11 06 juli 2011

Nummer 27/11 06 juli 2011 Nummer 27/11 1 06 juli 2011 Inleiding Introduction Hoofdblad Patent Bulletin Het Blad de Industriële Eigendom vers...
Author: Tobias Smith
50 downloads 3 Views 1MB Size
Nummer 27/11

06 juli 2011

Nummer 27/11

1

06 juli 2011

Inleiding

Introduction

Hoofdblad

Patent Bulletin

Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken.

The Patent Bulletin appears on the 3rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings.

Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in electronische vorm via de website van NL Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken hebben.

Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers.

Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:

Subscription rates per calendar year:

Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in electronische vorm op de website van NL Octrooicentrum.

Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office.

Adres: NL Octrooicentrum Patentlaan 2 Postbus 5820 2280 HV Rijswijk Telefoon: 088-6026656 Telefax: 088-6029024 Bankrekeningnummer: Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098 Iban: NL08RBOS0569994098 BIC: RBOSNL2A

Address: Netherlands Patent Office 2 Patentlaan Post Office Box: 5820 2280 HV Rijswijk Telephone: +31(0)88 602656 Telefax: +31(0)88 6029024 Account: Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098 Iban: NL08RBOS0569994098 BIC: RBOSNL2A

Nummer 27/11

2

06 juli 2011 Page

Inhoudsopgave

Blz.

Content

Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet 1995.

5

Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act 1995.

5

Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet 1995.

9

Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act 1995.

9

Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen.

13

Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications.

13

Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien.

14

Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands.

14

Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet 1995.

121

Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act 1995.

121

Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten.

183

Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates.

183

Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten.

184

Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products.

184

Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet 1995.

185

Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law.

185

Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

186

Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made.

186

Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten.

187

Heading OV Contains data concerning registered assignments.

187

Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen.

188

Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors.

188

Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen.

189

Heading MED Contains data concerning other communications.

189

Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring

190

Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment.

190

Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties.

213

Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications.

213

Nummer 27/11

3

06 juli 2011

Overzicht van Inid codes INID CODES

INID CODES

Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.

“INID” Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. “INID” is an acronym for “Internationally agreed Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below:

(11) Octrooinummer (13) Soort document volgens WIPO standaard 16

(11) (13)

(15) (21) (22) (23) (25)

Correctie informatie Octrooiaanvraagnummer Datum van indiening Datum tentoonstelling Taal van indiening

(15) (21) (22) (23) (25)

(26) (30) (31) (32) (33)

Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd Voorrangsgegevens Nummer voorrang Datum voorrang Land van herkomst voorrang

(26) (30) (31) (32) (33)

(34) Oorspronkelijk land van indiening

(34)

(40) Datum van inschrijving (41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag

(40) (41)

(42) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking)

(42)

(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd

(43)

(44) Datum van openbaarmaking

(44)

(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45) in Nederland (46) Inschrijvingsdatum conclusies

(46)

(47) Verleningsdatum octrooi (48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (54) Korte aanduiding (62) Nummer moeder aanvraag

(47) (48)

(68) Nummer basis octrooi (71) Naam aanvrager(s) (72) Naam uitvinder(s)

(68) (71) (72)

(51) (54) (62)

Patent number Kind of document code according to WIPO standard ST.16 Patent correction information Application number Date(s) of filing application(s) Date of exhibition Language in which the published application was originally filed Language in which the application is published Priority Data Number(s) assigned to priority application(s) Date(s) of filling of priority application(s) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. Date(s) of making available to the public Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document Date from which the patent takes effect Date of issuance of a corrected patent document International Patent Classification Title of the invention Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out Number of the basic patent Name(s) of the applicant(s) Name(s) of the inventor(s) if know to be such

Nummer 27/11

4

(73) Naam octrooihouder(s) (74) Naam gemachtigde (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn

(73) (74) (75)

(81) Aangewezen landen volgens de PCT (83) Informatie over micro organismen

(81) (83)

(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien

(84)

(86) Nummer van omgezette aanvraag

(86)

(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel

(87) (92)

(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93) een geneesmiddel (94) Expiratiedatum voor een topografie (95) Certificaten: naam van het product

(94) (95)

06 juli 2011 Name(s) of grantee(s) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) Designated States(s) according to the PCT Information concerning the deposit of microorganisms Designated Contracting States under regional patent conventions Apllication number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application Publication date and number of a PCT application For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community Calculated date of expiry of the topography Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

Nummer 27/11

5

06 juli 2011

Rubrieken NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (51) A01K 1/01 A01C 3/00 (21) 2004030 (22) 29.12.2009 (54) Werkwijze en inrichting voor een economisch, hygiënisch, en milieu, en diervriendelijk stalsysteem.

(71) Michel Bernardus Johanna Gierkink te Vragender (72) Michel Bernardus Johanna Gierkink te Vragender (31) 1037584 (32) 23.12.2009 (33) Nederland (41) 27.06.2011

(41) 30.06.2011

(51) B65G 57/32 B65G 47/71 B65G 47/252 B65G 47/248 A22C 21/00 A22C 17/00

(51) A01G 9/14

(21) 2004008

(21) 2004024

(22) 23.12.2009

(22) 29.12.2009

(54) Vleesverwerkingsysteem.

(54) A coated translucent substrate for a greenhouse and a freezer door.

(71) Stork PMT B.V. te Boxmeer

(71) D. Kuiper Holding B.V. te Leiden (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Dirk Kuiper te Leiden

(71) OMT Solutions Beheer B.V. te Deurne GroGlass SIA te Riga, Letland (LV) (74) Riem te Eindhoven (72) Petrus Antonius van Nijnatten te Deurne (41) 30.06.2011 (51) A01G 9/22 (21) 1037585 (22) 24.12.2009 (54) Werkwijze voor het aanbrengen van een scherm in een warenhuis. (71) Peter Dekker Holding B.V. te Naaldwijk (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Erik Hendrikus Werner Peters te Boxmeer Andries Johan Martijn Kuijpers te Westerbeek Wilbert Hiddink te Varsseveld (41) 27.06.2011 (51) A43B 3/24 (21) 1037595 (22) 29.12.2009 (54) Inrichting voor het veelzijdig gebruik van één paar schoenen. (71) Zeynep Dag te EINDHOVEN Erdal Dag te EINDHOVEN (72) Zeynep Dag te Eindhoven Erdal Dag te Eindhoven (41) 30.06.2011

(51) A47C 7/54 (72) René Cornelis Johannes de Koning A47C 7/42 te 's-Gravenzande (21) 1037586 (41) 27.06.2011 (22) 24.12.2009 (51) A01G 23/081 (54) Zitmeubel voorzien van steun. (21) 1037584 (71) Martijn Dirk Ubbels te Arnhem (22) 23.12.2009

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(54) Kop voor het oogsten van bomen (72) Martijn Dirk Ubbels te Arnhem en voertuig voorzien van een (41) 27.06.2011 dergelijke kop. (51) A47J 39/02 (71) Michel Bernardus Johanna Gierkink te Vragender (21) 2004031 (72) Michel Bernardus Johanna Gierkink te Vragender

(22) 29.12.2009

(41) 27.06.2011

(71) Femke Carine Korst te Berlicum

(51) A01G 23/081 (21) 1037718 (22) 15.02.2010

(54) Warmhouder voor borden. (72) Femke Carine Korst te Berlicum (41) 30.06.2011

(51) G01N 23/083 (54) Kop voor het oogsten van bomen A61B 6/03 en voertuig voorzien van een (21) 2005892 dergelijke kop.

(22) 22.12.2010 (54) Dual-energy imaging at reduced sample rates. (71) General Electric Company te Schenectady, New York, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Xiaoye Wu te NISKAYUNA, NEW YORK, Verenigde Staten van Amerika (US) David Allen Langan te NISKAYUNA, NEW YORK, Verenigde Staten van Amerika (US) Jiang Hsieh te Waukesha, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika (US) Robert Franklin Senzig te Waukesha, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika (US) Dan Xu te NISKAYUNA, NEW YORK, Verenigde Staten van Amerika (US) Thomas Matthew Benson te NISKAYUNA, NEW YORK, Verenigde Staten van Amerika (US) Hao Lai te Niskayuna, New York, Verenigde Staten van Amerika (US) (31) 61/289822 12/962972 (32) 23.12.2009 08.12.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (41) 27.06.2011 (51) B62K 5/00 B62D 1/10 A61G 5/04 (21) 2004029 (22) 29.12.2009 (54) Scooter. (71) Sunpex Technology Co., Ltd. te CHIA YI, Taiwan (TW) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Yi-Ling Jhao te Chia Yi, Taiwan (TW) (41) 30.06.2011 (51) A61N 1/14 (21) 2004013 (22) 24.12.2009 (54) Onderdeken. (71) R.H.F. Dutch Bedding B.V. te Den Haag (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Uwe Albrecht te Woltersdorf, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 27/11

6

(DE) (72) Christiaan Diederik Nederhorst te Den Haag (31) (41) 27.06.2011 (32)

Hendrikus Antonius Hubertus Heijnens te EINDHOVEN 2004032 29.12.2009

(51) B05B 7/04

(33) Nederland

(21) 2004012

(41) 30.06.2011

(22) 23.12.2009

(51) B60Q 1/48

(54) Inrichting voor het vermengen van media, alsmede werkwijze voor de vervaardiging daarvan. (71) Dispensing Technologies B.V. te Helmond (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(21) 2004009 (22) 23.12.2009

06 juli 2011 (22) 24.12.2009 (54) Railroad switch construction and method. (71) Arthur van Moerkerken te AMSTERDAM (72) Arthur van Moerkerken te Amsterdam (41) 27.06.2011 (51) E02D 3/12

(21) 1037594 (54) Lighting unit for a vehicle, vehicle (22) 29.12.2009 with lighting unit, use of a lighting unit. (54) Veenverharding.

(71) Advies op Wielen te Velsen-Noord (71) Wilhelmus Hendricus Johannes (72) Wilhelmus Johannes Joseph Maas Holtkamp te Harmelen (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag te Someren Johannes Holtkamp te Harmelen (72) Niels Hendriks te Velsen-Noord Petrus Lambertus Wilhelmus (72) Wilhelmus Hendricus Johannes Hurkmans te Someren (41) 27.06.2011 Holtkamp te Harmelen (41) 27.06.2011 Johannes Holtkamp te Harmelen (51) B60R 9/10 (51) E04G 7/30 (41) 30.06.2011 (21) 1037592 B23K 9/23 (22) 28.12.2009 (51) G01M 3/38 B23K 9/028 G01M 3/04 (54) Aan een voertuig te bevestigen B23K 9/00 G01M 3/00 inrichting voor het dragen van B23K 33/00 E02D 33/00 een rijwiel. B23K 26/32 (21) 2004027 B23K 26/28 (71) Technisch Teken- en Adviesbureau B23K 26/24 Technical Team Zwolle B.V. te (22) 29.12.2009 Zwolle (21) 2004011 (54) System and method for detecting (22) 23.12.2009

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(72) Sander Snellink te Zwolle (54) Element van een modulair Martijn Adriaan Visker te OMMEN steigersysteem en werkwijze voor (71) vervaardiging daarvan. (41) 29.06.2011 (71) Scafom International B.V. te (51) B62D 7/14 (74) Budel B60G 9/02 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(72) Franciscus Jozef Leonardus Hubertus Brinkmann te Hamont, België (BE) (41) 27.06.2011 (51) B42D 15/10 B42D 15/00 B26F 1/31 (21) (22) (54)

(71)

(21) (22) (54) (71)

(72) Johannes Ignatius Marie Cobben te Veldhoven

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(41) 30.06.2011

(51) C09K 9/02 B42D 15/00 (21) 2004018

(41) 27.06.2011

(22) 24.12.2009

(51) B60G 7/00

(54) Veiligheidskenmerk.

(21) 2004615

(71) VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen B.V. te Apeldoorn

(22) 27.04.2010 (54) Support structure adapted to be associated with an axle suspension assembly.

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(71) DAF Trucks N.V. te Eindhoven

(51) E01B 7/08

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

Movares Nederland B.V. te Utrecht mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(72) Onno Sjoerd Langhorst te 2004032 Maarssen 29.12.2009 René Frank Bolhuis te Bedum Gilles René Noël Gabriel Colard te Hydraulic steering system for use Houten in transport vehicles. (41) 30.06.2011 DAF Trucks N.V. te Eindhoven

(72) Albertus Clemens Maria van der Knaap te HELMOND 2004015 Victor Raue te Geldrop 24.12.2009 Stafanus Nicolaas Everardus Neele te EINDHOVEN Method and apparatus for Adrianus Maria Antonius van applying a perforation in an Nistelrooij te BOXTEL initially flat laminated substrate Hendrikus Antonius Hubertus wherein the substrate is flat after Heijnens te EINDHOVEN irradiation and a possible Henricus Johannes Leijssen te posttreatment. NEDERWEERT-EIND Industrial Automation Integrators Felix Hendriks te EINDHOVEN (IAI) B.V. te Veldhoven

(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH

a water leak in a constructional wall or floor of a submerged excavation.

(72) Johannes Krul te Beuningen (41) 27.06.2011 (21) 1037591

(51) E06B 5/01 E04F 19/08 (21) 2004028 (22) 29.12.2009 (54) Luiksamenstel. (71) Gorter Group B.V. te Schagen (74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den Haag (72) Ákos Bencze te Helvécia, Hongarije (HU) Béla Marton te Kikunfélegyháza, Hongarije (HU) (41) 30.06.2011 (51) E04H 3/28 B62M 9/124 (21) 2004023 (22) 28.12.2009 (54) Podium en samenstel omvattende een podium. (71) JB-Beheer B.V. te Meppel (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) John Geoffrey Bosscher te Meppel (41) 29.06.2011 (51) F03B 17/04

Nummer 27/11

7

06 juli 2011

(21) 1037593

(41) 27.06.2011

(41) 29.06.2011

(22) 29.12.2009

(51) F16H 9/18 F16H 61/662 F16H 55/56

(51) G03F 7/20

(54) Aggregaat die stroom opwekt doormiddel van waterkracht. (71) Sjef Guntlisbergen te Panningen

(21) 1037588

(72) Sjef Guntlisbergen te Panningen

(22) 24.12.2009

(41) 30.06.2011

(54) Continuously variable transmission.

(51) F16G 5/16 C23C 8/26

(21) 2005741 (22) 22.11.2010 (54) Lithographic apparatus and method. (71) ASML Netherlands B.V. te VELDHOVEN

(71) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, (74) ir. Maas te Veldhoven BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) 1037583 (72) Han-Kwang Nienhuys te Utrecht (DE) Peter Jonkers te Eindhoven (22) 23.12.2009 (74) Plevier te Tilburg Alex Huijberts te Veghel (54) Drive belt provided with a steel (72) Paulus Adrianus Josephus Maria (31) 61/289721 ring. Faes te Tilburg (32) 23.12.2009 (71) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, (41) 27.06.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Verenigde Staten van Amerika (51) F16L 37/244 (DE) (41) 27.06.2011 (21) 2004010 (74) Plevier te Tilburg (51) G03F 7/20 (22) 23.12.2009 (72) Bert Pennings te Goirle (21) 2005724 (54) Koppeling voor het losmaakbaar (41) 27.06.2011 (22) 19.11.2010 koppelen van buizen. (51) F16G 5/16 (71) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht (54) Lithographic apparatus and (21) 1037582 device manufacturing method. (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (22) 23.12.2009 (71) ASML Netherlands B.V. te (72) Erwin Ruben Schalkx te VELDHOVEN (54) An endless tension member for a Vlaardingen drive belt, drive belt equipped (74) ir. Maas te Veldhoven Leonardus Maria Poppelier te therewith and manufacturing (72) Koen van Ingen Schenau te Helvoirt method for it. Veldhoven (41) 27.06.2011 (71) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, Jan van Schoot te Eindhoven (51) G03F 7/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Gosse de Vries te Veldhoven (DE) (21) 2005735 (31) 61/289736 (74) Plevier te Tilburg (22) 22.11.2010 (32) 23.12.2009 (72) Cornelia Adriana Elizabeth Crebolder te Roosendaal Hubertus Elisabeth Johannes Pijpers te Waalre (41) 27.06.2011

(54) Imprint lithographic apparatus (33) Verenigde Staten van Amerika and imprint lithographic method. (41) 27.06.2011 (71) ASML Netherlands B.V. te (51) G03F 7/20 VELDHOVEN (74) ir. Maas te Veldhoven

(21) 2005771

(74) ir. Maas te Veldhoven

(22) 06.12.2010

(22) 29.11.2010 (72) Hans Butler te Best Johannes Vermeulen te Helmond (54) Illumination system, lithographic apparatus and illumination Marc van der Wijst te Veldhoven 24.12.2009 method. Jeroen Starreveld te Eindhoven Automatische overbrenging met Cornelius Adrianus Lambertus de (71) ASML Netherlands B.V. te een koppelomvormer, een DNRHoon te Best VELDHOVEN tandwielgroep en een CVTFrancois Debiesme te Weert (74) ir. Maas te Veldhoven eenheid en werkwijze voor het (31) 61/289844 bedrijf daarvan. (72) Wilhelmus de Boeij te Veldhoven Erik Loopstra te Eindhoven Robert Bosch GmbH te Stuttgart, (32) 23.12.2009 Uwe Mickan te Veldhoven BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Verenigde Staten van Amerika Jan van Schoot te Eindhoven (DE) (41) 27.06.2011 Gosse de Vries te Veldhoven Plevier te Tilburg (51) G03F 7/20 (31) 61/290533 Ard van de Wiel te Tilburg (21) 2005863 (32) 29.12.2009 Paul Das te Tilburg (22) 16.12.2010 Stef Scholten te Tilburg (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Calibration method and 27.06.2011 (41) 30.06.2011 apparatus. F16H 55/56 (51) G03F 7/20 (71) ASML Netherlands B.V. te 1037590 (21) 2005821 VELDHOVEN

(51) F16H 37/02 (21) 1037587 (22) (54)

(71)

(74) (72)

(41) (51) (21)

(22) 24.12.2009

(54) Adjustable pulley for a continuously variable transmission.

(54) Lithographic Apparatus, Device (72) Patricius Tinnemans te Hapert Manufacturing Method, and Henricus Pellemans te Veldhoven Method Of Applying A Pattern To Gerbrand van der Zouw te A Substrate. (71) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, Eindhoven BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Willem Coene te Geldrop (71) ASML Netherlands B.V. te (DE) VELDHOVEN (31) 61/290310 (74) Plevier te Tilburg (74) ir. Maas te Veldhoven (32) 28.12.2009 (72) Paulus Adrianus Josephus Maria Faes te Tilburg

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) Frank Staals te Eindhoven

Nummer 27/11 Marcus van de Kerkhof te Helmond

8 Ronald van Mersbergen te Oosterbeek

06 juli 2011 (41) 27.06.2011 (51) H04H 60/41 H04H 20/59 G08G 1/09

(31) 61/289855

(41) 30.06.2011

(32) 23.12.2009

(51) G06K 9/00

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) 1037589

(41) 27.06.2011

(22) 24.12.2009

(22) 24.12.2009

(51) G06Q 50/00 G06Q 10/00 G05B 19/418 G05B 19/042

(54) Method and system for generating a representation of a finger print minutiae locations.

(71) Flister B.V. te Almere

(21) 2004025

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(22) (54)

(71) (74) (72)

(71) Priv-ID B.V. te Eindhoven

(21) 2004016 (54) Radio wave transmitter. (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(72) Eric Ewout Geelhuysen te ALMERE 29.12.2009 Antonius Alphonsus Gerardus van (72) Aweke Negash Lemma te Buul te ALMERE System and method for Eindhoven Hendrik Jan van der Neut te accelarated analysis and benefits Thomas Andreas Maria Kevenaar HARDERWIJK assessment of manufacturing IT te Eindhoven Bart Christiaan Lugtmeijer te systems. Dirk Jeroen Breebaart te ALMERE-BUITEN Eindhoven Atos Origin Nederland te Utrecht Antonius Hermanus Maria (41) 27.06.2011 Ir. Metman te AMSTERDAM Akkermans te Eindhoven Alain Plasschaert te Den Bosch

Nummer 27/11

9

06 juli 2011

NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. (31) 1037584

Haag

(51) A01K 1/01 A01C 3/00

(32) 23.12.2009

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(33) Nederland

(21) 2004030

(47) 27.06.2011

(22) 29.12.2009

(51) B65G 57/32 B65G 47/71 B65G 47/252 B65G 47/248 A22C 21/00 A22C 17/00

(72) Uwe Albrecht te Woltersdorf, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Christiaan Diederik Nederhorst te Den Haag

(54) Werkwijze en inrichting voor een economisch, hygiënisch, en milieu, en diervriendelijk stalsysteem. (73) D. Kuiper Holding B.V. te Leiden (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Dirk Kuiper te Leiden (47) 30.06.2011 (51) A01G 9/14 (21) 2004024 (22) 29.12.2009 (54) A coated translucent substrate for a greenhouse and a freezer door.

(21) 2004008 (22) 23.12.2009 (54) Vleesverwerkingsysteem. (73) Marel Stork Poultry Processing B.V. te Boxmeer

(21) 1037585 (22) 24.12.2009 (54) Werkwijze voor het aanbrengen van een scherm in een warenhuis. (73) Peter Dekker Holding B.V. te Naaldwijk (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(51) A01G 23/081 (21) 1037718 (22) 15.02.2010

(22) 23.12.2009 (54) Inrichting voor het vermengen van media, alsmede werkwijze voor de vervaardiging daarvan.

(72) Erik Hendrikus Werner Peters te Boxmeer Andries Johan Martijn Kuijpers te Westerbeek Wilbert Hiddink te Varsseveld

(72) Wilhelmus Johannes Joseph Maas te Someren Petrus Lambertus Wilhelmus Hurkmans te Someren

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

27.06.2011

(47) 27.06.2011

A43B 3/24

(51) E04G 7/30 B23K 9/23 B23K 9/028 B23K 9/00 B23K 33/00 B23K 26/32 B23K 26/28 B23K 26/24

1037595 29.12.2009 Inrichting voor het veelzijdig gebruik van één paar schoenen.

(73) Zeynep Dag te EINDHOVEN Erdal Dag te EINDHOVEN (72) Zeynep Dag te Eindhoven Erdal Dag te Eindhoven

(21) 2004011

(47) 30.06.2011

(54) Element van een modulair steigersysteem en werkwijze voor vervaardiging daarvan.

(51) A47C 7/54 A47C 7/42 (21) 1037586 24.12.2009 Zitmeubel voorzien van steun.

(22) 23.12.2009

(73) Scafom International B.V. te Budel (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(72) Franciscus Jozef Leonardus Hubertus Brinkmann te Hamont, België (BE)

Martijn Dirk Ubbels te Arnhem

(47) 27.06.2011

27.06.2011

(51) B42D 15/10 B42D 15/00 B26F 1/31

Martijn Dirk Ubbels te Arnhem

B62K 5/00 B62D 1/10 A61G 5/04

(21) 2004015

2004029

(22) 24.12.2009

29.12.2009

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(54) Method and apparatus for applying a perforation in an initially flat laminated substrate wherein the substrate is flat after irradiation and a possible posttreatment.

(72) Yi-Ling Jhao te Chia Yi, Taiwan (TW)

(73) Industrial Automation Integrators (IAI) B.V. te Veldhoven

Scooter. Sunpex Technology Co., Ltd. te CHIA YI, Taiwan (TW)

(47) 30.06.2011 (54) Kop voor het oogsten van bomen (51) A61N 1/14 en voertuig voorzien van een dergelijke kop. (21) 2004013 (73) Michel Bernardus Johanna (22) 24.12.2009 Gierkink te Vragender (54) Onderdeken. (72) Michel Bernardus Johanna Gierkink te Vragender

(21) 2004012

(73) Dispensing Technologies B.V. te Helmond

(22) (72) René Cornelis Johannes de Koning (54) te 's-Gravenzande (73) (47) 27.06.2011 (74) (51) A01G 23/081 (72) (21) 1037584 (47) (22) 23.12.2009 (51) (54) Kop voor het oogsten van bomen en voertuig voorzien van een dergelijke kop. (21) (73) Michel Bernardus Johanna (22) Gierkink te Vragender (54) (72) Michel Bernardus Johanna Gierkink te Vragender (73) (47) 27.06.2011

(51) B05B 7/04

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(73) OMT Solutions Beheer B.V. te Deurne (47) GroGlass SIA te Riga, Letland (LV) (51) (74) Riem te Eindhoven (21) (72) Petrus Antonius van Nijnatten te (22) Deurne (54) (47) 30.06.2011 (51) A01G 9/22

(47) 27.06.2011

(73) R.H.F. Dutch Bedding B.V. te Den

(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH (72) Johannes Ignatius Marie Cobben te Veldhoven (47) 27.06.2011 (51) B60Q 1/48 (21) 2004009

Nummer 27/11

10

(22) 23.12.2009

06 juli 2011

(73) Arthur van Moerkerken te AMSTERDAM (54) Lighting unit for a vehicle, vehicle with lighting unit, use of a (72) Arthur van Moerkerken te lighting unit. Amsterdam

(51) E04H 3/28 B62M 9/124

(73) Advies op Wielen te Velsen-Noord (47) 27.06.2011

(21) 2004023 (22) 28.12.2009

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(51) E02D 3/12

(54) Podium en samenstel omvattende een podium.

(72) Niels Hendriks te Velsen-Noord

(21) 1037594

(73) JB-Beheer B.V. te Meppel

(47) 27.06.2011

(22) 29.12.2009

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(51) B62D 7/14 B60G 9/02

(54) Veenverharding.

(72) John Geoffrey Bosscher te Meppel

(73) Wilhelmus Hendricus Johannes Holtkamp te Harmelen Johannes Holtkamp te Harmelen

(47) 29.06.2011

(21) 2004032 (22) 29.12.2009

(54) Hydraulic steering system for use (72) Wilhelmus Hendricus Johannes Holtkamp te Harmelen in transport vehicles. Johannes Holtkamp te Harmelen (73) DAF Trucks N.V. te Eindhoven (47) 30.06.2011 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (51) G01M 3/38 (72) Albertus Clemens Maria van der G01M 3/04 Knaap te HELMOND G01M 3/00 Victor Raue te Geldrop E02D 33/00 Stafanus Nicolaas Everardus (21) 2004027 Neele te EINDHOVEN Adrianus Maria Antonius van (22) 29.12.2009 Nistelrooij te BOXTEL (54) System and method for detecting Hendrikus Antonius Hubertus a water leak in a constructional Heijnens te EINDHOVEN wall or floor of a submerged Henricus Johannes Leijssen te excavation. NEDERWEERT-EIND (73) Movares Nederland B.V. te Felix Hendriks te EINDHOVEN Utrecht (47) 30.06.2011 (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (51) C09K 9/02 (72) Onno Sjoerd Langhorst te B42D 15/00 Maarssen (21) 2004018 René Frank Bolhuis te Bedum (22) 24.12.2009 Gilles René Noël Gabriel Colard te Houten (54) Veiligheidskenmerk. (73) VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen B.V. te Apeldoorn

(47) 30.06.2011

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(51) E06B 5/01 E04F 19/08

(72) Johannes Krul te Beuningen

(21) 2004028

(47) 27.06.2011

(22) 29.12.2009

(51) C10L 1/04 C10G 47/00 C10G 45/00

(54) Luiksamenstel.

(21) 2005191 (22) 03.08.2010 (54) Fully synthetic jet fuel.

(73) Gorter Group B.V. te Schagen (74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den Haag (72) Ákos Bencze te Helvécia, Hongarije (HU) Béla Marton te Kikunfélegyháza, Hongarije (HU)

(73) Sasol Technology (Proprietary) Limited te JOHANNESBURG, Zuid(47) 30.06.2011 Afrika (ZA) (51) E04G 3/32 (74) Ir. Metman te AMSTERDAM B66F 11/04 (72) Carl Louis Viljoen te (21) 2003020 Vanderbijlpark, Zuid-Afrika (ZA) Miriam Ajam te SASOLBURG, (22) 12.06.2009 Zuid-Afrika (ZA) (54) Dakkraan voor gevelonderhoud. (31) 2009/5411 (73) Schuurman Beheer B.V. te (32) 03.08.2009

Nieuwkoop

(33) Zuid-Afrika

(74) Ir. Assendelft te Lisse

(47) 29.06.2011

(72) Adrianus Fransiscus Gerardus Schuurman te Nieuwkoop Cor van Harten te Nieuwkoop

(51) E01B 7/08 (21) 1037591 (22) 24.12.2009 (54) Railroad switch construction and method.

(31) 1035579 (32) 13.06.2008 (33) Nederland (47) 29.06.2011

(51) F03B 17/04 (21) 1037593 (22) 29.12.2009 (54) Aggregaat die stroom opwekt doormiddel van waterkracht. (73) Sjef Guntlisbergen te Panningen (72) Sjef Guntlisbergen te Panningen (47) 30.06.2011 (51) F16G 5/16 C23C 8/26 (21) 1037583 (22) 23.12.2009 (54) Drive belt provided with a steel ring. (73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Plevier te Tilburg (72) Bert Pennings te Goirle (47) 27.06.2011 (51) F16G 5/16 (21) 1037582 (22) 23.12.2009 (54) An endless tension member for a drive belt, drive belt equipped therewith and manufacturing method for it. (73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Plevier te Tilburg (72) Cornelia Adriana Elizabeth Crebolder te Roosendaal Hubertus Elisabeth Johannes Pijpers te Waalre (47) 27.06.2011 (51) F16H 37/02 (21) 1037587 (22) 24.12.2009 (54) Automatische overbrenging met een koppelomvormer, een DNRtandwielgroep en een CVTeenheid en werkwijze voor het bedrijf daarvan. (73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Plevier te Tilburg (72) Ard van de Wiel te Tilburg Paul Das te Tilburg Stef Scholten te Tilburg (47) 27.06.2011

Nummer 27/11 (51) F16H 55/56

11 Oosterbeek

(21) 1037590

(47) 30.06.2011

(22) 24.12.2009

(51) G06F 19/00

(54) Adjustable pulley for a continuously variable transmission.

(21) 1037190

(73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Plevier te Tilburg (72) Paulus Adrianus Josephus Maria Faes te Tilburg (47) 27.06.2011 (51) F16H 9/18 F16H 61/662 F16H 55/56 (21) 1037588 (22) 24.12.2009 (54) Continuously variable transmission.

(22) 11.08.2009 (54) Classificatiemechanisme met behulp van een dynamische vragenlijst. (73) Hexon B.V. te Nijmegen (72) Andreas Theodorus de Jong te Nijmegen Martijn Antonius Broenland te Wijchen (47) 29.06.2011 (51) G06K 9/00 (21) 1037589 (22) 24.12.2009 (54) Method and system for generating a representation of a finger print minutiae locations.

(73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, (73) Priv-ID B.V. te Eindhoven BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (DE) (72) Aweke Negash Lemma te (74) Plevier te Tilburg Eindhoven (72) Paulus Adrianus Josephus Maria Thomas Andreas Maria Kevenaar Faes te Tilburg te Eindhoven (47) 27.06.2011 Dirk Jeroen Breebaart te Eindhoven (51) F16L 37/244 Antonius Hermanus Maria (21) 2004010 Akkermans te Eindhoven (22) 23.12.2009 (47) 27.06.2011 (54) Koppeling voor het losmaakbaar koppelen van buizen. (73) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Erwin Ruben Schalkx te Vlaardingen Leonardus Maria Poppelier te Helvoirt

(51) H01H 59/00 B81B 3/00 (21) 1038406 (22) 25.11.2010 (54) Electrostatic actuator. (73) Kabushiki Kaisha Toshiba te TOKYO, Japan (JP)

(47) 27.06.2011

(74) dr. ir. Bouwelen te MÜNCHEN

(51) G06Q 50/00 G06Q 10/00 G05B 19/418 G05B 19/042

(72) Takayuki Masunaga te Tokyo, Japan (JP) Hiroaki Yamazaki te Tokyo, Japan (JP)

(21) 2004025 (22) 29.12.2009

(31) 2009-270772 (32) 27.11.2009

(33) Japan (54) System and method for accelarated analysis and benefits (47) 30.06.2011 assessment of manufacturing IT (51) H01L 21/66 systems. G01N 21/17 (73) Atos Origin Nederland te Utrecht (21) 1035245 (74) Ir. Metman te AMSTERDAM

(72) Alain Plasschaert te Den Bosch Ronald van Mersbergen te

(22) 02.04.2008 (54) In situ, ex situ en in-line procesbewaking, optimalisatie en

06 juli 2011 fabricage. (73) Wafermasters Incorporated te San José, California, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Woo Sik Yoo te Palo Alto, California, Verenigde Staten van Amerika (US) Kitaek Kang te Dublin, California, Verenigde Staten van Amerika (US) (31) 11/734195 (32) 11.04.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (47) 29.06.2011 (51) H04H 60/41 H04H 20/59 G08G 1/09 (21) 2004016 (22) 24.12.2009 (54) Radio wave transmitter. (73) Flister B.V. te Almere (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Eric Ewout Geelhuysen te ALMERE Antonius Alphonsus Gerardus van Buul te ALMERE Hendrik Jan van der Neut te HARDERWIJK Bart Christiaan Lugtmeijer te ALMERE-BUITEN (47) 27.06.2011 (51) H04N 1/60 (21) 1029243 (22) 13.06.2005 (54) Inrichting voor het afbeelden van kleurengamma met gebruikmaking van vectoroprekking en werkwijze daarvoor. (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON, Zuid-Korea (KR) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Jin-sub Um te Suwon, Zuid-Korea (KR) Moon-cheol Kim te Suwon, ZuidKorea (KR) Yoon-cheol Shin te Seongnam, Zuid-Korea (KR) (31) 2004-43088 (32) 11.06.2004 (33) Zuid-Korea (47) 29.06.2011

Nummer 27/11

12

06 juli 2011

EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11)

Datum Publicatie Europese aanvrage (43)

IPC klasse (51)

EP06814528.3

22.03.2007

C12P 19/34

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN te Ann Arbor, Michigan, Verenigde Staten van Amerika (US) The Brigham and Women's hospital, Inc. te Boston, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika (US)

EP10174968.7

09.03.2011

B41N 1/24

Becktronic GmbH te Derschen, Bondsrepubliek Duitsland (DE)

Naam/Woonplaats aanvrager (71)

Nummer 27/11

13

06 juli 2011

EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. DUITSLAND (DE) (51) A01C 7/20 A01C 5/06 (11) EP2151154 (21) EP09009954.0 (22) 01.08.2009 (31) 102008037135 (32) 08.08.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Scheibensäschar (47) 29.06.2011 (73) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG te 49205 HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Feldhaus, Werner te 27801 DÖTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Goretzko, Robert te 28201 BREMEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Pokriefke, Michael te 27798 HUDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Steen, Rüdiger te 27798 HUDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Tiessen, Reimer Uwe te 26135 OLDENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Birkhofer, Stefan te 78333 SROCKACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Loebe, Stefan te 88348 BAD SAULGAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A01D 43/08 A01D 43/073 (11) EP2100495 (21) EP08171431.3 (22) 12.12.2008 (31) 102008014001 (32) 13.03.2008

(33) Frankrijk (54) Palier pour disque de coupe d'un lamier (47) 29.06.2011 (73) Coup'Eco te 17800 PONS, Frankrijk (FR) (72) Boulard, Thierry te 17250 SAINTE GEMME, Frankrijk (FR) (51) A01D 43/08 A01D 41/14 A01B 73/04

(22) 12.10.2009 (31) 1036115 (32) 27.10.2008

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

(54) Agricultural machine (73) Lely Patent N.V. te 3147 PA MAASSLUIS

(73) CLAAS Selbstfahrende (72) Van Den Engel, Alfonsus Jacobus Erntemaschinen GmbH te 33428 te 3123 CM SCHIEDAM HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK (51) A01D 90/04 DUITSLAND (DE) A01D 90/02 (72) Pollklas, Manfred te 33378, (11) EP2140753 RHEDA-WIEDENBRÜCK, (21) EP08011958.9 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 02.07.2008 Hartmann, Ralf te 49324, MELLE, (54) Tine feeder BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 29.06.2011 (DE)

(21) EP08015701.9

(32) 06.11.2007

(21) EP09075461.5

(54) Landwirtschaftliche Erntemaschine mit einer Überladeeinrichtung

(11) EP2057878

(31) 0758819

(11) EP2179641

(33) Nederland

(51) A01D 75/18

(22) 04.11.2008

(51) A01D 78/10 A01D 75/20

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) A01D 34/73 A01D 34/66 (21) EP08305771.1

PRAMBACHKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Angleitner, Norbert te 4682 GEBOLTSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2057886 (22) 05.09.2008

(73) Kuhn-Geldrop B.V. te 5667 KP GELDROP (72) Swinkels, J.J.A. te 5671 EA NUENEN

(31) 102007053577

(51) A01F 15/08 A01F 15/07

(32) 09.11.2007

(11) EP2149293

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP08161549.4

(54) Landmaschine

(22) 31.07.2008

(47) 29.06.2011

(54) Baler and wrapper combination

(73) Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges. m.b.H. te 4710 GRIESKIRCHEN, Oostenrijk (AT)

(47) 29.06.2011

(72) Pöttinger, Klaus te 4710 GRIESKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (51) A01D 75/18 (11) EP2057887

(73) Deere & Company te MOLINE, IL 61265-8098, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Viaud, Jean te 70100 GRAY, Frankrijk (FR)

(21) EP08015702.7

(51) A01G 17/00 A01G 1/06

(11) EP2111740

(22) 05.09.2008

(11) EP1886550

(21) EP09005440.4

(31) 202007015633 U

(21) EP07360037.1

(22) 16.04.2009

(32) 09.11.2007

(22) 08.08.2007

(31) 102008020240

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 0607235

(32) 22.04.2008

(54) Landmaschine

(32) 09.08.2006

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 29.06.2011

(33) Frankrijk

(54) Erntevorsatzgerät zum Ernten von stängeligem Erntegut

(73) Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges. m.b.H. te 4710 GRIESKIRCHEN, Oostenrijk (AT)

(54) Procédé de production de plants greffés de végétaux

(47) 29.06.2011

(72) Mairhofer, Manfred te 4720 (73) CLAAS Saulgau GmbH te 88348 PÖTTING, Oostenrijk (AT) BAD SAULGAU, BONDSREPUBLIEK Holzinger, Herbert te 4731

(47) 29.06.2011 (73) ECOSELECTION te 68180 HORBOURG WIHR, Frankrijk (FR)

Nummer 27/11

14

(72) Pelsy, Gilles te 68180 HORBOURG WIHR, Frankrijk (FR) (51) (51) B26B 15/00 (11) A01G 3/06 (21) A01G 3/033 (11) EP1982577 (21) EP07106548.6 (22) 19.04.2007 (54) Handle latch mechanism (47) 29.06.2011 (73) Black & Decker, Inc. te NEWARK, DE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Maddison, Ian te BISHOP AUCKLAND, CO. DURHAM DL14 OTT, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B29C 45/37 A01G 9/02 (11) EP1842419 (21) EP07075262.1

LEÓN, Spanje (ES) A01M 1/20 EP2098116 EP08004306.0

(22) 07.03.2008 (54) Fernsteurbare, stationäre, Zeitgesteuerte Vorrichtung zur Bekämpfung von Fluginsekten

06 juli 2011 (32) 19.12.2001 29.04.2002 (33) Nederland Nederland (54) METHOD AND APPARATUS FOR TRANSPORTING SAUSAGE TO A TREATMENT ROOM (47) 29.06.2011

(73) Poly-clip System GmbH & Co. KG te 60489 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Menno Chemie-Vertrieb GmbH te (DE) 22850 NORDERSTEDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) VAN DE WAL, Hendrik te 3771 AB (DE) BARNEVELD (72) Nevermann, Jan te 22848 (51) A23F 5/36 NORDERSTEDT, (11) EP1627568 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 29.06.2011

(DE) Von der Haar, Frank te 49577 ANKUM-RÜSSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP05107465.6 (22) 12.08.2005 (31) 919490 (32) 17.08.2004

(22) 05.04.2007

(51) A01N 45/02

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 1031540

(11) EP1435786

(32) 07.04.2006

(21) EP01971479.9

(54) Foaming soluble coffee powder containing pressurized gas

(33) Nederland

(22) 17.09.2001

(54) Plastic pot with material-saving wall construction

(54) PESTICIDAL FORMULATIONS

(47) 29.06.2011

(73) ELI LILLY AND COMPANY te INDIANAPOLIS, IN 46285, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011 (73) Kraft Foods Global Brands LLC te NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A01G 13/02

(72) Zeller, Bary Lyn te 60025, GLENVIEW, Verenigde Staten van Amerika (US) Ceriali, Stefano te BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 2WD,, (72) LOWE, Lionel, Barry te DURAL, GROOT BRITTANNIË (GB) NSW 2158, Australië (AU) Gundle, Alan te WAPPENHAM, ROTHWELL, James, Terence te NORTHAMPTONSHIRE NN12 SOUTH TURRAMURRA, NSW 2074, 8SW,, GROOT BRITTANNIË (GB) Australië (AU)

(11) EP1834519

(51) A21C 3/02

(73) Handelsonderneming Van Krimpen B.V. te 4731 CZ OUDENBOSCH (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Wilschut, Maarten Jacob te 4731 CZ OUDENBOSCH

(21) EP06005319.6 (22) 15.03.2006 (54) Baumschürze (47) 29.06.2011 (73) Walter, Hans te 74572 BLAUFELDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Walter, Hans te 74572 BLAUFELDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A01K 89/016 (11) EP1886558 (21) EP07380225.8 (22) 02.08.2007

(11) EP1360902 (21) EP02712343.9

(51) G07F 9/02 A23G 9/28 (11) EP1829453

(22) 14.02.2002

(21) EP07103188.4

(31) 2001039041 2002000860 2002028681

(22) 28.02.2007 (31) BO20060145

(32) 15.02.2001 07.01.2002 05.02.2002

(33) Italië

(33) Japan Japan Japan (54) FOOD DOUGH ROLLING APPARATUS

(32) 28.02.2006 (54) Automatic machine for producing and dispensing semi-liquid foodstuffs (47) 29.06.2011 (73) ALI S.p.A te 20123 MILANO, Italië (IT)

(73) RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. te UTSUNOMIYA-SHI, TOCHIGI 320-0071, Japan (JP)

(72) Cocchi, Gino te 40137, BOLOGNA, Italië (IT) Zaniboni, Gianni te 40037, BORGONUOVO DI SASSO MARCONI BOLOGNA, Italië (IT)

(33) Spanje Spanje

(72) MORIKAWA, Michio te UTSUNOMIYA-SHI, TOCHIGI 3200071, Japan (JP)

(54) Fly fishing reel

(51) A23P 1/12 A23G 9/28 A21C 11/16

(51) A22C 15/00

(11) EP1356743

(11) EP1455584

(21) EP02076611.9

(21) EP02795452.8

(22) 23.04.2002

(22) 19.12.2002

(54) Procédé et appareil de fabrication d'articles de confiserie glacée décorés

(31) 200602168 200700001 (32) 09.08.2006 02.01.2007

(47) 29.06.2011 (73) Bawer Technology S.L te 24226 VILLARENTE LEÓN, Spanje (ES) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Bao Coutado, Carlos te 24002

(47) 29.06.2011

(31) 1019614 1020499

Nummer 27/11

15

(72) MEIJER, Geert Willem te ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632, Verenigde Staten van Amerika (US) FRANKE, William, Conrad te (72) Thomas, Rémi te 60390 CRANBURY, NJ 08512, Verenigde BERNEUIL EN BRAY, Frankrijk (FR) Staten van Amerika (US) Dufort, Christian te 60000 REDDY, Podutoori Ravinder, BEAUVAIS, Frankrijk (FR) Lipton Research & Development Tence, Jean-Francois te 60580 Center te BALTIMORE, MD 21229, COYE LA FORET, Frankrijk (FR) Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A23P 1/08 A23L 1/164 (51) A41B 11/02 A23L 1/09 A41B 11/00 A23L 1/00 (11) EP2265139 A21D 13/08 (21) EP09717481.7 (11) EP1534086 (22) 05.03.2009 (21) EP03765182.5

06 juli 2011

(47) 29.06.2011

(22) 16.04.2007

(73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH)

(31) 441924

(22) 23.07.2003 (31) 0217077 (32) 23.07.2002 (33) GROOT BRITTANNIË (54) BARRIER LAYER BASED ON POLYOL (47) 29.06.2011 (73) MARS, INCORPORATED te MCLEAN, VIRGINIA 22101-3883, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 102008013191 (32) 07.03.2008

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) EIN PAAR MITEINANDER LÖSBAR VERBINDBARER SOCKEN ODER STRÜMPFE MIT VERBESSERTER HALTBARKEIT (47) 29.06.2011 (73) De, Dennis te 72127 KUSTERFINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) JOHNSTON, Andrew, Gordon te (72) De, Dennis te 72127 SLOUGH SL1 4JX, GROOT KUSTERFINGEN, BRITTANNIË (GB) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MEYER, Jeremy, Z. te SLOUGH (DE) SL1 4JX, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A61B 19/04 (51) A23L 1/18 A42B 1/04 (11) EP2051593 A41D 13/12 A41D 13/11 (21) EP07764486.2 A41D 13/00 (22) 13.07.2007 (11) EP1835822 (31) 200600977 (21) EP06700992.8 (32) 14.07.2006 (22) 09.01.2006 (33) Denemarken (31) 0500060 (54) METHOD OF PRODUCING POPCORN CONFECTIONERY AND (32) 11.01.2005 MACHINE FOR USE WITH THE (33) Zweden METHOD (54) GARMENTS, SUCH AS GOWNS, (47) 29.06.2011

(73) Double Pop License ApS te 4174 JYSTRUP, Denemarken (DK) (72) JØRGENSEN, Karsten te DK-4900 NAKSKOV, Denemarken (DK) (51) A23L 1/30 A23D 7/00 (11) EP1414314 (21) EP02758362.4 (22) 18.07.2002 (31) 928027 (32) 10.08.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) COMPOSITION FOR LOWERING BLOOD CHOLESTEROL (47) 29.06.2011 (73) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM Unilever PLC te LONDON EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 25.05.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ARTICLE OF FOOTWEAR HAVING AN UPPER WITH THREAD STRUCTURAL ELEMENTS (47) 29.06.2011 (73) Nike International Ltd. te BEAVERTON, OREGON 970056453, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MESCHTER, James te BEAVERTON, OR 97006-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A43B 7/22 A43B 13/18 (11) EP1972222 (21) EP08005324.2 (22) 20.03.2008 (31) 102007013484 (32) 21.03.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Elastische Fußunterlage (47) 29.06.2011 (73) Brenner, Edeltraud te 88481 BALZHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Brenner, Edeltraud te 88481 BALZHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A63C 9/00 A43C 11/14 (11) EP2201856 (21) EP09015370.1 (22) 11.12.2009 (31) 0807414 (32) 23.12.2008 (33) Frankrijk (54) Ensemble comprenant und dispositif à cliquet et une bande

(47) 29.06.2011 FACE MASKS, GLOVES AND (73) SALOMON S.A.S. te 74370 METZHEADWEAR FOR PERSONNEL TESSY, Frankrijk (FR) INVOLVED IN SURGICAL OPERATIONS AND THE USE OF AN (72) Rancon, Henri te 74000 ANNECY, ADHESIVE IN SUCH GARMENTS Frankrijk (FR) (47) 29.06.2011 (51) A44B 19/26 (73) Mölnlycke Health Care AB te 402 52 GÖTEBORG, Zweden (SE)

(72) JOHANSSON, Helena te S-411 19 GÖTEBORG, Zweden (SE) WALLEFORS, Fredrik te S-416 69 GÖTEBORG, Zweden (SE) ERICSON, Ann-Catherine te S-436 39 ASKIM, Zweden (SE) ERIKSON, Karl te S-44834 FLODA, Zweden (SE) (51) A43B 5/06 A43B 3/26 A43B 23/02

(11) EP1750535 (21) EP05747700.2 (22) 09.05.2005 (31) 843202 (32) 11.05.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) LOCKING ZIPPER PULL (47) 29.06.2011

(11) EP2019602

(73) Nike International Ltd. te BEAVERTON, OREGON 970056453, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP07760707.5

(72) BAKER, Neil D. te NL-1054MZ

Nummer 27/11

16

AMSTERDAM

(NO)

(51) B65D 47/42 B05C 17/00 A61M 35/00 A45D 40/00 A45D 34/04 A45D 34/00 A45D 19/00

(72) LYNGSTADAAS, Staale Petter te 1450 NESODDTANGEN, Noorwegen (NO) ELLINGSEN, Jan Eirik te 1356 BEKKESTUA, Noorwegen (NO) WOHLFAHRT, Johan Caspar te 0287 OSLO, Noorwegen (NO)

(11) EP2227109

(51) A46B 7/06 A46B 13/02

(21) EP09702766.8 (22) 08.01.2009 (31) 10895 (32) 11.01.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) FLUID DELIVERY SYSTEM (47) 29.06.2011

(11) EP1928280 (21) EP06824995.2 (22) 18.09.2006 (31) 720418 P (32) 26.09.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika

(73) The Gillette Company te BOSTON, (54) TOOTHBRUSH THAT PROVIDES ENHANCED CLEANING AND MA 02199, Verenigde Staten van COMFORT Amerika (US) (47) 29.06.2011 (72) GUAY, Gordon, G. te

06 juli 2011 (33) Frankrijk (54) Butee reglable coulissant sur un separateur d'articles (47) 29.06.2011 (73) HMY te 89470 MONETEAU, Frankrijk (FR) (72) Rousselet, Jacky te 89240 LINDRY, Frankrijk (FR) Ythier, David te 89290 CHAMPSSUR-YONNE, Frankrijk (FR) (51) A47G 9/02 (11) EP1527717 (21) EP04020496.8 (22) 28.08.2004 (31) 10350272 (32) 28.10.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Zudecke mit abgeteilten Kammern

(73) Colgate-Palmolive Company te NEW YORK NY 10022-7499, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 29.06.2011

(22) 06.05.2008

(73) IMES GrundstücksverwaltungGmbH te 79539 LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WAGUESPACK, Kenneth te NORTH (72) Schweigert, Erich te 79541 BRUNSWICK, NEW JERSEY 08902, LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (US)

(31) 2007128507

(51) A47C 7/46

(32) 14.05.2007

(11) EP1959795

(51) D03D 15/08 A47G 9/08

(33) Japan

(21) EP06829323.2

(54) Drying system for a hair removing device

(22) 06.12.2006

CHELMSFORD MA 01824, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A45D 27/48 (11) EP1992250 (21) EP08008524.4

(47) 29.06.2011

(31) 202005019654 U

(32) (73) Panasonic Electric Works Co., Ltd. (33) te KADOMA-SHI OSAKA, Japan (JP) (54) (72) Ueda, Yasunori te KADOMA-SHI (47) OSAKA 571-8686, Japan (JP) Hosokawa, Shin te KADOMA-SHI (73) OSAKA 571-8686, Japan (JP) Ibuki, Yasuo te KADOMA-SHI OSAKA 571-8686, Japan (JP) (72) Kashiwabara, Minoru te KADOMASHI OSAKA 571-8686, Japan (JP) Shigeta, Kazuya te KADOMA-SHI (51) OSAKA 571-8686, Japan (JP)

16.12.2005 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND RÜCKENLEHNE UND STUHL 29.06.2011 König + Neurath AG te 61184 KARBEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2077083 (21) EP09150101.5 (22) 06.01.2009 (31) 2008000445 (32) 07.01.2008 (33) Japan (54) Woven fabric product and method of manufacture (47) 29.06.2011

(73) Mont-Bell Co., Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA, Japan (JP) SANDER, Armin te 90763 FÜRTH, (72) Tatsuno, Isamu c/o Mont-Bell Co., BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Ltd. te OSAKA-SHI OSAKA, Japan (DE) (JP) A47D 7/00 (51) A47G 29/126 A47D 13/06

(51) A46B 9/06 A46B 3/18 A46B 11/00

(11) EP1889557

(11) EP1736080

(21) EP06119123.5

(21) EP06115341.7

(11) EP2142036

(22) 17.08.2006

(22) 13.06.2006

(21) EP08804198.3

(54) Foldable Baby Crib

(31) 20055341

(22) 15.09.2008

(47) 29.06.2011

(32) 23.06.2005

(31) 0702890 9195 P 129275 P

(73) Wonderland Nurserygoods Co., Ltd. te TAIPEI, Taiwan (TW)

(33) Finland

(31) 0411211

(11) EP2067420

(32) 21.10.2004

(21) EP08168767.5

(32) 27.12.2007 27.12.2007 16.06.2008 (33) Zweden Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) A MEDICAL CLEANING TOOL (47) 29.06.2011 (73) Corticalis AS te 1450 NESODDTANGEN, Noorwegen

(54) Slot-type letterbox (72) Chen, Shun-Min te TAIPEI, Taiwan (47) 29.06.2011 (TW) (73) Abloy Oy te 80100 JOENSUU, Li, Jian-Qun te TAIPEI, Taiwan Finland (FI) (TW) (72) Hernesniemi, Pauli te 37750, (51) A47F 5/00 LEMPÄÄLÄ, Finland (FI) (11) EP1656858 Peltola, Juhana te 33540, TAMPERE, Finland (FI) (21) EP05292064.2 (51) A47J 31/08 (22) 05.10.2005

Nummer 27/11 (22) 10.11.2008

17

(32) 03.12.2007

(72) Pai, Chung-Jen te TAIPEI HSIEN, Taiwan (TW)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) A47J 45/07

(54) Aus einem Filterpapier hergestellter, tütenartiger Filtereinsatz

(11) EP2249687

(72) Butler, Shane te LN5 9QP LINCOLN, GROOT BRITTANNIË (GB) Lanes, Gordon te NG34 9DD SLEAFORD, GROOT BRITTANNIË (GB)

(21) EP09703562.0

(51) A47L 13/38

(47) 29.06.2011

(22) 21.01.2009

(11) EP1867268

(31) 102008005567

(21) EP06012174.6

(31) 202007016661 U

Taiwan (TW)

06 juli 2011

(73) Melitta Haushaltsprodukte GmbH (32) 22.01.2008 & Co. KG te 32427 MINDEN, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) BESCHLAGTEIL ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM KOCH(72) Hassebrauck, Michael te 32469 ODER BRATGEFÄSS PETERSHAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 29.06.2011 (DE) (73) HEINRICH BAUMGARTEN KG (51) A47J 31/40 (11) EP2257205 (21) EP09708069.1 (22) 03.02.2009 (31) TO20080083 (32) 04.02.2008 (33) Italië (54) SOLUBLE-MATERIAL CONTAINER FOR A BEVERAGE VENDING MACHINE

(22) 13.06.2006 (54) Duster and dusting sheet thereof (47) 29.06.2011 (73) Yang, Ya Ching te 103 TAIPEI, Taiwan (TW) (72) Yang, Ya-Ching te 103 TAIPEI, Taiwan (TW) Pan, Yi-Jun te 103 TAIPEI, Taiwan (TW)

SPEZIALFABRIK FÜR BESCHLAGTEILE te 57290 NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (51) DUITSLAND (DE) (11) (72) BAUMGARTEN, Rolf-Günter te (21) 57290 NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) (DE) (31) (51) A47L 9/20 A47L 5/24

(11) EP1977672

A47L 15/50 EP1345526 EP01982433.3 15.10.2001 10056489

(32) 15.11.2000 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) EINRICHTUNG ZUR VERBESSERUNG DER TROCKNUNGSLEISTUNG EINER GESCHIRRSPÜLMASCHINE

(47) 29.06.2011

(21) EP07105676.6

(73) N&W Global Vending S.p.A. te 24030 VALBREMBO (BERGAMO), Italië (IT)

(22) 04.04.2007

(31) 200720002323 U

(54) An arrangement for grinding and (54) Telemetered characteristic monitor system a method thereof

(54) Filter cleaning mechanisms

(47) 29.06.2011 (47) 29.06.2011 (72) SIRBU VILLA, Dan Alexie te 24040 (73) Black & Decker, Inc. te NEWARK, (73) BSH Bosch und Siemens BONATE SOTTO, Italië (IT) Hausgeräte GmbH te 81739 DE 19711, Verenigde Staten van MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (51) A47J 31/44 Amerika (US) DUITSLAND (DE) A47J 31/00 (72) Coburn, Eric te COUNTY DURHAM, (72) ROSENBAUER, Michael te 86756 (11) EP1352599 DH6 4BD, GROOT BRITTANNIË REIMLINGEN, BONDSREPUBLIEK (GB) (21) EP02008018.0 DUITSLAND (DE) (51) A47L 9/14 (22) 10.04.2002 HEISSLER, Heinz te 89407 DILLINGEN, BONDSREPUBLIEK (11) EP1187548 (54) Getränkesystem DUITSLAND (DE) (21) EP00925799.9 (47) 29.06.2011 DEISS, Ulrich te 89567 (22) 05.04.2000 (73) WMF WÜRTTEMBERGISCHE SONTHEIM, BONDSREPUBLIEK METALLWARENFABRIK AG te DUITSLAND (DE) (31) 9901522 73309 GEISLINGEN/STEIGE, FETZER, Gerhard te 89423 (32) 28.04.1999 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GUNDELFINGEN, (33) Zweden (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) DUST CONTAINER (72) Banzhaf, Jochen te 73312 GEISLINGEN, BONDSREPUBLIEK (47) 29.06.2011 (51) A61M 5/172 DUITSLAND (DE) A61B 5/00 (73) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX te Bührle, Karl-Heinz te 73337 BAD 105 45 STOCKHOLM, Zweden (11) EP1413245 ÜBERKINGEN, BONDSREPUBLIEK (SE) (21) EP03078678.4 DUITSLAND (DE) (72) HENGVOSS, Ingrid te S-460 12 Härringer, Günther te 73312 (22) 20.09.1999 PRÄSSEBO, Zweden (SE) WALDHAUSEN, BONDSREPUBLIEK (31) 103812 P DUITSLAND (DE) (51) B24B 19/00 377472 A47L 11/283 (51) A47J 42/08 (32) 08.10.1998 (11) EP2123207 (11) EP1964498 19.08.1999 (21) EP08009405.5 (21) EP08000754.5 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (22) 21.05.2008 (22) 16.01.2008 (32) 06.02.2007 (33) China (54) Grinder (47) 29.06.2011 (73) Pai, Chung-Jen te TAIPEI HSIEN,

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Medtronic MiniMed, Inc. te NORTHRIDGE, CA 91325-1219, Verenigde Staten van Amerika (US)

Nummer 27/11 (72) Mann, Alfred E. te BEVERLY HILLS, CA 90210, Verenigde Staten van Amerika (US) Mastrototaro, John J. te LOS ANGELES, CA 90024, Verenigde Staten van Amerika (US) Causey III, James D. te LOS ALTOS, CA 94022, Verenigde Staten van Amerika (US) Henke, James te PMB 168, SIMI VALLEY, CA 93063, Verenigde Staten van Amerika (US) Hong, Peter te SANTA CLARITA, CA 91350, Verenigde Staten van Amerika (US) Livingston, John H. te NEWPORT BEACH, CA 92660, Verenigde Staten van Amerika (US) Hague, Clifford W. te AVALON, CA 90704, Verenigde Staten van Amerika (US) Purvis, Richard E. te PASADENA, CA 91104, Verenigde Staten van Amerika (US) Hite, Brad T. te VALENCIA, CA 91355, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32)

18 Verenigde Staten van Amerika (US) MAREK, Monte te PALM BAY, FLORIDA 32907, Verenigde Staten van Amerika (US) MANN, Tary te SATELLITE BEACH, FLORIDA 32937, Verenigde Staten van Amerika (US) BALDA, Anthony te W MELBOURNE, FLORIDA 32904, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61N 1/365 A61N 1/08 A61B 5/053 A61B 5/029

06 juli 2011 (33) Frankrijk (54) SYSTEME D'IMAGERIE MEDICALE (47) 29.06.2011 (73) DESIGNERS DEVELOPERS DISTRIBUTORS ASSOCIATES (D3A) MEDICAL SYSTEMS te 45000 ORLEANS, Frankrijk (FR) (72) DO-HUU, Jean-Paul te F-78720 CERNAY LA VILLE, Frankrijk (FR) (51) A61B 6/04 A61B 6/02 A61B 6/00 (11) EP2138098 (21) EP09157484.8

(11) EP2240076

(22) 07.04.2009

(21) EP09700526.8

(31) 102008030698

(22) 08.01.2009

(32) 27.06.2008

(31) 10426

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 08.01.2008

(54) Mammographieanlage

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 29.06.2011

(54) IMPEDANCE MEASUREMENT AND (73) Siemens AG te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DEMODULATION USING (DE) IMPLANTABLE DEVICE A61B 5/00 (72) Hanke, Wilhelm te 90607, (47) 29.06.2011 EP1460932 RÜCKERSDORF, (73) Cardiac Pacemakers, Inc. te ST. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP02805953.3 PAUL, MN 55112-5798, Verenigde (DE) Staten van Amerika (US) 17.12.2002 Mertelmeier,Dr. Thomas te (72) LYDEN, Michael J. te SHOREVIEW 24506 91058, ERLANGEN, MN 55126, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 21.12.2001 Amerika (US) (DE) Verenigde Staten van Amerika LINDER, William J. te GOLDEN (51) A61B 6/00 VALLEY MN 55422, Verenigde A MINIMALLY-INVASIVE SYSTEM Staten van Amerika (US) AND METHOD FOR MONITORING (11) EP2205156 MUTTONEN, Angela M. te FOREST (21) EP08845200.8 ANALYTE LEVELS LAKE MN 55025, Verenigde 29.06.2011 (22) 02.10.2008 Staten van Amerika (US) Becton, Dickinson and Company RITZINGER, George D. te (31) 983807 P te FRANKLIN LAKES, NEW JERSEY VADNAIS HEIGHTS MN 55127, (32) 30.10.2007 07417-1880, Verenigde Staten Verenigde Staten van Amerika (33) Verenigde Staten van Amerika van Amerika (US) (US) (54) PROSPECTIVE CARDIAC GATING DENUZZIO, John, D. te CHAPEL (51) A61B 5/085 IN COMPUTED TOMOGRAPHY HILL, NC 27513, Verenigde Staten (11) EP1722682 van Amerika (US) (47) 29.06.2011 STROHBEN, William, E., Jr. te (21) EP05714935.3 (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. CARY, NC 27513, Verenigde (22) 04.02.2005 te 5621 BA EINDHOVEN Staten van Amerika (US) (31) 102004008057 (72) HEUSCHER, Dominic, J. te A61B 5/0402 CLEVELAND OHIO 44143, (32) 14.02.2004 EP2083682 Verenigde Staten van Amerika (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (US) EP07854133.1 (54) GERÄT ZUR OSZILLOMETRISCHEN ZABIC, Stanislav te CLEVELAND 17.10.2007 ANALYSE DER OHIO 44143, Verenigde Staten ATEMWEGIMPEDANZ 550759 van Amerika (US) (47) 29.06.2011 18.10.2006 (51) A61B 17/12

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) CARDIAC EVENT MONITORING SYSTEM (47) 29.06.2011

(73) Medicomp, INC. te MELBOURNE FL 32904, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BALDA, Daniel te ORMOND BEACH, FLORIDA 32174, Verenigde Staten van Amerika (US) THOMAS, Robert Michael te MELBOURNE, FLORIDA 32934,

(73) Ganshorn, Peter te 97618 NIEDERLAUER, BONDSREPUBLIEK (11) DUITSLAND (DE) (21) (72) Ganshorn, Peter te 97618 NIEDERLAUER, BONDSREPUBLIEK (22) DUITSLAND (DE) (31)

A61B 17/00 EP2068721

EP07837338.8 24.08.2007 509135

(51) A61B 6/00

(32) 24.08.2006

(11) EP1978874

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP07712637.3

(54) OCCLUDING DEVICE

(22) 05.01.2007

(47) 29.06.2011

(31) 0600129

(73) Boston Scientific Limited te CHRIST CHURCH, Barbados (BB)

(32) 06.01.2006

Nummer 27/11 (72) EIDENSCHINK, Tracee, E.J. te WAYZATA, MN 55391, Verenigde Staten van Amerika (US) JAGGER, Karl, A. te DEEPHAVEN, MN 55331, Verenigde Staten van Amerika (US) TOMASCHKO, Daniel te SAVAGE, MN 55378, Verenigde Staten van Amerika (US)

19

(51) (11) (21) (22) (31)

06 juli 2011

MA 01199, Verenigde Staten van (73) Wilson-Cook Medical Inc. te Amerika (US) WINSTON-SALEM, NC 27105, Verenigde Staten van Amerika A61B 17/068 (US) EP1753346 (72) SURTI, Vihar, C. te WINSTONEP05703235.1 SALEM, NC 27104, Verenigde Staten van Amerika (US) 15.02.2005 DILLON, Travis, E. te WINSTON16218704 SALEM, NC 27106, Verenigde 27.05.2004 Staten van Amerika (US) Israël (51) A61H 23/00

(51) A61B 19/00 A61B 17/02

(32)

(11) EP1915951

(54) A STAPLING DEVICE

(21) EP07254164.2

(47) 29.06.2011

(11) EP2238921

(22) 19.10.2007

(73) Medigus Ltd. te 84965 OMER, Israël (IL)

(21) EP10003646.6

(72) SONNENSCHEIN, Minelu te 85025 MEITAR, Israël (IL) SONNENSCHEIN, Elazar te 84800 BEER SHEVA, Israël (IL) GOVRIN, Amir te 62336 TEL AVIV, Israël (IL)

(31) 202009004616 U

(31) 0621341 (32) 26.10.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Knee distractor (47) 29.06.2011 (73) Howmedica Osteonics Corp. te ALLENDALE, NJ 07401-1677, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Vielpeau, Claude te 14200 HEROUVILLE ST. CLAIR, Frankrijk (FR) Mailhe, Didier te 34980 MURLES, Frankrijk (FR) Ghestem, Didier te 62580 NEUVILLE SAINT VAAST, Frankrijk (FR) Rivat, Paul te 07130 ST. PERAY, Frankrijk (FR) Raguet, Marc te 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE, Frankrijk (FR) Stahl, Philippe te 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS, Frankrijk (FR) François, Jean-Marie te 67500 MARIENTHAL, Frankrijk (FR) Geais, Laurent te 94450 LIMEIL BREVANNES, Frankrijk (FR) (51) A61B 17/11 A61B 17/04 A61B 17/00

(33)

(51) A61B 17/10 (11) EP1855600 (21) EP06727243.5 (22) 01.02.2006 (31) 650352 P (32) 04.02.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A DEVICE FOR THE TREATMENT OF AN ANEURYSM (47) 29.06.2011 (73) Zuli Holdings, Ltd. te 61581 TELAVIV, Israël (IL) (72) RICHTER, Jacob te 47226 RAMAT HASHARON, Israël (IL) (51) A61B 5/026 A61B 17/11 A61B 17/064

(22) 01.04.2010 (32) 03.04.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers durch mechanische Druckwellen mit einem austauschbaren Prallkörper (47) 29.06.2011 (73) STORZ MEDICAL AG te 8274 TÄGERWILEN, Zwitserland (CH) (72) Novak, Pavel, Dr. te 8234 STETTEN, SH, Zwitserland (CH) Schulz, Manfred te 8274 TÄGERWILEN/T, Zwitserland (CH) Froese, Klaus te 78465 KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61B 18/14 (11) EP1123053 (21) EP99925882.5 (22) 26.05.1999 (31) 175855

(11) EP2120731

(32) 20.10.1998

(21) EP08729397.3

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 08.02.2008

(54) RESPOSABLE ELECTROSURGICAL INSTRUMENT

(31) 901422 P

(11) EP2094167

(32) 15.02.2007

(21) EP07868914.8

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 28.11.2007

(54) PROBE COUPLER ASSEMBLY

(31) 872023 P

(47) 29.06.2011

(73) Cook Vascular Incorporated te LEECHBURG, PA 15656, Verenigde Staten van Amerika (54) VISCERAL ANCHORS FOR PURSE(US) STRING CLOSURE OF (72) LUI, Chun Kee te MONROEVILLE, PERFORATIONS PA 15146, Verenigde Staten van (47) 29.06.2011 Amerika (US) (73) Wilson-Cook Medical, Inc. te (51) A61B 17/11 WINSTON-SALEM, NC 27105, (11) EP2124759 Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP08729010.2 Baystate Health, Inc. te (22) 05.02.2008 SPRINGFIELD, MA 01199, (31) 904084 P Verenigde Staten van Amerika (32) 30.11.2006

(33) Verenigde Staten van Amerika

(US)

A61B 17/225

(32) 28.02.2007

(72) SURTI, Vihar C. te WINSTON(33) Verenigde Staten van Amerika SALEM, NC 27106, Verenigde (54) INTESTINAL BYPASS USING Staten van Amerika (US) MAGNETS DESILETS, David te SPRINGFIELD, (47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011 (73) MEGADYNE MEDICAL PRODUCTS, INC. te DRAPER, UT 84020, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BORGMEIER, Paul te SALT LAKE CITY, UT 84103, Verenigde Staten van Amerika (US) ISAACSON, James, D. te SALT LAKE CITY. UTAH 84108, Verenigde Staten van Amerika (US) MILLER, William, A. te BLUFFDALE, UT 84065, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61B 18/18 (11) EP1572019 (21) EP03777928.7 (22) 24.10.2003 (31) 280653 (32) 25.10.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika

Nummer 27/11

20

(54) ABLATION CATHETERS

A61F 2/06

06 juli 2011 (32) 06.09.2004

(47) 29.06.2011

(11) EP1305078

(33) Frankrijk

(73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN te ANN ARBOR, MI 48109-8202, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP01961714.1

(54) Implant de fixation d'un greffon osseux au sein d'une articulation en vue d'assurer l'arthrodèse de l'articulation

(72) ORAL, Hakan te ANN ARBOR, MI 48108, Verenigde Staten van Amerika (US) MORADY, Fred te ANN ARBOR, MI 48105, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 24.07.2001 (31) 220297 P (32) 24.07.2000 (54) STIFFENED BALLOON CATHETER FOR DILATATION AND STENTING (73)

(11) EP1781201 (21) EP05756985.7 (31) 0401984

(72)

(32) 05.08.2004 (33) Zweden (54) GUIDE DEVICE ABLE TO INTERACT WITH A NUMBER OF SLEEVES DISPOSED IN A TOOTH TEMPLATE (51)

(72) Kofoed, Hakon te 2920 CHARLOTTENLUND, Denemarken (DK) Grayzel, Jeffrey te MORRISTOWN, NJ 07960, Verenigde Staten van (51) A61F 2/46 Amerika (US) A61F 2/44 Grayzel, Joseph te ENGLEWOOD, (11) EP1755499 NJ 07631, Verenigde Staten van (21) EP05745561.0 Amerika (US) Grayzel, Jeffrey te MORRISTOWN, (22) 02.05.2005 NJ 07960, Verenigde Staten van (31) 567933 P Amerika (US) 973834 Grayzel, Joseph te ENGLEWOOD, (32) 03.05.2004 NJ 07631, Verenigde Staten van 25.10.2004 Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika A61F 2/06 Verenigde Staten van Amerika EP1935374 (54) PROSTHESES FOR REPLACEMENT

(47) 29.06.2011

(11)

(73) Nobel Biocare Services AG te 8058 ZÜRICH-FLUGHAFEN, Zwitserland (CH)

(21) EP07024709.3

(72) BRAJNOVIC, Izidor te S-416 77 GÖTEBORG, Zweden (SE) (51) A61C 8/00 A61C 19/06 (11) EP1943977 (21) EP07000588.9

(22) 20.12.2007 (31) 102006062384 (32) 22.12.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Schlauchförmige Gefäßprothese zum Ersatz der Aorta ascendens (47) 29.06.2011

(47) (73)

(72)

OF NATURAL FACET JOINTS WITH ARTIFIAL FACET JOINT SURFACES

(47) 29.06.2011 (73) Gmedelaware 2 LLC te WILMINGTON DE 19801, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) YUAN, Hansen te FAYETTEVILLE, NY 13066, Verenigde Staten van Amerika (US) REILEY, Mark, A. te PIEDMONT, CA 94611, Verenigde Staten van Amerika (US) STINSON, David te WOODINVILLE, WA 98072, Verenigde Staten van Amerika (US) JONES, Lawrence, R. te CONIFER, CO 80433, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Aesculap AG te 78532 TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK Zahnmedizinisches Implantat und DUITSLAND (DE) zahnmedizinischer (72) Goldmann, Helmut te 78532 Implantataufbau TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK 29.06.2011 DUITSLAND (DE) Merckle, Christof te 68199 ZL Microdent-Attachment GmbH MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK & Co. KG te 58339 DUITSLAND (DE) BRECKERFELD, BONDSREPUBLIEK Sievers, Hans-Hinrich te 24119 DUITSLAND (DE) KRONSHAGEN, BONDSREPUBLIEK (51) A61F 2/64 Graf, Hans-Ludwig Prof. Dr. med. DUITSLAND (DE) (11) EP1761218 dent. te 04451 PANITZSCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) A61F 2/16 (21) EP05753237.6 (DE) (11) EP1845899 (22) 17.05.2005

(22) 12.01.2007 (54)

(73) Newdeal te 69006 LYON, Frankrijk (FR)

(47) 29.06.2011

(51) A61C 1/08

(22) 04.07.2005

(47) 29.06.2011

(51) A61F 2/82 A61F 2/06

(21) EP04806542.9

(31) 202004008157 U

(22) 29.12.2004

(32) 19.05.2004

(21) EP06806912.9

(54) METHOD OF PREPARING A PRELOADED IOL INJECTOR

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 02.10.2006

(47) 29.06.2011

(11) EP1942832

(31) 05109136 (32) 03.10.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (54) RADIO-OPAQUE ENDOPROSTHESIS (47) 29.06.2011 (73) Cardiatis S.A. te 5032 ISNES, België (BE) (72) Frid, Noureddine te 1650 BEERSEL, België (BE) (51) A61M 29/02 A61M 25/10

(54) PROTHESENGELENK

(47) 29.06.2011 (73) BAUSCH & LOMB INCORPORATED (73) medi GmbH & Co. KG te 95448 te ROCHESTER, NY 14604, BAYREUTH, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (US) (72) SHEN, Hsin, Fa te TAIPEI, Taiwan (72) PYNSON, Joël te F-31400 (TW) TOULOUSE, Frankrijk (FR) (51) A61F 5/00 (51) A61F 2/28 (11) EP1906889 A61B 17/064 (11) EP1632199 (21) EP05356146.0 (22) 05.09.2005 (31) 0409427

(21) EP06733051.4 (22) 12.05.2006 (31) 1029502 1031342 (32) 12.07.2005

Nummer 27/11 10.03.2006 (33) Nederland Nederland (54) HIP ABDUCTION ORTHOSIS (47) 29.06.2011 (73) Össur Europe B.V. te 5692 DC SON (72) CHRISTENHUSZ, Harry Plechelmus te D-48455 BAD BENTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KRUIJSEN, Lambertus Joseph Martinus te NL-5406 AL UDEN (51) A61F 5/00 A61F 2/00

21 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ELLERMANN, Andree te 76275 ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SEMSCH, Hartmut te 70374 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DRESSLER, Kai te 99086 ERFURT, (51) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ALBASINI, Alfio te CH-6595 (11) RIAZZINO, Zwitserland (CH) (21) LIEBAU, Christian te 38114 BRAUNSCHWEIG, BONDSREPUBLIEK(22) DUITSLAND (DE) (31)

(11) EP1719480

(51) A61L 24/04 A61F 5/445 A61F 5/443

(21) EP06252355.0

(11) EP1838257

(22) 03.05.2006

(21) EP06700065.3

(31) 121912

(22) 09.01.2006

(32) 04.05.2005

(31) 0500063

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 11.01.2005

(54) Remotely adjustable artificial sphincter

(33) Zweden

(54) COMPONENT FOR FORMING A SEAL AROUND AN OPENING IN THE SKIN (73) ETHICON ENDO-SURGERY, INC. te CINCINNATI, OHIO 45242, (47) 29.06.2011 Verenigde Staten van Amerika (73) Mölnlycke Health Care AB te 402 (US) 52 GÖTEBORG, Zweden (SE) (47) 29.06.2011

06 juli 2011 (DE) RITTER, Helmut te 42111 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMITZ, Daniel te 50677 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) A61F 5/44 A61F 13/15 EP1774938 EP05780230.8 12.08.2005 2004237217

(32) 17.08.2004 (33) Japan (54) DISPOSABLE PANTS (47) 29.06.2011 (73) Livedo Corporation te SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 7990122, Japan (JP) (72) FUJIOKA, Masaru, Tokushima Sadamitsu Pl., L. Corp. te MIMAGUN, TOKUSHIMA 779-4104, Japan (JP) (51) A61F A61F A61F A41F

13/56 13/496 13/15 1/00

(11) EP1490007 (72) Hassler, Jr., William L. te (72) FABO, Tomas te S-435 41 (21) EP03750006.3 CINCINNATI, OHIO 45249, MÖLNLYCKE, Zweden (SE) Verenigde Staten van Amerika SÖDERSTRÖM, Bengt te S-431 31 (22) 25.03.2003 (US) MÖLNDAL, Zweden (SE) (31) 0200987 Dlugos, Jr., Daniel F. te MORROW, SVENSBY, Anna te S-413 14 (32) 02.04.2002 OHIO 45152, Verenigde Staten GÖTEBORG, Zweden (SE) van Amerika (US) (33) Zweden (51) A61F 7/00 (54) METHOD FOR PRODUCTION OF (51 A61F 5/01 (11) EP1820479 DIAPER PANTS ) (21) EP06003420.4 (47) 29.06.2011 (11 EP2219568 ) (22) 20.02.2006 (73) SCA Hygiene Products AB te 405 03 GÖTEBORG, Zweden (SE) (21 EP08855267.4 (54) Handheld thermal therapy device ) (72) KARLSSON, Birgitta te S-435 31 (47) 29.06.2011 MÖLNLYCKE, Zweden (SE) (22 14.11.2008 (73) Cheng, Tzu-Chen te SANTO SKOGSBERG, Johan te S-431 57 ) DOMINGO, GÖTEBORG, Zweden (SE) (31 102007057578 Dominicaanse Republiek (DO) ERWAST, Lennart te S-416 63 ) (72) Cheng, Tzu-Chen te SANTO GÖTEBORG, Zweden (SE) (32 28.11.2007 DOMINGO, WIDLUND, Urban te S-435 43 ) Dominicaanse Republiek (DO) PIXBO, Zweden (SE) (33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FERNFORS, Ingemar te S-431 38 (51) G02B 1/04 ) MÖLNDAL, Zweden (SE) C08F 220/18 C08F 220/06 (54 SPRUNGGELENKORTHESENSYSTEM (51) A61F 13/15 A61F 9/00 ) (11) EP2087868 (11) EP2222259 (47 29.06.2011 (21) EP08425066.1 ) (21) EP08858655.7 (22) 05.02.2008 (73 Otto Bock HealthCare GmbH te (22) 05.12.2008 (54) Method and machine for ) 37115 DUDERSTADT, (31) 102007059470 manufacturing sanitary pads for BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ladies, and sanitary pad obtained (32) 11.12.2007 (72 VOLLBRECHT, Matthias te 37412 using said method (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ) HERZBERG AM HARZ, (47) 29.06.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) OPHTHALMOLOGISCHE BRÜGGEMANN, Gert-Peter te 50858 ZUSAMMENSETZUNG UND DEREN (73) Fameccanica.Data S.p.A. te KÖLN, BONDSREPUBLIEK 66020 SAMBUCETO DI S. VERWENDUNG DUITSLAND (DE) GIOVANNI TEATINO (CHIETI), Italië (47) 29.06.2011 GÖSELE-KOPPENBURG, Andreas te (IT) 79540 LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK(73) *Acri. Tec GmbH te 16761 (72) Cianci, Enio Giovanni te 66020 HENNIGSDORF, DUITSLAND (DE) SAMBUCETO DI S. GIOVANNI BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BEST, Raymond te 70180

Nummer 27/11 TEATINO (CHIETI), Italië (IT)

22 (21) EP07024029.6

(51) A61F 13/494 A61F 13/475

(22) 12.12.2007

(11) EP1322271

(32) 18.01.2007

(21) EP01970478.2

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 28.09.2001 (31) 0003521

(54) ZweikomponentenAbformmassen

(32) 02.10.2000

(47) 29.06.2011

(31) 102007003604

(73) Heraeus Kulzer GmbH te 63450 HANAU, BONDSREPUBLIEK (54) ABSORBENT ARTICLE WITH DUITSLAND (DE) LEAKAGE BARRIERS CONTAINING DISTANCE ELEMENTS TO CREATE (72) Grundler, Andreas te 41542 DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK STABLE TRANSVERSAL CHANNELS DUITSLAND (DE) (47) 29.06.2011 (33) Zweden

(73) SCA Hygiene Products AB te 405 03 GÖTEBORG, Zweden (SE) (72) DREVIK, Solgun te S-435 35 MÖLNYCKE, Zweden (SE) (51) A61H 33/00 (11) EP1557150 (21) EP04251070.1 (22) 26.02.2004 (31) 702198

(51) A61Q 5/06 A61K 8/99 A61K 8/00

(11) EP1890670 (21) EP05779006.5 (22) 03.08.2005 (31) 598548 P (32) 03.08.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) POLYSACCHARIDE GRAFT COPOLYMERS AND THEIR USE IN HAIR CARE APPLICATION

(54) Curvilinear Spa

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

(73) Rhodia, Inc. te CRANBURY, NJ 08512, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 04.11.2003

(73) Dimension One Spas te VISTA, CALIFORNIA 92081, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Walker, Victor Lee te MURRIETTA, CALIFORNIA 92563, Verenigde Staten van Amerika (US) Pflueger, Timothy P. te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92115, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61J 1/20 (11) EP1517663 (21) EP03816475.2 (22) 24.01.2003 (31) 59497 (32) 29.01.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Stopper for medical fluid Transfer

(51) A61Q 19/04 A61K 8/98 Becton, Dickinson and Company A61K 8/97 te FRANKLIN LAKES, NEW JERSEY A61K 8/67 07417-1880, Verenigde Staten A61K 8/60 van Amerika (US) A61K 8/55 A61K 8/35 THIBAULT, Jean-Claude te FA61K 8/04 38120 SAINT-EGRÈVE, Frankrijk (FR) (11) EP1938790 JANSEN, Hubert te 35041 (21) EP07122537.9 MARBURG-MICHELBACH, (22) 06.12.2007 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 102006058394 (DE) BINT, Stephen te WILTS SN14 (32) 07.12.2006 6RT, GROOT BRITTANNIË (GB) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C08L 83/04 (54) Hautbräunungsmittel auf der C08L 71/02 Basis von Dihydroxyaceton A61K 6/10 (47) 29.06.2011 EP1946740

(47) 29.06.2011 (73)

(72)

(51)

(11)

(72) GUNN, Euen te TRENTON, NJ 08611, Verenigde Staten van Amerika (US) LIU, Leo Zhaoqing te LAWRENCEVILLE, NJ 08648, Verenigde Staten van Amerika (US) PRIOU, Christian te 69260 CHARBONNIERES LES BAINS, Frankrijk (FR) GABBIANELLI, Alvino te HOLLAND, PA 18966-2831, Verenigde Staten van Amerika (US) WARBURTON, Stewart Alexander te WEST WINDSOR, NJ 085503519, Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011 (73) Coty Germany GmbH te 55116 MAINZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Golz-Berner, Karin te 98000 MONACO, Monaco (MC) Zastrow, Leonhard te 98000 MONACO, Monaco (MC) (51) A61Q 5/10 A61K 8/35 (11) EP1586301 (21) EP04007479.1 (22) 27.03.2004 (54) Process for oxidative colouring keratin fibres with a pretreatment composition comprising dihydroxyacetone (47) 29.06.2011 (73) KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH te 64297 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Wilz, Rüdiger te 64319 PFUNGSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61K A61K A61K A61K A61K A61K A61K A61K A61K

9/00 31/738 31/736 31/732 31/731 31/724 31/722 31/718 31/715

(11) EP2026763 (21) EP07747448.4 (22) 16.05.2007 (31) 06076056 806313 P (32) 16.05.2006 30.06.2006 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) A METHOD TO REDUCE THE SYMPTOMS OF HEARTBURN AND GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) BY SPECIFIC POLYSACCHARIDES (47) 29.06.2011 (73) Frutarom Netherlands B.V. te 3905 PE VEENENDAAL (72) VERBRUGGEN, Maria Anna te 6871 DH RENKUM KELLY, Calvin T. te REGINA, SASKATCHEWAN S4P 3R8, Canada (CA) SUDOM, Blaine G. te AVONLEA, SASKATCHEWAN S0H 0C0, Canada (CA) (51) A61K 9/08 (11) EP1948133 (21) EP06802424.9 (22) 28.08.2006 (31) 713403 P (32) 01.09.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika

Nummer 27/11

23

(54) ARGATROBAN FORMULATION COMPRISING AN ACID AS SOLUBILIZER (47) 29.06.2011 (73) BAXTER INTERNATIONAL INC. (a Delaware corporation) te DEERFIELD ILLINOIS 60015, Verenigde Staten van Amerika (US) Baxter Healthcare S.A. te 8152 GLATTPARK (OPFIKON), Zwitserland (CH) (72) OWOO, George te NORTH (51) PLAINFIELD, NJ 07063, Verenigde Staten van Amerika (US) BURGOS, Richard A. te RAHWAY, (11) NJ 07065, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) (51) A61K 9/50 A61K 9/127 A61K 38/27

(22)

(11) EP2231120

(32)

(21) EP08864968.6 (22) 21.11.2008 (31) 07024906 (32) 21.12.2007 (33) Europees Octrooi Bureau

(31)

(33)

HOVEY, Douglas, C. te (DE) GILBERTSVILLE, PA 19525, (72) PAIRET, Michel te 88400 Verenigde Staten van Amerika BIBERACH, BONDSREPUBLIEK (US) DUITSLAND (DE) RYDE, Tuula, A. te MALVERN, PA PIEPER, Michael, Paul te 55411 19355, Verenigde Staten van BINGEN, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) BOSCH, H., William te BRYN MEADE, Christopher, John, MAWR, PA 19010, Verenigde Montague te 55411 BINGEN, Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND LEE, Robert, W. te BOYERTOWN, (DE) PA 19512-7547, Verenigde Staten (51) C07D 223/26 van Amerika (US) C07D 209/86 A61K 9/48 C07C 235/84 A61K 9/14 A61P 9/10 A61K 31/436 A61P 9/00 EP2198858 A61P 43/00 A61P 25/28 EP10152774.5 A61P 25/00 25.03.1999 A61P 17/02 7903998 A61K 31/55 18296398 A61K 31/403 A61K 31/166 26.03.1998 29.06.1998 (11) EP2039354 Japan (21) EP07742543.7 Japan (22) 26.04.2007

(54) Sustained release preparation of a macrolide compound like tacrolimus

(54) SOLID LIPID MICROCAPSULES (47) 29.06.2011 CONTAINING GROWTH HORMONE (73) Astellas Pharma Inc. te TOKYO IN THE INNER SOLID CORE 103-8411, Japan (JP) (47) 29.06.2011 (72) Yamashita, Kazunari te TOKYO (73) Merck Patent GmbH te 64293 103-8411, Japan (JP) DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK Hashimoto, Eiji te TOKYO 103DUITSLAND (DE) 8411, Japan (JP) (72) RICHARD, Joel te I-00046 Nomura, Yukihiro te TOKYO 103GROTTAFERRATA, Italië (IT) 8411, Japan (JP) BALDASCINI, Helen, Gabriela te IShimojo, Fumio te TOKYO 10300040 LANUVIO, Italië (IT) 8411, Japan (JP) AGOSTINETTO, Rita te I-00040 Tamura, Shigeki te TOKYO 103ROCCA DI PAPA (RM), Italië (IT) 8411, Japan (JP) DE ANGELIS, Luisa te I-63040 Hirose, Takeo te TOKYO 103-8411, FOLIGNANO, Italië (IT) Japan (JP) DESCHAMPS, Frantz te F-54000 Ueda, Satoshi te TOKYO 103NANCY, Frankrijk (FR) 8411, Japan (JP) Saitoh, Takashi te TOKYO 103(51) A61K 9/51 8411, Japan (JP) A61K 9/26 Ibuki, Rinta te TOKYO 103-8411, A61K 9/19 Japan (JP) A61K 31/436 Ideno, Toshio te TOKYO 103-8411, (11) EP1585502 Japan (JP) (21) EP03811260.3 (51) A61K 31/00 (22) 12.11.2003 (31) 425264 P (32) 12.11.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) FAST-DISINTEGRATING SOLID DOSAGE FORMS BEING NOT FRIABLE AND COMPRISING PULLULAN

06 juli 2011

(11) EP1379225 (21) EP02724207.2

(31) 2006124858 (32) 28.04.2006 (33) Japan (54) COMPOUNDS BLOCKING THE NMDA RECEPTOR CHANNEL AND PHARMACEUTICAL AGENT USING THE SAME (47) 29.06.2011 (73) National University Corporation Chiba University te CHIBA, 2638522, Japan (JP) (72) IGARASHI, Kazuei te CHIBA-SHI, CHIBA 260-8675, Japan (JP) TAKAYAMA, Hiromitsu te CHIBASHI, CHIBA 263-8522, Japan (JP) (51) A61P 11/00 A61K 31/66 A61K 31/505 A61K 31/205 A61K 31/185 (11) EP2200603 (21) EP08801690.2 (22) 25.08.2008 (31) 102007040615 (32) 27.08.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 10113366

(54) OSMOLYTE ZUR BEHANDLUNG VON ALLERGISCH BEDINGTEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN

(32) 20.03.2001

(47) 29.06.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Bitop AG te 58453 WITTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 07.03.2002

(54) NEUE ARZNEIMITTELKOMPOSITIONEN (47) 29.06.2011 AUF DER BASIS VON (73) Elan Pharma International Limited ANTICHOLINERGIKA UND te ATHLONE, COUNTY ENDOTHELINANTAGONISTEN WESTMEATH, Ierland (IE) (47) 29.06.2011 (72) PRUITT, John, D. te (73) Boehringer Ingelheim Pharma COLLEGEVILLE, PA 19426, GmbH & Co.KG te 55216 Verenigde Staten van Amerika INGELHEIM AM RHEIN, (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) KRUTMANN, Jean te 41844 WEGBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LENTZEN, Georg te 58313 HERDECKE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHWARZ, Thomas te 74072 HEILBRONN, BONDSREPUBLIEK

Nummer 27/11 DUITSLAND (DE) (51) C12Q 1/44 A61K 31/35 (11) EP1875906 (21) EP07017630.0 (22) 21.07.2004 (31) 200301773 (32) 25.07.2003 (33) Spanje (54) Therapeutic use of yessotoxin as human tumor cell growth inhibitor (47) 29.06.2011 (73) LABORATORIO CIFGA, S.A. te 27001 LUGO, Spanje (ES) (72) Botana López, Luis Miguel te SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA, Spanje (ES) Alfonso Rancaño, Amparo te SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA, Spanje (ES) Rodríguez Vieytes, Mercedes te SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA, Spanje (ES) Loza García, María Isabel te SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA, Spanje (ES) (51) A61K 31/40 (11) EP1061915

24 OPIOID RECEPTOR MODULATORS (51) A61P 37/08 A61P 37/00 A61K 9/02 (73) Janssen Pharmaceutica N.V. te A61K 9/00 B2340 BEERSE, België (BE) A61K 35/74 (72) BRESLIN, Henry J., te LANSDALE, A23L 1/30 PA 19446, Verenigde Staten van A23L 1/29 Amerika (US) (11) EP2217253 HE, Wei, te AUDUBON, PA 19403, (21) EP08858056.8 Verenigde Staten van Amerika (US) (22) 08.12.2008 KAVASH, Robert W., te GLENSIDE, (31) PCT/NL2007/050633 PA 19038, Verenigde Staten van (32) 07.12.2007 Amerika (US) (47) 29.06.2011

(51) A61K 31/575 (11) EP1322315 (21) EP01972783.3

(31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51)

(54) BIFIDOBACTERIUM FOR DUST MITE ALLERGY

(31) 2000058127

(47) 29.06.2011

(32) 04.10.2000

(73) N.V. Nutricia te 2712 HM ZOETERMEER

(33) Zuid-Korea

(72) KNOL, Jan te NL-6708 SM (54) FORMULATIONS FOR REDUCING WAGENINGEN OR ELIMINATING TOXICITY OF KNIPPELS, Leon Matthieu ENVIRONMENTAL HORMONES Johannes te NL-3523 VJ UTRECHT CONTAINING URSODEOXYCHOLIC GOOSSENS, Dominique Anne ACID Marie te NL-3521 DA UTRECHT (47) 29.06.2011 (51) A61P 15/14 (73) DAEWOONG PHARMACEUTICAL A61K 38/21 CO., LTD. te SUNGNAM, KYUNGGI(11) EP1944037 DO 461-120, Zuid-Korea (KR)

(72) YEON, Jae-Duck te JOONGWONKU, 462-152 SUNGNAM, 07.01.2000 KYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR) 226968 BAIK, Kyong-Up te JOONG-KU, 301-130 TAEJEON, Zuid-Korea 08.01.1999 (KR) Verenigde Staten van Amerika JUNG, Kyu-Hyuck te 429-010 PHARMACEUTICAL SIHEUNG, KYUNGGI-DO, ZuidFORMULATIONS OF TAXANES Korea (KR) PARK, Seung-Kook, Sanho Apt. 29.06.2011 409 te 462-120 SUNGNAM, BIONUMERIK PHARMACEUTICALS, KYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR) INC. te SAN ANTONIO, TEXAS 78229, Verenigde Staten van (51) A61P 35/00 Amerika (US) A61K 31/711 A61K 31/436 HAUSHEER, Frederick, H. te BOERNE, TX 78015, Verenigde (11) EP1867335 Staten van Amerika (US) (21) EP07117228.2 MURALI, Dhanabalan te SAN (22) 27.02.2006 ANTONIO, TX 78230, Verenigde Staten van Amerika (US) (31) MI20050336 731404 P C07D 413/04 C07D 405/14 C07D 401/04 C07D 211/16 A61P 25/04 A61P 1/00 A61K 31/4725 A61K 31/4439

(11) EP1499313 (21) EP03719805.8 (22) 17.04.2003 (31) 376406 P 400006 (32) 29.04.2002 26.03.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) HETEROCYCLIC DERIVATIVES AS

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(22) 28.09.2001

(21) EP00903178.2 (22)

06 juli 2011

(21) EP06797366.9 (22) 04.09.2006 (31) 2005280317 (32) 27.09.2005 (33) Japan

(54) REMEDY FOR MASTITIS (47) 29.06.2011 (73) KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO te OKAYAMA-SHI, OKAYAMA 7000907, Japan (JP) Biovet, Inc. te TOKYO 150-0002, Japan (JP) (72) TAMURA, Takatoshi te TOKYO 1530044, Japan (JP) MIWA, Yoshikatsu te OKAYAMASHI OKAYAMA 7000907, Japan (JP) (51) A61K 38/47 A61K 38/43

(32) 03.03.2005 28.10.2005

(11) EP1503788

(33) Italië Verenigde Staten van Amerika

(22) 25.04.2003

(54) Oligodeoxyribonucleotides combined with rapamycin for treating cancer

(32) 25.04.2002

(47) 29.06.2011 (73) Gentium S.p.A. te 22079 VILLA GUARDIA (COMO), Italië (IT) (72) Iacobelli, Massimo te I-20152, MILANO, Italië (IT) Eissner, Gunter te 81667, MONACO, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ferro, Laura Iris te I-20121, MILANO, Italië (IT)

(21) EP03726489.2 (31) 375584 P (33) Verenigde Staten van Amerika (54) TREATMENT OF ALPHAGALACTOSIDASE A DEFICIENCY (47) 29.06.2011 (73) Shire Human Genetic Therapies, Inc. te CAMBRIDGE MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) TRECO, Douglas, A. te ARLINGTON, MA 02476, Verenigde Staten van Amerika

Nummer 27/11 (US) LOVEDAY, Kenneth te BROOKLINE, MA, Verenigde Staten van Amerika (US) BOROWSKI, Marianne te GLEN, NH 03838-3156, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61K 39/39 A61K 39/35 (11) EP1520587 (21) EP03724819.2 (22) 08.05.2003 (31) 912002 (32) 08.05.2002

25 (54) Verfahren zur Inaktivierung von Pathogenen in Spenderblut, Blutplasma oder Erythrozytenkonzentraten in flexiblen Behältnissen unter Bewegung

(21) EP05723687.9

(47) 29.06.2011

(54) INHIBITORS OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR RECEPTOR -1 FOR INHIBITING TUMOR CELL GROWTH

(73) BLUTSPENDEDIENST DER LANDESVERBÄNDE DES DRK NIEDERSACHSEN, SACHSENANHALT, THÜRINGEN, OLDENBURG UND BREMEN GGMBH te 31830 SPRINGE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Mohr, Harald te 30177 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK (54) ALLERGY VACCINE COMPOSITION, DUITSLAND (DE) PRODUCTION METHOD THEREOF (51) A61P 35/00 AND USE OF SAME IN ALLERGY A61K 45/00 TREATMENT A61K 39/00 (47) 29.06.2011 (11) EP1658097 (73) Instituto Finlay, Centro de (21) EP04727465.9 Investigacion-Produccion de vacunas y sueros te LA (22) 14.04.2004 CORONELA, LA LISA, CIUDAD (31) 0301109 HABANA 13500, Cuba (CU) (32) 14.04.2003 CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS te PROVINCIA (33) Zweden LA HABANA 6048, Cuba (CU) (54) NUCLEOTIDE AND CELLULAR (33) Cuba

(72) Lastre González, Miriam de San Juan te CIUDAD HABANA 11300, Cuba (CU) Pérez Martín, Oliver Germán te CIUDAD HABANA 11300, Cuba (CU) Labrada Rosado, Alexis te LA HABANA 6048, Cuba (CU) Bidot Martínez, Igor te GUANTÁNAMO, Cuba (CU) Pérez Lastre, Jorge Ernesto te CIUDAD HABANA 11300, Cuba (CU) Bracho Granada, Gustavo Rafael te MARIANAO, CIUDAD HABANA 11500, Cuba (CU) Del Campo Alonso, Judith Mónica te CIUDAD HABANA 10400, Cuba (CU) Pérez Lastre, Dainerys Aleida te CIUDAD HABANA 11300, Cuba (CU) Facenda Ramos, Elisa te BOYEROS, CIUDAD HABANA 17200, Cuba (CU) Zayas Vignier, Caridad te CIUDAD HABANA 11500, Cuba (CU) Rodríguez Martínez, Claudio te LA HABANA 6048, Cuba (CU) Sierra Gonzàlez, Victoriano Gustavo te CIUDAD HABANA 12100, Cuba (CU) (51) A61L 2/08 A61K 41/00 (11) EP2198886 (21) EP10001518.9 (22) 21.12.2006 (31) 102005062634 (32) 23.12.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

06 juli 2011

VACCINE COMPOSITION

(47) 29.06.2011 (73) Huang, Mallen te 752 17 UPPSALA, Zweden (SE) (72) Huang, Mallen te 752 17 UPPSALA, Zweden (SE) (51) A61K 45/06 (11) EP1928499 (21) EP06803805.8

(22) 25.02.2005 (31) 547516 P (32) 25.02.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 29.06.2011 (73) DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. te BOSTON, MA 02115, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KUNG, Andrew te WALPOLE, MA 02081, Verenigde Staten van Amerika (US) MITSIADES, Constantine, S. te BOSTON, MA 02215, Verenigde Staten van Amerika (US) MITSIADES, Nicholas te ROSLINDALE, MA 02131, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61L 2/07 A61L 2/04 (11) EP1891978 (21) EP06119352.0 (22) 23.08.2006 (54) Method for sterilizing, cooling, drying, transferring articles (47) 29.06.2011 (73) Getinge Sterilization Aktiebolag te 310 44 GETINGE, Zweden (SE) (72) Larsson, Lars Joakim te 302 56, HALMSTAD, Zweden (SE)

(22) 18.09.2006

(51) A61L 15/50 A61L 15/16

(31) 718856 P 786755 P

(11) EP2144637 (21) EP08751215.8

(32) 20.09.2005 28.03.2006

(22) 15.05.2008

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) USE OF A DPP-IV INHIBITOR TO REDUCE HYPOGLYCEMIC EVENTS (47) 29.06.2011 (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) Novartis Pharma GmbH te 1230 WIEN, Oostenrijk (AT)

(31) 07108199 07108202 946631 (32) 15.05.2007 15.05.2007 28.11.2007 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika

(54) ABSORBENT ARTICLE WITH HYDROPHILIC LOTION AND HIGH(72) BALKAN, Börk te MADISON, CT BARRIER CUFFS 06443, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 29.06.2011 HOLMES, David, Grenville te CH- (73) The Procter & Gamble Company 4102 BINNINGEN, Zwitserland te CINCINNATI, OH 45202, (CH) Verenigde Staten van Amerika HUGHES, Thomas, Edward te (US) CONCORD, MA 01742, Verenigde (72) VEGA, Victor, Nicholas te Staten van Amerika (US) CINCINNATI, OHIO 45231, VILLHAUER, Edwin, Bernard te Verenigde Staten van Amerika MORRISTOWN, NEW JERSEY (US) 07960, Verenigde Staten van WISE, Brandon, Ellis te Amerika (US) CINCINNATI, OHIO 45208, (51) A61K 45/06 Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP1737493

Nummer 27/11 ROSATI, Rodrigo te 60486 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61L 27/10 (11) EP1778306

26 (54) INFUSION DEVICE FOR DRUG DELIVERY (47) 29.06.2011 (73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS, MN 55432-5604, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) OLSEN, James, M. te PLYMOUTH, MN 55442, Verenigde Staten van 25.07.2005 Amerika (US) 0408288 LENT, Mark, S. te BROOKLYN PARK, MN 55443, Verenigde 27.07.2004 Staten van Amerika (US) Frankrijk SKAKOON, James, G. te ST. PAUL, BIOVERRE POREUX ET PROCEDE MN 55105, Verenigde Staten van DE PREPARATION Amerika (US) STONE, Richard, T. te 29.06.2011 MINNEAPOLIS, MN 55414, Institut National Des Sciences Verenigde Staten van Amerika Appliquees te F-69100 (US) VILLEURBANNE, Frankrijk (FR) MAYOR, Laetitia te 1723 MARLY, ZENATI, Rachid te F-69250 Zwitserland (CH) NEUVILLE SUR SAONE, Frankrijk SEELEY, Dale, F. te SPRING PARK, (FR) MN 55384, Verenigde Staten van FANTOZZI, Gilbert te F-69330 Amerika (US) MEYZIEU, Frankrijk (FR) HEGLAND, Michael, T. te MOUNDS CHEVALIER, Jérôme, 33 rue VIEW, MN 55112, Verenigde Louise Weiss te F-69140 RILLIEUX Staten van Amerika (US) LA PAPE, Frankrijk (FR) (51) A61M 5/172 ARIOUA, Mourad te F-69100 A61M 5/142 VILLEURBANNE, Frankrijk (FR) A61B 5/0402 A61L 31/08 (11) EP1841476 A61L 27/30 (21) EP06707708.1 EP1984033

(21) EP05793512.4 (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51) (11)

(21) EP07711551.7 (22) 15.02.2007 (31) 102006007231 (32) 15.02.2006

(22) 12.01.2006

(31) 200500081 (32) 17.01.2005 (33) Denemarken

06 juli 2011 899062 P 899143 P (32) 02.02.2007 02.02.2007 02.02.2007 02.02.2007 02.02.2007 02.02.2007 (33) Denemarken Denemarken Denemarken Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) A GATEWAY DEVICE (47) 29.06.2011 (73) Unomedical A/S te 3460 BIRKERØD, Denemarken (DK) (72) GRUNDTVIG THEANDER, Julie te DK-3650 ØLSTYKKE, Denemarken (DK) BOYUM HAGEDORN, Brian te DK4180 SORØ, Denemarken (DK) (51) A61M 5/20 (11) EP1932558 (21) EP06125980.0 (22) 13.12.2006 (54) Auto-Injector (47) 29.06.2011 (73) SHL Group AB te 131 28 NACKA STRAND, Zweden (SE) (72) Brunnberg, Lennart te 10462, TYRESÖ, Zweden (SE) Wikner, Jakob te 18764, TÄBY, Zweden (SE) (51) A61M 11/06

(54) VERFAHREN ZUR UMHÜLLUNG EINES STENTS

(54) FLUID DELIVERY DEVICE WITH INTEGRATED MONITORING OF PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

(22) 28.10.2002

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Acandis GmbH & Co. KG te 76327 (73) NOVO NORDISK A/S te 2880 PFINZTAL, BONDSREPUBLIEK BAGSVAERD, Denemarken (DK) DUITSLAND (DE) (72) BENGTSSON, Henrik te DK-2000 (72) KOCH, Michael te 53225 BONN, FREDERIKSBERG, Denemarken BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DK) (DE) KRISTENSEN, Leif, Engmann te QUANDT, Eckhard te 24226 DK-2000 FREDERIKSBERG, HEIKENDORF, BONDSREPUBLIEK Denemarken (DK) DUITSLAND (DE) LEVANDIS, Nicola te DK-9100 RUMPF, Holger te 72768 AALBORG, Denemarken (DK) REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK STRUIJK, Johannes, Jan te DKDUITSLAND (DE) 9575 TERNDRUP, Denemarken ZAMPONI, Christiane te 24114 (DK) KIEL, BONDSREPUBLIEK LE TOMMY te 9000 AALBORG, DUITSLAND (DE) Denemarken (DK) RANDLOEV JETTE te 3500 (51) A61M 5/148 VAERLOESE, Denemarken (DK) A61M 5/145 A61M 5/142 (51) A61M 5/162 (11) EP1919536 (21) EP06788113.6

A61M 5/158 A61M 39/02

(22) 21.07.2006

(11) EP2107916

(31) 776016 P 701605 P

(21) EP08708582.5 (22) 01.02.2008

(32) 27.04.2006 22.07.2005

(31) 200700185 200700191 200700179 899075 P

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1511530 (21) EP02788536.7 (31) PR20020026 (32) 28.05.2002 (33) Italië (54) APPARATUS FOR NEBULISING A LIQUID, IN PARTICULAR FOR AEROSOL THERAPY (47) 29.06.2011 (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN (72) TROMBI, Andrea te I-43100 PARMA, Italië (IT) (51) A61M 15/08 (11) EP1555038 (21) EP04030887.6 (22) 03.03.2000 (31) 9904906 9911686 (32) 03.03.1999 19.05.1999 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) Nasal delivery device (47) 29.06.2011 (73) Optinose AS te 0773 OSLO,

Nummer 27/11 Noorwegen (NO) (72) Djupesland, Per Gisle, Dr. te 0773 OSLO, Noorwegen (NO) (51) A61M 16/00 (11) EP1972356 (21) EP07104653.6 (22) 22.03.2007 (54) System for monitoring patient's breathing action response to changes in a ventilator applied breathing support (47) 29.06.2011 (73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te SCHENECTADY, NY 12345, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Heinonen, Erkki te 00750 HELSINKI, Finland (FI) (51) A61M 16/12 (11) EP1441791 (21) EP02788034.3 (22) 05.11.2002 (31) 0114318 (32) 06.11.2001 (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF POUR ASSISTANCE RESPIRATOIRE (47) 29.06.2011 (73) Boussignac, Georges te 92160 ANTONY, Frankrijk (FR) (72) Boussignac, Georges te 92160 ANTONY, Frankrijk (FR) (51) A61M 29/00 A61M 27/00 A61M 25/06 A61M 25/00 A61F 2/06 (11) EP1942971 (21) EP06802662.4 (22) 30.08.2006 (31) 713151 P 218210 (32) 31.08.2005 31.08.2005

27 (54) A CATHETER ASSEMBLY WITH CATHETER HANDLE AND CONTAINER (47) 29.06.2011 (73) Coloplast A/S te 3050 HUMLEBAEK, Denemarken (DK) (72) TANGHOJ, Allan te DK-2980 KOKKEDAL, Denemarken (DK)

(22) 04.11.2002 (31) 11608 (32) 05.11.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CATHETER SLEEVE ASSEMBLY (47) 29.06.2011 (73) Becton, Dickinson and Company te FRANKLIN LAKES, NJ 074171880, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GAWRELUK, Craig, N. te PARK CITY, UT 84098, Verenigde Staten van Amerika (US) CASTRO, Cynthia, A. te SANDY, UT 84094, Verenigde Staten van Amerika (US) HARDING, Weston, F. te LEHI, UT 84043, Verenigde Staten van Amerika (US) JOHNSON, Steven, W. te WEST JORDAN, UT 84084, Verenigde Staten van Amerika (US) PARRIS, Wayne, M. te DRAPER, UT 84020, Verenigde Staten van Amerika (US) GUO, Lantao te DRAPER, UT 84020, Verenigde Staten van Amerika (US) LARSEN, Michael, C. te SANDY, UT 84092, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP1622672 (22) 11.05.2004

(31) 436452 (73) Cook Medical Technologies LLC te 792031 BLOOMINGTON, IN 47404, (32) 12.05.2003 Verenigde Staten van Amerika 02.03.2004 (US) (33) Verenigde Staten van Amerika (72) LAVELLE, Shay te COUNTY Verenigde Staten van Amerika LIMERICK, Ierland (IE)

(22) 07.04.2004 (31) 200300574 (32) 11.04.2003 (33) Denemarken

(21) EP07762493.0 (22) 22.01.2007 (31) 337495

(72) OSTROOT, Timothy te COKATO, MN 55321, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP02789423.7

(21) EP04760977.1

(21) EP04726098.9

(11) EP1986727

(11) EP1444000

(54) Catheter for implantation of Stents

(11) EP1615690

(51) A61M 25/10

(32) 24.01.2006

(51) A61M 25/10

(51) A61M 25/00

CLEMMONS, NC 27012, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) B29C 45/26 B29C 45/16 B29C 45/14 B29C 45/04 B29C 45/03 B29C 45/00 A61M 25/06

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 29.06.2011

06 juli 2011

(54) NON-BUCKLING BALLOON CATHETER (47) 29.06.2011

(73) Wilson-Cook Medical Inc. te WINSTON-SALEM, NC 271054191, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KENNEDY, Kenneth, C. te

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Catheter with porous Balloon (47) 29.06.2011 (73) Boston Scientific Limited te CHRIST CHURCH, Barbados (BB)

(51) A61M 29/00 (11) EP1942976 (21) EP06809095.0 (22) 13.10.2006 (31) 726180 P (32) 14.10.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BALLOON CATHETER SYSTEM FOR TREATING VASCULAR OCCLUSIONS (47) 29.06.2011 (73) ENDOCROSS te 20692 YOKNEAN, Israël (IL) (72) HIRSZOWICZ, Eran te 52236 RAMAT-GAN, Israël (IL) LEVIT, Eran te 25147 KFAR VRADIM, Israël (IL) DUBI, Shay te 69513 TEL-AVIV, Israël (IL) (51) A61M 37/00 (11) EP1776157 (21) EP05788946.1 (22) 12.07.2005 (31) 889558 (32) 12.07.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PACKAGING AND METHOD FOR SOLID DOSE ADMINISTRATION OF AN ELECTRONIC IDENTIFICATION CHIP AND MEDICAMENTS (47) 29.06.2011 (73) Solidtech Animal Health, Inc. te NEW CASTLE, OK 73065, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HANSEN, Richard, D. te NEW CASTLE, OK 73065, Verenigde Staten van Amerika (US) ANDERSON, Mark,L. te NEW CASTLE, OK 73065, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61N 1/37 A61N 1/368 (11) EP1539297 (21) EP03796330.3 (22) 12.09.2003

Nummer 27/11 (31) 243622

28 Amerika (US)

06 juli 2011 (33) Zuid-Korea

(32) 13.09.2002

(51) A61N 5/10

(54) MAT FOR EXERCISE

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1800712

(47) 29.06.2011

(54) SYSTEM FOR CARDIAC PACING WITH VARIABLE SAFETY MARGIN

(21) EP06077124.3

(73) Sohn, Dae Up te YANGCHEON-GU, SEOUL 158-752, Zuid-Korea (KR)

(47) 29.06.2011

(31) 1030553

(73) CARDIAC PACEMAKERS, INC. te ST. PAUL, MN 55112, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 29.11.2006 (32) 29.11.2005 (33) Nederland

(72) ZHU, Qingsheng te LITTLE CANADA, MN 55117, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Apparatus for introducing catheters or needles into a body part

(51) A61N 2/02

(47) 29.06.2011

(11) EP1708787 (21) EP05705125.2 (22) 06.01.2005 (31) 752164 (32) 06.01.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) APPARATUS FOR COIL POSITIONING FOR TMS STUDIES (47) 29.06.2011

(73) Isodose Control Intellectual Property B.V. te 3905 TH VEENENDAAL

(22) 06.10.2007 (31) 828655 P (32) 08.10.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) EXPANDABLE BRACHYTHERAPY APPARATUS (47) 29.06.2011 (73) Cianna Medical, Inc. te ALISO VIEJO CA 92656, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HERMANN, George D. te PORT VALLEY, CA 94028, Verenigde Staten van Amerika (US) NGUYEN, Tommy G. te IRVINE, CA 92614, Verenigde Staten van Amerika (US) NGUYEN, Than te HUNTINGTON BEACH, CA 92648, Verenigde Staten van Amerika (US) SUTTON, Doug S. te PACIFICA, CA 94044, Verenigde Staten van Amerika (US) URQUIDI, Luis R. te OCEANSIDE, CA 92056, Verenigde Staten van

(51) A63B 21/02 (11) EP1979057 (21) EP06844651.7 (22) 29.11.2006 (31) 17344906 17345006 (32) 30.01.2006 30.01.2006

(72) Van 't Hooft, Eric te 2930 BRASSCHAAT, België (BE)

(33) Israël Israël

(51) A61Q 19/00 A61K 8/97 A61K 8/67

(54) AN EXERCISE DEVICE

(11) EP1837054 (21) EP06005854.2

(73) Neuronetics, Inc. te MALVERN, PA (22) 22.03.2006 19355, Verenigde Staten van (54) Cosmetic composition comprising Amerika (US) seabuckthorn (72) CAMERON, Allan te NATICK, MA (47) 29.06.2011 01760, Verenigde Staten van (73) The Procter & Gamble Company Amerika (US) te CINCINNATI, OH 45202, MAC NEILL, John, A. te MELROSE, Verenigde Staten van Amerika MA 02176, Verenigde Staten van (US) Amerika (US) FLENDER, Gregg te BEDFORD, MA (72) Gibbons, Clyde te STAINES MIDDLESEX TW18 3DE, GROOT 01730, Verenigde Staten van BRITTANNIË (GB) Amerika (US) Watson, Andrew David te RIEHL, Mark, Edward te MEADVALE REDHILL SURREY, RH1 DOYLESTOWN, PA 18901, 6ND, GROOT BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika Morris, Sian te BRACKNELL (US) BERKSHIRE, RG12 0UZ, GROOT (51) A61N 5/10 BRITTANNIË (GB) (11) EP2086640 (51) A62C 2/12 (21) EP07843944.5

(72) Sohn, Dae Up te YANGCHEON-GU, SEOUL 158-752, Zuid-Korea (KR)

(11) EP2239014 (21) EP10003324.0

(47) 29.06.2011 (73) Balanced Body Inc. te SACRAMENTO, CA 95828, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HOFFMAN, Jonathan te 46750 HERZELIA PITUACH, Israël (IL) (51) A63B 7/02 A63B 21/068 A61H 1/00 (11) EP1819405 (21) EP05817056.4 (22) 24.11.2005 (31) 20045182 (32) 26.11.2004 (33) Noorwegen (54) TRAINING APPARATUS (47) 29.06.2011 (73) Redcord AS te 4920 STAUBØ, Noorwegen (NO) (72) PLANKE, Tore te N-4916 BORØY, Noorwegen (NO)

(31) 200900211

(51) B65G 15/34 B29D 29/00 A63B 22/02

(32) 06.04.2009

(11) EP2134425

(33) België

(21) EP08714759.1

(54) Fire damper

(22) 14.03.2008

(47) 29.06.2011

(31) 4562007

(73) Rf-Technologies nv te 9860 OOSTERZELE, België (BE)

(32) 21.03.2007

(72) Van de Velde, Jürgen te 9860 OOSTERZELE, België (BE) Van der Sypt, Gert te 9860 OOSTERZELE, België (BE) Ottoy, Elien te 9860 OOSTERZELE, België (BE)

(54) LAUFBAND MIT EINER SCHICHT AUS THERMOPLASTISCHEM SCHAUM

(22) 29.03.2010

(51) A63B 6/00 (11) EP2089119 (21) EP07851252.2 (22) 05.12.2007 (31) 20060123739 (32) 07.12.2006

(33) Zwitserland

(47) 29.06.2011 (73) Habasit AG te 4153 REINACH, Zwitserland (CH) (72) ROHR, Stefan te CH-4146 HOCHWALD, Zwitserland (CH) WRIGHT, Marshall te CH-4244 RÖSCHENZ, Zwitserland (CH) LÜSCHER, Heinz te CH-4153 REINACH, Zwitserland (CH) OTTE, Frank te 79400 KANDERN,

Nummer 27/11 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VON GELLHORN, Edgar te CH5643 SINS, Zwitserland (CH) (51) A63B 23/18 A61M 16/00 (11) EP2087927 (21) EP09000182.7 (22) 09.01.2009 (31) 102008008161 (32) 08.02.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Therapiegerät (47) 29.06.2011 (73) R. Cegla GmbH & Co. KG te 56410 MONTABAUR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

29 MCGILL, Susan te REDWOOD CITY, CA 94063, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A63B 71/08 (11) EP1638653 (21) EP04736619.0 (22) 11.06.2004 (31) 2003902996 639149 2003904753 (32) 13.06.2003 11.08.2003 02.09.2003 (33) Australië Verenigde Staten van Amerika Australië (54) ORAL APPLIANCE (47) 29.06.2011

(72) Cegla, Ulrich-Hartmann , Prof. Dr. (73) Farrell, Christopher John te HELENSVALE, QLD 4210, med te 56410 MONTABAUR, Australië (AU) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Farrell, Christopher John te HELENSVALE, QLD 4210, (51) A63B 29/02 Australië (AU) (11) EP1854511 (51) A63F 7/00 (21) EP07380126.8 A63F 3/02 (22) 08.05.2007 A63B 67/00 (31) 200601180 (11) EP1996300

06 juli 2011 Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Heil, Volker te 46145 OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Grevé, Anna te 44795 BOCHUM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Weber, Achim te 73776 ALTBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Tovar, Günter te 71111 WALDENBUCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Herold, Marc te 66123 SAARBRÜCKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hirth, Thomas te 77815 BÜHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Gruber-Traub, Carmen te 70188 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Nellese, Anke te 47055 DUISBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kraft, Axel te 45759 OERERKENSCHWICK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 09.05.2006

(21) EP07705327.0

(33) Spanje

(22) 09.03.2007

(51) B01D 39/16 A61M 1/36

(54) Safety anchor for climbing

(31) 0604713

(11) EP1531922

(47) 29.06.2011

(32) 09.03.2006

(21) EP03792376.0

(73) Telleria Gabiria, Aitzol te 20214 (33) GROOT BRITTANNIË ZERAIN, GUIPUZCOA, Spanje (ES) (54) A GAME COMPRISING A PLAYING Telleria Gabiria, Andoitz te 20214 SURFACE FORMED FROM A ZERAIN, GUIPUZCOA, Spanje (ES) RESILIENT MATERIAL (72) Telleria Gabiria, Aitzol te 20214 (47) 29.06.2011 ZERAIN, GUIPUZCOA, Spanje (ES) Telleria Gabiria, Andoitz te 20214 (73) Cross, Katrina te GLENFIELD LEICESTER CITY LE3 8GN, GROOT ZERAIN, GUIPUZCOA, Spanje (ES) BRITTANNIË (GB) (51) A63B 71/06 Cross, Anthony te GLENFIELD LEICESTER CITY LE3 8GN, GROOT (11) EP2178607 BRITTANNIË (GB) (21) EP08780154.4

(32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(31) TO20020736 (32) 21.08.2002 (33) Italië (54) FILTER FOR THE DEPLETION OF LEUKOCYTES FROM BLOOD PRODUCTS (47) 29.06.2011 (73) Fresenius Hemocare Italia S.r.l. te I-41032 CAVEZZO, (MODENA), Italië (IT)

(72) Cross, Katrina te GLENFIELD LEICESTER CITY LE3 8GN, GROOT (72) MARI, Giorgio te I-41037 MIRANDOLA, Italië (IT) 949458 P BRITTANNIË (GB) VERRI, Paolo te I-41037 170413 Cross, Anthony te GLENFIELD MIRANDOLA, Italië (IT) LEICESTER CITY LE3 8GN, GROOT 12.07.2007 ORI, Alessandra te I-41100 BRITTANNIË (GB) 09.07.2008 MODENA, Italië (IT) Verenigde Staten van Amerika (51) B01D 15/40 (51) B01D 46/02 Verenigde Staten van Amerika B01D 15/38 B01D 39/16 APPARATUSES, METHODS AND (11) EP2072102 (11) EP2185265 SYSTEMS RELATING TO (21) EP08172434.6 AUTOMATIC GOLF DATA (21) EP08798423.3 (22) 19.12.2008 COLLECTING AND RECORDING (22) 22.08.2008 (31) 102007061436 29.06.2011 (31) 894976 (32) 20.12.2007 Radar Corporation te SAN (32) 22.08.2007 RAMON, CA 94583, Verenigde (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) (54) Verfahren zur Gewinnung von (54) FILTER FELTS AND BAG FILTERS SAVARESE, Chris te DANVILLE, CA Fettbegleitstoffen aus COMPRISING BLENDS OF FIBERS 94526, Verenigde Staten van Kraftstoffen und Verwendung DERIVED FROM DIAMINO Amerika (US) dieses Verfahrens DIPHENYL SULFONE AND HEAT MARSHALL, Noel, H.c. te (47) 29.06.2011 RESISTANT FIBERS GERRINGONG 2534 N.S.W., (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Verenigde Staten van Amerika (47) 29.06.2011 Förderung der angewandten (US)

(22) 10.07.2008 (31)

(22) 19.08.2003

Nummer 27/11 (73) E. I. du Pont de Nemours and Company te WILMINGTON, DE 19898, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KOHLI, Anil te MIDLOTHIAN, VIRGINIA 23113, Verenigde Staten van Amerika (US) WYSS, Kurt, Hans te CH-1279 CHAVANNES DE BOGIS, Zwitserland (CH) (51) F24F 3/16 F24F 11/00 F04D 27/02 B01D 46/00 (11) EP2135660 (21) EP09290252.7 (22) 03.04.2009 (31) 0803372

30

06 juli 2011

(54) TRANSVERSE THERMAL MODULATION

(21) EP08859600.2

(47) 29.06.2011

(31) 07023925

(73) Zoex Licensing Corporation te LINCOLN, NE 68503, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LEDFORD, Edward, B. te LINCOLN, NE 68502, Verenigde Staten van Amerika (US) BILLESBACH, Chris, A. te LINCOLN, NE 68502, Verenigde Staten van Amerika (US) TERMAAT, Joel, R. te OMAHA, NE 68116, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C02F 1/72 B01D 53/14 A61L 9/01 (11) EP1461136

(22) 20.11.2008 (32) 11.12.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) ISOTHERMAL CHEMICAL REACTOR WITH SUPPORT SYSTEM FOR HEAT EXCHANGE PLATES (47) 29.06.2011 (73) METHANOL CASALE S.A. te 6900 LUGANO-BESSO, Zwitserland (CH) (72) RIZZI, Enrico te I-22070 CASNATE CON BERNATE (CO), Italië (IT) FILIPPI, Ermanno te CH-6976 CASTAGNOLA, Zwitserland (CH) TAROZZO, Mirco te CH-6853 LIGORNETTO, Zwitserland (CH)

(21) EP02787294.4

(51) B01L 3/00 B01J 19/00

(22) 24.12.2002

(11) EP1902781

(31) 2366470

(21) EP08000284.3

(32) 28.12.2001

(22) 25.02.2003

(47) 29.06.2011

(33) Canada

(73) Atlantic Climatisation et Ventilation te 69330 MEYZIEU, Frankrijk (FR)

(54) SOLUTION AND METHOD FOR SCAVENGING SULPHUR COMPOUNDS

(31) 2002048580 2002292978 2003046414

(72) Demia, Laurent te 01120 MONTLUEL, Frankrijk (FR) Petit, Frédéric te 69150 DECINES CHARPIEU, Frankrijk (FR)

(47) 29.06.2011

(32) 17.06.2008 (33) Frankrijk (54) Procédé de détermination du niveau de colmatage de filtres à air

(51) B01D 46/24 (11) EP1784246 (21) EP05762868.7 (22) 26.07.2005 (31) 4174645 (32) 05.08.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) ASSEMBLY FOR COLLECTING MATERIAL ENTRAINED IN A GAS STREAM (47) 29.06.2011

(73) Diversified Industries Ltd. te SIDNEY, BRITISH COLUMBRIA V8L (33) Japan Japan 5W5, Canada (CA) Japan (72) DAVIS, Stephen, Lee te SIDNEY, (54) A support unit for a microfluidic BRITISH COLUMBIA V8L 5Y7, system Canada (CA) STOREY, William, Dale te LACOMBE, ALBERTA T0C 1S0, Canada (CA)

(51) B01F 7/00 B01D 65/08 B01D 63/16 B01D 63/08 B01D 33/23 (11) EP1742723

(21) EP05726808.8 (73) Parker Hannifin Limited te HEMEL (22) 23.02.2005 HEMPSTEAD HP2 4SJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (31) 2004016400 (72) PEARSON, John te CO. DURHAM (32) 11.03.2004 DH2 3TG, GROOT BRITTANNIË (33) Zuid-Korea (GB) (54) ROTOR FOR GENERATING VORTEX BITTLE, Thomas, Stephen te WATER FLOW, AND FILTERING NEWCASTLE UPON TYNE - NE20 APPARATUS EMPLOYING THE 9HQ, GROOT BRITTANNIË (GB) SAME TROWSDALE, Raymond, Francis te CO. DURHAM DH8 7NZ, GROOT (47) 29.06.2011 BRITTANNIË (GB) (73) FILTECH KOREA CO., LTD. te LANE, Brian te HEBBURN TYNE & DAEJEON 305-343, Zuid-Korea WEAR NE31 1YW, GROOT (KR) BRITTANNIË (GB) (72) PARK, Gi-Teak te GIMHAE, (51) G01N 30/46 GYEONGSANGNAM-DO 621-080, B01D 53/02 Zuid-Korea (KR) KIM, Sang-Wook te YEONGI-GUN, (11) EP1251939 CHUNGCHEONGNAM-DO 339(21) EP01942326.8 805, Zuid-Korea (KR) (22) 12.01.2001 (51) F28D 9/00 (31) 175727 P B01J 8/02 (32) 12.01.2000 (11) EP2237870 (33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 25.02.2002 04.10.2002 24.02.2003

(47) 29.06.2011

(73) Hitachi Chemical Co., Ltd. te SHINJUKU-KU, TOKYO 163-0449, Japan (JP) (72) Kawazoe, Hiroshi c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) Nakaso, Akishi c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) Arike, Shigeharu c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) (51) B01L 3/00 B01J 19/00 (11) EP1913997 (21) EP08000281.9 (22) 25.02.2003 (31) 2002048580 2002292978 2003046414 (32) 25.02.2002 04.10.2002 24.02.2003 (33) Japan Japan Japan (54) A support unit for a microfluidic system (47) 29.06.2011

Nummer 27/11 (73) Hitachi Chemical Co., Ltd. te SHINJUKU-KU, TOKYO 163-0449, Japan (JP) (72) Kawazoe, Hiroshi c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) Nakaso, Akishi c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) Arike, Shigeharu c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) (51) B01L 3/00 B01J 19/00 (11) EP1913998 (21) EP08000282.7 (22) 25.02.2003 (31) 2002048580 2002292978 2003046414 (32) 25.02.2002 04.10.2002 24.02.2003 (33) Japan Japan Japan (54) A support unit for a microfluidic system (47) 29.06.2011 (73) Hitachi Chemical Co., Ltd. te SHINJUKU-KU, TOKYO 163-0449, Japan (JP) (72) Kawazoe, Hiroshi c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) Nakaso, Akishi c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) Arike, Shigeharu c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) (51) B01L 3/00 B01J 19/00 (11) EP1902779 (21) EP08000280.1 (22) 25.02.2003 (31) 2002048580 2002292978 2003046414 (32) 25.02.2002 04.10.2002 24.02.2003 (33) Japan Japan Japan (54) A support unit for a microfluidic system

31 (72) Kawazoe, Hiroshi c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) Nakaso, Akishi c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) Arike, Shigeharu c/o Hitachi Chemical Co Ltd Res. & Dev. Center te IBARAKI 308-8521, Japan (JP) (51) F24J 2/00 C10J 3/54 C10J 3/20 C10J 3/02 B01J 8/44 B01J 8/00 B01J 19/20 B01J 19/18 B01J 19/12 B01J 19/10 B01J 19/08 (11) EP2227324 (21) EP08878657.9 (22) 14.11.2008 (31) 0708031 0800384 (32) 16.11.2007 25.01.2008 (33) Frankrijk Frankrijk

06 juli 2011 69008 LYON, Frankrijk (FR) ROY-AUBERGER, Magalie te F38300 NIVOLAS-VERMELLE, Frankrijk (FR) BOURGES, Patrick te F-69003 LYON, Frankrijk (FR) CSERI, Tivadar te F-42400 SAINT CHAMOND, Frankrijk (FR) DELAGE, Maryline te F-69700 CHASSAGNY, Frankrijk (FR) LETT, Nathalie te F-69350 LA MULATIÈRE, Frankrijk (FR) (51) C08F 4/654 C08F 4/651 C08F 10/00 B01J 27/00 (11) EP1572355 (21) EP03789154.6 (22) 25.11.2003 (31) 02080616 435195 P 03101357 482697 P (32) 18.12.2002 20.12.2002 14.05.2003 26.06.2003 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika

(54) MAGNESIUM DICHLORIDE-BASED (54) PROCEDE UTILISANT L'ENERGIE ADDUCTS AND CATALYST THERMIQUE SOLAIRE COUPLEE A COMPONENTS OBTAINED DES PLASMAS POUR PRODUIRE THEREFROM UN CARBURANT LIQUIDE ET DU (47) 29.06.2011 DIHYDROGENE A PARTIR DE (73) Basell Poliolefine Italia S.r.l. te BIOMASSE OU DE CHARBON 20124 MILANO, Italië (IT) FOSSILE (PROCEDE P-SL ET P-SH) (72) BRITA, Diego te I-44100 (47) 29.06.2011 FERRARA, Italië (IT) (73) Ugolin, Nicolas te 75002 PARIS, CASALINI, Andrea te 40133 Frankrijk (FR) BOLOGNA, Italië (IT) (72) Ugolin, Nicolas te 75002 PARIS, EVANGELISTI, Daniele te I-44100 Frankrijk (FR) FERRARA, Italië (IT) FUSCO, Ofelia te I-44100 (51) C10G 49/04 FERRARA, Italië (IT) C10G 47/20 COLLINA, Gianni te I-44044 B01J 27/188 FERRARA, Italië (IT) B01J 23/888 B01J 21/12 B01J 21/02

(11) EP1804967 (21) EP05807804.9 (22) 20.09.2005 (31) 0409997 (32) 22.09.2004 (33) Frankrijk

(51) C08F 10/00 B01J 37/03 B01J 37/00 B01J 35/08 (11) EP1846158

(21) EP05822545.9 (22) 22.12.2005 (31) 04258193

(32) 31.12.2004 (54) CATALYSEUR ALUMINO-SILICATE DOPE ET PROCEDE AMELIORE DE (33) Europees Octrooi Bureau TRAITEMENT DE CHARGES (54) PROCESS TO PREPARE A SOLID HYDROCARBONEES OLEFIN POLYMERISATION CATALYST (47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011 (73) Institut Français du Pétrole te 92852 RUEIL MALMAISON CEDEX, (73) Borealis Technology Oy te 06101 Frankrijk (FR) PORVOO, Finland (FI)

(73) Hitachi Chemical Co., Ltd. te SHINJUKU-KU, TOKYO 163-0449, Japan (JP)

(72) EUZEN, Patrick te F-75001 PARIS, (72) BARTKE, Michael te 06126 HALLE, Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CHAUMONNOT, Alexandra te F(DE)

Nummer 27/11

32

DENIFL, Peter te A-6156 GRIES AM BRENNER, Oostenrijk (AT) (51) B01L 3/02 (11) EP1993733 (21) EP07731725.3 (22) 12.03.2007 (31) 0602161 (32) 13.03.2006 (33) Frankrijk

YAMATOTAKADA-SHI, NARA 6350074, Japan (JP) (51) B03C 3/64 B03C 3/47 B03C 3/08 (11) EP1414579 (21) EP02759022.3 (22) 08.08.2002 (31) 0102695 0103684

06 juli 2011 (21) EP07712380.0 (22) 28.02.2007 (54) ROLL COVER MATERIAL, USE THEREOF FOR PREPARING A COVER LAYER, AND METHOD OF MANUFACTURING AN ELASTIC ROLL COVER (47) 29.06.2011 (73) Metso Paper, Inc. te 00130 HELSINKI, Finland (FI)

(54) DISPOSITIF, UTILISATION ET (32) 10.08.2001 PROCÉDÉ DE PRÉLÈVEMENT D'UN 05.11.2001 LIQUIDE (33) Zweden (47) 29.06.2011 Zweden (73) BIOMERIEUX D.P.I. te 69280 (54) PARTICLE SEPARATOR MARCY L'ETOILE, Frankrijk (FR) (47) 29.06.2011 (72) RAPAUD, Michel te 69890 LA (73) Loreth, Andrzej te 184 70 TOUR DE SALVAGNY, Frankrijk AKERSBERGA, Zweden (SE) (FR) (72) Loreth, Andrzej te 184 70 (51) B03C 1/28 AKERSBERGA, Zweden (SE) (11) EP1245288 (51) B03C 3/68 (21) EP02394031.5 (11) EP1652586 (22) 13.03.2002 (21) EP04388072.3 (31) 819429 (22) 26.10.2004 (32) 28.03.2001 (54) Pulse generating system for (33) Verenigde Staten van Amerika electrostatic precipitator (54) Magnetic filter (47) 29.06.2011

(72) RUOTSI, Juha te FI-00130 HELSINKI, Finland (FI) PAASONEN, Jan te FI-00130 HELSINKI, Finland (FI) PISILÄ, Tero te FI-00130 HELSINKI, Finland (FI) SIRKKO, Jari te FI-00130 HELSINKI, Finland (FI)

(73) FLSmidth A/S te 2500 VALBY, (73) Filter Specialists Inc. te MICHIGAN Denemarken (DK) CITY, INDIANA 46360, Verenigde (72) Reyes, Victor te 2860 SOBORG, Staten van Amerika (US) Denemarken (DK)

(73) VMA Maschinen- & Anlagenbau GmbH te 36367 WARTENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 29.06.2011

(72) Asterlin, Gunther E. te MICHIGAN CITY, INDIANA 46360, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01T H01T B03C B03C B03C B03C

23/00 19/04 3/66 3/41 3/40 3/02

(11) EP1625890 (21) EP04732031.2 (22) 10.05.2004 (31) 2003137098 2004074600 (32) 15.05.2003 16.03.2004 (33) Japan Japan (54) ION GENERATING ELEMENT, ION GENERATOR, AND ELECTRIC DEVICE (47) 29.06.2011 (73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP) (72) SEKOGUCHI, Yoshinori te KITAKATSURAGI-GUN, NARA 6390213, Japan (JP) TOKAI, Ichiro te OSAKA-SHI, OSAKA 547-0026, Japan (JP) NISHIDA, Hiromu te YAMATOKORIYAMA-SHI, NARA 639-1054, Japan (JP) TAKAHASHI, Satoshi te

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73) (72)

(51) B07B 1/15 (11) EP2188064 (21) EP08801841.1 (22) 04.09.2008 (31) 102007042518 (32) 07.09.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) EXZENTRISCHES SIEBELEMENT FÜR SCHEIBENSIEBE (47) 29.06.2011

Taarning, Claus te 9990 SKAGEN, (72) STERNSTEIN, Matthias te 36367 WARTENBERG, BONDSREPUBLIEK Denemarken (DK) DUITSLAND (DE) B05D 3/00 (51) E01H 1/10 EP1827718 B08B 3/02 EP05818737.8 (11) EP1660246 28.11.2005 (21) EP03818590.6 04078245 (22) 05.09.2003 29.11.2004 (54) METHOD AND APPARATUS FOR Europees Octrooi Bureau REMOVAL OF CHEWING GUM METHOD FOR REDUCING THE (47) 29.06.2011 AMOUNT OF MIGRATEABLES OF (73) van den Berg, Robert Reinier te POLYMER COATINGS 4907 AN OOSTERHOUT 29.06.2011 (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG DSM IP Assets B.V. te 6411 TE (72) van den Berg, Robert Reinier te HEERLEN 4907 AN OOSTERHOUT DIAS, Aylvin, Jorge, Angelo, (51) H01L 21/02 Athanasius te NL-6213 HE C11D 7/14 MAASTRICHT C11D 3/08 ROOIJMANS, Marnix te NL-6121 C11D 11/00 HA BORN B08B 3/12 LITVINOV, Victor te NL-6191 WV BEEK (11) EP1869697 CURRIE, Edwin, Peter, Kennedy te (21) EP06725265.0 NL-6133 AM SITTARD (22) 23.03.2006 HOUBEN, Erwin, Johannes, Elisabeth te NL-6211 EB MAASTRICHT

(51) D01H 5/80 C09D 121/00 C08K 9/02 C08K 3/04 B05D 7/00 (11) EP2129474

(31) 5762005

(32) 05.04.2005 (33) Oostenrijk (54) METHOD FOR REMOVING PARTICLES FROM A SEMICONDUCTOR SURFACE (47) 29.06.2011

Nummer 27/11 (73) Lam Research AG te 9500 VILLACH, Oostenrijk (AT) (72) PFEUFFER, Alexander te 91332 HEILIGENSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B21B 31/30 (11) EP2094409 (21) EP07818593.1 (22) 01.10.2007 (31) 19002006 (32) 16.11.2006 (33) Oostenrijk (54) WALZENWECHSELEINRICHTUNG MIT KEILVERSTELLEINRICHTUNG (47) 29.06.2011

33 (51) B65G 47/51 B23Q 7/03 B21D 51/26

(33) GROOT BRITTANNIË

(11) EP2219801

(47) 29.06.2011

(21) EP07849715.3 (22) 25.10.2007 (54) APPARATUS FOR WORKING ON METAL CONTAINERS WITH A CONTAINER TRANSPORTING APPARATUS (47) 29.06.2011 (73) Frattini-Tech AG te 8505 PFYN, Zwitserland (CH) (72) FRATTINI, Roberto te I-24010 PONTERANICA, Italië (IT) (51) B22D 11/059 B22D 11/055

(73) Siemens VAI Metals Technologies (11) EP2083957 GmbH te 4031 LINZ, Oostenrijk (21) EP07817718.5 (AT) (72) MITTERMAYR, Günter te 4490 ST. (22) 18.10.2007 FLORIAN, Oostenrijk (AT)

(51) G09F 3/00 B44B 5/00 B21D 51/26 B21D 31/00 (11) EP1590108 (21) EP03781266.6 (22) 06.12.2003

06 juli 2011

(31) 102006051171 (32) 26.10.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) STRANGGIESSKOKILLE (47) 29.06.2011 (73) SMS Siemag AG te 40237 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) A process for the preparation of auxetic foams (73) Auxetic Technologies Limited te LONDON SW7 5BE, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Alderson, Andrew te LIVERPOOL, LANCASHIRE L37 4BQ, GROOT BRITTANNIË (GB) Alderson, Kim te LIVERPOOL, LANCASHIRE L37 4BQ, GROOT BRITTANNIË (GB) Davies, Phillip te BOLTON, LANCASHIRE BL2 4HP, GROOT BRITTANNIË (GB) Smart, Gillian te BOLTON, LANCASHIRE BL6 6DJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B23B 5/16 (11) EP2188082 (21) EP08832186.4 (22) 19.09.2008 (31) 102007045331 (32) 22.09.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) DEVICE AND APPARATUS COMPRISING SAID DEVICE FOR WORKING THE END OF A TUBE

(47) 29.06.2011 (72) REIFFERSCHEID, Markus te 41352 (73) Illinois Tool Works Inc. te KORSCHENBROICH, 15.01.2003 GLENVIEW, IL 60026, Verenigde BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Maleisië Staten van Amerika (US) (DE) METHOD FOR PROVIDING A LOGO GIRGENSOHN, Albrecht te 40597 (72) FRICK, Ulrich te 78224 SINGENON THE PULL TAB OF A CAN END DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK BEUREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) 29.06.2011

(31) 0300121 (32) (33) (54) (47)

(73) Kian Joo Packaging SDN BHD te 68100 BATU CAVES, SELANGOR, Maleisië (MY) KJ Can (Singapore) Pte Ltd te SINGAPORE 089748, Singapore (SG)

(51) B22D 11/06 (11) EP2066466 (21) EP07801685.4 (22) 16.08.2007

(31) (72) SEE, Teow, Koon te 68100 BATU (32) CAVES, SELANGOR, Maleisië (MY) (33) (51) B21D 41/02 (54) (11) EP1689539

15932006 22.09.2006 Oostenrijk VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES STAHLBANDES

(51) C09J 133/06 B65D 77/20 B65D 75/30 B65D 53/06 B32B 7/12 B32B 27/30 B23B 27/00 (11) EP2125272 (21) EP08709058.5 (22) 18.02.2008 (31) 07102720

(21) EP04765466.0

(47) 29.06.2011

(22) 22.09.2004

(73) Siemens VAI Metals Technologies (32) 20.02.2007 GmbH te 4031 LINZ, Oostenrijk (33) Europees Octrooi Bureau (AT) (54) SIEGELBARES LAMINAT FÜR (72) BERNHARD, Christian te A-8793 WIEDERVERSCHLIEßBARE TROFAIACH, Oostenrijk (AT) VERPACKUNGEN ECKERSTORFER, Gerald te 4020 (47) 29.06.2011 LINZ, Oostenrijk (AT) (73) BASF SE te 67056 HOHENBICHLER, Gerald te ALUDWIGSHAFEN, 4484 KRONSTORF, Oostenrijk BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (AT) (DE) LINZER, Bernd te A-4020 LINZ, Oostenrijk (AT) (72) ARISANDY, Christofer te 68163 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK (51) B22D 25/00 DUITSLAND (DE) (11) EP2042252 BEYERS, Cornelis, Petrus te 67122 ALTRIP, BONDSREPUBLIEK (21) EP08172328.0 DUITSLAND (DE) (22) 06.11.2006 PIETSCH, Ines te 67346 SPEYER, (31) 0522560 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 04.11.2005

(31) 10356317 (32) 28.11.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER MUFFE AN EINEM ROHR UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG DIESER MUFFE (47) 29.06.2011 (73) MAG IAS GmbH te 73033 GÖPPINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) VIEGNER (JUN.), Walter te 57439 ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BAUER, Walter te 75379 SIMMOZHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 27/11

(51)

(11) (21) (22)

34

KIRSCH, Stefan te 55268 NIEDERB23D 47/02 OLM, BONDSREPUBLIEK B23D 47/00 DUITSLAND (DE) (11) EP1935544 DRAGON, Andree te 67346 (21) EP07023203.8 SPEYER, BONDSREPUBLIEK (22) 30.11.2007 DUITSLAND (DE) (31) 202006019323 U E21B 10/60 B23B 51/06 (32) 22.12.2006 B23B 51/04 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP1475174 (54) Sägemaschine für plattenförmige EP04010758.3 Werkstücke 06.05.2004 (47) 29.06.2011

(31) 0301338 (32) 08.05.2003 (33) Zweden (54) Drill bit (47) 29.06.2011 (73) Seco Tools AB te 737 82 FAGERSTA, Zweden (SE) (72) Bruhn, Johnny te 730 70 VÄSTERFÄRNEBO, Zweden (SE) Grönqvist, Mikael te 603 66 NORRKÖPING, Zweden (SE) Svensson, Mattias te 617 30 SKÄRBLACKA, Zweden (SE) (51) B23C 3/05 B23B 27/16 (11) EP1375041 (21) EP03012492.9 (22) 02.06.2003 (31) 10228503 (32) 21.06.2002 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Werkzeug zur spanenden Bearbeitung von Ventilsitzen (47) 29.06.2011

(73) HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH te 75365 CALWHOLZBRONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Blaich, Markus te 75365 CALWSTAMMHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B28D 1/08 B23D 57/00 (11) EP1745875 (21) EP06117472.8 (22) 19.07.2006 (31) FI20050166 (32) 22.07.2005 (33) Italië

06 juli 2011 (47) 29.06.2011 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP) (72) MUKAI, Yasushi te OSAKA-SHI, OSAKA 534-0016, Japan (JP) TAKAHASHI, Wataru te OSAKASHI, OSAKA 555-0034, Japan (JP) (51 B23K 11/26 ) B23K 11/24 B23K 11/11 B23K 11/00 (11 EP1560675 ) (21 EP03757519.8 ) (22 27.10.2003 ) (31 17032002 ) (32 12.11.2002 ) (33 Oostenrijk ) (54 NETZSTROMREGELUNG FÜR EINE ) VIELPUNKTWIDERSTANDSSCHWEISSMASCHINE MIT EINEM AUFLADBAREN ENERGIESPEICHER

(54) Apparatus for the sawing of stone (47 materials ) (47) 29.06.2011 (73 (73) Corsi, Andrea te 54033 CARRARA ) MS, Italië (IT)

29.06.2011 EVG Entwicklungs- u. VerwertungsGesellschaft m.b.H. te A-8074 RAABA, Oostenrijk (AT)

(72) Corsi, Andrea te 54033 CARRARA (72 RITTER, Klaus te A-8042 GRAZ, MS, Italië (IT) ) Oostenrijk (AT) (51) B23K 9/04 (51) B23K 20/06 (11) EP1702706

(73) MAPAL Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG te D-73431 AALEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP04808964.3

B23K 101/18 B23K 101/00

(22) 05.11.2004

(11) EP1935551

(31) 2003135529

(21) EP06026222.7

(32) 02.12.2003

(22) 18.12.2006

(72) te , Onbekend (ZZ)

(33) Russische Federatie

(51) B60T 13/14 B23Q 1/54 B23C 3/32

(54) METHOD FOR PRODUCING A PIECE OR THE PART THEREOF PROVIDED WITH A WELD DEPOSIT AND A PIECE PRODUCED (47) BY SAID METHOD (73) (47) 29.06.2011

(54) Method of magnetic impulse welding of sheets, one of the sheets having at least one attachment region inclined at an angle to the sheet plane

(11) EP1595629 (21) EP05007173.7 (22) 01.04.2005 (31) 0404612

(73) Oy CRS-Technology Ltd. te 00550 HELSINKI, Finland (FI)

(32) 29.04.2004

(72) BABAEV, Andrey Aleksandrovich te ST.PETERSBURG, 190068, Russische Federatie (RU) (54) Dispositif d'usinage de rainures EZUPOV, Dmitri Vladimirovich te dans un alesage cylindrique, en ST.PETERSBURG, 191028, particulier d'un maitre-cylindre de Russische Federatie (RU) frein (51) B23K 9/12 (47) 29.06.2011 (11) EP1413382 (73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442 (33) Frankrijk

STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP02753202.7 (22) 26.07.2002

(72) Leon, Thomas te 08917 BARCELONE, Spanje (ES)

(31) 2001229196

(51) B27B 5/065 B23Q 1/01

(33) Japan

(32) 30.07.2001 (54) WELDING WIRE FEEDER

29.06.2011 GM Global Technology Operations, Inc. te DETROIT, MI 48265-3000, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Olsson, Sven-Ove te 46195 TROLLHÄTTAN, Zweden (SE) (51) H04N 5/74 H04N 5/225 H01J 43/24 H01J 31/50 C04B 37/02 C04B 37/00 B23K 31/00 B23K 20/16 B23K 20/02 (11) EP1617966 (21) EP04749506.4 (22) 30.03.2004

Nummer 27/11 (31) 320067 P (32) 30.03.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika

35 (54) FEED MECHANISM FOR A MACHINE

(72) IKUSHIMA, Kazumasa te MITAKASHI, TOKYO 1810011, Japan (JP)

(47) 29.06.2011

(51) B24B 51/00 B24B 5/42 B24B 47/22

(73) Tyco Electronics Corporation te (54) Method of diffusion bonding a BERWYN, PA 19312, Verenigde microchannel plate to a dielectric Staten van Amerika (US) insulator ; diffusion bonded microchannel plate body (72) STAKEM, Kerry, Joseph te assembly HUMMELSTOWN PA 17036, Verenigde Staten van Amerika (47) 29.06.2011 (US) (73) L-3 Communications Corporation (51) B23Q 11/08 te NEW YORK, NY 10016, Verenigde Staten van Amerika (11) EP2113337 (US) (21) EP09158144.7 (72) SALDANA, Miguel te TEMPE, AZ 85281, Verenigde Staten van Amerika (US) TUCKER, Jay te TEMPE, AZ 85281, Verenigde Staten van Amerika (US) IOSUE, Michael te TEMPE, AZ 85281, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01J 31/50 C04B 37/02 B23K 31/00 B23K 20/16

06 juli 2011

(22) 17.04.2009 (31) 2008108825 (32) 18.04.2008 (33) Japan (54) Main spindle device (47) 29.06.2011 (73) JTEKT CORPORATION te OSAKASHI OSAKA 542-8502, Japan (JP)

(11) EP2167277 (21) EP08775284.6 (22) 22.07.2008 (31) 102007034706 (32) 25.07.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SCHLEIFZENTRUM UND VERFAHREN ZUM GLEICHZEITIGEN SCHLEIFEN MEHRERER LAGER UND ENDSEITIGEN FLÄCHEN VON KURBELWELLEN (47) 29.06.2011 (73) Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH te 77787 NORDRACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 320069 P

(72) Takashima, Toshiharu te OSAKA- (72) JUNKER, Erwin te 77815 BÜHL, SHI, OSAKA 542-8502, Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Okawa, Yuji te OSAKA-SHI, OSAKA (DE) 542-8502, Japan (JP) (51) B24D 11/02 (51) B23Q 17/00 B24B 7/00 B24B 55/10 (11) EP1910022 (11) EP2129488 (21) EP06776183.3

(32) 31.03.2003

(22) 11.07.2006

(21) EP08730687.4

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 102005035042

(22) 26.02.2008

(11) EP1613448 (21) EP04759029.4 (22) 30.03.2004

(54) Method of diffusion bonding a (32) 27.07.2005 microchannel plate to a multi(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND layer ceramic body ; diffusion bonded microchannel plate body (54) ABFRAGESYSTEM FÜR EINE BEWEGTE assembly MASCHINENKOMPONENTE (47) 29.06.2011 (47) 29.06.2011 (73) L-3 Communications Corporation (73) Schunk GmbH & Co. KG Spannte NEW YORK, NY 10016, und Greiftechnik te 74348 Verenigde Staten van Amerika LAUFFEN AM NECKAR, (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) JACKSEN, Niels te TEMPE, AZ (DE) 85281, Verenigde Staten van (72) SCHUSTER, Andreas te 71543 Amerika (US) WÜSTENROT/NEULAUTERN, IOSUE, Michael te TEMPE, AZ BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 85281, Verenigde Staten van (DE) Amerika (US) FELLHAUER, Bruno te 74336 SALDANA, Miguel te TEMPE, AZ BRACKENHEIM, BONDSREPUBLIEK 85281, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Amerika (US) TUCKER, Jay te TEMPE, AZ 85281, (51) B23Q 7/00 Verenigde Staten van Amerika B23Q 39/04 (US) B05C 11/02

(51) H01R 43/20 B65H 51/18 B65H 20/18 B23P 19/00 (11) EP2222435 (21) EP08853391.4 (22) 26.11.2008 (31) 4649 P 277830 (32) 29.11.2007 25.11.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1958730 (21) EP06834540.4 (22) 06.12.2006 (31) 2005352494 (32) 06.12.2005 (33) Japan (54) MACHINING APPARATUS AND MACHINING METHOD (47) 29.06.2011 (73) Musashi Engineering, Inc. te MITAKA-SHI, TOKYO 181-0011, Japan (JP)

(31) 688497 (32) 20.03.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ABRASIVE ARTICLE AND METHOD OF MAKING AND USING THE SAME (47) 29.06.2011 (73) 3M Innovative Properties Company te SAINT PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) WOO, Edward J., te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) RAMBOSEK, Thomas W., te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) ANGADJIVAND, Seyed A., te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) DONOVAN, Mary B., te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) SANDERS, Rufus C. Jr., te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) CHOU, Yeun-jong, te SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B24B 9/14

Nummer 27/11 B24B 47/22 (11) EP2214865

36 DUITSLAND (DE)

(21) EP08856411.7

(51) F01D 5/34 B24C 1/10

(22) 19.09.2008

(11) EP2099585

(31) 0706660

(21) EP07846396.5

(32) 24.09.2007

(22) 05.12.2007

(33) Frankrijk

(31) 102006058675

(54) DISPOSITIF DE REPRISE DE DETOURAGE ET PROCEDE DE DETOURAGE D'UNE LENTILLE OPHTALMIQUE

(32) 13.12.2006

(47) 29.06.2011 (73) Essilor International (Compagnie Générale D'Optique) te 94220 CHARENTON LE PONT, Frankrijk (FR) (72) AENISHANSLIN, Thomas te F94220 CHARENTON LE PONT, Frankrijk (FR) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51)

(11) (21)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM OBERFLÄCHENSTRAHLEN EINES BAUTEILS EINER GASTURBINE (47) 29.06.2011 (73) MTU Aero Engines GmbH te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) BAYER, Erwin te 85221 DACHAU, F16H 7/10 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND B24B 21/20 (DE) NIEGL, Max te 81247 MÜNCHEN, EP1647361 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP05028775.4 (DE) 12.12.2003 POLANETZKI, Holger te 85221 DACHAU, BONDSREPUBLIEK 327768 DUITSLAND (DE) 23.12.2002 PESCHKE, Thomas te 82194 Verenigde Staten van Amerika GRÖBENZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Idler assembly for a DAUTL, Thomas te 85285 sanding/polishing device WEICHS, BONDSREPUBLIEK 29.06.2011 DUITSLAND (DE) DePuy Products, Inc. te WARSAW, THÜMMLER, Philipp te 80939 IN 46581, Verenigde Staten van MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) Brookings, Tracey te WARSHAW, (51) B24D 3/34 IN 46582, Verenigde Staten van B24D 3/28 Amerika (US) B24D 11/00 Smoker, David A. te LEESBURG, (11) EP1558427 IN 46538, Verenigde Staten van (21) EP03759316.7 Amerika (US) Knepper, Daniel F. te WARSHAW, (22) 23.09.2003 IN 46582, Verenigde Staten van (31) 0225913 Amerika (US) O'Neill, Daniel S. te WARSHAW, IN (32) 06.11.2002 46590, Verenigde Staten van (33) GROOT BRITTANNIË Amerika (US) (54) ABRASIVE ARTICLES AND Miller, Steven P. te LEESBURG, IN METHOD OF MAKING AND USING 46538, Verenigde Staten van THE ARTICLES Amerika (US) (47) 29.06.2011 B25F 5/00 (73) 3M Innovative Properties B24B 23/00 Company te ST. PAUL, MN 55133B23Q 11/00 3427, Verenigde Staten van EP2111948 Amerika (US) EP09005553.4 (72) CARTER, Christopher, J. te SAINT

(22) 21.04.2009

(31) 102008022277 (32) 25.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Elektrohandwerkzeuggerät (47) 29.06.2011 (73) Metabowerke GmbH te 72622 NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Will, Manuel te 72793 PFULLINGEN, BONDSREPUBLIEK

PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) WINSPEAR, Tracey, E. te SAINT PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) B25B 23/10 B25B 13/44 (11) EP2265411 (21) EP09728518.3 (22) 26.02.2009 (31) 0801371

06 juli 2011 (32) 13.03.2008 (33) Frankrijk (54) EMBOUT DE PREHENSION ET DE VISSAGE DESTINE A EQUIPER UN APPAREIL DE VISSAGE (47) 29.06.2011 (73) Ateliers LR Etanco te 78230 LE PECQ, Frankrijk (FR) (72) LEROY, Alain te F-78820 JUZIERS, Frankrijk (FR) (51) B27F 7/17 B25C 5/00 (11) EP1599317 (21) EP04706905.9 (22) 30.01.2004 (31) 0300298 (32) 06.02.2003 (33) Zweden (54) RELEASABLE STAPLE MAGAZINE WITH A RELEASABLE STAPLE FORMING ARRANGEMENT (47) 29.06.2011 (73) ISABERG RAPID AB te S-330 27 HESTRA, Zweden (SE) (72) STRAAT, Olle te S-330 27 HESTRA, Zweden (SE) BÖRJESSON, Marcus te S-330 27 HESTRA, Zweden (SE) (51) B25J B25J B25J B25J

9/16 9/12 9/10 19/00

(11) EP2230053 (21) EP10155952.4 (22) 09.03.2010 (31) 2009062800 (32) 16.03.2009 (33) Japan (54) Industrial robot and control method (47) 29.06.2011 (73) Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki te KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA 806-0004, Japan (JP) (72) Nogami, Kazuyoshi te FUKUOKA 806-0004, Japan (JP) Nakanishi, Mitsuaki te FUKUOKA 806-0004, Japan (JP) Ogoh, Keita te FUKUOKA 8060004, Japan (JP) Matsuo, Tomohiro te FUKUOKA 806-0004, Japan (JP) (51) B25J 9/16 (11) EP2165807 (21) EP08016689.5 (22) 23.09.2008 (54) Method for inserting a part into a storage section of a storage container and insertion tool arrangement (47) 29.06.2011 (73) inos Automationssoftware GmbH te 70563 STUTTGART,

Nummer 27/11 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Charalambos, Tassakos te 70599 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B26B 5/00 (11) EP1982802 (21) EP08154594.9 (22) 16.04.2008 (31) 911982 P (32) 16.04.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Cutting rigid and semi-rigid material (47) 29.06.2011

37 AICHI-KEN, 467-8562, Japan (JP) Kasugai, Atsushi te NOGOYA-SHI, AICHI-KEN, 467-8562, Japan (JP) Sago, Akira te NOGOYA-SHI, AICHI-KEN, 467-8562, Japan (JP) Sugino, Tomohiko te NOGOYA-SHI, AICHI-KEN, 467-8562, Japan (JP) Masuda, Sunao te NOGOYA-SHI, AICHI-KEN, 467-8562, Japan (JP) (51) B26D 7/27 B26D 7/01 (11) EP2225074 (21) EP08864940.5 (22) 09.12.2008 (31) 102007061427 8403

(32) 20.12.2007 (73) Adco Industries, a subsidiary of 20.12.2007 Dallco Marketing, Inc. te DALLAS, TX 75243, Verenigde Staten van (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (54) VORRICHTUNG ZUM (72) Davis, Raymond E. te HEATH, TX ZUSCHNEIDEN UND HANDHABEN 75032, Verenigde Staten van EINES IM WESENTLICHEN Amerika (US) FLÄCHENHAFTEN ZUSCHNITTES Hampton, Clifton Glenn te AUS EINEM CFK-HALBZEUG UND BURLESON, TX 76028, Verenigde VERFAHREN Staten van Amerika (US) (51) B26B 19/04 (11) EP1851014 (21) EP06709702.2 (22) 09.02.2006 (32) 11.02.2005 (54) (47) (73)

(72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 09.05.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Bearbeitungsmachine (47) 29.06.2011 (73) Weeke Bohrsysteme GmbH te 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Voss, Hugo te 33449 LANGENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Heimann, Reinhard te 33332 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B29C 45/16 (11) EP2004380 (21) EP07727735.8 (22) 03.04.2007 (31) 102006016200 (32) 06.04.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON MEHRKOMPONENTIGEN KUNSTSTOFF-FORMTEILEN (47) 29.06.2011 (73) KraussMaffei Technologies GmbH te 80997 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) FASTERT, Claus te 21706 (72) JUNG, Ludwig te 82291 DROCHTERSEN, MAMMENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GROOT BRITTANNIË (DE) (DE) KRAFFT, Hans-Martin te 6032 Assembly for an electric razor GRUBER, Marco te 81247 EMMEN, Denemarken (DK) 29.06.2011 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK KLEIN-LASSEK, Matthias te 22761 DUITSLAND (DE) The Gillette Company te BOSTON, HAMBURG, BONDSREPUBLIEK REITBERGER, Andreas te 94469 MA 02199, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) DEGGENDORF, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) (51) B65B 25/08 DUITSLAND (DE) ROYLE, Terence, Gordon te B26D 7/32 OAKLEY, BASINGSTOKE, (51) B29C 47/10 B26D 7/06 HAMPSHIRE RG23 7AX, GROOT (11) EP2138297 (11) EP2226170 BRITTANNIË (GB) (21) EP09006636.6 BLYTH, Luke te SPALDING, (21) EP10002151.8 LINCOLNSHIRE PE12 8BW, (22) 16.05.2009 (22) 03.03.2010 GROOT BRITTANNIË (GB) (31) 102008028287 (31) 102009011883 B26D 7/08 (32) 16.06.2008 (32) 06.03.2009 B26D 1/08 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND B26D 1/00 (54) Verfahren und Vorrichtung zur (54) Zuführkettenrahmen für EP2052820 Herstellung einer faserbeladenen automatische EP08018685.1 Kunststoffschmelze Scheibenschneidemaschinen 24.10.2008 (47) 29.06.2011 (47) 29.06.2011 2007278736 (73) Leistritz Extrusionstechnik GmbH (73) Bizerba GmbH & Co. KG te 72336 te 90459 NÜRNBERG, 26.10.2007 BALINGEN, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) Japan (DE) (72) Koch, Nikolaus te 72351 Printing apparatus (72) Siegelin, Dieter te 90518 GEISLINGEN, BONDSREPUBLIEK 29.06.2011 ALTDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha (51) B27M 1/08 te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 467(51) C08J 5/18 B27C 9/04 8561, Japan (JP) B29C 61/00 Inaba, Takehiko te NOGOYA-SHI, (11) EP1990151 (11) EP1441000 AICHI-KEN, 467-8562, Japan (JP) (21) EP07022784.8 (21) EP04007374.4 Seo, Keiji te NOGOYA-SHI, AICHI- (22) 23.11.2007 KEN, 467-8562, Japan (JP) (22) 29.01.1999 Kobayashi, Shinji te NOGOYA-SHI, (31) 07009318 (31) 1885098

(31) 0502936 (33)

(47) 29.06.2011

06 juli 2011

Nummer 27/11 10408698 (32) 30.01.1998 30.03.1998 (33) Japan Japan

38 (54) Vorrichtung zum Positionieren eines Reifenkernes auf einer Reifenkarkasse für die Herstellung von Fahrzeugreifen (47) 29.06.2011

(54) Thermo-shrinkable polyester film (73) Continental Reifen Deutschland GmbH te 30165 HANNOVER, (47) 29.06.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Toyo Boseki Kabushiki Kaisha te (DE) OSAKA 530-0004, Japan (JP) (72) Böhm, Mario te 30559 (72) Kuniharu, Mori te INUYAMA-SHI AICHI-KEN, Japan (JP) Mitsuo, Inoue te OSAKA-SHI OSAKA, Japan (JP) Shinichiro, Okumura te INUYAMASHI AICHI-KEN, Japan (JP) Tsutomu, Oko te INUYAMA-SHI AICHI-KEN, Japan (JP) Norimi, Tabota te INUYAMA-SHI AICHI-KEN, Japan (JP) Masatoshi, Hashimoto te INUYAMA-SHI AICHI-KEN, Japan (JP) Hideki, Ito te INUYAMA-SHI AICHIKEN, Japan (JP) Seizo, Takabayashi te INUYAMASHI AICHI-KEN, Japan (JP) Tsutomu, Isaka te OSAKA-SHI OSAKA, Japan (JP)

HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Linne, Stefan te 30900 WEDEMARK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Preiß, Uwe te 30827 GARBSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Pawlik, Karl-Heinz te 30455 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) B31B 1/64 (11) EP2111973 (21) EP08019518.3 (22) 07.11.2008 (31) 102007061245 (32) 19.12.2007

(51) B29C 70/24

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2170586

(54) Vorrichtung und Verfahren zum Siegeln von Packungen

(21) EP08786236.3 (22) 18.07.2008 (31) 102007033869 950967 P (32) 20.07.2007 20.07.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON ABGELÄNGTEN ROVINGS SOWIE MASCHINE ZUR VERSTÄRKUNG EINES TEXTILEN HALBZEUGS (47) 29.06.2011 (73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EADS Deutschland GmbH te 85521 OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WEBER, Hans-Jürgen te 27283 VERDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ENDRES, Gregor Christian te 85276 PFAFFENHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 29.06.2011 (73) Multivac Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG te 87787 WOLFERTSCHWENDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Mößnang, Konrad te 89350 MINDELALTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

06 juli 2011 (22) 25.01.2007 (31) 102006014862 (32) 30.03.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ABDECKMATERIAL FUER BIOMASSE UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG (47) 29.06.2011 (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Technologie- Und Foerderzentrum te 94315 STRAUBING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ROEDER, Olaf te 01326 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REMMELE, Edgar te 94315 STRAUBING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KIRCHHOFF, Volker te 01324 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BARTEL, Rainer te 01324 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHWARZ, Wolfgang te 01279 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E04F 15/02 B32B 27/04 (11) EP1748889 (21) EP05741242.1 (22) 16.05.2005 (31) 0401341 (32) 26.05.2004 (33) Zweden

(51) B32B 3/28 B29C 55/18 B21D 17/04

(54) A PROCESS FOR THE MANUFACTURING OF A THERMOSETTING LAMINATE

(11) EP2099606

(47) 29.06.2011

(21) EP07855167.8

(73) Pergo (Europe) AB te 231 25 TRELLEBORG, Zweden (SE)

(22) 14.12.2007 (31) 877893 P (32) 29.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) FILMS, ARTICLES PREPARED THEREFROM, AND METHODS OF MAKING THE SAME (47) 29.06.2011

(72) ERIKSSON, Christina te S-231 62 TRELLEBORG, Zweden (SE) PERSSON, Hans te S-284 33 PERSTORP, Zweden (SE) (51) E21D 11/38 E02D 31/00 E02D 19/18 B32B 27/30

(73) Dow Global Technologies LLC te MIDLAND, MI 48674, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2217439

(31) 942638

(22) 24.07.2008

(72) PATEL, Rajen te LAKE JACKSON, TX 77566, Verenigde Staten van Amerika (US) SAAVEDRA, Jose te LAKE JACKSON, TX 77566, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 102007043696

(51) B32B 27/00

(47) 29.06.2011

(11) EP1998955

(73) AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION te HOFFMAN

(51) B29D 30/26 (11) EP2036705 (21) EP08161048.7

(32) 15.09.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP07764515.8

(21) EP08799119.6 (22) 04.09.2008 (32) 19.11.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SELF HEALING SALT WATER BARRIER

Nummer 27/11 ESTATES, IL 60192, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BEIHOFFER, Thomas, W. te ARLINGTON HEIGHTS IL 60005, Verenigde Staten van Amerika (US) LARIONOVA, Nataliya, V. te EVANSTON IL 60201, Verenigde Staten van Amerika (US) MOSIEWICZ, Marek, R. te CHICAGO IL 60622, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B32B 27/32 B32B 27/00 (11) EP1219412 (21) EP00949975.7 (22) 03.08.2000 (31) 22112799 (32) 04.08.1999 (33) Japan

39 the multilayer sheet (47) 29.06.2011 (73) NITTO DENKO CORPORATION te OSAKA 567-8680, Japan (JP) (72) Yoshida, Yoshinori c/o Nitto Denko Corporation te OSAKA 567-8680, Japan (JP) Akazawa, Kouji c/o Nitto Denko Corporation te OSAKA 567-8680, Japan (JP) Kontani, Tomohiro c/o Nitto Denko Corporation te OSAKA 567-8680, Japan (JP) Yano, Kohei c/o Nitto Denko Corporation te OSAKA 567-8680, Japan (JP) (51) B44C 5/04 B32B 38/08 (11) EP1976697 (21) EP07702836.3

(22) 17.01.2007 (54) MULTILAYERED STRETCHED RESIN (31) 102006002417 FILM (32) 18.01.2006 (47) 29.06.2011 (73) Yupo Corporation te TOKYO 1010062, Japan (JP) (72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73) (72)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERKLEIDUNGSELEMENTS ISHIGE, Atsushi, Yupo Corporation te KASHIMA-GUN, IBARAKI 311(47) 29.06.2011 1400, Japan (JP) (73) Interglarion Limited te 2404 KITAMURA, Kazuhisa, Yupo ENGOMI, NIKOSIA, Cyprus (CY) Corporation te KASHIMA-GUN, (72) RUHDORFER, Herbert te A-5020 IBARAKI 311-1400, Japan (JP) SALZBURG, Oostenrijk (AT) B32B 27/36 (51) B41F 33/08 EP2110242 B41F 33/00 EP08720730.4 B41F 13/008 B41F 13/004 14.02.2008 B41F 13/00 2007033007 (11) EP1958770 14.02.2007 (21) EP08005009.9 Japan (22) 07.07.2006 HIGHLY ADHESIVE MULTILAYER (31) 102005033303 THERMOPLASTIC RESIN FILM 102005050433 29.06.2011 (32) 16.07.2005 Toray Industries, Inc. te TOKYO 21.10.2005 103-8666, Japan (JP) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TAKADA, Yasushi te OTSU-SHI BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SHIGA 520-8558, Japan (JP) (54) Verfahren zum Betreiben einer HORIUCHI, Mitsuhiro te OTSU-SHI Verarbeitungsmaschine SHIGA 520-8558, Japan (JP) YANAGIBASHI, Masato te OTSU(47) 29.06.2011 SHI SHIGA 520-8558, Japan (JP) (73) manroland AG te 63075

(51) C09J 7/02 C08G 18/62 B32B 27/40 (11) EP1695820 (21) EP06003489.9 (22) 21.02.2006 (31) 2005047504 2005233266 (32) 23.02.2005 11.08.2005 (33) Japan Japan (54) Multilayer sheet, production method thereof and pressuresensitive adhesive sheet using

OFFENBACH/MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Blumör, Joachim te 63512 HAINBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ehrhard, Toni te 64747 BREUBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Lindner, Bernd te 63150 HEUSENSTAMM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Reichardt, Klaus-Peter te 61118 BAD VILBEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Rother, Michael te 63322

06 juli 2011 RÖDERMARK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schild, Helmut te 61449 STEINBACH/TS., BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wiese, Holger, Dr. te 63179 OBERTSHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B41F 27/14 B41F 27/10 (11) EP2202073 (21) EP09179243.2 (22) 15.12.2009 (31) MI20082225 (32) 16.12.2008 (33) Italië (54) High-rigidity adapter sleeve for printing cylinders (47) 29.06.2011 (73) ROSSINI S.p.A. te 20027 RESCALDINA (MI), Italië (IT) (72) Rossini, Felice te 20121 MILANO, Italië (IT) (51) B41F 27/12 (11) EP2214905 (21) EP08805217.0 (22) 10.10.2008 (31) 102007047892 (32) 29.11.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ZYLINDER EINER DRUCKMASCHINE MIT MINDESTENS EINEM UNTER DESSEN MANTELFLÄCHE IN DESSEN AXIALRICHTUNG VERLAUFENDEN KANAL (47) 29.06.2011 (73) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft te 97080 WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KOBLINGER, Michael te 97225 ZELLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B41J 2/01 B29C 67/00 (11) EP1592558 (21) EP04700940.2 (22) 09.01.2004 (31) 2003900180 (32) 16.01.2003 (33) Australië (54) A 3-D OBJECT CREATION SYSTEM USING MULTIPLE MATERIALS IN MULTIPLE LAYERS (47) 29.06.2011 (73) Silverbrook Research Pty. Limited te BALMAIN, NSW 2041, Australië (AU) (72) SILVERBROOK, Kia te BALMAIN, NEW SOUTH WALES 2041, Australië (AU)

Nummer 27/11

40

(51) B41J 2/045

(47) 29.06.2011

(11) EP1833677

(73) Agfa Graphics N.V. te 2640 MORTSEL, België (BE)

(21) EP05813253.1 (22) 26.10.2005 (31) 981072 (32) 03.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INDIVIDUAL VOLTAGE TRIMMING WITH WAVEFORMS (47) 29.06.2011

(72) Maessen, Peter te 2640, MORTSEL, België (BE) Mertens, Patrick te 2640, MORTSEL, België (BE) (51) B42D 15/10 B42D 15/00 (11) EP1523415 (21) EP03702269.6

(73) Fujifilm Dimatix, Inc. te LEBANON, (22) 28.02.2003 NH 03766, Verenigde Staten van (31) 127802 Amerika (US) (32) 19.07.2002 (72) GARDNER, Deane, A. te CUPERTINO, CALIFORNIA 95014- (33) Zwitserland 1043, Verenigde Staten van (54) SICHERHEITSMERKMAL FÜR Amerika (US) WERTDOKUMENTE (51) B41J 2/14

(47) 29.06.2011

(11) EP1578611

(73) Landqart te 7302 LANDQUART, Zwitserland (CH)

(21) EP03786220.8 (22) 19.12.2003 (31) TO20021099 (32) 19.12.2002 (33) Italië (54) PROCESS FOR PROTECTIVELY COATING HYDRAULIC MICROCIRCUITS AGAINST AGGRESSIVE LIQUIDS, PARTICULARLY FOR AN INK JET PRINTHEAD (47) 29.06.2011 (73) Telecom Italia S.p.A. te 20123 MILANO, Italië (IT) (72) Giovanola, Lucia te 11020 ARNAD, Italië (IT) Conta, Renato te 11020 ARNAD, Italië (IT) (51) B41J 2/21 (11) EP2065204 (21) EP08169987.8 (22) 26.11.2008 (31) 2007309713 (32) 30.11.2007 (33) Japan

(21) EP08103210.4 (22) 31.03.2008 (54) A method for treating a lithographic printing plate

(73) Niko, Kovinarsko podjetje, d.d. Zelezniki te 4228 ZELEZNIKI, Slovenië (SI) (72) CUFAR, Rok te 4228 ZELEZNIKI, Slovenië (SI) (51) C04B 41/00 B44C 1/22 B44C 1/00 B28D 5/00 (11) EP1361961 (21) EP02711117.8 (22) 18.02.2002 (31) 0103881 (32) 16.02.2001 (33) GROOT BRITTANNIË (54) FORMING A MARK ON A GEMSTONE OR INDUSTRIAL DIAMOND (47) 29.06.2011 (73) De Beers Centenary AG te 6000 LUZERN 6, Zwitserland (CH)

(72) GROB, Jakob te CH-7303 (72) SMITH, James, Gordon, Charters MASTRILS, Zwitserland (CH) te HIGH WYCOMBE, FRANKEN, Klaus te CH-7206 IGIS, BUCKINGHAMSHIRE HP13 5QL, Zwitserland (CH) GROOT BRITTANNIË (GB) SMITH, Paul te CH-8006 ZÜRICH, GUY, Keith, Barry te MARLOW Zwitserland (CH) BOTTOM, MIDDLESEX SL7 3PN, SEYFFERT, Andreas te CH-7207 GROOT BRITTANNIË (GB) LANDQUART-FABRIKEN, Zwitserland (CH) (51) B44C 1/17 KOCHER, Christoph te CH-3254 (11) EP1781473 MESSEN, Zwitserland (CH) (21) EP05732738.9 (51) B42F 13/22 (22) 29.03.2005 B42F 13/16 (31) 894841 (11) EP1512549 (21) EP03723213.9 (22) 25.04.2003 (31) 2002129236 2003029302 (32) 30.04.2002 06.02.2003 (33) Japan Japan (54) BINDER AND BINDING DEVICE (47) 29.06.2011 (73) MAX CO., LTD. te CHUO-KU, TOKYO 103-8502, Japan (JP)

(54) Liquid-discharge-failure detecting (72) SAKATA, Tomoaki te TOKYO 103apparatus, and inkjet recording 8502, Japan (JP) apparatus YOSHIE, Toru te TOKYO 103-8502, (47) 29.06.2011 Japan (JP) (73) Ricoh Elemex Corporation te (51) B42F 13/24 CHIKUSA-KU NAGOYA-SHI AICHI (11) EP2237970 464-0075, Japan (JP) (21) EP08871334.2 (72) Hayashi, Hirotaka te NAGOYA-SHI (22) 10.11.2008 AICHI 464-0075, Japan (JP) Ito, Kazumasa te NAGOYA-SHI (31) 200800014 AICHI 464-0075, Japan (JP) 200800251 (51) G03F 7/42 (32) 22.01.2008 B41N 3/08 24.10.2008 B41N 3/06 (33) Slovenië (11) EP2106924

06 juli 2011

Slovenië

(32) 20.07.2004

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) IMAGE TRANSFER TO A SUBSTRATE BY USING HEAT (47) 29.06.2011 (73) NEENAH PAPER, INC. te ROSWELL GA 30076, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KRONZER, Francis, Joseph te WOODSTOCK, GA 30188, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F24C 15/10 B44C 5/04 (11) EP2013033 (21) EP07726937.1 (22) 15.03.2007 (31) 102006017250 (32) 12.04.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) KOCHFELDPLATTENEINHEIT MIT EINGEBETTETEM DEKOR (47) 29.06.2011 (73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) LEVER ARCH FILE COMPRISING AN ELEMENT INSERTED BETWEEN (72) BUNUEL MAGDALENA, Miguel Angel te E-50017 ZARAGOZA, THE LEVER AND THE ARCH Spanje (ES) (47) 29.06.2011

Nummer 27/11

41

06 juli 2011

CEAMANOS GAYA, Jesus te E(73) Gatekeeper Systems, Inc. te PETER, Thomas, H. te 50003 ZARAGOZA, Spanje (ES) IRVINE CA 92618, Verenigde SOUTHBURY CONNECTICUT GARCIA JIMENEZ, Jose-Ramon te Staten van Amerika (US) 06488, Verenigde Staten van E-50009 ZARAGOZA, Spanje (ES) (72) TABA, Serge te MISSION VIEJO, CA Amerika (US) LORENTE PEREZ, Alfonso te E92691, Verenigde Staten van (51) B60C 9/08 50013 ZARAGOZA, Spanje (ES) Amerika (US) (11) EP2123481 SACHON, Robert te 80469 (51) C08L 9/00 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (21) EP09159317.8 C08L 7/00 DUITSLAND (DE) (22) 04.05.2009 C08L 21/00 (51) B60B 5/02 (31) 115585 C08K 5/098 B60B 21/02 C08K 3/36 (32) 06.05.2008 (11) EP2020306 C08K 3/04 (33) Verenigde Staten van Amerika B60C 1/00 (21) EP07014893.7 (54) High twist polyester carcass ply (11) EP2231419 (22) 30.07.2007 for a pneumatic tire (54) Motor bicycle rim and method of (21) EP08868774.4 (47) 29.06.2011 making the same (22) 16.12.2008 (73) The Goodyear Tire & Rubber (47) 29.06.2011 (31) 0760207 Company te AKRON, OH 443160001, Verenigde Staten van (73) Kunshan Henry Metal Technology (32) 21.12.2007 Amerika (US) Co., Ltd. te 215300 KUNSHAN (33) Frankrijk JIANGSU, China (CN) (54) COMPOSITION DE CAOUTCHOUC (72) Donckels, Yves te B-5360, NATOYE, België (BE) (72) Fioravanti, Moreno te 40024 A TRÈS FAIBLE TAUX DE ZINC Imhoff, Serge Julien Auguste te LCASTEL SAN PIETRO TERME (BO), (47) 29.06.2011 9184, SCHRONDWEILER, Italië (IT) (73) Société de Technologie MICHELIN Luxemburg (LU) Tho, Kee Ping te 215300 te 63000 CLERMONT-FERRAND, KUNSHAN JIANGSU, China (CN) (51) B60C 11/02 Frankrijk (FR) B60C 11/00 (51) B60C 17/04 MICHELIN Recherche et Technique B60B 21/12 S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, (11) EP2193037 (11) EP1652689 Zwitserland (CH) (21) EP08835759.5 (21) EP05292152.5 (72) VEYLAND, Anne te F-63200 (22) 24.07.2008 MARSAT, Frankrijk (FR) (22) 13.10.2005 (31) 0706714 ARAUJO DA SILVA, José Carlos te (31) 0411512 (32) 25.09.2007 F-63430 PONT DU CHÂTEAU, (32) 28.10.2004 Frankrijk (FR) (33) Frankrijk (33) Frankrijk (54) PNEUMATIQUE A SOMMET DE (51) C08L 75/06 STRUCTURE SIMPLIFIEE (54) Dispositif destiné à s'opposer au C08L 75/04 déjantage d'une enveloppe de C08G 18/42 (47) 29.06.2011 pneumatique montée sur une C08G 18/32 (73) Société de Technologie MICHELIN jante de roue monobloc, procédé B60C 1/00 te 63000 CLERMONT-FERRAND, de fabrication de ce dispositif et (11) EP2247452 Frankrijk (FR) ensemble monté l'incorporant Michelin Recherche et Technique (21) EP09715744.0 (47) 29.06.2011 S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, (22) 13.02.2009 Zwitserland (CH) (73) HUTCHINSON te 75008 PARIS, (31) 36939 Frankrijk (FR) (72) DEAL, Michel te F-03110 ST.206534 REMY-EN-ROLLAT, Frankrijk (FR) (72) Heuze, Olivier te 95290 L'ISLE (32) 25.02.2008 ADAM, Frankrijk (FR) (51) B60C 11/117 08.09.2008 Post, Cliff te GRAND ISLAND, NY (11) EP2222482 14072, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (21) EP07866753.2 Duffy, Joe te NORTH (54) POLYURETHANE ELASTOMER (22) 06.11.2007 TOMAWANDA, NY 14120, ARTICLES FROM LOW FREE (54) MOTORCYCLE TYRE Verenigde Staten van Amerika DIPHENYLMETHANE (US) (47) 29.06.2011 DIISOCYANATE PREPOLYMERS (73) Pirelli Tyre S.P.A. te 20126 MILAN, (51) B62B 5/04 (47) 29.06.2011 Italië (IT) B60T 1/06 (73) Chemtura Corporation te B60T 1/00 (72) MARIANI, Mario te I-20126 MIDDLEBURY, CT 06749, B60R 25/00 MILANO, Italië (IT) Verenigde Staten van Amerika B60B 33/00 DALL'ABACO, Davide te I-20126 (US) A61G 5/10 MILANO, Italië (IT) (72) NYBAKKEN, George, H. te MARANGON, Roberto te I-20126 (11) EP1542875 MIDDLEBURY CT 06762, MILANO, Italië (IT) (21) EP03788283.4 Verenigde Staten van Amerika (51) B60C 11/12 (US) (22) 28.07.2003 PALINKAS, Richard, L. te (11) EP2240335 (31) 222404 NORTHFIELD CONNECTICUT (21) EP09705659.2 (32) 16.08.2002 06778, Verenigde Staten van (22) 08.01.2009 Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika LASKOWITZ, Ian te WOODBURY, (31) 0850107 (54) ANTI-THEFT VEHICLE SYSTEM CT 06798, Verenigde Staten van (32) 09.01.2008 (47) 29.06.2011 Amerika (US)

Nummer 27/11 (33) Frankrijk

42

(54) PNEUMATIQUE

(72) FRANCOIS, Olivier te F-63260 THURET, Frankrijk (FR)

(47) 29.06.2011

(51) B60D 1/52

(73) Société de Technologie MICHELIN te 63000 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (FR) MICHELIN Recherche et Technique S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, Zwitserland (CH)

(11) EP1526010

(72) BERVAS, Patrick te F-63000 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (FR) FAURE, Jean-Claude-John te F63200 MOZAC, Frankrijk (FR) TAKANO, Hideaki te GUNMA 3738668, Japan (JP) GREVERIE, Ludovic te OTAGUNMA 373-8668, Japan (JP)

(33) Nederland

(51) B60C 11/12 (11) EP2203318 (21) EP08804883.0 (22) 29.09.2008 (31) 0706858 (32) 27.09.2007 (33) Frankrijk

(21) EP04077914.2 (22) 22.10.2004 (31) 1024607 (32) 24.10.2003 (54) Coupling assembly for vehicles (47) 29.06.2011 (73) Thule Towing Systems B.V. te 7950 AA STAPHORST (72) Eising, Frederik Jacob te 9415 PN HIJKEN (51) B60F 3/00 (11) EP1809494 (21) EP05794775.6 (22) 19.10.2005 (31) 0423517 (32) 22.10.2004 (33) GROOT BRITTANNIË

(54) AMPHIBIOUS VEHICLE (54) BANDE DE ROULEMENT DE PNEU (47) 29.06.2011 COMPRENANT DES PLOTS DE GOMME POURVUS D'ENCOCHE. (73) Gibbs Technologies Ltd. te WARWICKSHIRE CV11 4LY, (47) 29.06.2011 GROOT BRITTANNIË (GB) (73) Société de Technologie MICHELIN (72) LONGDILL, Simon James te te 63000 CLERMONT-FERRAND, MOUNT WELLINGTON, AUCKLAND Frankrijk (FR) 1006, Nieuw-Zeeland (NZ) MICHELIN Recherche et Technique BRIGGS, Stephen John te MOUNT S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, WELLINGTON, AUCKLAND 1006, Zwitserland (CH) Nieuw-Zeeland (NZ) (72) DE BENEDITTIS, Eric te WEEKERS, Hans te MOUNT GREENVILLE, SOUTH CAROLINA WELLINGTON, AUCKLAND 1006, 29615, Verenigde Staten van Nieuw-Zeeland (NZ) Amerika (US) JEFFERY, Glen Michael te MOUNT LHOSPITALIER, Sylvie te F-63720 WELLINGTON, AUCKLAND 1006, ENNEZAT, Frankrijk (FR) Nieuw-Zeeland (NZ) SLACHMUYLDERS, Eric te F-63100 (51) B60G 17/056 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk B60G 17/052 (FR) B60G 17/033 YEM, Pierre te F-63000 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (11) EP2106937 (FR) (21) EP09004772.1 (51) B60C 19/12 (22) 31.03.2009 (11) EP2222484

(21) EP08850075.6 (22) 14.11.2008 (31) 0708069 67019 (32) 16.11.2007 25.02.2008 (33) Frankrijk Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD OF MANUFACTURING A DOUBLE CHAMBER TYRE (47) 29.06.2011

06 juli 2011 (51) G01G 19/08 B60G 17/052 B60G 17/015 (11) EP1812254 (21) EP05792395.5 (22) 11.10.2005 (31) 0402543 (32) 18.10.2004 (33) Zweden (54) AN AXLE LOAD CONTROL SYSTEM AND A WHEEL BASE ADJUSTMENT SYSTEM (47) 29.06.2011 (73) VOLVO LASTVAGNAR AB te 405 08 GÖTEBORG, Zweden (SE) (72) LILJEBLAD, Benny te S-443 38 LERUM, Zweden (SE) REGNELL Hans, te 44250 YTTERBY, Zweden (SE) (51) B60H 1/22 (11) EP1970233 (21) EP08004601.4 (22) 12.03.2008 (31) 102007011814 (32) 12.03.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Einrichtung zum Konditionieren von in einen Fahrzeuginnenraum einzuleitender Luft (47) 29.06.2011 (73) J. Eberspächer GmbH & Co. KG te 73730 ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Collmer, Andreas te 73773 AICHWALD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Haefner, Michael te 70469 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schlecht, Patric te 73760 OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60H 1/32 B60H 1/00 (11) EP2112010

(31) 202008004545 U

(21) EP09157536.5

(32) 02.04.2008

(22) 07.04.2009

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 109036

(54) Nutzfahrzeug mit einer Gasfederung, insbesondere Luftfederung und Gasfederungssystem

(32) 24.04.2008

(47) 29.06.2011 (73) Kögel Trailer GmbH & Co. KG te 86368 GERSTHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Société de Technologie MICHELIN (72) Schmutz-Eggert, Gerhard te 89278 NERSINGEN, te 63000 CLERMONT-FERRAND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Frankrijk (FR) (DE) MICHELIN Recherche et Technique Falk, Robert te 89257 S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, ILLERTISSEN, BONDSREPUBLIEK Zwitserland (CH) DUITSLAND (DE)

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) HVAC drain system (47) 29.06.2011 (73) Deere & Company te MOLINE, IL 61265-8098, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Bruss, Paul T te CEDAR FALLS, IA 50613, Verenigde Staten van Amerika (US) Seibold, Kyle D te WATERLOO, IA 50701, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B60J 1/20 (11) EP1398190

Nummer 27/11

43

(21) EP03019089.6

(31) 0600297

(22) 22.08.2003

(32) 10.02.2006

(31) 10242060

(33) Zweden

(32) 11.09.2002

(54) A DIFFERENTIAL GEAR FOR A MULTI-SHAFT WHEELED MOTOR VEHICLE, AND A DRIVE TRAIN COMPRISING SEVERAL SUCH DIFFERENTIAL GEARS

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Sonnenschutz-Rollo-Anordnung für Kraftfahrzeugfenster (47) 29.06.2011 (73) Webasto AG te 82131 STOCKDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) de Waal, Martin te 1566 TS ASSENDELFT

(47) 29.06.2011 (73) BAE Systems Hägglunds Aktiebolag te 891 82 ÖRNSKÖLDSVIK, Zweden (SE)

06 juli 2011 (72) Plishner, Paul J. te SOUTHHAMPTON, NY 11968, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B60M 1/28 (11) EP1356982 (21) EP03450092.6 (22) 16.04.2003 (31) 2692002 U (32) 24.04.2002 (33) Oostenrijk

(72) HULTGREN, Joakim te S-890 37 GIDEÅ, Zweden (SE)

(54) Maschine zum Verlegen einer Fahrleitung

(51) B60K 37/06 B60K 35/00

(47) 29.06.2011

(11) EP1190881 (21) EP01402101.8

(11) EP2181012

(22) 02.08.2001

(21) EP08774889.3

(31) 0012037

(22) 08.07.2008

(32) 21.09.2000

(31) 102007039445

(51) B60J 7/14

(33) Frankrijk

(32) 21.08.2007 (54) Véhicule décapotable à toit rigide (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND constitué de deux panneaux (54) VERFAHREN ZUM ANZEIGEN VON indépendants basculables INFORMATIONEN IN EINEM respectivement de pavillon et de KRAFTFAHRZEUG FÜR EINEN lunette arrière BEDIENZUSTAND UND EINEN (47) 29.06.2011 ANZEIGEZUSTAND UND ANZEIGEEINRICHTUNG (73) Peugeot Citroën Automobiles SA te 92200 NEUILLY SUR SEINE, (47) 29.06.2011 Frankrijk (FR) (73) Volkswagen AG te 38436 (72) Roman, Olivier te 25400 WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK AUDINCOURT, Frankrijk (FR) DUITSLAND (DE) Marguin, Pierre te 90120 MEZIRE, (72) DEHMANN, Rainer te 10961 Frankrijk (FR) BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60K 15/04 HOFMANN, Gustav te 38114 (11) EP1920965 BRAUNSCHWEIG, (21) EP07021838.3 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 09.11.2007 KUHN, Mathias te 14129 BERLIN, (31) GD20060105 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GE20070022 (DE) (32) 10.11.2006 HAUSCHILD, Frank te 10587 28.02.2007 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) Italië WAGNER, Volkmar te 10965 Italië BERLIN, BONDSREPUBLIEK (54) Monitoring apparatus for tanks DUITSLAND (DE) and the like (47) 29.06.2011

(51) H02J 3/00 B60L 9/00

(73) MONTALBANO TECHNOLOGY S.p.A. te 51100 PISTOIA, Italië (IT) (11) (21) (72) Lertora, Francesco te 16043 CHIAVARI (GE), Italië (IT) (22) Grosso, Daniele te 16131 (31) GENOVA, Italië (IT) (32) Oriana, Giuseppe te 16128 GENOVA, Italië (IT) (33) Noli, Luca te 16164 GENOVA, (54) Italië (IT) (51) F16H 37/08 B62D 61/10 B62D 11/02 B60K 17/348 (11) EP1981732 (21) EP07709449.8 (22) 02.02.2007

EP1918153 EP06126120.2 14.12.2006 594038 06.11.2006 Verenigde Staten van Amerika

(73) Franz Plasser BahnbaumaschinenIndustriegesellschaft m.b.H. te 1010 WIEN, Oostenrijk (AT) (72) Theurer, Josef te 1010 WIEN, Oostenrijk (AT) Gruber, Leopold te 3270 SCHEIBBS, Oostenrijk (AT) (51) B60M 1/28 (11) EP1256482 (21) EP02450090.2 (22) 17.04.2002 (31) 3782001 U (32) 11.05.2001 (33) Oostenrijk (54) Verfahren zur Verlegung einer elektrischen Fahrleitung sowie Maschine (47) 29.06.2011 (73) Franz Plasser BahnbaumaschinenIndustriegesellschaft m.b.H. te 1010 WIEN, Oostenrijk (AT) (72) Theurer, Josef te 1010 WIEN, Oostenrijk (AT) Gruber, Leopold te 3270 SCHEIBBS, Oostenrijk (AT) (51) B60N 2/02 (11) EP2217466 (21) EP08857574.1 (22) 02.12.2008 (31) 0759497 (32) 03.12.2007 (33) Frankrijk (54) RACCORDEMENT ELECTRIQUE D'UN ELEMENT D'AMENAGEMENT INTERIEUR D'UN VEHICULE AUTOMOBILE (47) 29.06.2011

(73) Rail vehicle or other pathconstrained vehicle equipped for providing solar electric power for (72) off-vehicle use

(47) 29.06.2011 (73) Plishner, Paul J. te SOUTHHAMPTON, NY 11968, Verenigde Staten van Amerika (US)

Renault s.a.s. te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR) LARVOR, Philippe te F-78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, Frankrijk (FR)

(51) B60N 2/28 (11) EP1943125 (21) EP05790955.8

Nummer 27/11

44

(22) 14.09.2005

te 80997 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 0420413 (32) 14.09.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) IMPROVEMENTS IN OR RELATING TO CHILD SEATS (47) 29.06.2011

(72) Meißner, Uwe te 85560 EBERSBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60R 9/10 (11) EP1818219

(73) MAGMATIC, LTD. te BRISTOL, BS2 (21) 0LP, GROOT BRITTANNIË (GB) (22) (72) Barker Derrick te PERSHORE, (31) WORCESTERSHIRE WR10-2NU, GROOT BRITTANNIË (GB) (32) (51) B64D 11/06 B60N 2/34

(33)

(11) EP2272711

(47)

(21) EP10010695.4 (22) 09.08.2002

(54) (73)

EP07102039.0 09.02.2007 1031124

06 juli 2011 (21) EP08805012.5 (22) 02.10.2008 (31) 0706916 (32) 03.10.2007 (33) Frankrijk (54) GAS GENERATOR WITH A DISCOID SHAPE (47) 29.06.2011 (73) Autoliv Development AB te 447 83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)

(72) CORNEC, Sébastien te F-29000 QUIMPER, Frankrijk (FR) ROGNANT, Erwan te F-29590 LE Nederland FAOU, Frankrijk (FR) Lifting device for a bicycle carrier DUBOIS, Nicolas te F-29160 29.06.2011 CROZON, Frankrijk (FR) PERREON, Julien te F-29160 Doge Collection te 5061 JR CROZON, Frankrijk (FR) OISTERWIJK 10.02.2006

(31) 0119459 0202389

(72) Jansen, Reindert Jan te 3742 AT, BAARN

(32) 09.08.2001 01.02.2002

(51) B60R 21/00 B60R 16/02

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(11) EP1663720

(21) EP09712679.1

(54) A seat unit for a passenger vehicle

(21) EP04778667.8

(22) 10.02.2009

(22) 19.07.2004

(31) 102008010473

(31) 658490

(32) 21.02.2008

(32) 08.09.2003

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 29.06.2011

(73) Virgin Atlantic Airways Limited te (33) Verenigde Staten van Amerika CRAWLEY, WEST SUSSEX RH10 9NU, GROOT BRITTANNIË (GB) (54) VEHICLE TOUCH INPUT DEVICE (72) Ferry, David te HOVE EAST (47) 29.06.2011 SUSSEX BN3 3PB, GROOT (73) 3M Innovative Properties BRITTANNIË (GB) Company te ST. PAUL, MN 55133Wells, Adam Bernard te 3427, Verenigde Staten van STAPLEFORD HERTFORDSHIRE Amerika (US) SG14 3NB, GROOT BRITTANNIË (72) HAGERMOSER, Scott E., 3M (GB) Center te SAINT PAUL, MN 55133Miles, Luke te ACTON LONDON 3427, Verenigde Staten van W3 9RY, GROOT BRITTANNIË (GB) Amerika (US) Lawler, Andrew Leslie te ROBRECHT, Michael J., 3M Center AYLESBURY BUCKS HP18 9LY, te SAINT PAUL, MN 55133-3427, GROOT BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika Starkey, David Edward te (US) PRINCES RISBOROUGH BUCKS HP27 9AS, GROOT BRITTANNIË (51) B60R 21/215 (GB) B60R 21/205 Mills, Simon Frederick te PRINCES (11) EP2193052 RISBOROUGH BUCKS HP27 9AY, (21) EP08841731.6 GROOT BRITTANNIË (GB) Doy, Gary te KENILWORTH (22) 01.10.2008 WARWICKSHIRE CV8 2GN, GROOT (31) 0757992 BRITTANNIË (GB) (32) 02.10.2007 (51) G05D 1/00 (33) Frankrijk B60P 1/28 (54) DISPOSITIF DE SECURITE A SAC B60P 1/16 GONFLABLE POUR VEHICULE B60P 1/04 AUTOMOBILE (11) EP2156980 (21) EP09168062.9 (22) 18.08.2009 (31) 102008038176 (32) 18.08.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Kipperfernsteuerung (47) 29.06.2011 (73) Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik-GmbH & Co KG

(51) G07C 9/00 E05B 17/18 B60R 25/04 (11) EP2247474

(54) LESEVORRICHTUNG ZUR AUFNAHME EINES KRAFTFAHRZEUGSCHLÜSSELS (47) 29.06.2011 (73) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG te 70435 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Conti Temic Microelectronic GmbH te 90411 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WEINGART, Ulrich te 75428 ILLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZINSER, Matthias te 71254 DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REINWALD, Martin te 88682 SALEM/WEILDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZOLL, Guido te 88361 ALTSHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60S 1/38 (11) EP2236366 (21) EP09157195.0

(47) 29.06.2011

(22) 02.04.2009

(73) Renault S.A.S. te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR)

(54) Windscreen wiper device

(72) CHHEANG, Nakry te F-78470 SAINT RÉMY LES CHEVREUSE, Frankrijk (FR) (51) B60R 21/272 B60R 21/264 B60R 21/26 (11) EP2195206

(47) 29.06.2011 (73) Federal-Mogul S.A. te 6790 AUBANGE, België (BE) (72) Boland, Xavier te 6700, ARLON, België (BE) (51) B60T 8/40 B60T 7/04 (11) EP2183132

Nummer 27/11 (21) EP08786201.7 (22) 17.07.2008 (31) 102007036426 (32) 02.08.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

45 SCHWIEBERDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HUMMEL, Stefan te 71191 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) BREMSSYSTEM VOM TYP "BRAKE- (51) B60T 8/36 BY-WIRE" (11) EP2195217 (47) 29.06.2011 (21) EP08802703.2 (73) Continental Teves AG & Co. oHG te 60488 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 29.09.2008

(72) DROTT, Peter te 65936 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SELLINGER, Thomas te 63073 OFFENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VON HAYN, Holger te 61118 BAD VILBEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KRÄMER, Horst te 65462 GINSHEIM-GUSTAVSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) B60T 7/10 (11) EP2004459 (21) EP07723976.2 (22) 04.04.2007 (31) 202006008700 U (32) 12.04.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) HANDBREMSHEBEL

(31) 102007047208 (32) 02.10.2007 (54) ELEKTRO-HYDRAULISCHES BREMSAGGREGAT FÜR EIN LANDFAHRZEUG (47) 29.06.2011 (73) Lucas Automotive GmbH te 56070 KOBLENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KÖTH, Boris te 56191 WEITERSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60T 13/72 B60T 13/57 (11) EP2214942 (21) EP08853029.0 (22) 20.11.2008 (31) 102007056523 102008037048

(47) 29.06.2011

(32) 22.11.2007 08.08.2008

(73) AL-KO Kober AG te 89359 KÖTZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) BECK, Gerhard te 89343 JETTINGEN-SCHEPPACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 29.06.2011

(51) B60T 8/17 (11) EP1597123 (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(54) BREMSKRAFTVERSTÄRKER (73) Continental Teves AG & Co. oHG te 60488 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) ICKLER, Volker te 36275 EP04713017.4 KIRCHHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 20.02.2004 KOLLERS, Michael te 65760 10307510 ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK 21.02.2003 DUITSLAND (DE) KRÄMER, Horst te 65462 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GINSHEIM-GUSTAV, VERFAHREN UND VORRICHTUNG BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ZUR COMPUTERGESTÜTZTEN (DE) BERECHNUNG DER ACHSLASTEN KREBS, Stephan te 65760 EINES FAHRZEUGS ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK 29.06.2011 DUITSLAND (DE) KÖNIG, Harald te 61239 OBERKNORR-BREMSE Systeme für MÖRLEN, BONDSREPUBLIEK Nutzfahrzeuge GmbH te 80809 DUITSLAND (DE) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK JAKOBI, Ralf te 65439 DUITSLAND (DE) FLÖRSHEIM, BONDSREPUBLIEK HECKER, Falk te 71706 DUITSLAND (DE) MARKGRÖNINGEN, NEU, Thorsten te 65594 RUNKEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (DE) HORN, Matthias te 70499 (51) B60T 15/02 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK B60T 13/68 DUITSLAND (DE) GÜCKER, Ulrich te 71701 (11) EP2190706

06 juli 2011 (21) EP08785280.2 (22) 01.08.2008 (31) 102007038472 (32) 14.08.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VENTILANORDNUNG ZUR STEUERUNG EINER BREMSANLAGE EINES ANHÄNGERFAHRZEUGS (47) 29.06.2011 (73) KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH te 80809 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MEDERER, Martin te 80797 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B62D 7/15 B62D 6/00 B60W 10/20 B60W 10/18 B60T 8/1764 (11) EP2144798 (21) EP08805675.9 (22) 22.04.2008 (31) 0755064 (32) 14.05.2007 (33) Frankrijk (54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE GESTION D'UNE CONSIGNE DE BRAQUAGE APPLIQUEE A AU MOINS UN ACTIONNEUR DE BRAQUAGE DES ROUES ARRIERE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE (47) 29.06.2011 (73) Renault S.A.S. te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR) (72) CHASSAGNOL, Cédric te F-92300 LEVALLOIS-PERRET, Frankrijk (FR) GUEGAN, Stéphane te F-78000 VERSAILLES, Frankrijk (FR) (51) B60W 20/00 B60W 10/08 (11) EP1960224 (21) EP06842017.3 (22) 21.11.2006 (31) 0553784 (32) 08.12.2005 (33) Frankrijk (54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE CONTROLE ET DE SUPERVISION D'UN VEHICULE HYBRIDE DU TYPE COMPORTANT QUATRE ROUES MOTRICES (47) 29.06.2011 (73) Renault s.a.s. te 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Frankrijk (FR) (72) CLAEYS, Xavier te F-78000 VERSAILLES, Frankrijk (FR) POGNANT-GROS, Philippe te F92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrijk (FR) POTHIN, Richard te F-78760

Nummer 27/11 JOUARS-PONTCHARTRAIN, Frankrijk (FR) (51) B61D 27/00 B61C 5/02 B61C 17/04 (11) EP2127991 (21) EP09160457.9 (22) 18.05.2009 (31) 102008025540 (32) 27.05.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Lokomotive (47) 29.06.2011 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Lauer, Stefan te 91052, ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B61G 9/24 (11) EP1982892 (21) EP08007588.0 (22) 18.04.2008 (31) 202007005854 U (32) 20.04.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zur Lagerung eines Kupplungsarms

46 (47) 29.06.2011

(21) EP08008345.4

(73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 02.05.2008

(51) B62B B62B B62B B60B

(51) G05G 1/32 B62D 1/184

5/00 3/14 3/00 33/02

(11) EP1750989 (21) EP05738260.8 (22) 03.05.2005 (31) 2004902305 2004904302 (32) 03.05.2004 30.07.2004 (33) Australië Australië

(73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 29.06.2011 (73) INAUTEC PTY LIMITED te COORANBONG, NSW 2265, Australië (AU)

(72) Oerder, Alfons te 51515 KUERTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kesting, Werner te 42477 RADEVORMWALD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bensch, Joerg te 02625 BAUTZEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bartling, Franz-Peter te 40221 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Moehle, Nils te 42103 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schmidt, Gerhard te 45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) DULL, Clinton, Anthony te COORANBONG, NEW SOUTH WALES 2265, Australië (AU) DULL, Graham te DUBBO, NEW SOUTH WALES 2830, Australië (AU) TRAINOR, Mathew, Keith te MONT ALBERT, VICTORIA 3127, Australië (AU)

(47) 29.06.2011 (73) EXPRESSO DEUTSCHLAND GMBH te 34123 KASSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Boller, Stefan te 34123 KASSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2244926 (21) EP09715057.7 (22) 19.02.2009 (31) 102008011618 (32) 28.02.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) LENKSÄULE FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG, MIT EINER LENKSPINDEL UND EINER FESTSTELLEINRICHTUNG (47) 29.06.2011 (73) ThyssenKrupp Presta Aktiengesellschaft te 9492 ESCHEN, Liechtenstein (LI) (72) LUTZ, Christian te A-6714 NÜZIDERS, Oostenrijk (AT) (51) B62D 25/06 (11) EP1736397 (21) EP06008256.7 (22) 21.04.2006 (31) 165238 (32) 24.06.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Hintere Aufbaustruktur eines Kraftfahrzeugs

(11) EP1886894

(47) 29.06.2011

(21) EP07014549.5

(73) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG te 70435 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 25.07.2007 (31) 202006011849 U (32) 02.08.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Von Hand bewegbarer Transportwagen

(11) EP2240357

(47) 29.06.2011

(21) EP09707219.3

(73) Eifelwerk Heinrich Stein GmbH &Co.KG te 54655 MALBERGWEICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Verstellgriffmechanismus für Rollwagen, Stapelkarren und dergleichen

(51) B62B 3/14

(51) B61L 1/16

(32) 04.02.2008

(32) 23.06.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 29.06.2011

(31) 102008008028

(31) 202007008802 U

(72) FREISE, Rainer te 38124 BRAUNSCHWEIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TRÜMPER, Ulf te 38173 EVESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WINDEL, Roland te 31226 PEINE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WÜBBENHORST, Michael te 31241 ILSEDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) TROLLEY WITH A SWIVABLE GUIDE WHEEL

(22) 08.01.2009

06 juli 2011

(72) Eberlein, Herbert te 89347 BUBESHEIM, BONDSREPUBLIEK (54) VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DER DUITSLAND (DE) STÖRSICHERHEIT EINES RADSENSORS UND RADSENSOR (51) B62B 5/06 ZUR DURCHFÜHRUNG DES (11) EP2006184 VERFAHRENS

(72) Wolkersdorfer, Werner te 75242 NEUHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Tattersall, Terence te ROCHESTER HILLS MICHIGAN 48306, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B62D 25/10 (11) EP2058211 (21) EP08167862.5 (22) 29.10.2008 (31) 0758852 (32) 07.11.2007 (33) Frankrijk

Nummer 27/11 (54) Capot avant de véhicule automobile (47) 29.06.2011 (73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES S.A. te 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk (FR) (72) Jeanneau, Clément te 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Frankrijk (FR) Gourvennec, Thibault te 91170 VIRY-CHATILLON, Frankrijk (FR) (51) B62D 51/02 B62D 33/06 B60N 2/24 (11) EP2103506 (21) EP09002041.3 (22) 13.02.2009 (31) 102008014642 (32) 17.03.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

47 NIEDERDING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Müller, Jörg te 85658 EGMATING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Frank, Andreas te 83022 ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B62D 65/02 B23K 37/047 (11) EP1890929 (21) EP06754800.8

(31) 102006044150 (32) 15.09.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Fahrerhauslagerung (47) 29.06.2011 (73) ThyssenKrupp Automotive Systems GmbH te 45145 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Scholz, Christian, Dipl.-Ing. te 44149 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schulze-Bergkamen, Burkhard, Dipl.-Ing. te 44287 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1612132 (21) EP05009122.2 (22) 26.04.2005 (31) 879535 (32) 30.06.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 102005027986

(47) 29.06.2011

(32) 16.06.2005

(73) SHIMANO INC. te OSAKA 5908577, Japan (JP)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUM ZUSAMMENBAUEN VON BAUTEILEN EINER FAHRZEUGKAROSSERIE

(72) Fukui, Seiji te SHIMONOSEKI YAMAGUCHI 752-0947, Japan (JP)

(47) 29.06.2011

(11) EP2277769

(72) Proust, Freddy te 86230 SERIGNY, (51) G07F 7/02 Frankrijk (FR) G07C 11/00 Aucouturier, Vincent te 86100 B62H 5/00 CHATELLERAULT, Frankrijk (FR) B62H 3/02 (51) B62D 33/06 (11) EP2186714

(22) 06.09.2007

(51) B62K 19/34 B62J 6/06

(54) Bottom bracket structure with dynamo

(73) ThyssenKrupp Drauz Nothelfer GmbH te 74076 HEILBRONN, (47) 29.06.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Linde Material Handling GmbH te (DE) 63743 ASCHAFFENBURG, (72) GAUGGEL, Gerd te 88212 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK (DE) DUITSLAND (DE)

(21) EP07017445.3

Molteni, Hermann te BIASSONO (MI), 20046, Italië (IT)

(22) 24.04.2006

(54) Flurförderzeug

(11) EP1900616

06 juli 2011

(51) B62K 25/28 B62J 99/00 (21) EP10170636.4 (22) 23.07.2010 (31) 202009010034 U (32) 23.07.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Anzeigeeinrichtung (47) 29.06.2011 (73) Canyon Bicycles GmbH te 56073 KOBLENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 13.11.2009

(72) Thoma, Vincenz te 56068 KOBLENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 0806379

(51) B63C 7/16

(21) EP09290861.5

(32) 14.11.2008 (33) Frankrijk (54) Dispositif et système de verrouillage de vélos en libre service

(11) EP2125503 (21) EP08762184.3 (22) 03.03.2008 (31) 0701540

(47) 29.06.2011

(32) 02.03.2007

(73) Tracetel te 78320 LA VERRIERE, Frankrijk (FR)

(33) Frankrijk

(72) Emery, Jean te 78470 ST REMY LES CHEVREUSE, Frankrijk (FR) Benamara, Raouf te 78610 LE PERRAY EN YVELINES, Frankrijk (FR) (51) B62J 35/00 B62J 31/00 (11) EP2213560

(54) DISPOSITIF DE DECOUPE ET OUVERTURE/FERMETURE D'UN ORIFICE DANS UNE PAROI AU FOND DE LA MER (47) 29.06.2011 (73) SAIPEM S.A. te 78180 MONTIGNYLE-BRETONNEUX, Frankrijk (FR) (72) BAYLOT, Michel te 30 123 VENISE, Italië (IT) GALLETTI, Robin te I-30121 VENISE, Italië (IT)

(51) B62D 59/04

(21) EP09001349.1

(11) EP2138386

(51) B64C 21/02 (54) A motorcycle wherein at least two (11) EP2091814 liquid tanks are located, reciprocally disposed and shaped (21) EP07848733.7 according to an improved layout (22) 20.12.2007 (47) 29.06.2011 (31) 0625612

(21) EP08011733.6 (22) 27.06.2008 (54) Haltevorrichtung für eine Rangiervorrichtung (47) 29.06.2011

(22) 30.01.2009

(73) YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. te (73) Truma Gerätetechnik GmbH & Co. 1119 NC SCHIPHOL-RIJK KG te 85640 PUTZBRUNN, (72) Suzuki, Masahiro te 20146 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MILANO, Italië (IT) (DE) Tisci, Riccardo te POGLIANO, (72) Schaurer, Oliver te 85445 M.SE (MI) 20046, Italië (IT)

(32) 21.12.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) ESTABLISHMENT OF LAMINAR BOUNDARY LAYER FLOW ON AN AEROFOIL BODY

Nummer 27/11

48

06 juli 2011

(47) 29.06.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Gaster Consultants LTD te KEW RICHMOND SURREY TW9 4BL, GROOT BRITTANNIË (GB)

(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN VON VERPACKUNGEN AUS WENIGSTENS ZWEI TEILPACKUNGEN

(51) B65G 69/18 B65B 69/00

(47) 29.06.2011

(22) 20.07.2007

(73) Focke & Co. (GmbH & Co. KG) te 27283 VERDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 12722006

(72) Maisel, Matthias te 87487 WIGGENSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 08.09.2005

(72) GASTER, Michael te RICHMOND SURREY TW9 4BL, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B64D 11/04 A47B 91/02 (11) EP2227414 (21) EP08803188.5 (22) 25.08.2008 (31) 102007057617 4827 (32) 30.11.2007 30.11.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (54) VORRICHTUNG ZUR WERKZEUGLOSEN HÖHENVERSTELLUNG EINER BAUGRUPPE (47) 29.06.2011 (73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) STOOB, Melanie te 21079 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMIDT-KORTENBUSCH, Benedikt te 22529 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ISCHDONAT, Nils te 22455 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BENSE, Rolf te 21635 JORK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65B 9/02 B65B 11/10 B65B 11/02 (11) EP2251267 (21) EP09006445.2 (22) 12.05.2009

(11) EP2049403 (21) EP07763958.1

(32) 08.08.2006 (33) Zwitserland

(54) DOSIERELEMENT AN EINEM (72) FOCKE, Heinz te 27283 VERDEN, BEHÄLTER FÜR FLIESS- ODER BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SCHÜTTGÜTER (DE) (47) 29.06.2011 FREUDENBERG, Harald te 31608 MARKLOHE, BONDSREPUBLIEK (73) Mettler-Toledo AG te 8606 DUITSLAND (DE) GREIFENSEE, Zwitserland (CH) BROEK, Holger te 27803 (72) BOHLER, Lorenz te 4313 MÖHLIN, KIRCHLINTELN, BONDSREPUBLIEK Zwitserland (CH) DUITSLAND (DE) (51) B65D 47/32 (51) B65B 61/02 B65D 25/42 B65B 31/02 B65D 1/20 B65B 25/04 (11) EP2179932 (11) EP1935787 (21) EP08018358.5 (21) EP07024058.5 (22) 21.10.2008 (22) 12.12.2007 (54) Verschlusseinrichtung zum (31) 102006062143 Verschließen eines Behälters 102007013698 (47) 29.06.2011 (32) 22.12.2006 (73) RIEKE Germany GmbH te 57290 19.03.2007 NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Zimmermann, Bernd te 57555 (54) Verpackungsmaschine MUDERSBACH, BONDSREPUBLIEK (47) 29.06.2011 DUITSLAND (DE) (73) Multivac Sepp Haggenmüller (51) B65D 85/10 GmbH & Co. KG te 87787 B65D 5/66 WOLFERTSCHWENDEN, (11) EP1799566 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP05779300.2 (DE)

(51) B65B 51/14 B65B 31/00 B29C 65/02

(54) Vorrichtung und Verfahren zum Verpacken einer Ladungseinheit mit Folie

(11) EP1611013

(47) 29.06.2011

(31) 345763

(73) MSK-VERPACKUNGS-SYSTEME GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG te D47533 KLEVE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Staten van Amerika (US)

(21) EP04701778.5 (22) 13.01.2004 (32) 16.01.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BAG SEALING SYSTEM AND METHOD

(72) Hannen, Reiner te 47546 KALKAR- (47) 29.06.2011 WISSEL, BONDSREPUBLIEK (73) Pack-Tech, L.L.C. te GOWER, MD DUITSLAND (DE) 64454, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B65D 85/10 B65B 19/22 (72) CADY, Derril R. te MANAWA, WISCONSIN 54949, Verenigde (11) EP1601575 Staten van Amerika (US) (21) EP04715897.7 TAYLOR, Mark W. Sr. te LATHROP, (22) 01.03.2004 MISSOURI 64465, Verenigde Staten van Amerika (US) (31) 10310451 BALEK, Theodore A. te LATHROP, (32) 07.03.2003 MISSOURI 64465, Verenigde

(31) 102004045279 (32) 16.09.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) KLAPPSCHACHTEL FÜR ZIGARETTEN (47) 29.06.2011 (73) Focke & Co. (GmbH & Co. KG) te 27283 VERDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BUSE, Henry te 27374 VISSELHÖVEDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEIN, Viktor te 27308 LUTTUM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65D 81/32 A61K 9/00 (11) EP2121479 (21) EP08729411.2 (22) 08.02.2008 (31) 889062 P 842487 842271 (32) 09.02.2007

Nummer 27/11

49

21.08.2007 21.08.2007 (33)

(54)

(47) (73)

(72)

(51)

TOKYO 101-8560, Japan (JP)

(72) MIYAKE, Hidenobu, c/o Toppan Verenigde Staten van Amerika Printing Co., Ltd. te TAITO-KU, Verenigde Staten van Amerika TOKYO 1108560, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika SHIOZAKI, Kouichi, c/o Toppan Printing Co., Ltd. te TAITO-KU, COMPLEMENTARY PERSONAL TOKYO 1108560, Japan (JP) LUBRICANT COMPOSITIONS NAKAMURA, Yukihiro, c/o Toppan DELIVERY SYSTEM Printing Co., Ltd. te TAITO-KU, 29.06.2011 TOKYO 1108560, Japan (JP) McNeil-PPC, Inc. te SKILLMAN, NJ SHIMENO, Ikuno, c/o Toppan 08558, Verenigde Staten van Printing Co., Ltd. te TAITO-KU, Amerika (US) TOKYO 1108560, Japan (JP) TUJII, Atushi, c/o Toppan Printing AHMAD, Nawaz te MONMOUTH Co., Ltd. te TAITO-KU, TOKYO JUNCTION, NEW JERSEY 08852, 1108560, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika HAMADA, Kayoko, c/o Toppan (US) Printing Co., Ltd. te TAITO-KU, CUI, Cheng-Ji te PENNINGTON, TOKYO 1108560, Japan (JP) NEW JERSEY 08534, Verenigde KAWAI, Hirofumi, c/o Toppan Staten van Amerika (US) Printing Co., Ltd. te TAITO-KU, ISON, Bryant te LAWRENCEVILLE, TOKYO 1108560, Japan (JP) NEW JERSEY 08648, Verenigde SAWADA, Kiyoshi, c/o Toppan Staten van Amerika (US) Printing Co., Ltd. te TAITO-KU, HUNTINGTON, Elysha te NEW TOKYO 1108560, Japan (JP) YORK, NEW YORK 10011, ARAKI, Noriyuki, c/o Toppan Verenigde Staten van Amerika Printing Co., Ltd. te TAITO-KU, (US) TOKYO 1108560, Japan (JP) YUMUL, Anthony Corwin te NEW GOTO, Masashi, c/o Toppan YORK, NEW YORK 10002, Printing Co., Ltd. te TAITO-KU, Verenigde Staten van Amerika TOKYO 1108560, Japan (JP) (US) JEPPESEN, Jeffrey Lawrence te (51) B65D 83/08 BROOKLYN, NEW YORK 11205, B65D 77/02 Verenigde Staten van Amerika B65D 75/58 (US) A61F 15/00 B65D 81/34 (11) EP2024255 B65D 33/01 (21) EP07724713.8

(11) EP1650139

(21) EP04748098.3 (22) 23.07.2004 (31) 2003278921 2003362895 2003362896 2003371934 2003377972 2004021359 2004021360 2004131018 2004131017 (32) 24.07.2003 23.10.2003 23.10.2003 31.10.2003 07.11.2003 29.01.2004 29.01.2004 27.04.2004 27.04.2004 (33) Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan (54) PACKAGING BAG WITH STEAM RELEASING FUNCTION (47) 29.06.2011 (73) Toppan Printing Co., Ltd. te

06 juli 2011 (US) (51) B65D 83/16 B65D 83/14 (11) EP2086859 (21) EP08806366.4 (22) 22.09.2008 (31) 0718458 08007448 (32) 21.09.2007 16.04.2008 (33) GROOT BRITTANNIË Europees Octrooi Bureau (54) SPRAYING DEVICE AND METHOD OF USING SAME (47) 29.06.2011 (73) Reckitt & Colman (Overseas) Limited te SLOUGH, BERKSHIRE SL1 3UH, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) BUTLER, Martin te HULL HU8 7DS, GROOT BRITTANNIË (GB) WALSH, Steve te HULL HU8 7DS, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B65D 85/68 B65D 19/44 (11) EP2103553 (21) EP09155042.6 (22) 12.03.2009 (31) 0851753 (32) 18.03.2008 (33) Frankrijk (54) Portant pour pare-chocs

(22) 28.04.2007

(47) 29.06.2011

(31) 102006022198

(73) Compagnie Plastic Omnium te 69007 LYON, Frankrijk (FR)

(32) 12.05.2006

(72) Ottemer, Xavier te 38790 SAINT GEORGES D'ESPÉRANCHE, BEUTEL-SAMMELPACKUNG Frankrijk (FR) Marcellier, Pierre te 69001 LYON, 29.06.2011 Frankrijk (FR) LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG te 56626 ANDERNACH, (51) B65D 85/804 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP1555219 (DE) (21) EP05000601.4 HACKBARTH, Ronald te 56075 (22) 13.01.2005 KOBLENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) 102004002005

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) (47) (73)

(72)

(51) B65D 83/16 B65D 83/14

(32) 14.01.2004

(11) EP1268306

(54) Portionenkapsel mit gemahlenem Kaffee zur Herstellung eines Kaffeegetränks

(21) EP01906930.1 (22) 02.02.2001 (31) 179792 P (32) 02.02.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 29.06.2011 (73) Caffita System S.p.A. te 40041 GAGGIO MONTANO BO, Italië (IT)

(54) INVERTED AEROSOL DISPENSER

(72) Schmed, Arthur te 8832 WILEN BEI WOLLERAU, Zwitserland (CH)

(47) 29.06.2011

(51) B65G 17/00

(73) Seaquist Perfect Dispensing Foreign, Inc. te CARY, IL 60013, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) WALTERS, Peter, J. te BARRINGTON, IL 60010, Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1725481 (21) EP05708569.8 (22) 18.02.2005 (31) BO20040085 (32) 19.02.2004

Nummer 27/11 (33) Italië (54) PRODUCTS FEEDING UNIT (47) 29.06.2011 (73) AZIONARIA COSTRUZIONI MACCHINE AUTOMATICHEA.C.M.A.-S.p.A. te 40131 BOLOGNA, Italië (IT) (72) BOLDRINI, Fulvio te I-44100 FERRARA, Italië (IT) COI, Daniele te I-40128 BOLOGNA, Italië (IT) (51) B65G B65G B65G B65G B65G

50 MONACO, Monaco (MC) PIGGOTT, Bruce te HERTFORDSHIRE AL7 1QT, GROOT BRITTANNIË (GB) PAINTER, David te LOWESTOFT NORFOLK NR33 9NS, GROOT BRITTANNIË (GB) HASENFRATZ, Luc te 67500 HAGUENAU, Frankrijk (FR) NOGUES, Guillaume te 72200 MAREIL-SUR-LOIR, Frankrijk (FR) FONTENAY, Jérémy te 72200 LA FLÈCHE, Frankrijk (FR) CONNIER, Jean-Louis te 72200 LA FLÈCHE, Frankrijk (FR)

06 juli 2011 Bild, Egon te 40667, MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Daum, Siegfried te 40724, HILDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Maurer, Joerg te 89555, STEINHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wanke, Tobias te 89555, STEINHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Reichert, Werner te 89561, FRICKINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Klotzbuecher, Wolfgang te 89547, GERSTETTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wigand, Josef te 89542, HERBRECHTINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

39/12 23/44 21/10 21/06 15/24

(51) B65H 1/26 B65D 83/08

(11) EP1943168

(11) EP1683748

(21) EP06783982.9

(21) EP05405033.1

(22) 17.08.2006

(22) 24.01.2005

(31) 20053901

(54) Einrichtung zum Vereinzeln von in (51) B65H 31/30 einem Anleger gestapelten Etiketten (11) EP2133301 (47) 29.06.2011 (21) EP09004076.7

(32) 19.08.2005 (33) Noorwegen (54) IMPROVEMENTS IN A CONVEYOR SYSTEM (47) 29.06.2011 (73) Bugge, Niels te 3142 VESTSKOGEN, Noorwegen (NO) (72) Bugge, Niels te 3142 VESTSKOGEN, Noorwegen (NO)

(73) FRAMA AG te 3438 LAUPERSWIL, (22) 21.03.2009 Zwitserland (CH) (31) 7822008 (72) Haug, Thomas te 3550 LANGNAU (32) 23.05.2008 IM EMMENTAL, Zwitserland (CH) (33) Zwitserland (51) B65H 7/18 (54) Drehhubtisch B65H 3/08 (47) 29.06.2011 B65H 1/18

(51) B65G 47/248 B29C 49/42

(11) EP1787927

(11) EP2280887

(22) 10.11.2006

(21) EP09745945.7 (22) 16.04.2009 (31) 0802146 (32) 18.04.2008 (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF DE CONVOYAGE VRILLE POUR PREFORMES (47) 29.06.2011

(21) EP06023401.0 (31) 102005055095 (32) 18.11.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der vereinzelten Zufuhr von Bogen (47) 29.06.2011

(73) Sidel Participations te 76930 OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk (FR)

(73) manroland AG te 63075 OFFENBACH/MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) BIANCHINI, Cédric te 76930 OCTEVILLE-SUR-MER, Frankrijk (FR)

(72) Drews, Claus-F. te 65329 BURG HOHENSTEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) G07F 11/16 B65G 47/88

(51) B65H 18/00

(11) EP1991480

(21) EP05101122.9

(21) EP07726639.3

(22) 15.02.2005

(22) 06.03.2007

(31) 102004012727

(31) 0601970

(32) 16.03.2004

(32) 06.03.2006

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Frankrijk

(11) EP1577241

(54) Markierungseinheit für eine Materialbahn (54) DISPOSITIF POUR DISTRIBUER ET EJECTER AUTOMATIQUEMENT DES (47) 29.06.2011 PRODUITS STOCKES EN RANGEES (73) Voith Patent GmbH te 89522 LONGITUDINALES PARALLELES HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK (47) 29.06.2011 DUITSLAND (DE) (73) ARX te 72200 BAZOUGES SUR LE (72) Münch, Rudolf te 89551, LOIR, Frankrijk (FR) KÖNIGSBRONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) KATRITZKY, Rupert te 98000 (DE)

(73) Ferag AG te 8340 HINWIL, Zwitserland (CH) (72) Dax, Roman te 8344 BÄRETSWIL ZH, Zwitserland (CH) (51) G03G 15/00 B65H 45/18 (11) EP1386874 (21) EP03016654.0 (22) 31.07.2003 (31) 2002223879 2002223915 2002223935 2002270364 2003056234 2003056261 (32) 31.07.2002 31.07.2002 31.07.2002 17.09.2002 03.03.2003 03.03.2003 (33) Japan Japan Japan Japan Japan Japan (54) Sheet finisher and image forming system using the same (47) 29.06.2011 (73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 143-8555, Japan (JP) (72) Yamada, Kenji te TOKYO, Japan (JP) Nagasako, Shuuya te MUSASHINO-SHI, TOKYO, Japan

Nummer 27/11 (JP) Tamura, Masahiro te YOKOHAMASHI, KANAGAWA, Japan (JP) Suzuki, Nobuyoshi te TOKYO, Japan (JP) Saitoh, Hiromoto te YOKOHAMASHI, KANAGAWA, Japan (JP) Okada, Hiroki te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, Japan (JP) Iida, Junichi te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA, Japan (JP) Andoh, Akihito te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA, Japan (JP) Kikkawa, Naohiro te TOKYO, Japan (JP) Tokita, Junichi te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, Japan (JP) (51) B66B 7/00 B66B 5/00 (11) EP1647512 (21) EP03817541.0 (22) 22.07.2003

51 (51) G01L 9/12 G01L 1/14 B81C 1/00 B81B 3/00 (21) EP01982512.4 (22) 07.11.2001 (31) 20002472 (32) 10.11.2000 (33) Finland (54) SURFACE-MICROMACHINED ABSOLUTE PRESSURE SENSOR AND A METHOD FOR MANUFACTURING THEREOF (47) 29.06.2011

(22) 15.11.2000 (31) PQ994030 (32) 15.11.1999 (33) Australië (54) FREE FALL WINDLASSES (47) 29.06.2011 (73) MUIR ENGINEERING PTY. LIMITED te KINGSTON, TAS 7050, Australië (AU)

(51) H01L 31/18 H01L 21/225 C01B 33/16 C01B 33/146 C01B 33/14 (11) EP2200936

(21) (73) Valtion Teknillinen (22) Tutkimuskeskus te 02044 ESPOO, (31) Finland (FI) (72) BLOMBERG, Martti te FIN-02280 (32) ESPOO, Finland (FI) (33)

Mitsubishi Denki K.K. te CHIYODA- (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND KU, TOKYO 100-8310, Japan (JP) (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON TRICHLORSILAN (51) B66C 23/82 (47) 29.06.2011 (11) EP1854759 (73) Wacker Chemie AG te 81737 (21) EP07106937.1 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (22) 25.04.2007 DUITSLAND (DE) (31) 2006129413 (72) PFLÜGLER, Bernhard te 84489 (32) 08.05.2006 BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) Japan RING, Robert te 84489 (54) Boom hoisting device of a crane BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK (47) 29.06.2011 DUITSLAND (DE) (73) Kobelco Cranes Co., Ltd. te (51) C09C 1/68 TOKYO 141-8626, Japan (JP) C09C 1/30 C01B 33/18 (72) Kurotsu, Hitoshi te AKASHI-SHI C01B 33/141 HYOGO 674-0063, Japan (JP) C01B 33/12 Todo, Osamu te AKASHI-SHI HYOGO 674-0063, Japan (JP) (11) EP1894888 Miyazaki, Kazuyuki te AKASHI-SHI (21) EP07114480.2 HYOGO 674-0063, Japan (JP) (22) 17.08.2007 (51) B66D 1/72 (31) 102006041299 B66D 1/40 102007012578 B63B 21/16 (21) EP00974181.0

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Tabellion, Frank te 66121, SAARBRÜCKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Pilotek, Steffen te 66111, SAARBRÜCKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1337458

(54) WORKING SCAFFOLD SYSTEM OF (51) C01B 33/107 ELEVATOR (11) EP2086879 (47) 29.06.2011 (21) EP07821225.5 (73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI (22) 12.10.2007 KAISHA te CHIYODA-KU TOKYO (31) 102006050329 100-8310, Japan (JP) (32) 25.10.2006 (72) TAKIGAWA, Yukihiro, c/o

(11) EP1235736

06 juli 2011

(32) 01.09.2006 13.03.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Kationisch stabilisierte wässrige Silicadispersion, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung. (47) 29.06.2011 (73) Bühler Partec GmbH te 66123 SAARBRÜCKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) MUIR, Robert, John te KINGSTON, (72) Steingröver, Klaus te 66125, TAS 7050, Australië (AU) SAARBRÜCKEN,

EP08749792.1 28.04.2008 102007023103 16.05.2007 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) SILICON DIOXIDE DISPERSION AND PROCESS FOR COATING SUBSTRATES (47) 29.06.2011 (73) Evonik Degussa GmbH te 45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) DENG, Yi te 04157 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) OSWALD, Monika te 63450 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DELLER, Klaus te 63512 HAINBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C25B 1/13 C02F 1/78 C02F 1/467 (11) EP2032507 (21) EP07719650.9 (22) 27.04.2007 (31) 2547373 (32) 18.05.2006 (33) Canada (54) MINIATURE OZONE GENERATOR AND USE THEREOF FOR PURIFYING WATER (47) 29.06.2011 (73) Ozomax Inc. te SHEFFORD QC J2M 1X2, Canada (CA) (72) SALAMA, Amir te SHEFFORD, QUÉBEC J2M 1X2, Canada (CA) SALAMA, Marianne te SHEFFORD, QUÉBEC J2M 1X2, Canada (CA) (51) C03B 9/38 C03B 9/36 (11) EP2215024 (21) EP08855292.2 (22) 13.11.2008 (31) 986691 (32) 26.11.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) GLASSWARE FORMING MACHINE

Nummer 27/11

52

BLOWHEAD ARM ASSEMBLY

(72) HOFF, Klaus-Uwe te 42499 HÜCKESWAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Owens-Brockway Glass Container (DE) INC. te PERRYSBURG, OH 43551, (51) C03C 3/087 Verenigde Staten van Amerika C03C 23/00 (US) C03B 32/00 (72) SHUE, Larry, N. te WOODVILLE (11) EP1218303 OH 43469, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP00956693.6 (47) 29.06.2011

(51) C03B 23/207

(22) 01.09.2000

(11) EP2125643

(31) 9920529 0011831

(21) EP08732206.1 (22) 14.03.2008 (31) 687201 (32) 16.03.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD OF PRODUCING MICROCHANNEL AND NANOCHANNEL ARTICLES (47) 29.06.2011 (73) UT-Battelle, LLC te OAK RIDGE, TN 37831, Verenigde Staten van Amerika (US) (72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32)

(32) 01.09.1999 17.05.2000 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) IMPROVEMENTS IN OR RELATING TO TEMPERED GLAZINGS, AND GLASS FOR USE THEREIN (47) 29.06.2011 (73) Pilkington Group Limited te ST. HELENS MERSEYSIDE WA10 3TT, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) TORR, Ashley Carl te AUGHTON, D'URSO, Brian, R. te CLINTON, TN LANCASHIRE L39 6RY, GROOT 37716, Verenigde Staten van BRITTANNIË (GB) Amerika (US) BUTCHER, Louise Sara te LYMM, CHESHIRE WA13 9HH, GROOT C03B 27/044 BRITTANNIË (GB) EP1580171 JONES, Kevin te UPHOLLAND, WIGAN WN8 0AY, GROOT EP05251654.9 BRITTANNIË (GB) 18.03.2005 WOODWARD, Alan Charles te 0406545 WIGAN, LANCASHIRE WN3 6DE, GROOT BRITTANNIË (GB) 23.03.2004

(33) GROOT BRITTANNIË (54) Tempering of glass (47) 29.06.2011

(51) C03C 17/36 B60J 1/02 B32B 17/10

(11) EP1663896 (73) Pilkington Group Limited te ST. HELENS MERSEYSIDE WA10 3TT, (21) EP04781743.2 GROOT BRITTANNIË (GB) (22) 20.08.2004 Pilkington Automotive Finland Oy (31) 645838 te 33101 TAMPERE, Finland (FI) (32) 22.08.2003 (72) Thomas, Brian James te WIGAN (33) Verenigde Staten van Amerika LANCASHIRE WN8 7TT, GROOT BRITTANNIË (GB) (54) HEAT TREATABLE COATED Artama, Juha te 33101 TAMPERE, ARTICLE WITH TIN OXIDE Finland (FI) INCLUSIVE LAYER BETWEEN Klemola, Jorma te 33101 TITANIUM OXIDE AND SILICON TAMPERE, Finland (FI) NITRIDE (51) C03B C03B C03B C03B

29/06 29/04 29/02 29/00

(11) EP1954639 (21) EP06818792.1 (22) 24.11.2006 (31) 102005057238 (32) 29.11.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG ZUM BEHEIZEN VON OFENANLAGEN (47) 29.06.2011 (73) Pennekamp GmbH te 58256 ENNEPETAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

06 juli 2011 C23C C04B C04B C04B

28/00 35/50 35/468 35/01

(11) EP1990330 (21) EP07009129.3 (22) 07.05.2007 (54) Keramisches Pulver, keramische Schicht und Schichtsystem mit Pyrochlorphase und Oxiden (47) 29.06.2011 (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Subramanian, Ramesh, Dr. te 10777 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C05B 17/00 C05B 13/00 (11) EP1661875 (21) EP05025931.6 (22) 29.11.2005 (31) 102004057644 (32) 30.11.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren zur Herstellung eines phosphorhaltigen Düngemittels aus Tiermehl (47) 29.06.2011 (73) VTS Koop Schiefer GmbH & Co. Thüringen KG te 07330 UNTERLOQUITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Jakob, Wolfgang te 07330 PROBSTZELLA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Knopf, Ulrich te 07318 WICKERSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Noack, Bernd te 07318 SAALFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Stoll, Horst-Christian te 07330 UNTERLOQUITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C07D 333/20 C07D 333/12 (73) GUARDIAN INDUSTRIES CORP. te C07D 309/06 AUBURN HILLS, MICHIGAN 48326C07D 309/04 1714, Verenigde Staten van C07D 307/58 Amerika (US) C07D 307/52 Centre Luxembourgeois de C07D 307/38 Recherches pour le Verre et la C07D 307/12 Céramique S.A. ( C.R.V.C.) te C07D 213/38 3452 DUDELANGE GRAND C07D 213/06 DUCHY, Luxemburg (LU) C07C 231/18 (72) KRILTZ, Uwe te D-07751 JENA, C07C 231/12 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C07C 211/28 (DE) C07C 209/34 LINGLE, Philip, J. te TEMPERANCE, C07C 205/45 MI 48182, Verenigde Staten van C07C 205/37 Amerika (US) C07C 205/16 C07C 205/15 (51) C23C 4/10 C07C 205/09 C23C 30/00 (47) 29.06.2011

Nummer 27/11 C07C C07C C07C C07B

205/04 201/14 201/12 53/00

(11) EP2055689 (21) EP09000403.7 (22) 17.05.2004 (31) 2003145950 (32) 23.05.2003

53 (32) 09.01.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Kristallisationsverfahren zur Herstellung von Bisphenol A

(47) (73)

(72) (51)

(73) Bayer MaterialScience AG te 51368 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) KNOPFF, Oliver te CH-1205 GENEVA, Zwitserland (CH)

(11) EP2200953

(51) C07C 41/01

(21) EP08806546.1

(11) EP2028173

(22) 08.10.2008

(21) EP08013529.6

(31) 07254117

(22) 28.07.2008

(32) 17.10.2007

(31) 200701204

(33) Europees Octrooi Bureau

(32) 23.08.2007

(54) PROCESS FOR PREPARING ETHENE

(33) Denemarken

(73) BP P.L.C. te LONDON SW1Y 4PD, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) GRACEY, Benjamin Patrick te EAST RIDING OF YORKSHIRE HU12 8AJ, GROOT BRITTANNIË (GB) PARTINGTON, Stephen Roy te EAST YORKSHIRE HU12 8LP, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C07C 9/04 C07C 7/11 B01D 53/00 (11) EP1953130 (21) EP07001956.7 (22) 30.01.2007

(54) SUBSTITUTED CYCLOHEXENONES (47) 29.06.2011

(72) Münnich, Christian, Dr. te 51377 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK Method for producing an optically DUITSLAND (DE) active nitro compound Blaschke, Ulrich, Dr. te 47829 29.06.2011 KREFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Sumitomo Chemical Company, Eek, Rob, Dr. te HONG KONG, Limited te TOKYO 104-8260, China (CN) Japan (JP) Prein, Michael, Dr. te 47809 Carreira, Erick M. te ETHKREFELD, BONDSREPUBLIEK HOENGGERBERG, ZURICH, DUITSLAND (DE) Zwitserland (CH) Audenaert, Raymond, Dr. te 9220 Carreira, Erick, M. te ZURICH, HAMME, België (BE) Zwitserland (CH) Tytgat, Gert te 2570 DUFFEL, België (BE) C07C 1/20

(47) 29.06.2011

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(47) 29.06.2011

(33) Japan (54)

06 juli 2011

(54) Process for the preparation of dimethyl ether (47) 29.06.2011

(73) Firmenich S.A. te 1211 GENEVA 8, Zwitserland (CH)

(51) C07C 229/22 A61K 31/195 (11) EP1727786 (21) EP05732530.0 (22) 29.03.2005 (31) 0406917 (32) 26.03.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) ACID ADDITION SALTS OF 5AMINOLEVULINIC ACID OR ITS DERIVATIVES (47) 29.06.2011 (73) Photocure ASA te 0275 OSLO, Noorwegen (NO) (72) BRAENDEN, Jon, Erik te N-0491 OSLO, Noorwegen (NO) GODAL, Aslak te N-0372 OSLO, Noorwegen (NO) NILSEN, Nils, Olav te N-0770 OSLO, Noorwegen (NO) KLAVENESS, Jo te N-1166 OSLO, Noorwegen (NO) (51) C07C 255/07 C07C 253/34

(73) Haldor Topsoe A/S te 2800 KGS. LYNGBY, Denemarken (DK)

(11) EP1713766

(72) Madsen, Jørgen te 3400 HILLERØD, Denemarken (DK)

(22) 26.01.2005

(51) C07C 43/205 C07C 41/01

(32) 29.01.2004

(11) EP2079674

(21) EP05707007.0 (31) 102004004721 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP07847103.4

(54) VERFAHREN ZUR TRENNUNG VON PENTENNITRIL-ISOMEREN

(22) 02.11.2007

(47) 29.06.2011

(31) 06123547

(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 06.11.2006 (33) Europees Octrooi Bureau

(21) EP08000201.7

(54) PROCESS FOR THE PREPARATION OF TRIFLUOROETHOXYTOLUENES (72) JUNGKAMP, Tim te B-2950 KAPELLEN, België (BE) (47) 29.06.2011 BAUMANN, Robert te 68159 (73) Grindeks, a joint stock company MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK te RIGA 1057, Letland (LV) DUITSLAND (DE) BARTSCH, Michael te 67433 (72) ZICANE, Daina te 1058 RIGA, NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK Letland (LV) DUITSLAND (DE) JAUNBERGS, Janis te 1013 RIGA, HADERLEIN, Gerd te 67269 Letland (LV) GRÜNSTADT, BONDSREPUBLIEK (51) C07C 49/623 DUITSLAND (DE) C07C 49/603 LUYKEN, Hermann te 67069 C07C 45/66 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2247564 (DE) (21) EP09705574.3 SCHEIDEL, Jens te 69493 (22) 08.01.2009 HIRSCHBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) PCT/IB2008/050389

(22) 08.01.2008

(32) 01.02.2008

(54) Verfahren und Anlage zur Behandlung von methan- und kohlendioxidhaltigen Rohgasen, insbesondere Biogas, zur Gewinnung von Methan (47) 29.06.2011 (73) MT-Biomethan GmbH te 27404 ZEVEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Günther, Lothar te 82538 GERETSRIED, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07C 37/84 C07C 37/20 (11) EP1944284

(31) 102007001427

(51) C07C 317/14 C07C 259/06

Nummer 27/11 A61P 35/00 A61P 31/10 A61K 31/165 A61K 31/16 (11) EP1233958 (21) EP00981535.8 (22) 22.11.2000 (31) 167035 P (32) 23.11.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INHIBITORS OF HISTONE DEACETYLASE (47) 29.06.2011 (73) MethylGene Inc. te MONTREAL, QC H4S 2A1, Canada (CA)

54 (73) Sugen, Inc. te NEW YORK, NY 10017, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SHENOY, Narmada te SUNNYVALE, CA 94087, Verenigde Staten van Amerika (US) SORASUCHART, Waranush te RAJTAVI BANGKOK 10400, Thailand (TH) KOPARKAR, Arun te SAN JOSÉ, CA 95120, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 211/22 A61P 25/24 A61K 31/451 (11) EP2004605

(72) DELORME, Daniel te ST. LAZARE, QUEBEC J7T 2B2, Canada (CA) RUEL, Rejean te ST. LAZARE, QUEBEC J7T 2B1, Canada (CA) LAVOIE, Rico te LACHINE MONTREAL, QUEBEC H8S 1K6, Canada (CA) THIBAULT, Carl te MASCOUCHE, QUEBEC J7K 3S7, Canada (CA) ABOU-KHALIL, Elie te LAVAL, QUEBEC H7L 5T6, Canada (CA)

(21) EP07727325.8

(51) C07C 381/00

(47)

(11) EP1791814 (21) EP05785620.5 (22) 27.08.2005

(22) 26.03.2007 (32) (33) (54)

(73) (72)

(32) 11.09.2004 (54) ORTHO-SUBSTITUIERTE PENTAFLUORSULFANYL-BENZOLE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG SOWIE IHRE VERWENDUNG ALS SYNTHESEZWISCHENSTUFEN (47) 29.06.2011 (73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH te 65929 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

A61K 31/404

(21) EP00982228.9 (22) 22.11.2000 (31) 167544 P (32) 24.11.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) IONIZABLE INDOLINONE DERIVATIVES AND THEIR USE AS PTK LIGANDS (47) 29.06.2011

(11) EP2041094 (21) EP07764992.9 (22) 02.07.2007 (31) 06014302 (32) 10.07.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) BIARYLCARBOXYARYLAMIDES AS VANILLOID-1 RECEPTOR MODULATORS (47) 29.06.2011 (73) Pharmeste S.r.l. te I-44100 FERRARA, Italië (IT)

(72) BARALDI, Pier, Giovanni te I44100 FERRARA, Italië (IT) BOREA, Pier, Andrea te I-44100 03.04.2006 FERRARA, Italië (IT) Europees Octrooi Bureau GEPPETTI, Pierangelo te I-44100 PIPERIDINE DERIVATIVES USEFUL FERRARA, Italië (IT) AS SEROTONIN TRANSPORTER PAVANI, Maria, Giovanna te IINHIBITORS AND NEUROKININ-1 44100 FERRARA, Italië (IT) RECEPTOR ANTAGONISTS FRUTTAROLO, Francesca te I44100 FERRARA, Italië (IT) 29.06.2011 TREVISANI, Marcello te I-44100 F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 FERRARA, Italië (IT) BASEL, Zwitserland (CH) (51) C07D 221/04 GRUNDSCHOBER, Christophe te A61P 9/12 CH-4118 RODERSDORF, A61P 9/10 Zwitserland (CH) A61P 9/06 SCHNIDER, Patrick te CH-4103 A61P 9/02 BOTTMINGEN, Zwitserland (CH) A61P 9/00 C07D 401/14 A61P 43/00 C07D 401/12 A61P 35/00 C07D 263/06 A61P 3/10 C07D 211/62 A61K 31/435 C07D 211/60 (11) EP1849774 C07D 207/16 (21) EP06713854.5 A61P 35/00 A61K 31/395 (22) 16.02.2006

(51)

(11) EP1326834

(31) 2005038780

(21) EP01987745.5

(32) 16.02.2005

(22) 16.10.2001

(33) Japan

(31) 241127 P (72) KLEEMANN, Heinz-Werner te 741272 65474 BISCHOFSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (32) 17.10.2000 (DE) 19.12.2000 WECK, Remo te 65779 KELKHEIM, (33) Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (DE) (54) 2-SUBSTITUTED HETEROCYCLIC (51) C07D 403/14 COMPOUNDS C07C 403/06 (47) 29.06.2011 A61P 43/00 (11) EP1233943

C07D 217/00 A61P 29/00 A61P 13/00 A61K 31/4725 A61K 31/47

(31) 06112170

(31) 102004043937 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

06 juli 2011

(54) CYCLOHEPTA(b)PYRIDINE-3CARBONYLGUANIDINE DERIVATIVE AND PHARMACEUTICAL PRODUCT CONTAINING SAME (47) 29.06.2011 (73) TOA Eiyo Ltd. te TOKYO 1040032, Japan (JP)

(72) UEMOTO, Kazuhiro, c/o Toa Eiyo Ltd. te SAITAMA-SHI, SAITAMA, (73) H. Lee Moffitt Cancer Center & 3300834, Japan (JP) Research Institute, Inc. te TAMPA, TAKAYANAGI, Koichi, c/o Toa Eiyo FLORIDA 33612, Verenigde Staten Ltd. te SAITAMA-SHI, SAITAMA, van Amerika (US) 3300834, Japan (JP) (72) DEGENHARDT, Charles, Raymond KAZAYAMA, Shin-ichi, c/o Toa Eiyo te CINCINNATI, OH 45240, Ltd. te SAITAMA-SHI, SAITAMA, Verenigde Staten van Amerika 3300834, Japan (JP) (US) (51) C07D 231/16 EICKHOFF, David, Joseph te EDGEWOOD, KY 41017, (11) EP1678143 Verenigde Staten van Amerika (21) EP04790292.9 (US) (22) 12.10.2004 (51) C07D 401/04

Nummer 27/11 (31) 10349497 (32) 23.10.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) N-SUBSTITUIERTE PYRAZOLYLCARBOXANILIDE (47) 29.06.2011 (73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) DUNKEL, Ralf te 69001 LYON, Frankrijk (FR) ELBE, Hans-Ludwig te 42329 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GREUL, Jörg, Nico te 42799 LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HARTMANN, Benoit te 40764 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike te 56566 NEUWIED, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DAHMEN, Peter te 41470 NEUSS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUCK, Karl-Heinz te 40764 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 231/54 A61Q 5/10 A61K 8/49 (11) EP1764082 (21) EP06122216.2 (22) 22.11.2004 (31) 0350950 0450297 (32) 01.12.2003 18.02.2004 (33) Frankrijk Frankrijk (54) Dérivés de 4-5-diamino-N,Ndihydro-pyrazol-3-one utilisés pour la teinture des fibres keratiniques (47) 29.06.2011 (73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Vidal, Laurent te 75013 PARIS, Frankrijk (FR) Fadli, Aziz te 77500 CHELLES, Frankrijk (FR) (51) C07D 233/78 A61P 31/04 A61K 31/4166

55 (73) GlaxoSmithKline LLC te PHILADELPHIA, PA 19102, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) AUBART, Kelly, M. te COLLEGEVILLE, PA 19426, Verenigde Staten van Amerika (US) BHAT, Ajita te RALEIGH, NC 27617, Verenigde Staten van Amerika (US) CHRISTENSEN, IV, Siegfried, B. te COLLEGEVILLE, PA 19426, Verenigde Staten van Amerika (US) LEBER, Jack, Dale te COLLEGEVILLE, PA 19426, Verenigde Staten van Amerika (US) LIAO, Xiangmin te COLLEGEVILLE, PA 19426, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 239/42 (11) EP1476436 (21) EP03706553.9 (22) 21.02.2003 (31) 10207376 (32) 22.02.2002 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 2-ANILINO-4,6DIMETHYLPYRIMIDIN

(22) 17.12.2004

(72) GASTNER, Thomas te 83308 TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HÖLZL, Anita te 84574 TAUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HUBER, Claudia te 83352 ALTENMARKT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MASCHA, Alfred te 84518 GARCHING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 261/18 C07D 261/08 A01N 43/80 (11) EP2260027 (21) EP09726218.2 (22) 19.03.2009 (31) 08005632 (32) 26.03.2008 (54) HERBIZID WIRKSAME 4- (3AMINOBENZOYL) -5CYCLOPROPYLISOXAZOLE

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) PEPTIDE DEFORMYLASE INHIBITORS (47) 29.06.2011

(11) EP1699784 (21) EP04808458.6

(21) EP03744644.0

(32) 13.03.2002

(51) C07F 9/653 C07F 9/38 C07D 417/14 C07D 417/10 C07D 413/14 C07D 413/10 C07D 263/32

(73) AlzChem Trostberg GmbH te 83308 TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Europees Octrooi Bureau

(31) 364423 P

(DE) VAN ALMSICK, Andreas te 61184 KARBEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) AHRENS, Hartmut te 63329 EGELSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FEUCHT, Dieter te 65760 ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEINEMANN, Ines te 65719 HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DITTGEN, Jan te 60316 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HILLS, Martin Jeffrey te 65510 IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LEHR, Stefan te 65835 LIEDERBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROSINGER, Christopher Hugh te 65719 HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 29.06.2011

(11) EP1482930 (22) 12.03.2003

06 juli 2011

(47) 29.06.2011 (73) Bayer CropScience AG te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 2003093342 2004058809 (32) 18.12.2003 27.07.2004 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea (54) NOVEL OXAZOLIDINONE DERIVATIVES (47) 29.06.2011 (73) Dong-A Pharm.Co., Ltd. te SEOUL 130-070, Zuid-Korea (KR) (72) RHEE, Jae Keol te KYONGGIDO 442-712, Zuid-Korea (KR) IM, Weon Bin te YONGIN-SI, KYUNGGI-DO 449-130, Zuid-Korea (KR) CHO, Chong Hwan te YONGIN-SI, KYUNGGI-DO 449-736, Zuid-Korea (KR) CHOI, Sung Hak te SEONGNAM-SI, KYUNGGI-DO 463-020, Zuid-Korea (KR) LEE, Tae Ho te YONGIN-SI, KYUNGGI-DO 449-706, Zuid-Korea (KR) (51) C07D 277/56 A01N 43/78 (11) EP2222655 (21) EP08852677.7 (22) 19.11.2008

(31) 2007300139 (72) KEHNE, Heinz te 65719 HOFHEIM, (32) 20.11.2007 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Japan

Nummer 27/11 (54) N-CYCL0ALKYLMETHYL-2AMIN0THIAZ0LE-5CARB0XAMIDES FOR USE IN PLANT DISEASE CONTROL (47) 29.06.2011 (73) Sumitomo Chemical Company, Limited te TOKYO 104-8260, Japan (JP) (72) KOMORI, Takashi te NERIMA-KU TOKYO 176-0013, Japan (JP) KURAHASHI, Makoto te NISHINOMIYA-SHI HYOGO 6638201, Japan (JP) (51) C07D 307/33 A61L 2/16 (11) EP1716131 (21) EP04803779.0 (22) 11.12.2004 (31) 10361457 (32) 23.12.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) NEUE ALOXYLACTONE, ALKOXYLACTAME UND ALKOXYTIOLACTAME ZUR KONTROLLE VON AUF MIKROBIELLER INTERAKTION BERUHENDEN VORGÄNGEN (47) 29.06.2011

56 Zwitserland (CH) Novartis Pharma GmbH te 1230 WIEN, Oostenrijk (AT) (72) MANLEY, Paul, W. te CH-4144 ARLESHEIM, Zwitserland (CH) SHIEH, Wen-Chung te BERKELEY HEIGHTS, NJ 07922, Verenigde Staten van Amerika (US) SUTTON, Paul, Allen te PARSIPPANY, NJ 07054, Verenigde Staten van Amerika (US) KARPINSKI, Piotr, H. te LINCOLN PARK, NJ 07035, Verenigde Staten van Amerika (US) WU, Raeann te PINE BROOK, NJ 07058, Verenigde Staten van Amerika (US) MONNIER, Stéphanie te F-68190 RAEDERSHEIM, Frankrijk (FR) BROZIO, Jörg te CH-4051 BASEL, Zwitserland (CH) (51) C07D 409/04 A61P 37/00 A61K 31/4025 (11) EP1602656 (21) EP05010831.5 (22) 19.05.2005 (31) MI20041032 (32) 24.05.2004

(33) Italië (73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (54) PYRAZOLE DERIVATIVES HAVING AFFINITY FOR CB1 AND/OR CB2 DUITSLAND (DE) RECEPTORS (72) STUMPE, Stefan te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (47) 29.06.2011 DUITSLAND (DE) (73) Neuroscienze Pharmaness S.C. A BREVES, Roland te 40822 R.L. te 09100 CAGLIARI, Italië (IT) METTMANN, BONDSREPUBLIEK (72) Lazzari, Paolo te 09127 CAGLIARI, DUITSLAND (DE) Italië (IT) HUCHEL, Ursula te 50670 KÖLN, Ruiu, Stefania te 09123 CAGLIARI, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Italië (IT) (DE) Pinna, Gerard Aime te 07100 JANSSEN, Frank te 40589 SASSARI, Italië (IT) DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK Murineddu, Gabriele te 07100 DUITSLAND (DE) SASSARI, Italië (IT) HÄTZELT, André te 40591 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (51) C07K 5/08 C07D 513/04 DUITSLAND (DE) C07D 417/12 (51) C07D 401/14 C07D 401/12 A61P 35/00 C07D 209/52 A61K 31/506 A61P 31/12 (11) EP1910336 A61K 31/40 (21) EP06787733.2 (11) EP1730142

06 juli 2011 JERSEY 08820, Verenigde Staten van Amerika (US) NJOROGE, F., George te WARREN, NEW JERSEY 07059, Verenigde Staten van Amerika (US) SANNIGRAHI, Mousumi te SUMMIT, NEW JERSEY 07901, Verenigde Staten van Amerika (US) NAIR, Latha, G. te EDISON, NEW JERSEY 08820, Verenigde Staten van Amerika (US) YANG, Weiying te EDISON, NEW JERSEY 08817, Verenigde Staten van Amerika (US) VIBULBHAN, Bancha te KENILWORTH, NEW JERSEY 07033, Verenigde Staten van Amerika (US) VENKATRAMAN, Srikanth te WOODBRIDGE, NEW JERSEY 07095, Verenigde Staten van Amerika (US) ARASAPPAN, Ashok te BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807, Verenigde Staten van Amerika (US) BOGEN, Stephane, L. te SOMERSET, NEW JERSEY 08873, Verenigde Staten van Amerika (US) BENNETT, Frank te CRANFORD, NEW JERSEY 07016, Verenigde Staten van Amerika (US) GIRIJAVALLABHAN, Viyyoor, M. te PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 513/04 C07D 417/14 C07D 417/12 A61P 3/10 A61K 31/5415 (11) EP2114937 (21) EP08706994.4 (22) 11.01.2008 (31) 102007005045 07291062 (32) 26.01.2007 31.08.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Europees Octrooi Bureau

(22) 18.07.2006

(21) EP05723688.7

(31) 701406 P 716213 P

(22) 24.02.2005

(54) PHENOTHIAZIN DERIVATE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL

(32) 20.07.2005 12.09.2005

(31) 548506 P

(47) 29.06.2011

(32) 27.02.2004

(73) Sanofi-Aventis te 75013 PARIS, Frankrijk (FR)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) NOVEL KETOAMIDES WITH CYCLIC (72) KEIL, Stefanie te 65926 FRANKFURT AM MAIN, P4'S AS INHIBITORS OF NS3 (54) MONOHYDROCHLORIDE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SERINE PROTEASE OF HEPATITIS MONOHYDRATE SALT OF 4(DE) C VIRUS METHYL-N-[3-(4-METHYLDEFOSSA, Elisabeth te 65926 (47) 29.06.2011 IMIDAZOL-1-YL)-5FRANKFURT AM MAIN, TRIFLUOROMETHYL-PHENYL]-3-(4- (73) Schering Corporation te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PYRIDIN-3-YL-PYRIMIDIN-2KENILWORTH, NJ 07033-0530, (DE) YLAMINO)-BENZAMIDE Verenigde Staten van Amerika SCHOENAFINGER, Karl te 63755 (US) (47) 29.06.2011 ALZENAU, BONDSREPUBLIEK (72) CHEN, Kevin, X. te EDISON, NEW DUITSLAND (DE) (73) Novartis AG te 4056 BASEL,

Nummer 27/11 SCHMOLL, Dieter te 65926 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DIETRICH, Axel te 65926 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUHLMANN, Johanna te 65926 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ENGEL, Karl-Christian te 65926 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 471/04 A61P 35/00 A61K 31/437 (11) EP2146986 (21) EP08735669.7 (22) 02.04.2008 (31) 923110 P (32) 12.04.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DIPHENYL-DIHYDROIMIDAZOPYRIDINONES (47) 29.06.2011 (73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 BASEL, Zwitserland (CH) (72) DOMINIQUE, Romyr te WAYNE, NEW JERSEY 07470, Verenigde Staten van Amerika (US) GOODNOW, Robert Alan te GILLETTE, NEW JERSEY 07933, Verenigde Staten van Amerika (US) QIAO, Qi te BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003, Verenigde Staten van Amerika (US) VU, Binh Thanh te NORTH CALDWELL, NEW JERSEY 07006, Verenigde Staten van Amerika (US)

57 CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) BHUMRALKAR, Dilip te VALENCIA, CALIFORNIA 91381, Verenigde Staten van Amerika (US) DRESS, Klaus, Ruprecht te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) HOFFMAN, Jacqui, Elizabet te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) JOHNSON, Mary, Catherine te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) KANIA, Robert, Steven te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) LE, Phuong, Thi, Quy te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) NAMBU, Mitchell, David te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) PAIRISH, Mason, Alan te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) PLEWE, Michael, Bruno te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) TRAN, Khanh, Tuan te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 471/04 C07D 221/00 C07D 215/56 C07D 209/00 A61P 31/04 A61K 9/00 A61K 31/4709

(51) C07D 471/04 A61P 35/00 A61K 31/519

(11) EP1767536

(11) EP2074122

(31) 200410033956

(21) EP07804890.7

(32) 21.04.2004

(22) 03.09.2007

(33) China

(31) 845065 P 947852 P 952628 P

(54) QUINOLONECARBOXYLIC ACID COMPOUNDS, PREPARATION METHODS AND PHARMACEUTICAL USES THEREOF

(32) 15.09.2006 03.07.2007 30.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) PYRIDO (2, 3-D) PYRIMIDIN0NE COMPOUNDS AND THEIR USE AS PI3 INHIBITORS (47) 29.06.2011

(21) EP05741956.6 (22) 13.04.2005

(47) 29.06.2011 (73) Institute of Medicinal Biotechnology, Chinese Academy of Medical Sciences te BEIJING 100050, China (CN) Xinchang Pharmaceutical Factory, Zhejiang Medicine Co. Ltd. te XINCHANG ZHEJIANG 312500, China (CN)

(72) GUO, Huiyuan te CHONGWEN DISTRICT, BEIJING 100050, China (CN) LIU, Jiuyu te CHONGWEN (72) CHENG, Hengmiao te SAN DIEGO, DISTRICT, BEIJING 100050, China (73) Pfizer Products Inc. te GROTON, CT 06340, Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011 (CN) (51) C07D 471/04 C07D 211/86 A61P 35/00 A61K 31/519 (11) EP1928875 (21) EP06825272.5 (22) 28.09.2006 (31) 722796 P 836886 P (32) 30.09.2005 09.08.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) 2-amino-7,8-dihydro-6Hpyrido(4,3-d)pyrimidin-5-ones, process for their preparation and pharmaceutical compositions containing the same (47) 29.06.2011 (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (72) MACHAJEWSKI, Timothy, D. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) SHAFER, Cynthia, M. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) MCBRIDE, Christopher te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) ANTONIOS-MCCREA, William te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) DOUGHAN, Brandon, M. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) LEVINE, Barry, H. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) XIA,Yi c/o Novartis Vaccines And Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) MCKENNA, Maureen te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) WANG, X. Michael te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) MENDENHALL, Kris te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHOU, Yasheen te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) GONG, Baoqing te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US)

Nummer 27/11 GU, Dan te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) DOLAN, John te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) TULINSKY, John te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) BRINNER, Kristin te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) GAO, Zhenhai te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) RENHOWE, Paul, A. c/o Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) POON, Daniel c/o Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) BARSANTI, Paul, A. c/o Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) LIN, Xiaodong c/o Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) PICK, Teresa c/o Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) COSTALES, Abran c/o Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) BRAMMEIER, Nathan c/o Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) RICO, Alice c/o Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US)

58

06 juli 2011

METHYLPHENOXY)ETHOXY]PHENY (73) Nerviano Medical Sciences S.r.l. L}-3,9-DIAZABICYCLO[3.3.1]NONte 20014 NERVIANO (MI), Italië 6-ENE-6-CARBOXYLIC ACID (IT) CYCLOPROPYL-(2,3(72) CARUSO, Michele te 20131 DIMETHYLBENZYL)AMIDE AS MILAN, Italië (IT) INHIBITOR OF RENIN FOR THE BERIA, Italo te 20014 NERVIANO TREATMENT OF HYPERTENSION. (MI), Italië (IT) (47) 29.06.2011 BRASCA, Maria Gabriella te 20090 CUSAGO (MI), Italië (IT) (73) Actelion Pharmaceuticals Ltd. te FERGUSON, Ron te 21020 4123 ALLSCHWIL, Zwitserland CASALE LITTA (VA), Italië (IT) (CH) POSTERI, Helena te 21028 (72) BEZENCON, Olivier te CH-4125 TRAVEDONA MONATE (VA), Italië RIEHEN, Zwitserland (CH) (IT) BUR, Daniel te CH-4106 THERWIL, (51) C07D 495/04 Zwitserland (CH) C07D 491/04 FISCHLI, Walter te CH-4123 C07D 471/04 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) C07D 209/80 REMEN, Lubos te CH-4123 A61P 5/24 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) A61K 31/407 RICHARD-BILDSTEIN, Sylvia te F68440 DIETWILLER, Frankrijk (FR) (11) EP1907394 SIFFERLEN, Thierry te F-68116 (21) EP05798619.2 GUEWENHEIM, Frankrijk (FR) (22) 16.09.2005 WELLER, Thomas te CH-4102 BINNINGEN, Zwitserland (CH) (31) 611376 P (51) C07D 495/22 C07D 491/22 C07D 471/22 A61K 31/4985 (11) EP1888585 (21) EP06754804.0 (22) 24.04.2006 (31) 05103703 (32) 03.05.2005 (33) Europees Octrooi Bureau

(32) 20.09.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NOVEL TETRACYCLIC HETEROATOM CONTAINING DERIVATIVES USEFUL AS SEX STEROID HORMONE RECEPTOR MODULATORS (47) 29.06.2011 (73) Janssen Pharmaceutica NV te 2340 BEERSE, België (BE)

(72) SUI, Zhihua, Johnson & Johnson Pharma. Research te RARITAN, NJ 08869, Verenigde Staten van Amerika (US) 29.06.2011 ZHANG, Xuqing, Johnson & Johnson Pharma. Research te F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 RARITAN, NJ 08869, Verenigde BASEL, Zwitserland (CH) Staten van Amerika (US) VERNALIS RESEARCH LIMITED te LI, Xiaojie, Johnson & Johnson WINNERSH, WOKINGHAM RG41 Pharma. Research te RAITAN, NJ 5UA, GROOT BRITTANNIË (GB) 08869, Verenigde Staten van HEBEISEN, Paul te CH-4052 Amerika (US) BASEL, Zwitserland (CH) (51) C07D 493/04 MONCK, Nathaniel te WINNERSH, A61K 8/49 WOKINGHAM RG41 5UA, GROOT A61K 47/26 BRITTANNIË (GB) RICHTER, Hans te 79639 (11) EP2174941 GRENZACH-WYHLEN, (21) EP08017704.1 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 09.10.2008 (DE) ROEVER, Stephan te 79594 (54) Isosorbide-derivatives INZLINGEN, BONDSREPUBLIEK (47) 29.06.2011 DUITSLAND (DE) (73) Cognis IP Management GmbH te C07D 487/04 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP2089394 (DE) EP07821056.4

(54) TETRACYCLIC AZAPYRAZINOINDOLINES AS 5HT2 LIGANDS (47) (73)

(72)

(51) C07D 471/08 A61P 9/12 A61K 31/504

(51)

(11) EP1846407

(21)

(21) EP06710758.1

(22) 09.10.2007

(22) 26.01.2006

(31) 06122136

(31) PCT/EP2005/000842

(32) 11.10.2006

(32) 28.01.2005

(33) Europees Octrooi Bureau

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(54) SUBSTITUTED PYRROLOPYRAZOLE DERIVATIVES AS KINASE INHIBITORS

(54) 7-{4-[2-(2,6-DICHLORO-4-

(47) 29.06.2011

(11)

(72) Breffa, Catherine te 40210 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Raths, Hans-Christian te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Löhl. Thorsten te 53179 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 495/04

Nummer 27/11 (11) EP1907397 (21) EP05818892.1 (22) 28.11.2005 (31) 20050054303 (32) 23.06.2005

59 C07C 321/14 A61P 1/00 A61K 31/325 A61K 31/27 A61K 31/255 A61K 31/16

(33) Zuid-Korea

(11) EP1883645

(54) METHOD OF PREPARING CLOPIDOGREL AND INTERMEDIATES USED THEREIN

(21) EP06721742.2

(47) 29.06.2011

(32) 27.05.2005

(73) Hanmi Holdings Co., Ltd. te SONGPA-GU SEOUL 138-828, Zuid-Korea (KR) (72) KIM, Eun Sook te SEOUL 135-232, Zuid-Korea (KR) KIM, Hee Cheol te GYEONGGI-DO 446-733, Zuid-Korea (KR) KWON, Bo Sung te YONGIN-SI GYEONGGI-DO 449-961, ZuidKorea (KR) YUN, Sangmin te BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI GYEONGGI-DO 463-700, Zuid-Korea (KR) KO, Mi Young Cheongmyung Daewoo Apt. 303-1204 te SUWON-SI, GYEONGGI-DO 443737, Zuid-Korea (KR) KIM, Cheol Kyung Sinnamusil Shinwon Apt. 642-602 te SUWONSI, GYEONGGI-DO 443-733, ZuidKorea (KR) SUH, Kwee Hyun Greenville Apt. 101-204 te SUWON-SI, GYEONGGI-DO 443-972, ZuidKorea (KR)

(22) 31.03.2006 (31) PCT/CA2005/000819 (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) DERIVATIVES OF 4-OR 5AMINOSALICYLIC ACID (47) 29.06.2011 (73) Antibe Therapeutics Inc. te HAMILTON, ON L8N 3Z5, Canada (CA) (72) WALLACE, John L. te ANCASTER, ONTARIO L9G 1C8, Canada (CA) SPARATORE, Anna te I-20146 MILANO, Italië (IT) CIRINO, Giuseppe te 80123 NAPLES, Italië (IT) CALIENDO, Giuseppe te MARIGLIANO, 80034 NAPOLI, Italië (IT) SANTAGADA, Vincenzo te 87070 COSENZA, Italië (IT) FIORUCCI, Stefano te 06100 PERUGIA, Italië (IT) (51) C07F 15/00

(51) C07F 7/08 A61K 8/898 A61K 8/58

(11) EP2011798

(11) EP1951733

(31) 606119 P 606124 P

(21) EP06816574.5 (22) 10.10.2006 (31) 726409 P 300100 (32) 13.10.2005 13.12.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(21) EP08075714.9 (22) 07.03.2005

(32) 01.09.2004 01.09.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Preparation of platinum (II) complexes (47) 29.06.2011

(54) HYDROLYSIS RESISTANT ORGANOMODIFIED DISILOXANE SURFACTANTS

(73) Platco Technologies (Proprietary) Limited te GEORGE 6529, ZuidAfrika (ZA)

(47) 29.06.2011

(72) du Preez, Jan Gysbert Hermanus te 6001 PORT ELIZABETH, ZuidAfrika (ZA)

(73) Momentive Performance Materials Inc. te WILTON CT 06897-4122, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LEATHERMAN, Mark, D. te ELMSFORD, NY 10523, Verenigde Staten van Amerika (US) POLICELLO, George, A. te OSSINING, NY 10562, Verenigde Staten van Amerika (US) RAJARAMAN, Suresh, K. te NEW BURG, NY 12550, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07F 9/6578 C07D 339/04 C07C 333/02 C07C 327/40

(51) H01L 51/00 C09K 11/06 C07F 15/00 (11) EP1783133 (21) EP06023133.9 (22) 07.11.2006 (31) 20050105980 (32) 07.11.2005 (33) Zuid-Korea (54) Red phosphorescent compound and organic electroluminescent device using the same (47) 29.06.2011

06 juli 2011 (73) LG Display Co., Ltd. te YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL, Zuid-Korea (KR) (72) Kim, Jung Keun te YEONGDEUNGPO-GU 150-797 SEOUL, Zuid-Korea (KR) Seo, Jeong Dae te GYEONGGI-DO 427-070, Zuid-Korea (KR) Jeong, Hyun Cheol te JINJU-SI GYEONGSANGNAM-DO 660-787, Zuid-Korea (KR) Park, Chun Gun te SEOUL 151878, Zuid-Korea (KR) Bin, Jong Kwan te SEOUL 156861, Zuid-Korea (KR) Lee, Kyung Hoon te SEOUL 135961, Zuid-Korea (KR) Pieh, Sung Hoon te YANGCHEONGU SEOUL 158-838, Zuid-Korea (KR) (51) C07K A61K A61K A61K

14/00 39/00 38/03 38/00

(11) EP1497321 (21) EP03711746.2 (22) 07.04.2003 (31) 373914 P (32) 19.04.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) IMMUNOLOGICAL METHODS AND COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF ALZHEIMER'S DISEASE (47) 29.06.2011 (73) THE GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO te TORONTO, ONTARIO M5S 1A1, Canada (CA) (72) ST. GEORGE-HYSLOP, Peter te TORONTO, ONTARIO M5S 3H2, Canada (CA) MCLAURIN, Joanne te TORONTO, ONTARIO M5S 3H2, Canada (CA) (51) C12N 15/85 C07K 14/18 A01K 67/027 (11) EP1781690 (21) EP05810181.7 (22) 26.08.2005 (31) 605030 P 649975 P (32) 27.08.2004 04.02.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) TRANSGENIC MOUSE MODELS OF HEPATITIS C VIRUS (HCV) AND IDENTIFICATION OF HCV THERAPEUTICS (47) 29.06.2011 (73) ChronTech Pharma AB te 141 57 HUDDINGE, Zweden (SE) (72) SALLBERG, Matti te S-125 33 ALVSJO, Zweden (SE) FRELIN, Lars te S-147 40 TUMBA, Zweden (SE)

Nummer 27/11

60

(51) C07K 14/50 C07K 14/33 A61K 38/16 (11) EP1861419 (21) EP06738062.6 (22) 14.03.2006 (31) 662151 P 661953 P (32) 15.03.2005 15.03.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

KLEINMACHNOW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01N 33/68 C07K 14/47 A61K 38/04 (11) EP2050761 (21) EP07118566.4

(21) EP03750490.9 (22) 05.09.2003 (31) 10244072 10306085 (32) 06.09.2002 07.02.2003

(11) EP1972637

(54) Galactosylated peptides, their preparation and use in autoimmune diseases diagnosis

(54) huTNFR1 selective antagonists

(31) 200510132792 200610081506

(33) (54)

(47) (73)

(73) Forschungsverbund Berlin e.V. te 12489 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72)

(22) 19.03.2007 (47) 29.06.2011 (73) Universität Stuttgart te 70174 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Pfizenmaier, Klaus te 75233 TIEFENBRONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Scheurich, Peter te 70565 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kontermann, Roland te 35085 EBSDORFERGRUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Münkel, Sabine te 71116 GÄRTRINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C12N 5/10 C12N 15/63 C12N 15/13 C07K 16/28 A61P 37/06 A61K 39/395 (11) EP1576014 (21) EP03780521.5 (22) 22.12.2003 (31) 435354 P (32) 23.12.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ANTIBODIES AGAINST PD-1 AND USES THEREOF (47) 29.06.2011

(73) Wyeth LLC te MADISON, NJ 07940, Verenigde Staten van Amerika (US) MedImmune Limited te China CAMBRIDGE CB21 6GH, GROOT China BRITTANNIË (GB) ACTIVATED COLLAGEN SCAFFOLD (72) COLLINS, Mary te NATICK, MA MATERIALS AND THEIR SPECIAL 01760, Verenigde Staten van FUSED ACTIVE RESTORATION Amerika (US) FACTORS WOOD, Clive te BOSTON, MA 29.06.2011 02114, Verenigde Staten van Yantai Zhenghai Bio-Technology Amerika (US) Co., Ltd. te ECONOMIC AND CARRENO, Beatriz te ACTON, MA TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE 01720, Verenigde Staten van YANTAI SHANDONG 264006, Amerika (US) China (CN) VALGE-ARCHER, Viia te LITTLE Institute of Genetics and ABINGTON, CAMBRIDGE, CB1 Developmental Biology Chinese 6BE, GROOT BRITTANNIË (GB) Acadaemy of Science te HAIDIAN LUXENBERG, Deborah te DISTRICT BEIJING BEIJING MELROSE, MA 02176, Verenigde 100080, China (CN) Staten van Amerika (US) DAI, Jianwu te BEIJING 100080, JUSSIF, Jason te SALEM, NH China (CN) 03079, Verenigde Staten van CHEN, Bing te BEIJING 100080, Amerika (US) China (CN) RUSSELL, Caroline te ROYSTON,

(32) 26.12.2005 24.05.2006

(47) 29.06.2011

(72) KLUSSMANN, Enno te 12209 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) OKSCHE, Alexander te 12207 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROSENTHAL, Walter te 14532

(51) C07K 16/28 (21) EP07005603.1

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) AKAP18 DELTA, EINE NEUE SPLEISSVARIANTE EINES PROTEINKINASE AANKERPROTEINS UND VERWENDUNG DIESER

LIN, Hang te BEIJING 100080, China (CN) SUN, Wenjie te BEIJING 100080, China (CN) ZHAO, Wenxue te BEIJING 100080, China (CN)

(22) 16.10.2007

(47) 29.06.2011 (54) MODIFIED CLOSTRIDIAL TOXINS WITH ENHANCED TARGETING (73) Toscana Biomarkers S.r.l. te CAPABILITIES FOR ENDOGENOUS 53100 SIENA, Italië (IT) CLOSTRIDIAL TOXIN RECEPTOR (72) Alcaro, Maria Claudia te 53100 SYSTEMS SIENA, Italië (IT) (47) 29.06.2011 Chelli, Mario te 50064 INCISA VAL D'ARNO, Italië (IT) (73) ALLERGAN, INC. te IRVINE CA Lolli, Francesco te 50127 92612, Verenigde Staten van FIRENZE, Italië (IT) Amerika (US) Migliorini, Paola te 56122 PISA, (72) STEWARD, Lance, E. te IRVINE, Italië (IT) CA 92614, Verenigde Staten van Paolini, Ilaria te 53100 SIENA, Amerika (US) Italië (IT) FERNANDEZ-SALAS, Ester te Papini, Anna Maria te 50127 FULLERTON, CA 92831, Verenigde FIRENZE, Italië (IT) Staten van Amerika (US) Rovero, Paolo te 50127 FIRENZE, FRANCIS, Joseph te ALISO VIEJO, Italië (IT) CA 92656, Verenigde Staten van (51) C12N 15/70 Amerika (US) C12N 15/12 LI, Shengwen te IRVINE, CA C12N 15/10 92620, Verenigde Staten van C07K 14/51 Amerika (US) C07K 14/50 GILMORE, Marcella, A. te SANTA C07K 14/49 ANA, CA 92705, Verenigde Staten C07K 14/48 van Amerika (US) C07K 14/475 AOKI, Kei, R. te COTO DE CAZA, A61P 17/02 CA 92679, Verenigde Staten van A61L 27/24 Amerika (US) A61K 38/19 (51) G01N 21/00 (11) EP1970382 C12N 15/12 C07K 14/47 (21) EP06817938.1 A61K 38/17 (22) 01.12.2006 (11) EP1537142

06 juli 2011

Nummer 27/11 HERTS SG8 7XU, GROOT BRITTANNIË (GB) CARTER, Laura, K. te MEDFORD, MA 02155, Verenigde Staten van Amerika (US) BENNETT, Frances te SUDBURY, MA 01776, Verenigde Staten van Amerika (US) ANDREWS, John te WARE SG11 2ES, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C07K 16/28 A61P 35/00 A61K 39/395 (11) EP1981981 (21) EP07704350.3 (22) 05.02.2007 (31) 06101345 (32) 06.02.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) ANTI-MET MONOCLONAL ANTIBODY, FRAGMENTS AND VECTORS THEREOF, FOR THE TREATMENT OF TUMORS AND CORRESPONDING PRODUCTS

61 Biolgia Molecolare te 53100 SIENA, Italië (IT) (51) C07K 16/46 (11) EP1523496 (21) EP03764997.7 (22) 15.07.2003 (31) 02077953 397066 P PCT/EP03/50201 (32) 18.07.2002 18.07.2002 27.05.2003

(11) EP1504036 (21) EP03727860.3 (22) 09.05.2003 (31) 0210783 (32) 10.05.2002 (33) GROOT BRITTANNIË (54) TOXIN-RELATED FRAGMENTS OF ANTIBODIES WITH ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL ACTIVITY (47) 29.06.2011 (73) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA te 53100 SIENA, Italië (IT) Polonelli, Luciano te 43100 PARMA, Italië (IT) Istituto Superiore di Sanità te 00185 ROMA, Italië (IT) (72) POLONELLI, Luciano te I-43100 PARMA, Italië (IT) CASSONE, Antonio te I-00147 ROMA, Italië (IT) NERI, Paolo Dipartimento di Biolgia Molecolare te 53100 SIENA, Italië (IT) BRACCI, Luisa Dipartimento di Biolgia Molecolare te 53100 SIENA, Italië (IT) LOZZI, Luisa Dipartimento di

(47) 29.06.2011 (73) Asahi Glass Company, Limited te TOKYO 100-8405, Japan (JP) (72) MATSUOKA, Yasuhiko te TOKYO 100-8405, Japan (JP) WATANABE, Kunio te TOKYO 1008405, Japan (JP) KAMIYA, Hiroki te TOKYO 1008405, Japan (JP) (51) C08J 9/00 C08J 3/16 C08F 2/26 C08F 14/00

(33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(11) EP1939222

(54) Recombinant production of mixtures of antibodies

(32) 17.10.2005

(47) 29.06.2011

(54) PROCESS FOR PRODUCING AN AQUEOUS POLYTETRAFLUOROETHYLENE EMULSION, AND POLYTETRAFLUOROETHYLENE FINE POWDER AND POROUS MATERIAL PRODUCED FROM THE SAME

(73) Merus B.V. te 3584 CT UTRECHT

(72) VAN BERKEL, Patrick, Hendrikus, Cornelis te NL-2651 BS BERKEL EN RODENRIJS (47) 29.06.2011 BRUS, Ronald, Hendrik, Peter te (73) Metheresis Translational Research NL-2253 AD VOORSCHOTEN SA te 6900 LUGANO, Zwitserland BOUT, Abraham te NL-2751 XL (CH) MOERKAPELLE (72) COMOGLIO, Paolo Maria te ILOGTENBERG, Ton te 3972 EX 10060 CANDIOLO, Italië (IT) DRIEBERGEN VIGNA, Elisa te I-10060 (51) C12N 15/62 CANDIOLO, Italië (IT) C07K 19/00 GIORDANO, Silvia te I-10060 (11) EP1613661 CANDIOLO, Italië (IT) (51) C12N 15/13 C07K 16/42 A61P 31/12 A61P 31/04 A61K 39/395

06 juli 2011

(21) EP04725746.4 (22) 05.04.2004 (31) 460490 P (32) 04.04.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PEPTABODY FOR CANCER TREATMENT

(21) EP06811856.1 (22) 16.10.2006 (31) 2005302340 (33) Japan

(47) 29.06.2011 (73) Asahi Glass Company, Limited te TOKYO 100-8405, Japan (JP) (72) HIGUCHI, Shinya te CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8405, Japan (JP) KAMIYA, Hiroki te CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8405, Japan (JP) HOSHIKAWA, Jun te CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8405, Japan (JP) MATSUOKA, Yasuhiko te CHIYODAKU, TOKYO, 100-8405, Japan (JP) (51) C08F 6/00 C08F 12/00 (11) EP2061817

(47) 29.06.2011

(21) EP07787527.6

(73) Université de Lausanne te 1005 LAUSANNE, Zwitserland (CH)

(22) 13.07.2007

(72) DEPERTHES, David te 1201 GENÈVE, Zwitserland (CH) CLOUTIER, Sylvain te G1H-3Y8 QUÉBEC, Canada (CA) MACH, Jean-Pierre te CH-1010 LAUSANNE, Zwitserland (CH) HOLLER, Nils te 3063 ITTINGEN, Zwitserland (CH) FATTAH, Omar te 01170 GEX, Frankrijk (FR)

(32) 26.07.2006

(51) C08F 2/26 C08F 14/18 (11) EP2138515 (21) EP08739806.1 (22) 03.04.2008 (31) 2007105807 (32) 13.04.2007 (33) Japan (54) METHOD FOR PRODUCING FLUORINE-CONTAINING POLYMER USING FLUORINE-CONTAINING CARBOXYLIC ACID COMPOUND

(31) 06291223 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PROCESS FOR REDUCING RESIDUALS CONTENT IN VINYL AROMATIC POLYMERS (47) 29.06.2011 (73) Total Petrochemicals France te 92800 PUTEAUX, Frankrijk (FR) Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) te 75016 PARIS, Frankrijk (FR) (72) ROUSSEL, Thomas-Maurice te F64000 PAU, Frankrijk (FR) VUILLEMIN, Bruno te F-64230 LESCAR, Frankrijk (FR) FAJULA, François te F-34820 TEYRAN, Frankrijk (FR) (51) C08F C08F C08F C08F C08F

6/22 6/16 6/00 293/00 214/26

Nummer 27/11 C08F 214/22 C08F 2/00 C08F 14/18 (11) EP1097948 (21) EP99909336.2 (22) 24.03.1999 (31) 7723598 587799 (32) 25.03.1998 12.01.1999 (33) Japan Japan (54) Molded article having a reduced metal content obtained from a composition comprising a fluorine-containing elastomer (47) 29.06.2011 (73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323, Japan (JP) (72) TANAKA, Yoshiyuki, Yodogawaseisakusho te SETTSU-SHI, OSAKA 566 8585, Japan (JP) KITAICHI, Masanori, Yodogawaseisakusho te SETTSU-SHI, OSAKA 566 8585, Japan (JP) SOTA, Tomizo, Yodogawaseisakusho te SETTSU-SHI, OSAKA 566 8585, Japan (JP) MORIKAWA, Tatsuya, Yodogawaseisakusho te SETTSU-SHI, OSAKA 566 8585, Japan (JP) SOGABE, Toshio, Yodogawaseisakusho te SETTSU-SHI, OSAKA 566 8585, Japan (JP) KISHINE, Mitsuru, Yodogawaseisakusho te SETTSU-SHI, OSAKA 566 8585, Japan (JP) (51) C08F C08F C08F C08F C08F C08F

220/12 220/00 20/12 20/00 2/50 2/48

(11) EP2021386 (21) EP07762134.0 (22) 11.05.2007 (31) 420288 (32) 25.05.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(73)

(72)

(51)

(11) (21)

(31) 06123031 (32) 26.10.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON AMID- UND ESTERGRUPPEN AUFWEISENDEN POLYMEREN IM FESTEN AGGREGATZUSTAND (47) 29.06.2011 (73) Sika Technology AG te 6340 BAAR, Zwitserland (CH)

06 juli 2011 C08L 75/00 C08K 3/22 C08G 18/38 (11) EP2031002 (21) EP07024526.1 (22) 18.12.2007 (31) 96132446 (32) 31.08.2007 (33) Taiwan

(54) Multilayer fire-resistant material (72) SULSER, Ueli te 8103 (47) 29.06.2011 UNTERENGSTRINGEN, (73) Industrial Technology Research Zwitserland (CH) Institute te CHUTUNG HSINCHU KRAPF, Anna te 8142 UITIKON TAIWAN 310, China (CN) WALDEGG, Zwitserland (CH) VELTEN, Ulf te 8102 (72) Hsu, Yeou-Geng te NORTH OBERENGSTRINGEN, Zwitserland DISTRICT HSINCHU CITY 300, (CH) Taiwan (TW) Kao, Che I te HSINCHU CITY 300, (51) G02B 1/04 Taiwan (TW) C08F 290/06 Chen, Jer-Young te HSINCHU CITY C08F 220/00 300, Taiwan (TW) C08F 2/06 Huang, Yung-Hsing te (11) EP2207825 JHONGJHENG DISTRICT TAIPEI (21) EP08844086.2 CITY 100, Taiwan (TW) Hu, Chih-Ming te LINGYA (22) 22.10.2008 DISTRICT KAOHSIUNG CITY 802, (31) 984061 P Taiwan (TW) 245935 Jong, Sung-Jeng te CHANGJR (32) 31.10.2007 SHIANG PINGTUNG HSIEN, Taiwan 06.10.2008 (TW) Yu, Chu-Chun te EAST DISTRICT (33) Verenigde Staten van Amerika HSINCHU CITY 300, Taiwan (TW) Verenigde Staten van Amerika (54) PROCESS FOR FORMING RANDOM (51) C08G 64/34 (METH)ACRYLATE CONTAINING C08G 18/48 PREPOLYMERS C08G 18/44 (47) 29.06.2011 (11) EP2091990 (73) Johnson & Johnson Vision Care, Inc. te JACKSONVILLE, FL 32256, Verenigde Staten van Amerika (US) Kindt-Larsen, Ture te 2840 HOLTE, Denemarken (DK) Spanggaard, Holger te 2200 COPENHAGEN, Denemarken (DK) Magnusson, Bent te 3460 BIRKEROED, Denemarken (DK) Rossignol, Helene te 1828 FREDERIKSBERG, Denemarken (DK) Sorensen, Jens-Erik te 2900 HELLERUP, Denemarken (DK) Wood, Joseph M. te JACKSONVILLE, FLORIDA 32205, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP07822432.6

(51) C09K 21/14

(32) 06.02.2008

(22) 09.11.2007 (31) 06124124 (32) 15.11.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYURETHANWEICHSCHAUMSTOFFEN (47) 29.06.2011 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) MIJOLOVIC, Darijo te 68309 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 29.06.2011 BAUER, Stephan te 65239 3M Innovative Properties (72) KINDT-LARSEN, Ture te DK-2840 HOCHHELM, BONDSREPUBLIEK Company te ST. PAUL, MN 55133HOLTE, Denemarken (DK) DUITSLAND (DE) 3427, Verenigde Staten van SPANGGAARD, Holger te DK-2300 GÖTTKE, Stephan te 69117 Amerika (US) COPENHAGEN, Denemarken (DK) HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK MAGNUSSON, Bent te DK-3460 HYDE, Patrick, D. te SAINT PAUL, DUITSLAND (DE) BIRKEROED, Denemarken (DK) MINNESOTA 55133-3427, (51) C08J 9/00 ROSSIGNOL, Helene te DK-1828 Verenigde Staten van Amerika C08G 65/333 FREDERIKSBERG, Denemarken (US) C08G 18/50 (DK) C08F 8/32 SOERENSEN, Jens-Erik te DK-2900 (11) EP2088166 C08F 220/54 HELLERUP, Denemarken (DK) (21) EP08171463.6 C04B 24/00 WOOD, Joseph M. te FLORIDA (22) 12.12.2008 32205, Verenigde Staten van EP2170965 Amerika (US) (31) 102008000243 EP07821916.9

(54) ULTRAVIOLET RADIATIONPOLYMERIZABLE COMPOSITIONS (47)

62

(22) 26.10.2007

Nummer 27/11

63

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Kompatibilisierungsmittel zur Verbesserung der Lagerstabilität von Polyolmischungen (47) 29.06.2011 (73) Evonik Goldschmidt GmbH te 45127 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) De Gans, Berend-Jan, Dr. te 45478, MÜLHEIM AN DER RUHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Glos, Martin, Dr. te 46325, BORKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ferenz, Michael, Dr. te 45147, ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C09D C08G C08G C08G

5/00 18/72 18/67 18/48

(11) EP2089332 (21) EP07862848.4 (22) 13.12.2007 (31) 874731 874720 874719 874730 874722 874723 874721 974631

P P P P P P P P

(54) (47) (73) (72)

(51) G01N 33/549 G01N 33/546 G01N 33/545 G01N 33/544 C12N 11/08 C12N 11/06 C12N 11/04 C12N 11/02 C08G 81/00 C08G 63/91 C08G 63/48 A61L 31/14 A61L 31/04 A61L 27/52 A61L 27/26 A61L 26/00 A61L 24/04 A61L 24/00 A61K 9/06 A61K 9/00 A61K 47/48 (11) EP1181323 (21) EP00910049.6 (22) 01.02.2000 (31) 118093 P

(32) 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2006 24.09.2007 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten van Amerika (US) MURPHY, Edward J. te ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005, Verenigde Staten van Amerika (US) ZIMMERMAN, John M. te CRYSTAL LAKE, IL 60014, Verenigde Staten van Amerika (US) TORTORELLO, Anthony Joseph te ELMHURST, IL 60126, Verenigde Staten van Amerika (US)

Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

(32) 01.02.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BIOMATERIALS FORMED BY NUCLEOPHILIC ADDITION REACTION TO CONJUGATED UNSATURATED GROUPS van van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(47) 29.06.2011 (73) Eidgenössische Technische Hochschule Zürich te 8092 ZÜRICH, Zwitserland (CH) Universität Zürich te 8006 ZÜRICH, Zwitserland (CH)

(72) HUBBELL, Jeffrey, A. te CH-8126 ZUMIKON, Zwitserland (CH) ELBERT, Donald te CH-8044 D1381 SUPERCOATINGS FOR ZURICH, Zwitserland (CH) OPTICAL FIBER LUTOLF, Matthias te CH-8005 29.06.2011 ZURICH, Zwitserland (CH) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE PRATT, Alison te CH-8044 HEERLEN ZURICH, Zwitserland (CH) SCHOENMAKERS, Ronald te CHSCHMID, Steven R. te EAST 8044 ZURICH, Zwitserland (CH) DUNDEE, IL 60118, Verenigde TIRELLI, Nicola te CH-8006 Staten van Amerika (US) ZURICH, Zwitserland (CH) NIELS, Petrus Jacobus Hubertus te VERNON, Brent te CH-8157 ZWOLLE DIELSDORF, Zwitserland (CH) STEEMAN, Paulus Antonius Maria te 6176 JC SPAUBEEK (51) C08G 64/16 WU, Xiaosong te CHARLOTTE, NC C08G 64/06 28277, Verenigde Staten van (11) EP2149587 Amerika (US) (21) EP08752929.3 CATTRON, Wendell Wayne te IRON STATION, NC 28080, (22) 19.05.2008 Verenigde Staten van Amerika (31) 2007134847 (US) 2007134848 NORLIN, Tyson Dean te SOUTH (32) 21.05.2007 ELGIN, IL 60177, Verenigde

06 juli 2011 21.05.2007 (33) Japan Japan (54) POLYCARBONATE RESIN AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME (47) 29.06.2011 (73) Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. te TOKYO 1008324, Japan (JP) (72) YOSHIDA, Shu te TOKYO 1250051, Japan (JP) YAMADA, Toshiaki te TOKYO 1250051, Japan (JP) (51) C11D C08G C08G C08G C08G

3/37 77/48 77/12 77/10 77/08

(11) EP2176319 (21) EP08853144.7 (22) 23.09.2008 (31) 102007055485 (32) 21.11.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VERZWEIGTER SIHFUNKTIONELLER POLYSILOXANE (47) 29.06.2011 (73) Evonik Goldschmidt GmbH te 45127 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HENNING, Frauke te 45130 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KNOTT, Wilfried te 45355 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUDZIK, Horst te 45326 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C14C 9/00 C09D 183/08 C08G 77/388 C04B 41/49 (11) EP1892274 (21) EP07119099.5 (22) 30.11.2000 (31) 19959949 (32) 13.12.1999 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Hydrophobierung mit carboxylgruppenhaltigen Polysiloxanen (47) 29.06.2011 (73) LANXESS Deutschland GmbH te 51369 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Schäfer, Walter te 42799 LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Sackmann, Günter te 51379 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Reiners, Jürgen te 51373

Nummer 27/11 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hassel, Tillmann te 50259 PULHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

64 Zwitserland (CH)

06 juli 2011 (DE) BERKEI, Michael te 45721 HALTERN AM SEE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SAWITOWSKI, Thomas te 46485 WESEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 21.08.2003

(51) C08L 79/06 C08J 7/16 C08J 7/14 C08J 7/12 C08J 7/06 C08J 7/02 C08G 73/22 C08G 73/18 C08G 73/08

(31) 148302

(11) EP1527123

(32) 30.08.2002

(21) EP03766306.9

(33) Zwitserland

(22) 25.07.2003

(51) C08L 67/00 C08K 5/5313 C08K 5/3492 C08K 5/31 C08K 5/00 C08K 3/00

(54) METHOD OF PRODUCING COLOURED PLASTICS OR POLYMERIC COLOUR PARTICLES

(31) 10234236

(11) EP1697451

(32) 27.07.2002

(21) EP04814392.9

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 16.12.2004

(54) VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON POLYAZOLFOLIEN

(31) 530147 P

(51) C08J 5/00 (11) EP1532196 (21) EP03750420.6

(47) 29.06.2011 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) CHRISTENSEN, Ian te ELTHAM, VICTORIA 3095, Australië (AU) (51) C08L 67/02 C08J 5/18 B65D 63/00 B29D 7/00 (11) EP1501885 (21) EP03716976.0 (22) 04.04.2003 (31) 371036 P (32) 09.04.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) HIGH INTEGRITY POLYESTER STRAPPING (47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika (73) BASF Fuel Cell Research GmbH te (54) FLAME-RETARDANT POLYESTER 67056 LUDWIGSHAFEN, COMPOSITION BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 29.06.2011 (DE) (73) SABIC Innovative Plastics IP B.V. (72) PETERSEN, Joachim te 36039 te 4612 PX BERGEN OP ZOOM FULDA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C08J 11/24 C08J 11/14

(51) C08J 7/00 (11) EP1816155 (21) EP06002415.5 (22) 07.02.2006 (54) Haftungsmindernde oder haftungsverhindernde Oberflächen (47) 29.06.2011 (73) Geberit International AG te 8645 JONA, Zwitserland (CH) (72) Hirayama, Martina te 8401 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) Meier, Lorenz te 8006 ZÜRICH,

(72) DE WIT, Gerrit te NLOSSENDRECHT

(31) 2426253

(51) C08L 67/02 C08K 5/50 C08K 5/42 C08K 5/34 C08K 5/19 C08K 5/00

(32) 22.04.2003

(11) EP2176332

(33) Canada

(21) EP08797162.8

(54) RUBBER REDUCTION

(22) 05.08.2008

(11) EP1618140 (21) EP03747773.4 (22) 18.09.2003

(47) 29.06.2011 (73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te GLENVIEW, ILLINOIS 60025-5811, (73) Harrison, Brian, H. te KANATA, Verenigde Staten van Amerika ONTARIO K2K 2C2, Canada (CA) (US) Hooper, Hurdon, A. te FREDERICTON, NEW BRUNSWICK (72) RIGNEY, Patrick, T. te E3E 1A4, Canada (CA) ALLENTOWN, PA 18103, Verenigde Staten van Amerika (US) GOIN, Bobby, L. te FLORENCE, SC 29501, Verenigde Staten van Amerika (US) MCLAWHORN, Jesse, G. te FLORENCE, SC 29501, Verenigde Staten van Amerika (US) VADNAIS, Gary, L. te GRAYSLAKE, IL 60030, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 17.12.2003

(31) 834279 (32) 06.08.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) FLAME RETARDANT POLYTRIMETHYLENE TEREPHTHALATE COMPOSITION

(72) Harrison, Brian, H. te KANATA, (47) 29.06.2011 ONTARIO K2K 2C2, Canada (CA) (73) E. I. du Pont de Nemours and Hooper, Hurdon, A. te Company te WILMINGTON, DE FREDERICTON, NEW BRUNSWICK 19898, Verenigde Staten van E3E 1A4, Canada (CA) Amerika (US) (51) C09C 1/00 (72) CHANG, Jing, Chung te C08K 3/00 BOOTHWYN, PENNSYLVANIA (11) EP2268725 19061, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP09734171.3 JUNK, Christopher, P. te (22) 26.03.2009 WILMINGTON, DELAWARE 19806, (31) 102008021006 Verenigde Staten van Amerika (US) (32) 25.04.2008 LIANG, Yuanfeng te CHADDS (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FORD, PENNSYLVANIA 19317, (54) PARTIKULÄRE WACHSKOMPOSITE Verenigde Staten van Amerika UND VERFAHREN ZU DEREN (US) HERSTELLUNG SOWIE DEREN MCKEOWN, Joseph, P. te VERWENDUNG WILMINGTON, DELAWARE 19803, Verenigde Staten van Amerika (47) 29.06.2011 (US) (73) BYK-Chemie GmbH te 46483 PAGE, Matthew, Arthur te WESEL, BONDSREPUBLIEK WILMINGTON, DELAWARE 19803, DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika (72) NOLTE, Ulrich te 47533 KLEVE, (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 27/11

65

(51) C09D 7/00 C08K 5/09 C04B 26/06

(22) 19.08.2005

(11) EP1427775 (21) EP00932058.1

(32) 03.12.2004 02.06.2005

(22) 04.05.2000

(33)

(31) 132553 P 136175 P

(54)

(32) 05.05.1999 27.05.1999

(47)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(31) 20040101105 20050047117

(73)

(54) READY TO USE SPACKLE/REPAIR (74) PRODUCT CONTAINING DRYNESS (72) INDICATOR (47) 29.06.2011 (73) Dap Products Inc. te BALTIMORE, MD 21224, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KURP, Ronald, D. te BEL AIR, MD 21015, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C08K 5/37 C08K 5/16 (11) EP2033989 (21) EP07115610.3 (22) 04.09.2007 (54) Safer curing systems for acrylic rubbers compounds

(51)

(47) 29.06.2011 (73) Rhein Chemie Rheinau GmbH te 68219 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Bergmann, Cristina Dr. te 50676 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Grieshaber, Willi te 68519 VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Issel, Hans-Martin, Dr. te 69469 WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Säwe, Martin, Dr. te 69488 BIRKENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kleinknecht, Harald te 55232 ALZEY, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C08K 5/3492 (11) EP2154190

(11) (21) (22)

(54) Polypropylene composition having low volatiles

(72) Duijzings, Wil te 6121, BORN Suwier, Davy, Roger te 68161, MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zuid-Korea Breiner, Thomas te 64646, Zuid-Korea HEPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK ARTICLE HAVING BARRIER DUITSLAND (DE) PROPERTY Warzelhan, Volker te 67273, WEISENHEIM, BONDSREPUBLIEK 29.06.2011 DUITSLAND (DE) LG Chem. Ltd. te SEOUL 150-721, Pepers, Michel te 67071, Zuid-Korea (KR) LUDWIGSHAFEN, Ir. Land c.s. te DEN HAAG BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KIM, Myung-Ho, 107-903 Niessner, Norbert te 67159, Samsung Hanul Apt. te DAEJEONFRIEDELSHEIM, BONDSREPUBLIEK CITY 305-707, Zuid-Korea (KR) DUITSLAND (DE) KIM, Minki, 5-104 LG Company Housing, 386-1 te DAEJEON-CITY (51) C08K 13/02 305-340, Zuid-Korea (KR) (11) EP1794231 KIM, Sehyun, 107-303 Samsung (21) EP05791847.6 Nareumae Apt. 55 te DAEJEONCITY 302-726, Zuid-Korea (KR) (22) 10.09.2005 OH, Youngtock, 2-101 LG (31) 16392004 Company Housing, 386-1 te (32) 01.10.2004 DAEJEON-CITY 305-340, ZuidKorea (KR) (33) Oostenrijk SHIN, Jaeyong te DAEJEON-CITY (54) INTUMESZIERENDE, FLEXIBLE 302-852, Zuid-Korea (KR) UND UMWELTRESISTENTE YANG, Youngchul te DAEJEONBRANDSCHUTZSTREIFEN CITY 305-340, Zuid-Korea (KR) (47) 29.06.2011 C09C 3/08 (73) Intumex GmbH te 4021 LINZ, C09C 1/02 Oostenrijk (AT) C08K 9/04 (72) HORACEK, Heinrich te A-4040 EP1980588 LINZ, Oostenrijk (AT) EP07007599.9 WILLERT, Gerhard te A-4223 13.04.2007 KATSDORF, Oostenrijk (AT)

(73) OMYA DEVELOPMENT AG te 4665 (31) 10313939 OFTRINGEN, Zwitserland (CH) (32) 27.03.2003 (72) Gane, Patrick A.C. te 4852 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ROTHRIST, Zwitserland (CH) (54) VERWENDUNG VON Buri, Matthias te 4852 ROTHRIST, POLYMERISATEN ZUR Zwitserland (CH) STÄRKEMODIFIZIERUNG Burkhalter, René te 3360 (47) 29.06.2011 HERZOGENBUCHSEE, Zwitserland (CH) (73) Wacker Chemie AG te 81737 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (51) C08L 9/00 DUITSLAND (DE) C08L 55/02 C08K 9/08 C08J 9/00

(11) EP1777259 (21) EP06122785.6

(47) 29.06.2011

(22) 24.10.2006

(73) Borealis AG te 1220 VIENNA, Oostenrijk (AT)

(31) 05023137

(32) (72) Schininger, Renate te 4030, LINZ, (33) Oostenrijk (AT) (54) (51) C08L 23/00 C08K 7/00 C08J 5/18 (47) (11) EP1817373 (73) (21) EP05780579.8

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Process for the preparation of a (51) C08L 3/02 treated mineral filler product, the (11) EP1608700 obtained mineral filler product (21) EP04719444.4 and its uses (22) 11.03.2004 (47) 29.06.2011

(21) EP08161614.6 (22) 01.08.2008

06 juli 2011

24.10.2005 Europees Octrooi Bureau

(72) MOSSEVELD, Henk te NL-1562 SC KROMMENIE WIERER, Konrad, Alfons te 84489 BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KOHLHAMMER, Klaus te 84533 MARKTL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C08L 67/00

(11) EP1576053 Carbon nanotubes reinforced polymers and production process (21) EP03796874.0 therefor (22) 08.12.2003 29.06.2011 (31) 434855 P 691686 BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, (32) 18.12.2002

Nummer 27/11 23.10.2003

66

06 juli 2011

(32) 30.10.2006

(21) EP08849074.3

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(33) Japan

(22) 07.11.2008

(54) STATIC DISSIPATING RESIN COMPOSITION AND METHODS FOR MANUFACTURE THEREOF

(54) LIQUID COMPOSITION (47) 29.06.2011

(31) 07120908 08156324

(47) 29.06.2011 (73) SABIC Innovative Plastics IP B.V. te 4612 PX BERGEN OP ZOOM (72) MURRAY, Michael, Conrad te DOWNINGTON, PA 19431, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Asahi Glass Company, Limited te (32) 16.11.2007 16.05.2008 TOKYO 100-8405, Japan (JP) (33) Europees Octrooi Bureau (72) ATAKU, Masakazu te TOKYO 100Europees Octrooi Bureau 8405, Japan (JP) KAMIYA, Hiroki te TOKYO 1008405, Japan (JP)

(54) BRIGHT INTERFERENCE PIGMENTS (47) 29.06.2011

(51) C08L 83/04 C08K 3/08

(51) C09B 49/12 C09B 23/14 A61Q 5/10 A61Q 5/06 A61K 8/49

(11) EP2201068

(11) EP2004754

(21) EP08839384.8

(21) EP07731810.3

(22) 06.10.2008

(22) 23.03.2007

(31) 2007269034

(31) 0651035 792941 P 0753075 901322 P

(72) BUJARD, Patrice te CH-1784 COURTEPIN, Zwitserland (CH) BAYSANG, Marc te CH-4227 BÜSSERACH, Zwitserland (CH) BUGNON, Philippe te CH-1724 LE MOURET, Zwitserland (CH)

(32) 16.10.2007 (33) Japan

(54) CURABLE SILICONE COMPOSITION (32) 24.03.2006 AND CURED PRODUCT THEREOF 19.04.2006 (47) 29.06.2011 05.02.2007 15.02.2007 (73) Dow Corning Toray Co., Ltd. te TOKYO 100-0005, Japan (JP) (33) Frankrijk Verenigde Staten van Amerika (72) MORITA, Yoshitsugu te ICHIHARAFrankrijk SHI CHIBA 299-0108, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika UEKI, Hiroshi te ICHIHARA-SHI CHIBA 299-0108, Japan (JP) (54) COMPOSITION DE TEINTURE COMPRENANT UN COLORANT (51) C08L 83/04 FLUORESCENT THIOL/DISULFURE C08G 77/08 A HETEROCYCLE ET A CHARGE (11) EP1381651 CATIONIQUE EXTERNE, PROCEDE D'ECLAIRCISSEMENT DES (21) EP02724645.3 MATIERES KERATINIQUES A (22) 25.04.2002 PARTIR DE CE COLORANT (31) 2001130923 (47) 29.06.2011 (32) 27.04.2001 (73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk (33) Japan (FR) (54) POLYORGANOSILOXANE (72) GREAVES, Andrew te F-77700 EMULSION COMPOSITION AND A BAILLY ROMAINVILLIERS, Frankrijk COSMETIC MATERIAL MADE (FR) THEREFROM DAUBRESSE, Nicolas te F-78170 (47) 29.06.2011 (73) Dow Corning Toray Co., Ltd. te TOKYO, Japan (JP)

LA CELLES ST CLOUD, Frankrijk (FR)

(51) C09B 57/00

(72) HAMACHI, T, c/o Dow Corning Toray Silicone Co.,Ltd te ICHIHARA-SHI, CHIBA 299-0108, Japan (JP) OZAKI, M, c/o Dow Corning Toray Silicone Co.,Ltd. te ICHIHARA-SHI, CHIBA 299-0108, Japan (JP) TANAKA, H. c/o Dow Corning Toray Silicone Co.,Ltd. te ICHIHARA-SHI, CHIBA 299-0108, Japan (JP)

(11) EP2054476

(51) C08L 27/18 C08L 101/06 C08K 5/05 C08J 3/09

(73) Glumetrics, Inc. te IRVINE, CA 92618, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2083051 (21) EP07830770.9 (22) 29.10.2007 (31) 2006293701

(21) EP07799791.4 (22) 24.07.2007 (31) 833081 P (32) 25.07.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) FLOURESCENT DYES FOR USE IN GLUCOSE SENSING (47) 29.06.2011

(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) G02B 5/18 C09C 1/00 (11) EP2024447 (21) EP07701926.3 (22) 08.03.2007 (31) 809385 P 809417 P 874277 P (32) 31.05.2006 31.05.2006 12.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Matrix comprising zero-order diffractive pigments (47) 29.06.2011 (73) CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Développement te 2002 NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) (72) WALTER, Harald te 8810 HORGEN, Zwitserland (CH) STUCK, Alexander te 5430 WETTINGEN, Zwitserland (CH) (51) C09C 1/00 (11) EP2217664 (21) EP08872586.6 (22) 25.11.2008 (31) 08003114 (32) 20.02.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) EFFEKTPIGMENTE BASIEREND AUF KÜNSTLICH HERGESTELLTEN SUBSTRATEN MIT ENGER GRÖSSENVERTEILUNG (47) 29.06.2011

(73) Eckart GmbH te 91235 (72) SURI, Jeff, T. te RANCHO SANTA HARTENSTEIN, BONDSREPUBLIEK MARGARITA, CA 92688, Verenigde DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) (72) KAUPP, Günter te 91284 (51) C09C 1/00 NEUHAUS, BONDSREPUBLIEK (11) EP2217665 DUITSLAND (DE)

Nummer 27/11 SCHMIDT, Ulrich te 91217 HERSBRUCK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHUMACHER, Dirk te 91257 PEGNITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHNEIDER, Ralph te 91207 LAUF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

67 MIDDLESEX TW15 1AD, GROOT BRITTANNIË (GB) FIELD, Nicholas te COTON CAMBRIDGE CB23 7PL, GROOT BRITTANNIË (GB) BITTAR, Ahmad te CAMBRIDGE CB1 7AU, GROOT BRITTANNIË (GB)

06 juli 2011 (73) Cytec Surface Specialties Austria GmbH te 8402 WERNDORF, Oostenrijk (AT) (72) URBANO, Edmund te A-8044 GRAZ, Oostenrijk (AT) GOBEC, Michael te A-8010 GRAZ, Oostenrijk (AT) FERK, Oliver te A-8054 GRAZ, Oostenrijk (AT)

(51) C09D 7/12 C09D 5/32 C09D 5/02

(51) D21H 19/58 D21H 19/38 C09D 17/00 C09C 1/00

(11) EP1517966

(11) EP1084203

(21) EP03755208.0

(21) EP99919483.0

(22) 27.05.2003

(22) 06.04.1999

(31) 102007015392

(31) 0206498

(31) 9804714 9815244

(32) 28.03.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 09.04.1998 30.11.1998

(54) FLEXIBLES KRAFTKLEBEBAND

(33) Frankrijk Frankrijk

(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 28.05.2002 (33) Frankrijk (54) COMPOSITION A BASE D'UNE PEINTURE AQUEUSE, NOTAMMENT D'UNE LASURE OU D'UN VERNIS ET D'UNE DISPERSION COLLOIDALE AQUEUSE DE CERIUM

(54) COMPOSITIONS COMPOSITES DE CHARGES OU PIGMENTS MINERAUX OU ORGANIQUES COSTRUCTURES OU CO-ADSORBES ET LEURS UTILISATIONS

(51) C09J 7/02 (11) EP2129734 (21) EP08716935.5 (22) 19.02.2008

(47) 29.06.2011

(72) RÖNISCH, Ralf te 42349 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 29.06.2011 SCHILLING, Gaby te 40227 (73) Rhodia Electronics and Catalysis DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (47) 29.06.2011 te 17041 LA ROCHELLE CEDEX, DUITSLAND (DE) Frankrijk (FR) (73) OMYA DEVELOPMENT AG te 4665 KLAUCK, Wolfgang te 40670 OFTRINGEN, Zwitserland (CH) (72) BOUSSEAU, Jean-Noel te F-75019 MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK PARIS, Frankrijk (FR) (72) GANE, Patrick, A., C. te CH-4852 DUITSLAND (DE) FAUCHADOUR, David te F-75011 ROTHRIST, Zwitserland (CH) (51) C09J 7/02 PARIS, Frankrijk (FR) BURI, Matthias te CH-4852 B32B 27/12 TOLLA, Bruno te F-75005 PARIS, ROTHRIST, Zwitserland (CH) Frankrijk (FR) (11) EP1911823 (51) C23C 26/00 (51) C09D 7/00 C09D 5/04 B05C 17/03 B05B 15/00 (11) EP2144969 (21) EP08762785.7 (22) 04.04.2008 (31) 0707352 0716738 0800511 0801372 (32)

(33)

(54) (47) (73) (72)

C09D 183/10 C09D 163/00 B32B 15/08

(11) EP1916282 (21) EP05768446.6 (22) 03.08.2005 (54) WATER-BASE COATING COMPOSITION AND COATED STEEL SHEET

(21) EP07116541.9 (22) 17.09.2007 (31) 538162 (32) 03.10.2006

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Laminated pressure sensitive adhesive tape (47) 29.06.2011

(73) TESA SE te 20253 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Nippon Paint Marine Coatings Co., (DE) 17.04.2007 Ltd. te KOBE-SHI, HYOGO 653(72) DuPont, Dean Thomas te 30.08.2007 0045, Japan (JP) ROCKFORD MI 49341, Verenigde 11.01.2008 (72) MORIMOTO, Masato NIPPON Staten van Amerika (US) 25.01.2008 PAINT MAR. COAT., CO. LTD. te GROOT BRITTANNIË (51) C23G 5/028 OSAKA 572-8501, Japan (JP) GROOT BRITTANNIË C11D 7/50 FUKUDA, Hideo NIPPON PAINT GROOT BRITTANNIË C10N 40/30 MARINE COATINGS CO.LTD te GROOT BRITTANNIË C10N 40/24 OSAKA 572-8501, Japan (JP) C10N 40/22 A PAINTING APPARATUS (51) C09D 167/08 C10N 40/20 29.06.2011 C08G 63/60 C10M 169/04 C08G 63/48 Akzo Nobel Coatings International C09K 5/04 B.V. te 6824 BM ARNHEM C09D 7/00 (11) EP1622986 WALCOT, Ruth Elizabeth te BURY (21) EP04728173.8 (11) EP2231811 ST EDMUNDS SUFFOLK IP33 3RR, (22) 19.04.2004 (21) EP08863112.2 GROOT BRITTANNIË (GB) (22) 02.12.2008 (31) 03009114 CANE, Michael Roger te RIVERSIDE CAMBRIDGE CB3 8HG, (32) 21.04.2003 (31) 13802 P GROOT BRITTANNIË (GB) (32) 14.12.2007 (33) Europees Octrooi Bureau ORD, Christopher John te (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ALKYDHARZEMULSIONEN FÜR CAMBRIDGE CB2 1NX, GROOT DECKLACKE BRITTANNIË (GB) (54) AZEOTROPIC-LIKE COMPOSITIONS WREN, Gary Thomas te ASHFORD (47) 29.06.2011 WITH 1,1,1,2,3,3-HEXAFLUORO-3(47) 29.06.2011

Nummer 27/11 METHOXY-PROPANE AND 1BROMOPROPANE (47) 29.06.2011 (73) 3M Innovative Properties Company te SAINT PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) OWENS, John, G. te SAINT PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C09K 8/52 C09K 8/12 (11) EP2028246 (21) EP08075842.8 (22) 20.04.2005

68 (32) 07.04.2003 (33) Europees Octrooi Bureau (54) HOCHKONZENTRIERTE, LAGERSTABILE WÄSSRIGE DISPERSIONEN ZUR STABILISIERUNG VON LACKEN UND LASUREN (47) 29.06.2011 (73) Clariant Finance (BVI) Limited te ROAD TOWN, TORTOLA, Britse Maagdeneilanden (VG) (72) BECHTOLD, Karl te 79639 GRENZACH-WYHLEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C10N 40/04 C10N 30/10 24.04.2004 C10N 30/06 C10N 30/02 Verenigde Staten van Amerika C10N 30/00 Inhibitive water-based drilling C10N 20/02 fluid system and method for C10M 169/04 drilling sands and other waterC10M 163/00 sensitive formations C10M 149/02 29.06.2011 C10M 145/14 C10M 137/00 Halliburton Energy Services, Inc. C10M 133/16 te DUNCAN, OK 73536, Verenigde C10M 107/02 Staten van Amerika (US) C10M 101/02 West, Gary C. te SPRING, TX (11) EP1808476 77379, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP05799398.2 Grebe, Ernest Len te CYPRESS, (22) 19.10.2005 TEXAS 77429, Verenigde Staten (31) 2004308828 van Amerika (US) 2004308829 Carbajal, David te HOUSTON, 2004308830 TEXAS 77065, Verenigde Staten 2004308831 van Amerika (US) (32) 22.10.2004 C09K 11/64 22.10.2004 EP1764402 22.10.2004 22.10.2004 EP05734722.1

(31) 831668 (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21)

(22) 21.04.2005 (31) 2004128630 (32) 23.04.2004 (33) Japan (54) PHOSPHOR

(33) Japan Japan Japan Japan (54) LUBRICANT COMPOSITION FOR TRANSMISSION

06 juli 2011 (33) GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË (54) ENZYMATIC OIL-DEGUMMING METHOD (47) 29.06.2011 (73) DANISCO A/S te 1001 COPENHAGEN K., Denemarken (DK) (72) SOE, Jorn, Borch te DK-8381 TILST, Denemarken (DK) TURNER, Mark te DK-2970 HØRSHOLM, Denemarken (DK) (51) C11D 3/37 C11D 3/36 (11) EP2185677 (21) EP08803452.5 (22) 01.09.2008 (31) 102007042907 (32) 10.09.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) REINIGUNGSMITTEL (47) 29.06.2011 (73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ZIPFEL, Johannes te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WARKOTSCH, Nadine te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KESSLER, Arnd te 40789 MONHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NITSCH, Christian te 40591 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÜLLER, Sven te 47269 DUISBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BELLOMI, Luca te 40627 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C11D 3/39 C11D 3/28 (73) Nippon Oil Corporation te TOKYO (73) Sumitomo Chemical Company, C11D 3/16 105-8412, Japan (JP) Limited te TOKYO 104-8260, C07F 15/00 Japan (JP) (72) MATSUOKA, Toru c/o NIPPON OIL C07F 13/00 Independent Administrative CORPORATION te YOKOHAMA-SHI, C07F 11/00 Institution National Institute for KANAGAWA 2310815, Japan (JP) C07F 1/08 Materials Science te TSUKUBAITOU, Masaaki c/o NIPPON OIL C07D 471/12 SHI IBARAKI 305-0044, Japan (JP) CORPORATION te YOKOHAMA-SHI, B01J 31/18 KANAGAWA 2310815, Japan (JP) (72) HIROSAKI, Naoto, National (11) EP1969112 Institute for Materials Science te (51) C11C 3/00 (21) EP06829423.0 TSUKUBA-SHI, IBARAKI 3050821, C11B 3/00 Japan (JP) (22) 08.12.2006 C07F 9/10 EZUHARA, Takayoshi te 3050821, (31) 102005063059 (11) EP1791933 Japan (JP) (32) 29.12.2005 MIYAZAKI, Susumu te IBARAKI, (21) EP05761577.5 3001525, Japan (JP) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 18.07.2005 (47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

(51) C09K 15/00 C09D 7/12

(31) 0416035 591185 P 0513859

(11) EP1615982 (21) EP04725120.2 (22) 01.04.2004 (31) 03007900

(32) 16.07.2004 26.07.2004 07.07.2005

(54) REINIGUNGSMITTEL MIT BLEICHKATALYTISCH AKTIVEN KOMPLEXEN (47) 29.06.2011

(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 27/11 (72) GENTSCHEV, Pavel te 40599 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KESSLER, Arnd te 40789 MONHEIM-BAUMBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) JEKEL, Maren te 47877 WILLICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZIPFEL, Johannes te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NITSCH, Christian te 40591 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DAHLMANN, Doris te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DÖRING, Steve te 40822 METTMANN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C12N C12N C12N C12N

9/62 9/58 15/13 1/15

69

(51) (11) (21) (22) (31)

(33) (54) (47) (73)

(72)

(21) EP06791474.7 (22) 17.10.2006 (32) 17.10.2005 (33) Denemarken (54) USE OF FUNGAL MUTANTS FOR EXPRESSION OF ANTIBODIES (47) 29.06.2011 (73) Novozymes A/S te 2880 BAGSVAERD, Denemarken (DK)

Jahoda, Colin Albert Buchanan te (31) 04008131 RICHMOND, NORTH YORKSHIRE (32) 02.04.2004 DL10 7AU, GROOT BRITTANNIË (33) Europees Octrooi Bureau (GB) (54) HIGHLY PURIFIED PROTEINASE K C12N 5/074 (47) 29.06.2011 A61K 48/00 (73) Roche Diagnostics GmbH te EP1226233 68305 MANNHEIM, EP00953840.6 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 04.08.2000 (DE) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 147324 P BASEL, Zwitserland (CH) 164650 P (72) SCHOEN, Helmut te 82377 PENZBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika GUERTLER, Guenter te 82377 Verenigde Staten van Amerika PENZBERG, BONDSREPUBLIEK MULTIPOTENT ADULT STEM CELLS DUITSLAND (DE) AND METHODS FOR ISOLATION THALHOFER, Johann-Peter te 82362 WEILHEIM, 29.06.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ABT Holding Company te (DE) CLEVELAND, OH 44115, REXER, Bernhard te 82362 Verenigde Staten van Amerika WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK (US) DUITSLAND (DE) Furcht, Leo T. te GOLDEN VALLEY, (51) C12N 15/10 MN 55422, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP1991675 Verfaillie, Catherine M. te ST. (21) EP07705158.9 PAUL, MN 55116, Verenigde (22) 07.02.2007 Staten van Amerika (US)

(32) 05.08.1999 10.11.1999

(11) EP1941025

(31) 200501452

Reyes, Morayma te SAMMAMISH, (31) 771358 P WA 98074, Verenigde Staten van (32) 08.02.2006 Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika (51) C12Q 1/26 (54) END MODIFICATION TO PREVENT C12Q 1/02 OVER-REPRESENTATION OF C12N 5/10 FRAGMENTS A61P 1/16 (47) 29.06.2011 A61K 45/00

(72) HANSEN, Mogens Trier te DK-3540 LYNGE, Denemarken (DK) JØRGENSEN, Christian Isak te DKBAGSVAERD 2880, Denemarken (DK) LEHMBECK, Jan te DK-3670 VEKSØ, Denemarken (DK)

(11) EP1180546

(51) C12N 5/071 A61P 17/14 A61K 35/36

(54)

(11) EP1226234

(47)

(21) EP00972990.6

(73)

(21) EP00921054.3 (22) 27.04.2000

(72) RIGATTI, Roberto te SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB) Japan GORMLEY, Niall, Anthony te HUMAN CELL LINES SHOWING SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 STABLE EXPRESSION OF 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB) CYTOCHROMES P450 BIGNELL, Helen, Rachel te SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 29.06.2011 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB) Takeda Pharmaceutical Company Limited te OSAKA-SHI, OSAKA (51) C12Q 1/68 541-0045, Japan (JP) C12N 15/67 Nanba, Masayoshi te OKAYAMAC12N 15/115 SHI, OKAYAMA 700-0001, Japan C12N 15/113 (JP) A61K 31/713 NANBA, Masayoshi te OKAYAMA- (11) EP1799825 SHI, OKAYAMA700-0001, Japan (21) EP05803129.5 (JP) ASAHI, Satoru te TOYONAKA-SHI, (22) 05.10.2005 OSAKA 565-0085, Japan (JP) (31) 615977 P YOSHITOMI, Sumie te OSAKA-SHI, 641658 P OSAKA 535-0001, Japan (JP) (32) 05.10.2004 IKEMOTO, Keiko te TAKARAZUKA06.01.2005 SHI, HYOGO 665-0815, Japan (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika C12N 9/58 Verenigde Staten van Amerika C11D 3/386 (54) APTAMER REGULATED NUCLEIC EP1735437 ACIDS AND USES THEREOF EP05716461.8 (47) 29.06.2011

(32) 27.04.1999 (33)

(31) 9925964 (32) 03.11.1999 (33) GROOT BRITTANNIË (72)

(47) 29.06.2011 (73) Reynolds, Amanda, Jane te RICHMOND NORTH YORKSHIRE DL10 7AU, GROOT BRITTANNIË (GB) Jahoda, Colin Albert Buchanan te RICHMOND, NORTH YORKSHIRE DL10 7AU, GROOT BRITTANNIË (51) (GB) (72) Reynolds, Amanda, Jane te RICHMOND NORTH YORKSHIRE DL10 7AU, GROOT BRITTANNIË (GB)

(73) Illumina Cambridge Limited te LITTLE CHESTERFORD SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB)

(31) 12074799

(22) 01.11.2000

(54) HAIR TRANSPLANTATION

06 juli 2011

(11) (21)

(22) 31.03.2005

(73) The California Institute of

Nummer 27/11 Technology te PASADENA, CALIFORNIA 91125, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SMOLKE, Christina, D. te PASADENA, CA 91106, Verenigde Staten van Amerika (US) BAYER, Travis, S. te PASADENA, CA 91106, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12N 15/113 C07H 21/04 A61K 31/7125 A61K 31/712 (11) EP2021472

(31)

(32)

(33)

(54) (47) (73)

(72)

(51)

(11) EP1114151 (21) EP99944181.9 (22) 15.09.1999 (31) 154627 (32) 17.09.1998 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) G PROTEIN-COUPLED RECEPTOR ANTAGONISTS (47) 29.06.2011 (73) Hopital Sainte-Justine te MONTREAL, QUEBEC H3T 1C5, Canada (CA)

06 juli 2011 XU, Jiangchun te BELLEVUE, WA 98006, Verenigde Staten van Amerika (US) HARLOCKER, Susan, L. te SEATTLE, WA 98104, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12Q 1/68 C12N 15/12 C07K 16/18 C07K 14/47 (11) EP1164190 (21) EP00909754.4 (22) 21.03.2000

(72) CHEMTOB, Sylvain te MONTRÉAL, (31) 11693399 QUÉBEC H4W 1G1, Canada (CA) (32) 20.03.1999 07.05.2007 PERI, Krishna, G. te MONTRÉAL, (33) Japan QUÉBEC H3H 1Y3, Canada (CA) 746631 P (54) Rheumatoid arthritis gene and 747059 P (51) G01N 33/68 method for diagnosing 805660 P C12Q 1/68 rheumatoid arthritis 864554 P C12N 9/00 (47) 29.06.2011 PCT/US2007/061183 C12N 5/10 C12N 5/00 (73) Shiozawa, Shunichi te KOBE-SHI, 05.05.2006 C12N 15/62 HYOGO 651-2274, Japan (JP) 11.05.2006 C12N 15/52 23.06.2006 (72) SHIOZAWA, Shunichi te KOBE-SHI, C12N 15/12 06.11.2006 HYOGO 651-2274, Japan (JP) C12N 15/11 27.01.2007 KOMAI, Koichiro te TAKARAZUKAC12N 1/21 SHI, HYOGO 665-0802, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika C07K 19/00 Verenigde Staten van Amerika (51) C12N 15/82 C07K 16/40 Verenigde Staten van Amerika C12N 15/79 C07K 16/32 Verenigde Staten van Amerika C12N 1/11 C07K 16/30 World Intellectual Property C12N 1/00 C07K 14/47 Organization (WIPO) A61K 39/395 (11) EP1357190 (International Bureau of)(4) A61K 39/00 (21) EP03007098.1 COMPOUNDS AND METHODS FOR A61K 38/17 MODULATING GENE EXPRESSION (22) 28.03.2003 A61K 35/12 29.06.2011 (31) 10214406 (11) EP1183348 Isis Pharmaceuticals, Inc. te (32) 30.03.2002 (21) EP00919352.5 CARLSBAD, CA 92008, Verenigde (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 15.02.2000 Staten van Amerika (US) (54) Verfahren und Marker zur (31) 285480 BHANOT, Sanjay te CARLSBAD, einfachen Transformation und 339338 CA 92009, Verenigde Staten van Selektion von rekombinanten 389681 Amerika (US) Ciliaten 433826 GEARY, Richard S. te CARLSBAD, (47) 29.06.2011 CA 92009, Verenigde Staten van (32) 02.04.1999 23.06.1999 Amerika (US) (73) Lonza Ltd. te 4002 BASEL, 02.09.1999 MCKAY, Robert te POWAY, CA Zwitserland (CH) 03.11.1999 92064, Verenigde Staten van (72) Rüsing, Matthias, Dr. te 50935 Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika KÖLN, BONDSREPUBLIEK MONIA, Brett P. te ENCINITAS, CA Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) 92024, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika (51) C12N 15/82 Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika SETH, Punit P. te SAN MARCOS, (11) EP2025756 CA 92078, Verenigde Staten van (54) COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT AND DIAGNOSIS OF (21) EP08075865.9 Amerika (US) BREAST CANCER AND METHODS (22) 17.11.2004 SIWKOWSKI, Andrew M. te FOR THEIR USE CARLSBAD, CA 92009, Verenigde (31) 03078700 (47) 29.06.2011 Staten van Amerika (US) (32) 18.11.2003 SWAYZE, Eric E. te CARLSBAD, CA (73) CORIXA CORPORATION te (33) Europees Octrooi Bureau 92009, Verenigde Staten van WILMINGTON, DE 19808, Amerika (US) (54) Improved targeted DNA insertion Verenigde Staten van Amerika WANCEWICZ, Edward te POWAY, in plants (US) CA 92064, Verenigde Staten van (47) 29.06.2011 (72) YUQIU, Jiang te KENT, WA 98032, Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (73) Bayer BioScience N.V. te 9052 G01N 33/68 (US) GENT, België (BE) G01N 33/50 DILLON, Davin, C. te REDMOND, (72) D'Halluin, Kathleen te 9030 C12N 15/12 WA 98053, Verenigde Staten van MARIAKERKE, België (BE) C07K 14/72 Amerika (US) Vanderstraeten, Chantal te 9000 C07K 14/705 MITCHAM, Jennifer, Lynn te GENT, België (BE) A61P 15/06 REDMOND, WA 98052, Verenigde Ruiter, Rene te 9070 HEUSDEN A61K 38/04 Staten van Amerika (US) (DESTELBERGEN), België (BE)

(21) EP07811872.6 (22)

70

Nummer 27/11

71

(51) C12N 15/82 C07K 14/395

(51) C12N 15/867

(11) EP1641930

(21) EP05741716.4

(11) EP1743029

(21) EP04759580.6

(22) 05.05.2005

(22) 15.04.2004

(31) 0410130

(31) 03008080 03009728 03016672 03022225

(32) 06.05.2004

(33) Europees Europees Europees Europees

Octrooi Octrooi Octrooi Octrooi

Bureau Bureau Bureau Bureau

(54) NUCLEIC ACID SEQUENCES ENCODING PROTEINS ASSOCIATED WITH ABIOTIC STRESS RESPONSE AND PLANT CELLS AND PLANTS WITH INCREASED TOLERANCE TO ENVIRONMENTAL STRESS (47) 29.06.2011 (73) BASF Plant Science GmbH te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) PUZIO, Piotr te 13505 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) CHARDONNENS, Agnes te 13158 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SHIRLEY, Amber te WAKE FOREST, NC 27587, Verenigde Staten van Amerika (US) WANG, Xi-Qing te CHAPEL HILL, NC 27516, Verenigde Staten van Amerika (US) SARRIA-MILLAN, Rodrigo te MORRISVILLE, NC 27560, Verenigde Staten van Amerika (US) MCKERSIE, Bryan te CARY, NC 27519, Verenigde Staten van Amerika (US) CHEN, Ruoying te APEX, NC 27502, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12N 15/85 (11) EP1694850 (21) EP04810783.3 (22) 10.11.2004 (31) 519230 P (32) 12.11.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PLASMID SYSTEM FOR MULTIGENE EXPRESSION (47) 29.06.2011 (73) Schering Corporation te KENILWORTH, NJ 07033-0530, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SAHA, Deba, P. te NUTLEY, NJ 07110, Verenigde Staten van Amerika (US)

Amerika (US) FROST, Karen, M. te OKEMOS, MI 48864, Verenigde Staten van Amerika (US) KNOP, David, R. te OKEMOS, MI 48864, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) CELL PREPARATION

(51) G01N 33/545 C12Q 1/37 C12Q 1/00

(47) 29.06.2011

(11) EP2082057

(73) Molmed SpA te 20132 MILAN, Italië (IT)

(21) EP07824180.9

(33) GROOT BRITTANNIË

(32) 15.04.2003 02.05.2003 01.08.2003 30.09.2003

06 juli 2011

(72) BENATI, Claudia te I-20132 MILAN, Italië (IT) SCIARRETTA BIROLO, Roberto te I20132 MILAN, Italië (IT) LA SETA CATAMANCIO, Simona te I-20132 MILAN, Italië (IT) RADRIZZANI, Marina te I-20132 MILAN, Italië (IT) SENDRESEN, Cecilia te I-20132 MILAN, Italië (IT) TOMA, Salvatore te I-20132 MILAN, Italië (IT) (51) C12P 5/02 C07C 7/11 B01D 53/14 (11) EP2066796 (21) EP07723377.3 (22) 19.03.2007

(22) 16.10.2007 (31) 0620504 (32) 16.10.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Detection of proteases (47) 29.06.2011 (73) QUEEN MARY & WESTFIELD COLLEGE te LONDON E1 4NS, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) KRAUSE, Steffi te LONDON E1 4NS, GROOT BRITTANNIË (GB) KAMARUN, Dzaraini te LONDON E1 4NS, GROOT BRITTANNIË (GB) WATKINSON, Michael te LONDON E1 4NS, GROOT BRITTANNIË (GB) STAIR, Jacqueline te LONDON E1 4NS, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 20.09.2006

(51) C12Q 1/37 C12Q 1/34 C12Q 1/04

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP1918385

(31) 102006044192

(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG (21) EP06714030.1 ZUR TRENNUNG VON METHAN (22) 17.02.2006 UND KOHLENDIOXID AUS BIOGAS (31) 2005211190 (47) 29.06.2011 (32) 21.07.2005 (73) MT-Biomethan GmbH te 27404 (33) Japan ZEVEN, BONDSREPUBLIEK (54) METHOD FOR DETECTION OF DUITSLAND (DE) MICROORGANISM AND KIT FOR (72) GÜNTHER, Lothar te 82538 DETECTION OF MICROORGANISM GERETSRIED, BONDSREPUBLIEK (47) 29.06.2011 DUITSLAND (DE) (73) MORINAGA MILK INDUSTRY CO., (51) C12P 7/40 LTD. te TOKYO 108-8384, Japan C12P 7/00 (JP) C12N 9/88 C12N 9/04 C12N 5/00 C12N 1/21

(11) EP1151126 (21) EP99956926.2 (22) 04.11.1999 (31) 240440 (32) 29.01.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BIOCATALYTIC SYNTHESIS OF SHIKIMIC ACID (47) 29.06.2011

(72) YOSHIDA, Shinichi, c/o KYUSHU UNIVERSITY te FUKUOKA-SHI, FUKUOKA 812-8581, Japan (JP) SOEJIMA, Takashi, c/o MORINAGA MILK IND. CO., LTD. te ZAMA-SHI, KANAGAWA 228-8583, Japan (JP) (51) C12Q 1/37 (11) EP1848814 (21) EP06708326.1 (22) 16.02.2006 (31) 05003272 (32) 16.02.2005

(33) Europees Octrooi Bureau (73) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE MICHIGAN STATE UNIVERSITY te (54) SCREENINGVERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG PROTEASEEAST LANSING, MICHIGAN 48824SEKRETIONSDEFIZIENTER 1046, Verenigde Staten van MUTANTEN VON Amerika (US) MIKROORGANISMEN (72) FROST, John, W. te OKEMOS, MI (47) 29.06.2011 48864, Verenigde Staten van

Nummer 27/11 (73) Cilian AG te 48149 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HARTMANN, Marcus te 48147 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BROERMANN, André te 48145 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C12Q 1/66 (11) EP2155896 (21) EP08724606.2 (22) 18.01.2008 (31) 656054 15797 (32) 22.01.2007 17.01.2008

72 (72) SYED, Farhat te AUDUBON, PENNSYLVANIA 19403, Verenigde Staten van Amerika (US) HUANG, Chong, C. te PAOLI, PENNSYLVANIA 19301, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Katherine te WALLINGFORD, PENNSYLVANIA 19086, Verenigde Staten van Amerika (US) LIU, Guihua te CHADDS FORD, PENNSYLVANIA 19317, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Li te DOWNINGTOWN, PENNSYLVANIA 19335, Verenigde Staten van Amerika (US) SHANG, Xiaozhou te WEST CHESTER, PENNSYLVANIA 19382, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(51) C12Q 1/68

(54) METHOD OF TESTING FOR ATP LOAD IN COMMERCIAL LAUNDRY AND FOR DATA TRACKING THE RESULTS

(21) EP07783627.8

(47) 29.06.2011

(32) 12.05.2006

(11) EP2021513 (22) 11.05.2007 (31) 800116 P

(33) Verenigde Staten van Amerika (73) Washing Systems, LLC te CINCINNATI, OH 45246, Verenigde (54) COMPOSITIONS AND METHODS Staten van Amerika (US) TO DETECT ENTEROCOCCI NUCLEIC ACID (72) BANKS, Allen G. te FRANKLIN, OH 45005, Verenigde Staten van (47) 29.06.2011 Amerika (US) (73) Gen-Probe Incorporated te SAN (51) C12Q 1/68 (11) EP1641944 (21) EP04756925.6 (22) 09.07.2004

(72)

(31) 485972 P (32) 09.07.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ROOM TEMPERATURE ELUTION OF NUCLEIC ACIDS (51) (47) 29.06.2011 (11) (73) GENVAULT CORPORATION te (21) CARLSBAD, CA 92011, Verenigde (22) Staten van Amerika (US) (31) (72) DAVIS, James, C. te CARLSBAD, CA 92009, Verenigde Staten van Amerika (US) (32) HOGAN, Michael te TUCSON, AZ 85716, Verenigde Staten van (33) Amerika (US) (51) G01N 33/567 C12Q 1/68 A61K 39/395 (11) EP1943359

(54)

(47) 29.06.2011

(22) 29.09.2006

(73) Bayer BioScience N.V. te 9052 GENT, België (BE)

(32) 30.09.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) COMPOSITIONS AND METHODS FOR IL13 BIOMARKERS

(32) 13.10.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren zur Unterscheidung zwischen nichtinfektiösen und infektiösen Ursachen eines Multiorganversagens (47) 29.06.2011 (73) SIRS-Lab GmbH te 07745 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Russwurm, Stefan te 07743 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Reinhart, Konrad te 07743 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G21F 9/06 C22B 60/02 (11) EP1979498 (21) EP07704245.5 (22) 30.01.2007 (31) 0650325 (32) 30.01.2006 (33) Frankrijk (54) PROCEDE DE SEPARATION EN MILIEU AQUEUX D'AU MOINS UN ELEMENT ACTINIDE D'ELEMENTS LANTHANIDES PAR COMPLEXATION ET FILTRATION MEMBRANAIRE

DIEGO, CALIFORNIA 92121-4362, (47) 29.06.2011 Verenigde Staten van Amerika (73) Commissariat à l'Énergie (US) Atomique et aux Énergies POLLNER, Reinhold B. te SAN Alternatives te 75015 PARIS, DIEGO, CALIFORNIA 92130, Frankrijk (FR) Verenigde Staten van Amerika (72) BERNIER, Gilles te F-84000 (US) AVIGNON, Frankrijk (FR) LIVEZEY, Kristin W. te ENCINITAS, ADNET, Jean-Marc te F-30131 CALIFORNIA 92024, Verenigde PUJAUT, Frankrijk (FR) Staten van Amerika (US) FAVRE-REGUILLON, Alain te FC12Q 1/68 69100 VILLEURBANNE, Frankrijk (FR) EP1871901 FOOS, Jacques te F-91400 ORSAY, EP06724340.2 Frankrijk (FR) 04.04.2006 LE BUZIT, Gérard te F-91560 CROSNE, Frankrijk (FR) 05075846 LEMAIRE, Marc te F-69100 670414 P VILLEURBANNE, Frankrijk (FR) 11.04.2005 PELLET-ROSTAING, Stéphane te F12.04.2005 69100 VILLEURBANNE, Frankrijk Europees Octrooi Bureau (FR) Verenigde Staten van Amerika SORIN, Antoine te F-30400 VILLENEUVE LES AVIGNON, ELITE EVENT A5547-127 AND Frankrijk (FR) METHODS AND KITS FOR IDENTIFYING SUCH EVENT IN (51) H01J 61/24 BIOLOGICAL SAMPLES H01J 61/20

(21) EP06815683.5 (31) 722296 P

06 juli 2011

C22C 7/00

(11) EP1985717

(21) (72) DE BEUCKELEER, Marc te B-9052 (22) ZWIJNAARDE, België (BE) (54) (51) C12Q 1/68 (11) EP2218795

EP07008717.6 28.04.2007 Amalgamkugeln für Energiesparlampen und ihre Herstellung

(47) 29.06.2011

(21) EP10154854.3

(47) 29.06.2011

(73) Centocor Ortho Biotech Inc. te HORSHAM, PA 19044, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 18.08.2005

(73) Umicore AG & Co. KG te 63457 HANAU-WOLFGANG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 102004049897

Nummer 27/11 (DE) (72) Ptaschek, Georg te 61200 MELBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Di Vincenzo Calogero te 63454 HANAU-MITTELBUCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C23C 2/28 C23C 2/06 C23C 2/02 C22C 38/38 C22C 38/14 C22C 38/12 C22C 38/04 C21D 9/46 C21D 1/76 (11) EP1041167 (21) EP99937057.0 (22) 13.08.1999 (31) 27603498 33176798 (32) 29.09.1998 20.11.1998 (33) Japan Japan (54) HIGH STRENGTH THIN STEEL SHEET AND HIGH STRENGTH ALLOYED HOT-DIP ZINC-COATED STEEL SHEET.

73

06 juli 2011

(72) Wohlfahrt, Frank te 51588 DUITSLAND (DE) NÜMBRECHT, BONDSREPUBLIEK (72) LAMPE, Michael te ST. MARYS, PA DUITSLAND (DE) 15857, Verenigde Staten van Eichert, Guido te 57482 WENDEN, Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MOON, Burl te RICHARDSON, TX (DE) 75081, Verenigde Staten van Irle, Matthias te 57258 Amerika (US) FREUDENBERG, (51) C23C 16/458 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) EP1840242 (51) H01L 21/3215 C23C 14/48 C23C 14/06

(21) EP06111908.7 (22) 29.03.2006

(11) EP2188407

(54) Vakuumtransportvorrichtung mit beweglicher Führungsschiene

(21) EP08835347.9

(47) 29.06.2011

(22) 11.09.2008

(73) Applied Materials GmbH & Co. KG te 63755 ALZENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 0706341 (32) 11.09.2007 (33) Frankrijk (54) PROCEDE DE REDUCTION DE LA POROSITE D'UN DEPOT METALLIQUE PAR BOMBARDEMENT IONIQUE (47) 29.06.2011 (73) Quertech Ingenierie te 14000 CAEN, Frankrijk (FR) (72) BUSARDO, Denis te F-14510 GONNEVILLE-SUR-MER, Frankrijk (FR)

(72) Heimel, Oliver te 34590 WABERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Jischke, Andreas te 63796, KAHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Haas, Dieter te 63486 BRUCHKÖBEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 29.06.2011

(51) C23C 14/08

(73) JFE Steel Corporation te TOKYO, Japan (JP)

(11) EP1629135 (21) EP04752487.1

(51) D04H 3/14 D04H 1/42 D01F 6/50 D01F 6/34 D01F 6/14 C08F 16/04

(72) SUZUKI, Yoshitsugu, Techn. Res. Lab. Kawasaki Steel Corp. te OKAYAMA 712-80, Japan (JP) OSAWA, Kazunori, Tech. Res. Lab. Kawasaki Steel Corp. te OKAYAMA 712-8074, Japan (JP) KATO, Chiaki, Tech. Res. Lab. Kawasaki Steel Corp. te OKAYAMA 712-8074, Japan (JP) TOBIYAMA, Yoichi, Tech. Res. Lab. Kawasaki Steel Corp te OKAYAMA 712-8074, Japan (JP) SAKATA, Kei, Tech. Res. Lab. Kawasaki Steel Corp. te OKAYAMA 712-8074, Japan (JP) FURUKIMI, Osamu, Tech. Res. Lab.Kawasaki Steel Corp. te CHIBA 260-0835, Japan (JP) SHINOHARA, Akio, Mizushima Works Kawasaki S. Corp. te OKAYAMA 712-8074, Japan (JP)

(22) 18.05.2004

(11) EP2112257

(31) 444582

(21) EP07708105.7

(32) 23.05.2003

(22) 06.02.2007

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 2006029863 2007025647

(51) C23C 2/20 C23C 2/00 (11) EP1918410 (21) EP07019572.2 (22) 05.10.2007 (31) 102006052000 (32) 03.11.2006

(54) METHOD FOR PRODUCING ULTRA (32) 07.02.2006 LOW RESIDUAL REFLECTION, 05.02.2007 LOW STRESS LENS COATING (33) Japan (47) 29.06.2011 Japan (73) Optima Inc. te STRATFORD, CT (54) NONWOVEN FABRICS 06497, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 29.06.2011 (72) KOENIG, Glen, A. te STRATFORD, (73) The Nippon Synthetic Chemical CT 06614, Verenigde Staten van Industry Co., Ltd. te OSAKA-SHI, Amerika (US) OSAKA 531-0076, Japan (JP) NIEJELOW, Nicholas, G. te (72) SHIBUTANI, Mitsuo te OSAKA-SHI, STRATFORD, CT 06615, Verenigde OSAKA 5310076, Japan (JP) Staten van Amerika (US) SAKAI, Norihito te OSAKA-SHI, (51) C30B 25/12 C23C 16/458 C23C 16/00 (11) EP1654752 (21) EP04779748.5 (22) 02.08.2004 (31) 492063 P (32) 01.08.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika

OSAKA 5310076, Japan (JP)

(51) H01L 29/786 H01L 29/22 H01L 21/36 H01J 9/00 D01F 9/12 C01B 31/02 (11) EP1226294 (21) EP00947126.9

(22) 07.07.2000 (54) HOLDER FOR SUPPORTING (31) 358745 (54) Vorrichtung zum Stabilisieren des WAFERS DURING Laufs eines Metallbandes SEMICONDUCTOR MANUFACTURE (32) 21.07.1999 (47) 29.06.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (47) 29.06.2011 (73) EMG Automation GmbH te 57482 (73) SGL Carbon SE te 65203 (54) METHODS OF OXIDIZING WENDEN, BONDSREPUBLIEK MULTIWALLED CARBON WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 27/11 NANOTUBES (47) 29.06.2011 (73) HYPERION CATALYSIS INTERNATIONAL, INC. te CAMBRIDGE, MA 02138, Verenigde Staten van Amerika (US)

74 SIMPSONVILLE SC 29681, Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011 (51) E04B 1/78 E04B 1/74 D04H 1/54 D04H 1/46 D04H 1/44 D04H 1/42

(72) GILLESPIE, Jay, Darrell te SIMPSONVILLE, SC 29681, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP1321554 NEWKIRK, David, D. te GREER, SC (21) EP02022994.4 (72) NIU, Chunming te LEXINGTON, 29650, Verenigde Staten van MA 02420, Verenigde Staten van (22) 15.10.2002 Amerika (US) Amerika (US) (31) 10163576 THOMASON, Michael, M. te MOY, David te GERMANTOWN, SIMPSONVILLE, SC 29681, (32) 21.12.2001 MD 20874-2285, Verenigde Verenigde Staten van Amerika (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Staten van Amerika (US) (US) CHISHTI, Asif te LOWELL, MA (54) Isolations-Material FARELL, Gregory, W. te 01854, Verenigde Staten van SIMPSONVILLE, SC 29681, (47) 29.06.2011 Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (73) Sandler AG te 95126 HOCH, Robert te HENSONVILLE, (US) SCHWARZENBACH/SAALE, NY 12439, Verenigde Staten van THOMAS, Harold, E. te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) HENDERSONVILLE, TN 37075, (DE) Verenigde Staten van Amerika (51) D06L 1/12 (72) te , Onbekend (ZZ) (US) D04B 1/14 D03D 15/00 (51) D04H 3/16 (51) D04H 1/46 D02G 3/44 D01D 5/098 B65D 83/08 D01F 4/02 D01D 5/088 A47L 13/17 (11) EP1601826 A47K 10/42 (11) EP1396568 (21) EP04719844.5 (11) EP2193230 (21) EP02713294.3 (22) 11.03.2004

(21) EP08835524.3

(22) 04.04.2002

(31) 453584 P

(22) 26.09.2008

(31) 2001109088

(32) 11.03.2003

(32) 06.04.2001

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 995728 P 997144 P

(54) BIOCOMPATIBLE SILK FABRIC IMPLANT

(32) 28.09.2007 01.10.2007

(47) 29.06.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(73) Allergan, Inc. te IRVINE, CA (54) NON-WOVENS WITH HIGH 92612, Verenigde Staten van INTERFACIAL PORE SIZE AND Amerika (US) METHOD OF MAKING SAME TUFTS UNIVERSITY te MEDFORD, MA 02155, Verenigde Staten van (47) 29.06.2011 Amerika (US) (73) The Procter & Gamble Company (72) ALTMAN, Gregory, H. te DEDHAM, te CINCINNATI, OH 45202, MA 02026, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (US) CHEN, Jingsong te MEDFORD, MA (72) SHEEHAN, Astrid, Annette te 02155, Verenigde Staten van CINCINNATI OHIO 45249, Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika HORAN, Rebecca, L. te (US) WESTFIELD, MA 01085, Verenigde (51) D06M 13/00 Staten van Amerika (US) D06M 11/00 HORAN, David, J. te WESTFIELD, D04H 1/46 MA 01085, Verenigde Staten van D01F 11/08 Amerika (US)

(33) Japan (54) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING A NONWOVEN FABRIC (47) 29.06.2011 (73) Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO, Japan (JP) (72) HISADA, Minoru te SODEGAURASHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) SUZUKI, Kenichi te SODEGAURASHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) (51) D06F 39/14 D06F 37/28 (11) EP1974084 (21) EP06830791.7 (22) 22.12.2006 (31) 200505415 (32) 30.12.2005 (33) Turkije

(51) D04H 3/16 D04H 3/14 D04H 1/54 D04H 1/42 A61F 13/512 A61F 13/15

(11) EP1474555

(54) A WASHING MACHINE

(21) EP03703630.8

(47) 29.06.2011

(22) 11.02.2003

(73) Arçelik Anonim Sirketi te 34950 ISTANBUL, Turkije (TR)

(11) EP1264024

(33) Zweden

(21) EP01911148.3

(54) HYDROENTANGLED MICROFIBRE MATERIAL AND METHOD FOR ITS MANUFACTURE

(22) 26.02.2001 (31) 527864 (32) 17.03.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) MULTICOMPONENT APERTURED NONWOVEN (47) 29.06.2011 (73) Fiberweb Simpsonville, Inc. te

(31) 0200476 (32) 15.02.2002

(47) 20.04.2011 (73) SCA Hygiene Products AB te 405 03 GÖTEBORG, Zweden (SE) (72) FINGAL, Lars te S-416 70 GÖTEBORG, Zweden (SE) STRANDQVIST, Mikael te S-437 36 LINDOME, Zweden (SE)

(72) OKUTAN, Omer Hakan te 34950 ISTANBUL, Turkije (TR) (51) D06F 58/28 D06F 39/00 D06F 37/20 (11) EP2255033 (21) EP09719968.1 (22) 09.03.2009 (31) 102008013557 (32) 11.03.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 27/11

75

06 juli 2011

(54) WÄSCHEBEHANDLUNGSGERÄT (22) 19.11.2007 (47) 29.06.2011 MIT EINER TROMMEL UND EINEM (54) VORRICHTUNG ZUM (73) Rautaruukki OYJ te 00810 SENSOR SOWIE VERFAHREN ZU ÜBERFÜHREN EINER PAPIERBAHN HELSINKI, Finland (FI) SEINEM BETRIEB VON EINEM STÜTZGEWEBE AUF (72) MOISIO, Marko te FI-05460 (47) 29.06.2011 EIN ANDERES HYVINKÄÄ, Finland (FI) (73) BSH Bosch und Siemens (47) 29.06.2011 (51) E02F 3/38 Hausgeräte GmbH te 81739 (73) Metso Paper, Inc. te 00130 C21D 7/04 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK HELSINKI, Finland (FI) B23K 9/00 DUITSLAND (DE) B23K 31/00 (72) SAVELA, Jyrki te FI-40520 (72) MALCHER, Stephan te 13409 B23K 103/04 JYVÄSKYLÄ, Finland (FI) BERLIN, BONDSREPUBLIEK (11) EP1775391 (51) D21H 21/52 DUITSLAND (DE) D21H 21/24 (21) EP05766177.9 PIETSCH, Harald te 12683 D21H 21/22 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (22) 14.07.2005 DUITSLAND (DE) (11) EP1817457 (31) 2004208329 WÖBKEMEIER, Martina te 10789 (21) EP05853115.3 (32) 15.07.2004 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (22) 02.12.2005 DUITSLAND (DE) (33) Japan (31) 2855 (54) METHOD OF IMPROVEMENT OF (51) D06N 3/14 (32) 02.12.2004 THE WELD ZONE FATIGUE (11) EP1836343 STRENGTH OF A BOOM AND ARM (33) Verenigde Staten van Amerika (21) EP05820992.5 MEMBER OF A CONSTRUCTION (54) FIBROUS STRUCTURES MACHINE. (22) 19.12.2005 COMPRISING A LOW SURFACE (47) 29.06.2011 (31) 2004371798 ENERGY ADDITIVE (32) 22.12.2004

(47) 29.06.2011

(33) Japan

(73) The Procter & Gamble Company te CINCINNATI, OH 45202, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) NOSE, Tetsuro NIPPON STEEL CORPORATION te FUTTSU-SHI, CHIBA 2938511, Japan (JP) 29.06.2011 NAKASHIMA, Kiyotaka NIPPON (72) VINSON, Kenneth, Douglas te ALCANTARA S.p.A. te 20138 STEEL CORP. OITA WORKS te CINCINNATI, OH 45215, Verenigde MILANO, Italië (IT) OITA-SHI, OITA 8708566, Japan Staten van Amerika (US) (JP) YUTAKA, Yoshida te KYOTO, Japan PRODOEHL, Michael, Scott te (JP) (51) F16K 37/00 WEST CHESTER, OH 45069, SHIGETO, Kon te KYOTO, Japan F16K 31/528 Verenigde Staten van Amerika (JP) F16K 31/46 (US) ROMANI, Gianni te I-02040 E03B 9/08 (51) E01B 29/00 CONFIGNI, Italië (IT) (11) EP1710359 E01B 27/00 LUCIANI, Francesco te I-06023 (21) EP06006487.0 GUALDO TADINO, Italië (IT) (11) EP2087173 (22) 29.03.2006 (21) EP07815146.1 D21B 1/02

(54) A PROCEDURE TO MAKE LEATHER-LIKE SHEET (47) (73) (72)

(51)

(73) Nippon Steel Corporation te TOKYO 100-8071, Japan (JP)

(11) EP1954871

(22) 12.10.2007

(21) EP06813080.6

(31) 18252006

(22) 08.11.2006

(32) 31.10.2006

(31) 05111643

(33) Oostenrijk

(32) 02.12.2005

(54) GLEISBAUMASCHINE MIT VORRICHTUNG ZUM STABILISIEREN EINES MASCHINENRAHMENS.

(33) Europees Octrooi Bureau (54) PROCESS OF PRODUCING HIGHYIELD PULP (47) 29.06.2011 (73) Akzo Nobel N.V. te 6824 BM ARNHEM EKA CHEMICALS AB te 445-80 BOHUS, Zweden (SE)

(47) 29.06.2011 (73) Franz Plasser BahnbaumaschinenIndustriegesellschaft m.b.H. te 1010 WIEN, Oostenrijk (AT)

(72) THEURER, Josef te 1010 WIEN, (72) WALTER, Karin, Susanne, Maria te Oostenrijk (AT) S-416 79 GÖTEBORG, Zweden BRUNNINGER, Manfred te 4203 (SE) ALTENBERG, Oostenrijk (AT) WACKERBERG, Eva, Linnea, (51) E02D 27/12 Elisabeth te S-416 69 GÖTEBORG, Zweden (SE) (11) EP2024575 PAULSSON, Magnus, Lars te S(21) EP07730668.6 416 56 GÖTEBORG, Zweden (SE) (22) 02.04.2007 (51) D21F 3/04 (31) 20065375 D21F 2/00 (32) 02.06.2006 D21F 1/48 (33) Finland (11) EP2217759 (21) EP07847207.3

(54) FOUNDATION ARRANGEMENT

(31) 102005015342 (32) 01.04.2005

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Absperrvorrichtung mit Anzeigevorrichtung des Öffnungsgrades der Vorrichtung (47) 29.06.2011 (73) KETTLER GMBH te 46286 DORSTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Buhla, Michael te 46348 RAESFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F04F 5/46 E03C 1/046 B05B 7/24 (11) EP2210986 (21) EP08022554.3 (22) 30.12.2008 (54) Vorrichtung und Verfahren zur Verwendung in einem DuschSystem (47) 29.06.2011 (73) Sträuli, Urs te 9507 STETTFURT, Zwitserland (CH) (72) Sträuli, Urs te 9507 STETTFURT,

Nummer 27/11 Zwitserland (CH) (51) E04B 1/86 B32B 25/02 (11) EP1871959 (21) EP06723856.8 (22) 30.03.2006 (31) VE20050020 (32) 07.04.2005 (33) Italië

76 (72) Carlsson, Göran te 432 92 VARBERG, Zweden (SE) (51) E04G 7/30 E04G 5/14 E04G 1/14 (11) EP1983129 (21) EP08005771.4 (22) 27.03.2008 (31) 102007018314

(32) 18.04.2007 (54) MULTI-LAYER SOUND INSULATION (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PRODUCT FOR THE BUILDING INDUSTRY, METHOD FOR ITS (54) Stütze für ein Raumtragwerk PRODUCTION AND PLANT FOR sowie Verbindungsanordnung für IMPLEMENTING THE METHOD eine Geländereinrichtung und Verfahren zum Befestigen einer (47) 29.06.2011 Geländereinrichtung an einer (73) Isolgomma Srl te 36020 Stütze ALBETTONE, Italië (IT) (47) 29.06.2011 (72) GRAZIOLI, Claudio te I-36020 (73) Wilhelm Layher VerwaltungsALBETTONE, Italië (IT) GmbH te 74363 GÜGLINGEN(51) E04B 2/74 EIBENSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) EP1353019 (21) EP03006992.6

(72) te , Onbekend (ZZ)

(22) 27.03.2003

(51) E04G 21/12

(31) MI20020771

(11) EP2024586

(32) 10.04.2002

(21) EP07722452.5

(33) Italië

(22) 18.05.2007

(54) Modular structure for sectional partition walls formed of juxtaposed panels

(31) 202006008530 U 202007002111 U 102007021777

(47) 29.06.2011

(32) 26.05.2006 08.02.2007 10.05.2007

(73) Unifor S.p.A. te 22078 TURATE (CO), Italië (IT) (72) Molteni, Piero te 20122 MILAN, Italië (IT) (51) E04F 15/024

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

06 juli 2011 Amerika (US) (51) E05B 63/04 E05B 15/02 (11) EP2167764 (21) EP08786107.6 (22) 14.07.2008 (31) 202007009890 U (32) 16.07.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) MONTAGEHILFSVORRICHTUNG FÜR EIN EINSTECKSCHLOSS SOWIE EINSTECKSCHLOSS (47) 29.06.2011 (73) CESlocks GmbH te 42549 VELBERT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KÜPPER, Ingo te 40822 METTMANN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E05C 9/02 E05C 9/00 E05B 59/00 (11) EP0972900 (21) EP99109009.3 (22) 06.05.1999 (31) 19831671 (32) 15.07.1998 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Treibstangenverschluss (47) 29.06.2011 (73) Carl Fuhr GmbH & Co. KG te 42579 HEILIGENHAUS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Tönges, Reiner te 42579 HEILIGENHAUS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1608827

(54) Verwahrungselement für Bewehrungsanschlusseisen

(21) EP04725058.4

(47) 29.06.2011

(22) 01.04.2004

(73) Max Frank GmbH & Co. KG te 94339 LEIBLFING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) E05F 1/12 E05D 5/14 E05D 11/04

(72) PENZKOFER, Ludwig te 94339 LEIBLFING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP07017363.8

(31) 91018 (32) 01.04.2003 (33) Luxemburg (54) ELEVATED FLOOR ASSEMBLY (47) 29.06.2011

(73) Uniflair S.P.A. te 35026 CONSELVE (51) PD, Italië (IT) (11) (72) ISAAC, Eric, Peter te L-5335 (21) MOUTFORT, Luxemburg (LU) (22) (51) E04F 15/024 (31) (11) EP1464773 (32) (21) EP04075716.3 (33) (22) 11.03.2004 (54) (31) 0300996

E04H 4/16 EP1659236 EP05394031.8

(11) EP1900896 (22) 05.09.2007 (31) 102006042741 (32) 12.09.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

14.11.2005

(54) Türband für einen selbstschliessenden Türflügel

626879 P

(47) 29.06.2011

12.11.2004

(73) Hahn, Rainer te 86316 FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Verenigde Staten van Amerika Wheel arrangement for a pool cleaner

(72) Hahn, Rainer te 86316 FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 04.04.2003

(47) 29.06.2011

(33) Zweden

(73) Smartpool Incorporated te LAKEWOOD, NJ 08701, Verenigde (51) E05F 15/14 E05F 15/12 Staten van Amerika (US) E05F 15/10 (72) Hui, Joseph te CUPERTINO, CA (11) EP2085555 95014, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP09380004.3 Holstein Richard te JACKSON NJ (22) 21.01.2009 95014, Verenigde Staten van

(54) Construction kit with a construction element and a spacer (47) 29.06.2011 (73) Hertig Knut AB te 432 92 VARBERG, Zweden (SE)

Nummer 27/11 (31) 200800250 (32) 31.01.2008 (33) Spanje

77 Frankrijk (FR) (72) KRAEUTLER, Bernard te 43220 DUNIÈRES, Frankrijk (FR)

(54) Device for coupling and uncoupling an opening and closing mechanism for vehicle doors from a corresponding drive motor

(51) E21B 43/117

(47) 29.06.2011

(31) 0323717

(73) MASATS, S.A. te 08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, Spanje (ES)

(32) 10.10.2003

(11) EP1671013 (21) EP04768790.0 (22) 08.10.2004

(33) GROOT BRITTANNIË

(54) IMPROVEMENTS IN AND (72) Palleja Pares, Joan te 08253 SANT RELATING TO OIL WELL SALVADOR DE GUARDIOLA, PERFORATORS Spanje (ES) (47) 29.06.2011 (51) E06B 3/964 (11) EP1892366 (21) EP06121037.3 (22) 21.09.2006 (31) 102006039868 (32) 25.08.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Rahmen, bevorzugter Weise Fliegengitterrahmen (47) 29.06.2011 (73) TESA SE te 20253 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) te , Onbekend (ZZ) (51) E06B 7/10 (11) EP1837477 (21) EP07005787.2 (22) 21.03.2007 (31) 202006004712 U (32) 22.03.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Fenster oder Tür mit Lüftung (47) 29.06.2011 (73) aluplast GmbH te 76227 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Wüst, Manfred te 86833 ETTRINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Weigel, Dennis te 76855 ANNWEILER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bender, Arno te 76227 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) QinetiQ Limited te FARNBOROUGH HAMPSHIRE GU14 0LX, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) BATES, Leslie Raymond, QinetiQ Limited te SEVENOAKS, KENT TN14 7BP, GROOT BRITTANNIË (GB) BOURNE, Brian, QinetiQ Limited te SEVENAKS, KENT TN14 7BP, GROOT BRITTANNIË (GB)

(11) EP2229506 (21) EP08864578.3 (22) 25.11.2008 (31) 07024982 (32) 21.12.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) MAGNETISCHE VORRICHTUNG ZUR DÄMPFUNG VON SCHAUFELSCHWINGUNGEN BEI STRÖMUNGSMASCHINEN (47) 29.06.2011 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) RICHTER, Christoph Hermann te 49477 IBBENBÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1996795

(54) Tübbingschalung

(21) EP07727208.6

(47) 29.06.2011

(22) 22.03.2007

(73) Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG te 48480 SPELLE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 06006053

(72) Rekers, Ulrich te 48480 SPELLE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E21D 21/00 E21B 7/20 (11) EP1888878 (21) EP06741019.1 (22) 30.05.2006 (31) 9632005 (32) 07.06.2005 (33) Oostenrijk

(47) 29.06.2011

(31) 0314528

(73) DYWIDAG-Systems International GmbH te 5061 ELSBETHEN/SALZBURG, Oostenrijk (AT)

(33) Frankrijk

5/26 5/10 5/04 25/06 25/04

(22) 26.05.2008

(22) 10.12.2004 (32) 11.12.2003

(51) F01D F01D F01D F01D F01D

(21) EP08009551.6

(11) EP2128383

(21) EP04805687.3

(11) EP1692364

HOLZHAUSEN, Oostenrijk (AT)

(51) F01D 5/28 C23C 4/08 C23C 30/00 C23C 28/02 C23C 28/00 C22C 21/00

(51) E21D 11/08 B28B 7/00 B28B 5/04

(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BOHREN, INSBESONDERE SCHLAG- ODER DREHSCHLAGBOHREN EINES LOCHS IN BODEN- ODER GESTEINSMATERIAL

(51) E06B 9/58

06 juli 2011

(54) PORTE A RIDEAU RELEVABLE PAR (72) MOCIVNIK, Josef te A-8753 ROULEMENT A ETANCHEITE FOHNSDORF, Oostenrijk (AT) LATERALE AMELIOREE WAGNER, Alfred te A-4020 LINZ, (47) 29.06.2011 Oostenrijk (AT) BÖHM, Karl te A-4615 (73) NERGECO te 43220 DUNIÈRES,

(32) 23.03.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) QUASIKRISTALLINE VERBINDUNG UND DEREN VERWENDUNG ALS WÄRMEDÄMMSCHICHT (47) 29.06.2011 (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) STAMM, Werner te 45481 MÜLHEIM AN DER RUHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F01L 1/344 F01L 1/34 (11) EP2215331 (21) EP08851456.7 (22) 04.11.2008 (31) 102007056683 (32) 24.11.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG ZUR VARIABLEN EINSTELLUNG DER STEUERZEITEN VON GASWECHSELVENTILEN EINER BRENNKRAFTMASCHINE (47) 29.06.2011 (73) Schaeffler Technologies GmbH &

Nummer 27/11 Co. KG te 91074 HERZOGENAURACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) AUCHTER, Jochen te 91466 GERHARDSHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEMPFLING, Andreas te 91338 IGENSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

78 (72) Döring, Andreas te 80339 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Jacob, Eberhard, Dr. te 82152 KRAILLING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H02J 7/14 H02H 7/06 F02P 19/02 F02B 71/04 F01N 5/02

(51) F01L 13/00 F01L 1/46

(11) EP1977091

(11) EP2211030

(22) 05.01.2007

(21) EP09177705.2 (22) 02.12.2009 (31) 2009012896 (32) 23.01.2009 (33) Japan (54) Variable Valve Mechanism (47) 29.06.2011 (73) Otics Corporation te 444-0392 AICHI NISHIO-SHI, Japan (JP) (72) Yamaguchi, Koki te NISHIO-SHI AICHI 444-0392, Japan (JP) (51) F01M 11/08 F01M 11/00 F01M 1/12 (11) EP2154340 (21) EP09160052.8 (22) 12.05.2009

(21) EP07717827.5 (31) 326704 327732 619969 (32) 06.01.2006 06.01.2006 04.01.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) MINIATURE ELECTRIC POWER GENERATOR AND SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING A MINIATURE ELECTRIC POWER GENERATOR (47) 29.06.2011 (73) AERODYNE RESEARCH, INC. te BILLERICA, MA 01821-3976, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) ANNEN, Kurt, D. te ROWLEY, MA 01969, Verenigde Staten van 31.07.2008 Amerika (US) Japan WOODROFFE, Jaime te NORTH READING, MA 01864, Verenigde Internal Combustion Engine Staten van Amerika (US) 29.06.2011 PUTNAM, Roger te NEWTON Honda Motor Co., Ltd. te MINATOHIGHLANDS, MA 02461, KU TOKYO 107-8556, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika Yasui, Shinsuke te SAITAMA 351(US) 0193, Japan (JP) AGNESE, Michael te NORWALK, Tsubakino, Yukihiro te SAITAMA CT 06855, Verenigde Staten van 351-0193, Japan (JP) Amerika (US) Shindome, Kazuya te SAITAMA STICKLER, David, B. te CARLISLE, 351-0193, Japan (JP) MA 01741, Verenigde Staten van Azumagakito, Isao te SAITAMA Amerika (US) 351-0193, Japan (JP) (51) F02B 37/12 Senda, Akio te SAITAMA 351(11) EP1852587 0193, Japan (JP)

(31) 2008197884 (32) (33) (54) (47) (73) (72)

(51) F01N 3/20 F01N 3/035 F01N 3/021 B01D 53/00 (11) EP1985819 (21) EP08006723.4 (22) 02.04.2008 (31) 102007019460 (32) 25.04.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Abgasnachbehandlungssystem (47) 29.06.2011 (73) MAN Truck & Bus AG te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP07006518.0

06 juli 2011 NEUHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bahm, Klaus te 76703 KRAICHTAL/MENZINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F02B 77/00 F02B 63/02 A01D 34/00 (11) EP1714015 (21) EP05712911.6 (22) 04.02.2005 (31) 774237 (32) 06.02.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A MECHANISM FOR REMOVABLY COUPLING A SHAFT OF A UTILITARIAN DEVICE TO AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE (47) 29.06.2011 (73) KOHLER CO. te KOHLER, WI 53044, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) CHITTENDEN, Jonathan, R. te SHEBOYGAN, WI 53081, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F02C 7/08 F01K 23/10 (11) EP1287247 (21) EP01918823.4 (22) 19.03.2001 (31) 190621 P (32) 20.03.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING POWER (47) 29.06.2011 (73) ExxonMobil Upstream Research Company te HOUSTON TX 77098, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MITTRICKER, Frank, F. te HOUSTON, TX 77006, Verenigde Staten van Amerika (US) TURNER, Michael te HOUSTON, TX 77024, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 04.05.2006

(51) F02D F02D F02D F02D F02D

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2245286

(54) Ladedruckregler für AbgasTurbolader von Brennkraftmotoren für Automobile

(21) EP09710600.9

(47) 29.06.2011

(32) 13.02.2008

(73) smk systeme metall kunststoff gmbh & co. kg. te 70794 FILDERSTADT-PLATTENHARDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Japan

(72) Wortmann, Frank te 73765

(47) 29.06.2011

(22) 29.03.2007 (31) 102006021127

41/24 41/14 41/00 13/06 13/02

(22) 12.02.2009 (31) 2008032305

(54) CONTROL APPARATUS AND CONTROL METHOD FOR VARIABLE VALVE OPERATING MECHANISM

Nummer 27/11 (73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 4718571, Japan (JP) (72) MORIYA, Yoshihito te TOYOTA-SHI AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP) (51) F02D 41/04 F02D 41/02

79 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F02M 25/07 F02G 5/02 F01P 7/16 F01N 5/02 (11) EP2225455

06 juli 2011 (73) Pierburg GmbH te 41460 NEUSS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) DOHRMANN, Rolf te 41564 KAARST, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZURKE, Janusz te 47638 STRAELEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FERNANDES, Alvito te 51377 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2235347

(21) EP08855916.6

(21) EP08870814.4

(22) 26.11.2008

(22) 10.12.2008

(31) 2007313640

(31) 0850147

(32) 04.12.2007

(32) 11.01.2008

(33) Japan

(33) Frankrijk

(54) INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(51) F02M 25/07 F01N 3/20 F01N 3/08

(54) PROCEDE DE GESTION DE REGENERATION D' UN PIEGE A OXYDES D' AZOTE

(47) 29.06.2011

(11) EP2151570

(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 4718571, Japan (JP)

(21) EP09008600.0

(47) 29.06.2011 (73) Renault S.A.S. te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR) (72) BARRILLON, PASCAL te F-92100 ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk (FR) D'ORIA, SEBASTIEN te F-75015 PARIS, Frankrijk (FR) (51) F02D 41/34 (11) EP1447551 (21) EP02777922.2 (22) 22.10.2002 (31) 2001335477 (32) 31.10.2001 (33) Japan (54) ATMOSPHERIC PRESSURE DETECTION DEVICE OF FOURSTROKE ENGINE AND METHOD OF DETECTING ATMOSPHERIC PRESSURE (47) 29.06.2011 (73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP) (72) SAWADA, Yuichiro, Yamaha Hatsudoki K.K. te IWATA-SHI, SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP) TAKAHASHI, Michiyasu, Yamaha Hatsudoki K.K. te IWATA-SHI, SHIZUOKA 438-850, Japan (JP) (51) F02K 1/36 B64D 33/10 (11) EP2226486 (21) EP09011065.1

(72) KAWAZU, Takanori te TOYOTA-SHI AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP) KAWAI, Toshihiro te TOYOTA-SHI AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP) NAIKI, Kiyoshi te TOYOTA-SHI AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP) TSUKIYAMA, Takashi te TOYOTASHI AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP) (51) F02M 25/07 F02B 37/10

(22) 01.07.2009 (31) 102008036896 (32) 07.08.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Abgasrückführsystem für eine Verbrennungskraftmaschine (47) 29.06.2011 (73) Bayerische Motoren Werke te 80809 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Eibl, Rüdiger te 86932 PÜRGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP07000309.0 (DE) Ullmann, Stephan te 81675 09.01.2007 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK 102006006147 DUITSLAND (DE) 10.02.2006 Betzelt-Heck, Ute te 85757 KARLSFELD, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) Anordnung zur Abgasrückführung Rückert, Joachim te 81927 29.06.2011 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MAN Truck & Bus AG te 80995 Calinski, Daniela te 80809 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) Sontheimer, Werner te 90441 Kum, Abidin te 81547 MÜNCHEN, NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) (DE) Hofmann, Klaus te 90596 Schreck, Claus-Peter te 85521 SCHWANSTETTEN, OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) (DE) Ramatschi, Stephan te 85604 Keitel, Rolf te 97990 PÖRING, BONDSREPUBLIEK WEIKERSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) Greisiger, Guido te 91301 (51) F02M 35/16 FORCHHEIM, BONDSREPUBLIEK B60K 13/02 DUITSLAND (DE) (11) EP2165068

(11) EP1818532 (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(22) 28.08.2009

(51) F02M 25/07

(21) EP08785948.4

(31) 102009011452

(11) EP2052145

(22) 07.07.2008

(32) 03.03.2009

(21) EP07802469.2

(31) 202007009464 U

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 02.08.2007

(32) 05.07.2007

(54) Verfahren zur Herstellung eines Ejektor-Düsen-Rohrs

(31) 102006038920

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 18.08.2006

(47) 29.06.2011

(54) AUFPRALLDÄMPFER

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 29.06.2011

(73) Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co (54) SCHWINGUNGS- UND KG te 15827 BLANKENFELDEPULSATIONSGEDÄMPFTER MAHLOW, BONDSREPUBLIEK ELEKTROPNEUMATISCHER DUITSLAND (DE) WANDLER (72) Todorovic, Predrag te 10437 (47) 29.06.2011

(73) MANN+HUMMEL GmbH te 71638 LUDWIGSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BÜHLER, Albrecht te 74336

Nummer 27/11 BRACKENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WALTENBERG, Klaus te 71723 GROSSBOTTWAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BÜHL, Heinz te 74235 ERLENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHUSTER, Mathias te 75242 NEUHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F02M 59/08 F02M 59/06 F02M 59/02

80 KU TOKYO 107-8556, Japan (JP)

(51) F03D 11/00 (11) EP2215356 (21) EP08854737.7 (22) 27.11.2008 (31) 200701685 (32) 28.11.2007 (33) Denemarken

(21) EP04250738.4 (22) 11.02.2004

(47) 29.06.2011

(31) 0303603 (32) 17.02.2003 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Improvements in or relating to pressurisation pumps

LÜDINGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Sura, Hendrik te 44263 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Krasmann, Holger te 44287 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Strelow, Günter te 44801 BOCHUM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Ishimura, Junichiro te SAITAMA 351-0193, Japan (JP) Hashimoto, Tomoyuki te SAITAMA 351-0193, Japan (JP)

(54) METHOD FOR DAMPING OSCILLATIONS IN A WIND TURBINE

(11) EP1447558

06 juli 2011

(51) F16L 33/04 F16B 2/08 (11) EP2241766 (21) EP10250759.7 (22) 13.04.2010

(31) (73) Vestas Wind Systems A/S te 8940 RANDERS SV, Denemarken (DK) (32) (72) ØLLGAARD, Børge te DK-6700 ESBJERG, Denemarken (DK) (33) (51) F04B 39/02

169111 P 755108 14.04.2009 06.04.2010 Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 29.06.2011

(11) EP2212558

(54) Band clamp

(73) Delphi Technologies Holding S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE, Luxemburg (LU)

(21) EP08844914.5

(47) 29.06.2011

(22) 29.10.2008

(72) Bootle, Geoffrey David te MAIDSTONE, KENT ME16 0HJ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 31.10.2007

(73) Voss Industries, Inc. te CLEVELAND, OH 44113, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) F02M 63/00 F02M 61/16 (11) EP2218901 (21) EP09425057.8 (22) 16.02.2009 (54) Method for manufacturing an open/close element for servo valves of a fuel injector (47) 29.06.2011 (73) C.R.F. Società Consortile per Azioni te 10043 ORBASSANO (TORINO), Italië (IT) (72) Ricco, Mario te 70010 CASAMASSIMA, Italië (IT) Stucchi, Sergio te 70010 VALENZANO, Italië (IT) Ricco, Raffaele te 70010 VALENZANO, Italië (IT) De Michele, Onofrio te 70010 VALENZANO, Italië (IT) Gargano, Marcello te 70010 VALENZANO, Italië (IT) Mazzarella, Carlo te 70010 VALENZANO, Italië (IT) (51) F02M 63/00 F02M 61/20 (11) EP2136070 (21) EP09162780.2 (22) 16.06.2009

(31) PI0705336 (33) Brazilië (54) FIXATION ARRANGEMENT FOR AN OIL PUMP IN A REFRIGERATION COMPRESSOR (47) 29.06.2011

(72) Fritskey, John F. te STRONGVILLE, OHIO 44136, Verenigde Staten van Amerika (US) Antonelli, Nicola A. te SEVEN HILLS, OHIO 44131, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Whirlpool S.A. te SÃO PAULO - SP (51) F16B 5/02 04578-000, Brazilië (BR) F16B 37/06 (72) SILVA, Fabiano Domingos te F16B 35/04 89221-587 JOINVILLE - SC, F16B 29/00 Brazilië (BR) (11) EP2074332 JOVITA, Luis Fabiano te 89218180 JOINVILLE - SC, Brazilië (BR) (21) EP07804165.4 RIBAS JUNIOR, Fernando Antonio (22) 10.09.2007 te 89219-200 JOINVILLE - SC, (31) 0619741 Brazilië (BR) LOPES, Andrea te 89217-200 (32) 06.10.2006 JOINVILLE - SC, Brazilië (BR) (33) GROOT BRITTANNIË KLEIN, Fábio Henrique te 89201(54) MOUNTING ARRANGEMENT 00 JOINVILLE - SC, Brazilië (BR) HÜLSE, Emílio Rodrigues te (47) 29.06.2011 89204-040 JOINVILLE - SC, (73) ROLLS-ROYCE PLC te LONDON, Brazilië (BR) SW1E 6AT, GROOT BRITTANNIË (51) F04D 29/047 F04D 13/06 (11) EP1703135 (21) EP06000979.2 (22) 01.02.2006 (31) 102005009260 (32) 25.02.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(GB)

(72) BISHOP, JEFFREY CHARLES te DERBY DE65 6BU, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) F16C 29/06 B23Q 5/40 (11) EP2218928 (21) EP10000473.8 (22) 19.01.2010

(31) 2008159266

(54) Spaltrohr einer Kreiselmotorpumpe

(32) 18.06.2008

(47) 29.06.2011

(32) 16.02.2009

(33) Japan

(73) WILO SE te 44263 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Fuel injection device (47) 29.06.2011

(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATO- (72) Materne, Thomas te 59348

(31) 102009009009

(54) Linearbewegungsvorrichtung mit kompakter Motoranordnung (47) 29.06.2011

Nummer 27/11 (73) ROBERT BOSCH GMBH te 70469 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Keller, Bernhard te 97535 KAISTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Pfister, Steffen te 97464 NIEDERWERRN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16C 29/06 (11) EP2221492 (21) EP10000474.6

81 Staten van Amerika (US) (72) Bass, Merlyn Duane te OTTUMWA, IA 52501, Verenigde Staten van Amerika (US) Anstey, Henry Dennis te OTTUMWA, IA 52501, Verenigde Staten van Amerika (US) Poggemiller, Shawn Wayne te OTTUMWA, IA 52501, Verenigde Staten van Amerika (US) Arduesser, William Albert te OTTUMWA, IA 52501, Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011 GÖTEBORG, Zweden (SE) EDGREN, Claes te 435 39 MÖLNLYCKE, Zweden (SE) (51) F16D 65/20 F16D 55/24 (11) EP2146109 (21) EP09164407.0 (22) 02.07.2009 (31) 173129 (32) 15.07.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 19.01.2010

(51) F16D 27/00 F16D 13/75

(54) A hydraulic disk brake retractor system

(31) 102009009012

(11) EP2021647

(47) 29.06.2011

(32) 16.02.2009

(21) EP07766084.3

(73) Deere & Company te MOLINE, IL 61265-8098, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 22.05.2007 (54) Linearbewegungsvorrichtung mit (31) 0651935 absatzfreiem Rücklaufdurchgang (32) 29.05.2006 (47) 29.06.2011 (33) Frankrijk (73) ROBERT BOSCH GMBH te 70469 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Vu, Thomas Hung te CEDAR FALLS, IA 50613, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) ACTIONNEUR A RATTRAPAGE DE COURSE, EN PARTICULIER POUR UN EMBRAYAGE DE VEHICULE AUTOMOBILE

(51) F16D 65/12

(47) 29.06.2011

(22) 29.08.2008

(73) Valeo Embrayages te 80009 AMIENS CEDEX 2, Frankrijk (FR)

(54) Schwimmende Bremsscheibe

(72) MAUREL, Hervé te 80000 AMIENS, Frankrijk (FR)

(73) Spacek, Stanislav te 53401 HOLICE, Tsjechië (CZ)

(51) F16D 65/00 F16D 55/2265

(72) Spacek, Stanislav te 53401 HOLICE, Tsjechië (CZ)

(11) EP2192320

(51) F16D 65/12

(21) EP09172230.6

(11) EP2229543

(22) 05.10.2009

(21) EP08869251.2

(31) 0806686

(22) 05.12.2008

(33) Frankrijk

(32) 27.11.2008

(31) 102008003873

(54) PROCEDE ET DISPOSITIF PYROTECHNIQUES AUTONOMES D'INJECTION D'UN FLUIDE

(33) Frankrijk

(32) 08.01.2008

(54) Dispositif de frein à disque

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011 (73) Robert Bosch GmbH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) RADBREMSSCHEIBE FÜR EIN RAD EINES FAHRZEUGS

(72) Keller, Bernhard te 97535 KAISTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Pfister, Steffen te 97464 NIEDERWERRN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16C 33/66 (11) EP2102515 (21) EP08761906.0 (22) 08.01.2008 (31) 0752609 (32) 10.01.2007

(73) SNPE Matériaux Energétiques te 75004 PARIS, Frankrijk (FR)

(72) GAUTHIER, Corinne te F-91540 (72) Le Tohic, Dominique te 92130, FONTENAY LE VICOMTE, Frankrijk ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk (FR) (FR) YVART, Pierre te F-91710 VERTMagnaudet, Patrick te 77300, LE-PETIT, Frankrijk (FR) FONTAINEBLEAU, Frankrijk (FR) BLARASIN, Laurent te F-77870 Picot, Pascal te 77170, BRIE VULAINES SUR SEINE, Frankrijk COMTE ROBERT, Frankrijk (FR) (FR) (51) F16D 55/227 (51) F16C 43/04 (11) EP2013506 A01D 39/00 (21) EP07748064.8 (11) EP1262677 (22) 25.04.2007 (21) EP02008990.0 (31) 0600923 (22) 23.04.2002 (32) 25.04.2006 (31) 848084 (33) Zweden (32) 03.05.2001 (54) A SLIDING ARRANGEMENT FOR A (33) Verenigde Staten van Amerika DISK BRAKE (54) Combination of a shaft and a (47) 29.06.2011 bearing (73) Volvo Lastvagnar AB te 405 08 (47) 29.06.2011 GÖTEBORG, Zweden (SE) (73) DEERE & COMPANY te MOLINE, (72) BAGGE, Lars te 413 15 ILLINOIS 61265-8098, Verenigde

(11) EP2159441 (21) EP08163254.9

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ZENZ, Rüdiger te A-8020 GRAZ, Oostenrijk (AT) (51) F16D 65/32 (11) EP2140167 (21) EP08734768.8 (22) 26.03.2008 (31) 102007015209 (32) 27.03.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) KOMPAKT-KOMBIBREMSZYLINDER MIT PNEUMATISCH BETÄTIGBAREM SPERRMECHANISMUS (47) 29.06.2011 (73) Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH te 80809 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK

Nummer 27/11 DUITSLAND (DE)

82

06 juli 2011

(22) 29.08.2008

(72) BOSS, Ralf te 88079 KRESSBRONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GUMPOLTSBERGER, Gerhard te 88045 FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FREUDENREICH, Hans-Peter te 89608 GRIESINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 102007045244

(51) F16H 3/66

(72) DUTSON, Brian Joseph te MANCHESTER GREATER MANCHESTER M29 7PT, GROOT BRITTANNIË (GB)

(11) EP1861633

(51) F16H 55/17

(21) EP06723451.8

(11) EP2140174

(22) 15.03.2006

(21) EP08757940.5

(31) 102005013382

(22) 16.04.2008

(47) 29.06.2011

(32) 23.03.2005

(31) 102007018563

(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038 FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 18.04.2007

(54) MEHRSTUFENGETRIEBE

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 29.06.2011

(54) Zahnrad

(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038 FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 29.06.2011

(72) IRASCHKO, Johann te 85301 SCHWEITENKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16F 9/512 (11) EP2191165 (21) EP08803360.0

(32) 21.09.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SCHWINGUNGSDÄMPFER MIT AMPLITUDENABHÄNGIGER DÄMPFKRAFT

(72) DENKEL, Michael te 97464 NIEDERWERRN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MOLLER, Robert te 97491 AIDHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) POHL, Bernd te 97469 GOCHSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STRACK, Simon te 96120 BISCHBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) GROOT BRITTANNIË (54) TWIN VARIATOR TRANSMISSION ARRANGEMENT (47) 29.06.2011 (73) Infinitrak, LLC te VALLEY CITY, OH 44280, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Neumayer Tekfor Holding GMBH te 77756 HAUSACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP06112220.6

(72) DIOSI, Gabor te 88045 FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HAUPT, Josef te 88069 TETTNANG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZIEMER, Peter te 88069 TETTNANG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BREHMER, Martin te 78467 KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 04.04.2006

(51) F16H 7/12

(32) 06.08.2008

(31) 2005116603

(11) EP1552188

(33) Frankrijk

(32) 14.04.2005

(21) EP03759663.2

(33) Japan

(22) 01.10.2003

(54) Flat belt

(31) 269693

(54) Procédé de vérification du fonctionnement d'un détecteur de point mort d'une boîte de vitesses d'un véhicule automobile

(47) 29.06.2011

(32) 10.10.2002

(47) 29.06.2011

(73) Nitta Corporation te OSAKA-SHI, OSAKA, Japan (JP)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) Yamamoto, Takashi te YAMATOKORIYAMA-SHI NARA, Japan (JP) Nozaki, Tatsuya te YAMATOKORIYAMA-SHI NARA, Japan (JP)

(47) 29.06.2011

(73) Peugeot Citroën Automobiles SA te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, Frankrijk (FR)

(51) F16G 1/16 (11) EP1712813

(51) F16H 3/66 (11) EP2104791 (21) EP07847917.7 (22) 06.12.2007 (31) 102006059907 (32) 19.12.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) MEHRSTUFENGETRIEBE (47) 29.06.2011 (73) ZF Friedrichshafen AG te 88038 FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) TENSIONER

(72) DERSE, Matthias te 79215 ELZACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16H 59/68 F16H 59/10 F16H 59/04 (11) EP2151608 (21) EP09167275.8 (22) 05.08.2009 (31) 0855434

(73) The Gates Corporation te DENVER, CO 80202, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Siegfried, Adrien te 92250 LA GARENNE COLOMBES, Frankrijk (FR)

(72) ALI, Imtiaz te MICHIGAN 48076, Verenigde Staten van Amerika (US) DEC, Andrzej te ROCHERSTER HILLS, MI 48307, Verenigde Staten van Amerika (US) SERKH, Alexander te TROY, MI 48098-4696, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) F16H 61/24 (11) EP1953425 (21) EP08300066.1 (22) 01.02.2008 (31) 0753009 (32) 01.02.2007 (33) Frankrijk

(11) EP2122201

(54) Dispositif d'accompagnement de passage de vitesses dans une boite de vitesses mécanique d'un véhicule

(21) EP08702113.5

(47) 29.06.2011

(22) 16.01.2008 (31) 0701057

(73) Dura Automotive Systems SAS te 91570 BIÈVRES, Frankrijk (FR)

(32) 19.01.2007

(72) Maitre, Sébastien te 43120,

(51) F16H 15/38 B62D 11/12

Nummer 27/11

83

MONISTROL SUR LOIRE, Frankrijk (54) (FR) (47) (51) F16H 61/433 (73) F16H 61/4157 (11) EP1674766

MEHRWEGEVENTIL

(11) EP2137447

29.06.2011

(21) EP08734793.6

FESTO AG & Co. KG te 73734 ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 27.03.2008

(72) KESTEN, Kirsten te 73760 OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK 17.09.2004 DUITSLAND (DE) 2003339859 RÄPKE, Falk te 72076 TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 30.09.2003 (DE) Japan BOGDANOWICZ, Grzegorz te TRAVELING CONTROL DEVICE OF 73760 OSTFILDERN, HYDRAULICALLY DRIVEN VEHICLE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AND HYDRAULICALLY DRIVEN (DE) VEHICLE (51) F16L 9/147 29.06.2011 F16L 55/165 Hitachi Construction Machinery (11) EP2210029 Co., Ltd. te BUNKYO-KU TOKYO (21) EP08805171.9 112-0004, Japan (JP)

(21) EP04773269.8 (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72) TATSUNO, Y., Hitachi Constr. Machinery Co. Ltd. te TSUCHIURA-SHI, IBARAKI 3000013, Japan (JP) ICHIMURA, K., Hitachi Constr. Machinery Co. Ltd. te TSUCHIURA-SHI, IBARAKI 3000013, Japan (JP) (51) F16H 61/70 F16H 61/662 F16H 37/02 (11) EP2233795 (21) EP10002300.1

06 juli 2011

(22) 09.10.2008 (31) 102007050344 (32) 12.10.2007

(31) 102007017910 (32) 13.04.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) KURZBAUENDER STECKER FÜR FLUIDKUPPLUNGEN (47) 29.06.2011 (73) TEMA Marketing AG te 6300 ZUG, Zwitserland (CH) (72) SIMON, Horst te 51643 GUMMERSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WITT, Stefan te 71735 EBERDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16L 55/26 F16L 55/179 (11) EP1998099

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP08163334.9

(54) ROHR ZUR FÜHRUNG VON FLÜSSIGKEITEN SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN

(31) 20314914 U 10357059

(47) 29.06.2011 (73) Düker GmbH & Co. KGaA te 97753 KARLSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 20.09.2004

(32) 25.09.2003 04.12.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zur Rohrsanierung

(47) 29.06.2011 (72) WIEDEMANN, Jan te 97855 TRIEFENSTEIN, BONDSREPUBLIEK (73) Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH te 47228 DUISBURG, DUITSLAND (DE) 27.03.2009 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BEHLER, Franz-Josef te 97084 Japan (DE) WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK Continuously variable (72) Mühlin, Michael te 41812, DUITSLAND (DE) transmission and control method ERKELENZ, BONDSREPUBLIEK (51) F16L 23/10 thereof DUITSLAND (DE) (11) EP1877691 29.06.2011 (51) G08B 13/14 JATCO Ltd te FUJI-SHI, SHIZUOKA (21) EP06728146.9 F16M 11/02 417-8585, Japan (JP) (22) 25.04.2006 (11) EP1966061 Nissan Motor Co., Ltd. te (31) 20050246 (21) EP06836843.0 KANAGAWA 221-0023, Japan (JP) (32) 25.04.2005 (22) 02.11.2006 Jozaki, Tateki te FUJI-SHI (33) Ierland (31) 754138 P SHIZUOKA 417-8585, Japan (JP) 431291 Suzuki, Hideaki te FUJI-SHI (54) A CLAMP SHIZUOKA 417-8585, Japan (JP) (32) 27.12.2005 (47) 29.06.2011 Nonomura, Ryousuke te FUJI-SHI 10.05.2006 (73) GRQ Patents Limited te ENNIS SHIZUOKA 417-8585, Japan (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika CLARE, Ierland (IE) Inoue, Mamiko te FUJI-SHI Verenigde Staten van Amerika Casey, Aidan te CARRIGAHOLT, SHIZUOKA 417-8585, Japan (JP) CLARE, Ierland (IE) (54) DISPLAY HAVING SELF-ORIENTING Takahashi, Seiichiro te ATSUGIDonnellan, Nuala te MOUNTING AREA SHI KANAGAWA 243-0123, Japan O'CALLAGHANS MILLS CLARE, (JP) (47) 29.06.2011 Ierland (IE) Ochiai, Tatsuo te ATSUGI-SHI (73) InVue Security Products Inc. te Newton, John Reginald te KANAGAWA 243-0123, Japan (JP) CHARLOTTE, NC 28277-2010, ALLITHWAITE GRANGE OVER Koga, Masato te ATSUGI-SHI Verenigde Staten van Amerika SANDS CUMBRIA LA11 7QS, KANAGAWA 243-0123, Japan (JP) (US) GROOT BRITTANNIË (GB) Uchida, Masaaki te ATSUGI-SHI

(22) 05.03.2010

(31) 2009079676 (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

KANAGAWA 243-0123, Japan (JP) Kadono, Ryoji te ATSUGI-SHI KANAGAWA 243-0123, Japan (JP) (51) F16K 31/42 (11) EP2092226 (21) EP07802084.9 (22) 03.09.2007

(72) MARSILIO, Ronald M. te LAKE (72) Casey Aidan te CLARE, Ierland WILEY, SC 29710, Verenigde (IE) Staten van Amerika (US) Donnellan Nuala te CLARE, BELDEN, JR., Dennis D. te Ierland (IE) CANTON, OHIO 44708, Verenigde Newton John Reginald te GRANGE Staten van Amerika (US) OVER SANDS CUMBRIA LA11 7QS, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) F16M 13/02 (51) F16L 37/23 (11) EP2171339

Nummer 27/11 (21) EP09728435.0 (22) 31.03.2009 (31) 41826 (32) 02.04.2008

84 (72) Hartmann, Jean te 68130 CARSPACH, Frankrijk (FR) Weit Haller, Guillaume te 68600 DESSENHEIM, Frankrijk (FR)

06 juli 2011 F21V 7/09 F21S 8/10 (11) EP1794491 (21) EP05782814.7

(54) DISPLAY MOUNTING SYSTEM

(51) F21Y 101/02 F21V 5/04 F21S 8/08

(47) 29.06.2011

(11) EP1947379

(32) 20.09.2004

(73) Peerless Industries, Inc. te MELROSE PARK, IL 60160, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP07025237.4

(33) Europees Octrooi Bureau

(22) 29.12.2007

(54) LED COLLIMATOR ELEMENT WITH AN ASYMMETRICAL COLLIMATOR

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 202007001148 U

(32) 19.01.2007 (72) ANDERSON, Donald, Lee te OAK PARK IL 60302, Verenigde Staten (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND van Amerika (US) (54) Außenleuchte (51) F21V 21/30 F21V 21/14 F21V 21/116 F21S 8/00

(47) 29.06.2011 (73) LICHT Design Management Eckhard Hofmann te 04668 KLINGA B. LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 12.09.2005 (31) 04104538

(47) 29.06.2011 (73) Philips Intellectual Property & Standards GmbH te 20099 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN

(32) 09.05.2006

(72) Hofmann, Eckhard te 04668 KLINGA B. LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Italië

(51) F21S 8/10

(72) SCHUG, Josef Andreas te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LENDERINK, Egbert te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SORMANI, Joseph te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Orientable Lighting Appliance

(11) EP1835224

(47) 29.06.2011

(51) F21V 21/092

(21) EP07290320.6

(73) iGUZZINI ILLUMINAZIONE S.p.A. te 62019 RECANATI-MACERATA, Italië (IT)

(11) EP1637804

(22) 14.03.2007

(21) EP05425631.8

(31) 0602298

(22) 09.09.2005

(32) 16.03.2006

(31) MC20040034 U

(33) Frankrijk

(32) 16.09.2004

(54) Feu de signalisation de véhicule automobile à aspect exterieur uniforme

(33) Italië

(11) EP1855049 (21) EP07107321.7 (22) 02.05.2007 (31) MI20060166 U

(72) Gattari, Massimo te 62018 POTENZA PICENA (MACERATA), Italië (IT) (51) F21Y 101/02 F21V 19/00 F21S 8/00 (11) EP1965124 (21) EP08150928.3 (22) 31.01.2008 (31) RM20070047 (32) 31.01.2007 (33) Italië

(47) 29.06.2011 (73) AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE te 89330 SAINTJULIEN-DU-SAULT, Frankrijk (FR) (72) Buisson, Alain te 78230 LE MESNIL SAINT-DENIS, Frankrijk (FR)

(51) (54) Lamp, particularly an emergency (11) lamp (21) (47) 29.06.2011 (22) (73) Lince Energy S.r.l. te 63030 (31) ACQUAVIVA PICENA, Italië (IT) (32) (72) Parro, Ezio te 31047 PONTE DI (33) PIAVE, Italië (IT) (51) F21V 1/14 F21S 8/04 (11) EP2157361 (21) EP09290635.3 (22) 21.08.2009 (31) 0804674 (32) 22.08.2008 (33) Frankrijk (54) Caisson lumineux à bords invisibles (47) 29.06.2011 (73) Normalu te 68680 KEMBS, Frankrijk (FR)

(54) Suction cup device used to hang light objects on the wall (47) 29.06.2011 (73) TRE B S.r.l. te 60027 OSIMO, AN, Italië (IT) (72) Bruni, Tonino te 60027 OSIMO (AN), Italië (IT)

EP1753996

(51) F21Y 113/02 F21Y 101/02 F21V 29/00 F21S 8/00

EP05761874.6

(11) EP2049835

30.03.2005

(21) EP07788239.7

558199 P

(22) 06.08.2007

30.03.2004

(31) 102006037376

Verenigde Staten van Amerika

(32) 09.08.2006

F21V 7/00

(54) AN APPARATUS AND METHOD FOR IMPROVED ILLUMINATION AREA FILL (47) 29.06.2011 (73) Illumination Management Solutions, Inc. te IRVINE, CA 92614, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HOLDER, Ronald, G. te LAGUNA NIGUEL, CA 92677, Verenigde Staten van Amerika (US) RHOADS, Greg te IRVINE, CA 92620, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F21Y 101/02

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) LEUCHTE (47) 29.06.2011 (73) Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung te 81543 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) CLARK, Jens te 85560 EBERSBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) CUSTODIS, Udo te BAMBOO GROVE, Hong Kong (HK) HENGER, Ulrich te 82223 EICHENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 27/11 BIEBEL, Ulrich te 86643 RENNERTSHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F23D 14/14 (11) EP1618336 (21) EP04727529.2 (22) 15.04.2004 (31) 10317857 102004006824 (32) 16.04.2003 11.02.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) PORENBRENNER MIT SILIZIUMKARBID-PORENKÖRPER (47) 29.06.2011 (73) SGL Carbon SE te 65203 WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HOETGER, Michael te 13503 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) THIELE, Walter te 53173 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F23Q 2/167 (11) EP1528321 (21) EP04001719.6 (22) 27.01.2004 (31) 20316701 U (32) 30.10.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Kombiniertes Pfeifen- und Zigarettenfeuerzeug sowie Flammenabweiser (47) 29.06.2011 (73) Bleich, Jens te 82110 GERMERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bleich, Jürgen te 82110 GERMERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Bleich, Jens te 82110 GERMERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bleich, Jürgen te 82110 GERMERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F23Q 3/00 (11) EP1747401 (21) EP04718378.5 (22) 08.03.2004 (54) ELECTRONIC IGNITOR (47) 29.06.2011

85 34416 ISTANBUL, Turkije (TR)

06 juli 2011 (51) F26B 23/02

(51) F23R 3/00

(11) EP2202474

(11) EP1591724

(21) EP08022360.5

(21) EP04010306.1

(22) 23.12.2008

(22) 30.04.2004

(54) HolzzerkleinerungsproduktTrocknungsanlage

(54) Spaltdichtelement für einen Hitzeschild (47) 29.06.2011 (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Heilos, Andreas te 45468 MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hoffmann, Stefan, Dr. te 45481 MÜHLHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Lauer, Gerald te 45478 MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Liebe, Roland, Dr. te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Prade, Bernd, Dr. te 45478 MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F24F 11/00 E05F 15/20 E05F 15/00 (11) EP1481203

(47) 29.06.2011 (73) Kronotec AG te 6006 LUZERN, Zwitserland (CH) (72) te , Onbekend (ZZ) (51) F27D 1/00 C21C 7/04 C04B 35/66 C03B 5/43 B22D 41/02 (11) EP1760419 (21) EP05018796.2 (22) 30.08.2005 (54) Verfahren zur Herstellung eines feuerfesten keramischen Produkts (47) 29.06.2011 (73) Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG te 1100 WIEN, Oostenrijk (AT) (72) Djuricic Boro te AT 8700 LEOBEN, Oostenrijk (AT) Reiterer Franz te AT-8700 LEOBEN, Oostenrijk (AT)

(22) 21.02.2003

(51) G01K 5/48 F27D 21/00 F27D 19/00

(31) 200200320

(11) EP2026027

(32) 01.03.2002

(21) EP08162088.2

(33) Denemarken

(22) 08.08.2008

(54) A METHOD AND A CONTROL SYSTEM FOR CONTROLLED OPERATION OF MOVABLE MEMBERS

(31) 891226

(47) 29.06.2011

(54) Furnace temperature monitoring device and method

(21) EP03704343.7

(73) VKR Holding A/S te 2970 HØRSHOLM, Denemarken (DK)

(32) 09.08.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 29.06.2011

(72) ANDERSEN, Kim, Arthur, Stück te (73) The Edward Orton, Jr. Ceramic Foundation te WESTERVILLE, OH 2990 NIVÅ, Denemarken (DK) 43082, Verenigde Staten van DARUM, Jesper te 2605 Amerika (US) BRØNDBY, Denemarken (DK) (72) Childress, Gary te WESTERVILLE, (51) F24F 11/02 OH 43082, Verenigde Staten van (11) EP1431677 Amerika (US) (21) EP02768028.9 Litzinger, James te GALENA, OH 43021, Verenigde Staten van (22) 24.09.2002 Amerika (US) (31) 2001298725 McInnerney, Thomas te (32) 28.09.2001 PICKERINGTON, OH 43147, Verenigde Staten van Amerika (33) Japan (US) (54) AIR CONDITIONER

(73) Erta Elektromekanik Imalat San. Ve Tic. Ltd. Sti. te ISTANBUL 34416, Turkije (TR)

(47) 29.06.2011

(51) F28D 1/04

(21) EP03811007.8

(72) EREM, Hamdi te KAGITHANE, 34416 ISTANBUL, Turkije (TR) SASMAZ, Nazim te KAGITHANE, 34416 ISTANBUL, Turkije (TR) ERDOGAN, Timur te KAGITHANE, 34416 ISTANBUL, Turkije (TR) KUMRU, Murat te KAGITHANE,

(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323, Japan (JP)

(22) 15.05.2003 (72) SHIMODA, Junichi Kanaoka (31) PCT/FR02/03851 Factory, Sakai Plant te SAKAI-SHI, (32) 08.11.2002 OSAKA 591-8511, Japan (JP) (33) World Intellectual Property MOMOSAKI, Makoto te Organization (WIPO) KAKOGAWA-SHI, HYOGO 675(International Bureau of)(4) 0111, Japan (JP)

(11) EP1558886

Nummer 27/11 (54) Système de gestion de l'énergie thermique développée par un moteur thermique de véhicule automobile (47) 29.06.2011 (73) VALEO THERMIQUE MOTEUR te 78321 LA VERRIÈRE, Frankrijk (FR)

86 BRITTANNIË (GB) CLARKE, Peter, David te BRISTOL AVON BS9 3TT, GROOT BRITTANNIË (GB) SMITH, Jeremy, William te 56160 PLOERDUT, Frankrijk (FR) (51) F41H 7/04 (11) EP1920211

(72) GUERRERO, Pascal te F-78320 LE MESNIL SAINT DENIS, Frankrijk (FR) MARTINS, Carlos te 78150 LE CHESNAY, Frankrijk (FR)

(21) EP06795301.8

(51) F41A 19/48

(33) Europees Octrooi Bureau

(11) EP2228616

(54) ARMORED VEHICLE

(21) EP09154953.5

(47) 29.06.2011

(22) 12.03.2009 (54) Abzugsmechanismus für Handfeuerwaffen

(22) 18.07.2006 (31) 05405483 (32) 18.08.2005

06 juli 2011 ) (31 07119366 ) (32 26.10.2007 ) (33 Europees Octrooi Bureau ) (54 DISTANZMESSENDES VERFAHREN ) FÜR EIN REFERENZLINIENPROJIZIERENDES GERÄT UND EBENSOLCHES GERÄT (47 29.06.2011 ) (73 Leica Geosystems AG te 9435 ) HEERBRUGG, Zwitserland (CH)

(72 (73) General Dynamics European Land ) Systems - Mowag GmbH te 8280 KREUZLINGEN, Zwitserland (CH)

HINDERLING, Jürg te CH-9437 MARBACH, Zwitserland (CH) KEHL, Anton te CH-9464 RUETHI, Zwitserland (CH) REBHANDL, Wolfgang te A-6850 DORNBIRN, Oostenrijk (AT) GRAF, Roland te CH-9033 UNTEREGGEN, Zwitserland (CH)

(72) Greuter, Adolf te 8272 ERMATINGEN, Zwitserland (CH) List, Hans-Jörg te 88048 FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) G01C 21/16 G01C 17/38

(51) F42B 1/00

(11) EP2131147

(11) EP1695022

(21) EP09159344.2

(21) EP04801728.9

(22) 04.05.2009

(51) F41A 23/38 F41A 23/34

(22) 08.12.2004

(31) 121610

(31) 0303301

(32) 15.05.2008

(11) EP1725825

(32) 09.12.2003

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP05717323.9

(33) Zweden

(22) 09.03.2005

(54) METHOD AND ARRANGEMENT FOR PRODUCING PROPELLANT FOR CHARGES WITH HIGH CHARGE DENSITY AND HIGH PROGRESSIVITY

(54) systems and methods for improving magnetic heading output from an inertial navigation system

(47) 29.06.2011 (73) SIG SAUER GmbH te 24340 ECKERNFÖRDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Metzger, Thomas te 24340, ECKERNFÖRDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 20045071 (32) 11.03.2004 (33) Finland (54) MOTORCYCLE EQUIPPED WITH A WEAPON (47) 29.06.2011 (73) Rajalin, Tom te 00200 HELSINKI, Finland (FI) Helkama, Mikko te 00150 HELSINKI, Finland (FI) (72) Rajalin, Tom te 00200 HELSINKI, Finland (FI) Helkama, Mikko te 00150 HELSINKI, Finland (FI) (51) F41F 3/10 (11) EP1941228 (21) EP06794868.7 (22) 23.10.2006 (31) 0521649 (32) 24.10.2005 (33) GROOT BRITTANNIË (54) A PAYLOAD DEPLOYMENT SYSTEM (47) 29.06.2011 (73) Babcock Integrated Technology Limited te BRISTOL BS3 2HQ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(47) 29.06.2011 (73) Eurenco Bofors AB te 69186 KARLSKOGA, Zweden (SE)

(47) 29.06.2011 (73) Honeywell International Inc. te MORRISTOWN, NJ 07962, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1962047

(72) Meier, Ben te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, Verenigde Staten van Amerika (US) Love, Jeffrey E. te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP07102998.7

(51) G01C 19/56

(22) 23.02.2007

(11) EP2183548

(72) DAHLBERG, Johan te S-702 11 ÖREBRO, Zweden (SE) (51) F42B 4/22 F42B 4/02

(54) A launching system for launching (21) EP08786708.1 fireworks projectiles (22) 31.07.2008 (47) 29.06.2011 (31) 102007035806 (73) Clearspark, LLC te GLENDALE, CA (32) 31.07.2007 91201, Verenigde Staten van (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (72) van Rooijen, Murk Pieter te 3251 (54) MIKROMECHANISCHER DREHRATENSENSOR AT, STELLENDAM Webb, Rutger te 3053 LJ, ROTTERDAM

(51 G01S 17/08 ) G01C 15/00

(11 EP2201330 (72) OWEN, Bryan, Jeffrey te WRAXALL ) NORTH SOMERSET BS48 1ND, (21 EP08841282.0 GROOT BRITTANNIË (GB) ) JEFFREYS, Dale, Michael te (22 24.10.2008 BRISTOL AVON BS10 7XH, GROOT

(47) 29.06.2011

(73) Sensordynamics AG te 8403 GRAZ-LEBRING, Oostenrijk (AT) (72) HAMMER, Hanno te A-8403 GRAZ/LEBRING, Oostenrijk (AT) (51) G01F 1/84 (11) EP2187184 (21) EP09075497.9 (22) 10.11.2009

Nummer 27/11

87

(31) 1036198

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 14.11.2008

(54) WÄGEZELLE FÜR BEWEGTE GÜTER

(33) Nederland

(47) 29.06.2011 (54) Coriolis mass flow meter with optically reflective motion sensor (73) Wipotec Wiege- und Positioniersysteme GmbH te (47) 29.06.2011 67657 KAISERSLAUTERN, (73) BERKIN B.V. te 7261 AK RUURLO BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (74) Drs. Koppen te Waalre (DE) (72) Brouwer, Dannis Michel te 7523 (72) DÜPPRE, Theo te 67663 BK ENSCHEDE KAISERSLAUTERN, Mehendale, Aditya te NL-7261 AK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND RUURLO (DE) Kristiansen, Lars te 7545 GM (51) G01J 9/02 ENSCHEDE G01J 9/00 Klein, Marvin Ernst Eckhard te G01H 9/00 7575 EJ OLDENZAAL G01D 5/353 Katerberg, Marcel Ronald te 7241 (11) EP0919795 LR DEVENTER (21) EP98122177.3 (51) G01F 23/24 (11) EP2113753 (21) EP09100247.7 (22) 23.04.2009 (31) 102008020647 (32) 24.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zum Messen einer Sondenimpedanz

06 juli 2011 (22 19.05.2005 ) (31 102004024955 ) (32 21.05.2004 ) (33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ) (54 TEMPERATURSENSOR UND ) TEMPERATURÜBERWACHUNGSVORRICHTUNG (47 29.06.2011 ) (73 Trumpf Laser- und Systemtechnik GmbH te ) 71254 DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72 ZELLER, Thomas te 71067 SINDELFINGEN, ) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FINKE-BEHRENDS, Tanja te 33729 BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 26.11.1998

(51) G01L 19/14

(31) 979162

(11) EP2232221

(32) 26.11.1997

(21) EP08864263.2

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 16.12.2008

(54) Method for determining the phase difference of light waves propagated over two paths

(31) MI20072406

(47) 29.06.2011

(32) 20.12.2007 (33) Italië

(54) PRESSURE METER WITH (73) Northrop Grumman Guidance and SHIELDED HALL EFFECT SENSOR Electronics Company, Inc. te (47) 29.06.2011 Continental Automotive GmbH te WOODLAND HILLS, CA 9136730165 HANNOVER, (73) Ma-Ter S.r.l. te 20060 PESSANO 6675, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CON BORNAGO, (MI), Italië (IT) Amerika (US) (DE) (72) Hall, David B. te LA CRESCENTA, (72) OMATI, Marco Gerolamo te IBolz, Stephan te 93102, PFATTER, 20060 PESSANO CON BORNAGO CALIFORNIA 91214, Verenigde BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (MI), Italië (IT) Staten van Amerika (US) (DE) OMATI, Ennio te I-20060 Frederick, Donald A. te PESSANO CON BORNAGO (MI), WOODLAND HILLS, CALIFORNIA G01F 23/296 Italië (IT) 91367, Verenigde Staten van EP1996905 Amerika (US) (51) G01M 3/28 Bunn, James B. te AUSTIN, TEXAS EP07726732.6 G01M 3/18 78758, Verenigde Staten van 09.03.2007 (11) EP1621863 Amerika (US) 102006013255 Bunn Jr.,James S. te MALIBU, (21) EP05015863.3 CALIFORNIA 90265, Verenigde 21.03.2006 (22) 21.07.2005 Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 102004036200 VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG (51) G05D 23/19 102004040106 G01K 7/00 UND/ODER ÜBERWACHUNG (32) 26.07.2004 G01K 15/00 EINER PROZESSGRÖßE 18.08.2004 (11) EP2203726 29.06.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Endress+Hauser GmbH+Co. KG (21) EP07827760.5 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND te 79689 MAULBURG, (22) 11.10.2007 (54) Vorrichtung zur Erfassung einer BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Leckage (54) FAIL-SAFE TEMPERATURE (DE) DETECTION DEVICE (47) 29.06.2011 PFEIFFER, Helmut te 79585 (47) 29.06.2011 (73) Carl Freudenberg KG te 69469 STEINEN, BONDSREPUBLIEK WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK (73) Ansaldo STS S.p.A. te GENOVA, DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) Italië (IT) KUHNY, Jutta te 79541 LÖRRACH,

(47) 29.06.2011 (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01G 23/00 G01G 21/22 (11) EP1952104 (21) EP06828542.8 (22) 20.11.2006 (31) 102005055753 (32) 21.11.2005

(72) SABINA, Salvatore te I-56127 PISA, Italië (IT) BIANCO CHINTO, Giovanni te I10093 COLLEGNO, Italië (IT) (51 G01K 7/02 )

(72) Brüggemann, Guido te 2502 BIEL, Zwitserland (CH) Bock, Eberhard te 69509 MÖRLENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01M 5/00

(11 EP1747438 )

(11) EP2153193

(21 EP05744177.6 )

(22) 02.05.2008

(21) EP08737580.4 (31) BO20070322

Nummer 27/11

88

(32) 04.05.2007

(72) ROOT, Viktor te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) METHOD AND SYSTEM FOR BOTT, Alois te 64407 FRÄNKISCHREMOTE MONITORING CRUMBACH, BONDSREPUBLIEK DEFORMATIONS OF A STRUCTURE DUITSLAND (DE) 29.06.2011 SEEHAUS, Rainer te 64291 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK Alma Mater Studiorum DUITSLAND (DE) -Universita' di Bologna te BALD, J., Stefan te 64285 BOLOGNA, Italië (IT) DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK COSTANZO, Alessandra te IDUITSLAND (DE) 40136 BOLOGNA, Italië (IT) (51) G01N 15/05 BENEDETTI, Andrea te I-40134 BOLOGNA, Italië (IT) (11) EP2047232 RIZZOLI, Vittorio te I-40124 (21) EP07787492.3 BOLOGNA, Italië (IT) (22) 13.07.2007 G01M 13/02 (31) UD20060177 EP2198258 (32) 14.07.2006 EP08804999.4 (33) Italië 02.10.2008 (54) INTEGRATED APPARATUS AND 102007048530 METHOD TO DETECT 10.10.2007 INFLAMMATORY STATES PRESENT IN A SAMPLE OF WHOLE BLOOD BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Italië (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

(54) ANTRIEBSEINHEIT ZUR PRÜFUNG (47) 29.06.2011 VON GETRIEBEN UND (73) Alifax Holding S.p.A. te 35020 VORRICHTUNG ZUR PRÜFUNG POLVERARA (PD), Italië (IT) VON GETRIEBEN (72) CIOTTI, Alfredo te I-33100 UDINE, (47) 29.06.2011 Italië (IT) GALIANO, Paolo te I-35100 (73) ZF Friedrichshafen AG te 88038 PADOVA, Italië (IT) FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) G01N 17/00 (DE) (11) EP1541989 (72) ALBRECHT, Elmar te 88079 (21) EP04029164.3 KRESSBRONN, BONDSREPUBLIEK (22) 09.12.2004 DUITSLAND (DE) (51) G01N 1/20 (11) EP2015048 (21) EP07252769.0 (22) 11.07.2007 (54) In line valve sampling system (47) 29.06.2011 (73) Neotecha AG te 8634 HOMBRECHTIKON, Zwitserland (CH) (72) Zollinger, Peter te 8607 AATHAL, Zwitserland (CH) (51) G01N 33/42 G01N 3/56 (11) EP2198262 (21) EP08802628.1 (22) 25.09.2008 (31) 102007048839 (32) 11.10.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM UNTERSUCHEN DER VERSCHLEISSFESTIGKEIT EINER OBERFLÄCHE EINER STRASSENBELAGSPROBE (47) 29.06.2011

(31) 528875 P 956428 (32) 11.12.2003 01.10.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Material loss monitor for corrosive environments (47) 29.06.2011 (73) Siemens Energy, Inc. te ORLANDO, FL 32826-2399, Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011 (72) BALKWILL, Kenneth, John te HULL HU5 4DE, GROOT BRITTANNIË (GB) HOPKINS, Ronald, Frederick te RADSTOCK, SOMERSET BA3 3RL, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G01N 21/27 (11) EP0989398 (21) EP99250338.3 (22) 24.09.1999 (31) 19844053 (32) 25.09.1998 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zur Messung oder visuellen Abmusterung der Farbe oder von Farbeffekten von Oberflächen (47) 29.06.2011 (73) Forchheim & Willing GmbH te 09221 NEUKIRCHEN B. CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Willing, Achim te 96110 SCHESSLITZ-DOSCHENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01N 21/85 G01N 21/31 (11) EP2019308 (21) EP08007799.3 (22) 23.04.2008 (31) 202007009859 U (32) 14.07.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zur spektroskopischen Charakterisierung von an einer Elektrode gebildeten elektrochemischen Reaktionsprodukten (47) 29.06.2011 (73) DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. te 60486 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Souers, Philip Forrest te FL 32766 (72) Mangold, Klaus-Michael te 64342 CHULUOTA, Verenigde Staten van SEEHEIM-JUGENHEIM, Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01N 19/02 (11) EP1812779 (21) EP05800080.3 (22) 01.11.2005 (31) 0424324 (32) 03.11.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) SURFACE FRICTION MEASURING DEVICE (47) 29.06.2011

(73) Technische Universität Darmstadt (73) Douglas Equipment Ltd te te 64289 DARMSTADT, CHELTENHAM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GLOUCESTERSHIRE GL51 0AB, (DE) GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) G01N 21/64 G01N 21/53 G01N 15/06 (11) EP1882177

(21) EP06849702.3 (22) 09.02.2006 (31) 651379 P (32) 09.02.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING, CLASSIFYING AND IDENTIFYING PARTICLES (47) 29.06.2011

Nummer 27/11 (73) S3I, LLC te REISTERSTOWN, MD 21136, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SILCOTT, David, B. te REISTERSTOWN, MARYLAND 21136, Verenigde Staten van Amerika (US) FIELDING, Alexander, J. te MANCHESTER, MARYLAND 21102, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01L 21/66 H01L 21/027 G01N 21/956 (11) EP1450153 (21) EP02783676.6 (22) 28.11.2002 (31) 2001367400 (32) 30.11.2001 (33) Japan (54) INSPECTION DEVICE AND INSPECTION METHOD FOR PATTERN PROFILES (47) 29.06.2011 (73) International Business Machines Corporation te ARMONK, NY 10504, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Uda, Mitsuru te YASU-CHO, YASUGUN, SHIGA 520-2362, Japan (JP) Terakawa, Kazunari te YASU-CHO, YASU-GUN, SHIGA 520-2362, Japan (JP) Suzuki, Akira te YASU-CHO, YASUGUN, SHIGA 520-2362, Japan (JP) Morita, Chiaki te YASU-CHO, YASU-GUN, SHIGA 520-2362, Japan (JP) Yamada, Yasuharu te YASU-CHO, YASU-GUN, SHIGA 520-2362, Japan (JP) Hayand, Teruhiko te YASU-CHO, YASU-GUN, SHIGA 520-2362, Japan (JP)

89 DUITSLAND (DE) (51) G01N 27/327 C12Q 1/00 (11) EP2008088 (21) EP07754838.6

(31) 102004058863 (32) 06.12.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ADAPTER ZUR ELEKTROLYTZUFUHR FÜR EINEN POTENTIOMETRISCHEN SENSOR (47) 29.06.2011 (73) Endress+Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH & Co. KG te 70839 GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) AUERSWALD, Lothar te 04720 DÖBELN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FANSELOW, Christian te 09306 ERLAU, BONDSREPUBLIEK

(51) G01N 31/22 (11) EP1423692 (21) EP02753159.9

(31) 790607 P 838619 P

(22) 02.09.2002 (31) 0121444

(32) 10.04.2006 18.08.2006

(32) 05.09.2001

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(54) METHOD FOR DETECTING OXIDISING AGENTS

(33) GROOT BRITTANNIË

(54) CORRECTION OF OXYGEN EFFECT (47) 29.06.2011 IN TEST SENSOR USING (73) University of Strathclyde te REAGENTS GLASGOW G1 1XQ, GROOT (47) 29.06.2011 BRITTANNIË (GB) (73) Bayer HealthCare LLC te (72) MILLS, Andrew te GLASGOW, G20 TARRYTOWN, NY 10591, 8QZ, GROOT BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika LEE, Soo-Keun te GLASGOW, G20 (US) 0PR, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) LIN, Jing te GRANGER, INDIANA 46530, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G01N 33/543

(51) G01N 27/403

(21) EP03723414.3

(11) EP1866634 (21) EP06725452.4 (22) 30.03.2006 (31) 05102787 (32) 08.04.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (54) ABWASSERANALYSESENSORKARTUSCHE (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (54) (47) (73)

(72)

(11) EP1618381 (22) 06.05.2003 (31) 2003026809 (32) 28.04.2003 (33) Zuid-Korea (54) METHOD OF DIAGNOSIS OF FOOT AND MOUTH DISEASE AND THE DIAGNOSTIC KIT (47) 29.06.2011

(73) Republic of Korea (National Veterinary Research and Hach Lange GmbH te 14163 Quarantine Service) te ANYANGBERLIN, BONDSREPUBLIEK SHI, KYONGGI-DO 430-824, ZuidDUITSLAND (DE) Korea (KR) Princeton Biomeditech East, Inc. UTHEMANN, Rolf te 51373 te KANGNAM-GU SEOUL 135-080, LEVERKUSSEN, BONDSREPUBLIEK Zuid-Korea (KR) DUITSLAND (DE) Princeton Biomeditech GOLITZ, Andreas te 47445 Corporation te PRINCETON, NJ MOERS, BONDSREPUBLIEK 08543-7139, Verenigde Staten DUITSLAND (DE) van Amerika (US) WOODWARD, John, R. te WINDSOR, CO 80550, Verenigde (72) CHO, In-Soo 902-405, Shindong-a Staten van Amerika (US) Apt. te ANYANG-SHI KYUNGGI-DO 431-080, Zuid-Korea (KR) H01M 8/04 HYUN, Bang-Hun te KANGDONGG01N 27/406 GU SEOUL 134-023, Zuid-Korea EP2058649 (KR) LEE, Kwang-Nyeong te EP07021539.7 KWANGMYUNG-SHI KYUNGGI-DO 06.11.2007 423-060, Zuid-Korea (KR) Sensor-Brennstoffzelle OEM, Jae-Ku te DOKSAN-DONG, KUMCHEON-GU SEOUL 153-010, 29.06.2011 Zuid-Korea (KR) Micronas GmbH te 79108 KYE, Soo-Jeong te SEODAEMUNFREIBURG, BONDSREPUBLIEK GU SEOUL 120-100, Zuid-Korea DUITSLAND (DE) (KR) Erdler, Gilbert te 79100 KO, Young-Joon te GUNPO-SHI FREIBURG, BONDSREPUBLIEK KYUNGGI-DO 435-010, Zuid-Korea DUITSLAND (DE) (KR) Reinecke, Holger te 79312 KU, Bok-Kyung te JINJU-SHI EMMENDINGEN, KYUNGSANGNAM-DO 660-290, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Zuid-Korea (KR) (DE) JOO, Yi-Seok te SEOCHO-GU Müller, Claas te 79104 FREIBURG, SEOUL 137-070, Zuid-Korea (KR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AN, Soo-Hwan te KANGNAM-GU (DE)

(47) 29.06.2011

(11) EP1820006 (22) 25.11.2005

Frank, Mirko te 79098 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 05.04.2007

(51) G01N 27/333 G01N 27/28 (21) EP05811126.1

06 juli 2011

Nummer 27/11 SEOUL 135-270, Zuid-Korea (KR) KIM, In-Joong te DONGJAK-GU SEOUL 156-095, Zuid-Korea (KR) KIM, Ok-Kyung te SEOCHO-GU SEOUL 137-060, Zuid-Korea (KR) KIM, Hee-Jeong te KANGSEO-GU SEOUL 157-926, Zuid-Korea (KR) JANG, Ki-Yong 101-102, Cheonggu Apt. te POHANG-SHI KYUNGSANGBUK-DO 790-885, Zuid-Korea (KR) SHIN, Nam-Kyu te YEONSU-GU INCHEON 406-090, Zuid-Korea (KR) HWANG, Suh-Ha te KYUNGGI-DO 425-170, Zuid-Korea (KR) KANG, Je-Mo te PRINCETON, NJ 08540, Verenigde Staten van Amerika (US) KIM, Chang-Ho te KWANGJIN-GU SEOUL 143-815, Zuid-Korea (KR) KO, Song-Woo te YANGCHEON-GU SEOUL 158-050, Zuid-Korea (KR) (51) G01N 33/569 (11) EP1811303 (21) EP07075358.7

90 (31) 07017539 (32) 07.09.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD FOR ASSAYING SEPSIS IN HUMANS (47) 29.06.2011 (73) Universität Zürich te 8006 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (72) GRAF, Rolf te 8051 ZÜRICH, Zwitserland (CH) BIMMLER, Daniel te CH-8700 KÜSNACHT, Zwitserland (CH) KEEL, Marius te CH-8032 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (51) G01N 33/68 G01N 33/12 (11) EP2031400 (21) EP08163212.7 (22) 28.08.2008 (31) 846598 (32) 29.08.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 11.08.2000

(54) Automated Protein Analysis method

(31) 374142

(47) 29.06.2011

(32) 11.08.1999

(73) CEM Corporation te MATTHEWS, NC 28106-0200, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Compounds for treating irritable bowel syndrome (47) (73)

(72)

(51)

(72) Collins, Michael J., Sr. te CHARLOTTE, NC 28277, 29.06.2011 Verenigde Staten van Amerika Cedars-Sinai Medical Center te (US) LOS ANGELES, CALIFORNIA Lambert, Joseph L. te 90048-1865, Verenigde Staten CHARLOTTE, NC 28270, van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (US) Lin, Henry C. te ALBUQUERQUE, Zawatsky, Timothy A. te NM 87108, Verenigde Staten van CHARLOTTE, NC 28226, Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika Pimental, Mark te LOS ANGELES, (US) CA 90048, Verenigde Staten van Herman, David L. te CHARLOTTE, Amerika (US) NC 28277, Verenigde Staten van G01N 33/58 Amerika (US) G01N 33/543 (51) G01N 33/68 G01N 15/14

06 juli 2011 (DE) HAMPEL, Harald te 80331 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01N 33/96 G01N 33/86 G01N 33/49 (11) EP1623235 (21) EP04751666.1 (22) 06.05.2004 (31) 430623 (32) 06.05.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD FOR TESTING A MULTICHANNEL BLOOD ASSAY CARTRIDGE (47) 29.06.2011 (73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS, MN 55432-5604, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) THOMPSON, Mark A. te SAVAGE, MN 55378-1094, Verenigde Staten van Amerika (US) LUZT, Colleen te MINNETONKA, MN 55305, Verenigde Staten van Amerika (US) YUAN, Charlene X. te WOODBURY, MN 55125, Verenigde Staten van Amerika (US) RAMAMUTHY, Narayanan te GERMANTOWN, MD 20874, Verenigde Staten van Amerika (US) GHAI, Jyotsna te PLYMOUTH, MN 55446, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 35/04 (11) EP2240787 (21) EP08861264.3 (22) 12.12.2008 (31) MI20072386 (32) 19.12.2007 (33) Italië

(11) EP1792188

(11) EP1910841

(21) EP05792947.3

(21) EP06762778.6

(22) 16.09.2005

(22) 24.07.2006

(31) MI20041801

(31) 102005036094

(54) APPARATUS FOR AUTOMATICALLY DEPOSITING, PRESERVING AND RETRIEVING BIOLOGICAL MATERIAL SPECIMENS IN A REFRIGERATED STORAGE

(32) 21.09.2004

(32) 01.08.2005

(47) 29.06.2011

(33) Italië

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) INPECO IP Ltd. te VLT 1213 VALLETTA, Malta (MT)

(54) IN VITRO VERFAHREN ZUR (54) USE OF PERFLUOROPOLYMER DIAGNOSE VON PARTICLES IN THE NEURODEGENERATIVEN DETERMINATION OF MOLECULAR ERKRANKUNGEN INTERACTIONS BY LASER LIGHT SCATTERING (LLS) (47) 29.06.2011 (47) 29.06.2011 (73) B.R.A.H.M.S GmbH te 16761 HENNIGSDORF, (73) Solvay Solexis S.p.A. te 20021 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BOLLATE (MI), Italië (IT) (DE) (72) BASSI, Mattia te I-20146 MILANO, Italië (IT)

(51) G01N 33/68 (11) EP2185937 (21) EP08801791.8 (22) 02.09.2008

(72) BERGMANN, Andreas te 12351 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ERNST, Andrea te 16761 HENNIGSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) PEDRAZZINI, Gianandrea te CH6900 PARADISO, Zwitserland (CH) (51) G01P A63B A63B A63B

15/00 71/06 69/36 43/00

(11) EP2016425 (21) EP06759359.0 (22) 09.05.2006 (54) SMART COMMUNICATING SPORTS EQUIPMENT (47) 29.06.2011 (73) Microsoft Corporation te

Nummer 27/11

91

REDMOND, WA 98052, Verenigde (47) 29.06.2011 Staten van Amerika (US) (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (72) SAINTOYANT, Pierre-Yves c/o te 5621 BA EINDHOVEN Microsoft Corp. te REDMOND, WA (72) HEERINGA, Schelte te NL-5656 AE 98052, Verenigde Staten van EINDHOVEN Amerika (US) ETTES, Wilhelmus te NL-5656 AE MAHONEN, Petri c/o Microsoft EINDHOVEN Corporation te REDMOND, WA BISSCHOP, Oedilius, J. te NL-5656 98052, Verenigde Staten van AE EINDHOVEN Amerika (US) VAN DER BURG, Job, J. te NL-5656 (51) H04L 12/56 G01R 31/08 (11) EP1454152 (21) EP02795840.4 (22) 11.12.2002 (31) 21754 (32) 12.12.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika

AE EINDHOVEN HOMAN, Pascal te NL-5656 AE EINDHOVEN

(51) H05B 37/02 G01S 5/14 (11) EP1966624 (21) EP06842469.6 (22) 13.12.2006

06 juli 2011 (21) EP03732062.9 (22) 22.01.2003 (31) 350575 P (32) 22.01.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DIGITAL RF TAG (47) 29.06.2011 (73) BAE SYSTEMS Information and Electronic Systems Integration Inc. te NASHUA, NH 03061-0868, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KOMIAK, James, J. te MERRIMACK, NH 03054, Verenigde Staten van Amerika (US) BARNUM, Danny, A. te MERRIMACK, NH 03054, Verenigde Staten van Amerika (US) MARON, David, E. te MERRIMACK, NH 03054, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 05112856 (54) METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING FAILURE PROTECTION (32) 23.12.2005 IN A RING NETWORK THAT (33) Europees Octrooi Bureau UTILIZES LABEL SWITCHING (54) USER INTERFACE WITH POSITION (51) G01S 13/93 (47) 29.06.2011 AWARENESS (11) EP1566657 (73) Riverstone Networks, Inc. te (47) 29.06.2011 SANTA CLARA, CA 95054, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) BEHZADI, Behnam te SUNNYVALE, CA 94087, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (21) EP05075296.3 te 5621 BA EINDHOVEN (22) 04.02.2005 (72) KNIBBE, Engel, Johannes te NL5656 AA EINDHOVEN

(31) 780845

(51) G01S 5/14

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1454161

(54) Collision detection system and method of estimating target crossing location

(51) G01R 31/12

(21) EP02792387.9

(11) EP1984749

(22) 12.12.2002

(21) EP06842679.0

(31) 340804 P 102361

(22) 22.12.2006 (31) PR20060012 (32) 17.02.2006 (33) Italië (54) METHOD AND APPARATUS FOR EVALUATING THE LEVEL OF SUPERFICIAL POLLUTION OF A MEDIUM/HIGH VOLTAGE OUTDOOR INSULATOR

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) POSITION DETERMINATION SYSTEM THAT USES A CELLULAR COMMUNICATION SYSTEM (47) 29.06.2011

(73) QUALCOMM INCORPORATED te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde TECHIMP TECHNOLOGIES S.r.l. te Staten van Amerika (US) 40121 BOLOGNA, Italië (IT) (72) RICK, Roland, R. te SAN DIEGO, MONTANARI, Gian Carlo te ICA 92131, Verenigde Staten van 40033 CASALECCHIO DI RENO Amerika (US) (BOLOGNA), Italië (IT) STEIN, Jeremy te 34670 HAIFA, CAVALLINI, Andrea te I-40018 Israël (IL) SAN PIETRO IN CASALE AMERGA, Messay te SAN DIEGO, (BOLOGNA), Italië (IT) CA 92122, Verenigde Staten van PULETTI, Francesco te I-06012 Amerika (US) CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), FERNANDEZ-CORBATON, Ivan te Italië (IT) SAN DIEGO, CA 92109, Verenigde Staten van Amerika (US) G01R 31/36 RISTIC, Borislav te SAN DIEGO, EP2135105 CA 92122, Verenigde Staten van EP08737667.9 Amerika (US) BHATIA, Ashok te SAN DIEGO, CA 31.03.2008 92111, Verenigde Staten van 07105532 Amerika (US) 03.04.2007 (51) G01S 13/86 Europees Octrooi Bureau G01S 13/82 BATTERY VOLTAGE MONITORING G01S 13/06 SYSTEM (11) EP1468307

(47) 29.06.2011 (73)

(32) 14.12.2001 19.03.2002

(32) 18.02.2004

(47) 29.06.2011 (73) Delphi Technologies, Inc. te TROY, MI 48007, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Schiffman, Jan K. te NEWBURY PARK CA 91320, Verenigde Staten van Amerika (US) Punater, Sandeep D. te DAYTON OH 45429, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01S G01S G01S G01S

7/489 17/89 17/46 17/10

(11) EP2056126 (21) EP08291012.6 (22) 28.10.2008 (31) 0707723 (32) 02.11.2007 (33) Frankrijk (54) Procédé de détection d'une impulsion lumineuse réfléchie sur un objet pour déterminer la distance de l'objet, capteur et dispositif de mise en oeuvre (47) 29.06.2011 (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Rothman, Johan te 38250 LANS EN VERCORS, Frankrijk (FR) De Borniol, Eric te 38760 ST PAUL

Nummer 27/11 DE VARCES, Frankrijk (FR) (51) G01V 3/38 (11) EP1729151 (21) EP05291153.4 (22) 27.05.2005 (54) Method and apparatus for measuring the wettability of geological formations (47) 29.06.2011

92 (FR) LY, Leang te F-94220 CHARENTON LE PONT, Frankrijk (FR) (51) G02B 6/02 (11) EP1686401 (21) EP06075192.2 (22) 26.01.2006 (31) 1028153

(73) Services Petroliers Schlumberger (32) 28.01.2005 te 75007 PARIS, Frankrijk (FR) (33) Nederland SCHLUMBERGER TECHNOLOGY (54) Transmission fibre with optical B.V. te 2514 JG DEN HAAG amplification and method for Schlumberger Holdings Limited te producing same ROAD TOWN, TORTOLA, (47) 29.06.2011 Britse Maagdeneilanden (VG) PRAD Research and Development (73) Draka Comteq B.V. te 1083 HJ AMSTERDAM N.V. te WILLEMSTAD, CURACAO, Nederlandse Antillen (AN) (72) Matthijsse, Pieter te 5527 AA Schlumberger Oilfield Assistance HAPERT Limited te ROAD TOWN, (51) G02B 6/125 TORTOLA, Britse Maagdeneilanden (VG) (11) EP1152267 (72) Montaron, Bernard te 92140 (21) EP01107818.5 CLAMART, Frankrijk (FR) (22) 06.04.2001 (51) G01V 5/00 G01N 23/12 (11) EP1770412

(31) 10018283 (32) 13.04.2000

06 juli 2011 G02B 15/173 (11) EP1967882 (21) EP08250718.7 (22) 03.03.2008 (31) 2007061055 2007099530 (32) 09.03.2007 05.04.2007 (33) Japan Japan (54) Zoom lens of the telephoto type and having four lens groups (47) 29.06.2011 (73) Nikon Corporation te TOKYO 1008331, Japan (JP) (72) Take, Toshinori, c/o Nikon Corporation te TOKYO 100-8331, Japan (JP) (51) G02B 27/00 G02B 23/26 (11) EP2147346 (21) EP08749026.4 (22) 21.04.2008 (31) 102007026595 (32) 08.06.2007

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) G02B 1/10 G02B 1/04 C03C 17/42

(54) Optische Wellenleiterstruktur und (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR KOMPENSATION VON zugehöriges FARBVERSCHIEBUNGEN IN Herstellungsverfahren FASEROPTISCHEN (47) 29.06.2011 ABBILDUNSSYSTEMEN (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, (47) 29.06.2011 Frankrijk (FR) Alcatel SEL Aktiengesellschaft te (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 70435 STUTTGART, Forschung e.V. te 80686 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (DE) DUITSLAND (DE) (72) Kowatsch, Martin, Dipl.-Ing.(FH) Friedrich-Alexander-Universität te 74392 FREUDENTAL, Erlangen-Nürnberg te 91054 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK (DE) DUITSLAND (DE) (51) G02B 6/44 (72) WINTER, Christian te 91080 UTTENREUTH, BONDSREPUBLIEK (11) EP1839080 DUITSLAND (DE) (21) EP06700882.1 ZERFASS, Thorsten te 55566 BAD (22) 13.01.2006 SOBERHNEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) 102005002186

(11) EP2021836

(32) 17.01.2005

(51) G02C 7/08

(21) EP07766083.5

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2013657

(22) 22.05.2007

(54) OPTISCHES KABEL

(21) EP07747400.5

(31) 0651923

(47) 29.06.2011

(22) 23.04.2007

(32) 26.05.2006

(73) CCS Technology, Inc. te WILMINGTON, DE 19803, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 1031704

(21) EP06255043.9 (22) 29.09.2006 (31) 0519926 0519925 (32) 30.09.2005 30.09.2005 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) X-ray Inspection system (47) 29.06.2011 (73) Mettler-Toledo Safeline X-Ray Limited te ROYSTON, HERTS SG8 5HN, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Gusterson, Steve te KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE NN15 5TE, GROOT BRITTANNIË (GB)

(33) Frankrijk (54) ARTICLE D'OPTIQUE COMPORTANT UN REVETEMENT EXTERNE HYDROPHOBE ET/OU OLEOPHOBE REVETU D'UNE COUCHE TEMPORAIRE

(72) WICH, Karl-heinz te 96364 MARKTRODACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 29.06.2011 TISCHER, Swen te 96465 (73) ESSILOR INTERNATIONAL NEUSTADT BEI COBURG, (Compagnie Générale d'Optique) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND te F-94220 CHARENTON-LE-PONT, (DE) Frankrijk (FR) (51) G02B 5/04 (72) HABASSI, Chefik te F-94220 G02B 27/64 CHARENTON LE PONT, Frankrijk

(32) 27.04.2006 (33) Nederland (54) GLASSES (47) 29.06.2011 (73) Stichting Right on Sight te 8194 LA VEESSEN (72) VAN DER HEIJDE, Gerrit Ludolph te 1399 GR MUIDERBERG LOUWERSE, Willem Peter te 1221 AW HILVERSUM (51) H04N 9/73 H04N 9/31

Nummer 27/11 G03B 21/26 G03B 21/13 (11) EP2191327 (21) EP08807570.0 (22) 08.09.2008 (31) 07116121 (32) 11.09.2007 (33) Europees Octrooi Bureau

93 C09B 67/50 (11) EP1673664 (21) EP04793438.5 (22) 07.10.2004 (31) 2003070060 (32) 08.10.2003 (33) Zuid-Korea

(54) Ambient lighting for an image projector

(54) METHOD FOR PREPARING OXYTITANIUM PHTHALOCYANINE CHARGE GENERATING MATERIAL

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

06 juli 2011 (72) Matsumoto, Kazuyoshi te TOKYO 143-8555, Japan (JP) Murano, Junichi te TOKYO 1438555, Japan (JP) Sugane, Hirofumi te TOKYO 1438555, Japan (JP) Satoh, Yuki te TOKYO 143-8555, Japan (JP) Mae, Toshiyuki te TOKYO 1438555, Japan (JP) (51) G03G 15/02 (11) EP1542087

(21) (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (73) Phthalos Co., Ltd. te BUSAN 608(22) te 5621 BA EINDHOVEN 080, Zuid-Korea (KR) (31) (72) PAULUSSEN, Elvira, J., M. te NL(72) KWON, Jong Ho te KAEUNDAE-GU, 5656 AE EINDHOVEN BUSAN 612-778, Zuid-Korea (KR) (32) MILOSEVSKI, Vlatko te NL-5656 JUNG, Ki Suck te NAM-GU, BUSAN (33) AE EINDHOVEN 608-021, Zuid-Korea (KR) (54) LENDERINK, Egbert te NL-5656 SON, Woo Ho te NAM-GU, BUSAN AE EINDHOVEN 608-021, Zuid-Korea (KR) WANG, Lingli te NL-5656 AE PARK, Seong Soo te NAM-GU, EINDHOVEN BUSAN 608-090, Zuid-Korea (KR) (47) SORMANI, Joseph, L., A., M. te NLKO, Jin Phil te BUSAN 602-022, (73) 5656 AE EINDHOVEN Zuid-Korea (KR) JUNG, Hyun Suk te HAEUNDAE(51) G03F 1/14 (72) GU, BUSAN 612-741, Zuid-Korea (11) EP2113809 (KR) (21) EP09159299.8 (51) G03G 9/135 (22) 04.05.2009

G03G 9/097

EP04027637.0 22.11.2004 2003390063 20.11.2003 Japan Methods of producing a photoconductor unit for charging evenly a photoconductive surface 29.06.2011 Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 143-8555, Japan (JP) Kosuge, Akio te TOKYO, 1438555, Japan (JP) Ono, Hiroshi te TOKYO, 143-8555, Japan (JP) Yoshino, Kaoru te TOKYO, 1438555, Japan (JP)

(31) 2008120664

(11) EP2102713

(32) 02.05.2008

(21) EP07869794.3

(51) G03G 15/08

(33) Japan

(22) 21.12.2007

(11) EP1555582

(54) Pellicle and method for fabrication thereof

(31) 651281

(21) EP05008614.9

(32) 09.01.2007

(22) 31.01.2002

(47) 29.06.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 2001023597 2001035481 2001400638

(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te TOKYO 100-0004, Japan (JP)

(54) CHARGE ADJUVANTS IN ELECTROSTATIC INKS

(72) Akiyama, Shoji, Shin- Etsu (47) 29.06.2011 Chemical Co., Ltd. te ANNAKASHI, GUNMA 379-0195, Japan (JP) (73) Hewlett-Packard Development Company, L.P. te HOUSTON, TX Shindo, Toshihiko, Shin- Etsu 77070, Verenigde Staten van Chemical Co., Ltd. te ANNAKAAmerika (US) SHI, GUNMA 379-0195, Japan (JP) Kubota, Yoshihiro, Shin- Etsu (72) SILCOFF, Elliad te 76101 NESS Chemical Co., Ltd. te ANNAKAZIONA REHOVAT, Israël (IL) SHI, GUNMA 379-0195, Japan (JP) ISRAEL, Yaffa te 76101 NESS ZIONA REHOVAT, Israël (IL) (51) G03F 7/20 KATZ, Gregory te 76101 NESS (11) EP2255252 ZIONA REHOVAT, Israël (IL) TEISHEV, Albert te 76101 NESS (21) EP09711636.2 ZIONA REHOVAT, Israël (IL) (22) 10.02.2009 (31) MI20080282 (32) 22.02.2008 (33) Italië (54) LITHOGRAPHY APPARATUS USING EXTREME UV RADIATION AND HAVING A VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS SORBING MEMBER COMPRISING A GETTER MATERIAL (47) 29.06.2011 (73) SAES GETTERS S.p.A. te 20020 LAINATE (MILANO), Italië (IT)

(32) 31.01.2001 13.02.2001 28.12.2001 (33) Japan Japan Japan (54) Toner container and image forming apparatus using the same (47) 29.06.2011 (73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 143-8555, Japan (JP)

(51) G03G 15/00 F16C 35/06 F16C 25/08

(72) Sudo, Kazuhisa te KAWASAKI-SHI KANAGAWA, Japan (JP) Hattori, Yoshio te KAWASAKI-SHI KANAGAWA 213-0025, Japan (JP)

(11) EP1806628

(51) G03G 21/18

(21) EP06127361.1

(11) EP2110716

(22) 29.12.2006

(21) EP08165976.5

(31) 2006001721

(22) 07.10.2008

(32) 06.01.2006

(31) 20080015800

(33) Japan

(32) 21.02.2008

(54) Image forming apparatus with lever for operating a pressing (72) MANINI, Paolo te I-20148 MILANO member for positioning of MI, Italië (IT) photoconductor axis CONTE, Andrea te I-20154 (47) 29.06.2011 MILANO MI, Italië (IT) (73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO (51) G03G 5/04 143-8555, Japan (JP)

(33) Zuid-Korea (54) Image forming apparatus (47) 29.06.2011 (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)

Nummer 27/11

94

(72) Jeon, In Cheol te GYEONGGI-DO YONGIN-SI, Zuid-Korea (KR) Kim, Sung Gi te SEOUL, ZuidKorea (KR)

(51) G05B 19/00

(51) G04B 3/04

(21) EP04799397.7

(11) EP2107432 (21) EP08153922.3 (22) 01.04.2008 (54) Dispositif de commande à poussoir pour montre

DUITSLAND (DE) (11) EP1690144 (22) 26.11.2004 (31) 705903 (32) 28.11.2003 (33) IJsland

(47) 29.06.2011

(54) A METHOD AND A SYSTEM FOR TRACING FOOD ITEMS

(73) Montres Rado S.A. te 2543 LENGNAU B. BIEL, Zwitserland (CH)

(47) 29.06.2011 (73) Marel HF. te 210 GARDABAER, IJsland (IS)

(72) Tschumi, Philipp te 4523 NIEDERWIL, Zwitserland (CH) Briswalter, Sébastien te 68480 PFETTERHOUSE, Frankrijk (FR) Brunner, Vincent te 2722 LES REUSSILLES, Zwitserland (CH)

(72) GUDJONSSON, Petur te IS-108 REYKJAVIK, IJsland (IS) KRISTINSSON, Kristinn, A. te IS110 REYKJAVIK, IJsland (IS) HALLVARDSSON, Kristjan te IS200 KOPAVOGUR, IJsland (IS) THORVALDSSON, Bjorn te IS-210 GARDABAER, IJsland (IS)

(51) G04C G04B G04B G04B

17/00 45/00 19/20 19/00

(51) G05B 19/045 G05B 19/042

(11) EP1941327

(11) EP1581841

(21) EP06794874.5

(21) EP04701191.1

(22) 23.10.2006

(22) 09.01.2004

(31) 0521765

(31) 438847 P 755048

(32) 25.10.2005 (33) GROOT BRITTANNIË (54) CLOCK (47) 29.06.2011

(32) 09.01.2003 08.01.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(73) FROMANTEEL LIMITED te ISLE OF (54) METHODS AND APPARATUSES MAN IM4 1HB, GROOT FOR EVALUATION OF REGULAR BRITTANNIË (GB) EXPRESSIONS OF ARBITRARY SIZE (72) TAYLOR, John, Crawshaw te ISLE (47) 29.06.2011 OF MAN IM4 1HB, GROOT (73) Cisco Technology, Inc. te SAN BRITTANNIË (GB) JOSE, CA 95134-1706, Verenigde HUXLEY, Stewart, Leonard te Staten van Amerika (US) CAMBRIDGE CB3 0QA, GROOT (72) SHARANGPANI, Harshvardhan te BRITTANNIË (GB) SANTA CLARA, CA 95051, (51) G06N 3/08 Verenigde Staten van Amerika G05B 13/02 (US) (11) EP2097793 PATIL, Rajesh te SANTA CLARA, CA 95051, Verenigde Staten van (21) EP07857885.3 Amerika (US) (22) 19.12.2007 KHARE, Manoj te ////, Verenigde (31) 102007001026 Staten van Amerika (US) FIELDEN, Kent te ////, Verenigde (32) 02.01.2007 Staten van Amerika (US) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ARORA, Judge Kennedy, Cisco (54) VERFAHREN ZUR Systems, Inc. te SAN JOSE, CA RECHNERGESTÜTZTEN 95134, Verenigde Staten van STEUERUNG UND/ODER Amerika (US) REGELUNG EINES TECHNISCHEN (51) G05B 19/042 SYSTEMS B60R 25/02 (47) 29.06.2011 (11) EP2171552 (73) Siemens Aktiengesellschaft te (21) EP08774956.0 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 10.07.2008 (DE) (31) 102007033365 (72) SCHÄFER, Anton Maximilian te 80801 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) UDLUFT, Steffen te 82223 EICHENAU, BONDSREPUBLIEK

(32) 16.07.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) EINE EIN TEMPERATURABHÄNGIGES SIGNAL LIEFERNDE WATCHDOG-

06 juli 2011 SCHALTUNG FÜR EINEN MIKROCONTROLLER EINER ELV (47) 29.06.2011 (73) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG te 42551 VELBERT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHINDLER, Mirko te 42549 VELBERT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHUMACHER, Helmut te 48653 COESFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WEBER, Franz-Josef te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FELDSIEPER, Marc te 45529 HATTINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G05B 19/4099 (11) EP2002318 (21) EP07754852.7 (22) 28.03.2007 (31) 278050 (32) 30.03.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A METHOD OF UNDER-SIZING ELECTRODES FOR POLYGONAL ORBIT ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING (47) 29.06.2011 (73) Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. te PLANO, TX 75024, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GASPARRAJ, Edwin te MILFORD, OH 45150, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G05B 23/02 (11) EP1434117 (21) EP02762888.2 (22) 28.08.2002 (31) 2001268718 (32) 05.09.2001 (33) Japan (54) WORK MACHINE MAINTENANCE SYSTEM (47) 29.06.2011 (73) Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. te BUNKYO-KU TOKYO 112-0004, Japan (JP) (72) SHIBATA, Koichi te NIIHARI-GUN, IBARAKI 315-0051, Japan (JP) WATANABE, Hiroshi te USHIKUSHI, IBARAKI 300-1236, Japan (JP) SUGIYAMA, Genroku te RYUGASAKI-SHI, IBARAKI 3010043, Japan (JP) ADACHI, Hiroyuki te TSUCHIURASHI, IBARAKI 300-0023, Japan (JP) (51) G05B 23/02 (11) EP2179337 (21) EP08786984.8 (22) 07.08.2008 (31) 200701144

Nummer 27/11 (32) 13.08.2007 (33) Denemarken (54) MONITORING OF BLADE FREQUENCIES OF A WIND TURBINE (47) 29.06.2011 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

95 CONTROL SYSTEM AND METHOD (47) 29.06.2011

(US)

(51) G05D 1/10

(31) 670419 670143 669825 669357 670368 670418 670420 670417 670041

(22) 15.10.2007 (54) Method and apparatus for generating at least one voted flight trajectory of a vehicle (47) 29.06.2011 (73) SAAB AB te 581 88 LINKÖPING, Zweden (SE) (72) Gustafsson, Daniel te 60218 NORRKÖPING, Zweden (SE) (51 G05D 16/06 ) F24D 10/00 F16K 7/12 (11 EP1979796 )

(72) KUNZLER, Patrik te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) MITCHELL, William te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G06F 1/32 (11) EP1451669

(21) EP07118517.7

(54) 3D MOTION CONTROL SYSTEM AND METHOD

(73) Draeger Medical Systems, Inc. te (47) 29.06.2011 TELFORD, PA 18969, Verenigde (73) Massachusetts Institute of Staten van Amerika (US) Technology te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, (72) MOUNTAIN, Michael, F. te Verenigde Staten van Amerika DOYLESTON, PA 18901, (US) Verenigde Staten van Amerika

(72) EGEDAL, Per te DK-7400 HERNING, Denemarken (DK) STIESDAL, Henrik te DK-5000 ODENSE C, Denemarken (DK) (11) EP2051151

06 juli 2011

(21) EP01977822.4 (22) 26.09.2001

(51) G06F 3/033 (11) EP1665024 (21) EP04762815.1 (22) 09.09.2004 (31) 502245 P (32) 12.09.2003

(32) 26.09.2000 26.09.2000 26.09.2000 26.09.2000 26.09.2000 26.09.2000 26.09.2000 26.09.2000 26.09.2000

(54) A SYSTEM AND METHOD OF DETERMINING A POSITION OF A RADIATION SCATTERING/REFLECTING ELEMENT (47) 29.06.2011

(31 102006004183 ) (32 27.01.2006 )

(54) Method and system for controlling thermal cycles

(11) EP0974892

(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND )

(47) 29.06.2011

(22) 21.07.1999

(22 25.01.2007 )

(54 )

(47 ) (73 ) (72 )

van van van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(73) FlatFrog Laboratories AB te 226 60 LUND, Zweden (SE)

(33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

(21 EP07702455.2 )

Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Oracle America, Inc. te VENTILANORDNUNG ZUM REDWOOD CITY, CA 94065, ANSCHLIESSEN EINES Verenigde Staten van Amerika WÄRMETAUSCHERS EINER (US) WARMWASSERENTNAHMEVORRICHTUNG (72) MIROV, Russell, N. te LOS ALTOS, AN EIN FERNWÄRMENETZ CA 94024, Verenigde Staten van 29.06.2011 Amerika (US) CEKLEOV, Michel te MOUNTAIN VIEW, CA 94043, Verenigde Danfoss A/S te DK-6430 NORDBORG, Staten van Amerika (US) Denemarken (DK) YOUNG, Mark, S. te MOUNTAIN MØLBÆK, Jens Jørgen te DK-6430, VIEW, CA 94040, Verenigde NORDBORG, Denemarken (DK) Staten van Amerika (US) HUDOKLIN, Urh te SI-8210 TREBNJE, BALDWIN, William, M. te SAN Slovenië (SI) JOSE, CA 95127, Verenigde VIDIC, Tomaz te SI-1251 MORAVCE, Staten van Amerika (US) Slovenië (SI)

(51) G05D 23/19 (11) EP1379928 (21) EP02721758.7 (22) 16.04.2002 (31) 283972 P (32) 16.04.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INFANT SUPPORT THERMAL

(51) G06F 3/01 G05B 19/409 A63F 13/08

(72) ELIASSON, Jonas, Ove, Philip te DK-2500 VALBY, Denemarken (DK) STERGAARD, Jens, Wagenblast, Stubbe te DK-4320 LEJRE, Denemarken (DK) (51) G06F 3/12 (21) EP99305793.4 (31) 20614498 (32) 22.07.1998 (33) Japan (54) Printing system, printer and print server (47) 29.06.2011 (73) Seiko Epson Corporation te SHINJUKU-KU TOKYO 163-0811, Japan (JP) (72) Shima, Toshihiro te SUWA-SHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP) (51) G06F 9/50 (11) EP1565818 (21) EP03769672.1 (22) 27.10.2003 (31) 306301

(11) EP2220550

(32) 27.11.2002

(21) EP08854995.1

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 18.11.2008 (32) 26.11.2007

(54) AUTOMATED POWER CONTROL POLICIES BASED ON APPLICATION-SPECIFIC REDUNDANCY CHARACTERISTICS

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 29.06.2011

(31) 945063

Nummer 27/11

96

(73) International Business Machines Corporation te ARMONK, NY 10504, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BIRAN, Ofer te 34748 HAIFA, Israël (IL) HARPER, Richard, Edwin te WINCHESTER, HAMPSHIRE SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË (GB) KRISHNAKUMAR, Srirama, Mandyam te WHITE PLAINS, NY 10607, Verenigde Staten van Amerika (US) MACKENZIE, Bruce, Kenneth te AUSTIN, TX 78746, Verenigde Staten van Amerika (US) PRUETT, Gregory, Brian te RALEIGH, NC 27614, Verenigde Staten van Amerika (US) YASSOUR, Ben-Ami c/o IBM United Kingdom Limited te HAMPSHIRE SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË (GB)

Amerika (US) HORTON, William, R. te THREE RIVERS, MI 49093, Verenigde Staten van Amerika (US) GAINES, Michael, H. te KALAMAZOO, MI 49009, Verenigde Staten van Amerika (US) HELLMAN, Michael, P. te PORTAGE, MI 49024, Verenigde Staten van Amerika (US) GRUBKA, Lawrence, J. te VICKSBURG, MI 49097, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G06F 13/362 (11) EP1769370 (21) EP05738907.4 (22) 15.04.2005 (31) 710030

06 juli 2011 KOMMUNIKATIONSTEILNEHMERN IN EINEM BUSSYSTEM (47) 29.06.2011 (73) SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG te 76646 BRUCHSAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SIMON, Olaf te 76646 BRUCHSAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G06K 7/00 (11) EP2095292 (21) EP07862916.9 (22) 13.12.2007 (31) 638894 (32) 14.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) SIGNAL-PROCESSING SYSTEMS AND METHODS FOR RFID-TAG SIGNALS

(51) G06F 11/14

(54) DATA PROCESSING SYSTEM

(47) 29.06.2011

(11) EP2229629

(47) 29.06.2011

(21) EP08864195.6

(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te SCHENECTADY, NY 12345, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Corning Cable Systems LLC te HICKORY, NC 28601, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 04.12.2008 (31) 0708519

(32) 14.06.2004

(32) 06.12.2007

(72) WELLS, Owen, N. te RUCKERSVILLE, VA 22968, Verenigde Staten van Amerika (54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE (US) SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DE HIRANANDANI, Rajesh te DONNEES NUMERIQUES CHARLOTTESVILLE, VA 22911, CONSERVEES EN MEMOIRE DANS Verenigde Staten van Amerika UNE INSTALLATION (US) INFORMATIQUE, AINSI QUE SUPPORT DE DONNEES LISIBLE (51) G06F 9/46 PAR UN ORDINATEUR G06F 13/40 MEMORISANT LES INSTRUCTIONS G06F 13/38 DUDIT PROCEDE (11) EP2137628 (33) Frankrijk

(47) 29.06.2011

(21) (73) F-SECURE SDC te 33520 BRUGES, (22) Frankrijk (FR) (31) (72) Camborde, Christophe te 75013 (32) PARIS, Frankrijk (FR) (33) (51) G06F 11/30

EP08736222.4

(72) DOWNIE, John D. te PAINTED POST, NY 14870, Verenigde Staten van Amerika (US) SUTHERLAND, James S. te CORNING, NY 14830, Verenigde Staten van Amerika (US) NEDERLOF, Leo te 1880 KAPELLEOP-DEN-BOS, België (BE) WAGNER, Richard E. te PAINTED POST, NY 14870, Verenigde Staten van Amerika (US) WHITING, Matthew S. te LAWRENCEVILLE, PA 16929, Verenigde Staten van Amerika (US)

15.04.2008

(51) H01L 23/485 G06K 19/077

785345

(11) EP1500041

17.04.2007

(21) EP03710126.8

Verenigde Staten van Amerika

(22) 03.04.2003

(54) CLOCKED PORTS

(31) 02100383

(11) EP1831767

(47) 29.06.2011

(32) 16.04.2002

(21) EP05849409.7

(73) Xmos Ltd te BRISTOL BS1 4PB, GROOT BRITTANNIË (GB)

(33) Europees Octrooi Bureau

G01F 17/00

(22) 07.12.2005 (31) 6789 199042 (32) 08.12.2004 08.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) STEAM TRAP MONITORING (47) 29.06.2011 (73) ARMSTRONG INTERNATIONAL, INC. te STUART FL 34996, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ARMSTRONG, David, M. te STUART, FL 34996, Verenigde Staten van Amerika (US) CHESKATY, Rex te STUART, FL 34994, Verenigde Staten van

(54) MODULE FOR A DATA CARRIER (72) MAY, Michael David te BRISTOL WITH IMPROVED BUMP BS8 2EJ, GROOT BRITTANNIË (GB) COUNTERPARTS HEDINGER, Peter te BRISTOL (47) 29.06.2011 BS10 5EJ, GROOT BRITTANNIË (73) W.C. Heraeus GmbH te 63450 (GB) HANAU, BONDSREPUBLIEK DIXON, Alastair te BRISTOL BS7 DUITSLAND (DE) OXD, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) MOLL, Rainer te NL-5656 AA (51) H04L 29/12 EINDHOVEN G06F 13/38 RABE, Michael te NL-5656 AA (11) EP1958074 EINDHOVEN (21) EP06806253.8 (51) G06Q 10/00 (22) 13.10.2006

G05B 15/02

(31) 102005056294

(11) EP2264656

(32) 24.11.2005

(21) EP10005938.5

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 09.06.2010

(54) ZUORDNUNG VON STATIONSADRESSEN ZU

(31) 102009029933

Nummer 27/11 (32) 19.06.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Gebäudemanagementsystem (47) 29.06.2011 (73) Honeywell Technologies Sarl te 1180 ROLLE, Zwitserland (CH) (72) Ebert, Volker Frank te 70771 LEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73) (72)

(51) (11) (21) (22) (31)

(32) 10.12.2003 10.12.2003 (33) Japan Japan (54) Image processing method and apparatus, and program

06 juli 2011 APPARATUS (47) 29.06.2011 (73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571, Japan (JP)

(47) 29.06.2011

(72) ISHIKAWA, Tomoyasu te TOYOTASHI AICHI 471-8571, Japan (JP)

(73) Sony Corporation te TOKYO, Japan (JP)

(51) G07C 9/02 E06B 11/08

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(11) EP1857983 (72) Kobayashi, Seiji te SHINAGAWA(21) EP06010071.6 KU TOKYO, Japan (JP) (22) 16.05.2006 Oyaizu, Hideki te SHINAGAWA-KU EP2209089 (54) Durchgangssperre mit einer die TOKYO, Japan (JP) EP09178191.4 Anwesenheit einer Person Hirasawa, Yasutaka te innerhalb der Durchgangssperre SHINAGAWA-KU TOKYO, Japan (JP) 07.12.2009 detektierenden Sensorik 0950328 (51) G06T 7/20 (47) 29.06.2011 20.01.2009 (11) EP1805715 (73) Scheidt & Bachmann Gesellschaft Frankrijk (21) EP05796771.3 mit beschränkter Haftung te Method, device and storage (22) 24.10.2005 41238 MÖNCHENGLADBACH, medium for displaying a map BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 0424030 (DE) 29.06.2011 (32) 28.10.2004 (72) Miller, Norbert Dr. te 41063 Alcatel Lucent te 75008 PARIS, (33) GROOT BRITTANNIË MÖNCHENGLADBACH, Frankrijk (FR) (54) A METHOD AND SYSTEM FOR BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Houllier, Jean-Roch te BP 57 PROCESSING VIDEO DATA (DE) 78141 VELIZY, Frankrijk (FR) Sauermann, Michael te 41189 (47) 29.06.2011 Brethereau, Alain te BP 57 78141 MÖNCHENGLADBACH, VELIZY, Frankrijk (FR) (73) BRITISH TELECOMMUNICATIONS BONDSREPUBLIEK DUITSLAND De Mathan, Béatrix te BP 57 public limited company te (DE) 78141 VELIZY, Frankrijk (FR) LONDON EC1A 7AJ, GROOT (51) G08B 29/18 BRITTANNIË (GB) G06T 5/00 G08B 17/107 (72) LEI, Bangjun te IPSWICH SUFFOLK EP1751714 IP4 2RT, GROOT BRITTANNIË (GB) (11) EP2093734 EP05739405.8 XU, Li-Qun te IPSWICH SUFFOLK (21) EP08101744.4 IP5 2GT, GROOT BRITTANNIË (GB) 13.05.2005 (22) 19.02.2008 04011386 (51) G07B 17/00 (54) Rauchmelder mit zeitlicher 570493 P (11) EP1713034 Auswertung eines

(51) G09B 29/00 G06T 3/40 G06F 3/048 (11)

97

(32) 13.05.2004 13.05.2004

(33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) COMPUTERISED CORTEX BOUNDARY EXTRACTION FROM MR IMAGES (47) 29.06.2011

(21) EP05008134.8 (22) 14.04.2005 (54) Self-service mail accepting machine (47) 29.06.2011 (73) Samkeong Hitec Co., Ltd. te KYONGGI-DO, 411-722, ZuidKorea (KR)

Rückstreusignals, Testverfahren für Funktionsfähigkeit eines Rauchmelders

(47) 29.06.2011 (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Loepfe, Markus Dr. te 8706 (72) Kim, Dong-Soo te KOYANG-SI, FELDMEILEN, Zwitserland (CH) KYONGGI-DO 411-722, Zuid-Korea Tenchio, Georges A. Dr. te 8123 (72) ESKILDSEN, Simon, Fristed te DK(KR) EBMATINGEN, Zwitserland (CH) 9220 AALBORG, Denemarken Park, Kyung-Taek te KOYANG-SI, Müller, Kurt Dr. te 8708 (DK) KYONGGI-DO 411-722, Zuid-Korea MÄNNEDORF, Zwitserland (CH) ULDAHL, Mark te 9530 (KR) Vollenweider, Walter te 6312 STØVRING, Denemarken (DK) Lee, Kwon-Ho te KOYANG-SI, STEINHAUSEN, Zwitserland (CH) ØSTERGAARD, Lasse, Riis te DKKYONGGI-DO 411-722, Zuid-Korea (51) G08G 1/042 9310 VODSKOV, Denemarken (KR) (DK) (11) EP1846905 Kim, Jae-Sung te KOYANG-SI, PRISAK, Anders te 216 92832 KYONGGI-DO 411-722, Zuid-Korea (21) EP06710330.9 FULLERTON, Verenigde Staten (KR) (22) 07.02.2006 van Amerika (US) (51) G07C 5/08 (31) 200500068 (51) G06T 5/50 (11) EP2229662 G06T 5/00 (32) 07.02.2005 (73) Aalborg Universitet te 9220 AALBORG Ø, Denemarken (DK)

G06T 3/40

(21) EP08860080.4

(11) EP1643442

(22) 04.12.2008

(21) EP05027806.8

(31) 2007320992

(22) 08.12.2004

(32) 12.12.2007

(31) 2003412500 2003412499

(33) Japan (54) VEHICLE INFORMATION STORAGE

(33) België (54) DEVICE FOR DETECTING VEHICLES AND TRAFFIC CONTROL SYSTEM EQUIPPED WITH A DEVICE OF THIS TYPE (47) 29.06.2011

Nummer 27/11 (73) Traficon NV te 8501 BISSEGEM, België (BE) (72) VERSAVEL, Jo te B-8500 KORTRIJK, België (BE)

98 (73) Honeywell International Inc. te MORRISTOWN, NJ 07962, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 2006298227

(72) Judd, Thomas D. te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, Verenigde Staten van Amerika (US) McGuffin, Thomas E. te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 01.11.2006

(51) G08G 5/04

(51) G08G 1/16 B60W 30/08 (11) EP2084690 (21) EP07866623.7 (22) 01.11.2007

(33) Japan (54) CRUISE CONTROL PLAN EVALUATION DEVICE AND METHOD

(11) EP1974333 (21) EP06820631.7 (22) 21.12.2006

(47) 29.06.2011

(31) 0526432

(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha te AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP)

(32) 23.12.2005

(72) TAGUCHI, Koji te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP) DOI, Tomoyuki te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP) (51) G08G 1/16 (11) EP2193513 (21) EP08786242.1 (22) 18.07.2008 (31) 102007040989 (32) 29.08.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG VON FAHRZEUGEN UND DEREN ANNÄHERUNGSWINKEL (47) 29.06.2011 (73) Continental Teves AG & Co. OHG te 60488 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ADC Automotive Distance Control Systems GmbH te 88131 LINDAU/BODENSEE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) STÄHLIN, Ulrich Dr. te 65670 ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DIEBOLD, Jürgen te 65760 ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MEHR, Wilfried Dr. te A-6922 WOLFURT, Oostenrijk (AT) (51) H04L 29/06 G08G 5/00 (11) EP2211323 (21) EP10150468.6 (22) 11.01.2010 (31) 358918 (32) 23.01.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Method of formulating response to expired timer for data link message (47) 29.06.2011

06 juli 2011 (FR) (72) Do Carmo, Serge José te 77340 PONTAULT-COMBAULT, Frankrijk (FR) (51) G09F 13/04 G02B 6/00 F21S 8/00 (11) EP2101309 (21) EP09152944.6 (22) 16.02.2009 (31) 3672008 4552008 15292008 (32) 13.03.2008 27.03.2008 26.09.2008

(33) GROOT BRITTANNIË

(33) Zwitserland Zwitserland Zwitserland

(54) AIR TRAFFIC CONTROL

(54) Leuchtkasten für Werbeflächen

(47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

(73) NATS (en route) public limited (73) Burri public elements AG te 8152 company te LONDON WC2E 7EN, GLATTBRUGG, Zwitserland (CH) GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Burri, Martin te 8302 KLOTEN, (72) PEMBER, Stephen James te 4000 Zwitserland (CH) PARKWAY, WHITELEY, FAREHAM, (51) G09G 3/36 HANTS PO15 7FL, GROOT G02B 5/122 BRITTANNIË (GB) G02B 27/28 ROBERTS, Alison Laura Udal te (11) EP1946290 4000 PARKWAY, WHITELEY, FAREHAM, HANTS PO15 7FL, (21) EP06827272.3 GROOT BRITTANNIË (GB) (22) 01.11.2006 (51) G08G 5/04

(31) 732089 P

(11) EP1969576

(32) 01.11.2005

(21) EP06820617.6

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 21.12.2006 (31) 0526433

(54) POLARIZATION COUPLING CUBECORNER RETRO-REFLECTORS

(32) 23.12.2005

(47) 29.06.2011

(33) GROOT BRITTANNIË

(73) The Arizona Board of Regents on behalf of the University of Arizona te TUCSON, AZ 85721-0158, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) AIR TRAFFIC CONTROL (47) 29.06.2011

(73) NATS (en route) public limited company te LONDON WC2E 7EN, (72) Crabtree, Karlton te TUSCON, AZ GROOT BRITTANNIË (GB) 85712, Verenigde Staten van (72) PEMBER, Stephen, James te Amerika (US) LONDON WC2E 7EN, GROOT Chipman, Russell A. te TUSCON, BRITTANNIË (GB) AZ 85716, Verenigde Staten van ROBERTS, Alison, Laura, Udal te Amerika (US) LONDON WC2E 7EN, GROOT (51) H04H 20/89 BRITTANNIË (GB) G10L 19/00 (51) G09F 7/12 G09F 7/04 G09F 21/04 (11) EP1700288 (21) EP04816371.1 (22) 13.12.2004 (31) 0315596 (32) 31.12.2003 (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF POUR MAINTENIR UN SUPPORT PUBLICITAIRE (47) 29.06.2011 (73) Do Carmo, Serge José te 77340 PONTAULT-COMBAULT, Frankrijk

(11) EP1393303 (21) EP02727860.5 (22) 08.05.2002 (31) 854143 (32) 11.05.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INTER-CHANNEL SIGNAL REDUNDANCY REMOVAL IN PERCEPTUAL AUDIO CODING (47) 29.06.2011 (73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) (72) WANG, YE te FIN-33720 TAMPERE,

Nummer 27/11 Finland (FI) VILERMO, Miikka te FIN-33720 TAMPERE, Finland (FI) (51) G10L 19/08 (11) EP1836699 (21) EP06709052.2 (22) 09.01.2006 (31) 0500272 (32) 11.01.2005 (33) Frankrijk (54) Procédé et dispositif de codage audio optimisé entre deux modèles de prediction à long terme (47) 29.06.2011 (73) FRANCE TELECOM te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (72) GHENANIA, Mohamed te 72100 LE MANS, Frankrijk (FR) LAMBLIN, Claude te 22700 PERROS GUIREC, Frankrijk (FR) (51) H03G 3/34 H03G 3/30 H03G 3/20 G10L 21/02

99 G11B 23/40 (11) EP1845522 (21) EP07007642.7 (22) 13.04.2007 (31) 2006110770 (32) 13.04.2006 (33) Japan

06 juli 2011 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea Zuid-Korea (54) HIGH-DENSITY READ-ONLY OPTICAL DISC, AND OPTICAL DISC APPARATUS AND METHOD USING THE SAME BACKGROUND OF THE INVENTION

(47) (54) Optical disc image drawing (73) method, optical disc image drawing program, and optical disc image drawing system (72) (47) 29.06.2011 (73) YAMAHA CORPORATION te HAMAMATSU-SHI SHIZUOKA-KEN, Japan (JP) (72) Mushikabe, Kazuya te HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan (JP) Itoga, Hisanori te HAMAMATSUSHI, SHIZUOKA-KEN, Japan (JP) Fushiki, Tatsuo te HAMAMATSUSHI, SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)

29.06.2011 LG Electronics, Inc. te SEOUL 150-010, Zuid-Korea (KR) KIM, Jin-Yong, 109-602, Seonkyung Apt. te SEONGNAM, KYUNGGI-DO 463-928, Zuid-Korea (KR) PARK, Kyung-Chan, 75-201, Hyundai Apt. te SEOUL 135-110, Zuid-Korea (KR) SUH, Sang-Woon, 110-709, Hyundai Apt., 1346 te SEOUL 137-861, Zuid-Korea (KR) SHIN, Yun-Sup, 811-1403, Daewon Apt., te SUNGNAM-SI, KYUNGGDO 463-717, Zuid-Korea (KR)

(51) G11B 7/24 G11B 7/007

(51) G11B 7/257

(11) EP2073199

(11) EP2115745

(11) EP2230664

(21) EP09152202.9

(21) EP08708690.6

(21) EP09004056.9

(22) 27.12.2000

(22) 05.02.2008

(22) 20.03.2009

(31) 2000006593 2000187259

(31) 0700938

(32) 14.01.2000 22.06.2000

(33) Frankrijk

(54) Method and apparatus for attenuating noise in an input signal (47) 29.06.2011 (73) Harman Becker Automotive Systems GmbH te 76307 KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Iser, Bernd te 89077 ULM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schmidt, Gerhard te 89081 ULM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Roder, Mathias te 61231 BAD NAUHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G10L 21/04 G10H 1/00 (11) EP1806740 (21) EP05800146.2 (22) 27.10.2005 (31) 2004311637 (32) 27.10.2004 (33) Japan (54) PITCH CONVERTING APPARATUS (47) 29.06.2011

(33) Japan Japan (54) Optical disc and optical disc address reading apparatus and method (47) 29.06.2011 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Shigeru, Furumiya, c/o Panasonic Corporation Co., Ltd. te CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan (JP) Hiromichi, Ishibashi, c/o Panasonic Corporation Co., Ltd. te CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan (JP) Takashi, Ishida, c/o Panasonic Corporation te CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan (JP) Yoshiharu, Kobayashi, c/o Panasonic Corporation Co., Ltd. te CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan (JP) (51) G11B 7/24 G11B 7/007

(73) YAMAHA CORPORATION te (11) EP1504446 HAMAMATSU-SHI SHIZUOKA-KEN, (21) EP03721120.8 Japan (JP) (22) 30.04.2003 (72) FUJISHIMA, Takuya, Yamaha Corporation te HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 430-8650, Japan (JP) BONADA, Jordi te 08003 BARCELONA, Spanje (ES)

(51) G11B 7/0037

(31) 2002023983 2002054705 2002077358 (32) 01.05.2002 10.09.2002 06.12.2002

(32) 09.02.2007 (54) SUPPORT DE STOCKAGE D'INFORMATIONS OPTIQUES A HAUTE RESOLUTION (47) 29.06.2011 (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (72) HYOT, Bérangère te F-38320 EYBENS, Frankrijk (FR) POUPINET, Ludovic te F-38360 SASSENAGE, Frankrijk (FR) ANDRE, Bernard te F-38950 QUAIX EN CHARTREUSE, Frankrijk (FR) CHATON, Patrick te F-38570 THEYS, Frankrijk (FR) (51) G11B 7/26 G11B 7/007 (11) EP2146347 (21) EP09170807.3 (22) 16.03.2004 (31) 2003108549 (32) 14.04.2003 (33) Japan (54) Manufacturing method for optical recording medium (47) 29.06.2011 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP) (72) Kawaguchi, Yuko, c/o Panasonic Corp./Int. Prop. te CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan (JP)

Nummer 27/11 Tomiyama, Morio, c/o Panasonic Corp./Int. Prop. te CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan (JP) Abe, Shinya, c/o Panasonic Corp./Int. Prop. te CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan (JP) Ohno, Eiji, c/o Panasonic Corp./Int. Prop. te CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan (JP)

100 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea (54) Optical disc, method and apparatus for managing a defective area on an optical disc (47) 29.06.2011

06 juli 2011 G06K 19/077 (11) EP2100305 (21) EP07821310.5 (22) 15.10.2007 (31) 102006058352

(22) 18.08.2009

(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (32) (33) 721, Zuid-Korea (KR) (72) Park, Yong Cheol te GWACHON-SI (54) GYEONGGI-DO, 427-030, ZuidKorea (KR) (47) Kim, Sung Dae te GUNPO-SI, (73) GYEONGGI-DO 435-746, ZuidKorea (KR)

(31) 200910145927

(51) G11B 23/40

(32) 11.06.2009

(11) EP1665266

(33) China

(21) EP04782432.1

(54) Disc transporting device for a disc drive with a drawer and corresponding transporting method

(22) 26.08.2004

(51) G11B 23/40 G11B 17/10 (11) EP2261906 (21) EP09075373.2

(47) 29.06.2011

(31) 661394 (32) 12.09.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Datatronics Technology, Inc. te TAIPEI 11471, Taiwan (TW)

(54) OPTICAL DISK DRIVE FOCUSING APPARATUS

(72) Liu, Ming-hsun te 11471 TAIPEI, Taiwan (TW) Tsai, Chung-hsuan te 11471 TAIPEI, Taiwan (TW) Liu, Chih-sheng te 11471 TAIPEI, Taiwan (TW)

(73) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te HOUSTON, TX 77070, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G11B 20/22 G11B 20/18 G11B 20/10 (11) EP2093762 (21) EP09007788.4 (22) 30.09.2003 (31) 20020059341 20030011832

(47) 29.06.2011

(72) HANKS, Darwin, Mitchel te FORT COLLINS, CO 80525, Verenigde Staten van Amerika (US) SALKO, Mike te CORVALLIS OREGON 97330-4239, Verenigde Staten van Amerika (US) VAN BROCKLIN, Andrew, L. te CORVALLIS, OR 97330, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 30.09.2002 25.02.2003

(51) G11C 8/12 G11C 5/02 G11C 5/00

(33) Zuid-Korea Zuid-Korea

(11) EP2175453 (21) EP09172675.2

(54) Write-once optical disc, and method and apparatus for recording management information on write-once optical disc

(22) 09.10.2009

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32)

(32) 10.10.2008 (33) Zuid-Korea

(54) Stacked memory device and method thereof LG Electronics Inc. te SEOUL 150(47) 29.06.2011 721, Zuid-Korea (KR) Park, Yong Cheol te GWACHON-SI (73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. te SUWON-SI GYEONGGI-DO GYEONGGI-DO, 427-030, Zuid442-742, Zuid-Korea (KR) Korea (KR) Kim, Sung Dae te GUNPO-SI (72) Park, Jae-chul te YONGIN-SI GYEONGGI-DO 435-746, ZuidGYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Korea (KR) Kim, Sun-il te YONGIN-SI GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) G11B 7/007 Kim, Sang-wook te YONGIN-SI G11B 20/18 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) EP2113921 Kim, Chang-jung te YONGIN-SI EP09009094.5 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Park, Young-soo te YONGIN-SI 01.10.2003 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) 20030005214 Kwon, Kee-won te YONGIN-SI 20030008564 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) 27.01.2003 te , Onbekend (ZZ) 11.02.2003 (51) G11C 5/14

(47) 29.06.2011 (73)

(31) 20080099778

11.12.2006 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MOBILE DATENSPEICHERVORRICHTUNG 29.06.2011 Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) BUSSER, Jens-Uwe te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) OTTO, Martin te 81737 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G11C G11C G11C G11C

7/22 7/10 11/4096 11/4076

(11) EP1439543 (21) EP04076067.0 (22) 03.08.2000 (31) 369515 (32) 06.08.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Multiple data rate memory (47) 29.06.2011 (73) Round Rock Research, LLC te MOUNT KISCO, NY 10549, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Porter, John D. te BOISE IDAHO 83709, Verenigde Staten van Amerika (US) Thompson, William N. te MERIDIAN IDAHO 83642, Verenigde Staten van Amerika (US) Weber, Larren Gene te CALDWELL IDAHO 83605, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H03K 3/356 G11C 7/10 (11) EP1093128 (21) EP00303330.5 (22) 19.04.2000 (31) 294280 (32) 19.04.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Data storage circuits using a low threshold voltage output enable circuit (47) 29.06.2011 (73) Texas Instruments Incorporated te DALLAS, TEXAS 75251, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Bosshart, Patrick W. te PLANO, TEXAS 75025, Verenigde Staten

Nummer 27/11 van Amerika (US)

101

06 juli 2011

(51) G11C 27/02

(22) 23.01.2009

(51) G11C 11/22

(11) EP2166541

(31) 102008008379

(11) EP1661141

(21) EP09170332.2

(32) 09.02.2008

(21) EP04781827.3

(22) 15.09.2009

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 20.08.2004

(31) 233463

(31) 648538

(32) 18.09.2008

(54) ABSCHIRMMATERIAL ZUM ABSCHIRMEN VON STRAHLUNG

(32) 25.08.2003

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) Leakage compensation for sample and hold devices

(54) A POLYMER MEMORY HAVING A FERROELECTRIC POLYMER MEMORY MATERIAL WITH CELL SIZES THAT ARE ASYMMETRIC (47) 29.06.2011 (73) Intel Corporation te SANTA CLARA, CA 95052-8119, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 29.06.2011 (73) Power Integrations, Inc. te SAN JOSE, CALIFORNIA 95138, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Wang, Zhao-Jun te SAN JOSE, CA 95132, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) ISENBERGER, Mark te CORRALES, (51) G21C 9/033 NM 87048, Verenigde Staten van (11) EP1958209 Amerika (US) (21) EP06818664.2 (51) G11C 16/02 (22) 20.11.2006 G11C 13/02 (31) 102005057249 G11C 13/00 (11) EP2132750

(32) 29.11.2005

(21) EP08708985.0

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 14.02.2008

(54) EINSPEISESYSTEM UND ZUGEHÖRIGES BETRIEBSVERFAHREN

(31) 679785 (32) 27.02.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) RECTIFYING ELEMENT FOR A CROSSPOINT BASED MEMORY ARRAY ARCHITECTURE (47) 29.06.2011 (73) International Business Machines Corporation te ARMONK, NY 10504, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GOPALAKRISHNAN, Kailash te SAN JOSE, CALIFORNIA 95123, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 29.06.2011 (73) AREVA NP GmbH te 91052 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MESETH, Johann te 64807 DIEBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G21C 19/20 G21C 19/105 (11) EP2044595 (21) EP07786220.9 (22) 20.07.2007 (31) 102006034680

(51) G11C 16/34

(32) 24.07.2006

(11) EP2005439

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP07758602.2

(54) BRENNELEMENT-LADEMASCHINE UND VERFAHREN ZUR HANDHABUNG VON BRENNELEMENTEN

(22) 15.03.2007 (31) 392265 391811 (32) 28.03.2006 28.03.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 29.06.2011 (73) Areva NP GmbH te 91050 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) EISNER, Jürgen te 63477 MAINTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WEIMER, Holger te 90617 PUSCHENDORF, (47) 29.06.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73) Sandisk Corporation te MILPITAS, BOTT, Edgar te 63755 ALZENAU, CA 95035, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (DE) (72) LEE, Shih-Chung te KATSURADAIMINAMI 2-19-16, (51) G21F 1/10 247-0033, Japan (JP) (11) EP2240940 MIWA, Toru te YOKOHAMA, KANAGAWA 244-0806, Japan (JP) (21) EP09708264.8 (54) PROGRAM TIME ADJUSTMENT AS FUNCTION OF PROGRAM VOLTAGE FOR IMPROVED PROGRAMMING SPEED

(47) 29.06.2011 (73) Engelmann, Hans-Jürgen te 31224 PEINE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Engelmann, Hans-Jürgen te 31224 PEINE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G21F 9/16 G21F 9/12 G21C 19/46 (11) EP2253000 (21) EP09711778.2 (22) 17.02.2009 (31) 0851023 (32) 18.02.2008 (33) Frankrijk (54) PROCEDE DE DECONTAMINATION D'UN EFFLUENT LIQUIDE RADIOACTIF EN UN OU PLUSIEURS ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS PAR EXTRACTION SOLIDE-LIQUIDE METTANT EN OEUVRE UNE BOUCLE DE RECYCLAGE (47) 29.06.2011 (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (72) PACARY, Vincent te F-30200 BAGNOLS SUR CEZE, Frankrijk (FR) BARRE, Yves te F-84100 UCHAUX, Frankrijk (FR) PLASARI, Edouard te F-54000 NANCY, Frankrijk (FR) (51) G21G 4/08 (11) EP2157583 (21) EP08075710.7 (22) 18.08.2008 (54) Strontium-82/rubidium-82 generator, method for producing a rubidium-82 comprising diagnostic agent, said diagnostic agent and its use in medicine (47) 29.06.2011 (73) Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis te 5211 RW 'S-HERTOGENBOSCH (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Claessens, Roland Anthonius Maria Johannes te 6596 BN MILSBEEK (51) H01M 6/18 H01M 10/0565 H01M 10/0525 H01G 9/038 H01B 1/06 (11) EP2063435 (21) EP07806951.5

Nummer 27/11 (22) 07.09.2007 (31) 2006245331 (32) 11.09.2006 (33) Japan (54) NOVEL POLYMER ELECTROLYTE AND ELECTROCHEMICAL DEVICE (47) 29.06.2011 (73) Asahi Kasei Kabushiki Kaisha te OSAKA-SHI OSAKA 530-8205, Japan (JP) (72) YOSHINO, Akira te TOKYO; 1008440, Japan (JP) SHOBUKAWA, Hitoshi te TOKYO; 100-8440, Japan (JP) (51) H01F 27/14 F16K 15/18 (11) EP1949393 (21) EP06809903.5 (22) 13.04.2006 (31) MI14262005 (32) 16.11.2005 (33) India (54) TRANSFORMER CONSERVATOR ISOLATION VALVE (TCIV) (47) 29.06.2011 (73) CTR Manufacturing Industries Limited te 411 014 MAHARASHTRA, India (IN) (72) WAKCHAURE, V., K. te MAHARASHTRA, India (IN) (51) H01F 27/28 (11) EP1926110 (21) EP06405488.5

102

06 juli 2011

HAMBURG, BONDSREPUBLIEK (22) 28.09.2009 DUITSLAND (DE) (31) 09153733 Koninklijke Philips Electronics N.V. (32) 26.02.2009 te 5621 BA EINDHOVEN (33) Europees Octrooi Bureau (72) WAFFENSCHMIDT, Eberhard te (54) Backlit key assembly having a NL-5656 AE EINDHOVEN reduced thickness FALCK, Thomas te NL-5656 AE EINDHOVEN (47) 29.06.2011 ROGLER, Dietrich te NL-5656 AE (73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te EINDHOVEN WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8, (51) H01H 9/54 Canada (CA) H01F 29/04 (72) Chen, Chao te WATERLOO (11) EP1864305 ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA) Papke, Jana Lynn te WATERLOO (21) EP06725430.0 ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA) (22) 30.03.2006 Wennemer, Dietmar Frank te (31) 0506472 WATERLOO ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA) (32) 31.03.2005 (33) GROOT BRITTANNIË (54) On-load tap changer (47) 29.06.2011 (73) AREVA T&D SAS te 92084 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, Frankrijk (FR) (72) Oates, Donald Colin Murray te BROCTON STAFFORDSHIRE ST17 0TL, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H01H 11/04 (11) EP1459340 (21) EP02796659.7 (22) 17.12.2002 (31) MI20012837 (32) 28.12.2001 (33) Italië

(51) H01T 1/14 H01H 37/76 H01C 1/14 (11) EP1826793 (21) EP07356028.6 (22) 23.02.2007 (31) 0601677 (32) 24.02.2006 (33) Frankrijk (54) Dispositif de protection contre les surtensions avec déconnecteur thermique à double surface de contact (47) 29.06.2011 (73) ABB France te 92566 RUEILMALMAISON CEDEX, Frankrijk (FR)

(54) METHOD FOR WELDING CONTACT (72) Lagnoux, Alain René Robert te PLATES AND CONTACT ELEMENTS 65140 RABASTENS DE BIGORRE, (54) Winding assembly and method of OBTAINED WITH THE METHOD Frankrijk (FR) its manufacture (47) 29.06.2011 (51) H02H 3/33 (47) 29.06.2011 (73) ABB S.p.A. te 20124 MILANO, H01H 83/14 (22) 22.11.2006

(73) DET International Holding Limited Italië (IT) te GEORGE TOWN, GRAND (72) MAURA, Massimo te I-03023 CAYMAN, Cayman Eilanden (KY) CECCANO, Italië (IT) (72) Pilniak, Jürgen te 59581 GAMBA, Federico te I-24123 WARSTEIN, BONDSREPUBLIEK BERGAMO, Italië (IT) DUITSLAND (DE) (51) H01H 13/60 Wallmeier, Peter te 59556 H01H 13/14 LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK H01H 13/02 DUITSLAND (DE) (11) EP1866944 (51) H02J 7/02 (21) EP06728530.4 H02J 7/00

H01H 83/04

(11) EP2107662 (21) EP09004813.3 (22) 01.04.2009 (31) 102008017499 (32) 04.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Fehlerstrom Schutzschalter Vorrichtung

H01F 38/14 H01F 27/28

(22) 03.04.2006

(47) 29.06.2011

(11) EP2067148

(31) RM20050163 (32) 07.04.2005

(73) Doepke Schaltgeräte GmbH & Co. KG te 26506 NORDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP07826337.3 (22) 11.09.2007 (31) 06120840 (32) 18.09.2006 (33) Europees Octrooi Bureau

(33) Italië (54) PUSH-BUTTON SWITCH (47) 29.06.2011 (73) Bticino S.p.A. te 20154 MILANO, Italië (IT)

(54) AN APPARATUS, A SYSTEM AND A (72) CALDERARA, Ennio te I-21050 METHOD FOR ENABLING CUASSO AL PIANO, Italië (IT) ELECTROMAGNETIC ENERGY (51) H01H 13/83 TRANSFER H01H 13/704 (47) 29.06.2011 (11) EP2226823 (73) Philips Intellectual Property & Standards GmbH te 20099

(21) EP09171439.4

(72) Esen, Reinhard te 26506 NORDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schmidt, Manfred te 26524 BERUMBUR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Grünebast, Günter te 26506 NORDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Freese, Holger te 26624 SÜDBROOKMEERLAND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 27/11 (DE) (51) H01J 9/24 H01J 9/02 (11) EP1612829 (21) EP04711474.9 (22) 16.02.2004 (31) 2003039319 (32) 18.02.2003 (33) Japan (54) PROCESS FOR MANUFACTURING PLASMA DISPLAY PANEL AND SUBSTRATE HOLDER (47) 29.06.2011 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP) (72) TAKASE, Michihiko te NARA 6300223, Japan (JP) SHINOZAKI, Jun te KYOTO 6100334, Japan (JP) FURUKAWA, Hiroyuki te OSAKA 569-1146, Japan (JP) (51) H01J 21/20 H01J 21/10 (11) EP2223325 (21) EP07870587.8 (22) 28.12.2007 (54) HIGH FREQUENCY TRIODE-TYPE FIELD EMISSION DEVICE AND PROCESS FOR MANUFACTURING THE SAME (47) 29.06.2011 (73) Selex Sistemi Integrati S.p.A. te 00131 ROMA, Italië (IT) (72) DI CARLO, Aldo te I-00177 ROMA, Italië (IT) PAOLONI, Claudio te I-00179 ROMA, Italië (IT) PETROLATI, Eleonora te I-00172 ROMA, Italië (IT) BRUNETTI, Francesca te I-00044 FRASCATI, Italië (IT) RICCITELLI, Riccardo te I-00040 LARIANO, Italië (IT) (51) H05K 7/20 H05K 3/34 H05K 3/30 H01L 23/043 H01L 23/02 H01K 5/00 H01J 29/80 G02B 6/36 G02B 6/00 (11) EP1584101 (21) EP04701262.0 (22) 09.01.2004 (31) 339834 (32) 10.01.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SEMICONDUCTOR PACKAGE HAVING NON-CERAMIC BASED WINDOW FRAME (47) 29.06.2011 (73) Kyocera America, Inc. te SAN DIEGO, CA 92123-1580,

103 Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011 Getty, James D. te VACAVILLE, CALIFORNIA 95688, Verenigde Staten van Amerika (US) Bolden II, Thomas V. te FREMONT, CALIFORNIA 94538, Verenigde Staten van Amerika (US) Condrashoff, Robert Sergei te WALNUT CREEK, CALIFORNIA 94598, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) VENEGAS, Jeffrey te SAN DIEGO, CA 92129, Verenigde Staten van Amerika (US) GARLAND, Paul te SAN DIEGO, CA 92129, Verenigde Staten van Amerika (US) LOBSINGER, Joshua te SAN DIEGO, CA 92117, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01J 37/34 LUU, Linda te POWAY, CA 92064, C23C 14/35 Verenigde Staten van Amerika (11) EP1412964 (US) (21) EP02727537.9 (51) H01J 33/00 (22) 05.04.2002 A61L 2/00 (31) 0118803 (11) EP1999775 (21) EP07723422.7 (22) 20.03.2007 (31) 102006012668 (32) 20.03.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 02.08.2001

(33) GROOT BRITTANNIË (54) SPUTTERING MAGNETRON ARRANGEMENTS WITH ADJUSTABLE MAGNETIC FIELD STRENGTH

(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN (47) 29.06.2011 ZUR EIGENSCHAFTSÄNDERUNG (73) N.V. BEKAERT S.A. te 8550 DREIDIMENSIONALER FORMTEILE ZWEVEGEM, België (BE) MITTELS ELEKTRONEN SOWIE (72) DE BOSSCHER, Wilmert, Cyriel, ANWENDUNG DES VERFAHRENS Stefaan te B-9031 DRONGEN, (47) 29.06.2011 België (BE) (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur LAMMENS, Jean-Paul te B-9000 Förderung der angewandten GENT, België (BE) Forschung e.V. te 80686 BROCHE, Ronny te B-9840 DE MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK PINTE, België (BE) DUITSLAND (DE) GOBIN, Guy te B-8400 OOSTENDE, België (BE) (72) BARTEL, Rainer te 01324 BLONDEEL, Anja, G., J. te B-9800 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DEINZE, België (BE) DUITSLAND (DE) KIRCHHOFF, Volker te 01829 WEHLEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MATTAUSCH, Gösta te 01454 ULLERSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RÖDER, Olaf te 01326 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUBUSCH, Jörg te 01279 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) H01J 37/32 (11) EP1355342 (21) EP03008603.7 (22) 15.04.2003 (31) 324436 374010 P (32) 20.12.2002 19.04.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Plasma treatment system (47) 29.06.2011 (73) NORDSON CORPORATION te WESTLAKE, OH 44145-1119, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Tyler, James Scott te GALT, CALIFORNIA 95632, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) H01J 61/36 (11) EP2031635 (21) EP08014027.0 (22) 05.08.2008 (31) 895581 (32) 27.08.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Short metal vapor ceramic lamp (47) 29.06.2011 (73) OSRAM-SYLVANIA INC. te DANVERS, MA 01923, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Avallon, James A. te BEVERLY, MA 01915, Verenigde Staten van Amerika (US) Lapatovich, Walter, Dr. te 01921 BOXFORD, MA, Verenigde Staten van Amerika (US) Selverian, John H. te 01864 NORTH READING, MA, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01J 61/84 H01J 61/82 H01J 61/52 H01J 17/26 F21V 29/02 (11) EP1861863 (21) EP06705942.8 (22) 09.02.2006 (31) 102005013004

Nummer 27/11 (32) 21.03.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) UMLENKKOMPONENTE FÜR EINE LEUCHTE UND ZUGEHÖRIGE LEUCHTE (47) 29.06.2011 (73) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung te 81543 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BRINKHOFF, Michael te 51515 KÜRTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KECK, Hans-Jürgen te 51766 ENGELSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLING, Rainer te 69221 DOSSENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

104 (54) TEMPORAL TRANSITION NETWORK PROTOCOL (TTNP) IN A MOBILE AD HOC NETWORK (47) 29.06.2011 (73) HARRIS CORPORATION te MELBOURNE, FL 32919, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KENNEDY, Robert, A. te MELBOURNE, FL 32940, Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011 van Amerika (US) RADIGAN, Steven, J. te MILPITAS, CA 95035-7932, Verenigde Staten van Amerika (US) RAGHURAM, Usha te MILPITAS, CA 95035-7932, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01L 21/8238 H01L 21/336 H01L 21/311 (11) EP1312114 (21) EP01931262.8

(51) H01L 21/768 H01L 21/288

(22) 03.05.2001

(11) EP1280193

(32) 04.05.2000

(21) EP01921998.9 (22) 23.04.2001

(31) 0010650 (33) GROOT BRITTANNIË

(31) 2000133674

(54) METHOD OF FORMING SPACERS IN CMOS DEVICES

(32) 02.05.2000

(47) 29.06.2011

(51) H01L 21/00

(33) Japan

(11) EP1583137

(73) Dalsa Semiconductor Inc. te WATERLOO, ONTARIO N2V 2E9, Canada (CA)

(32) 01.04.2004

(54) METHOD OF MANUFACTURING INTEGRATED CIRCUIT, AND SUBSTRATE WITH INTEGRATED CIRCUIT FORMED BY THE METHOD OF MANUFACTURING INTEGRATED CIRCUIT

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47)

(21) EP05251903.0 (22) 29.03.2005 (31) 817620

(54) Substrate meniscus interface and (73) methods for operation (47) 29.06.2011

(73) LAM RESEARCH CORPORATION te (72) FREMONT, CA 94538, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Woods, Carl te APTOS, CALIFORNIA 95004, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01L H01L H01L H01L H01L

27/08 23/522 21/266 21/265 21/02

(11) EP2024990 (21) EP07735905.7 (22) 15.05.2007 (31) 06300487 (32) 18.05.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD OF INCREASING THE (51) QUALITY FACTOR OF AN INDUCTOR IN A SEMICONDUCTOR (11) DEVICE (21) (47) 29.06.2011 (22) (73) IPDIA te 14000 CAEN, Frankrijk (31) (FR) (72) JACQUELINE, Sebastien te NL5656 AG EINDHOVEN

(32)

(51) H01L 21/28

(54)

(11) EP1500286 (21) EP03728580.6 (22) 28.04.2003

(33)

(47) (73)

(31) 134856 (32) 29.04.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika

(72)

(72) ROY, Marc te GRANBY, QUEBEC J2N 2G2, Canada (CA) DAIGLE, Manon te FARNHAM, QUEBEC J2N 1K4, Canada (CA) LESSARD, Bruno te GRANBY, 29.06.2011 QUEBEC J2G 9J6, Canada (CA) JGC Catalysts and Chemicals Ltd. COUTURE, Ginette te GRANBY, te KAWASAKI-SHI KANAGAWA, QUEBEC J2G 6L2, Canada (CA) Japan (JP) (51) H01L 29/78 TONAI, Atsushi, CATALYSTS & H01L 29/423 CHEM. INDUS. CO. LTD. te H01L 29/40 KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA 808H01L 29/10 0027, Japan (JP) H01L 21/336 HIRAI, Toshiharu, CATALYSTS H01L 21/265 &CHEM. IND. CO. LTD. te H01L 21/225 KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA 808(11) EP2206154 0027, Japan (JP) KOYANAGI, Tsuguo, CATALYSTS (21) EP08843598.7 &CHEM. IND. CO. LTD. te (22) 22.10.2008 KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA 808(31) 07119506 0027, Japan (JP) MATSUDA, Masayuki, CATALYSTS (32) 29.10.2007 & CHEM. IND. CO. LTD. te (33) Europees Octrooi Bureau KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA 808(54) Trench gate MOSFET and method 0027, Japan (JP) of manufacturing the same KOMATSU, Michio, CATALYSTS & CHEM. IND. CO. LTD. te (47) 29.06.2011 KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA 808- (73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN 0027, Japan (JP) (72) PEAKE, Steven, Thomas te H01L 27/102 REDHILL SURREY RH1 1DL, H01L 21/8229 GROOT BRITTANNIË (GB) RUTTER, Philip te REDHILL EP2191508 SURREY RH1 1DL, GROOT EP08836145.6 BRITTANNIË (GB) 26.09.2008 ROGERS, Christopher te REDHILL SURREY RH1 1DL, GROOT 863734 BRITTANNIË (GB) 28.09.2007 DROBNIS, Miron te REDHILL Verenigde Staten van Amerika SURREY RH1 1DL, GROOT LINER FOR TUNGSTEN/SILICON BRITTANNIË (GB) DIOXIDE INTERFACE IN MEMORY BUTLER, Andrew te REDHILL SURREY RH1 1DL, GROOT 29.06.2011 BRITTANNIË (GB) Sandisk 3D LLC te MILPITAS, CA (51) H01L 29/78 95035-7932, Verenigde Staten H01L 29/36 van Amerika (US) H01L 29/10 TANAKA, Yoichiro te MILPITAS, CA H01L 29/08 95035-7932, Verenigde Staten H01L 21/336

Nummer 27/11 (11) EP1396030 (21) EP02762151.5 (22) 05.04.2002 (31) 833132 8171

105 (72) HOELEN, Christoph, G., A. te NL5656 AA EINDHOVEN ANSEMS, Johannes, P., M. te NL5656 AA EINDHOVEN VAN LIER, Edwin te NL-5656 AA EINDHOVEN

(32) 11.04.2001 19.10.2001

(51) H01L 51/54

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(21) EP09165856.7

(11) EP2105979

(22) (54) Vertical power semiconductor device and method of making the (31) same (32) (47) 29.06.2011 (33) (73) Silicon Semiconductor Corporation te DURHAM, NC 27713, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54)

(72) BALIGA, Bantval, Jayant te RALEIGH, NC 27613, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73)

(51) H01L 31/048 (11) EP2237325

(47)

(72)

(21) EP09015596.1 (22) 17.12.2009 (54) Photovoltaikmodul (47) 29.06.2011 (73) KIOTO Photovoltaics GmbH te 9300 ST. VEIT, Oostenrijk (AT) (72) Eusch, Ingram te 9500 VILLACH, Oostenrijk (AT) Frank, Rudolf te 9064 PISCHELDORF, Oostenrijk (AT) Kogler, Armin te 9330 TREIBACH, (51) Oostenrijk (AT) (51) H01L 31/048 B32B 27/34 (11) EP2143148 (21) EP08733262.3 (22) 08.05.2008 (31) 7342007

06 juli 2011 Verenigde Staten van Amerika (54) FLEXIBLE THIN PRINTED BATTERY (47) 29.06.2011 (73) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. te WESTLAKE, OHIO 44145, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) LANGAN, Richard, A. te PARMA, OH 44129, Verenigde Staten van Amerika (US) 13.03.2008 SCHUBERT, Mark, A. te 20070025072 BRUNSWICK, OH 44212, 14.03.2007 Verenigde Staten van Amerika (US) Zuid-Korea ZHANG, Jing te TROY, MI 48084, Anthracene derivatives and Verenigde Staten van Amerika organic light-emitting device (US) including the same ZHENG, Guanghong te AVON, OH 29.06.2011 44011, Verenigde Staten van Amerika (US) Samsung Mobile Display Co., Ltd. FEDDRIX, Frank, H. te WESTLAKE, te YONGIN-CITY, GYUNGGI-DO OH 44145, Verenigde Staten van 446-711, Zuid-Korea (KR) Amerika (US) CHOI, Kyung-Hoon te 137-875, TUDRON, Frank, B. te WESTLAKE, SEOUL, Zuid-Korea (KR) OH 44145, Verenigde Staten van LEE, Kwan-Hee te GYEONGGI-DO, Amerika (US) Zuid-Korea (KR) TUCHOLSKI, Gary, R. te NORTH CHUN, Min-Seung te GYEONGGIROYALTON, OH 44133, Verenigde DO, Zuid-Korea (KR) Staten van Amerika (US) LIM, Choon-Woo te GYEONGGIHILMI, Abdelkader te DANBURY, DO, Zuid-Korea (KR) CT 06810, Verenigde Staten van PARK, Mie-Hwa te GYEONGGI-DO, Amerika (US) Zuid-Korea (KR) BAILEY, John, C. te COLUMBIA CHOI, Young-Suck te GYEONGGISTATION, OH 44028, Verenigde DO, Zuid-Korea (KR) Staten van Amerika (US) PARK, Young-Ho te GYEONGGIWEBBER, Andrew te AVON LAKE, DO, Zuid-Korea (KR) OH 44012, Verenigde Staten van H01M 6/40 Amerika (US) H01M 6/22 (51) H01M 4/58 H01M 6/12 H01M 4/48 H01M 4/70 H01M 4/02 H01M 4/66 H01M 10/05 H01M 4/26 (11) EP2012380

H01M 4/24 H01M 2/16 H01M 2/02

(32) 10.05.2007

(11) EP1485960

(33) Oostenrijk

(21) EP02806817.9

(22) 17.12.2002 (54) VERWENDUNG EINES KUNSTSTOFFVERBUNDES FÜR DIE (31) 356407 P HERSTELLUNG 356236 P PHOTOVOLTAISCHER MODULE 356213 P 356406 P (47) 29.06.2011 356583 P (73) ISOVOLTAIC AG te 8403 LEBRING, 356247 P Oostenrijk (AT) 356266 P (72) MUCKENHUBER, Harald te A-8053 356584 P GRAZ, Oostenrijk (AT) (32) 12.02.2002 (51) H01L 33/00 12.02.2002 12.02.2002 (11) EP1794811 12.02.2002 (21) EP05776896.2 12.02.2002 (22) 18.08.2005 12.02.2002 12.02.2002 (31) 04104641 12.02.2002 (32) 24.09.2004 (33) Verenigde Staten (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten (54) ILLUMINATION SYSTEM Verenigde Staten Verenigde Staten (47) 29.06.2011 Verenigde Staten (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. Verenigde Staten te 5621 BA EINDHOVEN Verenigde Staten

(21) EP07738778.5 (22) 12.03.2007 (31) 2006070391 (32) 15.03.2006 (33) Japan (54) POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL POWDER (47) 29.06.2011 (73) Sumitomo Chemical Company, Limited te TOKYO 104-8260, Japan (JP) (72) YOSHIDA, Takashi te KANAGAWA 2390807, Japan (JP) NAKANE, Kenji te IBARAKI 3050045, Japan (JP) (51) H04M H01M H01M H01M van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

1/00 8/04 8/00 2/10

(11) EP1176650 (21) EP01401942.6 (22) 19.07.2001 (31) 200001844 (32) 24.07.2000 (33) Spanje

Nummer 27/11 (54) System for storing fuel in a handheld device (47) 29.06.2011

106 SAITAMA 351-0193,, Japan (JP) MIYAZAKI, Tomio te WAKO-SHI, SAITAMA 351-0193,, Japan (JP) NAGATANI, Shuji te WAKO-SHI, SAITAMA 351-0193,, Japan (JP)

(73) IPG Electronics 504 Limited te ST PETER PORT GUERNSEY GY1 3QL, (51) H01M 8/24 GROOT BRITTANNIË (GB) H01M 8/12 (72) Merin Celemin, Piedad Gemma te H01M 8/04 28016 MADRID, Spanje (ES) H01M 8/02 Quinones De La Guia, Carlos te (11) EP2127012 28760 TRES CANTOS, MADRID, Spanje (ES) (21) EP08711699.2 Vazquez Lopez, Manuel te 28760 (22) 14.02.2008 TRES CANTOS, MADRID, Spanje (31) 2007075141 (ES) 2007075164 Rouverand, Christopher te 92600 ASNIÈRES SUR SEINE, Frankrijk (32) 22.03.2007 (FR) 22.03.2007 Bertelli, Jean Marc te 92250 LA (33) Japan GARENNE-COLOMBES, Frankrijk Japan (FR) (54) FUEL CELL SYSTEM (51) H01M 8/24 (47) 29.06.2011 H01M 8/04 (73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATO(11) EP2110877 KU TOKYO 107-8556, Japan (JP) (21) EP09004879.4 (72) OGAWA, Tetsuya te WAKO-SHI, (22) 02.04.2009 SAITAMA 351-0193,, Japan (JP) YAMAMOTO, Jun te WAKO-SHI, (31) 102008018779 SAITAMA 351-0193,, Japan (JP) (32) 15.04.2008 MIYAZAKI, Tomio te WAKO-SHI, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SAITAMA 351-0193,, Japan (JP) (54) Brennstoffzellensystem, NAGATANI, Shuji te WAKO-SHI, insbesondere zum Einsatz an SAITAMA, 3510193,, Japan (JP) Bord eines Verkehrsflugzeuges (51) H01Q 3/24 oder Kraftfahzeugs H01Q 13/10 (47) 29.06.2011

(73) Diehl Aerospace GmbH te 88662 ÜBERLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Knepple, Ronny te 88662 ÜBERLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Blumenstein, Dieter te 88690 UHLDINGEN-MÜHLHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Speth, Bernd te 88662 ÜBERLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01M H01M H01M H01M

8/24 8/12 8/04 8/02

(11) EP2130262 (21) EP08711695.0

H01Q 1/24

(11) EP2005516 (21) EP07754676.0 (22) 29.03.2007 (31) 787449 P 729499 (32) 29.03.2006 28.03.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) FREQUENCY TUNABLE PLANAR INTERNAL ANTENNA (47) 29.06.2011 (73) Flextronics AP LLC te BROOMFIELD, CO 80021, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SUVANTO, Mauri te FIN-90150 OULU, Finland (FI)

06 juli 2011 GÖTEBORG, Zweden (SE) JACOBSSON, Bo te S-423 34 TORSLANDA, Zweden (SE) (51) H05K 5/00 H01R 9/00 (11) EP1596642 (21) EP05007603.3 (22) 07.04.2005 (31) 102004021991 (32) 03.05.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Elektronikgehäuse mit Steuerplatine für ein Haushaltgerät (47) 29.06.2011 (73) Miele & Cie. KG te 33332 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Evertzberg, Frank te 33428 MARIENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01R 11/01 (11) EP1585197 (21) EP04702422.9 (22) 15.01.2004 (31) 2003010075 (32) 17.01.2003 (33) Japan (54) ANISOTROPIC CONDUCTIVE CONNECTOR AND PRODUCTION METHOD THEREFOR AND INSPECTION UNIT FOR CIRCUIT DEVICE (47) 29.06.2011 (73) JSR Corporation te TOKYO 1040045, Japan (JP) (72) Yamada, Daisuke te HIDAKA-SHI, SAITAMA 350-1236, Japan (JP) Kimura, Kiyoshi te HIDAKA-SHI, SAITAMA 350-1236, Japan (JP) (51) H01R 13/115 H01R 12/57 (11) EP1997188 (21) EP07731095.1 (22) 06.03.2007 (31) 0602370 (32) 17.03.2006 (33) Frankrijk

(11) EP1364430

(54) CONNECTEUR FORMANT UN COMPOSANT POUR MONTAGE EN SURFACE

(32) 22.03.2007 22.03.2007

(21) EP02715951.6

(47) 29.06.2011

(22) 23.01.2002

(33) Japan Japan

(31) 0100562

(73) ABB France te 92500 RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR)

(54) FUEL CELL SYSTEM

(33) Zweden

(22) 14.02.2008 (31) 2007075413 2007075572

(47) 29.06.2011

(51) H01R 4/66

(32) 20.02.2001

(54) DOUBLE-ENDED GROUNDING (73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOBOLT KU TOKYO 107-8556, Japan (JP) (47) 29.06.2011 (72) OGAWA, Tetsuya te WAKO-SHI, SAITAMA 351-0193,, Japan (JP) YAMAMOTO, Jun te WAKO-SHI,

(72) MARCON, Jean-Régis te F-69740 GENAS, Frankrijk (FR) (51) H01R 13/58 (11) EP2228870 (21) EP09155011.1

(73) Volvo Truck Corporation te 405 08 (22) 12.03.2009 GÖTEBORG, Zweden (SE) (54) Electrical connector (72) LARSSON, Lars te S-414 74 (47) 29.06.2011

Nummer 27/11 (73) Tyco Electronics AMP GmbH te 64625 BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Gossen, Konstantin te 64686, LAUTERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schmoeker, Tobias te 64625, BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zayc, Michael te 68623, LAMPERTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Thiel, Franz-Josef te 67551, WORMS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Glaser, Stefan te 64646, HEPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01R H01R H01R H01R

43/26 13/633 13/627 13/502

(11) EP1693928 (21) EP06003004.6 (22) 15.02.2006 (31) 102005007719 (32) 18.02.2005

107 (51) H04J 14/02 H04B 10/155 H01S 5/40 H01S 5/068 H01S 5/06 (11) EP2161800 (21) EP08870550.4 (22) 26.12.2008 (31) 200710033057 (32) 29.12.2007 (33) China (54) A method and system for controlling wavelengths of laser arrays (47) 29.06.2011

06 juli 2011 zur Verbindung der Installationsgeräte (47) 29.06.2011 (73) ABB AG te 68309 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Eppe, Klaus-Peter te 69429 WALDBRUNN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schmitt, Volker te 69246 BAMMENTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Weber, Ralf te 69123 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Orban, Alexander te 69469 WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (51) H02G 3/22 GUANGDONG 518129, China (CN) H02G 3/06 (72) CHEN, Haiqing te LONGGANG G01N 27/407 DISTRICT 518129 SHENZHEN, (11) EP1734628 China (CN) (21) EP06017137.8 DING, Qichao te LONGGANG DISTRICT 518129 SHENZHEN, (22) 14.12.2001 China (CN) (31) 10105544 ZHANG, Hongping te LONGGANG (32) 06.02.2001 DISTRICT 518129 SHENZHEN, China (CN) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) H01S 5/183 H01S 5/10

(54) Kabeldurchführung

(47) 29.06.2011

(11) EP2149945

(73) Wieland Electric GmbH te 96052 BAMBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP09009750.2 (22) 28.07.2009

(73) Endress + Hauser GmbH + Co. KG te 79689 MAULBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Müller, Robert te 96129 STRULLENDORF/GEISFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Stadter, Franz te 96123 LITZENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Süss, Christian te 96129 STRULLENDORF/MISTENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Burger, Michael te 96191 TRUNSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 31.07.2008

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Steckverbindersystem

(51) H01S 3/16 H01S 3/067 H01S 3/00 (11) EP2232654 (21) EP09703510.9 (22) 15.01.2009 (31) 0850269 (32) 16.01.2008 (33) Frankrijk

(31) 2008198951 (33) Japan (54) Surface emitting laser manufacturing method, surface emitting laser array manufacturing method, surface emitting laser, surface emitting laser array, and optical apparatus including surface emitting laser array (47) 29.06.2011

(72) ZAOUTER, Yoann te F-75004 PARIS, Frankrijk (FR) MOTTAY, Eric te F-33130 BEGLES, Frankrijk (FR)

(72) Gutmann, Frank te 79112 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Alznauer, Miroslaw te 79697 WIES, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H02G 3/30 (11) EP1223650 (21) EP01500293.4 (22) 27.12.2001

(31) (73) Canon Kabushiki Kaisha te OHTA- (32) KU TOKYO, Japan (JP) (33) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (54) (72) Ikuta, Mitsuhiro te TOKYO, Japan (JP) Inao, Yasuhisa te TOKYO, Japan (JP) Yamaguchi, Takako te TOKYO, Japan (JP) (51) H02B 1/04 (11) EP1109277

(54) AMPLIFICATEUR A FIBRE A DERIVE (21) EP00126173.4 (22) 30.11.2000 DE FREQUENCE A COMPENSATION NON LINEAIRE (31) 19961242 (47) 29.06.2011 (32) 18.12.1999 (73) Amplitude Systemes te 33600 PESSAC, Frankrijk (FR)

(47) 29.06.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verbindungselement für zwei nebeneinander angereihte, mit ihren Breitseiten aneinanderliegende Installationsgeräte, und Verfahren

200100054 U 11.01.2001 Spanje Pressure plug for supporting electric cables

(47) 29.06.2011 (73) Unex Aparellaje Electrico S.L. te 08903 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), Spanje (ES) (72) Benito Navazo, Juan Manuel te 08290 SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA), Spanje (ES) (51 H02G 5/10 ) (11 EP2118979 ) (21 EP08708746.6 ) (22 06.02.2008 ) (31 102007008591

Nummer 27/11

108

)

(47) 29.06.2011

(32 16.02.2007 )

(73) MOTEURS LEROY-SOMER te 16000 ANGOULÊME, Frankrijk (FR)

(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND )

06 juli 2011 Sadler, Christopher te TAMWORTH STAFFORDSHIRE, B77 1BG, GROOT BRITTANNIË (GB) Buttery, Tim P. te HALESOWEN, B63 4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) Andrieux, Christian te 16000, ANGOULEME, Frankrijk (FR) (54 ELEKTROENERGIEÜBERTRAGUNGSANORDNUNG ) MIT EINEM KAPSELUNGSGEHÄUSE (51) H02K 5/15 H02K 5/14 (47 29.06.2011 ) (11) EP1724905

(51) H02K 15/12 B05D 1/04

(73 Siemens Aktiengesellschaft te 80333 (21) EP06252356.8 ) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 04.05.2006

(22) 07.04.2006

(72 GÖSCHEL, Sebastian te 14621 SCHÖNWALDE, (31) 0509982 ) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 17.05.2005 MEINHERZ, Manfred te 13467 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) GROOT BRITTANNIË (51) H02P 3/22 H02P 3/12 H02H 7/08 (11) EP1929604 (21) EP06793220.2 (22) 05.09.2006 (31) 102005046961 (32) 30.09.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ANSTEUERSYSTEM UND VERFAHREN ZUR ANSTEUERUNG FÜR EINEN PERMANENT ERREGTEN ELEKTROMOTOR (47) 29.06.2011 (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Electric motor (47) 29.06.2011 (73) Johnson Electric S.A. te 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Zwitserland (CH) (72) Wong, Ben To Fan te TAI PO N.T. HONG KONG, China (CN) Chan, Hok Koon te TAI PO N.T. HONG KONG, China (CN) (51) H02K 5/22 H02K 5/14 H01R 39/38 (11) EP2220749 (21) EP08859850.3 (22) 05.12.2008 (31) 102007059555 (32) 11.12.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP1869752 (21) EP06725663.6 (31) 102005017111 (32) 13.04.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) BESCHICHTUNGSVERFAHREN FÜR EINEN WICKELKOPF EINER ELEKTRISCHEN MASCHINE (47) 29.06.2011 (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KAUFHOLD, Martin te 90419 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLAUSSNER, Bernhard te 90408 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H02M 3/337 G01R 19/20 (11) EP1906516 (21) EP06027113.7 (22) 29.12.2006

(72) KRIEGEL, Kai te 81545 MÜNCHEN, (54) BÜRSTENAGGREGAT FÜR EINE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ELEKTRISCHE MASCHINE, FEDER(DE) UND DICHTUNGSANORDNUNG FÜR DASSELBE SOWIE (51) H02H 9/04 VERFAHREN ZU SEINER H02H 3/06 HERSTELLUNG (11) EP1701424

(31) 2006262457

(21) EP05381013.1

(73) TDK Corporation te TOKYO 1038272, Japan (JP)

(22) 08.03.2005

(47) 29.06.2011

(73) Hoffmann & Co Elektrokohle Aktiengesellschaft te 4823 STEEG, Oostenrijk (AT)

(54) Combined device of electric protection at low voltage against (72) GRABNER, Herbert te A-4820 BAD transient and extended overISCHL, Oostenrijk (AT) voltage with automatic LIMBERGER, Gerhard te A-4822 reconnection BAD GOISERN, Oostenrijk (AT) (47) 29.06.2011 (51) H02K 15/02 (73) Cirprotec, S.L. te 08223 (11) EP1635441 TERRASSA, Spanje (ES) (72) Pons Gonzales, Carles te 08223, TERRASSA, Spanje (ES) Martin Peiro, Jose Antonio te 08223, TERRASSA, Spanje (ES) (51) H02P 9/48 H02J 7/14 (11) EP1791238 (21) EP06301161.3 (22) 21.11.2006 (31) 0553573 (32) 23.11.2005 (33) Frankrijk (54) Dispositif de production d'électricité pour alternateur à vitesse variable

(21) EP05018575.0 (22) 26.08.2005 (31) 0420418 (32) 14.09.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Method of making a rotor for an electric motor (47) 29.06.2011 (73) Pierburg Pump Technology UK Limited te COVENTRY WEST MIDLANDS CV3 4FG, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Johnson, Raymond Martin te ERDINGTON BIRMINGHAM, B24 0DJ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 27.09.2006 (33) Japan (54) Voltage detection circuit and switching power supply unit (47) 29.06.2011

(72) Tanaka, Katsuaki te TOKYO 1038272, Japan (JP) (51) H02M 7/48 (11) EP1927183 (21) EP06792649.3 (22) 02.08.2006 (31) 102005045090 (32) 21.09.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES MEHRPHASIGEN STROMRICHTERS MIT VERTEILTEN ENERGIESPEICHERN (47) 29.06.2011 (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HILLER, Marc te 90455 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H02M 7/537

Nummer 27/11

109

06 juli 2011

(11) EP1929619

(22) 27.12.2006

(33) Europees Octrooi Bureau

(21) EP06793393.7

(31) 200503242

(54) POWER AMPLIFIER

(22) 11.09.2006

(32) 30.12.2005

(47) 29.06.2011

(31) 102005047541

(33) Spanje

(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN

(32) 30.09.2005 (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73) (72)

(51)

(11) (21) (22) (54) (47) (73) (72)

(54) METHOD AND SYSTEM OF (72) BLEDNOV, Igor te NL-5656 AG CONTROL OF THE CONVERTER OF EINDHOVEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AN ELECTRICITY GENERATION GAJADHARSING, Radjindrepersad VERFAHREN ZUR ENERGIEZUFACILITY CONNECTED TO AN te NL-5656 AG EINDHOVEN UND -ABFUHR ZU UND AUS EINER ELECTRICITY NETWORK IN THE (51) H03F 3/217 OHMSCHINDUKTIVEN LAST UND PRESENCE OF VOLTAGE SAGS IN H03F 1/07 DABEI VERWENDETER SAID NETWORK H03F 1/02 GLEICHRICHTER (47) 29.06.2011 (11) EP1536556 29.06.2011 (73) Universidad Publica de Navarra te (21) EP04025039.1 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 31006 PAMPLONA, Spanje (ES) te 80333 MÜNCHEN, (22) 21.10.2004 (72) LOPEZ TABERNA, Jesus te EBONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 691987 31006 PAMPLONA, Spanje (ES) (DE) MARROYO PALOMO, Luis Maria te (32) 23.10.2003 CORDES, Ralf te 91058 E-31006 PAMPLONA, Spanje (ES) (33) Verenigde Staten van Amerika ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK SANCHIS GURPIDE, Pablo te EDUITSLAND (DE) (54) Switching amplifier architecture 31006 PAMPLONA, Spanje (ES) GRIEPENTROG, Gerd te 91468 GUBIA VILLABONA, Eugenio te E- (47) 29.06.2011 GUTENSTETTEN, 31006 PAMPLONA, Spanje (ES) (73) Northrop Grumman Systems BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Corporation te LOS ANGELES, CA (51) H03C 3/40 (DE) 90067-2199, Verenigde Staten RUPP, Jürgen te 91056 (11) EP1829202 van Amerika (US) ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK (21) EP05823260.4 DUITSLAND (DE) (72) Robinson, Ian Stuart te VENICE, (22) 08.12.2005 CA 90291, Verenigde Staten van H02P 1/44 Amerika (US) (31) 04300908 EP1966880 Winter, Frank te SAN DIEGO, CA (32) 16.12.2004 92130, Verenigde Staten van EP06841397.0 (33) Europees Octrooi Bureau Amerika (US) 18.12.2006 (54) DIRECT CONVERSION DEVICE (51) H03F 1/32 200505323 WITH COMPENSATION MEANS (11) EP2066023 29.12.2005 FOR A TRANSMISSION PATH OF A WIRELESS COMMUNICATION (21) EP08168949.9 Turkije EQUIPMENT (22) 12.11.2008 A MOTOR (47) 29.06.2011 (31) 0759422 29.06.2011 (73) ST-Ericsson SA te 1228 GENÈVE (32) 29.11.2007 Arçelik Anonim Sirketi te 34950 PLAN-LES-OUATES, Zwitserland ISTANBUL, Turkije (TR) (33) Frankrijk (CH) PARMAKSIZ, Sezgin te 34950 (54) Amplificateur HF large bande (72) RIDGERS, Timothy te F-75008 ISTANBUL, Turkije (TR) comportant un système de PARIS, Frankrijk (FR) YUKSEL, Mustafa te 34950 réduction de distorsion et COMTE, Renaud te F-75008 ISTANBUL, Turkije (TR) procédé de réduction de PARIS, Frankrijk (FR) DIRIL, Orhan te 34950 ISTANBUL, distorsion associé (51) H03D 7/14 Turkije (TR) (47) 29.06.2011 COSAN, Ahmet Ferit te 34950 (11) EP2148432 (73) LPA Concepts te 33650 ISTANBUL, Turkije (TR) (21) EP08161226.9 MARTILLAC, Frankrijk (FR) H02P 6/24 (22) 25.07.2008 (72) Powell, .Jack te 33140, H02P 3/22 CADAUJAC, Frankrijk (FR) (54) Mixer cell with a dynamic bleed H02P 27/12 Guillemet, Olivier te 33460 circuit EP2112760 CASTRES GIRONDE, Frankrijk (FR) (47) 29.06.2011 EP08155083.2 (73) ST-Ericsson Belgium NV te 1930 (51) H03H 7/46 24.04.2008 ZAVENTEM, België (BE) (11) EP1741183 Method and arrangement in (72) Joos, Dieter c/o (21) EP05718321.2 connection with a brake chopper STMicroelectronics Belgium N.V. (22) 31.03.2005 29.06.2011 te 2800 MECHELEN, België (BE) (31) 836123 Terryn, Steven c/o ABB Oy te 00380 HELSINKI, STMicroelectronics Belgium N.V. (32) 30.04.2004 Finland (FI) te 9470 DENDERLEEUW, België (33) Verenigde Staten van Amerika Viitanen, Tero te 01710 VANTAA, (BE) Finland (FI) (54) FRONT-END TOPOLOGY FOR (51) H03F 1/02 Leppänen, Ora Veli-Matti te MULTIBAND MULTIMODE 00680 HELSINKI, Finland (FI) COMMUNICATION ENGINES (11) EP1985012

(51) H02P 27/06 H02P 27/04

(21) EP07705802.2

(47) 29.06.2011

(11) EP1974462

(22) 06.02.2007 (31) 06101513

(73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI)

(21) EP06841180.0

(32) 10.02.2006

(72) ELLÄ, Juha te FIN-24800 HALIKKO,

Nummer 27/11 Finland (FI) RANTA, Tero te FIN-24800 HALIKKO, Finland (FI) (51) H03H 9/56 H03H 9/17 H03H 3/02

110 G05F 1/46 (11) EP1417763 (21) EP02739320.6 (22) 22.05.2002 (31) 865610

(11) EP1517443

(32) 25.05.2001

(21) EP04021345.6

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 08.09.2004

(54) LOW VOLTAGE CHARGE PUMP FOR USE IN A PHASE LOCKED LOOP

(31) 2003321324 (32) 12.09.2003 (33) Japan

(47) 29.06.2011

(73) (54) Thin film bulk acoustic resonator, method for producing the same, filter, composite electronic component device, and (72) communication device (47) 29.06.2011 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP) (72) Onishi, Keiji te OSAKA-FU 5660043, Japan (JP) Nakamura, Hiroyuki te OSAKA-FU 576-0016, Japan (JP) Nakatsuka, Hiroshi te OSAKA-FU 576-0021, Japan (JP) Yamakawa, Takehiko te OSAKA-FU 565-0845, Japan (JP) (51) H03J 7/02 (11) EP1940024 (21) EP06301306.4 (22) 29.12.2006

Infineon Technologies AG te 85579 NEUBIBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RUEGG, Michael, A. te CH-8032 ZÜRICH, Verenigde Staten van Amerika (US) CYRUSIAN, Sasan te SCOTTS VALLEY, CA 95066, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) H04B 7/04 H04B 1/40 (11) EP2089980 (21) EP07820332.0 (22) 19.09.2007 (31) 200610137161 (32) 24.10.2006 (33) China (54) MULTIMODE COMMUNICATION TERMINAL AND MULTIMODE COMMUNICATION IMPLEMENTATION METHOD

(54) Method and apparatus for intermediate frequency selection (47) 29.06.2011 (73) International Business Machines (47) 29.06.2011 Corporation te ARMONK, NY (73) Motorola Mobility, Inc. te 10504, Verenigde Staten van LIBERTYVILLE, IL 60048, Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (72) LIN, Yonghua te BEIJING, China (US) (CN) (72) Torres, Stéphane te 31300 SONG, Hong, Hua te BEIJING TOULOUSE, Frankrijk (FR) 102208, China (CN) Durand, Mathiew te 31400 YANG, Yudong te BEIJING 100101, TOULOUSE, Frankrijk (FR) China (CN) Muratory, Pierre te 31170 YUAN, Yu te BEIJING 100085, TOURNEFEUILLE, Frankrijk (FR) China (CN) (51) H03K 17/082 ZHOU, You te BEIJING 100025, China (CN) (11) EP1366569 (51) H04B 3/56 (21) EP02711159.0 (22) 15.02.2002

(11) EP1323246

(31) 0104353 0126598

(21) EP01981343.5

(32) 22.02.2001 06.11.2001

(31) 678983

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) SEMICONDUCTOR DEVICES (47) 29.06.2011 (73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN (72) BARKER, Richard, J. te NL-5656 AA EINDHOVEN (51) H03L 7/089 H03K 17/687 H03K 17/06

(22) 01.10.2001 (32) 04.10.2000 (54) POWER LINE NETWORKING APPARATUS AND METHOD (47) 29.06.2011 (73) Conexant Systems, Inc. te NEWPORT BEACH, CA 92660, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SACCA, Frank te DIAMOND BAR, CA 91765, Verenigde Staten van

06 juli 2011 Amerika (US) MANTOVANI, Alberto te LAGUNA NIGUEL, CA 92677, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04B 7/15 (11) EP2053759 (21) EP08253413.2 (22) 21.10.2008 (31) 0720660 (32) 22.10.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Improvements relating to onchannel repeaters (47) 29.06.2011 (73) British Broadcasting Corporation te LONDON WC1A 1AA, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Wiewiorka, Adam , c/oBritish Broadcasting Corporation te TADWORTH, SURREY, KT20 6NP, GROOT BRITTANNIË (GB) Murray, William , c/oBritish Broadcasting Corporation te TADWORTH, SURREY, KT20 6NP, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H04B 7/185 (11) EP2186217 (21) EP08789730.2 (22) 31.07.2008 (31) 935210 P (32) 31.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) USE OF SATELLITES BY TERMINALS WITH SMALL ANTENNAS (47) 29.06.2011 (73) Starling Advanced Communications Ltd. te 20692 YOQNEAM, Israël (IL) (72) MANSOUR, David te 34995 HAIFA, Israël (IL) (51) H04J 14/02 G02B 6/34 (11) EP2092673 (21) EP06818431.6 (22) 09.11.2006 (54) METHOD AND DEVICE FOR HITLESS TUNABLE OPTICAL FILTERING (47) 29.06.2011 (73) PGT Photonics S.p.A. te 20126 MILANO, Italië (IT) (72) BOLLA, Lorenzo te 20126 MILANO, Italië (IT) GALLI, Paola te 20126 MILANO, Italië (IT) GHIDINI, Silvia te 20126 MILANO, Italië (IT) ROMAGNOLI, Marco te 20126 MILANO, Italië (IT) SOCCI, Luciano te 20126 MILANO, Italië (IT) (51) H04L 1/00 (11) EP2238701

Nummer 27/11 (21) EP08862118.0 (22) 15.12.2008 (31) 958427

111 (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, Frankrijk (FR) (72)

(32) 18.12.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ADJUSTING SOFT VALUES TO REDUCE BIAS

(51)

(47) 29.06.2011

(11)

(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(21)

(72) CEDERGREN, Andreas te S-SE237 32 BJÄRRED, Zweden (SE)

06 juli 2011

(22) (54)

(51) H04L 1/00

(72) WU, Haijun, Huawei Administration Building te 518129 SHENZHEN Le Creff, Michel te 95450, VIGNY, GUANGDONG, China (CN) Frankrijk (FR) YANG, Tao, Huawei Administration Gass, Raymond te 67150, Building te 518129 SHENZHEN BOLSENHEIM, Frankrijk (FR) GUANGDONG, China (CN) H04L 12/56 FENG, Lei, Huawei Administration H04L 12/18 Building te 518129 SHENZHEN GUANGDONG, China (CN) EP2188946 WEI, Qili, Huawei Administration EP07801583.1 Building te 518129 SHENZHEN 09.08.2007 GUANGDONG, China (CN) TECHNIQUE FOR CONTROLLING (51) H04L 29/06 CONTENT DISTRIBUTIONS IN H04L 12/28 POINT-TO-MULTIPOINT-ENABLED (11) EP1589695 NETWORK ENVIRONMENTS

(11) EP1649626

(47) 29.06.2011

(21) EP03810359.4

(21) EP04744571.3

(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(22) 05.08.2003

(72) LOHMAR, Thorsten te 52074 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MILDH, Gunnar te S-191 62 SOLLENTUNA, Zweden (SE)

(33) China

(22) 13.07.2004 (31) 487694 P 529589 P (32) 16.07.2003 15.12.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Transmitting data frames with less interframe space (IFS) time (47) 29.06.2011 (73) IPG Electronics 503 Limited te LES BANQUES ST PETER PORT GUERNSEY GY1 3DA, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) DEL PRADO PAVON, Javier te BRIARCLIFF MANOR, NY 105108001, Verenigde Staten van Amerika (US) NANDAGOPALAN, Sai Shankar te BRIARCLIFF MANOR, NY 105108001, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 1/18 H04L 1/00

(51) H04L 12/24 (11) EP2250763 (21) EP09706134.5

(32) (33)

(54) (47) (73) (72)

(22) 19.04.2004

(73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) (72) SEBIRE, Benoist te BEIJING CN100023, China (CN)

(54) A method for the access of the mobile terminal to the WLAN and for the data communication via the wireless link securely (47) 29.06.2011 (73) China Iwncomm Co., Ltd te XI'AN, SHANXI 710075, China (CN)

(72) TIE, Manxia te XI'AN, SHANXI 710075, China (CN) TANG, Houjian te XI'AN, SHANXI 01.02.2008 710075, China (CN) World Intellectual Property ZHANG, Bianling te XI'AN, SHANXI Organization (WIPO) 710075, China (CN) (International Bureau of)(4) ZHANG, Ning te XI'AN, SHANXI 710075, China (CN) ARRANGEMENTS FOR NETWORKS YE, Xumao te XI'AN, SHANXI 29.06.2011 710075, China (CN) Telenor ASA te 1331 FORNEBU, (51) H04L 29/08 Noorwegen (NO) H04L 12/40 Canright, Geoffrey te N-0171 H04L 12/28 OSLO, Noorwegen (NO) G05B 19/02 Engø-Monsen, Kenth te N-1613 (11) EP2232782 FREDRIKSTAD, Noorwegen (NO) BJELLAND, Johannes te 0654 (21) EP08708138.6 OSLO, Noorwegen (NO) (22) 24.01.2008 LING, Richard, Seyler te N-0874 (54) VERFAHREN ZUR KONFIGURATION OSLO, Noorwegen (NO) VON ADRESSEN IN EINEM Sundsøy, Pål, Roe te N-0475 KOMMUNIKATIONSNETZWERK OSLO, Noorwegen (NO) (47) 29.06.2011 H04L 29/06

(31) PCT/NO2008/000033

(21) EP04728190.2

(47) 29.06.2011

(32) 06.11.2002

(22) 02.02.2009

(11) EP1757117

(54) A METHOD AND A DEVICE FOR TRANSFERRING SIGNALLING INFORMATION IN A TDMA BASED SYSTEM

(31) 02139508

(51)

H04L 12/56 H04L 12/46 H04L 12/28

(11) EP1755278 (21) EP05785041.4

(51) H04L 12/44 H04L 12/10

(22) 12.09.2005

(11) EP1848147

(32) 10.09.2004

(21) EP06300388.3

(33) China

(31) 200410078853

(73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) SEILER, Andreas te A-1220 WIEN, Oostenrijk (AT) (51) H04L 12/56 (11) EP2005670 (21) EP07736098.0

(22) 30.03.2007 (54) A METHOD FOR RAISING ACCESS CAPACITY OF WIDE-BAND ACCESS (31) 789898 P (54) Procédé de téléalimentation d'un EQUIPMENT USER (32) 07.04.2006 terminal dans un réseau informatique local avec (47) 29.06.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika identification d'une signature de (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (54) CONTROL OF REAL TIME classe de puissance LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN SERVICES (22) 21.04.2006

(47) 29.06.2011

GUANGDONG 518129, China (CN) (47) 29.06.2011

Nummer 27/11 (73) Markport Limited te DUBLIN 2, Ierland (IE)

112 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MOGRE, Parag Sudhir te 64289 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOLLICK, Matthias te 64289 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHWINGENSCHLÖGL, Christian te 85640 PUTZBRUNN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) GREENING, Mark te BRISTOL BS7 8SZ, GROOT BRITTANNIË (GB) JONES, Nicholas te BRISTOL BS3 1PR, GROOT BRITTANNIË (GB) SMITH, Simon te WILTSHIRE SN15 3AQ, GROOT BRITTANNIË (GB) SPANN, David te BRISTOL BS32 8BD, GROOT BRITTANNIË (GB) WOODMAN, Ralph te MONMOUTHSHIRE NP16 6DQ, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H04L 12/56 (51) H04L 12/56

(11) EP1479200

(11) EP2166715

(21) EP03700971.9

(21) EP09165521.7

(22) 30.01.2003

(22) 15.07.2009

(31) 86780

(31) 200810216274

(32) 28.02.2002

(32) 18.09.2008

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) China

(54) METHOD AND SYSTEM FOR DYNAMIC REMAPPING OF PACKETS FOR A ROUTER

(54) Method and system for QoS control (47) 29.06.2011

(47) 29.06.2011

(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN GUANGDONG 518129, China (CN) (72) HIIRONNIEMI, Outi te FIN-02210 ESPOO, Finland (FI) (72) Teng, Xindong te 518129, SHENZHEN GUANGDONG, China (CN)

(51) H04L 12/56 (11) EP1903723 (21) EP06753130.1 (22) 10.07.2006 (31) 200510035953 (32) 18.07.2005 (33) China (54) METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMITTING MESSAGE (47) 29.06.2011

(51) H04L 12/56 (11) EP1432186 (21) EP03300235.3 (22) 01.12.2003 (31) 315996 (32) 11.12.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Procedures for improving call routing in PNNI networks (47) 29.06.2011 (73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)

(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (72) Rajsic, Carl te NEPEAN, ONTARTIO LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN K2H 1E4, Canada (CA) GUANGDONG 518129, China (CN) Shaker, Maged Edward te OTTAWA, ONTARIO K2K 3C4, (72) JIN, Tao te SHENZHEN, Canada (CA) GUANGDONG 518129, China (CN) (51) H04L 12/56 (11) EP2171935 (21) EP08786187.8

(51) H04L 12/56 (11) EP1779616 (21) EP05825756.9

06 juli 2011 (51) H04L 12/56 (11) EP1999901 (21) EP07705282.7 (22) 27.02.2007 (31) 06251628 (32) 27.03.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Method and system for coordination of admission control in transport networks (47) 29.06.2011 (73) BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company te LONDON EC1A 7AJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) CORLIANO, Gabriele te IPSWICH SUFFOLK IP5 2DT, GROOT BRITTANNIË (GB) HOVELL, Peter te WOODBRIDGE SUFFOLK IP12 4NP, GROOT BRITTANNIË (GB) BRISCOE, Robert, John te WOODBRIDGE SUFFOLK IP13 9NW, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H04L 12/56 (11) EP2053871 (21) EP07800968.5 (22) 15.08.2007 (31) 200610115390 (32) 15.08.2006 (33) China (54) A method and system for transferring user equipment in mobile communication system (47) 29.06.2011 (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN GUANGDONG 518129, China (CN) (72) LI, Qingyu te SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) GUO, Xiaolong te SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) SUN, Ying te SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) (51) H04L 12/58 (11) EP2140636 (21) EP08738133.1 (22) 10.04.2008

(22) 16.07.2008

(22) 08.08.2005

(31) 102007034951 08001228

(31) 914170 (32) 10.08.2004

(32) 26.07.2007 23.01.2008

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) FORWARDING OF NETWORK TRAFFIC IN RESPECT OF DIFFERENTIATED RESTRICTED TRANSIT NETWORK NODES

(47) 29.06.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Europees Octrooi Bureau (54) VERFAHREN, NETZWERKE UND NETZKNOTEN ZUR AUSWAHL EINER ROUTE (47) 29.06.2011 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ZILLER, Andreas te 81827

(31) 907612 P (32) 11.04.2007 (54) A MESSAGING SYSTEM AND METHOD

(47) 29.06.2011

(73) Markport Limited te DUBLIN 2, Ierland (IE)

(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS, Frankrijk (FR)

(72) SHEPPARD, Mark te DUBLIN 5, Ierland (IE)

(72) RAJSIC, Carl te NEPEAN, ONTARIO (51) H04L 27/00 K2H 1E4, Canada (CA) H04L 25/02 SHAKER, Maged, Edward te (11) EP1949625 OTTAWA, ONTARIO K2K 3C4, (21) EP06809143.8 Canada (CA) (22) 17.10.2006

Nummer 27/11 (31) 0521641

113 H04L 29/06

06 juli 2011 (22) 27.02.2009

(32) 24.10.2005

(11) EP1223723

(54) Subsidized mobile device usage

(33) GROOT BRITTANNIË

(21) EP02002841.1

(47) 29.06.2011

(54) Iteractive frequency correction (22) 18.07.2000 using training sequence and data (31) 361842 bits 394018 (47) 29.06.2011 416482 (73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) (72)

(51) (11) (21) (22) (31)

(32) 27.07.1999 10.09.1999 12.10.1999 SUNDARALINGHAM, Sathiaseelam te SURREY GU15 1RW, GROOT (33) Verenigde Staten van Amerika BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika SAILY, Mikko te FIN-04130 SIPOO, Verenigde Staten van Amerika Finland (FI) (54) Connection on hold mechanism HASAN, Khairul te CAMBERLEY (47) 29.06.2011 SURREY GU15 3HS, GROOT (73) Conexant Systems, Inc. te BRITTANNIË (GB) NEWPORT BEACH, CA 92660, JONES, Eric te HANTS P07 QB, Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË (GB) (US) H04L 27/00 (72) Olafsson, Sverrir te IS-101 EP1279311 REYKJAVIC, IJsland (IS) EP01934692.3 (51) H04L 29/06 26.04.2001 (11) EP1762075 201427 P (21) EP05747856.2 835404

(32) 03.05.2000 17.04.2001

(22) 18.05.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(32) 20.05.2004

(54) TIME OF ARRIVAL ESTIMATION FOR EDGE/GSM

(54) SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING DENIAL OF SERVICE ATTACKS

(47) 29.06.2011 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) FISCHER, Sven te 90408 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KANGAS, Ari te S-115 22 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(31) 572683 P (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 29.06.2011 (73) Computer Associates Think, Inc. te ISLANDIA, NEW YORK 11749, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA) (72) Bosan, Sorel te WATERLOO ONTARIO N2L 3L3, Canada (CA) Zima, Janice te WATERLOO ONTARIO N2L 3L3, Canada (CA) (51) H04M 9/00 H04M 1/00 (11) EP1943827 (21) EP06815036.6 (22) 19.09.2006 (31) 247772 (32) 11.10.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND APPARATUS FOR POWERING ELECTRONICS ASSOCIATED WITH A TELEPHONE LINE TWISTED PAIR (47) 29.06.2011 (73) Phylogy, Inc. te SUNNYVALE, CA 94086, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) PONGANIS, Edward, P. te MODESTO, CA 95358, Verenigde Staten van Amerika (US) LARZABAL, Luis te SUNNYVALE, CA 94089, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04M 11/06 H01R 13/639 (11) EP1402713 (21) EP01978798.5

(22) 15.10.2001 (72) GASSOWAY, Paul te NORWOOD, MA 02062, Verenigde Staten van (31) 14415801 Amerika (US) (32) 05.07.2001

(51) H04L 27/26

(51) H04L 29/06

(33) Israël

(11) EP1879344

(11) EP2169901

(21) EP07251708.9

(21) EP09012233.4

(22) 24.04.2007

(22) 25.09.2009

(54) TELEPHONE OUTLET WITH PACKET TELEPHONY ADAPTER, AND A NETWORK USING SAME

(31) 200610098788

(31) 2008249284

(32) 14.07.2006

(32) 26.09.2008

(33) China

(33) Japan

(54) Method, system and apparatus for frame synchronisation (47) (73)

(72)

(51)

(47) 29.06.2011 (73) Mosaid Technologies Incorporated te OTTAWA, ON K2K 2X1, Canada (CA)

(54) Communication system, terminal (72) BINDER, Yehuda te 45200 HOD apparatus, recording medium HASHARON, Israël (IL) which records program of 29.06.2011 (51) H04W 4/24 terminal apparatus and content Huawei Technologies Co., Ltd. te H04M 15/00 information acquiring method LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (11) EP1741305 GUANGDONG 518129, China (CN) (47) 29.06.2011 (21) EP05718483.0 (73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Guo, Zhan, c/o Huawei (22) 13.04.2005 te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 467Technologies Co., Ltd. te 8561, Japan (JP) SHENZHEN, 518129 GUANGDOG, (31) 833517 China (CN) (72) Ushiyama, Kentaro te NAGOYA(32) 28.04.2004 Wu, Gengshi, c/o Huawei SHI, AICHI 467-8561, Japan (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika Technologies Co., Ltd. te SHENZHEN, 518129 GUANGDOG, (51) H04W 4/06 (54) SYSTEM AND ASSOCIATED H04M 3/487 China (CN) TERMINAL, METHOD, AND H04L 29/08 Li, Feng, c/o Huawei Technologies COMPUTER PROGRAM PRODUCT G06Q 30/00 Co., Ltd. te SHENZHEN, 518129 FOR CONFIGURING AND GUANGDOG, China (CN) (11) EP2224685 UPDATING SERVICE ACCESS POINTS AND PROVIDING SERVICE (21) EP09154037.7 H04M 11/06

Nummer 27/11 CONTENT SPECIFIC PRICING IN THE MOBILE DOMAIN (47) 29.06.2011 (73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO, Finland (FI) (72) AALTONEN, Janne te FIN-20900 TURKU, Finland (FI) HÄNNIKÄINEN, Ari te FIN-20610 TURKU, Finland (FI) MUHONEN, Ahti te FIN-40680 HIRVIHAARA, Finland (FI) SALO, Juha te FIN-20660 LITTOINEN, Finland (FI) VAINIO, Antti-Pentti te FIN-02340 ESPOO, Finland (FI) (51) H04N 5/262 H04N 5/225

114 (21) EP08153730.0 (22) 31.03.2008

(33) (54)

(47) (73)

(72) (51)

(11)

(22) 28.04.1998

(21)

(31) 11401697

(22)

(32) 01.05.1997

(31)

(33) Japan (32) (33)

(47) 29.06.2011 (54)

(72) Hieda, Teruo te OHTA-KU, TOKYO, (47) Japan (JP) (73) (51) H04S 7/00 H04N 5/57 H04N 5/45 (72) H04N 5/445 H04N 5/44 G06F 3/01 (11) EP2053850 (21) EP08167336.0 (22) 22.10.2008 (31) 200707352 (32) 26.10.2007 (33) Turkije (54) Changing the parameters of a video system according to the position of a user relative to such video system (47) 29.06.2011 (73) Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. te 45030 MANISA, Turkije (TR) (72) Üge, Y. Emre te 45030 MANISA, Turkije (TR) Agbaba, Güngör te 45030 MANISA, Turkije (TR) Ikizler, Anil te 45030 MANISA, Turkije (TR) Alimi, Hasan te 45030 MANISA, Turkije (TR) Arslan, Ilker te 45030 MANISA, Turkije (TR) Boran, Baris te 45030 MANISA, Turkije (TR) (51) H04N 5/445 G06F 3/048 (11) EP2026570

(72) TENG, Chia-Yuan te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92129, Verenigde Staten van Amerika (US) Zuid-Korea MANJUNATH, Sharath te BANGALORE 560040, India (IN) Broadcast receiver and user input YE, Yan te SAN DIEGO, device having item matching CALIFORNIA 92130, Verenigde function, and method thereof Staten van Amerika (US) 29.06.2011 (51) H04Q 3/00 Samsung Electronics Co., Ltd. te (11) EP1274259 GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR) (21) EP01410085.3 Lim, Ji-taek te SEOUL, Zuid-Korea (22) 06.07.2001 (KR) (54) Multi-service telecommunications H04N 7/173 system H04N 7/167 (47) 29.06.2011 H04N 7/16 (73) Hewlett-Packard Company te EP1166562 PALO ALTO, CA 94304-1112, EP01900052.0 Verenigde Staten van Amerika (US) 04.01.2001 (72) O'Connell, John te 38000 174530 P GRENOBLE, Frankrijk (FR) 195032 P Pedersen, Claus te 38610 VENON, 05.01.2000 Frankrijk (FR) 06.04.2000 (51) H04R 25/00 Verenigde Staten van Amerika (11) EP2213109 Verenigde Staten van Amerika (21) EP07847313.9 DIGITAL CONTENT DELIVERY SYSTEM AND METHOD (22) 23.11.2007

(32) 02.08.2007

(21) EP98107722.5

(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te TOKYO, Japan (JP)

DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 20070078263

(11) EP0878961

(54) Camera apparatus and image processing system with variable data rate

06 juli 2011

29.06.2011 NDS Limited te STAINES, MIDDLESEX TW18 4EX, GROOT BRITTANNIË (GB) SHEN-ORR, Chaim D. NDS Technologies Israel Ltd. te 91235 JERUSALEM, Israël (IL) HIBSHOOSH, Eli NDS Technologies Israel Ltd. te 91235 JERUSALEM, Israël (IL) EPSTEIN, Steve NDS Technologies Israel Ltd. te 91235 JERUSALEM, Israël (IL) WALD, Stephanie NDS Technologies Israel Ltd. te 91235 JERUSALEM, Israël (IL) BELENKY, Yaakov NDS Technologies Israel Ltd. te 91235 JERUSALEM, Israël (IL) SHAPIRO, Yigal NDS Technologies Israel Ltd. te 91235 JERUSALEM, Israël (IL)

(54) METHOD OF OPERATING A HEARING DEVICE AND A HEARING DEVICE (47) 29.06.2011 (73) Phonak AG te 8712 STÄFA, Zwitserland (CH) (72) FEILNER, Manuela te 8704 HERRLIBERG, Zwitserland (CH) BRUECKNER, Andrea te -8008 ZÜRICH, Zwitserland (CH) KORL, Sascha te 8824 SCHÖNENBERG, Zwitserland (CH) (51) H04R 25/00 (11) EP1519623 (21) EP04019524.0 (22) 17.08.2004 (31) 10345174 (32) 29.09.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) H04N 7/30 H04N 7/26

(54) Fernbedienung für Hörhilfegeräte

(11) EP1938616

(73) Siemens Audiologische Technik GmbH te 91058 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP06817135.4 (22) 18.10.2006 (31) 728361 P 350666 (32) 18.10.2005 08.02.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 29.06.2011

(72) Arz, Winfried te 90427 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Niederdränk, Torsten, Dr. te 91056 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) SELECTIVE DEBLOCK FILTERING TECHNIQUES FOR VIDEO CODING (51) H04R 25/00 (11) EP2001264 (47) 29.06.2011 (73) QUALCOMM Incorporated te SAN

(21) EP08104134.5

Nummer 27/11 (22) 28.05.2008 (31) 102007025976 (32) 04.06.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

115 (54) Verfahren zum Anpassen einer Hörvorrichtung und entsprechende Hörvorrichtung (47) 29.06.2011

06 juli 2011 (22) 05.01.2010 (31) 200910001371 (32) 06.01.2009

(33) China (73) Siemens Medical Instruments Pte. (54) Method, apparatus and system Ltd. te SINGAPORE 139959, for spectrum access of secondary Singapore (SG) users in cognitive radio system 29.06.2011 (72) Steinbuss, Andre te 91052 (47) 29.06.2011 Siemens Medical Instruments Pte. ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK Ltd. te SINGAPORE 139959, (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te DUITSLAND (DE) Singapore (SG) LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (51) H04R 25/00 GUANGDONG 518129, China (CN) Ho, Wai Kit David te 598431 (11) EP2182741 SINGAPORE, Singapore (SG) (72) Gan, Xiaoying te 518129, (21) EP09173019.2 Koo, Wee Haw te 680294 SHENZHEN GUANDONG, China SINGAPORE, Singapore (SG) (CN) (22) 14.10.2009 Tan, Beng Hai te 540152 Long, Xin te 518129, SHENZHEN (31) 102008053458 SINGAPORE, Singapore (SG) GUANDONG, China (CN) (32) 28.10.2008 Zhang, Wei te 518129, H04R 25/00 SHENZHEN GUANDONG, China (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP1860916 (CN) (54) Hörvorrichtung mit spezieller Zhou, Yuan te 518129, EP07107994.1 Situationserkennungseinheit und SHENZHEN GUANDONG, China 11.05.2007 Verfahren zum Betreiben einer (CN) Hörvorrichtung 102006024412 (51) H04W 88/08 (47) 29.06.2011 24.05.2006 H04W 24/02 (73) Siemens Medical Instruments Pte. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2114093 Ltd. te SINGAPORE 139959, Hörvorrichtung mit Singapore (SG) (21) EP08008182.1 wippenartigem Steller zum (72) Steinbuss, Andre te 91052 (22) 29.04.2008 Ein/Ausschalten ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK (54) Method and controller for 29.06.2011 DUITSLAND (DE) maintaining network stability in a Siemens Audiologische Technik cellular telecommunications (51) H04W 48/16 GmbH te 91058 ERLANGEN, system and apparatus thereof H04W 4/02 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 29.06.2011 (11) EP2140709 (DE) (73) Nokia Siemens Networks Oy te (21) EP07727539.4 Heerlein, Markus te 288408 02610 ESPOO, Finland (FI) SINGAPORE, Singapore (SG) (22) 30.03.2007 Kasztelan, Thomas te 91058 (72) Hämäläinen, Seppo te 02610 (54) METHOD AND SYSTEM FOR ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK ESPOO, Finland (FI) ENABLING CONNECTION OF A DUITSLAND (DE) Tang, Haitao te 02150 ESPOO, MOBILE COMMUNICATION Koo, Wee Haw te 680294 Finland (FI) TERMINAL TO A RADIO SINGAPORE, Singapore (SG) COMMUNICATION NETWORK (51) H04W 24/06 H04R 25/00 (47) 29.06.2011 (11) EP2106177 EP2189006 (73) Telecom Italia S.p.A. te 20123 (21) EP09004338.1

(54) Tragehaken mit Metallabschnitt für ein Hörgerät (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11)

(21) EP07820433.6 (22) 20.09.2007

(54) Method for determining of feedback threshold in a hearing device (47) 29.06.2011 (73) Phonak AG te 8712 STÄFA, Zwitserland (CH)

MILANO, Italië (IT)

(72) BURACCHINI, Enrico te I-10148 TORINO, Italië (IT) TROGOLO, Alessandro te I-10148 TORINO, Italië (IT) GORIA, Paolo te I-10148 TORINO, Italië (IT) (51) H04W 4/12 (11) EP1719361

(22) 26.03.2009 (31) MI20080533 (32) 28.03.2008 (33) Italië (54) Testing method of an IC card including a Zigbee device (47) 29.06.2011

(73) (72) BAECHLER, Patrick te CH-8605 (21) EP03796125.7 GUTENSWIL, Zwitserland (CH) WALDMANN, Bernd te CH-8124 (72) (22) 01.12.2003 MAUR, Zwitserland (CH) (54) SYSTEME DE CREATION ET DE VON BUOL, Andreas te CH-8044 TRANSMISSION DE MESSAGES (51) ZÜRICH, Zwitserland (CH) MULTIMEDIAS COMPORTANT UNE (11) PISLAK, Stefan te CH-8712 STÄFA, COMPOSANTE SONORE MODIFIEE Zwitserland (CH) (21) (47) 29.06.2011 (22) (51) H04R 25/00 (73) FRANCE TELECOM te 75015 (31) (11) EP2182740 PARIS, Frankrijk (FR) (21) EP09172532.5 (72) EMERIT, Marc te 35000 RENNES, (32) (33) (22) 08.10.2009 Frankrijk (FR) (31) 102008053457

(51) H04W 16/14

(32) 28.10.2008

(11) EP2205016

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP10150127.8

Incard SA te 1204 GENEVE, Zwitserland (CH) Longo, Raffaele te 80137 NAPOLI, Italië (IT) H04W 36/08 EP2253160 EP09721596.6 06.03.2009 38222 20.03.2008 Verenigde Staten van Amerika

(54) Configuration of HS-DSCH serving cell change improvements (47) 29.06.2011 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson

Nummer 27/11

116

(publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) WAGER, Stefan te FI-02360 ESPOO, Finland (FI) PEISA, Janne te FI-02130 ESPOO, Finland (FI) (51) H04W 36/12 H04W 36/10 (11) EP1360862 (21) EP02711609.4

(32) 31.03.2006 20.09.2006

(11) EP2110961

(33) Europees Octrooi Bureau BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

P P

(47) 29.06.2011

(54) "Happy Bit" setting in a mobile communication system

(31) 06006833 102006044293

(54) Verfahren und Vorrichtung zur Standortbestimmung eines mobilen Objekts (47) 29.06.2011

(73) Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG te 81379 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Löhr, Joachim c/o Panasonic R&D Center Germany GmbH te 63225 (72) BAMBERGER, Joachim te 82131 LANGEN, BONDSREPUBLIEK STOCKDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) Iochi, Hitoshi c/o Panasonic BETONI PARODI, Bruno te 80337 Corporation IPROC te OSAKA-SHI MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK OSAKA 540-6207, Japan (JP) DUITSLAND (DE) Petrovic, Dragan c/o Panasonic HORN, Joachim te 22143 R&D Center Germany GmbH te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK 63225 LANGEN, DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND LENZ, Henning te 76137 (DE) KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) H04W 60/00 SZABO, Andrei te 85521 EP1855427 RIEMERLING, BONDSREPUBLIEK EP06728623.7 DUITSLAND (DE) 03.03.2006 (51) H04W 68/00

(73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)

(32) 13.02.2001 29.06.2001 20.08.2001 17.10.2001 29.10.2001

(72) van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) COORDINATED SUBSCRIBER ACCESS HANDLING FOR SHARED NETWORK SUPPORT (47) 29.06.2011 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(51) (11)

(21) (72) HOGAN, Billy te DUBLIN 6, Ierland (22) (IE) (31) 2005061663 SLOTBOOM, Erik te NL-7161 VS 2005222240 NEEDE 2006047336 (51) H04W 64/00 (32) 04.03.2005 H04W 48/04 29.07.2005 (11) EP2107844 23.02.2006 (21) EP08290320.4 (33) Japan (22) 02.04.2008

(54) Procédé et système de communication par localisation d'un terminal mobile en fonction d'une zone de référence (47) 29.06.2011 (73) Quescom te 06560 VALBONNE, Frankrijk (FR) (72) Oros, Philippe te 06250 MOUGINS, Frankrijk (FR) Madenian, Marc te 91190 GIFSUR-YVETTE, Frankrijk (FR) (51) H04W 48/18 (11) EP1386498 (21) EP02735214.5 (22) 27.03.2002 (31) 0108019 (32) 30.03.2001 (33) GROOT BRITTANNIË (54) APPARATUS FOR MANAGING CAPABILITIES IN A COMMUNICATIONS NETWORK AND METHOD THEREFOR (47) 29.06.2011

(21) EP06830564.8

(51) H04W 72/12 H04W 52/50

(22) 01.04.2005

Staten Staten Staten Staten Staten

(11) EP2002680 (22) 12.12.2006

P P

(33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

(51) H04W 64/00

(72) ROBINSON, William Neil te FARNHAM, SURREY GU9 9ED, GROOT BRITTANNIË (GB)

(21) EP09164584.6

(22) 12.02.2002 (31) 268065 301442 932447 329503 330708

(73) Motorola Mobility, Inc. te LIBERTYVILLE, IL 60048, Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011

Japan Japan

(54) Communication Node and Communication Control Method (47) 29.06.2011 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)

(11) EP2213132 (21) EP08837790.8 (22) 07.10.2008 (31) 907455 (32) 12.10.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHODS OF PAGING AND LOCATING A MOBILE STATION IN A FEMTO-CELL SYSTEM (47) 29.06.2011 (73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)

(72) VASUDEVAN, Subramanian te MORRISTOWN NJ 07960, (72) ASO, Keigo c/o Matsushita Verenigde Staten van Amerika El.Ind.Co.Ltd te CHUO-KU, OSAKA(US) SHI, OSAKA 540-6319, Japan (JP) ZOU, Jialin te RANDOLPH NJ HIRANO, Jun c/o Matsushita El. 07869, Verenigde Staten van Ind. Co. Ltd te CHUO-KU, OSAKAAmerika (US) SHI, OSAKA 540-6319, Japan (JP) (51) H04W 68/12 KOH, Tien-Ming Benjamin c/o (11) EP1994786 Panasonic Lab.Pte.Ltd. te INDUSTRIAL ESTATE OF (21) EP07863320.3 SINGAPORE 534415, Singapore (22) 22.02.2007 (SG) NG, Chan Wah c/o Panasonic Lab. (31) 360961 Pte.Ltd. te INDUSTRIAL ESTATE (32) 22.02.2006 OF SINGAPORE 534415, (33) Verenigde Staten van Amerika Singapore (SG) (54) 1X AND 1XEV-DO HYBRID CALL TAN, Pek Yew c/o Panasonic SETUP Lab.Pte.Ltd te INDUSTRIAL ESTATE OF SINGAPORE 534415, (47) 29.06.2011 Singapore (SG)

Nummer 27/11 (73) QUALCOMM Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GILL, Harleen K. te SAN DIEGO CALIFORNIA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) ANANTHANARAYANAN, Arulmozhi Kasi te SAN DIEGO CALIFORNIA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) ROSEN, Eric C. te SOLANA BEACH CALIFORNIA 92075, Verenigde Staten van Amerika (US) RAZDAN, Ashu te SAN DIEGO CALIFORNIA 92126, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 72/12 (11) EP1969891 (21) EP06848990.5 (22) 20.12.2006 (31) 752973 P 333792 486895 (32) 22.12.2005 17.01.2006 14.07.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Methods and apparatus for communicating control information (47) 29.06.2011 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) RICHARDSON, Tom te SOUTH ORANGE, NJ 07079, Verenigde Staten van Amerika (US) JIN, Hui, c/o Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Junyi te BEDMINSTER, NJ 07921, Verenigde Staten van Amerika (US) PARIZHSKY, Vladimir te NEW YORK, NY 10025, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 74/08 (11) EP2205037 (21) EP09181028.3 (22) 30.12.2009 (31) 142257 P 142613 P 159803 P 20090106392 (32) 02.01.2009 05.01.2009 13.03.2009 05.11.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Zuid-Korea (54) Random access scheme for user

117

06 juli 2011

equipment (47) 29.06.2011 (73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR) (72) Park, Sung Jun te GYEONGGI-DO 431-749, Zuid-Korea (KR) Yi, Seung June te GYEONGGI-DO 431-749, Zuid-Korea (KR) Chun, Sung Duck te GYEONGGIDO 431-749, Zuid-Korea (KR)

(11) EP1364543 (22) 19.02.2002

(11) EP2206397

(31) 0102211

(21) EP08836485.6

(32) 19.02.2001

(22) 01.10.2008

(33) Frankrijk

(31) 976758 P 985412 P 992427 P 241457 (32) 01.10.2007 05.11.2007 05.12.2007 30.09.2008 Staten Staten Staten Staten

(51) H04W 88/00 H04M 1/725 (21) EP02712160.7

(51) H04W 74/08

(33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

16 LINKÖPING, Zweden (SE) HANNU, Hans te S-976 31 LULEA, Zweden (SE) JÖNSSON, Tomas te S-975 98 LULEA, Zweden (SE) CHRISTOFFERSSON, Jan te S-975 96 LULEA, Zweden (SE)

van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) METHOD FOR THE ADMINISTRATION OF A SUBSCRIBER CARD FOR MOBILE TELEPHONY EQUIPMENT OF THE TYPE WITH AUXILIARY READER AND EMBEDDED SYSTEM FOR THE IMPLEMENTATION OF THE METHOD. (47) 29.06.2011 (73) Gemalto SA te 92190 MEUDON, Frankrijk (FR)

(54) ENHANCED UPLINK FOR INACTIVE (72) ARRICAU, Jerôme te F-92370 STATE IN A WIRELESS CHAVILLE, Frankrijk (FR) COMMUNICATION SYSTEM FISCHER, Marc te F-92200 NEUILLY, Frankrijk (FR) (47) 29.06.2011 NACHEF, Armand te F-78180 (73) QUALCOMM Incorporated te SAN MONTIGNY LE BRETONNEUX, DIEGO, CA 92121, Verenigde Frankrijk (FR) Staten van Amerika (US) (51) H04W 88/02 (72) SAMBHWANI, Sharad Deepak te (11) EP2046092 SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (21) EP08162918.0 (US) (22) 20.12.2004 MOHANTY, Bibhu te SAN DIEGO (54) Routing from a mobile device to a CALIFORNIA 92121, Verenigde mobile device server Staten van Amerika (US) GRILLI, Francesco te SAN DIEGO (47) 29.06.2011 CALIFORNIA 92121, Verenigde (73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te Staten van Amerika (US) WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8, MONTOJO, Juan te SAN DIEGO Canada (CA) CALIFORNIA 92121, Verenigde (72) Lewis, Allan te NEW DUNDEE Staten van Amerika (US) ONTARIO N0B 2E0, Canada (CA) YAVUZ, Mehmet te SAN DIEGO Dos Santos, George te TORONTO, CALIFORNIA 92121, Verenigde ONTARIO M4Y 1H5, Canada (CA) Staten van Amerika (US) Owen, Russell te WATERLOO KAPOOR, Rohit te SAN DIEGO ONTARIO N2K 4B8, Canada (CA) CALIFORNIA 92121, Verenigde Gao, Wen te WATERLOO ONTARIO Staten van Amerika (US) N2L 1V9, Canada (CA) (51) H04W 76/02 Luk, Philip te WATERLOO ONTARIO N2T 1E2, Canada (CA) (11) EP1623588 Yach, David te WATERLOO (21) EP03781259.1 ONTARIO N2K 2N1, Canada (CA) (22) 22.12.2003 Bajar, Dave te KITCHENER (31) 469833 P ONTARIO N2N 3H4, Canada (CA) (32) 13.05.2003

(51) H05B 6/12

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2192820

(54) METHOD OF REDUCING CONNECTION SET-UP DELAY

(21) EP09175551.2

(47) 29.06.2011

(31) 200803490

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(22) 10.11.2009 (32) 01.12.2008 (33) Spanje

(72) SCHLIWA-BERTLING, Paul te S-582 (54) Kochfeld mit einer Vielzahl von in einem Raster angeordneten

Nummer 27/11 Heizelementen

118 (32) 25.09.2007

06 juli 2011 Amerika (US)

(47) 29.06.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(51) H05K 3/46

(73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Control method and ballast for run-up of metal halide lamp

(11) EP1699279

(47) 29.06.2011

(22) 28.09.1999

(73) OSRAM-SYLVANIA INC. te 01923 (72) Acero Acero, Jesus te 50002, DANVERS, MA, Verenigde Staten ZARAGOZA, Spanje (ES) van Amerika (US) Artal Lahoz, Maria Carmen te (72) Chen, Nancy H. te NORTH 50007, ZARAGOZA, Spanje (ES) ANDOVER, MA 01845, Verenigde Carretero Chamarro, Claudio te Staten van Amerika (US) 50003, ZARAGOZA, Spanje (ES) Olsen, Joseph A. te GLOUCESTER, Casanova Lacueva, David te MA 01930, Verenigde Staten van 50018, ZARAGOZA, Spanje (ES) Amerika (US) Garde Aranda, Ignacio te 50012, ZARAGOZA, Spanje (ES) (51) H05G 1/36 Palacios Tomas, Daniel te 50002, H05G 1/24 ZARAGOZA, Spanje (ES) H05G 1/10 Peinado Adiego, Ramon te 50008, (11) EP1563719 ZARAGOZA, Spanje (ES) (21) EP03775382.9 (51) H05B 33/08 (22) 21.11.2003 (11) EP2016804 (31) 20218138 U (21) EP07735597.2 (32) 21.11.2002 (22) 20.04.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 06113399 (54) RÖNTGENANLAGE ZUR (32) 02.05.2006 ERZEUGUNG VON KURZEN RÖNTGENSTRAHLENIMPULSEN (33) Europees Octrooi Bureau UND MIT EINER SOLCHEN (54) LIGHT EMITTING DIODE CIRCUIT RÖNTGENANLAGE ARBEITENDE AND ARRANGEMENT AND DEVICE INSPEKTIONSVORRICHTUNG (47) 29.06.2011 (47) 29.06.2011 (73) Philips Intellectual Property & (73) HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH te Standards GmbH te 20099 56659 BURGBROHL, HAMBURG, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) (DE) Koninklijke Philips Electronics N.V. (72) HEUFT, Bernhard te 56659 te 5621 BA EINDHOVEN BURGBROHL, BONDSREPUBLIEK (72) SAUERLÄNDER, Georg te NL-5656 DUITSLAND (DE) AA EINDHOVEN POLSTER, Wolfgang te 56626 ACKERMANN, Bernd te NL-5656 ANDERNACH, BONDSREPUBLIEK AA EINDHOVEN DUITSLAND (DE) (51) H05B 41/298 (51) H05K 7/20 H05B 41/282 H05K 5/00 (11) EP2130413 H05K 1/02 (21) EP08717439.7 (11) EP1781076 (22) 05.03.2008

(31) 200710092196 (32) 30.03.2007 (33) China

(21) (22) (31)

(32) (54) METHOD OF IGNITION (33) REGULATION OF DISCHARGE LAMP AND THE CORRESPONDING (54) ELECTRONIC BALLAST CIRCUIT (47) (47) 29.06.2011 (73) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung te 81543 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) GAO, Wei te PANYU/GUANGZHOU GUANGDONG 511400, China (CN) (51) H05B 41/292 H05B 41/288 (11) EP2043408 (21) EP08163098.0 (22) 27.08.2008 (31) 860759

(73)

(72)

(21) EP06115382.1 (31) 27279998 27601098 27601198 29045098 31044598 35157298 35473398 37227498 10618499 18741899 (32) 28.09.1998 29.09.1998 29.09.1998 13.10.1998 30.10.1998 10.12.1998 14.12.1998 28.12.1998 14.04.1999 01.07.1999 (33) Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan (54) Multilayer printed wiring board and method for producing the same (47) 29.06.2011 (73) IBIDEN CO., LTD. te OGAKI-SHI, GIFU 503-0695, Japan (JP)

(72) En, Honchin te IBI-GUN GIFU 5010695, Japan (JP) Hayashi, Masayuki te IBI-GUN GIFU 501-0695, Japan (JP) Wang, Dongdong te IBI-GUN GIFU 501-0695, Japan (JP) EP06076881.9 Shimada, Kenichi te IBI-GUN GIFU 501-0695, Japan (JP) 13.10.2006 Asai, Motoo te IBI-GUN GIFU 501262400 0695, Japan (JP) 28.10.2005 Sekine, Koji te IBI-GUN GIFU 501Verenigde Staten van Amerika 0695, Japan (JP) Nakai, Tohru te IBI-GUN GIFU 501Electronic assembly having 0695, Japan (JP) multiple side cooling and method Ichikawa, Shinichiro te IBI-GUN 29.06.2011 GIFU 501-0695, Japan (JP) Delphi Technologies, Inc. te TROY, Toyoda, Yukihiko te IBI-GUN GIFU MICHIGAN 48007, Verenigde 501-0695, Japan (JP) Staten van Amerika (US) (51) H05K 7/20 Taylor, Ralph S. te NOBLESVILLE, H05K 7/14 IN 46060, Verenigde Staten van (11) EP2238817 Amerika (US) (21) EP08872131.1 Jeter, Michael A. te KOKOMO, IN 46901, Verenigde Staten van (22) 13.10.2008 Amerika (US) (31) 102008007825 Gerbsch, Erich W. te CICERO, IN (32) 07.02.2008 46034, Verenigde Staten van Amerika (US) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Ronning, Jeffrey J. te TIPTON, IN (54) UMRICHTERMOTOR 46072, Verenigde Staten van

Nummer 27/11

119

(47) 29.06.2011 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BILLMANN, Markus te 91448 EMSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DOMES, Konrad te 09112 CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEINING, Hans-Dieter te 97616 BAD NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHIERLING, Hubert te 91052 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMIDT, Richard te 91083 BAIERSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WINDISCHMANN, Heinrich te 91315 HÖCHSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H05K 9/00 H01F 27/36

G01R 33/421 G01R 33/00 (11) (21) (22) (31)

(32)

(33)

(54)

(47) (73)

06 juli 2011

(72) SAITO, Takeshi, c/o Kajima Corporation te TOKYO 1078388, Japan (JP) EP1605742 KARIKOMI, Masanori, c/o Kajima EP04720974.7 Corporation te TOKYO 1078388, 16.03.2004 Japan (JP) NIWA, Masanori, c/o Kajima 2003071147 Corporation te TOKYO 1078388, 2003072119 Japan (JP) 2003205427 ISHIKAWA, Hiroshi, c/o Kajima 17.03.2003 Corporation te TOKYO 1078388, 17.03.2003 Japan (JP) 01.08.2003 MIURA, Satoru, c/o Kajima Japan Corporation te TOKYO 1078388, Japan Japan (JP) Japan FUJIKURA, Masahiro, c/o Tech. Development Bureau te FUTTSU OPEN MAGNETIC SHIELD CITY, CHIBA 293-8511, Japan (JP) STRUCTURE AND ITS MAGNETIC SAKAIDA, Akira, c/o Nippon Steel FRAME Corporation te TOKYO 1008071, 29.06.2011 Japan (JP) KAJIMA CORPORATION te TOKYO YAMADA, Yoneo, c/o Nippon Steel 107-8388, Japan (JP) Corporation te TOKYO 1008071, Nippon Steel Corporation te Japan (JP) TOKYO 100-8071, Japan (JP) CHIKUMA, Kentaro,c/o Nippon Nippon Steel Engineering Co., Ltd Steel Corporation te TOKYO 100te TOKYO 100-8071, Japan (JP) 8071, Japan (JP)

Nummer 27/11

120

06 juli 2011

EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995. 38304 WOLFENBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) A01B 1/22 (11) EP2187724

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(21) EP07785604.5

(72) Schlichting, Malte te 38302 WOLFENBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MOUNTING SYSTEM FOR HANDLE(DE) HELD IMPLEMENTS. (47) 06.04.2011 Polar Wintergeräte GMBH te BUCHENLANDWEG 53 89075 (51) A01F 15/07 ULM, BONDSREPUBLIEK (11) EP2060166 DUITSLAND (DE) (21) EP08168506.7 Ir. Lips c.s. te Den Haag (22) 06.11.2008 HEILMANN, Edgar te 89075 ULM, (31) 939584 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 14.11.2007 30.03.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 09.07.2007 (54) (73)

(74) (72)

(47)

DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) BÜCKER, Heinrich te 33449 LANGENBERG-BENTELER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SEGARCEANU-PASCU, Christian te 59229 AHLEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TECKENTRUP, Rolf te 59302 OELDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 30.03.2011 (51) A01M 7/00 (11) EP1961300 (21) EP08002894.7 (22) 15.02.2008

(51) A01C 17/00 A01C 15/00

(54) Adjustable tailgate latch for round baler.

(31) 102007008787

(11) EP1658763

(73) CNH Belgium N.V. te 8210 ZEDELGEM, België (BE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP06003345.3 (22) 21.08.1999

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(31) 19843745 19843746 19843747 19902496

(72) Merritt, John H. te NEW HOLLAND, PA 17557, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011

(32) 24.09.1998 24.09.1998 24.09.1998 22.01.1999

(51) C12N 15/82 A01H 5/10

(33) BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK

(54) Centrifugal fertilizer spreader. (73) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG te 49205 HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(21) EP04014561.7 (22) 22.06.2004 (31) 10330502 (32) 05.07.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG te 49205 HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(22) 28.09.2005 (31) 0410297

(47) 30.03.2011

(32) 29.09.2004

(51) E04D 13/076 E04D 13/00 A01M 29/00

(21) EP05797062.6

(33) Frankrijk (54) MAIZE HAVING AN IMPROVED DIGESTIBILITY. (73) Biogemma te 75001 PARIS, Frankrijk (FR)

(72) MURIGNEUX, Alain te F-63670 LA (72) Dreyer, Heinz, Dr.Dr.h.c. Dipl.-Ing. ROCHE BLANCHE, Frankrijk (FR) te 49205 HASBERGEN, MARTINANT, Jean-Pierre te FBONDSREPUBLIEK DUITSLAND 63910 VERTAIZON, Frankrijk (FR) (DE) TATOUT, Christophe te F-42110 Walter, Achim te 49078 SALT EN DONZY, Frankrijk (FR) OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK (47) 13.04.2011 DUITSLAND (DE) Lührmann, Johannes te 49134 (51) A01K 1/12 WELLENHORST, A01K 1/02 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND A01K 1/00 (DE) (11) EP2144494 (47) 23.03.2011 (21) EP08750033.6 (51) A01F 15/04 (22) 05.05.2008 (11) EP1495669

(54) Agricultural sprayer.

(72) Ehlen, Volker te 49205 HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Marquering, Johannes Dr. te 49176 HILTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1793661 DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND

(32) 22.02.2007

(31) 102007020880 (32) 04.05.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) DEVICE FOR MOVING A POSITIONING FRAME AND FEED CONTAINER AT A MILKING PARLOUR.

(11) EP1740042 (21) EP05734528.2 (22) 13.04.2005 (31) 0409315 (32) 27.04.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) APPARATUS FOR PREVENTING BIRDS ACCESSING A HABITABLE PART OF A STRUCTURE. (73) Holly, John Noel te ENFIELD, MIDDLESEX EN2 9AA, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Holly, John Noel te ENFIELD, MIDDLESEX EN2 9AA, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 30.03.2011 (51) A01N 1/02 (11) EP1362511 (21) EP03010783.3 (22) 14.05.2003 (31) 10222561

(32) 17.05.2002 (73) GEA Farm Technologies GmbH te (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Welger Maschinenfabrik GmbH te 59199 BÖNEN, BONDSREPUBLIEK (54) Balenpers.

Nummer 27/11 (54) Beschermende oplossing ter vermijding van schade door ischemie.

121 B.V. te 5831 AV BOXMEER (74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH

(73) Dr. Franz Köhler Chemie GmbH te (72) VAN DE NIEUWELAAR, Adrianus, 64665 ALSBACH-HÄHNLEIN, Josephes te NL-5421 XG GEMERT BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VAN DE CAMP, Bernardus, Petrus (DE) te NL-5401 LN UDEN (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag VAN ESBROECK, Maurice, Eduardus, Theodorus te NL-6681 (72) Bruns, Wilfried te 68647 BIBLIS, AR BEMMEL BONDSREPUBLIEK DUITSLAND KUIJPERS, Andries, Johan, Martijn (DE) te NL-5843 AR WESTERBEEK Köhler, Gernot te 64665 ALSBACH-HÄHNLEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) De Groot, Herbert te 40591 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Rauen, Ursula te 45327 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 04.05.2011

(51) A23C 19/08 (11) EP1345497 (21) EP01995772.9 (22) 21.12.2001 (31) 0017061 (32) 26.12.2000

(47) 30.03.2011

(33) Frankrijk

(51) A01P 3/00 A01N 47/24 A01N 45/02 A01N 43/90 A01N 43/84 A01N 43/653 A01N 43/54 A01N 43/40 A01N 43/36 A01N 37/38 A01N 37/34

(54) CHEESE-MAKING METHOD.

(11) EP1802198 (21) EP05798443.7 (22) 06.10.2005 (31) 0422401 (32) 08.10.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) SYNERGISTIC FUNGICIDAL COMPOSITIONS. (73) Syngenta Participations AG te 4058 BASEL, Zwitserland (CH) (72) WALTER, Harald te CH-4058 BASEL, Zwitserland (CH) CORSI, Camilla te CH-4058 BASEL, Zwitserland (CH) EHRENFREUND, Josef te CH-4058 BASEL, Zwitserland (CH) LAMBERTH, Clemens te CH-4058 BASEL, Zwitserland (CH) TOBLER, Hans te CH-4058 BASEL, Zwitserland (CH) (47) 30.03.2011

(73) FROMAGERIES BEL te 75008 PARIS, Frankrijk (FR) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) CHOULET, Alain te F-41100 VENDÔME, Frankrijk (FR) GAULIER, Jean-Paul te F-39570 MONTMOROT, Frankrijk (FR)

(21) EP09163778.5 (22) 25.06.2009 (31) 08159262 (32) 27.06.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Method for flavouring cocoa beans. (73) Barry Callebaut AG te 8005 ZURICH, Zwitserland (CH) (74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM (72) Bernaert, Herwig te 9280 LEBBEKE-WIEZE, België (BE) Camu, Nicholas te 9280 LEBBEKEWIEZE, België (BE) Lohmüller, Tobias te 9280 LEBBEKE-WIEZE, België (BE) (47) 13.04.2011 (51) A23P 1/02 A23L 1/40 (11) EP1370160 (21) EP02716749.3 (22) 08.02.2002 (31) 20103914 U (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2200449 (21) EP08835837.9 (22) 03.10.2008 (31) 200700482 (32) 05.10.2007 (33) België (54) A DISPENSER AND COMPOSITION TO MAKE ICE COFFEE. (73) Rudiger Cruysberghs te Brussel (Haren), België (BE) (72) Kerstens, Peter te 2950 KAPELLEN, België (BE) (47) 13.04.2011 (51) A23F 5/40 (11) EP2178388 (21) EP08758986.7 (22) 03.06.2008 (31) 102007039322 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP07793847.0

(54) INSTANT COFFEE PREPARATION HAVING IMPROVED FOAM FORMATION.

(33) Nederland

(11) EP2138047

(32) 06.03.2001

(11) EP2046131

(32) 24.07.2006

(51) A23G 1/02 A23G 1/00

(51) B65D 83/14 A23F 5/24

(32) 20.08.2007

(31) 2000159

(47) 30.03.2011

(47) 27.04.2011

(51) A22C 21/00

(22) 09.07.2007

06 juli 2011

(73) Krüger GmbH & Co. KG te 51469 BERGISCH-GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) DEVICE AND METHOD FOR CONDITIONING SLAUGHTERED (72) KRÜGER, Willibert te 51467 POULTRY AND PRODUCTION LINE BERGISCH GLADBACH, FOR PROCESSING POULTRY BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CARCASSES. (DE) (73) Marel Stork Poultry Processing

(54) MULTI-INGREDIENT STOCK CUBE FOR PREPARATION OF LIQUID FOODS OR FOOD COMPONENTS. (73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) LENOBLE, Henri-Pierre te CH8405 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) (47) 30.03.2011 (51) F16K 24/00 A23N 7/00 (11) EP1587379 (21) EP04701424.6 (22) 12.01.2004 (31) 20030015 (32) 13.01.2003 (33) Ierland (54) PRESSURE RELEASE ARRANGEMENTS, IN PARTICULAR FOR PRODUCT PROCESSING SYSTEM. (73) OSENEY LIMITED te DUBLIN 24, Ierland (IE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) BRODERICK, Michael te CO. CARLOW, Ierland (IE) (47) 13.04.2011 (51) A24F 25/02 (11) EP2152106 (21) EP08760226.4

Nummer 27/11 (22) 29.05.2008 (31) 0710773 (32) 05.06.2007

122 A47C 5/06 A47C 3/023 (11) EP2165628

(33) GROOT BRITTANNIË

(21) EP09007969.0

(54) HUMIDIFYING CAPSULE FOR USE WITH TOBACCO PRODUCTS.

(31) 202008012554 U

(22) 18.06.2009

(73) British American Tobacco (32) 20.09.2008 (Investments) Limited te LONDON (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND WC2R 3LA, GROOT BRITTANNIË (54) Stoel met rugleuning en een (GB) werkwijze voor de vervaardiging (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag daarvan. (72) STEPHENSON, Darryl te LONDON (73) Alfons Venjakob GmbH & Co. KG WC2R 3LA, GROOT BRITTANNIË te 33335 GÜTERSLOH, (GB) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SUTTON, Joseph Peter te LONDON (DE) WC2R 3LA, GROOT BRITTANNIË (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (GB) (72) Venjakob, Siegfried te 3335 (47) 30.03.2011 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK (51) D02G 3/44 DUITSLAND (DE) D02G 3/04 Rehkemper, Antonius te 33378 A41D 31/00 RHEDA-WIEDENBRÜCK, A41D 19/015 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) EP2079331 (21) EP07852619.1

(47) 13.04.2011

(22) 09.10.2007

(51) F16M 11/28 A61M 5/14 A47C 7/00

(31) 545736 (32) 10.10.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) MULTIDENIER FIBER CUT RESISTANT FABRICS AND ARTICLES AND PROCESSES FOR MAKING SAME. (73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY te WILMINGTON, DE 19898, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) PRICKETT, Larry John te CHESTERFIELD, VA 23838, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) A47C 1/028 A47C 1/024 (11) EP1769702 (21) EP06020445.0 (22) 28.09.2006 (31) 202005015435 U (32) 30.09.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

06 juli 2011 (31) 0211893 (32) 23.05.2002 (33) GROOT BRITTANNIË (54) PICTURE FRAME. (73) Gredley, Sarah te 110 THE AVENUE LONDON NW6 7NN, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Gredley, Sarah te 110 THE AVENUE LONDON NW6 7NN, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 23.03.2011 (51) A47J 31/00 (11) EP1843684 (21) EP05802706.1 (22) 15.11.2005 (31) MI20050118 (32) 28.01.2005 (33) Italië (54) BUILT-IN COFFEE MACHINE AND RELATED ACTIVATION PROCESS. (73) De'Longhi SpA te 31100 TREVISO, Italië (IT) (72) MARCONI, Giancarlo te I-31057 SILEA, Italië (IT)

(11) EP2145566

(47) 30.03.2011

(21) EP08252448.9

(51) A47J 31/06

(22) 17.07.2008

(11) EP2168465

(54) Intraveneous support apparatus.

(21) EP09011965.2

(73) AMG Medical Inc. te MONTREAL QC H4T 1V5, Canada (CA)

(22) 19.09.2009 (31) 08405243

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(32) 26.09.2008 (72) Meyers, Daniel Seth te ROXBORO, (33) Europees Octrooi Bureau QUEBEC H8Y 3A6, Canada (CA) (54) Brewing device for coffee and Boar, Cristian te MONTREAL, method for creating a coffee QUEBEC H9B 2G7, Canada (CA) drink with a brewing device. Xu, Ming te SAINT-LAURENT, (73) Jura Elektroapparate AG te 4626 QUEBEC H4R 3N4, Canada (CA) NIEDERBUCHSITEN, Zwitserland (47) 27.04.2011 (CH) (51) H02K 7/06 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag F16H 25/20 (72) Reyhanloo, Shahryar te 4573 A47C 20/08 LOHN-AMMANSEGG, Zwitserland A47C 20/04 (CH) (11) EP2001340 (47) 23.03.2011 (21) EP07722552.2 (51) A47J 31/22 (22) 04.04.2007 A47J 31/06 (31) 200600487 (11) EP2155021

(54) Furniture.

(32) 05.04.2006

(73) himolla Polstermöbel GmbH te 84416 TAUFKIRCHEN / VILS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 22.05.2008 (54) A LINEAR ACTUATOR FOR A PIECE (31) 07109579 OF FURNITURE. 08102147 (73) LINAK A/S te DK-6430 (32) 05.06.2007 NORDBORG, Denemarken (DK) 29.02.2008

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Huber, Albert te 84432 HOHENPOLDING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kronseder, Albert te 84149 VELDEN/VILS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011 (51) A47C 7/40

(33) Denemarken

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(21) EP08759911.4

(33) (72) NIELSEN, Jens, Jørgen te DK-6310 BROAGER, Denemarken (DK) (54) (47) 23.03.2011 (51) A47G 1/06 (11) EP1530439 (21) EP03755226.2 (22) 23.05.2003

Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau CAPSULE SYSTEM, DEVICE AND METHOD FOR PREPARING A FOOD LIQUID CONTAINED IN A RECEPTACLE BY CENTRIFUGATION.

(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH)

Nummer 27/11 (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) YOAKIM, Alfred te 1806 STLÉGIER-LA CHIÉSAZ, Zwitserland (CH) DENISART, Jean-Paul te 1093 LA CONVERSION, Zwitserland (CH) RYSER, Antoine te 1006 LAUSANNE, Zwitserland (CH)

123 HÄUSSERMANN, Uli te 70734 FELLBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

06 juli 2011 (47) 11.05.2011

(47) 13.04.2011

(51) G06F 17/00 A61B 5/0452 A61B 5/042

(51) A47L 9/14

(11) EP1808124

(11) EP1932460

(21) EP07250104.2

(21) EP06026076.7

(22) 11.01.2007

(47) 30.03.2011

(22) 15.12.2006

(51) A47J 31/46 A47J 31/36

(54) Adapter device for a vacuum cleaner filter bag.

(31) 758317 P 620370

(11) EP2168467

(73) Eurofilters Holding N.V. te 3900 OVERPELT, België (BE)

(32) 12.01.2006 05.01.2007

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 13.04.2011

(54) HIGH THROUGHPUT ENDOILLUMINATOR PROBE.

(51) A61B 5/053

(31) 0752853

(73) Alcon, Inc. te 6331 HÜNENBERG, Zwitserland (CH)

(21) EP03725901.7

(32) 24.01.2007

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(21) EP09011964.5 (22) 19.09.2009 (31) 08405242 (32) 26.09.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Brewing device with a drainage valve. (73) Jura Elektroapparate AG te 4626 NIEDERBUCHSITEN, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Büttiker, Philipp te 4625 OBERBUCHSITEN, Zwitserland (CH) (47) 23.03.2011 (51) A47K 10/36 (11) EP2157899 (21) EP08702290.1 (22) 23.01.2008

(33) Frankrijk

(54) Karteren van complexe (72) Sauer, Ralf, Dr. te 3900 gefractioneerde atriale OVERPELT, België (BE) electrogram. Schultink, Jan te 3900 OVERPELT, België (BE) (73) Biosense Webster, Inc. te DIAMOND BAR, CA 91765, (47) 30.03.2011 Verenigde Staten van Amerika (51) G02B 6/00 (US) A61F 9/007 (72) Porath, Joshua te 34463 HAIFA, A61B 9/00 Israël (IL) A61B 1/07 Abbo, Aharon te 52222 RAMAT (11) EP1850727 GAN, Israël (IL) Turgeman, Aharon te 30900 (21) EP06720771.2 ZICHRON YA'ACOV, Israël (IL) (22) 15.02.2006 Nademanee, Koonlawee te (31) 653265 P ENCINO, CA 91436, Verenigde Staten van Amerika (US) (32) 15.02.2005

(72) SMITH, Ronald T. te NEWPORT COAST, CA 92657, Verenigde (54) DISPENSER FOR WIPE MATERIALS. Staten van Amerika (US) (73) Granger, Maurice te 42270 (47) 13.04.2011 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, Frankrijk (FR) (51) A61B 3/107 A61B 3/103 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (11) EP2211684 (72) HJORT, Erik te S-783 90 SÄTER, Zweden (SE) (21) EP08845610.8 GRANGER, Maurice te 42270 (22) 18.11.2008 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, Frankrijk (31) 984355 P (FR) 28890 P (47) 30.03.2011 (32) 31.10.2007 (51) A47L 9/00 14.02.2008 (11) EP1868478 (33) Verenigde Staten van Amerika (21) EP06706421.2

(32) (33) (54) (73)

(74) (72)

(22) 07.05.2003 (31) 20022218 (32) 08.05.2002 (33) Noorwegen (54) APPARATUS FOR MONITORING THE AUTONOMOUS NERVOUS SYSTEM OF A SEDATED PATIENT. (73) Med Storm Innovation AS te 0264 OSLO, Noorwegen (NO) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Hanne Storm te 0264 OSLO, Noorwegen (NO) (47) 30.03.2011 (51) A61B 5/103 A61B 5/053 A61B 5/00

Verenigde Staten van Amerika (11) EP1437091 (54) SYSTEMS AND SOFTWARE FOR (21) EP03023156.7 WAVEFRONT DATA PROCESSING, 102005017568 VISION CORRECTION, AND OTHER (22) 10.10.2003 11.04.2005 APPLICATIONS. (31) 417561 P BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Abbott Medical Optics Inc. te (32) 11.10.2002 VACUUM CLEANER. SANTA ANA, CA 92705-4933, (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Alfred Kärcher GmbH & Co. KG te (US) (54) Determination of biological 71364 WINNENDEN, conditions using impedance BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag measurements. (DE) (72) ZHAO, Huawei te IRVINE CA (73) SciBase AB te 111 40 Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven 92606, Verenigde Staten van STOCKHOLM, Zweden (SE) Amerika (US) STEWEN, Christian te 71672 LI, Chen te SAN JOSE, CA 95120, (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag MARBACH A. N., Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Ollmar, Stig te 141 41 (US) (DE) HUDDINGE, Zweden (SE)

(22) 26.01.2006 (31)

(11) EP1519679

Nummer 27/11 Åberg, Peter te 531 36 LIDKÖPING, Zweden (SE) Nicander, Ingrid te 11633 STOCKHOLM, Zweden (SE)

124

06 juli 2011

(47) 20.04.2011

(US) (33) Verenigde Staten van Amerika YUAN, J., Jenny te BRANCHBURG, (54) APPARATUS FOR NJ 08853, Verenigde Staten van ATRIOVENTRICULAR VALVE Amerika (US) REPAIR. (47) 11.05.2011 (73) Cedars-Sinai Medical Center te

(51) A61B 6/00 A61B 5/055

(51) A61B 18/14 A61B 17/28

(11) EP1725166

(11) EP1557129

(21) EP05723166.4

(21) EP05006999.6

(22) 17.02.2005

(22) 12.08.1996

(31) 546670 P

(31)

(32) 20.02.2004

(32)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33)

(54) SYSTEM FOR DELIVERING (54) CONFORMAL RADIATION THERAPY WHILE SIMULTANEOUSLY IMAGING (73) SOFT TISSUE. (73) University of Florida Research (72) Foundation, Inc. te GAINESVILLE, FL 32611, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DEMPSEY, James, F. te GAINNESVILLE, FL 32607, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) G01S 5/10 G01S 5/00 A61B 5/06 (11) EP1203560 (21) EP01309190.5 (22) 30.10.2001 (31) 702973 (32) 31.10.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Inrichting voor het traceren van een voorwerp, in het bijzonder een katheter, met het gebruik energievelden.

LOS ANGELES, CA 90048-1865, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(72) EIGLER, Neal, L. te PACIFIC PALISADES, CA 90272, Verenigde 530450 Staten van Amerika (US) PRICE, Matthew, J. te DEL MAR, 19.09.1995 CA 90214, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) Vascular tissue sealing pressure SIEGEL, Robert, J. te BEVERLY control. HILLS, CA 90210, Verenigde Staten van Amerika (US) Covidien AG te 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Zwitserland (CH) (47) 27.04.2011 Buysse, Steven Paul te (51) A61B 19/00 LONGMONT, CO 80501, A61B 10/02 Verenigde Staten van Amerika (11) EP1767167 (US) Kennedy, Jenifer S. te BOULDER, (21) EP06121084.5 CO 80301, Verenigde Staten van (22) 22.09.2006 Amerika (US) Lands, Michael J. te LOUISVILLE, (31) 596467 CO 80027, Verenigde Staten van Amerika (US) Loeffler, Donald R. te LOUISVILLE, CO 80027, Verenigde Staten van Amerika (US) Lukianow, S. Wade te NEDERLAND, CO 80466, Verenigde Staten van Amerika (US) Ryan, Thomas P. te FORT COLLINS, CO 80525, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 27.04.2011

(32) 26.09.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Post decompression marker introducer system. (73) Bard Peripheral Vascular, Inc. te TEMPE, AZ 85280-1740, Verenigde Staten van Amerika (US) Bard Shannon Limited te 3431 HR NIEUWEGEIN (74) Quintelier te DIEGEM

(51) A61B 17/50 A45C 11/24

(72) Field, Steven E. te GRAND RAPIDS, MI 49546, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2039309

(47) 18.05.2011

(73) Biosense Webster, Inc. te DIAMOND BAR, CA 91765, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP08012924.0

(51) B65F 1/16 B65D 43/22 A61B 19/02

(72) Govari, Assaf te HAIFA 34400, Israël (IL)

(32) 20.09.2007

(47) 20.04.2011

(54) Inrichting voor het verwijderen van parasieten, in het bijzonder van teken.

(51) A61B 17/06 (11) EP2155076

(22) 17.07.2008 (31) 102007045105 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 11.06.2008

(73) Dr. Schick Gmbh te 74889 SINSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 762141

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(32) 13.06.2007

(72) Schick, Gerhard te 74889 SINSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP08770625.5

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Hechtdraad met bidirectionele weerhaakjes.

(47) 30.03.2011

(73) Ethicon, Inc te SOMERVILLE, NJ 08876-0151, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A61B 19/00 A61B 17/00

(72) NAWROCKI, Jesse, G. te ANNANDALE, NJ 08801, Verenigde Staten van Amerika (US) LINDH, David, C., Sr. te FLEMINGTON, NJ 08822, Verenigde Staten van Amerika

(21) EP03767041.1

(11) EP1539015 (22) 01.08.2003 (31) 400840 P (32) 02.08.2002

(11) EP2015697 (21) EP07724926.6 (22) 07.05.2007 (31) 102006022018 (32) 10.05.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verzamel-en afvalcontainer, in het bijzonder voor injectienaalden. (73) Rigling, Heinz te D-75382 ALTHENGSTETT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) RIGLING, Heinz te 75382 ALTHENGSTETT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEILAND, Christoph te 82442 WURMANSAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011

Nummer 27/11 (51) A61B 19/08

125 (11) EP1545375 (21) EP03749466.3 (22) 05.09.2003 (31) 235309 655495 (32) 05.09.2002 04.09.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) SURGICAL DRAPE HAVING A FLUID COLLECTION POUCH WITH AN INFLATABLE RIM. (73) MICROTEK MEDICAL, INC. te COLUMBUS, MISSISSIPPI 39704, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LEE, Dan, R. te CUMMING, GA 30004, Verenigde Staten van Amerika (US) GIL, Michael, A. te COLUMBUS, MS 39701, Verenigde Staten van Amerika (US) COX, Lewis, Dorsey te LEEDS, AL 35094, Verenigde Staten van Amerika (US) COOPER, Lloyd, G., B. te BIRMINGHAM, AL 35213, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 (51) A61F 2/06 (11) EP2083747 (21) EP07824173.4 (22) 15.10.2007

06 juli 2011 (72) TAYLOR, David, M. te LAKE FOREST, CA 92630, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 13.04.2011 (51) A61F 2/30 A61F 2/28 A61B 17/80 A61B 17/68 (11) EP2014258 (21) EP07112176.8 (22) 10.07.2007 (54) Schedelimplantaat. (73) Maastricht Instruments B.V. te 6229 ER MAASTRICHT (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Nijenhuis, Gerard te 2613 GL, DELFT Laeven, Paul Frans Jozef te 6294 NL, VIJLEN Poukens, Jules Maria Nikolaas te B-3650, ELEN-DILSEN, België (BE) (47) 06.04.2011 (51) A61F 2/90 (11) EP1628596 (21) EP04753163.7 (22) 24.05.2004 (31) 472929 P (32) 23.05.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) STENTS WITH ATTACHED LOOPED ENDS.

(31) 0620495

(73) Boston Scientific Limited te CHRIST CHURCH, Barbados (BB)

(32) 16.10.2006

(74) Ir. Metman te AMSTERDAM

(33) GROOT BRITTANNIË

(72) LEANNA, Gary, J. te HOLDEN, MA 01520, Verenigde Staten van Amerika (US) NORTON, Paul, K. te LUNENBURG, MA 01462, Verenigde Staten van Amerika (US) BRADY, Peter te NEWCASTLE, GALWAY, Ierland (IE) MOLLOY, Dean te KILRUSH HOLLYMOUNT, COUNTY MAYO, Ierland (IE) ZUPKOFSKA, Michael, E. te ROCKLAND, MA 02370, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) System for positioning a stent graft. (73) Anson Medical Limited te DIDCOT OXFORDSHIRE, OX11 7HJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) GODDARD, Robert, William te DIDCOT OXFORDSHIRE OX11 7HJ, GROOT BRITTANNIË (GB) KEEBLE, Duncan te DIDCOT OXFORDSHIRE OX11 7HJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 06.04.2011 (51) A61M 25/01 A61M 25/00 A61F 2/24

(47) 06.04.2011 (51) A61F 5/058 A61F 5/01 (11) EP1845907

(11) EP1903989

(21) EP06701798.8

(21) EP06772741.2

(22) 24.01.2006

(22) 09.06.2006

(31) PCT/EP2005/000662

(31) 152288

(32) 24.01.2005

(32) 13.06.2005

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) HEART VALVE DELIVERY SYSTEM.

(54) ORTHOSIS AND METHOD FOR (73) Edwards Lifesciences Corporation MANUFACTURE THEREOF. te IRVINE, CA 92614, Verenigde (73) T Tape Company BV te 4645 EX Staten van Amerika (US) PUTTE (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag Ortopedijos Klinika UAB te 44238

Nummer 27/11 KAUNAS, Litouwen (LT) (74) ir. Brants te Merelbeke (72) NIEBERDING, Reginald, C., V., T., M., J., P. te 2950 KAPELLEN, België (BE) (47) 06.04.2011 (51) A61F 5/441 (11) EP1875884

126 KANONJI-SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP) YAMAKI, Koichi, c/o Technical Center, Uni-Charm Co. te KANONJI-SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP) NODA, Yuki, c/o Technical Center, Uni-Charm Co. te KANONJI-SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP)

06 juli 2011 Noorwegen (NO) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) TOLFSEN, Ulf te N-1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Noorwegen (NO) (47) 20.04.2011 (51) A61H 3/04 (11) EP2090276

(47) 30.03.2011

(21) EP09250344.0 (22) 11.02.2009

(31) 200101302

(51) B26F 1/22 A61F 13/53 A61F 13/512

(32) 05.09.2001

(11) EP1959906

(33) Denemarken

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP06836912.3

(54) Deodorising filter for an ostomy appliance.

(22) 03.11.2006

(54) Height adjustable rolling walker for transportation seating.

(73) Coloplast A/S te 3050 HUMLEBAEK, Denemarken (DK)

(32) 14.12.2005

(21) EP07115599.8 (22) 05.09.2002

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Bülow, Martin von te 3000 HELSINGOER, Denemarken (DK) Kristensen, Mogens Guldager te 3000 HELSINGOER, Denemarken (DK) (47) 23.03.2011 (51) A61F 5/445 (11) EP1348411 (21) EP03006219.4 (22) 20.03.2003 (31) 107998 (32) 27.03.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Ostomy device with external seal.

(31) 302719 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) EXTENSIBLE ABSORBENT LAYER AND ABSORBENT ARTICLE. (73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. te NEENAH, WI 54956, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) RAIDEL, Maria te 90768 FUERTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ASCHENBRENNER, Franz te 92280 KASTL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ULLMANN, Jan te 90402 NUERNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 06.04.2011 (73) ConvaTec Technologies Inc. te LAS VEGAS, NV 89169, Verenigde (51) A61G 5/08 Staten van Amerika (US) (11) EP2140846 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (21) EP08159624.9 (72) Cline, John B. te NEW (22) 03.07.2008 BRUNSWICK, NEW JERSEY 08901, (54) Foldable wheelchair. Verenigde Staten van Amerika (73) Invacare International Sàrl te (US) 1196 GLAND, Zwitserland (CH) (47) 04.05.2011 (74) Drs. Jilderda te Utrecht (51) A61F 13/551 (72) Küschall, Rainer te 4123 A61F 13/535 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) A61F 13/472 Kohler, Thomas te 4142 A61F 13/15 MÜNCHENSTEIN, Zwitserland (11) EP1407744 (CH) Glanzmann, Erich te 4107 (21) EP02771757.8 ETTINGEN, Zwitserland (CH) (22) 21.05.2002 (31) 2001152403 2001291101 (32) 22.05.2001 25.09.2001

(31) 31195 (32) 14.02.2008

(73) AMG Medical Inc. te MONTREAL QC H4T 1V5, Canada (CA) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Meyers, Daniel Seth te ROXBORO, QUEBEC H8Y 3A6, Canada (CA) Xu, Ming te SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 3N4, Canada (CA) Boar, Cristian te MONTREAL, QUEBEC H9B 2G7, Canada (CA) (47) 13.04.2011 (51) A61K 9/00 (11) EP1906920 (21) EP06766055.5 (22) 08.07.2006 (31) 11782005 (32) 15.07.2005 (33) Zwitserland (54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR TREATING XEROSTOMIA. (73) Bardazzi, Stefano te 1006 LAUSANNE, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Bardazzi, Stefano te 1006 LAUSANNE, Zwitserland (CH) (47) 30.03.2011 (51) A61P 11/00 A61K 9/12 A61K 31/427 (11) EP1353647 (21) EP01991523.0 (22) 20.12.2001 (31) 258423 P (32) 27.12.2000

(47) 06.04.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(51) B62B 5/04 B60T 1/04 A61H 3/04

(54) INHALABLE AZTREONAM FOR TREATMENT AND PREVENTION OF PULMONARY BACTERIAL INFECTIONS.

(33) Japan Japan

(11) EP1677726

(54) INTERLABIAL PAD AND PACKAGE THEREOF.

(22) 16.09.2004

(73) Gilead Sciences, Inc. te FOSTER CITY, CA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) UNI-CHARM CORPORATION te SHIKOKUCHUO-SHI EHIME 7990111, Japan (JP)

(31) 20034379

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(32) 30.09.2003

(72) MONTGOMERY, Alan, Bruce te BELLEVUE, WA 98030, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) ir. Zeeuw te GLASGOW (72) MIZUTANI, Satoshi, c/o Technical Center, Uni-Charm Co. te

(21) EP04775059.1

(33) Noorwegen (54) WALKER WITH ADJUSTABLE HANDLEBAR. (73) Access Vital AS te 2302 HAMAR,

(47) 23.03.2011 (51) A61K 9/14

Nummer 27/11

127

A61K 31/385

A61K 9/20 A61K 45/06 A61K 31/551

(11) EP1507515 (21) EP03732496.9 (22) 28.05.2003 (31) 10223882 (32) 29.05.2002 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) FREE-FLOWING, POWDERY COMPOSITION CONTAINING ALPHA-LIPONIC ACID (DERIVATIVES).

(11) EP2178513

(31) (32) (33) (54)

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(72)

(51) A61L 31/00 A61K 9/70 A61K 9/16 A61K 38/57 A61K 31/335 A61K 31/20 (11) EP1695698 (21) EP05020792.7 (22) 19.07.1994 (31) 94536 (32) 19.07.1993 (33) (54) (73)

(74) (72)

(47) (51)

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) GEIGLE, Peter te 63755 ALZENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 945694 P WALLRAPP, Christine te 63762 22.06.2007 GROSSOSTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (DE) TABLETED COMPOSITIONS THOENES, Eric te 63654 CONTAINING ATAZANAVIR. BÜDINGEN, BONDSREPUBLIEK Bristol-Myers Squibb Company te DUITSLAND (DE) PRINCETON, NJ 05843-4000, THÜRMER, Frank te 63755 Verenigde Staten van Amerika ALZENAU, BONDSREPUBLIEK (US) DUITSLAND (DE) KOO, Otilia May Yue te NEW (47) 23.03.2011 BRUNSWICK, NEW JERSEY 08903, (51) A61P 43/00 Verenigde Staten van Amerika A61P 35/00 (US) A61K 45/00 NIKFAR, Faranak te NEW A61K 39/395 BRUNSWICK, NEW JERSEY 08903, A61K 31/64 Verenigde Staten van Amerika A61K 31/517 (US) A61K 31/498 DIAZ, Steven te MARTINSVILLE, A61K 31/404 NEW JERSEY 08836, Verenigde A61K 31/381 Staten van Amerika (US) A61K 31/343 30.03.2011 A61K 31/18 A61K 9/26 (11) EP1859793 A61K 47/30 (21) EP06715261.1

(22) 20.06.2008

(73)

(47) 30.03.2011

(73) Biocompatibles UK Limited te FARNHAM SURREY GU9 8QL, GROOT BRITTANNIË (GB)

(21) EP08771569.4

(73) AlzChem Trostberg GmbH te 83308 TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHUHBAUER, Hans te EDMONTON ABT6E 5J9, Canada (CA) DREXEL, Claus-Peter te 63263 NEU-ISENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FAIROW, Herbert, Clinton te TOLONO, IL 61880, Verenigde Staten van Amerika (US) KRIMMER, Hans-Peter te 84558 KIRCHWEIDACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

06 juli 2011

(47) (51)

(11) EP1112739

(21) EP99940667.1 (22) 06.09.1999 (31) 25617098 (32) 10.09.1998 (33) Japan (54) LONG TIME DRUG-SUSTAINED RELEASE PREPARATION.

(22) 28.02.2006 (31) 2005054111 (32) 28.02.2005 (33) Japan (54) NOVEL COMBINATIONAL USE OF A SULFONAMIDE COMPOUND IN THE TREATMENT OF CANCER.

(73) (73) Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. te OSAKA-FU, Japan (JP) (74) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72)

(72) SANO, Akihiko te TOYONAKA-SHI, OSAKA 560-0011, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika MAEDA, Hiroo te SAKAI-SHI, Anti-angiogene compositions and OSAKA 599-8246, Japan (JP) methods of use. KAJIHARA, Masako te ITAMI-SHI, Angiotech Pharmaceuticals, Inc. HYOGO 664-0881, Japan (JP) te Vancouver, British Columbia, TANI, Syunsuke te SAKAI-SHI, Canada (CA) OSAKA 590-0111, Japan (JP) THE UNIVERSITY OF BRITISH SUGIE, Toshihiko te TOYONAKACOLUMBIA te VANCOUVER, SHI, OSAKA 561-0816, Japan (JP) BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3, (47) 23.03.2011 Canada (CA) (51) A61K 9/50 Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven A61K 9/00 Hunter, William,L. te A61K 47/34 VANCOUVER, V5K 3L7, Canada (11) EP2015736 (CA) Machan, Lindsay S. te (21) EP07724702.1 VANCOUVER, V6K 1A1, Canada (22) 27.04.2007 (CA) (31) 06009678 Arsenault, A, Larry te ONTARIO, N3L 3E1, Canada (CA) (32) 10.05.2006 Burt, Helen M. te VANCOUVER, B (33) Europees Octrooi Bureau C V6T 1Z3, Canada (CA) (54) SPHERICAL OR NON-SPERICAL Jackson, John K te VANCOUVER, MICROCAPSULES COMPRISING V6N 2HN, Canada (CA) GLP-1 PEPTIDES, THEIR 23.03.2011 PRODUCTION AND USE. C07D 213/42

Eisai R&D Management Co., Ltd. te TOKYO 112-8088, Japan (JP) Ir. Klavers te Almere OWA, Takashi, Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., Ltd. te TSUKUBASHI,IBARAKI 3002635, Japan (JP) OZAWA, Yoichi, Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., Ltd. te TSUKUBASHI,IBARAKI 3002635, Japan (JP) SEMBA, Taro, Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., Ltd. te TSUKUBASHI,IBARAKI 3002635, Japan (JP) WAKABAYASHI, T., Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., Ltd te TSUKUBASHI,IBARAKI 3002635, Japan (JP)

(47) 20.04.2011 (51) A61K 9/20 A61K 47/38 A61K 31/195 (11) EP1586314 (21) EP05014497.1 (22) 14.11.1997 (31) 31854196 (32) 15.11.1996 (33) Japan (54) Nateglinide tablet composition. (73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 1048315, Japan (JP) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

Nummer 27/11

128

(72) Yabuki, Akira te KANAGAWA-KEN 210, Japan (JP) Kaida, Masato te KANAGAWA-KEN 210, Japan (JP) Ando, Takahiko te KANAGAWAKEN 210, Japan (JP) Ninomiya, Nobutaka te KANAGAWA-KEN 210, Japan (JP) Ozaki, Masanao te KANAGAWAKEN 210, Japan (JP) (47) (47) 30.03.2011 (51) (51) A61P 9/10 A61K 31/205 (11) EP2222376 (21) EP08857821.6 (22) 03.12.2008 (31) 07122359 07122360 (32) 05.12.2007 05.12.2007 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) 3-(2,2,2TRIMETHYLHYDRAZINIUM) PROPIONATE SALTS FOR TREATING MYOCARDIAL INFARCTION. (73) Grindeks, a joint stock company te RIGA 1057, Letland (LV) (72) KALVINS, Ivars te LV-1006 RIGA, Letland (LV) STONANS, Ilmars te LV-1057 RIGA, Letland (LV) VILSKERSTS, Reinis te BALDONE, Letland (LV) LIEPINS, Edgars te RIGA 1007, Letland (LV) DAMBROVA, Maija te RIGA 1002, Letland (LV) BIRMANS, Anatolijs te RIGA 1006, Letland (LV) (47) 30.03.2011

Italië (IT) Terrazzino, Salvatore te 22100 COMO, Italië (IT) Facchinetti, Fabrizio te 37011 BARDOLINO, Italië (IT) D´Arrigo, Antonello te 35128 PADOVA, Italië (IT) Fabris, Michele te 35031 ABANO TERME, Italië (IT) 30.03.2011 C07D 513/04 C07D 471/04 C07D 417/14 C07D 417/12 C07D 413/14 C07D 413/12 C07D 409/14 C07D 403/14 C07D 403/12 C07D 401/14 C07D 401/12 C07D 207/16 A61K 31/454 A61K 31/437 A61K 31/428 A61K 31/427 A61K 31/4178 A61K 31/416 A61K 31/4155 A61K 31/4025 A61K 31/401

(11) EP1441719 (21) EP02777318.3 (22) 18.10.2002 (31) 01125338 02018227

(21) EP02016237.6 (22) 07.06.1996 (31) 472618 (32) 07.06.1995 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Pharmaceutical compositions containing irbesartan and a diuretic. (73) Sanofi-Aventis te 75013 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Ku, Cathy C. te MARTINSVILLE, NJ 08836, Verenigde Staten van Amerika (US) Sprockel, Omar L. te BRIDGEWATER, NJ 08807, Verenigde Staten van Amerika (US) Rubitski, Beth A. te BEDMINSTER, NJ 07921, Verenigde Staten van Amerika (US) Desai, Divyakant S. te ROBBINSVILLE, NJ 08691, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) A61P 35/00 A61K 31/70 A61K 31/505 A61K 31/4745 A61K 31/425 A61K 31/337 A61K 31/282 (11) EP1545519 (21) EP03792573.2

(32) 26.10.2001 21.08.2002

(22) 07.08.2003

(33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau

(32) 19.08.2002

(54) N-SUBSTITUTED PYRROLIDIN DERIVATIVES AS DIPEPTIDYL PEPTIDASE IV INHIBITORS.

(54) COMBINATION THERAPY FOR HYPERPROLIFERATIVE DISEASES.

(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 BASEL, Zwitserland (CH)

(11) EP1900365

(72)

(74)

(21) EP07118561.5 (22) 06.02.2004 (31) MI20030210 (32) 07.02.2003 (33) Italië (54) Endocannabinoid-like compounds and their use for treating dermatitis. (73) Research & Innovation S.p.A. te PADUA, Italië (IT) (74) Drs. Jilderda te Utrecht

(47) (51)

(31) 404461 P (33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Pfizer Inc. te NEW YORK, N.Y. 10017-5755, Verenigde Staten van Amerika (US) OSI Pharmaceuticals, Inc. te Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag MELVILLE, NY 11747, Verenigde BOEHRINGER, Markus te CH-4313 Staten van Amerika (US) MOEHLIN, Zwitserland (CH) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag HUNZIKER, Daniel te CH-4313 MOEHLIN, Zwitserland (CH) (72) BEEBE, Jean, Saccuzzo te SALEM KUEHNE, Holger te 79639 CONNECTICUT 06420, Verenigde GRENZACH-WYHLEN, Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FERRANTE, Karen, Jean te RHODE (DE) ISLAND 02818, Verenigde Staten LOEFFLER, Bernd, Michael te van Amerika (US) 79206 OBBERRIMSINGEN, JANI, Jitesh, Pranlal te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CONNECTICUT 06333, Verenigde (DE) Staten van Amerika (US) SARABU, Ramakanth te TOWACO, SCHAEFFER, Tracey, Lee te NJ 07082, Verenigde Staten van CONNECTICUT 06254, Verenigde Amerika (US) Staten van Amerika (US) WESSEL, Hans, Peter te 79418 HEALEY, Diane, Ingeborg te SCHLIENGEN, BONDSREPUBLIEK CONNECTICUT 06443, Verenigde DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) O'LEARY, James, John te MYSTIC, 30.03.2011 CONNECTICUT 06355ON, CT A61K 9/20 06355, Verenigde Staten van A61K 9/00 Amerika (US) A61K 31/5415 (47) 23.03.2011 A61K 31/415

(51) A61P 9/10 A61P 29/00 A61K 31/215

(72) Leon, Alberta te 35142 PADOVA, Italië (IT) Dalle Carbonare, Maurizio te 35128 PADOVA, Italië (IT) Berto, Fiorenzo te 35025 CARTURA, Italië (IT) Fusco, María te 35125 PADOVA, Italië (IT) Del Giudice, Elda te VIA SVIZZERA, 16 , 35127 PADOVA,

06 juli 2011

(11) EP1275391

(51) A61P 37/08

Nummer 27/11 A61P 27/14 A61K 45/06 A61K 31/4725 A61K 31/4709 A61K 31/00 (11) EP2061444 (21) EP07841298.8 (22) 24.08.2007 (31) 843629 P (32) 11.09.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING, CONTROLLING, REDUCING, AMELIORATING, OR PREVENTING ALLERGY.

129 Amerika (US) JACOBSON, Kenneth te SILVER SPRING, MD 20902, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 (51) A61K 31/553 (11) EP2054040 (21) EP07811314.9 (22) 14.08.2007 (31) 822556 P (32) 16.08.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD FOR MAKING SOLID DISPERSIONS OF MIDOSTAURIN.

(73) Bausch & Lomb Incorporated te ROCHESTER, NY 14604-2701, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) Novartis Pharma GmbH te 1230 WIEN, Oostenrijk (AT)

(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) ROHRS, Brian, R. te FAIRPORT, NY 14450, Verenigde Staten van Amerika (US) COMSTOCK, Timothy, L. te ROCHESTER, NY 14617, Verenigde Staten van Amerika (US) HU, Zhenze te PITTSFORD, NY 14534, Verenigde Staten van Amerika (US) PHILLIPS, Gary te PITTSFORD, NY 14534, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.04.2011 (51) C07D 471/04 A61P 9/10 A61P 37/00 A61P 35/00 A61P 29/00 A61P 17/06 A61P 13/08 A61K 31/4745 (11) EP1983990 (21) EP07763034.1 (22) 25.01.2007 (31) 762141 P (32) 26.01.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A3 ADENOSINE RECEPTOR ALLOSTERIC MODULATORS (73) Government of the United States of America, Represented by the Secretary, Department of Health and Human Services te ROCKVILLE, MARYLAND 20892, Verenigde Staten van Amerika (US) Universiteit Leiden te 2311 EZ LEIDEN (72) GOBLYOS, Aniko te HU-5052 UJSZASZ, Hongarije (HU) BRUSSEE, Johannes te NL-2231 VJ RIJINSBURG IJZERMAN, Adriaan, P. te 2036 MB HAARLEM GAO, Zhan-Guo te ROCKVILLE, MD 20851, Verenigde Staten van

(72) GHOSH, Indrajit te PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, Verenigde Staten van Amerika (US) SNYDER, Jennifer te MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, Verenigde Staten van Amerika (US) TONG, Wei-Qin te BASKING RIDGE, NEW JERSEY 07920, Verenigde Staten van Amerika (US) VIPPAGUNTA, Sudha te MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) A61P 27/06 A61K 45/06 A61K 31/5575 A61K 31/535 (11) EP1392319 (21) EP02739579.7 (22) 30.05.2002 (31) 294845 P (32) 31.05.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika

06 juli 2011 A61P 3/08 A61P 3/02 A61P 19/10 A61P 17/06 A61P 13/08 A61K 31/593 (11) EP2263677 (21) EP10163156.2 (22) 18.05.2010 (31) 179906 P (32) 20.05.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) New therapeutical uses of inecalcitol. (73) Hybrigenics te 75014 PARIS, Frankrijk (FR) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Delansorne, Rémi te 75006 PARIS, Frankrijk (FR) Dufour-Lamartinie, Jean-François te 75011 PARIS, Frankrijk (FR) (47) 13.04.2011 (51) A61K 9/28 A61K 9/20 A61K 31/663 (11) EP1596870 (21) EP03813545.5 (22) 07.08.2003 (31) 02028745 (32) 20.12.2002 (33) Europees Octrooi Bureau (54) HIGH DOSE IBANDRONATE FORMULATION. (73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG te BASEL, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) KAESTLE, Hans-G. te 79426 BUGGINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MEYER, Bernard te F-68440 DIETWILLER, Frankrijk (FR) (47) 08.08.2007 (51) A61K 35/32

(11) EP1890713 (54) HYPOTENSIVE LIPID (PROSTAGLANDIN) AND TIMOLOL (21) EP05774219.9 (22) 03.08.2005 COMPOSITIONS AND METHODS OF USING SAME. (31) 20050050450 (73) ALLERGAN, INC. te IRVINE CA (32) 13.06.2005 92612, Verenigde Staten van (33) Zuid-Korea Amerika (US) (54) OSTEOBLAST COMPOSITION OF (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG SEMI-SOLIDIFIED MIXED FIBRIN (72) CHEN, June te SAN JUAN FOR BONE FRACTURE CAPISTRANO, CA 92675, AGGLUTINATION AND ITS Verenigde Staten van Amerika MANUFACTURING METHOD. (US) (73) Sewon Cellontech Co., Ltd. te WOODWARD, David, F. te LAKE YOUNGDEUNGPO-GU, SEOUL FOREST, CA 92630, Verenigde 150-712, Zuid-Korea (KR) Staten van Amerika (US) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk KHARLAMB, Alexander, B. te IRVINE, CA 92604, Verenigde (72) PARK, Hyun-Shin te SINJEONG Staten van Amerika (US) 6(YUK)-DONG, YANGCHEON-GU, SEOUL 158-774, Zuid-Korea (KR) (47) 20.04.2011 JANG, Jae-Deog te JUNGGYE 2(I)(51) A61P 5/18 DONG, NOWON-GU, SEOUL 139A61P 35/00 784, Zuid-Korea (KR)

Nummer 27/11

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

130

CHANG, Cheong-Ho te BANPORUBINSTEIN, Menachem te 54042 DONG, SEOCHO-GU, SEOUL 137GIVAT SHMUEL, Israël (IL) 040, Zuid-Korea (KR) NOVICK, Daniela te 76302 JUNG, Soo-Jin te GYOMUN-DONG REHOVOT, Israël (IL) 826, GURI-SI, GYEONGGI-DO 471KIM, Soo-Hyun te DENVER, CO 020, Zuid-Korea (KR) 80224, Verenigde Staten van LEE, Sae-Bom te GWANGJIN-GU, Amerika (US) SEOUL 143-769, Zuid-Korea (KR) (47) 27.04.2011 KO, Chang-Kwon te NOWON-GU, SEOUL 139-921, Zuid-Korea (KR) (51) G01N 33/68 A61P 35/00 30.03.2011 A61P 29/00 A61K 38/00 A61K 39/395 A61K 38/45 EP1317485 A61K 38/17 EP01961756.2 (11) EP1355658 26.07.2001 (21) EP02712879.2 626896 (22) 31.01.2002 27.07.2000 (31) 01102236 Verenigde Staten van Amerika (32) 31.01.2001 Myostatin antagonists and uses (33) Europees Octrooi Bureau thereof.

(73) THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (54) Anti HER3 antibody for diagnosis, prevention and treatment of SCHOOL OF MEDICINE te hyperproliferative diseases. BALTIMORE, MD 21202, Verenigde Staten van Amerika (73) MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR (US) FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. te 80539 (74) Ir. Hoeben te Utrecht MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (72) LEE, Se-Jin te BALTIMORE, MD DUITSLAND (DE) 21209, Verenigde Staten van (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag Amerika (US) MCPHERRON, Alexandra, C. te (72) ULLRICH, Axel te 80331 BALTIMORE, MD 21201, MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (US) VAN DER HORST, Edward, Htun te 80331 MÜNCHEN, (47) 30.03.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) A61K 38/17 (DE) (11) EP1257292 (47) 30.03.2011 (21) EP01911662.3

(51) C07K 16/28 A61P 35/00 A61K 39/395 A61K 38/18

(22) 20.02.2001 (31) 00103590 00103597 00121651 00125633

(33) Europees Europees Europees Europees

Octrooi Octrooi Octrooi Octrooi

(22) 14.03.2002 (31) 280805 P (32) 02.04.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Combinatietherapie. (73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN FRANCISCO CA 94080-4990, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) GREWAL, Iqbal te FREMONT, CA 94555, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 04.05.2011 (51) A61K 39/102 A61K 39/095 A61K 39/09 (11) EP1961426 (21) EP08075538.2 (22) 04.10.2004 (31) 0323102 0412052 (32) 02.10.2003 28.05.2004 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) Gecombineerde meningitisvaccin. (73) Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. te 53100 SIENA (SI), Italië (IT) (72) Contorni, Mario c/o Novartis Vaccines te 53100 SIENA, Italië (IT) (47) 27.04.2011

(31) 02002358 353831 P

(11) EP1411979 (21) EP02791473.8

(32) 31.01.2002 31.01.2002

(22) 26.07.2002

(33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika

(32) 27.07.2001

(54) USE OF IL-18 INHIBITORS.

(54) FGFR AGONISTS.

(73) Merck Serono SA te 1267 COINSINS, VAUD, Zwitserland (CH) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. te 76100 REHOVOT, Israël (IL)

(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. te 80539 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(21) EP02719260.8

(22) 30.01.2003

(21) EP03702574.9

Bureau Bureau Bureau Bureau

(11) EP1383532

(51) C12N 15/89 C12N 15/49 C07K 19/00 C07K 14/16 A61K 39/21 A61K 31/713

(11) EP1469878

(32) 21.02.2000 21.02.2000 04.10.2000 23.11.2000

06 juli 2011

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(72) BANGE, Johannes te 82061 (72) CHVATCHKO, Yolande te CH-1232 NEURIED, BONDSREPUBLIEK CONFIGNON, Zwitserland (CH) DUITSLAND (DE) DINARELLO, Charles te BOULDER, ULLRICH, Axel te 80331 CO 80302, Verenigde Staten van MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) PLATER-ZYBERK, Christine te CH- (47) 23.03.2011 1227 GENEVA, Zwitserland (CH) (51) A61K 39/395 VAN DEVENTER, Santer te NLA61K 39/00 2012 CH HAARLEM

(31) 0118367 (33) GROOT BRITTANNIË (54) VACCINE COMPRISING GP120 AND NEF AND/OR TAT FOR THE IMMUNISATION AGAINST HIV.. (73) GlaxoSmithKline Biologicals s.a. te 1330 RIXENSART, België (BE) GLAXO GROUP LIMITED te GREENFORD, MIDDLESEX UB6 0NN, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) ERTL, Peter Franz te STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË (GB) TITE, John Philip te STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË (GB) VAN WELY, Catherine Ann te

Nummer 27/11 STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË (GB) VOSS, Gerald, GlaxoSmithKline Biologicals te 1330 RIXENSART, België (BE) (47) 06.04.2011 (51) A61K A61K A61K A61K A61K A61K

39/385 39/38 39/116 39/09 39/02 39/00

(11) EP1663303 (21) EP04784029.3 (22) 15.09.2004 (31) PCT/US03/29167 548789 P (32) 15.09.2003 26.02.2004 (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) Verenigde Staten van Amerika (54) IMMUNOGENIC COMPOSITIONS FOR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE.

131 (22) 10.12.2001

(47) 04.05.2011 (51) A61K 47/48 A61K 39/395 (11) EP1912673 (21) EP06744294.7 (22) 29.06.2006 (31) 0513852 (32) 06.07.2005

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(32) 08.12.2000

(72) FISHER, Paul, B. te SCARSDALE, NY 10583, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) METHOD OF DETECTING AND TREATING TUBEROUS SCLEROSIS (47) 13.04.2011 COMPLEX ASSOCIATED (51) B01J 20/00 DISORDERS. A61L 2/07 A61L 2/04 (73) CELLDEX THERAPEUTICS, INC. te Needham, Massachusetts, (11) EP2182990 Verenigde Staten van Amerika (21) EP08798746.7 (US) (22) 27.08.2008 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (31) 0716900 (72) RASTELLI, Luca te GUILFORD, CT (32) 30.08.2007 06437, Verenigde Staten van Amerika (US) (33) GROOT BRITTANNIË GOULD-ROTHBERG, Bonnie te (54) Sterilization Method for a GUILFORD, CT 06437, Verenigde Chromatographic Separation Staten van Amerika (US) Medium. MURPHEY, Ryan te NEW HAVEN, (73) GE Healthcare Bio-Sciences AB te CT 06511, Verenigde Staten van 751 84 UPPSALA, Zweden (SE) Amerika (US) (47) 20.04.2011 (51) C12N 9/64 C07K 14/745 A61P 7/04 A61P 7/02 A61K 47/48 A61K 38/36

(32) 21.06.2002

(33) Denemarken (54) PEGYLATED FACTOR VII GLYCOFORMS. (73) Novo Nordisk Health Care AG te 8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH)

(54) PROCESS FOR ATTACHING EFFECTOR MOLECULES TO PROTEINS.

(11) EP0957941

(21) EP97940569.3

(73) UCB Pharma, S.A. te 1070 BRUSSELS, België (BE)

(31)

(47) 23.03.2011 (51) A61K 39/395 (11) EP1385993 (21) EP01995497.3

(47) 13.04.2011 (51) A61L A61L A61L A61L A61L A61L

31/16 31/14 31/10 29/16 29/08 27/54

(11) EP1652539 (21) EP05020782.8 (22) 19.07.1994 (31) 94536 (32) 19.07.1993

(33) Verenigde Staten van Amerika (72) KLAUSEN, Niels, Kristian te DK(54) Method of manufacturing a stent 2820 GENTOFTE, Denemarken comprising an anti-angiogenic (DK) composition. BJORN, Sören te DK-2800 LYNGBY, (73) Angiotech Pharmaceuticals, Inc. Denemarken (DK) te Vancouver, British Columbia, BEHRENS, Carsten te DK-2200 Canada (CA) KOBENHAVN N, Denemarken (DK) THE UNIVERSITY OF BRITISH GARIBAY, Patrick, William te DKCOLUMBIA te VANCOUVER, 2840 HOLTE, Denemarken (DK) BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3, (47) 30.03.2011 Canada (CA) (51) A61K 48/00

(72) HEYWOOD, Sam Philip, UCB Celltech te SLOUGH, BERKSHIRE SL1 3WE, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) DREVIN, Ingrid te S-757 56 UPPSALA, Zweden (SE) HOUSHMAND, Hamid te S-169 73 SOLNA, Zweden (SE) LIND, Ola te S-751 84 UPPSALA, Zweden (SE)

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(33) GROOT BRITTANNIË

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(US)

(31) 254268 P

(73) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, CA 94608-2916, Verenigde Staten (11) EP1517710 van Amerika (US) (21) EP03729912.0 (72) Telford, John L. Novartis Vaccines (22) 20.06.2003 & Diagnostics, SRL te 53100 (31) 200200964 SIENA, Italië (IT) Grandi, Guido Novartis Vaccines & Diagnostics, SRL te 53100 SIENA, Italië (IT) Margarit Y Ros, Immaculada Novartis Vaccines & Diagnostics, SRL te 53100 SIENA, Italië (IT) Maione, Domenico Novartis Vaccines & Diagnostics, SRL te 53100 SIENA, Italië (IT)

06 juli 2011

(22) (32) (33) (54)

(73)

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(72) Hunter, William,L. te VANCOUVER, V5K 3L7, Canada (CA) 15.08.1997 Machan, Lindsay S. te 696573 VANCOUVER, V6K 1A1, Canada (CA) 16.08.1996 Arsenault, A, Larry te ONTARIO, Verenigde Staten van Amerika N3L 3E1, Canada (CA) USE OF A MELANOMA Burt, Helen M. te VANCOUVER B DIFFERENTIATION ASSOCIATED C, V6T 1Z3, Canada (CA) GENE (mda-7) FOR REVERSING A Jackson, John K te VANCOUVER, CANCEROUS PHENOTYPE. V6N 2HN, Canada (CA) The Trustees of Columbia (47) 23.03.2011 University in the City of New York (51) A61M 5/24 te NEW YORK, NY 10027-6699, A61M 1/00 Verenigde Staten van Amerika A61B 19/00

Nummer 27/11 (11) EP1996251 (21) EP07717344.1 (22) 22.01.2007 (31) 384702 (32) 20.03.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SURGICAL CASSETTE WITH BUBBLE SEPARATING STRUCTURE. (73) Alcon, Inc. te 6331 HÜNENBERG, Zwitserland (CH)

132

06 juli 2011

CA 90266, Verenigde Staten van (47) 09.03.2011 Amerika (US) (51) A61M 29/02 Field, Jeffrey F. te CAMARILLO, CA A61M 25/10 93012, Verenigde Staten van (11) EP1919548 Amerika (US) (21) EP06763030.1 (47) 30.03.2011 (22) 17.08.2006 (51) A61M 15/00 (11) EP1747036 (21) EP05745323.5 (22) 12.05.2005 (31) 0410712

(31) 709627 P

(32) 19.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CATHETER, IN PARTICULAR PTCA CATHETER.

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(32) 13.05.2004

(72) GAO, Shawn X. te IRVINE, CALIFORNIA 92620, Verenigde Staten van Amerika (US) DOMASH, David M. te IRVINE, CALIFORNIA 92604, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) GROOT BRITTANNIË

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(47) 13.04.2011

(73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) Novartis Pharma GmbH te 1230 WIEN, Oostenrijk (AT) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(47) 04.05.2011

(51) A61M 1/34 A61M 1/16 (11) EP1698362 (21) EP06010943.6 (22) 13.04.2004 (31) TO20030785 (32) 03.10.2003 (33) Italië (54) Blood treatment machine and unit.

(54) Inhaler device.

(72) ZIEGLER, Dominik Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) SMETHAM, Grant Team Consulting Limited te ICKELTON, CAMBRIDGE CB10 1SX, GROOT BRITTANNIË (GB) CITTERIO, Mauro Plastiape S.p.A te 23875 OSNAGO (LECCO), Italië (IT)

(72) Pasqualini, Gianni te I-45100 ROVIGO, Italië (IT)

(31) 0520645

(22) 18.12.1998 (31) 2303 (32) 31.12.1997 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Insertion device for an insertion set. (73) Medtronic MiniMed, Inc. te NORTHRIDGE, CA 91325-1219, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Safabash, Jason E. te LOS ANGELES, CA 90025, Verenigde Staten van Amerika (US) McConnell, Susan M. te WOODLAND HILLS, CA 91364, Verenigde Staten van Amerika (US) Adair, Randy W. te FREMONT, CA 91354, Verenigde Staten van Amerika (US) Funderburk, Jeffery V. te FREMONT, CA 94536, Verenigde Staten van Amerika (US) Marano, April A. te MANHATTAN,

(21) EP05705428.0 (22) 14.01.2005 (31) 768629 (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 11.10.2006

(21) EP10158200.5

(11) EP1708781

(51) A61M 15/00

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(11) EP2201969

(51) F16K 17/18 A61M 39/24 A61M 39/02

(32) 29.01.2004

(11) EP1774984

(51) A61M 5/32 A61M 5/20 A61M 5/158

(72) WARNACK, Boris te MOUNTAIN VIEW, CA 94040, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 23.03.2011

(73) Medical Service S.r.l. te 84131 SALERNO, Italië (IT)

(47) 30.03.2011

(73) Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited te DUBLIN 2, Ierland (IE)

(21) EP06255222.9

(32) 11.10.2005 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Gravity-actuated locking mechanism for drug container. (73) Jagotec AG te 4132 MUTTENZ, Zwitserland (CH) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(54) STACKED MEMBRANE FOR PRESSURE ACTUATED VALVE. (73) Navilyst Medical, Inc. te MARLBOROUGH, MA 01752-1234, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) DICARLO, Paul te MIDDLEBORO, MA 02346, Verenigde Staten van Amerika (US) WEAVER, Karla te FRAMINGHAM, MA 01702, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Eggimann, Thomas te 4416 BUBENDORF, Zwitserland (CH) Gyimóthy, Gábor te 8125 ZOLLIKERBERG ZH, Zwitserland (CH)

(47) 23.03.2011

(47) 30.03.2011

(22) 14.04.2005

(51) A61M 5/158 A61M 25/06

(31) 05005123

(11) EP1764125

(33) Europees Octrooi Bureau

(21) EP05020155.7 (54) System comprising an insertion head and an inserter.

(54) SYSTEM FOR TAKING WIDE-FIELD BEAM-EYE-VIEW (BEV) X-RAYIMAGES SIMULTANEOUSLY TO THE PROTON THERAPY DELIVERY.

(72) Scheurer, Simon te 3006 BERN, Zwitserland (CH)

(51) A61N 7/02 A61N 7/00

(22) 15.09.2005

(51) A61N 5/10 (11) EP1871477 (21) EP05729982.8

(32) 09.03.2005

(73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 (73) PAUL SCHERRER INSTITUT te 5232 VILLIGEN PSI, Zwitserland BASEL, Zwitserland (CH) (CH) Roche Diagnostics GmbH te (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag 68305 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) PEDRONI, Eros te CH-5200 (DE) BRUGG, Zwitserland (CH) (74) Riem te Eindhoven (47) 23.03.2011

Nummer 27/11 A61M 37/00 A61B 5/055 A61B 17/22 A61B 17/00 (11) EP1909908 (21) EP06744068.5 (22) 02.06.2006 (31) 0511259 686411 P

133 WESTHOUGHTON, BOLTON, BL 3ES, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 16.03.2011 (51) A62C 2/24 (11) EP2239016 (21) EP10003349.7 (22) 29.03.2010 (31) 200900212

(32) 02.06.2005 02.06.2005

(32) 06.04.2009

(33) GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika

(54) Device for rotating a damper blade of a fire damper.

(54) ULTRASOUND TREATMENT SYSTEM.

(73) Rf-Technologies nv te 9860 OOSTERZELE, België (BE)

(73) Cancercure Technology AS te 0307 OSLO, Noorwegen (NO)

(74) Quintelier te DIEGEM

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) MYHR, Gunnar te 0307 OSLO, Noorwegen (NO) (47) 30.03.2011 (51) A61P 9/00 A61K 45/06 A61K 33/04 A61K 31/095 (11) EP1838392 (21) EP06700374.9 (22) 02.01.2006 (31) 102004063638 (32) 31.12.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SELENIUM-CONTAINING MEDICAMENTS FOR THE PREVENTION OR TREATMENT OF ENDOTHELIAL VASCULAR DISEASES. (73) Biosyn Arzneimittel GmbH te 70734 FELLBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) STIEFEL, Thomas te 70734 FELLBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) België

(72) Vandenheede, Pascal te 9860 OOSTERZELE, België (BE) Valcke, Stijn te 9860 OOSTERZELE, België (BE) Ottoy, Elien te 9860 OOSTERZELE, België (BE)

(32) 31.01.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Shaving, after-shave and skin conditioning compositions.

(54) EXERCISE BAR. (73) Burn Machine, LLC te FARMINGTON HILLS, MI 48335, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Diakonov, Yuri te CLINTON TWP., MI48038, Verenigde Staten van Amerika (US) Cugliari, Rudolph R. te MT. CLEMENS, MI 48043, Verenigde Staten van Amerika (US) Wierszewski, Norbert T. te DEARBORN, MI 48124, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A63B 23/02 A63B 23/00

(11) EP2234677

(21) EP07788342.9

(21) EP07866842.3

(22) 09.08.2007

(22) 24.12.2007

(54) AN EXERCISE DEVICE.

(54) A PORTABLE AEROSOL FIREEXTINGUISHER WITH A STRIKER STARTING DEVICE.

(73) Hybridion B.V. te 1648 EA DE GOORN

(73) E.S.P. S.r.l. te 10127 TORINO, Italië (IT)

(72) DE LA RAMBELJE, Bart te AVENHORN, 1633 GW

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(47) 23.03.2011

(72) LAVESI, Giuseppe te 10025 PINO TORINESE (TORINO), Italië (IT) GAIDANO, Giovanni te 10020 PECETTO TORINESE (TORINO), Italië (IT)

(51) B01D 53/32

(47) 01.06.2011

(31) 0704900

(11) EP2175940

(74) Ir. Metman te AMSTERDAM

(11) EP2167220 (21) EP08806069.4 (22) 24.06.2008

(51) A62D 1/00

(32) 06.07.2007

(11) EP2004295

(33) Frankrijk

(21) EP07788949.1

(54) SURFACE PLASMA GAS PROCESSING.

(31) 0603275

(31) 352571 P

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(51) A62C 99/00 A62C 5/00 A62C 13/00

(51) A61Q 9/02 A61Q 19/00 A61K 8/97 A61K 8/92 A61K 8/36 A61K 8/34

(22) 17.01.2003

(32) 25.02.2004 21.04.2004 17.06.2004

(47) 30.03.2011

(22) 13.04.2007

(21) EP03001044.1

(31) 547590 P 564671 P 870607

(47) 22.06.2011

(47) 30.03.2011

(11) EP1332752

06 juli 2011

(32) 13.04.2006 (33) Frankrijk (54) COMPOSITION FOR FIRE FIGHTING AND FORMULATIONS OF SAID COMPOSITION. (73) Bio Creation te 47310 ESTILLAC, Frankrijk (FR) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) LANCIAUX, Marc te 47390 LAYRAC, Frankrijk (FR) (47) 23.03.2011 (51) A63B 21/22 A63B 21/075 A63B 21/072

(73) Tresco Holdings LLC te BOCA RATON FL 33488-0088, Verenigde (11) EP1718372 Staten van Amerika (US) (21) EP05706155.8 (74) Drs. Griebling te Tilburg (22) 01.02.2005 (72) NORBURN, Robert Benjamin te

(73) Ecole Polytechnique te 91128 PALAISEAU CEDEX, Frankrijk (FR) Centre National de la Recherche Scientifique te 75794 PARIS CEDEX 16, Frankrijk (FR) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) ROUSSEAU, Antoine te F-75002 PARIS, Frankrijk (FR) ALLEGRAUD, Katia te F-95880 ENGHIEN LES BAINS, Frankrijk (FR) GUAITELLA, Olivier te F-91440 BURES SUR YVETTE, Frankrijk (FR) (47) 23.03.2011 (51) B01D 53/50 (11) EP1764145 (21) EP06120481.4 (22) 12.09.2006

Nummer 27/11

134

06 juli 2011

(31) 102005044779

(11) EP1470854

(11) EP1651334

(32) 20.09.2005

(21) EP04009163.9

(21) EP04775020.3

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 16.04.2004

(22) 23.07.2004

(54) Process for regulating the concentration of sulphur dioxide in flue gases.

(31) 414980

(31) 20033348

(32) 16.04.2003

(32) 25.07.2003

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Noorwegen

(54) Epoxide-crosslinked, charged cellulosic membrane.

(54) A METHOD AND EQUIPMENT FOR MIXING FLUIDS.

(73) Messer Group GmbH te 65843 SULZBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Rohovec, Joachim te 2500 BADEN (73) MILLIPORE CORPORATION te BILLERICA MASSACHUSETTS BEI WIEN, Oostenrijk (AT) 01821, Verenigde Staten van (47) 30.03.2011 Amerika (US) (51) F03G 7/00 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag F03B 13/00 (72) Charkoudian, John te CARLISLE B01D 65/02 MASSACHUSETTS 01741, B01D 61/00 Verenigde Staten van Amerika (11) EP1971420 (US) (21) EP06835734.2 (47) 30.03.2011 (22) 20.12.2006 (31) 20056125

(51) H01M 4/94 B01D 67/00

(32) 22.12.2005

(11) EP1893323

(33) Noorwegen

(21) EP06706468.3

(54) A METHOD AND A SYSTEM FOR PERFORMING MAINTENANCE ON A MEMBRANE USED FOR PRESSURE RETARDED OSMOSIS.

(22) 28.01.2006

(73) Statkraft Development AS te 0216 OSLO, Noorwegen (NO) (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) THORSEN, Thor te N-7016 TRONDHEIM, Noorwegen (NO) HOLT, Torleif te N-7016 TRONDHEIM, Noorwegen (NO) (47) 30.03.2011 (51) C02F 103/08 C02F 1/44 B63J 1/00 B01D 61/12 B01D 61/10 (11) EP1890796 (21) EP06763413.9 (22) 31.05.2006 (31) 102005025428 (32) 02.06.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) DRINKING WATER GENERATION AND SUPPLY SHIP. (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ANDERSEN, Peter te 21075 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SILLJE, Christian te 28790 SCHWANEWEDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VOSS, Ulrich te 91056 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 30.03.2011 (51) B01D 71/10 B01D 67/00

(31) 05002875 (32) 11.02.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (54) A METHOD OF PREPARING A RADIATION FUEL CELL MEMBRANE WITH ENHANCED CHEMICAL STABILITY AND A MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY. (73) PAUL SCHERRER INSTITUT te 5232 VILLIGEN PSI, Zwitserland (CH) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(73) YARA International ASA te 0202 OSLO, Noorwegen (NO) (72) EMILSEN, Morten te N-0973 OSLO, Noorwegen (NO) BEKKEN, Svein te N-3870 LANGESUND, Noorwegen (NO) ABRAHAMSEN, Roger te N-0559 OSLO, Noorwegen (NO) (47) 30.03.2011 (51) B01J 2/04 A23D 7/04 A23D 7/00 (11) EP1651338 (21) EP04740003.1 (22) 16.06.2004 (31) 03077247 (32) 17.07.2003 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PROCESS FOR THE PREPARATION OF AN EDIBLE DISPERSION COMPRISING OIL AND STRUCTURING AGENT. (73) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM Unilever PLC te LONDON EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Dr. Mulder c.s. te Vlaardingen

(33) GROOT BRITTANNIË

(72) VAN DEN BERG, Cornelia, Sophia M., Unilever R & D te NL-3133 AT VLAARDINGEN FLÖTER, Eckhard Unilever R & D Vlaardingen te NL-3133 AT VLAARDINGEN GOUDAPPEL, Gerrit, J.W. Unilever R & D Vlaardingen te NL-3133 AT VLAARDINGEN JANSSEN, Johannes, J. M., Unilever R&D Vlaardingen te NL-3133 AT VLAARDINGEN LAUTESLAGER, Xavier, Y. Unilever R & D Vlaardingen te NL-3133 AT VLAARDINGEN NIVARTHY, Gautam S te WHITE PLAINSE, NEW YORK 10601, Verenigde Staten van Amerika (US) WUBBOLTS, Frank, Emile te NL1019 RW AMSTERDAM

(54) CARBON MEMBRANES.

(47) 18.05.2011

(73) NTNU Technology Transfer AS te 7465 TRONDHEIM, Noorwegen (NO)

(51) B01J 2/16

(72) SCHERER, Günther, G. te CH5607 HÄGGLINGEN, Zwitserland (CH) GUBLER, Lorenz te CH-5200 BRUGG, Zwitserland (CH) SLASKI, Michal te CH-4051 BASEL, Zwitserland (CH) (47) 30.03.2011 (51) B01D 71/02 B01D 69/06 B01D 53/22 (11) EP1909949 (21) EP06765229.7 (22) 04.08.2006 (31) 0516154 (32) 05.08.2005

(72) HAGG, May-Britt te NO-7491 TRONDHEIM, Noorwegen (NO) LIE, Jon, Arvid te NO-7491 TRONDHEIM, Noorwegen (NO) (47) 13.04.2011 (51) B01F 5/00 B01F 3/04

(11) EP1593424 (21) EP05008864.0 (22) 22.04.2005 (31) 102004022102 (32) 05.05.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Process for encapsulation of

Nummer 27/11

(73)

(74) (72)

(47)

135

substances sensitive to oxidation (72) ARCA, Simone te I-05100 TERNI, as well as fragrance and flavorant Italië (IT) compounds in granular form. DI PROFIO, Pietro te I-06127 PERUGIA, Italië (IT) Glatt Ingenieurtechnik GmbH te GERMANI, Raimondo te I-06087 D-99427 WEIMAR, PONTE SAN GIOVANNI, Italië (IT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SAVELLI, Gianfranco te I-06125 (DE) PERUGIA, Italië (IT) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (47) 30.03.2011 Jacob, Michael te 99427 WEIMAR, (51) B01J 8/24 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND B01J 8/18 (DE) B01J 4/00 Rümpler, Karlheinz, Dr. te 99425 B01J 2/16 WEIMAR, BONDSREPUBLIEK B01J 19/26 DUITSLAND (DE) (11) EP1800745 30.03.2011

(51) B01J 13/00 (11) EP1345681 (21) EP01999426.8 (22) 07.12.2001 (31) 0016005 (32) 08.12.2000 (33) Frankrijk (54) Colloïdale dispersie van fosfaat van zeldzaam aardmetaal en werkwijze voor de bereiding daarvan.

06 juli 2011 (51) B01L 3/00 (11) EP1633480 (21) EP04767836.2 (22) 14.06.2004 (31) 0350218 (32) 16.06.2003 (33) Frankrijk (54) METHOD OF BONDING MICROSTRUCTURED SUBSTRATES.

(22) 22.12.2006

(73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) BIOMERIEUX SA te 69280 MARCY L'ETOILE, Frankrijk (FR)

(31) 2005369069

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(32) 22.12.2005

(72) CHARTIER, Isabelle te F-38000 GRENOBLE, Frankrijk (FR) BORY, Cécile te F-38120 LE FONTANIL, Frankrijk (FR) POUTEAU, Patrick te F-38240 MEYLAN, Frankrijk (FR)

(21) EP06026762.2

(33) Japan (54) Multi-nozzle for granulation and method for manufacturing granular product. (73) TOYO ENGINEERING CORPORATION te CHIYODA-KU, TOKYO, Japan (JP)

(47) 06.04.2011 (51) B01L 9/00

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(11) EP1854543

(73) Corning Incorporated te CORNING NY 14831, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 07.12.2001

(51) C07C 309/31 C07C 303/32 C07C 303/06 C07C 2/66 C07C 15/107 B01J 35/10 B01J 29/80

(31) 0016004

(11) EP1574251

(72) Delautre, Paul te 91090, LISSES, Frankrijk (FR) Lobet, Olivier te 91540, MENNECY, Frankrijk (FR)

(32) 08.12.2000

(21) EP05250646.6

(47) 06.04.2011

(33) Frankrijk

(22) 04.02.2005

(51) C13B 10/08 B02C 19/18 A23L 3/32 A23L 1/318 A23L 1/221 A23L 1/025

(73) Rhodia Electronics and Catalysis te 17041 LA ROCHELLE CEDEX, Frankrijk (FR) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) CHANE-CHING, Jean-Yves te F95600 EAUBONNE, Frankrijk (FR) (47) 30.03.2011 (51) B01J 13/00 (11) EP1349648 (21) EP01999425.0

(21) EP06300456.8 (72) Nishikawa, Genshi te NARASHINO-SHI CHIBA, Japan (JP) (22) 11.05.2006 Sakata, Eiji te NARASHINO-SHI (54) Modular mounting and CHIBA, Japan (JP) connection or interconnection system for microfluidic devices. (47) 27.04.2011

(54) Waterige colloïdale dispersie van (31) 799907 fosfaat van zeldzaam aardmetaal (32) 12.03.2004 en werkwijze voor de bereiding (33) Verenigde Staten van Amerika daarvan. (73) Rhodia Electronics and Catalysis (54) Processes for making alkylated aromatic compositions. te 17041 LA ROCHELLE, Frankrijk (FR) (73) Chevron Oronite Company LLC te SAN RAMON, CA 94583-2324, (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag Verenigde Staten van Amerika (72) CHANE-CHING, Jean-Yves te F(US) 95600 EAUBONNE, Frankrijk (FR) Chevron Oronite S.A. te 92309 (47) 23.03.2011 LEVALLOIS PERRET CEDEX, Frankrijk (FR) (51) F17C 11/00 C10L 3/08 B01J 19/00

(11) EP2024077 (21) EP06745298.7 (22) 21.04.2006 (54) APPARATUS FOR PREPARING AND STUDYING CLATHRATE HYDRATE. (73) Centro di Eccellenza Sui MateriaIi Innovativi Nanostrutturali (CEMIN) te 60123 PERUGIA, Italië (IT)

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(11) EP1425104 (21) EP02772181.0 (22) 21.08.2002 (31) 10144486 (32) 10.09.2001 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Werkwijze en reactor voor niettermische vrijgave en pasteurisatie van organisch procesmateriaal door elektroporatie.

(72) Campbell, Curt B. te HERCULES CALIFORNIA 94547, Verenigde Staten van Amerika (US) Harris, Thomas V. te BENICIA (73) Karlsruher Institut für Technologie CALIFORNIA 94510, Verenigde te 76131 KARLSRUHE, Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Tequi, Pierre te BREAUTE 76110, (DE) Frankrijk (FR) Südzucker Aktiengesellschaft Le Coent, Jean-Louis te LE HAVRE Mannheim/Ochsenfurt te 68165 76620, Frankrijk (FR) MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK (47) 23.03.2011 DUITSLAND (DE)

Nummer 27/11 (74) Quintelier te DIEGEM

136 B05B 13/02

(72) SCHULTHEISS, Christoph te 76327 (11) EP1350574 PFINZTAL, BONDSREPUBLIEK (21) EP02022852.4 DUITSLAND (DE) (22) 14.10.2002 (47) 06.04.2011 (31) 10209908 (51) B03C 1/32 (32) 07.03.2002 B03C 1/01 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP1800753 (54) Inrichting voor het aanbrengen (21) EP06077210.0 van een oppervlaktelaag aan (22) 12.12.2006 kleine delen. (31) 1030761 (73) Ernst Reinhardt GmbH te 78048 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, (32) 23.12.2005 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Nederland (DE) (54) Method and device for separating (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam solid particles on the basis of a (72) Reinhardt, Eugen te 78048 difference in density. VILLINGEN-SCHWENNINGEN, (73) Bakker Holding Son B.V. te 5692 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EL SON (DE) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (47) 06.04.2011 (72) Rem, Peter Carlo te 2288 AB (51) D21B 1/02 RIJSWIJK B07B 13/00 Berkhout, Simon Peter Maria te 2636 BC SCHIPLUIDEN (11) EP1291092 Bakker, Erwin Johannes te 2524 (21) EP02017176.5 CC 'S-GRAVENHAGE (22) 31.07.2002 (47) 23.03.2011 (31) 10143897 (51) B05B 7/24 (32) 07.09.2001 B01F 5/04 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP1716930 (54) Werkwijze en inrichting voor het (21) EP06011254.7 scheiden van karton uit een (22) 09.01.2002 mengsel van oud papier. (31) 261613 P (73) Grumbach GmbH & Co. KG te 956294 Harsewinkel, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 12.01.2001 19.09.2001 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Multiple function dispenser.

(72) Udo Grumbach te Harsewinkel, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Diversey, Inc. te STURTEVANT, WI (47) 15.11.2006 53177, Verenigde Staten van (51) G06F 15/00 Amerika (US) G05B 11/01 (72) Hubmann, Curtis H. te B08B 9/027 STURTEVANT WI 53406, B08B 5/00 Verenigde Staten van Amerika (11) EP1511583 (US) Halstead, Robert C. te ENGLAND (21) EP03736812.3 (22) 29.05.2003 EN2 6NL, GROOT BRITTANNIË (GB) (31) 166242 Young, Matthew E. te CAMBS (32) 10.06.2002 CAMBRIDGESHIRE CB4 5PZ, (33) Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) PRESSURE-BASED GAS DELIVERY Slater, Elizabeth A. te LAICS LE14 SYSTEM AND METHOD FOR 3HD, GROOT BRITTANNIË (GB) REDUCING RISKS ASSOCIATED Simpson, Iain R. te CAMBRIDGE WITH STORAGE AND DELIVERY OF CAMBRIDGESHIRE CB1 3RZ, HIGH PRESSURE GASES. GROOT BRITTANNIË (GB) (73) ADVANCED TECHNOLOGY Wu, Reuben te SAFFRON WALDEN MATERIALS, INC. te DANBURY, CT ENGLAND CB 11 4LA, GROOT 06810, Verenigde Staten van BRITTANNIË (GB) Amerika (US) Boticki, John A. te RACINE WI (74) Quintelier te DIEGEM 53406, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) OLANDER, Karl, W. te INDIAN SHORES, FL 33785, Verenigde (47) 30.03.2011 Staten van Amerika (US) (51) B05C 3/09 DONATUCCI, Matthew, B. te B05C 3/08 BETHEL, CT 06801, Verenigde

06 juli 2011 Staten van Amerika (US) WANG, Luping te BROOKFIELD, CT 06804, Verenigde Staten van Amerika (US) WODJENSKI, Michael, J. te NEW MILFORD, CT 06776, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 (51) H05B 3/60 E21B 36/04 E02D 3/11 B09C 1/06 (11) EP1779938 (21) EP06123026.4 (22) 26.10.2006 (31) 102005052276 (32) 27.10.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Process and apparatus for selective dielectrical heating a particulate bed using elongate electrodes. (73) Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ te 04318 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ecologia Environmental Solutions Ltd te SITTINGBOURNE KENT ME9 8BZ, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Roland, Ulf te 04158 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Holzer, Frank te 04299 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kopinke, Frank-Dieter te 04109 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Buchenhorst, Daniel te 04299 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Köhler, Robert te 04105 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011 (51) B21B 45/02 B21B 37/00 B21B 27/10 (11) EP1829623 (21) EP05809281.8 (22) 17.11.2005 (31) 2004337306 (32) 22.11.2004 (33) Japan (54) METHOD FOR SUPPLYING LUBRICANT IN COLD ROLLING. (73) ArcelorMittal France te 93200 SAINT DENIS, Frankrijk (FR) (72) Takahama, Yoshiki te FUTTSU-SHI, CHIBA 2938511, Japan (JP) Shiraishi, Toshiyuki te FUTTSUSHI, CHIBA 2938511, Japan (JP) Ogawa, Shigeru te FUTTSU-SHI, CHIBA 2938511, Japan (JP) Vanel, Luc te F-57530 OGY, Frankrijk (FR)

Nummer 27/11 Hauret, Guy te F-13270 FOS-SURMER, Frankrijk (FR) (47) 23.03.2011 (51) B21C 49/00 (11) EP2149408 (21) EP09166379.9 (22) 24.07.2009 (31) MI20081395 (32) 29.07.2008 (33) Italië (54) Sheet metal accumulator of the loop type with traction winding and corresponding method. (73) (74) (72)

(47) (51) (11)

(22) 27.11.2007 (31) 0624337 (32) 06.12.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) DETECTOR SYSTEM FOR FIXING TO A CAN BODYMAKER AND METHOD TO DYNAMICALLY MEASURING RAM ALIGNMENT IN A CAN BODYMAKER. (73) CROWN Packaging Technology, Inc. te ALSIP, IL 60803-2599, Verenigde Staten van Amerika (US) (72)

(47) (51)

(11) (21) (22)

STADTALLENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 06.04.2011 (51) F16F 7/108 B23Q 11/00 B23B 29/02

06 juli 2011 (72) KIPPING, Ralf te 66484 BATTWEILER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STRAKE, Markus te 59556 LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011

(22) 07.04.2009

(51) B23K B23K B23K B23K

(31) 0852416

(11) EP1461181

(32) 10.04.2008

(21) EP02797163.9

(33) Frankrijk

(22) 03.12.2002

(11) EP2108473 (21) EP09305295.9

Olimpia 80 SRL te 27020 BORGO (54) Tool-holder equipped with shockabsorbing means. SAN SIRO (PV), Italië (IT) (73) SECO - E.P.B. te 67330 Quintelier te DIEGEM BOUXWILLER, Frankrijk (FR) Travini, Vittorio te 27020 BORGO (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag SAN SIRO (PAVIA), Italië (IT) Bosoni, Riccardo te 29010 (72) Ostermann, Mathieu te 67700 AGAZZANO (PIACENZA), Italië (IT) SAVERNE, Frankrijk (FR) Freyermuth, Alain te 67350 30.03.2011 PFAFFENHOFEN, Frankrijk (FR) B21D 51/26 (47) 23.03.2011 B21D 22/30 (51) B23K 1/00 EP2097190

(21) EP07847412.9

(74)

137

26/18 26/16 26/14 26/00

(31) 338258 P 120731 (32) 04.12.2001 10.04.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND APPARATUS FOR INCREASING THE MATERIAL REMOVAL RATE IN LASER MACHINING.

(21) EP01964537.3

(73) GENERAL ATOMICS te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 21.02.2001

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(11) EP1296796

(72) FORSMAN, Andrew, C. te SAN DIEGO, CA 92126, Verenigde Staten van Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika BANKS, Paul, S. te SAN MARCOS, CA 92064, Verenigde Staten van (54) WELDING SUPERALLOY ARTICLES. Amerika (US) (73) CHROMALLOY GAS TURBINE PERRY, Michael, D. te POWAY, CA CORPORATION te SAN ANTONIO, 92064, Verenigde Staten van TX 78219, Verenigde Staten van Amerika (US) Amerika (US) (31) 527362

(32) 17.03.2000

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(47) 06.04.2011

(51) H01L 21/301 (72) FOSTER, Michael te NEW B28D 5/00 HAMPSHIRE 03301, Verenigde Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag B23K 26/38 Staten van Amerika (US) DAVIES, Mark te CHILDREY UPDEGROVE, Kevin te CARSON (11) EP1498215 OXFORDSHIRE OX12 9UL, GROOT CITY, NV 89706, Verenigde Staten (21) EP03712675.2 BRITTANNIË (GB) van Amerika (US) (22) 12.03.2003 23.03.2011 (47) 01.06.2011 (31) 2002067372 C22C 33/10 (51) B66C 23/70 (32) 12.03.2002 B22D 27/20 B23K 9/035 (33) Japan B22D 27/18 B23K 9/025 B22C 9/12 B23K 37/053 (54) LASER PROCESSING METHOD. B22C 3/00 B23K 37/04 (73) HAMAMATSU PHOTONICS K. K. te B23K 101/06 EP2176018 HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 435(11) EP2197618 8558, Japan (JP) EP08774799.4 (21) EP08784392.6 (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag 04.07.2008

(31) 102007031448 (32) 05.07.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) PROCESS FOR CASTING A METAL MELT.

(22) 24.07.2008

(31) 102007044570 (32) 10.09.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Werkwijze voor het langsnaadlassen van (73) Fritz Winter Eisengiesserei GmbH kraangiekprofielen. & Co. KG te 35260 STADTALLENDORF, (73) Terex Demag GmbH te 66482 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ZWEIBRÜCKEN, (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) KNECHTEN, Jörg te 35260

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) FUKUYO, Fumitsugu te HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 4358558, Japan (JP) FUKUMITSU, Kenshi te HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 4358558, Japan (JP) (47) 15.06.2011 (51) G01D 11/24 F16B 17/00 B29C 65/56 B23P 11/00 (11) EP2213406

Nummer 27/11 (21) EP09001387.1 (22) 02.02.2009 (54) Sensor casing. (73) Pepperl + Fuchs GmbH te 68307 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Quintelier te DIEGEM (72) Langer, Christian te 12623 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Täubert, Sebastian te 12589 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Geipel, Jörg te 10249 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

138 (54) VACUUM CHUCK WITH FLEXIBLE WORKING PLATE MAINTAINED BY LUGS. (73) Cirtes SRC te 88100 SAINT DIE DES VOSGES, Frankrijk (FR)

(47) 30.03.2011

(72) BARLIER, Claude te F-88100 COINCHES, Frankrijk (FR) JANNOT, Thibaut te F-54600 VILLERS LES NANCY, Frankrijk (FR) MICHEL, Rudy te F-88100 COINCHES, Frankrijk (FR) SIEGEL, Romain te F-08026 BARCELONE, Frankrijk (FR)

(51) B25H 1/06

(47) 13.04.2011 (51) B25B 27/073

(51) G01D 11/24 F16B 17/00 B29C 65/56 B23P 11/00

(11) EP2025474

(21) EP09001385.5 (22) 02.02.2009 (54) Plastic-metal compound. (73) Pepperl + Fuchs GmbH te 68307 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Quintelier te DIEGEM (72) Langer, Christian te 12623 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Täubert, Sebastian te 12589 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Geipel, Jörg te 10249 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 12.03.2008

(54) Paar plooischragen. (73) MACC te 86104 CHATELLERAULT CÉDEX, Frankrijk (FR) (72) Cupif, Bertrand te 86104 CHATELLERAULT, Frankrijk (FR) Sannier, Teddy te 86104 CHATELLERAULT, Frankrijk (FR) (51) B25J 15/00

(31) 202007011248 U

(11) EP1145805

(32) 10.08.2007

(21) EP01108253.4

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 31.03.2001

(54) Kogelscharnier-aftrekorgaan.

(31) 10018385

(73) Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG te D-42857 REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 13.04.2000

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(73) Grenzebach Maschinenbau GmbH te 86663 ASBACHBÄUMENHEIM/HAMLAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Welp, Peter te 42929 WERMELSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Piel, Thomas te 51145 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.04.2011 (11) EP1849560

(31) 0851609

(22) 07.10.2008

(22) 30.05.2008

(51) B24B 7/18

(22) 16.02.2009

(21) EP08017592.0

(47) 04.05.2011

(51) B25B 27/10

(21) EP09305148.0

(11) EP2174756

(21) EP08009892.4

(47) 30.03.2011 (11) EP2103381

LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Mester, Reiner te 57368 LENNESTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) Ir. Klavers te Almere

(47) 30.03.2011

(11) EP2213405

06 juli 2011

(21) EP07106817.5 (22) 24.04.2007 (31) 102006019397 (32) 24.04.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Method and device for automatic loading and unloading of articles.

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Koini, Martin te 57636 SÖRTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Nagel, Günter, Dr. te 76676 GRABEN-NEUDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 30.03.2011 (51) B25J 17/02 (11) EP2156927

(21) (54) Compacting tool with layered die (22) stock element. Rolling structure supporting at (31) (73) VIEGA GmbH & Co. KG te 57439 least one sanding tool and similar (32) ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK for working on walls and ceilings. DUITSLAND (DE) (33) M.B.H. Developpement te 42640 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (54) SAINT ROMAIN LA MOTTE, (72) Hoffmann, Frank te 57439 Frankrijk (FR) ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK (73) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag DUITSLAND (DE) Bottazzi, Marc te 42120 SAINT Schulte, Frank te 57368 VINCENT DE BOISSET, Frankrijk LENNESTADT, BONDSREPUBLIEK (74) (FR) DUITSLAND (DE) (72) 23.03.2011 Arning, Ulrich te 57439 ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK B25B 1/00 DUITSLAND (DE) EP2185322 Sinoplu Sudi te 57439 ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK EP08829167.9 DUITSLAND (DE) 28.08.2008 König, Manfred te 57439 0757232 ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 29.08.2007 Opalla, Dirk te 58511 Frankrijk

EP09177234.3

(33) Frankrijk

30.06.2006

(54)

102005047644

(73)

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

23.09.2005 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Inrichting voor het inladen en/of uitladen van stukgoederen. Deutsche Post AG te 53113 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Quintelier te DIEGEM Echelmeyer, Wolfgang te 27711 OSTERHOLZ-SCHARMBECK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Franck, Hermann te 27721 RITTERHUDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wellbrock, Eckhard te 28757 BREMEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 27/11 Rosenhäger, Jörg te 33739 BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 13.04.2011 (51) B26B 19/10 (11) EP2158066 (21) EP08763243.6 (22) 09.06.2008 (31) 07110252 (32) 14.06.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) AN ELECTRIC APPARATUS AND A SHAVING APPARATUS.

139 MORGANTI, Franziska te 8057 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (47) 06.04.2011 (51) B29C 65/16 B29C 47/88 B29C 47/00 B26D 3/16 (11) EP2223792 (21) EP10001685.6 (22) 19.02.2010 (31) 102009010396 (32) 26.02.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

06 juli 2011 (72) MERTES, Jürgen te 67122 ALTRIP, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 06.04.2011 (51) D06N 3/12 B32B 27/04 A21B 3/15 A21B 3/13 (11) EP1472084 (21) EP03737673.8 (22) 05.02.2003 (31) 355395 P (32) 07.02.2002

(33) (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (54) Method for producing and coating plastic or metal tubes. (54) te 5621 BA EINDHOVEN (73) egeplast Werner Strumann GmbH (72) KEIJZER, Bas, J, P. te NL-5656 AE & Co. KG te 48268 GREVEN, (73) EINDHOVEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND KOK, Peter, E. te NL-5656 AE (DE) EINDHOVEN WOLF, Harold te NL-5656 AE EINDHOVEN

(47) 20.04.2011 (51) B26B 19/14 (11) EP1785239 (21) EP06255760.8 (22) 09.11.2006 (31) 2005325128 (32) 09.11.2005 (33) Japan (54) Rotary electric shaver..

(74) Quintelier te DIEGEM

Verenigde Staten van Amerika COMPOSITE ARTICLES FOR USE IN COOKING. Saint-Gobain Performance Plastics Corporation te WAYNE, NJ 07470, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) B29D 99/00

(72) KEESE, Frank, M. te CAMBRIDGE, NY 12816, Verenigde Staten van Amerika (US) Sharps, Gordon V. te MERRIMACK, NH 03054, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2094476

(47) 06.04.2011

(21) EP07862819.5

(51) B32B B32B B32B B32B B32B

(72) Ulrich, Herbert te 48282 EMSDETTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011

(22) 12.12.2007 (31) 639468 (32) 15.12.2006

27/34 27/32 27/20 15/20 15/08

(33) Verenigde Staten van Amerika (73) IZUMI PRODUCTS COMPANY te MATSUMOTO NAGANO, Japan (JP) (54) SHAPED HONEYCOMB.

(11) EP2135738

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(22) 20.06.2008

(72)

(54) Method of conditioning an absorptive material in a laminate.

(47) (51)

(11) (21) (22) (31) (32)

(73) E. I. Du Pont de Nemours and Company te WILMINGTON, DE Uchiyama, Hiromi te MATSUMOTO 19898, Verenigde Staten van NAGANO, Japan (JP) Amerika (US) 23.03.2011 (72) HENDREN, Gary Lee te C08J 3/12 RICHMOND, VIRGINIA 23238, B29B 9/16 Verenigde Staten van Amerika B29B 9/00 (US) LEVIT, Mikhail R. te GLEN ALLEN, EP2121262 VIRGINIA 23059, Verenigde EP07819758.9 Staten van Amerika (US) 12.11.2007 KHAN, Subhotosh te MIDLOTHIAN, VIRGINIA 23114, Verenigde 102006058510 Staten van Amerika (US) 12.12.2006

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 23.03.2011

(54) Werkwijze en inrichting voor de bereiding en behandeling van granulaatkorrels.

(51) B63B B63B B32B B32B

5/24 3/14 27/40 15/08

(21) EP08405160.6

(73) Amcor Flexibles Kreuzlingen Ltd. te 8280 KREUZLINGEN, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Hombach, Franz Peter te 8222 BERINGEN, Zwitserland (CH) Brandl, Oliver te 78462 KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Nägeli, Hans Rudolf te 8212 NEUHAUSEN, Zwitserland (CH) (47) 23.03.2011

(11) EP1339544

(51) B41N 6/00 B41N 3/00 B41M 1/04 B41C 1/05

(21) EP01984754.0

(11) EP2197677

(22) 22.11.2001

(21) EP08804084.5

(31) 10058982

(22) 12.09.2008

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(32) 28.11.2000

(72) GLÖCKNER, Frank te 63739 ASCHAFFENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EUSEBIO, Fernando te 8592 UTTWIL, Zwitserland (CH) CULBERT, Brent Allan te 9500 WIL, Zwitserland (CH)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 07116254 08100141

(73) Rieter Automatik GmbH te 63762 GROSSOSTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bühler AG te 9240 UZWIL, Zwitserland (CH)

(54) METHOD FOR THE PRODUCTION OF COMPOSITE ELEMENTS. (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 12.09.2007 07.01.2008 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) SLEEVE FOR FLEXO PRINTING. (73) Felix Böttcher GmbH & Co. KG te 50933 KÖLN, BONDSREPUBLIEK

Nummer 27/11 DUITSLAND (DE) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) GRASSLER, Reinhard te 50321 BRÜHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GELHAUS, Stefan te 50858 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.04.2011 (51) B41F 5/24 B41F 13/32 (11) EP1567339 (21) EP03779042.5 (22) 02.12.2003 (31) 1022048 (32) 02.12.2002 (33) Nederland

140 (51) B41J B41J B41J B41J

2/035 2/03 2/025 2/02

06 juli 2011 (11) EP2197680 (21) EP08806224.5 (22) 09.09.2008 (31) 0719374 (32) 04.10.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) CONTINUOUS INK JET PRINTING. (73) Eastman Kodak Company te ROCHESTER, NY 14650-2201, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) CLARKE, Andrew te CAMBRIDGE CB23 1LL, GROOT BRITTANNIË (GB) RIEUBLAND, Sarah te F-74140 DOUVAINE, Frankrijk (FR)

(54) PRINTING MODULE, AND PRINTING MACHINE PROVIDED WITH SUCH PRINTING MODULE.

(47) 23.03.2011

(73) MPS Holding B.V. te 6942 GT DIDAM

(21) EP08003715.3

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) VAN DE BOVENKAMP, Antonie, Selis te NL-6871 JW RENKUM

(51) B41J 2/175 (11) EP2095962 (22) 28.02.2008 (54) Ink cartridges.

(47) 23.03.2011

(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 4678561, Japan (JP)

(51) B41F 19/06

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(11) EP1393903

(72) Kanbe, Tomohiro te NAGOYA-SHI AICHI-KEN 467-8562, Japan (JP) Hattori, Shingo te NAGOYA-SHI AICHI-KEN 467-8562, Japan (JP)

(21) EP03017465.0 (22) 01.08.2003 (31) 14202002 (32) 19.08.2002 (33) Zwitserland (54) Rotatiepers voor het aanbrengen van patronen op een substraatband. (73) BOBST S.A. te 1001 LAUSANNE, Zwitserland (CH)

(47) 06.04.2011 (51) B41M 3/14 B41M 1/10 B41C 1/02 (11) EP1272352 (21) EP01917117.2 (22) 26.03.2001

(74) Quintelier te DIEGEM

(31) 10015097

(72) Strasser, Georg te 9214 KRADOLF, Zwitserland (CH)

(32) 28.03.2000 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 11.05.2011

(54) Volgens de graveerdiepdrukmethode bedrukte datadrager.

(51) B41F 33/00 (11) EP1476306 (22) 20.01.2003

(73) Giesecke & Devrient GmbH te München, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 10207073

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(32) 20.02.2002

(72) BALDUS, Christof te 81667 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DANIEL, Franz te 85737 ISMANING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PREIDT, Adolf te 82140 OLCHING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REBELE, Theodor te 80636 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP03702340.5

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) DEVICE FOR CONVEYING SHEETS THAT COMPRISES A SHEET DIRECTING ELEMENT. (73) KBA-NotaSys SA te 1000 LAUSANNE 22, Zwitserland (CH) (74) Quintelier te DIEGEM (72) HENDLE, Thomas te 1005 LAUSANNE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REINHARD, Gerald, Josef te 97320 SULZFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.04.2011

(47) 03.03.2004 (51) C09D 11/02 C09D 11/00 B41M 5/26

Nummer 27/11 (11) EP1704057 (21) EP05701889.7 (22) 14.01.2005 (31) 0400813 (32) 14.01.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) LASER IMAGING. (73) DataLase Ltd te WIDNES CHESHIRE WA8 8FW, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

141 (51) B60C 5/12 B60C 19/00 (11) EP1532006 (21) EP03763760.0 (22) 09.07.2003 (31) 0208931 (32) 15.07.2002 (33) Frankrijk (54) MOUNTED TUBELESS ASSEMBLY FOR CYCLE, RIM AND TUBELESS TYRE.

(73) Société de Technologie Michelin (72) KHAN, N.; c/o Sherwood te 63000 CLERMONT-FERRAND Technology Ltd. te NOTTINGHAM CEDEX 09, Frankrijk (FR) NG7 2Q, GROOT BRITTANNIË (GB) Michelin Recherche et Technique WALKER, M.; c/o DataLase Ltd. te S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, WIDNES CHESHIRE WA8 8FW, Zwitserland (CH) GROOT BRITTANNIË (GB) (72) ALBERT, Loïc te F-63100 (47) 30.03.2011 CLERMONT FERRAND, Frankrijk (51) B42D 15/10 (FR) MOREAU, Bernard te F-63100 (11) EP2035236 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (21) EP07765611.4 (FR) (22) 26.06.2007 (47) 06.04.2011 (31) 102006029798 (51) B60P 3/20 (32) 27.06.2006 B60H 1/32 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP1478531 (54) PERSONALIZATION METHOD FOR (21) EP03713120.8 THE CREATION OF A WAVY (22) 25.02.2003 CHARACTER PATTERN, AND PERSONALIZED SECURITY (31) 0200566 DOCUMENT. (32) 26.02.2002 (73) Mühlbauer AG te 93426 RODING, (33) Zweden BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) POWER CONTROL. (DE) (73) Dometic Sweden AB te 171 54 (74) Ir. Heuvel c.s. te 'SSOLNA, Zweden (SE) HERTOGENBOSCH (72) BUCHMEIER, Werner te 92557 WEIDING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) JANKE, Torsten te 93426 RODING/TRASCHING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WANJEK, Michael te 93149 NITTENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 04.05.2011 (51) B44C 1/00 (11) EP1427593 (21) EP01988075.6 (22) 24.12.2001 (31) 10100828 (32) 10.01.2001 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) LOCAL DECORATING OF ROUGH SURFACES. (73) Senator GmbH & Co. KGaA te 64401 GROSS-BIEBERAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) FROHNERT, Werner te 32760 DETMOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011

06 juli 2011 B29C 70/68 B29C 44/32 A47C 7/14 (11) EP1851088 (21) EP06710351.5 (22) 10.02.2006 (31) VI20050040 (32) 10.02.2005 (33) Italië (54) ERGONOMIC SUPPORT STRUCTURE FOR HUMAN BODY PARTS AND METHOD OF MANUFACTURING SAME. (73) SELLE ROYAL S.P.A. te 36050 POZZOLEONE (VICENZA), Italië (IT) (72) SEGATO, Stefano te I-36100 VICENZA, Italië (IT) (47) 06.04.2011 (51) B60P 1/02 B60P 1/00 (11) EP1557318 (21) EP05001254.1 (22) 21.01.2005 (31) 102004003795 102004023693 (32) 23.01.2004 11.05.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Truck for the transport of a large number of containers. (73) Stange, Ulrich te 41812 ERKELENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) Ir. Metman te AMSTERDAM

(74) Ir. Klavers te Almere

(72) KORSSELL, Thomas te S-187 31 TÄBY, Zweden (SE) JACOBSON, Ulf te S-451 34 UDDEVALLA, Zweden (SE) KARLSSON, Robert te S-411 18 GÖTEBORG, Zweden (SE)

(72) Stange, Ulrich te 41812 ERKELENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Maschio, Pietro te 20056 GREZZAGO, Italië (IT)

(47) 06.04.2011

(51) B60T 11/34

(51) B60N 2/30 B60N 2/06 (11) EP1864850 (21) EP07109929.5 (22) 08.06.2007 (31) 0605136 (32) 09.06.2006

(47) 20.04.2011 (11) EP1678023 (21) EP04805781.4 (22) 27.10.2004 (31) 0312952 (32) 29.10.2003 (33) Frankrijk

(54) PRESSURE LIMITING DEVICE FOR A HYDRAULIC BRAKING CIRCUIT (54) Extendable seat unit for transport OF A VEHICLE. vehicle, and corresponding (73) BERINGER SAS te 69220 SAINT transport vehicle. JEAN D'ARDIÈRES, Frankrijk (FR) (33) Frankrijk

(73) Iveco France S.A. te 69200 VÉNISSIEUX, Frankrijk (FR)

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Desneux, Alexandre te 38460 CHAMAGNIEU, Frankrijk (FR) (47) 30.03.2011 (51) B62J 1/26 B60N 2/70 B29C 70/72

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) BERINGER, Gilbert te 42940 CHATELNEUF, Frankrijk (FR) (47) 30.03.2011 (51) E01B 27/00 B61D 15/00 (11) EP2125475 (21) EP08707092.6

Nummer 27/11

142

(22) 16.01.2008

(31) 33865

(31) 2542007

(32) 19.12.2001

(32) 19.02.2007

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Oostenrijk

(54) Twin-hulled sea-going vessel.

(54) STORAGE CART.

(73) Janssen, Hermann, J. te 26725 EMDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Franz Plasser BahnbaumaschinenIndustriegesellschaft m.b.H. te 1010 WIEN, Oostenrijk (AT)

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

06 juli 2011 van Amerika (US) RAUCOULES, Vincent B. te GLENVIEW ILLINOIS 60026, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) B65D B65D B65D B65D B65D

65/40 5/66 5/24 5/20 25/54

(72) LINTZ, Gerard te 57803 BENINGLES-SAINT-AVOLD, Frankrijk (FR)

(72) Janssen, Hermann, J. te 26725 EMDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 23.03.2011

(47) 23.03.2011

(21) EP07804396.5

(51) B62D 33/06

(51) B63B 21/44

(22) 25.09.2007

(11) EP1700777

(11) EP1907274

(31) 0618845

(21) EP06008970.3

(21) EP06769376.2

(32) 25.09.2006

(22) 16.03.2005

(22) 21.06.2006

(33) GROOT BRITTANNIË

(31) 102004016910

(31) 1029306 1032039

(54) A CONTAINER.

(32) 06.04.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 21.06.2005 21.06.2006

(54) Ophanging voor een rijderscabine van een commercieel voertuig en (33) Nederland Nederland werkwijze voor de aansturing daarvan. (54) WELDED STOCKLESS ANCHOR. (73) MAN Truck & Bus AG te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Ship's Equipment Centre Groningen B.V. te 9723 BT GRONINGEN

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(72) Gerritzen, Ralph, Dipl.-Ing. (FH) te (72) BORST, Wilhelmus, Josef te NL82110 GERMERING, 3222 XN HELLEVOETSLUIS BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 30.03.2011 (DE) (51) B63B 21/58 Mendler, Hardy, Dipl.-Ing. te 85221 DACHAU, (11) EP1819587 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP05802756.6 (DE) (22) 02.11.2005 Nickels, Thomas, Dipl.-Ing. te 81541 MÜNCHEN, (31) 1027414 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (32) 03.11.2004 (DE) (33) Nederland (47) 25.05.2011 (54) TUG WITH MOVABLE TOWING (51) B62J 9/00 INSTALLATION. (11) EP2085303 (73) European Intelligence B.V. te 3316 BP DORDRECHT (21) EP08010715.4

(11) EP2091825

(73) Colpac Limited te FLITWICK, BERKS MK45 5BW, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) MILLS, Frank te OXON OX16 0UE, GROOT BRITTANNIË (GB) RICHMOND, Michael te HERTS AL7 2PR, GROOT BRITTANNIË (GB) WRIGHT, Philip te BEDS SG18 9PP, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 30.03.2011 (51) B65D 5/66 B65D 5/44 A24F 23/00 (11) EP2125540 (21) EP07848603.2 (22) 18.12.2007 (31) 0700460 (32) 10.01.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) PACKET FOR CONTAINING A TOBACCO PRODUCT. (73) British American Tobacco (Investments) Limited te LONDON WC2R 3LA, GROOT BRITTANNIË (GB)

(22) 12.06.2008

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(31) 97103794

(72) MAMPAEIJ, Gerardus, Antonius, Jozef te NL-3311 BW DORDRECHT (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) LEWIS, Stephen, te (47) 23.03.2011 SOUTHAMPTON SO15 8TL, (51) B63B 25/24 GROOT BRITTANNIË (GB) B60P 7/06 (47) 06.04.2011 (11) EP2214954 (51) B65D 8/00 (21) EP08844948.3 B65D 77/04 (22) 20.10.2008 B65D 51/28 (31) 979452 (11) EP1628885

(32) 31.01.2008 (33) Taiwan (54) Accessory connecting means for bicycle saddle. (73) Velo Enterprise Co., Ltd. te DAJIA TOWNSHIP, TAICHUNG COUNTY 437, Taiwan (TW) (74) Quintelier te DIEGEM (72) Yeh, Ping-Hsiang te TAICHUNG CITY 407, Taiwan (TW) (47) 11.05.2011 (51) B63B B63B B63B B63B

9/08 35/42 25/00 1/12

(11) EP2000400 (21) EP08165546.6 (22) 05.12.2002

(32) 02.11.2007

(21) EP04733734.0

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 19.05.2004

(54) INFLATABLE BAG-IN-BAG CARGO DUNNAGE BAG FABRICATED FROM POLYWOVEN MATERIAL.

(31) 2003902403

(73) Illinois Tool Works Inc. te GLENVIEW, IL 60026, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 19.05.2003 (33) Australië (54) Fantasieartikel en promotie van een product met behulp van het fantasieartikel.

(72) KEENAN, Thomas C. te GLENVIEW ILLINOIS 60026, Verenigde Staten (73) Momentum Worldwide Pty Ltd. te

Nummer 27/11

143

WOOLLOOMOOLOO, NEW SOUTH (47) 18.05.2011 WALES 2011, Australië (AU) (51) B65D 43/02 (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag (11) EP1968861 (72) LEGG-BAGG, Gregory te FAIRLIGHT, NEW SOUTH WALES 2094, Australië (AU) GUTHRIE, Andrew te BALMAIN EAST, NEW SOUTH WALES 2041, Australië (AU) TILLER, Robert te BALMAIN, NEW SOUTH WALES 2041, Australië (AU)

(21) EP06818446.4

(47) 30.03.2011

(73) SEDA S.p.A. te 80022 ARZANONAPOLI, Italië (IT)

(51) G06F 19/00 G01B 11/03 B65D 19/38 B65D 19/31

(22) 09.11.2006 (31) 05025264 (32) 18.11.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (54) LID FOR A CUP-SHAPED RECEPTACLE.

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) D'AMATO, Gianfranco te 80022 ARZANO NAPOLI, Italië (IT)

(11) EP1694570

(47) 23.03.2011

(21) EP04802078.8

(51) B65D 47/20

(22) 17.12.2004 (31) 2003907024 (32) 19.12.2003 (33) Australië (54) Software en werkwijzen voor het automatische inspecteren en repareren van pallets. (73) CHEP Technology Pty Limited te SYDNEY, NSW 2000, Australië (AU) (72) TOWNSEND, Steve te CHATSWOOD, NSW 2067, Australië (AU) LUCAS, Michael David te CHATSWOOD, NSW 2067, Australië (AU) (47) 20.04.2011 (51) B65D 81/34 B65D 75/00 B65D 33/01 (11) EP2078683 (21) EP08171735.7 (22) 16.12.2008 (31) 972677 (32) 11.01.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Bag with venting means. (73) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM Unilever PLC te LONDON, GREATER LONDON EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Dr. Mulder c.s. te Vlaardingen (72) Hughes John Michael te ENGLEWOOD CLIFFS-NJ 07632, Verenigde Staten van Amerika (US) Hollander Emma Anjali te ENGLEWOOD CLIFFS-NJ 07632, Verenigde Staten van Amerika (US) Lu Anita te ENGLEWOOD CLIFFSNJ 07632, Verenigde Staten van Amerika (US) Mohler Niketa Georgettel te ENGLEWOOD CLIFFS-NJ 07632, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1922260 (21) EP06789370.1 (22) 02.08.2006 (31) 197205 (32) 04.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CLOSURE. (73) Colgate-Palmolive Company te NEW YORK NY 10022-7499, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Quintelier te DIEGEM (72) NORRIS, Joseph T. te WEST WINDSOR, NJ 08550, Verenigde Staten van Amerika (US) CRAWFORD, John C. te MAHOPAC, NY 10541, Verenigde Staten van Amerika (US) WALSH, Scott Murray te LANGHORNE, PA 19047, Verenigde Staten van Amerika (US) HICKOK, Alan Patrick te WAUKESHA, WI 53188, Verenigde Staten van Amerika (US) SMITH, Kelley Ann te EAST TROY, WI 53120, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 13.04.2011 (51) B65D 47/20 A47G 19/22 (11) EP2134617 (21) EP08719094.8 (22) 09.04.2008 (31) 0707156 (32) 13.04.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) CAP FOR SPILL-PROOF BEVERAGE CONTAINER. (73) Samson, Ilan te LONDON NW3 7DE, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Ir. Klavers te Almere (72) Samson, Ilan te LONDON NW3 7DE, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 27.04.2011

06 juli 2011 (51) B65D 75/58 B65D 75/00 B65D 51/22

Nummer 27/11 (11) EP2143658 (21) EP08012211.2

144 GLEISDORF, Oostenrijk (AT) (47) 23.03.2011

(22) 07.07.2008

(51) B65D 85/804 (54) Package for food products, and a (11) EP2054321 method for packaging a food (21) EP07808530.5 product. (22) 09.08.2007 (73) Rustydog Inc. te R.P. PANAMA 5, (31) 1032292 Panama (PA) (74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM

(32) 10.08.2006

(72) Canegallo, Pierottavio te 15057 TORTONA (AL), Italië (IT)

(33) Nederland

(47) 23.03.2011 (51) B65D 75/58 (11) EP2205504 (21) EP08805456.4 (22) 25.09.2008 (31) 20075680 (32) 28.09.2007 (33) Finland (54) MINERAL WOOL PRODUCT PACKAGE. (73) Paroc Oy Ab te 00621 HELSINKI, Finland (FI) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) SEPPÄNEN, Esa te 54915 SAIMAANHARJU, Finland (FI) (47) 01.06.2011 (51) B65D 85/00 (11) EP2167400 (21) EP08760543.2 (22) 05.06.2008 (31) 0755850 (32) 19.06.2007 (33) Frankrijk (54) DEGRADABLE IMPERMEABLE PACKAGING FOR INFUSING AN INFUSIBLE SUBSTANCE. (73)

(74) (72) (47) (51)

(11)

(22) 29.11.2007 (31) 21172006 (32) 21.12.2006 (33) Oostenrijk (54) PACKAGING FOR TWO OR MORE BARS LOCATED ONE ABOVE THE OTHER. (73) Zotter Holding Gmbh te 8333 KORNBERG BEI RIEGERSBURG, Oostenrijk (AT)

(72) Marin, Silvano te 39100 BOLZANO, Italië (IT) Marin, Andrea te 39100 BOLZANO, Italië (IT) (47) 20.04.2011 (51) B65F 1/06 (11) EP1993940 (21) EP07763356.8 (22) 06.02.2007

(31) 765160 P (54) Pad met omhulling gevuld met te 848992 P extraheren product; samenstel (32) 06.02.2006 van een eerste en een tweede 04.10.2006 pad; en werkwijze voor het bereiden van een kleinere of een (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika grotere hoeveelheid drank. (54) RECEPTACLE WITH VENT. (73) Sara Lee/DE N.V. te 3532 AA UTRECHT

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(73) Rubbermaid Commercial Products LLC te WINCHESTER, VIRGINIA 22601, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) BROUWER, Gustaaf Frans te NL3862 KC NIJKERK KOELING, Hendrik Cornelis te NL- (72) WENTZ PHO, Ashley, P.Z. te LEESBURG, VA 20175, Verenigde 3826 BE AMERSFOORT Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 VAN LANDINGHAM, Alfred, Reneau, Jr. te STEPHENS CITY, VA (51) B65D 88/16 22655, Verenigde Staten van (11) EP2170739 Amerika (US) (21) EP08789322.8 RUCKMAN, Thomas, A. te WINCHESTER, VA 22602, (22) 16.07.2008 Verenigde Staten van Amerika (31) 11472007 (US) (32) 16.07.2007 (47) 06.04.2011 (33) Zwitserland (51) B65F 1/14 (54) BAG FOR TRANSPORTING AND B65F 1/06 HANDLING LIQUID OR QUASI (11) EP2091847 LIQUID SUBSTANCES. (21) EP07824627.9 (73) Codefine S. A. te 1005 LAUSANNE, Zwitserland (CH) (22) 16.11.2007 (74) Quintelier te DIEGEM

(72) SCHINASI, Piero te 1066 EPALINGES, Zwitserland (CH) LEVY, Stéphane te 1005 Compagnie Mediterraneenne Des LAUSANNE, Zwitserland (CH) Cafes te 06510 CARROS, Frankrijk (FR) (47) 30.03.2011 ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (51) B65D 90/66 B65D 90/64 BLANC, Jean-Pierre te 06000 B65D 90/60 NICE, Frankrijk (FR) B65D 90/00 23.03.2011 B65D 88/28 B65D 85/60 (11) EP2062832 B65D 71/14 (21) EP08151227.9 B65D 65/10 (22) 08.02.2008 EP2091843

(21) EP07845267.9

06 juli 2011

(31) VR20070165 VR20070166 (32) 20.11.2007 21.11.2007 (33) Italië Italië (54) Silo voor korrelachtig materiaal voor het opslaan en daarop volgende gedoseerde afgifte in een of meerdere transportvoertuigen.

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(73) Agristrade S.p.A. te 39100 BOLZANO, Italië (IT)

(72) ZOTTER, Josef te 8200

(74) Quintelier te DIEGEM

(31) 0622909 (32) 16.11.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) CASSETTE FOR A WASTE STORAGE DEVICE. (73) Sangenic International Limited te CRAMLINGTON NORTHUMBERLAND NE23 7RH, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Ir. Klavers te Almere (72) LACY, Graham, Keith te LONDON SW12 8LE, GROOT BRITTANNIË (GB) FITTON, Nicholas, Gerald te SWINDON SN3 1LF, GROOT BRITTANNIË (GB) CRAMP, Benjamin, Douglas, Vinal te LONDON W9 1UE, GROOT BRITTANNIË (GB) SWAN, Julian te EALING LONDON W54XH, GROOT BRITTANNIË (GB) KANKIWALA, Nishpank te REDHILL RH1 1RT, GROOT BRITTANNIË (GB) LOMAX, Geoff te MANSFIELD NOTTINGHAMSHIRE NG18 5BU, GROOT BRITTANNIË (GB) RONTREE, Scott te MANSFIELD NOTTINGHAMSHIRE NG18 5BU, GROOT BRITTANNIË (GB)

Nummer 27/11

145

06 juli 2011

(47) 30.03.2011

(54) SAFETY DEVICE OF ELEVATOR.

(11) EP2024279

(51) B65G 39/20 B65G 21/22 B65G 15/60

(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA te CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, Japan (JP)

(21) EP07725010.8

(11) EP2060512

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(21) EP07450213.9 (22) 26.11.2007 (31) 18552007 (32) 15.11.2007 (33) Oostenrijk (54) Inrichting voor het transporteren van goederen. (73) Innova Patent GmbH te 6960 WOLFURT, Oostenrijk (AT) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Trieb, Herbert te 6911 LOCHAU, Oostenrijk (AT) (47) 23.03.2011

(21) (22) (31) (32) (33)

(54) (73)

(74) (72) (47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73)

(72)

(47) (51) (11) (21) (22)

(31) 102006023581

(32) 19.05.2006 (72) MATSUOKA, Tatsuo, Mitsubishi Denki Kabushiki K. te TOKYO 100- (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) METHOD FOR SEPARATING 8310, Japan (JP) CHLORINE FROM THE PRODUCT (47) 06.04.2011 GAS FROM AN HCI OXIDATION (51) D07B 1/00 PROCESS. B66B 5/00 (73) Bayer MaterialScience AG te B66B 1/48 51368 LEVERKUSEN, (11) EP1748016 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP06117644.2 (22) 21.07.2006 (31) 05106804 (32) 25.07.2005 (33) Europees Octrooi Bureau

(72) KÄMPER, Friedhelm te 47807 KREFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011

(51) C01B 7/07 (54) System comprising traction means for moving an elevator car (11) EP2021275 and corresponding traction (21) EP07724740.1 means. (22) 30.04.2007 EP1930260 (73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL, (31) 433809 EP07253616.2 Zwitserland (CH) (32) 12.05.2006 12.09.2007 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (33) Verenigde Staten van Amerika 0624217 (72) Ach, Ernst te 6030 EBIKON, (54) ENHANCED PROCESS FOR THE PCT/GB2007/003013 Zwitserland (CH) PURIFICATION OF ANYHYDROUS 04.12.2006 (47) 23.03.2011 HYDROGEN CHLORIDE GAS. 07.08.2007 (51) C01B 3/50 (73) Bayer MaterialScience AG te GROOT BRITTANNIË B01D 71/02 51368 LEVERKUSEN, World Intellectual Property B01D 69/10 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Organization (WIPO) B01D 53/22 (DE) (International Bureau of)(4) Bayer MaterialScience LLC te (11) EP1375421 Transporting Vehicles. PITTSBURGH, PA 15205-9741, (21) EP03253453.9 Verenigde Staten van Amerika Cronos Equipment (Bermuda) (22) 02.06.2003 (US) Limited te HAMILTON, HM11, Bermuda (BM) (31) 2002167414 (72) BOONSTRA, Eric, F. te BAYTOWN, TX 775520, Verenigde Staten van Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (32) 07.06.2002 Amerika (US) Bjoresson, Kent Evert te 442 74 (33) Japan TEEPE, John, M. te BAYTOWN, TX KAMA, Zweden (SE) (54) Hydrogen separation membrane, 77520, Verenigde Staten van 23.03.2011 hydrogen separation unit, and Amerika (US) manufacturing method for VANDEKEMP, Renae, M. te B65H 75/18 hydrogen separation membrane. BEAUMONT, TW 77707-6402, EP1802545 Verenigde Staten van Amerika (73) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, EP05787347.3 (US) LTD. te TOKYO 108-8215, Japan HIELSCHER, Anke te 51373 (JP) 23.09.2005 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag 0423409 DUITSLAND (DE) (72) Takatani, Hideaki, c/o Hiroshima 21.10.2004 HALLENBERGER, Kaspar te 51375 Res. & Dev.Center te NISHI-KU, LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK GROOT BRITTANNIË HIROSHIMA, HIROSHIMA-KEN, DUITSLAND (DE) A CORE FOR A ROLL OF Japan (JP) (47) 23.03.2011 MATERIAL. Kobayashi,Toshiro, c/o Hiroshima Res. & Dev.Center te NISHI-KU, Real Time Logistics Solutions (51) C10G 11/05 HIROSHIMA, HIROSHIMA-KEN, Limited te SLYFIELD INDUSTRIAL C01B 39/48 Japan (JP) ESTATE GUILDFORD, SURREY GU1 C01B 21/20 Kawano, Masaki, c/o Hiroshima 1RU, GROOT BRITTANNIË (GB) (11) EP1539642 Res. & Dev.Center te NISHI-KU, MILTON, Peter George te (21) EP03766852.2 HIROSHIMA, HIROSHIMA-KEN, GILLINGHAM, KENT ME8 6DU, Japan (JP) (22) 08.07.2003 GROOT BRITTANNIË (GB) Kobayashi,Kazuto, c/o Hiroshima (31) 211890 23.03.2011 Res. & Dev.Center te NISHI-KU, 211888 HIROSHIMA, HIROSHIMA-KEN, B66B 5/02 211889 Japan (JP) B66B 5/00 (32) 01.08.2002 (47) 30.03.2011 EP1719729 01.08.2002 01.08.2002 (51) C01B 7/07 EP04714884.6 C01B 7/04 (33) Verenigde Staten van Amerika 26.02.2004

(51) B65G 67/20 B65G 67/04 B60P 3/07 (11)

(22) 09.05.2007

Nummer 27/11

146

Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) (73)

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22)

(72) LORTZ, Wolfgang te 63607 WÄCHTERSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MOLECULAR SIEVE SSZ-64. (DE) Chevron U.S.A. Inc. te SAN BATZ-SOHN, Christoph te 63454 RAMON, CA 94583, Verenigde HANAU-MITTELBUCHEN, Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (DE) PERLET, Gabriele te 63538 ELOMARI, Saleh te FAIRFIELD, CA GROSSKROTZENBURG, 94534, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (DE) 06.04.2011 LACH, Heinz te 63517 RODENBACH, BONDSREPUBLIEK C01B 39/48 DUITSLAND (DE) B01J 20/18 WILL, Werner te 63571 EP2170769 GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK EP08805573.6 DUITSLAND (DE) 14.05.2008 (47) 20.04.2011

(31) 0704704 (32) 29.06.2007 (33) Frankrijk (54) CRYSTALLINE SOLID IZM-2 AND METHOD FOR THE PREPARATION THEREOF. (73) IFP Energies nouvelles te 92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, Frankrijk (FR) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(51) C09K 3/14 C01F 7/30 C01F 7/02 B41M 5/00

06 juli 2011 AND PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF. (73) Aseptix Technologies B.V te 3632 AX LOENEN AAN DE VECHT (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) BOBBERT, Ilja te 1213 RT HILVERSUM (47) 06.04.2011 (51) C03B 33/09 (11) EP2118027 (21) EP07845307.3 (22) 21.12.2007 (31) 272007 (32) 05.01.2007 (33) Oostenrijk (54) Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van een scheidingsspleet in een gasplaat.

(11) EP1824787

(73) Lisec Maschinenbau GmbH te 3353 SEITENSTETTEN, Oostenrijk (AT)

(21) EP05821745.6

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(22) 20.12.2005 (31) 102004061700

(72) LISEC, Peter te A-3363 HAUSMENING, Oostenrijk (AT)

(32) 22.12.2004

(47) 23.03.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) FECANT, Antoine te F-69530 (54) ALUMINIUM OXIDE POWDER, BRIGNAIS, Frankrijk (FR) DISPERSION AND COATING BATS, Nicolas te F-69320 FEYZIN, COMPOSITION. Frankrijk (FR) (73) Evonik Degussa GmbH te 45128 (47) 30.03.2011 ESSEN, BONDSREPUBLIEK (51) C01B 39/48 DUITSLAND (DE) B01J 29/70 (72) SCHUMACHER, Kai te 65719 B01J 20/18 HOFMEIM, BONDSREPUBLIEK (11) EP1809576 DUITSLAND (DE) MÖRTERS, Martin te 79618 KAHL (21) EP05799690.2 AM MAIN, BONDSREPUBLIEK (22) 27.10.2005 DUITSLAND (DE) (31) 102004054777 FLESCH, Jürgen te AMPHUR BAN (32) 12.11.2004 CHANG, 21130 RAYONG, Thailand (TH) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VON TWISTERN, Marcus te (54) METHOD FOR THE SYNTHESIS OF MOBILE, AL 36695, Verenigde ZEOLITE BETA WITH Staten van Amerika (US) DIETHYLENTRIAMINE. HAMM, Volker te 79713 BAD (73) SÜD-CHEMIE AG te 80333 SÄCKINGEN, BONDSREPUBLIEK MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) SCHMITT, Matthias te 79426 BUGGINGEN, BONDSREPUBLIEK (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk DUITSLAND (DE) (72) BREUNINGER, Marcus te 83024 ALFF, Harald te 63796 KAHL AM ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011 SCHILLING, Roland te 63579 FREIGERICHT, BONDSREPUBLIEK (51) C01F 7/02 DUITSLAND (DE) (11) EP1901996 (47) 20.04.2011 (21) EP06763616.7 (51) C02F 1/46 (22) 09.06.2006 (11) EP1951625 (31) 102005032427 (21) EP06819142.8 (32) 12.07.2005 (22) 25.10.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 05109972 (54) ALUMINIUM OXIDE DISPERSION. (32) 25.10.2005 (73) Evonik Degussa GmbH te 45128 (33) Europees Octrooi Bureau ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) ACTIVATED PEROXIDE SOLUTIONS

(51) C03B 37/012 (11) EP1660413 (21) EP03817330.8 (22) 30.06.2003 (54) METHOD AND APPARATUS FOR DRILLING PREFORMS FOR HOLEY OPTICAL FIBERS. (73) Prysmian S.p.A. te 20126 MILANO, Italië (IT) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) DAI, Guojun te I-20126 MILANO, Italië (IT) SOLINAS, Stefano te I-20126 MILANO, Italië (IT) VERONELLI, Franco te I-20126 MILANO, Italië (IT) ARIMONDI, Marco te I-20126 MILANO, Italië (IT) (47) 23.03.2011 (51) H01L 21/00 C03C 3/06 C03B 19/14 (11) EP1868951 (21) EP06743228.6 (22) 30.03.2006 (31) 102005017739 (32) 15.04.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) HOLDER MADE FROM QUARTZ GLASS FOR THE PROCESSING OF SEMICONDUCTOR WAFERS AND METHOD FOR PRODUCTION OF THE HOLDER. (73) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG te 63450 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

Nummer 27/11 (72) KUEHN, Bodo te 63571 GELNHAUSEN/HAILER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) POGGE, Tobias te 63179 OBERTSHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TROMMER, Martin te 36381 SCHLÜCHTERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WEBER, Jürgen te 63801 KLEINOSTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KIRST, Ulrich te 55116 MAINZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WERDECKER, Waltraud te 63456 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 30.03.2011 (51) C23C 16/453 C23C 16/40 C23C 16/30 C09D 7/00 C09D 1/00 C08J 7/06 C03C 17/00 (11) EP1602633 (21) EP05008122.3 (22) 14.04.2005 (31) 102004019575 (32) 20.04.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Use of optical layers for improvement of transmission and/or reduction of reflexion.

147 (73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE HEERLEN (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) WU, Xiaosong te CHARLOTTE, NC 28277, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHMID, Steven R. te EAST DUNDEE, IL 60118, Verenigde Staten van Amerika (US) MURPHY, Edward J. te ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005, Verenigde Staten van Amerika (US) ZIMMERMAN, John M. te CRYSTAL LAKE, IL 60014, Verenigde Staten van Amerika (US) TORTORELLO, Anthony Joseph te ELMHURST, IL 60126, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011

06 juli 2011 GROOT BRITTANNIË (GB) Reddy, Barti te LONDON, MIDDLESEX N22 5SL, GROOT BRITTANNIË (GB) Viles, Robert Franklyn te SUTTON COLDFIELD, WEST MIDLANDS B76 9HR, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 13.04.2011 (51) C07C 1/00 (11) EP1397328 (21) EP02774046.3 (22) 17.05.2002 (31) 0112801 (32) 25.05.2001 (33) GROOT BRITTANNIË (54) FISCHER-TROPSCH PROCESS.

(21) EP07119640.6

(73) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED te SUNBURYON-THAMES, MIDDLESEX TW16 7BP, GROOT BRITTANNIË (GB) Davy Process Technology Limited te LONDON W2 6LE, GROOT BRITTANNIË (GB)

(22) 30.10.2007

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(51) C04B 20/10 C04B 14/28 C04B 14/04 (11) EP2055683

(54) Sealant Composition.

(72) Font Freide, Josephus Johannes Helena Maria te GUIDLFORD, (73) PRAD Research and Development SURREY GU1 2JB, GROOT N.V. te WILLEMSTAD, CURACAO, BRITTANNIË (GB) Nederlandse Antillen (AN) Schlumberger Holdings Limited te (47) 27.04.2011 ROAD TOWN, TORTOLA, (51) C07D 307/60 Britse Maagdeneilanden (VG) C07C 55/10 Schlumberger Technology B.V. te C07C 51/36 2514 JG THE HAGUE B01J 19/00 Services Pétroliers Schlumberger te 75007 PARIS, Frankrijk (FR) (11) EP1846353 (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (21) EP06707886.5

(72) James, Simon c/o Schlumberger Riboud Product Centre te (73) Innovent e.V. CLAMART 92142, Frankrijk (FR) Technologieentwicklung te 07745 Michaux, Michel, c/o JENA, BONDSREPUBLIEK Schlumberger Riboud Product DUITSLAND (DE) Centre te CLAMART 92142, (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag Frankrijk (FR)

(22) 30.01.2006

(72) Zobel, Bernhard, Dr. te 07745 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Richter, Thomas te 07743 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Grünler, Bernd, Dr. te 07937 ZEULENRODA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 22.06.2011 (51) C09D 175/16 C09D 175/14 C09D 11/00 C03C 25/26 C03C 25/10 (11) EP2091881

(47) 25.05.2011 (51) C04B 40/02 C04B 28/02 C04B 20/10 (21) EP06007016.6 (31) (32) (33) (54)

(73)

(21) EP07862853.4 (22) 13.12.2007 (31) 874719 P

(74)

(32) 14.12.2006

(72)

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) D 1368 CR RADIATION CURABLE PRIMARY COATING FOR OPTICAL FIBER.

(32) 01.02.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) METHOD FOR CONTROLLING HYDROGENATION.

(72) WECK, Alexander te 67251 FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 26.01.2001 RÖSCH, Markus te 55276 DIENHEIM, BONDSREPUBLIEK 0001847 DUITSLAND (DE) 27.01.2000 WINDECKER, Gunther te 67067 GROOT BRITTANNIË LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Process for the protection of (DE) reinforcement in reinforced HEYDRICH, Gunnar te 67117 concrete. LIMBURGERHOF, IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TECHNOLOGY AND MEDICINE te (DE) LONDON MIDDLESEX SW7 2BU, PINKOS, Rolf te 67098 BAD GROOT BRITTANNIË (GB) DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK Ir. Land c.s. te DEN HAAG DUITSLAND (DE) Glass, Gareth Kevin te SOUTH SCHUBERT, Olga te 67063 HARROW, MIDDLESEX HA2 0PX, LUDWIGSHAFEN, GROOT BRITTANNIË (GB) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Buenfeld, Nicholas Robert te (DE) PETERSHAM, SURREY TW10 7AZ, HARTH, Klaus te TAIM TAM, HONG

(11) EP1688403 (22)

(31) 102005004604

Nummer 27/11 KONG, China (CN)

148 (11) EP1960346

(47) 23.03.2011

(21) EP06807765.0

(51) C07C 57/04

(22) 07.11.2006

(11) EP1231201

(31) 05111828

(21) EP02002119.2

(32) 08.12.2005

(22) 29.01.2002

(33) Europees Octrooi Bureau

(31) 10106352

(54) PROCESS FOR PREPARING DIAMINODIPHENYLMETHANES.

(32) 09.02.2001 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Werkwijze voor de bereiding van anhydriden van onverzadigde carbonzuren. (73) Evonik Röhm GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Schmitt, Bardo te 55120 MAINZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Knebel, Joachim te 64665 ALSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Klesse, Wolfgang te 55127 MAINZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wittkowski, Andrea te 64823 GROSS-UMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Laux, Bededikt te 55234 MONTERNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.04.2011

(73) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC te SALT LAKE CITY, UTAH 84108, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) GUTSCHE, Bernhard te 40724 HILDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TOPPHOFF, Magnus te 40625 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RÖSSLER, Harald te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REUTER, Erich te GREER, SC, 29651, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 (51) C07C 209/78

(22) 17.10.2006 (31) 729078 P (32) 21.10.2005

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te RAHWAY, NJ 07065, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07D 307/87 C07C 215/32 C07C 215/30 (11) EP1966127 (21) EP07702933.8 (22) 22.01.2007 (31) 0601286 (32) 23.01.2006 (33) GROOT BRITTANNIË (54) CARBONYL ASYMMETRIC ALKYLATION. (73) SANDOZ AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(51) C07D 295/215 C07D 295/20 C07C 323/52 A61P 31/04 A61K 31/495 A61K 31/4168 A61K 31/22

(73) Cognis IP Management GmbH te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP06816997.8

(47) 11.05.2011

(47) 06.04.2011

(54) METHOD FOR PRODUCING LINEAR OR BRANCHED FATTY ACID ESTERS BY MEANS OF HETEROGENEOUSLY CATALYSED REACTIVE RECTIFICATION WITH AN UPSTREAM REACTOR.

(11) EP1951672

(54) POTASSIUM CHANNEL INHIBITORS.

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 02.12.2003

(51) C07D 213/30 A61P 9/00 A61K 31/44

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 10.12.2002

(21) EP03785708.3

(47) 23.03.2011

(72) CARR, Robert Henry te B-3060 BERTEM, België (BE)

(31) 10257525

(11) EP1569890

ZILLINGTAL, Oostenrijk (AT) NOVAK, Rodger te A-1030, WIEN, Oostenrijk (AT)

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(72) ALBERT, Martin te A-5252 BRUCK AM ZILLER, Oostenrijk (AT) STURM, Hubert te A-6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT) BERGER, Andreas te A-6330 EBBS, Oostenrijk (AT) KREMMINGER, Peter te 6330 KUFSTEIN, Oostenrijk (AT)

(51) C07C 69/24 C07C 67/08

06 juli 2011

(11) EP1838665 (21) EP07700066.9 (22) 11.01.2007 (31) 06000827 (32) 16.01.2006

(73) (74) (72)

(72) WOLKENBERG, Scott te RAHWAY, NEW JERSEY 07065-0907, Verenigde Staten van Amerika (US) BILODEAU, Mark, T. te RAHWAY, NEW JERSEY 07065-0907, Verenigde Staten van Amerika (US) NOLT, M. Brad te RAHWAY, NEW JERSEY 07065-0907, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 25.05.2011 (51) C07D 241/24 C07D 213/81 C07D 213/75 C07D 213/74 C07D 213/64 C07D 213/56 C07D 213/50 C07D 213/40 C07D 213/38 C07D 213/30 C07C 233/77 C07C 233/76 A61K 31/44 (11) EP1437346 (21) EP04008185.3 (22) 30.09.1997 (31) 25886396 (32) 30.09.1996 (33) Japan (54) Benzamide derivatives useful as cell differentiation inducers.

(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft te 13353 BERLIN, BONDSREPUBLIEK MUTILIN DERIVATIVES AND THEIR DUITSLAND (DE) USE AS PHARMACEUTICAL. (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag Nabriva Therapeutics AG te 1112 (72) Suzuki, Tsuneji te CHIBA-KEN, WIEN, Oostenrijk (AT) POSTAL NO. 299-0265, Japan (JP) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag Ando, Tomoyuki te CHIBA-KEN, THIRRING, Klaus te A-1230, WIEN, POSTAL NO. 299-0265, Japan (JP) Oostenrijk (AT) Katsutoshi, Tsuchiya te CHIBAASCHER, Gerd te A-6250, KUNDL, KEN, POSTAL NO. 299-0265, Oostenrijk (AT) Japan (JP) PAUKNER, Susanne te A-1160, Nakanishi, Osamu te PASADENA WIEN, Oostenrijk (AT) CALIFORNIA 91101, Verenigde HEILMAYER, Werner te A-7034, Staten van Amerika (US)

(33) Europees Octrooi Bureau (54)

(74) dr. Wezenbeek c.s. te Oss

Nummer 27/11 Saito, Akiko te MOBARA-SHI CHIBA, Japan (JP) Shiraishi, Yoshinori te YOKOHAMASHI KANAGAWA, Japan (JP) Yamashita, Takashi te MOBARASHI CHIBA, Japan (JP) Tanaka, Eishi te MOBARA-SHI CHIBA, Japan (JP) (47) 30.03.2011 (51) C07D 213/79 A01N 43/40 (11) EP1608624 (21) EP04749733.4 (22) 02.04.2004 (31) 459892 P (32) 02.04.2003

149 (54) NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS. (73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 BASEL, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) KENNEDY-SMITH, Joshua te SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, Verenigde Staten van Amerika (US) PALMER, Wylie Solang te MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, Verenigde Staten van Amerika (US) SWEENEY, Zachary Kevin te REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94062, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 30.03.2011

(54) 6-ALKYL OR ALKENYL-4AMINOPICOLINATES AND THEIR USE AS HERBICIDES.

(51) C07D 237/16 A01N 43/58

(73) Dow AgroSciences LLC te INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP08830857.2

(11) EP2188264

06 juli 2011 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) ZEILLER, Jean, Jacques te F69008 LYON, Frankrijk (FR) DUMAS, Hervé te F-38090 VAULXMILIEU, Frankrijk (FR) GUYARD-DANGREMONT, Valérie te F-01800 SAINT MAURICE DE GOURDANS, Frankrijk (FR) BERARD, Isabelle te F-01330 VILLARD LES DOMBES, Frankrijk (FR) CONTARD, Francis te F-69008 LYON, Frankrijk (FR) GUERRIER, Daniel te 42600 LESIGNIEUX, Frankrijk (FR) FERRAND, Gérard te F-69005 LYON, Frankrijk (FR) BONHOMME, Yves te F -69260 CHARBONNIÈRES LES BAINS, Frankrijk (FR) (47) 30.03.2011

(31) 2007239162

(51) C07D C07D C07D C07D C07D

(32) 14.09.2007

(11) EP1585739

(72) BALKO, Terry, William te GREENFIELD, IN 46140, Verenigde Staten van Amerika (US) BUYSSE, Ann, Marie te CARMEL, IN 46032, Verenigde Staten van Amerika (US) FIELDS, Stephen, Craig te INDIANAPOLIS, IN 46260, Verenigde Staten van Amerika (US) IRVINE, Nicholas, Martin te WESTFIELD, IN 46074, Verenigde Staten van Amerika (US) LO, William, Chi-Leug te FISHERS, IN 46038, Verenigde Staten van Amerika (US) LOWE, Christian, Thomas te INDIANAPOLIS, IN 46268, Verenigde Staten van Amerika (US) RICHBURG, John, Sanders III te GREENVILLE, MISSISIPPI 38701, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHMITZER, Paul, Richard te INDIANAPOLIS, IN 46250, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Japan

(21) EP03815189.0

(54) PYRIDAZINONE COMPOUND AND HERBICIDE CONTAINING THE SAME.

(22) 16.12.2003

(47) 23.03.2011

(21) EP05729043.9

(51) C07D 487/04 C07D 471/04 C07D 231/56 C07D 231/12 A61P 31/18 A61K 31/4162 A61K 31/415

(22) 06.04.2005

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(11) EP2057125 (21) EP07802503.8 (22) 06.08.2007 (31) 838272 P (32) 16.08.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 12.09.2008

(73) Sumitomo Chemical Company, Limited te TOKYO 104-8260, Japan (JP) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) FUSAKA, Takafumi te KOBE-SHI HYOGO 658-0072, Japan (JP) (47) 23.03.2011 (51) C07D 333/56 C07D 333/28 C07D 333/22 C07D 333/16 C07D 311/30 C07D 307/46 C07D 307/42 C07D 277/24 C07D 263/56 C07D 261/08 C07D 213/30 C07C 69/712 C07C 59/205 C07C 59/13 C07C 251/58

417/14 417/12 285/00 277/44 261/14

(31) 438539 P (32) 06.01.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SUBSTITUTED ARYLCYCLOPROPYLACETAMIDES AS GLUCOKINASE ACTIVATORS. (73) ELI LILLY AND COMPANY te INDIANAPOLIS, IN 46285, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(32) 03.05.2004

(72) WEICHERT, Andreas Gerhard te 22419 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BARRETT, David Gene te 22419 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEUSER, Stefan te 22419 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RIEDL, Rainer te 22419 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TEBBE, Mark Joseph te ZIONSVILLE, IN 46077, Verenigde Staten van Amerika (US) ZALIANI, Andrea te 22419 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Frankrijk

(47) 20.04.2011

(54) Butaanzuurderivaat, werkwijzen voor de bereiding daarvan, farmaceutische samenstellingen die deze bevatten, en therapeutische toepassingen daarvan.

(51) C07D 401/14

(11) EP1742927

(31) 0404711

(73) Merck Patent GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1924577 (21) EP06790127.2 (22) 30.08.2006 (31) 713108 712539 731591 774684

P P P P

Nummer 27/11

150

(32) 30.08.2005 30.08.2005 27.10.2005 17.02.2006 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

(54) SALTS OF BENZIMIDAZOLYL PYRIDYL ETHERS AND FORMULATIONS THEREOF. van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND METHODS OF PREPARATION. (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) DIMITROFF, Martin te BOX 8097, EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) MILLER, Bridget, R. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) STILLWELL, Brady, S. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) SIESEL, David, A. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) SWIFTNEY, Tyson te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) DIAZ, Brian te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) GU, Danlin te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) VAN DYCK, Jonathan, P. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 946628097, Verenigde Staten van Amerika (US) RYCKMAN, David te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) POON, Daniel, J. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) PICK, Teresa, E. te EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) GULLAPALLI, Rampurna te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) HASHASH, Ahmad te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) KARPINSKI, Piotr, H. te EAST HANOVER, NJ 07936-1080, Verenigde Staten van Amerika (US) LIN, Kangwen, L. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) LOESER, Eric, M. te EAST HANOVER, NJ 07936-1080, Verenigde Staten van Amerika (US) OKHAMAFE, Augustus, O. te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) SUTTON, Paul, Allen te EAST HONOVER, NJ 07936-1080, Verenigde Staten van Amerika (US) SY, Eduardo te EMERYVILLE, CA 94662-8097, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 06.04.2011 (51) C07D 417/04 C07D 413/04 C07D 403/04 A61P 37/00 A61P 29/00 A61K 31/427 A61K 31/422 A61K 31/4196 (11) EP2125788 (21) EP08730902.7 (22) 28.02.2008 (31) 904357 P (32) 01.03.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

06 juli 2011 CARSON, Kenneth G. te PRINCETON, NEW JERSEY 08540, Verenigde Staten van Amerika (US) JESSOP, Theodore C. te LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648, Verenigde Staten van Amerika (US) TARVER, James E te MORRISVILLE, PENNSYLVANIA 19067, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 06.04.2011 (51) C07D 403/12 A61P 9/00 A61K 31/506 (11) EP1833821 (21) EP05802290.6 (22) 11.11.2005 (31) PCT/EP2004/012774 (32) 11.11.2004 (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) SULFAMIDES AS ENDOTHELIN RECEPTOR ANTAGONISTS FOR THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES. (73) Actelion Pharmaceuticals Ltd. te 4123 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) BOSS, Christoph te 4123 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) FISCHLI, Walter te 4123 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) WELLER, Thomas te 4102 BINNINGEN, Zwitserland (CH) CLOZEL, Martine te 4102 BINNINGEN, Zwitserland (CH) BOLLI, Martin te 4123 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) (47) 30.03.2011 (51) C07D 417/14 C07D 413/14 A61P 37/06 A61K 31/433 A61K 31/427 A61K 31/4245 A61K 31/422

(54) HETEROCYCLIC COMPOUNDS, COMPOSITIONS COMPRISING THEM AND METHODS OF THEIR USE.

(11) EP2195311

(31) PCT/IB2007/053293

(51) C07D 401/14 A61P 35/00 A61K 31/4439

(73) Lexicon Pharmaceuticals, Inc. te THE WOODLANDS, TX 77381, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2059518

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(21) EP07837588.8

(72) AUGERI, David J te PRINCETON, NEW JERSEY 08540, Verenigde Staten van Amerika (US) BAGDANOFF, Jeffrey te ROBBINSVILLE, NEW JERSEY 08691, Verenigde Staten van Amerika (US) BAUGH, Simon, D., P. te RINGOES, NEW JERSEY 08551, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 30.03.2011

(22) 30.08.2007 (31) 841177 P 954466 P (32) 30.08.2006 07.08.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(21) EP08789611.4 (22) 14.08.2008 (32) 17.08.2007 (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) PYRIDINE DERIVATIVES AS S1P1/EDG1 RECEPTOR MODULATORS. (73) Actelion Pharmaceuticals Ltd. te 4123 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) BOLLI, Martin te CH-4123 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)

Nummer 27/11

(47) (51)

(11) (21) (22)

151

LESCOP, Cyrille te 68680 KEMBS, (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven Frankrijk (FR) (72) Anatoly, A. MAZUROV te MATHYS, Boris te CH-4133 Greensboro, Verenigde Staten PRATTELN, Zwitserland (CH) van Amerika (US) MUELLER, Claus te 79576 WEIL Jozef KLUCIK te Rural Hall, AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (US) NAYLER, Oliver te CH-4144 Lan MIAO te Advance, Verenigde ARLESHEIM, Zwitserland (CH) Staten van Amerika (US) STEINER, Beat te CH-4143 Angela, S. SEAMANS te DORNACH, Zwitserland (CH) Jamestown, Verenigde Staten van VELKER, Jörg te F-68330 Amerika (US) HUNINGUE, Frankrijk (FR) Teresa, Youngpeter PHILLIPS te 23.03.2011 Greensboro, Verenigde Staten van Amerika (US) C07D 413/14 Jeffrey, Daniel SCHMITT te A61P 7/02 Winston-Salem, Verenigde Staten A61K 31/5377 van Amerika (US) EP1934208 Craig, Harrison MILLER te Winston-salem, Verenigde Staten EP06792210.4 van Amerika (US) 22.09.2006

(31) 102005047564 102005047563 (32) 04.10.2005 04.10.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) NOVEL POLYMORPHOUS FORM OF 5-CHLORO-N-({ (5S)-2-OXO-3-[4(3-OXO-4-MORPHOLINYL)PHENYL]-1,3-OXAZOLIDINE-5-YL}METHYL)-2-THIOPHENE CARBOXAMIDE.

(47) 19.12.2007

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

(47) 23.03.2011 (51) C07F C07F C07F C07F

(11) EP1806351 (21) EP07008428.0 (22) 06.08.2001 (31) 639051 (32) 15.08.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Amino acid-derived cyclic phosphonamides and methods of synthesizing the same. (73) THE UNIVERSITY OF KANSAS te LAWRENCE, KS 66045, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(31) 910519 P (32) 06.04.2007

(47) 30.03.2011

(11) EP2144909 (21) EP08735845.3 (22) 04.04.2008

(33) Verenigde Staten van Amerika

(51) (54) [2,6]NAPHTHYRIDINES USEFUL AS PROTEIN KINASE INHIBITORS. (11) (73) Novartis AG te 4056 BASEL, (21) Zwitserland (CH) (22) GRUNENBERG, Alfons te 41539 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK (31) (72) DOBLER, Markus Rolf te DUITSLAND (DE) (32) ARLINGTON, MASSACHUSETTS LENZ, Jana te 70771 LEINFELDEN02476, Verenigde Staten van (33) ECHTERDINGEN, Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) JEWELL, JR., Charles Francis te (DE) SUDBURY, MASSACHUSETTS BRAUN, Gerhard, Arnold te 50733 01776, Verenigde Staten van KÖLN, BONDSREPUBLIEK (73) Amerika (US) DUITSLAND (DE) MEREDITH, Erik te HUDSON, KEIL, Birgit te 40231 MASSACHUSETTS 01749, (74) DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika (72) DUITSLAND (DE) (US) THOMAS, Christian, R. te 42113 MONOVICH, Lauren G. te WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK BELMONT, MASSACHUSETTS DUITSLAND (DE) 02478, Verenigde Staten van 23.03.2011 Amerika (US) SISKA, Sarah te CAMBRIDGE, C07D 453/02 (47) MASSACHUSETTS 02139, C07D 453/00 Verenigde Staten van Amerika (51) EP1594869 (US) (11) EP04713356.6 VON MATT, Anette te CH-4105 (21) BIEL-BENKEN, Zwitserland (CH) 20.02.2004 VAN EIS, Maurice te F-68300 ST. (22) 372642 LOUIS, Frankrijk (FR) (31) 21.02.2003 YOON, Taeyoung te NEWTON, (32) MASSACHUSETTS 02459, Verenigde Staten van Amerika

(54) Op positie 3 gesubstitueerde 2(arylalkyl)-1-azabicycloalkanen en werkwijzen voor het toepassen daarvan. (73) Targacept, Inc. te Winston-Salem, North Carolina, Verenigde Staten van Amerika (US)

9/645 9/572 9/36 9/22

(72) Hanson, Paul R. te LAWRENCE, KS 66047-1946, Verenigde Staten van Amerika (US) Sprott, Kevin T., c/o Microbia, Inc. te CAMBRIDGE, MA 02141, Verenigde Staten van Amerika (US) McReynolds, Matthew D., c/o Pfizer, Inc. te CHESTERFIELD, MO 63017, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07D 519/00 C07D 471/04 A61P 35/00 A61K 31/4375

(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft te 13353 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72)

06 juli 2011

Verenigde Staten van Amerika (US) GAUL, Christoph te CH-4147 AESCH, Zwitserland (CH) CAPPARELLI, Michael Paul te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US)

C07K 14/755 C07K 1/16 EP2167526 EP08786090.4 11.07.2008 07112287 11.07.2007 Europees Octrooi Bureau PURIFICATION OF FACTOR VIII USING A MIXED-MODE OR MULTIMODAL RESIN. Novo Nordisk A/S te 2880 BAGSVÆRD, Denemarken (DK) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag BANG, Susanne te DK-2880 BAGSVAERD, Denemarken (DK) THIM, Lars te DK-2820 GENTOFTE, Denemarken (DK) KARLSSON, Johan te S-27492 SKURUP, Zweden (SE) 30.03.2011 C07K 14/155 EP1866330 EP06735670.9 22.02.2006 75480 09.03.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND DEVICE FOR DETECTING FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS. (73) IDEXX LABORATORIES, INC. te WESTBROOK, MAINE 04092, Verenigde Staten van Amerika

Nummer 27/11 (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) GROAT, Randall te FREEPORT, MAINE 04032, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 06.04.2011 (51) C07K 14/435 (11) EP1272503 (21) EP01922781.8 (22) 28.03.2001 (31) 193934 P (32) 31.03.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DNA MOLECULES ENCODING LGLUTAMATE-GATED CHLORIDE CHANNELS FROM i RHIPICEPHALUS SANGUINEUS /i. (73) Merial Limited te DULUTH, GA 30096, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) WARMKE, Jeffrey, W. te RAHWAY, NJ 07065-0907, Verenigde Staten van Amerika (US) YANG, Youfeng te RAHWAY, NJ 07065-0907, Verenigde Staten van Amerika (US) CULLY, Doris, F. te RAHWAY, NJ 07065-0907, Verenigde Staten van Amerika (US) HAMELIN, Michel, J. te RAHWAY, NJ 07065-0907, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 (51) G01N 33/68 G01N 33/574 G01N 33/50 C07K 14/47 (11) EP1899373 (21) EP06785569.2 (22) 26.06.2006 (31) 694159 P (32) 27.06.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CSPCNA ISOFORM MODIFICATIONS AND USES THEREOF. (73) Indiana University Research and Technology Corporation te INDIANAPOLIS, IN 46202, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) HOELZ, Derek, J. te BANGOR, ME 04401, Verenigde Staten van Amerika (US) HICKEY, Robert, J. te INDIANAPOLIS, IN 46234, Verenigde Staten van Amerika (US) MALKAS, Linda, H. te INDIANAPOLIS, IN 46234, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 06.04.2011

152 (51) G01N 33/68 C12N 5/10 C12N 15/63 C07K 14/47 C07K 1/16 (11) EP1812459 (21) EP04793596.0 (22) 28.10.2004 (54) METHOD FOR THE MASS PRODUCTION OF MULTIMERIC MANNOSE BINDING LECTIN. (73) Dobeel Co., Ltd. te SEONGNAMSI, KYONGGI-DO 462-716, ZuidKorea (KR)

06 juli 2011 (31) 16117 P 17785 P (32) 24.04.1996 15.05.1996 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Inactivation resistant factor VIII. (73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN te ANN ARBOR, MICHIGAN 48109-1280, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(72) Kaufman, Randal J. te ANN ARBOR, MICHIGAN 48105, Verenigde Staten van Amerika (72) MOON, Hong, Mo te KYONGGI-DO (US) 464-120, Zuid-Korea (KR) Pipe, Steven W. te YPSILANTI, YUM, Jung, Sun te KYONGGI-DO MICHIGAN 48197, Verenigde 463-914, Zuid-Korea (KR) Staten van Amerika (US) AHN, Byung, Cheol te YONGINGAmano, Kagehiro te TOKYO 142SI, GYEONGGI-DO 448-542, Zuid0064, Japan (JP) Korea (KR) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

LEE, Joo, Youn te KYONGGI-DO 463-862, Zuid-Korea (KR) YOON, Jaeseung te KYONGGI-DO 449-160, Zuid-Korea (KR)

(47) 30.03.2011 (51) G01N 33/74 C12N 15/12 C07K 14/72

(47) 23.03.2011

(51) C07K 14/78 A61K 38/17 (11) EP2118137 (21) EP07872378.0 (22) 17.12.2007 (31) 0611005

(11) EP1167385

(32) 18.12.2006

(21) EP01202809.8

(33) Frankrijk

(22) 02.01.1992

(54) PEPTIDES AND POLYPEPTIDES WITH IMPROVED STABILITY USEFUL IN THE REGENERATION OF THE NERVOUS SYSTEM.

(31) 670085 (32) 15.03.1991 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Human follicle stimulating hormone receptor. (73) Merck Serono SA te 1267 COINSINS, VAUD, Zwitserland (CH) (74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (72) Kelton, Christie Ann te HOPKINTON, MA 01748, Verenigde Staten van Amerika (US) Cheng, Shirley Vui Yen te WELLESLEY, MA 02181, Verenigde Staten van Amerika (US) Nugent, Noreen Patrice te FRAMINGHAM, MA 01701, Verenigde Staten van Amerika (US) Schweickhardt, Rene Lynn te MEDFIELD, MA 02052, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Neuronax te 63360 SAINTBEAUZIRE, Frankrijk (FR) (74) Drs. Griebling te Tilburg (72) GOBRON, Stéphane te F-63111 DALLET, Frankrijk (FR) (47) 16.03.2011 (51) C07K 14/785 A61P 11/00 A61K 38/16 (11) EP2185588 (21) EP08784826.3 (22) 17.07.2008 (31) 07114083 (32) 09.08.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) SYNTHETIC PULMONARY SURFACTANT PEPTIDES. (73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. te 43100 PARMA, Italië (IT)

(47) 13.04.2011

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(51) C12N 15/63 C12N 15/12 C07K 14/755 A61P 7/00 A61K 48/00 A61K 38/37

(72) JOHANSSON, Jan te I-43100 PARMA, Italië (IT) CURSTEDT, Tore te I-43100 PARMA, Italië (IT) ROBERTSON, Bengt te I-43100 PARMA, Italië (IT) DELCANALE, Maurizio te I-43100 PARMA, Italië (IT)

(11) EP1754718 (21) EP06004484.9 (22) 24.04.1997

(47) 30.03.2011

Nummer 27/11 (51) C07K 16/08 C07K 16/00

153 (47) 30.03.2011

06 juli 2011 HOUTEN (47) 23.03.2011

(11) EP2126049

(51) C07K 16/28 C07K 14/515

(21) EP07857724.4

(11) EP1709081

(22) 17.12.2007

(21) EP05711471.2

(31) PCT/EP2006/069780 07110693

(22) 14.01.2005

(32) 15.12.2006 20.06.2007

(31) 536968 P

(51) G01N 33/68 C12N 5/12 C12N 15/13 C07K 16/40 A61P 35/04 A61K 39/395

(32) 16.01.2004

(11) EP1838737

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP05854462.8

(54) FUSION POLYPEPTIDES CAPABLE OF ACTIVATING RECEPTORS.

(22) 16.12.2005

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) Europees Octrooi Bureau (54) ANTIBODIES AGAINST HUMAN CYTOMEGALOVIRUS (HCMV). (73) Ribovax Biotechnologies SA te 1213 PETIT-LANCY (GENEVA), Zwitserland (CH) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) FUNARO, Ada te 10129 TORINO, Italië (IT) GRIBAUDO, Giorgio te 12020 VILLAFALLETTO, Italië (IT) LANDOLFO, Santo te 10126 TORINO, Italië (IT) (47) 30.03.2011

(31) 637859 P (73) REGENERON PHARMACEUTICALS, 706467 P INC. te TARRYTOWN, NY 10591, (32) 20.12.2004 Verenigde Staten van Amerika 08.08.2005 (US) (33) Verenigde Staten van Amerika (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG Verenigde Staten van Amerika (72) FANDL, James te LAGRANGEVILLE, (54) BINDING PROTEINS SPECIFIC FOR NY 12540, Verenigde Staten van HUMAN MATRIPTASE. Amerika (US) (73) DENDREON CORPORATION te CHEN, Gang te YORKTOWN SEATTLE, WASHINGTON 98121, HEIGHTS, NY 10598, Verenigde Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) (US) PAPADOPOULOS, Nicholas te Amgen Fremont Inc. te Thousand LAGRANGEVILLE, NY 12540, Oaks, California, Verenigde Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) (US) ALDRICH, Thomas, H. te YORKTOWN HEIGHTS, NY 10598, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07K 16/10 A61P 31/14 A61K 39/42 (11) EP1861424 (21) EP05858301.4 (22) 04.11.2005 (31) 661766 P 678547 P 718902 P (32) 14.03.2005 05.05.2005 20.09.2005

(47) (51)

(11) (21) (22)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(31)

(54) HUMAN MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST HENDRA AND NIPAH VIRUSES.

(54)

(32) (33)

(73) The Government of the United (73) States of America as represented by The Secretary of the Department of Health and Human (74) Services te ROCKVILLE, MD (72) 20852-3804, Verenigde Staten van Amerika (US) The Henry M. Jackson Foundation for the Advancement of Military Medicine, Inc. te ROCKVILLE, MD 20852, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) DIMITROV, Diviter, S. te ROCKVILLE, MD 20852, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHONGYU, Zhu te FREDERICK, MD 21702, Verenigde Staten van Amerika (US) BRODER, Christopher, C. te BETHESDA, MARYLAND 20814, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM

(72) FOLTZ, Ian te BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 4B9, Canada (CA) KING, Chadwick te NORTH 06.04.2011 VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7L 3T5, Canada (CA) C12N 5/16 LING, Peter, Koon Bong te C12N 15/13 VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA C07K 16/28 V6P 3R3, Canada (CA) A61K 39/395 KANG, Jaspal, Singh te SURREY, EP1959014 BRITISH COLUMBIA V4N 5H6, Canada (CA) EP08007731.6 MANCHULENKO, Kathy te PORT 09.07.2004 COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA 03015526 V3C 6P9, Canada (CA) CHEN, Francine te SAN 10.07.2003 FRANCISCO, CALIFORNIA 94116, Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika Antibodies against insulin-like (US) growth factor I receptor and uses SCATENA, Caroline, Darne te thereof. ALAMEDA, CALIFORNIA 94502, Verenigde Staten van Amerika F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (US) BASEL, Zwitserland (CH) KEYT, Bruce, A. te Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag HILLSBOROUGH, CALIFORNIA Graus, Yvo te 3984 PR ODIJK 94010, Verenigde Staten van Kopetzki, Erhard te 82377 Amerika (US) PENZBERG, BONDSREPUBLIEK MADISON, Edwin te SAN DUITSLAND (DE) FRANCISCO, CALIFORNIA 94116, Kuenkele, Klaus-Peter te 83671 Verenigde Staten van Amerika BENEDIKTBEUREN, (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GODFREY, Wayne, R. te (DE) BAINBRIDGE ISLAND, Mundigl, Olaf te 82362 WEILHEIM, WASHINGTON 98110, Verenigde BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Staten van Amerika (US) (DE) Morkowski, Stanislaw K. te Parren, Paul te 3984 PR ODIJK SEATTLE, WASHINGTON 98155, Rebers, Frank te 3554 CT Verenigde Staten van Amerika UTRECHT (US) Schumacher, Ralf te 82377 Richardson, Jennifer H. te PENZBERG, BONDSREPUBLIEK FREMONT, CALIFORNIA 94538, DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika van de Winkel, Jan te 3707 CK (US) ZEIST (47) 06.04.2011 van Vugt, Martine te 3994 KR

Nummer 27/11 (51) C08F 4/658 C08F 10/06 (11) EP1838741 (21) EP05812344.9 (22) 11.11.2005 (31) 04078224 (32) 26.11.2004

154 C08F 10/00

(33) Japan

(21) EP01946873.5

(54) ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT ETHYLENE COPOLYMER POWDER.

(22) 26.01.2001 (31) 2000021813 2000305915 2000376032

(32) 26.01.2000 05.10.2000 (54) PROCESS FOR THE PREPARATION 11.12.2000 OF A CATALYST COMPONENT FOR (33) Japan THE POLYMERIZATION OF AN Japan OLEFIN. Japan (73) Saudi Basic Industries (54) OLEFIN TRIBLOCK COPOLYMERS Corporation te RIYADH 11422, AND PRODUCTION PROCESSES Saoedi-Arabië (SA) THEREOF. (72) RAMJOIE, Yves, Johann, Elizabeth (73) Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO, te B-4681 HERMALLE-SOUSJapan (JP) ARGENTEAU, België (BE)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73)

(74) (72)

(47)

SERGEEV, Sergei, Andreevich te (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag NOVOSIBIRSK, 630128, (72) MITANI, Makoto, Mitsui Chemicals, Russische Federatie (RU) Inc. te SODEGAURA-SHI, CHIBA VLAAR, Mark te NL-6160 GA 299-0265, Japan (JP) GELEEN YOSHIDA, Yasunori, Mitsui ZAKHAROV, Vladimir, Chemicals, Inc. te SODEGAURAAleksandrovich te NOVOSIBIRSK, SHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) 630090, Russische Federatie (RU) MOHRI, Junichi, Mitsui Chemicals, BUKATOV, Gennadii, Dimitrievich Inc. te SODEGAURA-SHI, CHIBA te NOVOSIBIRSK, 630090, 299-0265, Japan (JP) Russische Federatie (RU) TSURU, Kazutaka, Mitsui 20.04.2011 Chemicals, Inc. te SODEGAURASHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) C09D 17/00 ISHII, Seiichi, Mitsui Chemicals, C09B 67/00 Inc. te SODEGAURA-SHI, CHIBA C08F 8/32 299-0265, Japan (JP) B01F 17/00 KOJOH, Shinichi, Mitsui EP2125909 Chemicals, Inc. te SODEGAURASHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) EP07857047.0 MATSUGI, Tomoaki, Mitsui 21.12.2007 Chemicals, Inc. te SODEGAURA102006062439 SHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) SAITO, Junji, Mitsui Chemicals, 27.12.2006 Inc. te SODEGAURA-SHI, CHIBA BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 299-0265, Japan (JP) COMB (BLOCK) COPOLYMERS. MATSUKAWA, Naoto, Mitsui Chemicals, Inc. te SODEGAURABYK-Chemie GmbH te 46483 SHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) WESEL, BONDSREPUBLIEK MATSUI, Shigekazu, Mitsui DUITSLAND (DE) Chemicals, Inc. te SODEGAURAMr. Kooy c.s. te Den Haag SHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) GÖBELT, Bernd te 46487 WESEL, NAKANO, Takashi, Mitsui BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Chemicals, Inc. te SODEGAURA(DE) SHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) OMEIS, Jürgen te 46286 TANAKA, Hidetsugu, Mitsui DORSTEN-LEMBECK, Chemicals, Inc. te SODEGAURABONDSREPUBLIEK DUITSLAND SHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) (DE) KASHIWA, Norio, Mitsui ORTH, Ulrich te 46485 WESEL, Chemicals, Inc. te SODEGAURABONDSREPUBLIEK DUITSLAND SHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) (DE) FUJITA, Terunori, Mitsui HOLTKAMP, Heribert te 46487 Chemicals, Inc. te SODEGAURAWESEL, BONDSREPUBLIEK SHI, CHIBA 299-0265, Japan (JP) DUITSLAND (DE) (47) 18.05.2011 MEICHSNER, Marcus te 47475 KAMP-LINTFORT, (51) C08F 4/658 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C08F 4/02 (DE) C08F 210/02 06.04.2011 (11) EP1842862

(51) C08F C08F C08F C08F

8/00 4/60 297/06 210/16

(32) 28.12.2004

(11) EP1197500

(33) Europees Octrooi Bureau

(47)

06 juli 2011

(21) EP05844880.4 (22) 28.12.2005 (31) 2004378468

(73) Asahi Kasei Chemicals Corporation te TOKYO 101-8101, Japan (JP) (72) FUJIWARA, Akio te TOKYO 1008440, Japan (JP) HASEBE, Koichi te TOKYO 1008440, Japan (JP) (47) 23.03.2011 (51) C08K 3/00 C08G 18/48 C08G 18/24 (11) EP1175454 (21) EP00926868.1 (22) 11.04.2000 (31) 19917897 (32) 20.04.1999 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Werkwijze voor de bereiding van polyurethanen. (73) BASF Aktiengesellschaft te Ludwigshafen, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) LORENZ, Reinhard te D-48366 LAER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BAUER, Stephan te D-49179 OSTERCAPPELN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) JUNGE, Dieter te D-67227 FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BAUM, Eva te D-01987 SCHWARZHEIDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HARRE, Kathrin te D-01109 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ERBES, Jörg te D-76137 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) OSTROWSKI, Thomas te D-44581 CASTROP-RAUXEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GROSCH, Georg, Heinrich te D67098 BAD DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 13.11.2002 (51) C08J 9/14 C08G 18/48 (11) EP1458781 (21) EP02792436.4 (22) 18.12.2002 (31) 26306 (32) 18.12.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) RIGID FOAM COMPOSITIONS AND METHODS EMPLOYING ALKYL

Nummer 27/11 ALKANOATES AS A BLOWING AGENT. (73) Foam Supplies, Inc. te EARTH CITY, MO 63045, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) KALINOWSKI, Timothy, T. te ST. CHARLES, MO 63304, Verenigde Staten van Amerika (US) KESKE, David, G. te GLENCOE, MO 63038, Verenigde Staten van Amerika (US) MATIMBA, Victor te CORINTH, TX 76205, Verenigde Staten van Amerika (US) MODRAY, David, L. te KIRKWOOD, MO 63122, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHULTE, Mark te MOLINE ACRES, MO 63136, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) H01L 51/30 C08G 61/12 (11) EP1846472 (21) EP06706262.0

155

(72) TERADO, Yuji te OMUTA-SHI (72) KANITZ, Andreas te 91315 FUKUOKA 8368610, Japan (JP) HÖCHSTADT, BONDSREPUBLIEK WADA, Masaru te OMUTA-SHI DUITSLAND (DE) FUKUOKA 8368610, Japan (JP) ROTH, Wolfgang te 91080 URAKAMI, Tatsuhiro te UTTENREUTH, BONDSREPUBLIEK SODEGAURA-SHI CHIBA 2990265, DUITSLAND (DE) Japan (JP) (47) 06.04.2011 (47) 20.04.2011 (51) F16C 33/18 (51) C08G 65/30 C08G 65/00 (11) EP2176315 (21) EP08802987.1 (22) 08.08.2008 (31) 102007038030 (32) 10.08.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) CURABLE COMPOSITIONS COMPOSED OF SILANES WITH TWO HYDROLYZABLE GROUPS. (73)

(74) (72)

(22) 17.01.2006 (31) 05002918 (32) 11.02.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PROCESS OF PREPARING REGIOREGULAR POLYMERS. (73) Merck Patent GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) HEENEY, Martin te SOUTHAMPTON SO14 6TQ, GROOT BRITTANNIË (GB) McCULLOCH, Iain te SOUTHAMPTON SO53 4LG, GROOT BRITTANNIË (GB) GILES, Mark te SOUTHAMPTON SO18 1UH, GROOT BRITTANNIË (GB) KOLLER, Guntram te 64823 GROSS-UMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZHANG, Weimin te SOUTHAMPTON SO16 1QJ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(47) (51)

(47) 23.03.2011

(11)

(51) C08L 101/16 C08G 63/64

(21)

(11) EP1752482

(31)

(21) EP05743688.3

(32)

(22) 25.05.2005

(33)

(31) 2004160392

(54)

(22)

(32) 31.05.2004 (33) Japan (54) ALIPHATIC POLYESTER COPOLYMER. (73) Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO 105-7117, Japan (JP) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

06 juli 2011

(73)

C08J 7/04 C08J 5/16 C08J 5/04

(11) EP2118181 (21) EP08709393.6 (22) 13.02.2008 (31) 0702795 (32) 13.02.2007 (33) GROOT BRITTANNIË

(54) BEARING COMPONENTS AND PROCESSES FOR DEPOSITING ADDITIVES, ESPECIALLY Henkel AG & Co. KGaA te 40589 FLUOROPOLYMERS, ON DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK CELLULOSE. DUITSLAND (DE) (73) Whitford Ltd. te MANOR PARK Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag RUNCORN WA7 1ST, GROOT ZANDER, Lars te 41569 BRITTANNIË (GB) ROMMERSKIRCHEN, (74) Ir. Hoeben te Utrecht BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MELVILLE, Andrew, J. te BACHON, Thomas te 40597 CHESHIRE, GROOT BRITTANNIË DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (GB) DUITSLAND (DE) TOPPING, David, J. te KUNZE, Christiane te 51061 MERSEYSIDE, GROOT BRITTANNIË KÖLN, BONDSREPUBLIEK (GB) DUITSLAND (DE) WILLIS, David, P te KLEIN, Johann te 40593 DOWNINGTOWN, PENNSYLVANIA DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK 19335, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Amerika (US) BRAUN, Daniela te SHANGHAI (47) 30.03.2011 201203, China (CN) GONZALEZ, Sara te 08172 SANT (51) C08L 23/16 C08L 23/06 CUGAT BARCELONA, Spanje (ES) NEUHAUSEN, Ulrich te 40545 (11) EP1877484 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (21) EP06751219.4 DUITSLAND (DE) (22) 24.04.2006 30.03.2011 (31) 114517 G02F 1/361 (32) 25.04.2005 G02F 1/15 (33) Verenigde Staten van Amerika G02F 1/061 G02F 1/00 (54) OVERPOUCH FILM AND C09K 9/02 CONTAINER AND METHOD OF C09K 9/00 MAKING SAME. C08G 73/06 (73) Baxter International Inc. te C08G 73/00 DEERFIELD, IL 60015, Verenigde EP1907446 Staten van Amerika (US) Baxter Healthcare S.A. te 8152 EP06777667.4 GLATTPARK (OPFIKON), 10.07.2006 Zwitserland (CH) 102005032316 (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven 11.07.2005 (72) LING, Michael, T., K. te VERNON BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HILLS, IL 60061, Verenigde Staten van Amerika (US) POLYMER 4,4 -BIPYRIDINIUM BUAN, Angeles, Lillian te CRYSTAL STRUCTURES, FORMULATIONS LAKE, IL 60012, Verenigde Staten FOR AN ELECTROCHROMIC van Amerika (US) ACTIVE LAYER, AND APPLICATION WHITE, Teresa, L. te NATICK, MA THEREFOR. 01760, Verenigde Staten van SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Amerika (US) te 80333 MÜNCHEN, KALYANKAR, Varsha te ROUND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND LAKE BEACH, IL 60073, Verenigde (DE) Staten van Amerika (US)

Nummer 27/11

156

NEBGEN, Gregg te BURLINGTON, MURAKAMI, Kazuo, c/o DAIKIN WS 53105, Verenigde Staten van INDUSTRIES, LTD te SETTSU-SHI, Amerika (US) OSAKA 566-8585, Japan (JP) EDWARDS, Scott te LIBERTYVILLE, SHIMIZU, Tetsuo, c/o DAIKIN IL 60048, Verenigde Staten van INDUSTRIES, LTD te SETTSU-SHI, Amerika (US) OSAKA 566-8585, Japan (JP) HONG, K., Z. te LONG GROVE, IL (47) 30.03.2011 60048, Verenigde Staten van (51) C08L 83/04 Amerika (US) (11) EP1611203 (47) 08.06.2011 (21) EP04726300.9 (51) C08L 23/14 C08L 23/12

(11) EP2145923 (21) EP08160542.0 (22) 16.07.2008 (54) Heterophasic polymer composition of high stiffness. (73) Borealis AG te 1220 VIENNA, Oostenrijk (AT) (74) (72)

(47) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(22) 07.04.2004

(31) 2003103252 2003160302

06 juli 2011 (73) Phoenix International A/S te 6600 VEJEN, Denemarken (DK) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) SØRENSEN, Martin te DK-8660 SKANDERBORG, Denemarken (DK) JACKSON, Keith te DENBIGHSHIRE LL11 3AP, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 30.03.2011 (51) C09D 5/00 C09D 101/10 (11) EP2013301

(32) 07.04.2003 05.06.2003

(21) EP07776783.8

(33) Japan Japan

(31) 746423 P 799522

(22) 04.05.2007

(54) CURABLE ORGANOPOLYSILOXANE (32) 04.05.2006 RESIN COMPOSITION FOR 02.05.2007 Drs. Griebling te Tilburg OPTICAL TRANSMISSION (33) Verenigde Staten van Amerika Malm, Bo te 02110 ESPOO, COMPONENTS, OPTICAL Verenigde Staten van Amerika Finland (FI) TRANSMISSION COMPONENTS, (54) HYDROPHILIC FOULING-RELEASE Ruemer, Franz te 4222 ST. AND FABRICATION PROCESS COATINGS AND USES THEREOF. GEORGEN/GUSEN, Oostenrijk (AT) THEREOF. (73) EASTMAN CHEMICAL COMPANY te Wolf, Andreas te 1210 WIEN, (73) Dow Corning Corporation te KINGSPORT TN 37660, Verenigde Oostenrijk (AT) MIDLAND, MICHIGAN 48686Staten van Amerika (US) Sundholm, Tua te 41261 0994, Verenigde Staten van GÖTEBORG, Zweden (SE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag Amerika (US) 30.03.2011 (72) HAMILTON, Willard Charlson te (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag WILMINGTON, NC 28409, C09D 151/00 (72) KUSHIBIKI, Nobuo te 2510875, Verenigde Staten van Amerika C08L 51/00 KANAGAWA, Japan (JP) (US) C08L 27/18 OGAWA, Takuya te 2610012, FURMAN, Myron, c/o Eastman C08F 259/08 CHIBA, Japan (JP) Chemical Company te TAKEUCHI, Kikuko te 2500124, EP1512721 KINGSPORT, TN 37660-5075, KANAGAWA, Japan (JP) EP03725822.5 Verenigde Staten van Amerika (47) 06.04.2011 (US) 19.05.2003 (51) C09C 3/08 (47) 23.03.2011 2002144945 C09C 1/36 2002327274 (51) C09J 131/04 (11) EP2092024 20.05.2002 (11) EP2138548 11.11.2002 (21) EP07839675.1 (21) EP08158747.9 Japan (22) 18.10.2007 (22) 23.06.2008 Japan (31) 598309 (54) Heat resistant emulsion polymer FLUORINATED RESIN WATER (32) 13.11.2006 dispersion. DISPERSION COMPOSITION AND (33) Verenigde Staten van Amerika (73) Wacker Chemie AG te 81737 FLUORINATED WATER BASE COATING COMPOSITION.

(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323, Japan (JP) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) TOMIHASHI, Nobuyuki, c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD te SETTSU-SHI, OSAKA 566-8585, Japan (JP) MIURA, Toshirou, c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD te SETTSU-SHI, OSAKA 566-8585, Japan (JP) SODA, Yoshihiro, c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD te SETTSU-SHI, OSAKA 566-8585, Japan (JP) ASAI, Manabu, c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD te SETTSU-SHI, OSAKA 566-8585, Japan (JP) OGITA, Koichirou, c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD te SETTSU-SHI, OSAKA 566-8585, Japan (JP) MOMOSE, Hiromichi, c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD te SETTSU-SHI, OSAKA 566-8585, Japan (JP)

(54) Pigment met behandeld oppervlak.

(73) Tronox LLC te OKLAHOMA CITY OK 73126-8859, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Zecha, Helmut te 84489, BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) RACHAL, Thomas W. te EDMOND, (47) 30.03.2011 OK 73013, Verenigde Staten van (51) C09J 133/00 Amerika (US) (11) EP2143773 (47) 25.05.2011 (21) EP09164741.2 (51) C09D 5/08 (22) 07.07.2009 C09D 5/00 (31) 102008032571 (11) EP1976943 (21) EP07700160.0 (22) 15.01.2007 (31) 200600066 (32) 16.01.2006 (33) Denemarken (54) WATER BASED PIPELINE PRIMER.

(32) 11.07.2008

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Pressure-sensitive adhesives and process for preparing them. (73) TESA SE te 20253 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Quintelier te DIEGEM

Nummer 27/11 (72) Prenzel, Alexander, Dr. te 20259 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Beschmann, Jennifer te 20259 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

157 CYRIS, Friedrich, Wilhelm te 47051 DUISBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011

06 juli 2011 (51) D21H 21/30 D06L 3/12 C11D 3/42 (11) EP1352046 (21) EP02729369.5 (22) 08.01.2002

(51) C09J 201/00 C09D 201/02 B32B 7/12

(51) C10L 10/14 C10L 10/08 C10L 1/198 C10L 1/14 B01D 17/05

(11) EP2094806

(11) EP1767610

(21) EP07803538.3

(21) EP06018633.5

(22) 18.09.2007

(22) 06.09.2006

(54) OPTICAL BRIGHTENERS COMPOSITIONS, THEIR PRODUCTION AND THEIR USE.

(31) 102006055944

(31) 102005045134

(32) 24.11.2006

(32) 22.09.2005

(73) Clariant Finance (BVI) Limited te ROAD TOWN, TORTOLA, Britse Maagdeneilanden (VG)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(47) 27.04.2011

(54) CROSS-LINKING FILM ADHESIVES. (54) Additives for improving the cold flow and the lubricity of fuel oils. (73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31)

DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (73) Clariant Produkte (Deutschland) DUITSLAND (DE) GmbH te 65929 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag DUITSLAND (DE) MÖLLER, Thomas te 40593 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Krull, Matthias, Dr. te 55296 KOLLBACH, Guido te APEX, NC HARXHEIM, BONDSREPUBLIEK 27502, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Amerika (US) Cohrs, Carsten, Dr. te 84489 GENTSCHEV, Pavel te 40789 BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) Rausch, Heidi te 84518 MECKEL-JONAS, Claudia te GARCHING/ALZ, 201702 SHANGHEI, China (CN) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BIALAS, Norbert te 41542 (DE) DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK (47) 23.03.2011 DUITSLAND (DE) (51) C11C 1/04 23.03.2011 C11C 1/02 C10B 25/16 A23K 1/18 A23K 1/175 EP1453936 A23K 1/165 EP02787814.9 A23K 1/16 26.11.2002 A23K 1/10 A23K 1/00 10161659

(32) 14.12.2001

(11) EP1304369

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP02009948.7

(54) Coke oven door with a membrane (22) 03.05.2002 made of at least two flexible (31) 990784 layers. (32) 14.11.2001 (73) DMT GmbH & Co. KG te 45307 (33) Verenigde Staten van Amerika ESSEN, BONDSREPUBLIEK (54) Method for manufacturing fatty DUITSLAND (DE) acid calcium salts from high (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag glyceride content oils. (72) GIERTZ, Hans-Josef te 40880 (73) Virtus Nutrition LLC te FAIRLAWN, RATINGEN, BONDSREPUBLIEK OH 44333, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Amerika (US) RUTHEMANN, Klaus, Dieter te (72) Luchini, Nestor Daniel te 45889 GELSENKIRCHEN, NAPERVILLE, ILLINOIS 60540, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (DE) (US) GEORGE, Jürgen te 44866 Fredriksen, Eiler, D. te BOCHUM, BONDSREPUBLIEK HENDERSON, NEVADA 89015, DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika LIESEWITZ, Franz te 45468 (US) MÜLHEIM A. D. RUHR, Strohmaier, George K. te MEDINA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OHIO 44526, Verenigde Staten (DE) van Amerika (US) SCHRÖDER, Horst te 44388 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 23.03.2011

(31) 0100610 (32) 10.01.2001 (33) GROOT BRITTANNIË

(72) FARRAR, John, Martin te LEEDS, YORKSHIRE LS19 6RQ, GROOT BRITTANNIË (GB) JACKSON, Andrew, Clive te HARROGATE, YORKSHIRE HG3 1EJ, GROOT BRITTANNIË (GB) TINDAL, Alec, Stewart te LEEDS, YORKSHIRE LS5 3LH, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 30.03.2011 (51) C11D 3/48 C11D 3/22 C11D 1/722 (11) EP1034246 (21) EP98960464.0 (22) 24.11.1998 (31) 979730 (32) 26.11.1997 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) USE OF HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE IN A CONTACT LENS CLEANING COMPOSITION. (73) Abbott Medical Optics Inc. te SANTA ANA, CA 92705-4933, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) GRAHAM, Richard te IRVINE, CA 92612, Verenigde Staten van Amerika (US) VEHIGE, Joseph, G. te LAGUNA NIGUEL, CA 92677, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 06.04.2011 (51) C12N 1/00 (11) EP1893743 (21) EP06753369.5 (22) 16.06.2006 (31) 200500892 200501053 (32) 17.06.2005 15.07.2005 (33) Denemarken Denemarken (54) A PROCESS FOR CULTURING BACTERIA OF THE FAMILY STREPTOCOCCACEAE. (73) Chr. Hansen A/S te 2970

Nummer 27/11 HØRSHOLM, Denemarken (DK) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

158 (54) METHODS OF PRODUCING STABLE B-LYMPHOCYTES.

(72) MØLLGAARD, Henrik te DK-2800 LYNGBY, Denemarken (DK) RØMER, Henrik te DK-1813 FREDERIKSBERG, Denemarken (DK) GEPPEL, Asger te DK-3460 BIRKEROD, Denemarken (DK)

(73) IQ Corporation te 9727DL GRONINGEN

(47) 23.03.2011

(47) 13.04.2011

(51) C12N 7/00 C12N 5/00

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) GROEN, Herman te NL-9722 JG GRONINGEN WESTRA, Hans, H. te NL-9271 JG ZWAAGWESTEINDE

(11) EP1801201

(51) C12N 7/02 C12N 7/00 A61K 35/76

(21) EP07103139.7

(11) EP1533369

(22) 17.12.1998

(21)

(31) 97204110

(22)

(32) 24.12.1997

(54)

(33) Europees Octrooi Bureau (54) Preparation of cells for production (73) of biologicals. (73) Abbott Biologicals B.V. te 1381 CP (74) WEESP (72) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Brands, Rudi, Duphar International Research B.V. te 1381 CP WEESP (47) 27.04.2011 (51) C12N 5/077 (11) EP1773987 (21) EP05764069.0

(47)

(22) 27.07.2005

(51)

(31) NA20040043 (32) 28.07.2004 (33) Italië (54) STEM CELLS OBTAINED FROM PULP OF DECIDUOUS OR PERMANENT TEETH AND OF DENTAL GERM, ABLE TO PRODUCE HUMAN BONE TISSUE. (73) Teslab S.r.l. te 80143 NAPOLI, Italië (IT)

(11) (21)

06 juli 2011 A23K 1/165 (11) EP1802750 (21) EP05800350.0 (22) 17.10.2005 (31) 0423139 (32) 18.10.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Phytases. (73) DANISCO A/S te 1001 COPENHAGEN K., Denemarken (DK)

(72) MIASNIKOV, Andrei te FIN-10160 DEGERBY, Finland (FI) KUMAR, Vijay te FIN-00500 EP03026432.9 HELSINKI, Finland (FI) 19.11.2003 KENSCH, Oliver te 50829 COLOGNE, BONDSREPUBLIEK Isolated phages and their use as DUITSLAND (DE) disinfectant in food or for PELLENGAHR, Klaus te 50829 sanitation of factory environment. COLOGNE, BONDSREPUBLIEK Nestec S.A. te 1800 VEVEY, DUITSLAND (DE) Zwitserland (CH) LEUTHNER, Birgitta te 50829 Mr. Kooy c.s. te Den Haag COLOGNE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Breeuwer, Pieter te 1023 KETTLING, Ulrich te 50829 CRISSIER, Zwitserland (CH) COLOGNE, BONDSREPUBLIEK Boissin-Delaporte, Catherine te DUITSLAND (DE) 01170 ECHEVENEX, Frankrijk (FR) KOLTERMANN, Andre te 50829 Joosten, Henricus te 1074 COLOGNE, BONDSREPUBLIEK MOLLIE-MARGOT, Zwitserland DUITSLAND (DE) (CH) Lardeau, Annick te 1010 (47) 27.04.2011 LAUSANNE, Zwitserland (CH) (51) C12N 9/20 23.03.2011 (11) EP1799819 C12N 7/04 (21) EP05816037.5 A61K 9/127 (22) 30.09.2005 A61K 39/29 A61K 39/145 (31) 614508 P 621222 P EP1802746 621304 P EP05795050.3

(22) 20.10.2005 (31) 04025573 (32) 27.10.2004 (33) Europees Octrooi Bureau

(32) 30.09.2004 21.10.2004 21.10.2004

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(54) VIROSOME PARTICLES (54) POLYPEPTIDES HAVING LIPASE COMPRISING ANTIGENS FROM (72) Carinci, Francesco te BOLOGNA, ACTIVITY AND POLYNUCLEOTIDES INFLUENZA VIRUS AND HEPATITIS Italië (IT) ENCODING SAME. B VIRUS. D'Aquino, Riccardo te NAPOLI, (73) Novozymes Inc. te DAVIS, CA (73) Crucell Switzerland AG te 3018 Italië (IT) 95616, Verenigde Staten van BERN, Zwitserland (CH) De Rosa, Alfredo te NAPOLI, Italië Amerika (US) (IT) (72) MOSER, Christian te 3122 Novozymes A/S te 2880 Graziano, Antonio te NAPOLI, KEHRSATZ, Zwitserland (CH) BAGSVAERD, Denemarken (DK) Italië (IT) ASSERO, Giovanna te 95125 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

Laino, Gregorio te TORRE DEL GRECO, Italië (IT) Papaccio, Gianpaolo te NAPOLI, Italië (IT)

(47) 23.03.2011 (51) C12N 5/16 C07K 16/12 (11) EP1928999 (21) EP06842246.8 (22) 23.08.2006 (31) 710626 P (32) 23.08.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag CATANIA, Italië (IT) FICHERA, Epifanio te 94100 (72) OTANI, Suzanne te ELK GROVE, ENNA, Italië (IT) CA 95758, Verenigde Staten van VENTURA, Dario te 95030 Amerika (US) TREMESTIERI ETNEO CT, Italië (IT) YAVER, Debbie te DAVIS, CA LEMPEREUR, Laurence te 95129 95616, Verenigde Staten van CATANIA, Italië (IT) Amerika (US) FELNEROVA, Diana te 3018 BERN, GE, Haiyan te DAVIS, CA 95616, Zwitserland (CH) Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 04.05.2011 LIN, Janine te DAVIS, CA 95616, (51) C12P 21/02 Verenigde Staten van Amerika C12N 9/16 (US) C12N 15/55 AMOLO, Christopher te WEST C12N 15/11 SACRAMENTO, CA 95691, C12N 1/20 Verenigde Staten van Amerika

Nummer 27/11 (US) BORCH, Kim te DK-3460 BIRKEROED, Denemarken (DK) PATKAR, Shamkant, Anant te DK2800 LYNGBY, Denemarken (DK) LAMSA, Michael te DAVIS, CA 95616, Verenigde Staten van Amerika (US) CHERRY, Barbara te DAVIS, CA 95616, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 (51) C12N 9/34 (11) EP1097196 (21) EP99931029.5 (22) 09.07.1999 (31) PCT/DK98/00937 PCT/DK98/01667 (32) 15.07.1998 17.12.1998 (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) (73) (74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(73)

159 Meusel, Markus Dr. te 52146 WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kirsch, Christoph Dr. te 50259 PULHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 25.05.2011 (51) C12N 15/70 C12N 15/62 C12N 15/12 C12N 1/21 C07K 19/00 C07K 14/47 C07K 1/00 A61K 48/00 A61K 39/39 (11) EP1584685 (21) EP05076599.9 (22) 02.02.1999

06 juli 2011 (US) Stafslien, Deborah K. te MADISON, WI 53711-4144, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 (51) C12N 9/04 C12N 15/75 (11) EP2145006 (21) EP08734603.7 (22) 12.03.2008 (31) 102007021001 (32) 04.05.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) EXPRESSION SYSTEM USED FOR THE ANTIBIOTIC-FREE PRODUCTION OF POLYPEPTIDES.

(31) 9802543 9802650

(73) AB Enzymes GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 05.02.1998 06.02.1998

(74) Quintelier te DIEGEM

(72) CADOT, Céline te 92370 CHAVILLE, Frankrijk (FR) PLOSS, Tina te 64331 WEITERSTADT, BONDSREPUBLIEK (54) Tumor-associated antigen DUITSLAND (DE) GLUCOAMYLASE VARIANTS. derivatives from the mage family, SCHWERDTFEGER, Ruth te 64291 used for the preparation of fusion Novozymes A/S te Bagsvaerd, DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK proteins with T-helper epitopes Denemarken (DK) DUITSLAND (DE) and of compositions for Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag WINTER, Bruno te 70190 vaccination. NIELSEN, Bjarne, Ronfeldt te DK- (73) GlaxoSmithKline Biologicals SA te STUTTGART, BONDSREPUBLIEK 2830 VIRUM, Denemarken (DK) DUITSLAND (DE) 1330 RIXENSART, België (BE) SVENDSEN, Allan te DK-3460 (47) 11.05.2011 (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag BIRKEROD, Denemarken (DK) (51) C12P 7/62 PEDERSEN, Henrik te DK-5210 (72) Cabezon Silva, Teresa, ODENSE SV, Denemarken (DK) GlaxoSmithKline Bio. S.A. te 1330 (11) EP2121950 VIND, Jesper te DK-2800 LYNGBY, RIXENSART, België (BE) (21) EP08761962.3 Denemarken (DK) Cohen, Joseph, GlaxoSmithKline (22) 22.01.2008 HENDRIKSEN, Hanne, Vang te DKBio. S.A. te 1330 RIXENSART, 2840 HOLTE, Denemarken (DK) België (BE) (31) 0752792 FRANDSEN, Torben, Peter te DKSlaoui, Moncef M. te KING OF (32) 22.01.2007 1826 FREDERIKSBERG C, PRUSSIA, PA 19406, Verenigde (33) Frankrijk Denemarken (DK) Staten van Amerika (US) Vinals Bassols, Carlota, (54) Method for the chemo-selective 19.09.2007 GlaxoSmithKline Bio. S.A. te 1330 enzymatic hydrolysis of a diester C12N 15/10 RIXENSART, België (BE) compound for preparing a B01J 20/281 monoester monoacid compound. (47) 13.04.2011 EP1693453 (73) Zach System te 49240 AVRILLE, (51) C12N 9/52 Frankrijk (FR) EP05019940.5 C12N 15/57 Novacta Biosystems Limited te 13.09.2005 A61K 39/09 HATFIELD HERTFORDSHIRE AL10 A61K 38/48 102004045332 9AB, GROOT BRITTANNIË (GB) (11) EP1892298 16.09.2004 (74) Ir. Hoeben te Utrecht (21) EP07015995.9 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) BURGOS, Alain te F-49130 LES (22) 03.12.1999 PONTS DE CE, Frankrijk (FR) Process for separating singleCAILLE, Jean-Claude te F-49000 stranded from double-stranded (31) 206898 ANGERS, Frankrijk (FR) nucleic acids and the separation (32) 07.12.1998 LORRAINE GRADLEY, Michelle te column for carrying out this (33) Verenigde Staten van Amerika CANTERBURY KENT CT1 3LU, process. GROOT BRITTANNIË (GB) (54) Streptococcal C5a peptidase Macherey, Nagel GmbH & Co. vaccine. (47) 06.04.2011 Handelsgesellschaft te 52355 DÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(73) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF (51) C12P 7/64 MINNESOTA te SAINT PAUL, MN (11) EP1838860 55114-8658, Verenigde Staten (72) Radmacher, Edmund Dr. te 52349 van Amerika (US) (21) EP06700945.6 DÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (22) 10.01.2006 Möller, Klaus Dr. te 52249 (72) Cleary, Paul Patrick te (31) 200500041 ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK SHOREVIEW, MN 55112, (32) 10.01.2005 DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika

Nummer 27/11

160

(33) Denemarken

(US) YU, Guo-Liang te BERKELEY, (54) PROCESS FOR THE PRODUCTION CALIFORNIA 94705, Verenigde OF FATTY ACID ALKYL ESTERS Staten van Amerika (US) FROM TRIGLYCERIDES AND ALCOHOLS EMPLOYING A (47) 27.04.2011 COMBINATION OF TWO LIPOLYTIC (51) G01N 33/574 ENZYMES. C12Q 1/68 (73) Novozymes A/S te 2880 (11) EP1410011 BAGSVAERD, Denemarken (DK) (21) EP02746538.4 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (22) 14.06.2002 (72) ABO, Masanobu te FUNABASHI(31) 298918 P SHI, CHIBA-KEN 274, Japan (JP) 380710 P CHRISTENSEN, Morten, Würtz te RALEIGH, NORTH CAROLINA (32) 18.06.2001 27615, Verenigde Staten van 14.05.2002 Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika HU, Zhengyu te 102209 , BEIJING, Verenigde Staten van Amerika China (CN) (54) Diagnose en prognose van (47) 23.03.2011 borstkankerpatiënten. (51) C12P 21/04 (73) Merck Sharp & Dohme Corp. te RAHWAY, NEW JERSEY, Verenigde (11) EP2149609 Staten van Amerika (US) (21) EP08161630.2 The Netherlands Cancer Institute (22) 01.08.2008 te Amsterdam (54) Improved process for the (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag production of daptomycin. (72) DAI, Hongyue te BOTHELL, WA (73) OLON S.p.A. te 20090 RODANO 98011, Verenigde Staten van (MI), Italië (IT) Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag HE, Yudong te KIRKLAND, WA 98034, Verenigde Staten van (72) Bertetti, Gianluca te 20090 Amerika (US) RODANO (MI), Italië (IT) LINSLEY, Peter, S. te SEATTLE, WA Malcangi, Antonella te 20090 98119, Verenigde Staten van RODANO (MI), Italië (IT) Amerika (US) Muraca, Roberto te 20090 MAO, Mao te KIRKLAND, WA RODANO (MI), Italië (IT) 98034, Verenigde Staten van Trione, Guido te 20090 RODANO Amerika (US) (MI), Italië (IT) ROBERTS, Christopher, J. te Rossi, Alessia te 20090 RODANO SEATTLE, WA 98115, Verenigde (MI), Italië (IT) Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 VAN'T VEER, Laura, Johanna te NL-1013 HC AMSTERDAM (51) C12P 21/06 VAN DE VIJVER, Marc, J. te NLC12P 21/04 1017 LJ AMSTERDAM C12N 15/00 BERNARDS, Rene te NL-1391 AD C07H 21/04 ABCOUDE (11) EP1819830 HART, A., A., M. te NL-1902 CH (21) EP05851359.9 CASTRICUM (22) 02.11.2005 (47) 23.03.2011 (31) 984473 (32) 08.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Werkwijze voor antilichaammanipulatie.

(51) G01N 33/53 C12Q 1/68 C12N 15/11 C12N 1/21 A61K 39/04

(11) EP2006395 (73) Epitomics, Inc. te BURLINGAME, CA 94010-1303, Verenigde Staten (21) EP08015511.2 van Amerika (US) (22) 10.08.1999 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (31) 97936 P 318191 (72) COUTO, Fernando Jose Rebelo Do te PLEASANTON, CALIFORNIA (32) 25.08.1998 94588, Verenigde Staten van 25.05.1999 Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika HENDRICKS, Kristin B. te SAN Verenigde Staten van Amerika CARLOS, CALIFORNIA 94070, (54) Open leeskader RV2660c van M. Verenigde Staten van Amerika tuberculosis en toepassingen (US) daarvan. WALLACE, Stacey Ellen te SUNNYVALE, CALIFORNIA 94086, (73) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE Verenigde Staten van Amerika LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY te PALO ALTO, CA

06 juli 2011 94304-1850, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Behr, Marcel te 1650 CEDAR AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3G 1A4, Canada (CA) Small, Peter te STANFORD, CA 94305, Verenigde Staten van Amerika (US) Schoolnik, Gary te STANFORD, CA 94305, Verenigde Staten van Amerika (US) Wilson, Michael A te STANFORD, CA 94305, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.04.2011 (51) C12Q 1/68 (11) EP1458888 (21) EP02791794.7 (22) 09.12.2002 (31) 339835 P (32) 10.12.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHODS OF TREATING PSYCHOSIS AND SCHIZOPHRENIA BASED ON POLYMORPHISMS IN THE CNTF GENE. (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) Novartis Pharma GmbH te 1230 WIEN, Oostenrijk (AT) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) KUDARAVALLI, Sridhar te CHICAGO, IL 60615, Verenigde Staten van Amerika (US) POLYMEROPOULOS, Mihael, Hristos te POTOMAC, MD 20854, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) C12Q 1/68 (11) EP1740719 (21) EP05733836.0 (22) 08.04.2005 (31) 563283 P 565284 P (32) 09.04.2004 26.04.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD FOR DE NOVO DETECTION OF SEQUENCES IN NUCLEIC ACIDS:TARGET SEQUENCING BY FRAGMENTATION. (73) Trustees of Boston University te BOSTON, MA 02215, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Cramwinckel te Den Haag (72) CANTOR, Charles, R. te DEL MAR, CA 92014, Verenigde Staten van Amerika (US) SIDDIQI, Fouad, A. te BOSTON, MA 02215, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 22.06.2011

Nummer 27/11 (51) F27D 3/00 F27B 1/20 C21B 7/20 (11) EP1977018

161 DUITSLAND (DE) Orlikowski, Phillipp, Dr. te 51674 WIEHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP06841625.4

(47) 06.04.2011

(22) 27.12.2006

(51) C23C 8/02

(31) 06100682

(11) EP1284174

(32) 20.01.2006

(21) EP02017666.5

(33) Europees Octrooi Bureau

(22) 06.08.2002

(54) MULTIPLE HOPPER CHARGING INSTALLATION FOR A SHAFT FURNACE.

(31) 2001240432

(73) PAUL WURTH S.A. te 1122 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)

(54) Hoop for CVT belt and manufactoring method therefor.

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(32) 08.08.2001 (33) Japan

(73) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha te TOKYO 107-8556, Japan (JP)

(72) LONARDI, Emile te L-4945 BASCHARAGE, Luxemburg (LU) THILLEN, Guy te L-9234 (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag DIEKIRCH, Luxemburg (LU) (72) Ishii, Kazuo te WAKO-SHI THINNES, Claude te L-8284 SAITAMA 351-0193, Japan (JP) KEHLEN, Luxemburg (LU) Odagiri, Yoshihiro te WAKO-SHI LOUTSCH, Jeannot te L-3943 SAITAMA 351-0193, Japan (JP) MONDERCANGE, Luxemburg (LU) (47) 13.04.2011 (47) 30.03.2011 (51) F28D 17/00 F27D 17/00 C21C 5/38 B01D 46/00 B01D 39/00

(51) F16H 21/14 C23C 16/458 C23C 14/50

(11) EP1664355

(22) 08.10.2007

(21) EP04764498.4 (22) 26.08.2004

(11) EP2048263 (21) EP07405302.6 (54) Workpiece mount device.

(32) 23.09.2003

(73) Oerlikon Trading AG, Trübbach te 9477 TRÜBBACH, Zwitserland (CH)

(33) Oostenrijk

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(31) 15032003

(54) METHOD FOR COLLECTING AND (72) Esser, Stefan te 52072 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TREATING REACTION GASES (DE) FROM A PRODUCTION PLANT FOR Zäch Martin te 9496 BALZERS, MOLTEN METAL AND DUSTLiechtenstein (LI) REMOVING MACHINE THEREFOR. (73) Siemens VAI Metals Technologies (47) 30.03.2011 GmbH te 4031 LINZ, Oostenrijk (51) C23C 16/04 (AT) (11) EP2041332 (72) HAMPEL, Alfred te A-4040 LINZ, (21) EP07802376.9 Oostenrijk (AT) (22) 11.07.2007 ENGELMANN, Anton te A-4115 KLEINZELL, Oostenrijk (AT) (31) 102006032568 (47) 30.03.2011 (32) 12.07.2006 (51) F16D 65/12 C22C 37/08 (11) EP1992711 (21) EP08002694.1 (22) 13.02.2008 (31) 102007006973 (32) 13.02.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Cast iron allow with lamellar graphite. (73) M.Busch GmbH & Co. KG te 59909 BESTWIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Brunke, Jochen, Dr. te 59929 BRILON, BONDSREPUBLIEK

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

06 juli 2011 (11) EP2191035 (21) EP08833340.6 (22) 24.09.2008 (31) 861420 (32) 26.09.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DEPOSITION SYSTEM FOR THIN FILM FORMATION. (73) Eastman Kodak Company te ROCHESTER, NY 14650, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) KERR, Roger Stanley te ROCHESTER NEW YORK 14650, Verenigde Staten van Amerika (US) LEVY, David Howard te ROCHESTER NEW YORK 14650, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 (51) C23C 16/52 C23C 16/46 C23C 16/458 (11) EP2010694 (21) EP07728207.7 (22) 17.04.2007 (31) 102006018514 (32) 21.04.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING THE SURFACE TEMPERATURE OF A SUBSTRATE IN A PROCESS CHAMBER. (73) Aixtron SE te 52134 HERZOGENRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) KÄPPELER, Johannes te 52146 WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FRANKEN, Walter te 52249 ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 30.03.2011 (51) C23C C23C C23C C23C

18/40 18/34 18/20 18/16

(54) METHOD AND DEVICE FOR PLASMA-ASSISTED CHEMICAL (11) EP2087147 VAPOUR DEPOSITION ON THE INNER WALL OF A HOLLOW BODY. (21) EP07847348.5 (73) Stein, Ralf te 44229 DORTMUND, (22) 26.11.2007 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 0610287 (DE) (32) 24.11.2006 (72) NÖLL, Oliver te 34613 SCHWALMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 02.03.2011 (51) H01L 21/314 H01L 21/00 C30B 35/00 C23C 16/455

(33) Frankrijk

(54) Verbeterde werkwijze voor het niet-elektrolytisch metalliseren van een substraat door middel van reductie van metaalzout(en) en door sproeien van aerosol(en). (73) JET Metal Technologies te 69450 ST CYR AU MONT D'OR, Frankrijk (FR)

Nummer 27/11 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) STREMSDOERFER, Samuel te 69002 LYON, Frankrijk (FR) (47) 23.03.2011 (51) C25C 1/06 C25B 1/26 (11) EP2064369 (21) EP07701657.4 (22) 09.01.2007 (31) 2560407 826453 P (32) 21.09.2006 21.09.2006 (33) Canada Verenigde Staten van Amerika

162 AND FABRICS AND GARMENTS MADE THEREFROM AND METHODS FOR MAKING SAME. (73) E. I. du Pont de Nemours and Company te WILMINGTON, DE 19898, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 30.03.2011

(21) (22) (31) (32) (33) (54) (73)

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(73) The Procter & Gamble Company te Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(21) EP08770023.3 (22) 03.06.2008 (31) 933548 P 993158 P (32) 07.06.2007 10.09.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) CONDUCTIVE MONOFILAMENT AND FABRIC. (73) Albany International Corp. te ALBANY, NY 12204, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) BOND, Eric, Bryan te MAINEVILLE, (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven OH 45039, Verenigde Staten van (72) BARISH, Joseph, S. te SOUTH EP1581673 Amerika (US) EASTON, MA 02375, Verenigde AUTRN, Jean, Philippe, Marie te EP03813909.3 Staten van Amerika (US) CINCINNATI, OH 45215, Verenigde SALITSKY, Joseph te MANSFIELD, 23.12.2003 Staten van Amerika (US) MA 02048, Verenigde Staten van 10261493 MACKEY, Larry, Neil te FAIRFIELD, Amerika (US) OH 45014, Verenigde Staten van 23.12.2002 PAQUIN, Maurice, R. te 54952Amerika (US) 9410 MENASHA, WISCONSIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND NODA, Isao te FAIRFIELD, OH Verenigde Staten van Amerika ANODE USED FOR 45014, Verenigde Staten van (US) ELECTROPLATING. Amerika (US) O'CONNOR, Joseph, G. te O'DONNELL, Hugh, Joseph te METAKEM Gesellschaft für HOPEDALE, MA 01747, Verenigde CINCINNATI, OH 45215, Verenigde Schichtchemie der Metalle mbH Staten van Amerika (US) Staten van Amerika (US) te 61250 USINGEN, (47) 06.04.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 09.01.2008 (DE) (51) D02G 3/44 MICROPULSE PLATING CONCEPTS (51) D04H 1/42 D01F 6/76 D01F 8/18 te 69007 LYON, Frankrijk (FR) (11) EP2205782 D01F 8/14 Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (21) EP08798422.5 (11) EP1397538 WURM, Jörg te 61476 KRONBERG, (22) 22.08.2008 (21) EP02729156.6 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 894912 (DE) (22) 09.05.2002 MENARD, Stephane te F-69005 (32) 22.08.2007 (31) 852888 LYON, Frankrijk (FR) (33) Verenigde Staten van Amerika (32) 10.05.2001 23.03.2011 (54) FLAME RESISTANT SPUN STAPLE (33) Verenigde Staten van Amerika YARNS MADE FROM BLENDS OF D01F 6/80 (54) MULTICOMPONENT FIBERS FIBERS DERIVED FROM DIAMINO D01F 6/76 COMPRISING STARCH AND DIPHENYL SULFONE AND HIGH EP2179083 BIODEGRADABLE POLYMERS. MODULUS FIBERS AND FABRICS EP08798424.1 (73) THE PROCTER & GAMBLE AND GARMENTS MADE COMPANY te Cincinnati, Ohio, THEREFROM AND METHODS FOR 22.08.2008 Verenigde Staten van Amerika MAKING SAME. 894909 (US) (73) E. I. du Pont de Nemours and 22.08.2007 (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag Company te WILMINGTON, DE Verenigde Staten van Amerika 19898, Verenigde Staten van (72) BOND, Eric, Bryan te MAINEVILLE, SPUN STAPLE YARNS MADE FROM Amerika (US) OH 45039, Verenigde Staten van BLENDS OF RIGID-ROD FIBERS Amerika (US) (72) ZHU, Reiyao te MOSELEY, AND FIBERS DERIVED FROM AUTRN, Jean, Philippe, Marie te VIRGINIA 23120, Verenigde DIAMINO DIPHENYL SULFONE CINCINNATI, OH 45215, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C25D 17/10 (11)

Staten van Amerika (US) MACKEY, Larry, Neil te FAIRFIELD, OH 45014, Verenigde Staten van Amerika (US) NODA, Isao te FAIRFIELD, OH 45014, Verenigde Staten van Amerika (US) O'DONNELL, Hugh, Joseph te CINCINNATI, OH 45215, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) ZHU, Reiyao te MOSELEY, VIRGINIA 23120, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 15.08.2007 GABARA, Vlodek te RICHMOND, VIRGINIA 23238-4804, Verenigde (51) D06M 11/83 Staten van Amerika (US) D03D 15/00 D01F 8/00 (47) 30.03.2011 D01F 11/04 (51) D04H 1/42 (11) EP2155939 D01F 6/92

(11) EP1397537 (54) ELECTROCHEMICAL PROCESS FOR THE RECOVERY OF METALLIC (21) EP02736699.6 IRON AND CHLORINE VALUES (22) 09.05.2002 FROM IRON-RICH METAL (31) 852889 CHLORIDE WASTES. (32) 10.05.2001 (73) QIT-FER ET TITANE INC. te SORELTRACY, QUEBEC J3R 1M6, Canada (33) Verenigde Staten van Amerika (CA) (54) FIBERS COMPRISING STARCH AND BIODEGRADABLE POLYMERS. (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) CARDARELLI, François te TERREBONNE, QUEBEC J6V 1M2, Canada (CA)

06 juli 2011

Nummer 27/11

163

GABARA, Vlodek te RICHMOND, VIRGINIA 23238-4804, Verenigde (74) Staten van Amerika (US) (72) (47) 23.03.2011 (51) E04F 13/12 D03D 3/08 D03D 15/02 D03D 13/00 (11) EP1945843

799-0111, Japan (JP) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag AKAGI, Kenichi te KANONJI-SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP) MATSUMOTO, Yoshihiko te KANONJI-SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP)

(47) 06.04.2011

(22) 03.11.2006

(51) H05K 1/03 D21H 13/26 B32B 27/04

(31) 102005053521 102006010582

(11) EP1354095 (21) EP01994342.2

(32) 08.11.2005 06.03.2006

(22) 27.12.2001

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 23.01.2001

(21) EP06828500.6

(54) WOVEN FABRIC HAVING WEFT WIRES. (73) Mediamesh GbR te 52353 DÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Klavers te Almere (72) KUFFERATH-KASSNER, Ingo te 52351 DÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SISTIG, Jakob te 52385 NIDEGGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KRONHAGEL, Christoph te 53173 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÜLLER, Ralf te 53804 MUCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.04.2011 (51) D04H 3/04 D03D 1/00 (11) EP2206875 (21) EP09150333.4 (22) 09.01.2009 (54) Insect protection fabric. (73) Neher, Norbert te 78554 ALDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Neher, Norbert te 78554 ALDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hänsch, Frauke Susanne, Dr. te 76137 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.04.2011 (51) D06C 15/04 D04H 1/70 (11) EP2065502 (21) EP07745360.3 (22) 15.06.2007 (31) 2006195825 (32) 18.07.2006 (33) Japan (54) DEVICE FOR STRETCHING WEB FORMED OF THERMOPLASTIC SYNTHETIC RESIN. (73) Uni-Charm Corporation te EHIME

(31) 767584 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NON-WOVEN SHEET OF ARAMID FLOC. (73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY te WILMINGTON, DE 19898, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LEVIT, Mikhail, R. te RICHMOND, VA 23229, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 23.03.2011 (51) E01C 13/06 (11) EP2009179 (21) EP08305346.2 (22) 27.06.2008 (31) 0704698

06 juli 2011 (54) ASSEMBLY FOR DISSIPATING WAVE ENERGY THROUGH DIFFRACTION. (73) Tblocks Limited te NEWCASTLE UPON TYNE NE1 3DX, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Riem te Eindhoven (72) THOMPSON, James, Alan te NORTHUMBERLAND NE64 6NU, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 30.03.2011 (51) E02F E02F E02F E02F

9/20 3/90 3/00 1/00

(11) EP2201183 (21) EP08804023.3 (22) 11.09.2008 (31) 07116286 (32) 13.09.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) A SYSTEM AND METHOD FOR OPTIMIZING DREDGING. (73) Dredging International N.V. te 2070 ZWIJNDRECHT, België (BE) (74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH (72) VERSTRAELEN, Luk te B-3080 VOSSEM, België (BE) HALLEUX, Lucien te B-4900 SPA, België (BE) VANDYCKE, Stefaan te B-8450 BREDENE, België (BE)

(32) 29.06.2007

(47) 30.03.2011

(33) Frankrijk

(51) E03F 5/06

(54) Equestrian floor and method of producing same.

(11) EP2090703

(73) Centre Scientifique Et Technique Du Batiment (CSTB) te 77420 CHAMPS SUR MARNE, Frankrijk (FR) Sportingsols te 85250 SAINTFULGENT, Frankrijk (FR) Aliapur te 69003 LYON, Frankrijk (FR)

(22) 28.01.2009

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) GANDEMER, Jacques te 85350, YLE D'YEU, Frankrijk (FR) MOREAU, Sophie te 44470, CARQUEFOU, Frankrijk (FR) PARPILLON, Patrick te 85500, LES HERBIERS, Frankrijk (FR) PAUL, Loïc te 85260, MORMAISON, Frankrijk (FR) CLAUZADE, Catherine te 69003, LYON, Frankrijk (FR)

(21) EP09001133.9 (31) 102008009101 (32) 14.02.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Frame for holding a covering. (73) Prevent TWB GmbH & Co. KG te 58089 HAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Quintelier te DIEGEM (72) Blecher, Jörg te 58119 HAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 11.05.2011 (51) E04B 5/26 (11) EP1427897 (21) EP02781377.3

(47) 06.04.2011

(22) 18.09.2002

(51) E02B 3/14 E02B 3/06

(31) 0112058

(11) EP2122062

(33) Frankrijk

(21) EP07824634.5

(54) Hoogwaardige isolerende vulelementen voor de constructie van vloeren.

(22) 20.11.2007 (31) 0625898 (32) 23.12.2006 (33) GROOT BRITTANNIË

(32) 18.09.2001

(73) KP1 te 84000 AVIGNON, Frankrijk (FR)

Nummer 27/11 Placoplatre Lambert te 92282 SURESNES CEDEX, Frankrijk (FR) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) BRAJON, François te , Frankrijk (FR) BRAJON, Nicholas te 77130 MONTEREAU-FAUT-YONNE, Frankrijk (FR) BRAJON, Claire te 95600 EAUBONNE, Frankrijk (FR) BRAJON, Julie te 95600 EAUBONNE, Frankrijk (FR) DENIMAL, Jacques te F-60200 COMPIÈGNE, Frankrijk (FR) TURPIN, Christophe te F-33610 CESTAS, Frankrijk (FR) HERRERIA, Christian te F-84000 AVIGNON, Frankrijk (FR) PY, Jean-Paul te F-34820 TEYRAN, Frankrijk (FR) (47) 23.03.2011 (51) E04D 3/30 E04D 13/17 E04C 2/32 A01K 1/00 (11) EP2161389 (21) EP09290682.5 (22) 08.09.2009 (31) 0804907 (32) 08.09.2008 (33) Frankrijk (54) Panel, assembly of panels and roof for a livestock building.

164 (31) 102008034016 (32) 17.07.2008

(47) 11.05.2011

(54) Drainage device with a pipe conduit led through a roof edge.

(51) E21B 7/26 E21B 7/20 E21B 7/04

(73) Vahlbrauk, Wolfgang Dipl.-Ing. te (11) EP2150674 37581 BAD GANDERSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP08773356.4 (DE) (22) 02.06.2008 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (31) 102007025917

(72) Vahlbrauk, Wolfgang Dipl.-Ing. te (32) 02.06.2007 37581 BAD GANDERSHEIM, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) Werkwijze en inrichting voor controleren van de bekleding van (47) 30.03.2011 een pijpleiding tijdens het (51) E04G 5/14 inbrengen daarvan in een E04G 1/24 vloeistof gevuld boorgat E04G 1/20 ingebracht. (11) EP2175087 (73) Herrenknecht AG te 77963 (21) EP09011040.4 (22) 28.08.2009 (31) 102008051135 (32) 10.10.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Method for mounting and demounting a mobile scaffold. (73) Wilhelm Layher VerwaltungsGmbH te 74363 GÜGLINGENEIBENSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) te , Onbekend (ZZ)

(47) 13.04.2011

(31) MI20050615

(51) E04D 11/00 A01G 9/02 A01G 1/00

(32) 12.04.2005

(21) EP08869017.7

(33) Italië (54) Inset gripping device for sliding leaves and the like.

(22) 07.10.2008

(73) Pamar S.p.A. te RENATE (MI), Italië (IT)

(31) 0707050

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(32) 08.10.2007

(72) Borgonovo, Giuseppe te MARIANO COMENSE (CO), Italië (IT)

(33) Frankrijk

(54) SLAB OF POTTING COMPOST FOR (47) 30.03.2011 GROWING PLANTS. (73) Jacobs, Mathieu te 30 RUE PAUL (51) E06B 9/58 VAILLANT COUTURIER 92140 CLAMART, Frankrijk (FR)

(74) Quintelier te DIEGEM (72) Jacobs, Mathieu te 30 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92140 CLAMART, Frankrijk (FR) (47) 30.03.2011 (51) E04D 13/04 (11) EP2146020 (21) EP09007935.1 (22) 17.06.2009

(72) COENRAETS, Benoit te B-1050 BRUXELLES, België (BE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) ArcelorMittal Construction France (47) 23.03.2011 te 92500 RUEIL MALMAISON, (51) E05B 65/08 Frankrijk (FR) E05B 5/00 (72) Baranger, Arnaud te 59240 (11) EP1715119 VALENCIENNES, Frankrijk (FR) (21) EP06075801.8 Dulot, Daniel te 59144 COMMEGNIES, Frankrijk (FR) (22) 04.04.2006

(11) EP2201193

06 juli 2011

(11) EP2007963 (21) EP07727251.6 (22) 22.03.2007 (31) 06111956 (32) 29.03.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) CLOSURE DEVICE WITH A CURTAIN HAVING FLEXIBLE LATERAL EDGES. (73) Dynaco Europe NV te 9310 MOORSEL, België (BE) (74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn

SCHWANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) KÖGLER, Rüdiger te 26670 NORDGEORGSFEHN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 30.03.2011 (51) E21B 7/26 E21B 7/20 E21B 47/10 (11) EP2205813 (21) EP08845208.1 (22) 31.10.2008 (31) 102007051956 (32) 31.10.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Werkwijze en inrichting voor het controleren van de bekleding van een pijpleiding tijdens het inbrengen daarvan in een met vloeistof gevuld boorgat. (73) Herrenknecht AG te 77963 SCHWANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) KÖGLER, Rüdiger te 26670 NORDGEORGSFEHN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 30.03.2011 (51) E21B 33/04 (11) EP2158380 (21) EP08741732.5 (22) 22.04.2008 (31) 20072150 (32) 25.04.2007 (33) Noorwegen (54) BARRIER FOR INSTRUMENTATION PIPING. (73) Roxar Flow Measurement AS te 5824 BERGEN, Noorwegen (NO) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) SØRENSEN, Per Hassel te N-4307

Nummer 27/11

165

SANDNES, Noorwegen (NO) HVIDING, Gunnar te N-4009 STAVANGER, Noorwegen (NO)

Harada, Hideomi, c/o Ebara Research Co., Ltd. te FUJISAWASHI, KANAGAWA-KEN, Japan (JP)

(47) 23.03.2011

(47) 11.05.2011

(51) E21B 33/06

(51) F01K 3/12 F01K 3/02 F01K 3/00

(11) EP1985795 (21) EP08013210.3 (22) 17.10.2005 (31) 0423016 (32) 16.10.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Blow out preventer. (73) Enovate Systems Limited te KIRKHILL INDUSTRIAL ESTATE, DYCE ABERDEEN, AB21 0GL, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Edwards, Jeffrey Charles te ABERDEEN AB25 1NL, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 30.03.2011 (51) E21B 33/13 C04B 28/02 C04B 14/48 C04B 14/42 (11) EP1769132 (21) EP05756443.7 (22) 29.06.2005 (31) 884756 (32) 02.07.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2182179 (21) EP08160520.6 (22) 16.07.2008

(11) EP1057969 (21) EP00112093.0 (22) 05.06.2000 (31) 15621499

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) MAY, Andrew te MILWAUKEE, WI 53212, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) G05D 16/10 F16K 31/122 F02M 21/02 (11) EP2122149

(73) ABB Research Ltd. te 8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH)

(31) MO20070004

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Ohler, Christian te 5400 BADEN, Zwitserland (CH) Mercangoez, Mehmet te 5405 BADEN-DÄTTWIL, Zwitserland (CH) (47) 30.03.2011 (51) F02D F02D F02D F02D F02D F02D F02D

9/04 45/00 43/00 41/38 41/06 41/00 17/02

(11) EP2085592 (21) EP07807736.9 21.09.2007

(21) EP08702200.0 (22) 09.01.2008 (32) 11.01.2007 (33) Italië (54) PRESSURE REGULATOR. (73) Landi Renzo S.p.a. te 42025 CAVRIAGO, Italië (IT) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) ALBERINI, Viliam te I-42100 MASSENZATICO (RE), Italië (IT) SANGREGORIO, Ercole te I-80074 CASAMICCIOLA TERME (NA), Italië (IT) (47) 23.03.2011 (51) G01M 15/00 G01L 19/00 F02M 65/00 F02M 63/02 F02M 55/00

2006310807 2006310808 2006310809

(11) EP1907690

16.11.2006 16.11.2006 16.11.2006

(31) 202005011855 U

(73) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. te DUNCAN, OK 73533, (33) Japan Verenigde Staten van Amerika Japan (US) Japan (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (54) METHOD OF CONTROLLING (72) REDDY, B., Raghava te DUNCAN, INTERNAL COMBUSTION ENGINE. OK 73533, Verenigde Staten van (73) Yanmar Co., Ltd. te OSAKA-SHI, Amerika (US) OSAKA 530-0013, Japan (JP) LENDE, Gunnar te N-4300 STAVANGER, Noorwegen (NO) (74) Quintelier te DIEGEM RAVI, Krishna, M. te KINGWOOD, (72) ASAI, Gou te OSAKA-SHI OSAKA TX 77345, Verenigde Staten van 530-0013, Japan (JP) Amerika (US) ADACHI, Hitoshi te OSAKA-SHI (51) F01D 5/14

75001, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Thermoelectric energy storage system and method for storing thermoelectric energy.

(22) (54) CEMENT COMPOSITIONS (31) COMPRISING HIGH ASPECT RATIO MATERIALS AND METHODS OF USE IN SUBTERRANEAN (32) FORMATIONS.

(47) 06.04.2011

06 juli 2011

(21) EP06705771.1 (22) 12.01.2006 (32) 28.07.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) TESTING DEVICE FOR HIGH PRESSURE INJECTORS OF A COMMON RAIL INJECTION SYSTEM, AND METHOD FOR TESTING HIGH PRESSURE INJECTORS. (73) Lehnert, Friedrich te 74196 NEUENSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) Lehnert, Friedrich te 74196 OSAKA 530-0013, Japan (JP) NEUENSTADT, BONDSREPUBLIEK TAKAGAWA, Isao te OSAKA-SHI DUITSLAND (DE) OSAKA 530-0013, Japan (JP) MIYAMOTO, Takashi te OSAKA-SHI (47) 30.03.2011 OSAKA 530-0013, Japan (JP) (51) F16B 13/06 (47) 27.04.2011 (11) EP2064453 (51) F02D 41/14

(32) 03.06.1999

(21) EP07800651.7

(11) EP1756410

(33) Japan

(22) 19.09.2007

(21) EP05748317.4

(54) Turbine device.

(31) 826303 P

(22) 06.05.2005

(73) EBARA CORPORATION te OHTAKU, TOKYO, Japan (JP)

(32) 20.09.2006

(31) 840406

(33) Verenigde Staten van Amerika

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(32) 06.05.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(54) ANCHORING IN A CONSTRUCTION MATERIAL.

(72) Watanabe, Hiroyoshi, c/o Ebara Research Co., Ltd. te FUJISAWASHI, KANAGAWA-KEN, Japan (JP)

(54) ADAPTIVE ENGINE CONTROL. (73) Dresser, Inc. te ADDISON, TX

(73) Woodwelding AG te 6304 ZUG, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

Nummer 27/11 (72) AESCHLIMANN, Marcel te 2514 LIGERZ, Zwitserland (CH) TORRIANI, Laurent te 2516 LAMBOING, Zwitserland (CH) LEHMANN, Mario te 2353 LES POMMERATS, Zwitserland (CH) MAYER, Jörg te 5702 NIEDERLENZ, Zwitserland (CH) (47) 30.03.2011 (51) F16B 25/10 (11) EP2021639 (21) EP07725554.5 (22) 25.05.2007 (31) 102006026176 (32) 29.05.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SELF-DRILLING SCREW. (73) Adolf Würth GmbH & Co. KG te 74653 KÜNZELSAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Würth International AG te 7004 CHUR, Zwitserland (CH) (72) WOLPERT, Frank te 74635 ESCHENTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WANNER, Jürgen te 74638 WALDENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WUNDERLICH, Andreas te 74653 KUPFERZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

166 Frankrijk (FR) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(11) EP2085636 (21) EP09150322.7 (22) 09.01.2009 (31) 102008003783 (32) 10.01.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Inrichting en werkwijze voor het bepalen van de schakeltoestand van een rem of van een koppeling. (73) Baumüller Nürnberg GmbH te 90482 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Lemke, Peter te 91126 SCHWABACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 11.05.2011 (51) F16F 9/04 (11) EP1896748 (21) EP06759142.0 (22) 05.05.2006 (31) 146183

(51) F16B 47/00

(32) 06.06.2005

(21) EP10150662.4 (22) 13.01.2010 (31) 98114811 (32) 05.05.2009 (33) Taiwan (54) Holder and sucker thereof. (73) HTC Corporation te TAOYUAN CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) AIR SPRING ASSEMBLY AND METHOD. (73) BFS Diversified Products, LLC. te INDIANAPOLIS, IN 46240, Verenigde Staten van Amerika (US) (72)

(47) 13.04.2011

(32) 17.01.2007

(21) EP08844963.2 (22) 28.10.2008 (31) 0758698 (32) 30.10.2007 (33) Frankrijk

(22) 22.02.2007 (31) 102006015158 (32) 30.03.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Connector. (73) Kaimer GmbH & Co. Holding KG te 45219 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Herberg, Tom te 02694 GUTTAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kaimer, Bernd te 40545 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011 (51) F16L 15/06 E21B 17/04 (11) EP1836426 (21) EP05855177.1 (22) 22.12.2005 (31) 26512 (32) 30.12.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PSEUDO TWO-STEP CONNECTION. (73) Hydril Company te HOUSTON, TX 77027, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(72) REYNOLDS, Harris, A., Jr. te HOUSTON, TX 77055, Verenigde TAYLOR, Robert te INDIANAPOLIS, Staten van Amerika (US) IN 46220, Verenigde Staten van (47) 30.03.2011 Amerika (US) (51) F16L 58/10 20.04.2011 B05D 7/14 F16L 1/225 B05C 5/02 F16L 1/18 (11) EP1985909 B63B 35/03 (21) EP07397011.3 EP2126437

(47)

(11) EP2222971

(21) EP07003624.9

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(72) Hsu, Wen-Sheng te TAOYUAN CITY / TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) Wang, Chih-Kuang te TAOYUAN CITY / TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) Chiang, Ching-Liang te TAOYUAN CITY / TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) (51) F16C 11/06 B62D 7/16

SORDIO, Italië (IT) (47) 27.04.2011

(72) RÉDÉLÉ, Jean-Charles te F-92300 (51) F16L 37/092 NEUILLY SUR SEINE, Frankrijk (FR) F16L 37/091 F16L 13/14 (47) 30.03.2011 (11) EP1840434 (51) F16D 48/06

(47) 23.03.2011 (11) EP2249048

06 juli 2011

(51)

(11)

(21) EP07858127.9 (22) 21.12.2007 (31) TO20070027

(22) 25.04.2007

(54) Method and apparatus for coating pipes.

(73) Oy KWH Pipe AB te 65101 VAASA, Finland (FI) (33) Italië Borealis Technology Oy te 06101 PORVOO, Finland (FI) (54) LAY RAMP FOR AN UNDERWATERPIPELINE LAYING VESSEL, LAY (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag RAMP ACTUATING METHOD, AND (72) LEIDÉN, Leif te 07130, LAYING VESSEL COMPRISING ANDERSBÖLE, Finland (FI) SUCH A LAY RAMP. SJÖBERG, Sven te 65370, VASA, (73) Saipem S.p.A. te 20097 SAN DONATO MILANESE (MILANO), Italië (IT)

(54) LIMITED-DEFLECTION BALL JOINT. (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) SIGNAROLDI, Teresio te I-26858 (73) Scoma te 28240 LA LOUPE,

Finland (FI) SMÅTT, Rauno te 37800, TOIJALA, Finland (FI)

(47) 23.03.2011 (51) H01L 33/00

Nummer 27/11 F21K 99/00

167

06 juli 2011

(21) EP05775838.5

(22) 06.02.2008

(11) EP1756876

(22) 29.07.2005

(31) 102007007225

(21) EP05734339.4

(31) 102004038640

(32) 14.02.2007

(22) 12.04.2005

(32) 09.08.2004

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 561771 P

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 12.04.2004

(54) REFRIGERATION CIRCUIT AND METHOD FOR OPERATING A REFRIGERATION CIRCUIT.

(54) Werkwijze voor het vervaardigen van een composietpantserplaat.

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) HIGH DENSITY LED ARRAY. (73) Phoseon Technology, Inc. te BEAVERTON, OR 97006-5776, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Linde Kältetechnik GmbH te 50999 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(73) Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG te 80997 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Keil, Norbert te 85221 DACHAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Weber, Jürgen te 50321 BRÜHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 30.03.2011

(72) HEINBOKEL, Bernd te 20999 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GERNEMANN, Andreas te 24939 FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHIERHORN, Uwe te 50839 WESSELING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) F21S 4/00

(47) 23.03.2011

(21) EP07851939.4

(11) EP2061991

(51) F26B 9/10 F26B 3/28 F26B 23/06

(22) 21.12.2007

(11) EP1532410

(33) Nederland

(21) EP03758277.2

(54) Werkwijze en inrichting voor het beschermen van objecten tegen raket-aangedreven granaten (RPG's).

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) OWEN, Mark D. te BEAVERTON, OR 97006, Verenigde Staten van Amerika (US) ANDERSON, Duwayne R. te ST. HELENS, OR 97051, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP07818126.0 (22) 12.09.2007 (31) 844184 P (32) 12.09.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INTEGRALLY FORMED SINGLE PIECE LIGHT EMITTING DIODE LIGHT WIRE. (73) Lo, Paul te KOWLOON TONG HONG KONG, China (CN) Lo, Teddy Yeung Man te KOWLOON TONG, HONG KONG, China (CN) United Luminous International (Holdings) Limited te SHATIN, HONG KONG (SAR), China (CN) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) LO, Paul te KOWLOON TONG, HONG KONG, China (CN) LO, Teddy Yeung Man te KOWLOON TONG, HONG KONG, China (CN) LI, Eddie Ping Kuen te MA ON SHAN, HONG KONG, China (CN) (47) 23.03.2011 (51) F21V 7/16 (11) EP1488167 (21) EP03702202.7 (22) 26.02.2003 (31) 2002100801 (32) 27.02.2002 (33) Australië (54) A LUMINAIRE ARRANGEMENT. (73) Cronk, Paul Andrew te HARBORD NSW 2096, Australië (AU) (72) Cronk, Paul Andrew te HARBORD NSW 2096, Australië (AU) (47) 30.03.2011

(22) 26.08.2003 (31) 0210692 (32) 28.08.2002 (33) Frankrijk (54) INSTALLATION FOR DRYING WASTE, IN PARTICULAR WASTEWATER PURIFYING SLUDGE. (73) DEGREMONT te 92508 RUEILMALMAISON CÉDEX, Frankrijk (FR) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) DELONS, Luc te F-92500 RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR) (47) 30.03.2011 (51) H05B 3/62 F27D 11/02 F27B 17/00 (11) EP1468233 (21) EP02722031.8 (22) 24.01.2002 (54) RESISTANCE FURNACE. (73) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG te 63450 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(47) 30.03.2011 (51) F41H 11/02 (11) EP2100086

(31) 2000406 (32) 22.12.2006

(73) Nederlandse Organisatie voor Toegepast -Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO te 2628 VK DELFT (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) WENTZEL, Cyril, Maurice te NL2498 BR DEN HAAG (47) 20.04.2011 (51) H05K 7/20 G09B 29/10 G01C 11/00 (11) EP1931944 (21) EP06792382.1 (22) 29.09.2006 (31) 102005049211 (32) 07.10.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Multimedia terminal met een middel voor de stationaire opstelling in de buitenruimte. (73) Art & Com AG te 10787 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) BOGDAHN, Thomas te 63791 (72) MAYER, Pavel te 10435 BERLIN, KARLSTEIN, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) (DE) GANZ, Oliver te 63486 BRUCHKÖBEL, BONDSREPUBLIEK (47) 27.04.2011 DUITSLAND (DE) (51) G01F 1/28 (47) 23.03.2011 (11) EP1505372

(51) F25B 9/00 F25B 40/02

(51) F41H 5/04

(21) EP04015707.5

(11) EP1959223

(11) EP1789732

(22) 03.07.2004

(21) EP08002139.7

(31) 20311813 U

Nummer 27/11 (32) 31.07.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Armatuur voor het meten en instellen van de doorstromingshoeveelheid van een hydraulisch medium door een buisleiding. (73) Watts Industries Deutschland Gesellschaft mit beschränkter Haftung te 76829 LANDAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Spiess, Fritz te 8918 UNTERLUNKHOFEN, Zwitserland (CH) (47) 23.03.2011 (51) G01J 3/46 (11) EP1525442 (21) EP03787613.3 (22) 27.06.2003 (31) 10234085 (32) 26.07.2002 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

168 (51) G01N 33/18 G01N 21/15 (11) EP1816462 (21) EP06101329.8 (22) 06.02.2006 (54) Afvalwater-dompelsonde. (73) Hach Lange GmbH te 14163 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Battefeld, Manfred te 40211, DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Jonak, Andreas te 40667, MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Heidemanns, Lothar te 41352, KORSCHENBROICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Leyer, Axel te 41199, MÖNCHENGLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schuster, Michael te 41462, NEUSS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 06.04.2011 (54) Werkwijze voor de analyse van kleurafwijkingen van beelden met (51) G01N 21/64 een beeldsensor. G01N 21/27 (73) Koenig & Bauer (11) EP2179270 Aktiengesellschaft te 97080 (21) EP08805855.7 WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK (22) 27.05.2008 DUITSLAND (DE)

06 juli 2011 (73) BP OIL INTERNATIONAL LIMITED te SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX TW16 7BP, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) THOMSON, Alasdair Iain te EAST YORKSHIRE HU15 1JF, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 13.04.2011 (51) G01N 21/952 (11) EP1774299 (21) EP05791137.2 (22) 18.07.2005 (31) 0407893 (32) 16.07.2004 (33) Frankrijk (54) SURFACE ANALYSIS OF AN ELONGATED OBJECT. (73) FARDEAU, Jean-Francois te F13170 LES PENNES-MIRABEAU, Frankrijk (FR) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) FARDEAU, Jean-Francois te F13170 LES PENNES-MIRABEAU, Frankrijk (FR) (47) 30.03.2011 (51) G01N 33/543 G01N 27/447 B01L 3/00 (11) EP1668365

(74) Quintelier te DIEGEM

(31) 0703924

(21) EP04786364.2

(72) LOHWEG, Volker te 33699 BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WILLEKE, Harald, Heinrich te 33102 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 01.06.2007

(22) 27.08.2004

(33) Frankrijk

(31) 0311204

(54) METHOD AND SYSTEM FOR CHARACTERIZING A PIGMENTED BIOLOGICAL TISSUE.

(32) 24.09.2003

(21) EP04810495.4

(73) Force-A te 91400 ORSAY, Frankrijk (FR) Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) te 75016 PARIS, Frankrijk (FR) Universite Paris-Sud te 91400 ORSAY, Frankrijk (FR)

(22) 05.11.2004

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(47) 01.06.2011 (51) G01L 1/00 (11) EP1682860

(33) (54) (73)

(74) (72)

(47)

(54) DEVICE FOR SEPARATING AND/ ANALYSING SEVERAL MOLECULAR TARGETS DISSOLVED IN A COMPLEX MIXTURE. (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR)

(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) CEROVIC, Zoran te F-75015 (72) UGOLIN, Nicolas te F-75002 PARIS, Frankrijk (FR) 05.11.2003 PARIS, Frankrijk (FR) MOISE, Nicolae te , Frankrijk (FR) Verenigde Staten van Amerika CHEVILLARD, Sylvie te F-94270 LATOUCHE, Gwendal te F-75013 METHOD FOR DETERMINING A LE KREMLIN-BICETRE, Frankrijk PARIS, Frankrijk (FR) SURFACE CONTACT FORCE. (FR) GOULAS, Yves te F-92350 LE ORY, Catherine te F-75018 PARIS, PLESSIS ROBINSON, Frankrijk (FR) Innovative Scientific Solutions, Frankrijk (FR) Inc. te DAYTON, OH 45440-3638, (47) 23.03.2011 LEBEAU, Jérôme te F-75001 Verenigde Staten van Amerika PARIS, Frankrijk (FR) (51) G01N 21/85 (US) G01N 21/03 (47) 06.04.2011 Ir. Klavers te Almere (11) EP1893980 (51) G01N 33/68 FONOV, Sergey, D. te KETTERING, G01N 33/569 OH 45439, Verenigde Staten van (21) EP06744202.0 G01N 33/50 Amerika (US) (22) 13.06.2006 JONES, E. Grant te TROY, OH (11) EP2128612 (31) 05253809 45373, Verenigde Staten van (21) EP09170735.6 (32) 20.06.2005 Amerika (US) (22) 05.09.2007 CRAFTON, Jim, W. te FAIRBORN, (33) Europees Octrooi Bureau OH 45324, Verenigde Staten van (54) DEVELOPMENT OF (31) 200601145 Amerika (US) 200700262 DISPOSABLE/SEALABLE TIPS FOR 20.04.2011 SPECTROSCOPIC PROBES. (32) 05.09.2006 20.02.2007

(31) 517513 P (32)

(33) Frankrijk

Nummer 27/11 (33) Denemarken Denemarken

169

(54) IP-10 based immunological monitoring.

(51) G01N 33/577 G01N 33/53 C12P 21/08 C07K 16/18

(73) Hvidovre Hospital te 2650 HVIDOVRE, Denemarken (DK)

(11) EP1426764 (21) EP02762796.7

(74) Ir. Hoeben te Utrecht

(22) 16.08.2002

(72) Ruhwald, Morten te 1620 COPENHAGEN V, Denemarken (DK) Ravn, Pernille te 2000 FREDERIKSBERG, Denemarken (DK) Eugen-Olsen, Jesper te 2900 HELLERUP, Denemarken (DK)

(31) 2001248047

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(73)

(72)

(47) (51) (11) (21) (22) (54) (73)

(74) (72)

(32) 17.08.2001 (33) Japan (54) METHOD OF DIAGNOSING OR MONITORING SACCHAROMETABOLIC ERROR.

06 juli 2011 COPENHAGEN N, Denemarken (DK) SKAKKEBÆK, Niels, Erik te DK3520 FARUM, Denemarken (DK) SCHWAGER, Christian te 67117 LIMBURGERHOF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BLAKE, Jonathon te 68723 OFTERSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011 (51) G01N 33/68 (11) EP1853921

(73) Fujirebio, Inc. te CHUO-KU TOKYO, (21) EP05824356.9 Japan (JP) 30.03.2011 (22) 22.12.2005 (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG G01N 33/50 (31) 04030545 C12Q 1/56 (72) TOMITA, Motowo te YOKOHAMA- (32) 23.12.2004 SHI, KANAGAWA 225-0002, Japan EP1684071 (33) Europees Octrooi Bureau (JP) EP05027277.2 NAKANO, Yasuko te SETAGAYA-KU, (54) DETECTION OF A THERAPEUTIC 14.12.2005 ANTIBODY IN AN EXPERIMENTAL TOKYO 157-0067, Japan (JP) ANIMAL. HIROSE, Hiroshi te SETAGAYA-KU, 102005003145 TOKYO 154-0002, Japan (JP) (73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 21.01.2005 MATSUBARA, Koichi c/o Chugai BASEL, Zwitserland (CH) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Seiyaku Kabushiki Kaisha te (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag GOTENBA-SHI, SHIZUOKA 412Stable, chromogenic test reagent (72) LENZ, Helmut te 82327 TUTZING, 8513, Japan (JP) and its use in tests for diagnosis BONDSREPUBLIEK DUITSLAND of coagulation. (47) 30.03.2011 (DE) Siemens Healthcare Diagnostics (51) G01N 33/574 STUBENRAUCH, Kay-Gunnar te Products GmbH te 35041 82377 PENZBERG, (11) EP1747465 MARBURG, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) (21) EP05731863.6 (DE) Henckel, Thilo, Dr. te 35083 (22) 21.04.2005 (47) 23.03.2011 WETTER, BONDSREPUBLIEK (31) 200400647 (51) G01P 13/00 DUITSLAND (DE) 200402032 G01F 23/02 30.03.2011 (32) 23.04.2004 C01B 17/02 30.12.2004 G01N 33/564 B01J 3/00 G01N 33/53 (33) Denemarken (11) EP1385007 Denemarken EP1806582 (21) EP03017772.9 (54) USE OF NOVEL BIOMARKERS FOR EP06290012.1 (22) 09.08.1996 DETECTION OF TESTICULAR 04.01.2006 (31) 502787 CARCINOMA IN SITU AND Method of diagnosing myasthenia DERIVED CANCERS IN HUMAN (32) 11.08.1995 gravis. SAMPLES. (33) Verenigde Staten van Amerika INDUSTRIAL TECHNOLOGY (73) Rigshospitalet, Copenhagen (54) Sealed observation element for RESEARCH INSTITUTE te University Hospital te 2100 sulfur recovery unit. CHUTUNG, HSINCHU, Taiwan (TW) COPENHAGEN Ø, Denemarken National Health Research (73) TPA Howe-Baker Limited te (DK) Institutes te ZHUNAN TOWNSHIP, TYLER, TX 75710-0956, University of Copenhagen te MIAOLI COUNTY 350, Taiwan (TW) Verenigde Staten van Amerika 2200 COPENHAGEN N, Shin Kong Wu Ho-Su Memorial (US) Denemarken (DK) Hospital te TAIPEI CITY, Taiwan European Molecular Biology (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (TW) Laboratories Heidelberg te 69117 (72) Taggart, George W. te DALLAS, TX HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag 75225, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Tseng, Tzu-Ling te CHIAYI CITY, Amerika (US)

(74) Ir. Hoeben te Utrecht Taiwan (TW) Liao, Pei-Hsiu te TAIPEI CITY 111, (72) ALMSTRUP, Kristian te VINDINGE Taiwan (TW) DK-4000 ROSKILDE, Denemarken Cheng, Ping-Fu te SIJHOU (DK) TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY, HØI-HANSEN, Christina, E. te DKTaiwan (TW) 2830 VIRUM, Denemarken (DK) Tsai, Shih-Feng te ZHUNAN RAJPERT-DE MEYTS, Ewa te DKTOWNSHIP, MIAOLI COUNTY, 2670 GREVE, Denemarken (DK) Taiwan (TW) WIRKNER, Ute te D-74925 Chiu, Hou-Chang te SHILIN EPFENBACH, BONDSREPUBLIEK DISTRICT, TAIPEI CITY, Taiwan DUITSLAND (DE) (TW) ANSORGE, Wilhelm te 1278 LA RIPPE, Zwitserland (CH) (47) 11.05.2011 LEFFERS, Henrik te DK-2200

Lewis, James E. te PLANO, TX 75074, Verenigde Staten van Amerika (US) Ward, Craig S. te SACHSE, TX 75048, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 06.04.2011 (51) G01R 33/565 G01R 33/561 G01R 33/54 (11) EP1047951 (21) EP98962092.7

Nummer 27/11 (22) 11.12.1998

170

06 juli 2011

(47) 04.05.2011

G02B 17/08

(31) 69430 P 81409 P

(51) G01S 19/05 G01S 19/02

(11) EP1989575

(32) 12.12.1997 10.04.1998

(11) EP2038673

(22) 29.09.2006

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(21) EP07787077.2

(31) 0604250

(22) 04.07.2007

(32) 28.02.2006

(31) 102006031236

(33) GROOT BRITTANNIË

(32) 06.07.2006

(54) LENS ASSEMBLY.

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Tahmosybayat, Ghollam te CROWTHER WASHINGTON, TYNE AND WEAR NE38 0AH, GROOT BRITTANNIË (GB)

(54) RAPID ACQUISITION MAGNETIC RESONANCE IMAGING USING RADIAL PROJECTIONS. (73) WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION te MADISON, WI 53705, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(54) METHOD FOR TRANSMITTING SATELLITE DATA. (73) Technische Universität München te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) MISTRETTA, Charles, A. te MADISON, WI 53704, Verenigde (72) HENKEL, Patrick te 82275 Staten van Amerika (US) EMMERING, BONDSREPUBLIEK PETERS, Dana, C. te MADISON, WI DUITSLAND (DE) 53703, Verenigde Staten van GÜNTHER, Christoph te 82234 Amerika (US) WESSLING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 30.03.2011

(21) EP06779572.4

(74) ir. Cramwinckel te Den Haag (72) Tahmosybayat, Ghollam te CROWTHER WASHINGTON, TYNE AND WEAR NE38 0AH, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 23.03.2011 (51) G03B 13/36 G02B 7/10

(51) H01Q 7/08 H01Q 1/04 G01S 5/02

(47) 06.04.2011

(11) EP1591819

(51) G01S 19/37 G01S 19/32

(22) 26.04.2005

(11) EP1891457

(11) EP2082257

(31) 2004132431

(21) EP06744162.6

(21) EP07872189.1

(32) 28.04.2004

(22) 09.06.2006

(22) 19.10.2007

(33) Japan

(31) 0511941 690959 P

(31) 852642 P

(54) Drive controller of a lens system.

(32) 13.06.2005 15.06.2005

(32) 19.10.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te TOKYO, Japan (JP)

(33) GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika

(54) L1/L2 ontvanger met programmeerbare logica.

(21) EP05252593.8

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(72) Kusaka, Yusuke te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) (73) Datagrid, Inc. te GAINESVILLE, FL (54) UNDERWATER NAVIGATION. (47) 20.04.2011 32601, Verenigde Staten van (73) WFS Technologies Limited te Amerika (US) (51) G02F 1/1368 LIVINGSTON WEST LOTHIAN EH54 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag G02F 1/1337 5BZ, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) FRIDMAN, Alexander te MOSCOW, (11) EP2012179 (72) RHODES, Mark te SOUTH 107140, Russische Federatie (RU) (21) EP07742316.8 QUEENSFERRY WEST LOTHIAN (47) 30.03.2011 EH30 9RG, GROOT BRITTANNIË (22) 24.04.2007 (GB) (51) G01T 3/00 (31) 2006119419 HYLAND, Brendan te EDINBURGH G01T 1/185 2006188645 EH10 6HQ, GROOT BRITTANNIË (11) EP2225588 (32) 24.04.2006 (GB) 07.07.2006 (21) EP08865975.0 WOLFE, Derek te LINLITHGOW WEST LOTHIAN EH49 6DS, GROOT BRITTANNIË (GB)

(47) 23.03.2011 (51) G01S 13/34 (11) EP1076244 (21) EP99910679.2 (22) 24.03.1999

(22) 22.12.2008 (31) 0760331 (32) 24.12.2007 (33) Frankrijk (54) METHOD OF PROCESSING FISSION CHAMBER MEASUREMENT SIGNALS.

(33) Japan

(73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR)

(54) FM-CW RADAR.

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(31) 11858498 (32) 28.04.1998

(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 4718571, Japan (JP) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) YAMADA, Yukinori, Toyota Jidoshi Kabushiki Kaisha te AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)

(33) Japan Japan

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE. (73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP) (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag (72) SHORAKU, Akihiro te SUZUKA-SHI, MIE 513-0827, Japan (JP) TSUBATA, Toshihide te TSU-SHI, MIE 514-0003, Japan (JP) (47) 15.06.2011

(51) G11B 7/26 G03F 7/00 (72) HUDELOT, Jean-Pascal te F-04800 (11) EP2019333 GREOUX LES BAINS, Frankrijk (FR) (21) EP07113132.0 GIRARD, Jean-Michel te F-13100 AIX EN PROVENCE, Frankrijk (FR) (22) 25.07.2007 (54) Production of stamps, masks or (47) 27.04.2011 templates for semiconductor (51) H01L 33/00 device manufacturing. G02B 3/00

Nummer 27/11 (73) Singulus Mastering B.V. te 5657 EN EINDHOVEN

171 5365 MUNSBACH, Luxemburg (LU)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(72) Franse, Jelm te 5657 EN EINDHOVEN

(72) SCHWERDTNER, Alexander te 01307 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 06.04.2011 (51) G03F 7/20 (11) EP2193404 (21) EP08835705.8 (22) 24.09.2008 (31) 102007046927 (32) 28.09.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Kalibrering van een positiemeetinrichting van een optische inrichting.

(51) G03F 7/20 (11) EP1014199 (21) EP99310264.9 (22) 20.12.1999 (31) 36722398 23749199 30403999 (32) 24.12.1998 24.08.1999 26.10.1999 (33) Japan Japan Japan (54) Stage control apparatus, exposure apparatus and method of manufacturing a semiconductor device. (73) CANON KABUSHIKI KAISHA te TOKYO, Japan (JP) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Asano, Toshiya, te OHTA-KU, TOKYO, Japan (JP) Inoue, Mitsuru, te OHTA-KU, TOKYO, Japan (JP) Sakamoto, Eiji, te OHTA-KU, TOKYO, Japan (JP) (47) 30.03.2011 (51) G03H 1/08 (11) EP2160655 (21) EP08759668.0 (22) 16.05.2008 (31) 102007023737 (32) 16.05.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) SeeReal Technologies S.A. te

(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag

(51) H04L 12/28 G05B 19/042 (11) EP2151723

(47) 30.03.2011

(21) EP09172999.6

(51) G06F 13/10

(47) 23.03.2011

(22) 02.11.2004 (31) 517283 P 978860 (32) 04.11.2003 01.11.2004

Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Quintelier te DIEGEM (72) Arling, Paul D. te IRVINE, CA 92620, Verenigde Staten van Amerika (US) Black, Jeremy K. te CYPRESS, CA 90630-4841, Verenigde Staten van Amerika (US) Chambers, Christopher te STANTON, CA 90680, Verenigde Staten van Amerika (US) Dresti, Mauro te WEST COVINA, CA 91719, Verenigde Staten van Amerika (US) Hayes, Patrick H. te MISSION VIEJO, CA 92691, Verenigde Staten van Amerika (US) Lilleness, Robert te CYPRESS, CA 90630-4841, Verenigde Staten van Amerika (US) Scott, Wayne te CYPRESS, CA 90630-4841, Verenigde Staten van Amerika (US) Yuh, Allen te DIAMOND BAR, CA 91765, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 18.05.2011 (51) G05D 11/13 E21B 33/13 B01F 15/04 (11) EP1875323 (21) EP06726703.9 (22) 12.04.2006 (31) 121278 671392 P (32) 05.05.2005 14.04.2005

(54) METHOD FOR GENERATING VIDEO (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika HOLOGRAMS IN REAL-TIME FOR ENHANCING A 3D-RENDERING GRAPHIC PIPELINE.

(73) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. te DUNCAN, OK 73533, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DYKSTRA, Jason, D. te DUNCAN, OK 73533, Verenigde Staten van Amerika (US) BORGSTADT, Justin, A. te DUNCAN, OK 73533, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447 (33) Verenigde Staten van Amerika OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (54) Home appliance control system (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven and methods in a networked (72) KWAN, Yim-Bun Patrick te 73431 environment. AALEN, BONDSREPUBLIEK (73) UNIVERSAL ELECTRONICS, INC. te DUITSLAND (DE) CYPRESS, CA 90630-4841, (47) 23.03.2011

06 juli 2011

(11) EP2181395 (21) EP09709864.4 (22) 09.02.2009 (31) 30939 (32) 14.02.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PROCESSING A VARIABLE LENGTH DEVICE COMMAND WORD AT A CONTROL UNIT IN AN I/O PROCESSING SYSTEM. (73) International Business Machines Corporation te ARMONK, NY 10504, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) CASPER, Daniel te POUGHKEEPSIE NEW YORK 12603, Verenigde Staten van Amerika (US) FLANAGAN, John te POUGHKEEPSIE NEW YORK 12603, Verenigde Staten van Amerika (US) KALOS, Matthew te TUCSON ARIZONA 85718, Verenigde Staten van Amerika (US) HUANG, Catherine te POUGHKEEPSIE NEW YORK 12603, Verenigde Staten van Amerika (US) NJOKU, Ugochukwu te YONKERS NEW YORK 10704, Verenigde Staten van Amerika (US) RIEDY, Dale te POUGHKEEPSIE NEW YORK 12603, Verenigde Staten van Amerika (US) SITTMANN III, Gustav te WEBSTER GROVES MISSOURI 63119, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) G06F 9/38 G06F 13/16 (11) EP1869561 (21) EP06739634.1 (22) 23.03.2006 (31) 665000 P 254939 (32) 23.03.2005 20.10.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) CONTROL SYSTEM DESIGN FOR A MIXING SYSTEM WITH MULTIPLE (54) MINIMIZING MEMORY BARRIERS INPUTS. WHEN ENFORCING STRONGLY-

Nummer 27/11 ORDERED REQUESTS IN A WEAKLY-ORDERED PROCESSING SYSTEM. (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) HOFMANN, Richard, Gerard te CARY, NC 27511, Verenigde Staten van Amerika (US) DIEFFENDERFER, James, Norris te APEX, NC 27539, Verenigde Staten van Amerika (US) SARTORIUS, Thomas te RALEIGH, NC 27614, Verenigde Staten van Amerika (US) SPEIER, Thomas, Philip te HOLLY SPRINGS, NC 27540, Verenigde Staten van Amerika (US) GANASAN, Jaya, Prakash, Subramaniam te YOUNGSVILLE, NC 27596, Verenigde Staten van Amerika (US)

172 (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(21) EP05812500.6

(72) CLAYTON, T. A. te KENT CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB) EVERETT, J. R. te KENT CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB) LINDON, J. C. te KENT CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB) NICHOLSON, J. K. te KENT CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(22) 17.10.2005

(47) 16.03.2011

(54) FREQUENCY COMMUNICATIONS SCHEME IN LIFE SAFETY DEVICES.

(51) G06F 21/00 (11) EP1977511 (21) EP07762596.0 (22) 24.01.2007 (31) 761821 P (32) 24.01.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SIGNAL GENERATOR BASED DEVICE SECURITY.

(47) 27.04.2011

(73) Verayo, Inc. te PALO ALTO CA 94303, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G06F 17/30

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(11) EP1229457

(72) SUH, Gookwon Edward te PALO ALTO, CA 94306, Verenigde Staten van Amerika (US) DEVADAS, Srinivas te LEXINGTON, MA 02420, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP02001891.7 (22) 28.01.2002 (31) 774885 (32) 01.02.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Image storage and display system. (73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP) Fujifilm Medical Systems U.S.A. Inc. te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Keller, Scott te MOUNT PROSPECT, IL 60056, Verenigde Staten van Amerika (US) Shastri, Kaushal te STAMFORD, CT 06903, Verenigde Staten van Amerika (US) Walsh, Renee te WILTON, CT 06897, Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011

(31) 620227 P 623978 P (32) 18.10.2004 01.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(73) Walter Kidde Portable Equipment, Inc. te MEBANE, NC 27302, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ANDRES, John, J. te CHAPEL HILL, NC 27516, Verenigde Staten van Amerika (US) BUCHOLZ, Matthew, J. te CANON CITY, CO 81212, Verenigde Staten van Amerika (US) BURNETTE, Stanley, D. te COLORADO SPRINGS, CO 80917, Verenigde Staten van Amerika (US) SILVER, Travis te COLORADO SPRING, CO 80919, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 06.04.2011 (51) G09F 23/02 G09F 23/00 (11) EP2164060

(47) 06.04.2011

(21) EP09170342.1

(51) G06T 17/00 G06T 15/00 G01B 11/00

(22) 15.09.2009

(11) EP2092487

(32) 15.09.2008 23.06.2009

(21) EP07839239.6 (22) 04.10.2007 (31) 851444 P 649539 (32) 13.10.2006 04.01.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(31) 283672 489563

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) System for selectively revealing indicia. (73) Gojo Industries, Inc. te AKRON, OH 44311, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G06F 19/00

(73) Leica Geosystems AG te 9435 HEERBRUGG, Zwitserland (CH)

(72) Pelfrey, Keith Allen te WADSWORTH, OH 44281, Verenigde Staten van Amerika (US) Wegelin, Jackson W. te STOW, OH 44224, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1540560

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(47) 13.04.2011

(21) EP03760097.0

(72) BUKOWSKI, Richard William te ORINDA CA 94563, Verenigde Staten van Amerika (US) CHEN, Yuelin te SAN ROMON CA 94583, Verenigde Staten van Amerika (US) WHEELER, Mark Damon te SAN RAMON CA 94583, Verenigde Staten van Amerika (US) THEWALT, Christopher Robin te LAFAYETTE CA 94549, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G09G 3/32 G09G 3/20

(47) 30.03.2011

(22) 16.06.2003 (31) 0213786 0213895 (32) 14.06.2002 17.06.2002 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) METABOLIC PHENOTYPING. (73) Pfizer Limited te SANDWICH, KENT CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB) Pfizer Inc. te NEW YORK, NEW YORK 10017, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) IMAGE-MAPPED POINT CLOUD WITH ABILITY TO ACCURATELY REPRESENT POINT COORDINATES.

(47) 23.03.2011 (51) G08B 1/08 (11) EP1803102

(11) EP1280126 (21) EP01949055.6 (22) 05.02.2001 (31) 2000032645 2000266989 (32) 03.02.2000 04.09.2000 (33) Japan Japan (54) IMAGE DISPLAY AND CONTROL METHOD THEREOF.

Nummer 27/11

173

(73) Nichia Corporation te ANAN-SHI, (47) 27.04.2011 TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (51) G11B 7/125 (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven G11B 7/0045 (72) NAGAI, Yoshifumi te ANAN-SHI, (11) EP1887570 TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (21) EP07014656.8 TSUJIMOTO, Hiroshi te ANAN-SHI, TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (22) 30.03.2005 NAKANO, Yoshiyuki te ANAN-SHI, (31) 2004105258 TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (32) 31.03.2004 TSUJI, Ryuhei te ANAN-SHI, TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (33) Japan (54) Recording pulse generating (47) 13.04.2011 apparatus and information (51) G09G 3/32 recording apparatus. G09G 3/20 (73) Pioneer Corporation te (11) EP1361562 KANAGAWA 212-0031, Japan (JP) (21) EP03017304.1 (72) Shirota, Akira te TSURUGASHIMASHI, SAITAMA, Japan (JP) (22) 05.02.2001 Horikawa, Kunihiko te (31) 2000032645 TSURUGASHIMA-SHI, SAITAMA, 2000266989 Japan (JP) (32) 03.02.2000 Uchino, Hiroyuki te KAWASAKI04.09.2000 SHI, SAITAMA, Japan (JP) (33) Japan Sasaki, Yoshio te KAWASAKI-SHI, Japan KANAGAWA, Japan (JP) Taniguchi, Shoji te (54) Image display apparatus using TSURUGASHIMA-SHI, SAITAMA, light emitting elements and Japan (JP) control method thereof. Muramatsu, Eiji te (73) Nichia Corporation te ANAN-SHI, TSURUGASHIMA-SHI, SAITAMA, TOKUSHIMA-KEN, Japan (JP) Japan (JP) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (47) 27.04.2011 (72) Tsuji, Ryuhei te ANAN-SHI, TOKUSHIMA, Japan (JP) Nakano, Yoshiyuki te ANAN-SHI, TOKUSHIMA, Japan (JP) Nagai, Yoshifumi te ANAN-SHI, TOKUSHIMA, Japan (JP) Tsujimoto, Hiroshi te ANAN-SHI, TOKUSHIMA, Japan (JP)

(51) G11B 7/125 G11B 7/005 (11) EP2033188 (21) EP07767061.0 (22) 31.05.2007 (31) 2006162295

(47) 13.04.2011

(32) 12.06.2006

(51) G11B 7/125 G11B 7/0045

(33) Japan

(11) EP1890284 (21) EP07014657.6

(54) READING DEVICE AND READING METHOD FOR AN OPTICAL DATA RECORDING MEDIUM.

(31) 2004105258

(73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)

(32) 31.03.2004

(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(33) Japan (54) Recording pulse generating apparatus and information recording apparatus.

(72) NAKAMURA, Atsushi te OSAKA 540-6207, Japan (JP) MIYAGAWA, Naoyasu te OSAKA 540-6207, Japan (JP)

(73) Pioneer Corporation te KANAGAWA 212-0031, Japan (JP)

(47) 30.03.2011 (51) G11B 7/007

(72) Shirota, Akira te TSURUGASHIMASHI, SAITAMA, Japan (JP) Horikawa, Kunihiko te TSURUGASHIMA-SHI, SAITAMA, Japan (JP) Uchino, Hiroyuki te KAWASAKISHI, KANAGAWA, Japan (JP) Sasaki, Yoshio te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA, Japan (JP) Taniguchi, Shoji te TSURUGASHIMA-SHI, SAITAMA, Japan (JP) Muramatsu, Eiji te TSURUGASHIMA-SHI, SAITAMA, Japan (JP)

(11) EP1597724

(22) 30.03.2005

06 juli 2011 (72) KIM, Jin Yong te SEONGNAM, KYUNGGI-DO 463-928, Zuid-Korea (KR) SUH, Sang Woon te SEOCHO-GU, SEOUL 137-861, Zuid-Korea (KR) (47) 27.04.2011 (51) G11B 7/258 (11) EP1956597 (21) EP08009656.3 (22) 04.05.2001 (31) 219843 P 834775 (32) 21.07.2000 13.04.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Metal alloys for the reflective or the semi-reflective layer of an optical storage medium. (73) Target Technology Company, LLC. te IRVINE, CA 92618, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Nee, Han H. te NEWPORT BEACH, CA 92657, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.04.2011 (51) G11B 7/26 (11) EP1669992 (21) EP06003901.3 (22) 25.09.1995 (31) 23103594 23289694 23382994 23383094 23674894 (32) 27.09.1994 28.09.1994 28.09.1994 28.09.1994 30.09.1994 (33) Japan Japan Japan Japan Japan (54) Production process of optical information recording medium. (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)

(31) 2003012414

(72) Yamada, Noboru te HIRAKATA-SHI OSAKA 571, Japan (JP) Kawahara, Katsumi te KADOMASHI OSAKA 571, Japan (JP) Furukawa, Shigeaki te SHIKI-GUN NARA 636-03, Japan (JP)

(32) 27.02.2003

(47) 30.03.2011

(33) Zuid-Korea

(51) G11B 17/22 G11B 15/68

(21) EP04715572.6 (22) 27.02.2004

(54) HIGH-DENSITY RECORDING MEDIUM AND METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING DATA PLAYBACK THEREOF.

(11) EP2008277 (21) EP07704688.6

(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL 150-010, Zuid-Korea (KR)

(22) 21.02.2007

(74) Riem te Eindhoven

(32) 13.03.2006

(31) 374504

Nummer 27/11

174

06 juli 2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP99947521.3

(47) 06.04.2011

(54) MANAGEMENT OF DATA CARTRIDGES IN MULTIPLECARTRIDGE CELLS IN AN AUTOMATED DATA STORAGE LIBRARY.

(22) 11.10.1999

(51) H01B 7/02 H01B 13/14 C08J 9/10

(73) International Business Machines Corporation te ARMONK, NY 10504, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) CHAMORRO, German, Alberto te VAIL, ARIZONA 85641, Verenigde Staten van Amerika (US) MCINTOSH, Michael, Philip te TUCSON, ARIZONA 85710, Verenigde Staten van Amerika (US) NAVE, Shawn, Michael te TUCSON, ARIZONA 85741, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHULTZ, Mark, Delorman te OSSINING, NEW YORK 10562, Verenigde Staten van Amerika (US) WITT, Harley, Chato te VAIL, ARIZONA 85641, Verenigde Staten van Amerika (US) YARDY, Raymond te TUCSON, ARIZONA 85750, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) H04B 1/66 G11B 20/00 G10L 17/00 (11) EP1113432 (21) EP00124617.2

(32) (33) (54) (73)

(74) (72)

(47) (51) (11)

(32) 19.10.1998 (33) Frankrijk

(11) EP1969609

(21) EP05826507.5 (54) COPY METHOD AVOIDING BIT-TO(22) 22.12.2005 BIT DUPLICATION OF DIGITAL DATA AND READING DEVICE FOR (54) ELECTRIC CABLE COMPRISING A IMPLEMENTING SAME. FOAMED POLYOLEFINE INSULATION AND (73) THOMSON multimedia te 92100 MANUFACTURING PROCESS BOULOGNE BILLANCOURT, THEREOF. Frankrijk (FR) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) FURON, Teddy te F-35000 RENNES, Frankrijk (FR) CHEVREAU, Sylvain te F-35000 RENNES, Frankrijk (FR) DIEHL, Eric te F-35340 LIFFRE, Frankrijk (FR)

(73) Prysmian S.p.A. te 20126 MILANO, Italië (IT) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(31) 5978199

(72) FRIGERIO, Marco te I-20126 MILANO, Italië (IT) CASIRAGHI, Flavio te I-20126 MILANO, Italië (IT) CRISCI, Vincenzo te I-20126 MILANO, Italië (IT) GRASSELLI, Gianbattista te I20126 MILANO, Italië (IT) PONS, Jean-Louis te I-20126 MILANO, Italië (IT) BAREGGI, Alberto te I-20126 MILANO, Italië (IT)

(32) 08.03.1999

(47) 23.03.2011

(33) Japan

(51) H01H 3/16 H01H 27/00

(47) 23.03.2011 (51) G11B 20/18 (11) EP1041561 (21) EP00112567.3 (22) 09.09.1999

(54) Information recording method and information recording apparatus. (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(11) EP2184756 (21) EP09012130.2 (22) 24.09.2009 (31) 102008050893 102008057223

(32) 25.09.2008 (72) Ito, Motoshi te JOTOKU OSAKASHI, 06.11.2008 OSAKA 536-0001, Japan (JP) 99125884 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Ueda, Hiroshi te HIRAKATASHI, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OSAKA 573-1193, Japan (JP) 24.12.1999 Gotoh, Yoshiho te JOTOKU (54) Device for monitoring the status Europees Octrooi Bureau OSAKASHI, OSAKA 536-0023, of a protection device of a Method and system for detecting Japan (JP) machine. identical digital data. Fukushima, Yoshihisa te OSAKA(73) EUCHNER GmbH + Co. KG te SHI, OSAKA 536-0008, Japan (JP) International Business Machines 70771 LEINFELDENCorporation te ARMONK, NY (47) 20.04.2011 ECHTERDINGEN, 10504, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) G11B 27/10 Amerika (US) (DE) (11) EP1923889 Ir. Land c.s. te DEN HAAG (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (21) EP07113233.6 Fischer, Uwe te 71088 (72) Bächle, Erik te 70794 HOLZGERLINGEN, (22) 26.07.2007 FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 20060114016 DUITSLAND (DE) (DE) König, Tobias te 71034 (32) 17.11.2006 Hoffmann, Stefan te 71093 WEIL BÖBLINGEN, BONDSREPUBLIEK (33) Zuid-Korea IM SCHOENBUCH, DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) A video device, a method (47) 13.04.2011 (DE) operating the video device and Kriechbaum, Werner, Dr. te (51) H01J 37/073 computer-readable medium 72119 AMMERBUCHH01J 1/304 providing a program BREITENHOLZ, BONDSREPUBLIEK implementing the method. (11) EP1592040 DUITSLAND (DE) (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te (21) EP04707672.4 Stenzel, Gerhard te 71083 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) HERRENBERG, BONDSREPUBLIEK (22) 03.02.2004 (74) Ir. Heuvel c.s. te 'SDUITSLAND (DE) (31) 2003025718 HERTOGENBOSCH 30.03.2011 (32) 03.02.2003 (72) CHANG, Hyo-sun te GYEONGGIG11B 20/00 (33) Japan DO, Zuid-Korea (KR) G06F 1/00 SEO, Hyung-jin te GYEONGGI-DO, (54) ELECTRON SOURCE. EP1123545 Zuid-Korea (KR) (73) DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI

(22) 10.11.2000 (31)

(31) 9813074

Nummer 27/11 KAISHA te CHIYODA-KU, TOKYO 100-8455, Japan (JP) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) TERUI, Yoshinori, c/o Denki Kagaku Kogyo K. K. te SHIBUKAWA-SHI, GUNMA 3778520, Japan (JP) NONOGAKI, Ryozo, c/o Denki Kagaku Kogyo K. K. te SHIBUKAWA-SHI, GUNMA 3778520, Japan (JP) (47) 06.04.2011 (51) H01J 37/317 H01J 37/304 (11) EP1686610 (21) EP06001640.9 (22) 26.01.2006 (31) 2005018284 (32) 26.01.2005 (33) Japan (54) Aberration adjusting method, device fabrication method, and charged particle beam lithography machine. (73) CANON KABUSHIKI KAISHA te TOKYO, Japan (JP) Hitachi High-Technologies Corporation te TOKYO, Japan (JP) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Muraki, Masato te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Ohta, Hiroya te CHIYODA-KU TOKYO 100-8220, Japan (JP)

175 (31) 2004169497 2004234670 (32) 08.06.2004 11.08.2004 (33) Japan Japan (54) LILichtvat en lichtvat voor hogedrukontladingslamp.

(51) H05K 13/08 H05K 13/04 H01L 21/00 (11) EP2115767 (21) EP08708180.8 (22) 25.01.2008 (31) 158072007 (32) 31.01.2007 (33) Zwitserland

(74) Drs. Griebling te Tilburg

(21) EP06001639.1

(72) GRUETER, Ruedi te 6018 BUTTISHOLZ, Zwitserland (CH) BLESSING, Patrick te 8800 THALWIL, Zwitserland (CH) WERNE, Dominik te 6315 OBERAEGERI, Zwitserland (CH)

(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te TOKYO, Japan (JP) Hitachi High-Technologies Corporation te TOKYO, Japan (JP) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Muraki, Masato te OHTA-KU TOKYO, Japan (JP) Ohta, Hiroya te CHIYODA-KU TOKYO 100-8220, Japan (JP) (47) 23.03.2011 (51) H01J 61/36 C04B 37/02 (11) EP1755147 (21) EP05748453.7 (22) 06.06.2005

(22) 04.08.2004 (31) 604607

(33) Verenigde Staten van Amerika (72) WATANABE, Keiichiro, c/o NGK Insulators, Ltd. te NAGOYA-CITY, (54) METHOD OF MAKING STRAINED AICHI, 4678530, Japan (JP) SEMICONDUCTOR CMOS OHTA, Takashi, c/o NGK TRANSISTORS HAVING LATTICEInsulators, Ltd., Sud te NAGOYAMISMATCHED REGIONS. CITY, AICHI, 4678530, Japan (JP) (73) International Business Machines MASUI, Naoki, c/o NGK Insulators, Corporation te ARMONK, NY Ltd. 434- te NAGOYA-CITY, AICHI, 10504, Verenigde Staten van 4678530, Japan (JP) Amerika (US) (47) 20.04.2011 (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG

(11) EP1686609

(54) Aberration measuring apparatus for charged particle beam optical system, charged particle beam lithography machine having the aberration measuring apparatus, and device fabrication method using the apparatus.

(11) EP1654770

(32) 04.08.2003

(73) Esec AG te 6330 CHAM, Zwitserland (CH)

(33) Japan

(51) H01L 21/8238 H01L 21/336 H01L 21/20

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(51) H01J 37/317 H01J 37/304

(32) 26.01.2005

(47) 23.03.2011

(21) EP04780054.5

(54) DEVICE FOR MOUNTING A FLIPCHIP ON A SUBSTRATE.

(31) 2005017698

Widdowson, Gary Peter te 62 BONHAM ROAD HONG KONG CHINA SAR, China (CN)

(73) NGK Insulators, Ltd. te NAGOYACITY, AICHI 467-8530, Japan (JP) NGK Ceramic Device Co., Ltd. te AICHI-KEN, Japan (JP)

(47) 23.03.2011

(22) 26.01.2006

06 juli 2011

(47) 06.04.2011 (51) H01L 21/683 H01L 21/68 H01L 21/00 (11) EP1653500 (21) EP05077461.1 (22) 26.10.2005 (31) 977674 (32) 29.10.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(72) CHEN, Huajie, c/o IBM United Kingdom Limited te WINCHESTER, HAMPSHIRE SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË (GB) CHIDAMBARRAO, Dureseti te WESTON, CT 06883, Verenigde Staten van Amerika (US) GLUSCHENKOV, Oleg G. te POUGHKEEPSIE, NY 12601, Verenigde Staten van Amerika (US) STEEGEN, An, L., c/o IBM United Kingdom Ltd. te WINCHESTER, HAMPSHIRE SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË (GB) YANG, Haining, S. te WAPPINGERS FALLS, NY 12590, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 30.03.2011 (51) H01L 27/146 (11) EP1652237 (21) EP04706518.0 (22) 29.01.2004 (31) 355838 (32) 31.01.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BACKSIDE THINNING OF IMAGE ARRAY DEVICES. (73) INTEVAC, INC. te SANTA CLARA, CALIFORNIA 95054-2704, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) COSTELLO, Kenneth, A. te UNION CITY, CA 94587, Verenigde Staten van Amerika (US) (73) ASM Assembly Automation Ltd. te FAIRBAIRN, Kevin, P. c/o Intevac KWAI CHUNG, HONG KONG, China Inc. te SANTA CLARA, CA 95054(CN) 2704, Verenigde Staten van (74) Drs. Griebling te Tilburg Amerika (US) BROWN, David, W. te (72) Cheung, Yiu Ming te MEI FOO SUN PLEASANTON, CA 94566, CHUEN HONG KONG CHINA SAR, Verenigde Staten van Amerika China (CN) (US) Yao, Shiqiang te TSUEN WAN CHUNG, Yun te SAN JOSE, CA HONG KONG CHINA SAR, China 95135, Verenigde Staten van (CN) (54) Driving mechanism for chip detachment apparatus.

Nummer 27/11 Amerika (US) GOBER, Patricia te SANTA CLARA, CA 95051, Verenigde Staten van Amerika (US) YIN, Edward te CUPERTINO, CA 95014, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 01.06.2011 (51) H01L 31/06 H01L 31/052

176 ANAZAWA, Kazunori, c/o Fuji Xerox Co., Ltd te ASHIGARAKAMIGUN, KANAGAWA 259-0157, Japan (JP) WATANABE, Hiroyuki, c/o Fuji Xerox Co., Ltd te ASHIGARAKAMIGUN, KANAGAWA 259-0157, Japan (JP) SHIMIZU, Masaaki, c/o Fuji Xerox Co., Ltd te ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA 259-0157, Japan (JP)

06 juli 2011 (73) Umicore AG & Co. KG te 63457 HANAU-WOLFGANG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ROHLAND, Lutz te 63457 HANAUGROSSAUHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011 (51) H01R 13/646 H01R 13/639

(11) EP2261996

(47) 27.04.2011

(21) EP09162378.5

(51) H01M 2/30 H01M 10/12

(11) EP1755198

(22) 10.06.2009 (54) High power solar cell.

(11) EP1367660

(22) 10.08.2006

(73) Väänänen, Mikko Kalervo te 00131 HELSINKI, Finland (FI)

(21) EP02009201.1

(31) 0516829

(22) 24.04.2002

(32) 17.08.2005

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) (47) (51)

(11) (21) (22) (54) (73)

(21) EP06254221.2

(54) Werkwijze voor de vervaardiging (33) GROOT BRITTANNIË Väänänen Mikko Kalervo te 00131 van eindpolen voor de aansluiting (54) Radio frequency wall outlet and HELSINKI, Finland (FI) van elektrische modules. poolverbindingstukken voor 11.05.2011 (73) Technetix Group Limited te batterijen. BURGESS HILL WEST SUSSEX H01L 31/18 (73) JL Goslar GmbH & Co. KG te RH15 9TZ, GROOT BRITTANNIË H01L 31/068 38640 GOSLAR, (GB) H01L 31/0216 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Chapman, Paul te CRAWLEY EP2251914 (DE) WEST SUSSEX RH10 6PB, GROOT EP09004431.4 (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag BRITTANNIË (GB) 27.03.2009 (72) KRÜSEMER Rolf te D-52355 (47) 04.05.2011 DÜREN, BONDSREPUBLIEK Method for applying an anti(51) H02H 9/00 DUITSLAND (DE) reflection layer to a silicon wafer. (11) EP1618640 (47) 30.03.2011 KIOTO Photovoltaics GmbH te 9300 ST. VEIT, Oostenrijk (AT)

(51) H01M 8/04 H01M 8/02

(21) EP04729433.5

(72) Kröner, Friedrich, Dr. te 9500 VILLACH, Oostenrijk (AT)

(11) EP2080244

(31) 0309801

(47) 27.04.2011

(21) EP07823737.7

(32) 30.04.2003

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(22) 26.04.2004

(22) 24.08.2007

(33) GROOT BRITTANNIË

(51) H01L 51/00 C01B 31/02 B82B 3/00 B82B 1/00

(31) 0653886

(54) METHOD AND APPARATUS FOR ELECTRICAL POWER TRANSFER.

(11) EP1630128

(54) SOLID OXIDE FUEL CELL COMPRISING A THERMAL EXCHANGER.

(21) EP03758950.4 (22) 27.10.2003 (31) 2003155416 (32) 30.05.2003 (33) Japan (54) PROCESS FOR PRODUCING A CARBON NANOTUBE DEVICE. (73) FUJI XEROX CO., LTD te MINATOKU TOKYO 107-0052, Japan (JP) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) HIRAKATA, Masaki, c/o Fuji Xerox Co., Ltd te ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA 259-0157, Japan (JP) ISOZAKI, Takashi, c/o Fuji Xerox Co., Ltd te ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA 259-0157, Japan (JP) KISHI, Kentaro, c/o Fuji Xerox Co., Ltd te ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA 259-0157, Japan (JP) SHIGEMATSU, Taishi, c/o Fuji Xerox Co., Ltd te ASHIGARAKAMIGUN, KANAGAWA 259-0157, Japan (JP) MANABE, Chikara, c/o Fuji Xerox Co., Ltd te ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA 259-0157, Japan (JP)

(32) 21.09.2006 (33) Frankrijk

(73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) SNECMA Services te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) FOURMIGUE, Jean-François te F38600 FONTAINE, Frankrijk (FR)

(73) Bombardier Transportation GmbH te 10785 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) REICHELT, Reinhard te 79790 KÜSSABERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VON THADEN, Thoralf te 79650 SCHOPFHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 23.03.2011 (51) H02J 3/00

(47) 04.05.2011

(11) EP2223410

(51) H01M 8/10 H01M 4/88 B23K 20/04

(21) EP08867340.5

(11) EP1812985

(32) 27.12.2007

(21) EP05819244.4

(33) Finland

(22) 09.11.2005

(54) MODELLING A POWER PRODUCTION NETWORK FOR DISTRIBUTING THE LOAD.

(31) 102004054503 (32) 11.11.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING MEMBRANEELECTRODE UNITS.

(22) 02.12.2008 (31) 20075966

(73) Wärtsilä Finland Oy te 65380 VAASA, Finland (FI) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) SAIKKONEN, Ari te FI-65200 VAASA, Finland (FI)

Nummer 27/11 KAAS, Tom te FI-65100 VAASA, Finland (FI) KLOCKARS, Stig te FI-65380 VAASA, Finland (FI) (47) 18.05.2011 (51) H02K 7/14 (11) EP1632014 (21) EP04734335.5 (22) 21.05.2004 (31) CR20030008 (32) 03.06.2003 (33) Italië

177 (21) EP07838762.8 (22) 24.09.2007 (31) 636879 (32) 11.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) WIRELESS COMMUNICATIONS CIRCUITRY WITH SIMULTANEOUS RECEIVE CAPABILITIES FOR HANDHELD ELECTRONIC DEVICES. (73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA 95014, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) A MULTI-PURPOSE MACHINE WITH (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag TWO OPERATING DEVICES ACTUATED BY A SINGLE ELECTRIC (72) SANGUINETTI, Louie J. te LOS GATOS, CA 95032, Verenigde MOTOR. Staten van Amerika (US) (73) Pedrazzini Bertolazzi, Marino te (47) 23.03.2011 26100 CREMONA, Italië (IT) (51) H04Q 9/00 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk H04B 3/54 (72) Pedrazzini Bertolazzi, Marino te H04B 10/10 26100 CREMONA, Italië (IT) G09F 13/04 (47) 13.04.2011 G08G 1/09 G08B 27/00 (51) H03K 5/13 F21S 8/08 (11) EP2131495 (11) EP1865631 (21) EP09354020.1 (21) EP07017123.6 (22) 26.05.2009 (22) 23.10.2003 (31) 0803165 (31) 2002309557 (32) 06.06.2008 2002352075 2003004560 (33) Frankrijk 2003037746 (54) Asynchronous circuit not 2003070673 sensitive to delays with delay 2003082278 insertion circuit. 2003084819 (73) Tiempo te F-38330 2003161859 MONTBONNOT ST-MARTIN, 2003177816 Frankrijk (FR) 2003323052 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (32) 24.10.2002 (72) Renaudin, Marc te 38330 BIVIERS, Frankrijk (FR) Bouesse, Ghislain te 38240 MEYLAN, Frankrijk (FR) (47) 23.03.2011 (51) H03L 7/12 (11) EP1425856 (21) EP02741042.2 (22) 08.05.2002 (31) 10121793 (32) 08.05.2001 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) APPARATUS AND METHOD FOR FREQUENCY AND PHASE ACQUISITION. (73) Ericsson AB te 164 80 STOCKHOLM, Zweden (SE) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) KIRSCH, Martin te 71540 MURRHARDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 30.03.2011 (51) H04B 1/40 H04B 1/00 (11) EP2092656

04.12.2002 10.01.2003 17.02.2003 14.03.2003 25.03.2003 26.03.2003 06.06.2003 23.06.2003 16.09.2003

(33) Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan

06 juli 2011 (JP) Haruyama, Shinichiro te ZUSHISHI, KANAGAWA 249-0004, Japan (JP) Ishigure, Takaaki te SHINAGAWAKU TOKYO 141-0031, Japan (JP) Koike, Yasuhiro te KANAGAWA 225-0012, Japan (JP) Sugawara, Yasuo te SHINAGAWAKU TOKYO 141-0031, Japan (JP) Kitano, Shogo te TOKYO 1760025, Japan (JP) (47) 13.04.2011 (51) H04B 10/158 H04B 10/155 H01S 5/50 H01S 5/40 H01S 5/10 (11) EP1695466 (21) EP04789012.4 (22) 23.09.2004 (31) 741134 (32) 19.12.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INTEGRATION OF LASER SOURCES AND DETECTORS FOR A PASSIVE OPTICAL NETWORK. (73) NOVERA OPTICS, INC. te PALO ALTO, CA 94306-1609, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag (72) SORIN, Wayne, V. te MOUNTAIN VIEW, CA 94040, Verenigde Staten van Amerika (US) VAKOC, Ben, J. te CAMBRIDGE, MA 02140, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 08.06.2011 (51) H04L 25/03 H04L 1/00 (11) EP1222766 (21) EP00981134.0 (22) 28.09.2000 (31) 19946866 (32) 30.09.1999 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Gegevensoverdrachtwerkwijze door middel van en zonder referentiesignaaloverdracht. (73) IPCom GmbH & Co. KG te 82049 PULLACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) KOWALEWSKI, Frank te D-38228 SALZGITTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Illumination light communication (47) 13.04.2011 device. (51) H04L 5/00 (73) Nakagawa Laboratories, Inc. te TOKYO 141-0031, Japan (JP) (11) EP2119056 (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (21) EP08778745.3 (72) Nakagawa, Masao te YOKOHAMA- (22) 11.07.2008 SHI, KANAGAWA 225-0001, Japan (31) 20070069991 (JP) 20070103661 Komine, Toshihiko te MISHIMASHI, SHIZUOKA 411-0831, Japan (32) 12.07.2007

Nummer 27/11 15.10.2007 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea (54) METHOD OF TRANSMITTING SCHEDULING REQUEST IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM.

178 (33) Japan Japan Japan (54) Communication system and communication control method. (73)

(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (74) 721, Zuid-Korea (KR) (72) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) KWON, Yeong Hyeon te ANYANGSI GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR) HAN, Seung Hee te ANYANG-SI GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR) LEE, Hyun Woo te ANYANG-SI GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR) CHUNG, Jae Hoon te ANYANG-SI GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR) KWAK, Jin Sam te ANYANG-SI GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR) KIM, Dong Cheol te ANYANG-SI GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR) NOH, Min Seok te ANYANG-SI GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR) (47) 20.04.2011 (51) H04L 12/10 (11) EP2127201 (21) EP08729721.4 (22) 13.02.2008 (31) 900933 P PCT/US2007/002243 (32) 13.02.2007 23.10.2007

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32)

(32) 24.02.1998 25.02.1998 27.02.1998

van van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(73) Hewlett-Packard Company te PALO ALTO, CALIFORNIA, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) (72)

(31) (32) (33) (54)

(11) EP1484870

(31) 4234798 4313298 4730998

(31) 856104 P 873759 P Yokogawa Electric Corporation te 901388 P TOKYO 180-8750, Japan (JP) 901384 P Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag 920338 P 920357 P Hayashi, Shunsuke te 920266 P MUSASHINO-SHI TOKYO 180981935 8750, Japan (JP) Matsukawa, Hideo te (32) 01.11.2006 MUSASHINO-SHI TOKYO 18008.12.2006 8750, Japan (JP) 14.02.2007 Yokoi, Toyoaki te MUSASHINO-SHI 14.02.2007 TOKYO 180-8750, Japan (JP) 26.03.2007 26.03.2007 30.03.2011 26.03.2007 H04L 12/44 31.10.2007 EP0985298 (33) Verenigde Staten Verenigde Staten EP98923848.0 Verenigde Staten 28.05.1998 Verenigde Staten 866818 Verenigde Staten 955869 Verenigde Staten Verenigde Staten 30.05.1997 Verenigde Staten 28.10.1997

(73) Sibeam, Inc. te SUNNYVALE, CA 94085, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) H04L 12/40

(22) 24.02.1999

(22) 01.11.2007

(54) METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING SECURITY IN A STAR NETWORK CONNECTION USING PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHY.

(73) Linear Technology Corporation te (51) MILIPITAS, CA 95035-7417, (11) Verenigde Staten van Amerika (21) (US) (22) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(21) EP04021830.7

(21) EP07861650.5

(54) WIRELESS HD MAC FRAME FORMAT.

(54) MAGNETIC ISOLATION OF POWER SOURCING EQUIPMENT CONTROL (47) CIRCUITRY.

(47) 06.04.2011

(11) EP2078396

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(72) ROBBINS, Steven, Andrew te CALABASAS, CA 91302, Verenigde Staten van Amerika (US)

06 juli 2011

(73)

(72) MAHESH, Kumar te SAN RAMON, CA 94582, Verenigde Staten van Amerika (US) KRISHNASWAMI, Karthik te SAN JOSE, CA 95135, Verenigde Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven Staten van Amerika (US) JAIN, Vipin, Kumar te SANTA WANG, Karen te PALO ALTO, CA CLARA, CA 95051, Verenigde 94301, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) Amerika (US) NESSETT, Danny, M. te FREMONT, GILBERT, Jeffrey M. te PALO ALTO, CA 94555, Verenigde Staten van CA 94306, Verenigde Staten van Amerika (US) Amerika (US) SHERER, William, Paul te SHUNG, Chuen-Shen te SAN JOSE, DANVILLE, CA 94506, Verenigde CA 95129, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) Amerika (US) 30.03.2011 (47) 23.03.2011 H04L 12/46 (51) H04L 27/26 EP1645081 (11) EP2239904 EP04749030.5 (21) EP10165887.0 21.06.2004 (22) 03.06.2009 619177 (31) 107329 P 15.07.2003 (32) 21.10.2008 Verenigde Staten van Amerika (33) Verenigde Staten van Amerika ARRANGEMENTS FOR (54) Apparatus and method for CONNECTION-ORIENTED transmitting and receiving a TRANSPORT IN A PACKET signal. SWITCHED COMMUNICATIONS (73) LG ELECTRONICS INC. te NETWORK. YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150Telefonaktiebolaget L M Ericsson 721, Zuid-Korea (KR) (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(72) ERIKSSON, Anders te S-164 36 KISTA, Zweden (SE) (47) 23.03.2011 (51) H04L 12/64

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) Ko, Woo Suk te 137-724, SEOUL, Zuid-Korea (KR) Moon, Sang Chul te 137-724, SEOUL, Zuid-Korea (KR) (47) 25.05.2011

Nummer 27/11 (51) H04L 29/08 (11) EP1254432 (21) EP00984329.3 (22) 14.12.2000 (31) 170686 P 471901 (32) 14.12.1999 23.12.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

179 10021, Verenigde Staten van Amerika (US) Marwell, Evan te NEW YORK, NY 10011, Verenigde Staten van Amerika (US) Blakeney, John te MACUNGIE, PA 18062, Verenigde Staten van Amerika (US) Baumeister, Christine te HARLEYSVILLE, PA 19438, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) SECURE GATEWAY HAVING USER (47) 30.03.2011 IDENTIFICATION AND PASSWORD (51) H04M 7/00 AUTHENTICATION. H04L 29/08 (73) Verizon Patent and Licensing Inc. (11) EP1969825 te BASKING RIDGE, NJ 07920, (21) EP05816149.8 Verenigde Staten van Amerika (US) (22) 07.12.2005 (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) GRANTGES, David, R., Jr. te CLEARWATER, FL 33764, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 25.05.2011

(54) METHOD AND NETWORK UNIT FOR SETTING UP A CONNECTION IN A SECOND NETWORK. (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

06 juli 2011 (51) H04N 7/16 (11) EP1599998 (21) EP04708005.6 (22) 04.02.2004 (31) 0303093 452743 P 0402116 541105 P (32) 11.02.2003 07.03.2003 30.01.2004 02.02.2004 (33) GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika (54) APPARATUS AND METHODS FOR HANDLING INTERACTIVE APPLICATIONS IN BROADCAST NETWORKS. (73) NDS Limited te STAINES, MIDDLESEX TW18 4EX, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) SHELTON, Ian, R. te RINGWOOD, HAMPSHIRE BH24 1QX, GROOT BRITTANNIË (GB) (11) EP2168365 COSTELLO, Michael te STAINES, (21) EP08761176.0 MIDDLESEX TW18 3JE, GROOT BRITTANNIË (GB) (22) 18.06.2008 (47) 30.03.2011 DAN, Ronnie te MEVASERET ZION (31) 936131 P (51) H04N 5/232 90805, Israël (IL) 0721919 (11) EP2123025 THEXTON, Nicholas te BARNES, (32) 18.06.2007 LONDON SW13 9NG, GROOT (21) EP08725354.8 08.11.2007 BRITTANNIË (GB) (22) 08.02.2008 HALL, Nicholas, Ashton te (33) Verenigde Staten van Amerika (31) 684025 WALTON-ON-THAMES, SURREY GROOT BRITTANNIË KT12 3AT, GROOT BRITTANNIË (32) 09.03.2007 (54) METHOD AND SYSTEM FOR (GB) MANAGING DELIVERY OF (33) Verenigde Staten van Amerika WALKER, James, Geoffrey te COMMUNICATIONS. (54) OPERATING DUAL LENS CAMERAS GUILDFORD, SURREY GU4 8JX, (73) CVON Innovations Ltd te TO AUGMENT IMAGES. GROOT BRITTANNIË (GB) LONDON, GREATER LONDON W1F ASHBY, Stuart, P. te BRACKNELL (73) Eastman Kodak Company te 7BY, GROOT BRITTANNIË (GB) RG42 2QQ, GROOT BRITTANNIË ROCHESTER, NY 14650-2201, (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (GB) Verenigde Staten van Amerika CORMICAN, Neil te LONDON NW1 (US) (72) AHOPELTO, Timo te FI-00120 2ET, GROOT BRITTANNIË (GB) HELSINKI, Finland (FI) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag CHAKKARA, Rahul te LONDON ROMPPANEN, Timo te FI-00530 (72) PARULSKI, Kenneth Alan te SW5 9NN, GROOT BRITTANNIË HELSINKI, Finland (FI) ROCHESTER, NEW YORK 14617, (GB) AHTISAARI, Marko te FI-00530 Verenigde Staten van Amerika HELSINKI, Finland (FI) (47) 06.04.2011 (US) ANTIKAINEN, Ismo te FI-02430 (51) H04N 7/26 JANSON, Wilbert Frank Jr. te MASALA, Finland (FI) H04N 7/24 SHORTSVILLE, NEW YORK 14548, (47) 23.03.2011 G06T 9/00 Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04M 3/493 (11) EP1322120 BORDER, John Norvold te (11) EP1806912 (21) EP02258174.8 WALWORTH, NEW YORK 14568, (21) EP06126721.7 (22) 27.11.2002 Verenigde Staten van Amerika (US) (22) 24.01.2001 (31) 333130 P FREDLUND, John Randall te 334541 P (31) 179166 P ROCHESTER, NEW YORK 14626, 342101 P (32) 31.01.2000 Verenigde Staten van Amerika 369597 P (US) (33) Verenigde Staten van Amerika 2002070496 MANICO, Joseph Anthony te (54) Communication assistance (32) 27.11.2001 ROCHESTER, NEW YORK 14618, system and method. 03.12.2001 Verenigde Staten van Amerika 26.12.2001 (73) Grape Technology Group, Inc. te (US) 04.04.2002 BETHLEHEM, PA 18062, PARADA, Robert John Jr. te 13.11.2002 Verenigde Staten van Amerika ROCHESTER, NEW YORK 14610, (US) (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk Verenigde Staten van Amerika (47) 23.03.2011 (72) Pines, Robert te NEW YORK, NY (51) H04M 3/00

(72) DEN HARTOG, Jos te NL-2904 SE CAPELLE A/D IJSSEL NOLDUS, Rogier August Caspar Joseph te NL-5045 ML TILBURG

Nummer 27/11

180

Verenigde Staten van Amerika Zuid-Korea

(33) Japan Japan Japan (54) Encoding and decoding key value Japan data of orientation interpolator node. (54) Image sensing apparatus.

06 juli 2011 Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. te SUWON-CITY, KYUNGKIDO, Zuid-Korea (KR)

(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te TOKYO, Japan (JP)

(72) Black, Peter J. te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag

(47) 30.03.2011

(72) Sugimori, Masami te OHTA-KU, TOKYO, Japan (JP)

(51) H04W 4/06

(47) 30.03.2011

(21) EP03763448.2

(72) Kim, Do-Kyoon te SEONGNAMCITY, KYUNGKI-DO 463-832, ZuidKorea (KR) Jung, Seok-Yoon te SEOUL, ZuidKorea (KR) Jang, Euee-seon, 101-2301 Gangbyeon Kunyoung Apt. te SEOUL, Zuid-Korea (KR) Woo, Sang-oak, 508-1303 Gongjak Maeul Lucky Apt. te ANYANG-CITY, KYUNGKI-DO, ZuidKorea (KR) Lee, Shin-jun te SEOUL, ZuidKorea (KR) Han, Mahn-jin, 307-602 Satbyeol Maeul Woobang Apt. te SEONGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, Zuid-Korea (KR) Jang, Gyeong-ja te DEOKYANGGU, GOYANG-CITY, KYUNGKI-DO, Zuid-Korea (KR) (47) 30.03.2011 (51) H04N 7/50 H04N 7/46 H04N 7/26 (11) EP1406448 (21) EP03019607.5 (22) 04.09.2003 (31) 2002261427 2003289350 (32) (33) (54) (73)

(51) H04R 25/02 (11) EP2119312 (21) EP08706931.6 (22) 08.02.2008 (31) PCT/DK2007/050016 (32) 08.02.2007 (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) RECEIVER IN THE EAR (RITE) COMPONENT FOR A HEARING AID.

(11) EP1522204 (22) 09.07.2003 (31) 192428 (32) 09.07.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND SYSTEM FOR A MULTICAST SERVICE INITIATION IN A COMMUNICATION SYSTEM. (73) Qualcomm, Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(11) EP2181554

(72) SINNARAJAH, Ragulan te MARKHAM, ONTARIO L6C2G8, Canada (CA) WANG, Jun te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) LEUNG, Nikolai, K., N. te TAKOMA PARK, MD 20912, Verenigde Staten van Amerika (US) CHEN, Tao te LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP07793851.2

(47) 30.03.2011

(73) WIDEX A/S te 3540 LYNGE, Denemarken (DK) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) HANSEN, Casper Hojsted te DK2970 HØRSHOLM, Denemarken (DK) (47) 30.03.2011 (51) H04W 4/00

(22) 13.07.2007

(51) H04W 36/14 (54) ROUTING A CALL MADE TO A (11) EP2059079 FIXED TELEPHONE NUMBER OF A 06.09.2002 (21) EP08168299.9 UMA-SUBSCRIBER IN A 07.08.2003 TELECOMMUNICATION NETWORK. (22) 04.11.2008 Japan (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (31) 20070113936 Japan (publ) te 164 83 STOCKHOLM, (32) 08.11.2007 Motion picture decoding device. Zweden (SE) (33) Zuid-Korea FUJITSU LIMITED te KAWASAKI(72) BOT, Johannes, Jan te NL-4255 GV SHI, KANAGAWA 211-8588, Japan (54) Network switching method and NIEUWENDIJK (JP) apparatus of mobile terminal. DEN BROK, Antoine te NL-5121

(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

(72) Nakagawa, Akira, c/o Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI KANAGAWA 211-8588, Japan (JP) Miyoshi, Hidenobu, c/o Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI KANAGAWA 211-8588, Japan (JP) (47) 27.04.2011 (51) H04N 9/04 (11) EP1022912 (21) EP00300408.2 (22) 20.01.2000 (31) 1233999 1233899 5338399 5338499 (32) 20.01.1999 20.01.1999 01.03.1999 01.03.1999

CR RIJEN MORALES BARBOSA, Camilo, Ernesto te NL-6213 JZ MAASTRICHT

(47) 30.03.2011 (51) H04W 4/06 (11) EP1968341 (21) EP08010585.1

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON-SI 442-742 GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Jung, Jae Dong c/o Samsung Electronics Co., Ltd te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR) (47) 23.03.2011

(22) 18.07.2005

(51) H04W 68/02

(31) 589819 P 182232

(11) EP2055131 (21) EP07801821.5

(32) 20.07.2004 15.07.2005

(22) 22.08.2007

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(32) 22.08.2006

(54) VARIABLE RATE BROADCAST WITH SOFT HANDOFF. (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714,

(31) 0601716 (33) Zweden (54) METHODS AND ARRANGEMENTS FOR PAGING IN E-UTRAN. (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM,

Nummer 27/11 Zweden (SE)

181 26.05.2006

06 juli 2011 (22) 01.04.2009

(72) KAZMI, Muhammad, Ali te S-167 (33) GROOT BRITTANNIË 39 BROMMA, Zweden (SE) GROOT BRITTANNIË BALDEMAIR, Robert te S-171 70 (54) METHOD OF SCHEDULING SOLNA, Zweden (SE) GROUPS OF MOBILE LOW RATE LINDSTROM, Magnus te S-163 41 DATA USERS. SPANGA, Zweden (SE) (73) Nokia Siemens Networks GmbH & (47) 30.03.2011 Co. KG te 81541 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) H04W 92/12 (DE) H04W 88/08 H04W 72/12 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (11) EP2127267 (72) CHAPMAN, Thomas, Malcolm te HAMPSHIRE SO18 4RY, GROOT (21) EP08705289.0 BRITTANNIË (GB) (22) 07.01.2008 KRAUSE, Joern te 12107 BERLIN, (31) 0700302 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 06.02.2007 VIERING, Ingo te 81539 (33) Zweden MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (54) FLEXIBLE RADIO LINK CONTROL DUITSLAND (DE) PACKET DATA UNIT LENGTH. (47) 30.03.2011 (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (51) H04W 76/06 (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (11) EP1388272

(31) 5112008

(72) LIAO, Min te BEIJING 100016, China (CN) WIDEGREN, Ina Birgitta te S-117 31 STOCKHOLM, Zweden (SE) LUNDH, Peter te S-127 61 SKÄRHOLMEN, Zweden (SE) LARMO, Anna te FIN-00330 HELSINKI, Finland (FI) NÁDAS, Szilveszter te H-1192 BUDAPEST, Hongarije (HU)

(21) EP02733661.9

(33) Finland

(22) 07.05.2002

(54) METHOD AND ARRANGEMENT FOR PROTECTING SENSITIVE COMPONENTS BY TEXTILE AND PRODUCT INCLUDING SAID ARRANGEMENT.

(31) 852915 (32) 11.05.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 03.04.2008 (33) Zwitserland (54) Schakeling en werkwijze voor het voeden van een LED lamp. (73) Sander Elektronik AG te 5314 KLEINDÖTTINGEN, Zwitserland (CH) (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Noe, Michel te 6314 UNTERÄGERI, Zwitserland (CH) (47) 23.03.2011 (51) H05K 3/28 A41D 13/12 A41D 1/00 (11) EP1886544 (21) EP06755395.8 (22) 02.06.2006 (31) 20050593 (32) 03.06.2005

(54) RELEASING PLURAL RADIO CONNECTIONS WITH OMNIBUS RELEASE MESSAGE.

(73) Clothing Plus Oy te 38701 KANKAANPÄÄ, Finland (FI)

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(21) EP06820668.9

(72) WALLENTIN, Pontus te S-582 12 LINKÖPING, Zweden (SE)

(22) 08.12.2006

(47) 23.03.2011

(31) 0600870 0610402

(51) H05B 33/08

(72) VANHALA, Jukka te FI-33960 PIRKKALA, Finland (FI) TASANEN, Mikko te FI-33820 TAMPERE, Finland (FI) REHO, Akseli te FI-38700 KANKAANPÄÄ, Finland (FI) VÄLIMÄKI, Elina te FI-33210 TAMPERE, Finland (FI)

(32) 17.01.2006

(11) EP2107859

(47) 23.03.2011

(21) EP09405060.6

(47) 30.03.2011 (51) H04W 72/12 (11) EP1974567

Nummer 27/11

182

06 juli 2011

SPC: Certificaten. (54) (11)

C300484

(21)

C300484

(22)

23.05.2011

(54)

LHRH-antagonistische peptiden.

(71)

(73)

(74)

(71) (73)

(74) Indiana University Research and Technology Corporation te (94) Indianapolis IN 46202, Verenigde Staten van Amerika (68) (US) (95) Indiana University Research and Technology Corporation te Indianapolis IN 46202, (93) Verenigde Staten van Amerika (93) (US) (11) Dr. R. Jorritsma c.s. te Den (21) Haag

Nieuwe triazolo[4,5d]pyrimidineverbindingen.

(94)

26.06.2016

AstraZeneca AB te Södertälje, Zweden (SE)

(68)

EP0465121

(95)

Emamectin benzoaat.

(93)

VM: 00201/4153

(93)

09.03.2010

Dr. R. Jorritsma c.s. te Den Haag

(92)

13260 N

(92)

04.12.2009

01.12.2024

(11)

C300487

EP1135391

(21)

C300487

Ticagrelor of een farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan.

(22)

28.06.2011

(54)

EU/1/10/655/001-006

Macrolide antibiotica en behandeling van pasteurellose.

(71)

ZAIDAN HOJIN BISEIBUTSU KAGAKU KENKYU KAI te Tokyo, Japan (JP)

(73)

ZAIDAN HOJIN BISEIBUTSU KAGAKU KENKYU KAI te Tokyo, Japan (JP)

(74)

Dr. R. Jorritsma c.s. te Den Haag

AstraZeneca AB te Södertälje, Zweden (SE)

03.12.2010 C350046 C350046

(94)

21.09.2020

(22)

22.02.2010

(68)

EP0794961

(54)

(95)

Abarelix, eventueel in de vorm van een farmaceutisch (71) aanvaardbaar zout.

Stabiele zouten van 4"-deoxy4"-epimethylaminoavermectine B1a/B1b.

(93)

57890.00.00

(93)

22.09.2005

(92)

RVG 104389

(92)

20.12.2010

(11)

C300485

(21)

C300485

(22)

23.05.2011

(73)

(74)

(94) Merck Sharp & Dohme Corp. te (68) Rahway, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika (95) (US) Merck Sharp & Dohme Corp. te Rahway, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika (93) (US) (93) Dr. R. Jorritsma c.s. te Den Haag

23.08.2025 EP1216256 Tildipirosine, alsmede voor veterinair gebruik aanvaardbare afgeleiden daarvan. EU/2/11/124/001-008 06.05.2011

Nummer 27/11

183

TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.

06 juli 2011

Nummer 27/11

184

06 juli 2011

VB1: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of oppositie is ingediend. Nummer (11)

IPC klasse (51)

Datum verzoek / Soort oppositie

Datum eerste publicatie

Datum publicatie EP2

1012515 1012515

B42D 15/10

17.01.2000 29.06.2011

Verzoek 08.01.2001 nieuwheidsonderzo ek Verzoek herstel vorige toestand

1029750 1029750

H05K 7/20

01.09.2005 01.07.2011

Verzoek 20.02.2007 nieuwheidsonderzo ek Verzoek om advies

EP0620748 EP0620748

A61M 5/20

15.10.2010 15.10.2010

Oppositie Oppositie

28.07.2010

28.07.2010

EP0687801

E21B 33/12

29.06.2011

Verzoek herstel vorige toestand

08.08.2001

08.08.2001

EP0726322 EP0726322

C12Q 1/34

17.03.2004 16.01.2004

Oppositie Oppositie

16.04.2003

16.04.2003

EP1240673

H01L 31/0236

18.05.2011

Oppositie

18.08.2010

18.08.2010

EP1343383

A23C 9/20

25.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1403045

B41F 13/12

25.05.2011

Oppositie

09.03.2011

09.03.2011

EP1423406 EP1423406

C12Q 1/68

18.05.2011 18.05.2011

Oppositie Oppositie

01.09.2010

01.09.2010

EP1476007

A01D 34/00

20.05.2011

Oppositie

08.12.2010

08.12.2010

EP1480579

A61C 17/34

27.06.2011

Verzoek herstel vorige toestand

26.01.2011

26.01.2011

EP1491976

G05B 19/418

24.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1515969

C07D 471/10

25.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1601647

C07C 409/22

26.05.2011

Oppositie

08.09.2010

08.09.2010

EP1631762

F16L 9/12

24.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1666131

B01D 71/30

30.06.2011

Verzoek herstel vorige toestand

28.07.2010

28.07.2010

EP1672088 EP1672088

C23C 2/26

17.05.2011 17.05.2011

Oppositie Oppositie

18.08.2010

18.08.2010

EP1695013

F27B 7/34

24.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1698733

E02D 5/08

24.05.2011

Oppositie

01.09.2010

01.09.2010

EP1719742 EP1719742

C04B 22/06

07.09.2010 07.09.2010

Oppositie Oppositie

09.12.2009

09.12.2009

EP1738661

A23N 17/00

20.05.2011

Oppositie

01.09.2010

01.09.2010

EP1748211 EP1748211

F16D 65/08

24.11.2010 24.11.2010

Oppositie Oppositie

24.02.2010

24.02.2010

EP1813754

E05F 1/10

26.05.2011

Oppositie

01.09.2010

01.09.2010

EP1825339

G05B 23/02

25.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1836139

C03C 17/34

25.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1838720

C07F 9/38

24.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1839083

G02B 27/09

23.05.2011

Oppositie

08.09.2010

08.09.2010

EP1842535

A61K 31/165

18.05.2011

Oppositie

18.08.2010

18.08.2010

EP1845978

A61K 31/435

18.05.2011

Oppositie

18.08.2010

18.08.2010

EP1888665

C08G 18/28

24.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1898724

A23L 1/29

20.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP1957041

A61K 9/113

18.05.2011

Oppositie

18.08.2010

18.08.2010

EP1974600

A01D 90/02

25.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP2077691

H04W 28/06

18.05.2011

Oppositie

18.08.2010

18.08.2010

EP2109616

C07F 1/02

24.05.2011

Oppositie

25.08.2010

25.08.2010

EP2124499

H04W 72/12

18.05.2011

Oppositie

18.08.2010

18.08.2010

EP2156870

A63G 7/00

25.05.2011

Oppositie

19.01.2011

19.01.2011

EP2186715

B62J 9/00

29.06.2011

Verzoek herstel vorige toestand

23.02.2011

23.02.2011

Nummer 27/11

185

06 juli 2011

VB2: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen. Nummer (11) IPC klasse (51)

Datum besluit Soort besluit

Datum eerste Datum publicatie publicatie NL1 EP2

Datum publicatie VB1

1033877

A01K 61/00

27.09.2007 29.06.2011

Rapport nieuwheidsonderzo ek Beslissing verzoek herstel

EP0731244

E05C 1/00

29.06.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

01.05.2003

01.03.2004

EP1007582

C08G 69/06

29.06.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

05.01.2004

01.12.2004

EP1061010

B65F 1/14

28.06.2011

Beslissing verzoek herstel

01.07.2004

01.12.2010

EP1109438

A01J 5/007

20.01.2011

Oppositie afgewezen

01.07.2004

01.06.2005

EP1124567

A61K 33/14

29.06.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

01.06.2006

02.04.2007

EP1155015

C07D405/06

25.02.2011

Oppositie afgewezen

02.02.2009

01.12.2009

EP1172202

B32B 27/34

05.04.2011

Oppositie afgewezen

03.01.2005

01.12.2005

EP1226552

G06T 17/00

22.11.2010

Oppositie afgewezen

03.10.2005

01.08.2006

EP1246925

C12N 15/62

20.01.2011

Oppositie afgewezen

01.08.2008

02.06.2009

EP1306603

F16P 3/14

29.06.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

02.05.2005

03.04.2006

EP1358018

B05D 5/08

29.06.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

02.01.2008

03.11.2008

EP1368200

B41M 5/26

29.06.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

01.02.2007

02.01.2008

EP1427372

A61G 5/14

16.02.2011

Oppositie afgewezen

01.08.2007

02.06.2008

EP1443006

B65H 3/32

29.06.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

03.12.2007

01.09.2008

EP1755606

A61K 31/505

29.06.2011

Octrooi (gewijzigd) verleend

02.01.2008

03.11.2008

01.11.2007

Nummer 27/11

186

06 juli 2011

OV: Overdracht. Nummer (11/21)

Rechthebbende (71/73)

1034338

B.V. Nederlandse Auto-Fitting 28.06.2011 Fabriek "Naff"

F16L 1/032

1034340

B.V. Nederlandse Auto-Fitting 28.06.2011 Fabriek "Naff"

E02F 5/10

2001969

Pipe Proteq holding B.V.

24.06.2011

F16L 55/11

2003992

Pipe Proteq holding B.V.

24.06.2011

B65D 59/02

C300014

DS Pharma Animal Health Co., Ltd.

28.06.2011

C300054

Eisai R&D Management Co., Ltd.

28.06.2011

EP0637297

Eisai R&D Management Co., Ltd.

28.06.2011

A61K 31/19

EP0658779

Sharp Kabushiki Kaisha

23.06.2011

G02B 3/00

EP0678086

Eisai R&D Management Co., Ltd.

28.06.2011

A61K 31/19

EP0678087

Eisai R&D Management Co., Ltd.

28.06.2011

A61K 31/07

EP0754735

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

B60C 1/00

EP0859608

Eisai R&D Management Co., Ltd.

28.06.2011

A61K 31/192

EP0876539

Sontech AB

24.06.2011

E04B 1/84

EP0924268

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C08J 3/21

EP0949303

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C08K 3/04

EP0969052

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09C 1/54

EP0991888

Solberg & Andersen AS

28.06.2011

F16K 37/00

EP1078958

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09C 1/50

EP1078959

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09C 1/50

EP1092756

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09D 7/12

EP1099735

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09D 7/12

EP1204495

SC SUNPOWER CONCEPT ESTABLISHMENT

28.06.2011

B21D 39/04

EP1215249

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09C 1/58

EP1223799

Cibus International LP

23.06.2011

A01H 1/06

EP1268291

M & Q IP Leasing, Inc

24.06.2011

A47J 36/02

EP1279704

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09C 1/56

EP1285661

Kabushiki Kaisha Yakult Honsha

27.06.2011

A61K 8/97

EP1304362

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C07D 249/18

EP1306104

Inspire Medical Systems, Inc. 23.06.2011

A61N 1/36

EP1347018

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09C 1/56

EP1394221

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C08K 9/04

EP1394226

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09D 11/00

EP1410011

Merck Sharp & Dohme Corp. 23.06.2011 The Netherlands Cancer Institute

C12Q 1/68

EP1468035

Evonik Röhm GmbH

23.06.2011

C08G 63/08

EP1532732 EP1532732 EP1532732

Microtune (LP), L.L.C. Microtune, Inc. Zoran Corporation1

23.06.2011 23.06.2011 23.06.2011

H03F 1/56

EP1566415

Evonik Carbon Black GmbH

28.06.2011

C09D 11/00

EP2200449

Cruysberghs

21.06.2011

A23F 5/24

1

Datum inschrijving

Internationale octrooiclassificatie (51)

Laatst getoonde octrooihouder is de actuele octrooihouder. Last shown patentee is the current patentee.

Nummer 27/11

187

06 juli 2011

NW: Naamswijzigingen. Nummer (11/21)

Rechthebbende (71/73)

Datum inschrijving

Internationale octrooiclassificatie (51)

EP1883655

SAINT-GOBAIN ADFORS

23.06.2011

C03C 25/28

Nummer 27/11

MED: Overige mededelingen.

188

06 juli 2011

Nummer 27/11

189

06 juli 2011

VRV: Vervallen rechten. Nummer (11/21)

Datum

Reden

1029364

29.06.2011 Einde wettige duur

1029380

30.06.2011 Einde wettige duur

1029396

01.07.2011 Einde wettige duur

1029405

01.07.2011 Einde wettige duur

193243

28.06.2011 Einde wettige duur

193830

01.07.2011 Einde wettige duur

194369

28.06.2011 Einde wettige duur

C960032

25.06.2011 Einde wettige duur

EP0463625 27.06.2011 Einde wettige duur EP0463877 27.06.2011 Einde wettige duur EP0464638 26.06.2011 Einde wettige duur EP0464691 27.06.2011 Einde wettige duur EP0464702 28.06.2011 Einde wettige duur EP0464737 01.07.2011 Einde wettige duur EP0464769 02.07.2011 Einde wettige duur EP0465104 26.06.2011 Einde wettige duur EP0465121 27.06.2011 Einde wettige duur EP0465171 28.06.2011 Einde wettige duur EP0465338 28.06.2011 Einde wettige duur EP0465393 28.06.2011 Einde wettige duur EP0465940 27.06.2011 Einde wettige duur EP0465946 27.06.2011 Einde wettige duur

Nummer (11/21)

Datum

Reden

EP0905183 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP0907625 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP0942449 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP0958338 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP0961820 02.03.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen EP0964835 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP0977337 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP0986762 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP0987721 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP0994949 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1001945 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1002066 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP0465960 28.06.2011 Einde wettige duur

EP1011295 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP0466552 28.06.2011 Einde wettige duur

EP1013666 27.06.2011 Einde wettige duur

EP0467125 27.06.2011 Einde wettige duur

EP1023478 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP0467735 27.06.2011 Einde wettige duur EP0468919 02.07.2011 Einde wettige duur EP0470355 26.06.2011 Einde wettige duur EP0472852 28.06.2011 Einde wettige duur EP0489137 26.06.2011 Einde wettige duur EP0489149 27.06.2011 Einde wettige duur EP0489896 01.07.2011 Einde wettige duur EP0489928 27.06.2011 Einde wettige duur EP0502281 27.06.2011 Einde wettige duur EP0503128 02.07.2011 Einde wettige duur EP0511430 02.07.2011 Einde wettige duur EP0520112 28.06.2011 Einde wettige duur EP0538293 01.07.2011 Einde wettige duur EP0538294 26.06.2011 Einde wettige duur EP0538320 28.06.2011 Einde wettige duur EP0538331 02.07.2011 Einde wettige duur EP0542770 01.07.2011 Einde wettige duur EP0568532 27.06.2011 Einde wettige duur EP0577598 01.07.2011 Einde wettige duur EP0741827 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1034488 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1035025 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1035511 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1036475 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1038159 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1040179 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1042786 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1057070 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1057309 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1068717 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1079600 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP0772972 02.07.2011 Einde wettige duur

EP1084396 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP0869175 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1088632 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP0875094 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1089346 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP0875108 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1089609 27.01.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

190 Reden

EP1091698 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1095128 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1102623 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1103269 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1103518 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1123316 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1123815 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1152255 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1153736 31.03.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen EP1161554 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1163337 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1181320 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1186049 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1186345 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1187951 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1196086 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1197268 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1198544 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1201099 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1209256 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1210649 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1214171 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1216041 29.11.2010 Oppositie gegrond, octrooi herroepen EP1218289 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1219994 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1224443 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1228489 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1229738 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1241692 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1242679 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1244400 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1245023 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11

191

06 juli 2011

Nummer 27/11

192

06 juli 2011

Nummer 27/11

193

06 juli 2011

Nummer 27/11

194

06 juli 2011

Nummer 27/11

195

06 juli 2011

Nummer 27/11

196

06 juli 2011

Nummer 27/11

197

06 juli 2011

Nummer 27/11

198

06 juli 2011

Nummer 27/11

199

06 juli 2011

Nummer 27/11

200

06 juli 2011

Nummer 27/11

201

06 juli 2011

Nummer 27/11

202

06 juli 2011

Nummer 27/11

203

06 juli 2011

Nummer 27/11

204

06 juli 2011

Nummer 27/11

205

06 juli 2011

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

206 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1245567 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1337349 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1250002 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1340258 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1256646 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1341836 19.01.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen

EP1258317 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1343366 31.01.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen

EP1260480 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1343385 07.05.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen

EP1261427 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1347713 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1262759 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1351992 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1265663 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1352094 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1275466 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1354593 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1277249 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1357367 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1281056 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1357724 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1286976 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1358357 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1292127 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1359469 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1296594 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1362268 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1297741 25.01.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen

EP1363736 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1299858 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1369466 26.11.2010 Oppositie gegrond, octrooi herroepen

EP1301125 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1369886 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1304556 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1371361 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1309375 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1375631 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1312587 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1375979 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1314568 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1379200 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1315513 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1379396 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1315962 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1383761 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1324209 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1383902 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1329077 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1385466 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1330377 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1385632 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1332597 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1386024 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1333982 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1390311 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1334943 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1392129 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1335217 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1394672 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1337196 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1395105 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

207 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1395877 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1464221 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1407502 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1464431 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1411702 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1465730 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1412059 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1466198 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1412764 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1467456 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1416880 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1467849 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1418191 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1469907 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1419916 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1469982 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1420453 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1470458 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1420632 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1471628 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1420726 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1473203 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1424683 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1473972 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1427534 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1475491 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1427612 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1475974 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1430323 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1478263 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1433255 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1480496 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1434894 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1480790 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1435129 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1483737 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1436137 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1487281 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1436403 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1488323 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1437514 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1489029 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1439780 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1490694 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1441224 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1491420 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1448265 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1494004 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1455010 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1497452 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1456390 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1497503 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1456660 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1498870 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1458302 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1499399 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1458670 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1499930 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1458852 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1500883 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1458919 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1502909 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

208 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1503955 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1546736 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1504488 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1547017 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1507128 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1547273 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1510649 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1549402 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1513812 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1550740 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1513846 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1550867 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1514109 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1551050 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1518136 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1554289 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1522087 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1554427 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1522131 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1554771 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1522984 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1555941 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1523284 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1557541 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1525088 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1558007 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1526820 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1558139 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1528249 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1558709 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1529421 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1558826 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1530504 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1559761 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1531246 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1563509 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1532659 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1565690 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1533158 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1566871 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1533226 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1567345 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1533657 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1567346 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1534889 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1567812 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1537429 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1568833 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1538010 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1569910 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1539996 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1571446 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1540368 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1573352 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1540502 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1575411 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1541414 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1575468 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1543152 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1575548 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1546680 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1577219 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

209 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1578534 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1622053 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1578888 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1622526 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1578953 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1622925 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1581125 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1624519 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1582549 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1625159 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1583315 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1627662 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1584712 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1632172 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1585730 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1633194 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1585732 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1634582 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1585737 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1635121 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1588841 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1636399 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1590252 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1636695 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1591043 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1636917 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1598833 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1636985 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1603280 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1637818 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1603396 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1638552 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1604807 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1638726 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1604958 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1638882 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1606060 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1639004 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1608102 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1639016 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1608494 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1640511 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1610381 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1640716 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1611325 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1641531 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1614056 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1642666 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1617096 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1645625 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1618426 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1645681 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1620434 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1648193 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1620657 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1648796 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1620833 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1649736 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1621055 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1651132 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1621145 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1651350 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

210 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1651784 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1682377 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1651802 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1682828 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1652399 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1683242 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1652983 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1683513 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1653821 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1685798 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1654893 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1686142 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1656381 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1686793 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1660741 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1686951 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1661978 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1688015 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1666530 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1688498 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1667545 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1689120 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1668011 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1689524 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1672729 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1689964 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1673385 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1690642 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1674387 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1691503 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1674475 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1691640 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1674485 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1691850 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1675368 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1691955 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1675683 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1692116 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1675697 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1693741 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1676708 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1694375 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1676751 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1694380 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1677673 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1694592 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1678062 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1696782 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1678482 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1697438 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1679470 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1697936 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1680481 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1699024 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1681189 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1699658 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1681190 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1699751 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1681331 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1700234 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1681945 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1701703 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

211 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1702098 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1732602 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1703696 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1733199 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1704382 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1733202 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1706012 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1734150 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1707371 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1734772 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1707528 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1735078 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1708239 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1737782 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1708313 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1740523 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1708685 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1740699 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1708961 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1740852 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1709080 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1741225 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1709836 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1741265 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1711995 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1742078 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1712367 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1742311 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1712459 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1742596 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1713449 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1743058 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1713934 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1743565 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1714083 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1743707 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1714410 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1744992 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1714692 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1745785 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1716959 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1747934 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1722048 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1748179 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1722759 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1748866 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1722939 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1749020 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1724707 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1749305 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1725786 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1749719 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1731166 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1750842 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1731439 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1750911 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1731543 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1751195 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1732244 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1752018 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1732422 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1753586 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

212 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1753765 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1779935 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1753967 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1781228 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1755805 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1781587 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1756140 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1784441 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1756682 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1784458 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1757024 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1785448 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1757067 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1785780 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1757459 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1785992 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1757898 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1786598 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1758999 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1786689 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1761083 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1786760 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1762759 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1788462 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1763340 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1790087 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1763820 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1790481 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1764333 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1790616 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1766529 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1790930 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1767430 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1791698 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1768500 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1792615 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1769753 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1792853 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1771475 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1793073 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1771570 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1793959 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1771813 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1795482 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1772395 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1795843 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1772599 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1796621 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1774296 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1797848 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1775109 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1799592 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1775919 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1800812 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1776465 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1801331 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1778534 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1802669 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1778733 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1805092 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1779637 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1805237 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

213 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1805935 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1830980 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1806061 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1831823 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1806283 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1832047 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1806423 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1832245 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1806898 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1832662 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1810664 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1833502 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1811471 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1833710 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1811939 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1833850 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1812394 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1833861 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1813412 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1834074 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1814265 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1834202 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1814317 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1834247 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1814871 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1834542 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1815395 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1834921 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1817149 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1835723 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1818157 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1835846 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1818464 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1835994 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1818751 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1836176 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1819534 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1836206 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1819642 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1836762 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1819911 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1836883 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1824345 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1837381 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1824711 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1838991 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1824761 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1839753 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1824845 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1840129 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1824969 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1840523 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1827452 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1840982 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1827602 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1841735 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1828404 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1842297 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1828992 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1842970 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1830958 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1843614 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

214 Reden

EP1844108 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1845855 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1846661 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1847713 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1848231 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1851439 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1852542 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1852627 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1854637 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1854736 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1855815 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1856200 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1856439 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1857285 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1858459 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1860272 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1860758 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1862187 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1862238 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1862992 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1863110 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1863256 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1863948 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1865757 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1865810 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1866400 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1867437 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1867797 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1868776 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1870343 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1871117 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling EP1871454 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

215 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1871627 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1893876 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1872345 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1893928 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1873110 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1894469 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1873228 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1895200 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1873316 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1895333 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1874387 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1896218 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1874985 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1898140 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1875600 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1898184 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1878046 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1898245 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1878412 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1901427 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1880962 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1901945 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1882212 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1902157 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1882562 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1902805 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1882664 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1903096 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1883167 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1904138 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1884201 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1905055 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1884236 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1905116 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1885111 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1905501 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1885504 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1906401 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1885516 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1906673 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1886128 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1907193 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1886722 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1907292 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1886940 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1907579 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1887245 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1907592 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1887907 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1907859 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1888119 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1910168 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1888913 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1910600 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1889856 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1910635 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1892152 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1910752 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1892204 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1911223 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1893875 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1911757 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

216 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1911861 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1929715 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1913114 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1930207 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1913264 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1931275 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1913479 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1931565 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1914233 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1931731 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1914297 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1932221 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1915365 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1934258 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1915532 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1934486 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1915940 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1935113 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1916084 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1935839 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1916141 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1935873 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1916451 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1935897 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1917013 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1936130 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1917443 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1938001 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1918238 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1939062 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1918448 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1939111 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1921084 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1940432 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1921592 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1940711 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1921902 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1941094 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1923221 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1942014 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1923381 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1942036 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1923611 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1943436 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1924199 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1943535 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1925081 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1943628 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1925905 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1943876 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1926273 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1944078 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1926589 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1944327 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1927525 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1944402 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1928317 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1944882 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1928722 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1945597 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1928980 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1945731 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

217 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1946678 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1968859 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1947234 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1969022 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1947538 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1969036 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1947969 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1969258 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1948531 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1969643 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1948727 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1970042 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1949349 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1970232 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1950786 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1971526 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1951341 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1971529 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1952505 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1971585 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1953177 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1973796 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1954455 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1973960 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1954555 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1973981 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1957143 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1975092 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1957610 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1975242 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1957812 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1977116 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1957843 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1978846 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1958133 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1979013 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1959356 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1979481 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1959721 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1980565 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1960225 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1981383 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1963301 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1983245 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1963456 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1984736 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1963693 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1985252 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1963733 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1987795 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1964261 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1988047 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1964734 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1988206 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1965707 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1989573 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1966146 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1990138 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1966947 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1990738 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1968359 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1992121 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

218 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP1992163 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2014064 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1992403 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2014230 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1992930 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2014817 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1994338 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2015146 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1994694 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2019044 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1995707 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2019223 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1996194 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2019534 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1996449 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2019802 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1996869 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2019869 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1997112 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2019926 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP1997951 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2020186 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2000444 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2021111 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2002526 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2021715 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2003039 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2022607 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2004312 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2022977 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2004390 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2023253 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2004480 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2023483 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2007766 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2024183 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2008097 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2024222 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2009673 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2024631 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2010672 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2025286 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2010927 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2027981 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2011399 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2028112 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2011475 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2028143 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2011711 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2028164 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2012305 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2028752 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2012324 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2029329 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2012698 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2029432 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2012934 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2030855 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2012946 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2030860 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2013916 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2032350 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

219 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP2032617 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2046223 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2032795 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2046635 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2033224 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2046748 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2033310 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2047171 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2033707 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2048041 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2035290 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2048220 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2035876 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2049943 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2037297 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2050330 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2037463 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2050854 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2037662 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2051756 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2038030 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2053995 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2038371 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2054320 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2038647 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2054783 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2038708 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2055925 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2038995 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2056085 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2040559 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2056711 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2040712 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2057216 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2040862 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2057251 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2041000 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2057370 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2041288 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2058141 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2041871 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2059084 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2042102 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2059395 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2042410 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2059446 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2042465 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2060558 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2042836 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2060594 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2043867 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2062047 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2043918 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2062456 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2044903 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2064068 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2045837 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2065359 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2045986 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2066049 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2046085 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2066685 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

220 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP2066921 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2077072 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2066947 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2077382 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2067612 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2077551 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2067727 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2077998 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2067829 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2078033 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2067874 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2078574 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2067956 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2078675 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2068945 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2078821 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2069221 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2079077 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2069600 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2079747 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2070647 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2079916 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2070680 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2080395 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2070681 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2080488 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2070808 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2080904 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2071371 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2081820 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2071966 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2081850 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2072207 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2081904 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2072361 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2081914 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2072454 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2081948 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2072573 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2082874 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2072683 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2082943 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2072771 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2083313 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2072848 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2083526 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2073087 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2083654 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2074154 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2084012 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2075101 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2084039 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2075216 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2084511 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2075654 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2084706 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2075964 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2085266 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2076366 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2085287 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2076547 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2085298 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

221 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP2085692 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2102798 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2086380 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2103077 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2086819 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2103423 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2086969 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2103482 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2087245 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2103726 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2088294 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2104415 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2088416 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2104435 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2091170 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2104619 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2091787 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2104700 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2092180 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2104793 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2092395 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2106533 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2092467 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2106976 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2092794 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2107645 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2092795 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2108973 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2093158 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2108974 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2094048 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2109532 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2094347 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2109702 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2095049 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2110543 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2096295 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2111515 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2096375 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2111960 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2098225 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2112021 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2098389 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2112086 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2099659 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2113408 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2099675 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2114043 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2099722 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2114084 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2099965 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2114296 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2100515 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2114624 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2100623 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2115195 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2100919 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2115330 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2101977 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2115538 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2101982 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2116427 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

222 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP2116790 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2127589 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2117125 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2128314 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2117172 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2129723 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2117365 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2129875 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2117510 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2130609 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2117800 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2130610 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2117904 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2130630 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2118411 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2130744 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2118414 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2130773 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2119203 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2131005 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2119906 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2131999 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2121265 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2132823 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2122191 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2133117 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2122468 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2133507 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123076 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2133583 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123131 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2133599 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123431 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2133772 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123451 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2133993 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123689 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2134886 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123796 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2135566 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2123939 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2135712 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2124647 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2136951 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2124774 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2136995 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2125394 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2137181 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2125519 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2137883 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2126323 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2138013 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2126456 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2138623 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2126488 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2139299 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2127087 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2139641 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2127298 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2139720 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2127529 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2139801 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

223 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP2141048 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2151923 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2141064 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2153251 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2141072 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2153516 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2141701 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2154405 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2141898 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2154584 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2142418 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2156620 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2142430 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2156686 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2142613 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2157227 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2143312 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2157590 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2143600 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2158097 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2143760 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2158131 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2144091 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2159358 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2144208 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2159453 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2144336 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2160019 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2144345 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2160306 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2144904 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2160780 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2144956 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2161215 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2144957 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2162495 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2146910 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2163139 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2147126 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2164685 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2147414 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2164727 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2147524 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2164808 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2147729 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2165158 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2147840 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2166427 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2148530 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2167331 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2149773 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2167435 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2150465 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2168331 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2150827 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2168716 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2151298 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2168871 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2151598 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2169013 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2151609 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2170797 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

224 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP2170817 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2185331 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2171351 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2185372 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2173708 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2185412 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2173973 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2185433 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2174016 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2185462 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2174297 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2187064 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2175301 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2187978 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2176269 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2188157 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2176480 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2188184 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2176740 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2188280 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2178065 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2188581 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2178511 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2189051 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2178512 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2190355 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2178811 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2190699 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2178940 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2190834 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2179181 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2191241 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2179398 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2191249 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2179674 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2191297 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2180784 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2191465 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2181098 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2192217 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2181311 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2192332 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2182415 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193070 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2183199 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193299 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2183238 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193300 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2183501 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193385 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2183797 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193611 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2183850 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193679 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2184746 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193838 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2184830 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2193901 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2184965 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2194873 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2185317 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2195158 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

225 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP2195198 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2205477 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2195199 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2205842 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2195239 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2206108 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2195265 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2206203 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2195405 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2206531 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2195674 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2206577 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2197633 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2207421 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2197951 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2207502 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2197964 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2207708 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2197974 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2207975 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2198214 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2207982 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2198394 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2207991 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2198405 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2208017 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2198432 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2208102 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2198433 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2208326 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2198434 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2208923 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2199847 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2209401 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2200476 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2209937 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2201243 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2210026 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2201268 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2210434 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2201418 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2211046 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2201793 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2212232 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2203303 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2212910 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2203651 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2213536 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2203658 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2215378 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2203729 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2215531 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2203821 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2217111 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2203834 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2217803 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2203894 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2220383 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2204887 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2222938 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2205454 02.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2223001 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11 Nummer (11/21)

Datum

226 Reden

Nummer (11/21)

06 juli 2011 Datum

Reden

EP2225812 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2233368 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2226110 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2238285 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2228702 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2243567 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2229765 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

EP2246094 09.03.2011 Verval wegens niet indienen vertaling

Nummer 27/11

227

06 juli 2011

VRB: Verbeteringen. Nummer (11/21)

Internationale octrooiclassificatie (51)

Communicatie tekst

EP0545230

C25D 11/02

Herpublicatie Onterecht vervallen op 01.06.2011 Publicatie verval I.E. 2011/24 Uitgegeven 15.06.2011