10 z III Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r

P r o t o k ó ł Nr 3/10 z III Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity teks...
Author: Stanisław Wilk
6 downloads 2 Views 155KB Size
P r o t o k ó ł Nr 3/10 z III Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miasta Michał Glonek otworzył obrady III Sesji Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1600. Powitał Wysoką Radę, Panów Burmistrzów, pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców miasta, przedstawicieli mass mediów, publiczność. W obradach udział wzięło 21 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. ( Do chwili złożenia ślubowania przez radną Ewę Pawlikowską w obradach brało udział 20 radnych).

Proponowany porządek obrad: 1. 2. 3. 4.

Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 5. Interpelacje i zapytania. Podjęcie uchwał w sprawach: 6. Obsadzenia mandatu radnego – złożenie ślubowania przez radną. 7. Zmiany Uchwały Nr II/5/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji. 8. Zmiany Uchwały Nr II/10/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu Komisji Promocji, Współpracy i Funduszy Pomocowych Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji. 9. Uchylenia Uchwały Nr VI/31/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz Uchwały Nr XLIX/540/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/31/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 10. Przedłużenia umów dzierżawy. 11. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu. 12. Zmian Uchwały Budżetowej na 2010r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta. 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 14. Wolne wnioski. 15. Zakończenie obrad.

1

Ad. 2

W sprawie zmiany w porządku obrad radny Lesław Mikołajski zgłasza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Apelu Rady Miasta Nowy Targ do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka przygotowanego w związku z nieuwzględnieniem budowy odcinka drogi DK nr 47 Rdzawka – Nowy Targ oraz przedłużenia DK nr 47 w kierunku DK nr 49 Nowy Targ – Jurgów w projekcie Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015. Rada w głosowaniu 20 za przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Apelu Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r. Apel ten wprowadzono w punkcie 13 porządku obrad. W związku z powyższą zmianą kolejne punkty ulegają przeszeregowaniu. Rada w głosowaniu 20 za przyjęła porządek obrad wraz z przegłosowaną wcześniej zmianą. Ad. 3

Rada w głosowaniu 20 za przyjęła protokół z II Sesji Rady Miasta. Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 14 grudnia 2010r. do 30 grudnia 2010r. w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz. Poza sprawozdaniem Burmistrz podziękował za liczne życzenia świąteczne i noworoczne jakie wpłynęły do niego od różnych osób, firm i instytucji. Podziękował również za gratulacje jakie otrzymał w związku z wyborem na Burmistrza Miasta. Następnie poinformował, że uruchomione zostały trasy narciarskie i tor do jazdy na łyżwach na tzw. kole dlatego zachęca do korzystania z tych form rekreacji. W dalszej części porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Michał Glonek i Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz wręczyli dyplomy i drobne upominki Dyrekcji i uczniom SP Nr 5 i SP Nr 11 w Nowym Targu w związku z udziałem w konkursie pn. „Dom i ogród moich Marzeń”. Ad. 5 Interpelacje i zapytania: 1. Radny Andrzej Rajski: mówi, że z prasy dowiedział się, że były rozdzielane środki z MRPO była to kwota rzędu 21 mln zł w związku z tym pyta dlaczego Nowy Targ nie przystąpił do tego programu. Pyta czy zdaniem władz miasta sytuacja zanieczyszczenia powietrza w Nowym Targu nie jest na tyle alarmująca by korzystać z każdej trafiającej się możliwości pozyskania środków czy też miasto ma inny pomysł na rozwiązanie tego problemu. Odnośnie Dyrektora ZGZiR Pana Krzysztofa Wojtaszka mówi, że w dniu 15 listopada 2010r. Burmistrz ogłosił decyzję o zawieszeniu w obowiązkach służbowych Dyrektora Wojtaszka, a media podają, że Dyrektor nie był 2

zawieszony lecz był na zwolnieniu chorobowym, a później na urlopie szkoleniowym, a teraz wrócił już do pracy w związku z tym pyta jak faktycznie przedstawia się ta sytuacja? 2. Radny Janusz Tarnowski pyta kiedy wpłynęła opinia RIO o projekcie budżetu miasta na 2011r. i dlaczego taka opinia nie jest przekazywana radnym? 3. Radny Tadeusz Truty mówi, że jak wszystkim wiadomo od kilku miesięcy nie puszczany jest hejnał z wieży Ratusza w związku z tym pyta czy jest już gotowa nowa aranżacja tego utworu, która miała zostać opracowana m.in. na wniosek kilku radnych? 4. Wiceprzewodniczący Rady Gabriel Samolej informuje, że zwrócili się do niego mieszkańcy ul. Kokoszków w takiej sprawie, że na tej ulicy i na ul. Kokoszków Boczna nie ma w ogóle koszy na śmieci i mnóstwo papierów leży na ulicy w związku z tym proszą oni o zamontowanie koszy w tamtym rejonie. Następnie radny dodaje, że taka sama sytuacja jest w okolicy wałów przy ul. Bulwarowej, tam też mieszkańcy się skarżą, że za mało jest koszy na śmieci. Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego przedstawiła Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek. Rada Miasta Nowy Targ na sesji w dniu 14 grudnia 2010r. podjęła uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego uzyskanego przez Pana Marka Stanisława Fryźlewicza w wyborach do Rady Miasta Nowy Targ w związku z jego wyborem na Burmistrza Miasta Nowy Targ drugiej turze wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonej na 5 grudnia 2010r. Mandat radnego uzyskany był w Okręgu wyborczym Nr 2. Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rada Gminy po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, na następnej sesji podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Kandydatką spełniającą przesłanki wymienione w art. 194 ust 1 cyt. ustawy jest Pani Ewa Pawlikowska, zamieszkała w Nowym Targu. Rada w głosowaniu 20 za podjęła Uchwałę Nr III/11/2010 w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Przed przystąpieniem do ślubowania radnej na salę wprowadzono Sztandar Miasta. Następnie odbyło się ślubowanie Radnej Ewy Pawlikowskiej, która odczytała rotę ślubowania w brzmieniu: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Następnie dodała „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” tym samym została radną Rady Miasta Nowy Targ. Po ślubowaniu Sztandar Miasta wyprowadzono z sali obrad. Ad. 7 Przed przystąpieniem do referowania Przewodniczący Rady Pan Michał Glonek poinformował, że Burmistrz Miasta pozytywnie zaopiniował przygotowane przez niego projekty uchwał w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rewizyjnej i Komisji Promocji, Współpracy i Funduszy Pomocowych. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Michał Glonek. Poinformował, że w wyniku ustaleń z klubami radnych proponuje się zmianę składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta polegającą na wejście w miejsce radnego 3

Lesława Mikołajskiego radnej Ewy Pawlikowskiej, która w dniu dzisiejszym objęła mandat radnego Rady Miasta Nowy Targ. Niniejszy projekt uchwały przedstawia skład Komisji Rewizyjnej uwzględniający powyższą zmianę. Radna Ewa Pawlikowska wyraziła zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/12/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji. Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu Komisji Promocji, Współpracy i Funduszy Pomocowych Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Michał Glonek. Poinformował, że z uwagi na fakt, że Pani Ewa Pawlikowska obejmie mandat radnego w dniu 30 grudnia 2010r. (tj. po ustaleniu składu Komisji Promocji, Współpracy i Funduszy Pomocowych Rady Miasta – Uchwała Nr II/10/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r.) jak i wyraża chęć pracy w tejże Komisji zachodzi potrzeba zmiany składu przedmiotowej Komisji polegającej na uzupełnieniu jej o radną Ewę Pawlikowską. Radna Ewa Pawlikowska wyraziła zgodę na pracę w Komisji Promocji, Współpracy i Funduszy Pomocowych Rady Miasta. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/13/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu Komisji Promocji, Współpracy i Funduszy Pomocowych Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji. Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/31/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz Uchwały Nr XLIX/540/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/31/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przedstawił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pan Andrzej Zając. Poinformował, że zgodnie z § 3 ust. 1, w związku z § 1 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna wyznaczenie podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna od dnia 8 czerwca 2010r. należy do kompetencji Burmistrza. Burmistrz swoją decyzją w przedmiotowej sprawie nie zmienił aktualnie obowiązującego stanu tj. Urząd Miasta Nowy Targ nadal będzie podmiotem obowiązanym do przyjęcia skazanych mieszkańców Miasta Nowy Targ, w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej, orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 4

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/14/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/31/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz Uchwały Nr XLIX/540/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/31/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy przedstawił Inspektor Wydziału GNiPP Pan Marian Kowalik. Poinformował, że w przypadku zamiaru przedłużenia umów dzierżawy i najmu przez najemców i dzierżawców, których okres trwa powyżej 3 lat konieczne jest uzyskanie zgody Rady Miasta. Załączniki do uchwały stanowią wykaz umów dzierżawy dotyczących stanowisk handlowych na placu targowym na os. Bereki w Nowym Targu oraz umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Gorczańskiej w Nowym Targu, których dzierżawa trwa już trzy lata, a dzierżawcy występują o ich przedłużenie. Dzierżawa dotyczy miejskich działek na tzw. „polach”, na których posadowione są stanowiska handlowe oraz działki przeznaczonej na poszerzenie istniejącej działki siedliskowej. Jeżeli chodzi o stragany to są one zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta. Miasto dysponuje tylko i wyłącznie powierzchnią na placu targowym w granicach 1 hektar 80 arów, natomiast pozostała powierzchnia 2,5 hektara do Al. Tysiąclecia stanowi własność osób fizycznych i na tym terenie zlokalizowanych jest 138 straganów, gdzie miasto oddaje teren w dzierżawę. Stragany te stanowią w większości przypadków własność handlujących, gminnych straganów jest tylko 17. Osoby handlujące na placu targowym wnoszą o przedłużenie zawartych z nimi umów stąd projekt przedmiotowej uchwały. Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/15/2010 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy. Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu przedstawił Inspektor Wydziału ISiP Pani Zofia Jędrysko. Poinformowała, że warunki urządzenia i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. Zgodnie z art. 35 pkt 15 cytowanej wyżej ustawy podmiot ubiegający się o koncesję na prowadzenie kasyna gry zobowiązany jest do przedłożenia, jako jednego z elementów wniosku składanego do Ministra Finansów, opinii rady gminy o lokalizacji ośrodka gier (kasyna bądź salonu). Na podstawie art. 15 w miejscowościach do 250 tyś. mieszkańców może być zlokalizowane 1 kasyno. Wnioskodawca – ESTRADA POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu pismem z dnia 08.10.2010r. zwróciła się z wnioskiem do Rady Miasta Nowego Targu o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu. Budynek galerii handlowej „Buy & Fly” w którym miałoby funkcjonować kasyno posadowiony jest w centrum miasta. Wieczystym użytkownikiem nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Turystyczno – Usługowe „VALG – Podhale” Sp. z o.o. 5

Uprawnienie rady gminy sprowadza się do wydania opinii o lokalizacji kasyna, a więc dokonania oceny proponowanego miejsca prowadzenia kasyna. Ocena wyrażona w tym zakresie przez Radę Miasta Nowego Targu jest przedmiotem uchwały. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie sprecyzował przesłanek oceny lokalizacji pozostawiając to swobodnemu uznaniu organowi uprawnionemu do wydania opinii. Wynika z tego, że jest to suwerenna decyzja Rady Miasta. Według projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 CENTRUM wyżej wymieniony budynek znajduje się w terenie o symbolu U11 są to tereny zabudowy usługowej. W związku z tym Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha wydał opinię, że lokalizacja kasyna gry w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 17 nie narusza ustaleń obowiązującego studium oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 w związku z tym projekt Burmistrza Miasta przewiduje pozytywną opinię lokalizacji kasyna gry przy ul. Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu. W ramach pytań głos zabrali: Radny Janusz Tarnowski pyta czym się kierował Burmistrz Miasta przedstawiając pozytywną opinię do tego projektu, jakie przesłanki zadecydowały, że w tym miejscu ma być kasyno. Dodaje, że uzasadnienie tej uchwały sprowadza się tylko do podstawy prawnej i nie ma szczegółowych informacji, które to wpłynęły na przygotowanie pozytywnego projektu tej uchwały. Radny Lesław Mikołajski informuje, że na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego radni nie wydali opinii z uwagi na brak szczegółowych informacji, które to miały być dziś przedstawione radnym. Inspektor Pani Zofia Jędrysko odpowiada, że wnioskodawca wskazał, że w kasynie znajdzie miejsce od 25 do 30 osób z terenu Miasta Nowego Targu, powierzchnia kasyna będzie zajmowała ok. 400 m2 - wpływy do budżetu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej to będzie 19 zł/m2 . Następnie poinformowała, że ustalony jest podatek od gier na pułapie najwyższym, jest to podatek liniowy i wynosi 50% od wpływów z tych gier. Odprowadzany jest on do Skarbu Państwa, a nadzór nad tym sprawuje Urząd Celny. Kwota ta wraca do budżetu miasta w jakiejś części w postaci subwencji czyli ok. 35% z tej kwoty. Radny Lesław Mikołajski pyta czy te 400 m2 było obecnie zagospodarowane czy nie? Inspektor Pani Zofia Jędrysko odpowiada, że obszar ten nie był zagospodarowany. Następnie dodaje, że procedura załatwiania koncesji na kasyno może trwać nawet do roku, bo są to długie procedury? Radny Janusz Tarnowski pyta czy na pewno te 35% wpłynie do budżetu Miasta Nowy Targ skoro wnioskodawca ma siedzibę w Opolu? Inspektor Pani Zofia Jędrysko odpowiada, że zasili budżet Miasta Nowy Targ, bo znaczenie ma tutaj, zgodnie z ustawą o grach hazardowych, miejsce wykonywania działalności. Radny Janusz Kawka pyta czy rada może wydać opinię negatywną bez konkretnego uzasadnienia? Inspektor Pani Zofia Jędrysko informuje, że można wydać opinie negatywną ponieważ ustawodawca zostawił to suwerennej decyzji rady. Radny Janusz Kawka pyta jakie możliwości odwoławcze będzie miał wnioskodawca jeśli rada wyda negatywną opinię? Inspektor Pani Zofia Jędrysko odpowiada, że nie będzie miał żadnych możliwości odwołania. Dodaje, że jednym z warunków uzyskania koncesji jest pozytywna opinia rady, więc jeśli jej nie uzyskają to prawdopodobnie nie spełnią warunków i nie uzyskają koncesji. Radny Janusz Kawka pyta czy ta uchwała mówi o miejscu, w którym ma być to kasyno? Czy gdyby było zaproponowane inne miejsce to np. mogłoby się radzie podobać? Pyta czy neguje się samo miejsce czy prowadzenie tej działalności? 6

 Inspektor Pani Zofia Jędrysko odpowiada, że wnioskodawca występuje o wydanie pozytywnej opinii lokalizacji kasyna w tym właśnie miejscu. Dodaje, że w przypadku negatywnego zaopiniowania tej uchwały wnioskodawca może po raz kolejny wstąpić z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii na prowadzenie kasyna w innym miejscu miasta. Radny Józef Trzciński pyta czy jeśli rada negatywnie zaopiniuje ten projekt uchwały to czy wnioskodawca otrzyma koncesję czy też nie? Inspektor Pani Zofia Jędrysko odpowiada, że raczej nie, bo nie spełni odpowiednich warunków jednym z których jest uzyskanie pozytywnej opinii rady. Radny Włodzimierz Zapiórkowski pyta jaka jest gwarancja, że w kasynie tym będą zatrudnione osoby z Nowego Targu? Dodaje, że mieszkańcy raczej nie znają się na pracy w kasynie w związku z tym pyta czy zostaną przeszkoleni? Inspektor Pani Zofia Jędrysko odpowiada, że nie jest wstanie zagwarantować, że będą to osoby z Nowego Targu, bo nie jest rzecznikiem firmy, która złożyła wniosek. Dodaje, że poinformowała tylko o danych jakie przedstawił w uzasadnieniu do wniosku wnioskodawca. Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz dodaje, że zawsze kieruje się prawem i rozsądkiem. Dodaje, że jeśli chcemy, aby w Nowym Targu był hotel to kasyno na pewno podniesie jego atrakcyjność. Radny Andrzej Rajski składa wniosek o 5 min. przerwy Przerwa Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego nie wydała opinii z uwagi na brak szczegółowych danych w uzasadnieniu do tego wniosku. Rada w głosowaniu 16 za, przy 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr III/16/2010 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu. Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta przedstawił Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały i omówił wynikające z niej zmiany w projekcie uchwały. Potrzeba wprowadzenia nowych załączników wynika z tego, że niektóre zmiany w dochodach i wydatkach mają wpływ na dane w załącznikach. Następnie poinformował, że do autopoprawki dołączone zostało nowe uzasadnienie uchwały, które zawiera uzasadnienie zmian zawartych w autopoprawce i jest znacznie rozszerzone w stosunku do pierwotnego uzasadnienia w projekcie przedmiotowej uchwały. W dyskusji głos zabrali: Radny Janusz Tarnowski stwierdza, że nikt nie lubi być zaskakiwany i tego typu ważne rzeczy raczej nie powinny być przedstawiane radnym w ostatniej chwili, bo później głosują nie mając wystarczającej wiedzy. Następnie podziękował, że Skarbnik uszczegółowił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały; Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz przeprosił, że autopoprawka została tak późno przedłożona radnym, ale uzasadnił to tym iż jest to koniec roku i jest bardzo dużo spraw, które koniecznie trzeba uregulować przed końcem roku stąd ta autopoprawka. Dodał, że zmiany te nie mają istotnego wpływu na treść przedłożonego pierwotnie projektu. 7

Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. Rada w głosowaniu 16 za przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr III/17/2010 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta. Ad. 13 W tym punkcie radny Lesław Mikołajski przedstawił Apel Rady Miasta Nowy Targ do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka przygotowanego w związku z nieuwzględnieniu budowy odcinka drogi DK nr 47 Rdzawka – Nowy Targ oraz przedłużenia DK nr 47 w kierunku DK nr 49 Nowy Targ – Jurgów w projekcie Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015. Następnie radny Lesław Mikołajski podkreślił powagę całej tej sprawy wskazując, że przebudowa tej drogi jest konieczna nawet z uwagi na jej przestarzałe parametry. W dyskusji głos zabrali: Radny Tadeusz Truty informuje, że północna część miasta jest zbulwersowana tym, że przecież mieszkańcy byli powiadamiani o budowie tej drogi i były już konsultacje społeczne, a teraz odkłada się to w czasie. Dodaje, że teraz będą problemy ze zrobieniem przejścia do szkoły, która jest budowana na Niwie. Podkreśla, że ważne jest, aby posłowie z tego regionu włączyli się w ten apel i walczyli w sejmie o tą sprawę. Na koniec dodaje, że niestety w wyniku tej decyzji Ministra Infrastruktury Miasto Nowy Targ bardzo dużo ucierpi. Radny Andrzej Rajski proponuje, aby Apel ten przyjąć przez aklamację. Radny Lesław Mikołajski podkreśla, że kilka miesięcy temu na sali obrad odbywały się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta. Były już wówczas przygotowane konkretne projekty i dokumenty. Wyglądało to tak, że lada chwila będzie wydane pozwolenie na budowę. Dodaje, że należałoby zapytać GDDKiA ile pieniędzy zostało przeznaczone na wykonanie dokumentacji, która może przepaść, jeśli prace zostaną odłożone do 2015r. Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz informuje, że GDDKiA w Krakowie również jest za tym, aby realizować to zadanie, skoro pewne rzeczy są już pouzgadniane, a nie odkładać w czasie. Dla nich to też była ogromna praca, bo przygotowywali 3 warianty przebiegu „Zakopianki”. Rada Miasta przyjęła przez aklamację przedmiotowy Apel. Przed przystąpieniem do punktu 14 porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski podkreślił, że bardzo istotne, jest, aby Nowy Targ miał swojego posła i nawiązując do wyborów parlamentarnych, które będą w 2011r. zaapelował, aby się zintegrować i wybrać w końcu posła z Nowego Targu, żeby w razie potrzeby nie trzeba było prosić posłów spoza Nowego Targu o pomoc i wstawiennictwo. Ad. 14 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 1. Radny Andrzej Rajski: odnośnie środków z MRPO, o które można było się strać na dofinansowanie instalacji solarów Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń informuje, że program ten był przeznaczony dla obiektów użyteczności 8

publicznej, a nie dla osób fizycznych. Następnie odnośnie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Targu podkreśla, że Burmistrzowi i urzędnikom zależy na działaniach, które mają poprawić stań środowiska czyli w tym przypadku powietrza atmosferycznego. Następnie przypomina, że od 2006r. dzięki zarządzeniu Burmistrza Miasta prowadzone były działania, które prowadziły do wymiany starych palenisk na nowe. Było to prowadzone do 2009r. i wydatkowano przez ten okres ponad 150 tyś. zł. Rocznie było unieszkodliwione prawie 2,5 tony pyłu zawieszonego. Natomiast zmiany legislacyjne czyli zmiana ustawy o finansach publicznych jak i zmiana ustawy o ochronie środowiska zablokowały te działania. Odnośnie solarów przypomina, że mieszkańcy mogą korzystać poprzez środki narodowego funduszu do 40% jeżeli chcą wymienić kotły czy zamontować solary. Bank Ochrony Środowiska również rozpropagował tą informację wśród mieszkańców miasta, a urząd na swojej stronie internetowej również przekazał tą informację. Następnie kierownik podkreśla, że przez zamontowanie solarów nie poprawi się w znaczącym stopniu stan powietrza w Nowym Targu. Trzeba dążyć głownie do tego, aby zachęcać mieszkańców do wymiany starych palenisk na nowe. Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz stwierdza, że najskuteczniejsza interwencja była właśnie przez dofinansowanie wymiany starych palenisk na nowe i to się sprawdzało, bo co roku kilkadziesiąt tych kopcących palenisk było zamieniane na nowe. Następnie informuje, że kilka dni temu rozmawiał z Panią Dyrektor Edytą Krawiec z Banku Ochrony Środowiska, która poinformowała, że są pieniądze na solary, ale zainteresowanie na razie jest małe więc nie ma istotnego problemu. Skorzystało z tego jak na razie nie więcej niż 10 właścicieli nieruchomości z terenu Nowego Targu. Większe zainteresowanie widać w okolicznych miejscowościach, szczególnie w tych, które oferują noclegi i ciepła woda musi być na bieżąco. Zwraca się z prośbą, aby media napisały, że są pieniądze w BOŚ na ten cel i nie ma przeszkód, aby się o nie starać. • Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska przypomina, że będzie jeszcze przeprowadzona wymiana autobusów, a to też jest emisja, liniowa komunikacyjna. Dodaje, że prowadzona są też działania ekologiczne takie jak heppeningi ekologiczne i plakaty wieszane po mieście. • Radny Andrzej Rajski mówi, że tego iż wymiana pieców jest potrzebna nikt nie kwestionuje i jest to wiadome, ale on pytał dlaczego miasto nie starało się o dofinansowanie z MRPO na zamontowanie solarów? • Radny Grzegorz Watycha stwierdza, że ewidentnie zmarnowano pewną szansę pozyskania środków z MRPO i to świadczy o braku pomysłu na ich pozyskanie. Dodaje, że gdyby środki te pozyskano to na pewno znalazłoby się kilka osób, które by z tego dofinansowania skorzystały i zamontowały sobie solary. Następnie informuje, że miasto Krynica-Zdrój pozyskało dofinansowanie z tego programu na solary dla lodowiska i latem będą mieli ciepłą wodę z energii słonecznej. Dodaje również, że MPEC też powinno w tym projekcie wystartować i spróbować pozyskać środki. • Prezes MPEC Pan Andrzej Temecki stwierdza, że MPEC prowadzi działania w zakresie podłączania i w przeciągu 2 lat podłączono galerię, zespół szkół technicznych, ale MPEC nie może nikogo zmusić do podłączania się, a jeśli ktoś występuje z wnioskiem o podłączenie to przedsiębiorstwo wykonuje analizę ekonomiczną. Następnie dodaje, że w razie wątpliwości czy pytań, zawsze służy wyjaśnieniami i można się z nim skontaktować w razie potrzeby. • Radny Grzegorz Watycha mówi, że nie zarzuca przedsiębiorstwu bezczynności, ale uważa, że pieniądze nie powinny być lokowane lecz lepiej byłoby gdyby były inwestowane przez MPEC. 9Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz mówi, że jest to bardzo szeroki i jednocześnie ważny temat i warto byłoby mu poświęcić więcej uwagi na merytorycznej komisji. • Radny Janusz Tarnowski stwierdza, że tu nie chodzi o to, że się nic nie robi w tym kierunku, bo faktycznie pewne działania są czynione, ale źle że nie dzieje się więcej. Odnośnie MPEC mówi, że widział nie raz gdzie przebiegają rury gdy topnieje śnieg. Dodaje, że zna przedsiębiorstwa, które w ramach swoich działań angażują się w modernizację sieci przemysłowej już istniejącej, która już jest i do której nie potrzeba tych wszystkich skomplikowanych wymagań. Następnie mówi, że cokolwiek byłoby powiedziane na tej sali to nie powinno być traktowane, jako zarzut, że nic się nie robi tylko jako mobilizację, aby robić więcej. Dodaje, że z rozwiązań, o których mowa mogliby korzystać Ci, których działalność by lepiej funkcjonowała ekonomicznie dzięki czemu wszystkim przedsiębiorcom wyszłoby to na dobre. • Prezes MPEC Andrzej Temecki informuje, że „znakomita” część sieci ciepłowniczej jest technologii proizolowanej. MPEC było jedną z pierwszych firm, która wprowadzała technologię ABB. Kwestia ostatniej nitki sieci w technoligii proizolowanej podhalańskiej to jest kwestia nowego zasilania dlatego dopiero rozpoczynana jest wymiana. Pozostałe całe sieci z węzła grupowego, jak i Wojska Polskiego, Szaflarska są wymienione. W założeniach do gospodarki cieplnej, o których wspominał Pan Burmistrz jest bardzo wyraźnie wyartykułowane, że w kwestii strat ciepła, wymiany sieci MPEC może być zadowolony ze swojej działalności. Odnośnie strat ciepła informuje, że Urząd Regulacji Energetyki w momencie gdy straty te są powyżej normatywnych natychmiast obcina się te koszty. Przy średnich stratach przesyłowych jakie są w Polsce ok. 12% MPEC mieści się w 7 lub 8%. Na koniec dodaje, że temat ciepłownictwa jest bardzo szeroki i lepiej byłoby omówić go na merytorycznej komisji. Następnie dodaje, że jeśli radni mają jakieś nurtujące pytania to mogą do niego przyjść i porozmawiać. • Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz mówi, że on patrzy na te działania od strony mieszkańca, czy będzie go na to stać. Dodaje, że wielu nie wymienia piecy na ekologiczne, bo po prostu ich na to nie stać. Następnie apeluje do radnych, aby wpłynęli na osoby, szczególnie prowadzące handel w centrum miasta, które palą węglem i to jeszcze tym najgorszej jakości. • Radny Andrzej Swałtek mówi, że cała ta dyskusja, jest istotna faktycznie, ale niestety nie na temat, bo pytanie radnego Andrzeja Rajskiego było inne dlatego proponuje przerwać dyskusję i przejść do następnej interpelacji; • Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski stwierdza, że nie ma co ograniczać dyskusji w tak ważnej sprawie. • Radny Andrzej Rajski mówi, że jednak nie otrzymał konkretnej odpowiedzi i nadal uważa, że jeśli pieniądze są do wzięcia to trzeba się starać je pozyskać. Odnośnie Dyrektora ZGZiR Pana Krzysztofa Wojtaszka Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz odpowiada, że sprawy pracownicze należą do zadań Burmistrza, ale skoro padło pytanie to informuje, że Dyrektor był zawieszony w obowiązkach służbowych i niezależnie od tego czy był na chorobowym czy na urlopie to taka decyzja była wydana. W związku z tym, że prokuratura odmówiła podjęcia działań w sprawach, które były zarzucane został odwieszony. Następnie dodaje, że jest przygotowywana reorganizacja struktury zakładu i radni w odpowiednim czasie zostaną o tym poinformowani. 10

2. Radny Janusz Tarnowski – opinia RIO o projekcie budżetu miasta na 2011r. o którą pytał radny Tarnowski została pokserowana i rozdana radnym w trakcie trwania sesji. 3. Radny Tadeusz Truty – odnośnie opracowania nowej aranżacji hejnału puszczanego z wieży Ratusza Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz informuje, że opracowanie nowej aranżacji zostało zlecone Panu Janowi Kantemu Pawluśkiewiczowi, ale jeszcze nie jest ona gotowa. Zostało to zlecone, aby odpowiedzieć na część uwag mieszkańców, którzy zgłaszali, że ta wersja nie bardzo się mieszkańcom podoba, ale utwór pozostanie ten sam. 4. Wiceprzewodniczący Rady Gabriel Samolej - odnośnie braku koszy przy ul. Kokoszków i ul. Kokoszków Boczna oraz przy ul. Bulwarowej Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz informuje, że problem koszy był już wielokrotnie poruszany na sesjach. Dodaje, że kosze nie zawsze służą temu czemu powinny, bo najczęściej są do nich podrzucane śmieci i zdarza się tak, że ktoś najpierw chce kosz, a potem prosi o jego zabranie tak jak swego czasu radny Zięba. Burmistrz stwierdza, że każdy kto przyjdzie i powie, że chce kosz przed swoim domem to zostanie mu on zamontowany. Następnie informuje, że miasto ponosi znaczne koszty na usuwanie dzikich wysypisk i worków ze śmieciami np. z parkingów. W tej kwestii radny Jan Łapsa stwierdza, że dopóki nie zmieni się mentalność ludzi to kosze nic nie dadzą, bo są bardzo często dewastowane. Ad.15 W wolnych wnioskach głos zabrali: Radny Józef Trzciński zwraca się z prośbą do Przewodniczącego rady, aby przesunął godziny kolejnych sesji z godz. 16:00 na godz.14:00, bo gdy będą dłuższe sesję to potrwają do późnego wieczora. Następnie zwraca się zapytaniem czy sesje mogłyby odbywać się w poniedziałki nawet z uwagi na fakt, że urzędnicy w ten dzień pracują dłużej i wtedy nie będzie problemu z uzyskaniem odpowiedzi na składane interpelacje. Przewodniczący Rady Michał Glonek informuje, że zbiera sugestie i opinie na ten temat i na jednej z najbliższych sesji przekaże oficjalną informację w jakich godzinach i kiedy będą się rozpoczynać kolejne sesje. Radny Janusz Tarnowski zwraca się z prośbą, aby protokół z poprzedniej sesji był wysyłany nieco wcześniej e-mailem do radnych, aby mogli się z nim zapoznać. Odnośnie godzin sesji stwierdza, że będzie wnioskował aby pozostać jednak przy tej godz. 16:00 ponieważ obiecywał wielokrotnie mieszkańcom, że sesje będą odbywały się o godz. 16:00 po to, aby mogli, jeśli będą chcieli, w nich uczestniczyć i usłyszeć o rzeczach, które ich dotyczą. Następnie dodaje, że jeśli sesje będą wcześniej to będzie się notorycznie spóźniał, bo mimo, że ma nienormowany czas pracy to ma bardzo dużo spotkań i nie jest w stanie z Zakopanego dojechać na wcześniejszą godzinę szczególnie teraz w sezonie zimowym. Dodaje, że ta godz. 16:00 jest optymalna szczególnie z uwagi na mieszkańców, którzy powinni mieć możliwość uczestniczenia w sesjach jeśli będą zainteresowani, którymś z tematów obrad. Radny Józef Trzciński zauważa, że na sali oprócz urzędników i radnych nie ma żadnych mieszkańców, bo zawsze jest tak, że przychodzą oni tylko wtedy gdy konkretnie interesuje ich jakiś temat lub poruszana jest ich sprawa. Dodaje, że z doświadczenia wie, że jeśli będą zainteresowani daną sprawą to przyjdą nawet gdy sesja będzie o 14:00 i godzina nie ma raczej wpływu na ich obecność na sesji. Zwracając się do radnego Janusza Tarnowskiego stwierdza, że godząc się na prace w Radzie Miasta trzeba sobie od razu zdawać sprawę iż trzeba będzie wygospodarować czas na uczestniczenie w komisjach czy też sesjach bez względu na 11

 

to, o której będą one zwoływane. Stwierdza, że dla jednej osoby nie można robić wyjątków i podporządkowywać czasu pracy całej Rady. Przewodniczący Rady Pan Michał Glonek jeszcze raz informuje, że rozważy wszystkie argumenty „za” i „przeciw” i poinformuje o swojej decyzji; Radny Lesław Mikołajski informuje, że średni czas trwania sesji w poprzedniej kadencji to 5 godzin, ale bywały i sesje, które trwały 7 godzin i w takich przypadkach jeśli sesje będą o 16:00 to będą się kończyć o 23:00, a to będzie już pełna druga zmiana pracy dla urzędników, którzy zaczynają prace o 7:30 i będzie to na pewno dezorganizowało pracę urzędu. Informuje, że już wielokrotnie przymierzano się do próby zmian godzin sesji jeszcze nawet za czasów Przewodniczącego Mroczki, ale zawsze szło w tym kierunku, żeby jak najwcześniej były te sesje. Następnie dodaje, że powiat zaczyna sesje już o godz. 13:00 i okoliczne gminy też maja wcześniej sesje, żadne nie zaczynają sesji dopiero o 16:00. Podkreśla, że gdy będzie dużo uchwał i jeszcze będą jakieś problemowe, to sesje będą się kończyć o 23:00, a to jest męczące, bo przecież chodzi o to, aby radni obradowali racjonalnie w miarę wypoczęci a nie zmęczeni po całym dniu. Na koniec dodaje, że przychyla się do wniosku radnego Józefa Trzcińskiego i prosi Przewodniczącego Rady, aby wziął pod uwagę doświadczenie radnych, którzy mieli już okazję doświadczyć podobnych zmian z uwagi na pracę w Radzie już kolejną kadencję. Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek informuje, że przychyla się do wniosku zgłoszonego przez radnego Józefa Trzcińskiego, aby sesje zaczynały się jednak o 14:00 a nie dopiero o 16:00. Informuje, że na ten temat rozmawiała już z Przewodniczącym Rady i również wnioskowała, aby sesje zaczynały się wcześniej. Dodaje, że urzędnicy pracują od 7:30 i o 18:00 czy nawet 19:00 też mają prawo być zmęczeni, więc prosi o uszanowanie tego. Stwierdza, że godz. 14:00 jaka była do tej pory to była godzina optymalna i mieszkańcy jeśli byli zainteresowani jakimś tematem to też byli w stanie przyjść i były przypadki, że przychodzili. Dodaje, że radny ma w przepisach zapisane iż pracodawca ma obowiązek zwolnić go na sprawowanie mandatu radnego czyli np. na sesję. Radny Janusz Tarnowski zauważa, że pada wiele wniosków i stwierdza, że każdy z tych wniosków trzeba traktować tak samo, natomiast osobiste „wycieczki” pod jego adresem nie robią na nim wrażenia, bo to nie jest tak, że on ma problem ze swoim czasem, ale nie ukrywa, że przede wszystkim kierował się i nadal będzie się kierował tym czego oczekiwali od niego mieszkańcy miasta. Następnie dodaje, że mówiąc o siedmiu godzinach trwania sesji trzeba brać pod uwagę, że każdy decydował się być radnym bez względu na to ile sesje będą trwały. Dodaje, że będzie podtrzymywał wniosek, aby sesje zaczynały się o 16:00, natomiast nie potrzebnie mówił o swoim problemie z dojazdem, ale uczy się że o pewnych rzeczach nie należy mówić szczególnie o dotyczących osobistych sytuacji. Apeluje, aby radni wzięli pod uwagę fakt, że nawet jeśli pracodawca zwolni radnego to nie zawsze jest on w stanie w godzinach pracy wyjść. Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski wnosi o zakończenie dyskusji w tym temacie. Na koniec dodaje tylko, że pierwsze sesje po zmianie systemu też zaczynały się o 16:00 i czasem trwały nawet do 24:00, ale teraz radni szczegółowo omawiają uchwały na komisjach i na sesjach ich omawianie idzie raczej sprawnie więc raczej nie będzie takich długich sesji. Następnie zwracając się do Naczelnika Wydziału GKiD przypomina, że w poprzedniej kadencji pytał już w imieniu studentów o przystanek na Al. Tysiąclecia, w którym wybite są pleksy dlatego pyta jak przedstawiają się rozmowy z zarządca drogi i kiedy studenci mogą oczekiwać naprawienia tego przystanku? Prosi o załatwienie tej sprawy, bo studenci proszą o naprawienie tego przystanku; Radny Tadeusz Truty odnośnie sprawy „Zakopianki” proponuje, aby przekazać Prezydentowi i Premierowi, którzy wybierają się do Zakopanego na Puchar Świata, 12

aby z Krakowa przyjechali samochodem, a nie helikopterem, aby się przekonali jak ta trasa wygląda i jak jest zakorkowana; Radny Leszek Pustówka porusza sprawę przedsiębiorcy z Nowego Targu, który ma siedzibę przy ul. Ceramicznej i wieczorem i w nocy straszne dymy widać z komina jego zakładu i wszystko to unosi się nad miastem. Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń informuje, że zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska zakład garbarsko-kuśnierski wspomnianego Pana jest pod kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kierownik dodaje, że z tego co jest mu wiadome, to ma on nałożone zarządzenia pokontrolne odnośnie emisji, odpadów i gospodarki wodno-ściekowej. Kierownik informuje, że jedynie może złożyć zapytanie w imieniu radnego, ale kompetencyjnie postępowanie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na zakończenie Przewodniczący Rady Pan Michał Glonek przypomniał radnym o upływającym terminie składania oświadczeń majątkowych. Poprosił również o dołączanie kopii PIT-u za 2009r. zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego. Następnie podziękował za liczne życzenia świąteczne, które wpłynęły do Rady od różnych osób, firm i instytucji, a następnie w imieniu swoim i całej Rady złożył wszystkim życzenia noworoczne, aby mieli wiele pomysłów i równie dużo sił na ich realizacje w 2011r. Ad.16

O godzinie 18:30 Przewodniczący Rady Pan Michał Glonek zamyka III Sesję Rady Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta Protokołowała: Renata Chmielak mgr Michał Glonek

13

Suggest Documents