co. KG te 21079 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) BO20040363

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) FOLDABLE WHEELCHAIR AND AXLE PLATE THEREFOR. (73) Sunrise Medical HHG Inc. te LONGMONT, COLORADO 80503, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Quintelier te DIEGEM (72) SCHREIBER, Philip, H. te DENVER, CO 80206, Verenigde Staten van Amerika (US) KNOPF, Michael te 69234 DIELHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MARKLEIN, Errol te 69242 TAIRNBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LINDQUIST, Steven, L. te BROOMFIELD, CO 80020, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Kuhlmann, Henning te 21079 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Van Beek, Teus te 5150 BB DRUNEN (47) 07.09.2011 (51) B65G 67/08 B65G 65/00 B64F 1/32 (11) EP1980490 (21) EP08007288.7 (22) 14.04.2008

(47) 17.08.2011

(31) 102007017288

(51) B62M 3/08 A43B 5/14

(32) 12.04.2007

(11) EP1948500

(54) Installation for loading luggage into containers.

(21) EP06816554.7 (22) 05.10.2006 (31) 250911 (32) 13.10.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CLEAT ASSEMBLY FOR CLIPLESS PEDAL. (73) SPEEDPLAY, INC. te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Quintelier te DIEGEM

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Lödige Fördertechnik GmbH te 34414 WARBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 30.05.2005 (32) 08.06.2004 (33) Italië (54) COMBINED DEVICE TO FEED AND COMPACT PRESET DOSES OF GROUND COFFEE OR OTHER SIMILAR SUBSTANCES. (73) Aroma System SRL te 40138 BOLOGNA, Italië (IT) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) RAPPARINI, Gino te I-40138 BOLOGNA, Italië (IT) (47) 03.08.2011 (51) B65D 75/00 (11) EP1679269 (21) EP06100140.0 (22) 06.01.2006 (31) 29626 (32) 06.01.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Resealable food container. (73) Kraft Foods Global Brands LLC te NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Quintelier te DIEGEM

(47) 27.07.2011

(72) Sierra-Gomez, Gladys te WOODBRIDGE, NJ 07095, Verenigde Staten van Amerika (US) Peters, Eva Marie te CEDAR GROVE, NJ 07009, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) B65B 3/00

(47) 03.08.2011

(11) EP1636092

(51) B65D 81/26 B41M 7/00

(74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) Lödige, Rudolf, Dr. te 33100 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) BRYNE, Richard M. te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van (21) EP04754413.5 Amerika (US) (22) 04.06.2004 (47) 24.08.2011 (31) 476578 P

(11) EP2123573 (21) EP09167820.1

(51) B63B 35/00

(32) 06.06.2003

(22) 13.03.2001

(11) EP1984237

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 525792

(21) EP07705586.1

(54) SYRINGE FILLING STATION.

(32) 15.03.2000

(22) 12.02.2007

(73) ACIST Medical Systems, Inc. te EDEN PRAIRIE, MN 55344, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) HARTMAN, Steven te COMMACK, NY 11725, Verenigde Staten van Amerika (US) CROSS-HANSEN, Alan te MASSAPEQUA PARK, NY 11762, Verenigde Staten van Amerika (US) GODFREY, Clark te EAST NORTHPORT, NY 11731, Verenigde Staten van Amerika (US) WILLIAMS, Robert, C. te FORT SALONGA, NY 11768, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Cellresin Technologies, LLC te MINNEAPOLIS, MN 55437, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 774285 P 703278 (32) 17.02.2006 07.02.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DEEP WATER INSTALLATION VESSEL. (73) Single Buoy Moorings, Inc. te 1723 MARLY, Zwitserland (CH) (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) SEBELLIN, Eric te F-06100 NICE, Frankrijk (FR) (47) 27.07.2011 (51) B63H 25/42 B63H 25/38 (11) EP2163471 (21) EP08164275.3

(47) 10.08.2011 (51) B65B 9/04 B65B 29/02

(54) Control of volatile carbonyl compound in compositions used in printing.

(72) Rozynov, Boris, Vasilyevich te COLUMBIA HEIGHTS, MN 55421, Verenigde Staten van Amerika (US) Coyle, William, J. te BLANDON, PA 19510, Verenigde Staten van Amerika (US) Wood, Willard, E. te ARDEN HILLS, MN 55112, Verenigde Staten van Amerika (US) Beaverson, Neil, J. te VADNAIS HEIGHTS, MN 55127, Verenigde Staten van Amerika (US)

Nummer 45/11 (47) 17.08.2011 (51) B65F 3/20 (11) EP1686079 (21) EP06370001.7 (22) 27.01.2006 (31) 0500943 (32) 31.01.2005

171 B65H 45/10 B65G 47/84 A61F 13/15 (11) EP1574461 (21) EP05010750.7 (22) 29.11.2001 (31) 2000366782 2001085164

(33) Frankrijk (54)

(73)

(74) (72)

(47)

(32) 01.12.2000 23.03.2001 Vehicle for selective collecting of products, especially refuse, (33) Japan stored in receptacles, especially Japan refuse receptacles. (54) Disposable worn article and Flamme Environnement Société method for producing the same. Anonyme te Louvroil, Frankrijk (73) Zuiko Corporation te OSAKA 566(FR) 0045, Japan (JP) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag Flamme, Hubert te 59330 ST (72) Nakakado, Masaki te OSAKA 573REMY DU NORD, Frankrijk (FR) 0065, Japan (JP) Flamme, Etienne te 59330 ST Ichiura, Yuzo te OSAKA 567-0845, REMY DU NORD, Frankrijk (FR) Japan (JP) 27.07.2011 Tanaka, Satoshi te OSAKA 5630043, Japan (JP) B65G 21/18 Tachibana, Ikuo te NISHINOMIYA B65G 15/62 HYOGO 662-0072, Japan (JP) EP1638868 (47) 27.07.2011 EP04712785.7 (51) F23K 3/02 19.02.2004 F23D 1/02 1023736 F15D 1/00 B65G 53/52 24.06.2003 B01F 5/06 Nederland

9 november 2011 8220, Japan (JP) Asai, Daisuke te TOKYO 1008220, Japan (JP) Ohnishi, Tomoharu te TOKYO, Japan (JP) Sekiya, Takashi te TOKYO, Japan (JP) (47) 21.09.2011 (51) B66C 13/46 (11) EP1695936 (21) EP06003034.3 (22) 15.02.2006 (31) 2005051669 (32) 25.02.2005 (33) Japan (54) Apparatus for avoiding collision when lowering container. (73) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. te TOKYO 108-8215, Japan (JP) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(31) 0509554

(72) Kurokawa, Yuji Hiroshima Research & Devel. Center te NISHI-KU HIROSHIMAI HIROSHIMA-KEN733-8553, Japan (JP) Kunimitsu , Satoshi Hiroshima Res. & Dev. Center te NISHI-KU HIROSHIMAI HIROSHIMA-KEN7338553, Japan (JP) Yoshioka, Nobuo te NISHI-KU HIROSHIMAI HIROSHIMA-KEN7338553, Japan (JP) Uchida, Koji te NISHI-KU HIROSHIMAI HIROSHIMA-KEN7338553, Japan (JP)

(32) 11.05.2005

(47) 03.08.2011

(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH

(33) GROOT BRITTANNIË

(51) B66F 9/12

(54) FLOW DISTRIBUTOR.

(11) EP1896357

(72) BAKKER, Jaap te NL-5403 XN UDEN VAN DEN DUNGEN, Wilhelmus, Johannes, Everardus M. te NL5464 PK VEGHEL

(73) Gaim Ltd te DERBYSHIRE DE11 7GT, GROOT BRITTANNIË (GB)

(21) EP06747559.0

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(31) 1029152 1030776

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

(54) GUIDE, ASSEMBLED GUIDE AND DEVICE FOR CONDITIONING PRODUCTS DISPLACEABLE ALONG A GUIDE TRACK. (73) Stork Townsend B.V. te 5349 AE OSS

(47) 05.10.2011 (51) B65G 47/68 B65G 21/20

(11) EP1885635

(21) EP06727087.6 (22) 11.05.2006

(72) AROUSSI, Abdelwahab te NOTTINGHAM NG7 4BE, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 21.09.2011

(22) 26.05.2006

(32) 31.05.2005 23.12.2005 (33) Nederland Nederland

(11) EP2077968

(51) G01N 27/82 B66B 7/12

(21) EP07802205.0

(11) EP2184247

(22) 07.09.2007

(21) EP09175067.9

(73) Gebr. Meijer St. Jabik B.V. te 9079 NG SINT JACOBIPAROCHIE

(31) 102006046556

(22) 04.11.2009

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(32) 30.09.2006

(31) 2008283832

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 05.11.2008

(72) MEIJER, Hendrik te NL-9079 LV ST. JACOBIPAROCHIE

(54) TRANSPORT PATH.

(33) Japan

(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND, (54) Inspection tool for wire rope. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Hitachi Ltd. te TOKYO 100-8280, (DE) Japan (JP) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag Hitachi Building Systems Co., Ltd. te TOKYO 101-8941, Japan (JP) (72) JENDRICHOWSKI, Klaus te 59439 HOLZWICKEDE, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Hayakawa, Tomohisa te TOKYO (DE) 100-8220, Japan (JP) (47) 27.07.2011 Noguchi, Naoaki te TOKYO 1008220, Japan (JP) (51) D06J 1/02 Hayano, Tomio te TOKYO 100-

(54) FORK OF A LIFTING DEVICE.

(47) 03.08.2011 (51) B67D 1/14 (11) EP2070868 (21) EP08105972.7 (22) 11.12.2008 (31) 07122824 (32) 11.12.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Spigot for drinks, in particular beers.

Nummer 45/11 (73) CMB Schankanlagen GmbH te 47809 KREFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Becker, Carl Meinhard te 40885 RATINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.07.2011 (51) C01B 7/04

172 (22) 17.02.2005

(21) EP02796771.0

(31) 0402326

(22) 30.12.2002

(32) 05.03.2004

(54) METHOD FOR PRODUCING AN OPTICAL FIBER HAVING LOW POLARIZATION MODE DISPERSION.

(33) Frankrijk

(54) Crystallized UVL-1 solid material and process for the hydroconversion/hydrocracking of (73) Prysmian S.p.A. te 20126 MILANO, Italië (IT) hydrocarbonaceous feeds. (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (73) Institut Français du Pétrole te

(11) EP2075228 (21) EP09004353.0

(74)

(22) 16.02.1999

(72)

(31) 3267798 4329298 5336798 5336698 7903498 9468098 9961598 11061898 12870998 (32) 16.02.1998 25.02.1998 05.03.1998 05.03.1998 26.03.1998 07.04.1998 10.04.1998 21.04.1998 12.05.1998 (33) Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan

9 november 2011

(47) (51)

(11) (21) (22) (31) (32)

92852 RUEIL MALMAISON CEDEX, (72) COCCHINI, Franco te 84121 Frankrijk (FR) SALERNO, Italië (IT) MAZZOTTI, Andrea te I-87030 Ir. Mertens c.s. te Rijswijk RENDE, Italië (IT) Barea, Eva te 46520 PUERTO (47) 27.07.2011 SAGUNTO, Spanje (ES) Bourges, Patrick te 69003 LYON, (51) C04B 9/12 Frankrijk (FR) C04B 28/10 Guillon, Emmanuelle te 69390 (11) EP1254083 VERNAISON, Frankrijk (FR) (21) EP01946835.4 Euzen, Patrick te 75001PARIS, Frankrijk (FR) (22) 29.01.2001 Fornes, Vincent te 46001 (31) PQ527100 VALENCIA, Spanje (ES) PQ718100 Corma, Avelino te 46022 (32) 27.01.2000 VALENCE, Spanje (ES) 01.05.2000 27.07.2011 (33) Australië C05F 17/02 Australië C02F 11/16 (54) PROCESS FOR PREPARING C02F 11/02 REACTIVE MAGNESIUM OXIDE B01F 3/04 CEMENTS. A01C 3/02 (73) TECECO PTY LTD te GLENORCHY, EP1490305 TASMANIA 7010, Australië (AU) EP03729916.1 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag 06.03.2003 (72) HARRISON, Aubry, John, Weston BO20020122 te GLENORCHY, TASMANIA 7010, Australië (AU) 08.03.2002

(33) Italië

(47) 03.08.2011

(54) Process for producing chlorine.

(54) PLANT AND METHOD FOR THE DISPOSAL OF ZOOTECHNICAL SEWAGE.

(73) Sumitomo Chemical Company, Limited te TOKYO 104-8260, Japan (JP)

(74) Quintelier te DIEGEM

(51) C04B C04B C04B C04B C04B C04B

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Hibi, Takuo te ICHIHARA-SHI CHIBA, Japan (JP) Abekawa, Hiroaki te OSAKA, Japan (JP) Seki, Kohei te EHIME, Japan (JP) Suzuki, Tatsuya te EHIME, Japan (JP) Suzuta, Tetsuya te EHIME, Japan (JP) Iwanaga, Kiyoshi te CHIBA-SHI, Japan (JP) Oizumi, Takahiro te SENDAI-SHI MIYAGI, Japan (JP) (47) 17.08.2011 (51) C10G 45/04 C10G 11/04 C01B 39/48 C01B 39/08 C01B 37/02 C01B 37/00 C01B 33/38 (11) EP1584604 (21) EP05290366.3

(73) Candiracci Luigi & C. S.N.C. te 61044 CANTIANO (PU), Italië (IT)

28/26 22/06 18/14 18/08 18/06 14/06

(11) EP1236702 (72) CANDIRACCI, Luigi te 61044 (21) EP01105096.0 CANTIANO (PU), Italië (IT) CANDIRACCI, Francesco te 61044 (22) 02.03.2001 PONTEDAZZO DI CANTIANO (PU), (54) Waterglashoudend Italië (IT) bouwstofmengsel. (47) 27.07.2011 (73) Saint-Gobain Weber GmbH te Düsseldorf, BONDSREPUBLIEK (51) C03B 33/033 DUITSLAND (DE) (11) EP1680370 (21) EP03776632.6

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(72) Hesselbarth, Frank, Dr. te 45659 RECKLINGHAUSEN, (54) METHOD AND DEVICE FOR BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BREAKING SCORED GLASS (DE) SHEETS. Gholamhossein, Maleki te 45731 (73) Lisec, Peter te 3363 AMSTETTENWALTROP, BONDSREPUBLIEK HAUSMENING, Oostenrijk (AT) DUITSLAND (DE) (22) 06.11.2003

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(47) 01.10.2003

(72) Lisec, Peter te 3363 AMSTETTEN- (51) C12M 1/06 HAUSMENING, Oostenrijk (AT) C05F 7/00 C05F 17/00 (47) 27.07.2011 B01F 7/04 (51) C03B 37/029 B01F 15/00 C03B 37/027 (11) EP1848675 (11) EP1578699 (21) EP05798809.9

Nummer 45/11 (22) 04.11.2005 (31) 122052005 (32) 26.01.2005 (33) Zwitserland (54) FERMENTER COMPRISING AN AGITATOR. (73) Kompogas AG te 8152 GLATTBRUGG, Zwitserland (CH) (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (72) SCHMID, Walter te 8152 GLATTBRUGG, Zwitserland (CH) (47) 03.08.2011

173 Lorkovic, Ivan M. te SANTA BARBARA, CA 93101, Verenigde Staten van Amerika (US) Stucky, Galen, D. te GOLETA, CA 93117, Verenigde Staten van Amerika (US) Ford, Peter, C. te SANTA BARBARA, CA 93110, Verenigde Staten van Amerika (US) Sherman, Jeffrey, H. te SEBASTIAN, FL 32958, Verenigde Staten van Amerika (US) Grosso, Philip te AUBURN, CA 95602, Verenigde Staten van Amerika (US)

9 november 2011 EVITT, Steven, D. te SOMERVILLE, MASSACHUSETTS 02144, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 10.08.2011 (51) C07C 53/18 C07C 53/15 C07C 51/44 C02F 1/04 B01D 3/34 (11) EP2203405 (21) EP08832893.5 (22) 25.09.2008

(51) C05G 3/00

(47) 10.08.2011

(31) 0706829

(11) EP1230195

(51) C07C 33/03 C07C 29/56

(32) 28.09.2007

(21) EP00972038.4 (22) 06.10.2000

(11) EP2257513

(31) 414214

(21) EP09715609.5

(54) METHOD FOR RECOVERING FLUOROCARBOXYLIC ACIDS.

(32) 07.10.1999

(22) 27.02.2009

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 102008011767

(54) WATER SOLUBLE FERTILIZER COMPOSITIONS.

(32) 28.02.2008

(73) OMS INVESTMENTS, Inc. te WILMINGTON, DE 19899-8985, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) METHOD FOR ISOMERIZING OLEFINICALLY UNSATURATED ALCOHOLS.

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) ELTINK, Michael, Gustaaf te NL6417 RC HEERLEN VAN ROIJ, Philip te NL-6227 VE MAASTRICHT TIJSMA, Edze, Jan te NL-6224 LD MAASTRICHT TERLINGEN, Gijsbertus, Antonius te NL-6373 VT LANDGRAAF VAN KAATHOVEN, Hendrikus, Gijsbertus, Adrianus te NL-6118 CS NIEUWSTADT (47) 17.08.2011 (51) C07C C07C C07C C07C C07C C07C

43/04 41/01 31/04 29/124 19/075 17/10

(11) EP1435349 (21) EP04075889.8 (22) 13.06.2002 (31) 886078 951570

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) LIMBACH, Michael te 67551 WORMS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TELES, Joaquim Henrique te 67166 OTTERSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ABDALLAH, Radwan te 67063 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÄURER, Torsten te 67245 LAMBSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) JOHANN, Thorsten te 67117 LIMBURGERHOF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DANZ, Manuel te 69214 EPPELHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 17.08.2011

(32) 20.06.2001 11.09.2001

(51) C07C 37/20

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(21) EP06752299.5

(11) EP2021311

(33) Frankrijk

(73) Rhodia Opérations te 93306 AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR) (72) MERCIER, Claude te F-84150 JONQUIERES, Frankrijk (FR) METZ, François te F-69540 IRIGNY, Frankrijk (FR) (47) 17.08.2011 (51) C08L 67/00 C08K 5/11 C07C 69/708 C07C 69/704 C07C 69/44 C07C 69/40 (11) EP1491523 (21) EP03715718.7 (22) 02.04.2003 (31) 2002100337 (32) 02.04.2002 (33) Japan (54) ESTER COMPOUND, PLASTICIZER FOR BIODEGRADABLE ALIPHATIC POLYESTER RESIN, AND BIODEGRADABLE RESIN COMPOSITION. (73) DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. te OSAKA-SHI, OSAKA 541-0046, Japan (JP) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) FUJITA, Yasunori te SORAKU-GUN, KYOTO 619-0237, Japan (JP) SAWA, Osamu te SUITA-SHI, OSAKA 565-0824, Japan (JP) (47) 14.09.2011

(51) C07C 263/10 C07C 211/60 (22) 04.05.2006 C07C 209/36 (54) Geïntegreerde werkwijze voor de C07C 209/22 (54) IMPROVED PROCESS FOR THE synthese van alcoholen en ethers C07C 205/56 MANUFACTURE OF POLYPHENOLS. uit alkanen. C07C 205/45 (73) Badger Licensing LLC te (73) GRT, Inc. te THE WOODLANDS, TX (11) EP1369412 CAMBRIDGE, MA 02142, 77381, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika (21) EP03011471.4 Amerika (US) (US) (22) 21.05.2003 The Regents of The University of (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk California te OAKLAND, CA (31) 10224463 94607, Verenigde Staten van (72) FETSKO, Stephen, W. te (32) 03.06.2002 Amerika (US) HINGHAM, MASSACHUSETTS (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 02043, Verenigde Staten van (72) Zhou, Xiao P. te CHANGSHA (54) Werkwijze voor de bereiding van Amerika (US) HUANA 410 082, China (CN)

Nummer 45/11

174

5-nitro-3,4-dihydro-1(2H)naftalenon, 1,5-naftaleendiamine en 1,5-naftaleendi-isocyanaat. (47) (73) Bayer MaterialScience AG te (51) 51368 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) (DE) (21) (72) Zechlin, Joachim, Dr. te 41472 NEUSS, BONDSREPUBLIEK (22) DUITSLAND (DE) (31) Verkerk, Kai, Dr. te 40723 (32) HILDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) Wastian, Dietmar te 41542 (54) DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Joschek, Katrin, Dr. te 51061 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73) Loddenkemper, Tim te 41542 DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Pinke, Wilfried te 41542 DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK (72) DUITSLAND (DE) Schelhaas, Michael, Dr. te 50733 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ronge, Georg, Dr. te 40549 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.07.2011 (51) C07F 9/653 C07F 9/6527 C07F 9/40 C07F 9/09 C07C 323/43 C07C 323/32 C07C 255/54 C07C 217/64 A61P 37/06 A61K 31/695 A61K 31/675 A61K 31/661 A61K 31/357 A61K 31/351 A61K 31/325 A61K 31/277 A61K 31/222 A61K 31/165 A61K 31/137 (11) EP1961734 (21) EP06834759.0 (22) 15.12.2006 (31) 2005361363 (32) 15.12.2005 (33) Japan

SUGAHARA, Kunio te OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, Japan (JP)

(47) 27.07.2011

14.09.2011

(11) EP1763508

C07C 229/16 C07C 227/26 EP1881957 EP06743390.4 02.05.2006 102005021055 06.05.2005 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) C07C 273/04 (21) EP05752045.4 (22) 06.06.2005 (31) 1026607 (32) 07.07.2004 (33) Nederland (54) PROCESS FOR THE PREPARATION OF UREA.

(73) Stamicarbon B.V. te 6135 KW METHOD FOR PRODUCING SITTARD METHYLGLYCINE-N,N-DIETHANOIC (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag ACID-TRIALKALI METAL SALTS (72) MENNEN, Johannes, Henricus te WITH A LOW BY-PRODUCT NL-5768 XN MEIJEL CONTENT. (47) 27.07.2011 BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C07D 201/04 B01J 8/28

OFTRING, Alfred te 67098 BAD DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRAUN, Gerold te 67071 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WIRSING, Friedrich te 67657 KAISERSLAUTERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STAMM, Armin te 55268 NIEDEROLM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BALDENIUS, Kai-Uwe te 69115 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP01123145.3

(47) 17.08.2011 (51) C07C 265/14 C07C 263/10 (11) EP2062876 (21) EP08019800.5 (22) 13.11.2008 (31) 102007056511 (32) 22.11.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Method for manufacturing aromatic diisocyanates in the gaseous phase. (73) Bayer MaterialScience AG te 51368 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Pohl, Fritz, Dr. te 25541 BRUNSBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Biskup, Klaus, Dr. te 51373 (73) Mitsubishi Tanabe Pharma LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK Corporation te OSAKA 541-8505, DUITSLAND (DE) Japan (JP) Bruns, Rainer, Dr. te 51373 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KIUCHI, Masatoshi te OSAKA-SHI, Steffens, Friedhelm te 51373 OSAKA 541-8505, Japan (JP) LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK MARUKAWA, Kaoru te OSAKA-SHI, DUITSLAND (DE) OSAKA 541-8505, Japan (JP) Padeken, Lars, Dr. te 40223 KOBAYASHI, Nobutaka te OSAKADÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK SHI, OSAKA 541-8505, Japan (JP) DUITSLAND (DE) (54) AMINE COMPOUND AND USE THEREOF FOR MEDICAL PURPOSES.

9 november 2011

(11) EP1193251 (22) 27.09.2001 (31) 2000300265 (32) 29.09.2000 (33) Japan (54) Method for producing Epsiloncaprolactam. (73) Sumitomo Chemical Company, Limited te TOKYO 104-8260, Japan (JP) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Holderich, Wolfgang.F. te 67227 FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Dahlhoff, Gerd. te 50126 BERGHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ichihasi, Hiroshi. te SHIGA, Japan (JP) Sugita, Keisuke. te EHIME, Japan (JP) (47) 17.08.2011 (51) C07D 209/08 A61P 25/28 A61P 25/22 A61P 25/18 A61P 25/14 A61K 31/404 (11) EP2200980 (21) EP08776656.4 (22) 02.05.2008 (31) CH24332007 (32) 26.10.2007 (33) India (54) AMINO ARYLSULFONAMIDE COMPOUNDS AND THEIR USE AS 5-HT6 LIGANDS FIELD OF INVENTION. (73) Suven Life Sciences Limited te HYDERABAD 500 034, ANDRA PRADESH, India (IN) (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) RAMAKRISHNA, Nirogi, Venkata, Satya te HYDERABAD 500 034,

Nummer 45/11 India (IN) KAMBHAMPATI, Rama, Sastri te HYDERABAD 500 034, India (IN) SHINDE, Anil, Karbhari te HYDERABAD 500 034, India (IN) KANDIKERE, Nagaraj, Vishwottam te HYDERABAD 500 034, India (IN) JASTI, Venkateswarlu te HYDERABAD 500 034, India (IN) (47) 03.08.2011

(21) (22) (31) (32) (33) (54) (73) (74) (72)

(47)

9 november 2011

(47) 21.09.2011

BAEURLE, Stefan. te 10245 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMEES, Norbert. te 13469 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C07D 213/75 (11) EP1832578 (21) EP05814281.1 (22) 09.12.2005 (31) 2004358847

(47) 20.07.2011

(32) 10.12.2004

(51) C07D 233/32

(33) Japan

(11) EP2222644

(54) METHOD FOR PRODUCING THIOCARBAMATE DERIVATIVE.

(21) EP08857143.5

(22) (73) ZENYAKU KOGYO (31) KABUSHIKIKAISHA te TOKYO 103- (32) 0022, Japan (JP) (33) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (54) (72) SAKATO, Mitsuo, Laboratory of ZENYAKU KOGYO K.K. te TOKYO; EP2125726 1780062, Japan (JP) EP07857529.7 TERADA, Sumio, Laboratory of ZENYAKU KOGYO K.K. te TOKYO; 13.12.2007 1780062, Japan (JP) 06127078 SAITOH, Kenichi, Laboratory of 22.12.2006 ZENYAKU KOGYO K.K. te TOKYO; (73) 1780062, Japan (JP) Europees Octrooi Bureau WATANABE, Tetsuo, Laboratory of SPIRO-PIPERIDINE DERIVATIVES. ZENYAKU KOGYO K.K. te TOKYO; F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 1780062, Japan (JP) (74) BASEL, Zwitserland (CH) (47) 05.10.2011 (72) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (51) C07D 311/76 BISSANTZ, Caterina te 68128 C07D 265/02 VILLAGE-NEUF, Frankrijk (FR) C07D 239/74 GRUNDSCHOBER, Christophe te C07D 237/32 4118 RODERSDORF, Zwitserland C07D 231/56 (CH) C07D 217/24 MASCIADRI, Raffaello te 4057 C07D 215/60 BASEL, Zwitserland (CH) C07D 215/38 RATNI, Hasane te 68440 C07D 215/22 HABSHEIM, Frankrijk (FR) (47) C07D 209/34 ROGERS-EVANS, Mark te 4103 A61P 29/00 (51) BOTTMINGEN, Zwitserland (CH) A61K 31/517 SCHNIDER, Patrick te 4103 A61K 31/502 BOTTMINGEN, Zwitserland (CH) A61K 31/47 27.07.2011 (11) EP1994005

(51) C07D 519/00 C07D 491/10 C07D 471/10 C07D 211/16 A61P 25/00 A61K 31/5377 A61K 31/438 (11)

175

(51) C07D 401/04 C07D 211/62 A61P 1/00 A61K 31/4523 (11) EP2024354

(21) EP07748146.3 (22) 16.05.2007 (31) 801577 P (32) 18.05.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) 1- [ (4- [BENZOYL (METHYL) AMINO]-3- (PHENYL) BUTYL]AZETIDINE DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF GASTROINTESTINAL DISORDERS 1.

(21) EP07723399.7 (22) 15.03.2007 (31) 06090031 784441 P (32) 15.03.2006 22.03.2006 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika

21.11.2008 102007059314 07.12.2007 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND METHOD FOR PRODUCING PRECURSORS FOR L-2[18F]FLUOROPHENYLALANINE AND 6-[18F]FLUORO-L--METATYROSINE AND THE ALPHA -METHYLATED DERIVATIVES THEREOF AND THE PRECURSORS. Forschungszentrum Jülich GmbH te 52425 JÜLICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven WAGNER, Franziska te 85599 HERGOLDING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ERMERT, Johannes te 51109 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) COENEN, Heinrich, Hubert te 41515 GREVENBROICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 03.08.2011 C07D 409/12 C07D 405/12 C07D 403/12 C07D 401/12 C07D 251/48 C07D 239/48 A61P 35/00 A61K 31/506 A61K 31/505

(11) EP1761505 (21) EP05756693.7 (22) 23.06.2005 (31) 582425 P 0512324

(54) TETRAHYDRONAPHTHALINE DERIVATIVES, METHODS FOR THE (32) 24.06.2004 16.06.2005 PRODUCTION AND USE THEREOF AS ANTI-INFLAMMATORY AGENTS. (33) Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË (73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft te 13353 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Albireo AB te 413 46 GÖTEBORG, (72) BERGER, Markus. te 13347 Zweden (SE) BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam REHWINKEL, Hartmut. te 10961 (72) JOHANSSON, Anders te S-431 83 BERLIN, BONDSREPUBLIEK MÖLNDAL, Zweden (SE) DUITSLAND (DE) JOHANSSON, Johan te S-431 83 SCHAECKE, Heike. te 10115 MÖLNDAL, Zweden (SE) BERLIN, BONDSREPUBLIEK SIGFRIDSSON, Carl-Gustav te SDUITSLAND (DE) 431 83 MÖLNDAL, Zweden (SE)

(54) PYRIMIDINE UREA DERIVATIVES AS KINASE INHIBITORS. (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) IRM LLC te HAMILTON, HM 11, Bermuda (BM) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) DING, Qiang te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) GRAY, Nathanael, Schiander te SAN DIEGO, CA 92122, Verenigde

Nummer 45/11 Staten van Amerika (US) LI, Bing te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) LIU, Yi te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) SIM, Taebo te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) UNO, Tetsuo te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHANG, Guobao te SAN DIEGO, CA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) PISSOT SOLDERMANN, Carole te F-68128 ROSENAU, Frankrijk (FR) BREITENSTEIN, Werner te CH4054 BASEL, Zwitserland (CH) BOLD, Guido te CH-5073 GIPFOBERFRICK, Zwitserland (CH) CARAVATTI, Giorgio te CH-4103 BOTTMINGEN, Zwitserland (CH) FURET, Pascal te F-68800 THANN, Frankrijk (FR) GUAGNANO, Vito te CH-4054 BASEL, Zwitserland (CH) LANG, Marc te F-68200 MULHOUSE, Frankrijk (FR) MANLEY, Paul, W. te CH-4144 ARLESHEIM, Zwitserland (CH) SCHOEPFER, Joseph te CH-4125 RIEHEN, Zwitserland (CH) SPANKA, Carsten te 79541 LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 17.08.2011 (51) C07D 239/48 A61P 19/00 A61K 31/505

176 (11) EP1709018

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(21) EP05717377.5

(72) FAIRHURST, Robin, Alec te HORSHAM WEST SUSSEX, RH12 5AB, GROOT BRITTANNIË (GB)

(22) 07.01.2005 (31) 0400388 0408116 (32) 16.01.2004 22.07.2004 (33) Frankrijk Frankrijk (54) ACYLAMINOTHIAZOLE DERIVATIVES AND USE THEREOF AS BETA-AMYLOID INHIBITORS. (73) Sanofi-Aventis te 75013 PARIS, Frankrijk (FR) (72) BALTZER, Sylvie te F-67200 STRASBOURG, Frankrijk (FR) PASCAL, Marc te F-32000 PUJAUDRAN, Frankrijk (FR) VAN DORSSELAER, Viviane te F67100 STRASBOURG, Frankrijk (FR) (47) 20.07.2011 (51) C07D 277/56 A61P 19/06 A61K 31/426 (11) EP1956015 (21) EP08005934.8 (22) 18.06.1999 (31) 17307998 (32) 19.06.1998 (33) Japan (54) Polymorph of 2-(3-cyano-4isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5thiazolecarboxylic acid and method of producing the same.

(11) EP2070914

(73) Teijin Pharma Limited te TOKYO 100-0013, Japan (JP)

(21) EP09003174.1

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(22) (31) (32) (33) (54)

(73) (72)

9 november 2011

(47) 17.08.2011 (51) C07D 417/12 C07D 285/18 C07D 285/08 A61P 35/00 A61K 31/541 A61K 31/54 A61K 31/433 (11) EP1951697 (21) EP06806537.4 (22) 25.10.2006 (31) 102005055354 (32) 21.11.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Gesubstitueerde 5-fenyl-3,6dihydro-2-oxo-6H[1,3,4]thiadiazinen. (73) Merck Patent GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) SCHADT, Oliver te 63517 RODENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DORSCH, Dieter te 64372 OBERRAMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHULTZ, Melanie te 64287 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BLAUKAT, Andree te 64367 MUEHLTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.07.2011

(51) C07D 417/12 C07D 285/18 (72) Matsumoto, Koichi te IWAKUNI12.11.2003 A61P 35/00 SHI YAMAGUCHI 740-0014, Japan 0214429 A61K 31/541 (JP) A61K 31/54 19.11.2002 Watanabe, Kenzo te IWAKUNI-SHI YAMAGUCHI 740-0014, Japan (JP) (11) EP1963295 Frankrijk Hiramatsu, Toshiyuki te IWAKUNI- (21) EP06818286.4 New antagonist derivatives of the SHI YAMAGUCHI 740-0014, Japan vitronectin receptor, method for (22) 25.10.2006 (JP) their preparation, their Kitamura, Mitsutaka te HIGASHI- (31) 102005055355 application as medicine and HIROSHIMA-SHI HIROSHIMA 739- (32) 21.11.2005 pharmaceutical compositions 0046, Japan (JP) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND containing them. (47) 31.08.2011 (54) 3, 6-DIHYDRO-2-OXO-6HGalapagos SAS te 93230 (51) C07D 277/68 (1,3,4)THIADIAZINEDERIVATEN. ROMAINVILLE, Frankrijk (FR) A61P 11/00 (73) Merck Patent GmbH te 64293 Ruxer, Jean -Marie te 92130 ISSY A61K 31/428 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK LES MOULINEAUX, Frankrijk (FR) Lefrancois, Jean-Michel te 93340 LE RAINCY, Frankrijk (FR) Heckmann, Bertrand te 91440 BURES SUR YVETTE, Frankrijk (FR)

(11) EP1819686

DUITSLAND (DE)

(21) EP05821742.3

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(22) 28.11.2005

(72) SCHADT, Oliver te 63517 RODENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DORSCH, Dieter te 64372 OBERRAMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHULTZ, Melanie te 64287 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BLAUKAT, Andree te 64367 MUEHLTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 0426164

(47) 03.08.2011

(32) 29.11.2004

(51) C07D 417/12 C07D 417/04 C07D 277/56 C07D 277/36 A61P 25/28 A61K 31/427 A61K 31/426

(33) GROOT BRITTANNIË (54) 5-HYDROXY-BENZOTHIAZOLE DERIVATIVES HAVING BETA-2ADRENORECPTOR AGONIST ACTIVITY. (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH)

Nummer 45/11

177

9 november 2011

(47) 03.08.2011

(11) EP1805166

(21) EP08798064.5

(51) C07D 301/06

(21) EP05798160.7

(22) 18.08.2008

(11) EP2167481

(22) 07.10.2005

(31) 957240 P

(21) EP08777605.0

(31) 04105145

(32) 22.08.2007

(22) 19.06.2008

(32) 19.10.2004

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 2007163646

(33) Europees Octrooi Bureau

(32) 21.06.2007

(54) QUINOLINE DERIVATIVES.

(33) Japan

(54) 2-HETEROARYLAMINOPYRIMIDINE DERIVATIVES AS KINASE INHIBITORS.

(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (73) IRM LLC te HAMILTON HM LX, BASEL, Zwitserland (CH) Bermuda (BM) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) GATTI McARTHUR, Silvia te CH(72) CHIANELLI, Donatella te SAN 4052 BASEL, Zwitserland (CH) DIEGO, CALIFORNIA 92130, HERTEL, Cornelia te CH-4142 Verenigde Staten van Amerika MUENCHENSTEIN, Zwitserland (US) (CH) MOLTENI, Valentina te SAN NETTEKOVEN, Matthias, Heinrich DIEGO, CALIFORNIA 92102, te 79639 GRENZACH-WYHLEN, Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (US) (DE) LI, Xiaolin te SAN DIEGO, RAAB, Susanne te CH-4147 CALIFORNIA 92131, Verenigde AESCH BL, Zwitserland (CH) Staten van Amerika (US) RICHTER, Hans te 79639 LIU, Xiaodong te SAN DIEGO, GRENZACH-WYHLEN, CALIFORNIA 92122, Verenigde BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Staten van Amerika (US) (DE) NABAKKA, Juliet te SAN DIEGO, ROCHE, Olivier te F-68220 CALIFORNIA 92127, Verenigde FOLGENSBOURG, Frankrijk (FR) Staten van Amerika (US) RODRIGUEZ-SARMIENTO, Rosa LOREN, Jon te SAN DIEGO, Maria te CH-4056 BASEL, CALIFORNIA 92117, Verenigde Zwitserland (CH) Staten van Amerika (US) SCHULER, Franz te CH-4125

(54) METHOD FOR PRODUCING PROPYLENE OXIDE. (73) Sumitomo Chemical Company, Limited te TOKYO 104-8260, Japan (JP) (74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH (72) ABEKAWA, Hiroaki te TOYONAKASHI OSAKA 560-0021, Japan (JP) KAWABATA, Tomonori te OSAKA 561-0802, Japan (JP) YAKO, Makoto te OSAKA 5300041, Japan (JP) (47) 12.10.2011 (51) C07D 417/14 C07D 413/14 C07D 409/04 C07D 401/04 A61K 31/415 (11) EP1474415 (21) EP03702464.3 (22) 17.01.2003 (31) 10207844 (32) (33) (54)

(73)

RIEHEN, Zwitserland (CH)

(47) 27.07.2011

(51) C07D 417/14 15.02.2002 C07D 405/14 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C07D 401/14 C07D 401/12 1-PHENYL-2-HETEROARYLA61P 31/18 SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE A61P 29/00 DERIVATIVES, THE USE THEREOF A61K 31/435 FOR PRODUCING DRUGS USED IN THE TREATMENT OF (11) EP2125782 IMMUNOLOGICAL DISEASES. (21) EP08709083.3 Bayer Pharma Aktiengesellschaft (22) 18.02.2008 te 13353 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) BLUME, Thorsten te 16552 SCHILDOW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HALFBRODT, Wolfgang te 13505 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUHNKE, Joachim te 14469 POTSDAM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÖNNING, Ursula te 15569 WOLTERSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ELGER, Bernd te 13505 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHNEIDER, Herbert te 14129 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.07.2011 (51) C07D 401/06 C07D 215/20 A61K 31/47

(31) 07102622

(32) 19.02.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) ARYL CARBOXYLIC ACID CYCLOHEXYL AMIDE DERIVATIVES. (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) HERSPERGER, René te CH-4142 MÜNCHENSTEIN, Zwitserland (CH) JANSER, Philipp te CH-4053 BASEL, Zwitserland (CH) MILTZ, Wolfgang te CH-4054 BASEL, Zwitserland (CH) (47) 03.08.2011 (51) C07D 409/14 C07D 405/14 C07D 401/14 C07D 401/12 A61P 35/00 A61K 31/506 (11) EP2190836

(47) 17.08.2011

(51) C07D 417/14 C07D 413/14 C07D 405/14 C07D 405/04 C07D 403/14 C07D 403/04 C07D 401/14 A61P 29/00 A61P 25/28 A61K 31/5377 A61K 31/501 A61K 31/496 A61K 31/454 A61K 31/4439 A61K 31/428 A61K 31/422 A61K 31/4184 (11) EP1911755 (21) EP06780997.0 (22) 12.07.2006 (31) 2005204957 2005275919 (32) 13.07.2005 22.09.2005 (33) Japan Japan (54) BENZOIMIDAZOLE COMPOUND CAPABLE OF INHIBITING PROSTAGLANDIN D SYNTHETASE. (73) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. te TOKYO 101-0054, Japan (JP) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) URADE, Yoshihiro Gran Sitio Shimogamo te SAKYO-KU, KYOTOSHI, KYOTO 6060804, Japan (JP)

Nummer 45/11 TANAKA, Yoshiki te HANNO-SHI, SAITAMA 3578527, Japan (JP) YAMANE, Keiko c/o TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. te HANNO-SHI, SAITAMA 3578527, Japan (JP) TOGAWA, Michinori, TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. te HANNO-SHI, SAITAMA 3578527, Japan (JP) (47) 14.09.2011 (51) C07D 471/04 A61K 31/4355 (11) EP2125807 (21) EP07855374.0 (22) 14.12.2007

178 RESPONSES. (73) CORTEX PHARMACEUTICALS, INC. te IRVINE, CA 92718, Verenigde Staten van Amerika (US) Les Laboratoires Servier te 92284 SURESNES CEDEX, Frankrijk (FR)

(33) (54)

(73)

(47) 17.08.2011

(72) CORDI, Alexis te F-92150 SURESNES, Frankrijk (FR) ROGERS, Gary te LAGUNA BEACH, CA 92651, Verenigde Staten van Amerika (US) MUELLER, Rudolf te FOOTHILL RANCH, CA 92610, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07H 15/10 C07H 1/08 A61P 29/00 A61K 31/7032

(47) 05.10.2011

(54) A METHOD OF PREPARING A GLYCOSIDE OF A MONO- OR DIACYLGLYCEROL PRODUCT FROM A PLANT MATERIAL.

(51) C07F 9/28 C07F 9/22 14.12.2006 C07F 9/02 GROOT BRITTANNIË A61K 31/685 A61K 31/66 IMIDAZO[1,2-A]PYRROLO[3,2A01N 57/26 C]PYRIDINE COMPOUNDS USEFUL A01N 57/00 AS PESTIVIRUS INHIBITORS. (11) EP1278758 Katholieke Universiteit Leuven te 3000 LEUVEN, België (BE) (21) EP01928978.4 Université D'Auvergne Clermont (22) 27.04.2001 1 te 63001 CLERMONT-FERRAND, (31) 200395 P Frankrijk (FR) Université Francois Rabelais de Tours te 37041 TOURS CEDEX 1, Frankrijk (FR)

(32) 27.04.2000

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) Combretastatin A-1 phosphate and Combretastatin B-1 (72) NEYTS, Johan te 3010 KESSEL-LO, phosphate prodrugs. België (BE) (73) ARIZONA BOARD OF REGENTS, A PAESHUYSE, Jan te 3010 KESSELBODY CORPORATE OF THE STATE LO, België (BE) OF ARIZONA acting for and on CHAVIGNON, Olivier te 63001 behalf of ARIZONA STATE CLERMONT-FERRAND, Frankrijk UNIVERSITY te TEMPE, AZ 85287, (FR) Verenigde Staten van Amerika CHEZAL, Jean-Michel te 63001 (US) CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (FR) (74) Quintelier te DIEGEM

GAUMET, Vincent te 63001 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (FR) GUEIFFIER, Alain te 37200 TOURS, Frankrijk (FR) TEULADE, Jean-Claude te 63001 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (FR)

(47) 03.08.2011 (51) C07D 498/04 A61P 25/28 A61P 25/18 A61P 25/16 A61K 31/53 (11) EP2144506 (21) EP07868093.1 (22) 28.12.2007 (31) 878503 P 921433 P (32) 03.01.2007 02.04.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) 3-SUBSTITUTED-[1,2,3]BENZOTRIAZINONE COMPOUND FOR ENHANCING GLUTAMATERGIC SYNAPTIC

(72) MAO, Fei te FREMONT, CA 94555, Verenigde Staten van Amerika (US) HELLER, Adam te AUSTIN, TX 78705, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(31) 0624983 (32)

9 november 2011

(72) PETTIT, George, R. te PARADISE VALLEY, AZ 85253, Verenigde Staten van Amerika (US) LIPPERT, John, W., III te SCHENECTADY, NY 12303, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2041151 (21) EP06753328.1 (22) 03.07.2006

(73) Hyben Vital Licens ApS te 5953 TRANEKÆR, Denemarken (DK) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) BAGGER, Christian Lorentz te DK2690 KARLSLUNDE, Denemarken (DK) KHARAZMI, Arsalan te DK-2300 COPENHAGEN S, Denemarken (DK) MADSEN, Poul, Hunniche te DK4970 RØDBY, Denemarken (DK) BRINK, Thomas, Nisgaard te DK4880 NYKØBING F, Denemarken (DK) (47) 14.09.2011 (51) C07H 23/00 C07H 19/06 A61P 35/02 A61P 35/00 A61K 31/7068 (11) EP2045258 (21) EP07790281.5 (22) 23.07.2007 (31) 2006200587 (32) 24.07.2006 (33) Japan (54) 3'-ETHYNYLCYTIDINE DERIVATIVE.

(21) EP02807613.1

(73) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. te CHIYODA-KU, TOKYO 1018444, Japan (JP) Sasaki, Takuma te NAGOYA-SHI, AICHI 466-0812, Japan (JP) Matsuda, Akira te SAPPORO-SHI, HOKKAIDO 001-0024, Japan (JP)

(22) 10.05.2002

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(31) 290537 143300

(72) TANAKA, Motoaki te TOKYO 1018444, Japan (JP) FUKUSHIMA, Masakazu te TOKUSHIMA-SHI TOKUSHIMA 7710132, Japan (JP)

(47) 05.10.2011 (51) G01N 27/327 C07F 15/00 (11) EP1507785

(32) 11.05.2001 09.05.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 21.09.2011

(54) TRANSITION METAL COMPLEXES WITH (PYRIDYL)IMIDAZOLE LIGANDS.

(51) C07J 1/00 C07D 413/12 C07D 273/00

(73) Abbott Diabetes Care Inc. te ALAMEDA, CA 94502, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2070940

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(31) 20030324

(21) EP09075145.4 (22) 23.04.2004

Nummer 45/11 (32) 24.04.2003 (33) Kroatië (54) Macrolide-conjugates with antiinflammatory activity. (73) Glaxo Group Limited te MIDDLESEX UB6 0NN, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Mercep, Mladen te BRENTFORD MIDDLESEX TW8 9GS, GROOT BRITTANNIË (GB) Mesic, Milan te BRENTFORD MIDDLESEX TW8 9GS, GROOT BRITTANNIË (GB) Tomaskovic, Linda te BRENTFORD MIDDLESEX TW8 9GS, GROOT BRITTANNIË (GB) Markovic, Stribor te BRENTFORD MIDDLESEX TW8 9GS, GROOT BRITTANNIË (GB) Hrvacic, Boska te BRENTFORD MIDDLESEX TW8 9GS, GROOT BRITTANNIË (GB) Makaruha, Oresta te BRENTFORD MIDDLESEX TW8 9GS, GROOT BRITTANNIË (GB) Poljak, Vionja te BRENTFORD MIDDLESEX TW8 9GS, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 03.08.2011 (51) G01N 33/577 G01N 33/569 C07K 16/12 C07K 14/315 A61P 31/04 A61K 39/40 A61K 39/09 (11) EP2054431 (21) EP07875131.0 (22) 11.06.2007 (31) 812145 P (32) 09.06.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Conformeren van bacteriële adhesinen. (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (72) MAIONE, Domenico te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) NORAIS, Nathalie te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) GRANDI, Guido te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) NARDI-DEI, Vincenzo te 53100 SIENA, Italië (IT) (47) 31.08.2011 (51) C12Q 1/68 C12N 15/29 C07K 14/415 A01H 5/00 A01H 1/00

179 (31) 2001128008 2001202082 2002020083 (32) 25.04.2001 03.07.2001 29.01.2002 (33) Japan Japan Japan

9 november 2011 (22) 06.12.2006 (31) 2005359537 (32) 13.12.2005 (33) Japan (54) NUCLEAR REPROGRAMMING FACTOR. (73) Kyoto University te KYOTO-SHI KYOTO 606-8501, Japan (JP)

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (54) PROTEIN PARTICIPATING IN RESTORATION FROM (72) YAMANAKA, Shinya te KYOTO CYTOPLASMIC MALE STERILITY TO 606-8507, Japan (JP) FERTILITY AND GENE ENCODING (47) 03.08.2011 THE SAME. (51) C07K 14/59 (73) Institut National de la Recherche Agronomique te 75007 PARIS, (11) EP1432733 Frankrijk (FR) (21) EP02763111.8 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(72) IMAMURA, Jun, c/o PLANTECH RESEARCH INSTITUTE te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2270033, Japan (JP) FUJIMOTO, Hideya, c/o PLANTECH RESEARCH INSTITUTE te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2270033, Japan (JP) YANAGIDATE, Ritsuko, PLANTECH RESEARCH INSTITUTE te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2270033, Japan (JP) KOIZUKA, Nobuya, c/o PLANTECH RESEARCH INSTITUTE te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2270033, Japan (JP) SAKAI, Takako, c/o PLANTECH RESEARCH INSTITUTE te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2270033, Japan (JP) HAYAKAWA, Takahiko, c/o PLANTECH RESEARCH INSTITUT te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 227-0033, Japan (JP) (47) 27.07.2011 (51) C07K 14/435 (11) EP2207795 (21) EP08805099.2

(22) 04.10.2002 (31) 01203748 28075 (32) 04.10.2001 21.12.2001 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) Method for identifying gene regulatory peptides. (73) Biotempt B.V. te 7958 NZ KOEKANGE (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) KHAN, Nisar, Ahmed te NL-3074 AD ROTTERDAM BENNER, Robbert te NL-2992 SH BARENDRECHT (47) 27.07.2011 (51) C07K 14/705 A61K 39/395 A61K 38/17 (11) EP2009025 (21) EP08015570.8 (22) 13.05.1999 (31) 85487 P 110836 P

(22) 07.10.2008

(32) 14.05.1998 03.12.1998

(31) 200701454 978690 P

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(32) 08.10.2007 09.10.2007

(54) Method of inhibiting osteoclast activity.

(33) Denemarken Verenigde Staten van Amerika

(73) Immunex Corporation te THOUSAND OAKS, CA 91320, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) PROCESS FOR PRODUCING MATURE RECOMBINANT MITE GROUP I ALLERGEN.

(74) Ir. Hoeben te Utrecht

(72) Anderson, Dirk M. te PORT TOWNSEND, WA 98368, Verenigde Staten van Amerika (72) MONSALVE CLEMENTE, Rafael (US) Ignacio te E-28220 MADRID, Galibert, Laurent J. te 01280 Spanje (ES) PRÉVESSIN MOËNS, Frankrijk (FR) HERNANDEZ, Domingo Barber te (47) 27.07.2011 E-28027 MADRID, Spanje (ES) (73) ALK-Abelló A/S te 2970 HØRSHOLM, Denemarken (DK)

(47) 31.08.2011

(51) C12P 21/02 C07K 14/715

(11) EP1382612

(51) C12N 15/09 C07K 14/46

(21) EP02720587.1

(11) EP1970446

(21) EP06763472.5

(22) 24.04.2002

(21) EP06834636.0

(22) 01.06.2006

(11) EP1885753

Nummer 45/11 (31) 05104878 687631 P 05106429 (32) 03.06.2005 03.06.2005 13.07.2005 (33)

(54) (73) (74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

180 (22) 29.04.2005 (31) 834504 (32) 29.04.2004

9 november 2011 Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(72) JENSEN, Michael, D. te LAUREL, MD 20723, Verenigde Staten van Amerika (US) Europees Octrooi Bureau MCDANIEL, Max, P. te (73) The Procter & Gamble Company Verenigde Staten van Amerika BARTLESVILLE, OK 74006, te CINCINNATI, OH 45202, Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (US) Production of recombinant Il-18 (US) MARTIN, Joel, L. te BARTLESVILLE, binding protein. Trokhan, Paul Dennis te OK 74006, Verenigde Staten van ARES TRADING S.A. te 1170 HAMILTON, OH 45013, Verenigde Amerika (US) AUBONNE, Zwitserland (CH) Staten van Amerika (US) BENHAM, Elizabeth, A. te SPRING, Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) CABELL, David, William te TX 77379, Verenigde Staten van Amerika (US) WEBER, Urs te CH-1814 LA TOURCINCINNATI, OH 45248, Verenigde MUNINGER, Randy te DEWEY, OK DE-PEILZ, Zwitserland (CH) Staten van Amerika (US) 74029, Verenigde Staten van ZIEGLER, Thierry te F-33850 LOEBKER, David, Warren te Amerika (US) LEOGNAN, Frankrijk (FR) CINCINNATI, OHIO 45213, JERDEE, Gary te ORANGE, TX Verenigde Staten van Amerika 27.07.2011 77632, Verenigde Staten van (US) Amerika (US) C07K 14/81 TROKHAN, Paul, Dennis te SUKHADIA, Ashish, M. te HAMILTON, OHIO 45013, EP1926749 BARTLESVILLE, OK 74006, Verenigde Staten van Amerika EP06791678.3 Verenigde Staten van Amerika (US) (US) 26.08.2006 (47) 03.08.2011 YANG, Qing te BARTLESVILLE, OK 05077086 74996, Verenigde Staten van (51) C08F 2/44 14.09.2005 Amerika (US) C08F 2/24 Europees Octrooi Bureau THORN, Matthew te MASON, OH (11) EP2205644 45040, Verenigde Staten van CLEAVAGE OF PRECURSORS OF (21) EP08840909.9 Amerika (US) INSULINS BY A VARIANT OF (22) 17.10.2008 TRYPSIN. (47) 24.08.2011

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH te 65929 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 BASEL, Zwitserland (CH) Roche Diagnostics GmbH te 68305 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) GEIPEL, Frank te 82377 PENZBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GLASER, Stephan te 82402 SEESHAUPT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOH, Christoph te 65926 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KOPETZKI, Erhard te 82377 PENZBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MUELLER, Rainer te 82377 PENZBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZOCHER, Frank te 65929 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) POLYMERIC STRUCTURES AND METHOD FOR MAKING SAME.

(31) 07119197 (32) 24.10.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD FOR PRODUCING AN AQUEOUS COMPOSITE-PARTICLE DISPERSION.

(11) EP1874835

(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 676346 P 273834

(51) C08F C08F C08F C08F

4/6592 4/659 10/02 10/00

(11) EP1711543 (21) EP05711277.3 (22) 06.01.2005 (31) 755083

(51) D04H 1/58 D01F 9/00 D01F 8/00 C08L 3/00 C08B 31/00 B32B 5/26

(32) 09.01.2004

(21) EP05741900.4

(21) EP06758701.4 (22) 27.04.2006

(32) 29.04.2005 15.11.2005 (72) LOHMEIJER, Bas te 68199 (33) Verenigde Staten van Amerika MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) TUCHBREITER, Arno te 67346 (54) PROCESS FOR THE PRODUCTION SPEYER, BONDSREPUBLIEK OF BASE COAT/CLEAR COAT TWO DUITSLAND (DE) LAYER COATINGS. WIESE, Harm te 69514 (73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND LAUDENBACH, BONDSREPUBLIEK COMPANY te WILMINGTON, DE DUITSLAND (DE) 19898, Verenigde Staten van (47) 17.08.2011 Amerika (US)

(47) 27.07.2011

(11) EP1751193

(51) C09D 151/00 C08F 265/06 C08F 265/02

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) CATALYST COMPOSITIONS AND POLYOLEFINS FOR EXTRUSION COATING APPLICATIONS. (73) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP te THE WOODLANDS, TX 77380,

(72) WILLEMS, Tonnie te 51373 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BARRERE, Matthieu te 40237 DUESSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LEE, Kok-Far te 42277 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TESSARI, Frank te 42337 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WIGGERHAUS, Stefan te 58332 SCHWELM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRUYLANTS, Paul te B-3191 HEVER, België (BE)

Nummer 45/11

(47) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(73)

181

HOUZE, Eric, C. te MULLICA HILL, (22) 26.04.2002 NEW JERSEY 08062, Verenigde (31) 2001172473 Staten van Amerika (US) (32) 07.06.2001 10.08.2011 (33) Japan C09J 175/04 (54) MAIN CHAIN TYPE LIQUID C08J 3/00 CRYSTAL POLYESTER LIQUID C08G 18/62 CRYSTALLINE COMPOSITION C08G 18/48 METHOD FOR PRODUCING LIQUID C08G 18/42 CRYSTAL FILM OPTICAL FILM AND C08G 18/40 DISPLAY. C08G 18/28 (73) Nippon Oil Corporation te TOKYO C08G 18/12 105-8412, Japan (JP) EP2094756 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk EP07865887.9 (72) SATOH, Yasushi, c/o NIPPON OIL 19.12.2007 CORPORATION te YOKOHAMA-SHI, 875656 P KANAGAWA 231-0815, Japan (JP) KAMINADE, Tadahiro, NIPPON OIL 19.12.2006 CORPORATION te YOKOHAMA-SHI, Verenigde Staten van Amerika KANAGAWA 231-0815, Japan (JP) AN ULTRA-HIGH SOLID CONTENT MAZAKI, Hitoshi, c/o NIPPON OIL POLYURETHANE DISPERSION AND CORPORATION te YOKOHAMA-SHI, A CONTINUOUS PROCESS FOR KANAGAWA 231-0815, Japan (JP) PRODUCING ULTRA-HIGH SOLID (47) 28.09.2011 CONTENT POLYURETHANE DISPERSIONS. (51) C08G 63/81 C08G 63/78 Dow Global Technologies LLC te MIDLAND, MI 48674, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) ERDEM, Bedri te MIDLAND, MI 48640, Verenigde Staten van Amerika (US) BHATTACHARJEE, Debkumar te LAKE JACKSON, TX 77566, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1720929

(21) EP05724301.6 (31) (32) (33) (54)

(73)

(11) EP2021396 (21) EP07797576.1 (22) 18.05.2007

(74)

(31) 801519 P

(72)

(32) 18.05.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CATALYST FREE POLYMERIZATION OF 3,4-ALKYLENEDIOXYPYRROLE AND 3,4-ALKYLENEDIOXYFURAN. (73) University of Florida Research Foundation, Inc. te GAINESVILLE, FL 32611, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Quintelier te DIEGEM (72) REYNOLDS, John, Robert te GAINESVILLE, FL 32605, Verenigde Staten van Amerika (US) WALCZAK, Ryan, Michael te GAINESVILLE, FL 32608, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) C08L 67/00 C08J 5/18 C08G 63/02

POLYHYDROXYAMIDO GROUPS AND PREPARATION THEREOF. (73) Wacker Chemie AG te 81737 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HERZIG, Christian te 83329 WAGING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 14.09.2011 (51) C08L 23/10 C08K 5/00 C08K 3/00 (11) EP2197947 (21) EP08833227.5 (22) 24.09.2008 (31) 2007249004 996825 P (32) 26.09.2007 06.12.2007 (33) Japan Verenigde Staten van Amerika (54) POLYPROPYLENE RESIN COMPOSITION. (73) Prime Polymer Co., Ltd. te TOKYO 105-7117, Japan (JP) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(72) SUGIMOTO, Yoshio te CHIBA 2990265, Japan (JP) 793384 SUENARI, Hiroshi te CHIBA 29904.03.2004 0265, Japan (JP) SAKAI, Ikunori te CHIBA 299Verenigde Staten van Amerika 0265, Japan (JP) PROCESS FOR THE PRODUCTION JONES, Frank, E. te NASHVILLE, OF A POLYESTER PRODUCT FROM TN 37204, Verenigde Staten van ALKYLENE OXIDE AND Amerika (US) CARBOXYLIC ACID. FUKADA, Toru te SIDNEY, OH Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. te 45365, Verenigde Staten van 66265 SAN PEDRO GARZA Amerika (US) GARCIA, NUEVO LEON, Mexico (47) 21.09.2011 (MX) (51) C08L 67/00 Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven C08K 5/42 WHITE, Alan, Wayne te B32B 27/36 KINGSPORT, TN 37664, Verenigde B32B 27/34 Staten van Amerika (US) (11) EP1931727 EKART, Michael, Paul te KINGSPORT, TN 37660, Verenigde (21) EP06792394.6 Staten van Amerika (US) (22) 06.10.2006 WINDES, Larry, Cates te (31) 725085 P KINGSPORT, TN 37664, Verenigde 827147 P Staten van Amerika (US) (32) 07.10.2005 BONNER, Richard, Gill c/o 27.09.2006 Eastman Chemical Co., te KINGSPORT, TN 37660, Verenigde (33) Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika WONDERS, Alan, George te (54) POLYAMIDES AND POLYESTERS KINGSPORT, TN 37660, Verenigde BLENDED WITH A LITHIUM SALT Staten van Amerika (US) INTERFACIAL TENSION REDUCING

(22) 01.03.2005

(47) 27.07.2011 (51) C08G 61/12

9 november 2011

(47) 05.10.2011

(51) C08G 77/388 (11) EP2176320 (21) EP08786423.7

(32)

(11) EP1422255

(33)

(21) EP02720619.2

(54)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(72) HEATER, Paul, Lewis te SOUTHWEST NAVARRE, OH 102007037360 44662, Verenigde Staten van 08.08.2007 Amerika (US) ELLIOTT, Guliz, Arf te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND NORTHFIELD CENTER, OH 44067, ORGANOPOLYSILOXANES HAVING Verenigde Staten van Amerika

(22) 25.07.2008 (31)

AGENT.

(73) M & G Polimeri Italia S.P.A. te 03010 PATRICA (FR), Italië (IT)

Nummer 45/11 (US) (47) 27.07.2011 (51) C08K 9/00

182 Verenigde Arabische Emiraten (AE) Ding, Hao te 4020 LINZ, Oostenrijk (AT)

(11) EP2159258

(47) 07.09.2011

(21) EP08163012.1

(51) C08L C08L C08F C08F

(22) 26.08.2008 (54) Treated mineral filler products, process for the preparation thereof and uses of same. (73) Omya Development AG te 4665 OFTRINGEN, Zwitserland (CH) (74) Quintelier te DIEGEM

23/16 23/14 2/06 2/00

(11) EP1802699 (21) EP05800297.3 (22) 28.09.2005

(31) 618301 P (72) Gane, Patrick Arthur Charles te 645138 P 4852, ROTHRIST, Zwitserland (32) 13.10.2004 (CH) 20.01.2005 Buri, Matthias te 4852, (33) Verenigde Staten van Amerika ROTHRIST, Zwitserland (CH) Verenigde Staten van Amerika Burkhalter, René te 3360, HERZOGENBUCHSEE, Zwitserland (54) ELASTOMERIC REACTOR BLEND (CH) COMPOSITIONS. (47) 27.07.2011 (51) C08L 23/00

9 november 2011 (73) Leibniz-Institut für Neue Materialien gemeinnützige GmbH te 66123 SAARBRÜCKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) BECKER-WILLINGER, Carsten te 66130 SAARBRÜCKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMIDT, Helmut te 66130 SAARBRÜCKEN-GÜDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 10.08.2011 (51) C09K 11/64 C09K 11/08 (11) EP1607462 (21) EP04720204.9 (22) 12.03.2004

(31) (73) ExxonMobil Chemical Patents Inc. te BAYTOWN, TX 77520-2101, Verenigde Staten van Amerika (32) (US)

2003069228 2003100646 2003282828

14.03.2003 03.04.2003 (72) RAVISHANKAR, Periagaram, S. te 30.07.2003 KINGWOOD, TX 77345, Verenigde 25.05.2009 (33) Japan Staten van Amerika (US) 08010009 Japan (47) 27.07.2011 Japan 02.06.2008 (51) C09D 5/00 (54) PHOSPHOR AND METHOD FOR Europees Octrooi Bureau C09B 67/20 PRODUCING SAME. POLYMER COMPOSITIONS HAVING C09B 67/00 (73) SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., IMPROVED HOMOGENEITY AND LTD. te SAKAI-KU SAKAI-SHI ODOUR, A METHOD FOR MAKING (11) EP1940969 OSAKA 590-8502, Japan (JP) THEM AND PIPES MADE THEREOF. (21) EP06806935.0 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag Borealis AG te 1220 VIENNA, (22) 03.10.2006 Oostenrijk (AT) (72) HIRAYAMA, Seiko te SAKAI-SHI, (31) 05109206 OSAKA 590-0985, Japan (JP) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk 749039 P KOBAYASHI, Keita te SAKAI-SHI, BÄCKMAN, Mats te S-41651 (32) 04.10.2005 OSAKA 590-0985, Japan (JP) GÖTEBORG, Zweden (SE) 12.12.2005 ISHII, Junya te SAKAI-SHI, OSAKA EK, Carl-Gustav te S-426 58 (33) Europees Octrooi Bureau 590-0985, Japan (JP) VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE) Verenigde Staten van Amerika WADA, Mizuho te SAKAI-SHI, PAKKANEN, Anneli te FI-01120 OSAKA 590-0985, Japan (JP) (54) PIGMENT PREPARATION. VÄSTERSKOG, Finland (FI) NAKAHARA, Shinji te SAKAI-SHI, PALMLÖF, Magnus te S-42671 (73) Akzo Nobel Coatings International OSAKA 590-0985, Japan (JP) VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE) BV te 6824 BM ARNHEM

(11) EP2285893

(21) EP09757404.0 (22) (31) (32) (33) (54)

(73) (74) (72)

(47) 21.09.2011 (51) C08L 23/14 C08L 23/12 C08F 297/08 (11) EP2281851 (21) EP09008624.0 (22) 01.07.2009 (54) High flow polypropylene composition. (73) Borealis AG te 1220 VIENNA, Oostenrijk (AT) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Kheirandish, Saeid te 4020 LINZ, Oostenrijk (AT) Doshev, Petar te 4040 LINZ, Oostenrijk (AT) Jääskeläinen, Pirjo te 06150 PORVOO, Finland (FI) Leskinen, Pauli te 00700 HELSINKI, Finland (FI) Geir Kristian Johnsen te ABU DHABI,

(72) ROY, Jamie MacLiver te NL-2332 (47) 27.07.2011 EC LEIDEN (51) C10J 3/00 VAN DEN HAAK, Hendrik Jan C10B 53/00 Willem te NL-6921 SE DUIVEN C10B 51/00 BROWN, Roger Francis Graham te C10B 47/40 DARWEN LANCASHIRE BB3 3QG, (11) EP1204716 GROOT BRITTANNIË (GB) (21) EP00960340.8 (47) 17.08.2011 (22) 02.08.2000 (51) C09D 183/04 (31) 19937524 C09D 183/02 (32) 03.08.1999 C08L 83/04 C08L 83/02 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C08K 3/00 (54) METHOD AND DEVICE FOR (11) EP1499692 REMOVING RECOVERABLE WASTE PRODUCTS AND NON(21) EP03720530.9 RECOVERABLE WASTE (22) 25.04.2003 PRODUCTS. (31) 10219127 (73) Martin, Harald te 06567 BAD (32) 29.04.2002 FRANKENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) Substraten met een biofilmStreitenberger, Hartwig te 07751 remmende bekleding. GOLMSDORF, BONDSREPUBLIEK

Nummer 45/11

183

DUITSLAND (DE) (73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY te CINCINNATI, OH (72) Martin, Harald te 06567 BAD 45202, Verenigde Staten van FRANKENHAUSEN, Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam Streitenberger, Hartwig te 07751 (72) DYKSTRA, Robert, Richard te GOLMSDORF, BONDSREPUBLIEK CLEVES, OH 45002, Verenigde DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 MIRACLE, Gregory, Scot te HAMILTON, OH 45013, Verenigde (51) C10M 111/02 Staten van Amerika (US) B29C 33/60 GRAY, Lon, Montgomery te (11) EP1991644 FLORENCE, KY 41042, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP06841475.4

9 november 2011 (54) RAPID CELL BLOCK EMBEDDING METHOD AND APPARATUS. (73) University of Massachusetts te WORCESTER, MA 01605, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) FISCHER, Andrew, H. te STOW, MA 01775, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) C12N 1/21 A23L 1/03 (11) EP1838839

(22) 19.12.2006

(47) 24.08.2011

(21) EP06701244.3

(31) 102006009940

(51) C12G 3/06

(22) 06.01.2006

(32) 03.03.2006

(11) EP2066775

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP06832306.2

(31) 05100052 643591 P

(54) LIQUID RELEASE AGENT.

(22) 22.11.2006

(73) Riepe, Hans te 32257 BÜNDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Riepe, Angelika te 32257 BÜNDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) DE21282006

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(73) Ratnesh Enterprises Pvt., Ltd. te RAJ, India (IN)

(32) 26.09.2006 (33) India (54) PROCESS FOR PREPARATION OF SAFFRON CREAM LIQUEUR.

(72) Riepe, Hans te 32257 BÜNDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (DE) (72) DHANDHANIA, Arun te JAIPURRiepe, Angelika te 32257 BÜNDE, 302006, RAJASTHAN STATE, India BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (IN) (DE) (47) 27.07.2011 (47) 03.08.2011 (51) C12M 1/107 (51) C10N 40/36 C10L 3/10 C10M 169/04 B01D 53/22 C10M 111/04 B01D 53/14 B29C 33/62 B01D 53/047 B29C 33/60 (11) EP1634946 (11) EP2123738 (21) EP05019746.6 (21) EP08102299.8 (22) 12.09.2005 (22) 05.03.2008 (31) 102004044645 (31) 102008006614 (32) 13.09.2004 (32) 29.01.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Environmentally safe process for (54) Separating agent. generating biological natural gas. (73) Riepe, Angelika te 32257 BÜNDE, (73) Schmack CARBOTECH GmbH te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Essen, BONDSREPUBLIEK (DE) DUITSLAND (DE) Riepe, Hans te 32257 BÜNDE, (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Schulte-Schulze Berndt, Alfons Dr. (DE) te AM TECHNOLOGIEPARK 1 (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag 45307 ESSEN, BONDSREPUBLIEK (72) te , Onbekend (ZZ) DUITSLAND (DE) (47) 03.08.2011 Eichenlaub, Volker te AM TECHNOLOGIEPARK 1 45307 (51) C11D 3/50 ESSEN, BONDSREPUBLIEK C07C 233/01 DUITSLAND (DE) C07C 225/22

(32) 06.01.2005 14.01.2005 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) BACTERIOPHAGE RESISTANT LACTIC ACID BACTERIA. (73) Chr. Hansen A/S te 2970 HØRSHOLM, Denemarken (DK) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) STUER-LAURIDSEN, Birgitte te DK2830 VIRUM, Denemarken (DK) JANZEN, Thomas te DK-1964 FREDERIKSBERG, Denemarken (DK) (47) 27.07.2011 (51) C12N 5/071 C12N 5/07 (11) EP1312669 (21) EP01945763.9 (22) 02.07.2001 (31) 2000221383 (32) 21.07.2000 (33) Japan (54) CULTURED EPIDERMAL CELL SHEET, LAMINATED CULTURED SKIN SHEET AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME. (73) CellSeed Inc. te TOKYO 162-0056, Japan (JP) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(51) C12M 1/12

(72) OKANO, Teruo te ICHIKAWA-SHI, CHIBA 272-0827, Japan (JP) YAMATO, Masayuki te SETAGAYAKU, TOKYO 158-0097, Japan (JP) UTSUMI, Mika te URAYASU-SHI, CHIBA 279-0021, Japan (JP) KUSHIDA, Ai te IBARAKI 3050035, Japan (JP) KONNO, Chie te CHIBA 279-0042, Japan (JP) KIKUCHI, Akihiko te CHIBA 2700156, Japan (JP)

(11) EP1563055

(47) 14.09.2011

(21) EP03768547.6 (22) 30.10.2003

(51) C12N 5/075 C07K 14/54

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 422768 P

(11) EP1697504

(54) PHOTO-LABILE PRO-FRAGRANCE CONJUGATES.

(32) 31.10.2002

(21) EP04812306.1

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1331922 (21) EP01993452.0 (22) 06.11.2001 (31) 246811 P (32) 08.11.2000

(47) 09.01.2008

Nummer 45/11 (22) 26.11.2004 (31) 525279 P (32) 26.11.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika

(74) (72)

(47) (51)

POLYMERASE FOR PRODUCING RANDOM MUTATIONS. (73) MILLEGEN (SARL) te 31525 RAMONVILLE ST. AGNE, Frankrijk (FR)

9 november 2011 BURLINGAME, CA 94010, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 24.08.2011

(51) C12N 9/10 C12N 5/10 C12N 15/63 (72) BOUAYADI, Khalil te F-31400 C12N 15/54 TOULOUSE, Frankrijk (FR) Merck Serono SA te 1267 C12N 15/11 KHARRAT, Hakim te 31450 COINSINS, VAUD, Zwitserland C12N 15/09 MONTGISCARD, Frankrijk (FR) (CH) C07K 16/40 LOUAT, Thierry te F-42400 SAINT A61K 39/395 Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag CHAMOND, Frankrijk (FR) A61K 38/45 SERVANT, Laurence te F-31400 CLARK, Ann, M. te WEYMOUTH, A61K 31/713 TOULOUSE, Frankrijk (FR) MA 02189, Verenigde Staten van A61K 31/711 CAZAUX, Christophe te F-31830 Amerika (US) PLAISANCE DU TOUCH, Frankrijk (11) EP1499729 DE MATOS, Daniel, Gustavo te (FR) PEMBROKE, MA 02359, Verenigde (21) EP03746399.9 HOFFMANN, Jean, Sébastien te FStaten van Amerika (US) (22) 15.04.2003 31500 TOULOUSE, Frankrijk (FR) JACKSON, Jennifer, A. te (31) 14921702 CHELMSFORD, MA 01824, (47) 03.08.2011 15218302 Verenigde Staten van Amerika (51) C12P 7/64 (US) (32) 18.04.2002 C12N 9/02 PALMER, Stephen, S. te GROTON 08.10.2002 C12N 15/53 MA 01450, Verenigde Staten van (33) Israël C12N 15/29 Amerika (US) Israël TRAN, Cam, Anh, T. te QUINCY MA (11) EP1726652 (54) DERIVATIVES OF THE NF-KAPPAB 02170, Verenigde Staten van (21) EP06010843.8 INDUCING ENZYME, THEIR Amerika (US) (22) 06.02.2003 PREPARATION AND USE. 24.08.2011 (31) 0204676 (73) YEDA RESEARCH AND C12N 15/00 (32) 27.02.2002 DEVELOPMENT CO., LTD. te

(54) Toepassing van IL-6-type cytokinen voor rijping van oöcyten. (73)

184

(11) EP1546325

(21) EP03795716.4 (22) 15.09.2003 (31) 410884 P 340881 (32) 13.09.2002 09.01.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEMS OF SPERM CELL PRESERVATION AND PROCESSING.

(74) Ir. Metman te AMSTERDAM

(33) GROOT BRITTANNIË (54) Delta 6-desaturases from primulaceae, expressing plants and PUFA-containing oils.

(72) WALLACH, David te 76406 REHOVOT, Israël (IL) RAMAKRISHNAN, Parameswaran (73) Rothamsted Research Limited te te 76302 REHOVOT, Israël (IL) HERTFORDSHIRE AL5 2JQ, GROOT SHMUSHKOVICH, Taisia te 76302 BRITTANNIË (GB) REHOVOT, Israël (IL) (72) Napier, Johnathan A., Prof. Dr. te (47) 24.08.2011 HARPENDEN, HERTS AL5 2JH, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C12N 15/82 Sayanova, Olga, Dr. te (11) EP1563078 HERTFORDSHIRE AL5 2JH, GROOT (21) EP03782219.4 BRITTANNIË (GB)

(73) XY, LLC te NAVASOTA, TX 77868, (47) 17.08.2011 Verenigde Staten van Amerika (51) C12N 9/12 (US) C12N 5/10 (74) Ir. Hoeben te Utrecht C12N 15/54 (72) MAXWELL, William, Maxwell, C12N 1/21 Chisholm te BEECROFT, NSW C12N 1/19 2119, Australië (AU) (11) EP1056868 HOLLINSHEAD, Fiona, Kate te (21) EP99909610.0 PADDINGTON, NSW 2021, Australië (AU) (22) 25.02.1999 O'BRIEN, Justine, Kellie te (31) 31563 PADDINGTON, NSW 2021, (32) 26.02.1998 Australië (AU) EVANS, Gareth te LANE COVE, (33) Verenigde Staten van Amerika NSW 2066, Australië (AU) (54) Menselijk homologon van het (47) 10.08.2011

(51) C12N 15/10 (11) EP1332210 (21) EP01993683.0 (22) 07.11.2001 (31) 0014333 (32) 08.11.2000 (33) Frankrijk (54) USE OF MUTAGENIC DNA

76100 REHOVOT, Israël (IL)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

drosophila-eiwit 'fused.

(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN FRANCISCO CA 94080-4990, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) DE SAUVAGE, Frederic, J. te FOSTER CITY, CA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) ROSENTHAL, Arnon te

(22) 20.11.2003 (31) 10254165 (32) 20.11.2002 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) METHOD OF CONTROLLING A CELLULAR PROCESS IN A MULTICELLULAR ORGANISM. (73) Icon Genetics GmbH te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Icon Genetics, Inc. te PRINCETON, NJ 08542, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) WERNER, Stefan te 06110 HALLE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MARILLONNET, Sylvestre te 06126 HALLE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DOROKHOV, Yurii te MOSCOW, 117321, Russische Federatie (RU) KLIMYUK, Victor te 06114 HALLE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GLEBA, Yuri te 06114 HALLE,

Nummer 45/11 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 31.08.2011

185 (22) 29.01.2008 (31) 07360004 07360018

9 november 2011 (72) WEIDELE, Thomas te 04275 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.07.2011

(51) C12N 5/10 C12N 15/82 C07K 14/415 A01H 5/00

(32) 30.01.2007 15.05.2007

(11) EP1578976

(54) PAPILLOMAVIRUS E2 POLYPEPTIDE (11) EP1230381 USED FOR VACCINATION. (21) EP00976976.1 (73) Transgene SA te 67400 ILLKIRCH (22) 02.11.2000 GRAFFENSTADEN, Frankrijk (FR) (31) 163126 P

(21) EP03808318.4 (22) 24.12.2003 (31) 02080654 (32) 24.12.2002

(33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(72) BAUDIN, Martine te F-69300 CALUIRE, Frankrijk (FR) PLANTS HAVING MODIFIED BALLOUL, Jean-Marc te F-67000 GROWTH CHARACTERISTICS AND STRASBOURG, Frankrijk (FR) A METHOD FOR MAKING THE SILVESTRE, Nathalie te F-67120 SAME. ERGERSHEIM, Frankrijk (FR) CropDesign N.V. te 9052 (47) 03.08.2011 ZWIJNAARDE-GENT, België (BE) (51) C12N 15/86 SANZ MOLINERO, Ana Isabel te BC12N 15/62 9050 GENTBRUGGE, België (BE) C07K 14/11 17.08.2011 A61K 39/145

(33) Europees Octrooi Bureau (54)

(73) (72) (47)

(51) G01N 33/68 C12Q 1/48 C12Q 1/34

203349 P 704036

(32) 02.11.1999 10.05.2000 01.11.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) ENZYMATIC CYCLING ASSAYS FOR HOMOCYSTEINE AND CYSTATHIONINE. (73) Axis-Shield Diagnostics Ltd. te DUNDEE DD2 1XA, SCOTLAND, GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) C12N 15/85

(11) EP1605052

(11) EP1078092

(21) EP05076536.1

(21) EP99924233.2

(22) 26.05.1995

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION OF BIOGAS EMPLOYING A SUBSTRATE HAVING A HIGH SOLIDS AND HIGH NITROGEN CONTENT.

(73) Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) te 85764 NEUHERBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) A method for producing influenza (72) KAWASAKI, Glenn te SEATTLE, WA 98102, Verenigde Staten van hemagglutinin multivalent 78904 Amerika (US) vaccines. 85751 P WEBB, Heather, Kay te SAN (73) Protein Sciences Corporation te MATEO, CA 94401, Verenigde 13.05.1998 MERIDEN, CT 06450, Verenigde Staten van Amerika (US) 15.05.1998 Staten van Amerika (US) OWENS, Jeffrey te SEATTLE, WA Verenigde Staten van Amerika (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG 98105, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (72) Smith, Gale Eugene te EXPRESSION VECTORS FOR LIEDTKE, Raymond te BELLEVUE, GAITHERSBURG, MD 20878-3401, STIMULATING AN IMMUNE WA 98007, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika RESPONSE AND METHODS OF Amerika (US) (US) USING THE SAME. FOREST, Doreen te KELSO, WA Volvovitz, Franklin te 98626, Verenigde Staten van Epimmune Inc. te SAN DIEGO, CA WOODRIDGE, CT 06525, Amerika (US) 92121, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika LEGAZ, Mark te LONGVIEW, WA Amerika (US) (US) 98632, Verenigde Staten van Wilkinson, Bethanie E. te Ir. Mertens c.s. te Rijswijk Amerika (US) CLINTON, CT 06413, Verenigde FIKES, John, D. te SAN DIEGO, CA LAWSON, Sobomabo te Staten van Amerika (US) 92122, Verenigde Staten van SHORELINE, WA 98155, Voznesensky, Andrei I. te WEST Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika HARTFORD, CT 06107, Verenigde HERMANSON, Gary, G. te (US) Staten van Amerika (US) ENCINITAS, CA 92024, Verenigde Hackett, Craig Stanway te NEW (47) 27.07.2011 Staten van Amerika (US) LONDON, CT 06320, Verenigde SETTE, Alessandro te LA JOLLA, (51) C12Q 1/68 Staten van Amerika (US) CA 92037, Verenigde Staten van C12Q 1/50 (47) 27.07.2011 Amerika (US) (11) EP1880015 ISHIOKA, Glenn Y. te SOLANA (51) C12P 5/02 (21) EP06742659.3 BEACH, CA 92075, Verenigde (11) EP1929024 Staten van Amerika (US) (22) 24.04.2006 LIVINGSTON, Brian te SAN DIEGO, (21) EP06805733.0 (31) 05008924 CA 92129, Verenigde Staten van (22) 15.09.2006 (32) 22.04.2005 Amerika (US) CHESNUT, Robert, W. te CARDIFF- (31) 102005047719 (33) Europees Octrooi Bureau BY-THE-SEA, CA 92007, Verenigde (32) 30.09.2005 (54) METHOD OF IDENTIFYING CD4+ T Staten van Amerika (US) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CELL ANTIGENS.

(22) 13.05.1999 (31) (32) (33) (54)

(73)

(74) (72)

(47) 03.08.2011

(51) C12N 7/04 C12N 15/863 C12N 15/86 C07K 14/025 A61K 39/12 (11) EP2118292 (21) EP08708349.9

(73) KWK GBR te 04299 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) MAUTNER, Josef te 81667

Nummer 45/11 MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BEHRENDS, Uta te 81667 MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MILOSEVIC, Slavoljub te 81829 MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.07.2011 (51) C12Q 1/68 C12N 15/67 (11) EP1573058 (21) EP03779044.1

186 (72) MACE, Sandrine te F-78350 JOUYEN-JOSAS, Frankrijk (FR) RICARD, Sylvain te F-75013 PARIS, Frankrijk (FR) COUSIN, Emmanuelle te F-75011 PARIS, Frankrijk (FR) PRADIER, Laurent te F-91370 VERRIERES, Frankrijk (FR) BENAVIDES, Jesus te F-92290 CHATENAY-MALABRY, Frankrijk (FR) DELEUZE, Jean-François te F77380 COMBS-LA-VILLE, Frankrijk (FR)

9 november 2011 EDENKOBEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 24.08.2011 (51) C21B 7/20 (11) EP2235219 (21) EP09706871.2 (22) 26.01.2009 (31) 91412 (32) 30.01.2008 (33) Luxemburg (54) A CHARGING DEVICE FOR DISTRIBUTING BULK MATERIAL.

(22) 02.12.2003

(47) 27.07.2011

(31) 02080347

(51) C12Q 1/68

(32) 18.12.2002

(11) EP1572105

(33) Europees Octrooi Bureau

(21) EP03783510.5

(54) A METHOD FOR IMPROVING PROTEIN PRODUCTION.

(22) 14.11.2003

(72) LONARDI, Emile te L-4945 BASCHARAGE, Luxemburg (LU)

(31) 426216 P

(47) 10.08.2011

(73) ChromaGenics B.V. te 2333 CN LEIDEN

(32) 14.11.2002

(72) OTTE, Arie, Pieter te NL-3823 SG AMERSFOORT VAN BLOKLAND, Henricus, Johannes, Maria te NL-1456 NH WIJDEWORMER

(54) DETECTION OF MICRO METASTASIS OF MELANOMA AND BREAST CANCER IN PARAFFINEMBEDDED TUMOR DRAINING LYMPH NODES BY MULTIMAKER QUANTITATIVE RT-PCR.

(51) C22C 29/16 C22C 29/12 B24D 3/14

(47) 14.09.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP05804256.5

(73) John Wayne Cancer Institute te SANTA MONICA, CA 90404, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 17.10.2005

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(31) 967879 141288

(72) HOON, Dave S. B., John Wayne Cancer Institute te SANTA MONICA, CA 90404, Verenigde Staten van Amerika (US) TAKEUCHI, Hiroya, John Wayne Cancer Institute te SANTA MONICA, CA 90404, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C12Q 1/68 (11) EP1809767

(32) 18.10.2004 31.05.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) METHODS AND COMPOSITIONS FOR PREDICTING RESPONSE TO WARFARIN. (73) University of Washington te SEATTLE, WA 98105-4608, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Quintelier te DIEGEM (72) RIEDER, Mark, J. te SEATTLE, WA 98115, Verenigde Staten van Amerika (US) RETTIE, Allan te CLINTON, WA 98236, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 07.09.2011 (51) C12Q 1/68 (11) EP1639139 (21) EP04767370.2 (22) 17.06.2004 (31) 0307501 (32) 20.06.2003 (33) Frankrijk (54) METHODS FOR THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE. (73) Aventis Pharma S.A. te 92160 ANTONY, Frankrijk (FR)

(73) PAUL WURTH S.A. te 1122 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(11) EP2047006 (21) EP07789413.7 (22) 08.06.2007 (31) 200604765 (32) 09.06.2006 (33) Zuid-Afrika (54) ULTRAHARD COMPOSITES. (73) Element Six (Production) (Pty) Ltd. te 1559 SPRINGS, Zuid-Afrika (ZA) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(11) EP2205768

(72) CAN, Antionette te 1459 SUNWARD PARK, Zuid-Afrika (ZA) DAVIES, Geoffrey John te 2194 RANDBURG, Zuid-Afrika (ZA) MOCHUBELE, Anna Emela te 1501 BENONI, Zuid-Afrika (ZA) MYBURGH, Johannes Lodewikus te 1724 HELDERKRUIN, ZuidAfrika (ZA)

(21) EP08841840.5

(47) 27.07.2011

(22) 20.10.2008

(51) C22C C22C C22C C21C

(47) 31.08.2011 (51) C14C 3/08

(31) 07119191 (32) 24.10.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD FOR PRODUCING LEATHER. (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) GARNIER, Sebastien te 69469 WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HÜFFER, Stephan te 67063 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHERR, Günter te 67065 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GLOCKNITZER, Franz te 67480

38/32 38/28 30/00 7/04

(11) EP1790748 (21) EP05766328.8 (22) 19.07.2005 (31) 2004211461 (32) 20.07.2004 (33) Japan (54) STEEL FOR STEEL PIPE. (73) SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. te OSAKA-SHI, OSAKA 5410041, Japan (JP) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) NUMATA, Mitsuhiro, c/o Sumitomo Metal Ind., Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA 541-0041, Japan (JP) OMURA, Tomohiko, c/o Sumitomo Metal Ind., Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA 541-0041, Japan (JP)

Nummer 45/11

187

HIGUCHI, Yoshihiko, c/o Sumitomo Metal Ind., Ltd. te OSAKA-SHI, (47) OSAKA 541-0041, Japan (JP) (51) (47) 06.04.2011 (11) (51) C22C 38/00 (21) C21D 8/04 (22) C21D 8/02 (11) EP0974677 (21) EP98900718.2 (22) 23.01.1998 (31) 2829697 19029797 19029897 22300597 25883497 25886597 25888797 25892897 25893997

9 november 2011

SHI, CHIBA 299-1141, Japan (JP) 28.09.2011 C22C 38/24 EP1511873 EP03730978.8 06.06.2003

(31) 0201799 0300200 (32) 13.06.2002 29.01.2003 (33) Zweden Zweden (54) COLD WORK STEEL AND COLD WORK TOOL. (73) Uddeholms AB te 683 85 HAGFORS, Zweden (SE)

A GALVANNEALED STEEL SHEET BY DFF REGULATION. (73) ArcelorMittal France te 93200 SAINT DENIS, Frankrijk (FR) Nippon Steel Corporation te TOKYO 100-8071, Japan (JP) (72) MATAIGNE, Jean-Michel te F60300 SENLIS, Frankrijk (FR) BERTRAND, Florence te F-57160 SCY-CHAZELLES, Frankrijk (FR) (47) 24.08.2011 (51) C23C C23C C23C C23C

22/78 22/77 22/73 22/07

(11) EP2252723 (21) EP09783874.2

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(22) 09.10.2009

(32) 29.01.1997 15.07.1997 15.07.1997 06.08.1997 24.09.1997 24.09.1997 24.09.1997 24.09.1997 24.09.1997

(72) SANDBERG, Odd te S-683 40 UDDEHOLM, Zweden (SE) JOHANSSON, Börje te S-683 91 HAGFORS, Zweden (SE)

(31) 08167029

(33) Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan

(21) EP08730237.8

(47) 03.08.2011 (51) C22C 38/58 C22C 38/38 (11) EP2245202 (22) 20.02.2008 (31) 15264 (32) 20.12.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AUSTENITIC STAINLESS STEEL LOW IN NICKEL CONTAINING STABILIZING ELEMENTS.

(32) 20.10.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) CONTINUOUS METHOD FOR TREATING THE SURFACE OF METAL STRIPS. (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) VANDERMEULEN, Guido te 68549 ILVESHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STRUBEL, Bernd te 68239 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WITTELER, Helmut te 67157 WACHENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NEUMANN, Jessica te 67063 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BERTKAU, Walter te 67069 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LAUBUSCH, Bernd te 68642 BÜRSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HAAS, Jens te 67063 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HERRLICH-LOOS, Mirjam te 68165 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LÖW, Helmut te 64846 GROSSZIMMERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRAUMANDL, Walter te 94169 THURMANSBANG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) A METHOD FOR PRODUCING (73) ATI Properties, Inc. te ALBANY, OR HIGH STRENGTH STEELS HAVING 97321, Verenigde Staten van EXCELLENT FORMABILITY AND Amerika (US) HIGH IMPACT ENERGY (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven ABSORPTION PROPERTIES. (72) RAKOWSKI, James, M. te ALLISON (73) Nippon Steel Corporation te PARK PA 15101, Verenigde Staten TOKYO 100-8071, Japan (JP) van Amerika (US) (72) KAWANO, Osamu c/o Nippon BERGSTROM, David, S. te Steel Corporation Oita Works te ALLISON PARK PA 15101, OITA-SHI, OITA 870-8566, Japan Verenigde Staten van Amerika (JP) (US) WAKITA, Junichi c/o Nippon Steel STINNER, Charles, P. te WEXFORD Corporation Oita Works te OITAPA 15090, Verenigde Staten van SHI,OITA 870-8566, Japan (JP) Amerika (US) TAKAHASHI, Yuzo c/o Nippon Steel DUNN, John, J. te SARVER PA Corporation Oita Works te OITA16055, Verenigde Staten van SHI,OITA 870-8566, Japan (JP) Amerika (US) MABUCHI, Hidesato c/o Nippon GRUBB, John, F. te LOWER Steel Corporation Oita Works te BURRELL PA 15068, Verenigde OITA-SHI,OITA 870-8566, Japan Staten van Amerika (US) (JP) (47) 31.08.2011 TAKAHASHI, Manabu c/o Nippon Steel Corporation te FUTTSU(51) C23C 2/28 SHI,CHIBA 293-8511, Japan (JP) C23C 2/06 UENISHI, Akihiro c/o Nippon Steel C23C 2/02 Corporation te FUTTSU-SHI,CHIBA (11) EP2171116 (47) 293-8511, Japan (JP) (21) EP08762800.4 KURIYAMA, Yukihisa c/o Nippon (51) Steel Corporation te FUTTSU-SHI, (22) 06.06.2008 CHIBA 293-8511, Japan (JP) (31) 07290816 OKAMOTO, Riki c/o Nippon Steel (32) 29.06.2007 Corporation te FUTTSU-SHI, (33) Europees Octrooi Bureau CHIBA 293-8511, Japan (JP) (11) SAKUMA, Yasuharu te KIMITSU(54) PROCESS FOR MANUFACTURING

24.08.2011 H01G 9/155 H01G 9/02 C25B 9/00 C02F 1/461 C02F 1/46 EP1115909

Nummer 45/11 (21) EP99948136.9 (22) 07.09.1999 (31) 25370698 (32) 08.09.1998 (33) Japan

188 nonwoven webs. (73) Wacker Chemical Corporation te ADRIAN, MI 49221-9397, Verenigde Staten van Amerika (US)

9 november 2011 BALLAST BED OF A TRACK. (73) Franz Plasser BahnbaumaschinenIndustriegesellschaft m.b.H. te 1010 WIEN, Oostenrijk (AT)

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (54) FLOW-THROUGH CAPACITOR AND (72) Rabasco, John Joseph te METHOD OF TREATING LIQUIDS ALLENTOWN PA 18104, Verenigde WITH IT Staten van Amerika (US) (73) Biosource, Inc. te WORCESTER, Boylan, John Richard te MA 01607, Verenigde Staten van BETHLEHEM PA 18017, Verenigde Amerika (US) Staten van Amerika (US) Sagl, Dennis te FOGELSVILLE PA (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk 18051, Verenigde Staten van (72) OTOWA, Toshiro te AMAGASAKI Amerika (US) CITY, HYOGO 660-0861, Japan (JP) Jones, Ronald Bernal te TANAKA, Naoto te AMAGASAKI ALLENTOWN PA 18104, Verenigde CITY, HYOGO 660-0095, Japan (JP) Staten van Amerika (US) (47) 17.08.2011 (47) 14.09.2011

(72) THEURER, Josef te A-1010 WIEN, Oostenrijk (AT) BRUNNINGER, Manfred te A-4203 ALTENBERG, Oostenrijk (AT)

(51) C25B 9/08 C25B 15/08

(33) Oostenrijk

(11) EP1362133 (21) EP02701293.9 (22) 22.02.2002 (31) MI20010036 (32) 23.02.2001 (33) Italië (54) ELECTROLYSIS CELL WITH GAS DIFFUSION ELECTRODE OPERATING AT CONTROLLED PRESSURE. (73) Uhdenora S.p.A te 20134 MILANO, Italië (IT) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) FAITA, Giuseppe te I-28100 NOVARA, Italië (IT) FEDERICO, Fulvio te I-29100 PIACENZA, Italië (IT) (47) 27.07.2011 (51) D04C 3/36 (11) EP2037028 (21) EP07116498.2 (22) 14.09.2007

(51) D06F 35/00 (11) EP1863968 (21) EP06732701.5 (22) 24.03.2006 (31) 20050025043 (32) 25.03.2005 (33) Zuid-Korea (54) WASHING MACHINE HAVING STEAM GENERATOR.

(74) (72)

(47)

(51) E01B 29/02 B61D 17/00 (11) EP2038481 (21) EP07764853.3 (22) 26.06.2007 (31) 5002006 U (32) 28.06.2006 (54) TRACK RENEWAL TRAIN FOR MAINTAINING A TRACK. (73) Robel Bahnbaumaschinen GmbH te 83395 FREILASSING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HECHENBERGER, Peter te 6382 KIRCHDORF, Oostenrijk (AT) (47) 10.08.2011

(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (51) E01C 5/06 721, Zuid-Korea (KR) (11) EP1389247 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (21) EP02726031.4 (72) AHN, In Geun te CHANGWON-SI, (22) 18.04.2002 GYEONGSANGNAM-DO, 641-941, (31) 200100350 Zuid-Korea (KR) (32) 21.05.2001 (47) 21.09.2011 (33) België (51) D21G 1/00 (54) STONE FOR FORMING A D21F 5/04 PAVEMENT. D21F 3/04 D21F 3/02

(11) EP2072671 (21) EP07150199.3 (22) 20.12.2007

(73) Marshalls, naamloze vennootschap te 2840 RUMST, België (BE) (72) Van Cauwenbergh, Luc Anna Philomena te 2570 DUFFEL, België (BE)

(54) Arrangement for the press section of a web-forming machine (47) 06.07.2011 and board or paper produced in (51) E01F 13/02 Wesp Holding B.V. te 5616 LW such an arrangement. EINDHOVEN (11) EP2274487 (73) Stora Enso Oyj te 00160 Ir. Heuvel c.s. te 'SHELSINKI, Finland (FI) (21) EP09745455.7 HERTOGENBOSCH Metso Paper, Inc. te 00130 (22) 15.05.2009 HELSINKI, Finland (FI) Giebels, Marc, Marinus, Johannes, (31) 202008007760 U Leonardus te 5663 GELDROP, EZ (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (32) 16.05.2008 Van Panhuys, Haro Egbert Georg (72) Kylliäinen, Pekka te 55100 Roderik te 5211 'S(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IMATRA, Finland (FI) HERTOGENBOSCH, DA Räisänen, Kari te 40500 (54) Valbeveiliging. 10.08.2011 JYVÄSKYLÄ, Finland (FI) (73) B+F Baumaschinen u. Factoring

(54) Device and method for braiding fibers into a braided structure. (73)

(47) 10.08.2011

(51) D04H 1/64

(47) 17.08.2011

(11) EP1905878

(51) E01B 27/10

(21) EP07018741.4

(11) EP2257673

(22) 24.09.2007

(21) EP09715177.3

(31) 540299

(22) 31.01.2009

(32) 29.09.2006

(72) RICHTERICH, Michael te 59175 KAMEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 3142008

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 24.08.2011

(32) 26.02.2008

(54) Self-crosslinking vinyl acetateethylene polymeric binders for

(33) Oostenrijk

(51) E01H 1/00

(54) METHOD FOR REFURBISHING A

AG te 3930 VISP, Zwitserland (CH)

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(11) EP2203604

Nummer 45/11 (21) EP08846093.6

189 (54) Verplaatsbare scheidingswand.

9 november 2011 (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(22) 29.10.2008 (31) (32) (33) (54)

(73) (74) (72)

(47)

(73) Becker GmbH & Co. KG te 24537 (72) Stötzer, Erwin, Emil te 86551 NEUMÜNSTER, BONDSREPUBLIEK AICHACH, BONDSREPUBLIEK 984399 P DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) 01.11.2007 Weixler, Leonhard te 86672 (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag Verenigde Staten van Amerika THIERHAUPTEN, (72) Zimmermann, Günter te 24536 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND APPARATUS AND METHOD FOR NEUMÜNSTER, BONDSREPUBLIEK (DE) COLLECTING AND DISPOSING PET DUITSLAND (DE) Rohland, Jürgen te 89343 WASTE. (47) 27.07.2011 JETTINGEN-SCHEPPACH, Paulee Cleantec Ltd. te BEIT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) E04D 3/08 RAMAT-GEN, Israël (IL) (DE) B21D 47/01 Ir. Land c.s. te DEN HAAG (47) 20.07.2011 (11) EP1961887 SHOSEYOV, Oded te 60850 (51) E05B 27/00 (21) EP07102970.6 SHOHAM, Israël (IL) (11) EP1707711 HALPERIN, Oded te 53258 (22) 23.02.2007 GIVATAYIM, Israël (IL) (21) EP06251384.1 (54) Method of manufacturing a 07.09.2011 structural beam with openings. (22) 15.03.2006

(51) E02F 5/00 E02F 3/20 E02D 17/13

(73) ArcelorMittal Commercial Sections S.A. te 4221 ESCH SUR ALZETTE, Luxemburg (LU)

(11) EP2251491

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(21) EP09006624.2 (22) 15.05.2009 (54) Milling device and method for removing soil material. (73) BAUER Maschinen GmbH te 86529 SCHROBENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Arzberger, Maximilian te 86568 IGENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hermann, Christian te 85250 ALTOMÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 03.08.2011 (51) E02F 3/92 (11) EP2225420 (21) EP08854109.9 (22) 31.10.2008 (31) 200700572

(31) 200500736 (32) 30.03.2005 (33) Spanje

(54) Lock cylinder with a security (72) Vasconi, Claude te 75005 PARIS, device. Frankrijk (FR) (73) Talleres De Escoriaza, S.A. te Cajot, Louis-Guy te 6700 ARLON, 20305 IRUN (GUIPUZCOA), Spanje België (BE) (ES) Vassart, Olivier te 8352 DAHLEM, Luxemburg (LU) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven Wallerich, Alain te 57970 (72) Recondo Garayalde, Pedro te INGLANGE, Frankrijk (FR) 20305 IRÚN, GUIPÚZCOA, Spanje Theret, Bruno te 2128 (ES) LUXEMBOURG, Luxemburg (LU) Alcelay Bea, José te 20305 IRÚN, (47) 10.08.2011 GUIPÚZCOA, Spanje (ES) Sasieta Oyarbide, Eneko te 20305 (51) E04F 11/06 IRÚN, GUIPÚZCOA, Spanje (ES) (11) EP2102429 (47) 14.09.2011 (21) EP05733732.1 (51) E05F 15/00 (22) 15.04.2005 (11) EP1972747 (31) 0408475 (21) EP08004902.6 (32) 16.04.2004 (22) 17.03.2008 (33) GROOT BRITTANNIË (31) 102007013860 (54) LOFT LADDER ASSEMBLY. 102007051264 (73) Telesteps AB te 573 24 TRANAS, (32) 20.03.2007 Zweden (SE) 26.10.2007 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) ERIKSSON, Per-Olof te S-573 93 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TRANÅS, Zweden (SE) België (54) Automatische JOHANSSON, Christer te S-573 91 poortdeurbesturing. DRAG HEAD OF A TRAILING TRANÅS, Zweden (SE) SUCTION HOPPER DREDGER AND (73) MC Menke Consulting GmbH te METHOD FOR DREDGING USING (47) 03.08.2011 48727 BILLERBECK, THIS DRAG HEAD. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) E21B 7/02 (DE) E21B 15/00 Dredging International te 2070 E04H 12/34 ZWIJNDRECHT, België (BE) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam E02D 7/16 Ir. Heuvel c.s. te 'S(72) Witte, Johannes te 48683 AHAUS, (11) EP2146027 HERTOGENBOSCH BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP09005678.9 TACK, Bruno te B-9960 ASSENEDE, België (BE) (47) 27.07.2011 (22) 22.04.2009

(32) 29.11.2007 (33) (54)

(73) (74) (72)

(47) 24.08.2011

(31) 202008007970 U

(51) E04B 2/82

(32) 13.06.2008

(11) EP1975331

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP08002531.5

(54) Construction device with rotatable mast.

(22) 12.02.2008 (31) 102007015758 (32) 30.03.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) BAUER Maschinen GmbH te 86529 SCHROBENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) E06C 1/00 B62D 33/06 B60P 3/39 (11) EP1749965 (21) EP06118192.1 (22) 31.07.2006 (31) MI20051506 (32) 01.08.2005 (33) Italië

Nummer 45/11 (54) A ladder that can be extracted from an upper bed in a drivers's cab, especially the cab of an industrial or commercial vehicle, and a driver's cab equipped with said extractable ladder. (73) IVECO S.p.A. te 10156 TORINO, Italië (IT) (74) Drs. Jilderda te Utrecht (72) Gaiotto, Giovanni te 10092 BEINASCO FRAZ. BORGARETTO, Italië (IT) Raviola, Claudio te 10040 RIVALTA DI TORINO, Italië (IT) (47) 10.08.2011 (51) E21B 10/30 (11) EP1841943 (21) EP06701174.2 (22) 25.01.2006 (31) 2005900326 (32) 27.01.2005 (33) Australië (54) ROLLER REAMER. (73) Transco Manufacturing Australia Pty Ltd te LONSDALE, SOUTH AUSTRALIA 5160, Australië (AU) (74) (72) (47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(73)

190 Prad Research And Development (51) F02D 9/06 Limited te TORTOLA, (11) EP1694950 Britse Maagdeneilanden (VG) (21) EP04802257.8 (72) Thierry, Sylvain te 92240 (22) 06.12.2004 MALAKOFF, Frankrijk (FR) (31) 2453593 Delgado, Miguel te 92142 CLAMART, Frankrijk (FR) (32) 16.12.2003 (47) 07.09.2011 (33) Canada (51) F01N 3/20 (11) EP1757781 (21) EP05720207.9 (22) 08.03.2005 (31) 2004143824 2004194028 (32) 13.05.2004 30.06.2004 (33) Japan Japan (54) STRUCTURE OF CONTAINER FOR REDUCING AGENT. (73) Nissan Diesel Motor Co., Ltd. te AGEO-SHI SAITAMA 362-8523, Japan (JP) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(72) SATOU, Hirokazu, c/o NISSAN DIESEL MOTOR CO., LTD. te AGEO-SHI, SAITAMA 362-8523, mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam Japan (JP) FYFE, George te LONSDALE, S.A. KURITA, Hiroyuki, c/o NISSAN 5160, Australië (AU) DIESEL MOTOR CO., LTD te AGEO03.08.2011 SHI, SAITAMA 362-8523, Japan (JP) F16K 17/16 MATSUNAGA, Hideki, c/o NISSAN E21B 34/08 DIESEL MOTOR CO. LTD te AGEOEP1534920 SHI, SAITAMA 362-8523, Japan (JP) EP03771545.5 OSAKU, Yasushi, c/o NISSAN 19.06.2003 DIESEL MOTOR CO., LTD. te 210724 AGEO-SHI, SAITAMA 362-8523, Japan (JP) 31.07.2002 KONDOU, Toshio, c/o NISSAN Verenigde Staten van Amerika DIESEL MOTOR CO., LTD. te BULGED SINGLE-HINGED SCORED AGEO-SHI, SAITAMA 362-8523, RUPTURE DISC HAVING A NONJapan (JP) CIRCULAR VARYING DEPTH FUKUDA, Kiyoshi, c/o NISSAN SCORE LINE. DIESEL MOTOR CO., LTD. te Fike Corporation te BLUE SPRINGS AGEO-SHI, SAITAMA 362-8523, MISSOURI 64015, Verenigde Japan (JP) Staten van Amerika (US) (47) 03.08.2011

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(72) HINRICHS, James, O. te ODESSA, MO 64076, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) E21B 36/00 (11) EP2246523 (21) EP09159162.8 (22) 30.04.2009 (54) A cooling apparatus of a downhole tool. (73) Services Pétroliers Schlumberger te 75007 PARIS, Frankrijk (FR) Schlumberger Holdings Limited te TORTOLA, Britse Maagdeneilanden (VG) Schlumberger Technology B.V. te 2514 JG THE HAGUE

9 november 2011

(51) F02B 41/08 F02B 41/06 F01L 1/047 (11) EP2107226 (21) EP09008809.7 (22) 21.05.2008 (31) 200700255 (32) 24.05.2007 (33) België (54) Interne verbrandingsmotor met minimale belemmering. (73) Schmitz, Gerhard te 4780 SAINTVITH, België (BE) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Schmitz, Gerhard te 4780 SAINTVITH, België (BE) (47) 20.07.2011

(54) APPARATUS AND METHOD FOR PRESSURE RELIEF IN AN EXHAUST BRAKE. (73) Jenara Enterprises Ltd. te SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 4C3, Canada (CA) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) LHOTE, Andre, F. te BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5J 3H9, Canada (CA) MENEELY, Vincent, A. te SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 4C3, Canada (CA) GAVRIL, Gabriel te COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3K 2M6, Canada (CA) SPENCE, Tamara te ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V3G 2M6, Canada (CA) HARTLEY, John, P. te BLAINE, WA 98230, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 10.08.2011 (51) F04D 29/32 F04D 29/16 F01D 5/20 (11) EP1774179 (21) EP05767976.3 (22) 20.06.2005 (31) 04018728 (32) 06.08.2004 (33) Europees Octrooi Bureau (54) COMPRESSOR BLADE. (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) CORNELIUS, Christian te 45549 SPROCKHÖVEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KÜSTERS, Bernhard te 47475 KAMP-LINTFORT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MAIS, Stephan te 13403 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PETERS, Andreas te 40883 RATINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHIRRMACHER, Achim te 45663 RECKLINGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STEPHAN, Lutz te 13405 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VAN DEN TOORN, Bernd te 45478 MÜLHEIM A.D. RUHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 45/11 (DE) (47) 03.08.2011 (51) F16B 47/00 (11) EP1943429 (21) EP06794643.4 (22) 04.10.2006 (31) 0520208 (32) 04.10.2005 (33) GROOT BRITTANNIË (54) SUCTION DEVICE. (73) Belron Hungary Kft- Zug branch te 6304 ZUG, Zwitserland (CH)

191 E21B 7/20 E02F 5/10 (11) EP2292960 (21) EP10015273.5 (22) 20.12.2007 (31) 102006062098 (32) 29.12.2006

9 november 2011 (11) EP1869357 (21) EP06733435.9 (22) 05.04.2006 (31) 0500770 (32) 07.04.2005 (33) Zweden

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) A ROTATABLE NOZZLE ARRANGEMENT.

(54) Drilling device for laying pipes in the ground.

(73) PROLINE AB te 802 91 GÄVLE, Zweden (SE)

(73) Herrenknecht AG te 77963 SCHWANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) EDSTRÖM, Sten te S-804 29 GÄVLE, Zweden (SE)

(72) FINCK, William te BEDFORD MK42 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk 7AW, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Kögler, Rüdiger te 26670 (47) 03.08.2011 NORDGEORGSFEHN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) F16J 15/32 (DE) F16C 33/78 F03D 11/00 (47) 03.08.2011 F03D 1/00 (51) F16L 3/00 B25B 27/00 F16B 7/18 (11) EP2089646 F16B 37/04 (21) EP07822134.8 (11) EP2131083

(47) 24.08.2011 (51) F16M 11/00 (11) EP1989476 (21) EP06764866.7 (22) 22.06.2006 (31) 0603862 (32) 27.02.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) SUPPORT MEANS.

(22) 31.10.2007

(21) EP09162094.8

(31) 06123400

(22) 05.06.2009

(73) Crampton, David te KEIGHLEY BD22 0DZ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 02.11.2006

(31) 2001654

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(33) Europees Octrooi Bureau

(32) 06.06.2008

(54) DEVICE FOR FITTING A SEAL.

(33) Nederland

(72) Crampton, David te KEIGHLEY BD22 0DZ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(73) Alstom Wind, S.L.U. te 08005 BARCELONA, Spanje (ES) (74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31)

(32)

(33)

(54)

(54) Connecting device for connecting a threaded rod to a construction (47) 17.08.2011 element. Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (51) F17C 9/02 F17C 13/00 GARCÍA I ERILL, Daniel te E-08005 (73) J. van Walraven Holding B.V. te 3641 RK MIJDRECHT BARCELONA, Spanje (ES) (11) EP1254335 PÉREZ RODRÍGUEZ, Mikel te E(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (21) EP01903433.9 08005 BARCELONA, Spanje (ES) (72) van Walraven, Jan te 3641 GP (22) 31.01.2001 27.07.2011 MIJDRECHT (31) 179760 P F16K 5/06 (47) 17.08.2011 (32) 03.02.2000 F16K 27/06 (51) F16L 47/34 (33) Verenigde Staten van Amerika EP2150737 F16L 47/02 (54) VAPOR RECOVERY SYSTEM USING F16L 41/08 EP08750348.8 TURBOEXPANDER-DRIVEN F16L 41/06 20.05.2008 COMPRESSOR. (11) EP2048426 102007024624 (73) GDF SUEZ Gas NA LLC te (21) EP08016506.1 102007024623 Charlestown, Massachusetts, 102007024625 Verenigde Staten van Amerika (22) 19.09.2008 (US) 24.05.2007 (31) 102007045431 24.05.2007 (72) JOHNSON, Paul, C. te BOSTON, (32) 22.09.2007 24.05.2007 MA 02111, Verenigde Staten van (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Aanboorarmatuur. STAIBLE, Fred, E. te CAMBRIDGE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MA, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) egeplast Werner Strumann GmbH Amerika (US) & Co. KG te 48268 GREVEN, BALL VALVE MADE OF PLASTIC.

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Tappe, Michael te 40221 (DE) DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (74) Quintelier te DIEGEM DUITSLAND (DE) Bersch, Andreas te 64397 (72) Stranz, Michael, Dr. te 48432 MODAUTAL, BONDSREPUBLIEK RHEINE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) Späth, Thorsten, Dr. te 48282 (74) Drs. Griebling te Tilburg EMSDETTEN, BONDSREPUBLIEK (72) Tappe, Michael te 40221 DUITSLAND (DE) DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 20.07.2011 (51) F16L 1/028

(47) 27.07.2011

(51) F16L 55/1645 B05C 7/08 B05B 13/06

(47) 13.07.2011

(51) F21V 31/00 (11) EP2084453 (21) EP07818776.2 (22) 08.10.2007 (31) 102006047874 (32) 10.10.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) LIGHT. (73) IBV Holding GmbH te 49084 OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK

Nummer 45/11 DUITSLAND (DE) (72) VONHOFF, Jürgen te 49076 OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.07.2011 (51) F24H 9/00 F24H 1/26 (11) EP1703226 (21) EP05112088.9 (22) 14.12.2005 (31) 102005004740 (32) 02.02.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Heat exchanger with optimized heat transfer elements.

192 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Method and apparatus for defeating high-velocity projectiles. (73) Pinnacle Armor, LLC. te FRESNO, CALIFORNIA 93755, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH (72) Neal, Murray L. te FRESNO CALIFORNIA 93727, Verenigde Staten van Amerika (US) Bain, Allan D. te OCEANSIDE CALIFORNIA 92056, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011

(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) F42B 33/06

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(21) EP02806527.4

(72) Schmuker, Franz te 73117, WANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schaefer, Albrecht te 70771, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hosch, Manfred te 73669, LICHTENWALD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 30.12.2002

(47) 27.07.2011

(73) CH2M HILL Demilitarization, Inc. te ENGLEWOOD, CO 80112, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) H01L 23/427 H01L 21/48 F28D 15/02 (11) EP2161527 (21) EP08015644.1

(11) EP1470385

(31) 683512 (32) 11.01.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A METHOD FOR SUPPRESSING EJECTION OF FRAGMENTS AND SHRAPNEL DURING DESTRUCTION OF SHRAPNEL MUNITIONS.

(72) DONOVAN, John, L. te DANVERS, IL 61732, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 04.09.2008

(47) 03.08.2011 (54) Process and assembly for flush (51) G01F 11/28 connecting evaporator sections of juxtaposed heat pipes to a fixing (11) EP1636552 base. (21) EP03741066.9 (73) CPUMATE INC. te TAIPEI COUNTY (22) 24.06.2003 248, Taiwan (TW) (54) DISPENSING CONTAINER. Golden Sun News Techniques Co., (73) Sutter Industries S.p.A. te 15060 Ltd. te TAIPEI COUNTY 248, BORGHETTO BORBERO AL, Italië Taiwan (TW) (IT) (74) Drs. Griebling te Tilburg (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Lin, Kuo-Len te TAIPEI COUNTY (72) SUTTER, Aldo te I-15060 248, Taiwan (TW) BORGHETTO BORBERA AL, Italië Lin, Chen-Hsiang te TAIPEI (IT) COUNTY 248, Taiwan (TW)

9 november 2011 14.05.2004 14.05.2004 14.05.2004 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) SYSTEMS FOR MEASUREMENT OR ANALYSIS OF A SPECIMEN USING VUV LIGHT. (73) KLA-Tencor Technologies Corporation te MILPITAS, CALIFORNIA 95035, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) FIELDEN, John te LOS ALTOS, CA 94024, Verenigde Staten van Amerika (US) JANIK, Gary te PALO ALTO, CA 94306, Verenigde Staten van Amerika (US) LEE, Shing te FREMONT, CA 94539, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHAO, Qiang te SAN JOSE, CA 95124, Verenigde Staten van Amerika (US) KAACK, Torsten te LOS ALTOS, CA 94024, Verenigde Staten van Amerika (US) YOO, Sungchul te CAMPBELL, CA 95008, Verenigde Staten van Amerika (US) TAN, Zhengquan te CUPERTINO, CA 95014, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) G01N 23/207 G01N 23/20 (11) EP2112505 (21) EP09156775.0 (22) 30.03.2009 (31) 102008020108 (32) 22.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) X-ray diffraction meter for mechanically correlated processing of source, detector and sample positioning. (73) Bruker AXS GmbH te 76187 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 03.08.2011

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(47) 20.07.2011

(51) G01N 21/95 G01N 21/55 G01N 21/21 G01N 21/00 G01J 4/00 G01J 3/10

(51) F41H 5/04

(11) EP1747434

(11) EP1517111

(21) EP05751944.9

(72) Dr. Mettendorf, Kai Uwe te 76133, KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bolzinger, Claus te 76137, KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Dr. Lange, Joachim te 76767, HAGENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP04255559.9

(22) 13.05.2005

(47) 03.08.2011

(22) 09.11.1999

(31) 845982 846170 845958 846053

(51) G01N 27/407

(32) 14.05.2004

(22) 07.11.2001

Wang, Hwai-Ming te TAIPEI COUNTY 248, Taiwan (TW) Hsu, Ken te TAIPEI COUNTY 248, Taiwan (TW) Cheng, Chih-Hung te TAIPEI COUNTY 248, Taiwan (TW)

(31) 189105 302734 (32) 09.11.1998 30.04.1999

(11) EP1340067 (21) EP01985129.4

Nummer 45/11

193

(31) 721376

(31) 102005000732

(32) 22.11.2000

(32) 04.01.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) THIN FILM PPB OXYGEN SENSOR.

(54) RADIOBASED LOCATING SYSTEM PROVIDED WITH A SYNTHETIC (73) GE Infrastructure Sensing, Inc. te APERTURE. WALTHAM, MA 02254, Verenigde Staten van Amerika (US) (73) Symeo GmbH te 85579 NEUBIBERG, BONDSREPUBLIEK (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk DUITSLAND (DE) (72) GOKHFELD, Yuzef te WALTHAM, (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag MA 02453, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GULDEN, Peter te 80469 HAMMOND, Robert, H. te MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK CAMBRIDGE, MA 02138, DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika MAX, Stephan te 38678 (US) CLAUSTHAL-ZELLERFELD, SHEN, Yu te WALTHAM, MA BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 02453, Verenigde Staten van (DE) Amerika (US) VOSSIEK, Martin te 31139 PARECE, Gary te BELMONT, MA HILDESHEIM, BONDSREPUBLIEK 02478, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Amerika (US) (47) 27.07.2011 (47) 31.08.2011

(51) G01R 33/3873

(51) G01S 19/07 G01C 15/00

(11) EP1389733

(11) EP2027487

(21) EP03254496.7

(21) EP07725685.7

(22) 18.07.2003

(22) 30.05.2007

(31) 64589

(31) 06115386

(32) 29.07.2002

(32) 13.06.2006

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Europees Octrooi Bureau

(54) Shimming an MRI magnet assembly. (73) GE Medical Systems Global Technology Company LLC te WAUKESHA, WISCONSIN 53188, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Huang, Jinhua te FLORENCE SOUTH CAROLINA 29501, Verenigde Staten van Amerika (US) Xu, Bu-Xin te FLORENCE SOUTH CAROLINA 29501, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 14.09.2011 (51) G01S 7/40 G01S 7/285 G01S 13/00

9 november 2011 (72) Yu, Xiaoguang te 430074, WUHAN, China (CN) Wang, Hongzhang te 430074, WUHAN, China (CN) (47) 03.08.2011 (51) G01V 1/38 (11) EP1847852 (21) EP07113035.5 (22) 28.09.1999 (31) 9821277 (32) 01.10.1998 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Control system for positioning of marine seismic streamers. (73) WesternGeco Seismic Holdings Limited te ROAD TOWN, TORTOLA, Britse Maagdeneilanden (VG) Services Pétroliers Schlumberger te 75007 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Hillesund, Oyvind te N-1312, SLEPENDEN, Noorwegen (NO) Bittleston, Simon te BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK IP29 5GR, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 10.08.2011 (51) G01V 11/00 (11) EP1299750

(21) EP01950660.9 (54) CALCULATION METHOD FOR (22) 29.06.2001 NETWORK-SPECIFIC FACTORS IN A (31) 215697 P NETWORK OF REFERENCE STATIONS FOR A SATELLITE(32) 29.06.2000 BASED POSITIONING SYSTEM. (33) Verenigde Staten van Amerika (73) Leica Geosystems AG te 9435 (54) METHOD AND SYSTEM FOR HEERBRUGG, Zwitserland (CH) SOLVING FINITE ELEMENT (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(72) SEATOVIC, Dejan te 8409 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) ALVES, Paul te CALGARY, ALBERTA T3B 3G9, Canada (CA) TAKAC, Frank te 9436 BALGACH, Zwitserland (CH) EULER, Hans-Jürgen te 9435 HEERBRUGG, Zwitserland (CH) ZEBHAUSER, Benedikt te 9400 RORSCHACH, Zwitserland (CH) (47) 27.07.2011

MODELS USING MULTI-PHASE PHYSICS.

(73) Object Reservoir, Inc. te AUSTIN, TX 78746, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) KENNON, Stephen, R. te AUSTIN, TX 78703, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 10.08.2011

(51) G01S 19/34

(51) G02B 1/04 A61L 27/16

(11) EP2159592

(11) EP1815274

(22) 28.11.2008

(21) EP09168597.4

(21) EP05825349.3

(54) A method for filtering a radar signal after it has been reflected by a target.

(22) 25.08.2009

(22) 10.11.2005

(31) 190118 P 545994

(31) 629556 P

(11) EP2192418 (21) EP08170265.6

(73) THALES NEDERLAND B.V. te 7550 (32) 26.08.2008 GD HENGELO 24.08.2009 (72) Ruggiano, Mayazzurra te 2611 AN (33) Verenigde Staten van Amerika DELFT Verenigde Staten van Amerika Stolp, Emiel te 7553 HA HENGELO (54) Systems and methods for (47) 03.08.2011 controlling a satellite navigation receiver. (51) G01S 13/87 (21) EP05787290.5

(73) O2 Micro, Inc. te SANTA CLARA, CA 95054, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 07.09.2005

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(11) EP1834191

(32) 22.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) COPOLYMERIZABLE METHINE AND ANTHRAQUINONE COMPOUNDS AND ARTICLES CONTAINING THEM. (73) Abbott Medical Optics Inc. te SANTA ANA, CA 92705-4933, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) PEARSON, Jason, Clay te KINGSPORT, TN 37663, Verenigde

Nummer 45/11

194

Staten van Amerika (US) (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te WEAVER, Max, Allen te YEONGTONG-GU SUWON-CITY, KINGSPORT, TN 37664, Verenigde GYEONGGI-DO 442-742, ZuidStaten van Amerika (US) Korea (KR) FLEISCHER, Jean, Carroll te (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag KINGSPORT, TN 37664, Verenigde (72) Choi, Sang-Gun te GYEONGGI-DO, Staten van Amerika (US) Zuid-Korea (KR) KING, Gregory, Allan te MOUNT Han, Sang-Youn te CARMEL, TN 37645, Verenigde CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidStaten van Amerika (US) Korea (KR) (47) 21.09.2011 Park, Hyeong-Jun te CHUNGCHEONGNAM-DO, Zuid(51) G02B 6/38 Korea (KR) (11) EP1782115 (47) 21.09.2011 (21) EP05740002.0 (22) 29.03.2005 (31) 914763 (32) 09.08.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) POLARITY MAINTAINING MULTICONNECTOR OPTICAL CABLE ASSEMBLY. (73) Corning Cable Systems LLC te HICKORY, NC 28603, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) TAKAHASHI, Tomowaki te TOKYO 100-8331, Japan (JP) (47) 27.07.2011 (51) G06F 3/041 G02F 1/133 (11) EP2103987 (21) EP08011149.5 (22) 19.06.2008 (31) 20080025937

(54) PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITIONS AND FLEXOGRAPHIC PRINTING PLATES DERIVED THEREFROM. (73) KRATON Polymers Research B.V. te 1030 BH AMSTERDAM (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(51) G03F 7/09 G03F 7/033

(11) EP1984769 (21) EP07717105.6 (22) 30.01.2007 (31) 276106 (32) 14.02.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PROJECTION LENS AND DISPLAY DEVICE FOR MULTIMEDIA AND OTHER SYSTEMS. (73) 3M Innovative Properties Company te ST. PAUL, MN 551333427, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LU, Kai Chang te BIRMINGHAM WEST MIDLANDS B73 6ST, GROOT BRITTANNIË (GB) HUGHES, Patricia, M. te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 20.03.2008

(47) 14.09.2011

(33) Zuid-Korea

(51) G03F 7/033 B41M 1/04

(54) Display panel and method for manutacturing the same.

(33) Europees Octrooi Bureau

(47) 21.09.2011

(51) H04N 9/31 H04N 5/64 G03B 21/10 G02B 13/22 G02B 13/06

(73) NIKON CORPORATION te CHIYODA-KU TOKYO 100-8331, Japan (JP)

(32) 29.04.2003

(73) Stichting Katholieke Universiteit genoemd Radboud Universiteit Nijmegen te 6525 ED NIJMEGEN

(22) 10.02.2006

(54) PROJECTION OPTICAL SYSTEM, EXPOSURE EQUIPMENT AND DEVICE MANUFACTURING METHOD.

(31) 03076253

(54) Multistable liquid crystal device.

(21) EP06077121.9

(47) 27.07.2011

(33) Japan Japan

(22) 28.04.2004

(22) 28.11.2006

(11) EP1927885

(21) EP06713513.7

(32) 15.02.2005 04.11.2005

(21) EP04729904.5

(72) Muyldermans, Xavier, Kraton Polymers Research S.A. te 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, België (BE) Roumache, Olivier, Kraton Polymers Research S.A. te 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, België (BE)

(51) G02F 1/139 G02F 1/1343 G02F 1/1333

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) QUINBY, Eric S. te HICKORY, NC 28601, Verenigde Staten van (72) Rasing, Theodorus Henricus Maria Amerika (US) te 6523 LR NIJMEGEN LEICHTER, Eric J. te NEWTON, NC Lazarenko, Sergiy 28658, Verenigde Staten van Volodymyrovych te 6525 JA Amerika (US) NIJMEGEN Musevic, Igor te 1000 LJUBLJANA, (47) 17.08.2011 Slovenië (SI) (51) H01L 21/027 Skarabot, Miha te 1351 G03F 7/20 BREZOVICA, Slovenië (SI) G02B 17/06 Uplaznik, Marko te 3312 PREBOLD, Slovenië (SI) (11) EP1860477

(31) 2005038401 2005320423

9 november 2011

(11) EP1499923

(11) EP1813987 (21) EP05805242.4 (22) 25.10.2005 (31) 2004318132 (32) 01.11.2004 (33) Japan (54) SULFONIC-ESTER-CONTAINING COMPOSITION FOR FORMATION OF ANTIREFLECTION FILM FOR LITHOGRAPHY. (73) Nissan Chemical Industries, Ltd. te CHIYODA-KU, TOKYO 101-0054, Japan (JP) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) KISHIOKA, Takahiro te TOYAMA 939753, Japan (JP) HATANAKA, Tadashi te TOYAMA 939753, Japan (JP) KIMURA, Shigeo te TOYAMA 939753, Japan (JP) (47) 24.08.2011 (51) G05B 19/4099 (11) EP2142968 (21) EP07735556.8 (22) 19.04.2007 (54) A METHOD FOR THE MANUFACTURING OF A REPRODUCTION OF AN ENCAPSULATED THREEDIMENSIONAL PHYSICAL OBJECT AND OBJECTS OBTAINED BY THE METHOD. (73) Damvig Develop Future ApS te 2630 TAASTRUP, Denemarken (DK) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) DAMVIG, Susanne te DK-2635 ISHØJ LANDSBY, Denemarken (DK) DAMVIG, Jesper te DK-2680 SOLRØD STRAND, Denemarken (DK)

Nummer 45/11 (47) 27.07.2011 (51) G05G 9/047 B66F 9/24 B66F 9/075 B62D 6/02 (11) EP1594026 (21) EP05008200.7 (22) 14.04.2005 (31) 202004007061 U

195

9 november 2011

PRINTING ORDERS IN SERVER(22) 03.01.2008 BASED NETWORKS, AND (31) 883345 P CORRESPONDING SERVER-BASED (32) 04.01.2007 NETWORK. (33) Verenigde Staten van Amerika (73) Thinprint AG te 10559 BERLIN, (54) RECOVERY OF A FAILED FILE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TRANSFER BETWEEN A HOST (DE) AND A DATA STORAGE DEVICE. (72) MICKELEIT, Carsten te 12205 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) SanDisk IL Ltd. te 44425 KFAR SABA, Israël (IL)

(32) 04.05.2004

(47) 27.07.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) G06F 9/38

(54) Telehandler, in particular reachstacker, with steering control.

(11) EP0855644

(72) BYCHKOV, Eyal te 45204 HOD HASHARON, Israël (IL) MEIR, Avraham te 75438 RISHON LE ZION, Israël (IL)

(21) EP97310678.4

(47) 03.08.2011

(22) 30.12.1997

(51) G06F 12/02

(73) Liebherr-Werk Nenzing GmbH te 6710 NENZING, Oostenrijk (AT) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Sonderegger, Marco te 6805 DORNBIRN, Oostenrijk (AT) Schneider Klaus te 88145 HERGATZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 34131 P (32) 31.12.1996 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Data prefetch apparatus and method.

(47) 20.07.2011

(73) Texas Instruments Incorporated te DALLAS, TX 75265, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G06F 1/00

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(11) EP1086413

(72) Cai, George Z.N. te PLANO, TX 75093, Verenigde Staten van Amerika (US) Shiell, Jonathan H. te PLANO, TX 75093, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP99955547.7 (22) 09.06.1999 (31) 97218 (32) 12.06.1998 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 17.08.2011

(54) METHOD AND SYSTEM FOR SECURE RUNNING OF UNTRUSTED CONTENT.

(51) G06F G06F G06F G06F G06F

9/38 9/345 9/34 9/30 12/10

(73) MICROSOFT CORPORATION te REDMOND, WA 98052, Verenigde (11) EP1393166 Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (21) EP02752011.3 (72) CHAN, Shannon, J. te BELLEVUE, WA 98008, Verenigde Staten van Amerika (US) JENSENWORTH, Gregory te REDMOND, WA 98053, Verenigde Staten van Amerika (US) GOERTZEL, Mario, C. te KIRKLAND, WA 98033, Verenigde Staten van Amerika (US) SHAH, Bharat te NEW CASTLE, WA 98059, Verenigde Staten van Amerika (US) SWIFT, Michael, M. te SEATTLE, WA 98105, Verenigde Staten van Amerika (US) WARD, Richard, B. te REDMOND, WA, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) G06F 3/12 (11) EP1356372 (21) EP02712730.7 (22) 29.01.2002

(22) 30.05.2002 (31) 870448 (32) 01.06.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DYNAMICALLY RECONFIGURABLE DATA SPACE.

(11) EP2225646 (21) EP08854638.7 (22) 27.11.2008 (31) 07121859 (32) 29.11.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) MEMORY MANAGEMENT. (73) International Business Machines Corporation te ARMONK, NY 10504, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) PHILLIPS, Anthony Howard te NORTH BADDESLEY SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE SO52 9NQ, GROOT BRITTANNIË (GB) WHARMBY, Andrew Dean te EAST WELLOW ROMSEY, HAMPSHIRE SO51 6EW, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 10.08.2011 (51) G06F 13/40 (11) EP1213655 (21) EP01129255.4 (22) 11.12.2001 (31) 254821 P (32) 11.12.2000

(73) MICROCHIP TECHNOLOGY INC. te (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Circuits and methods for CHANDLER, AZ 85224-6199, interconnecting bus systems. Verenigde Staten van Amerika (US) (73) LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION te MILPITAS (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag CALIFORNIA 95035, Verenigde (72) CATHERWOOD, Michael te Staten van Amerika (US) PEPPERELL, MA 01463, Verenigde Staten van Amerika (US) TRIECE, Joseph, W. te PHOENIX, AZ 85048, Verenigde Staten van Amerika (US) PYSKA, Michael te PHOENIX, AZ 85048, Verenigde Staten van Amerika (US) CONNER, Joshua, M. te APACHE JUNCTION, AZ 85220, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Reay, Robert L. te MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94041, Verenigde Staten van Amerika (US) Ziegler, John H. te NASHUA, NEW HAMPSHIRE 03060, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 24.08.2011

(31) 10105648

(47) 17.08.2011

(51) G06F 17/30

(32) 29.01.2001

(51) G06F 11/14

(11) EP2250588

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) METHOD FOR PROCESSING

(11) EP2100222 (21) EP08700254.9

(21) EP09716698.7 (22) 27.02.2009

Nummer 45/11 (31) 102008012979 (32) 06.03.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

196 SCHENECTADY, NY 12345, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (54) METHOD AND PROGRAM FOR PROVIDING DATA COHERENCE IN (72) Avila, Ricardo Scott te CLIFTON PARK, NEW YORK 12065, NETWORKS. Verenigde Staten van Amerika (73) GIP AG te 55130 MAINZ, (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Volpe, Christopher Richard te (DE) NISKAYUNA, NEW YORK 12309, (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag Verenigde Staten van Amerika (US) (72) EBBES, Alexander te 55268 NIEDER-OLM, BONDSREPUBLIEK (47) 28.09.2011 DUITSLAND (DE) (51) G07C 13/00 REIFENHÄUSER, Bernd te 55131 (11) EP1889229 MAINZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP06744006.5 (47) 07.09.2011

(22) 26.05.2006

(51) G06K 19/07

(31) 0510804

(11) EP1815407

(32) 26.05.2005

(21) EP04798077.6

(33) GROOT BRITTANNIË

(22) 25.11.2004

(54) VOTING SYSTEM.

(54) JOINT IC CARD AND WIRELESS TRANSCEIVER MODULE FOR MOBILE COMMUNICATION EQUIPMENT. (73) Telecom Italia S.p.A. te 20123 MILANO, Italië (IT) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

9 november 2011 (32) 15.12.2006 (33) Frankrijk (54) SYSTEME ET PROCEDE DE DIFFUSION D'INFORMATION DANS UN VEHICULE. (73) Infodio te 59290 WASQUEHAL, Frankrijk (FR) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) DEREUX, Jacques te F-59250 HALLUIN, Frankrijk (FR) WAROCQUIER, Gilles te F-59960 NEUVILLE EN FERRAIN, Frankrijk (FR) (47) 27.07.2011 (51) G11B 23/28 G11B 17/04 (11) EP1818923 (21) EP07002737.0 (22) 08.02.2007 (31) 20060012536

(32) (73) IML LIMITED te HAMPSHIRE GU30 (33) 7AN, GROOT BRITTANNIË (GB) (54) (72) BLORE, Andrew David te SURREY GU27 3SP, GROOT BRITTANNIË (73) (GB) KNOWLES, Anthony Michael te HAMPSHIRE GU30 7RA, GROOT (74) BRITTANNIË (GB)

(72) BELLA, Valter Telecom Italia S.p.A. (47) 10.08.2011 te 10148 TORINO, Italië (IT) BOREAN, Claudio Telecom Italia (51) G07D 7/12 S.p.A. te 10148 TORINO, Italië (IT) G07D 7/00 (47) 27.07.2011 (11) EP1642244

09.02.2006 Zuid-Korea Method and apparatus for controlling an optical disk device. Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. te SEOUL 150-010, ZuidKorea (KR) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(51) G06Q 10/00

(21) EP04738093.6

(72) Choi, Seuk Ho te YOUNGTONG-GU SUWON-SI KYUNGGI-DO 443-470, Zuid-Korea (KR) Kang, Kyu Tae te OSAN-SI KYUNGGI-DO 447-320, Zuid-Korea (KR)

(11) EP1530772

(22) 15.07.2004

(47) 14.09.2011

(21) EP03792132.7

(31) 10332212

(22) 15.08.2003

(32) 16.07.2003

(31) 10238345

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) G21G 1/02 G21C 1/28 G21C 1/22

(32) 16.08.2002

(54) SHEET QUALITY CONTROL DEVICE.

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Werkwijze en inrichting voor het verzenden van kennisgevingen. (73) Deutsche Post AG te 53113 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) KBA-NotaSys SA te 1000 LAUSANNE 22, Zwitserland (CH) (74) Quintelier te DIEGEM

(11) EP2136375 (21) EP09154486.6 (22) 06.03.2009 (31) 34534 P 397070 (32) 07.03.2008 03.03.2009

(21) EP01309786.0

(72) REINHARD, Gerald, Josef te 97320 SULZFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHWITZKY, Volkmar, Rolf te 97076 WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STÖHR, Manfred, Georg te 97261 GÜNTERSLEBEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHAEDE, Johannes, Georg te 97074 WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 21.11.2001

(47) 31.08.2011

(31) 721194

(51) G08G 1/133

(32) 22.11.2000

(11) EP2095350

(72) Neeley, Gary W. te BARBERTON, OHIO 44203-0351, Verenigde Staten van Amerika (US) Inman, James B. te BARBERTON, OHIO 44203-0351, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP07871951.5

(47) 24.08.2011

(54) Tomographic segmentation.

(22) 17.12.2007

(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te

(31) 0655539

(51) G21G 1/04

(74) Quintelier te DIEGEM (72) MAYER, Boris te 53129 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BÜSCH, Barbara te 53567 ASBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 10.08.2011 (51) G06T 5/00 (11) EP1225542

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Combinatorial heterogeneoushomogeneous reactor. (73) Babcock & Wilcox Technical Services Group, Inc. te BARBERTON, OHIO 44203-0351, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(11) EP1736997

Nummer 45/11 (21) EP05425451.1

(73) (74) (72) (47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73)

(72)

(47) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73) (74) (72)

(47) (51)

(11) (21) (22) (31) (32)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

9 november 2011

(54) Stable emission gas ion source and method of operation thereof. (54) Electron beam source, electronoptical apparatus comprising an (73) ICT Integrated Circuit Testing System for automatic production electron beam source and Gesellschaft für of radioisotopes. method of operating an electron Halbleiterprüftechnik mbH te Comecer S.p.A. te 48014 CASTEL beam source. 85551 HEIMSTETTEN, BOLOGNESE, Italië (IT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Carl Zeiss NTS GmbH te 73447 mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (DE) OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK Bedeschi, Paolo te 48014 CASTEL DUITSLAND (DE) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven BOLOGNESE, Italië (IT) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Winkler, Dieter te 81737 03.08.2011 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (72) Steigerwald, Michael, Dr. te DUITSLAND (DE) 73434 AALEN, BONDSREPUBLIEK G21K 1/06 Weigel, Udo te 80796 MÜNCHEN, DUITSLAND (DE) EP1074025 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 10.08.2011 (DE) EP99917580.5 Grimm, Stefan te 85551 (51) H01J 9/395 16.04.1999 KIRCHHEIM, BONDSREPUBLIEK H01J 9/26 64476 DUITSLAND (DE) H01J 61/36 22.04.1998 H01J 61/30 (47) 24.08.2011 H01J 5/22 Verenigde Staten van Amerika (51) H01J 37/28 C04B 37/00 X-RAY CONCENTRATOR AND XH01J 37/15 (11) EP1544889 RAY DIAGNOSTIC SYSTEM. H01J 37/147 (21) EP04252440.5 H01J 37/08 Smithsonian Astrophysical H01J 37/063 Observatory te CAMBRIDGE, MA (22) 27.04.2004 02138, Verenigde Staten van (11) EP2182543 (31) 738261 Amerika (US) (21) EP08168306.2 (32) 17.12.2003 SILVER, Eric, H. te NEEDHAM, MA (22) 04.11.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika 02192, Verenigde Staten van (54) Method and device for improved Amerika (US) (54) Hermetical lamp sealing alignment of a high brightness SCHNOPPER, Herbert, W. te techniques and lamp having charged particle gun. CAMBRIDGE, MA 02192, uniquely sealed components. Verenigde Staten van Amerika (73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te (73) ICT Integrated Circuit Testing (US) Gesellschaft für SCHENECTADY, NY 12345, INGRAM, Russell te CANTON, MA Halbleiterprüftechnik mbH te Verenigde Staten van Amerika 02021, Verenigde Staten van 85551 HEIMSTETTEN, (US) Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (DE) 20.07.2011 (72) Bewlay, Bernard P te (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven H01R 4/34 SCHENECTADY, NEW YORK (72) Adamec, Pavel te 85540, HAAR, H01H 73/20 12309, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H01H 71/02 Amerika (US) (DE) Coulombe, Sylvain S te N-D ILE EP1741117 PERROT, PQ, J7V9G2, Canada (47) 24.08.2011 EP05730722.5 (CA) (51) H01J 37/153 15.04.2005 Iorio, Luana E te CLIFTON PARK, (11) EP1190433 NEW YORK 12065, Verenigde 6712004 Staten van Amerika (US) (21) EP00947795.1 19.04.2004 Brewer, James A te SCOTIA, NEW (22) 14.06.2000 Oostenrijk YORK 12302, Verenigde Staten (31) 19926927 van Amerika (US) SWITCHGEAR. Decarr, Sylvia M te (32) 14.06.1999 Eaton GmbH te 3943 SCHREMS, SCHENECTADY, NEW YORK Oostenrijk (AT) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 12303, Verenigde Staten van Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (54) ELECTROSTATIC CORRECTOR FOR Amerika (US) ELIMINATING THE CHROMATIC KADAN, Paul te A-1220 WIEN, Kebbede, Anteneh te ALBANY, ABERRATION OF PARTICLE Oostenrijk (AT) NEW YORK 12203, Verenigde LENSES. TETIK, Adolf te A-1180 WIEN, Staten van Amerika (US) Oostenrijk (AT) Sommerer, Timothy J te (73) Ceos Corrected Electron Optical REIL, Franz te A-3420 BALLSTON SPA, NEW YORK Systems GmbH te 69126 KRITZENDORF, Oostenrijk (AT) 12020, Verenigde Staten van HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) 17.08.2011 Vartuli, James S te REXFORD, (72) ROSE, Harald te D-64287 H01J 37/075 NEW YORK 12148, Verenigde DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK H01J 37/073 Staten van Amerika (US) DUITSLAND (DE) H01J 3/02 (47) 28.09.2011 UHLEMANN, Stephan te D-69126 H01J 1/34 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (51) H01J 37/08 EP1403898 DUITSLAND (DE) H01J 27/26 WEISSBÄCKER, Christoph te DEP03021570.1 (11) EP2110843 64807 DIEBURG, 24.09.2003 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP08154576.6 10245052 (DE) (22) 15.04.2008 26.09.2002 (47) 24.08.2011

(22) 22.06.2005 (54)

197

Nummer 45/11 (51) H01J 61/12

198

9 november 2011

(22) 18.01.2006

(73) CASIO COMPUTER CO., LTD. te SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8543, Japan (JP) CMK Corporation te TOKYO 1631388, Japan (JP)

(31) 40990

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(32) 21.01.2005

(72) JOBETTO, Hiroyasu c/o Intellect. (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag Propr. Department te SAKAE-CHO (72) Cho, Hyun Kyong te 137-900 3-CHOME HAMURA-SHI, TOKYO SEOUL, Zuid-Korea (KR) 205-8555, Japan (JP) Kim, Sun Kyung te YONGIN-SI, (47) 17.08.2011 GYEONGGI-DO 448-534, ZuidKorea (KR) (51) H04N 5/32 Jang, Jun Ho te DONGAN-GU, H01L 31/115 ANYANG-SI, GYEONGGI-DO 431H01L 31/024 753, Zuid-Korea (KR) H01L 31/02

(11) EP1844488 (21) EP06718615.5

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) CERAMIC METAL HALIDE LAMP. (73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te SCHENECTADY, NY 12345, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) RINTAMAKL, Joshua, I. te WESTLAKE, OHIO 44145, Verenigde Staten van Amerika (US) BRADLEY, Dennis, S. te TWINSBURG, OHIO 44087, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 07.09.2011 (51) H05K 3/40 H05K 3/06 H01L 23/12 B23K 20/00 (11) EP1193755 (21) EP00937200.4 (22) 09.06.2000 (31) 16445499 (32) 10.06.1999 (33) Japan (54) CLAD PLATE FOR FORMING INTERPOSER FOR SEMICONDUCTOR DEVICE, INTERPOSER FOR SEMICONDUCTOR DEVICE, AND METHOD OF MANUFACTURING THEM. (73) Toyo Kohan Co., Ltd. te TOKYO 102-8447, Japan (JP) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) SAIJO, Kinji Toyo Kohan Co., Ltd. te KUDAMATSU-SHI, YAMAGUCHI 744-8611, Japan (JP) YOSHIDA, Kazuo Toyo Kohan Co., Ltd. te KUDAMATSU-SHI, YAMAGUCHI 744-8611, Japan (JP) OKAMOTO, Hiroaki Toyo Kohan Co., Ltd. te KUDAMATSU-SHI, YAMAGUCHI 744-8611, Japan (JP) OHSAWA, Shinji Toyo Kohan Co., Ltd. te KUDAMATSU-SHI, YAMAGUCHI 744-8611, Japan (JP) (47) 10.08.2011 (51) H01L 23/538 (11) EP1636842 (21) EP04735511.0 (22) 31.05.2004 (31) 2003158489 (32) 03.06.2003 (33) Japan (54) STACKABLE SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME.

H01L 27/146 H01L 27/144

(11) EP1536476 (21) EP05003415.6 (22) 21.02.1997 (31) 3490496 2783897 (32) 22.02.1996 12.02.1997 (33) Japan Japan (54) Photoelectric conversion device. (73) CANON KABUSHIKI KAISHA te TOKYO, Japan (JP) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Endo, Tadao te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Funakoshi, Akira te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Tago, Akira te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Takeda, Shinichi te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Takami, Eiichi te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Morishita, Masakazu te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Hayashi, Shinichi te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Mochizuki, Chiori te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Tamura, Toshikazu te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Watanabe, Minoru te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) (47) 27.07.2011 (51) H01L 33/00 (11) EP1855327 (21) EP07107655.8 (22) 07.05.2007 (31) 20060041006 20070037414 20070037415 20070037416 (32) 08.05.2006 17.04.2007 17.04.2007 17.04.2007 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea Zuid-Korea Zuid-Korea

(54) Semiconductor light emitting device. (73) LG Electronics, Inc. te SEOUL 150-721, Zuid-Korea (KR) LG Innotek Co., Ltd. te SEOUL 100-714, Zuid-Korea (KR)

(47) 03.08.2011

(51) H01L 51/00 (11) EP1743390 (21) EP05718793.2 (22) 22.04.2005 (31) 565764 P (32) 27.04.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD OF FORMING AN ORGANIC SEMICONDUCTING DEVICE BY A MELT TECHNIQUE. (73) Creator Technology B.V. te 4837 BN BREDA (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) SETAYESH, Sepas te NL-5621 BA EINDHOVEN LEEUW, Dagobert M. De te NL5621 BA EINDHOVEN STUTZMANN-STINGELIN, Natalie te NL-5621 BA EINDHOVEN (47) 27.07.2011 (51) H01L 51/10 (11) EP2089919 (21) EP07862202.4 (22) 21.11.2007 (31) 567954 (32) 07.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NAPHTHALENE-BASED TETRACARBOXYLIC DIIMIDE COMPOUNDS AS SEMICONDUCTOR MATERIALS. (73) Eastman Kodak Company te ROCHESTER, NY 14650-2201, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) SHUKLA, Deepak te WEBSTER, NY 14580, Verenigde Staten van Amerika (US) WELTER, Thomas Robert te WEBSTER, NY 14580, Verenigde Staten van Amerika (US) CAREY, Jeffrey Todd te VICTOR, NY 14564, Verenigde Staten van Amerika (US) RAJESWARAN, Manju te FAIRPORT, NY 14450, Verenigde Staten van Amerika (US) AHEARN, Wendy G. te ROCHESTER, NY 14626,

Nummer 45/11 Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) H01L 51/52 (11) EP1096579 (21) EP00123568.8 (22) 27.10.2000 (31) 30790399 (32) 29.10.1999 (33) Japan (54) Organic light-emitting device.

199 (31) 2004022840 2004058734 2004158976 (32) 30.01.2004 03.03.2004 28.05.2004 (33) Japan Japan Japan (54) LAMINATED FILM FOR DYESENSITIZED SOLAR CELL AND ELECTRODE FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELL.

(73) (73) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. te ATSUGI-SHI, KANAGAWA-KEN 243- (74) 0036, Japan (JP) (72) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Tsutsui, Tetsuo te KASUGA-SHI, FUKUOKA-KEN 816-0833, Japan (JP) Konuma, Toshimitsu te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan (JP) Mizukami, Mayumi te ATSUGI-SHI, KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan (JP) (47) 19.10.2011 (51) H01M 10/30 H01M 10/28 (11) EP0935305

(47) (51) (11) (21) (22) (54) (73)

(21) EP99101951.4 (22) 30.01.1999

(74)

(31) 19804649 19804650

(72)

(32) 06.02.1998 06.02.1998 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Teijin Dupont Films Japan Limited te TOKYO 100-0011, Japan (JP) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

9 november 2011 Ziemke, Jürgen te 32760 DETMOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Püschner, Klaus te 32756 DETMOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schnatwinkel, Michael te 32051 HERFORD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schumacher, Ralf te 32657 LEMGO, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Reker, Stefan te 33659 BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schumann, Stefan te 33428 HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

KUBO, Koji; c/o Teijin DuPont Films (47) 27.07.2011 Japan Limited te ANPACHI-GUN, (51) H01R 24/00 GIFU 5030123, Japan (JP) HIROSE, Chiharu te 8797107, (11) EP1127390 Japan (JP) (21) EP99954111.3 17.08.2011 (22) 29.10.1999 H01P 3/12 (31) 9824165 B22D 41/22 (32) 04.11.1998 EP2296219 (33) GROOT BRITTANNIË EP09011366.3 (54) ELECTRICAL CONNECTOR. 04.09.2009 (73) Nexans Cabling Solutions NV te Use of a waveguide. 1501 BUIZINGEN, België (BE) Refractory Intellectual Property (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk GmbH & Co. KG te 1100 WIEN, (72) FORBES, Harry te SOUTHAMPTON Oostenrijk (AT) SO18 3QB, GROOT BRITTANNIË mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (GB) Fachberger, René, Dr. te 9500 PINNEY, David, Ralph te VILLACH, Oostenrijk (AT) HUNGERFORD BERKS RG17 7DF, Erlacher, Artur, Dr. te 9220 GROOT BRITTANNIË (GB) VELDEN, Oostenrijk (AT) MACKENZIE, William, Douglas te Christen, René te 6404 GREPPEN, FLEET HANTS GU13 9QY, GROOT Zwitserland (CH) BRITTANNIË (GB) 24.08.2011 (47) 21.09.2011

(47) (54) Electrode arrangement for nickel(51) H01R 13/717 cadmium accumulators and H01R 13/46 process of manufacture. (11) EP1686657 (73) Hoppecke Batterie Systeme GmbH te 59929 BRILON, (21) EP05111317.3 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 25.11.2005 (DE) (31) 202004018756 U (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (32) 04.12.2004 (72) Ohms, Detlef, Dr. Dipl.-Chem. te 59929 BRILON, BONDSREPUBLIEK (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) (54) Electrical equipment with a status Kitzhöfer, Willi te 59929 BRILON, indication device. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Weidmüller Interface GmbH & Co. (DE) KG te 32758 DETMOLD, Schaffrath, Uwe, Dr. Dipl.-Chem. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND te 34497 KORBACH, (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Hoffmann, Andreas te 32657 (DE) LEMGO, BONDSREPUBLIEK Benczur-Ürmössy, Gabor, Dr. DUITSLAND (DE) Dipl.-Chem. te 70199 Klasing, Ulrike te 32657 LEMGO, STUTTGART, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) (DE) (47) 27.07.2011 Muhs, Anreas te 34434 BORGENTREICH, (51) H01M 14/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H01L 31/04 (DE) (11) EP1717897 Krause, Hermann te 32758 (21) EP05704401.8 DETMOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 28.01.2005

(51) H02G 3/04 (11) EP1999832 (21) EP07723165.2 (22) 10.03.2007 (31) 102006013553 (32) 24.03.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ARRANGEMENT FOR SERVING AT LEAST ONE CABLE CORE OF AN ELECTRICAL CABLE. (73) nkt cables GmbH te 51063 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WASCHK, Volker te 51519 ODENTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 03.08.2011 (51) H02P 6/18 H02P 21/00 (11) EP2194641 (21) EP08170491.8 (22) 02.12.2008 (54) Systeem voor het bepalen van de initiële poolpositie van een elektromotorrotor.

Nummer 45/11 (73) Baumüller Nürnberg GmbH te 90482 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Metman te AMSTERDAM

200 (11) EP1867060 (21) EP05732783.5 (22) 07.04.2005 (54) A TERMINAL HAVING A VARIABLE DUPLEX CAPABILITY.

(72) Barinberg, Dr., Viktor te 90491, (73) Nokia Corporation te 02150 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK ESPOO, Finland (FI) DUITSLAND (DE) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk Götz, Dr., Fritz Rainer te 90522, OBERASBACH, BONDSREPUBLIEK (72) RINNE, Mika te FIN-02320, Finland DUITSLAND (DE) (FI) SEPPINEN, Pauli te FIN-02600 (47) 21.09.2011 ESPOO, Finland (FI) (51) H02P 7/29 (47) 21.09.2011 H02P 7/28 H02P 7/00 (51) H04B 7/005 H02P 3/08 (11) EP1650881 (11) EP2132869 (21) EP05021841.1 (21) EP08730944.9 (22) 07.02.2001 (22) 28.02.2008 (31) 500360 (31) 680820 (32) 07.02.2000 (32) 01.03.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Method and apparatus for (54) BRUSHED MOTOR CONTROL supervising transmit power in a WITH VOLTAGE BOOST FOR high data rate system. REVERSE AND BRAKING. (73) QUALCOMM INCORPORATED te (73) Microchip Technology SAN DIEGO, CA 92121-1714, Incorporated te CHANDLER, AZ Verenigde Staten van Amerika 85224-6199, Verenigde Staten (US) van Amerika (US) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Bender, Paul E. te SAN DIEGO, CA (72) JULICHER, Joseph te MARICOPA, 92122, Verenigde Staten van AZ 85239, Verenigde Staten van Amerika (US) Amerika (US) (47) 31.08.2011 CURTIS, Keith te GILBERT, AZ 85297, Verenigde Staten van (51) H04L 1/18 Amerika (US) H04L 1/00 CHARAIS, John te PHOENIX, AZ H04B 7/216 85048, Verenigde Staten van (11) EP1436701 Amerika (US) (21) EP02759236.9 (47) 03.08.2011 (22) 01.08.2002 (51) H04B 1/12 (31) 939410 (11) EP1243077 84414 (21) EP00902521.4 (32) 24.08.2001 27.02.2002 (22) 02.02.2000 (31) 2260653 (32) 02.02.1999 (33) Canada

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) BASE STATION IMPLEMENTING A PHYSICAL LAYER AUTOMATIC REPEAT REQUEST.

(54) MAINTAINING PERFORMANCE QUALITY OF BROADBAND SYSTEM (73) INTERDIGITAL TECHNOLOGY IN THE PRESENCE OF NARROW CORPORATION te WILMINGTON, BAND INTERFERENCE. DE 19801, Verenigde Staten van (73) ISCO International, LLC te Amerika (US) EVANSTON, IL 60201, Verenigde (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk Staten van Amerika (US) (72) KWAK, Joseph, A. te (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG BOLINGBROOK, IL 60440, (72) JAGGER, Charles, E. te TORONTO, Verenigde Staten van Amerika ONTARIO M2P 1W3, Canada (CA) (US) WILLETTS, Mark, N. te (47) 28.09.2011 ETOBICOKE, ONTARIO M8W 2X2, Canada (CA) (51) H04L 1/00 TOBIA, Micolino te WOODBRIDGE, H03G 3/30 ONTARIO L4L 7H8, Canada (CA) (11) EP1653647 (47) 27.07.2011

(21) EP04460045.0

(51) H04W 88/00 H04B 1/40

(22) 28.10.2004 (54) Signal receiver and method for

9 november 2011 optimizing gain of a tuner. (73) Advanced Digital Broadcast S.A. te 1292 PREGNY-CHAMBESY, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Zylowski, Sebastian te 65-960 ZIELONA GORA, Polen (PL) (47) 27.07.2011 (51) H04L 5/14 G08C 19/16 G08C 15/02 G06F 13/38 (11) EP2134025 (21) EP08010796.4 (22) 13.06.2008 (54) Digital signal detection method and device. (73) Comprion GmbH te 33100 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) Franke, Tobias te 32130 ENGER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.07.2011 (51) H04L 7/10 H04L 29/06 H03M 7/30 (11) EP1435149 (21) EP02767509.9 (22) 08.10.2002 (31) 974021 (32) 09.10.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A METHOD OF SERVER INITIATED SYNCHRONIZATION IN A SYNCHRONIZATION SYSTEM WHERE THE REQUEST MESSAGE FROM THE SERVER HAS A MAXIMUM SIZE. (73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) LAHTI, Jerry te H-1093 BUDAPEST, Hongarije (HU) SAHINOJA, Mikko te FIN-33580 TAMPERE, Finland (FI) MITTAL, Gaurav te 33720 TAMPERE, Finland (FI) (47) 17.08.2011 (51) H04L 12/26 H04L 12/24 (11) EP2036254 (21) EP06765497.0 (22) 09.06.2006 (54) DATA TRANSFER PATH EVALUATION USING FILTERING AND CHANGE DETECTION. (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) EKELIN, Svante te SE- 186 96 VALLENTUNA, Zweden (SE) HARTIKAINEN, Erik te SE-602 30

Nummer 45/11 NORRKÖPING, Zweden (SE) (47) 10.08.2011 (51) H04L 12/28 (11) EP1646185 (21) EP05109169.2 (22) 04.10.2005 (31) 958770 (32) 05.10.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Self-healing control network for building automation systems. (73) Siemens Industry, Inc. te ALPHARETTA, GA 30005-4437, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) McFarland, Norman R. te 60067, PALATINE, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 17.08.2011 (51) H04L 12/28 H04B 7/005 (11) EP1903721 (21) EP08150181.9 (22) 14.01.2000 (31) 116292 P 482241 (32) 19.01.1999 13.01.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Arbitration method for high power transmissions in a code division multiple access system. (73) IPR Licensing Inc. te WILMINGTON, DE 19801, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Proctor, James, A., Jr. te INDIALANTIC, FL 32903-4007, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) H04W 52/38 H04L 29/06 H04L 12/66 H04L 12/56 (11) EP2267956 (21) EP10176962.8 (22) 15.10.2004 (31) 511750 511904 513239 526356 526347 532791 545963 576545 586841 600960 964330

P P P P P P P P P P

(32) 15.10.2003 15.10.2003 21.10.2003 01.12.2003

201

9 november 2011

01.12.2003 23.12.2003 18.02.2004 02.06.2004 08.07.2004 11.08.2004 13.10.2004 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

location information.. (73) MICROSOFT CORPORATION te REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag van van van van van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(72) Koch, Zeke te SEATTLE, WASHINGTON 98115, Verenigde Staten van Amerika (US) Stewart, David Edouard te SEATTLE, WASHINGTON 98116, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.07.2011 (51) H04L 29/06 (11) EP1668862

(54) High speed media access control (21) EP04769484.9 with legacy system (22) 27.09.2004 interoperability (31) 0322891 (73) Qualcomm Incorporated te SAN (32) 30.09.2003 DIEGO, CA 92121-1714, (33) GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika (US) (54) METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING A SECURE (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven COMMUNICATION BETWEEN (72) Walton, Rodney. J te CARLISLE, COMMUNICATION NETWORKS. MA 01741, Verenigde Staten van (73) Nokia Corporation te 02150 Amerika (US) ESPOO, Finland (FI) Ketchum, John. W te HARVARD,

MA 01451, Verenigde Staten van (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk Amerika (US) (72) BAJKO, Gabor te H-1202 Nanda, Sanjiv te RAMONA, CA BUDAPEST, Hongarije (HU) 92065, Verenigde Staten van NIEMI, Aki te FIN-00610 HELSINKI, Amerika (US) Finland (FI) (47) 10.08.2011 NIEMI, Valtteri te FIN-00180 HELSINKI, Finland (FI) (51) H04L 29/06 (47) 21.09.2011 (11) EP1759511 (21) EP05747365.4

(51) H04N 1/54

(22) 10.06.2005

(11) EP1973335

(31) 0414334 0418484

(21) EP08251031.4

(32) 25.06.2004 18.08.2004

(31) 0705513

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(33) GROOT BRITTANNIË

(54) FILE DELIVERY SESSION HANDLING. (73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) PAILA, Toni te NEW YORK, NY 10580, Verenigde Staten van Amerika (US) POHJOLAINEN, Topi te FI-00120 HELSINKI, Finland (FI)

(22) 20.03.2008 (32) 22.03.2007 (54) A printing process. (73) LFH Brand Identity Consultants Limited te LONDON W1F OUT, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Quintelier te DIEGEM (72) Hawkins, Graham te LONDON W2H 2HD, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 20.07.2011 (51) H04N 7/16

(47) 21.09.2011

(11) EP1410634

(51) H04L 29/06 H04L 12/58

(21) EP02717251.9

(11) EP1420563

(31) 51269301

(21) EP03025750.5

(32) 02.07.2001

(22) 10.11.2003

(33) Nieuw-Zeeland

(31) 295303

(54) System and method for inserting graphics in a video signal.

(32) 15.11.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Method for providing dynamic

(22) 28.03.2002

(73) Veitch, Graham Charles te GREENHITHE, AUCKLAND 1311,

Nummer 45/11 Nieuw-Zeeland (NZ) Cameron, Kay Marie te GREENHITHE, AUCKLAND 1311, Nieuw-Zeeland (NZ) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Atkin, Paul Andrew te BURNSIDE, CHRISTCHURCH 8005, NieuwZeeland (NZ) Veitch, Graham Charles te GREENHITHE, AUCKLAND 1311, Nieuw-Zeeland (NZ) Cameron, Kay Marie te GREENHITHE, AUCKLAND 1311, Nieuw-Zeeland (NZ)

202

9 november 2011

(11) EP1743504

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP05708704.1

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) APPARATUS, METHODS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCTS IMPLEMENTING FAST BEARER PRIORITIZATION IN A MAC-HS PACKET SCHEDULER BASED ON REQUIRED ACTIVITY DETECTION.

(54) SYSTEM FOR LIMITING LOUDSPEAKER DISPLACEMENT.

(73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI)

(73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI)

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(22) 10.03.2005 (31) 804858 (32) 19.03.2004

(51) H04N 7/16 H04N 7/08 G06Q 90/00

(47) 14.09.2011

(11) EP1197082

(11) EP2140717

(21) EP00944894.5

(72) KOLDING, Troels E. te DK-9270 KLARUP, Denemarken (DK) LASELVA, Daniela te DK-9000 AALBORG, Denemarken (DK) STEINER, Jens te DK-9270 KLARUP, Denemarken (DK) PEDERSEN, Klaus I. te DK-9000 AALBORG, Denemarken (DK) WIGARD, Jeroen te DK-9270 KLARUP, Denemarken (DK)

(21) EP08735870.1

(22) 27.06.2000

(47) 14.09.2011

(22) 07.04.2008

(31) 345223

(31) 913090 P 948352

(51) H04W 36/00

(47) 27.07.2011

(32) 30.06.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHODS AND APPARATUS FOR BROADCASTING INTERACTIVE ADVERTISING USING REMOTE ADVERTISING TEMPLATES. (73)

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73) (74) (72) (47) (51)

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) BRIGHT, Andrew te FIN-00100 HELSINKI, Finland (FI) (51) H04W 88/02 H04W 4/00

(32) 20.04.2007 30.11.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1247417 (21) EP01901229.3 (22) 09.01.2001 (31) 20000043

(32) 10.01.2000 (54) METHOD AND SYSTEM FOR (33) Finland MOBILE DEVICE CREDENTIALING. (54) Werkwijze voor het prepareren Microsoft Corporation te REDMOND, WA 98052-6399, (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson van een Verenigde Staten van Amerika (publ) te 164 83 STOCKHOLM, interfrequentieoverhandiging, (US) Zweden (SE) netwerkelement en mobiel Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) GEHRMANN, Christian te S-SEstation. 227 38 LUND, Zweden (SE) BLACKKETTER, Dean, J. te SAN (73) Nokia Corporation te Espoo, FRANCISCO, CA 94114, Verenigde (47) 03.08.2011 Finland (FI) Staten van Amerika (US) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (51) H04W 28/06 ZIGMOND, Daniel, J. te (72) VIRTANEN, Anu te FIN-00200 CARNATION, WA 98014, (11) EP1700455 HELSINKI, Finland (FI) Verenigde Staten van Amerika (21) EP05750735.2 (47) 24.10.2007 (US) (22) 13.06.2005 BERNARDI, Sandra, R. te LOS (51) H04W 36/08 (31) 2004043757 ALTOS HILLS, CA 94022, (11) EP2235983 Verenigde Staten van Amerika (32) 14.06.2004 (US) (21) EP08863682.4 PARK, Timothy, F. te MENLO PARK, (33) Zuid-Korea (22) 17.12.2008 CA 94025, Verenigde Staten van (54) Reducing overhead of a protocol (31) 07024953 data unit in a wireless Amerika (US) communication system. (32) 21.12.2007 27.07.2011 (73) LG Electronics, Inc. te SEOUL (33) Europees Octrooi Bureau H05K 7/14 150-010, Zuid-Korea (KR) (54) METHOD, APPARATUS AND H04Q 1/14 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag COMPUTER PROGRAM FOR EP1378131 HANDOVER FROM A FIRST (72) YI, Seung-June te SEOCHO-GU, EP02704039.3 ACCESS POINT TO A SECOND SEOUL, 137-880, Zuid-Korea (KR) ACCESS POINT. 14.03.2002 LEE, Young-Dae te HANAM, GYEONGGI-DO, 465-711, Zuid(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0100940 Korea (KR) (publ) te 164 83 STOCKHOLM, 15.03.2001 CHUN, Sung-Duck Satbyul Zweden (SE) Zweden Hanyang Apt. te ANYANG, (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven GYEONGGI-DO, 431-719, ZuidDEVICE FOR ARRANGING CABLES (72) SANSONE, Carlo te I-00040 Korea (KR) IN A JUNCTION BOX. ARICCIA (RM), Italië (IT) (47) 27.07.2011 MT Memoteknik AB te 931 61 (47) 20.07.2011 SKELLEFTEA, Zweden (SE) (51) H04W 28/12 (51) H04W 92/18 ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (11) EP2119129 H04W 48/08 HEDSTRÖM, Lars te S-932 37 (21) EP08719706.7 H04W 36/12 URSVIKEN, Zweden (SE) (22) 14.03.2008 (11) EP1747698 03.08.2011 (31) 918349 P (21) EP05740043.4 H04R 3/04 (32) 15.03.2007 (22) 10.05.2005

Nummer 45/11 (31) 2004032678 (32) 10.05.2004 (33) Zuid-Korea

203 LTD. te SUWON-SHI, KYUNGKI-DO 442-370, Zuid-Korea (KR) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) CHOI, Ho-Kyu te SEOUL 137-030, Zuid-Korea (KR) PARK, Chang-Soo te SEOUL 138200, Zuid-Korea (KR) (73) LG ELECTRONICS INC. te HWANG, Sung-Oh te KYONGGI-DO YOUNGDUNGPO-GU SEOUL 150449-840, Zuid-Korea (KR) 721, Zuid-Korea (KR) LEE, Hyun-Woo, Byeoksan APT te (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk SUWON-SHI, KYONGGI-DO 441390, Zuid-Korea (KR) (72) RYU, Gi Seon te NOWON-GU, AHN, Jae-Min, Puleun Samho APT. SEOULSEOUL 139-229, Zuid109-303 te SEOUL 135-239, ZuidKorea (KR) Korea (KR) LEE, Chang Jae te KIM, Youn-Sun te SEOUL 135-283, CHUNGCHEONGNAM-DO 330-795 Zuid-Korea (KR) SEOUL, Zuid-Korea (KR) MOON, Hi-Chan te SEOUL 138JIN, Yong Suk, 701-307, Boo-Yong 040, Zuid-Korea (KR) APT. te ANYANG-SI, GYEONGGIPARK, Seong-Ill te KYONGGI-DO DO 431-070 SEOUL, Zuid-Korea 435-040, Zuid-Korea (KR) (KR) (54) METHOD OF COMMUNICATING NEIGHBOR BASE STATION INFORMATION.

(47) 28.09.2011

(47) 10.08.2011

(51) H04W 36/24

(51) H04W H04W H04W H04W H04W H04W

(11) EP1889502 (21) EP06716308.9 (22) 10.03.2006 (31) 20050049097 (32) 09.06.2005 (33) Zuid-Korea (54) PERFORMING ACTIONS RELATED TO HANDOVER BY A MOBILE STATION THAT IS IN POWER SAVING MODE.

(11) EP1219058 (21) EP00966569.6 (22) 02.10.2000 (31) 9943128 9944627 9945450 9953187 2000028775 (32) 02.10.1999 14.10.1999 15.10.1999 26.11.1999 23.05.2000 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea Zuid-Korea Zuid-Korea Zuid-Korea (54) APPARATUS AND METHOD FOR GATING DATA ON A CONTROL CHANNEL IN A CDMA COMMUNICATION SYSTEM. (73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,

JUNG, Myung Cheul 2/2, 358-36, Sangdo 2-dong te SEOUL 156832, Zuid-Korea (KR) (47) 07.09.2011 (51) H04W 74/04 (11) EP1249101 (21) EP00986792.0 (22) 16.10.2000 (31) 418899 (32) 15.10.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A PROTOCOL FOR NEIGHBORHOOD-ESTABLISHED TRANSMISSION SCHEDULING. (73) Nokia Inc. te IRVING, TX 75039, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(21) EP06744668.2

(72) GARCIA-LUNA-ACEVES, J., Joaquin te SAN MATEO, CA 94402, Verenigde Staten van Amerika (US) FULLMER, Chane, L. te SANTA CRUZ, CA 95061, Verenigde Staten van Amerika (US) BEYER, David, A. te LOS ALTOS, CA 94024, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 09.05.2006

(47) 10.08.2011

(31) 680266 P

(51) H04W 74/08 H04W 74/00 H04W 56/00

72/12 52/58 52/28 52/22 52/16 52/14

(11) EP1880483

(32) 11.05.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika (73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (54) METHOD, APPARATUS AND 721, Zuid-Korea (KR) COMPUTER PROGRAM PROVIDING (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk SIGNALING OF ZERO POWER ALLOCATION FOR HIGH SPEED (72) RYU, Ki Seon te SEOUL 139-229, UPLINK PACKET ACCESS (HSUPA). Zuid-Korea (KR) KIM, Beom Joon te SEOUL 135(73) Nokia Corporation te 02150 090, Zuid-Korea (KR) ESPOO, Finland (FI) (47) 24.08.2011 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (51) H04W 52/58 H04J 13/00

9 november 2011

(72) RANTA-AHO, Karri te FIN-02650 ESPOO, Finland (FI) SEBIRE, Benoist te BEIJING 100027, China (CN) (47) 14.09.2011 (51) H04W 74/00

(11) EP2168386 (21) EP08763376.4 (22) 18.06.2008 (31) 944662 P (32) 18.06.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING INFORMATION FOR STARTING A RANDOM ACCESS PROCEDURE. (73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(11) EP1878292

(72) KASHIMA, Tsuyoshi te TOKYO 1080072, Japan (JP)

(21) EP06732902.9

(47) 03.08.2011

(22) 04.05.2006 (31) 20050038143

(51) H04W 76/02 H04L 29/08

(32) 06.05.2005

(11) EP1388270

(33) Zuid-Korea

(21) EP01938209.2

(54) COMMUNICATING CONTROL INFORMATION IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM.

(22) 09.05.2001 (54) INDICATING A USER EQUIPMENT THAT IT MUST REGISTER.

(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (73) Nokia Corporation te 02150 721, Zuid-Korea (KR) ESPOO, Finland (FI) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) BAJKO, Gabor te H-1072 (72) LEE, Young Dae te GYEONGGI-DO BUDAPEST, Hongarije (HU) 465-804, Zuid-Korea (KR) (47) 20.07.2011 CHUN, Sung Duck 601-1007, (51) H04W 84/20 Saetbyeol Hanyang Apt. te ANYANG-SI, GYEONGGI-DO 431(11) EP2060028 719, Zuid-Korea (KR) (21) EP07808459.7

Nummer 45/11 (22) 27.09.2007 (31) 848403 P 20060131853 (32) 02.10.2006 21.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Zuid-Korea (54) Handover method and apparatus. (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)

204 SHUTDOWN. (73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te SCHENECTADY, NY 12345, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) SKULLY, James, K. te WILLOUGHBY, OH 44094, Verenigde Staten van Amerika (US) CHEN, Timothy te AURORA, OH 44202, Verenigde Staten van Amerika (US)

9 november 2011 (22) 12.12.2007 (31) 618447 (32) 29.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ELECTRONIC DEVICE WITH A RETRACTABLE CONNECTOR AND PROTECTIVE DOOR MECHANISM. (73) Sandisk Corporation te MILPITAS, CA 95035, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) LEE, Jae-Min te SUWON-SI, GYEONGGI-DO 443-470, ZuidKorea (KR) KWON, Chang-Yeul te GYEONGGIDO 446-567, Zuid-Korea (KR) FAN, Guoping te SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443-470, ZuidKorea (KR)

(47) 14.09.2011

(47) 27.07.2011 (51) H05B 41/282

(54) Lamp on sheet and manufacturing method thereof.

(11) EP2127496

(73) Lin, Yuan te TAIPEI, Taiwan (TW)

(21) EP07863930.9

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(22) 06.11.2007

(72) Lin, Yuan te TAIPEI, Taiwan (TW)

(31) 645939

(47) 27.07.2011

(32) 27.12.2006

(51) H05K 5/02

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2100487

(72) MORGANSTERN, Michael, Alan te SARATOGA, CA 95070, Verenigde Staten van Amerika (US) NIIZAWA, Derek te SUNNYVALE, CA 94086, Verenigde Staten van Amerika (US) SALAZAR, Jeffrey, A. te PALO ALTO, CA 94306, Verenigde Staten van Amerika (US) SUNG, Junggi te SAN FRANCISCO, CA 94115, Verenigde Staten van Amerika (US) SIMMONS, Michael, L. te SAN FRANCISCO, CA 94103, Verenigde Staten van Amerika (US) MEUNIOT, Arturo te SAN FRANCISCO, CA 94103, Verenigde Staten van Amerika (US) ROBERTS, Michael, S. te SAN FRANCISCO, CA 94110, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) SWITCHING CONTROL FOR INVERTER STARTUP AND

(21) EP07865597.4

(47) 10.08.2011

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(51) H05K 1/18 F21Y 101/02 F21S 4/00 (11) EP1473978 (21) EP03252764.0 (22) 01.05.2003

Nummer 45/11

205

9 november 2011

SPC: Certificaten. (11)

C300503

(21)

C300503

(22)

28.10.2011

(54)

Formuleringen en de toepassing ervan bij het behandelen van neurologische ziekten.

(71)

Alkermes Pharma Ireland Limited te Country Westmeath, Ierland (IE)

(73)

Alkermes Pharma Ireland Limited te Country Westmeath, Ierland (IE)

(74)

Drs. M.J. Hatzmann c.s. te Den Haag

(94)

31.10.2016

(68)

EP0484186

(95)

4-Aminopyridine en derivaten daarvan.

(93)

EU/1/11/699/001-002

(93)

20.07.2011

Nummer 45/11

206

TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.

9 november 2011

Nummer 45/11

207

9 november 2011

VB1: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of oppositie is ingediend. Nummer (11)

IPC klasse (51)

Datum verzoek / oppositie 31.10.2011

Soort Bezwaarschrift AWB

Datum eerste publicatie 24.03.2009

Datum publicatie EP2

EP0807036

B60S 5/04

31.10.2011

Verzoek herstel vorige toestand

29.05.2002

29.05.2002

EP1415507

H04R 25/00

22.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP1440651

A47L 9/16

26.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1501775

C07C 43/11

26.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1503985

C12P 17/10

15.09.2011

Oppositie

15.12.2010

15.12.2010

EP1533429 EP1533429

E04B 1/682

25.08.2011 25.08.2011

Oppositie Oppositie

15.12.2010

15.12.2010

EP1593909

F23L 15/02

21.09.2011

Oppositie

26.01.2011

26.01.2011

EP1599503

C07K 16/28

27.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1610822

A61K 47/10

22.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP1635949

B02B 3/04

26.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1679384

C21C 7/06

22.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP1687484

D21H 21/40

28.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1780000

B31B 19/64

27.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1780037

B42C 11/04

20.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1780038

B42C 11/04

20.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1799052

A23L 1/29

20.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP1848230

H04W 8/24

26.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1871353

A61K 31/122

21.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP1883392

A61K 9/10

22.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP1905839

C12P 21/02

23.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1925629

C08G 18/75

21.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP1953306

E04D 3/35

08.09.2011

Oppositie

08.12.2010

08.12.2010

EP1994937

A61K 39/395

27.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP2001964

C09D 133/06

27.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP2004688

C07K 16/18

22.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP2046332

A61K 31/519

15.09.2011

Oppositie

15.12.2010

15.12.2010

EP2054480

C09D 11/02

22.09.2011

Oppositie

06.07.2011

06.07.2011

EP2094107

A23L 1/015

28.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP2105243

B23K 35/02

28.09.2011

Oppositie

05.01.2011

05.01.2011

EP2110483

E03D 11/14

22.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP2114270

A61B 17/435

21.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP2120884

A61K 9/20

26.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP2155527

B61B 12/00

24.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP2157865

A21D 13/08

26.09.2011

Oppositie

29.12.2010

29.12.2010

EP2167412

B65H 75/10

22.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP2176161

C01B 21/26

22.09.2011

Oppositie

22.12.2010

22.12.2010

EP2203140

A61G 7/10

02.11.2011

Verzoek herstel vorige toestand

27.04.2011

27.04.2011

EP2284101

B65D 85/804

28.09.2011

Oppositie

28.09.2011

28.09.2011

Nummer 45/11

208

9 november 2011

VB2: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen. Nummer (11)

IPC klasse (51)

Datum besluit

Soort besluit

Datum eerste publicatie NL1

Datum publicatie Datum publicatie EP2 VB1 05.01.2009 02.11.2009

EP1036180

C07K 14/01

02.11.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

EP1071710

C07K 14/47

02.11.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

01.12.2006

01.11.2007

EP1119637

C12Q 1/00

02.11.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

01.09.2004

01.04.2005

EP1308590

E05C 1/04

02.11.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

01.11.2006

03.09.2007

EP1325683

A24D 3/02

17.05.2011

Oppositie afgewezen

01.09.2005

01.08.2006

EP1480579

A61C 17/34

01.11.2011

Beslissing verzoek herstel

02.02.2011

06.07.2011

EP1714694

B01F 7/04

02.11.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

06.05.2009

01.03.2010

EP1796510

A47B 87/02

04.11.2011

Beslissing verzoek herstel

22.06.2011

12.10.2011

Nummer 45/11

209

9 november 2011

OV: Overdracht. Nummer (11/21)

Rechthebbende (71/73)

Datum inschrijving

1032582

"FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM" ("F.F.B.")

25.10.2011

Internationale octrooiclassificatie (51) E02D 19/12

EP0520541

Momentive Specialty Chemicals Inc.

24.10.2011

C09F 1/04

EP0669853

Momentive Specialty Chemicals Inc.

24.10.2011

B01F 17/34

EP0673007

Filtrona C & SP Limited

27.10.2011

B65C 9/18

EP0693158

"FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM" ("F.F.B.")

25.10.2011

E02D 5/62

EP0760863

AMO Uppsala AB

27.10.2011

C12N 1/20

EP0765818

Filtrona C & SP Limited

27.10.2011

B32B 27/08

EP0816374

Megmilk Snow Brand Co., Ltd.

24.10.2011

A23C 15/00

EP0825877

AMO Uppsala AB

27.10.2011

A61K 31/714

EP0839185

BP Corporation North America Inc.

28.10.2011

C12N 9/00

EP0948410

Mineral Services Limited RockTron Mineral Services Limited

27.10.2011

B01J 19/10

EP0969433

Filtrona C & SP Limited

27.10.2011

G08B 13/24

EP0989241

"FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM" ("F.F.B.")

25.10.2011

E02D 5/36

EP1056415

AMO Uppsala AB

27.10.2011

A61F 2/16

EP1110900

Mitsubishi Electric Corporation

24.10.2011

B66B 5/00

EP1210771

MM-Partner D.O.O. Strukel

25.10.2011

H03K 17/955

EP1236702

Deitermann GmbH Saint-Gobain Weber GmbH

26.10.2011

C04B 14/06

EP1261368

Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics, Inc. ELI LILLY AND CO.

24.10.2011

A61K 38/46

EP1265822

James Hardie Technology Limited

24.10.2011

C04B 14/14

EP1317387

Filtrona C & SP Limited

27.10.2011

B65D 75/66

EP1319682

MARE S.p.A.

25.10.2011

B01J 20/28

EP1368285

James Hardie Technology Limited

24.10.2011

C04B 35/80

EP1495746

Mead Westvaco Corporation 28.10.2011

A61J 1/03

EP1539166

AVANIR Pharmaceuticals, Inc. 24.10.2011

A61K 31/485

EP1554159

DSM IP Assets B.V.

24.10.2011

B60P 7/08

EP1602836

Meyer AG

28.10.2011

B27M 3/00

EP1603610

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

24.10.2011

A61M 5/315

EP1606143

DSM IP Assets B.V.

24.10.2011

B60P 7/08

EP1639213

James Hardie Technology Limited

24.10.2011

E04F 13/08

EP1802960

l'Institut Francais des 24.10.2011 Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)

G01N 21/53

EP1850913 EP1850913

Mark-André Freyberg Dirk Kaiser CytoTools AG

26.10.2011

A61K 33/00

EP1974761

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

24.10.2011

EP1996180

Biota Scientific Management 24.10.2011 Pty Ltd

26.10.2011 A61M 5/315 A61K 31/166

Nummer 45/11

210

9 november 2011

Nummer 45/11

211

9 november 2011

NW: Naamswijzigingen. Nummer (11/21)

Rechthebbende (71/73)

Datum inschrijving

Internationale octrooiclassificatie (51) E02D 19/12

1032582 1032582

"FRANKI FOUNDATIONS 25.10.2011 GROUP BELGIUM" ("F.F.G.B.") 25.10.2011 "FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM" ("F.F.B.")

EP1250546 EP1250546

Gusto B.V. SBM Schiedam B.V.

24.10.2011 24.10.2011

F16L 1/23

EP1248895

Downhole Products Limited

21.10.2011

E21B 17/10

EP1415659

Biogen Idec MA Inc. Topotarget Switzerland SA

25.10.2011

A61K 38/17

EP1470040 EP1470040

Gusto B.V. SBM Schiedam B.V.

24.10.2011 24.10.2011

B63B 35/44

EP1467944 EP1467944

Gusto B.V. SBM Schiedam B.V.

24.10.2011 24.10.2011

B63B 35/00

EP1495209

Downhole Products Limited

21.10.2011

E21B 43/10

EP1466712

Tosilab S.p.A.

26.10.2011

B28B 7/36

EP1719085

ATTENTI LTD. 3M Attenti Ltd.

25.10.2011

G08B 13/12

EP1922280

SBM Schiedam B.V.

24.10.2011

B66C 23/82

EP1960256

Seaway Heavy Lifting Engineering B.V. SBM Schiedam B.V.

24.10.2011

B63B 1/04

EP0693158 EP0693158

"FRANKI FOUNDATIONS 25.10.2011 GROUP BELGIUM" ("F.F.G.B.") 25.10.2011 "FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM" ("F.F.B.")

E02D 5/62

EP0760863 EP0760863 EP0760863

HEALON AB Advanced Medical Optics Uppsala AB AMO Uppsala AB

27.10.2011 27.10.2011 27.10.2011

C12N 1/20

EP0835386

Downhole Products Limited

21.10.2011

F16B 2/14

EP0825877 EP0825877

Advanced Medical Optics Uppsala AB AMO Uppsala AB

27.10.2011 27.10.2011

A61K 31/714

EP0816628

Downhole Products Limited

21.10.2011

E21B 17/10

EP0942864 EP0942864

Gusto B.V. SBM Schiedam B.V.

24.10.2011 24.10.2011

B63B 21/50

EP0989241 EP0989241

"FRANKI FOUNDATIONS 25.10.2011 GROUP BELGIUM" ("F.F.G.B.") 25.10.2011 "FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM" ("F.F.B.")

E02D 5/36

EP0952946 EP0952946

Gusto B.V. SBM Schiedam B.V.

24.10.2011 24.10.2011

B63B 22/02

EP1012037 EP1012037

Gusto B.V. SBM Schiedam B.V.

24.10.2011 24.10.2011

B63B 35/66

EP0995008

Downhole Products Limited

21.10.2011

E21B 17/10

EP1056415 EP1056415 EP1056415

HEALON AB Advanced Medical Optics Uppsala AB AMO Uppsala AB

27.10.2011 27.10.2011 27.10.2011

A61F 2/16

Nummer 45/11

212

9 november 2011

MED: Overige mededelingen. Nummer (11/21)

Datum inschrijving

Internationale Rechthebbende (73) octrooiclassificatie (51)

Mededeling

Nummer 45/11

213

9 november 2011

VRV: Vervallen rechten. Nummer (11/21)

Datum

1000010 1000046

Reden

Nummer (11/21)

Datum

Reden

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1025950

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1025959

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1000189

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1026067

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1000217

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1026073

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1000241

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028674

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1002804

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028703

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1002871

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028704

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1005844

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028729

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1008857

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028740

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1008874

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028755

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1011808

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028760

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1011812

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028782

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1011868

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028788

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1011900

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1028892

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1014823

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1030311

31.10.2011 Einde wettige duur

1014886

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1030326

01.11.2011 Einde wettige duur

1014888

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1030333

02.11.2011 Einde wettige duur

1014895

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031499

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1014940

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031507

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1014974

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031520

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1014995

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031566

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1015010

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031573

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1015021

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031578

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1015024

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031586

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1017770

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031592

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1017880

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031594

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1017885

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031605

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1017887

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031622

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1017888

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031667

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1017918

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031669

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1017958

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031671

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1020332

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031696

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1020359

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031699

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1020370

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1031716

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1020372

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033625

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1020396

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033626

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1020410

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033637

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1020435

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033639

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023085

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033653

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023104

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033654

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023155

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033655

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023170

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033672

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023183

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033685

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023217

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033696

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023219

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033707

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023221

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033709

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023222

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033730

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023241

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033736

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023296

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1033744

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023302

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035238

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023308

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035239

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1023310

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035240

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1025934

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035247

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

1035250 1035251

214 Reden

9 november 2011

Nummer (11/21)

Datum

Reden

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001484

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001487

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035256

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001489

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035259

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001501

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035260

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001506

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035263

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001509

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035268

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001513

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035277

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001518

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035280

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001520

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035282

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001532

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035290

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001538

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035296

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001541

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035297

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001544

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035305

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001545

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

1035310

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

C300014

23.10.2011 Einde wettige duur

1035313

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

C970013

04.10.2011 Einde wettige duur

1035315

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

C970015

27.09.2011 Einde wettige duur

1035316

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

C970017

16.10.2011 Einde wettige duur

1035317

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

C970043

26.09.2011 Einde wettige duur

1035326

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0483729 28.10.2011 Einde wettige duur

1035327

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0483752 29.10.2011 Einde wettige duur

1035328

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0483780 30.10.2011 Einde wettige duur

1035331

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0483842 31.10.2011 Einde wettige duur

1035334

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0483926 29.10.2011 Einde wettige duur

1035335

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0483930 31.10.2011 Einde wettige duur

1035337

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484099 29.10.2011 Einde wettige duur

1035348

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484131 30.10.2011 Einde wettige duur

1035361

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484159 31.10.2011 Einde wettige duur

1035362

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484186 01.11.2011 Einde wettige duur

1035363

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484223 29.10.2011 Einde wettige duur

1035367

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484233 29.10.2011 Einde wettige duur

1035368

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484234 29.10.2011 Einde wettige duur

193354

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484281 30.10.2011 Einde wettige duur

193725

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484282 01.11.2011 Einde wettige duur

193759

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0484787 28.10.2011 Einde wettige duur

193790

30.10.2011 Einde wettige duur

EP0484800 29.10.2011 Einde wettige duur

194502

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0485105 30.10.2011 Einde wettige duur

195043

31.10.2011 Einde wettige duur

EP0485115 31.10.2011 Einde wettige duur

2000046

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0485123 01.11.2011 Einde wettige duur

2000058

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0485821 01.11.2011 Einde wettige duur

2000569

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0486085 01.11.2011 Einde wettige duur

2000578

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0486350 28.10.2011 Einde wettige duur

2000585

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0488528 29.10.2011 Einde wettige duur

2000614

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0492088 31.10.2011 Einde wettige duur

2000617

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0507602 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001422

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0507627 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001425

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0507905 30.10.2011 Einde wettige duur

2001434

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0507934 29.10.2011 Einde wettige duur

2001436

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0508410 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001444

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0509432 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001449

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0509580 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001453

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0509760 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001461

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0510545 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001470

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0510696 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

2001480

01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0510773 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

215 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP0510907 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0592658 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0510921 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0616264 01.11.2011 Einde wettige duur

EP0510929 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0619520 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0510953 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0620094 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0510968 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0620111 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0511017 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0620171 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0511108 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0620396 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0511544 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0620446 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0511716 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0620528 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0511781 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0621250 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0511950 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0621656 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0512187 29.10.2011 Einde wettige duur

EP0622180 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0512435 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0622361 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0512687 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0622384 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0512887 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0622420 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0513367 01.11.2011 Einde wettige duur

EP0622610 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0513565 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0622687 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0514665 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0622974 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0516939 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0623575 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0522244 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0623969 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0523327 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0624428 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0529148 31.10.2011 Einde wettige duur

EP0624687 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0535216 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0625502 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0539644 28.10.2011 Einde wettige duur

EP0626991 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0543011 30.10.2011 Einde wettige duur

EP0628337 29.10.2011 Einde wettige duur

EP0555288 29.10.2011 Einde wettige duur

EP0630019 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0555295 29.10.2011 Einde wettige duur

EP0635069 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0555338 29.10.2011 Einde wettige duur

EP0636031 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0558512 29.10.2011 Einde wettige duur

EP0636234 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0558584 30.10.2011 Einde wettige duur

EP0637339 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0565002 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0638177 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0565199 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0639081 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0565377 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0640198 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0566200 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0643963 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0566201 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0646137 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0566952 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0648136 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0566953 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0648321 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0567025 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0650498 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0567365 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0653030 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0567448 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0669257 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0568170 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0676277 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0568350 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0676344 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0568864 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0676389 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0569268 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0676516 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0569769 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0677500 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0574663 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0677572 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0579730 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0677958 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0579904 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0678447 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0580636 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0678641 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0582600 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0679455 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0587851 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0679787 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0589014 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0679972 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0589961 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0680713 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0591514 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0680880 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0592657 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0681028 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

216 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP0682027 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0757672 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0682167 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0757712 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0682875 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0758341 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0685567 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0758992 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0687413 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0759055 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0691104 28.10.2011 Einde wettige duur

EP0759079 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0693882 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0759112 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0694104 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0759705 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0694239 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0759899 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0695107 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0765925 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0695137 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0766666 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0695351 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0767989 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0696293 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0770679 28.10.2011 Einde wettige duur

EP0696300 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0799739 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0696326 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0800931 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0696411 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0801187 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0697944 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0801892 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0698090 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802155 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0698299 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802233 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0699423 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802241 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0699424 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802280 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0705072 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802299 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0706552 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802427 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0706553 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802519 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0713542 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802555 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0736636 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802595 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0736921 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0802596 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0737851 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0803279 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0738600 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0803321 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0738637 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0803514 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0738753 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0803522 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0739589 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0803609 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0739892 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0803636 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0739967 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0804196 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0740123 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0805150 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0740921 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0805184 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0740993 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0805606 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0741158 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0807573 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0741185 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0807654 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0741998 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0807876 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0748836 29.10.2011 Einde wettige duur

EP0807973 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0752893 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0810553 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0754054 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0817740 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0754078 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0818996 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0754234 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0819205 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0755237 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0820300 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0755296 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0820304 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0755302 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0820308 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0756503 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0820481 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0756530 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0820551 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0756607 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0820577 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0756638 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0820656 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0756769 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0820674 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0757554 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0821584 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0757566 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0821595 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

217 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP0822817 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0895558 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0822839 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0895562 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0822847 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0895571 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0823163 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0895576 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0823936 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0896676 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0824342 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0896748 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0824589 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0897296 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0825910 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0900046 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0825982 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0900090 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0830143 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0900186 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0830419 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0900263 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0835103 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0904119 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0836195 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0906255 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0836852 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0906887 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0839328 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0907056 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0840615 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0907519 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0841327 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0911599 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0842102 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0912191 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0847059 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0917267 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0862485 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0919549 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0863155 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0922297 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0865349 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0925947 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0868921 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0927254 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0869375 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0937462 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0869475 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0938581 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0870434 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0947536 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0870547 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0947566 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0870785 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0949757 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0872573 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0950671 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0872867 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0950851 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0873702 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0950989 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0873829 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0951816 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0874094 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0951849 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0874140 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0952427 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0874214 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0953534 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0875524 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0953964 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0875737 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0953982 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0875761 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0954953 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0876898 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0955029 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0876971 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0955515 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0877163 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0956831 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0878425 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0956858 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0878551 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0958332 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0890009 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0959054 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0890010 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0962748 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0891461 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0962914 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP0891552 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0969717 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0891777 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0969827 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0892778 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0970121 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0892979 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0970971 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0894200 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0971636 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0894229 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0972122 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0894268 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0972284 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0894399 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0973485 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0894403 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0973534 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

218 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP0973546 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1050734 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0973799 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1051012 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0973895 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1052006 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0973984 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1052058 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0975025 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1053774 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0975534 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1055637 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0975581 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1056236 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP0975696 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1063161 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0975705 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1065975 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0975974 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1067933 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0976075 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1068544 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0976821 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1068601 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0977806 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1069890 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0977861 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1070059 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0978016 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1070325 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0979071 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1070390 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0979089 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1071381 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0979224 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1071397 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0979278 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1071692 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0979314 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1071798 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0979378 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1071861 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0979408 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1071950 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0980354 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1071979 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0981717 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1072929 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0990259 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1073372 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP0991857 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1073373 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1003955 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1073374 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1007429 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1073413 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1009385 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1073738 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1009922 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1073770 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1014834 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1073771 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1014844 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1073913 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1015070 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1073914 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1015161 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1074038 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1016700 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1074994 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1044721 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1075219 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1045380 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1075297 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1045456 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1075345 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1046681 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1075572 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1046816 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1075629 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1046942 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1075663 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1047221 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1076534 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1048434 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1076540 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1048455 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1076577 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1048480 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1076648 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1048661 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1079834 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1048699 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1079970 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1048784 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1080006 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1049188 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1080104 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1049293 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1080236 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1049303 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1080502 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1050340 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1080915 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1050520 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1083946 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1050537 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1083981 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1050712 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1085816 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

219 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP1086149 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173311 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1088329 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173413 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1089613 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173436 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1090253 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173437 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1091359 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173464 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1091959 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173584 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1091970 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173612 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1093633 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173646 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1098759 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173677 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1098906 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173710 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1099103 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1175532 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1119503 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1175815 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1133875 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1175816 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1142719 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1176914 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1145738 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1177176 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1146069 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1177187 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1146652 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1177258 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1147729 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1179140 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1147868 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1181304 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1147992 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1181317 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1148083 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1181351 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1148186 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1181613 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1148518 28.06.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen

EP1182750 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1149606 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1183428 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1149919 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1185462 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1150410 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1185922 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1150458 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1187550 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1151904 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1188350 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1152199 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1194175 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1152445 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1196148 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1153283 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1196240 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1153404 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1197223 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1153872 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1208743 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1154341 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1213020 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1156259 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1214097 15.07.2009 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1157043 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1220841 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1160581 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1222074 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1165050 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1223043 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1165078 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1224180 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1169353 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1230614 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1169527 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1232190 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1169747 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1232925 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1169790 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1235748 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1169899 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1246966 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1171108 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1247477 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1171245 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1247632 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1171259 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1247758 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1171361 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1248282 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1171583 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1249176 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1171609 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1249209 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1171726 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1249463 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173059 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1249571 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173090 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1249572 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173108 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1250890 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1173187 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1251146 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

220 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP1251469 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1302031 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1253191 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1311095 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1254922 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1313905 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1254931 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1314431 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1256583 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1321115 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1256689 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1325968 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1256955 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1330930 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1258481 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1331091 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1260218 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1333408 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1262266 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1336827 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1263141 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1346818 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1266854 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1350275 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1267306 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1350430 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1268056 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1350737 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1268387 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1352074 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1268440 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1352967 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1269484 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1353031 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1272397 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1353083 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1272435 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1354528 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1273123 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1354545 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1274348 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1354676 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1274407 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1354790 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1274685 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1355415 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1274688 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1355417 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1274774 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1355418 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1274883 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1355480 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1275121 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1355736 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1276427 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1357223 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1276670 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1357243 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1276693 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1358811 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1276741 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1359176 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1276920 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1359215 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1278426 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1359276 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1278515 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1359664 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1278727 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1360942 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1278730 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1361171 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1280527 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1365466 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1280768 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1366415 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1280801 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1366730 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1282598 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1366774 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1282611 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1366921 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1282612 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1370363 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1283830 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1372469 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1285651 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1372702 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1287832 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1373122 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1288150 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1373263 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1288680 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1373477 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1290013 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1377164 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1292249 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1378144 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1292456 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1379163 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1292510 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1379379 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1293243 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1379504 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1295469 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1379511 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1296784 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1379534 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1301342 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1379572 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

221 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP1379573 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1433218 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1379614 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1438594 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1381609 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1443674 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1382963 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1443836 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1383503 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1449020 22.06.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen

EP1383572 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1449479 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1383705 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1451195 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1383756 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1454162 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1385518 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1454605 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1385571 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1458748 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1385645 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1458833 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1385652 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1464232 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1385689 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1464767 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1385806 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1464843 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1385816 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1465532 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1385823 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1466688 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1385850 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1466776 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1386094 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1467038 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1386480 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1467176 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1386693 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1467188 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1387738 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1467235 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1389027 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1467477 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1389122 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1468633 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1389139 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1468667 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1389941 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1469072 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1389965 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1469288 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1389997 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1469364 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1390538 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1470872 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1392254 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1471000 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1392618 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1472987 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1393472 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1473160 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1394178 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1473367 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1394760 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1474992 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1395902 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1475139 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1397223 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1475956 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1400016 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1476452 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1400134 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1476536 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1401338 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1477241 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1401940 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1477357 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1404199 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1477358 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1406015 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1481739 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1409394 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1485296 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1411053 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1486211 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1411794 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1487310 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1411938 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1489550 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1412020 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1489996 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1414373 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1492440 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1417526 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1492803 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1419358 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1492823 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1420160 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1492829 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1426138 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1492982 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1427492 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1493294 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1427988 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1493486 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1429383 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1494559 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1432277 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1494836 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

222 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP1494889 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1563752 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1494972 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1566655 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1495059 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1572394 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1496527 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1583590 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1496930 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1585843 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1497273 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1586703 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1497381 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1586815 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1497509 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1587560 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1498487 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1588658 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1498931 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1588768 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1499197 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1589019 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1499538 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1589276 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1499576 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1589551 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1499610 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1591228 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1499717 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1591394 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1499864 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1591465 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1500025 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1592039 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1501119 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1592346 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1501727 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1593154 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1501804 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1593632 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1501808 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1593637 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1501816 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1595634 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1501880 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1595939 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1502292 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1596015 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1502925 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1596342 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1505076 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1598288 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1506585 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1598339 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1507716 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1604410 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1509575 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1605171 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1512032 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1607162 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1512679 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1608908 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1513885 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1609495 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1515847 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1610864 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1517809 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1610898 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1518282 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1611232 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1518517 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1613562 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1519738 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1613641 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1520039 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1613707 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1525265 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1613789 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1528860 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1613807 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1528928 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1613847 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1529492 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1613886 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1532930 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1613988 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1534446 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1614471 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1534806 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1614472 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1536163 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1614684 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1540657 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1614719 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1541357 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1615632 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1543091 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1615701 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1543581 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1615709 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1552300 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1615893 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1552697 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1615977 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1553228 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1615994 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1558419 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1616005 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1560015 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1616267 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

223 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP1616452 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1682418 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1616453 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1684659 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1617199 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1685066 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1617890 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1687177 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1617915 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1689013 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1618079 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1692168 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1618106 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1692488 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1618241 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1694617 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1618250 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1695920 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1618673 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1697312 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1619430 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1699516 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1620226 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1702409 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1620228 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1709904 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1620394 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1710172 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1620885 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1712250 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1620979 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1712456 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1621041 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1712892 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1621954 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1713230 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1623436 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1714911 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1624000 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1715127 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1624852 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1715341 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1625342 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1715502 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1626807 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1716049 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1626974 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1718128 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1626976 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1721295 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1629136 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1722125 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1630504 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1722255 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1630823 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1722585 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1633423 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1724389 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1633440 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1724522 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1635917 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1724619 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1637940 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1725341 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1638643 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1726549 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1639028 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1727594 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1639895 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1730153 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1641797 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1734959 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1645504 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1735061 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1647787 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1735110 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1648568 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1735465 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1649189 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1735542 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1649653 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1737393 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1657798 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1737415 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1658181 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1737422 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1661807 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1738159 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1662983 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1738589 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1663088 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1740384 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1663698 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1740416 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1668571 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1740892 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1668848 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1740989 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1668972 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1741133 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1668982 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1742795 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1668985 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1742947 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1677067 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1743113 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1680179 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1743788 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1680268 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1744614 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

224 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP1744827 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1812634 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1745054 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1815734 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1745257 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1815899 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1745618 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1817788 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1747221 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1818560 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1748830 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1819275 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1748995 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1819908 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1749043 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1825261 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1749371 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1825830 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1750668 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1828629 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1751058 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1828733 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1751133 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1830621 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1751972 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1834457 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1753839 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1834848 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1753986 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1836108 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1754269 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1837306 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1755523 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1838919 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1756386 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1839686 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1756571 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1840253 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1756755 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1841262 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1756953 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1844642 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1757001 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1846217 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1758738 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1846818 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1759732 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1846997 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1761278 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1848362 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1765435 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1848389 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1765436 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1852205 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1765529 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1853179 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1767212 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1853972 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1767242 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1857677 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1774327 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1858944 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1774336 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1861822 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1774372 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1862128 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1774949 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1862757 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1776198 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1864691 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1776661 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1864800 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1776934 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1866134 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1778629 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1866988 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1780080 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1867114 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1781023 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1867868 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1782845 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1869674 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1784680 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1870219 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1785062 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1871296 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1786820 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1871447 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1787243 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1871900 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1787999 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1872186 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1789516 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1872605 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1791462 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1872964 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1791589 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1874455 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1795085 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1874523 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1802523 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1874739 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1802638 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1875699 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1807222 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1877052 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1811930 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1877269 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1812610 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1877364 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

225 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP1877367 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1959844 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1878036 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1960665 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1879637 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1963472 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1879840 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1965859 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1880219 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1966188 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1882106 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1966794 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1882161 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1967746 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1882224 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1968715 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1882459 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1968819 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1883855 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1968893 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1885593 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1969119 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1888304 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1970975 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1890651 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1972311 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1891163 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1972601 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1892572 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1972817 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1893277 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1973699 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1893677 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1975164 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1893702 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1978008 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1893938 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1978701 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1894765 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1980179 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1896067 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1980366 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1898825 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1980854 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1901487 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1980892 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1903179 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1983852 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1907086 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1986388 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1909536 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1986803 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1910532 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1987230 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1910694 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1987644 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1911232 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1988173 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1912769 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1988389 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1913211 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1989001 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1914004 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1989191 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1916083 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1991631 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1917068 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1993082 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1923079 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1994306 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1923598 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1995696 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1925959 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1997441 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1926261 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1997511 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1927590 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1997614 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1931173 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1998911 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1931970 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1999250 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1931978 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2000583 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1932745 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2001708 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1935644 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2002016 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1936684 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2002080 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1936983 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2004036 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1937140 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2004653 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1946369 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2005495 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1947185 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2005772 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1949524 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2007753 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1952747 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2007771 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1957454 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2008947 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1957658 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2010105 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1958975 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2010396 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP1959816 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2010700 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

226 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP2010788 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2078558 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2011094 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP2078839 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2011751 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2079622 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2012759 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP2079626 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2013057 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2080617 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2013995 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2081651 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2015703 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2082182 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2016232 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2082399 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2018239 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2084374 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2019800 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2087249 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2019959 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2087484 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2020902 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2087852 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2021182 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2088010 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2021281 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2091715 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2021729 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2094411 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2021800 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2095991 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2022357 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2096009 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2024443 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2097186 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2027309 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP2097282 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2028118 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP2098587 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2028730 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2098681 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2029244 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP2100435 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2029488 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2101445 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2030383 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2101633 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2031007 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2104101 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2031690 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2105074 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2032292 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2106827 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2032307 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2108484 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2034329 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2109932 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2037185 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2110339 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2037194 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2111228 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2043911 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2112793 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2045959 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2113697 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2045983 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2114130 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2045994 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2115042 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2049677 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2115326 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2049901 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2115329 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2050428 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2116359 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2054327 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2116531 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2054658 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2117216 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2057197 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2117233 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2058405 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2119390 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2059767 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2119456 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2062509 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2121560 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2063580 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123309 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2067711 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123465 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2069099 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123823 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2069719 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2124083 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2070997 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2125542 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2071773 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2125647 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2072799 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2126157 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2073782 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2126455 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2073944 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2126590 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2074027 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2127810 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2076433 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2128425 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

227 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP2128635 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2181275 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2128804 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2182380 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2129173 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2182675 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2129454 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2183337 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2129891 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2183699 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2130722 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2184226 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2132418 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2184487 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2133020 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2185049 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2135936 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2186310 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2137286 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP2187344 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2139089 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2187633 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2139452 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2188525 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2140122 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2189248 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2140321 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2191172 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2140623 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2191229 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2140642 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2192025 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2141731 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2192239 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2142347 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2192959 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2142563 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193061 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2143873 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193063 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2144649 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193406 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2144791 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2194366 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2147375 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2195600 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2147820 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2195655 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2150471 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2196643 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2150658 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2196644 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2152067 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2197568 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2153149 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2197712 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2153931 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2197970 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2153965 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2198153 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2156458 01.11.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks

EP2199070 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2158734 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2199096 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2158966 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2199453 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2159922 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2199461 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2160999 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2200400 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2162610 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2200775 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2162673 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2201647 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2164683 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2202085 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2165033 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2202107 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2165884 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2203254 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2166001 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2203539 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2167748 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2205450 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2167862 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2206305 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2168620 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2206619 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2169258 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2207691 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2169285 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2207702 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2171436 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2207707 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2172503 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2208064 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2172504 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2212172 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2174597 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2213616 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2174800 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2216198 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2176326 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2218286 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2178419 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2219197 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2178662 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2219569 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2181032 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2219728 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

228 Reden

EP2221626 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP2221676 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2222525 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2223226 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2223245 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2224654 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2225107 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2225109 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2225432 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2226512 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2227355 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2227627 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2228478 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2229794 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2230731 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2231363 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2231430 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2231964 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2231996 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2232686 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2234122 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2235194 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2235374 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2236385 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2237412 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2237435 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2238371 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2240114 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2240337 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2240421 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2240965 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2241064 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2241131 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2241152 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2242633 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2244018 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2244843 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2244867 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2244940 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2245469 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2245726 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2247595 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2247850 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2250055 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2251157 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2251377 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2252414 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2253013 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2253407 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2253417 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2253762 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2253821 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2255075 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2255083 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2255247 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP2257577 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 45/11 Nummer (11/21)

Datum

229 Reden

Nummer (11/21)

9 november 2011 Datum

Reden

EP2261620 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2271429 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2262631 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2279048 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2265455 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2280780 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2269271 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2281205 20.07.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 45/11

230

9 november 2011

VRB: Verbeteringen. ON 1022337

H05N 5/445

Herpublicatie onterecht vervallen op 01.08.2011 Publicatie verval I.E. 2011/32 Uitgegeven 10.08.2011

EP 1885794

C08L 23/08

Herpublicatie onterecht vervallen op 01.12.2010 Publicatie verval I.E. 2010/42 Uitgegeven 08.12.2010

EP 1681945

A23L 1/29

Herpublicatie onterecht vervallen op 09,03,2011 Publicatie verval I.E. 2011/27 Uitgegeven 06.07.2011